P. 1
3.SOCIÁLNA POLITIKA A

3.SOCIÁLNA POLITIKA A

|Views: 1,238|Likes:

More info:

Published by: Maťka CháCháá Turanská on May 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

SOCIÁLNA POLITIKA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pojem sociálna politika a jej charakteristika. Sociálna politika, jej súčasti a nástroje. Sociálna pomoc, pomáhanie, pomoc k svojpomoci, filantropia, charita. Základné princípy a funkcie sociálnej politiky. Subjekty a objekty sociálnej politiky. Vzťah sociálnej práce a sociálnej politiky. Miesto sociálnej práce v živote občana. Základné typy sociálnej politiky.(krátka charakteristika) Sociálna udalosť a sociálny konflikt, špecifiká daných sociálnych situácií. Transformácia sociálnej sféry po roku 1989 (z pohľadu sociálnej politiky aj sociálneho zabezpečenia 10. Charakterizujte vzdelávaciu politiku v SR. 11. Charakterizujte zdravotnú politiku v SR. 12. Charakterizujte rodinnú politiku v SR. 13. Charakterizujte bytovú politiku v SR. 14. Problematika nezamestnanosti v SR. 15. Nástroje politiky zamestnanosti a trhu práce. 16. Chudoba a jej základné charakteristiky. 17. Systém sociálneho zabezpečenia v SR a zdroje jeho financovania. 18. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela – charakteristika a základné pojmy. 19. Právne postavenie rodiny a riešenia dysfunkcií v rodine.(legislatívne vymedzenie v kontexte sociálnej práce) 20. Legislatívna úprava štátnych sociálnych dávok a základné nástroje - životné minimum, riešenie nepriaznivej životnej situácie. Presun kompetencií štátu na vyššie územné celky a na obce. 21. Sociálna pomoc – náhradné zdroje v hmotnej núdzi. 22. Verejná sociálna správa, systém a kompetencie orgánov verejnej správy v sociálnej oblasti. Transformácia verejnej sociálnej správy po roku 1989. 23. Systém sociálnej starostlivosti v SR. 24. Poisťovací systém Slovenskej republiky- Dôchodkové zabezpečenie a nemocenské poistenie. 25. Legislatívna úprava úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti 26. Možnosti sociálnej starostlivosti o seniorov v podmienkach SR. 27. Sociálne služby v kontexte sociálnej práce a jej legislatívneho ukotvenia (poskytovanie sociálnych služieb a sociálna práca). 28. Systém siete sociálnych služieb. 29. Správne právo a správne konanie v činnostiach sociálneho pracovníka. 30. Úloha neštátnych subjektov v systéme sociálneho zabezpečenia SR.

1. Pojem sociálna politika a jej charakteristika
Sociálna politika je súhrn štátnych opatrení ktoré majú za úlohu zlepšiť životné podmienky obyvateľov v rámci daných hospodárskych a politických možnosti. Je uvedomelou a cieľavedomou spoločenskou činnosťou jednotlivých subjektov (štátu, zamestnávateľov, odborových orgánov, verejnoprávnych inštitúcií, občianskych združení, dobročinných spolkov, cirkevných organizácií), ktorá zabezpečuje ciele a zámery sociálneho a všestranného rozvoja osobnosti človeka - v rámci širokého poňatia možno sociálnu politiku vymedziť ako konkrétnu činnosť štátu, ktorou sa ovplyvňuje sociálna realita danej spoločnosti. - v rámci užšieho poňatia sa sociálna politika vymedzuje ako oblasť či súčasť hospodárskej politiky. - v najužšom poňatí ide o súbor opatrení v oblasti dôchodkového a nemocenského zabezpečenia, sociálnej pomoci a pomoci rodinám s deťmi. Sociálna politika sa realizuje prostredníctvom určitých subjektov, z ktorých ako hlavný vystupuje štát. Je to tým, že štát určuje obsah, ciele, úlohy a chápanie sociálnej politiky. Na nižších stupňoch riadenia, ale aj v jednotlivých územných celkoch pôsobí veľa ďalších subjektov. V najnovšom chápaní členíme subjekty na štátne a neštátne. Subjekty pripravujú a realizujú sociálnu politiku v rámci svojej pôsobnosti. Základnú štruktúru sociálnych subjektov tvoria : - štát a jeho orgány - zamestnávatelia - zamestnanecké a zamestnávateľské odborové orgány - obce - charitatívne organizácie - cirkev (ako charita) - občania, rodiny a domácnosti Sociálna politika je vybudovaná na základných princípoch: 1. sociálna spravodlivosť 2. sociálna solidarita 3. subsidiarita 4. participácia 5. zásluhovosť Kľúčovým princípom sociálnej politiky je sociálna spravodlivosť. Cieľ - zlepšiť životné podmienky obyvateľov v rámci daných hospodárskych a politických možností krajiny

2. Sociálna politika, jej súčasti a nástroje
Sociálna politika je súhrn štátnych opatrení ktoré majú za úlohu zlepšiť životné podmienky obyvateľov v rámci daných hospodárskych a politických možnosti. Je uvedomelou a cieľavedomou spoločenskou činnosťou jednotlivých subjektov (štátu, zamestnávateľov, odborových orgánov, verejnoprávnych inštitúcií, občianskych združení, dobročinných spolkov, cirkevných organizácií), ktorá zabezpečuje ciele a zámery sociálneho a všestranného rozvoja osobnosti človeka Súčasťou sociálnej politiky je:  politika sociálneho zabezpečenia  politika zamestnanosti  zdravotná politika  rodinná politika  bytová politika

 vzdelávacia politika Politika soc. zabezpečenia – je súhrn zákonných opatrení, ktoré chránia jednotlivca a jeho rodinu pred následkami dočasného, či trvalého prerušenia príjmov z pracovnej činnosti, za účelom udržania sociálne primeranej životnej úrovne. Sociálne zabezpečenie na Slovensku má tri základné formy : - sociálne poistenie – nemocenské, dôchodkové (starobné a invalidné), garančné, úrazové a poistenie v nezamestnanosti - sociálna podpora – pôvodná kompetencia hovorila o štátnej soc. podpore. Teraz niekoľko kompetencií prešlo na samosprávy. Rodinné dávky financované zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom ktorých sa štát podieľa na riešení niektorých životných situácii (napr. narodenie, výživa a výchova dieťaťa, smrť rodinného príslušníka). Nárok na tieto dávky nie je podmienený platením príspevkov či príjmovými pomermi oprávnených osôb. - sociálna pomoc – predstavuje systém náhradných zdrojov, najčastejšie v situáciách hmotnej núdze najzraniteľnejších skupín obyvateľov. Občan, ktorý je bez príjmu, má nárok na pomoc zo strany štátu formou dávok v hmotnej núdzi. Tie nemôžu byť trvalou, ale len dočasnou náhradou pracovného príjmu. Regulácia životného minima a hmotnej núdze, vrátane dávok. Soc. právna ochrana a kuratela, sociálne služby a tiež služby zamestnanosti, kompenzácia zdravotného postihnutia a pod. Politika zamestnanosti nástroje politiky zamestnanosti: - legislatívny nástroj – kompetenčný zákon, zákon o službách zamestnanosti, zákon o pomoci v hmotnej núdzi, zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, Ústava, zákon o správnom konaní - inštitucionálne nástroje – ÚPSVaR (evidencia nezamestnaných), Sociálna poisťovňa (podpora v nezamestnanosti) Politika zamestnanosti je súčasťou hospodárskej a sociálnej politiky štátu. Jej cieľom je nájsť zamestnanie a umožniť pracovať tým, ktorí môžu a chcú pracovať. Tento cieľ vychádza z rešpektovania základného sociálneho práva v pracovnoprávnych vzťahoch – práva na prácu. Realizáciu tohto cieľa zabezpečujú najmä UPSVaR a Národný úrad práce. Upravuje ho zákon č. 5/2004 Zákon o službách zamestnanosti. Zdravotná politika jej cieľom je prevencia - je garantovaná Ústavou SR (Čl. 41) „každý občan má právo na ochranu zdravia a na základe zdravotného poistenia má právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky. Rodinná politika rodina ako objekt rodinnej politiky sociálna a rodinná politika Koncepcia štátnej rodinnej politiky v SR princípy rodinnej politiky Rodinná politika spočíva v prístupe k rodine ako k inštitúcii s nezastupiteľnými funkciami súbor cieľavedomých činností, vymedzených cieľmi, ktoré majú dopad na život a sociálnu situáciu rodín miera zasahovania štátu do života rodiny je závislá od politických rozhodnutí a je spojená s otázkou prerozdeľovania zdrojov zahŕňa opatrenia smerom k podpore rodín s nezaopatrenými deťmi, ale aj starými, či invalidnými členmi Bytová politika - bývanie patrí medzi základné potreby človeka - je najvýznamnejšou životnou investíciou

- podstatou je systém prideľovania bytov Existujú dva základné typy sociálnych udalostí spojených s bývaním: 1) Získanie, nadobudnutie bytu. 2) Udržanie bytu (platenie). Bytová politika je čiastkovou. Jej podstatou je rozdeľovanie a zabezpečovanie bytov. Zmyslom je, aby každý občan mal možnosť získať primeraný byt. Vzdelávacia politika je súhrn kokrétnych činností a opatrení, ktorými štát a ostatné subjekty ovplyvňujú vzdelanie a vzdelávaciu sústavu. Je to rozhodovanie o vzdelávacích inštitúciach o prístupe k vzdelaniu o cieľoch o obsahu vzdelania a o spôsobe riadenia a financovania v školstve. Cieľom vzdelávacej politiky je zabezpečiť súčasný a budúci rozvoj poznávacej a duchov. kapacity populácie , jej morálno hodnotovú orientáciu a celkový poznatkový a vedomostný fond. Ciele štátu.: 1. maximalizovať individuálne vzdelávanie – sebavzdelávanie 2. optimalizovať primerané vzdelanie vo vzťahu k jednotlivcom a pre potreby zamestnanca Nástroje sociálnej politiky Nástroje sociálnej politiky sú prostriedky, ktorými subjekt sociálnej politiky pôsobí na objekt, alebo na iný subjekt. Nástroje sociálnej politiky Nástroj je prostriedok za pomoci ktorého sa napĺňajú zámery soc. politiky. Môžu to byť: 1. Právne predpisy 2. Finančné prostriedky 3. Inštitúcie 4. Masovo komunikačné prostriedky 5. Nátlakové akcie 6. Kolektívne vyjednávanie Ekonomické nástroje: všetky opatrenia, ktoré ovplyvňujú získavanie a prerozdeľovanie zdrojov tak, aby bol dosiahnutý zamýšľaný cieľ. Jednotlivé nástroje sociálnej politiky sú: Regulácia Subjekt štátnej sociálnej politiky žiada iné subjekty, aby niečo poskytli (dane), niečo vykonali ( poskytli závodné stravovanie), zdržali sa určitého konania alebo strpeli určité konanie iných subjektov (dovolenku zamestnanca). Peňažné dávky - môžu byť jednorazové, opakované, návratné, nenávratné, nárokové, dar. najčastejšie. Vecné dávky - v zásade platí, že peňažná dávka je lacnejšia a praktickejšia než vecná. Ak sa ale vyskytne podozrenie, že by príjemca dávky mohol zneužiť peňažný príspevok, má prednosť vecná dávka. Služby - rozsah služieb v posledných rokoch narastá a pre starnutie populácie i vďaka zlepšujúcej sa technike sa bude zrejme ďalej rozširovať. Prekážkou ďalšieho rozširovania by mohol byť nedostatok finančných prostriedkov ale aj ľudských i materiálnych kapacít. Rozoznávame služby poskytované v ústave, doma, prechodne, sústavne, profesionálne, laicky, ambulantne a pod. Niekoľko príkladov: rôzne druhy poradenstva, provizórne alebo dočasné ubytovanie (osamelé matky s dieťaťom, azylové domy, nocľahárne pre bezdomovcov), denné pobyty pre zdravotne postihnutých, pre dôchodcov, kluby dôchodcov, poskytovanie stravy ( jedálne pre dôchodcov, rozvoz stravy do domácností starým a zdravotne postihnutým ľuďom), opatrovateľské služby, krízové centrá, sociálno-právna ochrana, ústavná sociálna starostlivosť ( domovy dôchodcov).

3. Sociálna pomoc, pomáhanie, pomoc k svojpomoci, filantropia, charita
Sociálna pomoc sa zrodila na začiatku transformačných procesov po roku 1989 v procese, ktorý sa dá formulovť ako proces prechodu od sociálnej starostlivosti k sociálnej pomoci. Podstatu sociálnej pomoci tvorí solidarita a humánny základ demokratickej spoločnosti v rámci sociálne orientovanej trhovej ekonomiky. V jej rámci sa poskytujú prvé dávky a služby sociálnej pomoci zdravotne a sociálne postihnutým, ľuďom, ktorí sú znevýhodnení z rôznych dôvodov a príčin, čím sa realizuje subsidiarita ako princíp sociálneho zabezpečenia. V súčasnosti tvoria štruktúru sociálnej pomoci v širšom zmysle najmä tieto systémy: - Hmotná núdza a životné minimum sú upravené v zákone č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a v zákone č. 601/2003 Z. z. o životnom minime. Hmotná núdza sa v súčasnosti definuje ako stav, keď príjem občana a spoločne posudzovaných osôb nedosahuje životné minimum a uvedené osoby si nemôžu príjem zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Základné životné podmienky sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. Životné minimum sa definuje ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, sa poskytuje dávka na zabezpečenie základných životných podmienok. V súvislosti s dávkou sa poskytuje príspevok na zdravotnú starostlivosť, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie, ochranný príspevok a jednorazová dávka v hmotnej núdzi. - sociálne služby Základným právnym prameňom regulácie sociálnych služieb je zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Z hľadiska systémov sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci zákon ustanovuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, ich financovanie a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Zákon ustanovuje vzťah medzi sociálnymi službami a sociálnou prácou v § 2 ods. 5. Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb. - sociálna pomoc ako sústava kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia obsahuje právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a niektoré právne vzťahy pri administratívnych úkonoch (vydávanie preukazov). Súčasťou systémov sociálnej pomoci je sociálnoprávna ochrana detí a kuratela (právna úprava je obsiahnutá v zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele). Zákon ustanovuje, okrem iného, že opatrenia sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately sa vykonávajú pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu, rodinu, skupinu a komunitu najmä prostredníctvom sociálnej práce v súlade s princípom lege artis. Sociálnu pomoc ďalej plní systém sociálnej práce v oblasti školstva a vzdelávania (pozri k tomu príslušnú úpravu o priznávaní sociálnych štipendií, podpory bezplatného vzdelávania atď.), poskytovania zliav na dopravu žiakov, študentov, dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov, ako i systémy penitenciárnej starostlivosti, postpenitenciárnej starostlivosti, probácie a mediácie atď. POMÁHANIE Pomoc je prirodzenou a nevyhnutnou kategóriou ľudstva. Ćlovek na prežitie potrebuje pomoc svojej rodiny. V najstarších dejinách bola pomoc súčasťou života, existencie ľudskej spoločnosti a vyskytovala sa v súvislosti s niektorou z foriem akútneho ohrozenia ako boli napr.choroba, osirenie, chudoba a telesné postihnutie. Medzi prvé organizované inštitúcie

Slovenská katolícka charita Sekretariát koordinuje národné projekty a činnosť diecéznych charít v právnej. vdovy a siroty. chorým. ktoré slúžili ako nemocnice. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A FUNKCIE SOCIÁLNEJ POLITIKY Princípy sociálnej politiky : ■ sociálnej spravodlivosti – je kľúčovým princípom sociálnej politiky Myslí sa tým: ∙ spravodlivosť v právnom slova zmysle.tabakizmus. 3 zásady sociálnej spravodlivosti sú známe už z r.448/2008)základným cieľom je pomoc k svojpomoci.AIDS) Prácu sociálneho pracovníka vystihuje slovné spojenie „pomoc k svojpomoci“. rodinám v núdzi. láska k človeku. starším. proporcionalita – úmernosť častí v rámci celku) . dobročinné pomáhanie. slabých. t. tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi. podľa ktorých sú v spoločnosti rozdeľované predpoklady a prostriedky verejného blahobytu medzi jednotlivé subjekty. Filantrop je človek. ľuďom bez domova. zomierajúcim. 4. ktorú možno vymedziť pravidlami. ako aj o potrebe poskytovania sociálnej pomoci. Filantropia je podľa slovníka cudzích slov (SCS) ľudomilnosť.každému podľa jeho zásluh O sociálnej spravodlivosti nemožno hovoriť ako o kategórii absolútnej. že má: -verejný charakter-je dostupná pre všetkých občanov. Sociálna práca je charakteristická tým. Slovo charita pochádza z latinského slova caritas a znamená empatickú lásku. láska k blížnemu (podľa cirkevných predstáv). Charita podľa SCS je dobročinná činnosť. ako dôkaz pre garantovaných poskytovaných služieb pre klientov a mimovládne inštitúcie nahrádzajú tieto chýbajúce sociálne služby. POMOC K SVOJPOMOCI V našich podmienkach je vnímaná sociálna práca ako činnosť. chorých. postihnutým ľuďom. Je to vlastne nasmerovanie klienta. jednoznačne vymedziteľnej.zaraďujeme špitály. 1925 (J. Odporúča sa rozlišovať čiastkové hľadiská pri posudzovaní sociálnej spravodlivosti: ∙ hľadisko výkonu či zásluhovosti ∙ hľadisko súladu medzi vstupmi a výstupmi ∙ hľadisko rovnosti ∙ hľadisko rovnakých príležitostí ∙ hľadisko potrebnosti.Macek ): . Prevencia ako organizovaná plánovaná činnosť je zameraná na predchádzanie alebo minimalizovanie vývoja patologických javov v spoločnosti(drogy.resp. ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha. občan o nej vie a v prípade potreby môže navštíviť inštitúcie sociálnej práce -inštitucionálnu formu. -preventívny charakter-sociálna práca má dve oblasti-oblasť prevencie a oblasť nápravy. o voľbe adekvátnej formy sociálnej pomoci a sledovaní jej účinnosti(Zákon č.na všetkých úsekoch praktickej sociálnej práce sú vytvorené inštitúcieštátne samosprávy. .represie.j. ktorý nezištne pomáha ľuďom v núdzi. útulky pre chudobných. súhrn právnych noriem a zásad ∙ sociálnu spravodlivosť . migrantom a utečencom. starých. mediálnej a zahraničnej oblasti a organizuje humanitárnu i rozvojovú pomoc. Sociálna práca je zaradená medzi pomáhajúce profesie. ktorá je orientovaná na získavanie a spracúvanie informácií o príčinách vzniku hmotnej núdze a sociálnej núdze. aby bol schopný a ochotný samostatne riešiť svoju životnú situáciu a vedieť sa postarať sám o seba. Diecézne charity pomáhajú opusteným deťom a mladým.každému podľa jeho potrieb .alkohol.každému rovnako (pomernosť.

Samotný jednotlivec má mať podmienky na to. Vychádza z tézy. že každý subjekt je povinný najprv si pomôcť sám. ale i širokými vrstvami spoločnosti je čisto subjektívne a je vystavené silným tlakom vonkajších vplyvov. Pokladá sa za mravnú a náboženskú hodnotu a meriame ňou medziľudské vzťahy. bez stotožnenia sa ľudí so sociálnymi. zamestnávatelia. Je výrazom ľudského porozumenia. čo bezprostredne ovplyvňuje ich život /staroba. volá na pomoc iné spoločenstvá: priateľov. združení. súdržnosti. Keď sú všetky druhy pomoci vyčerpané. mali by byť jedincovi k dispozícii obec. ale tiež ho k tomu povzbudia – motivujú. že občania. keď miera subjektivizmu presiahne optimálnu mieru. chorým. Vychádza zo slobodnej vôle ľudí a ich ochoty podriadiť sa záujmom širokého spoločenstva. pomáha štát. Obyčajne sa spravodlivosť stavia proti nespravodlivosti. záujmov. čo bezprostredne ovplyvňuje ich život. Všeobecné uplatňovanie princípu participácie vytvára . ktoré sú založené na filantropii. spolkov. Spravodlivosť sa v spoločnosti vníma ako výsledok rôznych čiastkových. Keď si nevie pomôcť.je založený na vzájomnej podpore a harmonickej spolupráci medzi ľuďmi. ■ sociálnej solidarity . keď túto možnosť nemá. harmonickej spolupráci medzi ľuďmi. nastupuje štát. že všetky sociálne inštitúcie sú tu pre človeka a nie naopak. aby prevzal zodpovednosť sám za seba. aby občania mali reálnu možnosť podieľať sa na tom. Princíp subsidiarity znamená. musí mu pomôcť rodina. na ktorý pozeráme z viacerých hľadísk. Až v situácii. Je zle. že všetky spoločenské útvary jednotlivcovi nielen umožnia. Ak ju nedokáže riešiť sám. subjektívnych hodnotení a chápaní sociálnych rozdielov a nerovnosti. Princíp participácie znamená. Princíp subsidiarity znamená. aby si každý mohol pomôcť vlastným pričinením. musia mať možnosti zúčastniť sa procesov. Napĺňanie tohto princípu vyjadruje postupne proces prechodu od Človeka ako objektu sociálnej politiky k Človeku ako subjektu. Rodina si tiež má pomáhať sama svojimi silami. Spravodlivosť má svoje stanovené myšlienky humanizmu. nezamestnanosť/.Sociálna spravodlivosť sa potom javí ako vhodná kombinácia rozličných čiastkových princípov (hľadísk) v rôznych oblastiach sociálnej politiky s tým. že je čiastočne odkázaný na druhých. V rozvinutých krajinách sa sociálna spravodlivosť chápe ako výsledok usilovnosti jednotlivca. Súvisí s utváraním a rozdeľovaním životných podmienok a prostriedkov jednotlivcov a sociálnych skupín v záujme idey sociálnej spravodlivosti. ktorých život je ovplyvňovaný určitými opatreniami a rozhodnutiami. sociálne odkázaným. ktorý je zodpovedný. ■ subsidiarity . ktoré vedú k ich prijímaniu a realizácii. zdravie. Tento princíp predpokladá tiež. rešpektovaný a plnoprávny. V prípade. Bez tejto spoluúčasti ( participácie ). Princíp sociálnej solidarity je založený na vzájomnej podpore. aby predchádzal sociálnej udalosti a tým ju v podstate riešil. Princíp sociálnej spravodlivosti patrí k rozhodujúcim a základným princípom.Ide o fakt. nezamestnaným. sú efekty týchto opatrení obmedzené. ■ participácie . Treba ho chápať ako relatívny. že vo svojom celku môže inklinovať k prevahe určitého princípu.vzájomná podpora zdola nahor. zodpovednosti a pospolitosti. pomoc by mu mala poskytnúť rodina. obec a nakoniec štát. odbory. štát je teda na poslednom mieste. že uvedené subjekty sociálnej politiky nedokážu riešiť sociálnu udalosť. choroba. charitu. Ide o fakt. ale často i politickými opatreniami. aby občania mali reálnu možnosť podieľať sa na tom. Súčasne aj ako jeho vôľa pomôcť slabším. že ani rodina nedokáže riešiť jeho alebo svoju sociálnu udalosť. že človek svojou existenciou v určitej miere závisí od spolužitia. zamestnaných s nezamestnanými. je povinný starať sa o vytváranie podmienok. Sociálna solidarita sa realizuje prostredníctvom transferovej a redistribučnej politiky štátu. Človek prestáva byť pasívnym príjemcom sociálnej politiky a sám sa na jej tvorbe podieľa a spolurozhoduje o jej realizácii. Človek svojou existenciou závisí od spolužitia a čiastočne je odkázaný aj na druhých – solidarita zdravých s chorými. Nesmie zabudnúť na rozvíjajúce sa solidarity charity. charita. Vnímanie sociálnej spravodlivosti rôznymi autormi. občianske združenia.

. o rozmer kúpnej sily sprostredkovaný v nemalej miere vývojom sociálnych príjmov a i. resp. pomáha včasnou intervenciou.predpoklady na priamy prístup jednotlivcov či skupín k politickým rozhodnutiam a vytvára predpoklady na uplatnenie plnej demokracie. že sociálna politika stimuluje k chcenému vývoju. konaniu..rodina jej úlohou je pokrývať všetky potreby každého svojho člena a tým predchádzať vzniku soc.. šancí. ak zlyhá rodina. ktorú štát uzná za žiaducu. príjmov.). stimuluje k žiaducemu sociálnemu konaniu či správaniu jednotlivca. . ktoré sa nepriamo premietajú do celkového prospechu spoločnosti. ako sú nezamestnanosť. Homogenizácia neznamená novelizáciu podmienok života. Úzko súvisí s realizáciou princípu spravodlivosti. staroba. ktorá primárne vyplýva z humanitných snáh spoločnosti a sekundárne z potreby ochrany človeka ako pracovnej sily. obec tieto aktivity financuje z dotovaných peňazí od štátu (grant) alebo obec vyberá vlastné miestne dane – zriadenie domova dôchodcov. Je to historicky najstaršia funkcia sociálnej politiky. a to podľa individuálnych schopností a predpokladov. k zmierňovaniu sociálnych rozdielov v životných podmienkach sociálnych subjektov a k odstraňovaniu neodôvodnených rozdielov. ako aj opatrenia. Homogenizačná funkcia (rovnorodosť) sociálnej politiky je úzko spätá s rozdeľovacou a prerozdeľovacou funkciou a má za cieľ smerovať k určitému príjmovému vyrovnaniu. aby sa nestal objektom SP 2. Prerozdeľovaním by sa malo zmierniť východiskové nerovnaké postavenie občanov v miere. aby rodine umožnila pomáhať svojim členom aby sa rodina nestala. Sociálna politika sa realizáciou ochrany snaží odstrániť či zmierniť dôsledky nepriaznivej sociálnej situácie. nezamestnanosť. choroba. udalostí úlohou SP je vytvárať a poskytovať také podmienky. prostredie a nástroje. aby z nej nevznikla sociálna udalosť (pomáha sám sebe). úlohou SP je vytvárať podmienky na to.SUBJEKTY A OBJEKTY SOCIÁLNEJ POLITIKY Subjekty sociálnej politiky Subjektmi sú tí. úmrtie či pokles príjmov vo viacdetných rodinách. 5. ktoré vzniknú pri nepriaznivých sociálnych situáciách (choroba. (ani jej jednotliví členovia) objektom SP 3. keď sa jednotlivec či rodina dostali do nevýhodnej situácie vo vzťahu k ostatným. ktorá vytvára a zároveň realizuje sociálnu politiku 1. ale i životných situácií. starať sa o svoje zdravie atď. Predpokladá rozsiahlu osvetovú činnosť. jeho produktivitu. Funkcie sociálnej politiky: Ochranná funkcia sociálnej politiky rieši už vzniknutú sociálnu situáciu. pre nezamestnaných. Ide najmä o opatrenia politiky zamestnanosti. Tým. rodiny. Žiaduce konanie jednotlivcov sa zákonite musí prejaviť v produktivite práce. možností. ale proces. je to každý systém. ktoré odstraňujú príčiny nepriaznivých sociálnych situácií. Zahŕňa tie opatrenia sociálnej politiky. ovplyvňuje i ekonomickú oblasť. aby jednotlivec bol schopný pomáhať sám sebe. V rámci tejto funkcie nejde len o rozdeľovanie dôchodkov. psychologické a právne poradenstvo a p. rozvinutie poradenstva (pre voľbu povolania. toxikomanov. Jej snahou je predchádzať určitým škodám. kedy spoločnosť poskytuje rovnaké šance vzdelávať sa pracovať. ktoré svojimi efektmi ovplyvňujú výkonnosť pracovného potenciálu. Preventívna (profylaktická) funkcia sociálnej politiky vedie k prijímaniu takých opatrení. Rozdeľovacia (prerozdeľovacia) funkcia je jednou z najzložitejších a najvýznamnejších funkcií. ktoré sú základom odôvodnených a prirodzených rozdielov medzi ľuďmi. ktorí realizujú a vytvárajú sociálnu politiku.jednotlivec (občan) keď aktívne pristupuje k riešeniu svojej životnej situácie takým spôsobom. staroba. Stimulačná funkcia podporuje. každý jednotlivec alebo organizácia.obec nastupuje. narodenie detí). zdravotnej politiky. zariadení opatrovateľských služieb.

V najvšeobecnejšom chápaní členíme subjekty na štátne a neštátne. EU 8. spôsob jeho života. rehole. Objektom sociálnej politiky sú adresáti. V súvislosti s integračnými procesmi hovoríme o tzv. schopnosť. nadácie. ku ktorým sociálne opatrenia subjektov smerujú.vykonáva sociálnu politiku prostredníctvom štátnych orgánov /ÚPSVaR/ a verejnoprávnych inštitúcií /soc. tzv. ako aj v rámci voľby prostriedkov a nakoniec cieľov. Môže to byť: jednotlivec – nositeľ sociálnej udalosti – nemá dostatok síl a zdrojov na. Objekty sociálnej politiky Pod objektmi sociálnej politiky rozumieme všetkých obyvateľov štátu. ktorú zaručuje ústava (ústava=zmluva medzi občanom a štátom) štát je najsilnejším formalizovaným subjektom SP – vytvára právny rámec pre práva zaručované ústavou. 6. keď prežíva spoločnú sociálnu udalosť spoločnosť . pracovno-právnych vzťahov a pod. poisťovňa/. potreby. ponecháva si svoju rozhodujúcu a integrujúcu úlohu. aby sám zvládol životnú situáciu.zamestnávatelia vytvárajú a realizujú SP v podniku (podniková politika. Rada Európy. Možné členenie je i na štátne. jej jedinečnosť. chcené stavy sociálnej sféry v budúcnosti. jeho tvorivé sily a dispozície. a vytváranie stabilného sociálneho prostredia. Celý proces tvorby. Ciele sociálnej politiky charakterizujeme ako žiaduce. Medz.mimovládne organizácie. Jednoznačne sa orientuje na ľudskú bytosť.práce.neštátne subjekty . Vždy ide o sústavu cieľov. Subjekty koncipujú. formulácie a napĺňania cieľov je značne konfliktný. Štát je najsilnejším sociálnym subjektom. podľa príjmu. pracujú na harmonizácií a zosúladení úsilia jednotlivých členských krajín–OSN.4. alkohol. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci BOZP) a takto predchádzajú vzniku sociálnej udalosti 7./občianske združenia. ale aj v jednotlivých územných celkoch pôsobí veľa ďalších subjektov. charity. úlohy i chápanie sociálnej politiky v rôznych etapách rozvoja spoločnosti. ale i určité skupiny obyvateľov a jednotlivcov. regulovanie sociálnej klímy. ale tiež čiastkových sociálnych politík.odbory ich objektom sú ich vlastní členovia. Jeho cieľom je vytváranie podmienok pre sociálny zmier. ktorými sa napĺňa všeobecný cieľ. záujem. chudoba) rodina – ak prežíva spoločnú sociálnu udalosť napr. Sociálna politika sa usiluje o starostlivosť.medzinárodné organizácie sú zamerané na organizovanie medzinárodnej pomoci. štát musí intervenovať.vykonávajú sociálnu prácu tam. Môžu byť podľa ekonomickej aktivity. pripravujú a realizujú sociálnu politiku v rámci svojej pôsobnosti. alkoholizmus komunita (znaky soc. pohlavia či veku. ciele. skupiny) – spoločné územie – objektom sa stáva. Štát určuje obsah. ku ktorým smeruje sociálna politika a ktorí z nej majú prospech. Na nižších stupňoch či úrovniach riadenia. neinvestičné fondy. inštitúcie tretieho sektora . dobrovoľníctvo/ . ktorá prerástla do sociálnej udalosti (nezamestnanosť. starostlivosť o zamestnancov. vzdelania. kde nezasahuje štát 5. orientujú sa predovšetkým na problémy týkajúce sa vyplácania miezd. rozvoj človeka /indivídua/.štát . netrhové subjekty. o blahobyt ľudí. ak zlyhali všetky ostatné subjekty a nástroje SP a to minimálne v miere. Konflikty vznikajú tak medzi subjektmi. trhové. nadnárodných subjektoch. Objekty sociálnej politiky sú podľa charakteru a potrebnosti jednotlivých sociálnych opatrení rôzne štruktúrované. Tento cieľ sa dosahuje uplatňovaním všeobecných princípov sociálnej politiky.org.

podsystémov. ktoré majú za úlohu zlepšiť životné podmienky obyvateľov v rámci daných hospodárskych a politických možností. osobitné nároky na opateru. nezamestnanosť. Sociálna politika je: súbor aktivít. zamestnávateľov. Aplikuje vedecké poznatky do praktickej činnosti.štúdiom jednotlivých soc. V Ottovom náučnom slovníku je sociálna politika vymedzená ako „politická snaha. k zabezpečeniu sociálnej suverenity či bezpečia v rámci daných politických. Zaoberá sa optimálnym fungovaním sociálnych inštitúcií zameraných na starostlivosť. inštitúcií. Sociálna politika je: cieľavedomá činnosť štátu. ktoré sprevádzajú fungovanie trhového mechanizmu. cirkevných organizácií. mzdového vývoja a sociálneho zabezpečenia. dobročinných spolkov. politika prejavuje v koncepčnej starostlivosti o ľudí. hospodárskych možnosti krajiny. reprodukčné. ktorá zabezpečuje ciele a zámery soc. VZŤAH SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIÁLNEJ POLITIKY. udalosti prekonať vlastnými silami. systémov. ktoré cieľavedome smerujú k rozvoju človeka.odbor. zabezpečenia svojich členov. opatrení. ktoré sú vytvorené na zvládnutie životných situácií zo strany štátu (sociálneho štátu). a všestranného rozvoja osobnosti človeka Širšie poňatie ako konkrétna činnosť štátu. atď. aby spoločenský celok bol usporiadaný čo najideálnejšie.je súhrn štátnych opatrení. práce pre význam. ale aj ako súčasť teórie soc. politika rozumieme všetky služby a opatrenia. spôsobu jeho života k zlepšovaniu životných podmienok obyvateľov. choroba. subjektov. . predstavujú spravidla služby realizované v rámci rozdeľovania miezd a majetku. noriem. komunít a spoločenstva. ktorí nedokážu vzniknuté soc. sociálnej pomoci a pomoci rodinám s deťmi. staroba. skupín. Najužšie poňatie súbor opatrení v oblasti dôchodkového a nemocenského zabezpečenia.6.vzťahu štátu a jednotlivca. záujmových občianskych združení. politika daného štátu má na realizáciu praktického výkonu v sociálnej práci. zabezpečenia a pomoc jednotlivcom.povinnosťami štátu v oblasti soc. Pod pojmom soc. predpisov. ktorý špeciálnymi metódami zabezpečuje sociálnu starostlivosť o človeka na profesionálnom základe. skupinám alebo komunitám. . ekonomického a historického vývoja každej krajiny ∙ je neoddeliteľnou súčasťou kompletnej politiky štátu. vytvára priestor podieľania sa na vyváženom vývoji jednotlivca. ktorá zabraňuje vzniku príčin sociálnej nerovnováhy. ekologické a pod. systém opatrení predovšetkým v oblasti zamestnanosti. Sociálna politika ∙ je odrazom politického. Sociálna práca je: . najmä hospodárstva ∙ je ovplyvnená mentalitou a tradíciami národa ∙ je spojená so sociálnym postavením ľudí v spoločnosti Predpokladom úspešnej realizácie sociálnej politiky je existencia rôznych vzájomne spätých systémov. verejnoprávnych inštitúcií. MIESTO SOCIÁLNEJ PRÁCE V ŽIVOTE OBČANA Sociálna politika . Sociálnu politiku môžeme chápať ako oblasť zaoberajúcu sa: . pracovné. inštitúcií. Užšie poňatia ako súčasť hospodárskej politiky s cieľom eliminácie ekonomických dopadov. opatrení. ktorou sa ovplyvňuje sociálna realita danej spoločnosti.) Výrazne sa soc. ktorý soc. . Osoby alebo skupiny obyvateľstva sú vymedzené špecifickými sociálno-politickými kritériami – úraz.je uvedomelou a cieľavedomou spoločenskou činnosťou jednotlivých subjektov (štátu. prostredníctvom ktorých sú ciele sociálnej politiky naplňované. inštitútov. odborových orgánov. . organizácií.). Podstatnou stránkou života občanov sú ich komplexné sociálne podmienky (životné.

ako založiť.je vedecký fundovaná odborná disciplína. Názory sa líšia na tom. Ak soc. ∙ realizovať základné ľudské práva v spoločnosti. v priamom kontakte s klientom. politiky. ktorá špeciálnymi pracovnými metódami zaisťuje starostlivosť o človeka na profesionálnom základe . ∙ zabraňovať spoločenským konfliktom. Cieľmi sociálnej práce z hľadiska spoločnosti sú: ∙ byť v súlade s cieľmi a funkciami sociálnej politiky. Ťažisko aktivít spoločnosti je potrebné prenášať do prevencie. zatváranie zariadení a tendencia k reprivatizácii. ZÁKLADNÉ TYPY SOCIÁLNEJ POLITIKY Typy sociálnej politiky stoja na tom. parlamentu a či jednotlivých rezortných ministerstvách. To. voľba a uplatňovanie foriem sociálnej pomoci a sledovanie účinnosti ich pôsobenia. ale musí byť neoddeliteľnou súčasťou ∙ sociálnej politiky. politikou a soc. práca sa realizuje na problémovej úrovni. s ktorým bude verejnosť súhlasiť. že soc. politiky. začleniť sociálne projekty. Pokiaľ soc. je takáto spoločnosť vyspelá a klesá potreba sociálnej 7. podporiť. prácou môžeme porovnať aj na ich realizačnej úrovni. Krátenie soc.. že zámer je spojený s prijateľnými programami. Sociálna politika a sociálna práca sú navzájom prepojené. Má to aj kvalitatívne dôsledky: regulácia soc. Zákon 195/1998 o sociálnej pomoci definoval sociálnu prácu ako získavanie a spracúvanie informácií o príčinách vzniku alebo možného vzniku hmotnej núdze alebo sociálnej núdze a no potrebe poskytovania sociálnej pomoci. pričom sociálna politika vytvára akýsi rámec. zníženie osobných príplatkov. rovnováhy je znovu realizovaná prevažne privátnou oblasťou rodiny a menej verejnými výchovnými organizáciami. Sociálna práca nemôže byť zameraná len na riešenie čiastkových prejavov spoločenských škôd. politiku vnímame predovšetkým ako oblasť realizujúcu sa predovšetkým v problémoch na úrovni vlády. Vzťah medzi soc. akú úlohu a v akom rozsahu má zohrávať štát a ostatné subjekty sociálnej politiky. Ich myslenie je taktické. Musia vedieť. aká úloha patrí jednotlivým sociálnym subjektom. Ak je sociálna politika na dobrej úrovni a v spoločnosti nie sú veľké sociálne rozdiely. likvidácia pracovných miest.konkrétna práca sociálneho pracovníka a jednotlivých sociálnych inštitúcií na realizácii sociálnej politiky na jednotlivých úrovniach a rôznych oblastiach života ľudí a spoločnosti vo vzťahu ku klientom v rôznom časovom horizonte. vidíme najmä v oblasti ekonomických dotácií do oblasti soc. politikom ide o to. . Ich spôsob myslenia je však iný. pracovník myslí na postihnutého občana a jeho soc. do podstatných otázok sa púšťajú len ak sú nevyhnutné pre informovanosť. situáciu. s trendom. služieb a tendencie k reprivatizácii výchovných služieb idú spolu ruka v ruke. ∙ celospoločenskej praxe a ∙ sociálnych zámerov. práce. v ktorom sa pohybuje a uskutočňuje sociálna práca. soc. že podľa sociálnej politiky sa dá určiť vyspelosť štátu. ∙ odhaľovať sociálne problémy. obhájiť. Pri klesajúcom hospodárskom raste a s ním spojenej štátnej kríze verejného rozpočtu sú najčastejšie obmedzované sociálne a vzdelávacie investície: zastavenie prijímania odborného personálu. Hovorí sa. ∙ sprístupňovať pramene pomoci Sociálna práca je chápaná ako súčasť soc. ∙ tvoriť neoddeliteľnú súčasť komplexnej sociálnej starostlivosti v zhode s platnou legislatívou. s realizovateľnými pravidlami. práca je časťou soc.

ktorý môže a chce pracovať. nízka úroveň univerzalistického prerozdeľovania a skromné sociálne poistenie. Británia. Je verejnoprávne uznaná a je s ňou spojené sociálne opatrenie – nárok na niektorú z dávok sociálneho zabezpečenia v prospech postihnutého. potom zamestnávateľ a nakoniec štát . až potom zamestnávateľ a nakoniec zamestnanec Vychádza zo zásad univerzalizmu sociálnych práv. je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na UPSVaR. Liberálny typ charakteristický: . pričom dochádza k presúvaniu zodpovednosti zo štátu na jedinca Prevažuje sociálna pomoc testujúca majetkové pomery. Nórsko. často prevláda silný vplyv cirkvi (Rakúsko. až keď zlyhá všetko ostatné) .Rakúsko) 1.rozsiahlou podporou inštitúcií (rodina) . ale predvídateľná sociálna udalosť.plošným systémom sociálnej pomoci a podpory – a to ešte pred vznikom SU (sociálnej udalosti) zo životnej situácie . . V. Zlučuje sociálne zabezpečenie a prácu. Francúzsko a Taliansko) SOCIÁLNA UDALOSŤ A SOCIÁLNY KONFLIKT. staroba je neodvrátiteľná. aj to len v nevyhnutnej miere ( každý si má pomôcť sám – a to poistením v povinnom systéme poistenia a dobrovoľným poistením) .štát garantuje len spoločnosťou uznané minimálne životné štandardy . Sociálny štát sa zaväzuje k plnej zamestnanosti a sám je plne závislý na jej dosiahnutí ( Švédsko.vychádza z priority uspokojovať potreby na základe pracovného výkonu a zásluhy .sociálna politika je chápaná ako garant minimálneho štandardu pre všetkých občanov. ktoré rozširuje i na nové stredné triedy. úraz. Nemecko.Británia. ŠPECIFIKÁ DANÝCH SOCIÁLNYCH UDALOSTÍ Sociálna udalosť je každá životná situácia. Je zameraný na klientov s nízkymi príjmami ( v USA. Kanada. Austrália) -sociálno-demokratický (škandinávske štáty) -konzervatívny(Nemecko. ide o sociálny štát poskytujúci rovnosť minimálnych potrieb. Austrália. Dánsko aj Fínsko) 3. Konzervatívny typ charakteristický: . Sociálne udalosti delíme : -Predvídateľné (staroba)– -Nepredvídateľné (choroba.náklady znáša predovšetkým štát.minimálny zásah štátu. USA. Sociálne udalosti: Nezamestnanosť – nezamestnaný človek. Charakterizuje ju nedostatok zdrojov a síl na jej riešenie.3 základne typy: -liberálny (V. strata zamestnania) Napr. Na jej preklenutie je potrebná sociálna pomoc. ktorú človek nedokáže zvládnuť vlastnými silami. Kanada. 8.miera redistribúcie je menšia .v tomto systéme ťarchu nákladov nesie predovšetkým občan (zamestnanec). Sociálno – demokratický typ charakteristický: .funguje na princípe subsidiarity ( štát pomáha. Je kladený dôraz na zachovanie statusových rozdielov a redistributívne pôsobenie je preto zanedbateľné.vytvorený priestor pre pôsobenie neštátnych subjektov Štát je pripravený nahradiť trh ako zdroj sociálneho zabezpečenia. Táto inštitúcia organizuje rekvalifikačné kurzy.) 2.

materský príspevok. Sieť sociálnych služieb : opatrovateľská služba.odštátnenie soc. relatívna chudoba. kedy nedostatok finančných prostriedkov neumožňuje zabezpečiť základné potreby na primeranej úrovni.. príjmom.sféry ( do akej miery.?) Sociálna transformácia je založená na: osobnej participácií.sféry(viac poskytovateľov) 3. soc. 305/2005 o soc.) 2. solidarite a štátnej záruke. príspevok na úpravu bytu.presadzovanie základných princípov soc. ktorý ponúkol neštátnycm subjektom realizáciu soc.soc. Princípy tranf. živote.) .sféry na Európ. spoločnosti) 4. príspevok pri narodení dieťaťa.. 9. subjektívna Dôsledok chudoby: Stav sociálnej núdze sa rieši sociálnymi službami Stav hmotnej núdze sa rieši peňažnými alebo vecnými dávkami.. SOS.prípravu a vzdelávanie na trh práce.z.. sem patria dávky : rodičovský príspevok. Je prirodzeným obdobím ľudského života.sociálna únosnosť politických a hosp. prepravná služba. Chudoba.Privatizácia soc. (tripartita) 4. alebo strata určitej funkcie organizmu a v dôsledku toho i znížená pracovná schopnosť a spoločenské uplatnenie. domovy soc. Sociálna poisťovňa vypláca dávky – podpora v nezamestnanosti.poistení a pod. sociálnymi kontaktmi. napr. 100/1988 Z.a svetových dimenziách (medzinárodné adopcie. 461/2003 o soc.absolútna chudoba.sféry (participácia občanov na svojom systéme.Pluralizácia soc. ktoré sa udialo zákonom. ktorá súvisí s dĺžkou veku človeka. vdovecký.podiel SR na integrácii soc. v ktorom sa pozvoľna obmedzujú funkcie ľudského organizmu..zmien a udržiavanie a rozvoj ľudských zdrojov 3.stabilita a soc. peňažný príspevok na kompenzáciu ZŤP a na osobnú asistenciu.Demokratizácia soc. spolu s touto udalosťou súvisia aj dávky na zabezpečenie primeranej životnej úrovne pozostalým – vdovský.sféry: 1. Cieľom transformácie bolo: utvoriť nové soc. spoločné stravovanie. Choroba – pri chorobe alebo ošetrovaní člena rodiny vypláca sociálna poisťovňa. TRANSFORMÁCIA SOCIÁLNEJ SFÉRY PO ROKU 1989 V minulosti platil zákon č. na kúpu motorového vozidla Staroba – je to sociálna udalosť. sociálne poradenstvo 5. integrácia do spoločnosti zdravých ľudí. Transformácia sa konala na princípoch: trhovej ekonomiky a plurality (rozmanitosť) občianskej spoločnosti. ktorá funguje na princípoch trhovej ekonomiky. starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb Smrť – sociálna politika reaguje na túto sociálnu udalosť vyplácaním jednorázovej dávky na pohrebné. vyplýva to zo zdravotného poistenia.kuratele.politiky (spravodlivosti .stav. Úlohy transformácie: 1. sirotský dôchodok Materstvo a rodičovstvo – sociálna politiky rieši rodinu cez nástroje rodinnej politiky. prídavky na dieťa.Štátne záruky soc.služieb 2.sociálny rozvoj. soc. o sociálnom zabezpečení nasledoval zákon 195/1998 o sociálnej pomoci.vzťahy a mechanizmus sociálne spravodlivej spoločnosti. 448/2008 o sociálnych službách. jeho aktivitou. Invalidita – je to trvalé alebo dočasné telesné či duševné poškodenie. poskytuje odborné poradensto.služieb..ochrane a soc. Sociálna politika pomáha : vytvára podmienky pre zamestnávanie invalidov v chránených dielňach. ktorý sa rozpadol do čiastkových zákonov.zmier.sféry..sféry (Domovy dôchodcov. objektívna chudoba. Delenie chudoby .

Nová soc. jej morálno-hodnotovú orientáciu a celkový poznatkový a vedomostný fond.politika SR sa riadi „Transformáciou soc. podporuje účasť občanov na politickom a spoločenskom živote. ktorými štát a ostatné subjekty ovplyvňujú vzdelanie a vzdelávaciu sústavu.zákon o prídavku na detí 5. Madridská zmluva – chráni staršiu prac. ktorá má tri previazané oblasti: 1. o prístupe k vzdelaniu.práce) 2.príspevok. vzdelanie znižuje chudobu a zvyšuje spoločenskú integráciu. (čo garantuje štát.pôsobenie SR v medzinárodnej org.1.motivácia občana 2.systém dôchodkového zabezpečenia zo soc.práce 6.zákon o službách zamestnaností 7. Vzdelávacia politika .poistení 8.chartou a ďalšími dokumentami Rady Európy. príspevok pri narodení dieťaťa 2.Obec – prenos kompetencií zo štátu v oblasti poskytovania dávok. optimalizovať primerané vzdelanie vo vzťahu k jednotlivcom a pre potreby zamestnanca Výhody .novela zákon.Zákon o soc.aktivita občana 3.sféry“. povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s vekom zamestnancov by mali byť zakotvené v Zákon.sociálna pomoc a rodinná politika 2. poberatelia kompenzačných príspevkov.soc.pomoci+vyhlaška o soc.zákon o pomoci v hmotnej núdzi 3.trh práce a politika zamestnanosti 3.Sociálna poisťovňa – dávky soc.sféry: 1.poistenia – (vdovský. Charakterizujte vzdelávaciu politiku v SR.pre spoločnosť . vzdelanie ovplyvňuje aj ľudské zdravie.Štát – rodič.odmena pre občana Transformačné zákony (reformné): 1. Transformácia soc.sféry nebola ukončená ! Priority tranf.zvyšuje sa produktivita.dôchodcovia. Zamestnávateľ 10. prídavky na dieťa. inval.zákon o soc. Ciele štátu . o cieľoch. ktorými je SR viazaná ( napr.poistenia Každá oblasť obsahuje: 1.sféry napĺňa hospodárske.odkazánosti 2. veľká dôchodková reforma Poradie podľa objemu vyplácania dôchodkov: dôchodcovia.Transformácia soc. o obsahu vzdelania a o spôsobe riadenia a financovania v školstve.zabezpečiť súčasný a budúci rozvoj poznávacej a duchovnej kapacity populácie. ovplyvňuje zlepšovanie pozícii na trhu práce. dokumentov a noriem. Je to rozhodovanie o vzdelávacích inštitúciach. prenesené kompetencie refunduje štát 4.a pracovnej legislatívy s Európskou soc.zákon o životnom minime 4.práva občanov-zabezpečuje to Ústava SR a ďalšie právne normy v súvislosti s procesom aktivít. nemocenské) 3.práce Synchronizovanie soc.súhrn kokrétnych činností a opatrení. . maximalizovať individuálne vzdelávanie – sebavzdelávanie 2.silu. poberatelia prídavku na dieťa. Cieľ . kultúrne a soc. zvyšuje sa úroveň ľudského kapitálu. vypláca štát) Dávky môže poskytovať: 1.aplikácia medzin.paktov.

Je jedným z faktorov. ktoré ovplyvňuje sociálnu štruktúru spoločnosti.pre indivídum . pri: .špeciálna – zdravotná spôsobilosť pre prácu s potravinami Štátna zdravotná politika je zahrnutá aj v Ústave SR. Dostáva sa do popredia celoživotné vzdelávanie. Študuje sa na 3 stupňoch.privatizácia vzdelávania Nová školská sústava pozostáva .neprítomnosť nemoci. návyk starostlivosti o zdravie. ďalší rok platíš náklady celé) . ak dôjde k narušeniu rovnováhy biologického a psychického stavu. rehabilitáciou. Cieľom zdravotnej politiky by mala byť v prvom rade prevencia. po narodení (včasné zachytenie porúch – dieťa si zvykne na kompenzačné pomôcky. 11.úplná – napr. dostatok pohybu.najvyšší stupeň 2. Invalidita .stredná invalidita 4. strojček na uši) . Choroba .predškolské zariadenia – predprimárne vzdelávanie (MŠ) .financovanie vzdelávania a naplnenie rovnosti príležitosti .prevencia v rodine – návyky hygienické. ovplyvňuje kvalitu života jednotlivca a jeho rodiny. . či časti organizmu a v dôsledku toho i znížená pracovná schopnosť alebo spoločenské uplatnenie. Zdravie . čl.hovoríme o ne. zdravá výživa. pomaturitné štúdium. ak je nejaká porucha) 3.je prechodné alebo trvalé telesné či duševné poškodenie alebo strata určitej funkcie. zvyšuje sa profesionálny a sociálny status.1. . predchádzanie obezity a pod. ľahšie sa naučí s nimi žiť a nepriapadá mu to ako handicap – napr.. Charakterizujte zdravotnú politiku v SR. terapiou.. špeciálne školy (v osobitných vyučovacích podmienkach a metódach) . .1. 40 – Každý má právo na ochranu zdravia.bezmocnosť .úplná invalidita 3.vysoké školy – vedecké a vzdelávacie ustanovizne. V súčasnej dobe je kreditný systém. prináša príspevok k osobnému rozvoju. Môže byť . Informačné technológie sa prejavili novými požiadavkami na nové zručnosti... Zmenili sa aj návyky spotrebiteľov na životný štýl. Zdravotná politika .trend.spájanie otázky financovania a jej optimalizácie s kvalitou vzdelávacieho systému.prevencia genetických ochorení – genetické poradenstvo . V rámci prevencie v zdravotnej politike môžeme hovoriť napr. Vzdelávanie je prvkom sociálneho a ľudského rozvoja. ktoré ustanoví zákon. pri ambulantnej liečbe .čiastkovou politikou sociálnej politiky. Súčasné a budúce problémy vzdelávacej politiky . až potom následne riešenie zdravotných opatrení.stupne invalidity .prejavuje sa to v mzde..nízka invalidita Práceneschopnosť – ak choroba znemožní človeku vykonávať pracovnú aktivitu. o zdravie sa staráme prevenciou.zákone o preventívnych prehliadkach (zubári – ak neprídeš na preventívnu prehliadku. pri hospitalizácii . nadstavbové štúdium.čiastočná – napr. tvorivá umelecká činnosť a/ univerzitné – Mgr. b/ neuniverzitné – Bc.pred počatím (genetická anamnéza potenciálnych rodičov) 2. Sebavzdelávanie.sústava základných a stredných škôl – primárne (ZŠ) a sekundárne (SŠ) vzdelávanie. po počatí (v prenatálnom období zastaviť tehotenstvo. Zvýšenie počtu pracujúcich žien zmenilo tradičné miesto rodiny. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok. tretí stupeň je doktorandské štúdium.

zásah štátu je minimálny. Detský domov – súrodenci – nemožno ich rozdeliť. u nás 1-2%. individuálna spoluúčasť – vo svete 10% a viac.. Funkcie rodiny . Rozvrat v rodine . keď sa rodičom stal napr. . 12. že lekári predpisujú drahšie dovozové lieky. Manželstvo . vzájomnej láské. Nemocenské poistenie – poskytujú sa nemocenské dávky . SR . úraz) – ošetrovné dávky – ak ošetruje člena rodiny.) 3.2) Výchovná funkcia . keď manželia žijú v spoločnej domácnosti. že sa prečerpá mesačný limit pred koncom mesiaca a ostatní pacienti už v danom mesiaci nemôžu byť ošetrení.4) Ekonomicko-zabezpečovacia funkcia . Náklady na obsluhu poistenca sú vysoké. ak sa rodina rozpadla rozvodom. transplantácia orgánov. ale aj iné rezorty sa spolupodieľajú (školstvo. pomoci. 2. poistenie – hlavný zdroj financovania – vo svete 6070% nákladov. adopciou. Rodinná politika . výstavba).rodinu treba chápať ako komplex a pristupovať k nej ako k celku – napr. štátny rozpočet – vo svete 20-30% nákladov.ide o dávku vyplývajúcu zo zravotného poistenia.biologicky pokrvný príbuzný dieťaťa.nemocenské dávky – .situácia. u nás 10% nákladov (z tohto zdroja sa platia predovšetkým nákladné a zriedkavé výkony.Zdravotné poistenie . Poisťovňa určí každému lekárovi limit na ošetrenie pacientov. Charakterizujte rodinnú politiku v SR. lekármi a lekárskou komorou.pre tehotné ženy. .5) Ochranná funkcia Rodič .spoločensky schválená forma trvalého spolužitia osôb viazaných zväzkom krvi.môže byť aj bez pokrvnej príbuznosti s dieťaťom. ktorý patrí do zdravotnej politiky a pomáha riešiť sociálnu udalosť Zdroje financovania zdravotnictva .je to súbor nástrojov. Rodina .súbor praktických opatrení.1) Biologicko-reprodukčná . ale prichádzajú do konfliktných situácií a tieto konfliktné situácie negatívne vplývajú na formovanie dieťaťa (psychického a fyzického vývinu). –3) Rodina ako inštitúcia . u nás 90% nákladov.príliš vysoká spotreba liekov. – materské dávky .vyrovnávacia dávka ..… Základné princípy rodinnej politiky . úcty.nesprávna prepojenosť medzi poisťovňami. pričom veľkým problémom je. pracujúce v zdravie ohrozujúcom prostredí. – 2) Má prierezový charakter – nielen jeden rezort poskytuje pomoc.trvalý zväzok medzi mužom a ženou založený na dobrovoľnosti. keď rodina zlyhá.nastáva. V praxi to vyzerá takto: Poisťovňa uzatvára vzťahy s lekármi a lekári s komorou. Tak sa môže stať. liečba rakoviny. Sociálny rodič .1.3) Emocionálna funkcia . manželstva alebo adopcie. preto poisťovne nie sú schopné zaplatiť všetkým ošetreným pacientom lekársky výkon. ktorá sa vypláca zo zdravotnej poisťovne v prípade práceneschopnosti (choroba. Rozpad rodiny . ktoré sú smerované ku rodine ako základnej sociálnej a spoločenskej jednotke.1) Demokratický princíp – rodina ako samostatne autonómna jednotka. zdravotníctvo. vernosti.

Zmyslom je.Materstvo. -úmrtie „Príspevok na pohreb.“ (nemusí tu byť príbuzenský vzťah) 3.alkoholizmus..“ -pestúnska starostlivosť: jednorázový príspevok – na úhradu základnej výbavy . Jednotlivé sociálne udalosti.Charakterizujte bytovú politiku v SR Bytová politika . vdovecký. 2.prostredie právnej istoty.vdovský. Právna ochrana rodiny a jej členov . rešpektuje právo rodičov slobodne sa rozhodnúť o počte detí. tým. aby bývanie bolo pre obyvateľstvo dostupné a aby si každá domácnosť mohla zabezpečiť bývanie primerané výške vlastných príjmov. zlyhanie rodičov. Základným cieľom bytovej politiky je vytváranie takých legislatívnych.narodenie dieťaťa – soc.1. príprava na manželstvo a rodičovství .vzniká nárok na materský príspevok. Sociálno-ekonomické zabezpečenie rodín .Úlohy štátu voči rodinám .vytváranie systému štátnej sociálnej podpory na štátom uznané životné udalosti . cirkev.je čiastkovou politikou sociálnej politiky. dávkou „Príspevok pri narodení dieťaťa. Základné typy bytovej politiky: a) prídelový systém (rozdeľuje byty podľa určitých kritérií. ktorý ju hmotne zabezpečuje.iné príspevky: -ak sa v rodine narodia tri a viac detí.žena pred pôrodom odchádza z práce. jej podstatou je systém rozdeľovania a zabezpečovania bytov. aby každý občan mal možnosť získať primeraný byt. ale pomáhajú aj inštitúcie – škola.“ -existencia dieťaťa a osobná celodenná starostlivosť o dieťa – „Rodičovský príspevok. ktoré v rodine môžu nastať . právo detí na rodičovskú starostlivosť. podporuje stabilitu manželstva a kvalitu partnerských vzťahov.Rodičovstvo – rodičovský príspevok do troch rokov veku dieťaťa od narodenia / pozor až po materskom príspevku keď má nárok.Detstvo –prídavok na dieťa do skončenia prípravy na povolanie / najdlhšie do 25 rokov – denný študent .štát zabezpečuje každému právo na ochranu zdravia a života na úrovni aktuálnych vedeckých poznatkov. Výchova detí a mládeže.Smrť – rodinou sociálnou udalosťou sa stáva vtedy . chráni rodinu a deti pred rôznymi druhmi závislostí.pohrebné – jednorazová dávka . realizuje programy komplexnej starostlivosti pre starších občanov. Pri narodení dieťaťa – príspevok pri narodení – jednorazová dávka . ktorí to najviac potrebujú) . -existencia nezaopatreného dieťaťa v rodine –„Prídavok na dieťa. masmédia… 4. ak umrie člen rodiny alebo živiteľ . Úspešnosť realizácie bytovej politiky vyžaduje i jej správne inštitucionálne usporiadanie a legislatívne zabezpečenie. alebo opakovanie v dvoch rokoch narodili opakovane dvojčatá. Ochrana zdravia členov rodiny .za výchovu detí sú zodpovední rodičia. sirotský dôchodok 13. vplyvy a vzory dospelých. . právny zväzok.Náhradná starostlivosť – krátkodobé zlyhanie – ochorenie rodiča . zanedbávanie . technických a ekonomických podmienok.dlhodobé zlyhanie – zánik rodiny smrťou. týranie.

ktoré to nepotrebujú. keď práceschopné osoby v produktívnom veku si nevedia nájsť vhodné zamestnanie na trhu práce. je neefektívne.b) tržný (trhový) systém (byty sú tovarom a rozdeľujú sa na základe cien ponuky a dopytu. Rakúsko) 3) liberálny (dôraz dáva na individuálnu aktivitu. ktorí sú v hmotnej a sociálnej núdzi. znížením daňového zaťaženia vlastníkov) Nástroje bytovej politiky: a) príspevok na bývanie (významný nástroj–poskytuje sa občanom v hmotnej núdzi za splnenie určitých podmienok) b )priama podpora štátu (domácnostiam s nízkymi príjmami na úhradu výdavkov spojených s užívaním bytu/rod. neziskové organizácie). Vysoká miera nezamestnanosti je signálom. družstevné byty.domu) c) sociálne bývanie (sociálne byty.obce. Podporuje rovnaký prístup všetkých občanov k bývaniu – škandinávske krajiny) 2) karporativistický (odvíja sa z pracovnej aktivity občanov. obecné byty Zdroje financovania bytovej politiky: a) stavebné sporenie (sporenie formou pravidelných a mimoriadnych vkladov) b) hypotekárny úver (dlhodobý účelový úver určený na financovanie bytových potrieb) c) štátny fond rozvoja bývania (doplnkový nástroj hospodárskej politiky) Štát ovplyvňuje bytovú politiku nasledovne: a) priamou finančnou podporou bývania (mladým a slobodným občanom. ktoré spravujú verejnoprávne subjekty . trestná činnosť. chudobné štvrte). a to len cez sociálnu záchrannú sieť. nie sú schopní sami si vyriešiť situáciu. To má vplyv nielen na ekonomické. bytu pri kúpe do vlastníctva a cena nájomného) Modely bytovej politiky: 1) sociálno-demokratický (založený na využití občianskej solidarity poskytovaním sociálnych služieb. Typy nezamestnanosti: . 14. Nezamestnanosť je stav. Sociálne bývanie je spojené s finančne dostupnými štandardne vybavenými malometrážnymi bytmi. pretože dochádza ku koncentrácii najchudobnejších vrstiev obyvateľstva a vznikajú GHETTÁ (tzv. ale vníma sociálnu diferenciáciu obyvateľstva – SNR.Grécko. bonifikáciou úrokov hypotekárnych úverov. Štát sa zaujíma len o tých. Problematika nezamestnanosti v SR Nezamestnanosť je jedným zo závažných ekonomických problémov našej spoločnosti. v ktorom človek schopný práce a ochotný pracovať nemá platené zamestnanie. príspevkom na bývanie osobám a rodinám s nižšími príjmami) b) nepriamou finančnou podporou (štátnym príspevkom k stavebnému sporeniu. Portugalsko) Vlastníctvo bytov: súkromné vlastníctvo. ale aj sociálne. Francúzsko. Holandsko. Má tiež nedostatky. pretože podporuje aj rodiny. v dôsledku toho sa znižuje dôchodok obyvateľstva a to vedie k zhoršeniu životnej úrovne. dôležitým prvkom je tu cena domu. adresná pomoc – Veľká Británia) 4) ponecháva starostlivosť o bývanie na občanovi (štát sa angažuje len minimálne. sociálnopatologické javy). že ekonomika je málo výkonná. Vyjadruje stav v ekonomike. psychologické a zdravotné problémy občanov (rozpad rodín. Skutočný hrubý domáci produkt nedosahuje svoju úroveň.

príležitosti vytváraním nových pracovných miest f) vytvárať podmienky na udržanie zamestnanosti a predchádzanie hromadnému prepúšťaniu Služby zamestnanosti na území Slovenskej republiky poskytujú: . stavebníctve. lesníctve) d) skrytá (nezamestnaný nehľadá prácu.dlhodobo nezamestnaný občan (vedený v evidencii 12 mesiacov za predchádzajúcich 16 mesiacov) . ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania na základe uzatvorenej písomnej dohody v rámci partnerstva alebo za úhradu . Zároveň je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie.cudzinec. Cieľom politiky zamestnanosti je najmä: a) zabezpečovať prácu pre všetkých.a) frikčná (ľudia.občan so zníženou pracovnou schopnosťou (zdravotne postihnutý) . ktorý sa stará o dieťa . zmena zamestnania. ktorému bol udelený azyl 15.občan mladší ako 25 rokov. skrátený pracovný čas aj na úkor svojej kvalifikácie) f) dlhotrvajúca (pre zdravotný stav) g) čiastočná (nedostatočný odbyt výrobkov – nedostatok práce) Podľa dĺžky trvania je môžeme rozdeliť na: a) krátkodobá (0-6 mesiacov) b) strednodobá (6-12 mesiacov) c) dlhodobá (12 a viac mesiacov) Uchádzač o zamestnanie je občan. chce pracovať a hľadá zamestnanie. ktorí sú medzi dvoma zamestnaniami.občan. sociálnych vecí a rodiny .agentúra dočasného zamestnávania a podporovaného zamestnávania Nástroje politiky zamestnanosti: . Nástroje politiky zamestnanosti a trhu práce  Politika zamestnanosti je súčasťou hospodárskej a sociálnej politiky štátu. ani sa nikde neregistruje) e) neúplná (na znížený úväzok.napr.právnická / fyzická osoba. Záujemca o zamestnanie je občan. ktorý 2 roky nepracoval po skončení štúdia a je v evidencii na ÚP) . Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie: . ktorí môžu a chcú pracovať a hľadajú zamestnanie b) umožňovať slobodnú voľbu zamestnania c) vytvárať a udržiavať rovnováhu medzi ponukou a dopytom po práci d) znižovať nezamestnanosť e) vytvárať podmienky na vznik pracov. skončil sústavnú prípravu (denné štúdium) na povolanie (absolvent školy. ktorý je rodič / náhradný rodič starajúci sa o tri a viac deti / osamelý občan. ktorý si hľadá iné zamestnanie a nie je uchádzač o zamestnanie. rozpad neefektívnych podnikov) c) cyklická /sezónna (závislá od hospodárskych procesov . resp.Ústredia a Úrady práce.občan starší ako 50 rokov . Zväčša krátkodobá nezamestnanosť) b) štrukturálna (technologická . ktorý môže pracovať.vzniká v poľnohospodárstve.

5/2004 (vecne rieši problematiku zamestnanosti – hľadanie zamestnania. jedlo). Meranie chudoby : objektívna – stav.35 a nasledujúce – každý občan má právo pracovať). napr.miest. obsadzovanie voľných prac. správy v oblasti sociálnych vecí. že určuje ciele a priority politiky trhu práce celoštátneho charakteru. Úrady PSVaR (evidencia nezamestnaných. 453/2003 o orgánoch štátn. v ktorom podľa názoru štátu nie sú uspokojované základné ľudské potreby na prijateľnej úrovni. rodina alebo sociálna skupina uspokojujú svoje potreby na výrazne nižšej úrovni ako je priemerná úroveň v danej spoločnosti (štáte) V súčasnej Európe sa vyskytuje predovšetkým relatívna chudoba. 16.zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení  Politika trhu práce . nie z priemernej spotreby. je to systém podpory a pomoci občanom pri ich začleňovaní sa na pracovné miesta na trhu práce. b) pasívne – dávka v nezamestnanosti Politiku zamestnanosti riešia 2 základné právne normy. CHUDOBA A JEJ ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY CHUDOBA .stav.a) legislatívne (zákony) – ústava SR (čl. Dlhodobé pretrvávanie na hranici prípadne pod hranicou chudoby predstavuje sociálno patologický jav. informačné a poradenské služby. ktorý sa môže negatívne prejaviť napríklad znižovaním v oblasti vzdelania. o ktorom sa ten. rodiny a služieb zamestnanosti (vymedzuje právomoci a pôsobnosti orgánov v oblasti soc. ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. zákonník práce (pre zamestnaných) b) inštitucionálne – MPSVaR (metodický a koordinačný orgán). a to: . neumožňuje uspokojiť základné potreby nevyhnutné pre život do takej miery. zákon o sociálnom poistení. podmienkami pre poberanie dôchodkov. príspevky na samostatnú zárobkovú činnosť a ostatné príspevky.vecí a zamestnanosti – MPSVaR. odstraňuje spoločenské návyky Spoločensko – ekonomický vývoj spoločnosti delí chudobu na: absolútnu – stav. keď nedostatok prostr. dĺžkou školskej dochádzky. vzdelávanie. relatívnu chudobu – stav. ale i napr. zákon o službách zamestnanosti (pre nezamestnaných). inšpektoráty práce. ÚPSVaR) . kto je v tejto situácii. kedy nedostatok finančných prostriedkov neumožňuje zabezpečiť základné životné potreby na primeranej úrovni. Za tvorbu politiky trhu práce zodpovedá Ministerstvo PSVaR SR a realizuje ju tým. absolútna chudoba sa vyskytuje skôr v rozvojových krajinách (Afrika).súčasť politiky zamestnanosti. Jej hlavnou úloh je zabezpečovať právo občanov na prístup k zamestnaniu poskytovaním pomoci pri: a) hľadaní vhodného zamestnania b) vzdelávaní a príprave pre trh práce potrebnej na uplatnenie na trhu práce Trh práce je výrazne ovplyvňovaný pracovnoprávnymi a sociálnoprávnymi predpismi. domnieva. subjektívna – stav. zmenu zamestnania. v ktorom jedinec. Ústredie PSVa R (2 stupňový odvolávací orgán). stanovenou minimálnou mzdou. kde spôsobuje vysokú úmrtnosť hlad. odev. že je chudobný lebo nemôže uspokojovať svoje potreby podľa vlastných predstáv. 52/2010 o službách zamestnanosti. neštátne subjekty.zákon č. uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce) . je ich 46). že je ohrozená samotná existencia človeka (bývanie. Vychádza z pozorovania spotreby bohatých. sociálna poisťovňa c) aktívne – evidencia uchádzačov o zamestnanie.zákon č. . úpravou pracovnej doby. bývania (chátranie bytového fondu a technického vybavenia).

etnická príslušnosť (najmä rómska). úprave dôchodkov ako jediného zdroja príjmov. Sociálna pomoc Sociálne poistenie – je poistenie v prípade budúcej poistnej udalosti. úrazové. smrť. bezdomovci a imigranti. SP obsahuje: . ktorých cieľom je kompenzovať nepriaznivé finančné a sociálne následky rôznych životných okolností a udalostí. výchova v rodine Opatrenia na predchádzanie vzniku a zmiernenie následkov chudoby: Prevencia realizovaná sociálnou politikou štátu prostredníctvom sociálneho zabezpečenia (soc. Výšku upravuje vždy k 1. Ekonomickým nástrojom prevencie chudoby sú stanovenie minimálnej mzdy (na rok 2012 – 327. ŽM sa využíva aj pri stanovení minimálnej mzdy . keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu. štátne sociálne dávky. zamestnanecký status osoby (postavenie na trhu práce). ľudia s nižším vzdelaním. zabezpečenie poistencov tzv.j. zdravotný stav. manželstvo a rodičovstvo SZ tvoria 3 piliere: 1. s ktorými SZ spája nárok na niektorú z dávok alebo služieb SZ. vojaci). charita.2011 je to 189. ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím vzhľadom na svoj vek. významným prínosom je soc. keď príjem občana a spoločne s ním posudzovaných fyzických osôb nedosahuje životné minimum a občan a FO s ním posudzované si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením (najmä prácou). Ide o životné situácie. Do systému soc. poistenia patrí aj soc. politiky vzdelávania a rodinnej politiky. (predtým podľa Z 195/1998 sociálna núdza) – stav. výška poistnej dávky bude adekvátna odvedenej časti prostriedkov do systému SP. (nie ŤZP). demografické zloženie domácnosti (najmä počet detí). nezamestnaní. dôchodkové. práca. ženy (matky samoživiteľky) . Pri poskytovaní SP sa uplatňuje systém zásluhovosti.20 EUR)a životného minima.7. Nepriamu formu SZ tvoria daňové bónusy a podpora zamestnanosti. a sociálne minimum – znamená uspokojovanie aj iných potrieb. Je to prechodný stav. finančných a organizačných nástrojov a opatrení. ktoré najčastejšie zapríčiňujú chudobu: vzdelanie osoby. Poskytuje ochranu a pomoc ľuďom v prípade týchto štátom uznaných udalostí: nezamestnanosť.V súvislosti s chudobou môžeme hovoriť aj o jej dôsledkoch. SYSTÉM SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA V SR A ZDROJE JEHO FINANCOVANIA Sociálne zabezpečenie – je súbor právnych. zabezpečuje jednotlivca alebo rodinu pri výskyte udalosti. od 1.spoločensky uznaná hranica príjmov. domácnosť. Výkon SP zabezpečuje Sociálna poisťovňa. ktoré možno predvídať a proti ktorým je poistený. Slúži na otestovanie príjmov domácnosti a následne ako základ pri stanovení výšky dávok sociálnej pomoci. Životné minimum . Faktory. vzdelávanie) Chudobou sú najviac ohrozené tieto sociálne skupiny: deti a mládež.stav. 17. staroba. ktoré nie sú nevyhnutné (kultúra. považujeme za ne: Nepriaznivú sociálnu situáciu – podľa Z 448/2008 je to ohrozenie FO sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Nepriaznivú sociálnu situáciu pomáhajú riešiť sociálne služby. individuálna pomoc. dôchodkovom zabezpečení. SP je povinné. lokalita domácnosti. politiky zamestnanosti. Zmierňovanie následkov chudoby: sociálna pomoc. Sociálne poistenie 2.83 EUR. rómska etnická minorita. Pri poskytovaní dávok a služieb sa uplatňuje sociálny. poistenie–nemocenské. chudoba. občania so zdravotným postihnutím. Stav hmotnej núdze . ŽM rozlišujeme existenčné – pokrýva základné životné potreby na minimálnej úrovni. ). zákonom uložené príspevkové poistenie zamestnancov a SZČO. neúplné rodiny s deťmi. zásluhový alebo kombinovaný princíp. silových rezortov (policajti. invalidita. Sociálna podpora 3. t. pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. MPSVaR. sociálnu neprispôsobivosť alebo stratu zamestnania. seniori.7. choroba a úraz.

ktorý je v hmotnej núdzi má nárok na pomoc zo strany štátu v peňažnej. opakovaný a osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi Sociálna pomoc – rieši predovšetkým zabezpečenie základných životných podmienok (1 teplé jedlo denne. podpory – jednorázové / opakované = príspevok pri narodení dieťaťa. štipendia. rodinnej starostlivosti a jednorázový príspevok pri zániku náhr.ide o dávky financované zo štátneho rozpočtu. . SZČO a dobrovoľne poistených osôb. náhrada nákladov spojených s liečením. Náhradné výživné – s dávkou náhradné výživné Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa . životných podmienok = príspevok na zdravotnú starostlivosť. ošetrovateľská starostlivosť. Dávka slúži na zabezpečenie základných potrieb. Poskytuje sa dávka v nezamestnanosti. Dávka garančného poistenia = na uspokojenie nárokov zamestnanca. úrazové p. prídavok na dieťa. prostredníctvom ktorých sa štát podieľa na riešení niektorých životných udalostí (napr. pohrebom. v prípade smrti živiteľa. Sú to zdroje na úhradu zdravot. pomoc v oblasti školstva (dotácie)=soc. príspevok na pohreb. – pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa. vdovský. ktorým sa súčasne narodili 3 alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu 2 rokov narodili opakovane dvojčatá. situácii. invalidný.z príjmov právnických a fyzických osôb) nepriame – DPH. služieb = soc.. hygieny. aktivačný príspevok. poradenstvo. príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa. podpora sa realizuje najmä ako: Dávky štátnej soc. pracovná rehabilitácia a rehabilitačné rekvalifikácia a rekvalifikačné. výživa a výchova dieťaťa. spotrebné dane. renta. pracovná terapia. zľavy v doprave pre žiakov/študentov ZDROJE FINANCOVANIA SOCIÁLNEHO ZABEZPEĆENIA Dane: priame . poistenie v nezamestnanosti – pre prípad straty príjmu v dôsledku nezamestnanosti.slúži na finančné zabezpečenie osôb v prípade poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného/ služobného úrazu. ubytovanie. Úrazové dávky = úrazový príplatok. Nárok na tieto dávky nie je podmienený platením príspevkov či príjmovými pomermi oprávnených osôb. jednorázové vyrovnanie a odškodnenie.nemocenské p. . úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Odvody sa vzťahujú len na ekonomicky aktívne FO. tehotenstva a materstva. ochranný príspevok a jednorázová dávka v hmotnej núdzi. pranie a údržba šatstva. zákl.kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia . zabezpečenia Odvody (príspevky): zamestnancov (časť uhrádza zamestnávateľ). rodičovský príspevok.poskytovania soc. vecnej alebo kombinovanej forme: . tlmočenie . materské a vyrovnávacia dávka. z ktorých sa vyplácajú dôchodkové dávky = starobný a predčasný starobný dôchodok. na bývanie.soc. poisťovňou. stravovanie. náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia garančné p.dávky na zabezpeč. osob. za ekonomicky neaktívnych občanov ich platí štát z prostriedkov vybraných na daniach. vdovecký a sirotský dôchodok.. vykonávanie zákl. príspevok rodičom. dôchodkové p. . rodinnej starostlivosti. starostlivosti a dávok vyplácaných Soc. choroby z povolania. sú hlavným zdrojom financovania soc. Sociálna podpora .je hmotné zabezpečenie občanov v starobe. príplatok k prídavku na dieťa (ak nemožno uplatniť daňový bónus). Patrí sem starobné a invalidné poistenie. Občan. pri strate alebo obmedzení pracovnej schopnosti. ak posledné 3 roky pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov bol občan poistený v nezamestnanosti najmenej 2 roky (730 dní). Soc. nevyhnutné ošatenie a prístrešie) v stavoch hmotnej núdze a nepriaznivej soc. nie na vyrovnanie pohľadávok. smrť rodinného príslušníka). narodenie.slúži na finančné zabezpečenie osôb v prípade choroby. ošetrovné.jednorázový a opakovaný príspevok pri zverení dieťaťa do náhr. Nemocenské dávky = nemocenské.

ktorého jednorázové alebo krátkodobé správanie vyžaduje pre svoju závažnosť pomoc Plnoletú FO – po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu väzby. 305/2005 Z. prokuratúrou.je súbor opatrení na zabezpečenie : . ktoré majú za následok záškoláctvo. pre dieťa. nemôžu alebo nechcú starať alebo závažným spôsobom zanedbávajú či zneužívajú svoje povinnosti. v prostr. ktoré sa dopustilo priestupku.výchovy a všeobecného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí . akreditovaný subjekt. trestnú činnosť. o ktoré sa rodičia nevedia. vzdelávanie a všestranný vývoj podľa schopnosti dieťaťa alebo. fyzického alebo sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej FO a poskytovanie pomoci v závislosti od poruchy a situácie . hrajúce hazardné hry. vecí a rodiny. orgánmi činnými v trestnom konaní a inými inštitúciami. ak zneužíva drogy alebo je závislá od drog. ak požiada o pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie Opatrenia SPOD a SK vykonávajú: orgány SPOD a SK . komunitu v prirodzenom /náhradnom rodinnom prostredí.predchádzania vzniku krízových situácií v rodine . rodinu. obce. ktorou je najmä výkon kolízneho opatrovníka a opatrovníka maloletých. navrhovanie výchovných opatrení a ďalšia činnosť. sledovanie vývoja detí v náhradnej starostlivosti a pod. právnická alebo FO.ochrany dieťaťa. Výkon tejto činnosti chráni práva detí pred súdom.. zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického. SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA – CHARAKTERISTIKA A ZÁKLADNÉ POJMY SPOD a SK upravuje zákon č. . nevytvárajú podmienky na výchovu.predchádzanie porúch psychického. ktorá ho negatívnym vplyvom ohrozuje. utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení Sociálnoprávna ochrana detí . Organizovanie náhradnej starostlivosti pre maloleté deti. dieťa. ak je účastníkom probácie alebo mediácie. Navrhovanie výchovných opatrení. po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia pre drogových a iných závislostí. Výchovná činnosť . skupinu. organizovanie náhradnej starostlivosti.zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov Opatrenia SPOD a SK sa vykonávajú pre dieťa. ktorého predmetom je zabezpečenie: . otvorenom prostr. v ktorých je výchova dieťaťa vážne narušená. branie omamných látok. manželských a iných sociálnych vzťahov. ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru (Dohovor o právach dieťaťa – 1989 OSN) .Ústredie a úrady práce soc. ak rodičia. odkázané na pomoc spoločnosti a deti.18. Orgán SPOD a SK rozhodnutím o uložení výchovného opatrenia nemôže odňať dieťa z osobnej starostlivosti rodičov alebo inej osoby. dieťa zneužívajúce drogy. ktoré je členom skupiny. Ďalšiu činnosť. ak sa u dieťaťa prejavujú poruchy správania. u detí s poruchami správania. návrhov na obmedzenie alebo pozbavenie rodičovských práv. po zániku ústavnej starostlivosti. plnoletú FO do 25 rokov veku a inú plnoletú FO s obvyklým pobytom na území SR. iní občania zodpovední za výchovu dieťaťa alebo iní občania ohrozujú či narušujú riadnu výchovu dieťaťa. ktorých výsledkom je vydávanie rozhodnutí o uložení výchovných opatrení. VÚC.pôsobí na zlepšenie rodinných.náhradného prostredia dieťaťu. v ktorej sa osoba nachádza Opatrenia SK zabezpečujú orgány SPOD a SK pre: Dieťa – maloletého a mladistvého páchateľa trestného činu. Sociálna kuratela –súbor opatrení na odstránenie. ktoré nemôže byť vychovávane vo vlastnej rodine Medzi najdôležitejšie činnosti SPO patrí: výchovná činnosť. s poruchami správania. Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých FO .ochrana práv a právom chránených záujmov detí . návrhov na zrušenie výchovných opatrení uložených súdom. z. podávanie návrhov súdu na nariadenie a zrušenie ústavnej starostlivosti.

socializačnej alebo výchovnej. ochranná funkcia (pocit bezpečia a stability). že prestáva plniť svoje základné funkcie a vážne ohrozuje výchovu alebo zdravie detí (deti musia byť umiestnené v náhradnom výchovnom prostredí).práva sú zakotvené v zákone č. PRÁVNE POSTAVENIE RODINY A RIEŠENIA DYSFUNKCII V RODINE Základné zásady rodin. tieto však nie sú natoľko závažné. určenie a zapretie otcovstva) Zákon o rodine stanovuje.( vymedzuje vznik manželstva. Tento zákon o upravuje právne vzťahy vznikajúce medzi manželmi. menia sa a zanikajú na základe právnych skutočností predvídaných právnymi normami. Nazývame ju aj dysfunkčná. Za najdôležitejšie sa pokladajú tieto z nich: biologicko . či už biologicko – reprodukčnej. nedostatok pracovných príležitosti. vytvára osobnosť). že práve rodina vytvára predispozície pre ďalšie správanie jednotlivca. Inštitúcie štátnej správy zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní soc.. V dysfunkčnej rodine sa vyskytujú vážnejšie poruchy funkcií. vzťahy medzi členmi rodiny. právnych vzťahov. uvádza ich do sveta mravných a kultúrnych hodnôt). s ktorými objektívne právo spája vznik. rozvod a zánik manželstva. Hlavnou stratégiou je motivovanie rodiny k zmene životného štýlu. deťmi a ostatnými príbuznými ako aj právne vzťahy súvisiace s výživným. Dôležitým prvkom je zachovanie dôvernosti informácií a dôstojnosti klienta. Problémová rodina vykazuje poruchy niektorých funkcií. 36/2005 Z. s určením .reprodukčná. zmenu alebo zánik práv a povinností. Teda pre oblasť rodinného práva platí všeobecná zásada. nedostatok času na výchovu v dôsledku pracovného vyťaženia. vyživovaciu povinnosť. nevera. Ak teda dochádza k zlyhávaniu čo i len jednej funkcie rodiny. vzťahy medzi manželmi. Hlavným dôvodom je. medzi jej členmi sú príbuzenské vzťahy a ktorej základnou funkciou je primárna socializácia jej detských členov dospelými.najviac využívanými metódami sociálnej práce s rodinou je sociálne poradenstvo. že jeho ustanovenia je treba používať v duchu základných zásad: • Dobrovoľnosti a slobodného rozhodovania pri uzavretí manželstva • Rovnoprávnosti muža a ženy • Ochrany manželstva. drogy. Rodina plní mnohé funkcie. alkoholizmus. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej .zastupovanie. že by ohrozovali existenciu rodiny a výchovu detí (rodina je schopná tieto problémy riešiť vlastnými silami). socializačná funkcia (odovzdáva jazyk.patologické hráčstvo. emocionálna (citové zázemie). ktoré ohrozujú stabilitu rodiny a výchovu detí (rodina vyžaduje sústavnú pomoc zo strany odborníkov). závislosti . zvyklosti a obyčaje. výkon trestu odňatia slobody. rodiny a matky dieťaťa • Vzájomnej pomoci členov rodiny podľa schopností a možností • Monogamie • Rovnosti civilného sobáša a cirkevného sobáša Rodina sa najčastejšie vymedzuje ako dvoj alebo viacgeneračná sociálna skupina. hlavné vzory správania záväzné v danej spoločnosti. Patológia rodiny Problémy súčasnej rodiny Financie. 305/2005 Z.z. V nefunkčnej rodine sú poruchy také závažné. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. patologická alebo problémová rodina. násilie v rodine. potom nastáva stav. Rodina ako primárna sociálna skupina má preto prednostné právo aby jej sociálna práca venovala zvýšenú pozornosť. vyjednávanie. bytová situácia – viac generácii v jednom byte. ekonomickej.19. náhradnú starostlivosť.prevencie v rodinách aj prostredníctvom zákona NR SR č. medzi rodičmi. Právne vzťahy a z nich vyplývajúce práva a povinnosti vznikajú. že za právne skutočnosti sa považujú len také skutočnosti. s osvojením.zapretím otcovstva. ekonomická (materiálne podmienky –strava a bývanie). Sociálna práca s rodinou . výchovná funkcia (hlavný článok vo výchove a vzdelávaní.z. ktorý vedie ku vzniku klinickej rodiny.. intervencia a mediácia .

prostriedky: príplatok na dieťa(z.situácia v rodine tak zložitá situácia ako je rozpad manželstva). Sú to jednorázové fin.podporu. opakovaný príspevok náhradnému rodičovi („“).príspevok rodičom. zastavenie ďalšieho negat. úmrtie). ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. rodičovský príspevok(280/2002Z.kuratele.). 2.z.. ktorú upravuje niekoľko zákonov.z. Opakované fin. c) sprostredkovanie kultúrnych.). tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodič. ktorá prevzala deti do starostlivosti .stavom (561/2008Z. zabránenie jeho opakovaniu v rodine Sanácia rodiny – alebo obnovenie rodinného prostredia . resp. Výška príjmov nie je účelovo viazaná. alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá (235/1998 Z. na predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch psychického vývinu.). ktorou štát prispieva raz za rok rodičom alebo osobe.vývoja.627/2005 Z. Sanácia rodiny je proces. nie plne rozvinutý – zameranie na rizikových (ohrozených) jedincov rodiny (patol. Už zo samotného predmetu úpravy je možné vyvodiť výrazný preventívny rozmer zákona s ťažiskom na predchádzanie krízovým situáciám aj v rodine.príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti (z. ale len podmienená vznikom určitých životných udalostí (napr.opakovaný príspevok na starostlivosť o dieťa do 3 alebo 6 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdrav.je vlastne terciárna prevencia. opakovaný príspevok dieťaťu zvereného do náhradnej starostlivosti (627/2005Z. príspevok na pohreb. ktorým sa súčasne narodili 3 alebo viac detí. plnenia funkcii v rodiny. Túto problematiku upravuje niekoľko zákonov. ktorým sa súčasne narodili 3 alebo viac detí. príplatok k príspevku pri narodení 1. jednor.z. pri ktorom odborníci hľadajú spolu s rodinami nové cesty a riešenia v procese obnovy rodinných vzťahov a väzieb. záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí Sekundárna prevencia: problém existuje. príspevok rodičom. javom.600/2003).235/1998 Z. Tvorí sústavu priamych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. dohľad. PRESUN KOMPETENCIÍ ŚTÁTU NA VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY A NA OBCE Systém štátnej sociálnej podpory (dávky) a sociálnej pomoci sú jedným z prostriedkov realizácie práva občanov a rodiny na sociálne zabezpečenie..z. Sanácia je v podmienkach Slovenska veľmi „mladý pojem“. fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzic.) 20. narodenie.. b) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálno-patolog. medzi rodičmi a deťmi.).prostriedky ako: príspevok pri narodení dieťaťa (z. Štát rodine na prekonanie nežiadúceho poklesu jej životnej úrovne poskytuje štátnu soc. príplatok k prídavku( „“). výchovné opatrenia: napomenutie. LEGISLATÍVNA ÚPRAVA ŠTÁTNYCH SOCIÁLNYCH DÁVOK – A ZÁKLADNÉ NÁSTROJE – ŽIVOTNÉ MINIMUM. ktoré zaručuje Ústava SR.SITUÁCIE. RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ ŽIVOT. Terciárna prevencia: problém plne rozvinutý – zameranie na nápravu.podpora (dávka) pozostáva z jedorázových a opakovaných príspevkov. Jednorázové: 1.práv a povinnosti.z. Opatrenia na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine(primárne) § 10 v zmysle toho zákona sú: a)organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch. dieťaťa.osôb a na zamedzenie rastu sociálno-patologických javov.Príspevok pri narodení dieťaťa (235/1998 Z.) sa vypláca štátna sociálna dávka. na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi. rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa nové situácie. Štátna soc. ktorého obsah (najmä konkrétne cielené programy) sa stále hľadá a formuje.)je štátna jednorazová sociálna dávka.z.z.

Žiadosť sa predkladá spravidla Úradu práce. ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.). z.)(V knižke od Derevj. študium.. minima sa upravuje vždy k 1. ktorý nie je členským štátom EÚ.z. Príspevok na pohreb (238/1998 Z.rodičovský príspevok( 571/2009 Z. minima. Jednor. pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. osoba alebo domácnosť nie je v hmotnej núdzi a nemá nárok na dávky a príspevky.z. ak sa sústavne pripravuje na povolanie. ktorými sú rast životných nákladov nízkopríjmových domácnosti a čisté peňažné príjmy na osobu. Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (627/2005) 6. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. Ak sú príjmy spoločne posudzovaných osôb vyššie ako zákonom stanovená hranica živ.príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti (z. z. na zvýšené výdavky. sa uvádza aj ten príspevok)(?príspevok rodič. ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o súčasne narodené tri deti alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dvojčatá.z.7. 2. ak náhradnú starostlivost o dieťa vykováva osoba na základe rozhodnutia súdu. minima. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z.) – príspevok štátu na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. 571/2009 Z.z.opakovaný príspevok na starostlivosť o dieťa do 3 alebo 6 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdrav.)(novelizovaný z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. Nová výška živ. 7. sociálnych vecí a rodiny príslušnému podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby. poskytuje sa najdlhšie do 25. ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa. s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov dieťaťa alebo do šiestich rokov dieťaťa. 513/2010 .601/2003 o životnom minime ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby. druhé.627/2005 Z.trietie dieťa. ktorá nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti alebo ak sa nezúčastňovala gynekologických prehliadok 4.)príspevok štátu na náhradnú starostlivost o dieťa. 571/2009 Z. Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa . Poskytovaním príspevkov. Nárok nevzniká: maloletej matke.prídavok na dieťa (z.561/2008 Z. trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (len u cudzincov) oprávnenej osoby aj zomretého na území SR. alebo na základe rozhodnuti příslušného organu iná fyz.z.2011 zrušený zákonom 513/2010 Z.stavom(561/2008Z. že sa poskytnú na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby. 3. Podmienky: starostlivost osoby o nezaopatrené dieťa.) Spoločne pre všetky dávky platí.je štátna jednorazová sociálna dávka. ktoré sa matke narodilo ako prvé. Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (627/2005) Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa Je štátna sociálna dávka.rokov veku dieťaťa.z.prostriedky: 1. Ak sú príjmy domácnosti nižšie ako suma život. Podmienky nároku: zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou.1. ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. ktorou štát pripláca na zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa. Opakované fin. Výšku život. najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti. štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa. 5.z.z ) – prídavok na dieťa nevzniká ak sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte.príplatok k prídavku( 532/2007 Z. 4. Zákon č.osoba ako rodič. 3. z. Z. ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. minima určuje každoročne MPSVaR SR na základe štatistického úradu SR v zmysle konkrétnych ukazovateľov. domácnosť sa nachádza v hmotnej . opakovaný príspevok dieťaťu zvereného do náhradnej starostlivosti (627/2005) 5. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č.nahradzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.600/2003Z.je štátna sociálna dávka. príslušného roka. je štátna sociálna dávka.

ktoré neposkytujú túto opatrovateľskú službu na území príslušného samosprávneho kraja. z. PRESUN KOMPETENCIÍ ŚTÁTU NA VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY A NA OBCE zákon 416/2001 Prechod kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje Zákon č. ktorí sa odmietli zúčastniť na vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou. po zvážení manipulačného priestoru pre uplatnenie princípu subsidiarity. ktorá sa poskytla neprávom. 599/2003 Z. samosprávnemu kraju potrebné finančné a iné materiálne prostriedky nad rámec decentralizačnej dotácie. 4. Štátne sociálne dávky sa odvíjajú od životného minima. táto je vykonávaná pre územný obvod obcí. ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby. z. rozhodovanie • poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto službu.z. • poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za túto službu.núdzi ale to ešte neznamená. 416/2001 Z. resocializačné stredisko). na druhej strane však nevzniká povinnosť štátu poskytnúť obci. ktorá sa rozhodla neprevziať túto pôsobnosť. oznamovanie obvodnému úradu občanov. Prechod kompetencií z orgánov štátnej správy na samosprávne kraje Na samosprávne kraje prechádza pôsobnosť na úseku sociálnej pomoci: . Tá sa poskytuje formou dávky a príspevkov pričom ich výška je stanovená v zákone o pomoci v hmotnej núdzi č. krízové stredisko. bez úhrady alebo za nižšiu úhradu. V prípade pôsobnosti vo veci poskytovania opatrovateľskej služby ustanovenej pre samosprávne kraje. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky pokiaľ ide o úsek sociálnej pomoci ustanovil pokračovanie decentralizácie v oblasti poskytovania sociálnych služieb posilnením pôsobnosti. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prechod kompetencií z orgánov štátnej správy na obce Na obce prechádzajú kompetencie na úseku sociálnej pomoci tieto: 1. 416/2001 Z. V procese prechodu kompetencií na úseku opatrovateľskej služby z orgánov štátnej správy mali teda obce právo slobodnej voľby prevzatia tejto pôsobnosti a v prípade jej neprevzatia na príslušný samosprávny kraj prešla pôsobnosť zo zákona pre územný obvod obce. Právna úprava prechodu tejto pôsobnosti na samosprávne orgány obsahuje dualitu prechodu tejto pôsobnosti. valorizujú sa každý rok k 1.83 EUR. Ustanovenie samosprávnej pôsobnosti samosprávnych orgánov v oblasti sociálnej pomoci na jednej strane zvyšuje svojprávnosť samosprávnych orgánov vylúčením možnosti riadenia a kontroly výkonu vládou a možnosťou ukladať samosprávnym orgánom povinnosti len zákonom. resp. vyššieho územného celku z orgánov štátnej správy má za následok poskytovanie decentralizačnej dotácie – finančného vzťahu – transferu určeného na financovanie tejto pôsobnosti samosprávnych orgánov z prostriedkov štátneho rozpočtu. zriaďovanie a kontrola zariadení sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti.7. 3. poskytovanie opatrovateľskej služby občanom. a to na príslušné obce a na príslušné vyššie územné celky (samosprávne kraje). Životné minimum v roku 2011 je 189. na samosprávne orgány z orgánov štátnej správy. resp. S účinnosťou od 1. detský domov. zariadenie opatrovateľskej služby) 2. V kompetenčnom zákone prijatá právna kvalifikácia prechodu pôsobnosti opatrovateľskej služby do samosprávnej pôsobnosti obce. • povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu. poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (domov dôchodcov. januára 2003 prešlo zákonom č. právomoci a zodpovednosti obcí a vyšších územných celkov pri poskytovaní sociálnych služieb. ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne. že má nárok aj na pomoc v hmotnej núdzi.

útulok. • hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým subjektu. ktorým sa poskytuje starostlivosť denne). sociálnu prevenciu. o zastavení poskytovania sociálnej služby. uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančného príspevku na úhrady nákladov za sociálnu službu. v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb. ktorým sa poskytuje starostlivosť týždenne. rehabilitačné stredisko. organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre deti. • odňatí sociálnej služby. o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytnutú starostlivosť v tomto zariadení. alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb. rozhodovanie v druhom stupni vo veciach. • poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. 8. zmlúv o poskytovaní finančného príspevku obcí a o poskytovaní jednorázového finančného príspevku. 9. ktoré zriadil. rozhodovanie • poskytovaní opatrovateľskej služby a prepravnej služby a o úhrade za tieto služby. sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany. vedie register zariadení. ktoré zriadil ako rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu. bez úhrady alebo za nižšiu úhradu. ktoré sa poskytli neprávom. 3. 2. vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb na svojom území. o znížení alebo zvýšení úhrady za poskytnutú službu a o neplatení úhrady za sociálnu službu. 21. ak sa starostlivosť poskytla neprávom. stanice opatrovateľskej služby. vypracúvanie a zverejňovanie koncepcie sociálnych služieb. ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku. 5. 14. zariadenie pestúnskej starostlivosti. ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne a týždenne. 11.1. uzatváranie dohôd • úhrade za sociálnu službu. 6. • zamietnutí žiadosti právnických osôb alebo fyzických osôb o registráciu na poskytovanie sociálnych služieb. ktorý poskytuje sociálnu pomoc z registra subjektov. • povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu a prepravnú službu. domov sociálnych služieb pre deti. ktorý poskytuje sociálnu pomoc. ktoré zriadil. • zákaze poskytovania sociálnej služby subjektu. ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v úrovni plnenia sociálnych služieb. vedenie evidencie zariadení sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. bez úhrady alebo za nižšiu úhradu. domov pre osamelých rodičov. poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti. kontrola • úrovne poskytovania sociálnych služieb alebo sociálneho poradenstva a úroveň vykonávania sociálnej prevencie alebo vykonávania vybraných činností sociálnoprávnej ochrany. ktorú poskytuje. sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva na svojom území. 12. • povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb. domov sociálnych služieb pre dospelých. 4. 10. 13. ktoré poskytujú sociálne služby. sociálne poradenstvo alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany. • výmaze subjektu. zariadenie chráneného bývania. sociálneho poradenstva. organizovanie spoločného stravovania. koordinovanie činností obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb. ktorý poskytuje sociálnu pomoc a obci a hospodárenie s jednorazovým účelovým finančným príspevkom. SOCIÁLNA POMOC – NÁHRADNÉ ZDROJE V HMOTNEJ NÚDZI . ktoré pôsobia na úseku sociálnych služieb. 7.

ktorí sú znevýhodnení z rôznych dôvodov a príčin. ( sociálna pomoc . Patria sem aj sociálne služby). SYSTÉM A KOMPETENCIE ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY V SOCIÁLNEJ OBLASTI. si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. 22. mediácie a pod. nevyhnutné ošatenie a prístrešok. Dávky a príspevky sa poskytujú v peňažnej forme. čím sa realizuje subsidiarita ako princíp sociálneho zabezpečenia. VERENÁ SOCIÁLNA SPRÁVA. peňažná pomoc. Po postupnom zrušení komplexného zákona (kódexového typu) č. Za nástroje sociálnej pomoci sa pokladajú hlavne: sociálna práca. poskytovanie zliav na dopravu žiakov. rodinu. ktoré sa s občanom spoločne posudzujú.z. probácie. Sociálnu pomoc ďalej plní systém školstva a vzdelania (sociálne štipendiá. Hmotná núdza podľa zákona – je stav. poradenstvo. skupinu a komunitu najmä prostredníctvom sociálnej práce v súlade s princípom lege artis. Dávka vo vecnej forme je jedno teplé jedlo denne. vytváraním klubov nezamestnaných a pod. a pokiaľ možno navrátiť občana do normálnej situácie. ale len dočasnou náhradou pracovného príjmu. ktoré sa s občanom spoločne posudzujú. ochranný príspevok. a to: dávka.z. služby soc. o pomoci v hmotnej núdzi a v zákone č. že opatrenia sociálnoprávnej ochrane detí a soc. 195/1998 Z.z. ktorý je bez príjmu. príspevok na zdrav.z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdrav. príspevok na bývanie. V jej rámci sa poskytujú prvé dávky a služby sociálnej pomoci zdravotne a sociálne postihnutým ľuďom. soc. najčastejšie v situáciách hmotnej núdze najzraniteľnejších skupín obyvateľov. na zakúpenie školských pomôcok pre nezaopatrené deti. rehabilitácia.z.predstavuje systém náhradných zdrojov. 601/2003 Z. študentov. podpory bezplatného vzdelávania). Zákon o pomoci v hmotnej núdzi definuje poskytovanie dávky a príspevkov.Sociálna pomoc sa zrodila na začiatku transformačných procesov po roku 1989 v procese.pomoci. služieb. má nárok na pomoc zo strany štátu formou dávok v hmotnej núdzi. 305/2005 Z. starostlivosť. o sociálnej pomoci v rokoch 20042008 došlo k dekodifikácii systémov sociálnej pomoci do rôznych oblastí a do osobitných právnych režimov. Podstatu sociálnej pomoci tvorí solidarita a humánny základ demokratickej spoločnosti v rámci sociálne orientovanej trhovej ekonomiky. Tie nemôžu byť trvalou. plnoletú fyzickú osobu. vecnej forme alebo kombinovanej forme. ktorý sa dá formulovať ako proces prechodu od sociálnej starostlivosti k sociálnej pomoci. Jej zmyslom je preklenúť núdzu. Súčasťou systémov sociálnej pomoci je aj sociálnoprávna ochrana detí a kuratela (právna úprava je obsiahnutá v zákone č. (I keď je občan v prvom rade zodpovedný sám za seba. Sociálna pomoc je založená na prioritnom riešení potrieb občana a poskytuje sa v hmotnej núdzi formou peňažných dávok. Zákon ustanovuje okrem iného. nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby. azylov a v sociálnej núdzi formou poradenstva. postihnutia 447/20008 Z.). Štruktúru sociálnej pomoci v širšom zmysle tvoria najmä tieto systémy: Hmotná núdza a životné minimum – sú upravené v zákone 599/2003 Z. postihnutie obsahuje právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a niektoré právne vzťahy pri administratívnych úkonoch (vydávanie preukazov. sociálno-právna ochrana. o životnom minime. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. sociálna pomoc prispieva k riešeniu situácie. Sociálna pomoc ako sústava kompenzácii ťažkého zdrav. TRANSFORMÁCIA VEREJNEJ SOCIÁLNEJ SPRÁVY PO ROKU 1989 .kurately sa vykonávajú pre dieťa. a pod. Občan. ktorá je nad jeho sily. keď príjem občana a fyzických osôb. vecná pomoc). dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov ako i systémy penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. jednorazová dávka v hmotne núdzi.

organizačne a funkčne politickým dianím (tento vplyv je diferencovaný v závislosti od danej zložky verejnej správy a jej stupňa) je nevyhnutnou a integrovanou súčasťou akéhokoľvek štátneho útvaru.princíp koncentrácie a dekoncentrácie .efektívnosť . Ciele. nie veci (tie sú iba prostriedkami na dosiahnutie účelu) je ovplyvňovaná personálno. Predstavuje výkonnú moc demokratického štátu. .presadenie princípu subsidiarity .je mediátorom (sprostredkovateľom) medzi politickými komunitami a ich obyvateľmi a medzi politickými komunitami navzájom je oblasťou ľudských vzťahov.princíp volebný a menovací Verená správa pozostáva z 3 zložiek: . Základná charakteristika verejnej správy: . samosprávnej moci.posilnenie občianskej spoločnosti . Činnosť štátnej správy uskutočňujú predovšetkým orgány štátnej správy v rámci zákonného zmocnenia. teda ako správu verejných záležitostí v spoločnosti organizovanej do štátu.princíp centralizácie a decentralizácie . metódy a formy uskutočňovania štátnej správy reguluje právo. ktorá je prejavom realizácie výkonnej moci v štáte.ako praktická činnosť je prejavom výkonnej moci. štátne a iné organizácie.je typom dynamicky sa rozvíjajúcej komplexnej organizácie .diferencovaný systém na zabezpečenie správy verejných vecí týkajúcich sa jednotlivých politických komunít.zabezpečuje verejné veci vo verenom záujme na verejný účel (najmä chod štátu) . Štátna správa podľa M. V medziach tohto práva sa uskutočňuje aj iniciatívny prvok štátnej správy a vymedzujú sa interné normatívne akty.flexibilita Štátna správa – samostatný a najrozsiahlejší druh organizovanej činnosti štátu. Gašpara (1993) – sústava štátno-politického riadenia upriamená na bezprostrednú a praktickú realizáciu funkcií štátu na báze právnej regulácie.Prúcha (1999) definuje verejnú správu: ako správu spoločnosti. V. ktorá je vymedzená platnou legislatívnou úpravou (platnými právnymi normami) .Verená správa.štátna správa .verejnoprávne korporácie (inštitúcie) Všeobecné princípy verejnej správy:.transparentnosť . ktorá má výkonný a nariaďovací charakter a uskutočňuje sa v mene štátu a za pomoci jeho donucovacej sily.samospráva .princíp monokratický a kolegiálny . vrátane špecifického postavenie tzv.princíp subordinácie . správu štátu ako celku a jeho jednotlivých územných jednotiek ako zložiek územnej organizácia štátu. v rámci ktorých dochádza k výmene hodnôt – objektom jej záujmu sú ľudia. materiálno. Organizačné princípy verejnej správy: .princíp rezortného a územného usporiadania .princíp koordinácie .organizačné ponímanie: hierarchicky usporiadaná sústava štátnych orgánov ŠS na území .

peňažný príspevok na kompenzáciu 4.územná (miestna) ss .Slovenska. správu. sústava určených výkonných orgánov územnej samosprávy. . org. Tri druhy samosprávy: . ktoré vykonávajú delegovanú št.zvyšovanie zamestnateľnosti . 64 Ústavy SR) . Bankový úrad .. správa. Štruktúra štátnej správy: Vláda SR – podľa čl.UPSVaR Ministerstvo práce soc. pomoc v hmotnej núdzi 3. Osobitnú skupinu tvoria orgány s celoslovenskou pôsobnosťou: Colne riaditeľstvo.psychológovia Úsek služieb zamestnanosti: . profesie alebo územia. orgán na zabezpečenie jednotného výkonu št. ktorý vykonáva svoju pôsobnosť v rámci určitého odvetvia alebo sféry št. je základným typom ústred. sociálnoprávna ochrana detí .samostatná nezávislá a slobodná sebaspráva.obec – samostatný územný samosprávny a správny celok SR združujúci osoby. posudková činnosť 5.podzákonná . Orgány št. dávky 2.služby zamestnávateľom II.špeciálna (akademická) ss – akademický senát Územná (miestna) ss . správy. správy. Pamiatkový úrad. je to monokratický orgán. Sústavu štátnej správy tvorí: Miestna štátna správa. na ktorom žije. časť – služby zamestnancom .donucovacia. kde spadajú ministerstvá (je ich 14) a iné Ústredné orgány št.zákon č. Poštový úrad.služby zamestnateľnosti . politická . Daňové riaditeľstvo. politického zmýšľania. 108 Ústavy SR – vrcholný orgán výkonnej moci Ústredná št. 369/1990 – Zb. Jej základom je slobodný jedinec spájajúci sa s ostatnými na báze určitých spoločných záujmov. Činnosti štátnej správy: . o obecnom zriadení (čl. správy Ministerstvo – ústredný orgán.oddelenie európskeho sociálneho fondu Samospráva.informačné poradenské služby – školenia na zvyšovanie kvalifikácie . správy so špecializovanou pôsobnosťou: . profesná.funkčné ponímanie: organizujúca a mocensko-ochranná činnosť štátu výkonného podzákonného a nariaďovacieho charakteru. ktoré majú . ktorú tvoria orgány so všeobecnou pôsobnosťou. časť. št.služby zamestnanosti: I.záujmová (profesná) ss . štátne soc. so špeciálnou pôsobnosťou. správy. správy so všeobecnou pôsobnosťou: .ekonomická. kultúrna.obvodný úrad Pôsobnosť obvodného úradu: živnostenské podnikanie všeobecná vnútorná správa civilná obrana krízové riadenie (riadenie štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu) Orgány št.OBEC . orgány so špeciálnou pôsobnosťou.. vecí a rodiny – ústredie (Bratislava) – úrady Ministerstvo PSVaR sa člení na úsek SVaR a úsek služieb a zamestnanosti Úsek SVaR: 1.výkonná a nariaďovacia .

VÚC – samostatný územný samosprávy a správny celok SR. Obecná rada – môže ju zriadiť obecné zastupiteľstvo. výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. ktorá má na jej území trvalý pobyt Samosprávu vykonávajú obyvatelia: . 64Ústavy SR). . rozhlas). iniciatívne a kontrolné orgány.do roku 1989 bola miestna verejná správa vykonávaná prostredníctvom národných výborov. zákonom č. oddeleného modelu verejnej správy.záujmovú ss združujúcu fyzické alebo právnické osoby (stavovské organizácie) . televízia. Obecný úrad – je výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu. Združenie v rámci záujmovej samosprávy môže byť: 1. Obecná rada je iniciatívnym. došlo k oddeleniu štátnej správy a územnej samosprávy a k zavedeniu tzv. obligatórne (nevyhnutné) Záujmová ss sa z hľadiska predmetu združenia člení na: . Je zložená s poslancov obecného zastupiteľstva. .osoba. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu a aj orgánov zradených obcou. 369/1990 Zb.obmedzený rozsah kontroly zo strany št. prípadne v určení špecifického využitia osobitne definovaných finančných prostriedkov alebo majetku. ktorým bola zverená moc samostatne plniť verejne úlohy. Transformácia verejnej správy po roku 1989 .transformácia verejnej správa nadviazala na spoločenské zmeny po roku 1989. Obyvateľ obce.právna zodpovednosť za rozhodovanie .miestnym referendom . Starosta obce – je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom. ktorý spolu s obcou tvorí územnú samosprávu (čl.verejnoprávne oprávnenie autoritatívne rozhodovať . poisťovňa.verejnoprávny charakter .z. Záujmová samospráva: Základ záujmovej samosprávy tkvie v profesionálnom odbornom zameraní určitých fyzických alebo právnických osôb.právnická osoba. . moci. VEREJNOPRÁVNE INŠTITÚCIE – PO(soc. . vznikli nové obce. ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a príjmami. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné.verejnými zhromaždeniami obyvateľmi obce ORGANY OBCE Obecné zastupiteľstvo – zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. administratívnych vzťahoch je správnym orgánom. SR sa rozdelila na 8 krajov a 79 okresov.orgánmi obce (obecné zastupiteľstvo a starosta obce) .na jej území trvalý pobyt. fakultatívne (dobrovoľné) 2. . ktoré určuje aj zloženie a úlohy. 221/1996 Z. Slov.1996 ďalšia reorganizácia. Slov. bola zrušená krajská úroveň štátnej správy a miestna štátna správa bola na území SR organizovaná v 38 okresoch a 121 obvodoch. o obecnom zriadení – obnova miestnej samosprávy na úrovni obcí. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. bolo zrušených 121 obvodov a znova sa zaviedla krajská úroveň štátnej správy.záujmovú ss združujúcu finančné prostriedky alebo majetok (verejné fondy) Znaky záujmovej ss: . Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.v roku 1990 prijala NR SR zákon č.

rovnaké zdanenie príjmov pre PO a FO – 19% .p. . prioritný syst. SYSTÉM SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V SR Sociálna starostlivosť súhrn postupov na dosiahnutie spokojnosti človeka.sociálne poistenie .štátna sociálna podpora .p. kde sa štát zbavil určitých pôsobností a presunul ich do pôsobnosti obce 5. inštitúcií 2. vznik neštátnych zdrav. Daňová reforma: od r.rok 2002 – Koncepcia decentralizácie a modernizácie VS – ktorej hlavným cieľom je posilnenie ústavného práva občanov vplývať na štátnu moc a posilnenie postavenie volených zástupcov občanov vo všetkých úrovniach VS . . problémov. 23. demokratizácia – zvýšenie občianskej soc.vznik 3 pilierov: 1. Hlavným zámerom transformácie sociálneho systému bolo vytvorenie nových pilierov alebo systémov sociálneho zabezpečenia: .pod spoločným názvom reforma verejnej správy sa od roku 2002 realizujú štyri reformy: územnosprávna reforma.zníženie sadzby dane z príjmov pre PO z 25% na 19% .. zariadení. kapitalizačný.sociálna pomoc. januáru 2002 vznikla druhá úroveň miestnej samosprávy. priebežný dôchodkový systém 2.p-tzv. pokračoval nárast obcí. . Je to interdisciplinárna starostlivosť o výchovu a vzdelávanie. Správa na Slovensku zabezpečovaná na troch úrovniach: 1. Typy (oblasti) reformy: 1. 4. VÚC 3. 2004 .k 01.decentralizácia kompetencií . administratívna r. obec . 3. týka sa obecných vecí. Transformácia sociálnej sféry: reforma v tejto oblasti bola odštartovaná na základe „STRATEGIE PODPORY RASTU ZAMESTNANOSTI PROSTREDNÍCTVOM ZMIEN SYSTÉMU A TRHU PRÁCE“ – vychádza z troch princípov: 1. Zdravotnícka reforma: . demonopolizácia – prechod od monopolu k slobodnému vytváraniu soc. 1999 – vláda SR vzala na vedomie „STRATÉGIU REFORMY VEREJNEJ SPRÁVY“. Decentralizácia správy vo verejných veciach má 3 dimenzie: .decentralizácia politickej moci.decentralizácia financií .o územnom a správnom usporiadaní SR bolo rozhodnuté o symetrickom usporiadaní miestnej štátnej správy a druhej úrovne miestnej samosprávy na úrovni kraja..-súkromný. Dôchodková reforma:.. decentralizácia – presun určitých úloh zo štátu na samosprávu 3. zrušenie poplatkov.r. bývanie. v rámci hraníc administratívnych krajov – v zmysle ústavy hovoríme o vyššom územnom celku. iniciatívy pri riešení soc..vznik viacerých zdravotných poisťovní.rovnaká sadzba DPH -19% 2. v zmysle ktorej je ver. decentralizácia štátu a modernizácia verejnej správy.-doplnkové dôchodkové poistenie 3. o zdravotnú starostlivosť.prechod pôsobností zo štátu na obce. štát 2. Fiškálna decentralizácia: .

pričom zahŕňa v sebe aj obsah pojmu sociálna pomoc. ktorá pomáha uspokojovať spoločnosťou uznané tzv. že pôsobí v rozpore so záujmami jednotlivca alebo spoločnosti / asociálne / Soc. organizácie.potreby občanov..pracovník rozhoduje o výbere foriem soc. je formálne organizovanou starostlivosťou. o miere poskytnutej starostlivosti a o dĺžke jej trvania b) klient. Pre pojem sociálna starostlivosť je charakteristické : a) soc. neštátne zariadenia -občianske združenia -nadácie a spolky. Sama soc. v ktorej sa soc. ktoré vytvárajú sociálnu sieť. Existujú inštitúcie. 24. Na jej realizácii sa podieľajú : -štát – prostredníctvom štátnej správy -obce a nimi zriaďované soc. ktorá v prevažnej miere má neformálny charakter. atď. POISŤOVACÍ SYSTÉM SLOVENSKEJ REPUBLIKY DOCHODKOVÉ ZABEZPEČENIE A NEMOCENSKÉ POISTENIE . čím sa zdôrazňuje jeho pasívny pozícia v tomto vzťahu Sociálna starostlivosť je činnosť. Sociálna starostlivosť vystupuje ako širší pojem.inštitúcie -sociálna poisťovňa -národný úrad práce -cirkevné. ktorý nedokáže riešiť vlastné problémy. objektívne soc. susedstve. ktorý starostlivosť prijíma je vnímaný ako ten. starostlivosť na rozdiel od bežnej starostlivosti poskytovanej v rodine. spoločnosť -soc. charitatívne organizácie. je odkázaný na starostlivosť odborníka. skupina.prostredie – v prípade. kamarátmi atď.starostlivosti. starostlivosť realizuje.vytvorenie životných a pracovných podmienok i zabezpečenie duševného zdravia človeka.starostlivosť môže byť zameraná na : -klienta – klientom môže byť jednotlivec.

ktoré zaviedol zákon č. januárom 2004 existovalo dôchodkové zabezpečenie ako súčasť sociálneho zabezpečenia. Zo systému starobného poistenia sa poskytuje: • • • • • starobný dôchodok predčasný starobný dôchodok vdovský dôchodok vdovecký dôchodok sirotský dôchodok Zo systému invalidného poistenia sa poskytuje: • • • • invalidný dôchodok vdovský dôchodok vdovecký dôchodok sirotský dôchodok Nemocenské poistenie je poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti. Môžeme teda povedať. že základom sociálneho zabezpečenia je sociálne poistenie. z. starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia b.Dôchodkové poistenie je jedným z piatich typov sociálneho poistenia. Sociálne poistenie v Slovenskej republike tvorí jednu z najdôležitejších súčastí sociálneho zabezpečenia. 461/2003 Z. GARANČNÉHO POISTENIA A POISTENIA V NEZAMESTNANOSTI. Sociálne poistenie tvorí: • nemocenské poistenie . o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. LEGISLATÍVNA ÚPRAVA ÚRAZOVÉHO POISTENIA. Zo systému nemocenského poistenia sa poskytujú nemocenské dávky: • • • • nemocenské ošetrovné vyrovnávacia dávka materské 25. V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy: a. invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia. tehotenstva a materstva. Pred 1.

Suma úrazového príplatku je: • 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84 zákona v znení neskorších predpisov od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do tretieho dňa tejto dočasnej pracovnej neschopnosti. • úrazová renta. Z úrazového poistenia je po splnení zákonom ustanovených podmienok poskytovaných 13 úrazových dávok prevažne peňažného charakteru : • úrazový príplatok. • rekvalifikácia (vecná dávka) a rekvalifikačné. činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania. • jednorazové odškodnenie. ktorý bol v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania uznaný za dočasne práceneschopného. ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť. Nárok na úrazovú dávku má zamestnanec alebo iná fyzická osoba. • 25 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84 zákona v znení neskorších predpisov od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia. • pracovná rehabilitácia (vecná dávka) a rehabilitačné. ktorý utrpel pracovný úraz alebo bola u neho zistená choroba z povolania. poskytuje za dni . Úrazový príplatok Zamestnancovi vzniká nárok na úrazový príplatok. • pozostalostná úrazová renta. Na dávku úrazového poistenia má nárok poškodený.• • • • dôchodkové poistenie úrazové poistenie garančné poistenie poistenie v nezamestnanosti Úrazové poistenie Úrazovým poistením rozumieme poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu. Úrazová renta Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia. 461/2003 Z.j. ktorá je poistená z úrazového poistenia zamestnávateľa podľa zákona č. • náhrada nákladov spojených s liečením. t. o sociálnom poistení. . • jednorazové vyrovnanie. z. • náhrada nákladov spojených s pohrebom. Nárok mu vzniká od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Na jednorazové odškodnenie. najviac 1 000 000 Sk . Suma však nesmie presiahnuť sumu úrazovej renty. ktorá je spôsobená stratou príjmu poškodeného. ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania sa poskytuje manželovi. ak je jeho pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania podľa posudku vydaného posudkovým lekárom sociálneho poistenia väčší ako 40 % a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok . Suma rehabilitačného je 80% denného vymeriavacieho základu. Ak sa . na ktorú by mal poškodený nárok pri 100% strate pracovnej schopnosti.40 EUR.4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) poškodeného. Pracovná rehabilitácia a rehabilitačné Pracovná rehabilitácia je vecná úrazová dávka. januára 2009 sa stanovená limitujúca suma jednorazového odškodnenia pre manžela alebo manželku zvyšuje vždy od 1. Pracovnú rehabilitáciu zabezpečuje Sociálna poisťovňa a tiež uhrádza náklady. Maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela/manželky platná od od 1. bol povinný poskytovať výživu na základe rozhodnutia súdu a v čase úmrtia nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok Výška pozostalostnej úrazovej renty sa určí v sume určeného výživného alebo príspevku na výživu. Pozostalostná úrazová renta Pozostalostná úrazová renta je pravidelná peňažná dávka úrazového poistenia.Nárok na úrazovú rentu vzniká poškodenému. manželka a každé nezaopatrené dieťa poškodeného (aj keď nežilo s poškodeným v spoločnej domácnosti). Rehabilitačné sa poskytuje za dni. Suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365. Suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 730-násobok denného vymeriavacieho základu poškodeného. ktorým poškodený. Pracovná rehabilitácia je výcvik potrebný na získanie pracovnej schopnosti a na výkon doterajšej činnosti poškodeného alebo inej vhodnej činnosti. Základná suma sa určí ako súčin 30. januára nasledujúceho kalendárneho roka o percento zvýšenia dôchodkovej dávky. v ktorých sa nezúčastnil rehabilitácie alebo mal nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo ak bola rehabilitácia prerušená. S účinnosťou od 1. ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia. okrem dní. januára 2010 po zvýšení je 46 485. Podmienkou jej poskytnutia je pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a je predpoklad opätovného zaradenia poškodeného do pracovného procesu. Jednorazové vyrovnanie Účelom dávky je kompenzovať finančnou náhradou pokles pracovnej schopnosti poškodeného v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Inou vhodnou činnosťou rozumieme činnosť fyzickej osoby zodpovedajúca zdravotnej spôsobilosti na prácu. určeného z príslušného rozhodujúceho a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100. ktorá má zabezpečiť osoby. manželke a nezaopatrenému dieťaťu poškodeného jednorazové odškodnenie. Ak sa poškodenému poskytuje pracovná rehabilitácia. ktorý dosiahol minimálne 10 % a maximálne 40 %. Jednorazové odškodnenie Na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie rodiny. má nárok aj na rehabilitačné. má nárok po splnení podmienok ustanovených zákonom manžel.násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúcemu percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

Poškodený. Táto rekvalifikácia je zmena doterajšej kvalifikácie. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod. ktorá sa poskytuje poškodenému. ktorá nebola uhradená zo zdravotného poistenia a ktoré boli posúdené posudkovým lekárom sociálneho poistenia ako účelne vynaložené náklady spojené s liečením v príčinnej súvislosti s poškodením zdravia následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania. zručností a je teoretickou a praktickou prípravou na pracovné uplatnenie. . peňažná dávka. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia je dávkou úrazového poistenia. Rekvalifikáciu zabezpečuje Sociálna poisťovňa a nie je poskytnutá ak poškodený je poberateľ starobného dôchodku. ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti a ak podľa lekára možno predpokladať opätovné zaradenie do pracovnej činnosti. a to v rozsahu. jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov. Rekvalifikácia a rekvalifikačné Rekvalifikácia je fakultatívna. Ak sa poberateľovi rekvalifikačného súčasne vypláca predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok. ide teda o získanie nových znalostí. ktoré účelne vynaložil na svoje liečenie v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a v spojitosti s poškodením ide o náklady na dopravu do zdravotníckeho zariadenia a ďalšie náklady súvisiace s liečením. Náhrada sa poskytuje v sume podľa predložených dokladov. ktorému sa poskytuje rekvalifikácia má nárok na rekvalifikačné.poberateľovi rehabilitačného súčasne vypláca predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok. Pri určení výšky sa vychádza z celkového počtu bodov v lekárskom posudku. v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti. Je to. Suma rekvalifikačného je 80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného. suma rehabilitačného sa určí ako rozdiel sumy rehabilitačného a sumy predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku pripadajúcej na jeden deň Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia Náhrada za bolesť je dávkou úrazového poistenia. úrazová. ako ujmu spôsobenú poškodením zdravia následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania. ktorá sa poskytuje poškodenému jednorazovo a jej účelom je kompenzovať zníženie možnosti spoločenského uplatnenia . ktorá sa poskytuje poškodenému jednorazovo. Suma náhrady nákladov spojených s liečením je najviac 500 000 Sk. obligatórna. Náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju. a zo sumy za jeden bod podľa príslušného predpisu. vecná úrazová dávka. Pri rozhodovaní sa prihliada na vek a zdravotný stav poškodeného. alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. Náhrada nákladov spojených s liečením Poškodený má nárok na náhradu nákladov spojených s liečením. Náhrada nákladov spojených s pohrebom Je to jednorazová. úrazová dávka. suma rehabilitačného sa určí ako rozdiel sumy rehabilitačného a sumy predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku pripadajúcej na jeden deň. a jej účelom je kompenzovať bolesť. ktorá sa poskytuje za dni.

ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Zamestnanec má nárok na dávku garančného poistenia. • náklady na úpravu hrobu. cintorínske poplatky. Nárok na dávku garančného poistenia má: zamestnanec. ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou. ktorá s poškodeným. žila ku dňu jeho smrti v domácnosti a nezaopatrené dieťa poškodeného majú nárok na náhradu: • jednej tretiny výdavkov vynaložených na smútočné ošatenie. Suma náhrady nákladov spojených s pohrebom je najviac 50 000 Sk Garančné poistenie Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa. a to z: pracovného pomeru dohody o vykonaní práce dohody o brigádnickej práci študentov dohody o pracovnej činnosti Zamestnávateľ je platobne neschopný. Deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa je deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu. Uplatnenie nároku Zamestnanec si uplatňuje nárok na dávku garančného poistenia v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta útvaru zamestnávateľa. ktorý sa stal platobne neschopný a neuspokojoval nároky zamestnanca z pracovnoprávneho vzťahu. ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. kto tieto náklady spojené s pohrebom uhradil. a • cestovných výdavkov vynaložených na ich prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť. Za náklady spojené s pohrebom sa podľa zákona považujú najmä: • náklady účtované pohrebnou službou. má ten.Nárok na náhradu nákladov spojených s pohrebom poškodeného. ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Fyzická osoba. • náklady na spopolnenie. ktorý si uplatnil nárok na dávku garančného poistenia. ktorý vedie evidenciu miezd alebo . • náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule. najviac v sume 3 000 Sk pre každú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa. ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu. ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.

1. Zamestnávateľ ako aj správca konkurznej podstaty sú povinný písomne informovať zástupcov zamestnancov. resp. Nárok na dávku v nezamestnanosti má: Uchádzač o zamestnanie.nemocenské poistenie . Toto obdobie je označované ako podporné obdobie v nezamestnanosti. Poistenie v nezamestnanosti Poistenie v nezamestnanosti je poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti. do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo od dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu.starobné poistenie . vypočítaných podľa podmienok platných v príslušnom kalendárnom mesiaci. Dávka garančného poistenia sa poskytuje v sume príslušného nároku zníženého o poistné na . alebo ak útvar. ktorá je povinne nemocensky poistená. ďalej potvrdiť zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu. ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu . vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov. ktoré je povinný platiť zamestnanec. . ako aj oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť. Povinne poistená osoba v nezamestnanosti .invalidné poistenie . Nárok na dávku garančného poistenia si zamestnanec uplatňuje na základe písomnej žiadosti. Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti. ktorý vedie evidenciu miezd je mimo územia Slovenskej republiky. štyroch mesiacov. Povinne poistený v nezamestnanosti je fyzická osoba. Zamestnanec má právo uplatniť si nárok na dávku garančného poistenia aj po uplynutí tejto lehoty. ktorý splnil nižšie uvedené podmienky nároku na túto dávku. po splnení všetkých podmienok na priznanie.zamestnanec: • fyzická osoba v právnom vzťahu.preddavok na daň alebo daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov.poistenie v nezamestnanosti.zdravotné poistenie . Nárok na dávku. ak evidenciu miezd vedie iná právnická osoba alebo fyzická osoba. za ktorý Vám uvedený nárok vznikol Maximálna výška dávky garančného poistenia je v sume trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu určeného ku dňu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie.podľa sídla zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky. tiež oznámiť pobočke všetky informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia. ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach .

a počtu dní rozhodujúceho obdobia. sociálnych vecí a rodiny. Denný vymeriavací základ (DVZ) na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích základov. Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni a jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu. Toto prostredie je preňho optimalne a prioritne .vykonávaných mimo pracovného pomeru a žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe. 26. z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na výsluhový príspevok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov dosiahnutých v rozhodujúcom období. ak za toto obdobie poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti najneskôr v posledný deň splatnosti poistného na poistenie v nezamestnanosti. 730 dní. Spôsob skončenia pracovného pomeru nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti. ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. rodinnom prostredi. t. za ktorú sa považuje rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie vydané príslušným úradom práce. Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti: • fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku. 50 % x DVZ x počet dní v mesiaci. ktorá sa na toto poistenie prihlási. Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený dobou účasti na poistení v nezamestnanosti. jej výšku ani na dobu jej poskytovania. 2. j. MOŽNOSTI SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI O SENIOROV V PODMIENKACH SR Hlavnou zasadou i cieľom socialnej a zdravotnej starostlivosti o seniorov je snaha čo najdlhšie udržať staršich ľudi vo svojom povodnom. Obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti sa započítava na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti len vtedy. povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt. Poistenec si uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu na základe písomnej žiadosti. Základná podmienka nároku na dávku v nezamestnanosti – poistenec v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky.

prac a kontaktu so spoločenskym prostredim. V poslednych rokoch vyznamne stupa aj uloha občianskych združeni. . V zariadeniach sa okrem zakladnej. 455/1991 Zb. poloinštitucionalnu a inštitucionalnu.zabezpečenie uschovy cennych veci. poskytovanie posteľnej bielizne. medzi ktorymi prevladaju starši a stari ľudia. alebo . pranie. ktore zo zdravotnych. . žehlenie. Medzi ustavne zariadenia pre dospelych patria : .osobneho vybavenia. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. Inštitucionalna starostlivosť može byť kratkodoba (akutna) a dlhodoba (chronicka). organizovanu starostlivosť o seniorov delime na neinštitucionalnu.ďalšej starostlivosti (poradenstva. čistenie.Rodina je najdoležitejšim prvkom v pomoci staršiemu človeku vyrovnať sa so zmenami. keďže populacia starne a zhoršuje sa možnosť opatrovateľskej starostlivosti v rodinach.podporovanie učasti na spoločenskom živote. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov . . V DD sa poskytuje starostlivosť občanovi. rehabilitačna a lekarska starostlivosť. Počet DD je však naďalej aj v našich podmienkach nedostatočny. socialnych alebo inych pričin nie su schopne žiť s rodinou alebo samy vo svojom byte Ustavnu socialnu starostlivosť pre starych ľudi poskytuju viacere zariadenia socialnych služieb.poskytovanie starostlivosti potrebuje z inych važnych dovodov (5). .je poberateľom starobneho dochodku. 27. Medzi ulohy dlhodobej inštitucionalnej starostlivosti patri (podľa druhu zariadenia): . byvania. ZÁKON 448 z 30.poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti (stravovania. Poskytuje sa tym osobam. zaopatrenia).domovy dochodcov – penziony pre dochodcov .domovy socialnych služieb pre dospelych Najpočetnejšou skupinou su obyvatelia Domovov dôchodcov. zaujmovej i kulturnej činnosti). Za zaopatrenie sa považuje upratovanie.pre svoj nepriaznivy zdravotny stav vyžaduje sustavnu starostlivosť inej osoby. cirkevnych iniciativ a dobrovoľnictva. nevyhnutnej starostlivosti poskytuje aj ošetrovateľska. SOCIÁLNE SLUŽBY V KONTEXTE SOCIÁLNEJ PRÁCE A JEJ LEGISLATÍVNEHO UKOTVENIA (POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A SOCIÁLNA PRÁCA). poskytnutie pomoci na zabezpečenie nevyhnutnych životnych ukonov. Formalnu. ktoru občanovi nemože zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby. ktore prinaša starnutie. ktory: . .

rodiny alebo komunity. d) z dôvodu. c) Ministerstvo práce. f) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo g) z dôvodu. Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce. ktorá je a) občan Slovenskej republiky. f) partnerstvo. riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby. na uspokojovanie zákl. že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi. životných potrieb. sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny. obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti. obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.§ 1 Predmet zákona = Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb. nevyhnutného ošatenia. Krízová sociálna situácia = ohrozenie života alebo zdravia FO a rodiny. d) obec. ktoré vyžaduje bezodkladne riešenie sociálnou službou. Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba. že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu e) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. b) poskytovateľ sociálnej služby. Nepriaznivá sociálna situácia = ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy a) z dôvodu. § 3 Účastníci právnych vzťahov a) prijímateľ sociálnej služby. ktoré sú zamerané na a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie. postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb. c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb FO. financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. ktorý má na území SR trvalý pobyt alebo prechodný pobyt . b) pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života. stravy. e) vyšší územný celok. e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. že nemá zabezpečené nevyhnutné podm. c) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav. § 2 Sociálna služba = odborná činnosť. b) zachovanie. obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb FO = zabezpečenie ubytovania.

ktorému sa poskytla doplnková ochrana k) cudzinec. ktorý je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý má registrovaný trvalý pobyt na území SR i) cudzinec.. má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom. nenarušovanie svojho osobného priestoru. právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou. má povolenie na prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na území SR a ktorého práva podľa tohto zákona nie sú upravené medzinárodnou zmluvou. len ak poskytuje základné sociálne poradenstvo. . ktorý nie je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru. c) cudzinec. vyšším územným celkom. § 6 Práva pri poskytovaní sociálnej služby FO má právo: výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa Prijímateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb má právo aj na utvorenie podmienok. ktorý je rodinný príslušník občana SR s trvalým pobytom na území SR a ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území SR f) cudzinec. g) cudzinec. ktorý nie je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorého práva vyplývajúce podľa tohto zákona zaručuje medzinárodná zmluva. ktorou je SR viazaná.má registrovaný trvalý pobyt na území SR a je zamestnaný alebo študuje na štátom uznanej škole na území Slovenskej republiky. štátu. podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení. j) cudzinec. ktorý je občan členského štátu EÚ. . b) aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností. ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie . právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom (ďalej len „verejný poskytovateľ sociálnej služby“) a iná osoba (ďalej len „neverejný poskytovateľ sociálnej služby“). c) poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni. ktorému bol udelený azyl h) cudzinec. ktorý je občanom štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a má registrovaný trvalý pobyt na neobmedzený čas na území SR d) rodinný príslušník cudzinca. d) spolupracovať s rodinou. .Neverejný poskytovateľ sociálnej služby môže byť aj cudzinec § 4 Partnerstvo = je zoskupenie osôb vytvorené na účel realizácie projektov alebo programovnia predchádzanie vzniku alebo zmiernenie nepriaznivých sociálnych situácií fyzických osôb alebo na riešenie týchto situácií a projekty alebo programy komunitnej práce. zástupcami komunity a inou osobou (písomná zmluva). Povinnosti poskytovateľa: a) prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.Vyšší územný celok je poskytovateľom sociálnej služby. ktorý sa zdržiava na území SR v priebehu jedného kalendárneho roka nepretržite aspoň 180 dní. úradom práce.. ktorému sa poskytlo dočasné útočisko l) Slovák žijúci v zahraničí. obcou a komunitou. Poskytovateľom sociálnej služby je obec. ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území SR e) cudzinec. Partnerstvo môže byť vytvorené najmä obcou.b) cudzinec. sociálnych vecí a rodiny.

j) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností. 2. poskytovanie sociálnej služby v integračnom centre. 6. d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií. ktorými sú 1. pobytovou formou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií. ktorými sú 1. poskytovanie sociálnej služby v práčovni. poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti. 6. ktorými sú 1. Sociálne služby podľa odseku 1 možno účelne a vhodne spájať. f) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení. § 12Druh sociálnej služby a) sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v zariadeniach.zariadenie núdzového bývania. 8. e) podporné služby. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností. 3. prepravná služba. pomoc pri osobnej star. osobnej asistencie. 5. požičiavanie pomôcok. v ktorom sa FO zdržiava. c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ŤZP. ktorými sú: 1. c) pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.§ 8 Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre FO. g) pracovná terapia. odľahčovacia služba. a) možno vykonávať samostatne na základe zápisu do registra podľa § 64. i) sprostredkovanie 1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. § 13Forma sociálnej služby . Odbornú činnosť podľa písm. ktorými sú 1. poskytovanie sociálnej služby v jedálni. 2. ktoré dovŕšili dôchodkový vek. 4.poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu. opatrovateľská služba. tlmočenia. 3. 5. 2. . 7. tlmočnícka služba.sprievodcovská služba a predčitateľská služba. o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života. Odborné činnosti podľa písm.Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou. nocľaháreň. 3. nízkoprahové denné centrum. domov na pol ceste. 5. 4. sprostredkovanie tlmočníckej služby. nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi. 2. ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO. 2. b) špecializované sociálne poradenstvo.3. § 16Odborné činnosti a) základné sociálne poradenstvo. 7. b) a e) možno vykonávať samostatne na základe akreditácie podľa § 88. e) sociálna rehabilitácia. terénnou formou. § 14Rozsah poskytovania sociálnej služby = neurčitý čas alebo na určitý čas. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre FO. útulok. ktorá je odkázaná na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby. 4. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre. h) tlmočenie. 2. sprostredkovanie osobnej asistencie.

4. výdaj stravy alebo výdaj potravín. sociálne poradenstvo. výdaj stravy alebo výdaj potravín. b) utvárajú podmienky na 1. sociálne poradenstvo. záujmovú činnosť. 3. § 21 Sociálna rehabilitácia = odborná činnosť na podporu samostatnosti. § 26 Útulok a) poskytuje 1. nevyhnutné ošatenie a obuv. . pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme FO. žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. prípravu stravy. prípravu stravy. ubytovanie na určitý čas. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania. žehlenie a údržba bielizne a šatstva. § 25Nocľaháreň a) poskytuje 1. 2. 3. záujmovú činnosť.§ 17Obslužné činnosti = sú ubytovanie. 2. b) utvárajú podmienky na 1. upratovanie. sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe. pranie. vykonávanie základnej osobnej hygieny. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. § 20Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov = odborná činnosť. pri spisovaní a podávaní písomných podaní. a) poskytuje 1. alebo po skončení pobytu v zariadení alebo po skončení starostlivosti zariadení SPOaSK alebo po prepustení z výkonu trestu z väzby. ubytovanie na určitý čas. Pri voľbe formy sociálnej sa zohľadňuje spôsob života fyzickej osoby a prostredie. pranie. b) utvárajú podmienky na 1. 4. 3. 2. výdaj stravy alebo výdaj potravín. ak nie je schopná svoje základné životné potreby uspokojovať sama. § 18Ďalšie činnosti = sú utváranie podmienok k výkonu obslužných činností. pomoc pri vybavovaní osobných dokladov. žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. osobné vybavenie FO § 19Sociálne poradenstvo = je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. nezávislosti. § 28Nízkoprahové denné centrum a) poskytuje 1. § 27Domov na pol ceste . stravovanie. pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. § 24Fyzická osoba je odkázaná na sociálnu službu na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí.po skončení poskytovania SS v zariadení. 2. na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. vzdelávanie. nevyhnutné ošatenie a obuv. 4. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva. sociálne poradenstvo. vypisovaní tlačív. pranie. 3. pracovná terapia. 2. v ktorom sa zdržiava. 2. 3. 2. záujmovú činnosť. sociálne poradenstvo. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. prípravu stravy.

záujmová činnosť. vzdelávanie. sociálna rehabilitácia. 8. 5. výdaj stravy alebo výdaj potravín.len na určitý čas počas dňa. 5. 6. 7. + výchova – ak sa jedná o dieťa § 39Špecializované zariadenie +zdravotné problémy § 40Denný stacionár . záujmovú činnosť. stravovanie.pri úkonoch sebaobsluhy. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu . b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. 6. prípravu stravy. § 29Zariadenie núdzového bývania = fyzickej osobe. 4. osobné vybavenie. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. b) zabezpečuje 1. fyzickej osobe. ubytovanie. upratovanie. c) utvárajú podmienky na 1. ošetrovateľská starostlivosť. ošetrovateľská starostlivosť. pracovná terapia. osobné vybavenie. § 32Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti § 33Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu § 34Zariadenie podporovaného bývania = pre FO. stravovanie. osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi. § 41Opatrovateľská služba . 2. ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby bývanie. 3. 2. pranie. pranie. 9. sociálne poradenstvo. 4. sociálna rehabilitácia. na ktorej je páchané násilie. ubytovanie. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. úschovu cenných vecí. 2. sociálne poradenstvo. 7. 2. upratovanie.dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou. žehlenie a údržba bielizne a šatstva. § 36Zariadenie opatrovateľskej služby § 37Rehabilitačné stredisko § 38 Domov sociálnych služieb a) poskytuje 1. 3. 3. 2.b) utvárajú podmienky na 1. c) zabezpečuje záujmová činnosť. 8. ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách . žehlenie a údržba bielizne a šatstva. ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi. ktorá je odkázaná na pomoc inej FO § 35Zariadenie pre seniorov a) poskytuje 1.

podmienkou zápisu do registra je akreditácia na túto odbornú činnosť udelená ministerstvom § 71Financovanie sociálnych služieb a) z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby. SYSTÉM SIETE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Sieť sociálnych služieb tvorí štát prostredníctvom . ktoré sú určené pre lokálne potreby.§ 63Fyzická osoba. pretože sa v danej lokalite nachádzajú. združenia vyšších územných celkov a združenia osôb. Splnenie kvalifikačného predpokladu sa posudzuje a preukazuje dokladmi. b) z úhrad za SS od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní SS c) z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy. ktorú vykonávajú zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku s jeho súhlasom. štátnej správy . známa Súčasťou lokálnej siete sú aj inštitúcie a organizácie zriaďované štátom. ktorá má záujem vykonávať špecializované sociálne poradenstvo alebo sociálnu rehabilitáciu. stabilná. musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonná. Odborná spôsobilosť je splnenie stupňa vzdelania. siete. dostupná. Neštátne subjekty vznikajú ako dôsledok chýbajúcich služieb zriaďovaných štátom. flexibilná. konkrétne sociálne prostredie s dobrou znalosťou problémov miestnych podmienok danej komunity.UPSVaR samosprávy – zariadenia sociálnych služieb verejnoprávnych inštitúcii – Sociálna poisťovňa Najlepšie fungujúce sú komunitné soc. Takáto sieť je: Adresná. Sociálne služby podľa druhu sú a) sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie . d) z prostriedkov združenia obcí. komunitná práca a komunitná rehabilitácia § 83Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb 28. Ak žiada o zápis do registra osoba. akceptovaná. ktorá žiada o zápis do registra. e) z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti. § 79Pôsobnosť ministerstva § 80Pôsobnosť obce § 81Pôsobnosť vyššieho územného celku § 82Komunitný rozvoj. f) z príjmu zo sociálneho podniku g) z iných zdrojov.

Ďalším delením je delenie na správne právo hmotné a procesné: . Správne právo a správne konanie v činnostiach sociálneho pracovníka. vnútorná správa. poskytovanie sociálnej služby v jedálni. 8. ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby.je osobitné odvetvie slovenského verejného práva. ostatná verejná správa. zahŕňa inštitúty spoločné pre celú verejnú správu . ktorými sú 1. b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi.osobitná časť . nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovršenia dôchodkového veku. prepravná služba. ktorej základnými zložkami sú štátna správa. tlmočnícka služba.je verejná správa. ktorými sú 1.základných životných potrieb v zariadeniach. 5. poskytovanie sociálnej služby v integračnom centre. 3. 5. 2. poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. 2.upravuje inštitúty typické pre určité odvetvie verejnej správy. 3. zdravotníctva. 3. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby. ktoré dovršili dôchodkový vek. vrátane administratívnoprávnych vzťahov. požičiavanie pomôcok. ktoré zahŕňa verejnoprávne normy upravujúce organizáciu a činnosť verejnej správy. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií. 6. domov na pol ceste. c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia. opatrovateľská služba. právnickými osobami a medzi správnymi orgánmi navzájom. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladovania rodinného života a pracovného života. útulok. ktorými sú 1. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny. poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti. ktoré vznikajú medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami.všeobecná časť . 2. Správne právo (právo verejnej správy) . d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií. školstva. 4. policajná správa. poskytovanie sociálnej služby v práčovni. 5. 6. ktorými sú 1. 7. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre. 29. územná a záujmová samospráva a tzv.tvorba. sprievodcovská služba a predčitateľská služba. Systém správneho práva Správne právo sa podľa obsahu delí na normy všeobecné a osobitné: . Predmetom správneho práva . napr. nocľahárne 2.. správa zahraničných vecí. e) podporné služby.správne právo hmotné (materiálne správne právo) . 3. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností. sprostredkovanie tlmočníckej služby. ktorými sú 1. 2. 4. 4. zariadenie núdzového bývania. ktorú prevažne vykonávajú verejnoprávne korporácie. nízkoprahové denné centrum. realizácia a aplikácia práva. sprostredkovanie osobnej asistencie.obsahuje normy upravujúce kompetenciu .

Kritéria určenia miestnej príslušnosti: . ktoré uskutočňujú správne konanie a rozhodnú o veci. Funkčná pôsobnosť zabezpečuje účelnú deľbu práce medzi jednotlivými časťami celku. určí sa miestom trvalého bydliska účastníka. ÚLOHA NEŠTÁTNYCH SUBJEKTOV V SYSTÉME SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA . odňatie. len vtedy ak na konanie.správne právo procesné .sú nositelia procesných práv a povinnosti. .vecná .v konaní. územný orgán štátnej správy a miestny orgán štátnej správy.viac orgánov s miestnou príslušnosťou chce vo veci konať.miesto tejto nehnuteľnosti .správne organy.je tvorené normami. (ústava. ústavné zákony. komisia). Rozhodnutie vydané iným než vecne príslušným orgánom sa pokladá za paakt. vyhlášky. ktorý z vecne príslušných SO je na určitom území oprávnený vo veci rozhodnúť. alebo štátom splnomocnenými orgánmi. Ide o priznanie. t. Vecnú príslušnosť treba posudzovať aj podľa procesnoprávnych a hmotno-právnych predpisov.určuje orgán ktorej kategórie (správy) a ktorého stupňa (miestne) sú kompetentné rozhodovať v správnom konaní v I. Správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa určí. samosprávne orgány a orgány verejnoprávnych korporácii. alebo povinnosti účastníkov konania Prameňom správneho práva . ktorá Je predmetom konania (orgány samosprávy a orgány verejnoprávnych korporácii.funkčná .správnych orgánov. zmenu. ktorých sa ma v konaní rozhodnúť.j. Pri pozitívnom kompetenčnom konflikte uskutoční správne konanie ten správny orgán. právne záväzné akty EÚ) SPRÁVNE ORGÁNY – správne konanie Správnym orgánom na správne konanie sú orgán štátnej správy. Subjekty správneho konania: . Orgán. ktorý je povolaný uskutočniť konanie musí mať príslušnosť. ktoré sú vydané štátnymi. právom chránenom záujme alebo o povinnosti. Výnimočne môžu nimi byť aj orgány neštátnych (spoločenských) organizáciu. vykoná konanie. ak ich na to výslovne splnomocňuje zákon) . ktoré upravujú procesné postupy subjektov v súvislosti s aplikáciou hmotnoprávnej normy na konkrétny prípad v oblasti verejnej správy.ak sa neurčí podľa predchádzajúcich. 30. .miestna .určuje. . priebeh a výsledok správneho konania a bez ktorých by bolo správne konanie nemysliteľné.j. sídlom PO. ak ich na to výslovne splnomocňuje zákon. . ktorí majú podstatní vplyv na začiatok.miesto jeho činnosti (priestupok) .účastníci správneho konania fyzické alebo právnické osoby o právach. ktorý 2 viacerých orgánov nepokladajúcich sa 2a príslušné. ktorý ho začal. Kompetenčné konflikty! .pozitíve . urobil vo veci prvý procesný úkon. alebo zistenie určitých práv.určuje. ktorá časť alebo útvar organizačného celku vecne príslušného SO Je povolaný vo veci konať a v ktorom stupni (odbor. stupni. všeobecne záväzné nariadenia. Rozhodnutie – je výsledkom a záverom správneho konania.sú všeobecne záväzné právne predpisy.v konaní o nehnuteľnosť . SUBJEKTY SPRÁVNEHO KONANIA Subjekty správneho konania . v ktorom Ide o činnosť účastníka SK .negatívne . t. vydaný správnym orgánom.ani jeden 2 viacerých s miestnou príslušnosťou nechce konať. v ktorom rozhodujú bola osobitným zákonom rozšírená platnosť správneho konania. Rozhodnutie vydané iným funkčne nepríslušným SO sa pokladá za zrušiteľný akt. práva a povinnosti fyzických a právnických osôb .

ktorej predmetom je poskytovanie týchto všeobecne prospešných služieb: rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt. Iniciátormi vzniku občianskych združení môžu byť napr. Najtypickejšou cieľovou skupinou nadácií sú deti a mládež a zdravotne postihnuté deti a dospelí.upozorňuje vládnych činiteľov.sú neziskové právnické osoby. doplnkové vzdelávanie pre deti a mládež. pôsobia na neziskovom základe a ich poslaním je obhajovať. ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.účelové združenie vecí. poskytovanie sociálnych služieb OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ . 2. sú samosprávne MVO plnia úlohy: . aj keď v sektore pôsobia aj platení zamestnanci. neziskové organizácie. mestá a obce. Neinvestičné fondy . ktoré združujú peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecno-prospešného účelu alebo na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb. Nadácie . dobrovoľnícky charakter – vysoký podiel dobrovoľníckej práce. ochrana a tvorba životného prostredia. Účel: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt. solidarita. Najčastejšími adresátmi činnosti občianskych združení v tejto oblasti sú: zdravotne postihnutí občania. čo ich radí i k sociálnym subjektom MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE Charakteristika MVO: tretí sektor . zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt. ktoré poskytujú verejnoprospešné služby. realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov. ochrany a tvorby životného prostredia. neinvestičné fondy). rozvíjať humanitné a sociálne záujmy. doplnkové vzdelávanie mládeže a detí. cenných papierov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt. humanitná starostlivosť.organizácie združujúce fyzické alebo právnické osoby.ktorý pôsobí v priestore medzi štátom a trhom.Pod neštátnymi sociálnymi subjektmi rozumieme združenia. starší občania.sprostredkovateľa medzi štátom a občanmi . sebauvedomenie. zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt a na podporu zdravia a vzdelávania. Najčastejšie poskytovanými službami sú: sociálne poradenstvo. nadácie. tvorba a ochrana životného prostredia. ochrana a tvorba životného prostredia. mládež. nezávislé od štátu a trhu. 1. denný stacionár 3. ktoré zriaďovateľ určil na plnenie všeobecne prospešného účelu Nadácia sa zriaďuje najmä za účelom rozvoja duchovných hodnôt.prispieva k riešeniu problémov a tvorbe kompromisov medzi rôznymi skupinami v spoločnosti . sú neziskové (prípadný zisk investujú do ďalších verejnoprospešných programov). ktoré sú od vlády nezávislé. ochrana ľudských práv. Občianske združenia . dobrovoľnosť. hnutia (nadácie. orgány a inštitúcie na záujmy občanov . organizácií je samoorganizácia. ekonomických a politických otázok na Slovensku majú MVO 4 právne formy: občianske združenia.povzbudzuje jednotlivcov pri aktivitách pre verejné blaho a napomáha pri riešení sociálnych. peňažných prostriedkov. Prospešným účelom je najmä: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt. ochrana a podpora zdravia a vzdelávania. Je to právnická osoba. terénna sociálna rehabilitácia. neúplné rodiny. rozvoj sociálnych služieb 4. toxikomani. participácia. bezdomovci. Charakteristickými črtami vzniku i fungovania týchto združení. humanitná starostlivosť. cirkvi. neinvestičné fondov a neziskové organizácie. Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. neziskovosť.

záujmové spolky. voľnočasové združenia. ale i športové kluby. obnove občianskej spoločnosti v tomto význame možno teda hovoriť až po páde komunistického režimu v roku 1989. úlohy a kompetencie upravené priamo v zákone. profesijné komory a ďalšie inštitúcie organizovaných záujmov. ale verejná kontrola. či už je to záujem vyšší. politická moc) a ktorých účelom nie je dosahovanie zisku (trh. či individuálny. všeobecná vláda. podnikateľský sektor). Tvoria ju MVO. Špecifickú a autonómnu súčasť občianskej spoločnosti predstavujú cirkvi a náboženské spoločnosti Občianska spoločnosť je vytváraná slobodnými aktivitami občanov. občianska spoločnosť na Slovensku sa prejavuje ako významná prekážka presadenia nedemokratických tendencií a má vysokú schopnosť mobilizácie v konflikte s politickou mocou. verejný sektor. resp. ktorá takéto tendencie presadzuje . alebo čiastkový. ktoré sú nezávislé od verejnej moci (štát. skupinový. všeobecný.- - - predstavuje tretí sektor spoločnosti existujúci popri štáte a trhu. z ktorých niektoré majú svoje konkrétne postavenie. stavovské združenia. ´patria sem aj občianske iniciatívy. O utváraní. verejný. realizácia nejakého záujmu. ktoré nemajú inštitucionalizovanú a formalizovanú podobu a nedisponujú vlastnou právnou subjektivitou. V totalitnom režime boli (až na výnimky) aj občianske aktivity podobne ako ekonomika pod kontrolou politickej moci. kluby a aktivity. Na druhej strane sem však patria aj odborové a zamestnávateľské zväzy.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->