P. 1
Vypracované otázky na Správne právo I

Vypracované otázky na Správne právo I

5.0

|Views: 1,364|Likes:
Published by Barbara Pavlíková

More info:

Published by: Barbara Pavlíková on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

Vypracované otázky na Správne právo I. (hmotné, všeobecná časť) ZS šk.

rok 2008/2009
1. Verejná správa a jej charakteristické črty, členenie - pred rokom 1989 bol štát a jeho inštitúcie vykonávateľom všetkej verejnej správy a často dochádzalo stotožňovaniu pojmu verejná a štátna správa; - v období prvej ČSR sa rozlišovala verejná správa vrchnostenská a nevrchostenská – prevažovala vrchnostenská, keď celá činnosť bola subsumovaná pod dôslednú kontrolu štátu (uplatňovanie organizátorskej funkcie štátu); - verejná správa (VS) – správa verejných záležitostí, ktorá sa realizuje ako prejav výkonnej moci v štáte. Pre túto výkonnú moc je charakteristické, že ide predovšetkým o verejnú moc, ktorou nedisponuje len štát, ale aj ďalšie neštátne subjekty, ktoré vykonávajú správu verejných záležitostí. - má základ v štátnej moci a prejavuje sa ako „decentralizovaná štátna moc“ – jej subjekty spolu so štátom zabezpečujú správu štátu ako verejnú správu; - potreba odlíšenia od súkromnej správy – ide o správu vo verejnom záujme a subjekty, ktoré ju vykonávajú, ju realizujú ako právom uloženú povinnosť (postavenie verejnoprávnych subjektov); - vymedzuje sa v organizačnom a funkčnom poňatí: v organizačnom poňatí VS predstavuje najmä štát, reprezentovaný vlastnými orgánmi (A) a verejnoprávne subjekty, ako predstavitelia a nositelia verejnej moci (B); A - v rovine štátnej činnosti – VS je činnosť, ktorú vykonáva štát popri zákonodarstve a súdnictve; B – v rovine činnosti verejnoprávnych subjektov odlišných od štátu – VS je neštátna činnosť výkonného charakteru, ktorej poslaním je zabezpečiť výkon správy štátu; verejnoprávnymi subjektmi sú verejnoprávne korporácie; - organizačný systém VS umožňuje okrem štátnych a neštátnych inštitúcií kreovanie mimovládnych organizácií – nemajú povahu samosprávnych korporácií, ktoré sa vyznačujú osobitným okruhom činností, podporujúcich plnenie štátnych/verejných úloh; spravidla ide o verejnoprávne korporácie, zriaďované zákonom a financované celkom/čiastočne zo štátnych prostriedkov; podliehajú štátnemu dozoru; - poznáme aj korporácie, vykonávajúce VS s povahou samosprávnej činnosti; - VS charakterizuje výrazná iniciátorská činnosť (napr. súdy môžu konať, len ako dôjde k závažnému porušeniu právnych povinností – obmedzená iniciatíva), ktorú môže uplatniť v najširšom rozsahu; - štruktúra VS, metódy a formy jej činnosti umožňujú stálu iniciatívu – môže sa prejaviť vo vzťahu k ostatným zložkám št.zriadenia, ale i k politickému pluralizmu; - VS využíva aj iniciatívu občanov a iniciatíva sa môže zameriavať aj na určenie ďalších úloh, ktoré treba naplniť, alebo na uplatnenie efektívnejších metód; - organizačná inštitucionálna štruktúra VS - v sociologickom chápaní súhrn pozícií a úloh, ktoré realizujú konkrétni ľudia, profesionálne rôzneho zamerania, ktorí však vytvárajú špecifickú homogénnu skupinu pracovníkov VS, majú spoločný status; - VS – služba sui generis – správa podávajúca výkony; - potreba koncentrácie VS na soc.-ekonomické a soc.-kultúrne aktivity – stiera sa hranica sféry verejného záujmu v prospech záujmovej plurality. - VS sa uskutočňuje inak ako štátna správa a inak ako samospráva; - VS vo funkčnom poňatí: ide o výkonnú činnosť štátu ako základného verejnoprávneho subjektu, zabezpečovanú prostredníctvom jeho orgánov, ako aj výkonnú činnosť ďalších

verejnoprávnych subjektov a ich orgánov pri spravovaní verejných záležitostí a realizovanú ako prejav výkonnej moci v štáte; - VS má dve základné zložky: štátnu správu a samosprávu. ŠTÁTNA SPRÁVA (ŠS) - jedna zo základných zložiek VS a základný pojem správneho práva, ktorý vychádza z podstaty ŠS ako súčasti riadenia spoločnosti a skúma ju ako osobitný druh štátnej činnosti; - najrozsiahlejší druh štátnej činnosti – jej výkonom sa zabezpečuje realizácia všetkých (vonkajších a vnútorných) funkcií štátu; orgány ŠS plnia prevažnú časť úloh zabezpečovanú štátnymi orgánmi; - jedna z foriem uskutočňovania štátnej moci; samostatný druh činnosti štátu; jadro VS; - samostatný druh organizujúcej činnosti štátu, ktorý má výkonný a nariaďovací charakter, uskutočňuje sa v mene štátu a za pomoci jeho donucovacej moci, pričom ciele, metódy, formy a spôsoby uskutočňovania tejto činnosti reguluje právo a v jeho medziach sa realizuje jej iniciatívny prvok, determinovaný aj internými normatívnymi aktmi nadriadených orgánov; túto činnosť uskutočňujú predovšetkým orgány ŠS, ale v rámci zákonného splnomocnenia aj štátne a iné orgány a organizácie; - predovšetkým činnosť výkonná a nariaďovacia: výkonná činnosť – vyjadruje vzťah ŠS k zastupiteľskej sústave, ktorá je prezentovaná NR SR; spočíva v bezprostrednom vykonávaní zákonov a ostatných pr.aktov št.moci, ktorých prostredníctvom sa realizujú základné otázky štátnej správy (hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj); nariaďovacia činnosť – vo vzťahu k FO a PO vyjadrujú určitú metódu – správne orgány sú oprávnené vydávať normatívne a individuálne správne akty, uskutočňovať iné opatrenia a používať donútenia, ak sú na to splnomocnené zákonom; táto metóda nie je jedinou, do popredia sa dostáva organizátorský charakter ŠS (riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť); - ŠS je činnosť podzákonná (vykonávaná na základe zákona, ktorý určuje jej zameranie a stanovuje aj hlavné – najmä právne prostriedky); - je to činnosť, za ktorou stojí donucovacia moc štátu – prichádza na rad, ak nedochádza k dobrovoľnému plneniu právnych povinností; jej uplatnenie upravujú právne normy: donútenie môže uplatniť len kompetentný orgán ŠS, musí byť primerané vymáhanej povinnosti a nemožno ho realizovať ľubovoľnými formami a prostriedkami (tie stanovujú platné právne normy); - je to činnosť, ktorú možno determinovať inštrukciami nadriadených orgánov ŠS – uskutočňujú ju hierarchicky usporiadané orgány, kde nadriadený orgán má priamo vply na podriadené správne orgány (interné normatívne inštrukcie atď.); - v rámci ŠS sa realizujú spoločenské záujmy (celospoločenské záujmy a právom chránené záujmy FO a PO v oblasti štátnej správy); - ŠS je verejná správa uskutočňovaná štátom, osobitný druh riadenia uskutočňovaného štátom; - činnosťou orgánov ŠS a plnením jej úloh dochádza k realizácii vzťahov ŠS – ide o činnosť zameranú do vnútra organizácie ŠS (vnútorná činnosť) a o vonkajšiu činnosť ŠS: Vnútorná činnosť → vnútorno-organizačná záležitosť, základným poslaním orgánov ŠS je zabezpečiť žiaduce a reálne fungovanie týchto orgánov; Vonkajšia činnosť → realizácia vlastného poslania ŠS, usmerňovanie procesov, realizovaných v oblasti odlišnej od ŠS, adresátmi sú FO a PO; - správne orgány – orgán ŠS pri štátnosprávnej aktivite orgánov ŠS, ale aj pri aktivite, ktorá nemá štátnomocenský charakter; orgány, ktoré popri prevažnej činnosti vykonávajú na základe zákonného splnomocnenia aj činnosť, ktorá má charakter ŠS (starosta obce, dekan fakulty);

- vykonáva ju osobitná skupina orgánov štátu – orgány štátnej správy → orgán štátu, ktorý vystupuje v jeho mene (za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím ŠS nezodpovedá orgán, ktorý ho vydal, ale štát), uskutočňuje úlohy a funkcie štátu nariaďovacou a výkonnou činnosťou štátu a je zriaďovaný zákonom alebo iným právnym aktom ako organizačno-právna jednotka so samostatnou pôsobnosťou a právomocou a jej zodpovedajúcou organizačnou štruktúrou; - v užšom zmysle sú to štátne orgány, ktoré právne predpisy výslovne označujú ako orgány ŠS; - v širšom zmysle sú to nielen orgány ŠS, ale aj ostatné orgány, ktoré disponujú správnoprávnou aktivitou; Základné črty orgánu ŠS: z pohľadu postavenia ide o štátny orgán, má všetky znaky štátneho orgánu, je vybavený pôsobnosťou a právomocou a má možnosť použiť prostriedky štátneho donútenia; - ide o osobitný druh štátneho orgánu – odlišuje sa činnosťou, ktorú vykonáva; - tvorí relatívne samostatnú organizačnú jednotku, oddelenú od iných v štátnom aparáte (od súdov, zastupiteľských orgánov, prokuratúry..); - orgány ŠS možno klasifikovať na základe rôznych kritérií: a) právny základ vzniku orgánu- vznik a existencia vyplýva priamo z ústavy/ÚZ a zákonov NR SR; b) vecný rozsah jeho pôsobnosti – orgány so všeobecnou a osobitnou pôsobnosťou (tie sa delia na orgány s funkčnou a odvetvovou pôsobnosťou); c) územný rozsah jeho pôsobnosti d) zloženie orgánov e) spôsob rozhodovania vo veciach svojej pôsobnosti; SAMOSPRÁVA - druhá zo zložiek VS; - poznáme územnú a záujmovú samosprávu a uskutočňujú ju iné subjekty, než ŠS – subjekty korporatívneho charakteru; - vo VS predstavuje výkonné pôsobenie a ovplyvňovanie spoločenského života prostriedkami neštátneho charakteru (ŠS sa podieľa na úlohách samosprávy a má zodpovednosť za realizáciu verejných záležitostí); - je založená na partnerskom vzťahu štátu a korporácií ako subjektov samosprávy (demokracia, pluralita záujmov); - výkon určitých presne vymedzených úloh správy štátu samostatnými, štátom uznanými verejnoprávnymi subjektmi; zahŕňa oblasť VS, zákonom zverenej subjektom, ktorých sa bezprostredne dotýka = časť správy štátu, decentralizovaná na subjekty neštátneho charakteru; - činnosť riadiaceho charakteru – predstavuje tvorbu samosprávnej moci v medziach platného práva, sama si určuje ciele; - jej zmyslom je udržanie, alebo obnovenie žiaduceho stavu, za podmienky realizácie samosprávnych právomocí; prvky riadenia a regulácie sa prejavujú ako prvky samoriadenia a samoregulácie; - činnosť samosprávy je spravovaná zákonmi, vlastnými mocenskými aktami a vlastnou samosprávnou mocou, vykonávanou a zabezpečovanou s využitím nariaďovacích oprávnení mocenského charakteru; - vzťahy sú realizované v rámci samosprávnych korporácií, ktorých podstatou a poslaním je samostatne rozhodovať o vlastných otázkach a spravovať vlastné záležitosti podľa svojich potrieb, zo svojej vôle a pri rešpektovaní zákonov; - samosprávna korporácia pri výkone samosprávy spravuje sama seba a objekt samosprávy (splýva s ich subjektom) → na rozhodovanie o úlohách a ich výkon sú zriaďované príslušné samosprávne orgány;

. .korporácia všeobecne je združením osôb s cieľom sledovania určitého účelu v tejto forme. nie zo súkromnej iniciatívy c) povaha činností. konštituuje sa po splnení niekoľkých kritérií: a) vôľa zákonodarcu b) dôvod vzniku – zo zákona alebo z iniciatívy VS.právny pojem samosprávy – samospráva ako verejnoprávny subjekt disponuje príslušným rozsahom verejnej moci. .. . iné občianske združenie a odborová organizácia. ak sa takéto združenie konštituuje na základe právneho predpisu. .združenie vzniká registráciou . SKN . dobrovoľne. SKE – exekútori. základom je samosprávny spôsob ich vnútornej činnosti a úsilie o účasť na organizácii spoločenského a politického života. osobnou slobodou jednotlivca – občana a komunálnou slobodou. . jej základným predpokladom je vytvorenie optimálneho spojenia medzi parlamentarizmom. že pri oboch ide o správu vlastných záležitostí a k štátnej správe tým. voči iným právnym subjektom. v ktorej spoločenstvo ako PO zabezpečuje riešenie úloh odlišných od tých.záujmová samospráva – nepredstavuje ucelený. na ktoré sa viaže výkon určitých funkcií (SAK.verejnoprávna korporácia – pojem spojený s jej podielom na verejnej moci. zákonom stanovené úlohy rieši vo svojom mene a na svoju zodpovednosť.miestna samospráva – organizujúca činnosť v špecificky výkonnom poňatí.notári.samospráva sa približuje k súkromnej správe tým. . ktorých existencia je odvodzovaná od združovacieho práva a ktoré spája konkrétny spoločenský záujem. . z ktorých aspoň jeden musí mať viac ako 18 rokov.je to organizačná forma VS. zväz. spoločnosť. ktorí ju svojím združením vytvorili – ako právny subjekt vzniká osamostatnením smerom dovnútra voči svojim členom. aj navonok.osobitne sa v rámci záujmovej samosprávy vyčleňujú profesijné inštitúcie.) – nie sú formálne (právne inštitucionalizované) ani registrované a ich právne postavenie vyplýva z ústavy. že tieto záležitosti majú verejnoprávny charakter → je to verejná správa so zameraním samosprávneho subjektu na vlastné záležitosti. pričom je viazaná zákonmi a právnymi predpismi. ale pod jeho dozorom. vnútorne usporiadaný systém alebo jednoznačne právnopolitický inštitút – patria sem všetky inštitúcie. vznikajúce spontánnym prejavom skupiny osôb v snahe participovať na činnosti (krajinské spolky a pod.podľa zákona č. ktoré túto činnosť vykonávajú a v objektoch ich pôsobnosti.návrh na ňu môžu podať min. ktoré sú vydané na ich realizáciu. realizuje sa vo vzťahoch. do systému záujmovej samosprávy vstupuje z vlastného rozhodnutia. jej právna subjektivita je odlišná od právnej subjektivity tých. pričom táto činnosť nemá štátnomocenskú podstatu.politický pojem samosprávy – podstata samosprávy ako formy realizácie VS občanmi . traja občania. ktoré vznikajú a pôsobia ex lege a spravidla majú povinné členstvo. VEREJNOPRÁVNE INŠTITÚCIE /KORPORÁCIE .najnižšou formou sú voľné združeniam. klub. v európskom práve pozitívnoprávnym pojmom . rozšírená o oprávnenie tvorby samosprávnej moci podzákonného a nariaďovacieho charakteru. . poskytovanie verejných služieb (nielen verejnoprospešné ciele) d) niektoré výsady verejnej moci ..členenie na miestnu (územnú) a záujmovú samosprávu znamená rozdielne vzťahy občana ako subjektu k týmto druhom samosprávy: pri miestnej je do systému zaraďovaný automaticky podľa miesta bydliska (miera účasti na samospráve je ponechaná na jeho vôli)..jeden zo základných pojmov VS. ktoré zabezpečuje štát.83/1990 Zb.v SLK – lekári je členstvo dobrovoľné). o zrdužovaní občanov v znení neskorších predpisov je združením spolok. . .

základný rámec ústavnosti platí aj pre správne právo a verejnú správu – požiadavka rešpektovania ústavnosti všetkými zložkami verejnej moci. títo vykonávatelia nie sú orgánmi ŠS.z. právo podať ústavnú sťažnosť. štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy. Organizácia verejnej správy v Slovenskej republiky . – štátna moc pochádza od občanov. úlohy. je tu tiež vyjadrená sloboda jednotlivca vo vzťahu k VS. . na náhradu škody. . získanú menovaním prezidentom) a prostredníctvom ústredných a miestnych orgánov ŠS. verejné ozbrojené zbory ani iné verejné zbory. predovšetkým politický orgán (inštitút vyslovenia nedôvery. územnú samosprávu (IV.špecifické postavenie. 2. zodpovednosť parlamentu a odvodená legitimita). iné správne celky. historický vývoj. .pri jej výstavbe sa uplatňujú technicko-organizačné princípy. Rada pre vysielanie a retransmisiu.2 Úst. subjektami územnej samosprávy sú aj mestá.organizačný systém VS môžu tvoriť okrem inštitúcií štátnych i neštátnych aj tie. ostatné subjekty verejného alebo súkromného práva(plnia úlohy na určitom zverenom úseku VS).) . ktorej základom je obec a VÚC.VS sa delí na ŠS vykonávanú štátom a ostatnú VS vykonávanú inými subjektami. vláda (zákon č.hlava) – VS vykonávanú prostredníctvom vlády ako najvyššieho orgánu výkonnej moci (má odvodenú legitimitu.na rôznych miestach ústava obsahuje ustanovenia. pretože ide o vrcholný orgán výkonnej moci a zároveň súčasť orgánov verejnopolitickej moci. územné a správne usporiadanie (delenie na územné – obce a VÚC a správne celky – kraje a okresy. obce a VÚC pri výkone ŠS. právomoc a postavenie vykonávateľa VS.príklad verejnoprávnej korporácie v SR: STV a Sro. ktorých prijatie ústava predpokladá. pôsobnosť.politické vedenie VS – riadiacu právomoc uplatňuje len voči priamym a nepriamym vykonávateľom VS. ktoré nemajú povahu samosprávnych korporácií (mimovládky). ktorý ustanoví zákon. . neobsahuje ustanovenia o záujmovej samospráve – jej subjekty majú základ v zákonoch. rozsahu a spôsobom.hlava).ústavné základy organizácie VS z inštitucionálneho hľadiska sa v ústave spájajú s výkonnou mocou a s územnou samosprávou..575/2001 Z. → tieto ústavné limity platia pre subjekty VS. prioritné postavenie v rámci sústavy najvyšších štátnych orgánov patrí v SR NR SR. ktorá je ŠS → označované ako PRIAMI VYKONÁVATELIA VS [nie všetci sú súčasťou organizačného systému ŠS – nepatrí sem napr. predmet ich činnosti a ich kompetencie vo veciach ŠS vymedzuje zákon]: 1.VS nie je ústavne upravená samostatne – základy sú obsiahnuté vo viacerých ustanoveniach v jednotlivých hlavách ústavy – niektoré zaväzujú VS priamo. . . . Vykonávatelia VS: . jej predsedu a na jeho návrh ďalších členov vymenúva a odvoláva prezident.čl. vojenské obvody). . . zaväzujúce VS vo funkčnom (materiálnom) zmysle → formuluje požiadavky na VS ako na činnosť a poskytuje jednotlivcovi ústavné záruky rešpektovania týchto požiadaviek (právo na súdnu a inú právnu ochranu. iné sú prameňom práva so zákonmi.. . Ústava upravuje výkonnú moc (VI. ciele a funkcie VS v konkrétnom čase.. Kritériá členenia: konkrétna forma štátneho zriadenia.122 a 123) v súvislosti so spôsobom ich zriaďovania (len zákonom) a ich právotvornou právomocou (PP len na základe zákonného splnomocnenia). ktorí ju vykonávajú priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov. ktoré v jeho mene a namiesto neho vykonávajú tú časť VS. majú len postavenie orgánov ŠS pri výkone ŠS. orgány ŠS sú spomenuté v dvoch ustanoveniach (čl.).subjektami je štát (orgány ŠS) a obce a VÚC. v jej medziach.štát si na výkon VS zriaďuje orgány.

konzultatívne alebo odborné úlohy (stálymi sú Legislatívna rada. . MS (spravodlivosť). Úrad geodézie. Rada hospodárskeho a soc. 3.z. dekoncentrované orgány ŠS (B) a inšpekčné orgány (C). sú orgánmi ŠS.).okolností môžu vytvárať svoje pracoviská. 2. je ústavnprávne zodpovedný NR SR a demisiu podáva prezidentovi. .platia medzi nimi horizontálne právne vzťahy – spolupráca a súčinnosť. podpredsedu predseda úradu). výnosy alebo opatrenia – vykonávacie právne predpisy a pramene práva.10 OÚOŠS – Úrad vlády (na čele vedúci. kedy sa ním schvaľuje návrh nariadenia vlády. MŠ (školstvo). MZV. za urč. . MF. A → vznikli v rokoch 2002 – 2003 ako dôsledok reštrukturalizácie VS. MPSVaR.) a nie je všeobecne záväzný.členia sa na regulačné a dozorové orgány (A). vymenúva a odvoláva ho vláda. . sú to monokratické orgány s čiastočnou vecnou a územne celoštátnou pôsobnosťou vo veciach ŠS. . v čase neprítomnosti ho zastupuje štátny tajomník – na rokovaní vlády má poradný hlas.rozhodnutia prijíma uznesením (nadpolovičná väčšina všetkých členov). .nepatria do ÚŠS ani do miestnej ŠS. MV. Úrad priemyselného vlastníctva SR.ich špecifikum je v tom. MŽP.člení sa na sekcie (generálny riaditeľ) a odbory (riaditelia). podpredseda. . ktoré plnia koordinačné.ÚOŠS – ich postavenie upravuje kompetenčný zákon (575/2001 Z. štruktúru upravuje organizačný poriadok. . .na výkon MZ a supranacionálneho práva vydáva aproximačné nariadenia. Úrad jadrového dozoru SR. že boli zriadené ako orgány ŠS. MDPaT (doprava.z. Rada pre vedu a techniku). len ak sú na to vyslovene splnomocnené zákonom (uverejňované sú v Z.majú normotvornú právomoc – na základe zákonného splnomocnenia vydávajú vyhlášky.na čele predseda. . orgány s celoštátnou pôsobnosťou (regulačné a dozorové orgány.ostatné ÚOŠS . ide o podzákonný právny predpis (= normatívny správny akt). kartografie a katastra SR. ktorá má pri výkone ŠS postavenie orgánu ŠS). . . Hospodárska rada.úlohy spojené s odborným.má právo zákonodarnej iniciatívy. Protimonopolný úrad (predsedu menuje a odvoláva prezident na vládny návrh. členom vlády. . MK (kultúra) a MZ (zdravotníctvo). ktorý je zároveň ústavným činiteľom. org.má celoštátnu územnú pôsobnosť a všeobecnú vecnú pôsobnosť.dnes 14 ministerstiev: MH (hospodárstvo). PO zriaďované zákonom a PP môžu vydávať. sú nezávislé a niektoré .ministerstvo – na čele je minister. Rady pre vysielanie a retransmisiu (PO. iba v prípadoch.). ministerstvá a ostatné ústredné orgány ŠS . Správa štátnych hmotných rezerv a Národný bezpečnostný úrad (riaditeľa volí a odvoláva NR SR). MO (obrana). Štatistický úrad (predsedu menuje a odvoláva prezident na vládny návrh). Úrad pre verejné obstarávanie SR.partnerstva. dekoncentrované orgány ŠS a inšpekčné orgány) . ktoré má rôzne právne účinky podľa obsahu a adresáta → má povahu vnútorného aktu (externý len ak je zverejnený v Z. ktorý je prameňom svk práva.vertikálne vzťahy vznikajú medzi ÚOŠS a nimi riadenými orgánmi ŠS na nižšej úrovni a pri výkone ŠS inými priamymi vykonávateľmi ŠS.nariadenie vlády – vydávané na vykonanie zákona a v jeho medziach (secundum et intra legem). ale neboli začlenené do žiadnej riadiacej štruktúry v ich systéme – nemajú nadriadený orgán. organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády plní Úrad vlády – nemá rozhodovacie právomoci a treba od neho odlišovať poradné orgány vlády. .z. . okre. pošty a telekomunikácie). MVaRR (výstavba a regionálny rozvoj). zodpovedný vláde)..

1. Pamiatkový úrad SR. správa katastra – riaditeľa menuje prednosta Kat. Vyššia vojenská správa. pamiatkové. prevažuje výkon št. riadené alebo podriadené ministerstvu alebo inému ÚOŠS. . Slovenský metrologický ústav. vedie mimosúdne riešenie sporov).515/2003 Zb. ale aj krajské a okresné dopravné inšpektoráty. ŠvaPI (veterinárna a potravinová). Rada pre vysielanie a retransmisiu (členov volí NR SR).Policajný zbor SR.katastrálne úrady. . . Úrad pre ochranu osobných údajov (6 členov vymenúva NR SR). KÚ lesné. OÚ lesné.spravidla dvojstupňová sústava. ŽP a OÚ banské) . ktoré ustanovujú ich pôsobnosť a právomoc. kde na prvom stupni rozhoduje obec a niekedy uplatňujú právomoc orgánu štátneho dozoru na danom úseku ŠS. . Puncový úrad. ŠEI (štátna energetická).podľa zákona o št. ÚPSVaR .hlavnou náplňou ich činnosti je prvostupňové rozhodovanie v správnom konaní a vo viacstupňových štruktúrach preskúmavanie ISA. regionálne) orgány ŠS . Národný inšpektorát práce.často označované ako špecializované miestne orgány ŠS. . 5.pri výkone ŠS na úseku cestnej premávky sú orgánmi ŠS nielen MV a OÚ. . úrad pre reguláciu sieťových odvetví a úrad pre reguláciu železničnej dopravy) majú právomoc vydávať vykonávacie právne predpisy. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.č.zriaďujú sa zákonmi. alebo iného ÚOŠS.na ich čele je prednosta. ktorého zvyčajne vymenúva vláda (!!! colné úrady – na čele je riaditeľ. Štátny ústav pre kontrolu liečiv. . PS nemajú OÚ. ÚPSVaR.(telekomunikačný úrad.miestne orgány ŠS s krajskou územnou pôsobnosťou . . verejné ozbrojené zbory a iné verejné zbory . OÚ dopravy.napr. miestne (územné. . pozemkové.. . regionálne úrady verejného zdravotníctva – regionálneho hygienika vymenúva hlavný). ŠŠI (školská). niekedy sú zriaďované ako organizačná súčasť ministerstva. Katastrálna inšpekcia.2004 (z. regionálne veterinárne a potravinové správy – na čele riaditeľ. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (predsedu vymenúva vláda na návrh ministra DPaT). SOI (obchodná). B – sú podriadené príslušnému ministerstvu alebo inému ústrednému orgánu ŠS.môžu vydávať PP. ŽP. Colné riaditeľstvo. stavebné. ktorého vymenúva ústredný riaditeľ ŠVaPS. . menovaný GR Colného riaditeľstva.VOZ .napr. pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. SSI (stavebná inšpekcia). Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. C – orgány ŠS s celoštátnou p. 4.dozoru a individuálna rozhodovacia činnosť. SI ŽP. ak sú na to výslovne splnomocnené zákonom – sú to vyhlášky.od 1.) boli zrušené okresné úrady a KÚ sa stali špecializovanými orgánmi ŠS v rozsahu vecnej pôsobnosti podľa tohto zákona – všetky miestne orgány ŠS sa kreujú ako špecializované orgány (už nie všeobecná a špecializovaná pôsobnosť). Štátna kúpeľná komisia. ktoré je podmienkou ich platnosti.územná pôsobnosť je obmedzená na časť územia štátu. vyhlasujú sa uverejnením vo Vestníku vlády SR. ak ho na to ustanoví zákon. .VZ vykonávajú časť ŠS popri svojom hlavnom poslaní. ale väčšinou sú samostatné a podriadené ÚOŠS. Štátna veterinárna a potravinová správa. .napr. Úrad verejného zdravotníctva.orgány ŠS s vecnou čiastkovou a územne obmedzenou pôsobnosťou. Letecký úrad. ktorý sa člení na krajské a okresné riaditeľstvá PZ SR a plní úlohy ŠS. zákony im však ponechávajú administratívnoprávnu subjektivitu. školské. nie všetky miestne orgány ŠS sú PO (napr. -VNZ (neozbrojený zbor) – Hasičský a záchranný zbor – jednotne organizovaný. Telekomunikačný úrad (predsedu volí NR SR.Ú.niekedy je miestny orgán ŠS druhostupňovým orgánom vo veciach.službe. . správa katastra). .s celoštátnou pôsobnosťou medzi ne patria: Poštový regulačný úrad (predsedu volí NR SR na návrh vlády). Hlavný banský úrad.

. . STV. . ktorá svojím obsahom nie je činnosťou zákonodarnou ani súdnou = je to súhrn činností. Matica slovenská. .nepatria do organizácie ŠS ani do jej organizačných subsystémov. ale výkonom územnej alebo záujmovej samosprávy.subjekty so zmiešaným právnym postavením – verejné ústavy (podniky) s PS. . . 3. celkom sa nekryje s verejnou správou vymedzenou pomocou formálneho hľadiska.neštátne nesamosprávne inštitúcie. . organizačný. ktoré nemožno označiť ako zákonodarný orgán alebo ako súd. ktoré nemožno kvalifikovať ako zákonodarstvo alebo súdnictvo. . ktorými sú obec/VÚC a orgány ZS v mene subjektu/napr. . OSTATNÍ VYKONÁVATELIA VS: .75) a náklady uhrádza štát. SNG. b) formálny (inštitucionálny. na ktoré sa zákonom deleguje časť ŠS vo vymedzenom rozsahu.pojem VS pomáhajú bližšie vymedziť dva základné princípy: a) materiálny (funkčný alebo dynamický) – verejná správa je vnímaná ako druh správnej činnosti.predstavujú myšlienkové abstrakcie a konštrukcie logickej povahy. zriaďované zákonom. statický) – VS je systém štátnych a iných verejných inštitúcií . ktoré majú zo zákona kompetencie spravovať. SRo. .orgány ÚS ju vykonávajú v mene subjektov.OZ (mestské) a ZVÚC sú nepriamymi vykonávateľmi ŠS.NBS. pričom túto možnosť zakotvuje ústava (čl. než štátu . za ktorý samostatne zodpovedajú.iné právne subjekty než štát – obce a VÚC. výkon prenesenej ŠS riadi a kontroluje vláda. VS je činnosťou štátnych i iných verejných inštitúcií. ak ich zákon výslovne splnomocňuje vydávať pri výkone ŠS v rámci svojej územnej pôsobnosti VZN. Stručne charakterizujte verejnú správu v materiálnom a formálnom zmysle .určité zásady a organizačné možnosti.ich činnosť nie je výkonom ŠS.VS vykonávajú relatívne nezávisle od orgánov štátu. VYKONÁVATELIA OSTATNEJ VS: – orgány iných právnych subjektov. VS je vymedzovaná ako druh inštitúcie a ich orgánu. .oba prístupy možno aplikovať pozitívne (výpočtom konkrétnych činností či konkrétnych inštitúcií a ich orgánov oprávnených spravovať) alebo negatívne (s prihliadnutím na ďalšie činnosti štátu či neštátnych subjektov) 4. pri existencii štátneho dozoru a štátnych kontrolných mechanizmov. dôraz je kladený na inštitúcie a ich orgány.ostatná samospráva – akademická samospráva na verejných VŠ a s určitými výhradami samospráva súdnictva. ktoré nevykonávajú zákonodarnú ani súdnu činnosť = súhrn štátnych a iných verejných inštitúcií.orgány územnej a záujmovej samosprávy. Technicko-organizačné princípy výstavby verejnej správy . ktoré popri svojom hlavnom poslaní plnia aj niektoré verejnoprávne funkcie. ktoré sú využívané pri budovaní jednotlivých orgánov VS – účelom ich využívania je vybudovanie efektívneho fungovania VS po horizontálnej i vertikálnej línii.obec a VÚC sa pri výkone delegovanej ŠS stávajú správnym celkom – organizačne ju vykonáva starosta/predseda VÚC a to formou individuálnej rozhodovacej činnosti (správne orgány). .stavovskej komory zriadenej zákonom.vykonávateľmi ostatnej VS sú len ak im zákon trvale zveruje jej výkon.NEPRIAMI VYKONÁVATELIA VS: . .

Minister je plnoprávnym a zodpovedným vedúcim ministerstva. ktoré toto odvetvie reguluje prostredníctvom právnych noriem. MZ. . volebný princíp sa uplatňuje najmä v územných samosprávnych orgánoch (voľby starostu. Do jeho pôsobnosti patrí využívanie všetkých oprávnení. c) volebný a vymenúvací princíp – predstavujú spôsob ustanovovania osôb do funkcií v jednotlivých správnych orgánoch. správa ZV. ktoré reglementuje široký okruh spoločenských vzťahov d) nekodifikované právne odvetvie ... odvetvové a funkčné princípy – územný princíp predstavuje vybudovanie orgánov VS podľa územného hľadiska (určenie pôsobnosti a právomoci len na určitej časti územia). tento princíp sa prejavuje v špecializovaných miestnych orgánoch ŠS. ktoré plní spoločenskú funkciu v oblasti VS b) dynamicky rozvíjajúce sa právne odvetvie c) odvetvie práva. dekoncentrácie a koncentrácie – centralizačný princíp = požiadavka. sociálnych a vnútorných vecí. ktoré nie sú vo vzťahu podriadenosti a nadriadenosti. Pojem správne právo.prechádza dynamickým vývojom – časté zmeny nadväzujú ma meniace sa úlohy pri výkone VS. aby sa v sústave centrálnej ŠS budoval jeden orgán ŠS. Monokratický princíp predstavuje orgán VS s jediným zodpovedným vedúcim – odzrkadľuje právne postavenie ministerstva ako ústredného orgánu ŠS. 5. kultúry. . zdravotníctva. aby rešpektované potreby a oprávnené záujmy obyvateľov územného regiónu.SP je charakterizované širokým okruhom spoločenských vzťahov. čo vyplýva z jeho rozdelenia na všeobecnú a osobitnú časť (správa školstva. decentralizačný princíp je opakom = požiadavka vybudovania jedného centrálneho orgánu a viacerých orgánov na nižších stupňoch VS. ktoré vznikajú a uskutočňujú sa v súvislosti s realizáciou výkonnej moci v štáte a vo sfére VS. charakteristické črty správneho práva a problematika jeho kodifikácie . decentralizácie.správne právo – je jedným z najvýznamnejších právnych odvetví slovenského právneho poriadku. MK SR). obrana.jeho poslaním je upravovať postavenie a správanie subjektov práva vo vzťahoch. aby sa orgány VS budovali prierezovo = aby realizovali rôznorodé funkcie. b) kolegiálny a monokratický princíp – kolegiálny princíp sa vyznačuje kolektívnym rozhodovaním členov orgánu VS (napr. pri vyššom výkonnom orgáne moci – vláde SR). prostredníctvom ktorých by sa zabezpečovali väzby medzi rôznymi odvetviami ŠS (MF). . vymenúvací princíp v ústredných a miestnych orgánoch ŠS (menovanie ministrov. Príklad: uplatňovanie princípu v miestnych orgánoch ŠS.možno ich rozdeliť na: a) územné.).charakteristické črty SP – a) právne odvetvie. . ktoré má k dispozícii na zabezpečovanie úloh ministerstva. jeho cieľom je zabezpečiť také vzťahy orgánov ŠS k občanom. odvetvový princíp požaduje vytváranie orgánov ŠS v rámci ucelených odvetví sústavy ŠS = orgán ŠS riadi len určité záležitosti rovnakej povahy (MŠ. výkon policajnej správy. dekoncentračný princíp = umožňuje vecné rozdelenie úloh ŠS do viacerých nepodriadených orgánov (horizontálna dekoncentrácia). rozdelenie správnej činnosti medzi vyššie a nižšie organizačné články VS (vertikálna dekoncentrácia). ktoré boli subsumované do všeobecnej miestnej správy v rámci horizontálnej integrácie. voľby predsedu VÚC). prednostov). funkčný princíp obsahuje požiadavku. d) princíp centralizácie.

že chráni verejný záujem. kultúry. b) v užšom zmysle slova = súhrn právnych noriem regulujúci spoločenské vzťahy prostredníctvom špeciálnych osobitných druhov právnych noriem. pohľady na zabezpečovanie zákonnosti vo VS. administratívnoprávnu zodpovednosť a pod. . ktoré sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti/nadriadenosti alebo ktoré nie sú (kvalitatívne vzťahy.relatívne samostatný subsystém právneho poriadku. princípy jej uplatňovania sú podobné ako pri uplatňovaní trestnej zodpovednosti.SP je formalizovaným normatívnym systémom.. subjektívne správne právo – obsah objektívneho verejného práva. konkrétny obsah jeho realizácie je určovaný štátnou mocou a umožňuje administratívne donútenie. . školstva. obsahovo a systematicky sa člení na: a) všeobecnú časť – zahŕňa teoretické aspekty základných pojmov VS a SP. objektívne správne právo – súhrn právnych noriem. policajná. .predovšetkým v oblasti SP procesného možno pozorovať aj prvky súkromnoprávnej regulácie. tvoriacim a súčasne predstavujúcim samostatnú. obrana krajiny. správa justície.subjektu) a subjektívna verejná povinnosť (nevyhnutnosť správania urč. upravuje vzťahy medzi nerovnými subjektmi. veľmi úzke a vzájomné prepojenie. na druhej strane môžu byť subjektami PO. .kodifikáciu SP nemožno vykonať práve z dôvodu rozmanitosti spoločenských vzťahov. 2. postavenie a právomoc kontrolných orgánov v systéme VS. zdravotníctva. c) trestné právo – keďže SP upravuje problematiku administratívnoprávnej zodpovednosti.SP ako pedagogická disciplína – súhrn poznatkov získaných vedou správneho práva. založené na spolupráci a súčinnosti). správne právo de lege lata. ale nedeliteľnú súčasť právneho poriadku.SP ako samostatné právne odvetvie sa prejavuje aj vo vonkajších systémových vzťahoch – najmä vzťahoch k právnym odvetviam: a) štátne právo – základné princípy organizácie a činnosti štátu a jeho orgánov a princípy ZPaS rozvádza a konkretizuje SP.orgánmi a PO – jeden zo subjektov je vždy obligatórne určený (správny orgán). predstavujúci súhrn všeobecne záväzných pravidiel správania.SP sa rozlišuje na: 1.subjektu). možnosťou autoritatívneho donútenia a špecifickou štruktúrou. . c) správnymi orgánmi navzájom – vzťahy. b) finančné právo – pri realizácii jeho hmotne právnych noriem sú využívané procesné právne normy SP. ŽP a pod.dve formy → subjektívne verejné oprávnenie (možnosť správania urč. ktoré upravuje – cieľom je však postupne vytvárať komplexné právne úpravy v jednotlivých odvetviach VS a tým zvyšovať stupeň kodifikácie tohto pr. b) spr. ktoré sa vyznačujú štátom stanovenou formou. bezdomovci (všetky FO spôsobilé konať vo svojom mene). vyjadrenie SP vo všeobecnom formálnom zmysle. b) osobitnú časť – jednotlivé druhy správ (vnútorná.SP je zaraďované k verejnému právu. cudzinci. .všeobecne = súhrn právnych noriem.postavenie SP v právnom poriadku – SP upravuje vzťahy medzi: a) správnymi orgánmi a FO – účastníkmi týchto vzťahov sú vždy na jednej strane správne orgány a na druhej občania.odvetvia. . nemôže bez neho existovať a je jeho konkrétnym výrazom (vyjadrenie SP v konkrétnom zmysle slova) . vedy.dva prístupy k vymedzeniu pojmu „správne právo“: a) v širšom zmysle slova = súhrn všetkých druhov právnych noriem. .). ktoré reglementujú vzťahy medzi správnymi orgánmi a riadenými organizačnými jednotkami. .. ktoré reglementujú spoločenské vzťahy na úseku VS. . pretože je preň charakteristické. .

vo svojej práci využíva viaceré metódy a formy činnosti. . vzťah medzi vstupom a výstupom. v rámci VS pôsobenie základných prvkov sústavy a jednotlivých odvetví. ako aj na racionálne postupy pri výkone ich funkcií. efektívnosť a hospodárnosť. systém a personálne prvky VS). ktorá skúma organizáciu a činnosť VS v jej skutočnej a reálnej podobe.efektívnosť nemožno skúmať izolovane: pojem „efektívnosť“ – súčinnosť prostriedkov vynakladaných na ekonomickú činnosť z pohľadu výsledkov tejto činnosti. záväzných nielen vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti orgánov VS. . . vystupuje ako komplexná. vzťahov medzi jednotlivými prvkami VS (úlohy. organizáciám a orgánom.vychádza sa z toho. d) efektívnosť VS spočíva v meraní celého systému VS. znalosť funkčných systémových väzieb VS v spoločenskom systéme a dostatok objektívnych kritérií na racionálnu tvorbu organizačnej štruktúry VS ako celku a jej orgánov.SV má úzku spojitosť s vedou správneho práva (VSP . c) formy efektívnosti správnej činnosti a ich organizačné štruktúry sú rozdielne.tá sa venuje právnym otázkam VS) – cieľom oboch je zabezpečovať racionalizáciu VS. Správna veda a jej vzťah k správnemu právu . metodologickým výskumom dochádza k vlastnému poznaniu a formuje vlastný pojmový aparát. . ktoré nie sú podriadené správnemu orgánu. orgány VS disponujú možnosťou vynútenia plnenia uložením sankcií.skúma široký okruh vzťahov. formách a metódach jeho práce (maximálne výsledky pri vynaložení minimálnych síl a prostriedkov). . ale aj voči osobám.poznatky SV sú hybnou silou rozvoja VSP. súvislostí a problémov vo VS. pretože s týmto pojmom vystupujú do popredia viaceré kritériá a pravidlá rozličného charakteru (náročné zosúľaďovanie). org. Efektívnosť VS: . zaraďujeme ju do spoločenských vied. komplex neprávnych problémov sústavy VS. dôraz na aplikačnú (prejavuje sa v realizácii získaných poznatkov) a gnozeologickú (vytváranie presnejšieho a objektívnejšieho obrazu o problémoch VSP + tvorba nových poznatkov na základe poznávania podstatných stránok a vlastností javov a vzťahov vo VS) funkciu .efektívnosť je determinovaná viacerými skutočnosťami: a) nemožno ju chápať ako súhrnú kategóriu. . vydávaní/ zabezpečovaní plnenia rozhodnutí. b) pri vymedzovaní pojmu sa v rôznom obsahovom vyjadrení používa účelnosť.VS predstavuje jednu z relatívne samostatných sústav štátneho riadenia. využíva poznatky z iných disciplín. ktorý rozhodnutie vydal.skúmanie problematiky efektívnosti VS je doménou špeciálnej vednej disciplíny – správnej vedy – jej úlohou je zabezpečovať racionálnu organizáciu správneho aparátu pri najúčinnejších prostriedkoch. zameranú na bezprostrednú a praktickú realizáciu funkcií štátu.6. .predpokladom zvyšovania efektívnosti VS je dostatočná znalosť VS ako uceleného systému. ktorá sumarizuje výsledky prístupov rôznych vedných disciplín. zameranú na reguláciu fungovania celkov (teórie riadenia a organizácie) → SV predstavuje aplikáciu teórie riadenia a organizácie na prácu VS pri príprave. poznanie skutočného stavu a priebehu rozhodujúcich funkčných procesov VS. .SV je vednou disciplínou. na posúdenie sa vyžaduje dlhšie časové obdobie.základňa. že správa je osobitným druhom riadiacej činnosti – ide o stálu činnosť. . syntetizujúca veda.potom efektívnosť VS je kritérium spôsobov činnosti a ich zabezpečovania z hľadiska dosiahnutia najvyššej možnej racionality v daných podmienkach – prostredníctvom efektívnosti skúmame faktickú činnosť orgánu VS a meriame jej výsledok z hľadiska racionality a zdrojov. ale obsahuje aj prvky prírodných a technických vied.

. Metódy správnej vedy (SV) . návodov a odporúčaní pre správnu právnu prax. navrhuje a odporúča racionálne a funkčné usporiadanie organizačnej štruktúry VS.úzky vzťah sa prejavuje najmä pri skúmaní efektívnosti právnych noriem.rešpektovanie rozhodnutí správnych orgánov môže byť zabezpečené len donútením štátnou mocou. činnosťami a podmienkami činnosti. ale je determinovaný nadriadenými orgánmi a administratívno-právnymi normami. ktorý označuje VS za istú službu. . ktoré nadväzuje na funkčné skúmanie.všetky tieto prístupy sú navzájom prepojené a podmienené. hľadať optimálny variant rozdelenia týchto funkcií medzi orgány rovnakej úrovne. .prostredníctvom metódy skúmania možno spájať poznatky rôznych vied – jej špecifiká sú podmienené osobitnou povahou VS. špecifikuje zákonitosti vzájomných vzťahov.hlavnou úlohou racionalizácie VS je: a) jednoduchá a účelná výstavba VS ako celku. experimentálne a sociologické). . 3. ako aj špecifické metódy (induktívne.SV má syntetický charakter – vzniká vyčlenením zo všeobecnej organizácie práce. c) historický prístup d) využitie konkrétnych sociologických výskumov pre štúdium aparátu (overovanie jeho účinnosti) . .) zníženie súhrnu prostriedkov na vykonanie práce. .veda správneho práva využíva poznatky SV a SP vytvára ochranu pred neadekvátnou formalizáciou a judicializáciou. ktoré sú v danom období pre štát nevyhnutné a ich prostredníctvom treba realizovať VS. vymedzuje pravidlá rozhodovacích procesov vo VS a poskytuje návody na komplexnú racionalizáciu.racionalizačné úsilie môže mať rôzne ciele → 1.SV využíva všeobecné metódy (systémové a porovnávacie). pozornosť na špecifiká obsahu správnej činnosti b) systémové skúmanie aparátu VS. jej orgánov. ktorá vychádza z analýzy súčasného stavu a opiera sa o trvalú a systematickú prácu .) zvýšenie výkonnosti pracovníkov správnych orgánov a zlepšenie ich pracovných podmienok. posudzuje a vyhodnocuje organizáciu a činnosť správnej praxe a vytvará relatívne stabilný systém modelov.) skvalitnenie tohto prvku. pričom dôvody na jej vyčlenenie vyplývajú zo špecifík riadiacej a správnej činnosti. analytické. . jej špecifikum je dané jej zameraním. .súčasťou metódy SV musí byť: a) funkčný prístup k správe – odhalenie takých funkcií. metóda práce a riadenia. zahŕňajúca organizačnú štruktúru a náplň činnosti b) postupné zjednodušovanie organizačnej členitosti c) využitie optimálneho systému informácií na lepšie rozhodovanie d) zjednodušovanie predpisov e) zvyšovanie výkonnosti pracovníkov VS zlepšovaním ich kvalifikačnej štruktúry. .racionalizácia – kvázi určitá metóda na dosiahnutie efektívnosti VS.ide o čiastkové metódy skúmania.správna veda. ako veda skúmajúca správnu prax pomocou týchto metód poznáva. . 2. pracovných podmienok a prostredia na styk s občanmi f) optimalizácia úhrnu prostriedkov vynakladaných na VS (najmä v personálnej oblasti). Vzťahy správnej vedy a správneho práva . cieľ konania nie je stanovený správnym orgánom.

.vzájomné vzťahy medzi vedou správneho práva a SV sa môžu prejavovať tak.j. Fyzické a právnické osoby ako subjekty správneho práva . ale v dôsledku iných faktorov = nemožno hovoriť o efektívnosti právnej normy..tvorba cieľov a prostriedkov je založená na poznaní spoločenských potrieb a spôsobe ich uspokojovania.rozvoj spoločnosti predpokladá skúmanie pôsobenia administratívnoprávnych noriem z pohľadu legislatívnej činnosti – efekt legislatívnych pravidiel sa odzrkadlí v realizácii práva. nie je viazaný rozhodnutím súdu. . že: a) výsledky VSP ovplyvnia rozvoj poznatkov v systéme SV b) výsledky jednej alebo druhej dajú podnet na spoločné skúmanie hraničných problémov c) isté výsledky SV možno využívať na ďalšie zdôvodnenie poznatkov VSP v záujme ich realizácie d) realizované poznatky VSP môžu tvoriť základ širšieho skúmania istých problémov v SV.PS občana vzniká narodením a zaniká smrťou a je predpokladom na sp. .môže nastať situácia. nie však z celospoločenského hľadiska. tak sa ním chápe plnoletosť. ktorý ňou zákonodarca sledoval) a prijatie žiaducich zmien. kedy je cieľ stanovený nesprávne = ak by bol dosiahnutý.orgán posudzuje otázku rozumových schopností občana samostatne. . .prioritou je súlad nášho právneho poriadku s právom EÚ. na právne úkony.v odvetví SP pôsobí najväčší počet predpisov v oblasti reglementovania miestnej správy – ťažká orientácia a rozkolísaná terminológia. potrebnej na dosiahnutie cieľov.potreba zabezpečenia súladu s objektívnymi potrebami rozvoja spoločnosti: formálnou stránkou je reálne a možné plnenie a adekvátne právne vyjadrenie. PÚ v ich mene vykonávajú jednotlivé orgány). postavenia FO (občana) vo VS je právna subjektivita (PS).byť účastníkom konania a vystupovať v ňom). FO ako subjekty SP .cieľ je určený správne. . 7. zabránenie vzniku nekonzistentnosti. deliktuálnu spôsobilosť (právna zodpovednosť za protiprávne konanie) a procesnú spôsobilosť (sp. ústiace do vytýčenia cieľa – založenie normatívnej motivácie. ktorá vzniká dosiahnutím určitého veku (môže byť pri jednotlivých PÚ odlišný – ak nie je stanovený. vlastná tvorba právnych textov. nevydanie OP). spr. . . 18 rokov) a rozumových schopností – rozpoznanie dôsledkov konania. nie však pôsobením právnej normy.pri príprave právneho predpisu je potrebné: a) analyzovať vecné súvislosti. efektívnosť pr.SV konfrontuje právne normy s praxou a prispieva k skvalitneniu normotvorby. určitý vzťah [súlad] medzi výsledkom pôsobenia právnej normy a cieľom. .medzi subjekty SP patria orgány ŠS (PS vymedzená právomocou). . b) riešiť otázky začlenenia novej právnej normy do právneho systému.normy by bola len formálna.relativizácia konkurujúcich si cieľov a ich dosiahnutie na prijateľnom stupni. ktorá obsahuje jeho sp. FO (PS vzniká narodením a je predpokladom na spôsobilosť na PÚ) a PO (PS sa chápe ako celok. . .rozhodujúcim faktorom na určenie pr. ktorý je spôsobilý byť nositeľom práv a povinností = musí mať PS → spôsobilosť mať práva a povinnosti ustanovené normami SP. je aj dosiahnutý. orgány územnej samosprávy (PS vymedzená právomocou). nie však vždy (pr. t. . spôsobilosť na právne úkony (nadobúdať práva a povinnosti vlastnými úkonmi). .administratívnoprávne normy niekedy nedokážu dostatočne reflektovať prebiehajúce zmeny → potreba sledovania efektívnosti právnej normy (prepojenie teórie a praxe.subjektom SP je potenciálny/skutočný účastník právnych vzťahov. na práva a povinnosti a na právne úkony.

ktoré majú povahu administratívnoprávnej regulácie (v SR sú to normatívne právne akty vydané príslušnými štátnymi orgánmi v stanovenej forme – zákon. sídlo. sloboda pohybu.druhy prameňov SP – ústavný zákon. združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným alebo právoplatným rozhodnutím MV o jeho rozpustení (preskúmateľné NS). žiadatelia sa môžu obrátiť na NS SR. kedy sa väčšina delegátov dohodla na jej založení (aj zápis do OR. podobne ako obyčaj) a právne obyčaje.prameňom SP nie sú precedensy (no môžu mať význam pre rozhodovanie v podobnej veci. orgány. d) odvodené normatívne správne akty. zákon. nariadenie vlády.v teórii práva sa rozlišujú formálne a materiálne pramene práva: formálnymi prameňmi SP sú štátom stanovené formy práva. Pramene správneho práva . atď.neštátne dobrovoľné organizácie – na základe združovacieho práva (z.83/1990 Zb.subjektom SP nie sú len občania. ktoré združujú občanov a materiáln/finančné prostriedky na realizovanie hmotných a kultúrnych potrieb občanov. v znení neskorších predpisov). ale aj cudzinci – platia tu všeobecné pr.. ktorý buď potvrdí rozhodnutie ministerstva.alebo organizácie. družstevné. b) základná úprava administratívnoprávneho postavenia občanov. – okamihom. ale len deklaratórny) .základné charakteristiky prameňov SP: a) všetky druhy prameňov SP sa odvodzujú z pr.noriem obsiahnutých v ústave SR a z ďalších ÚZ a musia byť s nimi v súlade.) a osobitná skupina noriem. zdravotnú starostlivosť. združenie vzniká registráciou → návrh na MV SR môžu podať min. VZPP ministerstiev a ostatných ústredných orgánov ŠS. tvoria normatívne právne akty vydávané NR SR (najvyšší orgán). alebo vydá rozhodnutie o registrácii. odvodenú od vzniku a zániku organizácie. rozpočtové. . spoločenské.č. ktorá má sp. .rozlišujeme štátne organizácie (hospodárske. ktorým boli zriadené c) družstevné org. VZPP miestnych orgánov ŠS. príspevkové. musia byť v súlade s obdobnými normatívnymi správnymi aktmi.) = líšia sa v spôsobe nadobúdania PS: a) štátne hospodárske org. pôsobnosti a právomoci správnych orgánov musí byť obsiahnutá v zákone.subjektom SP je organizácia. na práva a povinnosti vo VS a sp. spôsob ich ustanovenia a zásady hospodárenia) → ak je všetko v poriadku. nariadenia vlády. PO ako subjekty SP . v ktorých sú obsiahnuté normy. .zabezpečenie. iné VZPP).normy SP (listové tajomnstvo.. . na právne úkony (obe vznikajú a zanikajú súčasne). aké plní a ciele (práva a povinnosti nevyhnutné na ich zabezpečenie).registra b) rozpočtové org.traja občania.) a neštátne (súkromné. 8.). vydávanými nadriadenými orgánmi VS. ak tieto formy práva obsahujú normy SP. – zápisom do Obch. má vymedzenú PS s ohľadom na úlohy. vydávané orgánmi VS. ktorá upravuje špeciálne práva a povinnosti cudzincov (právo na soc. sú prameňmi SP (aj keby obsahovali len jednu normu SP – právny predpis môže byť prameňom aj viacerých právnych odvetví).. pričom aspoň jeden musí mať viac ako 18 rokov a musí obsahovať predpísané náležitosti (názov združenia. c) právny základ na odvodené normatívne správny akty. VZPP obcí a VÚC . vydávané orgánmi VS.aktu.. . – okamihom účinnosti pr. sloboda pobytu. MV SR vykoná registráciu do 10 dní od začatia konania a do 7 dní od registrácie oznámi vznik združenia ŠÚ SR → ak MV odmietne vykonať registráciu.

pilier – ST.samostatný druh organizujúcej činnosti štátu. .jedna z foriem uskutočňovania štátnej moci. zmluvy a akty. HMÚ).najpočetnejšími prameňmi SP sú VZPP ministerstiev a ostatných ÚOŠS – označované ako „vyhlášky“ → všeobecne záväzné normatívne správne akty odvodenej povahy. . nie prostriedkoch na jeho dosiahnutie. jeho prameňmi sú zakladajúce zmluvy (primárne právo). . len na základe zákona NR SR možno zriaďovať ministerstvá a ostatné ÚOŠS a ustanovovať pôsobnosť a právomoc správnych orgánov. túto činnosť uskutočňujú predovšetkým orgány ŠS. ako aj práva a povinnosti FO v oblasti VS = preto sú len zákony zákl. vyžaduje transpozíciu a implementáciu. uskutočňovať iné opatrenia a používať donútenia. koordinačná a kontrolná činnosť). samostatný druh činnosti štátu.predovšetkým činnosť výkonná a nariaďovacia: výkonná činnosť – vyjadruje vzťah ŠS k zastupiteľskej sústave.MZ sú prameňom SP. pričom ciele. inštrukcie) – nie sú prameňom práva!!!! (záväzné len pre podriadené orgány. uskutočňuje sa v mene štátu a za pomoci jeho donucovacej moci. sociálny a kultúrny rozvoj). determinovaný aj internými normatívnymi aktmi nadriadených orgánov. FO a PO.jedna zo základných zložiek VS a základný pojem správneho práva. 9. ktorý vychádza z podstaty ŠS ako súčasti riadenia spoločnosti a skúma ju ako osobitný druh štátnej činnosti. . ktoré ich menia a dopĺňajú. ak sú na to splnomocnené zákonom. odporúčania a stanoviská – nie sú priamo právne záväzné). ktorých prostredníctvom sa realizujú základné otázky štátnej správy (hospodársky. ak obsahujú jeho normy. ktorý určuje jej zameranie a stanovuje aj hlavné – najmä právne prostriedky). . jej uplatnenie upravujú právne normy: donútenie môže uplatniť len kompetentný orgán ŠS.je to činnosť. orgány ŠS plnia prevažnú časť úloh zabezpečovanú štátnymi orgánmi. príkazy. vydávané na základe výslovného splnomocnenia v zákone a v jeho medziach (nemôžu rozširovať oblasť právnej regulácie nad rámec zákona. ktorému sú určené vo výsledku. rozkazy. smernice. ani vypĺňať jeho medzery). PO a pracovníkov). orgán územnej samosprávy všeobecne záväzné nariadenia. jadro VS. ktorý má výkonný a nariaďovací charakter. . . . spočíva v bezprostrednom vykonávaní zákonov a ostatných pr.miestne orgány ŠS vydávajú vyhlášky.právo a pramene práva EÚ – najmä právo komunitárne (I. ktorá je prezentovaná NR SR. pre SP: význam má najmä sekundárne právo (nariadenia – priamo aplikovateľné pre FO a PO bez potreby transformácie.moci.ŠS je činnosť podzákonná (vykonávaná na základe zákona.a medzinárodné zmluvy (všeobecnou podmienkou je.najrozsiahlejší druh štátnej činnosti – jej výkonom sa zabezpečuje realizácia všetkých (vonkajších a vnútorných) funkcií štátu. za ktorou stojí donucovacia moc štátu – prichádza na rad.vnútorné normatívne akty ministerstiev a ÚOŠS (pokyny. sekundárne právo a judikatúra ESD. musí byť primerané vymáhanej . ak nedochádza k dobrovoľnému plneniu právnych povinností.ministerstvá a ostatné ústredné orgány ŠS môžu vydávať VZPP len na základe ústavy SR a ÚZ a zákonov. táto metóda nie je jedinou. ale v rámci zákonného splnomocnenia aj štátne a iné orgány a organizácie. Štátna správa ako samostatný druh činnosti .prameňmi SP. rozhodnutia – záväzné pre subjekty. formy a spôsoby uskutočňovania tejto činnosti reguluje právo a v jeho medziach sa realizuje jej iniciatívny prvok. . nariaďovacia činnosť – vo vzťahu k FO a PO vyjadrujú určitú metódu – správne orgány sú oprávnené vydávať normatívne a individuálne správne akty.aktov št. do popredia sa dostáva organizátorský charakter ŠS (riadiaca. smernice – záväzné pre ČŠ. . . že tieto normatívne akty obsahujú normy SP). metódy. . ktorým je adresované – ČŠ.

ktorú vykonáva. je vybavený pôsobnosťou a právomocou a má možnosť použiť prostriedky štátneho donútenia. usmerňovanie procesov. ktorá má charakter ŠS (starosta obce. . ktorý vystupuje v jeho mene (za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím ŠS nezodpovedá orgán. oddelenú od iných v štátnom aparáte (od súdov.v užšom zmysle sú to štátne orgány. výkonnej a súdnej moci.ŠS je verejná správa uskutočňovaná štátom.tvorí relatívne samostatnú organizačnú jednotku. zastupiteľských orgánov. orgány. štátnu moc vykonávajú v takom rozsahu a takým spôsobom.orgány ŠS možno klasifikovať na základe rôznych kritérií: a) právny základ vzniku orgánu.).v rámci ŠS sa realizujú spoločenské záujmy (celospoločenské záujmy a právom chránené záujmy FO a PO v oblasti štátnej správy). ale aj pri aktivite.vykonáva ju osobitná skupina orgánov štátu – orgány štátnej správy → orgán štátu.činnosťou orgánov ŠS a plnením jej úloh dochádza k realizácii vzťahov ŠS – ide o činnosť zameranú do vnútra organizácie ŠS (vnútorná činnosť) a o vonkajšiu činnosť ŠS: Vnútorná činnosť → vnútorno-organizačná záležitosť. osobitný druh riadenia uskutočňovaného štátom. . Vonkajšia činnosť → realizácia vlastného poslania ŠS. orgán štátnej správy. . .je to činnosť. Základné črty orgánu ŠS: z pohľadu postavenia ide o štátny orgán. ktoré popri prevažnej činnosti vykonávajú na základe zákonného splnomocnenia aj činnosť. adresátmi sú FO a PO. . je to elementárna súčasť systému orgánov štátu. . uskutočňuje úlohy a funkcie štátu nariaďovacou a výkonnou činnosťou štátu a je zriaďovaný zákonom alebo iným právnym aktom ako organizačno-právna jednotka so samostatnou pôsobnosťou a právomocou a jej zodpovedajúcou organizačnou štruktúrou. Vymedzte pojem štátny orgán.). vykonávajúca konkrétnu funkciu štátu . základným poslaním orgánov ŠS je zabezpečiť žiaduce a reálne fungovanie týchto orgánov. . b) vecný rozsah jeho pôsobnosti – orgány so všeobecnou a osobitnou pôsobnosťou (tie sa delia na orgány s funkčnou a odvetvovou pôsobnosťou). ale štát). realizovaných v oblasti odlišnej od ŠS. aký stanovuje ústava a zákony.správne orgány – orgán ŠS pri štátnosprávnej aktivite orgánov ŠS.vznik a existencia vyplýva priamo z ústavy/ÚZ a zákonov NR SR. ktorý ho vydal.povinnosti a nemožno ho realizovať ľubovoľnými formami a prostriedkami (tie stanovujú platné právne normy). 10. . ktorá nemá štátnomocenský charakter. ktorú možno determinovať inštrukciami nadriadených orgánov ŠS – uskutočňujú ju hierarchicky usporiadané orgány.štátne orgány sú nositeľmi zákonodarnej.v širšom zmysle sú to nielen orgány ŠS. dekan fakulty). ale aj ostatné orgány. ktoré disponujú správnoprávnou aktivitou. prokuratúry. kde nadriadený orgán má priamo vply na podriadené správne orgány (interné normatívne inštrukcie atď. .. správny orgán a sústava orgánov štátnej správy Štátny orgán: zložka štátneho aparátu. má všetky znaky štátneho orgánu. c) územný rozsah jeho pôsobnosti d) zloženie orgánov e) spôsob rozhodovania vo veciach svojej pôsobnosti. ktoré právne predpisy výslovne označujú ako orgány ŠS.ide o osobitný druh štátneho orgánu – odlišuje sa činnosťou. . ktorá uskutočňuje presne vymedzenú časť regulatívno – mocenskej . .

).základným znakom štátneho orgánu je právomoc. na ktoré sa právomoc tohto orgánu vzťahuje) sa štátne orgány delia na: 1. . vecná p. na ktorom príslušný orgán realizuje svoju právomoc. j. ústredné miestne 2. orgány výkonnej štátnej moci 3. osobná (personálna) p.činnosti štátu voči spoločnosti. . j. – vymedzuje obdobie výkonu právomoci príslušného orgánu. resp. časová (temporálna) p. funkčná p. 5. t.štátny orgán má právo vydať právny akt. rozhodnutia v konkrétnych veciach (rozhodnutie o vzatí do väzby. ktorými tento orgán reguluje spoločenské vzťahy. času. orgány s časovo neobmedzenou kompetenciou orgány s časovo obmedzenou kompetenciou 3. právomoc. –určuje územie. orgány zákonodarnej.základné kritérium klasifikácie kompetencia (pôsobnosť) zloženie spôsob ustanovovania osôb do funkcií vzájomné vzťahy Z hľadiska právomoci sa štátne orgány delia na: 1. . – vymedzuje rozsah pôsobnosti medzi štátnymi orgánmi pri vybavovaní tej istej veci po sebe. ústavodarný a zákonodarný orgán 2. v ktorých sa uplatňuje jeho právomoc. schopnosť.). t. územná (priestorová) p. 4. územia. orgány vyššej inštancie orgány nižšej inštancie Z hľadiska zloženia (početnosti) sa štátne orgány delia na: . so všeobecnou osobnou kompetenciou s osobitnou osobnou kompetenciou 4. Štátne orgány môžme rozdeliť podľa rôznych kritérií: 1. oprávnenie vydávať právne záväzné štátnomocenské akty. na ktoré sa vzťahuje právomoc príslušného štátneho orgánu.niektoré štátne orgány majú právomoc vydávať normatívne právne akty. ale je povinný vydať ho takým spôsobom.právomoc majú len štátne orgány. j. ktorý stanovuje ústava a zákon. rozsudok o rozvode manželstva a pod. vecí. t. j. Z hľadiska kompetencií (vymedzenia okruhu subjektov. vládne nariadenia. – vymedzuje druhy činností štátneho orgánu. 3. iné majú právomoc vydávať individuálne právne akty. všeobecne záväzné právne predpisy (zákony. t. vyhlášky a pod. výkonnej a súdnej moci. 2. orgány so všeobecnou vecnou kompetenciou orgány s osobitnou vecnou kompetenciou 5. súdne . – vyjadruje okruh subjektov.

sú charakterizované všeobecnými črtami.štátna moc je najvýznamnejšia forma verejnej moci.1. zriaďovaný zákonom ako organizačno-právna jednotka so samostatnou pôsobnosťou a právomocou a jej zodpovedajúcou organizačnou štruktúrou. . vymenované 3.ide o hierarchický systém založený na vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti. že záväzné pokyny kontrolujúceho štátneho orgánu smerujú len na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov 4. volené 2. dedičné Z hľadiska vzájomných vzťahov sa štátne orgány delia na : 1. Je pre ňu charakteristický princíp odvolateľnosti príslušného tátneho funkcionára). Záväzné pokyny sú obsiahnuté v normatívnych právnych aktoch. ktorý zaisťuje všeobecnú záväznosť ústavy. nadriadené a podriadené nadriadenosť jedného štátneho orgánu nad druhým oprávňuje nadriadený orgán vydávať podriadeným orgánom záväzné pokyny. ktoré sú spoločné pre všetky štátne orgány (napr. v širšom zmysle je pojem orgán ŠS totožný s pojmom správny orgán.je jedným z orgánov štátu. . vyššej a nižšej inštancie vzťahy orgánov vyššej a nižšej inštancie bezprostredne súvisia s delením orgánov podľa ich funkčnej kompetencie . kontrolné a kontrolované vzťahy kontrolných a kontrolovaných štátnych orgánov úzko súvisia s delením štátnych orgánov na nadriadené podriadené. kolegiátne Z hľadiska ustanovovania osôb do funkcií sa štátne orgány delia na : 1. parlament. Orgán štátnej správy: používa sa v dvojakom význame : v užšom zmysle slova pre tie štátne orgány.je to orgán štátu. navzájom si zodpovedné a nezodpovedné ústavno – politická zodpovednosť (vzťahuje sa na celkovú činnosť tátneho orgánu. rozdiel medzi kontrolnými orgánmi a orgánmi nadriadenými je v tom. . čomu korešponduje povinnosť podriadeného orgánu tieto pokyny rešpektovať. uskutočňuje úlohy a funkcie štátu. zákonov a ostatných aktov. NKÚ) a jednak špecifickými črtami. ktoré sú charakteristické len pre orgány štátnej správy. ktorý vystupuje v mene štátu.poslaním orgánov štátnej správy je uskutočňovať štátnu správu ako výkonnú a nariaďovaciu činnosť. ktoré obsahujú právne normy a sankcionuje ich plnenie. nevyhnutným prostriedkom štátnej moci je donucovací štátny aparát. . ktoré právne predpisy označujú ako orgány ŠS. súd. prokuratúra. orgány štátnej správy predstavujú najzložitejší subsystém orgánov verejnej správy . pretože aj kontrolné orgány môžu vydávať kontrolovaným orgánom záväzné pokyny. právna zodpovednosť (zodpovednosť za porušnie práva) 2. monokratické 2. v organizačných pokynoch nadriadeného orgánu i v individuálnych príkazoch 3.

71/1967 Zb. na Slovensku je správny orgán definovaný v § 1 zákona č. sú starosta obce (primátor mesta).hovoríme o štátnej správe v statickom (organizačnom) zmysle. týmto okamihom vzniká i administratívno-právna subjektivita tohto orgánu. fyzická osoba alebo právnická osoba.Všeobecné znaky orgánov štátnej správy: . .vykonávajú svoju činnosť v mene štátu – ŠS. organizačne vyčlenená zložka správnej organizácie verejnej správy.ich organizačná štruktúra je regulovaná právom .j.sú vybavené právomocou a pôsobnosťou .rezortné ministerstvá a ústredné orgány ŠS." . orgány štátnej správy uskutočňujú svoje úlohy a funkcie štátu metódami a prostriedkami štátnej správy. orgán územnej samosprávy. organizátorskou a kontrolnou činnosťou. orgán záujmovej samosprávy. .právny základ vzniku orgánu . uskutočňujú úlohy a funkcie štátu metódami a prostriedkami ŠS . ktorej zákon zveril rozhodovanie o právach. . vybavená príslušnou právomocou a pôsobnosťou. ktorá je vyjadrená jeho pôsobnosťou a právomocou.zloženie orgánov .môžu na náklade zákonného splnomocnenia vydávať všeobecne záväzné právne predpisy .subjektivita orgánu štátnej správy.vecný rozsah jeho pôsobnosti . štátna správa môže byť vykonávaná buď priamo alebo nepriamo: . predovšetkým svojou riadiacou. spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony vzniká okamihom jeho konštituovania. právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy.stojí za nimi donucovacia moc štátu. ústavnými zákonmi a zákonmi . administratívnoprávnu subjektivitu treba pojmovo odlišovať od právnej subjektivity orgánu štátnej správy v oblasti súkromnoprávnych vzťahov. alebo predseda VUC nepriamymi vykonávateľmi štátnej správy – správnymi orgánmi.hoci vykonávateľ štátnej správy v niektorých prípadoch nie je právnickou osobou. .na rozdiel od ostatných štátnych orgánov. o správnom konaní ako "štátny orgán.pomerne samostatná. t.územný .ich činnosť možno v rámci práva určovať aj vnútornými predpismi a individuálnymi pokynmi nadriadených orgánov Rozlišujú sa podľa viacerých kritérií: .ak obci alebo VÚC zveril zákon vykonávať určitú časť štátnej správy.sú oddelené od iných organizačných jednotiek v štátnom aparáte .majú výkonný a nariaďovací charakter . Sústava orgánov ŠS: .spôsob akým rozhoduje vo veciach svojej pôsobnosti .ich pôsobnosť a právomoc je ustanovená zákonom . je vždy nositeľom administratívnoprávnej subjektivity. Správny orgán: .z hľadiska subjektu. ktorý štátnu správu vykonáva.ich konštituovanie je uskutočňované ústavou. Špecifické znaky orgánov štátnej správy: .

sú to iné subjekty než štát. odvetvové). náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát. paralelnú) štátnu správu. ak je subjektom VÚC.nie všetci priami vykonávatelia ŠS sú súčasťou organizačného systému štátnej správy.deleguje sa na ne zákonom vo vymedzenom rozsahu časť štátnej správy.obce. .vykonávajú ju vlastnými orgánmi ako prenesený výkon štátnej správy (napríklad starosta obce) alebo ako zákonom zverený výkon štátnej správy (napríklad orgán právnickej osoby verejného či súkromného práva. teda môže byť spravované samostatne. . ktorý zároveň ustanovuje ich kompetencie vo veciach štátnej správy.miestne (územné. .orgány s celoštátnou pôsobnosťou – regulačné a dozorové orgány. Územná samospráva v organizačnom a funkčnom ponímaní . je politickým orgánom a štátnu správu vykonáva prostredníctvom ministerstiev. výkon štátnej správy prenesenej na obec alebo na vyšší územný celok zákonom riadi a kontroluje vláda a podrobnosti ustanovujú zákony. ..či je vláda orgánom ŠS je sporné. a predseda VÚC. prípadne sama fyzická osoba. -priamymi vykonávateľmi štátnej správy sú: .A) priamu (bezprostrednú) štátnu správu. ktorej subjektami sú na základe zákonnej delegácie subjekty odlišné od štátu (verejnoprávne korporácie založené na územnom princípe – obce. ktoré je vytvorené na územnom základe. . licenčná rada) ani verejné ozbrojené zbory či iné verejné zbory .organizačne štátnu správu vykonáva starosta obce (primátor mesta). regionálne) orgány štátnej správy. .j. Ich predmet činnosti vymedzuje zákon.možnosť preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy na obec a vyšší územný celok ustanovuje priamo ústava (čl. . ktorej subjektom je štát ako originálny nositeľ štátnej správy. . . na záujmovom princípe – profesijné komory). ale keďže niektorí autori ju uvádzajú ako orgán štátnej správy.obec a vyšší územný celok sa stávajú pri výkone delegovanej štátnej správy správnym celkom. prevažne orgánmi štátnej správy. ktoré sa odlišujú od celospoločenských potrieb.ministerstvá (funkčné.vyššie územné celky. uvedení funkcionári územnej samosprávy vykonávajú delegovanú štátnu správu formou individuálnej rozhodovacej činnosti (predovšetkým v správnom konaní).nepriamymi vykonávateľmi štátnej správy sú: . . vykonáva štát prostredníctvom svojich (štátnych) orgánov. . ak je subjektom tejto pôsobnosti obec. B) nepriamu (sprostredkovanú. ide o uspokojovanie potrieb miestneho spoločenstva.ostatné (iné) ústredné orgány štátnej správy – Protimonopolný úrad SR. 11. že v zmysle ústavy je vrcholným orgánom výkonnej moci. Štatistický úrad SR. treba zároveň povedať. . . .títo priami vykonávatelia štátnej správy nie sú orgánmi štátnej správy. ak jej zákon zveril časť výkonu štátnej správy).charakteristickými znakmi ÚS sú :  predstavuje uspokojovanie potrieb určitého spoločenstva fyzických osôb. preto ich zákon o obecnom zriadení a zákon o samospráve VÚC (samosprávnych krajoch) označuje ako správny orgán.verejné ozbrojené zbory alebo iné verejné zbory.vláda (všeobecná pôsobnosť) . nepatria sem napríklad Rada pre vysielanie a retransmisiu (tzv. 75). dekoncentrované orgány štátnej správy a inšpekčné orgány. T. majú len postavenie orgánov štátnej správy pri výkone štátnej správy. samosprávne kraje.

súčasťou návrhu na zlúčenie obcí je dohoda o zlúčení obcí a údaje o výsledkoch hlasovania obyvateľov. ak tieto úkony nie sú PP zverené inej PO alebo FO. . . komisie. .podstatou samosprávy je teda samosprávne rozhodovať o vlastných otázkach a záležitostiach podľa vlastných potrieb. na druhej strane približuje sa ŠS tým. ktorí majú na jej území trvalý pobyt a je PO. združuje občanov. v rámci ktorej miestne spoločenstvo ako PO zabezpečuje riešenie vlastných úloh odlišných od štátu ale pod dozorom štátu. . ktorá tvorí samostatný samosprávny celok. A → OZ zriaďuje podľa potreby/na základe zákona svoje orgány (obecná rada.zlúčením obcí zanikajú zlučované obce a vzniká nová obec. iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány).základnými orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo (A) a starosta obce (B). je teda verejnou správou zameranou na vlastné záležitosti.územnú samosprávu možno definovať ako organizačnú formu verejnej správy.základom územnej samosprávy je obec. ku ktorému sa majú zlúčiť c) názov novej obce a sídlo jej orgánov d) označenie katastrálnych území novej obce e) určenie majetku a finančných prostriedkov novej obce f) zoznam VZN vydaných zlučovanými obcami g) podpisy starostov s uvedením ich mena. rozdelením obec zaniká a vznikajú nové obce – všetko len s účinnosťou ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí. ktoré ju uzatvárajú b) dátum. . hlasovaním obyvateľov obce a ver. priezviska a funkcie. z čoho potom vyplýva : majetková + finančná samostatnosť miestneho spoločenstva samostatnosť + nezávislosť miestneho spoločenstva od štátnej správy pri voľbe svojich orgánov . ktoré má zákonom / Ústavou priznané postavenie PO odlišnej od štátu. že ide o vlastné záležitosti verejnoprávneho charakteru. vykonávacími predpismi. .zhromaždení. resp. zrušuje. Samospráva sa na jednej strane približuje súkromnej správe tým že ide o správu vlastných záležitostí. obecný požiarny zbor. na vlastnú zodpovednosť. . obecná polícia. . . . rozdeľuje alebo obce zlučuje vláda nariadením so súhlasom obce a na základe stanoviska KÚ. a to vo vlastnom mene. v ktorého obvode sa obec nachádza.obce samostatne rozhodujú a uskutočňujú všetky úkony súvisiace so správou obce a majetku obce. . na základe vlastnej vôle a pritom rešpektovať iba zákony.obec zriaďuje.obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce: a) aktívne a pasívne volebné právo do orgánov samosprávy obce b) hlasovanie v miestnom referende c) účasť na zasadnutiach OZ a verejných zhromaždeniach obyvateľov obce d) používanie obecných zariadení a majetku obce e) podávanie podnetov a sťažností orgánom obce f) žiadať pomoc v čase núdze.samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom orgánov obce.dohoda o zlúčení obcí obsahuje: a) názvy obcí. ide o miestne spoločenstvo. viazaná len zákonmi.

štatutárny orgán obce v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch. b) odvolanie starostu. ak sa domnieva. ak tak neurobia do dvoch mesiacov od jeho schválenia. . čas. správny orgán v administratívnoprávnych vzťahoch. . jeho nesúhlas môžu poslanci OZ prelomiť hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. vzdaním sa mandátu. kedy sa starosta dozvedel o tom.má sistačnú právomoc – môže pozastaviť výkon uznesenia OZ. pričom vyhlásenie sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní (účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia. pozbavením spôsobilosti na PÚ alebo jej obmedzením.pokutu možno uložiť do roka.je to zastupiteľský zbor obce. ktorý tak urobí aj na žiadosť 1/3 poslancov OZ. ak ide o: a) zlúčenie obcím rozdelenie a zrušenie obce a zmenu názvu.OZ sa schádza podľa potreby. najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti (prihliada sa na závažnosť. spôsob. uplynutím funkčného obdobia. výkon potvrdeného uznesenia už starosta pozastaviť nemôže.mandát starostu zaniká: odmietnutím sľubu. uznesenie stráca platnosť. že ho nepodpíše v stanovenej lehote. následky protiprávneho konania). OZ vyhlási výsledky do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli. možno určiť skorší začiatok v prípade živelnej pohromy. .OZ rokuje v zbore – je spôsobilé rokovať a uznášať sa pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.má sankčnú právomoc – môže uložiť FO alebo PO oprávnenej na podnikanie pokutu vo výške 200 000 Sk. alebo zložením sľubu s výhradou. . všeobecného ohrozenia. . odo dňa. že odporuje zákonu alebo je pre obec nevýhodné tým. ak: a) poruší nariadenie b) neudržuje čistotu a poriadok. najmenej však raz za dva mesiace – zvoláva ho a vedie starosta. na prijatie nariadenia súhlas 3/5 väčšiny prítomných.OZ rozhoduje o základných otázkach života obce: a) určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce b) schvaľuje rozpočet obce c) určuje organizáciu obecného úradu a poriadok odmeňovania pracovníkov obce d) zakladá.na plnenie úloh samosprávy obce/ak to ustanovuje zákon obec vydáva pre územie obce všeobecne záväzné nariadenie → musí sa vyhlásiť. . . zriaďuje a kontroluje obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie e) uznáša sa na nariadeniach . zabránenia škodám na majetku a odstraňovania následkov pohromy). . znečistí verejné priestranstvo. c) petíciu obyvateľov obce v počte 30% oprávnených voličov. zložený z poslancov.. na prijatie uznesenia OZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných. čím ruší vzhľad obce. zvolených obyvateľmi obce v priamych voľbách – ich počet určí OZ na celé volebné obdobie pred konaním volieb podľa počtu obyvateľov. . ak v ňom nie je stanovený neskorší začiatok účinnosti. . právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo po odsúdení na výkon trestu odňatia slobody nepodmienečne. ak obyvatelia v referende odsúhlasili jeho odvolanie (o . . kto sa dopustil takéhoto priestupku.starosta – predstaviteľ obce a najvyšší výkonný orgán obce. odkladá veci mimo vyhradený priestor c) nesplní bez vážneho dôvodu v určenej lehote povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc počas a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.OZ vyhlási hlasovanie obyteľov obce.výsledky hlasovania sú platné pri polovičnej účasti oprávnených voličov a rozhodnutie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania.

HK predovšetkým: a) vykonáva kontrolu všetkých príjmov a výdavkou rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce. fondy. hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce. predovšetkým: a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce b)je podateľnou písomností obce. . týkajúce sa života obce a podáva stanoviská OZ/starostovi e) organizuje a zjednocuje činnosť komisií OZ f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia OZ . . O samospráve vyšších územných celkov. . sú zložené z poslancov OZ a z obyvateľov obce. e) spolupracuje s príslušnými ŠO vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo ŠR.z.komisie – zriaďuje ich OZ ako svoje dočasné inciatívne. . ak jeho neprítomnosť alebo nespôsobilosť na výkon funkcie trvá viac ako 6 mesiacov). o výkone práce vo verejnom záujme). zabezpečuje organizačné a administratívne veci OZ a starostu. zvolených OZ. ako aj orgánov zriadených OZ. e) vykonáva nariadenia.obecný úrad – výkonný orgán OZ a starostu. prednášateľskú.OZ volí a odvoláva hlavného kontrolóra „na 6 ročné FO“. b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v OZ. miestne dane a poplatky) a podáva o nich návrhy starostovi/OZ c) pripravuje zasadnutia OZ d) rieši veci. Vyšší územný celok (samosprávny kraj) Základnú právnu úpravu samosprávnych krajov tvorí spolu s Ústavou SR zákon č.obecná rada – môže ju zriadiť OZ. poradné a kontrolné orgány. lektorskú. literárnu. ktorý je zamestnancom obce / podľa z. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti/ podľa z. ktorých volí OZ na celé funkčné obdobie a môže ich aj kedykoľvek odvolať. nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť. . rozpočet. o o finančnej kontrole a vnútornom audite/ .hlasovanie vo veci môže požiadať 30% oprávnených voličov. d) min.OR najmä: a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ a organizuje prípravu podkladov na jeho rokovanie b) zaoberá sa bežnými vecami (majetok obce. ktorej zriadenie + právne postavenie + úlohy upravuje osobitný zákon. c) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OZ + obecnej rady + komisií d)vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní.hlavný kontrolór . zrušením obce. . umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku.raz ročne predkladá OZ správu o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti. tvoria ju poslanci OZ. publicistickú. alebo ak dochádza k hrubému porušovaniu ústavy/ÚZ/VZPP a zanedbávaniu povinností zo strany starostu. c) predkladá výsledky kontroly OZ.OZ môže zriadiť ako svoj poriadkový útvar obecnú políciu. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce/mestskej časti. spôsob volieb upravuje RP OZ. prekladateľskú. pedagogickú. smrťou. uznesenia OZ + rozhodnutia starostu. 302/2001 Z. toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú.

spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí. Samosprávny kraj má svoje symboly.VUC je samostatný územný a správny celok SR. e) obracať sa so svojimi podnetmi. Územný obvod samosprávneho kraja je zhodný s územným obvodom kraja. c) hlasovať v referende samosprávneho kraja za podmienok ustanovených týmto zákonom d) zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva. Na výkone samosprávy sa môže s výnimkou oprávnení podľa odseku 2 písm. . utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva. podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia. V súčasnosti je zriadených 8 VUC. vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi. c) má ako cudzinec povolený dlhodobý pobyt Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. účelne využíva miestne ľudské. ktoré môže používať pri výkone samosprávy. b) je prihlásený na prechodný pobyt. vlajka a pečať. ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja. Obyvateľ samosprávneho kraja je osoba. zriaďuje. výchovy a vzdelávania. b) voliť predsedu a byť volený za predsedu. príprava a schvaľovanie územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov. zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov. Je oprávnený najmä a) voliť zastupiteľstvo a byť volený do zastupiteľstva. sťažnosťami a inými podaniami na predsedu. prípadne znelka. vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja. prírodné a iné zdroje. rozvoj cestovného ruchu koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež. ktorá má trvalý pobyt v obci na jeho území. podieľa sa na riešení problémov. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť zakladá. zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. Územný obvod samosprávneho kraja možno zmeniť len zákonom. rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov. ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Samosprávny kraj je právnickou osobou. ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja. Pritom najmä:              zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho. kultúry a stará sa o ochranu pamiatkového fondu. zastupiteľstvo a orgány ním zriadené. a) až c) podieľať aj ten. Princíp územnej samosprávy na tejto nadobecnej úrovni sa teda uplatňuje rovnako ako na úrovni obecného zriadenia. kto na území samosprávneho kraja a) má nehnuteľný majetok. Symboly samosprávneho kraja sú erb. Obyvateľ samosprávneho kraja sa zúčastňuje na jeho samospráve.

Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. obcami a inými PO. zrušovať a kontrolovať PO samosprávneho kraja g) voliť a odvolávať na návrh predsedu z poslancov zastupiteľstva podpredsedu VÚC h) zriaďovať komisie a iné orgány zastupiteľstva i) voliť na šesť rokov a odvolávať hlavného kontrolóra VÚC . krajmi. Samosprávny kraj pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje so štát. f) zriaďovať. vopred schválená územným celkom alebo orgánom iného štátu. Samosprávnemu kraju možno vo veciach územnej samosprávy ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. inými samospráv. so zákonmi a s nariadeniami vlády. Právotvorba Samosprávny kraj môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenie. najmä a) uznášať sa na nariadeniach. s ústavnými zákonmi. Má právo stať sa členom medzinár. orgánmi. b) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom VÚC + majetkom prenechaným do užívania c) schvaľovať program sociálneho. Zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 12 000 až 15 000 obyvateľov na jedného poslanca a určí volebné obvody podľa osobitného zákona. Pokuta je príjmom samosprávneho kraja. Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov VÚC zvolených v priamych voľbách. s nariadeniami vlády. s ústavnými zákonmi. nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. b) predseda samosprávneho kraja Ostatné ako pri obecnom zriadení. zriadiť funkciu hlavného kontrolóra samosprávneho kraja Samosprávny kraj môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie nariadenia pokutu do 500 000 Sk. so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. ekonomického a kultúrneho rozvoja d) schvaľovať rozpočet + záverečný účet e) o vyhlásení referenda. Zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach VÚC . združenia územných celkov alebo územných orgánov. zakladať. Spolupráca sa uskutočňuje len na základe dohody o spolupráci – musí byť uzavretá písomne. Môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie. v ktorých samosprávny kraj plní úlohy štátnej správy. medzinárodnými zmluvami. s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.  utvárať účinný systém kontroly. s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. so zákonmi. Vo veciach. Orgány samosprávneho kraja sú a) zastupiteľstvo samosprávneho kraja. môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. medzinárodnými zmluvami.

j)zriaďovať úrad samosprávneho kraja p) schvaľovať rokovací poriadok zastupiteľstva. Zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace; jeho zasadnutie zvoláva a vedie predseda, urobí tak aj b´vetdy ak o zvolanie zasadnutia zastupiteľstva požiada aspoň 1/3 poslancov. Zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Predsedu volia obyvatelia VÚC v priamych voľbách. - zastupuje VÚC navonok, - v majetkovoprávnych vzťahoch + pracovnoprávnych vzťahoch a v iných vzťahoch je štatutárnym orgánom - rozhoduje aj vo veciach, v ktorých zákon zveruje VÚC rozhodovanie o právach a povinnostiach PO + FO Ak sa predseda domnieva, že uznesenie zastupiteľstva je v rozpore so zákonom alebo že je pre samosprávny kraj nevýhodné, môže pozastaviť jeho výkon tým , že ho nepodpíše ustanovenej v lehote. - pozastavené U môže zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť výkon potvrdeného uznesenia nemôže predseda pozastaviť. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Funkcia predsedu je verejná funkcia a nevykonáva sa v pracovnom pomere. Doterajší pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah zostáva zachovaný. Mandát predsedu zaniká a) uplynutím volebného obdobia, b) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, c) vzdaním sa mandátu, d) právoplatným odsúdením za úmyselný Tˇ4 + ak ol odsúdený na nepodmienečný TOS e) pozbavením / obmedzením SnaPÚ f) skončením trvalého pobytu v obci na území VÚC g) vyhlásením výsledku referenda, ktorým sa rozhodlo o odvolaní predsedu, alebo h) smrťou. Predseda môže uložiť PO + FO oprávnenej na podnikanie za porušenie nariadenia pokutu do 500 000 Sk. Pokuta je príjmom samosprávneho kraja. - pri ukladaní pokút prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pokutu možno uložiť v 1 ročnej subjektívnej + 3 ročnej objektívne lehote.

12. Definujte obec, jej právne postavenie a originárnu pôsobnosť obce v zmysle zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel - obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami; - základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe MZ; - obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu (§1);

- obec má svoj názov (§1a - určuje ho vláda SR nariadením), vlastné symboly (§1b - erb, vlajka, pečať, znelka) a územie (§2 - jedno alebo viac katastrálnych území, ktoré sa môžu členiť na časti obce); - obyvateľom obce je osoba, ktorá má na jej území trvalý pobyt (§3); Samospráva obce: §4 - obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát, alebo iná FO alebo PO; - samosprávu obce vykonávajú jej obyvatelia orgánmi obce, hlasovaním obyvateľov obce a verejným zhromaždením obyvateľov obce; - obec pri výkone samosprávy najmä: a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania; b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce; c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a poplatkov a vykonáva ich správu; d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vyjadruje sa k podnikateľskej alebo inej činnosti PO a FO a k umiestneniu prevádzky na území obce, k investičnej činnosti v obci; e) výstavba, správa a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamätihodností a pamiatkových území; f) zabezpečuje verejnoprospešné služby (komunálne), čistotu v obci, správu verejnej zelene a osvetlenia, zásobovanie vodou, nakladanie s odpadovými vodami a miestnu verejnú dopravu; g) zdravé podmienky pre život, ochrana ŽP, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a kultúra; h) plní úlohy v oblasti ochrany spotrebiteľa a zásobovania obce; i) schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a koncepciu rozvoja obce, rozvoja bývania; j) vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť; k) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné PO a zariadenia; l) organizuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja obce; m) zabezpečuje verejný poriadok (nariadením môžu zakázať alebo obmedziť určité činnosti); n) zabezpečuje ochranu pamiatok a prírodných hodnôt; o) plní úlohy na úseku soc.pomoci; p) osvedčuje listiny a podpisy na listinách; r) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku/jazyku NM; - ak zákon nestanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti ŠS, ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce; - obec spolupracuje s politickými stranami, hnutiami, občianskymi združeniami a inými PO a FO, pôsobiacimi v obci v záujme rozvoja obce. 13. Vzťah štátu a obce v zmysle zákona o obecnom zriadení plus príklady na delegovanú pôsobnosť na obec, t.j. prenesený výkon štátnej správy - §5 - na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy ŠS, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie; s prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky; - výkon ŠS prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda; obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach FO a PO vo veciach preneseného výkonu ŠS koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov ŠS;

- ak obec dlhodobo (najmenej 6 mesiacov) nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone ŠS a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu, KÚ ju písomne vyzve na nápravu a určí jej lehotu; - ak obec v určenej lehote nezabezpečila nápravu, príslušný na konanie je orgán miestnej ŠS (podľa osobitného predpisu); - obec je povinná uhradiť orgánu miestnej ŠS finančné prostriedky za prenesený výkon ŠS, ktorý sa uskutočnil z dôvodu jej nečinnosti; - orgány ŠS prerokujú s obcami/ich združeniami opatrenia týkajúce sa obcí pred ich prijatím a s už prijatými ich oboznamujú; - obce podliehajú dozoru štátu (v rozsahu zákona); - v záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu; tie obciam poskytujú pomoc v odborných veciach a údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obcí a poslancov ob.zastupiteľstiev; obce postujú orgánom štátu údaje potrebné pre jednotlivé evidencie, alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi; - obec poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych a iných nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jej území sídlo alebo pracovisko; Pr.: - výstavba, správa a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamätihodností a pamiatkových území; - vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku/jazyku NM; - zdravé podmienky pre život, ochrana ŽP, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a kultúra; - schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a koncepciu rozvoja obce.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
• štátna správa na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorú podľa § 2 zákona č. 534 /2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene niektorých zákonov vykonávajú obce a samosprávne kraje v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, a to: miestna štátna správa vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií, ktorú podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c citovaného zákona na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií;

pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, ktorú podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.

štátna správa na úseku cestnej dopravy, ktorú podľa § 27 zákona č. 168/1996 Z. z. vykonávajú aj obce. Podľa § 30 citovaného zákona obec
− a) udeľuje a odníma dopravnú licenciu na autobusovú linku nepresahujúcu územie obce,

b) dáva v konaní o udeľovaní dopravnej licencie na vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú dopravu na dožiadanie správneho orgánu súhlas na zastavovanie v obci na zriadenej zastávke a určuje stanovištia vozidlám dopravcov mimo priestorov v obci, c) schvaľuje cestovný poriadok autobusovej linky nepresahujúcej územie obce,

prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Na vedenie matrík ustanoví starosta obce matrikára a jeho zástupcu. c). c) − poskytuje odbornú poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam (písm. a vo vzťahu k základným školám bez právnej subjektivity aj personálne zabezpečenie. ktorých je zriaďovateľom ďalej (podľa ods. z. 7 vyplýva. ak je to potrebné vzhľadom na rozsah činností. bezúhonná. e) vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v obci.5). ktorú podľa § 2 ods. − vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka (ods. d) − Z § 6 ods. vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach. 94/1963 Zb. preukázala ovládanie matrík zložením skúšky a zložila sľub (§ 8). z. najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok (písm. 14) sa rozumie finančné. Ministerstvo školstva SR • štátna správa v školstve na úseku škôl a školských zariadení. 4). a) − vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov. ktoré vykonáva matričný úrad zabezpečuje jednotný informačný systém a utvára podmienky na bezpečnú prevádzku a ochranu údajov (§ 4) − jeho . 1). 1 zákona č. Matričný úrad vykonáva činnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona a ďalších predpisov (zákon č. 1 zákona č. a). z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávajú aj obec (písm. Výkonom zriaďovateľskej pôsobnosti (ods. o matrikách v znení neskorších predpisov matriku ako výkon štátnej správy vedie obec. Obec pri prenesenom výkone štátnej správy (podľa § 6) − zriaďuje a zrušuje základné školy podľa siete (ods. 8 písm. z. materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. ustanoví vedúceho matrikára a potrebný počet matrikárov. − ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach. 584/2001 Z. Príklady činností. Matrikárom môže byť fyzická osoba.d) uzaviera s dopravcom zmluvu o výkone vo verejnom záujme a poskytuje dopravcovi náhradu preukázanej straty. b) a samosprávny kraj (písm. b) požiadavku minimálne piatich rokov pedagogickej praxe. v hlavnom meste SR a v Košiciach mestská časť. Ministerstvo vnútra SR • štátna správa na úseku matrík – podľa § 4 ods. 596/2003 Z. o rodine v znení neskorších predpisov. Vyhláška MV SR č. ktoré sú uvedené v prílohe zákona (ďalej len matričný úrad). 300/1994 Z.. 154/1994 Z. ktorou sa vydáva zoznam matričných obvodov). ktorá je plnoletá. 8) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania (písm. ktorej je príslušná obec zriaďovateľom (ods. 5 a ods. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. že činnosti podľa ods. v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy. c) a d) odborne zabezpečuje zamestnanec ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady: a) požiadavku odbornej a pedagogickej spôsobilosti pre niektorý druh a typ školy. zákon č.

1 zákona č. a to podľa ustanovení § 5 písm. preskúmavanie bytových pomerov žiadateľov o poskytnutie podpory. Obec (§ 9 ods. 3. (Školenie kontrolnej skupiny obce. d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. 607/2003 Z. b zákona č. Obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania zabezpečuje (§ 5 písm. o štátnej starostlivosti o životné prostredie vykonávajú obce v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi. 50/1976 Zb. Školenie zabezpečuje obec. o Štátnom fonde rozvoja bývania. b) 1. • štátna správa na úseku ochrany pred požiarmi. ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení. 2 zákona č.) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR • štátna správa na úseku bývania. 5) zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností: a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci. • Ministerstvo životného prostredia SR • štátna správa starostlivosti o životné prostredie. ktorú podľa § 1 ods. Obec (§ 23) a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly. b) školenie kontrolných skupín obce. d) určuje veliteľa zásahu. overovanie úplnosti náležitosti žiadosti o podporu rozvoja bývania z fondu. a to . ktorá vykonáva preventívne požiarne kontroly v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou a inými občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi. 525/2003 Z. 2. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebným úradom je obec. c) rozhoduje o vylúčení veci z používania. (podrobnosti upravuje § 24) b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov. z. c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce. 2 zákona č. z. stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. predloženie overenej žiadosti fondu. štátna stavebná správa – pôsobnosť stavebného úradu – podľa § 117 ods. o štátnej správe pre územné plánovanie. 608/2003 Z.− − vedie matriku na zviazaných tlačivách (§ 6) vedie zbierku listín (§ 9). o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vykonáva obec v rozsahu stanovenom týmto zákonom. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. ktorú v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva obec. z. ktorú podľa § 16 ods. 50/1976 Zb. 314/2001 Z.

chmeľnice a záhrady a § 47 ods. 401/1998 Z. . ktoré sú súčasťou verejnej zelene. j) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov. vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní. 1). nájomcovi) pozemku. f) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu (§ 27 ods. 543/2002 Z. . o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov Obec v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia (§ 34 ods. .− štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny.môže uložiť vlastníkovi (správcovi. Činnosti a úlohy obce vyplývajú z ustanovení zákona. 8). na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách /§ 22 ods. g) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty (§ 38). Obec napríklad − . 1 písm. 1 písm. Činnosti obce upravujú tiež príslušné ustanovenia zákona č.obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny. Obec napríklad . b)/. ktorý ministerstvo uverejňuje vo svojom vestníku /(§ 22 ods. b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov (§ 20). o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 478/2002 Z. d) vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie /§ 22 ods. . 3 na výrub dreviny za podmienok stanovených zákonom. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zákonov.dáva súhlas na umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu. . e)/.môže vydať všeobecne záväzné nariadenie. ktorú vykonáva obec v zmysle príslušných ustanovení zákona č. . c) vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname. d)/. starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady. e) vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín. 1 písm.vykonáva štátny dozor vo veciach. h) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja (§ 38 ods. . i) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov. ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín. štátna správa na úseku ochrany ovzdušia. vinice.vyznačuje dreviny určené na výrub. z. z. z.dáva vyjadrenie k vydaniu povolenia na výrub drevín. 1).v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby. a). v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. ktorú ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva obec v zmysle príslušných ustanovení zákona č. na ktorom drevina rastie. 1 písm. 1) a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu (§ 11 ods. Obec vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu stanovenom zákonom (§ 69 ods.

g) uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu. z. a)/. 284/2001 Z. 409/2002 Z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 1 písm. 1) a) povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností). e) súhlasu na stavby v inundačných územiach drobných vodných tokov /§ 27 ods. i) a § 26/. B. Činnosti obce vyplývajú tiež z ďalších predpisov (zákon č.. Vyhláška MŽP SR č. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) − Podľa § 63 zákona č. 364/2004 Z.) štátna vodná správa. Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy (ods. b) v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu. 1 písm. o poplatkoch za uloženie odpadov. f) pochybnosti o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch /§ 50 ods. ktorú vykonáva obec v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 3 písm. 372/1990 Zb. v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku. z. z. z. − štátna správa na úseku odpadového hospodárstva. a)/. 364/2004 Z. 1 písm. d) povolenia na osobitné užívanie vôd a povolenia stavieb na odvodňovanie pozemkov do výmery 5 ha /§ 21 ods. 372/1990 Zb. c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu. Obec v prenesenom výkone pôsobností na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach (ods. 223/2001 Z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon): A. 1 písm. a) a b) a § 26). ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby c) povolenia čerpania a vypúšťania podzemných vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume pri predpokladanej dobe trvania čerpacej skúšky do piatich dní /§ 21 ods. preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie. 17/2004 Z. prípadne pri ohrození ich prevádzky. ktoré súvisia s týmto odberom (§ 21 ods. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. zmenu a odstránenie vodných stavieb. b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce. uskutočnenie. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 72) a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve /§ 80 ods. g). 2) . 5/. ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie /§ 55 ods. z. výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. o vodách a o zmene zákona SNR č. ktorú vykonáva obec ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle príslušných ustanovení zákona č.- rozhoduje o poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie. 3/. ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

a) dáva vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe v prípadoch. s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. medzinárodnými zmluvami. k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy. 3 písm. medzinárodnými zmluvami. (1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia. môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. b) vedie evidenciu o vodách (§ 29). 3) a) upraviť. s ústavnými zákonmi. so zákonmi a s nariadeniami vlády. v ktorých je príslušná vydať povolenie. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej . v ktorých obec plní úlohy štátnej správy. s nariadeniami vlády. so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. v Bratislave a v Košiciach mestská časť v rámci štátnej správy na úseku rybárstva vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu. nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. ústavnými zákonmi. b) určiť inundačné územie pri drobných vodných tokoch (§ 46 ods. a)/. so zákonmi. s nariadeniami vlády. Normotvorná činnosť obce a samosprávneho kraja Samosprávny kraj môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenie. C. nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. a vyjadrenie k stavbe rodinného domu. c) vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov /§ 66 ods. (2) Vo veciach. 139/2002 Z. (3) Nariadenie sa musí vyhlásiť. obmedziť. o rybárstve obec. môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. 14. Vo veciach. vodných tokov a vodných stavieb /§ 77 ods. ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. − štátna správa na úseku rybárstva – podľa § 36a zákona č. medzinárodnými zmluvami. 5). so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. ústavnými zákonmi. s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. 1). Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. prípadne zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch (§ 18 ods. so zákonmi. Obec môže všeobecne záväzným nariadením (ods. zákonmi a s medzinárodnými zmluvami. 1/. d) prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd. z. s ústavnými zákonmi. v ktorých samosprávny kraj plní úlohy štátnej správy.

na 15 dní. Princíp územnej samosprávy na tejto nadobecnej úrovni sa teda uplatňuje rovnako ako na úrovni obecného zriadenia. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia. Samosprávny kraj má svoje symboly. . b) pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce. ak: a) ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov (odvolanie starostu). . Právna úprava samosprávy vyšších územných celkov Základnú právnu úpravu samosprávnych krajov tvorí spolu s Ústavou SR zákon č. OZ vyhlási výsledky do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli. ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku. Symboly samosprávneho kraja sú erb. (4) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti. okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým. b) fakultatívne referendum . Územný obvod samosprávneho kraja možno zmeniť len zákonom. možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.OZ môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce. zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. ktoré môže používať pri výkone samosprávy.výsledky hlasovania sú platné pri polovičnej účasti oprávnených voličov a rozhodnutie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania. ak ide o: a) zlúčenie obcím rozdelenie a zrušenie obce a zmenu názvu. V súčasnosti je zriadených 8 VUC. Samosprávny kraj je právnickou osobou. b) odvolanie starostu. VUC je samostatný územný a správny celok SR.OZ vyhlási hlasovanie obyteľov obce. . vlajka a pečať. porušuje ústavu a ústavné predpisy. Územný obvod samosprávneho kraja je zhodný s územným obvodom kraja. c) petíciu obyvateľov obce v počte 30% oprávnených voličov – do 90 dní. ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. 15. ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 302/2001 Z.ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov 16. účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia. Obligatórne a fakultatívne referendum obce podľa zákona o obecnom zriadení . O samospráve vyšších územných celkov. V otázke odvolania starostu rozlišujeme: a) obligatórne referendum – ak oň petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov alebo ak starosta hrubo alebo opakovane zanedbáva svoje povinnosti.z. prípadne znelka.

podieľa sa na riešení problémov. kto na území samosprávneho kraja a) má nehnuteľný majetok. c) má ako cudzinec povolený dlhodobý pobyt Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. b) voliť predsedu a byť volený za predsedu. spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí. ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja.Obyvateľ samosprávneho kraja je osoba. Je oprávnený najmä a) voliť zastupiteľstvo a byť volený do zastupiteľstva. zastupiteľstvo a orgány ním zriadené. rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov. Na výkone samosprávy sa môže s výnimkou oprávnení podľa odseku 2 písm. ktorá má trvalý pobyt v obci na jeho území. vopred schválená územným celkom alebo . c) hlasovať v referende samosprávneho kraja za podmienok ustanovených týmto zákonom d) zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva. zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov. Spolupráca sa uskutočňuje len na základe dohody o spolupráci – musí byť uzavretá písomne. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť zakladá. výchovy a vzdelávania. prírodné a iné zdroje. kultúry a stará sa o ochranu pamiatkového fondu. podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia. Má právo stať sa členom medzinár. vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja. zriadiť funkciu hlavného kontrolóra samosprávneho kraja Samosprávny kraj môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie nariadenia pokutu do 500 000 Sk. Samosprávnemu kraju možno vo veciach územnej samosprávy ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. e) obracať sa so svojimi podnetmi. združenia územných celkov alebo územných orgánov. Pokuta je príjmom samosprávneho kraja. utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva. zriaďuje. a) až c) podieľať aj ten. vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi. Môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie. Obyvateľ samosprávneho kraja sa zúčastňuje na jeho samospráve. účelne využíva miestne ľudské. utvárať účinný systém kontroly. Pritom najmä:                zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho. príprava a schvaľovanie územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov. ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja. sťažnosťami a inými podaniami na predsedu. b) je prihlásený na prechodný pobyt. rozvoj cestovného ruchu koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež.

kluby. medzinárodnými zmluvami. Občania majú právo slobodne sa združovať pričom na výkon tohto práva nie je potrebné povolenie štátneho orgánu. 17. Do tohto pojmu sa zaraďujú všetky inštitúcie. medzinárodnými zmluvami. lekárov.napr. Právotvorba Samosprávny kraj môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenie. Združenie . s ústavnými zákonmi. s nariadeniami vlády. atď. Profesijné inštitúcie – tvoria osobitnú kategoriu záujmovej samosprávy.uplatňuje sa v národnostne zmiešaných štátoch samospráva ekonomická. že rozhodujú o vykonávaní slobodného povolania a dbajú o jeho čestné vykonávanie. Základným prvkom je samosprávny spôsob ich vnútornej činnosti a úsilie o väčšiu. z ktorých aspoň 1 musí byť starší ako 18 rokov. so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Pod termínom združenie platný zákon zahŕňa spolky. inými samospráv. orgánmi. zväzy. spoločnosti. môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. krajmi. Voľné združenia – sú najnižšou formu a vznikajú spontánnym prejavom skupiny osôb participovať na činnosti (krajinské spolky. právnikov. s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.družstvá samospráva spoločenská.advokátske a notárske komory samospráva národnostná. so zákonmi a s nariadeniami vlády.záujmové organizácie. návrh na registráciu môžu podať najmenej traja občania. ktoré svoju existenciu odvodzujú od združovacieho práva a ktoré spája konkrétny spoločenský záujem.politické strany a hnutia .orgánom iného štátu. Záujmová samospráva plus stručná charakteristika subjektov. Vo veciach. obcami a inými PO. vnútorne usporiadaný systém či jednoznačne právnopolitický inštitút. Vykonávajú verejnú správu v tom. iné občianske združenia ako aj odborové organizácie. napr. Slovenská advokátska komora. slobodných povolaní napr. kluby.)Ich znakom je že nie sú registrované a ich právne postavenie vyplýva z ustavy SR. lekárska komora atď. združenia a spolky samospráva politická. v ktorých samosprávny kraj plní úlohy štátnej správy. a) b) c) d) e) samospráva profesijná. či menšiu účasť na organizácii spoločenského a politického života. Zdržujú príslušníkov tzv. so zákonmi. Samosprávny kraj pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje so štát. Vznikajú exlege a spravidla majú povinné členstvo na ktoré sa viaže výkon určitých funkcií. ktoré sú v nej zastúpené Nepredstavuje ucelený. architektov. s ústavnými zákonmi. Orgány samosprávneho kraja sú a) zastupiteľstvo samosprávneho kraja.vniká registráciou. s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. b) predseda samosprávneho kraja Ostatné ako pri obecnom zriadení. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. reštaurátorov.

špecifické tým. . Predpoklady vzniku a prvky administratívnoprávnych vzťahov .ADMPV môžu vznikať z iniciatívy orgánov VS a z iniciatívy spravovaných subjektov.jedným zo subjektov ADMPV je vždy orgán VS. . . ktoré vo vzťahu k účastníkom a záujemcom nemajú mocenskú povahu – rozširuje sa skupina vzťahov. . môže ísť o vzťahy s nerovným postavením.VS ako služba sui generis – je založená na úkonoch.f) samospráva zmiešaná. ktorým je verejná správa.vo väčšine prípadov je podmienený vznikom právnej skutočnosti. subjekty. ďalšími subjektami môžu byť FO. . alebo založené na spolupráci a súčinnosti . v ktorej sa prejavujú prvky profesijnej a prvky spoločenskej samosprávy 18. pre ktorý dané subjekty do vzťahu vstupujú a sú vo vzájomnej interakcii (právu jedného subjektu zodpovedá povinnosť druhého a naopak). práva a povinnosti realizované v ADMPV sú vždy viazané na predmet. prípadne iný orgán VS. s ktorou právny predpis počíta (najmä právnymi úkonmi subjektov ADMPV).nazývajú sa aj správnoprávne a odrážajú predmet regulácie správneho práva.prípadoch autoritatívne a jednostranne rozhodovať a zasahovať pri tom do práv a povinností adresátov → môže tieto rozhodnutia uskutočňovať proti ich vôli.objekt ADMPV – veci. ktoré sa aktivizujú v dôsledku právnej skutočnosti.administratívnoprávne vzťahy (ADMPV) – spoločenské vzťahy upravené normami správneho práva. cudzinci.v rámci vnútornej štruktúry ADMPV rozlišujeme tri prvky: subjekt. ktoré vyplývajú buď priamo z noriem správneho práva. pričom jedným z nich je vždy orgán VS. . PO alebo iné orgány VS. že vznikajú a realizujú sa pri výkone VS a ich subjekty sú nositeľmi práv a povinností ustanovených normami SP. sociálne a kultúrne hodnoty alebo správanie sa ľudí a hodnoty ľudskej osobnosti. 19. ďalšími môžu byť občania. .ďalším znakom ADMPV je administratívnoprávna zodpovednosť – uplatňuje sa v prípade porušenia povinností v prípade. podľa toho. objekt a obsah. t. teda predmety vzájomných práv a povinností subjektov jednotlivých ADMPV. PO. iné FO.v ADMPV môže orgán VS v urč. . alebo môžu na základe noriem SP vzniknúť na základe rozhodnutia príslušného orgánu VS.subjekty ADMPV – v každom konkrétnom vzťahu vystupujú aspoň 2 individuálne určené subjekty. . .j. ktoré z menovaných do vzťahu vstupujú. ktoré sú zamerané navonok jej organizácie – ku spravovaným subjektom.predpoklady vzniku ADMPV: . . ktoré nenachádzame v práve súkromnom a ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľa správy – naplnenia verejného záujmu a opierajú sa o verejnú/štátnu moc.vysokoškolská samospráva. že nevznikne iná právna zodpovednosť. ktoré sa môžu uskutočniť len na základe dohody medzi dvoma účastníkmi vzťahu o jeho obsahu.obsah ADMPV – práva a povinnosti subjektov. .existencia príslušnej právnej normy správneho práva. . vykonávajúce správu majú v týchto vonkajších vzťahoch oprávnenia.ADMPV sú obsiahnuté v normách SP.VS sa plne realizuje len vo vzťahoch. materiálne predmety.ADMPV sú vzťahy mocenské – orgán VS v nich realizuje verejný záujem a vystupuje v mocensky nadriadenom postavení voči spravovaným subjektom – toto postavenie je prejavom ich pôsobnosti a právomoci. Pojem a charakteristické črty administratívnoprávnych vzťahov . s ktorou normy správneho práva spájajú právne následky. zároveň majú stanovené určité obmedzenia. .

ktoré upravujú spoločenské vzťahy spravovacieho charakteru. Klasifikácia administratívnoprávnych vzťahov .existencia protiprávneho konania. Normy správneho práva sa od noriem ostatných právnych odvetí odlišujú niektorými osobitosťami:  predmet regulácie – spoločenské vzťahy v oblasti verejnej správy upravujú aj normy iných právnych odvetví napr. . 21.ADMPV možno členiť podľa rôznych kritérií: predovšetkým podľa právneho obsahu na vzťahy organizačné.. . ich obsahom sú práva a povinnosti. vznikajúce v oblasti riadiacej. finančného. že: Ide o pravidlo správania.organizačné ADMPV – sa realizujú navzájom medzi jednotlivými orgánmi VS.Sem patria iba tie.hmotnoprávne vzťahy – navzájom medzi orgánmi VS a ostatnými subjektami ADMPV. Normy na vyššom stupni sú určujúce pre vznik a obsah nižších noriem a je obsiahnutá v normatívnom právnom akte. .regulačné vzťahy – realizované s cieľom riešenia pozitívne orientovaných úloh VS. ak nedochádza k dobrovoľnému plneniu povinnosti a k jeho obnoveniu..ďalej možno ADMPV deliť podľa jednotlivých úsekov. . autoritatívne sa potvrdzujú alebo zabezpečujú právnu ochranu hmotným právam a právnym povinnostiam príslušných subjektov. koordinačnej a kontrolnej činnosti VS. . odvetví alebo oblastí VS = podľa vecného obsahu. normy pracovného práva. vyplývajúce z právomoci a pôsobnosti.ochranné ADMPV – realizované s cieľom riešenia nežiaducich javov a situácií z hľadiska nápravného i preventívneho.podľa postavenia adresátov verejnosprávneho pôsobenia: .podľa funkcií VS na vzťahy regulačné a ochranné. . poskytujú ochranu už existujúcim vzťahom a smerujú k zachovaniu žiaduceho právneho stavu. zmeny alebo zániku AP vzťahov je základ individuálnych správnych aktov. ktoré zakladajú kvantitatívne a kvalitatívne nový právny stav v oblasti VS.ďalším predpokladom vzniku. osobitnú skupinu tvoria vzťahy. . k jeho vynúteniu. hmotnprávne a procesnoprávne. štátom stanovenej forme. vedú k uspokojovaniu materiálnych právnych záujmov a potrieb príslušných subjektov. ak bol narušený. rušia. Pri vymedzovaní pojmu normy správneho práva vychádzame z toho. . ktorých prostredníctvom vznikajú. ktorí väčšinou stoja mimo organizačnej štruktúry VS. 20. ustanovené alebo aspoň uznané štátom.vnútorné ADMPV – zväčša organizačné vzťahy. sú to realizačné ADMPV pri výkone VS vo vzťahu k adresátom. ustanovených štátom splnomocnenými subjektami a vynutiteľných štátnou alebo verejnou samosprávnou mocou. . Všetky normy správneho práva sú vydávané v osobitnej. obsahom sú práva a povinnosti. vnútroorganizačné/interné organizačné vzťahy. . Zákonodarný zbor prijíma všeobecne záväzné normy najvyššej právnej sily.procesnoprávne vzťahy – realizované navzájom medzi orgánmi VS a ostatnými subjektami ADMPV. . prostredníctvom ktorých sa realizuje administratívnoprávna zodpovednosť. (tu je dôležitý predpoklad vzniku právnej udalosti). Členenia a pôsobnosť noriem správneho práva Normy správneho práva predstavujú súbor všeobecnozáväzných pravidiel správania.vonkajšie ADMPV – realizuje sa nimi podstatné poslanie VS – uskutočňovať správu verejných záležitostí. ktorými sa aplikuje právo realizované príslušnými správnymi orgánmi. ich obsahom sú vzájomné práva a povinnosti. . menia sa..

Správne právo poukazuje na zvláštnosť v tom. Pre normy správneho práva je charakteristická kombinácia : hypotéza – dispozícia a pre ochranné normy : dispozícia – sankcia. vnútornej štruktúry právnej normy sa vyčleňujú 3 prvky : hypotéza.poskytujú ochranu príslušným spoločenským vzťahom tak. Členenie podľa právneho obsahu je:  kompetenčné normy – tie ktoré upravujú úlohy. Podľa právneho charakteru:  zaväzujúce a splnomocňujúce (teória uvádza delenie na zaväzujúce. Zmysel procesnoprávnych noriem je naplnený len v spojení s hmotnoprávnymi normami. konfliktné spoločenské vzťahy. odporúčajúce a ustanovujúce) Významné je členenie na:  hmotnoprávne – sa zaraďujú normy. značné množstvo noriem v porovnaní s inými právnymi odvetviami nachádzame v podzákonných predpisoch. špecializácia a pružnosť. ktoré majú dispozíciu vyjadrenú ako nutnosť.  ochranné normy . Členenie noriem správneho práva Podľa obsahu sa delia na:  všeobecné a osobitné Podľa vnútornej štruktúry:  regulatívne normy .upravujú postavenie a správanie subjektov správneho práva v pozitívnych správnoprávnych vzťahoch. Štruktúra právnej normy nie je totožná so štruktúrou jednotlivých prameňov práva. Z hľadiska vnútornej formy. zakazujúce.  pri skúmaní vnútornej štruktúry normy správneho práva nachádzame základné znaky. ktoré určujú obsah práv alebo povinností adresátov verejnosprávneho pôsobenia zároveň s bezprostrednými podmienkami a predpokladmi ich realizácie  procesnoprávne – upravujú postupy. organizačnú štruktúru a zakotvujú úpravu ich vzájomných vzťahov. dispozícia a sankcia. pôsobnosť a právomoci subjektov verejnej správy  organizačno-právne normy – tie ktoré napríklad zakotvujú vytváranie. Výhodami normotvorného procesu podzákonného charakteru sú rýchlosť. že normy správneho práva väčšinou nemajú túto klasickú trojprvkovú štruktúru. ktoré sú zhodné právnymi normami ďalších právnych odvetví. splnomocňujúce. Z hľadiska správania sa adresáta právnej normy sa členia na skupinu noriem s prívlastkom:  imperatívne – normy správneho práva. že regulujú negatívne.  normy správneho práva majú zväčša imperatívny charakter  normy správneho práva predstavujú súbor verejnoprávnych noriem. operatívnosť. imperatívne – príkaz. ktorých prostredníctvom sa obsah značného množstva hmotnoprávnych predpisov uvádza do života. ktoré vznikajú na základe porušenia práva. zákaz . ktoré upravujú organizáciu a činnosť verejnej správy.

22.j. spoločenské vzťahy v oblasti VS umožňujú vyčleniť určitý okruh právnych noriem do samostatného právneho odvetvia – správneho práva. prichádza do úvahy. prevzatý z gréckeho slova methodos sa používa vo viacerých významoch.j. alebo ako termín na označenie zámerného. vzťahy na úseku školstva. podstata spočíva v tom. na ktoré sa norma vzťahuje. cieľavedomého.. ak sú splnené právne a faktické podmienky : musí mať svoj zákonný základ. Treba to chápať ako vymedzenie toho. oprávnenie Pôsobnosť noriem správneho práva Pôsobnosť právnych noriem nám vymedzuje sféru ich pôsobenia ako aj rozsah ich realizácie a aplikácie. účinnosť a normatívnosť normatívneho právneho aktu. Právne neurčité pojmy a správna úvaha S realizáciou a interpretáciou noriem správneho práva bezprostredne súvisia inštitúty :  správne uváženie – predstavuje inštitút.  neurčité pojmy – označujú slová alebo slovné spojenia použité v týchto právnych predpisov na formálne vyjadrenie všeobecnejších javov. V slovnom spojení metóda administratívnoprávnej regulácie sa považuje za jedno z kritérií. vzťahuje sa na realizáciu noriem správneho práva vo forme ich aplikácie orgánmi verejnej správy. platnosť. vymedzuje pôsobnosť administratívnoprávnych noriem z hľadiska plynutia času a je tak spojená s platnosťou a účinnosťou právneho predpisu. . na ktorom normy správneho správa platia. t. Vymedzenie pojmu metóda verejnej správy a jej charakteristické črty Všeobecne Pojem metóda. v ktorom je normy vyjadrená. Jednotlivé všeobecne záväzné pravidlo správania sa vždy vzťahuje na určitý druh administratívnoprávnych vzťahov. že v normách správneho práva sa objektívne nemôže odzrkadliť spoločenská realita absolútne. uvedomelého postupu pri práci alebo v konaní. napr. väčšina noriem správneho práva má priestorovú obmedzenú pôsobnosť na území SR alebo jeho časti alebo výhradné územie mimo územia SR  osobná pôsobnosť – je vymedzená okruhom osôb. ktorý vyplýva z konštrukcie obsahu niektorých noriem správneho práva. ktoré spolu s predmetom regulácie. ktorá sa má normou správneho práva regulovať. Spätná účinnosť noriem správneho práva zásadne nie je prípustná. právna norma ho pripúšťa a vymedzuje jeho hranice a nie je ľubovôľou.  priestorová pôsobnosť – určuje priestor. ktoré majú dispozíciu vyjadrenú v predpisoch správneho práva ako možnosť určitého normou ustanoveného správania subjektu – splnomocnenie. K pôsobnosti sa viažu najmä pojmy záväznosť. definované. V správnom práve sa tento pojem používa v obidvoch významoch a používajú sa aj jeho rôzne modifikácie. dispozitívne – normy správna práva..  časová pôsobnosť – nám presne vymedzuje dobu. t. v akom rozsahu sa má norma uplatňovať. ktoré nie sú v právnom predpise bližšie špecifikované. po ktorú má norma správneho práva regulačne pôsobiť. Vymedzuje sa :  vecná pôsobnosť – vymedzuje nám vecnú problematiku. v ktorom je norma vyjadrená. ktorý nie je upravený niektorou normou platného práva a vec sa rieši podľa všeobecných princípoch daného právneho odvetvia alebo práva vôbec 23..  analógia – postup orgánu pri riešení praktického prípadu. Najčastejšie sa používa na označenie spôsobu vedeckého bádania.

Táto transformácia sa uskutočňuje v jednotlivých reálnych. čo im zákon nezakazuje a nikoho nemožno nútiť. Metódy verejnej správy vstupujú do procesov normotvorby i procesov realizácie práva. optimálne riešiť úlohy. iba v rozsahu svojich kompetencií a právomocí. vnútorne štruktúrovaný. ktorý ustanoví zákon. plnenia úloh vo VS a naplňovania sociálnych funkcií verejnej správy. Metódy verejnej správy sú akceptovaným inštitútom teórie i vedy o verejnej správe i teórie a vedy správneho práva a sú tiež aktuálnou otázkou spoločenskej praxe v procesoch výkonu verejnej správy i tvorby a realizácie správneho práva. cesty cieľavedomého pôsobenia spravujúcich subjektov na spravovaný objekt v prísnom súlade s právnym poriadkom za účelom dosahovania cieľov. Charakteristika Vyjadrujú kvalitatívnu stránku verejnej správy. a či právo dáva rámec na realizáciu metód. Spoluurčujúcim faktorom metód verejnej správy sú teda formy činnosti verejnej správy. Vo vzťahu k spravovaným subjektom sú spravujúce subjekty povinné rešpektovať právnu integritu FO a PO a môžu do nej zasahovať iba na základe zákonného splnomocnenia. Klasifikácia metód verejnej správy Verejná správa je zložitý. najmä právnoaplikačných činnosti pri využívaní právomocí spravujúcimi subjektami. ciele. rôznorodý a dynamický komplex spoločenských vzťahov. Spravujúce subjekty môžu konať iba na základe a v súlade s ústavou a v rozsahu a spôsobom. Na rozdiel od toho spravované subjekty môžu konať všetko. konkrétnych aktivitách. akými cestami. 24. Dávajú návod na to. napĺňať ciele a funkcie verejnej správy. ktorá sa v reálnom živote prejavuje v konkrétnych formách VS. Definícia Metódy verejnej správy možno definovať ako spôsoby. pomocou ktorých dosiahneme cieľ a tieto myšlienky a postupy sa pretavujú do formy činnosti). formách činnosti verejnej správy. čo zákon neukladá. prostriedkami majú správne orgány pôsobiť.Predovšetkým metóda administratívnoprávnej regulácie spoločenských vzťahov určuje zároveň i charakter APV a postavenie subjektov v nich. Pričom jedna metóda sa môže realizovať viacerými formami a v jednej forme sa môže premietať uplatnenie viacerých metód. aby konal. postupy. myšlienky. Preto jej výkon nemôže byť efektívne usmerňovaný . Metódy VS predstavujú abstraktnú kategóriu (máme poslanie. Teória a veda správneho práva skúmajú verejnospravovacie vzťahy a právne aspekty týchto metód. Konkrétnu podobu nadobudnú až ich transformáciou do reálneho sveta. akým spôsobom. úlohy a musíme zvoliť metódy. vecne široký. Ide o racionálne návody na optimálne a efektívne využívanie prostriedkov. ktorými spravujúce subjekty disponujú. Metódy verejnej správy sú právnym inštitútom a logicky aj inštitútom správneho práva.

hranice nie sú striktne vymedzené. jednak vo vnútri spravujúcich subjektov. Metódy vnútroorganizačné sú nasmerované na organizáciu. najvšeobecnejšie (základné. hlavný smer. Teória a veda rozpracováva a v praxi využíva celý systém metód pôsobenia. Pre akúkoľvek klasifikáciu sa za najdôležitejšie a najzložitejšie považuje čo najpresnejšie určenie kritérií klasifikácie. ale nesmú byť extra legem. Ale aj pri presvedčovaní musia byť stanovené určité mantinely. Ide najmä o bezprostrednú organizáciu. v akom sa uplatňujú právne aspekty Podľa rozsahu.j. pri donucovaní sú právne rámce striktne stanovené. jedinečné – aplikujú sa len na niektorom úseku VS Prvá skupina Sem zaraďujeme metódy presvedčovania (principiálne má prednosť) a metódy donucovania a v tomto poradí by sa mali aj chápať. Je zameraná priamo na objekt verejnej správy. nemôže niekto niekoho presvedčovať. školstva.j. o aký úsek ide 2. PO. predstavuje vonkajšiu činnosť. rozlišujeme 3 samostatné skupiny metód: 1. ktoré sa uplatňujú sa v celom systéme verejnej správy t. osobitné – aplikujú sa vo verejnej správy a zároveň odzrkadľujú jej osobitosti 3. Z hľadiska právnych aspektov presvedčovanie je voľnejšie. jednak v pôsobení navonok a uplatňujú sa aj v iných druhoch štátnej činnosti než výkonnej (napr. prokurátorskej). Zahŕňa aktivity spojené s utváraním a zdokonaľovaním organizačných a riadiacich štruktúr spravujúcich subjektov. ktoré sú predmetom tajomstva). . Napríklad donucovanie je dôraznejšie na úseku policajnej správy alebo obrany a metódy presvedčovania sa viac uplatňujú na úseku kultúry. koordináciu medzi subjektami organizačne nepodriadenými.uplatňovaním jedinej. v akom sa uplatňujú. Z hľadiska vnútornej štruktúry systému verejnej správy je možné metódy verejnej správy rozčleniť na metódy vnútornoorganizačné a metódy hlavných činností alebo činností navonok. kontra legem (napr. riadenie a kontrolu v systéme hierarchickej nadriadenosti a podriadenosti a o súčinnosť spoluprácu. všeobecné) – používajú sa v celej verejnej správe bez ohľadu na to. Možno ich považovať za metódy základné a všeobecné. činnosť navonok. k FO. riadenie a všestranné zabezpečenie fungovania podsystému spravujúcich subjektov. donucovanie by malo pôsobiť subsidiárne a mať sekundárne postavenie. právne rámce sú tu širšie. Pôsobenie spravujúcich subjektov k subjektom spravovaným t. Mala by platiť zásada. Druhý okruh činností. že presvedčovanie má primárne a prioritné postavenie. Kritériá na členenie metód podľa rozsahu. súdnej. Konečným cieľom je dosiahnutie potrebnej usporiadanosti. alebo aby zverejnil údaje. zladenosti a organizovanosti vzťahov medzi ľuďmi. univerzálnej metódy. aby si neplnil právne povinnosti.

Metódy donucovania Právnym základom donucovania pri pôsobení navonok smerom k objektu sú zásadne normy správneho práva. prednášky. presvedčovanie a len ak ide o protiprávny čin/konanie konkrétneho subjektu. je povinný sa mu podrobiť. kritériom pre členenie je spôsob. Mal by ich vykonávať orgán. prostriedkov – žalovať za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Má až druhoradé postavenie. ale zákon ich špeciálne zveruje každému subjektu jednotlivo a ten môže len ten jemu priznaný spôsob donucovania aplikovať. napr. O to však môže byť cennejšie. priama účasť na výkone obecnej samosprávy. Postup je po procesnej stránke podrobne regulovaný. ktorý má na to kompetenciu. že neexistujú univerzálne donucovacie prostriedky z hľadiska subjektov. Nastupuje až vtedy. takého pôsobenie prostredníctvom metód presvedčovania nemá právno-správne následky. nezákonné rozhodnutie. vyvesenie na úradnej tabuli  Z hľadiska výsledkov pôsobenia. spoločenskej účelnosti a význame opatrení. masmédií alebo tlače):  v priamom presvedčovaní – spravujúci subjekt je v priamom kontakte so spravovaným subjektom. Konečný efekt je spravidla možné očakávať v dlhšom časovom horizonte. Metódy donucovania sa môžu takisto realizovať v 2 variantoch. vykonávateľa VS s adresátom (priamo. ak správny orgán dokáže spravované subjekty presvedčiť o správnosti. objektov. systematické a dlhodobé pôsobenie. Platí tu zásada lex specialis a to v tom. teda subsidiárnu (podpornú) funkciu. Donucovanie má opačné postuláty ako presvedčovanie a vyžaduje sa špeciálne výslovné splnomocnenie v normách správneho práva a môže ho uplatniť len ten. vyriešením určitej situácie ihneď. alebo nepriamo prostredníctvom niečoho. akým sa pôsobí na odstránenie odchýlok (či protiprávny stav priamo/nepriamo likvidujeme/odstraňujeme. osveta (očkovanie proti chrípke) v nepriamom presvedčovaní – správny orgán nie je v priamom kontakte s adresátmi. máme dosť spôsobov. Donucovanie sa zdanlivo javí ako rýchlejšia cesta k dosiahnutiu vytýčených cieľov. Metódy presvedčovania sa môžu realizovať v 2 variantoch. Sú trvalejšie a v budúcnosti na riešenie úloh bude potrebných menej síl a prostriedkov. referendum. napr. pričom kritériom tohto členenia je tu kontakt správneho orgánu. nemá charakter administratívnoprávneho aktu. verejné zhromaždenia občanov.Metódy presvedčovania Presvedčovanie si vyžaduje náročné. využitím masovokomunikačných prostriedkov. pôsobí sprostredkovane napr. zabraňujeme v pokračovaní činnosti): . ak nestačí samotné prejednanie. odškodnenie – štát – za nesprávny postup. Voči postupu donucovania nie je prípustná nutná obrana. ak by bolo v rozpore. Výsledok pôsobenia je pre adresáta právne záväzný. pričom sa musia zachovávať základné princípy zákona. Všeobecne sa prezumuje správnosť donucovania čo do pôvodu a spôsobu. nie je pre adresáta záväzné. kto je kompetentný.

 Metódy administratívneho pôsobenia . Medzi nimi sú veľmi blízke väzby. Druhá skupina Do tejto skupiny začleňujeme metódy. odplata za protiprávne konanie a na druhej strane výchovne a preventívne pro futuro. ekonomického pôsobenia. aby sme úlohu splnili. v rozsahu svojej zákonnej kompetencie  orgány sú povinné dodržiavať zásady subsidiarity a proporcionality  zásada primeranosti – druhov prostriedkov.j. metódy nepriameho donucovania – bezprostredne protiprávny stav sa neodstraňuje.  Pri donucovaní sa musia rešpektovať nasledovné zásady:  donucovanie je možné realizovať iba proti subjektu. Metódy ekonomického pôsobenia . colné zvýhodnenie. odňatie veci. Sú nimi metódy administratívneho pôsobenia. ktorý porušil povinnosť ustanovenú v norme správneho práva  môže byť vykonané iba v súlade s Ústavou SR  môžu ho aplikovať iba správne orgány. správnej prevencie a profylaxie. rozhodnutie o daňovom zvýhodnení.uplatňujú sa využívaním ekonomických nástrojov pri ovplyvňovaní správania spravovaných subjektov. platí zásada prezumpcie správnosti  všeobecne – je možné zvoliť taký prostriedok. niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť. uloženie pokuty). Výsledkom je buď uloženie povinnosti niečo konať. Podmienky sú zásadne ustanovené všeobecne v právnom predpise alebo individuálnom akte správneho orgánu (napr. je povinný sa im bezvýhradne podriadiť t. proti ktorému akty priameho donútenia smerujú.). zákaz určitej činnosti a pod. v ktorých sa základné metódy presvedčovania a donucovania bezprostrednejšie premietajú a odzrkadľujú v osobitosti verejnej správy. ale má pôsobiť ex post na jednej strane ako určité negatívne ocenenie (napr. metódy priameho donucovania – odchýlka sa odstraňuje pri priamom kontakte so spravovaným subjektom a nastoľuje sa žiadaný právny stav (napr. mali by viest k pozitívnej motivácii na plnenie úloh a dosahovanie cieľov. organizačno-technické metódy a metódy tzv. stimuly). realizuje sa vo verejnom záujme. prípadne ho neopakoval. času  subjekt. Na rozdiel od pôsobenia APM.  . o poskytnutí dotácie na pohonné hmoty. najmä ide o činnosť výkonnú a nariaďovaciu. nútený výkon správneho rozhodnutia. Má právny charakter. najmä aby daný subjekt v protiprávnom konaní nepokračoval.spočíva v charakteristických črtách verejnej správy. pričom ujma na právach a slobodách má byť čo najmenšia (donucovanie vždy predstavuje zásah do osobných práv a slobôd). Pre adresáta pôsobenia sú právne záväzné a je možné mocensko-právne ich vynucovať. intenzity. spätných väzieb a aktívnej účasti spravovaných subjektov v procesoch verejnej správy. takú dobu. spoločensko-organizátorského pôsobenia. je spravovanému subjektu ponechané na uváženie či dobrovoľne využije určité ekonomické zvýhodnenie alebo nie.

Majú právny základ. metód spoločensko-organizátorského pôsobenia. Na rozdiel od APM však procedúru ich uskutočňovania právne normy tak rigidne neregulujú. v ktorom sa môžu tieto metódy uskutočňovať. metóda správnej prevencie sa aplikuje vo variante policajnej prevencie alebo dokonca prevencie na úseku plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky alebo špecifík na úseku požiarnej ochrany atď. Metódy spoločensko-organizátorského pôsobenia – spočívajú v pôsobení pracovníkov správneho orgánu na spravované subjekty prostredníctvom morálnych a etických stimulov.. ale nemusí mať právnu povahu. sťažností.je pre ne charakteristické využívanie technických prostriedkov na plnenie úloh v jednotlivých úsekoch verejnej správy. inštitút petícií. jedinečné.). apelovaním na mravné. ktorými sa zasahuje do súkromnej sféry (napr. rešpektovanie práva na ochranu osobnosti. návrhov.. po probléme (krimonológia). ale aj aktívneho prvku. alebo že všeobecná alebo osobitná metóda sa špecificky aplikuje v týchto podmienkach (napr. Normy správneho práva upravujú celý rad spôsobov napr. že určitá metóda sa uplatňuje výlučne iba na jedinom úseku verejnej správy. informačno-technické prostriedky). spätných väzieb a aktívnej účasti – zvláštnosť týchto metód spočíva v tom. alebo iba za určitej špecifickej situácie (policajná prevencia. semináre.využívanie týchto nástrojov sa zásadne chápe ako právo FO a PO. Právna úprava využívania organizačno-technických prostriedkov je diferencovaná podľa povahy veci. Túto metódu je možné aplikovať rozličnými formami (napr. metód organizačno-technického pôsobenia. Právo vymedzuje iba všeobecný rámec (napr. zdravotnej správe alebo na úseku obrany by celý systém mal pôsobiť preventívne proti možným útokom. napr. signály.    Tretia skupina Do tejto skupiny začleňujeme metódy špecifické. že normy správneho práva dávajú spravovanému subjektu postavenie nie iba pasívneho prvku. Právne relevantné je keď sa technické prostriedky používajú ako forma uverejnenia rozhodnutia správneho orgánu alebo podmienkou pre určitú činnosť. vzdelávacie akcie. Kritériom je skutočnosť. Sú sprievodným javom metódy donucovania i administratívnou metódou. Osobitný režim právnej regulácie predstavuje využívanie technických prostriedkov. rôzne druhy poradní. . dopravné značky. nosičov databáz. Ako kritérium na začlenenie je. Výsledok pôsobenia môže. majú špecifickú podobu . Právne irelevantné je používanie pomocných technických prostriedkov alebo zariadení. operatívno-technické prostriedky. Výsledok pôsobenia nemá právnu povahu. všeobecne informačných prostriedkov. v policajnej správe.napr. Prevencia – opatrenia sa robia dopredu (medicína). Metódy organizačno-technického pôsobenia . verejné zhromaždenia atď. podnetov.). Metódy správnej prevencie a profylaxie – uplatňujú sa na rôznych úsekoch VS. požiarna ochrana). údaje na nosičoch štatistických informácií. etické hodnoty. Častejšie sa v predpisoch správneho práva ukladá povinnosť FO a PO poskytnúť v rámci svojich možností a schopností pomoc správnym orgánom. právne nezaväzujú spravované subjekty. ovplyvňujúceho kvalitu výkonu verejnej správy. či sa týmito prostriedkami zasahuje do právnej integrity FO alebo PO a ako intenzívne. ochrana utajovaných skutočností). Metódy tzv.

Vyskytuje sa členenie metód i na právne a mimoprávne.rozoznávame 3 druhy foriem verejnej správy (VS v statickom zmysle): Štrukturálne formy – sú to formy organizácie spravujúcich subjektov. Vo formách činnosti VS sa čo do ich podstaty a zamerania. reálny prejav obsahu činnosti VS i metód v normálnom reálnom živote. že niektoré z nich sú abstraktné. rozsah i obsah kompetencie a právomoci. podzákonnou a nariaďovacou. formách organizačných štruktúr spravujúcich subjektov. štrukturovanosti a ich jednotlivých prejavov významným spôsobom premieta. ochranné pásma. chránené oblasti. Klasifikácia foriem verejnej správy Pojem forma činnosti VS Formami verejnej správy rozumieme cielené sprostredkovanie obsahu činnosti verejnej správy do jej vonkajšieho prejavu. územie. ktoré však nemajú väčší praktický význam. To sa potom u foriem činnosti VS premieta v tom. pričom niektoré riešenia z povahy veci sa vzťahujú na bližšie neurčený okruh adresátov.Základná klasifikácia . počuť. iné naopak vyžadujú operatívny prístup. Súčasťou riešenia organizačných štruktúr sú otázky materiálnotechnického. jedinou.. Klasifikácia foriem činnosti verejnej správy Činnosť VS nemôže byť kvôli značnej rôznorodosti úloh VS daných jej povahou. Špecifikom je. občas aj cítiť . poslaním a jej usporiadaním vykonávaná jediným spôsobom.Tieto metódy sú upravené z právneho hľadiska zásadne špeciálnym zákonným splnomocnením a aplikovať ich môže iba jeden subjekt alebo výslovne ohraničený počet subjektov. Formy činnosti VS sú potom konečným vonkajším výrazom činnosti verejnej správy. stav náhlej núdze atď. Ďalej rozdiely vo formách činnosti VS vyvoláva aj to. alebo či ide o vnútornú či vnútroorganizačnú činnosť VS. iné naopak sa vzťahujú na konkrétnych adresátov. personálneho vybavenia a riadiacich vzťahov.. Môžeme sa o nich presvedčiť zmyslami. 25. že činnosť VS je svojou povahou činnosťou výkonnou. môžeme ich vidieť. Plnenie niektorých úloh vyžaduje všeobecné vecné riešenie. veci alebo čas napr. Do tejto skupiny zaraďujeme: Metóda osobitných režimov . . voči ktorým je VS v rozhodujúcej miere vykonávaná. cudzinci so špecifickým statusom. základnou formou činnosti. že sa môže vzťahovať na určité osoby. 1. čítať. iné konkrétne. Od postavenia subjektu v organizačných formách závisí jeho pôsobenie na objekt. či ide o činnosť VS smerujúcej navonok k adresátom. pamiatky. Niektoré úlohy vyžadujú riešenie koncepčné. Môžeme hovoriť o organizačných formách. iné úlohy naopak vyžadujú úplne konkrétne vecné riešenie.môže sa realizovať vo forme normatívnych alebo individuálnych správnych aktov. Je to konkrétny. Riadne zabezpečenie výkonu VS vyžaduje náležitú rozmanitosť jednotlivých foriem činnosti VS.

2. Správne akty – hlavné znaky:         vydávajú sa v rámci výkonu verejnej správy. právne 2. že sú využívané spravidla pri plnení meritórnych úloh a spočívajú najmä v tzv. orgánov. skutkov. úkonov v určitom poriadku.Klasifikácia foriem činnosti VS podľa ich právnych dôsledkov 1. interné normatívne akty (vnútorné predpisy). neprávne (organizačné) Ad 1 Pre právne formy činnosti VS je charakteristické. individuálne služobné akty. sú prejavom vôle spravujúcich subjektov sú jednostranným prejavom vôle prejavuje sa v nich verejnomocenský charakter verejnej správy. sú verejnomocenskými aktmi sú právnymi aktmi vydávajú sa na základe zákona. že verejná správa ako činnosť výkonná a nariaďovacia sa uskutočňuje postupnosťou skutkov. Patria sem: normatívne správne akty. Obsah verejnej správy sa tak prejavuje vydaním aktov verejnej správy. správne dohody. individuálne správne akty.chápu sa v tom zmysle. ktoré prebiehajú v určitých procedúrach. uplatnenia organizačno-technických princípov tvorby systému správ. Sú výsledkom vykonania určitého súhrnu jednotlivých úkonov.Procedurálne formy . činov. Procedurálne a finálne formy je možné označiť ako formy činnosti verejnej správy – týkajú sa aktivít pri plnení hlavných úloh verejnej správy zameraných navonok k FO a PO. činov. „jednostranných“ formách majúcich povahu správnych aktov. štádiá.členenie: . uzatvorením správnych dohôd. Štrukturálne formy sú súčasťou realizácie a výsledkom organizačnej výstavby systému spravujúcich subjektov. sú teda odvodenými právne záväznými aktmi musia byť v súlade s právnymi predpismi môžu ich vydávať iba kompetentné orgány a oprávnení pracovníci verejnej správy sú predpokladom vzniku správnoprávnych vzťahov prípadne iných právnych vzťahov Správne akty . faktické úkony s priamymi dôsledkami. efektom pôsobenia spravujúcich subjektov na spravovaný objekt. vykonaním spoločensko-organizačných opatrení a vykonaním materiálnotechnických operácií. Sú to teda určité fázy. Finálne formy – sú výsledným prejavom.

  podľa kritéria právnych vlastností: na normatívne správne akty a individuálne správne akty. orgánu alebo pracovníkovi. Formy činnosti verejnej správy sa ďalej členia na:      normotvorné jednostranné právnorealizačné správne dohody spoločensko-organizačné a technicko-organizačné opatrenia materiálno–technické operácie 26. na základe postavenia adresáta správneho aktu: externé a interné. V normatívnosti sa tiež odzrkadľujú určité zákonitosti. ktorý je podriadený vydávajúcemu orgánu ( sú založené na vzťahoch hierarchickej podriadenosti a nadriadenosti. Normatívnosť predpokladá určitú úroveň typizácie správnych potrieb. Z hľadiska početnosti predstavujú frekventovanejšiu formu činnosti UOŠS a vlády. Ad 2 Neprávne (organizačné) formy činnosti VS majú vo vzťahu k právnym doplnkový charakter. Interné akty sú adresované subjektu. V rámci pripomienkového konania sa k návrhom vyjadrujú všetky zainteresované. Patria sem: najrôznejšie operatívno-organizačné činnosti a materiálno-technické operácie.j. sústavné vzájomné vzťahy opakujúcich sa znakov vlastných určitému druhu rovnorodých javov. ktorých výsledkom je vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení obce. . vydávanie NSA Tento okruh aktivít v rámci normotvorných foriem činnosti verejnej správy tvoria činnosti. dotknuté orgány. 2 okruh – interná normotvorba. t. V rámci zákonodarnej iniciatívy vláda SR predkladá návrhy zákonov (procedurálne formy). Na ich vydávanie je ustanovený prísnejší procesný režim. Utvárajú abstraktný model správania sa tým. že v kvalite všeobecného integrujú opakujúce sa črty zvláštne i jedinečné. Pred vlastným prerokovaním návrhu vo vláda zaujíma k nemu stanovisko Legislatívna rada vlády ako jej poradný orgán. Externé smerujú navonok k FO alebo PO. Normotvorné formy činnosti verejnej správy Normotvorné procesy zaujímajú v činnosti správnych orgánov ako spravujúcich subjektov významné miesto pri realizácii funkcií a úloh VS. Vo vzťahu k finálnej forme činnosti zákonodarného orgánu ich možno označiť za procedurálne formy. Miestne orgány verejnej správy väčšinou riešia konkrétne veci a rozhodujú o nich. 3. ide o úpravu skupiny prípadov určitého druhu a neurčitého počtu. V rámci normotvorných foriem činnosti verejnej správy je možné vyčleniť 3 okruhy aktivít: 1 okruh – právotvorné formy činnosti Predstavuje spoluúčasť orgánov verejnej správy na tvorbe zákonov. Podstatnou črtou výsledkov uvedených činností je ich normatívnosť.

prípadne ostatných pracovníkov. ale sú vydávané z vôle zákonodarcu. Cieľom ich vydávania je usporiadanie vnútroorganizačných vzťahov. Druhým špecifikom je subjekt. Napr. ktoré tento okruh činností takmer jednoznačne umožňujú odčleniť od ostatných foriem. personálne vzťahy atď. rezortné predpisy. spôsob realizácie zákonov a ostatných právnych predpisov. V týchto predpisoch sú vyjadrené normy upravujúce pracovnú činnosť úradných osôb. Vnútorné predpisy majú rezortný význam.. Všeobecne záväzné predpisy vydávané orgánmi verejnej správy môžu smerovať dovnútra spravujúcich subjektov i navonok. ktorý je splnomocnený ich vydať. spôsob plnenia služobných predpisov vydaných nadriadeným orgánom. Právnym základom vydávania vnútorných predpisov ako jednostranných aktov nadriadených voči podriadeným je príslušná kompetenčná norma. vstupujú do systému správneho práva ako uznané pramene správneho práva. . okresné a krajské úrady všeobecné záväzné vyhlášky.dňom od vyhlásenia. UOŠS vydávajú vyhlášky. že pokiaľ disponujú vlastnosťami ako bolo uvedené. Zvláštnosťou tohto 2. môže byť krátená doba najneskoršie ku dňu platnosti Vady nemôže napadnúť priamo adresát. obce a mestá všeobecne záväzné nariadenia. Obdobne iba splnomocnený orgán môže zrušiť vadný predpis. Môže ich vydať iba správny orgán. 3 okruh – vydávanie vnútorných predpisov Tento okruh aktivít možno pričleniť k normotvorným formám činnosti verejnej správy. ako aj predpisy pracovného práva alebo predpisy o služobných pomeroch. Všeobecne záväzné právne predpisy vydávané orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy sú formami činnosti verejnej správy podzákonného charakteru markantne sa tu prejavujú právne aspekty (musia byť v súlade s ústavou a zákonmi). má kompetenciu a právomoc na konkrétnu formu. Vláda vydáva nariadenia. okruhu aktivít je. ktoré ukladajú podriadeným povinnosť spravovať sa pokynmi alebo rozkazmi nadriadených pracovníkov. ich výklad. Sú všeobecne záväznými právnymi predpismi. Jedná sa o interné normatívne akty. organizačno-technické. Sú od zákona odvodenými aktmi verejnej správy. obrany. upravujúca organizačné a riadiace vzťahy. ale iba na to zákonom splnomocnený orgán.. S uverejnením súvisí bezprostredne platnosť a účinnosť. služobné predpisy . Špecifickou vlastnosťou týchto foriem je popri normatívnosti ich všeobecná záväznosť. výnosy a opatrenia. spravodlivosti výnosy môžu smerovať výhradne k organizačne podriadeným subjektom. To sú podstatné klasifikačné kritériá. organizačné. v rezortoch ministerstiev vnútra. Je spojený s vydávaním vnútorných predpisov. ktorý je na to výslovne ústavou alebo zákonom splnomocnený. ak boli vydané kompetentným správnym orgánom. Platnosť nadobúdajú tieto akty dňom vyhlásenia.Tieto dve normotvorné formy sú v teórii označované ako vydávanie normatívnych správnych aktov. Sú síce jednostranným prejavom vôle vo vzťahu k adresátom. Účinnosť nadobúdajú zásadne 15. Majú svoj právny základ v ústave a zákonoch.

oprávnení a povinností. Ak nie je určený adresát. záujmovej samosprávy. licencia. zákazy niektorých činností v určitom mieste alebo čase adresované individuálne neurčeným subjektom). PO stojace v konkrétnej veci mimo VS. vklad do registra). ktoré patria k personálnemu základu organizačnej štruktúry správneho orgánu. Ad 1) Formy spočívajúce v aplikácii noriem správneho práva predstavujú najtypickejšiu a početne najrozsiahlejšiu skupinu činností verejnej správy najmä miestnych orgánov verejnej správy. Pri charakteristike individuálnych správnych aktov (ISA) sa všeobecne uznáva. skutkového stavu Činnosť správnych orgánov môže spočívať v: 1.posúdenie právnych aspektov . alebo na subjekty spravujúce danú vec. Dodržiavanie služobných predpisov zásadne nemožno vynucovať prostriedkami správneho donucovania. Adresátmi sú iba osoby. vzájomne podmienené stránky: . administratívne akty správy. konkrétne akty správy. na konkrétneho adresáta. individuálne určený prípad alebo 2. mal by byť vydaný vo forme všeobecne záväzného právneho predpisu. pro futuro a ex nunc Deklaratórne – autoritatívne potvrdzujú existenciu alebo neexistenciu administratívnoprávneho vzťahu alebo vzťahov. že ide o činnosť. nepravé správne akty (napr. Pokiaľ štatút má všeobecne zaväzovať kohokoľvek. ale iba v rámci disciplinárnej zodpovednosti. Členenie individuálnych správnych aktov: Podľa povahy právnych účinkov:  Konštitutívne – zakladajú. Podľa toho sa ISA rozdeľujú na externé a interné. zmenu alebo zánik správnoprávnych vzťahov. Zásadne ale právne predpisy na riešenie určitej veci stanovujú termín rozhodnutie (povolenie. Okruh adresátov môže zužovaný iba na FO.posúdenie faktického stavu.Osobitné zákonné splnomocnenie na vydávanie interných normatívnych aktov nie je potrebné. Konkrétnosť pôsobenia týchto aktov sa vzťahuje na vec. alebo ich autoritatívne potvrdenie. Jednostranné právno-realizačné formy činnosti verejnej správy Právno-realizačná činnosť správnych orgánov predstavuje vždy dve. pri ktorej správny orgán vyvolá v konkrétnom prípade právne účinky – vznik. individuálne správne akty. Služobné predpisy vyjadrujú abstraktné pravidlá správania. pôsobia pro preaterito a ex tunc  . inak stačí forma vnútorného predpisu. Za sporné sa považujú štatúty obcí (miest) a štatúty subjektov tzv. vyznačujú sa normatívnosťou. Podstatný rozdiel od všeobecne záväzných predpisov a nariadení je v rozsahu záväznosti. Označujú sa ako správne akty. 27. Nesmie byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi vyšších služobne nadriadených orgánov. aplikácii noriem správneho práva na konkrétny. pôsobia zásadne až nadobudnutím účinnosti. ktorú akt rieši. takéto akty označujeme termínom hybridné. kto sa nachádza v územnom obvode pôsobnosti orgánu. v realizácii právnych noriem ustanovujúcich iné spôsoby výkonu ich kompetencie. menia alebo rušia správnoprávne vzťahy.

postavenie individuálny správny akt rieši:    adresované iba výslovne určeným subjektom adresované výslovne určeným subjektom a ich práv. napr. zamietnutie žiadosti Podľa uplatnenia predpisov správneho práva procesného. čiže časť aktu má deklaratórnu povahu a časť konštitutívnu Podľa okruhu osôb. V súvislosti s individuálnymi správnymi aktmi sa v teórii poukazuje na otázku nadväznosti jedného aktu na akt druhý. ktoré sú výsledkom konania procesnými predpismi správ. ktoré sú výsledkom konania uskutočneného výhradne podľa procesných ustanovení osobitných predpisov správneho práva akty. Zásadne sú lehoty na vybavenie veci ustanovené v procesných predpisoch správneho práva. ktorých právne pomery. ktorý podriaďuje iné podmieňujúce akty. . v individuálnom správnom akte ustanovené povinnosti že splní Podľa toho. práva neupraveného Podľa časových aspektov konania. Hovorí sa o reťazení tzv.právne postavenie sa oproti pôvodnému nemení. Sú výsledkom konania uskutočneného špeciálne splnomocneným správnym orgánom v relatívne krátkom čase od prijatia podnetu cez posúdenie skutkového stavu. správnym poriadkom akty vydané v konaní podľa procesných ustanovení osobitných predpisov správneho práva so subsidiárnym použitím správneho poriadku akty. subsumpcii. doby od začatia konania do vydania individuálnych správnych aktov je možné členiť ich:   akty vydané v správnom konaní uskutočnenom v dlhšom časovom období. v čase vydania aktu latentným. zaťažujú povinnosťou podmienene oprávňujúce – adresáta zvýhodňujú za podmienky. keď voči adresátovi je vydaný jediný akt. Špecifickou črtou je práve bezprostrednosť. akty označované ako bezprostredné zásahy alebo bezprostredné zákroky. nástupcom adresované potenciálnym. Hybridné – deklarujú určitý právny stav a zároveň konštitutívne pôsobia na iný právny vzťah. procesného režimu možno individuálne správne akty členiť na:     akty. iba druhovo určeným subjektom Podľa právneho obsahu:    oprávňujúce . rozhodnutia vo veci a vykonania rozhodnutia. práv.adresáta zvýhodňujú ukladajúce povinnosť – adresáta znevýhodňujú. či sa mení právne postavenie adresáta aktu:   akty pozitívne – právne postavenie sa oproti pôvodnému vydaním aktu mení akty negatívne . vydané v konaní výhradne upravenom všeobecným procesným predpisom.

Právne vady môžu byť vady kompetencie a právomoci. prípadne sa chápe užšie ako možnosť vynútiť splnenie uloženej povinnosti (správna exekúcia)    Správne akty musia spĺňať všeobecné i osobitné náležitosti.  platnosť . právoplatnosť. vady hmotnoprávnej povahy a vady procesné. ISA môžu mať i spätnú účinnosť. ak ho nemožno napadnúť riadnymi opravnými prostriedkami. Materiálna právoplatnosť je chápaná ako nezmeniteľnosť alebo nezrušiteľnosť správneho aktu. Z hľadiska právnych dôsledkov sú vady opraviteľné. Vadné akty môžu byť napadnuté riadnymi a mimoriadnymi opravnými prostriedkami v zákonom ustanovených prípadoch. iba v osobitne ustanovených prípadoch súd. že majú za následok nulitu aktu. účinnosť a vykonateľnosť. právoplatnosť . ktoré majú za následok nulitu aktu právne predpisy nešpecifikujú. v ktorých správne orgány jednostranne realizujú normy . Vady ISA možno rozdeliť na vady právne a vady skutkové. keď bol prejav vôle správneho orgánu vykonaný v predpísanej forme za podmienky. ktoré ukladajú splniť určitú povinnosť. V opačnom prípade sa považujú za vadné. kde je okruh subjektov užší). že ho vykonal kompetentný správny orgán. Preskúmanie môže byť vykonané z podnetu adresáta aktu alebo osôb dotknutých aktom alebo z podnetu správneho orgánu alebo iného ŠO (na rozdiel od normatívnych správnych aktov. je povinný postúpiť vec inštančne vyššiemu správnemu orgánu. že napadnutý individuálny správny akt preskúmavajú správne orgány. Zvláštnosť je i v tom. uplatňuje sa iba kasačný princíp rozhodovania. Povahu vady a jej právne dôsledky posudzuje správny orgán alebo súd. V prvom prípade môže v rámci autoremedúry opraviť vadný akt i orgán. Súd však nevykonáva pri preskúmavaní právoplatných aktov dokazovanie a akt môže buď potvrdiť alebo zrušiť. V teórii sa príkladmo uvádzajú príklady: ak by realizácia aktu viedla k spáchaniu trestného deliktu. zásadne nastáva oznámením aktu adresátovi.správny akt nadobúda formálnu právoplatnosť. keď akt spôsobuje právne účinky.V súvislosti s individuálnymi správnymi aktmi sa posudzuje platnosť. Nemôže inak vo veci rozhodnúť sám. reálnym alebo fiktívnym. Právne dôsledky vád aktov sa vzťahujú na ich platnosť. ak nie je akt prejavom vôle správneho orgánu. V správnom súdnictve je vylúčený reformačný princíp. účinnosť – predstavuje stav. Ak neuplatní autoremedúru.správny akt nadobúda platnosť od okamihu. alebo nastáva neskôr. všeobecne v rámci inštitútu sťažnosti. ak námietkam adresáta vyhovie a nebude tým dotknuté právne postavenie iných adresátov. vady odstrániteľné zrušením alebo zmenou aktu a vady také závažné. Vady. ak akt vydal orgán vecne nekompetentný a nepríslušný. Ad 2) Druhý základný druh jednostranných právnorealizačných foriem činnosti verejnej správy predstavujú formy. ak sa vydanie aktu dosiahlo násilím. ktorý ho vydal. vykonateľnosť – sa chápe vo vzťahu k správnym aktom. právoplatnosť i vykonateľnosť. alebo by bola právne alebo fakticky nemožná. účinnosť.

sem patria overovanie kópií listín.Z hľadiska právnych účinkov: .      Klasifikácia: 1. Ide o procedurálne formy. posudkov. ich uzavretím vznikajú vzťahy verejnosprávnej povahy. alebo to výslovne ukladajú ako povinnosť. u správnych dohôd však nutne pristupuje prvok vertikality v príslušných správnych právnych vzťahoch. musí byť právnymi normami takáto forma schválená musia mať právny obsah a musia byť právnymi prostriedkami zabezpečené obsahom je stanovenie vzájomných práv a povinností účastníkov alebo zhodný prejav vôle účastníkov o právnych pomeroch tretích osôb.j. Správne dohody ako formy činnosti verejnej správy Správne dohody sa vzhľadom na mocenskú podstatu verejnej správy a administratívnoprávnu metódu regulácie príslušných spoločenských vzťahov považujú za atypickú formu činnosti verejnej správy. ktoré je možno riešiť dohodou. občianskeho. t. orgány iného štátu alebo medzinárodné organizácie. obchodného. 28. Ich právnym základom sú normy iných odvetví slovenského práva (pracovného. vzájomný prejav vôle týchto účastníkov vo forme dohody..správneho práva upravujúce ich kompetenciu. ktorých je SR členom alebo na ich programoch participuje. Dohoda je všeobecne výrazom. možné spory. Správne dohody (zmluvy) predstavujú dvoj-. stanovísk . Hlavné črty:  realizujú sa nimi hlavné funkcie a úlohy verejnej správy. obchodného). vydávanie prognóz. Možno ich označiť ako ostatné jednostranné právnorealizačné formy činnosti verejnej správy. vyplývajúce z plnenia týchto dohôd. ale príslušný správny orgán. personálne zabezpečenie svojej činnosti správne orgány uzatvárajú viaceré druhy dohôd. Pre materiálne. aspoň jedným zo subjektov týchto dohôd je správny orgán.j.. uplatňujú sa analogicky procedurálne a procesné postupy obvyklé pre realizáciu noriem občianskeho. pracovného a medzinárodného práva. Ďalšími subjektami môžu byť iné správne orgány alebo iné osoby. bezprostredne nezakladajú. ktoré sa ale nepovažujú za správne dohody. špecifikujú situácie. podpisov. nemenia ani nerušia a deklaratórne nepotvrdzujú správnoprávne vzťahy napr. ktoré samy osebe neriešia daný prípad a nevyvolávajú zmenu právneho postavenia adresáta finálneho aktu t. resp. technické. zásadne nerieši súd. ich právnym základom sú normy správneho práva. ktoré majú konštitutívnu povahu. výsledkom uplatnenia horizontálnej metódy právnej regulácie. alebo viacstranné úkony účastníkov dohody. oprávnenia a povinnosti. a to buď ich ustanovenia všeobecne splnomocňujú správny orgán riešiť úlohy na zmluvnom základe.

dohody individuálnej povahy sa uzavierajú pri riešení konkrétnej individuálne určenej situácie alebo prípadu. Medzinárodné dohody by bolo možné klasifikovať z rôznych hľadísk:    podľa úrovne.  3.Z hľadiska toho. o vytváraní nových pracovných miest. ak to stanovuje už uzavretá medzinárodná zmluva. dohody. sú pre účastníkov právne záväzné alebo ich výsledky sú záväzné pre tretie osoby. že určujú spôsob vzájomného správania účastníkov v typovo rovnakých situáciách.) podľa vecného rozsahu a obsahu (základné. Môžeme rozlišovať dohody s právotvornými účinkami a s neprávotvornými účinkami. dohody medzi subjektami spravujúcimi a spravovanými (FO a PO). ktoré týmito vlastnosťami nedisponujú a ani nezakladajú právne vzťahy a logicky ani administratívnoprávne vzťahy. Prezident môže túto pôsobnosť delegovať na vládu alebo jej jednotlivých členov. Tieto možno označiť ako správnoprávne dohody.). územnej samosprávy. Záväzky z nich vyplývajúce sú vynútiteľné právnymi prostriedkami. vykonávacie) podľa počtu účastníkov strán (dvojstranné. prezidentské. dohody o poskytovaní účelových subvencií súkromným osobám. Dohody o vykonávaní určitej verejnoprospešnej činnosti súkromnými osobami s recipročným priznaním určitých výhod správnym orgánom (zabezpečenie rekvalifikácie registrovaných nezamestnaných).. či správne dohody riešia úlohy v abstraktnej alebo konkrétnej rovine:  dohody normatívnej povahy utvárajú vzájomné vzťahy medzi účastníkmi v abstraktnej rovine tým.  Medzinárodné dohody Základné otázky pôsobnosti jednotlivých orgánov na úseku prípravy a uzatvárania medzinárodných dohôd upravuje priamo ústava.  2. Sú to dohody spoločensko-organizátorského charakteru alebo ako ostatné správne dohody. medzi orgánmi ochrany prírody a vlastníkmi chránených objektov. Spoločensko-organizačné opatrenia ako formy činnosti verejnej správy . viacstranné). medzinárodné. ktoré majú právne dôsledky. 29. na akej sa prijímajú (medzištátne. Zakladajú iba faktické vzťahy. záujmovej samosprávy. dvojstranné i viacstranné. Uzatvárať ich možno na základe kompetenčnej normy. Primárna pôsobnosť je zverená prezidentovi.V rámci klasifikácií dohôd uzatváraných na plnenie vnútorných funkcií verejnej správy je možné vyčleniť dve skupiny správnych dohôd:  dohody uzatvárané medzi spravujúcimi subjektami navzájom v rôznych kombináciách (medzi orgánmi ŠS. Jednotlivé orgány verejnej správy môžu tiež vstupovať priamo do zmluvných vzťahov. Iba konkretizujú úlohy. dohody.

možno ich použiť popri právnorealizačných alebo normotvorných formách činnosti verejnej správy a ak to dovoľujú právne normy. Charakteristickou črtou verejnej správy ako cieľavedomej činnosti je. nie sú pre adresátov právne záväzné a nemožno ich vynucovať použitím donucovacích prostriedkov. Materiálno-technické operácie vykonávané orgánmi VS sa týkajú aj procedurálnych aj finálnych foriem činnosti. aby iniciatívne. Prostredníctvom nich sa vytvárajú potrebné organizačné predpoklady pre reálnosť a plynulosť praktického uskutočňovania úloh a funkcií VS. tak. zabezpečenia účasti verejnosti na rokovaniach správnych orgánov. Pre správne orgány sú tieto formy významné aj tým. záujmy ochrany utajovaných skutočností a pod. Najčastejšie sa uplatňujú také formy ako výzvy. uzatváranie neprávotvorných dohôd a pod. poskytovanie informácií o pripravovaných nových právnych predpisoch. tak aj namiesto nich. Právne aspekty sa v spoločensko-organizačných opatreniach premietajú v tom. Zvolenie konkrétnych foriem závisí od povahy danej úlohy verejnej správy a celkových podmienok v danom mieste a čase. že tieto formy sa uskutočňujú na základe noriem správneho práva. Materiálno-technické operácie ako formy činnosti verejnej správy K neprávnym formám realizácie VS patrí vykonávanie príslušných materiálno-technických operácií. . Sú to činnosti spočívajúce v materiálno-technickom zabezpečení práce správnych orgánov. ktoré spravidla nie sú bezprostredným výrazom právnych foriem realizácie verejnej správy. zvolávanie verejných zhromaždení. Tieto iné správne úkony majú faktický či praktický charakter a sú zamerané prevažne na vykonávanie rôznych operatívno-organizačných činností. ktoré majú vo vzťahu k základným úlohám VS prevažne pomocný a prípravný charakter. Operatívno-organizačné činnosti môžu smerovať k adresátom navonok. Ako relatívne samostatné formy činnosti verejnej správy sa spájajú s realizáciou metód presvedčovania a súvisia s finálnou formou pôsobenia správnych orgánov. Pri tomto pôsobení sa uplatňujú iné sociálne stimuly ako stimuly právne – stimuly morálne a etické. dobrovoľne a uvedomele napomáhali správnym orgánom presadzovať verejné záujmy. Podstatou a zmyslom spoločensko-organizačných opatrení je pôsobiť na spravované subjekty. Jedným z jej cieľov je. Vydanie akéhokoľvek správneho aktu vyžaduje mnohé organizačné úkony.V súvislosti s realizáciou úloh verejnej správy prichádzajú do úvahy okrem doposiaľ prezentovaných ešte ďalšie správne úkony. vzťahuje sa na ne princíp legality. 30. preto súvisia s finálnou formou pôsobenia. aby to bola činnosť logicky usporiadaná. alebo dovnútra organizácie. Správny orgán však musí rešpektovať i niektoré všeobecne obmedzujúce právne podmienky napr. že je tu možnosť získavať informácie o názoroch ľudí na výkon VS i o ich konkrétnych potrebách. činnosti či operácie. princíp prezumpcie neviny. zosúladená s harmonizujúcim efektom. Tieto nemajú právotvorné účinky. rady. pochopili prijímané administratívnoprávne opatrenia aktívnymi postojmi prispievali k ich realizácii. že je to činnosť organizujúca.

absencia právotvorných účinkov. a dokumentačné úkony. platí prezumpcia pravdivosti. ktorého jadro spočíva v porovnaní skutočného stavu so stavom predpokladaným a vytyčovanie opatrení na zabezpečenie ich súladu. či existuje alebo neexistuje nejaké právo alebo povinnosť.Je potrebné odlišovať: bezprostredné poskytovanie služieb (spravovanie miestnych komunikácií. ktorou správny orgán autoritatívne potvrdzuje existenciu alebo neexistenciu určitej skutočnosti alebo stavu. Nevydáva sa v správnom konaní a ani v rámci neho nepreskúmava . Ich spoločné črty sú nasledovné: Jednostrannosť úkonov. nie sú znaleckými posudkami v zmysle správneho poriadku.považuje sa za verejnú listinu. 31. Sú vlastne úradným podkladom pre rozhodovanie iných správnych orgánov. v ktorých vykonávajú pôsobnosť.) a úkony technicko-organizačnej povahy (úkony spisovej agendy. exekučné faktické úkony. povinnosť rešpektovať takýto úkon a povinnosť adresáta úkonu strpieť ho. vyjadrenia. ktoré môžu mať len nepriame právne dôsledky (napr. zhodnotenie skutočného stavu a zisťovanie príčin prípadných odchýliek . Hlavné druhy činnosti kontroly:  zisťovanie a analýza skutočného stavu  porovnávanie skutočného a požadovaného stavu. V posudkoch a vyjadreniach správne orgány zaujímajú stanoviská vo veciach verejnej správy. posudky. oznámenie rozhodnutia a pod. právny základ majú v normách správneho práva. pričom vo veci samej rozhoduje iný správny orgán. vynútiteľnosť prostriedkami správneho donucovania. K materiálno-technickým úkonom sa začleňujú podľa právnej povahy značne rôznorodé úkony: osvedčenia. stanoviská. Osvedčenie . záznamy o úkonoch objasňovania priestupkov) úkony. Právny význam: má dôkaznú hodnotu o osvedčených skutočnostiach. pomocné technické úkony a pod. Takto sa vyčleňujú úkony (kritériom je existencia právnych dôsledkov):    ktoré priamo spôsobujú právne dôsledky (preukazná moc osvedčenia. ak nimi nebola porušená právna povinnosť (napr. ktoré nemajú právne dôsledky. ktoré nie sú vonkajším výrazom VS ako činnosti výkonnej a nariaďovacej.) úkony. verejné osvetlenie a pod. Osvedčenie nie je však deklaratórnym správnym aktom. poučenie o odstránení nedostatkov podania) Osobitný právny význam sa prikladá osvedčeniam. Všeobecná charakteristika kontroly vo verejnej správe Legálna definícia pojmu kontrola vo verejnej správe v našom právnom poriadku neexistuje. bezprostredne ich nemožno napadnúť opravným prostriedkom. informačné úkony.). posudkom a vyjadreniam. Obranu proti nemu je možné doložiť protidôkazom. Kontrola je vo všeobecnosti označenie pre súbor činností. evidenčné a registračné úkony. Nemajú povahu správneho rozhodnutia.

ktoré nedostatky sa majú odstrániť a a v akých časových intervaloch sa má upriamiť na sledovanie činnosti kontrolovaných inštitúcií a na to. Včasnosť: Znamená. prijatie opatrení na odstránenie zistených odchýliek a uplatnenie zodpovednosti za protiprávne konanie Samotné oprávnenie vykonávať kontrolu sa musí opierať o určitý právny základ. čo pôsobí preventívne. Odbornosť: Zdôrazňuje sa požiadavka odborných predpokladov pracovníkov kontroly. ktorí rozumejú jednotlivým druhom činnosti kontrolovanej inštitúcie.j. Funkcie kontroly: Poznávacia – spočíva v poznávaní dvoch základných skutočností. Bez poznania uvedených skutočností nemožno vykonať kontrolu z hľadiska vecnej správnosti. neúplne a nedostatočne. Informačná funkcia – v rámci vykonávania kontroly možno získať množstvo poznatkov. aby nedostatky narástli do väčších rozmerov. a to zisťovanie skutočného stavu kontrolovanej inštitúcie alebo činnosti. Represívna funkcia – spočíva v ukladaní opatrení na zabezpečenie represívnych účinkov kontroly. ktorý môže obsahovať osobitný právny predpis. Porovnávacia – sleduje a porovnáva dosiahnuté výsledky a výsledky. ktoré ich môžu využiť v procese plnenia svojich vlastných úloh. Postup pri vykonávaní kontroly vo verejnej správe .j. Tieto poznatky a informácie by sa mali oznamovať predovšetkým tým orgánom verejnej správy. stav vyplývajúci z príslušných uznesení. Nápravná funkcia – mala by sa začať už počas výkonu kontroly. tým sa zužuje časový rozsah trvania nedostatkov a zabráni sa tomu. odbornosť a včasnosť kontrolnej činnosti Objektívnosť: Prejavuje sa v prístupe k zisteným faktom t. ak by sa kontrolovaná činnosť vyvíjala presne podľa daných pravidiel. skreslene. ako aj stavu. ktoré by sa boli dosiahli. ktorý sa predpokladá. vzťahujúcich sa na činnosti kontrolovanej inštitúcie. právnych noriem a pravidiel. Činnosť kontrolných orgánov v rámci nápravnej funkcie sa má upriamiť na to. alebo patrí a vyplýva z kompetencie riadiacej ako jej nevyhnutný atribút. t. či nedostatky odstránili. Charakteristické črty: Objektívnosť. ktoré sa dajú vyvodiť z faktov zistených kontrolnými orgánmi. že kontrola by mala byť vykonaná včas. kontrola má zisťovať skutočnosti objektívne – nie povrchne.

Nedotknuteľnosť obydlia však nesmie byť dotknutá..vecne a dôsledne. zničením.. informácie . skupín.. poškodením . spracovanie programu – detailné rozpracovanie problémov a otázok. vedúci. Pracovníci kontroly sú pri výkone kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu:    vstupovať do objektov. vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov aby im v určenej lehote poskytovali doklady. písomných dokumentov a iných materiálov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou. oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti príslušným orgánom v potrebnom rozsahu oboznámiť vedúceho kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov s protokolom o výsledku kontroly pred jeho prerokovaním a vyžiadať od nich v určenej lehote písomné vyjadrenie ku všetkým skutočnostiam preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam a zohľadniť opodstatnené a preukázané námietky v dodatku k protokolu alebo význame o kontrole neopodstatnenosť námietok písomne oznámiť zodpovedným zamestnancom kontrolovaného subjektu najneskôr do termínu prerokovania protokolu prerokovať protokol s vedúcim kontrolovaného subjektu a zodpovednými zamestnancami.. zariadení a prevádzok. 10/1996 Z. rozdelene práce..z.vnútorná. určenie cieľa určenie časových etáp vykonania akcie sama príprava na kontrolnú akciu..      Fázy kontrolnej akcie: A/ Príprava kontroly (kroky):        vypracovanie zamerania kontrolnej akcie. v odôvodnených prípadoch odoberať aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu písomné dokumenty a iné materiály a vykonávať nevyhnutné úkony súvisiace s kontrolou ...Oprávnenia a povinnosti pracovníkov kontroly: Sú vymedzené v § 11 zákona č.naštudovanie všeobecne záväzných predpisov a noriem.. vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu.. jeho zamestnancov ako aj ďalších štátnych orgánov ... iné písomnosti .   Pracovníci kontroly sú pri výkone kontroly povinní:   vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet a účel kontroly a preukázať sa svojim oprávnením vykonávať kontrolu + s preukazom totožnosti vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov. ktorých sa kontrolné zistenia týkajú . členovia vymedzenie kontroly.. vonkajšia metodika kontroly . súčinnosť vypracovanie návrhu na zloženie kontrol. na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných subjektov. protokolov z predchádzajúcich kontrol. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

súhrnné doklady. ak povinnosť nebola splnená v určenom termíne. 10/1996 vymedzuje dva pojmy kontroly: Vnútorná – ako súčasť riadenia a organizácie Základnou črtou je tá skutočnosť. preto jej skúmanie patrí do viacerých vedných disciplín (kybernetika. preverovanie údajov vyhodnotenie materiálov a kontrolných zistení. Vonkajšia a vnútorná kontrola verejnej správy Zákon NR SR O kontrole v štátnej správe č.   zabezpečenie spolupráce a súčinnosti kontrolných orgánov zabezpečenie koordinácie s inými orgánmi písomné poverenie na kontrolu B/ Priebeh kontroly:             oznámenie kontrolovanému subjektu o začatí kontroly predloženie poverenia účelné a efektívne rozdelenie práce vyžiadanie súčinnosti kontrolovaného subjektu. ak osobitný predpis neustanovuje inak. vzorky. konaní v prípade opodstatnenosti námietok. . Ministerstvo vnútra kontroluje činnosť obvodných úradov). že kontrolný orgán ju vykonáva voči svojím podriadeným alebo ním riadeným orgánom a organizáciám (napr.j. Pri výkone tejto činnosti vznikajú špecifické spoločenské vzťahy regulované normami správneho práva – kontrolné právne vzťahy. informácie vydanie potvrdení a odobratie dokladov. Je súčasťou riadiacej a organizačnej práce t. vypracovanie protokolu oboznámenie vedúceho kontrolovaného subjektu s kontrol. Kontrola je nevyhnutnou súčasťou každej organizovanej činnosti. zabezpečenie dôkazov dokladová kontroly. 2 až 4. Kontrola vo verejnej správe je jednou zo záruk zákonnosti v jej činnosti. teória riadenia). Vnútornú kontrolu vykonávajú orgány štátnej správy ako súčasť plnenia svojich úloh. ide tu teda o kontrolu podľa zásady „kto riadi.doklady. písomné oznámenie zodpovednej osobe C/ Ukončenie kontroly      prerokovanie protokolu s kontrolovaným subjektom spracovanie zápisnice vysporiadanie nákladov kontroly zabezpečenie mlčanlivosti zabezpečenie realizácie výsledkov kontroly Orgány kontroly sú oprávnené pri výkone kontroly ukladať zamestnancom kontrolovaného subjektu poriadkovú pokutu od 500 Sk do 10 000 Sk za zavinené marenie výkonu kontroly a za zavinené nesplnenie povinnosti uvedenej v § 12 ods. najviac však do 20 000 Sk. Zisteniami vyžiadanie písomných vyjadrení v prípade podozrenia z trestnej činnosti. /21/ Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane. jeho oznámenie orgánom činným v tr.

ktorými podľa zákona sú:  ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. že kontrolovaný subjekt nie je podriadený kontrolnému orgánu. NKU. ktorá nie je kontrolou podľa zákona NR SR č. Je štátnym orgánom. sťažností. 10/1996 Z. Vonkajšia – ako súčasť výkonu VS Vonkajšia kontrola je súčasťou výkonu verejnej správy.  orgány miestnej štátnej správy. NKÚ je nesankčný úrad. ak to ustanovuje osobitný predpis. 32. spôsob realizácie vnútornej kontroly. s tzv. oznámení a podnetov dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe plnenie opatrení na nápravu zistených nedostatkov. V systéme verejnej správy (vonkajšia zvnútra) existujú špecifické kontrolné orgány v rámci orgánov štátnej správy a to napr. Vyššie uvedené orgány kontroly vykonávajú vonkajšiu kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi a vnútornú kontrolu ako súčasť plnenia svojich úloh v príslušnom odvetví štátnej správy. dohľad. ktorý je vo svojej činnosti nezávislý. krajské a okresné úrady a ďalšie orgány štátnej správy povinné vytvoriť funkčný systém vnútornej kontroly.  ďalšie orgány štátnej správy. Podľa zákona o kontrole v štátnej správe sú ministerstvá. každý.ten aj kontroluje“ t. Stojí mimo UOŠS. Vonkajšia kontrola sa uskutočňuje smerom zvonku t. Kontrola verejnej správy. Základným znakom je tá skutočnosť. súdy. je uskutočňovaná inými štátnymi orgánmi stojacimi mimo verejnej správy (napr. Vnútornú kontrolu nemožno stotožňovať s kontrolou vo vnútri samej organizácie. viazaný len zákonom a za svoju činnosť zodpovedá len NRSR. na základe sťažností a petícií). Podľa zákona č. ombudsman. vydaných vedúcim kontrolovaného subjektu. „vnútroorganizačnou kontrolou“.j. ktorý by mal zahrnovať a upravovať kontrolu po vertikálnej línii. Nedostatky UOŠS oznámi vláde. prokuratúra. Súdy – všeobecné v rámci správneho súdnictva. nie je ním zriadený ani ním nie je riadený a usmerňovaný. NR SR.z. kto riadi je povinný vykonávať kontrolu voči podriadeným subjektom a je tiež povinný vytvárať alebo poveriť osobu na vytvorenie osobitného kontrolného útvaru pre výkon vnútornej kontrolnej činnosti. Nedostatky v činnosti OŠS a iných ŠO oznamuje príslušnému ministerstvu alebo príslušnému OŠS. 10/1996 kontrolu plnenia úloh štátnej správy vykonávajú: a) vláda – prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky a ministerstiev b) iné orgány štátnej správy.j. ostatné ústredné orgány štátnej správy. Orgány kontroly v rámci vnútornej kontroly v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú najmä:     plnenie úloh štátnej správy vybavovanie petícií. Štátna obchodná inšpekcia (pod ministerstvom hospodárstva) alebo štátna školská inšpekcia (pod ministerstvom školstva) = tento vzťah kontroly sa nazýva dozor. . Ústavným súdom. vykonávaná Najvyšším kontrolným úradom SR NKÚ SR je nezávislý orgán kontroly hospodárenia. vzájomnú väzbu odborných útvarov.

Minimálne raz za rok predkladá NR SR správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok. na obdobie 7 rokov. Majú právo zrušiť rozhodnutie tzv.z.302/2001 Z. pričom jeho kontrola je zameraná najmä na kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja a kontrolu hospodárenia a nakladania s jeho majetkom. kasačný princíp. Kontrola verejnej správy vykonávaná správnymi orgánmi . Ústavný súd SR rozhoduje o súlade:  zákonov s Ústavou SR a ústavnými zákonmi . prostredníctvom ktorej vykonáva príslušný ústredný orgán svoju pôsobnosť stanovenú osobitnými predpismi a jednak kontrolou vykonávanou príslušným orgánom ako súčasť plnenia vlastných úloh v príslušnom odvetví alebo oblasti VS. 34. ministerstvá a ostatné UOŠS republiky a im podriadené orgány  ŠO ako aj PO u ktorých vykonávajú funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa UOŠS alebo iné ŠO  Obce a VUC. PO. v ktorých majú majetkovú účasť verejnoprávne inštitúcie na PO s majetkovou účasťou štátu  Fond národného majetku  FO a PO  Súdy a prokuratúru kontroluje len pre oblasť nakladania s majetkom 33. poplatkov a pokút. ktorých volí NR SR. Pri NPA vydáva nález. . Má právo kontrolovať všetky subjekty.kontrola. (zákon o samosprávnych krajoch). Vypracúva stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu SR a predkladá ho NR SR.najmä vykonávanie štátnej kontroly. Vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu. majetkovými právami a pohľadávkami republiky. verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom. . Na požiadanie NR SR vypracúva stanovisko k návrhu ŠR. odvodov. pokiaľ vykonávajú ŠS. ako aj kontrola vykonávaná miestnymi orgánmi ŠS a obcami. ktorú vykonávajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány ŠS. ktoré sú akoukoľvek účasťou zainteresované na štátnom rozpočte.patrí sem aj kontrola. vykonávaná ministerstvami a inými orgánmi ŠS je kontrolou. Súdna kontrola normatívnych správnych aktov je záležitosťou ústavného súdnictva. hospodárenie a nakladanie so štátnym majetkom. Kontroluje:  vládu SR. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VÚC → funkciu HK zriaďuje na základe zákona č. patrí sem aj kontrola vykonávaná inými orgánmi ŠS (špecializovaná kontrolná činnosť). Pôsobnosť NKÚ je rozšírená o kontrolu spôsobu vyrubovania a vymáhania daní. Kontrola verejnej správy vykonávaná súdmi Súdy preskúmavajú zákonnosť NSA (normatívny správny akt) a ISA (individuálny správny akt). PO zriadené obcami a na PO zriadené VUC  Štátne účelové fondy. nakladanie s prostriedkami Európskych spoločenstiev a iné prostriedky zo zahraničia.Na čele NKU je predseda a dvaja podpredsedovia. vykonávaná v rámci samosprávy → obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra podľa zákona 369/1990 Zb. ktoré sú príjmom ŠR.

miestne príslušným je všeobecný súd navrhovateľa. špecializované senáty v rámci všeobecných súdov na výkon správneho súdnictva.  Koná a rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam krajských súdov a proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy v senáte zloženom z predsedu a 2 sudcov. Od 1. orgánom ŠS.j. ktorými boli porušené základné práva a slobody občanov ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. špecializovaných senátov je upravený Občianskym súdnym poriadkom. ústavnými zákonmi a zákonmi všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy s ústavou a zákonmi všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy s ústavou. Kontrola verejnej správy vykonávaná na základe petícií a sťažností .1. ktoré nemajú povahu rozhodnutia o práve alebo povinnosti FO alebo PO.1992 sa vytvorili tzv. 35. ústavný súd sa zaoberá riešením kompetenčných konfliktov medzi UOŠS rieši sťažnosti proti právoplatným rozhodnutiam UOŠS. právom chránené záujmy alebo povinnosti FO alebo PO. Výkon správneho súdnictva prostredníctvom tzv. Na preskúmavanie rozhodnutí a postupu sú vecne príslušné krajské súdy ak zákon neustanovuje inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie SR. územnej samosprávy. Konanie sa začína na návrh žaloby. najmä všeobecne záväzné normatívne akty. Súdy nepreskúmavajú rozhodnutia správnych orgánov. ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmavajú ak v zákone nie je ustanovené inak.    nariadení vlády. zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi všeobecne záväzných právnych predpisov s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie zákonov. miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy.   Súdna kontrola individuálnych správnych aktov – správne súdnictvo Po zrušení správneho súdnictva ostala v niektorých prípadoch v kompetencii všeobecných súdov. v ktorého obvode má sídlo správny orgán. Najvyšší súd Je vecne príslušný na preskúmavanie rozhodnutí a postupov:  UOŠS ak osobitný zákon neustanovuje inak  Iných orgánov s pôsobnosťou pre celé územie SR ak príslušnosť najvyššieho súdu SR ustanovuje osobitný zákon. rozhodnutia organizačnej povahy a rozhodnutia upravujúce vnútorné pomery orgánu. O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Najvyššieho súdu SR koná a rozhoduje iný senát tohto súdu zložený z predsedu a 4 sudcov. všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných UOŠS s ústavou SR. nepreskúmavajú postup správnych orgánov ktorým neboli priamo dotknuté práva. Miestne príslušný je súd. záujmovej samosprávy a ďalších PO pokiaľ im je zverené rozhodovanie o právach a povinnostiach FO a PO v oblasti verejnej správy). V rámci správneho súdnictva preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupu orgánov verejnej správy (t.

adresu FO alebo názov a sídlo PO. V opodstatnených prípadoch môže orgán verejnej správy predĺžiť lehotu na je vybavenie avšak je povinný písomne o tom upovedomiť sťažovateľa. Na vybavovanie sťažnosti je príslušný vedúci orgánu verejnej správy. petičný výbor (nemá postavenie PO a ani nie je predpísaný počet členov) členovia petičného výboru si určujú osobu ktorá ich bude zastupovať pred orgánom verejnej správy. Musí mať min. o verejnom ochrancovi práv zriadený inštitút ombudsmana. v zápisnici sa určia opatrenia na ich odstránenie. ani osoba. aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania sťažností.     petíciou sa rozumie príslušný návrh alebo sťažnosť s podpismi viacerých občanov. proti ktorej sťažnosť smeruje. ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach a povinnostiach FO alebo PO Sťažnosť Je podanie FO alebo PO. VOP je nezávislým orgánom kontroly verejnej správy. ktoré sú upravené zákonom č. 18 rokov.z. výsledok prešetrenia sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti. Ak sťažnosť smeruje proti vedúcemu tohto orgánu..Daná problematika je upravená zákonom č. orgán verejnej správy vyhotoví o prešetrení sťažnosti zápisnicu. vybavujú a kontrolujú vybavovanie sťažností:  štátne orgány a nimi zriadené organizácie  obce a nimi zriadené organizácie  PO a FO. predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha. Podľa tohto právneho predpisu prijímajú. zväčša pri podávaní petícii občania zostavujú tzv. Sťažnosť nesmie vybavovať ani prešetrovať osoba. Ich počet nie je zákonom špecifikovaný. sťažnosť sa považuje za vybavenú. Základné úlohy: . kto ju podáva. ktorá je podriadená tejto osobe. 152/1998 o sťažnostiach.  príslušný orgán verejnej správy je povinný prešetriť a vybaviť sťažnosť do 30 dní odo dňa keď mu bola sťažnosť doručená. Zo sťažnosti musí byť zrejmé. 564/2001 Z. Ak sa zistili nedostatky. 85/1990. priezvisko. na získavanie podpisov pod petíciu nie je potrebné žiadne povolenie ani oznámenie 36. Kontrola verejnej správy vykonávaná verejným ochrancom práv V podmienkach SR bol zákonom č. musí obsahovať meno. pretože došlo ich porušeniu alebo ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Orgán verejnej správy je povinný zabezpečiť vedenie centrálnej evidencie podaných sťažností oddelene od evidencie ostatných písomností tak. ktorým sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov. evidujú. vybavuje ju najbližší nadriadený orgán.    Významným prostriedkom pri zabezpečení kontroly verejnej správy okrem sťažností sú petície. ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti ak sa prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Zväčša sa podáva písomne alebo ústne v záujme jej urýchleného a efektívneho vybavenia orgánu príslušnému na vybavenie.

37. vyvodzujú orgány verejnej moci trestnoprávnu alebo administratívnoprávnu zodpovednosť podľa toho. všeobecné znaky. predložiť mu všetky písomnosti.)Legálna definícia a právne základy . Hlavné rozdiely – porovnanie súdneho deliktu a správneho deliktu: 1. Právomoc ombudsmana sa teda vzťahuje na všetky zložky verejnej správy. Ak sa protiprávnym konaním naplnia znaky skutkovej podstaty verejnoprávneho deliktu. vysvetlenia .správne trestanie – trestanie za správne delikty Trestanie je rozhodovanie orgánov verejnej moci o vine a treste za delikty. doklady. kontrola všetkých zložiek verejnej správy na všetkých úrovniach riešenie konfliktov (sprostredkúva mier medzi spornými stranami) reformátorská činnosť. iniciuje zmeny zákonov i zmeny v samej správe Pôsobnosť verejného ochrancu práv sa vzťahuje:  orgány štátnej správy  orgány územnej samosprávy  PO a FO. Preto o tejto právnej zodpovednosti hovoríme ako o sankčnej zodpovednosti a vyvodzovanie tejto zodpovednosti je jedným z druhov administratívnoprávnej zodpovednosti.súdne delikty . vyžadovať od orgánu verejnej správy aby mu poskytol spisy. podklady a rozhodnutia Koná na základe podnetu FO alebo PO alebo z vlastnej iniciatívy. klásť otázky zamestnancom. Pri vybavovaní podnetu je verejný ochranca práv oprávnený vstupovať do objektov verejnej správy. prezident. Sú povinné mu vychádzať v ústrety. Z podnetu musí byť zrejmé. prokuratúra a súdy s výnimkou štátnej správy súdov a dôvodov predpokladajúcich disciplinárne previnenie sudcu. právna spôsobilosť niesť právne následky (vo forme sankcie) za protiprávne konanie (za delikt). či ide o: . akej veci sa týka a čoho sa podávateľ podnetu domáha. vláda. V systéme vyvodzovania zodpovednosti za protiprávne konanie vo verejnej správe má nezastupiteľné miesto právna zodpovednosť FO a PO t. S porušením právnej povinnosti spája právo vznik rôznych druhov zodpovednosti.súdne trestanie – trestanie za súdne delikty . preskúmavanie sťažností občanov. Z pôsobnosti VOP je vylúčená NR SR.j. ktoré podľa osobitného zákona rozhodujú o právach a povinnostiach FO a PO v oblasti verejnej správy. členenie) Všeobecnou povinnosťou každej osoby je dodržiavať právo. ústavný súd. spravodajské služby. NKÚ. Charakterizujte súdne a správne delikty (pojem.správne delikty Rozlišujeme preto: .   kontrolná činnosť.

Skutkové podstaty správnych deliktov sa pritom menia oveľa častejšie v porovnaní so súdnymi deliktmi vzhľadom na pružne meniace sa úlohy VS na jednotlivých úsekoch. a to v prípadoch. definuje ho len teória správneho práva. pytliactvo. nepovolené prekročenie štátnej hranice. zdravia. majetku a bezpečnosti osôb ako jedných zo základných ľudských práv garantovaných ústavou. V rámci preskúmavacieho konania môžu na návrh rozhodnutie správneho orgánu o správnom delikte nielen zrušiť (kasačná právomoc). Mimosúdne delikty. s tým. s ktorými správne právo spája správny trest ako následok takého konania.Súdny delikt . že verejný orgán je sám oprávnený zo zákona použiť donucovacie prostriedky v podobe sankcie alebo inej ujmy za správny delikt. Správne delikty – objektom správneho deliktu je prevažne riadny výkon verejnej správy. bezporuchová správa verejných vecí. Slovenská právna úprava rozlišuje: . Objektom niektorých druhov priestupkov. Na druhej strane pri niektorých trestných činoch ide o ochranu štátu alebo dokonca intenzívnejšiu ochranu výkonu štátnej správy (napr. Súdy v rámci výkonu správneho súdnictva sa podieľajú na rozhodovaní o správnych deliktoch až v rámci preskúmavacieho súdneho konania na základe žaloby alebo opravného prostriedku podľa toho.priestupky – definícia priestupku je legálna. ale ešte neprávoplatné rozhodnutie. Toto hľadisko ale nemá všeobecnú použiteľnosť. a to v Trestnom zákone. rozdiel je v stupni spoločenskej nebezpečnosti . ktorého znaky ustanovuje TZ. pretože napr. alebo platné. že vecná príslušnosť pri postihu za súdny delikt je upravený v Trestnom poriadku Správne delikty – rozhodujú o nich v prvom stupni zásadne správne orgány.) Objekt deliktov: Súdne delikty . Na rozdiel od trestného práva správne právo trestné nie je kodifikované. Trestné činy člení na zločiny a prečiny. rovnako ako pri trestných činoch je ochrana zdravia. marenie výkonu úradného rozhodnutia. majetku a verejného poriadku.iné správne delikty – členia sa na viaceré druhy 2. Je to čin. správne trestanie za priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a za priestupky proti majetku nesúvisí priamo s výkonom verejnej správy. trestné činy na úseku ochrany životného prostredia). Vecnú príslušnosť SO pri postihu za správny delikt zakladá celý rad zákonov. ale tiež zmeniť (reformačná právomoc). Aj z toho dôvodu sa skutkové podstaty správnych deliktov vymedzujú v jednotlivých zákonoch všeobecnejším spôsobom. 3. označované ako správne delikty sú obsiahnuté vo viac než 200 zákonoch upravujúcich výkon VS na jednotlivých úsekoch. obsahuje ju zákon o priestupkoch .pojem trestný čin je priamo definovaný legislatívne.) Rozhodovanie o deliktoch: Súdne delikty – rozhodujú o nich výlučne nezávislé súdy s tým. Podiel súdov na rozhodovaní o správnych deliktoch je realizáciou ústavou zaručeného práva na súdnu ochranu pred nezákonnosťou rozhodovania správneho orgánu. spôsobom a v rozsahu ustanovenom v zákone.objektom je predovšetkým ochrana života. útok na verejného činiteľa. či sa namieta právoplatné rozhodnutie správneho orgánu. Správny delikt takúto legálnu definíciu nemá. Neexistencia definície pojmu správny delikt sa vysvetľuje značným počtom a rôznorodosťou protiprávnych konaní vo VS.

7. správnych disciplinárnych a správnych poriadkových deliktov. Správny poriadok zároveň predstavuje procesnoprávnu úpravu postihu niektorých iných správnych deliktov.) Rozdiel v procesnom režime trestania: Súdne delikty – tieto sa postihujú v režime trestného práva procesného.(škodlivosti) deliktu. či osoba má alebo nemá zápis v registri trestov. než správne delikty.Ustanovenie znakov správneho deliktu priamo zákonom Nie každé porušenie právnej povinnosti v oblasti VS je automaticky správnym deliktom.subjektom trestného činu môže byť len FO Správny delikt . 4. 5. alebo výslovne počítajú so subsidiárnym použitím Trestného poriadku na konanie a rozhodovanie o správnom delikte (napr. ak osobitné zákony neupravujú procedurálne otázky inak. Správne orgány postihujú menej závažné delikty.) Subjekt deliktov: Súdne delikty . keď subjektom môže byť tiež len FO. Občianska bezúhonnosť sa posudzuje spravidla podľa toho. Správne delikty – konanie o správnych deliktoch nemá jednotnú kodifikovanú právnu úpravu. ktorý druh správneho deliktu sa postihuje. Slovenská právna úprava správneho trestania nie je teda jednotne upravená a odlišuje sa podľa toho. Vyskytujú sa aj prípady. ktoré je kodifikované v Trestnom poriadku.) Spoločenská difamácia Súdne delikty . Do tohto registra sa zásadne nezapisujú sankcie za správne delikty. Priestupky sa postihujú podľa procesnoprávnej časti zákona o priestupkoch. 6. PO môže byť subjektom správneho disciplinárneho deliktu len výnimočne. Pôjde oň len vtedy. pri rozhodovaní orgánov niektorej profesijnej komory o správnom disciplinárnom delikte člena komory). Subsidiárne sa na konanie o priestupkoch vzťahuje správny poriadok.spoločensky sú viac odsúdeniahodné trestné činy. ak sú naplnené jednotlivé obligatórne znaky skutkovej podstaty správneho deliktu: a/ objekt b/ objektívna stránka c/ subjekt d/ subjektívna stránka Závažnou teoretickou i legislatívnou otázkou je. okrem priestupkov. ako určiť hranicu medzi súdnym deliktom a správnym deliktom.subjektom správneho deliktu môže byť aj PO za podmienok ustanovených zákonom. keď zákony nepočítajú ani so subsidiárnym použitím správneho poriadku. . ktorá predstavuje čiastočnú kodifikáciu priestupkového práva procesného. ak ich porovnávame so závažnosťou trestných činov.

Vysoké pokuty za správne delikty. opomenutie konania. Konanie môže byť omisívne (pasívne. Protiprávne je konanie. konanie na príkaz. Okolnosťami vylučujúcimi protiprávnosť konania sú napr. zodpovedná osoba. Všeobecné pojmové znaky správneho deliktu Protiprávne konanie. ktoré je v rozpore s právom. pokuty za niektoré správne delikty presahujú niekoľkonásobne výšku minimálneho peňažného trestu za trestný čin. Aj pri postihu správnych deliktov platí zásada „nullum crimen sine lege“. Tomuto prístupu zodpovedá pojem „sankcia“. V opačnom prípade by stíhali všetkých a za všetko. Čo sa týka PO ide o konanie jej zamestnancov. Vyjadruje prejav ľudskej vôle vo vonkajšej realite. Pojem správny delikt Správny delikt je protiprávne konanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby. skutkovú podstatu colného deliktu ustanovuje colný zákon a konkrétna právna povinnosť sa môže určiť colným rozhodnutím). Sankcionovateľnosť znamená. oprávnené použitie zbrane. členov štatutárnych orgánov a pod. keď sa neskúma zavinenie). Vzhľadom na nižší stupeň spoločenskej nebezpečnosti správnych deliktov v porovnaní s trestnými činmi sú skutkové podstaty správnych deliktov konštruované na nedbanlivostnej forme zavinenia. Na postihu správnych deliktov (aj trestných činov) je verejný záujem. nutná obrana. čo je v rozpore so základnými princípmi právneho štátu. ktorého znaky ustanovuje zákon a za ktoré ukladá správny orgán sankciu (trest) ustanovenú normou správneho práva. Najdôležitejším ich spoločným znakom je represívny charakter pri uplatňovaní zodpovednosti za protiprávne konanie. sankcionovateľnosť (trestnosť). zavinenie (okrem prípadov správneho deliktu. možné zákazy činnosti ako správne tresty za správny priestupok sú neraz citeľnejšie zásahy do základných práv a slobôd v porovnaní s trestami za trestné činy. ustanovenie znakov skutkovej podstaty deliktu v zákone a ustanovenie procesného postupu v zákone. krajná núdza. Hlavným poslaním verejnej správy nie je predovšetkým trestať. . výkon povolenej činnosti. hoci má právnu povinnosť konať. U právnických osôb sa zodpovednosť za správne delikty zakladá zásadne bez ohľadu na zavinenie. prípadne s právnym úkonom vykonaným na jeho základe (napr.Správny delikt nie je postihnuteľný. Na druhej strane čo sa týka trestov najmä pri porovnaní výšky pokút za niektoré správne delikty. že právo spája s každým správnym deliktom konkrétnu sankciu (trest). ak stupeň jeho spoločenskej nebezpečnosti je len nepatrný. preto tam. nečinnosť) alebo komisívne (aktívne konanie).

kde správny orgán má zo zákona právomoc konať o správnom delikte, je povinný o ňom konať a rozhodnúť (zásada legality). V správnom trestaní sa stretávame aj so zásadou oportunity, ktorá znamená, že správny orgán nemusí prejednávať všetky správne delikty, a to preto, že mu takúto možnosť správnej úvahy poskytuje priamo zákon (napr. správne poriadkové delikty, pri ktorých uloženie poriadkovej sankcie je právom, nie povinnosťou správneho orgánu - princíp oportunity, ako aj pri návrhových deliktoch, o ktorých sa koná len na návrh, teda ponecháva sa na úvahu poškodeného, či navrhne začatie priestupkového konania, alebo vezme svoj návrh späť).

Zodpovednou osobou podľa druhu správneho deliktu je FO alebo PO. Podmienkou je deliktuálna spôsobilosť, ktorou sa rozumie spôsobilosť protiprávne konať a niesť právne následky za takéto konanie. Deliktuálna spôsobilosť FO sa všeobecne zakladá na vôľovej a intelektuálnej zložke v čase spáchania deliktu, prípadne na dosiahnutí určitého veku (napr. deliktuálna spôsobilosť páchateľa priestupku sa viaže v súčasnosti na dosiahnutie 15. roku veku). Môže sa viazať na osobitné právne postavenie fyzickej osoby, schopnosti alebo spôsobilosť (napr. správny delikt podnikajúcej FO). Deliktuálna spôsobilosť PO sa spája s jej právnym vznikom a existenciou. Slovenská právna úprava pozná deliktuálnu zodpovednosť PO ako celku. Zavinenie je vnútorný psychický vzťah páchateľa k protiprávnemu konaniu a k jeho následkom. Môže byť úmyselné alebo nedbanlivostné. Na sankcionovateľnosť (trestnosť) správneho deliktu stačí zavinenie čo len z nedbanlivosti, ak zákon nevyžaduje úmyselnú formu zavinenia. Pri správnych poriadkových deliktoch sa zavinenie neskúma. Pri správnom trestaní PO ide o posudzovanie tzv. objektívnej zodpovednosti PO. Zavinenie tu nie je pojmovým znakom správneho deliktu, pretože zavinenie je vyjadrením psychického vzťahu FO a nie PO. Kvalita postupu pri správnom trestaní – požiadavky ustanovujú normy vnútroštátneho správneho práva. O správny delikt ide vtedy, ak sú naplnené jednotlivé obligatórne znaky skutkovej podstaty správneho deliktu ( objekt, objektívna stránka, subjekt, subjektívna stránka). Členenie: Teória správneho práva člení správne delikty z rôznych hľadísk do viacerých skupín. Vzhľadom na súčasnú slovenskú právnu úpravu možno správne delikty členiť na: - priestupky

-

iné správne delikty

Iné správne delikty než priestupky netvoria vnútorne homogénny celok. Líšia sa druhom sankcií (trestov) ukladaných za ne a rozdielnym procesným režimom trestania. Iné správne delikty sa členia na: správne delikty PO a podnikajúcich FO ako aj FO vykonávajúcich kvalifikované činnosti správne disciplinárne delikty správne poriadkové delikty

V teórii sa objavujú i viaceré členenia podľa toho, aké kritérium je rozhodujúce, napr.: - podľa subjektu – správne delikty FO – PO, so všeobecným subjektom – so špeciálnym subjektom - podľa zavinenia – správne delikty so zavinením – bez ohľadu na zavinenie - podľa uplatnenia zásady legality alebo zásady oportunity – povinne prejednávané – účelovo prejednávané. 38. Pojem priestupok, jeho formálne a materiálne znaky Právna úprava Priestupok je samostatný druh správneho deliktu. Základy administratívnoprávnej zodpovednosti za priestupok a konanie o ňom sú na rozdiel od iných správnych deliktov čiastočne kodifikované v zákone SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktorý predstavuje všeobecnú právnu úpravu priestupkov a konania o priestupkoch. Je v zásade úplnou kodifikáciou všeobecnej hmotnoprávnej časti priestupkového práva. Definuje sa v ňom pojem priestupok, zavinenie a jeho formy, podmienky veku a príčetnosti, na deliktuálnu spôsobilosť FO, niektoré okolnosti vylučujúce protiprávnosť a dôvody zániku zodpovednosti za priestupok. Predmetom všeobecnej úpravy je systém sankcií za priestupok, ochranných opatrení, podmienky ukladania sankcií a ich výmery, možnosť upustenia od potrestania a pravidlá ukladania sankcií pri súbehu priestupkov, všeobecné podmienky zodpovednosti mladistvého za priestupok. Skutkové podstaty priestupkov sú kodifikované len čiastočne. Obsahuje ich jednak zákon o priestupkoch, jednak desiatky osobitných zákonov, ktoré zároveň so skutkovými podstatami ustanovujú druh sankcie. Zákon o priestupkoch obsahuje tiež osobitnú úpravu tých procesnoprávnych inštitútov, ktoré vzhľadom na špecifiká správneho trestania sú upravené odchylne od správneho poriadku. Ak zákon o priestupkoch neustanovuje inak, vzťahuje sa na procesný režim správneho trestania priestupkov správny poriadok. Pojem priestupok

Pozitívne i negatívne vymedzenie priestupku Priestupok je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje verejný záujem a je za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone (pozitívne vymedzenie priestupku), ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin (negatívne vymedzenie priestupku). Zákonná definícia priestupku sa zakladá na kombinácii materiálneho znaku a formálnych znakov a na kombinácii pozitívneho vymedzenia a negatívneho vymedzenia. Materiálne a formálne znaky Materiálny znak i formálne znaky musia byť naplnené súčasne, inak nejde o priestupok. Rovnaká požiadavka platí pre pozitívne i negatívne vymedzenie. Pozitívne: o priestupok ide, ak ide o protiprávne konanie, ktoré je zavinené, porušuje alebo ohrozuje sa ním verejný záujem, je výslovne označené za priestupok v zákone Negatívne: protiprávne konanie nemožno podradiť pod pojem priestupok, ak ide o správny delikt alebo trestný čin. Z negatívneho vymedzenia priestupku vyplýva, že nemožno jedným a tým istým skutkom spáchať súčasne dva delikty: priestupok a zároveň iný správny delikt. Materiálnym znakom sa rozumie spoločenská škodlivosť zavineného protiprávneho konania, ktoré sa vyznačuje tým, že konanie (opomenutie konania) porušuje alebo ohrozuje verejný záujem, t.j. ide o spoločenskú nebezpečnosť a škodlivosť. Formálne znaky vyjadruje, že konanie napĺňa jednak všeobecné znaky priestupku vymedzené zákonom (napr. podmienka veku páchateľa), jednak znaky skutkovej podstaty konkrétneho priestupku (napr. priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, priestupku proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky). Znakmi skutkovej podstaty sú subjekt, subjektívna stránka, objekt, objektívna stránka. Uvedené znaky sú obligatórne. Správny orgán musí skúmať, či sú naplnené všetky znaky súčasne, inak nesmie o protiprávnom konaní konať a rozhodnúť ako o priestupku. Okolnosťami vylučujúcimi protiprávnosť podľa priestup. zákona sú nutná obrana, krajná núdza, konanie na príkaz. Nutná obrana je také konanie, ktorým sa primeraným spôsobom odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený zákonom. Krajná núdza je konanie, ktorým niekto odvracia priamo hroziace nebezpečenstvo proti záujmu, ktorý je chránený zákonom, za predpokladu, že tým konaním nebude spôsobený rovnaký následok ako ten ktorý priamo hrozil a nebezpečenstvo sa nedalo odvrátiť inak. Dôvodom zániku trestnosti sú podľa priestup. Zákona výslovné uplynutie času a amnestia. Skutková podstata priestupkov Ide o súhrn typových (obligatórnych a fakultatívnych) znakov priestupkov určitého druhu. Pre každú skutkovú podstatu priestupku sú charakteristické tieto znaky: 1/ Objekt priestupku

najmä od správnych deliktov a z trestných činov predovšetkým na odlíšenie priestupku od prečinu.Objektom každého deliktu sa obvykle rozumejú určité relevantné záujmy alebo spoločenské vzťahy. opomenutím konania. nesplnenie povinnosti ohlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu). škodlivý následok a kauzálny nexus (príčinná súvislosť medzi konaním a následkom). poškodený strom na verejnom priestranstve. na ktorého ochranu sú určené konkrétne ustanovenia priestupkového práva. dopravná značka. Z hľadiska stupňa všeobecnosti rozlišujeme objekt: všeobecný (rodový) – rozumie sa ním súhrn typových znakov chránených zákonom o priestupkoch a ostatnými zákonmi upravujúcimi priestupky. odcudzený predmet. Určenie individuálneho objektu má význam pri presnej právnej kvalifikácii priestupku a pri jeho odlíšení od iných deliktov. individuálny . podvodom alebo znečistením či poškodením veci . skupina spoločenských vzťahov na úskeu zdravotníctva. Tendencia je upravovať skutkové podstaty priestupkov na jednotlivých úsekoch VS v osobitných zákonoch.). t.sa rozumie určitá presnejšie vymedzená skupina vzťahov so spoločnými druhovými črtami (napr. na ktorých ochrane má štát (verejná moc) záujem. Následkom je porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného zákonom. druhový (skupinový) . s ohrozením alebo porušením zdravotnej nezávadnosti pitnej vody. s ohrozením výchovy a vzdelávania maloletého tým. konkrétnym predmetom. 2/ Objektívna stránka priestupku Všeobecne sa ňou rozumie protiprávne konanie ako akt vôľového konania. Na rozdiel od súdnych deliktov je objektom správnych deliktov prevažne záujem na ochrane riadneho výkonu VS. proti ktorému útok smeruje (napr. znečistenie vodného toku). že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku). priestupky na úseku školstva. signalizačné zariadenie. napr.. Individuálny objekt je spojený s konkrétnym priestupkom so zákonom špecifikovaným protiprávnym konaním (napr. Ide o javy a spoločenské vzťahy vo sfére pôsobnosti správnych orgánov.bližším vymedzením konania – napr. čiže nezákonná nečinnosť. kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou . Z hľadiska objektívnej stránky priestupku sú skutkové podstaty priestupkov formulované v zákonoch rôzne: . Fakultatívnymi znakmi protiprávneho konania sú miesto a čas konania (napr. - - U niektorých priestupkov sa stretávame okrem objektu tiež s hmotným predmetom útoku. ktoré chráni zákon a proti ktorým protiprávne konanie smeruje. Druhový objekt je v súčasnosti kritériom členenia osobitnej hmotnoprávnej časti zákona o priestupkoch (napr. Protiprávne konanie môže mať dve formy.predstavuje konkretizáciu záujmu. rušenie nočného pokoja.j. budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku). Objektom priestupku sú vybrané spoločenské vzťahy. proti ktorým smeruje protiprávne konanie porušujúce alebo ohrozujúce verejný záujem. kultúrna pamiatka. a to aktívnu formu konania (je daná komisívnym konaním) alebo pasívnu (je daná omisívnym konaním. školstva.. úradná listina. spreneverou. životného prostredia).

Z osobnej pôsobnosti zákona o priestupkoch sú vyňaté osoby: . rok svojho veku označuje zákona o priestupkoch ako mladistvého. ktorý dovŕšil 15. Za priestupok nie je zodpovedná osoba. akosti. že ide o porušenie alebo ohrozenie verejného záujmu chráneného zákonom.15 rokov veku a na príčetnosť. čo sa týka ukladania sankcií. ktorý nezodpovedá právnym predpisom o jeho povinnom preskúšaní alebo úradnom označení len určením následku bez toho. utečenec. príslušníci Policajného zboru a príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky. že priestupkom je porušenie právneho predpisu – napr. akým konaním alebo opomenutím bol následok spôsobený – napr. pre duševnú poruchu v čase jeho spáchania nemohla rozpoznať.- - ustanovením o tom. Ich priestupky sa však neprejednávajú podľa zákona o priestupkoch. predáva alebo v súvislosti s tým skladuje alebo po vykonanej oprave alebo úprave vydáva tovar z drahých kovov. odídenec. Subjekt priestupku môže byť všeobecný (každá FO). 4/ Subjektívna stránka priestupku . na ktoré sa vzťahujú výsady a imunity a ktoré nie sú trestané za priestupok. Fyzická osoba musí mať deliktuálnu spôsobilosť teda spôsobilosť naplniť svojim konaním všetky znaky skutkovej podstaty priestupku. ale tiež sudcov a prokurátorov). SIS. Na rozdiel od osôb. rok svojho veku a neprekročil 18.požívajúce výsady a imunity podľa zákona alebo medzinárodného práva .ďalší okruh FO kvôli ich osobitnému právnemu statusu.j. Zodpovednosti sa však nezbavuje ten. vodič motorového vozidla). ktorá v čase jeho spáchania nedovŕšila pätnásty rok svojho veku. aby sa podrobnejšie špecifikovalo. cudzinec. 3/ Subjekt Subjektom priestupku je páchateľ. ktoré neplní povinnú školskú dochádzku. kto poškodí iného na cene. druhý okruh osôb sa nezbavuje trestnosti. Páchateľa. alebo nemohla ovládať svoje konanie. kto sa do stavu nepríčetnosti priviedol. množstve alebo hmotnosti pri predaji tovaru alebo poskytovaní iných služieb. alebo osoba bez štátnej príslušnosti. kto v obchode alebo pri inom podnikaní spracúva. alebo špeciálny (napr. požitím alkoholu alebo užitím inej návykovej látky. osoby počas výkonu trestu odňatia slobody. neprípustnosť prejednať jeho priestupok v skrátenom rozkaznom konaní. má teda privilegované postavenie. ako aj osobitná ochrana jeho práv pri odvolaní. zákonný zástupca dieťaťa. hoci len z nedbanlivosti. t. ktorým môže byť len FO. Rovnako ako trestné právo aj priestupkové právo je založené na osobnej zodpovednosti jednotlivca. ale v rámci disciplinárneho konania podľa osobitných zákonov upravujúcich ich právny status (osoby podliehajúce vojenskej disciplinárnej právomoci. občan SR. ale aj cudzinec. Deliktuálna spôsobilosť sa u páchateľa priestupku viaže na dosiahnutie veku . ktorý spácha priestupok na úseku pobytu cudzincov. s čím sa spájajú najmä miernejšie sankcie (tresty) za podmienok ustanovených v zákone o priestupkoch. ktorá naplnila všetky znaky priestupku.

že môže svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom. ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to. priestupok proti majetku). ktorými sú pohnútka (psychický podnet ku spáchaniu priestupku) a cieľ (čo sledoval páchateľ spáchaním priestupku). pri priestupku proti majetku). Členenie na 2 základné formy zavinenia vychádza z existencie alebo absencie uvedených zložiek. ktorá vznikne páchateľovi. Podstatou sankcie je ujma. Ich nepostihnuteľnosť v priestupkovom práve znamená. Priestupok je spáchaný z nedbanlivosti. bol s tým uzrozumený (nepriamy úmysel) Zavinenie sa teda konštruuje na intelektuálnej zložke (vedieť) a na vôľovej zložke (chcieť). dokonaný priestupok. pokus sa trestá len výnimočne (napr. . (vedomá nedbanlivosť) alebo b) nevedel. prípadne jeho morálne odsúdenie. Skúmanie formy a stupňa zavinenia je významné pri ukladaní a výmere sankcie (trestu) za priestupok. Na rozdiel od trestného práva priestupkové právo nepozná prípravu na priestupok. a ak ide o konanie na príkaz. ak páchateľ: a) vedel. ten. Je ním psychický vzťah páchateľa k svojmu konaniu a jeho následkom. ak zákon výslovne nevyžaduje úmysel (napr. V oboch prípadoch ide o vývojové štádiá deliktu. kto dal na konanie príkaz. že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom. že trestný je len dokonaný čin. Sankcie Právnym následkom priestupku môže byť sankcia (trest) alebo aj ochranné opatrenie. hoci to vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol (nevedomá nedbanlivosť) Úmysel môže byť priamy alebo nepriamy. že ho poruší alebo ohrozí. Zodpovednosť za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe Za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe zodpovedá podľa tohto zákona ten. a pre prípad. Formy zavinenia sa v priestupkovom práve konštruujú síce rovnako ako v trestnom práve ako úmyselné zavinenie a zavinenie z nedbanlivosti. Súčasťou subjektívnej stránky sú popri zavinení fakultatívne znaky. kto za právnickú osobu konal alebo mal konať. Nedbanlivosť môže byť vedomá a nevedomá. Priestupok je spáchaný úmyselne.Subjektívna stránka ako ďalší obligatórny znak skutkovej podstaty priestupku sa týka zavinenia. ak páchateľ: a) chcel svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom (priamy úmysel) alebo b) vedel. že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom. že tento záujem neporuší alebo neohrozí.

že správny orgán rozhodol o vine páchateľa. napr. SO je povinný skúmať. ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku. a v rozkaznom konaní do 4 000 Sk. d) prepadnutie veci. za ktorých bol spáchaný. Výška pokuty sa ustanovuje v zákone o priestupkoch a v iných zákonoch pri jednotlivých skutkových podstatách priestupku ustanovením jej hornej hranice. Za priestupok možno uložiť tieto sankcie: a) pokarhanie.Často zasahuje do jeho ústavou zaručených práv. napr. Na upustenie od uloženia sankcie nie je právny nárok. Pokuta je príjmom obce alebo štátneho rozpočtu podľa toho. Upustenie od uloženia sankcie nevylučuje možnosť uložiť ochranné opatrenie. pokarhanie nemožno uložiť spolu s pokutou. pokuta a zákaz činnosti). Za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. b) pokutu. Zákaz činnosti možno uložiť. najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky. ak ho možno uložiť za niektorý z týchto priestupkov. 5 000 Sk za priestupok na úseku cestnej dopravy). spravodlivosti. Ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon umožňuje uložiť v blokovom konaní pokutu vyššiu ako 1 000 Sk. stavebný zákon za stavebné priestupky). ktoré ustanovuje zákon o priestupkoch. povinnosť nahradiť škodu spôsobenú priestupkom a povinnosť uhradiť trovy konania. na mieru zavinenia. ktoré ustanovujú nielen hornú. Sankciu možno uložiť samostatne (za priestupok sa uloží jedna zo sankcií) alebo s inou sankciou (za priestupok sa uloží viac sankcií súčasne. primeranosti a individualizácie. ZoP upravuje podmienky spoločného konania o priestupkoch toho istého páchateľa. c) zákaz činnosti. Pri ukladaní sankcie sa uplatňujú zásady zákonnosti. Má však pôsobiť na páchateľa výchovne a má ho odvracať od protiprávneho konania. na pohnútky a na osobu páchateľa. . o ktorý druh priestupku ide. Za priestupok možno uložiť len sankcie. ale tiež dolnú hranicu pokuty (napr. na okolnosti. mladistvému možno uložiť v blokovom konaní pokutu do 1 000 Sk. Nesmie byť pritom vyššia ako 4 000 Sk a v blokovom konaní nesmie byť vyššia ako 500 Sk. Vyskytujú sa však aj zákony. Od uloženia sankcie možno totiž v rozhodnutí o priestupku upustiť. Upustenie od uloženia sankcie predpokladá. V blokovom konaní možno uložiť pokutu do 1 000 Sk (niektoré zákony ustanovujú vyššiu hornú hranicu. Horná hranica pokuty u mladistvých sa znižuje na polovicu. či samotné prejednanie priestupku postačí k náprave páchateľa. Pokuta za priestupok Pokuta je najčastejšou sankciou za priestupok. Sankcia nie je obligatórnym právnym následkom priestupku. Pri určení druhu sankcie a jej výmer sa prihliadne na závažnosť priestupku.

a ak páchateľ spáchal priestupok touto činnosťou alebo v súvislosti s ňou. Túto sankciu možno uložiť samostatne alebo s inou sankciou. Ak sú pochybnosti o vlastníctve k veci. Prepadnutie veci ako sankciu za priestupok nemožno zamieňať s ochranným opatrením zhabania veci. Základnou podmienkou je. ak nebráni výkon tejto sankcie jeho príprave na povolanie. a ak ide o činnosť. ak sa vysloví zákaz za tzv.uplynula polovica výkonu tejto sankcie . Do času zákazu činnosti sa započítava čas. avšak majú špecifický účel aj obsah. ak vec patrí páchateľovi a bola použitá na spáchanie priestupku alebo bola na to určená. alebo bola priestupkom získaná alebo nadobudnutá za vec získanú priestupkom. Nejde však o sankcie. ktorej prepadnutie sa má vysloviť. po ktorý páchateľ na základe opatrenia orgánu ŠS vykonaného v súvislosti s prejednávaným priestupkom nesmel už túto činnosť vykonávať (napr. Prepadnutie veci nemožno vysloviť. Zákazom činnosti pracovný alebo iný obdobný pomer nezaniká ani sa nezrušuje povolenie alebo súhlas na výkon činnosti. Prepadnutie veci podobne ako zákaz činnosti má brániť páchateľovi v opakovaní priestupku. Ich pojmovým znakom nie je pôsobenie ujmy. požičanú. tiež mu má odňať prospech z priestupku. dopravný priestupok viesť motorové vozidlo na čas 1 roka. ak je jej hodnota v nápadnom nepomere k povahe priestupku (zásada proporcionality). Sú tiež ujmou za priestupok. že celá vec.páchateľ priestupku preukázal spôsobom svojho života. ktorú páchateľ vykonáva v pracovnom alebo v inom obdobnom pomere alebo na ktorú treba povolenie alebo súhlas štátneho orgánu.Zákaz činnosti za priestupok možno uložiť len za priestupky uvedené v osobitnej časti zákona o priestupkoch alebo v inom zákone a na čas v nich ustanovený. započíta sa do tejto výmery aj čas od zadržania vodičského oprávnenia do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tomto priestupku). Za prepadnutú nemožno vysloviť vec zverenú do úschovy. Mladistvému možno uložiť sankciu zákazu činnosti najdlhšie na 1 rok. Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva Slovenská republika. hoci svojimi dôsledkami sa sankciám značne podobajú. Od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno upustiť. Pôsobia pro futuro ako preventívne opatrenie Ochrannými opatreniami sú: . Prepadnutie veci prepadnutie veci možno uložiť. patrí páchateľovi priestupku. najdlhšie na dva roky. Ochranné opatrenia Účelom ochranných opatrení je odstrániť alebo obmedziť možnosť ďalšieho páchania priestupkov určitého druhu. že jej ďalší výkon nie je potrebný O upustení sa môže rozhodnúť aj na žiadosť páchateľa priestupku. odcudzenú. ak . správny orgán postupuje vo vzťahu k tejto otázke ako o predbežnej otázke podľa správneho poriadku.

športové alebo kultúrne podujatia. Druhový objekt je v súčasnosti kritériom členenia osobitnej hmotnoprávnej časti zákona o priestupkoch (napr.a) obmedzujúce opatrenie b) zhabanie veci.predstavuje konkretizáciu záujmu.. na ktorého ochranu sú určené konkrétne ustanovenia priestupkového práva. životného prostredia). Na rozdiel od súdnych deliktov je objektom správnych deliktov prevažne záujem na ochrane riadneho výkonu VS. v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje alebo konajú verejné telovýchovné. priestupky na úseku školstva. individuálny . Obmedzujúce opatrenie spočíva v zákaze navštevovať určené verejne prístupné miesta a miestnosti. Zhabanie veci – prichádza do úvahy. 39. Musí byť primerané povahe a závažnosti spáchaného priestupku. Z hľadiska stupňa všeobecnosti rozlišujeme objekt: všeobecný (rodový) – rozumie sa ním súhrn typových znakov chránených zákonom o priestupkoch a ostatnými zákonmi upravujúcimi priestupky.. Obmedzujúce opatrenie možno uložiť len spolu so sankciou a najdlhšie na jeden rok. ktoré chráni zákon a proti ktorým protiprávne konanie smeruje. O zhabaní veci nemožno rozhodnúť. ktoré má znaky priestupku. Individuálny objekt je spojený s konkrétnym priestupkom so zákonom špecifikovaným protiprávnym konaním - - . ak: a) patrí páchateľovi. ktorého nemožno za priestupok stíhať (napr. Je to druh ochranného opatrenia. Vlastníkom zhabanej veci sa stáva Slovenská republika. Vymenujte a charakterizujte znaky skutkovej podstaty priestupku Ide o súhrn typových (obligatórnych a fakultatívnych) znakov priestupkov určitého druhu. proti ktorým smeruje protiprávne konanie porušujúce alebo ohrozujúce verejný záujem. uplynuli dva roky. ak od konania. Možno ho uložiť páchateľovi priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami. ak nebola uložená sankcia prepadnutia veci podľa Zo. školstva. Tendencia je upravovať skutkové podstaty priestupkov na jednotlivých úsekoch VS v osobitných zákonoch. Vec možno zhabať. Ide o javy a spoločenské vzťahy vo sfére pôsobnosti správnych orgánov. Platí tu tiež zásada primeranosti. pre nedostatok veku). druhový (skupinový) .sa rozumie určitá presnejšie vymedzená skupina vzťahov so spoločnými druhovými črtami (napr. nesmie nahrádzať sankciu zákazu činnosti. skupina spoločenských vzťahov na úskeu zdravotníctva. na ktorých ochrane má štát (verejná moc) záujem. priestupku proti verejnému poriadku a priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Pre každú skutkovú podstatu priestupku sú charakteristické tieto znaky: 1/ Objekt priestupku Objektom každého deliktu sa obvykle rozumejú určité relevantné záujmy alebo spoločenské vzťahy.). Objektom priestupku sú vybrané spoločenské vzťahy. alebo b) nepatrí páchateľovi priestupku a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem.

kto poškodí iného na cene. pre duševnú poruchu v čase jeho spáchania nemohla rozpoznať. alebo nemohla ovládať . s ohrozením alebo porušením zdravotnej nezávadnosti pitnej vody. akým konaním alebo opomenutím bol následok spôsobený – napr. že ide o porušenie alebo ohrozenie verejného záujmu chráneného zákonom. napr. Za priestupok nie je zodpovedná osoba.ustanovením o tom. Protiprávne konanie môže mať dve formy. 2/ Objektívna stránka priestupku Všeobecne sa ňou rozumie protiprávne konanie ako akt vôľového konania. odcudzený predmet. dopravná značka. Z hľadiska objektívnej stránky priestupku sú skutkové podstaty priestupkov formulované v zákonoch rôzne: . škodlivý následok a kauzálny nexus (príčinná súvislosť medzi konaním a následkom). akosti. spreneverou. utečenec. ale aj cudzinec. ktorý nezodpovedá právnym predpisom o jeho povinnom preskúšaní alebo úradnom označení . a to aktívnu formu konania (je daná komisívnym konaním) alebo pasívnu (je daná omisívnym konaním. Fyzická osoba musí mať deliktuálnu spôsobilosť teda spôsobilosť naplniť svojim konaním všetky znaky skutkovej podstaty priestupku. odídenec. kultúrna pamiatka. Deliktuálna spôsobilosť sa u páchateľa priestupku viaže na dosiahnutie veku . ktorá v čase jeho spáchania nedovŕšila pätnásty rok svojho veku.len určením následku bez toho. s ohrozením výchovy a vzdelávania maloletého tým. že priestupkom je porušenie právneho predpisu – napr. kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou . t. aby sa podrobnejšie špecifikovalo. ktorá naplnila všetky znaky priestupku. poškodený strom na verejnom priestranstve. opomenutím konania. budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku). najmä od správnych deliktov a z trestných činov predovšetkým na odlíšenie priestupku od prečinu.j. že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku).15 rokov veku a na príčetnosť. t.(napr. proti ktorému útok smeruje (napr. U niektorých priestupkov sa stretávame okrem objektu tiež s hmotným predmetom útoku. predáva alebo v súvislosti s tým skladuje alebo po vykonanej oprave alebo úprave vydáva tovar z drahých kovov. alebo osoba bez štátnej príslušnosti. čiže nezákonná nečinnosť. úradná listina. 3/ Subjekt Subjektom priestupku je páchateľ.bližším vymedzením konania – napr.j. Následkom je porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného zákonom. nesplnenie povinnosti ohlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu). signalizačné zariadenie. podvodom alebo znečistením či poškodením veci . konkrétnym predmetom. občan SR. rušenie nočného pokoja. Rovnako ako trestné právo aj priestupkové právo je založené na osobnej zodpovednosti jednotlivca. ktorým môže byť len FO. znečistenie vodného toku). Určenie individuálneho objektu má význam pri presnej právnej kvalifikácii priestupku a pri jeho odlíšení od iných deliktov. množstve alebo hmotnosti pri predaji tovaru alebo poskytovaní iných služieb. kto v obchode alebo pri inom podnikaní spracúva. Fakultatívnymi znakmi protiprávneho konania sú miesto a čas konania (napr.

(vedomá nedbanlivosť) alebo b) nevedel. ak zákon výslovne nevyžaduje úmysel (napr. rok svojho veku označuje zákona o priestupkoch ako mladistvého. že tento záujem neporuší alebo neohrozí. ktorý dovŕšil 15. Na rozdiel od osôb. cudzinec. má teda privilegované postavenie. Subjekt priestupku môže byť všeobecný (každá FO). Zodpovednosti sa však nezbavuje ten. Formy zavinenia sa v priestupkovom práve konštruujú síce rovnako ako v trestnom práve ako úmyselné zavinenie a zavinenie z nedbanlivosti. Je ním psychický vzťah páchateľa k svojmu konaniu a jeho následkom. ktorý spácha priestupok na úseku pobytu cudzincov. rok svojho veku a neprekročil 18. požitím alkoholu alebo užitím inej návykovej látky. zákonný zástupca dieťaťa. 4/ Subjektívna stránka priestupku Subjektívna stránka ako ďalší obligatórny znak skutkovej podstaty priestupku sa týka zavinenia. ale tiež sudcov a prokurátorov). vodič motorového vozidla). čo sa týka ukladania sankcií. na ktoré sa vzťahujú výsady a imunity a ktoré nie sú trestané za priestupok. Priestupok je spáchaný z nedbanlivosti. Páchateľa. osoby počas výkonu trestu odňatia slobody. ak páchateľ: a) chcel svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom (priamy úmysel) alebo . kto sa do stavu nepríčetnosti priviedol. hoci len z nedbanlivosti. ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to. Ich priestupky sa však neprejednávajú podľa zákona o priestupkoch.svoje konanie.ďalší okruh FO kvôli ich osobitnému právnemu statusu. ak páchateľ: a) vedel.požívajúce výsady a imunity podľa zákona alebo medzinárodného práva . hoci to vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol (nevedomá nedbanlivosť) Úmysel môže byť priamy alebo nepriamy. s čím sa spájajú najmä miernejšie sankcie (tresty) za podmienok ustanovených v zákone o priestupkoch. ktoré neplní povinnú školskú dochádzku. Nedbanlivosť môže byť vedomá a nevedomá. Z osobnej pôsobnosti zákona o priestupkoch sú vyňaté osoby: . SIS. že môže svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom. ale v rámci disciplinárneho konania podľa osobitných zákonov upravujúcich ich právny status (osoby podliehajúce vojenskej disciplinárnej právomoci. že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom. Priestupok je spáchaný úmyselne. priestupok proti majetku). alebo špeciálny (napr. neprípustnosť prejednať jeho priestupok v skrátenom rozkaznom konaní. druhý okruh osôb sa nezbavuje trestnosti. príslušníci Policajného zboru a príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky. ako aj osobitná ochrana jeho práv pri odvolaní.

a ak páchateľ spáchal priestupok touto činnosťou alebo v súvislosti s ňou. a pre prípad. ak neustanovuje osobitná časť tohto zákona alebo iný zákon vyššiu pokutu. že jej ďalší výkon nie je potrebný. pri priestupku proti majetku). Súčasťou subjektívnej stránky sú popri zavinení fakultatívne znaky. b) pokutu. pričom mu pôsobí určitú ujmu a súčasne vyslovuje morálne odsúdenie jednak priestupku a jednak jeho páchateľa. z. Za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. Do času zákazu činnosti sa započítava čas. o priestupkoch v znení neskorších predpisov Sankcia je právnym následkom priestupku. ako aj na to. pokus sa trestá len výnimočne (napr. ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku. Od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie upustiť. či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní. Členenie na 2 základné formy zavinenia vychádza z existencie alebo absencie uvedených zložiek.b) vedel. najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky. Pokutu možno uložiť do 1 000 Sk. Sankcia je opatrenie štátneho donútenia ukladané príslušnými správnymi orgánmi za priestupok jeho páchateľovi. Sankciu možno uložiť samostatne alebo s inou sankciou. za ktorých bol spáchaný. V blokovom konaní možno uložiť pokutu do 1 000 Sk. Na rozdiel od trestného práva priestupkové právo nepozná prípravu na priestupok. Za priestupok možno uložiť tieto sankcie: a) pokarhanie. a ak ide o činnosť. pokarhanie nemožno uložiť spolu s pokutou. ak tento zákon alebo iný zákon neustanovuje inak. Od uloženia sankcie možno v rozhodnutí o priestupku upustiť. c) zákaz činnosti. ktorú páchateľ vykonáva v pracovnom alebo v inom obdobnom pomere alebo na ktorú treba povolenie alebo súhlas štátneho orgánu. Vymenujte a charakterizujte sankcie a ochranné opatrenia podľa zákona č. že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom. V oboch prípadoch ide o vývojové štádiá deliktu. na mieru zavinenia. zákaz činnosti možno uložiť. Pri určení druhu sankcie a jej výmery sa prihliadne na závažnosť priestupku. ak vec patrí páchateľovi a bola použitá na spáchanie priestupku alebo bola na to určená. a v rozkaznom konaní do 4 000 Sk. Ich nepostihnuteľnosť v priestupkovom práve znamená. bol s tým uzrozumený (nepriamy úmysel) Zavinenie sa teda konštruuje na intelektuálnej zložke (vedieť) a na vôľovej zložke (chcieť). Prepadnutie veci možno uložiť. 372/1990 Z. dokonaný priestupok. Zákaz činnosti možno uložiť len za priestupky uvedené v osobitnej časti tohto zákona alebo v inom zákone a na čas v nich ustanovený. O upustení sa môže rozhodnúť aj na základe žiadosti páchateľa. ktorými sú pohnútka (psychický podnet ku spáchaniu priestupku) a cieľ (čo sledoval páchateľ spáchaním priestupku). Skúmanie formy a stupňa zavinenia je významné pri ukladaní a výmere sankcie (trestu) za priestupok. na pohnútky a na osobu páchateľ. d) prepadnutie veci. že ho poruší alebo ohrozí. 40. ak ho možno uložiť za niektorý z týchto priestupkov. že trestný je len dokonaný čin. po ktorý páchateľ na základe opatrenia orgánu štátnej správy vykonaného v súvislosti s prejednávaným priestupkom nesmel už túto činnosť vykonávať. ak páchateľ priestupku spôsobom svojho života preukázal. na okolnosti. alebo bola priestupkom získaná alebo nadobudnutá za vec . najdlhšie na dva roky.

v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje alebo konajú verejné telovýchovné. O zhabaní veci nemožno rozhodnúť. Iné správne delikty FO možno členiť na 3 skupiny: správne delikty zamestnancov správne delikty osôb oprávnených na podnikanie alebo výkon kvalifikovanej činnosti tzv. b) zhabanie veci. 41. ktorého znaky sú uvedené v osobitných zákonoch. ktorého nemožno za priestupok stíhať. Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva Slovenská republika. Obmedzujúce opatrenie musí byť primerané povahe a závažnosti spáchaného priestupku. Iné správne delikty fyzických osôb postihované na základe zavinenia Popri priestupku. Možno ho uložiť páchateľovi priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami. že sa takáto vec zhabe. Ide o delikty odlišujúce sa svojimi znakmi: . správnom disciplinárnom delikte a správnom poriadkovom delikte je FO zodpovedná tiež za iné správne delikty.v porovnaní so správnymi a vykonávateľov kvalifikovaných činností deliktmi podnikateľov . Vlastníkom zhabanej veci sa stáva Slovenská republika. Iným správnym deliktom FO je spravidla zavinené protiprávne konanie FO. Netvoria homogénnu skupinu deliktov. zvyškové správne delikty postihované na základe zavinenia postihované bez ohľadu na zavinenie Ďalšie členenie: Postihované na základe zavinenia Správnym deliktom FO postihovaným na základe zavinenia je zavinené protiprávne konanie FO. ak patrí páchateľovi. za ktoré ukladá orgán verejnej správy (správny orgán) sankciu ustanovenú v zákone. Ak nebolo uložené prepadnutie veci.získanú priestupkom. Obmedzujúce opatrenie spočíva v zákaze navštevovať určené verejne prístupné miesta a miestnosti. ak je jej hodnota v nápadnom nepomere k povahe priestupku. možno rozhodnúť. Ochrannými opatreniami sú: a) obmedzujúce opatrenie. alebo nepatrí páchateľovi priestupku a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb a lebo majetku alebo iný všeobecný záujem. ak nejde o trestný čin. ak od konania.subjektívnou stránkou .subjektom – v porovnaní so správnymi deliktmi PO . ktoré má znaky priestupku. Prepadnutie veci nemožno uložiť. športové alebo kultúrne podujatia. priestupku proti verejnému poriadku a priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. uplynuli dva roky. Správnym deliktom sú len vtedy. za ktoré správny orgán ukladá sankciu ustanovenú zákonom. možno ho uložiť len spolu so sankciou a najdlhšie na jeden rok. ktorého znaky ustanovujú osobitné zákony. ak nejde o trestný čin. ak napĺňajú jeho pojmové znaky a znaky skutkovej podstaty.

funkcionár atď.) Správne delikty. ak má deliktuálnu spôsobilosť. ktorých subjektom je zamestnanec PO napr. Uvedené správne delikty nemajú definičné znaky priestupku. Ostatné odlišnosti sú napr. druh a výška sankcie. pre ktoré sú správne delikty FO vynímané spod režimu priestupkového práva Na postih deliktov sa nevzťahuje právny režim priestupkového práva. ktoré s disciplinárnymi deliktmi nesúvisia. ktorej predmetu sa porušená povinnosť týka. Správne delikty FO postihované na základe zavinenia majú legislatívne vyjadrenie v mnohých právnych predpisoch upravujúcich vzťahy pri výkone jednotlivých úsekoch verejnej správy.) skupina – správne delikty FO. ale nie sú ani disciplinárnymi deliktmi. Tieto delikty prejednávajú správne orgány v právnom konaní bez odchýlok ustanovených všeobecnou právnou úpravou priestupkov. V prípade možného prekrývania znakov deliktov oboch spomenutých druhov má prednosť postih za iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných zákonov. Vzhľadom na platnú právnu úpravu možno rozlíšiť 2 základné skupiny správnych deliktov FO postihovaných na základe zavinenia: 1. pretože nie sú v zákonoch výslovne označené ako priestupky. ktorý je pri inom správnom delikte FO. vedúci pracovník. ochrany ovzdušia.. Jediným . Základný rozdiel medzi priestupkom a iným deliktom je v subjekte. Priestupcom môže byť ktorákoľvek FO.- objektívnou stránkou . Zavinenie sa neskúma a fyzická osoba sa trestá na základe princípu objektívnej zodpovednosti. 42. postihovanom na základe zavinenia. pretože spáchanie deliktu sa tu viaže na zamestnanecký vzťah k PO alebo na iné podmienky.v porovnaní so správnymi disciplinárnymi alebo poriadkovými deliktmi dôvody. podľa zákona o lotériách a iných podobných hrách. okruh SO oprávnených delikt prejednať. ktorého protiprávne konanie spočíva v porušení povinností daných jeho postavením Tieto delikty vznikajú napr. Sú postihované zásadne bez ohľadu na zavinenie. špecifikovaný svojím postavením vo vzťahu k PO. lehoty na zánik trestnosti deliktu. ktorú predstavuje zákon o priestupkoch. ktorých postih je vyňatý z režimu priestupkového zákona napr. Tieto správne delikty majú veľa spoločných znakov s priestupkami. odlišný procesný režim postihu. Zodpovednosti podliehajú FO vystupujúce ako podnikatelia alebo prevádzkovatelia kvalifikovaných činností. Zákon o priestupkoch takéto obmedzenie osobnej pôsobnosti zákona nepozná. postih poistenia podľa právnej úpravy zdravotného poistenia. Správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb postihované bez ohľadu na zavinenie FO: Postihované zásadne bez ohľadu na zavinenie Pri správnych deliktoch FO postihovaných zásadne bez ohľadu na zavinenie ide o protiprávne konanie FO oprávnenej na výkon činností. životného prostredia atď. na úseku vodného a lesného hospodárstva. 2.

účelové združenie majetku. konateľ alebo člen PO. Súčasná právna úprava správneho trestania PO obsahuje len zriedkavo správne delikty výlučne právnických osôb. okrem výnimiek. PO. Podnikajúca FO má deliktuálnu spôsobilosť odo dňa. ktorý môže mať len FO. Nepožaduje sa preukázať zavinenie FO. odkedy je oprávnená podnikať (na základe koncesie. naviac v rôznom pracovnom postavení. bez ohľadu na to. rozhodujúce je protiprávne konanie a jeho následky. Za porušenie právnych povinností uložených PO zodpovedá FO. pričom zavinenie nie je rozhodujúce. súhlasu. To znamená. Deliktuálna spôsobilosť PO sa spája s jej existenciou. ktorých prostredníctvom PO koná. existencia . združenie FO alebo PO. že FO – podnikateľ zodpovedá za správny delikt vtedy. Správnym deliktom PO je protiprávne konanie PO. Preukazuje sa len porušenie právnej povinnosti. OZ obsahuje len ich neúplný výpočet t. ktorá má deliktuálnu spôsobilosť (spôsobilosť na protiprávne konanie). aby konanie naplnilo jednak všeobecné znaky (protiprávnosť konania. Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa. Pojem PO náš právny poriadok nedefinuje.. Každá PO má deliktuálnu spôsobilosť. Charakteristické črty  subjektom správneho deliktu môže byť len osoba. zamestnanec. PO takéto obmedzenie v zákone nemá. ktorá zastupuje PO navonok. ktoré odlišuje takýto správny delikt od priestupku je výkon určitej kvalifikovanej činnosti. jednotky územnej samosprávy a iné subjekty o ktorých to ustanoví zákon. ktoré sa musia posudzovať zásadne rovnako ako obdobné konanie PO. Z praktického hľadiska hľadanie skutočného vinníka a dokazovanie jeho viny je pri výkone rôznych vysoko špecializovaných činností PO alebo podnikajúcej FO veľmi ťažké a zdĺhavé. ktorá za PO konala alebo mala konať. iné správne delikty. Zavinenie teda nie je pojmovým znakom správneho deliktu PO. To znamená. Ak je subjektom správneho deliktu podnikajúca FO. Od ostatných správnych deliktov sa tieto delikty odlišujú znakom zodpovednej osoby. a to ako celok. Zákony väčšinou upravujú zodpovednosť PO za správne delikty spoločne so zodpovednosťou podnikajúcich FO. nie teda FO – ich zamestnanci. sankcie a pod. že u PO nemožno.j. dňom zápisu do OR. že PO vzniknutej zo zákona vzniká jej deliktuálna spôsobilosť dňom nadobudnutia účinnosti zákona.hľadiskom. ktorou je PO ako celok. ak sa ho dopustí pri výkone podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou. ide o tzv. objektívnu zodpovednosť a to absolútnu.  na naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu PO sa teda tiež vyžaduje. ktorá sa povinne zapisuje do OR. či v jej mene alebo aj bez poverenia koná štatutárny orgán. Sú postihované zásadne bez ohľadu na zavinenie. pretože zavinenie je stav vedomia a vôle. členovia a pod. Spôsob vzniku a zániku PO upravujú zákony. ktorého znaky ustanovuje zákon a za ktoré ukladá správny orgán sankciu ustanovenú administratívnoprávnou normou.  k subjektívnej stránke správneho deliktu PO je potrebné uviesť. povolenia). ak činnosť vykonávajú viaceré osoby. hovoriť o zavinení v tom istom zmysle ako u FO. V zákonoch možno nájsť ich spoločnú právnu úpravu v ustanoveniach s názvom správne delikty. zákony pri úprave zodpovednosti za správny delikt kladú dôraz na charakter činnosti.

že ich postihom sa chráni riadny výkon verejnej služby a s tým súvisiaca disciplína. napr. prostredníctvom percentuálneho prepočtu vo vzťahu k určitej sume.. ktorých skutkové podstaty upravujú osobitné zákony spoločne pre PO aj pre FO – podnikateľov a pri ktorých je totožný proces správneho trestania) je formulovaná vo vyše 200 zákonoch. Objektívna stránka spočíva v protiprávnom konaní a jeho následkoch. neoprávnená výroba. že:  objektívna stránka ako znak skutkovej podstaty správneho disciplinárneho deliktu je konanie spočívajúce v porušení právnych povinností súvisiacich s výkonom verejnej služby. . subjektívnu stránku deliktu. Tieto lehoty sú prekluzívne a preto nemôžu byť predĺžené rozhodnutím správneho orgánu. profesijná etika. jednak znaky charakterizujúce objekt. následok protiprávneho konania môže byť vymedzený bez špecifikovania aktívneho protiprávneho konania (opomenutie povinnosti. ktoré je v rozpore s APN. O správnych deliktoch PO rozhodujú správne orgány v správnom konaní. Sankcie Sankciou za správny delikt je spravidla pokuta. odvetvie VS (napr. trestnosť ustanovená zákonom). resp.. subjekt. Možný je prísnejší trest pri opakovanom správnom delikte. 43. Špecifikum tohto druhu deliktu spočíva v tom. iným spôsobom (napr. objektívnu stránku. Menej častými trestami sú prepadnutie veci a zákaz činnosti. objektom správneho deliktu na úseku horskej služby je záujem na bezpečnosti osôb v horských oblastiach). Za disciplinárne delikty správno-právneho charakteru sa považujú preto. Výška pokuty je najčastejšie určená sadzbou sankcie. porušenie právnych predpisov. spravidla pevnou hornou hranicou.). ▪ objektívna stránka zmiešaných správnych deliktov (sú to delikty. že porušená povinnosť súvisí s príslušnosťou FO k určitej organizácii. Preto kodifikácia tu nie je možná. Správne disciplinárne delikty Správny disciplinárny delikt je deliktom FO.zodpovednej osoby. V niektorých prípadoch súčasťou výroku o sankcii je výrok o pokute a zároveň výrok o povinnosti odstrániť protiprávny stav alebo obnoviť pôvodný stav (pod hrozbou ďalšej pokuty v prípade nesplnenia tejto povinnosti). Protiprávnosť konania PO môže byť APN vymedzená ako protiprávny spôsob konania ako konanie. len výnimočne aj iná sankcia. zamorenie pitnej vody)  objektom zmiešaných správnych deliktov sú záujmy chránené konkrétnymi zákonmi upravujúcimi určitú oblasť. Lehoty na uplatnenie trestu Zánik trestnosti sa najčastejšie spája s uplynutím 1-ročnej subjektívnej a 3-ročnej objektívnej lehoty. násobkom predchádzajúcej pokuty. pričom platí zásada oficiality. pokiaľ ide o začatie konania. Správny orgán koná a rozhoduje o správnom delikte podľa správneho poriadku. Správne disciplinárne delikty sa odlišujú od ostatných správnych deliktov najmä v tom.

podľa notárskeho poriadku disciplinárnu právomoc Notárskej komory voči notárom uplatňuje jej disciplinárny orgán a to prezídium tejto komory).  objektom je riadny výkon verejnej služby vrátane štátnej služby a s tým súvisiaca služobná disciplína. Verejnoprávny delikt v oblasti štátnej správy je spojený s inštitútom štátnej služby.č. pretože tieto sa svojím objektom odlišujú. sankcie) ustanovuje v disciplinárnych poriadkoch. Uplatňuje sa v rôznych právnych vzťahoch. Ide o FO. výnimočne so subsidiárnym využitím všeobecnej právnej úpravy správneho konania z. Ak zo zákona nevyplýva niečo iné. Popri poriadku vo vnútorných vzťahoch vystupuje do popredia profesijná etika upravená v etických kódexoch pre osoby pôsobiace v právnych vzťahoch k určitej ustanovizni. je ním zásadne príslušník uvedenej organizácie. resp. Druhom správnych deliktov sú disciplinárne delikty. hoci majú nepochybne verejnoprávny charakter. zakladajúce znaky skutkovej podstaty správneho disciplinárneho deliktu. Súčasťou zákonov je postup pri uplatňovaní tejto administratívnoprávnej zodpovednosti. ich vykonávateľov. ide o právny vzťah zubného lekára stomatológa a Slovenskej komory zubných lekárov. t. Povahu správneho deliktu majú len verejnoprávne disciplinárne delikty (a nimi nie sú disciplinárne delikty členov družstiev.j. napr. v pracovnoprávnych vzťahoch medzi zamestnávateľom a zamestnancom – tu sa napr. a teda nepostupuje sa pri jeho postihu podľa právneho režimu priestupkového práva. ktoré sú v osobitných právnych vzťahoch k určitej ustanovizni. postupuje podľa Zákonníka práce. ktoré sú vnútornými predpismi subjektov správy. a zásadne sa pripúšťa postih za oba druhy deliktov. politických strán alebo občianskych združení). advokáta a Slovenskej advokátskej komory. V tomto prípade neplatí zásada ne bis in idem. zamestnanca v štátnej správe a jeho služobným úradom). môže dôjsť k situácii. že jedno protiprávne konanie napĺňa skutkovú podstatu jednak priestupku. konanej na základe brannej povinnosti. študenta vysokej školy a vysokou školou.  subjektívna stránka je založená na zavinení Právna zodpovednosť za disciplinárny delikt nie je právnym inštitútom iba správneho práva. Správnymi disciplinárnymi deliktmi nie sú disciplinárne delikty poslancov NR SR a podľa niektorých autorov ani disciplinárne delikty sudcov. nemôže byť zároveň priestupkom. Protiprávne konanie. o správnom konaní. 44. subjekt je vždy špeciálny. prípadne služby v ozbrojených silách. jednak skutkovú podstatu disciplinárneho deliktu. Postih týchto druhov správnych deliktov nie je upravený jednotne ale je upravený vo viacerých osobitných zákonoch. kým o nich rozhoduje disciplinárny orgán subjektu alebo vykonávateľa verejnej správy ktorému zákon zveruje disciplinárnu právomoc (napr.71/1967 Zb. Správne poriadkové delikty . Podrobnejšie sa postup pri ukladaní disciplinárnych trestov (opatrenia. s osobitnými právami a povinnosťami vyplývajúcimi práve z tohto vzťahu (napr. vnútorná disciplína a poriadok.

Správny poriadkový delikt je procesným deliktom. napríklad správneho poriadku. Skutkové podstaty týchto deliktov sú predmetom úpravy mnohých zákonov.j. SPD sa prejednáva vždy na základe zásady oportunity. Sankcia Správny poriadkový delikt sa prejednáva vždy na základe zásady oportunity. prípadne jeho účelu. obchodnou inšpekciou. pričom sa ustanovuje max. alebo v sťažovaní priebehu správnoprávneho. V niektorých prípadoch zákony počítajú s možnosťou odpustiť alebo znížiť uloženú poriadkovú sankciu. Správny orgán môže uložiť poriadkovú pokutu i opakovane. rozhodovacieho procesu. Len výnimočne sa vyžaduje napr. alebo v neposkytnutí potrebnej súčinnosti so správnym orgánom tým. zavinenie.zhrnutie  zásada oportunity  možnosť opakovaného uloženia sankcie  možnosť zníženia alebo odpustenia poriadkovej pokuty  dodatočné splnenie povinnosti vylučuje uloženie poriadkovej sankcie . So správnymi poriadkovými deliktmi je možné stretnúť sa aj v iných odvetviach práva napr. v rámci ktorého sa uplatňuje. najmä. že dodatočné splnenie právnej povinnosti vylučuje uloženie poriadkovej sankcie. Sankcia tu plní funkciu zabezpečiť priebeh a účel procesu. zákonov reglementujúcich postavenie a oprávnenia inšpekcií a pod. ak osoba nesplnila procesnú povinnosť uloženú právnym predpisom. že uloženie sankcie je právom správneho orgánu a nie povinnosťou. pretože postih prichádza do úvahy len vtedy. inšpekciou životného prostredia. pri ukladaní poriadkovej pokuty na niektorých úsekoch výkonu štátneho dozoru niektorým štátnymi inšpekciami napr. narušovaní. nie je pri poriadkovom delikte rozhodujúce – neskúma sa. že zodpovedná osoba nesplní procesnú povinnosť spôsobom ustanoveným v zákone Subjektom je najčastejšie FO Subjektívna stránka Subjektívna stránka t. Na zodpovednosť stačí samotný fakt porušenia povinnosti. hranica sankcie. v trestnom poriadku. Ďalším špecifikom je. Právna úprava SPD upravuje celý rad zákonov. tie ktoré upravujú výkon správneho dozoru subsidiárne použitie správneho poriadku Správny poriadkový delikt nie je všeobecne právne upravený. Špecifiká . to znamená. Skutková podstata Objektom je ochrana pred porušovaním povinností vyplývajúcich z procesnoprávnych predpisov vo VS Objektívna stránka spočíva v marení. OSP. zákona o kontrole.

že za škodu spôsobenú pri výkone štátnej správy objektívne zodpovedá štát.nevydanie veci dôležitej pre konanie Príklad: Živnostenský úrad môže kontrolovanej osobe ktorá marí. ktorým zákon zveril výkon verejnej moci.poskytnutie nepravdivých údajov . 127 ods. PCHZ a povinnostiach FO alebo PO. 514/2003 Z. 3 a čl. 4 Ústavy SR a zákon č. Nemožno ho stotožniť s odškodným.z. primerané finančné zadosťučinenie. To znamená. Zákon č. Zodpovedné subjekty (štát. orgán územnej samosprávy. Ústavný súd SR môže poškodenému priznať primerané finančné zadosťučinenie. Právna úprava Súčasnú právnu úpravu predstavujú č. Podľa čl.nedostavenie sa pred správny orgán . : . Pojem verejná moc zahŕňa i verejnú správu. ktorú ústava a zákony v určitom rozsahu zverujú subjektom neštátneho charakteru vo veciach správy verejných záležitostí (predovšetkým subjektom územnej samosprávy) je od štátnej moci v istom zmysle odvodená a nemôže s ňou byť v rozpore. Podľa čl. Vysvetlite pojmy nezákonnosť a nesprávnosť vo verejnej správe Ak sa orgán verejnej moci dopustí nesprávneho úradného postupu alebo rozhodne nezákonne a spôsobí škodu. zavinenie nie je rozhodujúce SPD sú napr. orgán záujmovej samosprávy.neposkytnutie potrebnej súčinnosti . Verejná moc sa člení na štátnu moc a ostatnú verejnú moc. Orgánom verejnej moci je podľa tohto zákona štátny orgán. 127 Ústavný súd môže svojím rozhodnutím. Sk aj opakovane. koho práva boli porušené. 46 každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu. 514/2003 Z. Táto ostatná verejná moc. verejnoprávna inštitúcia. Pojem výkon verejnej moci vymedzuje tento zákon ako rozhodovanie a úradný postup orgánov verejnej moci o právach. upravuje zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. FO alebo PO. ktorým vyhovie sťažnosti. s náhradou za škodu alebo ušlý zisk. Tejto zodpovednosti sa nemôžu zbaviť (absolútna zodpovednosť). samosprávne kraje) zodpovedajú za škodu spôsobenú pri výkone VS: .z. Za škodu spôsobenú pri výkone územnej samosprávy orgánmi územnej samosprávy objektívne zodpovedá obec alebo samosprávny kraj.z. Zákon č. priznať tomu. iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom. Primerané finančné zadosťučinenie nemôže byť ekvivalentom ušlej mzdy a odmien. ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly (odmieta súčinnosť)uložiť poriadkovú pokutu do 10 tis. 514/2003 Z. 46 ods. vychádza z princípu objektívnej zodpovednosti za škodu. 45. obce.

PCHZ a povinnostiach vo veciach štátnej správy. komu nezákonným rozhodnutím vznikla škoda.z. s kým nebolo konané ako s účastníkom konania. teda vyčerpanie všetkých opravných prostriedkov (v prípadoch hodných osobitného zreteľa sa splnenie tejto podmienky nevyžaduje) Právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím má: účastník konania. komu bola takýmto postupom spôsobená škoda. Zdôrazňuje sa tak požiadavka. Nezákonné rozhodnutie Zákon č. zbytočné prieťahy v konaní alebo iné nezákonné zásahy do práv. 514/2003 Z. za nesprávny úradný postup považuje aj porušenie povinnosti orgánu verejnej správy urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v ustanovenej lehote. Najčastejším prípadom nesprávneho úradného postupu orgánu ŠS je porušenie procesnoprávnych noriem upravujúcich jeho konanie o právach.z. nečinnosť orgánu VS pri výkone VS. Predpokladom úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím je: a) existencia rozhodnutia. teda rozpor rozhodnutia nielen so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. ktorému vznikla škoda v dôsledku rozhodnutia vydaného v tomto konaní aj ten.z. Právo na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom má: . Nie je v záujme štátu vyčkávať na rozhodnutia ústavného súdu alebo európskych súdnych inštitúcií. nezákonnosť výslovne nedefinuje. Ide o objektívnu zodpovednosť pri: . 514/2003 Z. nariadeniami a smernicami EÚ. PCHZ FO a PO. hoci s ním ako s účastníkom konania konané malo byť ten. na ktoré sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní Nesprávny úradný postup Zákon č.ten. jednak zákon č. ak orgán verejnej správy prekročil svoju právomoc vydaným rozhodnutím) c) podanie riadneho opravného prostriedku proti rozhodnutiu zo strany oprávnenej osoby. Zahrnutie zbytočných prieťahov v konaní do pojmu nesprávny úradný postup má umožniť riešenie mnohých sporov už na vnútroštátnej úrovni a nie pred ESĽP. ktoré je právoplatné b) rozhodnutie musí byť zrušené alebo zmenené pre nezákonnosť príslušným orgánom (táto podmienka neplatí.- nezákonným rozhodnutím nesprávnym úradným postupom Takýto rozsah zodpovednosti vymedzuje jednak ústava. rozumie sa ňou protiprávnosť. ale aj s medzinárodnými zmluvami. aby sa zabránilo prieťahom v konaní s účastníkmi konania a aby rozhodnutia boli vydávané v ustanovených zákonných lehotách. 514/2003 Z. ktoré potvrdzujú prieťahy v konaní na úrovni vnútroštátnych orgánov verejnej moci vrátane orgánov VS: Za vzniknutú škodu zodpovedá štát. ak bolo nezákonné rozhodnutie vydané v konaní.

b) zodpovednosť obce a vyššieho územného celku (ďalej len územná samospráva) za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy. Ak sa zasiahne do majetkovej sféry osôb. ktoré obsahujú ustanovenia o zodpovednosti za škodu. vymedzujú vzťah k zákonu č. Tento zákon upravuje: a) zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci. Čl. 514/2003 Z. Niektoré zákony upravujú podmienky náhrady za vecnú pomoc (§ 51 zákona č. koho práva podľa odseku 1 boli porušené. zadržaniach alebo iných pozbaveniach slobody. náhradu v súvislosti s vykonávaním opatrení vyhlásených pri mimoriadnych udalostiach a vo viacerých ďalších prípadoch. Zodpovednosť za výkon verejnej správy (všeobecná charakteristika) Právna úprava Ústava SR Čl.z. iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom.rozhodnutí o treste. Zákon č. Orgány verejnej moci pri plnení svojich úloh niekedy zasiahnu aj do majetkových práv FO a PO v súlade so zákonom a v jeho medziach. Náhrada škody alebo inej ujmy pripadá do úvahy aj v týchto prípadoch. 127 Ústavný súd môže svojím rozhodnutím. Môže ísť napr. 514/2003 ako k všeobecnej úprave zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone VS. . . keď škoda alebo iná ujma vznikla zákonným postupom VS. Náhrada škody v týchto prípadoch podlieha verejno-právnej regulácii. 314/2001 Z. musí nasledovať náhrada primeraná zásahu VS. priznať tomu.. .).nezákonných zatknutiach. ktorým vyhovie sťažnosti. primerané finančné zadosťučinenie. zodpovednosť za výkon VS Výkonom VS možno zasiahnuť do právnej sféry FO i PO len na základe zákona. o vyvlastnenie alebo o nútené obmedzenie vlastníckeho práva. 46 Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu. z. V niektorých prípadoch je zásahom VS nezákonné rozhodnutie alebo nezákonný (nesprávny) postup orgánu VS. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (všeobecná právna úprava). c) predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody a právo na regresnú náhradu. 46. . Niekedy zákony.nesprávnom úradnom postupe. ochrannom opatrení alebo rozhodnutí pri väzbe.nezákonných rozhodnutiach. Výkon VS.

Disciplinárne tresty (sankcie): písomné napomenutie. Trestnoprávna zodpovednosť Uplatňuje sa nielen voči zamestnancom VS. Verejným činiteľom je volený funkcionár alebo zodpovedný pracovník OŠS a samosprávy. . pokyny ...j. . Trestný zákon jednak : a) poskytuje ochranu verejným činiteľom prostredníctvom skutkovej podstaty TČ útoku na VČ b) ochraňuje spoločnosť prostredníctvom skutkovej podstaty TČ zneužívania právomoci VČ.. keď sú splnené zákonom stanovené podmienky bez ohľadu na to. ak v rámci plnenia úloh VS používa právomoc. zamestnanci v ŠS. služobné príkazy. čím sa má zabrániť zneužívaniu právomoci vykonávanej vo verejnom záujme Uplatňujú ju súdy . služobných povinností vyplývajúcich jednak z právnych predpisov. hmotný postih pozastavenie služobného postupu. t.pri priestupku uplatňujú správne orgány. Zodpovedné osoby Zodpovednými osobami sú: osoby činné vo VS. jednak z vnútorných normatívnych a individuálnych správnych úkonov (vnútorné predpisy. alebo vo VS. Disciplinárna zodpovednosť Jej vznik je založený porušením disciplíny. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom Predmetom ďalšieho výkladu je už len zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone VS len v prípadoch nezákonného rozhodnutia a nesprávneho úradného postupu orgánu VS.( materiálne i nemateriálne ) 2. ale aj voči jej funkcionárom – konajú teda v mene VS a disponujú verejnou mocou.. NR SR voči vláde ) Druhy právnej zodpovednosti 1. matrikár). pokarhanie.). Preto majú v porovnaní s inými občanmi zvýšenú trestnú zodpovednosť. úradné osoby. Táto zodpovednosť sa musí uplatňovať vždy. 3. starosta ) b) subjekty mimo VS (všeobecný súd voči verejnému činiteľovi. ktorá mu v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh bola zverená (napr. funkcionári VS. inštrukcie.Zodpovednosť za výkon VS je právna zodpovednosť za zákonný a správny výkon VS. či ide o orgán štátu alebo neštátny subjekt VS. alebo inak označované osoby pôsobiace vo VS Subjekty vyvodzujúce právnu zodpovednosť a) subjekty pôsobiace vo vnútorných vzťahoch VS ( minister. Možno ju uplatniť voči: • štátnym zamestnancom • zamestnancom subjektu VS Jej základom je disciplinárny delikt -zavinené protiprávne konanie narušujúce služobnú disciplínu.

že vznik škody nezavinil (vyvinenie. Ide o objektívnu zodpovednosť pri: . ktorá bola spôsobená orgánom verejnej moci. Spolu s ostatnými druhmi právnej zodpovednosti tvorí systém právnych záruk zákonnosti vo VS. avšak len preukázaním tzv. že aj objektívnej zodpovednosti sa možno zbaviť (liberácia). Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodovaním orgánov VS je jedným z druhov právnej zodpovednosti (ďalšie sú už spomínaná trestnoprávna zodpovednosť a disciplinárna zodpovednosť a i. To znamená. . zodpovednosti za škodu sa zbaviť nemožno.: . ktoré ustanovuje priamo zákon. Pri objektívnej zodpovednosti za škodu zákony ustanovujú prípady. Na princípe absolútnej objektívnej zodpovednosti za škodu sa konštruuje verejnoprávna zodpovednosť štátu a v súčasnosti aj obcí a samosprávnych krajov. pričom nie je podstatné. ochrannom opatrení alebo rozhodnutí pri väzbe.nesprávnom úradnom postupe.nezákonných rozhodnutiach. exkulpácia). koná v mene štátu. zadržaniach alebo iných pozbaveniach slobody. Vo veci náhrady škody. liberačných dôvodov. v ktorých napriek splneniu uvedených kritérií zodpovedný subjekt za vzniknutú škodu nezodpovedá. . Za škodu zodpovedá štát alebo obec či samosprávny kraj podľa toho. či zodpovedný subjekt vznik škody zavinil alebo nezavinil Pri subjektívnej zodpovednosti sa zodpovedný subjekt zbaví zodpovednosti.nezákonných zatknutiach. Všeobecnými kritériami vzniku zodpovednosti za škodu sú tieto 4 kritériá: • • • • protiprávny úkon. Ak zákon pre zodpovedný subjekt neustanovuje žiaden dôvod liberácie.) za výkon VS. prípadne škodová udalosť vznik škody príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a vznikom škody (kauzálny nexus) zavinenie Zodpovednosť za škodu môže byť: a) subjektívna – na jej uplatnenie sa vyžaduje splnenie všetkých 4 všeobecných kritérií b) objektívna – na zodpovednosť postačuje splnenie prvých troch všeobecných kritérií. ak preukáže.rozhodnutí o treste. Za vzniknutú škodu zodpovedá štát. .Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone VS je osobitným druhom verejnoprávnej zodpovednosti. Systém právnych záruk sa môže efektívne kombinovať s etickými a politickými aspektmi zodpovednosti. Takýto druh zodpovednosti za škodu sa označuje ako absolútna objektívna zodpovednosť. či škoda bola spôsobená nezákonným výkonom štátnej správy alebo územnej samosprávy. napr.

Právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím má: účastník konania. 514/2003 Z. ak škodu spôsobil orgán samosprávneho kraja.- Ministerstvo spravodlivosti SR (v občianskom súdnom konaní alebo v trestnom konaní. ale z príslušných ustanovení je zrejmé. ktorá bola spôsobená a) nezákonným rozhodnutím alebo b) nesprávnym úradným postupom. na ktoré bol prenesený výkon štátnej správy a osobitne v prípadoch. komu nezákonným rozhodnutím škoda vznikla. konané ma byť ten. ak škodu spôsobil orgán obce b) predseda samosprávneho kraja. Územná samospráva zodpovedá za škodu.z. keď štát nemá právo na regresnú náhradu voči orgánu územnej samosprávy. že nesprávnym úradným postupom je porušenie povinnosti urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote. ktorému vznikla škoda v dôsledku rozhodnutia vydaného v tomto konaní ten. keď ide o výkon samosprávnych aktivít. ktoré sa podieľali na vydaní nezákonného rozhodnutia alebo na nesprávnom úradnom postupe podľa osobitných predpisov. Za nesprávny úradný postup je možné považovať aj nečinnosť a prieťahy v konaní. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom pri výkone územnej samosprávy Osobitne je upravený zodpovednostný vzťah k orgánom samosprávy. Ak územná samospráva uhradí náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom pri výkone samosprávy. môže (na rozdiel od štátu nemusí) požadovať regresnú náhradu od osôb. na ktoré sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní Právo na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom má ten. škodu spôsobil notár pri výkone verejnej moci. ak bolo nezákonné rozhodnutie územnej samosprávy pri výkone prenesenej štátnej správy vydané preto. aj keď s ním ako s účastníkom konania. ak bolo nezákonné rozhodnutie vydané v konaní. s kým nebolo konané ako s účastníkom konania. sa riadil nesprávnym . Nesprávny úradný postup nie je definovaný v zákone. upravuje tiež prípad. že ten. súdny exekútor pri výkone exekučnej činnosti vykonávanej z poverenia súdu) Ministerstvo vnútra SR (škodu spôsobil vyšetrovateľ alebo poverený orgán Pol. verejnoprávnych inštitúcií a ďalším subjektom. Právo na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom sa spája s väčším množstvom aktivít orgánov verejnej moci. kto ho vydal. komu bola takýmto postupom spôsobená škoda. Zákon č. Vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom orgánov územnej samosprávy pri výkone samosprávy koná: a) starosta obce. zboru) 47.

c) ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy. ak škodu spôsobil orgán obce. záujmová samospráva alebo právnická osoba. ktorá patrí do pôsobnosti tohto ministerstva alebo tohto ústredného orgánu štátnej správy a aj keď ide o škodu. že sa riadil nesprávnym právnym názorom príslušného orgánu (napr.z. d) ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy. súdu). škodu spôsobil súdny exekútor pri výkone exekučnej činnosti vykonávanej z poverenia súdu podľa osobitného predpisu. ktorá patrí do pôsobnosti tohto ministerstva alebo tohto ústredného orgánu štátnej správy. ak 1. Je ním: a) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. ak škodu . že orgán územnej samosprávy pri výkone samosprávy vydal nezákonné rozhodnutie preto. ak v dôsledku nesprávneho prebratia smernice Európskej únie alebo ak v dôsledku nedodržania lehoty určenej na jej prebratie vznikla škoda pri výkone verejnej moci v oblasti štátnej správy. b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. ktorý je výslovne uvedený v § 4 zákona č. keď bola uhradená celá náhrada škody. ak škoda vznikla pri výkone verejnej moci v oblasti štátnej správy. Ak by nebolo možné určiť príslušnosť. súdu. ktorej zákon zveril rozhodovanie o právach. Orgány konajúce v mene územnej samosprávy Vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom orgánu územnej samosprávy pri výkone samosprávy v mene samosprávy koná starosta obce. ktorý v konaní zrušil rozhodnutie orgánu územnej samosprávy. e) verejnoprávna inštitúcia. 514/2003 Z. 3. ak škoda vznikla v dôsledku nezákonného rozhodnutia ňou vydaného alebo ak škoda bola spôsobená jej nesprávnym úradným postupom. ktorý v konaní zrušil takéto rozhodnutie. Právo štátu alebo územnej samosprávy na regresnú náhradu sa premlčí za rok odo dňa. Územná samospráva má právo na regresnú náhradu od štátu v prípade. a predseda samosprávneho kraja. škoda vznikla v občianskom súdnom konaní alebo v trestnom konaní a ak tento zákon neustanovuje inak. uplatňuje sa nárok na ministerstve spravodlivosti. ak v trestnom konaní škodu spôsobil vyšetrovateľ alebo poverený orgán Policajného zboru. škodu spôsobil notár pri výkone verejnej moci. Orgány konajúce v mene štátu Vo veci náhrady škody v mene štátu koná vždy vecne príslušný orgán. vrátane ústavného súdu). právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy. ktorá vznikla pri výkone štátnej správy. ktorá bola prenesená na územnú samosprávu podľa osobitného predpisu. 2.právnym názorom príslušného orgánu (napr.

ak ide o škodu spôsobenú pri výkone štátnej správy (nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom). ktoré vznikli poškodenému v konaní. Počas predbežného prerokúvania návrhu lehota na uplatnenie práva neplynie. ak iba samotné konštatovanie porušenia práva nie je dostatočným zadosťučinením vzhľadom na ujmu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom. alebo márnym uplynutím 6-mesačnej lehoty. ak ide o škodu na zdraví. akú náhradu škody poskytne žiadateľovi. alebo . Predbežné prerokovanie sa môže skončiť uzavretím pokonávky o výške škody. V prípade. poškodená osoba musí svoj nárok na náhradu škody uplatniť: . Právo sa musí uplatniť v 3-ročnej subjektívnej lehote. Ak príslušný orgán neuspokojí nárok na náhradu škody alebo jeho časť v lehote do 6 mesiacov odo dňa prijatia žiadosti. a v objektívnej 10-ročnej lehote od doručenia (oznámenia) rozhodnutia. ktorá začína plynúť odo dňa. Procesný postup predbežného prerokovania nároku je upravený v zákone. v ktorom bolo vydané nezákonné rozhodnutie a aj v konaní. To neplatí. Rozsah a spôsob náhrady škody Uhrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk.na príslušnom orgáne konajúcom v mene štátu.na starostu obce alebo na predsedu samosprávneho kraja (pri výkone územnej samosprávy) Predbežné prerokovanie nároku je obligatórne. ktorá má byť poškodenému uhradená. môže sa poškodený domáhať uspokojenia nároku súdnou cestou. keď sa poškodený dozvedel o škode. Je to aj jedna zo záväzných podmienok prípadného uplatnenia nároku na súde. Márne uplynutie lehoty na uplatnenie nároku na náhradu škody má za následok premlčanie práva. uhrádza sa aj nemajetková ujma v peniazoch. Pokonávka medzi poškodeným a príslušným orgánom musí obsahovať súhlasný prejav.spôsobil orgán samosprávneho kraja. prípadne škodová udalosť vznik škody príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a vznikom škody (kauzálny nexus) zavinenie Predbežné prerokovanie návrhu Ak všetky uvedené kritériá vzniku zodpovednosti za škodu boli splnené. ktorým mu bola spôsobená škoda. či škoda vznikla. ako aj dohodu o tom. Náhrada škody zahŕňa aj náhradu trov konania. Všeobecnými kritériami vzniku zodpovednosti za škodu sú tieto 4 kritériá: • • • • protiprávny úkon. Tento proces začína plynúť podaním písomnej žiadosti príslušnému orgánu. v ktorom došlo .

sú povinné po jej uhradení uplatniť voči zodpovedným zamestnancom nárok na náhradu škody podľa osobitných predpisov (Zákonník práce – max. môže (na rozdiel od štátu nemusí) požadovať regresnú náhradu od osôb. do výšky 3-násobku priemernej mesačnej mzdy). Neuhrádzajú sa náklady na predbežné prerokovanie návrhu. že škoda bola uhradená. Regresná náhrada Právo na regresnú náhradu vznikne iba v prípade. voči ktorým si štát uplatnil regresnú náhradu. Fyzické osoby a právnické osoby. ktorá jej bola zverená zákonom . keď bola uhradená celá náhrada škody. zodpovedajú tieto osoby spoločne a nerozdielne. Zákon č. sa riadil nesprávnym právnym názorom príslušného orgánu (napr. Územná samospráva má právo na regresnú náhradu od štátu v prípade.z. ak škodu spôsobili orgány územnej samosprávy pri výkone verejnej moci v oblasti prenesenej štátnej správy Ak bol škoda spôsobená viacerými osobami. vrátane ústavného súdu). že sa riadil nesprávnym právnym názorom príslušného orgánu (napr. ktorá jej bola zverená zákonom . ktorý v konaní zrušil rozhodnutie orgánu územnej samosprávy. ktoré sa podieľali na vydaní nezákonného rozhodnutia alebo na nesprávnom úradnom postupe podľa osobitných predpisov. ktorá vydala nezákonné rozhodnutie alebo sa podieľala na nesprávnom úradnom postupe ako osoby na to oprávnenej pri výkone VS. ktorý v konaní zrušil takéto rozhodnutie. Ústredná evidencia Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie ústrednú evidenciu žiadostí uhradených náhrad škôd. keď štát nemá právo na regresnú náhradu voči orgánu územnej samosprávy.od verejnoprávnej inštitúcie a záujmovej samosprávy . Tieto náklady by sa však mohli nahradiť ako príslušenstvo nároku na náhradu škody. Do evidencie sa zapisuje: . kto ho vydal. 514/2003 Z. ak bolo nezákonné rozhodnutie územnej samosprávy pri výkone prenesenej štátnej správy vydané preto. že ten. že orgán územnej samosprávy pri výkone samosprávy vydal nezákonné rozhodnutie preto. Právo štátu alebo územnej samosprávy na regresnú náhradu sa premlčí za rok odo dňa. Súčasťou trov konania sú aj trovy právneho zastúpenia. ktorá vydala nezákonné rozhodnutie alebo sa podieľala na nesprávnom úradnom postupe ako osoby na to oprávnenej pri výkone VS.od PO. súdu).od územnej samosprávy. upravuje tiež prípad.k nesprávnemu úradnému postupu. Ak územná samospráva uhradí náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom pri výkone samosprávy. Nárok na regresnú náhradu vylučuje uplatnenie nároku na náhradu škody.od FO. súdu. V takom prípade štát požaduje regresnú náhradu v cele výške: .

ak bolo nezákonné rozhodnutie vydané v konaní. ktorý koná v mene štátu. ktorým orgán verejnej moci prekročil svoju právomoc. . ako s účastníkom konania. ktorým bola spôsobená škoda bolo zrušené alebo zmenené pre nezákonnosť. Ad b) Rozhodnutie bolo zrušené alebo zmenené pre nezákonnosť – základnou podmienkou nároku na náhradu škody je okolnosť. alebo zmenené pre nezákonnosť príslušným orgánom. že rozhodnutie. Zákon zakladá zodpovednosť aj za také rozhodnutie. musí byť dostupný. ak právoplatné rozhodnutie. Predpokladom úspešného uplatnenia náhrady škody pre nezákonnosť je: a) existencia individuálneho právneho aktu. ktorému vznikla škoda v dôsledku rozhodnutia vydaného v tomto konaní. V prípade aktov nulitných by sa mohol využiť nesprávny úradný postup. právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím možno uplatniť iba vtedy. c) spôsob a rozsah uplatneného nároku na náhradu škody. pri osobitných druhoch konania (mimo správneho konania) je nevyhnutné sledovať všetky druhy opravných prostriedkov. právo na náhradu škody má i ten. Ad a) Existencia právoplatného rozhodnutia – môže ísť o rozhodnutie občianskoprávne. že v rozhodovacích procesoch vo verejnej správe. Vnútroštátny prostriedok nápravy musí byť podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva teoreticky i prakticky efektívnym prostriedkom. konané malo byť. aj keď s ním. V oblasti verejnej správy ide tak o konštitutívne. Ad c) Podanie riadneho opravného prostriedku – prichádzajú do úvahy všetky druhy opravných prostriedkov vo všetkých konaniach. bolo zrušené alebo zmenené pre nezákonnosť príslušným orgánom. ktorým bola škoda spôsobená. b) ak rozhodnutie bolo zrušené. Oprávnený subjekt právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím má účastník konania. Osobitne je potrebné zvýrazniť. ako aj deklaratórne individuálne správne akty. c) podanie riadneho opravného prostriedku proti rozhodnutiu zo strany oprávnenej osoby. ktorý je právoplatný. b) spôsob. Podmienky ak tento zákon neustanovuje inak. ale aj s medzinárodnými zmluvami. komu nezákonným rozhodnutím škoda vznikla. akým škoda vznikla. právo na náhradu škody má ten. s kým nebolo konané ako s účastníkom konania. komunitárnym právom a pod. Súd. V tomto prípade pôjde o rozpor nielen so zákonmi. trestnoprávne a správnoprávne. musí byť schopný zabezpečiť nápravu vo veci sťažovateľa.a) príslušný orgán podľa. je viazaný rozhodnutím tohto orgánu. d) spôsob a rozsah uspokojenia nároku na náhradu škody. na ktoré sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní. ktorý rozhoduje o náhrade škody.

Zákon č. 514/2003 ako k všeobecnej úprave zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone VS. ak bola škoda spôsobená nezákonným rozhodnutím. .- právo podľa odseku 1 možno priznať iba vtedy. c) predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody a právo na regresnú náhradu. 46 Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu. 514/2003 Z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (všeobecná právna úprava). vymedzujú vzťah k zákonu č. . náhradu v súvislosti s vykonávaním opatrení vyhlásených pri mimoriadnych udalostiach a vo viacerých ďalších prípadoch. ktorým orgán verejnej moci prekročil svoju právomoc. na ktoré sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní. Za vzniknutú škodu zodpovedá štát. koho práva podľa odseku 1 boli porušené. zadržaniach alebo iných pozbaveniach slobody. - !!! Ak bola škoda spôsobená rozhodnutím orgánu verejnej moci. 127 Ústavný súd môže svojím rozhodnutím.nezákonných rozhodnutiach. ktoré obsahujú ustanovenia o zodpovednosti za škodu. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánov verejnej správy a predpoklady úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody Právna úprava Ústava SR Čl.!!! 48. z. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje. iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom. Niekedy zákony. Ak bolo vykonateľné rozhodnutie vydané v konaní. ak bolo zrušené pre nezákonnosť príslušným orgánom. Tento zákon upravuje: a) zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci. priznať tomu. Čl.z. ktoré je vykonateľné bez ohľadu na právoplatnosť. ak poškodený podal proti nezákonnému rozhodnutiu riadny opravný prostriedok podľa osobitných predpisov. možno nárok na náhradu škody uplatniť aj vtedy. možno nárok uplatniť aj vtedy.nezákonných zatknutiach. b) zodpovednosť obce a vyššieho územného celku (ďalej len územná samospráva) za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy. ktorým vyhovie sťažnosti. ak nezákonné rozhodnutie bolo zrušené alebo zmenené na základe riadneho opravného prostriedku. ak ide o prípady hodné osobitného zreteľa. Niektoré zákony upravujú podmienky náhrady za vecnú pomoc (§ 51 zákona č. primerané finančné zadosťučinenie. Ide o objektívnu zodpovednosť pri: .). 314/2001 Z. nie je zrušenie alebo zmena rozhodnutia pre nezákonnosť podmienkou uplatnenia nároku na náhradu škody.

z.od PO. Pokonávka medzi poškodeným a príslušným orgánom musí obsahovať súhlasný prejav. uhrádza sa aj nemajetková ujma v peniazoch. či škoda vznikla.nesprávnom úradnom postupe. v ktorom bolo vydané nezákonné rozhodnutie a aj v konaní. môže sa poškodený domáhať uspokojenia nároku súdnou cestou. Náhrada škody zahŕňa aj náhradu trov konania. Márne uplynutie lehoty na uplatnenie nároku na náhradu škody má za následok premlčanie práva. Predbežné prerokovanie sa môže skončiť uzavretím pokonávky o výške škody. ktoré vznikli poškodenému v konaní.od FO. 514/2003 Z. Tento proces začína plynúť podaním písomnej žiadosti príslušnému orgánu. V takom prípade štát požaduje regresnú náhradu v cele výške: . spôsob náhrady škody a regresná náhrada podľa zákona č. ktorá začína plynúť odo dňa. akú náhradu škody poskytne žiadateľovi.od územnej samosprávy. ktorá vydala nezákonné rozhodnutie alebo sa podieľala na nesprávnom úradnom postupe ako osoby na to oprávnenej pri výkone VS. ak škodu spôsobili orgány územnej samosprávy pri výkone verejnej moci v oblasti prenesenej štátnej správy . o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci Procesný postup predbežného prerokovania nároku je upravený v zákone. rozsah. . Rozsah a spôsob náhrady škody Uhrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk. keď sa poškodený dozvedel o škode. 49. ktorá jej bola zverená zákonom . že škoda bola uhradená. Predbežné prerokovanie návrhu. Regresná náhrada Právo na regresnú náhradu vznikne iba v prípade. ktorá má byť poškodenému uhradená. Súčasťou trov konania sú aj trovy právneho zastúpenia. ak iba samotné konštatovanie porušenia práva nie je dostatočným zadosťučinením vzhľadom na ujmu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom. v ktorom došlo k nesprávnemu úradnému postupu. ako aj dohodu o tom. alebo márnym uplynutím 6-mesačnej lehoty. Ak príslušný orgán neuspokojí nárok na náhradu škody alebo jeho časť v lehote do 6 mesiacov odo dňa prijatia žiadosti. ktorá jej bola zverená zákonom . ochrannom opatrení alebo rozhodnutí pri väzbe. Neuhrádzajú sa náklady na predbežné prerokovanie návrhu.rozhodnutí o treste. ktorá vydala nezákonné rozhodnutie alebo sa podieľala na nesprávnom úradnom postupe ako osoby na to oprávnenej pri výkone VS. V prípade. a v objektívnej 10-ročnej lehote od doručenia (oznámenia) rozhodnutia.od verejnoprávnej inštitúcie a záujmovej samosprávy . Tieto náklady by sa však mohli nahradiť ako príslušenstvo nároku na náhradu škody.. Právo sa musí uplatniť v 3-ročnej subjektívnej lehote. Počas predbežného prerokúvania návrhu lehota na uplatnenie práva neplynie. ktorým mu bola spôsobená škoda. ak ide o škodu na zdraví. To neplatí.

46 ods. tým že je zvrchovaný. môže (na rozdiel od štátu nemusí) požadovať regresnú náhradu od osôb. 514/2003 Z. Územná samospráva má právo na regresnú náhradu od štátu v prípade. zodpovedajú tieto osoby spoločne a nerozdielne. Právo štátu alebo územnej samosprávy na regresnú náhradu sa premlčí za rok odo dňa. súdu). sa riadil nesprávnym právnym názorom príslušného orgánu (napr. Zákon č. Ak územná samospráva uhradí náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom pri výkone samosprávy. ktorý by priamo riešil vymožiteľnosť práva. 50. vrátane ústavného súdu). keď bola uhradená celá náhrada škody. ktorý v konaní zrušil rozhodnutie orgánu územnej samosprávy.z. V čl. z ktorého vyplýva právo na náhradu škody každému. alebo nesprávnym úradným postupom štátneho orgánu. ak bolo nezákonné rozhodnutie územnej samosprávy pri výkone prenesenej štátnej správy vydané preto. voči ktorým si štát uplatnil regresnú náhradu. sú povinné po jej uhradení uplatniť voči zodpovedným zamestnancom nárok na náhradu škody podľa osobitných predpisov (Zákonník práce – max. . že ak porušenie práv alebo slobôd FO alebo PO (vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv vyhlásených zákonom ustanoveným spôsobom) vzniklo nečinnosťou. do výšky 3-násobku priemernej mesačnej mzdy). z ktorého vyplýva. 1 ústavy sa však deklaruje právo každého domáhať sa na nezávislom súde. 46 ods. Vymožiteľnosť práva je teda významným faktorom. signalizujúcim stav deklarovaného právneho štátu v jeho reálnej podobe. Význam pre vymožiteľnosť práva v oblasti verejnej správy má čl. komu bola spôsobená škoda nezákonným rozhodnutím. upravuje tiež prípad. ktorý v konaní zrušil takéto rozhodnutie. Nárok na regresnú náhradu vylučuje uplatnenie nároku na náhradu škody. 2. alebo inom orgáne SR – teda aj na orgáne verejnej správy svojho práva. alebo orgánu verejnej správy. kde sa ustanovuje právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe Aby SR bola právnym štátom nestačí iba deklarovať. 3. Ústava SR neobsahuje ústavný článok. ale príslušný štátny mechanizmus musí fungovať tak. keď štát nemá právo na regresnú náhradu voči orgánu územnej samosprávy. Fyzické osoby a právnické osoby. kto ho vydal. ktoré sa podieľali na vydaní nezákonného rozhodnutia alebo na nesprávnom úradnom postupe podľa osobitných predpisov. 2. aby ten kto tieto práva alebo slobody porušil.Ak bol škoda spôsobená viacerými osobami. V tejto súvislosti je významný aj článok 127 ods. že ten. Vymožiteľnosť práva nepriamo garantuje ústava aj článkom 48 ods. súdu. ústavný súd môže prikázať. aby FO a PO sa mohli domôcť svojich práv. demokratický a právny štát a v právnych normách mať premietnuté princípy právneho štátu. že orgán územnej samosprávy pri výkone samosprávy vydal nezákonné rozhodnutie preto. vo veci konal. že sa riadil nesprávnym právnym názorom príslušného orgánu (napr.

neraz aj s uplatnením donucovacej moci štátu. má prednosť pred zákonom. . Povinnosť konať mu vyplýva zo zákona.frekventuje sa tam. ktorý tvoria právne prostriedky pôsobiace na ochranu adresátov VS pred nezákonnosťou VS. ale až samotné dosiahnutie požadovaného stavu ▼▼▼ Vymožiteľnosť . keď orgánu verejnej správy vyplýva povinnosť konať z medzinárodnej zmluvy. ak orgán verejnej správy. ale aj uskutočnenú realizáciu práva do právnych pomerov v oblasti VS. ktorá vyplýva zo zákona. ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom. Orgán verejnej správy je nečinný aj vtedy.najužší pojem . Ochraňujú teda práva a právom chránené záujmy adresátov VS Nečinnosť orgánov VS a vymožiteľnosť práva Prekážkou vymožiteľnosti práva v oblasti verejnej správy je nečinnosť orgánov. s ktorými zákon spája povinnosť byť aktívny. nekoná. ale aj ako povinnosť konať. Tento pojem sa frekventuje tam. napríklad v exekučnom konaní.Pojem vymožiteľnosť práva V oblasti verejného práva často v tých istých súvislostiach sa striedajú pojmy vymožiteľnosť. O nečinnosti hovoríme vtedy. Vynutiteľnosť . vymáhateľnosť a vynutiteľnosť práva bez ich bližšieho obsahového rozlíšenia. Vo svojich pojmových znakoch zahŕňa nielen proces aktivít vedúcich k dôslednej realizácii platného práva ale aj uskutočnenú realizáciu práva do právnych pomerov v oblasti verejnej správy. kde dochádza k aplikácii práva za pomoci dovoleného priameho alebo nepriameho donútenia Vymožiteľnosť/vymáhateľnosť . hoci nastali právne skutočnosti. ktorý je kompetentný konať. Pojem vymožiteľnosť práva je v porovnaní s pojmami hore uvedenými pojmom s najširším obsahom. ak súd na základe obžaloby rozhodnutie orgánu VS zruší a vec vráti na nové konanie a správny orgán nekoná. Nečinnosť je protiprávny stav – je to porušenie práva. Kompetenciu orgánov treba chápať nielen ako oprávnenie konať. Za nečinnosť treba považovať aj stav. kde dochádza k aplikácií práva za pomoci dovoleného priameho alebo nepriameho donútenia. V právnom štáte nemôže byť cieľom proces.zahŕňa proces aktivít vedúcich k dôslednej realizácii platného práva.systém právnych záruk dobrej správy. neraz aj s uplatnením donucovacej moci štátu .vhodnejšie je použitie pojmu „vymožiteľnosť“ pretože to vyjadruje stav a nie proces ako „vymáhateľnosť“. Z týchto troch pojmov je obsahovo najužší pojem vynutiteľnosť práva. ktoré sú kompetentné verejnú správu uskutočňovať.

že v praxi privedie do omylu účastníkov právnych vzťahov. musia byť kompetencie jednotlivých jej orgánov presne vymedzené. Oveľa zložitejšia je situácia keď platné právo prizná určitému okruhu FO alebo PO konkrétne právo. keď platné právo stanoví povinnosť FO alebo PO. Nedostatočná odborná úroveň a pracovná morálka pracovníkov orgánov verejnej správy Dôvodom nečinnosti vo verejnej správe je niekedy nedostatočná odborná spôsobilosť pracovníka orgánu verejnej správy. Nevyvodzovanie zodpovednosti za nečinnosť .právo nezaniká. korupčná náchylnosť pracovníka verejnej správy. Nedostatočne odborne zdatný pracovník neraz pri aplikačných rozhodovacích procesoch prípady. Preto permanentné vzdelávanie pracovníkov verejnej správy ako aj požiadavky na preukazovanie odbornej spôsobilosti významnou mierou prispievajú k vymožiteľnosti práva v oblasti verejnej správy. ale oslabuje sa jeho vymožiteľnosť. Vzťah vymožiteľnosti práva k premlčaniu a k preklúzii Premlčanie . Obdobne k nečinnosti v oblasti verejnej správy dochádza vtedy. medzinárodnou zmluvou a aproximačným nariadeným vlády. odkladá nabok a venuje sa prípadom. ktorý by všeobecne určenú povinnosť konkretizoval a aplikoval na daný prípad.V zmysle čl. Otázky určenia kompetentného orgánu majú byť upravené vždy kogentnými právnymi normami a to presne a jasne. ktorý orgán verejnej správy je príslušný konať. Na nevymožiteľnosť práva z dôvodu nečinnosti má vplyv aj nedostatočná pracovná morálka. avšak vôbec neurčí kompetentný orgán. s ktorými si po právnej stránke nevie rady. Základné príčiny nečinnosti orgánov verejnej správy  Nepresné (nedostatočné) vymedzenie kompetencie orgánov  Nedostatočná odborná úroveň a pracovná morálka pracovníkov orgánov verejnej správ  Nevyvodzovanie zodpovednosti za nečinnosť  Neefektívna právna regulácia Nepresné (nedostatočné) vymedzenie kompetencie orgánov Ak má verejná správa optimálne fungovať. Nepresné vymedzenie kompetencie orgánov verejnej správy môže spôsobiť. 12 a 13 ústavy povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona. napr. ktorý by všeobecne určené právo aplikoval na konkrétnom prípade v praxi.dochádza priamo k zániku práva → právo je nevymožiteľné 51. vtedy ak sa uvedie námietka premlčania Preklúzia . Často dochádza aj k negatívnym kompetenčným konfliktom. v ktorých mu rozhodovanie nespôsobuje problém. ale nestanoví orgán.

Zodpovednosť spravujúcich subjektov za nečinnosť. či sa právna norma aplikuje ex offo (z úradnej moci)  úprava procesného postupu aplikácie právnej normy vrátane lehoty na jeho ukončenie  pri časovo obmedzenej možnosti uplatnenia právneho nároku. ktorá vznikne v dôsledku nesprávneho úradného postupu vyššie uvedených orgánov verejnej moci. PCHZ a povinnostiach FO alebo PO. zákon vychádza z rozlíšenia preneseného výkonu ŠS a originálnej samosprávy. K rozšíreniu možnosti vyvodzovať zodpovednosť za nesprávny úradný postup a teda hlavne za nečinnosť došlo v roku 2004 na základe zákona č. Kým štát nesie objektívnu zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom (nečinnosťou) pri prenesenom výkone štátnej správy. nesie objektívnu zodpovednosť štát. O priznaní nároku rozhodujú príslušné orgány verejnej moci. alebo zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom. Podľa novej úpravy je teda postihnuteľný širší okru subjektov. pri nečinnosti. ktorý je aktívne legitimovaný podať návrh na aplikáciu práva resp.z. t. pri výkone verejnej moci. Neefektívna právna regulácia Bezproblémovej realizácii práva a tým aj minimalizácii prípadov nečinnosti v praxi napomôže:  jednoznačná úprava kompetencie – orgánu aplikácie právnej normy  určenie subjektu. V porovnaní so zákonom platným v minulosti zodpovednosť sa už neviaže iba k štátnemu orgánu. zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom pri výkone samosprávy nesie územná samospráva. môže sa poškodený domáhať uspokojenia nároku na súde. Pokiaľ ide o nečinnosť orgánov územnej samosprávy.j. Za výkon verejnej moci zákon považuje úradný postup a rozhodovanie orgánov verejnej moci o právach. poprípade liknavý postup pri vybavovaní vecí FO a PO v oblasti verejnej správy. Nárok na náhradu škody spôsobenej nečinnosťou orgánu verejnej moci nevzniká automaticky ex lege. ktoré budú nečinné. čo prispeje k lepšej vymožiteľnosti práva v oblasti VS.j. . určiť. ktorej zákon zveril výkon verejnej moci Za škodu. Procesný postup súdu pri vymáhaní spomenutého nároku upravujú predpisy občianskeho práva procesného. môže mať charakter buď disciplinárnej zodpovednosti. ale zákon hovorí o zodpovednosti orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci. Orgánom verejnej moci pre účely vyvodzovania zodpovednosti je:  štátny orgán  orgán územnej samosprávy  orgán záujmovej samosprávy  verejnoprávna inštitúcia  FO alebo PO. 514/2003 Z. Ak nedôjde k uspokojeniu nárokov vzniknutých zo zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom v rámci predbežného prerokovania do 6 mesiacov odo dňa prijatia žiadosti. presné určenie subjektívnej a objektívnej lehoty na uplatnenie právneho nároku  dôsledná úprava zodpovednostných vzťahov vo verejnej správe nastupujúcich pri nesplnení zákonnej povinnosti konať t.

aby predmet právnej regulácie bol komplexne právne upravený t.Efektívne pôsobenie právnych noriem a tým aj efektívna vymožiteľnosť práva v oblasti verejnej správy. tu ide o situácie. teda uplatňuje sa tu inštitút správnej úvahy). ak ju právne predpisy výslovne ustanovujú a obvykle spájajú s uplynutím lehoty na vybavenie veci. je nečinný. prípadne tzv. ale prekračuje lehoty ustanovené právnym predpisom pre toto konanie. ako to pre neho vyplýva z platného práva ( t. Nečinnosť ako nezákonný jav môže spočívať: .j. primeranú lehotu . ak: . Opatrenia proti nečinnosti vo verejnej správe Nečinnosť ako protiprávny stav sa spája s orgánom verejnej správy všade tam. s ktorými norma verejného práva spája povinnosť konať.j.j. zo všetkých vyššie uvedených hľadísk. avšak príslušný orgán nekoná t. ale on nekoná. ktorá je právom predvídaná. alebo .v absolútnej nečinnosti: správny orgán je absolútne nečinný a vôbec nekoná. že ak kompetentný orgán po určité obdobie (prevažne stanovené právnym predpisom) buď nechce. keď VS konať môže. keď má aplikovať normu verejného práva obsahujúcu správnu úvahu. Devolúciu kompetencie možno uplatniť vtedy. alebo nemôže konať tak. ju neaplikuje Nie každú nečinnosť VS možno považovať za nezákonnú (napr. vyžaduje.nastali právne skutočnosti. Historickým vývojom sa vykryštalizovali ako opatrenia proti nečinnosti verejnej správy tieto opatrenia: A) Devolúcia kompetencie B) Určenie lehoty na vybavenie C) Fikcia pozitívneho rozhodnutia D) Fikcia negatívneho rozhodnutia E) Sťažnosť na nečinnosť F) Disciplinárna zodpovednosť G) Pokuta za nečinnosť H) Príkaz konať I) Správna žaloba na nečinnosť J) Sťažnosť na nečinnosť podaná na ES pre ĽP Devolúcia kompetencie Uplatňovanie tohto opatrenia proti nečinnosti orgánu verejnej správy spočíva v tom. na základe zákona sa presúva kompetencia konať a rozhodnúť vo veci na orgán vyššieho stupňa. 52. ak ide o nečinnosť. Orgán VS je nečinný v rozpore s právom. hoci má právnu povinnosť konať a rozhodnúť (konanie. ktoré sa má začať ex offo vôbec nezačne a v konaní začatom na návrh vôbec nepokračuje). kde mu z kompetencie stanovenej zákonom vyplýva povinnosť konať. je nečinný).v situácii. ale tiež nemusí.v prieťahoch v konaní: správny orgán síce koná. .

ale o možnosť sťažnosť uplatniť podľa zákona 152/1998 aj tam kde sú orgány verejnej správy nečinné. kde existuje pracovno-právny vzťah. že tak ako FO a PO treba volať k zodpovednosti za porušenie práva v oblasti verejnej správy. Fikcia negatívneho rozhodnutia V porovnaní s fikciou pozitívneho vybavenia je táto fikcia pre FO a PO v oblasti verejnej správy nevýhodnejšia. ktoré môže proti nečinnosti uplatniť FO a PO v oblasti verejnej správy. Jej podstata je totiž v tom. Veľmi zriedka sa uplatňuje aj pri riadiacej a organizátorskej činnosti orgánov verejnej správy.Devolúcia kompetencie sa ako opatrenie proti nečinnosti prevažne uplatňuje v oblasti aplikačných rozhodovacích procesov. alebo uloží nečinnému orgánu povinnosť konať. potom je nutný záver. vybaviť ju však je príslušný najbližšie nadriadený orgán. Fikcia pozitívneho rozhodnutia Spočíva v tom.j. V podstate nejde o špecifický druh sťažnosti. Disciplinárnu zodpovednosť môže nadriadený orgán uplatniť iba tam. Sťažnosť sa spravidla podáva na najbližšie nadriadený orgán nečinnému orgánu s tým. Obdobne ako fikcia pozitívneho rozhodnutia ani fikcia negatívneho rozhodnutia nie je uplatniteľná pri nečinnosti v oblasti normotvorných rozhodovacích procesov. že v prípade márneho uplynutia zákonom stanovenej lehoty na vybavenie veci (t. Určenie lehoty na vybavenie Stanovenie lehoty na vybavenie má za cieľ dosiahnuť. aby vec bola doriešená v primeranom časovom úseku. alebo vzťah obdobný pracovno-právnemu vzťahu. aby učinil nápravu a to buď tak. Sťažnosť na nečinnosť Sťažnosť na nečinnosť je opatrenie. Sťažnosť (písomnú alebo ústnu) však možno podať ktorémukoľvek orgánu verejnej správy alebo prokurátorovi. že v prípade nečinnosti orgánu verejnej správy sa predpokladá (finguje) vybavenie veci. že vec je rozhodnutá v úplnom súlade s návrhom na začatie konania. V oblasti normotvorby sa neuplatňuje. kde to zákon výslovne ustanovuje – sa predpokladá. t. Fikcia pozitívneho rozhodnutia sa ako všeobecný prostriedok proti nečinnosti orgánov verejnej správy nehodí a svoje uplatnenie našla v špeciálnych druhoch aplikačných rozhodovacích procesoch napr. Určovanie lehôt na vybavenie ako opatrenie proti nečinnosti sa do práva v oblasti verejnej správy presadilo predovšetkým v právnych predpisoch upravujúcich rozhodovacie procesy v oblasti aplikácie práva. Disciplinárna zodpovednosť Ak nečinnosť je porušenie práva. v stavebnom konaní alebo živnostenskom. pri nečinnosti orgánu) na základe právnej úpravy – teda tam. že bolo vydané zamietané rozhodnutie.j. tak zodpovednosť za porušenie práva treba uplatňovať aj u pracovníkov a funkcionárov verejnej správy. že atrahuje kompetenciu na seba a sám vec vybaví. Pokuta za nečinnosť Možno ich deliť na dve základné skupiny: .

vo veci konal. ústavný súd môže prikázať. ktorých použitie umožňuje osobitný predpis. Sťažnosť na nečinnosť podaná na ES pre ĽP Najprv musia byť vyčerpané všetky vnútroštátne prostriedky nápravy. ale oslabuje sa jeho vymožiteľnosť. Správna žaloba na nečinnosť – Občiansky súdny poriadok Fyzická osoba alebo právnická osoba. nie však dlhšiu ako tri mesiace. ktorému sa povinnosť ukladá. že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým. 53. Namietané porušenia sa musia týkať práv uvedených v ED o ochrane ĽP a ZS. Možno ju označiť za opatrenie. ak navrhovateľ nevyčerpal prostriedky. a to aj opakovane. že ak porušenie práv alebo slobôd FO alebo PO (vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv vyhlásených zákonom ustanoveným spôsobom) vzniklo nečinnosťou.právo nezaniká. Nedôvodný alebo neprípustný návrh súd zamietne. Pred rozhodnutím o pokute si súd vyžiada stanovisko nadriadeného správneho orgánu. vtedy ak sa uvedie námietka premlčania . Prokurátor môže podať návrh podľa odseku 1. ak orgán verejnej správy je v konaní nečinný aj po upozornení prokurátorom. uložiť pokutu do 100 000 Sk. 127 Ústavy SR z ktorého vyplýva. ak je správny orgán naďalej nečinný. Vzťah vymožiteľnosti práva k premlčaniu a preklúzii vo verejnej správe Premlčanie . Súd môže na návrh orgánu verejnej správy túto lehotu predĺžiť. môže sa domáhať. Súd o návrhu rozhodne bez pojednávania uznesením. ktoré má donútiť verejnú správu konať všade tam. ktorá tvrdí. vo výroku uvedie označenie orgánu. V súdnom konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy súd vysloví povinnosť orgánu verejnej správy konať a rozhodnúť najneskôr do troch mesiacov od vydania rozhodnutia súdu. aby ten kto tieto práva alebo slobody porušil. Za nedodržanie lehoty uvedenej v uznesení súdu môže súd na opakovaný návrh účastníka. v ktorej je orgán verejnej správy povinný rozhodnúť. Ak súd návrhu vyhovie.  pokuty ukladané orgánmi verejnej správy pri nečinnosti pokuty za nečinnosť ukladané súdmi Pokuty ukladané orgánmi verejnej správy zabezpečujú minimalizáciu nečinnosti vo verejnej správe. Návrh nie je prípustný. že je v konaní nečinný. Pokuta za nečinnosť orgánu VS je uplatniteľná najmä v aplikačných rozhodovacích procesoch. Príkaz konať – ústavná sťažnosť Ústavný základ tohto opatrenia je v čl. aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy vo veci konať a rozhodnúť. predmet a číslo správneho konania a primeranú lehotu. kde v dôsledku nečinnosti orgánu verejnej správy dochádza k nevymožiteľnosti práva.

Preklúzia .dochádza priamo k zániku práva → právo je nevymožiteľné .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->