Neohybné slovné druhy Ostatné slovné druhy, a to príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia sú neohybné, pri použití vo vete

nemenia svoj tvar. Podávame ich stručnú charakteristiku s dôrazom na ich funkciu vo vete. Predložky, spojky, častice a citoslovcia Predložky, spojky a častice sú neplnovýznamové slová, ktoré nič nepomenúvajú, majú však dôležitú funkciu v stavbe vety, vyjadrujú vzťahy. Keďže sú neplnovýznamové a vo vete nemajú funkciu vetného člena, nazývame ich aj gramatickými slovami. Predložky vyjadrujú vzťahy medzi slovami vo vete. Tieto vzťahy môžu byť polohové – určujú polohu predmetu (kniha je na stole), smerové – určujú, akým smerom sa predmet pohybuje (zo školy, do školy), časové – hovoria, kedy sa udalosť odohrala (v marci, cez víkend). Predložky však vyjadrujú vzťahy medzi slovami nesamostatne – aj dané slovo vo vete musí byť v istom páde, samotná predložka na vyjadrenie jeho vzťahu k iným slovám nestačí: pred strom (smer), pred stromom (miesto). Spojky spájajú slová alebo vety a vyjadrujú vzťahy medzi nimi. Vzťahy medzi slovami a vetami (na rozdiel od predložiek) vyjadrujú samostatne, slová nemusia meniť svoj tvar: otec a mama; ani otec, ani mama; otec alebo mama. Cvičenie1. V bežnej jazykovej praxi sa na vyjadrenie istých významových vzťahov používajú nesprávne, resp. nevhodné predložkové konštrukcie. Nahraďte ich správnymi. cez všetky protesty nič sa nedosiahlo, pracovať cez čas, je za päť minút dvanásť, upracovať sa k smrti, želať šťastie k novému roku, mať ďaleko k spokojnosti, zmeniť sa k nepoznaniu, mám k vám otázku, prinútiť k odchodu, nie je k dostaniu, mať čas k riešeniu, mať k tomu dôvod, ísť k zápisu, poznámky k referátu, k môjmu šťastiu neprišiel, ísť na hotel (na internát, na záhradu), hrať na husle, mať na tom záujem, prišlo ich na päťdesiat, nad čím pracujete?, stále po mne čosi chce, po dobu troch rokov vykonával vojenskú službu, bol po zásluhe odmenený, budeme bývať po dvoch, ísť pre chlieb (pre lekára), mať dôvod pre oslavu, mať podmienky pre štúdium, bojovať pre spravodlivosť, byť u moci, riaditeľ je u seba, odpočinúť si u potoka, rečniť u príležitosti osláv, prednáška sa začne za hodinu, je naňho milá, bývať na jednej izbe, v nedeľu sme boli na huby, hovoriť na mikrofón; Na poradu som nemohol prísť kvôli chorobe. Vydali sme pokyny pre ošetrovanie stromov. To je pre začiatok všetko. Musíme zvážiť všetky pre a proti. Kto hlasuje (kto je) pre predložený návrh. Vlak je pripravený k odchodu. Vzhľadom k tomu, že... Písanie spojok Spolu sa píšu spojkové výrazy - s druhou časťou -že, napr. akože, pretože, lenže, čiže, keďže, ibaže; - s druhou časťou -by, napr. žeby, akoby, keby, aby.

Zapamätajte si: Spojka žeby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť spojkou aby, napr. Deti sa tuhšie k sebe primkli, žeby (aby) premohli strach. V opačnom prípade sa píše oddelene, napr. Neverila som tomu, že by bol doma. Spojka akoby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť výrazom ako keby, napr. Robil som sa akoby (ako keby) ma to nezaujímalo. V opačnom prípade sa ako by píše oddelene, napr. Neviem, ako by si to napísala.

a teda. (Prívlastková vedľajšia veta. (Predmetová vedľajšia veta. Už je tu koniec leta a teplo nie a nie odísť. Potom sme išli na hrad Beckov a hneď o pár hodín nám letelo lietadlo z Prahy. no nemusí čiarka písať iba v prípade. napr. Spýtal sa. i. ale. a predsa. čiarka sa nepíše. čiarka sa môže. Skončili sme. pretože nevyjadrujú zlučovací vzťah. a pritom sme boli kamaráti. či by nám nepomohli.) Spýtame sa. Stál úplne na okraji jamy a to sa mu napokon nevyplatilo. Cvičenie 2. no nemusí písať. napr. Písanie čiarok v súvetiach Čiarka v priraďovacích súvetiach sa píše pred všetkými spájacími spojkami okrem a. ani. i tak. aj keď. Budeme sa len tak pofľakovať či posedávať po kaviarňach. a tak sme sa pobrali domov. Či Dušan či Karol ale obaja dokázali svoju vysokú kvalitu. Podviedol ma.) Pri zdvojených spojkách sa pred druhou spojkou vždy píše čiarka. ani sa nás nezastal.Osobitne sa píšu viacslovné zložené spojky . napr. Ako sme prišli tak sme i odišli a ešte nás aj biť chceli. Ani nenadával ani nefauloval ani neprotestoval a predsa mu dal rozhodca žltú kartu. Nebolo mi to všetko jasné a tak som sa radšej spýtal nášho učiteľa. ktorý bol najvyšší. ktorého sme stretli. aby.) Budeme hrať futbal či posedávať pod stromami..ktoré vznikli z druhotných predložiek a spojok. alebo. a čo. zatiaľ čo. Vedľajšia veta sa od hlavnej vždy oddeľuje čiarkou. nieto/nie to. aj na sladkosti zostalo. Niektoré spojky sa píšu spolu aj osobitne. a tak. Bol už večer. Spojka a sa dá nahradiť synonymnou spojkou ale: Zápas sa skončil. či. a jednako. nietoby/nie to by. a preto šiel do obchodu. i. Chlap. Mohli sme i spievať. ani keby (ale: avšak). a preto. Tu sa zjavil ako duch zo záhrobia tu nás naplašil v tmavej uličke. Ani sa riadne nenaučil ani sa nebol ospravedlniť a preto dostal nedostatočnú. čiarka sa musí písať. a jednako a pritom. máme náhradný plán. čo ako. a predsa nikto neodišiel. Podraďovacie súvetia sa skladajú z hlavnej a vedľajšej vety.) Vyliezli sme na kopec. (Zlučovací vzťah.obsahujúce prvotné spojky a. aby. a teda. bez toho. Bol to môj starý dobrý kamarát a navyše sme kedysi sedeli v jednej lavici. (Zlučovací vzťah. Nemali sme peniaze.) a domov sme nešli. a predsa.) Vedľajšia veta vložená do hlavnej vety sa oddeľuje čiarkou z oboch strán: V prípade.. namiesto toho. Doplňte čiarky v priraďovacích súvetiach. Pred týmito spojkami sa môže. Buď sa na ten test riadne pripravíte alebo budete musieť skúšku znova opakovať. nietožeby/nie to že by. napr. Budeme mávať zástavami alebo spievať chorály. i keby. . len čo. čiarka sa nepíše. že sa to nepodarí. Bol hladný. i karty hrať. Spojka či sa dá nahradiť spojkou a: Budeme hrať futbal a posedávať pod stromami. aj. koľko nás je.s časticou čo. bol môj známy. ani. Zápas sa skončil a išli sme domov. (Podraďovacie súvetie. ale domov sme nešli. Skončil som medzi poslednými a tak som sa snažil. a jednako sme boli šťastní. . i pálenku piť. Aj koňa kúpil. Čiarka sa píše aj pred spojkovými výrazmi a preto. ak vyjadrujú iný ako zlučovací vzťah. Jeho nálada sa neskôr výrazne zlepšila aj sa dal do spevu s nami. Ani som sa nesnažil a predsa som sa dostal do ďalšieho kola. Pri troch a viacerých rovnakých spojkách sa čiarka píše pred druhou a každou ďalšou.) Zápas sa skončil(. aj. Ani nám nepomohol. ale väčšinou podraďovací. (Odporovací vzťah. .

Častice Častice majú vo vete dve funkcie: hovoriaci nimi nadväzuje na predchádzajúci kontext alebo situáciu a zároveň nimi vyjadruje svoj postoj k výpovedi alebo k jej časti. bác. hohoho. heš..). – častica) Citoslovcia Citoslovcia sú neplnovýznamové slová. mnohé dokonca nemajú ani jednoznačný význam (jaj môže vyjadrovať bolesť. príslovka. klop). preto ich vždy oddeľujeme čiarkami. spojka. hihi. častice vyjadrujú vzťahy hovoriaceho k tomu. chichi. he-he-he. Vyhľadajte častice a sledujte ich funkciu v nasledovných ukážkach. ha-ha. Pokazilo sa mi auto. cingi-lingi.. či je slovo vo vete časticou. ktoré vyjadrujú mimovoľné city (haha. Dočerta! .. mrš. prekvapenie. au. Na rozdiel od predložiek a spojok. údiv. fuj). (predložka) Čo to máš za účes? (častica) Neviem. smútok. chichi. či ti rozumiem. To. Citoslovcia sú neohybné. pŕŕ). ktoré vyjadrujú vzťahy medzi slovami. výkričníkom alebo tvoria samostatnú vetu: Hihi.. prepáčte. pri iných hodnotiaca. (naozaj. čľup. či sa hnevám na teba! Bolo to vlastne celkom dobré riešenie. čau. (spojka) Či som sa ťa zľakla! (častica) Otec hovoril vážne. dobrý deň. (ako? – príslovka) Vážne. pochopenie niečoho. čo povedal. Cvičenie 2 Pri niektorých časticiach prevláda nadväzovacia funkcia. Časticou môže byť vo vete aj iný slovný druh. otec o tom hovoril. pif-paf. to je ale dobrý vtip! „Čau!“ zakričal a už ho nebolo. Citoslovcia vo vetách nevstupujú do vzťahov s inými slovami. ani ustálenú písanú podobu (citoslovce smiechu sa môže zapísať rôznym spôsobom: chacha. predložka. závisí od jeho konkrétneho použitia: Stretneme sa za školou. haf. ). vôľu (ahoj. alebo napodobňujú zvuky (mňau. A čo mám s tým robiť? Jaj. Choď trochu rýchlejšie! Veď nás predbehne aj bicykel! Skok padákom bol určite ten najkrajší zážitok. vitajte. pśśśt. jaj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful