Neohybné slovné druhy Ostatné slovné druhy, a to príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia sú neohybné, pri použití vo vete

nemenia svoj tvar. Podávame ich stručnú charakteristiku s dôrazom na ich funkciu vo vete. Predložky, spojky, častice a citoslovcia Predložky, spojky a častice sú neplnovýznamové slová, ktoré nič nepomenúvajú, majú však dôležitú funkciu v stavbe vety, vyjadrujú vzťahy. Keďže sú neplnovýznamové a vo vete nemajú funkciu vetného člena, nazývame ich aj gramatickými slovami. Predložky vyjadrujú vzťahy medzi slovami vo vete. Tieto vzťahy môžu byť polohové – určujú polohu predmetu (kniha je na stole), smerové – určujú, akým smerom sa predmet pohybuje (zo školy, do školy), časové – hovoria, kedy sa udalosť odohrala (v marci, cez víkend). Predložky však vyjadrujú vzťahy medzi slovami nesamostatne – aj dané slovo vo vete musí byť v istom páde, samotná predložka na vyjadrenie jeho vzťahu k iným slovám nestačí: pred strom (smer), pred stromom (miesto). Spojky spájajú slová alebo vety a vyjadrujú vzťahy medzi nimi. Vzťahy medzi slovami a vetami (na rozdiel od predložiek) vyjadrujú samostatne, slová nemusia meniť svoj tvar: otec a mama; ani otec, ani mama; otec alebo mama. Cvičenie1. V bežnej jazykovej praxi sa na vyjadrenie istých významových vzťahov používajú nesprávne, resp. nevhodné predložkové konštrukcie. Nahraďte ich správnymi. cez všetky protesty nič sa nedosiahlo, pracovať cez čas, je za päť minút dvanásť, upracovať sa k smrti, želať šťastie k novému roku, mať ďaleko k spokojnosti, zmeniť sa k nepoznaniu, mám k vám otázku, prinútiť k odchodu, nie je k dostaniu, mať čas k riešeniu, mať k tomu dôvod, ísť k zápisu, poznámky k referátu, k môjmu šťastiu neprišiel, ísť na hotel (na internát, na záhradu), hrať na husle, mať na tom záujem, prišlo ich na päťdesiat, nad čím pracujete?, stále po mne čosi chce, po dobu troch rokov vykonával vojenskú službu, bol po zásluhe odmenený, budeme bývať po dvoch, ísť pre chlieb (pre lekára), mať dôvod pre oslavu, mať podmienky pre štúdium, bojovať pre spravodlivosť, byť u moci, riaditeľ je u seba, odpočinúť si u potoka, rečniť u príležitosti osláv, prednáška sa začne za hodinu, je naňho milá, bývať na jednej izbe, v nedeľu sme boli na huby, hovoriť na mikrofón; Na poradu som nemohol prísť kvôli chorobe. Vydali sme pokyny pre ošetrovanie stromov. To je pre začiatok všetko. Musíme zvážiť všetky pre a proti. Kto hlasuje (kto je) pre predložený návrh. Vlak je pripravený k odchodu. Vzhľadom k tomu, že... Písanie spojok Spolu sa píšu spojkové výrazy - s druhou časťou -že, napr. akože, pretože, lenže, čiže, keďže, ibaže; - s druhou časťou -by, napr. žeby, akoby, keby, aby.

Zapamätajte si: Spojka žeby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť spojkou aby, napr. Deti sa tuhšie k sebe primkli, žeby (aby) premohli strach. V opačnom prípade sa píše oddelene, napr. Neverila som tomu, že by bol doma. Spojka akoby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť výrazom ako keby, napr. Robil som sa akoby (ako keby) ma to nezaujímalo. V opačnom prípade sa ako by píše oddelene, napr. Neviem, ako by si to napísala.

alebo. Skončili sme. čiarka sa nepíše. i pálenku piť. nieto/nie to. napr. Budeme sa len tak pofľakovať či posedávať po kaviarňach.) Vyliezli sme na kopec. Aj koňa kúpil. Buď sa na ten test riadne pripravíte alebo budete musieť skúšku znova opakovať. Doplňte čiarky v priraďovacích súvetiach. zatiaľ čo. Ani som sa nesnažil a predsa som sa dostal do ďalšieho kola.) a domov sme nešli.ktoré vznikli z druhotných predložiek a spojok. ak vyjadrujú iný ako zlučovací vzťah. a čo. . Mohli sme i spievať. aby. čiarka sa môže. čo ako.) Spýtame sa. a tak. Ani sa riadne nenaučil ani sa nebol ospravedlniť a preto dostal nedostatočnú. ktorý bol najvyšší.) Pri zdvojených spojkách sa pred druhou spojkou vždy píše čiarka. Bol to môj starý dobrý kamarát a navyše sme kedysi sedeli v jednej lavici. aj. a teda. Ani nám nepomohol. (Podraďovacie súvetie.. nietoby/nie to by.) Vedľajšia veta vložená do hlavnej vety sa oddeľuje čiarkou z oboch strán: V prípade. ktorého sme stretli. Spojka či sa dá nahradiť spojkou a: Budeme hrať futbal a posedávať pod stromami. Cvičenie 2. Skončil som medzi poslednými a tak som sa snažil. a jednako a pritom. Pred týmito spojkami sa môže. (Zlučovací vzťah. napr. Nemali sme peniaze. a predsa. a jednako. Ani nenadával ani nefauloval ani neprotestoval a predsa mu dal rozhodca žltú kartu. a jednako sme boli šťastní. ale väčšinou podraďovací. Bol už večer. i keby. napr. i tak. Vedľajšia veta sa od hlavnej vždy oddeľuje čiarkou. bez toho.s časticou čo. Spýtal sa. Nebolo mi to všetko jasné a tak som sa radšej spýtal nášho učiteľa. či by nám nepomohli. Chlap. Ako sme prišli tak sme i odišli a ešte nás aj biť chceli. (Odporovací vzťah. Jeho nálada sa neskôr výrazne zlepšila aj sa dal do spevu s nami. aby.. Podviedol ma. (Predmetová vedľajšia veta.obsahujúce prvotné spojky a. . a predsa nikto neodišiel. či. ani keby (ale: avšak). len čo. a tak sme sa pobrali domov. napr. (Prívlastková vedľajšia veta. i. Spojka a sa dá nahradiť synonymnou spojkou ale: Zápas sa skončil. Niektoré spojky sa píšu spolu aj osobitne. a preto. i. a teda. a predsa. . Zápas sa skončil a išli sme domov. no nemusí písať.) Zápas sa skončil(. že sa to nepodarí. Podraďovacie súvetia sa skladajú z hlavnej a vedľajšej vety. Bol hladný. Budeme mávať zástavami alebo spievať chorály. čiarka sa musí písať. Či Dušan či Karol ale obaja dokázali svoju vysokú kvalitu. a pritom sme boli kamaráti.Osobitne sa píšu viacslovné zložené spojky . (Zlučovací vzťah. nietožeby/nie to že by. Písanie čiarok v súvetiach Čiarka v priraďovacích súvetiach sa píše pred všetkými spájacími spojkami okrem a. Čiarka sa píše aj pred spojkovými výrazmi a preto. koľko nás je. namiesto toho. Tu sa zjavil ako duch zo záhrobia tu nás naplašil v tmavej uličke. aj na sladkosti zostalo. i karty hrať. a preto šiel do obchodu. ani. bol môj známy. ani. pretože nevyjadrujú zlučovací vzťah. Stál úplne na okraji jamy a to sa mu napokon nevyplatilo.) Budeme hrať futbal či posedávať pod stromami. máme náhradný plán. aj keď. aj. Pri troch a viacerých rovnakých spojkách sa čiarka píše pred druhou a každou ďalšou. čiarka sa nepíše. ale. no nemusí čiarka písať iba v prípade. ale domov sme nešli. Už je tu koniec leta a teplo nie a nie odísť. ani sa nás nezastal. Potom sme išli na hrad Beckov a hneď o pár hodín nám letelo lietadlo z Prahy.

prekvapenie. ha-ha. či ti rozumiem. ktoré vyjadrujú mimovoľné city (haha. mrš. Vyhľadajte častice a sledujte ich funkciu v nasledovných ukážkach. fuj). chichi. otec o tom hovoril. au. čo povedal. pochopenie niečoho.. čau.. to je ale dobrý vtip! „Čau!“ zakričal a už ho nebolo. Citoslovcia vo vetách nevstupujú do vzťahov s inými slovami. (naozaj. A čo mám s tým robiť? Jaj.. ). vitajte. Cvičenie 2 Pri niektorých časticiach prevláda nadväzovacia funkcia. príslovka. (spojka) Či som sa ťa zľakla! (častica) Otec hovoril vážne. hihi.Častice Častice majú vo vete dve funkcie: hovoriaci nimi nadväzuje na predchádzajúci kontext alebo situáciu a zároveň nimi vyjadruje svoj postoj k výpovedi alebo k jej časti. výkričníkom alebo tvoria samostatnú vetu: Hihi. haf. predložka. čľup. hohoho. cingi-lingi. dobrý deň. pŕŕ). Choď trochu rýchlejšie! Veď nás predbehne aj bicykel! Skok padákom bol určite ten najkrajší zážitok. ani ustálenú písanú podobu (citoslovce smiechu sa môže zapísať rôznym spôsobom: chacha. vôľu (ahoj. heš. Dočerta! . či je slovo vo vete časticou. pśśśt. či sa hnevám na teba! Bolo to vlastne celkom dobré riešenie. preto ich vždy oddeľujeme čiarkami. (predložka) Čo to máš za účes? (častica) Neviem. Citoslovcia sú neohybné. prepáčte. klop). Pokazilo sa mi auto. – častica) Citoslovcia Citoslovcia sú neplnovýznamové slová. chichi. smútok. spojka. bác. pif-paf. he-he-he. To. Časticou môže byť vo vete aj iný slovný druh. mnohé dokonca nemajú ani jednoznačný význam (jaj môže vyjadrovať bolesť.. Na rozdiel od predložiek a spojok. jaj. alebo napodobňujú zvuky (mňau. závisí od jeho konkrétneho použitia: Stretneme sa za školou. častice vyjadrujú vzťahy hovoriaceho k tomu. ktoré vyjadrujú vzťahy medzi slovami. (ako? – príslovka) Vážne. údiv.). pri iných hodnotiaca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful