Neohybné slovné druhy Ostatné slovné druhy, a to príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia sú neohybné, pri použití vo vete

nemenia svoj tvar. Podávame ich stručnú charakteristiku s dôrazom na ich funkciu vo vete. Predložky, spojky, častice a citoslovcia Predložky, spojky a častice sú neplnovýznamové slová, ktoré nič nepomenúvajú, majú však dôležitú funkciu v stavbe vety, vyjadrujú vzťahy. Keďže sú neplnovýznamové a vo vete nemajú funkciu vetného člena, nazývame ich aj gramatickými slovami. Predložky vyjadrujú vzťahy medzi slovami vo vete. Tieto vzťahy môžu byť polohové – určujú polohu predmetu (kniha je na stole), smerové – určujú, akým smerom sa predmet pohybuje (zo školy, do školy), časové – hovoria, kedy sa udalosť odohrala (v marci, cez víkend). Predložky však vyjadrujú vzťahy medzi slovami nesamostatne – aj dané slovo vo vete musí byť v istom páde, samotná predložka na vyjadrenie jeho vzťahu k iným slovám nestačí: pred strom (smer), pred stromom (miesto). Spojky spájajú slová alebo vety a vyjadrujú vzťahy medzi nimi. Vzťahy medzi slovami a vetami (na rozdiel od predložiek) vyjadrujú samostatne, slová nemusia meniť svoj tvar: otec a mama; ani otec, ani mama; otec alebo mama. Cvičenie1. V bežnej jazykovej praxi sa na vyjadrenie istých významových vzťahov používajú nesprávne, resp. nevhodné predložkové konštrukcie. Nahraďte ich správnymi. cez všetky protesty nič sa nedosiahlo, pracovať cez čas, je za päť minút dvanásť, upracovať sa k smrti, želať šťastie k novému roku, mať ďaleko k spokojnosti, zmeniť sa k nepoznaniu, mám k vám otázku, prinútiť k odchodu, nie je k dostaniu, mať čas k riešeniu, mať k tomu dôvod, ísť k zápisu, poznámky k referátu, k môjmu šťastiu neprišiel, ísť na hotel (na internát, na záhradu), hrať na husle, mať na tom záujem, prišlo ich na päťdesiat, nad čím pracujete?, stále po mne čosi chce, po dobu troch rokov vykonával vojenskú službu, bol po zásluhe odmenený, budeme bývať po dvoch, ísť pre chlieb (pre lekára), mať dôvod pre oslavu, mať podmienky pre štúdium, bojovať pre spravodlivosť, byť u moci, riaditeľ je u seba, odpočinúť si u potoka, rečniť u príležitosti osláv, prednáška sa začne za hodinu, je naňho milá, bývať na jednej izbe, v nedeľu sme boli na huby, hovoriť na mikrofón; Na poradu som nemohol prísť kvôli chorobe. Vydali sme pokyny pre ošetrovanie stromov. To je pre začiatok všetko. Musíme zvážiť všetky pre a proti. Kto hlasuje (kto je) pre predložený návrh. Vlak je pripravený k odchodu. Vzhľadom k tomu, že... Písanie spojok Spolu sa píšu spojkové výrazy - s druhou časťou -že, napr. akože, pretože, lenže, čiže, keďže, ibaže; - s druhou časťou -by, napr. žeby, akoby, keby, aby.

Zapamätajte si: Spojka žeby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť spojkou aby, napr. Deti sa tuhšie k sebe primkli, žeby (aby) premohli strach. V opačnom prípade sa píše oddelene, napr. Neverila som tomu, že by bol doma. Spojka akoby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť výrazom ako keby, napr. Robil som sa akoby (ako keby) ma to nezaujímalo. V opačnom prípade sa ako by píše oddelene, napr. Neviem, ako by si to napísala.

len čo. bol môj známy. a preto šiel do obchodu. Doplňte čiarky v priraďovacích súvetiach. Potom sme išli na hrad Beckov a hneď o pár hodín nám letelo lietadlo z Prahy. Ani nenadával ani nefauloval ani neprotestoval a predsa mu dal rozhodca žltú kartu. Nebolo mi to všetko jasné a tak som sa radšej spýtal nášho učiteľa.) Zápas sa skončil(. čiarka sa nepíše. aj na sladkosti zostalo. máme náhradný plán. ani. Ani som sa nesnažil a predsa som sa dostal do ďalšieho kola.) Pri zdvojených spojkách sa pred druhou spojkou vždy píše čiarka. Budeme sa len tak pofľakovať či posedávať po kaviarňach. ani keby (ale: avšak). Cvičenie 2. Už je tu koniec leta a teplo nie a nie odísť.. a preto. a teda. ktorého sme stretli. ale. čiarka sa musí písať. a teda. nietožeby/nie to že by. a jednako a pritom. Ani nám nepomohol. . a predsa. Aj koňa kúpil. Podraďovacie súvetia sa skladajú z hlavnej a vedľajšej vety. napr. bez toho. Chlap. i karty hrať. že sa to nepodarí. Pred týmito spojkami sa môže. nieto/nie to. a jednako sme boli šťastní. i keby. Stál úplne na okraji jamy a to sa mu napokon nevyplatilo. i. či. . (Podraďovacie súvetie. Budeme mávať zástavami alebo spievať chorály. Ani sa riadne nenaučil ani sa nebol ospravedlniť a preto dostal nedostatočnú. Mohli sme i spievať. Či Dušan či Karol ale obaja dokázali svoju vysokú kvalitu. pretože nevyjadrujú zlučovací vzťah. a jednako. a tak sme sa pobrali domov. a tak. ale domov sme nešli.) Spýtame sa. (Odporovací vzťah. napr. . čiarka sa nepíše. Bol hladný. či by nám nepomohli. napr. a predsa nikto neodišiel. (Predmetová vedľajšia veta. zatiaľ čo. aj.Osobitne sa píšu viacslovné zložené spojky . i pálenku piť. Bol už večer.s časticou čo.) Vyliezli sme na kopec. ani. ak vyjadrujú iný ako zlučovací vzťah.ktoré vznikli z druhotných predložiek a spojok. Spojka či sa dá nahradiť spojkou a: Budeme hrať futbal a posedávať pod stromami. ani sa nás nezastal. namiesto toho.) Vedľajšia veta vložená do hlavnej vety sa oddeľuje čiarkou z oboch strán: V prípade. (Prívlastková vedľajšia veta. Bol to môj starý dobrý kamarát a navyše sme kedysi sedeli v jednej lavici. (Zlučovací vzťah. Čiarka sa píše aj pred spojkovými výrazmi a preto. nietoby/nie to by. a pritom sme boli kamaráti. i tak. napr. no nemusí čiarka písať iba v prípade. Nemali sme peniaze.obsahujúce prvotné spojky a. Písanie čiarok v súvetiach Čiarka v priraďovacích súvetiach sa píše pred všetkými spájacími spojkami okrem a. Skončili sme. Vedľajšia veta sa od hlavnej vždy oddeľuje čiarkou. Spýtal sa. aj keď. čo ako. Jeho nálada sa neskôr výrazne zlepšila aj sa dal do spevu s nami. alebo. aby. čiarka sa môže. Pri troch a viacerých rovnakých spojkách sa čiarka píše pred druhou a každou ďalšou. Zápas sa skončil a išli sme domov. Ako sme prišli tak sme i odišli a ešte nás aj biť chceli. ktorý bol najvyšší. aby. Podviedol ma. (Zlučovací vzťah.) a domov sme nešli. a čo. Skončil som medzi poslednými a tak som sa snažil. ale väčšinou podraďovací. a predsa. Tu sa zjavil ako duch zo záhrobia tu nás naplašil v tmavej uličke.. Spojka a sa dá nahradiť synonymnou spojkou ale: Zápas sa skončil. no nemusí písať.) Budeme hrať futbal či posedávať pod stromami. aj. Niektoré spojky sa píšu spolu aj osobitne. i. Buď sa na ten test riadne pripravíte alebo budete musieť skúšku znova opakovať. koľko nás je.

ani ustálenú písanú podobu (citoslovce smiechu sa môže zapísať rôznym spôsobom: chacha. cingi-lingi. či sa hnevám na teba! Bolo to vlastne celkom dobré riešenie. preto ich vždy oddeľujeme čiarkami. prekvapenie. príslovka. Dočerta! . vitajte. dobrý deň. heš. čľup.Častice Častice majú vo vete dve funkcie: hovoriaci nimi nadväzuje na predchádzajúci kontext alebo situáciu a zároveň nimi vyjadruje svoj postoj k výpovedi alebo k jej časti.. ha-ha. Vyhľadajte častice a sledujte ich funkciu v nasledovných ukážkach. ). mrš. – častica) Citoslovcia Citoslovcia sú neplnovýznamové slová. alebo napodobňujú zvuky (mňau. mnohé dokonca nemajú ani jednoznačný význam (jaj môže vyjadrovať bolesť. bác. údiv. (ako? – príslovka) Vážne. Pokazilo sa mi auto. pŕŕ). hohoho. he-he-he. častice vyjadrujú vzťahy hovoriaceho k tomu. jaj. predložka. to je ale dobrý vtip! „Čau!“ zakričal a už ho nebolo. čau. ktoré vyjadrujú mimovoľné city (haha. Choď trochu rýchlejšie! Veď nás predbehne aj bicykel! Skok padákom bol určite ten najkrajší zážitok. vôľu (ahoj. čo povedal. závisí od jeho konkrétneho použitia: Stretneme sa za školou. haf. prepáčte.. A čo mám s tým robiť? Jaj.). au. pochopenie niečoho. (naozaj. klop). pif-paf. či je slovo vo vete časticou. (spojka) Či som sa ťa zľakla! (častica) Otec hovoril vážne. či ti rozumiem.. (predložka) Čo to máš za účes? (častica) Neviem. smútok.. pri iných hodnotiaca. hihi. Časticou môže byť vo vete aj iný slovný druh. výkričníkom alebo tvoria samostatnú vetu: Hihi. ktoré vyjadrujú vzťahy medzi slovami. chichi. Citoslovcia sú neohybné. spojka. Citoslovcia vo vetách nevstupujú do vzťahov s inými slovami. fuj). To. otec o tom hovoril. pśśśt. Na rozdiel od predložiek a spojok. chichi. Cvičenie 2 Pri niektorých časticiach prevláda nadväzovacia funkcia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful