Neohybné slovné druhy Ostatné slovné druhy, a to príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia sú neohybné, pri použití vo vete

nemenia svoj tvar. Podávame ich stručnú charakteristiku s dôrazom na ich funkciu vo vete. Predložky, spojky, častice a citoslovcia Predložky, spojky a častice sú neplnovýznamové slová, ktoré nič nepomenúvajú, majú však dôležitú funkciu v stavbe vety, vyjadrujú vzťahy. Keďže sú neplnovýznamové a vo vete nemajú funkciu vetného člena, nazývame ich aj gramatickými slovami. Predložky vyjadrujú vzťahy medzi slovami vo vete. Tieto vzťahy môžu byť polohové – určujú polohu predmetu (kniha je na stole), smerové – určujú, akým smerom sa predmet pohybuje (zo školy, do školy), časové – hovoria, kedy sa udalosť odohrala (v marci, cez víkend). Predložky však vyjadrujú vzťahy medzi slovami nesamostatne – aj dané slovo vo vete musí byť v istom páde, samotná predložka na vyjadrenie jeho vzťahu k iným slovám nestačí: pred strom (smer), pred stromom (miesto). Spojky spájajú slová alebo vety a vyjadrujú vzťahy medzi nimi. Vzťahy medzi slovami a vetami (na rozdiel od predložiek) vyjadrujú samostatne, slová nemusia meniť svoj tvar: otec a mama; ani otec, ani mama; otec alebo mama. Cvičenie1. V bežnej jazykovej praxi sa na vyjadrenie istých významových vzťahov používajú nesprávne, resp. nevhodné predložkové konštrukcie. Nahraďte ich správnymi. cez všetky protesty nič sa nedosiahlo, pracovať cez čas, je za päť minút dvanásť, upracovať sa k smrti, želať šťastie k novému roku, mať ďaleko k spokojnosti, zmeniť sa k nepoznaniu, mám k vám otázku, prinútiť k odchodu, nie je k dostaniu, mať čas k riešeniu, mať k tomu dôvod, ísť k zápisu, poznámky k referátu, k môjmu šťastiu neprišiel, ísť na hotel (na internát, na záhradu), hrať na husle, mať na tom záujem, prišlo ich na päťdesiat, nad čím pracujete?, stále po mne čosi chce, po dobu troch rokov vykonával vojenskú službu, bol po zásluhe odmenený, budeme bývať po dvoch, ísť pre chlieb (pre lekára), mať dôvod pre oslavu, mať podmienky pre štúdium, bojovať pre spravodlivosť, byť u moci, riaditeľ je u seba, odpočinúť si u potoka, rečniť u príležitosti osláv, prednáška sa začne za hodinu, je naňho milá, bývať na jednej izbe, v nedeľu sme boli na huby, hovoriť na mikrofón; Na poradu som nemohol prísť kvôli chorobe. Vydali sme pokyny pre ošetrovanie stromov. To je pre začiatok všetko. Musíme zvážiť všetky pre a proti. Kto hlasuje (kto je) pre predložený návrh. Vlak je pripravený k odchodu. Vzhľadom k tomu, že... Písanie spojok Spolu sa píšu spojkové výrazy - s druhou časťou -že, napr. akože, pretože, lenže, čiže, keďže, ibaže; - s druhou časťou -by, napr. žeby, akoby, keby, aby.

Zapamätajte si: Spojka žeby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť spojkou aby, napr. Deti sa tuhšie k sebe primkli, žeby (aby) premohli strach. V opačnom prípade sa píše oddelene, napr. Neverila som tomu, že by bol doma. Spojka akoby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť výrazom ako keby, napr. Robil som sa akoby (ako keby) ma to nezaujímalo. V opačnom prípade sa ako by píše oddelene, napr. Neviem, ako by si to napísala.

namiesto toho. nietožeby/nie to že by. Nebolo mi to všetko jasné a tak som sa radšej spýtal nášho učiteľa.. čiarka sa musí písať. no nemusí písať. Mohli sme i spievať. Skončil som medzi poslednými a tak som sa snažil. Ani sa riadne nenaučil ani sa nebol ospravedlniť a preto dostal nedostatočnú. .) Budeme hrať futbal či posedávať pod stromami. ani sa nás nezastal. alebo. Bol hladný. čiarka sa nepíše. i karty hrať. a tak sme sa pobrali domov. Čiarka sa píše aj pred spojkovými výrazmi a preto. bez toho. Zápas sa skončil a išli sme domov. a čo. Tu sa zjavil ako duch zo záhrobia tu nás naplašil v tmavej uličke. Budeme mávať zástavami alebo spievať chorály. Chlap. aj keď. že sa to nepodarí. nieto/nie to.) Zápas sa skončil(. a tak. no nemusí čiarka písať iba v prípade. len čo. . napr.) Pri zdvojených spojkách sa pred druhou spojkou vždy píše čiarka. či by nám nepomohli.obsahujúce prvotné spojky a. Vedľajšia veta sa od hlavnej vždy oddeľuje čiarkou.s časticou čo. Doplňte čiarky v priraďovacích súvetiach. ani. čiarka sa nepíše. Budeme sa len tak pofľakovať či posedávať po kaviarňach. aby. i. napr. ale väčšinou podraďovací. aby. nietoby/nie to by. . máme náhradný plán. a preto. aj na sladkosti zostalo. Podviedol ma. ale. či. aj.) Vyliezli sme na kopec. zatiaľ čo. Pri troch a viacerých rovnakých spojkách sa čiarka píše pred druhou a každou ďalšou. (Predmetová vedľajšia veta. i pálenku piť.) Spýtame sa. ktorý bol najvyšší. a predsa nikto neodišiel. a predsa. a pritom sme boli kamaráti. i tak. ale domov sme nešli. koľko nás je. ani. ani keby (ale: avšak). Písanie čiarok v súvetiach Čiarka v priraďovacích súvetiach sa píše pred všetkými spájacími spojkami okrem a. ktorého sme stretli. Cvičenie 2. i keby. čiarka sa môže. Aj koňa kúpil. Ani som sa nesnažil a predsa som sa dostal do ďalšieho kola. napr. (Prívlastková vedľajšia veta.Osobitne sa píšu viacslovné zložené spojky . Nemali sme peniaze. Ako sme prišli tak sme i odišli a ešte nás aj biť chceli. bol môj známy. Podraďovacie súvetia sa skladajú z hlavnej a vedľajšej vety. Spojka či sa dá nahradiť spojkou a: Budeme hrať futbal a posedávať pod stromami. i. Skončili sme. a jednako sme boli šťastní. Ani nenadával ani nefauloval ani neprotestoval a predsa mu dal rozhodca žltú kartu. Spojka a sa dá nahradiť synonymnou spojkou ale: Zápas sa skončil. (Podraďovacie súvetie. a jednako. a predsa. ak vyjadrujú iný ako zlučovací vzťah. Buď sa na ten test riadne pripravíte alebo budete musieť skúšku znova opakovať. a teda. pretože nevyjadrujú zlučovací vzťah. (Zlučovací vzťah. Bol už večer.) Vedľajšia veta vložená do hlavnej vety sa oddeľuje čiarkou z oboch strán: V prípade. Potom sme išli na hrad Beckov a hneď o pár hodín nám letelo lietadlo z Prahy. Ani nám nepomohol. Stál úplne na okraji jamy a to sa mu napokon nevyplatilo. (Odporovací vzťah. čo ako. Pred týmito spojkami sa môže.. Jeho nálada sa neskôr výrazne zlepšila aj sa dal do spevu s nami. napr. Už je tu koniec leta a teplo nie a nie odísť. Spýtal sa. a teda.) a domov sme nešli. a preto šiel do obchodu. Niektoré spojky sa píšu spolu aj osobitne. Bol to môj starý dobrý kamarát a navyše sme kedysi sedeli v jednej lavici. (Zlučovací vzťah. a jednako a pritom.ktoré vznikli z druhotných predložiek a spojok. Či Dušan či Karol ale obaja dokázali svoju vysokú kvalitu. aj.

To. (naozaj. čau. fuj). údiv. pochopenie niečoho. ktoré vyjadrujú vzťahy medzi slovami. (predložka) Čo to máš za účes? (častica) Neviem. Pokazilo sa mi auto. či je slovo vo vete časticou. pśśśt. spojka.. ). výkričníkom alebo tvoria samostatnú vetu: Hihi. bác. pif-paf. Dočerta! . Citoslovcia sú neohybné.). klop). Časticou môže byť vo vete aj iný slovný druh. he-he-he. otec o tom hovoril. mrš. hohoho. dobrý deň. vitajte. ktoré vyjadrujú mimovoľné city (haha. smútok.. prekvapenie.. Vyhľadajte častice a sledujte ich funkciu v nasledovných ukážkach. Cvičenie 2 Pri niektorých časticiach prevláda nadväzovacia funkcia. Na rozdiel od predložiek a spojok. častice vyjadrujú vzťahy hovoriaceho k tomu. preto ich vždy oddeľujeme čiarkami. to je ale dobrý vtip! „Čau!“ zakričal a už ho nebolo.Častice Častice majú vo vete dve funkcie: hovoriaci nimi nadväzuje na predchádzajúci kontext alebo situáciu a zároveň nimi vyjadruje svoj postoj k výpovedi alebo k jej časti. – častica) Citoslovcia Citoslovcia sú neplnovýznamové slová. haf. pri iných hodnotiaca. Choď trochu rýchlejšie! Veď nás predbehne aj bicykel! Skok padákom bol určite ten najkrajší zážitok. (spojka) Či som sa ťa zľakla! (častica) Otec hovoril vážne. ani ustálenú písanú podobu (citoslovce smiechu sa môže zapísať rôznym spôsobom: chacha. hihi. alebo napodobňujú zvuky (mňau. čľup. chichi. predložka. či ti rozumiem. cingi-lingi. au. prepáčte. vôľu (ahoj. príslovka. mnohé dokonca nemajú ani jednoznačný význam (jaj môže vyjadrovať bolesť. heš. závisí od jeho konkrétneho použitia: Stretneme sa za školou. ha-ha. Citoslovcia vo vetách nevstupujú do vzťahov s inými slovami. jaj. A čo mám s tým robiť? Jaj. (ako? – príslovka) Vážne.. čo povedal. či sa hnevám na teba! Bolo to vlastne celkom dobré riešenie. chichi. pŕŕ).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful