Neohybné slovné druhy Ostatné slovné druhy, a to príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia sú neohybné, pri použití vo vete

nemenia svoj tvar. Podávame ich stručnú charakteristiku s dôrazom na ich funkciu vo vete. Predložky, spojky, častice a citoslovcia Predložky, spojky a častice sú neplnovýznamové slová, ktoré nič nepomenúvajú, majú však dôležitú funkciu v stavbe vety, vyjadrujú vzťahy. Keďže sú neplnovýznamové a vo vete nemajú funkciu vetného člena, nazývame ich aj gramatickými slovami. Predložky vyjadrujú vzťahy medzi slovami vo vete. Tieto vzťahy môžu byť polohové – určujú polohu predmetu (kniha je na stole), smerové – určujú, akým smerom sa predmet pohybuje (zo školy, do školy), časové – hovoria, kedy sa udalosť odohrala (v marci, cez víkend). Predložky však vyjadrujú vzťahy medzi slovami nesamostatne – aj dané slovo vo vete musí byť v istom páde, samotná predložka na vyjadrenie jeho vzťahu k iným slovám nestačí: pred strom (smer), pred stromom (miesto). Spojky spájajú slová alebo vety a vyjadrujú vzťahy medzi nimi. Vzťahy medzi slovami a vetami (na rozdiel od predložiek) vyjadrujú samostatne, slová nemusia meniť svoj tvar: otec a mama; ani otec, ani mama; otec alebo mama. Cvičenie1. V bežnej jazykovej praxi sa na vyjadrenie istých významových vzťahov používajú nesprávne, resp. nevhodné predložkové konštrukcie. Nahraďte ich správnymi. cez všetky protesty nič sa nedosiahlo, pracovať cez čas, je za päť minút dvanásť, upracovať sa k smrti, želať šťastie k novému roku, mať ďaleko k spokojnosti, zmeniť sa k nepoznaniu, mám k vám otázku, prinútiť k odchodu, nie je k dostaniu, mať čas k riešeniu, mať k tomu dôvod, ísť k zápisu, poznámky k referátu, k môjmu šťastiu neprišiel, ísť na hotel (na internát, na záhradu), hrať na husle, mať na tom záujem, prišlo ich na päťdesiat, nad čím pracujete?, stále po mne čosi chce, po dobu troch rokov vykonával vojenskú službu, bol po zásluhe odmenený, budeme bývať po dvoch, ísť pre chlieb (pre lekára), mať dôvod pre oslavu, mať podmienky pre štúdium, bojovať pre spravodlivosť, byť u moci, riaditeľ je u seba, odpočinúť si u potoka, rečniť u príležitosti osláv, prednáška sa začne za hodinu, je naňho milá, bývať na jednej izbe, v nedeľu sme boli na huby, hovoriť na mikrofón; Na poradu som nemohol prísť kvôli chorobe. Vydali sme pokyny pre ošetrovanie stromov. To je pre začiatok všetko. Musíme zvážiť všetky pre a proti. Kto hlasuje (kto je) pre predložený návrh. Vlak je pripravený k odchodu. Vzhľadom k tomu, že... Písanie spojok Spolu sa píšu spojkové výrazy - s druhou časťou -že, napr. akože, pretože, lenže, čiže, keďže, ibaže; - s druhou časťou -by, napr. žeby, akoby, keby, aby.

Zapamätajte si: Spojka žeby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť spojkou aby, napr. Deti sa tuhšie k sebe primkli, žeby (aby) premohli strach. V opačnom prípade sa píše oddelene, napr. Neverila som tomu, že by bol doma. Spojka akoby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť výrazom ako keby, napr. Robil som sa akoby (ako keby) ma to nezaujímalo. V opačnom prípade sa ako by píše oddelene, napr. Neviem, ako by si to napísala.

ale. Podraďovacie súvetia sa skladajú z hlavnej a vedľajšej vety. Cvičenie 2. len čo. Vedľajšia veta sa od hlavnej vždy oddeľuje čiarkou.ktoré vznikli z druhotných predložiek a spojok. nietoby/nie to by. koľko nás je. a preto. ale domov sme nešli. . i. Ani nám nepomohol. Aj koňa kúpil. a jednako a pritom.) a domov sme nešli. aj. i karty hrať. Chlap. čiarka sa nepíše. ktorého sme stretli. Niektoré spojky sa píšu spolu aj osobitne. (Podraďovacie súvetie. Skončili sme. Stál úplne na okraji jamy a to sa mu napokon nevyplatilo. Ako sme prišli tak sme i odišli a ešte nás aj biť chceli. Už je tu koniec leta a teplo nie a nie odísť. bol môj známy.) Vedľajšia veta vložená do hlavnej vety sa oddeľuje čiarkou z oboch strán: V prípade. že sa to nepodarí. i. napr. ani sa nás nezastal. pretože nevyjadrujú zlučovací vzťah. Zápas sa skončil a išli sme domov. a teda.. zatiaľ čo. alebo. Pred týmito spojkami sa môže. (Zlučovací vzťah. Spýtal sa.) Budeme hrať futbal či posedávať pod stromami.) Vyliezli sme na kopec. napr. Ani nenadával ani nefauloval ani neprotestoval a predsa mu dal rozhodca žltú kartu. Budeme sa len tak pofľakovať či posedávať po kaviarňach. (Prívlastková vedľajšia veta. Ani sa riadne nenaučil ani sa nebol ospravedlniť a preto dostal nedostatočnú. ani. i keby. a jednako sme boli šťastní. Buď sa na ten test riadne pripravíte alebo budete musieť skúšku znova opakovať. . bez toho.) Pri zdvojených spojkách sa pred druhou spojkou vždy píše čiarka. Ani som sa nesnažil a predsa som sa dostal do ďalšieho kola. Potom sme išli na hrad Beckov a hneď o pár hodín nám letelo lietadlo z Prahy. Spojka či sa dá nahradiť spojkou a: Budeme hrať futbal a posedávať pod stromami. Bol to môj starý dobrý kamarát a navyše sme kedysi sedeli v jednej lavici. i pálenku piť. a predsa. no nemusí písať.obsahujúce prvotné spojky a.s časticou čo. čiarka sa nepíše. (Odporovací vzťah. a pritom sme boli kamaráti. nietožeby/nie to že by. čiarka sa môže. a jednako. Nemali sme peniaze. nieto/nie to. (Zlučovací vzťah. ani.) Spýtame sa. a tak sme sa pobrali domov. ktorý bol najvyšší. Písanie čiarok v súvetiach Čiarka v priraďovacích súvetiach sa píše pred všetkými spájacími spojkami okrem a. či by nám nepomohli.) Zápas sa skončil(. ale väčšinou podraďovací. Bol už večer. Bol hladný. čo ako. ak vyjadrujú iný ako zlučovací vzťah. a predsa nikto neodišiel. aj keď. Nebolo mi to všetko jasné a tak som sa radšej spýtal nášho učiteľa. či. aj na sladkosti zostalo. a tak. Čiarka sa píše aj pred spojkovými výrazmi a preto. Tu sa zjavil ako duch zo záhrobia tu nás naplašil v tmavej uličke. Jeho nálada sa neskôr výrazne zlepšila aj sa dal do spevu s nami. Či Dušan či Karol ale obaja dokázali svoju vysokú kvalitu. aj. a predsa. namiesto toho. no nemusí čiarka písať iba v prípade. aby. (Predmetová vedľajšia veta. Podviedol ma. napr. a preto šiel do obchodu. a čo. .Osobitne sa píšu viacslovné zložené spojky . ani keby (ale: avšak). čiarka sa musí písať. Budeme mávať zástavami alebo spievať chorály. Skončil som medzi poslednými a tak som sa snažil. máme náhradný plán. Doplňte čiarky v priraďovacích súvetiach. i tak.. aby. napr. Spojka a sa dá nahradiť synonymnou spojkou ale: Zápas sa skončil. Pri troch a viacerých rovnakých spojkách sa čiarka píše pred druhou a každou ďalšou. a teda. Mohli sme i spievať.

Cvičenie 2 Pri niektorých časticiach prevláda nadväzovacia funkcia. alebo napodobňujú zvuky (mňau. pri iných hodnotiaca. závisí od jeho konkrétneho použitia: Stretneme sa za školou. predložka. hohoho. A čo mám s tým robiť? Jaj. (predložka) Čo to máš za účes? (častica) Neviem. hihi. Dočerta! . Vyhľadajte častice a sledujte ich funkciu v nasledovných ukážkach. častice vyjadrujú vzťahy hovoriaceho k tomu. mnohé dokonca nemajú ani jednoznačný význam (jaj môže vyjadrovať bolesť.). vitajte. he-he-he. bác. ktoré vyjadrujú vzťahy medzi slovami.Častice Častice majú vo vete dve funkcie: hovoriaci nimi nadväzuje na predchádzajúci kontext alebo situáciu a zároveň nimi vyjadruje svoj postoj k výpovedi alebo k jej časti. otec o tom hovoril. pŕŕ). čľup. Citoslovcia vo vetách nevstupujú do vzťahov s inými slovami. ). chichi. fuj). príslovka. údiv. (spojka) Či som sa ťa zľakla! (častica) Otec hovoril vážne. prekvapenie.. prepáčte. pif-paf. To. – častica) Citoslovcia Citoslovcia sú neplnovýznamové slová. Pokazilo sa mi auto. Citoslovcia sú neohybné. čo povedal. au. Na rozdiel od predložiek a spojok. pochopenie niečoho. spojka. či sa hnevám na teba! Bolo to vlastne celkom dobré riešenie. mrš.. Choď trochu rýchlejšie! Veď nás predbehne aj bicykel! Skok padákom bol určite ten najkrajší zážitok. pśśśt. jaj. heš. vôľu (ahoj. dobrý deň. či ti rozumiem. haf. chichi.. ktoré vyjadrujú mimovoľné city (haha. ani ustálenú písanú podobu (citoslovce smiechu sa môže zapísať rôznym spôsobom: chacha. ha-ha. (ako? – príslovka) Vážne. Časticou môže byť vo vete aj iný slovný druh. preto ich vždy oddeľujeme čiarkami. to je ale dobrý vtip! „Čau!“ zakričal a už ho nebolo. (naozaj. či je slovo vo vete časticou. čau.. klop). výkričníkom alebo tvoria samostatnú vetu: Hihi. cingi-lingi. smútok.