R .A .U .

, s . r. o

G a š ta n o v á 13 8 1 1 0 4 B ra tis la v a

A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Stavba

:

„ Kaštieľ Brhlovce“
TEKOVSKO - HONTIANSKE REGIONÁLNE CENTRUM TURISTICKÉHO RUCHU ( THRCTR )

Miesto Stavebník: Stupeň

:

Brhlovce Cortes, Smith Co. Slovakia, s.r.o. Sedlárska 5, 811 01 Bratislava

:

Projekt stavby, prikladaný k žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zlúčenom konaní Ing. arch. Damian Vizár

HIP: Vypracoval :

Ing. arch. Damian Vizár

Bratislava, december 2008

1.

Identifikačné údaje stavby a investora
„ Kaštieľ Brhlovce“
TEKOVSKO - HONTIANSKE REGIONÁLNE CENTRUM TURISTICKÉHO RUCHU ( THRCTR )

Názov stavby:

Miesto stavby: Stavebník: Generálny projektant: Autori:

Brhlovce Cortes, Smith Co. Slovakia, s.r.o. Sedlárska 5, 811 01 Bratislava R.A.U. s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava Ing. arch. Damian Vizár Ing. arch. Martin Bumbál Ing. Dušan Ďurina Ing. arch. Branislav Baluch Mgr. art. Adriana Hofbauerová Ing. arch. Peter Kasman Ing. arch. Viera Muravská Ing. arch. Barbora Muráriková Mgr. art. Slavomír Uhrík Ing. arch. Damian Vizár bude určený konkurzom

Spolupráca:

HIP: Dodávateľ stavby:

2.

Základné údaje o stavbe
1088 m2 476 m2 612 m2 12 330 m3 7045 m3 5285 m3

Celková zastavaná plocha Z toho : SO-101 SO-102 (pôvodná výmera - 477 m2 + dostavba - 135 m2)

Celkový obostavaný priestor : Z toho : SO-101 SO-102

Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti obce Brhlovce, pričom vlastný objekt kaštieľa je situovaný na návrší. Jestvujúce budovy sú identifikovateľné z prístupovej cesty do obce v smere z Levíc. V rámci realizácie stavby nedôjde k zmene štruktúry zástavby ako z hľadiska objemu tak z hľadiska architektonického výrazu.

Realizáciou predmetnej stavby nedôjde k zmene jestvujúcej štruktúry zástavby. Dispozično – priestorové riešenie hlavného stavebného objeku kaštieľa, doznáva iba malé zmeny, ktoré sa dotkli využitia podkrovného priestoru. Riešenie rešpektuje funkčno-prevádzkovú štruktúru, ktorá je v nevyhnutnom rozsahu doplnená tak, aby zodpovedala súčasným normatívnym požiadavkám. Celková kompozícia areálu je doplnená o novotvar prístavby k hospodárskemu objektu, ktorý je však esteticky a výrazovo potlačený na úkor dominancie hlavného riešeného objektu kaštieľa a jeho hospodárskej časti. Navrhovaný novotvar je funkčne a prevádzkovo previazaný s jestvujúcim objektom. Spoločenskokomunikačný priestor jestvujúcej stavby je využitý na prevádzkové napojenie navrhovanej stavby. Dopravná obsluha riešených objektov areálu je zo severozápadnej strany a parkovanie je riešené na pozemnku investora na južnej strane areálu.

3.

Prehľad východiskových podkladov.

Podkladom pre spracovanie projektu boli: spracovaná architektonická štúdia snímka z katastrálnej mapy geodetické zameranie dotknutých parciel priestorové možnosti jestvujúcich objektov podmienky pre stavebnú obnovu, vyplývajúce z „Architektonickohistorického pamiatkového výskumu spracovaného v júni 2008 a Rozhodnutia o pamiatkovej obnove KPÚ Nitra,č. NR-08/1695-3/7554/V zo dňa 26.06.2008 požiadavky investora

-

4.
SO-001 SO-101 SO-102 SO-103 SO-201 SO-202 SO-203 SO-301 SO-302 SO-303 SO-401

Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty
Hrubé terénne úpravy Statické zabezpečenie a rekonštrukcia kaštieľa Rekonštrukcia a dostavba hospodárskeho objektu Oplotenie Prípojka VN Areálové rozvody NN Vonkajšie osvetlenie Kábelová prípojka telefónu Areálové rozvody telefónu: Kábelové rozvody televízie Vodovod

SO-501 SO-502 SO-503 SO-504 SO-505 SO-701 SO-801

Splašková kanalizácia Dažďová kanalizácia ČOV Zberná nádrž Odlučovač ropných látok Spevnené plochy Terénne a sadové úpravy

Prevádzkové súbory PS-201 Trafostanica

5.Vecné a časové väzby stavby na okolitú zástavbu
Stavba nie je vecne ani časovo limitovaná okolitou zástavbou.

6.Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
Prevádzkovateľom a užívateľom stavby bude investor - Cortes, Smith Co. Slovakia, s.r.o., Sedlárska 5, 811 01 Bratislava

7.Termíny začatia a dokončenia stavby
Uvažovaný termín zahájenia výstavby je apríl 2009. Pri predpokladanej dobe výstavby 36 mesiacov je predpokladaným termínom ukončenia stavby marec 2012.

8.

Celkové náklady stavby

Celkový náklad na stavbu bude stanovený na základe obchodnej verejnej súťaže.

Vypracoval:

Ing. arch. Damian Vizár

R .A .U .

, s . r. o

G a š ta n o v á 13 8 1 1 0 4 B ra tis la v a

B. - SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba

:

„ Kaštieľ Brhlovce“
TEKOVSKO - HONTIANSKE REGIONÁLNE CENTRUM TURISTICKÉHO RUCHU ( THRCTR )

Miesto Stavebník: Stupeň

:

Brhlovce Cortes, Smith Co. Slovakia, s.r.o. Sedlárska 5, 811 01 Bratislava

:

Projekt stavby, prikladaný k žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zlúčenom konaní Ing. arch. Damian Vizár

HIP: Vypracoval :

Ing. arch. Damian Vizár

Bratislava, december 2008

Charakteristika územia stavby
Riešené územie, v rámci ktorého bude stavba realizovaná, leží v intraviláne obce Brhlovce, v jej centrálnej časti. Komplex jestvujúcich historických budov je integrálnou súčasťou jestvujúcej urbanistickej štruktúry obce, pričom realizáciou navrhovanej stavby nedôjde k jej narušeniu. Stavba si nevyžaduje záber poľnohospodárskeho, resp. lesného pôdneho fondu. Projektová dokumentácia prikladaná k návrhu na vydanie stavebného povolenia bola vyhotovená za použitia nasledovných podkladov: spracovaná architektonická štúdia snímka z katastrálnej mapy geodetické zameranie dotknutých parciel priestorové možnosti jestvujúcich objektov podmienky pre stavebnú obnovu, vyplývajúce z „Architektonickohistorického pamiatkového výskumu spracovaného v júni 2008 a Rozhodnutia o pamiatkovej obnove KPÚ Nitra,č. NR-08/1695-3/7554/V zo dňa 26.06.2008 požiadavky investora

-

Preložky jestvujúcich inžinierskych sietí si stavba nevyžaduje. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty Stavebné objekty: SO-001 SO-101 SO-102 SO-103 SO-201 SO-202 SO-203 SO-301 SO-302 SO-303 SO-401 SO-501 SO-502 SO-503 SO-504 SO-505 Hrubé terénne úpravy Statické zabezpečenie a rekonštrukcia kaštieľa Rekonštrukcia a dostavba hospodárskeho objektu Oplotenie Prípojka VN Areálové rozvody NN Vonkajšie osvetlenie Kábelová prípojka telefónu Areálové rozvody telefónu: Kábelové rozvody televízie Vodovod Splašková kanalizácia Dažďová kanalizácia ČOV Zberná nádrž Odlučovač ropných látok

SO-701 SO-801

Spevnené plochy Terénne a sadové úpravy

Prevádzkové súbory PS-201 Trafostanica

1.Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby
Realizáciou predmetnej stavby nedôjde k zmene jestvujúcej štruktúry zástavby. Dispozično – priestorové riešenie hlavného stavebného objeku kaštieľa, doznalo iba malé zmeny, ktoré sa dotkli využitia podkrovného priestoru. Riešenie rešpektuje funkčno-prevádzkovú štruktúru, ktorá je v nevyhnutnom rozsahu doplnená tak, aby zodpovedala súčasným normatívnym požiadavkám. Urbanisticko-architektonická kompozícia areálu je doplnená o novotvar prístavby k hospodárskemu objektu, ktorý je však esteticky a výrazovo potlačený na úkor dominancie hlavného riešeného objektu kaštieľa a jeho hospodárskej časti. Navrhovaný novotvar je funkčne a prevádzkovo previazaný s jestvujúcim objektom. Spoločensko-komunikačný priestor jestvujúcej stavby je využitý na prevádzkové napojenie navrhovanej stavby. Dopravná obsluha riešených objektov areálu je zo severozápadnej strany, a zásobovanie s parkovaním je riešené v objekte podzemnej garáže na južnej strane areálu. Objekt oporného múru, integrujúci v sebe priestory garáží, technického vybavenia areálu, príležitostného ubytovania a služieb, je navrhnutý tak, aby pohľadovo nekonkuroval historickým budovám.

Architektonické riešenie
Hmotové riešenie a architektonický výraz riešených objektov zostáva zachovaný. Sklon strešných rovín a tvar striech sa mení zo sedlovej na manzardovú. Objekt kaštieľa si zachováva architektonický výraz s už spomínanou manzardovou strechou, podľa dostupných predpokladov architektonickohistorického pamiatkového prieskumu. Dispozičné členenie priestorov kaštieľa zostáva zachované, pričom sa dopĺňa o funkčné využitie podkrovného priestoru pre situovanie na výtvarného ateliéru a relaxačného wellness priestoru. Z funkčného hľadiska je objekt kaštieľa ubytovacie zariadenie s funkciou prechodného ubytovania v apartmánoch s doplnkovou funkciou relaxácie a wellness. V kaštieli sú navrhované 3 dvojlôžkové apartmány s príslušným zázemím, spoločenskými miestnosťami, salónikmi, a relaxačným priestorom. V suteréne kaštieľa sa navrhuje nenáročná prevádzka vinnej pivnice a skladov. Zásobovanie kaštieľa je zo suterénu, resp. z kuchyne v priamom napojení na zásobovací a komunikačný schodiskový priestor v objekte SO 103. Vertikálnou komunikaciou je v objekte kaštieľa jestvujúce schodisko

s prístupom na 2np. Navrhované schodisko spája 2np. a podkrovný priestor. Všetky podlažia kaštieľa sú prístupné výťahom. Hospodársky objekt si taktiež zachováva pôvodný výraz so zmenou tvaru strechy, kde sa nahrádza sedlová strecha manzardovou. Novotvar, ktorý je funkčne i dispozične prepojený s objektom hospodárskej budovy má strechu sedlovú a celkovo je jeho výraz potlačený s cieľom zachovania dominancie hlavnej hmoty hospodárskej budovy. Dispozične je charakter budovy zachovaný so zmenami funkcii, v rámci priestorových a prevádzkových možností. Tektonika oboch budov ostáva zachovaná, taktiež aj členenie a výplne otvorov fasád. Hospodársky objekt slúži ako stravovacie zariadenie reštauračného typu pre cca 80 osôb. K reštauračným priestorom patrí kuchyňa zázemie a viacúčelový priestor (tanečný parket). Na druhom nadzemnom podlaží sú prednáškové a rokovacie priestory pre cca 80 osôb. V podkrovnom priestore sa nachádza byt pre správcu areálu. Suterén hospodárskej budovy, resp. podpivničená čast jej novej prístavby slúži pre zázemie kuchyne ( 4-5 zamestnancov), sklad kuchyne, sklad exteriérového nábytku a údržbárskou delňou.Celý objekt je prechodne využívaný a nemá stálu, resp. pravidelnú prevádzku. Zásobovanie hospodárskeho objektu je na 1.n.p. obslužnou rampou, resp. rampou na 1.p.p. novej prístavby objektu. Vertikálnou komunikaciou je v objekte hospodárskej budovy je novonavrhované schodisko, kt. bezkolízne spája obslužnú / reštauračnú / časť , a ostatne podlažia hospodárskej budovy. Podlažia 1np až podkrovie hospodárskej budovy sú prístupné výťahom. Objekt oporného múra rieši rozšírenie využiteľnej plochy v bezprostrednom okolí objektu kaštieľa. Cieľom je vytvorenie viacúčelovo využiteľného exteriérového priestoru, umožňujúceho organizovanie príležitostných kultúrnych podujatí, viažúcich sa ku kaštieľu a jeho novému funkčnému využitiu. V rámci výškového rozdielu, spôsobenému spádom súčasného terénu sú v objekte oporného múru v kontakte s miestnou komunikáciou situované priestory garáží, služieb a technického vybavenia. Nad garážami sú riešené priestory pre príležitostné ubytovanie s kapacitou 28 lôžok. Priestory sú prevádzkovo napojené na nádvorie kaštieľa a pivničné priestory. V rámci rekonštrukcie budú v maximálnej miere zachované jestvujúce pôvodné stolárske prvky, štukové výzdoby a cenné detaily špecifikované v rámci architektonicko-historického pamiatkového výskumu.

Stavebno-technické a konštrukčné riešenie
Vlastná stavba sa skladá z dvoch hlavných stavebných objektov SO-101 a SO-102. Objekt kaštieľa pochádza z 2. ½ 18. storočia, až začiatku 19. storočia. Objekt je čiastočne podpivničený, v dvoch úrovniach. Má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Objekt je s dvojtraktovým pôdorysom má dva rizality: vstupný - severozápadný, a juhovýchodný. Súčasná sedlová strecha s valbami , ktorá bola zrealizovaná po požiari v roku 1917, je v havarijnom stave a v návrhu je nahradená manzardovou strechou s jednoduchými vikiermi. Krytinou je škridľa.

Suterénne murivo a čiastočne murivo nadzemných podlaží je z lomového nahrubo opracovaného kameňa s tmavou hnedo-okrovou ložnou maltou s výrazným podielom veľkých kusov štrku a spečených kamienkov. Murivo z 2. 1/2 18.stor. až do začiatku 20. stor. je zmiešané ( kamenné nepravidelné riadkované murivo len s malým počtom tehál ) so svetlosivou ložnou maltou. Stupeň projektu, ktorý predchádza stupňu UR je projekt zabezpečovacích prác kaštieľa. V tejto fáze dôjde najmä k statickému zabezpečeniu stien 2np, dostavba zrúcaného rohu kašteľa, vytvorenie stropu nad 2np. vrátane ríms a vytvorenie novej krovovej sústavy manzardového zastrešenia. V objekte sa navrhuje nové schodisko z 2np. do podkrovia a výťah, ktorý sprístupňuje všetky nadzemné podlažia. Výplne otvorov - okná sú pôvodné drevené s jednoduchým zasklením, dvere drevené obložkové pôvodné. Podľa mieri poškodenia budu vyhotovené repliky a jednoduché zasklenia nahradené dvojitými. Podlahy sú drevené pôvodné, a kamenné - dlažba z tufového kameňa. Hlavné schodisko ma tiež drevené stupne aj podstupnice. Krov je drevený no značne poškodený ( severovýchodná časť je zrútená ). Všetky drevené konštrukcie objektu sú napadnuté drevomorkou rôsolovitou. Z tohto dôvodu je navrhovaná celková asanácia drevených konštrukcii, resp. vytvorenie replík stávajúcich drevených prvkov. Hospodárska budova je nepodpivničeným dvojtraktovým objektom s dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím. K objektu je pristavené jednopodlažné krídlo, ktoré slúžilo pre hospodárske účely. Objekt je zastrešený sedlovou strechou bez využitia podkrovia. Taktiež je konštrukcia zastrešenia v havarijnom stave, s nemožnosťou rekonštrukcie, návrh teda počíta s asanáciou, a zastrešením manzardovou strechou s vikiermi a využitím podkrovného priestoru. Jestvujúce pristavené krídlo bolo asanované ( v rámci zabezpečovacích prác ) a bude nahradené novým krídlom. Dvojtrakt hospodárskej budovy ostáva zachovaný aj s jestvujúcim dreveným trámovým stropom nad 1np. Murivo hospodárskej budovy je zmiešané ( kamenné nepravidelné riadkované murivo len s malým počtom tehál ) so svetlosivou ložnou maltou.

Návrh zabezpečovacích prác
Objekt kaštieľa, je v havarijnom stave, jeho nosné časti - steny 2np, strop nad 2np, a strecha sú v kritickom stave. Zrúcaný je roh kaštieľa a strany časť strechy V stupni zabezpečovacích prác dôjde najmä k statickému zabezpečeniu stien 2np, dostavbe zrúcaného rohu kašteľa, vytvorenie stropu nad 2np. vrátane ríms a vytvorenie novej krovovej sústavy manzardového zastrešenia. Vyjadrenie KPÚ Nitra k statickému zabezpečeniu a statickému posudku , č. NR- 08/2041 - 2/9274/V zo dňa 22.7.2008 Statické zabezpečenie 2.NP Stropné konštrukcie nad 2.NP sú tvorené drevenými povalovými stropmi, resp. klenbami murovanými z tufového kameňa. V dôsledku dlhodobého zatekania a z toho vyplývajúcich hnilobných procesov a vysokej aktivity drevokazného hmyzu sa časť povalových stropov nad 2.NP zrútila a ostatným hrozí akútne nebezpečenstvo havárie. Rovnako došlo k odtrhu a zrúteniu časti juhozápadného nárožia objektu cez dve podlažia, z už vyššie spomínaných dôvodov. Klenbové

a zvislé nosné konštrukcie nad 2.NP sú na viacerých miestach porušené výraznými trhlinami a vykazujú rovnako vysoký stupeň prevlhnutia. Trhliny v klenbách vznikli na základe deformácií podpôr, ktoré vyvolali napätosť presahujúcu pevnosť materiálu. Deformácie boli zapríčinené výrazným oslabením priestorovej tuhosti objektu v dôsledku zníženia, resp. totálnej absencie stužujúceho účinku krovu a stropov a skorodovaním oceľových ťahadiel zamurovaných v hornej úrovni nosných stien. Zabezpečovacie práce (viď výkres číslo S-03) 1.Dočasne podoprieť zostávajúce drevené stropné konštrukcie dostatočnou výdrevou. Následne je nutné zabezpečiť podchytenie zostávajúcej časti klenby, resp. klenbového stropu nad 1.NP, presný postup viď kapitola 5.2, resp. výkres číslo S-02. 2.Sanovať nadokenné klenbové pásy vyklinovaním (viď „sanácia nadokenných klenbových pásov“). 3.Vyklinovať trhliny porušených klenieb (viď „postup sanácie klenieb“). 4.Následne je možné demontovať zvyšnú časť novodobej konštrukcie dreveného krovu, ktorý je v súčasnosti v havarijnom stave. 5.Demontovať zvyšné drevené stropné konštrukcie. Súčasne treba dbať na to, aby sa po odstránení bio-poškodených častí drevených prvkov objekt dôkladne vyčistil od zvyškov a nečistôt na podlahe, v múroch a pod. a ďalších potenciálnych zdrojov biotických poškodení použitím kartáčov, resp. priemyselného vysávača, keďže môžu byť potenciálnym zdrojom ďalších biotických poškodení. 6.Následne zabezpečiť sanáciu zvyšnej časti odtrhu juhozápadného nárožia s priamou nadväznosťou na sanáciu vykonanú v rámci 1.NP. 7.V celom rozsahu porušenia nárožia očistiť stávajúce murivo a odstrániť uvoľnené murovacie prvky. 8.Vyškriabať porušenú maltu zo styčných a ložných škár. 9.Po vyčistení a premurovaní kontaktnej plochy odtrhu havárie JZ nárožia toto domurovať sa súčasným domurovaním a poriadnym vyklinovaním nadokenných klenbových pásov v miestnosti číslo 05 (viď výkres číslo S-03). Presný postup viď „postup sanácie klenieb“, resp. „sanácia nadokenných klenbových pásov“. 10.Na obnovu muriva použiť pôvodný nezvetraný tufový kameň, alebo lomový kameň z miestneho lomu, poprípade plnú pálenú tehlu. 11.Následne rekonštruovať korunu muriva s dodržaním pôvodnej profilácie rímsy (viď výkres číslo S-04, resp. podklady stavebnej časti). Z muriva je nutné odstrániť škodlivú náletovú zeleň. Uvoľnená koruna muriva sa odstráni až po stabilné murivo a domuruje sa murivom z plnej pálenej tehly. Toto murivo bude domurované až po spodnú hranu novo-navrhnutých železobetónových vencov, resp. spodnú hranu novej železobetónovej stropnej konštrukcie. 12.Následne sa vytvorí nová stropná konštrukcia v celom rozsahu 2.NP (viď výkres číslo S-04 a S-07). Nová stropná konštrukcia je navrhnutá ako železobetónová doska celkovej hrúbky 180mm v miestach pôvodných drevených povalových stropov (ktoré sa v plnom rozsahu demontujú) a nadbetonávka hrúbky 80mm v miestach jestvujúcich kamenných klenieb. V týchto miestach bude nová stropná konštrukcia tvorená samotnou doskou hrúbky 80mm, ktorá bude vystužená sieťovinou KY14 (8x8/150x150), ďalej

separačnou vrstvou (PVC fólia) z dôvodu zamedzenia zatekania cementového mlieka, vrstva štrku frakcie 16-32mm a pôvodnej (sanovanej) klenby, ktorá bude z hornej strany opatrená mazaninou z vápennej malty hrúbky cca 30mm. Trieda betónu stropných konštrukcií bude C25/30, vystužené budú oceľou 10505(R). 13.Následne je možné zmontovať novú strešnú konštrukciu krovu (viď výkres S-05 a S-06, resp. kapitola 5.4), položiť krytinu vrátane realizácie dažďových odkvapov, zvodov a dočasne zabezpečiť odvedenie zrážkových vôd do dostatočnej vzdialenosti od objektu. Statické zabezpečenie 1.NP Stropné konštrukcie nad 1.NP sú tvorené klenbovými stropmi murovanými z tufového kameňa. Klenbové a zvislé nosné konštrukcie nad 1.NP sú na viacerých miestach rovnako porušené výraznými trhlinami a vykazujú taktiež značný stupeň prevlhnutia. Zabezpečovacie práce Sanácia odtrhu JZ nárožia (miestnosť číslo 05, viď výkres S-02) •Podchytiť zostávajúcu časť klenby nad miestnosťou číslo 05 (viď výkres S-02) drevenou plošnou výdrevou. Výdreva musí byť zhotovená tak, že ramenáty budú v ideálnom (t. j. pôvodnom, pred deštrukciou) geometrickom tvare. Je nutné zabezpečiť súčinnosť spolu s podchytením stropných konštrukcií nad 2.NP. •Styk medzi hornou hranou doštenia ramenátov a spodnou plochou klenby poriadne vyklinovať (líniovo). •Predchádzajúci postup opakovať pre dočasné podoprenie klenbového stropu v tej istej miestnosti, t. j., dostatočne zabezpečiť drevenou plošnou výdrevou, ktorá bude zhotovená v ideálnom geometrickom tvare a styk medzi hornou hranou doštenia ramenátov a spodným povrchom klenby poriadne vyklinovať. •Následne domurovať zrútené juhozápadné nárožie. •V celom rozsahu porušenia nárožia očistiť stávajúce murivo a odstrániť uvoľnené murovacie prvky. •Vyškriabať porušenú maltu zo styčných a ložných škár. •Základ vypadnutej časti muriva upraviť tak, aby sa vytvorila vodorovná polica pre osadenie nového muriva nárožia. •Po vyčistení a premurovaní kontaktnej plochy odtrhu havárie JZ nárožia toto domurovať so súčasným domurovaním a poriadnym vyklinovaním klenieb v miestnosti číslo 05. Presný postup viď „postup sanácie klenieb“. •Na obnovu muriva použiť pôvodný nezvetraný tufový kameň, alebo lomový kameň z miestneho lomu, poprípade plnú pálenú tehlu. Statické zabezpečenie 1.PP Stropné konštrukcie nad 1.PP sú tvorené klenbovými stropmi murovanými z tufového kameňa.

Zabezpečovacie práce Sanácia lícovej vrstvy muriva päty valenej klenby (miestnosť číslo 03, viď výkres S01) -V mieste vypadnutej časti klenby očistiť pôvodné murivo a odstrániť uvoľnené murovacie prvky. -Vyškriabať porušenú maltu zo styčných a ložných škár povrchu klenbu v mieste vypadnutia a hĺbkovo zaškárovať vápennou maltou. -Základ vypadnutej časti muriva upraviť tak, aby sa vytvorila vodorovná polica pre osadenie lícovej vrstvy muriva päty klenby. -Pätu klenby domurovať v pôvodnej hrúbke s rešpektovaním pôvodného geometrického tvaru (pre zabezpečenie pôvodného tvaru klenby použiť dubové kliny s minimálnym sklonom, aby nedochádzalo k odštiepavaniu hrán murovacích prvkov). -Takto vzniknuté ložné a styčné škáry hĺbkovo zaškárovať vápennou maltou. -Na obnovu muriva použiť pôvodný nezvetraný tufový kameň, alebo lomový kameň z miestneho lomu, poprípade plnú pálenú tehlu. Sanácia porušeného ostenia vstupného otvoru (miestnosť číslo 07, viď výkres S-01) 1.V mieste porušenia ostenia otvoru očistiť pôvodné murivo a odstrániť uvoľnené murovacie prvky. 2.Vyškriabať porušenú maltu zo styčných a ložných škár povrchu ostenia v mieste vypadnutia, doplniť uvoľnené murovacie prvky a hĺbkovo zaškárovať vápennou maltou. 3.Na obnovu muriva použiť pôvodný nezvetraný tufový kameň, alebo lomový kameň z miestneho lomu, poprípade plnú pálenú tehlu. Strešná konštrukcia Pôvodná strešná konštrukcia objektu kaštieľa sa nezachovala a bola zničená pri požiari v roku 1917. Následne bola v tomto roku postavená nová valbová konštrukcia krovu, ktorá je riešená ako väznicová s lichobežníkovým, dvojitým vešadlom. V dôsledku havárie južného rohu objektu v roku 1978 došlo v priľahlej časti krovu k deštrukciám drevených nosných prvkov, ktoré viedlo k zrúteniu asi tretiny novodobej strešnej konštrukcie. Návrh v tejto etape projektových prác počíta s celkovým demontovaním strešnej konštrukcie a vytvorením novej manzardovej strešnej konštrukcie. Nová strešná konštrukcia je riešená ako manzardová. Táto zmena vyplynula z požiadaviek investora a bola rešpektovaná aj pracovníkmi Pamiatkového úradu. Strešná konštrukcia je navrhnutá ako väznicová, kde základnú kostru tvoria oceľové rámy zvarené z dvoch „U“ profilov. Na túto oceľovú konštrukciu sú umiestnené drevené väzby v osových vzdialenostiach cca 1000mm. Použité je rezivo triedy SI s maximálnou vlhkosťou pri zabudovaní 20% a konštrukčná oceľ triedy S235. Podrobné riešenie tvaru strešnej konštrukcie s vykreslením príslušných detailov je súčasťou výkresov číslo S-05 a S-06. Celkovú ochranu oceľovej konštrukcie proti atmosférickej korózii, predpisovanie, vykonávanie a kontrolu kvality zabezpečiť podľa STN 03 8260.

Všetky drevené prvky ošetriť ochranným prostriedkom (napr. Lignofix-E-Profi, Biochemit QB). Technológia rekonštrukcie, postup sanácie Postup sanácie klenieb v miestach porušenia geometrie klenby Klenbu celoplošne zabezpečiť výdrevou, ktorá musí byť zhotovená tak, že ramenáty budú v ideálnom (t. j. v pôvodnom, pred deštrukciou) geometrickom tvare. Styk medzi hornou hranou doštenia ramenátov a spodnou plochou klenby poriadne vyklinovať (líniovo). Odstrániť násyp z klenby v ďalšom (t. j. vyššom) nadzemnom podlaží. Odstrániť dočasné vyklinovanie (viď postup pre sanáciu klenieb porušených len trhlinami) a výdrevu dotlačiť tak, že klenba plošne dosadne na hornú hranu doštenia ramenátov. Vyškriabať porušenú maltu zo styčných a ložných škár horného povrchu klenby a vyklinovať dubovými klinmi. Klinovať postupne a pri klinovaní používať kliny s minimálnym sklonom, aby nedochádzalo k odštiepavaniu hrán murovacích prvkov. Škáry hĺbkovo zaškárovať vápennou maltou. Povrch klenby opatriť taktiež vápennou mazaninou hrúbky približne 30mm z vápennej malty s min. množstvom cementu (pomer cement: vápno: piesok = 1: 8: 24). Po zatvrdnutí malty odstrániť výdrevu a klinovanie a škárovanie vykonať na spodnej strane. Postup sanácie klenieb v miestach porušenia klenby len trhlinami Otĺcť uvoľnenú omietku, najmä v plochách okolo trhlín. Vyškriabať porušenú maltu zo styčných a ložných škár horného povrchu klenby a vyklinovať dubovými klinmi. Klinovať postupne a pri klinovaní používať kliny s minimálnym sklonom, aby nedochádzalo k odštiepavaniu hrán murovacích prvkov. Škáru hĺbkovo zaškárovať vápennou maltou. Sanácia nadokenných klenbových pásov Otĺcť uvoľnenú omietku, najmä v plochách okolo trhlín. Vyškriabať porušenú maltu zo styčných a ložných škár horného povrchu klenby a vyklinovať dubovými klinmi. Klinovať postupne a pri klinovaní používať kliny s minimálnym sklonom, aby nedochádzalo k odštiepavaniu hrán murovacích prvkov. Je potrebné rešpektovať pôvodný geometrický tvar.

Murované konštrukcie - trhliny Otĺcť uvoľnenú omietku, najmä v plochách okolo trhlín. Riadne vyčistiť a vyškriabať porušenú maltu zo styčných a ložných škár v celom rozsahu trhliny a vyklinovať dubovými klinmi. Klinovať postupne a pri klinovaní používať kliny s minimálnym sklonom, aby nedochádzalo k odštiepavaniu hrán murovacích prvkov. Škáru hĺbkovo zaškárovať vápennou maltou. Obvodový plášť – v mieste vypadnutia muriva V mieste vypadnutia časti muriva očistiť pôvodné murivo a odstrániť uvoľnené murovacie prvky. Riadne vyčistiť a vyškriabať porušenú maltu zo styčných a ložných škár muriva v mieste porušenia a hĺbkovo zaškárovať vápennou maltou. Základ vypadnutej časti muriva upraviť tak, aby sa vytvorila vodorovná polica pre osadenie vrstvy vypadnutého muriva. Obvodový plášť domurovať v pôvodnej hrúbke a hĺbkovo zaškárovať vápennou maltou.

Na obnovu muriva použiť pôvodný nezvetraný tufový kameň, alebo lomový kameň z miestneho lomu, poprípade plnú pálenú tehlu. Uvažované zaťaženia

V zmysle normy [3] boli uvažované nasledujúce zaťaženia: •Vlastná tiaž konštrukcie automaticky generovaná programom [8], •Zaťaženie strešnými vrstvami 1,15 kN/m2, •Zaťaženie podlahovými vrstvami 2,00 kN/m2 (strop 2.NP), •Náhodilé zaťaženie bytové priestory 1,50 kN/m2, •Náhodilé zaťaženie chodby 3,00 kN/m2, •Prestaviteľné priečky 0,75 kN/m2, •Zaťaženie snehom (pre II. oblasť) 0,70 kN/m2, •Zaťaženie vetrom na strechu bolo uvažované podľa časti B, článkov 165-179 normy [3]. Použité materiály Malta použitá na škárovanie

Na základe medzinárodných dohôd, ktoré sa Slovenská republika zaviazala dodržiavať, platia pre rekonštrukciu pamiatkových objektov usmernenia obsiahnuté napr. v materiáloch ICOMOS, podložené dlhoročnými skúsenosťami s rekonštrukciou pamiatok na celom svete, ktoré kladú na škárovacie malty nasledujúce nároky: •Malta sa podobá pôvodnej malte vo farbe, textúre a detaile. •Malta je mäkšia, čo sa týka pevnosti v tlaku a pórovitejšia ako zabudovaná tehla alebo kameň. •Malta je taká mäkká, alebo mäkšia; taká pórovitá, alebo pórovitejšia ako pôvodná malta. Cementová malta tieto podmienky nespĺňa, jej použitie pri škárovaní má okrem iného mimoriadne nepriaznivý vplyv na vlhkostný režim muriva, čo v krátkej dobe vedie k väčšej deštrukcii než bol pôvodný stav. Preto je potrebné dôsledne sa vyhýbať použitiu cementovej malty na škárovanie. Navrhujeme použitie malty z dobre odležaného vyhaseného vzdušného vápna (nie vápenného hydrátu). Pridávanie vody k vápennej kaši je potrebné obmedziť na minimum, aj za cenu horšej spracovateľnosti. Ako plnivo sa použije kamenná drvina frakcie 0 – 6mm, najlepšie z miestnych zdrojov. Pomer miešania vápno: piesok 1: 3, s pridaním 1/8 bieleho cementu. Takáto malta sa použije na hĺbkové škárovanie, vypĺňanie kaverien, zamurovávanie otvorov v pôvodných múroch, premurovávanie korún, domurovávanie k pôvodnému murivu aj na stavbu nových múrov. •Pre hĺbkové škárovanie platia tieto zásady: 1.Maltu ručne zatlačiť do vyčistených a navlhčených škár pomocou nástrojov uvedených na obrázku (obr. 6.1). Povrch malty musí byť ukončený pod povrchom okolitých kameňov, malta musí byť „zatiahnutá“ pod líce jednotlivých kameňov. 2.Po miernom zatuhnutí malty upraviť povrch malty preškrabaním, napr. pomocou upraveného listu pílky na železo. 3.Bezpodmienečne odstrániť zvyšky malty z povrchu kameňov (perfektne, trpezlivo očistiť hneď po zatuhnutí, ešte pred zatvrdnutím). 4.Venovať pozornosť ošetrovaniu malty, po zavädnutí až vyschnutí je potrebné plochu opäť navlhčiť, tento proces po vyschnutí zopakovať niekoľko krát. Murovacie prvky Na obnovu muriva použiť pôvodný nezvetraný tufový kameň, alebo lomový kameň z miestneho lomu, poprípade plnú pálenú tehlu. Stavebné materiály nových nosných konštrukcií •Betón STN EN 206-1: C25/30 – XC1(SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3. •Betonárska oceľ 10505(R). •Konštrukčná oceľ S235. •Rezivo triedy SI, maximálna vlhkosť pri zabudovaní 20%.

Obr. 6.1 Nástroje vhodné na škárovanie

Pri všetkých uvedených prácach je nutné prísne dbať na dodržiavanie ustanovení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pri všetkých navrhovaných sanačných prácach je nutné zabezpečiť prítomnosť statika a metodika pamiatkovej starostlivosti. Predložený projekt sleduje najmä dlhodobé statické zabezpečenie pamiatky, ktorej mnohé časti sú dnes kriticky ohrozené a svojím stavom ohrozuje život a zdravie osôb, ale najmä kultúrne hodnoty.

Vplyv stavby na životné prostredie

Realizácia stavby nebude mať negatívne dopady na okolité prostredie. Počas realizácie a prevádzkovania stavby sa uvažuje s vznikom a následnou likvidáciou odpadov. Jedná sa prevažne o kategóriu odpadov O – ostatné, ktoré pôvodca odpadov – dodávateľ stavby bude buď ukladať na dočasné depónium na pozemku investora v bezprostrednej blízkosti stavby / v prípade materiálu vhodného na spätné zásypy /, alebo podľa možnosti okamžite odvážať zo staveniska na skládky, ktoré majú povolenie uskladňovať jednotlivé druhy týchto odpadov, t. j. na riadené skládky odpadov. Pretože výber dodávateľa ešte nie je ukončený, v súčasnosti nie je možné presne uviesť lokalitu skládky, s ktorou má dodávateľ uzatvorenú zmluvu na odber odpadov. Podľa potreby môže byť v priebehu výstavby odvoz odpadov zabezpečovaný aj prostredníctvom firiem, ktoré vykonávajú prepravu a prenájom veľkokapacitných kontajnerov na odpad. Stanovenie predpokladaného množstva odpadu. Vo väzbe na uvažovaný rozsah stavebných úprav je odhadované množstvo odpadu, spôsobeného stavebnou činnosťou, spadajúce do kategórie O stanovené na cca 1652 ton. Odvoz a likvidáciu, resp. uloženie na skládku zabezpečí dodávateľ prostredníctvom špecializovanej, odborne spôsobilej firmy. Príslušné doklady o odvoze a likvidácii odpadu budú predložené pri ukončení stavby. Bilancia a zatriedenie odpadov: Kat. číslo 17 02 01 17 05 04 17 09 04 názov odpadu drevo odpadové stavebné drevo zemina a kamenivo zemina z výkopových prác zmiešané odpady zo stavieb a demolácií stavebná suť a iný stavebný odpad neznečistený škodlivinami zmesový komunálny odpad plastové obaly, fólie, znečistený papier, plechovky, pozametky a iné smeti kategória Množstvo O 5t O 27 t O 15 t O 8,5 t

20 03 01

Popis vzniku odpadov: Odpadové stavebné drevo – zvyšky drevených konštrukcií / debnenia, výdreva /, poškodených pri stavebných prácach Zemina a kamenivo - zemina z výkopových prác / Zemina bude čiastočne použitá na spätné zásypy

Stavebná suť a iný stavebný odpad neznečistený škodlivinami – odpad zo znehodnotených tehál, pojív, cementu, prípadne iných stavebných materiálov Zmesový komunálny odpad - plastové obaly, fólie, znečistený papier, plechovky, pozametky a iné smeti, ktoré vzniknú počas stavebnej činnosti. Odpady budú počas výstavby odvážané a ukladané na skládku podľa druhu. Pred uvedením stavby do užívania ku kolaudačnému konaniu bude investor – prevádzkovateľ budovy povinný uzavrieť zmluvu o odvoze a likvidácii odpadov s oprávnenou organizáciou. Pri dodržaní požiadaviek, upravených zákonmi o odpadoch a nakladaní s nimi, ktoré sú súčasťou tohto riešenia nebude mať realizácia stavby negatívny vplyv na životné prostredie. Pred uvedením stavby do užívania ku kolaudačnému konaniu bude investor – prevádzkovateľ budovy, povinný uzavrieť zmluvu o odvoze a likvidácii odpadov s oprávnenou organizáciou. Pri dodržaní požiadaviek, upravených zákonmi o odpadoch a nakladaní s nimi, ktoré sú súčasťou tohto riešenia nebude mať prevádzka a užívanie uvedených objektov negatívny vplyv na životné prostredie. Protipožiarne zabezpečenie stavby je riešené v samostatnom elaboráte. Požiadavky civilnej ochrany vyplývajúcej zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov budú riešené investorom v zmysle platnej legislatívy v priestoroch suterénu objektu kaštieľa. Oceľové konštrukcie budú chránené proti korózii príslušnými ochrannými nátermi. Druhy náterov budú špecifikované v realizačnom projekte. Na pozemku sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne verejné inžinierske siete, ani ochranné pásma inžinierskych sietí.

2.Údaje o prevádzke - gastronomické zariadenie v hospodárskom objekte
Predpokladaná kapacita prípravy jedál je cca 80 jedál. Príprava jedál bude zo surovín a polotovarov. Výdaj stravy bude systémom hotových jedál a formou švédskych stolov. Priestory kuchyne, príprav a reštaurácie sú umiestnené na prízemí hospodárskeho objektu a v časti prístavby. Sklady sú umiestnené v časti 1np, a v suteréne prístavby, kde sa nachádza aj zázemie pre personál. Zásobovanie je riešené cez samostatný hospodársky vstup - rampou. Súčasťou zázemia kuchyne sú šatne so sociálnym zariadením pre zamestnancov umiestnené na 1.pp. Teplonosné médium – elektrická energia. Nároky na pracovné sily, energie a vodu Pracovné sily Návrh základného počtu zamestnancov kuchyne vychádza z predpokladaného využívania objektu. Pracovníci budú pracovať na dve smeny. Pre základ prevádzky je potrebné, aby boli stálymi zamestnancami obsadené tieto miesta:

10.1 hlavný kuchár, 11.1 kuchár, 12.1 pomocné sily, 13.3 čašníci, Na základe uvedeného predpokladáme, že v stravovacej prevádzke bude vo všetkých prevádzkach zamestnaných cca 6 zamestnancov bez administratívy. Nároky na energie Na základe vybavenia jednotlivých priestorov kuchyne s prípravami treba uvažovať s týmito nárokmi na energie: Elektrická energia: 14.inštalovaný odber el. energie 400 V 15.inštalovaný odber el. energie 230 V Voda Na bezporuchový chod konvektomatu a umývacích strojov je potrebné uvažovať s tvrdosťou vstupnej vody do týchto zariadení max. 7 oN, resp. 3 oN. Navrhnuté sú preto zariadenia na úpravu vody zmäkčovaním v jednotlivých prevádzkach. Výpočtom množstva vody pre kuchynskú prevádzku sa zaoberá projekt zdravotechniky. Avšak je potrebné, aby bol zabezpečený nárazový odber vody v množstve 100 l/15 min, tzn. 0,1 l.s-1. Množstvo odpadných látok, spôsob využitia alebo zneškodnenia Odpadné látky z celej prevádzky kuchyne môžme kvalitatívne rozdeliť takto: - Odpadné látky tuhé z príprav – do vyhradených nádob, do skladu odpadkov, - Odpadky tekuté z tepelných príprav a jedál stravníkov – do vyhradených nádob, do skladu odpadkov Odťah pár a vetranie kuchyne a priľahlých priestorov – nútené vetranie v celom priestore stravovacieho zariadenia(viď projekt vzduchotechniky). Odvedenie vôd z podláh v kuchyni, umyvárňach a prípravách je riešené nerezovými roštovými vpustami s vaničkami vyspádovanými do kanalizačného odpadu. Bežný komunálny odpad zo stravovacej prevádzky (obaly, papier,...) bude skladovaný v areálovom skladovom hospodárstve. Nároky na ostatné profesie Stavebné úpravy Podlaha v kuchyni musí byť rovná, ľahko čistiteľná, z nepriepustného materiálu s protišmykovou úpravou. Steny musia mať tvrdý, ľahko čistiteľný povrch – keramický obklad do výšky min. 1,80 m. Hrany medzi stenami a podlahou previesť tak, aby boli ľahko čistiteľné. Fasáda oslnenej strany stavby musí umožňovať zatienenie sklenených plôch. Ak charakter skladovaných poživatín vyžaduje obmedzenie prístupu slnečného svetla, musí sa obmedziť jeho prístup vhodným spôsobom – napr. modrým náterom. 40 kW 20 kW

Prahy a dolné časti krídel vonkajších dverí musia byť zabezpečené do výšky 30 cm kovovým krytom proti vnikaniu hlodavcov. Okná a vetracie otvory musia mať siete proti hmyzu a vtáctvu. Cez miestnosti skladov a prevádzkové priestory zariadení spoločného stravovania nesmú prechádzať nechránené kanalizačné ani teplovodné potrubia. Elektroinštalácia Intenzita a farebnosť umelého osvetlenia pracovných miest musí mať bielu farbu o intenzite 500 Lx. Osvetlenie prac. plôch riešiť tak, aby nedochádzalo k zatieneniu pracovných plôch. Zemniace káble pre ochranné pospojovanie zariadení musia byť riešené v projekte elektro podľa platných STN. Zdravotechnika Odpadné vody musia byť prečistené v lapači tukov. Kanalizačné potrubie musí byť odolné voči vriacej vode.

3.Zemné práce
Zemné práce pozostávajú z prípravy realizácie výkopových prác pre novorealizované časti stavby. Časť výkopovej zeminy bude použitá na spätné zásypy. Skládku a odvoz zeminy zabezpečí dodávateľ stavby.

4.Podzemná voda
Hladina spodnej vody stavbu neovplyvňuje.

5.

Zásobovanie vodou

Vodovodná prípojka.
A. Všeobecne, Súvisiace normy a predpisy Všeobecný popis. Zásobovanie objektu vodou pre hygienické, a sociálne účely sa navrhuje riešiť vodovodnou prípojkou vody DN 110x5,4;PN10 z PE tlakových rúr. Všeobecne súvisiace normy Návrh zdravotechniky vychádza z hygienických predpisov a noriem- hlavne : vestník MP SR č.477/99-810 Vodovodné a kanalizačné tabuľky Ing.J.Herle a kol.– tlakové straty v potrubí

STN 73 0873, zmena 3 Požiarna bezpečnosť stavieb STN 73 6655 Výpočet vnútorných vodovod STN 73 6660 Vnútorné vodovody EN 805 Vodárenstvo – vodovod mimo objekt ON 75 5411 Vodovodné prípojky STN 75 5401 Navrhovanie vodovodných potrubí STN 73 3050 Zemné práce STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia Spotreba vody :
Spotreba vody pre hygienické a sociálne účely : podľa MP SR úprava- vestník č.477/99-810 z 29.02.2000: -Kaštieľ 12 osôb -Hospodárska budova 8 zamestnancov 82 návštevníkov á byt - 4 osoby 8.030 l.d-1 čl.9/7- k1= 1,3 Qm= Qp x k1= 10.439 l.d-1 10439 l.d-1/ 24 hod. = 434,96 l.h-1 = 0,121l.s-1 Qm= 0,121 l.s-1 čl.9/8- k2= 1,8 Qh= Qm x k2= 18.790 l.d-1 18790 l.d-1 / 24 hod. = 782,925 l.h-1 = 0,217 l.s-1 Qh= 0,217 l.s-1 Qrok= Qp x 365 dní = 2930 m3.rok-1 Qp= STN 73 0873 zmena 3 čl.53 a násl. čl.59.a Výpočet prietoku požiarnej vody pre návrh dimenzie : Qpož= 1,2 l.s-1

á á

150 l.d-1 450 l.d-1 25 l.d-1 á 145 l.d-1

Výpočet spotreby TÚV: Priemerná výpočtová denná spotreba TÚV; qd=2,5 kWh Počet osôb administratívy; i=24 Súčasnosť = 0,8 Potreba tepla Q Qd= qd x i Qd= 2,5 x 24 x 0,8 = 48 kWh/deň
Merania spotreby vody bude v samostatnej vodomernej šachte.

Na vstupe vodovodného potrubia do objektu bude na potrubí umiestnené zariadenie na ochranu pitnej vody pred znečistením podľa požiadaviek STN EN 1717 s filtrom a úpravou vody.
B. Technické riešenie Vodovodná prípojka bude napojená na jestvujúci vodovodný rad, ktorý je vedený pod existujúcou asfaltovou komunikáciou . Tlak vo vonkajšom vodovodnom rade sa uvažuje min.0,4Mpa. Meranie spotreby vody bude zabezpečené umiestnením vodomernej zostavy vo vodomernej šachte, ktorá bude umiestnená na trase prípojky.

C. Materiálové vyhodnotenie Vodovodná prípojka bude z tlakových PE rúr DN 110x5,4. Na odbočke z hlavného vodovodného radu bude osadené uzavieracie šúpatko DN110 so zemnou súpravou- uzáver prípojky. Vnútorný vodovod.

A. Všeobecne, Súvisiace normy a predpisy
Všeobecný popis. Do objektov budú privedené vodovodné prípojky DN 50x4,2. V podlaží – za obvodovým murivom bude osadený hlavný uzáver vody pre stavebný objekt.

Všeobecne súvisiace normy Návrh zdravotechniky vychádza z hygienických predpisov a noriem, hlavne: vestník MP SR č.477/99-810 Vodovodné a kanalizačné tabuľky Ing.J.Herle a kol.– tlakové straty v potrubí STN 73 0873, zmena 3 Požiarna bezpečnosť stavieb STN 73 6655 Výpočet vnútorných vodovod STN 73 6660 Vnútorné vodovody STN 06 0320 Ohrievanie teplej vody
B. Technické riešenie Rozvod vody - Do objektu bude privedená spoločná jednotná prípojka studenej vody DN 110x5,4 pre socialno - hygienické účely. Hlavný rozvod pitnej vody bude vedený pod podlahou najnižšieho podlažia. Príprava a ohrev teplej vody - je riešená lokálnym ohrevom vody. V priestore kotolní budú umiestnený zásobníka TÚV. Ohrev TÚV sa bude riešiť pomocou elektrokotlov. C. Materiálové vyhodnotenie Hlavné rozvodné potrubie pre rozvod vody bude z týchto materiálov : rozvod vody vnútorný z PP tlakových rúr prípojka vody v zemi z PE tlakových rúr Uchytenie potrubia bude riešené typovými závesmi s osadením pevných bodov. Tepelné izolácie - celý vodovodný systém bude opatrený tepelnou izoláciou proti orosovaniu a ochladzovaniu potrubia.

6.

Kanalizácia

A. Všeobecne, Súvisiace normy a predpisy
Všeobecný popis. Odvádzanie odpadových vôd z objektov je riešené samostatnými prípojkami, ktoré budú zaústené do vlastnej ČOV – AS ANAComb 100 (80-120 EO), potrubím z rúr PVC-U DN200. Následne bude voda umietňovaná do zbernej nádrže a odtiaľ pravidelne odvážaná, resp. bude očistená voda vypúšťaná do recypientu.

Všeobecne súvisiace normy Návrh zdravotechniky vychádza z hygienických predpisov a noriem, hlavne: vestník MP SR č.477/99-810

Vodovodné a kanalizačné tabuľky Ing.J.Herle a kol.– tlakové straty v potrubí Vodovody a kanalizácia vo vysokých budovách – prof. J. Valášek STN EN 12056-1 až5 Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budovy
STN 73 6701 STN 73 6716 Kanalizačné siete a prípojky Skúšanie vodotesnosti stôk

STN 73 3050 STN 73 6005
B. Technické riešenie Splašková kanalizácia :

Zemné práce Priestorová úprava vedenia technického vybavenia

Odvádzanie odpadových vôd z objektov je riešené samostatnými prípojkami, ktoré budú zaústené do vlastnej ČOV – AS ANAComb 100 (80-120 EO), potrubím z rúr PVC-U DN200. Následne bude voda umietňovaná do zbernej nádrže a odtiaľ pravidelne odvážaná, resp. bude očistená voda vypúšťaná do recypientu. Kanalizácia bude v areáli sekundárne delená na splaškovú a dážďovú. C. Materiálové vyhodnotenie Kanalizačné prípojky budú prevedené z odpadových PVC rúr REHAU SN10. Kanalizačné šachty budú typové z prefabrikovaných skruží a s bet. dnom.

Vnútorná kanalizácia. A. Všeobecne, Súvisiace normy a predpisy
Všeobecný popis. Vnútorná kanalizácia bude sekundárne delená na – splaškovú a dažďovú. Z objektov budú vyvedené samostatné kanalizačné prípojky DN150 (splašková) a DN 150 (dažďová) – s prepojením do splaškovej kanalizácie a do dažďovej kanalizácie.

Všeobecne súvisiace normy Návrh zdravotechniky vychádza z hygienických predpisov a noriem, hlavne: vestník MP SR č.477/99-810 Vodovodné a kanalizačné tabuľky Ing.J.Herle a kol.– tlakové straty v potrubí STN EN 12056-1 až5 Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budovy STN 73 6760 Vnútorná kanalizácia
B. Technické riešenie Splašková kanalizácia bude odvádzať odpadové vody z objektu. Kanalizačné odpadové stúpačky budú prepojené do verejnej splaškovej kanalizácie. Hlavné ležaté zvody kanalizácie budú vedené pod podlahou v zemi.

Dážďová kanalizácia - odvádzanie dažďových vôd zo strechy objektu je navrhnuté vnútornými odpadmi so zaústením do verejnej dažďovej kanalizácie.
C. Materiálové vyhodnotenie

Celá vnútorná kanalizácia bude prevedená z týchto materiálov : - zvislé stúpačky - z PVC HT rúr - pripojovacie potrubie od zariaďovacích predmetov - z PVC odpadových rúr - potrubie vedené v zemi - z PVC odpadových rúr

7.
1.0

Ústredné vykurovanie
Výpočtová hodinová spotreba tepla.

Spotreba tepla je stanovená v zmysle národnej normy STN 38 3350-skráteným výpočtom. Stavebné riešenie konštrukcií je potrebné navrhovanúť v zmysle požiadaviek STN 73 0540 zmena 5. Tepelné odpory navrhovaných konštrukcií, budú zodpovedať požiadavkám uvedenej normy. 2.0 Projektovaný tepelný príkon. Vonkajšia výpočtová teplota „θ“ podľa STN EN 12 831 Tepelné straty – Kaštieľ - Hospodárska budova Tepelné straty „Φ“ podľa STN EN 12 831 -výpočet bude vykonaný v realizačnej PD. Orietačné tepelné príkony : - tepelný príkon - vykurovanie Projektovaný tepelný príkon celkom 330,0 kW 2.2 Výpočtová ročná spotreba tepla (priemerná) Qrok,vyk. = 651,75 MWh 3.0 Zdroj tepla a parametre médií. Vykurovanie objektu je navrhnuté konvekčné (radiátorové) vykurovanie. Pre potrebu tepla,ohrevu teplej pitnej vody, sú navrhnuté elektrokotly v kaskádovom zapojení, s núteným obehom média, s teplotným spádom 90/70 oC. Stavebné riešenie kotolne bude zodpovedať požiadavkám STN 38 6441, ide o kotolňu s menovitým výkonom kotlov do 50 kW. 3.1 Výkon kotolne : : 330,0 kW : : : - 12O C 225 000 W 105 000 W

Strojné a regulačné zariadenie kotolne navrhujem z výrobkov firmy BUDERUS - ide výkon do 50 kW. Regulačné a poistné zariadenie systému, bude navrhované a riešené v realizačnom projekte. 3.2 Príprava teplej pitnej vody, Ohrev TÚV bude riešený elektrokotlami Buderus a zásobníkmi TÚV. Druh a zaistenie paliva

4.0

Uvažovaná je elektrická energia, resp. v ďalšom stupni PD sa posúdi možnosť využitia tepelných čerpadiel v systéme zem-voda, s využitím plošného kolektora. 5.0 Popis technického riešenia a regulácie systému. Systém vykurovania stavby - je navrhnuté konvekčné, radiátorové vykurovanie s teplotným spádom 90/70 O C. Regulácia systému je súčasťou OST .

8.

Elektroinštalácia a slaboprúdové rozvody

1a) Podklady a rozsah Projekt elektroinštalácie bude spracovaný podla požiadaviek zadavateľa. Ako podklad sú použité stavebné výkresy, požiadavky jednotlivých profesií. Projekt rešpektuje predpisy a normy STN. Projekt rieši vnútorné svetelné, silnoprúdové a slaboprúdové rozvody elektroinštalácie v objekte kaštiel, hospodarska budova a garaže, včítane bleskozvodu a uzemňovacej sústavy. Projekt je spracovaný v rozsahu pre územné konanie. Samostatné stavebné objekty tvorí vonkajšie arealové osvetlenie, NN pripojenia objektov, pripojenie objektov na telekomunikačné rozvody, 22kV VN prípojka. Prevádzkový súbor tvorí navrhovaná trafostanica . 1b) Zaradenie podľa vyhl. UBP SR č. 718/2002 Zz Odborna spôsobilosť spracovateľa: elektrotechnik špecialista splňajúci požiadavky vyhl. 718/2002 osvedčenie číslo: 533 IBA 1998 EZ PA, B E1.0 El. zariadenie riešené týmto projektom je v zm ysle vyhl.718/2002 VYHR ADENYM TECHNICKYM Z ARI ADENIM SKUPINY B . Po vypracovaní konštrukčnej dokumentácie NIE JE POTREBNE ju v zm ysle § 5 vyhl. 718/2002 predložiť na osvedčenie technickej inšpekcii. 1c) Napäťová sústava a ochrany: Napäťová sústava: 3+N+PE, 50Hz, 230/400V TN-S Ochrana pred úrazom el. prúdom: -základná ochrana : izoláciou, krytím, polohou -ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania -samočinné odpojenie napájania vyžaduje sústavu ochranného pospájania- neživé časti zariadenia sa musia spojiť so svorkou na ochranné pospájanie. Výkonová kaštiel.....................................80 kW hospodarska budova...............60 kW garaže.....................................10 kW kuchyňa..................................60 kW vzt a klimatizacia....................80 kW kaštiel- el. vykurovanie.........225 kW hospod. budova-el.kurenie...105 kW technické zariadenia...............20 kW spolu inštalovaný príkon Pi=640 kW pri koeficiente súč. 0,8 je súčasný prikon Ps=512 kW bilancia:

Na požadovaný príkon sa navrhuje trafostanica 2x400 kVA Stupeň zabezpečenia dodávky el.energie : 3.stupeň Inštalovaný príkon : Pi=640 kW Súčasný príkon : Ps=512 kW Ročná spotreba el.energie :1254 MWh/rok Objekty sú plne elektrifikovane: varenie, priprava TUV, el vykurovanie ( elektrokotle a ustredne vykurovanie) 1d) Skratová odolnosť Dynamické a tepelné pôsobenie skratových prúdov bude el. zariadenie znášať bez poškodenia narušujúceho jeho prevádzky schopnosť. El. prístroje budú s vyšším menovitým dynamickým skratovým prúdom ako výpočtový skratový prúd. Hlavný rozvádzač v objekte má skratovú odolnosť Ikm= 15 kA, istiace prvky a impedancia podružného rozvodu výrazne znížia skratové prúdy v el. rozvode. 1e) Predpisy a normy: Projektové riešenie splňuje požiadavky predpisov a noriem, platných v čase projektovania. Sú to predovšetkým nasledujúce normy: STN 33 2000- 4- 43 – Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom STN 33 2000- 4- 473- Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Kapitola 47: Použitie ochranných zariadení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom STN 33 2000- 5- 523- Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 5: Výber sústav a stavba vedení. Oddiel 523: Dovolené prúdy STN 33 2000-4-41 El. inštalácie nn. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom el. prúdom. STN 33 2000-5-54 El. inšt. nn. Výber a stavba el. zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. STN 33 2310Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre el. zariadenia v rôznych prostrediach STN 33 2000-7-701 Priestory s vaňou, sprchou a umývacie priestory. STN 33 2130Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody. STN 33 3210Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia STN EN 60446 Identifikácia vodičov farbami , číslami . STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie pracovných miest STN EN 60529 Stupne ochrany krytom STN 34 2300 Predpisy pre vnútro. Rozvody oznamovacích vedení STN 34 1050 Predpisy pre kladenie silnoprudových el. vedení STN EN 62305-1 až 4 Ochrana pri zásahu blesku STN 38 2156 Kábelové kanály, šachty mosty a priestory STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia STN 34 3104El. predpisy. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el.prevádzkach.

a ďalšie súvisiace normy a predpisy, ktoré sa týkajú projektovaného zariadenia . 2) Zásobovanie elektrickou energiou a el. meranie Napojenie objektov bude arealovým rozvodom NN z transformačnej stanice. Každý obj. ma svoju prípojku NN ukončenú v prípojkovej skrini, z ktorej bude napojen ý hlavn ý rozvádzač objektu, V trafostanici bude el. meranie celeho arealu. 3) POPIS Prívod od hlavného rozvádzača do rozvodníc bude v chráničke. Prívod telefonu a káblovej televízie bude položený v chráničkách, v čiastočnom súbehu s NN káblom, je treba dodržať odstupy vedení v zmysle STN 73 6005 . Prívod telefonu a kablovej televizie bude ukončený v prípoj. skrini telefonu- MUR a v prípojkovej skrini kablovej televizie - BOX . Tlačitkové tablo domáceho telefonu a el. vrátny, zvonková signalizácia bude pri vstupe do objektu. Prívody budú pod podlahou. Z rozvodnice budú vedené jednotlivé rozvody k zásuvkám a svetelným spotrebičom. Kaštiel bude mať iluminačné osvetlenie slavnostné, bežné a minimálne. Elektroinštalačné rozvody budú uložené v zonach podľa STN 33 2130, Rozvod vedení bude v chodbe, v chráničkách. Uloženie káblov bude s odstupom silnoprúd a slaboprud. Z rozvodnice R budú vedené jednotlivé rozvody k zásuvkám a svetelným spotrebičom. Rozvody budú káblami pod omietkou . Rúrky pre slaboprúd min.vnútorný priemer 23mm, rúrky pre TV rozvod min. vnútorný priemer 29mm. Všetky svetelné vývody budú stropné. Chránička sa uloží do stropu 20 mm nad spodnú výstuž. Prívod káblov do priestoru kuchynskej linky je možný čiastočne aj v podlahe . Výška vývodov v priestore kuchynskej linky bude upresnená na konkretny typ kuchynskej linky. Minimálne 2 vývody budú nad kuchynskou linkou, výška 120 cm N.P. Pevne zabudované spotrebiče budú napojené zo zásuvky v susednej skinke kuch. linky 20 cm nad podlahou. Vývod T- trojfazová rezerva pre možnosť el. sporáka bude ukončený v el. inštalač. krabici 20cm N.P. v susednej skrinke. Kuchynská linka bude mať vyvody na osvetlenie a digestor. Prívod pre ventilátor v kupelni je zo svetelného okruhu, ventilátor s dobehom . Každý byt má samostatný kotol na samostatnú zasuvku, a je prepojený s regulatorom . El. okruhy v kupelni osvetlenie, zasuvka, musia byť napojené cez istič s prúdovým chráničom. V kúpelni sa urobí ochranné pospojovanie. Všetky laické zasuvky budú zapojene cez prúdový chránič Kábelové rozvody budú káblami CYKY 3Cx1,5 pre osvetlenie a CYKY 3Cx2,5 pre zásuvky uložené pod omietkou. Počty svetelných, zásuvkových vývodov sú v súlade s plošnou výmerou jednotlivých izieb v zmysle STN 33 2130.V kupeľniach bude naviac ochrana pospojovaním. V apartmánoch budú el. rozvody navrhnuté podla požadovaného štandardu. V kuchyni budú všetko el. spotrebiče, napojene zo samostatného rozvádzača

Uzemňovacia sústava Uzemňovacia sústava bude prevedená ako spoločná pre zariadenie NN, bleskozvod a slaboprúd. Uzemňovacia sústava bude zrealizovaná ako spoločná, pásikom FeZn 30x4 z ktorého budú vývody na zvody bleskozvodu prípojkovú skrinu, skrinu telefonu MUR. Spoločná uzemňovacia sústava bude mať celkový uzemňovací odpor menší ako 2 ohmy. Objekt bude mať hlavnú pospojovaciu sústavu na ktorú sa pripojka všetky rozvádzače a priestory chránené pospojovaním, s prepojením na spoločné uzemnenie. V hlavnom rozvádzači bude hlavná uzemňovacia prípojnica (čl.542.4.1-STN 33 2000-5-54), na ktorú sa pripoja: -ochranné vodiče ( každý podružný rozvádzač z R0 má ochranný vodič v spoločnom obložení) –vodiče hlavného pospájania (čl.547.1.1) CY 25 –uzemňovací vodič FeZn 30x4mm, ktorý bude cez skušobnú svorku SZ pripojený na uzemňovač Ochranné vodiče: Hlavné rozvody budú 5 žilové káble CYKY v spoločnom obložení budú mať ochranný vodič, ktorý bude mať prierez podla STN 33 2000-5-54 tab.54F ( ochranný vodč bude mať do prierezu 16 mm2 krajného vodiča rovnaký prierez ako krajný vodič a do prierezu nad 16 a pod 35 mmm2 bude mať ochranný vodič prierez 16mm2). Hlavne pospájanie: bude tvorené vodičom CY 25mm2, ktorý bude uložený v trase stupacích vedení, na ktoré budú pripojené všetky rozvádzače v príslušnej stupačke. Rozvádzače budú k vodiču CY25mm2 pripojené vodičom CY prierezu rovnakého ako je prierez ochranného vodiča napájacieho rozvádzač. Doplnkové pospájanie: bude zrealizovane vodičom CY 4mm2 (čl.547.1.2) kupelne . V hlavnom rozvádzači R0 sa na hlavnú zbernicu uzemnenia pripoja všetky hlavné pospájania, ochranné vodiče CY 25 mm2 a hlavný uzemňovací vodič (bude pripojený cez skušobnú svorku SZ) FeZn 30x4mm, ktorý bude prepojený v zemi s prípojkovou skriňou a uzemnený. Prepojenia na spoločnú uzemňovaciu sústavu sa zrealizujú v zemi. Pre prevedenie uzemnenia platí STN 33 2000-5-54. Bleskozvod Pred účinkami atmosferickej elektriny bude cel ý objekt chránený bleskozvodom podla STN. Objekt bude chránený bleskozvodom so zberným vedením FeZn 8mm, ktoré bude pomocou zvodov cez skušobné svorky pripojený na spoločnú uzemňovaciu sústavu. Skušobná svorka SZ bude prístupná z krabici 125. Slaboprud Telefonna prípojka do verejnej telefonnej siete (VTS) a prípojka TKR budú ukončené v prípojkových skriniach. Z prípojkových skríň bude robený rozvod do jednotlivých bytov. Príjem TV bude alternatívne zo spoločného satelitu, resp. optokáblami investorom vybraného prevádzkovatela optosiete s možnosťou poskytnutia služieb internetu, hlasovej a obrazovej služby. Objekt bude stavebne pripravený na zatiahnutie optokáblov. Zásuvky budú namontované vo výške danej podľa možnosti interieru a pokynov hlav.projektanta. Zásuvky sa osadia do krabíc. Pri slaboprúdových rozvodoch je

potrebé dodržať odstup od silnoprúdových rozvodov. Slaboprúdové rozvody v bytovom dome budú pozostávať: - rozvod telefonu - rozvod domáceho telefonu - rozvod televizneho signálu - zvonková signalizácia -pripravené trubkovanie pre optokáble Domáci telefon a el. vrátny budú ovládať príslušný vstup do objektu. Pri vstupoch do objektu bude umiestnené tlačitkové tablo prepojené s bytmi. Bezpečnosť pri práci treba dodržiavať v zmysle zákona č.374/1990 a zák.č. 59/1982 v znení neskorších predpisov. Všetky el. materialy, prístroje a zariadenia musia mať Slovenské certifikáty. Pred uvedením do prevádzky sa urobí východzia revízia el. zariadení.Podrobnosti v projekte stavby. AREALOVE ROZVODY NN Predmetom projektu spracovaného v rozsahu pre územné konanie je arealový nn pre objekty : kaštiel, hospodárska budova, garaže a obj. technického vybavenia. NN prípojka je navrhovaná pre každý obj.a bude napojená z novej kioskovej trafostanice 2x400kVA. Ako podklad boli použité situácia zamerania, včítane existujúcich a navrhovaných inž.sietí. Projekt rešpektuje predpisy a normy STN. Napäťová sústava: NN: 3+ PEN, 50 Hz, 230/400 V, TN – C Ochrana pred úrazom el. prúdom podla STN 33 2000-4-41: NN: základná ochrana: izoláciou, krytím, polohou pri poruche: samočinným odpojením napajania Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie: 3. stupeň Inštalovaný príkon Pi== 640 kW Súčasný príkon: Ps=512 kW Ročná spotreba el. energie: A=1254 MWhod/rok Kmeňové vedenie NN : NAYY-J-4Bx240 Rozpojovacie skrine : PRIS Prípojkové skrine: SP5 pri vstupe obj. El.meranie: centralne v trafostanici Navrhovaný typ NN siete je okružný. NN kábelový rozvod bude vedený prevažne v zeleni. Do objektu sa privedú káble z trafostanice, ktoré budú tvoriť kábelovú slučku. Na tieto káble budú slučkou napojené prípojkové skrine pri vstupoch do obj. Káble pod spevnenými plochami a pri križovaní s inžinierskými sieťami budú v korungovaných chráničkách FXKV pr.160x12mm. Každý kábel bude uložený do samostatnej rúry. Uloženie káblov bude podla STN 33 2000-5-52, STN 73 6005, STN 34 1050. Budú použité príslušné kábelové súbory. Uloženie káblov bude vo verejne prístupných a definitívnych trasách. NN káble budú uložené v hlbke 80cm, v pieskovom lôžku zhora kryté betonovými doskami a výstražnou fóliou. Kábelový rozvod NN má zákonné ochranné pásmo 1m na každú stranu. Stavba musí byť zrealizovaná materialmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalogu výrobkov ZSE.

Pri práci musia byť dodržané bezpečnostné predpisy v zmysle zákona č.374/1990 a zák.č. 59/1982 Zb. Všetky el. materialy, el. rozvody a el. zariadenia musia mať certifikáty Slovenskej republiky. Všetky práce na el. rozvodoch a el. zariadeniach musia byť prevedené v zmysle platných predpisov a STN. Podrobnosti v projekte na stavebné povolenie. Pred uvedením do prevádzky sa zhotoví východzia revízia. TELEKOMUNIKAČNA PRIPOJKA V rámci rekonštrukcia a výstavby pripravovaného arealu sa objekty kaštiela a hospodárskej budovy pripoja cez prevádzkovatela telecom služieb do VTS. Slovak Telecom určí miesta napojenia do VTS (verejnej telekomunikačnej siete). Slovak Telecom určí bod napojenia do VTS (verejná telekomunikačná sieť), z ktorého bude privedený napájací kábel. Celkový počet je 40 požadovaných telefonnych liniek . Dimenziu prívodného kábla určí Slovak Telecom Z bodu napojenia do arealu sa spolu s prívodným káblom doporučuje pripoložiť chráničky 2xHDPE 40 pre možnosť rozvodu optokáblov. Prívodný kábel bude určený podla plánovaných požiadaviek Slovak Telecomu (ST). Kábelové rozvody budú navrhnuté na početinvestorom požadovaných telef.liniek v jednotlivých objektoch. Z káblov TCEPKPFLE XN0,4 sa napoja cez spojky NITTO jednotlivé objekty. Zo spojky sa kábel TCEPKPFLE uloží do výkopu v ktorom bude vedený do príslušného obj.. Vstup do jednotlivých obj. je cez zatahovacie chráničky. Navrhované káble budú ukončené v skrinkách MUR osadených v jednotlivých vstupných chodbových priestoroch.. Typ a poloha skrine bude v projekte vnutorných rozvodov. Pre usporiadanie vedení a inž.sietí platí STN 73 6005.Trasu telefonnej prípojky je potrebné vytýčiť v terene. Pred začatím výkopových prác je treba vytýčiť všetky inžinierske siete v trase telefonnej prípojky príslušnými správcami inž. sietí. Telekomunikačné kábelové rozvody budú vedené prevažne v zeleni . Káble pod spevnenými plochami a pri križovaní s inžinierskými sieťami budú v korugovaných chráničkách FXKV pr.160x12mm. Každý kábel bude uložený do samostatnej rúry. Uloženie káblov bude podla STN 73 6005 a predpisov Slovak Telekom. Budú použité príslušné kábelové súbory a spojky. Uloženie káblov bude vo verejne prístupných a definitívnych trasách. Káble budú uložené v hlbke 70cm, v pieskovom lôžku zhora kryté betonovými doskami a výstražnou fóliou. Kábelový rozvod má zákonné ochranné pásmo 1m na každú stranu. Montáž káblov bude urobená podľa platných smerníc spojov o pokládke káblov a musia byť dodržané príslušné predpisy a normy STN. Po pokládke kábla bude urobené jednosmerné meranie. Pri práci musia byť dodržané platné bezpečnostné predpisy. V súbehu s telefonnymi rozvodmi sa položia aj rozvody pre kábelovú televíziu. Jednotlivé obj. budu napojené do prípojkových skríň Box vo vstupnom priestore. Alternatívne sa uvažuje s optickým pripojemím na telekomunikačné rozvody, kde bude možnosť jednou prenosovou cestou zabezpečiť pre každý byt napojenie: 1.telefonu 2.internetu 3.televízneho digitálneho signálu v kvalite HDTV Objekt bude mať stavebnú pripravenosť na rozvod optokáblov.

Pri práci musia byť dodržané bezpečnostné predpisy v zmysle zákona č.374/1990 a zák.č. 59/1982 Zb. Všetky el. materialy, el. rozvody a el. zariadenia musia mať certifikáty Slovenskej republiky. Všetky práce na el. rozvodoch a el. zariadeniach musia byť prevedené v zmysle platných predpisov a STN. AREALOVE VONKAJŠIE OSVETLENIE VO sa navrhuje ako nové v riešenom území a doplní iluminačné osvetlenie objektov. Napájanie navrhovaných rozvodov vonkajšieho osvetlenia bude z rozvádzača RVO. Vonkajšie osvetlenie sa zriadi pri novonavrhovaných komunikáciách, parkoviskách a chodníkoch. Napäťová sústava 3+ PEN, 50 Hz, 230/400V,TN-C. Ochrana pred úrazom el. prúdom: základná : izoláciou, krytím, polohou pri poruche: samočinným odpojením napájania Príkon:4 kW Stupeň dod. elektrickej energie: 3 stupeň Ročná spotreba el. práce: 11 MWh/rok Kábelový rozvod : CYKY 4Bx10 Napojenie: nový RVO Stožiar VO: ocelový, obojstranne žiarovo-pozinkovaný bezpäticový, výška 5m so svietidlom SHC 70W typ SR100 Odstup ocelového stožiara od komunikácie podla STN : min 0,5m; Výzbroj stožiarov typu GURO EKM 2072 poistka zavit E27 Ochrana pred zásahom blesku : priebežný uzemň. pásik FeZn 30x4 mm (uložený pod kablami VO) Rozostup stožiarov 24-28m, intenzita osvetlenia 4 Lx. Káble budú uložené volne vo výkope v zeleni resp. v chodníku, v pieskovom lôžku zhora kryté betonovými doskami a výstražnou foliou.. Stožiare sa pred umiestnením vytýčia, musia byť pri chodníku . Stožiare sú navrhnuté tak, aby netvorili prekážky v chodníku. Kábelový rozvod medzi jednotlivými stožiarmi musí byť položený bez spojkovania. Kábelový rozvod VO bude vedený prevažne v zeleni pri chodniku. Káble pod spevnenými plochami a pri križovaní s inžinierskými sieťami budú v korungovaných chráničkách. Budú použité príslušné kábelové súbory. VO káble budú uložené v hlbke 80cm, v pieskovom lôžku zhora kryté betonovými doskami a výstražnou fóliou. Kábelový rozvod NN má zákonné ochranné pásmo 1m na každú stranu. Usporiadanie vedení v zmysle STN 73 6005 a STN 2000-5-52, STN 34 1050. Pri práci musia byť dodržané bezpečnostné predpisy v zmysle zákona č.374/1990 a zák.č. 59/1982 Zb. Všetky el. materialy, el. rozvody a el. zariadenia musia mať certifikáty Slovenskej republiky. Všetky práce na el. rozvodoch a el. zariadeniach musia byť prevedené v zmysle platných predpisov a STN. Pred uvedením do prevádzky sa zhotoví východzia revízia. 1a) Podklady a rozsah Predmetom projektu sú kábelové 22 kV VN rozvody . Projekt bol spracovaný na základe požiadaviek investora a ZSE.

Ako podklad boli použité situácie, zamerania, včítane existujúcich a navrhovaných inž.sietí. Projekt rešpektuje predpisy a normy STN. Projekt je spracovaný v rozsahu pre územné rozhodnutie. Predmetom projektu je návrh novej VN prípojky ZSE-kabelovej slučky 3x NA2XS(F)2Y-1x240, ktorá zausti do novej trafostanice TS 2x400 kVA. Riešený areal má inštalovaný príkon spolu Pi=640 kW a súčasný príkon Ps=512 kW . 1b) Zaradenie podľa vyhl. MPSVR č. 718/2002 Zz Odborna spôsobilosť spracovateľa: elektrotechnik špecialista splňajúci požiadavky vyhl. 718/2002 osvedčenie číslo: 533 IBA 1998 EZ PA, B E1.0 El. zariadenie riešené týmto projektom je v zm ysle vyhl.718/2002 VYHR ADENYM TECHNICKYM Z ARI ADENIM SKUPINY A . Po vypracovaní konštrukčnej dokumentácie JE POTREBNE ju v zm ysle § 5 vyhl. 718/2002 predložiť na osvedčenie technickej inšpekcii 1c) Ochrany pred zásahom elektrickým prúdom Napäťová sústava: 3 AC, 50 Hz, 22 kV, IT Ochrana pred dotykom živých a neživých častí podla STN 33 3201 Ochrana pred dotykom živých častí kapitola 7 - ochrana zábranou, krytmi, prekážkami a umiestnením mimo dosah Ochranu pred dotykom neživých častí kapitola 9. - uzemňovacie sústavy VN sieť splňa podla STN 33 3201 čl.2.7.12.1 až 4 Spoločná uzemňovacia sústava VN a NN-STN 33 3201 čl.9.4.2. V rámci VN prípojky sa položí aj uzemňovací pásik FeZn 30x4mm, ktorý prepojí uzemnenie VO s novou kioskovou trafostanicou 1d) Skratová odolnosť Dynamické a tepelné pôsobenie skratových prúdov bude el. zariadenie a kábelové rozvody znášať bez poškodenia narušujúceho jeho prevádzky schopnosť. El. prístroje a káble budú s vyšším menovitým dynamickým skratovým prúdom ako výpočtový skratový prúd. Pri volbe el. zariadenia z hladiska dynamickej a tepelnej odolnosti sa bude postupovať podľa STN. Skratový výkon Sks=500 MVA, skratový prud na VN strane Iks=13,1kA Ikm=29,7kA Rozvádzač VN v trafostanici má krátkodobí max. vypínací prúd Ivyp=16kA/1s, nomináln y prúd In=630A, menovité napätie 24 kV. Zapínacia schopnosť pre odpínače a uzemňovače je Izap=40kA max.

1e) Krytie el. zariadení podla STN 33 0330 v rôznych prostrediach podla STN 33 2310 Prostredie Krytie 3.1.1 aspoň základné oboznámeným. 4.1.1 vonkajšie 4.1.2 pod pristreškom IP2X v priestoroch prístupných pracovníkom El. stroje a prístroje, svietidlá krytie aspoň IP23. Kryty el.zariadení protikorozne (nekovové). Vedenia kábelové. Rozvádzač v krytí min. IP43 El. stroje a prístroje, svietidlá krytie min. IP21. Kryty el.zariadení protikorozne (nekovové). Vedenia kábelové. Rozvádzač v krytí min. IP43 V šetky el. stroje a prístroje, svietidlá musia mať krytie

1f) Predpisy a normy -Zákon č. 262/1992Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku -Vyhláška č. 378/1992 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku -Vyhláška MPSVR č. 718/2002 Zb. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových techn. zariadení a o odbornej spôsobilosti -Vyhláška UBP SR č. 59/1982 – základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení -Vyhláška UBP SR č. 374/1990 – Bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Projektové riešenie splňuje požiadavky predpisov a noriem, platných v čase projektovania. Sú to predovšetkým nasledujúce normy: Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia STN 33 2000- 4- 43 – Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom STN 33 2000- 4- 473- Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Kapitola 47: Použitie ochranných zariadení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom STN 33 2000- 5- 523- Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 5: Výber sústav a stavba vedení. Oddiel 523: Dovolené prúdy STN 33 3201 Elektrické inštalácie so striedavým napätím nad 1 kV. STN 33 2000-5-54 El. inštalácia nn. Výber a stavba el. zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. STN 33 0300 –

STN 33 200-5-52 STN 38 2156 STN 73 6005 STN 34 3104obsluhu

Predpisy pre kladenie silových el. vedení Kábelové kanály, šachty mosty a priestory Priestorová úprava vedení technického vybavenia Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre

a prácu v elektrických prevádzkárňach a ďalšie súvisiace normy a predpisy, ktoré sa týkajú projektovaného zariadenia . 2) POPIS Areal bude zasobovaný elektrickou energiou z distribučnej siete energetiky ZSE, z novej trafostanice 2x400kVA . VN prípojka bude zaslučkovaním na VN rozvody, kábelovou slučkou, kábel 3x NA2XS(F)2Y-1x240. Trafostanica bude kioskova volnostojaca typová Haramia EH5s dvomi trafokomorami a VN zapuzdrenými SF6 rozvádzačmi Merlin Gerin typ SM6. VN ROZVODY -prípojka 22 kV: VN rozvody budú novým káblom 3x NA2XS(F)2Y- 1x240 mm2 a spojkami POLJ 24/1X240. Rozvody VN budú ukončená koncovkami vo VN rozvadzači trafostaniceskrine SM6. Káble budú v korungovaných chráničkách FXKV pr.200x12mm. Každý kábel bude uložený do samostatnej rúry. Uloženie káblov bude podla STN 33 2000-5-52, STN 73 6005, STN 34 1050. Budú použité príslušné kábelové súbory. Uloženie káblov bude v prístupných a definitívnych trasách. VN káble budú uložené v hlbke 100cm, v pieskovom lôžku zhora kryté betonovými doskami a výstražnou fóliou. Kábelový rozvod VN má zákonné ochranné pásmo 1m na každú stranu. Uzemňovacia sústava Uzemňovacia sústava bude prevedená ako spoločná pre zariadenie VN, NN, a hromozvod trafostanice. Uzemnenie trafostanice bude spoločné s objektom a vonkajším verejným osvetlením ktoré bude mať v súbehu s káblom VO pokladaný uzemňovací pásik, na ktorý sa pripojí uzemnenie TS ako aj skrine NN rozvodu. Pred trafostanicou bude zriadený ekvipotencialny prah. Prepojenia na spoločnú uzemňovaciu sústavu sa zrealizujú v zemi. Pre prevedenie uzemnenia platí STN 33 2000-5-54, STN 33 3201 . Pred zahájením výkopových prác musia byť vytýčené v trase kábelového rozvodu všetky inžinierske siete príslušnými správcami sietí Všetky práce na el.rozvodoch a el.zariadeniach musia byť prevedené v zmysle platných predpisov a noriem STN. Použité materiály, prístroje a el. zariadenia musia vyhovovať zákonu o zhode výrobkov (1.1.2000). Stavba musí byť zrealizovaná materialmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalogu výrobkov ZSE. Bezpečnosť pri práci bude v zmysle zák.č. 374/1990 a zák.č. 59/1982 v znení neskorších predpisov. Pred uvedením do prevádzky bude prevedená východzia revízia. Podrobnosti budú v realizačnom projekte stavby.

TECHNOLOGIA TRANSFORMAČNEJ STANICE 1.1 Podklady a rozsah Predmetom projektu je technologická časť trafostance. Projekt bol spracovaný na základe požiadaviek investora a ZSE. Ako podklad boli použité situácie, zamerania, včítane existujúcich a navrhovaných inž.sietí. Projekt rešpektuje predpisy a normy STN. Projekt je spracovaný v rozsahu DUR- pre územné rozhodnutie. 1.2 Zaradenie podľa vyhl. MPSVR č.718/2002 Zz Odborna spôsobilosť spracovateľa: elektrotechnik špecialista splňajúci požiadavky vyhl. 718/2002 osvedčenie číslo: 533 IBA 1998 EZ PA, B E1.0 El. zariadenie riešené týmto projektom je v zm ysle vyhl.718/2002 VYHR ADENYM TECHNICKYM Z ARI ADENIM SKUPINY A . Po vypracovaní konštrukčnej dokumentácie JE POTREBNE ju v zm ysle § 5 vyhl. 718/2002 predložiť na osvedčenie technickej inšpekcii 2.1. Elektrická sieť Strana VN: 3 AC 22kV str.50Hz, druh VN siete: IT- STN 33 3201 čl. 2.7.12.1 až 2.7.12.4 Strana NN: 3/NPE AC 420/242 V, 50Hz druh NN siete: TN-C-S

2.2 Ochrana pred úrazom el.prúdom Podľa STN 33 2000-4-41, STN 33 3201 a PNE 33 2000-1 - u živých častí: (v normálnej prevádzke) na strane VN – ochrana krytom, zábranou –STN 33 3201 čl.7.1.3.2 na strane NN – ochrana izolovaním živých častí – čl.412.1 – ochrana zábranami alebo krytmi – čl.412.2 – doplnková ochrana prúdovým chráničom – čl.412.5 - u neživých častí: (pri poruche) na strane VN - ochrana uzemnením v sieťach s nepriamo uzemneným neutrálnym bodom STN 33 3201- čl.7.2 a 9 , na strane NN - ochrana samočinným odpojením napájania (sieť TN-C-S) – čl.413.1 - ochrana doplnkovým pospájaním-čl. 413.1.6

2.3. Dôležitosť dodávky el. energie Podľa STN 34 1610 je navrhovaný stupeň č. 3 2.4. Energetická bilancia Riešený areal má inštalovaný príkon spolu Pi=640 kW a súčasný príkon Ps=512 kW Predpokladaná ročna spotreba el. práce: A=1254 MWh/rok 2.5 Prostredie: Prostredie podľa STN 33 0300 je klasifikované ako : základné - čl. 3.1.1. normy - pre vnútorné priestory transformačnej stanice 2.6 Uzemnenie: Spoločná uzemňovacia sústava VN a NN-STN 33 3201 čl.9.4.2. uzemnenie bude spoločne s objektom. 2.7. Normy a predpisy Všetky riešenia podľa tohto projektu zodpovedajú Slovenskému právnemu poriadku a štandardom STN a IEC , najmä : STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN 33 2310, STN 33 2312, STN EN 62 305 -1-4 , STN 33-2000-5-523, STN 33-2000-4-473, STN IEC 60 909, STN 33 3201 STN 33 2000-4-43, STN 34 3100, STN 34 3104, STN 38 1981, STN 33 3220, 2.8. Kompenzácia účinníka Je navrhnutá len pre chod transformátora naprázdno, na strane nn. 2.9 Skratové pomery Trafostanice sú dimenzované na skratový výkon siete VN S KS = 500 MVA, bez paralelnej spolupráce transformátorov. Trafostanica je dimenzovaná na skratový výkon siete VN - Sks = 500 MVA, Iks=13,1kA, Ikm=29,7kA Na strane NN: Iks=8,73 kA, Ikdem=14,84 kA. Vyhodnotenie skratovej bezpečnosti: Rozvádzač VN- SM6 je dimenzovaný pre sieťový odpínač na 630A a vývod na transformátor na 200A. Obidva sú dimenzované na Iks ( 1s )=16 kA,, Izap=40kA čo vyhovuje nášmu použitiu. Rozvádzač NN sa navrhuje na skratovú odolnosť 44 kA. 3. Technický popis 3.1 Navrhovaný stav Navrhovaná trafostanica je riešené ako dvojkomorova so samostatnými trafokobkami, rozvodňou VN a rozvodňou NN, pričom prepojovacie vedenia sú robené cez káblový priestor. Trafostanice sú navrhovane v kioskovom typovom prevedení EH5 –Haramia.

Vstup do rozvodne NN trafostanice je z priestoru haly a z vonkajšieho priestoru. Vstup do trafokobiek je možný z voľného priestranstva . Vstup do rozvodne VN je z vonkajšieho priestoru. 3.2 Prípojka VN Prípojka 22 kV je robená cez káblový priestor pod trafostanicou, čo je riešené samostatnou projektovou dokumentáciou. 3.3 Rozvodňa VN Rozvádzač 22 kV je riešený zapúzdreným rozvádzačom s FS6. typ SM6 Merlin Gerin . 3.4 Transformátory Transformátory budú použité suchý typu Trihal – 400 kVA 22/0.42/0.242 kV, Dyn1. Umiestnené budú v samostatnych trafokobkách s prirodzeným a núteným vetraním. Trafostanice budu v kioskovom vyhotovení. 3.5 Rozvodňa NN Rozvádzač NN a kompenzačný rozvádzač bude skriňového prevedenia. Postavené budú na podlahu. Kompenzačný rozvádzač bude pripojený káblami na vývod rozvádzača RH. Prívody a vývody budú káblami vrchom. Rozvádzače budú v krytí IP 40/20. 3.6 Ovládanie Ovládanie prístrojov trafostanice bude miestne v trafostanici . 3.7 Prepojovacie vedenia Prepojenie medzi rozvádzačom 22 kV a transformátormi je robené celoplastovými káblami NA2XS(F)Y 1x70 mm2 uloženými v káblovom kanáli. Prepojenie sekundárnej strany transformátorov a rozvádzača NN – RH bude urobené jednožilovými káblami 3x4xYY400+1x2xYY400 uloženými v káblovom žľabe pod stropom. Prepojenie meracích transformátorov prúdu a napäťových vývodov rozvádzača VN a univerzálnej skrine merania USM C-33 bude urobené káblami CYKY bez prerušenia cez káblový kanál. Pripojenie kompenzačného rozvádzača bude káblami vrchom. 3.8 Vývody NN Vývody NN zo sekundárneho rozvádzača budú robené vrchom s uložením do žľabov, čo bude riešené elektroinštaláciou objektu. 3.9 Kompenzácia Kompenzácia jalového prúdu chodu transformátorov naprázdno bude robená statickými kondenzátormi 8 kVAr umiestnenými v prívodnych poliach sekundárneho rozvádzača cez poistky. Kompenzácia jalového prúdu od induktívnych spotrebičov bude robená automatickým kondenzátorovým rozvádzačom RC. 3.10 Meranie

Meranie spotreby elektrickej energie bude robené v trafostanici. Meracie prístroje budú umiestnené v univerzálnej skrini merania USM C-33 umiestnenej v rozvodni. 3.11 Výpočet vetracích otvorov Je riešené stavbou a vzduchotechnikou 3.12 Uzemnenie a ochranné pospojovanie V trafostanici je vytvorená vnútorná ochranná uzemňovacia sieť, realizovaná zemniacim pásom FeZn 30x4mm. Na ňu sú pripojené všetky kostry skríň, oceľové konštrukcie a ochranné vodiče, ako aj armatúry skeletu vrátane vane. Sieť je spoločná pre všetky elektrické zariadenia a je vyvedená na vonkajšie uzemnenie v dvoch bodoch cez skúšobné svorky vybavené mosadznými svorkami. Doplnkovú ochranu pospájaním podľa STN 33 32 01 je možné použiť na doplnenie základnej ochrany a spočíva v tom, že sa vzájomne pospájajú všetky neživé časti a všetky ostatné cudzie vodivé časti v okolí, vrátane kovového miesta obsluhy. Na vybudované spoločné uzemnenie v NN a VN sa pripojí uzol transformátora. Hodnota celkového zemného odporu vrátane všetkých vodičov PEN odchádzajúcich z trafostanice musí byť Re<2 Ω. Požiadavkou pre uzemnenie TS v zmysle STN 33 3201 a PNE 33 2000-1 je: neprekročiť maximálne dotykové napätie. Uzemnenie trafostanice bude robené pripojením na základové uzemnenie objektu a klasickým uzemnením s potenciálovým prahom vedeniami FeZn 30/4, vo vzdialenosti á 1m od trafostanice a hĺbky 0,2 m. a 2 m a hĺbke 0,5m. Pásové zemniče budú doplnené v rohoch tyčovými zemničmi – 2m. V dvoch bodoch objektu budú skúšobné svorky. Na uzemnenie bude pripojený nulový bod transformátoru a ochranné pospojovanie trafostanice. Rozvod v trafostanici bude robený pásom FeZn 30/4 na povrchu s zelenožltým náterom. Bleskozvod je riešený v rámci objektu. 4.Vplyv na životné prostredie Výstavbou trafostanice nedôjde k škodlivým vplyvom na životné prostredie. Olej v prípade úniku bude zachytený havarijnou jímkou. Vplyv hlučnosti transformátorov je vylúčený vzdialenosťou od spoločenských priestorov. 5.Bezpečnosť práce Všetky dvere trafostanice musia byť z nehorľavého materiálu a otváraním von. Na dverách trafostanice a na zariadeniach budú bezpečnostné nápisy a tabuľky v zmysle STN 343510 a 018010. Za dverami trafokobiek budú drevené zábrany. Dodávateľská organizácia podľa vyhlášky 718/2002 Zz. je povinná zabezpečiť kontrolu elektrických zariadení a vypracovať o tom doklad, ktorý odovzdá odberateľovi spolu so zariadením 6.Ochranné a pracovné pomôcky

Transformačná stanica je vyzbrojená pracovnými a ochrannými pomôckami v zmysle STN 38 1981 tab.č.2 skupina 4a.Pracovné pomôcky sú umiestnené v priestore pre obsluhu. 7.Pracovné a bezpečnostné predpisy Všetky elektrické zariadenia a priestory , kde sa nachádzajú , sú označené výstražnými tabuľkami podľa STN 34 3510 . Elektrické zariadenia transformačnej stanice svojím konštrukčným vyhotovením a usporiadaním nie sú zdrojom ohrozenia obsluhy zariadenia pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov. Hlučnosť transformačnej stanice je overená meraním hluku na transformátore a podľa výrobcov transformátorov výsledky merania zodpovedajú prípustným hraniciam v rámci platných predpisov , predovšetkým OEG 38 1753 – Vnútorné stanovištia transformátorov, opatrenia proti hluku. Výrobca transformátorov udáva hodnoty akustického tlaku Lpa na 1m : 400kVA - 56dB vyhovuje STN Užívateľ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku transformačnej stanice. Nebezpečné odpady pri montáži transformačnej stanice nevznikajú. 8.Uvedenie do prevádzky Vykoná elektrotechnik – špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok. Pred uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia – o tom vyhotoviť písomnú správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške 9. Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev Elektrické zariadenia v tomto projekte vyhovujú požiadavkám vyplývajúcich z predpisov na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci podľa §6, zákona 124/2006 Z.z., v znení neskorších zmien a a doplnení /uvedené v Z.z. pod číslom 367/2001/. Pri dodržaní navrhovaného riešenia a bezpečnostných predpisov pre prevádzku, výstavbu a údržbu zariadení, uvažovaných v tomto projekte, nevzniká nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia ľudí. Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne zostatkové nebezpečenstvá. PS-01, 02 TECHNOLOGIA TRANSFORMAČNYCH STANIC 1.1 Podklady a rozsah Predmetom projektu je technologická časť trafostaníc pre stavbu :“ Logistický areal Voderady.“ Projekt bol spracovaný na základe požiadaviek investora a ZSE. Ako podklad boli použité situácie, zamerania, včítane existujúcich a navrhovaných inž.sietí. Projekt rešpektuje predpisy a normy STN. Projekt je spracovaný v rozsahu DUR- pre územné rozhodnutie. Vstupnou- hlavnou spinacou trafostanica bude TSH , ktorá bude zapojena na slučku ZSE a z ktorej bude robený arealový VN rozvod na ktorý sa zaslučkujú 4 ks arealových trafostaníc. Centralne el. meranie celeho arealu bude v spinacej

trafostanici TSH (tu bude aj trafo 400kVA pre spoločné odbery). Spinacia hlavna transformačná stanica bude v typovom kioskovom vyhotovení EH-Haramia Nové arealové trafostanice TS1 až TS4 (každá s trafom do 2x1000kVA) budú do arealoveho 22kV VN systému zapojené zaslučkovaním na VN arealový kábel 3x NA2XS(F)2Y-1x240. Trafostanice TS1 až TS4 budu v kioskovom typovom vyhotovení Trafostanice budu so suchými transformatormi TRIHAL a VN zapuzdrenými SF6 rozvádzačmi Merlin Gerin typ SM6. Trafostanice budú vybavene dialkovým ovladaním TALUS 1.2 Zaradenie podľa vyhl. MPSVR č.718/2002 Zz Odborna spôsobilosť spracovateľa: elektrotechnik špecialista splňajúci požiadavky vyhl. 718/2002 osvedčenie číslo: 533 IBA 1998 EZ PA, B E1.0 El. zariadenie riešené týmto projektom je v zm ysle vyhl.718/2002 VYHR ADENYM TECHNICKYM Z ARI ADENIM SKUPINY A . Po vypracovaní konštrukčnej dokumentácie JE POTREBNE ju v zm ysle § 5 vyhl. 718/2002 predložiť na osvedčenie technickej inšpekcii 2.1. Elektrická sieť Strana VN: 3 AC 22kV str.50Hz, druh VN siete: IT- STN 33 3201 čl. 2.7.12.1 až 2.7.12.4 Strana NN: 3/NPE AC 420/242 V, 50Hz druh NN siete: TN-C-S

2.2 Ochrana pred úrazom el.prúdom Podľa STN 33 2000-4-41, STN 33 3201 a PNE 33 2000-1 - u živých častí: (v normálnej prevádzke) na strane VN – ochrana krytom, zábranou –STN 33 3201 čl.7.1.3.2 na strane NN – ochrana izolovaním živých častí – čl.412.1 – ochrana zábranami alebo krytmi – čl.412.2 – doplnková ochrana prúdovým chráničom – čl.412.5 - u neživých častí: (pri poruche) na strane VN - ochrana uzemnením v sieťach s nepriamo uzemneným neutrálnym bodom STN 33 3201- čl.7.2 a 9 , na strane NN - ochrana samočinným odpojením napájania (sieť TN-C-S)

– - ochrana doplnkovým pospájaním-čl. 413.1.6 2.3. Dôležitosť dodávky el. energie Podľa STN 34 1610 je navrhovaný stupeň č. 3

čl.413.1

2.4. Energetická bilancia Riešený areal má inštalovaný príkon spolu Pi=2,3 MW a súčasný príkon Ps=1,84 MW Predpokladaná ročna spotreba el. práce: A=3 680 MWh/rok

2.5 Prostredie: Prostredie podľa STN 33 0300 je klasifikované ako : základné - čl. 3.1.1. normy - pre vnútorné priestory transformačnej stanice 2.6 Uzemnenie: Spoločná uzemňovacia sústava VN a NN-STN 33 3201 čl.9.4.2. uzemnenie bude spoločne s objektom. 2.7. Normy a predpisy Všetky riešenia podľa tohto projektu zodpovedajú Slovenskému právnemu poriadku a štandardom STN a IEC , najmä : STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN 33 2310, STN 33 2312, STN EN 62 305 -1-4 , STN 33-2000-5-523, STN 33-2000-4-473, STN IEC 60 909, STN 33 3201 STN 33 2000-4-43, STN 34 3100, STN 34 3104, STN 38 1981, STN 33 3220, 2.8. Kompenzácia účinníka Je navrhnutá len pre chod transformátora naprázdno, na strane nn. 2.9 Skratové pomery Trafostanice sú dimenzované na skratový výkon siete VN S KS = 500 MVA, bez paralelnej spolupráce transformátorov. Trafostanica je dimenzovaná na skratový výkon siete VN - Sks = 500 MVA, Iks=13,1kA, Ikm=29,7kA Na strane NN: Iks=8,73 kA, Ikdem=14,84 kA. Vyhodnotenie skratovej bezpečnosti: Rozvádzač VN- SM6 je dimenzovaný pre sieťový odpínač na 630A a vývod na transformátor na 200A. Obidva sú dimenzované na Iks ( 1s )=16 kA,, Izap=40kA čo vyhovuje nášmu použitiu. Rozvádzač NN sa navrhuje na skratovú odolnosť 55kA. 3. Technický popis 3.1 Navrhovaný stav Navrhované trafostanice sú riešené ako viacpriestorové so samostatnými trafokobkami, rozvodňou VN a rozvodňou NN, pričom prepojovacie vedenia sú

robené cez káblový priestor. Trafostanice sú navrhovane v kioskovom typovom prevedení EH –Haramia. Vstup do rozvodne NN trafostanice je z priestoru haly a z vonkajšieho priestoru. Vstup do trafokobiek je možný z voľného priestranstva . Vstup do rozvodne VN je z vonkajšieho priestoru. 3.2 Prípojka VN Prípojka 22 kV je robená cez káblový priestor pod trafostanicou, čo je riešené samostatnou projektovou dokumentáciou. V spinacej trafostanici TSH bude prívodná VN slučka ukončená na VN koncovkach, ktoré budú tvoriť rozhranie medzi ZSE a odberným miestom 3.3 Rozvodňa VN Rozvádzač 22 kV je riešený zapúzdreným rozvádzačom s FS6. typ SM6 Merlin Gerin –vid schemy VN. 3.4 Transformátory Transformátory budú použité suchý typu Trihal – do 1000 kVA 22/0.42/0.242 kV, Dyn1 - 2 ks v každej TS1 až TS4, suchý typu Trihal - 400 kVA 22/0.42/0.242 kV, Dyn1 - 1 ks v spinacej stanici TSH-1ks. Umiestnené budú v samostatnych trafokobkách s prirodzeným a núteným vetraním. Trafostanice budu v kioskovom vyhotovení. 3.5 Rozvodňa NN Rozvádzač NN – RH1, RH2, RH3 a RH4 a kompenzačné chránené rozvádzače RC1, RC2, RC3 a RC4 budú skriňového prevedenia. Postavené budú na podlahu. Kompenzačný rozvádzač bude pripojený káblami na vývod rozvádzača RH. Prívody a vývody budú káblami vrchom. Rozvádzače budú v krytí IP 40/20. 3.6 Ovládanie Ovládanie prístrojov trafostanice bude miestne v trafostanici až na ovládanie prívodov VN, ktoré budú ovládané aj diaľkovo pomocou Talusu. 3.7 Prepojovacie vedenia Prepojenie medzi rozvádzačom 22 kV a transformátormi je robené celoplastovými káblami NA2XS(F)Y 1x70 mm2 uloženými v káblovom kanáli. Prepojenie sekundárnej strany transformátorov a rozvádzača NN – RH bude urobené jednožilovými káblami 3x4xYY400+1x2xYY400 uloženými v káblovom žľabe pod stropom. Prepojenie meracích transformátorov prúdu a napäťových vývodov rozvádzača VN a univerzálnej skrine merania USM C-33 bude urobené káblami CYKY bez prerušenia cez káblový kanál. Pripojenie kompenzačného rozvádzača bude káblami vrchom. 3.8 Vývody NN Vývody NN zo sekundárneho rozvádzača budú robené vrchom s uložením do žľabov, čo bude riešené elektroinštaláciou objektu. 3.9 Kompenzácia

Kompenzácia jalového prúdu chodu transformátorov naprázdno bude robená statickými kondenzátormi 12 a 8 kVAr umiestnenými v prívodnych poliach sekundárnych rozvádzačov RH1, 2 a RH3, 4 pripojenými cez poistky. Kompenzácia jalového prúdu od induktívnych spotrebičov bude robená automatickým kondenzátorovým rozvádzačom RC. 3.10 Meranie Meranie spotreby elektrickej energie bude robené na primárnej strane. Meracie prístroje budú umiestnené v univerzálnej skrini merania USM C-33 umiestnenej v rozvodni VN. 3.11 3.12 Výpočet vetracích Je riešené stavbou a vzduchotechnikou otvorov

Uzemnenie a ochranné pospojovanie V trafostanici je vytvorená vnútorná ochranná uzemňovacia sieť, realizovaná zemniacim pásom FeZn 30x4mm. Na ňu sú pripojené všetky kostry skríň, oceľové konštrukcie a ochranné vodiče, ako aj armatúry skeletu vrátane vane. Sieť je spoločná pre všetky elektrické zariadenia a je vyvedená na vonkajšie uzemnenie v dvoch bodoch cez skúšobné svorky vybavené mosadznými svorkami. Doplnkovú ochranu pospájaním podľa STN 33 32 01 je možné použiť na doplnenie základnej ochrany a spočíva v tom, že sa vzájomne pospájajú všetky neživé časti a všetky ostatné cudzie vodivé časti v okolí, vrátane kovového miesta obsluhy. Na vybudované spoločné uzemnenie v NN a VN sa pripojí uzol transformátora. Hodnota celkového zemného odporu vrátane všetkých vodičov PEN odchádzajúcich z trafostanice musí byť Re<2 Ω. Požiadavkou pre uzemnenie TS v zmysle STN 33 3201 a PNE 33 2000-1 je: neprekročiť maximálne dotykové napätie. Uzemnenie trafostanice bude robené pripojením na základové uzemnenie objektu a klasickým uzemnením s potenciálovým prahom vedeniami FeZn 30/4, vo vzdialenosti á 1m od trafostanice a hĺbky 0,2 m. a 2 m a hĺbke 0,5m. Pásové zemniče budú doplnené v rohoch tyčovými zemničmi – 2m. V dvoch bodoch objektu budú skúšobné svorky. Na uzemnenie bude pripojený nulový bod transformátoru a ochranné pospojovanie trafostanice. Rozvod v trafostanici bude robený pásom FeZn 30/4 na povrchu s zelenožltým náterom. Bleskozvod je riešený v rámci objektu. 4.Vplyv na životné prostredie Výstavbou trafostanice nedôjde k škodlivým vplyvom na životné prostredie. Olej v prípade úniku bude zachytený havarijnou jímkou. Vplyv hlučnosti transformátorov je vylúčený vzdialenosťou od spoločenských priestorov. 5.Bezpečnosť práce Všetky dvere trafostanice musia byť z nehorľavého materiálu a otváraním von. Na dverách trafostanice a na zariadeniach budú bezpečnostné nápisy a tabuľky v zmysle STN 343510 a 018010. Za dverami trafokobiek budú drevené zábrany. Dodávateľská organizácia podľa vyhlášky 718/2002 Zz. je povinná zabezpečiť kontrolu elektrických zariadení a vypracovať o tom doklad, ktorý odovzdá odberateľovi spolu so zariadením 6.Ochranné a pracovné pomôcky

Transformačná stanica je vyzbrojená pracovnými a ochrannými pomôckami v zmysle STN 38 1981 tab.č.2 skupina 4a.Pracovné pomôcky sú umiestnené v priestore pre obsluhu. 7.Pracovné a bezpečnostné predpisy Všetky elektrické zariadenia a priestory , kde sa nachádzajú , sú označené výstražnými tabuľkami podľa STN 34 3510 . Elektrické zariadenia transformačnej stanice svojím konštrukčným vyhotovením a usporiadaním nie sú zdrojom ohrozenia obsluhy zariadenia pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov. Hlučnosť transformačnej stanice je overená meraním hluku na transformátore a podľa výrobcov transformátorov výsledky merania zodpovedajú prípustným hraniciam v rámci platných predpisov , predovšetkým OEG 38 1753 – Vnútorné stanovištia transformátorov, opatrenia proti hluku. Výrobca transformátorov udáva hodnoty akustického tlaku Lpa na 1m : 1000kVA - 59dB vyhovuje STN Užívateľ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku transformačnej stanice. Nebezpečné odpady pri montáži transformačnej stanice nevznikajú. 8.Uvedenie do prevádzky Vykoná elektrotechnik – špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok. Pred uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia – o tom vyhotoviť písomnú správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške 9. Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev Elektrické zariadenia v tomto projekte vyhovujú požiadavkám vyplývajúcich z predpisov na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci podľa §6, zákona 124/2006 Z.z., v znení neskorších zmien a a doplnení /uvedené v Z.z. pod číslom 367/2001/. Pri dodržaní navrhovaného riešenia a bezpečnostných predpisov pre prevádzku, výstavbu a údržbu zariadení, uvažovaných v tomto projekte, nevzniká nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia ľudí. Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne zostatkové nebezpečenstvá.

Vzduchotechnika a klimatizácia
VZDUCHOTECHNIKA (časť vzduchotechnika) Úvod. Úlohou vzduchotechniky je navrhnúť systém vetrania a chladenia vybraných priestorov objektu Kaštieľ – Brhlovce.

Vzduchotechnické zariadenie a jeho funkcia je navrhnuté tak, aby sa zabezpečila požadovaná hygiena a kvalita prostredia a rešpektovali smernice pre navrhovanie VZT zariadení. Pre vetranie je navrhnutý nízkotlakový vzduchotechnický systém doplnený príslušenstvom VZT. Podklady pre návrh VZT: •architektonická štúdia v mierke 1 :100, 1:50 •smernice pre návrh vzduchotechnických zariadení •bezpečnostné a hygienické predpisy •normy STN Zariadenia boli navrhnuté podľa týchto údajov: - letná výpočtová teplota 320 C 0 - zimná výpočtová teplota -12 C - entalpia vzduchu v lete 58,2 kJ/kg Požiadavky VZT na energie: - ohrev vzduchu: voda, 80/600C, - elektrická energia. Rozdelenie VZT zariadení funkcia a popis riešenia „O“ odsávanie „VT teplovzdušné vetranie „Chl“ chladenie Vetraný priestor Funkcia Výmena vzduchu ........................................................................................................................................ ..... ........ Šatne VT 20m3/h na skrinku Sociálne zariadenia O 50m3/h na misu 150m3/h sprcha Vetranie priestorov jedálne osobu Vetranie priestorov relaxu Vetranie priestorov baru, reštaurácie osobu Vetranie priestorov kuchyne Vetranie spoločenských miestností Vetranie prednáškovej miestnosti 30m3/h na osobu Chladenie priestorov hospodárskej budovy Chladenie priestorov kaštieľa VT VT VT VT VT VT Chl Chl 30m3/h 6xh-1 30m3/h 25xh-1 6xh-1 na na

Možné situovanie VZT zariadení: •v miestnosti na to urcenej - hospodársky objekt ( podkrovie ) •vo vzduchotechnickej strojovni Požiadavky na priestor strojovne VZT: •steny a podlaha budú umývateľné, materiál nedrobivý, •kanalizácia, prívod úžitkovej vody, •dopravná trasa VZT jednotiek, •zvuková izolácia strojovní, •inštalovať zásuvky 400V/230V. Úprava vzduchu, doprava a distribúcia. Vetracie jednotky budú vybavené príslušnými komorami na úpravu a dopravu vzduchu a rekuperátormi pre spätné získavanie nízkopotenciálneho tepla, ktorá sa použije na predohrev privádzaného vzduchu. Vzduch bude filtrovaný na strane nasávania aj odvodu a dohrievaný na teplotu podľa požiadaviek vetraného priestoru. Pre rozvod vzduchu budú použité štvorhranné, kruhové resp. spiro potrubie z pozinkovaného plechu. Podľa potreby vzt. potrubie sa tepelne izoluje a do trasy sa namontujú tlmiče hluku. Distribučné elementy (výustky, mriežky) budú z nekorozívneho materiálu. Výber vhodných elementov bude konzultovaný s architektom stavby a upresní sa v realizačnom projekte. Vetranie kuchyne sa zabezpečí odsávaním vzduchu cez odsávací zákryt, ktorý bude vybavený labirintovými odlučovačmi tukov. Priestor garáže je odsávaný za účelom odvedenia výfukových plynov, náhrada vzduchu je pod tlakom cez otvorené dvere. VZT potrubie pre odsávanie sociálnych priestorov apartmánov sa umiestni do odsávacích šácht s vyústením vo vetracích šachtách. Chladenie priestorov zabezpečuje mini VRV systém resp. multi a solo split system s rozvodom pre chladiace médium z medených rúrok použitím ekologického chladiva. Systém sa skladá z vonkajších kondenzačných jednotiek a vnútorných výparných. V rámci projektu vzduchotechniky budú v zmysle STN 73 0872 uplatnené opatrenia a projekt vzt. bude rešpektovať projekt požiarnej ochrany. Jednotlivé požiarne úseky budú chránené proti požiarnymi klapkami. Potreby energií požiadavky na profesie - potreba tepla: voda 80/600C, pri 50% SZT - potreba chladu: ekologické chladivo (voda 7/12°C) - el. energia 400V: - množstvo vzduchu: prívod: odvod: - hlučnosť: 150 kW 150 kW 125 kW 21 350 m3/h 24 950 m3/h 80 dB(A)

Požiadavky na profesie: ÚK: – napojiť VZT zariadenia na rozvod tepelnej energie, EL: – pripojiť VZT zariadenia na zdroj el. energie, osvetlenie strojovne, uzemnenie, ZTI: - odvod kondenzátu. STAVBA: - prestupy cez stavebné konštrukcie a ich utesnenie, dopravné trasy. MERANIE A REGULÁCIA MaR zabezpečí: •jednotky VZT sú vybavené vlastnou reguláciou.

Dopravné riešenie
Riešený objekt sa nachádza v katastrálnom území Brhlovce – v jeho centrálnej časti. Na svojom juhozápadnom okraji je v priamom dotyku so štátnou cestou III/564006, ktorá tvorí dopravnú os obce Brhlovce. Dopravná obsluha objektov z predmetnej komunikácie. Popis funkčného a technického riešenia Organizácia dopravy Prístup na pozemok je uvažovaný v súčasnej polohe vjazdu na parcelu . Bude usmernený do obslužnej komunikácie šírky 4 m. Ďalej bude v novobudovanom opornom múre zriadená garáž s organizovanou jednosmernou prevádzkou, t.j. so samostatne vybudovaným vjazdom a výjazdom. Statická doprava Výpočet potreby parkovacích miest pre riešený areál je vypracovaný v zmysle STN 736110. Posúdenie statickej dopravy je podľa, tab.č. 20 a čl. 16.3.10. Podľa tabuľky č.20 základné ukazovatele a parkovacích stojísk sú nasledovné: Služobné byty - 4 obyvatelia/2,5(ka) 8 lôžok /2 = Zamestnanci kaštieľa 7 zamestnancov Reštaurácia 80 miest... spolu 80 / 4 Návštevníci 80 osôb / 20 Základný počet stojísk 2 + (4 + 1 + 20 + 4) Celkový počet stojísk sa vypočíta zo vzorca : výhľadového počtu odstavných

2 odstavné stojiská 4 parkovacie stojiská 1 parkovacie stojisko 20 parkovacích stojísk 4 parkovacie stojiská

N= N= N=

O x ka + P x ka x kv x kp x kd 2 x 1,0 + 29 x 1,0 x 0,3 x 0,8 x 1,2 2 + 8,352 = 10,352 stojísk

Celková potreba je podľa STN - 11 stojísk.

Navrhovaných je celkovo 13 stojísk na teréne - kolmé parkovanie. Jedno stojisko (4%) bude vyhradené pre ťažko zdravotne alebo pohybovo postihnuté osoby. Rozmery stojísk sú 5,3x 2,4m (5,3x3,5 pre postihnutých). Smerové a výškové vedenie Smerové vedenie vychádza z tvaru a umiestnenia pozemku, osadenia objektu a konfigurácie terénu. Doprava počas výstavby Prístup na stavenisko sa uvažuje z existujúcej plochy pripojenej na štátnou cestou III/564006. Verejná doprava bude počas výstavby len čiastočne obmedzovaná. Je nutné rešpektovať režim na miestnych komunikáciách aj charakter lokality.

Sadové úpravy
Predmetné územie priliehajúce k rekonštruovanému objektu je v súčasnosti z hľadiska vyššej zelene bez súvislého vegetačného celkového pokryvu. Vyskytuje sa tu len ojedinele roztrúsená vegetácia, tvorená prevažne solitérnymi náletovými drevinami a krovinami, ktorá nevytvára celoplošné skupiny. Identifikácia drevín bude spracovaná následne v samostatnom elaboráte. Výrub drevín bude realizovaný v čase vegetačného pokoja. Sadové úpravy zahŕňajú rekultiváciu zatrávnených plôch a výsadbu drevín. Po ukončení stavebnej činnosti a odstránení zvyškov stavebného materiálu bude na upravované plochy navezená vrstva humusu v celkovej hrúbke min. 150 mm. Druhová skladba vysádzaných drevína a krovín bude špecifikovaná v ďalšom stupni projektovej dokumentácie, vlastná výsadba bude realizovaná vo vhodnom vegetačnom období. Realizáciu sadových úprav zabezpečí špecializovaná firma.

Vypracoval:

Ing. arch. Damian Vizár