MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ

ROÈENKA
ENERGETIKA
UHELNÉ HORNICTVÍ
KAPALNÁ PALIVA
PLYNÁRENSTVÍ
ELEKTROENERGETIKA
STATISTIKA

VE SPOLUPRÁCI

2007

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ

ROÈENKA
ENERGETIKA
UHELNÉ HORNICTVÍ
KAPALNÁ PALIVA
PLYNÁRENSTVÍ
ELEKTROENERGETIKA
STATISTIKA

VE SPOLUPRÁCI

2007

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2007
energetika • uhelné hornictví • kapalná paliva • plynárenství • elektroenergetika • statistika
Nedílnou součástí publikace je i její zpracování na CD-ROM
Mezinárodní energetická ročenka 2007. Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci
Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 – část A –
PROGRAM EFEKT.
Vydáno ve spolupráci ČEA, CONTE spol. s r.o., Agentura ČSTZ, s.r.o.
Redakční zpracování: CONTE spol. s r.o.
Počítačová sazba a grafika: Agentura ČSTZ, s.r.o.
Zpracování CD-ROM: CONTE spol. s r.o., Praha
První vydání
Vydala Agentura ČSTZ, s.r.o. a CONTE spol. s r.o.
Vytiskla tiskárna PBtisk, Příbram
ISBN 978-80-86028-12-5
© Agentura ČSTZ, s.r.o. 2007

Úvod

ÚVOD
V září 1999 byl vydán první ročník „Energetické ročenky“ a nyní přicházíme
již poosmé s vydáním „Mezinárodní energetické ročenky – 2007“.
Záměrem autorů je poskytnout široké energetické veřejnosti aktualizované
základní informace o energetice nejen České republiky, ale i celého světa
s důrazem na země EU.
Kniha obsahuje základní informace o světové, evropské a české energetice,
v členění na energetiku, uhelný průmysl, kapalná paliva, plynárenství,
elektroenergetiku a teplárenství, emise a obnovitelné zdroje. V závěrečné
kapitole jsou definice, zkratky, konverzní tabulky. Součástí publikace je
CD-ROM, umožňující plnotextové vyhledávání.
Oblast energetiky je jednou z nejdůležitějších oblastí i světové politiky, politická stabilita v oblastech zdrojů
paliv ovlivňuje světové ceny paliv a následně i téměř všech produktů. Publikace obsahuje tabulky a grafy,
ze kterých lze vyčíst jaké je postavení obnovitelných zdrojů ve světě, jaká je spotřeba paliv energie v jednotlivých zemích, světový energetický výhled, přehledy význačných evropských energetických společností.
Na základě rozsáhlé databáze údajů lze reálně usuzovat na postavení české energetiky a českých společností
ve světě. Světový pohled je nezbytný, neboť v energetice asi globalizace dosáhla nejvyšší úrovně.
Tento projekt je realizován ve spolupráci s Českou energetickou agenturou a Agenturou ČSTZ, s.r.o. Po
obsahové stránce publikaci připravila společnost CONTE s.r.o. Přehled a základní informace o evropských
energetických společnostech a firmách je převzat z ročenky nakladatelství Verlag Glückauf Essen – 2007
(114. ročník). S tímto nakladatelstvím spolupracujeme již od roku 1999. Další údaje jsou převzaty
z publikací a dokumentů Mezinárodní energetické agentury v Paříži, EUROSTAT, ČSÚ a z dalších veřejně
přístupných zdrojů.
Publikace na více než 500 stranách obsahuje převážně tabulky a grafy, nejsou uváděny žádné komentáře,
a tak si čtenáři mohou vytvořit svůj vlastní názor na postavení českých energetických oborů, společností
a firem v konkurenčním prostředí v oblasti paliv a energií. V případech, že nejsou údaje dostupné, je pole
tabulky prázdné.
Ing. Jiří Jíše
CONTE spol. s r.o.

–3–

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA

OBSAH
1

ENERGETIKA .......................................................................................................................... 12

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

Energetika světa......................................................................................................................... 12
Počet obyvatel zemí světa v mil................................................................................................... 12
HDP zemí světa podle směnných kurzů v mld USD (2000) ........................................................ 15
HDP zemí světa podle směnných kurzů na jednoho obyvatele v tis USD (2000) ........................ 18
HDP podle PPP v mld USD (2000) ............................................................................................. 21
HDP podle PPP na jednoho obyvatele v tis USD (2000) ............................................................. 24
Primární energetické zdroje zemí světa v PJ................................................................................ 27
Primární energetické zdroje zemí světa v PJ na jednoho obyvatele ............................................. 30
Primární energetické zdroje zemí světa podle paliv v Mtoe......................................................... 33

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13

Energetika EU ............................................................................................................................ 35
Počet obyvatel.............................................................................................................................. 35
HDP (mil. EURO)........................................................................................................................ 35
HDP PPP (mil. EURO) ................................................................................................................ 36
HDP PPP na obyvatele v €........................................................................................................... 37
Produkce primárních paliv v TJ ................................................................................................... 38
Konečná spotřeba v TJ................................................................................................................. 38
Konečná spotřeba v průmyslu v TJ .............................................................................................. 39
Konečná spotřeba v dopravě v TJ ................................................................................................ 40
Konečná spotřeba v domácnostech v TJ ...................................................................................... 41
Konečná spotřeba v zemědělství v TJ .......................................................................................... 41
Konečná spotřeba ve službách v TJ ............................................................................................. 42
Energetická náročnost – PEZ/HDP (ve stálých cenách, 1995=100) v kype/1000 €..................... 43
Energetická nezávislost (v %)...................................................................................................... 44

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14

Energetika České Republiky..................................................................................................... 45
Primární energetické zdroje ČR v TJ ........................................................................................... 45
Primární energetické zdroje ČR v %............................................................................................ 47
Zdroje tuhých paliv v TJ .............................................................................................................. 48
Zdroje kapalných paliv v TJ......................................................................................................... 50
Zdroje plynných paliv v TJ .......................................................................................................... 53
Zdroje elektrické a tepelné energie v TJ ...................................................................................... 55
Vývoj struktury primárních energetických zdrojů v PJ................................................................ 57
Konečná spotřeba tuhých paliv podle odvětví v TJ...................................................................... 57
Konečná spotřeba kapalných paliv podle odvětví v TJ ................................................................ 59
Konečná spotřeba plynných paliv podle odvětví v TJ.................................................................. 61
Konečná spotřeba elektřiny a tepla podle odvětví v TJ................................................................ 63
Struktura konečné spotřeby ČR podle paliv v TJ......................................................................... 65
Struktura konečné spotřeby ČR podle paliv - graf ....................................................................... 67
Struktura konečné spotřeby ČR podle odvětví - graf ................................................................... 68

2

UHELNÝ PRŮMYSL................................................................................................................ 69

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Uhelný průmysl světa ................................................................................................................ 69
Zásoby uhlí v mil t (rok 2005) ..................................................................................................... 69
Těžba uhlí v mil t ......................................................................................................................... 70
Těžba černého uhlí v mil t............................................................................................................ 71

–4–

Obsah
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

Uhelný průmysl EU.................................................................................................................... 73
Vývoj těžby uhlí v EU v tis t........................................................................................................ 73
Vývoj spotřeby uhlí v EU v tis t................................................................................................... 73
Vývoj spotřeby uhlí v EU v průmyslu v tis t................................................................................ 74
Vývoj těžby hnědého uhlí v EU v tis t ......................................................................................... 75
Vývoj spotřeby hnědého uhlí v EU v tis t .................................................................................... 75
Vývoj spotřeby hnědého uhlí v EU v průmyslu v tis t ................................................................. 76
Vývoj těžby lignitu v EU v tis t.................................................................................................... 77
Vývoj konečné spotřeby uhlí v EU – domácnosti a služby v tis t ................................................ 77
Vývoj konečné spotřeby uhlí v EU - domácnosti v tis t ............................................................... 78

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3
2.3.4.4
2.3.4.5
2.3.4.6
2.3.5
2.3.6

Uhelný průmysl ČESKÉ REPUBLIKY ................................................................................... 79
Celková těžba nerostů .................................................................................................................. 79
Těžba uhlí .................................................................................................................................... 79
Historický vývoj těžby uhlí od roku 1876 na území ČR .............................................................. 80
Jakost uhlí .................................................................................................................................... 82
Jakost uhlí v roce 2001................................................................................................................. 82
Jakost uhlí v roce 2002................................................................................................................. 82
Jakost uhlí v roce 2003................................................................................................................. 82
Jakost uhlí v roce 2004................................................................................................................. 83
Jakost uhlí v roce 2005................................................................................................................. 83
Jakost uhlí v roce 2006................................................................................................................. 83
Těžba ropy a zemního plynu ........................................................................................................ 84
Podzemní uskladnění zemního plynu........................................................................................... 84

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12
2.4.13

Uhelný průmysl Evropských zemí ............................................................................................ 85
Estonsko....................................................................................................................................... 85
Francie ......................................................................................................................................... 85
Maďarsko..................................................................................................................................... 85
Německo ...................................................................................................................................... 86
Norsko.......................................................................................................................................... 95
Polsko .......................................................................................................................................... 95
Rakousko ..................................................................................................................................... 99
Řecko ......................................................................................................................................... 100
Slovensko................................................................................................................................... 100
Slovinsko ................................................................................................................................... 103
Španělsko ................................................................................................................................... 103
Velká Británie ............................................................................................................................ 106
Mezinárodní organizace ............................................................................................................. 107

3

KAPALNÁ PALIVA................................................................................................................ 108

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11

Kapalná paliva – svět............................................................................................................... 108
Ověřené zásoby ropy.................................................................................................................. 108
Vývoj ověřených zásob ropy v mld bbl...................................................................................... 109
Těžba ropy v bbl/den.................................................................................................................. 111
Těžba ropy (mil t za rok)............................................................................................................ 112
Spotřeba ropy v bbl za den......................................................................................................... 114
Spotřeba ropy (v mil t za rok) .................................................................................................... 115
Spotřeba kapalných paliv podle regionů v tis bbl za den ........................................................... 117
Spotové ceny ropy v USD za bbl ............................................................................................... 119
Rafinérské kapacity v tis bbl za den........................................................................................... 121
Produkce rafinérií v tis bbl za den.............................................................................................. 122
Import a export ropy v tis bbl za den.......................................................................................... 122
–5–

...................6 3.......................................................................1...............................8 Kapalná paliva v EU......................9.....................................................................3 3....2.....1 3....................4 4...2...2 3...........................1...........6 GJ – včetně daní.................12 Import a export kapalných paliv ............ 2004..........8 4...... 129 Ceny motorové nafty v €/1000 l – bez daní ...........................7 3...................................................... 126 Konečná spotřeba kapalných paliv v zemědělství (tis........ 145 Ceny zemního plynu v USD za mil Btu (cif) .................... t) ...................................................................... 149 Konečná spotřeba zemního plynu v domácnostech v TJ..................... t) .8....... 129 Ceny benzinu (95 Ron) v €/1000 l – bez daní..2 3.......1......................................5 3..................2..... 132 Ceny těžkého topného oleje v €/tuna – roční dodávky do 24 tis........................................1 4.....................................5 Zemní plyn.2 4...................... 137 Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR a průměrná cena ropy Brent v USD/bbl od 1.......2.... 148 Těžba zemního plynu v TJ .....................................2..........9......................................3.1 4................................... t)................. 154 Ceny zemního plynu – průmysl – roční spotřeba 418 600 GJ – včetně daní.....2.......................................................9.................................................................8 3... t).............. 125 Konečná spotřeba kapalných paliv v dopravě (TJ) ........2................................................................2...5 4 ZEMNÍ PLYN ..........4 4.................................................................3........................................ 141 4.............................................................................................. 151 Ceny zemního plynu v €/GJ.................. t).2 3....1 4...................................................7 4.......................... 2005 (v tis...... 150 Konečná spotřeba zemního plynu v zemědělství v TJ ............... t).............................................3 3...3 4........................... 124 Těžba ropy (tis.....3 4..............................2............ 141 Ověřené zásoby zemního plynu v 1012 m3 ................ 124 Konečná spotřeba kapalných paliv (TJ) ..........................8.................... 124 Konečná spotřeba kapalných paliv v průmyslu (tis....................... 153 Ceny zemního plynu – průmysl – roční spotřeba 41 860 GJ – včetně daní.............. 135 Bilance zdrojové části dodávek vybraných ropných produktů v ČR – od počátku roku 2003.....2.......1......7 3...............................................................6 Zemní plyn EU ...................... t)...........2.....3.... t) ............................................. 142 Těžba zemního plynu v mld m3 ........2.......................9 3..............................................2............ 126 Konečná spotřeba kapalných paliv v domácnostech (tis.................................................................... 141 Ověřené zásoby zemního plynu ... 144 Spotřeba zemního plynu v mld m3 (od roku 1965) ..4 3..................................4 3......................................8.8......2................9.................. 133 Ceny topného oleje pro domácnosti v €/1000 l – roční dodávky do 5000 l – včetně daní ........................................ 152 Ceny zemního plynu – průmysl – roční spotřeba 418................................................................ 131 Ceny těžkého topného oleje v €/tuna – roční dodávky do 24 tis.. 131 Ceny motorové nafty v €/1000 l – bez daní ................ 134 3......................... 123 3................................. 129 Ceny kapalných paliv....1 4.............1 Kapalná paliva v ČR.......................................2 3..........................................4 4.................................3........................... 147 4....................................2............ t – včetně daní ................................2..........................................................2 4.......................1 3...2 4...............9...6 GJ – bez daní ...........4 3..............................................5 3..................2...................................................................... 154 Ceny zemního plynu – průmysl – roční spotřeba 418 600 GJ – bez daní ..... 139 3................ 148 Konečná spotřeba zemního plynu v TJ .............................2...2............................ 135 Rafinérské zpracování ropy............................9.............1.. 127 Konečná spotřeba kapalných paliv ve službách (tis............. 148 Konečná spotřeba zemního plynu v průmyslu v TJ .......2....2....................................................... 152 Ceny zemního plynu – průmysl – roční spotřeba 41 860 GJ – bez daní ........ 136 Průměrné světové ceny ropy a ropných produktů ............................................................1..............3 3...............6 4......2........... dovozy a vývozy rafinérských produktů (tis..... 152 Ceny zemního plynu – průmysl – roční spotřeba 418......2..........3 4............ 156 –6– ...........MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 3....3 3..2......2.....6 3.... 136 Přehled o dovozech a vývozech rafinérských produktů do a z ČR (v tunách) .......2....2....2 4....... 150 Konečná spotřeba zemního plynu ve službách v TJ......2........................2005 ............................................................3.........9.....................2.1.......8.5 4....................................2................................9................... 130 Ceny benzinu (95 Ron) v €/1000 l – včetně daní ........ 128 Konečná spotřeba kapalných paliv v ostatních sektorech (tis. t – bez daní.5 4...............................8............. 132 Ceny topného oleje pro domácnosti v €/1000 l – roční dodávky do 5000 l – bez daní ....... 149 Konečná spotřeba zemního plynu v dopravě v TJ............2...............

.........4... 172 Historie českého plynárenství ......... petrochemie.................... 184 Finsko ...........10 4.................................11 4.......................................................1 4...........4.....................4 4........................................................................ 172 Průběh spotřeby zemního plynu podle jednotlivých týdnů roku .............................................................................................8.................................................................................................3...........................................15 4............................ 180 Belgie......................... 193 Lotyšsko..............................................................................................................3.... 162 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 83......74 GJ – včetně daní ....4...........................................................................................4........................................................ 197 Nizozemsko ............... 210 Polsko .....................................................2..........................4 4.........................22 4.13 4....................................2....................................2........4.............2.....................................74 GJ – včetně daní – přepočet podle PPP .................... 166 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 125.................................................37 GJ – včetně daní – přepočet podle PPP ..8..4..2 4.....................................................................................................3 4.........................17 4.............................19 4........................................6 4................................. 188 Kypr ................................................ 167 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 1047 GJ – včetně daní ... 182 Estonsko.................................................................................... m3 ..........3.....8.........................................8....................... 213 Portugalsko .... 215 Rumunsko ...........................23 Ceny zemního plynu – průmysl – roční spotřeba 4 186 000 GJ – bez daní....................... 221 Slovinsko ................................................... 175 Měsíční průměrné teploty v ČR v letech 1995–2006 (°C) ....... 194 Německo ............7 4.............................................................................................4.........................18 4........................................ 159 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 16..........................................................................................................................2..................................................................................4.......................................................................8......................4 4...................... plynárenství .................................................... 220 Slovensko.............................4............................................ m3)..............................................................................................8.3...........................................4....... 173 Prodej plynu dle jednotlivých distribučních společností v mil.......13 4..........................................8........................................................................... 164 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 125.....................5 4........14 4....................................................6 4....................................................................... 177 Podniky zemí EU působící v oblasti těžby zemního plynu a ropy.......................................16 4.. 176 Bilance zemního plynu (TJ) .............8 4....15 4.............................................. 214 Rakousko .............................................70 GJ – včetně daní – přepočet podle PPP .........4..........3................. 168 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 1047 GJ – včetně daní – přepočet podle PPP .................................. 160 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 16.....4.......................................................................1 4....... 225 –7– ...................2..............8.....................4.. 163 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 83............................. 181 Dánsko ............2..............................................................9 4......................................4..................................................................14 4................3 4......................... 157 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 8.2............8.................................4........................................ 180 Bulharsko .s.................2.................................4............7 4............................17 4....................................................... 174 Přepočet spotřeby zemního plynu na normální teplotní podmínky v letech 1995–2006 (mil.....2......21 4... 184 Francie .. 185 Irsko ..........................................8................4..................... 219 Řecko .................................................................................................... 158 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 8......4.....................................12 4...................3........ 221 Španělsko .3..................................................................3 4..........................................................4.8....3.......................................................................... 192 Litva......4..8.. 187 Itálie ..................................... 175 Dodávky do distribučních a...............5 4........... m3)...................... 222 Švýcarsko.....................................................................11 4.......................18 4......................Obsah 4........................................7 4..................60 GJ – včetně daní – přepočet podle PPP ..............................10 4........................................ v roce 2006 a porovnání na rok 2005..2....8 4.........................2 4..............70 GJ – včetně daní ...............................................................................................................12 4.............60 GJ – včetně daní......16 4................... 156 Ceny zemního plynu – průmysl – roční spotřeba 4 186 000 GJ – včetně daní............... 194 Maďarsko........................4.....9 4......4...........4.....8 4.......... 170 Zemní plyn v České Republice.............2................................................................... 176 Skladba odběru zemního plynu (mil......37 GJ – včetně daní ......................20 4...............................

................2..13......s.6 5.............................3................ 240 Výroba – jaderné elektrárny (Mtoe)..................11 5.....6 5.............................2............2................................................... 252 Konečná spotřeba tepla v průmyslu (TJ)............ 259 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – plynové turbíny (MWh) ..................................13....9 5........................4..2.. 240 Výroba – jaderné elektrárny (TWh) ......2 5...................5 5..... 272 Přehled vodních elektráren v ČR – výrobci mimo ČEZ.......... 253 Konečná spotřeba tepla v domácnostech (TJ) ....................10 5............................. 2006) ......................7 5...........2 5..2..................................................2 5............................ 2006 ..... 254 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny................13......8 5..................3...................................... 242 Výroba – vodní elektrárny (Mtoe) .1 5..............................13.............2........ 245 5....2..........12 5................................................................................. a................ 235 5 ELEKTŘINA A TEPLO ................ 262 5..2..s........ a................ 271 Přehled vodních elektráren ČEZ.....................5 5.......... 259 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – kombinovaný cyklus (MWh) ........12 Elektroenergetika ČR..........3 5.. 1990) ..3 5..... 256 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – vodní elektrárny (MWh) ..................13............................ 12.......... 2006)............. ...................................................................................2....................2 5................................................................2............13.........24 4............4 5.........................................................................................2...........13..........................2.... 265 Vývoj skladby výroby elektřiny v TWh............................................... 257 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – přečerpávací elektrárny (MWh) ............8 5.....................2............... 275 Přehled energetických zdrojů ČR typu „závodních elektráren“ k 31.........6 5...25 Velká Británie ......13.1 5...................2....2..3........................................................................................................................... 12..........................................2....................................................................... 255 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – tepelné elektrárny (MWh).. 265 Roční bilance elektřiny (GWh) ...............1 5................................‚ (stav k 31............3................................... a. 255 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – jaderné elektrárny (MWh) ...... (stav k 31................ 258 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – parní turbíny (MWh)..................... 241 Výroba – vodní elektrárny (TWh)....................................... 248 Konečná spotřeba elektřiny v dopravě (TJ) ..4 5...13................ 262 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – vodní turbíny nad 10 MW (MWh)........ 268 Přehled tepelných elektráren ČEZ....1... 249 Konečná spotřeba elektřiny v zemědělství (TJ) ..............................9 5..3 5..............13 5.........................................14 Elektřina EU..........................................13......1 5............... 227 Mezinárodní organizace....2...2......................... a..........3 5.................. 260 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – spalovací motory (MWh)..................................... 247 Konečná spotřeba elektřiny (TJ) ......3.5 Elektřina svět ...................... 12..3..............s. 247 Konečná spotřeba elektřiny v průmyslu (TJ) ..1................. 247 Výroba elektřiny z jaderných zdrojů (TJ) ...5 5....................3 5................................................................10 5.....................10 5....................2..................................................................... 249 Konečná spotřeba elektřiny v domácnostech (TJ).....................................7 5................................3....... 266 Seznam největších odběratelů elektřiny v ČR v roce 2006 .........................3.................. 252 Konečná spotřeba tepla (TJ) .............2................................s.13........... 270 Přehled jaderných elektráren ČEZ... 250 Konečná spotřeba elektřiny ve službách (TJ)...............7 5................................. 243 Výroba elektřiny TWh (od r................3.......3......3.............................13......11 5............. 257 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – geotermální elektrárny (MWh) ....2............................... 255 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – celkem (MWh). 261 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – vodní turbíny 1-10 MW (MWh) ............... 251 Konečná spotřeba elektřiny v ostatních sektorech (TJ).. a..13 5........2.............................................................................................................. 260 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – vodní turbíny do 1 MW (MWh)....................................................8 5......s.....................................................................4 5.....................1...............................................................................11 5.......................... 264 Vývoj bilance elektrické energie ES ČR 1980 – 2006 (GWh) ...9 5.... 258 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – větrné elektrárny (MWh) ..............................12 5......4.....2..................................................................................................................................2.......................................................... 240 5.....................2...............13.......... 253 Konečná spotřeba tepla ve službách (TJ) ...........................................1.......4 5...........................................................................MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 4..........................................................13........................2..... 264 Vývoj prodeje elektřiny v ČR (TWh) ...1 5...2... 282 –8– ......................3...............2 5.........1............... 273 Přehled veřejných tepelných energetických zdrojů ČR mimo ČEZ.............. 267 Instalovaný výkon elektráren ČR.

.............................. 314 Lotyšsko...........svět ...................... 295 Dánsko .................................... 346 Rakousko .4 5..................................... 307 Island........................................................27 5......................................................................................3 Emise skleníkových plynů ......6 6...................7 5.....3 5.......................................................1.........1 6..4..................... 389 Emise CO2 z tuhých paliv .....................................................4.............................. 382 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – dřevo a dřevěné odpady (TJ) ..................... 355 Slovensko........ 2006 (nad 1 MW součtového instalovaného výkonu).............4..................................................................................... 341 Polsko ..18 5......1 5...................... 301 Irsko ...................................................................................................... 291 5....................................... 314 Litva........... 372 Mezinárodní organizace ...........................................................................................................................................4....................................28 5..................13 5................................................................................4.......... 365 Švýcarsko...............2006) .......7 6...................17 5...............4............ 392 Emise CO2 z kapalných paliv..................................................................................................................4..................................... 368 Velká Británie ..................................12 Obnovitelné zdroje energie................. 308 Itálie . 357 Slovinsko ............... 381 6.........................4....................4.............14 Přehled větrných elektráren k 31............. 383 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – bioplyn (TJ) .........................................................4..............4.................................... 317 Malta ....................... 338 Norsko..4 5............. 343 Portugalsko ....................................4...................................................................................1......... 293 Belgie......................................... 299 Francie ..............3...................4....................................................................... OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE..........4......... 381 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – solární teplo (TJ).............................1...........25 5......................................................................................4 6.... 381 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – solární energie (TJ)..................................22 5.................4.........10 5.........................................................6 5.........................................14 5.............................................................................................. 358 Španělsko .................................................................. 385 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – voda (TJ)....................................................... 321 Nizozemí...........2.......................................................................................12..........................................................................................................................4...................5 5.8 6...................................................................... 384 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – komunální odpad (TJ).....20 5........... 382 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – biomasa a odpady (TJ)......................................................9 5........4...................................21 5..................1................10 6............................................................4.................................. 321 Německo ........4..................1........ 315 Lucembursko ................................ 377 6 EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ.........................................4.4...................................................................1................................... 389 Emise CO2 celkem .............2 6..1...4.......................................................................1............................................................................. 298 Finsko .................... 309 Kypr ......................................................4.....................................4...................................... 296 Estonsko.......................15 5............................. 385 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – geotermální energie (TJ)..12 5.9 6.......5 6............1....11 6...........26 5........ 288 Vybrané údaje provozovatelů distribučních soustav (stav k 31................................................................................................................................................................................1..............................................8 5. 293 Bulharsko .............16 5...................................................4.......................... 347 Řecko ...............3 6............... 387 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – biopaliva (TJ)..........................24 5............13 5.... 316 Maďarsko...............................................................................................4.......................................................................................................11 5............................................................................................. 395 –9– ......................... 12........3...........................................4.............................19 5...........1................................. 360 Švédsko.............................2 6........................1 6...............................................................................2 6.....................................1...............................................................................................2.................................................................2 5...................................................... 386 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – fotovoltaika (TJ) .......23 5...................................................................................... 387 6....................................... 386 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – vítr (TJ).29 Elektroenergetika evropských zemí..........................................Obsah 5...................................1 6.......................................................... 381 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů celkem (TJ)....................2..........4...........4.

.................................................................................... €) ....................................................6 6............................................... 404 6............................1 6..... 425 Emise metanu – celkem (t)...............4...............10..............................4 6...4 Emise NOx.......................................10.....8................................................................................................9...............................3.............. 430 – 10 – .............................. 405 Emise SO2 celkem (t)................................................................................................................................ 410 Emise NOx – doprava (t)............................... 427 Emise metanu – spalování paliv (t) . 413 Emise NH3 celkem (t) ....................4................................................................7........... 416 6................6...................9.............................................5................... 409 Emise NOx celkem (t) ........................................................10.8..10 6.......7....................................................................... 415 Emise pevných částic < 10 µm – průmysl a stavebnictví (t) .....................................................................7 6.... 423 Emise CO2 – odpady (t) ........................................................................................................... 407 6...........2 6.........................................3 6...............7.....................6 Ekologické daně EU...........10...................5 6.........................6 6....................................................................10.......1 6...9...................................... 426 Emise metanu – doprava (t) .....................................................................................................1 6................................4 6...... €) ....................................................................... 405 Emise SO2 z energetiky (t)..........3 6.........................................4 6...................................1 6....4 Emise CO2 z plynných paliv ........................................................................3 Emise CO.............. 409 Emise NOx – průmysl a stavebnictví (t).......................2 6......................8 Emise metanu ..............................................10.................................................... 422 Emise CO2 – průmyslové procesy (t)................. 424 6............3 6.4 Emise SO2 . 417 Emise CO – celkem (t)..2 6................................................................3 6....................................................1 6................................................ 403 Podíl ekologického zdanění energie na celkovém zdanění – včetně sociálního zabezpečení (%)........................................................... 403 Podíl ekologického zdanění na celkovém zdanění – včetně sociálního zabezpečení (%) ..................5.....9 6......... 417 Emise CO – průmysl a stavebnictví (t) ............ 429 Emise metanu – odpady (t) ....... 418 6...................................................... 406 Emise SO2 – průmysl a stavebnictví (t) .....................................5 6....10.............................................................................................................................................................6 Emise CO2 .......................................... 429 Primární Emise metanu – zemědělství (t) .....................9.......................................................................... 425 Emise metanu – průmysl a stavebnictví (t) .....................................................................................9..........................................10.... 398 6......4 6............... 406 Emise SO2 – průmyslové procesy (t) .....................................2 6........2 6...................................... 420 Emise CO2 – energetika (t) ................................. €).................. 413 Emise NH3 – zemědělství (t)......................................................................................3........ 411 6...............................3 6..................................................................5 6......................................3 Emise pevných částic ................................................ 428 Emise metanu – průmyslové procesy (t) .........................................1 6................................................. 420 Emise CO2 – celkem (t) ........................................................4.................................. 409 Emise NOx – energetika (t) .................................................5.................................8 6........................ 401 Zdanění dopravy (mil....................................................................................8....................................................................................5 6......................5............9............................. 402 Zdanění zdrojů znečištění (mil........................................................................................2 Emise NH3....... 417 Emise CO – energetika (t)......................3........................................................................2....................EU.....................6....................1 6.........................3.............MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 6............................................................3 6.....7 6............ 413 6...................................2 6.......... 415 Emise pevných částic < 10 µm – celkem (t) ....................................................4........................................................................ 401 Energetické daně (mil..........................1 6............. 420 Emise CO2 – průmysl a stavebnictví (t) .... 425 Emise metanu – energetika (t) . €) ..3............................. 401 Výnos ekologických daní (mil........................3......................................................................... 421 Emise CO2 – doprava (t) .............. 415 Emise pevných částic < 10 µm – energetika (t) .................................................................................................................2 6....................

.....2 7.........................................................................2................................................... 441 Zemní plyn – spalné teplo .......................................................7 7........................ SLOVNÍK ....................................................................... 440 Ropa – konverzní tabulky ........................................................................................ 443 – 11 – ..........................2..........1 7...................... ZKRATKY...................................... 441 Ropné produkty – konverzní tabulky ............................2.... 432 Skleníkové plyny (v přepočtu na ekvivalent CO2) – celkem – index – rok 1990 – 100%..........1........................................1 7......2................3 7...................... 440 Konverzní faktory pro objem ...................6 7..........................................2 7.......2.......................................1.................................................................................... 440 Předpony ............................................................................... 441 Přepočet spotřeby elektřiny na normální teplotní podmínky v ČR.......................................1.....................1 Skleníkové plyny (v přepočtu na ekvivalent CO2) ........Obsah 6.......11 6.......................................3 7................... 433 Používané zkratky ..................................................................................... 440 Konverzní faktory pro energii ............... 437 Geografické definice ......................... 433 7........ 434 Definice.............11....... 433 Energetická bilance ......2............. 441 Přepočet spotřeby zemního plynu na normální teplotní podmínky v ČR ................................................................................... 439 7....1........................................2 7.....10 Konverzní tabulky...........9 7................................ 440 Konverzní faktory pro hmotnost ....2.............................................................. KONVERZNÍ TABULKY.................................5 7...........................................4 Definice a zkratky ......................................2..........8 7...............................................2.......4 7............................................................................2....................................... 441 Uhlí – konverzní tabulky...............................1 7.................................... 432 7 DEFINICE..................

Amerika Austrálie Japonsko Korea Nový Zéland OECD pacifik Rakousko Belgie Česká republika Dánsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Island Irsko Itálie Lucembursko Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Slovenská republika Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie OECD Evropa EU-15 EU-25 Ne OECD celkem Alžírsko Angola Benin Botswana Kamerun Kongo Dem.9 78.1 32.0 10.5 11.8 882.0 56.8 61.0 58.1 4.3 22.3 528.5 30.2 1.1 19.0 4.5 0.1 35.9 2.3 920.3 6.5 38. Kongo Pobřeží slonoviny Egypt Eritrea 1971 3 754.2 3.3 3.8 420.0 279.4 5.7 1.0 3.3 90.3 56.7 9.2 5.2 3 815.6 71.5 56.9 4 986.3 69.0 25.2 10.1 4.4 14.5 38.9 58.6 531.5 4 569.1 216.2 104.5 127.2 30.3 338.4 434.2 382.8 32.0 238.3 380.3 3.3 4.4 70.3 5.2 79.9 2.2 82.4 0.5 37.4 5.0 37.3 1 043.5 36.3 9.0 9.7 7.8 14.2 57.9 6.1 10.0 8.3 8.3 4.2 38.4 44.8 16.9 448.8 55.4 5.5 4.1 ENERGETIKA SVĚTA Počet obyvatel zemí světa v mil Svět Ne OECD celkem OECD celkem Kanada Mexiko Spojené státy OECD Sev.8 40.8 14.9 1 155.5 454.3 5.6 7.6 366.3 36.1.7 17.6 4.8 1.3 10.3 10.3 3.2 67.4 0.0 8.2 7.3 0.7 344.3 39.2 3.2 1.3 378.7 52.0 7.0 425.8 127.1 172.2 318.1 285.3 8.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1 ENERGETIKA 1.6 8.8 82.6 38.4 1.7 453.0 9.4 5 121.8 59.2 6.0 8.4 456.0 34.3 12.1 10.0 3.0 10.2 5.9 31.8 54.1 411.1 61.0 511.1 200.1 59.5 16.4 2001 6 126.3 3.2 123.6 77.3 11.6 0.9 7.8 27.3 13.9 31.2 60.2 55.5 4.6 45.0 1980 4 428.1 6.0 13.0 31.2 10.9 5.7 19.5 38.1 1.7 8.3 25.2 3.4 15.4 288.3 69.7 35.8 8.8 10.4 3.8 5.6 2000 6 050.9 15.2 22.4 0.3 9.1 58.6 58.9 153.3 17.4 11.1 227.3 43.6 4.0 7.1 458.7 1975 4 057.5 16.3 4.4 42.2 125.0 428.4 5.3 359.2 38.5 1 139.2 5.5 3.4 2002 6 202.7 98.9 57.1 4.8 28.7 1 131.3 473.3 1 148.1 5.4 5.0 18.2 1.7 291.9 104.5 5.9 7.1 18.9 198.7 1.6 9.6 55.8 4.2 3.3 4 919.7 9.7 81.2 62.1 10.1 20.8 15.5 35.4 101.2 127.8 357.3 5.0 54.8 57.5 1990 5 248.9 10.4 42.6 39.3 3.2 3.5 5.4 10.7 1985 4 819.9 197.7 9.0 58.1 4 569.9 1.0 5.4 39.9 32.2 497.1 16.9 5 121.4 47.0 50.5 71.9 13.3 28.2 448.2 266.3 5.8 7.3 4.8 12.3 10.7 3.9 7.8 74.3 2.8 0.9 7.7 53.2 6.6 52.3 4.3 1 089.9 460.7 82.9 20.8 3.4 56.1 2 871.3 8.8 116.3 16.6 0.2 6.3 45.8 416.6 9.2 17.7 192.9 10.1 3 136.1 8.9 23.9 4.8 3.6 2.5 50.6 57.0 294.1 3 463.2 0.0 5.2 207.3 6.7 4.1 8.9 3.8 533.4 5.9 3. Rep.2 61.1 9.1 5.4 14.5 8.7 55.5 66.7 282.8 31.6 38.7 17.9 47.2 10.7 8.8 29.4 82.5 429.4 187.5 51.0 441.1 525.3 10.8 15.8 3.0 100.1 4.2 3.6 484.3 10.1 3.7 10.9 522.1 4.5 11.9 14.1 8.8 10.4 78.1 0.2 10.2 61.4 21.0 4 204.4 14.6 13.1 1.2 1995 5 659.9 0.3 250.4 15.4 10.1 386.7 10.4 0.2 5.1 2.1 411.9 4.1 5 188.4 14.1 373.8 296.1 0.3 3.0 10.4 1.8 350.4 56.9 3 463.8 56.2 3.8 8.4 15.6 6.0 10.7 30.0 82.7 59.9 3.4 38.4 40.0 7.0 384.7 0.9 17.8 38.4 50.2 0.6 10.2 2003 6 277.3 5.1 0.4 5 188.1 3.9 360.7 5 054.3 5.0 4.8 15.6 1.3 10.1 5.3 47.4 8.2 5 054.1 0.4 13.0 198.1 10.5 13.2 5.5 9.0 10.1 68.7 4.9 7.1 2004 6 352.6 10.2 10.1 10.2 10.4 6.9 120.1 10.0 111.2 460.5 49.3 4 986.2 3 136.5 11.1 0.4 81.2 37.2 31.0 199.3 0.9 4 919.5 1 163.0 127.6 59.5 56.1 14.4 15.3 126.6 59.7 102.9 72.9 7.0 10.8 10.0 24.3 3.1 78.3 2 871.5 9.4 5.8 7.5 58.2 61.2 0.1 163.8 1.9 55.2 5.2 10.3 3 815.6 34.9 10.7 48.1 0.8 7.7 3.7 0.1 4.4 41.3 180.1 57.7 8.7 10.3 68.6 47.2 5.9 56.0 7.5 8.2 2.6 19.0 14.7 7.6 9.2 10.4 40.9 14.5 42.7 2.6 3.4 421.3 10.3 1 004.2 – 12 – .0 6.2 4.1 4 204.6 7.4 16.9 385.4 16.5 23.2 10.1 965.7 67.0 10.9 31.5 32.4 10.2 4.2 1.4 40.

8 26.6 3.1 8.4 4.2 92.2 0.0 0.1 3.1 10.1 78.1 2.0 0.1 15.3 15.0 54.8 0.0 15.5 20.6 0.6 0.5 7.9 0.0 0.1 29.0 0.7 9.1 8.9 36.8 3.2 8.6 11.0 0.8 0.5 1.4 3.5 16.4 18.2 6.3 3.9 412.2 13.1 4.1 10.9 0.4 2.7 0.4 10.1 8.4 2.8 0.0 25.0 4.0 9.8 2.2 9.4 2.2 5.4 1.6 28.1 8.0 0.7 2.0 2.4 0.2 1.8 17.9 4.8 0.3 31.8 1.1 26.8 3.1 0.9 475.7 11.5 3.2 7.1 45.3 3.2 18.3 1.5 19.6 0.5 0.9 0.3 4.1 2004 70.7 14.3 4.0 76.2 2.4 4.0 54.2 2002 67.8 3.9 5.0 54.2 3.2 21.5 2.3 181.8 0.9 30.4 21.6 5.6 8.6 1.7 0.0 58.7 22.4 9.4 4.9 0.1 4.4 3.4 0.8 2.8 20.1 8.9 161.3 3.0 – 13 – 1995 56.2 3.1 1.7 20.9 2.8 853.8 1.2 800.2 147.7 6.2 9.1 3.8 11.3 0.3 8.7 11.5 12.6 6.4 2.8 11.7 17.7 27.4 20.4 22.0 1.7 6.3 34.0 10.0 27.4 4.7 10.2 7.6 14.3 7.8 12.1 8.4 0.7 148.6 20.2 3.4 5.7 22.5 5.9 3.9 2.4 18.4 2.0 15.0 57.7 23.8 19.1 7.7 4.5 0.7 10.7 14.9 0.9 31.0 629.5 54.0 123.1 12.0 59.0 9.2 8.8 2.5 3.4 10.9 1.0 5.4 2.8 1.2 10.2 11.6 17.1 16.2 1.0 8.2 36.9 34.7 1.3 39.5 9.2 1.3 3.2 0.9 1.8 0.0 125.9 3.7 64.6 371.9 12.9 10.5 23.6 14.6 35.8 1990 51.7 8.0 0.5 3.9 13.0 0.7 1.0 18.1 39.5 0.7 0.6 0.4 5.6 0.1 872.6 1.7 29.5 28.0 0.7 63.1 8.6 5.3 2.6 144.0 10.5 0.8 32.9 4.8 1.7 52.4 2.0 1.3 9.3 19.9 9.6 10.0 35.7 3.2 2.0 68.0 1.7 67.4 23.0 2.2 4.7 2003 68.4 45.3 12.3 1.2 8.3 85.5 1980 37.2 9.5 15.3 24.2 23.6 13.3 0.0 128.9 156.8 0.3 15.4 2.5 19.9 0.5 0.6 1.4 3.3 7.7 3.2 2.0 111.5 1.6 0.4 21.1 6.1 0.3 33.1 15.1 7.9 56.8 4.5 9.8 125.2 1.0 19.7 65.4 6.4 1.7 5.4 6.8 13.4 22.6 .1 2.1 1.4 6.0 2.3 21.5 35.3 20.3 6.0 4.1 6.6 8.8 5.5 16.7 0.6 113.6 59.4 2.Energetika – Energetika světa Etiopie Gabon Ghana Keňa Libye Maroko Mozambik Namíbie Nigérie Senegal Jihoafrická rep.8 53.7 22.2 4.9 120.3 712.9 3.0 0.2 75.0 1.3 23.7 103.9 117.4 90.4 3.2 1.9 14.0 8.0 2.7 5.1 7.8 2000 64.7 5.4 17.2 4.7 9.4 4.3 7.7 22.8 3.8 21.3 3.0 6.3 23.3 44.5 37.5 20.8 10.4 69.8 9.4 12.5 2.4 8.3 2.5 9.4 12.9 2.9 166.0 10.8 54.5 5.0 4.8 4.8 4.4 0.3 9.0 1.4 4.2 11.7 20.8 5.2 5.7 0.2 32.1 174.4 21.5 2.1 20.6 0.6 4.5 170.0 18.5 3.0 32.7 10.6 1.5 0. Emiráty Jemen Střední východ Albánie Bulharsko Kypr Gibraltar Malta Rumunsko Bývalá Jugoslávie Bosna a Hercegovina Chorvatsko Makedonie Srbsko a Černá Hora Slovinsko Ne OECD Evropa Arménie Ázerbajdžán Bělorusko Estonsko Gruzie Kazachstán 1971 29.4 1.1 1.9 2.1 14.8 152.7 17.7 22.4 4.3 20.6 21.5 10.4 9.1 7.7 3.7 2.9 548.3 3.5 0.6 10.7 0.7 1.3 6.4 0.7 178.3 20.4 2.3 22.2 29.9 2.2 22.6 10.4 19.0 54.5 3.3 3.1 3.5 5.3 6.7 2.5 23.8 6.5 5.9 4.4 1.8 5.9 2.6 5.1 4.4 9.3 21.4 5.0 9.5 16.7 3.7 66.4 2.0 8.6 5.9 2.6 3.2 1.5 1.1 17.3 27.8 3.5 835.0 4.8 2.2 1.7 0.7 14.5 5.9 0.6 0.1 131.5 1.0 8.5 18.9 1.8 1.4 24.8 33.2 3.7 4.8 0.7 12.0 19.7 2.9 3.5 2.3 1.1 14.5 3.0 0.6 44.2 3.4 22.4 21.1 17.8 0.4 28.4 30.0 0.0 55.0 6.7 33.4 6.0 1985 43.6 22.2 26.4 67.2 818.8 0.0 9.5 18.0 5.5 2.9 0.6 5.2 8.0 4.3 16.6 1975 33.4 47.0 4.8 34.9 2.4 5.8 2001 65.0 0.2 2.5 24.0 0.9 45.4 22.9 1.4 2.6 9.3 9.9 59.8 24.4 22.2 10.1 8.1 8.5 15.9 2.5 4.1 7.3 18.8 19.3 12.1 0.4 7.2 9.1 1.1 2.9 4.0 1.9 97.9 11.7 3.9 11. Súdán Tanzánie Togo Tunis Zambie Zimbabve Ostatní Afrika Afrika Bahrain Irán Irák Izrael Jordánsko Kuvajt Libanon Oman Katar Saudská Arábie Sýrie Spojené Arab.6 15.8 13.1 3.1 13.

9 8.8 116.8 134.5 49.4 4.1 0.3 6.1 2.7 4.0 183.1 108.4 42.0 8.0 0.9 15.4 1.1 24.6 2.9 3.6 0.8 2002 5.2 19.4 3.6 0.2 3.2 19.9 206.4 68.0 2.7 2004 5.0 12.7 6.0 15.5 144.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Kyrgyzstán Lotyšsko Litva Moldávie Rusko Tádžikistán Turkmenistán Ukrajina Uzbekistán Býv.8 1 287.0 19.2 849.3 237.6 4.4 9.4 9.2 24.4 932.6 6.1 17.9 20.4 3.0 16.2 6.9 6.2 8.8 1995 4.2 8.4 24.6 11.7 2.3 3.0 17.0 14.1 3.4 9.2 22.7 62.4 14.4 1 598.2 4.0 11.6 1.4 62.9 290.1 24.2 4.9 50.9 20.4 2.6 131.0 6.5 26.8 337.5 2.4 15.3 6.3 6.2 1 296.6 7.2 0.4 2.8 286.4 1 262.8 19.1 19.8 13.2 8.0 3.1 10.8 43.3 424.3 59.7 12.5 161.1 1.6 4.6 6.5 132.9 4.2 2.5 3.0 2.2 4.2 38.1 81.3 5.7 178.7 23.2 35.4 104.8 1.9 1 303.9 50.8 7.3 3.6 12.0 5.8 23.0 2.5 22.1 27.5 26.6 3.9 6.4 24.3 2001 5.2 3.3 98.3 1 762.5 1.7 33.4 4.1 4.0 0.2 0.2 11.4 6.3 139.2 3.4 14.5 1 048.9 34.0 2.5 26.2 3. Svaz Argentina Bolívie Brazílie Chile Kolumbie Kostarika Kuba Dominikánská rep.1 163.5 49.4 121.9 386.6 1.3 47.3 323.5 71.8 0.9 291.3 1 015.9 3.4 12.1 1 984.0 44.1 5.0 2.0 613.6 16.9 8.8 1.4 148.4 80.4 6.6 2.0 – 14 – .4 44.0 5.7 1 269.6 687.1 8.1 10.2 17.3 916.3 43.1 1975 3.1 4.4 0.3 173.4 49.5 4.8 134.1 32.0 2.2 143.5 1990 4.6 19.2 1 211.1 5.1 18.0 27.3 1.4 8.0 1 135.8 4.5 12. Ekvádor Salvádor Guatemala Haiti Honduras Jamajka Holandské Antily Nikaragua Panama Paraguay Peru Trinidad a Tobago Uruguay Venezuela Ostat.7 17.7 15.0 6.9 0.6 131.5 4.6 80.4 38.3 48.6 6.0 48.4 1 922.6 48. Amerika Bangladéš Brunei Taj-Van Indie Indonésie KLDR Malajsie Barma Nepál Pákistán Filipíny Singapur Srí Lanka Thajsko Vietnam Ostatní Asie Asie Čínská lid. Amerika Latin.2 3.4 4.9 11.5 77.4 3.6 8.3 22.2 4.0 79.5 6.4 14.5 0.8 40.2 4.1 986.9 4.6 0.0 141.6 66.9 6.5 289.5 18.8 1 157.2 2003 5.6 4.7 1.7 47.4 3.0 4.8 7.3 120.5 0.3 3. Sovět.5 48.6 5.5 30.2 5.1 3.2 50.0 139.3 17.6 42.0 8.2 2.1 31.6 12.4 16.2 25.4 138.5 12.3 13.2 92.2 5.8 108.0 2.9 15.9 6.3 12.0 2.3 3.1 2.3 0.0 48.2 5.5 10.3 1.2 3.3 9.0 4.2 285.0 23.0 66.5 7.0 845. Hong Kong Čína 1971 3.6 152.9 6.1 8.9 6.8 560.0 2.9 4.3 38.9 2.5 11.7 122.2 1.1 44.1 6.7 48.2 3.9 27.8 1.0 2000 4.7 217.8 4.6 48.2 19.2 841.7 29.3 63.0 1 051.5 4.4 26.7 25.3 148.0 5.0 265.0 2.3 128.0 61.2 443.2 3.7 4.9 37.2 13.8 20.1 287.2 61.2 1 440.4 11.0 26.6 430.7 1 271.4 214.6 6.3 30.2 437.9 7.7 51.4 25.3 3.1 136.5 176.1 5.5 82.0 54.1 3.0 18.5 0.1 10.1 9.0 34.4 78.0 94.8 25.9 78.1 12.7 15.7 981.7 288.2 1 952.0 6.8 181.7 82.6 3.1 6.5 3.2 3.2 19.8 12.5 37.6 2.7 22.1 1.6 0.2 143.5 2 016.4 63.1 75.7 1 278.6 2 048.0 22.3 8.3 5.3 146.3 3.8 12.2 192.2 3.8 38.4 22.4 25.1 6.2 6.5 209.7 26.4 13.2 1.9 1 288.7 3.1 1985 4.8 54.2 16.7 149.5 55.1 58.2 277.8 73.7 10.4 2.5 3.2 5.6 2.3 2.2 5.7 24.3 21.2 4.9 15.4 7.1 2.9 23.0 36.1 148.8 2.3 3.2 1 296.1 11.7 8.2 5.3 20.3 3.0 254.2 19.1 2.7 2.9 0.5 355.3 8.0 2.5 920.6 37.5 41.2 144.4 5.4 4.5 0.7 11.3 146.7 46.0 2.5 2.5 4.1 3.3 3.4 2.6 58.6 211.0 4.7 4.2 7.6 1 204.0 42.6 26.7 1 140.3 2.2 2.2 51.1 3.0 1.2 17.5 54.4 15. Latin.5 178.1 4.4 26.3 11.3 6.0 31.4 25.8 22.5 21.4 57.0 7.1 81.2 28.6 2.1 13.7 2.6 2.4 22.7 11.4 245.6 4.3 3.2 6.2 259.5 2.9 25.7 10.8 1 280.0 418.3 22.2 8.7 1 079.4 61.7 2.6 0.7 8.4 4.2 4.5 1 056.3 5.7 37.6 0.6 1 064.0 62.3 3.2 82.0 136.4 4.2 3.8 28.2 21.3 3.4 3.3 24.3 25.8 11.9 4.1 14.8 50.3 53.3 148.4 4.8 4.0 17.4 5.8 47.3 21.6 1.3 3.2 5.2 4.9 3.3 22.1 12.5 286.7 1980 3.9 18.4 1 053.3 11.1 765.0 5.5 4.4 2.5 3.9 6.4 13.3 73.9 16.0 0.7 5.1 5.6 2.9 2.5 4.8 1 295.5 2.0 3.0 47.6 22.5 3.3 4.3 6.2 0.6 2. Rep.0 2.2 145.4 1 032.3 24.9 2.2 3.6 37.

1 1 093.4 1 078.2 7.3 8.6 11 332.5 2 059.6 163.5 7.1 12 110.9 14 667.2 1 074.7 6.1 9 997.4 283.9 39.0 1990 23 953.4 170.4 2.2 113.0 162.0 47.9 5.9 206.0 74.1 9.9 59.5 1 382.0 1995 26 874.6 241.0 52.2 253.4 8 003.5 48.5 4.5 1 371.1 16 677.7 49.5 1980 17 979.9 4 326.9 3 268.0 246.0 391.3 4.4 9 172.7 8.8 9.2 1 230.0 6 039.1 61.8 7 326.4 10 703.7 6.0 43.8 19.1 634.8 16.5 20.8 6 684.2 6 394.0 8 329.0 414.3 61.7 4.4 50.0 18.3 917.3 1 474.1 120.5 1 542.7 3.0 5.9 5.7 8 604.5 81.3 593.2 1. Rep.5 290.4 5.7 248.9 7.3 0.7 210.3 19 849.9 4 910.0 786.8 8 707.3 173.6 9 838.7 42.8 2 154.8 732.1 107.2 10.7 0.2 465.1 511.4 102.2 0.9 4 910.6 412.4 839.3 117.2 4.5 96.1 5.1 4.6 6.6 108.4 87.7 38.0 21.0 127.4 123.1 5 615.7 3.7 8.9 3.7 7.7 3 850.8 118.6 4.1 2.8 7.0 46.3 1 442.4 1 097.7 2.9 208.7 8 240.7 203.2 60.7 4 103.9 733.1 2.7 6.7 108.4 872.0 106.6 6 039.4 445.5 17.7 6 062.7 2.3 129.8 116.9 77.7 1.7 619.0 6.3 86.7 52.0 33.2 5.3 330.4 2.6 6 469.5 3.9 7 112.8 102.5 84.6 91.5 47.0 3.6 749.6 440.8 1 924.6 164.6 178.8 1 355.0 3.7 455.8 1 921.8 4 734.9 3.9 55.1 1.5 95.0 1 898.1 232.5 24.2 21.5 9.2 5.7 22.4 1.4 90.7 4 746.3 244.2 179.3 6.0 246.9 20.5 249.1 601.5 10 269.5 5.3 21.0 5 794.3 7 229.1 8.1 5 893.4 9 001.8 53.6 1 720.7 7 997.6 182.2 10.9 321.1 5 128.1 28.9 8.0 160.0 11.5 166.7 7.3 58.6 108.7 3.0 26 299.9 392.3 2004 35 024.6 7 326.5 4.6 1.1 240.8 8.3 17.5 764.3 26.2 286.1 5.8 5 036.1 9 525.3 6 834.2 1 114.0 3.2 0.8 25.6 57.1.9 535. Kongo Pobřeží slonoviny Egypt Eritrea Etiopie Gabon Ghana 1971 12 878.7 242.4 234.3 3 658.9 133.0 53.0 2.5 1.9 58.3 568.7 2.0 966.9 1 229.7 7.2 186.8 139.2 8.4 5.9 6 011.1 10 71 5.8 6 947.3 580.3 45.3 50.3 10.1 10.9 34.1 117.5 2 059.8 33.7 37.9 123.5 613.5 88.5 4.7 187.8 129.9 205.6 2003 33 641.0 25 678.9 26 806.0 330.7 88.6 5.0 263.7 21.6 221.2 4 741.6 184.0 617.2 121.6 66.0 928.9 106.1 6 240.9 5 881.2 195.6 161.2 161.0 1985 20 335.3 57.2 84.2 413.5 4.7 7.9 61.0 963.7 189.6 977.4 154.7 135.0 399.3 8 502.6 106.3 109.4 57.6 386.2 3.8 231.3 45.8 2000 31 717.0 124.6 3 658.3 8.4 132.6 583.7 4 755.7 160.3 655.2 HDP zemí světa podle směnných kurzů v mld USD (2000) Svět Ne OECD celkem OECD celkem Kanada Mexiko Spojené státy OECD Sev.9 10.3 177.1 580.2 1 130.3 54.0 171.3 6 240.7 89.1 43.1 39.3 10 819.3 237.5 5 756.6 1 328.1 8 147.9 9 056.Energetika – Energetika světa 1.8 64.3 13.7 140.3 6 093.1 5.1 59.4 105.2 115.1 96.7 4.4 585.5 23.4 3.8 7.7 166.9 727.0 246.4 796.4 25 958.8 1 952.7 3 727.0 1 900.3 5.4 5 245.4 3.6 5.6 10.1 524.8 175.9 1 543.1 11 060.9 59.0 55.9 474.5 120.1 11 146.8 7 055.0 113. Amerika Austrálie Japonsko Korea Nový Zéland OECD pacifik Rakousko Belgie Česká republika Dánsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Island Irsko Itálie Lucembursko Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Slovenská republika Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie OECD Evropa EU-15 EU-25 Ne OECD celkem Alžírsko Angola Benin Botswana Kamerun Kongo Dem.6 4 932.3 108.1 122.3 192.3 116.8 3.6 408.2 193.4 200.3 51.9 53.3 65.0 7.6 3.6 38.4 7 717.7 7.1 6 469.1 112.0 714.1 8 523.8 197.6 248.8 8 907.7 1.0 445.0 1 151.2 8 343.5 2 806.5 4 130.8 27 698.5 7.1 107.7 5 710.5 580.4 249.9 398.9 100.6 118.3 353.5 168.7 9.5 8 920.8 114.8 0.9 163.2 585.2 345.5 280.4 6 834.3 1 591.2 4 103.4 222.7 4 337.4 392.4 10.3 1.3 7 972.1 11 627.7 139.0 5.4 199.8 2001 32 199.1 12.0 8.1 3 170.7 60.9 129.9 253.3 6 856.3 118.0 5 453.2 4 803.2 84.8 9 764.4 6.6 6.4 54.1 3 311.0 22.1 5.2 1 923.6 199.5 11.8 9.9 2002 32 768.7 167.0 57.9 241.0 – 15 – .0 161.8 38.8 3.5 12.6 0.1 16.7 19.9 54.9 166.6 3 311.6 39.3 1 303.5 180.8 2.6 176.3 150.7 6.0 199.2 9 286.9 5.7 7.0 1 504.3 21 964.3 62.1 1 414.5 10.0 38.2 428.5 379.7 531.7 2.9 8.0 635.8 3 886.5 9.8 229.2 1 100.1 4 456.

6 9.5 4.9 15.4 132.8 4.8 9.9 739.4 42.9 145.1 5.3 261.9 4.0 47.5 8.5 114.3 16.3 2.0 2002 13.4 31.0 10.9 2.1 1.1 18.0 604.6 204.2 36.6 15.6 76.4 54.1 3.2 28.3 19.3 0.1 57.8 102.7 136.1 9.0 6.0 2.0 52.2 55.2 20.4 10.7 9.7 6.4 14.2 131.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Keňa Libye Maroko Mozambik Namíbie Nigérie Senegal Jihoafrická rep.3 21.3 18.5 5.3 60.1 2003 13.4 4.0 14.2 26.6 3.5 36.6 14.2 7.6 4.5 3.8 1.6 141.9 406.8 10.3 120.8 33.9 1.4 20.1 7.2 8.3 35.8 13.6 43.2 1.1 27.8 24.6 2.3 1.3 104.8 5.9 24.7 7.2 58.5 12.6 19.8 113.3 1.4 3.2 7.3 46.4 4.3 3.7 6.9 17.4 21.2 56.9 16.6 3.4 7.5 11.4 6.4 9.5 214.5 2.4 11.3 15.5 4.0 4.7 2.3 20.6 136.1 4.5 22.3 43.4 2.4 13.0 16.6 0.7 38.6 68.2 9.7 73.6 5.9 53.0 71.8 37.4 3.7 144.6 0.2 2.5 8.3 5.7 20.1 5.9 20.9 0.0 6.7 8.1 39.3 12.5 20.6 30.7 2.0 2.6 2.0 16.4 8.3 4.5 4.7 2.8 46.5 6.2 166.2 5.5 15.5 19.9 121.7 35.5 1.4 1. Súdán Tanzánie Togo Tunis Zambie Zimbabve Ostatní Afrika Afrika Bahrain Irán Irák Izrael Jordánsko Kuvajt Libanon Oman Katar Saudská Arábie Sýrie Spojené Arab.3 14.7 9.5 189.3 41.1 4.3 0.5 115.6 5.8 13.1 1.9 17.8 9.9 189.4 3.4 3.2 150.9 8.3 12.6 2.8 70.5 18.3 10.2 3.1 2.8 47.8 39.1 10.9 12.9 16.6 3.8 3.3 44.5 23.4 28.7 10.5 85.3 3.5 2000 12.9 10.2 79.6 9.5 16.0 3.0 45.8 9.7 34.0 6.0 14.2 3.9 9.9 126.9 67.6 653.1 – 16 – .2 56.7 9.0 15.4 30.3 1.0 624.1 13.8 22.8 113.3 666.8 10.9 59.6 2.1 15.7 0.9 35.5 3.0 12.9 55.8 3.7 11.7 7.9 12.0 2001 13.2 5.0 20.4 6.4 1990 10.6 2.4 2.8 9.1 18.0 33.4 36.3 40.9 3.6 126.2 5.6 3.4 221.0 13.3 21.8 1.0 122.5 115.4 95.2 15.8 144.1 2.2 9.5 115.8 7.2 10.7 3.6 40.4 18.1 13.0 6.8 9.7 48.7 8.9 5.4 1.3 2.3 3.9 63.1 54.5 3.2 2.2 2.7 10.5 9.8 1.6 2.7 19.2 2.9 36.9 20.6 1.1 20.5 9.6 7.3 14.0 5.5 3.8 1.7 44.5 3.0 127.9 26.9 8.4 4.6 8.2 9.9 1980 7.7 17.5 19.3 490.1 383.0 54.1 32.4 12.1 121.7 5.7 21.3 19.9 28.0 8.1 18.0 27.8 40.9 1.4 4.2 63.7 8.7 10.3 95.7 439.5 0.4 0.7 5.9 58.6 27.8 3.2 1995 11.6 153.8 41.1 10.5 21.3 0.8 1.1 51.5 25.4 8.0 29.5 4.4 637.0 101.4 16.6 5.5 43.0 2.7 116.0 52.8 9.3 32.4 5.2 527.7 67.7 15.1 4.7 3.4 4.5 451.2 4.6 3.2 115.6 19.5 21.4 20.0 5.4 3.6 11.4 119.9 3. Emiráty Jemen Střední východ Albánie Bulharsko Kypr Gibraltar Malta Rumunsko Bývalá Jugoslávie Bosna a Hercegovina Chorvatsko Makedonie Srbsko a Černá Hora Slovinsko Ne OECD Evropa Arménie Ázerbajdžán Bělorusko Estonsko Gruzie Kazachstán Kyrgyzstán Lotyšsko Litva 1971 4.7 8.2 20.4 8.9 92.3 2.0 7.5 3.6 694.8 11.5 110.1 12.9 3.9 4.7 5.4 47.4 7.9 7.3 1.5 14.8 1.3 110.0 37.7 12.6 0.1 11.2 34.5 44.0 51.2 3.1 1.6 18.1 0.2 51.7 22.8 21.7 3.1 9.5 648.6 3.6 21.3 2004 14.1 38.4 22.6 3.0 14.0 6.3 88.0 10.9 18.3 35.3 3.8 270.7 8.2 21.0 3.7 5.8 1.7 5.9 9.9 5.4 487.7 22.8 3.8 40.7 1.2 1.1 14.7 38.4 19.9 583.9 7.3 4.5 1.7 188.2 3.3 34.4 10.7 4.0 25.8 4.9 649.6 4.6 8.3 2.0 1985 8.8 2.8 3.8 43.8 10.2 9.5 440.9 48.3 4.1 9.1 0.3 38.6 3.0 1.

6 3.4 950.7 72.7 1 557.7 581.3 4.6 28.0 4.8 12.2 3.2 4. Rep.6 10.4 87.7 4.7 23.9 24.3 1 524.1 86.6 44.2 417.8 39.3 7.9 404.1 47.7 77.9 182.5 94.3 1 821.6 6.1 11.0 16.2 8.6 385.1 13.6 112.2 32.6 15.5 480.1 379.3 21.8 4.0 2.3 10.5 22.3 7.2 271.9 83.3 1 557.5 16.6 16.6 19.7 2.5 20.9 13.0 107.9 14.2 3.2 89.0 7.9 4.2 16.0 2.0 13.1 88.6 21.6 345.1 9.7 55.7 141.8 461.3 75.4 8.7 3.4 2.6 92.2 71.1 5.6 7.0 86.6 304.7 4.3 13.7 11.Energetika – Energetika světa 1971 Moldávie Rusko Tádžikistán Turkmenistán Ukrajina Uzbekistán Býv.3 3.3 1 585.9 1 903.7 19.0 28.5 11. Ekvádor Salvádor Guatemala Haiti Honduras Jamajka Holandské Antily Nikaragua Panama Paraguay Peru Trinidad a Tobago Uruguay Venezuela Ostat.5 23.5 6.8 110.4 33.8 685.0 90.5 94.9 8.8 157.3 13.3 319.7 7.3 8.4 68.6 178.3 132.7 396.1 2001 1.9 1 715.5 18.7 6.0 2.3 15.4 4.7 328.3 13.3 15.3 62.3 34.5 4.3 17.3 292.5 73.5 3.7 1 298.2 2.9 421.7 1.1 17.1 169.3 60.4 34.2 11.8 263.8 1 437.0 6.4 152.0 7.1 11.1 9.2 20.8 500.1 4.5 2.5 99.9 5.2 20.8 8.6 10.6 106.7 21. Sovět.3 655.0 9.0 23.0 12.3 34.1 8.4 15.4 12.2 550.0 4.2 6.8 4.4 35.1 93.5 609.4 88.4 19.1 28.9 2.7 29.5 186.5 16.6 11.1 959.9 2000 1.1 221.2 28.8 5.7 16.3 39.5 2.9 457.2 25.6 11.2 19.1 268.3 400.4 932.7 6.9 11.3 182.3 48.2 32.3 50.3 20.2 6.0 624.8 1.2 28.9 57.8 10.8 913.3 21.9 31.4 5.5 4.8 120.5 62.3 8.7 47.2 56.7 53.4 20.6 21.0 14.1 8.8 1 621.4 1 448.1 1980 1985 1995 1.8 7.8 1 271.1 195.2 36.6 5.7 187.4 73.7 40.1 125.3 29.3 4.3 7.7 115.9 18.2 240.3 1 541.7 1.8 79.3 8.2 4.3 38.6 10.5 287.2 5.2 10.2 7.7 174.2 101.7 515.9 23.1 27.8 39.7 132.7 31.4 80.7 20.4 49.6 29.3 9.3 122.1 – 17 – .7 33.9 20.1 35. Amerika Latin.7 17.5 4.2 8.8 56.1 3.0 44. Hong Kong Čína 3.8 10.1 1 431.4 343.0 576.7 83.0 121.3 85.1 538.5 47.6 2.7 75.8 83.8 13.0 12.4 36.1 21.2 8.5 4.4 9.4 4.1 45.2 17.2 4.6 5.4 7.8 1 198.7 306.0 15.4 51.5 6.8 1990 3.5 12.9 18.6 78.7 7.0 14.2 3.0 109.6 11.3 10.9 1 714.1 32.9 20.9 90.2 22.9 3.3 32.5 165.7 444.1 35.7 150.6 543.5 4.9 1. Amerika Bangladéš Brunei Taj-Van Indie Indonésie KLDR Malajsie Barma Nepál Pákistán Filipíny Singapur Srí Lanka Thajsko Vietnam Ostatní Asie Asie Čínská lid.7 12.2 12.5 1 048.3 167.2 3.3 5.0 188. Latin.5 17.9 27.8 77.8 377.7 1 732.7 490.8 83.5 9.7 4.5 285.7 11.8 65.9 1.2 77.4 13.6 296.5 2.7 1 416.2 28.9 80.8 4.7 37.5 8.2 197.8 1.7 8.4 5.6 58.9 659.5 239.4 13.4 165.5 75.4 3.5 90.2 2.6 45.1 8.3 259.4 120.9 14.7 15.4 17.2 23.1 80.6 6.5 37.4 159.9 53.1 41.7 621.0 22.1 14.4 29.1 1 417.7 15.6 306.9 91.3 2.5 15.6 61.4 19.7 117.3 2.0 16.0 10.2 4.2 2.2 4.6 198.5 7.5 11.7 32.1 284.4 601.1 1 464.9 9.1 8.7 792.1 6.1 2.0 8.2 3.9 242.2 8.8 8.9 18.5 608.7 5.9 171.0 6.2 15.0 166.4 18.8 15.8 139.5 454.4 1 363.2 10.8 212.3 7.1 25. Svaz Argentina Bolívie Brazílie Chile Kolumbie Kostarika Kuba Dominikánská rep.9 250.8 52.7 6.3 616.4 2003 1.9 3.8 13.0 28.8 323.7 101.5 102.1 8.2 46.7 3.6 3.8 5.8 80.2 43.5 29.5 3.0 9.7 3.1 6.5 286.9 29.3 3.0 13.9 7.4 12.7 5.7 11.9 58.6 31.7 3.4 272.6 67.3 4.8 5.5 2.4 95.6 17.7 17.0 23.8 74.7 237.9 7.3 5.5 6.1 19.1 2.9 1.9 2004 1.6 11.5 106.7 4.1 2002 1.1 2.9 4.8 8.

60 49.11 5.39 10.97 24.34 5.43 22.10 4.51 28.82 0.75 24.06 9.50 0.13 25.15 19.63 0.09 4.29 23.17 0.90 15.18 28.22 11.02 1.22 23.66 5.06 34.77 27.62 1.26 14.00 0.55 18.48 9.86 0.09 0.41 1.81 25.27 0.23 24.65 20.96 1.99 1.29 0.80 29.50 38.26 15.47 2002 5.85 23.12 0.41 30.86 1.60 1.06 8.02 12.49 19.56 0.10 3.65 1.94 14.02 19.75 1.88 0.27 22.29 11.80 15.16 2.28 0.58 1.25 22.84 22.73 5.19 26.77 0.19 33.02 28.77 14.17 0.17 12.93 14.01 9.16 12.69 24.54 2.18 0.20 8.64 0.12 18.05 23.80 24.41 23.22 0.33 16.39 18.40 0.32 2.93 0.39 4.11 3.10 3.25 1. Kongo Pobřeží slonoviny Egypt Eritrea Etiopie Gabon Ghana 1971 3.54 12.50 8.24 15.61 2.79 4.21 23.14 35.00 0.66 5.11 3.11 4.97 0.59 0.30 25.69 18.44 8.17 4.29 5.80 17.34 29.75 19.22 0.08 20.39 21.11 3.65 0.29 – 18 – .22 30.88 23.24 21.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1.76 14.45 3.09 0.94 42.31 2.23 22.75 16.96 1.85 14.09 4.37 38.70 8.49 11.99 3.30 4.45 15.57 3.67 11.81 3.94 22.33 11.80 34.70 23.33 26.63 12.60 2.93 0.32 3.13 0.83 2.01 17.58 0.94 0.00 16.00 0.36 23.48 34.63 28.97 29.20 1990 4.68 6.00 7.11 18.45 14.82 1.54 0.09 0.30 0.74 5.09 19.74 1.25 21.49 21.71 25.13 5.31 33.12 0.24 0.36 1.00 0.88 14.28 2004 5.26 37.71 2.55 2.19 0.92 0.08 0.85 17.57 18.09 24.31 37.75 20.61 1.83 19.09 3.05 16.65 13.78 35.60 0.42 22.61 29.23 20.33 1.83 17.75 15.46 16.20 21.77 8.22 22.19 24.34 4.44 6.33 28.77 23.39 1.10 0.04 3.60 1.00 24.45 5.11 4.54 0.23 20.91 14.74 4.72 1.41 1.94 0.66 0.75 14.03 26.95 0.87 5.51 11.98 0.07 14.80 0.33 3.49 13.83 20.51 1.00 23.25 29.62 0.35 27.00 0.31 4.40 10.61 11.50 17.96 17.78 15.68 4.38 19.38 23.91 0.66 1.88 17.62 0.32 3.27 37.00 28.83 0.89 13. Amerika Austrálie Japonsko Korea Nový Zéland OECD pacifik Rakousko Belgie Česká republika Dánsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Island Irsko Itálie Lucembursko Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Slovenská republika Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie OECD Evropa EU-15 EU-25 Ne OECD celkem Alžírsko Angola Benin Botswana Kamerun Kongo Dem.76 12.79 18.46 32.06 8.76 4.26 22.58 2001 5.27 5.28 0.32 18.10 5.97 14.28 1.75 31.08 0.18 3.78 0.15 0.21 27.98 25.32 19.81 0.95 0.26 18.54 27.76 22.36 14.33 23.93 18.79 0.95 28.00 24.45 31.56 0.05 4.00 0.32 13.00 0.88 22.50 15.69 18.24 21.26 13.10 18.80 3.54 19.32 0.94 0.42 2.75 19.63 37.13 12.77 26.08 0.12 10.11 9.67 21.12 2.11 5.63 0.73 15.57 15.99 29.38 10.33 25.19 24.09 5.71 4.10 12.49 26.87 30.75 18.21 13.55 38.94 0.77 0.20 18.89 49.44 3.61 1.18 43.54 0.92 0.50 22.49 13.74 0.25 0.43 18.36 11.46 0.05 2.03 3.17 2.58 0.00 24.47 10.07 20.75 23.44 4.15 24.12 1.64 25.09 4.66 0.45 4.27 22.09 3.30 18.84 1.00 0.20 16.15 30.91 23.82 3.11 3.69 30.96 15.78 29.31 3.88 34.14 28.19 16.00 0.08 2.41 15.34 23.06 0.32 1.68 13.24 33.00 0.22 0.36 8.37 17.95 24.61 17.63 13.41 27.75 0.77 0.52 1985 4.86 25.91 2000 5.19 0.34 25.02 3.57 12.69 2003 5.02 11.57 1.33 3.50 15.20 1.22 3.39 11.05 15.78 18.90 4.92 27.34 6.43 0.37 9.23 1.22 10.47 10.05 16.18 18.97 15.00 9.21 18.94 3.33 9.91 0.27 2.79 5.54 24.31 26.26 1.61 18.76 5.11 4.82 13.33 0.41 18.18 6.19 34.80 16.08 28.17 0.73 20.67 12.88 10.13 17.16 5.40 16.35 2.62 0.37 21.97 13.90 51.52 22.99 0.28 1.44 0.44 0.00 23.66 0.24 1.74 7.11 0.61 0.33 4.26 21.35 10.19 38.23 22.94 29.3 HDP zemí světa podle směnných kurzů na jednoho obyvatele v tis USD (2000) Svět Ne OECD celkem OECD celkem Kanada Mexiko Spojené státy OECD Sev.27 2.48 20.68 18.29 17.49 10.64 12.45 39.48 27.70 23.05 21.96 16.18 0.40 0.95 0.62 16.80 1980 4.53 4.08 0. Rep.71 37.80 24.72 12.40 22.16 20.29 20.20 1995 4.67 0.77 34.84 3.30 1.54 1975 3.51 3.28 22.69 1.74 0.98 19.03 34.82 19.05 30.21 4.58 3.98 1.06 24.86 26.92 0.96 36.64 10.06 0.61 0.90 0.54 0.41 4.21 15.21 32.99 29.07 1.63 17.00 10.04 5.84 1.67 13.00 28.29 7.98 11.97 25.19 21.30 15.34 16.52 0.47 15.20 0.84 11.20 10.30 23.55 16.00 27.1.49 2.08 18.67 13.

97 0.23 0.74 11.23 1.91 0.71 0.10 0.82 0.18 0.39 15.65 1.68 1.91 1.00 5.20 3.02 0.77 1.65 0.03 0.46 1.00 1985 0.32 1.46 3.36 0.32 0.66 0.39 0.43 1.03 17.25 1.44 4.71 19.77 20.01 3.84 2.43 1.70 5.74 1.36 2.43 0.85 4.42 6.96 1990 0.02 2.48 1.82 0.75 1.25 1.45 3.34 0.41 3.78 1.05 0.00 0.33 4.85 0.11 29.73 16.59 17.94 1.00 0.14 1.12 1.26 0.56 45.03 1.36 0.27 4.48 2.80 29.59 8.24 2.43 0.41 0.41 3.25 2.26 0.54 3.64 0.57 1.60 0.18 1.21 1.81 1.27 0.58 0.33 1.13 1.48 3.32 0.00 2.75 0.00 90.62 1.18 1.50 2.84 1.09 18.33 0.34 0.78 1.13 8.92 1.88 8.42 1.21 1.65 13.75 12.59 1.83 1.60 0.18 1.01 1.33 4.44 0.35 9.35 0.15 0.98 1.63 4.92 1.67 0.16 1.33 1.56 7.00 8.50 53.36 1.66 1.27 3.13 4.43 7.00 3.10 2.74 14.36 1.50 4.26 0.49 6.83 11.35 0.33 1.48 4.84 1.40 5.66 9.65 1.82 0.38 2.50 0.14 0.95 12.23 2.14 9.93 4.29 29.32 1.29 0.59 0.22 2.46 0.52 4.90 0.25 9.06 17.77 0.43 3.57 0.76 16.33 45.30 8.89 0.26 1.05 2.88 1.10 2002 0.97 1.20 1.38 0.77 0.07 0.43 8.61 0.83 1.29 0.90 0.50 25.05 0.24 2.95 0.07 1.20 1.77 4.39 0.27 0.38 10.50 2.Energetika – Energetika světa Keňa Libye Maroko Mozambik Namíbie Nigérie Senegal Jihoafrická rep.40 1.36 0.53 2.46 0.31 0. Emiráty Jemen Střední východ Albánie Bulharsko Kypr Malta Rumunsko Bývalá Jugoslávie Bosna a Hercegovina Chorvatsko Makedonie Srbsko a Černá Hora Slovinsko Ne OECD Evropa Arménie Ázerbajdžán Bělorusko Estonsko Gruzie Kazachstán Kyrgyzstán Lotyšsko Litva Moldávie 1971 0.00 0.00 1.26 2.46 0.09 8.41 0.08 4.95 0.54 0.32 0.25 1.35 0.17 4.94 0.61 0.76 1.27 22.59 1975 0.49 1.00 1.38 9.33 0.12 0.87 1.75 12.45 0.17 1.57 0.66 0.20 1.08 22.29 3.28 1.29 1.47 3.38 1.53 0.44 0.36 0.79 0.32 1.64 0.16 1.06 21.42 6.27 0.15 14.96 17.64 20.96 0.40 8.71 0.11 2000 0.24 2.36 10.39 1.26 0.12 2004 0.70 4.66 1.80 4.44 3.90 3.93 0.29 7.47 3.05 0.40 – 19 – .83 22.32 0.07 2001 0.41 4.60 8.87 3.86 1.88 1995 0.41 3.88 5.68 10.34 0.73 11.11 7.57 1.81 16.40 0.80 2.33 5.88 9.72 8.31 0.46 0.40 3.41 9.80 1.44 0.37 0.74 0.79 0.80 1.75 1.42 6.12 2.36 1.83 8.36 0.81 13.66 0.31 0.33 5.89 2.47 0.66 2.50 15.56 11.54 3.43 3.66 11.08 130.31 0.00 1.35 2.27 0.40 0.40 47.49 1.44 0.55 2.35 0.00 2.34 8.87 22.50 0.56 10.74 9.16 1.88 0.16 0.95 1.09 8.14 2003 0.50 8.23 0.82 1.00 16.76 1.50 1.42 3.44 19.34 21.95 1.05 3.40 0.30 29.52 5.26 0.30 9.69 1.17 0.34 0.50 4.34 8.36 0.85 2.89 0.34 0.67 2.08 1.90 2.71 5.46 3.95 0.08 28.33 10.14 0.64 0.24 0.06 1.13 9.59 1.78 22.38 9.91 20.40 5.80 4.06 0.28 0.30 0.04 5.43 8.28 0.17 3.88 9.54 4.12 0.84 17.04 1.77 2.30 0.53 3.00 5.43 3.73 8.55 4.84 0.92 1.54 3.33 1.20 0.77 13.80 0.74 1.50 1.41 6.51 0.90 1.43 3.61 0.33 2.85 0.28 1.53 0.50 1.54 0.28 3.90 0.16 3.92 3.42 6.19 1.12 0.03 0.21 3.28 3.24 1.33 0.63 0.45 6.28 1.75 4.33 0.90 1.31 0.64 12.78 15.73 6.68 28.33 0.00 1.34 1.25 2.32 0.26 0.82 7.69 7.82 0.33 0.87 0. Súdán Tanzánie Togo Tunis Zambie Zimbabve Ostatní Afrika Afrika Bahrain Irán Irák Izrael Jordánsko Kuvajt Libanon Oman Katar Saudská Arábie Sýrie Spojené Arab.11 26.21 1.75 4.39 0.27 0.28 0.48 0.36 0.68 0.24 1.35 1.74 1.72 9.20 18.83 1.79 0.43 0.20 0.18 0.85 16.28 0.30 4.85 12.38 1.18 2.31 0.69 0.50 1.06 0.26 1.48 0.13 1.75 1.92 6.85 0.52 0.82 0.27 2.00 0.86 7.72 1.30 0.94 0.31 40.88 30.28 0.26 0.87 1980 0.24 0.30 0.41 4.89 1.42 0.

82 1.45 0.47 2.50 1.62 3.32 0.21 0.79 0.47 0.44 1.40 0.13 0.24 0.47 0.37 15.87 3. Sovět.78 3.89 0.38 2.09 0.79 3.72 0.84 0.49 1.38 2.18 0.82 0.64 0.33 1.67 0.47 5.40 0.37 0.07 0.07 2.61 0.90 0.58 4.45 0.46 – 20 – 1995 1.98 1.00 0.58 1.02 6.97 0.38 2003 2.31 7.12 0.19 0.03 3.77 0.65 1.53 1.19 11.59 0.64 1.60 .80 3.82 2001 1.94 3.97 3.39 3.36 15.17 0.89 1.19 0.12 13.79 0.53 1.80 0.88 3.24 0.96 0.34 0.87 0.30 0.84 1.46 2.09 1.15 5.37 0.42 0.95 1.59 6.55 1.48 0.62 0.19 0.72 0.39 0.50 4.26 1.33 0.00 4.89 1.47 0.69 5.21 0.87 1.08 6.48 1.09 1.14 0.42 0.53 0.15 3.55 2.81 0.23 4.14 0.12 4.50 0.27 12.11 0.02 1.10 1.26 0.00 0.91 3.46 4.48 3.87 0.62 0.13 2.60 0.27 4.59 0.08 3.00 1.69 0.07 6.50 2.28 1.08 1.02 3.79 1. Amerika Latin.65 1.48 0.63 0.87 3.50 0.24 22.75 4.03 1.59 0.00 3.47 1.93 1.58 3.67 7.96 0.44 1.27 14.00 4.69 3.91 0.29 1.42 0.45 0.97 4.10 3.96 2.78 3.86 2.56 2.24 0.18 0.24 2.95 1.73 0.88 4.99 4.97 0.08 2.83 0.23 0.59 0.04 6.11 1.26 2.78 0.02 0.50 0.92 3.23 13.67 10.90 1.92 19.44 1.50 5.34 3.47 4.42 0.39 18.60 1.33 13.88 2002 1.81 2.15 0.34 2.29 1.08 24.97 1.22 0.88 2.95 1.20 8.13 2000 1.79 2.65 0.58 1.50 0.13 0.01 3.48 0.63 0.93 0.29 2.35 3.23 0.40 0.74 0.07 2.09 4.28 2.03 5.08 6.37 1.22 0.72 0.21 25.36 0.85 0.99 2.08 13.90 1.25 7.48 3.99 7.24 13.41 2.29 13.87 3.62 2.54 0.12 5.34 2.36 1.75 13.82 5.71 2.23 2.35 14.09 4.51 0.13 1.02 1.47 4.30 0.70 0.11 0.04 0. Rep.02 1.53 0.20 1.84 2.94 0.56 1.57 0.52 1.44 0.24 7.95 24.99 4.03 2.44 0.65 6.25 0.82 0. Svaz Argentina Bolívie Brazílie Chile Kolumbie Kostarika Kuba Dominikánská rep.56 0.64 0.50 0.25 0.44 0.14 0.85 3.23 0.02 0.90 1.39 2.61 0.12 0.04 4.81 4.54 2.40 0.48 3.77 3.47 2.19 7.50 0.16 0.62 2. Amerika Bangladéš Brunei Taj-Van Indie Indonésie KLDR Malajsie Barma Nepál Pákistán Filipíny Singapur Srí Lanka Thajsko Vietnam Ostatní Asie Asie Čínská lid.59 0.82 10.33 0.29 5.26 22.28 0.95 0.47 0.46 0.00 0.99 8.47 1.55 1.80 1.77 1.36 2.92 14.96 1.49 2.88 2.81 1.22 2.39 0.22 0.59 0.21 0.79 4.07 1.19 0.48 0.97 4.23 0.08 0.50 1.67 0.29 0.57 1.26 0.23 0.48 1.86 0.34 6.72 7.37 0.20 0.30 13.29 2.67 0.57 1.42 2.52 1.66 22.28 0.80 3.00 12.20 0.29 0.86 0.74 0.15 1.92 2.33 13.43 11.65 5.39 1.29 0.26 18.20 1.95 3.32 0.55 0.40 2.54 0.32 1.10 4.62 2.20 1.94 3.92 2.76 1.43 1.44 0.61 0.56 5.50 1.25 6.58 1.00 0. Ekvádor Salvádor Guatemala Haiti Honduras Jamajka Holandské Antily Nikaragua Panama Paraguay Peru Trinidad a Tobago Uruguay Venezuela Ostat.57 0.90 0.22 1.69 0.36 2.46 0.33 0.96 2004 2.61 0.16 0.73 0.17 0.69 1.11 1.50 0.70 1.00 14.13 6.59 0.46 5.85 1.45 0.81 5.84 6.22 0.04 22.31 5.16 0.40 0.46 0.05 2.02 21.27 0.38 1.24 0.10 0.09 3.57 0.06 3.29 0.84 0.39 11.78 0.55 1.50 0.02 24.06 0.56 1.07 3.15 0.00 2.47 6.31 0.18 3.16 2.31 5.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1971 Rusko Tádžikistán Turkmenistán Ukrajina Uzbekistán Býv.44 5.32 6.36 0.51 1.92 5.33 1.62 0.99 4.19 2.68 2.00 3.01 0.88 0.54 3.08 2.35 2.15 7.21 1.81 4.92 1.40 12.16 0.69 1.70 2.94 3.45 0.51 0.19 7.34 4.14 0.50 0.06 1. Latin.31 6.28 0.23 0.21 0.94 3.39 6.79 1990 2.93 0.03 3.95 0.23 3.00 1.57 2.32 27.12 1.00 22.62 5.45 0.00 4.18 7.47 6.32 7.06 1.39 7.21 2.21 0.53 1.62 11.31 0.30 2.17 0.71 2.00 5.94 2.29 0.00 21. Hong Kong Čína 1975 1980 1985 1.29 1.15 13.16 7.00 11.48 1.89 0.80 0.50 3.22 13.13 7.00 1.11 24.52 1.24 4.20 0.

0 4.6 1 005.6 153.8 175.0 903.Energetika – Energetika světa 1.9 198.0 278.9 48.2 250.1 5.2 98.7 879.0 3.6 131.8 137.8 272.3 533.1 21 267.5 16.1 185.2 407.5 128.3 7.3 8.5 984.1 231.0 273.9 445.0 262.3 28.8 459.8 51.4 5.1 55.3 560.9 10 916.6 425.4 162.0 1995 37 546.2 25.5 177.9 25.9 3.2 323.8 23.1 280.9 11 803.4 141.4 32.0 111.5 693.1 46.9 186.8 9.1 12.2 7.3 22.0 49.8 2.9 273.3 22 796.1 32.9 6.2 160.1 3.4 128.9 224.7 1 069.3 878.6 221.1 98.4 433.5 175.2 248.0 1985 28 537.3 1 360.2 16.0 701.1 153.2 70.6 6 955.8 9 997.0 30.4 86.8 37.0 15.0 10 631.2 32.0 24.8 133.6 17 621.9 24.0 133.4 133.2 3.1 902.4 196.2 3.6 853.2 1 468.3 23 108.6 1 661.9 397.8 4 801.7 7.5 180.9 38.4 59.4 1 442.3 51.8 83.3 3 298.9 161.0 239.0 1 540.4 242.5 9 356.8 197.1 293.9 956.1 5 128.2 43.9 2002 47 938.7 1 570.0 3.6 146.5 958.8 95.8 167.0 4 896.3 5 977.7 59.4 29 492.2 902.3 80.9 181.8 825.8 10 269.4 HDP podle PPP v mld USD (2000) Svět Ne OECD celkem OECD celkem Kanada Mexiko Spojené státy OECD Sev.0 17.8 8 788.8 36.2 42.8 528.1 1 069.2 22.2 234.1 28.9 4 488.4 25.2 2.2 22 796.6 198.4 58.5 309.3 1 473. Rep.0 8 202.8 160.3 33.8 2000 45 451.4 282.3 7.8 946.0 4 734.4 33.6 1 708.5 10 916.6 2 128.6 141.8 60.5 241.6 211.8 8.3 2 102.3 11 520.5 32.7 10 073.8 1 707.8 6 011.8 752.0 1990 33 082.4 345.4 86.8 155.4 105.6 1 284.8 282.1 8 337.4 10 497.8 562.5 1 366.1 3.7 637.2 225.7 12.4 113.9 99.5 11 024.5 221.8 288.6 8 895.3 201.3 44.3 5.3 620.8 11 357.3 68.0 134.6 9 740.7 123.9 7 972.9 50.5 165.2 20.9 114.5 4.2 149.6 26.4 51.2 213.7 43.9 142.7 179.4 9.6 584.2 290.5 453. Kongo Pobřeží slonoviny Egypt Eritrea Etiopie Gabon Ghana 1971 17 466.2 180.9 765.5 58.1 1 607.3 21.0 459.9 101.3 12 106.8 8.0 996.3 11 840.2 482.9 929.2 485.5 9 446.5 910.1 12 607.8 7 556.5 1 495.0 65.1 153.3 90.3 193.1 185.6 920.2 1 180.4 31.5 20.3 8.6 3.6 67.4 19.3 3.2 43.7 598.5 154.8 156.8 458.4 146.7 1 575.4 643.7 1 477.0 135.6 29.0 378.5 1980 24 925.2 10 772.2 920.6 2003 49 790.1 101.8 221.3 103.0 1 231.4 11 521.8 7 544.7 38.7 190.3 9 356.9 897.1 3 850.4 1 279.9 7.3 1 610.5 281.2 2.8 27.9 516.8 6.6 106.5 10.8 5 977.8 146.2 30.5 3 100.9 205.0 210.9 1 952.9 11 610.3 2 129.6 4 224.5 36.8 24.9 165.0 8.1 218.5 27 539.6 644.8 10 703.0 9 846.1 9 628.2 12 227.3 377.0 15.5 19. Amerika Austrálie Japonsko Korea Nový Zéland OECD pacifik Rakousko Belgie Česká republika Dánsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Island Irsko Itálie Lucembursko Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Slovenská republika Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie OECD Evropa EU-15 EU-25 Ne OECD celkem Alžírsko Angola Benin Botswana Kamerun Kongo Dem.1 467.0 181.7 9 521.5 28.3 9 362.9 25.5 243.3 184.0 875.3 63.2 40.3 10 294.0 916.0 19 976.2 59.6 3 308.6 243.0 768.3 401.6 138.7 23.0 158.6 45.3 2 125.9 13.7 221.6 60.0 211.0 5 324.0 26.9 69.6 340.9 8.2 9 764.9 6.4 14 438.4 50.6 199.4 1 320.7 19 976.3 19 050.3 144.3 15 568.2 252.2 524.7 859.2 0.6 8.2 368.0 53.9 11 488.9 27 221.8 88.6 1 025.2 133.1 168.1 23.6 103.6 25.7 16.4 135.1 135.5 194.8 268.0 8.0 109.3 140.7 6 152.6 4.7 3 341.6 – 21 – .5 178.3 4 563.3 2 460.7 8.9 9 838.2 1 441.1 131.5 11 048.2 3.4 7.4 31.5 27 962.9 2 919.1 848.6 139.2 149.8 48.1 703.7 58.9 23.9 1 675.3 230.4 2 873.4 4.0 246.1 269.1 145.1 896.9 20 854.3 32.4 1 506.2 169.5 174.7 260.2 123.0 6 437.7 797.1 422.9 1 312.5 132.3 317.3 586.6 44.3 111.7 687.0 460.5 12 227.0 177.3 141.8 128.5 26.1 425.2 237.1 1 903.9 459.7 93.7 3.1 7.3 13.2 40.0 5.1 119.6 3 728.3 2.5 19.7 16.9 135.5 2.5 19 050.1 2.3 353.6 544.2 4 675.9 21 267.6 18 229.8 101.6 43.6 102.9 136.5 1 678.4 7 158.0 11 194.8 6.2 5.3 14 438.6 171.3 8.4 3.3 116.8 19.8 21.4 1 101.5 112.9 19.7 1.3 2004 52 289.1.6 25.7 2 273.4 1 640.8 90.3 155.8 8 273.9 276.6 5951.9 491.9 5 044.9 28 522.9 138.8 3 302.8 18 229.4 22.2 65.3 159.0 1 627.5 2 160.7 7 055.0 3.4 136.9 280.3 3 431.8 2001 46 589.

2 32.0 8.9 9.3 383.9 105.0 11.1 190.6 12.8 2002 32.4 5.0 8.1 11.0 8.7 10.2 116. Emiráty Jemen Střední východ Albánie Bulharsko Kypr Gibraltar Malta Rumunsko Bývalá Jugoslávie Bosna a Hercegovina Chorvatsko Makedonie Srbsko a Černá Hora Slovinsko Ne OECD Evropa Arménie Ázerbajdžán Bělorusko Estonsko Gruzie Kazachstán Kyrgyzstán Lotyšsko Litva 1971 10.8 12.1 34.4 42.0 18.8 50.6 23.0 147.2 156.3 66.9 16.2 57.7 98.3 17.1 347.3 21.7 11.8 97.4 10.1 50.1 1 087.3 57.0 22.8 1 767.0 6.6 132.3 14.5 432.7 136.1 63.0 225.6 144.3 10.8 15.8 9.8 60.6 1 111.5 15.8 10.7 118.8 187.2 0.9 14.3 28.0 76.8 33.1 78.4 55.1 42.3 34.0 93.7 59.0 37.4 7.2 21.4 1 160.1 97.0 35.0 15.8 0.3 123.2 18.5 6.7 29.7 33.7 130.9 8.9 15.4 24.5 25.2 60.0 12.5 20.1 7.3 31.9 39.1 63.2 1 996.3 1995 28.1 7.9 52.3 8.5 177.5 10.2 16.3 84.7 125.2 29.9 19.5 51.1 106.6 7.8 8.3 3.4 10.7 8.1 33.5 10.8 62.5 9.7 5.1 24.1 67.3 7.4 194.2 2004 35.6 1 345.6 85.3 14.5 6.7 144.7 30.7 11.1 1985 20.2 92.3 4.1 152.7 1.8 12.8 57.8 139.4 31.1 7.4 8.1 39.8 7.3 87.5 313.2 60.1 6.2 54.6 38.0 5.7 445.4 413.8 102.8 41.6 34.2 55.4 23.9 10.8 14.2 17.9 14.8 125.5 19.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Keňa Libye Maroko Mozambik Namíbie Nigérie Senegal Jihoafrická rep.9 44.4 9.2 268.3 45.7 6.4 28.8 16.5 70.9 0.7 10.6 776.6 14.9 9.6 2003 33.6 6.3 141.7 26.2 49.7 32.4 88.4 7.4 103.5 57.1 9.3 48.1 7.7 9.2 18.5 5.2 14.9 7.2 1 417.9 372.5 354.2 43.5 2001 32.3 9.6 0.3 347.7 8.9 42.4 21.1 13.6 1 908.7 29.0 12.5 22.4 27.0 66.7 8.6 8.7 0.7 8.9 157.2 7.2 5.3 0.5 7.1 26.2 5.4 28.4 24. Súdán Tanzánie Togo Tunis Zambie Zimbabve Ostatní Afrika Afrika Bahrain Irán Irák Izrael Jordánsko Kuvajt Libanon Oman Katar Saudská Arábie Sýrie Spojené Arab.1 1 200.6 60.7 7.5 113.3 265.5 290.8 9.7 150.8 160.9 68.7 304.3 2.3 55.0 24.5 1 708.8 33.7 50.0 0.4 0.7 22.1 21.8 8.9 155.6 11.7 62.6 898.6 215.6 341.3 61.3 12.2 11.4 8.1 28.1 114.2 16.7 1980 17.9 10.9 169.5 20.4 191.4 1 281.5 7.8 15.0 117.0 12.1 13.5 33.8 268.1 9.5 7.5 718.8 11.4 0.0 315.5 1.4 26.6 146.4 7.5 140.7 732.0 11.4 7.9 28.7 230.7 18.6 33.9 28.3 31.0 14.2 65.8 47.2 7.3 7.0 24.1 38.1 15.9 73.6 145.9 11.5 126.0 13.6 10.2 9.7 8.2 417.8 13.7 175.3 19.5 1 831.4 60.7 460.7 6.2 15.9 438.9 34.9 12.4 9.5 17.2 37.4 2.6 76.0 32.4 135.8 12.6 18.1 6.6 79.4 8.7 33.3 10.4 3.7 25.5 41.0 111.7 10.2 47.5 11.8 26.7 22.7 45.8 414.6 16.3 38.3 12.3 14.7 19.9 54.8 25.6 2000 31.9 18.1 70.6 17.6 34.8 318.0 16.1 25.7 19.4 5.7 11.2 1.7 32.9 17.0 6.5 8.3 95.5 13.5 146.4 30.5 14.6 13.3 75.3 248.1 83.2 22.2 37.4 12.6 23.7 34.8 6.4 43.2 11.5 103.8 16.7 7.3 15.6 46.5 367.2 7.2 216.7 18.8 20.6 52.5 4.1 0.2 1990 26.6 25.5 6.3 21.2 9.8 1 081.0 18.7 49.0 13.6 758.4 18.8 436.7 28.3 48.6 4.6 8.5 203.0 12.9 5.1 80.6 8.6 5.5 17.4 27.2 31.3 23.0 32.2 10.9 23.5 12.4 11.7 56.7 36.4 – 22 – .9 21.3 52.6 92.0 66.8 35.9 468.4 355.2 22.2 250.9 35.9 20.9 139.2 125.2 10.7 370.9 18.6 14.1 20.7 35.0 169.0 16.5 21.2 74.8 19.2 20.1 22.6 35.3 296.4 23.5 31.9 1 211.9 329.3 25.0 49.7 463.4 16.0 147.1 132.9 54.3 46.7 48.1 56.8 391.8 12.1 14.5 20.2 18.1 20.

5 326.4 38.9 278.1 1 607.4 14.7 12.0 83.1 8.2 65.5 202.9 17.9 308.8 25.7 87.2 68.6 29.0 33.8 2 956.4 17.2 9.8 1 322.1 19.7 810.2 5 554.8 107.8 27.2 837.0 228.9 48.3 34.6 2003 6.5 110.6 1 699.8 18.9 70.7 26.3 60.2 24.7 3 294.1 113.0 303.5 624.6 30.4 168.9 18.3 4.1 104.6 651.4 14.3 140.6 31.6 32.6 5.9 170.9 428.3 213.2 2001 5.0 5 770.0 11.1 7.4 469.7 394.7 4.7 1 309.5 152.7 58.1 2000 5.5 431.0 7 218.6 331.2 385.4 311.2 3 115.4 78.0 2 883.3 1 144.Energetika – Energetika světa Moldávie Rusko Tádžikistán Turkmenistán Ukrajina Uzbekistán Býv.1 248.5 11.1 1 849.5 6.2 19.3 9.4 180.0 8.6 437.5 41.0 1 241.6 429.0 21.2 141.7 288.1 19.6 11.5 135.5 273. Rep.1 970.9 37.5 1 863.5 9.6 30.4 12.4 40.0 60.8 224.8 6 025.6 14.1 2 891.8 14. Sovět.5 6 577.9 122.4 122.4 329.3 721.2 77.6 143.0 1 120.7 35.5 88.6 98.2 484.5 3.8 6.7 23.3 75.2 9. Ekvádor Salvádor Guatemala Haiti Honduras Jamajka Holandské Antily Nikaragua Panama Paraguay Peru Trinidad a Tobago Uruguay Venezuela Ostat.3 473.2 88.0 216.5 98.2 3.7 464.1 2 453.9 18.8 12.9 2 119.8 154.6 2002 6.0 33.1 267.0 36.3 1 505.7 30.6 12.6 14.3 5 578.4 30.3 23.8 47.3 29.5 20.9 122.2 68.0 25.3 265.7 1 038.7 109.0 115.7 13.1 113.3 17.4 3.2 271.2 25.3 48.9 52.3 2.2 20.8 19.9 71.2 6 398.3 22.0 42.7 156.9 2.4 6 777.2 152.6 26.3 1 296.6 10.6 220. Amerika Bangladéš Brunei Taj-Van Indie Indonésie KLDR Malajsie Barma Nepál Pákistán Filipíny Singapur Srí Lanka Thajsko Vietnam Ostatní Asie Asie Čínská lid.6 44. Latin.9 16.9 16.3 1 232.1 293.5 122.8 657.4 62.2 94.0 17.0 443.6 1990 16.5 293.9 44.0 46.5 43.3 112.0 41.3 13.6 107.4 190.9 94.1 30.6 449.9 16.8 10.8 204.5 14.9 20.1 2.0 43.3 316.5 2.7 34.9 305.3 28.6 207.7 14.0 105.3 26.2 14.4 2 510.6 236.2 20.7 18.4 107.5 36.4 91.5 112.5 28.2 79.3 10.9 33.2 15.2 16.1 2.2 401.0 128.1 14.6 135.7 148.5 3 438.2 217.3 235.8 13.4 26.1 406.7 5.0 47.0 1 445.2 15.3 11.5 25.0 10.2 7.5 1 528.6 1.0 1 999.3 4.6 10.5 1 858.1 299.5 12.5 29.8 18.8 193.3 2004 6.1 62.2 13.7 60.2 234.1 161.0 5 996.4 19.5 37. Svaz Argentina Bolívie Brazílie Chile Kolumbie Kostarika Kuba Dominikánská rep.3 18.4 4.5 40.5 19.1 25.2 13.9 63.6 1 325.0 37.5 13.1 64.3 45.5 35.4 16.8 1 077.6 808.6 92.4 94.5 301.7 2 853.9 54.7 – 23 – .7 25.8 158.0 1 269.9 2 677.2 9.4 257.8 748.7 254.9 76.5 7.4 239.7 205.5 168.5 5 383.0 2.9 13.3 118.0 37.5 10.9 59.8 24.8 438.1 231.1 20.2 42.7 1 320.0 1 059.1 458.6 6.7 6 372.1 26.6 77.7 2.8 235.7 80.3 441.3 35.6 218.1 95.1 3 378.5 91.8 2.2 1 925.8 1 971.3 248.8 36.8 3 119.5 2 907.4 80.3 15.5 32.8 39.4 79.3 138.2 5.1 60.5 79.1 89.3 392.9 1995 6.9 13.9 10.9 377.5 4 466.3 40.1 1 662.5 1 385.7 6.1 57.0 17.9 18.2 78.6 99.4 23.1 80.3 14.2 144.8 145.6 941.0 9.5 31.5 25.2 26.6 36.8 16.0 22.4 101.6 17.1 404.2 415.3 117.6 30.8 211.9 16.5 19.3 25.4 2 519.0 53.0 176.3 55.9 29.9 45.1 208.4 8.1 9.9 616.0 1 390.7 193.8 1 317.3 689.7 4 960.3 16.5 2.0 306.6 3.3 155.0 7 023.3 42.2 125.3 30.0 346.9 44.1 30.5 445.4 6.5 30.7 3.9 255.9 249.1 109.2 27.5 199.8 220.5 58.8 16.2 45.9 5 132.2 12.6 26.9 109.5 143.4 22.1 17.3 15. Hong Kong Čína 1971 1980 1985 2 819.5 12.1 16.1 164.5 60.5 2 560.8 23.8 2 372.5 263.7 268.4 116.4 29. Amerika Latin.6 51.1 171.3 179.5 9.1 28.1 11.5 29.6 33.7 1 812.5 22.5 12.3 10.1 4.2 287.1 903.2 1 977.9 3.1 5 849.9 16.2 210.2 47.9 16.4 2 536.0 257.2 26.7 195.7 31.2 1 134.2 73.5 145.2 72.9 23.1 132.2 101.0 142.0 215.1 119.9 21.6 580.

53 3.76 21.95 0.38 6.02 8.08 17.34 29.55 13.35 17.72 13.89 17.93 4.69 25.22 22.58 3.84 1.54 26.00 1.68 29.33 32.96 34.74 37.36 14.58 6.00 2.17 14.57 1.92 0.16 23.44 21.69 20.92 30.04 17.08 29.94 22.17 21.56 2.00 12.80 14.46 14.02 8.18 26.71 24.60 0.35 13.60 3.20 17.83 1.93 2.28 24.65 17.43 9.17 16.90 38.44 29.67 28.99 7.00 0.02 15.43 46.23 14.15 28.90 24.19 26.69 11.00 1.66 10.86 0.91 2000 7.82 13.90 17.71 5.89 2.52 29.97 0.19 18.50 0.90 1.91 28.96 1.54 25.91 5.36 27.00 9.73 8.90 7.24 12.69 21.41 2.72 7.16 21.93 1.93 25.80 25.78 1.46 19.20 36.78 0.27 2.46 17.37 1.08 1.69 5.38 16.68 16.78 14.63 2.47 19.89 10.67 16.73 7.63 14.86 17.20 26.28 2004 8.66 20.84 28.84 2.49 21.57 16.71 21.36 54.67 6.79 25.78 22.02 12.32 17.06 21.95 5.61 23.73 0.15 20.94 23.29 6.79 19.71 3.01 29.30 2.50 19.25 27.72 31.39 6.65 0.14 10.50 22.93 10.28 21.06 28.34 30.28 3.98 23.59 17.75 28.00 0.98 27.19 23.93 35.90 22.21 15.90 262.45 29.28 12.89 1.56 23.46 18.23 19.27 28.74 8.86 27.73 3.00 0.05 13.76 29.65 17.33 31.30 23.68 11.20 28.80 0.97 0.13 30.62 26.64 17.58 21.84 18.13 20.76 2.98 17.00 2.03 0.88 21.00 0.43 23.28 23.87 22.14 9.30 13.41 16.38 0.09 30.92 19.70 11.62 1.63 23.07 6.24 26.07 22.00 8.13 19.52 1985 5.24 11.93 21.00 1.00 28.88 28.42 23.79 24.06 2.39 25.77 15. Amerika Austrálie Japonsko Korea Nový Zéland OECD pacifik Rakousko Belgie Česká republika Dánsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Island Irsko Itálie Lucembursko Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Slovenská republika Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie OECD Evropa EU-15 EU-25 Ne OECD celkem Alžírsko Angola Benin Botswana Kamerun Kongo Dem.66 8.33 21.84 16.69 5.75 5.63 6.69 2003 7.91 19.43 11.00 2.70 16.38 17.97 0.85 27.87 5.23 17.56 1.00 2.80 2.05 28.75 28.05 8.93 17.71 4.01 4.50 13.69 28.00 27.89 6.13 6.33 16.82 6.19 26.00 0.15 24.05 23.99 16.69 25.20 13.60 10.50 4.16 5.25 24.80 2.02 14.78 4.08 13.00 19.98 19.24 0.98 26.57 2.67 0.39 20.09 0.85 26.63 5.85 5.00 32.50 25.62 27.49 18.36 4.11 7.18 19.17 2.77 4.01 20.49 3.82 24.96 171.27 0.55 1.22 19.71 7.62 1.68 13.56 1.64 0.30 16.71 0.41 22.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1.82 5.00 1.00 23.37 37.65 1.37 13.65 18.93 1.85 16.83 1.91 34.77 13.90 28.58 37.24 0.00 19.75 20.16 28.21 29.31 1.35 13.12 27.08 21.95 7.72 19.51 16.88 18.05 27.89 0.56 17.71 12.50 1.83 12.01 9.50 0.97 0.78 0.05 20.56 7.39 6.72 28.69 8.53 11.14 21.15 1.40 17.78 0.50 19.95 24.90 8.70 5.50 25.50 8.90 25.74 16.25 18.99 0.37 30.52 2.51 3.17 26.32 8.85 0.31 2.80 1980 5.06 – 24 – .88 0.78 14.99 21.26 0.71 25.08 16.90 27.97 0.60 3.12 29.75 19.00 28.95 4.60 101.72 7.60 13.27 7.57 2.68 38.82 18.63 21.00 15.60 0.36 28.23 8.77 6.81 25.18 25.41 2.41 1.67 2.92 2.50 24.12 28.00 2.89 12.35 31.99 26.10 24.33 1.90 14.72 2.57 26.12 10.50 10.59 27.82 24.87 0.77 19.01 8.51 25.37 560.23 4.23 12.67 29.75 26.83 21.55 21.63 3.42 3.02 25.06 2.68 7.54 1975 5.71 27.20 1995 6.63 29.15 22.96 1.87 0.48 17.20 23.66 27.33 22.22 24.15 5.43 0.51 12.00 0.13 3.88 1.87 9.99 26.59 26.55 1.19 15.89 16.40 25.43 3.58 2001 7.03 1.90 0.70 24.81 17.56 3.40 10.81 15.62 1.04 28.05 18.89 6.09 14.90 0. Kongo Pobřeží slonoviny Egypt Eritrea Etiopie Gabon Ghana 1971 4.17 15.86 16.20 11.35 25.09 34.08 3.20 10.89 1.50 29.19 15.20 1990 6.76 15.57 6.94 2.55 13.54 29.02 15.40 7.98 18.89 0. Rep.50 11.07 17.90 0.96 7.00 0.47 2002 7.05 1.89 27.14 22.24 0.93 25.64 6.08 3.33 15.67 6.02 21.83 3.14 3.75 48.62 0.20 22.27 22.24 1.29 14.57 23.00 2.95 29.76 18.51 23.52 36.23 12.5 HDP podle PPP na jednoho obyvatele v tis USD (2000) Svět Ne OECD celkem OECD celkem Kanada Mexiko Spojené státy OECD Sev.35 20.59 23.81 26.50 17.02 16.91 9.86 5.88 23.14 22.49 9.82 19.77 4.30 12.14 14.84 11.68 9.04 14.1.59 28.15 18.85 14.62 25.50 9.90 0.30 2.27 9.65 2.15 26.18 10.96 53.00 5.31 27.87 19.52 17.67 1.95 25.31 25.33 14.93 25.47 23.36 27.11 24.37 13.35 21.87 13.86 16.64 1.50 1.75 1.

48 4.72 1.35 5.97 21.38 21.43 6.34 4.29 2.71 1.38 10.74 1.49 1.57 11.61 21.25 0.16 16.87 0.11 0.29 7.81 3.37 8.44 9.61 0.Energetika – Energetika světa Keňa Libye Maroko Mozambik Namíbie Nigérie Senegal Jihoafrická rep.81 5.23 3.37 8.63 2.53 23.79 8.18 1.59 1.95 6.02 5.98 5.09 9.90 11.45 0.59 4.71 13.97 0.18 0.48 18.83 1.98 14.83 3.67 7.04 4.09 11.88 35.50 6.20 32.35 1.60 – 25 – .50 6.75 4.25 9.17 2.77 7.68 0.84 15.14 6.89 20.61 20.09 5.60 32.81 42.93 16.40 22.16 0.77 1.04 5.18 2.40 7.84 33.42 2003 1.06 6.25 5.30 5.31 0.80 2.42 10.99 1.48 2.75 17.15 1.96 33.37 1.10 27.15 5.58 7.76 6.80 6.70 1.71 14.09 3.10 9.29 3.91 20.20 0.67 0.21 3.02 7.76 6.23 18.15 3.88 1.67 2.00 22.03 8.85 7.65 5.69 2.43 6.74 1.90 6.60 0.86 7.43 1.44 28.07 22.22 5.82 1.02 9.73 0.20 5.49 1.36 2.06 0.80 2.10 21.58 9.41 1980 1. Súdán Tanzánie Togo Tunis Zambie Zimbabve Ostatní Afrika Afrika Bahrain Irán Irák Izrael Jordánsko Kuvajt Libanon Oman Katar Saudská Arábie Sýrie Spojené Arab.34 2.98 1.00 17.43 6.78 12.88 1.25 6.51 0.56 8.42 7.33 3.51 7.05 6.06 5.65 6.64 5.15 2000 1.57 2.57 1.75 6.28 2.53 1.57 7.95 2.65 2.40 12.40 5.00 4.92 1.22 2.50 5.09 0.25 1.05 18.42 6.94 1.59 3.41 11.68 6.35 0.20 3.77 2.81 12.06 6.21 0.27 5.01 0.64 2.82 6.41 9.92 1.11 2.70 1990 1.62 1.81 6.69 5.78 10.17 13.62 0.82 5.54 1.81 6.52 1.45 1.79 6.63 17.82 1.31 29.09 2.27 2.81 7.42 2.42 6.65 0.58 8.80 10.05 4.70 14.27 25.49 9.34 0.92 3.25 6.79 6.15 11.96 2.87 1.09 15.09 6.20 7.75 0.81 4.79 0.23 0.40 4.00 1.08 22.60 2.49 10.66 4.47 7.29 1.42 9.57 10.88 6.30 2002 1.43 14.00 3.26 4.06 1.43 6.20 1.44 3.74 18.12 5.11 1.06 3.27 19.19 17.92 1.85 12.60 1.78 2.62 1975 0.00 1.26 0.28 1.57 1.33 2.52 5.47 1.85 11.44 9.83 9.22 4.29 19.83 2.61 5.55 4.03 10.68 3.38 2.81 8.98 12.91 4.05 5.53 2.10 0.80 0.14 14.08 1.05 0.14 15.83 3.81 6.86 2.21 1.42 13.75 5.30 3.50 5.23 2.35 13.84 1.44 5.44 7. Emiráty Jemen Střední východ Albánie Bulharsko Kypr Malta Rumunsko Bývalá Jugoslávie Bosna a Hercegovina Chorvatsko Makedonie Srbsko a Černá Hora Slovinsko Ne OECD Evropa Arménie Ázerbajdžán Bělorusko Estonsko Gruzie Kazachstán Kyrgyzstán Lotyšsko Litva Moldávie 1971 0.97 2.17 5.61 1.02 5.22 1.33 2.67 0.04 16.80 9.45 9.36 4.50 12.44 4.28 2.13 12.50 1.91 1.56 2.39 9.85 2.00 45.32 6.04 5.13 11.62 6.99 6.52 0.87 1.45 2.33 17.93 23.79 1985 1.61 3.21 12.67 0.47 2.00 3.80 3.02 15.65 1.50 10.03 1.07 2.34 11.13 17.37 3.50 7.33 12.33 10.45 2.30 5.86 11.36 0.01 6.60 1995 1.32 3.46 9.37 3.06 1.46 3.41 0.99 14.73 1.26 3.29 2.00 5.70 13.47 5.30 2.86 23.88 103.28 6.91 3.25 5.25 3.94 3.42 2.33 17.33 2004 1.33 8.91 1.00 11.50 21.86 4.32 21.48 3.81 3.38 5.87 1.80 4.96 1.57 12.32 0.45 2.50 19.49 2.29 5.28 18.33 20.54 1.89 4.00 52.68 5.69 4.00 6.53 3.35 2.19 2.54 3.00 7.93 3.62 1.32 8.90 6.31 1.21 2.85 1.17 0.25 20.52 1.88 1.14 6.20 6.44 2.94 15.48 5.81 3.74 0.01 7.24 3.00 17.46 2.87 17.32 6.00 2.55 1.17 5.90 1.20 1.00 4.49 10.00 6.85 11.35 4.43 6.43 0.68 10.14 5.53 16.50 0.74 11.75 6.25 7.19 13.00 45.37 5.42 1.45 5.46 3.63 22.91 0.83 12.47 3.53 1.58 5.03 0.89 20.98 8.46 1.20 11.87 1.79 7.95 20.38 2.50 0.00 61.81 6.35 17.20 4.57 6.88 17.96 1.70 8.60 1.72 4.02 17.47 3.75 6.82 0.67 4.89 1.71 3.85 1.03 5.70 1.74 13.76 6.40 4.67 0.47 0.14 9.74 6.34 0.42 1.83 1.68 4.43 5.24 2001 1.07 0.66 2.00 12.16 3.73 1.75 21.

93 4.63 1.97 5.60 2.23 6.81 5.38 1.11 6.07 4.27 0.13 16.65 2.87 7.46 4.24 12.27 2.65 2.87 6.33 2.17 3.98 0.72 6.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1971 Rusko Tádžikistán Turkmenistán Ukrajina Uzbekistán Býv.82 1.70 2.23 8.87 1.25 8.99 3.02 5.73 3.99 2.18 6.38 9.17 4.54 – 26 – 1995 6.36 0.17 3.75 2.00 11.55 5.31 5.50 1.44 3.06 6.00 3.00 5.69 6.63 6.30 5.55 0.21 8.14 1.83 1.92 1.40 4.50 3.49 8.68 6.33 19.86 3.93 4.67 4.40 4.44 5.28 0.90 6.92 4.21 11.50 3.71 1.81 0.10 4.76 4.10 0.70 2.23 7.25 5.84 6.03 5.82 1.04 1.74 1.35 3.47 9.07 23.59 7.90 1.20 6.01 1.07 1.11 1.94 2.50 4.09 3.38 1.00 4.96 2.16 10.03 23.65 3.23 25.43 46.35 9.50 4.25 0.34 1.34 0.16 4.12 1.67 2.01 6.50 9.12 3.11 1.50 3.69 8.12 6.75 4.94 5.79 2002 7.65 6.40 8.00 12.77 3.60 3.32 3.01 1.85 6.61 13.55 6.36 5.38 9.30 2.62 0.05 4.42 4.78 10.42 2.53 0.64 10. Amerika Bangladéš Brunei Taj-Van Indie Indonésie KLDR Malajsie Barma Nepál Pákistán Filipíny Singapur Srí Lanka Thajsko Vietnam Ostatní Asie Asie Čínská lid.54 11.34 6.25 1.41 7.83 0.52 1.56 5.77 2.99 6.15 3.72 7.67 7.37 2. Latin.66 4.38 0.00 4.66 3.10 1.59 3.56 3.89 8.85 1.90 0.85 1.55 4.02 5.58 3.89 4.62 6.55 9.47 3.14 2000 7.34 6.48 3.51 8.33 4.53 2.96 1.39 3.73 14.85 6.49 1.85 8.97 26.01 2.66 1.14 5.31 9.54 1.05 1.03 1.34 2.04 4.74 6.67 3.55 1.00 7.88 14.69 4.48 1.52 6.80 14. Sovět.28 6.13 2.84 4.39 7.44 2.68 0.76 3.19 5.94 1.79 4.63 4.49 3.35 4.50 21.86 7.58 13.45 7.63 6.47 1.31 9.94 7.79 3.50 3.28 2.50 3.90 3.49 1.51 0.30 0.13 4.97 5.39 9.99 6.50 2.10 6.26 2003 8.88 14.43 3.34 4.31 6.80 2.86 5.96 4.52 1.34 1.15 8.98 2.55 3.55 4.97 10.34 3.10 0.35 4.83 4.96 1.07 3.72 8.66 3.53 10.98 4.55 3.50 7.93 4.76 3.63 1.52 5.42 28.96 1.36 7.15 9.96 1.00 8.65 14.37 1.72 5.36 4.31 4.33 6.88 5.04 5.53 4.40 6.36 2.59 5.55 2.65 2.43 2.78 11.54 3.58 0.70 2.23 7.00 6.01 2.96 4.42 3.51 1.15 5.96 4.46 1.38 5.50 5.04 7.59 7.81 0.69 2001 7.88 14.39 7.79 3. Ekvádor Salvádor Guatemala Haiti Honduras Jamajka Holandské Antily Nikaragua Panama Paraguay Peru Trinidad a Tobago Uruguay Venezuela Ostat.29 2.18 1.21 2.58 3.00 8.38 2.37 4.15 2.18 14.67 6.27 6.66 4.17 11.89 4.81 1990 10.27 1.37 4.17 2.59 11.25 20.76 1.40 5.12 1.30 1.10 0.22 6.30 8.31 5.21 1.50 3.67 5.73 2.45 7.31 12.75 1.01 6.69 6.30 9.24 26.26 5.13 9.79 1.11 19.52 3.23 1.15 1.13 2.96 2.21 11.61 3.39 8.70 6.82 6.94 2.60 2.81 2.21 6.08 7.79 9.67 0.36 2.73 19.63 2.73 3.00 7.84 8.97 6.96 1.01 1.60 19.85 6.02 4.91 3.50 3.76 2004 9.57 26.73 23.21 1.20 1.43 5.02 23.76 5.26 8.51 6.00 4.63 7.82 3. Svaz Argentina Bolívie Brazílie Chile Kolumbie Kostarika Kuba Dominikánská rep.64 4.85 14.33 2.83 3.70 7.72 2.04 6.07 4.08 3.00 4.64 2.98 1.00 5.32 4.10 5.30 6.65 0.40 5.99 12.27 13.39 3.82 4.89 0.71 7.32 1.75 1.88 0.93 25. Rep. Amerika Latin.32 12.06 2.83 2.21 6.61 3.44 6.02 1.23 9.69 2.00 15.96 1.59 3.56 5.43 1.80 1.89 3.50 3.70 5.26 6.14 1.96 3.51 2.21 1.96 3.41 3.59 9.79 1.21 0.39 1.63 1.94 2.18 1.60 4.45 8.86 1.32 7.38 5.00 3.17 10.73 2.92 10.72 2.26 2.40 5.23 5.59 6.21 1.33 4.83 7.14 4.44 5.00 4.86 2.67 8.57 10.63 4.63 8.91 3.50 6.17 19.48 1.48 12.39 4.83 2.71 12.37 2.76 6.32 1.28 2.41 1.79 3.00 19.48 3.34 1.10 8.78 2.38 3.49 1.55 4.35 8.56 .94 4.50 4.31 2.00 22.76 11.31 3.17 7.46 11.08 4.35 5.68 3.67 19.93 3.12 4.65 4.30 3.75 10.99 3.72 10.10 1.37 2.96 2.81 3. Hong Kong Čína 1975 1980 1985 6.

1. Rep. Amerika Austrálie Japonsko Korea Nový Zéland OECD pacifik Rakousko Belgie Česká republika Dánsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Island Irsko Itálie Lucembursko Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Slovenská republika Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie OECD Evropa EU-15 EU-25 Ne OECD celkem Alžírsko Angola Benin Botswana Kamerun Kongo Dem.Energetika – Energetika světa 1.6 Primární energetické zdroje zemí světa v PJ Svět Ne OECD celkem OECD celkem Kanada Mexiko Spojené státy OECD Sev. Kongo Pobřeží slonoviny Egypt Eritrea Etiopie Gabon Ghana 1971 233 083 86 623 141 965 5 936 1 819 66 704 1980 303 916 128 739 170 679 8 081 4 067 75 850 1985 326 022 148 937 173 255 8 096 4 652 74 584 1990 365 824 171 547 189 487 8 766 5 206 80 706 1995 387 990 177 873 204 784 9 683 5 554 87 441 2000 422 416 193 349 222 925 10 474 6 296 93 472 2001 424 808 196 999 222 015 10 300 6 372 94 561 2002 434 100 204 207 223 886 10 468 6 515 95 815 2003 448 757 216 574 226 043 10 995 6 697 95 496 2004 469 896 232 432 230 605 11 265 6 928 97 380 74 459 87 997 87 332 94 678 102 677 113 241 111 232 112 798 113 188 115 573 2 186 11 286 713 300 14 485 795 1 672 1 911 806 771 6 793 12 890 383 799 41 296 4 792 172 2 148 570 3 614 273 596 1 805 1 528 715 817 8 835 53 021 43 958 2 946 14 508 1 732 385 19 572 976 1 968 1 978 828 1 064 8 104 15 089 657 1 193 64 355 5 533 153 2 721 781 5 151 431 866 2 871 1 706 873 1 319 8 427 63 110 50 883 3 095 15 278 2 264 479 21 115 977 1 871 2 070 833 1 110 8 630 15 113 768 1 253 77 371 5 475 132 2 576 853 5 164 478 919 3 004 1 985 965 1 648 8 537 64 809 51 860 3 665 18 672 3 879 576 26 792 1 048 2 056 2 051 749 1 221 9 516 14 914 929 1 196 91 436 6 198 150 2 794 900 4 181 743 892 3 813 1 992 1 046 2 218 8 883 68 017 55 441 86 623 154 164 46 128 739 509 196 57 115 28 283 105 328 155 36 360 153 640 148 937 802 225 65 37 189 43 422 159 1 076 171 547 999 263 70 53 211 44 498 185 1 335 377 45 127 467 58 170 530 58 184 634 52 223 3 952 21 037 6 182 663 31 833 1 136 2 188 1 721 837 1 241 10 082 14 336 983 1 074 98 461 6 729 141 3 034 999 4 174 867 746 4 305 2 132 1 046 2 590 9 355 70 274 57 826 66 672 177 873 89 287 78 63 233 33 552 217 1 486 42 690 59 273 4 626 22 145 7 992 726 35 490 1 285 2 465 1 691 809 1 381 10 784 14 387 1 165 1 047 136 598 7 232 154 3 175 1 080 3 743 1 059 743 5 220 2 039 1 095 3 225 9 752 74 194 61 434 69 722 193 349 225 332 84 77 267 36 618 287 1 920 30 784 65 330 4 536 21 806 8 113 730 35 185 1 302 2 454 1 734 833 1 416 11 152 14 799 1 202 1 064 141 636 7 268 161 3 264 1 107 3 768 1 065 778 5 352 2 165 1 159 2 973 9 821 75 598 62 873 71 345 196 999 1 231 348 88 78 271 39 634 276 1 978 32 814 68 342 4 685 21 841 8 452 743 35 720 1 285 2 368 1 757 820 1 488 11 141 14 455 1 216 1 081 142 644 7 264 169 3 293 1 050 3 732 108 785 5 510 2 208 1 121 3 148 9 457 75 368 62 552 71 064 204 207 1 298 361 95 79 275 38 653 295 2 203 32 835 69 349 4 727 21 608 8 637 723 35 696 1 383 2 478 1 851 866 1 578 11 352 14 533 1 251 1 103 142 631 7 589 178 3 389 1 137 3 828 1 079 780 5 697 2 165 1 125 3 299 9 725 77 158 63 894 72 670 216 574 384 382 100 78 286 43 673 279 2 272 34 859 70 355 4 847 22 324 8 920 739 36 830 1 390 2 416 1 906 840 1 595 11 521 14 572 1 276 1 103 146 637 7 723 199 3 439 1 158 3 841 1 112 768 5 954 2 258 1 136 3 429 9 784 78 202 64 714 73 573 232 432 1 377 397 104 78 291 45 693 290 2 381 31 887 71 350 – 27 – .

Emiráty Jemen Střední východ Albánie Bulharsko Kypr Gibraltar Malta Rumunsko Bývalá Jugoslávie Bosna a Hercegovina Chorvatsko Makedonie Srbsko a Černá Hora Slovinsko Ne OECD Evropa Arménie Ázerbajdžán Bělorusko Estonsko Gruzie Kazachstán Kyrgyzstán Lotyšsko Litva 1971 322 69 101 346 1980 410 301 200 338 1985 455 432 227 323 1990 522 483 282 302 1 514 56 1 898 291 318 30 86 161 229 1 102 8 298 65 799 189 265 22 249 83 4 39 257 113 2 213 80 2 736 352 338 37 158 198 275 1 385 11 826 139 1 634 456 359 72 636 106 42 142 1 371 224 2 591 82 3 632 398 369 41 193 218 315 1 547 14 613 191 2 288 677 345 118 618 117 125 247 2 021 375 43 303 32 2 159 71 805 27 2 11 1 762 927 56 5 539 128 200 40 2 17 2 727 1 426 3 606 183 5 539 2 969 94 3 820 446 411 61 232 229 393 1 769 16 579 202 2 879 798 507 146 355 97 191 289 2 821 489 1995 535 674 348 285 38 3 367 80 4 358 501 464 70 253 245 417 1 987 18 724 222 3 961 1 106 685 191 687 190 263 386 4 059 596 2000 630 713 418 302 43 3 738 104 4 727 578 563 87 318 263 420 2 360 21 314 261 4 967 1 089 805 217 857 212 405 544 4 742 735 2001 630 723 448 322 48 3 861 106 4 865 610 612 84 334 271 411 2 473 21 998 271 5 204 1 230 839 214 811 228 450 591 5 008 711 2002 629 741 456 338 51 4 000 107 4 765 659 665 94 337 277 410 2 554 22 664 287 5 456 1 298 837 224 794 225 492 629 5 265 751 2003 660 755 457 348 53 4 096 109 5 101 694 719 109 345 284 401 2 663 23 607 303 5 806 1 087 864 232 959 249 523 657 5 452 745 2004 708 762 479 359 56 4 144 115 5 490 738 785 113 364 291 389 2 743 24 533 314 6 106 1 245 868 273 1 052 226 495 756 5 879 772 568 944 1 245 1 499 1 503 1 681 1 779 1 834 79 7 770 113 1 296 45 2 17 2 713 1 736 107 9 826 111 207 64 3 32 2 613 1 874 147 13 737 45 976 84 5 33 1 943 1 299 204 16 537 71 783 102 6 33 1 519 1 438 226 17 284 72 819 103 6 31 1 559 1 519 225 18 165 81 801 103 6 33 1 573 1 566 243 18 898 87 823 112 6 37 1 633 1 636 267 20 087 99 793 109 6 38 1 615 1 706 221 5 922 223 5 905 – 28 – 65 168 183 175 186 197 298 116 325 113 332 109 344 109 368 111 369 113 571 559 611 648 678 726 249 4 385 70 550 1 036 201 131 2 187 103 194 369 272 3 950 87 482 1 030 190 121 1 662 102 163 306 285 4 109 86 485 1 034 197 109 1 907 94 178 334 291 4 163 81 489 1 055 189 108 1 963 106 176 365 293 4 335 84 515 1 087 206 115 2 089 112 184 380 300 4 366 89 542 1 121 217 118 2 295 116 192 383 . Súdán Tanzánie Togo Tunis Zambie Zimbabve Ostatní Afrika Afrika Bahrain Irán Irák Izrael Jordánsko Kuvajt Libanon Oman Katar Saudská Arábie Sýrie Spojené Arab.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Keňa Libye Maroko Mozambik Namíbie Nigérie Senegal Jihoafrická rep.

Energetika – Energetika světa Moldávie Rusko Tádžikistán Turkmenistán Ukrajina Uzbekistán Býv. Svaz Argentina Bolívie Brazílie Chile Kolumbie Kostarika Kuba Dominikánská rep. Amerika Latin. Ekvádor Salvádor Guatemala Haiti Honduras Jamajka Holandské Antily Nikaragua Panama Paraguay Peru Trinidad a Tobago Uruguay Venezuela Ostat. Latin. Amerika Bangladéš Brunei Taj-Van Indie Indonésie KLDR Malajsie Barma Nepál Pákistán Filipíny Singapur Srí Lanka Thajsko Vietnam Ostatní Asie Asie Čínská lid. Hong Kong Čína 1971 1980 1985 1990 56 430 1 931 116 5 608 589 1 049 85 703 173 257 106 187 66 101 123 63 89 62 129 417 253 94 1 839 1995 185 26 309 138 581 6 638 1 725 40 418 2 282 166 6 485 789 1 243 110 436 249 279 145 226 72 124 142 58 99 84 165 475 266 108 2 174 2000 120 25 705 121 606 5 443 2 100 38 237 2 593 207 7 775 1 087 1 185 139 481 327 350 171 299 85 126 164 58 115 108 162 525 413 129 2 375 2001 132 26 013 132 632 5 443 2 118 38 891 2 456 184 7 824 1 063 1 183 140 473 327 367 179 306 87 135 168 62 117 120 164 507 426 113 2 435 2002 126 25 866 126 642 5 522 2 165 38 980 2 348 180 8 013 1 104 1 140 149 451 342 392 180 309 98 143 164 62 117 108 164 503 451 105 2 418 2003 140 26 782 133 717 5 903 2 209 40 657 2 506 186 8 108 1 103 1 179 154 439 334 421 190 305 94 151 170 69 131 109 167 491 465 105 2 223 2004 142 26 860 140 651 5 875 2 261 41 003 2 668 208 8 577 1 169 1 159 155 447 321 422 188 317 92 162 170 72 138 107 168 553 473 120 2 351 33 007 1 409 43 2 914 371 588 47 459 99 100 74 117 63 58 90 231 53 70 58 389 113 101 822 47 390 1 751 102 4 689 405 803 64 626 146 217 106 161 88 79 100 166 65 59 88 484 162 111 1 492 53 273 1 731 109 5 156 408 898 70 610 155 248 112 160 79 86 78 77 82 65 96 453 215 84 1 662 213 259 204 207 218 249 261 270 284 291 8 485 239 7 443 7 618 1 514 800 252 331 108 729 612 124 159 591 829 165 14 521 16 400 145 16 546 12 224 354 112 1 194 10 061 2 408 1 259 509 395 192 1 066 854 254 190 955 820 313 20 935 25 059 228 25 287 12 838 420 76 1 419 12 355 2 843 1 493 662 460 214 1 376 887 327 209 1 100 907 386 25 134 29 068 319 29 387 14 247 537 76 2014 15 139 4 086 1 376 948 447 243 1 818 1 095 559 231 1 836 1 018 410 31 835 36 279 446 36 726 16 394 670 101 2 726 18 275 5 285 916 1 602 495 283 2 274 1 422 899 249 2 710 1 260 443 39 607 44 033 577 44 609 19 121 783 106 3 477 21 436 6 109 827 2044 530 342 2 678 1 776 932 338 3 122 1 567 477 46 543 47 000 647 47 647 19 099 855 99 3 723 21 762 6 515 856 2 156 519 352 2 733 1 744 962 331 3 274 1 652 491 48 026 46 910 682 47 591 19 212 879 97 3 918 22 345 6 731 818 2 196 545 356 2 772 1 771 1 022 332 3 489 1 782 503 49 559 50 779 686 51 464 19 384 920 112 4 126 22 971 6 892 834 2 372 573 366 2 902 1 762 911 362 3 716 1 852 497 51 169 57 832 691 58 524 20 327 954 113 4 364 23 964 7 287 853 2 375 592 379 3 114 1 853 1 071 395 4 064 2 103 516 54 018 67 380 717 68 097 – 29 – . Rep. Sovět.

1. Rep.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1. Amerika Austrálie Japonsko Korea Nový Zéland OECD pacifik Rakousko Belgie Česká republika Dánsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Island Irsko Itálie Lucembursko Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Slovenská republika Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie OECD Evropa EU-15 EU-25 Ne OECD celkem Alžírsko Angola Benin Botswana Kamerun Kongo Dem.7 Primární energetické zdroje zemí světa v PJ na jednoho obyvatele Svět Ne OECD celkem OECD celkem Kanada Mexiko Spojené státy OECD Sev. Kongo Pobřeží slonoviny Egypt Eritrea Etiopie Gabon Ghana 1971 62 30 161 270 36 321 1975 64 33 165 302 44 322 1980 69 37 177 330 62 333 1985 68 39 173 314 63 313 1990 70 41 182 316 64 323 1995 69 39 188 330 62 328 2000 70 39 197 341 64 331 2001 69 40 195 332 64 331 2002 70 40 195 333 64 332 2003 71 42 196 347 65 328 2004 74 45 198 353 67 331 266 267 276 258 264 266 275 267 268 266 269 166 108 22 103 94 106 172 195 161 168 130 165 43 77 205 99 89 573 163 146 110 31 130 53 189 113 22 158 118 128 183 116 29 120 103 112 182 182 149 179 131 168 55 92 245 91 94 403 182 156 127 36 149 68 202 117 28 150 123 131 199 124 45 124 113 130 201 192 162 222 147 193 67 111 320 104 98 383 193 190 145 44 173 76 206 136 30 150 133 143 195 126 55 145 117 129 189 201 163 227 152 195 76 118 385 106 97 330 178 203 139 47 177 78 236 148 33 151 134 144 213 151 90 169 143 136 206 197 147 244 164 188 90 115 303 125 109 375 188 214 110 74 168 98 232 154 39 155 137 151 30 11 26 16 33 16 26 16 37 27 25 15 17 20 13 19 9 17 21 13 19 11 18 20 13 18 15 39 36 24 15 31 19 20 13 15 22 41 39 25 13 38 18 18 13 15 24 13 90 14 12 92 15 12 83 15 12 73 14 12 52 14 217 167 137 179 165 144 217 167 161 243 170 175 93 104 327 128 117 353 196 227 108 87 138 109 242 147 42 161 137 155 149 39 3 23 13 39 18 2 12 15 24 14 12 54 15 240 175 170 186 180 161 242 164 153 266 178 175 107 103 453 157 125 385 200 240 98 104 138 130 229 152 48 166 142 162 154 39 7 24 12 43 18 11 12 17 29 8 12 50 17 233 171 171 187 178 163 238 170 154 272 183 180 109 104 470 163 126 403 204 246 98 103 144 131 243 159 43 166 144 165 157 40 40 25 12 43 18 11 12 16 29 9 12 52 17 237 171 178 186 180 159 230 172 152 286 181 175 111 106 473 165 125 423 205 233 98 10 145 133 248 154 45 159 143 164 156 40 41 25 12 44 18 10 12 17 32 8 12 53 17 236 169 181 181 179 171 238 181 160 303 184 176 114 109 473 158 131 356 209 247 100 104 144 136 241 152 47 163 145 166 159 42 12 25 13 43 18 11 12 16 32 8 13 54 17 240 175 185 180 184 170 232 187 156 307 185 177 115 109 487 155 133 398 211 252 101 106 142 139 251 151 48 164 146 168 160 45 43 26 13 43 18 12 12 16 33 7 13 51 16 – 30 – .

Súdán Tanzánie Togo Tunis Zambie Zimbabve Ostatní Afrika Afrika Bahrain Irán Irák Izrael Jordánsko Kuvajt Libanon Oman Katar Saudská Arábie Sýrie Spojené Arab. Emiráty Jemen Střední východ Albánie Bulharsko Kypr Malta Rumunsko Bývalá Jugoslávie Bosna a Hercegovina Chorvatsko Makedonie Srbsko a Černá Hora Slovinsko Ne OECD Evropa Arménie Ázerbajdžán Bělorusko Estonsko Gruzie Kazachstán Kyrgyzstán Lotyšsko Litva Moldávie 1971 28 33 7 36 1975 26 67 8 32 1980 25 100 10 28 1985 23 114 11 24 1990 22 112 12 23 29 12 84 19 23 14 17 36 42 16 22 325 27 19 85 14 311 33 5 390 43 17 30 12 92 18 20 14 19 33 40 16 23 337 37 22 91 19 246 35 13 435 55 21 32 13 99 18 18 13 25 32 38 16 25 463 42 35 92 33 454 39 35 710 143 25 33 12 116 17 17 12 26 30 35 16 27 478 49 43 82 45 364 42 83 618 157 35 143 166 303 5 32 32 95 45 37 86 46 5 40 34 111 40 40 102 51 7 60 47 22 67 43 123 65 69 63 96 98 33 12 109 17 16 15 28 27 37 16 26 404 53 44 108 46 169 36 106 578 172 38 1995 20 140 13 18 22 32 9 111 17 15 16 28 26 35 16 26 370 67 56 125 45 382 59 120 772 217 40 2000 21 135 15 17 23 32 10 107 18 16 16 33 25 33 16 27 373 78 48 128 44 390 62 169 907 221 44 2001 20 134 16 18 25 32 10 109 18 17 15 34 25 32 17 27 387 81 53 131 43 353 67 188 985 227 41 2002 20 135 16 18 26 32 10 105 19 18 16 34 25 32 17 27 410 83 54 127 43 345 64 197 899 232 42 2003 20 135 16 18 27 33 10 111 20 19 19 35 25 31 17 28 433 87 44 129 44 400 71 209 939 234 41 2004 21 134 16 19 28 32 10 121 21 21 19 37 25 30 17 28 449 91 49 128 51 421 65 198 945 245 42 406 524 519 468 429 442 445 427 8 70 38 146 75 57 120 76 9 75 34 24 91 80 113 80 10 93 15 116 120 83 86 57 11 99 23 97 128 83 68 70 12 102 23 104 129 78 71 74 12 104 26 101 129 83 72 76 12 106 28 106 140 93 75 80 13 110 32 102 136 95 74 83 19 44 47 45 48 51 63 58 74 57 75 55 78 55 84 56 84 57 111 101 112 99 – 31 – 54 69 75 80 83 90 125 76 22 71 102 144 26 138 22 78 103 43 136 72 28 60 103 136 26 112 21 68 87 28 143 75 28 60 103 141 23 128 19 74 95 31 146 76 26 60 107 135 23 132 21 77 104 30 147 80 28 63 110 147 25 140 22 80 109 33 150 80 30 65 114 167 26 153 23 83 113 34 .Energetika – Energetika světa Keňa Libye Maroko Mozambik Namíbie Nigérie Senegal Jihoafrická rep.

Latin. Svaz Argentina Bolívie Brazílie Chile Kolumbie Kostarika Kuba Dominikánská rep.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1971 Rusko Tádžikistán Turkmenistán Ukrajina Uzbekistán Býv. Hong Kong Čína 1975 1980 1985 1990 135 58 10 30 38 25 25 53 22 16 20 21 14 21 47 1 155 23 47 24 29 113 36 74 158 58 13 35 31 26 26 59 25 20 23 23 15 22 59 810 24 42 23 29 98 36 83 178 62 19 39 36 28 28 65 26 27 23 23 16 22 48 830 21 31 28 28 147 38 99 192 57 18 38 34 28 26 61 24 27 23 20 13 20 34 385 23 30 27 23 179 28 95 195 59 17 38 45 30 27 67 24 25 21 21 10 21 51 315 22 26 31 19 211 30 93 1995 178 24 138 129 75 139 66 22 40 55 32 31 40 32 24 25 23 10 22 57 290 22 31 34 20 205 34 99 85 100 96 73 71 70 78 82 84 86 88 36 4 70 30 14 13 54 23 12 9 12 16 59 13 16 19 6 14 19 36 20 39 4 185 39 14 13 57 25 12 9 12 17 76 13 18 17 6 14 22 40 22 42 4 560 68 15 16 73 37 1 13 13 18 106 13 21 15 9 16 26 45 26 40 5 380 74 16 17 81 42 12 13 15 16 121 13 22 15 11 17 28 58 28 40 5 253 100 18 23 70 53 11 13 17 18 186 14 34 15 11 20 32 78 32 42 6 337 127 20 27 44 79 11 13 19 21 257 14 46 17 9 22 37 93 37 46 6 353 156 21 30 38 89 11 14 19 23 233 17 51 20 9 24 37 97 38 45 7 330 166 21 31 39 92 11 14 19 23 235 18 53 21 9 25 37 102 37 45 7 323 174 21 32 37 92 11 14 19 23 243 17 56 22 9 25 40 101 40 44 7 280 183 22 32 37 97 12 14 20 22 217 19 59 23 8 25 45 102 45 46 7 283 192 22 33 38 95 12 14 20 23 255 20 64 26 8 26 52 104 52 – 32 – 2000 176 20 135 111 85 133 70 25 45 71 28 36 43 39 28 27 27 11 20 63 290 23 36 29 20 318 39 98 2001 178 21 137 112 84 135 66 22 44 68 28 35 42 39 29 28 27 11 20 65 310 23 40 29 19 328 33 98 2002 178 20 140 115 85 136 62 21 45 70 26 36 40 40 31 28 26 12 21 63 310 23 35 29 19 347 31 96 2003 185 21 153 123 86 142 66 21 45 69 27 37 39 39 33 29 25 11 22 65 345 25 35 28 18 358 31 86 2004 187 22 136 124 86 143 69 23 47 73 26 36 40 36 32 28 26 11 23 65 360 26 33 28 20 364 35 90 . Amerika Latin. Sovět. Rep. Ekvádor Salvádor Guatemala Haiti Honduras Jamajka Holandské Antily Nikaragua Panama Paraguay Peru Trinidad a Tobago Uruguay Venezuela Ostat. Amerika Bangladéš Brunei Taj-Van Indie Indonésie KLDR Malajsie Barma Nepál Pákistán Filipíny Singapur Srí Lanka Thajsko Vietnam Ostatní Asie Asie Čínská lid.

7 23.7 27.2 34.5 9 2.7 4 15.7 501.9 105.1 18.2 8.2 14.4 1.8 1134.1 2.8 25. 61.5 20.2 77.6 50.5 78.6 4.1 1 7.8 69.8 3.6 2.4 14.6 0.4 26.6 11.8 24.8 Primární energetické zdroje zemí světa podle paliv v Mtoe Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev.4 2.4 3.3 30.9 14.7 317.6 2.2 0.4 13.2 24.4 12.8 17.9 0.6 7.7 9 2.8 670.3 0.6 0.5 27 27.3 1.8 0.5 20.6 13.4 7.1 26.9 5.3 44.5 15.1 0.8 Zemní plyn 570.8 2.8 100.9 17 2.9 24.5 102.3 2.7 3.7 37.7 9.6 94 124 21.3 51.1 15.9 6.1 82.7 4.Energetika – Energetika světa 1.9 1132.9 ^ 1.3 10.3 5.2 9.1 Uhlí 4. a Stř.9 13.1 1.6 81.4 2.1 12.1 7.6 0.2 15.3 18.5 40.6 262.4 49.6 2799.1 0.6 66.2 5 9.6 145.7 4.9 32.7 106.8 10.4 20.6 2.7 227 82.8 1.9 20.8 92.4 36.1 11.6 33.3 3.1 6.9 7 0.9 20.5 7 2.4 14.1 18.4 25.3 62.9 10.1 38.2 9.5 4.1 121.3 10 2.1 12.7 49.8 18.1 15.5 83.3 6.3 111.6 2336.5 9.4 2344.9 24.4 944.6 2801.4 6.9 85.2 5.2 11.5 8.3 1.2 1.4 5.7 2.7 3.5 48.3 1.2 6.7 45.3 1.4 65.3 147.7 16.9 2 1.9 9.1 5.2 23.8 2.1 39.2 9.6 9.4 0.4 1.6 5.2 2. 566.1 83.6 263.6 4.4 20.9 58.5 7.5 361. a Stř.6 4.3 1.6 5.9 11.1 0.8 4.3 4.5 18.7 3.8 19.7 3.8 2.8 6 0.8 2.1 948.9 3.3 17.6 40.7 0.3 12.7 0.1 19.4 18.4 20.6 13. 575.7 9 7.7 21.8 13.7 603.6 44.9 13.6 66.7 1.9 72.5 4 12.7 15.6 2 0.4 330.2 147.1 21 2.1 16.1 7.1 11 93.6 481.2 187.1 0.9 0.7 0.7 3.9 40.3 29.2 0.4 185.8 8.7 76.1 6.6 33. Amerika Argentina Brazílie Chile Kolumbie Ekvádor Peru Venezuela Ostat.6 21.9 65.8 12.9 9 1.7 0.2 93.2 Zemní plyn 580.1 141.6 7.9 39.2 13.6 85.4 9 0.9 5.7 14.9 55.8 2.7 210.3 12 32 4.3 21.8 9 1.6 111.2 187 26.5 56.5 101.4 4.7 6.2 – 33 – Ropa Uhlí Vodní Celkem elek.3 94.1 16 2.7 33.7 23 39.5 9 0.7 81.8 37 4.2 17.7 3.9 89.4 9 3.1 34.6 71.8 15.7 40.7 8 10.6 184.2 25.5 5.1 1.6 50.9 15.5 2.4 86.1 0.9 7.6 20.1 10.9 65.3 6.5 6.3 11.9 16.7 12.1 5.5 18.3 38.8 21.4 143.2 6.4 2.3 39 1.8 15.6 6.3 1 8.5 13.2 12.9 35.9 209.9 1.8 21.9 78.3 1.6 2.8 7.2 9.5 3.3 1.6 7.8 0.7 0.Již.6 0.7 143.1 4 13 16.5 26.5 77.8 6.8 23.5 20.6 46.6 0.5 24.7 0.7 19.9 2.5 7.8 32.3 12.8 12.8 8.7 81.4 29 85.3 3.2 30 4.3 13.1 17.1 4.5 71. Evropa a Euroasie 2004 Jaderné elek.5 3.2 0.9 Ropa Vodní Celkem elek.8 139.6 707.1 0.7 2. Amerika Rakousko Ázerbajdžán Bělorusko Belgie a Lucembursko Bulharsko Česko Dánsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Island Irsko Itálie Kazachstán Litva Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rumunsko Ruská federace Slovensko Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Turkmenistán Ukrajina Velká Británie Uzbekistán Ostat.9 183.1 9 2.8 75.1.4 311.7 0.1 39.9 9.1 23 38.8 194.6 14.4 128.4 17.2 8.5 1.4 217.3 0.2 5.6 3.1 26.6 15. 60.3 95 132.9 1.1 87.7 227.1 324 33.3 44.1 2.4 11.2 0.1 1.3 28.7 19.5 139.6 72.2 91.4 43.1 7.1 6.7 87.6 14.3 16.4 0.2 1.5 0.5 130 364.9 7.3 0. Amerika Celkem Již.2 148.7 20.5 24.3 82.3 18.7 58.4 10.5 7.9 2.3 12.6 679.6 697.6 1.7 7.3 2.9 77 5.9 89.9 ^ 1.8 6.7 3.7 17.8 6 2.8 85.7 3.8 2005 Jaderné elek.1 39 90.7 24.2 .8 30.6 100.2 11.2 223.3 24.9 2.1 613.4 36.9 37.9 27.1 0.8 4.8 39.8 16.2 3.6 57.4 17.1 77.

2 56.4 376.7 14.2 2984 2.1 112.4 54.3 54 11.8 0.2 48.9 212.5 3.7 3.8 1.3 77.1 23.8 55.2 15.8 1715.1 1.7 22.4 524.9 510.1 120.7 186.8 38.4 3.3 3.6 45.8 1.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Ropa Celkem Evropa a Euroasie Irán Kuvajt Katar Saudská Arábie Spojené Arabské Emiráty Ost.2 11.3 85.7 55.6 9.3 173.2 54.9 19.7 2.9 56.9 2.4 1081.6 61.9 44.5 18.4 22.3 0.7 537.1 83.9 223.6 8.2 53.1 3.4 1103.8 42.8 60.8 162 23.1 224.6 149.5 5 20.2 26.4 3.3 70.1 3.2 22.8 1. 187.6 0.9 22.5 1014.3 1.3 2.9 1.2 1.3 1009.3 7 25.7 241.9 69.7 0.4 3423.4 102.5 3245.7 129.7 4 327.8 10.6 340.9 28.4 311.3 387.2 22 7 17.9 531.9 75.1 12.3 Vodní elek.1 5.2 2.3 1.9 Vodní elek.4 57 999.9 21.6 8.5 39.3 225.5 33.3 80 117.5 73 31.9 38.8 5.3 178.8 19.6 100.7 5.2 115.9 18.6 963.1 102.9 316.9 366.1 299 1168.1 33.4 296.7 0.4 183.8 64.8 24.5 1.5 41.3 98 80.1 104.5 3.5 1.1 1275.3 24.4 6.1 5542.3 417 1270.5 700.7 1159.5 6.7 64 19.6 3.2 61.1 217.9 8.9 318.6 0.5 0.9 187.2 5.3 2.2 17.8 87.6 120.4 36.6 16.6 24.7 8.4 49.8 102.7 529.9 0.8 3.4 9.4 91.8 38.9 21.8 79.6 68.8 7 16 15.9 – 34 – 54.5 121.7 17.4 978.7 44 29.8 287.3 36.9 11.1 36.1 520.2 29. Sovětský Svaz Zemní plyn 2004 JaderUhlí né elek. 2.1 99.2 1648.1 19.1 100.3 90.1 4.9 4 66.5 2.3 536.8 13.9 63.8 22.5 5.9 55.9 9 3.5 260.9 7.6 26.3 6.3 7.4 14.1 5.8 0.7 74.9 1.2 0.6 1526.4 14.8 123.3 244.3 7 124.9 30 9.7 156.9 106.2 529.9 41.5 29.7 42.8 118.6 33 35.8 94.4 3.7 Celkem Ropa Zemní plyn 2005 JaderUhlí né elek.8 12 35.3 23.2 70.7 424.3 64.2 24. Střední východ Celkem Střední východ Alžírsko Egypt Jihoafrická republika Ostatní Afrika Celkem Afrika Austrálie Bangladéš Čína Čína Hong Kong Indie Indonésie Japonsko Malajsie Nový Zéland Pákistán Filipíny Singapur Jižní Korea Taj Van Thajsko Ostatní Tichomoří Celkem Tichomoří Z toho EU 25 OECD Býv.9 0.9 1.8 17.4 2270.8 120.4 7 15.4 1554 23.6 33.4 305.2 62.3 2267. 957.9 25.1 52.1 61.7 13.5 16.7 697.2 105.9 286.8 491.1 31.8 8 1.9 23.5 11.7 78.3 116.7 2 3.1 5523.5 15.6 203.6 26.8 296.1 9.1 8 25.5 220.8 3.3 53.6 991.7 218.1 125 167.2 9 .8 23.6 1.9 1116.1 59.4 1.4 18.3 61.2 21.7 23 0. Celkem 2960.4 19.1 1719.2 10.9 19 2.3 52.4 0.3 2 6.1 18.4 1423.1 22.5 0.7 271.2 24.9 30.1 142.3 24.1 536.2 119 156.7 56.1 3.6 13.

6 125892.8 243411.6 2000 251741 13704.4 208267.4 17730.8 2003 274657.1 190131.1 1952107 4954.2.7 108977.0 2408968.Energetika .6 2006 314084.1 188500.9 223854.2 173597.2.3 181087.5 .5 2004 289508.9 155543.6 208782.9 21882.5 905455 1717921 1423048 13628.0 1871195.3 61495.6 202944.7 78810.7 161162.2 1.3 27698.2 15385.7 168417.2 196158.9 1111332.2 840106 1660189 1390539 12700.5 175794.8 80924.3 2161500 8494.1 ENERGETIKA EU Počet obyvatel Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Makedonie Turecko Island Lichtenštejnsko Norsko Švýcarsko 1.7 2486662.4 15245.1 630263 1441373 1191057 10078.Energetika EU 1.9 2062500 6103 104552.3 99733.2 1315262 1087220 8531.2 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr 1996 10143047 8384715 10321344 5251027 81817499 1425192 3620065 10673696 39430933 59522297 56844197 656333 2469531 3615212 411600 10321229 371415 15493889 7953067 38609399 10043180 22133050 1990266 5367790 5116826 8837496 58094587 4493581 1971687 62337617 267958 30923 4369957 7062354 1999 10213752 8230371 10289621 5313577 82037011 1379237 3732201 10861402 39802827 60158533 56909109 682862 2399248 3536401 427350 10253416 378518 15760225 7982461 38666983 10148883 21946431 1978334 5393382 5159646 8854322 58579685 4553769 2012705 65786563 275712 32015 4445329 7123537 2000 10239085 8190876 10278098 5330020 82163475 1372071 3777763 10903757 40049708 60513387 56923524 690497 2381715 3512074 433600 10221644 380201 15863950 8002186 38653559 10195014 21907807 1987755 5398657 5171302 8861426 58785246 4441700 2021578 66889425 279049 32426 4478497 7164444 2001 10263414 7928901 10266546 5349212 82259540 1366959 3832973 10931206 40476723 60914655 56960692 697549 2364254 3486998 439000 10200298 391415 15987075 8020946 38253955 10256658 21876455 1990094 5378783 5181115 8882792 58999781 4437452 2031112 67895581 283361 32863 4503436 7204055 2002 10309725 7891959 10206436 5368354 82440309 1361242 3899876 10968708 40964244 61325688 56993742 705539 2345768 3475586 444050 10174853 394641 16105285 8065146 38242197 10329340 21833483 1994026 5378951 5194901 8909128 59217592 4444100 2038651 68838069 286575 33525 4524066 7255653 2003 10355844 7845841 10203269 5383507 82536680 1356045 3963665 11006377 41663702 61734702 57321070 715137 2331480 3462553 448300 10142362 397296 16192572 8102175 38218531 10407465 21772774 1995033 5379161 5206295 8940788 59437723 4442200 2023654 69770026 288471 33863 4552252 7313853 2004 10396421 7801273 10211455 5397640 82531671 1351069 4027732 11040650 42345342 62130243 57888245 730367 2319203 3445857 451600 10116742 399867 16258032 8140122 38190608 10474685 21711252 1996433 5380053 5219732 8975670 59699828 4441761 2029892 70692009 290570 34294 4577457 7364148 2005 10445852 7761049 10220577 5411405 82500849 1347510 4109173 11082751 43038035 62518571 58462375 749175 2306434 3425324 455000 10097549 402668 16305526 8206524 38173835 10529255 21658528 1997590 5384822 5236611 9011392 60059900 4443883 2035196 71610009 293577 34600 4606363 7415102 2006 10511382 7718750 10251079 5427459 82437995 1344684 4209019 11125179 43758250 62998773 58751711 766414 2294590 3403284 459500 10076581 404346 16334210 8265925 38157055 10569592 21610213 2003358 5389180 5255580 9047752 60393044 4442884 2038514 72520985 299891 34905 4640219 7459128 2007 7679290 10287189 5447084 82310995 1342409 44474631 63392140 778537 2281305 3384879 10064000 406020 16357992 8298923 38125479 10599095 21565119 2010377 5393637 5276955 9113257 60798438 73426979 307672 35175 4681134 7507271 HDP (mil.3 536917.4 2207200 9375.1 25100 113050.0 2008 342287.1 232203.9 30640.5 19875.7 1595680.1 138941.9 155163.4 87205.4 16174.2 782531 1594814 1335354 11754.2 130739.8 17766.2 – 35 – 2005 298540.4 121547.8 11386.4 147567.4 2241000 11060.3 55382.0 1948978.5 195213 976189 1791953 1475401 14522 2007 328481.4 1044030.4 1534190.6 2309100 13073.8 220162. EURO) 1998 227984.

3 14641.4 141952.1 2000 239995.4 33476.7 187301.8 1279815 19304.1 10316238.8 3402.6 17294.4 2007 319867.1 417960 210392.5 5317.9 125053.8 117559.3 177367.7 116806.0 281704.4 290502.8 46640.6 145542.1 1121961.9 5096 527916 257897.2 936603.8 2008 332887.9 93690.4 237754.4 105760.2 1906359 34211.9 358938.3 23191.1 110575.7 14856.0 39421.0 270234.8 43945.9 2007 19657.9 140819.5 19980.1 289745.7 38113.1 148927.9 5373.2 1181714.0 246671.2 33862.2 9397.8 1383382 1295106 11472.9 3198.1 182840.2 20621 29396.5 6123 397070.6 2081152 16451.4 37436.7 121154.2 34074.6 133726.1 159599.8 139974.9 146521.4 192585.1 1066232 1693186 1449432 17050.8 134700.1 7824.8 2718.9 437363.9 23919.9 405550.8 138581.8 390260.9 40346.1 82321.1 173460.9 33629.8 103642.8 216736.5 328428.6 26351.1 997487.4 476945 226175 191643.5 38451.4 578202.4 1230041 1174146 9824.2 157162 287706.0 264471.9 240557.8 145194.0 163550.8 554555.0 36676.6 160342.4 88913.4 29751.2 327170.4 204478.4 1744444.3 2006 306197.7 169665.9 233424.9 1525440 1362592 14723.9 1817873.0 39682.6 12360.3 25550.0 551898.7 4951.1 204236.4 530564.9 26946.2 5644.6 19571.4 305869.8 16452.9 1451797 1329380 13415.4 51435.3 884504.6 4421.1 212268.8 9967.8 77715.2 41356.8 4482.9 10682045.3 160614.1 157070.3 66494.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Makedonie Turecko Island Lichtenštejnsko Norsko Švýcarsko Spojené státy Japonsko 1.9 525276.0 162293.3 1573359 19954.6 30330.9 173626.3 176899.5 266723.3 18125.4 301722.7 10629060 5056700 2003 9977.3 198241.4 167062 305989.8 36254.2 77554.8 29741.5 132272 262550.3 185713.6 52613 24860.8 1845691 11602.8 344664.1 343503.8 46044.4 33054.8 205504.5 171899.7 2020686.2 148129.4 199146.6 50241.7 422467.1 244420.7 123320.1 6669.8 208256.1 745900.5 318586.6 74681.6 36944.8 157001.9 7011.7 182578.1 5760.8 80289.1 2020679 15112.6 9415950 3706697 2005 13012.3 24700.8 4105.2 219671.5 166031.3 2108648.4 192942.9 13057.7 43460.4 18793.3 46567 30544.2 29228.9 6554.8 22941 38221 24784.4 31375.8 122269.2 7375.4 112240.9 2340371.8 110303.7 276083.3 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko 1998 6014.9 3892.5 57032.4 242581.8 7362.8 26776.7 88602.1 61048.3 136028.5 144128 60842 26232.3 156208.2 134037.2 176557.6 26691.2 359858.3 153594.3 20876 35394.2 480677.7 301371.6 202179.3 155215.8 26249.3 8191.2 460738 229413.1 1500474.1 479453.6 118666.8 26996.1 2005 290254.8 154969.4 27633.8 175253.6 52025 4221.5 505646 245330.2 38497.0 3260771.8 44039.8 2771.8 2692.6 123247.9 294254.7 18809.9 298105.8 167155.8 16845.2 304233.3 103971.8 2004 282358.7 191076.6 242261.7 17772.2.3 1685990 9820.1 13009.5 135189.3 3222895.9 HDP PPP (mil.3 312656.1 2003 268622.6 145938 269548.1 208219.6 1554713.3 71713.1 137190.8 446619.5 2210802 21423.4 7802216 3448039 2000 8495.8 14846.3 22000.2 171297.4 13837.4 59221.6 36291. EURO) 1998 212870.1 72228.6 116391 222886.3 1615984 26215.3 191812.2 52848.1 25606.0 260666.2 9690.9 633756.4 141576.2 41930.8 89883.2 377466.2 271530.1 285803.5 564404.7 67599.4 131852.7 167196.6 61877.3 489854 236149.5 1599301 1385001 15809.8 10550016 3476598 284337.4 5320.8 97117.5 190882.5 165106.2 2128966 18915.2 177895.3 23746.4 96327.4 177795.9 152345 281123.5 41718.6 10631.3 1804586 31260 4618.4 9689533 3743560 2004 11176.3 140495.2 96098.7 218001.6 1745051 28677 4325.4 153429.8 2006 16180.3 54151.2 253247.1 – 36 – .6 22095.4 20813.8 2439937.9 4781.5 29084.9 33631.9 506765.8 225516.8 79551.7 166366.3 54397.4 2008 23243.3 31869.5 10011896 3663443 266923.7 135202 218670.

2 1516510 44110.8 10417.2 10448536 3297923 2006 259400.9 541417.3 9640.0 11951400.4 10918727.6 9062.9 61699.8 13236.6 105191.2.7 209013.3 1178733 33604.3 3406151.7 584289.3 14906.9 11425566.3 237963.7 206562.6 164593.9 509896.Energetika EU 1998 180981.6 466132.1 13896.8 207029.6 218358 9876205 3157004 2005 243235 1672776 50566.1 149393.4 255126.7 9276715 2996690 2004 235645.1 224315.2 10808.2 192350.7 403334.6 1331495 35951.3 177018.4 2007 274498.3 12379.2 144347.4 8627517 2853804 2003 225098.0 1927589.2 6399.7 57948.4 1614025 47402 11495.9 HDP PPP na obyvatele v € Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Makedonie Turecko Island Norsko Švýcarsko Japonsko 1997 20200 4400 11900 21400 20000 6600 19300 12200 15000 19600 19700 13600 5700 6400 33000 8500 20900 21300 7700 13100 12200 8100 18800 19800 19300 7000 4300 5500 21900 24100 23900 20800 2000 23400 5300 13000 25300 22500 8500 25300 14600 18500 22800 22700 16500 7100 7600 44600 10800 15700 24900 25200 9400 16100 5000 14600 9500 22900 23900 22600 8200 5200 6000 25600 32100 26700 22500 2001 24400 5900 13700 26000 22900 9100 26800 15300 19400 23700 23300 17600 7700 8400 44700 11900 15400 26500 25400 9600 16600 5500 15400 10100 24100 24000 23700 8600 5000 5300 26500 32600 26700 22800 2002 25300 6100 14600 26100 23400 10100 28500 16600 20500 24100 23700 17800 8300 9000 47500 12700 16300 27000 25800 10000 17100 6100 16000 11000 24700 24500 25200 9400 5200 5600 26400 31800 28000 23100 2003 25900 6800 15400 26000 24500 11100 29300 17500 21100 23400 23100 18600 9000 10200 51500 13200 16500 27000 26900 10200 16000 6500 16800 11500 23700 25100 25500 9900 5300 5700 26300 32700 28300 23500 – 37 – 2004 27100 7300 16400 27100 25200 12100 30800 18500 21900 24400 23400 19900 9900 11100 54700 13900 16600 28300 28100 11100 16400 7400 18200 12400 25200 26200 27000 10700 5700 6100 28400 35900 29300 24700 2005 27700 7900 17300 28600 25800 14000 32600 19700 23000 25500 23600 20900 11400 12200 58900 14700 17400 29500 28900 11700 16800 8000 19200 13400 25900 26900 27800 11400 6100 6500 30600 40400 29900 25800 2006 29000 8800 18700 30100 26800 15900 34100 21000 24200 26800 24600 22100 13300 13700 66100 15500 18200 31000 30600 12600 17700 8900 20600 14900 27600 28600 28200 11900 6500 7000 31700 44300 31500 26700 2007 30300 9400 20000 31400 28400 17800 36100 22100 25200 27500 25400 22600 14800 14800 67200 16500 19100 32400 31800 13800 18000 9700 21900 16400 29100 30100 30400 13000 6800 7300 32800 44300 32299 28000 2008 31400 10200 21400 32600 29700 19700 37600 23300 26400 28500 26300 23500 16300 16100 71000 17300 19800 33800 33100 14800 18600 10500 23100 17800 30400 31600 31600 13900 7300 7700 33900 46300 33400 29100 .7 1847104.7 9088.Energetika .4 363058.2 436594.8 7608.5 245722.2 8308.6 10094.3 1708904 52706.6 186782.5 7205.4 2000 211883.9 2008 288692.8 7587096 2624289 Švédsko Velká Británie Chorvatsko Makedonie Turecko Island Norsko Švýcarsko Spojené státy Japonsko 1.4 10539.8 216607.3 3711457.5 403894.2 3569880.

5 Produkce primárních paliv v TJ 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 1.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1.2.2.6 551292 202005 8765106 119852 307090 1336849 3812986 929195 2074 2738265 353410 133772 467297 1117993 9833381 59930 3037510 2530800 2759461 2382782 2538659 2517516 2446401 332189 355567 401265 395045 401717 393699 4122334 4100168 3284124 3323053 3309803 3294995 117549 108944 130159 163097 152525 181533 1733311 1345784 1198670 1154611 1171625 1181598 121484 126442 129154 131697 140509 135880 219436 201305 249970 268253 273719 265717 496547 550605 617881 614495 652572 649499 1244460 1319325 1258223 1398586 1311754 1277018 8567727 10422387 11228955 10800224 10645137 10153523 108188 173577 149123 156150 154455 156055 1086587 1110487 1118495 1049417 1031079 998846 58627 65540 96547 102626 103087 102887 5026905 7604712 9398969 9562970 9759564 9860026 2830168 403405 3263503 163035 1189643 143818 260344 645039 1420501 9308460 161266 1012903 105480 9963433 2588871 395516 3254031 149811 1149338 145663 274096 678406 1437622 8417026 158214 988585 110380 9778888 Konečná spotřeba v TJ 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 38873282 39347896 38986046 39033883 39054369 38711312 38560750 37263613 501200 457996 547024 530687 539368 549224 550957 582514 382521 426694 411717 430813 440871 422744 425715 441816 1603405 1313532 1232720 1259739 1267004 1374253 1368260 1355176 419813 650803 1155866 1131794 1191344 1187025 1296089 1304927 7789418 5894440 5527102 5569523 5604359 5626023 5673790 5646235 245327 145813 136029 146602 157990 176899 171489 176642 140372 168316 91072 74866 64377 78494 79217 69099 383186 406217 416430 416252 441213 413938 429685 430830 1408787 1306570 1305821 1378260 1322794 1373769 1365123 1261328 4609690 5276394 5488299 5534325 5598051 5644911 5672626 5661892 1060673 1223357 1121232 1073902 1100279 1139835 1172547 1155421 235 1777 1817 1797 1787 1886 1987 2107 49542 65359 65304 70690 78086 82837 89753 95874 199050 155292 132838 171166 201971 214213 208318 154172 1955 1953 2371 2101 2362 2510 3036 3081 592269 563394 469221 453645 465634 442886 424244 432120 1238564 606775 9772395 260467 523128 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 44685704 44612388 46401209 47512739 47010934 48383818 49047611 48925921 1310309 1443987 1546224 1557539 1500869 1592803 1565778 1524106 673473 477396 359158 360522 364030 392087 377901 397995 1518419 1008168 937885 942980 983674 1056271 1096650 1080229 564895 616301 611683 627844 616084 630065 639798 641569 9496483 9310357 9134630 9380894 9178628 9326070 9287394 9124070 258983 104590 98986 105784 105505 107506 115284 116533 307930 330904 447082 465092 469204 480462 489907 516917 607443 661545 775116 800173 816160 857117 847491 868398 – 38 – .

7 1985 1989662 5488928 3942021 124382 1786510 772434 399267 790792 1304992 5500677 59477 1990 2372949 5670344 4486635 9715 267167 405063 139387 802361 13908 1794690 797835 2496025 469253 1543020 141007 617448 909683 1277568 5733712 140981 1613084 68965 674540 1995 2660110 5910720 4760770 58586 158689 192418 132500 657312 18867 1995866 875806 2658163 546053 1116974 164964 454470 922811 1410847 5963213 187289 1869694 71338 705694 2000 3325230 6367172 5160415 68370 136882 156604 148573 660429 17101 2098629 965975 2308370 709136 939944 185543 441251 1011480 1439452 6349890 223562 2296120 88548 758418 2001 3487019 6618778 5275393 70736 150231 161578 154627 689174 15528 2126207 1027879 2330756 756500 961815 191405 460562 1009787 1380256 6403681 228602 2075237 89128 778099 2002 3575754 6447691 5213061 71163 151984 168021 156352 711769 18835 2120427 1039069 2262407 767948 962852 191983 466893 1049678 1388894 6212000 234077 2257531 92386 765649 2003 3786400 6598078 5444069 75507 156847 172574 165586 737753 19453 2161404 1091444 2336207 767577 1011309 195848 446273 1072090 1405165 6297851 249032 2418691 92744 752446 2004 3948602 6647873 5550198 75779 162154 179362 181531 729844 19468 2199707 1098061 2383596 841960 1093474 200266 456276 1090899 1405291 6363063 256802 2487525 93234 771594 2005 4068283 6621690 5613794 70780 167445 186467 185243 755930 21828 2159873 1143346 2393566 780985 1025840 204327 444049 1055735 1410589 6346333 264221 2609320 92159 777072 Konečná spotřeba v průmyslu v TJ 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko 457433 120456 3299662 75364 156406 788623 1593194 1282510 74215 576746 215109 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 15348503 13667023 13525676 13655562 13505626 13750787 13920005 13664754 497624 507025 570900 566333 531577 533717 520241 485861 375379 252562 152266 152210 145871 157788 149924 153746 804514 465828 357002 336703 392665 393816 411991 395185 113524 126685 122875 125845 119165 119626 121638 118541 2990736 2595039 2417865 2453258 2419512 2368530 2361171 2347279 114616 33083 22175 24762 22049 24654 26318 27247 73000 77512 98121 97504 95653 93925 94011 104013 165032 171955 185775 188254 186640 180218 169346 172987 839199 857239 1066526 1136790 1176525 1244201 1283690 1299369 1515576 1548360 1531498 1638852 1569653 1599086 1570222 1566759 1516484 1525239 1653311 1659950 1627648 1689136 1736209 1705365 4361 16259 18331 17210 17721 18664 22892 8397 82577 29354 25677 26920 27773 28516 31067 34626 139423 42739 32698 32370 36148 38091 39210 41700 72388 50094 40102 38565 37192 37253 40291 39238 273121 159420 146067 149246 157783 146670 139525 143484 0 1760 1814 1739 1836 2002 1980 1922 526868 532289 578286 576995 577142 600633 623146 611161 257631 271074 319631 328542 332386 338838 347658 369493 – 39 – .Energetika EU Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 1.Energetika .2.

2.8 154348 352790 496960 1531006 15589 281386 1990 1057420 173271 1051143 61478 280247 402683 496417 1463791 70130 503535 17466 255050 1995 951245 177820 624429 49383 183082 418161 528475 1470910 52595 554051 18219 258709 2000 790610 231009 379110 59573 166864 504614 549543 1503430 58191 855402 30129 293365 2001 726745 264223 403177 55902 166428 478129 504422 1504486 60264 673896 31487 284376 2002 693732 243331 429891 52884 177278 506484 512242 1414841 58288 817133 32892 264756 2003 723318 244719 431623 62737 180406 518568 518500 1455554 60327 908427 32431 266236 2004 742621 301265 449085 64139 185253 538946 529724 1418444 65144 913647 33362 279706 2005 685515 236814 408289 69297 186692 505863 527055 1418856 65833 906144 32007 276571 Konečná spotřeba v dopravě v TJ 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Norsko 256934 152128 2009440 70657 195746 630596 1403664 1161887 25076 370198 188747 111330 140111 269309 1498808 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 11679624 12550202 14197912 14344274 14479205 14700375 15042068 15143937 322548 355059 404927 395735 402469 424294 427078 413646 105441 82737 76091 80295 84579 95589 99040 107193 117416 118849 197650 208755 215336 242529 258216 275042 167989 186205 197606 198761 197587 205237 215079 219966 2449034 2633806 2762348 2705290 2687110 2612990 2638904 2594060 35115 20528 24168 27232 28420 26874 27928 30340 83087 98092 167686 178963 183568 185289 192541 208535 243169 269250 301301 308270 312316 326578 333268 337774 934751 1091439 1375707 1433698 1460459 1537834 1606828 1650762 1754617 1847407 2160344 2168228 2165859 2146300 2099290 2083143 1398558 1575739 1727607 1754058 1774462 1804597 1838656 1825599 76 31406 35651 38791 37538 39890 35949 40592 45799 29814 31160 36464 36412 38558 40143 41833 83333 43428 43869 47697 49251 50303 55264 58510 42153 54717 78586 83132 89024 97550 107992 113385 126622 111093 136174 142464 150173 156428 161954 174807 9254 12733 9934 8308 11298 11340 11165 13713 433596 519324 578596 595917 610331 614274 629590 630865 192729 216052 252763 266504 290982 311479 322106 334681 307234 345642 384549 383871 376042 426448 473774 506070 156076 203187 272862 274150 298365 296683 304688 294153 184492 128029 141664 170589 181733 181899 216790 176034 38840 55504 54788 56899 55149 55945 57745 61522 60273 63180 64859 63176 75220 67252 66406 75572 180422 173788 186018 189828 190635 196310 200725 201625 304067 320947 340293 359368 335311 342602 352191 361874 1902932 1962243 2190711 2167830 2179577 2205300 2268756 2312639 1325 49798 64073 64714 68736 74040 76249 79642 391497 497787 510888 489065 525481 527052 536350 558911 172744 175922 187465 192169 192870 195737 202641 206178 – 40 – .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1985 Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 1.

Energetika EU 1.9 Konečná spotřeba v domácnostech v TJ 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 1.2.Energetika .10 381049 235248 2625816 89417 116663 370270 1631139 1300687 21892 544768 278067 103018 217320 403998 1674613 23385 145078 Konečná spotřeba v zemědělství v TJ 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 11161763 11828274 12104136 12669972 12361944 12864832 12923812 12990488 349040 389153 396293 412126 388167 413015 419221 415059 93269 94491 90627 84385 90852 95100 88075 89813 361121 237414 220236 239787 223619 250784 261837 253826 165225 187062 173937 184350 179973 184412 183650 184148 2562688 2762466 2713199 2906816 2800878 2979941 2928602 2921393 57285 40453 38863 39302 38437 38764 40418 38963 100664 92426 105046 110643 110295 115161 119147 118970 127615 139110 187147 196094 204953 228713 224396 228897 387949 418078 497014 521859 535941 576425 601636 634312 1502639 1510855 1773476 1857561 1797007 1850987 1918164 1899074 1100452 1116744 1186180 1239222 1191813 1249686 1294136 1333460 1855 7198 9002 8915 9605 10381 9934 9801 66507 66988 55438 61326 60929 61364 59718 60440 77163 68807 56328 57512 57762 57930 57532 57948 21729 23561 24952 27698 25700 26140 27944 27187 266751 244115 220906 235028 252012 277858 253826 267165 2321 3042 3178 3156 3264 3469 3706 3716 415828 465749 430661 441181 424316 439437 436693 432722 240958 260502 253637 269129 258377 264375 261140 274140 758888 974859 733372 804600 757833 739760 739077 769313 95872 107571 117408 119696 130706 130436 126927 134211 179299 265967 352757 304954 302394 327582 333673 335211 35593 49230 46965 46745 48759 52182 51771 49536 93470 82726 108274 128170 124598 117859 111539 106040 222784 226856 189925 201919 206318 208751 201846 202904 286380 336274 315956 314109 306724 308689 298945 330016 1588418 1656576 1803358 1853689 1830711 1855631 1870261 1812224 54352 58628 69609 69642 72314 78277 78883 67589 609416 660826 711601 679004 661811 712487 730275 794283 24186 23854 25226 26107 27639 27546 19770 19892 150708 161703 160084 166760 167109 159524 157186 158694 15048 39354 124459 86 39380 1990 1373568 20324 32637 65304 45784 126715 30837 8798 42723 1995 1312060 45908 15925 52007 39690 111672 3482 12140 42062 2000 1226792 27445 12953 12168 40304 114034 2413 10956 46147 – 41 – 2001 1217280 28956 11380 10727 39308 112609 2506 11083 46105 2002 1190032 27396 11559 10288 38940 107665 3322 11125 47883 2003 1201722 34565 11713 10675 37754 109750 2787 11167 51916 2004 1215188 26833 11498 9760 35752 110840 4495 10702 45972 2005 1226398 34084 12558 9339 35999 107143 4195 11040 47608 .2.

11 1985 106683 120714 95121 571 12197 46290 16874 26574 23950 55471 8100 10914 1990 69104 136413 129267 194 25633 33322 507 47088 1995 91314 126711 135023 248 5734 8506 507 27080 2000 105763 128494 134045 342 3816 4115 559 29045 2001 99528 129068 139842 335 4012 4129 570 27928 2002 98144 126374 137504 364 3638 4325 535 27169 2003 122179 120529 146167 407 4378 4252 535 25619 2004 137187 141152 138660 410 4481 4392 852 25694 2005 129053 137496 140712 425 4173 4404 940 24088 140830 30147 130410 19100 93966 0 29366 38558 23435 53105 1283 81171 11476 11166 182986 26852 204093 19991 41686 0 12161 31554 21785 52944 8258 110139 13324 27236 165284 23793 195298 29721 16493 634 8310 31090 35198 48370 11988 121328 12951 31962 175596 23889 194692 21057 11961 656 7524 31755 31199 50867 11307 121384 11883 33139 172791 23555 184083 20712 11444 3139 6117 32028 32878 47053 10520 132527 12548 33751 157103 23604 185224 18931 9887 3054 6613 32089 33397 37428 10607 121369 13096 32143 161857 24548 176035 24316 9149 3052 6724 31915 32730 36181 9836 135059 12784 32104 168837 24733 183974 23734 8362 3052 6853 31709 32927 38957 10058 137233 12564 30962 2001 5199665 152840 31755 136956 78981 1015887 11982 64735 61450 294716 799592 473229 5155 21394 19870 3744 130643 1966 336436 139729 2002 5074748 149370 30628 128912 79884 967619 13277 66396 64313 303805 763684 472543 5609 23098 20535 3816 120884 2077 335662 133741 2003 5430039 170014 31897 144852 82434 1032527 14427 72611 69610 298119 864229 545391 5882 23925 21999 3978 127983 2282 349857 152775 2004 5483521 169548 28981 149081 83082 1026936 16023 71188 74376 317620 872210 533362 6282 26632 22957 4284 146045 2257 348421 142609 2005 5508352 173477 34507 137124 82321 1010211 15750 71892 81054 347015 892781 599479 6576 26219 23696 4280 143515 2027 316288 140299 Konečná spotřeba ve službách v TJ 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko 66619 47545 906398 7913 14695 63545 707911 99799 2045 50842 43690 1990 4499238 119580 4811 138201 71947 1151136 13145 40833 26831 141946 755661 320387 0 46191 71735 2610 80673 58 268063 76358 1995 4746182 144772 8083 101777 76022 1050814 7043 48934 38942 180173 858528 388999 2898 26667 28904 3362 106705 1332 287022 101286 2000 4912947 143898 27085 126644 76447 943403 11367 63234 54746 279376 761114 438300 4424 20662 19595 3596 123314 1814 332295 116121 – 42 – .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 1.2.

1 1931.4 186.3 2003 217.9 126.2.2 224.3 222.1 976.8 120.8 792.2 436.8 696.1 161 1179.7 187.7 946.3 1272.5 1457.7 1998 248.3 122 2000 236.6 162.3 369.9 470.4 268.5 185.2 145.8 181.7 194.8 997.2 1495.3 1735.2 1835.8 198.6 868.2 234.2 247.8 257.3 1531.7 115.2 802.9 750.2 151 972.4 119.1 408 486.7 341.5 276 238.4 190.3 875.6 189 282.5 228.4 816.9 1398.9 740.8 2250.1 269.8 263.4 305.2 254.4 276.7 1214.7 192.8 190.5 342.5 189.1 215 227.1 217.9 248.1 247.4 242 390.6 1227 329.7 1353.8 566.7 233.7 2001 228.Energetika .8 952.1 1194.6 730.12 12038 28778 106052 378271 54022 1990 235629 24484 16326 4730 153098 37444 167268 530092 13891 26654 900 84431 1995 176005 36823 21426 10762 111601 42199 202951 682152 18011 46350 1205 81157 2000 202778 57475 28138 18194 92299 64946 196596 705085 19700 96900 1700 85502 2001 220203 77320 47048 25711 94642 69058 171138 713483 22674 111841 1700 101506 2002 246655 74831 23198 18581 83151 70792 199355 672332 24219 120532 1700 106432 2003 261161 76805 48045 12347 73790 70430 199892 672775 25781 149311 2000 97672 2004 252045 84617 61904 12713 85915 71816 190177 682440 26690 171491 2000 98420 2005 248650 91929 70857 10883 68276 72331 157914 678998 41098 198047 2000 88117 Energetická náročnost – PEZ/HDP (ve stálých cenách.7 386.3 209.2 854.Energetika EU 1985 Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 1.2 287.1 888.2 192.8 302.9 282.1 929.7 955.6 600.5 341.5 348.5 339.7 142.9 654.4 301.2 1628.1 163.2 1638.3 121.5 344.1 234.9 365.4 478.9 338 123 2002 213.3 214.7 198.3 402 1051.7 2011.7 209.3 186.6 155.9 661.2 1659.1 452.1 286.3 148.4 1055.4 1995 238.3 756 1208.3 239.3 158.1 217.9 2004 208.8 673.9 1368.1 262.3 190.9 175.5 140.7 179.4 1481.9 228.6 1804.3 492 193.7 223.5 242.5 189.3 397.4 338.3 2543.5 233.3 221.1 261.3 1155.3 1135.7 241.2 374.5 680.2 1996 252.4 256.2 241.5 146.8 452.2 146.2 258 226.7 477.5 207.6 280.8 146.6 976 272.1 292.5 700.4 222.6 225.2 891.8 226.4 680.5 441 476.1 296.5 251.4 188.6 186.3 371.7 191.8 263.2 969.7 579.3 272.6 194.8 1140.4 1691.4 123.8 228.1 .4 125 159.1 – 43 – 1999 244 1986.8 219.6 121.6 120.2 268.6 269.4 281 994.4 132.4 1769.3 1738.6 239.6 266.9 121.4 1091.1 212.9 282 840.7 2142.9 223.6 387.7 1316.7 450 494.8 237.3 221.2 1863.7 588.4 197.2 238 747.2 851.1 139.3 272.7 273.3 194.8 216.1 298.9 725.7 188.3 1997 249 2392.1 353.9 201.2 740.7 199.6 197.8 962.2 240.6 475.3 485 203.1 161.5 1592.6 1015.7 196.9 1372.6 265.9 347.6 284.5 303.4 290.5 243.5 298.5 195.2 341.2 193.5 156.2 149 623.6 349.5 134.8 123.4 203.6 1793.1 1930 883.6 263.1 308.2 202.1 220. 1995=100) v kype/1000 € Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Norsko Spojené státy Japonsko 1991 248.8 793.9 260.5 227 191 190.8 314.5 189.7 1153.6 320.3 534.3 184 274.3 202.1 184.3 921.8 2098.5 238.7 211.2 198.7 144.3 442.8 299.1 255.2 268.3 488.4 209.6 2326 965.9 642 332.2 1717.8 1075 216.7 170.1 388.7 323.1 334.1 596.7 476.1 139.8 158.1 1160.6 200.5 1256.2 231.2 878.5 174.2 126.6 288.3 191.5 1273 260.2 120.6 227 186.1 122.

83 38.03 39.81 115.81 74.41 1997 56.81 54.09 34.73 76.13 0.91 22.55 18.59 45.41 70.12 75.94 42.93 44.74 17.14 68.3 44.88 71.41 43 0.87 153.13 96.53 39.68 74.77 42.41 15.37 61.1 15.77 48.43 1.03 72.13 75.07 94.92 45.14 48.44 48.75 24.04 46.2 29.91 46.16 2002 53.94 71.39 27.42 50.46 94.52 44.24 77.27 18.75 11.18 58.46 32.03 0.47 23.89 45.42 24.31 39.14 111.36 86.51 28.77 48.42 52.74 46.32 50.14 55.73 66.8 82.54 29.12 15.24 48.94 56.13 30.11 72.21 49.29 65.75 50.49 49.54 30.13 Energetická nezávislost (v %) EU (27) EU (25) EU (15) Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 1995 56.55 88.78 39.77 53.41 62.24 21.12 47.86 38.09 70.83 14.17 63.84 48.73 74.64 22.85 38.39 1.88 38.25 64.83 31.7 51.27 1.16 1.25 39.54 0.89 1.79 24.56 40.72 12.71 44.71 49.63 48.17 64.23 49.93 46.54 0.74 51.86 1.81 1.11 143.16 1.96 87.89 76.55 72.85 52.34 45.42 72.46 105.98 20.54 766.9 77.05 46.89 1.51 32.94 44.85 1.41 38.78 17.03 44.58 .34 65.55 14.35 76.03 39.45 52.07 29.9 51.27 68.09 72.42 41.44 61.56 42.65 56.07 72.73 33.48 27.24 13.03 34.79 39.77 44.54 42.68 14.88 1.52 1.72 28.48 53.53 52.32 842.5 42.81 70.87 35.65 70.55 47.12 79.78 49.25 67.3 43.01 23.83 868.72 45.95 96.26 159.04 75.77 67.74 44.64 18.76 67.96 21.73 32.68 69.91 13.78 1996 56.1 133.12 2.42 112.89 43.99 74.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1.83 31.41 12.12 83.92 1.44 38.38 15.75 22.49 2.43 2003 51.03 48.34 116.61 0.71 46.32 53.56 807.48 894.53 73.43 14.42 66.48 65.28 32.62 33.91 32.68 2.46 37.36 11.73 76.14 78.62 63.43 88.97 0.23 26.06 1.81 39.19 26.9 41.33 16.75 71.88 33.12 89.39 53.6 86.25 14.04 90.4 46.76 2004 50.81 31.94 21 49.19 35.33 42.84 73.3 49.99 121.62 46.39 43.52 52.11 76.34 49.77 62.69 72.37 27.53 46.45 11.67 40.72 0.79 137.84 10.9 51.83 0.07 30.42 96.11 82.57 44.11 87.97 32.34 46.15 45.75 56.4 55 53.54 0.7 16.31 26.08 35.17 33.41 2005 49.2 24 53.37 84.13 44.43 62.89 117.47 114.7 37.62 15.78 2.51 51.29 28.77 41.78 97.21 1998 54.48 57.22 30.08 2001 53.58 10.18 45.86 54.53 71.53 18.17 1.08 49.8 959.96 33.8 53.75 47.68 43.21 61.89 1.96 76.56 34.74 13.29 25.56 29.58 36.23 25.07 65.2.84 865.1 14.41 52.53 18.1 76.94 66.4 49.55 37.21 – 44 – 2000 54.96 34.22 52.86 1999 55.07 23.07 38.34 25.94 50.12 73.02 725.84 85.99 50.76 30.05 140.89 72.21 73.07 35.98 40.73 73.39 861.57 25.77 117.19 39.94 1.58 38.58 50.37 42.77 60.13 32.51 55.7 1.8 22.25 114.64 29.19 849.43 39.07 40.38 44.9 0.56 53.18 49.74 56.28 783.46 95.41 50.

1 ENERGETIKA ČESKÉ REPUBLIKY Primární energetické zdroje ČR v TJ Tuzemské přírodní zdroje Dovoz Vývoz Rok Paliva tuhá 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1 253 604 1 240 993 1 189 256 1 119 251 985 433 1 078 436 1 082 119 1 028 983 1 047 843 1 037 908 1 034 646 75 085 80 785 62 364 45 370 40 870 45 029 46 517 46 494 49 838 61 056 43 684 340 980 313 166 292 447 270 585 266 421 229 690 223 341 218 486 193 760 207 298 196 197 Paliva kapalná Paliva plynná 6 126 6 376 6 782 7 450 7 670 7 346 7 666 11 148 13 296 14 150 13 254 353 480 369 843 360 830 383 956 354 907 333 544 366 056 365 266 376 829 382 979 428 396 33 572 42 084 45 050 55 243 49 949 39 851 49 243 49 394 42 923 28 198 36 083 8 584 7 902 7 061 7 116 7 432 7 095 5 177 4 830 5 317 6 781 6 453 273 139 320 289 323 095 320 631 316 096 318 302 327 511 337 104 329 428 306 511 324 406 34 1 868 1 904 1 372 1 252 1 515 2 031 1 920 3 944 6 132 7 172 – 45 – Paliva celkem 1 268 314 1 255 271 1 203 099 1 133 867 1 000 535 1 092 877 1 094 962 1 044 961 1 066 456 1 058 839 1 054 353 701 704 770 917 746 289 749 957 711 873 696 875 740 084 748 864 756 095 750 546 796 486 374 586 357 118 339 401 327 200 317 622 271 056 274 615 269 800 240 627 241 628 239 452 Energie tepelná 134 263 140 952 137 250 144 613 149 564 147 482 148 336 204 285 280 712 284 506 268 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 139 138 129 Energie elektrická 7 207 7 088 6 113 5 029 6 044 6 329 7 394 8 971 4 993 7 297 8 644 24 199 31 720 32 447 30 179 32 339 31 410 33 768 34 207 36 310 35 194 44 464 22 694 31 730 36 724 39 038 44 129 67 471 68 108 75 204 94 676 91 775 89 946 Celkem paliva a energie 1 409 784 1 403 311 1 346 462 1 283 509 1 156 143 1 246 688 1 250 692 1 258 217 1 352 161 1 350 642 1 331 913 725 903 802 637 778 736 780 136 744 212 728 285 773 852 783 071 792 405 785 740 840 950 397 280 388 848 376 125 366 238 361 751 338 527 342 723 345 147 335 442 333 541 329 527 .3 1.3.Energetika – Energetika České Republiky 1.

jiné úbytky (-) Primární energetické zdroje celkem Rok Paliva tuhá 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2 005 -160 1 078 -10 405 32 498 9 973 1 991 13 137 14 273 -34 406 9 108 8 922 -5 874 -7 972 -946 9 802 1 105 10 211 -2 116 -9 598 6 296 1 697 10 654 16 673 26 519 0 22 471 1 531 -1 135 14 750 196 44 070 -1 500 1 005 758 1 015 800 976 546 882 685 824 653 906 384 916 362 882 762 908 792 907 626 891 438 Paliva kapalná Paliva plynná -4 617 315 -12 964 -15 833 6 408 -2 479 -9 687 -9 343 -4 033 -5 115 -11 596 1 045 7 025 -3 729 -412 -6 640 1 286 4 137 7 566 -2 622 6 717 3 404 -979 0 -536 -6 806 13 207 14 871 -2 356 -8 734 2 439 851 -746 321 483 341 475 305 333 313 112 325 603 314 717 316 573 316 509 342 986 371 384 389 821 -2 851 -7 855 -4 743 -4 114 4 060 -6 590 7 642 -8 284 1 013 22 306 365 0 0 -11 -60 -347 517 403 0 303 0 101 333 -442 283 0 917 0 62 202 4 756 5 974 10 415 279 171 318 026 323 781 322 251 326 906 317 809 338 764 331 932 336 873 335 440 334 568 – 46 – Paliva celkem -5 463 -7 700 -16 629 -30 352 42 966 904 -54 -4 490 11 253 -17 215 -2 123 9 967 1 151 -11 712 -1 418 2 815 2 908 14 751 5 450 -11 917 13 013 -1 606 10 008 16 231 26 266 -6 806 36 595 16 402 -3 429 6 218 7 391 50 895 8 169 1 606 412 1 675 301 1 605 660 1 518 048 1 477 162 1 538 910 1 571 699 1 531 203 1 588 651 1 614 450 1 615 827 Energie tepelná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 263 140 952 137 250 144 613 149 564 147 482 148 336 204 142 280 573 284 368 268 787 Energie elektrická 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 895 0 8 712 7 078 1 836 -3 830 -5 746 -30 600 -26 946 -32 018 -53 373 -49 284 -36 838 Celkem paliva a energie -5 463 -7 700 -16 629 -30 352 42 966 904 -54 -4 490 11 253 -17 215 -2 123 9 967 1 151 -11 712 -1 418 2 815 2 908 14 751 5 450 -11 917 13 013 -1 606 10 008 16 231 26 266 -6 806 36 595 16 402 -3 429 6 218 7 391 48 147 8 169 1 749 387 1 823 331 1 744 746 1 658 831 1 620 980 1 655 792 1 693 089 1 703 326 1 815 851 1 849 535 1 847 776 . doplnění (-) zásob spotřebitelů Jiné zdroje (+). doplnění (-) zásob dodavatelů Čerpání (+).MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Čerpání (+).

2 89.6 0.5 100 0.5 15.8 5.8 12.7 50.4 100 4.5 0.7 95.7 94.4 0.5 77.9 87.1 49.7 17.0 5.4 20.7 46.1 78.8 2.2 16.9 1.7 87.1 80.0 1.4 72.5 100 27.1 8.0 89.9 73.8 21.4 18.2 59.7 56.9 100 -2.0 38.8 96.7 54.5 81.5 100 0.0 0.1 19.5 100 0.0 100 4.8 91.4 88.0 17.8 80.0 0.0 0.4 18.0 7.2 Primární energetické zdroje ČR v % Rok Tuzemské přírodní zdroje Dovoz Vývoz Prvotní energetické zdroje celkem 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Paliva tuhá 88.3 87.6 100 0.2 19.3 12.2 85.0 0.7 42.0 95.3 10.9 100 4.9 20.0 15.2 100 3.4 100 0.4 0.5 57.7 7.9 20.3 100 5.4 0.0 0.0 5.6 19.4 0.8 12.8 47.0 0.9 16.1 95.4 100 0.1 – 47 – Celkem paliva elektrická a energie 0.8 65.3.7 100 0.8 8.5 100 0.7 0.0 100 4.0 0.1 13.6 86.6 6.4 0.2 63.6 95.0 0.3 100 0.4 18.9 41.6 67.2 100 -0.3 87.5 10.7 72.4 100 -1.5 100 0.3 71.9 100 19.6 .5 0.6 100 -1.7 10.5 0.3 42.5 100 0.8 11.6 0.2 100 19.1 42.3 49.1 18.0 0.9 6.5 100 5.9 100 -2.5 18.7 100 28.8 77.9 92.2 0.5 55.6 39.1 92.7 95.5 87.1 20.4 88.5 18.4 79.9 100 21.5 tepelná 9.0 0.0 53.6 95.2 50.2 kapalná 0.2 86.6 1.8 73.8 5.0 0.8 89.8 90.0 10.7 7.8 47.9 77.5 0.5 67.2 96.4 14.5 11.0 0.8 62.0 48.2 57.5 18.5 6.6 0.2 85.4 14.5 94.Energetika – Energetika České Republiky 1.1 46.2 20.5 10.3 0.0 100 Energie plynná 0.0 18.5 87.3 100 4.0 0.2 6.5 0.0 0.4 100 4.4 100 0.4 100 0.7 45.0 0.6 0.0 0.7 9.0 0.6 100 4.8 80.5 91.3 100 4.9 78.7 100 8.6 48.9 11.1 78.5 0.6 0.3 46.4 0.0 0.1 52.8 100 -1.0 0.2 47.1 48.3 87.2 100 9.7 91.0 15.1 1.6 0.0 0.7 100 12.6 0.7 96.7 100 33.2 11.8 11.5 43.2 100 27.2 20.6 0.4 95.2 1.8 100 10.1 21.2 8.0 0.6 39.5 89.9 88.8 14.5 76.9 92.0 18.0 19.7 100 -2.9 41.0 50.5 12.5 41.1 100 -0.0 0.7 18.1 celkem 90.3 91.3 86.9 54.3 7.0 0.9 8.9 8.5 83.0 91.9 8.

313 318 301 225 290 875 276 692 232 845 231 933 225 993 218 016 225 850 210 024 202 612 26 308 25 346 10 574 4 775 6 095 6 398 16 719 13 063 13 162 13 356 12 298 150 028 140 750 131 743 110 863 111 456 97 765 91 060 95 605 105 722 93 114 87 560 2 358 2 918 -5 980 1 681 2 122 3 205 -4 933 4 280 1 021 142 95 441 Černé uhlí energet. doplnění (-) zásob dodavatelů 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Černé uhlí koksov.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1. 161 829 144 010 142 730 158 039 148 979 162 535 171 850 162 436 142 050 146 672 146 306 40 009 51 392 71 862 33 699 19 523 21 245 15 304 19 026 19 736 26 160 15 870 52 662 45 497 65 148 79 585 78 446 61 623 63 422 68 305 47 480 64 051 58 093 -2 746 -5 667 3 570 -8 422 25 851 8 013 7 346 8 571 9 214 -34 467 14 593 Hnědé uhlí a lignit 756 490 773 070 730 840 658 120 575 511 654 252 656 401 623 605 630 516 622 558 624 697 0 0 38 26 131 14 0 0 0 12 12 87 588 75 257 60 468 47 919 44 921 40 102 40 525 23 934 12 871 15 008 16 898 1 922 2 402 1 346 -1 231 2 108 -295 -1 140 -613 3 201 -28 28 – 48 – Brikety hnědouhelné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 70 0 10 612 13 794 6 650 4 493 3 654 2 965 4 037 4 332 4 615 3 864 3 633 42 35 47 55 -2 -23 21 -74 52 -26 -72 Koks černouhelný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 768 3 920 9 890 6 870 15 121 17 372 14 494 14 405 16 940 20 958 14 144 40 090 37 868 28 438 27 365 27 679 27 235 24 297 26 310 23 072 26 761 25 413 420 145 2 094 -2 488 2 419 -657 385 973 785 0 0 Ostatní tuhá paliva 21 967 22 688 24 811 26 400 28 098 29 716 27 875 24 926 49 427 58 654 61 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 360 0 0 0 360 265 0 0 0 0 4 500 4 600 8 7 0 0 0 -270 312 0 0 -27 0 Celkem tuhá paliva 1 253 604 1 240 993 1 189 256 1 119 251 985 433 1 078 436 1 082 119 1 028 983 1 047 843 1 037 908 1 034 646 75 085 80 785 62 364 45 370 40 870 45 029 46 517 46 494 49 838 61 056 43 684 340 980 313 166 292 447 270 585 266 421 229 690 223 341 218 486 193 760 207 298 196 197 2 005 -160 1 078 -10 405 32 498 9 973 1 991 13 137 14 273 -34 406 9 108 .3 Zdroje tuhých paliv v TJ Rok Tuzemské přírodní zdroje Dovoz Vývoz Čerpání (+).3.

jiné úbytky (-) Prvotní energetické zdroje celkem Výroba – výtěžky energetických pochodů 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Černé uhlí koksov. doplnění (-) zásob spotřebitelů Jiné zdroje (+). 4 505 -1 181 -769 7 684 586 5 235 -4 718 -1 685 4 359 3 828 260 9 837 15 181 22 147 20 612 25 190 12 073 21 355 16 292 -3 750 37 914 -2 834 160 371 157 341 143 960 132 027 141 683 147 478 147 715 136 335 124 129 116 056 116 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hnědé uhlí a lignit 3 581 -3 884 -6 560 -9 024 8 667 -4 792 14 584 2 211 -11 005 4 108 718 0 -4 0 0 0 6 020 -8 545 0 3 531 0 -500 672 410 694 917 662 763 599 972 541 496 615 097 620 775 601 269 613 372 611 642 608 057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 49 – Brikety hnědouhelné 7 -2 1 0 0 0 6 16 0 0 -52 0 0 0 0 0 0 49 56 0 0 0 -10 605 -13 669 -6 649 -4 438 -3 656 -2 988 -3 961 -4 334 -4 563 -3 820 -3 757 14 671 17 217 12 071 7 826 7 083 6 513 6 832 7 277 7 603 7 208 7 183 Koks černouhelný 208 -364 -129 -422 31 1 003 47 -440 -1 404 -1 623 -823 0 0 0 0 0 -738 0 4 004 0 0 0 -31 741 -35 242 -16 889 -23 405 -10 108 -10 255 -9 371 -7 368 -6 751 -7 424 -12 092 139 778 136 926 119 545 112 541 93 359 95 192 98 039 98 656 99 885 99 475 95 422 Ostatní tuhá paliva -60 -9 45 -35 -180 -954 917 -367 171 -44 202 0 0 0 0 0 0 0 0 415 3 193 0 21 907 22 679 24 856 26 005 27 653 28 492 29 104 24 559 50 013 57 776 57 993 269 331 281 361 301 0 222 9 245 9 545 10 138 14 160 Celkem tuhá paliva 8 922 -5 874 -7 972 -946 9 802 1 105 10 211 -2 116 -9 598 6 296 1 697 10 654 16 673 26 519 0 22 471 1 531 -1 135 14 750 196 44 070 -1 500 1 005 758 1 015 800 976 546 882 685 824 653 906 384 916 362 882 762 908 792 907 626 891 438 154 718 154 494 131 897 120 728 100 743 101 705 105 093 115 178 117 033 116 821 116 765 . 681 -434 -560 851 698 613 -625 -1 851 -1 719 27 1 392 817 1 496 4 372 -20 612 -2 719 -15 824 -13 994 -5 602 0 2 963 1 834 193 416 189 774 167 505 152 524 127 585 128 560 132 100 132 301 132 592 133 398 125 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Černé uhlí energet.Energetika – Energetika České Republiky Rok Čerpání (+).

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Zdroje celkem včetně výtěžků 1.3.4 Tuzemské přírodní zdroje Dovoz Černé uhlí koksov. 160 371 157 341 143 960 132 027 141 683 147 478 147 715 136 335 124 129 116 056 1 016 102 Hnědé uhlí a lignit 372 410 694 917 663 763 599 972 541 496 615 097 620 775 601 269 613 372 611 642 608 057 Brikety hnědouhelné 4 066 3 548 5 422 3 388 3 427 3 525 2 871 2 943 3 040 3 388 3 426 Koks černouhelný 108 037 101 684 102 656 89 136 83 251 84 937 88 668 91 288 93 134 92 049 83 330 Ostatní tuhá paliva 22 176 23 030 25 137 26 366 27 954 28 492 29 326 33 804 59 558 67 914 72 153 Celkem tuhá paliva 1 160 476 1 170 294 1 108 443 1 003 413 925 396 1 008 089 1 021 455 997 940 1 025 825 1 024 447 1 008 203 Zdroje kapalných paliv v TJ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 6 126 6 376 6 782 7 450 7 670 7 346 7 666 11 148 13 296 12 851 13 142 293 639 314 839 294 307 289 356 251 454 237 227 250 161 258 068 269 263 270 962 324 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 886 26 383 31 039 37 047 45 152 40 000 47 719 42 908 42 370 40 767 34 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 299 112 22 664 20 015 25 075 38 888 43 848 46 739 56 204 53 217 54 567 54 137 55 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 769 0 0 0 87 107 84 84 84 42 209 – 50 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 825 7 543 8 278 14 580 11 922 7 806 10 732 8 675 5 764 8 480 4 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 1 063 2 131 4 085 2 444 1 665 11 560 2 150 4 477 8 142 8 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747 0 0 0 0 0 0 164 304 449 0 6 126 6 376 6 782 7 450 7 670 7 346 7 666 11 148 13 296 14 150 13 254 353 480 369 843 360 830 383 956 354 907 333 544 366 056 365 266 376 829 382 979 428 396 . 193 416 189 774 167 505 152 524 127 585 128 560 132 100 132 301 132 592 133 398 125 135 Černé uhlí energet.

doplnění (-) zásob dodavatelů Čerpání (+).Energetika – Energetika České Republiky Rok Vývoz Čerpání (+). jiné úbytky (-) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ropa 4 295 3 544 3 780 4 287 4 565 4 639 4 985 5 874 5 580 2 707 2 434 -4 451 -2 650 -7 206 -6 951 0 0 0 -1 675 0 -4 200 -7 627 -2 128 2 156 3 082 -2 623 -3 289 4 248 1 508 -1 013 -1 595 4 536 -3 276 0 0 0 0 3 116 218 -84 1 256 665 42 603 Benzíny motorové a energetické 82 84 0 2 386 4 296 3 281 9 050 11 870 7 911 8 043 6 957 112 270 -1 430 -4 035 1 781 -3 656 -2 112 288 -2 122 1 126 -3 031 -326 208 -1 865 2 733 -869 -1 338 1 515 1 125 -1 773 1 686 0 -175 0 0 -347 0 3 908 -3 505 -3 218 2 071 -695 803 Nafta 12 155 19 015 17 364 24 735 26 210 20 914 25 236 28 901 21 549 11 467 21 055 132 828 -4 709 -2 125 4 100 -796 -4 159 -2 069 -2 700 -1 476 -338 864 -470 -3 437 -2 847 -2 131 -2 142 1 214 8 051 -253 295 -128 -145 0 -87 -6 418 2 990 8 110 4 562 -6 443 862 2 531 -270 Topný olej lehký 3 477 0 0 0 0 0 0 84 4 623 4 026 711 -182 364 -352 -84 -131 -132 -3 972 161 674 0 0 1 364 184 -547 -84 -169 -105 -208 -851 1 329 46 285 0 0 0 0 -687 2 635 -7 224 0 42 0 543 – 51 – Topný olej těžký 12 117 16 333 16 272 18 549 9 698 6 541 5 109 2 665 3 260 1 955 4 926 -442 1 236 937 -2 511 1 136 3 905 -356 668 -251 84 -517 -1 379 2 925 -978 2 308 162 167 238 42 -44 84 0 0 0 -449 -41 2 163 0 -198 0 0 0 80 Dehty Ostatní Celkem Petrolenízkote. doplnění (-) zásob spotřebitelů Jiné zdroje (+).kapalná kapalná je pelné paliva paliva 761 3 108 1 914 0 0 260 0 0 0 0 0 506 24 -174 215 -345 -1 523 213 187 -42 -1 180 -42 414 11 -87 215 0 0 -171 171 0 -12 1 -659 0 0 0 1 293 0 557 -764 562 605 0 0 0 0 0 0 0 300 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 0 5 720 5 286 5 180 4 216 4 563 0 0 0 0 -292 243 -30 -342 -133 -277 699 -5 638 408 531 -41 2 236 2 011 103 -114 -344 456 41 41 -286 82 -286 0 0 0 0 4 332 0 3 536 435 -1 763 -1 632 -2 505 33 572 42 084 45 050 55 243 49 949 39 851 49 243 49 394 42 923 28 198 36 083 -4 617 315 -12 964 -15 833 6 408 -2 479 -9 687 -8 078 -4 033 -5 115 -11 596 1 045 7 025 -3 729 -412 -6 640 1 286 4 137 7 566 -2 622 6 717 -3 404 -979 0 -536 -6 806 13 207 14 871 -2 356 -8 734 2 439 851 -746 .

kapalná kapalná je pelné paliva paliva 450 -2 010 -44 4 515 3 392 -118 1 755 8 592 10 964 13 843 8 936 6 647 6 979 6 742 5 203 5 946 7 472 6 894 6 848 5 967 6 288 5 639 7 097 4 969 6 698 43 982 45 851 37 236 8 649 8 592 10 964 13 843 14 575 0 0 0 0 0 0 -300 3 893 4 165 3 863 0 2 965 3 055 3 243 3 433 3 239 3 856 3 974 3 893 4 165 3 863 3 435 2 965 3 055 3 243 9 718 9 338 7 354 3 674 3 893 4 165 3 863 3 435 2 006 2 254 -5 647 -5 742 -1 325 -4 037 -287 36 434 37 413 41 676 -2 832 40 536 42 389 48 515 49 249 46 743 52 309 69 118 41 432 38 750 42 246 48 949 42 542 44 643 42 868 3 433 3 239 3 856 68 831 36 434 37 413 41 676 46 117 321 483 341 475 305 333 313 112 325 603 314 717 316 573 538 807 575 781 607 068 389 821 241 872 274 044 273 962 258 445 235 888 223 827 250 963 222 298 232 735 235 684 272 789 563 355 615 519 579 295 43 507 45 418 48 272 567 536 538 807 575 781 607 068 662 610 .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Prvotní energetické zdroje celkem Výroba výtěžky energetický ch pochodů Zdroje celkem včetně výtěžků Rok Ropa 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 288 891 317 177 293 185 282 945 254 386 244 400 254 266 261 910 276 049 281 484 325 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 891 317 177 293 185 282 945 254 386 244 400 254 266 261 910 276 049 281 484 325 169 Benzíny motorové a energetické 25 415 26 777 27 744 33 012 41 768 35 633 34 567 83 562 90 907 90 675 25 480 45 746 52 888 52 194 45 853 41 433 44 873 47 849 54 329 58 272 55 834 63 515 71 161 79 665 79 938 78 865 83 201 80 506 82 416 83 562 90 907 90 675 88 995 Nafta Topný olej lehký 11 360 1 358 -522 2 763 22 597 30 997 32 585 110 102 126 172 138 900 34 023 74 539 92 196 100 741 98 898 88 367 76 074 75 414 87 512 95 245 93 581 122 426 85 899 93 554 100 219 78 865 83 201 80 506 107 999 110 102 126 172 138 900 156 449 474 548 -899 -168 -900 2 505 -11 320 12 729 10 135 14 262 326 11 714 13 391 11 919 7 614 9 994 7 344 19 003 13 419 12 629 18 200 5 863 12 188 13 939 11 020 101 661 110 964 107 071 7 683 12 729 10 135 14 262 6 189 – 52 – Topný olej těžký -7 116 -4 629 -8 484 -4 213 5 685 5 337 5 307 21 585 19 976 22 365 -1 281 59 725 63 146 50 608 48 195 40 166 31 899 28 711 14 865 27 767 15 672 22 962 52 612 58 517 42 124 7 446 9 094 9 849 34 018 21 585 19 976 22 365 21 681 Dehty Ostatní Celkem Petrolenízkote.

5 Tuzemské přírodní zdroje Dovoz Vývoz Čerpání (+). doplnění (-) zásob dodavatelů Zdroje plynných paliv v TJ Rok Zemní plyn naftový 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 4 039 3 537 3 438 2 586 3 700 3 636 2 392 2 007 2 654 4 112 3 214 268 270 316 723 318 915 318 708 311 935 313 648 324 297 331 549 324 048 300 014 318 672 34 34 34 34 34 0 10 0 1 719 2 996 2 901 -7 855 -4 426 -4 055 4 488 -6 181 7 285 -8 284 609 22 306 567 Zemní plyn karbonský 4 545 4 365 3 623 3 580 3 732 3 459 2 785 2 823 2 663 2 669 3 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koksárenský plyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Energoplyn Generátorový plyn Vysokopecní plyn Propanbutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 869 3 566 4 180 1 923 4 161 4 654 3 214 5 555 5 380 6 497 5 734 0 1 834 1 326 911 1 218 1 515 2 021 1 920 2 225 3 136 4 271 0 -306 -101 -406 -409 307 0 404 0 -202 – 53 – Ostatní plynná paliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 427 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 42 -22 0 50 0 0 0 0 Celkem plynná paliva 8 584 7 902 7 061 7 166 7 432 7 095 5 177 4 830 5 317 6 781 6 453 273 139 320 289 323 095 320 631 316 096 318 302 327 511 337 104 329 428 306 511 324 406 34 1 868 1 904 1 372 1 252 1 515 2 031 1 920 3 944 6 132 7 172 -7 855 -4 743 -4 114 4 060 -6 590 7 642 -8 284 1 013 22 306 365 .3.Energetika – Energetika České Republiky 1.

jiné úbytky (-) Prvotní energetické zdroje celkem Výroba – výtěžky energetický ch pochodů Rok Zemní plyn naftový 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -441 -441 0 0 511 0 0 0 0 0 0 268 881 311 929 317 893 318 205 320 600 311 103 333 964 325 272 325 592 323 436 319 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zemní plyn karbonský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 545 4 365 3 623 3 580 3 732 3 459 2 785 2 823 2 663 2 669 3 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koksárenský plyn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 0 283 0 0 0 0 0 0 0 0 774 0 283 0 0 0 0 0 0 0 0 32 056 32 036 28 702 27 167 22 157 22 969 24 070 24 670 24 034 23 806 23 335 Energoplyn Generátorový plyn Vysokopecní plyn Propanbutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 583 4 412 10 950 12 272 12 141 12 736 13 030 13 066 13 862 13 340 14 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 875 1 038 326 144 63 55 79 61 62 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 414 26 964 29 223 27 458 21 363 24 100 23 811 24 658 26 896 28 074 24 034 0 0 0 -101 0 -405 403 0 303 0 101 0 0 0 0 406 0 0 202 -316 1 457 2 191 4 971 1 732 2 548 810 2 943 2 325 1 903 3 837 3 546 4 818 3 553 2 840 6 418 7 853 6 882 4 466 4 877 8 676 7 176 7 518 8 028 8 175 – 54 – Ostatní plynná paliva 0 0 -11 41 -347 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 5 072 4 517 8 224 0 0 -566 -344 -369 922 112 0 5 072 4 517 8 224 16 600 19 757 11 546 12 528 14 884 9 276 10 917 13 915 11 130 15 872 12 041 Celkem plynná paliva 0 0 -11 -60 -347 517 403 0 303 0 101 333 -442 283 0 917 0 62 202 4 756 5 974 10 415 279 171 318 026 323 781 322 251 326 906 317 809 338 764 331 932 337 873 335 440 334 568 93 368 90 625 88 600 86 451 75 074 74 013 80 583 83 302 83 502 89 172 81 699 .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Čerpání (+). doplnění (-) zásob spotřebitelů Jiné zdroje (+).

3.6 Rok Zemní plyn naftový 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 268 881 311 929 317 893 318 205 320 600 311 103 333 964 325 272 325 592 323 436 319 552 Zemní plyn karbonský 4 545 4 365 3 623 3 580 3 732 3 459 2 785 2 823 2 663 2 669 3 239 Energoplyn Generátorový plyn Vysokopecní plyn Propanbutan 11 583 4 412 10 950 12 272 12 141 12 736 13 030 13 066 13 862 13 340 14 062 1 875 1 038 326 144 63 55 79 61 62 52 52 28 414 26 964 29 223 27 458 21 363 24 100 23 811 24 658 26 896 28 074 24 034 7 811 8 150 10 401 7 692 7 409 7 202 10 579 10 769 11 064 12 846 11 728 32 830 32 036 28 985 27 167 22 157 22 969 24 070 24 670 24 034 23 806 23 335 Ostatní plynná paliva 16 600 19 757 10 980 12 184 14 515 10 198 11 029 13 915 16 202 20 389 20 265 Celkem plynná paliva 372 539 408 651 412 381 408 702 401 980 391 822 419 347 415 234 420 375 424 612 416 267 Zdroje elektrické a tepelné energie v TJ Rok Tuzemské přírodní zdroje Dovoz Koksárenský plyn 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Elektrická energie GWh 2 002 1 969 1 698 1 397 1 679 1 758 2 054 2 492 1 387 2 027 2 401 6 722 8 811 9 013 8 383 8 983 8 725 9 380 9 502 10 086 9 776 12 351 Elektrická energie TJ 7 207 7 088 6 113 5 029 6 044 6 329 7 394 8 971 4 993 7 297 8 644 24 199 31 720 32 447 30 179 32 339 31 410 33 768 34 207 36 310 35 194 44 464 – 55 – Tepelná Elektřina a energie TJ teplo celkem TJ 134 263 141 470 140 952 148 040 137 250 143 363 144 613 149 642 149 564 155 608 147 482 153 811 148 336 155 730 204 285 213 256 280 712 285 705 284 506 291 803 268 916 277 560 0 24 199 0 31 720 0 32 447 0 30 179 0 32 339 0 31 410 0 33 768 0 34 207 0 36 310 0 35 194 0 44 464 .Energetika – Energetika České Republiky Zdroje celkem včetně výtěžků 1.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Rok Vývoz Prvotní energetické zdroje celkem Výroba-výtěžky energetických pochodů Zdroje celkem včetně výtěžků 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Elektrická energie GWh 6 304 8 814 10 201 10 844 12 258 18 742 18 919 20 890 26 299 25 493 24 985 2 420 1 966 510 -1 064 -1 596 -8 259 -7 485 -8 896 -14 826 -13 690 -10 233 58 845 62 288 62 900 63 633 63 012 71 709 72 593 73 858 81 840 82 305 80 178 61 265 64 254 63 410 62 569 61 416 63 450 65 108 64 962 67 014 68 615 69 945 Elektrická energie TJ 22 694 31 730 36 724 39 038 44 129 67 471 68 108 75 204 94 676 91 775 89 946 8 712 7 078 1 836 -3 830 -5 746 -29 732 -26 946 -32 026 -53 374 -49 284 -36 839 211 842 224 237 226 440 229 079 226 843 258 152 261 335 265 889 294 624 296 298 288 641 220 554 231 314 228 276 225 248 221 098 228 420 234 389 233 863 241 250 247 014 251 802 – 56 – Tepelná energie TJ 0 0 0 0 0 0 0 143 139 138 129 134 263 140 952 137 250 144 613 149 564 147 482 148 336 204 142 280 573 284 368 268 787 262 328 273 527 251 695 234 438 234 699 219 783 234 104 214 938 212 893 207 174 205 473 396 591 414 479 388 945 379 051 384 263 362 531 377 766 424 822 499 979 501 007 483 090 Elektřina a teplo celkem TJ 22 694 31 730 36 724 39 038 44 129 67 471 68 108 75 347 94 815 91 913 90 075 142 975 148 030 139 086 140 783 143 818 117 750 121 390 172 124 227 199 235 084 231 948 474 170 497 764 478 135 463 517 461 542 477 935 495 439 480 812 507 517 503 472 494 114 617 145 645 793 617 221 604 299 605 361 590 951 612 255 658 678 741 229 748 021 734 892 .

1 686 2 059 3 150 0 0 0 0 0 0 0 0 Černé uhlí energet. 30 664 26 677 25 777 21 544 20 856 20 417 19 433 20 860 16 323 12 847 14 289 Hnědé uhlí a lignit 93 957 103 641 77 943 48 963 47 489 41 384 49 390 42 012 38 393 39 396 31 386 – 57 – Brikety černouhelné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brikety hnědouhelné 3 342 2 846 5 004 3 047 3 060 3 167 2 544 2 589 2 678 3 046 3 087 Koks černouhelný 78 249 74 041 72 391 61 131 60 190 59 283 63 223 64 688 63 758 60 898 56 441 Ostatní tuhá paliva 14 151 14 878 6 448 12 451 13 711 20 143 20 528 18 129 43 748 48 863 50 675 Celkem tuhá paliva 222 049 224 142 190 713 147 136 145 306 144 394 155 118 148 278 164 900 165 050 155 878 .Energetika – Energetika České Republiky 1.7 Vývoj struktury primárních energetických zdrojů v PJ Vývoj struktury PEZ České republiky v PJ 2 000 1 800 1 600 1 400 Energie elektrická 1 200 Energie tepelná Paliva plynná 1 000 Paliva kapalná 800 Paliva tuhá 600 400 200 1995 1.8 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Konečná spotřeba tuhých paliv podle odvětví v TJ Rok Konečná spotřeba celkem 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 Černé uhlí koksov.3.3.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Rok Spotřeba v zemědělství a lesnictví Spotřeba v průmyslu Spotřeba ve stavebnictví Spotřeba v dopravě 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 Černé uhlí koksov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 686 2 059 3 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Černé uhlí energet. 242 222 173 156 155 125 120 156 158 105 69 14 168 11 825 11 778 11 579 10 960 10 580 10 355 11 212 10 677 7 730 9 011 224 187 0 0 0 98 25 72 47 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hnědé uhlí a lignit 2 064 1 941 1 309 1 058 1 132 1 003 1 040 711 653 802 591 22 008 21 501 19 348 12 408 13 460 11 958 14 120 13 502 11 698 11 789 14 149 786 681 0 320 262 312 180 97 585 162 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 58 – Brikety černouhelné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brikety hnědouhelné 210 371 13 11 26 0 26 0 0 22 0 99 1 7 20 54 58 82 780 0 58 24 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koks černouhelný 592 625 457 376 283 224 244 356 211 227 27 62 977 58 338 59 879 56 452 55 568 54 554 57 698 58 554 59 582 57 215 54 069 691 360 0 0 110 90 88 56 58 56 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní tuhá paliva 460 460 383 1 125 622 634 1 085 373 445 847 690 7 872 8 058 1 677 3 407 4 695 10 879 10 998 7 940 13 813 13 200 12 989 187 161 146 230 333 320 405 430 930 610 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem tuhá paliva 3 568 3 619 2 335 2 726 2 218 1 986 2 515 1 596 1 467 2 003 1 377 108 810 101 782 95 839 83 866 84 737 88 029 93 253 91 988 95 770 89 992 90 242 1 936 1 389 146 550 705 820 698 655 1 620 851 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Energetika – Energetika České Republiky Rok Spotřeba ostatních odvětví Spotřeba v domácnostech 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Černé uhlí energet.3. 4 369 3 725 2 621 1 519 1 530 1 535 1 455 1 653 402 259 284 11 661 10 718 11 205 8 290 8 211 8 079 7 478 7 767 5 070 4 730 4 902 Hnědé uhlí a lignit 9 736 10 193 5 418 3 387 3 875 3 532 4 330 4 012 11 764 12 699 8 712 59 363 69 325 51 868 31 790 28 760 24 579 29 720 23 690 13 026 13 944 7 765 Brikety černouhelné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brikety hnědouhelné 484 118 64 59 141 78 54 77 46 72 24 2 501 2 356 4 920 2 957 2 839 3 031 2 382 1 732 2 632 2 894 3 039 Koks černouhelný 10 154 10 909 9 288 2 686 3 033 2 992 3 564 3 922 1 605 1 001 895 3 835 3 809 2 767 1 617 1 196 1 423 1 629 1 800 2 326 2 399 1 422 Ostatní tuhá paliva 210 183 124 269 536 488 515 1 520 3 428 2 506 2 565 5 422 6 016 4 118 7 420 7 525 7 822 7 525 7 866 24 952 31 700 33 841 Celkem tuhá paliva 24 953 25 128 17 515 7 920 9 115 8 625 9 918 11 184 17 245 16 537 12 480 82 782 92 224 74 878 52 074 48 531 44 934 48 734 42 855 48 006 55 667 50 969 Konečná spotřeba kapalných paliv podle odvětví v TJ Rok Konečná spotřeba celkem 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 Ropa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Benzíny motorové 71 148 79 652 79 938 78 865 83 180 80 489 82 373 83 492 90 821 90 621 88 979 Nafta 84 862 92 596 99 168 100 896 110 132 106 288 107 185 110 029 126 120 138 870 156 449 Topný olej lehký 9 466 12 029 9 927 6 345 7 580 8 503 6 524 12 046 9 280 13 785 5 808 – 59 – Topný Dehty Ostatní Celkem Petroleolej nízko.kapalná kapalná je těžký tepelné paliva paliva 18 255 7 069 254 10 408 201 462 21 711 4 948 1 381 6 658 218 975 12 299 6 698 2 161 5 312 215 503 15 756 9 546 2 687 19 738 233 833 22 339 9 338 2 810 19 330 254 709 20 731 7 354 3 448 8 397 235 210 14 077 8 649 3 337 14 222 236 367 4 985 8 592 3 618 21 895 244 657 5 058 10 964 3 824 22 493 268 560 7 755 13 843 3 459 22 007 290 340 6 368 14 543 3 097 31 055 306 299 .9 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 Černé uhlí koksov.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Rok Spotřeba v zemědělství a lesnictví Spotřeba v průmyslu Spotřeba ve stavebnictví Spotřeba v dopravě 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 Ropa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Benzíny motorové 2 685 2 735 643 521 486 430 433 444 359 365 333 1 170 1 345 1 258 1 301 519 471 520 517 478 474 476 2 382 2 518 1 474 1 432 1 271 1 260 1 169 1 194 1 327 1 227 1 227 64 911 73 054 76 563 75 481 80 775 78 199 80 122 81 165 88 485 88 383 86 728 Nafta 31 574 32 225 33 545 34 043 33 289 30 666 29 798 10 378 9 726 9 823 9 974 4 589 4 977 5 598 5 653 3 565 3 556 2 929 3 264 3 329 3 587 3 252 18 995 19 896 20 461 19 465 27 531 19 988 12 179 5 691 6 270 7 073 6 986 29 704 35 498 39 594 41 565 45 578 51 906 62 112 90 487 106 586 118 129 136 022 Topný olej lehký 1 488 762 748 677 588 1 230 585 334 252 341 473 43 740 4 913 5 198 4 061 4 787 4 500 3 895 11 002 8 337 12 950 4 829 827 847 832 592 1 060 1 017 500 209 273 159 129 0 0 0 0 0 0 0 125 84 84 84 – 60 – Topný Dehty Ostatní Celkem Petroleolej nízko.kapalná kapalná je těžký tepelné paliva paliva 0 0 0 32 35 779 0 43 0 0 5 765 0 44 0 8 34 988 81 86 0 0 35 408 12 302 0 61 34 738 11 258 0 17 32 612 0 0 0 0 30 816 0 0 0 40 11 196 4 0 0 0 10 341 16 0 0 0 10 545 38 0 0 0 10 818 13 555 956 254 10 296 35 160 16 098 217 1 381 6 618 35 549 11 085 174 2 161 5 242 30 716 14 864 43 2 687 19 738 48 347 21 918 172 2 810 19 242 53 013 20 438 129 3 448 8 375 40 917 14 077 43 3 337 14 222 39 023 4 706 85 3 618 21 855 45 047 4 769 58 3 824 22 493 43 288 7 580 75 3 459 22 007 50 132 6 249 89 3 097 31 053 49 045 243 0 0 80 22 527 121 0 0 40 23 422 0 0 0 62 22 829 41 0 0 0 21 530 44 0 0 0 29 906 79 0 0 5 22 349 0 0 0 0 13 848 0 0 0 0 7 094 6 0 0 0 7 846 0 0 0 0 8 459 1 0 0 0 8 343 0 5 073 0 0 99 688 0 4 210 0 0 112 762 0 5 523 0 0 121 650 0 8 084 0 0 125 130 0 7 657 0 0 134 010 0 6 022 0 0 136 127 0 7 622 0 0 149 856 0 8 424 0 0 180 198 0 10 820 0 0 205 975 0 13 725 0 0 220 321 0 14 368 0 0 237 202 .

kapalná kapalná je těžký tepelné paliva paliva 4 457 1 040 0 0 8 308 5 492 478 0 0 11 477 1 214 957 0 0 5 320 648 1 333 0 0 2 996 365 1 207 0 -1 2 716 203 945 0 0 2 904 0 984 0 0 2 528 279 86 0 0 741 279 86 0 0 699 159 43 0 0 453 80 86 0 0 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 422 0 0 0 28 326 0 0 0 0 301 0 0 0 0 296 0 0 0 0 381 0 0 0 0 381 0 0 0 0 430 0 0 0 0 430 Konečná spotřeba plynných paliv podle odvětví v TJ Rok Konečná spotřeba celkem 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 Zemní Zemní KoksáGenerá.3.Energetika – Energetika České Republiky Rok Spotřeba ostatních odvětví Spotřeba v domácnostech 1.VysokoOstatní EnergoPropanplyn plyn renský torový pecní plynná karbonplyn butan naftový plyn plyn plyn paliva ský 190 613 2 626 15 023 9 957 1 875 16 145 7 810 4 388 216 509 2 513 13 832 4 040 1 038 14 973 8 151 8 564 229 654 1 891 12 707 120 307 12 083 10 401 3 997 228 064 1 978 11 602 254 144 11 921 7 692 5 164 218 594 1 622 8 526 243 63 9 849 7 409 6 493 217 594 1 688 8 104 234 55 11 468 7 202 3 080 244 968 955 8 356 234 79 11 447 10 579 2 840 239 524 1 340 8 294 105 61 10 556 10 769 4 186 250 204 1 231 8 152 139 62 12 108 11 064 5 431 249 626 1 349 7 779 36 52 11 366 12 846 7 801 248 429 1 404 7 221 0 52 9 959 11 728 7 755 – 61 – Celkem plynná paliva 248 437 269 620 271 160 266 819 252 799 249 425 279 458 274 835 288 391 290 855 286 548 .10 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 Ropa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Benzíny motorové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 129 129 129 172 172 172 215 Nafta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 169 172 167 209 209 258 215 Topný olej lehký 2 811 5 507 3 149 1 015 1 145 1 756 1 544 376 334 251 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Topný Dehty Ostatní Celkem Petroleolej nízko.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Rok Spotřeba v zemědělství a lesnictví Spotřeba v průmyslu Spotřeba ve stavebnictví Spotřeba v dopravě 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 Zemní Zemní KoksáGenerá.VysokoOstatní plyn EnergoPropanplyn renský torový pecní plynná plyn butan karbonnaftový plyn plyn plyn paliva ský 4 616 0 0 161 0 0 203 0 3 366 0 0 30 0 0 306 0 3 847 0 0 0 0 0 306 21 3 169 0 0 0 0 0 405 82 2 758 0 0 0 0 0 304 22 2 865 0 0 0 0 0 304 17 2 853 0 0 0 0 0 404 15 2 999 0 0 0 0 0 296 17 2 890 0 0 0 0 0 198 32 2 798 0 0 0 0 0 197 35 2 843 0 0 0 0 0 191 37 72 905 2 626 15 023 3 500 1 875 16 145 203 4 388 75 491 2 513 13 832 1 133 1 038 14 973 611 8 564 98 350 1 859 12 707 120 307 12 083 918 3 635 86 700 1 946 11 602 254 144 11 921 709 4 660 82 138 1 590 8 526 243 63 9 849 710 6 381 81 282 1 653 8 104 234 55 11 468 608 3 063 83 804 923 8 356 234 79 11 447 1 409 2 810 84 221 1 269 8 294 105 61 10 556 4 052 4 169 90 064 1 200 8 152 139 62 12 108 4 050 5 399 90 421 1 275 7 779 36 52 11 366 5 936 7 766 91 389 1 303 7 221 0 52 9 959 5 083 7 718 3 700 0 0 117 0 0 203 0 3 162 0 0 89 0 0 102 0 3 132 0 0 0 0 0 306 11 3 817 0 0 0 0 0 202 0 2 724 0 0 0 0 0 203 0 2 524 0 0 0 0 0 203 0 2 212 0 0 0 0 0 505 0 2 224 0 0 0 0 0 196 0 2 422 0 0 0 0 0 198 0 2 319 0 0 0 0 0 99 0 2 467 0 0 0 0 0 191 0 713 0 0 0 0 0 2 231 0 850 0 0 0 0 0 2 751 0 1 464 32 0 0 0 0 4 171 0 1 159 32 0 0 0 0 2 833 0 1 124 32 0 0 0 0 3 248 0 1 226 32 0 0 0 0 2 943 0 1 160 32 0 0 0 0 3 408 0 1 225 62 0 0 0 0 3 656 0 1 325 31 0 0 0 0 4 346 0 1 396 65 0 0 0 0 4 738 0 1 530 92 0 0 0 0 4 987 0 – 62 – Celkem plynná paliva 4 980 3 702 4 174 3 656 3 084 3 186 3 272 3 312 3 120 3 030 3 071 116 665 118 155 129 979 117 936 109 500 106 467 109 062 112 727 121 174 124 631 122 725 4 020 3 353 3 449 4 019 2 927 2 727 2 717 2 420 2 620 2 418 2 658 2 944 3 601 5 667 4 024 4 404 4 201 4 600 4 943 5 702 6 199 6 609 .

VysokoOstatní plyn EnergoPropanplyn renský torový pecní plynná plyn butan karbonnaftový plyn plyn plyn paliva ský 43 275 0 0 2 782 0 0 1 420 0 45 091 0 0 1 133 0 0 1 936 0 38 026 0 0 0 0 0 2 040 330 46 178 0 0 0 0 0 0 422 41 818 0 0 0 0 0 1 015 90 43 536 0 0 0 0 0 304 0 54 405 0 0 0 0 0 202 15 50 306 0 0 0 0 0 692 0 53 283 0 0 0 0 0 494 0 53 661 0 0 0 0 0 395 0 53 374 0 0 0 0 0 390 0 65 404 0 0 3 397 0 0 3 550 0 88 549 0 0 1 655 0 0 2 445 0 84 835 0 0 0 0 0 2 660 0 87 041 0 0 0 0 0 3 543 0 88 032 0 0 0 0 0 1 929 0 86 161 3 0 0 0 0 2 840 0 100 534 0 0 0 0 0 4 651 0 98 549 9 0 0 0 0 1 877 0 100 220 0 0 0 0 0 1 778 0 99 031 0 0 0 0 0 1 481 0 96 826 0 0 0 0 0 886 0 Celkem plynná paliva 47 477 48 160 40 396 46 600 42 923 43 840 54 622 50 998 53 777 54 056 53 764 72 351 92 649 87 495 90 584 89 961 89 004 105 185 100 435 101 998 100 521 97 721 Konečná spotřeba elektřiny a tepla podle odvětví v TJ Rok Konečná spotřeba celkem 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Elektrická energie GWh 46 193 48 348 48 007 47 454 46 962 47 957 49 431 49 505 50 651 52 369 53 730 Elektrická Tepelná energie Elektřina a energie TJ TJ teplo celkem TJ 166 295 255 554 421 849 174 053 265 551 439 604 172 825 247 906 420 731 170 834 228 421 399 255 169 063 230 260 399 323 172 645 200 949 373 594 177 952 207 744 385 696 178 218 188 357 366 575 182 344 184 576 369 920 188 528 183 461 371 989 193 428 180 704 374 132 – 63 – .3.Energetika – Energetika České Republiky Rok Spotřeba ostatních odvětví Spotřeba v domácnostech 1.11 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 Zemní Zemní KoksáGenerá.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Rok Spotřeba v zemědělství a lesnictví Spotřeba v průmyslu Spotřeba ve stavebnictví Spotřeba v dopravě 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Elektrická energie GWh 1 575 1 598 1 258 1 325 1 273 1 172 1 168 1 140 1 202 1 058 1 156 18 063 17 907 17 994 18 482 18 971 19 261 20 276 20 307 20 491 21 049 22 910 508 504 439 492 363 344 334 320 345 412 418 2 383 2 488 2 280 2 311 2 392 2 495 2 513 2 585 2 650 2 785 2 181 Elektrická Tepelná energie Elektřina a energie TJ TJ teplo celkem TJ 5 670 762 6 432 5 753 714 6 467 4 529 950 5 479 4 770 883 5 653 4 583 1 356 5 939 4 219 1 178 5 397 4 205 1 465 5 670 4 104 1 227 5 331 4 327 1 312 5 639 3 809 1 620 5 429 4 162 1 696 5 858 65 027 176 143 241 170 64 465 183 232 247 697 64 778 171 970 236 748 66 535 158 227 224 762 68 296 153 342 221 638 69 340 133 553 202 893 72 994 134 024 207 018 73 105 118 662 191 767 73 768 117 772 191 540 75 776 117 842 193 618 82 476 115 303 197 779 1 829 3 591 5 420 1 814 3 323 5 137 1 580 3 467 5 047 1 771 2 443 4 214 1 307 2 203 3 510 1 238 1 434 2 672 1 202 1 907 3 109 1 152 1 685 2 837 1 242 1 753 2 995 1 483 1 767 3 250 1 505 2 083 3 588 8 579 0 8 579 8 957 0 8 957 8 208 0 8 208 8 320 0 8 320 8 611 0 8 611 8 982 0 8 982 9 047 0 9 047 9 306 0 9 306 9 540 0 9 540 10 026 0 10 026 7 852 0 7 852 – 64 – .

12 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Elektrická energie GWh 8 816 9 840 10 533 10 338 9 868 10 835 10 891 11 023 11 455 12 540 12 346 14 848 16 011 15 503 14 506 14 095 13 850 14 249 14 122 14 508 14 525 14 719 Elektrická Tepelná energie Elektřina a energie TJ TJ teplo celkem TJ 31 738 32 917 64 655 35 424 33 235 68 659 37 919 27 466 65 385 37 217 20 502 57 719 35 525 17 512 53 037 39 006 13 980 52 986 39 208 14 120 53 328 39 683 13 118 52 830 41 238 13 240 54 478 45 144 15 122 60 266 44 446 12 731 57 177 53 453 42 141 95 594 57 640 45 047 102 687 55 811 44 053 99 864 52 222 46 366 98 588 50 742 55 847 106 589 49 860 50 804 100 664 51 296 56 228 107 524 50 839 53 665 104 504 52 229 52 970 105 199 52 290 49 733 102 023 52 988 48 891 101 879 Struktura konečné spotřeby ČR podle paliv v TJ Rok Konečná spotřeba celkem 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tuhá paliva 222 049 224 142 190 713 147 136 145 306 144 394 155 118 148 278 164 900 165 050 155 878 Kapalná paliva 201 462 218 975 215 503 233 833 254 709 235 210 236 367 244 657 268 560 290 340 306 299 – 65 – Plynná Elektrická Tepelná paliva energie TJ energie TJ 248 437 166 295 255 554 269 620 174 053 265 551 271 160 172 825 247 906 266 819 170 834 228 421 252 799 169 063 230 260 249 425 172 645 200 949 279 458 177 952 207 744 274 835 178 218 188 357 288 391 182 344 184 576 290 855 188 528 183 461 286 548 193 428 180 704 Celkem 1 093 797 1 152 341 1 098 107 1 047 043 1 052 137 1 002 623 1 056 639 1 034 345 1 088 771 1 118 234 1 122 857 .3.Energetika – Energetika České Republiky Rok Spotřeba ostatních odvětví Spotřeba v domácnostech 1.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Rok Spotřeba v zemědělství a lesnictví Spotřeba v průmyslu Spotřeba ve stavebnictví Spotřeba v dopravě 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tuhá paliva 3 568 3 619 2 335 2 726 2 218 1 986 2 515 1 596 1 467 2 003 1 377 108 810 101 782 95 839 83 866 84 737 88 029 93 253 91 988 95 770 89 992 90 242 1 936 1 389 146 550 705 820 698 655 1 620 851 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapalná paliva 35 779 5 765 34 988 35 408 34 738 32 612 30 816 11 196 10 341 10 545 10 818 35 160 35 549 30 716 48 347 53 013 40 917 39 023 45 047 43 288 50 132 49 045 22 527 23 422 22 829 21 530 29 906 22 349 13 848 7 094 7 846 8 459 8 343 99 688 112 762 121 650 125 130 134 010 136 127 149 856 180 198 205 975 220 321 237 202 – 66 – Plynná Elektrická Tepelná paliva energie TJ energie TJ 4 980 5 670 762 3 702 5 753 714 4 174 4 529 950 3 656 4 770 883 3 084 4 583 1 356 3 186 4 219 1 178 3 272 4 205 1 465 3 312 4 104 1 227 3 120 4 327 1 312 3 030 3 809 1 620 3 071 4 162 1 696 116 665 65 027 176 143 118 155 64 465 183 232 129 979 64 778 171 970 117 936 66 535 158 227 109 500 68 296 153 342 106 467 69 340 133 553 109 062 72 994 134 024 112 727 73 105 118 662 121 174 73 768 117 772 124 631 75 776 117 842 122 725 82 476 115 303 4 020 1 829 3 591 3 353 1 814 3 323 3 449 1 580 3 467 4 019 1 771 2 443 2 927 1 307 2 203 2 727 1 238 1 434 2 717 1 202 1 907 2 420 1 152 1 685 2 620 1 242 1 753 2 418 1 483 1 767 2 658 1 505 2 083 2 944 8 579 0 3 601 8 957 0 5 667 8 208 0 4 024 8 320 0 4 404 8 611 0 4 201 8 982 0 4 600 9 047 0 4 943 9 306 0 5 702 9 540 0 6 199 10 026 0 6 609 7 852 0 Celkem 50 759 19 553 46 976 47 443 45 979 43 181 42 273 21 435 20 567 21 007 21 124 501 805 503 183 493 282 474 911 468 888 438 306 448 356 441 529 451 772 458 373 459 791 33 903 33 301 31 471 30 313 37 048 28 568 20 372 13 006 15 081 14 978 15 399 111 211 125 320 135 525 137 474 147 025 149 310 163 503 194 447 221 217 236 546 251 663 .

Energetika – Energetika České Republiky Rok Spotřeba ostatních odvětví Spotřeba v domácnostech 1.3.13 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tuhá paliva 24 953 25 128 17 515 7 920 9 115 8 625 9 918 11 184 17 245 16 537 12 480 82 782 92 224 74 878 52 074 48 531 44 934 48 734 42 855 48 006 55 667 50 969 Kapalná paliva 8 308 11 477 5 320 2 996 2 716 2 904 2 528 741 699 453 459 0 0 0 422 326 301 296 381 381 430 430 Plynná Elektrická Tepelná paliva energie TJ energie TJ 47 477 31 738 32 917 48 160 35 424 33 235 40 396 37 919 27 466 46 600 37 217 20 502 42 923 35 525 17 512 43 840 39 006 13 980 54 622 39 208 14 120 50 998 39 683 13 118 53 777 41 238 13 240 54 056 45 144 15 122 53 764 44 446 12 731 72 351 53 453 42 141 92 649 57 640 45 047 87 495 55 811 44 053 90 584 52 222 46 366 89 961 50 742 55 847 89 004 49 860 50 804 105 185 51 296 56 228 100 435 50 839 53 665 101 998 52 229 52 970 100 521 52 290 49 733 97 721 52 988 48 891 Celkem Struktura konečné spotřeby ČR podle paliv – graf Vývoj struktury konečné spotřeby podle paliv v PJ 1 400 1 200 1 000 Tepelná energie TJ Elektrická energie TJ Plynná paliva 800 600 Kapalná paliva Tuhá paliva 400 200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 – 67 – 145 393 153 424 128 616 115 235 107 791 108 355 120 396 115 724 126 199 131 312 123 880 250 727 287 560 262 237 241 668 245 407 234 903 261 739 248 175 255 584 258 641 250 999 .

3.14 Struktura konečné spotřeby ČR podle odvětví – graf Vývoj struktury konečné spotřeby podle odvětví v PJ 1 200 1 000 domácnosti 800 služby doprava stavebnictví 600 průmysl 400 zemědělství 200 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 – 68 – .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1.

8% 112 56 2.2% 269 4 2 094 15 183 2 183 3 458 0. a Stř. Amerika Celkem Již.1 2.1% 0.1% 0.4% 0.6% 241 48 750 502 1 084 419 5.1 UHELNÝ PRŮMYSL SVĚTA Zásoby uhlí v mil t (rok 2005) Antracit a černé uhlí Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev. Již.7% 0.2% 0.1. Východ Austrálie Čína Indie Indonésie Japonsko 111 338 3 471 860 115 669 Hnědé uhlí a lignit Celkem Podíl na svět. Amerika Brazílie Kolumbie Venezuela Ost.1% 0.5% 3.6% 27 68 436 11 370 287 095 31.5% 213 523 217 37 323 – 69 – .7% 0.4% 3.1% 0.2% 0.6% 12. a Stř.6% 10.5% 0. zásobách R/P ratio (zásoby/roční těžba) 240 101 121 231 135 305 3 107 351 138 763 10 113 381 246 643 6 578 1 211 254 432 10 113 6 611 479 27.6% 200 38 600 62 200 90 085 740 359 39 900 52 300 2 360 4 228 78 500 114 500 92 445 4 968 359 8. Amerika Bulharsko Česko Francie Německo Řecko Maďarsko Kazachstán Polsko Rumunsko Ruská federace Španělsko Turecko Ukrajina Velká Británie Ost.1% 28.1% 17.3% 0.7% 0.4% 1.1% 198 126 493 399 50 581 174 50 755 5.4% 0.6% 83 90 25 33 54 351 362 88 16 21 944 2 187 5 552 15 6 739 3 900 3 357 31 279 14 000 494 157 010 530 4 186 34 153 220 23 473 174 839 6 230 479 198 28 151 14 000 22 49 088 200 278 16 274 220 1 529 112 256 48 750 502 910 419 6 556 3 900 3 159 3 128 472 107 922 330 3 908 17 879 174 0.0% 1. Evropa a Evroasie Celkem Evropa a Evroasie Jihoafrická republika Zimbabve Ostatní Afrika Střední východ Celkem Afrika a Střed.3% 7 701 12 192 19 893 2.1% 992 1 698 2 690 0.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl světa 2 UHELNÝ PRŮMYSL 2.

Korea Pákistán Jižní Korea Thajsko Vietnam Ostat.0% 487 Podíl na svět.8 66.9 2005 1 028.5 868.9 2 039.0 1995 937.0 1 008.9 79.0 94.9 14.1 9.1 8.9 2.9 28.7 84.1 5.1% 20 0.1 53.2 11.7 78.0 19.4 11.8 13.5 66.5 22.0 4.9 20.7 5.6 35.6 11.2 62.5 2.3 37.1 39.7 4.4 200.7 51.4 159.4 1 191.1 1 103.8 101.2 39.1% 64 5 25 32.6 1 164.1 223.3 2001 1 022.0 53.8 71.1 262. Amerika Brazílie Kolumbie Venezuela Celkem Již.3 62.9 24.9 17.8 71.3 62.0 26.7 22.4 255. Sovětský Svaz 2.3 40.4 31.1 65.8 27.5 49.2 4.8 61.5 2.5 220.8 1 192.2 1 158.7 67.1 163.4 1 044.9 127.0 790.2 117.0 47.8 53.9 162.0 2003 972.3 13.3 65.8 18.6 20.8 30.6 21.4 22.6 202.2 62.2 83.7 1 302.1 63.3 269.5 30.5 1 916.0 35.4 31.5 174.5 100.9 92.9 7.9 70.2 70.1 3.2 67.7 8.9 207.3 10.5 61.8 249.9 122.1 201.8 20.3 79.8 281.7 161.3 66.4 4.1.1 298.0 3.7 9.2 Hnědé uhlí a lignit 33 300 538 300 3 050 80 1 354 150 97 192 564 478 771 172 363 94 513 R/P ratio (zásoby/roční těžba) 0.7 64.1 29.9 5.6 25.4 65.1 1 084.6 11.8 29.0 0. a Stř.0 73.8 206.9 245.7 12.5 33.6 62.6 426.8 4.0 7. Evropa a Evroasie Celkem Evropa a Evroasie Jihoafrická republika Zimbabve 1981 747.7 43.6 66.7 50.9 521.1 7.8 38.2 25.7 5.0 54.0 9.5 31.0 0.8 202.4 215.5 4.5 66. zásobách Celkem 571 600 3 050 80 1 354 150 312 296 889 909 064 373 220 227 254 215 104 325 430 293 200 857 132 741 Těžba uhlí v mil t Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev.5 1 184.8 74.9 71.4 46.5 242.9 80.4 5.1 1985 801.9 30.9 1 021.7 60.0 n/a 198.3 8.7 9.4 82.2 5.8 40.6 395.4 53.9 2000 974.1 4.0 – 70 – .4 173.9 162.3 26.5 130.4 6.0 63.1 85.0 0.1 75.3 26.3% 28 0.1% 111 0.2 86.3 2002 992.6 781.0 1 054.3 36.0 74. Amerika Bulharsko Česko Francie Německo Řecko Maďarsko Kazachstán Polsko Rumunsko Ruská federace Španělsko Turecko Ukrajina Velká Británie Ost.2 63.3 237.2 395.5 8.9 57.6 1 104.7 492.9 3.0 130.4 164.5 11.6 1990 933. Asie a Pacifik Celkem Asie a Pacifik Celkem svět Z toho OECD Býv.0 8.5 1 182.3 63.6 131.9 26.5 30.1 2.5 31.3 257.7 65.6 2004 1 008.9 23.9 28.8 33.3 84.1 69.9 163.0 27.5 55.1 26.6 1 070.7 58.1 31.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Antracit a černé uhlí Nový Zéland Sev.8 246.4 7.1 3.7% 92 100.5 74.0 208.1 5.5 5.9 1 866.5 13.7 4.1 274.3 38.7 41.4 2.6 81.0 189.5 49.5 18.0% 155 41.0 5.6 86.3 20.6 36.2 62.2 26.7 59.0 13.1% 178 25.5 4.6 68.2 204.7 102.2 224.2 7.9 30.

9 Těžba černého uhlí v mil t Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev.6 2.9 2000 2.2 11.5 5.8 6.4 615.2 2003 549.3 18.4 2002 565.7 94.2 4.6 36.2 5.3 5.6 7.3 0.8 61.7 289.9 1.9 229.2 12. Amerika Brazílie Kolumbie Venezuela Ost.8 23.9 92.7 602.2 4.0 34.9 39.2 3.3 1981 2.3 1.6 348.9 25.6 310.7 3.4 2003 2.3 1.7 2.5 41.2 12.5 n/a 11.2 11.1 55.7 595.5 8.1 1.6 3.3 1.5 71.2 252.2 2.3 176.7 37.2 4. Asie a Pacifik Celkem Asie a Pacifik 2.0 124.1 9.5 18.9 24.5 137.7 43.9 5.7 608.8 1 314.4 12.0 10.0 426.1 605.8 4.9 12.0 41.1 26.6 2004 567.6 1985 483.4 5.5 5.4 4.4 2 992.6 6.2 34.1 2000 565.1 5.3 5.9 4.7 975.1 34.6 52.4 10.5 2.6 2.4 54.9 1990 561.8 2 647.9 333.2 5.2 13.8 71.3 407.7 40.3 43.0 16.2 144.4 1.4 37.2 27.1.3 32.5 1 628.6 2.5 1 722.3 3.5 43.6 1990 2.6 3.0 1985 2.9 126.0 242.4 115.3 182.6 13.2 38.1 0.9 1.3 3.4 1995 550.6 872.5 3.3 56.5 5.0 4.4 22.6 34.8 7.7 176.9 616.4 519.5 3.3 19.1 83.1 226.4 1 299.7 37.7 96.7 360.1 44.4 24.7 18.6 135.9 4.4 6.5 3.1 1.2 32.8 1.3 10.4 23.6 42.4 25.8 6.8 17.7 10.5 2.0 36.2 3.0 166.5 130.2 3 229.9 13.7 128.0 230.3 214.4 2.6 2.8 21.9 5.5 41.4 1.6 114.8 77.8 1.5 0. a Stř.4 17.3 157.7 369.4 7.6 91.6 3.5 5.6 146.4 6.4 179.8 483. Amerika Bulharsko Česko Francie Německo Řecko Maďarsko Kazachstán Polsko Rumunsko Ruská federace Španělsko Turecko Ukrajina 1981 459.1 33.0 375.3 6.1 2.7 1 992.0 3.5 2.7 12.0 33.0 68.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl světa Ostatní Afrika Celkem Afrika Austrálie Čína Indie Indonésie Japonsko Nový Zéland Pákistán Jižní Korea Thajsko Vietnam Ostat.8 10.5 0.3 5.9 5.8 4.2 334.3 54.1 245.4 37.1 5.5 0.9 34.5 23.9 42.1 4.5 4.0 42.2 4.1 1995 2.4 4.8 32. Již.7 6.6 358.7 11.2 135.4 112.3 118.8 56.2 17.5 6.7 6.3 7. a Stř.0 16.9 2.3 339.6 2 233.2 38.6 19.3 2 190.2 3.0 6.1 117.2 1.9 223.8 43.4 39.5 5.6 37.1 8.6 2.2 1.2 0.5 341.3 71.8 19.0 607.6 24.2 3.3 3.4 1 360.3 44.7 – 71 – .0 67.9 n/a 5.9 n/a 98.9 3.9 5.8 5.3 3.3 3.3 1.1 2.1 248.0 118.3 5.2 0.1 3.5 68.9 2 101.9 3.7 132.0 13.6 16.7 9.7 2005 576.6 2001 1.7 586.4 0.1 9.3 74.2 2.0 47.4 10.3 2005 2.7 5.2 20.0 2.3 2.8 19.5 2.5 6.9 6.0 9.8 8.9 38.7 1 454.1 103.0 44.3 6.3 2004 2.7 8.4 70.2 22.2 2.7 2.8 40.6 210.4 36. Amerika Celkem Již.2 53.8 2 340.7 8.9 42.2 1.5 10.8 1.5 8.4 2002 2.1 1 381.3 2.2 9.4 2.9 10.9 2 018.4 1 079.

6 435.2 2003 17.6 422.3 65.8 1.4 3.5 2.3 7.5 5.4 103.3 140.9 1990 54.5 3. Evropa a Evroasie Celkem Evropa a Evroasie Celkem Střed.6 83.3 20.5 14.7 168.7 157.4 1 107.4 1.9 5.9 99.0 10.6 1.5 1.2 656.7 9.2 1.8 0.0 47.9 1.9 1 345.2 0.3 19.1 109.0 189.0 1 007.7 2.1 309.0 184.2 0.6 2.2 1.0 733.8 0.7 9.5 1.4 2.4 1.2 494.2 137.4 428.2 436.2 1.9 69.0 1.5 20.9 6.2 19.5 1.3 142.7 3.9 126.7 3.9 129.0 15.6 1.8 496.7 1995 31. Východ Jihoafrická republika Zimbabve Ostatní Afrika Celkem Afrika Austrálie Čína Indie Indonésie Japonsko Nový Zéland Pákistán Jižní Korea Thajsko Vietnam Ostat.4 2.0 1.4 0.2 2004 15.4 105.4 1.4 0.7 1.6 74.6 1.2 434.2 1 644.2 11.6 1.4 1.0 2002 18.6 1.7 0.6 104. Asie a Pacifik Celkem Asie a Pacifik 1981 75.9 1 065.9 18.7 166.6 5.9 136.3 128.9 790.9 64.4 5.3 1.0 29.6 78.2 1.9 1 015.6 197.4 121.6 0.1 88.0 542.4 0.9 3.2 0.2 1.5 686.9 1.8 202.1 63.4 21.8 2000 19.7 1985 54.7 3.6 0.7 3.9 – 72 – .7 199.2 0.7 2.6 15.8 2.6 785.3 813.5 868.4 0.3 135.9 138.2 24.0 28.6 712.1 1.6 0.4 175.4 2.3 439.3 28.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Velká Británie Ost.6 14.2 9.5 1 189.3 2005 12.0 81.1 3.5 3.5 1.6 1 524.9 2.2 15.2 25.2 2.3 191.6 0.5 5.8 74.3 5.8 100.5 369.6 124.6 1.3 10.1 6.6 1.1 663.8 33.1 1.8 2.1 116.6 3.0 14.6 14.1 133.0 19.6 4.1 0.2 130.

2 6 237 120 859 522 007 2 907 35 888 39 663 16 986 1 970 24 092 3 082 249 388 238 5 751 3 266 288 90 793 39 997 507 1995 800 038 0 30 830 74 332 2000 655 745 0 26 432 65 162 2002 665 146 0 26 018 63 356 2003 665 292 0 27 299 63 906 2004 651 506 0 26 452 61 800 2005 636 987 0 24 695 62 026 434 078 25 952 6 540 51 896 35 813 12 821 1 014 506 121 17 830 2 450 215 077 281 36 701 5 583 4 766 6 754 841 91 033 47 428 303 251 784 13 599 8 052 57 662 28 403 8 415 172 650 125 14 588 1 300 199 737 0 41 127 4 884 3 759 8 026 1 074 51 519 55 073 292 205 212 12 426 4 808 63 887 23 471 3 462 14 136 84 14 033 1 251 161 703 0 29 303 4 480 3 648 4 860 773 30 600 63 135 632 211 132 13 764 2 870 70 468 22 034 1 631 163 284 100 13 027 1 414 160 933 0 30 442 4 686 3 404 8 733 1 148 29 539 53 910 2 132 207 983 15 616 5 290 68 299 20 562 1 739 250 16 92 13 301 1 154 162 579 0 33 063 4 830 3 097 7 305 1 152 27 759 48 563 2 944 211 210 14 551 4 395 70 041 20 481 160 98 26 100 11 242 237 161 715 0 31 792 4 809 2 952 3 633 1 276 24 536 46 377 2 904 206 054 14 969 3 956 69 398 19 481 0 95 12 70 9 570 1 158 746 0 31 106 4 540 2 511 8 737 1 012 20 008 58 340 1 471 Vývoj spotřeby uhlí v EU v tis t 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko 1990 1 084 166 1 036 31 675 101 398 7 207 57 282 1 281 113 738 3 468 3 074 6 471 16 149 7 807 1990 263 037 6 365 3 370 46 265 636 84 775 3 483 3 677 2 165 5 308 13 370 6 279 108 530 1995 146 586 5 068 2 447 11 856 644 25 426 682 2 334 2 003 3 442 10 051 5 924 20 193 2000 104 400 5 060 1 653 9 628 458 18 149 353 1 469 1 696 2 578 8 969 5 437 59 87 – 73 – 2001 99 055 5 200 1 633 6 688 411 17 927 437 1 439 1 596 2 778 8 102 5 743 65 118 2002 96 101 3 632 1 917 8 159 346 18 169 298 1 413 1 388 2 776 7 725 4 977 65 99 2003 94 386 3 531 2 093 9 868 365 16 565 245 1 377 1 110 2 672 7 619 5 773 65 95 2004 94 828 3 451 1 873 9 144 413 16 857 315 1 379 1 084 2 744 7 572 6 266 68 93 2005 90 442 3 080 1 701 8 502 375 16 100 352 1 450 940 2 649 7 284 6 379 53 117 .1 UHELNÝ PRŮMYSL EU Vývoj těžby uhlí v EU v tis t 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko Litva Maďarsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Turecko Norsko 2.2.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl EU 2.2 2.2.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1985 Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 2.3 1 463 10 242 3 227 3 178 30 324 672 10 253 3 349 1 770 23 839 18 801 103 1 418 1990 1 293 1 117 6 208 2 553 2 852 29 863 1 002 6 218 795 11 575 3 497 1 927 17 806 1 049 21 250 95 1 207 1995 438 541 2 400 2 117 2 454 41 571 865 2 729 316 5 464 2 602 1 822 13 177 254 17 999 83 1 441 2000 171 182 1 472 1 986 2 181 23 848 741 2 027 192 2 952 2 446 1 727 8 879 148 23 706 148 1 493 2001 149 160 1 446 2 078 2 045 23 114 329 2 132 151 2 383 2 540 1 767 8 624 163 15 798 140 1 249 2002 250 135 1 321 2 125 2 105 21 442 288 2 378 184 2 980 2 585 2 033 7 311 179 20 502 146 1 151 2003 314 114 1 284 2 190 2 004 19 760 225 2 791 158 2 456 2 165 2 040 7 507 229 22 968 138 1 111 2004 309 137 1 240 2 331 1 953 19 793 139 2 922 135 3 139 2 121 2 173 7 177 346 24 320 156 1 243 2005 335 119 1 186 2 230 2 235 18 926 21 2 800 144 2 578 2 136 2 049 6 701 263 21 973 150 1 060 2001 74 292 4 859 1 147 4 231 362 15 570 380 208 1 482 2 677 7 129 5 636 65 16 20 158 659 2 021 1 637 11 306 329 2 038 147 1 848 2 431 1 767 2002 72 007 3 304 1 081 6 075 312 15 314 233 196 1 322 2 656 7 072 4 953 65 18 91 133 634 2 070 1 773 10 242 288 2 217 161 1 855 2 474 2 033 2003 71 982 3 285 1 170 7 043 319 14 196 194 194 1 097 2 522 6 962 5 749 65 15 143 113 608 2 136 1 707 9 261 225 2 688 142 2 086 2 053 2 040 2004 72 661 3 183 1 189 6 332 373 14 526 251 222 1 068 2 474 6 935 6 254 68 15 145 136 728 2 277 1 687 9 363 139 2 690 134 2 433 2 007 2 173 2005 70 190 2 866 1 101 6 526 308 14 467 297 246 901 2 349 6 722 6 368 53 42 154 118 668 2 176 1 968 7 817 21 2 708 144 2 333 2 023 2 049 Vývoj spotřeby uhlí v EU v průmyslu v tis t 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko 5 509 33 531 471 65 154 373 2 849 5 733 11 876 7 467 1 417 2 995 3 153 1 114 16 021 655 6 677 3 154 1 710 1990 150 112 5 564 1 266 25 125 507 47 500 1 538 378 2 035 4 725 10 694 6 135 108 47 104 1 105 1 354 2 506 1 628 11 884 1 000 3 877 344 4 765 3 419 1 859 1995 95 829 4 573 1 123 5 050 553 18 430 584 115 1 840 3 022 8 594 5 751 20 13 65 536 828 2 061 1 680 20 603 865 2 523 149 3 445 2 511 1 817 2000 78 987 4 749 895 6 131 415 15 760 278 183 1 575 2 462 7 987 5 344 59 12 26 180 736 1 936 1 748 13 158 741 1 879 154 2 233 2 346 1 727 – 74 – .2.

2.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl EU Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 2.4 1985 10 421 8 248 103 1 368 1985 6 237 118 762 88 849 57 22 371 15 124 0 2 680 191 642 238 13 90 793 4 128 507 2000 6 273 110 17 949 148 1 489 2001 6 169 141 12 357 140 1 245 2002 5 435 147 15 830 146 1 146 2003 5 969 189 17 484 138 1 108 2004 5 859 323 17 640 156 1 240 2005 5 765 237 15 321 150 1 059 1990 452 469 1 036 143 99 584 76 553 25 19 440 10 487 58 1 988 147 493 281 2 964 1 373 11 91 033 156 3 021 303 1995 351 110 0 3 381 73 548 58 858 1 17 627 7 014 0 856 136 190 0 1 148 967 0 51 519 75 2 315 292 2000 253 416 0 118 64 709 37 376 0 14 947 3 166 0 0 102 219 0 281 0 0 30 600 0 2 281 632 2001 247 363 0 110 65 599 30 669 0 13 960 1 972 139 0 103 280 0 121 0 0 31 513 0 2 388 1 788 2002 239 387 0 94 62 855 29 209 0 13 308 1 483 163 0 102 723 0 13 0 0 29 539 0 2 250 2 132 2003 236 231 0 51 63 436 28 753 0 12 583 1 730 250 0 101 659 0 10 0 0 27 759 0 2 395 2 944 2004 228 199 0 0 61 350 29 151 0 12 334 160 98 0 100 517 0 53 0 0 24 536 0 2 668 2 904 2005 218 725 0 9 61 559 28 018 0 11 894 0 95 0 97 110 0 32 0 0 20 008 0 3 058 1 471 2001 88 336 4 991 1 121 6 568 409 13 889 108 568 1 230 2 778 7 993 5 735 53 117 2002 85 070 3 438 1 056 8 048 345 14 488 55 530 957 2 776 7 701 4 968 53 99 2003 84 766 3 338 1 303 9 746 365 12 773 40 558 798 2 672 7 568 5 766 53 95 2004 84 706 3 250 1 302 8 993 413 12 759 54 579 780 2 744 7 532 6 257 57 93 2005 81 300 2 864 1 260 8 490 375 12 317 52 611 567 2 649 7 248 6 371 52 117 Vývoj spotřeby hnědého uhlí v EU v tis t 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko 1995 9 078 218 9 983 83 1 434 Vývoj těžby hnědého uhlí v EU v tis t EU 27 Belgie Bulharsko Česko Německo Irsko Španělsko Francie Itálie Maďarsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Norsko 2.2.5 1990 10 645 662 11 945 95 1 193 6 835 55 702 1 232 27 844 1 522 1 499 6 357 15 821 7 664 1990 169 625 6 057 1 159 45 042 630 20 813 231 1 432 1 422 5 308 12 996 6 246 108 418 1995 124 089 4 862 1 421 11 641 640 15 690 55 453 1 378 3 442 9 827 5 900 20 169 2000 92 595 4 838 863 9 501 457 13 736 79 581 1 115 2 578 8 880 5 411 49 83 – 75 – .

2.6 1 424 3 020 2 985 1 984 29 307 672 2 928 2 103 1 756 23 839 3 915 103 1 418 1990 1 230 1 088 1 291 2 419 2 189 29 567 1 002 4 215 408 2 723 1 915 1 910 17 806 347 5 257 95 1 207 1995 352 526 833 2 055 2 061 40 620 865 2 442 146 2 186 1 564 1 764 13 177 77 5 408 83 1 441 2000 130 171 827 1 938 1 976 23 532 741 1 379 155 1 786 1 196 1 714 8 879 71 11 800 148 1 493 2001 112 152 822 2 017 1 850 22 775 329 1 344 143 1 659 1 223 1 726 8 624 88 7 573 140 1 249 2002 209 127 1 010 2 068 1 931 21 077 288 1 606 162 1 611 1 149 2 007 7 311 95 10 377 146 1 151 2003 270 106 986 2 146 1 850 19 364 225 2 109 143 1 909 1 077 1 999 7 507 143 12 346 138 1 111 2004 263 129 1 064 2 287 1 808 19 296 139 2 120 135 2 309 1 029 2 137 7 177 274 13 255 156 1 243 2005 291 111 1 042 2 180 2 120 18 430 21 2 060 144 2 140 1 066 2 021 6 701 192 12 849 150 1 060 2002 66 344 3 115 1 011 6 073 312 12 961 16 196 955 2 656 7 049 4 944 53 18 89 127 605 2 036 1 698 10 208 288 1 603 159 1 589 1 141 2 007 2003 66 840 3 096 1 131 7 039 319 11 836 12 194 795 2 522 6 911 5 742 53 15 141 106 571 2 113 1 636 9 234 225 2 109 142 1 860 1 070 1 999 2004 66 965 2 986 1 115 6 325 373 11 684 13 222 776 2 474 6 895 6 245 57 15 142 129 700 2 254 1 611 9 346 139 2 090 134 2 222 1 022 2 137 2005 64 399 2 660 1 025 6 519 308 11 594 12 246 564 2 349 6 686 6 360 52 42 153 111 665 2 148 1 912 7 804 21 2 044 144 2 135 1 059 2 021 Vývoj spotřeby hnědého uhlí v EU v průmyslu v tis t 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko 5 234 32 790 471 22 813 319 1 488 5 661 11 712 7 324 1 417 1 452 2 935 831 15 900 655 2 709 2 057 1 697 1990 112 703 5 303 1 025 24 826 507 18 386 106 378 1 420 4 725 10 464 6 102 108 47 72 1 087 813 2 390 1 435 11 837 1 000 3 693 231 2 355 1 906 1 842 1995 86 261 4 378 1 109 5 009 553 13 708 45 115 1 375 3 022 8 380 5 727 20 13 29 526 618 2 018 1 551 20 456 865 2 357 91 1 898 1 561 1 759 2000 72 481 4 531 862 6 129 415 12 907 41 183 1 115 2 462 7 934 5 318 49 12 18 171 605 1 907 1 681 13 108 741 1 334 147 1 637 1 187 1 714 – 76 – 2001 68 296 4 655 1 119 4 229 362 13 025 73 208 1 230 2 677 7 070 5 628 53 16 14 152 619 1 982 1 569 11 271 329 1 341 141 1 424 1 214 1 726 .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1985 Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 2.

8 2 097 433 158 2 850 35 888 17 292 1 862 1 970 21 412 3 082 57 746 5 751 3 266 275 35 869 2001 6 169 88 6 717 140 1 245 2002 5 435 95 9 413 146 1 146 2003 5 969 143 11 153 138 1 108 2004 5 859 274 12 231 156 1 240 2005 5 765 192 11 207 150 1 059 1990 631 697 31 532 1 814 357 525 25 952 6 515 51 896 16 373 2 334 956 506 121 15 842 2 450 67 584 33 737 4 210 4 766 6 754 830 18 44 407 1995 448 928 27 449 784 192 926 13 599 8 051 57 662 10 776 1 401 172 650 125 13 732 1 299 63 547 39 979 3 917 3 759 8 026 1 074 7 52 758 2000 402 329 26 314 453 167 836 12 426 4 808 63 887 8 524 296 14 136 84 14 033 1 251 59 484 29 022 4 480 3 648 4 860 773 0 60 854 2001 417 036 26 501 507 175 509 12 534 4 357 66 344 8 718 324 0 138 70 13 914 1 208 59 552 33 182 4 133 3 424 5 711 910 0 59 572 2002 425 759 25 924 501 181 923 13 764 2 870 70 468 8 726 148 0 284 100 13 027 1 414 58 210 30 429 4 686 3 404 8 733 1 148 0 51 660 2003 429 061 27 248 470 179 230 15 616 5 290 68 299 7 979 9 0 16 92 13 301 1 154 60 920 33 053 4 830 3 097 7 305 1 152 0 46 168 2004 423 307 26 452 450 182 059 14 551 4 395 70 041 8 147 0 0 26 100 11 242 237 61 198 31 739 4 809 2 952 3 633 1 276 0 43 709 2005 418 262 24 686 467 178 036 14 969 3 956 69 398 7 587 0 0 12 70 9 570 1 61 636 31 074 4 540 2 511 8 737 1 012 0 55 282 2003 22 388 246 923 2 825 46 2 369 51 1 183 13 150 657 2004 22 157 268 683 2 812 40 2 331 64 1 157 16 270 637 2005 20 242 214 600 1 976 67 1 633 55 1 204 39 300 562 Vývoj konečné spotřeby uhlí v EU – domácnosti a služby v tis t 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie 2000 6 273 71 10 971 148 1 489 Vývoj těžby lignitu v EU v tis t 1985 EU 27 Bulharsko Česko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko Litva Maďarsko Rakousko Polsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Chorvatsko Turecko 1995 9 078 77 3 970 83 1 434 1 698 23 751 810 48 317 3 095 222 724 4 273 1990 112 730 801 2 104 21 140 129 37 249 1 938 3 299 129 583 2 676 1995 50 727 495 1 316 6 806 91 6 986 96 2 219 162 420 1 457 2000 25 385 311 758 3 497 43 2 377 75 1 286 121 116 982 – 77 – 2001 24 700 341 486 2 457 49 2 317 57 1 231 114 101 973 2002 24 041 328 836 2 084 34 2 818 65 1 217 66 120 653 .2.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl EU Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 2.7 1985 10 421 2 750 103 1 368 1990 10 645 347 3 475 95 1 193 2.2.

2.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Norsko 2.9 1985 340 46 7 233 74 2 061 12 938 3 576 196 13 415 10 553 50 1990 144 483 1 189 12 4 851 47 1 221 17 838 2 327 451 6 810 78 7 161 387 9 305 14 1995 173 180 373 5 1 572 56 774 20 962 204 166 2 019 91 4 099 36 8 016 7 2000 93 75 145 2 721 50 432 10 690 148 38 719 100 2 606 38 5 757 4 2001 107 102 129 2 766 57 407 11 808 93 4 535 109 2 455 22 3 441 4 2002 24 81 159 2 672 55 331 11 200 161 23 1 125 111 1 876 32 4 672 5 2003 24 80 171 1 662 54 296 10 499 102 16 370 112 1 538 40 5 484 3 2004 12 78 164 1 504 54 266 10 430 231 1 706 114 1 318 23 6 680 3 2005 11 75 181 1 508 54 267 11 109 92 0 245 113 936 26 6 652 1 2002 18302 310 813 1356 2 2016 51 1210 64 90 653 24 30 78 2 558 7 273 8270 111 23 450 55 1856 21 4672 2003 16755 244 902 1369 1 1680 36 1142 10 120 657 24 30 88 1 564 6 231 7689 85 16 291 56 1513 27 5484 2004 15840 216 664 1289 1 1229 47 1117 9 220 637 12 30 82 1 479 7 206 7680 197 1 363 58 1295 17 6680 2005 15245 214 566 1182 0 887 41 1164 16 250 562 11 36 83 1 496 7 204 8326 73 0 164 58 904 25 6052 Vývoj konečné spotřeby uhlí v EU – domácnosti v tis t 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Velká Británie Chorvatsko Turecko 1698 20993 152 19781 3086 144 682 4273 340 42 6298 69 1882 21638 0 196 11736 10553 1990 73056 801 1922 15389 29 19257 1124 3263 110 583 2599 144 270 615 12 4441 47 1159 11534 2247 451 1026 78 5953 322 9305 1995 37074 495 1250 4388 19 4458 94 2206 122 400 1457 173 83 91 5 1311 17 728 15386 156 166 370 38 3661 22 8016 2000 19141 311 744 1821 2 1700 60 1277 68 80 982 93 20 61 2 563 7 382 8047 133 12 204 48 2524 27 5757 – 78 – 2001 19591 341 473 1731 2 1619 43 1221 64 90 973 107 47 59 2 637 7 356 9080 43 4 252 53 2387 14 3441 .

0 47085 11157 784 1996 4625 5948 4707 2470 3855 21854 – 23429 – – – 2614 47967 11821 902 Těžba surová (103 t) 1999 2000 2001 3160 3650 3775 5491 5243 5281 4290 3976 4161 836 2014 1988 3701 4015 4126 38478 18898 19331 47 41 45 19709 20159 20478 13234 17066 16850 – 360 341 21727 22872 23095 – – – 34961 40298 40286 9896 10312 10750 512 453 507 2002 3945 5489 4416 1855 3648 19353 55 19683 16269 382 21812 – 38463 10372 501 2003 3635 4948 3964 1867 3646 18060 37 18089 16498 465 23440 – 40403 10083 470 2004 4236 4898 3567 1883 3728 18312 29 18342 15768 464 22023 – 38255 10081 450 59026 60690 56165 51964 45369 51063 51543 49336 50956 48786 49125 49373 82520 84119 80924 73994 65078 71222 72021 69019 69045 67128 67048 66725 – 79 – .1 UHELNÝ PRŮMYSL ČESKÉ REPUBLIKY Celková těžba nerostů 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Černé uhlí Hnědé uhlí a lignit Ropa Těžený nerost (tis. m3) 8972 10251 11476 9842 9926 10085 10445 10505 12289 12926 13684 15065 (tis. t) 55244 56366 53825 48619 41524 46655 47960 45480 46240 4498 44619 44849 (tis. t) 2257 1769 1056 1027 1182 1172 1169 1125 1322 1257 1349 1578 1997 4018 5917 4877 2421 3754 21283 – 22758 22515 – 23614 2688 46686 10732 747 1998 4064 5682 4855 2368 3585 20599 – 22030 18765 – 22115 557 40880 10432 652 2005 3885 4807 3679 1716 3811 17898 25 17923 15641 469 22241 2006 3841 4777 2438 2514 3770 17340 12 17352 15274 470 22841 38351 10307 467 38585 10329 459 2. m3) 120 150 194 133 341 322 300 294 284 338 340 348 (tis.3. t) 10754 11472 12036 12162 11349 10843 10523 10146 10149 10568 9912 10507 1633 1666 2537 2213 2002 1839 18791 1706 2162 1884 1759 1575 (tis.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl České Republiky 2.2 (tis. m3) 273 251 229 240 227 204 187 175 200 244 221 222 133 136 137 131 134 124 121 Rudy – nerost (tis.0 3351. t) 2764 2768 2941 3014 5183 5557 5543 5261 4234 3862 3882 4018 Stavební kámen Kámen pro HaUKV Štěrkopísky (tis.3. m3) 9341 13045 12754 14637 12034 12779 12081 11504 13086 13659 14144 16184 Písky SKLaSL (tis. t) 17006 16394 16038 15863 14419 14855 15138 14470 13643 13302 13252 14292 (tis. t) 188 176 140 127 129 – kov uranu (tis. t) 675 846 860 653 795 859 809 702 709 850 857 854 Ostatní (tis. kg) 813 826 399 722 611 320 456 465 452 362 Kaolin (tis.0 – 22892. kg) 600 607 600 576 580 – koncentrát (tis. m3) Těžba uhlí Těžební organizace Důl ČSA Důl Darkov Důl Lazy Důl Paskov Důl ČSM Celkem OKR GEMEC Celkem černé uhlí MUS Most Důl Kohinoor SD Chomutov PK Ústí Celkem SHR SU Lignit Hodonín Celkem hnědé uhlí a lignit CELKEM ČR 1995 3786 5745 5103 2696 3955 21884 – 23494 26471.3 2. t) 1710 2100 1801 1682 1697 1819 1745 1540 1621 1659 1728 1754 Vápence Cihlářské suroviny Jíly a bentonity (tis. t) 147 153 159 180 176 204 177 245 315 305 301 267 Zemní plyn (mil.

35 33.30 17.17 14.77 7.68 0.69 0.53 0.50 4.27 9.53 8.3.28 12.65 celkem 4.03 4.81 20.80 12.32 Hnědé uhlí a lignit Severočeský Sokolovský Jihomoravhnědouhelný hnědouhelný ský lignit revír revír 4.03 4.19 17.16 5.19 5.05 3.07 ČR celkem 9.63 0.17 3.55 21.48 0.50 2.39 .57 27.94 6.62 1.55 5.25 0.51 0.67 2.67 ostatní revíry 3.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Těžební organizace Těžba odbytová (103 t) Důl ČSA Důl Darkov Důl Lazy Důl Paskov Důl ČSM Celkem OKR GEMEC Celkem černé uhlí MUS Most Důl Kohinoor SČD Chomutov Celkem SHR SU Lignit Hodonín Celkem hnědé uhlí a lignit CELKEM ČR 1995 3025 4125 3977 1773 2311 15661 – 17006 21767 – 21551 45932 8528 – 1996 3215 4310 3539 1479 2347 15097 – 16394 22195 – 22365 46952 8512 – 1997 2805 4310 3170 1577 2187 14280 – 16038 22472 – 22990 46019 7059 747 1998 3050 4170 3704 1460 2337 14760 33 15863 18741 – 21548 40289 7678 652 1999 2514 4265 3336 1131 2222 13468 25 14419 13232 – 21267 34499 6513 512 2000 2822 4457 3067 1168 2341 13855 38 14855 17035 360 22115 39510 6692 453 2001 2962 4409 3272 1201 2402 14246 38 15138 17192 341 22563 40096 7357 507 2002 3082 4494 3413 1060 2151 14200 34 14470 16603 381 21387 38371 6608 501 2003 3053 4040 3109 1099 2313 13614 29 13643 16498 465 22762 39725 6045 470 2004 3152 4069 2693 987 2371 13272 30 13302 15768 464 21752 37984 6064 450 2005 2861 4105 2864 992 2405 13227 25 13252 15628 469 21902 37999 6153 467 2006 3283 4354 2345 1674 2624 14280 12 14292 15274 470 22539 38283 6107 459 55244 56366 53825 48619 41524 46655 47960 45480 46240 44498 44619 44849 72250 72759 69863 64482 55943 61510 63098 59950 59883 27800 58971 59141 Odbytová těžba uhlí v ČR podle dolů v tis.08 4.17 10.3 Historický vývoj těžby uhlí od roku 1876 na území ČR (Odbytová těžba uváděná v milionech tun) Černé uhlí 1876 1880 1890 1900 1910 Ostravskokarvinský revír 1.22 – 80 – celkem 4.t Lignit Hodonín SU 80 000 SČD Chomutov 70 000 Důl Kohinoor 60 000 MUS Most 50 000 GEMEC 40 000 Důl ČSM 30 000 Důl Paskov 20 000 Důl Lazy Důl Darkov 10 000 Důl ČSA 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 0 2.49 11.

65 11.50 6.138 14.096 7.08 14.63 8.51 63.83 6.24 55.90 46.107 0.24 56.51 0.36 20.06 0.27 16.80 14.84 17.52 19.82 48.70 0.30 17.93 12.95 8.25 72.19 19.64 1.21 104.78 46.480 46.43 10.34 1.13 54.270 0.11 81.55 1.86 14.045 0.98 4.76 13.283 6.34 3.50 51.252 14.22 3.26 0.467 38.141 .09 2.87 23.69 20.45 40.51 39.42 14.507 38.42 51.470 13.70 11.28 97.59 21.20 28.54 3.65 47.498 44.00 0.81 58.614 13.60 1.11 1.72 20.78 3.93 8.098 59.85 15.79 17.63 73.272 13.246 14.81 14.45 1.29 7.800 57.450 37.725 6.53 4.68 0.227 14.66 15.00 16.35 2.470 37.950 59.984 6.39 16.48 55.26 44.54 64.280 – 81 – ČR celkem 31.012 celkem 11.25 14. t 140 Sokolovský hnědouhelný revír Jihomoravský lignit 120 100 60 Severočeský hnědouhelný revír ostatní revíry 40 Ostravsko-karvinský revír 80 20 0 18 76 19 00 19 30 19 60 19 90 19 93 19 96 19 99 20 02 20 05 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ostravskokarvinský revír 7.34 56.20 1.38 18.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl České Republiky Černé uhlí ostatní revíry 4.30 1.200 13.74 18.55 32.47 13.78 5.10 14.999 6.36 72.41 83.95 42.42 15.51 2.78 17.51 0.883 57.02 7.030 0.064 0.501 39.10 0.871 59.53 0.85 14.20 23.49 17.26 69.37 53.70 66.94 15.15 4.69 0.50 26.11 89.31 117.960 45.67 16.52 19.69 4.459 celkem 19.94 61.371 6.61 0.608 0.025 0.20 16.86 81.892 0.643 13.59 10.04 15.48 63.75 40.11 1.302 13.55 92.89 1.70 20.87 19.26 46.029 0.153 0.62 41.51 0.849 Vývoj těžby uhlí v ČR v mil.81 76.85 1.93 60.240 44.40 28.52 39.80 0.169 44.47 26.86 24.25 13.73 72.95 1.86 64.52 46.292 Hnědé uhlí a lignit Severočeský Sokolovský Jihomoravhnědouhelný hnědouhelný ský lignit revír revír 14.41 1.08 74.357 0.88 1.51 6.65 34.61 54.91 45.

56 29.81 11.50 1.05 11.60 Síra St d (%) 0.51 24.59 0.70 Popelnatost Ad (%) 7.63 20.00 22.3 Jakost uhlí v roce 2003 Těžební organizace ČMD OKD Ostrava MUS Most KOHINOOR SD (Tušimice) (Bílina) SU Sokolov LIGNIT Hodonín Druh UVPK ČUE UVPK ČUE UVPK = uhlí vhodné pro koksování.58 46.79 27.60 0.60 Vlhkost Wir (%) 10. ČUE = černé uhlí energetické – 82 – .30 17.00 33.3.60 28.60 1.11 Síra St d (%) 0.80 8.60 30.80 13.40 15.20 15.50 34.00 17.63 0.20 33.59 0.1 Jakost uhlí Jakost uhlí v roce 2001 Těžební organizace ČMD ČSM KD celkem OKD Ostrava celkem MUS Most KOHINOOR SD Chomutov (Tušimice) (Bílina) SU Sokolov LIGNIT Hodonín Druh Výhřevnost Qir (MJ/kg) Vlhkost Wir (%) Popelnatost Ad (%) Síra St d (%) UVPK ČUE 28.45 0.51 1.42 30.50 1.40 8.4.62 10.14 24.07 21.51 1.17 25.37 12.51 37.30 14.76 13.56 0.36 9.02 33.56 1.2 Jakost uhlí v roce 2002 Těžební organizace ČMD ČSM KD OKD Ostrava Druh UVPK ČUE ČUE UVPK ČUE MUS Most KOHINOOR SD Chomutov (Tušimice) (Bílina) SU Sokolov LIGNIT Hodonín 2.17 21.00 1.42 8.30 27.20 15.93 1.20 8.50 33.54 7.96 24.77 0.3.4 2.70 16.30 12.15 13.40 9.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2.84 13.16 14.06 18.64 23.20 17.91 18.77 18.62 20.44 9.47 24.53 7.23 27.10 7.25 1.94 Vlhkost Wir (%) 10.55 0.74 20.3.19 27.56 28.60 27.33 37.30 0.60 33.16 9.78 Výhřevnost Qir (MJ/kg) 28.44 0.63 0.99 7.70 0.12 37.25 14.63 0.60 1.40 11.56 21.47 0.70 32.4.3.65 21.70 21.48 0. ČUE = černé uhlí energetické 2.42 8.00 27.27 Popelnatost Ad (%) 7.58 9.99 20.47 0.54 0.38 23.62 46.39 UVPK ČUE 28.35 46.78 UVPK = uhlí vhodné pro koksování.50 27.70 33.78 Výhřevnost Qir (MJ/kg) 28.10 6.30 0.4.51 27.90 33.70 7.40 19.59 0.

23 20.91 46.97 0.90 11.00 33.20 13.00 25.16 15.96 20.96 0.60 Síra St d (%) 0.24 30.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl České Republiky 2.4.53 1.70 33.43 0.50 7.4 Jakost uhlí v roce 2004 Těžební organizace ČMD OKD Ostrava Druh UVPK ČUE UVPK ČUE MUS Most KOHINOOR SD (Tušimice) (Bílina) SU LIGNIT Hodonín 2.14 14.40 11.85 21.54 0.00 33.4.90 27.66 0.52 0.53 0.95 1.20 25.03 46.00 Síra St d (%) 0.10 19.5 Vlhkost Wir (%) 10.49 0.60 Jakost uhlí v roce 2006 Těžební organizace OKD MUS Most KOHINOOR SD (Tušimice) (Bílina) SU Sokolov LIGNIT Hodonín Druh UVPK ČUE uhlí briketa UVPK = uhlí vhodné pro koksování.82 37.91 13.59 0.37 1.49 26.80 19.27 19. ČUE = černé uhlí energetické – 83 – .46 23.20 14.96 9.86 13.10 15.52 1.43 0.38 1.90 33.68 33.93 23.00 Popelnatost Ad (%) 6.33 30.70 Jakost uhlí v roce 2005 Těžební organizace Druh UVPK ČUE OKD MUS Most KOHINOOR SD (Tušimice) (Bílina) SU Sokolov uhlí briketa LIGNIT Hodonín 2.3.50 27.20 33.3.16 19.00 13.10 29.60 9.68 33.88 11.26 15.60 8.13 14.50 27.00 33.49 0.70 Popelnatost Ad (%) 7.58 24.42 0.52 29.85 8.30 31.6 Výhřevnost Qir (MJ/kg) 28.44 23.00 Vlhkost Wir (%) 9.00 13.96 37.60 19.50 33.3.78 Výhřevnost Qir (MJ/kg) 29.61 20.12 20.56 0.40 11.90 9.90 18.87 37.45 26.60 Vlhkost Wir (%) 9.58 0.15 20.60 8.25 26.60 0.50 24.78 Výhřevnost Qir (MJ/kg) 29.06 47.45 0.74 24.69 0.20 7.50 0.70 0.60 1.47 8.78 11.83 13.60 6.20 25.70 Popelnatost Ad (%) 7.60 8.4.60 Síra St d (%) 0.

4 – 84 – 2004 1688 2005 1555.7 230.6 266.9 228.2 2003 114.0 151.4 277.0 1996 143.9 299.0 221.0 199.3.8 0.3.4 177.0 0.0 – 1.3 Těžba 2006 2180.0 152.9 176.2 245.6 2.6 177.4 82.3 147.8 2.6 – – – 7.9 115.4 2.5 114.8 4.5 Těžař 176.3 Podzemní uskladnění zemního plynu Vtlačeno 2004 RWE Transgas 1209.4 301.9 9.7 3.7 96.0 187.4 174.1 315.0 199.5 Těžba ropy a zemního plynu Těžař MND Hodonín UNIGEO ČNS CELKEM 1990 1995 1996 1997 1998 Těžba ropy (tis.0 Těžba zemního plynu (mil m3) 1998 1999 2000 2001 2002 124.8 159.6 127.1 0.5 222.6 1880.7 2005 1824.7 240.2 14.5 303.3 1.5 305.9 110.2 50.3 2006 113.1 1995 147.4 204.5 1.0 – 3.4 – 2.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2.9 Stav zásob 2006 1664.8 0.9 244.6 – 2.7 61.3 315.6 204.3 273.0 98.3 146.8 DPB Paskov DP Stonava MND UNIGEO ČNS CELKEM 2004 113.7 – 3. t) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 50.6 200.3 2005 117.1 204.9 256.1 245.2 71.0 250.9 1990 127.2 1997 125.3 .8 159.0 94.

Uhelný průmysl – Uhelný průmysl Evropských zemí 2. Pusztavám VI.ee Internet: www.4. Telefax: (+36 34) 360-882 Hnědouhelné doly: Bokod II. Avenue Albert 1er. Balinka I.3 2003 1739 0 5840 2004 1600 3197 Maďarsko Bakonyi Erömü Rt. Poštovní adresa 134 Telefon: (+36 88) 211-355/24-28. t/rok. Telefax: (+36 37) 328-036 Hnědouhelné povrchové doly: Visonta I.. (povrchový).ep. Poštovní adresa 21 Telefon: (+36 37) 328-001. Telefax: (+33) 147 513 721 Internet: www. (Bergwerk Mány I/a). Külterület. Mátrai Erömü Rt.. Telefax: (+372 33) 64 803 E-mail: ep@ep. – 85 – . Vértesi Erömü Rt. Erömü út 11. 100 % Dobývání naftonosných břidlic.P.1 UHELNÝ PRŮMYSL EVROPSKÝCH ZEMÍ Estonsko AS Eesti Pölevkivi (Estonian Oil Shale Ltd.4 2. t. Jaama tn 10 Telefon: (+372 33) 64 801.2 Francie Charbonnages de France (CdF) F-92503 Rueil-Malmaison. 2. Poštovní schránka: 23 Telefon: (+36 34) 316-444.4.) EST-41533 Jőhvi. H-8401 Ajka. těžba 14 mil. (hlubinný Márkushegy). 220 Telefon: (+33) 147 523 500. Mány III. H-3272 Visonta. Gyártelep. 100 Poštovní adresa: B.. Lignit: Bükkábrány I.). charbonnagesdefrance. zásoby 511 mil.ee Představenstvo: Lembit Kaljuvee – předseda • Enn Loko • Jaano Uibo • Erik Välli • Donald Paidre • Aivo Viirlaid • Rein Karl • Aleksandr Borovkov • Aleksandr Smirnov • Aleksandr Tulchinsky Akcionář: AS Eesti Energia (Estonian Energy Ltd. Telefax: (+36 88) 211-991 Hnědouhelné doly: Ajka II.fr Vedení společnosti: Daniel Cadoux – generální ředitel • Alain Rollet • Michel Claudel • Roger Cosquer • Gérard-Philippe Ranmson • Francis Mahou • Claude Trink • Jean-Franxois Myeur Výroba Hlubinná těžba 1000 t Povrchová těžba 1000 t Počet pracovníků 2.4. H-2841 Oroszlány.

OBA Saarbrücken – 86 – . Telefax: (06897) 652-16 Jednatel: Dipl. 100 %. rer. Provinzialstrasse 1 Telefon:( 0681405 00)Telefax (0681) 4056003 BA Saarbrücken. Peter Schörner • Friedhelm Vogt • Ulrich Weber Představenstvo: Dipl.-Ing.4 Německo Černé uhlí Bergwerksgesellschaft Merchweiler mbH 66287 Quierschied. oec. Bergwerk Auguste Victoria/Blumenthal 45772 Marl. Werner Müller. IG Bergbau.. RAG Aktiengesellschaft – předseda • Wilfried Woller. €. Essen. Wilhelm Schäffer • Dr.-Ing. Haniel/Prosper IV/V (02041) 59-0 Bergwerk Saar 66806 Ensdorf. Chemie. Jürgen Eikhoff • Dipl. Obchodní společník: RAG Aktiengesellschaft (RAG).de Dozorčí rada: Dr. Peter Schrimpf Základní kapitál: 26 mil. Shamrockring 1 Poštovní adresa: 44620 Herne Telefon: (02323) 15-0. Fernewaldstraße Poštovní adresa: 44620 Herne Telefon: Prosper II (02041) 14-1. Hans-Ulrich Lindenberg • Klaus Meiser • Wolfgang Pantförder • Joachim Poß • Jochem Rinne Adolf Sauerland • Dr.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2. Zum Bergwerk Poštovní adresa: 44620 Herne Telefon: (02381) 468-1 Bergwerk Prosper-Haniel 46242 Bottrop. Heusweilerstraße Telefon: (06897) 610-45.de Internet: www. Telefax: (02323) 15-2020 E-mail: post@deutsche-steinkohle.-Ing. Egonstraße 4 Poštovní adresa: 44620 Herne Telefon: (0209) 602-0 Bergwerk Ost 59077 Hamm (Heringen). Bernd Tönjes – předseda • Dipl. Frank Elsner Těžba černého uhlí: 132000 tmp/rok Počet pracovníků: 95 Deutsche Steinkohle AG 44623 Herne.-Ing.deutsche-steinkohle. Carl-Duisberg-Straße Poštovní adresa: 44620 Herne Telefon: (02365) 40-0 Bergwerk Lippe 45896 Gelsenkirchen. Energie – místopředseda • Frank Baranowski Celopodniková rada DSK: Andreas Botsch • Rudolf Brieskorn • Dierk Brunebarbe • Dietmar Geuskens • Kurt Hay • Lothar Hegemann • Michael Hörning • Pierre Lederer • Dr.4.

Essen.5 mil. t/rok Směnový výkon ks/prac/den Výroba elektřiny MWh Počet pracovníků 2004 7558 1. Edgar Prochnow – Greifswald • Dipl. Josef Fischer – Bonn • Erich G. Bernd Tönjes – Deutsche Steinkohle AG. Herne. Dr. Uwe Köhler. Joachim Strunk • Dr.-Ing.-Wilhelm-Roelen-Straße 129 Poštovní adresa: 44620 Herne Telefon: (0203) 484-0.-Ing. místopředseda • Peter Schrimpg – Deutsche Steinkohle AG.913 7436 222927 2595 .-oec. předseda • Fritz Kollorz. Telefax: (0561) 301-1702 Jednatelé: Dr. BA Moers Betriebsdirektion Kokerei Prosper 46238 Bottrop. Rainer Platzek – Deutsche Steinkohle AG. t/rok) Zaměstnanci 2004 5635 482 2005 5608 465 DSK Anthrazit Ibbenbüren GmbH 49477 Ibbenbüren. Chemie.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl Evropských zemí Bergwerk Walsum 47179 Duisburg. BA Gelsenkirchen Management: Dr. BA Moers. Dieter Henning – Düren • Dr. Ulrich Hartmann – RWE Power AG. Paul Corcoran Obchodní společník: Wintershall AG – 87 – 2005 7593 1. Bergwerk West 47475 Kamp-Lintfort. Ibbenbüren • Staatssekretär Dr. Základní kapitál: 20. €. MdL – DSK Anthrazit Ibbenbüren GmbH. d. Bergf. Prosperstraße 350 Telefon: (02041) 14-0. Heinz Opdenwinkel • Jörg Buhren-Ortmann Výroba Koksárenské zařízení (mil. Friedrich Heinrich Allee 63 Poštovní adresa: 44620 Herne Telefon: (02842) 57-1.912 7409 232279 2648 Gewerkschaft Röchling GmbH 34119 Kassel. MdL – IG Bergbau. Herne. Energie. Wilhelm Baumgärtel • Jürgen Kohl. MdB – Berlin • Dr.-Ing. Telefax: (05451) 51-3200 Dozorčí rada: Dipl.. Výroba Těžba černého uhlí t/den Těžba černého uhlí mil. Fritz. Poštovní schránka 1464 Telefon: (05451) 51-0. Osnabrücker Straße 112 Poštovní adresa: 49464 Ibbenbüren. Herne • Burkhard Bruns – DSK Anthrazit Ibbenbüren GmbH. Jednatelé: Ass. Hannover.Ing. Obchodní společník: RAG Aktiengesellschaft. Essen • Jürgen Knibutat. Ibbenbüren • Dipl. Friedrich-Ebert-Straße 160 Telefon: (0561) 301-0.

39. Karlheinz Jansen Základní kapitál: 512000 € Obchodní společník: EBV Aktiengesellschaft.713 2. Werner Müller – předseda • Professor Dr.de Jednatelé: Dipl. 100 % • RAG Immobilien Aktiengesellschaft. KfW-Bankengruppe Professor h. 50. t Produkce briket t Koksárenský plyn mil.ON RAG-Beteiligungsgesselschaft mbH. Základní kapitál: 273. Energie.und Extrazitfabriken GmbH 41836 Hückelhoven. Leo Nelles – 88 – . Arcelor. Deutscher Bundestag • Michael Wurth. Manfred Krüper – E. (CHN) • Dr.-Ing. Bergwerk Saar • Berthold A. Telefax: (02433) 900-277 Internet: www.brikettfabrik. m3 Počet pracovníků 2003 12. Essen.062 101934 973.3 mil.681 2. Bonekamp – RWE Aktiengesellschaft • Klaus Brandner – SPD Budestagsfraktion • Dr.9 % • Société Nouvelle Sidéchar. 100 % • RAG BILDUNG GmbH. Klaus Strany – RWE Aktiengesellschaft • Gerald Weiß. Bernd Tönjes • Ulrich Weber. Chemie. Essen. Saarbrücken. Schulz – ThyssenKrupp AG. Telefax: (0201) 177-3475 Internet: www. 100 (100 % RWE AG) 8. Energie. RAG Aktiengesellschaft nepřímo přes dceřiné společnosti 35 %). 100 % • Degussa AG. Essen. Poštovní schránka 251124 Telefon: (0203) 999-01. 65 %. Bernotat – E.1 % • RAG INFORMATIK GmbH. 100 % • RAG Versicherungs-Dienst GmbH.9 77675 2004 18. €. Wulf H.-Ing.2 % • RWE AG 21. 100 % Produkce: extrazit: brikety: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH 47259 Duisburg.7 9 25. € Počet dolů Těžba černého uhlí mil.c. Norbert Lammert – Deutscher Bundestag • Ingrid Matthäus – Maier. Ehinger Straße 200 Poštovní adresa: 47251 Duisburg. Essen. 100 % SJ Brikett. Herne. Essen. t Produkce koksu mil.ON AG • Ralf Giesen – Industriegewerkschaft Bergbau. Essen.de Dozorčí rada: Dr.6 % • Verwaltungsgesellschaft RAGBeteiligung mbH (z toho Arbed S. 10 % Skupina RAG Výroba Tržby mld.684 2. 100 % • RÜTGERS AG. místopředseda • Jan Zilius – Mitglied des Vorstandes der RWE AG • Martin Becker. předseda • Hubertus Schmoldt – Industriegewerkschaft Bergbau.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA RAG Aktiengesellschaft 45128 Essen. 1. Rellinghauser Straße 1-11 Poštovní adresa: 45117 Essen. Poštovní schránka 103262 Telefon: (0201) 177-01. Chemie. Akcionáři: E. Ekkehard • D.047 91625 972. Ulrich Midelmann – ThyssenKrupp Ag • Elvira Rohde – Betriebsrad der RAG-Holding • Dr. 100 % • RAG Coal International AG. Telefax: (0203) 999-4411 Vedení podniku: Dr.4 103960 2005 9 24. 100 % • RAG Beteiligungs-GmbH. Utz-Hellmuth Felcht • Dr. místopředseda • Ludwig Ladzinski • Fritz Kollorz – Industriegewerkschaft Bergbau.3 % • ThyssenKrupp AG. 100 % • STEAG AG.037 114217 953. • Professor Dr. 20.OPN AG • Dr. Essen. 100 % • RAG Saarberg AG.9 10 25. místopředseda. Energie • Dietmar Hexel – DGB • Wolfgang Junge – Bergwerk Ost • Dr. Sophiastraße 30 Telefon: (02433) 900-0.ON AG. Představenstvo: Dr. Hans Michael Gaul – E. Gerhard Münch • Dipl. Essen.A. Chemie.-Ing. Peter Schörner • Dipl.rag.3 98005 Obchodní podíly: Deutsche Steinkohle AG.

-Ing. Telefax: (05341) 21-2727 Kokerei Salzgitter 38223 Salzgitter Telefon: (05341) 21-01.thyssenkrupp-stahl. Kokerei Schwelgern KG (Carbonaria).500 11764 42877 655273 157 2005 1.48303 Jednatel: Dipl.480 11249 41771 647058 158 ThyssenKrupp Stahl Aktiengesellschaft 47166 Duisburg. Telefax: (0203) 52-25102 Internet: www. 50 % Výroba Koks mil.100 28668 9588 597176 156 2005 1. Peter Liszio • Dipl.097 27864 9804 598985 172 2004 1.510 12329 40389 677785 158 Salzgitter AG 38223 Salzgitter Telefon: (05341) 21-01. Poštovní schránka 1880 Telefon: (06831) 47-3159.48300. Paul Belche Obchodní společník: AG der Dillinger Hüttenwerke.138 29492 9230 59059 156 2004 1. Hans-Günter Herfurth Jednatelé: Dipl. Georg Löw Vlastník: Carbonaria Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. t Surový dehet t Surový benzol t Koksárenský plyn 1000 m3 Počet pracovníků 2003 1. Telefax: (05341) 21-3116 Vedení závodu: Siegfried Brauner Výroba Koks mil. Telefax: (0203) 52.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl Evropských zemí Koksovna Huckingen Výroba Koks mil. Telefax: (06831) 47-3080 Předseda dozorčí rady: Dipl. Hans-Günter Herfurth • Dr.com KBS Kokereibetriebsges. 100 % Počet pracovníků: 316 ZKS – Zentralkokerei Saar GmbH 66751 Dillingen. t Surový benzol t Surový dehet t Koksárenský plyn 1000 m3 Počet pracovníků 2003 1.990 11308 47887 1860 473864 148 . t Surový benzol t Surový dehet t Síra t Plyn (4300 kcal) 1000 m3 Počet pracovníků 2003 1. Alsumer Steig 100 Telefon: (0203) 52. 50 % • Saarstahl AG.-Ing.082 121120 50871 1712 493701 181 2004 1.031 12548 48150 1865 461320 181 – 89 – 2005 0. Schwelgern GmbH 47166 Duisburg.-Kfm. Kaiser-Wilhelm-Straße 100 Poštovní adresa: 47161 Duisburg Telefon: (0203) 52-1.-Ing.

ON Kraftwerke GmbH.2 2556 665 Obchodní podíly: BKB Stapelfeld GmbH.de Dozorčí rada: Carsten Stäblei – předseda • Jörg Liebermann – Räbke.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Hnědé uhlí BKB Aktiengesellschaft 38350 Helmstedt. Luge • Andreas Schneider – Schöningen • Manfred Peters – Hannover • Dr.2 2. t 0 0 Skrývka mil. Salzgitter. Helmut-Jürgen Ueberschaar Výroba 2003 2004 2005 16. Hamburg 20 % • Interargem-Entsorgungs-Gesellschft mbH. 50 % • MVB Borsigstrasse. Ing.4 2659 895 2005 14.36 2. 100 % Výroba Skrývka mil.19 Tagebau Helmstedt Skrývka mil. Henrich Wilckens – předseda • Veronika Keller-Lauscher • Dr. Rolf Martin Schmitz – Hannover. 51 % • Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH. 2 místopředseda • Fred Gronde • Jörg Rüdiger – Hannover • Dr.21 2.1 2823 895 2004 16.70 2. Erich Schmitz • Hans-Jürgen Uhl • Manfred Warda Představenstvo: Dr. Roland Scharf. 98 % • BKB Hannover GmbH. niedersächsischer Braunkohlenwerke mbH.de Internet: www. Helmstedt.38 14. Stapelfeld. t 13. Hannover. 100 % • Müllheizkraftwerk Göppingen GmbH. m3 Uhlí mil. Helmstedt. místopředseda • Dr. Telefax: (05351) 18-2522 E-mail: dialog@bkb. 100 % • Terrakomp GmbH. Magdeburg 51 % • Entsorgungszentrum Salzgitter GmbH. Poštovní schránka 1260 Telefon: (05351) 18-0. Helmstedt. Základní kapitál: 77 mil.3 2.bkb. 1. m3 Uhlí mil. Schöninger Straße 2-3 Poštovní adresa: 38332 Helmstedt.7 2. 85 % • Norddeutsche Gesellschaft zur Ablagerung von Mineralstoffen mbH.07 Tagebau Schöningen – 90 – . € Akcionář: E. 100 % • Wohnungsbauges. 50 % • Energos Deutschland GmbH. Herford. jur. t Výroba elektřiny GWh Počet pracovníků 2003 13. Göppingen. Helmstedt. 11 % Tagebaubetrieb 38350 Helmstedt Telefon: (05351) 18-0 Vedení: Dipl.-Berging. m3 Těžba hnědého uhlí mil. Hannover.

Wiesenstraße 20 Telefon: (03441) 684-0. De Marcu – předseda • Heinz Junge • Heiner Krieg Základní kapitál: 30.40 Tagebau Vereinigtes Schlee A 31386 35572 11678 11049 2.2005) Obchodní podíly: Fernwärme GmbH Hohenmölsen-Webau. předseda • Professor Dr. 50 % • Ingenieurbüro für Grundwasser GmbH. Franz-Josef Wodopia – Hannover. Bernhard Worms Jednatelé: Bruce P.mibrag.lmbv.90 . Heinrich Bonnenberg – Berlin.53 2. h. E.de Dozorčí rada: Dr. Mahmut Kuyumcu – předseda • Friedo Ulpts Počet pracovníků: 212 Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH 06727 Theißen.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl Evropských zemí BKB. Telefax: (03573¨) 844612 Internet: www. Wilhelm Beermann – Essen.de Dozorčí rada: Dr. 10178 Berlin.7 mil. Henry • George H. Chi. Boise – US • Frank Frenzel • Robert M.32 35601 10224 2. 50 % Bereich Bergbau Výroba 2003 2004 2005 Tagebau Profen Skrývka 1000 m3 Uhlí 1000 t Skrývka/uhlí m3/t Skrývka 1000 m3 Uhlí 1000 t Skrývka/uhlí m3/t 32742 32919 9798 8697 2. Manfred G. 25 % • MUEG Mitteldeutsche Umwelt. € Počet pracovníků: 2165 (stav k 31. Juetten • Dr. Telefax: (03441) 684-0 Internet: www.-Ing.96 3. Raschke • Walter Christian Steinbach • Roswitha Uhlemann • Dr. místopředseda • Uwe Bruchmüller • Steven Y.-Ing.und Entsorgung GmbH. 49 % • Gröbener Logistik GmbH.12.16 – 91 – 17294 8350 2. Karl-Liebknecht-Straße 33 Telefon: (030 03573) 840. Knappenstrasse 1. místopředseda Jednatelé: Dr. Kraftwerke 38372 Büddenstedt Telefon: (05351) 18-0 Vedení: Dipl. Helmut Wensing Výroba 2003 2004 2005 2792 2372 191 184 Kraftwerk Offleben Výroba elektřiny GWh 0 Výroba elektřiny GWh 2975 Kraftwerk Buschhaus TVR Buschhaus Výroba elektřiny GWh 181 Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) 01968 Senftenberg. předseda • Hartmut Löschner – Hannover.

romonta. Telefax: (0201)12-24313 Výroba Výroba elektřiny TWh Těžba hnědého uhlí mil.4 0.de Jednatelé: Dipl.2 0. Telefax: (02271) 751-1414 – 92 – 2005 76.7 97.8 0.2 303 . Sparte Tagebaue 50129 Bergheim (Niederaußem).3 0.com 45128 Essen.9 0. Telefax: (02271) 70-3091 II. Telefon: (0201)12-01.de Internet: www. Sparte Braunkohlenkraftwerke 50129 Bergheim (Niederaußem). Günter Stieberitz • Dipl.5 463. Werkstraße Poštovní adresa: 50416 Köln Telefon: (02271) 70-0. Gottfried-Christoph Wild RWE Power Aktiengesellschaft 50935 Köln (Lindenthal). Chausseestraße 1 Telefon: (034601) 400.2 1. Auenheimer Straße Telefon: (02271) 751-0.3 454.-Kfm.2 352 2004 78.2 318 I.3 454.5 2. Telefax: (0221) 480-1351 Internet: www. t Skrývka mil.s Huyssenallee 2 Poštovní adresa: 45117 Essen.0 100. Telefax: (034601) 22215 E-mail: info@romonta.0 0.und Brikettfabrik/KW Deuben 73 0 186 204 531 537 Kraftwerk Wählitz 240 274 112 102 560 177 0 172 560 265 96 ROMONTA GmbH Amsdorf 06317 Amsdorf. Stüttgenweg 2 Poštovní adresa: 50416 Köln Telefon: (0221) 480-0.0 97.4 0.-Ing.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Bereich Veredlung Výroba 2003 2004 2005 Kraftwerk Mumsdorf Výroba elektřiny GWh Prodej tepla GWh Brikety 1000 t Uhelný prach 1000 t Výroba elektřiny GWh Výroba elektřiny GWh Prodej tepla GWh 588 580 200 192 Staub.2 2. t Brikety mil.0 0. t Rekultivace ha 2003 75. t Hnědouhelný koks mil.5 2. t Uhlí pro fluidní kotle mil.rwe. m3 Hnědouhelný prach mil.

3 2004 38. Telefax: (02233) 947-71003 Výroba Hnědouhelný prach 1000 t 2003 583 – 93 – .Uhelný průmysl – Uhelný průmysl Evropských zemí Tagebau Garzweiler 41517 Grevenbroich (Frimmersdorf). Telefax: (02181) 237-1471 Výroba Těžba hnědého uhlí mil. t Skrývka mil. Telefax: (02234) 109-1490 Výroba Hnědouhelný prach 1000 t Hnědouhelné brikety 1000 t 2003 694 813 Veredlungsbetrieb Ville/Berrenrath 50354 Hürth (Berrenrath). Auenheimer Straße Telefon: (02271) 751-0.5 240. Telefax: (02403) 994-1485 Výroba Těžba hnědého uhlí mil.4 2004 40.1 258. Erftstraße 111 Telefon: (02181) 237-0.1 2004 21.0 2005 39. Ludwigstraße Telefon: (02234) 109-0. Ludwigstrasse. 50416 Köln Veredlungsbetrieb Fortuna-Nord 50129 Bergheim (Niederaußem).7 121. Sparte Veredlung 50226 Frechen. t Skrývka mil. t Skrývka mil.9 Tagebau Inden 52249 Eschweiler (Weisweiler). m3 2003 39.0 III.9 139.9 2005 22. Villenstraße Telefon: (02233) 947-0. Telefax: (02428) 950-1466 Výroba Těžba hnědého uhlí mil.0 2004 808 396 187 2005 780 408 173 2004 787 892 2005 779 966 2004 649 2005 678 Tagebau Hambach 52382 Niederzier (Oberzier) Telefon: (02428) 950-0. m3 2003 36.9 85.5 75.5 78.3 135. m3 2003 20.2 238.6 2005 35. Dürwißer Straße Telefon: (02403) 994-0. Telefax: (02271) 751-1362 Výroba Hnědouhelný prach 1000 t Uhlí pro fluidní kotle 1000 t Hnědouhelný koks 1000 t 2003 706 327 165 Veredlungsbetrieb Frechen 50226 Frechen.

8:1 123.3 233. Kurt Häge • Ralf Hermwapelhorst • Christian Hülsmeier • Klaus-Dieter Licht • Dr.2:1 Skrývka mil.de Internet: www.8 21.8 4.5:1 Tagebau Jänschwalde Skrývka mil.4 526. m3 2003 379. m3 Čerpání vody mil. 100 % Výroba Skrývka mil. 6.7:1 154.-Ing.7:1 Skrývka mil.7 2005 417.und Speditionsgesellschaft Schwarze Pumpe mbH.4 14. Senftenberg.3 392. Cottbus. m3 Těžba hnědého uhlí mil.5 4.7 7.de Dozorčí rada: Dr.2:1 138.3 29834. 100 % • TSS – Transport.8 7.und Bautechnik mbH (GMB).5 16.vattenfall.4 4516.7 19.4 57.2:1 17. Hartmuth Weiss Základní kapitál: 138 mil.7 17.5 527. t Hnědouhelné brikety 1000 t Hnědouhelný prach 1000 t Uhlí pro fluidní kotle 1000 t Pitná voda mil.4 581 457 233 4669 27226 394. místopředseda • Dr. m3 Užitková voda mil. m3 Uhlí 1000 t Skrývka/uhlí m3/t 139.9 6.4 6. Burkhard Dreher • Steffen Erbe • Mats Fagerlund • Wolfgang Flesch.5 7. Berlin.7 14.und Vertriebsgesellschaft mbH.6 4.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Vattenfall Europe Mining AG 03050.0 6. Hans-Jürgen Meyer • Reinhard Schultz • Christa Stephan • Jürgen Stotz • Frank Uhliň Představenstvo: Dipl.3 59.9:1 Tagebau Cottbus-Nord Tagebau Welzow-Süd Tagebau Nochten – 94 – . m3 Uhlí 1000 t Skrývka/uhlí m3/t 116. An der Heide Telefon: (03564) 6-0. Telefax: (0355) 2887-2424 E-mail: erzeugung@vattenfall.1 5. • Helmut Franz • Alfredd Geissler • Dr. předseda • Ulrich Freese – Spremberg. m3 Uhlí 1000 t Skrývka/uhlí m3/t 98.4:1 24.2:1 Skrývka mil. 100 % • Gesellschaft für Montan.5 8.0 544. Rolf Linkohr • Joachim Lubitz • Hanjo Lucassen • Peter Michalzik • Dr.9 59. Telefax: (03564) 6-92675 Výroba 2003 2004 2005 113. Klaus Rauscher – München.6 19.0:1 159 20. Schwarze Pumpe.7 3. € akcionář: Vattenfall Europe AG. Senftenberg.4 7.0 493 252 4845 29894 392 Obchodní podíly: SSE – Steine und Erden – Gewinnungs.9 2004 435. Schwarze Pumpe • 100 %.9 6.5 14.58 % Betrieb Tagebaue: 03139 Spremberg-Schwarze Pumpe. m3 Uhlí 1000 t Skrývka/uhlí m3/t 24. Vom-Stein –Straße 39 Telefon: (0355) 2887-0.7:1 121. Reinhardt Hassa • mluvčí Klaus Aha • Dr. 40 % • SSB Abfallerzeuger GbR. Lausitzer Analytik GmbH – Laboratorium für Umwelt und Brennstoffe (LAG mbH).7 7.

15 % 2. Armii Krajowej 56 Telefon: (+48 32) 4763311 E-mail: jsw@jsw.waitzvoneschen.pl Internet: www.-Ing.snsk. 2.5 527.no Ředitelé: Bård Mikkelsen – prezident • Lisbeth Alnæs • Ole F. Włodzimierz Herezniak Těžba: 53667 t/den.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl Evropských zemí Veredlung Bergbauprodukte/Vertrieb 03139 Spremberg-Schwarze Pumpe.3 233. Telefax: (+47) 79021841 Internet: www. Hans Sigismund Freiherr Waitz von Eschen • Dr. 13. Telefax: (0561) 7079844 E-mail: info@waitzvoneschen.4.0 mil. v podzemí 2800 Jastrzebska Spólka Weglowa S.-Ing. PL-44-330 Jastrzebie Zdrój. Telefax: (03564) 6-92058 Vedení: Gerd Sieling • Helga Schulze Výroba Hnědouhelné brikety 1000 t Hnědouhelný prach 1000 t Uhlí pro fluidní kotle 1000 t Pitná voda 1000 m3 Užitková voda 1000 m3 2003 581 457 233 4669 27226 2004 544. 100 % • Svea Tankerslegg AS. 32 % • Store Norske Gull AS 100 % • Lompensenteret AS. t/rok Počet pracovníků: 19423.4 4516 29834. Hienn • Anita Johansen • Henning Kløften • Esther Kostøl • Bjørn Helge Nygård • Lise Chatwin Olsen.de Internet: www. v podzemí 16000 – 95 – .A. Bogumił Śliwczyński Těžba: 9600 t/den. Telefax: (+47) 79021841 Generální ředitel: Robert Hermansen Těžba: 3.jsw. 50 % Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS N-9175 Sveagruva Telefon: (+47) 79025200. KWK Borynia PL-44-268 Jastrzebie Zdrój.4. An der Heide Telefon: (03564) 6-0. Weglowa 4 Telefon: (+48 32) 7561113 Telefax: (+48 32) 4718630 E-mail: borynia@jsw.A.pl Ředitel: mgr inz. ul.3 Von Waitzische Erben GmbH & Co KG 34117 Kassel. 100 % • Materiallageret AS.de Vedení: Dipl. Harald Freiherr Waitz von Eschen 2. ul.4 mil. t/rok Počet pracovníků: 3300. Dceřiné společnosti: Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS. t/rok Počet pracovníků: 265 Dceřiné společnosti: Store Norske Boliger AS. Theaterstraße 1 Telefon: (0561) 707980.5 Norsko Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap N-9170 Longyearbyen Telefon: (+47) 79025200.7 mil. Friedrich Freiherr Waitz von Eschen • Dipl.pl Ředitel: mgr inz.6 Polsko Černé uhlí Jastrzebska Spólka Weglowa S.

t/rok Počet pracovníků: 21591. Stanislaw Tobiczyk Těžba: 14500 t/den. Karolinki 1 Telefon: (+48 32) 256-4097. t/rok Počet pracovníků: 2100. v podzemí 3800 Katowicki Holding Weglowy S.A. v podzemí 14622 – 96 – .A. t/rok Počet pracovníků: 3801. v podzemí 2506 Katowicki Holding Weglowy S.A.A.8 mil.2094444 Ředitel: mgr inz. ul.A.pl Ředitel: mgr inz. ul.pl Ředitel: mgr inz. Damrota 18 Telefon: (+48 32) 757-3069 Telefax: (+48 32) 757-3040.o. KWK Pniówek PL-43-250 Pawlowice Ślaskie. t/rok Počet pracovníků: 2583.pl Ředitel: mgr inz. Marek Urban Těžba: 4000 t/den. 17. v podzemí 1616 Jastrzebska Spólka Weglowa S. 2. Górnicza 1 Telefon: (+48 32) 7563113 Telefax: (+48 32) 4341771 E-mail: jasmos@jsw. t/rok Počet pracovníků: 2200. KWK Zofiówka PL-44-335 Jastrzebie Zdrój.katowice. KWK Wesola PL-41-408 Mysłowice.. ul. 3.0 mil. 1 mil.A. Boya-Źelenskiego 95 Telefon: (+48 32) 2020100.pl Ředitel: inz. ul.wesola. 4. v podzemí 1800 Katowicki Holding Weglowy S. v podzemí 4500 Katowicki Holding Weglowy S. ul. ul.A. z o.pl Ředitel: mgr inz. v podzemí 3145 Katowicki Holding Weglowy S. 1. ul.8 mil. Ryszard Ucieszyński Těžba: 7591 t/den. -3150 E-mail: zarzad@khw. Mieczyslaw Mikolajczyk Těžba: 8500 t/den. t/rok Počet pracovníků: 2972.A.6 mil. 3. PL-42-540 Sosnowiec.pl Internet: www. ul. Stanislaw Lasek Těžba: 10632 t/den.5 mil.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Jastrzebska Spólka Weglowa S.pl Ředitel: mgr inz. Rybnicka 1 Telefon: (+48 32) 7565113 Telefax: (+48 32) 7565333 E-mail: zofiowka@jsw. v podzemí 1600 Katowicki Holding Weglowy S.. -4305 Telefax: (+48 32) 2560646 E-mail: staszic@coig. 2. KWK Jaś-Mos PL-44-330 Jastrzebie Zdrój. t/rok Počet pracovníků: 4400. Kopalniana 5 Telefon: (+48 32) 3175000 Telefax: (+48 32) 2558282 E-mail: mif@kwk. KWK Kazimierz-Juliusz Sp. Krucza 18 Telefon: (+48 32) 7562113 Telefax: (+48 32) 4721978 E-mail: pniowek@jsw. ul. v podzemí 2142 Jastrzebska Spólka Weglowa S. 2. t/rok Počet pracovníků: 3984 v podzemí 3142 Jastrzebska Spólka Weglowa S. 2225221 Telefax: (+48 32) 2556275 Ředitel: mgr inz. KWK Myslowice PL-40-400 Myslowice. Stanislaw Gajos Těžba: 69260 t/den. t/rok Počet pracovníků: 5235.A. KWK Staszic PL-40-467 Katowice. Piotr Chmel Těžba: 11100 t/den. ul. KWK Murcki PL-40-750 Katowice.2 mil. t/rok Počet pracovníků: 3834.5 mil.pl Ředitel: mgr inz. Mieczyslaw Łukosz Těžba: 10300 t/den.6 mil.1 mil. Świerczyny 3 Telefon: (+48 32) 2222221. Piaskowa 35 Telefon: (+48 32) 4345111 Telefax: (+48 36) 4341771 E-mail: krupinski@jsw. Janusz Styrylski Těžba: 16000 t/den. 2028051 Telefax: (+48 32) 2020224. PL-40-022 Katowice.khw. Ogrodowa 1 Telefon: (+48 32) 2922851 Telefax: (+48 32) 2635997 Ředitel: mgr inz.A. Ryszard Ucieszyński Těžba: 12529 t/den. 3. KWK Krupinski PL-43-267 Suszec.

A. t/rok Počet pracovníků: 4011. 2. t/rok Počet pracovníků: 4238.A. KWK Bielszowice PL-41-711 Ruda Śląska. v podzemí 3540 KWK Bobrek – Centrum PL-41905 Bytom. Krzysztof Kurak Těžba: 13277 t/den. v podzemí 1429 Kompania Weglowa S..A. ul. t/rok Počet pracovníků: 4800.. Wincentego Pola 65 Telefon: (+48 32) 2085000 Telefax: (+48 32) 2515507. Jacek Korski Těžba: 6000 t/den. t/rok Počet pracovníků: 2200. 1. ul. KWK Jankowice PL-44-253 Rybnik. Halembska 160 Telefon: (+48 32) 2420221 Telefax: (+48 32) 2420910 E-mail: bielszowice@kwsa.64 mil. ul. v podzemí 3416 – 97 – . Wojcieck Zasadni Těžba: 13592 t/den. Powstanców 30 Telefon: (+48 32) 7572211. 3.A. ul.1 mil. 1. 50. Jastrzębska 12 Telefon: (+48 32) 4223031 Telefax: (+48 32) 7392330 E-mail: jankowice@kwsa.. KWK Chwalowice PL-44-206 Rybnik.9 mil.5 mil.pl Ředitel: mgr inz. Artur Kawala Těžba: 7532 t/den. Konstytucji 76 Telefon: (+48 32) 2837777 Telefax: (+48 32) 2819671 E-mail: betom3@kwsa.pl Ředitel: mgr inz. Zenon Malina Těžba: 9000 t/den. ul. Klodnicka 54 Telefon: (+48 32) 2420241 Telefax: (+48 32) 2422824 E-mail: halemba@kwsa. Kościuszki 1 Telefon: (+48 32) 3255300 Telefax: (+48 32) 8432963 E-mail: brzeszcze@kwsa. t/rok Počet pracovníků: 3800.0 mil. t/rok Počet pracovníků: 3700. v podzemí 2028 KWK Brzeszcze-Silesia PL-36-620 Brzeszcze. ul.. Kazimierz Dąbrowa Těžba: 14000 t/den.pl Ředitel: mgr inz. Janusz Niechwiadowicz Těžba: 11100 t/den. t/rok Počet pracovníků: 4272.5 mil. t/rok Počet pracovníků: 70000 Kompania Weglowa S.pl Ředitel: mgr inz.pl Ředitel: mgr inz. v podzemí 3200 Kompania Weglowa S.0 mil.. ul. 3. 2. Telefax: (+48 32) 255-5453 E-mail: centrala@kwsa.36 mil.pl Prezident: mgr inz. ul. Wlodzimierz Mostek Těžba: 11100 t/den. Stanislaw Konsek Těžba: 10500 t/den.A.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl Evropských zemí Katowicki Holding Weglowy S. 4. ul. 1. PL-40-039 Katowice. 2517570 Ředitel: inz. zul.3 mil.4 mil. KWK Wujek PL-40-596 Katowice. KWK Halemba PL-41-706 Ruda Śląska. t/rok Počet pracovníků: 2397.pl Ředitel: mgr inz.A. Szopienicka 58 Telefon: (+48 32) 256-3517.. v podzemí 3000 Kompania Weglowa S.com Ředitel: mgr inz. KWK Boleslaw Śmiały PL-43-174 Łaziska Górne. v podzemí 2900 Kompania Węglowa S. Gregorz Pawlaszek Těžba: 220000 t/den. KWK Wieczorek PL-40-432 Katowice. 2. Pstrowskiego 12 Telefon: (+48 32) 2241300 Telefax: (+48 32) 2241322 E-mail: boleslawsmialy@kwsa.pl Ředitel: mgr inz. v podzemí 3700 Kompania Weglowa S. v podzemí 1700 Katowicki Holding Weglowy S. t/rok Počet pracovníků: 3086.A. 3.A. -7018 Telefax: (+48 32) 3534000 E-mail: wieczorek@kopalnia. Maja 26 Telefon: (+48 32) 4221081 Telefax: (+48 32) 4226943 E-mail: chwalowice@kwsa.

3 mil. 6 mil.A. Jan Matuszewski Těžba: 11500 t/den. v podzemí 3100 Kompania Weglowa S. KWK Piast PL-43-155 Bierún. Leona 2 Telefon: (+48 32) 4577021 Telefax: (+48 32) 4577723 E-mail: rydultowy@kwsa.Anna PL-44-280 Rydułtowy. t/rok Počet pracovníků: 7200.. v podzemí 2200 Kopalnia Wegla Kamiennego Budryk S. t/rok Počet pracovníků: 4800.A. Niedurnego 13 Telefon: (+48 32) 2446777 E-mail: pokoj@kwsa. 3 mil. ul. Piotr Walach Těžba: 16000 t/den. Adam Kurbiel Těžba: 11800 t/den.. Ludwika Tunkla 112 Telefon: (+48 32) 2439041 Telefax: (+48 32)2439797 E-mail: polskawirek@kwsa.A. 1. v podzemí 5500 Kompania Weglowa S. 2. Lech Mielniczuk Těžba: 23000 t/den. ul. v podzemí 1771 Kompania Weglowa S. z o.. Dworcowa 1 Telefon: (+48 32) 2396000 Telefax: (+48 32) 2392421 E-mail: knurow@kwsa. t/rok Počet pracovníků: 4000.pl Ředitel: mgr inz. t/rok Počet pracovníků: 2700. v podzemí 6100 Kompania Weglowa S.6 mil. Grzegorz Łagodzinski Těžba: 16000 t/den. Makoszowska 24 Telefon: (+48 32) 2714041 Telefax: (+48 32) 2718071 E-mail: makoszowy@kwsa.budryk. Józef Skrzypczak Těžba: 8000 t/den. v podzemí 2870 Kompania Weglowa S. PL-41-949 Piekary Śląskie.A.pl Ředitel: mgr inz. ul..7 mil.Makoszowy PL-41-800 Makoszowy. Piotr Bojarski Těžba: 11800 t/den. ul.pl Ředitel: mgr inz. KWK Budryk PL-43-178 Ornontowice. KWK Marcel PL-44-310 Radlin.A.pl Ředitel: mgr inz..8 mil. KWK Sośnica .5 mil.A. Pokoju 4 Telefon: (+48 32) 2167042 Telefax: (+48 32) 2166448 E-mail: ziemowit@kwsa. ul. ul. ul.A.A.A. ul. ZG "Piekary" sp. ul. t/rok Počet pracovníků: 2404. Zamkowa 10 Poštovní adresa: 29 Telefon: (+48 32) 221-3631 Telefax: (+48 32) 235-5117 E-mail: marketing@budryk.pl Ředitel: mgr inz. ul.pl Ředitel: mgr inz. KWK Knurów PL-44-223 Knurów. 2. 3. Eugeniusz Kentnowski Těžba: 24000 t/den. Zygmund Mielcarek Těžba: 11000 t/den.pl Ředitel: mgr inz. 4.A..MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Kompania Weglowa S. 5.o. Jana Brzechwy 13 Telefon: (+48 32) 2871045 Telefax: (+48 32) 2871397 E-mail: piekary@kwsa..5 mil. t/rok Počet pracovníků: 3900. t/rok Počet pracovníků: 3889.pl Ředitel: inz. t/rok Počet pracovníků: 6300. t/rok Počet pracovníků: 6900. KWK Pokój PL-41-710 Ruda Śląska. v podzemí 3900 Kompania Weglowa S. t/rok Počet pracovníků: 2800..3 mil. Górnicza 1 Telefon: (+48 32) 2393000 Telefax: (+48 32) 2367303 E-mail: szczyglowice@kwsa.pl Ředitel: mgr inz. v podzemí 2620 Kompania Weglowa S.. v podzemí 3600 Kompania Weglowa S. Korfantego 52 Telefon: (+48 32) 4570291 Telefax: (+48 32) 4558594 E-mail: marcel@kwsa. Andrzej Badaj Těžba: 10000 t/den.pl Ředitel: mgr inz. 4 mil. t/rok Počet pracovníků: 3460. v podzemí 2000 – 98 – . Granitowa 16 Telefon: (+48 32) 3235000 Telefax: (+48 32) 2162082 E-mail: piast@kwsa.A. KWK Polska – Wirek PL-41-707 Ruda Śląska 7. Jan Kucza Těžba: 3000 t/den..pl Ředitel: mgr inz. v podzemí 5000 Kompania Weglowa S. ul.. KWK Rydultowy . 2 mil.pl Internet: www. KWK Ziemowit PL-43-143 Lędziny. KWK Szczyglowice PL-44-193 Knurów.

pl. Telefax: (+43 2633) 400-266 E-Mail: office@wopfinger.bogdanka.com Internet: www.pl Internet: www.pl Ředitel: mgr inz. t/rok Počet pracovníků: 1947 Południowy Koncern Węglowy S. Andrej Szymkiewicz Kopalnia Wegla Brunatnego Belchatów S. 3513310 E-mail: sekretariat @srk.o. Wopfing 156 Telefon: (+43 2633) 400.pl Ředitel: mgr inz.A.zge. Z o. 3513313 Telefax: (+48 32) 3513309. ul.baumit.at Internet: www. Rogowice Poštovní adresa: 100 Telefon: (+48 44) 7373000. Telefon: (+48 32) 618500 Telefax: (+48 32) 6164476 Ředitel: mgr inz. ul. Wojciech Banasiewicz Kopalnia Wegla Brunatnego Turów S.A. 6164476 E-mail: sobieski@zge.kwbadamow.lublin. PL-59-916 Bogatynia 3 Telefon: (+48 75) 7735200.at Wopfinger Baustoffindustrie GmbH A-2754 Waldegg. A. Uniejowska 9 Telefon: (+48 63) 2787302 Telefax: (+48 63) 2785109 E-mail: kwba@kwbadamow. lul.pl Internet: www. Maciej Musiał Těžba: 13 až 14 mil. A. -37 E-mail: bogdanka@bogdanka.srk. 7735300 Telefax: (+48 75) 7733000 Ředitel: mgr inz.8 mil.com.pl Internet: www.com – 99 – . Krzystof Wiademy Spółka Restrukturyzacyji Kopaln S. t/rok Počet pracovníků: 6500 Zaklad Górniczo-Energetyczny „Sobieski Jaworzno III“ sp. Stanislaw Żug Těžba: 10.kwb-belchatow. t/rok Pracovníci: 7000 Rakousko GKB-Bergbau GmbH A-8572 Bärnbach. -01 Telefax: (+48 81) 46251-91.pl Ředitel: mgr inz. Restrukturierungsgesellschaft der Bergwerke AG PL-40-205 Katowice.pl Internet: www.5 mil.com. 4 mil. Stanislaw Stachowicz Těžba: 16000 t/den. PL-62-700 Turek. PL-62-540 Kleczew.pl Ředitel: inz.com. Grunwaldzka 37.gkb-bergbau.kwbkonin.A. Grzegorz Pawlaszek 2. Kopalniana 6 Telefon: (+48 32) 3513301.jaworzno.4. 7374000 Telefax: (+48 44) 7373456 E-mail: info@kwb-belchatow. Internet: www.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl Evropských zemí Lubelski Wegiel "Bogdanka" Spółka Akcyjna Lubliner Kohle „Bogdanka“ AG PL-21-013 Puchaczów Telefon: (+48 81) 46251-00. Voitsberger Straße 17. Telefax: (+43 3142) 63030-404 E-Mail: info@gkb-bergbau.7 Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. w Rogowcu PL-97-400 Bełchatów.jaw.lublin. Grlunwaldzka 37 Telefon: (+48 32) 6164402 Telefax: (+48 32) 6156800.pl Ředitel: mgr inz. t/rok Počet pracovníků: cca 2600 Hnědé uhlí Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S. Krzysztof Sabczak Těžba: 4.com. ul.com. Bergbau-und Energiebetrieb GmbH PL-43k-600 Jaworzno. ul. Telefon: (+43 3142) 63030. 600 – Lecia 9 Telefon: (+48 63) 476000 Telefax: (+48 63) 476514 E-mail: kopalnia@kwbkonin.pl Ředitel: mgr inz.baumit. PL-43-600 Jaworzno.pl Internet: www.

24 mil. Vlahantonis – Mines Environment Department • G. Pavol Rafaj • Jozef Talian Struktura akcionářů: Hornonitrianske bane zamestnanecká.sk Internet: www.sk Ředitel závodu: Stanislav Gursky Těžba: 2.o. a. Fax (+421 46) 5672700 E-mail: oznovaky@hbp.sk Generální ředitel: Ing. Melas – generální ředitel • C.hbp.gr Internet: www.sk. SK-971 01 Prievidza. spol. Stamakis • Ch. a. spol. 97 % • ostatní.s. a.o. t. Peter Čičmanec Závod: Baňa Nováky o.5 % • SUEN.34 % Závody: Hornonitrianske bane Prievidza. Lehotská Telefon: (+421 46) 5671111. s r. Internet: www.sk/bn Ředitel závodu: Stanislav Gursky Těžba: 2. 51 % • Carbonium. t/rok Pracovníci: 4380 Vedení společnosti: Ing. t/rok Počet zaměstnanců: 4882 – 100 – . GR-10443 Athens.gr Představenstvo: G. Sebedražie 100 % • Handlovská energetika. Kifissou and Dirahiou 89 Street Telefon: (+30 210) 5124299. Prievidza 1. František Verbich – ředitel pro strategii a plánování • JUDr.dei. s r. Nikolakakos Těžba lignitu: 67. Košice 47.3 mkil. Maroudas – Mines Engineering and Development Department • C. odštepný závod Nováky SK-97271 Nováky. s. ul.o..4. a. 3 % Kapitálová účast: Priamos.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2.. N. Prievidza 100 % • HBP Security. Tibor Schvartz – ředitel – lidské zdroje Představenstvo: Ing.o. Daniel Rexa Dozorčí rada: Ing.. Peter Čičmanec – předseda představenstva a generální ředitel • Ing. počet pracovníků v těžbě lignitu 5900 Výroba elektřiny: 32. Telefax: (+42146) 5672700. Rastislav Januščák – technicko-obchodní ředitel • Ing.hbp. s r.0 TWh 2. spol. Stanislav Gurský • Ing. a.s. Telefon: (+421 46) 5423121.. Galitis – Mines Human Resources Department • A. s r. Lehotská Telefon: ((+42146) 5671111. Baňa Nováky. s.. Holíč 13.o. SK-97271 Nováky.8 Řecko Public Power Corporation of Greece S. Peter Čičmanec • Ing. Telefax: (+30 210) 5124399 E-mail: dador@otenet. Matice slovenskej 10. a.s.hbp. Rastislav Januščák • JUDr.sk Internet: www. spol.3 mil. Fax (+421 46) 5412106 E-mail: bane@hbp.. 51 % • Palivá a stavebniny. E-Mail: oznovaky@hbp.9 Slovensko Hornonitranské bane Prievidza.A. ul.z. Daniel Rexa – finanční ředitel • Ing. Chaloulos – Mines Planning and Performance Management Department • Dr. spol.4. Davakos • P. s. s r. Nováky 34 % • Baňa Záhorie.49 % • BIC.

sk Vedoucí: Ing.99 10.98 Kostka Ořech I Průmyslové I Průmyslové II Bana Záhorie. Telefax: (+421 2) 43427567 E-mail: zhtpg@zhtpg. a.s. Slovenská republika Telefon: (+421 2) 43337266.hbzs.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl České Republiky Hornonitrianske bane Prievidza. Slovak Republic Telefon: +421/2/44 253 366. SK-90843 Čáry 303. SK-99012 Velký Krtíš. Telefax: +421/2/44 253 321 E-mail: info@alas. Generální ředitel: Ing.s Hlavná banská záchranná stanica.sk Ředitel: Ing. Zlaté piesky 16.sk Internet: www. t'ažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky SK-82103 Bratislava.r. Jašíkova 2.o.banazahorie. odštepný závod 972 71 Nováky Telefon: (046) 546 10 90.sk Internet: www. odštepný závod Prievidza Priemyselná 3. Igor Cífer – předseda • Jozef Krupa – generální ředitel • Ján Palkovič Těžba lignit: cca 360000 t/rok Pracovníci: 360 Zväz hutníctva. Slovenská republika Telefon: (+421 34) 65821 03. Telefax: (+421 34) 6582101 E-mail: banazahorie@banazahorie. Telefax: (046) 542 29 53 E-Mail: hbzs@hbp.86 8. Telefax: (+421 47) 4830-246.s. Igor Cífer Těžba: 517600 t/rok Počet pracovníků: 1294 Druh Výhřevnosť MJ/kg 14. Slovenská republika Telefon: (+421 47) 4830245-372.sk – 101 – .alas. a.bme.sk Členové: ALAS SLOVAKIA.sk Internet: www.sk Internet: www.zhtpg. 971 01 Prievidza Telefon: (046) 542 68 21. (423).95 13. Peter Fábik Bana Dolina. Fax: (046) 546 12 60 E-mail: rbme@hbp. (368).s. a. 823 76 Bratislava. a.sk Internet: www. s.sk Ředitel: Jozef Krupa Představenstvo: Ing. Stanislav Paulík Hornonitrianske bane Prievidza. Banská mechanizácia a elektrifikácia.

Slovak Republic Telefon: +421/91/7723 441-45. 902 01 Pezinok Telefon: +421 33 6412010.sk Internet: www.com HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA. Slovak Republic Telefon: +421/46/5423 121. Telefax: +421/58/795 1234 E-mail: siderit@siderit.naftagbely. Telefax: +421/46/5412 106 E-mail: bane@hbp.sk Siderit. 2288.smzjelsava.. 049 32 Nižná Slaná.siderit. a. 974 32 Banská Bystrica.sk Solivary. 03 E-mail: smz@smzjelsava.hbp. a.sk Internet: www. 080 52 Prešov. 1147. Mýtna 9.pezinske-tehelne.sk Rudné bane. a.s.sk Internet: www.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Carmeuse Slovakia.r.sk Internet: www. Naftárska 965.sk Internet: www. Matice slovenskej 10. JELŠAVA 049 16 Jelšava.o.s. ul. akciová spoločnosť.r. Slovak Republic Telefon: +421/58/482 2101.sk PEZINSKÉ TEHELNE-PANELÁREŇ. Havranská 11. 908 45 Gbely.sk SLOVENSKÉ MAGNEZITOVÉ ZÁVODY. š.sk Internet: www. Telefax: +421/34/771 2224 E-mail: info@naftagbely.solivary. 971 71 Prievidza. Nižná Slaná Dobšinská 72. Telefax: +421/48/413 8390 – 102 – .carmeuse. Telefax: +421/58/482 2602. Telefax: +421/91/7731 857 E-mail: solivary@solivary. Telefax: +421/58/7921980 E-mail: vgrega@carmeuse. Slovak Republic Telefon: +421/58/795 1101. Košická 8. s. Telefax: +421 33 6412535 E-mail: info@pezinske-tehelne.sk Internet: www.sk NAFTA. s. Slovak Republic Telefon: +421/48/413 8910.p. s. 049 51 Slavec 179 Telefon: +421/58/7862222.s. Slovak Republic Telefon: +421/34/7712 123. a.o.

8 1º Telefon: (+34 98) 5965400. S. S. t/rok Empresa Nacional Carbonífera del Sur.carbonar.si Generální ředitel: Bojan Klenovšek 2. Těžba: 3. E-33007 Oviedo (Asturias). 6-1º A Telefon: (+34 987) 510574. Telefax: (+34 98) 5965405 E-mail: carbonar@carbonar. Calle Ribera der Loira.3 mil. E-24300 Bembibre (León). Partizanska c.10 Slovinsko Doly Velenje SI-3320 Velenje.berger@rth. Comendador Saldańa. 60.4.dervaric@rlv.D. € Počet pracovníků: 26 Empresa Nacional Carbonifera del Sur.es Technický ředitel: José María Rivas Cid Těžba: 341438 t/rok Tržby: 23. (Encasur). t/rok Počet pracovníků: 1849 Rudnik Trbovlje-Hrastnik SI-1420 Trbovlje. Ph.5 mil.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl České Republiky 2.4. Cárdenal Cienfuegos.A.es Internet: www. (Encasur) E. Telefax: (+34 91) 5981271 Prezident: Miguel Colomo Gómez Těžba uhlí: 1. Carreterade Granada. S. Telefax: (+386 3) 5626642 E-mail: ales. Telefon: (+34 91)5981270.si Generální ředitel: Evgen Dervarič.A. Telefax: (+386 3) 5875007 E-mail: evgen.A.0 mil. km 186 Telefon: (+34957)570250 Generální ředitel: Rafael Romero López Těžba: 700000 t/rok Zaměstnanci:838 – 103 – . Trg revolucije 12 Telefon: (+386 3) 5626144.11 Španělsko Černé uhlí Carbonar S.95 mil. Telefax: (+34 987) 513235 Prezident: María Magdalena Ramos Josd Těžba antracitu: 28000 t/rok Tržby: 2. 78 Telefon: (+386 3) 8996100.A.28042 Madrid. € Počet pracovníků: 174 Carbones Arlanza. Centro Minero de Peñarroya E-14200 Peňarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

Apartado de Correos n54 Telefon: (+34926) 423600 Telefax: (+34926)422754 Vedení:_Angel Luis Alonso Prieto Těžba: 800000 t/rok Zaměstnanci: 228 Empresa Nacional Hulleras del Norte. € Těžba: 963147 mil. José Abascal. Telefax: (+34 987) 216556 Generální ředitel: Lucio González Tascón Těžba: 1957411 t/rok Počet pracovníků: 1448 – 104 – .com Prezident: Juan Ramón García Secades Vedení: Claudio Alvárez Rodríguez – generální ředitel • José Gúe González • Soledad García-Conde GarcíaComas • Manuel Ordóňez Fernández Hullas del Coto Cortés S. t/rok Počet pracovníků: 844 UMINSA (Unión Minera del Norte S. Apartado 826 Telefon: (+34 91) 5319500. Centro Minero de Puertollano E-13500 Puertollano. 4º dcha Telefon: (+34 91) 5211143. Alcalá 54 Telefon: (+34 91) 5211143/5221129.com Internet: www. S.A.A. (Hunosa) E-33005 Oviedo.) E-28014 Madrid. € Počet pracovníků: 817 Minero Siderúrgica de Ponferrada. Telefax: (+34 91) 5321880 Víceprezident: Ramón Linares Martin de Rosales • Guillermo de la Dehesa Romero Těžba: 481288 t/rok Počet pracovníků: 316 S. Telefax: (+34 985) 270428 Internet: www. León. (Encasur). Ciudal Real. Montalbán 3. S.A. 44 Telefon: (+34 985) 107300. 48 Telefon: (+34 91) 4428622. Alcalá. Hullera Vasco-Leonesa E-28003 Madrid. Galicia. (MSP) E-28014 Madrid. E-28014 Madrid.msp. Avda.A.A.hunosa. 54.es Prezident: Antonio del Valle Alonso Generální ředitel: Jose Antonio Martinez Fidalgo Tržby: 94 mil.A. Div.7 mil.: (+34 987) 218220.es Prezident: Victorino Alonso García Ředitelé: José María Zapico Sánchez – generální ředitel • Vicente Pastor Peiró • Ramón Rios Mitchell • Samuel Gutiérrez Rodríguez • Secundino Fernández García • Fredeswinda Díaz Herrero Tržby: 89. Telefax: (+34987)474977 Internet: www.sahvl. 1º dcha.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Empresa Nacional Carbonifera del Sur. S. Telefax: (+34 91)4424253 E-mail: prensa@sahvl.

Ribera de Loira 60 Telefon: (+34 91) 2131000 Internet: www.samca.65 mil. € Počet pracovníků: 57 Carbonífera del Ebro. Minera Catalano-Aragonesa (Samca) E-50001 Zaragoza.A. Avda.A.º de la Paz. 7 Telefon: (+34 93) 8252061.957 mil.A. Telefax: (+34 974) 464517 Ředitelé: Emilio Ibars Pla • Carlos Pujol Muntaner Těžba hnědého uhlí: 82000 t/rok Tržby: 6 mil. de Fraga 62-64 Telefon: (+34 974) 464511. € Počet pracovníků: 1600 Těžba hnědého uhlí: 1. 21 Telefon: (+34 976) 216129. P. Telefax: (+34 93) 8221342 Ředitelé: Tomás Velasco Mollón • José Luis Bermúdez Méndez – Ingeniero de Minas • José Luis Rodríguez Suárez – Ingeniero de Minas Těžba uhlí: 168000 t/rok Tržby: 9 mil.A. E-28042 Madrid. Telefax: (+34 976) 238703 Internet: www. E-08600 Berga (Barcelona). S. € Počet pracovníků: 50 ENDESA. S.A. t/rok – 105 – . t/rok Počet pracovníků: 91 S.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl České Republiky Viloria Hermanos. Ctra.com Ředitelé: Angel Luengo Martínek – prezident • Emilio Parra Gerona – víceprezident a generální ředitel • Justo Martín Rodríguez • Pascual León Marco • Miguel Angel Froj Gascón Tržby: 146 mil.ľ de la Independencia.es Generální ředitel: Miguel Colomo Gómez Ředitelé: Pablo Mayo Consentino • Francisco Rivas Ródenas Mina de Puentes de García Rodríguez Ředitel generální: Luis Fernández Sabugal Ředitel závodu: Francisco Aréchaga Těžba lignitu: 5. E-50170 Mequinenza (Zaragoza). E-24370 Torre del Bierzo (León).endesa. P. Santa Bárbara 76 Telefon: (+34 987) 536005 Ředitel: Manuel Lamelas Viloria Hnědé uhlí Carbones Pedraforca. S. S. t/rok Počet pracovníků: 577 Mina de Andorra Ředitel generální: : Florencio Alonso de Albornoz Ředitel závodu: Jesús Alejo Blasco Gálvehz Těžba lignitu: 1.180 mil.

Telefax: (+44 1302) 351487 Ředitelé: M. Telefax: (+44 114) 2682677 E-mail: mhodges@hallcontruction.A. A. Minerales Industriales • S. Jihoafrická republika The Coal Authority GB-Mansfield Nottinghamshire. Dickson • D. Fertilizantes • Compañía Minera de Río Pirón. Hall • G. 100 %. Helen Mounsey • Stephen Pennell • Ian Wilson Coal Contractors Ltd..A.12 Velká Británie BHP Billiton plc GB-London SW1V 1LH Neathouse Place. Keller – předseda • C. GB-Stainforth. Victoria Telefon: (+44 20) 7802-7000. S. Argus Ředitelé: Charles Goodyear – CEO • Mike Salamon • Mike Yeager • John Fast • Marius Kloppers • Bob Kirkby • Chris Lunch • Marcus Randolph Greg •Alex Vanselow • Karen Wood Tržby: 39. S.com Ředitelé: S. Sibbald • T. Telefax: (+44 20) 78395999 Ředitelé: M. Black Wattle Colliery Pty.A. Minería y Tecnología de Arcillas (MYTA).A. E-50170 Mequinenza (Zaragoza). S. Feldespatos • Molinos del Ebro. Limited. R. Ridley • A. Arcillas cerámicas • Desarrollo Agrícola y Minero S. Lowry • E. A. Sulfato sódico • Compańía Europea de Arcillas.1 mld USD Počet pracovníků: 37000 Bisichi Mining plc GB-London SwlY 5LP. NG18 4RG 200 Lichfield Lane Telefon: (+44 1623) 637000. Baker Těžba: 400000 t/rok – 106 – . (MIDUESA).A. € Počet pracovníků: 28 2.A. Kearney • A. Westbrook House. GB. Ainley – generální ředitel • N. Dignan Dceřiné společnosti: Mineral Products Limited. J. S. Hall • N.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Obchodní podíly: Minera del Duero. J. Energías Alternativas Muñoz Solé Hnos. Holliday – předseda • J. Liutkevicius • J. Stevens • M.coal. Barrie Jones • Philip Lawrence • Dr. (DAYMSA).Hodges Hatfield Coal Co.com Předseda představenstva: Don R. Sharrow Vale Road Telefon: (+44 114) 2687979. Arcillas especiales • Minera Santa Marta. Telefax: (+44 1623) 622072 Internet: www. East Lane Telefon: (+44 1302) 841231.A.gov. Corry • M. Ltd. Calle E nľ 9 Těžba lignitu: 50000 t/rok Tržby: 3 mil.bhpbilliton.uk. Telefax: (+44 20) 7802-7332 Internet: www.4. (CMRP). (EUROARCE). Hutchinson Ředitel: M. 30-35 Pall Mall Telefon: (+44 20) 74155030. S. Heller Mamagement: R..A. C.S. South Yorkshire DN7 5HG Hatfield Colliery. S. GB. A. M. Joll • J. J.uk Členové a ředitelé: John Harris DL – předseda • Albert Schofield • Sally Brook Shanahan • John Hawksley • Dr. Doncaster.Sheffield.. S11 8YZ.

ac.13 Mezinárodní organizace Commission Internationale dˇHistoire de Sel (CIHS) c/o Professor Dr.at Dozorčí rada: Professor Antonio Malpica Cuello – Granada/Španělsko. Litchfield: USA Arlington. Carol D. Peter Piasecki – Herne/Německo EURACOAL (European Association for Coal and Lignite) B-1150 Bruxelles. South Yorkshire.euromines. Blyth Road Telefon: (+44 1302) 751751. Constantinos Kavouridis Generální sekretář: Dr. Avenue de Broqueville 12 Telefon: (+32 2) 7756331.ac.5 mil. viceprezident • Professor Dr. GBP Těžba: 10 mil. Veitch St. 1022 E-mail: salt-history@uibk.uk Ředitel: Dacre Purchase Předseda: Profesor Ross Harper Těžba.com Představenstvo: David Jones – předseda • Garold Spindler • Richard Cole • Peter Hazell • Jon Lloyd • Christopher Mawe • Mike Toms. Gartlove Telefon: (+44 1259) 733800. t/rok Počet pracovníků: 8000 2. Internet: www. generální sekretář • Dr. Tržby: 350 mil.ukcoal. Corina Hebestreit – 107 – . Carol Litchfield – Arlington.4. Virginie (USA). & Castlebridge Plant Ltd.co. Bte 11 Telefon: (+32 2) 7753170. Thorsten Diercks (Německo) EUROMINES B-1150 Bruxelles.at Internet: www. 4. Virginia 22201. DN11 8DB Harworth Park. 1200 N. Telefax: (+32 2) 7706303 E-mail: euromines@euromines. Doncaster. Telefax: (+44 1259) 733850 E-mail: salesteam@scottishcoal. Telefax: (+32 2) 7714104 E-mail: euracoal@euracoal.org Prezident: Nigel Yaxley Víceprezident: Profesor Dr. t/rok UK Coal plc GB-Harworth.Uhelný průmysl – Uhelný průmysl České Republiky Scottish Coal Company Ltd.org.uibk. ap. Avenue de Tervuren 168.org Prezident: Tom Niemi (S) Ředitelka: Dr. prezident • Professor Valdo D´Arienzo – Salerno/Itálie. Telefax: (+44 1302) 752420 Internet: www.euracoal.be Internet: www. GB-Alloa FK10 3PZ Castlebridge Business Park.

5 115.3 11.4% 1.7 1.0 65.7 261.3 21.1 1.2 1.1% 3.8% 6.5 4.6 8.4 0.6 4.2% 8.0 19.6 2.8 89.8 3.8 0.6 101.2 138.6 81.4 6.5 1.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 3 KAPALNÁ PALIVA 3.7 n/a 10.8 0.0% 0.7 12.6 9.2 2.8 10.4 0.8 10.3 19. a Střed.1% 0.8 14.6% 0.6 24.3 3.0 2.7 115.6 0.2% 0.0% 0.1% 0.1 661.2 2005 mld bbl 29.2% 61.4 0.6 n/a 5.0 101.9 1.0 0.0 92.5 171.7 18.1 4.5 65.0 16.6 17. Amerika Argentina Brazílie Kolumbie Ekvádor Peru Trinidad a Tobago Venezuela Ostatní Již.7 39.1 11. Amerika Ázerbajdžán Dánsko Itálie Kazachstán Norsko Rumunsko Ruská federace Turkmenistán Velká Británie Uzbekistán Ostatní Evropa a Euroasie Celkem Evropa a Euroasie Irán Irák Kuvajt Oman Katar Saudská Arábie Sýrie Spojené Arabské emiráty Jemen Ostatní Střední východ Celkem Střední východ Alžírsko Angola Čad Kongo .7 1.2% 11.4 9.2 9. a Střed.4 7.2 0.5 4.5% 0.0 0.0 1.1% 0.2 0.3 1.5 5.1 5.1 0.6 38.2 0.0 1.6 .3 14.2 97.2 140.1 0.1% 0.8 2.2 3.9% 1.9 0.0 mld bbl 29.6 55.0 0.1 3.8% 0.7 66.1 742.2% 1.5 0.4 0.7 0.1 0.6 2.3% 0.9 0.1 0.3 3.0 79.3 17.2 264.0 3.9 7.2 1.6% 0.5 14.6 15.8 2.7 0.6 54.2 3.0 93.5 4.1.3 103.2 431.1 1.0 96.3 19.0 101.5 0.8 3.1% 8.0 0.8 1.4% 0.3 8.8 3.0 65.7 59.6 81.5% 9.8 7.0 0.2 3.1 0.5 13.5 1.9 11.Brazzaville Egypt Guinea 1985 1995 2004 mld bbl 36.0 0.8 79.8 podíl ve světě 2.0 3.0% 0.6 1.6 19.0 72.0 0.5 0.5 5.5 14.4 1.6 9.7 132.5 5.5 48.2 1.9 0.3% 22.6% 0.2 14.5 10.2 0.5 93.1 12.8 6.3 1.4 9.3 0.1 0.8 2.6 2.1% 0.4 0.3 103.3 1.3% 0.8 1.6% 8.3 16.1 0.0 11.5 5.9 12.6 0.4% 1.5 72.6 15.4 18.5 74.9 22.9 1.5 2.6 2.7 42.1 KAPALNÁ PALIVA SVĚT Ověřené zásoby ropy Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev.6 – 108 – 2005 mld t 3.1 738.8 0.2 18.5 5.0 63.0 97.4 101.9 15.1% 0.0 36.3% 0.8 1.9 8.3 4.5% 1.8 79.5 2.8 0.8 39.1 83.2 1.7 0.8 5.8 9.5 7.1% poměr R/P 11.8 60.8 2.9 mld bbl 29.3 16.3 0.3 0.1 10.7% 11.1% 6.3 11.1 0.5 62.5 33.8 40.0 0.5 137.1 0. Amerika Celkem Již.5 0.5 97.0 7.3 0.6 27.1 0.8 1.7 1.7 100.0 78.3 0.6 98.3 25.6 13.6 59.6 1.2 264.5 2.1 13.1% 5.9 14.2 11.1 0.4 13.0% 0.

2 7 1.1 mld bbl 2.1 0.7 80.1 0.5 100.2 23.5 3.3 11.5 5.3 0.1 46.1 8.9 76.6 10.3 16.3 1.5% 0.6 535.5 3.1 1.9 7 1.1 13.5 2 1.1 77.4 18.9 6.5 2 4.6 113.2 0.4 175.2 65.0% 6.6 101.2 1985 1995 2004 mld bbl 0.3 97.5% 0.6 10.9 0.7 1985 36.4 9.4 122.2 0.4 118.2% 14.8 1.6 28.6 9.7 2.4 0.5 0.6 0.4 163.5 2.0 1.2 2.1 16.6 11.5 16.4 0.2 12.1 0.9 1.1 0.1 35.1 20.7 0.5 0.9 1.4 0.4 0.7 26.4 0.6 60.7 47.4 8.2 1027.6 2.5 14.2 2001 30.8 79.1 0.3 1.6 123.4 175.8 4.8 76.9 0.6 902.8 39.7 71.1 4.0 57.2 13.2 1200.4 0.6 1 0. Amerika Ázerbajdžán Dánsko Itálie Kazachstán Norsko Rumunsko 1980 36.8 1.5 1.2% Vývoj ověřených zásob ropy v mld bbl Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev.6 54.2 7 1.5 2.0 40.5 0.1% 25.9 8.8 60.8 0.8 79.7 10.4 0.8 25.8 podíl ve světě 2005 mld bbl 2.6 1.3 1.1 mld bbl 1.7 72.2 2.3% 0.3 0.6 19.8 13.3% 0.8 1194.1 0.5 13.0 1.3 5.8 39.8 4.8 25 11.8 1.1 35.0 5.3 97.2 73.2 1.9 5.4 0.0 62.9 poměr R/P 0.3 103 7 1.8 897.2 21.4 98.3 26.1 15.3 0.6 1.9 1990 33.3 103.2 0. Amerika Celkem Již.0 39.3 16.5 2.8 1.3 16.5 1. Sovětský Svaz 3.9 77.6 0.3% 0.6 0.9 6.8 25 10.4 16.1 0.4 17.3 0.8 63.6 5.5 0.2 3.0% 0.1 3.4 17.1 39.2 2002 30.6 0.1 179.7 1.1 1.1% 3.6 9.1 0.8 20.3 0.7 1.5 5.5 7 1.8 120.8 9.1.6 11.5 2005 29.0 1.5 1999 29.6 0.8 1.5 2.5 20.3 76.3 785.9 12.8 172.7 0.7 39.6 10.3 96.3 5.3 0.2 – 109 – 2000 30.0 31.3 0.8 16 62.3 1.8 39.Kapalná paliva – Kapalná paliva svět Gabon Libye Nigérie Súdán Tunis Ostatní Afrika Celkem Afrika Austrálie Brunei Čína Indie Indonésie Malajsie Thajsko Vietnam Ostatní Asie a Pacifik Celkem Asie a Pacifik Celkem svět z toho: OECD OPEC Ne OPEC Býv.5 0.7 0.7 21.3 100.9 0.1 81.2 2.0 4.7 0.2 0.9 1.3 4.4 13.2% 3.4 9.1 5.4% 0.3 0.9 6.7% 75. a Střed.0 5.7 39.5 0.6 0.6 4.1 16.2 2.8 11.6 1.8 62.6 55. a Střed.0 5.8 40.3 28.4% 100.3 11.2 3.2 1.6 0.3 4.1 0.5 5.7 10.1 770.8 39.0 111.3% 3.6 0.3 4.5% 0.8 7 0.7 17.7 2005 mld t 0.1 1.0 38. Amerika Argentina Brazílie Kolumbie Ekvádor Peru Trinidad a Tobago Venezuela Ostatní Již.1 1 1.6 3 8.8 0.2 1.2 92.5 29.2 39.1 5.6 1 1 77.4 73.5 .6 1.9 75.1 0.9 4.9 0.8 9.2 51.3 25.8 0.5 5.6 114.6 4.9 0.3 1.6 17.5 62.4 0.5 2003 29.0 14.1% 1.3% 0.8 0.9 1.7 59.5 2004 29.7 3.7 1.3 4.3 0.2 39.6% 10.1 16.8 1.0 2.7 18.5 8.2 1.

9 5.9 139.2 2.3 84.8 101.8 0 1 33.9 18.2 5.2 15.3 11.5 0.9 172 171.4 6.5 96.7 0.1 99.Brazzaville Egypt Guinea Gabon Libye Nigérie Súdán Tunis Ostatní Afrika Celkem Afrika Austrálie Brunei Čína Indie Indonésie Malajsie Thajsko Vietnam Ostatní Asie a Pacifik Celkem Asie a Pacifik Celkem svět z toho: OECD OPEC Ne OPEC Býv.6 80.2 840.6 0.4 98.8 97.1 4.2 5.9 1188.5 847.5 93.3 4 4 0.8 691 695.2 1089.5 96.9 0.2 1.1 0.8 262.3 2.2 4.5 20.6 0.6 2.5 3.7 3.5 0.3 11.6 17.9 65 100 92.2 113.9 0.3 16 16 16 16 5 5.4 42.3 0.6 818.4 93.1 1.7 11.2 2 1.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1980 Ruská federace Turkmenistán Velká Británie Uzbekistán Ostatní Evropa a Euroasie Celkem Evropa a Euroasie Irán Irák Kuvajt Oman Katar Saudská Arábie Sýrie Spojené Arabské emiráty Jemen Ostatní Střední východ Celkem Střední východ Alžírsko Angola Čad Kongo .5 3.8 9 9 0.2 5.8 2.7 63.4 1.1 0.3 0.1 5.5 3 171.3 4.4 2.5 101.6 0.4 74.9 2.5 3.5 97 4.7 11.1 93.1 0.2 2.9 120.1 132.2 2.6 5.4 2.5 72.5 0.7 5.6 4.8 12.7 4.9 2.7 2.1 535.8 1.5 1172.9 2.7 264.5 0.7 897.4 53.4 2.7 0.8 1 42.9 0.7 890.9 39.8 3 3.9 0.5 0.9 122.3 2.7 100 100 98.7 137.3 2.7 5.3 35.7 40.5 72.2 15.8 3.7 1.2 262.7 2.7 93.2 78.7 4.8 40.4 902.2 15.5 34.7 0.1 0.7 62.6 3.3 13.3 5.1 1.6 5.5 1.1 431.1 0.8 5.6 0.8 97.9 2.9 1.3 11.2 29.7 4.5 5.1 1.2 68.3 657.9 5.3 1.8 0.9 0.6 135.7 262.6 3.6 9.1 1200.2 2.8 2 2.8 180.3 5 4.9 881.4 0.3 11.5 4.5 82 1985 5.7 1 0.9 0.5 4.4 96.3 176.6 0.2 742.8 667.8 97.8 17.3 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 59.8 97.3 59 92.7 112.3 1.2 59.7 0.1 130.3 2.3 35.5 114.6 5.6 0.4 3.5 138.7 2.2 2.4 1000.3 264.3 4.7 1.9 0.9 – 110 – .3 30 67.2 180.6 0.7 6.9 57 58.7 116.6 3.2 81.6 1990 4 65 65.2 0.3 2.6 0.7 2.8 1.4 8.9 733.5 0.9 174.3 16.2 15.8 16.4 58.5 1.6 0.5 1.1 0.5 30.4 0.8 5.5 112.7 0.9 21.4 0.1 1194.4 3.3 6.8 97.8 11.5 0.2 3 97.5 5 4.1 674.9 738.6 0.3 2.1 39.1 1.7 140.1 109.6 115.2 0.5 96.1 36.3 4.8 9.3 770.2 0.4 111.6 0.2 434.8 175.1 4.9 118.2 1.3 113.6 63.5 8.6 0.3 1.1 16 3.7 1140.6 5.6 4 4 4 1.1 29 29 31.3 132.3 2.6 1.2 40.3 1.5 0.4 4.1 6 6.5 115 115 115 115 115 96.5 99 101.1 0.1 1.2 1.1 1.5 112.9 3.8 80.6 43.9 5 4.3 88.8 262.1 0.7 8.1 39.4 0.6 2.7 0.5 0.3 2.6 0.6 1.8 765.7 5.9 33 98.1 17.8 3.8 97.5 260.5 175.9 0. Sovětský Svaz 8.7 133.9 120.5 1114.2 362.3 2.6 84.5 1.2 0.1 17.6 168 1.4 178.1 39.1 3.5 0.4 0.8 3.4 84.5 5.1 1.4 0.8 0.8 1.5 4.1 0.5 0.8 3.7 0.9 35.8 262.5 4.3 22.8 1.8 114.8 1.7 0.2 15.3 2.5 0.3 4.9 8.3 2.1 1 1 0.3 728.7 13.5 3.5 99.3 0.6 0.6 0.3 1.1 0.6 0.5 36 36 36 39.1 0.6 150.2 1.5 0.1 0.9 0.

a Střed. Amerika Celkem Již. a Střed.1.Kapalná paliva – Kapalná paliva svět 3.3 Těžba ropy v bbl/den Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev. Amerika Ázerbajdžán Dánsko Itálie Kazachstán Norsko Rumunsko Ruská federace Turkmenistán Velká Británie Uzbekistán Ostatní Evropa a Euroasie Celkem Evropa a Euroasie Irán Irák Kuvajt Oman Katar Saudská Arábie Sýrie Spojené Arabské emiráty Jemen Ostatní Střední východ Celkem Střední východ Alžírsko Angola Kamerun Čad Kongo .Brazzaville Egypt Guinea 1965 9014 920 362 10296 276 96 203 8 66 135 3503 1970 11297 1473 487 13257 399 167 226 4 75 140 3754 1980 10170 1764 2129 14063 506 188 131 206 196 212 2228 1990 8914 1965 2977 13856 517 650 446 292 130 150 2244 1995 8322 2402 3065 13789 758 718 591 395 123 142 2959 2000 7733 2721 3450 13904 819 1268 711 409 100 138 3239 2001 7669 2677 3560 13906 830 1337 627 416 98 135 3141 2002 7626 2858 3585 14069 818 1499 601 401 98 155 2916 2003 7400 3004 3789 14193 806 1555 564 427 92 164 2607 2004 7228 3085 3824 14137 754 1542 551 535 94 152 2972 2005 6830 3047 3759 13636 725 1718 549 541 111 171 3007 47 64 80 77 96 130 137 152 153 144 142 4334 4829 3747 4507 5782 6813 6721 6640 6367 6745 6964 n/a 44 n/a 266 n/a n/a 2 n/a n/a 30 n/a 284 n/a n/a 4 n/a n/a 6 33 n/a 528 250 n/a n/a 1663 n/a 254 121 90 551 1716 169 10405 120 1918 69 185 186 101 434 2903 145 6288 84 2749 172 281 363 88 744 3346 131 6536 144 2667 177 300 348 79 836 3418 130 7056 162 2476 171 311 371 106 1018 3333 127 7698 182 2463 171 313 368 107 1111 3264 123 8544 202 2257 166 317 390 105 1297 3188 119 9287 193 2028 152 452 377 118 1364 2969 114 9551 192 1808 126 5337 7663 12605 686 575 466 466 501 509 496 463 5648 7980 15086 16099 13822 14942 15443 16281 16965 17572 17534 1908 1313 2371 233 2219 - 3848 1549 3036 332 363 3851 85 1479 2658 1757 285 476 10270 158 3270 2149 964 695 434 7105 407 3744 530 2130 868 461 9127 596 3818 2583 2104 959 855 9511 548 3730 2376 2070 961 854 9263 581 3414 2035 1995 900 783 8970 545 3999 1339 2329 823 917 10222 562 4081 2010 2481 785 990 10588 529 4049 1820 2643 780 1097 11035 469 282 762 1745 2283 2362 2626 2534 2324 2611 2656 2751 61 8387 577 13 1 126 - 79 13904 1052 103 ^ 319 - 55 18882 1139 150 56 61 580 - 182 52 17540 1347 475 155 156 897 - 351 52 20222 1327 633 106 180 924 7 450 48 23501 1578 746 88 275 781 117 455 47 22871 1562 742 81 271 758 173 457 48 21471 1680 905 75 258 751 210 448 48 23296 1852 885 68 24 243 749 234 420 48 24588 1946 986 62 168 240 721 329 426 48 25119 2015 1242 58 173 253 696 355 – 111 – . Amerika Argentina Brazílie Kolumbie Ekvádor Peru Trinidad a Tobago Venezuela Ostatní Již.

6 149.4 63.1 341.5 10.9 18.9 6.8 167.1 0.8 76.3 22.4 1965 25 1220 274 2 2240 7 80 227 62 486 1 35 898 31803 10779 14386 12559 4858 1970 109 3357 1084 87 1 6112 176 136 615 140 854 18 40 1979 48061 13920 23509 17425 7127 1980 178 1862 2059 118 22 6225 460 240 2119 193 1577 276 77 4943 62946 17135 27249 23580 12116 1990 270 1424 1870 96 35 6725 651 152 2774 732 1539 634 63 55 144 6743 65470 18837 24629 29275 11566 1995 356 1439 1998 2 90 51 7112 583 175 2989 804 1578 775 87 155 230 7375 68102 20734 27654 33151 7297 2000 327 1469 2155 174 78 56 7844 809 193 3252 780 1456 754 164 328 200 7936 74941 21514 31393 35535 8013 2001 301 1421 2274 211 71 53 7918 733 203 3306 780 1389 748 174 350 195 7877 74736 21297 30614 35463 8659 2002 295 1374 2103 233 75 63 8022 731 210 3346 801 1288 785 191 354 193 7899 74382 21422 28882 35968 9533 2003 240 1486 2263 255 68 71 8438 624 214 3401 798 1183 831 223 364 195 7832 77091 21156 30806 35787 10499 2004 235 1607 2502 325 72 75 9266 541 211 3481 816 1152 857 220 427 186 7890 80198 20716 32985 35805 11409 2005 234 1702 2580 379 74 72 9835 554 206 3627 784 1136 827 276 392 199 8000 81088 19763 33836 35408 11844 Těžba ropy (mil t za rok) Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev.3 655.4 6.2 4.7 22.4 660.2 77 27.1 40.9 135 178.3 4.3 160.5 646 37.3 7.9 74.5 66.2 7 183.8 10.1 6.8 6.8 7.5 149.2 84.1 225.5 17.2 147.4 29.3 6.1 27.6 13.6 92.1 489.9 5.4 2000 352.7 27.9 15.2 20.4 153 5.2 5.4 7 14 17.1 24.8 4.2 670.9 8.1.2 145.9 4.6 4.9 4.1 63 138.8 7.2 3.3 20.3 2001 349.4 18.2 2004 329.4 6.1 8.8 115.8 669.5 70.7 2.8 345.6 4.3 154.5 29.5 0.2 15.4 37.4 2005 310.6 3.5 5.2 192.3 9.8 335.3 339.7 1970 533.6 146.8 7.5 161.6 6.9 41.9 1995 383.1 5.1 7 152.6 190.6 2002 346.9 2003 338.3 1990 416.4 7.3 196.3 350.2 627.2 83.1 15.5 27.8 13.2 0.9 6.7 4.6 2.9 5.3 14.1 116.7 11.4 292.4 32.4 4.3 153.5 60.4 7.7 25.8 40.4 142.2 250.5 48.2 187.2 157.6 651.5 7. a Střed.7 7.9 17 4.9 171.9 150.9 7.6 138.4 18. Amerika Celkem Již.2 35.1 642.2 6.3 321.1 9.3 14.2 650.6 126.1 5.6 52.6 6.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Gabon Libye Nigérie Súdán Tunis Ostatní Afrika Celkem Afrika Austrálie Brunei Čína Indie Indonésie Malajsie Thajsko Vietnam Ostatní Asie a Pacifik Celkem Asie a Pacifik Celkem svět z toho: OECD OPEC Ne OPEC Býv.7 43.6 25.6 35.5 36.7 25.7 188. Amerika Ázerbajdžán Dánsko Itálie Kazachstán Norsko Rumunsko 1965 427.3 1.7 4.5 20.7 19.6 9.9 21.5 35.7 12. a Střed.7 25.2 3 3.4 – 112 – .2 9.1 162 6.5 1980 480.7 20 8.9 134.4 228.1 176. Amerika Argentina Brazílie Kolumbie Ekvádor Peru Trinidad a Tobago Venezuela Ostatní Již.7 20.1 12 12.1 5.3 1.8 82.3 31 21.3 107.3 27.7 667. Sovětský Svaz 3.3 11.4 3.6 111.8 40.2 40.2 126.

2 3.9 98.4 34.7 16.5 17.9 1338.7 192.5 1625.7 115.4 29.2 17.8 9 11.7 379.6 1005.8 995.5 43.3 67.2 17.7 79 43.8 70.5 378 Celkem svět 1566.2 Celkem Střední východ 418.8 342.3 3895 976 927.8 16.2 2.5 466.1 2004 458.6 3.5 16.9 44.6 11.5 Ostatní Afrika 0.8 36.1 26.6 Austrálie 0.8 108.9 98.8 526.4 1011.5 88.7 7.5 1716.6 47.6 1388.7 9.7 627 33.6 325.6 4.6 Turkmenistán 5.3 28.2 1407.2 845 197.4 724.4 101.5 48.2 Čína 11.2 Ne OPEC 602.1 834.9 20.4 4.7 5.7 746.4 110.9 16.7 99.8 65.8 47.5 399.4 31.1 7.5 377.1 17.7 3572 z toho: OECD 513.2 Ostatní Evropa a 266.8 Vietnam 2.6 7.9 850.3 8.2 27.2 1187.4 14.8 2.9 13.9 35.3 131.3 66.6 4.3 5.5 46.2 162.3 373 375.9 110.8 7.2 20.1 Saudská Arábie 111 192.3 243.4 2.9 103.1 9 Celkem Asie a Pacifik 44.3 348.2 1121.4 21.4 3.1 3.2 116.3 1520.2 8 9.7 38.5 105.5 2.5 48.8 9.6 320.3 21.9 101.8 104.6 660 817.1 1.6 86.6 788.2 2.3 17.3 31.2 42.8 31.5 457.3 8.4 13.4 33.2 509.9 Uzbekistán 2.6 1192.1 23 23.1 174.5 3.6 786 Euroasie Irán 95.3 12.4 9.9 36.5 71.2 – 113 – 2003 421.5 Tunis 4.1 8.7 2.7 61.2 36.1 121.3 26 127.5 4.9 126.6 28.8 40.9 353 603.8 64.8 37.8 818.6 12 69.8 185.1 105.4 22.2 80.6 97.2 1700 1693.2 23.7 3865.5 169.3 Sýrie 4.3 12.6 2005 470 9.6 66.1 79 74.9 20.5 3 Celkem Afrika 106.Kapalná paliva – Kapalná paliva svět 1965 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 Ruská federace 515.8 46.4 35.6 26.2 487.6 Kamerun 2.7 Euroasie Celkem Evropa a 281.9 Kuvajt 119 151.8 1033 Alžírsko 26.7 4.5 130.6 22.1 83.3 149 162.3 108.9 2.5 292.8 20.9 1138.2 122.8 86.6 438.7 Libye 58 159.7 10.1 892 974.2 29.1 8.1 38.7 6.9 3170.4 15 14.4 6.5 441 467.1 374.1 7.4 6.3 300.9 125.1 0.1 18.4 Gabon 1.5 56.5 38.6 1717.4 184.3 122.3 37 Guinea 0.8 80.7 41.4 16.4 .3 30.9 427.3 Egypt 6.1 180.4 2.8 9.8 11.5 9.7 3.8 5.2 7.9 36.6 34.3 2355.4 3.2 124.8 35.4 22.5 36.2 17.6 74.5 24 23.3 1168 1346.3 116.7 1590.7 91.6 442.9 84.4 9.8 45.Brazzaville 0.4 23.1 36 37 Indonésie 24.8 57.9 978.9 Angola 0.8 102. Sovětský Svaz 242.6 Ostatní Střední východ 3 3.1 999.6 Brunei 4 6.8 25.3 3.2 29.6 129.4 Thajsko 2.1 35.8 1711.5 68 63 Malajsie 0.5 3.1 Spojené Arabské 13.5 53.9 13.2 5.5 21.8 7.2 851.2 2.2 8 9 Velká Británie 0.2 3 8.3 1208.4 393.7 21.7 37.7 934.9 339.4 10 106.8 11.6 36.5 189.2 570.1 12.6 3280.2 1692 558.6 44.7 1.5 3705.5 91.9 3.3 33.8 9.9 28 202.1 3.7 106 138.8 166.3 669.5 36.1 381.3 10.4 111.1 2.2 20.6 3.2 55.1 1.9 395 746.6 164.9 310.9 69.2 378.9 10.2 14 13.9 Indie 3 6.6 1480.7 2.4 35.6 Irák 64.2 379.1 38.3 118.6 Býv.6 Nigérie 13.2 3087.3 Ostatní Asie a Pacifik 1.4 21.3 10.7 5.5 123.6 577.2 23.2 51.6 27.8 37.2 Oman 16.6 36.7 76.4 1475.4 11.2 3.6 10.1 1584.2 67.4 8.9 506.5 Katar 11.6 95.6 99.8 Čad Kongo .1 34.5 1.9 65.3 5.5 84.7 7.6 10.1 379.6 3.5 7.8 9.6 10.6 354.1 2.2 691.5 44.4 200.5 emiráty Jemen 8.9 57.7 75.4 OPEC 721.8 37.4 89.7 3.2 1138.6 1102.6 19.4 76.8 19.3 Súdán 0.9 55 38.3 424.9 27.4 513.7 129 21.9 3613.3 14.4 168.7 16.1 7.6 38.7 114.6 7 7.4 9.7 9.8 3593.8 8.5 381.5 48.2 7.5 358.8 11.8 323.

Amerika Rakousko Ázerbajdžán Bělorusko Belgie a Lucembursko Bulharsko Česká republika Dánsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Island Irsko Itálie Kazachstán Litva Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rumunsko Ruská federace Slovensko Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Turkmenistán Ukrajina Velká Británie 1965 11522 1117 302 12941 443 314 69 73 14 73 187 1970 14710 1483 419 16612 456 530 98 106 22 97 211 1980 17062 1915 1034 20012 476 1155 109 170 63 134 415 1990 16988 1762 1456 20206 389 1274 143 209 92 121 397 1995 17725 1776 1650 21150 415 1498 209 260 112 150 446 2000 19701 1937 1884 23522 431 1855 236 232 129 155 496 2001 19649 2023 1899 23571 405 1896 230 245 132 148 545 2002 19761 2067 1837 23665 364 1853 228 222 131 147 594 2003 20033 2132 1885 24050 372 1785 229 222 137 140 479 2004 20732 2248 1898 24877 394 1776 244 223 144 152 525 2005 20655 2241 1978 24875 421 1819 257 230 148 139 553 531 679 809 932 1042 1126 1138 1149 1173 1188 1208 1703 2199 3331 3558 4133 4661 4739 4688 4537 4647 4776 110 181 244 335 73 80 204 114 1091 1746 87 75 10 48 1017 554 178 140 363 213 1904 2820 133 120 11 82 1716 539 279 230 274 257 2262 3056 248 234 11 116 1972 494 104 111 55 146 722 167 185 92 222 798 201 354 172 375 46 278 378 167 99 80 552 577 258 153 132 1070 498 268 302 1486 2081 1672 223 171 498 509 178 176 185 229 1910 2708 321 198 13 92 1932 432 150 763 203 331 230 373 5015 101 1040 341 273 470 88 1265 1762 234 130 209 546 115 169 217 208 1893 2882 361 159 16 118 1987 249 64 828 212 321 272 274 3025 69 1177 338 253 610 58 401 1757 244 123 143 702 84 169 215 224 2007 2763 406 145 19 170 1956 158 49 897 201 427 324 203 2583 73 1452 318 263 677 79 255 1697 265 81 149 669 87 178 205 222 2023 2804 411 142 18 185 1946 186 56 942 213 415 327 217 2566 68 1508 318 281 645 83 273 1697 271 74 145 691 88 174 200 226 1967 2714 414 140 19 182 1943 193 53 952 208 420 338 226 2606 76 1526 317 267 656 86 278 1693 293 86 152 748 98 185 193 239 1965 2664 404 132 18 178 1927 183 51 962 219 435 317 199 2645 71 1559 332 259 668 95 286 1717 285 92 153 785 102 203 189 224 1978 2634 435 136 20 185 1873 188 54 1003 210 460 322 230 2714 68 1593 319 258 688 103 293 1764 294 103 137 809 109 211 189 233 1961 2586 429 151 19 196 1809 208 57 1071 213 478 320 240 2753 73 1618 315 262 650 110 294 1790 – 114 – . a Střed. Amerika Celkem Již.5 Spotřeba ropy v bbl za den Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev. Amerika Argentina Brazílie Chile Kolumbie Ekvádor Peru Venezuela Ostatní Již.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 3. a Střed.1.

1 90.7 932.3 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 807.1.6 1132.8 1071. Amerika Argentina 1965 548.9 100.8 1134.1 48.5 20.8 67.7 897.1 258 957 27 135 119 249 531 350 217 41 253 123 1726 41 57 76 85 73 25 44 48 94 3254 31250 7766 23232 3430 Spotřeba ropy (v mil t za rok) Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev.6 19. Sovětský Svaz 3.2 95.6 79.8 21.3 948.6 100.1 897.6 896.9 53.9 1980 794.2 85.4 1071.8 960.2 617 22 1970 694.6 19.4 912.8 14.5 83.6 1970 1980 1990 253 1995 138 2000 138 2001 135 2002 130 2003 148 2004 155 2005 161 3511 5174 8851 934 415 402 427 453 475 482 502 11863 18678 24416 23366 19703 19564 19743 19726 19903 20195 20350 201 104 1 392 331 89 2 409 625 87 12 599 951 109 31 1171 1227 130 36 1272 1319 202 44 1536 1331 206 54 1551 1429 222 79 1572 1513 238 77 1684 1575 266 84 1805 1659 280 98 1891 4 107 248 349 255 292 320 333 355 376 328 1164 43 120 182 379 724 503 559 76 392 139 3922 57 83 92 145 142 163 105 103 244 6726 46103 12535 34387 4989 616 2046 121 263 253 741 1378 631 32 1694 127 643 410 4936 162 88 104 216 181 475 388 234 174 10496 61678 14155 41052 8517 973 3484 214 477 356 929 1977 694 39 2323 131 1211 621 5304 271 105 218 234 449 1038 551 411 200 13800 66390 13375 41356 8408 1227 4240 198 474 427 1099 2198 781 59 3395 198 1580 820 5784 381 125 315 344 617 2009 713 717 245 18081 69506 13766 44475 4410 1379 4735 192 564 475 1226 2458 837 66 4772 201 2254 1049 5577 441 134 373 348 654 2229 816 725 363 20839 75779 14402 47646 3623 1421 4854 200 548 488 1239 2475 845 80 4872 243 2284 1088 5435 448 136 366 347 716 2235 819 701 383 20998 76379 14553 47704 3627 1425 5047 222 534 501 1254 2511 846 80 5288 268 2374 1115 5359 489 141 357 332 699 2282 844 766 406 21644 77280 14471 47687 3667 1394 5238 231 550 513 1274 2568 851 78 5803 269 2420 1132 5455 480 148 321 330 668 2300 868 836 400 22359 78655 14546 48289 3752 1407 5492 240 567 523 1315 2646 856 80 6772 314 2573 1150 5286 493 150 325 336 748 2283 880 913 427 23586 81444 14687 49082 3861 1436 5739 254 616 529 1363 2763 884 82 6988 285 2485 1168 5360 477 152 353 314 826 2308 884 946 445 23957 82459 14772 49254 3936 1990 781.1 17.7 85.1 90.7 20.1 73.8 88.3 19.4 18.7 85 81.8 79.6 71.6 18.Kapalná paliva – Kapalná paliva svět 1965 Uzbekistán Ostatní Evropa a Euroasie Celkem Evropa a Euroasie Irán Kuvajt Katar Saudská Arábie Spojené Arabské emiráty Ostatní Střední východ Celkem Střední východ Alžírsko Egypt Jihoafrická republika Ostatní Afrika Celkem Afrika Austrálie Bangladéš Čína Hong Kong Čína Indie Indonésie Japonsko Malajsie Nový Zéland Pákistán Filipína Singapur Jižní Korea TajVan Thajsko Ostatní Asie a Pacifik Celkem Asie a Pacifik Celkem svět z toho: EU 25 OECD Býv.6 785.1 17.2 87.8 944.5 92.9 – 115 – .9 22.1 1091.6 1071.7 929.

6 21.1 31 4.3 45.8 9.1 4.8 0.9 10.5 9.6 12 78.7 0.7 249.7 5.3 59.3 75.8 22.3 138.9 19.6 21.1 8.1 0.4 0.4 1995 69.3 7 33.6 6.6 13.2 9.4 0.7 3.9 89.3 78.3 10.1 6.4 2.8 5. a Střed.2 103.8 28.8 0.6 123.9 0.7 39.3 14.2 9.7 0. Amerika Celkem Již.7 5 48.3 24. a Střed.7 19.3 3.3 5.9 92.8 10.7 7.1 87.2 38 9.5 78.6 21.9 223.2 15.2 2005 83.6 15.1 4.9 82.3 933 940.3 437.5 5.4 6.6 20.9 11.5 2.1 11.4 127.4 44.7 12.8 15.4 4.1 12.1 8.5 1.5 43.8 92.3 12.3 9.9 927.4 3.6 11.7 53.8 14.5 9.7 18.2 18.4 20.7 38.1 18.9 86.2 12.1 19.6 12.8 173.7 7.3 4.4 10.1 6.9 4.5 10.7 3.2 6.2 5.8 3 6.9 9 92.5 3.5 18.9 12.8 6.7 9.9 930.4 14.1 4.4 86.5 8.2 58.1 6.8 11.8 12.7 6.4 2.3 27.4 63 82.1 36.4 93.2 10.6 94 124 21.6 9.7 40.1 3.7 9.2 20 2000 85.1 33.2 6.4 11.2 15.6 6.3 6.8 8.4 7.5 7.3 33.7 51.6 3.4 1980 55 5.4 10 5.5 10 123.5 10.8 2.3 2.6 19.9 934.9 15.4 20 15.4 12.5 14.7 3.5 11.5 13 3.3 6.8 10.3 8.4 2.8 24.8 957.9 11.9 9.7 256.3 20.6 6.2 11.4 4.2 13.6 13.4 26.9 147.8 13.6 9.1 12.3 591.2 72.2 24.6 2.6 7. Amerika Rakousko Ázerbajdžán Bělorusko Belgie a Lucembursko Bulharsko Česká republika Dánsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Island Irsko Itálie Kazachstán Litva Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rumunsko Ruská federace Slovensko Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Turkmenistán Ukrajina Velká Británie Uzbekistán Ostatní Evropa a Euroasie Celkem Evropa a Euroasie Irán Kuvajt Katar 1965 14.4 26.5 4.6 11.9 129.3 14.1 1197.5 2001 87.7 10.2 31.7 9.1 55.7 78.4 10.3 17.3 19.9 15.8 19.2 16.4 10.9 9 7 18.4 6.2 56.1 166.4 93.3 0.3 12 32 4.7 9.4 22.7 9 2.7 16.7 95.5 24.6 14.3 15.6 218.1 8.4 3.6 8 10.8 8.5 12 3.4 16.5 38.8 22.5 92.8 21.4 25.3 26.8 94.2 12.5 10 6.1 7.5 5 9.9 8.5 1.5 73.3 0.8 4.3 0.5 20.3 3.1 121.9 8.5 3.6 46.1 29.9 193.8 2002 85.9 8.8 10.8 109.5 3.8 74.1 58.9 27 2003 82 10.5 4.6 5.5 219 212 217.8 4 7.6 10.4 36.9 2.6 122.1 5.8 5.9 8 5 4 28.9 128.5 79 7.3 16.6 963.4 41.4 30.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Brazílie Chile Kolumbie Ekvádor Peru Venezuela Ostatní Již.4 0.9 13 13.7 11.7 4 10.7 49.1 31.6 4.5 10.2 17 3.3 10 2.2 221.1 57.8 15.5 9.8 8.1 17.7 9.1 125.3 – 116 – .6 6.3 32.2 71.4 5.9 6.5 1990 58.1 3.9 9.1 67.4 1.8 10.2 9.9 10.2 4.3 11.4 63.8 83.9 23.5 95.9 9.5 8.9 3.7 43.8 10.9 6.4 6.9 12.7 63.4 124.2 55.9 936.7 12.8 8.7 94.3 1970 25.2 9.2 4 8.2 5.9 7.9 13.4 106.5 10.1 78 6.1 10.6 10.8 18.5 2.9 3.5 22 2004 81.8 11.2 93.5 146.8 12.2 24.7 7.4 20.9 6.4 70 15.6 56.4 9 11 89.8 10 5.2 13.5 7.6 14 11.5 7.6 80.4 19.2 13.5 47.6 4.2 5.4 3.8 7.9 81.5 15.3 130 3.7 52.1 11 93.1 29.3 5.5 46.2 12.6 9.9 7 24.2 5.6 4.1 7.5 35 9.6 9.3 1 8.4 1128.2 77.3 160.6 10.6 7.7 15.4 52.2 3 74.5 131.7 6.1 15.6 13.9 25.1 9.9 3.1 4.2 30 4.5 4.1 5.9 81.8 1.9 7.9 127.9 89 135.3 7.9 7 0.7 97.

9 11.1.5 226.9 1955.3 30.9 24.5 6.5 3252.9 72.8 39.8 39.7 15.3 27.8 58.5 33.3 5.9 231.8 16.4 19 20.7 Bangladéš 1.1 10.1 50.8 2197.8 595.5 11.8 2972.2 25.4 8.8 6.2 85.2 10.4 112.9 38.4 40 44 45.9 3589 3655.6 22.4 271.2 103.8 34.2 5.5 682.1 124.6 24.6 57.2 Egypt 6. EMEs 226.6 1.4 20.1 691.7 116.6 20.2 3554.9 68.1 Celkem Asie a Pacifik 163.5 9.2 116.7 657.7 18 12.2 26.1 25.4 68.6 20.3 Ost.6 71.3 Austrálie 16.5 16.8 16.6 5.9 64 Celkem Afrika 26.8 16 17.6 1103.5 35.4 239.5 243.7 105.2 4.5 15.7 247.2 129.3 8.6 248.3 6.7 10.5 23.7 Indonésie 6.9 16.9 67.4 19.6 688.9 Ostatní Afrika 12.2 7.8 14.2 634.8 Indie 12. Sovětský Svaz 169.8 22 Nový Zéland 2.9 Celkem svět 1529.2 172.6 227.6 651.1 854 976.4 244.6 71.5 29.1 107 111.9 327.9 4 Čína 11 28.6 104.9 8.9 1926.5 TajVan 2.2 40.6 57.1 69.6 12 16.2 697.8 z toho: EU 25 389.5 247.5 31.3 32 33.9 3.1 177.6 35.9 105.4 35.1 36.6 1116.1 42.2 Spojené Arabské 0.7 12.5 2253.8 18.1 237.9 241.6 Ostatní Asie a Pacifik 4.9 3.7 267.3 700.1 13.2 115.7 38.6 2190.5 22.5 47.9 247.6 11.8 24.1 53.1 1379.8 103.6 19.9 101.7 77.3 2270.4 29.6 983.3 58.7 26.9 6.2 22.6 255.1 3.9 3.3 emiráty Ostatní Střední východ 12.9 59.7 318.3 38.9 58.5 66.9 57.Kapalná paliva – Kapalná paliva svět 1965 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Saudská Arábie 19.3 Hong Kong Čína 2.8 18.6 15.9 2223 2267.9 15.4 18.9 20.5 8.2 Malajsie 2 2.5 23 23.4 12.5 120.8 61.8 3.2 6.5 9.1 6.7 Spotřeba kapalných paliv podle regionů v tis bbl za den 1965 lehké destiláty střední destiláty topný olej ostatní Celkem Severní Amerika lehké destiláty střední destiláty topný olej 1970 1980 2001 2002 2003 2004 2005 10211 6812 1411 5137 10523 6655 1209 5278 10675 6861 1271 5243 10979 7133 1340 5425 10970 7188 1390 5326 23522 23571 23665 24050 24877 24875 z toho: Spojené státy 7077 7651 8025 8813 4270 4757 5132 5852 2416 1224 835 893 8890 5884 794 9167 5735 686 9275 5886 763 9518 6116 859 9495 6137 907 5591 3166 1777 2407 6983 4100 2470 3058 8162 5118 2924 3807 12941 16612 20012 5108 2704 1508 6336 3484 2087 1990 1995 2000 Severní Amerika 8795 9235 10106 5498 5934 6811 1820 1336 1518 4092 4645 5086 20206 21150 – 117 – .7 39.1 35.2 5.2 626.1 41.5 36.8 39.9 53.1 3144.7 271.2 186.9 6.4 173.6 203.7 31.2 106.2 Celkem Střední východ 47.9 54.4 OECD 1133.6 3836.6 34.4 93.8 29.4 513.4 9.6 16.7 4 4.1 2199.9 5.5 18.4 3537.7 34.7 213.3 2055.2 66.8 44.7 55.5 9.1 13 17.2 799.9 199.4 Filipína 4.4 338.2 117.5 15.3 113.7 980 1008.9 75.6 19.9 1164.4 24.1 38 38.8 14.3 21.1 59.9 7 7 Pákistán 3.7 1224 1255.9 3.7 17.1 421 418.2 8.9 2.8 9.1 41.3 Alžírsko 1.1 22.3 19.8 33.3 17.6 174.7 68.2 23.2 223.2 24.3 13.7 29.6 Thajsko 2.5 94.8 4.7 11.2 51.3 17.6 8.2 1184.9 13 15.7 Býv.8 23.7 247.4 684.7 330.3 37.2 3.1 10.8 160.6 3798.3 18.6 8.6 11.7 168.3 9.8 19.3 1348.2 Jihoafrická republika 5.7 87.1 120.8 103.5 1042.6 688.2 Jižní Korea 1.9 54.3 183.3 260.3 2 5.1 11.7 41.7 Singapur 3.7 83.6 15.8 7.9 26.5 6.9 248.1 49.1 104.3 Japonsko 87.2 51.1 1675.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA ostatní Celkem Spojené státy lehké destiláty střední destiláty topný olej ostatní Celkem Jižní a Střední Amerika lehké destiláty střední destiláty topný olej ostatní Celkem Evropa 1965 2202 11522 1970 2802 14710 426 441 603 233 592 590 700 317 1703 2199 1637 2524 3114 1159 8434 2680 4497 4704 1807 13688 lehké destiláty střední destiláty topný olej ostatní Celkem bývalý Sovětský Svaz 1980 1990 1995 2000 3299 3357 3733 4143 17062 16988 17725 19701 Jižní a Střední Amerika 875 963 1149 1274 1044 1179 1474 1681 899 735 734 788 513 682 777 918 3331 4410 163 317 306 171 957 194 406 371 193 1164 351 793 701 201 2046 lehké destiláty střední destiláty topný olej ostatní Celkem Afrika 117 201 162 51 531 176 293 169 86 724 326 575 304 172 1378 652 770 1400 431 3254 1291 1583 2974 878 6726 1991 3129 3856 1520 10496 33 74 81 29 217 86 192 208 72 559 233 426 719 316 1694 315 740 1007 lehké destiláty střední destiláty topný olej ostatní Celkem Čína lehké destiláty 4133 4661 Evropa 3645 4219 4195 4194 5491 5633 6050 6734 4436 2541 2283 1967 2326 2565 2765 3047 15898 14958 15293 15942 Bývalý Sovětský Svaz 941 797 1188 1008 1359 765 922 1053 lehké destiláty střední destiláty topný olej ostatní Celkem Střední východ lehké destiláty střední destiláty topný olej ostatní Celkem Asie Pacifik 3558 3623 Střední východ 554 762 909 1186 1443 1565 1075 1233 1312 670 801 948 3484 4240 4735 Afrika 487 554 577 772 866 1029 411 436 457 306 342 395 1977 2198 2458 Asie Pacifik 3096 4400 5543 4965 6727 7765 3433 3866 3574 2306 3088 3956 13800 18081 20839 Z toho: Čína 609 1010 1270 637 1011 1590 660 679 775 415 696 1136 2323 3395 4772 z toho: Japonsko 1225 1548 1735 – 118 – 2001 4082 19649 2002 4172 19761 2003 4109 20033 2004 4239 20732 2005 4116 20655 1256 1722 751 1011 1233 1719 732 1003 1215 1723 690 909 1184 1825 691 947 1227 1872 704 973 4739 4688 4537 4647 4776 4085 6991 1987 3052 16116 4026 6935 1996 3103 16059 3923 7138 1953 3137 16151 3870 7360 1896 3208 16334 3758 7572 1882 3203 16415 851 1021 693 1062 882 1048 670 1066 917 1087 670 1078 903 1113 684 1161 923 1146 699 1168 3627 3667 3752 3861 3936 949 1619 1326 960 4854 1011 1667 1335 1034 5047 1053 1715 1338 1132 5238 1134 1751 1415 1192 5492 1210 1816 1473 1240 5739 587 1048 433 407 2475 590 1078 415 427 2511 599 1110 421 438 2568 613 1134 444 455 2646 631 1180 477 475 2763 5650 7916 3413 4019 20998 5927 8050 3339 4327 21644 6154 8171 3462 4571 22359 6494 8650 3486 4956 23586 6600 8810 3526 5021 23957 1256 1669 780 1167 4872 1352 1791 792 1352 5288 1489 1945 880 1489 5803 1673 2285 956 1858 6772 1749 2425 899 1915 6988 1720 1759 1788 1793 1819 .

75 35.30 29.78 27.23 14.02 31.06 27.55 28.61 36.03 29.08 37.75 14.14 27.38 13.53 13.25 36.08 33.41 10.8 USD/bbl 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1990 1995 1719 1971 1316 1135 1044 1130 5304 5784 Svět 18114 21236 19233 23682 10015 11248 10621 13339 57983 69506 EU 25 3815 3847 4989 5488 2075 1983 2213 2448 13093 13766 OECD 14627 15721 13229 14777 5691 5115 7809 8862 41356 44475 2000 1958 804 1079 5577 2001 1957 690 1067 5435 2002 1930 649 1021 5359 2003 1904 770 993 5455 2004 1861 672 960 5286 2005 1880 698 962 5360 23400 26593 10381 15405 75779 23588 27130 10014 15648 76379 24192 27153 9696 16239 77280 24536 27804 9807 16508 78655 25178 28966 9956 17344 81444 25319 29584 10150 17406 82459 3858 6146 1720 2678 14402 3757 6373 1724 2698 14553 3688 6316 1740 2728 14471 3599 6495 1700 2753 14546 3525 6687 1668 2806 14687 3428 6859 1689 2797 14772 17069 16279 4642 9656 47646 17064 16530 4416 9694 47704 17391 16296 4175 9826 47687 17502 16682 4309 9796 48289 17759 17109 4218 9995 49082 17684 17388 4266 9916 49254 Spotové ceny ropy v USD za bbl Dubai Brent $/bbl * $/bbl + 1.69 34.63 12.46 West Texas Intermediate $/bbl ++ 12.78 28.90 2.Kapalná paliva – Kapalná paliva svět střední destiláty topný olej ostatní Celkem Japonsko 1965 276 944 191 1726 1970 650 2068 464 3922 1980 1238 1912 779 4936 lehké destiláty střední destiláty topný olej ostatní Celkem svět 8585 7420 7362 4453 27820 11916 11469 11389 6340 41114 15350 16152 13120 8539 53161 lehké destiláty střední destiláty topný olej ostatní Celkem EU 25 1510 2258 2916 1082 7766 2454 4051 4363 1668 12535 3316 4849 3930 2060 14155 lehké destiláty střední destiláty topný olej ostatní Celkem OECD 7652 5958 5843 3779 23232 10515 9242 9284 5345 34387 13010 11879 9279 6884 41052 3.32 31.96 36.92 14.18 33.22 14.43 – 119 – 12.10 .29 29.97 29.80 13.93 32.21 13.65 30.39 27.98 15.1.54 28.80 28.55 25.70 11.83 10.83 35.56 14.98 36.65 29.87 14.10 Nigerian Forcados $/bbl 12.

39 15.16 20.11 19.18 15.54 20.50 24.59 Vývoj cen ropy od roku 1861 120 100 USD 60 USD 2005 40 20 – 120 – 2005 1997 1989 1981 1973 1965 1957 1949 1941 1933 1925 1917 1909 1901 1893 1885 1877 1869 0 1861 USD 80 .39 19.26 21.10 18.62 20.04 28.57 18.66 38.44 14.97 28.82 17.32 16.02 20.93 14.49 56.37 25.27 15.62 18.02 28.23 23.35 Nigerian Forcados 18.74 26.97 19.95 13.42 24.27 54.68 24.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Dubai 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Brent 16.21 17.50 21.25 17.07 41.44 25.23 25.61 17.97 15.25 26.52 West Texas Intermediate 19.42 22.00 28.69 18.45 16.52 18.78 33.81 23.92 18.41 16.72 17.16 19.33 12.73 20.09 12.31 30.16 31.64 49.45 17.63 17.00 18.23 12.61 14.20 22.67 19.17 14.85 20.00 19.83 38.30 23.21 18.13 55.74 16.93 26.

KAPALNÁ PALIVA 3. Amerika Argentina Brazílie Venezuela Ostatní Již. Sovětský Svaz 1965 10390 1089 417 11896 402 347 1120 1970 12860 1396 562 14818 438 525 1289 1980 18620 2155 1207 21982 686 1393 1330 1990 15680 1920 1595 19195 690 1440 1169 1995 15333 1792 1444 18569 648 1481 1192 2000 16595 1861 1481 19937 626 1863 1280 2001 16785 1917 1481 20183 614 1823 1277 2002 16757 1923 1463 20143 611 1868 1277 2003 16894 1959 1463 20316 611 1940 1277 2004 17125 1915 1463 20503 611 1940 1277 2005 17335 1927 1463 20725 611 1940 1357 990 1759 3061 2344 2233 2230 2219 2266 2240 2254 2285 3562 4808 7252 5993 6054 6544 6478 6567 6613 6627 6763 335 1411 1747 37 1560 614 60 0 311 1474 721 2339 2643 97 2939 1348 194 0 894 2305 1088 3326 3422 443 3005 1852 250 7030 1392 2614 706 1699 2024 403 2416 1207 291 7306 1265 1850 692 1728 2104 403 2272 1197 298 6123 1215 1844 770 1984 2262 403 2294 1212 318 5351 1247 1778 785 1961 2274 412 2294 1233 307 5304 1247 1769 803 1987 2286 412 2294 1237 310 5372 1333 1785 805 1967 2304 412 2294 1237 310 5407 1333 1813 782 1977 2314 412 2294 1239 310 5412 1358 1843 778 1978 2322 412 2294 1242 310 5412 1363 1848 5451 8031 6765 7354 6313 5890 5901 5975 6038 6015 6036 13194 21968 31972 27640 25324 24643 24622 24929 25055 25070 25030 467 79 342 303 511 1702 560 523 221 231 237 1917 50 33 46 45 297 3600 34513 8118 22685 4518 594 103 469 676 624 2466 697 664 554 412 284 3504 288 209 103 122 449 6588 51344 14667 34360 6105 1055 297 580 700 858 3505 2090 784 1805 557 448 5643 1069 608 542 163 745 12364 79165 19612 49362 10170 815 594 540 1885 1092 5111 2807 750 2892 1122 865 4324 1060 798 570 201 866 13448 74194 13895 40018 11051 1332 634 795 1692 1153 5826 2910 818 4014 1133 990 5006 1273 1727 732 529 1073 17295 75978 14130 41039 9055 1574 639 690 1846 1173 6362 3034 924 5407 2219 1126 5010 1255 2598 732 872 1292 21435 81955 14498 43933 8177 1574 644 745 1861 1164 6662 3217 916 5643 2261 1126 4705 1255 2598 874 872 1386 21636 82798 14533 43900 8097 1574 644 770 1861 1254 6814 3294 933 5479 2289 1091 4728 1255 2598 1159 874 1351 21757 83504 14810 44180 8164 1584 644 905 1911 1255 6944 3313 860 5487 2333 1056 4645 1255 2598 1159 860 1313 21566 83807 14831 44218 8199 1624 644 905 2061 1255 7109 3311 867 6289 2513 1056 4531 1255 2598 1159 876 1259 22403 85023 14861 44328 8204 1684 644 915 2061 1255 7179 3311 813 6587 2558 1056 4531 1255 2598 1159 876 1261 22694 85702 14901 44463 8204 – 121 – . a Střed. a Střed. Amerika Belgie a Lucembursko Francie Německo Řecko Itálie Nizozemsko Norsko Ruská federace Španělsko Velká Británie Ostatní Evropa a Euroasie Celkem Evropa a Euroasie Irán Irák Kuvajt Saudská Arábie Ostatní Střední východ Celkem Střední východ Celkem Afrika Austrálie Čína Indie Indonésie Japonsko Singapur Jižní Korea TajVan Thajsko Ostatní Asie a Pacifik Celkem Asie a Pacifik Celkem svět z toho: EU 25 OECD Býv.9 Rafinérské kapacity tis bbl za den Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev.1. Amerika Celkem Již.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 3.10 Produkce rafinerií v tis bbl za den Spojené státy Kanada Mexiko Jižní a Střední Amerika Evropa a Evroasie Střední východ Afrika Australasie Čína Japonsko Ostatí Asie Pacifik Celkem svět z toho: EU 25 OECD Bývalý Sovětský Svaz 3.11 1980 13481 1893 1129 5249 24369 2427 1439 623 1510 4015 3091 59226 13379 35489 9389 1990 13409 1584 1490 4315 22778 4470 2171 716 2153 3437 4886 61409 11843 34089 9184 1995 13973 1569 1488 4823 19150 5134 2375 807 2711 4169 6822 63021 12726 37292 4950 1998 14889 1709 1451 5120 19640 5639 2390 866 3060 4212 8010 66986 13769 39937 4519 1999 14804 1714 1389 5191 19092 5632 2343 880 3686 4149 8309 67189 13305 39455 4471 2000 15067 1765 1364 5337 19346 5430 2233 851 4218 4145 8914 68670 13398 39801 4583 2001 15128 1812 1398 5330 19514 5646 2463 847 4215 4107 9053 69513 13407 39822 4797 2002 14947 1862 1387 4939 19524 5695 2251 855 4395 3986 8827 68668 13192 39131 5060 2003 15304 1880 1436 4963 20034 5867 2200 823 4823 4118 9300 70748 13475 39950 5277 2004 15475 1958 1438 5423 20489 5790 2286 820 5382 4037 9957 73055 13766 40494 5435 2005 15204 1901 1414 5502 20821 5958 2424 752 5748 4136 10139 73999 13770 40280 5711 1998 Import 8831 10382 10436 11017 5581 5259 11562 13432 36410 40090 Export 949 1011 1402 1603 1422 1770 2797 3240 1472 1344 2731 3569 16651 18702 2696 2712 2723 3094 2576 2490 991 556 36410 40091 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 10550 10670 5346 14157 40723 11092 11070 5329 14911 42402 11618 11531 5202 15401 43752 11357 11895 5070 15306 43628 12254 11993 5314 16238 45799 12898 12538 5203 17471 48110 13525 13261 5225 17895 49906 Import a export ropy v tis bbl za den 1980 Spojené státy Evropa Japonsko Zbytek světa Celkem svět 1985 12002 1406 1297 4312 21681 3568 1809 607 1697 3120 3716 55215 10604 30146 9490 1985 1990 6735 5065 8026 12244 8768 9801 4985 4045 4802 8360 6610 8812 32324 24488 31441 Spojené státy 555 780 889 Kanada 445 685 955 Mexiko 875 1580 1387 Jižní a Střední Amerika 3010 1985 2367 Evropa Bývalý Sovětský Svaz 2040 2549 2659 Střední východ 17510 9340 14212 Severní Afrika 2820 2415 2604 Západní Afrika 2475 1765 2248 Asie Pacifik 2099 2339 2182 Zbytek světa 495 1050 1938 Celkem svět 32324 24488 31441 1995 – 122 – 956 890 910 904 921 991 1129 1520 1703 1804 1959 2096 2148 2201 1739 1814 1882 1966 2115 2070 2065 3145 3079 3143 2965 2942 3233 3528 1851 1967 1947 2234 2066 1993 2149 4019 4273 4679 5370 6003 6440 7076 18341 18944 19098 18062 18943 19630 19821 2726 2732 2724 2620 2715 2917 3070 2985 3293 3182 3134 3612 4048 4358 2650 2767 2879 2863 3025 3009 2967 791 940 1506 1551 1361 1631 1542 40723 42402 43754 43628 45799 48110 49906 .1.1.

7 130.1 109.9 208.3 38.2 6.8 46.2 576.2 10537 2724 765 1384 0 4.KAPALNÁ PALIVA 3.8 548 117 249 17 24. tun Tisíc barelů Ropa Produkty Ropa Produkty Ropa Produkty Ropa Produkty Import Import Export Export Import Import Export Export 500.5 99.2 576.9 8.7 8 58 186 4191 167 27.8 442 727 1885.1 4225 999 107 369.4 0.5 13.9 119.4 862.3 5.3 1885.2 7.7 97.6 81.9 8.6 29.8 6.7 19.7 14 2552 832 135 293 210.4 7420 2086 930 1388 0 0 22 34.2 10055 3470 38 1091 46.8 26.2 205 134 17329 2492 8.5 657 399 2201 1327 524.1 39.6 63.1.9 52.2 3.7 488 234 145 77 127.2 328 1956 109 32.2 81.3 37859 12047 37859 12047 – 123 – .4 267.12 Import a export kapalných paliv Spojené státy Kanada Mexiko Jižní a Střední Amerika Evropa Bývalý Sovětský Svaz Střední východ Severní Afrika Západní Afrika Východní a Jižní Afrika Australasie Čína Japonsko Ostaní Asie Pacifik Nespecifikováno Celkem svět Mil.3 11.1 179 169 2462 608 2.4 47.6 12.3 66.4 5.1 122.7 166 1.7 934 276 1643 558 0 15.4 0 92 5374 1702 10.1 66.8 0 5.

t) 1985 EU 27 Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Řecko Španělsko Francie Itálie Litva Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Norsko 3.2.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 3.2 2 892 4 168 1 322 2 183 3 244 2 408 4 069 1 161 8 127 658 38 431 1985 563 508 Česko Německo Řecko 2001 157 053 34 183 16 887 4 206 263 191 338 1 786 4 097 471 1 540 2 263 1 012 767 6 238 0 98 0 116 679 1 217 2 520 162 536 2002 160 020 37 265 18 143 4 874 285 189 316 1 487 5 535 434 1 582 3 074 948 728 6 072 0 107 0 115 944 1 185 2 420 156 716 2003 150 811 30 317 18 143 5 349 305 137 322 1 405 5 570 382 1 922 3 076 1 011 765 5 890 0 114 0 106 073 1 125 2 351 153 616 2004 140 228 30 306 19 262 5 205 329 133 255 1 364 5 445 302 1 560 2 891 1 061 886 5 705 0 120 0 95 374 1 068 2 251 151 779 2005 128 336 30 313 18 517 5 195 346 100 166 1 227 6 111 216 1 559 2 269 965 848 5 437 0 315 0 84 722 1 004 2 258 140 134 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 616 903 680 271 671 856 680 649 649 752 736 204 695 262 688 416 207 960 121 109 124 811 128 802 131 670 141 734 141 502 150 649 260 806 210 085 221 989 225 069 240 019 263 217 280 048 289 418 402 017 297 151 298 589 290 990 293 695 289 267 293 571 300 719 301 633 3 963 480 4 036 982 4 374 101 4 105 230 4 219 422 4 027 969 3 907 620 3 805 206 3 659 713 75 500 35 808 31 299 34 983 36 122 34 691 39 085 40 210 162 184 200 793 288 643 303 047 306 500 309 370 315 472 334 540 Estonsko Irsko 2000 167 308 42 175 17 780 3 214 0 279 227 2 373 4 585 316 1 649 2 350 1 072 653 6 288 1 59 0 126 245 1 313 2 762 160 990 18 495 805 19 076 626 19 976 269 20 485 679 20 252 760 20 608 847 20 859 918 20 709 901 Bulharsko Dánsko 1995 166 646 43 146 9 170 2 986 0 457 783 3 191 5 236 128 2 302 3 479 1 078 292 6 951 2 74 4 130 324 1 761 3 516 138 500 Konečná spotřeba kapalných paliv (TJ) EU 27 Belgie 1990 126 903 60 50 5 994 3 878 0 830 795 3 377 4 668 12 2 299 3 976 1 190 160 7 929 3 77 3 91 602 2 079 3 712 82 088 136 464 347 291 420 383 452 136 526 848 543 947 557 730 596 391 581 043 595 335 Španělsko 1 176 481 1 402 089 1 631 629 1 916 903 1 977 969 2 016 272 2 099 922 2 181 143 2 209 635 Francie 2 756 046 2 820 676 2 845 532 3 012 977 3 199 924 3 084 578 3 108 643 3 097 680 3 059 977 Itálie 2 202 641 2 245 098 2 223 144 2 350 755 2 402 299 2 392 049 2 443 130 2 472 067 2 436 699 0 48 641 54 269 56 125 55 576 58 794 58 604 52 888 85 701 46 860 41 966 46 687 45 876 49 261 50 686 51 067 169 755 69 745 56 456 58 914 58 540 57 893 62 945 66 957 66 211 73 337 94 892 100 954 103 372 111 554 123 351 128 315 251 591 173 619 174 714 173 194 184 344 186 248 187 823 200 633 Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko 42 858 – 124 – .1 KAPALNÁ PALIVA V EU Těžba ropy (tis.2.2 3.

Kapalná paliva – Kapalná paliva v EU 1985 Malta Nizozemsko 506 888 Rakousko 311 026 Polsko Portugalsko 227 110 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 10 632 14 335 11 460 9 880 12 870 12 912 12 995 15 636 535 496 614 812 689 514 691 066 707 831 718 550 729 816 727 061 330 588 365 414 393 626 421 723 444 850 481 845 475 742 492 935 381 339 484 917 622 420 616 500 610 941 678 858 725 379 745 163 279 789 342 779 438 324 452 065 449 300 441 942 508 400 439 260 336 188 232 909 221 826 258 212 266 533 251 200 309 438 274 162 Slovinsko 63 103 87 857 93 412 97 200 95 084 96 508 97 394 100 161 Slovensko 137 382 85 054 82 842 83 308 97 694 82 568 85 142 91 928 339 150 316 659 314 316 304 296 322 964 332 090 337 623 334 316 Rumunsko Finsko 306 788 Švédsko Velká Británie 549 748 502 567 526 166 529 825 468 992 476 034 494 883 485 314 471 184 2 162 529 2 460 582 2 520 324 2 614 108 2 636 756 2 589 024 2 619 250 2 700 040 2 752 012 128 869 Chorvatsko 0 87 313 111 184 113 174 118 054 123 218 124 109 Turecko 748 023 936 998 968 840 885 667 953 364 953 708 954 172 970 134 Norsko 250 390 245 081 257 985 268 996 274 450 287 369 285 758 280 545 2002 51 106 1 352 877 631 844 5 384 85 1 021 2 077 7 332 6 578 7 101 110 107 337 1 415 1 342 1 680 1 977 1 427 140 485 1 478 1 507 5 388 469 5 042 134 768 2003 51 995 1 495 928 559 843 4 932 98 1 008 2 066 6 927 6 632 7 762 120 68 329 1 547 1 438 1 829 1 989 925 196 307 1 623 1 800 6 131 449 5 045 124 880 2004 54 440 1 134 866 743 869 4 766 101 1 003 1 852 7 139 6 951 8 386 117 79 234 1 468 1 469 1 812 3 265 1 005 206 356 1 718 1 939 6 411 451 4 461 129 795 2005 50 875 1 143 846 497 824 4 496 94 1 145 1 928 6 319 6 916 7 883 97 95 309 1 286 1 489 1 763 1 781 1 022 241 325 1 678 1 816 6 694 546 4 184 122 735 3.2.3 Konečná spotřeba kapalných paliv v průmyslu (tis.t) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko Litva Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 2 283 1 746 9 518 993 1 465 6 811 9 901 9 419 1 472 986 1 866 1 605 2 708 7 687 100 1 443 1990 62 185 2 193 1 056 2 464 948 8 403 717 703 1 737 6 069 7 482 9 227 451 1 244 927 959 1 009 958 1 834 2 082 226 1 381 1 187 1 714 6 931 0 3 693 90 941 1995 57 618 1 996 518 1 430 901 8 824 248 890 1 920 7 012 7 859 6 973 266 364 414 949 1 186 1 145 2 000 1 703 182 532 1 101 2 015 6 668 362 4 299 93 648 2000 50 149 1 412 878 633 807 5 357 91 1 055 2 015 6 481 5 390 7 129 162 175 276 1 402 1 231 1 816 2 447 1 246 270 445 1 472 1 897 5 591 465 4 918 113 745 – 125 – 2001 53 844 1 736 822 442 856 5 753 95 1 056 2 003 6 803 8 237 7 142 115 157 198 1 412 1 356 1 686 2 626 1 522 214 435 1 095 1 485 6 165 484 4 140 127 801 .

2.5 48 970 63 101 63 815 67 797 73 078 75 302 78 652 496 506 508 027 486 572 522 607 524 337 534 065 556 523 11 904 11 400 14 424 13 774 13 218 13 346 14 426 15 071 169 756 169 870 181 892 185 263 186 253 189 505 196 944 200 181 2003 56 853 3 608 23 51 681 18 906 14 1 058 3 144 2004 53 915 3 565 23 52 638 17 005 52 1 066 2 993 2005 52 969 3 552 61 30 609 16 214 50 1 098 3 051 Konečná spotřeba kapalných paliv v domácnostech (tis.2. t) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko 0 390 255 3 928 3 609 23 873 222 1 333 1990 58 593 3 474 49 79 1 249 17 746 57 376 1 452 1995 59 679 3 689 61 78 1 073 22 002 58 632 1 485 2000 56 306 3 702 15 69 757 19 083 20 898 2 363 – 126 – 2001 60 564 3 684 16 78 786 21 773 13 998 2 546 2002 56 248 3 166 18 58 728 19 213 15 1 014 2 648 .4 Konečná spotřeba kapalných paliv v dopravě (TJ) 1985 EU 27 Belgie 252 658 Bulharsko Česko Dánsko Německo 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 318 052 349 821 399 743 390 469 397 242 418 930 421 670 407 616 100 743 79 686 74 460 78 722 82 963 94 020 97 262 104 907 106 015 110 064 189 182 201 019 207 432 234 352 248 669 266 865 151 607 167 230 185 352 196 354 197 508 196 277 203 966 213 747 218 616 1 956 162 2 399 253 2 574 050 2 696 268 2 632 223 2 607 434 2 525 112 2 539 775 2 454 441 34 319 20 062 23 841 26 930 28 071 26 525 27 572 29 969 83 030 98 027 167 593 178 869 183 485 185 206 192 358 208 277 Estonsko Irsko 1990 11 437 182 12 289 183 13 901 107 14 033 026 14 158 288 14 362 273 14 675 105 14 721 463 70 606 Řecko 195 550 242 695 268 686 300 484 307 244 311 113 325 279 331 968 336 561 Španělsko 620 096 921 543 1 077 266 1 357 566 1 414 119 1 436 814 1 510 650 1 578 424 1 620 609 Francie 1 376 151 1 722 642 1 805 988 2 104 479 2 111 553 2 108 024 2 087 714 2 039 073 2 019 092 Itálie 1 134 351 1 367 237 1 539 391 1 684 815 1 709 246 1 728 627 1 756 968 1 781 005 1 768 964 0 31 288 35 572 38 704 37 444 39 782 35 837 40 481 44 771 29 230 30 683 35 957 35 945 38 076 39 658 41 222 82 577 43 118 43 689 47 517 49 064 50 113 55 036 58 172 41 963 54 440 78 237 82 769 88 650 97 176 107 585 113 009 122 295 107 369 132 246 138 349 146 097 152 363 157 758 170 537 9 254 12 733 9 934 8 308 11 298 11 340 11 165 13 713 429 013 514 003 572 728 590 240 604 729 608 568 623 657 625 076 Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko 24 914 Maďarsko Malta Nizozemsko 366 217 Rakousko 180 347 Polsko Portugalsko 205 512 240 472 254 521 279 433 300 056 310 674 321 800 329 040 368 965 368 132 360 515 409 120 457 774 489 405 154 960 202 111 271 520 272 675 296 598 294 745 302 649 292 035 Rumunsko 172 684 120 076 134 989 161 435 173 845 175 437 211 082 170 411 Slovinsko 38 034 54 878 53 834 55 981 54 530 55 301 57 061 60 809 Slovensko 56 083 58 216 61 386 58 881 72 445 64 389 63 568 72 715 178 892 172 114 184 034 187 722 188 354 193 740 198 112 199 184 Finsko Švédsko Velká Británie 110 355 180 013 284 811 138 797 259 881 295 161 311 062 328 370 347 886 322 820 328 152 334 223 338 695 1 488 092 1 883 913 1 935 600 2 159 668 2 136 049 2 149 040 2 175 193 2 237 746 2 278 281 Chorvatsko Turecko Island 9 555 Norsko 3.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 3.

6 1985 3 752 13 504 14 399 291 1 517 2 187 549 1 887 3 759 2 211 20 502 1990 3 344 10 836 9 256 0 111 131 297 1 125 31 235 1 703 37 531 302 369 32 2 023 1 518 2 230 0 3 011 15 440 1995 3 484 9 715 6 686 68 28 66 293 528 36 143 1 779 279 630 279 590 23 1 874 1 403 2 697 271 3 725 13 296 2000 3 849 9 620 6 422 77 29 71 296 257 26 84 1 660 840 615 407 375 12 721 1 118 2 920 293 3 355 9 241 2001 3 692 10 724 6 842 77 54 69 334 221 27 59 1 552 950 600 327 354 12 755 821 3 200 314 2 713 7 267 2002 3 672 10 023 6 220 83 54 67 287 217 27 56 1 485 1 000 756 293 396 19 741 732 3 260 352 2 344 7 280 2003 3 885 10 336 5 531 89 54 65 282 161 27 60 1 615 1 085 701 404 464 9 703 694 3 203 357 2 598 7 340 2004 3 976 9 880 5 772 80 55 58 300 151 33 61 1 577 1 100 548 402 440 5 654 492 2 938 356 2 588 6 288 2005 4 079 9 670 5 761 66 56 57 269 136 33 71 1 662 1 000 622 610 390 7 623 409 2 783 330 2 661 6 228 2003 17 187 810 241 15 554 1 640 36 264 983 2 012 2 201 2 743 56 37 6 271 485 297 2 680 367 2004 17 243 616 232 16 509 1 640 77 253 840 2 077 2 662 2 559 52 40 13 276 482 293 2 703 490 2005 17 500 787 245 20 499 1 590 67 261 859 2 199 2 603 2 560 46 42 15 249 474 284 2 809 472 Konečná spotřeba kapalných paliv v zemědělství (tis.t) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko 361 570 2 183 2 846 2 254 2 659 1 958 6 125 0 385 1990 19 205 486 478 513 608 2 161 184 208 870 1 326 2 836 2 666 199 378 5 657 144 506 1 316 429 1995 18 646 1 112 270 795 575 1 650 49 287 810 1 730 2 518 2 726 78 112 5 327 257 407 2 250 430 2000 17 689 635 264 47 609 1 770 29 259 825 1 963 2 438 2 495 46 39 7 366 271 312 2 821 639 – 127 – 2001 17 214 671 239 32 584 1 735 30 262 837 1 854 2 389 2 586 49 33 7 317 515 298 2 640 427 2002 16 944 632 240 16 589 1 650 48 263 918 1 826 2 339 2 571 39 36 6 289 466 295 2 593 413 .Kapalná paliva – Kapalná paliva v EU Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 3.2.

2.7 561 396 925 152 188 1990 1 112 0 317 663 371 772 0 1 870 212 202 1995 506 0 105 513 371 763 176 2 475 249 551 2000 255 5 77 549 387 581 266 2 607 233 573 2001 171 5 77 548 313 595 242 2 597 208 590 2002 151 74 61 548 373 508 223 2 836 227 615 2003 125 72 71 548 381 292 229 2 558 239 606 2004 129 72 80 541 346 245 211 2 878 230 584 2005 113 72 81 533 296 324 213 2 903 226 548 2002 21 313 905 106 4 108 7 236 47 711 312 1 798 4 436 410 46 12 53 287 825 447 599 210 343 53 338 976 1 051 158 398 2003 22 865 1 340 63 5 110 7 122 46 703 337 1 931 5 052 993 54 10 49 299 987 711 558 167 242 48 327 1 040 671 160 460 2004 20 909 1 221 34 7 113 6 396 45 672 356 1 946 4 838 408 55 7 38 297 604 635 666 345 240 70 315 781 820 158 396 2005 20 394 1 247 31 4 100 6 097 33 568 432 2 093 4 756 418 44 7 39 378 638 461 796 228 228 42 293 605 856 145 0 Konečná spotřeba kapalných paliv ve službách (tis. t) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko Litva Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Norsko 0 0 11 339 0 0 0 6 130 0 0 0 0 0 0 0 1990 26 033 1 134 2 50 319 10 330 45 625 158 1 030 5 062 0 222 375 277 1 147 409 0 165 0 0 243 0 1 341 3 099 0 330 1995 24 638 1 187 19 68 181 9 815 29 677 206 1 447 4 891 0 59 99 167 918 447 17 278 5 9 32 0 1 315 2 772 103 289 2000 20 584 811 93 6 128 7 018 40 734 240 1 664 4 310 29 38 18 65 811 443 383 328 89 283 12 328 1 325 1 388 127 234 – 128 – 2001 22 219 870 169 3 118 8 202 57 721 311 1 811 4 870 343 47 11 66 217 774 500 707 111 396 67 343 262 1 243 141 316 .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1985 Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 3.

19 364.08 Ceny kapalných paliv Ceny benzinu (95 Ron) v €/1000 l – bez daní 1990 223.41 244.90 184.10 590.20 305.93 245.10 517.70 335. t) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Turecko Norsko 3.10 412.39 487.37 234.79 334.52 253.52 342.74 377.99 229.46 329.94 2005 474.16 203.20 433.9 3.95 2006 575.40 457.98 288.40 428.2.44 2002 317.72 465.26 459.61 1995 214.16 567.90 211.73 328.75 388.59 475.62 397.79 351.23 517.64 519.39 399.98 531.1 Belgie Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr 989 0 514 369 0 15 337 0 0 0 17 0 0 112 5 299 499 1990 3 553 41 959 624 0 230 0 50 0 70 304 0 3 0 0 83 0 30 0 1 0 419 0 20 0 0 719 0 10 1995 2 142 69 118 29 -1 355 0 0 0 7 239 0 0 0 6 130 0 7 0 11 0 139 2 40 0 10 981 0 0 2000 914 28 0 56 -1 109 0 0 0 26 285 0 2 0 18 27 12 -1 0 41 0 60 0 15 52 44 141 0 1 2001 1 010 0 0 39 0 104 0 0 0 90 0 0 0 0 21 8 12 0 0 15 0 138 3 14 50 0 516 1 3 2002 827 0 0 107 0 157 0 0 0 105 0 0 0 0 2 5 12 0 0 92 0 79 2 12 109 49 96 1 16 2003 1 093 395 0 121 0 106 0 0 0 95 0 0 0 0 3 0 12 0 0 6 0 111 2 8 108 42 84 1 14 2004 1 957 0 0 5 0 110 0 0 0 898 0 0 0 0 4 1 12 0 0 0 0 376 1 10 110 29 401 0 23 2005 2 075 0 0 6 0 84 0 0 0 830 0 110 1 4 5 0 15 0 0 0 0 456 8 14 100 19 423 0 378 2004 350.23 575.13 2001 310.13 299.00 275.27 279.96 586.78 315.60 2003 285.56 520.20 334.38 202.87 307.9.2.43 199.16 386.44 334.13 354.21 366.47 361.36 300.51 381.85 – 129 – .96 172.11 361.29 527.60 217.20 432.40 428.29 388.50 313.67 573.25 2000 364.38 336.2.10 342.Kapalná paliva – Kapalná paliva v EU 3.11 353.19 381.28 413.26 261.8 Konečná spotřeba kapalných paliv v ostatních sektorech (tis.40 346.

99 531.85 546.79 581.00 334.50 458.47 296.13 410.31 316.97 286.26 302.47 275.22 236.76 261.88 312.07 189.47 287.02 472.00 476.68 411.78 359.42 494.00 288.21 468.11 420.84 316.00 Ceny motorové nafty v €/1000 l – bez daní Belgie Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Norsko 1985 344.53 338.62 1990 215.64 292.43 250.87 257.47 386.32 229.01 564.69 427.90 270.39 215.04 361.61 486.70 227.00 316.89 348.72 433.58 318.17 325.80 397.61 296.87 202.60 293.22 422.78 2005 431.39 353.76 319.19 236.00 289.31 237.06 383.18 388.67 306.81 382.60 535.31 289.34 230.83 181.64 320.70 289.61 207.49 372.12 342.00 537.88 277.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Norsko 3.2.09 315.82 377.99 398.00 306.23 464.72 341.81 420.9.04 187.59 469.88 377.60 410.86 339.50 512.35 2004 332.47 344.71 1995 211.69 334.92 365.21 599.50 .05 342.19 506.73 442.26 223.36 183.79 294.08 498.31 206.54 287.01 2002 290.05 308.78 358.61 167.71 451.40 307.98 332.94 325.49 324.72 381.26 314.71 370.36 435.24 405.03 416.29 313.39 282.57 257.37 455.15 560.69 297.25 314.00 295.28 223.74 312.00 296.58 507.48 488.57 411.19 261.08 396.79 302.41 486.33 467.40 296.47 326.45 459.32 625.15 340.83 267.97 2003 304.86 408.97 496.87 302.93 397.28 246.00 326.18 2004 299.01 342.40 344.56 321.27 355.22 354.63 363.17 306.07 326.64 246.55 490.78 477.2 1990 1995 2000 2001 2002 2003 228.27 454.19 406.13 237.28 306.87 357.59 323.32 365.08 155.05 494.28 492.56 286.38 324.10 342.64 228.61 379.95 416.21 392.79 307.20 446.27 483.85 498.83 337.61 369.83 265.66 371.56 460.12 289.48 265.83 328.53 389.53 195.31 292.68 488.14 323.15 308.75 361.56 347.75 368.24 522.19 392.40 329.69 226.55 669.25 498.61 360.91 244.51 2001 317.60 356.64 286.12 401.72 308.34 344.27 392.00 290.05 2006 533.83 469.68 188.85 519.41 543.70 352.22 341.20 249.25 344.94 2000 313.31 308.75 – 130 – 2005 382.13 204.65 553.52 307.13 344.58 164.13 381.48 209.84 480.92 370.20 284.00 335.71 497.47 363.87 310.15 288.67 227.09 496.73 307.78 186.09 314.35 2006 509.64 551.

33 1036.16 1232.00 1053.17 671.41 1076.10 804.03 869.12 902.96 528.29 2001 734.16 600.25 820.00 875.49 1407.48 1 004.00 656.Kapalná paliva – Kapalná paliva v EU 3.20 835.46 593.00 – 131 – .89 889.90 979.88 1 093.70 996.60 1003.63 941.00 969.06 912.08 971.89 815.86 1039.65 1248.52 620.76 1065.34 1142.16 1297.08 914.70 1084.76 821.94 1 054.84 724.50 722.63 939.67 628.88 817.00 941.03 875.80 858.62 347.68 1259.88 1061.00 1052.84 1000.67 809.80 858.54 969.50 696.96 1018.96 1100.00 858.44 1086.07 724.21 621.00 488.78 2006 1304.12 835.10 831.52 876.23 1039.74 623.00 1188.95 656.30 810.18 473.17 870.00 2004 731.21 803.63 1043.65 1104.55 612.20 683.89 878.30 908.85 1047.87 2001 1004.52 1002.58 508.54 1262.73 741.00 899.83 1219.13 1995 615.04 644.00 957.95 1103.38 745.00 950.34 625.04 1111.38 2000 730.12 847.67 815.36 1207.00 950.86 736.00 652.61 Ceny motorové nafty v €/1000 l – včetně daní Belgie Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko 1985 578.80 1 078.82 716.95 894.51 2002 721.46 812.24 822.82 955.71 755.30 673.15 741.9.40 691.64 949.00 622.28 673.09 805.53 473.36 857.03 1085.30 1071.11 507.12 1070.80 801.00 1000.00 788.00 2004 991.80 2000 956.71 492.44 1140.24 998.00 2003 737.62 796.00 767.00 738.00 701.4 692.10 1098.18 1051.13 969.50 1107.28 715.65 708.05 1129.11 869.67 1133.00 929.53 918.54 625.28 518.35 871.31 868.70 894.03 822.73 619.35 1102.42 447.00 2000 2006 1 029.40 903.13 644.70 823.67 1 074.00 821.00 1159.77 721.00 808.53 1046.18 1990 507.86 1219.00 1 019.00 872.66 787.61 641.50 687.75 953.01 587.72 1140.04 804.63 1266.00 826.50 597.93 1066.32 1 157.22 2002 946.2.96 363.66 636.2.78 702.75 1249.00 844.44 1211.34 524.13 996.63 787.59 1076.79 1995 778.30 854.67 754.31 721.51 767.84 958.35 881.39 1205.00 790.49 854.83 954.78 867.50 859.00 910.30 1021.14 632.24 1088.01 796.31 1110.07 788.00 774.87 1195.72 1037.99 901.76 749.15 758.92 2005 1068.63 1003.00 753.3 Ceny benzinu (95 Ron) v €/1000 l – včetně daní 1990 Belgie Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Norsko 3.79 587.31 770.20 780.97 988.00 2003 983.23 725.04 1057.00 919.00 785.56 802.25 841.92 197.72 996.45 820.9.52 2005 853.14 756.00 642.13 1038.

t – bez daní Belgie Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie 3.00 1 133.84 600.61 310.97 2002 170.5 209.02 2001 191.59 184.6 274.45 147.57 165.13 172.15 151.44 648.9.00 803.37 548.02 164.43 771.05 373.94 237.00 779.77 1 193.04 331.17 179.18 221.7 129.29 337.68 648.64 2006 319.04 783.00 699.27 833.49 135.00 727.29 173.06 471.45 180.69 166.53 171.61 2003 241.71 132.69 1 162.24 195.4 197.13 663.01 327.1 302.83 273.11 2000 135.87 652.62 116.77 180.5 170 132.00 468.78 102.42 329 Ceny těžkého topného oleje v €/tuna – roční dodávky do 24 tis.42 177.55 153.08 818.00 826.2 100.97 815.45 180.3 188.86 146.87 396.18 148.93 580.93 267.57 186.10 849.41 2006 943.27 99.45 261 2005 201.27 199.58 156.19 220.6 1985 1985 268.44 174.28 207.97 2001 152.60 856.64 364.2 229.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Norsko 3.01 280.06 1 358.9 196.09 197.61 538.38 174.00 830.7 154.97 311.52 2004 178.87 860.53 494.2.48 782.06 109.18 1995 108.92 120.7 247.22 293.5 Belgie Česko Dánsko Německo Estonsko 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 501.77 145.04 188.9 98.86 191 156.55 767.42 169.63 189.89 197.12 108.23 240.61 870.34 171.83 617.67 1990 116.39 281.34 113.13 169.51 975.18 263.76 Ceny těžkého topného oleje v €/tuna – roční dodávky do 24 tis.7 205 142.34 1990 135.19 1 257.78 874.46 1 039.47 235 241 210.91 163.48 146.23 154.56 320.03 219.11 155.13 1 030.16 144.08 133.40 1 043.33 288.85 149.54 825.14 128.47 214.86 214.54 199.69 140.2.26 146.95 1 201.09 123.00 732.08 195.42 287.07 205.57 194.26 613.31 688.06 168.42 238.21 1 142.76 196.52 – 132 – .45 875.7 247.82 357.63 909.36 192.25 284.05 205 196.55 170.00 695.47 106.77 315.26 128.00 748.53 914.67 1 125.23 258.76 137.92 624.92 201.26 201.9.87 306 270.97 2000 172.99 114.24 105.93 1995 137.04 809.78 118.6 2004 134.88 1 286.44 245.72 151.50 1 210.83 2006 249.44 2005 151.99 122.42 997.62 131. t – včetně daní 1985 314.26 140.00 700.22 147.81 2005 830.06 770.58 101.58 154.16 157.45 2002 135 2003 186.82 191.00 965.57 660.07 224.35 183.11 190.05 776.01 385.31 330.12 234.74 151.33 230.25 620.56 184.36 175.26 257.77 800.77 816.85 467.00 836.16 1 195.88 200.47 535.74 139.15 114.00 1 052.

33 222.71 231.74 512.19 265.90 348.38 202.29 382.45 445.68 268.01 288.27 257.16 397.87 438.05 326.08 338.00 498.48 251.59 347.65 162.26 301.96 247.44 2001 257.21 236.90 320.30 284.94 283.60 392.72 241.84 292.24 321.39 405.37 431.77 273.10 321.48 264.10 217.92 338.28 425.44 329.86 342.9.21 276.92 271.46 263.73 388.57 245.68 154.01 529.47 308.47 304.7 1985 332.50 231.62 224.14 320.70 220.75 166.24 189.38 208.48 296.02 226.08 247.29 340.23 260.43 260.70 488.87 293.01 240.92 320.58 779.81 351.60 318.76 2005 294.26 408.04 206.85 420.02 309.34 – 133 – 2005 289.60 203.23 272.22 405.61 298.79 472.87 176.11 432.62 1990 152.58 155.40 297.92 231.86 688.45 212.50 293.40 488.33 273.47 347.93 285.80 325.63 278.07 293.00 2003 250.96 261.58 2000 2001 2002 2003 328.64 284.65 542.38 938.73 167.89 284.68 286.00 233.12 1990 166.03 214.79 357.30 172.93 197.52 229.44 226.74 157.72 140.56 438.57 230.55 246.04 215.14 197.26 270.08 225.12 523.32 385.66 388.08 277.86 362.36 2006 435.30 257.48 411.00 289.49 467.50 253.00 2000 216.00 430.20 481.02 326.81 216.53 470.46 206.97 305.79 397.06 266.00 253.85 296.23 238.05 263.2.51 313.38 199.72 247.44 725.64 260.64 2006 458.56 356.04 310.25 263.74 137.61 1995 150.98 307.21 142.81 142.33 304.67 325.60 440.38 375.02 433.85 150.50 238.01 287.78 311.46 299.12 280.79 293.25 228.Kapalná paliva – Kapalná paliva v EU Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie 3.49 254.84 235.38 205.18 253.56 207.78 438.90 296.52 191.74 308.74 390.65 127.95 .32 414.06 667.08 207.83 284.40 254.73 210.55 202.29 Ceny topného oleje pro domácnosti v €/1000 l – roční dodávky do 5000 l – bez daní Belgie Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Norsko 1985 308.67 247.03 2004 231.52 244.20 342.47 551.89 395.70 138.50 435.10 276.81 266.37 260.56 119.50 237.31 212.86 261.12 356.23 232.92 436.03 279.26 2004 287.81 351.98 249.98 226.50 303.00 249.64 168.00 275.43 586.47 192.04 134.67 231.08 394.74 223.10 402.16 489.07 282.72 200.22 292.25 328.90 267.98 197.99 239.54 220.50 164.80 244.07 232.90 229.51 520.61 2002 212.02 312.89 233.03 470.31 306.08 419.47 228.96 333.32 243.70 259.45 205.61 402.10 279.20 515.65 282.64 271.75 199.46 183.00 327.

17 393.00 397.87 377.13 359.22 348.73 541.8 Ceny topného oleje pro domácnosti v €/1000 l – roční dodávky do 5000 l – včetně daní Belgie Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Norsko 1985 360.09 720.10 225.00 427.83 322.90 431.20 719.96 443.40 610.40 492.19 359.02 314.65 293.37 587.78 473.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 3.60 777.78 363.00 446.93 582.01 837.93 407.82 816.62 952.00 465.00 324.79 2004 302.20 428.54 410.38 2001 328.00 487.61 556.69 212.83 600.82 413.02 381.68 622.34 439.50 302.00 371.20 228.91 463.26 590.40 525.48 419.46 621.73 273.32 600.42 622.69 .85 430.11 671.54 395.50 314.69 639.00 644.72 854.88 312.51 377.54 197.00 465.37 608.97 799.22 278.57 682.87 260.75 632.82 2006 549.17 278.34 – 134 – 2005 372.02 648.00 2003 318.00 937.00 583.47 538.00 853.52 397.04 753.00 422.38 851.77 329.08 874.99 347.87 634.90 530.75 583.98 327.73 490.24 405.90 725.00 492.31 547.50 376.94 334.42 265.83 392.53 698.12 309.00 584.00 347.38 372.00 992.19 359.37 335.95 500.00 425.06 334.30 374.20 477.20 700.48 502.44 1 102.14 685.89 552.40 391.12 449.73 270.93 388.43 699.21 2002 273.47 401.9.00 1 019.38 664.77 649.69 452.10 589.2.22 2000 278.52 1990 194.70 415.03 397.57 521.10 816.32 504.65 1 002.27 454.07 331.18 280.59 304.92 334.86 339.00 300.13 428.74 430.02 370.39 251.

2004. olej (< 1% S) (> 1% S) 2591 227 218 445 2673 220 174 394 3067 321 260 581 3128 210 171 381 1280 116 24 140 1260 161 44 205 1311 87 13 100 1257 109 33 142 640 20 60 80 365 16 32 48 524 38 93 131 360 10 79 89 3170 322 162 484 3605 356 169 525 3847 333 167 500 3974 299 88 387 – 135 – Maziva a mazací oleje 94 125 139 112 80 110 102 90 26 56 49 48 162 186 189 192 Asfalty CELKEM a asfaltové Produkty živice 389 6733 468 6999 536 8132 496 8181 206 3116 213 3364 189 3094 242 2843 120 1111 151 890 187 1203 135 1134 469 8459 531 9389 537 9722 605 9658 . vlastní spotřeby) Položky bilance LPG Primární benzín Motorový benzin Letecký petrolej Motorová nafta 2003 2004 Hrubý rafinérský výstup 2005 2006 2003 2004 Dovoz 2005 2006 2003 2004 Vývoz 2005 2006 2003 2004 Hrubé dodávky celkem (zjištěné) 2005 2006 168 181 184 204 115 140 127 124 47 68 95 124 246 284 262 241 479 561 706 708 153 231 193 86 7 14 9 16 619 796 886 796 1344 1289 1467 1593 984 940 802 615 184 184 162 293 2100 2092 2055 2003 140 147 132 121 99 189 206 226 0 0 0 0 251 322 336 337 2288 2237 2927 3007 1278 1259 1303 1254 524 268 507 358 2991 3258 3707 3836 Topný a ostatní plyn. Top. oleje a Plyn. olej 303 436 140 121 2 1 5 3 116 97 17 2 179 347 140 118 pokračování tabulky Položky bilance Hrubý rafinérský výstup Dovoz Vývoz Hrubé dodávky celkem (zjištěné) 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 CELKEM Topný olej Topný olej CELKEM MONA nízkosir.3. 2005 (v tis.3 3.Kapalná paliva – Kapalná paliva v ČR 3.1 KAPALNÁ PALIVA V ČR Bilance zdrojové části dodávek vybraných ropných produktů v ČR – od počátku roku 2003. t) (bez statistických rozdílů. změn zásob. vysokosir.

3.3. t) rafinérské zpracování ropy dovozy rafinérských výrobků vývozy rafinérských výrobků dodávky na trh 3. nafta) podíl pohonných hmot na celkovém dovozu ropných produktů do ČR (%) pohonné hmoty celkem (Autobenziny + motor. asfalt.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 3. asfaltové výrobky Celkem dovoz produkty z toho: pohonné hmoty (Autobenziny + motor. nafta+ kerosen) dovezené množství 2004 2005 940 802 2 2 189 206 3 4 1259 1306 1 5 161 87 44 13 6 6 11 5 140 127 41 34 231 193 110 102 13 13 213 189 3364 3094 2199 2108 65 68 2390 2316 2006 615 2 226 5 1254 3 109 33 6 6 124 28 86 90 14 242 2843 1869 66 2097 vyvezené množství (tuny) 2004 2005 2006 184 162 293 268 507 358 97 17 2 16 38 10 32 93 79 0 1 2 0 41 61 68 95 124 0 0 0 14 9 16 56 49 48 produkt motorové benziny celkem motorová nafta (plynové oleje pro pohon) ostatní plynové oleje (vč. < 1 % S hm. > 1 % S hm.živice. ropný (petrolejový koks) ostatní ropné produkty zkapalněné ropné plyny (LPG) lakový a technický benzin primární benzin (naphta) maziva a mazací oleje – lubrikanty – 136 – . extralehkých topných olejů) topné oleje nízkosirné.3 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 7616 7058 6798 6036 5871 6069 6238 6584 6704 7746 7866 1704 2071 2668 3025 2831 3376 3124 3113 3364 3094 2843 1218 1157 1416 1328 1128 1321 1394 1311 890 1203 1134 8102 7972 8050 7733 7574 8124 7968 8386 9389 9722 9658 Přehled o dovozech a vývozech rafinérských produktů do a z ČR (v tunách) produkt motorové benziny bezolovnaté celkem letecký benzin letecký petrolej – kerosen ostatní petroleje motorová nafta (plynové oleje pro pohon) ostatní plynové oleje topné oleje nízkosirné < 1 % S hm. dovozy a vývozy rafinérských produktů (tis. topné oleje vysokosirné > 1 % S hm.2 Rafinérské zpracování ropy. ropný (petrolejový) koks ostatní ropné výrobky zkapalněné ropné plyny (LPG) lakový a technický benzin primární benzin (naphta) maziva a mazací oleje – lubrikanty parafiny a vosky asfalty. topné oleje vysokosirné.

7.2004 1.2003 1.1997 1.7.1998 1.2005 1.2007 1.7.1.1.7.1998 1.4 Průměrné světové ceny ropy a ropných produktů 90 8.7.7.1.00 20 1.2004 1.1.1.2001 1.00 40 3.00 Francie Německo Itálie Nizozemí Velká Británie USA – 137 – 1.00 30 2. nafta) podíl pohonných hmot na celkovém dovozu ropných produktůdo ČR (%) pohonné hmoty celkem (Autobenziny + motor.7.1.1996 Ropa Brent 1.2000 1.1. asfaltové výrobky Celkem vývoz produkty z toho: pohonné hmoty (Autobenziny + motor.2007 1.2006 1.1999 1.1.7.2002 1.1999 1.00 60 5.1.7.7.2000 1.1.2005 1.00 80 7.00 10 0.00 50 4.00 0 Belgie ropa USD/barel 9. nafta+ kerosen) 3.živice.2002 1.3.7.Kapalná paliva – Kapalná paliva v ČR vyvezené množství (tuny) 2004 2005 2006 4 4 6 151 187 135 890 1203 1134 452 669 651 51 56 57 452 669 651 produkt parafiny a vosky asfalty.2006 1.2001 1.2003 1.1.00 70 6.1996 benzin USD/gallon Ceny benzinu a ropy ve vybraných zemích .7. asfalt.1.1997 1.

1.1.1999 1.1.00 7.1.7.2005 1.2003 1.7.7.7.2006 1.00 2.7.1.1999 1.2000 1.7.7.2005 1.00 1.2007 1.00 60 4.00 0 1.00 ropa USD/barel 1.1.1.7.7.1.1997 1.00 40 3.1.0.2000 1.1.7.1.2007 1.2004 1.2001 1.7.1.2001 1.2006 1.1.1997 1.7.7.7.00 60 50 4.1.7.2004 1.00 – 138 – 1.2004 1.1996 LTO USD/gallon 10 0.1999 1.2006 1.2002 1.2006 1.7.1.7.00 20 1.7.2007 1.2001 1.1996 90 7.1.1997 1.1.00 6.2002 1.7.1999 1.1996 1.2002 1.1.7.00 40 30 2.1.00 80 6.2005 1.7.2004 1.00 5.2000 1.7.7.2001 1.2000 1.1998 1.1997 1.1.2003 1.1.2005 1.00 Francie Německo Itálie Nizozemí Velká Británie USA 20 Ropa Brent Ceny LTO a ropy ve vybraných zemích 90 80 70 Belgie Francie Německo Itálie Nizozemí Velká Británie USA Ropa Brent .1998 1.2003 1.1.1996 nafta USD/gallon MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Ceny motorové nafty a ropy ve vybraných zemích 70 Belgie 30 5.00 10 0 ropa USD/barel 8.2002 1.00 50 3.7.1.2007 1.1.1998 1.2003 1.1998 1.

2007 1.20 59.9.2005 1.17 29.75 26.33 62.23 24.83 26.59 70.79 Údaje o cenách pohonných hmot v ČR podle CCS – 139 – 24.2006 1.2005 1.73 27.10 31.39 65.51 71.44 58.88 56.56 26.54 32.2006 1.91 31.19 64.2006 1.3.2007 1.45 31.2005 1.2005 1.9.31 29.14 31.48 28.92 53.22 30.50 54.46 28.2005 1.71 28.36 29.11.29 27.05 29.2005 1.7.39 67.83 47.29 51.68 27.58 26.2007 1.40 30.08 24.2005 1.77 64.97 27.10.60 30.2007 1.2.2007 1.1.46 73.88 28.6.81 28.43 45.8.1.49 31.2.54 29.04 63.2005 1.8.21 28.10.2005 Benzin 1.2006 1.2005 1.75 Ropa Brent 39.2006 1.02 29.1.7.56 27.11.3.6.52 28.81 48.2.1.4.23 30.37 53.7.83 30.19 27.67 30.13 28.2006 1.21 29.30 28.10 69.2007 Nafta 24.2006 1.4.33 28.84 28.73 69.74 75.78 57.50 30.07 68.55 28.2007 31.61 58.Kapalná paliva – Kapalná paliva v ČR 3.13 29.97 57.2006 1.92 28.5 Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR a průměrná cena ropy Brent v USD/bbl od 1.86 .4.2006 1.12.56 58.6.11 28.43 32.37 60.00 73.2006 1.04 30.3.12.5.37 24.5.92 29.98 30.2005 1.7.60 27.2005 1.2006 1.61 30.42 28.2007 1.47 24.2005 1.5.3.26 30.2006 1.80 30.68 60.91 26.42 57.15 27.90 28.10 29.

1.7.2007 1.2005 1.2006 1.2005 1.11.1.2005 1.2005 1.5.5.9.0 – 140 – 1.9.2006 1.2007 1.2006 1.3.2007 1.2006 1.3.7.2006 1.3.2007 1.2006 1.5.11.7.2005 Kč/litr MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Ceny pohonných hmot v ČR 90 80 70 60 50 benzin 40 nafa Ropa Brent 30 20 10 .2005 1.1.

8% 0.90 1.04 0.30 9.17 10.83 14.3% 0.39 Podíl na svět.05 161.90 0.05 71.74 0.17 7.24 152.80 2.43 0.90 247.3% 3.13 0.29 0.47 19.00 1.50 5.81 0.33 0.41 2.20 0.09 0.1% 14.18 943.60 84.50 0.30 0.76 6.3% 35.4% 0.67 66.07 1.85 22.27 n/a n/a n/a 0.31 6.93 1.17 1.11 4.00 1.48 0.99 0.35 4.36 1.34 0.12 10.62 42.29 26.09 26.60 79.74 3.53 4.73 0.54 263.35 0.12 0.93 5.30 n/a 1.85 0.34 28.65 n/a 40.32 5.67 3.26 0.82 1.6% 0.8% 0.36 2.74 65.23 1.51 55.46 0.04 0.70 40.81 26.45 1.17 3.49 35.03 22.94 11.81 9.1% 2.31 3.13 4.47 0.Zemní plyn – Zemní plyn 4 ZEMNÍ PLYN 4.06 0.69 51.87 1.08 0.6% 0.58 1.96 n/a 0.45 8.53 1.1% 0.55 0.70 n/a 57.65 1. Amerika Ázerbajdžán Dánsko Německo Itálie Kazachstán Nizozemsko Norsko Polsko Rumunsko Ruská federace Turkmenistán Ukrajina Velká Británie Uzbekistán Ostatní Evropa a Euroasie Celkem Evropa a Euroasie Bahrajn Irán Irák Kuvajt Oman Katar Saudská Arábie Sýrie Spojené Arabské Emiráty Jemen Ostatní Střední východ Celkem Střední východ Alžírsko Egypt Libye Nigérie Ostatní Afrika Celkem Afrika 1985 1995 2004 1012 m3 1012 m3 1012 m3 1012 stop3 5.20 0.24 3.57 10.9% 0.59 6.29 17.47 0. a Střed.12 910.15 0.37 0.17 14.37 0.11 0.57 0.90 3.12 0.49 5.92 8.90 55.5% 1.33 0.09 0.1.37 0.86 0.05 72.63 184.4% 0.68 0.8% 1.51 11.17 7.1% 0.9% 1.38 3.04 16.11 0.17 1 688.0% 0.7% 8.23 1.73 6.06 0.44 3.86 0.79 87.3% Poměr R/P (zásoby/ roční těžba) 10.48 0.94 3.7% 0.23 46.99 11.15 0.30 47.69 0.9% 0.90 1.45 2.93 105.62 0.23 5.9% 0.35 3.21 13.18 3.31 0.76 0.4% 0.94 213.57 1.79 48.12 3.17 1.6% 14.00 25.45 1.49 5.1% 1.29 16.2% 0.53 1.73 0.62 1.09 26.1 ZEMNÍ PLYN Ověřené zásoby zemního plynu Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev.9% 0.16 0.22 4.37 39.02 1.33 0.22 0.90 49. a Střed.13 56.1% 0.8% 2.07 0.11 0.84 2 546.07 1012 m3 5.37 8.20 14.3% 26.13 0. zásobách 3.31 25.8% 0.99 60.22 0.20 2 259.54 0.78 2.28 57.86 99.3% 2.1 4.09 27.78 6.26 48.69 0.6% 1.49 0.03 33.6% 0.57 1.60 5.15 27.59 0.72 52.40 88. Amerika Celkem Již.92 111.39 0.46 0.11 0.14 243.89 1.41 7.82 2.3% 0.41 2.35 58.0% 0.95 14.91 1.10 0.24 5.1% 0.55 1.1% 3.31 6.3% 1.05 72.2% 0.30 – 141 – 2005 192.30 .46 64.15 19.40 6.86 0.32 0.09 4.67 18.97 49.63 1.37 44.17 54.05 102.63 47.78 6.42 7.31 16.82 1.19 0.64 63.0% 52.01 0.45 0.01 18.55 4.00 25.1% 0.2% 3.2% 4.74 3.43 9.59 0.32 1.41 n/a n/a n/a 0. Amerika Argentina Bolívie Brazílie Kolumbie Peru Trinidad a Tobago Venezuela Ostatní Již.26 n/a 1.37 3.46 63.59 10.16 45.83 0.11 0.18 508.41 0.32 n/a 0.

07 7.41 1.23 0.12 0.08 0.45 1. zásobách 1.8 – 142 – 2005 5.007 0.07 -0.27 0.86 0.11 0.07 0. a Střed.22 0.35 0.32 stop3 1012 m3 88.03 0.78 0.08 0.76 2.25 7.21 36.32 0.09 57.25 3.83 9.12 0.34 2.37 0.3 47.22 2004 5.04 36.92 8.59 4.0% 1. Amerika Celkem Již.57 14.26 0.12 0.09 0.3 1.47 0.2% 0.71 Ověřené zásoby zemního plynu v 1012 m3 Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev.18 0.37 38.49 0.03 9.61 0.09 0.27 0. Amerika Ázerbajdžán Dánsko Německo Itálie Kazachstán Nizozemsko Norsko Polsko Rumunsko Ruská federace 1980 5.09 0.5 0.12 0.11 0.02 0.50 8.98 7.62 2.11 12.42 7.68 0.4% 0.129 .24 0.59 4.35 4.18 2003 5.23 1.18 3 1.023 0. Sovětský Svaz 4.12 0.10 2.49 1.009 1.48 0.24 0.22 0. Amerika Argentina Bolívie Brazílie Kolumbie Peru Trinidad a Tobago Venezuela Ostatní Již.76 0.1 0.55 0.82 1.2 0.62 1.77 0.27 1.38 40.117 -0.34 0.1% 0.13 12.12 0.60 0.78 3.2 0.37 2.37 0.32 5.29 1.67 0.2 0.54 3.2% 0.70 28.03 0.54 17.55 0.49 0.41 7.2% 1.90 30.19 0.07 90.22 0.69 0.21 0.95 58.53 4.77 2.22 0.44 15.00 82. a Střed.50 0.56 4.12 0.53 45.25 0.6 0.57 2.57 2.32 1.32 1.11 0.23 2 1.50 0.017 -0.68 0.8 7.26 1985 5.68 1.81 0.33 0.001 -0.27 0.23 0.14 1.63 47.62 0.46 0.25 2 1.40 1.1 0.68 2 058.02 -0.3% 0.12 0.80 0.41 2.2% 8.37 0.58 0.99 15.84 179.06 2000 4.19 3 1.13 0.16 0.4% 0.1.5% 1.37 0.66 0.44 0.30 13.26 0.48 1.27 0.15 0.31 47 1.25 0.8 1.4% Poměr R/P (zásoby/ roční těžba) 67.3 0.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1985 12 1995 3 10 m Austrálie Bangladéš Brunei Čína Indie Indonésie Malajsie Barma Pákistán Papua Nová Guinea Thajsko Vietnam Ostatní Asie a Pacifik Celkem Asie a Pacifik Celkem svět EU 25 OECD Býv.7 1.05 0.02 58.32 0.37 0.22 0.66 1.17 0.96 38.49 15.34 2.012 2.43 87.57 0.42 7.43 1995 4.46 0.73 1990 4.089 -0.6% 1.22 0.25 0.59 0.41 2.09 0.00 0.32 46.82 2004 -0.35 179.45 1.3 1.11 1.05 0.96 15.39 0.15 0.66 0.18 2002 5.27 0.001 -0.25 0.85 76.049 -0.45 2.007 -0.83 2.12 7.03 0.20 0.13 0.22 3 1.22 0.37 14.41 10.31 47.39 12.46 32.52 0.008 -0.11 0.78 0.87 13.12 0.12 0.3% 100.25 0.17 -0.31 48 1.63 0.37 0.81 0.25 0.75 6 348.3% 0.54 143.98 7.69 41.66 0.94 0.22 0.65 33.49 0.96 0.33 0.45 0.44 0.57 99.17 10.13 0.78 2.3 1.58 4.28 0.24 0.95 2.15 0.32 0.16 16.74 2.43 0.65 15.20 65.24 0.87 0.25 0.11 0.2% 0.34 46.46 0.00 12 2004 3 2005 12 3 10 m 10 m 1.1 0.63 34.19 0.09 0.93 1.12 0.35 0.92 2.3% 32.35 0.5% 0.11 0.38 14.17 3 1.25 5.35 1.32 41.42 7.84 7.37 0.24 0.59 0.32 10 12 Podíl na svět.97 1.42 3.89 0.74 0.87 97.97 1.64 0.08 6.98 1.13 0.06 523.62 0.43 0.1 0.84 2.4% 8.76 0.00 2.022 -0.96 6.49 2.08 0.31 0.15 2001 5.43 0.17 0.16 0.29 0.22 0.78 0.41 0.55 4.33 0.73 2.76 527.47 0.52 0.24 0.68 0.067 -0.

034 131 143.52 4.18 1.21 0.29 0.72 3.81 71.43 0.57 Celkem svět 83.16 61.43 0.74 3.64 0.05 0.48 0.48 0.87 1.86 2004 2.46 -0.09 0.57 0.28 2.68 2.85 2001 2.35 0.11 0.Zemní plyn – Zemní plyn 1980 1985 Turkmenistán Ukrajina Velká Británie 0.17 1.99 Irák 0.15 19.51 2.45 0.87 Indie 0.005 -0.23 3.25 0.94 14.31 0.62 5.53 1.5 58.65 2.95 2.2 0.022 8.06 6.95 25.05 0.37 -0.35 14.74 0.78 6.55 9.004 0.9 1.45 8.76 0.5 0.25 Celkem Asie a Pacifik 4.32 – 143 – .001 3.37 Euroasie Celkem Evropa a 36 44.23 0.1 13.27 0.95 2.03 15.38 0.5 58.34 2.12 Spojené Arabské 2.76 0.57 1 25.69 27.16 1.01 0.38 0.05 0.22 0.17 0.09 1.68 15.05 0.57 1 25.48 2.85 2002 2.11 0.43 0.35 0.5 0.84 3.83 0.26 Libye 0.34 0.08 0.82 1.24 0.76 0.43 0.019 37.48 0.52 4.38 Býv.11 1.04 Oman 0.54 EU 25 3.57 -0.34 0.11 0.11 26.86 15.69 0.35 0.21 1.43 0.3 57.1 0.29 0.21 1.64 2.24 13.02 Thajsko 0.96 62.74 3.25 0.65 Uzbekistán Ostatní Evropa a 32.005 54.99 25.67 2.7 0.37 1.25 0.35 Brunei 0.23 0.78 6.27 Pákistán 0.39 0.22 Vietnam Ostatní Asie a Pacifik 0.29 0.22 0.31 0.37 1.43 1.09 72.18 0.02 14.48 0.63 Nigérie 1.24 Čína 0.5 1.98 Malajsie 0.64 0.83 0.73 64.27 2.18 0.008 0.55 0.068 0.39 0.04 -0.56 0.52 2.8 4.69 Sýrie 0.38 0.79 0.06 6.75 0.92 15.93 12.6 0.39 176.006 0.18 14.49 1.63 5 5 5.35 0.14 15.35 3.11 1.13 0.05 0.63 1.21 179.49 0.66 1.15 0.45 0.67 15.9 1.76 174.52 0.31 1.75 0.99 45.16 Austrálie 0.46 59.18 0.59 1.47 0.83 0.23 0 0.35 Egypt 0.207 0.43 0.8 0.6 3.11 26.11 1.09 26.32 58.76 -0.18 3.27 0.16 56.44 0.24 0.42 160.85 2003 2.82 Kuvajt 1.56 2.37 56.34 0.4 0.9 1.37 3.95 64.75 0.94 1.46 2.6 3.49 1.6 2.23 5.49 Barma 0.74 61.06 6.2 2.86 1.38 0.48 Indonésie 0.31 1.35 0.46 0.24 0.36 0.67 1.2 2.85 1.15 emiráty Jemen Ostatní Střední východ 0 0 Celkem Střední východ 24.09 26.08 0.65 0.36 1.52 0.67 Alžírsko 3.77 Bangladéš 0.35 0.8 2.005 0.3 3.46 2.02 0.44 3.44 0.53 2.23 2.48 0.43 0.34 0.43 0.78 0.17 1.86 1.22 Katar 2.76 72.95 25.17 1.19 0.34 -0.19 1.45 0.31 5.78 6.004 0.56 0.18 17 3.39 0.57 3.005 3.28 13.11 0.84 63.39 71.29 0.5 5.55 4.21 1.11 4.24 0.78 6.41 0.56 1.89 13.46 0.44 Saudská Arábie 3.003 1.95 -0.024 9.84 0.06 2004 -0.09 14.68 0.59 Celkem Afrika 5.21 Irán 14.52 2.09 0.54 12.17 3.68 0.45 Euroasie Bahrajn 0.36 0.28 4.33 40.37 0.3 14.05 1.47 7.49 OECD 13.86 2005 2.3 0.87 57.193 2.01 - 6.56 0.18 179.85 0.37 59.17 1.65 1.9 0.86 6.77 72.48 0.43 0.11 0.24 0.58 0.46 2.01 179.45 0.47 13.72 1.83 99.27 0.02 0.05 13.07 2.05 -0.9 1.78 6.54 0.53 57.11 26.66 1.24 0.7 0.88 10.11 0.38 0.34 0.96 0.47 4. Sovětský Svaz 32 40 1990 1995 2000 2.06 6.53 3.74 1.06 14.69 4.77 2.55 4.31 1.44 0.44 6.48 0.33 0.24 0.62 Papua Nová Guinea 0.85 0.69 3.24 0.34 0.52 4.009 1 1.86 14.73 0.47 0.81 1.34 Ostatní Afrika 0.99 6.49 2.9 1.009 0.89 0.53 1.011 1.01 0.14 63.62 5.7 54.09 27.92 1.56 2.006 0.03 15.

7 21.7 9.8 1.7 5.9 11.7 1980 557.9 58. Amerika Ázerbajdžán Dánsko Německo Itálie Kazachstán Nizozemsko Norsko Polsko Rumunsko Ruská federace Turkmenistán Ukrajina Velká Británie Uzbekistán Ostatní Evropa a Euroasie Celkem Evropa a Euroasie Bahrajn Irán Kuvajt Oman Katar Saudská Arábie Sýrie Spojené Arabské emiráty Celkem Střední východ Alžírsko Egypt Libye Nigérie Ostatní Afrika Celkem Afrika 1970 606.6 34.5 13.7 11 5.5 42.7 12.8 35.2 8.7 36.8 0.8 1985 475.3 597.5 750.7 9.4 16.3 11 288.2 9.6 34.2 2.8 12 23. Amerika Celkem Již.4 1055.2 2004 539.2 35.1 4.9 53.6 5.1 71.8 431 77.6 19.6 660.6 8.9 9.4 0.6 4.6 55.5 26.5 56.2 49.1 9.8 7.3 12.7 13.6 10.8 4.4 17 14.5 1.1 4.5 34.6 53.8 769.8 – 144 – 989.9 82.2 1.5 4.3 49.4 183.8 7 163 - - - 0.5 4.3 38.8 28.8 4.1 6 0.1 16.8 3.7 280.4 1024.6 2002 544.4 22.9 16.1 1.3 1.8 23. Amerika Argentina Bolívie Brazílie Kolumbie Trinidad a Tobago Venezuela Ostatní Již. a Střed.4 6.1 63.8 8.7 4.3 28.6 14.1 5.5 21.5 31.5 18 34 46 58.7 129.2 6.4 43.2 108.7 17.2 10.4 3.3 4.4 1.4 115.8 545 43.9 9.2 29.8 34.1 5 34.8 60.8 7.4 5.2 5.2 1.8 - 11 13.7 80.7 4.1 27.8 56.2 4.8 16.7 135.3 7.1 17 70.3 73.1 6.4 6.8 78.6 13.6 60.1 17.2 3.8 5.2 35.3 5.7 32.6 126.1 18.6 542.3 10.4 13 20.9 26.2 65.5 43.5 975.8 46.8 14.7 12.9 14.4 44.8 3 3.5 26.5 41 6.5 74.8 4.1 .6 4.2 97.5 14.4 28.7 13.8 5.3 5.2 21.8 29 28.9 1.3 46.5 5.6 37.9 17.5 5.1 15.1 20.5 69.6 6.5 5.9 139.5 631.6 259.6 10.1 17.9 598 58.2 6.1 96 55.3 Těžba zemního plynu v mld m3 Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev.5 67 27.8 35.8 129.1 105.7 0.5 2000 550.5 0.9 85 4.9 1061.7 4.8 5.8 57.7 23.9 26.3 4.8 4.8 4.7 23.2 39.2 4.7 108.7 14.3 15.2 2.2 66.1 16.1.2 5.2 4.9 2 1 1.5 967.5 14 27 53.8 199 424.9 1.7 11 9.9 17.6 4.9 8.8 19.1 0.5 87.1 17.6 59.3 187.8 88 55.3 292.7 49.1 1.3 1990 513.2 27 586.1 0.1 4.7 3.6 183.7 2.6 4 1.7 185.5 38.8 61.9 102.4 182.4 17 15.3 10.1 37.7 26.5 84.4 18.8 8.2 2.4 770.5 101.3 9.9 126.9 2001 565.5 2.2 9.2 904.8 84.7 0.1 2005 525.1 24.9 37.3 8.1 1.4 52.8 17.2 17.5 18 555.2 45.9 6.1 5.3 767.1 4 13 578.2 9.4 47.7 11.4 1 3.9 53.4 12.4 30.3 2.1 66 8.5 11 6.6 6.6 14.7 102.8 3 83.8 244.3 9.6 719.8 46.5 62.9 23.5 2.5 12.2 20.6 28.2 2.3 76.4 103.6 19.3 206.3 16.5 75 8 15 29.3 158.1 2.7 7.7 13.2 10.1 4.3 9.8 78.7 5 9.3 16.4 73.6 25.3 22 1995 534.4 15.5 39.7 4 4.8 84.9 3.9 6.3 787.3 33.9 65.6 25 3.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 4.2 2.8 5.3 6.6 12.6 45.8 25 5.4 13.4 49.7 10.8 18.2 6.6 676.8 186.9 58.3 959.9 2.8 45.9 81.6 37.1 5.6 68. a Střed.9 17.7 648.8 3.2 7.3 12.4 2003 551.4 39.4 36.4 10 6.7 5.5 18.1 13.6 2.9 87 9.3 2.5 2.1 28.6 40 39.1 27.5 9.9 148.8 591 54.7 11.1 15.6 104.6 25.9 827.7 17.4 82 26.9 2.4 11.9 53.1 31.9 13.4 2.4 7.8 7 144.8 8 17.2 555.4 44.7 25.4 760.6 81.6 19.5 4 13.3 2.6 0.3 6.5 224.9 8.4 60.8 4.

7 5.5 0.4 16.1 92.8 0.0 8.7 124.2 13 4.6 13.7 83.9 803.8 13.3 14.5 76.7 2003 643.2 35.5 1676.0 38.3 199.3 18.0 80.3 8.1 4.1 786.4 218.8 1975 554.5 66.9 1.5 6.6 3.7 6.3 8.7 11.2 7.5 10.1 0.2 4.5 6.1 1.7 35 41 50 19.6 15.2 4.0 0.5 5.6 13.4 2.7 4.6 33.6 12 4.6 2005 633.7 2.4 0.8 8.8 0.4 76 28. a Střed.8 31.0 4.1 7.0 0.5 380.6 18 18.3 774.4 8.4 72.5 66.1 1089.2 Spotřeba zemního plynu v mld m3 (od roku 1965) Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev.2 37.9 0.2 789.6 1.3 3.5 1096.9 3.5 4.1 30.1 0.1 0.3 0.6 1103.2 34.0 16.7 406 599.6 511.3 14.7 1980 11.7 3.3 3.3 11.1 23.9 45.2 5.9 5. Amerika Celkem Již.1 48.7 5.9 781.5 584.9 1.9 8.6 11.1 94.0 27.3 2492.7 29.4 8.3 70.0 8.2 26.4 22.5 5.6 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 29.9 27.2 1995 638.5 2002 661.4 7.4 63.4 2.0 0.3 14.9 30.0 0.0 0.1 673.5 16.9 617.2 1.6 9.3 1077.2 4.3 12 45.3 3.4 34.1 333 360.3 8.0 92.3 10.2 6.2 8.5 2.9 0.3 - 0.8 1985 499.3 51.4 0.3 0.9 27.1 1990 20.8 8.5 677.3 9.4 4.4 646.5 32.0 27.1 0.3 117.6 1.2 45.8 - 1.4 73.1 3.2 0.8 4.6 164 158 759.6 3.2 5.4 15.9 8.0 – 145 – .4 10 10.7 796 859.3 1.7 4.4 27.1 4.1 215.6 11.8 53.3 5.6 18.1 163.3 9.9 28.5 91.3 27.1 711.4 12.9 15.5 25.7 0.6 2 2.6 750.2 32.9 48.8 75.1 0.5 12.1 4.4 11.0 16.6 1079.2 3.2 1.9 3.8 14.6 18.1 0.1 2000 669.2 12 17.5 15.4 1970 1.4 18.6 23.3 503.8 760.6 4.Zemní plyn – Zemní plyn Austrálie Bangladéš Brunei Čína Indie Indonésie Malajsie Barma Nový Zéland Pákistán Thajsko Vietnam Ostatní Asie a Pacifik Celkem Asie a Pacifik Celkem svět EU 25 OECD Býv. Amerika Argentina Brazílie Chile Kolumbie Ekvádor Peru Venezuela Ostatní Již.2 30.8 2763 195.1 2532.6 6.4 6.3 13.1 2142.4 28.8 16.6 9.4 746.9 4.6 10.3 6.4 10.3 - 0.5 3.3 20.0 4.1 1.6 15.5 52.8 6.5 8.9 19.5 1096.8 7.3 791.7 1.3 32.7 0.4 7.9 5.6 28.2 723.7 105.4 220.2 680.8 2.8 19.6 17.6 0.1 0.1 1.6 20.9 5.4 68.7 8.2 28.3 2703.3 3.4 12.3 5.5 1.8 16.3 37.1 6.0 1980 566.1.6 2623.4 10.4 18.1 0.2 3.9 46.6 42.0 2.4 15.3 11.1 5.3 213.2 5.5 2.3 46.9 0.7 8.4 17.2 0.0 7.0 7.1 0.7 22.8 674.9 17.9 186.9 5.2 8.4 9.2 297 313.6 644.4 49.4 0.0 2.8 36.6 20.1 746.5 3.1 0.9 6.8 8.1 18.8 16.7 14.5 7.3 692.4 0.8 0.3 21.7 0.7 69 106 150.1 760.6 3.9 14.9 5.8 11.9 4.1 923.3 4.8 2004 645.7 48.6 85.2 11.4 0.3 11.5 - - 1985 13.7 79.7 979.9 29.5 3.6 9.3 5.8 1.4 58.9 14.9 30.5 863.2 8.7 5.8 18.9 10.2 25.4 659.1 0.9 59.2 9.8 6.7 6.7 3.1 40.6 0.2 0.7 3.4 212 215.5 7. Sovětský Svaz Ostatní EMEs 4.5 5. Amerika Rakousko Ázerbajdžán Bělorusko Belgie a Lucembursko Bulharsko Česko Dánsko Finsko 1965 479.4 26.7 14.5 3.6 184.3 1021 1456.0 100.1 1990 552.0 2.4 0.5 6.8 1.9 1.6 5.5 32.8 27.1 272 282.0 5.1 1.6 10. a Střed.2 28.9 7.6 4.3 2000.0 12.4 6.2 2.8 280.5 0.5 9.1 0.6 1970 626.8 20.7 861.1 0.0 58.6 11.6 0.9 19.8 3.4 2432.5 33.

8 51.5 26.0 1.2 3.9 13.2 1.6 9.2 40.2 39.8 420.1 9.0 377.5 9.2 9.0 18.7 29.2 5.5 1.2 2004 44.1 15.5 159.9 6.5 29.2 30.0 28.8 11.2 9.2 6.2 60.1 64.4 1013.8 5.3 4.5 42.4 28.9 1.3 0.0 10.2 9.1 41.0 11.7 0.8 2.1 8.8 1.8 120.3 47.5 141.9 97.4 28.0 76.4 24.9 33.2 32.7 49.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Kazachstán Litva Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rumunsko Ruská federace Slovensko Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Turkmenistán Ukrajina Velká Británie Uzbekistán Ostatní Evropa a Euroasie Celkem Evropa a Euroasie Irán Kuvajt Katar Saudská Arábie Spojené Arabské emiráty Ostatní Střední východ Celkem Střední východ Alžírsko Egypt Ostatní Afrika Celkem Afrika Austrálie Bangladéš Čína Hong Kong Čína Indie Indonésie Japonsko Malajsie 1965 5.4 7.3 37.6 0.9 79.8 52.8 2.6 2.1 49.6 - 3.8 54.0 11.8 95.0 22.4 215.4 2.4 36.0 95.9 20.8 2.4 6.1 4.2 187.7 .8 31.9 6.2 20.4 6.1 52.8 33.8 0.8 44.5 97.8 21.7 2.5 20.7 3.9 1.9 47.8 15.7 21.4 12.9 1990 29.8 2005 45.6 3.8 0.1 16.4 19.1 86.7 4.0 12.1 43.1 3.3 11.8 13.0 0.3 13.2 8.8 3.6 0.3 3.8 5.4 3.6 – 146 – 929.3 392.9 13.0 4.0 17.9 0.9 4.8 3.5 3.9 10.1 242.6 72.0 11.6 15.8 20.2 994.0 - - 1985 25.2 14.9 69.1 1.9 7.7 36.4 15.1 96.9 32.2 6.3 0.2 36.8 490.6 1101.0 17.1 25.1 40.4 81.0 - 2.6 1.7 14.3 6.5 2.2 13.4 1.2 25.3 4.1 14.6 2.4 0.2 65.1 5.4 0.3 21.5 361.7 1.3 3.6 44.9 9.6 2.0 11.4 37.1 70.4 9.9 300.5 75.7 82.8 22.5 21.9 9.1 61.7 34.5 20.6 19.3 15.8 17.2 8.9 30.9 16.4 0.1 56.0 1.2 23.5 18.1 8.7 14.2 2.1 22.3 251.3 74.0 2.8 2.2 4.5 16.2 60.4 68.5 72.8 0.0 23.0 11.1 16.0 55.6 0.0 0.3 60.1 12.9 10.8 12.0 1045.1 44.9 62.2 2.9 6.5 42.3 11.5 4.6 31.0 44.1 5.7 17.5 35.0 5.9 78.6 71.1 377.9 43.3 13.1 27.7 79.7 39.6 12.0 3.6 49.1 1.8 2.3 13.4 16.0 3.1 17.1 0.0 13.5 13.1 12.7 14.4 1.1 34.6 34.5 1.1 73.8 374.2 47.9 21.6 271.6 9.2 5.7 33.2 69.3 17.6 648.5 401.8 32.2 1070.4 3.8 22.2 36.6 2.2 9.2 2.6 23.3 0.3 13.7 3.4 0.4 4.8 1.9 65.5 9.4 17.2 4.0 12.4 2000 39.5 35.0 0.3 0.8 11.2 26.6 11.6 89.3 35.0 4.7 6.1 9.7 39.8 185.3 33.7 36.0 26.4 36.5 13.0 2.2 1.6 73.2 36.1 23.3 27.1 17.9 39.9 5.7 6.4 17.5 2.0 38.6 2.9 0.1 4.9 0.2 57.9 24.9 2.9 74.2 7.9 0.2 7.5 10.9 2.2 4.9 2.5 1.8 23.9 19.6 15.3 18.2 26.0 5.0 4.7 4.4 3.6 13.1 2.2 2.8 1.1 226.4 8.9 40.4 2003 43.7 8.5 - 0.8 3.0 13.0 1.1 27.3 23.0 1.1 0.5 5.7 88.9 0.5 841.7 14.8 64.3 405.2 4.4 30.6 4.9 9.3 59.5 7.1 12.0 24.7 2.7 0.9 24.5 2.5 85.2 11.5 13.6 68.8 18.9 10.0 12.8 9.2 2.0 1980 26.8 2.1 2.0 2.5 27.2 0.8 25.6 9.4 13.9 25.3 1.3 - 0.9 24.3 39.9 1.9 32.9 24.9 94.3 20.8 1.6 1975 18.6 0.4 82.5 20.2 0.1 5.4 1995 32.9 9.1 16.9 35.8 79.3 8.3 85.6 25.6 4.7 1.9 14.2 70.0 0.0 85.8 14.8 10.9 10.6 39.3 33.1 - 1.7 2.5 13.8 20.8 3.4 7.7 15.2 388.1 1970 10.1 25.2 25.9 9.2 1121.8 127.8 17.8 8.7 82.2 22.1 2002 41.

42 2.36 2.69 1.27 4.7 329.5 255.57 3.2 14.05 0.4 6.8 0.66 3.83 3.9 430.5 1.68 3.5 769.26 4.1 2003 4.6 1.2 4.23 4.29 2.09 2.7 26.99 3.52 3.2 2002 5.0 2435.4 892.5 1370.35 3.46 3.7 2749.1 3.2 3.5 0.9 450.9 Ceny zemního plynu v USD za mil Btu (cif) LNG Zemní plyn Japonsko 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1.4 2540.6 2000 5.7 - 1985 3.18 6.49 1.54 3.8 119.2 27.1.1 341.85 8.7 1992.63 5.6 296.8 107.91 3.1 23.76 3.3 571.5 406.1 1351.8 914.56 3.89 6.5 33.98 4.1 1671.77 2.28 Ropa Velká Británie 1.9 570.9 8.8 0.34 3.5 1197.12 1.00 4.65 2.26 1.9 290.70 1.5 20.96 3.2 0.7 - 1975 0.53 2.9 5.4 1.83 4.Zemní plyn – Zemní plyn 1965 Nový Zéland Pákistán Filipína Singapur Jižní Korea Taj Van Thajsko Ostatní Asie a Pacifik Celkem Asie a Pacifik Celkem svět EU 25 OECD Býv.7 21.9 2694.59 2.9 702.65 2.82 2.3 9. Sovětský Svaz Ostatní EMEs 4.36 1.70 2.7 5.7 19.3 2004 3.8 1.08 4.53 2.3 4.5 1416.5 1411.79 Kanada 1.4 638.69 2.9 3.5 23.92 1.1 1990 4.33 3.45 0.64 3.6 1.46 4.64 4.19 2.05 Evropa 3.00 3.2 463.9 70.6 1.1 819.9 532.27 4.6 31.14 4.10 3.72 4.0 599.0 6.6 29.8 4.85 2.7 35.9 1191.7 29.03 7.37 2.18 3.69 – 147 – Spojené státy 1.6 321.1 3.92 1.9 2.25 OECD 5.1 662.57 4.5 1995 4.07 3.09 2.3 544.89 0.05 3.9 3.4 235.3 11.1 5.5 158.33 5.3 26.22 2.0 6.6 187.4 471.8 2153.3 5.75 2.0 1008.3 - 1980 0.3 232.7 26.2 2.5 10.25 4.76 2.9 25.43 2.2 8.24 2.3 588.8 8.0 2.62 3.1 595.69 6.40 4.64 1.3 1392.15 3.5 5.6 7.1 1.9 5.9 547.01 3.80 3.12 1.8 186.23 4.9 15.6 166.4 70.7 5.17 4.3 1452.6 269.9 3.64 2.0 551.16 2.83 5.18 2.76 2.8 6.4 89.0 2601.5 18.0 353.03 1.8 378.3 10.5 10.9 44.6 24.7 8.1 695.89 1.08 2.6 1.0 414.2 537.77 5.28 3.56 6.2 - 1970 0.4 2005 3.98 1.4 111.73 .5 419.2 1.2 1026.27 8.9 371.1 736.61 2.9 217.58 3.82 3.82 3.75 3.

2 4.2 1 432 720 10 111 40 600 682 506 81 355 2 990 9 612 189 968 483 093 244 262 2 491 974 42 249 173 023 1 312 337 1 495 567 979 809 1990 6 801 322 405 453 8 403 115 967 566 562 78 414 5 783 53 305 105 329 587 398 159 583 2 286 546 45 913 99 559 959 230 846 14 161 1 713 466 67 795 7 308 1 011 013 1995 7 911 581 9 1 657 8 289 196 852 632 183 94 167 1 837 15 885 116 935 684 403 158 583 2 531 159 52 803 132 689 604 811 652 11 059 2 667 609 67 251 6 274 1 183 111 2000 8 690 060 86 516 7 088 310 307 661 534 40 123 1 771 6 195 62 999 570 344 103 629 2 173 134 64 177 138 724 459 213 253 5 564 4 084 403 56 721 22 027 1 918 284 2001 8 715 640 0 768 5 104 317 756 667 029 27 575 1 683 19 714 63 200 522 651 103 702 2 332 607 61 573 146 204 451 346 216 6 308 3 988 205 68 756 10 755 2 047 012 2002 8 553 123 0 677 4 804 318 324 669 355 28 367 1 776 19 546 60 694 501 423 98 624 2 272 380 66 866 149 433 443 758 216 6 079 3 910 802 72 515 13 029 2 477 166 2003 8 365 607 0 537 5 488 301 556 666 554 22 764 1 298 8 234 53 659 476 115 95 696 2 186 015 74 343 151 197 436 622 179 6 971 3 878 381 74 885 19 303 2 774 573 2004 8 494 105 0 11 189 6 800 355 530 616 808 28 823 1 203 12 958 46 377 444 432 99 090 2 578 432 69 795 164 428 434 483 181 5 943 3 617 635 75 175 23 715 2 948 303 2005 7 872 074 0 16 096 6 453 392 868 595 549 19 293 766 6 025 34 658 413 915 97 580 2 355 722 58 753 162 630 406 175 144 5 288 3 300 161 78 092 30 920 3 193 713 2001 11016664 398 116 32 625 268 970 73 701 2 257 019 7 059 51 674 13 289 544 672 1 291 313 1 622 362 16 316 16 174 26 684 293 453 884 067 177 467 278 913 43 533 285 783 25 114 167 082 42 154 2002 10862493 406 613 31 042 258 109 68 974 2 255 931 7 556 50 116 14 461 573 448 1 279 318 1 584 275 18 718 17 549 26 501 292 560 860 486 169 988 282 905 49 538 289 976 24 704 158 473 40 748 2003 11500191 404 155 34 096 263 513 72 355 2 463 847 10 502 53 477 16 140 641 499 1 346 479 1 715 058 19 105 18 095 26 514 314 391 888 693 174 585 296 754 50 499 318 499 26 494 150 179 37 885 2004 11715557 416 928 33 140 259 004 70 687 2 524 500 8 706 55 468 19 319 685 455 1 371 514 1 758 332 20 597 20 130 28 455 313 527 885 482 180 184 310 376 53 604 334 855 27 880 138 937 33 008 2005 11653526 398 286 38 994 257 684 70 677 2 475 810 8 669 55 992 24 474 739 103 1 376 820 1 830 812 21 265 21 067 28 373 323 907 830 838 191 763 323 013 54 725 299 487 27 833 135 345 33 277 Konečná spotřeba zemního plynu v TJ 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko 254 324 123 181 102 968 17 700 1 415 421 9 500 0 57 129 875 200 819 781 12 603 199 500 920 958 104 574 232 228 0 20 385 1990 1995 2000 8751828 9716251 10668680 267 984 332 010 395 485 81 380 65 060 39 243 151 315 214 842 246 613 46 972 69 537 69 157 1 541 088 2 073 146 2 217 444 18 383 5 420 5 630 23 801 33 309 50 263 0 0 10 770 165 400 269 017 494 844 921 887 1 082 827 1 248 735 1 202 669 1 409 160 1 574 712 28 128 15 341 13 765 62 109 21 347 15 204 17 580 21 536 26 078 236 467 255 510 266 517 867 752 920 847 862 486 108 333 139 106 159 408 240 457 252 794 261 700 0 0 33 096 831 247 397 211 270 086 25 261 19 598 23 818 163 894 148 163 174 477 51 299 50 226 39 863 – 148 – .1 ZEMNÍ PLYN EU Těžba zemního plynu v TJ 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Velká Británie Chorvatsko Turecko Norsko 4.2.2.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 4.

2.3 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2 697 14 002 15 443 18 561 20 612 19 223 20 805 20 107 20 558 1 721 620 1 684 422 1 904 801 2 150 727 2 178 511 2 081 282 2 136 572 2 145 365 2 064 755 36 266 37 593 41 891 46 204 44 015 47 319 48 971 51 591 22 381 90 600 200 211 215 092 231 750 302 299 331 693 396 087 0 0 0 7 277 7 101 5 768 7 628 8 930 9 463 Konečná spotřeba zemního plynu v průmyslu v TJ 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Norsko 4.Zemní plyn – Zemní plyn EU Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Norsko 4.2.4 87 557 122 416 44 573 5 200 669 991 8 817 0 49 593 351 324 327 006 6 195 131 991 284 537 51 369 143 073 0 785 707 18 603 2 453 549 381 0 Konečná spotřeba zemního plynu v dopravě v TJ 1985 EU 27 Bulharsko Česko Řecko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko Maďarsko Portugalsko 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 4 036 648 3 872 670 4 229 139 4 250 777 4 240 931 4 366 708 4 315 445 4 315 397 120 683 144 287 192 931 177 485 194 330 183 631 185 271 167 382 80 615 64 219 38 182 31 256 29 574 32 097 30 505 34 746 74 831 109 365 108 925 109 344 108 077 105 608 103 969 101 246 22 405 32 688 32 577 35 071 31 281 31 368 29 937 29 978 713 711 805 638 806 244 780 119 779 031 803 159 794 700 805 410 15 596 3 298 3 322 4 226 3 791 6 021 4 386 4 580 14 974 15 397 19 680 18 441 18 068 18 279 18 147 17 898 0 0 10 207 12 305 12 938 13 753 15 602 17 821 142 263 217 151 383 117 418 406 433 288 486 755 516 979 556 266 384 770 431 512 516 990 542 357 538 542 560 459 508 657 518 591 543 052 619 420 696 062 697 218 694 546 710 223 720 235 705 310 18 390 8 632 8 682 10 619 11 795 11 504 11 908 12 343 37 095 9 135 8 551 9 086 10 157 10 394 11 366 12 128 11 690 13 871 17 272 17 000 16 959 16 646 17 864 17 626 134 168 76 024 57 367 65 317 65 805 61 462 54 477 55 254 272 748 256 059 240 450 224 308 224 845 247 229 250 920 240 787 68 332 72 749 87 941 92 082 93 900 87 600 90 879 103 847 104 018 79 732 94 987 94 428 93 897 100 871 113 248 116 594 0 0 27 583 34 788 38 387 38 438 39 618 40 022 701 981 303 263 166 476 177 140 185 381 190 967 198 675 168 918 23 767 17 312 20 580 19 159 18 029 20 893 21 383 22 642 55 824 45 624 46 771 44 403 52 299 42 075 35 789 40 576 49 541 47 785 37 229 39 281 37 640 34 832 29 884 30 116 10 586 10 508 12 668 14 248 13 233 13 903 13 145 13 404 435 609 489 004 594 345 582 692 535 138 538 543 497 903 481 911 26 074 19 488 21 054 21 645 20 174 20 544 22 046 22 103 20 680 43 584 69 786 59 945 69 992 94 348 102 485 113 398 0 0 7 205 6 733 5 356 7 111 7 937 7 711 0 0 0 52 10 026 0 0 1990 9 044 0 0 0 0 6 8 727 305 5 0 1995 10 469 0 0 0 0 16 10 169 33 34 0 2000 15 099 0 170 0 435 77 13 682 68 70 46 – 149 – 2001 21 085 0 205 256 450 972 15 396 101 77 186 2002 19 021 0 274 404 29 1 134 15 159 68 80 288 2003 19 124 0 306 446 0 1 588 15 258 68 84 372 2004 19 551 243 443 444 0 1 782 15 121 68 82 369 2005 21 250 799 376 497 0 1 960 15 945 68 112 411 .

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA
1985
Rumunsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Turecko
Norsko

4.2.5

1990

0
0
0

1985
110 052
0
24 823
9 524
523 593
682
0
5 106
278 452
482 334

5 940
36 676
405 000
53 204
75 435
0
94 069

1 032
140
918 423

0

2000
79
0
48
425
108
22

2001
2 808
131
72
431
117
102

2002
918
56
108
504
131
122

2003
0
165
108
732
149
257

2004
0
247
108
645
140
384

2005
0
330
108
644
131
428

1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
3 181 543 3 928 398 4 513 863 4 715 750 4 687 967 4 973 497 5 148 331 5 152 231
103 973 130 910 137 855 151 646 144 716 150 670 157 639 156 006
0
0
8
33
53
130
241
590
38 447
65 559
85 801
99 522
93 348 100 566
98 435
96 738
16 080
25 941
27 010
28 670
27 571
29 498
29 337
29 049
561 431 877 174 981 000 1 035 000 1 035 000 1 126 088 1 188 000 1 215 000
2 382
1 998
1 755
1 743
1 543
1 563
1 616
1 883
4 900
10 514
18 329
20 130
19 869
22 519
24 776
21 794
0
0
203
219
358
783
1 451
3 065
16 233
39 920
82 573
93 740 105 184 123 113 126 056 132 337
275 847 328 532 530 220 540 437 553 730 550 748 618 142 605 080
473 668 564 570 626 786 659 270 640 617 723 178 752 936 786 681
4 004
4 181
2 659
3 001
3 293
3 667
3 958
4 193
9 237
7 696
4 356
4 500
4 612
4 919
5 318
5 630
5 890
7 665
8 806
9 684
9 542
9 868
10 591
10 748
68 802 121 008 126 665 138 313 142 909 165 247 149 401 164 468
329 191 360 844 333 623 346 601 327 609 335 522 330 773 314 948
32 003
42 748
48 963
55 094
53 827
58 056
55 555
60 325
122 204 159 559 127 611 133 737 127 093 127 629 126 376 135 111
0
0
3 064
4 903
6 134
6 616
7 589
8 371
94 541
74 953
92 816
83 519
98 466 107 231 106 492
96 324
1 129
2 287
2 453
2 590
2 862
3 612
4 104
4 123
45 678
42 737
68 756
69 323
67 122
67 378
62 240
59 349
1 184
712
874
940
1 090
1 049
1 148
1 217
1 426
2 618
3 173
3 794
1 975
1 633
1 787
1 914
973 293 1 056 272 1 198 505 1 229 341 1 219 445 1 252 215 1 284 371 1 237 288
6 840
13 040
16 984
19 203
18 766
21 652
21 529
23 522
1 701
47 016 112 837 125 618 130 536 156 059 163 169 200 327
0
0
5
86
82
86
120
216

Konečná spotřeba zemního plynu v zemědělství v TJ
1985

EU 27
Bulharsko
Česko
Dánsko
Německo
Estonsko
Španělsko
Francie
Itálie

1995
115
0
0
101
0
0

Konečná spotřeba zemního plynu v domácnostech v TJ

EU 27
Belgie
Bulharsko
Česko
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Chorvatsko
Turecko
Norsko

4.2.6

0
0
0
0
0
0

0
5 009
0
4 830
57
0
415

1990
208 366
4
7 430
2 222
6 555
67
109
5 696
932

1995
204 787
0
4 632
2 862
8 991
11
365
8 233
4 879

2000
190 642
540
2 855
2 384
10 800
107
3 828
12 388
4 904

– 150 –

2001
193 397
601
2 824
2 687
9 900
151
1 622
14 271
5 109

2002
193 014
628
2 981
2 543
9 900
170
2 123
13 404
5 042

2003
191 536
696
2 858
2 319
11 700
230
17 924
12 539
5 558

2004
209 965
900
2 802
2 258
10 800
254
29 622
13 676
5 831

2005
201 371
1 112
2 840
2 248
9 000
270
15 851
12 558
7 098

Zemní plyn – Zemní plyn EU
1985
Lotyšsko
Litva
Maďarsko
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Chorvatsko
Norsko

4.2.7

7 942
0
0
396
0
34 131
750
0
1 994

1990
1 595
2 946
7 788
126 295
362
448
0
34 725
6 826
573
567
3 228
855
0

1995
641
1 197
6 179
153 644
483
243
0
4 741
2 176
682
906
3 920
530
0

2000
505
995
8 177
132 748
554
536
5
892
2 005
574
914
4 931
496
0

2001
607
1 167
9 106
132 438
623
777
83
635
1 810
574
867
7 546
807
0

2002
638
1 169
9 197
131 925
608
914
129
1 371
1 203
576
891
7 601
831
0

2003
740
1 106
8 452
114 172
656
1 197
143
950
1 302
539
927
7 529
680
0

2004
905
1 273
8 942
118 815
629
1 182
139
1 441
1 435
503
930
7 629
663
242

2005
738
1 192
9 204
125 549
681
1 084
160
1 518
1 670
539
927
7 132
794
662

Konečná spotřeba zemního plynu ve službách v TJ
1985

EU 27
Belgie
Bulharsko
Česko
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Lotyšsko
Litva
Maďarsko
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Chorvatsko
Turecko
Norsko

44 833

0
178 221
0
0
2 374
245 372
0

698
0
0

0
105
112 143

0

1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1 094 068 1 468 626 1 449 057 1 563 332 1 475 668 1 656 504 1 737 029 1 747 587
43 329
56 813
64 699
68 985
67 568
69 854
74 018
74 144
706
688
513
734
787
1 174
1 251
1 748
30 606
31 459
46 211
54 299
50 492
52 935
53 356
53 323
5 839
7 393
6 614
6 674
7 044
8 625
8 612
8 868
196 016 244 481 243 000 252 000 252 000 305 100 315 000 306 000
338
113
446
939
2 052
2 688
2 451
1 936
3 927
7 398
12 254
13 103
12 179
12 679
12 545
16 299
0
0
360
510
761
1 158
1 822
3 091
6 795
11 581
24 892
30 454
32 824
6 926
12 799
28 954
255 568 314 533 189 060 193 276 172 508 221 146 229 258 238 631
176 290 210 122 233 278 245 368 228 911 260 842 264 209 315 777
3 834
1 854
1 851
1 989
2 924
3 128
3 758
3 924
12 831
3 319
1 302
1 420
1 611
1 675
2 174
2 118
25 704
52 265
74 237
80 640
74 569
79 146 100 625
94 870
139 518 150 300 155 665 180 721 176 108 191 770 184 973 149 554
7 636
23 126
21 951
29 669
21 652
28 273
33 120
26 909
13 787
13 260
38 567
49 971
61 001
67 057
69 570
70 224
0
0
2 398
3 570
4 598
4 927
5 890
5 760
0
14 139
9 823
21 682
3 840
19 352
28 247
32 726
0
0
784
3 364
3 813
1 990
2 393
1 068
55 566
57 626
56 944
51 416
37 793
39 260
39 226
33 420
0
1 048
1 138
1 287
1 335
1 356
1 366
1 297
1 424
1 310
1 381
1 273
2 621
3 611
3 601
3 669
114 356 265 800 261 689 269 989 256 679 271 832 286 768 273 278
2 497
4 535
3 358
4 549
4 244
4 442
4 733
5 171
0
0
17 481
29 412
31 091
51 744
65 900
82 231
0
0
45
181
208
175
247
446

– 151 –

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA
4.2.8
4.2.8.1

Ceny zemního plynu v €/GJ
Ceny zemního plynu – průmysl – roční spotřeba 418,6 GJ – bez daní

Belgie
Bulharsko
Česko
Dánsko
Německo
Berlín
Estonsko
Irsko
Španělsko
Madrid
Francie
Paříž
Itálie
Řím
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Malmö
Velká Británie
Chorvatsko

4.2.8.2

1985
8,28

7,66

5,7

1995
6,15

2000
7,41

2002
7,35

2003
7,69

5
5,77
6,93

3,9
8,66
6,91
7,19

5,14
8,06
7,54
7,69

5,06
7,67
8,09
7,98

2004
7,59
4,22
4,62
10,96
7,87
7,95
3,77
7,74

3,99
5,67
12,07
9,64

2006
10,69
4,95
8,07
16,18
11,81

4,9
7,41
13,64
13,07

3,62
8,98
8,25

4,14
11,25
11,13

4,58
15,05
11,16

8,03
7,98
7,59

10,19

10,26

9,3

10,01

3,4
5,79

3,79
3,83
8,11
5,89
8,51
7,62
6,38
10,28
5,62
5,45

5,39
5,63
10
7,11
9,93
9,33
7,67
11,25
6,88
7,9

6,27
6,6
10,39
8,75
10,98
9,4
8,36
11,63
7,57
9,52

8,83

11,07

13,71

13,47

5,56

8,01
6,63

11,8
6,69

12,51
6,58

8,98

7,95

8,54

7,81

8,12

7,58

7,86

5,48

6,03

6,23

7,41

7,94

7,16
7,22

9,01

8,21

8,18

10,27

10,07
4,32

2,49

3,19

3,76

7,5
8,52

8,05
6,97
9,63

3,94

10,42
2,56

3,67
4,23
5,2
7,39
7,46
6,01

2005

2007

4,89

3,59

7,45
4,66

7,12
5,97

7,41
5

Ceny zemního plynu – průmysl – roční spotřeba 418,8 GJ – včetně daní
1985

EU 27
EU 25
EU 15
Belgie
Bulharsko
Česko
Dánsko
Německo
Berlín
Estonsko
Irsko

1990
5,78

9,68

8,74

1990

1995

2000

2001

2002

2003

6,76

7,71

8,35

10,7

9,49

9,73

6,83

6,45
7,33
9,66

4,11
10,6
7,34
8,04

5,6
14,46
10,48
11,66

6,45
10,17
10,25
10,28

5,73
11,17
10,35
10,54
4,28

– 152 –

2004

2005 2006 2007
9,7 12,91 13,67
9,15
9,96 13,17 13,93
9,46 10,27 13,57 14,34
9,4
13,5
5,44
4,55
5,93
5,88
5,67
6,58
9,61
8,82
11,32 16,84 21,68 18,27
10,4 11,58 14,98 16,89
10,54
11,5
4,28
4,27
4,89
5,4
10,19 12,77 17,08

Zemní plyn – Zemní plyn EU
1985
Španělsko
Madrid
Francie
Paříž
Itálie
Řím
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Malmö
Velká Británie
Chorvatsko

4.2.8.3

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005 2006
9,35 12,92

2007
12,95

10,21

13,4

8,99

10,72

9,33

9,64

9,12
12,12

12,21

9,32

6,45

7,15

6,99

8,37

9,25

9,09

8,51
9,54

9,09
9,82

11,95

13,11

10,63

9,77

9,92

10,73

13,22

11,92

11,83
4,22
5,09

6,26
10,58
3,37

4,32
4,88
7,95
6,33
13,82
11,51
7,5
10,06
4,41

6,36
6,65
10,6
8,41
16,39
13,88
9,35
11,81
8,19

7,4
7,79
11,02
10,76
17,88
13,98
10,2
12,21
9,01

6,75

7,57

9,38

11,34

12

14,84

14,63

8,61
8,1

14,24
8,44

15,09
8,3

5,51
3,42

3,26

3,51

4,26

4,32

11,06
8,93

11,06
9,99
10,73

10,71
8,68
10,96
2,73

5,9
11,94

6,02
9,62
5,57

13,11
6,91

12,94
7,95

11,33
7,15

12,35
6,92

Ceny zemního plynu – průmysl – roční spotřeba 41 860 GJ - bez daně

EU 15
Belgie
Bulharsko
Česko
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Španělsko
Francie
Itálie
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko

1991
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4,14 3,71 4,22 6,12 5,75 5,56 5,44 6,23 8,34 9,14
4,60 4,08 4,42 6,32 5,25 5,42 5,28 5,27 7,06 6,89
3,5 3,78
4,5 5,22
3,01 3,88 4,68 4,14
4,2 5,11 7,34 6,56
3,62 4,59 5,99 4,49 5,26 4,61 6,01 6,17 5,77
4,84 4,65 4,78 7,76 7,28 6,73 6,39 7,76 10,47 12,15
2,91 2,91 2,75 2,84 3,69
4,69 3,19 3,59 4,65 4,88 4,94
3,87 3,17 4,05 5,54 4,34 4,81 4,41 4,68 7,24 7,07
3,49 3,33 4,29 5,94 4,93 5,46 5,16 6,22 8,06 7,63
3,92 3,28 4,14 6,58 5,87 5,38
5,6 6,09 7,04 8,46
3,47 3,48 4,05 5,29
4,21 3,83 3,61 4,45 6,02
4,3
4,4 4,94 6,89
5,9 6,17 5,94 6,95 9,01 9,85
2,75 2,74 4,09 4,91
5,2 5,41 5,81 7,95 9,48
3,46 3,48 4,06
5,4
5,89 6,39 8,14
8,4
3,53 5,53 5,62 5,46 5,57 6,14 8,34 8,91
5,6 6,15 5,59 4,26
5,3 6,77 7,54
6,88 6,26 6,39 5,68 6,03 7,63 7,76
2,29 2,83 3,68 6,23 7,32
– 153 –

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA

1991
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
4.2.8.4

Ceny zemního plynu – průmysl – roční spotřeba 41 860 GJ – včetně daní

EU 15
Belgie
Bulharsko
Česko
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Španělsko
Francie
Itálie
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
4.2.8.5

Belgie
Dánsko
Německo
Berlín
Madrid
Paříž
Řím
Maďarsko

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
3,72 4,78 7,66 6,41 4,46
4
5,1 7,17 7,33
5,33 5,08 7,65
8
3,62 4,53 7,08 6,18 6,37 6,25 6,43 7,32 7,61
5,07 9,53 5,93
6,8
6,4 8,08 11,15 11,06
4,32 3,32 3,53 4,01 5,42 4,87
4,7 5,81 8,92 10,55

1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
4,95 4,59 5,29 7,47 7,11 6,97 6,92 7,84
5,38 4,91 5,35 7,65 6,35 6,55 6,38 6,43
4,2 4,53
3,67 4,73 5,71 5,05 5,12 6,08
4,53 6,39 8,24 6,38 7,32 6,51 8,49
5,92 5,95 6,24 9,69 9,16 9,09
8,7 10,29
3,45 3,44 3,25
5,16 3,58 4,04 5,23 5,49
5,6
4,38 3,68
4,7 6,42 5,03 5,58 5,11 5,43
4,3 4,17 5,32 7,25 6,04 6,68 6,27 7,58
4,64
4 5,09 7,78 6,96 6,38
6,8
7,3
4,1 4,11
4,96 4,52 4,25
4,55 4,67 5,23
7,3 6,25 6,54
6,3 7,36
3,09 3,07 4,58
5,5 5,82 6,47 6,94
4,18 4,33 5,53
7,3
7,96
8,9
5,54 7,94 8,05 7,71 9,16 9,83
6,83
7,5 6,82
5,2 6,47
7,23 6,57 6,71 5,96 6,33
2,73 3,37 4,38
3,91 6,31 9,95 8,73 6,34 5,77 7,07
6,36 6,04
4,71 6,08 9,19 8,16 8,36 8,21 8,43
7,67 13,19 11,42 9,84 9,56
9,2
4,96 3,91 4,15 4,71 6,94 6,08 5,86 7,17

2006 2007
10,34 11,33
8,61 8,47
5,4 6,26
8,74 7,81
8,58 8,16
13,44 15,79
3,36 4,36
8,4
9,78
8,41
4,77
5,26
9,55
9,4
11,15
12,99
8,25
8,01
7,42
9,55
9,12
9,51
12,26
10,82

8,21
9,26
9,88
6,24
7,1
10,45
11,64
11,59
13,27
9,2
8,15
8,71
9,75
9,52
9,87
12,21
12,75

Ceny zemního plynu – průmysl – roční spotřeba 418 600 GJ – bez daní
1985
6,32

1990
3,5

6,25

3,93

5,65
6,85

2,85
3,09

1995
3,29
3,16
3,84
4,73
2,8
2,57
2,88
2,22

1996
3,16
2,9
3,59
4,45
2,95
2,62
3,13
1,81
– 154 –

1997
3,39
3,35
4,14
4,94
3,54
2,86
3,72
2,37

1998
3,48
2,95
4,15
4,95
3,5
2,97
3,54
2,72

1999
2,68
2,12
3,46
4,22
2,67
2,48
2,92
2,39

2000
3,64
3,75
3,86
4,74
3,89
3,52
3,51
2,23

2001
5,53
4,94
6,47
8,07
5,38
5,19
5,51
3,39

Zemní plyn – Zemní plyn EU
1985

1990

Rakousko
Polsko
Slovinsko
Finsko
Malmö
Velká Británie

1995

3,68
2,39

1996

1997

3,44
2,7

1998

1999

2000

3,42
3,57

3,84
3,22

2,82
2,11

3,47
3,88

2,49

2,84

2,81

2,98

2001
5,53
4,15
5,61
4,76
7,29
3,52

pokračování
2002
EU 27
EU 25
EU 15
Belgie
Bulharsko
Česko
Dánsko
Německo
Berlín
Estonsko
Španělsko
Madrid
Francie
Paříž
Itálie
Řím
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Malmö
Velká Británie
Chorvatsko

2003

2004

2005
5,03
5,1
5,15

2006
6,99
7,08
7,15
6,39
4,15
6,97
5,23
8,64

2007
7,68
7,75
7,86

2,55
6,52

3,37
6,88

7,09

6,41

6,41

7,7
5,09
5,62
5,61
8,15
6,53

4,53
4,15
3,69
4,71
4,9
4,64

3,82
4,1
5,66
6,81
5,93
7,4
5,54
5,72
5,54
6,77
7,57
5,75

4,29

7,71

8,89
6,58

4,46

4,62

4,51
3,73
5,96
6,06

3,92
4,57
5,57
5,89
2,65

4,56
4,61
4,48
3,12
4
4,11
5,34
5,28
2,4

4,18

4,51

4,13

4

4,43

4,05
4,78

5,21
5,25

4,89

4,73
3,43
3,62

3,32
3,4
4,29
4,64
4,57

3,99
4,15

4,43

4,33
4,13

4,71

4,09
3,97
2,29
4,09

4,4
5,04
4,95

4,58
5,11
3,8

3,71
3,73
2,82
3,69
5,16
4,46
5,47
3,64

4,79
5,41
4,17

– 155 –

3,26
4,87
5,08
6,34
6,67
2,41
4,38

4,54
6,14
4,88
9,99

6,28
5,92
6,63
6,92
7,77
5,92

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA

4.2.8.6

Ceny zemního plynu – průmysl – roční spotřeba 418 600 GJ – včetně daní
1985

EU 27
EU 25
EU 15
Belgie
Bulharsko
Česko
Dánsko
Německo
Berlín
Estonsko
Španělsko
Madrid
Francie
Paříž
Itálie
Řím
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Malmö
Velká Británie
Chorvatsko

4.2.8.7

Belgie
Bulharsko
Česko
Německo
Estonsko
Španělsko
Madrid
Paříž
Itálie

7,39

7,13

1990

4,1

4,89

1995

2000

2001

2003

2004

3,97

4,41

6,69

5,58

3,97
5,03
6,05

3,64
5,36
5,16
6,2

4,64
6,94
8,19
10,05

4,78
6,47
7,75
8,12
3,13

5,51
5,57
5,41
3,74
4,88
5,89
7,45
7,41
2,82

2005
6,29
6,39
6,47

2006
8,58
8,69
8,8
7,83
4,98
8,29
7,37
11,31

2007
9,41
9,51
9,65

3,01
7,56

3,98
7,98

8,82

8

7,25

8,56
6,01
6,63
5,95
10,04
8,26

5,52
4,36
4,4
6,61
5,83
6,24

4,51
4,84
6
8,09
7,53
11,5
6,75
6,01
6,6
9,07
8,99
7,59

5,15

9,16

10,56
8,3

2006

2007

3,91
5,8
7,28
8,65
9,02
2,85
5,09

3,25

4,52

6,24

5,23

4,77
5,18
5,46

6,57
6,07

4,04
4,27

3,92
4,02
4,54
5,6
5,89

6,71

3,65

3,4

4,58

6,55

5,64

7,47

3,36

3,57

4,4

6,43

5,53
4,71

2,48

2,49

3,79
7,95
5,06

4,96

5,22
5,33
4,52
3,92
3,35
5,39
6,14
6,03
8,4
4,38

3,87

4,76

7,51

4,99
4,17
2,73
5,9

3,21

5,28

6,37
10,27
4,14

6,17
7,77
4,58

3,5

5,45
7,3
7
13,22

7,67
6,22
7,89
9,25
9,27
7,8

Ceny zemního plynu – průmysl – roční spotřeba 4 186 000 GJ – bez daní
1985 1990 1995
6,05
3,2

5,92

3,14

5,51

2,75

2,52

2000

2001

2002

2003

2004

2,96
2,82

3,8
4,25

4,42
3,52

3,79
3,8

3,06
3,87
3,54

3,77

5,26

4,06

4,32

3,92
4,44

– 156 –

2005
3,18
4,77
3,69
2,27
4,2

4,07
6,78
4,58
2,36
6,19

4,44
5,81
4,39
3,18
5,92

5,02

6,09

7,17

Zemní plyn – Zemní plyn EU

Řím
Lotyšsko
Litva
Maďarsko
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Finsko
Malmö
Velká Británie
Chorvatsko

4.2.8.8

1985 1990 1995
6,31
2,69

2000

2,04

2,02

2001

2,06

2,78
2,35

2002

3,15

3,9

4,97
3,63

3,86
4,89

3,45
6,65
4,29

3,17
5,57
4,27

2003

2004

2005

3

2,92

4,17

3,97
3,49

3,56
2,29

3,72
2,79
4,42
3,23

3,33
3,73

2006

2007

4,25
3,73

3,33
3,98
6,43
5,09

4,59
5,43
7,7
5,77

4,17
3,65
4,8
3,38

5,09
4,92
6,32
4,75

5,86
6,08
7,14
4,95

4,02

7,53

8,2
6,58

Ceny zemního plynu – průmysl – roční spotřeba 4 186 000 GJ – včetně daní

Belgie
Bulharsko
Česko
Německo
Estonsko
Španělsko
Madrid
Paříž
Itálie
Řím
Lotyšsko
Litva
Maďarsko
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Finsko
Malmö
Velká Británie
Chorvatsko

1985
7,08

1990
3,74

6,75

3,98

6,54

3,53

6,87

2,93

1995

3,5

2,28

2000

2001

2004

3,61
3,96

4,64
5,62

4,62
5,7

3,67
4,72
5,4

4,38

6,1

5,01

4,55

2,3

3,53
7,28
4,43

2,75

2003

3,94
2,76

4,76
9,51
5,04

– 157 –

2005

2006

2007

3,81
5,68
5,56
2,68
4,87

4,88
8,06
6,61
2,79
7,18

5,33
6,91
6,56
3,76
6,87

5,04

5,67

6,83

7,91

3,53

3,45

4,67

4,81
4,42

5,15
4,72

3,94
4,69
7,65
6,34

5,42
6,41
9,51
7,16

4,34
2,73

4,54
3,32
5,25
4,52

5,09
4,34
5,7
4,71

6,21
5,85
7,52
6,37

7,15
7,24
8,52
6,62

4,8

8,92

9,72
8,3

4,64
4,46

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA
4.2.8.9

Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 8,37 GJ – včetně daní
1985

EU 27
EU 25
EU 15
Belgie
Brusel
Bulharsko
Česko
Dánsko
Německo
Stuttgart
Munich
Berlín
Hamburk
Frankfurt n.
Mohanem
Hanover
Weser-Ems
Düsseldorf
Dortmund
Drážďany
Estonsko
Irsko
Dublin
Španělsko
Madrid
Barcelona
Valencie
Francie
Paříž
Lille
Štrasburk
Tulus
Lyon
Marseille
Itálie
Turín
Janov
Miláno
Řím
Neapol
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Lucemburk
Maďarsko
Nizozemsko

1990

1995

2001

2002

2003

16,13
15,84

13,82

2004
14,97
15,64

16,73

19,07

18,53

19,09

8,81
28,08
21,94
24,58
20,86
24,75
21,83

9,81
28,13
21,21
23,23
19,98
23,23
21,01

9,61
28,12
22,14
24,21
21,44
24,21
21,99

19,24
6,82
9,88
36,38
22,11
24,17
20,76
24,17
21,95

2005
16,63
16,82
17,59
20,19

2006
19,25
19,46
20,28
22,64

6,94
11,32
39,98
23,9
25,65
23,65
25,33
24,2

8,23
13,35
53,71
27,17

18,12
20,77
17,08

15,92
18,85
14,1

17,97

17,26

18,8
21,26
16,42
22,05
19,6

19,06

16,08

19,02

22,27

21,3

22,66

22,63

23,17

18,82
15,59
20,34
20,69

15,24
13,94
17,03
17,95

17,43
16,51
19,16
20,22
23,22

21,53
20,66
23,87
21,62
20,92

20,72
20,01
23,88
20,27
26,23

21,37
20,99
24,5
21,24
23,63

22,18
20,96
24,46
21,21
23,6
8,04
21,46

23,26
23,14
25,46
23,01
26,2
8,04
23,8

8,04
29,81

17,23

19,11

18,45

20,94

27,14

30,29

17,31

18,97

6,25
7,3
15,81

7,9
9,6
17,8

6,75
20,02

5,99
22,28

21,68

14,3

19,18

19,5

19,5

21,46

14,82
14,82
14,82

18,15
18,15
18,15

16,77
16,77
16,77

17,04
17,04
17,04

16,48

14,15
15,75

14,57
14,57
14,57

18,19
18,19
24,03
18,19
18,19
18,19

14,03
14,03
18,2
14,03
14,03
14,03

14,71
14,71
19,62
14,71
14,71
14,71

17,73
17,73
25,29
17,73
17,73
17,73

17,21
17,21
24,85
17,21
17,21
17,21

18,33
18,33
26,69
18,33
18,33
18,33

12,41
13,28
12,68
14,65

11,79
12,86
12,71
13,52
14,21

11,2
11,2
10,75
11,81
12,79

14,47
14,93
14,02
15,03
15,71

13,97
15,19
13,56
14,78
15,4

14,59
16,15
14,13
16,02
16,05

17,4
17,4
25,76
17,4
17,4
17,4
15,89
14,3

15,36

11,37

12,88
2,4

15,31
5,24

– 158 –

14,18
5,29

14,5
5,54

14,89
16,16
8,43
7,76
14,23
6,3
11,77

06 31.22 18.53 22.21 18.59 10.73 14.2.49 10.82 20.54 2002 6.8.15 18.4 19.75 27.42 9.32 19.98 18.76 19.66 18.6 21.61 19.14 21.87 13.54 17.94 14.05 13.95 24.51 18.02 19.47 19.3 17.28 2006 21.61 – 159 – 18.87 19.72 18.51 21.89 9.52 21.6 20.45 18.21 18.61 22.99 20.27 18.17 2005 8.61 20.38 31.87 22.09 15.51 17.09 15.49 17 15.17 8.83 20.23 14.27 18.14 21.68 14.06 22.13 18.99 21.91 2003 12.07 1995 13.68 20.33 18.15 17.19 21.97 21.94 26.04 31.78 23.66 24.02 19.19 18.33 13.72 25.74 12.99 .74 16.01 23.55 26.93 15.22 9.82 6.4 10.99 17.78 21.05 26.38 26.58 17.47 18.65 13.79 23.32 19.1 9.17 24.22 15.48 20.23 12.81 19.16 19.11 12.25 19.81 16.68 18.4 9.42 34.65 20.5 18.59 11.18 15.51 19.41 14. Mohanem Hanover Weser-Ems Düsseldorf Dortmund Drážďany Estonsko Irsko Dublin Španělsko Madrid Barcelona Valencie Francie 1985 1990 1995 16.26 22.74 19.85 20.97 9.49 9.39 12.6 22.12 15.81 16.94 19.97 19.92 26.05 21.92 18.52 23.41 18.41 19.72 1990 10.81 16.72 9.32 20.37 GJ – včetně daní – přepočet podle PPP EU 25 EU 15 Belgie Brusel Bulharsko Česko Dánsko Německo Stuttgart Munich Berlín Hamburk Frankfurt n.06 31.81 18.98 24.59 21.12 10.2 21.59 2000 2001 2002 2003 2004 16.21 14.86 23.05 10.93 20.76 20.99 13 15.87 19.13 17.45 21.85 22.74 17.74 18.89 20.67 17.43 19.66 18.38 13.28 2001 6.19 15.77 19.68 11.49 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 8.28 22.23 8.15 18.79 31.42 19.29 16.32 20.26 17.66 18.29 14.91 16.32 20.74 16.01 24.53 2004 13.97 17.62 19.28 16.97 23.77 21.47 19.15 18.73 2005 2006 2007 18.38 8.03 22.13 17.13 18.24 19.06 8.Zemní plyn – Zemní plyn EU Rotterdam Rakousko Vídeň Polsko Portugalsko Lisabon Rumunsko Slovinsko Slovensko Švédsko Velká Británie Leeds Londýn Birmingham Chorvatsko 4.12 18.11 16.62 20.69 20.72 13.41 19.01 16.55 18.56 24.55 21.64 17.83 24 19.57 20.28 14.15 21.31 14.14 16.83 19.12 16.4 19.97 9.10 1985 10.48 10.52 20.1 15.84 19.5 16.07 15.25 8.61 24.83 23.54 20.66 15.01 16.19 22.1 20.73 16.65 22.44 17.59 22.61 19.52 21.33 22.91 20.28 19.08 17.7 17.62 23.

53 9.98 19.16 12.18 18.82 17.89 27.78 6.68 16.02 18.82 – 160 – 2003 2004 2005 2006 13.07 23.01 15.59 14.27 18.89 15.84 20.36 13.11 EU 25 EU 15 Belgie Brusel Česko Dánsko Německo Stuttgart Mnichov Berlín 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 16.36 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 16.47 18.14 17.39 14.24 16.9 19.28 11.04 17.06 17.2 17.26 12.99 17.61 10.81 9.62 13.64 16.61 17.45 11.88 14.16 18.15 16.56 11.62 13.99 16.51 10.77 11.46 16.07 13.16 21.97 11.88 12.22 13.47 17.47 16.44 24.26 12.39 2007 18.9 13.01 15.18 14.41 11.61 11.94 20.76 9.47 11.24 18.26 12.15 10.33 14.39 11.8 15.32 11.35 11.88 17.17 15.7 13.54 23.39 13.46 16.04 30.91 12.18 12.02 14.63 22.83 15.8 16.32 12.68 36.53 22.44 19.49 10.95 14.8.24 9.94 12.98 15.45 38.84 9.38 13.62 9.64 27.47 21.76 10.85 22 17.23 12.66 17.64 17.2.33 12.14 17.71 17.3 13.08 20.8 14.01 13.01 23.01 11.45 15.21 20.17 23.48 8.07 19.8 21.39 22.47 11.49 13.16 15.11 16.26 12.08 22.79 12.84 17.01 15.62 20.08 16.43 22.74 GJ – včetně daní 1985 1990 1995 2000 2001 2002 14.76 15.84 24.96 14.32 21.33 19.46 16.62 13.6 17.64 14.01 15.26 12.8 16.62 13.11 20.27 22.26 12.12 28.2 19.94 5.38 13.14 11.17 .14 17.8 16.67 17.21 10.53 18.87 5.43 12.7 10.99 16.23 10.02 15.73 14.65 23.91 13.09 12.52 22.26 14.75 13.76 9.77 15.43 8.7 13.41 11.02 12.01 16.6 17.54 27.25 19.03 17.94 13.25 16.89 12.25 17.9 15.62 16.6 27.38 13.3 11.05 17.75 17.46 17.17 14.43 22.83 14.9 18.69 10.26 9.01 21.99 16.25 8.57 15.8 15.84 12.95 25.01 15.28 14.41 16.58 10.03 8.62 25.49 6.46 16.64 13.52 13.19 14.83 17.14 17.7 8.52 16.92 17.13 23.3 18.41 24.43 22.99 16.46 16.55 18.62 13.14 14.32 12.67 24.99 16.21 10.87 20.53 17.45 23.07 15.74 20.82 19.29 15.31 16.40 12.97 5.35 20.81 11.34 23.14 17.38 13.67 18.41 11.85 13.64 14.3 10.38 13.64 21.14 15.56 15.19 17.25 23.05 18.98 17.89 16.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Paříž Lille Štrasburk Tulus Lyon Marseille Itálie Turín Janov Miláno Řím Neapol Lotyšsko Litva Lucembursko Lucemburk Maďarsko Nizozemsko Rotterdam Rakousko Vídeň Polsko Portugalsko Lisabon Rumunsko Slovinsko Slovensko Švédsko Velká Británie Leeds Londýn Birmingham Chorvatsko 4.44 15.66 9.58 15.33 20.46 24.44 29.

05 9.37 3.74 15.43 8.01 13.6 12.55 15.83 15.67 12.09 18.57 12.14 2000 2001 2002 2003 12.99 18.71 15.79 12.74 19.2 16.62 20.02 10.58 15.86 8.14 19.2 5.84 12.63 16.43 22.58 19.03 12.9 20.77 13.19 6.37 13.33 13.76 15.38 14.94 4.58 15.61 4.49 11.91 8.22 14.6 16.38 19.7 8.98 20.05 23.22 12.37 18.44 9.89 17.25 12.3 16.95 11.81 15.85 19.36 13.85 17.79 15.28 5.32 4.83 15.4 15.06 18.66 16.75 12.38 12.58 15.69 5.22 12.25 16.5 13.49 13.47 19.27 16.77 12.37 18.5 10.21 7.19 18.72 14.9 20.85 12.16 8.2 20.53 23.99 16.49 19.31 18.05 10. Mohanem Hanover Weser-Ems Düsseldorf Dortmund Drážďany Estonsko Dublin Španělsko Madrid Barcelona Valencie Francie Paříž Lille Štrasburk Tulus Lyon Marseille Itálie Turín Janov Miláno Řím Neapol Lotyšsko Litva Lucembursko Lucemburk Maďarsko Nizozemsko Rotterdam Rakousko Vídeň Polsko Portugalsko Lisabon Rumunsko Slovinsko Slovensko Švédsko Velká Británie Leeds Londýn Birmingham Chorvatsko 1985 1990 1995 14.66 18.92 16.83 17.37 17.11 18.26 17.82 17.79 12.66 18.82 13.42 15.24 9.21 17.2 16.24 17.6 12.72 14.54 11.18 8.56 16.17 13.21 11.62 10.28 15.38 12.06 13.97 11.72 17.08 13.66 13.53 2004 2005 2006 17.74 12.05 15.39 13.26 12.82 14.28 9.47 8.11 14.2 15.9 15.32 13.7 18.5 13.72 14.7 8.87 14.74 15.66 17.7 8.04 14.13 16.42 15.21 8.34 19.69 5.5 19.59 11.7 13.03 12.07 10.58 18.3 3.09 8.04 18.47 15.4 15.83 14.94 16.37 19.95 15.61 19.22 12.89 13.39 8.53 13.95 12.07 13.53 7.82 19.58 14.03 8.2 28.11 7.38 15.67 11 7.95 18.57 9.95 12.09 11.95 15.3 16.27 29.95 15.2 15.38 14.99 6.22 17.12 15.66 16.79 11.18 16.84 15.22 12.02 12.58 11.1 12.21 14.39 10.9 15.18 .53 8.06 13.56 14.04 8.33 13.03 8.76 12.9 15.21 13.86 9.94 8.52 15.8 16.75 10.25 5.27 15.59 8.93 17.45 12.19 8.17 9.83 16.73 12.71 11.38 12.83 16.83 17.09 7.22 12.26 5.34 6.47 16.17 17.45 2007 23.31 5.77 12.14 16.44 17.74 15.74 15.44 20.42 15.77 12.49 23.89 9.05 5.6 17.47 8.3 16.82 10.07 20.97 11.96 8.29 23.78 14.77 14.67 19.67 14.91 21.4 14.93 13.6 12.38 10.34 10.85 – 161 – 12.14 9.67 11.8 12.02 16.1 9.67 13.55 12.72 15.78 13.69 14.33 15.03 8.84 12.21 10.47 15.69 14.84 12.86 21.98 12.77 19.3 15.75 2.84 10.99 10.14 19.9 15.99 8.66 14.22 15.56 19.63 4.11 8.6 12.Zemní plyn – Zemní plyn EU Hamburk Frankfurt n.81 14.53 17.81 14.04 23.93 12.5 16.38 12.99 17.7 10.79 15.11 13.

9 14.06 9.81 18.59 16. Mohanem Hanover Weser-Ems Düsseldorf Dortmund Drážďany Estonsko Irsko Dublin Španělsko Madrid Barcelona Valencie Francie Paříž Lille Štrasburk Tulus Lyon Marseille Itálie Turín Janov Miláno Řím Neapol Lotyšsko Litva Lucembursko Lucemburk Maďarsko Nizozemsko Rotterdam Rakousko 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 16.51 14.6 17.64 16.74 14.05 13.8 14.64 11.9 11.65 15.27 14.38 17.39 19.32 11.35 13.99 15.14 11.43 20.95 16.26 15.32 11.06 11.57 17.29 12.3 15.94 14.28 15.27 15.65 19.51 14.48 26.5 13.68 17.71 21.81 15.55 11.19 11.79 11.62 13.1 17.6 15.08 15.96 10.39 14.49 14.82 14.48 15.88 10.93 16.67 10.75 16.8 14.26 10.31 16.18 14.4 18.68 17.43 17.08 16 16 16 18.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 4.17 13.84 18.1 15.75 14.1 14.27 14.89 14.54 17.31 12.64 14.1 15.88 22.73 11.32 11.16 15.74 GJ – včetně daní – přepočet podle PPP Belgie Brusel Bulharsko Česko Dánsko Německo Stuttgart Munich Berlín Hamburk Frankfurt n.17 12.62 14.9 11.05 14.36 14.41 17.51 15.97 18.18 17.51 16.82 13.16 18.08 15.5 11.16 15.59 16.07 14.7 13.8 15.4 9.31 11.06 13.55 11.7 12.5 14.6 13.21 16.58 11.92 17.1 15.24 14.5 18.73 15.62 16.9 11.63 18.77 14.64 14.45 17.61 18.27 13.1 20.09 10.11 19.8 14.68 16.42 15.64 21.75 15.53 13.21 22.82 13.61 18.38 14.61 13.18 18.01 11.85 8.97 18.28 15.63 .59 19.55 14.13 18.55 11.63 10.23 14.28 10.37 14.28 14.08 13.49 13.45 13.14 17.95 15.18 11.57 9.27 9.88 8.35 11.7 15.04 11.37 11.37 13.24 14.68 12.35 18.24 13.22 13.24 11.08 12.3 16.35 21.09 19.52 17.12 9.1 16.03 19.27 16.77 15.03 9.1 18.81 5.42 8.8 19.16 17.95 13.93 12.37 14.38 11.69 19.16 22.52 15.51 16.85 13.73 14.71 10.63 17 14.81 13.12 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 16.5 12.23 11.33 14.79 12.82 11.14 14.14 8.66 – 162 – 17.8.97 17.27 16.78 11.46 17.24 8.81 15.04 14.67 15.42 16.75 12.44 14.92 17.48 21.12 12.64 9.02 17.27 14.2 20.95 12.23 11.74 22.8 18.75 15.81 20.42 17.64 14.37 14.78 17.08 18.13 10.45 16.49 16.24 18.17 14.9 11.86 8.92 17.31 11.76 11.37 16.27 14.03 13.41 17.04 9.41 10.7 10.71 8.58 20.52 18.67 14.77 18.14 11.37 17.79 13.53 20.53 16.44 15.91 11.85 17.04 17.25 16.24 17.85 16.82 11.91 14.14 11.41 16.16 15.27 17.79 11.57 12.79 16.03 21.87 17.5 21.51 14.67 13.09 11.12 16.84 15.54 8.65 16.14 11.86 11.27 9.71 18.2.48 12.9 14.69 22.18 14.06 7.05 18.72 17.05 11.96 11.69 15.96 15.1 11.55 11.39 15.94 17.68 15.4 14.45 22.18 14.1 15.93 2007 16.05 17.

51 14.77 12.26 20.82 9.36 7.54 6.98 23.5 17.14 10.14 12.66 8.42 8.14 12.65 10.57 12.21 16.73 7.34 17.41 14.73 12.14 10.08 11.38 15.21 8.65 10.54 11.82 12.8.77 8.84 12.9 13.74 21.11 12.49 10.77 8.02 15.91 9.83 21.44 11.62 10.75 8.07 9.76 14.67 10.78 4.16 10.81 10.13 7.51 11.92 8.55 11.04 10.54 20.4 18.94 11.2 9.82 12.82 30.51 5.69 9.36 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 83.2 8.04 10.34 6.98 11.73 13.49 10.25 12.06 7.89 13.9 7.19 8.03 16.28 9.46 8.23 10.9 1990 8.46 1990 7.63 12.85 7.29 9.34 8.83 13.46 12.18 17.77 9.92 8.63 14.96 7.04 19.16 11.09 12.65 15.33 11.84 11.54 14.27 11.07 12.07 12.82 11.34 13. Mohanem Hanover Weser-Ems Düsseldorf Dortmund Drážďany Estonsko Irsko Dublin Španělsko Madrid Barcelona Valencie Francie Paříž Lille 10.41 9.85 2004 2005 2006 2007 17.78 10.95 11.31 8.5 13.24 9.44 14.70 GJ – včetně daní 1985 EU 27 EU 25 EU 15 Belgie Brusel Bulharsko Česko Dánsko Německo Stuttgart Mnichov Berlín Hamburk Frankfurt n.49 16.84 14.63 14.13 9.53 20.07 9.4 8.46 11.12 12.57 10.37 9.42 21.65 13.02 12.16 8.84 11.45 19.37 12.93 11.18 8.53 9.13 9.6 16.28 11.63 9.24 4.64 8.3 17 18.25 4.19 7.49 19.73 4.62 10.03 8.8 8.09 12.53 17.94 7.35 18.57 7.64 13.69 9 8.5 7.16 10.56 15.44 29.89 4.24 17.36 18.62 10.55 10.9 6.18 12.5 12.62 7.32 13.77 1995 2000 2001 2002 2003 10.26 8.81 16.85 12.7 10.33 13.25 8.83 12.02 15.37 13.28 9.73 12.82 12.84 12.Zemní plyn – Zemní plyn EU 1985 Vídeň Polsko Portugalsko Lisabon Rumunsko Slovinsko Slovensko Švédsko Velká Británie Leeds Londýn Birmingham Chorvatsko 4.17 12.19 8.48 15.3 11.55 21.64 13.75 10.55 11.83 6.04 8.57 7.07 10.71 19.19 10.7 12.85 19.55 20.21 12.23 8.34 18.82 12.98 12.91 8.97 8.65 11.48 7.95 10.81 13.53 11.96 14.51 15.85 20.18 11.87 10.6 1995 2000 2001 2002 2003 2004 8.09 12.95 12.25 13.01 9.14 12.79 8.4 11.18 12.26 8.17 17.04 10.63 14.98 9.83 2005 2006 2007 11.62 8.42 8.57 10.15 14.76 5.41 11.98 15.47 11.34 12.03 9.45 13.66 13.38 8.86 12.92 14.39 14.18 9.16 10.91 9.81 13.37 12.38 10.26 8.41 8.31 11.19 8.12 28.08 17.5 22 12.51 10.7 8.79 12.79 13.13 11.14 9.24 13.13 24.75 6.41 8.89 15.16 13.64 9 9 11.81 10.42 8.89 16.2.89 10.01 16.55 11.51 9.98 18.17 15.43 10.73 11.72 13.29 11.55 12.48 7.13 13.34 21.41 22.03 10.87 10.63 11.27 6.35 14.96 – 163 – .4 10.97 8.09 8.09 10.9 14.23 18.61 9.19 12.68 15.

49 15.05 12.74 17.28 10.75 6.26 9.1 15.81 10.76 13.14 7.03 22.71 13.55 11.69 13.91 16.46 14.59 14.45 11.93 7.03 5.28 19.91 10.84 8.1 13.87 7.42 11.16 7.62 12.99 6.85 16.52 16.2 9.28 10.91 10.2 13.35 19.92 13.08 6.16 11.05 6.07 7.08 13.13 6.16 12.81 10.84 11.5 10.48 12.33 4.28 10.38 12.57 6.53 11.27 .13 12.92 15.58 11.09 10.07 1995 7.45 5.45 7.14 12.18 14.84 11.56 11.2 15.42 6.96 8.1 13.28 16.86 10.5 7.71 17.49 13.37 7.94 11.09 3.27 8.63 16.52 5.05 13.91 13.1 21.36 15.15 9.17 5.55 11.34 12.52 10.11 8.13 7.32 6.08 12.86 11.55 11.7 10.14 10.21 12.72 8.69 9.09 8.18 6.67 11.19 10.83 22.67 13.07 4.57 10.3 8.12 8.13 7.6 15.66 12.99 7.45 2.63 6.57 9.78 – 164 – 13.54 8.76 7.81 11.26 6.58 10.88 8.39 5.7 10.14 5.04 11.11 6.91 10.24 5.34 7.91 12.5 14.33 7.24 10.05 12.39 7.44 6.19 10.04 4.57 14.65 15.88 15.3 17.87 9.5 15.42 13.99 8.8 7.85 2000 2001 2002 2003 9.99 10.42 11.85 13.88 9.18 7.19 11.85 12.13 17.26 9.26 7.37 10.54 4.79 19.72 10.67 10.54 5.46 2007 12.92 14.41 13.34 4.02 6.75 5.98 11.55 12.05 2007 18.71 6.70 1990 7.05 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 83.26 25.77 8.57 10.98 18.3 21.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Štrasburk Tulus Lyon Marseille Itálie Turín Janov Miláno Řím Neapol Lotyšsko Litva Lucembursko Lucemburk Maďarsko Nizozemsko Rotterdam Rakousko Vídeň Polsko Portugalsko Lisabon Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Leeds Londýn Birmingham Chorvatsko 4.53 17.39 11.34 12.18 8.86 13.21 12.96 8.79 10.54 8.34 9.97 6.33 8.2.78 16.65 8.34 6.19 13.88 11.8 17.57 6.19 17.74 18.89 7.98 11.8.42 13.39 18.11 10.04 7.92 15.75 5.58 10.02 10.89 19.55 11.81 9.32 9.95 7.81 10.5 11.02 3.11 15.8 2000 2001 2002 2003 8.65 8.32 15.16 18.15 16.92 7.24 26.55 10.02 9.13 7.35 11.01 15.54 10.6 18.81 11.95 8.63 6.25 12.64 7.2 12.82 6.96 18.46 17.43 8.1 11.72 13.39 8.26 12.70 GJ – včetně daní – přepočet podle PPP 1985 Belgie Brusel Bulharsko Česko Dánsko Německo Stuttgart Mnichov Berlín Hamburk 4.34 16.85 10.13 21.53 17.84 6.05 12.33 7.26 9.01 12.78 20.94 7.05 6.4 16.14 1985 1990 1995 11.22 5.65 15.61 9.41 8.97 18.42 8.96 8.21 16.77 14.77 13.9 11.67 2004 2005 2006 10.45 14.17 7.42 17.46 11.04 10.66 6.04 9.22 14.58 17.58 11.08 13.85 7.42 17.06 2004 2005 2006 10.27 4.5 10.09 8.

11 14.7 5.7 13.44 7.37 14.61 9.95 7.7 9.32 13.47 4.39 18.88 12.86 11.86 11.92 11.35 6.94 7.44 15.99 10.37 10.37 15.07 17.24 9.09 7.61 9.34 7.11 14.47 6.71 10.14 8.65 11.08 10.69 15.61 10.26 7.4 16.67 8.64 8 8.18 6.55 12.09 7.84 9.61 9.37 17.45 12.32 19.27 16.61 9.47 5.99 16.81 9.17 18.94 13.29 13.76 18.72 17.82 11.09 9.95 16.63 12.67 10.84 11.65 11.43 6.37 10.89 7.28 6.55 7.25 12.14 18.12 13.58 12.94 11.26 10.52 7.42 18.52 16.54 12.23 14.52 8.73 7.74 9.33 15.44 7.02 9.9 11.87 12.7 9.16 10.93 14.44 11.04 7.58 7.94 7.7 13.92 18.03 10.91 10.29 9.64 6.69 5.21 7.58 12.99 9.09 7.82 7.92 9.4 16.99 14.26 16.95 14.42 11.69 6.05 7.72 14.07 13.53 9.73 7.42 8.67 13.07 10.19 8.9 13.17 7.24 19.57 16.94 7.02 13.8 19.24 9.92 12.64 7.2 7.11 14.03 7.7 10.11 14.86 11.94 17.99 11.07 7.28 7.87 12.93 8.6 10.7 6.05 6.45 21.51 10.81 17.2 9.23 10.25 6.07 14.21 6.43 16.86 7.46 9.52 7.79 13.56 11.49 8.69 16.7 16.17 18.36 6.07 10.23 11.1 6.92 14.03 10.47 10.78 13.19 9.Zemní plyn – Zemní plyn EU 1985 Frankfurt n.42 8.84 9.83 5.67 11.9 8.22 21.52 7.39 11.78 7.18 12.09 9.67 13.94 6.02 11.84 10.5 11.17 11.38 18.26 16.02 14.39 8.01 16.94 7.73 11.11 10.61 19.58 11.22 6.49 6 6.09 20.41 12.82 12.09 15.55 10.31 12.87 12.28 6.39 6.31 15.83 10.99 11.6 8.93 11.05 14.79 8.23 11.11 10.61 12.33 17.36 5.19 4.03 10.69 5.69 6.7 5.01 12.44 7.92 14.52 10.44 14.26 14.14 12.36 .06 12.84 9.92 8.47 6.49 8.87 6.17 21.68 12.39 15.58 12.25 15.92 14.37 13.37 10.44 8.44 15.5 12.78 19.8 10.64 15.47 6.24 6.44 9.52 10.12 6.82 13.44 7.5 15.6 11.28 18.14 7.42 12.7 9.14 – 165 – 9.49 6.95 15 13.87 9.22 11.21 11.67 9.79 12.71 9.17 17.94 8.3 14.21 13.83 11.61 9.63 7.82 11.63 7.74 19.22 16.45 14.03 10.28 6.84 14.33 16.21 17.42 8.97 10.87 9.84 9.85 14.67 13.32 13.53 12.99 11.67 11.76 11.13 7.87 15.99 5.45 6.37 11.23 13.67 7.62 15.31 7.4 12 14.63 18.37 10.79 6.48 15.09 12.33 13.59 10.02 13.91 15.99 7.66 14.17 6.41 5.49 6.31 7.3 13.02 10.83 18.7 9.29 6. Mohanem Hanover Weser-Ems Düsseldorf Dortmund Drážďany Estonsko Irsko Dublin Španělsko Madrid Barcelona Valencie Francie Paříž Lille Štrasburk Tulus Lyon Marseille Itálie Turín Janov Miláno Řím Neapol Lotyšsko Litva Lucembursko Lucemburk Maďarsko Nizozemsko Rotterdam Rakousko Vídeň Polsko Portugalsko Lisabon Rumunsko Slovinsko Slovensko Švédsko Velká Británie Leeds Londýn Birmingham Chorvatsko 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 8.49 17.73 14.28 4.

23 11.45 11.15 11.37 7.38 8.95 9.98 11.14 11.31 2004 2005 2006 2007 10.85 11.69 11.34 13.37 7.79 8.09 18.07 12.37 8.9 9.21 15.9 7.19 5.29 12.68 15.74 14.19 12.43 16.41 8.6 15.08 18.92 16.9 9.26 9.14 4.72 12.38 11.7 12.95 11.83 4.18 11.15 15.75 17.15 19.62 8.33 8.42 10.77 9.38 8.32 17.6 17.92 15.5 13.47 11.92 12.4 10.88 19.66 15.08 7.33 12.06 10.13 10.52 7.3 6.6 10.95 10.82 30.51 13.6 17.89 10.93 12.93 13.64 10.67 13.44 6.6 5.29 7.12 1990 7.06 10.96 6.84 11.95 9.22 10.87 17.22 18.13 10.52 7.68 8.74 7.24 .2 4.08 6.12 9.13 7.57 16.77 8.44 9.21 12.6 16.15 11.26 5.9 3.25 10.24 14.95 13.75 7.3 7.98 11.9 9.73 10.6 7.12 28.63 10.26 14.9 7.31 8.8 8.66 12.32 4.72 9.03 7.22 5.95 12.07 7.2.69 13.42 10.89 6.06 9.47 7.48 12.67 15.31 9.71 15.5 12.84 18.27 10.91 4.72 8.42 7.94 8.56 8.64 14.48 12.13 10.44 13.78 10.22 11.44 12.5 11.45 6.52 7.91 9.8.34 13.53 13.58 8.5 12.26 11.73 7.7 12.44 12.94 12.44 12.27 12.5 18.04 10.91 11.57 8.86 6.33 9.44 10.23 8.8 11.98 18.13 10.53 16.77 9.06 10.01 9.53 4.13 15.06 10.64 17.76 11.83 12.31 16.32 12.85 17.64 14.56 8.75 12.9 7.48 12.29 5.37 10.53 10.26 11.77 7.31 10.61 8.56 8.34 6.5 5.99 10.09 9.28 15 5.27 10.66 8.86 16.77 7.12 11.32 19.43 6.49 8.07 10.93 11.93 10.33 10.06 10.81 11.01 5.58 6.89 9.34 13.49 5.79 10.07 10.07 17.52 9.27 13.34 4.17 16.18 18.15 11.97 3.19 8.8 11.31 9.37 7.14 8.66 11.48 11.9 9.31 10.81 11.9 7.46 17.05 14.95 11. Mohanem Hanover Weser-Ems Düsseldorf Dortmund Drážďany Estonsko Irsko Dublin Španělsko Madrid Barcelona Valencie Francie Paříž Lille Štrasburk Tulus Lyon Marseille Itálie Turín Janov Miláno Řím Neapol Lotyšsko Litva Lucembursko Lucemburk Maďarsko Nizozemsko 10.85 5.08 8.76 15.62 4.31 10.81 11.33 17.7 13.58 13.60 GJ – včetně daní 1985 EU 27 EU 25 EU 15 Belgie Brusel Bulharsko Česko Dánsko Německo Stuttgart Mnichov Berlín Hamburk Frankfurt n.45 11.58 15.44 29.26 1995 2000 2001 2002 2003 8.9 9.77 9.88 11.44 4.77 10.73 11.85 13.8 7.59 11.97 12.4 7.64 9.15 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 125.01 11.2 7.76 12.61 13.54 9.27 12.9 4.22 10.31 22 11.96 12.22 10.98 11.36 17.67 10.95 5.08 11.37 7.61 8.63 16.33 10.22 10.93 15.64 7.42 11.68 13.95 4.09 8.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 4.86 11.11 13.77 7.87 10.8 11.64 16.42 10.33 10.33 2.55 – 166 – 6.21 7.83 6.77 13.78 10.31 9.75 5.

39 13.39 10.62 11.53 14.54 11.03 12.37 11.28 9.3 14.83 18.39 6.98 6.12 7.56 11.91 9.84 22.43 .06 10.03 11.57 9.43 11.56 5.24 12.44 11.21 12.46 5.46 6.81 6.05 9.49 12.04 10.68 21.64 6.01 10.71 6.63 9.1 10.3 11.78 11.79 12.98 6.91 7.24 14.99 8.24 12.42 11.86 5.49 12.79 7.54 12.11 10.22 26.16 10.1 10.03 11.88 13.45 6.88 13.44 5.73 13.79 11.4 10.95 12.56 7.42 6.65 10.48 6.88 7.5 11.99 6.13 12.21 14.16 – 167 – 9.46 9.9 12.07 9.39 11.88 10.91 6.54 11.04 6.74 7.16 7.28 10.68 14.63 8.56 2000 2001 2002 2003 9.48 6.35 7.2.99 11.11 10.2 8.79 6.52 13.89 6.43 9.24 10.52 14.66 7.61 15.17 7.24 7.63 4.45 22.29 9.51 1995 2000 2001 2002 2003 2004 7.57 7.14 13.73 13.29 15.65 8.56 5.76 9.02 11.75 11.86 5.22 11.7 10.71 11.01 13.17 10.39 9.34 8.17 10.69 11.19 10.41 8.25 12.97 6.59 9.14 14.14 6.18 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 125.69 11.45 13.47 16.73 13.9 12.5 7.46 13.21 19.66 11.76 9.6 7.07 25.36 12.34 13.39 11.17 5.95 12.03 9.24 12.51 11.67 2005 2006 10.85 7.55 6.27 6.8 9.Zemní plyn – Zemní plyn EU Rotterdam Rakousko Vídeň Polsko Portugalsko Lisabon Rumunsko Slovinsko Slovensko Švédsko Velká Británie Leeds Londýn Birmingham Chorvatsko 4.8.89 21.97 14.71 6.84 21.47 9.59 8.52 14.99 15.95 11.28 12.79 14.34 13.07 7.52 14.19 10.98 11.65 14.63 6.37 11.57 11.9 10.27 15.88 15.48 18.27 12.22 6.4 13.09 7.84 10.09 8.65 11.55 8.37 7.67 7.87 5.77 7.57 9.8 9.39 6.13 7.93 6.71 2004 2005 2006 2007 13.06 7.22 21.03 9.44 8.55 12.96 16.5 7.83 10.12 7.43 8.34 12.78 9.33 6.66 6.47 12.16 9.53 10.33 17.16 11.13 17.78 8.4 7.98 14. Mohanem Hanover Weser-Ems Düsseldorf Dortmund Drážďany Estonsko Irsko Dublin Španělsko Madrid Barcelona Valencie Francie Paříž Lille 10.25 10.74 16.06 15.18 8.05 14.66 15.89 13.21 14.49 12.77 11.23 8.46 7.86 12.73 5.65 7.97 6.45 6.81 5.45 16 6.78 10.84 5.02 12.98 7.75 11.72 11.55 10.13 16.63 11.07 12.72 8.5 6.36 1990 7.31 13.76 6.06 7.8 5.09 9.60 GJ – včetně daní – přepočet podle PPP 1985 Belgie Brusel Bulharsko Česko Dánsko Německo Stuttgart Mnichov Berlín Hamburk Frankfurt n.22 5.74 8.55 12.31 11.91 10.08 9.55 11.97 8.66 9.35 2007 11.73 13.37 11.26 6.16 1985 1990 1995 7.15 12.6 8.35 13.68 10.

53 10.45 2004 2005 2006 9.73 11.48 14.27 5.16 10.98 17.3 15.32 10.8.02 10.63 10.7 8.07 11.52 8.7 12.49 4.91 12.44 8.39 5.92 10.55 9.79 – 168 – 2004 2005 2006 2007 10.68 9.13 18.71 9.58 14.98 7.99 10.59 14.46 9.09 9.32 6.24 8.03 7.19 7.26 7.82 10.34 5.5 8.26 14.04 15.00 9.72 15.65 17.18 12 14.93 15.84 7.62 21.54 16.79 14.19 6.64 6.03 9.92 11.81 9.8 9.64 12.48 11.48 17.87 13.24 17.47 12.85 12.27 10.02 18.29 2007 17.97 18.22 18.24 9.95 7.91 6.49 1995 2000 2001 2002 2003 6.89 13.44 6.24 18.62 14.69 6.17 13.52 1990 6.39 6.58 8.79 12.03 5.18 11 12.32 9.58 8.17 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 10.45 10.17 17.26 9.98 .26 19.36 16.09 8.3 8.39 8.29 15.96 16.94 8.85 18.8 9.65 13.37 17.47 5.15 18.98 7.98 7.15 15.4 9.76 14.46 12.38 16.65 6.82 15.74 14.98 13.5 21.38 8.87 13.03 9.17 20.82 19.83 8.7 6.33 17.8 9.16 10.21 15.83 13.16 9.97 6.71 12.72 12.86 15.75 4.71 9.88 7.27 6.13 16.39 9.34 17.54 6 6.36 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 1 047 GJ – včetně daní 1985 EU 27 EU 25 EU 15 Belgie Brusel Bulharsko Česko Dánsko Německo Stuttgart Mnichov Berlín 10.52 10.45 13.64 15.87 12.06 28.01 16.07 6.67 12.18 12.98 16.61 11.5 14.19 7.16 9.13 5.98 7.07 6.65 11.96 4.43 9.91 6.79 18.31 10.42 21.4 11.93 10.55 5.54 9.39 18.12 5.44 6.08 14.5 12.44 9.19 11.8 15.61 10.3 19.8 7.77 5.73 14.41 17.75 10.55 5.8 11.21 6.02 8.15 9.43 9.05 11.28 5.22 7.2.55 13.51 6.35 9.07 10.2 10.37 5.06 20.7 11.43 9.68 10.73 30.98 12.46 9.97 6.84 11.31 5.65 18.82 15.63 17.34 29.27 6.02 14.86 10.9 13.2 19.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Štrasburk Tulus Lyon Marseille Itálie Turín Janov Miláno Řím Neapol Lotyšsko Litva Lucembursko Lucemburk Maďarsko Nizozemsko Rotterdam Rakousko Vídeň Polsko Portugalsko Lisabon Rumunsko Slovinsko Slovensko Švédsko Velká Británie Leeds Londýn Birmingham Chorvatsko 4.1 14.59 5.46 9.51 14.27 8.03 9.95 13.39 6.43 14.41 15.94 7.87 6.07 14.26 15.07 8.06 17.69 11.7 5.39 6.28 12.91 11.09 7.97 6.25 6.23 15.66 10.93 10.63 11.21 5.41 16.78 10.76 7.62 14.52 7.67 12.3 9.99 6.78 16.59 9.05 10.67 8.48 12.08 7.06 6.

68 15.24 6.97 11.41 10.82 6.71 14.18 .82 14.25 10.03 8.5 4.89 7.28 10.37 7.86 5.82 9.27 10.33 17.48 6.23 10.24 6.53 8.44 9.13 9 9 9.06 8.3 8.89 10.43 10.73 9.36 6.13 8.24 7.27 14.26 18.31 4.84 9.37 6.41 10.2 11.85 6.36 5.53 8.17 7.98 11.74 7.05 5.79 6.34 11.38 6.82 11 13.58 13.94 6.18 8.03 8.12 15.85 6.94 8.44 18.94 6.28 10.98 6.96 11.72 6.98 6.34 2007 8.65 19.68 5.26 7.43 8.21 10.77 6.69 8.82 8.38 11.72 17.18 11.05 11.99 6.77 8.84 8.71 23.79 5.04 9.84 8.26 7.99 11.95 16.52 6.99 7.82 8.66 11.12 9.13 8.47 7.03 7.54 11.33 6.02 6.48 10 12.69 4.46 8.67 11.02 13.44 12.07 7.15 15.82 12.31 9.12 6.59 4.82 8. Mohanem Hanover Weser-Ems Düsseldorf Dortmund Drážďany Estonsko Dublin Španělsko Madrid Barcelona Valencie Francie Paříž Lille Štrasburk Tulus Lyon Marseille Itálie Turín Janov Miláno Řím Neapol Lotyšsko Litva Lucembursko Lucemburk Maďarsko Nizozemsko Rotterdam Rakousko Vídeň Polsko Portugalsko Lisabon Rumunsko Slovensko Švédsko Velká Británie Chorvatsko 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 7.05 9.18 22.37 11.96 12.74 3.79 7.9 8.08 13.95 5.28 12.43 16.94 13.04 5.82 13.91 15.33 7.9 17.07 16.6 11.7 10.67 10.13 8.79 8.94 6.67 9.37 4.25 7.85 12.25 6.68 18.84 8.97 9.85 5.8 12.67 11.18 9.75 19.07 17.07 8.95 11.79 15.8 10.66 9.48 6.3 8.24 6.42 10.94 6.48 13.12 15.06 4.21 8.13 8.89 6.91 – 169 – 16.92 12.68 6.12 9.17 13.Zemní plyn – Zemní plyn EU Hamburk Frankfurt n.39 9.32 8.79 6.42 5.79 6.14 7.89 7.83 9.27 15.75 16.51 5.47 4.77 8.84 9.34 15.95 4.85 7.24 18.78 8.31 6.57 10.77 8.79 7.23 16.34 18.4 15.03 15.82 6.28 11.73 8.64 9.36 6.14 6.97 9.18 7.64 4.67 3.94 6.03 8.38 10.94 13.41 10.63 15.12 9.28 10.8 4.94 8.98 4.7 9.35 16.25 6.17 4.22 23.38 7.9 10.3 8.02 12.12 9.94 14.48 6.53 8.7 9 9 9 8.03 8.6 10.22 8.45 8.53 11.03 6.4 15.47 7.76 19.11 16.79 6.94 12.08 4.25 11.5 15.74 10.31 6.6 4.11 12.15 8.25 2004 2005 2006 10.07 9.5 6.26 8.19 17.02 11.59 11.69 7.47 10.72 5.99 6.37 11.84 8.74 14.1 13.24 6.83 10.1 2.29 5.56 9.79 10.99 6.79 6.28 9.

69 4.52 11.52 6.98 5.52 6.99 6.9 5.43 4.77 16.11 16.37 12.08 6.98 16.01 15.22 8.96 14.09 10.04 10.82 10.22 6.22 11.91 7.15 7.38 16.33 7.09 .03 8.51 14.8 5.58 15.18 7.89 7.65 8.87 9.63 9 8.93 21.48 15.44 7.52 6.17 9.16 6.28 1990 6.2 10.69 10.11 9.63 9.78 7.75 7.74 10.79 11.99 9.41 9.95 8.45 5.45 16.31 13.7 11.3 15.86 8.52 7.34 21.3 5.75 7.29 8.64 10.65 8.56 19 14.69 9.88 18.63 8.23 4.05 10.84 14.31 14.55 8.56 21.18 Ceny zemního plynu – domácnosti – roční spotřeba 1 047 GJ – včetně daní – přepočet podle PPP 1985 Belgie Brusel Bulharsko Česko Dánsko Německo Stuttgart Mnichov Berlín Hamburk Frankfurt n.14 6.14 6.68 9.18 5.19 14.66 9.78 6.89 13.96 6.3 8.09 6.52 9.62 11.46 9.6 8.62 13.14 7.9 5.2.18 9.1 8.64 6.13 2007 10.95 16.08 11.03 8.33 17.21 14.58 8.1 6.31 14.6 10.9 5.73 10.63 17.06 15.07 15.09 – 170 – 8.05 20.64 8.92 11.14 6.05 8.28 9.22 5.08 12.53 20.95 7.62 11.84 10.6 8.85 14.79 6.2 10.24 11.77 6.98 8.89 7.72 8.21 9.8 10.61 5.93 6.52 7.26 11.48 19.38 6.05 8.29 8.17 10.63 8.03 8.88 8.83 10.84 9.66 15.56 10.64 9.32 7.44 12.2 9.84 12.54 5.9 5.64 9.23 10.7 17.53 12.98 8.39 5.93 12.35 10.21 11.6 9.66 9.67 15.53 17.33 1995 2000 2001 2002 2003 2004 6.61 10.93 20.73 7.54 17 19.02 10 10.33 5.89 8.84 11.76 5.05 8.56 10.16 9.63 8.9 10.58 8.03 8. Mohanem Hanover Weser-Ems Düsseldorf Dortmund Drážďany Estonsko Dublin Španělsko Madrid Barcelona Valencie Francie Paříž Lille Štrasburk Tulus Lyon Marseille Itálie Turín Janov Miláno Řím Neapol Lotyšsko Litva Lucembursko Lucemburk Maďarsko Nizozemsko Rotterdam Rakousko Vídeň 9.38 7.97 14.67 9.3 8.1 8.35 6.62 15.49 14.21 8.64 9.8.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 4.47 8.67 11 10.99 14.03 9.59 6.25 4.58 7.33 11.21 8.97 10.54 10.3 5.08 5.81 5.38 9.66 17.33 6.83 14.05 9.03 10.87 13.55 9.32 8.6 7.18 11.6 9.82 12.64 9.22 8.9 7.8 8.14 9.67 2005 2006 9.43 8.52 6.53 9.92 10.09 9.42 9.89 7.06 15.86 7.62 9.09 4.14 6.36 11.37 11.22 8.77 11.21 8.13 5.74 9.26 21.9 6.9 7.03 14.9 10.7 5.26 15.73 10.3 6.9 9.05 6.2 18.7 11.8 9.63 8.58 10.46 13.4 9.29 13.26 18.51 11.81 5.62 15.22 8.11 7.06 11.1 8.07 6.05 7.99 14.85 9.05 8.9 7.51 11.89 8.25 10.21 8.64 9.2 10.42 10.46 11.09 17.96 10.95 8.75 9.18 7.61 8.69 18.05 8.57 9.21 8.32 8.39 8.25 10.

42 5.7 7.Zemní plyn – Zemní plyn EU 1985 Polsko Portugalsko Lisabon Rumunsko Slovensko Švédsko Velká Británie Chorvatsko 1990 5.39 13.12 12.71 1995 6.43 12.54 5.88 12.81 13.74 6.27 18.92 18.79 12.36 .17 15.7 13.63 12.3 15.04 5.3 13.39 2001 2002 2003 11.15 17.76 16.17 9.26 2000 9.71 14.7 14.99 11.18 12.16 17.48 15.89 15.25 – 171 – 14.02 15.88 5.46 15.56 12.03 5.53 2004 2005 2006 2007 12.4 19.99 13.6 17.56 15.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 4.3. m 3 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 19 25 19 29 19 33 19 37 19 41 19 45 19 49 19 53 19 57 19 61 19 65 19 69 19 73 19 77 19 81 19 85 19 89 19 93 19 97 0 velkoodběr z dálkovodu velkoodběr z míst.1 ZEMNÍ PLYN V ČESKÉ REPUBLICE Historie českého plynárenství Historie prodeje svítiplynu v ČR 4 000 000 3 500 000 3 000 000 tis.3 4.sítí maloodběr obyvatelstvo Vývoj spotřeby zem ního plynu v České republice od roku 1947 12 000 10 000 6 000 4 000 2 000 0 19 47 19 51 19 55 19 59 19 63 19 67 19 71 19 75 19 79 19 83 19 87 19 91 19 95 19 99 20 03 mil m 3 8 000 velkoodběr střední odběr – 172 – maloodběr obyvatelstvo .

m3 4.Zemní plyn – Zemní plyn EU Vývoj spotřeby zem ního plynu v České republice od roku 1995 12 000 10 000 mil m 3 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 velkoodběr maloodběr obyvatelstvo Průběh spotřeby zemního plynu podle jednotlivých týdnů roku Spotřeba zemního plynu v jednotlivých týdnech roku Spotřeba zemního plynu v jednotlivých týdnech roku 500 450 400 350 týdenní spotřeba 2003 300 týdenní spotřeba 2004 250 týdenní spotřeba 2005 200 týdenní spotřeba 2006 150 100 50 – 173 – 51 46 41 36 31 26 21 16 11 6 0 1 mil.2 střední odběr .3.

0 Prodej plynu podle distribučních společností Severomoravská plynárenská a.8 300.0 1112.0 397.s Severočeská plynárenská a.0 429.7 892.0 9374.8 7820.6 811.s.3 887. Jihodočeská plynárenská a.1 886.3.9 1805.0 418.1 1241.7 1040.5 842.3 – 174 – .0 882.0 705.1 9563.s.5 9673.4 723.3 436.s Severomoravská plynárenská a.0 1151.2 959.8 483.9 1134. Pražská plynárenská a.6 2304.0 1186.9 432.1 1176.4 977.0 2131.1 2265.1 460.1 9375.5 724.3 1001.s.9 425.1 356.2 2309.7 791.0 1175.9 1119.2 9217.8 2311.5 992.5 9457.6 2123.s.6 7575.s.0 1726.0 996.0 959.2 1100.s Jihočeská plynárenská a.5 1162.4 2277.9 837.s.4 1666.8 764.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Prodej plynu dle jednotlivých distribučních společností v mil m3 1995 Pražská plynárenská a. Západočeská plynárenská a.s Středočeská plynárenská a.7 989.8 1205.0 1068.6 1740. Středočeská plynárenská a. Východočeská plynárenská a.0 1714.5 735.0 778.0 9523.s.2 417.6 704. Jihomoravská plynárenská a.8 2194.8 389.2 9031.7 787.1 1209.1 1366.0 991.1 1012. Severočeská plynárenská a.m3 8 000 19 4.0 1720.8 724.4 1124.1 1026.s Jihomoravská plynárenská a.5 1293.s Západočeská plynárenská a.9 436.0 1186.0 9079.1 2214.3 786.0 9155.1 998.4 1129.6 691.0 2206. 12 000 10 000 6 000 4 000 2 000 20 05 03 20 01 20 99 19 97 95 0 19 mil.1 771.0 1651.2 1683.0 1756.s Východočeská plynárenská a.0 1438.2 1173.4 696.8 1720.7 1003.0 862.7 1720.6 965.s Celkem 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1267.3 2332.s.0 1168.0 945.4 2357.7 930.

2 9546.0 2006 -6.2 7.5 8.6 15.2 17.3 18.2 0.23 9824.3 2006 8.8 12.3 5.0 -0.7 -4.79 8189.5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec rok 20 05 20 03 20 01 19 99 19 97 19 95 0 Měsíční průměrné teploty v ČR v letech 1995-2006 (°C) 1995 -1.4 9772.6 103.5 12.Zemní plyn – Zemní plyn EU 4.4 2.9 11.6 11.7 -2.3 4.4 19.5 18.5 .0 8.5 2.1 11.9 100.9 13.2 2005 0.6 15.4 0.5 0.9 18.1 16.0 -0.2 -4.3 0.7 13.4 18.2 13.4 8.0 16.3 101.3 103.5 3.7 20.3 1.2 14.1 9. 6 000 přepočtená spotřeba 4 000 2 000 4.9 15.0 18.2 5.5 1.8 9269 97.7 9160.9 11.1 17.0 -2.6 11.4 8.6 5.3 15.8 103.4 3.9 9.8 15.0 17.4 8.4 9691 102.1 8.3 13.6 1997 -4.3 0.2 Spotřeba zemního plynu skutečná a přepočtená na normální teplotní podmínky 12 000 mil m 3 10 000 8 000 celk.0 16.8 7.8 9607.5 18.8 2.6 3.8 8.5 12.2 9.6 0.5 8.5 15.2 14.19 9787.5 84.7 8.2 9.5 13.0 9.2 2002 -1.94 2004 8.6 9706.8 9312 98.4 Přepočet spotřeby zemního plynu na normální teplotní podmínky v letech 1995-2006 (mil m3) 1995 8.6 7.7 2000 -2.6 3.2 9561.3 21.78 2001 8.9 12.5 13.9 9739. spotřeba – skut.6 14.18 2005 8.6 -0.1 6.3.8 0.1 17. celk.0 -3.2 0.7 17.7 0.7 18.4 2.1 3.3.5 8074.6 19.7 9.5 16.7 15.5 – 175 – 2001 -1.6 1.3 1996 -4.8 9.7 86 průměrná teplota (°C) odchylka od normálu (°C) celk.4 5.63 9817.8 9.3 5.6 102.1 2.07 2003 8.0 2003 -2.7 15.25 9815.3 -1.2 -1.0 13.3 16.2 102.5 100.7 12.3 2.8 -3.1 3.7 0. (TWh) přepočtená spotřeba přepočtená spotřeba (TWh) 2000 9.1 3.3 -1.5 1999 -0.5 1.4 8.5 -0.1 2002 9 1.0 20.5 17.3 10.1 -2.spotřeba-skut.2 101.5 102. spotřeba – skut.7 3.9 7.5 16.9 10.6 13.4 9.9 5.3 16.6 2004 -3.8 6.0 0.7 15.7 19.0 0.9 2.2 0.7 17.9 1998 0.6 13.8 17.5 17.9 3.5 -4.4 16.4 8.7 7.5 7.9 18.3 8.8 10.1 4.1 96.7 4.

3.8 240.4% 4.8 1720.4 778.9 Dodávky zemního plynu do distribučních společností v roce 2006 PP 11.2 10146.7 Skladba odběru zemního plynu (mil.6 10506. m3 PP STP JČP ZČP SČP VČP JMP SMP ČMP-Led. m3 GWh 1068.1 95986.4 10463.8% SMP 18.0 22515.5 1170.4 9975.8 2206.2 415.8 705.5 23296.8% SČP 13.6 945.2 17430.6 991.3.1 8215.3 12504.7 9375.6 2131.s.7 996.5 195.0 GWh 1112.6 1186.3 4199. m3) skupina VO+SO MO DOM Celkem ZČP 7.8 4386.6 22.4% JMP 23.2 7445.5 9097.2% STP 10.9% JČP 4.1 960.8 397. v roce 2006 a porovnání na rok 2005 2006 – dodávka mil.1 18067.8 18.7 12333.0 1651.1% 2002 5485 1111 2852 9448 – 176 – 2003 5433 1179 2983 9595 2004 5485 1191 2910 9586 2005 5283 1258 2834 9375 2006 5100 1193 2788 9081 .8 11738.6 Dodávky do distribučních a.1 98857.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 4. Celkem 2005 – dodávka mil.0 11261.5% VČP 10.

8 Bilance zemního plynu (TJ) Zdroje celkem Vsázka na výrobu tepla celkem Vsázka paliv na výrobu elektřiny celkem Vsázka paliv celkem (teplo. zušlechť.Zemní plyn – Zemní plyn EU 4. zušlechť.) Konečná spotřeba celkem Spotřeba v zemědělství a lesnictví Spotřeba v průmyslu Spotřeba ve stavebnictví Spotřeba v dopravě Spotřeba ostatních odvětví Spotřeba v domácnostech 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 268881 317893 320600 333964 325272 325592 323436 319552 54475 66146 76543 67936 65823 60561 59449 55993 3836 6332 11748 8089 7767 7199 6566 6028 60348 72478 88291 76025 73590 67760 66015 190613 229654 218594 244968 239524 250204 249626 248429 4616 3847 2758 2853 2999 2890 2798 2843 72905 98350 82138 83084 84221 90064 90421 91389 3700 3132 2724 2212 2224 2422 2319 2467 713 1464 1124 1160 1225 1325 1396 1530 43275 38026 41818 54405 50306 53283 53661 53374 65404 84835 88032 100534 98549 100220 99031 96826 Struktura spotřeby zemního plynu v ČR Spotřeba v domácnostech 350000 Spotřeba ostatních odvětví 300000 Spotřeba v dopravě 250000 TJ 62021 200000 Spotřeba ve stavebnictví 150000 Spotřeba v průmyslu 100000 Spotřeba v zemědělství a lesnictví Vsázka paliv na výrobu elektřiny celkem Vsázka paliv celkem (teplo.3.) 50000 0 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 – 177 – . elektřina. elektřina.

nekov.5% . minerálních výrobků 28.5% Výroba chemických výrobků 10.7% Výroba kovových konstrukcí a výrobků 5.6% – 178 – Výroba ostat. hutního zpracování 13.9% Výroba kovů vč.2% Ostatní průmysl 20.5% Výroba strojů a zařízení 4. hutního zpracování Výroba ostat. minerálních výrobků Výroba chemických výrobků 05 04 20 03 20 02 20 20 00 01 20 99 20 98 19 97 19 19 96 Výroba potravin a nápojů 19 95 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 19 TJ Struktura spotřeby zemního plynu v ČR v průmyslu Spotřeba zemního plynu v průmyslu v roce 2005 Výroba potravin a nápojů 16.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Ostatní průmysl Výroba strojů a zařízení Výroba kovových konstrukcí a výrobků Výroba kovů vč. nekov.

elektřiny PPC a kogenerace 6. elektřiny 0.soustr výr. a plyn Vsázka paliv na .2% Vsázka paliv na výrobu tepla PPC a kogenerace 4.4% Vsázka paliv na výr.5% – 179 – Vsázka paliv na výrobu tepla v teplárnách 17.1% parou 3. elektřiny . elektřiny-spal.1% . 60% Vsázka paliv na výr.6% Vsázka paliv na výrobu tepla ve výtopnách 68. elektřiny PPC a kogenerace Vsázka paliv na výr. spal.Zemní plyn – Zemní plyn EU Struktura spotřeby zemního plynu v ČR v transformačních procesech 100% Vsázka paliv na výr. a plyn. soustr. elektřiny parou 40% Vsázka paliv na výrobu tepla PPC a kogenerace TJ 80% Vsázka paliv na výrobu tepla ve výtopnách 20% Vsázka paliv na výrobu tepla v teplárnách 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Struktura spotřeby ZP v transformačních procesech v ČR Vsázka paliv na -výr.

Dupasquier (ředitel) • Ch.com Internet: www. Cornelis (výkonný ředitel a generální ředitel) • J. Beliweg 20 Telefon (+32 3) 3031600. Scheldelaan 16 Telefon (+32 3) 5455011.5 mil.4 PODNIKY ZEMÍ EU PŮSOBÍCÍ V OBLASTI TĚŽBY ZEMNÍHO PLYNU A ROPY. PETROCHEMIE. Bénélzit (ředitel) • G.Staples Tržby: 264 mil.5 mil.V. 35 % Q PetroFina S.V B-2030 Antwerpen. .V. Castaigne (ředitel) • G. Kapacita rafinerie: 3 mil. Scheldelaan 490 Telefon (+32 3) 5600611.nl Generální ředitel: Alister Walgate Akcionář: Petroplus International B.com Ředitelé: F. Telefax (+33 3) 5433495 Kapacita: 13.V. t/rok Počet pracovníků: 200 Q Esso Belgium Antwerp Refinery B-2030 Antwerpen.4.1 Belgie Q Belgian Refining Corporation N. B-2030 Antwerpen. Telefax (+32 3) 5412113 Generální ředitel: Henk De Munck Akcionáři: TOTAL Petrochemicals 65 % • ExxonMobil Chemical. Polderdijkweg Telefon (+33 3) 5433111. € Kapacita rafinerie: 5. B-2040 Antwerpen.total. Telefax (+32 2) 2883445 E-mail: petrochemicals@total. Haven 447.H. Rue de l'Industrie 52 Telefon (+32 2) 2889111.Lartigue • M.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 4.Stroud Ředitel: Stephen G. Bizot (ředitel) • R. Haven 447./NL.be Internet: www. 100 % Kapacita rafinerie: 18 mil.petroplus. Haven 447. B-1040 Bruxelles. M.be Představenstvo: Bruce Rappaport – předseda • Curtis Klaerner • Luis Palmer • Royse W. Paris de Bollardiere (ředitel) Q Petroplus Refining Antwerp N. B-2030 Antwerpen. t/ro Počet pracovníků: 600 Q Fina Antwerp Olefins N.brc. Sohier Akcionář: Total.V. Scheldelaan 10 Telefon (+32 3) 5452011. B. PLYNÁRENSTVÍ 4. t/rok Q Total Raffinaderij Antwerpen N. Haven 279. t/rok – 180 – . Telefax (+32 3) 3031660 Internet: www. Telefax (+32 3) 5687428 E-mail: brc@brc. Haven 663. Telefax (+32 3) 5455000 Generální ředitel: J.

bulgargaz. Telefax (+32 2) 5573112 E-mail: info@distri.L.25 % • Stock Exchange.21 % přes Tractebel) • 1 zlatá akcie – Belgie (stát) Tržby: 408 mil.com Ingternet: www. 57. €/rok Počet pracovníků: 918 Q Féderation des Gestionnaires de Réseaux électrité et gaz en Belgique SYNERGRID B-1000 Bruxelles. 66 Pancho Vladigerov Blvd. Vedení: Vincent Wittebolle • Didier Engels • Gérard de Hemptinne • Dominique Nieuwland • Pfascal De Buck Akcionáři: Suez-Tractebel. 1 zlatá akcie • First market of Euronext Brussels.2 Bulharsko Q Bulgargaz EAD BG-1336. Avenue Palmerston 4 Telefon (+32 2) 2371111.be Prezident: Walter Peeraer Q Fédération Pétrolière Belgie A. 31. 31.bg Představenstvo: Milen Chakarov – předseda • Ilko Yotzev • Nahit Ziya • Slavcho Neykov • Kiril Gegov Generální ředitel: Kiril Gegov Prodej zemního plynu: 2910 mil.25 % • Publigas.fluxys.net Výkonný výbor: Walter Peeraer – výkonný ředitel • Claude Grégoire • Jacques Laurent • Patrick Moenaert • Michel van Hecke • Philippe Wilmes • Thierry Vervenne.Zemní plyn – Podniky zemí EU Q Distrigas SA B-1000 Bruxelles. Telefax (+32 2) 2304480 E-mail: mailto: info@synergrid. Avenue des Arts 31 Telefon (+32 2) 2827211. Telefax: (+32 2)5110591 Internet: www.7 mld €/rok Prodej zemního plynu: 22.B.9 mld m3/rok Počet pracovníků: 100 Q Fluxys SA B-1040 Bruxelles. P.petrolfed.net Internet: www. m3/rok – 181 – .be Prezident: Gilbert Asselman 4. Sofia.25 % • Belgian State. Avenue des Arts 39 Telefon: (+32 2)5083000.be Vedení:Alain Janssens – generální ředitel • Erwin Van Bruysel • John Peutemant • Yves Vercammen Akcionáři: SUEZ-Tractebel. Nijverheidsstraat10 Telefon (+32 2) 5573001.S. B-1040 Bruxelles. 11. 57. Telefax: (+3592) 925-0401 E-mail: info@bulgargaz.Box 3 Telefon: (+3592) 984-251.50 % (z toho 5.O..50 % Tržby: 3. 11.distrigas.be Internet: www.25 % • Publigas.4. Telefax (+32 2) 2300239 E-mail: info@fluxys. Lyulin District.

Telefax (+45) 33301299 Představenstvo: Chris Cox • John B. Østergade 26 B Telefon (+45) 33301233.V. Denmark • Shell Olie. Hess • Kurt Hillman • Søren Holm • John O'Connor • Howard Paver • George Sandison Management: Kurt Hillman Základní kapitál: 16 mil. Q LUKOIL Neftochim Bourgas AD BG-8104 Bourgas.l Todor Alůexandrov Blvd. 58 % Generální ředitel: Igor Kuzmin Kapacita: 7 mil.denerco.bggenerální/ Generální ředitel: Svetoslav Yordanov 4. Telefax: (+3592) 9622228 E-mail: iskra@lukoil. BG-1421 Sofia. Telefon: (+3592) 29174-100.. t/rok Zaměstnanci: 9000 Q Petrol AD BG-1407 Sofia. DKK Počet pracovníků: 80 Dceřiná společnost: Amerada Hess Energi ApS Q Dansk Undergrunds Consortium (DUC) DK-1263 København K.petrol. Telefax (+45) 45469515 E-mail: denerco@denerco.bg Internet: www.petrol. Netherlands • ChevronTexaco Denmark Inc..lukoil.3 Dánsko Q Amerada Hess ApS DK-1100 København K. P.bg Internet: www. 42. USA Q DENERCO OIL A/S DK-2840 Holte. 43. Telefax (+45) 33633735 Těžební skupina – dánský sektor – Severní moře: A.bghttp://www.com Prezident: Flemming Kolkjær Sørensen Víceprezident: Ole Harpøth. Möller. Danmark B.dk Internet: www. Poštovní adresa: P. Box 110 Telefon (+45) 45469500. Cherni Vrah Telefon: (+3592) 9690333 E-mail:office@petrol. Telefon: (+35956) 898156.bg Generální ředitel: Valentin Zlatev.4. Esplanaden 50 Telefon (+45) 33634000. PhD. Kongevejen 100.O..og Gasudvinding.bg Hlavní akcionář: LUKOIL.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q LUKOIL Bulgaria Ltd. – 182 – . Telefax: (+35956) 898281 E-mail: lukoil@neftochim.

Zemní plyn – Podniky zemí EU Q DONG A/S DK-2970 Hørsholm. Telefax (+45) 45171044 E-mail: dong@dong.5 mil. Telefax (+45) 33372900 Internet: www. Energihuset. t/rok.dk Ředitelé: Steffen Pedersen • Mads H. Schur – předseda • Lars Torpe Christoffersen • Lars Nørby Johansen • Jens Kampmann • Asbjorn Larsen • Jesper Magtengaard • Thorkild Meiner-Jensen • Sven Sigaard • Bent Stubkjper Generální ředitel: Anders Eldrup Základní kapitál: 15.4 mil.dk Ředitel: Karsten M. Telefax (+45) 39478182 Internet: www.dk Představenstvo: Frithz H. Buddingevej 195 Telefon (+45) 39478100.dong.Q8.dk Internet: www. 100 % Q Statoil Danmark A/S DK-2450 København SV. Borgmester Christiansens Gade 50 Telefon (+45) 70101101. Q Mærsk Olie og Gas AS DK-1263 København K. Banevaenget 13 Telefon (+45) 70124545. Kanalen 2 Telefon: (+45)75451366.dk Ředitelé: Ole Brinch-Nielsen • Steen Frederiksen • Joerg Wienke • Tummas Hansen Rafinerie: DK-7000 Fredericia. Olesen Počet pracovníků: 3000 Q Kuwait Petroleum (Danmark) A/S DK-3460 Birkeroed. Zemní plyn 7. Telefax: (+45)75451158 Vedení: Thomas Thune Andersen.dk – 183 – . Rønnov-Jessen • Chrilles-Zibrandt Svendsen • Jens A. Esplanaden 50 Telefon (+45) 33634000. Egeskovvej 265 Ředitel: Arjan Van Dijk kapacita 3. t/rok Q Hydro Texaco A/S DK-2860 Søborg.6 bill DKK Počet pracovníků: 980 Dceřiné společnosti: DONG Naturgas A/S • DONG Insurance A/S • DONG VE A/S • DONG Litauen A/S • DONG Distribution A/S • DONG Sverige Distribution AB • Dargas GmbH • DONG El A/S • DONG Olieforsyning A/S • DONG Efterforskning og Produktion A/S • DONG Olierør A/S • NOVA Naturgas AB • Nunaoil A/S.hydrotexaco. Telefax (+45) 45992120 E-mail: Q8@Q8. Alstrup • Bruno Helboe akcionář: Kuwait Petroleum Corporation (KPC) • Kuwait City.dk Internet: www.9 mld m3/rok Počet pracovníků: 1050 Q A/S Dansk Shell DK-2850 Nærum. Telefax (+45) 33633735 Výroba: DK-6700 Esbjerg.shell.statoil. Telefax (+45) 70101401 Internet: www. BEO • Anders Würtzen • Jep Brink Těžba: Ropa: 15. Agern Allé 24-26 Telefon (+45) 45171022. Nærum Hovedgade 6 Telefon (+45) 33372000.

Telefax (+358 10) 8030004 Q Fortum Group FIN-00048 Fortum.fortum.4 Estonsko Q Alexela Oil AS EST-12618 Tallinn.alexela. Box 1 Telefon (+358 10) 4511.gaas. Kadaka tee 84C Telefon (+372) 6508508. Liivalaia 9 Telefon (+372) 6303003.O.com Q Fortum Oil Oy FIN-00048 Fortum. P.mobil. Telefon: (+358 2)852311.) EST-10118 Tallinn. 10% • minoritní akcionáři.com – 184 – .ee Ředitel: Juhan Kolk Q AS Eesti Gaas (Estonian Gas Ltd. 33 % • Fortum Oil & Gas Oy.ON Ruhrgas AG. DK-4400 Kalundborg Telefon: (+45)59574500.O. Telefax (+372 33) 64803 E-mail: ep@ep.7 mil.4. Telefax (+358 10) 4524798 Těžba ropy a zemního plynu: 2 mil.4. P.ee 4. P. t/rok 4. m3/rok Q AS Eesti Pölevkivi (Estonian Oil Shale Ltd. 18 % • Itera Latvija. Jaama tn 10 Telefon (+372 33) 64801. 37 % • E.ee Internet: www.) EST-41533 Jőhvi. Box 37 Telefon (+358 10) 55711. Kuunkehrä 6 Poštovní adresa: 02211 Espoo.ee Představenstvo: Aarne Saar Akcionáři: OAO Gazprom. Telefax (+358 10) 4524798 Internet: www. Telefax: (+45)59517081 Rafinerie Kalundborg – kapacita 5. Telefax (+372) 6313884 E-mail: info@gaas.ep. 2 % Prodej zemního plynu: 741 mil.ee Internet: www.O. Box 1 Telefon (+358 10) 4511. t/rok Q Mobil Oil Oy AB FIN-21100 Naantali. Telefax (+372) 6508509 E-mail: sekretar@alexela.5 Finsko Q Esso Oy Ab FIN-02210 Espoo.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Statoil A/S Kalundborg: Melbyvej 17.ee Internet: www. Telefax: (+358 2)4362310 Internet: www. Satamatie 10.

Nahmias • Jacques Alexander NahmiasHéléne Setton • Francesco Casalone Základní kapitál: 2 mil. Tour Total.4.nesteoil.Zemní plyn – Podniky zemí EU Neste Oil Oyj Espoo Keilaranta 8.gasum.6 Francie Q Petrorep S.1 TWh/rok 4. Telefax (+358) 204478639 Internet: www. La Défense 6a Telefon (+33) 147444546 Internet: www.. F-75782 ParisCedex 16. P. Bulevardi 26 Poštovní adresa: 00121 Helsinki. P. 20 % Prodej zemního plynu: 46.com Prezident: Risto Rinne Zaměstnanci: 4500 Raffinerie Naantali FIN-21100 Naantali Telefon (+358 10) 45811. Nahmias – Prezident a generální ředitel • Pierre Kirsch • Jacques J.O.com Prezident: Christophe de Margerie Ředitelé: Michel Bénézit • Philippe Boisseau • Jean-Marie Masse • Charles Mattene • Jean Privey Pracovníci: 14849 – 185 – .fi Výkonný ředitel: Antero Jännes Akcionáři: Fortum Heat and Gas Oy. 25 % • Finnish State. Box 102 Telefon (+358) 2047701. Telefax (+35810)4584442 Internet www. 31 % • OAO Gazprom. m3/rok Q Total S. Telefon (+35810)45811. 24 % • E-ON Ruhrgas International AG.Box 95. € Těžba ropy: 20000 t/rok Těžba zemního plynu: 10 mil. Telefax (+358) 204700353 Internet www.teboil.fi Generální ředitel: Nazim Suleymanov Počet čerpacích stanic: 292 Počet pracovníků: 205 Q Gasum Oy FIN-02151 Espoo. Exploration & Production F-92400 Courbevoie.total. t/rok Raffinerie Porvoo FIN-06101 Porvoo.A. Box 310 Telefon (+358 10) 45811. t/rok Q Teboil Oy Ab FIN-00120 Helsinki.O. Miestentie 1 Poštovní adresa: P.O. Box 21 Telefon (+358) 204471. Avenue Raymond Poincaré 42 Telefon (+33) 147557800. Telefax: (+358 10) 4582117 Kapacita rafinerie: 11 mil. P. Telefax: (+35810) 4586256 Kapacita rafinerie: 3 mil.A. 00095 Neste Oil.O. Telefax (+33) 145535989 Ředitelé: Philippe J. Place de la Coupole.

14.F. 99. B.81 % • Raffinerie du Midi. 89. 33.P. kapacita 5 mil.F.L.5 % • Sté.. t/rok Q Société de la Raffinerie de Dunkerque F-59381 Dunkerque Cedex 1. Laurent Sancier • Anne-Laure Courbes • Thierry Vicaire – 186 – . 82. Telefax (+33) 320841788 E-mail: tradedpt@imperator-raff. 15. Rue des Martinets 2 Telefon (+33) 21471060000 Akcionář: Exxon Corporation. 10 % • Apex . Immeuble Portes de la Défense. Route de l'Ouvrage de l'Ouest Poštovní adresa: B.99 %.. t/rok Obchodní společník: BP Plc. F-59780 Balsieux.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q BP France F-95866 Cergy Pontoise Cedex. 99.A.A.bp-france. Esso de Recherches et d'Exploitation Pétrolières Esso REP. du Pipeline MéditerranéeRhône. t/rok Dceřiné společnosti: Sté. 33. 18 % Raffinerie du Midi S. 21.shell.P. 99. Dauchy Q Société Couronnaise de Raffinage F-76650 Pétit Couronne. Havraise de Manutention de Produits Pétroliers.A. € Rafinerie de Lavéra – kapacita: 10 mil.33 % Raffinerie Imperator S.89 % Rafinerie de Port-Jérôme:l. Rue d'Amsterdam 76 Telefon (+33)148740411/12 Akcionář: Esso S. de Manutention de Carburants Aviation (SMCA). t/rok Rafinerie de Fos-sur-Mer: F-13270 Fos-sur-Mer. F-92569 Rueil-Malmaisontel. Dépôts Pétroliers de la Corse.88 % • Esso Raffinage S.96 % • Emulsions de Feyzin et du Dauphiné.20 % • Sté.com Generální ředitel: Vincent Leroy Technický ředitel: B. 17 % • Societe de la Raffinerie de Dunkerque.4 % • Sté. Telefax (+33)157606299. kapacita 12 mil. 10.fr Ředitelé: Patrick Haas – Prezident a generální ředitel • Philippe Bres • Eric Terefenko • Antoine Soulier • Laurent Galland • Alexandre Truchetto • Benoit Grosjean • Raymond Loch • Pierre Joseph Paoli • Laurence Moreau • Gérald Fiquet • Yves Thouvenin • Nathalie Bourseau • Denis Uretihzberea • Maurice Corthier • Florence Dufour • Guy Delsaut • Philippe Lamber • Olivier Quenot • Matthijs Bruijnse Základní kapitál: 7938 mil.99 % • Esso Technologies et Services. 4519 Q Société des Pétroles Shell F-92700 Colombes. Rue Estienne d´Orves Telefon (+33)157606100.fr Prezident: Christian Balmesgenerální ředitel Ředitelé: Serge Giacomo • Rik Meeder • Philippe de Renzy Martin • Arjen Van-Geuns • Thierry Habert • Olivier Peyrin • Alexandre Thorn • Jan Van Haute. Telefon (+33) 134224000.C. 100 % Q Esso S.R. 99.F. 16. 99. F-76330 Notre-Dame de-Gravenschon.96 % • Esso Lub Services. Telefax (+33) 235674644 Akcionář: Societé des Pétroles Shell. 100 % Počet pracovníků: 2585 Dceřiné společnosti: • Gesmin SNC..17 % • Sté. 1 Telefon (+33) 235674600. F-75009 Paris. avenue de l'Entreprise.33 % • Dépôts de Pétrole Côtiers. 307.BP Solar SA. 99. 100 % • Compagnie Rhénane de Raffinage SA.66 % • Worex S.A. Internet: www. 100 % Těžba: 7 mil.N.A. Telefax (+33) 134224417 Internet: www. Rue de Breuze Telefon (+33) 320617777. 100 % • BP Wingles SNC. Immobilière Paris-Niel.

Place de la Coupole. t/rok Raffinerie de Couronne: Kapacita: 7 mil. 100 % • Shell Recherche.39 mld €/rok Prodej plynu: 645 TWH /rok Počet pracovníků: 38000 Q Geoservices S. t/rok Q Total S. Tour Total. % • Geoservices Management. Telefax (+33) 147543858 Internet: www. IRL-Dublin 2. 35 % • Shell Chimie.A. 65 % • Butagaz.A. 50 % • S.total.P. t/rok Raffinerie de Reichstett-Vendenheim: Kapacita 4 mil.7 Irsko Q Enterprise Energy Ireland Ltd.4. Rue Philibert Delorme 23 Telefon (+33) 147542020. Z.P.3 mil.I. Telefax (+33) 147447878. B. 9. 52.com Výkonný výbor: Thierry Desmarest – Prezident a generální ředitel • François Cornélis • Robert Castaigne • Yves-Louis Darricarrère • Christophe de Margerie • Jean-Paul Vettier • Bruno Weymuller Tržby: 143. F-93150 Le Blanc-Mesnil. Telefax (+353 1) 6694101 Generální ředitel: Brian O'Cathain – 187 – .O. 52 Lower Leeson Street Telefon (+353 1) 6694100. • Benoit Debray – C.geoservices. Corrib House. 20 93151 Le Blanc-Mesnil Cedex Telefon: (+33)148148383.2 mld €/rok Pracovníci: 112877 Q Gaz de France F-75840 Paris Cedex 17.gazdefrance.E.O. €/rok Zaměstnanci: 4500 4.com Ředitelé: Bruno Burban – Chairman of the Board & C.com Internet: www. Rue Isaac Newton 7.T. du Coudray. Telefax (+33) 148148585 E-Mail :mail@geoservices.1 mil.O. 38.Zemní plyn – Podniky zemí EU Obchodní účasti: Compagnie Rhénane de Raffinage.32% Tržby: 256.I. 100 % • Shel Informatique. 21 % Raffinerie de Berre: Kapacita: 6.com Prezident správní rady: Jean-Francois Cirelli Generální ředitel pro infrastrukturu: Yves Colliou Generální ředitel pro mezinárodní toky: Jean-Marie Dauger Ředitel pro strategii: Stéphane Brimont Oboroví ředitelé: Bernard Leblanc – ředitel pro služby • Henri Ducré – ředitel pro distribuci • Jacques Laurelut – ředitel pro přepravu • Jean-Claude Depail – ředitel pro obchod • Michel Bayle – ředitel pro těžbu Průřezoví ředitelé: Pierre Clavel – ředitel pro mezinárodní vztahy • Raphaele Rabatel – ředitel pro komunikaci s veřejností • Georges Bouchard – ředitel pro informatiku • Philippe Jeunet – finanční ředitel • Jean-François Carrière – ředitel evropské centrály • Emmanuel Hedde – ředitel pro velké projekty • JeanPierre Piollat – ředitel pro obchod • Philippe Saimpert – ředitel pro lidské zdroje Tržby: 22.36% • Group Geofinance. F-92400 Courbevoie. La Défense 6a Telefon (+33) 147444546. Frankreich. Dceřiné společnosti: Astorg Partners – Frankreich. Internet: www..

Whitegate Refinery Telefon (+353 21) 622200.ie Představenstvo: Edward O'Connell – předseda • Aidan Eames • Gerry WalshGene Fitzgerald • Proinsias Kitt • Pearse O´Hanrahan • Frances Ruane Management: Bertie Barry • John Barry • Davit Bunworth • Gerry Keane • Dave Kirwan • Andrew O´Fianagan • Kathleeen O´Sullivan • Michael O´Lillivan • Will Roche • Eileen Tobin • Gerry Walsh Tržby: 857 mil. Central Park Leopardstown Telefon (+353 1) 2137300..p.3 mil t/rok Počet pracovníků: 150 Q Bord Gáis Éireann (Irish Gas Board) IRL-Cork. Box 51 Telefon (+353 21) 4534000. I-43045 Fornovo Taro (Parma). Block C. Co.ie Internet: www. Parmeggiani – generální ředitel • M. (INPC) IRL-Dublin 2.O. Amos • R. €/rok Počet pracovníků: 202 Q Irish Refining plc IRL-Midleton. Marinelli • R.com Ředitelé: Aidan Heavey – generální ředitel • Tom Hickey • Graham Martin • Matthew O'Donoghue Q Irish National Petroleum Corporation Ltd. Mount Street Crescent Telefon (+353 1) 67693990.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q Marathon Oil Ireland Ltd.8 Itálie Q Societá Petrolifera Italiana S. Telefax (+353 1) 6769399 E-mail: postbox@inpc. t/rok Těžba: 3. Telefax (+353 21) 622222 Vedení: Neil O´Carroll • C.A. Telefax (+353 1) 2930400 E-mail: info@tullowoil. Via Nazionale 2 Telefon (+39 0525) 4191.A. Prezident • G. Warrington House.962 % – 188 – . Cork. Bonomo. 5th Floor. Telefax (+39 0525) 419214 Představenstvo: B.tullowoil. Telefax (+353 21) 4534001 E-mail: gasinfo@bge.ie Ředitelé: Edward O'Connell – předseda • Vincent Caffrey • Gene Fitzgerald • Sean Fitzgerald • Flor O'Mahony • Denis Murphy • Paddy Power Akcionář: Stát Tržby: 364 mil. IRL-Blackrock. €/rok Počet pracovníků: 714 4. Joyce • N. Zealy • W.O´Shea Kapacita rafinerie: 3. Telefax (+353 21) 4356209 Q Tullow Oil plc IRL-Dublin 18. Boveri Akcionář: Eni S.4.p.6 mil. Gasworks Road Poštovní adresa: P.bordgais. 99. Cork Mahon Industrial Estate Telefon (+353 21) 4357301.com Internet: www.

it Internet: www. Via de Marini 1 Telefon: (+39 0 10) 24011.it Pracoviště: I-16149 Genova.2 mil.it Představenstvo: Gilberto Callera – předseda • Francesco Furci – místopředseda • Angelo Mario Taraborrelli. I-60015 Falconara Marittima.5 mil.5 mil. Via Flaminia.9 mil.apioil.C.p.A.eni.T... Via XXV Aprile 18 Telefon (+39 0187) 952611 Rafinerie: kapacita 0. Via dei Petroli 4 Telefon (+39 041) 5331111 Rafinerie: Sannazzaro de Burgondi/Pavia: kapacita 8 mil. t/rok – 189 – . t/rok Q Api . t/rok Porto Marghera/Venezia: kapacita 3. t/rok Q ERG S. Telefax: (+39 0 10) 240533 Představenstvo: Edoardo Garrone – předseda Generální ředitelé: Alessandro Garrone – výkonný ředitel • Giovanni Mondini • Domenico D'Arpizio Raffineria Isab I-96010 Priolo Gargallo (SR). Via Laurentina 449 Telefon (+39 06) 59881 E-mail: agippetroli@agippetroli. 114. I-00142 Roma. Aldo Brachetti Peretti Víceprezidenti: Ferdinando Brachetti Peretti • Dr. t/rok Caltanisetta.A. t/rok Priolo Gargallo/Siracusa: kapacita 8. Gela/Sicilia: kapacita 5 mil.8 mil.p. Ugo Brachetti Peretti QApi .agippetroli.A. 2 Internet: www.p. 685 Telefon (+39 071) 9167-1. t/rok Livorno: kapacita 4 mil.A. I-30175 Porto Marghera. t/rok Taranto: kapacita 4. t/rok Q Arcola Petrolifera I-19021 Arcola. Torre W.A. CEO Q Agip Raffinazione S. Km 146 Telefon (+39 0931) 762111 Kapacita: 11 mil.S.erg. I-00198 Roma. I-20131 Milano.Anonima Petroli Italiana S.Zemní plyn – Podniky zemí EU Q AgipPetroli S.p.com Prezident: Dr. Venezia. Telefax (+39 071) 560086 E-mail: raffineria@apioil.p. Corso d'Italia 6 Telefon (+39 06) 84931 Internet: www. Via Nicola Piccinni.Raffineria di Ancona S.com Kapacita: 3. S.

I-20122 Milano. Stanley Raffineria Milazzo S. t/rok Q Raffineria di Roma S. Galleria de Cristoforis 8 Telefon (+39 02) 77371 I-Roma.1 % Q Iplom S. t/rok Podíl: 100 % Raffineria Sarpom di Trecate: I-28069 San Martino di Trecate. 57. t/rok Q Kuwait Petroleum Italia S.p. I-00050 Pantano di Grano. Via C.7 mil.A.A. 22. Paolo Alfani Raffineria I-09018 Sarroch (Cagliari) Telefon (+39 070) 90911.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q Esso Italiana S. I-98057 Milazzo.esso. Telefax (+39 06) 65000977 Prezident: Benoit Luc Víceprezidenti: Petrus Daverveldt • Guglielmo Landolfi Ředitelé: Valerie Callaud • Orazio Drisaldi • Julian Evison • Didier Gaffet • Ernesto Nordio • Jaques Porez Generální ředitel: Lamberto Simonetti Kapacita: 4 mil.P.2 mil. Via di Malagrotta 226. Telefax (+39 070) 790169 Kapacita: 16. 101 Kapacita: 9.6 mil.A. I-00148 Roma. Vedení: Roma.p. Gian Marco Moratti Víceprezident: Ing. I-16012 Busalla. t/rok Akcionáři: Total Italia. I-00144 Roma. Viale Oceano Indiano 13 Telefon (+39 06) 52088-1.p. D. Telefon (+39 06) 655981. C. 20 % Q Saras S.A. Aurelio. Casella Postale 9075. Contrada Mangiavacca Telefon (+39 090) 92321 Vlastník: Kuwait Petroleum Kapacita 8 mil.A.it Vedení: Gian Battista Merlo – Prezident Raffinerie di Augusta I-96011 Augusta (Siracusa).p.5 % • ERG Petroli.A. Viale Castello della Magliana 25 Telefon (+39 06) 59951. Navone 3b Telefon (+39 010) 96231. Telefax (+39 010) 9643059 Rafinerie Busalla/Genova: kapacita 1.p. t/rok Podíl: 74.p. Roma.3 mil. Via Vigevano 43 Kapacita: 6. Telefax: (+39 06)59952779 Internet: www. t/rok – 190 – . Paolo Alfani Generální ředitel: Ing.5 % • Shell Italia. Salita San Nicola da Tolentino 1/b Telefon: (+3906)4203521 Prezident: Dr. Telefax (+39 06) 52088-661 Generální ředitel: B.

Via Emilia.A. Via SS. t/rok Q TOTAL Italia S.A.it Generální ředitel: Salvator D´Andrea Q Azienda Mediterranea Gas Acqua S.P. I-20135 Milano. Piazza Caduti del Lovoro. Strada Statale Romea 32 Telefon (+39 0533) 387211. Telefax: (+39 02) 54068521 Internet: www.GAS s. C.eni. Via Arconati 1.A.10056.p. Telefon (+39 02) 5201 Q Eni Gas&Power Division I-20097 San Donato Milanese (MI).it Internet: www. Telefax (+39 02) 268 16-266 Internet: www.cogas. 30 Kapacita 5 mil. Telefax (+39 06) 5982-2141 Internet: www. Box 17100 Telefon (+39 02) 26816-1. I-16122 Genova.p. CEO • Mario Giuseppe Cattaneo • Alberto Clô • Renzo Costi • Dario Fruscio • Guglielmo Antonio Claudio Moscato • Mario Resca Generální ředitelé: Stefano Cao – Exploration & Poduction Division • Luciano Sgubini – Gas & Power Division • Angelo Mario Taraborrelli – Refining & Marketing Division Vedení: Fabrizio d'Adda • Vittorio Giacomelli • Carlo Grande • Roberto Jaquinto • Marco Mangiagalli • Leonardo Maugeri • Eugenio Palmieri • Luigi Patron • Renato Roffi Tržby: 51487 mil.totalitalia.it Představenstvo: Clemente Honorati – prezident • Maik Wassmer – víceprezident Wojciech Swietochowski • Tania Volo Akcionář: Thüga Italia SRL. 1 Telefon (+39 02) 5201.tamoil. Foro Buonaparte 31 Telefon (+39 02) 62221.a.O.Zemní plyn – Podniky zemí EU Q Tamoil Italia S. €/rok Produkce uhlovodíků: 1562 mboe/d Q Eni Exploration & Production Division I-20097 San Donato Milanese (MI).it Rafinerie Cremona: I-26100 Cremona. I-00144 Roma. Telefax (+39 02) 52058058 – 191 – .31 mil. I-20131 Milano. Telefax (+39 02) 62227000 Q Eni S.A. 20129 Milano Telefon: (+39 02)54065587.it Představenstvo: Roberto Poli – předseda • Vittorio Mincato. Telefax (+39 0533) 381739 E-mail: info@cogas. m3/rok Q Edison Spa I-20121 Milano. I-44020 S. Telefax (+39 010) 5586284 Q CO.ch E-mail:info@tamoil.p.p. Piazzale Enrico Mattei 1 Telefon (+39 06) 5982-1. Giuseppe Comacchio. Giacomo e Filippo 7 Telefon (+39 010) 558115. Piazza Vanoni.p. Via Andrea Costa 17 Poštovní adresa: P. 100 % Prodej plynu: 294.

A.eni.com. CY-6019 Larnaca.A. 1. Luigi Patron – předseda • Angelo Caridi – ředitel Tržby: 2086 mil.italgas.O. €/rok Zaměstnanci: 2484 Q Snamprogetti S.com 4.snamretegas.com.cy Generální ředitel: Marios Miltiadou Akcionáři: Government of Cyprus.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q Eni Refining & Marketing Division I-00142 Roma.A.p.Box 40162 Telefon: (+35724) 848000 . CY-6301 Larnaca.4.p.it Internet: www. I-20097 San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara 7 Telefon: (+39 02) 5201. Telefax: (+39 06) 5988-5700 Q Saipem S.07 % Tržby: 1772 mil. Poštovní adresa: P. Telefax (+39 011) 2394499 Internet: www. I-20097 San Donato Milanese (MI). I-20097 San Donato Milanese (MI).it Představenstvo: Domenico Dispenza – předseda • Carlo Caropreso – ředitel • Carlo Malacarne – ředitel Účasti: Eni S.p. 100 % Q Petrolina (Holdings) Public Ltd.com.com.O.A. Via Martiri di Cefalonia 67.it Představenstvo: Pietro Franco Tali – předseda • Hugh O´Donnell – ředitel Tržby: 4231 mil. Telefax: (+35724)657173 E-mail: info@petrolina.9 Kypr Q Cyprus Petroleum Storage Company Ltd.p.cy Internet: www. €/rok Zaměstnanci: 23196 Q Snam Rete Gas S. 50.eni.. Box 40275 Telefon (+357 24) 811600.petrolina. Via XX Settembre 41 Telefon (+39 011) 23941.snamprogetti.p. Telefax: (+39 02)520384411 Internet: www. 449 Telefon (+3906) 5988-1. Telefax: (+39 02)52044415 Internet: www.it Představenstvo: Dr. Via Laurentina. Telefon: (+39 02) 5201.. Lefkaritis Hse. Viale De Gasperi 16 Telefon: (+39 02) 5201 E-mail: info@snamprogetti. I-10121 Torino.cy Internet: www.cprl. Famagusta Road Poštovní adresa: P. Kilkis kSt.saipem. Telefax (+357 24) 632221 E-mail: info@cprl.A.cy – 192 – . €/rok Zaměstnanci: 3444 Q Italgas Società Italiana per il Gas S.

lt Internet: www. Telefax (+370 6) 470942 E-mail: mail@geonafta. 15 Telefon (+370 46) 412352.lt Prezident: Antanas Bosas – 193 – .com Vedení: Leif Annermalm – generální ředitel • Vytautas Svanys • Tomas Armalis Q AB Mažeikiu Nafta LT-89467 Mazeikiai District.geonafta.3% Předseda představenstva: Alexander Ryazanov – OAO Gazprom Vedení: Viktoras Valentukevicius – generální ředitel • Dr. Telefax (+370 46) 313052 E-mail: lan@genciunafta. Kalner Počet pracovníků: 3410 Q AB Lietuvos Dujos LT-03212 Vilnius. Gamyklos 11 Telefon (+370 6) 484801.425. 24 Telefon (+370 5) 2360210. Aguonu str.lt Akcionáři: E.lt Internet: www.4.com Internet: www. Danes g. 6. Telefax (+370 443) 9392525 E-mail: info@nafta. m3/rok Počet pracovníků: 1800 Q UAB Itera Lietuva LT-92117 Klaipeda.lt Ředitel: Antanas Jasas Q Svenska Petroleum Exploration Geonafta LT-5800 Klaipeda. 37.lt Internet: www.6mil. Telefax (+370 46) 412346 E-mail: info@itera-lietuva. Sauliu street 19 Telefon (+370 46) 313051.9 % • OAO Gazprom.ON Ruhrgas International AG.genciunafta.lt Představenstvo: Nerijus Eidukevičius • Tomas Gižas • Michail Elfimov • Vladislavas Paulius • Petras Lepeška • Gediminas Vaičiunas • Juri V.itera-lietuva.7 % • Private shareholders. Telefax (+370 5) 2360200 E-mail: ld@lietuvosdujos.lt Internet: www.1 % • State Property Fund. 17. Juodeikiai Telefon (+370 443) 92121.Zemní plyn – Podniky zemí EU Ředitelé: Takis Lefkaritis • Kikis Lefkaritis • Costakis Lefkaritis • Marios Lefkaritis • Dinos Lefkaritis • Demetris Lefkaritis • Akis Lefkaritis • Antonis Hadjipavlou • Photos Photiades • Yiannos Loutsios • George Iacovou • Demetra Karantokis 4.nafta.10 Litva Q AB Geonafta LT-96002 Gargždai.dujos. 38. Joachim Hockertz • Vladimir Obukhof • Jonas Janulionis Prodej zemního plynu: 1.

Telefax (+370 46) 412346 E-mail: info@stella.hu Internet: www.vitae.vnt.lv Internet: www. LV-3602 Ventspils.lt Ředitel: Zigmantas Mackevičius 4.vitae. Moltrade Rt – 194 – . Danes g.fis. €/rok 4.vnt.eunet. Agip utca 4 Telefon (+36 23) 505500. Telefax (+371) 7 821406 E-mail: info@lg.lv Představenstvo: Adrians Davis – předseda • Aleksandr Mihejev • Frank Siebert • Anda Ulpe • Gints Freibergs Akcionáři: E.80 % Tržby: 270 mil.12 Maďarsko Q Agip Hungaria ZRt. Telefon (+371 36) 64090.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q UAB Stella Vitae LT-92117 Klaipeda. 16% • Ostatní 2.11 Lotyšsko Q Latvijas nafta LV-5701 Ludza.Ltd.agip.lv Internet:www.hu Ředitel: Roberto Mulinacci Akcionáři: ENI International BV. Telefax (+3623) 415556 E-mail: agip@agip. 47.12 % • OAO Gazprom.lg. H-2040 Budapest.4.stella.lv Představenstvo: Uldis Pumpurs • Rolands Kalnins Q ITERA Latvija Co.4. 15 Telefon (+370 46) 310531. Skanstes iela 13 Telefon (+371) 7025600.lv Prezident: Juris Savickis Q JSC Latvijas Gāze LV-1001 Riga. 75 Talsu Str. Aristida Briana iela 6 Telefon (+371) 7369117.lt Internet: www.ON Ruhrgas International AG. Telefax (+371 36) 24341.lv Generální ředitel: Peteris Vilisters Q Ventspils Nafta Terminals Ltd. LV-1013 Riga. 34 % • SIA Itera-Latvija. Latgales 255 Telefon (+371 57) 23009 E-mail: lnafta@mail. Telefax (+371) 7025601 E-mail: iteralat@itera. E-mail: terminals@vn.

ddgaz. 0. H-8800 Nagykanizsa • Kelet-Alföldi Bányászati Üzem (East-Lowlands Hydrocarbon Production Section).01% • RWE Gas International B. Telefax (+36 72) 503-936 E-mail: ddgaz@ddgaz. Zrinyi u. m3/rok Počet pracovníků: asi 20000 Dceřiné společnosti: Dél-Alföldi Bányászati Üzem (South-Lowlands Hydrocarbon Production Section). Mezocsáti út. József Szórád Základní kapitál: 9700 mil. Toscho Toschkov Akcionáři: Avanti International Holding AG.hu Představenstvo: Zsolt Hernádi • Dr. Magyar Olaj-és Gázipari Rt.07 % – 195 – . . AG. H-7700 Kiskunhalas Q DKV – Dunai Koolajfinomitó Danube Petroleum Refinery H-2443. Gábor Horváth • Miklós Kamarás • Dr. Buza tér 8/a Poštovní adresa: P..Box 1 Q KKV – Komáromi Koolajfinomitó Komarom Petroleum Ferinery H-2922 Komárom. V.Déldunántúli Gázszolgáltató Rt. H-1117 Budapest. H6701 Szeged • Dél-Kelet-Alföldi Bányászati Üzem (South-East-Lowlands Hydrocarbon Production Section). 49. HUF (State owned company) Těžba: ropa: 1095 mil.O. Box 169 Telefon (+36 72) 503-290. Telefax (+36 1) 2090095 Internet: www. Wien Q MOL Rt. H-1023 Budapest.mol. Sarolta Déri • Zoltán Kovács • Péter Porvay Akcionáři: E.ON Hungária Rt. P.Box 21 Q DDGÁZ Rt.O. H-5945 Kardoskút • Dunántúli Bányászati Üzem (Transdanubian Hydrocarbon Production Section). t/rok.O.V. Ernő Kemenes • György Mosonyi • Iain Paterson • Kálnán Simóka Phd. zemní plyn: 3865 mil. Telefax: (+361)3362210 Ředitel: Dr. 2 Q TIFO – Tiszai Koolajfinomitó Tisza Petroleum Refinery H-3580 Tiszaújváros. Oktober huszonharmadika u. Management: Zsolt Hernádi • György Mosonyi • Michel-Marc Delcommune • Jozsef Molnář • Zoltán Áldott • Sándor Fasimon • Ferenc Horváth • Vratko Kaššovic • Dr. Frankel Leó út 45. P. Koolai u. Miklós Dobák • Dr. H-4201 Hajdúszoboszló • Kiskunsági Bányászati Üzem (Kiskunsag Hydrocarbon Production Section). 50.O. Sázhalombatta. 6: P.92 % • Others. Hungarian Oil and Gas Company Ltd.hu Ředitelé: András Hasenauer • Bali Gábor • Dr.Zemní plyn – Podniky zemí EU Q Ava Rt. Sándor Csányi • László Akar • Michel-Marc Delcommune • Dr. (Transdanubian Gas Supply Corporation) H-7626 Pécs.Box 27 Q ZKV – Zalai Koolajfinomitó Zala Petroleum Refinery H-8901 Zalaegerszeg. emelet Telefon: (+361)3362200. 18 Telefon (+36 1) 2090000.hu Internet: www.

Telefax (+36 1) 477-1277 E-mail: marketing@fogaz. Rákóczi u. Thomas Hecker Akcionáři: E.O.hu Generální ředitel: Dr.O. 14.hu Generální ředitel: Dr. Dezsö Vasanits Akcionáři: Local Government of Budapest.4 % • Ostatní.176% • Legal entities 0. 50 % • RWE GasInternational B.p. 31. Zrínyi Miklós utca 32 Poštovní adresa: 8801 Nagykanizsa. 32. P..hu Internet: www.kogaz. 31.hu Internet: www.hu Internet: www. Sándor Laczó Akcionáři: Gaz de France 99.18 % • Ostatní 0. (North Gas Distribution Company) H-9027 Györ.7 % • E.fogaz.tigaz..hu Generální ředitel: Dr.69% • RWE Gas Hungária Kft. . Sándor Laczó Akcionáři: Gaz de France International S.hu Internet: www. (Middle Transdanubia Gas Supply Company Ltd. 44 Poštovní adresa: 6701 Szeged.ON Hungary Equity Interests Ltd.hu Internet: www.Délalföldi Gázszolgáltató Rt. 50 % • RWE Gas International B. Box 6. .A.V. Box 7.22 % • MOL Rt.77 % • Natural persons 0. u. 16.43 % Prodej plynu: 858 mil. . Telefax (+36 52) 361-149 E-mail: titkarsaga@tigaz.V.Közép-dunántúli Gázszolgáltató Rt. . 29. Telefax (+36 62) 473 943 E-mail: ugyfel@degaz. (Southern Lowlands Gas Distribution Company) H-6724 Szeged.. P. 184 Poštovní adresa: 4200 Hajdúszoboszló.ON Hungária Rt. Telefon (+36 52) 558-100. P.hu Ředitelé: Cesare Cuniberto • Attila Molnár • György Kiss • Gyöngyi Kósa • Papp Szalaine Akcionáři: ENI S.hu Ředitel: Dr...O. Box 5 Telefon (+36 96) 503-100. 0. . Box 175. P.43 % Q Fögáz Rt.. 0.044 % Q ÉGÁZ Rt.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q DÉGAZ ZRt.48 % • ostatní 5.22 % • Energieversorgung Niederösterreich AG (EVN).degaz. (Tiszántúli Gas Supply Corporation) H-4200 Hajdúszoboszló.9 % Q KÖGÁZ Rt. Telefax (+36 93) 313-077 E-mail: vezig@kogaz. 37 Poštovní adresa: 9002 Györ.Északdunántúli Gázszolgáltató Rt.A. (Budapest Gas Works Company) H-1081 Budapest. 6701 Szeged Telefon (+36 62) 569-600.Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. Telefax (+36 96) 315-004 E-mail: egaz@egaz. Pulcz u. 8.83 % – 196 – .O.) H-8800 Nagykanizsa.39 % • Natural Persons.. Köztársaság tér 20 Telefon (+36 1) 477-1111. m3/rok Zaměstnanci 496 Q TIGÁZ Rt.Fövárosi Gázmüvek ZRt. 99. Telefon (+36 93) 321-300. Puskás T.egaz.

exxonmobil. Energietechnologie Krefeld GmbH Q ExxonMobil Production Deutschland GmbH 30659 Hannover. Saarbrücken Těžba: Ropa: 1.com Internet:www. Waldstraße 39 Poštovní adresa: 49803 Lingen. Delaware. Telefax (05108) 925199 Jednatel: Dipl.S. Zemní plyn: 28. Ropa: 25000t/rok Počet pracovníků: 231(EEG) Dceřiné společnosti: Gaz de France Produktion Exploration Deutschland BjbH.7 TWh/rok. Poštovní schránka 510310 Telefon (0511) 641-0. Georg von Hantelmann Obchodní společník: EEG – Erdgas Erdöl GmbH – 197 – . Zimmerstraße 56 Telefon (030) 206220..eegmbh. Gartenstraße 4 Telefon (05108) 925191.Zemní plyn – Podniky zemí EU 4.212mil.A. Dieter Grenzhaeuser.. t/rok. Halle • G.gazdefrence-peg. Lingen (Ems) • EEG – Erdgas Transport GmbH. Seidlstraße 30/VII Poštovní adresa: 80013 München. 100 % Prodej: Zemní plyn: 2. Riethorst 12 Poštovní adresa: 30633 Hannover.ag Jednatelé: Hans-Joachim Nebel • Ludger Dinkelbach Partneři: EnD-I AG. ag Internet: www. Telefax (0591) 6127-000 E-mail: mail@gazdefrance-peg. Jürgen Rückheim Obchodní společník: Gaz de France Deutschland GmbH. Wilmington. Telefax (030) 20622111 E-mail: info@eegmbh.-Kfm.com Jednatelé: Patrick Vannetzel – předseda • Dr. 92 % • Mobil Erdgas-Erdöl GmbH.13 Německo Q Bayerische Mineral-Industrie AG 80335 München. Berlin Q EnD-I Grubengas GmbH 06114 Halle (Saale). Mühlweg 43 Telefon: (0345)2916000. 3 % Q Deutz Erdgas GmbH 30989 Gehrden.-Ing.end-i.de Internet: www.Erdgas Erdöl GmbH 10117 Berlin.de Jednatelé • Dr. Berlin • VEGO OEL GmbH. Telefax: (0345)2916060 E-mail:Info@end-i.de Jednatelé: Dr. 5 % • Mobil Petroleum Company Inc. Norbert Liermann Obchodní společník: ExxonMobil Central Europe Holding GmbH. Gernot Kalkoffen • Dipl. m3/rok Q EEG . Poštovní schránka 201331 Telefon (089) 5517070 Představenstvo: Nikolaus Gromes Obchodní společníci: Freistaat Bayern. 100 % Počet pracovníků: 1150 Q Gaz de France Produktion Exploration Deutschland GmbH 49808 Lingen (Ems). Telefax (0511) 641-1000 Internet: www.4. Poštovní schránka 1360 Telefon (0591) 612-0.500 mil.

50 % • Erdgas-Verkaufs-Gesellschaft mbH. 27. t Zemní plyn mil.-Ing. Münster. 11 % Q Minegas GmbH Poštovní adresa: 45128 Essen. Kapstadtring 2. Benedikt Preker Obchodní společník: STEAG AG Essen. Youssef Ghoniem Těžba ropy a zemního plynu: 58 mil. RüttenscheiderStraße 1-3 Telefon (0201)801-2670. Stefan Ludwig Obchodní společník: ExxonMobil Central Europe Holding GmbH. Telefax (0511) 641-1000 Geschäftsbereich Marketing: 22297 Hamburg. 22285 Hamburg Telefon (040) 6393-0. Poštovní schránka 100944 Telefon (0201) 726-0. 50 % • Gewerkschaft Küchenberg Erdgas und Erdöl GmbH. Andreas Minke – předseda • Dipl. Gerd Wagner Obchodní společník: STEAG AG Essen. München.com Jednatelé: Dipl. 60 % • Harpen Regenerative Energien GmbH&CO KG. Telefax (0201) 801-2660 E-mail:info@minegas.petro-canada.6 % Q Mingas-Power GmbH Poštovní adresa: 45128 Essen. Poštovní schránka 510310. 50 % • Westdeutsche Erdölleitungs GmbH.minegas. Hannover. Riethorst 12 Poštovní adresa: 30633 Hannover.com Jednatelé: Dipl. Telefax (0201) 726-2942 Internet: www. Petro Sporer • Dipl. Theodor-Althoff-Straße 41 Poštovní adresa: 45009 Essen.-Ing. • Dr. 30633 Hannover Telefon (0511) 641-0. Celle.-Ing.8 % • Grüne Energie Holding GmbH.ON Ruhrgas AG. 50 % • Emsland Erdölleitungs GmbH.com Jednatelé: Corinne Aylward.6 % • LAMBDA Gesellschaft für Deponiegastechnik mbH.33 % Q Petro-Canada Germany GmbH 45133 Essen. m3 Počet pracovníků 2003 535 1 399 596 2004 511 1436 551 2005 474 1311 501 Dceřiné společnosti a obchodní podíly: Hannoversche Erdölleitungs GmbH. Essen. 40 % Q Mobil Erdgas-Erdöl GmbH Geschäftsbereich Produktion: 30659 Hannover. kWh Počet pracovníků 2003 0. Riethorst 12.1 54 93 Dceřiné společnosti a obchodní podíly: Bayerische Mineral-Industrie AG. Wuppertal. boe/rok – 198 – .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Těžba Ropa 1000 t Zemní plyn mil.1 54 93 2004 0. 7.39 % • Norddeutsche Erdgas-Aufbereitungs-Gesellschaft mbH. Andreas Minke – předseda • Dipl.mingas-power. 33. Hamburg Zásobníky plynu: Dötlingen • Schmidhausen • EB Reitbrook • Breitbrunn/Eggstätt • Bremen-Lesum Těžba Ropa mil. Krefeld. 74. 12. 3 % • E. Telefax (0201) 801-2660 E-mail: info@mingas-power.com Internet: www.com Internet: www. 50 % • Erdgas-VerkaufsGesellschaft mbH.67 % • Oldenburgische Erdölgesellschaft mbH. 12.-Ing. Rüttenscheider Straße 1-3 Telefon (0201) 801-2670. Telefax (040) 6393-3598 Jednatelé: Norbert Liermann • Dr.-Ing.

KG 29221 Celle. Essen. Poštovní schránka 600449 Telefon (040) 6375-0.Zemní plyn – Podniky zemí EU Q Von Rautenkranz Exploration und Produktion GmbH & Co. Weingarten. Lachendorf • Dr. Poštovní schránka 1328 Telefon (05141) 901100. Oslo. Andreas Georgi. m3 Zemní plyn zahraničí mil. Hamburg • Wilhelm Werhahn. Müden/Aller • Jürgen Dralle. Celle. € Obchodní společník: RWE Aktiengesellschaft. € Obchodní společník: GDPS Corporation. m3/rok Q Hermann von Rautenkranz Internationale Tiefbohr GmbH & Co. 100 % • ITAG Valves & Oilfield Products GmbH. Heinz-Jürgen Klatt. Poštovní adresa: 29203 Celle. Itagstraße. KG. Breitbrunn-Eggstätt Zahraniční zájmy: Egypt • Dubai • Dánsko • Libye • Norsko • Polsko • Kazachstán Těžba Ropa Německo 1000 m3 Ropa Norsko 1000 m3 Ropa Egypt 1000 m3 Ropa Kazachstán 1000 m3 Zemní plyn Německo mil. 100 % Tržby: 1493 mil. Jednatelé: Hans-Joachim Hamers • Hans von Stösser Základní kapitál: 2.rwedea. Základní kapitál: 344 mil. Itagstraße Poštovní adresa: 29203 Celle. Pattigham. 100 % Zásobníky zemního plynu: Wolfersberg. € Počet pracovníků: 954 Koncernové podniky: RWE Dea Norge AS.com Internet: www. Halstenbek • Rolf Behnke. 100 % • Itag Tiefbohr Betriebsführungs-GmbH. AlMarri Základní kapitál: 8. 100 % • Itag Tiefbohr GmbH & Co. Doha/Quatar Těžba Ropa t Zemní plyn 1000 m3 Počet pracovníků 2003 19217 30408 394 2004 18285 25324 396 2005 16921 20443 415 Partnerský podnik: von Rautenkranz Exploration und Produktion GmbH & Co. 100 % • ITAG L & R GmbH.6 mil. 100 % • ADPS Drilling and Production Services Bohrund Fördertechnik Gesellschaft mbH.6 mil. Telefax (040) 6375-3496 E-mail: info@rwedea. Celle. Österreich. Frankfurt am Main • Jürgen Hielscher Hamburg • Professor Øystein Noreng. Jaber A. Neuss. OBA Clausthal-Zellerfeld. Celle Dceřiné společnosti a obchodní podíly: Itag Anlagenbau GmbH. Představenstvo: Dr. Antonius Voss. 100 % • RWE Dea UK Ltd.. KG. BA Celle.com Dozorčí rada: Jan Zilius. Bochum – místopředseda • Hans-Jürgen Andersen. Celle. Inzenham-West. Sandvika • Sylvia Törsleff. KG ITAG 29221 Celle. 100 % Q RWE Dea AG 22297 Hamburg. Poštovní schránka 1328 Telefon (05141) 914-0.328 mil. Celle. Aberdeen/UK. Celle. € Těžba zemního plynu: 39. Essen – předseda • Klaus Südhofer. Telefax (05141) 914-234 Jednatel: • Dr. Überseering 40 Poštovní adresa: 22204 Hamburg. Telefax (05141) 901138. Georg Schöning – předseda • Lutz-Michael Liebau • Thomas Rappuhn. m3 2003 1287 1803 937 926 2188 396 2004 1163 1574 802 960 1926 232 – 199 – 2005 1256 1296 717 557 2047 306 .

bayerngas. E.307 mld. Telefon (05442) 20-0. • Thorleif Enger.D. Düsseldorf – předseda • Gabriele Gratz.eon-avacon. Hypo Real Estate Holding AG – 200 – . E. E. 2. Stadtwerke München BmbH – předseda Jednatel: Dr. Ulrich Middelmann. • Dr.ON Ruhrgas AG • Professor Dr. Kurt Mühlhäuser.ON Ruhrgas AG – místopředseda • Werner Baroschek.Mail:info@eon-ruhrgas.com Die E. Gerd Halmø • Dipl. 6.ON Ruhrgas AG • Wolfgang Löbbert.2 % • Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH & Co.ON Ruhrgas AG • Pieter Berkhout. EVM AG a Überland-Zentrale Helmstedt AG (ÜZH) Q Bayerngas GmbH 80336 München.0%. HASTRA AG.V. Poccistraße 9 Poštovní adresa: 80005 München.ON AG • Wolfgang Goretzki. Bernotat. 1. Kromschröder AG • Wilhelm Hamann.com Dozorčí rada: Dr. Thyssen Krupp AG • Hartmut Riemann. ELSTER GmbH • Dr.ON Avacon AG 38350 Helmstedt. Ph.6 % • Stadtwerke Ingolstadt Eigenbetrieb Wasserversorgung. Wulf H. G. Christian Beckervordersandforth. Ulrich Mössner Obchodní společníci: Stadtwerke München GmbH.de Q E. Poštovní schránka 2262 Telefon (04927) 914-0.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q Statoil Deutschland GmbH 26723 Emden. poštovní schránka 103252 Telefon: (0201)184-00.6 % • Stadt Landshut. Landesgas – Landesgasversorgung Niedersachsen AG.und Wasserversorgung AG & Co KG. Telefax (05351) 123-40019. E. oec. Délka sítí: 1300 km Prodej plynu: 67. E. 5. Poštovní schránka 1265 49403 Barnstorf.kWh/rok Tržby: 1. 4. Jannes-Ohling-Straße 40 Poštovní adresa: 26702 Emden.6 % • SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH. E. rer. E.ON Avacon AG vznikl na základě fúze Ferngas Salzgitter GmbH (FSG). Rechterner Straße 2 Poštovní adresa: 49406 Barnsdorf. Rechterner Strarsse 2. E-mail: kundenservice@eon-avacon. Schillerstraße 3 Telefon (05351) 123-0. E. E.com Internet: www. 44. IG Metall • Albert Schell.5 % • Stadtwerke Augsburg Energie GmbH. E. Karsten Stoltenberg Q Wintershall AG. The Greenery B. Telefax (04927) 914-160 E-mail: info-sd@statoil.com Internet:www.-Ing.com Internet: www. Huttropstraß 60 Poštovní adresa:45117 Essen. Hans Michael Gaul.eon-ruhrgas. 8. Telefax (05442) 20-216 E-mail: barnstorf@wintershall. Hans-Dieter Harig.5 % • REWAG Regensburger Energie.ON AG • Kurt F.ON Ruhrgas AG • Dr. Klaus Liesen – čestný předseda • Dr.statoil. 27. € Počet pracovníků: 125 Q E. Poštovní schránka 200528 Telefon (089) 7200-0.0% • TIGAS-Erdgas Tirol GmbH.ON Ruhrgas AG 45138 Essen.ON AG. KG. Ifm.ON Ruhrgas AG • Dr.de Dozorčí rada: Dr. Erhard Schipporeitl. Viermetz. Telefax: (0201)184-3766.7 mil. Erdölwerke 49406 Barnsdorf. Telefax (089) 7200-422 Internet: www.ON Energie AG • Wolfgang Löbbert.com Jednatel: Dipl. E.

rer. Hilmar Klepp • Dipl. Hannover. Walter Umbeck Obchodní společníci: Mainova AG. Michael Pfingsten. 16.de Dozorčí rada: Dr. Prodej plynu: 44 mil.9 % • Wintershall AG. 2 % Q Ferngas Nordbayern GmbH 90429 Nürnberg. Lingen. 4.1 % • Saar Ferngas AG. Mainz. pol. Stefan W. • N-ERGIE-Aktiengesellschaft. 25. 37. € /rok Počet pracovníků: 34 – 201 – .10 % • Stadtwerke Göttingen AG.9 %.Zemní plyn – Podniky zemí EU Představenstvo: Dr. Rolf Wohlgemuth Obchodní společníci: BEB Erdgas und Erdöl GmbH. Friedrich Janssen • Dr. Friedrich Janssen • Stephan Kamphues. Hannover. €/a Prodej plynu: 690. Ropers • Jürgen Schneider Jednatel: Dr. kWh/rok. Jochen Weise Tržby: 17. Stefan Ludwig. Poštovní adresa: 48014 Münster. Essen – místopředseda • Oberbürgermeister Jens Beutel. Bernhard Reutersberg. Uwe Schweicert • Dipl. Dr. Dr.-Ing. 6.de Dozorčí rada: Oberbürgermeisterin Petra Roth. Produktion Exploration Deutschland GmbH Jednatel: Dr. 53. Peter Deml. Essen.und Wasserversorgung Fulda GmbH.gas-union. 100 % • GHG-Gasspeicher Hannover GmbH. €/rok Q Gas-Union GmbH 65929 Frankfurt am Main. Regensburg. 11 % • RWE Dea AG. Celle/Kassel. 28. Telefax (0251) 2800-400 Internet: www. 10 % Prodej plynu: 30940mil. Jan Weinreich. Saarbrücken. Frankfurt am Main. Telefax (069) 3003-129 Internet: www. Frankfurt am Main – předsedkyně • Dr. jur. • Dr. Anton-Bruchausen-Straße 4. Hannover.2 Mld. Rainer Seele.50 % • Städt. Poštovní schránka 2720 Telefon (0251) 2800-0. rer. Poštovní schránka 800369 Telefon (069) 3003-0.erdgas. 17.-Ing.6666 % • Gaz de France Produktion Exploration GmbH.de Internet: www. Herbert Dombrowsky • Willi Gerner • Dr. Mobil ErdgasErdöl GmbH. kWh/a Zaměstnanci: 2495 Q Erdgas-Verkaufs-Gesellschaft mbH 48147 Münster. Tržby: 1057mil. Werke AG. Fürther Straße 13 Poštovní adresa: 90247 Nürnberg. RWE Dea AG • Dr. Wintershall AG • Wolfgang Knötsch.-Kfm.-Kfm. € Délka plynovodů: 505 km. 27. 25. Burckhard Bergmann – předseda • Armin Geiss. Michael Pfingsten • Dr. Hamburg. 2. Kurmainzer Straße 2 Poštovní adresa: 65903 Frankfurt am Main. Nürnberg.de Dozorčí rada: Dr. Dr. Gaz de France.70 % • RGE-Holding GmbH.93 % • Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG. 27. Essen.9 Mld.6666 % • ExxonMobil Gas Marketing Deutschland GmbH. Michael Pfingsten – předseda • Konrad Reinert – místopředseda • Bernard Contini • Dr. Mainz – místopředseda Jednatelé: Dipl. Heino Alpers • Dipl. kWh/rok Obchodní podíly: Erdgas Münster Beteiligungs GmbH.-Ing. jur. € Obchodní společníci: RGE Holding GmbH.ferngas-nordbayern.04 % Základní kapitál: 23 mil.76 % Délka plynovodů: 2071 km Prodej plynu: 72500 mil. Kurt Ratzka Základní kapitál: 33 mil. Jürgen Lenz • Dr. Telefax (0911) 2777-280 E-mail: info@ferngas-nordbayern.73 % • Gas. 10. • Lutz-Michael Liebau. 20 % • EBY Port 3 GmbH. Kassel. Poštovní schránka 810260 Telefon (0911) 2777-00. pol. 2% • GasLINE Telekommunikations Geschäftsführungs-GmbH.1 % • GasLINE Telekommunikations GmbH. kWh/rok Tržby: 785 mil.

0. Am Wallgraben 135.3 % (pro EEG) Mobil Erdgas-Erdöl GmbH Výroba: 30659 Hannover.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q Gasversorgung Süddeutschland GmbH 70565 Stuttgart. 100 % • Deutsches Brennstoffinstitut GmbH. Karlsruhe. Saarbrücken. Telefax (030) 59006205 E-mail: info@gazdefrance.7 mil. 5. Telefax: (0681)8105232. Telefax (040) 63933598 Vedení: Norbert Liermann • Dr. Jörg Burkhardt • Hans-Günther Meier Základní kapitál: 76. schránka 510310 Telefon: (0511)641-0.25 % • Pirmasenser Luft-und Badepark GmbH. Landau. Michael Pfingstenl – místopředseda • Renate Berger.4 Mld.2059 % • Technische Werke Ludwigshafen an Rhein AG. St.-Volksw.de Internet: www. 100 % • VNG. EnBW Energie Baden-Württemberg – předseda Jednatelé: Dott. Riethorst 12.de Jednatel: Bernard Alran Obchodní podíly: Erdgas Mark Brandenburg. kWh/rok Tržby: 1. telefax (0511) 641-1000. €/rok Počet pracovníků: 226 Q Gaz de France Deutschland GmbH 10117 Berlin. Stefan Ludwig Pracovníci: 65. kWh/rok Počet pracovníků: 75 Obchodní podíly: Pfalzgas GmbH. 31. Berlin. STEAG AG • Margit Conrad • Professor Dr. 30 % • GASAG. Reinhard Störmer • Rechtsanwalt Ulrich Weber • Professor Dr.-Ing. 41.12% • Stadtwerke Bad Kreuznach. Essen.3548 % • Energie Südwest AG. Wendel.6594 % • Stadt. (05141)28198 Marketing: 22297 Hamburg.538 % • Ferngas Nordbayern GmbH. 0.A. Jürgen Schneider • Dipl. Poštovní schránka 800409 Telefon (0711) 7812-0. 76.0882 % • Stadt Speyer.3250 % • Stadtwerke Zweibrücken. 0. 100% • Gaz de France Produktion Exploration Deutschland GmbH (PEG). 24. Franz-Josef Wodopia Základní kapitál: 50 Mil. € Obchodní společníci: EnBW Eni Verwaltungsgesellschaft mbH. Am Halberg 3 Poštovní adresa: 66026 Saarbrücken. Poštovní adresa: 70504 Stuttgart. 0.de Dozorčí rada: Dr. Telefax (0711) 7812-1411 E-mail: info@gvs-erdgas. 50 % • SpreeGas GmbH. Munkes • Hartmut Sander • Joachim Scherer • Dipl. Essen. Ingolf Deubel • Dieter Gebhardt • Albert Hettrich • Markus Kuhn • Hermann J. Pošt.-Ing.-Ing.8 % (přes GASAG) • EEG Erdgas Erdöl GmbH.de Dozorčí rada: Pierre Lederer.593 mil.. 10 % • energis GmbH.gvs-erdgas. 0.52 % • – 202 – . 0.saar-ferngas. Saar Ferngas AG • Dr. 20 % • SOTEG S.de Internet:www. 23. Wolfgang Cieslik. 100 % Délka plynovodů: 1863 km Prodej plynu: 75. 20 % • Gasanstalt Kaiserslautern AG. € Akcionáři: STEAG AG.1663 % • Landkreis St. E-mail:info@saar-ferngas. Ingbert. 26. Dipl. 1.8754 % • RGE Holding GmbH. kWh/rok Q Saar Ferngas AG 66121 Saarbrücken.3 mil. Kapstadtring 2. Friedrichstraße 60 Telefon (030) 590060. 22285 Hamburg Telefon: (040)63930.075 % Délka plynovodů: 1713 Prodej plynu: 45134 mil.-Ökon. Manlio La Loggia • Dr. 0. Poštovní schránka: 102663 Telefon: (0681)810500.6 % • Gaz de France Deutschland Transport GmbH. Alfred Tacke STEAG AG – předseda • Arnold Neudeck – místopředseda • Dr.

Olldenburt. Rainer Seele • Christine Stöcklein • Siegmar Wachtel • Michael Wagener Představenstvo: Dr. 65 % Těžba plynu: 186. 1. € Akcionáři: EWE Aktiengesellschaft. Leipzig Q WINGAS GmbH 34119 Kassel.vng. 47.5 mil.26 % • EEG-Erdgas Transport GmbH. rer. 24. Leipzig • GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. Rainer Seele • Artour Chakhdinarov • Dr. 10 % • Prego services GmbH. Leipzig • VNGBeteiligungs-GmbH. rer.79 % • VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs. pol. Ingbert GmbH. Werner Brinker– 1. Kassel. Poštovní schránka 241263 Telefon (0341) 443-0. Kommanditgesellschaft.13 % • Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH.1 % • Saar Ferngas Dienstleistungen GmbH. Leipzig • VNG-Erdgascommerz GmbH. Meinhard Janssen Obchodní společníci: BEB Erdgas und Erdöl GmbH. Gerhardt Wolff Základní kapitál: 328 mil.55 % • Stadtwerke Sulzbach/Saar GmbH. Otto • Hans-Joachim Richter • Anita Schwabe • Dr.5 mld kWh/rok Q BEB Transport und Speicher Service BmbH 30659 Hannover. Halle 25.de Internet: www.10 % • Stadtwerke Homburg. schárnka 510360. 10. místopředseda • Dipl. Hans-Dieter Harig • Johannes Hegewald • Dr.und Beteiligungsgesellschaft mbH. 5 % • Erdgas mobil Verwaltungs-GmbH. 5. 35 % • Wintershall Erdgas Beteiligungs GmbH (WIBG). pol.79 % • ZGG-ZarubezhgazErdgashandel Gesellschaft mbH. Leipzig • VNG-Direkt GmbH. 51 % • SSG Saar Service GmbH. 12. Braunstraße 7 Poštovní adresa: 04332 Leipzig. kWh/rok Tržby: 3. Trier. Telefon: (0511)641-0. Telefax: (0511)641-1000 E-mail: info@beb. Telefax (0341) 443-1500 E-mail: pr@vng.de Dozorčí rada: Dr. 5. jur.beb. Berlin. Jürgen Behm – 2. 25. Riethorst 12. předseda • Dr.de Jednatelé: Dr. 100 % • ENV Energienetz Völklingen GmbH.810 mil.-Ing. 24.de Internet: www. Straelen.5 % • Stadtwerke Lambrecht GmbH.de Jednatel: Dr. 10 % • GasLine GmbH.Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft 04347 Leipzig.86 % • Stadtwerke Trier. místopředseda • Bernard Alran. Berlin. pošt. Telefax (0561) 301-1702 Internet: www. • DFTG Deutsche Flüssigerdgas Terminal Gesellschaft mbH. Zaměstnanci: 130 – 203 – . Karsten Heuchert • Rainer K. 15 % • Pfalzwerke AG. 30633 Hannover. Gerhard König Obchodní společník: ZGG-Zarubezhgaz-Erdgashandel-GmbH. €/rok Počet pracovníků: 651 Obchodní podíly: GDMcom Gesellschaft für Dokumentation und Telekommunikation mbH. Hans-Joachim Gornig • Dr. 100 %. Günther Boekhoff • Jürgen Borngräber • Hermann Bröring • Werner Claus • Martin Döscher • Martin Fürböck • Dipl.5 % Q VNG . Klaus-Ewald Holst – předseda • Wolfgang F. Wolf-Rüdiger Frank – 1. 10 % • Stadtwerke St. KG. Ing. 15. 4. 12. Wilhelmshaven • Erdgas mobil GmbH & Co.wingas.Zemní plyn – Podniky zemí EU Stadtwerke Blieskastel GmbH. Essen • ONTRAS – VNG Gastransport GmbH. Poštovní schránka 104020 Telefon (0561) 301-0.90 % • Wintershall AG.-Ing. Versorgungs-GmbH.26 % Prodej plynu: 158. Friedrich-Ebert-Straße 160 Poštovní adresa: 34112 Kassel.995 % • Stadtwerke Kirchheimbolanden GmbH. Eschment • Heiko Harms • Professor Dr.9 % • Stadtwerke Völklingen. Ludwigshafen. 14.

pol.-Kfm. Telefax (0201) 1842172 Dozorčí rada: Dr. Kiel • BEB Transport GmbH&Co. 100 % – 204 – . Paris • Jfacques Laurelut.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q Deudan GmbH/Co.-Ökonom Nicole Otterberg Základní kapitál: 20.-Ing.ON Ruhrgas AG. Friedrich Janssen. Wien • Philippe Jeunet. eon-gastransport. pol. Jürgen Lenz – místopředseda • Nicole Otterberg • Dr. Jednatel: Henning R.Kg Deutsch/Dänische Erdgastransport Gesellschaft 24983 Handewitt. Jochen Weise.ON Ruhrgas AG. rer. Burghausen.-Kfm. 25. Essen – předseda • Pierre Clavel. Essen • Dr.com Internet: www.KG 45141Essen.com. Münster. Hannover. Ralf-Hilmar Dewitz • Dipl. Peter Frankenberg Jednatelé: Dr. Essen • Otto Musilek. Telefon: (0201) 6176-60. Ihmeplatz 2 Poštovní adresa: 30021 Hannover. Essen. Wilmkjerweg 1 Telefon (04608) 902424. Kallenbergstrasse 5. Essen Jednatel: Dipl. Poštovní schránka 2140 Telefon (0511) 430-0. Paris. Telefax (0201) 184-4113 Jednatel: Dipl. KG Q DFTG . Neuer Markt 29 Poštovní adresa: 42756 Haan.ON Ruhrgas AG. 61. Detlev Bernsmann Základní kapitál: 102300 € Obchodní společníci: Stadtwerke Hannover AG. Dozorčí rada: Hans-Peter Floren – předseda • Dr. € Obchodní společníci: E.-Ing. KG. Telefax (04608) 902425 Dozorčí rada: Nicole Otterberg • Jan Ingwersen • Jens Schumann • Peter Biltoft – Jensen Jednatel: Björn Weller Obchodní společník: Dangas GmbH Regiegesellschaft. 10 % Q E. 5% Q Mittelrheinische Erdgastransport leitungsgesellslchaft mbH (METG) 42781 Haan.Transport GmbH & Co. 78 % • BEB. Paris – místopředseda • Dipl. Telefax: (0201)6176-700 E-mail: info@ eon-gastransport.Deutsche Flüssigerdgas Terminal Gesellschaft mbH 45138 Essen. Dipl.-Ökonom Michael Jahnke Základní kapitál: 29 mil. Essen. Telefax (0511) 430-2650 Jednatelé: Dipl. €51 % • Gaz de France.-Ing. Rolf-Dieter Heinrich • Dipl. Essen • Dr. Paris • Dr. 13. Burckhard Bergmann. 44% • OMV Gas Germany GmbH.ON Ruhrgas Gastransport AG&Co. Hans-Peter Floren. Jürgen Lenz. rer. Poštovní schránka 1253 Telefon (02129) 93530. . Huttropstraße 60 Telefon (0201) 184-3007.5 mil. Deters • Hans Kreisel Q GHG-Gasspeicher Hannover GmbH 30449 Hannover. 12 % • VNG.15 % Q Megal GmbH Mittel-Europäische-Gasleitungsgesellschaft 45138 Essen.10 % • E. Eberhard Lange Základní kapitál: 130000 € Obchodní společník: E. Moltkestraße 76 Telefon (0201) 284137.75 % • Erdgas-Verkaufs-Gesellschaft mbH.

Duisburg-Hamborn. Essen. € Obchodní společníci: E. Neuer Markt 29 Poštovní adresa: 42756 Haan.KG 10785 Berlin. Essen • Norberg Bergmann. KG (NETG) 42781 Haan.de Betriebsteile Vohburg/Ingolstadt: Telefon (08457)8-0. Telefax (04447) 961022 Dozorčí rada: Hay Fieten. Peter Frankenberg • Wolfgang Knötsch • Nicole Otterberg Jednatelé:. Weinberger Základní kapitál: 5. A. Sjur Runar Bøyum. pošt.5 mil.mineraloel-raffinerie. Essen Komanditní vklad: 162 mil. Telefax (08457)82022 Internet www. Oslo – předseda • Ludger Sax. Telefax (08457) 8-2022 Internet: www. € Obchodní společníci: OMV.69 % • E. Poštovní schránka 100858 Telefon (08457) 8-0. Irschinger Weg Poštovní adresa: 85008 Ingolstadt.ON Ruhrgas AG.bayernoil. KG.113 mil. Reichpietschufer 60. 7. Oslo – předseda • Jens Schumann. 50 % Q Avista Mineralöl GmbH 31311 Uetze-Dollbergen. 28. 10 % Počet pracovníků: 830 Kapacita rafinerie: 12 mil. Hans-Jürgen de Buhr. Hannover.23 mil.bayernoil. 1170 Telefon: (05177) 85-0. 20 % • BP. schr. 50 % • Thyssengas GmbH.5 % BP a 12. Kommanditgesellschaft 49685 Emstek/Schneiderkrug. Friedeburg-Etzel. 2022. Rolf-Dieter Heinrich Základní kapitál: 23. Poštovní schránka 1253 Telefon (02129) 93530 Dozorčí rada: Hans Peter Floren – předseda • Dr. Essen. Telefax: (08457)8-1620 Jednatelé: • Hans Anzeneder • Heinz Löhr • Michael Raue Základní kapitál: 10. Sehnde • Oddbjørn Bjørnsen • Dr. Telefon: (030)802082001. Thomas Becker • Dr.de Betriebsteil Vohburg: Telefax (08457). t/rok – 205 – . 45 % • Ruhr Oel GmbH. Stavanger • Dr. Husumer Straße 37 Telefon (04447) 961020.67 % • Hydro energie Deutschland GmbH. 23. Telefax: (05177) 85104 Internet: www.5 % PDVSA) • Agip Deutschland AG. Köln. Telefax: (030)802082003 Internet: www. 40. Hannover – místopředseda • Terje Dysvik.Zemní plyn – Podniky zemí EU NBB Netzgesellschaft Berlin – Brandenburg mbH&Co.de Jednatel: Ole Kristen Mustad • Dr. € Q BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH 85088 Vohburg.de Jednatelé: Ulf Altmann • Frank Behrend Pracovníci: 270 Q NETRA GmbH Norddeutsche Erdgas Transversale & Co. Bahnhofstrasse 82 Poštovní adresa: 31304 Uetze-Dollbergen.nbb-netzgesellschaft.55 % • Statoil Deutschland GmbH. Betriebsteil Ingolstaldt: Telefax (08457)8-2800 Betriebsteil Neustadt: Telefon: (08457)8-0. Jürgen Lenz • Phipipp Behmer Jednatelé: Dr. € Obchodní společníci: BEB Transpsort GmbH & Co. 25 % (z toho 12.09% Q Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. Hannover • Hans Jürgen Plattner. Wandulf Kaufmann – místopředseda • Dr.ON Ruhrgas AG.

100 % • FAVORIT UnternehmensVerwaltungs-GmbH.M. Michael Schmid • Dr. Ingolstadt. 100% • BP Trade and Supply (Germany) GmbH. Gernot Kalkoffen – předseda • Dr.V. Stuttgart. 100 % • Esso Vertriebsgesellschaft mbH. Bernhard Hautkappe • Volker Woyke Jediný vlastník: BP Fuels Deutschland GmbH. Poštovní schránka 600340 Telefon (040) 6395-0. • Michael Schmidt. Gelsenkirchen. 100 % • Esso Sachsen Mineraloelvertrieb GmbH. Telefax (040) 6321051 Internet: www.bplingen. Hamburg. Ludger Dohm • Sebastian Grütz.de Dozorčí rada: Wilhelm Bonse-Geuking – předseda • Hubertus Schmoldt – místopředseda Představenstvo: Dr.1 mil.6 mil.de Jednatelé: Patrick Dixon • Karl-Heinz Philippi • Dipl. t/rok Počet pracovníků: 8458 Q Erdöl-Raffineri Emsland 49808 Lingen.de Kapacita rafinerie: 4 mil. Základní kapitál: 516. Hamburg. Hamburg – předseda • Joachim Heitmann. Raffineriestrasse. Hamburg. Bullinger • Steven C. Hamburg.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q BP Refining&Petrochemicals GmbH 45896 Gelsenkirchen. 100 % • Esso Bunker GmbH.de Dozorčí rada: Jobst D.deutschebp. t/rok Q Deutsche Shell Holding GmbH 22335 Hamburg.-Kfm. Köln.de Vedení: Kurt Döhmel – předseda • Amrin Senger • Petrus F.9 mil.deutsche-shell.7 mil. Köln. Spancake Obchodní společník: ExxonMobil Central Europe Holding GmbH. 100% • Rhein-Main Rohrleitungstransport GmbH. Telefax (0591)6112901 Internet: www. Venlo. 100 % • TLS Tanklager Stuttgart GmbH. 100 % Obchodní podíly: BP Gelsenkirchen GmbH. Hamburg – místopředseda Představenstvo: Dr. t/rok Prodej ropných produktů: 33. Stuttgart.5% Q Deutsche BP AG 22761 Hamburg. Hamburg Tržby: 12. 12. Clements • Patrik Dixon • Dr. Alexander-von-HumboldtStrasse Telefon: (0209)6043-0.bprp. Hamburg. 55 % • Esso-Tankdienstgesellschaft Bremen mbH. Telefax (040) 6395-2224 Internet: www.3 mil. €/rok Kapacita rafinerie: 22. Manfred G. Max-Born-Straße 2 Poštovní adresa: 22761 Hamburg. Koeleman Q Esso Deutschland GmbH 22297 Hamburg.com Internet: www. Uwe Franke – předseda • Walter L. Telefax: (0209)6043-7750 E-mail: infobprp@de. 4% • European Pipeline Development Company B. Bremen.esso. Suhrenkamp 71-77 Telefon (040) 6324-0. 49803 Lingen Telefon (0591)611-0. 100 % • – 206 – . poštovní schránka 2160. Chemnitz. Kapstadtring 2 Poštovní adresa: 22285 Hamburg Telefon (040) 6393-0. 100 % • Esso Bayern GmbH. 100 % • ETS Esso Tankdienstgesellschaft Stuttgart mbH. Siemer. €/rok Počet pracovníků: 2696 Obchodní podíly: ExxonMobil Chemical Central Europe GmbH.bp. Telefax (040) 6393-3368 Internet: www. € Akcionáři: • BP plc London • BP Global Investments Tržby: 39.

Telefax (040) 76639900-9928 Jednatelé: Frank Heyder • Abdulaziz Chmari Obchodní společník: Holborn Investment Company Ltd Q Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co.25 % • Esso Deutschand GmbH. 18. Wien • Sven Heß. 100 % • Esso Austria GmbH. Burghausen Jednatel: Dr. Telefax (040) 6393-3368 Internet: www. 20 % • Turbo Fuelling Services GbR. Walter Fritsch. Telefax (08677) 960-2371 E-mail: info. Siemer. Hamburg. Hans-Gerd Löhr • Dipl. €/rok – 207 – . Poštovní schránka 900451 Telefon (040) 76630. 33. Spancake Základní kapitál: 306 mil.1 % • Deutsche Erdgas Transport Gesellschaft mbH. Wien. 38.und Dienstleistungsgesellschaft mbH. 25 % • Süddeutsche Erdgas Transport GmbH. Hamburg – místopředseda Představenstvo: • Dr. Karlsruhe. Moorburger Straße 16 Poštovní adresa: 21044 Hamburg. Haan/Rhld. Nürnberg. 100 % • Esso Schweiz GmbH. Karlsruhe. Hamburg. 100 % • Mobil Erdgas Verwaltungsgesellschaft mbH. Machelen. Zürich. Wien. 32. Belgien Počet pracovníků: 200 Obchodní podíly: Esso Deutschland GmbH. € Obchodní společník: OMV Refining/Marketing GmbH. Ketzerbachtal. Hamburg – předseda • Joachim Heitmann. München • Werner Eberl. 25 % • Mineraloelraffinerie Oberrhein Verwaltungsgesellschaft mbH. Burghausen • Dr. Wien • Dr. Hamburg.75 % Tržby: 4. Mobil Petroleum GmbH. Köln. Eckbert Krause – Nehring. KG 76187 Karlsruhe. Hamburg.de Dozorčí rada: Jobst D.-Volksw.exxonmobil. Hamburg. 50 % • direkte/indirekte Beteiligung. 90% • OMV Aktiengesellschaft.Zemní plyn – Podniky zemí EU TBN Tanklager-Betriebsgesellschaft Nürnberg mbH. Gernot Kalkoffen – předseda • Dr. Essen.3 % • Exxon Handels. t/rok Q OMV Deutschland GmbH 84489 Burghausen.3 % • ETD Tankdienst Gesellschaft Düsseldorf GbR. Gelsenkirchen. Christoph Trentini. Poštovní schránka 1209 Telefon (08677) 960-0.3 mil. Hannover.0 mil. Markus Scheib Komanditní kapitál: 64 mil. 10% Tržby: 6. Hamburg. Haiminger Straße 1 Poštovní adresa: 84480 Burghausen. Hannover. Hamburg. Bullinger • Steven C.com Dozorčí rada: Dr. 100 % • BEB Erdgas und Erdöl GmbH. Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co.. Hamburg.germany@omv. Wien • Mag. KG. Gerhard Roiss. Nördliche Raffineriestraße 1 Telefon (0721) 958-01 Jednatelé: Dr. Hamburg.2 mil. € Obchodní společník: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA. 100 % • Mobil Erdgas-Erdöl GmbH. 100 % • direkte und indirekte Beteiligung. 100 % • ExxonMobil Production Detuschland GmbH. 100 % Q Holborn Europa Raffinerie GmbH 21079 Hamburg. Kapstadtring 2 Poštovní adresa: 22285 Hamburg Telefon (040) 6393-0. 33. Hamburg. 25 % • Gesellschaft für Mineralölveredelung und Distribution Rhäsa mbH. Manfred G. Alois Virag Základní kapitál: 102. €/rok Počet pracovníků: 1000 Kapacita rafinerie: cca 15 mil. 25 % • Air Tankdienst Köln GbR. € Obchodní společníci: Shell Deutschland Oil GmbH. Düsseldorf. 25 % • Ruhr Oel GmbH. Wien. 25 % • TGF Tankdienst-Gesellschaft Frankfurt GbR. 24 % • ConocoPhillips Continental Holding GmbH. 20 % Q ExxonMobil Central Europe Holding GmbH 22297 Hamburg.

5.5% • Shell Deutschland Oil GmbH. Andreas Hungeling Společníci: Ruhr Oel GmbH.5 % • Nord-West Oelleitung GmbH. 37.0 % Raffinerien Gelsenkirchen Jednatelé: Dipl. 100. Düsseldorf. 11 % • N. Wilhelmshaven. infobunker@total.0 % • KOPKohlensäure Produktionsgesellschaft mbH. 100 % Kapacita rafinerie: 950000 t/rok – 208 – .1 mil. Ulrich Graeser • Dr. 100 % • Industriepark Münchsmünster Verwaltungsgesellschaft mbH.m. 24.de Internet: www.7 % (přes Oberrheinische Mineralölwerke (OMW) GmbH) • BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH. München. Frankreich. Schwedt/Oder.A. Passower Chaussee 111 Poštovní adresa: 16284 Schwedt/Oder.R. 33 % • Mineraloelraffinerie Oberrhein (MIRO) GmbH Co.5% • AET-Raffineriebeteiligungsgesellschaft mbH.total-bitumen. Mülheim an der Ruhr. 0. Karlsruhe.L.de Jednatel: Hans-Christian Gützkow Obchodní společník: Total Deutschland GmbH. KG. Poštovní schránka 100154 Telefon (03332) 460.p.9 % • Industriepark Münchsmünster 49. Den Haag. 62 % • Oberrheinische Mineralölwerke (OMW) GmbH... Karlsruhe. Gunter Meyer • Norbert Kleine-Eggebrecht Kapacita rafinerie: 13 mil.V. Ludwig Merz Kapacita rafinerie: 342000 t/rok Q Total Bitumen Deutschland GmbH 25541 Brunsbüttel.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Počet pracovníků: 582 Obchodní podíl: Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH.. 20 % • Societé de Participations dans l'Industrie et le Transport du Petrole. 100% Q PCK Raffinerie GmbH 16303 Schwedt.0 • ALIZ WEST GmbH & Co.A. Alexander-von-Humboldt-Straße Poštovní adresa: 45876 Gelsenkirchen Telefon (0209) 6043-0 Obchodní společník: Petróleos de Venezuela S. 50 % • Deutsche BP AG Hamburg. Niederlande. Karl-Heinz Philippi • Dr. 25 % • PCK Raffinerie GmbH.V. t/rok Zaměstnanci: 1300 Q Ruhr Oel GmbH 45896 Gelsenkirchen. Gelsenkirchen-Buer. – Ing. 37. 11 % • Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino S.. 37. Klaus Niemann – Sprecher • Dr. 24.Burghausen.de Jednatelé: Dr. Münchsmünster. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij. S. Melamidstraße (Industriegebiet Süd) Telefon (04852) 888-0.0 % • Mineraloelraffinerie Oberhein Verwaltungsgesellschaft mbH. 25. Obchodní podíly: DHC Solvent Chemie GmbH. Jorge Tejada. 25% Tržby: 2.1 % • Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH. 11 % • Transalpine Ölleitung in Österreich Ges.. KG. 25 % • Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH 45 % • TGN Tankdienst-Gesellschaft Nürnberg GbR 33 % • OMV Bayern GmbH.8 mil. Innsbruck. Triest. Neuilly-sur-Seine.de.A. 50 % Jednatelé: Dr. E-mail: infobitumen@total.pck. Den Haag. €/rok Kapacita rafinerie: 10.H. t Q Werk Münchsmünster Vedení: Dr. Telefax (04852) 888-223. Karlsruhe. přes dceřinou společnost PDV Europa B. Telefax (03332) 465480 Internet: www. Vohburg.b.

Telefax (04421) 509100. Telefax (08457) 926-220 Společnost pro německou část: MERO Pipeline GmbH. Friedrich-Ebert-Straße 160 Poštovní adresa: 34112 Kassel.de Jednatelé: Dr. Poštovní schránka 3160 Telefon (04421) 5090.wrg-whv. €/rok Kapacita rafinerie: 11. Manfred Gieseler • Tomas Vanicek Obchodní společník: Total Mineraloel und Chemie GmbH. Telefax (03461) 48-1136 Internet: www. t/rok. MERO-Weg 1 Telefon (08457) 926-0. MERO-Weg 1 Telefon (08457) 926-0. Stefan Marcinowski Představenstvo: Reinier Zwitserloot – předseda • Dr. Jediný akcionář: BASF AG Počet pracovníků: 1626 Q Mitteleuropäische Rohölleitung (MERO) 85088 Vohburg an der Donau. € Společnost pro českou část: MERO ČR a. délka 345 km. průměr 28". Heyse • Andreas Keil • Neil Mackay • Barry Quinn Obchodní společník: ConocoPhillips-Gruppe Počet pracovníků: 350 Q Wintershall AG 34119 Kassel. kapacita 10 mil.total.wintershall.Fey @wintershall. t/rok Slouží pro zásobování českých rafinerií Kralupy a Litvínov. Kurt Bock • Birgit Böl • Herbert Detharding • Dietrich Ehlers • Dr. Berlin Tržby: 4. Telefax (0561) 301-1702 E-mail: Jens.576 mil. Ananenkov – místopředseda • Bernhard Walter – místopředseda • Michael Winkler – místopředseda • Dr. možnost rozšíření na 15 mil. John Feldmann – předseda • Alexander G. MERO je ve Vohburg an der Donau napojen na Deutsche Transalpine Ölleitung GmbH (TAL) – 209 – . Telefax (+420 315) 720111 Základní kapitál: 8.. E-mail: wrginfo@wrg-whv. Ties Tiessen. Poštovní schránka 104020 Telefon (0561) 301-0. Karsten Heuchert • Bernhard Schmidt • Dr.1 mil.de Jednatelé: Raymond Brian Grisp • Eckhard W.s. Telefax (08457) 926-220 Jednatel: Libor Lukášek Základní kapitál: 7. německá část 180 km.com Internet: www.de Internet:www. Veltruská 748.67 mil.com Dozorčí rada: Dr. 85088 Vohburg an der Donau. CZK Vohburg an der Donau – Waidhaus/Grenze . CZ-27801 Kralupy nad Vltavou Telefon (+420 315) 701111. Maienweg 1 Telefon (03461) 48-0. t/rok Počet pracovníků: 598 Q Wilhelmshavener Raffineriegesellschaft mbH 26388 Wilhelmshaven. Raffineriestraße 1 Poštovní adresa: 26368 Wilhelmshaven.Zemní plyn – Podniky zemí EU Q Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH 06237 Spergau.431 mil. Rainer Seele • Dr.Nelahozeves.

F. Dopper • Drs. R. W.energy@dsm. J. Het Overloon I. Atsma Důležité obchodní účasti: NV Nederlandse Gasunie. P.V.nl Představenstvo: MR. NL-2719 AB Zoetermeer. Telefax (+31 592) 362651 Internet: www. M. Telefax (+31 70) 3337898 Generální ředitel: Lilian Fandriana Chevron Exploration and Production Netherlands B. Paris Počet pracovníků: 188 Q Nederlandse Aardolie Mij. Zuidam • Ir.O. van Dalen • Drs. Roels – generální ředitel • K. R. J. Appelgaarde 4.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 4. Postbus 6500 Telefon (+31 45) 5782345.com Ředitel: F. A. F.V.V. P. J. Sijbesma Ředitel: Drs.4.nl Vedení: J. Stigter • F. Goemans • A. Niggebrugge • Drs. Tijssen – generální ředitel • H. Box 474 Telefon (+31 79) 3686868. G. P. Těžba plynu: 60 mld m3/rok – 210 – .O. Telefax (+31 79) 3686860 Internet:www.ebn. Het Overloon I Poštovní adresa: P.V. NL-2272 TK Voorburg.V. C. J.14 Nizozemsko Q BP Nederland Energie B.nl Vedení: J. Box 2065 Telefon (+31 30) 2338434. Minderhoud Obchodní společníci: N.A. Telefon (+3170)3572357. Telefax (+3170) 3271255 Q DSM Energie B. De Bataafsche Petroleum Maatschappij (Royal Dutch Shell-Gruppe) a Standard Oil Company of New Jersey (Exxon-Gruppe). Schaapsmeerders • M. B. Q GDF Production Nederland B. D.gazdefrance. Verheij Akcionář: Gaz de France. t/rok.L.V.5 mil. Box 6500 Telefon (+31 45) 5782437. Schepersmaat 2 Poštovní adresa: 9400 HH Assen.O. Telefax (+31 45) 5711554 E-mail: dsm. NL-3500 GB Utrecht. NL-6401 JH Heerlen. A. C. Q Energie Beheer Nederland B. Groningen. Helderseweg 85 Telefon (+31 70) 3337594. Eleanor Rooseveltlaan 3 Poštovní adresa: 2700 AL Zoetermeer.V. (EBN) NL-6401 JH Heerlen. Choufoer Q Dyas B. Telefax (+31 30) 2338418 E-mail: dyas@shv. F. Box 28000 Telefon (+31 592) 369111.V.O. Elverding – předseda • Ir. po 50 % Těžba ropy: 1. Treffers – prezident a generální ředitel • J. NL-1817 BB Alkmaarl. Berger Akcionář: SHV Holdings N. M.nam.W. P.nl Představenstvo: H. J. M.V. R.G. P. Waardenburg • C. Telefax (+31 45) 5787171 Internet: www. van Braak • V. J. F. (NAM) NL-9405 TA Assen. H. van Gils • B. H. W.

O.O. Moezelweg 255 Poštovní adresa: 3198 XA Europoort RT. van Poecke • Th.V.nl Rafinerie: Europoort and Pernis Kapacita: 19 mil. Q. A. NL-2516 BL Den Haag. Telefax (+31 70) 3583339 Internet: www.V. P. 100 % Q Total E&P Nederland B. Box 8000 Telefon (+31 181) 251911. Gerstenlauer Q Esso Nederland B. Eisenhowerlaan 142-146 Poštovní adresa: 2508 EC Den Haag. Box 1033 Telefon (+31 181) 250911. P.O. Binkhorstlaan 410 Telefon (+31 70) 3719719. Willemstein • P. Box 82301 Telefon (+31 70) 3583100. NL-2509 AG Den Haag.V.5 mil.V. Telefax (+31 181) 250570 Internet: www. Telefax (+31 10) 212708. Bordewijklaan 18 Poštovní adresa: P.O. Joint venture oBP (69 %) a Texaco (31 %) Q Petroplus International N. NL-3181 LS Rozenburg.Zemní plyn – Podniky zemí EU Q Petro-Canada Netherlands B. B. Box 82102 Telefon (+31 70) 3583100. E-mail: petroplus. NL-3062 MA Rotterdam. Telefax (+31 70) 3395680 Internet: www. Telefax (+31 181) 262926 Obchodní společník: Kuwait Petroleum Corporation.nl akcionář: Wintershall AG. Telefax (+31 70) 3719319 Ředitelé: Reidar Hustaft (generální ředitel) • Dr. A. P. Telefax (+31 76) 5205072 Rafinerie Botlek: NL-3000 HD Rotterdam.petroplusinternational.biz. €/rok Počet pracovníků: 900 – 211 – . Box 85002 Telefon (+31 10) 2425900.V. Box 93280 Telefon (+31 70) 3395449. Max Euwelaan 21 Poštovní adresa: 3009 MA Rotterdam. P.Box 7150 Kapacita: 8.100 mil. Internet: www.Q. 100 % Počet pracovníků: 230 Q Wintershall Noordzee B.total.O.O. t/rok. Telefax (+31 70) 3583333 Ředitel: J. Youssef Ghoniem • Adri Vos Akcionář: Petro-Canada International (Holdings) BV. NL-2517 KN Den Haag. Eisenhowerlaan 142-146 Poštovní adresa: 2508 EH Den Haag.J.V.nerefco. t/rok Q Netherlands Refining Company NL-3180 AA Rozenburg.ep. Kuwait City Kapacita rafinerie: 4 mil.com Představenstvo: M. van Poecke • W. NL-2517 KN Den Haag. Zwijnenberg Tržby: 6.. P. H.int@petroplus.O.wintershall. P. NL-4003 AA Breda Telefon (+31 76) 5291355.basf. t/rok Q Kuwait Petroleum Europoort B.nl Jednatel: Christian Guéritte Q Wintershall Nederland B.V.

V. 45 % Rafinerie Vlissingen-Ost: kapacita: 7.V. • Shell International Chemicals B. Postbus 19 Telefon (+31 50) 5219111.V.V. M. Inc. Kramer – generální ředitel Gastransport Services Akcionáři: Energie Beheer Nederland B.cogas. Chin Sue RA • Dirk L. 40 % • ExxonMobil Holding Company Holland. N.3 % – 212 – .. Q Total Raffinaderij Nederland N. 25 % • Shell Nederland B. • Shell Internationale Research Maatschappij B..3 mil. Box 3000 Telefon (+31 10) 4319111.V.nl Prezident: T. D. • Shell International Exploration and Production B. Q Shell Nederland Raffinaderij B. 25 % • Dutch State. Concourslaan 17. P. B. ing. A.5 mil.nvnederlandsegasunie. Telefax (+31 70) 3778745 Internet: www. elektřina: 3367 mil. Telefax (+31 113) 613644 Internet: www.V.nl Internet: www. P. Telefax (+31 546) 811267 E-mail: info@cogas.V. Vondelingenweg 601 Poštovní adresa: 3190 GA Hoogvliet (Rotterdam).V. NL-4455 TM Nieuwdorp.nl Internet: www. Telefax (+31 10) 43126012 Internet: www. 100 % • C.nl Ředitel: Drs.nl Akcionář: Shell International B.nl Vedení: George H. 10 % Tržby: 11. P.0 mld m3/rok Plynovody: 11600 km Počet pracovníků: 1446 Účasti: Gasunie Engineering B. m3/rok. Nederlandse Gasunie NL-9700 MA Groningen.V. Verberg – výkonný ředitel • Drs. Box 210 Telefon (+31 113) 619000.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q Shell Nederland B.pernis.nl Prezident: Henk Dijkgraaf Počet pracovníků: cca 10000 Dceřiné společnosti: Shell International Ltd. Box 444 Telefon (+31 70) 3779111.O.V. 50 % • EuroHub GmbH.. 55 % • The Dow Chemical Company. Zeeland. Schiphorst Prodej: Zemní plyn 493 mil. Gasexpansie Ijmond. kWh/rok Q N. Carel van Bylandtlaan 30 Poštovní adresa: 2501 CK Den Haag.. T.trn.V. H. Schockaert Akcionáři: Total.O.V.V. t/rok Počet pracovníků: 350 Q Cogas Energie NV NL-7600 AB Almelo. €/rok Prodej plynu: 77. Bensdorp – generální ředitel Gas Purchase & Sales • M. 33. Telefax (+31 50) 5211999 E-mail: communicatie@gasunie. NL-2596 HR Den Haag.O.shell.P. Luxemburgweg 1 Poštovní adresa: 4380 AE Vlissingen. NL-3196 KK Rotterdam.shell. • Shell Global Solutions International B. Rohofstraat 83 Poštovní adresa: Postbus 71 Telefon (+31 546) 836666.

com. ul.com. Motokowska 15A/I Telefon: (+4822)8258286.4. ul. Jaworski Těžba ropy: 266864 t/rok Q Polish Oil and Gas Company PL-00-537 Warsaw. Wroclaw • Upper Silesia Gas Company. Globinski • P.V. Havenweg 1 Poštovní adresa: P. PLN/rok Těžba plynu: 4. Telefax (+48 22) 5835856 E-mail: nb@pgnig. w Warszawie Oddzial w Zielonej Górze KPL-65034 Zielona Gora.pl Internet: www. Poznan Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. lul.1 mld m3/ro Těžba nafty: 497000 t/rok Prodej : plyn 12288 mil.nl Internet: www.27 mil. m3/rok.petrobaltic.O. Box 300 Telefon (+31 492) 594888.com.A.15 Polsko Q Metanel S. Pulawska 18 Telefon (+48 22) 8497044. Tarnów • Mazovian Gas Company.pl. Telefax (+48 58) 3014311 E-mail: petrobaltic@petrobaltic.zzgnig. com. Daniel N. Zabrze • Carpatian Gas Company. Warszawa • Pomeranian Gas Company. E-mail: postmaster@rwe. Telefax (+31 492) 594990.pl PL-00-640 Warszawa.com.com. ropa: 186000 t/rok Plynovody: 15451 km Počet pracovníků: 7534 Distribuční společnosti: Lower Silesia Gas Company. Stary Dwór 9 Telefon (+48 58) 3013061.pgnig. Drobrowolski Q Petrobaltic (Oil and Gas Exploration and Production Joint-Stock Company) PL-80-958 Gdansk. Telefax (+48 22) 39121292 Prezident: R. Krucza 6/14 Telefon (+48 22) 5835000. Gdansk • Great Poland (Wielkopolska) Gas Company. Bohaterow Westerplatte 15 Telefon (+4868)3291400.pl Představenstvo: Marek Kossowski – prezident • Marek Foltynowicz • Jan Anysz • Mieczyslaw Jakiel • Pawel Kaminski • Franciszek Krok Akcionář: The Polish State Treasury Tržby: 8. Vlugt MBA Akcionáři: RWE Energy Nederland B. PL-02-512 Warszawa.nl Generální ředitel: ir. ul.A. Ul.Zemní plyn – Podniky zemí EU Q RWE Obragas NV NL-5700 AH Helmond.rwe.pl Ředitelé: Maqrek Dobryniewski – generální ředitel • Kazimierz Jakubowicz • Stanislav Mamczur • Radoslaw Bartosik Aktkionáři: Polish Oil and Gasl Company – 213 – . 8758651. Internet: www. Telefax (+4868)3291430 E-mail: zzgnig@zzgnig. Telefax: (+4822)8758652 Představenstvo: Andrzej Schulz – předseda • T. 100 % 4.pl Internet: www.

A. t/rok. Obornicka 235 Telefon (+4861)8299820. 25. 100 % Tržby: 25.com Předseda představenstva: Francisco Luís Marteira Nabo Výkonný výbor: José Antónie Marques Gonçalves – předseda (CEO) • Eng.pl Internet: www. ul. Fabrijxna u 22 Telefon (+48 35) 6121502.com.774% • ENI.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q Zaklad Poszukiwan Nafty i Gazu PL-30-960 Zaklad. m3/rok – 214 – .A. ul. zemní plyn: 2243 mil.pl Ředitel: Jacek Kopec G. Telefax (+48 35) 6233018 E-mail: sekretariat@rafineria-trzebinia.34% • REN.A. • Naftoport Sp. 33.A.com.pl Generální ředitel: Dr.A.gen. Lubicz 25 Telefon (+48 12) 210641. Torre C Telefon (+351 21) 7242500.5 mil.pl Internet: www.A.3% • EDP.A.66 Mil. 4% • Parpública. 0. Telefax (+48 776) 2620 E-mail: sekretariat@gazomontaz.pl Představenstvo: Igor Adam Chalupec – prezident a generální ředitel • Wojciech Heydel • Jan Maciejewicz • Cezary Smorszczewski • Pavel Shzymanski • Darius Witkiwski Dceřiné společnosti: Rafineria Trzebinia S. PL-09-411 Plock.16 Portugalsko Q Galp Energia.pl Internet: www. ul.rafineria-trzebinia.268% • Iberdrola.18 % • Zaměstnanci. PL-05-200 Wolomin. Przejazd 2 Telefon (+48 776) 3451.044% Prodej: ropné produkty: 7. 18.orlen.11 %.4. z o.Gaz Energia S. Chemikow 7 Telefon (+48 24) 3655381.75 % Q Gazomontaz S. PL-32-540 Trzebinia.EN. P-1600-209 Lisboa.A. 0. Telefax (+4861)8299822 E-mail: sekretariat@gen. Bernard Rudkowski Akcionáři: VNG-Erdgascommerz GmbH. Telefax (+48 24) 3655448 E-mail: media@orlen. • Rafineria Nafty Jedlicze S.pl Představenstvo: Crzegorz Andrzej Słak – generální ředitel • Marek Martyniak – ředitel Akcionáři: PKN Orlen S. • Anwil S.23% • Portgás. 76. Edificio Galp Energia.A. 13. • IKS Solino S. State treasury 9.. PL-60-650 Poznaň. Telefax (+351 21) 3100573 E-mail: dci@galpenergia.A.gazomontaz. 4. Figueiredo Brito Akcionáři: Estado Português. Rua Tomás da Fonseca. Telefax (+48 12) 221860 akcionář: Polish Oil and Gas Company Q Polskiego Koncernu Naftowego (PKN) ORLEN S.044% • Setgás.galpenergia.com Internet: www. Giancarlo Rossi • Rui Manuel Janes Cartaxo • André Freire de Almeida • Palmeiro Ribeiro • Camillo Gloria • Fernando Manuel dos Santos Gomes • João Pedro Leitão P. SGPS. ul. 14. 0.A.pl Internet: www. S.o Q Rafineria Trzebinia S.96 % • Nafta Polska S. PLN/rok Pracovníci: 77 4.

první místopředseda • Peter Michaelis – druhý místopředseda • Helmut Draxler • Murtadha M. 100% • Petrom SA.93 mld. z toho v Rakousku 1. Otto-Wagner-Platz 5 Poštovní adresa: 1091 Wien. Telefax (+351 21) 9693810 Internet: www.75 mil. m3/rok Q OMV Austria Exploration&Production GmbH A-2230 Gänsendorf.ep@omv. 50% • MOL. 100%. Gerasdorfer Strasse 151 Telefon (431)40440-23793.galpenergia. 100% • OMV Solutions GmbH. Massimo Massimo • Dr.m3 z toho v Rakousku 14. ředitel.4 mil. Pedro Pedrosos Rodrigues • Dr. SA. Protteser Strasse 40 Telefon: (431)40440-32000. Van Sickle GmbH. Reinhard Samhaber.34 mil. Poštovní schránka 15 Telefon (+43 1) 40440-0. z toho v Rakousku 8. Industrieholding AG. • OMV Australia Pty.9 mil.b. m3/rok.6 % Tržby: 15. • OMV/PEX Oel und Gas Exploration GmbH.A. t/rok Rafinerie Sines: kapacita 10 mil. cca 31.17 Rakousko Q OMV Aktiengesellschaft A-1090 Wien. OMV Gas GmbH.com Jednatel: Dipl.5 % • IPIC International Petroleum Investment Company. Zemní plyn: 93. – 215 – . Davies Hlavní akcionáři: ÖIAG Österr. Ltd. Plyn 2. Helmut Langanger • David C.2 Mrd. t/rok.m3 Těžba : 45.91 mil.com Akcionáři: Transgás. 100% Dceřiné společnosti: OMV of Libya Ltd. 49 % Vedení společnosti: Eng. Joáo Carlos Feveriro erreira de Lima 4.57 Mrd. b/rok.ep@omv.com Jednatel: Wolfgang Remp Zásoby: Ropa a NGL: 113. z toho v Rakousku 0. t.t.Zemní plyn – Podniky zemí EU Počet pracovníků: 5246 Rafinerie Porto: kapacita 4. Telefax: (431)40440-30091 E-mail: info. t/rok. SGPS. Společníci: OMV Exploration & Production GmbH. 10% Q OMV Exploration&Production GmbH A-1210 Wien. Vila do Rei Telefon (+351 21) 9688200.H. • OMV (Pakistan) Exploration Gesellschaft m. Gerhard Roiss – místopředseda • Mag. 51% • AMI Agrolinz Melamin International GmbH. 51% • GDP. Telefax (+43 1) 4044020091111 Internet: www. OMV Exploration and Production Ltd • OMV (UK) Ltd. P-2674505 Bucelas.9 mil.25 mld. 100% • OMV Exploration & Production GmbH. 17.-Ing. t/rok Q Transgás . Al Khaily – gen. SGPS.omv.com Dozorčí rada: Rainer Wieltsch – předseda • Mohamed N. Estrada National 116.€/rok Počet pracovníků (OMV Koncern): 49919 Dceřiné společnosti: OMV Refining & Marketing GmbH.4. Wolfgang Ruttenstorfer – předseda • Dr.58 mrd. Ropa a NGL: 3. Telefax: (431)40440-29486 E-mail: info. Al Hashemi • Wolfram Littich • Gerhard Mayr • Herbert Sepic • Herbert Werner • Norbert Zimmermann • Leopold Abraham • Wolfgang Baumann • Franz Kaba • Ferdinand Nemesh • Hugo Pleckinger • Wolfgang Weigert Představenstvo: Dr. SA.Sociedade Portuguesa de Gás Natural S.

Reinhart Samhaber Q OMV Gas GmbH A-1210. 100% • Austria Mineralöl. Dir. Moser • Dipl. 35% Q Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft A-1015 Wien. MBA Ropa 1000 t Zemní plyn mil. Wien. 100% Q OMV Refining&Marketing GmbH A-1020 Wien.samhaber@omv. 238.-Ing. Werner Auli – předseda • Ing. Floridotower. 100% • OMV Hungaria. Gerasdorfes Strasse 151 Telefon (431)40440-32000. Telefax: (431)40440-30091 E-mail: reinhart.-Ing. Schwarzenbergplatz 16 Telefon (+43 1) 50116. 100% • OMV Adriatik Holding 100% • SC OMV Romania.-Ing.erdgas@omv.com Jednatel: Dipl. Otto Musilek Společníci: OMV Aktiengesellschaft.-Ing. Lassallestrasse 3. H. 100% • OMV Trading Services. 100% • Adria Wien Pipeline. Telefax: (431)40440-21955 Jednatel: Dr. Eike Benke • Gerhard Knop • Dipl.-Ing. 100% • Polyfelt. m3 Počet pracovníků 2004 77 716 187 2005 76 440 212 Q Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft. Erik Steenken – předseda • Dir. Dipl. Dr. Telefon: (431)40440-624140. 100% • OMV Slovensko. Telefax (+43 1) 50116/223. Schwarzmoos 28 Telefon (+43 7672) 92270 Ředitel: Dipl. Floridotower.-Ing. Wien. 336. Rudolf Gruber – předseda • Dr. 355. Dir. Dipl. 296 Dozorčí rada: Gen. 100% • OMV Bulgarie 100% • OMV Jugoslavija.-Ing.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q OMV (Bayern) Exploration GmbH A-1210 Wien. Gerhard Roiss Dceřiné společnosti: OMV Deutschland. Josef Hieblinger • Dir. Betriebsabteilung Förderung Oberösterreich A-4851 Gampern. Markus Mitteregger. Dr. 100% Q OMV Gas International GmbH A-1210. Floridsdorfer Hauptstrasse 1 Telefon (431)27500-28000. 100% • OMV Supply&Trading.-Ing. 45% • Borealis A/S.-Ing. Telefax: (431)27500-28299 Jednatel: Dipl. Herbert Spatschek Jednatelé: Gen. Telefax: (431)27500-28299 E-mail:info. Dr. 55% • Bayernoil RaffineriembH. 100% • OMV Ceska republika. Werner Auli Společníci: OMV Aktiengesellschaft. Kurt Sonnleitner Q Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft. Johannes Suess – 216 – . Betriebsabteilung Bohrung A-4851 Gampern. Schwarzmoos 28 Telefon (+43 7672) 92270 Ředitel: Ing. Floridsdorfer Hauptstrasse 1 Telefon (431)27500-28000.com Jednatel: Dipl. Heinz Rothermund • Dipl.

-Ing. Telefax (+435) 9011-9132 E-mail: erdgasoffice@erdgasooe.at Internet: www.at Vedení: Dipl. Kantgasse 1 Telefon: (+431)5322963. €/rok Těžba: ropy 50000 t/rok.-Ing.eon-ruhrgas-austria. EVN Platz Poštovní adresa: Poštovní schránka 100 Telefon (+43 2236) 200-0.15 GWh/rok Počet pracovníků: 196 E. m3/rok Q KELAG . Telefax (+43 1) 79797-1199 Představenstvo: Ing.erdgasooe. Telefax (+43 2236) 200-2030.ON Ruhrgas Austria AG A-1010 Wien. Telefax (+43 2682) 709-174 Internet: www.at Prodej plynu: 707mil. Gert Seyhold Tržby: 828 mil. Kasernenstraße 10 Telefon (+43 2682) 709-0.evn. Franz Wohlfart Q Shell Austria GmbH A-1220 Wien. Arnulfplatz 2 Telefon (+43 463) 5250 E-mail: office@kelag. Internet: www.Zemní plyn – Podniky zemí EU Q Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft. Reinhard Schweifer • Mag.kWh/rok – 217 – .at Internet: www.Burgenländische Erdgasversorgungs-AG (Begas) A-7000 Eisenstadt.begas. Neubauzeile 99 Telefon (+435) 9011-0. KG A-4030 Linz. Lobgrundstraße 3 Telefon (+43 1) 79797-0. Wolfram Dürr • Dr. plynu 344 mil m3/rok Pracovníci: 242 Q BEGAS .austria. € Prodej plynu: 2.Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft A-9020 Klagenfurt.at Internet: www. – Ing.at Představenstvo: Dipl. Heinz-Peter Hochrainer Q Erdgas Oberösterreich GmbH & Co.kelag. Rudolf Simandl Základní kapitál: 7. Telefax: (+431)5322963-10 E-mail: kontakt@eon-ruhrgas. m3/rok Q EVN AG A-2344 Maria Enzersdorf. Förderbetrieb Zistersdorf A-2225 Zistersdorf Telefon (+43 2532) 531 Ředitel: Dipl. Friedrich Schalk • Mag.4 mil.at Jednatel: Klaus Dorninger MBA Základní kapitál: 35000 € Obchodní společníci: Erdgas Oberösterreich GmbH • Oberösterreichische Ferngas Aktiengesellschaft Prodej plynu: cca 193 mil.at Prodej plynu: 1786 mil.

0. Philipp Hiltpolt • Dipl.at Dozorčí rada: Dr. 85. Telefax (+ 43 5572) 22124-10 E-mail: office@veg. 24.5 mil.at Představenstvo: Ing.-Ing.0007 % Prodej plynu: 279. €/rok Prodej: zemní plyn mil.at Jednatelé: Dipl.at Internet: www. Telefax (+43 732) 38839300 E-mail: ferngas@ooefg.9 % Q TIGAS-Erdgas Tirol GmbH A-6010 Innsbruck.ooeferngas.1 % • Salzburg AG. Dr. Kurt Haring Základní kapitál: 65915000 € Obchodní společníci: TIWAG-Tiroler Wasserkraftwerke AG. Erwin Kopf – 218 – . 75. Telefax (+43 316) 476-28000 E-mail: info@stgw. KG. m3/rok Q VEG Vorarlberger Erdgas GmbH A-6850 Dornbirn. 14 % • SPZ Zementwerk Eiberg GmbH & Co.veg. Franz Appesbacher Obchodní společníci: E. € Tržby: 294.terragas. Teplo GW 1191.at Internet: www.-Ing. Freyung 3/1 Telefon (+43 1) 5322965. Johann Grünberger • Dr.co.at Internet: www. Telefax (+43 512) 581084-50 E-mail: office@tigas. Höchster Straße 42 Poštovní adresa: Poštovní schránka 28 Telefon (+ 43 5572) 22124-0.-Ing.ON Ruhrgas Austria AG. m3/rok Délka plynovodů: 4676km Q Steirische Gas-Wärme GmbH A-8041 Graz. Karl-Franz Maier – předseda Představenstvo: Vorstandsdirektor Dipl. Telefax (+43 1) 5322965-10 E-mail:kontakt@terragas. m31245.at Jednatelé: Dr.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q Oberösterreichische Ferngas AG A-4030 Linz.stgv.9993 % • Innsbrucker Kommunalbetriebe AG. Peter Köberl • Vorstandsdirektor Dipl.at Jednatel: Ing.-Ing. Gerhard Siegl Základní kapitál: 30 mil. Dominique Bayen • Vorstandsdirektor Günter Dörflinger Základní kapitál: 21 mil.2 mil.at Internet:www. LPG 2900. Salurner Straße 15 Telefon (+43 512) 581084. Poštovní adresa: Poštovní schránka 1 Telefon (+43 732) 3883-0. € Obchodní společník: Energie AG Oberösterreich • Ferngas Beteiligungs-AG Přepravované množství plynu: 2 2228. Heinz-Peter Hochrainer • Dr. Neubauzeile 99. Gaslaternenweg 4 Telefon (+43 316) 476-0.2 Počet pracovníků: 337 Q Terragas GmbH A-1010 Wien.85 mil.

4-6. Piata Trandafirilor 21.wienerstadtwerke.at Prodej plynu: 9248382MWh/ Délka plynovodů: 3454 km 4. Telefax (4021)3012151 E-mail: dgnb@distrigazsud.distrigazsud.5% • Ostatní 12. Street Gheorghe Grigore Cantacuzino 184. Sector 4 Telefon (4021)3012000.N.A. Independentei 7 Telefon: (40244)401300. Telefax: (+40365)260418 Představenstvo: Dr.2 mil.2 mld t/rok Kapacita rafinerie: 8 mil. 9. plyn – 6. Sector 1 Telefon: (4021) 4060000.conpet.A.Zemní plyn – Podniky zemí EU Q Wiener Stadtwerke Holding AG A-1011 Wien.ON Gaz România S. RO-Bucharest.4. Telefax: (4069) 846901 Internet: www. 77.ro Generální ředitel: Florin SebastianGeorgescu – 219 – . Romgaz S. Schottenring 30 Poštovní adresa: Poštovní schránka 163 Telefon (+43 1) 53123. Bd. Telefon: (+40365) 403300. Telefax: (4021)4060420 Internet: www.romgaz.G.ro Generální ředitel: Marin Zamfirescu Q Distrigaz Sud S.18 Rumunsko Q CONPET S.N.551025 Medias.A. Blvd. RO-Ploiesti. RO-Ploiesti. t/rok. Telefax: (4044)145-230 Internet: depogaz. t/rok Q S.ro Generální ředitel: Eng.mmc. Marasesti Nr.ro Generální ředitel: 6300 6700 m3/rok Q Depogaz S. 239 Calea Dorobantilor.. Street Unirii 4 Telefon: (4069) 201020 .A.petrom. RO-540049 Târgu Mureş.9% E.ro Internet: www. Petre Petrescu Podílníci: Ministry of Industry and Resources. Judetul Prahova Telefon: (4044)145-720. Telefax: (40244)116451 Internet: www. RO.A.6% • SIF Muntenia S. Telefax (+43 1) 53123/73999 Internet: www.com Management: Mariana Cheorghe • Werner Schinhan • Werner Ladwein • Tamas Mayer • Jeffrey Rinker • Reinhard Pichler Těžba: nafta – 5.ro E-mail: secretariat@romgaz.A. Achim Saul – generální ředitel • Frank Hajdinjak • Míchael Kamsteef • Virgil Metea • Marc-Daniel Schmitt Q SC PETROM SA RO-Bucharest.

Telefax (+30 210) 3236974 Internet:www. kapacita 7 mil. Telefax (+30 210) 7705-847 Vedení: M.A.A. 54. Telefax:(40269) 839031 E-mail: cabinet@romgaz. Vardinoyannis – víceprezident Rafinerie: Aghii Theodoro. Public Portfolio Management Company S. GR-10672 Athens. t/rok Elefsina Industrial Complex. RO-3125 Medias. 2.A. 65 % • Hellenic Petroleum.3 mil.A. Kapacita rafinerie: 3. Vardinoyannis – prezident • Theodore J. Telefax (+30 210) 647-9504 E-mail: pr@depa. GR-10558 Athens.500 mil.E. Vas Sofias Telefon (+30 210) 7243072/4. Georgantopoulos – generální ředitel • A. Street Unirii 4..gr Předseda představenstva: Efthymios Christodoulou Ředitel: Panos Cavoulakos Akcionáři: Řecko • Free Float • Paneuropean Oil and Industrial Holding S. Skatidas Akcionář: Hellenic Petroleum A. Amalias Avenue Telefon (+30 210) 3236601.ro Generální ředitel: Gabriel Coconea 4.19 Řecko Q Poseidon Petroleum S. GR-10526 Athens. Rafinerie: Ionia: kapacita 3. Kapacita rafinerie: 7.4. Papageorgiou Akcionáři: Řecko. Petranides • Gr. t/rok Q Motor Oil (Hellas) Corinth Rafineries S.4 mil.ro Internet: www. t/rok OKTA Industrial Complex: Kapacita rafinerie: 2. Dudetul Sibiu Telefon: (40269) 842262.A Počet pracovníků: 5500 Rafinerie: Aspropyrgos Industrial Complex. předseda představenstva: Assimakis A.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA QTransgaz S. Messogion Avenue Telefon (+30 210) 7705-401. Public Natural Gas Corporation of Greece GR-11525 Athens 207. GR-11527 Athens.0 mil.A. Kapacita rafinerie: 5. t/rok Q Hellenic Petroleum S. t/rok Thessaloniki Industrial Complex.5 mil.gr Generální ředitel. S. 35 % – 220 – .A. Telefax (+30 210) 7250670 Q EKO ELDA Industrial and Commercial Petroleum Co.transgaz. 6. Karageorgi Servias Street Telefon (+30 210) 32466311 Představenstvo: Vardis J. Messogion Avenue Telefon (+30 210) 679-3500.A.hellenic-petroleum. t/rok Q DEPA S. 2.

20 Slovensko Q NAFTA Gbely.4.6 % Tržby: 102.: + 421/2/5869 1111.sk Internet: www.ON Ruhrgas + Gaz De France) Tržby: 93 mld SKK/rok Prodej plynu: 6. 921500-5. Cesta Ljubljanske Brigade 11 Telefon (+386 1) 5820656. SK-90845 Gbely.sk Představenstvo: Marián Jusko – předseda • Ferenc Dénes • László Fekete • Ferenc Horváth • Slavomír Jankovič • Béla Kelemen • József Molnár • József Simola • Oszkár Világi Akcionáři: MOL R.o.Zemní plyn – Podniky zemí EU 4. Telefax (+421 34) 921103 E-mail: info@naftagbely. a.o. a.sk Internet: www.sk Generální ředitel: Bohumil Kratochvíl Představenstvo: Ing. 825 11 Bratislava 26 Telefon.21 Slovinsko Q Geoplin d.3 mld.geoplin.: Dipl.s. SK-82412 Bratislava 23.si Internet: www.4. Štefan Czucz – podpředseda • Ing. Ing.naftagbely. m3/rok Délka potrubí: 33000 km 4.slovnaft. Miroslav Lapuník Akcionáři: 51 % Fond národného majetku Slovenskej republiky a 49 % Konsorcium E. Telefax: +421/2/5341 5123 E-mail: spp@spp.sk Internet: www. Robert Zadora • Dipl.si Vedení: Janez Možina – generální ředitel Tržby: 51724 mil.s. Mlynské Nivy 44/a.256 mil. Ljubljana SI-1000 Ljubljana. Jan Massmann – předseda • Ing. Telefax (+386 1) 5820657 E-mail: geoplin@geoplin. m3/rok Délka plynovodů: 960 km Počet pracovníků: 23 – 221 – . s. Gbely Naftárska 965 IČO: 31409938 Telefon (+421 34) 921312-4. a. SKK/rok Pracovníci: 3123 Q Slovenský plynárenský priemysel. 98. SIT/rok Prodej plynu: 1167 mil. Vlcie hrdlo IČO: 31322832 Telefon +421 2 4055 1111. a.spp. Telefax +421 2-45243750 E-mail: info@slovnaft.s. Juraj Horváth • Ing.t. Philippe Boucly • Ing.4 % • Ostatní 1. Bernd Wagner Q Slovnaft. ekonom Bernd Wagner • Miloš Kyselica Generální ředitel: Ing.sk Predstavenstvo SPP.

50 Telefon (+386 1) 4714332. Villaverde 65 Telefon (+34 91) 5565212. Torre Picasso. E-28003 Madrid. Dunajska c. Cantos Q Murphy Spain Oil Company E-28020 Madrid. C Zone Perello Godina 2. Slovenian Energy Company d. S. Telefon (+386 5) 6621500.A.A. 46 Telefon (+34 91) 7220840.kryzanowski@petrol. E-28046 Madrid. E-28108 Alcobendas.si Internet: www.si Generální ředitel: Igor Bavčar • Aldo Gabrijel • mag. Bruselas. Parque Empresarial Arroyo de la Vega Telefon (+34 902) 107001. 36.total. Ljubljana SI-1527 Ljubljana.A. Telefax (+34 91) 5560025 Akcionář: Canada Northwest Energy Ltd Q Esso Española.como Tržby: 557 mil. Plaza Pablo Ruioz Picasso. Telefax (+386 5) 6621515 E-mail: info@istrabenz.22 Španělsko Q CNWL Oil (España) S. t/rok – 222 – . Navarro Vigil • Richard Appleyard • Luis Prada González • Rafael Aracil Luciano • José María Pérez-Prat • Enrique Sánechz • José Ramos Vallhonrat • Miguel Ángel Vargas Díaz Rafinerie Castellón de la Plana: kapacita 6 mil. Olabarrieta • E. Telefax (+34 91) 3009240 Prezident: P. Edificio Windsor. Raimundo Fdez. Niko Trošt • Srečko Kenda Pracovníci: 1165 Prodej: petrolejářské produkty: 879000 t/rok.Istrabenz.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q Istrabenz SI-6000 Koper. del Valle Ředitelé: M. S. S. Telefax (+386 1) 4714809 E-mail: Marko. de. Ribera del Loira. E-28080 Madrid.es.4. Apartado 493 Telefon (+34 91) 3009200. €/rok Q BP Oil España. Gallego • F. Telefax (+34 902) 107002 Ředitelé: L.d. J.si Předseda představenstva: Marko Kryzanowski Prodej ropných produktů: 2 mt/rok Zaměstnanci: 2693 4.si Internet: www. Planta 3a Telefon (+34 91) 4421077. s/n Etif. Avda.petrol. Telefax (+34 91) 7220862 Internet: www. Heras • F. Telefax (+34 91) 4421077 Akcionář: Murphy Oil Corp Q Total España. LPG: 35000 t/rok Q Petrol.A.

t/rok Počet pracovníků: 837 Q REPSOL YPF S. €/rok Ropovody: 3475 km Počet pracovníků: 1540 Q Petróleos del Norte.. San Martín n º5. Cepsa. kapacita: 5 mil. S. 5. E-28046 Madrid.1 % • PMI Holding. kapacita: 4.com Exekutivní výbor: Antonio Brufau Niubó – předseda • Pedro Fernández Frial • Nemésio Fernández Cuesto Luca de Tena • Jesús Fernández de la Vega Sanz • Jaume Giró Ribas • Enrique Locutura Rupérez • Miguel Martínez San Martín • Fernando Ramírez Mazarredo • Luis Suárez de Lezo Mantilla Akcionáři: Free float.A. E-28045 Madrid...Compañía Española de Petróleos. 5% • Ostatní 0. 44 Telefon (+34 91) 7746397.A. S. t/rok..A. S.L.A. Raffinerie La Rábida. Telefax (+34 91) 7211613 Internet: www.27 % • IPIC. Telefax (+34 91) 7746399 E-mail: info@clh.A. S.clh.A. 5 % • Dísa Financiación S. Edificio Muñatones.. S.. 14. 5 % • Petróleos del Norte.91 % Prodej: 18.. 5% • China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd..369 mld. 19.com Představenstvo: Carlos Pérez de Bricio Olariaga – předseda a výkonný ředitel • Dominique de Riberolles • Fernando Maravall Herrero • Ignacio Gómez Martínez • Fernando Iturrieta Gil • Juan Rodríguez Fidalgo • José María Múgica Barreiro • Juan Manuel Ferreras Prieto • José Eulogio Aranguren Escobar • Francisco Calderón Pareja • Pedro Mroó Roig • Carlo Alcázar López Akcionáři: Unión Fenosa 4. Apartado 1418 Telefon (+34 94) 6357000. Méndez Álvaro.A. 10 % • Petróleos del Norte. Telefax (+34 94) 6357295 E-mail: petronor@repsol-ypf.com Prezident: Pedro Fernández Frial Ředitelé: José Manuel de la Sen Larrea – Legační rada • Juan Santacana Goñi • Miguel Javaloy Mazón • Félix García-Muñoz Oliver • Pablo Urrutia de Diego Rafinerie Somorrosto: kapacita 10 mil. t/rok Q Compañía Logística de Hidrocarburos CLH. 25 % • Repsol YPF.A.8 % • REPINVES. S.28 % • SCH. 9. 4. (Petronor) E-48550 Muskiz (Vizcaya).. 32..33 % • BP Oil Espaňa. S. S. S. €/rok Počet pracovníků: 10783 Cepsa.cepsa.85 % Tržby: 541 mil. S. S. Avenida del Partenón 12 (Campo de las Naciones) Telefon (+34 91) 3376000. 5 % • Galp Energía Espaňa. 5.es Internet: www. 45. Paseo de la Castellana.es Prezident: José Luis López de Silanes Busto Generální ředitel: Eduardo Lloréns Breitbarth Akcionáři: Enbridge Capital Aps.53 % • Ostatní 7. kapacita: 12 mil. 5.Zemní plyn – Podniky zemí EU Q Cepsa . 9. 278-280 Poštovní adresa: 28046 Madrid Telefon (+34 91) 3488000.A.A.L.A.5 mil. Poštovní adresa: 48080 Bilbao.A.045 mld €/rok Počet pracovníků: 35903 – 223 – .0 % Tržby: 51.repsol-ypf. t/rok Cepsa.33 % • BP Oil España S. Raffinerie Gibraltar.67 % • Compañía Española de Petróleos. E-28042 Madrid. Telefax (+34 91) 3142821 Internet: www. 81 % • La Caixa. Raffinerie Tenerife.15 % • Oman Oil Holdings Spain. 5 % • Disa Península.99 % • Total.

A. Telefax (+34 91) 6619595 Internet: www. 5 % • Caixa Catafunya 3 % • Free Float 28 % Prodej plynu: 422. YPF. kapacita: 120000 bbl/d. Telefon (+34 93) 4025100. S. Telefax (+34 915) 892937 Internet: www.95 % Počet pracovníků: 907 Q Gas Natural SDG.A. E-28108 Madrid.gasnatural. 5 % • C. 33 % • Repsol. 5 % • Caja Astur. 69. S. Alcobendas. Iberdrola. 25 % Těžební kapacita: 800000 m3/rok Skladovací kapacita: 2 x 150000 m3 LNG Q Enagás S. Ind. 5.com Generální ředitel: Guillermo González Avila Akconáři: BP. Ente Vasco de la Energía. Av. Erdöl. E-08002 Barcelona.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Raffinerie La Coruña.com Představenstvo: Salvador Gabarró Serra – prezident • Antonio Brufau Niubó – víceprezident • Rafael Villaseca Marco • Enrique Alcántara-Garcia Irazoqui • Jose Arcas Romeu • José María Loza Xuriach • Santiago Cobo Cobo • Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena • José Luís Jové Vintró • Carlos Kinder Espinosa • Emiliano López Achurra • Carlos Losada Marodán • Fernando Lamírez Mazarredo • Guzmán Solana Gómez • Miguel Valls Maseda • Jaime Vega de Seosane Azpilicueta • Josep Vilarasau Salat • Felipe Gaňellas Vilalta Akcionáři: La Caixa. kapacita: 160000 bbl/d Ředitel: Andrés Puñet Balsebre Q Sun Oil España.. Explanada de Punta Ceballos s/n Internet www. 5 % • Sagane.es Vedení: Antonio González-Adalid – generální ředitel • Rafael Sanchez • Francisco Javier González Juliá • José María Llabrés • Luis Calderón Castro • Luis Pérez de Ayala Becerril • Antonio García Mateo • Diego de Reina Lovera • Erundino Neira Quintás • Ignacio Carbonell Porras Akcionáři: Gas Natural SDG. Ctra. 22. kapacita: 100000 bbl/d Ředitel: Angel Grespo Moro Raffinerie Puertollano.912 GWh/rok Tržby: 8527 mil. USA Bahía de Bizkala Gas (BBG) E-48508 Zierbena (bizkaia). Inc.com Internet: www. Paseo de los Olmos.A.0 % • BP Espaňa.A.A. kapacita: 140000 bbl/d. 5.02 % • Bancaja. kapacita: 220000 bbl/d Ředitel: Miguel Javaloy Raffinerie Escombreras. Ředitel: Rafael Angel Rubio Fernández Raffinerie de Petroleos del Norte. 78 Telefon (+34 91) 6610267. 19 Telefon (+34 902) 443700.enagas..com Akcionář: Sunoco. Portal de l'Angel. Atraque de Punta LUcero. 31 % • Hisusa.sunoilespana. Telefax (+34 93) 4025870 E-mail: portal@gasnatural. €/rokmil. de Fuencarral. Pol. Repsol.03 % • Ostatní. E-28005 Madrid. 5.M. €/rok Počet pracovníků: 6717 – 224 – .und Erdgaswirtschaft Ředitel: Gerardo Álvarez Cuervo Tarragona Refinery. S. bahiasdebizkaia.

ch Ředitel: Hans Kämpf Obchodní společník: Tamoil S. Shell Petroleum N. 7.ch Předseda: Ralph Stalder Základní kapitál: 6 mil. Telefax (+41 24) 4756205 Internet: www. 20 % • Oman Oil Holding Spain. Telefax (3496)2675892 E-mail: saggas@saggas.com Generální ředitel: Santiago Álvarez Akcionáři: Unión Fenosa Gas. 3-2 Plta.A.4 % SAGGAS Platna de Regasificacion de Sagunto. Baarermatte Telefon (+41 41) 7694444. Raffinerie de Collombey CH-1868 Collombey.A Kapacita: 2. t/rok Q Shell (Switzerland) CH-6340 Baar. Conrad Frey Podílníci: Dr.com Generální ředitel: Rubén Llop Prodej: Plyn: 11791 GWh/rok.ch Kapacita rafinerie: 3 mil.A.V.com.shell.. www. 8 % • Ostatní 23 % Q Petroplus Refining Cressier S. P. Eschenweg 1 Obchodní adresa: CH-8008 Zúurich. Telefax (+3494) 4242325 E-mail: webnaturgas@naturgasenergia. 56.23 Švýcarsko Q SEAG Aktiengesellschaft für schweizerisches Erdöl CH-8135 Langnau am Albis.5 % • Iberdrola..2 mil.. (EDPgroup)..naturgasenergia. t/rok Zaměstnanci: 160 – 225 – . 136 Telefon: (+3496)2699077.2 % • Ente Vasco de la Energia. Haag Prodej ropných produktů: 1.tamoil. 59 % • Swissgas. S.com Internet: www.A. 10 % • Kanton Bern. Klausstrasse 43 Jednatel: Dr. Telefax (+44 32) 7586222 Internet: www. S. Telefax (+41 41) 7694550 Internet: www. S. 30% • ENDESA. 30.com Internet www.Zemní plyn – Podniky zemí EU Naturgas Energía E-48001 Bilbao.0 mil. Valais Poštovní adresa: Case postale Telefon (+41 24) 4756111. E-46520 Sagunto (Valencia) Ampliación de puerto de Sagunto. t/rok Počet pracovníků: 360 Q Tamoil SA. Telefon: (+3494)4035700. Apartado de Correos.A.petroplus. Elektřina: 1190 GWlh/rok Akcionáři: Hc energia. CH-2088 Cressier/Neuchâtel 2 Telefon (+44 32) 7586111.5 % Těžební kapacita: 800000 m3/rok Skladovací kapacita: 2x150000 m3 LNG 4.4. 42. saggaas. saggas. Lahusen.A. SFR. S. Plaza Pío Baroja.

86 % • Energie Thun AG. 7.26 % • Gemeinde Flawil. 3.23 % • Stadt Schaffhausen.ch Internet: www. • Stätische Betriebe/Aare Energie AG Olten.V. 8. Christoph Stutz.30 % • Stadt Frauenfeld.ch Dozorčí rada: Dr.47 % • StWZ Energie AG Zofingen. 1. 4.7 % Přeprava ropy: cca 2 mil. 3. Telefax (+41 27) 7204636 E-mail: administration@oleoduc. Avenue Général Guisan 28 Telefon (+41 21) 9258484.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q Oléoduc du Rhône SA CH-1920 Martigny.ch Představenstvo: Werner Hirschi – prezident • Peter Spichiger – víceprezident Vedení: Dr. 14.17 % • Localnet AG Burgdorf. 1. 4. 4. 4. 36.P. 2. Bernerstraße Poštovní adresa: Poštovní schránka 610 Telefon (+41 44) 7336111. 1. Untertalweg 32 Poštovní adresa: Poštovní schránka 360 Telefon (+41 61) 7063333. 2.32 % • Regio Energie Solothurn. 64. Amsterdam.27% • Stadt St. 1. Telefax (+41 44) 7305093 E-mail: ego@ego-ag.32 % • Gasversorgung Toggenburg AG.9 % • Crédit Suisse. • Hans Peter Wildi • Andreas Schwager • Walter Trachsler Základní kapitál: 30 mil.95 % • Städtische Werke Grenchen.ch Správní rada: Eric Défago – Prezident Vevey Správa: Eric Défago – delegovaný správce • René Bautz • Bernard Corminboeuf • Félix Guedemann • Christiane Tauxe • Muriel Widmer Základní kapitál: 27 mil.8 % Prodej zemního plynu: 11000 GWh/rok Q Gasverbund Mittelland AG (GVM) CH-4144 Arlesheim. t/rok Počet pracovníků: 8 Q Erdgas Ostschweiz AG CH-8010 Zürich. SFR Prodej zemního plynu: 9800 GWh/rok – 226 – . Basel – prezident • Kurt Bill.58 % • Stadt Wil.ch Představenstvo: Maître Fortunato Sergio Lo Presti • Felix Ackermann Základní kapitál: 7 mil. Bern – víceprezident Představenstvo: Hans Wach – ředitel • Paul Kreyenbühl • Hansjörg Volkart • Kurt Schmidlin • André Dufour Základní kapitál: 6. 10. 48.29 % • Stadt Winterthur.55 % • IB Wohlen AG.gvm-ag.75 % • TB Weinfelden AG.gaznat. 3. 4.91 % Prodej zemního plynu: 12130 GWh/rok Q Gaznat SA (Société pour l'approvisionnement et le transport du gaz naturel en Suisse romande) CH-1800 Vevey.3 % • UBS AG.23 • Stadt Lenzburg.41 % • Gemeinde Uzwil.ch Internet: www. C. 1. 0. 14. 1. Telefax (+41 21) 9258485 E-mail: info@gaznat.74 % • Stadt Biel.84 %. 1. SFR Akcionáři: Kanton Basel-Stadt.68 % • Stadt Neuenburg.59 % • EWB Bern.14 mil. 4. 2. Rue de la Moya 1.41 % • Gravag St. SFR Akcionáři: Stadt Zürich. Gallen. 36. SFR Akcionáři: ENI International B.58% • Stadt Langenthal.38 % • Gaswerk Herisau AG. 789 Telefon (+41 27) 7204630. Telefax (+41 61) 7063399 E-mail: info@gvm-ag. Margrethen. Christian Plüss.6 % • IB Aarau AG.

. Telefax (+44 20) 78872199 Internet: www.98 % • Gasverbund Mittelland AG. Scott House. Grütlistraße 44 Poštovní adresa: Poštovní schránka 658 Telefon (+41 44) 2883400. Zürich.com GB-Altens.4.hess. 16.86 mld m3/rok 4. St. Vevey – víceprezident Ředitel: Dr. Arlesheim. Telefax (+41 41) 6206476 E-mail: bodmer@terraplan. Petitpierre. H. Telefax (+41 91) 9134055 E-mail: deplanis@bluewin. Baumackerstraße 46 Telefon (+41 1) 3114055.24 Velká Británie Q Amerada Hess Ltd. Hareness Road Telefon: (+441224)243000 Generální ředitel: Nick Fairbrother Dceřiné společnosti: Amerada Hess Property Services Limited • Amerada Hess Trading Limited • Amerada Hess Finance Limited • Amerada Hess (Petroleum) Limited • Amerada Hess (Forties) Limited • Amerada Hess Hydrocarbons Limited • Amerada Hess Gas Limited – 227 – . SFR Akcionáři: Swissgas Schweizerische Aktiengesellschaft für Erdgas.Tiefengas Konsortium CH-6373 Ennetbürgen.98 % • Verband der Schweizerischen Gasindustrie. 25. Amsterdam.A.ch Dozorčí rada: Philippe Petitpierre – prezident • Dr. 25.45 % • Erdgas Zentralschweiz AG. 51 % • Snam International BV. Telefax (+41 1) 3123779 Dozorčí rada: Dr. 25. 3 % Přepravované množství plynu: 7.61 % Prodej zemního plynu: 27200 GWh/rok Q TGK . Zürich. Via al Poggio 4a Telefon (+41 91) 9134035. Aberdeen AB1 4LE. Gianluigi Savio • San Donato Milanese (Italien) – víceprezident • Ph. GB-London SW1X 7HY 33.98 % • Gaznat S. Telefax (+41 44) 2883450 E-mail: info@swissgas. Ennio Sinigaglia Základní kapitál: 100 mil. Essen.ch Q Timetan SA CH-6932 Breganzona. víceprezident • Hans-Peter Weinmann • Erich Défago – víceprezident Představenstvo: Ruedi Rohrbach Základní kapitál: 60 mil. SFR Akcionáři: Erdgas Ostschweiz AG. Grosvenor Place Telefon (+44 20) 78232626. Christoph Stutz – 1. Zürich – prezident • Dr.Zemní plyn – Podniky zemí EU Q Swissgas Schweizerische Aktiengesellschaft für Erdgas CH-8027 Zürich. Beat Badertscher. 46 % • E. Lausanne. 5. Gallen.ch Ředitel: Dr. Luzern. Bitzistraße 5 Telefon (+41 41) 6206481.-Ing.ON Ruhrgas AG. Philippe Bodmer Q Transitgas AG CH-8050 Zürich.

B. Canary Wharf Telefon (+44 20) 72084646. H. Telefax (+44 1483) 562667 E-mail: bve@bvenergy. GU1 1UJ Victoria House. High Street Telefon (+44 1483) 568667. GB-Aberdeen AB21 7PB Grampian Wellheads Road. Dyce. E. Miles.5 mb/d.4 bill cf/d Kapacita rafinerií: 2. London Square. Massey • Sir tom McKillop.B.com Internet: www.atpog. Hayward • J. E. I.Davis Jr.c.com Představenstvo: P.com Generální ředitel: David A. Conn Ředitelé: J. Paul Bulmahn Q BHP Billiton Petroleum Ltd. B.com Internet: www. Manzoni. CBE • Dr.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q ATP Oil & Gas (UK) Ltd. Farburn Industrial Estate. D.br-inc. GB-London SW1V 1LH Neathouse Place Telefon (+44 20) 78027000.com Generální ředitel: Earl Reynolds – 228 – . zemní plyn: 8.bp. A.com Internet: www. Telefax (+44 1224) 833281 Internet: www. • D.P.uk Prezident: Scott D.com Generální ředitel UK: T. W. Telefon (+44 1224) 832000. Bow Valley Petroleum (UK) Ltd.l. GU1 3DF 5 Eastgate Court.S. Telefax (+44 1483) 307222 E-mail: atpinfo@atpog.Burgsmans • E. A. GB-London E14 5AA One Canada Square. Urban Q BP p.com Vedení: Mike Yeager – Prezident • David Walker • Rebeca McDonald Q Bow Valley Energy Ltd. GB-London SW1Y 4PD 1 St. Cross Lanes Telefon (+44 1483) 307200.bhpbilliton. Ltd.H. Fleming Q BP Exploration Operating Co. Telefax (+44 20) 78027138 Internet: www. Grote • Dr.M. Telefax (+44 20) 72084643 Internet: www.J. GB-Guildford. D. C.Flint • Dr.co. Surrey.4 mbo/d Q Burlington Resources (Energy Services) Inc. GB-Guildford. Surrey. OBE Počet pracovníků: 103000 Tržby: 250 mld USD/rok Těžba: ropa: 2.bp. Telefax (+44 20) 7496-4630 E-mail: nicholdh@bp. Sutherland – předseda • Sir Ian Prosser – místopředseda • The Lord Browne of Madingley • Dr.Bryan • A. James's Square Telefon (+44 20) 7496-4000. Julius.bvenergy.

Zemní plyn – Podniky zemí EU Q Cairn Energy PLC GB-Edinburgh EH3 9BY.conocophillips.) Ltd.dana-petroleum. Hill of Rubislaw Telefon (+44 1224) 334000. Telefax (+44 1224) 303888 Internet: www. Telefax (+44 20) 74086839 Internet: www. Mike Watts • Kevin Hart • Malcolm Thoms • Phil Tracy • Duncan Wood Q Chevron Upstream Europe GB-Aberdeen AB15 6XL Seafield House.com GB-Aberdeen AB15 6FZ. Pelham Burn • Dr.conocophillips.com Generální ředitel: Rick Cohagen Q Cieco Exploration & Production (UK) Ltd.com Předseda a generální ředitel: V. Ředitelé: L.Mulder • J. River Plate House. 205302 Generální ředitel: Archie W. Cross. 7-11 Finsbury Circus Telefon (+44 20) 7920 0339. Tijssen – 229 – .K. Magnus House. Kennedy Počet pracovníků: 600 Q Dana Petroleum plc Group Headquarters: GB-Aberdeen AB10 1UR. Telefax +44 1224) 652401 Internet: www. St.com Generální ředitel: Martin Cole Q Conoco Phillips GB-London W1H 6DU Portman House. Telefax (+44 20) 7408-6660 Internet: www.chevron. Rubislaw House. R. Telefax (+44 8701) 400140 Internet: www. Telefax (+44 131) 4753030 Internet: www. Anderson Drive Telefon: (+441224)205000. Telefax (+44 131) 2202253.com Představenstvo: Colin Goodall – předseda • Thomas P. 2 Portman Street Telefon (+44 20) 74086000.uk Představenstvo: Norman Murray – předseda • Hamish Grossart – místopředseda • Ed Story • Todd Hunt • Bill Gammell – výkonný ředitel • Andrew Shilton • Mark Tyndall • Dr.A. 50 Lothian Road Telefon (+44 131) 4753000. GB-London W1H 6DU Portman House. Telefax: (+441224)205222. GB-AbereenAB11 6NJ. Guild Street Telefon (+44 1224) 303600. Chamberlain Q ConocoPhillips (U.plc.cairn-energy. Paton • Angus M.P. GB-London EC2M 7HD 6th Floor. MacFarlane • Stuart M .cnrl. 2 Portman Street Telefon (+44 20) 7408-6000. Telefax (+44 20) 7920 0063 Q CNR International (UK) Ltd. Ian Rawlinson Q Edinburgh Oil & Gas Limited GB-Edinburgh EH3 7AL 10 Coates Crescent Telefon (+44 131) 2255454. 17 Carden Place Telefon (+44 1224) 652400. CEO • David A.

K. 4th Floor. Westminster Telefon: (4420) 73400100.encana.gas@mog-uk.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q EnCana (U. 15/16 Buckingham Streeet Telefon (+44 20) 77663636.Boxall Ředitel: A. GB-London NW1 5DQ 25.) Limited GB-Uxbridge. Chapel Street. Maidenhead Road Telefon (+44 1753) 494000. UB8 1JG Charter Place.com Generální ředitel: Alan Both Q ENI UK Limited GB-London SWIW 8PZ. Telefax: (4420) 73446044 Internet: www. Telefax: (4420) 73400179 Generální ředitel: Frank Sivertsen E.ON Ruhrgas UK North Sea Ltd.co. Sobey Q Marathon Oil U.oil.com Generální ředitel a předseda: Robert Olsen Q Hydrocarbon Resources Ltd. Millstream. GB-London SW1P 3JA.K. Telefax (+44 20) 74124124 Internet: www. GB-London SWIY 3JA.uk Ředitelé: Dan Murphy • Richard A.com – 230 – . Telefax (+44 1753) 494001 Ředitel: Alan Bennett Q Intrepid Energy North Sea Limited GB-London SW1P 4QP Millbank Tower. Telefax (+44 20) 72982501 Internet: www. 4 Millgank.marathon. Vine Street Telefon (+44 1895) 237700. Telefax: (4420) 73400179 Generální ředitel: Frank Sivertsen Q ExxonMobil International Ltd GB-London WC2B 6HA St Catherine's House. Capital House Telefon (+44 20) 72982500. Telefax (+44 20) 77663620 E-mail: marubeni. Westminster Telefon: (4420) 73400100.eni. Middlesex.com Prezident: A.it Ředitel: Vincenzo Di Lorenzo Q E.exxonmobil. 10 Ebury Bridge Road Telefon: (4420)73446000.M. 4th Floor. Four Millbank. Hensel Q Marubeni North Sea Limited GB-London WC2N 6DU 1st Floor. Telefax (+44 20) 72335769 E-mail: wendy@intrepidenergy. GB-Windsor.. Berks SL4 5GD. 2 Kingsway Telefon (+44 20) 74124000. Telefax (+44 1895) 237232 Internet: www. Burdett House. Ltd.ON Ruhrgas UK Exploration and Production Ltd. 21-24 Millbank Telefon (+44 20) 72339100. Ebury Bridge House.

Vienna/Austria Q Paladin Resources plc GB-London SW1Y 5PR Kinnaird House. CEO • Paul Davison • Cuth McDowell Q Perenco plc GB-London SW3 4LY 29 Duke of York Square Telefon (+44 20)79018200.Zemní plyn – Podniky zemí EU Q Murphy Petroleum Ltd. Youssef Ghoniem • Helen Wesley.paladinresources. 1 Pall Mall East Telefon (+44 20) 70244500. Telefax (+44 20) 73097676 E-mail: noex@noex. GB-Sevenoaks. New Liverpool House.co Internet: www. A Subsidiary of Noble Energy.com Vedení: Peter Kallos • Dr. GB-St Albans Hertfordshire AL1 3RH 4 Beaconsfield Road Telefon (+44 1727) 892400.perenco. 15 Eldon Street Telefon (+44 20) 73097650. Suffolk House. Telefax (+44 20) 73331610 E-mail: info@omv. 154 High Street Telefon: (+441732)741999.com Internet: www.com Vedení: Gordon Barker – generální ředitel • Derek Stewart Q Nippon Oil Exploration & Production UK Ltd. Inc. Kent TN13 1XE.uk Ředitelé: Malcolm Gourlay • Roy Franklin.petro-canada.murphyoilcorp. 1 London Bridge Telefon (+44 20) 71056200. Telefax (+44 20) 79018230 Internet: www. Q Premier Oil plc GB-London SW1W 0NR 23 Lower Belgrave Street Telefon (+44 20) 77301111.) Limited GB-London SW1Y 6QB. Telefax (+44 20) 77304696 E-mail: premier@premier-oil. 14 Ryder Street Telefon (+44 20) 73331600.uk Q Noble Energy (Europe) Ltd. Telefax (+44 20) 710562029 E-mail: international@petro-canada.plc.com Prezident: Hubert Perrodo Počet pracovníků: 3000 Q Petro-Canada UK Limited GB-London SEI 9BG. Telefax (+44 1727) 892544 Internet: www. Telefax: (+441732)464140 Internet: www.premier-oil. Telefax (+44 20) 70244501 E-mail: reception@paladinresources.com Ředitel: David Wootton Q OMV (U.nobleenergy-inc. GB-London EC2M 7LD.uk Akcionář: OMV Exploration&Production GmbH.uk Internet: www.com Představenstvo: David John – předseda • Simon Lockett – výkonný ředitel • Robin Allan • Anthony Durrant • Azam Alizai • Scott Dobbie • Ron Enerson • Ian Gray • John Orange Těžba: 32000 boe/d Počet pracovníků: 68 – 231 – .K.co.plc.co.

London.rwedea.com Generální ředitel: James Smith Q Statoil (U.com Generální ředitel: Roland Festor – 232 – . Telefax (+44 1932) 568933 Q RWE Dea UK Holdings Limited GB-London WC1V 6LJ.K. GB-London SE1 7NA Shell Centre. Huntly Street: P. Langlands House.statoil.talismanenergy.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q Ramco Energy plc GB-Aberdeen AB15 4YE 62 Queen's Road Telefon (+44 1224) 352200.com Q RMC Explorations Ltd. GB-London EC4V 3BJ Vintners Place.com Vedení: Christoph Schlichter – generální ředitel • Colja Johannsen Q Shell U. Exploration and Production Operating Division of Shell U. Atherton • M. Surrey TW20 8TD RMC House. Hyde Park Corner Telefon (+44 20) 76472500. Trees Q Texaco North Sea (UK) Comp.com. Telefax (+44 1224) 352211 Internet: www. Internet: www.shell. Telefax (+44 20) 74215525 E-mail: christoph.O. GB-London SW1Y 4ST Statoil House. GB-Thorpe. Telefax (+44 20) 72463932 Q Svenska Petroleum Exploration UK Ltd. Telefax (+44 20) 77195175 GB-Aberdeen AB9 8JZ. 100 % Q Total E&P UK PLC GB-Aberdeen AB12 3FG Crawpeel Road. Mithen • A.) Ltd. Telefax (+44 20) 76472501 Q Talisman Energy (UK) Ltd.. 163 Holburn Street Telefon (+44 1224) 352500.total.K. Altens Telefon (+44 1224) 297000. 90 High Holborn Telefon (+44 20) 74215510. GB-Aberdeen AB10 6BZ Talisman House. Box 63 Akcionář: Texaco International Trader Inc.schlichter@rwe. Telefax (+44 20) 79346611 Internet: www. Telefax (+44 1224) 298999 Internet: www. Ltd.com Generální ředitel: Jacob Sannes Q Summit North Sea Oil Ltd. 4th Floor.com Vedení: Nick Walker –víceprezident l • D. Telefax (+44 1224) 353400 Internet: www. P. Canary Wharf Telefon (+44 20) 77193000. Telefax (+44 20) 77667862 Internet: www. York Road Telefon (+44 20) 79341234.K. Coldharbour Lane Telefon (+44 1932) 568833. GB-London W1J 7HA 1 Hamilton Mews. GB-London E14 4HA 1 Westferry Circus. Egham.ramco-plc. 11 A Regent Street Telefon (+44 20) 77667777. 68 Upper Thames Street Telefon (+44 20) 72463868. Dceřiná společnost: Texaco North Sea UK Ltd.

DN40 3LW North Killingholme Telefon (+44 1469) 571175.uk Rafinerie Fawley: Kapacita: 15. 3rd.9 mil. Telefax (+44 20) 89945332 E-mail: info@tullowoil. SW-600 Witan Gate Telefon (+44 1908) 853000.com. Building 11. Reed Rafinerie Grangemouth: kapacita 10. 3rd.co. Floor.t/rok Dceřiné společnosti: Esso Petroleum Comp. Ermyn Way Telefon (+44 1372) 222000. • Mainline Pipelines Ltd.exxonmobil. • Esso Exploration and Production UK Ltd.6 mil. N. Suite 800 Telefon (+1713) 4287800. Bucks. 50 % Q ExxonMobil Corporation Ltd.. Chiswick Park. Gledhill Akcionáři: Nynas UK AB.com Kapacita rafinerie: 6. (65 %) Q Lindsey Oil Refinery Ltd. t/rok Rafinerie Coryton: kapacita 8. M. Telefax (+44 1469) 555674 Internet: www..) Limited. Ltd. • Dart Oil Company Co. Crimon Place Wing. Telefax (+44 20) 89945332 Internet: www. 910 Travis.com Q Venture Production plc GB-Aberdeen AB10 1RS Floor. Telefax (+44 1469) 571185 Akcionář: Total G. Kings Close. Ltd. GB-London W4 5YS. Raffinerie Eastham GB-South Wirral CH 65 IAJ North Road. Telefax (+44 1372) 222660 Internet: www. GB-Milton Keynes. Telefax (+44 1224) 658151 Internet: www. Chiswick Park. t/rok – 233 – . MK9 1ES Witan Gate House. GB-Immingham. Internet: www. Telefax (+44 1908) 853999 Výkonný ředitel Officer: P.5 mil. Edwards. Floor. Refinery at Humber GB-South Humberside DN40 3DW. 50 % • Shell UK Ltd.com Ředitelé: Aidan Heavey • David Bamford • Rohan Courtney • Tim Hickey • Graham Martin Paul McDade • Steve MJcTierman • Matthew O'Donoghue • Pat Plunkett • Claire Spottiswoode • David Walsh Q Tullow Oil UK Ltd.2 mil.B.tullowoil. GB-Leatherhead Surrey.vpc. USA-77002 Houston. Telefax (+1713) 4283047 Q Tullow Oil plc GB-London W4 5YS.co. South Killingholme Telefon (+44 1469) 571571.Zemní plyn – Podniky zemí EU Q Transworld Exploration & Production. J.tullowoil.. Ellesmere Port Telefon (+44 151) 3272222.uk Výkonný ředitel: Mike Wagstaff Q BP Oil UK Ltd. t/rok Q Conoco (U. 62 Huntley Street Telefon (+44 1224) 619000. Inc. Texas. t/rok Q Eastham Refinery Ltd.K. 566 Chiswick High Road Telefon (+44 20) 89961000.conoco. Ltd Rafinerie Killingholme: Kapacita: 10 mil. Building 11. KT22 8UX ExxonMobil House. Lincs. 566 Chiswick High Road Telefon (+44 20) 89961000. Telefax (+44 151) 3276893 Ředitelé: K.

GB-London E14 4HA 1 Westferry Circus. Port Clarence. Åsbø • A. GB-Cleveland TS2 1TT. GB-Woking. Scotland East Camperdown Street Telefon (+44 1382) 462211. G. Arkansas/USA Q Norpipe Petroleum UK Ltd. Telefax (+44 1483) 752309 Ředitelé: Lars A. Holtjen • P. t/rok Q Texaco Ltd.com Akcionář: Murphy Oil Corp. Telefax (+44 1646) 695837 Kapacita: 5. Raffinerie Stanlow GB-Ellesmere Port. 35 Guildford Road Telefon (+44 1483) 756666. Telefax (+44)1642-735888 Internet: www. GB-London SEI 7NA Shell Centre. t/rok Q Shell UK Ltd. Albans. Telefon (+44 20) 79341234. GB-St.bg-group. Berkshire RG6 1PT 100 Thames Valley Park Drive Telefon (+44 118) 9353222.info@bg-group. El Dorado.com Rafinerie Pembroke: kapacita 9 mil. Middlesbrough North Tees Site Telefon (+44)1642-735801..texaco.com Předseda: James Smith Q Shell UK Ltd. Takla • A. G.. Langgård • H. Tontain • K.petroplus. t/rok Q BG Group plc GB-Reading. Canary Wharf Telefon (+44 20) 77193000.uk Rafinerie Billingham: Kapacita: 5 mil. Hertfordshire AL1 3RH 4. Brevik • S. Telefax (+44 1382) 456846 Akcionář: AB Nynas Petroleum/Sweden Kapacita rafinerie: 560000 t/rok Q Petroplus Milford Haven Refinery GB-Pembrokeshire West Wales SA73 1DR Waterston Milford Haven Telefon (+44 1646) 692461. South Wirral L65 4HB Telefon (+44 151) 355-3600 Ředitel: Ken Rivers Kapacita rafinerie: 13 mil. Surrey GU22 7QT Phillips Quadrant. Telefax (+44 118) 9353484 E-mail: box. Tjønneland • J.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q Murco Petroleum Ltd. Bore • A. A. York Road. Telefax (+44 20) 77195175 Internet: www.shell. Telefax (+4420) 79348060 Internet: www. Beaconsfield Road Telefon (+44 1727) 892400.co.com Internet: www. Dundee Refinery GB-Dundee DD1 3LG.4 mil. t/rok Q Petroplus Refining Teesside Ltd. A. Øverland Akcionář: Norsea Pipeline Ltd Q Nynas Bitumen. Luhr • F. Telefax (+44 1727) 892544 Internet: www.com Představenstvo: Frank Chapman – výkonný ředitel • William Friedrich • Ashley Almanza – 234 – .murphyoilcorp.

shell. USA Q Shell International Gas Ltd. 3 Heron Square Telefon (4420) 84399680. Telefax (4420) 84399696 E-mail Info@hydrowingas. GB-London WC1X 8LU 3rd Floor. Telefax (+44 191) 2104324 Předseda a výkonný ředitel: David L. Sokol Akcionář: CalEnergy Co.com Internet: www. Avenue de Bois-Préau 184 Telefon (+33) 147526012. Market Street Telefon (+44 191) 2101177. Surrey TW9 1EN.com Ředitel: Dr.com 4. Avenue Ingres 7 Telefon (+33) 145243310. hydrowingas. Berkshire SL4 5GD Millstream.co.com Internet www.Zemní plyn – Podniky zemí EU Ředitelé: Sir Robert P.org Jednatel: Alexandre Rojey Generální sekretář: Marie-Françoise Chabrelie – 235 – . Nicolas Sarkis Q CEDIGAZ Centre International d'Information sur le Gaz Naturel et tous Hydrocarbures Gazeux F-92852 Rueil-Malmaison.R. Telefax (+44 20) 72081610 Q Centrica plc GB-Windsor.uk Ředitel: Marten Turksema Q Northern Electric plc GB-Newcastle upon Tyne. Telefax (+44 1753) 494001 Internet: www. 60 Grays Inn Road Telefon (+44 20) 72081600.cedigaz. NE1 6NE Carliol House. Společnosti skupiny BG: BG Energy Holdings Ltd. Telefax (+33) 45201685 E-mail: aprc@arab-oil-gas. Q CalEnergy Gas (Resources) Ltd.uk Představenstvo: Roger Carr • Sir Roy Gardner • Helen Alexander • Phillip Bentley • Mark Clare • Mary Francis • Patricia Mann • Andrew McKenzie • Paul Rayner • Jake Ulrich • Paul Walsh Q HydroWingas Limited GB-Richmond.APRC Arabisches Erdöl-Forschungszentrum F-75016 Paris.L.centrica. Maidenhead Road Telefon (+44 1753) 494000.25 Mezinárodní organizace Q The Arab Petroleum Research Center (S. Inc.4. Telefax (+44 20) 79348060 Internet: www.A.) . Telefax (+33) 147527014 Internet: www.arab-oil-gas.co. • BG International Ltd. GB-London SE1 7NA Shell Centre Telefon (+44 20) 79341234. Bridge House. Wilson • Peter Backhouse • Sir John Coles • Paul Collins • Jürgen Dormann • Baroness Hogg • Lord Sharman • Phillipe Varin Tržby: 5400 mil.

Avenue E.víceprezident Generální sekretář: Dr.G. Shell • Statoil • Total Q Eurogas B-1000 Bruxelles. Rue de Stalle 140 Telefon (+32 2) 3331935.com Prezident: Wilhelm Bonse-Geuking. Franz-Josef Köser • Joseph Boeckx • Ing. Burckhard Bergmann • Willy Bosmans • Domenico Dispenza Generální sekretář: J. Kuwait Petroleum • Lotos.org.be Internet: www. Telefax (+32 2) 26767300 E-mail: mail@cefic. • Ineos.org Internet www. Van Nieuwenhuyse 4/1 Telefon (+32 2) 26767211. E-mail jm. Telefax (+32 2) 2306291.org Vedení: Wilhelm Bonse-Geuking – předseda • Alain Heilbrunn – generální sekretář Členové: BP Cepsa • Conoco-Pihilips • Dow • ENI • ExxonMobil • Hansen&Rosenthal • Neste Oil Oyj • Hellenic Petroleum S.concawe. Internet: www. Mazeikiu Mafta. .víceprezident (I) • Allan Beckett – 3.eurogas. Telefax (+32 2) 5669181 E-mail: info@concawe. DSM Generální ředitel: Alain Perroy Q EUROPIA B-1160 Bruxelles. Boulevard du Souverain 165 Telefon (+32 2) 5669160. M.EURO-AIR D-50968 Köln. Marienburger Straße 15 Poštovní adresa: 50945 Köln. Preem • Repsol YPF • Saras.-Ing. L.com. Telefax (+49 221) 3764861 Prezident: Bernd Schwank • T. Norbert Burger Q European Association of Air Heater Manufacturers .B. Poštovní schránka 510960 Telefon (+49 221) 37648-30.víceprezident (GB) Q CONCAWE B-1160 Bruxelles. Looman Q European Chemical Industry Council Cefic B-1160 Bruxelles. Telefax (+32 2) 5669111 E-mail: info@europia. BP plc.com Prezidenti: Dipl.ELVHIS D-50735 Köln. rer.V. MOL • Nynäs • OMV • Petrogal • PKN Orlen.europia.cefic. Marienburger Straße 15 Telefon (+49 221) 3764830. Boulevard du Souverain.org Prezident: Peter Elverding. Devos Členové: Belgie • Německo • Dánsko • Finsko • Francie • Řecko • Velká Británie • Itálie • Nizozemsko • Rakousko • Portugalsko • Irsko • Švédsko • Švýcarsko • Španělsko • Česká republika • Bulharsko • Maďarsko • Polsko • Slovensko • Turecko Q Europäischer Leitverband der Hersteller von Gas-Infrarot-Hellstrahlern e. Avenue Palmerston 4 Telefon (+32 2) 2371111. 165 Telefon (+32 2) 5669100. Delfosse – 1. Telefax (+32 2) 3322147 Presidium: Pierre Chiotti – Prezident (F) • Dr.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Q Chambre Syndicale des Fabricants de Compteurs de Gaz (FACOGAZ) c/o CONTIGEA Schlumberger Industries: B-1180 Bruxelles. nat.org Prezident: Simon Lewis • Enrique Locutura Víceprezidenti: Dr. Telefax (+49 221) 37648-61 E-mail: info@figawa. Horst Roese – víceprezident (D) • Ettore Petrogalli – 2.A. Generální sekretář: Peter Tjan – 236 – . Internet: www.devos@eurogas.

Box 550 Telefon (+45) 45171200.ogp. Poštovní adresa: P.-P.igu@dong. Luigi Olivieri (I) • Herbert Oster (D) Generální sekretář: Peter Storm Členové: Plynárenství států: Belgie • Německo • Dánsko • Finsko • Francie • Velká Británie • Itálie • Nizozemsko • Rakousko • Portugalsko • Irsko • Švýcarsko • Španělsko • Česká republika • Maďarsko Q International Association of Oil & Gas Producers (OGP) GB-London SE1 8NL 209-215 Blackfriars Road Telefon (+44 20) 76330272. Box 550 Telefon (45)45171200.org.O.com Internet: www. Jednatel: Jan Kopernicki Ředitel: Paul B.com.O. Telefax (+44 20) 78245521 E-mail: imca@imca-int. Agern Allé 24-26.uk Q International Pipe Line & Offshore Contractors Association (IPLOCA) CH-1214 Vernier/Geneva. Telefax (+44 20) 76541205 E-mail: enquiries@ocimf.ocimf. Telefax (+45) 45171900 E-mail: secr. Telefax (+44 20) 76332350 Internet: www.Box 649 Telefon (4122)3060230.imca-int.O.com Prezident: Issam Shammas Generální sekretář: Luc Henriod Q Internationale Gas-Union (IGU) c/o DONG Energy A/S: DK-2970 Hørsholm. Telefax (4122) 3060239 E-mail: info@iploca. Internet:www. com Prezident: Urs Zeller (CH) Víceprezident: Siegbert Strecker (D) Ostatní prezidenti: J.OCIMF GB-London SW1H 9BU 27 Queen Anne's Gate Telefon (+44 20) 76541200. E-mail: secretariat@igmnews.P. Telefax (45)45171900.com Internet: www. Markides – 237 – . Telefon (+44 20) 78245520. Chemin de Blandonnet 2.com.iploca.igmnews. Storm Q Oil Companies International Marine Forum .com Generální ředitel: Hugh Williams Technický ředitel: Jane Bugler Q INTERGAS MARKETING c/o DONG A/S: DK-2970 Hoersholm. Heslop (GB)• Gerhard Janaczek (A) • Roland Mages (CH) • Dr. Agern Allé 24-26.org Prezident: Ernesto L.George (F) • Jordi Gibert (E) • David T.igu. P. 5 Lower Belgrave Street.com Internet: www. Anadón • Datuk Abdul Rahim Haji Hashim – víceprezident Generální sekretář: Peter K.dk Internet: www.Zemní plyn – Podniky zemí EU Q IMCA .The International Marine Contractors Association GB-London SWIW 0NR.

Brentel • B. 1 Duchess Street Telefon (+44 20) 76374958. Gossen (Kanada) – prezident • Pedro Nicolas Baridon (Uruguay) – víceprezident • Robert W. Nizozemsko • M. Hec Členové: Belgie • Dánsko • Německo • Francie • Řecko • Velká Británie • Irsko • Itálie • Nizozemsko • Norsko • Rakousko • Švýcarsko • Slovenská republika • Španělsko • Česká republika • Maďarsko Q Union des Fabricants Européens de Régulateurs de Pression de Gaz (FAREGAZ) c/o Figawa: D-50968 Köln. Telefax (+32 2) 2304480 Prezident: Luigi Scopesi (Itálie) Generální sekretář: D. Director General Suite 1.opec. Goldman (USA) • Wu Yaowen (Čína) • Hege Marie Norheim (Norsko) • Renato Tadeu Bertani (Brazílie) Generální sekretář: Pierce Riemer Založeno: 1933 Členové WPC: Egypt • Alžírsko • Angola • Argentina • Austrálie • Belgie • Bolívie • Brazílie • Čínská lidová republika • Dánsko • Německo • Finsko • Francie • Gabon • Velká Británie • Indie • Indonésie • Irán • Izrael • Japonsko • Kanada • Keňa • Korea • Kolumbie • Chorvatsko • Kuba • Kuvajt • Libye • Litva • Makedonie • Maroko • Mexiko • Mozambik • Nizozemsko • Nigérie • Norsko • Pákistán • Papua-Nová Guinea • Peru • Filipíny • Polsko • Katar • Azerbajdžán • Jihoafrická republika • Rumunsko • Rusko • – 238 – . Německo • Dirk Jongert. Fuchs. Prezident technické komise: Omero Borghesani Sekretář technické komise: Marco Scarascia Q Union Européenne des Indépendants en Lubrifiants (UEIL) B-1000 Bruxelles.A Forum for Petroleum Science and Technology Welt-Erdöl Kongresse GB-London WIW 6AN. Nigérie Členové: Alžírsko • Indonésie • Irán • Irák • Kuvajt • Libye • Nigérie • Katar • Saudská Arábie • Spojené arabské emiráty • Venezuela Q Technical Association of the European Gas Industry (MARCOGAZ) B-1000 Bruxelles. Edmund Maduabebe Daukoru. Obere Donaustraße 93 Telefon (+43 1) 21112-0. Ladage • A. Christiano Nardi Generální sekretář: Marco Scarascia Technická komise: Dipl.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA QOrganization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) Organisation des Pays Exportateurs d Pétrole A-1020 Wien. Square Marie-Lousi Telefon (322)2389785. Velká Británie • Fabio Parodi. 49. Poštovní shránka: 510960 Telefon (+0221) 3764830. Telefax (+44 20) 76374965 E-mail: pierce@world-petroleum. Cornu • P. Telefax (+43 1) 2164320 E-mail: prid@opec.org Prezídium: Hugh Dowding. 4th Floor. Randall G. Poletto • Dipl. Pierce Riemer.com Prezident: Dr. Otto Stuck.org Internet: www.ueil. Jürgen Boppré • Omero Borghesani • G. jur.-Ing. Telefax (+0221) 3764861 E-mail: info@figawa.br Internet: www. Avenue Palmerston 4 Telefon (+32 2) 2371111. Mannheim Generální sekretář: Nathalie Poissonnier. Itálie • Christian Hartmann.org Generální sekretář: Dr. – Ing.org Presidium: Dr. Marienburger Srasse 15 Poštovní adresa: 50945 Köln. Telefax (322) 2300389 E-mail: ueil@fedichem. Dr. Brusel Q World Petroleum Council (WPC) .

Zemní plyn – Podniky zemí EU Saudská Arábie • Srbsko • Siera Leone • Slovinsko • Španělsko • Švédsko • Thajsko • Česká republika • Turecko • Ukrajina • Maďarsko • Spojené státy • Uruguay • Uzbekistán • Vietnam • Venezuela – 239 – .

7 57.3 126.2 18.3 18.0 10.1 112.7 22.8 285.1 26.2 2347.2 13.4 9.8 3.1 19.5 2771.1 1257.7 247.9 2699.7 20.0 63.6 25.3 314.5 5.2 449.4 5.8 12.6 1220.1 976.5 81.3 4.9 2.5 12.2 171.7 300.9 4.0 38.4 12.1 452.6 2341.3 - 1990 607.5 71.9 0.8 2003 803.5 9.4 77.1 171.3 13.0 16.3 25.4 82.9 - 0.3 9.7 48.3 2643.9 32.2 12.7 0.5 149.6 966.4 19. EMEs 1965 3.1 27.3 88.9 988.6 2005 821.8 26.7 0.8 921.4 136.9 236.0 90.0 18.3 42.0 87.0 2292.0 13.5 118.0 2001 809.2 929. Sov.3 17.8 7.7 13.9 15.2 441.9 1.1 14.9 23.1 2655.1 11.2 249.1 39.5 16.7 38.5 16.9 19.6 1.7 48.1 35.1 0.3 3.8 1.9 12.9 129.1 3.6 172.4 52.0 2.2 96.0 2.2 72.4 136.8 319.6 72.0 5.2 21.2 975.0 552.7 24.2 169.5 8.4 130.2 2000 793.0 61.7 2761.3 954.5 144.5 13.7 19.0 42.9 321.6 4.5 18.6 14.6 21.5 500.3 2002 821.0 7.0 23.1 11.9 17.3 14.5 130.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 5 ELEKTŘINA A TEPLO 5.8 1181.6 4.1 152.7 2238.0 3.6 15.9 15.7 14.4 4.0 - 1980 264.2 73.8 49.4 167.5 92.0 14.2 874.4 - 3.6 6.4 73.2 8.3 218.2 18.2 23.9 683.8 76.4 1.6 6.6 14.4 2004 830.0 54.0 4.0 149.2 8.7 27.6 19.6 18.1 226.0 68.9 6.2 8.3 17.1 ^ 25.7 8.9 288.5 3.9 2.8 421.5 - - 2.9 61.5 507.4 1713.7 72. Celkem Afrika Čína Indie Japonsko Pákistán Jižní Korea Taj Van Celkem Asie Pacifik Celkem svět z toho EU OECD Býv.3 76.2 7.9 1241.8 312.6 2582.9 5.0 63.9 71.1 3.6 22.4 3.3 12.7 7.5 13.3 2002.5 4.0 - 1.0 15.9 - – 240 – .9 109.8 5.8 81.9 148.1 165.1 3.4 13.2 2313.4 195.5 251.8 23.2 1012.1 47.7 24.6 163.8 293.2 218.6 146. Svaz Ost. Amerika Argentina Brazílie Celkem Střed.4 1.6 519.9 10.7 12.2 57. a Jižní Amerika Belgie a Lucembursko Bulharsko Česko Finsko Francie Německa Maďarsko Itálie Litva Nizozemsko Rumunsko Rusko Slovensko Španělsko Švédsko Švýcarsko Ukrajina Velká Británie Ostatní Evropa a Euroasie Celkem Evropa a Euroasie Jihoafrická rep.0 7.2 26.9 67.5 88.2 78.7 13.7 6.1 ELEKTŘINA SVĚT Výroba – jaderné elektrárny (TWh) Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev.3 19.9 52.9 5.3 85.6 17.8 164.5 525.9 19.5 889.3 24.1 63.1 46.9 8.9 4.3 6.4 1.3 2.1 75.5 2231.4 20.9 11.7 39.7 906.2 90.8 436.4 16.1 5.1 5.6 0.8 8.9 24.4 26.9 8.8 40.9 - - 0.5 141.6 12.9 462.5 77.1 26.2 7.0 5.0 50.0 37.6 0.1 11.6 163.3 7.6 76.7 17.8 47.7 17.0 80.7 16.2 6.3 35.9 9.5 4.1 2.1 314.6 6.9 119.6 76.7 211.7 23.5 62.3 11.0 1265.7 17.0 87.9 74.4 618.1 2.8 10.1 3.7 17.3 2.8 - 1970 23.1.3 55.2 65.6 7.3 43.7 924.6 775.3 1272.8 14.1 230.6 13.8 13.0 15.7 15.7 894.3 4.7 415.6 77.4 27.3 68.8 711.3 11.0 49.

8 17.5 0.3 584.4 - 0.9 5.5 - 1990 137.4 20.8 8.5 0.0 9.3 38.1 11.6 33.9 1.3 1.9 4.5 387.2 Výroba – jaderné elektrárny (Mtoe) Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev.3 0.4 3.7 611.0 49.2 175.4 65.9 - 1970 5.3 0.7 2.6 4.7 113.4 33.2 ^ 0.1 210.8 ^ 1.9 1.7 4.6 1.2 14.9 11.2 6.9 10.4 3.4 27.7 1.0 6.0 1.3 70.1 14.5 287.9 20.2 17.3 20.1 3.2 267.2 - - 0.5 3.3 5.0 1.1 56.9 197.6 3.9 3.9 0.8 3.2 95.1 52.1.5 4.7 3.2 453.0 14.0 5.5 2000 179.6 5.7 154.4 98.8 600.0 3.0 2004 187.8 2.4 2001 183.9 17.1 17.8 2.6 506.8 2.7 18.7 0. Celkem Afrika Čína Indie Japonsko Pákistán Jižní Korea Taj Van Celkem Asie Pacifik Celkem svět z toho EU OECD Býv.9 12.8 26.4 139.9 161.9 2.3 8.4 71.3 280.0 7.9 4.2 20.4 8.3 1.9 119.8 20.0 16.1 3.5 5.5 1.5 0.8 37.2 3.6 18.6 16.2 31.9 0.4 17.4 16.9 284.2 220.2 5.2 29.1 223.9 14.4 29.3 72.4 2.3 6.7 529.2 9.4 0.0 9.9 56.8 104.6 13.1 2003 181.9 5.3 0.3 71.2 220.9 1.2 31.9 0.8 4.4 16.5 3.5 19.4 1.0 17.3 33.1 10. Amerika Argentina Brazílie Celkem Střed.8 4.7 0.3 3.1 - 0.3 ^ ^ 5.3 2.0 0.1 13.9 531.3 0.5 1.9 286.9 0. Svaz Ost.5 101.9 3.2 32.1 4.5 1. EMEs 1965 0.8 64.5 29.1 19.6 229.5 3.3 0.1 0.9 2.7 4.9 1.6 0.7 3.9 4.4 209.8 1.8 4.8 37.2 1.2 17.4 44.8 1.6 1.4 9.3 6.0 2.3 6.7 14.9 38.6 72.8 4.1 12.8 4.3 0.7 53.5 208.6 2.8 2.7 8.4 4.0 38.0 117.6 0.7 0.7 0.7 19.4 28.1 4.7 16.4 6.9 16.0 114.3 10.0 125.9 1.5 0.0 4.3 32.3 0.3 15.8 47.4 1.0 37.3 2.5 25.1 3.7 1.6 1.9 14.0 15.6 4.2 1.0 3.3 56.3 17.1 94.2 - 0.2 2002 185.4 1.1 - 0.4 10.6 2005 185.4 201.4 276.6 1.4 3.9 10.0 202.8 505.9 21.9 – 241 – .7 3.2 24.0 2.7 3.5 99.9 518.9 1.7 12.8 2.Elektřina a teplo – Elektřina svět 5.9 3.4 5.2 18.6 8.9 16.5 102.8 1.7 51.1 2.9 215.2 - 1980 59.4 11. Sov.2 5.8 3.6 2.6 1.3 3.7 4.9 1.3 5.0 627.1 2.9 5.9 11.2 1.9 2.4 36.0 218.1 34.1 33.9 - - 0.0 13.7 37.8 6.5 2.5 2.7 4.8 3.1 3.0 16.4 3.9 8.5 9.2 205.4 38.2 2.4 0.5 3.6 598.0 66.6 2.4 1.5 49.1 18.8 1.0 17.2 0.1 1.6 4.1 67.0 1.0 625.1 3.4 5.1 5.1 3. a Jižní Amerika Belgie a Lucembursko Bulharsko Česko Dánsko Finsko Francie Německa Maďarsko Itálie Litva Nizozemsko Rumunsko Rusko Slovensko Španělsko Švédsko Švýcarsko Ukrajina Velká Británie Ostatní Evropa a Euroasie Celkem Evropa a Euroasie Jihoafrická rep.7 523.2 2.2 5.4 2.3 15.0 3.8 4.4 3.

9 4.2 34.5 2004 271.0 350.2 4.3 Výroba – vodní elektrárny (TWh) Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev.5 26.5 78.1 121.0 68.0 14.7 7.1 37.5 66.4 25.0 626.7 9.9 28.1 136.7 19.4 42.1 142.5 0.0 23.9 586.7 3.9 8.9 4.5 8.2 24.7 12.7 70.6 2.2 6.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 5.0 117.9 8.5 3.9 636.8 53.4 10.9 734.6 7.2 657.5 78.7 10.9 43.1 121.9 40.0 27.0 70.1 3.7 21.6 3.9 7.1.2 7.4 0.5 34.5 33. a Jižní Amerika Rakousko Ázerbajdžán Belgie a Lucembursko Bulharsko Česko Finsko Francie Německa Řecko Maďarsko Island Irsko Itálie Kazachstán Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rumunsko Rusko Slovensko Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Ukrajina Velká Británie Uzbekistán Ostatní Evropa a Euroasie Celkem Evropa a Euroasie 1965 199.0 5.0 49.2 11.5 0.1 1.2 7.8 84.6 38.3 9.7 7.6 1.4 27.5 7.3 16.1 32.3 15.2 206.5 16.4 2002 267.0 809.0 35.2 6.0 13.4 863.3 3.1 5.9 0.1 2.2 363.3 8.0 81.5 39.3 68.9 7.8 21.5 180.1 7.0 – 242 – .8 59.5 5.7 19.3 16.9 23.7 0.3 9.0 2000 278.2 20.3 2.5 19.8 1.3 2.4 36.2 1.2 333.0 0.0 4.5 859.5 2.7 24.6 22.5 29.1 1.8 165.1 109.7 5.9 0.5 581.1 106.8 0.5 13.9 39.6 3.5 26.5 0.4 1.3 11.3 5.2 3.9 42.4 543.0 46.6 75.5 18.5 10.0 12.3 47.4 3.3 8.6 337.7 1.3 1.9 57.1 66.1 5.3 157.1 3.8 2.4 30.0 2.0 642.7 44.8 2.4 19.7 43.1 2.6 827.1 50.1 16.5 1.2 7.2 79.1 0.2 634.0 2.1 4.2 3.4 1970 253.9 286.3 5.0 49.8 5.9 1.4 7.2 7.2 200.4 7.3 3.9 324.1 1.6 2.2 34.9 17.3 19.1 33.0 31.5 1.9 2001 219.1 35.7 43.7 56.7 2.0 7.7 25.1 1.0 2.8 340.1 80.5 70.3 4.5 396.9 0.5 2.1 776.1 43.8 305.9 65.6 0.8 304.4 64.4 56.4 0.0 3.2 174.7 1.0 10.8 3.2 4.6 28.5 46.4 28.2 20.2 6.6 60.2 2.5 29.7 28.7 66.8 12.3 18.2 0.2 42.6 0.1 669.7 2.1 8.0 222.7 9.1 27.9 39.9 8.0 2.2 10.0 44.6 35.4 41.7 2.6 0.2 6.3 39.2 66.0 7.0 59.2 62.0 4.8 74.2 6.0 3.4 2.9 7.4 358.2 7.9 24.1 1.3 9.1 1980 282.2 1.9 2.2 9.5 5.1 2005 267.3 94.6 14.0 27.9 3.2 5.0 11.8 5.8 1.9 53.1 0.8 10.3 0.3 320.5 2003 278.4 33.0 2.8 9.0 77.3 518.0 0.7 23.7 2.0 1.1 17.9 11.1 337.5 46.4 7.9 50.7 7.7 827.5 616.3 17.5 3.3 38.0 4.3 2.9 1.5 5.0 20.8 0.0 28.5 2.0 423.7 0.9 5.9 7.4 3.0 46.0 36.6 7.1 564.5 155. Amerika Argentina Brazílie Chile Kolumbie Ekvádor Peru Venezuela Ostatní Jižní a Střední Amerika Celkem Střed.1 11.2 33.1 3.5 56.3 14.5 11.1 39.0 1.0 166.7 65.9 175.1 0.2 2.2 70.6 79.0 128.2 14.1 13.9 33.2 37.6 72.9 521.5 36.0 17.8 296.8 80.9 2.1 23.8 361.0 57.5 26.4 2.9 5.6 3.4 15.9 21.6 6.5 1.2 1.2 6.9 79.7 9.3 0.8 7.7 486.5 0.6 39.3 214.4 14.8 1.7 14.2 18.6 3.7 25.7 31.8 4.3 14.1 129.2 43.6 60.0 267.6 0.7 2.6 16.6 1990 295.8 4.4 1.2 30.2 73.7 5.8 35.5 551.1 30.8 2.6 36.0 164.4 24.1 30.3 74.7 1.5 143.8 656.

6 6.4 2.5 0.0 183.2 1.5 1105.7 1290.3 9.6 4.3 9.4 1.0 28.6 4.6 6.2 30.2 17.2 1.1 87.4 4.5 0.3 15.1 1.3 185.0 1.0 10.1 103.7 22.5 68.5 2004 11.6 4.4 102.2 27.2 0.1 6.7 734.4 7.9 72.3 1.9 3.3 1.1 0.2 7.4 2.2 1.9 691.3 42.3 1990 67.3 9.6 7.7 14.9 1.7 23.7 69.7 3.0 40.9 12.0 1080.3 18.4 95.0 1074.4 274.4 76. a Jižní Amerika 1965 45.2 8.7 16.4 77.9 1980 63.6 4.7 62.0 2003 9.6 152.1 9.0 11.1 8.3 1289.8 70.4 1.0 13.5 2000 3.4 22.3 6.3 80.4 712.5 368.2 5.7 19.5 2635.7 11.2 407.5 235. Ostatní Afrika Celkem Afrika Austrálie Bangladéš Čína Indie Indonésie Japonsko Malajsie Nový Zéland Pákistán Filipíny Jižní Korea Taj Van Thajsko Ostatní Asie Pacifik Celkem Asie Pacifik Celkem svět z toho EU OECD Býv.5 16.0 1308.6 531.1 1313.0 5.1 3.8 1.0 608.9 1386.6 7.1 2.9 16.1 198.5 67.0 1980 5.8 117.4 47.6 83.3 39.6 4.4 2.6 24.8 0.5 2685.8 2.9 1.1 1990 6.3 6.0 73.7 2.3 148.0 45.6 145.0 277.6 18.4 87.1 46.0 91.1 4.5 864.8 84.8 50.5 144.7 4.3 12.Elektřina a teplo – Elektřina svět Irán Ostatní Střední východ Celkem Střední východ Alžírsko Egypt Jihoafrická rep.9 6.1 1970 2.3 7.1 1.0 68.5 6.7 4.9 93.5 14.4 79.5 4.6 58.8 6.5 2003 63.2 55.0 26.0 17.5 239.6 1.4 8.2 13.3 25.4 5.7 93.6 4.6 1143.4 7.2 4.3 7.7 5.8 0.6 2.0 4.1 15.1 1.6 7.1 1.3 Výroba – vodní elektrárny (Mtoe) Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev.5 0.1 4.1 14.9 4.1 13.9 2005 12.2 20.6 7.0 2.9 4.0 1.7 66.5 2684.6 4.8 5.9 5.8 118.3 8.3 122.6 13.1 76.9 2005 60.1 1.0 23.3 0.9 0.9 77.9 7.4 29.6 249.1 353.2 226.0 30.5 4.0 15.7 3.3 0.7 11.2 3.4 5.7 0.4 3.6 14.9 3. EMEs 5.3 90.1 67.1 288.6 81.9 0.4 5.9 4.4 1965 1.4 24.7 1.2 6.8 0.7 930.3 221.7 288.5 1.8 39.4 739.0 7.3 82.5 6.1 9.7 68.4 72.5 1218.6 330.0 229.1 64.3 17.1 19.1 7.0 2.0 387.9 6.7 69.1.0 2188.6 17.8 2954.3 124.2 7.6 3.1 85.4 131.5 70.0 5.2 24.1 283.6 454.2 2001 49.5 1.9 85.6 16.0 5.3 13.9 0.5 151.2 128.2 401.7 8.1 0.6 141.3 243.0 1.4 2000 63.0 333.1 12.7 2842.1 0.8 9.7 25.7 3.3 3.9 18.3 12.7 3.5 8.4 2.8 9.3 1970 57.2 5.2 5.9 7.0 3.5 2.3 139.0 6.8 0.2 17.8 15.2 252.8 1311.3 2697.1 1.4 24.4 35.1 6.6 10.9 17.9 9.8 592.6 75.0 1281.7 1.0 96.4 5. Svaz Ost.7 24.7 3.4 8.0 13.6 312.6 8.9 324.4 16.7 6.1 14.5 17.9 46.0 67.7 19.2 1.7 2004 61.7 143.6 0.3 132.9 0.4 583.4 8.4 60.0 1.9 126.2 0.8 18.8 4.5 38.9 1.7 1393.4 77.0 59.4 8.3 9.8 2.4 13.0 1.0 4.4 4.0 58.1 2002 8.7 1190.1 1169.1 8.9 222.0 3. Sov.9 6.1 5.4 0.9 16.1 14.0 35.7 2002 60.3 5.6 2001 4.9 127.9 6.6 0.7 6.3 9.0 36.9 10.4 0.4 0.2 6.2 78.4 0.8 230.5 16.3 8.8 132.5 0.1 0.1 0.7 91.2 0.7 – 243 – .2 85.5 9.9 1711.0 81.5 5.0 9. Amerika Argentina Brazílie Chile Kolumbie Ekvádor Peru Venezuela Ostatní Jižní a Střední Amerika Celkem Střed.7 292.7 4.

5 1.2 3.0 0.4 1.3 10.1 8.4 2.2 15.2 8.5 0.3 1.4 6.7 1.7 2.0 1.0 148.6 0.9 1.2 2.0 2.8 1.8 21.9 0.2 10.2 7.7 1.5 1.7 4.1 16.9 15.5 1.5 1.1 14.9 1980 6.2 13.6 0.7 5.7 3.4 15.2 0.8 1.5 4.5 7.2 5.4 0.5 3.3 20.7 15.1 2.2 6.1 2.1 0.7 0.1 12.4 6.6 2.6 1.5 2.5 37.5 2.1 3.6 1.6 39.8 0.8 1.2 10.6 0.6 3.2 0.3 3.4 1.1 1.1 8.6 0.0 4.8 6.6 1.2 1.7 5.6 4.2 12.8 1.5 0.8 1.9 0.1 23.4 15.3 8.6 3.3 0.0 0.8 16.3 0.5 0.9 1.0 6.0 0.2 – 244 – .7 64.4 15.2 19.8 2.3 1.4 2.5 7.5 2000 9.8 15.6 0.8 0.9 0.6 0.8 14.0 1.2 2.4 1.7 5.9 3.3 3.2 12.7 1.8 0.7 11.2 10.4 0.9 1.7 2.8 1.5 0.8 0.2 10.2 0.6 1.3 19.9 1.9 3.1 1.6 1990 7.7 0.2 0.9 4.7 1.2 0.9 17.7 0.8 1.1 4.2 1.3 0.1 1.2 0.9 13.5 5.1 175.1 0.1 3.0 0.1 0.8 0.4 17.0 2.0 0.5 5.2 30.5 0.3 0.1 32.9 17.4 7.8 4.3 0.6 2.8 1.8 12.7 62.2 1.3 1.2 1.9 3.0 0.2 12.4 0.5 1.8 1.6 3.9 5.6 3.5 1.1 23.8 2.1 18.2 21.4 19.7 0.3 0.6 0.7 10.8 1.4 1.4 9.1 1.9 0.1 5.2 15.3 1.9 1.8 0.7 50.4 0.4 0.9 0.0 4.6 37.8 15.8 3.8 1.1 0.3 21.5 0.6 2.3 11.7 3.2 1.6 65.4 2.3 2.7 90.6 1.0 8.5 0.4 32.7 0.9 1.6 14.8 0.1 0.6 1.0 0.6 0.8 0.3 20.7 40.3 17.3 1.9 1.4 2.1 1.3 15.3 1.6 0.2 27.2 0.8 0.8 15.9 15.7 5.2 2.0 2.8 16.2 24.0 13.9 0.5 9.4 2.6 19.7 8.3 0.4 5.6 0.1 3.3 2001 9.6 2.7 7.4 0.4 3.7 1.7 0.7 2.1 27.2 0.3 0.3 183.0 19.6 0.5 0.6 0.5 1.3 0.9 1.8 1.4 4.5 0.0 10.8 0.2 0.2 2.3 2.0 2.5 0.4 0.9 1.8 8.2 1.1 4.0 16.0 0.1 4.5 0.7 6.9 89.3 0.4 5.7 2.3 1.1 6.9 1.6 0.9 19.1 18.5 5.0 35.6 20.9 2.0 1970 4.2 194.6 0.8 2.3 0.2 13.7 3.5 0.4 0.7 2004 9.4 6.9 0.9 12.8 9.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Rakousko Ázerbajdžán Belgie a Lucembursko Bulharsko Česko Finsko Francie Německa Řecko Island Irsko Itálie Kazachstán Litva Norsko Polsko Portugalsko Rumunsko Rusko Slovensko Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Ukrajina Velká Británie Uzbekistán Ostatní Evropa a Euroasie Celkem Evropa a Euroasie Irán Ostatní Střední východ Celkem Střední východ Egypt Jihoafrická rep.3 3.3 3.4 48.0 7.8 3.4 1.8 1.0 1.2 0.4 2.2 0.6 5.5 5.9 2.9 3.6 80.1 19.6 3.4 0.5 13.6 0.4 0.1 1.1 0.2 0.4 14.7 0.0 0.0 2.3 2.3 16.5 0.2 3.9 0.0 5.3 1.6 1.3 9.3 17.0 1.3 21.5 6.6 0.0 3.9 0.9 3.4 6.3 37.7 15.6 0.9 166.5 195.9 9.5 0.6 2003 8.3 2.7 1.5 2.7 0.9 1.3 0.1 3.3 7.3 187. Ostatní Afrika Celkem Afrika Austrálie Čína Indie Indonésie Japonsko Malajsie Nový Zéland Pákistán Filipíny Jižní Korea 1965 4.5 7.2 5.4 0.2 0.2 15.2 29.7 0.0 15.6 2005 9.9 16.2 0.5 28.8 1.1 2.6 3.3 0.6 2.4 39.2 9.4 2.4 0.9 1.6 0.2 1.7 3.2 9.2 2.4 13.0 2.8 187.4 5.2 2002 9.2 24.7 0.8 110.2 10.7 0.5 10.3 5.2 11.

9 167.3 275.5 50.3 156.5 62.8 74.8 1980 0.7 297.1 52.4 1.8 134.5 3.8 56.7 70.1 57.0 44.3 3.3 65.8 34.6 1. Svaz Ost.7 0.9 132.6 2001 2.8 53.3 29.2 387.1 195.3 87.3 166.0 258.7 8.8 0.8 1.4 668.2 264.6 29. a Jižní Amerika Rakousko Ázerbajdžán Bělorusko Belgie a Lucembursko Bulharsko Česko Dánsko Finsko Francie Německa Řecko Maďarsko Irsko Itálie Kazachstán Litva Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rumunsko Rusko Slovensko 1990 3185 482 122 3790 51 223 18 35 61 121 509 50 23 40 72 42 63 26 54 420 550 35 28 15 217 87 28 72 122 136 29 64 1082 24 1995 3517 560 153 4229 67 276 27 45 77 151 644 57 17 25 76 42 61 37 63 494 535 42 34 18 241 67 14 81 123 139 33 59 862 26 2000 3990 605 204 4800 89 349 40 42 89 191 801 62 19 26 85 41 73 36 70 541 564 54 35 24 277 52 11 89 143 145 44 52 878 31 – 245 – 2001 3924 582 210 4716 90 329 43 43 95 190 789 62 19 25 81 44 75 38 74 550 586 54 36 25 279 56 15 94 122 146 47 54 891 32 2002 4050 581 214 4845 85 346 44 46 97 200 816 63 19 26 86 43 76 39 75 559 587 55 36 25 284 59 18 96 131 144 46 55 891 32 2003 4076 568 217 4861 92 364 47 47 98 209 857 60 21 27 88 43 83 46 84 567 608 58 34 25 294 64 19 97 107 152 47 57 912 31 2004 4168 576 222 4967 100 387 51 49 104 218 909 65 22 27 90 42 84 40 86 574 616 60 34 26 303 67 19 102 111 154 45 56 932 31 2005 4239 594 233 5066 106 405 52 49 112 227 951 61 23 27 90 43 83 36 70 575 619 61 36 25 302 68 15 102 138 157 46 59 952 32 .0 42.1 243.1 161.2 250.1 2002 1.3 19.4 296.5 643.1 120.9 1970 0.1 6.4 55.1 495.4 291.5 313.5 1965 0.7 9.9 1.2 2000 2.6 210.4 66.0 1.4 8.8 51.1 244.5 137.5 102.8 296.4 92.8 0.4 8.8 1990 1.7 2004 1.2 75. 1990) Spojené státy Kanada Mexiko Celkem Sev.5 315.1 41. Sov.1 54.2 610.1 2005 1. EMEs 5.2 2.7 2003 1.1 596.3 8.8 292.1 1.6 73.0 290.Elektřina a teplo – Elektřina svět Taj Van Thajsko Ostatní Asie Pacifik Celkem Asie Pacifik Celkem svět z toho EU OECD Býv.1.5 1. Amerika Argentina Brazílie Chile Kolumbie Venezuela Ostatní Jižní a Střední Amerika Celkem Střed.5 83.1 607.0 269.4 9.9 52.3 Výroba elektřiny TWh (od r.7 607.

Ostatní Afrika Celkem Afrika Austrálie Bangladéš Čína Hong Kong Indie Indonésie Japonsko Malajsie Nový Zéland Pákistán Filipíny Sisngapur Jižní Korea Taj Van Thajsko Ostatní Asie Pacifik Celkem Asie Pacifik Celkem svět z toho EU OECD Býv. EMEs 1990 152 147 56 58 15 299 320 56 185 4569 58 18 5 70 17 78 246 16 43 165 101 325 156 8 621 29 285 33 841 25 32 46 26 16 119 90 46 56 2430 11870 2464 7586 1726 2558 1995 169 148 63 86 10 194 337 47 137 4341 84 24 6 100 25 102 341 20 53 188 112 373 175 12 1007 28 413 59 969 47 36 64 34 22 205 133 84 60 3346 13274 2633 8481 1294 3499 2000 225 146 67 125 10 169 377 47 145 4670 119 33 9 126 40 134 461 25 73 211 127 436 213 16 1368 31 555 93 1058 67 39 65 45 32 295 185 96 74 4232 15399 2921 9626 1270 4503 – 246 – 2001 237 162 72 123 11 171 385 47 145 4764 128 35 10 134 43 139 489 26 80 210 138 455 217 17 1435 32 571 102 1040 72 40 75 47 33 314 189 102 78 4364 15576 3009 9613 1292 4671 2002 246 147 67 132 11 174 387 49 143 4810 138 37 11 142 47 146 520 27 86 218 153 483 226 19 1654 34 593 108 1058 75 41 82 48 35 336 199 109 85 4703 16179 3035 9829 1303 5047 2003 264 135 67 141 11 180 398 49 152 4930 146 40 12 153 50 147 547 29 92 234 155 509 228 20 1905 36 612 113 1083 84 41 84 53 35 352 209 117 94 5066 16770 3126 9961 1343 5466 2004 280 148 66 150 11 182 396 50 158 5033 156 43 13 165 53 150 579 31 97 245 157 529 239 22 2204 37 655 118 1108 91 43 89 56 37 372 218 126 102 5515 17532 3189 10195 1372 5965 2005 292 154 60 162 12 185 399 48 161 5102 169 45 14 176 56 153 614 34 104 245 163 546 243 23 2475 38 679 123 1134 96 42 96 57 38 395 227 131 110 5906 18184 3193 10389 1393 6403 . Sov. Svaz Ost.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Turkmenistán Ukrajina Velká Británie Uzbekistán Ostatní Evropa a Euroasie Celkem Evropa a Euroasie Irán Kuvajt Katar Saudská Arábie Spojené Arabské Emiráty Ostatní Střední východ Celkem Střední východ Alžírsko Egypt Jihoafrická rep.

1 ELEKTŘINA EU Výroba elektřiny z jaderných zdrojů (TJ) Země EU 27 Belgie Bulharsko Česko Německo Španělsko Francie Itálie Litva Maďarsko Nizozemsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie 5.2.2 1985 364 403 25 888 1 459 752 308 790 2 397 899 82 894 69 991 40 921 0 207 896 638 783 669 082 1995 2000 2002 2003 2004 2005 9 337 745 10 205 778 10 694 118 10 755 288 10 891 121 10 775 149 432 922 520 096 511 488 511 693 510 970 514 026 186 419 196 324 218 398 186 624 181 602 201 452 132 085 146 772 202 370 279 418 284 310 267 062 1 562 613 1 831 745 1 780 294 1 782 648 1 804 302 1 760 994 598 914 671 825 680 573 668 250 686 945 621 421 4 074 095 4 483 750 4 717 008 4 763 556 4 841 003 4 876 513 0 0 0 0 0 0 127 678 90 925 152 734 167 227 163 102 111 640 151 496 153 144 150 694 118 940 128 682 149 407 43 394 42 401 42 282 43 394 41 278 43 168 0 58 925 59 540 52 985 59 918 59 994 52 138 51 419 59 702 56 236 58 957 63 547 123 520 178 137 193 892 192 931 183 881 191 452 207 533 242 773 240 786 245 495 245 333 251 327 755 298 618 862 735 599 728 082 836 849 781 672 889 640 918 680 948 758 957 809 863 989 881 474 Konečná spotřeba elektřiny (TJ) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko 1990 8 482 017 448 276 158 384 135 918 1 577 319 573 653 3 392 075 0 183 956 148 370 36 871 0 49 918 129 989 209 608 743 762 693 918 174 316 155 783 91 289 1 528 654 35 143 85 799 370 184 910 523 625 270 13 655 108 608 221 224 133 139 331 492 62 647 1990 7 711 412 208 742 126 979 173 437 105 379 1 607 360 24 498 42 725 102 492 452 876 1 086 883 770 760 6 314 29 758 43 240 14 857 113 735 3 276 264 683 153 594 345 928 84 758 196 380 1995 8 095 932 246 380 103 280 172 894 111 175 1 629 184 16 142 53 464 122 713 507 280 1 233 277 855 850 8 003 15 948 22 842 17 986 99 875 4 532 299 077 165 514 322 502 103 694 130 874 2000 9 057 002 279 140 86 875 177 664 116 834 1 737 371 17 888 73 037 155 344 678 452 1 385 651 981 169 10 786 15 980 22 216 20 578 105 988 5 641 352 577 187 330 348 217 138 143 122 083 – 247 – 2002 9 357 671 282 395 86 548 182 840 117 054 1 795 824 18 979 78 368 167 630 743 526 1 416 560 1 016 298 12 186 17 456 24 095 20 423 113 342 5 965 359 050 194 227 343 814 149 303 128 070 2003 9 597 481 286 837 90 396 188 554 116 532 1 833 354 20 063 82 919 174 953 791 957 1 469 693 1 047 470 13 122 18 648 25 711 21 654 113 026 6 541 361 872 196 862 353 480 155 390 134 874 2004 9 782 838 290 171 89 575 193 684 118 901 1 847 977 21 211 83 009 179 057 830 408 1 510 690 1 062 151 13 496 19 372 27 403 22 957 114 545 6 473 371 225 200 470 359 125 160 805 139 450 2005 9 921 521 288 655 92 441 198 886 120 650 1 863 014 21 683 87 667 183 254 871 999 1 521 083 1 081 354 14 256 20 524 28 548 22 169 116 410 6 192 376 225 204 466 355 806 166 759 140 566 .Elektřina a teplo – Elektřina EU 5.2.2 5.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1985 Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 5.2.3 77 220 174 668 409 050 871 470 102 463 12 136 329 094 1990 35 064 84 290 212 195 433 249 987 959 47 585 161 827 14 076 348 509 1995 33 782 78 228 234 781 448 463 1 058 191 35 618 234 479 15 332 373 558 2000 37 876 79 236 271 606 463 410 1 185 912 42 466 345 143 24 880 394 319 2002 42 080 81 936 286 852 472 604 1 200 244 45 554 365 515 27 068 392 807 2003 43 369 82 746 291 078 465 995 1 210 385 46 519 397 310 27 148 371 354 2004 45 166 86 497 299 261 469 300 1 220 461 49 126 430 139 27 936 388 494 2005 45 871 82 260 291 366 476 543 1 242 875 51 678 462 665 28 076 402 894 2002 3 931 164 140 159 30 524 74 009 35 726 840 895 6 779 28 130 50 868 334 404 480 060 515 185 1 706 5 494 9 166 13 298 36 918 1 836 147 838 77 317 137 452 59 292 81 742 20 977 32 468 157 205 206 183 405 533 11 236 175 954 20 959 170 629 2003 3 969 273 143 910 33 109 73 980 35 021 834 426 7 312 26 194 50 962 354 042 481 824 519 725 1 854 5 778 9 468 14 321 34 506 2 002 146 524 78 480 144 680 60 552 80 413 23 717 36 900 159 502 201 985 408 089 12 290 193 309 21 121 171 947 2004 4 058 420 145 321 34 967 80 489 36 155 841 831 7 686 24 790 50 353 365 490 492 037 519 109 1 933 5 882 9 878 15 088 34 189 1 980 148 903 85 090 152 726 61 510 90 929 24 318 38 606 166 000 205 898 417 262 12 708 208 951 21 301 184 597 2005 4 058 676 141 923 35 417 83 322 36 940 835 574 7 780 27 623 51 908 378 130 482 018 521 147 1 966 6 120 10 199 14 324 33 376 1 922 149 706 87 174 148 741 61 819 85 262 25 819 39 722 155 740 207 209 427 795 12 593 218 416 21 200 188 881 Konečná spotřeba elektřiny v průmyslu (TJ) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 92 506 87 786 27 083 727 855 12 935 39 647 203 936 362 372 334 372 9 036 53 021 101 722 62 147 177 178 32 501 52 157 98 377 176 090 316 832 66 096 8 604 165 690 1990 3 522 661 109 883 66 787 96 919 31 428 748 156 10 642 16 146 43 592 227 804 412 798 399 020 1 195 11 484 19 656 9 421 49 504 0 119 653 63 760 153 878 43 988 137 812 21 488 54 029 117 065 194 238 362 315 21 614 98 435 9 212 164 916 1995 3 442 993 124 578 43 801 66 262 33 955 737 006 6 304 20 761 43 438 218 192 444 985 430 261 1 429 5 130 9 738 11 398 30 168 1 760 132 606 68 666 152 676 47 617 84 035 17 795 32 926 130 586 187 247 359 672 9 889 128 689 10 249 171 616 2000 3 847 388 143 525 30 902 68 198 36 176 798 934 6 592 27 817 48 769 308 304 484 762 510 649 1 606 5 159 8 258 13 867 31 676 1 814 146 160 75 103 145 631 57 434 71 672 19 904 35 068 153 626 204 977 410 803 10 937 165 920 18 864 185 638 – 248 – .

2.Elektřina a teplo – Elektřina EU 5.4 Konečná spotřeba elektřiny v dopravě (TJ) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Norsko 5.2.5 4 277 8 222 522 47 340 50 112 10 120 27 461 17 510 162 4 194 3 982 8 316 19 717 976 3 888 1 314 9 428 10 627 763 2 545 1995 241 578 5 238 2 891 8 377 853 58 288 418 65 536 14 173 34 909 26 179 119 551 310 277 3 690 5 321 10 336 16 470 1 076 7 823 612 4 964 1 674 9 785 26 644 828 1 282 6 052 2000 255 874 5 184 1 631 8 298 1 253 57 276 328 94 817 14 987 42 052 29 110 79 410 180 349 3 654 5 868 11 923 15 584 1 296 6 595 954 3 474 1 937 11 498 31 043 972 2 754 5 551 2002 257 940 5 227 1 616 7 628 1 310 58 284 349 83 799 17 258 43 135 30 676 94 400 187 374 3 654 5 602 11 182 15 527 1 480 6 970 619 2 592 2 138 10 321 30 434 940 2 743 6 494 2003 260 370 5 364 1 570 7 855 1 271 58 118 349 83 853 18 446 43 398 32 371 108 414 191 374 3 762 5 706 10 987 15 833 1 566 6 455 644 2 614 2 257 10 217 29 563 961 2 567 5 976 2004 263 243 5 407 1 516 7 805 1 332 58 320 356 184 857 18 846 44 665 32 807 112 418 194 378 3 935 5 933 10 883 15 286 1 670 5 681 684 2 549 2 268 10 760 30 398 947 2 146 5 314 2005 266 789 6 030 1 487 7 690 1 350 58 320 371 212 716 19 307 43 960 33 890 112 432 202 342 3 946 5 789 11 124 14 353 1 699 5 623 713 2 059 2 333 13 738 30 992 990 2 257 5 569 2002 2 659 957 93 316 33 502 50 836 36 684 472 219 5 702 23 684 56 790 182 290 478 793 2003 2 766 848 93 694 33 520 52 229 36 943 502 373 5 738 25 078 59 198 195 246 509 594 2004 2 822 339 95 555 31 572 52 290 37 195 505 400 5 825 26 446 60 667 208 966 531 853 2005 2 877 844 93 625 32 566 52 988 37 616 510 480 5 832 27 043 60 750 229 763 539 316 Konečná spotřeba elektřiny v domácnostech (TJ) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie 1990 228 866 4 496 4 698 11 401 760 49 205 626 58 446 13 208 31 968 22 594 76 724 756 191 4 270 4 583 12 564 19 213 1 116 11 462 806 4 190 1 530 8 906 19 019 1 325 1 242 2 988 48 478 28 822 30 370 404 752 14 245 28 314 83 711 308 801 1990 2 103 005 66 290 37 706 34 643 32 767 421 603 3 344 14 911 32 666 108 756 348 869 1995 2 357 579 79 592 39 442 53 449 37 062 462 665 3 841 17 856 41 429 129 557 391 831 2000 2 558 347 85 457 35 489 49 759 36 774 464 065 5 278 22 950 51 145 157 028 463 392 – 249 – .

2.6 1985 160 204 2 088 26 626 57 600 29 959 53 726 15 700 10 616 43 859 142 996 317 621 17 924 1 627 104 080 1995 206 078 2 732 4 180 5 558 2 653 35 233 1 440 70 913 46 782 65 070 28 310 25 618 9 191 17 993 58 525 152 622 367 956 16 636 52 171 2 012 124 657 2000 220 003 3 798 4 280 6 361 2 502 35 251 2 012 78 480 46 789 75 722 36 202 27 547 9 364 19 508 65 286 151 272 402 631 20 624 85 997 2 182 124 708 2002 226 645 4 165 4 741 6 520 2 653 37 584 2 052 82 080 51 070 77 972 40 975 27 976 9 734 18 565 71 784 149 303 412 322 21 434 84 812 2 293 124 729 2003 234 058 4 658 5 116 6 822 2 700 39 827 2 257 83 880 51 898 79 380 42 606 29 675 10 829 18 140 73 458 151 193 416 740 20 498 90 702 2 203 115 283 2004 239 731 4 738 5 281 7 438 2 905 39 715 2 236 84 600 48 164 91 714 44 755 28 955 10 843 17 341 73 310 148 950 415 894 21 859 99 428 3 175 116 658 2005 241 056 5 159 5 659 7 708 2 916 40 014 2 243 87 235 48 996 90 230 47 671 33 242 10 624 16 924 74 081 153 587 420 520 15 055 111 366 3 298 120 614 2002 164 016 1 004 598 4 104 6 674 27 504 713 8 939 17 957 10 807 17 604 364 522 677 281 3 784 13 126 4 385 15 872 3 049 1 516 0 2003 168 318 1 008 637 3 881 6 858 28 411 749 10 019 18 187 11 819 18 583 407 558 598 281 3 802 14 432 4 388 15 430 3 200 1 235 0 2004 158 584 947 558 3 773 6 829 28 670 763 10 040 18 691 11 473 18 407 410 558 644 302 3 859 14 443 4 388 5 238 3 384 976 0 2005 168 844 1 346 673 3 661 6 916 29 880 756 10 555 19 058 11 732 19 048 425 536 680 306 3 330 20 804 4 388 5 382 3 560 821 0 Konečná spotřeba elektřiny v zemědělství (TJ) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko 1990 189 828 1 620 4 630 6 343 2 340 33 080 943 59 414 41 256 72 778 21 312 19 271 8 039 13 241 52 556 137 142 337 655 16 074 32 616 2 070 109 076 0 8 654 7 297 27 288 3 244 11 246 7 484 11 808 324 6 840 6 840 3 402 26 024 612 1990 202 262 0 3 578 10 465 10 379 26 003 7 222 5 609 12 737 7 582 15 221 194 5 947 9 709 295 6 948 6 649 3 805 30 604 958 11 509 0 1995 168 714 0 1 933 5 670 6 476 28 883 1 318 7 168 17 525 9 425 14 454 248 846 1 876 295 4 406 11 347 4 158 19 861 1 786 6 332 0 2000 166 831 925 630 4 216 7 009 27 029 788 10 476 18 050 9 814 17 665 342 522 677 263 3 438 13 176 4 378 17 100 2 574 2 200 414 – 250 – .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 5.

7 1985 4 403 2 340 5 782 14 544 1 120 623 2 758 1990 4 147 3 600 5 263 13 838 428 2 070 763 2 448 1995 3 254 2 844 4 957 13 651 245 5 447 839 3 881 2000 2 221 2 952 4 284 15 689 245 11 052 832 7 603 2002 1 850 3 042 4 723 14 922 241 12 564 673 7 618 2003 1 796 3 096 4 453 14 490 227 13 165 716 6 404 2004 1 530 3 114 4 486 15 098 234 13 320 760 7 052 2005 1 411 3 139 5 486 14 947 241 14 436 734 7 042 2002 2305303 42689 20308 40964 36659 396922 5436 24293 50234 191617 383033 226188 5609 6217 7546 3816 31403 2077 110405 50274 96991 44507 9868 0 26460 52682 102074 337032 11704 89442 83336 2003 2403770 42862 21560 45331 36439 410026 5915 29387 53921 206035 410094 242734 5882 6714 8633 3978 31129 2282 111330 51109 98136 47466 17096 0 23296 52765 98147 341503 12542 97567 71255 2004 2454037 42941 20956 43967 37390 413755 6545 29401 57139 218416 422122 251838 6052 7157 9241 4284 32846 2257 117346 51944 94140 49338 12910 0 26471 54569 99205 341809 13378 105592 74383 2005 2523953 45731 22291 45108 37829 428760 6908 30474 59324 225302 437051 265950 6318 7711 9745 4280 35744 2027 112691 52783 97081 51865 15617 0 22144 56074 96523 348620 22799 115816 80298 Konečná spotřeba elektřiny ve službách (TJ) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Norsko 21773 25290 248753 7913 14695 61171 204296 99799 2045 50144 29315 11995 28778 74754 224338 54022 1990 1553864 28073 3402 13118 30046 290358 0 10062 20178 90371 284533 144097 0 6804 6775 2610 19933 58 74383 32209 69455 17384 16326 4730 8683 37444 87700 255132 8143 26654 69080 1995 1818803 36972 5234 33080 32828 342342 4262 12982 30143 106448 333990 178877 2898 5188 5360 3362 26377 1332 78890 35572 62633 24905 7067 6185 19091 41152 93852 287780 8021 46350 66384 2000 2207160 44050 18223 41612 35622 390067 4903 20124 44136 180083 374443 203742 4424 5566 6739 3596 31968 1814 108893 49136 94180 40637 14069 5238 18965 47804 91379 325746 9688 79420 70819 – 251 – .2.Elektřina a teplo – Elektřina EU Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 5.

9 7 283 727 72 666 0 -212 0 108 1 577 936 864 -12 492 1 282 0 1995 66 265 0 9 979 6 055 0 0 0 1 800 0 21 384 18 137 0 576 54 0 0 0 5 792 0 0 2 488 540 2 232 968 2000 21 402 0 0 5 580 0 0 0 2 052 0 0 11 189 0 536 43 0 0 0 0 0 2 002 0 0 3 002 0 2002 39 290 0 0 5 299 0 0 0 2 178 0 0 20 732 0 248 83 0 0 0 0 0 10 750 0 0 3 143 0 2003 28 901 0 0 5 278 0 0 0 2 178 0 0 12 964 0 212 68 0 0 0 22 0 8 179 0 0 3 107 490 2004 26 215 0 7 5 360 0 0 36 2 189 0 0 8 539 259 252 76 7 0 0 22 148 9 320 0 702 2 700 490 2005 25 416 0 7 6 116 0 0 36 2 315 0 439 7 006 263 277 65 14 0 0 18 144 8 716 0 374 2 844 490 2000 1 689 714 20 532 36 707 109 848 94 394 285 985 21 414 1 174 3 101 24 707 34 646 1 127 60 294 107 086 44 047 288 312 5 626 2002 1 703 916 19 825 36 009 110 601 100 747 286 252 21 526 1 153 0 26 316 37 255 1 528 54 298 103 241 47 232 297 765 8 380 2003 1 793 208 19 444 38 276 111 074 103 588 353 735 20 501 1 930 0 26 845 38 616 1 948 57 012 97 717 46 991 309 390 9 448 2004 1 720 633 19 362 36 262 109 461 103 070 321 000 21 838 1 817 0 24 581 37 490 2 151 51 188 107 032 51 437 300 028 10 789 2005 1 721 849 17 889 39 324 103 742 100 824 311 000 22 919 2 049 0 25 020 37 900 2 289 54 306 124 803 52 771 295 415 13 712 Konečná spotřeba tepla (TJ) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Řecko Španělsko Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko 1990 100 753 0 10 807 6 890 0 72 036 2 664 1 548 0 0 1 134 0 3 229 169 0 2 275 0 0 0 0 0 810 2 030 0 9 241 69 311 36 425 397 773 0 0 0 85 320 10 606 20 350 771 097 1 372 1990 1 987 049 8 928 190 198 123 902 73 598 383 113 87 329 0 0 84 268 86 994 0 65 727 18 369 25 690 651 598 1 188 1995 1 849 642 9 226 117 164 153 411 93 853 366 200 24 830 0 1 617 37 897 49 964 580 53 896 65 667 35 515 366 899 1 523 – 252 – .8 Konečná spotřeba elektřiny v ostatních sektorech (TJ) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Slovinsko Velká Británie Turecko Island Norsko 5.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 5.2.2.

2.Elektřina a teplo – Elektřina EU 1985 Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Island Norsko 5.10 1990 22 716 78 142 104 978 511 2 593 1 611 1985 7866 0 1800 97203 0 0 27421 10606 6 434420 1372 619 7636 10544 511 0 2000 149 463 8 181 25 916 116 408 148 636 102 110 8 921 7 249 5 374 2002 111 596 7 735 42 735 134 472 167 986 87 264 9 733 9 493 7 180 2003 101 288 7 921 42 945 158 636 170 110 75 793 10 625 8 760 7 939 2004 91 557 8 165 42 032 157 556 171 280 52 537 10 410 8 730 8 317 2005 89 388 8 194 39 826 150 593 174 755 55 130 10 781 8 318 8 730 1990 800363 7848 149502 45097 3086 100848 42745 0 32929 29983 0 8720 0 8 361747 1188 0 1647 734 7308 6973 0 3976 675 1995 446047 8023 81949 92282 4570 70400 1687 1617 1969 7189 510 4229 15681 10 75638 1523 52555 1203 1230 9216 14566 0 3848 1450 2000 374114 17855 11395 32682 6878 37701 1832 3101 659 6867 731 21353 49147 5381 60720 5330 19610 1100 748 30584 14410 46030 2431 811 2002 389494 17248 12517 31573 7181 37736 1879 0 630 6773 858 18873 54540 6089 57128 7819 18717 1040 1056 36145 16390 55302 2203 984 2003 430702 16917 12640 32810 7398 46632 1745 0 626 7637 978 14791 51356 6295 79241 8907 14381 2419 6494 55262 15958 48215 2177 1033 2004 432971 16845 13317 33517 7395 42317 2327 0 608 6736 1070 14743 60086 6997 79324 10134 20054 2221 4150 59013 16974 35143 2127 1029 2005 427772 15580 14030 28952 6907 40998 2498 0 684 7284 826 15760 70168 6927 77114 13176 14867 2592 3433 54083 15894 35999 2244 1078 2002 986 359 644 18 403 53 665 62 954 2003 1 034 391 632 19 895 52 970 64 511 2004 977 765 629 17 747 49 733 64 052 2005 999 523 577 18 328 48 891 62 869 Konečná spotřeba tepla v domácnostech (TJ) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko 1995 195 896 8 021 30 243 89 028 148 212 0 10 440 7 379 4 406 Konečná spotřeba tepla v průmyslu (TJ) EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Španělsko Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Norsko 5.2.11 0 7 424 27 137 80 172 71 414 0 12 190 4 101 3 117 662 41 927 23 195 1990 886 629 1 080 22 697 52 277 47 514 1995 1 098 288 614 24 704 42 141 61 141 2000 964 946 669 21 260 50 801 59 384 – 253 – .

2.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Německo Estonsko Řecko Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Island Norsko 5.12 1985 112 128 0 0 35 209 0 8 219 245 802 0 15 264 45 288 63 871 0 1 805 419 1990 282 265 21 373 0 25 891 31 342 0 34 758 4 440 10 313 242 736 0 0 5 777 15 400 45 072 43 694 0 6 205 3 098 1 031 1995 295 800 21 788 0 25 175 34 102 70 32 530 18 400 15 101 267 000 0 107 401 4 742 16 312 49 572 81 695 0 5 705 6 274 1 045 2000 248 284 15 755 1 174 18 411 20 253 396 27 961 6 280 16 939 205 000 149 108 881 3 952 17 004 53 424 87 109 1 860 5 410 6 134 855 2002 248 516 16 465 1 153 19 508 22 767 670 25 419 6 630 17 136 208 000 299 86 641 4 060 32 761 59 998 99 280 1 390 6 144 8 246 1 200 2003 307 103 15 623 1 930 19 933 22 777 970 29 704 7 269 14 806 200 000 318 79 393 4 185 28 593 62 500 100 825 454 6 742 7 543 1 349 2004 278 683 15 551 1 817 18 119 22 392 1 081 28 188 8 384 19 417 192 000 369 66 643 4 462 26 131 58 054 102 138 2 175 6 587 537 1 502 2005 270 002 15 801 2 049 18 360 22 255 1 463 29 440 17 129 19 298 190 000 251 60 375 4 553 26 187 59 908 129 612 2 175 1 661 537 1 537 2002 266 582 567 5 081 24 861 28 727 3 107 6 063 7 324 9 991 34 121 23 675 31 637 192 0 0 8 648 0 52 016 30 572 1 386 4 963 2003 267 855 556 5 724 24 670 29 794 3 068 6 162 7 800 12 501 31 192 25 532 29 149 204 3 794 0 7 558 0 53 027 27 124 1 706 5 529 2004 251 033 554 5 184 25 620 29 638 3 870 5 698 7 937 8 243 30 427 24 677 27 704 268 2 556 0 11 570 0 51 868 15 219 1 696 5 773 2005 246 508 508 6 953 25 335 29 063 4 523 5 775 7 920 9 096 35 152 26 179 27 451 267 12 054 0 10 027 0 29 249 16 956 6 876 6 111 Konečná spotřeba tepla ve službách (TJ) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Estonsko Lotyšsko Litva Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Norsko 21 307 12 010 0 0 30 563 0 1990 189 706 0 0 19 695 21 128 6 839 17 442 22 709 19 115 3 981 15 225 33 100 0 0 0 9 725 0 20 747 0 2 009 1 389 1995 208 743 589 1 123 18 342 26 385 1 355 10 356 8 243 17 048 16 500 20 192 22 842 0 0 2 076 11 741 0 51 951 0 860 1 894 2000 266 450 547 4 049 25 686 26 247 3 774 5 587 7 033 10 975 30 390 21 427 21 592 72 0 0 7 734 0 47 117 54 220 1 080 3 674 – 254 – .

Elektřina a teplo – Elektřina EU 5.2.1 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – celkem (MWh) 1985 EU27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 5.13 5.2 14130 0 8570 92710 3190 7130 39610 86560 55512 1240 6220 17050 15241 29039 6010 11320 33180 67430 9122 947 0 1995 632800 14917 0 13803 10775 115342 2692 4060 8942 45849 107375 65907 699 2067 5856 1257 7404 422 18994 17439 29465 9318 22276 2518 7238 14433 33623 70129 3633 20955 1081 28055 1999 682979 15575 11458 15215 12189 114691 2613 4349 10905 51354 114516 73684 737 2101 5688 1219 7842 488 20619 17843 30732 10750 22237 2549 7752 16164 34098 75611 3754 26120 1335 28487 2000 695262 15682 12017 15322 12628 118267 2545 4708 10903 53980 114434 75334 988 2092 5691 1226 8282 515 20998 17852 30559 10898 21904 2614 7454 16258 33721 78390 3754 27264 1383 28409 2001 703963 15538 13854 15442 12741 119923 2223 4729 10969 55695 115660 76233 988 2100 5696 1208 8392 515 20311 17775 30672 10990 20864 2899 8320 16473 33835 79918 3754 28332 1460 27960 2002 714884 15546 10972 16304 13269 125995 2180 5481 11553 60195 116613 79744 988 2141 5696 1596 8513 515 20800 18001 30815 11239 19588 2943 8119 16566 32503 77009 3931 31846 1505 28248 2003 727629 15609 11997 17332 13590 124669 2165 5680 12078 69168 116500 78102 994 2155 5705 1612 8708 354 20791 18222 31407 11619 19369 2970 8202 16553 33361 78717 3919 35587 1507 28421 2004 736771 15634 11978 17418 13340 123865 2383 5839 12430 69489 116768 81306 994 2156 5707 1632 8630 387 21712 18602 31888 12711 19624 2965 8268 16563 33649 80833 3937 36824 1508 27924 2005 743375 16094 11972 17383 13345 123522 2285 6150 13304 69590 116723 85231 1124 2165 4530 1274 8569 921 21677 18892 32257 13389 18950 2992 8247 16464 33692 82633 3860 38842 1538 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – tepelné elektrárny (MWh) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko 1990 586395 14146 0 15279 9133 97598 3000 3807 8514 43417 103170 56559 471 2090 5735 1242 7184 0 17564 16686 27968 7396 22477 2531 0 13221 34187 73020 3547 16318 944 26884 7 370 0 8 510 69 940 2 680 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 342 638 371 871 399 990 407 144 410 351 412 350 424 000 427 450 430 006 7 240 7 877 8 442 8 545 8 353 8 341 8 366 8 365 8 713 0 0 5 564 5 673 7 458 6 878 6 759 6 689 6 682 12 109 10 644 11 302 11 465 11 537 11 399 11 423 11 498 11 456 8 780 10 149 10 407 10 226 10 232 10 429 10 462 10 204 10 205 68 440 82 616 79 371 80 794 79 380 81 092 80 365 78 413 76 375 3 000 2 692 2 613 2 545 2 223 2 180 2 165 2 375 2 254 3 294 3 537 3 754 4 064 4 064 4 760 4 899 4 929 5 132 – 255 – .13.2.2.13.

3 1985 5 100 19 530 27 240 36 100 110 5 292 16 540 5 070 27 063 2 950 0 6 510 8 020 56 170 5 229 150 0 1990 6 100 20 210 22 673 37 290 471 603 2 628 110 5 376 0 16 960 5 739 25 991 4 050 16 820 1 144 0 8 240 7 880 57 490 1 486 9 536 142 0 1995 6 390 21 882 23 869 45 571 699 560 2 461 117 5 516 422 18 195 6 134 27 418 4 893 16 278 1 097 3 218 9 340 7 349 52 947 1 561 11 074 146 0 1999 7 692 25 644 26 193 52 426 737 589 2 461 72 5 954 488 19 724 6 160 28 550 6 156 15 448 1 097 3 133 10 605 7 375 58 033 1 675 15 556 147 270 2000 7 605 26 243 26 071 54 035 988 577 2 461 74 6 383 515 20 070 6 134 28 372 6 275 15 077 1 115 2 394 10 698 7 526 61 219 1 675 16 052 147 270 2001 7 623 26 915 27 246 54 477 988 575 2 466 65 6 478 515 19 344 6 038 28 420 6 291 14 035 1 337 3 178 10 868 7 536 62 709 1 675 16 622 149 268 2002 8 188 29 941 27 902 54 521 988 589 2 466 443 6 599 515 19 635 6 178 28 576 6 448 12 639 1 338 2 974 10 888 6 462 59 981 1 865 19 568 149 237 2003 8 628 37 310 27 715 55 861 994 592 2 469 452 6 788 354 19 421 6 178 29 099 6 749 12 414 1 340 3 052 10 864 7 378 61 903 1 843 22 974 150 248 2004 8 861 35 477 27 755 58 792 994 594 2 470 459 6 715 387 20 153 6 292 29 566 7 292 12 638 1 335 3 107 10 811 7 424 63 855 1 854 24 145 143 260 2005 9 708 35 477 27 350 61 932 1 124 603 2 470 101 6 654 921 19 967 6 254 29 815 7 277 11 954 1 357 3 090 10 676 7 424 65 035 1 800 25 901 143 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – jaderné elektrárny (MWh) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Německo Španělsko Francie Itálie Litva Maďarsko Nizozemsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie 5 430 0 16 100 5 550 37 490 1 152 880 510 0 2 300 9 460 7 070 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 121 822 128 314 137 738 137 292 137 375 137 968 137 276 136 414 135 097 5 500 5 632 5 713 5 713 5 738 5 761 5 761 5 761 5 802 0 0 3 500 3 480 3 532 2 146 2 723 2 722 2 722 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 2 760 3 760 3 760 3 760 22 260 22 713 22 329 22 396 22 396 23 403 21 439 20 552 20 378 6 970 7 068 7 354 7 503 7 519 7 577 7 581 7 577 7 577 55 750 58 515 63 183 63 183 63 183 63 273 63 363 63 363 63 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 2 730 2 367 2 367 2 367 2 367 2 367 2 367 1 183 1 760 1 840 1 840 1 851 1 866 1 866 1 866 1 866 1 866 510 505 449 449 449 449 449 449 449 0 0 707 707 707 707 707 707 707 632 664 664 656 656 656 656 656 656 0 1 760 2 200 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 2 360 2 310 2 640 2 640 2 640 2 671 2 671 2 671 2 671 9 970 10 055 10 076 9 461 9 436 9 452 9 441 9 471 9 471 11 350 12 762 12 956 12 486 12 486 12 240 11 852 11 852 11 852 – 256 – .2.13.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 5.

2.Elektřina a teplo – Elektřina EU 5.5 1 330 0 10 6 670 510 2 030 14 530 21 830 17 820 1 130 48 0 10 171 1 976 3 060 0 2 510 15 690 4 190 3 875 755 0 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – přečerpávací elektrárny (MWh) 1985 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 29 698 32 985 35 886 35 713 35 753 32 877 35 398 32 379 32 388 1 307 1 307 1 307 1 310 1 310 1 310 1 310 1 307 1 307 0 0 432 864 864 864 864 864 864 0 0 491 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 1 147 EU 27 Belgie 1 240 Bulharsko Česko Německo 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 120 953 129 663 135 741 137 428 138 506 140 834 137 116 137 984 138 772 1 401 1 403 1 410 1 410 1 421 1 413 1 415 1 415 1 412 0 0 2 394 2 864 2 864 1 948 2 515 2 567 2 567 1 410 1 399 2 153 2 097 2 145 2 145 2 149 2 160 2 167 10 10 11 10 11 11 11 11 11 6 850 8 876 8 853 8 982 9 393 9 499 8 256 8 271 8 341 513 517 528 528 530 532 532 532 526 2 410 2 523 3 102 3 072 3 076 3 078 3 079 3 099 3 105 16 230 16 784 16 897 17 960 18 017 17 879 18 043 18 118 18 219 24 747 24 987 25 115 25 124 25 149 25 306 25 201 25 287 25 287 18 770 19 844 20 444 20 346 20 519 23 777 20 660 20 745 20 993 1 487 1 506 1 511 1 513 1 523 1 529 1 537 1 536 1 536 107 665 860 863 863 863 869 870 877 1 132 1 140 1 138 1 138 1 128 1 138 1 138 1 138 1 138 48 48 48 48 48 48 54 49 49 37 37 37 37 38 38 37 37 37 10 947 11 304 11 648 11 664 11 668 11 690 11 701 11 750 11 811 1 977 2 047 2 179 2 183 2 233 2 207 2 273 2 282 2 321 3 344 4 409 4 527 4 526 4 560 4 587 4 588 4 852 5 034 5 657 5 998 6 082 6 120 6 122 6 242 6 248 6 279 6 289 755 757 788 843 906 949 974 974 979 0 2 260 2 419 2 420 2 502 2 505 2 507 2 518 2 512 2 621 2 777 2 881 2 882 2 926 2 964 2 966 2 999 3 035 16 330 16 152 16 451 16 525 16 568 16 232 16 143 16 302 16 345 4 170 4 220 4 265 4 273 4 296 4 254 4 220 4 193 4 181 2 061 2 072 2 079 2 079 2 079 2 066 2 076 2 083 2 060 6 764 9 863 10 537 11 175 11 673 12 241 12 579 12 645 12 905 756 884 1 016 1 064 1 109 1 154 1 155 1 163 1 163 26 884 28 052 28 203 28 126 27 679 27 914 28 076 27 512 6 130 6 310 4 528 5 469 4 654 4 562 4 562 4 198 4 198 4 198 Irsko 290 290 290 292 292 292 292 292 292 292 Řecko 210 320 315 615 699 699 699 699 699 699 Španělsko 3 580 4 910 5 095 5 095 5 288 5 288 2 518 5 361 5 347 5 347 Francie 2 560 4 293 4 292 4 302 4 302 4 302 4 302 4 303 4 303 4 303 Itálie 5 660 6 188 6 880 7 027 6 957 7 063 6 957 6 957 4 017 4 017 0 570 760 760 760 760 760 760 760 Litva – 257 – .4 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – vodní elektrárny (MWh) 1985 EU27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 5.13.2.13.

2.2.6 0 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – geotermální elektrárny (MWh) 1985 EU 27 Řecko Itálie Portugalsko Turecko Island 5.7 0 440 0 18 42 1990 499 2 496 1 18 46 1995 480 2 470 8 18 51 1999 597 2 585 10 18 172 2000 604 0 590 14 18 172 2001 587 0 573 14 18 202 2002 680 0 666 14 18 202 2003 721 0 707 14 15 202 2004 656 0 642 14 15 202 2005 685 0 671 14 15 232 2003 28 516 67 0 3 117 14 609 0 249 371 6 234 221 874 26 22 884 343 35 268 3 52 399 742 19 97 2004 34 267 93 0 3 125 16 629 8 378 470 8 317 363 1 127 26 35 1 073 560 40 553 3 82 452 933 19 152 2005 38 815 167 1 3 129 18 428 31 492 491 8 317 723 1 635 26 35 1 224 827 121 1 064 5 82 452 1 565 21 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – větrné elektrárny (MWh) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko Lucembursko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Turecko Norsko 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1990 483 5 0 343 48 0 0 2 7 0 3 0 0 57 0 0 1 0 0 7 10 0 0 1995 2 472 5 0 616 1 137 0 6 27 115 4 22 1 0 257 1 0 8 0 6 67 200 0 3 1999 8 913 10 0 1 771 4 138 0 67 109 1 459 25 229 1 9 409 35 3 57 0 38 196 357 9 14 2000 12 794 14 0 2 392 6 095 0 116 226 2 274 56 363 2 14 442 54 4 83 0 38 209 412 19 13 – 258 – 2001 17 144 26 0 2 498 8 754 0 135 270 3 244 82 664 2 15 480 69 19 125 0 39 295 427 19 13 2002 23 052 31 0 2 829 12 001 0 189 287 4 798 132 780 23 15 678 133 32 190 0 43 357 534 19 97 .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1985 Lucembursko 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 0 0 2 975 3 572 3 572 3 572 3 572 3 573 3 580 3 580 1 330 1 205 1 366 1 366 1 366 1 366 1 366 1 406 1 406 1 406 342 561 561 597 597 597 597 597 537 537 Švédsko 0 427 427 19 19 45 45 45 36 43 Velká Británie 0 2 787 2 788 2 788 2 788 2 788 2 788 2 788 2 788 2 788 276 284 291 291 291 291 293 293 256 1 067 673 663 695 1 360 1 652 1 318 1 424 Rakousko Polsko Portugalsko Chorvatsko Norsko 5.13.13.

Elektřina a teplo – Elektřina EU 5.2.13.2.8 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – parní turbíny (MWh) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Norsko 5.13.9 1990 6 446 0 8 131 64 708 1 962 4 549 18 241 25 455 34 171 0 4 707 14 680 4 765 27 063 2 127 5 479 6 286 52 290 0 0 1 001 6 882 6 173 53 758 1 263 0 0 2002 2003 2004 2005 4 084 6 878 10 781 7 737 4 049 6 759 10 679 7 743 3 670 6 689 10 748 7 416 3 484 6 682 11 063 7 476 2 169 2 805 5 826 21 343 24 545 38 126 800 561 2 466 9 5 001 300 10 374 4 834 28 173 4 146 12 558 1 027 7 405 4 749 32 586 1 409 8 610 181 2 152 2 761 6 123 27 163 24 907 36 754 800 560 2 467 9 5 012 206 10 216 4 834 28 564 4 129 12 347 1 001 7 381 5 669 32 016 1 387 8 565 190 2 361 2 668 6 111 29 705 24 907 34 553 800 558 2 446 9 4 478 206 9 712 4 457 28 789 4 129 12 557 997 7 328 5 553 32 110 1 389 8 580 199 2 236 2 768 6 104 29 705 24 907 32 038 930 429 2 442 0 4 608 350 9 759 4 051 28 999 4 077 11 846 1 003 7 193 5 553 32 527 1 395 9 429 2003 2004 2005 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – plynové turbíny (MWh) 1985 EU27 Belgie Dánsko Německo Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Maďarsko 6 324 0 12 109 8 285 63 135 2 900 2 608 5 422 18 455 21 107 34 761 401 603 2 628 0 4 806 0 13 845 4 246 25 991 2 953 1995 1999 2000 2001 321 678 318 552 318 489 315 366 5 929 4 719 4 272 4 082 0 5 564 5 673 7 458 10 595 10 900 10 856 10 925 8 791 8 361 8 144 7 629 75 480 70 259 70 831 69 000 2 684 2 600 2 538 2 217 2 701 2 728 2 858 2 858 5 613 5 965 5 806 5 826 19 548 20 603 21 098 21 770 21 784 23 540 24 146 24 490 38 891 40 728 40 048 39 111 540 540 800 800 560 589 577 575 2 461 2 461 2 461 2 466 90 9 9 9 4 878 5 170 5 020 5 022 317 328 300 300 13 550 10 081 10 945 9 421 4 766 4 824 4 790 4 694 27 418 28 495 28 204 28 252 4 107 4 009 4 071 4 061 15 716 15 137 14 901 13 883 929 1 003 1 085 1 003 7 889 6 635 7 215 7 385 5 531 5 314 5 337 5 312 40 910 37 990 36 504 36 817 1 281 1 401 1 401 1 401 0 8 826 8 515 8 601 0 0 222 212 401 225 5009 648 350 223 1358 1718 202 1990 18897 276 272 5078 359 317 442 1203 2120 70 202 1995 23849 276 418 6846 485 181 945 1617 4716 150 347 1999 26302 1010 551 6417 713 370 1419 2100 6027 188 410 2000 27193 1281 549 6279 423 323 1535 2100 5314 188 580 – 259 – 2001 27521 1300 556 6246 423 375 1535 2152 5371 188 580 2002 1226 544 1243 545 1275 569 1313 586 434 434 1755 2162 5088 188 410 541 466 2010 1977 5101 188 691 649 481 1800 1977 3931 188 678 804 523 1800 1977 3953 188 633 .

2.2.10 1990 779 305 0 334 1029 1660 3572 0 35 0 1985 65 0 0 258 0 806 0 383 968 0 356 0 0 0 0 1999 105 800 256 55 342 10 1700 1812 2017 210 4745 35 35 2000 105 1334 256 168 406 17 1847 1932 2556 210 449 35 35 2001 105 1298 257 168 427 319 1847 1932 2442 210 452 35 35 2002 105 1070 257 403 485 298 1847 1519 2557 196 427 35 35 2003 72 1138 257 535 382 319 1847 1515 2988 196 655 35 42 2004 72 1195 460 777 390 318 1847 1681 2896 203 675 35 39 2005 461 1193 505 816 419 321 1847 1681 2848 130 851 35 1990 3 639 186 0 0 258 66 936 115 368 0 1 710 0 0 0 0 0 93 0 1995 17 076 1 202 257 0 258 199 967 1 508 291 0 2 255 954 0 0 0 9 185 92 0 1999 37 461 2 513 523 1 790 275 922 1 530 4 924 374 55 5 393 968 990 0 146 17 058 6 1 797 2000 48 728 2 792 518 2 729 735 918 1 181 7 839 783 110 6 266 968 990 1 586 175 21 138 6 6 854 2001 53 011 2 771 1 011 3 179 735 916 1 181 8 978 876 110 7 229 980 990 1 586 175 22 294 6 7 030 2002 2003 2004 2005 2 676 1 100 2 676 1 101 3 005 1 101 3 364 1 063 1 464 1 391 4 109 10 308 986 110 6 496 980 990 1 586 88 23 655 208 9 571 1 472 1 386 5 052 13 051 835 76 6 534 980 1 382 1 586 88 25 504 208 12 454 1 487 1 541 5 500 19 276 1 130 76 7 637 1 224 1 774 1 586 111 27 342 208 13 512 1 481 2 306 5 500 24 837 950 110 7 339 1 487 1 774 1 586 111 28 061 262 14 079 2003 2004 2005 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – spalovací motory (MWh) 1985 EU27 Belgie Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko 1995 105 1330 286 0 329 84 1451 1725 2558 113 0 35 0 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – kombinovaný cyklus (MWh) EU27 Belgie Dánsko Německo Irsko Řecko Španělsko Itálie Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Portugalsko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko 5.11 0 1106 467 0 334 59 1357 1687 3548 55 0 35 0 172 0 63 218 69 1990 169 0 67 228 0 69 1995 5 464 191 49 683 290 8 93 1999 8 239 200 33 972 905 7 38 2000 9 610 200 33 1 015 955 1 48 – 260 – 2001 9 479 200 26 1 036 955 6 48 2002 356 24 1 048 398 18 1 073 415 16 1 118 433 29 1 080 11 52 13 52 14 52 18 64 .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1985 Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Slovinsko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 5.13.13.

Elektřina a teplo – Elektřina EU Řecko Španělsko Francie Itálie Lucembursko Nizozemsko Rakousko Portugalsko Rumunsko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 5.12 1985 197 263 431 209 0 83 0 129 1990 292 376 363 236 0 267 30 290 0 74 308 0 20 123 75 0 107 0 0 96 0 1995 397 422 468 369 9 1 060 128 457 561 0 93 186 75 0 111 0 1999 435 2 092 553 747 45 700 112 815 311 0 103 171 58 188 112 13 2000 558 2 429 553 833 47 1 525 120 808 176 50 82 177 58 234 112 13 2001 506 2 429 568 850 47 1 396 107 813 152 50 117 173 58 539 114 13 2002 537 2 734 571 911 66 1 695 107 827 81 50 106 166 52 960 114 21 2003 632 3 085 503 955 65 1 533 107 856 67 50 106 174 52 1 293 115 16 2004 728 3 500 503 1 032 72 1 591 151 999 81 50 79 171 54 1 353 108 22 2005 775 3 500 503 1 104 73 1 675 211 1 007 108 50 79 173 13 1 503 108 2004 2 432 8 9 107 7 555 4 11 23 252 418 413 18 19 6 112 77 29 64 106 9 31 99 52 15 13 49 2005 2 594 8 9 123 7 641 5 18 26 252 418 419 18 19 6 107 72 28 63 107 16 31 140 56 15 10 0 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – vodní turbíny do 1 MW (MWh) 1989 EU27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Turecko Island Norsko 1990 1995 2 2 5 360 5 360 4 1 151 383 301 1999 2000 5 6 1 0 7 2 162 403 317 0 6 1 0 0 6 418 0 6 3 196 429 357 2 3 1 284 27 24 22 25 204 0 25 204 0 0 25 209 0 0 0 59 2001 92 5 534 6 7 7 227 406 414 6 7 2 282 64 22 6 8 52 5 534 2 7 14 228 371 300 8 9 2 282 57 27 6 8 54 7 534 2 10 15 235 372 384 11 9 2 282 76 27 12 0 28 168 25 16 8 44 95 0 29 178 26 16 7 48 107 5 30 174 27 18 7 48 – 261 – 2002 2 764 7 8 104 7 555 3 9 17 238 421 398 17 9 2 464 60 28 70 116 4 31 162 33 16 9 44 2003 2 713 6 8 107 7 540 4 11 19 244 419 329 20 13 2 459 63 30 74 115 5 31 173 33 15 9 45 .13.2.

13 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – vodní turbíny 1 .13.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 5.14 1990 1999 2000 0 0 54 54 4 0 0 28 0 1 327 0 0 4 0 0 28 0 1 329 0 0 0 27 8 0 0 4 922 23 39 1 117 1 517 1 787 0 2 29 8 537 99 97 224 272 760 0 273 760 26 33 0 285 762 49 0 852 860 844 27 2001 101 6 870 27 42 1 303 1 610 1 787 1 3 36 8 561 93 235 54 125 90 5 887 27 42 1 339 1 462 1 468 1 4 36 8 561 98 280 54 125 106 4 887 27 45 1 383 1 475 1 849 1 4 26 8 561 106 290 28 0 279 775 39 0 122 39 843 32 0 279 741 40 38 136 39 843 40 3 273 881 162 38 183 39 843 2002 9 297 53 125 134 4 972 7 45 1 414 1 524 1 892 1 4 36 8 1 083 150 316 276 40 3 275 774 161 38 142 39 851 2003 8 723 53 125 144 4 1 004 23 50 1 445 1 591 1 554 6 6 37 8 746 164 315 274 36 5 275 772 86 33 142 39 915 2004 9 128 52 63 144 4 1 009 27 59 1 536 1 606 1 951 7 8 32 9 748 184 309 255 37 5 275 724 84 31 160 43 950 2005 9 187 54 63 154 4 1 073 20 63 1 536 1 606 1 986 7 8 32 7 591 174 323 262 36 46 275 765 102 32 160 46 0 2004 95 554 55 1 928 753 0 2 423 202 2 318 11 084 18 960 14 691 1 511 90 2005 94 472 55 1 928 743 0 2 429 196 2 318 11 084 18 960 14 920 1 511 90 Instalovaná kapacita na výrobu elektřiny – vodní turbíny nad 10 MW (MWh) 1989 EU27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko Litva 1995 1990 1995 1999 0 0 43 43 0 0 0 1 952 0 18 642 0 0 0 0 2 074 0 18 673 0 1 487 101 0 0 2 024 200 2 201 11 394 18 970 13 911 1 504 90 815 0 1 980 199 2 437 11 193 18 614 14 370 1 504 90 2000 2001 43 1 867 810 0 2 907 199 2 317 11 105 18 988 11 621 1 504 90 51 1 867 840 0 3 410 199 2 317 11 126 19 000 11 223 1 511 90 – 262 – 2002 94 140 51 1 867 762 0 3 410 222 2 317 11 126 19 059 14 530 1 511 90 2003 90 473 51 1 867 753 0 2 423 206 2 311 11 053 18 889 11 820 1 511 90 .2.2.10 MW (MWh) 1989 EU27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 5.13.

Elektřina a teplo – Elektřina EU 1989 Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 35 0 1990 39 35 0 1995 39 35 7 510 2 695 2 668 3 471 2 293 14 799 0 2 322 14 939 1 084 1 749 1 525 2 460 14 754 1 383 0 25 943 26 023 26 887 1999 39 35 8 061 656 3 474 2000 39 36 7 958 662 3 622 2001 39 38 7 964 686 3 646 748 1 684 2 574 15 470 1 413 0 10 399 969 26 653 733 1 685 2 574 15 587 1 419 1 750 11 023 1 018 25 875 759 1 578 2 623 15 468 1 440 1 750 11 472 1 063 25 428 – 263 – 2002 39 37 7 260 630 3 646 5 896 803 1 579 2 658 15 251 1 396 1 737 12 083 1 107 25 367 2003 45 37 7 602 680 3 646 5 900 831 1 578 2 660 15 153 1 367 1 749 12 422 1 107 25 021 2004 39 37 8 852 715 3 977 5 960 831 1 588 2 693 15 479 1 368 1 758 12 470 1 107 26 513 2005 37 37 7 533 669 4 146 5 964 836 1 535 2 729 15 397 1 355 1 771 12 731 1 107 0 .

3. výměna -1508 -1714 -2234 -2726 -2343 -675 -1819 -1340 -2817 -2783 -692 -2530 -3036 -2104 -445 418 -3 -1188 -2461 -3277 -10017 -9539 -11387 -16213 -15717 -12634 -12631 Zdroje celkem VO 47248 48054 48322 49658 51356 53150 54393 56365 57005 57783 57420 53845 52334 52872 54408 57298 59896 58768 57803 56197 57724 59241 58917 60420 62202 63558 65356 25272 25780 25629 26249 26949 28000 28895 29831 30204 30598 30104 26780 25007 23809 23394 24261 24365 23532 23324 20987 22062 23387 30036 30724 32183 33435 34595 = celková výroba na svorkách generátorů = výroba brutto – vlastní spotřeba na výrobu elektřiny – 264 – MO 10657 10952 11221 11689 12579 13370 13825 14573 14759 15307 15671 16147 16418 17354 19188 21339 23000 22330 21482 21462 20917 21572 21573 22207 22452 22618 23260 Vlastní spotřeba 3902 4067 4083 4268 4325 4295 4394 4492 4513 4566 4446 4153 3923 3906 3852 3967 4358 4642 4848 4895 5725 5868 5955 6572 6414 6387 6477 Čerpání PVE 504 352 216 380 328 392 372 435 466 437 400 326 326 314 436 375 596 517 654 715 749 556 479 552 730 867 946 Ztráty v sítích 3600 3504 3702 3707 3920 3914 3942 4109 4062 4075 3996 3811 3860 4793 4660 4768 5154 5088 4953 4627 4683 4910 4858 5087 5084 5027 4885 .1 Rok 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ELEKTROENERGETIKA ČR Vývoj bilance elektrické energie ES ČR 1980 – 2006 (GWh) Výroba brutto 52658 53835 54639 56652 58024 58120 60606 62197 64335 65132 62558 60528 59293 58882 58705 60847 64257 64598 65112 64368 73466 74647 76259 83205 84333 82579 84361 Výroba brutto Výroba netto Výroba netto 48756 49768 50556 52384 53699 53825 56212 57705 59822 60566 58112 56375 55370 54976 54853 56880 59899 59956 60264 59474 67741 68780 70304 76633 77919 76192 77884 Saldo zahr.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 5.3 5.

3 MO 20 02 VO 1990 1988 1986 1984 1982 1980 0 .Elektřina a teplo – Elektroenergetika ČR 5.TWh Vývoj skladby výroby elektřiny v TWh Výroba elektřiny v ČR (netto TWh) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 – 265 – VE JE 20 00 19 98 PPE 19 96 PE 19 94 19 92 19 90 19 88 19 86 19 84 19 82 0 19 80 5.2 Vývoj prodeje elektřiny v ČR (TWh) Vývoj prodeje elektřiny v TWh 80 70 60 50 40 30 20 10 2002 2004 2006 20 04 20 06 2000 1998 1996 1994 1992 Vlastní spotřeba.3.3. ztráty .

0 2478.9 11465.0 1.9 2426.2 2622.4 2480.1 6476.3 26046.6 21.6 57664.5 14.1 62690.6 53.2 22511.4 2005 (GWh) 76191.6 73.4 Roční bilance elektřiny (GWh) Položka výroba elektřiny brutto celkem z toho: PE PPE+PSE VE JE VTE SLE GOE AOE vlastní spotřeba na výrobu elektřiny celkem z toho: PE PPE+PSE VE JE VTE SLE GOE AOE Položka výroba elektřiny netto celkem z toho: PE PPE+PSE VE z toho PVE JE ostatní (VTE.5 3243.5 7899.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 5.3. SLE.0 71729.4 7428.9 52395.8 59421.3 64306.0 69944.0 -12631.0 12350.6 4419.7 24984.5 49.5 2006 (GWh) 77884.0 24498.5 52137.7 47310.2 1547.0 3257.1 703.1 47539.3 0.5 7663.7 175.7 23260. GOE.6 57664.1 22617.0 132. AOE) dovoz elektřiny celkem vývoz elektřiny celkem saldo ES ČR celkem spotřeba na přečerpání v PVE dodávka bez přečerpání ztráty v sítích tuzemská dodávka netto ostatní spotřeba energetického sektoru *) VO celkem z toho: z úrovně vvn z úrovně vn Účelová spotřeba MO celkem z toho: podnikatelé domácnosti tuzemská spotřeba elektřiny netto tuzemská spotřeba elektřiny brutto 2005 (GWh) 82578.7 -12634.9 643.1 33435.6 5026.4 0.2 13.6 23255.9 6386.8 4855.0 63.0 2512.6 2549.0 14718.0 42.2 3013.2 2539.6 24097.5 3027.8 4826.1 8062.7 34594.4 946.0 0.8 0.6 0.1 2006 (GWh) 84360.2 23468.1 0.3 4885.2 0.3 15197.1 1472.5 *) spotřeba elektřiny v zařízení výrobců a distributorů (včetně spotřeby na přečerpání v PVE) – 266 – .0 24727.1 0.3 0.0 867.0 5.0 0.3 59421.

s Ostrava 45273600 Pražská teplárenská a. a. Vratimov 25428799 Mostecká uhelná společnost. a.s. Praha 7 14864576 Glaverbel Czech a.s Třinec 47115726 Energotrans. a. s r. a. a.s. 00011754 LINDE TECHNOPLYN a. Praha 3 45274649 ČEZ. nástupnická společnost Beroun 45193410 Dalkia Česká republika. Praha 1 46356215 Českomoravské doly. Paskov 26019388 BorsodChem MCHZ. člen koncernu KARBON INVEST. Litvínov 70994226 České dráhy.o. Praha 4 26209578 Českomoravský cement. s. s.. Ostrava 45022526 JIP ..s.o.. a. a. Pardubice 45788235 Barum Continental spol. právní nástupce 48288497 Mondi Packaging Paper Štětí a.(vlastní spotřeba na výrobu elektřiny + ztráty v sítích + spotřeba na přečerpání v PVE) tuzemská spotřeba elektřiny brutto = výroba elektřiny + saldo Seznam největších odběratelů elektřiny v ČR v roce 2006 (bez vlastní spotřeby na výrobu elektřiny) IČO Podnik Sídlo 60108916 ALIACHEM a. Kralupy nad Vltavou Praha 4 45193088 LINDE VÍTKOVICE a. s. a.r. a. s r. člen koncernu KARBON INVEST. Praha 7 25656635 Pražská vodohospodářská společnost a. Karlovy Vary Stráž pod Ralskem Praha 9 25053272 KAUČUK. a. Stonava 60193336 ČESKÝ TELECOM.3.s. Litvínov 45193258 Mittal Steel Ostrava a..s.m. státní podnik 00005886 Dopravní podnik hl. spol. Praha 1 Most Štetí – 267 – . a. a. Ostrava 62741772 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ.s. Prahy.s. a. 00002593 OKD. Větřní 48361321 Karlovarský porcelán a.s. s. a.s.s.s.Papírny Větřní.s Ostrava 00002739 DIAMO.o.s. akciová společnost 47675896 ENERGETIKA TŘINEC.s.s. člen skupiny Glaverbel Teplice 25003887 CHEMOPETROL. Ostrava 46577220 MG Odra Gas. a.s.Elektřina a teplo – Elektroenergetika ČR Vysvětlivky: PE PPE PSE VE PVE JE VTE SLE GOE AOE VO parní elektrárna paroplynová elektrárna plynová a spalovací elektrárna vodní elektrárna přečerpávací vodní elektrárna jaderná elektrárna větrná elektrárna solární elektrárna geotermální elektrárna jiná alternativní elektrárna odběratelé připojení na síť vvn (nad 52 kV) nebo vn (od 1 do 52 kV) 5.5 MO odběratelé připojení na síť nn (do 1 kV) výroba elektřiny brutto = celková výroba elektřiny změřená na svorkách generátorů výroba elektřiny netto = hrubá výroba elektřiny zmenšená o vlastní spotřebu na výrobu elektřiny tuzemská spotřeba elektřiny netto = (výroba elektřiny + saldo) . Otrokovice 26420317 BIOCEL a.s.s. s. a.s.s..

00 ECK Generating.60 88.20 17 507.00 Dalkia Česká republika. 2006 rozdíl 10 663. 96. s. 83. 69.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA IČO Podnik Sídlo 00012653 SKLÁRNY KAVALIER. a.s.s.00 363. a.00 0.72 569.76 10 690. právní nástupce.s.00 JE 3 760. Chomutov 00177041 ŠKODA AUTO a. Plzeňská teplárenská.75 0.s.60 455.s.00 0.00 105.00 0.00 3 760. Mladá Boleslav Sokolov Ústí nad Labem Neratovice 18050646 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY.00 . 304.00 Energetika Vítkovice.s.25 0.75 96. Ostrava 25352954 VYSOKÉ PECE Ostrava.21 a) Nezávislí výrobci – nad 50 MW součtového instalovaného výkonu Název subjektu instalovaný výkon [MWe] XII. Mondi Packaging Paper Štětí a. 363. Plzeňská energetika a.23 234. a.00 0. a.01 PVE 1 146.00 298.s.72 -4.00 90. a.11 VE 1 019. 2006 rozdíl PE Atel Energetika Zlín s.00 0.72 3.r.50 30.00 254. a. 49901982 Severočeské doly a.50 1 146.s.s. 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu. 2006) ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM instalovaný výkon [MWe] XII. a.s.00 Energotrans a.39 AE CELKEM 27.s.00 66. 5.00 0.s.90 0. a.s.s. 2005 PE XII.25 69. 298. – 268 – 254.o. 367.00 Chemopetrol.00 63.72 Kaučuk.59 95. Sázava 49790072 Sokolovská uhelná.00 0.3. a.60 35.00 International Power Opatovice.52 77.00 352.o. a.00 112.90 304.47 1 028.00 PSE 206. 2005 XII.s.50 0.6 Ostrava Bohumín Instalovaný výkon elektráren ČR (stav k 31.s. s.s. Mittal Steel Ostrava a.s.00 83.34 28. a.08 17 412.00 105.97 PPE 573.00 0. 47672412 ŽDB a.00 Energetika Třinec. Třinec 45193070 VÍTKOVICE.00 42. akciová společnost 45147787 SPOLANA a. Ostrava 25874942 VÍTKOVICE STEEL.48 9.s.00 82.s. a. a. 352.r. 12.50 90.

70 0.20 0.72 72.s.s.00 VE 722. 2005 XII. a.00 Teplárna České Budějovice. a. Teplárny Brno.00 0.82 34. 2006 rozdíl Pražská teplárenská.00 SPOLANA a.00 Teplárna Ústí nad Labem.s. Sokolovská uhelná.00 0.00 0.20 66. a. a.00 3 650.80 0.77 722.00 50. 66.s.90 0.00 0.00 VE SPOLANA a.00 3 760.00 -88.o. 88. Celkem VE Celkem a) 0.00 0.00 Celkem PE PSE ECK GENERATING. a.00 0.22 66.72 0.50 136.02 4 291.s.s.00 1.60 84.00 4 257.00 95.20 0. a.70 68.60 0. 75. Pražská teplárenská. s. PPC Trmice a.00 .00 VTE Celkem ČEZ. a.24 34.00 370. 77.05 12 153.17 0. s.00 70.00 ŠKO-ENERGO.17 1.00 0.00 0. Druh výrobny instalovaný výkon [MWe] XII.90 66.10 0.77 0.00 Sokolovská uhelná. 84.20 77. a.50 0.00 1 145. 136.22 b) ČEZ.s. – 269 – 1.00 88.s.00 68. a. Celkem PPE 2.00 0.00 12 153.00 0.05 0. 236.00 236.00 0.00 PVE 1 145. 2006 rozdíl PE 6 524.00 Teplárna Otrokovice a. s.00 United Energy. a.60 3 684.00 370.s.s.00 537.00 0.00 0.80 1. 220.. Celkem PSE PPE Dalkia Česká republika.00 -70.s.60 75.72 537. a.r.00 JE 3 760. a.00 220.60 0. s. 50.00 95.00 0.00 Synthesia. 2005 XII. s.10 6 524.00 0. 88.s.72 70.s.Elektřina a teplo – Elektroenergetika ČR Název subjektu instalovaný výkon [MWe] XII.00 Teplárny Brno. právní nástupce.s.r.o. a.

7 Biomasa Hnědé uhlí Sokolov Hnědé uhlí 665.2 (smíšené) Vernéřov 110 Vernéřov 400 400 Hradec Hradec 110 Chotějovi ce 110 Chotějovi ce Hnědé uhlí (Chomutov) Hnědé uhlí (Chomuto v) Hnědé uhlí (Chomutov) Hnědé uhlí (Chomutov) 1 890. výkon výrobny [MWe] Uvedení do provozu Vyvedení výkonu Rozvodná společnost 1 55 KO 2 3 1 55 55 57 KO KO KO 2 57 KO 3 5 57 12.4 763.8 1959 1960 ČEZ Distribuce region západ 110 1951 1957 E.8 K PT 3 50 KO Poříčí II Tisová I Tisová II 4 55 KO 6 112 K 9 110 K Mělník II Prunéřov I Ledvice 2 Ledvice 3 Tušimice II Počerady Chvaletice Dětmarovice 165 1957 183.1 biomasa 110 Hodonín (ČEZ) Hnědé uhlí 302.80 1 288. 2006) Označení PG Inst. Polsko) 2 501. 12.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 5.70 800 – 270 – 110 604.3.10 .80 1975 1976 ČEZ Distribuce region Morava Hnědé uhlí Dětmarovi Černé uhlí ce (ČEZ) (Ostravsko.5 4 758. (stav k 31.7 Lokalita Přehled tepelných elektráren ČEZ. a.ON Distribuce region východ 110 112 1961 ČEPS 220 Vítkov 220 1971 10 110 K 110 Mělník (ČEZ) 3 110 K 4 110 K 5 6 2 110 110 110 K K K 3 110 K 4 110 K 21 200 K 22 23 200 200 K K 24 200 K 2 3 4 5 6 1 2 3 4 200 200 200 200 200 200 200 200 200 K K K K K K K K K 1 200 K 2 3 200 200 K K 4 200 K 440 1967 1968 ČEZ Distribuce region střed ČEZ Distribuce region střed ČEZ Distribuce region střed ČEPS ČEPS ČEZ Distribuce region střed ČEZ Distribuce region střed Palivo Úroveň napětí (kV) ČEZ Distribuce region východ 105 Hodonín Rozvodna Roční výroba elektřiny netto v roce 2006 (GWh) 110 Poříčí Vítkov Hnědé uhlí (Most) Biomasa Černé uhlí Hnědé uhlí (Sokolov) 573.s. výkon [MWe] Typ bloku Celkový inst.1 912.90 220 1967 110 1967 800 1974 1975 ČEPS 400 Hradec 1000 1970 1977 ČEPS 400 Výškov Hnědé uhlí (Most) 6 189.10 800 1977 1978 ČEPS 400 Týnec Hnědé uhlí (smíšené) 2 387.

3. a. 3. izotop U238 11376. výkon výrobny [MWe] Vyvedení výkonu Rozvodná společnost Úroveň napětí [kV] Palivo Roční výroba elektřiny netto v roce 2006 [GWh] Dukovany 1 760. 2006) Celkový inst. 12.0 ČEPS 400 UO2 s prům. uranu o štěp.00 22.8 Lokalita Hnědé uhlí (smíšené) Hnědé uhlí (Chomutov) Biomasa 1 698.1 Přehled jaderných elektráren ČEZ.0 Temelín 2000. výkon výrobny [MWe] Uvedení do provozu Vyvedení výkonu Rozvodná společnost Úroveň napětí (kV) Rozvodna Palivo Roční výroba elektřiny netto v roce 2006 (GWh) Hnědé uhlí (Chomutov) 5 977.0 ČEPS 400 UO2 s prům.7 – 271 – .3 1955.‚ (stav k 31.10 Prunéřov II 21 22 23 24 25 210 210 210 210 210 K K K K K 1050 1981 1982 ČEPS 400 Hradec Mělník III 11 500 K 500 1981 ČEPS 400 Babylon Dvůr Králové 1 6. 1963 22 Lipnice 2 12 KO ČEZ Distribuce region východ 5.s. izotop U238 13122. výkon [MWe] Typ bloku Celkový inst.3.3 PT 18.82% oboh.82% oboh. uranu o štěp.Elektřina a teplo – Elektroenergetika ČR Lokalita Označení PG Inst.

4 101.ON Distribuce část západ 110 1.4 .ON Distribuce částl zýápad 22 0.50 E.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 5.6 33.00 ČEPS 400 40.94 E.ON Distribuce část západ 110 22.1 297.76 E. výkon Úroveň výrobny Rozvodná společnost napětí [kV] [MWe] 120.ON Distribuce část západ 22 1.50 ČEZ Distribuce region střed 110 45. 12.ON Distribuce část východ 22 0.9 7.9 Přehled vodních elektráren ČEZ.ON Distribuce část západ 22 3.88 ČEZ Distribuce region střed 110 9.00 ČEPS 400 650.00 ČEPS 220 144.00 ČEZ Distribuce region střed 110 13.5 556.60 E.8 100.0 421.00 E.1 0.s.00 E.5 347.3 2.3 4.0 10.00 ČEZ Distribuce region střed 110 450.80 E.3. a.5 43.0 2.ON Distribuce část západ 22 364.16 ČEZ Distribuce region Morava 400 – 272 – Vodní tok Vltava Vltava Vltava Vltava Jihlava Divoká Desná Vltava Vltava Vltava Vltava Vltava Vltava Jihlava Ohře Vltava Divoká Desná Roční výroba elektřiny netto v roce 2006 [GWh] 182.4 57.63 ČEZ Distribuce region sever 22 0. (stav k 31. 2006) Lokalita Lipno I Lipno II Orlík Slapy Dalešice Dlouhé Stráně Kamýk Štěchovice I Štěchovice II Vrané nad Vltavou Hněvkovice Kořensko 1 Mohelno Želina Kořensko 2 Dlouhé Stráně 2 Celkový Vyvedení výkonu inst.

2 x 0. s.000 6. státní MVE Lobkovice podnik ENERGO .980 8.183 22 Nymburk Labe Labe 2 x 0.240 4. 0.r. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy.o.218 22 Lhotka Vltava 2 x 0. AQUA ENERGIE s.o.814 22 Kralupy Vltava 2 x 1.r.500 2.350 8.507 22 2 x 0.o.362 22 Vltava 2 x 0.990 10.r. MVE Tři PREDAX Chaloupky FINANCE.r.135. a.293 22 3 x 0. s.o.100 8.143 22 Pražačka Vltava RNDr.s.o.260 + 0.275 3.770 + 0.o. Klavarská elektrárenská v.550 – 273 – Černá Domoradice Malše .202 22 Holešovice Vltava 3 x 1. státní podnik 2 x 0. Povodí Vltavy.679 11. elektrárenská s.o.PRO MVE Miřejovice Czech. 2006) Zásobovací oblast Lokalita MVE Modřany PRE Distribuce MVE Podbaba MVE Štvanice MVE Benátky nad Jizerou MVE Brandýs nad Labem MVE Dražice nad Jizerou MVE Hradištko MVE Kačov MVE Klavary I MVE Klavary II MVE Klecany MVE Kolín ČEZ Distribuce region střed MVE Kostelec nad Labem MVE Kostomlátky MVE Libčice nad Vltavou Název společnosti.4 MVE Duropack MVE Husinec E. státní podnik Povodí Labe.PRO Czech. 0.o.63 1.771 vn Domoradice Malše 5.430 3. 12. státní podnik Instalovaný výkon (Mwe) Roční výroba elektřiny netto v roce 2006 (GWh) Vyvedení výkonu (kV) Rozvodna (místo připojení) Vodní tok 3 x 0.o.r.631 22 Labe 2 x 0.o.092 22 Toušeň Labe 2 x 1.r.o.300 2. Jana Válková Klavarská elektrárenská v.890 16.o.204 22 Labe Milovice MVE Veletov Povodí Labe.160 3 22 Jizera 2 x 0.700 9.o.137 22 Neratovice Labe 4 x 0.315 2.639 22 0. elektrárenská s.543 22 Nymburk Labe 2 x 1.o.192 4.63 (3 stroje) 2.325 3. s.739 22 SP Dražice s.5 MW instalovaného el. elektrárenská s.r.600 6.325 22 LobCon.700 10.r.s. MVE Obříství 5 x 0. 2 x 0. a.350 1. Ing. a. Povodí Vltavy.r.58 22 Pelhřimov Želivka 1. stav k 31.r. ENERGO .s.315 3. 3 x 0.r.960 6.ON Energie.648 5. státní podnik Povodí Vltavy.566 22 Kolín Labe Rida Consulting. která výrobnu provozuje ENERGO – PRO Czech.325.PRO Czech.493 22 3 x 0. výkonu.r.286 22 Nymburk Labe 1 x 1. E.s.3.s. státní podnik 1 x 0. (nad 0.390 25.r.748 22 Nymburk Labe 2 x 2. Povodí Vltavy.ON Distribuce část západ Labe Toušeň ENERGO . MVE Nymburk Jizera MVE Plav MVE Soběnov MVE Sokolský Ostrov MVE Římov MVE Želivka Duropack Bupak Papírna s.104 0. 2 x 0.460 5. MVE Poděbrady 1.Elektřina a teplo – Elektroenergetika ČR 5.253 3.1 22 Kralupy Vltava Elektrárna Kolín a. s.307) + 0. + 0.550 6.s.r. státní podnik 4 x 0. AQUA ENERGIE s.544 22 Vltava České Budějovice Blanice Malše 0.256 + 0.322 22 Neratovice Labe MVE-HYDRO. ČEZ Obnovitelné zdroje. s.306 22 Kralupy Vltava 2 x (0.366 22 Labe MVE České Vrbné 1. Povodí Vltavy.10 Přehled vodních elektráren v ČR – výrobci mimo ČEZ.o.56 22 Jizera 2 x 0. s. a. s.s.s.315 4.o.r.o. Luděk Liška 2 x 0.

r. státní podnik Severočeská energetika.362 0.028 35 2 x 0.4 Labe Labe Divoká Orlice Jizera . TEODICEA s.o.360 2.330 5.250 + 0.402 22 2 x 0.r.4 Křimice Mže Ohře Ohře Vernéřov Ohře 1 x 0.r.204 0.943 Pardubice Labe 35 Žamberk 2 x 0.350 1. státní podnik 1. s MVE Březhrad r. A .o.92 35 3 x 0. Povodí Labe.019 1. Instalovaný výkon (Mwe) Roční výroba elektřiny netto v roce 2006 (GWh) Vyvedení výkonu (kV) Rozvodna (místo připojení) Vodní tok 1.250 2.1 35 Nisa 1. a. Povodí Ohře. MVE Hradec ČEZ Obnovitelné Králové zdroje.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Zásobovací oblast ČEZ Distribuce region západ Lokalita PVE Černé Jezero 1 MVE Hracholusky MVE Libočany MVE Skalka MVE Vydra MVE Brandl F O BO S spol.783 22 Chomutov + Vernéřov 2 x 0.1 22 Nýrsko Úhlava 2. státní podnik MVE Pátek.4 Směda 3 x 0.000 68. elektrárenská s.o.o.5 Kamenice Tanvald 1 x 0. Martin Mádle a spol. MVE Les ČEZ Obnovitelné Království zdroje.960 6.o.937 35 4 x 0.o. Povodí Ohře.280 11.250 0.r. ČEZ Obnovitelné MVE Pastviny I zdroje.587 22 2 x 3. EWA Libochovice.r. KREDIT CENTRUM s.r. a.o. spol.o.301 35 Žamberk Labe 1 x 1. Povodí Ohře. s.55 3.576 1.r. KREDIT CENTRUM MVE Poniklá s. Povodí Labe.r.r.o.r. státní MVE Lítice podnik ČEZ Obnovitelné MVE Pardubice zdroje.400 2 x 0.304 – 274 – 0. s. A .229 22 2 x 0.336 2 x 0.r.350 + 0. která výrobnu provozuje ČEZ Obnovitelné zdroje. ČEZ Obnovitelné zdroje. státní podnik ČEZ Obnovitelné zdroje.25 22 Cheb Ohře 2 x 3.r.315 0.200 + 2 x 0.474 10 3 x 6.200 + 0.100 Labe 2.720 1. MVE Dřevobrus s r. státní podnik MVE Doksany MVE Ervěnický koridor MVE Františkov nad Ploučnicí MVE Hradiště MVE Kadaň Pokutice MVE Kořenov MVE Kořenov ČEZ Distribuce region sever MVE Libochovice MVE Líšný MVE Malá Veleň MVE Meziboří MVE Nechranice MVE Pátek u Loun MVE Popelnice MVE Rudolfov MVE Střekov MVE Tanvald MVE Víska ČEZ Distribuce region východ Název společnosti. s r.r.585 35 2 x 0.o.ENERGY s. MVE Březiny u Děčína Vodní elektrárny Ploučnice a.944 22 VD Přísečnice Ohře 1 x 2.o.o.252 35 Pardubice 1 x 3.5 Tanvald Kamenice 0. s.o.s.562 35 2 x 1. Povodí Ohře.o. s.250 2. První elektrárenská Liberec spol s r.800 7. s. a.03 2 x 0.s.o.5 0. s.o. státní podnik Povodí Ohře.500 73. s. Severočeské vodovody a kanalizace. KREDIT CENTRUM s.400 2.r.4 Louny 2 x 0. s.PRO Czech.200 10.720 3.o.000 4.644 22 Ploučnice 2 x 1.668 22 Litvínov VD Fláje Ohře Ohře Vernéřov Nisa Ohře Železný Brod Jizera Ploučnice 2 x 5.4 Ploučnice 3.447 22 0.268 0.434 10 Koštov Labe 5.11 35 Labe 2 x 0.25 + 2 x 0.378 Nisa 5. RenoEnergie. s.601 35 Poříčí Labe 1 x 0.16 2 x 0.r. ENERGO .ENERGY s.220 3.704 (4 stroje) 2 x 0. s.o.r.o.173 110 Vydra Vydra 2.282 10 2.r. Milan Hynek VÍT a SPOL.060 6.o. s.250 2.s.689 22 2 x 0.600 11.o.

262 35 Všestary Labe 8.121 1.8 spal. 0. s.r. 2. s. Přerov MVE s. s.670 + 0. ČEZ Obnovitelné MVE Spálov 2 x 1.PRO 1 x 2.ON Energie.s.5 MW instalovaného výkonu.650 + 0.o. 2 x 0. ENERGO .630 36.r. ENERGO .687 22 E.750 zdroje.185 35 Opočinek Chrudimk a 6.550 1.o. s.o.680 1 x 0.256 35 Opočinek Labe 5. s. E. MVE Semily .r.ON Distribuce část východ MVE Vír I Rozvodna (místo připojení) Vodní tok 15.s.s.3.r.r.500 1.o. státní podnik Povodí Odry.ON Energie. 0.420 Zásobovací oblast Lokalita ČEZ Distribuce region východ E. státní podnik TROUBKY MVE s. 1 x 0.400 MVE Smiřice Czech.11 Vyvedení výkonu (kV) E.s.742 2.o.r. Povodí Odry. s. ČEZ Obnovitelné 2 x (0.200 Mlýny státní podnik ČEZ Obnovitelné MVE Spytihněv 2 x 1.r.379 Morava Hodonín Bystřice nad Perštejnem Bystřice nad Perštejnem Vranov Suchohrdly 22 1 x 0. Praha Strahov 1 2 3 České teplo s.2 0.r.022 22 Jihlava Svratka Svratka Dyje Dyje Bečva Vítkov Moravice Břidličná Moravice Morava Ostravice Frýdlant Morava Moravice Přehled veřejných tepelných energetických zdrojů ČR mimo ČEZ.300 0.300 zdroje.770 (3 mlýn Kerndl. UNIPOL spol. 12.o.489 22 0.788 22 Bohunice Svratka 6.955 MVE Vír II MVE Šance Jizera Hradec Králové 35 MVE Vranov MVE Znojmo MVE Hranice MVE Přerov MVE Slezská Harta Chrudimk a 8.08 PRE Distribuce 0.099 22 0.o.r.019 4.000 + 1. Instalovaný která výrobnu výkon (Mwe) provozuje ČEZ Obnovitelné MVE Práčov 1 x 9.o. MVE Srnojedy KIPP.4 Jizera 35 Semily 7. s. MVE ČEZ Obnovitelné 1 x 2. s.3 22 11.PRO 2 x 0.s.210 + 0.378 22 Hulín Morava E.500 + 0. 2 x 0.ON Energie.o. MVE Kružberk ČEZ Distribuce region lMorava Roční výroba elektřiny netto v roce 2006 (GWh) 18.120 Czech.r.2 0. a.o.r.547 22 Uherské Hradiště Morava 4.5 0.o.100 Předměřice zdroje.200 0.o.860 MVE Strž Czech.8 22 1 x 0.o.960 MVE Mohelský AMAPRINT 0.490) ENERGO .509 22 Hustopeče Dyje 9.Elektřina a teplo – Elektroenergetika ČR Název společnosti.134 22 MVE Troubky Labe 8. +0.5 spal.o.PRO Czech. a.830 4. MVE Hodonín INCOS a.108 22 22 22 1 x 4. ORC group s.o.2 Číslo výrobní jednotky Typ turbíny Instalovaný výkon (MWe) Praha 4 BRUDRA s. a.ON Energie.4 ZP .r.165 35 Opočinek 0. a.323 Řeky s.237 22 2. spal.PRO MVE Seč 1 x 3.200 zdroje.680 + MVE Přelouč zdroje. a.o. (nad 0.2 0.100 Kníničky zdroje.r. 2006) Jméno elektrárny Instalovaný výkon celkem (Mwe) Roční výroba elektřiny netto v roce 2006 (GWh) 0.100 MVE Žimrovice 5.200 + 0. stav k 31. s. 1 spal. 3 x 6.o.r.r.s.KREDIT CENTRUM 2 x 0.380 7. spal. s. s.r.s.o. s r.r. 0.401 35 Opočinek Labe 7.524 22 0.59 6. 4 Podnik Uvedení do provozu – 275 – Vyvedení výkonu Rozvodná společnost Úroveň napětí (kV) Palivo 0 PRE Distribuce 22 ZP 3.980 MVE Brno ČEZ Obnovitelné 1 x 3.o. stroje) MVE Nové Povodí Moravy. ENERGO .r.400 12.

8 1. s r.s.01 22 HU 304. 0.9 23. ECK Generating.3 135.2 1 KO 40 Instalovaný výkon celkem (Mwe) Roční výroba elektřiny netto v roce 2006 (GWh) 122 Rozvodná společnost Úroveň napětí (kV) Palivo 140.o. Praha Veleslavín Pražská teplárenská a.9 1998 Kladno ITES spol.31 2 spal. Kutná Hora Kotelna Šipší KH TEBIS s.4 ZP 22 Bioplyn ČEZ Distribuce region střed 0.4 1996 2 KO 4. 0.Michle Pražská teplárenská a.225 12.o. 0.r.038 Kolín 4 6 PT PT 5 0.4 ZP 0. Čelákovice Q .717 PRE Distribuce 110 ČU 12 4. 66.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Jméno elektrárny Podnik Praha Malešice Pražská teplárenská a.671 PRE Distribuce 22 ZP 1.3 1976 1999 1999 12 PT 6. – 276 – Vyvedení výkonu ČEZ Distribuce region střed ČEZ Distribuce region střed ČEZ Distribuce region střed .9 1 366.5 1995 18 výroben spal.038 2.r. 5.2 0.6 1996 1996 3 PM 0. 0. Praha . 1. LTO 5.5 0.2 1 2 3 spal. Praha Holešovice Pražská teplárenská a.o. 0.2 2 spal.o.31 1 spal. Kutná Hora Kotelna Hlouška KH TEBIS s.o. Příbram Příbramská teplárenská a.o. 5 KO 12 1999 Kladno Dubská 9 4 5 KO KO KO 28 135.4 ZP 0.385 2005 1 spal.r.6 0. Různé lokality TEDOM ENERGO s.385 112.2 4 spal.4 ZP 44.225 1 spal.00 ČEZ Distribuce region střed 110 ČU. s. s.843 110 HU 1.62 0.6 1996 1 PTO 2. Kladno – Dubská ECK Generating.s. spal.56 36.775 PRE Distribuce 22 ZP PRE Distribuce 22 ZP 2. Číslo výrobní jednotky Typ turbíny Instalovaný výkon (MWe) Uvedení do provozu 1 2 3 PT PT PT 6 6 55 1963 1963 1971 4 PTO 55 1971 1 PT 6 1965 2 PT 6 1966 1 2 PM PM 0.2 0.776 ČEZ Distribuce region střed 0.023 různé RPDS 0.s. HU.s. spal.s.426 ČEZ Distribuce region střed 0.8 3.3 1999 6 spal.417 ČEZ Distribuce region střed 110 ZP. s r.o. 0.723 0.s.56 1968 Elektrárna Kolín a.r.061 22 ZP 17.BYT Čelákovice spol. LTO 66.r.

926 7.2 1999 1 PT 8.s.Bory Vězeňská služba České republiky Karlovy Vary .495 E.754 ČEZ Distribuce region střed 110 ZP 352 1 329. a.ON Distribuce část západ 1 2 3 1 PT PT PT PT 0.647 22 HU 8. Strakonice Teplárna Strakonice.o. a.542 6 HU Kladno Kladno GT. Týnec nad Sázavou Teplárna Týnec s.5 1968 2. a. spal. ZP. Jindřichův Hradec .072 22 ZP 0.8 1998 ČEZ Distribuce region střed E. Vyvedení výkonu 2 spal.197 1 2 3 4 5 PT PT KO KO K 60 60 60 60 56 1994 1995 1994 1994 1961 6 K 56 1961 1 spal.ON Distribuce část západ E.519 22 HU 30 122. 43.8 1997 2 KO 21.8 14. a. 2.85 110 HU.527 1995 ČEZ Distribuce region západ 1 spal.463 1998 Číslo výrobní jednotky Rozvodná společnost Úroveň napětí (kV) Palivo 6.302 22 ostatní kapalná paliva 105 515. Plzeň Plzeňská teplárenská.ON Distribuce část západ 0. a. LTO 7.Elektřina a teplo – Elektroenergetika ČR Jméno elektrárny Podnik Typ turbíny Instalovaný výkon (MWe) Uvedení do provozu Instalovaný výkon celkem (Mwe) Roční výroba elektřiny netto v roce 2006 (GWh) 1 spal. Tábor Teplárna Tábor.3 1. Písek Teplárna Písek. biomasa 22 HU 2 PT 1.r. České Budějovice Teplárna České Budějovice.108 5.r.ON Distribuce část západ ČEZ Distribuce region západ ČEZ Distribuce region západ 1 PT 8. 0. a.r.4 Biomasa . a.Bohatice Karlovarská teplárenská.5 0.61 ČEZ Distribuce region střed 110 HU 4.ON Distribuce část západ 22 LTO.63 2 PTO 2.63 3.66 4.5 1.o.s.s.75 1998 1 PTO 55 1984 2 KO 50 1999 1 PT 5 1989 5 12. ZP 3 4 PTO PTO 12 25 1973 1980 66. 1 1996 1. Pelhřimov IROMEZ s.s.s.527 0. a. 0.527 1995 1995 1995 2.Otín Energetické centrum s. Loučovice CENTROPOL CZ.o.r.008 22 ZP PM4 spal.s.197 2006 43. spal.75 26. Ostrov Ostrovská teplárenská. Mělník ENERGOTRAN S a.353 22 HU.527 0. Plzeň .ON Distribuce část západ E.o.2 1997 E. s.16 1 6 1. 2.s.463 1 PT 0.s.59 E.299 ČEZ Distribuce region západ 22 ZP – 277 – .2 167. ZP 5 PT 29.448 PM1 PM2 PM3 spal.s.ON Distribuce část západ 1987 1997 E.

745 9. a.KGJ Skalka TEREA Cheb s.4 ZP 22 ZP ČEZ Distribuce region sever 110 HU ČEZ Distribuce region sever 6 ZP 22 Bioplyn 35 Bioplyn 6 LTO. 0.r.26 1998 2 spal.26 1998 9 výroben spal. Cheb .803 1996 PM2 spal.o. 0.2 4. Vřesová .s.o. 0.030 1 PPC 185 1996 2 PPC 185 1996 1 spal.879 370 1 790. 0.878 12 30. mazut 10 ZP Rozvodná společnost ČEZ Distribuce region západ ČEZ Distribuce region západ ČEZ Distribuce region západ ČEZ Distribuce region západ různé RPDS ČEPS ČEZ Distribuce region sever ČEZ Distribuce region sever ČEZ Distribuce region sever ČEZ Distribuce region sever ČEZ Distribuce region sever ČEZ Distribuce region sever . Liberec Teplárna Liberec.o.ČOV Severočeské vodovody a kanalizace. Různé lokality TERBA s.92 2. Cheb . 0.s. Cheb . 0. a. Roudnice nad Labem EM Consult s.088 Vyvedení výkonu Úroveň napětí (kV) Palivo 22 ZP 22 ZP 22 ZP 22 ZP 22. Děčín Teplárna CZT TERMO Děčín a. Liberec .46 0.23 PM2 spal.6 1. 0. 0.942 1996 – 278 – Instalovaný výkon celkem (Mwe) Roční výroba elektřiny netto v roce 2006 (GWh) 1.26 1998 1 spal. 0. 0.22 1 PT 12 1977 PM1 spal.3 PM1 spal.o. 0.025 239 511.3 1 spal. 0. spal.23 1 spal.r.131 2.KGJ Riegrova TEREA Cheb s. 0.s.o.KGJ Nemocnice TEREA Cheb s. 0. suma 2.729 1.429 2.98 8.9 1 3 spal.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Jméno elektrárny Podnik Cheb .r.52 2.52 2.r.98 7. EP 0.52 0.KGJ Zlatý Vrch TEREA Cheb s. Číslo výrobní jednotky 1 Typ turbíny Instalovaný výkon (MWe) Uvedení do provozu spal.051 0. s.99 1998 1 spal.99 1998 1 spal.s.455 1.3 2 spal. Komořany United Energy. 1.o.26 1998 2 spal. 0.919 0. a.99 1998 2 spal.PPC Sokolovská uhelná.99 1998 2 spal.r.s.947 0. Jablonec nad Nisou Rýnovická energetická s.03 6. 35 Bioplyn 220 ZP. a. Neštěmice Severočeské vodovody a kanalizace. 0. s r.808 2.235 2 spal.o. 0.r. 0. Česká Lípa Mandant spol.r.052 0. právní nástupce. a.o.92 4 5 6 7 9 10 21 K K K KO PT PT PT 32 32 32 20 32 35 22 1959 1998 1997 1959 1978 1986 1994 1997 22 K 34 1 2 spal.46 0.

922 1 spal.83 9.954 2. 4 x 1.965 ČEZ Distribuce region východ 35 ZP 0.s.160 1997 4.706 ČEZ Distribuce region sever 10 ZP 4. Nováka 1 2 3 spal.022 Nové Město na Moravě 1 spal.o.053 ČEZ Distribuce region východ 0. 2 spal. Náchod Typ turbíny Instalovaný výkon (MWe) Uvedení do provozu Instalovaný výkon celkem (Mwe) Roční výroba elektřiny netto v roce 2006 (GWh) 4 x PM spal.922 1. spal. 0.15 0.143 Číslo výrobní jednotky 2 spal.368 35 HU 363 2 015.4 ZP 0.64 3 x PM spal. 2 PT 12 1969 Opatovice 1 2 3 4 5 K K KO K PT 60 60 60 60 60 1997 1995 1995 1996 1987 International Power Opatovice.022 TEPLO IVANČICE.455 0. Liberec plavecký bazén WARMNIS spol. 0.533 ČEZ Distribuce region východ 0. s.s. Nová Paka TermoReal s.ON Distribuce část východ 22 2 4.r. Liberec Aréna WARMNIS spol.976 10 ZP 17 49.045 0.94 2.r.4 ZP 0.299 1 K 5 1950 KA Contracting ČR s.s. 0. 0.143 1 spal.7 ČEZ Distribuce region sever 10 ZP 0. Děčín Kogenerační zdroj Želenice TERMO Děčín a. 0.022 5 spal.385 ČEZ Distribuce region sever 10 ZP 0.o.r. 3 x 1.697 E. spal.610 1997 1 spal.o. 0. 0. 1 Novoměstská teplárenská a. 0.Elektřina a teplo – Elektroenergetika ČR Jméno elektrárny Podnik Děčín Kogenerační zdroj Bynov TERMO Děčín a. 4 spal. s r. a. 0. spal.455 0.r. 6 KO 63 1979 Jičín 1 2 3 4 spal. s r.598 3.299 2 spal.s.o. 0.022 1 spal.31 Městský bytový podnik Jičín Turnov Teplárna Výšinka Městská teplárenská Turnov.286 1. 2 spal.ON Distribuce část východ 22 ČEZ Distribuce region sever ČEZ Distribuce region východ ZP .858 E. 1 – 279 – Vyvedení výkonu Rozvodná společnost Úroveň napětí (kV) Palivo 8.51 1.o. 0. s.63 Ivančice Kotelna mjr. spal. spal.o.70 ČEZ Distribuce region východ 110 HU 0.268 0.

15 výroben spal. ZP 95 241.639 E.492 22 HU 23 20. a.544 2001 E.ON Distribuce část východ 22 ZP 1 PT 4 4 2. Litovel 1987 – 280 – E. Velké Němčice Jihomoravská plynárenská.4 ZP 4 spal.s. Litovel Teplárna Uničovská Městská teplárenská společnost a.s.3 TTO.r.s. Veselí nad Moravou VESBYT s. Mohelnice energetické hospodářství Energetika Vítkovice. 2 PT 25 1999 Kyjov 1 2 spal. a.ON Distribuce část východ E.4 1999 1999 Teplárna Kyjov.ON Distribuce část východ .s. a.4 ZP 50 170.8 1. 2.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Jméno elektrárny Podnik Brno Špitálka Teplárny Brno.813 22 ZP 4 spal.6 0. spal.ON Distribuce část východ 1 spal.816 4.31 E. a. 71 Vyvedení výkonu Rozvodná společnost Úroveň napětí (kV) Palivo 115.207 E.ON Distribuce část východ 110 ZP 2.2 0. Brno Červený mlýn Teplárny Brno.6 9 30 1954 1960 1966 1984 28 PT 30 1985 1 PT 4 1 spal. spal.544 2001 2001 2001 2. Číslo výrobní jednotky Instalovaný výkon celkem (Mwe) Roční výroba elektřiny netto v roce 2006 (GWh) 80.504 E.s.982 ČEZ Distribuce region Morava 4 ZP 1 2 3 spal.s.4 7.s.r. Brno .544 0.o.6 1995 1998 Typ turbíny Instalovaný výkon (MWe) Uvedení do provozu 20 21 26 27 PTO K PT PT 5 6.184 0.2 1999 1 spal. spal.6 2001 1. 0. spal. a.2 ČEZ Distribuce region Morava Třebíč Brno Turgeněvova Jihomoravská plynárenská. 1. spal.377 0. 0.2 0.274 4.281 E.s. 0. a. 1 1 2.2 0.ON Distribuce část východ 22 ZP 1 2 3 spal.Sever Teplárny Brno.787 22 ZP 2 PT 24 TTS energo s.274 Otrokovice 1 PT 25 1976 Teplárna Otrokovice a.o.ON Distribuce část východ 22 ZP 4 7. 3 PT 8. 7.251 0.s.ON Distribuce část východ E. a. 1.ON Distribuce část východ 6.

8 1997 Krnov Dalkia Česká republika. Vsetín Zásobování teplem Vsetín a.949 1 spal. 0.4 ZP 6. 0. ČU. 0.s.8 11. biomasa 110 ČU.s. LTO 22 ČU. Přerov 2 KO 41 1995 Dalkia Česká republika. biomasa 110 ČU. Teplárna Karviná Dalkia Česká republika. a. 4. 2 1 spal.99 1. LTO 22 HU.3 OP 6.8 30. s. a. biomasa ČEZ Distribuce region Morava ČEZ Distribuce region Morava ČEZ Distribuce region Morava ČEZ Distribuce region Morava ČEZ Distribuce region Morava ČEZ Distribuce region Morava ČEZ Distribuce region Morava ČEZ Distribuce region Morava ČEZ Distribuce region Morava ČEZ Distribuce region Morava ČEZ Distribuce region Morava ČEZ Distribuce region Morava ČEZ Distribuce region Morava .s.99 0.099 1 spal. a.15 1 spal. a.3 1954 Dalkia Česká republika.47 15 KO 72 1998 1 PT 12.041 1 spal. 0. a.022 2 spal. a.3 OP 6. Ostrava Přívoz Dalkia Česká republika. 0. 0.99 7.161 47.99 7.185 0 Třinec Moravia Energo. DPB. Litovel Číslo výrobní jednotky Typ turbíny Instalovaný výkon (MWe) 1 spal.986 46 285. a.99 0.112 3 PT 12 1966 24 71.s. Třebovice Dalkia Česká republika.631 Prosenice G .247 0. biomasa 6 HU.8 1994 12. ZP. OP 22 ČU.8 64. s r.075 Uvedení do provozu Instalovaný výkon celkem (Mwe) Roční výroba elektřiny netto v roce 2006 (GWh) 0. 3 PT 41 1998 4 PT 4. Vrbice OKD.o. a.195 4 PT 12 1968 4 KO 15 1958 55 297. 0.603 4. EP.s. 1 K 5 2001 Olomouc 1 PT 6. Teplárna ČS armády Dalkia Česká republika.s.3 ZP 22 ZP 22 hutní plyn 22 ZP 110 ČU.99 0. a. a.s.3 212.539 3 spal. a. – 281 – Vyvedení výkonu Rozvodná společnost Úroveň napětí (kV) Palivo ČEZ Distribuce region Morava 0. ČU.s.s. 0.s.8 4.Elektřina a teplo – Elektroenergetika ČR Jméno elektrárny Podnik Litovel Teplárna Vítězná Městská teplárenská společnost a.Team spol.635 1 spal. Bohumín Bezručova Moravia Energo.s.989 5 KO 40 1998 33 KO KO 30 72 1961 174 1 057.s. Valašské Meziříčí Moravia Energo.58 0.58 3.

35 8.7 5.479 ČEZ Distribuce region sever 110 ZP Dalkia Česká republika.12 Přehled energetických zdrojů ČR typu „závodních elektráren“ k 31. 2006 ZP TTO LTO DRV TP EP OP zemní plyn těžký topný olej lehký topný olej dřevní odpad a papírenské výluhy technologický plyn energoplyn ostatní paliva (zdroj přednostně vyrábí pro podnik ve kterém pracuje a pouze přebytky výkonu nabízí k prodeji do veřejné sítě) (nad 0. a.632 ČEZ Distribuce region Morava 22 ČU 0. a. Trmice Dalkia Česká republika.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Jméno elektrárny Podnik Typ turbíny Instalovaný výkon (MWe) Uvedení do provozu Instalovaný výkon celkem (Mwe) Roční výroba elektřiny netto v roce 2006 (GWh) 1 PT 3 1998 3 1 PT 0..83 ČEZ Distribuce region sever 35 HU.77 2006 0. 0. a. 12.45 0.7 6 7 8 4 PT PT PT K 16 16 16 20 1987 1975 1981 1997 5 K 20 1997 GT1 PPC 70 1999 Číslo výrobní jednotky Frýdek Místek Dalkia Česká republika.083 PRE Distribuce 0.s.PPC Dalkia Česká republika. 0.s. – 282 – . paroplynový cyklus černé uhlí hnědé uhlí lignit 5. spal.289 0.011 ČEZ Distribuce region Morava 22 OP 88 468. 0. Vyvedení výkonu Vysvětlivky: K KO PT PTO spal.o. PPC ČU HU L kondenzační stroj kondenzační odběrový stroj protitlaký stroj protitlaký odběrový stroj spalovací.r. a.5 MWe součtového instalovaného výkonu) Jméno elektrárny Podnik Číslo výrobní jednotky Typ turbíny Instalovan ý výkon [MWe] Uvedení do provozu [MWe] Instalova ný výkon Roční výroba elektřiny netto v roce 2006 (GWh) 1 spal.4 ZP 3 spal.3. Trmice .45 1.4 ZP 1 2 spal.77 1.45 PRE Distribuce Vyvedení výkonu Úroveň napětí [kV] Rozvodná společnost Palivo Praha 4 – Krč Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Praha 4 OMNICON s. resp. Výtopna Mariánské Hory Rozvodná společnost Úroveň napětí (kV) Palivo 14.s. LTO 70 23.s.

Elektřina a teplo – Elektroenergetika ČR
Jméno elektrárny
Podnik
Praha 6 - Ústřední
čistírna odpadních
vod
Pražská
vodohospodářská
společnost a.s.
Dobrovice
Cukrovary TTD a.s.

Číslo
výrobní
jednotky

Typ
turbíny

Instalovan
ý výkon
[MWe]

1
2
3
4

spal.
spal.
spal.
spal.

0,96
0,96
0,96
1,29

5

spal.

1,29

1

PT

8

2

PT

7

Uvedení
do
provozu
[MWe]

Instalova
ný výkon

Roční výroba
elektřiny netto
v roce 2006
(GWh)

5,4

24,583

15

19,467

10

0

0,13

0

66,72

235,073

0,56

1993

Vyvedení výkonu
Úroveň
Rozvodná
napětí
společnost
[kV]

Palivo

PRE
Distribuce

22

Bioplyn

22

ZP

22

ZP

0,4

ZP

ČEZ
Distribuce
region střed

110

LTO, ZP,
ostatní
plyny

0

ČEZ
Distribuce
region střed

6

77,2

122,018

ČEZ
Distribuce
region střed

110

HU

88

413,253

ČEZ
Distribuce
region střed

110

ČU, HU,
biomasa

ČEZ
Distribuce
region střed

0,4

nafta

ČEZ
Distribuce
region střed
ČEZ
Distribuce
region střed
ČEZ
Distribuce
region střed

Králův Dvůr

1

spal.

5

1997

ENERGO KD s.r.o.

2

spal.

5

1997

1

spal.

0,13

1
2
3

KO
PT
PT

33
33
0,72

1

PT

0,56

1
2
3
4
5
6
3

PTO
PT
K
PTO
PTO
PTO
KO

16,8
6,4
5
12
12
25
44

1992
1946
1947
1956
1957
1967
1999

4

KO

44

1999

1

spal.

0,5

2

KO

46,5

1999

46,5

160,489

E.ON
Distribuce
část západ

110

HU,
biomasa

2

PT

0,63

1991

0,63

3,542

E.ON
Distribuce
část západ

6

HU

E.ON
Distribuce
část západ

0,4

ZP

E.ON
Distribuce
část západ

110

ZP

22

HU

22

HU, ZP

6

HU

Králův Dvůr
ENERGO KD s.r.o.
Kralupy
KAUČUK, a.s.
Kolín
KORAMO, a.s.

Neratovice

Spolana a.s.
Mladá Boleslav
ŠKO-ENERGO,
s.r.o.
Rečkov - Malá
Bělá
Vodovody a
kanalizace Mladá
Boleslav, a.s.
Planá nad Lužnicí
AES Bohemia spol.
s r.o.
Loučovice Vltavský mlýn
CENTROPOL CZ,
s.r.o.
Velešín

1

spal.

0,25

Jihostroj a.s.

2

spal.

0,25

Větřní

1

PT

12

JIP - Papírny
Větřní, a.s.
Písek - JITEX
KOMTERM, a.s.

2

PT

1962
1963

0,5

0,5
1961

12

1965

24

21,542

6,5

0,41

I

PT

4

1967

II

KO

2,5

1955

4

PT

2,1

1957

2,1

0

2

PT

6

1969

6

4,935

Kaznějov
AKTIVA, a.s.
Sokolov CHEMIE
Hexion Specialty
Chemicals, a.s.

– 283 –

E.ON
Distribuce
část západ
ČEZ
Distribuce
region
západ
ČEZ
Distribuce
region
západ

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA
Číslo
výrobní
jednotky

Typ
turbíny

Instalovan
ý výkon
[MWe]

Plzeň

8
9

KO
KO

30,5
33

Uvedení
do
provozu
[MWe]
1984
1997

Plzeňská energetika
a.s.

10

KO

26,5

1960

Vřesová (teplárna)

1
2
3

KO
KO
PT

55
55
55

1967
1967
1969

4

KO

55

1971

1

spal.

0,4

Jméno elektrárny
Podnik

Sokolovská uhelná,
právní nástupce, a.
s.
Plzeň
VODÁRNA PLZEŇ
a.s.

spal.

0,4

13
výroben

spal.

9,978

1
2

KO
PT

12
6

1

spal.

0,55

II
III

PT
PT

1,2
8,6

1986
1969

ENERGY Ústí nad
Labem, a.s.

IV

PT

6

1999

Teplice

1
2
3
4
5

spal.
spal.
spal.
spal.
spal.

1
1
0,165
0,165
0,165

Glaverbel Czech
a.s., člen skupiny
Glaverbel

6

spal.

0,165

Litvínov - T 200

1
2
3
4
5
6
7
8

KO
K
KO
KO
KO
KO
KO
KO

22,4
16
22,4
22,4
22,4
22,4
22,4
22,4

1942
1948
1942
1942
1943
1942
1943
1944

CHEMOPETROL,
a.s.

9

K

16

1955

Litvínov - T 700

10
11
12
13

KO
KO
KO
KO

28
25
25
25

1992
1992
1993
1995

14

PT

6

1963

TEDOM s. r. o.
Chomutov
Actherm, spol. s r.o.
Nový Bor
CRYSTALEX a.s.
Ústí nad Labem

CHEMOPETROL,
a.s.

Roční výroba
elektřiny netto
v roce 2006
(GWh)

90

416,385

220

1 482,60

0,8

2

Různé lokality

Instalova
ný výkon

9,978
1964
1966

– 284 –

40,932

Vyvedení výkonu
Úroveň
Rozvodná
napětí
společnost
[kV]
ČEZ
Distribuce
110
region
západ

Palivo

HU

ČEZ
Distribuce
region
západ

110

HU,
ostatní
plyny

ČEZ
Distribuce
region
západ

22

Bioplyn

různé
RPDS

0,4
22

ZP,
Bioplyn
Sklád.
plyn

18

59,147

ČEPS

220

HU

0,55

0

ČEZ
Distribuce
region sever

0,4

15,8

41,423

ČEZ
Distribuce
region sever

22

HU, ZP

2,64

0

ČEZ
Distribuce
region sever

0,4

ZP

189

561,545

ČEZ
Distribuce
region sever

110

HU, OP

109

770,662

ČEZ
Distribuce
region sever

110

HU,OP

Elektřina a teplo – Elektroenergetika ČR
(nad 1 MW souč. instal. výkonu)
Číslo
výrobní
jednotky

Typ
turbíny

Instalovaný
výkon
[MWe]

1
2
3
4

KO
KO
PTO
PTO

9
9
30,5
32

Uvedení
do
provozu
[MWe]
1957
1958
2006
1973

Mondi Packaging
Paper Štětí a.s.

5

PTO

32

1988

Lovosice

1
2

PT
PT

4
6

1996

5

PT

12

1989

1

PT

0,4

2

PT

0,15

1

PT

2,5

1

PT

4

1

PM

4

ČKD CHLAZENÍ,
s.r.o.
Hrochův Týnec
EASTERN SUGAR
ČESKÁ
REPUBLIKA, a.s.
Chotěboř
Chotěbořské
strojírny služby,
a.s.
Chotěboř
Chotěbořské
strojírny služby,
a.s.
Hostinné

Jméno elektrárny
Podnik

Štětí

Moravská
energetická a.s.
Bělá pod
Bezdězem
Term Credit s.r.o.

Roční výroba
Instalovan elektřiny netto
ý výkon
v roce 2006
(GWh)

112,5

379,836

22

94,74

0,55

2,32

2,5

17,638

4

8,433

0,96

0,96

3,099

PT

4,4

4,4

7,432

1

spal.

0,5

0,5

0,676

1

PT

6

1969

2

PT

6

1969

12

6,818

1

spal.

0,774

2000

2

spal.

0,32

2000

1,094

1,356

3

KO

2,5

1968

3,5

0

GT1

spal.

4,5

1997
9

44,497

2,6

10,818

1,936

0

Liberec
TERMIZO a.s.
Varnsdorf
Velveta a.s.

1974

Velký Šenov
Železárny Velký
Šenov, s.r.o.
České Meziříčí cukrovar
Cukrovary TTD
a.s.
Choceň

KRKONOŠSKÉ
PAPÍRNY a.s.
Pardubice PARAMO

GT2

spal.

4,5

1997

2

PTO

2,6

1956

1
2
3

spal.
spal.
spal.

1,45
0,062
4 x 0,016

4

spal.

0,06

PARAMO a.s.
Jičín

Seco GROUP a.s.

– 285 –

Vyvedení výkonu
Úroveň
napětí
[kV]

Rozvodná
společnost
ČEZ
Distribuce
region
sever

Palivo

110

HU,
biomasa

110

HU

6

HU

6

OP

6

HU

35

ZP

35

HU

0,4

ZP

35

LTO

lokální
distribuční
síť

6

ZP

lokální
distribuční
síť

6

ZP

110

ZP

35

LTO

ČEZ
Distribuce
region
sever
ČEZ
Distribuce
region
sever
ČEZ
Distribuce
region
sever
ČEZ
Distribuce
region
sever
ČEZ
Distribuce
region
sever
ČEZ
Distribuce
region
východ
ČEZ
Distribuce
region
východ
ČEZ
Distribuce
region
východ

ČEZ
Distribuce
region
východ
ČEZ
Distribuce
region
východ
vlastní
distrib.sítě
ČEZ
Distribuce
region
východ

6

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA
Číslo
výrobní
jednotky

Typ
turbíny

Instalovaný
výkon
[MWe]

11

KO

12,8

Uvedení
do
provozu
[MWe]
1952

12

KO

12,8

1952

13

KO

25

1963

SYNTHESIA, a.s.

14

PT

25

1975

Svitavy

1

spal.

0,26

TOS Svitavy, a.s.

2

spal.

0,26

Zlín

VI
31
32

K
PTO
K

6
25
30

Jméno elektrárny
Podnik

Semtín

1996

I

K

8,25

1

spal.

0,594

1

PTO

12

1972

ENERGZET, a.s.

2

PT

6

1987

Břeclav

1
2

spal.
spal.

0,26
0,26

3

PT

0,315

1

PT

6

ŽĎAS, a.s.
Paskov
BIOCEL, a.s.

2

PT

6

1

PT

4

PT

0,25

1
2
3
1

PT
PT
PT
PT

6
6
0,5
20,8

1960
1960
2002
1983

PT

20,8

1

PT

0,5

2

spal.

0,18

Dalkia Česká
republika, a.s.

1

PPE

2,72

Valašské Meziříčí

1

PT

4

1963

DEZA, akciová
společnost

2

PT

12

1970

7
provozoven

spal.

0,924

Kopřivnice

3

PTO

12

1983

Energetika
Kopřivnice, a.s.

4

PTO

12

1983

Nový Jičín
DOTEP - CT,
s.r.o.

50

Palivo

ČU

ČU

0,52

0

69,25

196,095

E.ON
Distribuce
část východ

110

ČU, HU

0,594

0,667

E.ON
Distribuce
část východ

0,4

ZP

18

0

E.ON
Distribuce
část východ

22

ZP

0,835

0

E.ON
Distribuce
část východ

22
22

ZP

ZP

1983

– 286 –

22

12

9,524

E.ON
Distribuce
část východ

22

TTO,
nafta

4,25

2,773

E.ON
Distribuce
část východ

22

HU,
biomasa

12,5

19,452

E.ON
Distribuce
část východ

110

HU

41,6

136,533

110

ČU,
biomasa

0,68

1,482

0,4

ZP

2,72

0

22

ZP

16

43,304

110

ZP

0,924

2,445

22

ZP

24

10,947

22

ČU, ZP

1970

2

Ostrava Mariánské Hory
BorsodChem
MCHZ, s.r.o.
Olomouc - Setuza

206,247

1970

1999
2

25,6

Vyvedení výkonu
Úroveň
Rozvodná
napětí
společnost
[kV]
ČEZ
Distribuce
110
region
východ
ČEZ
Distribuce
110
region
východ
ČEZ
Distribuce
0,4
region
východ

1960

Atel Energetika
Zlín s.r.o.
Prostějov
DT výhybkárna a
mostárna, spol. s
r.o.
Brno - Líšeň

KA Contracting
ČR s.r.o.
Hrušovany nad
Jevišovkou
Moravskoslezské
Cukrovary, a.s.
Bystřice pod
Hostýnem
TON - ENERGO
a.s.
Žďár nad
Sázavou

Roční výroba
Instalovan elektřiny netto
ý výkon
v roce 2006
(GWh)

ČEZ
Distribuce,
region
Morava
ČEZ
Distribuce,
region
Morava
ČEZ
Distribuce,
region
Morava
ČEZ
Distribuce,
region
Morava
ČEZ
Distribuce,
region
Morava
ČEZ
Distribuce,
region
Morava

Elektřina a teplo – Elektroenergetika ČR
Číslo
výrobní
jednotky

Typ
turbíny

Instalovaný
výkon
[MWe]

Třinec

1

KO

20,25

Uvedení
do
provozu
[MWe]
1979

ENERGETIKA
TŘINEC, a.s.

3

PT

14,5

1989

11

PT
KO
PT

12
32
1

1991
1994

Jméno elektrárny
Podnik

Třinec

12

ENERGETIKA
TŘINEC, a.s.

14

KO

17

1993

Ostrava Vítkovice

7
8
9

KO
KO
PT

16
16
22

1983
1993
1995

10

PT

25

1984

1

spal.

0,92

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9N

PT
PT
KO
KO
PT
PT
KO
PT
KO
KO

25
25
25
17,5
25
25
17,5
25
25
19

1986
1987
1997
1958
1999
1994
1957
1966
1966
2000

10

KO

25

1997

1

PT

2,6

Energetika
Vítkovice, a.s.
Postřelmov
MEP
POSTŘELMOV,
a.s.

Ostrava Kunčice

Mittal Steel
Ostrava a.s.
Opava
Moravskoslezské
Cukrovary, a.s.

2

PT

1,6

Kojetín
MORAVSKÝ
LIHOVAR
KOJETÍN a.s.

1

PT

1,5

Jindřichov

1

spal.

3,15

Olšanské papírny
a.s.

2

PT

2

Ostrava

1

spal.

0,657

Ostravké vodárny
a kanalizace a.s.

2

spal.

0,657

Frýdek – Místek

1

PT

1

SLEZAN Frýdek Místek a.s.
Valašské Meziříčí

2

PT

0,25

1

spal.

0,5

STV Glass a.s.

2

spal.

0,5

Bohumín

1

PT

5

ŽDB a.s.

2

PT

0,66

Roční výroba
Instalovan elektřiny netto
ý výkon
v roce 2006
(GWh)
34,75

617,688

62

ČEZ
Distribuce,
region
Morava

79

ČEZ
Distribuce,
region
Morava

237,869

Palivo

ČU, TP

110

ČU, TP

110
110
110

ČU, TP

110

0,92

0

ČEZ
Distribuce,
region
Morava

22

254

1 379,81

ČEZ
Distribuce,
region
Morava

110

ČU,
hutní
plyn

4,2

6,389

1,5

5,385
6,526

5,15

– 287 –

Vyvedení výkonu
Úroveň
Rozvodná
napětí
společnost
[kV]
ČEZ
Distribuce,
110
region
Morava

9,808

1,314

3,425

1,25

1,62

1

0

5,66

10,679

ČEZ
Distribuce,
region
Morava
ČEZ
Distribuce,
region
Morava
ČEZ
Distribuce,
region
Morava

22

ČU

22

HU

ČEZ
Distribuce,
region
Morava

22

Bioplyn

0,4

ZP

ČEZ
Distribuce,
region
Morava
ČEZ
Distribuce,
region
Morava
ČEZ
Distribuce,
region
Morava

22
22

ZP

0,4

22

ČU

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA
Jméno elektrárny
Podnik

Číslo
výrobní
jednotky

Typ
turbíny

Instalovaný
výkon
[MWe]

1

PT

4

Frýdek-Místek
(Lískovec)
VÁLCOVNY
P L E C H U, a.s.

5.3.13

Uvedení
do
provozu
[MWe]

Roční výroba
Instalovan elektřiny netto
ý výkon
v roce 2006
(GWh)
4

0

Vyvedení výkonu
Úroveň
Rozvodná
napětí
společnost
[kV]
ČEZ
Distribuce,
22
region
Morava

Palivo

ČU

Přehled větrných elektráren k 31. 12. 2006 (nad 1 MW součtového instalovaného výkonu)

Jméno
elektrárny

Číslo
výrobní
jednotky

Typ
turbíny

Instalovaný
výkon (Mwe)

Uvedení
do
provozu

Instalovaný
výkon celkem
(Mwe)

Roční výroba
elektřiny netto v
roce 2006
[MWh]

Rozvodná
společnost

Podnik
Dobříč
Formatech spol.
s r.o.
Praha - východ

1

VTE

0,008

1

VTE

0,037

1

VTE

0,004

1

VTE

0,007

1

VTE

0,01

1
2
3

VTE
VTE
VTE

0,315
0,5
0,5

4

VTE

0,5

1

VTE

0,315

1
2

VTE
VTE

0,6
0,6

Green Lines,
s.r.o.

3

VTE

0,6

Lysý Vrch Heřmanice

1
2
3
4
5

VTE
VTE
VTE
VTE
VTE

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

6

VTE

0,6

1

VTE

0,6

Karel Bubeník
Malá Hraštice
Michal Dosoudil
Sýkořice Rakovník
Miroslav Karas
Malšice
Bc. Martina
Toufarová
Nový Kostel Skalná
Aleš K a s t l,
dřevovýroba
Boží Dar
Ing. Vladimír
Česenek
Loučná

KONOTECH,
s.r.o.
Jindřichovice
Obec
Jindřichovice
pod Smrkem
Petrovice
SVEP, a.s.
Nová Ves v
Horách
Wind Tech s.r.o.

Vyvedení výkonu

2

VTE

0,6

1

VTE

2

1

VTE

1,5

2

VTE

1,5

ČEZ
Distribuce
region střed
ČEZ
Distribuce
region střed
ČEZ
Distribuce
region střed
ČEZ
Distribuce
region střed
ČEZ
Distribuce
region střed

Úroveň
napětí
(kWh)

0,008

0

2002

0,037

2,476

2005

0,004

0

0,007

0

2006

0,01

0

2005

1,815

673

ČEZ
Distribuce
region západ

22

0,315

120

ČEZ
Distribuce
region západ

0,4

2004

1,8

3 423,10

ČEZ
Distribuce
region sever

22

2004

3,1

4 762,00

ČEZ
Distribuce
region sever

22

2003

1,2

1 095,00

ČEZ
Distribuce
region sever

22

2005

2

5 404,90

2004

3

5 937,10

– 288 –

ČEZ
Distribuce
region sever
ČEZ
Distribuce
region sever

0,4

0,4
0,4

0,4

0,4

22

22

Elektřina a teplo – Elektroenergetika ČR

Jméno
elektrárny

Číslo
výrobní
jednotky

Typ
turbíny

Instalovaný
výkon (Mwe)

Uvedení
do
provozu

Instalovaný
výkon celkem
(Mwe)

Roční výroba
elektřiny netto v
roce 2006
[MWh]

Podnik
1
2
3

VTE
VTE
VTE

2
2
2

1

VTE

1

Police nad
Metují
Ctibor Frencl - F
MC

Moldava

Rozvodná
společnost

Úroveň
napětí
(kWh)

ČEZ
Distribuce
region sever

22

6

6 526,50

0,015

0,015

0

VTE

0,01

0,01

0

1

VTE

0,007

0,007

1,088

ČEZ
Distribuce
region východ

0,4

Nový Hrádek okres Náchod

1
2
3

VTE
VTE
VTE

0,4
0,4
0,4

1,6

0

35

ČEZ Obnovitelné
zdroje, s.r.o.

4

VTE

0,4

ČEZ
Distribuce
region východ

Srch

1
2

VTE
VTE

0,007
0,007

2006

0,021

0

0,4

3

VTE

0,007

ČEZ
Distribuce
region východ

1

VTE

0,25

2006

0,25

0

ČEZ
Distribuce
region východ

35

1

VTE

0,05

2002

0,05

10,153

1

VTE

0,01

2005

0,01

0

1

VTE

2006

0,5

126,4

1

VTE

0,6

2006

0,6

0

1

VTE

0,01

2005

0,01

1,078

1

VTE

0,015

0,015

0

1

VTE

0,01

2

VTE

0,01

0,02

1

1

VTE

0,25

2006

0,25

54,9

1

VTE

0,25

2006

0,25

95,1

1

VTE

0,6

2006

0,6

531,6

1

VTE

2

2006

2

VTE

2

2006

4

3 634,50

WINDTEX s.r.o.
Mladoňovice
B V K v.o.s.
Bystré
Bohumil Tomek

HASTEX &
HASPR s.r.o.
Anenská
Studánka
HT ENERGO
s.r.o.
Vysoké Mýto
Jan Štěpánek
Králíky
Jaromír Vrbický
Horní Hynčica
Jaroslav Etzler
Solitary
Jiří Janeček
Králíky
Jiří Moravec
Lanškroun
Miroslav
Chaloupek
Nový Bydžov
Pavel Šmidrkal MALINA
Anenská
Studánka
S & M CZ s.r.o.
Pohledy
S & M CZ s.r.o.
Žipotín
S & M CZ s.r.o.
Pavlov
APB - PLZEŇ
a.s.

0,25
0,25

2006

Vyvedení výkonu

– 289 –

ČEZ
Distribuce
region východ
ČEZ
Distribuce
region východ

ČEZ
Distribuce
region východ
ČEZ
Distribuce
region východ
ČEZ
Distribuce
region východ
ČEZ
Distribuce
region východ
ČEZ
Distribuce
region východ
ČEZ
Distribuce
region východ
ČEZ
Distribuce
region východ
ČEZ
Distribuce
region východ
ČEZ
Distribuce
region východ
ČEZ
Distribuce
region východ
ČEZ
Distribuce
region východ

35
35

0,4
0,4
0,4
6
35

0,4

0,4

35

35
35

22

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA

Jméno
elektrárny

Číslo
výrobní
jednotky

Typ
turbíny

Instalovaný
výkon (Mwe)

Uvedení
do
provozu

Instalovaný
výkon celkem
(Mwe)

Roční výroba
elektřiny netto v
roce 2006
[MWh]

Vyvedení výkonu
Rozvodná
společnost

Podnik
Neklid

1

VTE

0,33

BENOCO, s.r.o.

2

VTE

0,33

1

VTE

1

ČEZ
Distribuce
region východ
ČEZ
Distribuce
region východ

Úroveň
napětí
(kWh)

2006

0,66

0

0,05

2006

0,05

0

VTE

0,01

2003

0,01

2,131

E.ON
Distribuce
část východ

0,4

1

VTE

0,007

0,007

0,263

E.ON
Distribuce
část východ

0,4

1

VTE

0,005

2004

0,005

0

E.ON
Distribuce
část východ

0,4

1

VTE

0,225

2002

0,225

272,574

E.ON
Distribuce
část východ

0,4

1

VTE

0,01

2005

0,01

2,574

E.ON
Distribuce
část východ

0,4

1
2
3
4

VTE
VTE
VTE
VTE

0,85
0,85
0,85
0,85

2006

4,25

4 452,80

E.ON
Distribuce
část východ

22

WEB Větrná
Energie s.r.o.

5

VTE

0,85

Protivanov

1

VTE

1,5
2006

3

5 320,00

E.ON
Distribuce
část východ

22

1,7

0

Bílovice
Dušan Šimek
Větrný Jeníkov
Jaroslava
Baštová QUIDO
Příbor
Josef Jahn
Žďár nad
Sázavou
JUDr. Josef
Krkoška
Bystřice pod
Hostýnem
Matice
svatohostýnská
Šeborov - Žďár
nad Sázavou
MUDr. Jarmila
Fučíková
Břežany

Wind invest,
s.r.o.

2

VTE

1,5

1

VTE

0,85

2

VTE

0,85

1

VTE

0,85

2005

0,85

1 366,90

1

VTE

0,5

2004

0,5

208,2

1

VTE

0,22

1998

2

VTE

0,315

1998

1,165

176

ČEZ, a. s.
Hraničné

3

VTE

0,63

1998

Haná Metal
Wind, s.r.o.

1

VTE

0,85

2005

0,85

869,2

1

VTE

0,007

2004

0,007

0

Pavlov
WIND POWER
s.r.o.
Hraničné
Petrovice
APB - PLZEŇ
a.s.
Mladoňov
Caurus, s.r.o.
Mravenečník –
Jeseníky

Dolany Olomouc

2007

Jana Bláhová

– 290 –

E.ON
Distribuce
část východ
ČEZ
Distribuce
region
Morava
ČEZ
Distribuce
region
Morava
ČEZ
Distribuce
region
Morava
ČEZ
Distribuce
region
Morava
ČEZ
Distribuce
region
Morava

22
10

22

22

22

22

22

0,4

Elektřina a teplo – Elektroenergetika ČR
Číslo
výrobní
jednotky

Jméno
elektrárny

Typ
turbíny

Instalovaný
výkon (Mwe)

Uvedení
do
provozu

Instalovaný
výkon celkem
(Mwe)

Roční výroba
elektřiny netto v
roce 2006
[MWh]

Rozvodná
společnost

Podnik
Vsetín
Karel Javorka
Rychvald Karviná

1

VTE

0,007

1

VTE

0,007

1

VTE

1

0,007

2004

0,007

0,379

0,01

0,01

0

VTE

0,225

0,225

183,209

1

VTE

0,1

0,1

95,501

RNDr. Olga
Kučová

1

VTE

0,007

0,007

0,693

Kyžlířov

1

VTE

0,15

Václav Vachník VAPOL

2

VTE

0,15

0,3

377,157

Ostružná

1
2
3
4
5

VTE
VTE
VTE
VTE
VTE

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

3

2 032,20

6

VTE

0,5

VĚTRNÉ
FARMY a.s.

1

VTE

2

2006

2

608

Odry - Veselí

1

VTE

2

WIND FINANCE
a.s.

2

VTE

2

2007

4

0

Martin Holubčík
Protivanov
Miroslav Švec
Velká Kraš Jeseník
Obec Velká Kraš
Vilémov u
Litovle
Pravoslavná
Akademie
Vilémov
Lipina

VE Ostružná
s.r.o.
Drahany

5.3.14

Vyvedení výkonu

2003

2005

Úroveň
napětí
(kWh)

ČEZ
Distribuce
region
Morava
ČEZ
Distribuce
region
Morava
ČEZ
Distribuce
region
Morava
ČEZ
Distribuce
region
Morava
ČEZ
Distribuce
region
Morava
ČEZ
Distribuce
region
Morava
ČEZ
Distribuce
region
Morava

ČEZ
Distribuce
region
Morava

ČEZ
Distribuce
region
Morava
ČEZ
Distribuce
region
Morava

0,4

6

0,4

22

0,4

0,4

22

22

10

22

Vybrané údaje provozovatelů distribučních soustav (stav k 31.12.2006)
E.ON Distribuce

Hlavní akcionáři
Zásobovací oblast
Počet obyvatel
Hustota obyvatel
Plošná hustota zatížení
Opatřená elektřina celkem

E.ON Czech
Holding VwGmbH
26 499 km2
2 733 100
103/km2
88,6 kW/km2
14 098,4 GWh

PRE
Pražská energetika
Holding Honor
Invest ČR MPSV
505 km2
1 194 739
2 366/km2
2 231,7 kW/km2
6 084,7 GWh

– 291 –

ČEZ Distribuce

Celkem

ČEZ, a. s.
52 697 km2
6 427 692
122/km2
115,0 kW/km2
44 727,7 GWh

79 701 km2
10 355 531

64 910,8 GWh

3 GWh 1 490.8 GWh 1 124.1 GWh 16 954.3 GWh 3 047.7 GWh 236.6 GWh 9 562.7 GWh 1 452 081 7 397 29 1 253 207 191 448 5 848.9 GWh 5 640 599 22 613 114 4 812 167 805 705 1 738 .4 GWh 713 474 1 912 4 579 235 132 323 31 818.8 GWh 3 475 044 13 304 81 2 979 725 481 934 2 347.0 MW 30 583 1 125 – 292 – 50 009.6 GWh 6 882.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA z toho od ČEZ a ČEPS ostatní Dodávka elektřiny celkem VO MO obyvatelstvo MO podnikatelé Počet odběratelů VO ze sítí vn VO ze sítí vvn MO obyvatelstvo MO podnikatelé Dosažené hodinové maximum Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 11 051.7 MW 1 127.2 GWh 7 856.0 GWh 5 736.1 GWh 15 194.1 GWh 12 983.5 GWh 3 121.7 GWh 1 960.2 GWh 4 140.0 MW 6 074.9 GWh 12 908.8 GWh 31 289.7 GWh 4 771.2 GWh 26 958.

be Ředitel: Freddy Decamps Management: Jef Claes • Paul Luycx • Rik Vanbrabant • Alfons Boven • René Gilis • Paul Gielen Electrabel S. Boulevard du Régent 8 Telefon (+32 2) 5186111.62 % • Ostatní 1.4. 50 % • SUEZ-Tractebel. Boulevard de l'Empereur 20 Telefon (+32 2) 5467011.be Správa: Ronny Belmans • Willy Bosmans • Johan De Roo • Claude Grégoire • Etienne Snyers • Francis Vermeiren • Clement De Meersman • Ingrid Leiten Luc Van Nevel • Jacques de Smet • Thierry Willemark • Jean-Marie Laurent-Josy Ředitelé: Daniel Dobbeni • Roel Goethals • Frank Vandenberge • Markus Berger • Hubert Lemmens • Jan Gesquiere • Jacques Vandermeiren Základní kapitál: 1135 mil. Donfut – víceprezident Ředitel: Luc Sterckx Synatom Societé Belge des Combustibles Nucléaires Belgische Maatschaapij voor Kernbandstoffen BG-1050 Bruxelles. Rue Royale 55. B-1000 Bruxelles. Zemní plyn: 73337 GWh/rok Počet pracovníků: 15794 Elia System Operator sa B-1000 Bruxelles. 50 % – 293 – .be Internet: www. Telefax (+32 2) 5186400 Internet: www.07 mld eur Akcionáři: SUEZ 98. Telefax (322)5050790 E-mail: mailmaster@synatom. €/rok Prodej: Elektřina: 145059 GWh/rok.belgoprocess.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU 5. Gravenstraat 73.electrabel.be Internet: www. Place du Champ de Mars 5 Telefon (322)5050711. eur SPE SA B-1000 Bruxelles.be Správní rada: Jacques Vandebosch – prezident • D.1 ELEKTŘINA – PODNIKY ZEMÍ EU Belgie Belgoprocess B-2480 Dessel.A. Telefax (+32 14) 326187 E-mail: info@belgoprocess. Telefax (+32 2) 5467010 E-mail: info@elia.spe.com Ředitel: Philippe Laurent Akcionáři: Electrabel.com Představenstvo:Gérard Mestrallet – předseda Generální management: Jean-Pierre Hansen • Alfred Becquaert • Eric Bosman • Sophie Dutordoir • Alfred Hofman • Jacques Hugé • Philippe Lermusieau • Walter Peeraer • Nicolas Tissot • Philippe Van Troeye Základní kapitál: 2. Telefon (+32 14) 334111. Bte 14 Telefon (+32 2) 2171030.38 % Tržby: 12218 mil.4 5. Telefax (+32 2) 2186134 E-mail: spe@spe.

SPE 785 864 969 870 864 979 Electrabel Ministèrede Travaux Publics 1164 144 – 294 – . SPE Electrabel.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka vlastníka elektrárny SEMO Société Belgo-Franćaise d’Energie Nucléaire Mosane SPE Société Coopérative de Production d’Electricité Místo nebo název Uhelné elektrárny Amercoeur Auvelais Baudour Bressoux Farciennes Gent Langerbrugge Langerlo Les Awirs Marchienne-au-Pont Mol Monćeau sur Sambre Péronnes Rodenhuize Schelle Elektrárny na kapalná paliva Drogenbos Kallo Liège/Angleur Pont Brûlé Ruien Elektrárny na zemní plyn Baudour Drogenbos Fina 2 Gent-Ringvaart Herdersbrug Seraing Vilvoorde 1 Jaderné elektrárny Doel 1 + 2 Doel 3 Doel 4 Tihange 1 Tihange 2 Tihange 3 Vodní elektrárny Coo Plate Taille/ Silenrieux Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW Electrabel Electrabel Electrabel Electrabel Electrabel Stadt Gent Electrabel Electrabel Electrabel Electrabel Electrabel Electrabel Charbonnage de Ressaix-Péronnes Electrabel Electrabel 272 113 116 110 93 190 168 600 648 118 290 114 115 694 272 Electrabel Electrabel Socolié Electrabel Electrabel 122 560 187 373 993 Electrabel Electrabel Stadt Gent Electrabel Electrabel Electrabel 350 920 126 350 460 460 386 Electrabel. SPE SEMO Electrabel. SPE Electrabel. SPE Electrabel.

Telefax (+359973)80591 E-mail: info@kznpp.tpp2. Stara Zagora District.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny 8099 MW Jaderné elektrárny 5802 MW Vodní elektrárny 1417 MW Obnovitelná energie 750 MW Celkem 16068 MW 5.4.bg Představenstvo: Angel Minev – předseda • Vladimir Hristov • Vasil Anastasov • Mitiu Hristozov • Rositsa Lisichkova Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Místo nebo název Konvenční tepelné elektrárny Bobov Dol Burgas Devnja Dimo Dichev DMZ Kremokovci Maritsa East 1 Maritsa East 2 Maritsa East 3 Republica Ruse Svishtov Tr.org Ředitel: Ivan Genov TPP Maritsa East 2 -EAD Bgj-6265 Kovachevo. Kostov Varna Jaderné elektrárny\ Kozluduy Instalovaný výkon v MW 630 275 219 840 100 130 200 1235 840 200 400 120 186 1260 3760 – 295 – . Telefax: (+35942)662000 E-mail: tec2@tpp2. 5 Veslets Street. Telefon (+359973)72020. Telefon: (+3592)9861819.nek.org Internet:www.bg Internet: www.com Internet:www.com Management: Atanas Dimitrov • Velizar Pachedzhiev • Georgi Kirov • Penyo Penev • Vladimir Petrov • Krasimir Minchev • Yulian Nenchev • Dimitur Boyadzhiev • Petya Dimitrova National Electric Company (NEC) Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK EAD) BG-1040 Sofia.kznpp.2 Bulharsko Kozloduy NPP Plc BG-3320 Kozloduy. Telefon: (+35942)662214. Telefax: (+3592)9801243 E-mail: nek@nek.

3 Dánsko ELFOR – dansk eldistribution Danish Power Distribution Association DK-1970Frederiksberg C. Niels Bergh-Hansen Obchodní společník: Distribuční společnosti v Jütland a na Fünen Výroba elektřiny Tepelné elektrárny GWh Větrné elektrárny GWh Počet pracovníků 2003 17182 838 1384 2004 13983 679 2222 Dceřiné společnosti: Elsam Kraft A/S.dk Internet: www. 100 % • Nesa AS.com Internet: www. Elsam Engineering A/S – 296 – .elfor.elsam. Overgade 45 Telefon (+45) 76222000. Rosenørns Allé 9 Telefon: (+45)35300900. Elsam Engineering A/S. Telefax: (+45)35300900 E-mail: elfor@elfor.4.-Ing. Telefax (+45) 76221962 E-mail: elsam@elsam.dk Představenstvo: Jesper Hjulmand • Knud Steen Larsen • Jes Bertelsen • Jn Ravn • Prebend Kolringen • Frederiksberg Forsynng • Flemming Kjærulf Rasmussen • Niels Kristensen • Knud Sloth • Erbe Seligmann • HNS Simonsen • Jak Thiel Stoumann • Per Sørensen Generálni ředitel: Hans Duus Jørgensen Elsam A/S DK-7000 Fredericia.com Předseda dozorčí rady: Kresten Philipsen Představenstvo: Dipl.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Místo nebo název Vodní elektrárny Arda Anton Ivanovtsi Batak Belmeken Chaira Ivailovgrad Kardjali Movrína Klisura Peshtera Sestrimo Instalovaný výkon v MW 108 160 125 375 720 180 106 120 125 360 Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny 5410 MW Jaderné elektrárny 2880 MW Vodní elektrárny 2700 MW Celkem 10991 MW 5.

Hodal • Niels Saaby Johansen • Per Johansen • Flemming Wibroe Tržby: 12 Mld. 413 MWel. DK-4400 Kalundborg Avedøre Power Station (uhlí/kapalná paliva.86 % • Ostatní Zaměstnanci: 1400 Elektrárny: Amager Power Station (uhlí/kapalná paliva. 750 MW): DK-3630 Kyndbyvej 90. Jægerspris Stigsnæs Power Station (uhlí. 5 MWel. 710 MWth): Kraftværksvej 50.4 MWel. Sørensen • Robert Neimanas • Peer A. 249 MWel. Lautruphøj 5 Telefon (+45) 44806000. DK-3000 Helsingør Hillerød CHP Plant (plyn. Postboks 77. DK-3390 Hundested Masnedø CHP Plant (sláma. 23. 522 MWel. 1307 MW): Asnæsvej 16. 250 MWel. Telefax (45)76245180 E-mail: info@energinet. DK-4230 Skælskør Svanemølle Power Station (plyn/kapalná paliva.4 % • Municipality of Copenhagen. 3. 3. DK-3400 Hillerød Hundested CHP Plant (plyn. 34 % • SEAS-NVE.e2. 36. 32 MWth): Energivej bygning 411. 57 MWel.C. DK-2100 København Ø DTU CHP Plant (plyn. 75 MWel. DK-2800 Lyngby Haslev CHP Plant (sláma. 56 MWth): Energivej 19. DK-4990 Sakskøbing Næstved CHP Plant (sláma. DK-2300 København S Asnæs Power Station (bitumen/uhlí/kapalná paliva. Telefax (+45) 44806010 E-mail: e2@e2. 330 MWth): Hammerholmen 50. DK-2650 Hvidovre H.dk Představenstvo: Niels Fog – předseda Management: Peder ØAndreasen • Peter Jørgensen • Carsten Jensen • Per Sørensen • Lene Sonne • Steen D.8 MWel. 21 MWth): Brovej 10.energinet. 9 MWel. 75 MWth): Hestehavevej 1. DK-4690 Haslev Helsingør CHP Plant (plyn. 450 MWth): Lautrupdegade 1. 77 MWel.dk DK-7000 Fredericia.dk Prezident a CEO: Torkil Bentzen • Palle Geleff • Per Holmgdrd Hlavní akcionáři: NESA A/S.dk Internet: www. 38 MWel. 49 MWth): Ved Fjorden 13.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU ENERGI E2 A/S Head Office: DK-2250 Ballerup. 616 MWth): Tømmergravsgade 4. Ørsted Power Station (plyn/kapalná paliva. 13 MWth): Slagterivej 27. DK-2450 København SV Kyndby Power Station (oil/gas. 4. 38 MWel. DKK/rok Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka Vlastník nebo podnik FV Interessentskabet Fynsværket KK Københavns Kommune MK Interessentskabet Midtkraft Elektricitetsselskab NV Interessentskabet Nordjyllands Værket SK Interessentskabet Sjællandske Kraftværker SHA Sønderjyllands Højspændingsværk Andelsselskab SV Interessentskabet Skærbækværket VK Interessentskabet Vestkraft El Elsam A/S En Energi E2 A/S – 297 – .dk Internet: www. 2 MWth): Holtenjårdsvej 24. DK-4700 Næstved Energinet. 20 MWth): Tømmervej 1. Fjordvejen 1-11 Telefon (45)76224000.6 MWth): Håndværkervej 14. DK-4760 Vordingborg Maribo-Sakskøbing CHP Plant (sláma.

Telefax (+372) 7152200 E-mail: info@energia. 20306 Narva.energia. Iru Combined Heat and Power Plant (plyn + TTO. 24 Telefon (+372) 7152222. C. TTO. Ørstedværket Kyndbyværket Skærbakværket 3 Stigsnæsværket Studstrupværket Svanemølleværket Vendsysselværket 2 Větrné elektrárny Rødsand Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW En En En El En En En En SK En En En En En 240 477 1327 632 478 662 273 750 434 413 644 151 682 – 170 Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny Jaderné elektrárny Vodní. 30 MW).4. EST-12915 Tallinn. Laki Str. 2. malé diesel agregáty (LTO. větrné.ee Internet: www.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Místo nebo název Konvenční tepelné elektrárny Avedøre Amagerværket Asnæsværket Endstedværket Esbjergværket Fynsværket H. 765 MW. naftonosné břidlice.ee Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka Primární energie ZP Zemní plyn TO Topný olej Břidlice Naftonosné břidlice – 298 – .4 8888 MW 0 MW 3811 MW 12710 MW Estonsko Eesti Energia AS Estonian Energy Ltd. Baltic Power Station (Balti Elektrijaam. bioplynové Celkem 5.ee Představenstvo: Sador Lijce – předseda • Markus • Mati Jostov • Lembit Vali • Tiit Nigul Akcionář: 100% stát Power Plants: Estonian Power Station (Eesti Elektrijaam.1 MW celkem) AS Narva Elektrijaamad (Narva Power Plants): Sepa 4. 190 MW)Ahtme Power Plant (naftonosné břidlice naf. Fax (+372 35) 66200 E-mail: nej@nj.energia.Telefon (+372 35) 66100. 1615 MW).

Box 1 Telefon (+358 10) 4511. 38 % • Fortum Power & Heat Oy.fi Představenstvo: Lars Frithiof – předseda • Martti Merra – místopředseda Vedení: Matti Manninen Elektřina: 1.O. Box 100 Telefon (+358 10) 4511. PL 1. Telefax (358205)205-888 Internet: www.com Představenstvo: Peter Fagernäs – předseda • Birgitta Johansson-Hedberg • Erkki Virtanen • Antti Lagerroos • Lasse Kurkilahti. Heikki Pentti • Birgita Kantola Tržby: 11. Keilaniementie 1.fingrid. Telefax (+358 30) 3955196 Internet: www.fi Představenstvo: Timo Toivonen – Prezident a CEO • Juha Kekkonen – výkonný víceprezident Vlastníci: Pojišťovny.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Místo nebo název Konvenční tepelné elektrárny Estisches Kraftwerk Baltisches Kraftwerk Iru Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW Státní podnik Státní podnik Státní podnik 1610 1390 190 Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny 5.5 TWh/a Pracovníci: 424 Fingrid Oyi FIN-00101 Helsinki.5 TWh/rok Prodej tepla: 21.ON Finland Oyj FIN-02200 Expoo.Box 109. €/rok Počet pracovníků: cca 12859 Fortum Power and Heat Oy FIN-00048 Fortum. 25 % Státní vlastnictví. Telefon (358205)205-0.4 TWh/rok. 12 % Sítě: 14000 km Fortum Group FIN-00048 Fortum.4.7 bil. Telefax (+358 10) 4524221 Výroba elektřiny: 46. Keilaniemi. P. P. Telefax (+358 10) 4524798 Internet: www.O.Box 530 Telefon (+358 30) 3955000. teplo: 1.5 3258 MW Finsko E.fortum.eon.O.O.0 TWh/rok Počet pracovníků: 8188 – 299 – . P. 02201 Espoo.5 TWh/rok Prodej elektřiny: 54.. Arkadiankatu 23B Poštovní adresa: P. 25 % • Pohjolan Voima Oy. Piispanporti 10.

Telefax (3582)8381-2109 Management: Pertti Simola • Rauno Mokka • Reijo Sundell • Martin Landman • Klaus Luotonen • Jarmo Tanhua • Esa mannola • Anneli Nikula • Risto Siilos • Veijo Ryhänen Prodej: 1587 GWh/rok Tržby: 217 mil€/rokPracovníci: 559 Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Místo nebo název Konvenční tepelné elektrárny Espoo Haapavesi Hanasaari A Hanasaari B Helsinki Helsinki Huutokoski Inkeroinen Inkoo Jakobstadt/Pietasaari Jyväskylä/Rauhalahti Kaukopää Kellosaari Kokkola Kristiina Lappeenranta Lathi Meri-Pori Mussalo Naantali Naistenlahti Pietarsaari Salmisaari Seinäjoki Tahkoluoto Tampere/Lielathi Tampere/Naistenlathi Toppila 2 Uimaharju Vantaa Vaskiluoto Vaskiluoto Vaskiluoto Vuosaari A Vuosaari B Pietarsaäri Olkiluoto NN Jaderné elektrárny Loviisa 1 + 2 Olkiluoto 1 + 2 Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW – Fortum Power and Heat Stadt Helsinki Stadt Helsinki Stadt Helsinki Stadt Helsinki Fortum Power and Heat Tampetta Fortum Power and Heat Oy Wilh. & H. Telefon (3582)8381-1. Telefon (3589)6180-1.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Teollisuuden Voima Oy (TVO) FIN-00100 Helsinki. Telefax (3589)6180-2570 Internet: www. Schaumann Stadt Helsinki – Länsirannikon Voima Tampereen Kaupungin Sähkölaitos (TKS) Tampereen Kaupungin Sähkölaitos (TKS) Oulun Kampungin energialaitos NN 130 150 165 377 500 158 180 100 1070 240 115 148 118 185 470 184 182 560 442 327 129 168 150 105 254 132 128 Vaskiluodon Voima Vaskiluodon Voima Vaskiluodon Voima Fortum Power and Heat Helsingin Energia Oy Wilh.Schaumann Ingrid Ingrid 113 105 113 160 160 230 315 472 140 100 600 Fortum Power and Heat Teollisuuden Voima/ Fortum Power 940 1650 – 300 – . Töölönkatu 4.tvo. Lahden Lämpövoima/ Fortum Power and Heat Fortum Power and Heat/ Teollisuuden Voima Kotkan Höyryvoima/ Sunila Oy Fortum Power and Heat Fortum Power and Heat Oy Wilh.voima/Fortum P. Schaumann Fortum Power and Heat Enso-Gutzeit Stadt Helsinki Outokumpu Pohjolan Voima Lappeenrannan/Lämpö.fi FIN-27160 Olkiluoto.

schr. 27-29.areva. pošt. Telefax: (+33)442254888 Ředitel: Michel Pibarot AREVA NC La Hague: F-50444 Beaumont Hague Cedex Telefon: (+33) 233026000. 33 Telefon: (+33)442257000. Telefax: (+33)233026611 Ředitel: Jean-Luc Andrieux AREVA NC Marcoule F-30206 Bagnols-sur-Céze Cedex. rue Le Peletier Telefon: (+33)144837100. schr. Telefax: (+33)466901850 Ředitel: Frédéric Mas – 301 – . 76170 Telefon: (+33)466795000.cogema. pošt.com Vedení: Anne Lauvergeon – prezident.-Paul-lez-Durance.4. Telefon: (+33)139263000. B.com Reditelé: Anne Lauvergeon • Yves Coupin • Rémy Autert • Jacques Besnainou • Daniele Hertzog • DonPierre Pompéi • Gérard Le Bastard • Patrick Cazaubon • Francois Poncelet • Valérie Derouet • Patrick Clément • Xavier Rincel • Michel-H Jamard • Jean-Marc Deval • Véronique Decobert • Marc Chevrel • Nicolas Siwertz.6 156 127 110 120 106 131 8423 MW 3671 MW 5394 MW 16488 MW Francie AREVA F-75433 Paris Cedex 09.P. generální ředitel • Gérald Arbola • Philippe Vivien • Yves Coupin • Jacques-Emmanuel Saulnier • Jean-Jacques Gautrot • Bernard de Gouttes • Guillaume Dureau • Benoit Tiers • Alain Bucaille • Robert Pistre • Francois Schee Počet zaměstnanců: 58000 AREVA NC F-78141 Vélizy Cedex.4. AREVA NC Cadarache: F-13115 St. Telefax: (+33)139262700 Internet: www. Telefax: (+33)144832500 Internet: www.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Místo nebo název Olkiluoto Vlastník nebo podnik and Heat Teollisuuden Voima/Fortum jPower and Heat Instalovaný výkon v MW 1600 Vodní elektrárny Petärjäskoski Pirttikoski Pyhäkoski Seitakorva Taivalkoski Fortum Power and Heat Kemijoki Kemijoki Oulujoki Kemijoki Kemijoki Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny Jaderné elektrárny Vodní a větrné elektrárny Celkem 5. Rue Paul Dautier 2.

B. B. 4. 15. B. 149. 38510 Morestel CNPE de Cruas. Telefax: (+33) 472006666 E-mail: cnr. 174. 82400 Valence d'Agen CNPE de Gravelines.areva-np.P.com Management: Vincent Maurel – prezident • Joël Pijselman – víceprezident • Bernard Estéve – víceprezident • Claude Jaouen – víceprezident • Bertrand Durrande – víceprezident • Horst-Olivier Wantz – víceprezident • Thomas A.P. Braud et St-Louis. 27. pošt. 66 % • Siemens. Rue André Bonin 2 Telefon (+33) 472006969. 37420 Avoine CNPE de Chooz. 63. B. B. 14.P.P. 76450 Cany-Barville – 302 – .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA AREVA NC Mirames: F-13148 Miramas Cedex.edf. 10400 Nogent-Sur-Seine CNPE de Paluel. B.fr Pracoviště: F-75007 Paris. avenue de Wagram Telefon (+33) 140422222. 50340 Les Pieux CNPE de Goflech.A. B. Christopher – prezident • Ralf Güldner – ředitel • Marc Jany – víceprezident • Paul Felten – víceprezident • Yan Pardailhé-Galabrun – víceprezident Dceřinné společnosti: AREVA. 41. B. 28. 18. 24. 11.P.P.tm.P.P. B. 86320 Civaux CNPE de Creys-Malville. Telefax: (+33) 147963636 Internet: www.P. Telefax: (+33)490502720 Ředitel: Francois Corny AREVA NC Pierrelatte: F-26700 Pierrelatte Cedex.tm.cnr.P. B. 68740 Fessenheim CNPE de Flamanville. 07350 Cruas CNPE de Dampierre.lyon@cnr.P. Quartier du Mas-Neuf Telefon: (+33)4900177999. B. Boulevard Raspail. 62.P.P. 64. B.fr Výkonný výbor: Pierre Gadonneix • Daniel Camus • Yann Laroche • Jean-Louis Mathias • Jean-Pierre Benque • Bernard Duprraz • Michal Francony • Bruno Lescoeur • Vincent de Rivaz Počet pracovníků: 115667 Jaderné elektrárny: CNPE de Belleville. 01366 Le Camp de la Valbonne CNPE de Cattenom. Tour Areva Telefon: (+33)147960000. 80. 22-30. 306.S. Telefax (+33) 140423183 Internet: www. 34 % Zaměstnanci: 14000 Compagnie Nationale du Rhône (CNR) F-69316 Lyon Cedex 04. schr.fr Internet: www. 08600 Givet CNPE de Civaux. B. Telefon (33) 145487626 Prezident: Michel Margnes Electricité de France (EDF) F-75382 Paris Cedex 08. B. 48. 59820 Graveline CNPE de Nogent. 18240 Lere CNPE du Blayais.P. Belleville-sur-Loire.P. 16 Telefon: (+33)475504000. Telefax: (+33)475504100 Ředitel: Pascal Bernasconi AREVA NP S. B. B. F-92084 Paris La Défense Decex. 57570 Cattenom CNPE de Chinon. 45570 Ouzouer-sur-Loire CNPE de Fessenheim. 33820 St-Ciers-sur-Gironde CNPE du Bugey. St-Vulbas.P.

35. 100 % • RKI Rheinkraftwerk Iffezheim GmbH. Paris. Belgium. 27 % • Elyo. 100 % • ELECTRICITE DE STRASBOURG. Györ/Hongrie.P. 99 % • Electrabel Customer solutions. London/UK.17 % • EDF TRADING. BmbH. Cracovie/Pologne. 100 % • Groupe GRANINGE. 75 % • Electrabel. EnBW Rudolf-Fettweis-Werk. 96 % • Electrabel Nederland NV. 50 % • Groupe ESTAG.23 % • FINELEX BV.suez. France. 63. 41220 La Ferte St-Cyr CNPE du Tricastin. 100 % • Elia/Elia Systém Operator. Paris.P. Corcelles/Suisse. 1. 16.P. 28. 50 % • RICHEMONT. Centrale de la Bâtiaz. Olten/Suisse. 100 % • Groupe LONDON ELECTRICITY.92 % • SIA. F-75383 Paris Cedex 08. B. 71 % • CNR. 76310 Neuville-les-Dieppe CNPE de Saint Alban. Centrale Sidérurgique de Richemont. 100 % • Energie Saarlorluc. €/rok Počet pracovníků: 160700 Obchodní podíly: ANCEA Electrabel Produzione SPA Italy. Amstelveen/Pays-Bas. 20 % • Groupe ATEL. B. 100 % • Rosignanon Energia SPA. Italy. 100 % • EDEV. Graz/Autriche. 80 % • EDF UK. ELECTRABEL. 100 % • Tirreno Power SPA. 49 % • Distrigas. B. Belgium. Szeged/Hongrie. Paris. Poland. 100 % • ECK Cracovie. B. Netherlands. Milano/Italie. St-Maurice-l'exil. Richemont. Martigny/Suisse. 42.P. 25 % • FINEL.44 % • DEMASZ. ENSA. Strasbourg 74. France. 100 % • MOTOR COLUMBUS. 854. Amsterdam/Pays-Bas. London/UK. 35 % Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka CdF CNR EDF SENA SNCF Vlastník nebo provozovatel Charbonnages de France Compagnie Nationale du Rhône Electricité de France Société d’Energie Nucléaire Franco-Belge des Ardennes Société Nationale Chemins de Fer Franćai Místo nebo název Uhelné elektrárny Albi Ansereuilles Beautor Blénod Bouchain Carling Carling/Emile-Huchet Chalon II Champagne Comines II Cordemais 4 Cordemais 5 Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW EDF EDF EDF EDF EDF CdF CdF EDF EDF EDF EDF EDF 250 234 234 1000 582 340 1149 217 538 117 530 580 – 303 – . 9.fr Ředitelé: Gérard Mestrallet – předseda a CEO • Jean-Pierre Hansen • Gérard Lamarche Tržby: 41489 mil.84 % • INERGY HOLDING COMPANY BV. 50 % • CHATELOT. 50 % Suez S. 88. Bollstabruk/Suède. 100 % • EDASZ. London/UK. 26130 St-Paul-Trois-Chateaux Obchodní podíly: CERGA.A.85 % • EDF INTERNATIONAL. 31. 40 % • SKANDRENKRAFT.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU CNPE de Penly. Hungary. The Netherlands. 51 % • Fluxys. 57 % • Polaniec. Centrale Nucléaire de Tihange. Baden/Suisse. 38550 Le Peage de Rouissillon CNPE de Saint Laurent des Eaux. 57 % • Dunamenti. 50 % • EMOSSON. 50 % • SEMOBIS. Paris. Italy 100 % • Spark Energie. Telefax (+33 1) 40066644 Internet: www. rue de la Ville I'Evêque Telefon (+33 1) 40066400. Belgium. Stockholm/Suède.

-KW EDF EDF CdF EDF EDF Instalovaný výkon v MW 234 282 285 580 200 325 220 110 123 474 500 170 1420 580 750 248 500 500 166 234 234 384 234 490 234 1120 334 EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF 1000 1370 222 124 100 249 284 1955 170 234 1000 2340 480 156 150 CNR CNR CNR EDF CNR 178 223 327 200 190 – 304 – .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Místo nebo název Courrières Creil Gardanne 4 Gardanne 5 Gennevilliers Gennevilliers II Grosbliederstroff Harnes Herserange Hornaing La Maxe Le Bec Le Havre Le Havre 4 Loire-sur-Rhône Lucy III Monterau Nantes/Cheviré Pont-de-Claix Pont-sur-Sambre Porcheville A Richemont Strasbourg Vaires Violaines Vitry Yainville Elektrárny na kapalná paliva Ambès Aramon 1 + 2 Arrighi Artix Blainville Brennilis Brennilis Cordemais Dirinon Dunkerque Martigues-Ponteau Porcheville B Saint-Ouen Vazzio Vitry Vodní elektrárny Beaucaire Beauchastel Bollène Bort Bourg-les-Valence Vlastník nebo podnik CdF EDF CdF CdF EDF EDF CdF CdF CdF CdF EDF CdF EDF EDF EDF CdF EDF EDF Rhône-Progil EDF EDF Gemeinsch.

Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Místo nebo název Brommat Caderousse Châteauneuf-sur-Rhône Chautagne Combe d’Avrieux Curbans Fessenheim Gambsheim Genissiat Gerstheim Gervans Grand-Maison 1-3 Grand-Maison 4-8 Hermillon Iffezheim Kembs L’Aigle La Bathie-Roselend La Bathie-Roselend La Coche La Rance La Saussaz Le Chastang Le Cheylas Le Pouget Le Pouget-Truel Logis-Neuf Malgovert Marckolsheim Marèges Monteynard Montézic Montpezat Oraison Ottmarsheim Péage de Rousillon Pied-de-Borne Pragnères Randens Revin Rhinau Sablons Saint-Chamas Saint-Estève Saint-Guillerme II Saint-Pièrre de Marèges Sainte-Croix Sarrans Saussaz Vlastník nebo podnik EDF CNR CNR CNR EDF EDF EDF EDF/EnBW CNR EDF CNR EDF EDF EDF EDF/EnBW EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF CNR EDF EDF SNCF EDF EDF EDF EDF EDF CNR EDF EDF EDF EDF EDF CNR EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF – 305 – Instalovaný výkon v MW 458 156 285 155 121 142 166 100 405 130 116 1050 750 114 100 146 350 522 2348 320 240 146 264 240 124 295 210 297 156 148 323 920 124 188 156 160 109 180 124 720 161 126 153 139 110 243 140 177 146 .

Laurent des-Eaux B 1 + 2 Tricastin 1-4 Vlastník nebo podnik EDF EDF EDF EDF EDF EDF Instalovaný výkon v MW 352 228 130 750 130 318 EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF 2620 3640 540 1840 1760 5200 1740 1810 1455 1455 1455 1450 880 1830 880 3560 1760 2660 2620 5460 233 2620 2660 2670 1830 3660 Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny Jaderné elektrárny Vodní elektrárny OZE Celkem 25331MW 63260 MW 25398 MW 1554 MW 115543 MW – 306 – .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Místo nebo název Serre-Ponçon Sisteron Strasbourg Super-Bissorte 1-5 Vogelgrün Vouglans Jaderné elektrárny Belleville 1+2 Blayais 1-4 Bugey 1 Bugey 2+3 Bugey 4+5 Cattenom 1-4 Chinon B 1+2 Chinon B 3+4 Chooz B 1 Chooz B 2 Civeaux 1 Civeaux 2 Cruas 1 Cruas 2+3 Cruas 4 Dampierre 1-4 Fessenheim 1 + 2 Flamanville 1+2 Golfech 1+2 Gravelines 1-6 Marcoule/Phénix Nogent 1+2 Penly 1+2 St. Alban 1+2 St.

Wicklow Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW ESB ESB ESB ESB ESB ESB ESB ESB ESB ESB ESB ESB ESB 525 115 240 915 266 510 150 150 450 408 125 500 112 ESB 292 – 307 – . Mill.7 Irsko EirGrid plc IRL-Dublin 2.com Internet: www. Eddie O´Kelly Představitelé: Dermot Byrne • Niamh Cahill • John Cloonan • Andrew Cooke • Tom Greene • Pat Mangan • Ann Scully •Aidan Skelly Electricity Supply Board (ESB) IRL-Dublin 2.energia. 27.eirgrid.ie Předseda: Tadhg O'Donoghue Management: Padraig McManus • Tony Donnelly • Bernard Byrne • John Shine • Michael McNicholas • Sean Wyse • John Campion Tržby: 2. Fitzwilliam Street Telefon (+353 1) 6771700.huntstownpower. Lower Fitzwilliam Street Telefon (+353 1) 6765831.4.com Předseda: Dr. Navan Road Telefon (+353 1) 8692000. Navan Road Telefon (3531) 8692000. House. Mill House. Lr. Telefax (+353 1) 8692040 Internet: www.esb. Telefax (+353 1) 6760727 Internet: www. Ashtowngate.ie Generální ředitel: Tom Wilson Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka Vlastník nebo podnik ESB Electricity Supply Board Místo nebo název Konvenční tepelné elektrárny Aghada Cork City/Marina Great Island Moneypoint 1 – 3 North Wall Poolbeg/Dublin Poolbeg GT 1 Poolbeg GT 2 Poolbeg GT 3 Ringsend Shannonbridge Tarbert New Peat Vodní elektrárny Torlough Hill/ Co. Internet: www.4 bil.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU 5.ie Generální ředitel: Gary Ryan Huntstown Power Company IRL-Dublin 15. Ashtowngate. €/rok Energia IRL-Dublin 15. Telefax (+353 1) 6615375 E-mail: info@eirgrid. Telefax (3531) 8692050 E-mail: sales@energia.ie.

4. Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW Landsvirkjun Landsvirkjun Landsvirkjun Landsvirkjun Landsvirkjun Landsvirkjun 150 270 210 630 150 120 319 MW 0 MW 1156 MW 1475 MW – 308 – .is Generální ředitel: Dr. 50 % • Reykjavík.is Internet: www. 5 % Výroba elektřiny: 7.landsvirkjun. Telefax (+354) 5688896 E-mail: os@os. Telefax (+354) 5159007 E-mail: landsvirkjun@lv.com Předseda představenstva: Jóhannes Geir Sigurgeirsson Management: Fridrik Sophusson – generální ředitel • Örn Marinósson • Stefán Pétursson • Bjarni Bjarnason • Sigthrúdur Gudmundsdóttir • Bergur Jónsson • Agnar Olsen • Thorsteinn Hilmarsson • Edvard Gudnason Vlastníci: Státní vlastnictví. Haaleitisbraut 68 Telefon (+354) 5159000.is Internet: www.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny 4115 MW Jaderné elektrárny 0 MW Vodní elektrárny 525 MW Celkem 4640 MW 5. Thorkell Helgason Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Místo nebo název Vodní elektrárny Blanda Burfell Hrauneyafoss Karahnjukar Sigalda Sultartangi Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny* Jaderné elektrárny Vodní elektrárny Celkem *Z toho 63 MW geotermální elektrárna. Raudarastigur 10 Telefon (354) 5605500.os. Telefax (354) 5605600 E-mail: rarik@rarik. Grensásvegur 9 Telefon (+354) 5696000.is Internet: www.is Generální ředitel: Sveinn Thórarinsson Prodej: 1040 GWh/rok Orkustofnun (National Energy Authority) IS-108 Reykjavik.8 Island Landsvirkjun IS-103 Reykjavik.25 TWh/rok Počet pracovníků: 220 RARIK Iceland State Electricity IS-105 Reykjavik.rarik. 45 % • Akureyri.

it Představenstvo: Piero Gnudi – předseda • Fulvio Conti – generální ředitel • Giulio Ballio • Augusto Fantozzi • Alessandro Luciano • Fernando Napolitano • Francesco Taranto • Gianfranco Tosi • Francesco Valsecchi • Claudio Sartorelli Tržby: 36.92 % • TERNA S. Telefax: (+3906)5799-4146 Internet: www.it Management: Dott. víceprezident • Dario Cassinellil • Luigi Galassi • Mario Mauri • Paolo Oberti • Francesco Randazzo • Aldo Scarselli • Antonio Taormina CESI – Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano I-20134 Milano..A. €/rok Počet pracovníků: 2963 ENEL S. Via Rubattino.A.it Internet: www.36 % • Ansaldo Ricerche S.5 mil.aem. €/rok Prodej elektřiny: 194.6 mil. Telefax (+39 02) 7720-3894 E-mail: aem@aem.aceaspa.3 TWh/rok Počet pracovníků: 71204 – 309 – .p..68 % Tržby: 124. 24.p.650 mil. Telefax (+39 06) 8305-7938 E-mail: Ufficiostampa@enel. 5.. 54 Telefon (+39 02) 2125-1. Giorgio de Panno Akcionáři: ENEL S.p. €/rok Počet pracovníků: 1080 Edison Spa I-20121 Milano.A.A.A.36 % • Edipower S. Foro Buonaparte 31 Telefon (+39 02) 6222-1. Andrea Mangoni – GEO Počet zaměstnanců: 4724 AEM-SPA I-20122 Milano.4. I-00154 Roma.. 25.it Internet:www. 7 % • ABB S. 9. Corso di Porta Vittoria 4 Telefon (+39 02) 7720-1.p..it Představenstvo: Giuliano Zuccoli – prezident • Alberto Sciumè – l. I-00198 Roma.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU 5.9 Itálie Acea S.A.it Představenstvo: Giuliano Zuccoli – předseda • Umberto Quadrino • Marc Boudier • Daniel Camus • Uris Cantarelli • Giovanni de Censi • Pierre Gadonneix • Gian Maria Gros-Pietro • Mario Mauri • Renato Ravanelli • Klaus Stocker • Gerard Wolf Tržby: 6. Viale Regina Margherita 137 Telefon (+39 06) 8305-1. Telefax (+39 02) 6222-3281 E-mail: info-web@edison. Piazzale Ostiense 2 Telefon: (+3906)5799-1.enel.p.edison. Fabiano Fabiani – předseda • Dott. Telefax (+39 02)21255481 Výkonný ředitel: Ing.it Internet: www.p.p.A.

15 Telefon (0039045)8251300.p.it Představenstvo: Carlo Andrea Bollino – předseda • Ernesto Sciommeri – místopředseda • Dr. Telefax (3902)63281878 E-mail: info@eon-italia. Telefax (0039045)825 1333. Giovanni Gosio Zfaměstnanci: 879 Verbund Italia S. I-20124 Milano. ViaFalcone 5 Telefon (390669)2055-1. E-mail: info@eon-vendita. I-20097 San Donato Milanese (MI). sI-20123 Milano.com GRTN Gestore della rete di trasmissione nazionale S.it I-00187 Roma.grtn. Via Barberini.com Internet: www.verbund.A. Via E.A.l. Telefax (+39 02) 52031802 Internet: www.com Internet: www. Telefax (390669) 2055-221 Internet: www. Viale Maresciallo Pilsudski.com Generální ředitel: Ing.enipower.it Internet: www.ON Vendita S.8 TWh/rok E.A.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Enipower S.com Představenstvo: Giovanni Locanto – předseda a generální ředitel Výroba elektřiny: 13.p.r.eon-italia. Piazza della Repubblica 22 Telefon (3902)6328181. Telefax: (+39 06)83022828 E-mail: info@tirrenopower.ON Italia S. Telefax (+39 06) 81654392 E-mail: info@grtn.eon-vendita. 92 Telefon (+39 06) 81651.p. 47 Telefon: (+3906)83022800.A.85 TWh/rok Elektrárny: Ferrera Erbognone (1030 MW) • Ravenna (972 MW) • Brindisi (302 MW) • Livorno (199 MW) • Mantova (115 MW) • Taranto (87 MW) E.tirrenopower. Piazza Vanoni 1 Telefon (+ 39 02) 5201. Rerni. Via del Tristone 169 Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka Vlastník nebo podnik ENEL Ente Nazionale per l’Energia Elettrica Místo nebo název Uhelné elektrárny Bari Brindisi Sud 1 + 2 Brindisi Sud 3 Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW ENEL ENEL ENEL 205 1280 640 – 310 – . Luca dÁgnese • Vito Amoia • Paolo Arrigoni • Italo Giorgio Minguzzi • Francesco Parlato Tirreno Power SpA I-00187 Roma. I-00197 Roma.com Internet: www. I-37135 Verona.p.com Výkoný ředitel: Luca Alippi • Sven Otten Prodej elektřiny: 1.

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL 180 140 150 1200 104 180 563 102 152 1200 360 305 296 150 608 320 600 800 500 460 660 660 – 311 – .Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Místo nebo název Brindisi Sud 4 Cassano d’Adda Civitavecchia Fiume Santo 3 + 4 Fiume Santo 5 Fusina Genova Gioia Tauro 1 La Spezia Marghera Monfalcone 1 + 2 Montalto di Castro 1 Napoli Levante Palermo Pietrafitta 1 + 2 Porto Marchera Portoscuso 1 + 2 Portoscuso/Sardegna Puglia/Taranto Rossano Santa Barbara Sulcis 3 Sulcis 4 + 5 Sulcis/Sardegna Tavazzano 3 + 4 Vado Ligure Elektrárny na kapalná paliva Alessandria Augusta/Sicilia Bastardo Brindisi Camerata Picena Carpi Nord Chivasso Codrongianos Fiume Santo 1 + 2 La Casella Maddaloni Marghera Levante Marzocco Mercure Milazzo Milazzo Levante Monfalcone 3 + 4 Montalto di Castro Montalto di Castro Montalto di Castro Montalto di Castro 2 Montalto di Castro 3 Vlastník nebo podnik ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL Alsar Alsar Alsar Italsider ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL Instalovaný výkon v MW 610 304 426 640 290 485 281 610 1821 390 620 660 412 180 450 160 360 245 455 1280 260 228 580 490 640 1200 ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL Monte Edison Chim.

ENEL Anic Instalovaný výkon v MW 1220 135 635 140 180 1280 434 1320 1280 265 608 125 ENEL 1208 ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL 1200 387 300 1245 1116 2560 145 1146 Energia Falsonara ENEL ENEL Monte Edison Chim. Sicilia Sermide 1 – 4 Tavazzano 1 Tavazzano 2 Termini Imerese/Sicilia Torre Valdaliga Torre Valdaliga Nord 1 – 4 Turbigo Turbigo Levante Elektrárny na zemní plyn API Ascoli Satiano Assemini 1 + 2 Bussi Candela Garigliano Giugliano/Napoli 1 – 4 Laino Mercure Larderello Larino 1 + 2 Montalto di Castro 4 Porcari Porto Empedocle/Sicilia Priolo Gargallo/Sicilia Priolo Gargallo/Sicilia Rosen Solvay Rossano 1 – 4 San Quiricio Trecusali Sarlux Taranto Termini Imerese 4 Termini Imerese 5 Tor di Vall Trapani 1 + 2 Trino Vercellese 1 Trino Vercellese 2 Vlastník nebo podnik ENEL Chimica et Fibro del Tirzo ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL Sinat Chim.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Místo nebo název Ostiglia Ottana Piacenza Levante Piacenza Emilia Pietrafitta Piombino 1 – 4 Porto Corsini Porto Tolle 1 + 2 Porto Tolle 3 + 4 Priolo Gargallo/Sicilia Priolo Gargallo/Sicilia Ravenna San Felipe del Mela/Milazzo. ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL Sondel ENEL Isab Isab ENEL ENEL Edison Saras Ilva ENEL ENEL Acea ENEL ENEL ENEL 180 345 176 125 345 355 360 345 477 246 660 97 150 180 180 150 480 134 350 513 120 120 120 168 350 345 – 312 – .

Stefano Alto Sarca Taloro/Sardegna Timpa grande Torbole Valpelline Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny * Jaderné elektrárny Vodní elektrárny ** Celkem * ** Vlastník nebo podnik ENEL ENEL Instalovaný výkon v MW 240 250 ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL 500 100 300 103 1000 105 1065 214 120 190 849 148 121 110 130 148 1000 125 260 250 263 165 150 240 240 191 125 144 63400 MW 0 MW 21000 MW 86762 MW Včetně Geootermální elektrárna. Giacomo sul Vomano Somplago Sondrio S. Angelo Montorio Naturno Orichella 1 + 2 Premadio Presenzano 1 – 4 Rovina S. Floriano Egna S.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Místo nebo název Turbigo 1 + 2 Turbigo 3 + 4 Vodní elektrárny Anapo/Sicilia 1 – 4 Baschi Brasimone Suviana Capriati Edolo 1 – 8 Fadalto Gesso (Piastra) Grosio Lana Lanzada Lago Delio/Roncovalgrande Monte S. Včetně Obnovitelné zdroje. Fiorano S. – 313 – .

96. Eugenijus Ušpuras – 314 – . Foti Pitta Street Poštovní adresa: P. CYŁ/rok Prodej elektřiny: 3741. Box 24506 Telefon (+357 22) 845000. Telefax (+357 22) 767658 Internet: www. Telefax (37037) 351271 E-mail: rastine@mail. Jocioniu g.cy Ředitelé: Charilaos Stavrakis – předseda • Charis Charalambous – místopředseda Vedení: Moysis Stavrou – generální ředitel • Harilaos Hadjiyerou • Nicos Papadopoulos • George Petousis • Antreas Papadopoulos Tržby: 219. Telefon (37037)401801.dalkia. Telefax (+370 5) 2667339 E-mail: info@dalkia. 15.11 Litva Ignalinos Atomine Elektrineú (Ignalina Nuclear Power Plant) LT.10 Kypr Electricity Authority of Cyprus (EAC) CY-1399 Lefkosia.lt Internet: www.iae.iae. Telefax (+370 5) 2126736 E-mail: info@lietuvosenergija. 13.lt Ředitel: Profesor Dr. Breslaujos 3.lei.38 % Počet pracovníků: 1142 UAB Vilniaus Energija LT-02300 Vilnius -53.31500 Visaginas Telefon (+370 386) 29911. Jurgis Vilemas – Director of Lithuanian Energy Institute Vedení: Rymantas Juozaitis • Rimantas Šukys • Vladas Paškevičius • Petras Povilas Škiudas • Algimantas Nemira • Nerilé Napriené • Sigitas Baranauskas Akcionáři: Stát.lt Internet: www.62 % • Ostatní.eac.com.8 GWh/rok Počet pracovníků: 2050 5.lietuvosenergija. Telefon (+370 5) 2667199.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 5.lt Internet: www. 3.lt Vedení: Victor Shevaldin – Generální ředitel Ředitelé: Genady Negrivoda • Feliksas Markiavichus • Eugenijus Grumskas • Gilfan Galejev • Valdis Arbachiauskas • Yury Yevplanov • Vladimir Gusev • Boris Vorontsov • Aleksandr Dvoretsky • Yury Tarakanov • Vidmantas Praniavichius • Saulius Urbonavichius • Vytautas Shlaustas Počet pracovníků: 3394 Lietuvos Energija AB LT-09310 Vilnius.lei.O. Telefax (+370 386) 24396 E-mail: info@mail.4.lt Prezident: Jean Sacreste Akcionáři: Dalkia (Veilia Environnement/Electricité de France) Lietuvos energetikos institutas LT-44403 Kaunas. Habil.4. Zveju 14 Telefon (+370 5) 2782082.2 mil.lt Internet: www.lt Předseda představenstva: Professor Dr.

12 Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW LEL ME UAB 1800 194 170 IN 2600 LEN LEN 800 100 2524 MW 2600 MW 900 MW 6024 MW Lotyšsko Latvenergo LV-1230 Riga.1 MW) • Plavinas HES (868.9 GWh/rok Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Místo nebo název Konvenční tepelné elektrárny Riga 2 Riga 1 Liepaja Daugavpils Liepaja 2 Riga 2 Vodní elektrárny Plavinas Riga Kegums Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW Státní podnik Státní podnik Státní podnik Státní podnik Státní podnik Státní podnik 390 130 300 150 300 86 Státní podnik Státní podnik Státní podnik 868 402 264 – 315 – . Pulkveža Brieža iela 12 Telefon (+371) 7728222.5 MWel. LVL/rok Elektrárny: Daugava hydroelectric power plants (HPP): Daugava – Kegums HES (264. Telefax (+371) 7728880 E-mail: info@latvenergo.8 MW) 1.lv Internet: www.lv Představenstvo: Karlis Mikelsons – předseda • Aigars Melko • Matiss Paegle • Ilmars Stuklis • Olafs Vitols Tržby: 229 mil.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Místo nebo název Tepelné elektrárny Litauisches Kraftwerk Maiziekai Kaunas Vilnus Jaderné elektrárny Ignalina Vodní elektrárny Kruonia Kaunas Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny Jaderné elektrárny Vodní elektrárny Celkem 5.4 GWh/rok Aiviekste hydroelectric plant (0. 1237 MWth) Small power plants: Ainazi Wind Power Plant (1.2 MW) 1.5 MW) • Riga HES (402 MW) • Combined heat-power plants in Riga (CHPP): Riga TEC 1 (129.latvenergo.4. 616 MW) • Riga TEC-2 (390 MWel.

46 % • Luxempart – Energie SA. rue Thomas Edison. Poštovní schránka 2 Telefon (352)849031-1.13 Lucembursko CEGEDEL Net S. € Počet pracovníků: 400 Société Electrique de l'Our SA (SEO) L-1142 Luxembourg.C. Telefon (496583)627 Pumpspeicherwerk Vianden (1100 MW Turbinen-leistung): L-9401 Vianden.4. Strassen Telefon (+352) 2624-1.31 % Produkce: 784 GWh/rok Počet pracovníků: 185 Laufkraftwerk Grevenmacher: D-54441 Wellen. Telefax (+352) 572213 E-mail: dispatching@sotel. Telefax (+352) 451368 E-mail: seo@seo. 2.lu Prezident: Romain Henrion Vedení: Nico Wietor – 316 – . € Počet pracovníků: 100 CEGEDEL S. Essen.01 % • Preferenční akcie. Luxemburg.A.P. 9.04 % • N. Luxemburg. Dodewaard. 40. Essen – viceprezident Generální sekretář: Fernand Zanter Akcionáři: Großherzogtum Luxemburg. Strassen Telefon (+352) 2624-1.11% • Cegedel-Participations SA. 3. rue Thomas Edison. L-2089 Luxembourg. L-4321 Esch-sur-Alzette. rue Pierre d'Aspelt Poštovní adresa: B. 2. Telefax (+352) 2624-6100 Internet: www. 37l.lu Správní rada: Roland Michel – prezident Generální ředitel: Georges Bonifas Základní kapitál: 100000. L-2089 Luxembourg.E.cegedelnet. 4.5 mil. Telefax (352)849031-200 SOTEL S. 4. 0.31 % • Electrabel Finance.31 % • RWE.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny 519 MW Vodní elektrárny 1518 MW Jiné 69 MW Celkem 2106 MW 5. Luxemburg. Telefax (+352) 2624-6100 Internet: www.lu Správní rada: Etienne Schneider – prezident • Dr.A. Gerd Jäger.cegedelnet. 2010 Luxembourg Telefon (+352) 44902-1. Telefon (496584)227 Laufkraftwerk Palzem: D-54439 Palzem.A. 40. 2. 1 % • ostatní 0. rue de Soleuvre Telefon (+352) 551921.lu Správní rada: Roland Michel – Prezident • Etienne Schneider – víceprezident Generální ředitel: Romain Becker Základní kapitál: 134.

hu Internet: www. Váci út 72-74.elmu. 90 % • TITÁSZ Rt. 1393Budapest Telefon (+36 1) 2381000 E-mail: elmuk. 55.. Telefax (+36 62) 424-500 Vedení: Jacques Pithois • József Hiezl Akcionář: EDF Electricité de France. Dezsö Börcsök • Harald Nolte • Hermann Lüschen • Ferenc Kunczer • Miklós Király Vedení: Emmerich Endresz – předseda a CEO • Dr. Klauzál tér 9 Telefon (+36 62) 482565.99 % Tržby: 196 mil. pošt.5 % • Ostatní.hu Vlastníci: E.ON Hungária Rt.debreceni-eromu. na obnov. Konrad Mussenbrock • Dr. 10. 6.hu Představenstvo: Dr. zdroje Vodní elektrárny Celkem 5. Andreas Radmacher – prezident • Dr. 70 MWth – 317 – . 10 % Instalovaný výkon: 100 MWel. Telefax (+36 52) 470969 E-mail: titkarsag@debreceni-eromu. 60. schránka 511.14 Instalovaný výkon v MW 1100 481 MW 67 MW 1188 MW 1676 MW Maďarsko ELMÜ Budapesti Elektromos Rt. Mikepércsi út 1 Telefon (+36 52) 512819..78 % • EnBW Energie Baden-Württemberg AG. (South Hungarian Power Supply plc) H-6720 Szeged.73 % • Budapest.hu Internet: www.90 % Prodej elektřiny: 3767 GWh/rok DKCE – Debreceni Kombinált Ciklusú Erömü Kft.) H-4030 Debrecen. – Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Zoltán Kövesdi • Dr.4. 26. MarieTheres Thiell Akcionáři: RWE Plus AG.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Lucembursko Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka Vlastník nebo podnik SEO Société Electrique de l’Our SA Místo nebo název Konvenční tepelné elektrárny Esch sur Alzette Vodní elektrárny Vianden Vlastník nebo podnik 350 SEO Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny El. H-1132 Budapest. (Debrecen Combined Cycle Power Plant Kft. HUF/rok Prodej elektřiny: 7424 GWh/rok Počet pracovníků: 1874 DÉMÁSZ Rt.

com Internet: www.hu Internet: www. 73/b. Bernhard Reutersberg – předseda • Dr. 74...26 % • EnBW.73 % E. – Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. 26.83 % Prodej elektřiny: 2946 GWh/rok Počet pracovníků: 1074 E.. Kereskedelmi és Lzolgáltatö Kft.eon-deldunantul. m3/rok Dceřiné společnosti: E. Telefon (3696)521000 E-mail: info-eszakdunantul@eon-hungaria.ON South-West Hungarian Electricity Supply Company Ltd. H-9027 Györ.hu Dozorčí rada: Dr.ON Hungária Rt.13 Telefon (+36 46) 535-000 E-mail: emasz@emasz. Heinz Walter Hohlefelder • Dr. Ulrich Schöler. E. ) H-3525 Miskolc. Dózsa Gy. H-7626 Pécs.. 49. Telefon (3672)501000 E-mail: info-deldunantul@eon-hungaria. 74 % EFR CEF Szolgáltató Kft. 25 % Dunaújvárosi Szenny viztisztitó és Szolgáltató Kft. 49 % E.99 % E. 100 % E.com Internet: www. 54.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. Představenstvo: Konrad Kreuzer – předseda • Manfred Bechtel • István Bakács Dr.eon-eszakdunantul. Barthold Albrecht Dceřiné společnosti: E. 100 % E. 100 % Kölzép-dunántúli Gázszolgáltató Rt.26 % Dél-dunántúli Gázszolgáltató Rt. 31. Kandó Kálmán utca 11-13. 100 % E. 100 % Energetikai és Távközlési Hálózatépitö és Szerelö Kft. H-1054 Budapest. zemní plyn 1805 mil.. Internet: www. 49 % E.hu Generální ředitel: Emmerich Endresz Akcionáři: RWE Plus BdeteiligungsgesellschaftZentrale mbH. 100 % Elsö Magyar Slzélerömü Társaság.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.ON Hungária Rt.ON North-West Hungarian Electricity Supply CompanyLtd. Zoltán Matos Prodej: elektřina 15385 GWh/rok.ON Humgaria Részesedések Vagyonkezelö Kft... Rákóczi út. 51 % Debreccni Kombinált Ciklusú Erömü Kft.ON Hungária Rt. u..MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA ÉMÁSZ Rt. 51 % Energo-Holding Energetikai. 100 % Výroba elektřiny: 7527 GWh/rok – 318 – ..ON Déldunántúli Áramszolgáltató Rt.com Představenstvo: Zoltán Paluska – předseda • Lajos Gelencsér • Dr. (North-Hungarian Electricity Supply Company Ltd.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. 8 Telefon (+36 1) 4722300.ON EUT Erömüuzemeltetö és Szolg´ltató Kft.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt E.emasz. Széchenyi rkp.com Představenstvo: László Patay – předseda • Dr..eon-hungaria.Zoltán Matos • Béla Künszler Dceřiné společnosti: E. ErichDepluet • Dr. Telefax (+361) 4722301 E-mail: info@eon-hungaria.com. 100 % Výroba elektřiny: 2991 GWh/rok Pracovníci: 1479 E...ON Energiakereskedö Kft.ON IS Hungary Kft.

ovit..eon-tiszantul.com Představenstvo: József Antal – předseda • Dezsö Rubint • István Bakács Dceřiné společnosti: E.75 % Počet pracovníků: 1020 Maďarsko Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka Vlastník nebo podnik BK Bakonyi Kraftwerks AG DK Dunamenti Kraftwerks AG MK Mátra Kraftwerks AG PKK Paks Kernkraftwerks AG PK Pécs Kraftwerks AG DKCE Debrecen Combined Cycle Power Plant Kft VK Vértes Kraftwerks AG MVM Hungarian Power Companies Ltd – 319 – . István Kocsis • Dr. Telefax (+36 1) 2255719 E-mail: info@mavir. Vám u. Telefax (+361)2021246 Internet: www. 99. (Hungarian Power System Operator Company) H-1014 Budapest. Telefax (+36 1) 4155835 E-mail:mailto: mpr@letig.hu Vedení: István Somogyi – generální ředitel • Gyula Király • Lajos Lipnicky • Zoltán Neukum Akcionáři: MVM Rt. Hungarian Power Companies Ltd.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. Petermann bíró u. 5-7 Telefon (+361)2246200. (National Powerline Company Ltd. H-4024 Debrecen. 100 % Výroba elektřiny: 3824 GWh/rok MAVIR Rt. – Országos Villamostávvezeték Rt.hu Internet: www. P.4 Twh/rok Počet zaměstnanců: 403 Ovit Rt. Box 158 Telefon (+36 1) 2241100.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU E..O. HUF/rok Produkce: 12. Magyar Villamos Müvek Rt. Körvasút sor 105 Telefon (+36 1) 414-3202.ON Hungária Rt.) H-1158 Budapest. 5-7 Poštovní adresa: 1255 Budapest.hu Představenstvo: Dr. Kossuth utca 41. Imre Karl • László Molnár • Tamás Somogyi • Ágoston Tringer Tržby: 379775 mil. H-1011 Budapest. Károly Gerse • Imre Mártha • Vilmos Holló • Dr. Antal Tombor – předseda a CEO • Árpád Kaszás • Lajos Oroszki • Lajos Sós Vlastník: Maďarská republika MVM Rt.hu Management: Dr.mvm.mavir. Telefon (3652)511-100) Telefax: (3652)414-031 Internet: www.hu Internet: www.ovit.

N.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Místo nebo název Uhelné elektrárny Ajka Bánhida Borsod Borsod Inota Mátrai November 7. Sajoszöged Tisza Tisza Ujpest/Budapest Jaderné elektrárny Paks Vodní elektrárny Bós Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW BK VK MVM MVM BK MK MVM VK PK TK TK TK VK VK BK 131 100 172 135 135 800 270 235 385 250 145 145 145 145 145 DK DK DK BK MVM TK 580 1531 515 170 98 1051 MVM MVM PowerGen DKCE DK MVM MVM MVM MVM MVM MVM TK TK MVM 179 390 389 110 203 130 110 120 170 143 120 203 203 100 PKK 1840 PKK 360 Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny 5885 MW Jaderné elektrárny 1755 MW Větrné a vodní elektrárny 46 MW Elektr.zdroje 394 Celkem 8080 MW – 320 – . na obnovitel. Oroszlány Pécs Tiszapalkonya Tisapalkonya Tiszapalkonya Oroszlany Oroszlany Ajka Elektrárny na kapalná paliva Dunamenti 1 Dunamenti 2 Dunamenti H Inota GT Kelenföld Tisza 2 Elektrárny na zemní plyn Algyo Budapest Csespel Debrecen Dunamenti Kelenfald Kispest Liter Lorinci N.

LL.4 GWh/rok EnBW Energie Baden-Württemberg AG 76131 Karlsruhe.-Ing.ON Energie AG. 100 % • EnBW Transportnetze AG.com.349 mil. 100 % • Facilma Grundbesitzmanagement und – service GmbH&Co.74 % • Neckar .3 mil.4. Leonberg Představenstvo: Professor Dr.4.mt Internet: www. Claus Dieter Hoffmann. 0.Elektrizitätsverband. raf. Telefax (+356) 21243055 E-mail: info@enemalta. Besitz KG. Wien • Dipl. Stuttgart.16 Německo Donaukraftwerk Jochenstein Aktiengesellschaft 94036 Passau. Stuttgart. München. kWh/rok.15 Malta Enemalta Corporation (Korporazzjoni Enemalta) M-Marsa HMR 01.42 % • Streubesithz. Utz Claassen – předseda • Dr.46 % Základní kapitál: 640 mil. 1. 50 % Tržby: 9. Unterföhring. Damien Degiorgio • Simon Vella • Edmund Gatt Baldacchino • Tony Abela • Marvic Attard • Joe Cutajar • Alfred Debono Management: Ing.mt Představenstvo: Ing. Stuttgart. 0. Visp/Schweiz. topný olej. 100 % • EnBW Kraftwerk Lippendorf Beteiligungsgesellschaft mbH. Christian Holzherr • Pierre Lederer • Dr. Stuttgart.01 % • EnBW. 100 % – 321 – . Malta. plyn Marsa Power Station: 267 MW. Zemní plyn: 88. Gerhard Wedam. 100 % • EVGA Grundstücks. Innstraße 121 Telefon (08571) 609-00. 45. 2.01 % • Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW). Karlsruhe. Durlacher Allee 93 Poštovní adresa: 76180 Karlsruhe Telefon (0721) 63-00.7 mil.6 mil.com Předseda dozorčí rady: Dr. 2. Church Wharf Telefon (+356) 21223601. €/rok Výroba elektřiny: 828. 49.46 % • BadischerEnergieaktionärsVereinigung. Antony Rizzo • Ing. Karlsruhe.-Ing. Wien. 100 % • EnBW Vertriebs-und Servicegesellschaft mbH.enemalta.61 % • Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau. eur Tržby: 10769. 45.5 % • E. Detlef Schmidt Akcionáři: Electricité de France International (EDFI). 100 % • EnBW Kraftwerk AG. kWh/rok. plyn Dceřiné společnosti: Fuel Procurement Committee • Mediterranean Offshore Bunkering Co. 0. 2.M • Professor Dr. Telefax (08571) 609-214 Představenstvo: Dipl.KG. (FH) Heinz Engelke Obchodní společníci: Rhein-Main-Donau AG.und Gebäudemanagement GmbH&Co. Bernhard Beck. raf.com. €/rok (Koncern) Prodej: Elektřina: 106. topný olej. Tranter – předseda • George Winston Borg – místopředseda • Dr. Počet pracovníků: 17926 (Koncern) Obchodní podíly: EnAlpin AG.5 % • Österreichische Elektrizitätswirtschaft AG (Verbundgesellschaft).com Internet: www.Stuttgart. 100 % • EnBW Regional AG.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU 5.enbw. Telefax (0721) 63-12725 E-mail: info@enbw.-Betriebsw.29 % • Landeselektrizitätsverband Württemberg. Ltd 5. 100 % • EnBW Trading GmbH. Peter Grima • Konrad Mizzi • Pippo Pandolfino • Antony Bonello Počet pracovníků: 1742 Elektrárny: Delimara Power Station: 304 MW. Stuttgart. Thomas Hartkopf • Dr. Alexander J.

Udo Brockmeier • Manfred Eichkorn •Thomas Hartwig Jediný akcionář: EnBW Energie Baden-Württemberg AG.45 % v Deutsche Bahn AG. 99. Düsseldorf. 74380 Neckarwestheim Telefon (07133)13-1. Obrigheim. 10 % EnBW Transportnetze AG 70174 Stuttgart. 100 % • NWS Grundstückmanagement GmH&Co. 10 % • Wärmeverbundkraftwerk Freiburg GmbH. AG (KWG). 100 % • KMS Kraftwerke Grundbesitzmanagement und service GmbH&Co. 8 % • EnBW Ingenieure GmbH.5 % • Schluchseewerk AG. Pošt. mbH.05 % • Zementwerk Lauffen – Elektrizitätswerk Heilbronn AG (ZEAG) 1. 75. KG. Obrigheim. 50 % • Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen mbH (DWK)..1 % • Gesellschaft für Kraftwerksplanung und Betrieb Obrigheim mbH. 40 % • Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG.enbw.5 % • Südwestdeutsche Nuklear-EntsorgungsGesellschaft mbH. 12. Gemmrigheim. 37. 100 % • TWS Kernkraft Gmb H. Telefax: (038354)22458 E-mail: poststelle@ewn-gmbh. 99. 1125 Telefon: (038354)40. 98.ewn-gmbh. Telefax (0711) 2181-111 Internet: www.7 % • Kraftwerk Reckingen AG. 70012 Stuttgart.de – 322 – . schránka 101362. 37. 100 % • Yello Strom GmbH. 0. 100 % • EnBW Kernkraftwerk GmbH.85 % • Centrale Electrique Rhénane de Gambsheim S. 98.1 % • Kraftwerk Bexbach Verwaltungsgesellschaft mbH. 25 % • Kraftwerk Süd GmbH. Karlsruhe.2 % • Obere Donau Kraftwerke AG.de Internet: www.26 % • Energiedienst holding AG. 1 % • Rheinkraftwerk Iffezheim GmbH. 48. Besitz KG. Heibronn. 60. 11 % • Großkraftwerk Mannheim AG. Telefon: (0711)12803. 0. Dresden.de Vedení: Wolfgang Heni • Michael Wenk Obchodní podíly: EnBW Kraftwerke.A. Dresden.97 % • ENSO Strom AG.5 % • Kernkraftwerk Obrigheim GmbH. Im Steinbruch.914 % • Stadtwerke Düsseldorf AG.61 % • ZEAG Eneergie AG (vormals Zementwerk LauffenElektrizitätswerk Heilbronn AG). Joachim-Heinrich Stamer • Rainer Joswig Energiewerke Nord GmbH (EWN) KKW Greiswald: 17507 Lubmin. 50 % • Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG. Představenstvo: Dr. Poštovní adresa: Pošt. mbH. 12 % • Elektrizitätswerk Rheinau AG. Köln.8 % • EnBW Ostwürttenberg DonauRiesAG. 11 % • Neckar AG. – Ing. 100 % • KSG Kraftwerks-Simulator-Gesellschaft mbH.3 % Zaměstnanci: 817 EnBW Kraftwerke AG 70173 Stuttgart. Schránka 1162. 54. 100 % • EnBW Kernkraft Neckarwestheim Beteiligungsges.com. Telefax: (07133) 17645 E-mail: info@gkn-gmbh. Stuttgart. Karlsruhe Zaměstnanci: 3600 Obchodní podíly: Bayerische-Schwäbische Vodní elektrárny Beteiligungsgesellschaft mbH. 37.95 % EnBW Kernkraft GmbH (GKN) 74382 Neckarwestheim. 100 % • EnBW Kernkraft GmbH. 9.de Představenstvo: Dr. 25 % • GfS Gesellschaft für Simulatorschulung mbH. 100 % • Kernkraftwerk Obrigheim GmbH. Lautenschlagerstraße 20 Poštovní adresa: 70011 Stuttgart. 100 % • Kernkraftwerk Leibstadt AG. 7. Laufenburg/Schweiz. 66. Ellwangen.kkp.und Beratungs-AG. 63. 50 % • Rheinkraftwerk Säckingen AG.7 % • Urangesellschaft mbH.2 % • Kernkraftwerk Obrigheim GmbH. Telefax: (0711)1282319 Internet: www. Poštovní schránka 101212 Telefon (0711) 2181-0. 32 % • Kernkraftwerk Betriebsgesellschaft mbH. 100 % • EnBW Kraftwerk Lippendorf Beteiligungsges.8 % • Beteiligungsgesellschaft der Energieversorgungsunternehmen an der Kerntechnische Hilfsdienst GmbH (BEK-GbR). 68.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA • GESO Beteiligungs. Kriegbergstrasse 32.

Manfred Krüper • Dr. 100 % E. kWh/rok. E. €/rok Prodej: Elektřina: 258. 100 % E. Manfred Krüper • Peter Obramski • Hans Prüfer • Klaus Dieter Raschke • Randolf Rodenstock • Karl Starzacher • Hans Wollitzer Představenstvo: Dr. Helmstedt.Coventry/Grossbritannien. Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e. Klaus Liesen. Prodej plynu: 112. 39.2 mil. Chemie.ON Energie AG 80333 München.ON Avacon AG.ON Ruhrgas AG. Klaus-Dieter Maubach • Dr. 100 % • E.ON AG Verwaltung: 40479 Düsseldorf. Hans Michael Gaul • Dr.ON Energie AG. Pécs. Ruhrgas AG • Ehrhard Ott • Ulrich Otte • Hans Prüfer • Klaus-Dieter Raschke • Dr. 100 % CONTIGAS Deutsche Energie-Aktiengesellschaft.ON-Platz 1 Telefon (0211) 4579-0. Bernd Romeike Tržby: 23. Reiner Hagemann • Dr.19 % E. Johannes Teyssen – předseda • Bernhard Fischer • Dipl.ON UK plc. IG Bergbau. Burckhard Bergmann • Dr. Georg Freiherr von Waldenfels Představenstvo: Dr. • Eva Kirchhof • Seppel Kraus • Professor Dr. Debrecen.de Dozorčí rada: Dr.01 % DKCE Debreceni Kobinált Ciklusú Erömü Kft. Ulrich Lehner. Louisville/USA. Breuer.E Energy LLC.v. München. München. Telefax (089) 1254-3706 (089) 1254-1 E-mail: info@eon-energie. 100 % • LG.V. České Budějovice 100 % – 323 – .-Kfm. Siemens AG • Dr. Bernotat – předseda • Ulrich Otte – místopředseda • Hubertus Benteler • Udo Bottländer • Jürgen Feuchtmann • Dr. Malmö/Schweden. Johannes Teyssen Základní kapitál: 1799 mil. Telefax (033931)2367 Představitelé: Dieter Rittscher • Jürgen Ramthun E.ON Benelux Generation b. Gerhard Cromme.2 % E. 100 % Donau-Wasserkraft Aktiengesellschaft. Am Nehmitzsee Telefon: (033931)570. Energie – místopředseda • Dr. 100 % • E. Helmstedt. Walter Hohlefelder • Dr. Rudolf Hanisch • Dr.. a. Wulf H. Wulf H. München.com Internet: www. 100 % Dél-dunántúli Gázszolgáltató Rg. Michael Frenzel • Dr. ThyssenKrupp AG • Wolf-Rüdiger Hinrichsen • Ulrich Hocker. eur Akcionáři: cca 480000 Obchodní podíly: E. Erhard Schipporeit • Dr. Bernotat – předseda • Dr. Deutsche Bank AG • Dr.eon-energie. Günter Vogelsang – čestný předseda • Ulrich Hartmann – předseda • Hubertus Schmoldt.com Dozorčí rada: Professor Dr. 100 % • E.1 TWh Počet pracovníků: 44476 Obchodní podíly: BKB AG. Hans Michael Gaul • Klaus-Ulrich Gielsdorf • Hartmut Grohnert • Dr.5 mil.com Internet: www.eon. Telefax (0211) 4579-501 E-mail: info@eon. Rolf-E. Den Haag. Henning Schulte-Noelle • Professor Dr.3 mil.s. 67. kWh/rok. Karl-Hermann Baumann. Délka sítě: 32600 km Instalovaný výkon v elektrárnách: 129.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU KKW Rheinsberg: 16831 Rheinsberg. Brienner Straße 40 Telefon (089) 1254-1.ON Česká republika. Wilhelm Simson • Gerhard Skupke • Dr.ON Nordic AB. 100 % E.ON Bayern AG. Bernhard Reutersberg • Dipl.. Essen. Hans-Dieter Harig • Walter Hösl • Dr. Regensburg. Hartmut Geldmacher • Dr. 100 % • RAG Aktiengesellschaft.-Kfm. Essen. Henkel Gruppe • Dr. 50.

100 % SVO Energie GmbH. Bern. 100 % Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde Betriebsführungsgesellschaft mit beschränkter Haftung.ON IS GmbH. 100 % E.85 E. 73.67 % Gemeinschaftskernkraftwerk Wesser GmbH & Co. Berlin.89 % BKW FMB Energie AG.ON Energie. Debrecen.11 % Kernkraftwerk Brokdorf GmbH & Co.eon-kernkraft. 62. Budapest. Hannover.s.67 % Gemeinschaftskraftwerk Weser GmbH. München. 60 % E.82 % E. Würzburg 100 % E.ON Kernkraft GmbH 30457 Hannover. Pécs. 100 % E.s. Telefax (0511) 439-2200 E-mail: info-kernkraft@eon-energie. 99 % Középdunántúli Gázszolgáltaté Rt. 100 % E. Brno.20 % Jihomoravská energetika a. Tresckowstraße 5 Telefon (0511) 439-03. Bacau.ON Kernkraft GmbH.ON Engineering GmbH..s.a. München. (ZSE). Paderborn. Gelsenkirchen.ON Mitte AG. 49 % E.. 50 % REWAG Regensburger Wasser – und Energieversorgung AG & Co. Quickborn. 80 % Kernkraftwerk Stade GmbH & Co. z o.34 % E.ON Netz GmbH. 66.. České Budějovice.ON E.48 % Západoslovenská energetika a. Regensburg.ON Moldova S. oHG Hamburg. Bayreuth. 35. 77.ON Westfalen Weser AG..ON Thüringer energie AG. a. 100 % E.o.ON Czech Holding AG. 98. Hannover. Hannover. München. 100 % E. 20 % Harzwasserwerke GmbH.ON Hungária Energetikai Részvénytársaság. 100 % E. 100 % Gemeinschaftskraftwerk Veltheim GmbH. 69. Warschau.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA E. 76. EVR Gelsenkirchen.ON Hanse AG.67 % Rhein-Main-Donau AG. Hamburg.ON Italia s. Verwaltungsgesellschaft bR.A. Nágykanizsa. 51 % E. Erfurt. 73.99 % E. Hildesheim. oHG.s. Mailand. 100 % E. Emmerthal.82 % E.80 % Jihomoravská plynárenská a.ON Distribuce.. Fürstenwalde.com Internet: www. České Budějovice.ON Wasserkraft GmbH. 100 % E. 64 % Berliner Erdgasspeicher Besitz. oHG. 66.67 % Interargem Entsorgungs GmbH. 20. 66. Kassel.. 100 % E. Celle. Bratislava.ON kFacility Management GmbH. 61. Porta Westfalica. 100 % E.73 % Kernkraftwerk Krümmel GmbH.p. Porta Westfalica. Emmerthal. a.u. 49.com – 324 – .5 % RuhrEnergie GmbH. 43. KG. Hamburg..ON Sales & Trading GmbH. 66. 100 % E.ON Kraftwerke GmbH. 100 % Észak-dunántúli Aramszolgáltató Rt.ON Polska Sp.s. Györ. Brno. Porta Westfalica.ON Dél dunántúli Áramszolgáltató Rt. (Kögaz(.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt.DIS AG. 100 % E. Landshut. 100 % E.

VAK.wasserkraft@eon-energie. Hannover 100 % Gesellschaft für Nuklear-Service mbH. Walter Hohlefelder Jednatelé: Erich K. 43. KSG. 12. Essen. Brunsbüttel. Stuttgart. 66.ON Wasserkraft GmbH 84034 Landshut.Gesellschaft mbH. KBR. Stade. Essenbach.ON Kraftwerke GmbH 30457 Hannover. Steiner – předseda • Bernd Guthoff • Hans-Jürgen Heutling • Dirk Steinheider Počet pracovníků: cca 2520 Obchodní podíly: Kernkraftwerk Brokdorf. KKK. Essen.eon-wasserkraft.5 % Uranit GmbH.com Internet: www.mail: info.5 % E. KKU. 100 % Kernkraftwerk Würgassen. KKS. München E. 41. Emmerthal. Jülich. schránka 1151. Tresckowstraße 5 Telefon (0511) 439-02.3 % Kernkraftwerk Gundremmingen B + C.com Předseda dozorčí rady: Bernhard Fischer Jednatelé: Dr. Stadland. KWG. Lingen.com Vedení: Klaus Schäffer – předseda • Ulrich Erkens • Hans Gisbert Ulmke E.com Internet: www. 50 % Kernkraftwerk Stade. Brokdorf. Essen 42.eon-kraftwerke@eon-energie.eon-sales and trading. KRB. 33. 48 % GfS Gesellschaft für Simulator-Schulung mbH. KKG. Karlstrasse 68. KKB. Telefax (0871) 6944399.ON Energie AG. Telefax (0511) 439-4052 E-mail: info. Essen.mail: info-est@eon-energie. 100 % Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen mbH AG & Co.ON Sales&Trading GmbH 80335 München. 100 % Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde. Beverungen. GfS. 75 % Kernkraftwerk Kahl. E. 25 % Kernkraftwerk Isar 1. oHG (DWK). Luitpoldstrasse 27.com Internet: www. (über UBG). 20 % Kernkraftwerk Krümmel. 13.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Předseda dozorčí rady: Dr.3 % Kernkraftwerk Emsland.com Vedení: Dipl. Telefon (089)12543352. Grafenrheinfeld. Kahl. Karlsruhe. 84004 Landshut Telefon (0871) 69402.-Ing. GNS. 80 % Kernkraftwerk Brunsbüttel. KKE. KKI 2. BEK. Christof Gattermann • Dr. Erich Schmitz • GerhardSeibel • Carsten Stäblein Obchodní společník: E. SNE.66 % Beteiligungsgesellschaft der Energieversorgungsunternehmen an der Kerntechnische Hilfsdienst GmbH GbR.66 % KSG Kraftwerks-Simulator.-Kfm.7 % Kernkraftwerk Unterweser. KKI 1. Pošt. 50 % Uranit Beteiligungs-GmbH (UBG). Telefax (089)12544672 E.84 % Südwestdeutsche Nuklear-Entsorgungs-Gesellschaft. 100 % Kernkraftwerk Isar 2. KWW. Essenbach. Geesthacht. 41. Ingo Luge • Manfred Peters • Dr.eon-kraftwerke. Gundremmingen.5 % Kernkraftwerk Grafenrheinfeld. Dominik Godde – 325 – . 83.

-Ing. 32 % • MVV RHE AG. Rolf Baumeister • Dr. Dirk Mausbeck • Helmut Poll • Franz Sattel • Dr. 75 % • E.thtr. kWh/rok Kernkraftwerk Krümmel GmbH (KKK) 21502 Geesthacht. Telečfax (05706)399-381 E-mail: info@gk-veltheim. 26% • RWE Power AG. August-Weckesser-Straße 1 Telefon (08224) 78-1. Wetgand • Erwin Winkel Představenstvo: Dr.gk-veltheim. Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH. schránka 1262. €/rok Zaměstnanci: 601 Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) 59071 Hamm.ON Kernkaft GmbH. Günther Dietrich • Heinrich Wittkugel Obchodní společník: Gemeinschaftskraftwerk Weser GmbH. 38172 Mannheim Telefon: (0621)8680. Elbuferstraße 82 Telefon (04152) 15-0. 31 % • Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH. Vattenfall Europe AG Výroba elektřiny (rok 2004): 5.ON Kernkraft GmbH. 25 % Výroba elektřiny: 20316 mil. € Akcionáři: RWE Power AG. 12 % • Stadtwerke Aachen AG. Siegenbeckstraße 10 Telefon (02388) 7-0. Helmut Bläsig Obchodní společník: RWE Power AG.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Gemeinschaftskraftwerk Veltheim GmbH (GKV) 32457 Porta Westfalica. 40 % • EnBW Kraftwerke AG. Werner Dub • Claus Egner • Gerald Fleischer • Professor Dr. 26 % • Mark-E Aktiengesellschaft. pošta 240264.de. Telefax (08224) 78-2900 E-mail: kontakt@kkw-gundremmingen.Frank T. Rudolf Schulten • Dr.de.de Předseda dozorčí rady: Dr. Internet:www.07 TWh Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH 89355 Gundremmingen. Telefax: (0621)8684410 E-mail: Grosskraftwerk-MannheimAG@gkm. 28 % Tržby: 404 mil. Telefax (04852) 89-2012 Obchodní společník: Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH. Gerd Jäger Jednatelé: Georg Büth • Dr. Základní kapitál: 66.de Dozorčí rada: GerhardWidder • Dr. Otto-Hahn-Straße Telefon (04852) 89-0. Internet: www.gkm. E. Karl-HeinzCzychom • Wolfgang Frey Prokuristé: Dr.Ulrich Hartmann • Dr. Telefax (02388) 7-2813 Internet: www.de Jednatelé: Georg Güth • Dr.-Ing.5 mil.ON Kernkraft GmbH. Dr. Výroba elektřiny brutto GWh netto GWh 2004 10052 9626 – 326 – .kkw-gundremmingen. Pošt.de Internet: www. Mathias Meierer • Ulrich Ehmann. Marguerrestrasse 1. Günter Bley • Wolfgang Brucker • Dr. Christoph Helle • Ulrich Herzog • Dr.Möllberger Strasse 387.de Vedení: Dipl. Obchodní společníci: Vattenfall Europe AG. Ingo Kröpke. Johannes Lambertz • Ümit Lehimci. E. Jörg Röthemeier Grosskraftwerk Mannheim AG 68199 Mannheimn. Telefax (04152) 15-2008 Majoritní vlastník: Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH. 5 % Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH (KKB) 25541 Brunsbüttel. Johannes Lambertz • Dr. Thomas Hartkopf • Dr. 32438 Porta Westfalica Telefon (05706)399-0.

Poštovní adresa: 66104 Saarbrücken Telefon (0681) 405-2884. eur Obchodní společníci: RWE Power AG.5 % Výroba elektřiny (netto) GWh Roční nejvyšší zatížení MW 2004 11147 1356 2005 10888 1355 Kraftwerk Bexbach Verwaltungsgesellschaft mbH 66450 Bexbach.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Kernkraftwerk Obrigheim GmbH (KWO) 74847 Obrigheim Telefon (06261) 65-0. Poštovní adresa: 55017 Mainz. Werner Sticksel • Ralf Schodlok Základní kapitál: 31 mil.ON Kernkraft GmbH.-Kaufrau Kathrin Meyer Základní kapitál: 10 mil.66 % Kraftwerk Mehrum GmbH 31249 Hohenhameln. Poštovní schránka 2769 Telefon (06131) 976-0. Telefax (0591) 806-2828 Jednatelé: Georg Büth • Dr.33 % • ESWE Versorgungs AG. 50 % Kraftwerke Mainz-Wiesbaden Aktiengesellschaft 55120 Mainz. eur Obchodní společníci: Braunschweiger Versorgungs-AG.33 % • STAWAG.5 % • E. 87. 12. Nikolaus Römer • Dipl.7 % • Stadtwerke Hannover AG.-Ing. Telefax (06261) 65-390 Jednatelé: Dipl. Telefax (06131) 632409 Dozorčí rada: Oberbürgermeister . Volker Steigner Základní kapitál: 23 mil. 33.-Ing. Konrad Schauer Základní kapitál: 51 mil. Poštovní schránka 62 Telefon (05128) 74-0.-Ing. 16.ON Kraftwerke GmbH. Triftstraße 25 Poštovní adresa: 31247 Hohenhameln. eur Obchodní společníci: EnBW Kraftwerke AG Výroba elektřiny brutto GWh netto GWh Počet pracovníků 2005 910 858 186 Jaderné elektrárny Lippe-Ems GmbH (KLE) 49811 Lingen (Ems). 33.-Phys.-Ing. Hildebrand Diehl. – předseda • Betriebsratsvorsitzender Hans-Joachim Heidecker – místopředseda Představenstvo: Dr. 25 % • E. Hubertus Flügge • Borries Raapke Základní kapitál: 165 mil. Am Hilgenberg Telefon (0591) 806-0. 33.33 % – 327 – . Telefax (0681) 405-1095 Jednatelé: Dr. eur Obchodní společníci: EnBW Kraftwerke AG. 50 % • STEAG Saar Energie AG.3% • E. Bernhard Michels Prokurista: Dipl.ON Kraftwerke GmbH. eur Akcionáři: Stadtwerke 33 % • HEAG Südhessische Energie AG. Gaßnerallee 33. Telefax (05128) 74-311 Jednatel: Dipl. 16. 8.

Osnabrück • Berthold Huber. Bad Soden • Wilfried Donisch • Dieter Faust • Simone Haupt.4 371 Výroba (brutto) GWh Dodávky GWh Nejvyšší zatížení MW Počet pracovníků 2005 3800 4200 717. Wolfgang Reiniger.rwe. Telefax (0201) 12-15199 E-mail: contact@rwe. Telefax (0681) 405-8231 Jednatelé: Dipl. Ausland 0049/1801/304070 Dozorčí rada: Dr. Wesel Představenstvo: Harry Roels. eur 77 mil. 33. 50. Stuttgart • Dr. Opernplatz 1 Telefon (0201) 12-00. Dortmund • Dagmar Mühlenfeld. eur 24318 mil. Essen • Günter Reppien. 80 % • Überlandwerk Groß-Gerau GmbH.33 % • Mainzer Reederei B. Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG – Konsortium Energieversorgung Opel oHG –.4 365 Obchodní podíly: Gas-Union GmbH. Beersel • Jürgen Wefers.com Internet: www. eur 41819 mil. Frechen • Dr. Essen • Dr.0 4224.-Kfm. Berlin – předseda • Frank Bsirske. 33. Köln • Alwin Fittings • Dr.1 % Modellkraftwerk Völklingen GmbH 66333 Völklingen. Bochum • Professor Karel Van Miert. Leverkusen • Klaus Südhofer. 17. Rolf Pohlig Základní kapitál: cca 1440 mil. Hagen • Heinz-Eberhard Holl. Mainz. Dettmer GmbH & Co. Poštovní adresa: 66104 Saarbrücken Telefon (0681) 405-8200. 70 % • Stadtwerke Saarbrücken AG. Dortmund • Jan Zilius. Thomas R.com RWE-Hotline: Inland 01801/304070. eur Obchodní společníci: STEAG Saar Energie AG. Konsolidierung Celkem 4210 mil. eur Tržby 2005: RWE Power RWE Energy RWE npower 6832 mil. Fischer. München • Carl-Ludwig von Boehm-Bezing. Frankfurt am Main. Recklinghausen • Uwe Tigges. -2746. Dietmar Kuhnt. Gerhard Langemeyer.5 % • Heizkraftwerk GmbH Mainz.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2004 3565. 30 % RWE AG 45128 Essen. Essen • Oberbürgermeister Dr. RWE Energie AG. Jürgen Becker • Dipl.-Ing. Christian Neu Základní kapitál: 30 mil.33 % • Entsorgungsgesellschaft Mainz mbH. KG. Essen – předseda • Berthold Bonekamp. Oberbürgermeister Dr. Essen. Paul Achleitner. Klaus Sturany. Manfred Schneider. Hannover – místopředseda • Dr. eur Zaměstnanci: RWE Power RWE Energy RWE npower 18702 37598 10125 RWE Thames Water 15306 Celkem Německo Zahraničí – 328 – 85928 43579 42349 . eur RWE-Thames Water Sonstige. eur 6382 mil.0 7411. Lingen • Bernhard von Rothkirch.

50 % • Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-AG..rwe. 100 % • Budapesti Elektromos Müvek Rg. 100 % • SSM Coal-Gruppe s 21 dceřinými společnostmi v Německu. Duisburg. Andreas Radmacher • Dr. Poštovní adresa: 45117 Essen Telefon (0201) 12-01. (MÁTRA). Michal Fübi • Dr. 100 % • RWE NUKEM GmbH. Essen.V. 100 % • RWE Westfalen-Weser-Ems Aktiengesellschaft.. 100 % • RWE Transportnetz Strom GmbH.. Augsburg.dortmund. Telefax: (0231)4383182 Internet: www. 100 % • SSM Coal B. Dortmund. 79 % • Envia Mitteldeutsche Energie AG. Thomas Glimpel • Achim Görtz • Heinz Hanenberg • Dr. Internet: www. Christian Forkel • Dr. 100 % • American Water Works Company. 288. 58 % • Lechwerke Aktiengesellschaft.-Ing. Telefax (0221) 480-1351 Dozorčí rada: Harry Roels – předseda • Werner Bischoff • Heike Arndt • Bürgermeister Rudolf Bertram • Walther Boecker • Wolfgang Clement • NorbertHaa • Manfred Holz • MatthiasGraf von Krockow • Hans PeterLafon • Wolfgang Lorsee • Landrat Carl Meulenbergh • Edgar Moron • Dieter Patt • Norbert Pohlmann • Günter Reppien • Fritz Schramma • Dr. Plyn. Köln.2 Mld. Essen. Michael Werhahn Vorstand: Jan Zilius – předseda • Dr. Dortmund.s. 44047 Dortmund Telefon: (0231)43802. 100 % • RWE Power Aktiengesellschaft. Chemnitz. Christian Feldhaus • Dr.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Obchodní podíly: RWE Power Aktiengesellschaft. 64 % • Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rg. Viersen 100 % • RWE Umwelt Nord GmbH&Co.com 50935 Köln (Lindenthal). Essen. m3/rok Pracovníci: 37598 (k 31. Eseen. Gelsenkirchen. 109 mil. Gundremmingen. 90 % • MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH.com Představenstvo: Berthold Bonekamp – předseda • Heinz-Werner Ufer – místopředseda • Dr. (ELMÜ). Johannes Heithoff • Alois – 329 – .rwe. Praha/Česká republika. Warschau/*Polen. Jürgen Kroneberg • Dr. 100 % • RWE Umwelt Rheinland GmbH. Voda. 99 % • Kern kraftwerk Gundremmingen GmbH.12. 85 % • Süwag Energie AG. Essen. Ulrich Hartmann • Dr. Neu-Isenburg. Dortmund..A. Villingen-Schwenningen. 100 % • RWE Obragas N. Stüttgenweg 2. Austrálii a USA. 100 % • Thyssengas GmbH. 51 % • RWE Dea AG Hamburg.V. Huyssenallee 2. Frankfurt am Main. 54 % • Jihomoravská plynárenská a. Zwolle/Niederlande. 100 % • SAG Netz-und Energietechnik GmbH. Köln.V. Lingen. Hubertus Flügge • Dr. Brno/Česká republika. 100 % • RWE Thames Water Plc. Klaus Sturany • Dr. 100 % • Harpen Aktiengesellschaft.8 mld kWh/rok. Wilmington/Delaware/USA AWW-Gruppe s 60dceřinými společnostmi v USA a Kanadě. Eric Strutz • Helmut Stahl • Dr. budapest/Ungarn. 100 % • Sonstige Tochterunternehmen. 100 % • RWE Systems Aktiengesellschaft.und Wasser-Versorgung GmbH. Madrid/Spanien Pridesa/Ondagua-Gruppe s 10 dceřinými společnostmi ve Španělsku. Rotterdan/Niederlande.2005) RWE Power Aktiengesellschaft 45128 Essen.. Dortmund. 100 % • RWE Energy Aktiengesellschaft. 75 % • Mátrai Erömü Rf. 100 % • RWE Rhein-Ruhr Aktiengesellschaft. (ÉMÁSZ). 100 % • RWE Umwelt West GmbH. 100 % • RWE UmweltWestfalen-Ruhr GmbH. Gerd Jäger • Antonius Voß • Erwin Winkel Prokuristé: Armin Arens • Ralf to Baben • Markus Coenen • Dr. Halle. 100 % RWE Energy AG 44139 Dortmund. Miskolc/Ungarn. Wiesbaden. Rheinlanddamm 24. Armin Eichholz • Herbert Esser • Dr. Werner Roos • Ralf Zimmermann Tržby: 25. 100 % • RWE Transportnetz Gas GmbH. 60 % • rhenag Rheinische Energie AG. Helmond/Niederlande. Langen. 100 % • RWE Umwelt Ost GmbH. Evropě.A. 55 % • Emscher Lippe energie GmbH. Grevenbroich. Stolberg.. Johannes Lambertz • Matthias Hartung • Dr. 150. London/Grosbritannien. Halle. 80 % • SAG Energieversorgungslösungen GmbH. 100 % • Proyectos e Instalaciones de Desalación. 54 % • EWV Energie. Alzenau.s. 100 % • RWE Umwelt Aktiengesellschaft. 78 % • Transgas a.6 mld kWh/rok. 100 % • RWE Umwelt Südwest GmbH. Inc. Köln.100 % • Jaderné elektrárnyLippe-Ems GmbH. €/rok Produkce: Elektrika. Dieter Gärtner • Dr. Koblenz. KG. Telefax (0201) 12-24313. S. Preetz.. 100 % • RWE Umwelt Süd GmbH. 100 % • STOEN S. Visonta/Ungarn. 100 % • RWE Trading GmbH. Poštovní adresa: 50416 Köln Telefon (0221) 480-0. Langen. Swindon /Grossbritannien. RWE Finance B. 100 % • RWE Solutions Aktiengesellschaft.. 100 % • RWE Npower Holdings plc.

42 % Zandvliet Power N.Antonius Voss Představenstvo: Dr. Telefax (0681) 405. Rheinlanddamm 24. Rheinfelden. Mladá Boleslav/Česká republika. s. rd.o.rwetransportnetzstrom@rwe.5 % Kernkraftwerk AG. Essen Obchodní podíly: KMG Kernbrennstoff-Management-Gesellschaft mbH. Hartmut Pamme • Georg Perich • Helmut Poll • Dr. Essen. jur.o. 100 % STEAG und RWE Power.de Jednatelé: Dr. Poštovní adresa: 44047 Dortmund Telefon (0231)43803.. 50 % • EnBW Kraftwerke AG. Freiburg i. 5 % Výroba elektřiny: 1936 mil.o.. Christian Lögters • Gerhard Ludwig • Dr. Jörg Terrahe • Bernd Tönjes • Antonius Voss • Ulrich Weber Předstvenstvo: Dr. Rempartstrasse 12-16. Telefax (0231)4383010 E-mail: presse. Hans-Jürgen Brick • Dr. Klaus Müller • Dr. Klaus Kleinekorte Schluchseewerk AG 79098 Freiburg im Breisgau.steag.A. 51 % Kernkraftwerke lippe-Ems GmH. Voerde.-Ing. 100 % Grosskraftwerk Mannheim AG. Manfred Kehr • Martin Köther • Karl Kraus • Dr.o.. und ŠKOD-ENERGO FIN.r. Thomas Hartkopg – předseda • Dr. 40 % Kraftwerkl Voerde STEAG-RWE oHG. 50 % RWE Transportnetz Strom GmbH 44139 Dortmund. 50 % Mátrai Erömü Részvénytársaság. Stuttgart. Essen.r. cca 50 % TE Plomin d. Laufenburg (Schweiz). Koblenz/Schweiz.5 % • Energiedienst Holding AG. 25 % RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH. Antwerpen/Belgien. Plomin/kroatien. Hartmut Lauer • Dr. Gemeinschaftskraftwerk Bergkamen A oHG.Br. Lingen.schluchseewerk.5 % • Energiedienst AG. Rolf Schönewerk • Stephanie Schnck • Hans-Peter Sistenich • Theo Tippkötter • Dr. rd. kWh/rok Pracovníci: 376 STEAG Saar Energie AG 66111 Saarbrücken. 87.V.128 mil.. Udo Brockmeier • Hans-Georg Adlefsen • Hans-Karl Link • Andreas Schmidt • HansPeter Sistenich • Dipl.05. 50 % Aarewerke AG.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Herbst • Gerhard Hofmann • Dr. s.com Internet: www.€ Akcionáři: RWE Power AG. Lars Kulík • Dr. 79014 Freiburg im Breisgau Telefon: (0761)2183-0. Telefax (0761)2183-299 Internet: www. rd. Köln. Alfred Tacke – předseda • Ulrich Küppers – místopředseda • Andreas Detemple • Dietmar Genskens • Helmut Hubertus • Andreas Jung • Christoph Meer • Professor Leo Petry • Dieter Pougin • Heribert Protzek • Joachim Rumstadt • Horst Saar • Dr.de Internet: www.2211 E-mail: info@steag-saarenergie. Luxembourg.-Ing.saarenergie. Telefon (0681) 405. Poštovní adresa 1460. Heinz Scholtholt • Michael Schommer • Dr.. Wolfgang Cieslik • Reinhard Störmer • Gerhard Zibell – 330 – . 30 % Société Electrique de lÓur S. Bergkamen. Gerd Jäger – místopředseda • Armin Bernauer • Dr. Stefan Vogt Jmění: 40. Trierer Strasse 1.-Volksw. Visonta/Heves/Ungarn. 40 % ŠKO-ENERGO. 37.de Dozorčí rada: Professor Dr.-Ing. Frank Weigand • Markus Wentz Jediný akcionář: RWE Aktiengesellschaft. Manfred Rost • Dr.de Dozorčí rada: Dr. Mannheim. 7.

Wärme-Service Zweibrücken GmbH.o. 49 % SWJ. Essen. 19 % Fernwärme Saarlouis-Steinrausch Geschäftsführungs-gesellschaft mbH. € Akcionáři: RB Verwaltungsgesellschaft für die Beteiligung an der Rügerswerke. z o. 51 % Techem SFW spol. Ingbert. Völklingen. 100 % ESI. Prag.3 % Windpark Saar GmbH&Co. 100 % – 331 – . Heinz Scholtholt • Dr. 4.. 49 % azes GmbH.-Ing. 49 % EVR. Peter Schröder • Peter Schwarz • Hermann Springer • Bernd Tönjes Představenstvo: Alfred Tacke – předseda • Dr. Rochlitz. Mayen.o.3 % Fernwärmeversorgung Saalouis-Steinrausch GmbH&Co. 33.9 % STEAG AG 45128 Essen.33 % BWB . Fernwärmeversorgung Mayen GmbH.. 70 % Saarberg Handel GmbH. Neuwied.4 % bmk Biomasse-Kraftwerk Lünen. Essen. Prag.900 % • RAG Beteiligungs GmbH. Energie-Service St. 50 % HKH Heizkraftwerk Homburg GmbH. 100 % STEAG Fernwärme GmbH. Ilmenau. 25 % bko Biomasse-Heizkraftwerk Buchen. GmbH. 47 % TBE TREA Breisgau Energieverwertung GmbH. Gliwice. Fernwärmeversorgung Neunkirchen GmbH. Katowice (republik Polen).KG GFS. Sömmerda. 88. 94. s. Freiburger Wärmeversorgung GmbH. Hans Michael Gaul • Ursel Gelhorn • Kurt Hay • Hermann Huef • Dr. Zwei-brücken. 100 % BHI. 45 % WSZ. Geo-Fernwärme Südbayern GmbH. Ingbert GmbH. Werner Müller – předseda • Fritz Kollorz • Michael Vassiliadis • Berthold Bonekamp • Johannes Dreckmann • Dr.r. Saarbrücken. Rüttenscheider Straße 1-3 Poštovní adresa: 45117 Essen Telefon (0201) 801-0. Völklingen. Telefax (0201) 801-6388 E-mail: info@steag. 49 % SEV. 33 % Modellkraftwerk Völklingen GmbH. Saarbrücken. Sömmerdaer Energieversorgung GmbH. Eching. 74 % SFW s. Jörg Terrahe Jmění: 128 mil. Freiburg.100 % Dceřiné společnosti: STEAG Saar Energie AG. Saarbrücken. 74. 74 % GAL.de Dozorčí rada: Dr. Friedrich Janssen • Dr. Ilmenau.9 % IWV.5 % BHKW FlohrGmbH.KG. Fernwärmeschiene Saar-West Besitz-GmbH & Co. 10 % GRAPE. Biomasse-Heizkraftwerk Ilmenau GmbH. Jürgen Rupp • Dr.r. Ilmenauer Wärmeversorgugn GmbH. Hermann Farwick • Dr. 22 % SFW Energia Sp. 49 % FVN.l Neunkirchen. Biowärme Bräunlingen GmbH. Stadtwerke Jena-Pössneck GmbH.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Podíly: Kraftwerk Bexbach Verwaltungsgesellschaft mbH. 24.steag. 100 % STEAG encotec GmbH. Jena. 33.o. Peter Klaus • Fritz Kollorz • Pierre Lerderer • Andreas de Maiziére • Hort Rohde • Dr. Wärmeversorgung Kamp-Lintfort GmbH. 49 % FWV. St. 100 % FWM. Eschbach. Energieversorgung Rochlitz GmbH. 5.. 49 % WKL. 50. 100 % Fernwärme-Verbund Saar GmbH (FVS). Bexbach.KG. Gerd Jäger • Dr.de Internet: www. Bräunlingen. Kamp-Lintfort. Cornoslaska Agencja Poszanowania Energii GRAPE GmbH. Saarbrücken. Wolfgang Cieslik • Dr. 100 % SOTEC GmbH. Homburg.

Dinslaken.S. Istanbul. Philippinen.de Dozorčí rada: Lars G. Gemeinschaftskraftwerk Bergkamen A oHG 59192 Bergkamen. Telefax (030) 8182-3950 E-mail: info@vattenfall. €/rok Pracovníci: 186 Dceřiné společnosti: Vattenfall Europe Berlin AG&Co. Günter Bachorz • Betriebs-Ing. Makati City.ON Energie AG Wärmeerzeugung Zwickau oHG.P. Dinslaken. 100 % MINERALplus Gesellschaftfür Mineralstoffaufbereitung und Verwertung mbH. 25 % WSG Wärmelzähler-Service GmbH. 49 % STEAG AG – RWE Power AG – E. Ankara. Gemeinschaftskraftwerk Bergkamen A oHG. 75. 100 % Asikos Strahlmittel GmbH. KG Vattenfall Europe Hamburg AG Vattenfall Europe Generation AG&Co. 75 % STEAG und RWE Power... Leittechnik: Dipl. Bernd Bolle • Betriebs-Ing. 49 % • RWE Power AG. Essen.-Ing. Ludger Trümper • Leiter Zentrale Aufgaben: Reiner Rudolf • Leiter Chemie. Karl-Ludwig Kley • Fritz Kollorz • Rainer Kruppa • Gerd Lehmann • Knut Erik Leman • Dr.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA STEAG KETEKl IT GmbH. 51 % Výroba elektřiny GWh Prodej elektřiny GWh Počet pracovníků 2004 3973 3667 170 2005 4014 3704 165 Vattenfall Europe AG 10115 Berlin. Robert Göstenkors • Betriebs-Ing. Bergkamen. 51 % STEAG State Power Inc. Telefax (02389) 72-1381 Vedení: Dipl. Tržby: cca 40. Türkei. 80 % Compania Eléctrica de Sochagota S.1 % Ískenderun Enerji Üretim ve Ticaret A. Eng.1 % Arkad Deniz Tasimaciligi A.-Ing.E. Köln. Josefsson – předseda • Gerd Herzberg • Lennart Billfal • Ann-Charlote Dahlström • Matts Gustaf Peter Ekman • Helmut Franz • Berndt-Olof Helzén • Otto Hoppenstedt • Bernhard Jansen • Dr. Chausseestraße 23 Telefon (030) 8182-22. 100 % STEAG Entsorgungs-GmbH. Dinslaken. Türkei.-Ing. Volker Jung • Dietrich Kirmse • Dr.de Internet: www. Westenhellweg 110 Telefon (02389) 72-0. 40 % Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH. Tunja/Kolumbien. Oberhausen. Gladbeck. Zwickau. 26 % Fernwärmeversorgung Universitäts-Wohnstadt Bochum GmbH. 49 % STEAG und RWE Power. 100 % REG Raffinerie-Energie oHG. Gerd Glesmann • Betriebs-Ing. Berlin.. 25. 89 % Kraftwerk Voerde STEAG-RWE oHG. Elektrotechnik: Dipl.A.. Kesseltechnik: Dipl. Otto Majewski • Wilfried Schreck • Jürgen Stinsky • Dr. h.6 mil. Maschinentechnik: Dipl. Voerde. Hans-Jürgen Meyer • Alfred Geisler • HansJürgen Cramer • Mats Fagerlund. Essen. Essen.-Ing.S.vattenfall. 50 % Thermische Abfallbehandlung Lauta VEAG/STEAG Aktiengesellschaft oHG. Bochum. Giuseppe Vita Představenstvo: Dr. 100 % RKB Raffinerie-Kraftwerks-Betriebs GmbH.und Verfahrenstechnik: Karl-Heinz Gorschlüter Vlastníci: STEAG AG. 100 % STEAG-Raffinerie-Kraftwerk-Salchsen-Anhalt GmbH.S.KG Vattenfall Europe Sales GmbH Vattenfall Europe Distribution Berlin GmbH Vattenfall Europe Distribution Hamburg GmbH Vattenfall Europe Trading Services GmbH – 332 – .c. Klaus Rauscher – předseda • Reinhardt Hassa • Dr.-Ing.

odpad Topný olej Přečerpávací elektrárna Rafinérský plyn Zásobník Černé uhlí Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW EnBW Kraftwerke AG Fortum EnBW Kraftwerke AG EnBW Kraftwerke AG EnBW Kraftwerke AG EnBW Kraftwerke AG EnBW Kraftwerke AG GKW Mannheim AG EnBW Kraftwerke AG EnBW Kraftwerke AG EnBW Kraftwerke AG 1 225 120 185 170 913 460 355 1695 399 136 376 Schluchseewerk AG Rheinkraftwerk Iffezeheim GmbH Schluchsewerk AG Schluchsewerk AG Schluchsewerk AG Schluchsewerk AG 112 109 370 160 980 240 EnBW Kernkraft GmbH (GKN) EnBW Kernkraft GmbH (GKN) KWO GmbH EnBW Kraftwerke AG EnBW Kraftwerke AG 785 1269 340 890 1358 E. Block 4 Mannheim Marbach Münster Walheim Vodní elektrárny Häusen Iffezheim Säckingen/Hotzenwaldwerk Waldshut Wehr Witznau Jaderné elektrárny Neckarwestheim 1 Neckarwestheim 2 Obrigheim Philippsburg 1 Philippsburg 2 PVE RP Sp ČU Bayern Konvenční tepelné elektrárny Arzberg Aschaffenburg Hausham Ingolstadt Irsching Kelheim – 333 – 930 600 .ON Kraftwerke GmbH E.Kraftwerk.ON Kraftwerke GmbH Arcadis Faserwerk 477 286 100 Místo nebo název Konvenční tepelné elektrárny Altbach-Deizisau Burghausen Gaisburg Heilbronn 3+4 Heilbronn 5-7 Karlsruhe/Rheinhafen-Dampf.ON Kraftwerke GmbH Peisenberger Kraftw.ON Kraftwerke GmbH E.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Vattenfall Europe Transmission GmbH Vattenfall Europe Mining AG Vattenfall Europe Waste to Energy GmbH Německo Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka vlastníka elektrárny GKW Společná elektrárna Zkratky primární energie Bio HU ZP VP ČOV Biomasa Hnědé uhlí Zemní plyn Vysokopecní plyn Plyn z ČOV Jádro KP VE Odpad TTO Jaderná energie Koksárenský plyn Průtočná vodní elektrárna Domovní a prům.Kraftwerk. Gmb H E. Block 3 Karlsruhe/Rheinhafen-Dampf.

ON Kernkraft GmbH 1345 1344 1344 878 1400 Bewag AG Bewag AG Bewag AG Bewag AG Bewag AG Bewag AG Bewag AG Bewag AG Bewag AG 370 117 425 415 140 215 564 167 277 Vattenfall Europe Generation Vattenfall Europe Generation E.ON Wasserwerke GmbH Donau-KW AG.ON Kraftwerke GmbH E.ON Kraftwerke GmbH E.ON Wasserwerke GmbH 160 132 150 124 E. München Stw.ON Kraftwerke GmbH swb Synor GmbH swb Synor GmbH swb Synor GmbH 325 430 300 338 HEW AG 162 Místo nebo název Vlastník nebo podnik München-Freimann München-Nord München-Süd Nürnberg-Sandreuth Nürnberg/Franken I Pleinting Zolling Vodní elektrárny Happurg Jochenstein Langenprozelten Walchenseewerk Jaderné elektrárny Grafenheinfeld Gundremmingen B Gundremmingen C Isar I Isar 2 Berlín Konvenční tepelné elektrárny Berlin/Charlotenburg Berlin/Klingenberg Berlin/Lichterfelde Berlin Mitte Berlin/Moabit Berlin/Reuter Berlin/ West D+E Berlin/Rudow Berlin/Wilmersdorf Brandenburg Konvenční tepelné elektrárny Ahrensfelde Jaenschwalde Kirchmöser Königs Wusterhausen Schwarze Pumpe Schwarze Pumpe Schwarzeide Thyrow Bremen Konvenční tepelné elektrárny Bremen-Farge Bremen/Hafenkraftwerk Bremen-Hastedt Bremen-Mittelsbüren Hamburg Konvenční tepelné elektrárny Hamburg/Tiefstack – 334 – .ON Kernkraft GmbH KKW Gundremmingen GmbH KKW Gundremmingen GmbH E.ON Kraftwerke GmbH Instalovaný výkon v MW 160 350 530 120 822 694 470 E. Jochenstein Rhein-Main-Donau AG E. München N –Ergie E.ON Kraftwerke AG MVV Energie AG Vattenfall Europe Generation Vattenfall Europe Generation BASF Vattenfall Europe Generation 150 2736 160 160 662 768 109 294 E.ON Kernkraft GmH E.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Stw. München Stw.

ON Kernkraft GmbH E.ON Vodní elektrárny GmbH 140 440 Hessen Konvenční tepelné elektrárny Frankfurt/Gutleutstr.ON Kernkraft GmbH Nordrhein-Westfalen Konvenční tepelné elektrárny Bergkamen A Barrenrath/Ville Bielefeld Datteln Domagen Domagen/Bayer Dortmund/Knepper Duisburg STEAG/VEW RWE Power AG Stw. Bielefeld GmbH E.ON Kraftwerke GmbH Stw.ON Kraftwerke GmbH Bayer AG RWE Power AG E.ON Vodní elektrárny GmbH E. Frankfurt E.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Místo nebo název Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW Stw. Frankfurt-Hoechst Frankfurt-Niederrad Grosskrotzenburg/Staudinger Vodní elektrárny Waldeck I Waldeck II Jaderné elektrárny Biblis A Biblis B Konvenční tepelné elektrárny Rostock Rostock (Marienehe) Konvenční tepelné elektrárny Buschhaus Emden Hallendorf Hannover-Linden Huntorf KW – Nord Süd (VW) KW-West (VW) Landesbergen/Robert Frank Lingen/Elmsland Mehrum III Meppen Petershagen/Heyden Stade Stöcken 1 + 2 Wilhelmshaven Wolfsburg Jaderné elektrárny Emland Grohnde Unterweser RWE Power AG RWE Power AG Mecklenburg-Vorpommern 1167 1240 Kraftwerk – und Netzges. Duisburg AG – 335 – 1400 1360 1345 693 158 137 303 145 560 325 246 .ON Kraftwerke GmbH 126 110 120 2000 E.ON Kraftwerke GmbH VWK GmbH VWK GmbH E.ON Kraftwerke GmbH VW Kraftwerk GmbH 350 430 310 156 290 320 275 487 820 690 610 865 148 265 747 136 KLE GmbH E.ON Kraftwerke GmbH Dow Chemical GmbH GKW Hannover GmbH E.ON Kraftwerke GmbH Stahlwerke Peine-Salzgitter AG Stw.ON Kraftwerke GmbH RWE lPower AG Kraftwerk Mehrum GmbH RWE Power AG E. Frankfurt Hoechsgt AG Stw. Rostock Niedersachsen 509 120 BKB AG E. Hannover AG E. mbH Stw.

ON Westfalen-Weser AG STEAG/Shell Deutschland Oil GEW RheinEnergie AG GEW RheinEnergie AG RheinEnergie AG Bayer AG Bayer AG STEAG AG CWH AG STEAG AG Stw.ON Kraftwerke GmbH RWE Power AG RWE Power AG E. Münster RWE Power AG RWE Power AG E. Düsseldorf AG Stw./RWE Power STEAG AG GK Weser GmbH WE Power AG/STEAG AGR RWE Power AG STEAG AG RWE Power AG RWE Power AG/Harpen AG RWE Power AG E. Düsseldorf AG RWE Power AG KEW Mark AG RWE Power AG KEW Mark AG STEAG AG E.ON Kraftweerke GmbH E. Wuppertal AG Instalovaný výkon v MW 225 216 240 580 170 760 2413 215 392 693 950 152 191 709 160 124 163 295 400 163 205 500 417 634 570 2219 3864 160 3500 140 885 1420 100 560 2294 720 875 276 104 RWE Power AG KEW Mark AG 150 140 BASF AG RWE Power AG IW Mainz-Wiesbaden AG 440 390 717 Místo nebo název Vlastník nebo podnik Duisburg-Hambom Duisburg-Ruhrort Duisburg Warnheim Duisburg/Huckingen A+B Düsseldorf/Flingern Düsseldorf/Lausward Frimmersdorf Hagen-Kabel Hamm/Westfalen Hermann Wenzel Elverlings Herne/Heizkraftwerk Herne/Shamrock Hürth-Knapsack Ibbenbüren Kirchlengern Köln Godorf Köln Merkenich Köln-Niehl Köln-Niehl II Krefeld-Uerdingen Leverkusen Lilnen Marl Möllen/GK West Münster/Hafen Neurath Niederausem Rauxel Scholven Siersdorf Veltheim Voerde A+B Wachtberg/Fortuna Nord Walsulm Weisweiler Werne Werne/Gersteinwerk Westerholt Wuppertal-Barmen Vodní elektrárny Koepchenwerk Rönkhausen Rheinland-Pfalz Konvenční tepelné elektrárny Ludwigshafen Ludwigshafen Mainz II + III Saarland – 336 – .ON Kraftw.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA RWE Power AG Thyssen Stahl AG StW Duisburg RWE Power AG Stw.ON Kraftwerke GmbH Stw.

Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW Saar Energie AG VSE AG Saa Energie AG Stw. Flensburg GmbH GKW Kiel GmbH Vattenfall Europe Generation Vattenfall Europe Nuclear Energy Vattenfall Europe Nuclear Energy Vattenfall Europe Nuclear Eergy Thüringer Konvenční tepelné elektrárny Gera-Nord Jena 100 1370 771 1260 148 184 .ON Kraftwerke GmbH Schleswig-Holstein 180 300 140 120 127 101 900 268 177 323 368 Vattenfall Europe Generation 120 Thüringer Energie AG Thüringer Energie AG – 337 – 320 1051 120 Vattenfall Europe Generation Stw. Raffinerie-Kraftwerk Schkopau Konvenční tepelné elektrárny Brunsbüttel Flensburg Kiel Wedel Vodní elektrárny Geesthacht Jaderné elektrárny Brokdorf Brunsbüttel Krümmel Vattenfall Europe Generation Vattenfall Europe Generation Vattenfall Europe Generation Buna AG MEAG/Enron MEAG MEAG Infra Leuna STEAG-Raffineriekraftwerk Sachsen – Anhalt GmbH E.GuD-Kraftwerk Leuna. Saarbrücken AG Saa Energie AG Saar Energie AG 703 380 707 112 230 230 Vattenfall Europe Generation Vattenfall Europe Generation Lausitzer Braunkohle AG envia Energie Sachsen Brandenburg AG Drewag Stw Leipzig GmbH Vattenfall Europe Generation Vattenfall Europe Generation Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH 914 850 125 223 0 270 185 865 865 Místo nebo název Konvenční tepelné elektrárny Bexbach Ensdorf Quierschied/Weher Saarbrücken-Römerberg Völklingen/Fenne Modelkraftwerk Völklingen/Fenne Heizkraftwerk Sachsen Konvenční tepelné elektrárny Boxberg Boxberg 4 Brieske Chemnitz-Nord I+II Dresden (Nossener Brücke) Leipzig-Nord Lippendorf 1 Lippendorf 2 Munsdorf/Phönix Vodní elektrárny Hohenwarte II Markersbach Niederwrtha Konvenční tepelné elektrárny Bitterfeld Bitterfeld Solvay-Bernburg Gross Kayna Leuna.

ON Benelux b. Telefax (+31 38) 4272906 E-mail: electrabel@electrabel. Register • H. P.O.v. 3009 AP Rotterdam Telefon (3110)2895711. Zemní plyn: 5679 mil.M. Box 10087 Telefon (+31 38) 4272900. Bruxelles Počet pracovníků: 750 ENECO Holding N. NL-8025 AZ Zwolle. NL-3007 AD Rotterdam. Telefax (+31 10) 4577784 Internet: www. Tržby: 3692 mil. van Wywick • C.v. NL-3068 AX Rotterdam.eon-benelux. pošt.7 % • Flevoland 0.8 % • Limburg 16. Levelink • B. Bongers Akcionáři: Delta N.Edward Sigar Pracovníci: 730 N.com Vedení: Joost F. Teplo: 11179 TJ/rok E.V.essent.M.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Místo nebo název Vodní elektrárny Goldsthal Hohewarte I+II 5.EPZ NL-4380 AC Vlissingen.M.nl Ředitelé: Maus van Loon.BOX 130 E-mail: info@epz. m3/rok.08 % Tržby: 6900 mil.M. Feist Akcionáři: 6 Provinzen. Telefax (3126)8511020 Internet: www.A. Christof Schulte • Drs.V.F. Helpe H. Telefon (3126)8511000. van Dijk . Telefax (3110)2895090 Internet: www.W.1 % • rd.92 % • (Groningen 6 % • Drenthe 2. 150 Kommunen.V.Boersma • R.J. 6800 AG Arnhem.. 26.nl Představitelé: Dr. Zemní plyn: 16280 mil.E.4. 50 % • Essent.O.V. P. 50 % Essent Groep N.Machielsen.electrabel.předseda • Dr. NL-6811 AR Arnhem.M. 73. Teplo: 14754 TJ/rok Počet pracovníků: 12607 – 338 – .O. van´t Noordende Ředitelé: A.O. de Haas – Chaiman • Han F.eneco. €/rok Počet pracovníků: 4553 Prodej: Elektřina: 20151 GWh/rok.nl Internet: www.nl Internet: www. Nieuwe Stationsstraat 20. CEO • Luc Hautvast Akcionář: Electrabel S.Box 268. Capelseweg 400.3 % • Overijssel 18. m3/rok.epz.02 % • Noord-Brabant 30. Dr. schránka 8642. Box 9150 Telefon (+31 10) 4576983.Dijkhuizen • G. P. P. Stolteweg 92 Poštovní adresa: 8000 GB Zwolle.Fennema. €/rok Výroba elektřiny: 3600 MW Prodej: Elektřina: 48330 GWh/rok.De Jong • M.nl Představenstvo: Jeroen F.F.nl Ředitel: J. Michiel A.17 Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW Vattenfall Europe Generation Vattenfall Europe Generation 1060 373 Nizozemí Electrabel Nederland n..

1755 ZG Petten Telefon: (+31224) 564082. P.Versteegh Netherlands Nuclear Society NL-7600 AD Almelo. Telefax (+31 20) 5971151 E-mail: nuon@nuon. Westerduinweg 3.nl Internet: www. P.A.en Noord-Nederland EPZ NV Electriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EZH NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland UNA NV Energie-Produktiebedrijf UNA – 339 – .P. J.Box 1.energiened. J. van der Klein Nederlands Atoomforum (NAF) c/o NRG: NL-1755 LE Petten Westerduinweg 3.M. Telefax: (31224) 564480 E-mail: corp@ecn. Spaklerweg 20 Poštovní adresa: 1009 DC Amsterdam.O.C.Box 25. van Halderen.tennet.com Představenstvo: L. 100 % EnergieNed (Federatie van Energiebedrijven in Nederland) NL-6812 AR Arnhem. A. Hoff • Dr. A.O. Box 718 Telefon (+31 26) 3731111.Box 158Telefon: (+31546) 545101. Telefax: (+31224) 560912 Generální sekretář: A. Box 9042 Telefon (+31 26) 3569444. Kroon Akcionář: Stát.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Nuon nv NL-1096 BA Amsterdam. Erich.org Internet: www. C. 1755 ZG Petten Telefon: (31224)564949. R. Korff Energy research Centre of the Netherlands (ECN) NL-1755 LE Petten.M. COO • Maarten Henderson Počet pracovníků: 9500 TenneT bv NL-6812 AR Arnhem.ecn. Utrechtseweg 310 Poštovní adresa: 6800 GD Arnhem.nl Prezident: Ir. Telefax: (+31546) 545163 Ředitel: Dr. Schram Nizozemsko Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka Vlastník nebo podnik EPON NV Electriciteits-Produktiemaatschappij Oost.O. Telefax (+31 26) 4460146 E-mail: ened@energiened.O.O. P. P. Telefax (+31 26) 3731112 E-mail: servicecentrum@tennet.nuon. M. Box 41920 Telefon (+31) 0900-0808. Utrechtseweg 310 Poštovní adresa: 6800 AS Arnhem.com Internet: www. P. M. CEO – předseda • P.O.M.org Generální ředitel: J.nl Management: Dr.nl Internet: www. P.B.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Místo nebo název Uhelné elektrárny Amsterdam/Hemweg 8 Borssele Buggenum/W.Alexander Geertruidenberg/Amer Nijmegen/Gelderland Rotterdam/Maasvlakte Elektrárny na zemní plyn Almere Amsterdam/Hemweg 7 Bergen op Zoom Bergum Botlek Delft Delfzijl Diemen Donge Eemshaven 1 + 2 Eemshaven 3 – 7 Erica Europoort Geleen Hengelo Ijmuiden Lelystad/Flevo Maasbracht/Clauscentrale Moerdijk Penis Renkum RoCa/Den Haag Rotterdam/Galileistraat Rotterdam/Galileistraat Terneuzen Utrecht/Lage Weide Utrecht/Merwedekanaal Velsen Zwolle/Harculo 6 Sonstige Kraftwerke Rijnmond Jaderné elektrárny Borssele Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny Jaderné elektrárny Vodní elektrárny* Vlastní výrobce Elektrárny . Energie Celkem Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW UNA EPZ SEP EPZ EPON EZH 630 421 253 1275 602 1040 EPON UNA Industrie EPON Industrie EZH Akzo Nobel UNA EPZ EPON EPON Industrie Arco EPZ/Swentibold Industrie UNA/Hoogovens EPON EPZ EPZ/Shell Shell Parenco EZH EZH EZH Dow-Chemical UNA UNA UNA EPON 118 580 110 664 111 100 294 249 121 695 1705 135 150 230 104 145 513 1280 339 173 100 269 209 350 441 512 423 846 350 107 EPZ 19457MW 449MW 37 MW 18 MW 2016 MW 21977 MW – 340 – 449 .obnov.

Postboks 200 Telefon (+47)24067000. 10 % Naturkraft AS N-1366 Lysaker. Lilleakerveien 6 Poštovní adresa: 0216 Oslo.industrikraft. P.no Internet: www.no Internet: www. Box 358 Telefon (+47) 67103700.O.no Internet: www. Telefax (+47) 67103790 E-mail: post@naturkraft. Postboks 5192 Majorstuen Telefon (+47) 22527000. 10 % • NTE. Telefax (+47) 24067001 E-mail: info@statkraft. Vollsveien 13E Poštovní adresa: P. Skøyen Telefon (+47) 22435000.hafslund. 10 % • TEV.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU 5.4.18 Norsko Hafslund ASA N-0247 Oslo. Husebybakken 28B Poštovní adresa: 0302 Oslo. Box 496.no Generální ředitel: Ole Rønning Statkraft SF N-0216 Oslo. 50 % • Statoil. Telefax (+47) 22435169 E-mail: firmapost@hafslund.no Vedení: Odd Haakon Hoelsaeter – Prezident a CEO • Kåre Schjetne – víceprezident • Audun Hustoft • Øivind Rue • Håkon Bergen • Ronny Wiker • Bente Hagem Norsko Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka Vlastník nebo podnik OL Oslo Lysverker SK Sira-Kvina-Kraftselskap SV Statskraftverkene – 341 – . Drammensveien 144. Telefax (+47) 22527001 E-mail: firmapost@statnett.no Generální ředitel: Steinar Bysveen Vlastníci: Elkem ASA. Telefon (+47) 67588350. 20 % • Norske Skog.no Vedení: Bård Mikkelsen • Jørgen Kildahl • Ingelise Arntsen • Ragnvald Nærø • Jon Brandsar • Eli Skrøvset • Stein Dale Výroba elektřiny: 42 TWh/rok Počet pracovníků: 2000 Statnett SF N-0302 Oslo.no Internet: www. Telefax (+47) 67588369 E-mail: industrikraft@elkem.O.no Vedení: Rune Bjerke.statnett.statkraft.no Internet: www.naturkraft. CEO • Christian Berg • Bjørn Frogner • Cato Haugen • Ingeborg Aass Holten • Per Kristian Olsen • Tove Pettersen Industrikraft Midt-Norge AS N-1327 Lysaker.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Místo nebo název Konvenční tepelné elektrárny Kårstø Kollsnes Skogn Tjeldbergodden Vodní elektrárny Alta Aura Aurland I Aurland III Blafalli-vik Bjolvo Bratsberg Brokke Dokka Torpa Driva Duge Evanger Fortun Glomfjord Grytten Holen Holl Høyanger Hunderfossen Jostedal Kobbelv Kolsvik Kvilldal Laerdal Leirdøla Lomi Lysebotn Mår Matre Mauranger og Jukla Myster Naddvik Nea Nedre Røsså ga Nedre Vinstra Nes Nore I Nygard Oksla Orkla/Grana Øvre Otta Øvre Røssåga Øvre Vinstra Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW – – 400 400 – SV OL OL 150 290 675 270 150 99 110 330 194 150 200 330 215 120 143 265 190 105 112 288 300 134 1240 236 100 126 210 180 243 285 107 100 186 250 308 250 220 56 200 283 171 160 140 SV Stadt Drontheim I/S Øvre Otra SV Trøndelag og Møre og Romsdal F. SK Bergenhalvøens Komm. Kraftselskap SV SV Trondheim Elektrisitetsverk SV Vinstra Kraftselskap OL SV SV SV K/L Opplandskraft – 342 – . Kraftselskap Ārdal & Sunndal Verk SV SV Øvre Otra OL K/L Opplandskraft SV SV SV SV Østfeld Kraft SV Salten Kraftsamband Lyse Kraftwerk SV Bergenhalvøens Komm.

Telefax (+48 22) 8501217 E-mail: agnieszka.o PL-0021 Warschau.pl Internet: www. Kraftselskap SV Røldal-Suldal Kraft A/S Sundsbarm Tafjord Kraftselskap SK SV SK SV Kraftv.o.III Solbergfoss Solholm Songa Steinsland Stensfoss Straumsmo Suldal Sundsbarm Svartisen I Svartissen II Tafjord IV Tjodan Tjørhom Tokke Tonstad Trollheim Tunnsjødal Tyin Tyin Tysso II Usta Vamma Vemork Vinje Vlastník nebo podnik SV Røldal-Suldal Kraft A/S Norsk Hydro SV SV Elkem-Spigervarket SV SV SK SV Bergenhalvøens Komm.pl – 343 – Instalovaný výkon v MW 500 165 155 640 1120 180 150 300 210 200 120 147 106 130 310 112 340 10 180 117 120 430 960 130 145 194 168 180 200 210 180 300 . z.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Místo nebo název Rana I – IV Røldal Så heim Saurdal Sima/Eidfjord Siso Skarje Skjomen I . ul.19 Polsko APT Austrian Power Trading Polska Sp. i. Sienna 39 Telefon (+48 22) 8501216.apt-power. Øvre Namsen Ārdal & Sunndal Verk Ārdal & Sunndal Verk Tyssefaldene OL Vamma Fossekompani Norsk Hydro SV Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny Jaderné elektrárny Větrné a vodní elektrárny* Celkem 121 MW 0 MW 28206 MW 28327MW * z toho 158 MW větrné elektrárny 5.4.cyndecka@apt-power.

pl Internet: www.A. Telefax (4822)8214105 E-mail: stoen@stoen. PL-00834 Warszawa.Nowe Czarnowo 76. teplo 5442. Telefax: (+4891) 4162000 E-mail: zarzad@dolnaodra. Wybrzeze Kosciuszkowskie 41 Telefon (4822)8213111. PLN/rok Počet pracovníků: 1476 Zespól Elektrowni Dolna Odra S.641 mld. ul. PLN/rok Instalovaný výkon: 34683 MW Prodej elektřiny: 68487. 6931087 Internet: www.elektrim. ul. Mysia 2 Telefon (+48 22) 6931204.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Elektrim S. ul. 70661 Szczecin.A. Szczawiowa 25/26. Polsko Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka Vlastník nebo podnik PSE SA Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA – 344 – .stoen. (ZEDO S. 6932117. 220 MWth). PL-00-347 Warszawa. ul. Telefax (+48 22) 6285964.2 GW/rok.2 TJ/rok Elektrárny: Elektrárna Dolna Odra (1742 MWel 100MWth). 11.pl Představenstvo: Stanislaw Dobrzanski – prezident • Zygmunt Gzyra – víceprezidenti • Jan Krzysztof Noworyta • Józef Sieniuc Vedení: Wojciech Lubczynski • Maciej Ancerowicz • Hanna Trojanowska • Jacek Kostrzewski • Andrzej Dziechciarz • Piotr Łapa • Marcin Giemza • Grazyna Dłutowska • Kazimierz Kułaga • Regina Wegnerowska Tržby: 330 mil.7 % Tržby: 1. Pańska 77/79 Telefon: (+4822)4328775. Gryfina Telefon: (+4891) 3165501l.) PL-74-105Nowe Czarmowo. 70010 Szczecin Elektrárna Szczecin (88 MWel. Telefax (+4822) 4328799 E-mail:inf@elektrim. 430 MWth). 76 k.pse.pl Management: Piotr Nuroswki – prezident • Roman Jarosiński • Piotr Rymaszewski Představenstvo: Piotr Filipiak • Beata Iracka-Piskorz • Danuta Kaliszuk • Iwona Tabakiernik Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (Polish Power Grid Company) PL-00-496 Warszawa.pl Představenstvo: Harry Schur – Prezident • Slawomir Jacek Koczywas • Hanna Wróblewska • Christian Hövelhaus Dceřiné společnosti: RWE Energy AG 98.com.A.pl Internet:www.A.1 GWh/rok.pl Internet: www.com. Gdanska 34A.3 TWh/rok (export) Počet pracovníků: 515 STOEN S.pl Představenstvo: Karol Pawlowski – geneální ředitel • Miroslav Dybioch • Karol Osowski Produkce: elektřina 5634.dolnaodra. 74105 Nowe Czarnowo Elektrárna Pomorzany (130 MWel.

Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Místo nebo název Konvenční tepelné elektrárnye Adamów Belchatów Bialystok Blachownia Ciechanow Dolna Odra Jaworzno III Konin Kozienice Laziska I Laziska II Opole Ostroleka Patnów Polaniec Rybnik Skawina St. Wola Stalowa Wola Torun Grebocin Turów Warszawa Zamosc Katowice Krakow Lublin Wrotkow Ostkoleka Ostroleka Patnow Pila Polaniec Polaniec Rybnik Rzeszow Siedice Suwalki Szamotuly Szczecin Wloclawek Wloclawek (Bobowniki) nebo Mogilno Vodní elektrárny Porabka Zar Wloclawek Zarnowiec Zydowo Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA 600 4320 150 150 1600 1200 240 2600 840 1040 360 1600 1600 1600 592 900 300 2000 300 150 300 300 300 300 900 900 150 900 555 150 300 150 150 150 150 165 PSE SA 1800 PSE SA PSE SA PSE SA PSE SA 500 300 680 150 – 345 – .

Estados Unidos da América. Duque de Ávila n 23. Av.20 29724 MW 0 MW 2245 MW 32077 MW Portugalsko APREN – Portuguese Renewable Energy Association P-1000-138 Lisboa. Telefax: (+35121) 3151622 E-mail: apren@mail. P-1749-061 Lisboa.A. Praça Marquês de Pombal.4 TWh/rok Prodej elektřiny: 34.pt Vedení: Joã Luís Ramalho de Carvalho Talone • Rui Miguel de Oliveira Horta e Costa • Arnaldo Pedro Figueirôa Navarro Machalo • Horte Manuel de Oliveira Godinho • Pedro Manuel Bastos Mendes Rezende Výroba: 24.2 TWh/rok Pracovníci: 10492 REN .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny Jaderné elektrárny Vodní elektrárny* Celkem 5.org Prezident: António Sád a Costa EDP – Energias de Portugal P-1250-162 lisboa.telepa.pt Prezident: José Penedos Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka Vlastník nebo podnik EDP Electricidade de Portugal Místo nebo název Konvenční tepelné elektrárny Alto de Mira/Amadora Carregado/Alenquer Pego 1 Pego 2 Setubal Sines 1 – 4 Tapada do Outeiro/Gondomar Tapado do Outeiro/Gondomar Tunes/Silves Vodní elektrárny Aguieira 1 – 3 Alqueva Alto Lindoso 1 + 2 Bemposta Carrapatelo Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW EDP EDP EDP EDP EDP EDP EDP Turbogas EDP 135 750 288 288 1000 1200 150 990 199 EDP EDP EDP EDP EDP 270 240 634 210 180 – 346 – .4. 55 Telefon (+ 351 21) 0013500. S. Telefax (+ 351 21) 0013310 Internet: www. Av.ren.Rede Eléctrica Nacional. 12 Telefon (35121)0012500/5300.pt Internet: www.edp. Telefax (35121)0011403 Internet: www.apren. Telefon: (+35121) 3151621.

eundt. 1 Telefon (431)89205400. 49 % Tržby: 118mil. Paul Kaluza • Dipl.at Internet: www. Telefax (+43 1) 90403-22222 E-mail: info@eundt. Twin Tower B. A-1810 Wien. 51 % • Burgenland Holding AG. Hans Lukits – předseda • Mag. Herbert Landrichter Obchodní společník: EVN AG. Telefax (‚431)892054040. kWlh/rok Počet pracovníků: 500 e&t Energie Handelsgesellschaft m. Mag. 45 % • Wien Energie.at Internet: www. Storchengasse. Top 11 Telefon (+43 1) 90403-11010.com Vedení: Astrid Obermair Dceřiné společnosti: Istrabenz Energetski Sistemi. Wienerbergstraße 11. 45 % • Begas. Josef Münzenrieder Akcionáři: Das Land Burgenland. Telefax (+43 2682) 9000-1900 E-mail: info@bewag.21 Vlastník nebo podnik EDP EDP EDP EDP EDP EDP EDP EDP EDP EDP EDP EDP EDP EDP 6178 MW 0 MW 4915 MW 1347 MW 11720 MW Rakousko Austrian Power Vertriebs GmbH (APC) A-1150 Wien.at Představenstvo: Ing. E-mail: office@apc.-Ing.H.bewag.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Místo nebo název Castelo do Bode Crestuma 1 – 3 Foz-Coa Fratel Miranda 1 Miranda 2 Picote 2 Pocinho 1 – 3 Régua Torrão 1 + 2 Valeira Venda Nova Vila Nova Vilarinho das Furnas Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny Jaderné elektrárny Vodní elektrárny Obnovitelné zdroje Celkem 5. 3 % – 347 – Instalovaný výkon v MW 139 105 142 130 174 191 261 186 156 144 216 182 135 138 . 100 % Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft (BEWAG) A-7000 Eisenstadt. €/rok Výroba elektřiny: 1277 mil.at Internet: www.at Jednatelé: Dr.4. Kasernenstraße 9 Telefon (+43 2682) 90009.b.austrian-power.

50 % Wels Strom GmbH. 50 % Welser Baustoffrecycling GmbH. 33. 100 % AVE Reststoffverwertung Lenzing GmbH. 90 % Abfall-Aufbereitungs-GmbH. Werner Steinecker.energieag. 100 % RE-PLAST Kunststoff Wiederverwertungs GmbH. 44 % BBI Breitbandinfrastruktur GmbH. s r.. 20 % Geothermie-Fördergesellschaft Simbach-Braunau mbH.8 % Tržby: 1. 60 % AVE Miskolc Kft. DDr. 100 % Ennskraftwerke Aktiengesellschaft. Kft. 100 % Energie – Contracting Steyr GmbH. 20 % Městské tepelné hospodářství Kolín spol. Roland M. MBA • Dr. 50 % Cogeneration Kraftwerke Management Oberösterreich GmbH (CMOÖ). 26. 95 % Entsorgung: AVE Beteiligungsverwaltungs GmbH.D. 100 % AVE Entsorgung GmbH. 100 % Värme Oberösterreich GmbH. 55 % A.at Představenstvo: Dr. 37 % ENSERV Energieservice GmbH & Co. 50 % Oberösterreichische Ferngas AG.33 % Salzburg AG für Energie.K. 100 % Energie AG Group Treasury Holding GmbH. 100 % Enegie AG Oberösterreich Vetrieb GmbH&Clo KG.S. 67 % AVE Vinogradovo.o. 50 % – 348 – . 100 % Eigl Recyling GmbH. 93. 100 % Enegie AG Oberösterreich Neth GmbH.13 % Energie Austria GmbH.33 % AVE Magyaroszág Hulladékgazdálkodási Kft.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Energie AG Oberösterreich A-4021 Linz. 100 % ASPG Altlastensanierungsprojekte GmbH. Verkehr ung Telekommunikation.065 mld €/rok Počet pracovníků: cca 5950 Obchodní podíly: Energie OÖ Service – und Beteiligungverwaltungs-GmbH. Böhmerwaldstrasse 3 Telefon (+43 732) 9000-0 E-mail: service@energieag. 100 % Energie AG Group Treasury GmbH. + AVE Kft.S. Leo Windtner – předseda • Ing. 100 % AVE Beteiligungsverwaltungs GmbH&Co KG.at Internet: www. 37 % EnergyLand Projektierungs GmbH. 100 % Enegie AG Oberösterreich Vetrieb GmbH. 33. 50 % A. KG. 40 % ENSERV Energieservice GmbH . 100 % AVE Reststoffverwertung Lenzing GmbH&Co KG. 100 % MA Restabfallverwertung GmbH. Pumberger Většinový akcionář: Land Oberösterreich.ung Abfallbehandluns-GmbH. 49 % LIWEST Kabelmedien GmbH. 100 % Eisen Eigl GmbH. 100 % WAV Errichtungs. 24 % Geothermie-Wärmegesellschaft Braunau-Simbach mbH. 100 % AVE Tatabánya Rg.A.

o. 29.. EVN Platz Poštovní adresa: Poštovní schránka 100 Telefon (+43 2236) 200-0.-Ing.. m3/rok.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Zöldfok Településgazdálkodási és kommunális Rt.49 % AVE CZ odpadové hospodářství. s. 49 % Elektroraspredelenie Plovdiv AD.-Ing.19% SVĚTLO A SERVIS. 67 % Elektroraspredelenie Stara Zagora AD. s.o.-Ing.. s. 33..7 % • Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.33 % EAA GmbH EnergieAllianz Austria GmbH A-1100 Wien.8 % Kaposvári Városgazdálkodási Rt. Wien. s. Herbert Pöttschacher Základní kapitál: 99.. Eisentadt 69.r.1 mil. Dr. Peter Layr • Dipl.at Představenstvo: Dr.o.at Jednatelé: Ing.r.2 % Sonstige Oberösterreichische Gemeinnützige Bau-und Wohngesellschaft mbH. Walter Göllesz • Mag. 31.o. a. spol.2 % Vodárenská společnost Beroun. 59. Stara Zagora/Bulgarien. 51 % Vodovody a kanalizace Beroun. Teplo: 1033 GWh/rok Obchodní podíly: Austria Ferngas Gesellschaft m. Werner Perz EVN AG A-2344 Maria Enzersdorf. Thomas Irschik • Dipl. 100 % AVE SK odpadové lhospodárstvo s. 23. a.r. s.s. 90 % AVE Nasavrky. Zemní plyn: 707 mil. 59. Burkhard Hofer • Dipl.s. eur Akcionáři: NÖ Landesbeteiligungsholding GmbH. 100 % Energy IT Service GmbH. 67 % Energieallianz Austria GmbH. Sien.o. 44.. Wienerbergstraße 11 Telefon (+43 1) 90410-0. s..at Internet: www.evn.75 % Burgenland Holding AG. 60 % SOH Benátky nadl Jizerou. 100 % AVE SYNERGY MANAGEMENT. a.r. a. Telefax (+43 1) 90410-13910 E-mail: office@energieallianz.s. s r. 100 % Vodní/Abwasser Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH.r.s.o.. 100 % TESCO Jindřichův Hradec. 100 % Vodárenská společnost Chrudim. 95 % Vodovody a kanalizace Jižní Čechy.. 100 % WDL Wasserdienstleistungs GmbH.energieallianz.. Eisenstadt.r.o.8 % Služby Kattenbeck. 100 % VODOS. Telefax (+43 2236) 200-2030 E-mail:info@evn.H. 98. 44.5 % EVN Bulharka EAD. a. 51 % • En BW. Plovdiv/Bulgarien.. 90 % ENERGIE AG BOHEMIA.o.r.s. 100 % AVE Ústí nad Labem. (BHAG) . s. 100 % – 349 – .at Internet: www.o.58 % Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft (Bewag) Eisenstadt. srl. Sofia/Bulgarien. 6 % Prodej: Elektřina: 15883 GWh/rok.b. 90..r. 49 % BEGAS – Burgenländische Erdgasversorgungs-Aktiengesellschaft.

50.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA EVN Development EOOD. Wien. Wien.kWh/rok Počet pracovníků: 1318 Linz AG für Energie.at Internet: www.b.H... Wiener Strasse 151.at Představenstvo: Dr. 100 % Toplak Gesellschaft m. teplo 228 mil. 70 % Kraftwerk Nussdorf Errichtungs-und Betriebs GmbH. Salzburg. €/rok Počet pracovníků: 557 KELAG .linzag.Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (Kelag) A-9020 Klagenfurt. Maria Enzersdorf. Hans-Joachim Jung Základní kapitál: 58. 50 % IN-ER Erömü Kft.5 % Innsbrucker Kommunalbetriebe AG A-6020 Innsbruck.4 GWh/rok. Maria Enhzersdorf.H. Maria Enzersdorf. €/rok Prodej: Elektřina: 1807. Wien. 100 % RAG Beteiligungs Aktiengesellschaft.kelag. kWh/rok.. Maria Enhzersdorf. Salurner Straße 11 Telefon (+43 512) 502-0 E-mail: info@ikb.-Kfm. m3/rok – 350 – . Breitenfurt.-Ing.b. 75 % STEAG-EVN Walsum 10 Kraftwerksgesellschaft mbH. Telekommunikation. Harald Schneider Tržby: 125. Wien . 100 % Energie Raum Mur Wasserkraftwerk Erricnhtungs-und Betriebs GmbH. Verkehr und Kommunale Dienste A-4021 Linz.2 mil. Josef Heizinger • DI Walter Rathberger Tržby: 500 mil.33 % Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m. KG. m3/rok. Franz Hairer• Dipl. 50 % Wasserkraftwerke Trieb und Krieglach GmbH. plyn 1786 mil.12 % Výroba: elektřina 8871 mil. Nagykanizsa/Ungarn.33 % Kraftwerk Nussdorf Errichtungs-und Betriebs GmbH&Co KG.ikb.b. Graz. Maria Enzersdorf. 100 % Energy Trading AG. Sofia/Bulgarien. Essen.33 % Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft (Verbund).05 % Röhöl-Aufsuchungts-Aktiengesellschaft.at Představenstvo: Gen.5 mil.at Internet: www. kWh/rok. 100 % EVN Kraftwerks-und Beteiligungsgesellschaft mbH. Günther Pöschl – předseda • Heinz-Werner Ufer • Gerald Loidl Představenstvo: Dipl. 15. Mag. 33. 35. Arnulfplatz 2 Telefon (+43 463) 5250 E-mail: office@kelag. 12..7 % Energie AG Oberösterreich. Dr. Dálkové teplo: 862143 MWh/rok. 33. 100 % EVN Netz GmbH.-Ing. Voda 20. Poštovní adresa: Poštovní schránka 1300 Telefon (+43 732) 3400-0 E-mail: info@linzag. 100 % Evn naturkraft Erzeugungs-und Verteilungs ‚GmbH&Co. Dr. ERP Plovdiv/ERP Stara Zagora. ATS Akcionáři: Kärntner Energieholding Bateiligungs GmbH (51 % Land Kärnten. Erhard Glötzl • DI Dr. 49 % SWITCH Energievertriebsgesellschaft m. Hermann Egger • Dir. 49 % RWE Energy AG) 63. Zemní plyn: 163.KR Mag.at Internet: www. 9. Alois Froschauer – předseda • Univ.16 mil. Elmar Schmid – předseda • Dipl. Wien.-Ing. DI Dr.9 mil.at Dozorčí rada: Mag. Maria Enzersdorf. 100 % EVN Energievertrieb GmbH&Co.-Dir. Dipl. 70 % EconGas GmbH. Linz.-Doz. Wien. KG.85 % • Verbundgesellschaft. Sofia/Bulgarien.H.

66 % • STEWEAG-STEG GmbH. 100 % – 351 – . Telefax (+43 1) 53113-52136 E-mail: apg@verbund. 0. 10. 0. ostatní 2972.10 % • Tirol. Dipl.44 % • Burgenland. 0.at Internet: www. místopředseda Představenstvo: Dipl. Michael Amerer Poměr obchodních podílů: Verbundgesellschaft. Am Hof 6A Telefon (+43 1) 53113-52006.apg. 3. Thomas Karall • Dipl.5 mld/rok Produkce: 29011 GWh/rok. 51 % • TIWAG. 150 MWth) • Wasserkraftwerk Traunwehr (1 MWel) • Wasserkraftwerk Kleinmünchen (9 MWel) • Wasserkraftwerk Pierbach (<1 MWel) • Wasserkraftwerk Kaltental (<1 MWel) • Fernheizkraftwerk Dornach (30 MWth) Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG (Verbundgesellschaft) Verbundgesellschaft) A-1011 Wien. 0. 0. 33. Dr. 300 MWth) • Fernheizkraftwerk Süd (170 MWel.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Počet pracovníků: 2698 Dceřiné společnosti: Linz Strom GmbH • Linz Gas/Wärme GmbH • Linz Service GmbH • Linz Linien GmbH • Managementservice Linz GmbH Elektrárny (Linz Strom): Fernheizkraftwerk Mitte 110 MWel.at Představenstvo: Dr. Am Hof 6A Telefon (+43 1) 53113-0. 0.12 % • ESTAG.verbund. 2.06 % • EVN. Wien – 2.-Ing.verbund..41 % • Kelag.08 % VERBUND-Austrian Hydro Power AG (AHP) A-1010 Wien.-Ing. 5 % • privátní akcionáři Tržby: 2. Am Hof 6a Telefon (+43 1) 531130. Telefax (+43 316) 38019 E-mail: atp@verbund. 55. Ankerstraße 6 Telefon (+43 316) 2808.02 % • WienStrom. Herbert Schröfelbauer – předseda • Dir. Michael Pistauer • Dr. 6.at Dozorčí rada: DDr.34 % • Kelag.at Představenstvo: Dir. Baurat h. Maximilian Eiselsberg.at Internet: www. Mag. z toho vodní elektrárny 21816. Ortwin Kois • Dipl. Johann Sereinig Akcionáři: Republik Österreich.73 % • Energie AG Oberösterreich. 80. Anton Smolak Poměr obchodních podílů: Verbundgesellschaft.-Ing. Erhard Schaschl.verbund.at Jednatelé: Mag. Gilbert Frizberg – 1. rd. 0. -52001. Heinz Kampa Poměr obchodních podílů: Verbundgesellschaft.at Internet: www.94 % • EVN. Wien – předseda • Dr. 5. Ing. Hans Haider – předseda • Dr. Telefax (+43 1) 53113-51099 E-mail: ahp@verbund.-Ing. 0.06 % • Tirol. VERBUND-Austrian Thermal Power GmbH & Co. Telefax (+43 1) 53113-54191 E-mail: info@verbund.c.51 % • WienStrom. místopředseda • Dr.46 % • Burgenland.31 % Pracovníci: 1100 VERBUND-Austrian Power Grid GmbH (APG) A-1010 Wien.76 % • Energie AG Oberösterreich. Tepelné elektrárny 4223. KG (ATP) A-8054 Graz.at Internet: www.

ris.-Ing.steweag-steg. Eduard-Wallnöfer-Platz 2 Telefon (43512) 5062673. hans-Joachim Jung Podílníci: Verbundgesellschaft.-Betriebsw.at Vedení: Mag. Arnulfplatz 2. Dr. 1 % Osttiroler Kraftwerke Gesellschaft mb. 50 % • Energie AG Oberösterreich. Hermann Egger • Dkfm.com Internet: www.85 % • Streubesitz. 35. Gerhard Schiller • Dipl.-Professor Dipl. Helmut Federspiel • Mag. Dr.-Professor Dipl. 50 % Kelag-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft A-9020 Klagenfurt. Gerhard Schiller • Dipl.kelag. Günther Bresitz • Dipl. 51 % • Land Tirol. Hans Balber Podílníci: Verbundgesellschaft.57 % • ESTAG 65. Telefax (43512) 5062126 Vedení: Dipl. Telefax (498571)609214 A-4780 Schärding. 49 % STEWEAG-STEG GmbH A-8010 Graz. 50 % – 352 – . A-6010 Innsbruck. Kraftwerkstrasse 58 Vedení: Univ. 49. 63.-Betriebsw.-Betriebsw.com Podílníci: Verbundgesellschaft 34.at Internet: www.ON Wasserkraft GmbH. Telefax (43316)900022909 E-mail: office@steweag-steg. 50 % • E. Telefax (+437252)81122444. Hermann Meysel Podílníci: Verbundgesellschaft.-Ing.-Ing.43 % Donaukraftwerk Jochenstein AG (DKJ) D-84036 Passau. Telefax (498571)609118 A-5282 Ranshofen. Münchner Strasse 48 Telefon (49857)6090. Telefon (43316)9000. Heinz Engelke Podílníci: E. Heinz Engelke Podílníci: Verbundgesellschaft.12 % • Kärntnetr Energieholding. Kraftwerkstrasse 58 Vedení: Univ. Münchner Strasse 48 Telefon (49857)6090.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Ennskraftwerke AG (Ennskraft) A-4400 Steyr. 0.-Professor Dipl. Telefax (498571)609214 A-5282 Ranshofen.ON Wasserkraft GmbH. Schulstrasse 24 Vedení: Univ.-Ing.-Ing. Leonhardgürtel 10.5 % • E. E-mail: office@ennskraft.ON Energie AG. Christian Köck • Dipl.at/ennskraft Vedení: Mag. 50 % • AHP.5 % Grenzkraftwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung D-84359 Simbach am Inn. Telefax (43463)5251596 E-mail: office@kelag.bH. Dr.at Internet: www. Dr. Gerhard Schiller • Dipl. 50 % Österreichisch-Bayerische Kraftwerke AG (ÖBK) D-84359 Simbach am Inn. Resthofstrasse 2 Telefon (437252)811220. 50 % • Rhein-Main-Donau AG. Innstrasse 121 Telefon (498571)6090. Telefon (43463)5250. Dr. Heinz Engelke Podílníci: Verbundgesellschaft.-Ing.

at Představenstvo: Dr. Telefax (+43 5574) 601-78506 E-mail: unternehmen@vkw. Mag.at Jednatelé: Dr. Dr. Karl-Franz Maier • Gerhard Neubauer Společníci: Energie Steiermark Holding AG (ESTAG).steweag-steg.5 mil.13 % Počet pracovníků: 2047 STEWEAG-STEG GmbH A-8010 Graz. €/rok Počet pracovníků: cca 965 TIWAG .Tiroler Wasserkraft AG A-6020 Innsbruck. 42.at Internet: www. Zemní plyn: 261 mil. Bayerhamerstraße 16.4 mil. 31. 100% Tržby: 2183. Teplo: 5163 GWh/rok. 26.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Salzburg AG für Energie. 34. Christof Germann • Dr. Gabriele Payr • Mag. Verkehr und Telekommunikation A-5021 Salzburg. Martin Krajcsir Akcionář: Stadt Wien. Eduard-Wallnöfer-Platz 2 Telefon (+43) 50607-0. Dr.at Představenstvo: Dr. Michael Obentraut • Dr.com Vedení: Dipl.salzburg-ag. Arno Gasteiger • Mag.at Internet: www.tiroler-wasserkraft.com Internet: www.at Internet: www.8 mil. Bruno Wallnöfer – předseda • Alfred Fraidl Tržby: 939. August Hirschbichler Vlastník: Land Salzburg.57 % Prodej elektřiny: 13038 GWh/rok Tržby: 599. Telefax {+43) 50607-21126 E-mail: office@tiwag. Felix Joklik • Ing.56 % • Stadt Salzburg. €/rok Prodej elektřiny: 3967. Ludwig Summer Tržby: 305 mil. Zemní plyn: 2293 mil. Poštovní adresa: Poštovní schránka 170 Telefon (+43 662) 8884-0.31 % • Energie AG Oberösterreich.-Ing.3 mil. 65.43 % • Österreichische ElektrizitätswirtschaftsAktiengesellschaft (VERBUND). kWh/rok Počet pracovníků: 660 Wiener Stadtwerke Holding AG A-1011 Wien.at Představenstvo: Dr. €/rok Prodej: Elektřina: 10396 GWh/rok.8 GWh/rok. Telefax (+43 662) 8884-170 E-mail: office@salzburg-ag. Leonhardgürtel 10 Telefon (+43 316) 9000. m3/rok Počet pracovníků: 1312 Vorarlberger Kraftwerke AG (VKW) A-6901 Bregenz. Weidachstraße 6 Telefon (+43 5574) 601-0. m3/rok Počet pracovníků: 14392 Dceřiné společnosti: WIEN ENERGIE GmbH • WIENER LINIEN GmbH & Co KG • BESTATTUNG WIEN GmbH • BMG WIENER STADTWERKE Beteiligungsmanagement GmbH – 353 – .vkw. Dr. Telefax (+43 1) 53123/73999 Internet: www. Franz Kailbauer • Dr. Schottenring 30 Poštovní adresa: Poštovní schránka 163 Telefon (+43 1) 53123. €/rok Prodej: Elektřina: 19531. Telefax (+43 316) 9000-22909 E-mail: office@steweag-steg.wienerstadtwerke.

Andrä 2 Trimelkam Voitsberg Zeltweg Zeltweg Elektrárny na kapalná paliva Donaustadt Korneuburg Korneuburg 2 Leopoldau Linz Pernegg Simmering Theiss A + B Werndorf Elektrárny na zemní plyn Donaustadt/Simmering Korneuburg 1 Linz-Süd Projekt Projekt Simmering ¾ Theiss C Trimelkam 2 + 3 Voitsberg 2 Wien-Süd Zwentendorf Vodní elektrárny Abwinden-Asten Aschach Tiroler Vodní elektrárny AG Tauernkraftwerke AG Vorarlberger Illwerke AG Vereinigte Österreichische EisenVoest Stahlwerke AG WStEW Wiener Stadtwerke-Elektrizitätswerke Verbundkraft Elektrizitätswerke GmbH VKG Tiwag TKW VIW Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW VKG Newag Steweag OKA ÖDK ÖDK OKA ÖDK ÖDK ÖDK 405 352 246 160 110 149 166 330 137 176 WStEW DKG/Newag DKG WStEW Voest Steweag WStEW Newag Steweag 324 491 320 150 162 100 772 552 295 WStEW DKG Voest – Steweag WStEW Newag OKA ÖDK WStEW – 380 240 114 170 200 345 450 175 100 284 692 DoKW DoKW 168 287 – 354 – und . Andrä 2 St.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Rakousko Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka Vlastník nebo podnik Dampfkraftwerk Korneuburg GmbH Donaukraftwerke Jochenstein AG Österreichische Donaukraftwerke AG Niederösterreichische Elektrizitätswerke Newag AG Österreichische Draukraftwerke AG ÖDK Oberösterreichische Kraftwerke AG OKA Steirische Wasserkraftund Steweag Elektrizitäts-AG DKG DKJ DoKW Místo nebo název Uhelné elektrárny Dürnrohr 1 Dürnrohr 2 FHKW Mellach Riedersbach II St.

30 Chalcocondyli Street Telefon (+30 210) 5223717.A. zemní plyn 1581 MW.4.gr Instalovaný výkon: 12138 MW (tepelné elektrárny spalující lignit 5287 MW.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Místo nebo název Altenwörth Fragant Freudenau Gerlos II-Erweiterung Greifenstein Hochalmsee Jochenstein Kaprun-Hauptstufe Kaprun-Oberstufe Kaunertal Kops Kühtai Lünersee Malta Mayrhofen Melk Martina-Prutz Ottensheim Rodund I Rodund II Rosshag Schwarzach Sellrain-Silz Vermunt Walgau Wallsee Ybbs-Persenbeug Zillergründl Ranna-Falkenstein Donaukraftwerk Limberg II Tauerntal Stufe Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny Jaderné elektrárny Obnovitelné zdroje Vodní elektrárny* Celkem 5. větrné 37 MW – 355 – .22 Vlastník nebo podnik DoKW Kelag DoKW TKW DoKW – DKJ TKW TKW Tiwag VIW Tiwag VIW ÖDK TKW DoKW – DoKW VIW VIW TKW TKW Tiwag VIW VIW DoKW DoKW TKW – – TKW – Instalovaný výkon v MW 328 274 172 135 293 190 132 220 120 392 245 292 230 850 346 187 95 179 198 270 231 156 700 185 94 210 270 350 120 200 480 112 5900 MW 0 MW 670 MW 11700 MW 18270 MW Řecko Public Power Corporation of Greece S. topný olej 2172 MW.dei. GR-10432 Athens. Telefax (+30 210) 5232221 Internet: www. hydroelektrárny 3061 MW).

I. D.E. D.I.I.E. D. D.E. D.I.I. Demetrius 1 – 4 Ag. D.I.I.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA TERNA S.I Dimosia Epicheirisi Ilektrismou Místo nebo název Konvenční tepelné elektrárny Ag. D.E.E. D. Mesogeion STreeet.E.I. D.E.E.I.E.I.I. D.I.I.I.E. 200 108 180 320 437 160 210 130 100 – 356 – . D.E.I.E.I. D.E. GR-1526 Athens.E.I.E.I.E. D. Telefon: (+30210)6968000.I. Georgios 8 + 9 Aliveri 1 + 2 Aliveri 3 + 4 Amyntaion 1 + 2 Crete Drama 1 Florina 1 Kardia 1 – 4 Komnina Komotini Kriti 1 – 6 Lavrio 1 + 2/Attiki Lavrio 3 – 6/Attiki Lavrio CC Lavrio CC Lavrio CC Megalopolis 1 – 3 Megalopolis 4 Ptolemais 1 Ptolemais 2 + 3 Ptolemais 4 Thraki Aliveri/Euboea Florina 2 Vodní elektrárny Ag. D. D.I.E. D. 85.I.I.E.gr Internet: www.A. Nikolaos/Ioamina Assomata 1 + 2 Ilarion/Kozani Kastraki 1 – 4 Kremasta 1 – 4 Messochora 1 + 2/Trikala Pighae 1 + 2 Plastira 1 – 3 Platanovrissi 1 + 2 Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW D. Georgios 6 + 7 Ag.E. D.E. 1200 300 236 345 80 300 600 160 276 276 1104 276 450 144 450 186 173 357 550 496 300 70 250 300 276 580 276 D.I. D. D.I. D. D.I.E. D.I.E. D.E. D.E.I.E.E. D.E.E.E.I.I. D.I.I.E.I. D. D.E. Telefax: (+30210)6968098-99 E-mail: info@erna.gr Představenstvo: Nikolaos Kampas – předseda • Georgios Peristeris – místopředseda • Dimitrios Antonakos • Konstantinos Vavaletskos • Emanouel Vrailas • Michael Gourzis • Angelos Benopoulos • Panagiotis Pothos Řecko Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka Vlastník nebo podnik D.E. D.terna. D.E. D.I.E.I.E. D.I. D. D.E. Demetrius 5 /Ptolemaida Ag.E.I.

– předseda a generální ředitel • Ing. Instalovaný výkon v MW 375 332 315 150 130 300 7601 MW 0 MW 3108 MW 595 MW 11304 MW Slovensko SE. CSc.E. Pavol Ponca • Ing. Telefax +421 2.23 Vlastník nebo podnik D. Peter Birkner • Ing.I. ul. a.I.962 mld SKK/rok Produkce: 6315 GWh/rok Východoslovenská energetika a. Ing. Petr Koval Prodej elektřiny: 5.I.sk IČO: 35829052.E.s.seas.s. 51% • EDF.34 mld SKK/rok Výroba el. D. Miroslav Rapšik. Ignác Pňaček • Ing.sk Management: Ing. SK-82736 Bratislava. Telefax (+421 55) 6102375 Internet: www. Sk – 357 – . 49 % Tržby: 19. Mlynská 31 Telefon (+421 55) 6102251.E.sk Management: Norbert Schrmann – generální ředitel • Mgr. a. energie: 25575GWh/rok Výroba tepla: 4157 GJ/rok. D.seas. Celkový instalovaný výkon: 6 877 MW Zaměstnanci: 9504 Stredoslovenská energetika. Republiky 5 Telefon (42141) 519 1111.vse.Slovenské elektrárne. D. D. DIČ: SK2020261353 Představenstvo: Doc.E.I. Miloš Šujanský Tržby: 47. Jaroslav Hanzel • Patrick Luccioni Akcionáři: FNM SR. Stanislav Zicho • Martin Mikláš • Dr. SK-04291 Košice. SK-01047 Žilina. Hraničná 12 Telefon +421 2-58661111.242 TWh Zaměstnanci: více než 1693 Tržby: 13863 mil.4.sk Internet: www.E.s.I. . a.s.I.53417533 E-mail: info@hq.E. D.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Místo nebo název Polyphyton 1 – 3 Pournari 1 – 3 Sfikia 1 – 3 Stratos 1 + 2 Tauropos Thisauros 1–3/Drama Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny Jaderné elektrárny Vodní elektrárny Obnovitelné zdroje Celkem 5. Telefax ( 42144) 519 2575 E-mail: sse@sse. Miroslav Wollner • Ing.sk Internet: sse.

a.24 Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW SE SE Industrie SE SE SE SE SE SE 218 121 183 82 440 220 660 660 400 SE SE SE 1760 880 880 SE SE SE SE SP SE SE 735 99 747 180 203 180 102 2966 MW 2640 MW 2429 MW 3 MW 8038MW Slovinsko Elektro Celje SI-3000 Celje. 9 % Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka Vlastník nebo podnik SE Slovenské elektrarne. Andrej Devečka • Ditrich Max Fey • PaeDr. Bratislava Místo nebo název Konventionelle Wärmekrafrwerke CHP Bratislava Košice Košice Nováky A Nováky B Nováky C Vojany I Vojany II Vojany III Jaderné elektrárny J.celje@elektro-celje.sk Představenstvo Konrád Kreuzer – předseda • Ing. Telefax (+42155 325314 Internet: www. Tibor Végh Akcionáři: Fond národného majetku 51 % • E.ON Energie AG.s. Mnichov 40 % • EBRD London. Bohunice 1+2 Mochovce 1 Mochovce 2 Vodní elektrárny Čierny Váh Dobšiná Gabčikovo Gabčikovo Liptovská Mara Mikšová Sučany Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny Jaderné elektrárny Vodní elektrárny Obnovitelné zdroje Celkem 5. Vrunčeva 2 Telefon (+386 3) 4201000.si Generální ředitel: Viktor Tajnšek.zse. Telefax (+386 3) 5485023 E-mail: Elektro. Sc. Peter Vlasat – místopředseda • Ing. – 358 – . l M. SK-81647 Bratislava. a.4.s. Čulenova 6 Telefon: (+42155) 6102251.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Západoslovenská energetika.

Telefax (+386 5) 3396705 E-mail: david.valentincic@elektro-primorska. tomaz. Telefax (+386 1) 4742502 E-mail: info@eles. E-mail: stanislav.si Management: Mag.knavs@elektro-gorenjska.oresic@elektro-maribor. andrej.eles.marincic@elektro-ljubljana. Telefax (+386 2) 2522241.vojsk@elektro-maribor.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Elektro Gorenjska SI-4000 Kranj.sustersic@elektro-gorenjska. (ELES) SI-1000 Ljubljana. Ulica Mirka Vadnova 3a Telefon (+386 4) 2083621. Ljubljana Místo nebo název Konvenční tepelné elektrárny Ljubljana Sostanj Trebovlje Jaderné elektrárny Krško Vodní elektrárny Formin Zlatoličje Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v M ELES ELES ELES 103 669 204 Elektroprivreda Zagreb/ Savske Elektrane Ljubljana 632 ELES ELES 112 123 – 359 – . M. Erjavčeva 22 Telefon (+386 5) 3396600. Slovenska cesta 58 Telefon (+386 1) 2312033.o. Pavel Omanem Holding Slovenske elektrarn Sl-1000 Ljubljana.hse@hse. Telefax (+386 1) 2312542 E-mail: mirko.d.si Generální ředitel: Jože Knavs • Andrej Šusteršič Elektro Ljubljana d.si.si Prezident: Stanislav Vojsk – prezident • Tomaž Orešič Elektro Primorska SI-5000 Nova Gorica. – prezident Elektro Maribor SI-2000 Maribor. d. SI-1000 Ljubljana.si Internet: www. Hajdrihova 2 Telefon (+386 1) 4743000.si Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka Vlastník nebo podnik ELES Elektro Slovenija. Telefax (3861) 4704-101 E-mail: info@hse. Koprska ulica 92 Telefon (3861) 4704-100.si Generální ředitel: David Valentincic Elektro Slovenija.Sc. Vetrinjska ulica 2 Telefon (+386 2) 2200000.si. Telefax (+386 4) 2083685 E-mail: joze. Vitoslav Türk – generální ředitel • Ljiljana Perči Štefančič • Dr.si Představenstvo: Mirko Marinčin.o.si Internet: www.

endesa.com Generální ředitel: Jacinto Lobo Akcionáři: ESB International.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny Jaderné elektrárny Vodní elektrárny Celkem 5. Resol.es Představenstvo: Feliciano Fuster Jaume – čestný prezident • Rodolfo Martín Villa – čestný prezident • Manuel Pizarro Moreno – Prezident • Rafael Mirando Robredo – Legační rada Generální sekretář: Salvador Montejo Velila Výroba elektřiny: 185264 GWh/rok – 360 – . Telefax (3491)5776218 E-mail:dre@cne.enresa.A.com Generální ředitel: José María Bronte Malo Akcionáři: BP.es Internet: www. Ribera de Loira 60 Telefon (+34 91) 2131000. Atraque de Punta Lucero. Iberdrola. Osaka Gas of Japan Kapacita: 800 MW/rok Produkce: 2700 GW/rok Comisión Nacional de Energia (CNE) E-28014 Madrid. Telefax (+34 91) 5638181 Internet: www. Ireland. Ente Vasco de la Energía .com Internet: www.25 1262 MW 670 MW 872 MW 2794 MW Španělsko Bahia de Bizkaia Electricidad (BBE) E48508 Zierbena (Bizkaia). c/Alcalá 47 Telefon (+34 91) 4329600.bizkaiaenergia.4. E-28042 Madrid. 25 % Kapacita: 800 MW/rok Produkce: 4200 GWh/rok Blizkaia Energie E-48011 Bilbao (Bizkaia) Alcaldesa Recalde 46 E-mail: bizkaia@bizkaiaenergie. S.cne.es Představenstvo: Maria Teresa Costa Campí – prezident • Fernando Martí Scharfhausen – víceprezident • María del Carmen Fernández Rozado • José Sierra López • Francisco Javier Peón Torre • Luis Albentosa Puche • Jorge Fabra Utray • Jaime González Gonzáles • Sebastiá Ruscadella i Gallart Management: Santiago García Peraita • Rafael Durbán Romero • Carlos Solé Martín • Raúl Yunta Huete • Pedro Miras Salamanca • Ignasi Nieto Magaldi Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) National Radioactive Waste Management Company E-28043 Madrid. 7 (+3491)5668100 Telefax: (+3491)5668369 E-mail:cevisma@enresa.es Prezident: Jose Alejandro Pina Bassio ENDESA.es Internet: www.bahiasdebizkaia. Explanada de Punta Ceballos s/n Internet: www. C/Emilio Vargas.

iberdrola. Předseda: Manuel Menéndez Menéndez Výkonný ředitel: João Manuel Manso Neto Finanční ředitel: Jorge Pragama de Cruz Morais Vedení: Jesús Peón Cadavieco • Félix Arribas Aria • Emilio García-Conde Noriega • Azucena Viñuela Hernández • Javier Sáenz de Jubera Álvarez • Nicanor Fernández Álvarez • Florentino Blanco Pedregal • Yolanda Fernández Montes • José Antonio Salas Orta • Jorge Corrales Llavona • Marcos Antuńa Egocheaga • José Luis Caitán Castillo • Santiago Bordiú Cienfuegos-Jovellanos • Dionisio Fernández Auray • José Luis Martínez Mohedano Kapacita: 2941MW Výroba elektřiny: 15035 GWh/rok Prodej elektřiny: 1783. (800 MW) • Santurce (936 MW) • Escombreras (353 MW) • Aceca (314 MW) • Arcos I a II (1600 MW) • Aceca (400 MW) Jaderné elektrárny: Cofrentes (1092 MW) • Almaraz ( 1037 MW) • Trillo I ( 523 MW) • Vandellós II (304 MW) • Garońa (233 MW) • Ascó II (154 MW) – 361 – .6 mil. 100 % Endesa Europa. €/rok Počet pracovníků: 27204 Dceřiné společnosti: Endesa Energía. hcenergia. S. E-33007 Oviedo. 100 % Endesa Internacional.. Telefon (+34 91) 5776500.B. CEO • Federico San Sebastián Flechoso • Julián Martínez-Simancas • José Luis San Pedro • José Sainz Armada • Fernando Becker • José Luis del Valle • Luis Javier Aranaz • Francisco Martínez Córcoles • Javier Villalba • Pedro Barriuso • Gonzalo Pérez • Joaquim Pina Moura Výroba: 85676 GWh/rok Prodej: 11738 mil.A. 100 % Endesa Participadas.es Internet: www. 100 % Endesa Gas.A. Tomás Redondo 1.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Tržby: 18229 mil.É. E-28033 Madrid.com. 100 % Endesa Generación. S. 100 % hc energía. Telefax (+34 98) 5253787 Internet: www. Plaza de la Gesta 2 Telefon (+34 98) 902830100. l €/rok Počet pracovníků: 1555 Iberdrola. Telefax (+34 91) 7842110 E-mail: communicacion@iberdrola.es Představenstvo: Ińigo de Oriol Ybarra – prezident Vedení: Ignacio Sánchez Galán. €/rok Počet pracovníků: 17184 Hydroelektrárny: 9118 MW Uhelné: Lada (516 MW) • Guardo (515 MW) • Pasajes (221 MW) Topné oleje a zemní plyn: Castellón (1085 MW) • Castellón gas (800 MW) • Castejón gas (400 MW) • Tarragona gas (400 MW) • B. 100 % Endesa Servicios. S.A. 100 % Endesa Red. 100 % Endesa Cogeneración y Renovables – ECYR.

S. Alcobendas Telefon (+34 91) 6502012. Internet: www.A. Anllares (uhlí.es Vedení: Luis Atienza Serna • Javier de Quinto Romero. S. 753 MWe Hydroelektrárny: Aguayo-Aguilar. 160 MWe • Bahía de Algeciras I+II (topný olej.ree. HCGSA Hidroeléctrica del Cantábrico Generación. €/rok Počet pracovníků: 10860 Viesgo. Augustin Maure Muñoz. L. E-39003 Santander. VGSL Viesgo Generación. S. S.es Představenstvo: Pedro López Jiménez – prezident Vedení: Honorato López Isla. La Robla (uhlí. IBGSA Iberdrola Generación. topný olej). Internet: www. – 3 jaderné: José Cabrera. Esther Rituerto Martínez • Luis Ballester Surroca. Trillo Instalovaná kapacita: 9952 MW Produkce: 41391 GWh/rok Tržby: 6099 mil.A. 117 MWe Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka Vlastník nebo podnik EGSA Endesa Generación. 221 MWe • Serch (uhlí). S. GNGSA Gas Natural Generación. 324 MWe • Puertollano (uhlí).A. Almaraz. Paseo Conde de los Gaitanes. 389 MWe • Navia. La Moraleja. 13 menších než 5 MW . UFGSA Unión Fenosa Generación. S. 162 MWe • Picos. GESA I Gas y Electricidad I. Meirama (lignit.L. Telefax (+39 942) 246030.A.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Red Eléctrica de Espańa. Rafael García de Diego Barber. Telefax (+34 91) 6504542. S. 177.A. €/rok Počet pracovníků: 1401 Unión Fenosa E-28043 Madrid. 80 MWe • Puente Nuevo III (uhlí). Avenida de San Luis. 77 Telefon (+34 91) 5713700. Narcea (uhlí. topný olej. Consej – generální ředitel správní rady • Ernesto Gerardo Mata López • Ramón Novo Cabrera • José Antonio de Tomás Alonso • Carlos Martínez de Albornoz • José María Paz • Juan José González López • Alejandro Sánchez Bustamante • José Manuel Velasco Guardado • Miguel Ángel Arias Arias • José María Vázquez-Pena Pérez • Juan Luis López Cardenete • José Luis Zapata Pinar • Santiago Roura Lam Elektrárny: 44 hydroelektráren: 31 větších než 5 MW. UNELCO I Unión Eléctrica de Canarias I. Telefax (+34 91) 5704349 Internet: www. Carlos Collantes Pérez-Ardá • Alberto Carbajo Josa • • José García Moreno • • Tržby: 860 mil.uef.viesgo. Antonio Calvo Roy. CEO • Elías Velasco García. Aceca (topný olej).A. 100 % Elektrárny: Tepelné: Escatrón (uhlí). plyn). topný olej).A.es Představenstvo: Andrea Brentan – předseda • Miguel Antoñanzas Alvear. S.. S.6 tepelných: Sabón (topné oleje). Medio 12 Telefon (+34 942) 246000. topný olej). uhlí). E-28109 Madrid.A. – 362 – . S. 160 MWe • Esucha (uhlí).A. Ángel Landa de Ocáriz. CEO • Francesco Starace • Antonino Craparotta • Vincenzo Cannatelli • Paolo Pallotti • Giovanni Mancini • Armando Junco Akcionář: Enel S.p.

UFGSA 50 % EGSA VGSL UNELCO I EGSA UNELCO I IBGSA EGSA IBGSA EGSA UNELCO I GESA I UNELCO I UNELCO I UNELCO I GESA I UNELCO I UFGSA EGSA IBGSA GESA I 628 344 753 461 300 288 1083 378 578 520 562 250 416 185 81 168 175 470 1050 936 612 IBGSA UFGSA ESB IBGSA 361 400 771 398 – 363 – 365 .Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Místo nebo název Kohlekfartwerke Aboño I+II Alcudia 2 I+II+III+IV+V+VI Anllares Compostilla 2 I+II+III +IV+V Elcogas Escucha Guardo I+II La Robla I+II Lada I+II Litoral de Almeria I+II Los Barrios Meirama Narcea I+II+III Pasajes Puente Nuevo III Puentes de García Rodríguez I+II+III+IV Puertollano Serch Soto de Ribera I+II+III Teruel I+II+III Elektrárny na kapalná paliva Aceca I+II Badalona 2 I+II Bahía de Algeciras I+II Barranco Tirajana Besós II Candelaria Castellón I+II Cristóbal Colón I+II+III Escombreras IV+V Foix Granadilla Ibiza Jinamar Las Salinas Los Guinchos Mahón Punta Grande Sabón I+II San Adrián I+II+III Santurce I+II+III Son Reus Erdkraftwerke Aceca Aceca Amorabieta Arcos 1 Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW HCGSA GESA I UFGSA 66. EGSA 33.3 % EGSA Elcogas VGSL IBGSA UFGSA IBGSA EGSA EGSA UFGSA UFGSA IBGSA VGSL 916 585 1341 320 160 516 655 513 1159 568 563 596 217 324 EGSA 1469 VGSL VGSL HCGSA EGSA 221 160 683 1101 IBGSA 50 %.6 %.

29 % EGSA IBGSA 15 %. EGSA 36. EGSA 1 %. UFGSA 11.5 %. IBGSA 50 % IBGSA 49 %. EGSA 72 % GNGSA HCGSA HCGSA IBGSA INTERGEN VGSL Global GNGSA Eléctrica del Baix de Llobregat Edison Mision Energy Electrabel – 364 – 977 980 1033 1027 1092 466 1066 1087 800 400 400 800 1200 800 277 400 400 400 1200 .02 %. UFGSA 11. UFGSA 34.02 %. EGSA 36.5 % IBGSA 28 %.69 %.69 %. CEPSA GNGSA GNGSA HCGSA IBGSA IBGSA Electrabel EGSA AES IBGSA Instalovaný výkon v MW 382 800 800 793 391 385 768 1200 400 393 388 800 800 388 1200 800 BBE GNGSA EGSA IBGSA IBGSA 50 %. EGSA 85 % IBGSA EGSA 50 %.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Místo nebo název Arcos 2 Arcos 3 Arcos de la Frontera 3+4 Arrúbal 1+2 Besós 3 Besós 4 Campó de Gibraltar 1-+2 Cartagena Cartagena 1 Castejón 1 Castejón 2 Castellón 3+4 Castelnou Cristóbal Colón 4 El Fangal Escombreras Palos 1+2+3 Puerto de Bilbao San Roque 1 San Roque 2 Santurce Tarragona Tarragona Tarragona Valle Tamón Jaderné elektrárny Almaraz 1 Almaraz 2 Ascó 1 Ascó 2 Cofrentes Santa María de Garoña Trillo 1 Vandellós 2 Elektrárna ve výstavbě Barcelona Zona Franca Cádiz Castejón 3 Castellón 5+6 Catadaú 1+2+3 Escatrón Escatrón Málaga Martorell Menuza Morata de Tajuña 1+2+3 Vlastník nebo podnik IBGSA IBGSA IBGSA GNGSA EGSA GNGSA NGSSA (UFGSA 50 %.29 % IBGSA 52.RWE 50% EGSA RWE Conoco 800 376 411 382 409 362 400 180 IBGSA 52. HCGSA 15.

Box 556 Telefon (+46 155) 221000. Telefax (4640)976069 E-mail: info@eon. P.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Místo nebo název Osera de Ebro Palos de la Frontera Paracuellos del Jarama Plana del Vent Puentes de García Rodríguez Sabón Sabón 3 Sagunto San Roque Soto de Ribera 4 Elektrárna v přípravě Arcos 1+2 Guadaira Mora la Nueva 1+2+3+4 Mustkiz Somorrostro 1+2+3 Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny Jaderné elektrárny Vodní elektrárny Celkem 5.O.se Internet: www.se Prezident: Magnus Groth Počet pracovníků: 1400 Svenska Kraftnät S-16215 Vällingby. Telefax (+46 8) 378405 Internet: www. Box 526 Telefon (+46 8) 7397800.ON Sverige AG S-20509 Malmö. Carl Gustafs Väg 1 stelefon (4640)255000. Jämtlandsgatan 526 Poštovní adresa: P.studsvik.4.se Předseda: Sven Hulterström Vedení: Jan Magnusson – generální ředitel • Lis Magnusson • Sture Larsson – 365 – .O. Telefax (+46 155) 263000 E-mail: studsvik@studsvik.eon.26 Vlastník nebo podnik UFGSA Energía y Gas de Huelva GNGSA GNGSA EGSA Global 3 UFGSA UFGSA VGSL HCGSA Instalovaný výkon v MW 400 1200 800 800 400 387 800 800 800 400 UFGSA EGSA ENRON EUROPE PETRONOR IBGSA 800 400 1600 800 800 39289 MW 7728 MW 23313 MW 70330 MW Švédsko E.se Internet: www.svk.se Předseda představenstva: Dr.61110 Nyköping. Wulf Bernotat Management: Lars Frithiof • Annette Brodin Rampe • Kjell Gunnar Gustafsson • Mats Axentjärn • Kristen Jönsson • Hákan Buskhe • Nathias Herzog • Jonas Abrahamsson • Ankers Östlund • Per – Ove Jönsson Pracovníci: 5394 Studsvik AB S.

com Představenstvo: Dag Klackenberg – předseda • Maarit Aarni • Carl-Gustaf Angelin • Johnny Bernhardsson • Christer Bådholm • Ronny Ekwall • Lars G.1 TWh/rok Počet pracovníků: 32231 Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Místo nebo název Konvenční tepelné elektrárny Aroskraft Bravalla Fyriskraftverket Hallstavik 1+2 Hallstavik 3+4 Halmstadt Heleneholmsverket Karlshamnsverket Karskärvärmekraftverk Kimstadt Kraftvärmeverk Lahall Luleå Marviken Öresundsverket Ryaverket Stallbacka Stenungsund Uppsala Värtan Värten Västeråsverket Jaderné elektrárny Forsmark Forsmark 1+2 Forsmark 3 Oskarshamn 1 Oskarshamn 2 Oskarshamn 3 Ringhals 1 Ringhals 2 Ringhals 3+4 Vodní elektrárny Akkats Bastusel Bergeforsen Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW Västeräs St.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Vattenfall AB S-16287 Vällingby.se Internet: www. Birgerjarlsgatan 33 Poštovní adresa: 16287 Stockholm Telefon (+46 8) 7395000.gurupp AB KAB VAB VAB VAB VAB VAB VAB VAB VAB 580 240 203 130 120 172 118 332 168 133 240 94 200 340 260 312 510 187 433 128 146 VAB VAB VAB OKG OKG OKG VAB VAB VAB 260 1792 1140 445 580 1150 862 862 1830 VAB Bastusel Kraft AB/VAB Bergeforsens Kraft AB/VAB 145 108 155 Malmö Kraftvärme AB – 366 – . Klaus Rauscher • Hans von Uthmann Elektřina: 169. Ekman • Mats Fagerlund • Tuomo Hatakka • Magnus Groth • Knut Leman • Alf Carl Lindfors • Dr. AB VAB VAB VAB VAB Sydkraft Malmö Kraftvärme AB Karlshamns Kraftv. Josefsson – Prezident a CEO • Lennart Billfalk • Ann-Charlotte Dahlström • Matts P.1 TWh/rok Teplo: 34. Josefsson • Peter Lindell • Lars Carlsson • Stig Lindberg • Perve Lööv Anders Sundström Vedení: Lars G.vattenfall. Telefax (+46 8) 178506 E-mail: info@vattenfall.

Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Místo nebo název Forsmo Gallejaur Harsprånget Harrsele Místo nebo název Hjálta Höljes Hölleforsen Järnvägsforsen Järpströmmen Kiforsen Korsselbränna Krångede Kvistoforsen Långå kraftverk Lasele Laxede Letsi Ligga Messaure Midskog Moforsen Nämforsen Olden Porjus Porsi Ritsem Ramsele Sällsjö Kraftverk Seitevare Stadsforsen Stalon Storfinnforsen Stornorrfors Torpshammar Trängslet Trollhättan Tuggen Vargfors Vietas Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny Jaderné elektrárny Vodní elektrárny Celkem Vlastník nebo podnik VAB VAB VAB Harrsele AB Vlastník nebo podnik Hjálta AB Uddeholms AB VAB Sydkraft Svafthalsforsen AB VAB Korsselbränna AB KAB Granningeverkens AB Långå kraftAB VAB VAB VAB VAB VAB VAB KAB VAB VAB VAB VAB KAB Stroboforsens AB VAB VAB VAB KAB VAB VAB Storra Kopparbergs Bergslags VAB VAB VAB VAB 5803 MW 8871 MW 18277 MW 32951 MW – 367 – Instalovaný výkon v MW 155 216 830 203 Instalovaný výkon v MW 168 132 140 105 120 275 112 246 140 150 150 206 419 339 456 145 139 113 119 480 258 304 157 152 225 135 110 111 581 110 330 249 105 136 306 .

Andrew Valo. Egli • Urs Seifert • Christian Sahli • Dr.com EGL Grid AG: CH-5080 Laufenburg. Werkstraße 10 Telefon (4162)8696363.27 Švýcarsko Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel) CH-4601 Olten. CEO • Kurt Baumgartner • Nico Dostert • Stefan Hatt • Herbert Niklaus • Heinz Saner • Antonio M. Jacques Piasko • Jean-Claude Scheurer • Claudia Wohlfahrtstätter Hlavní akcionář: Axpo Holding.egl. Lerzenstraße 10 Telefon (+41 44) 7494141.4. SFR Akcionáři: Kantone Bern und Jura • E. Telefax (+41 31) 3305635 Internet: www. 50.3 % • Lizerne et Morge S. Rolf Bösch. 87 % Tržby: 4010 milCHF/rok Prodej elektřiny: 55 TWh/rok Počet pracovníků: 373 Obchodní podíly v elektrárnách: AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen. C Prodej elektřiny: 95 TWh/rok BKW FMB Energie AG (BKW) CH-3000 Bern 25. Telefax (411)7494860 E-mail: linfor@deriwatt. Telefax (+41 62) 2867373 E-mail: info@atel.ch Internet: www. 15 % • Kraftwerke Mattmark AG. Bahnhofquai 12 Telefon (+41 62) 2867111. 38. München • Berner Kantonalbank • ostatní EGL Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG (EGL) CH-8953 Dietikon/ZH.atel. 75 % • Calancasca AG.bkw-fmb. Hans Schulz • Dr. Telefax (4162)8696450 – 368 – .. Telefon: (+4162)8696363.axpo. Telefax (+41 44) 7494150 Internet: www.ON Energie AG. Lerzenstraße 10 Telefon (411)7494848. Telefax (+41 56) 2003131 E-mail: axpo@axpo. Viktoriaplatz 2 Telefon (+41 31) 3305111. 50 % • Misoxer Kraftwerke AG. CEO • Dr. Martin Pfisterer • Matthias Kaufmann Základní kapitál: 132 mil.ch Vedení: Kurt Rohrbach – prezident a generální ředitel • Samuel Leupold • Patrick Braun • Hermann Ineichen • Arturo J.ch Internet: www. CFO • Emanuel Höhener • Rolf W. 5% • Kernkraftwerk Leibstadt AG.ch CH-5080 Laufenburg.3 % • Tecnicama SAl.ch Internet: www.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 5.9 % • Kraftwerke Mauvoisin AG.ch Vedení: Giovanni Leonardi. Parkstraße 23 Telefon (+41 56) 2003777. Poštovní schránka. 100 % Dceřiné společnosti: Deriwatt AG: CH-8953 Dietikon. CHF/a Pracovníci: 7872 Axpo Holding AG CH-5401 Baden. Mathis •Dr. 68 % • Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG. 16. Telefax: (+4162)8696450 Vedení: Emanuel Höhener – předseda • Joachim Conrad • Andreas Rudlf • Dr.ch Vedení: Heinz Karrer. Taormina Tržby: 955 mil. Manfred Thumann • Dr. 50 % • Engadiner Kraftwerke AG.deriwatt. 31 % • ENAG Energiefinanzierungs AG.A. 29.1 % • Albula-Landwasser Kraftwerke AG.

Rákoczůi út 42 Telefon (3606)13274506.A.com Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg España.A. 95 % • AlpEnergie Suisse Sàrl. Telefax: (+30210)2931925 Internet: www.: I-116149 Genova. Societé simple.A. 39..-polska.hu EGL Hellas S. 30 % • Etrans S.com EGL Česká republika. Telefax: (+4640)108242 Internet: www..Elektřina a teplo – Podniky zemí EU EGL Austria GmbH: A-1010 Wien. 31. 21-10 Izda Telefon (3491)5947170. Telefax (431)585090999 Internet: www.8 % • Swissgrid SA.ch Vedení: Hans E.egl-italia. 18 % • Centrale Nucléaire de Leibstadt SAl.o.. 100 % • Grande Dixence S.: GR-11142 Athens. 37.com EOS Holding CH-1001 Lausanne.3 % • Hydro-Rhône SA. Námestie 1.A. 23.. Telefax (3606)13274573 Internet: www. Telefax (39010)2910620 Internet: www. 100 % • Energie Electrique du Simplon S.5 % • Cleluson-Dixence Contruction SA (CDC).arpadenergia. Haakon VII s gt. 39 % • Cisel Informatique SA. Via Antica Fiumara 6 Telefon (39010)291041.A.3 % • Electra-Massa.A. Calle Alcalá.o. s. 60 % • Cleuson-Dixence.A. 5 % • Stucky S.97 % • Electricité Neuchâteloise SA. 5.eosholding. Messehaus am Markt.egl-ceska..02 % • Commune de Lausanne (SIL).com EGL Sverige AB. Sivoron 93 Telefon: (+30210)2931925.87 % Obchodní podíly: Energie Quest Swisse (EOS). sector 1 Telefon (4021)2066186.72 % • Services Industriels de Genéve.r. Case postale 570 Telefon (+41 21) 3412111. 14. Internet: www. 20 % • Hydro Exploitation S.A. S.: I-16121 Genova. Carlsgatan 12kA Telefon: (+4640)108240.egl-hellas. 2 Telefon (47)2218400.L.8 % • Forces Motrices Hongrin-Léman S. Jerozolimskie 123 Telefon (4822)5297945/46. S-21120 Malmö. 78.egl-noridc. 30 % • Forces Motrice de Martigny-Barg s.o. 15. Telefax: (+420)222191303.: PL-02-017 Warschau.A.2 % • Centrale Thermique de Vouvry S.egl-espana.egl-produzione. Via Antica Fiumara 6 Telefon (39010)291061. de Mornex 10. Internet: www.egl. Telefax (4021)2223508 Internet: www.p.egl-austria. Telefax (+41 21) 3412049 Internet: www. 6.com EGL Deutschland GmbH: D-04109 Leipzig. Telefax (4822)5297944 Internet: www. 23 % • Société des Forces Motrices du Grand-Saint-Bernard. Telefax (3491) 5947171 Internet: www.egl-sverige.: RO-011434 Bucharest.A.. Klimentská 1216/46 Telefon: (+420)222191427.r.ch EGL Nordie AS: N-0161 Oslo.p.egl-romania.: E-28014 Madrid. Telefax (47)22018429 Internet: www..A.com ÁRPÁD ENERGIE KFT: H-1072 Bucharest.. Telefax (49341)26179-22 Internet: www. z o. 28.: CH-1002 Praha. 20.A.com EGL Slovensko s.A. Al.com EGL GAS&POWER ROMANIA S.it EGL Polska Sp. Telefax (39010)2910444 Internet: www.A.06 % • Freiburgische Elektrizitätswerke.. 68A Popa Savu Street. Telefax: (421)259396200. 16 % – 369 – . mája Telefon (+421)259396466..com EGL Produzione Italia S. Eschenbachgasse 11/8 Telefon (431)585090950. Palais Eschenbach. Schweickardt – generální ředitel Akcionáři: Romande Energie SA.36 % • Walliser Elektrizitätsgesellschaft AG. Ch. 25 % • Centrales Nucléaires en Participation S.com EGL Italia S.: SK-81106 Bratislava. 100 % • AVENIS Trading S. 33. Markt 16 Telefon (49341)21679-10.egl-slovensko.egl.

kWh/rok Rätia Energie AG CH-7742 Poschiavo. 21 % Tržby: 480 mil.0 % • Centralschweizerische Kraftwerke (CKW). Luzern. Telefax: (+4221) 9831439 E. Olten. 25.5 % • Energie Wasser Bern.romande-energie. 12. SFR Akcionáři: Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel). kWh/rok Vlastní výroba elektřiny: 2299 mil.ch Vedení: Karl Heiz – předseda • Rino Caduff • Felix Vontobel • Martin Gredig • Hans Gujan • Giovanni Jochum Hlavní akcionáři: Kanton Graubünden. 5.REpower. ETH Kurt Kohler – ředitel • Dr. schránka 476. sc. Telefax (+41 62) 2882001 Internet: www. ChH – 1110 Morges.5 mil. CHF/rok Prodej elektřiny: 6879 mil. 15. Internet: www.lkw. 7.2 mil. 1. kWh/rok Počet pracovníků: cca 480 Romande Energie S. Im alten Riet 17 Telefon (+423) 2360111. Internet: www. Rue de Lausanne 53.li Vedení: Herbert Müller • Armand Jehle Prodej elektřiny: 352. 25 % • Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg AG (EGL). Pošt. 46 % • Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel). 40.0 % • Stadt Zürich. Poštovní schránka Telefon (+41 62) 2882000. CHF/rok Produkce: 486 GWh/rok Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka Vlastník nebo podnik BKW Bernische Kraftwerke AG EOS SA l’Energie de l’Ouest Suisse FMM Kraftwerk Mauvoisin AG GD Grande Dixence SA KHR Kraftwerk Hinterrhein AG KVR Kraftwerk Vorderrhein AG KWO Kraftwerk Oberhasli AG NOK Nordostschweizerische Kraftwerke AG OFIMA Maggia Kraftwerke AG SBB Schweizer Bundesbahn – 370 – .-mail: info@romende-energie.ch Prezident: Guy Mustaki Vedení: Pierre-AlainUrech – generální ředitel • Yves Lehmann • Denis Matthey • Jean-Pierre Mitard • Claude Ruchl • Olivier Rapin Tržby: 237. nat.ch Vedení: Dipl.A. Telefax (+41 81) 8397299 E-mail: info@REpower.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG CH-4658 Däniken.kkg. Via da Clalt 307 Telefon (+41 81) 8397111.5 % • Nordostschweizerische Kraftwerke (NOK). 2006) Liechtensteinische Kraftwerke (LKW) FL-9494 Schaan. Telefax (+423) 2360112 E-mail: lkw@lkw. 1110 Morges 1 Telefon: (+4121) 8029111. Baden.ch.li Internet: www.0 % Počet pracovníků: 399 (k 31. Guido Meier – zástupce ředitele Základní kapitál: 350 mil.-Ing.ch.

-KW BKW Gemeinsch. Gösgen-Däniken AG Gemeinsch. Elettrici Ticinese Engadiner Kraftwerke AG FMM KW Zervreila AG OFIMA KW Ryburg-Schwörstadt AG KVR KHR KW Mattmark AG KVR KW Linth-Limmern AG OFIMA 225 153 137 1200 280 210 110 251 142 132 185 127 105 160 300 125 252 210 274 135 288 255 120 160 108 147 230 160 176 255 120 570 MW 3220MW 13585 MW 290 MW 17395 MW – 371 – .Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Místo nebo název Jaderné elektrárny Beznau I Beznau II Gösgen Leibstadt Mühleberg Kaiseraugst Graben Vodní elektrárny Bärenburg La Bâtiaz Bavona Biadron Biasca Bitsch Cavergno Châtelard-Vallorcine Chandoline Etzel Ferrera Fionnay-Mauvoisin Gordola Göschenen Grimsel Handeck II Hongrin-Léman Innertkirchen I Mapragg Nuova Biaschina Pradella Riddes Rothenbrunnen Robiei Ryburg-Schwörstadt Sedrun Sils Stalden Tavanasa Tierfehd Verbano I + II Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny* Jaderné elektrárny Vodní elektrárny Obnovitelné zdroje Celkem Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW NOK NOK Kernkraftw.-KW BKW 350 350 920 1165 355 925 1140 KHR Electricité d’Emosson SA OFIMA GD Blenio Kraftwerke AG Elektra-Massa AG OFIMA Electricité d’Emosson SA EOS Etzelwerk AG KHR FMM Verzasca SA KW Göschenen AG/SBB KWO KWO FM Hongrin-Léman SA KWO KW Sarganserland AG Az.

1220 MW Hunterston B: West Kilbride/Ayrshire. Cheshire WA3 6AS Hinton House Telefon (+44 1925) 832000. AGR. Plyn – 21.com Internet: www.uk EDF Energy plc GB-London WC1V 6NU Templar House.edfenergy.bnfl.28 Velká Británie British Energy Plc GB. 1150 MW Sizewell B: nr Leiston/Suffolk. 1150 MW Hartlepool: Hartlepool/Cleveland.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 5. Telefax (+44 1925) 822711 E-mail: enquiries@bnfl.4 TWh/rok Počet pracovníků: 5500 Elektrárny: Hinkley Point B: nr Bridgwater/Somerset. 1190 MW Dungeness B: Romney Marsh/Kent.Livingston EH54 7EG.british-energy. AGR. Maidenhead Road Telefon (+44 1753) 494000. AGR.6 TWh/rok Počet pracovníků: 11519 – 372 – . CEO • Roy Anderson • Robert Armour • Stephgen Billingham • Neil O´Hara • Sally Smedley • Peter Wakefield Tržby: 2593 mil. GBP Výroba elektřiny: 24. Telefax (+44 1753) 494001 Internet: www.1 TWh/rok. 2000 MW British Nuclear Fuels plc (BNFL) GB-Risley.com Představenstvo: Michel Cremieux – předseda • Vincent de Rivaz – výkonný ředitel • Humphrey CadouxHudson • Gérard Creuzet • Yann Laroche • Anne Le Lorier • Ian Beament • Robert Higson Akcionář: EDF Group Tržby: 4050 mil. 81-87 High Holborn Telefon (+44 20) 72429050 Internet: www. 1150 MW Torness: Dunbar/East Lothian.4. 1110 MW Heysham 1: Morecambe/Lancashire.com Představenstvo: Adrian Montague CBE – předseda Vedení: Bill Coley.9 TWh/rok Prodej: elektřina – 51.co.centrica. 1188 MW Eggborough: nr Selby/North Yorkshire. AGR. Warrington. AGR. Systems House.com Představenstvo: Gordon Campbell – předseda • Michael Parker • David Bonser • John Edwards • Jim Currie • Joe Darby • Bill Lowther Instalovaný výkon: cca 3000 MW Výroba elektřiny: 24 TWh/rok Centrica plc GB-Windsor. AGR. 1210 MW Heysham 2: Morecambe/Lancashire. PWR. Aba Campus Telefon (+44 1506) 408700. Berkshire SL4 5GD Millstream. GBP Prodej elektřiny: 68. Coal fired. Telefax: (+441506) Internet: www. AGR.

Turecko (plyn. Daniel Adamson Road Telefon (+44 161) 7457450. Paul Golby • Graham Bartlett • Nick Horler • Tony Cocker • Bob Taylor • Jarri Sandström • Fiona Stark Dceřiné společnosti: E. Wiltshire SN5 6PB. 1050 MW) National Grid plc GB-London WC2N 5EH 1-3 Strand Telefon (+44 20) 70043000.com Představenstvo: Sir Neville Simms – předseda • Phillip Cox • Anthony Issac • Struan Robertson • John D. GEO RWE Npower Holdings Plc GBl-Swindon.uk Ředitelé: Alistair Williams – předseda.uk Internet: www.energ.co. 53 New Broad Street. CEO • Henry Coolidge.uk Ředitelé: Tim Scott – předseda • Andrew MacLellan • Andrew Evans E.G House.co. Co. Windmill Hill Business Park.premier-power.eon.OP.com Představenstvo: Harry Roels – předseda • Andres Duff • Kevin Ackhurst • Volker Beckers • Bertholdl Bonekamp • Michael Bowden • Dr.267 mil. 594 MW) • Spanish Hydro.385 mil. Düsseldorf. Španělsko (vodní.rwenpower. 181 MW) • Tejo Energie (Pego) Portugalsko. Portugalsko (plyn/CCGT. Telefax (+44 28) 93381240 E-mail: info@premier-power. Telefax (4420)78262890 Internet: www. GB-Larne.hawkins@ngrid. (uhlí 300 MW) • Turbogas. Telefax (+44 20) 70043004 E-mail: clive.com Výkonný ředitel: Roger Urwin Premier Power Ltd. Telefax (+44 161) 7457457 E-mail: info@energ.uk-com Představenstvo: Dr.ON UK plc GB-London EC2M 1SL. Česká republika. Islandmagee Telefon (+44 28) 93381100.3 billion KWh/rok – 373 – .co. Bernotat • Dr. CCGT. Klaus Sturany • Dr. Antrim BT40 3RS Ballylumford. Telefon (4420)78262826.uk Internet: www. 57 MW) • Uni-Mar (Marmara).nationalgrad. 100 % International Power plc GB-London EC4V 4DP Senator House. (uhlí/plyn. 85 Queen Victoria Street Telefon (+44 20) 7320 8600. 500 MW) • Rugeley/UK (parní + 50MW OCGT. Taylor • Adri Baan • Mark Williamson • V Stephen Riley • Bruce Levy • Tony Concannon Tržby: 1. 580 MW) • ISAB.com Internet: www. Whitehill Way Telefon (41793)877777. Wulf H. Itálie (větrné.co. Gert Maichel • David Threlfall • Matthias Hartung Dceřiné spole6.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU ENER-G PLC GB-Manchester M50 1DT ENER. €/rok Prodej: 55. Telefax (441793)892525 Internet: www. GBP/rok Elektrárny v Evropě: E.ON AG.ipplc. Telefax (+44 20) 7320 8700 Internet: www. 160 MW) • Deeside/Velká Británie (plyn/ CCGT.

A. Představenstvo: CR.unitedutilities. GBP/rok /rok Počet pracovníků: 1800 Velká Británie Elektrárny s výkonem větším než 100 MW Zkratka Vlastník nebo podnik BNF British Nuclear Fuels Ltd. Telefax (44141)2488300 Internet: www. E-meil: info@uuplc. Graves Tržby: cca 700 mil.com Vedení: Richard Evans • John Roberts • Simon Batey • Charlie Cornish • Gordon Waters • Norman Broadhurst • Peter Middleton • Jane Newell • Andrew Pinder • John Seed Pracovníci: 17000 Urenco Limited GB-Marlow.scottish-southern.6 mil.co. Telefon (44141)2488200.uk Představenstvo: Robert Smith • Ian Marchant • David Payne • Colin Hood • Gregor Alexander • Alistair Philipps-Davies • René Medorl • Susan Rice • Kevin Smith Tržby: 4005. Cheshire WA5 3LWw.N.co.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Scottish Power plc.com Internet: www. Dawson House. Le Blanc • S.scotishpower. 1 Atlantic Quay. Telefax (+44 1628) 475867 E-mail: enquiries@urenco. H.8 GBP/rok Pracovníci: 1500 Scottish & Southern Energy plc GB-Perth PH1 3AQ Inveralmond House. Clark – předseda Ředitelé: Dr. M. telefax (441925)23707.uk Internet:www. H. NE Nuclear Electric plc NGC The National Grid Company plc NP National Power plc PG PowerGen plc SHE Scottish Hydro-Electric plc SN Scottish Nuclear Limited SP Scottish Power plc Místo nebo název Uhelné elektrárny Aberthaw B Belfast West Blyth A Blyth B Carrington Castle Donington Vlastník nebo podnik Instalovaný výkon v MW NP Nigen Ltd. Buckinghamshire SL7 2NL 18 Oxford Road Telefon (+44 1628) 486941.com. Russell • Simon Lenth • CharlesBerry Tržby: 6.urenco.com Vedení: Charles Miller Smith – předseda • Ian M. Great Sankey telefon (441925)2370000. GB-Glasgow G2 8SP. GBP/rok United Utilities PLC GB-Warrington. 200 Dunkeld Road Telefon (+44 1738) 455154. Engelbrecht • B. NP NP PG PG 1401 240 448 620 240 564 – 374 – . Telefax (+44 1738) 455281 Internet: www.

Nezávislý provozovatel Independent Power Gen. 1067 1000 240 272 258 258 1428 400 840 460 1370 236 158 550 1875 740 160 – 375 – .Elektřina a teplo – Podniky zemí EU Místo nebo název Cockenzie Cottam Didcot A Drakelow B Drakelow C Drax Eggborough Ferrybridge C Fiddler’s Ferry High Mamham Ironbridge B Kincardine Kingsnorth Longannet Ratcliffe-on-Soar Richborough Rugeley B Tilbury B West Burton Elektrárny na kapalná paliva Bulls Bridge Coolkeeragh/Londonderry Cowes Fawley Grain Ince Kilroot 1 + 2 Littlebrook D Ocker Hill Peterhead 1 + 2 + 3 Taylor’s Lane Elektrárny na zemní plyn Ballylumford Barking Barry Brigg Brimsdown Brimsdown Connah’s Quay Corby Coryton Deeside 1 Didcot B Dorwent Fawley Grain Greystones Hoo East Indian Queens Vlastník nebo podnik SP PG NP PG PG NP NP PG PG PC NP SP PG SP PG PG NP NP NP Instalovaný výkon v MW 1152 1920 1960 448 620 3838 1965 1966 1444 930 950 375 1954 2304 1974 228 1016 1344 1954 PG Coolkeeragh Power NP NP PG PG Nigen Ltd. NP NP SHE PG 245 358 140 517 2868 500 578 2055 280 1550 140 Premier Power Ltd. Barking Power Nezávislý provozovatel Regional Power Generators Nezávislý provozovatel Nezávislý provozovatel PG Corby Power Nezávislý provozovatel NP NP Dorwent Cogeneration CHP Enron Teesside Power Ltd.

Instalovaný výkon v MW 750 750 848 100 800 415 405 760 229 640 1200 294 1212 168 162 511 793 236 1500 730 NE BNF BNF NE NE NE NE NE NE NE SN NE NE NE SN NE 245 198 196 440 1110 1210 1150 1250 470 1220 1288 434 420 1188 1364 950 SP Edison Mission Energy Edison Mission Energy Foyers SP Sloy/Awe 400 1728 360 300 106 130 56101 MW 12916 MW 4245 MW 73262 MW – 376 – .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Místo nebo název Keadby 1 Keadby 2 Killingholme Killingholme (PG 1) Killingholme C (PG2) Kings Lynn Peterborough Rock Savage Roosecote Rye-House Saltend Scunthorpe Seabank Sellafield Sellafield Shoreham South Humber Bank Spondon Staythorpe C 1 + 2 Sutton Bridge Jaderné elektrárny Bradwell 1 + 2 Calder Hall Chapellcross Dungeness A 1 + 2 Dungeness B 1 + 2 Hartlepool 1 + 2 Heysham 1 Heysham 2 Hinkley Point A 1 + 2 Hinkley Point B 1 + 2 Hunterston B 1 + 2 Oldbury-on-Severn 1 + 2 Sizewell A 1 + 2 Sizewell B Tornesspoint 1 + 2 Wylfa 1 + 2 Vodní elektrárny Cruachan Dinorwig 1 bis 6 Ffestiniog 1 bis 4 Foyers Galloway Scheme Sloy Kapacita provozovaných elektráren: Konvenční tepelné elektrárny Jaderné elektrárny Vodní elektrárny Celkem Vlastník nebo podnik Keadby Developments Keadby Developments PG PG PG Independent Power Gen. Peterborough Power Nezávislý provozovatel Lakeland Power PG Nezávislý provozovatel Enron Seabank Power Fellside Heat + Power BNF South Coast Power Humber Power Derwent Cogeneration NP Independent Power Gen.

Dánsko • EMI Estonsko • Energiamarkkinavirasto (EMV).V. Scottish Power. Elektrárenská 774/2 Telefon (+ 4202) 67104870.s.org Internet: www. UNESA Associaciőn Espănola de la Industria Electrica • Velká Británie: RWE Npower plc.org Generální tajemník: Dr.org Prezident: Miroslav Vrba Generální tajemník: Petr Veselský Rada: ČEPS. a. D-45136 Essen. Velká Británie • PAE/RAE. 28. ILR Lucembursko Ecoba e. Polsko • Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).og energidirektorat (NVE). Španělsko • STEM.org Vedení: Dr.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU 5. Itálie • PUC.: Miroslav Vrba • Pavel Solc • Antal Tombor • Lajos Oroszki • Małgorzata Klawe • Ireneusz Radzio • Ladislav Szemet • Stanislav Hudcovský COGEN Europe The European Association for the Promotion of Cogeneration B-1200 Bruxelles. Německo • OFGEM.V.cogen. ENERGIE E2 A/S • Finsko: FORTUM Power and Heat Oy • Francie: EDF Energy.4. Simon Minett – ředitel • Frank Knecht • Stefan Craenen • Thomas Bouquet • Laurence Van Hoorebeke • Anna Limbrey • Tanya Carre Council of European Energy Regulators (CEER) Sekretariat: B-1000 Brussels.. • Irsko: Electricity Supply Board • Itálie. Wolfgang vom Berg.ON UK plc.V. • Řecko: Public Power Corporation S. Malta • Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe).ecoba. VGB PowerTech e. Drax Power – 377 – . Norsko • URE/ERO.org Internet: www. Rakousko • CREG. Kypr • ERÚ.V. Slovinsko • Comisión Nacional de Energía (CNE). Slovenská republika • Energe Agency. Finsko • Commission de Régulation de l'Electricité (CRE).29 Mezinárodní organizace CENTREL c/o CEPS.-Ing.org Internet: www. Tejo Energia ..A. E.centrel. Klinkestraße 27-31 Poštovní adresa: 45039 Essen. Členové: Belgie: Electrabel • Dánsko: Elsam A/S. Maďarsko • Commission for Energy Regulation (CER). Telefon (322)7887330. Telefax (+49 201) 8128-364 E-mail: info@ecoba. Portugalsko • RONI. Řecko • MEH/HEO. ENEL Produzione S. VGB PowerTech e. Rue Gulledelle 98 Telefon (+32 2) 7728290. Nizemsko • Norges vassdrags. • Nizozemsko: Vliegasunie B. Telefax (+ 4202) 67104330 E-mail: mailto: veselsky@ceps. Telefax (+32 2) 7725044 E-mail: info@cogen.org Představenstvo: Sir John Mogg – prezident • Asta Sihvonen-Punkka • Walter Boltz • Alesandro Ortis • Istvan Pataki Generální tajemník: Una Shortall Členové: E-Control (ECL). Švédsko.ceer-eu. Lotyšsko • NCC Litva • MRA.. • Polsko: Polish CCP Union • Portugalsko: CPPE Companhia Portuguesa de Produçăo de Electricidade.:CZ-101 52 Praha 10.V. Francie • BNetzA. (AEEG). Česká republika • DERA.A.A. Société Surschiste • Německo: BVK Bundesverband Kraftwerksnebenprodukte e.s.Produçăo e Distribuiçăo de Energia Eléctrica • Španělsko: ENDESA GENERACION S.cz Internet: www. S.p. Poštovní schránka 103932 Telefon (+49 201) 8128-274. a. Belgie • CERA. Rue le Titien. European Coal Combustion Products Association e.A. Irsko • l'Autoritŕ per l'energia elettrica e il gas. Telefax (322)7887350 E-mail: office@ceer-eu.V.

Georges 30 Telefon (322)6461577. Rue St.euronuclear. RTE Generální tajemník: AnaAguado Cornago IFIEC Europe International Federation of Industrial Energy Consumers B-1060 Bruxelles. E-mail: ens@euronuclear. Telefax (+32 2) 5023902. E-mail: ETN@eu-gasturbine. Itálie Ředitelka: Sabine Froning Členové: 100 členů ze 31 států. Telefax (+32 2) 7418629 E-mail: info@etso-net. Europäische Kerneenergie-Gesellschaft (ENS)European Nuclear Society B-1040 Bruxelles.org Internet: www. Rue de la Loi 57 Telefon (+32 2) 5053059.eu-gasturbine. Rue de la Loi 57 Telefon (+32 2) 5024595.ifieceurope.I. www.org Internet: www.org Internet: www. B-1050 Bruxelles.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA ETN European Turbine Network A.foratom. Telefax (+32 2) 5023902 E-mail: foratom@foratom.org.org Předseda: Frank Deconinck (B) Obchodní vedení: Santiago San Antonmio Europäisches Atomforum (Foratom) Nuclear Power in Europe (Foratom) B-1040 Bruxelles.L.be Prezident: Peter Claes Generální tajemník: RogerGoffin – 378 – .org Prezident: Daniel Dobbeni • Elia System Operator Předseda: Pierre Bornard. Chaussée de Charleroi 119 Internet: www.B.org Internet: swww.org Internet: www. Avenue de Tervuren 300 Telefon (+32 2) 7402110.euroheat.org Prezident: Eduardo Gonzalez Gomez Generální tajemník: Santiago San Antonio European Transmission System Operators Association (ETSO) ETSO Secretariat: B-1040 Bruxelles. Boulevard Saint-Michel 15 Telefon (+32 2) 7418620.org Prezident: Antonio Bonomo.etso-net.org Předseda: André Mom Generální maneger: Christer Bjorkqvist Euroheat & Power B-1030 Bruxelles. Telefax (322)6461578.chp-info. Telefax (+32 2) 7402119 E-mail: info@euroheat.S.

Box 530 Telefon: (+35830)3955000.eurelectric.mail@iaea. Dánsko • Sandor Lüve.org/worldatom Management: Dr. Irsko • Giuseppe Carta. Chorvatsko • Moysis Stavrou.iaea. 3. Mohamed ElBaradei – generální ředitel • Werner Burkart • Ana Maria Cetto • Olli Heinonen • Yuri Sokolov • Tomihiro Taniguchi • David Waller Nordel Nordische Vereinigung Für Zusammenarbeit in der Elektrizitätswirtschaft Organization for Nordic Electric Power Co-operation Sekretariat: Fingrid Oyj: FIN-00101 Helsinki. Lotyšsko • Romain Becker. Walter Hohlefelder. Wiesentalstraße 50 Telefon (+49 761) 45906-0. Boulevard des Iles Telefon (+33) 145241010. – 379 – . Itálie • Vladas Paškevicius. Telefax (+43 1) 2600-7 E-mail: official.org Internet: www. 12. P.ch Internet: www. Telefax (+49 761) 45906-99 E-mail: hq@ises. Belgie • Lubomir Velkov. Litva • Karlis Mikelsons. Wagramer Straße 5 Poštovní adresa: 1400 Wien. Poštovní schránka 100 Telefon (+43 1) 2600-0.Dr.org Představenstvo: Rafael Miranda Robredo – prezident • Lars G.ch Předseda: Renzo Tani.org Ředitel: Juha Kekkonen Tajemník: Erkki Stam • Anders Lundberg – asistent tajemníka OECD Nuclear Energy Agency (NEA) F-92130 Issy-les-Moulineaux. Itálie Generální tajemník: Aharon Amit International Solar Energy Society (ISES) D-79115 Freiburg. Lucembursko • Dr.-Ing. Le Seine Saint-Germain. Malta • Dr. Estonsko • Juha Haukarinen. Francie • Fridrik Sophusson.org Internet: www.EURELECTRIC B-1000 Bruxelles.Elektřina a teplo – Podniky zemí EU International Electrotechnical Commission (IEC) CH-1211 Genf 20. Telefax (+33) 145241110 E-mail: nea@nea. Česká republika • Torkil Bentzen.org Internet: www. Telefax: (+35830)3955213 E-mail: info@nordel.iec.org Prezident: Torben Esbensen Obchodní vedení: Christine Hornstein International Atomic Energy Agency IAEA A-1400 Wien. Károly Gerse. Herbert Schröfelbauer. Boulevard de l'Impératrice 66. Island • Padraig Mcmanus. Josefsson – víceprezident • Dipl.org Internet: www. Telefax (+41 22) 9190300 E-mail: info@iec.ises. Bulharsko • Ivan Mavak.O. Kypr • Martin Roman. Finsko • Pierre Bart. rue de Varembé Telefon (+41 22) 9190211.nea. Rakousko • Willy Bosmans.fr Internet: www. Vienna International Centre.fr Generální ředitel: Luis Enrique Echávarri (E) Union of the Electricity Industry . Maďarsko • Tancred Tabone. Telefax (+32 2) 5151010 E-mail: eurelectric@eurelectric. Box 2 Telefon (+32 2) 5151000.nordel.

Verbund – Austrian Power Grid. Ritch – 380 – . Rumunsko: C. Telefax (+44 20) 78391501 E-mail: wna@world-nuclear.org UCTE Bureau: Josef Penedos. Švýcarsko • Sefer Bütün. Švédsko • Hans Eberhard Schweickardt. Portugalsko: REN Rede Eléctrica Nacional. Carlton house. Energie Ouest Suisse. UCTE – generální tajemník Členové: Rakousko: TIWAG Netz AG. Boulevard Saint Michele 15 Telefon (+32 2) 7416940. Polsko • Frantisco de la Fuente Sánchez. – Compagnie Grand Ducale dÉlectricité du Luxembourg Nizozemsko: TenneT TSO bv. Nizozemsko • Marcel Bial.ON Netz GmbH.A.A. Slovensko: SEPS Slovenska elektrizacna prenosova sustava Slovinsko: ELES Elektro Slovenija Španělsko: REE . Slovinsko • Rafael Miranda Rohredo. for Electricity.. Německo. Norsko • Zbigniew Bicki. Poštovní schránka 103932 Telefon (+49 201) 8128. Elektroprivreda Srbije Federativní Jugoslávská republika Makedonie: Elektrostopastvo na Makedonija Německo: EnBW Transportnetze AG. EGL Grid AG. Portugalsko – prezident • Gerard Maas. Španělsko • Lars G. James´s Square Telefon (+44 20) 74511520. Rumunsko • Andrej Hanzel.Natsionalna Elektricheska Kompania EAD Bosna . BKW FMB Energie AG/BKW FMB Energie S. SGG: EPCG Elektroprivreda Crne Gore. Telefax (+32 2) 7416949 E-mail: info@ucte. Velká Británie • Dr.world-nuclear. Josefsson.org Internet: www.A.org. Polsko: PSE Operator SA Operator Systemu Przesylowego. Walter Hohlefelder. Transelectrica S. S.org Generální ředitel: John B.t. Nizozemsko • Steinar Bysveen.Hellenic Transmission System Operator/Diachiristis Elinikou Sistimatos Metaforas Ilectrikis Energias Maďarsko: MAVIR R.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Německo • Richard de Lange.236 Prezident: Oleg Saraev World Nuclear Association (WNA) GB-London SW1Y 4JH. Portugalsko • Ovidiu Teodor Pop. Etrans Ltd.A. Česká republika: CEPS a. Nordostschweizerische Kraftwerke AG World Association of Nuclear Operators .N. RWE Transportnethz Strom AG.A. Slovensko • Djordje Zebeljan. VKW-Netz AG Belgie: Elia System Operator SA/NV Bulharsko: NEK . Vattenfall Europe Transmission GmbH Řecko: HTSO/DESMIE . Turecko • David Porter.Hercegovina: ISO BiH – Nezavisni operator sustava u Bosni i Hercegovini Chorvatsko: HEP-OPS – HEP Operator prijenosnog sustava d. E.s Dánsko: Energinet. Generální tajemník: Paul Bulteel Union pour la Coordination du Transport de l´Electricité (UCTE) Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity B-1040 Brussels.ucte. REN.A.A. Švýcarsko: Aare-Tessin Ltd..WANO D-45136 Essen. Lucembursko: CEGEDEL Net S. Internet: www. Klinkestraße 27-31 Poštovní adresa: 45039 Essen.o.Red Eléctrica de España S. Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt Itálie: Terna – Rete Elettrica Nazionale S. 22a St.o.p.dk (associated member) Francie: RTE EDF Transportl S.

1.1. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6.Emise skleníkových plynů. obnovitelné zdroje energie – Obnovitelné zdroje energie 6 EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ.1 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů celkem (TJ) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 6.1 6.2 19 072 6 016 39 315 237 129 6 488 46 263 273 389 679 671 248 253 2 074 34 022 236 680 6 667 129 687 7 621 227 399 475 733 38 980 59 930 404 677 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – solární energie (TJ) 1985 EU 27 Belgie Česko Dánsko Německo Irsko Řecko 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2 995 849 3 499 376 4 113 929 4 258 357 4 199 483 4 482 779 4 786 966 5 000 909 27 161 25 065 26 841 30 118 27 880 37 531 39 987 68 488 6 761 15 464 32 660 29 150 34 839 39 847 42 250 48 093 4 180 25 041 24 914 28 757 35 632 63 375 80 344 84 230 50 206 64 223 86 425 92 297 98 300 110 264 118 157 121 295 244 065 272 832 402 292 436 613 485 374 517 880 585 014 699 737 18 856 20 372 20 949 23 060 22 720 25 544 28 772 29 825 7 025 6 897 10 802 10 910 12 045 11 559 13 696 16 773 46 244 53 970 58 729 55 201 58 319 64 593 65 073 68 401 261 915 234 544 294 306 348 368 297 598 391 917 384 498 364 691 660 605 749 563 756 339 792 820 717 610 724 779 723 566 698 978 267 587 315 682 357 876 375 954 361 429 422 234 496 222 481 663 235 1 777 1 817 1 797 1 787 1 886 1 987 2 107 44 457 58 826 63 937 69 304 75 231 82 676 89 492 95 754 13 420 20 975 27 456 27 540 29 561 29 634 31 187 32 525 1 955 1 953 2 371 2 101 2 362 2 510 3 036 3 081 21 894 26 216 21 602 20 555 37 201 38 551 40 438 49 396 40 022 37 620 67 902 67 444 72 966 87 037 87 993 93 872 209 775 245 439 280 668 280 110 282 228 266 649 288 005 296 923 66 857 164 291 159 480 170 748 173 367 174 088 181 073 191 074 112 725 108 944 130 159 163 097 152 525 181 533 163 035 149 811 109 128 117 101 169 146 143 138 156 911 170 034 195 132 211 364 10 620 22 675 32 975 32 503 31 379 29 885 34 406 32 400 13 733 21 056 21 183 32 152 30 257 26 728 31 222 36 868 220 749 256 792 324 564 310 866 323 583 327 302 362 649 337 961 491 535 550 418 629 699 608 434 561 805 534 536 567 702 643 300 44 138 81 639 108 836 105 321 116 572 120 204 132 030 142 301 36 173 30 124 36 784 35 808 31 706 33 512 40 912 37 672 404 365 451 181 424 937 394 571 421 887 420 183 451 458 424 146 58 627 65 540 96 547 102 626 103 087 102 887 105 480 110 380 480 199 484 612 556 471 495 552 524 967 434 039 445 066 544 030 36 58 155 0 1 111 1990 6 394 35 0 94 459 2 2 362 1995 11 451 39 0 206 1 715 4 3 442 2000 17 501 43 0 306 4 023 8 4 138 – 381 – 2001 20 164 56 0 341 6 272 5 4 207 2002 22 115 67 0 355 7 715 7 4 140 2003 25 678 104 0 382 10 071 9 4 130 2004 28 951 115 84 392 11 270 12 4 217 2005 34 176 117 103 419 15 270 19 4 291 .

3 1985 792 612 200 0 11 300 151 0 119 216 1995 1 043 608 347 1 298 0 0 163 1 497 630 21 200 239 5 986 2000 1 368 1 077 515 1 486 0 0 376 2 672 774 23 223 471 10 967 1985 36 58 155 0 1 111 792 612 200 0 11 300 151 0 119 216 1990 6 376 35 0 94 455 2 2 362 882 814 200 0 0 0 89 621 457 16 133 216 1 172 1995 11 357 39 0 206 1 690 4 3 442 1 032 608 300 1 298 0 0 159 1 493 630 17 200 239 5 986 2000 17 080 43 0 306 3 807 8 4 138 1 303 1 055 450 1 486 0 0 347 2 661 770 16 223 467 10 967 2002 1 784 785 526 1 474 6 70 561 2 907 829 24 179 687 13 311 2003 2 027 766 536 1 517 8 76 779 3 352 861 24 199 838 14 651 2004 2 779 830 878 1 638 37 76 858 3 611 887 25 200 1 042 15 698 2005 2 858 995 962 1 733 70 81 908 3 866 950 31 247 1 258 16 111 2001 19 473 56 0 341 5 854 5 4 207 1 493 765 450 1 441 2 60 400 2 785 796 17 247 554 12 014 2002 21 129 67 0 355 7 038 7 4 140 1 676 756 450 1 474 2 70 500 2 903 822 17 179 673 13 311 2003 24 018 104 0 382 8 872 9 4 130 1 879 730 450 1 513 4 76 667 3 309 850 17 199 827 14 651 2004 26 348 111 84 392 9 265 12 4 213 2 577 783 774 1 634 5 76 739 3 561 876 18 200 1 028 15 698 2005 28 816 113 103 419 10 655 19 4 287 2 577 941 850 1 729 5 81 786 3 816 939 20 247 1 229 16 111 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – biomasa a odpady (TJ) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko 2001 1 579 790 518 1 441 6 60 450 2 799 800 24 251 565 12 014 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – solární teplo (TJ) EU 27 Belgie Česko Dánsko Německo Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Portugalsko Finsko Švédsko Velká Británie Turecko 6.1.4 1990 882 814 214 0 0 0 89 621 457 16 133 216 1 172 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1 802 170 2 154 492 2 601 807 2 647 749 2 748 306 2 972 799 3 152 340 3 382 091 18 000 26 097 23 724 24 933 28 176 26 271 36 173 38 224 66 466 0 9 160 23 037 22 897 26 941 28 943 30 842 31 105 0 0 17 834 18 585 21 363 26 654 58 382 72 956 75 480 38 965 47 723 59 578 70 627 76 211 80 104 89 622 93 805 96 851 – 382 – .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Španělsko Francie Itálie Kypr Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Portugalsko Finsko Švédsko Velká Británie Turecko 6.1.

5 180 000 3 500 35 000 160 000 450 542 29 000 1 800 0 34 000 125 000 0 90 800 0 183 000 220 000 24 000 0 0 34 071 186 186 20 365 4 267 37 586 149 184 478 711 46 672 479 48 253 19 632 1 651 22 029 35 999 110 384 157 494 76 656 57 006 11 007 3 196 210 202 304 694 62 543 11 170 295 863 45 47 741 285 960 20 927 6 863 39 606 169 519 506 039 65 824 331 53 774 26 236 1 842 17 361 64 031 126 562 151 760 85 958 115 664 19 173 4 169 271 484 344 928 86 614 15 638 274 064 65 56 262 305 652 23 031 7 550 40 628 173 714 516 349 69 188 356 59 094 26 366 1 930 16 222 63 602 131 449 162 211 108 153 89 186 18 837 14 049 263 055 321 832 86 648 12 239 263 891 45 61 954 331 992 22 695 7 348 41 699 181 222 491 299 68 546 313 66 325 27 890 1 860 32 829 68 740 134 140 164 680 118 816 98 416 19 452 10 905 284 535 320 541 94 093 12 392 252 821 70 58 803 365 056 25 476 7 761 39 582 198 305 502 293 82 127 369 74 346 28 340 2 132 34 235 81 211 142 824 167 315 119 003 121 548 19 240 13 862 292 415 339 149 103 090 15 958 242 116 70 53 051 400 422 28 664 9 056 39 955 211 640 497 935 130 324 349 78 123 29 549 2 477 36 002 80 072 148 494 172 749 120 437 132 316 19 668 16 101 307 940 347 999 106 241 15 863 232 352 98 52 252 510 185 29 551 10 477 41 445 214 733 501 049 141 825 374 83 614 30 780 2 486 44 921 85 205 157 675 182 283 122 697 135 186 19 940 19 810 287 696 377 575 112 682 14 873 223 242 112 53 343 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – dřevo a dřevěné odpady (TJ) 1989 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko 180 325 18 856 4 512 37 403 169 442 461 127 29 126 235 28 271 11 930 1 710 17 653 39 425 95 571 61 036 79 165 48 000 0 6 965 181 641 230 370 25 587 22 680 301 723 0 43 224 14 064 0 73 522 123 960 3 454 37 070 164 700 400 052 28 160 645 0 10 700 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1 601 266 1 872 495 2 175 485 2 180 094 2 231 743 2 413 090 2 521 391 2 599 978 14 064 9 719 10 197 11 456 10 621 14 466 16 181 17 715 0 9 169 23 037 22 897 26 941 28 943 30 842 31 105 0 16 009 13 372 15 391 20 634 52 457 63 351 64 359 31 472 34 913 37 324 40 080 41 508 47 915 50 887 53 656 123 259 124 000 197 101 197 202 196 874 243 114 264 525 289 139 18 856 20 280 20 581 22 949 22 608 25 363 28 580 29 551 4 417 4 148 5 695 6 365 6 365 6 699 7 806 8 995 37 384 37 556 39 547 39 257 39 670 38 075 38 381 40 064 165 624 138 183 151 702 153 703 159 588 169 303 173 221 174 840 410 096 398 041 408 661 415 505 383 238 397 040 395 154 394 830 28 163 40 915 46 444 46 134 41 943 42 484 65 960 74 949 235 479 331 356 313 293 312 366 28 271 48 253 53 774 59 094 66 270 74 183 77 834 83 200 11 930 19 632 26 236 26 366 27 828 28 262 29 342 30 227 645 645 668 668 645 645 643 645 16 665 19 859 14 925 13 539 30 745 32 522 34 356 41 876 14 046 10 240 12 548 13 445 18 743 22 501 19 254 21 157 – 383 – .1.Emise skleníkových plynů. obnovitelné zdroje energie – Obnovitelné zdroje energie Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 6.

1.6 1989 92 000 0 73 346 0 182 686 212 672 12 000 0 34 009 1990 92 606 60 643 79 073 48 000 0 6 965 180 437 215 730 12 685 22 680 301 723 38 669 1995 105 489 156 943 76 534 57 006 11 007 3 196 209 171 284 018 37 090 11 170 295 863 42 274 2000 118 716 150 485 78 615 115 664 19 021 4 169 268 838 322 717 35 117 15 638 273 848 50 008 2001 123 601 160 406 108 116 89 186 18 655 11 185 259 088 298 938 26 512 12 239 263 634 55 983 2002 126 928 163 308 111 145 98 416 19 242 10 494 280 701 297 461 29 514 12 392 252 544 52 103 2003 134 663 164 163 111 043 121 548 19 000 12 563 286 629 308 964 30 252 15 958 241 775 44 349 2004 138 068 170 056 112 331 132 316 19 390 14 652 300 595 312 617 24 737 15 863 232 041 43 624 2005 146 840 174 431 113 601 135 186 19 656 16 656 279 363 332 291 25 280 14 767 222 947 44 483 2004 158 125 3 025 2 103 3 738 42 032 84 1 250 1 574 13 083 8 687 13 353 289 68 209 272 5 285 1 161 1 953 187 278 247 1 108 1 478 56 661 0 311 28 1 025 2005 181 996 3 597 2 335 3 830 59 992 0 1 434 1 381 13 269 8 750 13 559 340 77 311 281 5 095 1 290 2 247 424 284 205 1 746 1 247 60 302 106 295 42 1 054 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – bioplyn (TJ) 1989 EU 27 Belgie Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 269 0 636 11 970 94 19 425 4 800 40 11 2 400 383 0 89 0 420 0 8 100 0 20 1990 28 889 269 0 752 12 231 0 95 19 425 3 049 42 0 0 28 0 2 539 313 393 92 0 0 420 0 8 222 0 0 0 40 1995 53 006 461 1 417 1 758 13 946 85 119 30 3 155 5 494 557 0 0 35 0 4 938 849 551 122 0 0 544 4 140 14 805 0 0 0 663 2000 91 166 1 207 1 509 2 912 23 341 76 1 168 59 5 492 6 092 5 396 0 0 23 0 5 536 938 1 211 48 152 0 751 1 342 33 913 0 216 0 1 078 – 384 – 2001 113 473 1 862 1 557 3 047 35 278 82 1 185 1 371 5 624 6 686 6 420 0 0 84 86 5 761 2 491 1 477 37 182 221 745 1 421 37 856 0 257 0 961 2002 138 697 1 896 1 505 3 362 53 180 87 983 2 029 7 116 8 349 8 758 55 62 96 89 5 588 1 583 1 353 39 210 136 729 1 305 40 187 0 277 0 1 094 2003 138 008 2 157 1 729 3 578 38 699 113 1 062 1 507 10 743 8 507 10 689 163 78 173 206 5 392 1 594 1 628 35 240 157 834 1 489 47 235 0 341 0 1 079 .MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Norsko 6.

7 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – komunální odpad (TJ) 1989 EU 27 Belgie Česko Dánsko Německo Španělsko Francie Itálie Kypr Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Island Norsko 6.Emise skleníkových plynů.8 11 764 0 15 087 44 505 2 519 43 229 920 1 165 0 16 867 1 198 0 0 0 754 14 250 4 600 0 3 662 1990 171 777 11 764 0 15 499 44 835 3 393 47 982 921 0 1 037 988 22 840 2 414 0 0 0 784 14 640 4 680 0 4 515 1995 220 534 13 544 0 22 907 47 050 7 846 68 682 5 200 0 971 2 170 20 821 3 672 0 0 0 487 16 536 10 648 45 4 804 2000 309 454 13 529 3 704 30 391 57 018 9 605 77 754 13 984 0 1 151 2 436 45 947 6 228 64 7 295 0 1 895 20 869 17 584 65 5 176 2001 328 040 14 858 4 415 32 234 60 003 11 667 80 864 16 634 0 1 178 2 597 44 396 4 609 22 7 308 1 028 3 222 20 725 22 280 45 5 010 2002 332 805 13 754 4 515 33 874 61 255 8 160 85 534 17 845 0 1 119 1 995 44 409 4 915 19 7 632 173 3 105 20 109 24 392 70 5 606 2003 359 639 19 550 4 196 36 599 52 665 9 521 81 378 28 954 76 1 314 1 507 53 318 5 785 28 7 925 1 074 4 952 25 194 25 603 70 7 623 2004 380 572 19 018 4 423 36 970 52 251 15 777 77 978 41 287 37 1 596 1 374 55 459 7 581 26 7 919 1 202 6 237 26 594 24 843 70 7 603 2005 411 463 20 504 4 074 36 951 69 565 15 777 77 028 46 517 8 1 496 2 764 56 722 7 166 675 8 665 1 461 6 587 30 817 24 686 70 7 806 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – geotermální energie (TJ) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Dánsko Německo Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Litva Maďarsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Velká Británie Turecko Island 14 0 288 0 54 36 3 366 71 122 0 0 0 0 0 18 0 46 596 1990 133 576 43 0 96 292 2 108 101 4 624 124 392 0 3 600 151 0 134 0 0 33 18 137 43 493 1995 144 213 53 0 94 360 2 115 142 5 522 132 612 0 3 600 114 0 1 566 0 0 33 21 384 48 640 2000 142 835 159 0 116 407 7 67 321 5 190 129 901 0 3 600 569 124 2 060 281 0 33 28 623 73 600 – 385 – 2001 151 628 180 0 143 5 209 7 95 321 4 572 133 484 0 3 600 569 120 2 700 229 366 33 32 007 78 900 2002 165 058 48 0 169 5 339 10 56 321 4 475 145 035 397 3 600 699 263 3 497 729 387 33 34 323 77 900 2003 222 099 48 0 165 5 510 2 48 321 5 400 201 367 124 3 610 794 311 3 281 754 331 33 36 008 77 300 2004 228 765 43 0 164 5 612 2 47 321 5 442 204 658 122 3 600 1 450 318 3 245 3 369 339 33 37 297 79 700 2005 225 861 51 1 368 132 5 766 2 47 321 5 442 200 597 121 3 627 1 454 381 2 749 3 433 337 33 42 161 85 000 .1. obnovitelné zdroje energie – Obnovitelné zdroje energie 6.1.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 6.1.1.10 1 022 6 016 108 56 686 2 988 10 098 112 561 225 151 147 931 274 558 0 111 380 6 667 38 736 7 621 44 399 255 593 14 742 43 362 13 334 370 606 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – vítr (TJ) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1 050 908 1 174 572 1 271 686 1 341 698 1 135 447 1 102 471 1 165 180 1 105 045 961 1 217 1 652 1 584 1 289 889 1 141 1 037 6 761 6 304 9 623 6 253 7 898 10 904 11 405 15 613 4 180 7 207 6 329 7 394 8 971 4 979 7 268 8 568 97 108 108 101 115 76 97 83 62 734 78 408 78 235 81 839 83 246 69 350 75 877 70 492 0 7 18 25 22 47 79 79 2 509 2 567 3 046 2 146 3 283 2 153 2 268 2 272 6 365 12 704 13 295 7 549 10 080 17 158 16 819 18 061 91 440 83 203 106 092 147 676 82 937 147 794 113 594 70 391 194 040 264 704 243 756 270 637 220 082 214 913 217 213 188 039 113 846 136 015 159 610 168 520 142 268 132 955 153 713 129 841 16 186 10 573 10 148 10 199 8 867 8 158 11 192 11 970 1 490 1 343 1 220 1 174 1 274 1 170 1 516 1 624 245 302 432 72 407 277 382 335 641 587 641 670 698 616 738 731 306 317 511 421 389 259 342 317 113 432 133 441 150 624 144 673 143 752 118 361 131 123 129 146 5 821 6 793 7 578 8 366 8 204 6 016 7 495 7 924 32 965 30 035 40 763 50 522 28 080 56 603 35 528 17 032 61 128 60 095 53 201 53 723 57 766 47 732 59 447 72 745 10 620 11 668 13 802 13 666 11 927 10 645 14 738 12 460 6 768 17 860 17 014 17 737 18 965 12 528 14 760 16 697 39 092 46 530 52 776 47 534 38 794 34 528 54 252 49 622 261 011 245 167 282 902 284 616 238 896 192 744 216 443 262 109 18 270 17 417 18 310 14 602 17 237 11 617 17 748 17 860 13 493 18 954 21 146 23 569 19 314 17 554 25 049 22 799 83 333 127 948 111 164 86 436 121 259 127 188 165 902 142 420 15 134 16 855 22 882 23 681 25 117 25 517 25 682 25 268 436 975 436 835 500 098 433 501 465 894 380 203 391 907 488 866 0 184 0 0 0 0 0 1990 2 801 25 0 0 2 196 256 0 0 6 50 0 1995 14 648 32 0 0 4 237 6 163 0 58 122 972 18 2000 80 100 54 0 0 15 268 33 667 4 878 1 624 17 006 277 – 386 – 2001 97 117 122 0 0 15 502 37 642 4 1 202 2 722 25 078 472 2002 128 556 205 0 7 17 557 57 082 4 1 397 2 344 31 334 968 2003 159 732 317 0 14 20 020 67 892 22 1 634 3 676 43 470 1 408 2004 211 730 464 4 36 23 699 91 832 29 2 358 4 036 56 164 2 146 2005 253 735 817 7 79 23 810 98 024 194 4 003 4 558 76 388 3 452 .9 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – voda (TJ) 1985 EU 27 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Norsko 6.

12 1995 8 0 0 0 202 0 0 4 0 0 22 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1990 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1995 8 644 0 445 0 1 302 0 0 6 494 0 0 2000 26 284 0 0 0 9 300 0 2 720 13 532 0 0 – 387 – 2001 33 507 0 0 850 13 169 0 2 720 13 294 0 0 2002 45 215 0 0 1 360 20 683 0 6 358 14 178 0 0 2003 62 139 0 0 1 530 30 578 0 8 738 15 368 0 0 .11 1990 0 0 11 0 0 0 0 22 4 0 0 1985 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2 027 14 97 0 2 984 241 18 605 0 281 1 645 3 409 119 112 2001 4 244 11 94 4 2 970 619 50 922 0 252 1 735 3 474 223 97 2002 5 054 40 90 4 3 276 731 220 1 303 0 230 2 189 4 522 173 270 2003 5 249 173 94 14 4 788 1 318 446 1 786 7 335 2 444 4 626 220 785 2004 6 649 176 140 22 6 721 3 326 511 2 938 22 432 3 060 6 966 209 907 2005 8 438 169 191 36 7 441 4 781 486 6 383 25 612 3 370 10 469 212 1 822 1995 18 0 4 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 94 0 25 0 11 0 47 0 0 4 4 0 4 0 2000 421 0 216 0 65 22 65 0 0 29 11 4 7 4 2001 691 0 418 0 86 25 68 0 4 50 14 4 7 11 2002 986 0 677 0 108 29 76 0 4 61 4 7 7 14 2003 1 660 0 1 199 0 148 36 86 4 4 112 43 11 7 11 2004 2 603 4 2 005 4 202 47 104 4 32 119 50 11 7 14 2005 5 360 4 4 615 4 281 54 112 4 65 122 50 11 11 29 2004 92 765 0 3 079 2 210 41 614 0 9 559 16 116 9 724 0 2005 188 644 24 650 4 712 2 414 91 477 48 10 847 20 441 6 800 74 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – biopaliva (TJ) 1985 EU27 Belgie Cesko Dánsko Německo Irsko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko 36 0 0 0 1 141 4 4 58 0 40 356 1 408 0 36 Primární produkce obnovitelných zdrojů a odpadů – fotovoltaika (TJ) EU 27 Belgie Německo Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lucembursko Nizozemsko Rakousko Portugalsko Finsko Velká Británie 6. obnovitelné zdroje energie – Obnovitelné zdroje energie 1985 Itálie Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Turecko Norsko 6.1.1.Emise skleníkových plynů.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 1985 Litva Lucembursko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Slovensko Švédsko Velká Británie 1990 0 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 0 1995 0 0 0 403 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 732 0 0 0 0 0 – 388 – 2001 0 0 0 805 306 0 1 615 748 0 2002 0 0 0 842 0 0 128 1 666 0 2003 0 0 0 842 1 496 0 85 3 502 0 2004 136 34 74 1 684 714 0 510 7 310 0 2005 476 34 2 231 2 379 4 930 7 1 488 13 221 2 414 .

6 40.0 339.4 1 215.0 428.4 38.0 32.5 33.9 118.6 165.5 59.2 31.3 419.2 52.8 11 702.3 54.8 207.3 39.1 54.4 25.4 51.1 48.3 1 540.6 39.8 7.1 280.9 3 985.9 386.8 291.1 116.5 118.5 43.3 5.5 73.9 379.7 29.2 3 969.6 293.4 12 750.5 55.7 2.9 117.1 28.7 3 287.5 304.5 73.0 355.3 37.4 3 300.9 442.2 8.Amerika Austrálie Japonsko Korea Nový Zéland OECD Pacifik Rakousko Belgie Česká rep.6 2.1 118.4 983.1 1 445.9 2.1 60.9 185.0 153.2 56.0 87.7 3 087.0 11 078.2 171.2 6 185.1 43.9 4 150.3 4.0 12 505.6 155.7 33.2 341.4 3 320.5 38.1 827.5 537.8 6 269.3 427.7 441.8 90.8 534. Amerika Evropa Pacifik Ne OECD celkem OECD celkem Kanada Mexiko Spojené státy OECD Sev.1 194.6 3 356.8 1 060.0 13.8 4 637.2 3 079.7 1995 21 810.7 10 674.4 74.6 108.6 529.6 151.1 3 866.6 1 981.3 5 700.5 154.1 1 982.3 90.7 7.4 743.0 9 357.5 531.4 462.9 42.7 292.0 1 140.1 EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ – SVĚT Emise CO2 celkem Svět Sev.8 2.2 550.4 62.4 2003 25 315.7 1 057.0 6 145.5 3 228.1 5 095.1 10 466.3 3 189.1 428.6 60.2 15.6 45.8 – 389 – .1 6 230.7 55. Dánsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Island Irsko Itálie Lucembursko Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Slovenská rep.8 2 064.8 1 166.6 557.7 85.8 33.9 2000 23 455. Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie OECD Evropa EU-15 EU-25 Ne OECD celkem Alžírsko Angola 1971 14 111.6 77.1 3 754.1 173.2 120.2 202.5 1 185.2 55.7 10 116.2 184.0 30.5 846.1 3 207.0 462.6 50.9 56.1 281.9 5 713.Emise skleníkových plynů.4 39.3 24.8 12 777.6 1 554.5 97.6 461.7 297.4 118.5 41.1 10 116.3 2004 26 583.8 54.1 4 122.8 3 296.8 119.7 8.8 71.7 349.6 2 026.5 158.5 130.1 51.1 435.1 57.1 428.9 68.0 63.7 55.6 57.7 951.4 361.2 2 048.1 51.4 10 466.4 367.7 346.1 3 117.2 10 900.5 112.4 10.3 121.7 1.3 12 468.1 9 536.0 31.9 38.8 26.5 464.0 2002 24 263.7 25.0 2.1 333.5 434.6 49.5 94.1 844.7 6 847.9 10 900.5 11 560.3 57.0 4 734.6 43.5 312.2 398.3 128.9 225.5 410.1 50.1 3 709.1 292.6 1.5 179.7 1 595.3 185.7 34.9 60.4 70.7 3 284.8 3 403.6 524.7 4.3 4 091.3 387.5 12.7 5 800.0 6 847.7 3 014.4 23.4 9 048.4 1.2 3 150.2 4 841.1 32.5 56.3 4 296.7 259. obnovitelné zdroje energie – Emise skleníkových plynů svět 6.8 1980 18 069.3 966.8 77.7 3 829.8 1 093.6 42.4 357.3 6.2 522.7 2001 23 735.9 55.0 48.8 8.0 5 569.0 66.0 6 545.9 6 637.4 51.2 40.8 50.1 6 587.6 5.3 11.3 41.1 4 240.2 878.8 6 502.5 452.5 3 671.8 83.0 1 806.8 28.5 143.1 67.1 362.3 360.7 1 205.0 121.2 41.6 1 339.2 5 623.0 50.4 33.1 35.1 115.6 5 308.5 73.5 3 701.2 59.5 12 541.0 9.2 3 779.5 62.4 179.9 3 164.3 114.5 285.9 1.0 37.9 56.5 11 702.8 52.9 379.8 356.2 5 108.4 5 563.9 56.6 1 602.9 14.9 30.0 207.5 5 880.6 63.1 51.9 848.1 832.0 388.8 357.5 6 724.8 9.8 4 667.0 126.0 54.6 1990 20 783.5 1 584.1 58.9 287.4 527.6 209.6 572.4 1 214.6 3 381.7 36.4 21.6 3 949.9 41.2 6.4 41.9 3 935.9 22.0 8.6 354.4 9 536.1 556.8 2.2 39.2.9 373.7 522.7 329.9 16.4 900.2 44.3 2.0 310.2 42.3 6 350.0 1 565.6 93.3 537.4 69.5 59.1 452.3 348.5 57.2 75.9 60.6 117.6 9 048.0 4 240.3 75.2 5 654.3 63.8 189.1 1 214.7 626.6 3 217.9 425.7 235.3 5 270.5 3 873.3 68.6 869.0 212.6 70.3 296.4 119.6 12 911.7 203.8 40.5 3 891.2 12 750.3 340.8 295.

0 5.3 2.7 0.7 3.4 601.8 321.9 0.0 176.0 6.9 1.0 2.6 79.3 75.9 1.9 2.7 0.1 6.9 53.0 103.2 1.9 55.7 2.7 12.3 2.8 2.4 2.0 0.6 324.9 63.0 549.1 1.4 8.2 25.4 38.4 8.8 2.0 25.8 12.0 214.2 2.2 173.4 5.7 3.5 14.4 20.8 19.4 2.3 25.8 2.4 4.0 14.6 1.2 13.6 14.9 7.9 41.5 .5 6.5 771.0 46.7 4.1 2.9 43.1 1.9 39.8 2.2 90.6 6.6 0.5 35.3 14.5 1.3 2.3 2.4 45.4 15.0 14.3 24.5 175.5 1.1 6.7 317.5 2.1 290.3 38.0 1995 0.6 2.5 15.0 4.9 603.9 9.4 7.6 12.2 84.2 3.5 14.1 41.3 5.0 0.4 2003 2. Súdán Tanzánie Togo Tunis Zambie Zimbabve Ostatní Afrika Afrika Bahrain Irán Irák Izrael Jordánsko Kuvajt Libanon Oman Katar Saudská Arábie Sýrie Spojené Arab.3 23.3 7.6 3.2 1.9 13.4 2.1 304.2 86.4 1.9 0.2 985.0 1.6 814.2 2.7 3.1 31.4 48.1 0.5 3.3 3.7 140.7 1.5 20.7 6.1 343.2 32.2 50.6 266.8 75.7 94.3 50.1 25.8 7.7 0.5 5.2 0.7 6.2 3.4 2.1 15.3 27.0 2.4 4.4 0.8 45.2 0.5 14.6 2.7 3.9 0.6 16.9 33.9 100.5 7.4 22.5 276.6 14.8 26.8 1.5 47.8 83.7 8.6 5.8 16.1 29.0 69.9 3.9 14.1 2.6 0.0 10.3 35.3 1.3 2.1 127.2 44.2 696.8 0.2 0.8 3.7 6.2 16.8 2.0 1.5 3.9 42.6 18.7 0.9 0.7 64.6 266.3 71.2 17.5 4.4 0.1 6.2 410.3 7.8 1.7 11.6 0.5 48.4 1.3 2.8 46.6 3.6 14.4 1.2 1 072.4 2002 1.7 3.2 7.3 52.9 2.9 19.1 3.8 83.2 2.5 15.4 81.2 62.3 0.0 13.4 42.0 369.7 5.5 0.4 2.1 9.7 47.9 18.9 0.6 84.0 0.5 0.9 2.2 5.5 2.6 2.3 166.7 17.3 3.8 30.5 0.3 2.2 1.9 304.7 4.3 19.0 2.1 1.4 19.6 5.3 12.1 1.8 58.1 3.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Benin Botswana Kamerun Kongo Dem.7 115.3 1980 0.9 295.9 11.8 2004 2.4 221.5 1.9 47.2 30.4 19.2 350.5 8.1 112.2 126.3 1990 0.9 45.6 9.1 110.6 2.7 0.6 6.2 1.8 27.1 1.4 116. Kongo Pobřeží slonoviny Egypt Eritrea Etiopie Gabon Ghana Keňa Libye Maroko Mozambik Namíbie Nigérie Senegal Jihoafrická rep.0 49.8 2.0 1.1 1.7 19.8 1.3 1 183.4 18.2 19.1 735.2 6.6 3.4 696.9 15.3 32.2 5.1 33.3 42.1 3.9 7.7 175. Emiráty Jemen Střední východ Albánie Bulharsko Kypr Gibraltar Malta Rumunsko 1971 0.2 42.6 249.0 15.4 6.3 2.5 – 390 – 2000 1.8 0.3 1 112.4 14.8 1.4 2.2 16.2 1 022.1 254.1 5.3 31.8 3.1 3.8 6.1 91.3 45.6 1.4 12.9 15.9 2001 1.4 9.3 1.6 2.2 18.6 15.7 0.3 0. Rep.0 277.4 340.7 284.7 29.7 79.9 2.5 3.2 4.9 0.4 2.4 3.0 41.5 0.0 18.6 3.7 4.3 61.2 125.6 4.9 4.7 21.7 6.7 4.7 20.9 3.4 9.4 1.0 43.4 100.4 12.4 92.3 6.4 0.8 2.5 1.3 816.2 2.3 3.1 9.4 7.2 45.3 3.7 16.6 335.6 4.2 8.5 299.7 81.1 0.1 6.5 2.4 1.8 3.2 7.3 33.6 50.1 14.9 3.2 1.6 56.5 91.1 67.5 94.6 14.2 20.8 3.1 6.4 17.1 2.7 29.0 11.5 1.7 3.5 40.3 2.6 6.8 32.0 59.3 1.6 2.

2 4.5 118.7 8.2 12.2 58.0 10.5 21.4 4.7 60 34 24.0 9.0 7.6 2 423.0 15.9 22.3 18.1 53.5 377.2 20.9 3.2 25.5 4.3 0.4 9.7 20.0 119.3 3.6 8.3 1.9 1.8 248.2 3.3 4.3 248.6 15.7 31.8 18.0 16.3 60.8 5.9 83.4 1.6 7.1 56.0 3.3 49.9 121 2 8.1 4.4 9.2 238.4 4.3 178.5 1 513.9 1.8 8.2 7.3 15.0 21.6 19.1 14.8 38.2 2 209.4 8.9 5. Ekvádor Salvádor Guatemala Haiti Honduras Jamajka Holandské Antily Nikaragua Panama Paraguay Peru Trinidad a Tobago Uruguay Venezuela Ostat.6 134.7 14.4 39.6 4.1 37.8 5.6 312.1 305.7 14.5 5.2 1.0 120. obnovitelné zdroje energie – Emise skleníkových plynů svět Bývalá Jugoslávie Bosna a Hercegovina Chorvatsko Makedonie Srbsko a Černá Hora Slovinsko Ne OECD Evropa Ázerbajdžán Bělorusko Estonsko Gruzie Kazachstán Kyrgyzstán Lotyšsko Litva Moldávie Rusko Tádžikistán Turkmenistán Ukrajina Uzbekistán Býv.8 124.7 8.9 5.4 3.0 56.2 14.0 0.1 235.4 9.0 70.2 29.5 323.1 5. Sovět.6 6.2 11.5 25.1 5.8 57.0 1990 131.1 576.2 3.8 71.3 6.5 51 25.4 3 063.4 13.0 21.9 5.8 14.6 25.4 22.4 42.3 304.9 152.0 2.8 34 3.7 8.8 16.8 17.5 3 344.4 16.6 20.3 56.2 0.1 25.5 7.8 2 235.4 17 1 18.4 360.7 3.9 44.3 128.0 12.4 20.6 24.5 2000 94.9 8.2 2.3 116.4 192.5 386.7 117.5 4.1 5.2 12.3 107.1 162.0 14.4 9.9 2003 109.7 17.3 34.3 3.0 7.3 2.5 14.7 12.6 1.1 49.2 56.5 4.4 16.9 5.0 1995 83.2 8.3 7.6 1.3 26.4 5.0 142.7 2 238.4 13.0 11. Amerika 1971 63.1 4.2 2 317.6 265.3 2.0 5.5 4.8 39.7 134.6 6.1 162.6 5.5 15.4 23.4 3.0 3.8 2002 103.0 1 588.7 1.1 72 2.8 100.6 1 528.2 21.8 53 3.8 2.9 21.4 19. Svaz Argentina Bolívie Brazílie Chile Kolumbie Kostarika Kuba Dominikánská rep.3 98.5 18.9 1.3 2001 99.6 3.6 3.3 26.4 9.0 2.0 1 516 4 5.7 28.0 13.7 7.9 136.7 4.3 285.9 56.5 11.0 10.5 53.1 5.4 10.2 521.1 3.5 1.9 5.6 13.5 24.5 123.2 4.Emise skleníkových plynů.2 128.1 16.7 6.6 27.2 7.8 1.7 114.9 148.3 19.2 3.6 16.1 90.2 28.4 1 537.8 4.7 4.5 – 391 – .6 2.7 25.9 1.2 48 242.5 40.8 26.2 95.8 289.8 3.9 5.9 8.3 249.4 14.5 8.9 19.4 5.7 105.3 58.4 17.0 315.9 115.0 51.6 8.2 13.1 57.4 118.4 17.7 6.6 6.3 0.3 1 993.5 2004 113.4 6.2 7.7 264.1 15.7 2 034.0 15.4 36.8 52.9 4.1 43.3 1.0 61. Latin.6 3.0 0.5 1980 88.6 21.3 27.1 120.9 2.7 15.2 12.1 5.2 5.1 8.5 15.5 294.0 28.1 4.5 137.6 1.1 15.4 31.6 305.7 12.6 57.8 10.3 264.7 4.2 41.3 7.4 17.2 34.0 21.9 5.9 1.7 5.8 10.6 11.9 3.6 28.4 128.0 5.6 46.7 3 139.2 2 312.8 2.1 6.7 1 503 1 4.6 92.7 9.8 126.3 15.8 51.5 3.3 11.9 55.0 263.5 5.3 17.1 97 32 3.7 2.8 10.

9 3 179.1 711.4 57.4 135.4 32.1 3.1 1980 547.7 3.1 66.4 80.9 13.5 4194.6 554.1 177.4 22.6 22. Amerika Bangladéš Brunei Taj-Van Indie Indonésie KLDR Malajsie Barma Nepál Pákistán Filipíny Singapur Srí Lanka Thajsko Vietnam Ostatní Asie Asie Čínská lid.8 29.5 2109.9 2004 10624.7 1145.1 2002 855.7 3.8 20.4 31.4 1 697.9 43.3 4 768.2 12.6 47.0 28.2 14.5 246. Dánsko Finsko Francie Německo 1971 5198.2 4.9 2001 861.3 3.3 16.7 291.2 16.4 1 017.8 69.9 1 390.5 2003 9879.6 2067.7 122.7 7.8 161 22.3 24.7 517.2 776.8 22.1 25.1 97.5 365.3 2065.4 14.1 1990 602.2 4.6 39.9 121.9 10.9 4.1 76.9 40.6 1 274.4 32.9 4525.3 36.6 25.8 3 011.8 35.7 2186.8 19.3 34.4 37.4 2 334.3 141.9 29.0 5.2 433.0 971.2 136.2 38.1 33.1 5 729 14.8 68.3 23.0 9.2 9.4 1171.8 310.7 34.7 784.8 67.2 5.0 3 217.5 206.9 59.8 48.3 1 041.8 336.7 76.2 13.3 1868.1 3141.6 101.1 30.6 121.1 2 256.2 129.1 10.1 4243.5 7.3 875.1 339.7 107.1 59.3 27. Rep.3 136.7 71.1 38.9 1773.1 341.4 2244.7 2242.2 1971 366.0 48.2 1182 298.9 167.6 188.7 3 016.2 38.2 29.7 16.5 0.2 303.7 21.7 1488.4 33.7 80.6 17.3 27.2 4.6 72.9 21.8 189.7 22.1 112.0 36.1 36.6 7.8 2249 195.2 4.6 73. Hong Kong Čína 6.8 68.7 4.8 754.4 2210.9 86.1 6.Amerika Austrálie Japonsko Korea Nový Zéland OECD Pacifik Rakousko Belgie Česká rep.7 587 4994.5 2186.3 554.4 104 190.2 552.3 23.7 311.0 2.7 28.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Latin.7 10.6 100.7 336 2001 8907.5 19.3 119.3 129 23.9 3 497.2 1990 8081.7 2955.7 360.2 1995 8463.6 800.5 414 185.5 4478.5 4209.9 25.8 157.2 461.5 7.3 75.9 376.5 270.9 15.3 70.8 190.5 38.2 0.4 16.1 294.6 429.5 4 005.1 1980 6549.1 105.6 21.7 76.7 1 405.2 4.4 2 115.6 13.5 1981 146.4 114.1 21.3 29.4 5.8 9.8 11.6 4.0 0.2 194.5 4 045.4 168.4 1 102.3 51.0 2.4 850.5 1234 271.2 2215.8 4 732. Amerika Evropa Pacifik Ne OECD celkem OECD celkem Kanada Mexiko Spojené státy OECD Sev.2 1400.0 2 289.8 3.6 231.7 1882.7 179.1 3979.3 3.6 598.8 3593.7 28 77.7 1.4 561 4712.5 2057.6 980.0 199.4 70.5 12.8 17.8 5582.4 3937.6 5.8 346.6 3.7 – 392 – 2000 8721.6 2002 9203.7 13.0 2003 856.5 14.7 40.2 2 498.1 49.8 4101.4 60.5 936.3 118.0 72.1 12.1 5.7 158.1 3.4 21 56.4 2 255.7 156.3 38.6 32.6 2220.5 2216 194.1 17.5 16.5 22.2 16.8 48.2 61.5 26.6 15 23.2.3 30.1 2 975.7 15.7 215.0 1995 721.7 78.0 116.3 41.4 73.5 401.2 255.0 70.3 3 460.5 563.7 2 180.6 21.4 519.7 291.2 292.1 0.6 2000 857.6 4.6 69.3 20.0 588.5 222.8 27 2121 2271.9 78.2 1078.3 167.8 7.3 23.2 6 8.4 2.4 848.4 4297 119.0 33.7 6.7 110.5 113.1 2 978.3 123.4 .9 103.2 387.3 99.2 1481.8 48.3 40.4 1959.2 4.4 802.9 42.9 351.5 94.9 197.2 809.5 1860.7 85.5 56.7 5.6 2090.2 2.6 118.5 8.9 98.6 190.9 4333.0 23.8 6.8 840.5 879 617 6290.4 15.8 2004 907.5 719.4 1140.5 339.3 Emise CO2 z tuhých paliv Svět Sev.5 141.9 74.9 68.5 4.2 79.

7 2.1 0.7 1.4 27.3 9 1.5 35.9 1.5 0.1 0.3 16.6 13.4 0.2 12 0 0.1 8 43 7.4 1.3 0.4 2955.6 0.9 3.4 9.4 1.1 0 227.4 58.6 25.2 0.4 14.3 0.4 9.8 6.6 0.1 0.7 3979.7 2.8 149.4 2.6 3.3 0.2 0.8 0.8 63.2 0.3 0.7 844.9 1 2.2 78 10 0.7 2.7 240.6 0.2 0.4 1 235.2 0.9 63.6 55.7 5.4 23.1 25.1 28.7 13.5 20 0.9 2.6 12.9 356.Emise skleníkových plynů.3 0.1 0.5 0.3 275.6 0.1 1393.9 42.4 0.6 5.1 0.2 1344.9 5.3 1.4 0.1 211.3 18.7 0.1 28.2 0. Kongo Egypt Keňa Maroko Mozambik Nigérie Jihoafrická rep.3 1260 835.4 0 248.1 29.6 4.2 0.9 3.3 9.3 8.5 2.5 32.6 5582.9 16.5 44.7 1995 33.7 0 0.2 217.4 0.6 5 32.8 3.1 0.4 37.8 36.9 6.3 3.1 29.5 4.2 0.4 32.8 1281.9 83.9 3.5 0.1 2003 37.4 1.3 2 5.2 136.8 49 0.3 31.4 2 16 348.6 – 393 – 2000 37.1 0.3 0.9 61.1 47.9 20.1 3.5 6.5 47.3 33.2 1.2 35.7 253.8 3.5 29.2 208.4 6.7 74.4 0.3 11.6 193.8 0 0 3.5 78.1 .1 0.9 72.1 1.9 13.7 28.6 74 8.6 0.4 33.5 146.4 0.9 31 0.2 6.3 14.8 0 0 0.3 0.5 315.6 1.1 2057.6 82.2 845.9 2 0.2 72.1 0 285.4 10.9 13.1 0.2 11.7 215.6 15.1 4525.7 1.6 3.4 0.4 30.6 30.8 1.8 0.2 14.9 6.3 5.7 57 1.6 11.7 5.4 36.4 27.2 11.3 0.9 0.4 32 3.6 6290.4 2. Rep.5 0.9 0.7 0.5 295.5 6.4 0.1 205.7 0 232.8 0 8.4 10 44.5 0.1 266.9 0.4 931.4 16.7 0.1 269.7 49.6 1.1 1.2 10.9 0.5 160.8 3.2 11.6 5.7 0.5 58.5 1702.5 0.5 34.7 1238.9 2.5 0.8 1.2 4 29.1 28.3 9.1 40.1 0.2 0.1 4 8.5 0.3 8.3 3.1 33.7 17.6 74.3 1.7 0.1 10.8 2 0 1.5 6.1 5.7 0. Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie OECD Evropa EU-15 EU-25 Ne OECD celkem Alžírsko Botswana Dem.4 0.3 12.4 0.7 871.9 0.3 14 54.4 3.7 31.8 0.5 35.2 0.2 2001 38.5 14.4 292.1 0.2 0.9 1166.1 1277.9 3.7 1990 33.4 4.2 33.9 1228.6 1210.7 1187.6 2.3 9.7 136.3 0.5 36.4 180.4 2.8 31.4 179.7 11.9 0.2 1 2.5 1182 4478.8 3.4 263 3.8 4 25.5 0.4 1250.7 16 81.9 9.5 15.8 48.5 85.4 273.3 16.9 80 10 0.5 0.3 0.6 1210.3 31.8 2.6 0.9 5.7 263.9 2.3 1980 13.5 210 12.4 0.8 62.9 874.6 1174 4994.1 1176.5 30.4 146.1 2002 37.8 4712.2 12.8 25 37.1 26.4 50.2 0.7 2.4 1. Tunis Zambie Zimbabve Ostatní Afrika Afrika Irán Izrael Libanon Střední východ Albánie Bulharsko Kypr Gibraltar Rumunsko Bývalá Jugoslávie Chorvatsko Makedonie Slovinsko 1971 6.4 7.5 89.1 2004 38 3 14.1 5.1 4.2 9.9 142.3 0.1 0.1 0.5 0.3 1699.1 265.1 1758.3 0. obnovitelné zdroje energie – Emise skleníkových plynů svět Řecko Maďarsko Island Irsko Itálie Lucembursko Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Slovenská rep.1 242.8 30.4 6.4 10.7 55.1 32.1 0.2 0.

3 0 0.9 0.9 9.5 0.2 9.6 0.7 1.3 0.4 0.7 8.3 46.9 4.6 4.2 64.7 1.8 2544.1 0 1.4 3.3 15.5 657.7 2.7 342.3 0.1 41.4 0.5 0.6 50.3 2.2 111.3 20.7 2381.6 35.6 45.4 24.5 12.9 0.3 10.2 0.4 0.1 67.4 3.4 0 65.7 0.4 0.7 11.8 678.3 0.1 92.4 2.3 0.9 10.8 866.1 22 0.9 28.1 1.4 12.7 0.1 0.3 130 2.2 73.7 2563 2002 115.5 2802.7 17 9.6 677.8 3.1 10.4 1980 131.6 1.1 45.3 0.5 0.5 5.4 0.6 53.4 0.1 0.8 97.2 3.1 7.1 32.3 0 147.1 0 0 0.9 4 0.6 0.9 1.8 10.2 111.8 56.1 74 1.6 6.4 946.6 1.4 9.2 21.7 1990 161.4 0.5 0.4 9.7 0.1 2781.5 11.5 19.4 66.5 9.2 2363.3 0.2 65. Amerika Bangladéš Taj-Van Indie Indonésie KLDR Malajsie Barma Nepál Pákistán Filipíny Singapur Srí Lanka Thajsko Vietnam Ostatní Asie Asie Čínská lid.8 0.1 14.4 140.1 70.6 441.2 0 37.3 0.6 625.4 449.5 641.9 20.6 1110 0.6 0.2 4.6 0.3 18.2 7.6 2 0.2 1110 – 394 – 2000 109.2 0.5 0.1 106 1.3 0.4 .4 0. Svaz Argentina Brazílie Chile Kolumbie Kuba Dominikánská rep.9 3.3 118.4 0.2 74.5 734.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Ne OECD Evropa Bělorusko Estonsko Gruzie Kazachstán Kyrgyzstán Lotyšsko Litva Moldávie Rusko Tádžikistán Ukrajina Uzbekistán Býv.8 3.7 2004 125.6 9.8 3281.4 1.2 0.1 100.1 0.6 23. Guatemala Honduras Jamajka Peru Venezuela Latin.5 14.3 615.3 0.8 7.3 1 1.4 0.6 19.3 0.5 9 19.4 10.9 0 0.7 694.6 1.5 0.9 8.3 401.9 10.3 37.6 0.9 36.9 0.4 0.4 772.3 10.2 0.2 0.9 0.4 0.2 0.9 0. Rep.1 10.4 1.3 0.1 0.3 17.4 0.3 0.5 2.1 2.1 1 7.3 12.9 1173.4 22.7 2521.2 0 35.8 45.5 0 2.7 0.3 2001 116.4 2003 125.1 677.3 85.4 134.1 8.8 3.5 4.4 0.3 0.5 76.4 04 445.9 1.2 2.9 0. Hong Kong Čína 1971 101.3 1.4 138.2 1 3.2 3255.8 22.7 0.6 997.1 947.2 115.3 417.8 0 99.2 1.2 1027.4 117.7 0 1995 117.3 42.4 1.3 10.5 5.7 12 19.3 8.2 3.3 7.4 439 0.6 0.2 79.4 9.7 10.4 3873.1 0.6 205.4 2.1 1928 24.1 0.2 0 30.3 227.8 657.4 124.9 20.2 1.2 0 29.5 0.9 4.7 8.3 109.8 4.6 1071.2 67.5 13 105.1 0.2 0 0.3 0.5 0.4 0.2 0.8 0.6 657.4 0.6 17.4 9.1 0.2 2.1 0 16.1 88.2 3.2 0.6 11.7 2.2 2.5 0.5 0.8 665.1 0.9 0.9 0.3 522.7 0.6 0.3 492. Sovět.6 22.7 3.3 64.2 86.7 11.9 9 750.2 1.4 0 75.6 0.2 5 5.8 3897.5 7.7 15.2 3 0.6 3.5 65.8 668 3.9 0.5 4.6 11.7 0.1 19.4 10 142.9 0.5 63.4 0.3 2545.8 70.3 1952.8 25.6 0.

6 2 503.5 1 536.3 211.0 2 028.0 94.0 326.4 192.4 – 395 – .4 37.2 33.1 540.3 1 746.3 650.4 138.4 753.3 1 612.2 107.5 18.3 1 498.2 1.4 13.5 51.8 21.1 184.0 41.0 2004 10 596.7 244.6 987.8 390.3 11.2 6.7 20.2 324.5 1 537.0 22.4 1 610.7 18.1 21.4 15.7 798.7 978.4 1 520.3 23.0 2 059.3 4.8 24.4 49.2 390. Amerika Evropa Pacifik Ne OECD celkem OECD celkem Kanada Mexiko Spojené státy OECD Sev.2 231.9 21.4 3 584.3 34.5 24.5 748.7 39.1 4.1 2 384.4 68.0 260.8 187.8 5 319.9 237.8 162.6 81.8 249.8 23.4 8.0 246.1 27.7 38.7 210.3 Emise CO2 z kapalných paliv Svět Sev.6 1 794.4 3 724.4 52.3 188.0 1.7 3 965.8 40.0 70.6 3 168.0 168.5 1 642.3 65.5 309.4 7.1 227.7 3 654.9 212.6 36.9 2 557.5 2 875.8 253.5 21.8 5.8 242.4 2 484.9 188.3 28.9 247.7 63.3 1 674.5 34.7 1 552.2 187.9 39.3 12.9 23.5 17.3 2 716.7 80.2 645.4 270.2 296.3 38.8 23.0 1 657.8 58.8 22.9 2 447.9 28.1 27.8 72.2 23.6 20.7 24.5 2001 9 967.3 22.5 36.0 6.3 776.3 633.3 54.3 17.8 14.4 23.8 884.4 3 965.8 4 733.6 36.3 244.3 30.6 215. Amerika Austrálie Japonsko Korea Nový Zéland OECD pacifik Rakousko Belgie Česká republika Dánsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Island Irsko Itálie Lucembursko Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Slovenská republika Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie OECD Evropa EU-15 EU-25 Ne OECD celkem Alžírsko Angola 1971 6 853.0 29.2 39.8 242.5 62.8 32.6 12.7 1 783.0 222.8 58.8 34.3 9.9 105.5 53.2 69.0 331.1 751.2 2 326.0 262.5 1 441.0 5.9 231.1 634.2 15.4 759.8 2.1 959.0 80.7 34.9 5 565.5 33.3 55.9 256.5 1 552.6 974.8 247.4 104.5 103.7 4.7 256.0 2 567.7 1.6 22.5 3 654.9 37.0 145.4 237.6 24.3 2 187.2 33.3 1 677.9 6.7 41.8 1 618.3 1 605.7 691.2 1990 8 852.3 211.2 191.7 21.Emise skleníkových plynů.7 2 525.5 1980 8 743.2 86.4 62.1 31.2 14.0 799.1 3 724.2 246.8 30.7 26.8 24.8 5 286.3 33.3 133.1 1 037.6 22.8 1 758.6 2 875.3 245.6 18.9 2 820.0 16.4 2 597.0 1 774.9 21.2 47.4 3 168.3 253.0 724.3 318.4 3 522.7 107.9 8.5 221.2 43.5 2000 9 896.0 20.4 2 966.4 89.8 5 540.5 2 287.5 2 313.5 223.1 2003 10 222.3 219 8 17.7 26.5 2 257.4 22.4 39.8 23.6 83.1 24.2 77.6 1 000.2 23.6 2 803.8 1 684.4 64.9 268.4 765.7 210.1 1.4 1 520.7 1 595.9 40.5 230.6 242.4 27.5 31.5 57.4 1 577.4 34.1 50.8 2 239.0 201.5 5 582.9 626.9 46.1 22.0 66.1 175.0 59.2 3.1 20.7 3 135.8 1 605.2 61.2 20.7 1 680.7 280.9 8.3 16.4 2 781.5 29.9 2 311.4 1 924.4 40.8 54.9 34.2 1 645.5 66.1 38.3 29.0 237.6 1 787.5 1 776.1 49.1 42.5 25.7 8.7 176.6 52. obnovitelné zdroje energie – Emise skleníkových plynů svět 6.0 239.9 38.1 20.2 1 696.2 1995 9 135.6 23.8 3 522.7 18.3 34.5 27.4 35.9 1.0 1.8 9.2 22.0 250.2 2 047.2 12.8 1.6 5 026.3 615.4 1 577.5 23.4 27.8 10.4 80.5 1.5 1.5 2002 10 041.0 3.0 16.2 223.5 7.8 24.6 240.8 83.4 39.9 16.4 43.0 6.2.8 16.0 5 709.6 6.7 29.7 39.5 122.5 1 664.1 5 662.1 20.7 16.0 656.9 4.6 4.7 3 584.0 3 135.6 49.0 66.8 645.4 78.0 623.9 73.2 348.8 3.1 304.5 44.8 6.1 2 435 1 17 571.0 61.3 1 594.8 2 888.7 58.7 51.4 14.6 2 272.0 1.2 239.0 2 644.

5 1.8 0.7 0.8 21.0 15.8 32.0 65.3 1.2 9.6 2.9 3.9 46.6 7.1 8.2 17.9 11.4 1.6 3.4 2.4 28.2 622.6 14.5 27.1 1.0 0.5 1.5 2001 1.9 0.7 31.4 0.0 0.8 6.6 13.2 37.9 2.1 58.1 1.6 1.6 1.7 1.6 3.3 3.7 8.7 4.8 2.5 2.1 13.0 354.5 33.5 189.3 35.4 1.1 3.8 2000 1.8 10.4 66.3 1.2 1.9 69.4 1.4 21.1 32.1 7.5 189. Súdán Tanzánie Togo Tunis Zambie Zimbabve Ostatní Afrika Afrika Bahrain Irán Irák Izrael Jordánsko Kuvajt Libanon Oman Katar Saudská Arábie Sýrie Spojené Arab.4 1.2 33.6 1.2 2.2 35.4 166.3 1.1 1.8 1.9 1.2 11.0 11.0 11.4 2.3 0.6 2.0 52.0 35.6 1.3 13.4 269.4 11.1 1.8 79.4 1.7 0.7 2004 2.2 8.6 18.0 2.6 79.9 1.9 1.4 36.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Benin Botswana Kamerun Kongo Dem.5 8.1 12.3 40.2 3.2 601.6 14.7 32.2 2.5 – 396 – .9 5.6 17.6 35.7 80.4 21.9 2.2 2.8 18.3 2.0 177.7 30.5 5.7 0.0 35.8 183.1 2.1 58.9 22.5 1.9 30.6 3.7 6.9 0.8 4.6 6.5 50.6 61.6 9.0 2.1 306.2 141.9 28.8 316.3 13.4 3.8 2.3 653.1 100.6 1.4 6.9 1.7 0.0 49.2 1.7 31.9 11.1 3.8 2.3 9.8 31.5 181.0 29.5 14.4 3.0 1.7 1.8 3.2 640.3 33.7 28.4 18.6 0.4 5.6 2.2 6.5 1.6 3.1 10.2 3.3 689.4 18.8 0.9 4.8 25.7 51.2 22.5 13.0 39.0 13.8 55.6 50.6 2003 2.4 13.5 6.5 1.8 7.6 23.2 3.8 1.5 1.4 14.9 11.5 29.9 12.5 2.2 35.8 6.3 33.4 1.6 14.0 2.4 39.1 4.4 3.2 2.0 174.2 10.2 266.7 3.7 0.2 26.8 2.2 27.5 29.3 1.9 192.5 20.8 23.9 5.4 5.4 9.7 3.4 5. Kongo Pobřeží slonoviny Egypt Etiopie Gabon Ghana Keňa Libye Maroko Mozambik Namíbie Nigérie Senegal Jihoafrická rep.3 1.2 1.6 6.3 3.4 2.6 2.3 5.1 12.3 2.5 78.0 18.3 32.4 49.5 0.7 2.9 20.4 6.5 2.4 4.2 69.3 28.3 30.4 6.5 0.7 2.1 2.5 1.5 1.2 4.9 12.4 21.8 1.3 1.2 1.6 19.6 1.1 202.0 248.2 1.1 5.3 16.9 3.8 1.1 30.0 7.7 33.7 3.1 11.7 2.4 0.1 332.7 30.9 6.7 13.9 13.6 14.4 1.2 2.7 2.9 3.3 1.6 1.5 2.5 27. Rep.8 10.1 66.5 1.6 29.8 11.4 15.1 2.5 1.7 2.8 6.7 3.4 112.3 7.8 2.7 1.5 2.1 46.1 2.3 3.3 1.3 10.0 0.9 9.2 68.2 204.8 14.3 45.3 3.5 11.2 8.5 35.6 9.2 26.7 33.3 3.1 16.6 30.3 31.0 9.4 4.1 3.9 7.4 19.9 53.3 2.3 5.7 33.3 1980 0.3 4.6 5.4 12.9 1.1 24.8 19.7 6.0 1.7 3.0 1.0 1.0 18.9 23.8 192.2 2.3 3.4 1.2 0.8 1995 2.2 99.7 11.2 2.8 11.2 28.9 5.3 0.6 1.4 4.7 16.4 6.1 3.2 10.9 20.5 27.7 6.7 13.4 37.4 1.7 66.9 2.4 6.0 26.4 0.6 1990 0.7 8.4 413.6 332.6 33.4 26.8 191.6 6.4 4.4 14.2 2.6 0.8 15.8 10.3 26.1 136.1 3.8 2.1 2.3 76. Emiráty Jemen Střední východ Albánie Bulharsko Kypr Malta Rumunsko Bývalá Jugoslávie Chorvatsko 1971 0.5 74.5 21.9 1.3 528.6 1.9 1.7 2002 1.2 1.0 2.0 1.

1 5.1 130.6 0.0 83.7 28.7 57.0 2.7 12.6 601.0 26.6 26.3 584.3 26.9 3.8 6.3 0.5 11.0 10.8 2.8 0.4 6.9 1.8 17.6 5. obnovitelné zdroje energie – Emise skleníkových plynů svět 1971 Makedonie Srbsko a Černá Hora Slovinsko Ne OECD Evropa Arménie Ázerbajdžán Bělorusko Estonsko Gruzie Kazachstán Kyrgyzstán Lotyšsko Litva Moldávie Rusko Tádžikistán Turkmenistán Ukrajina Uzbekistán Býv.7 2.5 6.6 1.5 2.1 2.7 2.9 1.5 2.8 2.8 10.2 3.9 1.6 467.5 19.5 6.8 0.4 39.5 1.4 332.7 301.8 5.7 27.0 3.9 8.3 5.2 84.4 3.3 0.8 2.0 27.2 0.7 1.8 82. Amerika Latin.7 5.6 3.0 1.1 230.0 20.7 4.6 23.4 591.2 469.9 11.4 1.5 42.8 34. Sovět.3 332.5 11.4 21.3 19.2 3.5 14.3 2002 2.9 11.6 75.0 15.2 0.2 21.6 237.9 32.9 3.4 1.4 2.4 59.0 574.4 18.1 1995 2.5 3.8 59.9 1.6 3.1 7.1 30.0 3.0 483.3 242.6 1.3 2.7 10.7 9.0 1 220.3 5.5 1.4 3.7 476.2 3.4 1.7 34.8 2001 2.1 3.3 1.7 9.2 19.5 59.3 23. Latin.6 2.5 7.5 1.3 18.1 9.5 18.4 2. Svaz Argentina Bolívie Brazílie Chile Kolumbie Kostarika Kuba Dominikánská rep.5 0.3 1.8 5.9 5.0 67.7 4.1 7.1 12.9 3.6 11.5 138.6 5.6 3.4 9.2 64.3 76.2 441.1 20.5 28.7 18.8 70.4 4.1 88.7 18.4 4.2 3.6 92.1 0.5 59.5 570.0 56.7 5.9 20.2 20.5 20.6 1.5 4.4 1.1 11.4 90.7 7.9 512.4 9.2 0.6 1. Amerika Bangladéš Brunei 1980 1990 3.5 11.8 19.8 5.7 6.7 10.0 0.4 2.7 6.4 5.3 240.6 14.7 158.9 4.8 2.0 13.7 20.9 17.3 1.0 23.2 1.6 4.9 14.2 4.0 86.5 1.6 4.1 1.1 24.6 6.6 53.9 15.1 21.1 3.6 17.1 2.2 3.2 32.7 20.9 157.9 2.1 357.0 5.3 52.6 3.2 3.2 16.4 1.6 21.4 10.2 7.9 6.7 6.8 4.5 8.7 32.6 318.0 1.3 0.8 6.2 17.3 13.4 20.5 1.9 77.7 5.7 7.5 4.4 3.2 37.2 76.7 5.6 – 397 – .7 2.7 20.8 22.9 67.0 1.8 15.9 1.6 3.0 1 099.1 5.8 1.5 7.9 2.6 9.2 3.2 32.4 2.9 5.8 3.8 13.3 29.5 1.6 50.9 1.1 8.5 4.7 194.2 5.0 1.4 245.8 1.6 4.6 2.2 0.3 5.2 8.4 26.2 11.2 15.1 37 6.5 4.1 7.0 3.6 2003 2.2 3.8 9.4 8.9 695.9 1.9 18.6 27.4 5.3 11.8 4.9 2.6 26.9 3.4 4.7 9.9 3.5 19.9 11.3 7.2 0. Ekvádor Salvádor Guatemala Haiti Honduras Jamajka Holandské Antily Nikaragua Panama Paraguay Peru Trinidad a Tobago Uruguay Venezuela Ostat.4 14.7 4.6 4.3 3.1 5.8 2.9 3.1 9.0 2.1 6.8 318.4 11.0 39.6 8.4 21.9 17.3 2000 2.6 30.7 23.2 7.5 3.8 9.8 5.3 1.6 23.4 581.3 22.1 2.5 8.5 2004 2.7 2.2 20.8 9.3 37.1 3.3 481.Emise skleníkových plynů.4 2.7 4.0 322.2 7.7 3.5 426.5 47.3 2.7 5.2 14.0 5.1 12.3 3.2 28.4 21.3 13.7 5.4 34.1 72.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA

Taj-Van
Indie
Indonésie
KLDR
Malajsie
Barma
Nepál
Pákistán
Filipíny
Singapur
Srí Lanka
Thajsko
Vietnam
Ostatní Asie
Asie
Čínská lid. Rep.
Hong Kong
Čína

6.2.4

1971
19,0
55,5
24,4
2,6
12,6
3,8
0,2
8,8
22,6
5,9
2,8
16,8
10,6
3,8
191,7
115,2
9,0
124,2

1980
54,2
86,1
61,0
8,0
23,1
3,8
0,3
13,2
30,8
12,6
3,7
32,3
5,6
8,6
348,5
252,5
14,5
267,0

1990
69,3
164,1
91,1
7,9
37,3
2,0
0,7
30,6
31,7
28,6
3,7
52,6
8,3
11,6
545,6
295,7
8,7
304,4

1995
86,6
222,1
116,5
3,9
48,3
3,9
1,5
43,7
51,7
34,4
5,5
93,7
14,2
9,8
745,4
415,2
11,5
426,6

2000
92,7
297,4
153,5
3,1
55,2
5,2
2,1
56,1
49,4
37,9
10,8
89,8
24,2
10,9
899,3
560,6
16,3
576,9

2001
91,2
291,3
157,4
3,4
57,6
4,3
2,2
54,1
49,7
36,7
10,3
90,5
26,5
11,7
899,7
574,4
14,5
588,9

2002
90,9
301,5
163,8
3,4
61,0
4,9
2,1
52,7
46,5
31,7
10,7
98,0
29,8
11,8
921,7
613,7
11,9
625,5

2003
93,1
309,6
165,1
3,4
58,4
5,6
2,2
43,2
46,0
27,1
11,3
101,6
31,7
11,4
923,0
674,1
11,7
685,9

2004
94,8
314,4
179,8
3,4
62,7
5,8
2,3
47,0
47,0
25,5
12,3
112,2
35,6
11,9
967,8
770,3
8,3
778,6

Emise CO2 z plynných paliv

Svět
Sev. Amerika
Evropa
Pacifik
Ne OECD celkem
OECD celkem
Kanada
Mexiko
Spojené státy
OECD Sev.
Amerika
Austrálie
Japonsko
Korea
Nový Zéland
OECD pacifik
Rakousko
Belgie
Česká republika
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko

1971
2 058,7
1 257,4
168,1
12,9
577,1
1 481,6
67,9
20,2
1 189,5

1980
2 771,6
1 179,4
414,3
69,8
1 016,1
1 755,6
99,7
43,2
1 079,7

1990
3 820,1
1 135 1
5 057,0
153,3
1 899,6
1 920,4
123,8
52,1
1 011,3

1995
4 140,0
1 309,4
631,1
781,5
1 863,2
2 276,9
149,1
57,7
1 160,2

2000
4 741,8
1 423,0
783,9
219,4
2 100,4
2 641,4
168,1
73,8
1 254,9

2001
4 767,3
1 360 6
805,5
221,8
2 153,7
2 613,6
160,7
73,7
1 199,9

2002
4 925,5
1 407,4
811,2
227,5
2 235,4
2 690,2
168,3
84,1
1 239,2

2003
5 121,7
1 381,8
860,9
233,4
2 381,5
2 740,2
176,5
91,2
1 205,3

2004
5 254,3
1 383,1
884,1
232,2
2 474,7
2 779,5
171,3
95,3
1 211,7

1 277,6

1 222,6

1 187,2

1 367,1

1 496,8

1 434,3

1 491,5

1 473,0

1 478,4

4,1
8,5

16,7
51,2

0,2
12,9
5,6
11,3
1,9

19,2
38,8

1,8
69,8
9,0
20,5
5,6
0,0
1,7
47,4
114,9

6,8

17,6

32,8
114,8
6,4
5,7
159,7
11,7
18,9
11,5
4,2
5,1
56,1
118,1
0,2
19,8

37,7
137,4
19,4
6,4
200,9
14,4
24,5
14,5
7,3
6,6
65,8
147,0
0,1
20,3

43,9
165,1
39,7
10,3
259,1
14,9
30,7
17,0
10,3
7,9
81,0
158,4
3,9
21,6

46,3
164,5
42,9
11,0
264,7
15,8
30,3
18,3
10,8
8,6
85,6
165,5
3,9
24,0

48,0
169,5
49,0
10,1
276,5
15,8
31,3
17,7
10,8
8,6
86,1
165,3
4,2
24,3

49,8
175,3
50,9
8,2
284,2
17,1
33,2
17,9
10,9
9,5
89,8
184,6
4,6
26,6

51,1
173,8
60,0
7,2
292,1
17,3
33,9
18,0
10,9
9,1
91,1
185,0
5,1
26,0

– 398 –

Emise skleníkových plynů, obnovitelné zdroje energie – Emise skleníkových plynů svět
1971
Irsko
Itálie
Lucembursko
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Slovenská
republika
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Velká Británie
OECD Evropa
EU-15
EU-25
Ne OECD celkem
Alžírsko
Angola
Pobřeží slonoviny
Egypt
Libye
Nigérie
Tunis
Afrika
Bahrain
Irán
Irák
Jordánsko
Kuvajt
Oman
Katar
Saudská Arábie
Sýrie
Spojené Arab.
Emiráty
Střední východ
Albánie
Bulharsko
Rumunsko
Bývalá Jugoslávie
Bosna a
Hercegovina
Chorvatsko
Makedonie
Srbsko a Černá
Hora
Slovinsko

11,4

1980
1,7
49,3
1,0
69,4
2,0
17,6

1990
4,0
89,2
1,0
71,0
4,6
18,4

1995
5,0
102,8
1,3
78,6
8,1
18,3

2000
7,7
134,0
1,6
79,8
8,2
21,0
4,6

2001
7,9
134,5
1,6
82,1
8,2
21,8
5,2

2002
8,2
133,8
2,5
82,0
8,1
21,9
6,3

2003
8,5
147,2
2,5
82,5
8,8
24,0
6,1

2004
8,3
152,4
2,8
84,2
9,6
25,6
7,7

2,9

8,0

11,7

11,7

13,1

13,8

13,0

12,5

12,0

0,7

3,1

0,0

1,9

21,6
191,1
168,1

92,3
463,2
410,4

10,5
1,2
3,8
6,5
106,0
573,6
497,3

577,1
2,6
0,1

1016,1
14,9
0,2

1 899,6
30,5
1,0

0,2
2,1
0,4
0
5,5
1,8
5,5
1,8

3,4
5,5
2,9
0,8
27,8
5,7
8,5
24,0

9,9

13,2
0,7
6,3
21,4
0,1

14,9
9,0
6,9
2,8
65,4
9,6
37,0
3,8
0,2
11,8
4,9
12,2
62,6
3,2

17,4
1,6
5,1
13,0
145,4
708,9
617,9
692,1
1 863,2
36,1
1,1
0,1
22,9
8,5
9,2
4,6
82,8
9,3
80,0
6,0
0,5
18,0
6,7
16,2
80,1
4,8

34,7
1,6
5,6
28,9
199,0
885,5
770,1
853,0
2 100,4
41,8
1,1
3,0
40,1
8,8
12,5
6,4
114,0
11,6
118,9
6,0
0,5
17,9
11,4
23,6
92,7
10,4

37,7
1,8
5,9
31,1
200,2
914,6
791,5
880,3
2 153,7
42,7
1,0
3,0
42,7
9,3
11,0
7,1
117,2
12,2
124,7
5,3
0,5
17,5
13,2
23,9
100,2
9,8

43,2
1,9
5,8
34,1
197,6
922,2
797,3
885,0
2 235,4
44,6
1,2
3,0
52,5
9,7
11,3
7,1
129,7
12,8
140,3
4,4
0,4
15,7
13,4
24,3
107,0
11,8

49,0
1,9
6,1
41,1
198,7
983,0
846,0
938,7
2 381,5
49,0
1,2
2,7
57,7
9,9
15,1
7,5
143,5
13,2
153,4
3,0
0,5
18,3
14,0
26,1
112,1
12,1

56,9
1,8
6,3
43,3
201,8
1 009,0
868,2
961,6
2 474,7
47,8
1,4
2,9
57,1
10,4
16,3
7,8
144,4
13,8
161,1
5,0
2,8
19,5
14,3
31,5
122,6
12,3

2,0

9,2

31,6

46,4

61,3

60,4

67,8

70,4

73,0

25,8
0,2
0,6
52,1
1,9

67,7
0,8
7,4
75,7
5,8

177,0
0,5
12,0
67,4
14,0

268,1
0,1
10,0
43,1
9,0

354,2
0,0
6,2
30,6
10,6

367,7
0,0
5,6
29,3
11,4

398,0
0,0
5,1
30,4
11,6

423,1
0,0
5,3
32,8
11,9

458,0
0,0
5,2
30,9
12,6

0,3

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

4,1

4,7
0,1

4,9
0,2

5,1
0,2

5,0
0,2

5,3
0,1

3,0

3,4

3,9

3,9

4,1

4,4

1,6

1,8

1,9

1,8

2,0

2,0

23,9
0,0
47,0

1,9
2,7

1,0

1,7

– 399 –

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA

Ne OECD Evropa
Arménie
Ázerbajdžán
Bělorusko
Estonsko
Gruzie
Kazachstán
Kyrgyzstán
Lotyšsko
Litva
Moldávie
Rusko
Tádžikistán
Turkmenistán
Ukrajina
Uzbekistán
Býv. Sovět. Svaz
Argentina
Bolívie
Brazílie
Chile
Kolumbie
Ekvádor
Peru
Trinidad a Tobago
Uruguay
Venezuela
Latin. Amerika
Bangladéš
Brunei
Taj-Van
Indie
Indonésie
Malajsie
Barma
Pákistán
Filipíny
Singapur
Thajsko
Vietnam
Ostatní Asie
Asie
Čínská lid. Rep.
Hong Kong
Čína

1971
54,8

1980
89,6

1990
93,8

431,8
12,3
0,1
0,2
1,3
2,6
0,1
0,6
3,4

704,2
21,7
0,6
1,7
1,4
5,7
0,1
1,0
5,1

1 298,4
43,4
1,5
6,4
3,3
7,5
0,5
1,0
9,3

20,8
41,6
0,6
0,2
1,9
1,3
0,3
0,0
0,1
5,3

326
70,0
2,1
2,1
3,3
2,8
7,3
0,1
0,6
10,3

46,3
119,4
7,3
2,5
3,4
22,7
37,3
6,9
1,7
20,9

0,5
10,2
7,3

0,2
28,9
27,8

10,0
0,0
0,6
113,3
32,2

7,3

27,8

32,2

1995
62,2
2,7
12,7
25,5
1,2
23,5
1,7
2,3
4,3
5,5
728,8
1,7
26,2
153,9
74,2
1 066,4
51,2
2,5
8,5
3,2
8,3
0,6
0,6
10,0
58,4
143,4
10,8
3,4
7,8
40,1
62,3
23,1
2,8
28,0
0,0
3,5
18,2
0,4
0,5
201,0
39,2
0,1
39,3

– 400 –

2000
2,6
10,8
32,2
1,4
2,2
20,5
1,3
2,5
4,4
4,8
718,1
1,5
25,5
140,0
92,9
1 060,6
69,7
2,3
17,3
12,4
12,8
0,7
1,1
15,3
0,1
63,3
196,6
14,5
3,2
12,7
48,5
63,9
45,5
2,7
34,5
0,0
2,8
37,3
2,6
0,4
268,6
54,1
4,7
58,7

2001
46,4
2,7
16,0
32,6
1,5
1,7
21,1
1,4
2,9
4,5
5,3
724,9
1,4
26,6
140,0
94,5
1 077,3
64,9
2,3
22,4
14,1
13,2
0,7
1,1
16,6
0,1
58,8
196,5
16,6
3,1
14,0
48,4
67,2
46,5
2,2
37,0
0,3
4,2
41,1
2,6
0,4
283,4
60,5
4,7
65,2

2002
47,1
2,0
15,8
33,2
1,4
1,0
23,1
1,7
3,0
4,6
4,7
730,8
1,0
27,0
138,2
97,4
1 085,1
63,8
2,4
27,7
14,3
13,5
0,7
1,2
17,3
0,0
56,5
199,9
17,6
3,1
16,1
51,8
69,7
46,6
2,3
39,1
3,3
6,8
44,4
5,4
0,4
306,6
64,6
4,5
69,1

2003
50,0
2,3
16,5
34,6
1,5
1,1
27,8
1,4
3,1
5,0
5,0
766,4
1,1
30,0
146,3
99,3
1 141,6
70,8
2,1
29,1
15,5
13,0
1,1
1,3
18,5
0,1
52,8
206,9
19,1
3,9
16,3
53,8
73,6
48,5
3,0
48,2
5,1
10,5
49,3
6,3
0,4
338,2
75,3
2,9
78,2

2004
48,7
2,5
18,0
37,6
1,7
1,4
32,1
1,6
3,1
5,0
5,2
772,2
1,1
26,8
144,0
102,5
1 155,0
75,3
2,9
35,5
15,7
13,6
12,0
2,0
19,4
0,2
52,2
220,8
20,6
3,6
17,8
54,2
70,1
51,3
3,2
53,7
4,7
12,4
52,5
10,8
0,4
355,2
88,4
4,2
92,5

Emise skleníkových plynů, obnovitelné zdroje energie – Ekologické daně EU
6.3
6.3.1

EKOLOGICKÉ DANĚ EU
Výnos ekologických daní (mil. €)

EU 15
Belgie
Česko
Dánsko
Německo
Estonsko
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Slovinsko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Norsko
6.3.2

EU 15
Belgie
Česko
Dánsko
Německo
Estonsko
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva

1990
130 448
2 927
3 688
23 703
1 457
6 357
22 366
1 337
28 547

190

6 906
2 138
1 909
2 306
6 101
20 516

1995
187 843
4 984
1 223
6 112
44 850
22
3 141
9 985
33 719
1 567
30 914
201
41
58
468
1 059
88
11 582
3 874
2 185
3 021
2 799
5 344
25 483
5 077

1999
236 056
6 011
1 461
8 398
45 870
91
3 624
13 366
38 014
2 692
39 393
226
168
231
557
1 519
149
15 182
4 553
3 040
3 862
438
4 177
6 815
43 541
5 672

2000
242 250
5 873
1 562
8 128
49 041
100
3 240
13 783
36 920
3 013
37 870
269
204
225
611
1 536
156
16 246
5 011
3 554
3 330
632
4 129
7 303
47 752
5 941

2001
245 450
5 993
1 795
8 364
53 256
142
3 731
14 158
36 411
2 720
37 614
320
202
259
636
1 665
158
16 839
5 543
3 944
3 831
738
4 118
6 978
45 259
5 835

2002
252 329
6 068
2 020
8 860
53 989
150
3 600
15 152
39 208
3 008
37 136
328
228
292
664
1 952
155
16 898
5 813
4 368
4 254
800
4 369
7 530
45 782
6 587

2003
258 126
6 376
2 111
8 772
57 349
161
3 823
16 075
38 618
3 201
39 810
442
249
328
719

2004
260 301
6 934
2 377
9 464
56 011
198
3 992
16 935
35 415
3 655
39 120
507
291
354
838

149
17 714
6 093
4 201
4 265
850
4 615
7 883
42 814
6 532

138
18 989
6 305
4 649

1999
177267
3742
1236
4250
38817
73
2406
10682
26826
1435
32646
50
140
220

2000
182667
3756
1320
4404
42031
72
2193
10974
26362
1501
30680
71
156
217

2001
184713
3759
1568
4750
44876
109
2261
11243
25673
1369
30254
104
154
250

2002
189754
3804
1760
4800
46389
116
2166
12117
27431
1626
29586
110
174
280

2003
194590
4033
1851
4907
50009
132
2380
12822
26798
1696
31723
227
197
313

900
4 884
8 054
45 440

Energetické daně (mil. €)
1995
144042
3412
977
2957
37486
17
2498
8136
23982
888
26966
37
39
56

1998
164067
3658
1126
3729
33595
78
2523
9917
25898
1308
30915
45
160
173

– 401 –

2004
193464
4495,3
2120
4957,7
48271
168
2343
13345
23211
1956,8
31343
264
238
321

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA

Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Slovinsko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Norsko

6.3.3

1995
447
919
23
5432
2588
2149
2244

1998
483
1176
54
6721
2966
2408
2536

2050
4654
20303
1199

2557
5905
31354
1342

1999
532
1228
58
7462
3100
2924
2526
349
2711
5983
34149
1158

2000
585
1220
59
8139
3288
3314
1969
525
2628
6262
37896
1203

2001
608
1298
66
8576
3635
3728
2406
622
2720
6051
36530
1096

2002
635
1508
61
8690
3801
4197
2892
659
2854
6503
36460
1138

2003
690

2004
808,15

56
9033
4009
4044
3072
663
2882
6859
33677
1081

56,47
9736
4330,1
4328

2000
52174
1622
189
3111
7010
12
1047
2738
8200
1497
6700
198
29
7
26
206
97
5816
1653
241
1362
94
51
1459
834
9100
3724

2001
53200
1758
193
2996
8380
14
1470
2872
8232
1335
7024
216
29
8
28
244
92
5827
1819
216
1424
100

2002
54219
1801
224
3418
7600
16
1434
2922
9010
1374
7270
218
35
11
28
295
90
5644
1919
171
1362
103
53
1474
839
8123
4835

2003
55058
1858
225
3242
7340
3
1443
3113
9295
1499
7795
215
36
12
29

2004
57966
1898
227
3880
7740
3
1649
3462
9540
1693
7496
243
40
16
30

93
5973
1987
158
1193
120
59
1680
842
7769
4772

81
6372
1918
321

699
2952
7013,6
35629

Zdanění dopravy (mil. €)

EU 15
Belgie
Česko
Dánsko
Německo
Estonsko
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Norsko

1995
39025
1218
159
2851
7364
5
643
1809
7663
664
3948
164
0
0
21
64
64
4261
1264
36
777
37

1998
47866
1496
156
3518
7716
8
1014
2235
8202
1030
5163
170
6
7
23
142
79
4980
1328
90
1125
61

1999
52082
1733
184
3480
7053
9
1217
2601
9171
1250
6302
176
10
6
25
190
90
5605
1389
116
1336
79

740
621
5180
2710

1261
711
8063
3456

1423
756
8739
3419

– 402 –

1358
755
7921
3843

140
1877
884
8334

Emise skleníkových plynů, obnovitelné zdroje energie – Ekologické daně EU
6.3.4

Zdanění zdrojů znečištění (mil. €)

EU 15
Belgie
Česko
Dánsko
Estonsko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Lotyšsko
Litva
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Norsko

6.3.5

1995
4777
354
87
304
0
41
2074
15
0
2
2
76
0
1889
22
11

1998
6239
520
48
629
1
57
1979
9
397
16
5
133
0
1998
43
10

1999
6707
535
41
668
9
83
2017
8
445
17
5
101
0
2115
64
9

2000
7409
495
53
614
16
71
2358
14
490
19
1
111
0
2291
71
13

2001
7537
475
34
618
19
43
2506
16
336
19
1
122
0
2436
89
16

2002
8356
463
36
641
18
113
2767
7
280
19
1
149
4
2564
93
38

9
69
0
1167

40
75
492
1030

43
76
653
1095

42
207
756
1014

40
172
807
896

41
187
1199
614

2003
8478
486
34
623
25
140
2525
5
292
16
3
183
0
2708
97
67
59
53
181
1369
679

2004
8872
541
29
627
27
128
2664
5
281
13
16
193
1
2881
57
62
55
157
1476

Podíl ekologického zdanění na celkovém zdanění – včetně sociálního zabezpečení (%)
1990

EU 25
EU 15
Belgie
Česko
Dánsko
Německo
Estonsko
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko

6,17
4,28
7,44
5,08
7,58
4,63
5,43
10,52
8,53

5,37

6,86
4,12

1995
6,76
7,7
5,2
8
9
5,8
2
10,7
6,7
6,6
9,2
9
10,7
3,2
4,2
8
7,5
11,8
9
5,1

1999
6,77
7,6
5,5
7,6
10,3
5,5
5
8,2
6,9
6,2
9,4
8,2
8,8
7,7
7,1
7,3
8,6
14,9
9,8
5,2

2000
6,57
7,1
5,2
7,5
9,5
5,7
5,2
6,8
6,4
5,8
9,1
7,6
8,9
8,1
6
7,1
7,7
13,1
9,7
5,6

– 403 –

2001
6,54
7,1
5,1
7,7
9,6
6,3
6,7
7,7
6,2
5,6
7,8
7,3
9,6
7,6
6,7
7,1
7,2
12,1
9,8
5,7

2002
6,53
7,2
5
7,3
10
6,4
6,2
6,7
6,1
5,9
8,1
7
9,4
8,2
6,8
7,1
7,2
11
9,6
6

2003
6,58
7,2
5,2
7,3
9,7
6,7
6
6,7
6,1
5,7
7,9
7,2
11,4
8,8
7,1
7,3
10,8
9,9
6,2

2004
7,1
5,3
7,5
9,8
6,5
6,7
6,8
5,8
4,9
8,1
6,9
11,9
9,1
6,9
8,2
9,2
10,3
6,2

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA
1990
Polsko
Portugalsko
Slovinsko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Norsko

6.3.6

10,85
4,79
6,04
7,08

1995
5,3
10,9
6,1
5,7
8,3
10,6

1999
5,3
9,9
5,6
7,4
5,4
8,6
8,9

2000
5,6
7,9
7,9
6,6
5,2
8,2
7,6

2001
5,5
8,7
8,6
6,6
5,5
7,6
7,1

2002
6,1
9,1
8,6
6,8
5,9
7,7
7,5

2003
6,6
8,8
8,7
7,2
5,8
7,6
7,7

2004
6,9
8,7
7,4
5,7
7,3

Podíl ekologického zdanění energie na celkovém zdanění – včetně sociálního zabezpečení
(%)

EU 25
EU 15
Belgie
Česko
Dánsko
Německo
Estonsko
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Slovinsko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Norsko

1995
5,3
5,6
3,6
6,4
4,4
4,9
1,6
8,5
5,4
4,7
5,2
7,8
2
3,1
4
7,6
6,5
3,2
4,2
3,4
5,3
8,1

1998
5,2
5,3
3,5
6,1
4,9
4,2
4,5
6,4
5,6
4,5
5,2
6,7
1,9
7,9
5,4
7,1
7,2
6,1
4,7
3,5
4,4
7,2

4,5
5
6,6
2,5

4,8
5
6,7
2,4

1999
5,2
5,2
3,5
6,4
5,2
4,6
4,1
5,5
5,5
4,4
5
6,8
2
6,4
6,8
7
7
5,8
4,8
3,5
5,1
6,5
4,4
4,8
4,7
6,7
1,8

2000
5,1
4,9
3,3
6,3
5,1
4,9
3,7
4,6
5,1
4,1
4,5
6,2
2,3
6,2
5,8
6,8
6,1
4,9
4,9
3,7
5,2
4,7
6,5
4,2
4,5
6,5
1,5

– 404 –

2001
5
4,9
3,2
6,7
5,5
5,3
5,2
4,6
4,9
3,9
3,9
5,8
3,1
5,8
6,4
6,8
5,6
5
5
3,8
5,2
5,5
7,3
4,4
4,8
6,1
1,3

2002
5,1
5
3,1
6,3
5,4
5,5
4,8
4
4,9
4,1
4,4
5,6
3,2
6,2
6,6
6,8
5,5
4,3
5
3,9
5,8
6,2
7,1
4,4
5,1
6,2
1,3

2003
5,1
5
3,3
6,4
5,4
5,8
4,9
4,2
4,8
3,9
4,2
5,7
5,8
6,9
6,8
7
4,1
5,1
4,1
6,3
6,4
6,8
4,5
5,1
5,9
1,3

2004
4,9
3,4
6,7
5,2
5,6
5,7
4
4,6
3,2
4,4
5,6
6,2
7,5
6,3
7,9
3,8
5,3
4,3
6,5
6,7
4,4
4,9
5,8

Emise skleníkových plynů, obnovitelné zdroje energie – Emise SO2
6.4
6.4.1

EMISE SO2
Emise SO2 celkem (t)

EU 25
EU 15
Belgie
Bulharsko
Česko
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Chorvatsko
Makedonie
Turecko
Island
Lichtenštejnsko
Norsko
Švýcarsko

1990
23 950 819
16 492 575
354 159
2 008 000
1 881 000
177 169
5 326 018
252 100
185 700
493 000
2 166 366
1 329 661
1 773 396
46 000
99 144
222 000
15 000
1 010 000
189 448
76 183
3 210 000
322 931
1 311 000
196 000
542 000
260 000
112 459
3 711 085
180 000
764 570
24 000
113
51 904
42 000

1995
14 970 312
10 135 074
255 609
1 476 000
1 089 000
135 587
1 937 420
118 500
161 200
541 000
1 795 516
974 282
1 287 279
41 000
47 777
94 000
9 000
704 960
127 611
48 205
2 376 000
334 561
886 811
125 000
239 000
96 000
78 136
2 353 669
70 400
17 000
1 006 790
23 900
79
33 429
34 000

1999
9 847 938
6 743 808
180 820
943 000
268 000
54 959
735 146
102 500
157 400
540 000
1 607 675
701 429
921 839
50 000
29 491
70 000
3 822
590 140
103 209
36 081
1 719 000
342 977
689 324
104 000
171 000
87 000
52 409
1 219 042
90 700
115 510
2 104 190
26 800
60
28 386
17 685

– 405 –

2000
8 747 276
6 054 068
171 612
981 983
264 000
28 354
636 078
98 610
131 490
483 000
1 489 167
605 302
771 457
50 000
14 695
43 100
3 092
486 150
72 889
33 062
1 511 000
312 007
727 599
98 700
126 953
73 500
49 035
1 194 023
58 100
126 020
1 346 960
26 800
53
26 491
17 685

2001
8 437 745
5 823 365
160 353
940 362
251 000
26 272
643 319
91 700
125 792
485 000
1 446 534
543 855
736 241
48 300
10 629
48 774
2 794
400 480
72 980
34 223
1 564 000
294 628
832 653
68 312
131 186
85 238
48 565
1 117 572
62 665
136 530
1 346 960
26 800
51
24 624
20 864

2002
8 169 526
5 643 974
157 535
964 497
237 382
25 149
610 942
87 930
96 245
508 660
1 550 285
500 425
664 686
50 660
9 146
42 591
2 497
359 416
65 553
33 012
1 564 000
294 785
832 653
71 003
103 424
82 364
49 857
1 001 981
67 474
165 880
1 346 960
26 800
51
22 130
18 968

2003
7 932 656
5 420 778
153 449
968 374
232 130
30 956
616 247
100 960
76 373
508 660
1 352 561
492 266
664 686
45 500
7 576
42 566
2 497
347 439
64 694
34 135
1 564 000
294 785
832 653
65 612
106 096
98 791
52 145
978 533
67 474
150 325
1 346 960
26 800
51
22 815
18 083

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA
6.4.2

Emise SO2 z energetiky (t)

EU 25
EU 15
Belgie
Bulharsko
Česko
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Chorvatsko
Makedonie
Turecko
Island
Norsko
Švýcarsko

6.4.3

EU 25
EU 15
Belgie
Bulharsko
Česko
Dánsko
Německo

1990
14 158 136
10 157 270
135 332
1 452 500
1 171 000
129 579
3 078 343
208 700
103 800
300 000
1 604 114
497 222
1 000 771
29 000
67 866
105 000
100
435 000
105 057
14 002
1 589 000
200 922
903 000
153 700
241 600
67 500
27 738
2 892 790
69 400
5 600
764 570
16 000
1 281
2 530

1995
9 530 297
6 548 034
112 252
1 243 100
798 000
105 540
1 418 378
96 800
92 800
404 000
1 198 006
360 210
776 351
26 000
30 303
58 000
100
446 260
68 246
8 924
1 327 000
212 932
620 018
105 100
94 800
30 200
18 650
1 741 446
25 100
5 600
947 380
16 000
1 267
1 990

1999
6 112 877
4 192 345
36 670
789 300
130 000
36 554
393 612
84 200
103 500
395 000
1 175 926
282 512
565 045
34 000
18 482
45 000
7
459 350
50 605
7 429
981 000
222 877
527 515
91 000
77 500
30 000
14 286
878 322
61 500
69 785
1 278 740
16 000
1 201
1 348

2000
5 465 057
3 812 482
60 278
794 427
141 870
12 709
324 941
81 189
80 652
354 000
1 090 647
228 418
463 566
33 000
8 199
19 400
18
383 260
41 644
7 191
853 000
195 430
563 067
83 800
48 857
25 400
12 425
915 162
29 600
89 300
1 289 570
16 000
1 341
1 348

2001
5 102 118
3 605 566
54 352
813 730
128 701
11 005
329 302
75 140
77 186
367 000
1 051 470
191 651
413 107
31 700
5 658
26 506
19
288 697
43 726
8 179
823 500
182 749
641 285
53 118
63 532
40 318
13 603
821 899
26 035
92 400
1 352 800
16 000
1 558
1 199

2002
5 089 162
3 627 143
54 213
825 549
141 652
10 928
337 471
71 080
61 959
383 330
1 175 242
190 222
373 763
31 210
5 180
26 193
19
247 480
38 040
7 909
823 500
186 663
641 285
57 607
58 117
41 419
14 941
751 026
23 290
92 400
1 027 085
16 000
1 379
1 017

2003
4 894 383
3 454 262
56 562
827 546
144 396
17 461
339 922
86 290
45 040
383 330
985 198
205 137
373 763
28 920
3 827
14 885
19
227 080
37 571
8 430
823 500
186 663
641 285
51 100
60 122
54 034
15 685
745 448
23 290
92 400
701 370
16 000
1 388
1 290

2000
1 566 332
1 086 898
45 424
113 501
57 840
5 915
119 082

2001
1 585 261
1 073 029
44 842
49 560
58 676
5 808
118 758

2002
1 456 907
975 517
36 967
48 970
41 174
5 056
108 738

2003
1 419 350
936 163
33 660
49 365
39 808
4 706
113 220

Emise SO2 – průmysl a stavebnictví (t)
1990
4 748 180
3 012 349
102 623
326 400
175 000
15 260
993 763

1995
2 573 167
1 749 672
65 163
92 200
140 000
10 575
188 386

1999
1 741 987
1 230 950
86 750
48 900
54 000
6 405
131 000

– 406 –

obnovitelné zdroje energie – Emise SO2 Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Makedonie Turecko Island Lichtenštejnsko Norsko Švýcarsko 6.Emise skleníkových plynů.4 EU 25 EU 15 Belgie Bulharsko Česko Německo Estonsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko 1990 30 260 37 400 115 000 334 670 405 526 325 886 5 200 11 971 38 000 13 100 268 000 35 533 18 228 1 006 000 80 801 109 000 21 000 180 400 89 700 21 838 423 020 75 200 380 477 670 3 000 30 6 640 10 500 1995 13 200 32 800 72 000 357 450 301 050 238 400 3 800 8 825 13 000 6 500 122 570 19 928 11 715 420 000 75 490 94 356 8 300 93 800 22 400 17 720 330 096 29 500 380 477 670 2 300 20 4 267 7 340 1999 10 410 27 500 58 000 251 391 201 683 150 818 3 900 6 098 14 000 1 830 68 330 15 452 12 380 278 000 84 393 78 126 6 700 69 600 24 700 11 397 167 251 14 500 390 477 670 2 700 13 3 966 3 646 2000 10 100 24 022 66 000 233 493 174 836 131 078 4 000 2 123 13 400 1 381 46 760 10 389 11 513 281 000 82 412 101 768 6 400 57 811 30 200 10 642 140 512 12 500 400 461 465 2 700 12 3 031 3 646 2001 11 960 22 826 65 000 238 765 161 841 131 664 4 100 1 131 3 924 1 181 47 858 6 638 11 496 327 600 72 810 119 701 6 771 50 212 21 566 10 595 159 238 19 219 300 445 260 2 700 12 3 458 4 298 2002 12 040 14 609 62 240 220 495 137 772 132 769 5 630 971 3 520 982 48 758 8 081 11 300 327 600 68 189 119 701 6 456 35 242 17 387 10 615 140 316 23 705 100 445 260 2 700 12 3 084 3 353 2003 11 530 10 595 62 240 213 144 115 060 132 769 3 890 734 12 346 982 43 995 13 535 11 896 327 600 68 189 119 701 6 240 37 045 13 687 10 517 131 964 23 705 3 660 445 260 2 700 12 3 329 4 159 2000 277 086 237 395 25 465 13 737 1 530 54 359 49 11 000 12 760 15 212 43 515 1 400 94 1 200 212 2001 308 079 257 681 23 866 8 868 2 479 53 178 80 4 000 13 037 14 511 58 405 1 400 98 6 644 220 2002 306 114 260 583 30 991 10 847 4 107 53 055 160 8 480 12 424 12 309 58 528 3 340 101 972 227 2003 295 232 253 448 27 790 12 928 2 023 54 552 150 8 480 12 610 11 629 58 528 2 950 113 955 227 Emise SO2 – průmyslové procesy (t) 1990 595 195 409 983 34 407 80 700 62 000 57 188 49 10 000 14 297 27 562 106 269 1 400 1 345 6 000 200 1995 380 481 304 994 21 051 32 000 2 900 57 173 49 9 000 13 526 17 085 68 466 1 400 120 600 100 1999 288 347 247 967 16 670 29 200 700 54 267 49 10 000 13 488 15 227 50 651 1 400 113 700 216 – 407 – .4.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Makedonie Turecko Island Norsko Švýcarsko 1990 18 000 17 165 2 222 94 000 13 003 31 000 2 400 18 50 300 32 201 44 842 920 10 540 59 410 3 000 26 754 5 780 1995 8 000 10 900 1 369 60 000 16 125 17 222 2 400 18 23 000 25 578 41 404 370 10 540 59 410 2 700 20 414 3 600 1999 8 000 2 432 1 117 27 000 12 882 18 961 2 400 18 19 100 17 406 34 510 1 280 5 835 60 740 3 500 15 776 3 002 – 408 – 2000 7 000 6 490 1 087 26 000 14 052 21 595 2 400 18 9 900 17 714 25 628 1 340 6 000 57 390 3 500 15 208 3 002 2001 7 500 9 860 1 214 29 800 18 123 21 022 2 382 15 14 611 16 705 29 950 2 034 34 100 25 352 3 500 13 326 3 605 2002 4 224 8 083 1 212 29 800 18 969 21 022 2 802 24 12 951 16 640 26 711 2 151 63 750 25 352 3 500 11 925 3 570 2003 2 962 2 390 1 213 29 800 18 969 21 022 2 802 28 17 131 16 150 23 777 2 151 36 095 25 352 3 500 10 822 2 787 .

7 2 240 870.6 229 031.Emise skleníkových plynů.3 40 060.0 108 743.0 36 784.0 26 346.0 63 100.0 9 952 797.0 190 070.9 2002 11 007 165.0 216 000.1 9 662 370.1 57 800.0 97 330.2 179 656.0 254 013.9 1 690 017.9 36 910.0 17 508.0 354.0 318 230.0 303.0 37 265.0 27 700.2 1 795 116.9 87 600.7 287 541.9 37 720.0 119 750.0 201 200.9 1 660 469.0 317 760.0 1 476 821.4 184 530.0 1 927 305.5 805 382.8 221 001.0 17 508.0 21 000.0 286 555.7 1 788 912.6 60 294.1 9 388 941.5 185 450.0 104 724.0 125 257.0 207 568.0 19 000.0 258 000.3 67 700.7 97 903.3 322 028.0 41 921.1 1 335 007.2 1 357 953.6 52 394.0 23 000.2 210 938.0 296 000.0 26 300.6 218 682.4 39 052.0 282 881.0 219 451.7 120 000.0 99 344.0 28 400.8 1 577 734.0 332 000.0 418.5 1 634 374.0 214 114.0 125 130.0 207 563.0 558 791.0 70 372.0 319 000.0 272 634.0 – 409 – 2000 2 212 727.4 65 000.0 368 000.3 1 736 905.0 800 470.4 2 113 057.0 6 000.8 2 845 540.3 208 211.5 59 095.0 2002 2 232 068.7 287 541.7 838 000.0 473 269.0 2001 2 166 322.0 1 459 043.1 197 436.0 21 850.9 1 696 419.0 324 223.2 98 920.8 2003 2 273 933.0 303.0 41 641.2 192 129.0 37 679.2 13 398 445.0 236 100.6 185 284.0 61 650.0 525.2 220 169.0 221 870.7 1 560 137.1 32 690.2 86 300.2 188 172.7 546 000.0 69 602.0 101 084.5 219 723.9 361 000.5 2 857 836.9 1 220 288.0 76 800.0 84 000.0 349 448.5 59 627.8 69 289.0 55 037.6 208 739.5.0 329 337.0 1999 2 185 006.1 Emise NOx – energetika (t) 1990 3 901 801.0 315 101.0 1 518 643.8 52 583. obnovitelné zdroje energie – Emise NOx 6.2 2003 10 883 687.0 1 350 602.0 643 660.8 17 268.5 297 241.4 .7 1 266 647.0 321 000.0 22 210.2 55 730.7 363 802.0 63 000.5.2 EU 25 EU 15 Belgie Bulharsko Česko 1990 16 053 518.0 34 774.5 1 829 900.0 174 000.0 331 000.2 220 581.0 274 423.2 1 428 010.0 54 248.2 805 382.0 112 000.1 EMISE NOX Emise NOx celkem EU 25 EU 15 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Makedonie Turecko Island Lichtenštejnsko Norsko Švýcarsko 6.0 31 910.7 291 906.5 1 493 299.0 6 000.0 98 059.0 370 636.0 1995 13 664 673.5 1 266 647.0 18 000.6 266 000.6 1 390 023.0 544 000.7 805 382.9 1 120 000.0 300 000.0 381 555.7 951 110.0 317 760.9 9 269 468.2 38 177.4 1 274 562.0 238 000.7 349 448.8 213 674.6 1 372 987.9 223 864.1 66 630.8 69 289.0 118 100.0 288 767.5 55 997.0 131 613.0 1 645 659.7 283 922.0 1995 2 799 611.2 2 827 694.0 17 028.9 11 577 622.4 42 060.0 94 250.0 27 700.0 47 500.0 951 110.0 154 000.2 179 746.0 321 000.7 349 448.5 39 201.3 209 045.6 299 711.5 1 569 816.0 223 878.1 1 756 671.0 202 835.7 1 280 000.3 71 100.4 2001 11 300 628.0 18 070.0 1 247 323.3 51 115.0 65 700.0 67 000.0 27 700.0 1 521 584.5 361 788.8 2 000 477.9 49 901.0 2000 11 616 099.0 951 110.0 206 005.0 89 217.9 158 000.0 951 110.4 46 620.5 6.0 104 926.3 210 992.0 115 300.0 290 000.0 27 700.0 109 158.1 288 929.0 23 000.3 367 800.0 392 876.5 51 257.7 204 425.0 303.0 1 732 713.

9 13 370.0 39 000.0 8 361.0 100.9 251 609.0 250 962.0 1999 59 547.0 100.9 120 808.0 10 400.0 147 158.0 2 000.0 – 410 – .0 100.0 69 000.0 35 554.0 48 000.3 243 926.1 157 394.0 2001 1 495 387.0 31 806.0 35 000.6 3 580.0 14 786.0 1999 1 568 031.9 397 763.0 4 300.6 68 096.8 15 955.0 2003 1 494 935.4 2 990.8 1 308 488.0 68 835.0 322 658.7 14 700.2 257 000.0 197 016.0 18 975.0 1995 1 708 300.0 80 950.0 12 687.4 915.0 39 500.3 2 473.2 167 000.2 186 640.0 35 629.0 450.8 7 100.0 500.0 216 080.0 41 800.0 37 817.0 5 300.2 2 323.4 146 602.8 1 261 721.0 27 596.6 32 430.0 133 192.8 2003 64 507.0 605 143.0 50 172.6 38 000.7 165 286.5 15 177.5 457 369.5 139 310.0 12 511.0 100.3 EU 25 EU 15 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr 1990 94 953.6 12 862.0 58 976.0 5 300.7 209 779.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Makedonie Turecko Island Norsko Švýcarsko 6.4 15 200.0 955.4 13 028.8 15 000.1 1 383 372.0 38 779.9 269 000.6 115 672.7 2000 1 514 701.5 1 590.1 156 070.7 418 853.6 258 913.0 2002 1 467 479.6 29 500.6 58 649.0 52 400.0 7 428.0 42 000.0 6 660.7 14 700.4 47 000.0 15 660.0 9 500.8 11 200.7 13 952.0 80 520.0 36 000.4 49 380.3 264 528.0 65 824.8 19 000.0 17 117.0 7 611.6 1 300.1 151 412.0 22 500.7 147 638.6 493 000.7 344 312.0 16 004.7 13 080.0 7 623.0 201 390.2 413 000.0 40 693.6 17 477.0 89 340.3 144 359.0 15 400.6 136 878.0 60 534.2 144 345.6 565 783.0 71 500.0 303 298.0 520.0 61 000.6 175 935.5 14 128.0 470.0 34 000.0 22 998.0 6 200.2 13 280.0 307 212.0 343 060.1 255 678.0 128 740.5.0 37 050.0 520.6 77 000.0 100.5 19 900.0 10 973.7 38 530.0 283 881.8 1 100.0 26 665.0 6 900.0 42 309.6 16 500.8 12 640.4 15 280.0 65 000.5 143 419.0 14 078.0 232 827.0 34 713.0 470.0 9 800.0 12 750.0 40 090.0 15 680.0 33 860.0 13 200.0 259 827.0 100.2 60 782.0 331 984.3 14 114.0 1 633 698.1 9 588.0 51 009.0 139 310.4 2 700.0 14 700.0 356 165.0 81 286.0 17 707.0 12 894.0 17 100.6 31 200.0 Emise NOx – průmysl a stavebnictví (t) 1990 2 259 068.0 2000 51 193.8 11 200.4 151 836.2 874 524.0 191 240.0 24 102.7 50 161.8 120 808.0 2 400.7 921.0 33 900.0 89 160.0 7 475.6 1 285 034.0 37 050.7 60 892.5 52 485.0 27 800.0 17 393.0 312 710.0 144 000.0 187 660.0 99 824.0 46 900.0 65 130.6 149 743.0 85 000.7 15 521.0 182.0 31 700.8 437 422.5 16 958.0 9 300.0 1995 88 389.4 173 415.0 18 892.3 1 560.9 12 870.7 148 623.3 1 780.9 2001 51 670.4 1 290 340.5 264 528.6 167 228.0 32 772.7 122 846.0 264 785.6 13 530.9 355 381.1 1 266 154.0 38 865.1 48 688.0 40 489.0 45 799.9 123 367.4 104 859.0 5 620.1 11 583.2 13 192.0 89 340.0 955.0 186 553.0 15 346.5 1 833.0 203 660.1 146 968.2 17 694.6 7 993.7 13 192.0 2 100.3 150 525.0 71 000.0 200.7 153 857.0 58 356.0 44 000.7 34 174.8 184 322.0 8 937.5 2002 53 466.8 138 440.6 33 080.2 11 738.0 60 570.2 426 046.7 54 552.0 22 692.3 468 988.8 41 700.0 100.0 16 854.0 68 153.7 267 707.0 44 300.0 2 000.4 14 400.0 14 178.6 68 096.3 47 609.9 460.9 120 808.0 300.8 16 520.8 16 375.5 290 294.6 3 320.6 110 989.0 69 000.8 263 500.3 264 528.5 146 602.8 17 352.1 132 195.

2 1 138 391.7 5 946 888.0 100.1 34 493.0 36.Emise skleníkových plynů.0 1995 3 697.1 915 708.3 8 737.0 142 086.5 4 000.7 42 995.0 6 543.0 34 200.2 1 629 148.0 235 440.8 282 673.7 122 893.8 834 258.0 53 699.0 10 900.6 45 306.5 2 900.5 238 995.0 49 789.4 299 526.9 37 071.0 4 600.0 21 287.4 3 200.3 9 206.0 39 773.0 5 813.6 2001 3 131.1 1 299 997.3 42 136.3 2001 6 711 040.5 10 970.0 13 850.5 414 000.3 155 831.0 5 667.1 1995 8 168 881.8 107 717.2 109 850.0 39.0 120 390.0 106 488.8 15 320.0 189 260.0 5 813.0 35 154.1 9 200.0 18 000.0 19 526.0 8 475.0 700.0 138 169.5 315 526.6 148 143.0 48 380.4 9 019.7 157 213.0 134 800.4 169 951.3 38 427.0 2000 2 675.5 18 470.1 3 569.0 765 517.3 1 101 245.2 17 990.0 22 473.0 1999 3 603.0 61 146.0 65 700.0 119 604.3 216 967.0 28 626.0 700.8 39 499.5.0 167 000.0 344 960.8 12 930.4 16 950.0 5 813.2 33 576.6 38 840.0 820 508.9 153 000.1 10 840.0 53 680.0 127 668.0 23 379.3 497 000.0 29 607.0 68 750.8 154 902.0 162 021.9 196 635.1 930 774.4 3 000.0 787 327.9 34 663.5 225 752.6 913 857.0 49 075.0 173 040.0 709 366.0 168 883.0 38 472.0 206 650.0 60 776.8 53 381.0 20 000.0 7 904.6 8 986.2 348 000.0 8 474.4 2 991.5 2004 6 078 846.2 2003 3 376.6 159 777.0 112 403.4 111 998.0 26 585.0 783 633.5 218 978.0 68 382.0 21 280.0 110 980.1 9 900.7 – 411 – .0 22 624.3 8 088.0 41 332.9 64 000.1 783 875.1 3 980.0 194 000.1 39 283.4 164 215.9 226 480.2 10 650.3 5 430 940.4 832 360.1 756 944.5 306 580.3 7 867 905.4 175 707.1 38 000.6 1 131 721.0 155 130.0 700.0 34 994.0 40 160.3 2000 7 045 696.1 5 813.9 81 000.0 40 861.3 9 004.0 40 486.8 192 110.0 10 700.3 39 283.3 43 773.0 84 757.6 10 459.5 4 490.0 122 900.0 8 700.5 10 770.0 145 784.2 20 920.7 1 181 242.3 7 918.7 314 000.2 166 790.0 783 633.7 5 813.8 923 519.0 59 160.7 118 027.2 112 706.4 10 459.0 38 187.4 EU 25 EU 15 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko 1990 8 270.2 2002 6 402 935.3 118 027.3 11 910.2 Emise NOx – doprava (t) 1990 8 921 656.2 33 993.0 13 400.9 12 670.0 700.3 8 780.0 6 526.0 35.0 39.0 788 627.7 8 563.9 6 216 957.4 22 600.4 140 595.6 33 485.7 102 872.8 56 133.9 8 189.5 3 211.4 2002 3 411.9 7 273 801.9 8 475.0 700.0 10 800.4 40 581.8 28 800.5 8 398.0 5 280 006.4 975 020.0 32 859.0 37.5 94 302.9 106 129.9 165 900.0 787 816.3 10 740.9 35 646.0 234 058.0 42 683.9 10 857.0 178 090.0 54 765.0 77 400.0 201 600.2 6 535.0 3 100.0 37 600.5 880 411.0 200 030.0 28 558.0 39.7 9 301.7 2003 6 212 389.0 209 617.7 1 404 676.7 118 027.8 39 260.6 1 056 063.3 8 600.8 235 447.9 212 968.4 211 339.5 820 508.0 6 526.7 5 619 619.0 128 540.0 94 837.8 1 216 147.1 10 591.4 196 667.9 5 665.0 600.0 61 800.5 110 000.8 53 381.5 100 087.4 133 725.6 19 490.2 153 000.0 200 660.7 141 087.2 130 375.8 4 000.5 338 682.1 39 283.0 37.0 27 096. obnovitelné zdroje energie – Emise NOx Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Turecko Island Lichtenštejnsko Norsko Švýcarsko 6.0 57 878.1 3 890.7 117 100.0 126 700.6 34 944.6 112 792.0 21 100.0 101 420.8 37 448.7 89 000.5 241 598.7 244 014.0 10 842.5 8 582.2 10 970.4 194 960.9 10 855.0 163 478.0 5 813.6 39 700.2 161 000.9 138 222.0 23 152.5 278 676.0 30 700.6 345 873.

5 40 557.0 154 486.2 154 600.4 118 422.0 142 331.0 43 788.0 150 977.2 110 091.0 809 636.0 145 789.0 31 981.9 12 600.7 94 746.0 45 200.0 42 598.0 35 087.4 36 668.0 168 403.0 133 650.0 45 638.0 16 800.7 58 137.0 7 300.2 49 340.4 771 088.0 159 622.2 – 412 – 2001 168 738.0 146 514.4 914 625.8 110 089.0 104 475.0 43 774.0 177 700.0 2002 168 738.0 12 600.9 23 300.0 1995 134 659.0 294 420.0 182 807.7 12 600.0 56 200.0 7 300.0 523 310.2 62 041.0 7 300.2 100 509.0 217 200.3 83 682.0 3 900.9 10 570.0 45 100.7 1 292 605.4 42 433.5 57 581.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Makedonie Turecko Island Norsko Švýcarsko 1990 236 000.0 33 160.0 408 865.8 2003 168 738.1 .4 53 012.0 21 700.0 146 432.0 210 060.0 3 900.4 2000 112 145.3 40 557.0 7 300.0 32 985.0 42 592.5 128 252.0 40 200.0 7 300.0 333 410.0 523 310.5 40 557.1 1 533 035.0 50 990.6 2004 168 738.0 349 260.0 123 473.2 39 780.8 849 309.0 292 380.7 1 000 677.8 73 625.

0 1999 3 966 514.0 385 261.9 299 975.0 3 163 697.0 7 000.0 2002 3 643 918.1 37 100.0 73 000.0 79 952.0 2000 3 661 911.0 388 449.0 60 000.0 2002 3 880 247.0 2003 3 592 784.0 98 250.8 83 488.5 3 332 773.2 EU 25 EU 15 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko 1990 4 634 581.0 70 155.0 127 000.0 119 600.0 75 000.6 6 304.0 Emise NH3 – zemědělství (t) 1990 4 387 893.0 153 000.0 52 716.7 8 764.0 77 000.9 175.6 428 354.7 10 970.3 611 602.7 35 922.0 163 684.0 70 473.3 144 000.0 136 210.0 12 898.0 73 000.0 98 609.0 103 189.0 156 000.8 703 640.0 85 000.9 24 400.1 33 267.0 5 376.4 736 270.2 65 062.7 37 236.4 163 684.0 305 758.3 50 258.9 347 317.6 3 328 116.2 51 263.7 8 720.0 105 405.0 133 226.0 328 715.0 30 710.7 606 807.2 380 000.0 72 150.4 8 497.5 52 395.0 – 413 – .1 24 900.0 102 622.1 19 362.0 30 105.0 7 233.0 328 430.0 2001 3 695 206.7 300 000.0 206.1 29 000.1 EMISE NH3 Emise NH3 celkem (t) EU 25 EU 15 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Lichtenštejnsko Norsko Švýcarsko 6.3 59 422.0 56 235.1 508 000.5 787 710.1 100 118.1 209 952.7 84 653.8 50 656.0 8 540.1 18 983.4 127 972.8 370 393.3 7 330.4 310 604.0 133 055.4 70 810.0 2003 3 828 035.5 22 686.5 8 280.0 192 522.0 122 722.5 33 173.0 38 000.3 25 200.0 100 780.0 71 090.9 206 055.6 19 400.0 76 607.6 23 161.3 52 312.7 214 721.9 175.7 50 656.0 112 400.0 101 679.8 99 000.5 53 830.0 118 973.0 124 000.2 8 470.0 57 797.Emise skleníkových plynů.2 8 970.0 56 402.7 776 878.0 72 155.0 1995 3 794 162.0 35 200.4 136 610.0 39 200.4 38 000.6 7 770.0 51 909.5 56 424.9 175.7 345 605.0 2000 3 899 834.0 5 620.0 24 000.0 104 598.0 73 000.5 10 670.6 72 660.4 24 250.5 79 036.0 142 644.0 249 118.6.0 9 090.0 8 540.6 67 333.0 97 454.6 34 048.7 99 740.9 325 679.6 3 148 715.1 436 364.8 3 370 429.3 108 946.3 98 833.5 22 796.8 66 300.0 3 317 866.0 83 000.0 95 387.3 3 108 273.5 23 350.0 82 346.9 97 801.5 328 430.1 773 957.0 383 968.4 8 660.0 163 684.2 66 767.5 616 253.4 446 965.2 446 965.1 33 179.0 35 200.4 56 228.0 151 963.5 770 713.9 2001 3 921 192.2 3 065 121.0 116 260.5 321 054.7 96 889.2 1995 4 011 166.0 101 724.5 22 687.6 69 200.9 94 000.1 54 925.0 39 600.0 56 586.0 73 000.0 98 759.0 76 607.2 33 349.0 7 288.0 204.4 23 216.5 581 533.6 582 556.2 3 238 415.4 55 039.6.0 166 499.2 3 117 415.8 600 523.1 446 012.0 14 526. obnovitelné zdroje energie – Emise NH3 6.7 54 487.0 54 652.0 786 872.0 73 000.0 8 540.0 8 540.3 76 669.0 94 687.0 31 138.1 322 000.0 14 432.0 15 185.1 19 207.4 611 264.0 98 759.3 84 000.1 34 110.6 3 590 882.2 573 295.6 426 330.9 67 513.0 63 000.5 51 919.0 105 934.6 6.0 86 000.0 73 000.8 105 693.0 30 245.0 7 000.0 30 200.0 74 000.0 8 540.0 386.5 22 600.9 3 282 685.0 113 621.0 22 000.0 12 785.0 16 283.3 752 503.0 55 568.0 63 516.5 33 100.0 79 000.8 578 418.0 3 021 106.9 80 060.6 432 661.6 56 076.2 606 397.6 1999 3 732 670.0 122 440.8 3 415 632.6 577 579.0 58 419.4 588 208.5 76 429.0 370 052.0 399 373.4 68 300.5 328 430.0 6 630.6 23 062.9 95 920.4 20 000.3 48 000.0 112 051.0 5 376.1 778 529.7 20 375.0 57 153.0 206.3 341 000.

0 2001 120 649.6 51 398.0 14 254.0 5 320.0 51 895.0 39 000.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Lichtenštejnsko Norsko Švýcarsko 1990 112 300.8 18 362.0 .0 181.3 49 400.8 292 000.0 49 700.5 69 520.0 72 000.0 5 145.5 754 286.7 317 240.3 51 506.1 356 000.1 403 393.8 19 600.2 61 440.0 20 127.0 72 000.0 121 445.0 6 570.0 21 600.8 131 635.0 29 905.1 398 394.3 81 000.5 131 635.0 – 414 – 2000 120 662.0 84 068.0 32 300.4 64 860.0 16 256.0 286 340.0 181.0 341 799.9 61 570.7 69 080.0 46 610.0 5 327.0 75 350.0 80 000.7 62 400.6 20 992.4 32 075.8 47 382.0 124 520.0 727 413.1 753 342.0 130 715.8 19 326.0 203 443.3 49 913.0 1999 125 600.2 47 382.0 140 162.8 18 983.0 279 161.8 302 000.4 37 000.0 83 356.5 50 950.6 168 114.4 19 507.8 22 820.0 29 193.0 20 122.0 343 891.0 5 400.0 78 000.0 6 570.3 160.0 5 257.1 65 540.0 268 234.9 414 510.5 127 800.1 414 510.6 21 930.4 5 201.0 180.0 80 816.8 2003 114 015.0 6 570.0 310 735.0 49 287.8 749 202.0 34 000.9 18 980.0 154 553.0 772 147.5 180 096.0 29 300.0 50 720.6 408 185.0 349 788.0 12 702.0 181.7 32 177.0 317 240.1 32 074.8 131 635.1 63 116.0 116 242.5 50 376.0 291 332.0 6 570.7 237 815.0 72 000.4 50 200.0 56 510.1 29 000.0 2002 116 807.0 14 389.0 48 950.0 59 800.2 50 760.8 33 310.0 5 145.0 84 256.2 317 240.6 33 568.8 414 624.5 54 468.9 72 000.0 351 196.0 20 203.0 72 000.6 47 910.0 321 000.3 55 587.0 86 128.0 5 700.6 18 540.4 451 000.9 160.6 20 775.3 19 400.0 300 739.0 15 007.0 47 950.0 84 034.3 32 200.0 332 303.8 402 025.0 84 256.4 52 826.1 750 777.0 276 837.0 12 805.0 36 800.0 5 620.0 1995 119 200.0 339 994.5 762 899.9 160.1 61 405.8 177 566.0 29 058.0 24 200.0 6 570.0 309 894.0 29 709.3 24 800.

3 4 999.8 21 722.3 1 926 909.0 40 199.0 2003 456 540.0 3 061.0 47 986.0 21 187.0 3 061.4 43 105.2 303 150.0 68 134.1 34 942.0 11 433.5 220 243.8 60 114.8 62 489.9 33 222.6 43 105.5 941.6 3 680.8 62 921.0 47 677.8 14 342.8 6 457.0 16 609.2 46 413.4 8 693.0 29 109.0 66 328.5 7 334.9 30 420.0 213 588.4 33 268.9 1 253.7 64 789.0 515 760.8 69 822.6 281 885.1 178 039.3 231 254.9 66 488.6 3 680.9 3 406.2 224 566.6 67 715.0 92 179.4 2003 2 036 967.2 8 693.8 63 368.2 31 344.2 616 778.2 546 986.0 13 570.2 29 109.2 31 619.1 21 471.5 941.9 36 366.0 77 210.0 29 443.4 4 064.0 42 827.7 125 966.6 28 222.0 4 669.8 12 822.7 140 347.0 184 794.0 3 178.1 64 871.8 67 420.0 1995 262 059.0 281 885.4 1 331.4 303 150.0 43.5 66 328.6 281 885.9 36 366.2 208 279.6 54 827.0 4 969.0 16 560.0 118 314.2 EU 25 EU 15 Belgie Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie 1990 2 397 402.0 208 279.9 5 866.0 60 244.8 2 420.9 51 398.9 6 277.5 140 222.4 7 343.0 209 254.0 4 617.3 2001 465 790.0 2002 455 357.6 148 782.0 9 959.1 1 619 206.6 4 041.4 146 840.0 130 928.1 15 828.0 131 197.9 4 041.0 70 041.7 2002 1 993 095.4 1 351.6 48 240.3 13 127.0 13 175.6 44 597.0 66 689.0 4 617.0 23 857.0 66 139.0 3 947.1 8 693.1 EMISE PEVNÝCH ČÁSTIC Emise pevných částic < 10µm – celkem (t) EU 25 EU 15 Belgie Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Norsko Švýcarsko 6.0 Emise pevných částic < 10µm – energetika (t) 1990 307 787.1 169 114.6 30 028.3 21 650.4 6 278.0 3 061.0 29 109.0 101 824.7 4 041.0 4 617.5 8 280.7 194 464.6 1 740 820.6 230 593.4 287 102.0 1 673 087.9 16 744.5 20 292.5 941.6 23 910.8 35 221.3 67 409.0 58 003.7 1 559 494.5 66 328.3 21 471.2 46 088.9 36 366.5 15 828.6 53 861.2 34 663.0 4 631.0 214 647.6 128 563.4 15 434.1 13 130.2 31 344.0 29 109.0 26 357.7 39 543.5 4 444.9 36 366.0 92 413.0 33 268.3 3 947.9 6 321.4 43 105.1 8 693.2 13 570.8 64 871.3 3 680.6 3 680.7 6.8 7 343.0 7 343.5 149 625.3 13 570.3 3 947.5 1 024.9 36 366.4 1 351.1 34 384.0 1995 2 211 465.5 124 471.6 44 979.5 941.5 124 471.2 31 344.2 15 828.7 1 555 165.5 15 603.6 185 312.8 167 615.3 1 141.0 14 320.6 1 606 530.9 3 947.6 8 693.6 21 471.9 36 366.Emise skleníkových plynů.0 1 081.0 208 279.2 45 432.7 178 039.5 15 828.5 14 704.5 2 915.6 281 885.3 45 497.0 13 570.0 47 042.3 44 802.6 184 701.1 21 471.9 505 464.3 1 351.0 60 244.1 21 471.8 16 560.4 62 971.0 1 332.4 50.5 4 041.9 5 184.0 1 351.7 64 871.8 63 960.2 18 792.0 6 367.8 183 651.4 66 328.0 2000 2 065 466.2 7 343.6 30 028.7 54 853.0 208 279.0 1999 220 951.0 21 187.0 43 676.7 7 343.5 64 871.6 66 304.4 303 150.7.1 21 471.3 16 577.0 113 337.4 45 055.2 554 560.4 43 105.8 15 093.9 495 846.0 42 743.2 31 344.5 29 841.7 64 153.4 43 105.5 23 022.0 1999 2 131 096.7 8 693.7 7 334.7.7 30 496.0 26 312.1 45 983.1 21 471.9 1 101.0 2001 2 052 702.0 4 617.6 134 001.9 21 837.6 3 680.0 44 126.0 .5 4.5 3 061.2 521 470.5 6 057.0 – 415 – 2000 217 343.8 14 210.2 32 130.3 8 693. obnovitelné zdroje energie – Emise pevných částic 6.0 15 464.8 13 563.

0 1 042.0 3 529.7 2 658.1 1 732.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Kypr Lotyšsko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Norsko 6.2 32 139.7 3 515.3 Emise pevných částic < 10µm – průmysl a stavebnictví (t) EU 25 EU 15 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Norsko Švýcarsko 1990 292 222.6 3 237.1 4 713.7 2 658.8 26 898.2 1 732.4 3 610.5 866.0 685.0 348.4 866.0 41 957.6 477.7 30 119.0 14 040.5 1 277.5 38 745.0 1995 255 974.0 23 108.0 44 820.1 866.4 27 643.5 14 397.9 20 320.4 18 869.0 505.7 301 693.0 4 248.0 4 342.0 41 957.0 426.1 16 068.2 27 643.4 13 714.2 22 630.6 348.7 2003 234 231.0 1 948.7 547.2 666.2 5 774.0 5 148.7 23 506.7 24 000.2 1 114.0 11 164.3 7.0 45 875.0 1 644.4 560.0 4 342.7 10 920.4 186 826.4 3 822.2 12 488.0 4 342.4 1 240.8 36 425.9 36 425.4 7 532.6 8 711.0 1 649.5 30 119.5 4 030.2 30 119.4 8 576.4 2 704.6 866.4 6 165.6 3 237.0 35 988.9 4 701.2 849.9 4 701.7 2000 574.4 20 617.4 301 693.4 23 920.3 661.0 11 164.1 2 707.7 30 119.4 8 055.0 4 956.9 4 701.0 41 957.3 805.3 970.4 2 042.2 1995 574.3 866.4 5 589.0 18 552.0 4 406.3 4 240.8 201 978.0 7 075.1 187 841.8 1 057.4 1 856.4 301 693.0 11 164.7 30 119.4 2 721.0 17 552.5 4 175.1 1999 574.8 192 636.0 4 060.4 10 920.2 1 767.9 5 206.4 3 822.0 4 065.8 6 866.0 1 114.0 1 038.4 1 774.0 16 770.2 2 982.0 4 342.0 4 342.7 24 285.0 3 529.4 15 995.1 1 732.6 930.4 3 737.7 3 435.8 180 251.2 4 622.1 1 732.3 2 694.4 10 920.0 4 731.0 3 932.6 457.0 3 529.0 4 504.7 23 515.0 4 063.2 2002 507.4 1 240.0 2 694.9 4 701.9 2 658.0 4 397.6 24 998.1 1 732.0 711.0 949.1 4 605.3 767.9 3 737.3 1990 574.2 5 587.0 6 414.0 544.0 970.7 1 075.8 34 223.1 1 075.4 10 920.3 593.9 4 701.7 30 119.6 4 115.3 4 591.6 27 643.1 2 658.8 24 297.0 5 076.1 33 203.0 5 056.7.0 38 745.0 7 386.0 2 694.5 23 506.0 18 595.1 42 653.0 27 643.4 899.0 3 529.6 866.8 823.8 38 745.5 8 020.6 4 856.2 .2 1 230.1 4 539.4 1 075.2 678.0 1 612.6 2003 440.1 2001 574.3 2001 247 271.0 1 042.7 3 737.0 1 042.9 74 276.0 3 932.0 1999 246 124.6 1 767.2 4 787.5 1 075.6 11 164.0 4 153.0 348.6 7 616.0 4 173.0 11 164.0 1 630.0 1 042.7 12 786.0 23 251.0 2 194.6 866.4 1 183.3 1 891.7 3 515.6 41 957.0 11 164.7 3 758.0 740.9 38 745.5 1 109.4 184 047.7 5 323.8 28 983.4 1 240.4 1 446.0 4 327.0 43 516.6 30 119.0 20 819.8 853.0 4 485.7 3 845.0 1 973.6 36 425.6 5 291.2 482.0 348.3 615.4 1 446.2 619.6 1 087.1 36 425.6 38 745.4 4 048.4 1 240.5 5 267.4 238 225.2 600.6 3 737.4 8 576.3 2 694.7 23 785.0 3 883.0 4 915.9 4 701.1 4 503.6 6 008.3 637.6 34 223.0 30 760.6 930.0 6 414.0 6 500.4 975.1 1 075.5 2002 239 833.0 3 940.0 3 181.0 5 074.0 34 223.4 10 920.0 3 529.9 1 541.7 24 285.5 – 416 – 2000 241 304.0 3 016.

2 EU 25 EU 15 Belgie Bulharsko Česko 1990 61 860 479 50 060 711 1 528 904 891 000 1 257 000 771 823 11 211 888 434 100 400 900 1 298 000 3 538 086 10 816 555 7 049 285 84 530 528 139 519 000 175 000 997 000 1 125 684 1 243 606 7 406 000 835 490 3 186 000 81 000 493 000 559 000 1 188 850 8 317 640 655 200 23 000 3 584 740 58 200 2 637 866 841 673 000 1995 47 665 260 39 870 139 1 219 420 846 000 999 000 772 273 6 580 668 242 300 304 400 1 254 000 3 106 033 8 880 554 7 096 970 84 530 404 002 286 000 107 000 761 290 846 947 1 017 997 4 547 000 848 385 2 090 000 91 000 380 000 436 000 1 058 032 6 341 460 373 600 23 000 3 986 510 49 400 1 986 733 973 491 000 1999 40 357 983 33 171 286 1 016 800 617 000 716 000 625 644 5 200 110 215 300 285 100 1 386 000 2 752 057 7 261 959 5 850 311 84 530 374 247 320 000 49 804 721 620 701 911 875 664 4 363 000 796 663 1 142 808 70 000 322 000 547 000 850 349 4 971 915 398 900 42 567 4 046 760 39 800 1 652 595 151 399 000 2000 36 578 194 30 551 928 977 395 706 270 648 000 615 262 4 912 502 202 536 279 570 1 531 000 2 597 312 6 694 881 5 150 007 84 530 332 931 281 500 48 939 633 040 707 201 810 284 3 463 000 791 144 1 238 105 67 800 312 929 526 300 793 625 4 116 507 402 100 59 333 3 778 200 39 800 1 636 564 750 417 638 2001 35 254 949 29 277 336 1 006 185 619 034 649 000 617 895 4 561 210 177 450 269 690 1 366 000 2 543 815 6 405 646 5 067 289 84 530 310 030 228 570 48 799 591 830 658 540 803 999 3 527 900 745 099 1 193 878 93 208 315 095 605 040 758 408 3 819 721 326 003 76 100 3 778 200 39 800 1 586 552 888 373 517 2002 32 945 405 27 075 886 914 552 700 384 546 065 590 146 4 299 660 177 980 254 119 1 169 300 2 427 312 6 105 186 4 475 879 83 490 289 686 223 615 48 660 620 151 626 494 775 450 3 527 900 728 805 1 193 878 89 091 311 541 600 402 723 887 3 336 034 308 508 81 300 3 778 200 39 800 1 586 541 249 383 181 2003 31 892 369 26 008 941 887 882 715 711 578 525 591 085 4 154 647 183 070 238 797 1 169 300 2 377 352 5 897 115 4 475 879 84 880 295 407 224 764 48 660 599 922 608 844 801 781 3 527 900 728 805 1 193 878 80 776 308 185 563 869 696 719 2 768 206 308 508 138 514 3 778 200 39 800 1 586 509 172 368 477 1999 506 268 394 812 2 420 4 200 8 000 2000 538 831 413 953 8 068 3 666 11 500 2001 545 673 423 760 5 263 3 375 12 301 2002 592 066 465 567 29 100 3 231 11 392 2003 611 663 479 325 12 201 3 411 11 823 Emise CO – energetika (t) 1990 664 183 477 365 2 530 13 200 25 000 1995 600 605 434 085 5 590 4 500 47 000 – 417 – . obnovitelné zdroje energie – Emise CO 6.8 6.8.Emise skleníkových plynů.1 EMISE CO Emise CO – celkem (t) EU 25 EU 15 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Makedonie Turecko Island Lichtenštejnsko Norsko Švýcarsko 6.8.

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Makedonie Turecko Norsko Švýcarsko 6.8.3 EU 25 EU 15 Belgie Bulharsko Česko Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Itálie Kypr Lotyšsko 1990 8 256 179 783 52 700 3 200 36 000 18 235 30 137 30 413 600 55 719 5 000 70 20 500 15 473 6 089 20 000 2 583 13 000 1 000 6 300 5 600 8 641 130 355 850 583 7 000 4 572 250 1995 10 583 123 505 23 940 3 600 37 000 25 550 23 408 31 426 600 11 691 9 000 53 19 390 16 095 2 411 50 000 2 941 12 329 1 000 3 900 7 700 17 843 126 380 580 583 10 080 5 930 290 1999 11 543 109 176 18 620 4 000 43 000 19 645 25 254 30 367 600 11 566 7 000 19 14 270 27 381 2 588 47 000 4 459 15 419 900 3 500 9 400 22 001 83 559 1 380 2 070 15 550 6 256 300 2000 10 922 113 224 16 084 4 035 46 000 21 307 24 557 36 715 550 11 647 3 600 46 14 270 22 170 2 904 50 000 3 552 21 053 900 16 326 7 100 21 279 92 075 1 260 2 500 17 840 7 038 553 2001 11 880 115 784 15 780 4 411 47 000 20 482 23 331 35 052 500 11 584 2 747 47 13 150 24 142 3 493 49 986 3 771 19 643 1 188 14 678 11 386 25 914 91 804 1 043 2 500 18 590 8 483 304 2002 12 160 120 110 17 490 4 183 46 300 24 733 25 118 35 668 520 12 963 3 163 48 13 380 28 500 3 779 49 986 4 536 19 643 1 334 16 272 13 644 26 632 91 058 969 2 500 18 120 9 021 347 2003 12 630 120 338 19 220 4 102 46 300 39 026 25 373 35 668 440 14 193 2 513 48 14 470 29 305 4 441 49 986 4 536 19 643 1 110 18 585 19 922 28 734 96 702 969 2 500 17 650 9 639 592 2000 3 836 449 3 516 831 396 218 72 581 129 950 15 302 686 825 4 042 10 207 26 000 160 702 770 157 352 199 100 10 554 2001 3 614 887 3 384 950 373 451 64 766 77 469 13 607 639 522 6 680 11 337 25 000 167 070 713 899 335 039 100 12 306 2002 3 603 674 3 352 973 380 267 58 750 87 437 13 848 605 332 9 060 11 376 30 090 172 029 743 570 310 806 980 13 092 2003 3 609 591 3 305 045 377 676 77 660 119 874 13 840 638 002 9 900 11 175 30 090 171 170 751 174 310 806 1 040 13 114 Emise CO – průmysl a stavebnictví (t) 1990 4 587 005 3 972 047 301 603 105 000 278 000 14 821 827 851 7 200 1 600 17 000 165 054 854 951 263 440 100 25 758 1995 4 189 721 3 714 428 328 115 6 000 269 000 13 735 676 246 3 260 1 500 21 000 150 111 735 290 374 790 100 6 903 1999 3 873 680 3 524 058 330 620 77 100 152 000 15 353 642 795 2 300 1 900 22 000 144 895 757 443 340 902 100 11 592 – 418 – .

Emise skleníkových plynů. obnovitelné zdroje energie – Emise CO Litva Lucembursko Maďarsko Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Chorvatsko Makedonie Turecko Island Lichtenštejnsko Norsko Švýcarsko 1990 36 000 175 300 10 900 149 911 236 977 100 000 33 998 782 000 1 200 155 800 40 800 31 947 856 794 2 100 1 940 41 190 100 8 6 482 14 350 1995 6 000 117 520 6 530 154 298 206 015 21 000 38 505 515 800 700 161 800 31 300 37 301 828 702 1 430 1 940 42 110 100 9 7 141 13 550 1999 5 000 1 959 5 230 113 596 201 137 54 000 41 101 127 206 700 118 700 53 300 34 017 823 040 39 590 1 970 58 150 100 9 10 388 16 600 – 419 – 2000 4 900 2 603 5 420 63 645 187 867 54 000 41 952 132 009 700 109 952 53 200 29 520 720 437 35 430 2 000 75 790 100 9 11 576 15 095 2001 2 323 2 408 5 254 53 080 163 936 17 971 30 788 135 296 1 574 106 260 55 369 34 380 766 064 41 412 1 900 54 840 100 38 13 275 13 549 2002 3 987 2 214 5 154 73 673 157 330 17 971 24 117 135 296 1 720 111 300 58 661 31 863 737 798 40 502 1 900 67 295 100 38 8 722 13 852 2003 6 973 2 214 5 116 137 019 168 825 17 971 24 117 135 296 1 710 128 848 48 493 32 109 588 334 40 502 2 800 79 750 100 38 9 457 14 817 .

9 2002 3 983 579 607 3 387 884 565 122 984 185.6 2 308 767.4 43 053 493.6 2 175 439.0 31 401 903.9 2 337 959.7 43 649 545.4 310 461 307.MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 6.2 21 576 130.0 43 760 327.4 331 761 850.9 7 176 900.4 85 538 523.2 19 377 645.6 12 704 266.3 255 452 759.1 17 290 225.9 18 654 302.5 44 372 116.0 68 844 386.1 6 675 046.1 105 399 680.7 314 812 050.7 168 003 025.8 1 895 710.8 29 035 909.4 588 771 026.7 873 862 087.3 98 508 623.8 2003 4 063 871 605 3 447 354 190 126 330 689.1 58 059 370.3 8 923 121.1 43 219 148.5 31 797 217.7 44 159 721.7 17 083 443.0 8 962 942.5 308 276 889