Neohybné slovné druhy Ostatné slovné druhy, a to príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia sú neohybné, pri použití vo vete

nemenia svoj tvar. Podávame ich stručnú charakteristiku s dôrazom na ich funkciu vo vete. Predložky, spojky, častice a citoslovcia Predložky, spojky a častice sú neplnovýznamové slová, ktoré nič nepomenúvajú, majú však dôležitú funkciu v stavbe vety, vyjadrujú vzťahy. Keďže sú neplnovýznamové a vo vete nemajú funkciu vetného člena, nazývame ich aj gramatickými slovami. Predložky vyjadrujú vzťahy medzi slovami vo vete. Tieto vzťahy môžu byť polohové – určujú polohu predmetu (kniha je na stole), smerové – určujú, akým smerom sa predmet pohybuje (zo školy, do školy), časové – hovoria, kedy sa udalosť odohrala (v marci, cez víkend). Predložky však vyjadrujú vzťahy medzi slovami nesamostatne – aj dané slovo vo vete musí byť v istom páde, samotná predložka na vyjadrenie jeho vzťahu k iným slovám nestačí: pred strom (smer), pred stromom (miesto). Spojky spájajú slová alebo vety a vyjadrujú vzťahy medzi nimi. Vzťahy medzi slovami a vetami (na rozdiel od predložiek) vyjadrujú samostatne, slová nemusia meniť svoj tvar: otec a mama; ani otec, ani mama; otec alebo mama. Cvičenie1. V bežnej jazykovej praxi sa na vyjadrenie istých významových vzťahov používajú nesprávne, resp. nevhodné predložkové konštrukcie. Nahraďte ich správnymi. cez všetky protesty nič sa nedosiahlo, pracovať cez čas, je za päť minút dvanásť, upracovať sa k smrti, želať šťastie k novému roku, mať ďaleko k spokojnosti, zmeniť sa k nepoznaniu, mám k vám otázku, prinútiť k odchodu, nie je k dostaniu, mať čas k riešeniu, mať k tomu dôvod, ísť k zápisu, poznámky k referátu, k môjmu šťastiu neprišiel, ísť na hotel (na internát, na záhradu), hrať na husle, mať na tom záujem, prišlo ich na päťdesiat, nad čím pracujete?, stále po mne čosi chce, po dobu troch rokov vykonával vojenskú službu, bol po zásluhe odmenený, budeme bývať po dvoch, ísť pre chlieb (pre lekára), mať dôvod pre oslavu, mať podmienky pre štúdium, bojovať pre spravodlivosť, byť u moci, riaditeľ je u seba, odpočinúť si u potoka, rečniť u príležitosti osláv, prednáška sa začne za hodinu, je naňho milá, bývať na jednej izbe, v nedeľu sme boli na huby, hovoriť na mikrofón; Na poradu som nemohol prísť kvôli chorobe. Vydali sme pokyny pre ošetrovanie stromov. To je pre začiatok všetko. Musíme zvážiť všetky pre a proti. Kto hlasuje (kto je) pre predložený návrh. Vlak je pripravený k odchodu. Vzhľadom k tomu, že... Písanie spojok Spolu sa píšu spojkové výrazy - s druhou časťou -že, napr. akože, pretože, lenže, čiže, keďže, ibaže; - s druhou časťou -by, napr. žeby, akoby, keby, aby.

Zapamätajte si: Spojka žeby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť spojkou aby, napr. Deti sa tuhšie k sebe primkli, žeby (aby) premohli strach. V opačnom prípade sa píše oddelene, napr. Neverila som tomu, že by bol doma. Spojka akoby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť výrazom ako keby, napr. Robil som sa akoby (ako keby) ma to nezaujímalo. V opačnom prípade sa ako by píše oddelene, napr. Neviem, ako by si to napísala.

nieto/nie to. Skončil som medzi poslednými a tak som sa snažil. Pri troch a viacerých rovnakých spojkách sa čiarka píše pred druhou a každou ďalšou. Niektoré spojky sa píšu spolu aj osobitne. i tak. Už je tu koniec leta a teplo nie a nie odísť. ani. Spojka a sa dá nahradiť synonymnou spojkou ale: Zápas sa skončil. ak vyjadrujú iný ako zlučovací vzťah. Ani nám nepomohol. i keby. a tak. . Spýtal sa.Osobitne sa píšu viacslovné zložené spojky . . a tak sme sa pobrali domov. čiarka sa nepíše. bez toho. ale. ale domov sme nešli. Budeme mávať zástavami alebo spievať chorály.ktoré vznikli z druhotných predložiek a spojok. Ani sa riadne nenaučil ani sa nebol ospravedlniť a preto dostal nedostatočnú. či by nám nepomohli.) Vedľajšia veta vložená do hlavnej vety sa oddeľuje čiarkou z oboch strán: V prípade.) Pri zdvojených spojkách sa pred druhou spojkou vždy píše čiarka. a predsa. aj na sladkosti zostalo. Bol už večer. Mohli sme i spievať. čo ako. koľko nás je. a jednako sme boli šťastní.s časticou čo. a predsa. Písanie čiarok v súvetiach Čiarka v priraďovacích súvetiach sa píše pred všetkými spájacími spojkami okrem a. aby. pretože nevyjadrujú zlučovací vzťah. Zápas sa skončil a išli sme domov. len čo. a preto. Ani som sa nesnažil a predsa som sa dostal do ďalšieho kola.) Vyliezli sme na kopec.. a preto šiel do obchodu. a čo. máme náhradný plán. a teda. a jednako a pritom. ktorý bol najvyšší. Buď sa na ten test riadne pripravíte alebo budete musieť skúšku znova opakovať. ale väčšinou podraďovací. napr. Podviedol ma.. aby. Stál úplne na okraji jamy a to sa mu napokon nevyplatilo. napr. Chlap. aj. Bol hladný. ktorého sme stretli.) a domov sme nešli. Či Dušan či Karol ale obaja dokázali svoju vysokú kvalitu. Ako sme prišli tak sme i odišli a ešte nás aj biť chceli. Tu sa zjavil ako duch zo záhrobia tu nás naplašil v tmavej uličke. Nebolo mi to všetko jasné a tak som sa radšej spýtal nášho učiteľa. (Prívlastková vedľajšia veta. no nemusí čiarka písať iba v prípade. a pritom sme boli kamaráti.obsahujúce prvotné spojky a. Spojka či sa dá nahradiť spojkou a: Budeme hrať futbal a posedávať pod stromami.) Zápas sa skončil(. Budeme sa len tak pofľakovať či posedávať po kaviarňach. Bol to môj starý dobrý kamarát a navyše sme kedysi sedeli v jednej lavici. a predsa nikto neodišiel.) Budeme hrať futbal či posedávať pod stromami. . Doplňte čiarky v priraďovacích súvetiach. i. aj. i karty hrať. Jeho nálada sa neskôr výrazne zlepšila aj sa dal do spevu s nami. alebo. napr. že sa to nepodarí. Pred týmito spojkami sa môže. ani. Nemali sme peniaze. a teda. Cvičenie 2. i pálenku piť. nietoby/nie to by. čiarka sa môže. (Predmetová vedľajšia veta. Ani nenadával ani nefauloval ani neprotestoval a predsa mu dal rozhodca žltú kartu. Potom sme išli na hrad Beckov a hneď o pár hodín nám letelo lietadlo z Prahy. ani keby (ale: avšak). (Zlučovací vzťah. a jednako. nietožeby/nie to že by. (Podraďovacie súvetie. Skončili sme. bol môj známy. i. ani sa nás nezastal. napr. čiarka sa musí písať. (Zlučovací vzťah. Aj koňa kúpil. čiarka sa nepíše. Čiarka sa píše aj pred spojkovými výrazmi a preto. namiesto toho. Vedľajšia veta sa od hlavnej vždy oddeľuje čiarkou. aj keď.) Spýtame sa. (Odporovací vzťah. či. zatiaľ čo. Podraďovacie súvetia sa skladajú z hlavnej a vedľajšej vety. no nemusí písať.

alebo napodobňujú zvuky (mňau. Vyhľadajte častice a sledujte ich funkciu v nasledovných ukážkach. čľup. jaj. čo povedal. chichi. (spojka) Či som sa ťa zľakla! (častica) Otec hovoril vážne. mnohé dokonca nemajú ani jednoznačný význam (jaj môže vyjadrovať bolesť. dobrý deň. chichi. fuj). pri iných hodnotiaca. smútok. ktoré vyjadrujú vzťahy medzi slovami.. vitajte. predložka. Časticou môže byť vo vete aj iný slovný druh. mrš. (naozaj. prepáčte. (predložka) Čo to máš za účes? (častica) Neviem. závisí od jeho konkrétneho použitia: Stretneme sa za školou. A čo mám s tým robiť? Jaj. (ako? – príslovka) Vážne. to je ale dobrý vtip! „Čau!“ zakričal a už ho nebolo. Na rozdiel od predložiek a spojok. heš. pśśśt. To.. či sa hnevám na teba! Bolo to vlastne celkom dobré riešenie. ktoré vyjadrujú mimovoľné city (haha. Citoslovcia sú neohybné. či ti rozumiem. otec o tom hovoril. ). he-he-he. pif-paf. čau.Častice Častice majú vo vete dve funkcie: hovoriaci nimi nadväzuje na predchádzajúci kontext alebo situáciu a zároveň nimi vyjadruje svoj postoj k výpovedi alebo k jej časti. častice vyjadrujú vzťahy hovoriaceho k tomu. hihi. au. bác. údiv. príslovka. ha-ha. spojka. Cvičenie 2 Pri niektorých časticiach prevláda nadväzovacia funkcia. preto ich vždy oddeľujeme čiarkami. hohoho... haf. Dočerta! .). Citoslovcia vo vetách nevstupujú do vzťahov s inými slovami. prekvapenie. – častica) Citoslovcia Citoslovcia sú neplnovýznamové slová. ani ustálenú písanú podobu (citoslovce smiechu sa môže zapísať rôznym spôsobom: chacha. pŕŕ). vôľu (ahoj. výkričníkom alebo tvoria samostatnú vetu: Hihi. klop). cingi-lingi. Choď trochu rýchlejšie! Veď nás predbehne aj bicykel! Skok padákom bol určite ten najkrajší zážitok. či je slovo vo vete časticou. Pokazilo sa mi auto. pochopenie niečoho.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful