Neohybné slovné druhy Ostatné slovné druhy, a to príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia sú neohybné, pri použití vo vete

nemenia svoj tvar. Podávame ich stručnú charakteristiku s dôrazom na ich funkciu vo vete. Predložky, spojky, častice a citoslovcia Predložky, spojky a častice sú neplnovýznamové slová, ktoré nič nepomenúvajú, majú však dôležitú funkciu v stavbe vety, vyjadrujú vzťahy. Keďže sú neplnovýznamové a vo vete nemajú funkciu vetného člena, nazývame ich aj gramatickými slovami. Predložky vyjadrujú vzťahy medzi slovami vo vete. Tieto vzťahy môžu byť polohové – určujú polohu predmetu (kniha je na stole), smerové – určujú, akým smerom sa predmet pohybuje (zo školy, do školy), časové – hovoria, kedy sa udalosť odohrala (v marci, cez víkend). Predložky však vyjadrujú vzťahy medzi slovami nesamostatne – aj dané slovo vo vete musí byť v istom páde, samotná predložka na vyjadrenie jeho vzťahu k iným slovám nestačí: pred strom (smer), pred stromom (miesto). Spojky spájajú slová alebo vety a vyjadrujú vzťahy medzi nimi. Vzťahy medzi slovami a vetami (na rozdiel od predložiek) vyjadrujú samostatne, slová nemusia meniť svoj tvar: otec a mama; ani otec, ani mama; otec alebo mama. Cvičenie1. V bežnej jazykovej praxi sa na vyjadrenie istých významových vzťahov používajú nesprávne, resp. nevhodné predložkové konštrukcie. Nahraďte ich správnymi. cez všetky protesty nič sa nedosiahlo, pracovať cez čas, je za päť minút dvanásť, upracovať sa k smrti, želať šťastie k novému roku, mať ďaleko k spokojnosti, zmeniť sa k nepoznaniu, mám k vám otázku, prinútiť k odchodu, nie je k dostaniu, mať čas k riešeniu, mať k tomu dôvod, ísť k zápisu, poznámky k referátu, k môjmu šťastiu neprišiel, ísť na hotel (na internát, na záhradu), hrať na husle, mať na tom záujem, prišlo ich na päťdesiat, nad čím pracujete?, stále po mne čosi chce, po dobu troch rokov vykonával vojenskú službu, bol po zásluhe odmenený, budeme bývať po dvoch, ísť pre chlieb (pre lekára), mať dôvod pre oslavu, mať podmienky pre štúdium, bojovať pre spravodlivosť, byť u moci, riaditeľ je u seba, odpočinúť si u potoka, rečniť u príležitosti osláv, prednáška sa začne za hodinu, je naňho milá, bývať na jednej izbe, v nedeľu sme boli na huby, hovoriť na mikrofón; Na poradu som nemohol prísť kvôli chorobe. Vydali sme pokyny pre ošetrovanie stromov. To je pre začiatok všetko. Musíme zvážiť všetky pre a proti. Kto hlasuje (kto je) pre predložený návrh. Vlak je pripravený k odchodu. Vzhľadom k tomu, že... Písanie spojok Spolu sa píšu spojkové výrazy - s druhou časťou -že, napr. akože, pretože, lenže, čiže, keďže, ibaže; - s druhou časťou -by, napr. žeby, akoby, keby, aby.

Zapamätajte si: Spojka žeby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť spojkou aby, napr. Deti sa tuhšie k sebe primkli, žeby (aby) premohli strach. V opačnom prípade sa píše oddelene, napr. Neverila som tomu, že by bol doma. Spojka akoby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť výrazom ako keby, napr. Robil som sa akoby (ako keby) ma to nezaujímalo. V opačnom prípade sa ako by píše oddelene, napr. Neviem, ako by si to napísala.

Zápas sa skončil a išli sme domov. Ani nenadával ani nefauloval ani neprotestoval a predsa mu dal rozhodca žltú kartu.) Vyliezli sme na kopec. (Podraďovacie súvetie. Nebolo mi to všetko jasné a tak som sa radšej spýtal nášho učiteľa. (Odporovací vzťah. Už je tu koniec leta a teplo nie a nie odísť. (Predmetová vedľajšia veta. (Prívlastková vedľajšia veta. aj. Pred týmito spojkami sa môže. Bol hladný.) a domov sme nešli. a jednako a pritom. a čo. napr.Osobitne sa píšu viacslovné zložené spojky . aby. a teda. máme náhradný plán. napr. i. a tak. Aj koňa kúpil. i keby. Bol už večer. napr.) Spýtame sa. Cvičenie 2. len čo. Čiarka sa píše aj pred spojkovými výrazmi a preto. ani sa nás nezastal. Ani som sa nesnažil a predsa som sa dostal do ďalšieho kola.) Zápas sa skončil(. Nemali sme peniaze. ak vyjadrujú iný ako zlučovací vzťah. Skončil som medzi poslednými a tak som sa snažil. ktorého sme stretli. a tak sme sa pobrali domov. i. či. Spojka a sa dá nahradiť synonymnou spojkou ale: Zápas sa skončil. (Zlučovací vzťah. napr. koľko nás je. a preto šiel do obchodu. i tak. Pri troch a viacerých rovnakých spojkách sa čiarka píše pred druhou a každou ďalšou. ani. Mohli sme i spievať.) Budeme hrať futbal či posedávať pod stromami. bol môj známy. Chlap. i karty hrať. (Zlučovací vzťah. ani. čiarka sa nepíše. Jeho nálada sa neskôr výrazne zlepšila aj sa dal do spevu s nami. Vedľajšia veta sa od hlavnej vždy oddeľuje čiarkou. . Ani nám nepomohol. Bol to môj starý dobrý kamarát a navyše sme kedysi sedeli v jednej lavici. aj keď. a pritom sme boli kamaráti. ale domov sme nešli. Potom sme išli na hrad Beckov a hneď o pár hodín nám letelo lietadlo z Prahy. zatiaľ čo. že sa to nepodarí. čo ako. Spojka či sa dá nahradiť spojkou a: Budeme hrať futbal a posedávať pod stromami. a preto. čiarka sa musí písať. alebo. Písanie čiarok v súvetiach Čiarka v priraďovacích súvetiach sa píše pred všetkými spájacími spojkami okrem a. Niektoré spojky sa píšu spolu aj osobitne. Budeme mávať zástavami alebo spievať chorály. Skončili sme.obsahujúce prvotné spojky a.ktoré vznikli z druhotných predložiek a spojok. Podviedol ma.. Doplňte čiarky v priraďovacích súvetiach. aj na sladkosti zostalo. Ako sme prišli tak sme i odišli a ešte nás aj biť chceli. namiesto toho. ani keby (ale: avšak). pretože nevyjadrujú zlučovací vzťah. no nemusí písať. Budeme sa len tak pofľakovať či posedávať po kaviarňach. a predsa. aj..) Pri zdvojených spojkách sa pred druhou spojkou vždy píše čiarka. Stál úplne na okraji jamy a to sa mu napokon nevyplatilo. či by nám nepomohli. Tu sa zjavil ako duch zo záhrobia tu nás naplašil v tmavej uličke. a teda. Podraďovacie súvetia sa skladajú z hlavnej a vedľajšej vety. čiarka sa nepíše.s časticou čo. Ani sa riadne nenaučil ani sa nebol ospravedlniť a preto dostal nedostatočnú. aby. ktorý bol najvyšší. Buď sa na ten test riadne pripravíte alebo budete musieť skúšku znova opakovať. bez toho. nietoby/nie to by. Či Dušan či Karol ale obaja dokázali svoju vysokú kvalitu. . čiarka sa môže. no nemusí čiarka písať iba v prípade. a predsa nikto neodišiel. . Spýtal sa. nieto/nie to. a jednako sme boli šťastní. i pálenku piť. a jednako.) Vedľajšia veta vložená do hlavnej vety sa oddeľuje čiarkou z oboch strán: V prípade. nietožeby/nie to že by. a predsa. ale. ale väčšinou podraďovací.

pśśśt. Choď trochu rýchlejšie! Veď nás predbehne aj bicykel! Skok padákom bol určite ten najkrajší zážitok.. ha-ha. Časticou môže byť vo vete aj iný slovný druh. he-he-he. (naozaj. Citoslovcia vo vetách nevstupujú do vzťahov s inými slovami. heš. pŕŕ). čau.. vôľu (ahoj. au. mnohé dokonca nemajú ani jednoznačný význam (jaj môže vyjadrovať bolesť.). dobrý deň. či je slovo vo vete časticou. Citoslovcia sú neohybné.. Cvičenie 2 Pri niektorých časticiach prevláda nadväzovacia funkcia. či sa hnevám na teba! Bolo to vlastne celkom dobré riešenie. čľup. závisí od jeho konkrétneho použitia: Stretneme sa za školou. spojka. to je ale dobrý vtip! „Čau!“ zakričal a už ho nebolo. haf. Vyhľadajte častice a sledujte ich funkciu v nasledovných ukážkach. (predložka) Čo to máš za účes? (častica) Neviem. – častica) Citoslovcia Citoslovcia sú neplnovýznamové slová. hihi. predložka. pri iných hodnotiaca. ani ustálenú písanú podobu (citoslovce smiechu sa môže zapísať rôznym spôsobom: chacha. ktoré vyjadrujú vzťahy medzi slovami. ktoré vyjadrujú mimovoľné city (haha. príslovka. (spojka) Či som sa ťa zľakla! (častica) Otec hovoril vážne. jaj.. častice vyjadrujú vzťahy hovoriaceho k tomu. vitajte. Pokazilo sa mi auto. pochopenie niečoho. klop).Častice Častice majú vo vete dve funkcie: hovoriaci nimi nadväzuje na predchádzajúci kontext alebo situáciu a zároveň nimi vyjadruje svoj postoj k výpovedi alebo k jej časti. pif-paf. Dočerta! . alebo napodobňujú zvuky (mňau. mrš. otec o tom hovoril. fuj). bác. cingi-lingi. či ti rozumiem. ). hohoho. prekvapenie. údiv. smútok. výkričníkom alebo tvoria samostatnú vetu: Hihi. Na rozdiel od predložiek a spojok. prepáčte. chichi. čo povedal. preto ich vždy oddeľujeme čiarkami. (ako? – príslovka) Vážne. chichi. A čo mám s tým robiť? Jaj. To.