Časopis SolarTechnika vydáva: Vydavateľstvo Techpark, o. z. registrácia vykonaná 22. 10. 2003 pod č. VVS/1–900/90–22538 Redakcia: TechPark, o. z.

, Pltnícka č. 4, 010 01 Žilina, Slovakia Tel.: +421 41 500 16 56 – 8, Mobil: +421 905 206 227 E–mail: redakcia@techpark.sk, redakcia@solartechnika.sk www.solartechnika.sk Šéfredaktorka: Ing. Dana Tretiníková e-mail: tretinikova@techpark.sk Manažér projektu: Ing. Lukáš Kula e-mail: kula@techpark.sk Redakcia: Mgr. Katarína Mažáriová e-mail: mazariova@techpark.sk Miriam Magáthová e-mail: magathova@techpark.sk Mgr. Jana Solánská e-mail: solanska@techpark.sk Ladislav Repčík e-mail: repcik@techpark.sk Ing. Michal Gonda e-mail: gonda@techpark.sk Mgr. Zuzana Augustínová e-mail: augustinova@techpark.sk

Obchodné zastúpenie INAG, s. r. o. Zvolen: inag.zvolen@gmail.com Grafika: Grafické štúdio vydavateľstva TechPark Žilina Rozširuje: Vlastná distribučná sieť, MEDIA PRINT KAPA -pressgrosso, Bratislava ISSN 1338–0524

OBSAH

Aktuality....................................................................................................................................................................................... 6 Produkce fotovoltaických elektráren: očekávání a skutečnost ............................................................................... 7 Monitoring zo sveta ................................................................................................................................................................ 9 Za obnovou miest a obcí môžu stáť aj banky ...................................................................................................... 10, 11 Špecialista na inovácie v oblasti úspor energie .................................................................................................. 12, 13 ERE Renewable Energy Solar Valley ......................................................................................................................... 14, 15 Co bere majitelům FVE peníze .................................................................................................................................. 16, 17 Zarábajte na energii, ktorú nespotrebujete ................................................................................................................ 18 Fotovoltaika – jaké komponenty vaše FVE potřebuje? ........................................................................................... 19 Ako sa rodí úspech na Slovensku? .................................................................................................................... 20, 21, 22 Všade tam, kde kábel nedosiahne ........................................................................................................................... 22, 23 Využitie solárnej energie vo vodárenstve .................................................................................................................... 24 Kompenzace účiníku u fotovoltaických elektráren .......................................................................................... 25, 26 Solárny vákuový trubicový kolektor ....................................................................................................................... 26, 27 Solárny systém v bytových domoch ...................................................................................................................... 28, 29 Fürth zarába na Slnku alebo ako premeniť skládku na elektráreň ...................................................... 30, 31, 32 Ekologické štartovacie bývanie pre mladé rodiny ............................................................................................ 32, 33 Solárna škridla Nelskamp .................................................................................................................................... 34, 35, 36

Pozývame Vás do našej expozície na veľtrhu Infotherma Ostrava 2012

www.solartechnika.sk

Hybridní solární veřejné osvětlení ........................................................................................................................ 36, 37 Chcete nezávislost od dodávek energie? .............................................................................................. 38, 39, 40, 41 BIPV – fotovoltaické technologie integrované do budov ............................................................................. 42, 43 Jednofázové fotovoltické invertory s výkonom do 5 kW ............................................................... 44, 45, 46, 47 Krása fotovoltiky na dome ....................................................................................................................................... 48, 49 Teplo a vlhko jsou největší nepřátelé podkroví ....................................................................................................... 50 Zvýšená produktivita FVE pochádza zo slovenského výskumu ........................................................... 52, 53, 54 Střešní konstrukce na šikmé i ploché střechy .................................................................................................... 56, 57 Hybridní fotovoltaická elektráren – cesta k energetické nezávislosti ...................................................... 58, 59 Optimální fungování panelů .................................................................................................................................... 60, 61 Fotovoltaika i v zemědelství ............................................................................................................................................ 62 Výber ochrany proti prepätiam pre fotovoltické systémy ............................................................................. 64, 65 Proč vylepšovat starý systém? ................................................................................................................... 66, 67, 68, 69 Rentabilné systémy s vysoko-efektívnymi invertormi .................................................................................... 70, 71 Striedač Fronius IG TL získal v teste Photon verdikt „A“ ........................................................................................ 72 Solárna optimalizácia ........................................................................................................................................................ 73 Ultra tenké solárne bunky ............................................................................................................................................... 74 Foto zrkadlo – DAILY YOU ................................................................................................................................................ 74

SolarTechnika 4/2011

Produkce fotovoltaických elektráren:

očekávání a skutečnost
I když rok 2011 ještě neskončil, můžeme říci, že z hlediska produkce elektřiny v solárních elektrárnách byl nadprůměrný. V prvních deseti měsících dopadlo na vodorovnou plochu o 6 % víc slunečního záření, než je průměr posledních 10 let. Rozdíl v energii dopadající na plochu panelů FVE se sklonem 25°až 35° je, v závislosti na konkrétní lokalitě ještě větší. V porovnání s rokem 2011 nebyl rok 2010 tak dobrý, v ročním úhrnu byla sluneční energie průměrná. Jednotlivé měsíce se však od průměru lišily až o ± 15 °. Z hlediska provozu FVE jsou důležité jarní měsíce, kdy je účinnost panelů vyšší díky nízkým venkovním teplotám. Panely se lépe ochlazují a jejich ztráty klesají. Naproti tomu v zimních měsících je produkce FVE nižší. To je dáno několika faktory. V první řadě tím, že výkon jednotlivých panelů (resp. stingů) je za malého osvitu příliš nízký, než aby je střídač připojil do výroby. U krystalických křemíkových panelů hraje roli i to, že podíl přímého slunečního záření je malý. V neposlední řadě se projevuje zapadání panelů sněhem, což je významné u panelů s menším sklonem. Díky tomu, že slunečního záření bylo letos více, je vyšší i produkce jednotlivých FVE. To se samozřejmě provozovatelům FVE líbí. Odpovídá ale vyšší výnos většímu slunečnímu záření? Bude FVE dodávat projektované množství energie v případě, že v příštích letech bude dopadající energie nižší? Pro ověření skutečné efektivity FVE je vhodné porovnávat skutečnou produkci se skutečně dopadajícím zářením. Bohužel, i když některé FVE mají měření dopadající energie, měřicí systém někdy není dost přesný, levná čidla někdy dávají špatné údaje. Může se vyplatit provést srovnávací měření, které porovná přímo na místě údaje z monitoringu FVE s údaji srovnávacího kalibrovaného měřidla s vyšší přesností. Sledování dopadajícího záření je důležité i pro případ stanovení ušlého zisku při odstávce FVE. Na základě údajů z monitoringu je možno pro dané časové období vyhodnotit skutečnou účinnost a ztráty FVE. Pro danou účinnost a skutečné klimatické podmínky v daném období se pak stanoví množství elektřiny, kterou by bylo možno vyrobit, kdyby FVE fungovala. Je to přesnější a spolehlivější, než stanovovat ušlý zisk z průměrných hodnot. Aby FVE pracovala co nejefektivněji, vyplatí se průběžně hodnotit výsledky provozu a porovnávat je s klimatickými daty. Díky tomu je možné včas odhalit případné závady a nedostatky a zajistit si tak maximální výnos i v dalších letech. Ing. Karel Srdečný
6

Srovnání slunečního záření pro Prahu

Příklad fungování FVE v letech 2010 a 2011

Příklad provozní účinnosti FVE

Elektřina nedodaná v důsledku odstávky - příklad

SolarTechnika 4/2011

V Čakanoch vyrobili milióntu kilowatthodinu
V polovici septembra otvorili v malej obci Čakany, v okrese Dunajská Streda, fotovoltickú elektráreň PV Čakany. Obec, ktorá ma necelých 600 obyvateľov má vlastnú elektráreň s inštalovaným výkonom 750 kWp. Ročne vyrobí približne 930-tisíc kWh, čo pokryje spotrebu elektriny všetkých 215 domácností v obci. Prevádzka tejto elektrárne je bez akýchkoľvek skleníkových plynov, či iného negatívneho vplyvu na životné prostredie. V porovnaní s uhoľnou ročne ušetrí 621 ton emisií CO2. A to je množstvo, ktoré za rovnaký čas vyprodukuje napríklad 350 osobných áut. Stavba vyrástla na dlhoročne nevyužívanom areáli miestneho poľnohospodárskeho družstva. Projektovali a postavili ju slovenské firmy výlučne z kvalitných európskych komponentov. Fotovoltické panely REC 230PE sú na báze polykryštalic-kého kremíka. Je ich 3 600 a každý z nich ma špičkový výkon 230 Wp. Tri centrálne meniče Vacon RS-IYZ-0460-3 s výkonom 250 kW dodala fínska firma Vacon Plc. Nosný systém je fixný, naklonený pod optimálnym uhlom 35 °. Konštrukcie dodala firma HILTI Lichtenštajnsko, transformátory SGB Nemecko. Elektráreň PV Čakany funguje od novembra 2010 a práve o rok na prelome októbra a novembra 2011 vyrobila milióntu kilowatthodinu. Investorom je rakúska firma Energiepark Bruck/Leitha, ktorej spoločníkmi sú prevažne biopoľnohospodári, realizujúci projekty zamerané na oblasť obnoviteľných zdrojov energie. Začínali postavením vlastného veterného parku v Rakúsku. V súčasnosti prevádzkujú bioplynovú stanicu v meste Bruck an der Leitha a taktiež spaľovňu biomasy, ktorá teplom zásobuje tretinu tohto 8-tisícového mesta ležiaceho zhruba 40 km od Bratislavy. Energiepark sa ako združenie zapája aj do európskych grantov a projektov cezhraničnej spolupráce. Spolu s viedenskou Technickou univerzitou organizujú dvojročné špecializované štúdium Obnoviteľné zdroje energie v strednej a východnej Európe. Spracovala: Katarína Mažáriová Foto: Martin Giert
Katastrálne územie Čakany, okres Dunajská Streda Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na 1 360 kWh/m2 horizon-tálnu rovinu Celkový inštalovaný výkon FVE 750 kWp Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej 1124 kWh/kWp/rok energie Predpokladané minimálne množstvo vyrobenej 930 MWh energie (ročne) Rozloha pozemku 38 721 m2

Nová špecializovaná učebňa
V októbri otvorili v Spojenej škole v Banskej Bystricii novú učebňu a špecializovanú dielňu na výučbu experimentálneho študijného odboru „Technik energetických zariadení budov“. Štúdium je jedinečné aj preto, že budúci absolventi sú už teraz očakávaní zamestnávateľmi. Nový perspektívny učebný odbor bol v školskom roku 2010/2011 otvorený v troch pilotných školách, v Trnave, Banskej Bystrici a v Prešove. Vybudovanie progresívnej učebne bolo jedným zo základných predpokladov kvalitnej realizácie projektu. Zatiaľ bolo do budovania nového študijného odboru investovaných viac ako 780 000

eur. Ide o dlhodobý projekt, ktorý si vyžiada ďalšie investície zúčastnených subjektov. Získané teoretické vedomosti si žiaci budú môcť prakticky overiť v nových odborných učebniach vybavených najmodernejšími technológiami v oblasti energetiky, ako sú kondenzačné plynové kotly, plynové tepelné čerpadlo, fotovoltické články, solárny kolektor a pod. Zriadenie dielní inicioval a finančne podporil EkoFond a ďalšie technologické vybavenie učebne dodali jednotliví Alianční partneri SPP. „Budovanie priestorového vybavenia pre nový odbor bolo z hľadiska času, psychických aj fyzických síl veľmi náročné, ale každý riaditeľ strednej školy by budoval školu rád, keby mal finančnú a organizačnú podporu ako sme mali my zo strany EkoFondu, SPP, UNDP a zriaďovateľa BBSK,“ povedal Milan Ponický riaditeľ Spojenej školy Kremnička, Banská Bystrica pri jej slávnostnom otvorení. -mg-

7

MONITORING zo sveta

Trošku netypický „panelák“
Jedným z príkladov tvorby štúdia Geotectura, ktoré sa špecializuje na moderné a netypické spojenia architektúry a životného prostredia, je budova Urban Tree. Tvoria ju modulárne kocky, pokryté solárnymi článkami, ktoré vyrábajú elektrinu pre obyvateľov budovy. V každej prefabrikovanej megakocke sa nachádza niekoľko komfortných bytov, ktoré poskytujú svojim obyvateľom panoramatický výhľad na okolie. Súčasťou strechy, ktorá je umiestnená na každej kocke je zatrávnená a zalesnená záhrada, ktorú obyvatelia priľahlého bytu môžu využívať.

Solárne autobusové zastávky
Ako by sa vám páčili vo vašom meste moderné autobusové zastávky so strechou pokrytou solárnymi panelmi? Navrhol ich Joseph (Yossi) Cory, izraelský architekt, so svojim tímom. Zastávka by si vyrobila dostatok energie na chod elektronického bilbordu s aktuálnymi oznamami, na chod klimatizácie a digitálneho displeja s reklamou, ako aj na zmenu priehľadnosti strechy, ktorú by určilo počasie.

Na dome Obamovcov budú solárne panely
Sídlo amerického prezidenta, Biely dom, by už čoskoro mali zdobiť solárne panely a znížiť tak výdavky na ohrev vody a čiastočne aj na výrobu elektriny. systém pozostával z 32 panelov a vyrábal elektrinu pre západné krídlo Bieleho domu. Carter podporoval občanov vo využívaní solárnej energie vo forme poskytovania daňového úveru. Systém dal v roku 1986 odstrániť Ronald Reagan. Jeho nasledovník George Bush súhlasil s výrobou elektrickej energie pre niektoré časti a ohrev vody v bazéne. Na súčasného amerického prezidenta Barracka Obamu už dlhšiu dobu vyvíjajú environmentalisti nátlak. Podľa nich by mal ísť prvý muž a jeho rodina príkladom ostatným Američanom aj vo využívaní zelenej energie. Podľa prezidenta združenia výrobcov solárnej techniky USA

Kolektory sa už raz na streche symbolu Ameriky ocitli – v roku 1979 ich tam dal nainštalovať prezident Jimmy Carter. Solárny

môže umiestnenie solárnych panelov na strechu Bieleho domu znamenať silnú výzvu pre Američanov. Impulz, aby začali premýšľať o tom ako získavať elektrickú energiu.

Spracovala Katarína Mažáriová; Zdroj: www.switched.com, www.geotectura.com, web.mit.edu
9

SolarTechnika 4/2011

Za obnovou miest a obcí môžu stáť aj banky
Veľké mestá a malé obce spája spoločný problém – nedostatok financií. Starostovia a primátori vedia, čo im v obci chýba a majú aj nápady, čo postaviť, opraviť, vylepšiť či ako ušetriť. Dokonca majú vypracované aj projekty, bohužiaľ na ich realizáciu im často chýba vstupný kapitál. Pritom jeho získanie by obci zabezpečilo nielen lepšiu sociálnu vybavenosť, ale by aj umožnilo vytvoriť nové pracovné miesta. Veľa sa hovorí aj o spolufinancovaní z grantov a zdrojov Európskej únie, no ani tie projekt nefinancujú na 100 %. Jednou z možností, ktorá rozhodne stojí za zváženie, je pôžička od bankového subjektu. Keďže informácií o pôžičkách obciam a mestám je v médiách ako šafránu, oslovili sme niekoľko bankových subjektov s rovnakou otázkou:

Poskytuje vaša spoločnosť možnosť prefinancovania projektov spojených s energetickými potrebami miest/obcí? Napríklad projekty vykurovania škôl, škôlok, obecných úradov, či realizácie verejného osvetlenia....
OTP Banka Slovensko, a.s. sa podieľa na prefinancovaní projektov riešiacich úsporu energií a podporuje investície súvisiace s riešením energetických potrieb miest a obcí. Rovnako ako pri každom poskytnutí finančných prostriedkov klientovi, je základným predpokladom splnenie bankou stanovených podmienok a kritérií a preukázanie primárnej návratnosti úveru.

Ing. Zuzana Krenyitzká, bankový špecialista OTP Banka Slovensko Naša spoločnosť pôsobí na Slovensku najmä na báze prevádzkového financovania, prevažne financovania pohľadávok. Našimi klientmi sú buď malí alebo strední podnikatelia z rôznych segmentov hospodárstva. Často nás oslovujú stavebné spoločnosti, ktoré realizujú rôzne projekty od zateplenia, výmeny okien, stavebných úprav škôl či obecných priestorov. Našimi klientmi sú stavebné, resp. montérske firmy, ktoré dielo realizujú a majú pohľadávky voči obciam s rôznymi odloženými splatnosťami. Našou úlohou je tieto splatnosti prefinancovať tak, aby naši klienti dostali za prácu zaplatené a mohli tak hradiť svoje záväzky. Model financovania je nasledovný: spoločnosť vykoná dielo, obec preberie práce a podpíše preberací protokol. Klient následne vystaví faktúru s odloženou splatnosťou, ktorú spolu s potvrdenými dokladmi predloží nám na prefinancovanie. Po overení faktúry zaplatíme klientovi zálohu vo výške 70 – 85 % z faktúry a následne inkasuje pohľadávku. Po jej zinkasovaní zo strany obce, doplatí klientovi doplatok vo výške 15 – 30 %, v závislosti od výšky poskytnutej zálohy. Ing. Miroslav Režo, obchodný riaditeľ Bibby Factoring Slovakia
10

SolarTechnika 4/2011

Tatra banka má dlhoročné skúsenosti s financovaním komunálnej sféry, aj v oblasti modernizácie vykurovacích systémov či verejného osvetlenia. V poslednom období riešime takúto pomoc intenzívnejšie, čo súvisí najmä z možnosťami realizovať projekty podobného typu s podporou fondov EÚ. Každý prípad sa snažíme posudzovať individuálne a tomu prispôsobiť aj štruktúru financovania. Do úvahy prichádza priame investičné financovanie obcí či miest formou krátko alebo dlhodobých úverov, na druhej strane je to faktoring, či forfaiting určený pre realizátorov diela. Radovan Mik, vedúci oddelenia agrofinancovania a projektov EÚ, Tatra banka

Zo strany miest a obcí registrujeme záujem najmä o financovanie svojich investičných potrieb, vrátane energetických. V prípade, že takýto subjekt získa formou refundácie na projekt aj nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, UniCredit Bank mu môže poskytnúť do obdobia, kým nenávratný finančný prí spevok získa, prekleňovací úver. Okrem samotného investičného zámeru analyzujeme aj rozpočtové hospodárenie mesta a obce a schopnosť zabezpečiť na strane príjmov dostatočné zdroje na pokrytie dlhovej služby. K základným podmienkam patrí aj plnenie zákonom stanovených ukazovateľov zadĺženosti a dlhovej služby mesta, resp. obce v prípade, že tieto majú byť naším dlžníkom.
Štefan Brychta, vedúci oddelenia projektového financovania UniCredit Bank Slovakia

Áno, poskytujeme úverovanie projektov mestám a obciam na základe individuálneho posúdenia každej aktivity. Jana Lukáčová, vedúca útvaru marketing a komunikácia Volksbank Slovensko Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) poskytuje od novembra 2010 úvery určené na podporu projektov energetickej efektívnosti v municipálnom sektore. Výška zdrojov v úverovej linke EBRD – programe MUNSEFF je 10 mil. EUR. Maximálna výška úveru na jeden projekt alebo úverov pre jedného žiadateľa je 5 mil. EUR. Vzhľadom k veľkému záujmu o úvery z programu MUNSEFF sú zdroje plne alokované v došlých žiadostiach, v najbližšom období však plánujeme navýšenie objemu zdrojov na ďalšie obdobie. Maximálna výška úveru na jeden projekt alebo úverov pre jedného žiadateľa je 5 mil. EUR. Čo sa týka podmienok pre poskytovanie úverov – ide predovšetkým o povinnosť vypracovania energetického auditu projektu, ktorý predchádza poskytnutiu samotného úveru, a cieľom ktorého je posúdenie energetickej náročnosti zamýšľanej investície a stanovenie percenta očakávaných energetických úspor. Čo sa týka samotného úveru – klient musí spĺňať štandardné požiadavky pre poskytnutie úveru, vrátane jeho zabezpečenia. Minimálna splatnosť úverov z programu MUNSEFF poskytovaných cez Slovenskú sporiteľňu je 5 rokov. Maroš Opálek, produktový manažér Slovenskej sporiteľne
11

SolarTechnika 4/2011

Špecialista na inovácie v oblasti úspor energie

Fotovoltika sa postupne blíži vo svojom vývoji do bodu, keď si každý bežný občan, firma, škola či obecný úrad bude môcť dovoliť nainštalovať vlastný zdroj elektriny, ktorý im pomôže ušetriť peniaze za energie, odoberané zo sietí miestnych distribútorov. Náklady na malú elektráreň na streche rodinného domu sú dnes zhruba 8 000 eur a klient ňou ročne získa zhruba 4 000 kWh elektriny. Vďaka súčasnému systému nastavenia výkupných cien za vyrobenú energiu to prinesie nemalé úspory. Výnos zo zariadenia sa skladá z doplatku za vyrobenú energiu tzv. zeleným spôsobom a z úspor za energie, odobraté zo siete. Celkovo hovoríme o ročnej sume najmenej 1 000 eur, a to minimálne počas 15 rokov. Nie je to teda zaujímavá investícia? V konečnom dôsledku však fotovoltika nie je o tom, koľko na nej - ako investori - zarobíte, ale koľko ušetríte a ako pomôžete životnému prostrediu. Fotovoltické panely a ohrev vody Samozrejme, to je časť prínosu FV elektrárne. Ideálne je spojenie FV zariadenia na streche so spôsobom vykurovania objektu. Či už ide o kombináciu s tepelným čerpadlom alebo s ohrevom vody v bojleri priamo štyrmi – piatimi kusmi FV panelov, bez akéhokoľvek zásahu do rozvodov domu či s použitím chladiacej zmesi. Hlavné je, aby v porovnaní s klasickými solárnymi panelmi, dochádzalo k minimálnym stratám. Vysoko účinnou alternatívou bežného podlahového kúrenia, ktoré býva súčasťou takého systému, je uhlíková infračervená technológia. Nainštalovať sa dá nielen do domu, ale aj do bytu, haly, obchodných a administratívnych priestorov, materských škôl, nemocníc, športových a rekreačných zariadení a to nielen do novostavby, ale aj do starej budovy. Bez veľkých stavebných úprav a do všetkých existujúcich typov starších stavieb. Teplo nahrieva ľudský organizmus Hrúbka fóliovej technológie je len pol milimetra a vyhrievacím prvkom je uhlíková vláknitá tkanina, ktorú tvorí zmes uhlíkového vlákna s uhlíkovou pastou. Vďaka tomu sa životnosť fólie predlžuje až na 30 rokov. Zároveň je vylúčené, aby došlo k lokálnemu prehrievaniu povrchu. Základným prvkom, určujúcim kvalitu a bezpečnosť použitia tejto fólie, je spôsob spojenia medenej platne so strieborným pásikom. Vďaka precíznej metóde zlepovania a špeciálnemu vodivému polyméru, je vylúčený aj vznik elektrického oblúku. Technológia infračerveného tepla vychádza z infračerveného žiarenia, ktoré sa skladá z viacerých vĺn. Fólia heatflow vydáva presne rovnaký typ vĺn, aké najviac vyhovujú človeku. Princíp fungovania je, že teplo nesála, ale nahrieva okolité objekty, vrátane ľudského organizmu. Je to teplo bez nezdravého elektromagnetického žiarenia a má vynikajúce zdravotné účinky. V miestnosti zabezpečuje stabilnú vlhkosť, a teda nevysušuje ovzdušie. Ak aj vetráme, teplo neuniká tak, ako pri ostatných typoch vykurovania.

12

Solárne osvetlenie „Kombináciou“ slnečnej (prípadne veternej) energie a úspor v oblasti verejnej správy je osvetlenie nových ulíc, tmavých častí mesta a obce, v ktorých je problematické zabezpečiť elektrifikáciu. Moderné časti intravilánu sa tak stanú vďaka LED svetlám, ktoré sa najviac podobajú dennému bielemu svetlu, bezpečnejšími a hlavne absolútne sebestačnými bez potreby napájania do siete. Systém je hybridný (spája sa energia slnka i vetra) a samotné batérie, v ktorých sa energia ukladá, dokážu zabezpečiť neprerušované svietenie každý deň. Samozrejme, treba rátať s prvotnými investíciami, avšak Európska únia (EÚ) špeciálnymi programami podporuje obce a mestá, ktoré dokážu novou technológiou šetriť energiou. Verejné osvetlenie Ďalším produktom, určeným pre obce a mestá, je postupná komplexná výmena klasického verejného osvetlenia. Osvetlenie fungujúce na princípe sodíkových alebo ortuťových výbojok sa mení za nové LED svietidlá. A tie neznamenajú len úsporu o cca 70 %, ale zabezpečujú aj ďaleko lepšiu svietivosť v danom mieste. Lokalitu urobia bezpečnejšou a poklesne v nej kriminalita. Tieto svietidlá majú totiž tzv. čistú, ľadovo bielu farbu. Znamená to, že zatiaľ čo žltá má chromatickosť okolo 2 500 K (kelvinov), ľadovo biela má okolo 7 500 K. „Bežné“ denné svetlo má farebnú akosť okolo 5 500 K, svetlá, s ktorými pracuje firma SR Solar majú farebnú akosť 9 000 K, čo je skutočne podstatný rozdiel. LED svietidlá, použité na verejné osvetlenie, majú životnosť 15 rokov, nepotrebujú žiadnu údržbu a dajú sa osadiť na jestvujúce stĺpy verejného osvetlenia bez akýchkoľvek stavebných úprav. Rovnako, ako na použitie hybridných solárnych svietidiel, aj na LED sa vzťahuje možnosť financovania z fondov EÚ. V prípade samofinancovania sa náklady vrátia v priebehu zhruba piatich rokov. Všetky tieto riešenia v kombinácii s fotovoltikou prinášajú nemalé úspory. Kvôli rastu cien energií sa časom nikto nevyhne hľadaniu spôsobov, ako si zabezpečiť vlastný zdroj elektrickej energie. Budeme veľmi radi, ak naša spoločnosť bude nápomocná svojim poradenstvom či realizáciou vašich úspor. Vieme poradiť vhodnú kombináciu s celkovým systémom vykurovania či so zabezpečením osvetlenia. Text: Stanislav Mataj, SR SOLAR s.r.o.

ŠPECIALISTA NA OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Kompletný servis pre Vašu FV elektráreň celý proces od vybavenia prípojky až po zapojenie fotovoltickej elekrárne do siete

www.srsolar.sk
SR SOLAR s.r.o.
Pod Kopanicami 1381/4 034 84 Liptovské Sliače Kancelária RUŽOMBEROK Mostová ul.17, 034 01 Ružomberok Stanislav Mataj +421 (910) 780718 Rastislav Ondrejka +421 (948) 038793 mail: srsolar@srsolar.sk

SolarTechnika 4/2011

ERE SolarValley
centrum obnoviteľných zdrojov energie
Fire Energy Group aktuálne zrealizovala dve významné expanzie svojho obchodného impéria na svetovom trhu. Prvou z nich je založenie “European Renewable Energy Solar Valley” (ERE Solar Valley), integrovaný multitechnologický komplex pre obnoviteľné zdroje energie, ktorý bude postavený v lokalite Châteaudun, Francúzsko. Ako druhou je oznámenie založenia novej divízie - InteLED Solutions so sídlom v Madride, v skupine Fire Energy Group, pre LED svietidlá.

Fire Energy Group je pochopiteľne hrdá na obidve významné akcie, ktoré považuje za veľké výzvy. Obidva projekty spoločnosti umožnia zvýšiť možnosti svojej skupiny ponúknuť čo najrôznorodejšie riešenia pre svojich klientov. ERE Solar Valley Vytvorenie integrovaného výzkumného centra obnoviteľných zdrojov energie svetovej triedy v Châteaudun, Francúzsko ERE Solar Valley je unikátny ekologický koncept, ktorý zaznamená prelom tradičného prístupu a propagáciei obnoviteľných zdrojov energie nielen v rámci Európy, ale aj na celosvetovej úrovni. Jednoducho povedané, na jednom mieste sa spolu spoja celosvetovo najlepšie technológie v obnoviteľných zdrojoch energie. Centrum sídli len 110 km juhozápadne od Paríža, v meste Châteaudun. Impulz na založenie ERE Solar
14

Valley vyšiel z výsledkov pozorovania a praxe. Napriek tomu, že energie z obnoviteľných zdrojov sú v centre pozornosti a záujmu verejnosti, ich hlavným nedostatkom je, že neexistuje miesto, kde by si mohli významní hráči vymieňať svoje myšlienky, skúsenosti, podnikať a venovať sa výskumu a vývoju. Samozrejme, že existujú tematické veľtrhy, ktoré však ponúkajú len niekoľko dní na uskutočnenie obchodných rokovaní a predstavenie produktov. Vybudovanie centra vyšlo z potreby napraviť tento nedostatok. Dobrá myšlienka a nápad na ziadenie ERE Solar Valley v súčasnosti už nadobúdajú reálne obrysy a stávajú sa skutočnosťou. ERE Solar Valley sa bude nachádzať na mieste bývalej francúzskej vojenskej základne a jeho cieľom bude vytvoriť ekonomickú, intelektuálnu a distribučnú zónu pre energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá priláka najprestížnejšie osobnosti a vedcov ako aj investorov z celého sveta.

SolarTechnika 4/2011

ERE Solar Valley bude komplex viacerých projektov: · Logistické centrum; · Výskumné, vývojové a výrobné centrum; · “Engineering, Procurement & Construction” (EPC) zariadenia; · Vzdelávacie centrum; · Fotovoltaické recyklačné stredisko; · Hotelové zariadenie s výstavnými a konferenčnými priestormi; Ako aj 12 MW solarný park, veterné turbíny a bioplynová stanica, ktoré spolu vytvoria jeden z najzelenejších projektov aké vôbec existujú. John Liu, generálny riaditeľ Fire Energy Group, uvádza o tomto projekte nasledovné: “ERE Solar Valley je jedným z najambicioznejších projektov aké vôbec naša spoločnosť realizovala. Čas pre zelenú energiu nadišiel teraz a veríme, že projekt ako tento poslúži na propagáciu vedy, ktorá je za energiu z obnoviteľných zdrojov. Potenciál komplexu je neobmedzený. Sme si istí, že ERE Solar Valley sa stane rýchlo svetovým centrom na výmenu myšlienok a vedomostí o obnoviteľných zdrojoch energie a že bude zástavkou pre všetkých, ktorým skutočne záleží na našom životnom prostredí.” Myšlienka je jedinečnou a čoskoro bude magnetom pre všetkých, ktorí prispievajú k cieľu vyrábať energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem iného bude miestom, kde budú môcť ázijskí výrobcovia a investori ľahšie spolupracovať s európskymi podnikateľmi v snahe zvýšenia inovácie a toku kapitálu. InteLED Solutions – keď rešpektovanie životného prostredia a znižovanie nákladov znamená to isté Druhou významnou správou je založenie spo-

ločnosti InteLED Solutions, ktorá sa zaoberá výskumom a rozvojom vysokoúčinných LED svietidiel. Na začiatku sa bude zaoberať španielským trhom, ale v blízkej budúcnosti rozšíri činnosť na celý európsky trh. Cieľom spoločnosti InteLED Solutions je ponúknuť najlepšie riešenia LED s nikdy nekončiacim rozvojom úspory energie a ochrany životného prostredia. LED systémy sú logickou budúcnosťou hlavne vďaka tomu, že veľa regiónov na svete je v procese úplného vylúčenia alebo podstatného zníženia klasických žiaroviek v nasledujúcich rokoch. InteLED ponúka trojetapový proces. Prvým krokom je urobiť bezplatný audit už existujúcich osvetlení. Z výsledku auditu sa navrhne individuálne každému klientovi účinnejší systém na báze LED. Posledným krokom bude pravidelná údržba systému, tak aby sa zabezpečila úspora energie na stálo. Pre Fire Energy Group je založenie spoločnosti InteLED Solutions dôležitým krokom k úspore energie a ochrane životného prostredia. Osvetlenie pomocou technológie LED reprezentuje sporu až 80 % oproti klasickým osvetleniam a zároveň s oveľa dlhšou životnosťou. LED Vám osvetlí cestu do zelenej budúcnosti a InteLED Solutions Vám pomôže správne nasledovať túto cestu. Každý z týchto nových projektov pomáha spoločnosti Fire Energy Group byť na trhu obnoviteľných zdrojov energie svetovou jednotkou a zároveň ponúkať svojím klientom vždy najspoľahlivejšie riešenia šité na mieru. Pre viac informácií o projektoch prosím navštívte stránky: www.fire-energy.com / www.eresv.com . Owen Thomas

PF 2012
www.fire-energy.com

Fire Energy S.L Tel.: +34 918 798 852 Fax: +34 918 825 182 info@fire-energy.net

15

SolarTechnika 4/2011

Co bere majitelům FVE peníze

Jaký je technický stav fotovoltaických elektráren na Slovensku? Na Slovensku je v současnosti instalován výkon přes 580 MWp, jaký je ale skutečný výkon fotovotaických elektráren (FVE) je otázkou. Ztráty na standardní fotovoltaické elektrárně by se měli pohybovat v maximu kolem 14 % z instalovaného výkonu. Mnohdy je skutečný výkon o více než 25 % nižší než je instalován. Otázkou je, proč tomu tak je a co tento stav způsobuje. V praxi je možné rozdělit problém do tří oblastí: panely, měniče a nízkonapěťové a vysokonapěťové rozvody. Malý výkon panelů Bohužel ne všichni kdo vlastní FVE byly v počátcích výstavby natolik znalý, aby byly schopni vyhodnotit nabídku trhu a zvolit optimální technologii pro svoji FVE. V mnoha případech byla použitá technologie ovlivněna dostupností FV panelů jak fyzicky tak i finančně. V praxi se pak setkáCelkově je možné charakterizovat tyto chyby: · Dodané panely nedosahují nominální výkon Zde je možné jediné řešení a to provést měření jednotlivých panelů za účelem zjištění skutečného výkonu a případnou reklamaci. Tyto měření byly donedávna velice drahé a prováděli se jenom v laboratorních podmínkách. V současnosti je možné měření provádět i v terénu a za přijatelných finančních podmínek. · Nedostatečný důraz na odstranění zastiňování při instalaci Tento fakt je hodně podceňován ale je to jeden z významných faktorů při vyhodnocování celkových ztrát FVE. Skutečností je, že při velkých instalacích pro tzv. úsporu místa a vměstnání maximálního výkonu na plochu pozemku je tolerováno zastínění spodních částí panelů na stojanech. Tento způsob sice umožní instalaci většího výkonu, následně ale způsobuje degradaci výkonu FVE a tím v horizontu 15 let ztrátu, která likviduje finanční profit z většího instalovaného výkonu.

váme se sklamáním nad dosahovaným výkonem FVE i přesto že tento sluneční rok byl co do výkonu slunce velice dobrý a dosáhl až na více než 115% plánovaného výkonu.

16

SolarTechnika 4/2011

U malých instalací je problém mnohdy ještě výraznější a představuje na výkonu FVE 30 % ztrátu. Volba vhodného měniče Měniče tvoří základ kvalitní výroby a ve své podstatě jsou od všech výrobců kvalitní. K jejich porovnání se používá maximální účinnost, co je v podstatě míra ztráty při procesu přeměny stejnosměrného elektrického proudu na střídavý. Bohužel v praxi se maximální účinnost na celkové výrobě podílí jenom málo. Hlavním faktorem pro výrobu je celková křivka účinnosti a hlavně část od cca 35 % do 70 % instalovaného výkonu. V této oblasti

povětrnostní podmínky lokality je možné ovlivnit výrobu fotovoltaické elektrárny až o 15 % · Volbou malých průřezů vodičů je možné způsobit ztráty jen cca 2 %, ale ve spojení s nevhodným rozvržením stringování

probíhá více než 90 % celého procesu výroby. Důležitým parametrem, který ovlivňuje výrobu, je i tzv. rozběhové napětí. S tím souvisí i správné projektování fotovoltaické elektrárny. Projektování fotovoltaických elektráren Nízkonapěťové a při velkých instalacích i vysokonapěťové rozvody tvoří největší část ztrát při výrobě elektřiny pomocí fotovoltaických panelů. Již při prvním rozkreslení projektu je maximální snaha o co nejkratší kabelové trasy a co nejmenší počet přechodů a spojů. Nejčastější chyby při projektování: · Nedostatečné využití vlastností měničů. Každý typ měniče má jiný interval pracovního napětí, optimálním využitím tohoto intervalu s přihlédnutím na

a tím prodloužení kabelových tras se táto ztráta může dostat až k 10 %. V praxi jsem se setkal z FVE kde bylo na 1 MW celkem 19 000 m fotovoltaických kabelů i dobře vyprojektovanou FVE s délkou fotovoltaických kabelů 2 600 m. · Trafostanice, která není určená pro fotovoltaiku · FVE je potřeba volit nízko strátové Pro nebo ještě lépe ultra nízko ztrátové transformátory. Při budování FVE je možno udělat mnoho chybných kroků a rozhodnutí, ne všechny jsou nevratné. Kvalitním servisem se dá na podstatnou část těchto chyb přijít a po řádném vyhodnocení tyto chyby odstranit. To, jestli elektrárna pracuje dobře nebo špatně poznáte jednoduchým poměrem teoretické výroby podle výpočtu a skutečnou výrobou. Pokud se dostáváte v tomto roce k číslu 100, je to dobré. Pokud je výsledek menší je potřeba vyhledat odbornou pomoc. Ing. František Maďar

SOLAR SERVICE s.r.o. Viedenská cesta 257 851 01 Bratislava

www.solarservice.sk

17

SolarTechnika 4/2011

Zarábajte na energii, ktorú nespotrebujete
Fotovoltaika prešla v krátkom čase na Slovensku mnohými zmenami - od rozsiahlych inštalácií panelov na poliach, ktoré dotoval štát až po inštalácie na strechách. A práve teraz majú príležitosť aj menší investori, ktorí chcú využiť podporu štátu na vybudovanie slnečných elektrární do 100 kWp .
Menšími investormi sa rozumejú najmä majitelia rodinných domov, ktorí sa rozhodli znížiť energetickú závislosť na konvenčných zdrojoch a finančne profitovať. Vybudovaním slnečnej elektrárne na streche svojho domu nielen využijú jeho strešnú plochu, ale získajú aj vlastný zdroj energie. Pri takejto investícii je prvotnou otázka, koľko by mu slnečná elektráreň vyrobila elektriny. Odpovedí je viac. Zohľadňujú plochu a orientáciu strechy, jej sklon a predmety, ktoré sú súčasťou strechy - napríklad strešné okná, komín a v neposlednom rade už namontované solárne kolektory na výrobu teplej vody. Na mieste je aj otázka, koľko elektrickej energie vlastne spotrebuje rodinný dom. Odpoveď na túto otázku však až 80 % klientov nepozná. Majitelia rodinných domov vedia, koľko platia za elektrinu, avšak nevedia koľko kilowathodín (kWh) spotrebujú. Kvôli lepšej predstave uvedieme modelový príklad: Majiteľ rodinného domu v Bratislave chce využiť strešnú plochu. Strecha je orientovaná juhozápadne (20 ° na západ). Sú na nej dve strešné okná a v okolí nie je nič, čo by strechu zatienilo. Rozmery panelov zodpovedajú panelom slovenského výrobcu firme PvSolarsys. siete, čo ročne bude 183,9 eura (3 678,5 kWh x 0,05 eura). Energia, ktorú spotrebovali pre vlastné použitie, im zníži účet za elektrinu o cca 173 eur (1576,5 kWh x 0,11 eura). Možností je viac
Dom č. 1 - 20 panelov s výkonom 245 W celkovo 4 900 Wp/4,9 kWp

Inštalácia firmy Daia

Z obr. č. 1 je zrejmé, že strešné okná ubrali z využiteľnej plochy a k dispozícii je systém s výkonom 4,9 kWp. Majiteľovi ročne vyrobí 5 255kWh elektrickej energie (PVGIS). Spotreba energie v domácnosti je zvýšená najmä ráno a večer. Počas dňa odoberá energiu chladnička, stand-by režimy a v lete klimatizácia. Takto sa z energie vyrobenej fotovoltickým systémom zužitkuje cca 30 % energie. Zvyšná 70 % časť energie putuje do distribučnej siete ako tvz. prebytok. Čo to znamená v číslach? Zato, že investoval do výroby tejto čistej formy energie, dostane podporu na všetku vyrobenú energiu a to tzv. doplatok 0, 204 eura za kWh. V tomto konkrétnom prípade pôjde o sumu 1 072 eur (5 255 kWh x 0, 204 eura). To, čo obyvatelia nespotrebovali, pôjde ako prebytok do

Obr. č. 1 - strešná plocha domu

a uvedený príklad je len jednou z nich. Na získanie ďalších informácií sa oplatí kontaktovať niektorú z firiem zaoberajúcich sa inštaláciami fotovoltických elektrární. Stretávame sa s tým, že majiteľ domu si v predstihu natiahne káble, ktoré nezodpovedajú zapojeniu elektrárne. Až po príchode odborníka získa dostatočné informácie, ktoré ho vyvedú z nepresností. Spoločnosť Daia sa zaoberá realizáciami fotovoltických systémov na rodinných domoch. V prípade záujmu nás kontaktujte. Budeme radi, ak sa na našej webovej stránke zapojíte aj do súťaže, ktorú sme pripravili.
Telefón: +421 2 455 20 331 e-mail: kontakt@daia.sk

Daia s.r.o., Podunajská 13 821 06 Bratislava, Slovak republic

www.daia.sk
18

SolarTechnika 4/2011

Jaké komponenty vaše FVE potřebuje?

Poly panel ASEC

Mono panel ASEC

V minulých dvou článcích na téma Fotovoltaika jsme se zabývali základními pojmy a radami. Nyní vás seznámíme s komponenty nutnými pro stavbu FVE.
Fotovoltaické panely Důležité parametry výběru jsou např.: účinnost panelu, odolnost skla i rámu, kvalita doložená certifikáty a záruka. I nás tyto parametry vedly k výběru FV panelů značky ASEC, jehož výrobce je součástí nadnárodního koncernu Tatung Group. Panely jsou vyráběny za použití nejmodernějších německých a japonských technologií a komponentů. JOYCE je výhradním dovozcem těchto panelů pro ČR a SR. Příklad kvalitního panelu: ASEC 245G6S 3BB Monokrystalický křemíkový FV panel o výkonu 254 Wp. Testy kvality jsou z důsledných německých zkušeben a panely jsou testovány také pro tvrdé kanadsko-americké podmínky. Poskytujeme záruky 5 let na materiál výrobku, 12 let na min. 90 % výkonu a 25 let na min. 80 % výkonu. Vyrábí se i v exkluzivním černém provedení, které v kombinaci se zkosenými hranami napomůže natavení a sklouznutí sněhu. O kvalitě výše zmíněného panelu svědčí i fakt, že porota veletrhu Racioenergia 2011 ho ocenila čestným uznáním. Střídače Jsou také velice důležité pro kvalitní chod elektrárny. Zde naše volba padla na německou značku SOLUTRONIC, jelikož vynikají nadprůměrnou EURO účinností (97,3 %), propracovaným komunikačním rozhraním, obrovským rozsahem vstupního napětí.

Další komponenty Konstrukční prvky a příslušenství pro upevnění na všech typech střech: všechny tyto prvky pečlivě vybíráme a za jejich kvalitu ručíme. Služba JoyCare Jen s námi získáte ojedinělou službu JoyCare, která za vás vyřeší monitoring a hlídání vaší FVE a ušetří práci s papírováním. Stačí zadat stav elektroměru a pak jen podepsat připravené dokumenty. Kdykoliv se také budete moci podívat, kolik vám aktuálně vydělala vaše elektrárna a ušetřila CO2. Dáváme vám jedinečnou možnost podívat se do demo přístupu naší služby na webové adrese www.joycare.cz, kde po zadání uživatelského jména joycare a hesla joycare uvidíte ostrá data ze dvou našich FVE. Můžete se tedy přesvědčit o možnostech této nadstandardní služby. Kontaktujte nás a my vám pošleme zdarma informativní katalog, který vás provede fotovoltaikou. Každý, kdo uzavře smlouvu na stavbu FVE přímo s námi, nebo s naším partnerem (za využití komponent od JOYCE) do 28. 2. 2012, získá netbook ASUS. Marek Švik, JOYCE ČR, s. r. o. Marek.Svik@joyce.cz, Tel.: +420 539 088 028 www.joyce-energie.sk

Všetkým našim obchodným partnerom a zákazníkom ďakujeme za spoluprácu v roku 2011 a do nasledujúceho obdobia želáme veľa šťastia, úspechov a spokojnosti s fotovoltickými elektrárňami od firmy JOYCE.

19

SolarTechnika 4/2011

Ako sa rodí úspech na Slovensku?

úspory, ... účinnosť, ... obnoviteľné zdroje energie, ...
Začiatky ... Príbeh začal v roku 2005, kedy hŕstka nadšencov prijala výzvu Nórskej spoločnosti EltekEnergy založiť výrobnú prevádzku na Slovensku. Nikto vtedy netušil, že sa zakladá výrobný závod, ktorý dnes vyrába najviac výrobkov nadnárodnej spoločnosti na svete. Z prenajatých priestorov v Liptovskom Hrádku sa postupne rozširovala výroba do kompletne rekonštruovanej výrobnej haly, kde sa už spomínaní nadšenci postupne rozrástli na stovku zamestnancov. Nasledovala „rekultivácia“ kukuričSlovákov sa ukázalo strategicky výhodným krokom. Rýdzo slovenský manažment, ktorý postupne budoval, vychovával a formoval jadro kolektívu zamestnancov zostal dodnes bez nasadeného reprezentanta vlastníka z Nórska. Dôvodom bola spoľahlivosť, dôslednosť a kvalifikovanosť slovenskej pracovnej sily na Liptove. Hlavnou hnacou silou bola snaha vytvoriť stabilnú, modernú a perspektívnu prevádzku a pracovné príležitosti pre miestnych ľudí. Dnes to je až 400 pracovných miest prevažne pre kvalifikovanú pracovnú silu. Dnešná firma EltekValere, s. r. o. zabezpečuje pre druhého najväčšieho výrobcu na svete:
(„...spoľahlivosť, dôslednosť a kvalifikovanosť slovenskej pracovnej sily...“)

ného poľa na obrovský areál na zelenej lúke s plánmi skladovania a distribúcie do celého sveta. Do tejto budovy bola neskôr premiestnená aj výroba ďalšej nórskej spoločnosti NERA Networks... Prečo práve na Slovensku ... ? Rozhodnutie Nórov vložiť investície a dôveru do

- náročnú variabilnú a flexibilnú výrobu napájacích zdrojov pre telekomunikácie, - vývoj a návrh špecifických zákazníckych napájacích zdrojov - opravy modulov do úrovne súčiastok pre celú EMEA oblasť - nákup a skladovanie materiálu a komponentov - príjem, plánovanie a realizáciu objednávok zákazníkov a pobočiek z celej EMEA - skladovanie a logistiku hotových výrobkov do celého sveta Dôkazom schopností zamestnancov je zdvojnásobenie objemu výroby za posledné dva roky a v súčasnosti prvé miesto medzi výrobnými závodmi EltekValere na celom svete.

20

SolarTechnika 3/2011

Špičkové výrobky svetovej úrovne ... Nadnárodná spoločnosť EltekValere, je v súčasnosti technologickým lídrom v oblasti techniky premeny energie s vysokou účinnosťou. Spoločnosť včas pochopila dôležitosť ochrany životného prostredia prostredníctvom úspor energie a znižovania vypúšťaného CO2 do ovzdušia. Už v roku 2008 začala dodávať na trh usmerňovacie moduly radu HE (HighEfficiency) s účinnosťou konverzie viac ako 96 %. Každým použitím takého zariadenia sa znižujú straty premenené na teplo o 50 % oproti poslednej generácii usmerňovacích modulov. Dnes sa vo firme EltekValere používajú moderné moduly v drvivej väčšine vyrábaných a navrhovaných napájacích zdrojov. Práve preto je ich vo svete v prevádzke až 300 000 kusov, čím si firma môže pripísať absolútne svetové prvenstvo v úsporách energie v telekomunikáciách. Nik nie je doma prorokom ... Príliš vysoké tempo rozvoja a zameranie na výrobu spôsobili to, že ešte dodnes je EltekValere, s. r. o. viacej známa vo svete ako doma. Slovenské firmy sa veľmi ťažko orientujú na nového výrobcu na slovenskom trhu, ktorý vyrába a dodáva svetoznámu značku. Prvé významné úspechy v predaji sa začínajú prejavovať až v tomto roku.

NAPÁJACIE ZDROJE

Výroba, predaj, montáž a servis - Zálohovaných napájacích zdrojov, - Kabinetizovaných záložných systémov pre vonkajšie a vnútorné použitie v telekomunikačnej technike. - Solárno hybridné zálohované zdroje 48 V pre telekomunikácie a odlúčené stavby.

Vysoká účinnosť 96 % moderná technológia

Napájacie zdroje pre telekomunikácie od 5 do 5000 A a viac ... Rozsah napájacích zariadení Eltek Valere pre telekomunikačné a dátové zariadenia je výrobkami pokrytý v širokom rozsahu 250 W až po stovky až tisíce kW. Vyrábajú sa kompletné riešenia modulárneho typu na zabudovanie, ale aj predinštalované funkčné skrine (kabinety) vo vyhotovení pre vnútorné a vonkajšie prostredie. Šetríme energiu ... V súčasnosti je šetrenie energie odôvodnené nie-

Eltek Valere s.r.o
Pálenica 53/79 033 17 Liptovský Hrádok Slovakia Phone: +421 4452 33211 Fax: +421 4452 33231 e-mail: slovakia@eltekvalere.com

www.eltekvalere.sk www.eltekvalere.com

SolarTechnika 4/2011

len rastom ceny, ale aj tlakom na znižovanie prevádzkových nákladov a zaťaženia životného prostredia. Tlak sa prejavuje aj na telekomunikačnom trhu, kde zákazníci žiadajú stále modernejšie zariadenia s menšou spotrebou a lacnejšou údržbou. Napájacie zdroje s modulmi radu Flatpack 2 HE ušetria: - elektrickú energiu (znížením stratovej energie o 50 %) - elektrickú energiu potrebnú na chladenie - náklady na opravy (nižšia tepelná záťaž súčiastok) - prenajímaný priestor - náklady na odhlučnenie (výrazne znížená hlučnosť počas prevádzky) Solar, vietor, hybrid ... Využitie technológie HE v moderných technológiách výroby energie: - Meniče energie fotovoltických panelov na stabilné jednosmerné napätie FlatpackSolar HE s účinnosťou > 96 % - Meniče energie z veternejturbínyna stabilné jednosmerné napätie - Meniče energie fotovoltických panelov na sieťové striedavé napätie - stringinvertoryTheiaHE-t - Kompletné solárno hybridné systémy napájania telekomunikačných zariadení s riadením a meraním vstavané do vnútorných a vonkajších skríň. Spoločnosť EltekValere, s. r. o. realizovala už niekoľko napájacích systémov z obnoviteľných zdrojov pre telekomunikácie. Systémy sú vhodné aj na napájanie menších súkromných či firemných zariadení. Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že aj v našich zemepisných šírkach je možná realizácia napájania z obnoviteľných zdrojov energie. Nabíjačky elektromobilov ... Technológia HE je využiteľná aj na nabíjanie batérií eletromobilov z rozvodnej siete. EltekValere má vyvinutý nabíjací modul s výkonom 3 kW pre viac rozsahov napätia akumulátorovej batérie súčasne vyrábaných elektromobilov. Kombináciou modulov sa dosahuje zvýšenie nabíjacieho výkonu. Nabíjacie moduly sa dodávajú vo verzii IP 20 a Ip67. Budúcnosť Firma Eltek Valete, s. r. o. v Liptovskom Hrádku vyrástla nielen na významného hráča na liptovskom trhu práce, ale aj na šíriteľa dobrého mena Slovenska. Na štítku každého výrobku vyrobeného v tomto závode je uvedené “Made in Slovakia”. Text: Tibor Füzik, Eltek Valere, s. r. o.
22

Solárne zvýšeným
Máte v obci tmavé zákutia či uličky? Chceli by ste osvetliť vaše mesto či obec viac, no brzdí vás rozpočet? Riešením môže byť solárne osvetlenie využívajúce dvojstranné tzv. bifaciálne solárne panely, ktoré dokážu osvetliť okolie rovnako dobre ako svietidlá napájané z verejnej siete.
Nové lampy určené na verejné osvetlenie využívajú na produkciu energie nový druh tzv. bifaciálnych panelov, ktoré zachytávajú odrazené žiarenie aj na druhej strane. Vďaka tomu sa energetický výnos celého zariadenia v porovnaní s bežnými fotovoltickými panelmi

významne zvýši. Nárast výroby elektrickej energie závisí predovšetkým od polohy krajiny a schopnosti okolia odrážať žiarenie. V zásade sa v našich podmienkach uvádza zhruba 30 percent zvýšenie účinnosti. Pridaním zrkadlových koncentrátorov sa môže zvýšiť až o 60 percent.

SolarTechnika 4/2011

osvetlenie s výkonom takmer na dvojnásobok
Obojstranné (bifaciálne) panely Základ technológie vznikol pred rokmi v ruských laboratóriách podieľajúcich sa na kozmickom programe a dvojstranné panely sa vďaka svojej vysokej účinnosti využívajú na pôvodný účel dodnes. Navyše sa technológia začína udomácňovať aj v komerčných zariadeniach. Spoločnosť Glasspo pripravuje ako novinku výrobu bifaciálnych solárnych panelov na solárne verejné osvetlenie. Panely sa skladajú z vrstiev: sklo – silikónový gel – solárne články – silikónový gel – sklo. Použitý inertný materiál poskytuje panelom dokonalú ochranu a aj vďaka nemu sú plne recyklovateľné. Dvojnásobný výkon za rovnakú cenu Nové bifaciálne panely zložené z obojstranných článkov sú v porovnaní so štandardnými výhodnejšie a ich cena sa pritom takmer nelíši. Rozdiel vo výrobnej technológii tkvie v tom, že na zadnej strane je použitý priehľadný laminát. Panel je síce optimalizovaný na dopad žiarenia z prednej strany, ale účinnosť zadnej strany je iba o málo nižšia. Navyše obojstranné panely na báze C-Si sú v infračervenej oblasti spektra transparentné pre žiarenie s vlnovou dĺžkou λ > 1 100 nm. Toto žiarenie predstavuje viac ako 20 % energie slnečného žiarenia a vďaka tomu obojstranné panely v porovnaní s jednostrannými absorbujú menej energie premenenej na teplo. Z tohto dôvodu majú panely nižšiu pracovnú teplotu a s ňou súvisiacu vyššiu účinnosť fotovoltickej premeny energie. Vyplýva to nielen z teórie polovodičov, ale aj z výsledkov experimentálnej praxe. Tam, kde kábel nedosiahne Solárne lampy sú koncipované do oblasti satelitnej výstavby rodinných domov bez inžinierskych sietí, na samoty a lesné cesty, do málo osvetlených priestorov, do športových areálov, jednoducho, všade tam, kde kábel nedosiahne. Bifaciálne panely počas dňa dobíjajú akumulátory a tie v noci dodávajú svetlo okoliu. Panely zaisťujú celonočnú prevádzku v priebehu celého roka. Automatické rozsvietenie pri súmraku zaistí elektronika. Dodávka prakticky na kľúč V rámci svojich služieb spoločnosť Glasspo zabezpečí dodávku fotovoltickej technológie vrátane montáže, posúdenie realizačného zámeru a návrh najvhodnejšej technológie. Firma zákazníkom pomôže pri vypracovávaní autorizovanej projektovej dokumentácie, vybavení stavebného povolenia a legislatívy rovnako aj pomoc pri zabezpečení financovania projektu a spracovaní žiadosti o dotácie. -red-

Sluníčko faktury neposílá

GLASSPO spol. s r. o., divize SOLAR,
Hlavní 184, 250 64 Hovorčovice, Czech Republic tel.:+420 283932168, fax: +420 283871035, e-mail: glasspo@glasspo.cz

www.glasspo.cz

23

SolarTechnika 4/2011

Využitie solárnej energie vo vodárenstve
Vodárenstvo, ako jedno z významných odvetví národného hospodárstva sa tiež modernizuje. Je síce stále „v závese“ za energetikou a plynárenstvom, ale sa snaží dohnať technologický deficit, ktorý bol zjavný hlavne v rokoch 1990 - 2000. Nakoľko cena vody je štátom regulovaná, racionalizácia výroby, distribúcie a odkanalizovania vody je možná predovšetkým s použitím nových technológií a šetrením pracovných síl. v neprístupnom teréne a hlavne v zime, či počas povodní. Použitie solárnych článkov, hlavne po znížení ich ceny, dovoľuje zriadiť meracie a riadiace zariadenia aj tam, kde to doteraz nebolo rentabilné. Ide o objekty bez elektrickej energie, kde okrem technologických úloh treba zabezpečovať aj ochranu vodných zdrojov a iných vodárenských zariadení pred vandalizmom, záškodníctvom, atď. Solárne články s výkonom 30 – 200 W s vhodnými, mikroprocesormi riadenými akumulátorovými automatikami umožnia osadiť aj v neprístupnom teréne plnohodnotné stanice na monitoring a aj na riadenie vodárenskej technológie či už vlastnou rádiovou sieťou vodární alebo prenajatými komunikačnými kanálmi (GSM, GPRS, Internet, atď.). Treba však klásť dôraz na vhodné montovanie zariadení. Obyčajne ide totiž o odľahlé miesta, kde je viac pravdepodobné, že dôjde ku poškodeniu solárnych zariadení. Preto sa osadzujú na vysoké kovové alebo betónové stožiare so sťaženým prístupom. Dôraz sa kladie na ochranu prívodného kábla a na prepäťovú ochranu solárneho článku. Tiež je dôležitá vysoká mechanická odolnosť držiaku solárneho článku, nakoľko nie sú výnimočné víchrice s rýchlosťou prúdenia do 100 až 150 km/hod. V prípade rádiovej komunikácie súčasťou stožiaru je zvyčajne aj komunikačná anténa, ktorá len zvyšuje mechanické zaťaženie stĺpa so solárnym článkom. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že sa oplatí zaoberať týmto spôsobom získavania elektrickej energie, nakoľko solárne články dokážu efektívne dobíjať chemické zdroje prúdu v daných lokalitách. Umožnia také technologické zásahy, ktoré pred tým pre chýbajúce elektrické napájanie neboli možné, napr. hygienické zabezpečenie vody (tzv. chlórovanie) atď. Je potrebné podporiť iniciatívy vo využívaní solárnej energie aj v tomto smere národného hospodárstva, lebo vyvolané kladné stránky procesu ďaleko

To sa zas nemusí páčiť starostom našich miest a obcí. Jedným z možných spôsobov racionalizácie je využitie modernej elektroniky a prenosových sústav. Riadenie technológie a racionálna distribúcia s požiadavkou šetriť predovšetkým elektrickú energiu núti vodárenské podniky budovať veľkoplošné dispečerské systémy, kde je možné z jedného, resp. niekoľkých miest riadiť a monitorovať vodárenskú prevádzku. K takejto činnosti však treba pristúpiť veľakrát aj tam, kde nie je prítomná elektrorozvodná sieť. V začiatkoch sa využívali akumulátory a chemické zdroje prúdu. Nedostatkom bola častá výmena zdrojov napájania, aj v takých podmienkach ako napr. vo vodojemoch na vysokých kótach

presahujú hodnotu investície do solárnych zariadení. Ing. Gabriel Agárdy

24

SolarTechnika 4/2011

Kompenzace účiníku u fotovoltaických elektráren

U provozovaných fotovoltaických elektráren se stává, že se objeví nečekaný problém – připojení elektrárny není optimální z hlediska účiníku, respektive bilance jalového výkonu. To představuje nepříjemnost projevující se zhoršením ekonomických ukazatelů provozu. Můžeme s tím něco udělat? Výrobci střídačů pro fotovoltaické elektrárny deklarují, že jejich zařízení produkuje velmi málo harmonických a jejich účiník je velmi blízký jedné. Je to však pravda? Nutno konstatovat, že ve většině případů je. Typický tvar vlny napětí a proudu změřený v praxi vykazuje jen nepatrnou odchylku tvaru vlny proudu od sinusovky a prakticky soufázovost (nebo bereme-li spotřebitelský systém fázování tak protifázovost) vlny fázového napětí a proudu. Proč tedy ta nepříjemnost v rubrice nevyžádaná dodávka jalové energie na fakturách, zvlášť když dodavatelská firma technologie elektrárny ujišťovala, že kompenzace účiníku elektrárny bude součástí dodávky? Je to proto, že dodaná kompenzace není právě ta, co je zapotřebí. Sestává totiž z kondenzátorových stupňů, a vzhledem k vlastnostem měničů je tedy zpravidla nepotřebná. U některých elektráren však nastává jiná potíž: Jedná-li se o fotovoltaickou elektrárnu, která je připojena přímo do sítě vysokého napětí (většinou 22 nebo 35 kV), která má fakturační měření na straně vysokého nap ětí a zároveň je součástí elektrárny její kabelový přívod nebo propojení uvnitř elektrárny vysokonapěťovými kabely, máme problém opačný: Provozní kapacita vysokonapěťov ých k abelů je zdrojem
KOMPEL, s.r. o. Kšírova 299/181 619 00 Brno Česká republika tel: + 420 543 251 023 e-mail: kompel@kompel.cz

induktivního jalového výkonu – elektrárna je překompenzována. Důsledkem je nevyžádaná dodávka jalové energie do sítě, která je přinejmenším v době, kdy elektrárna představuje odběr (tedy kdy nevyrábí, např. v noci), sankcionována platbou za nevyžádanou dodávku – za Mvarh. Lze s touto nepříjemností něco dělat? Jistě lze, ale není to ani jednoduché, ani levné. V první řadě

služby a dodávky v silnoproudu – kompenzace účiníku

www.kompel.cz

25

SolarTechnika 4/2011

je možné, pokud má elektrárna pro vlastní spotřebu jiný - nízkonapěťový - přívod, vysokonapěťovou přípojku v noci vypínat. Pokud toto není možné, zvážíme možnost vybudování dekompenzačního zařízení - tedy tlumivkové kompenzace. V tomto případě je však nutno vzít v úvahu, že tlumivková kompenzace má vůči kondenzátorové tu nevýhodu, že je pro stejný (vektorově opačný) výkon větší, dražší a s většími provozními ztrátami. Procento ztrát závisí na jednotkovém výkonu tlumivek a pohybuje se od jednoho do několika procent jalového výkonu. Kompenzace na hladině vn se pro menší výkony řádu stovek kvar jeví jako technicky méně schůdná, realizuje se tedy obvykle na nízkém napětí – je připojena paralelně se střídači elektrárny. Ukázka kompenzace 400 V 220 kvar vybudované ve venkovním provedení je na obrázcích. Venkovní provedení je v tomto případě voleno proto, že v kiosku rozvodny a transformátorů již nebylo potřebné místo, a taky pro potřebu intenzivního chlazení kompenzace. Pro omezení oslunění a zmenšení povětrnostních vlivů je rozváděč umístěn pod přístřeškem. Výkon kompenzace je rovnoměrně rozložen na všechny transformátory elektrárny, takže není nijak omezen její maximální vyráběný výkon a ztráty v transformaci jsou minimalizovány. Poměrně složitý problém představuje volba systému řízení kompenzačního zařízení. Je k ní potřeba přistupovat vždy individuálně podle technického řešení konkrétní elektrárny a požadavků distributora, např. na případné dálkové řízení účiníku během výroby elektrárny. Text: Ing. Zbyněk Nový, KOMPEL, s. r. o
26

Solárny vákuový
Ako funguje solárny vákuový trubicový kolektor? Vo vnútri trubice je materiál, ktorý sa už pri veľmi nízkej teplote odparí. Vzniknutý plyn postúpi do kondenzátora, kde zohreje vrstvu odovzdávajúcu teplo, ktorá prúdi okolo kondenzátora. Spolu s tým sa plyn ochladí, skvapalní a materiál, ktorý má znova konzistenciu kvapaliny, natečie do spodnej vrstvy solárnej trubice. Tam sa proces začína odznova, čiže v solárnej trubici prebieha neustály prenos tepla zdola nahor, pričom k odovzdávaniu tepla dochádza v kondenzátore. Jednotlivé trubice sú umiestnené v zberači za sebou a spoločne tvoria 20- alebo 30-trubicové solárne kolektory.

Úlohou vákua je zabezpečiť dokonalú tepelnú izoláciu tak čiže, aby solárna platňa, ktorá bola zohriata slnečným žiarením, stratila čo najmenej energie. Na to je ideálnym riešením dvojstenná vákuová trubica, ktorej princíp fungovania je podobný ako princíp fungovania termosky. To je dôvod, prečo vakuové solárne kolektory fungujú mimoriadne účinne ešte aj v najnepriaznivejšom zimnom počasí. Prečo si vybrať vákuový trubicový kolektor Ich nákupom získate slnečný kolektor s dlhodobo spoľah-

i v zime pri –20 °C. Jedným z najdôležitejších prvkov kolektora je solárna trubica, inými slovami kondenzátor. Od povrchu kondenzátora závisí odovzdaný výhrevný výkon. Čím väčší je kondenzátor, tým viac tepla dokáže odovzdať. TRI NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY TÝKAJÚCE SA SOLÁRNYCH KOLEKTOROV Čo môžem očakávať od systému solárneho kolektora? Systémy solárnych kolektorov sa na Slovensku v prvom rade využívajú na prípravu teplej úžitkovej vody, v druhom rade

livou funkčnosťou, ktorý je schopný s vysokou účinnosťou premeniť slnečnú energiu na tepelnú energiu dokonca

na podporu vykurovania. Od dobre naprojektovaného, pripraveného systému môžeme očakávať, že pokryje potrebu

SolarTechnika 4/2011

trubicový kolektor
teplej vody jednej domácnosti v lete na 100 %, počas roka na 70 - 75 %. Ak má napríklad štvorčlenná rodina ročné nákvody používate zemný plyn alebo nosič energie ešte drahší ako zemný plyn. Oplatí sa to! Solárny kolektor je dobrá investícia, keďže peniaze nevezme, ale prinesie To znamená, že pomerne k raszačiatkom jesene), dosiahnete dosiahnuť dobré výsledky aj s plochými kolektormi vybavenými selektívnou vrstvou. Keď od systému očakávate vysoký výkon počas celého roka (čiže aj keď teplota klesne pod bod mrazu), použite kolektory

lady na prípravu teplej úžitkovej vody na úrovni 800 EUR, môže takýmto spôsobom ušetriť 600 EUR. Na dôvažok, táto suma z roka na rok rastie podľa toho, ako rastú ceny „iných" nosičov energií. Opodstatnenosť podpory vykurovania solárnym kolektorom závisí od pomeru domu a systému vykurovania. Tieto systémy je možné aplikovať v prípade, ak je vhodná izolácia domu, ak

má dom vhodné okenné a dverové konštrukcie, v dome funguje kúrenie pri nízkych teplotách a k systému možno napojiť plynový kotol. Oplatí sa to, alebo nie? Na solárne kolektory prejdite vtedy, ak spotrebúvate veľa teplej vody a na ohrev teplej

tu cien energií rastie “výnos” solárneho kolektora vyjadrený v peniazoch. Keďže jeho životný cyklus je pomerne dlhý, minimálne 15 - 20 rokov, nároky na jeho údržbu sú minimálne (kontrola teplorozvodnej tekutiny). Počiatočná investícia sa niekoľkonásobne vráti. Informujte sa o dostupných zdrojoch získania podpory financovania, veď žiadosti pre obyvateľstvo sú pomerne jednoduché, aj celkový proces žiadosti je jednoduchý. Solárnymi kolektormi rastie aj hodnota stavby a vy prispievate k ochrane prostredia. Ak sa rozhodnete vybudovať systém solárnych kolektorov, ušetríte peniaze a zabezpečíte čistejšie ovzdušie pre všetkých. Plochý kolektor alebo kolektor s vákuovými trubicami? Ak vonkajšia teplota nie je príliš nízka (na jar, v lete, resp.

s vákuovými trubicami, keďže ich tepelné straty sú vďaka vákuovej trubici zanedbateľné. Solárna platňa, ktorá je umiestnená okolo celého telesa, zabezpečí využitie slnečných lúčov aj v prípade úplne nízkej dráhy slnka (čiže v zime). Vysoko účinné solárne vákuové trubicové kolektory · Heatpipe (systém vákuových trubíc) · Veľkoplošná solárna trubica · Dvojitá sklenená trubica, vynikajúci výkon aj v zimnom období · Selektívna absorpčná vrstva dobre využíva energiu aj z difúzneho, t.j. nepriameho slnečného žiarenia · Plochy odrážajúce svetlo za vákuovými trubicami · Kolektory sú dostupné vo verzii s 20 resp. 30 trubicami · Desať rokov záruka Text, foto: Ing. Ivana Tóthová
27

SolarTechnika 4/2011

Solárny systém v bytových domoch

Solárne systémy sa začínajú udomácňovať na strechách rodinných domov, pomaly si „razia“ cestu aj na novostavby bytových domov. Avšak inštalácie na klasických “zastaraných panelákoch“, ktoré sa masovo rekonštruujú, sú na Slovensku ojedinelou výnimkou.

Rekonštrukcia po slovensky Keď sa uvažuje o obnove a rekonštrukcii bytového domu, jeho vlastníci či bytový podnik akosi automaticky majú na mysli oblepenie celého domu polystyrénom. Nikto pritom nezapochybuje o efektivite investície. A to aj napriek tomu, že zainteresovaným subjektom je len zriedkavo predložený ekonomický a ekologický prínos celej rekonštrukcie. Jednoducho povedané, zatepľujeme, lebo zatepľujú všetci a všetci chcú mať svoj panelák pekný – pestrofarebný. Z povahy termických solárnych systémov, určených na ohrev vody vyplýva, že čím väčší objem vody sústredený na jednom mieste potrebujeme ohrievať, tým je systém efektívnejší. Teda, ide o ideálne riešenie najmä v objektoch, kde je veľká koncentrácia ľudí na čo najmenšej ploche – nemocnice, internáty, plavárne a aj bytové domy. Návratnosť investície do takýchto objetov a ich solárneho systému je veľmi priaznivá a efektívna. Keď však hovoríme o solárnej inštalácii na bytovke, je tu veľa „ALE“. Panelák a centrálny zdroj tepla (CZT) Prvý vážny problém, s ktorým sa záujemcovia o inštaláciu stretnú je zdroj tepla. Ideálny dom pre

solárny systém je taký, ktorý má vlastnú kotolňu, resp. vie osobitne regulovať ohrev vody. Buď je teda odpojený od CZT, alebo má aspoň vlastnú výmenníkovú stanicu. Technické a priestorové podmienky Panelové domy neboli nikdy stavané tak, aby mohli mať vlastný zdroj tepla. Z toho vyplýva aj nedostatok vhodného priestoru na inštaláciu solárneho zásobníka vody, ktorý je nevyhnutný pri príprave teplej vody solárnym systémom. To znamená, je potrebné nájsť vhodný priestor, spravidla v suteréne bytového domu, kde by bolo možné umiestniť zásobník, či niekoľko zásobníkov vody. Musia však byť umiestnené tak, aby ich bolo možné dohriať “záložným zdrojom”, teda aby boli prepojené s výmenníkovou stanicou CZT alebo napr. s malým plynovým kotlom, inštalovaným len na ohrev vody v zásobníku. Rozpočítavanie nákladov Obyvatelia bytového domu s inštalovaným solárnym systémom sa musia dohodnúť na pravidlách účtovania spotreby teplej vody. Bytové vodomery odberu teplej vody totiž nedokážu rozlíšiť, či teplá voda spotrebovaná v konkrétnom čase (napr. počas sprchovania) bola pripravená zdarma – sln-

28

SolarTechnika 4/2011

kom alebo záložným zdrojom. Preto je dobrým pravidlom byť solidárny, teda úsporu na ohreve teplej vody solárnym systémom preniesť priemerne na všetkých obyvateľov bytového domu. Jeden dom, veľa majiteľov Posledná a najčastejšia komplikácia je štruktúra vlastníkov a správa bytového domu. Keďže počet inštalácií solárnych systémov na strechách je malý a osveta stále slabá, zvyčajne je komplikované presvedčiť nadpolovičnú väčšinu majiteľov bytového domu o vhodnosti investície do solárnej energie. Veľa ľudí nikdy nepočulo o tomto riešení, mnohí sa obávajú investovať do systému, ktorý je závislý na takom nestálom faktore, akým je počasie. Navyše mnohí sa boja čohokoľvek nového. Tu treba zdôrazniť úlohu správcu domu, ktorý by mal vedieť ekonomicky posúdiť vhodnosť, či nevhodnosť technického riešenia a prínos pre obyvateľov domu. Bytový dom a štátna dotácia Napriek “komplikáciám” hovoria ekonomické ukazovatele v prospech inštalácií solárnych systémov vo väčších objektoch, Svedčí o tom aj niekoľko úspešných inštalácií realizovaných v rôznych častiach Slovenska. Štátna dotácia pamätala aj na spoločenstvá vlastníkov bytov, ktorí sú oprávnení žiadať o štátnu dotáciu na inštaláciu solárneho systému vo výške 100 EUR/m2 inštalácie, max. pre 3 m2 pre jednu bytovú jednotku v bytovom dome. Bohužiaľ, dotácia neráta s inštaláciami v malých niekoľkobytových domoch, kde neexistuje spoločenstvo vlastníkov bytov. Príkladom sú dedinské malé bytovky. Je to škoda, pretože práve dvoj- až štvorposchodové objekty s niekoľkými málo bytmi sú mimoriadne vhodné na inštalácie solárnych systémov. Neplatí pre ne žiadne z vyššie uvedených obmedzení a spravidla majú aj vhodne konštrukčne riešenú strechu. Ako na to a čo za to? Aby sme však nehovorili len hypoteticky, popíšme si dimenzovanie systému na ohrev teplej pitnej vody pre bytový dom s plochou strechou, ktorý má 16 bytov a 40 obyvateľov. Na strechu by sme umiestnili 16 kolektorov vo dvoch radoch. To znamená, dve kolektorové polia v šírke 8 m natočené priamo na juh. Niekde v suteréne by sa našiel priestor na umiestnenie

dvoch zaizolovaných 1 000 l nádob vysokých 2 m a s priemerom cca 80 cm. Zo strechy do “kotolne” by viedla zhruba 30 m dlhá zaizolovaná solárna rúra a káblik pre teplotný snímač. V miestnosti so zásobníkmi by sa na stenu umiestnila čerpadlová jednotka, expanzná nádoba s objemom 100 l a automatický elektronický regulátor. Vývod teplej vody zo solárnych zásobníkov sa

jednoducho zapojí ako vstup studenej vody do existujúceho ohrevu teplej vody bytového domu. Ak by sme inštalovali kvalitné kolektory slovenského výrobcu a využili štátnu dotáciu, celá táto investícia by obyvateľov stála 13 500 eur vrátane DPH za systém na kľúč (t.j. 337 eur na obyvateľa, alebo 844 eur na byt). V celoročnom priemere by ušetrili približne 60 % nákladov na ohrev vody a nášmu životnému prostrediu takmer 5 ton CO2 ročne. Či sa to oplatí, musí posúdiť každý sám. Najlepší spôsob je, že si zoberiete posledné vyúčtovanie nákladov na ohrev vody, vynásobíte ho koeficientom 0,6 a zistíte, koľko vašej rodine solárny systém ušetrí ročne. Navyše berme do úvahy neustály rast cien tepla a 30 - ročnú životnosť solárneho systému.. Text a foto: Dalibor Šebest

29

SolarTechnika 4/2011

Fürth zarába na Slnku alebo
ako premeniť skládku na elektráreň

Bavorské 120-tisícové mesto Fürth premenilo pred 7 rokmi miestnu 50-ročnú skládku Atzenhof na solárnu elektráreň. Dnes v meste funguje viac ako 400 solárnych zariadení – na domoch, školách, štátnych inštitúciách. Zisk z hospodárenia za rok 2010 mu vyniesol dividendy vo výške 40 tisíc eur. To je o štyri percentá viac, ako sa predpokladalo pri tvorbe koncepcie Atzenhof – Solárnej hory. Jednoducho, mesto zo Slnka profituje.

Celkový výkon fotovoltických zariadení v meste stúpol za posledné dva roky na 12,3 MW s ročnou výrobou elektriny 11 642 mWh. Jeho sekundárnym „úžitkom“ je ročná redukcia CO2 o 6 800 ton. „Keď je náročný cieľ prekročený trojnásobne, a to napriek nepriaznivým podmienkam, potom sa dá naozaj hovoriť o senzačnom výsledku,“ – uviedol s hrdosťou primátor Thomas Jung počas

Finančnú zábezpeku projektu dali dokopy 120 občania vkladom po päťtisíc eur, mesto poskytlo pol milióna eur a zvyšok doplatila banka.

slávnostnej prezentácie solárnej bilancie mesta za rok 2010. Kedysi skládka, neskôr kopec, dnes elektráreň Skládku domového a priemyselného odpadu,

bahna z čističiek a inertného odpadu s celkovou kapacitou 2,6 mil. m3 prevádzkovali od roku 1968 spoločne mestá Norimberg, Fürth a Erlangen. V roku 1999 ju odstavili a premenili na zelený kopec, kde sa s obľubou prechádzala nejedna fürthská rodina. Vybudovali tu 17 plynových studní, tri horizontálne plynové drenážne systémy a systém na zhodnocovanie skládkového plynu s ročnou produkciou milión kubíkov skládkového plynu. Z neho mestá získavali 2,7 mil. kWh elektriny a tepla. V marci 2003 schválila mestská rada premenu skládky na solárnu elektráreň, čím zmenila aj celkovú politiku mesta na solárnu metropolu Bavorska. Koncom roka osadili na ploche 1,8 ha do zeme 360 stojanov, každý na 18 solárnych modulov. Celkovo na južnom úpätí kopca vyrástlo 5 600 modulov s plochou 10 000 m2 a celkovým výkonom 1 008 kWp. Vtedy predpokladané množstvo elektriny 950 tisíc kWh malo ročne znížiť emisie CO2 o 650 ton, čiže zhruba o 13 000 ton emisií počas 20 ročnej životnosti fotovoltických zariadení. Ako to celé funguje Bývalá skládka, teda súčasná elektráreň sa nachádza v príletovej a odletovej oblasti norimber-

30

SolarTechnika 4/2011

ského letiska. Jej existencia teda musela zohľadniť aspekty bezpečnosti leteckej dopravy, vyriešiť sa musel najmä odraz svetla od solárnych panelov. Na to, aby mohli byť nainštalované, muselo dať letisko povolenie. Skládkový korpus pokrýva 10,6 ha povrchu, solárna elektráreň sa rozkladá len na desatine plochy. Solárne panely vyrábajú jednosmerný prúd, ktorý menič mení na striedavý s napätím vhodným pre verejnú sieť. Solárna hora má celkovo tri meniče typu Sinvert Solar 340 od firmy Siemens s účinnosťou 96,4 %. Fotovoltické panely s maximálnym výkonom 175 W dodala firma Sharp Electronics. Články sú monokryštalické kremíkové a v každom paneli ich je 72. Prevádzková teplota elektrárne je – 40 až + 90 °C, garantovaný výkon 80 % je na 25 rokov. Z pohľadu meteorológov sa Fürth nachádza v slnečnej oblasti, globálne žiarenie pre južne orientované plochy so sklonom 30 stupňov bolo vypočítané na 1 060 až 1 080 kWh. Idú do ďalších projektov Primátorovi Jungovi sa opäť potvrdilo, že rozhodnutie nainštalovať fotovoltické moduly na bývalú skládku bolo výhodné a dôležité pre rozvoj mesta. „Výnos zo slnka je jednoducho fantastický“, teší sa Jung. Primátor už v tejto súvislosti požiadal oddelenie mestského plánovania a jednu z bánk, aby spoločne realizovali ďalší verejný solárny park. Mesto bude aj naďalej podporovať aktivity solárneho poradenského inštitútu SOLID, ktorý založilo pred 13 rokmi spolu s Norimbergom, Erlangenom a Schwabachom. Príležitostí sa chopili aj miestne firmy a podnikatelia, najmä v oblasti elektrotechniky, fotovoltiky a solárnej termiky. V meste ponúka inštaláciu fotovoltického alebo termického systému 10 stredne veľkých firiem. V susedstve SOLIDu sídli najväčšia bavorská

solárna firma Sunline AG. Firma Siemens zas vyrába v meste meniče fotovoltických systémov a tri z nich s výkonom 300 kV inštalovali v Atzenhofe na premenu jednosmerného prúdu na striedavý.

V meste sa nachádzajú fotovoltické systémy s celkovým výkonom ako 3,2 MW a sú nainštalované najmä na strechách mestských a súkromných objektov a hospodárskych budov.

Celé mesto funguje na solar Pokiaľ ide o solárnu termiku, v roku 2001 fungovalo vo Fürthe len 22 systémov s plochou kolektorov 160 m2, no o štyri roky neskôr už pomáhalo zohrievať úžitkovú vodu viac ako 200 solárnych systémov s využiteľnou plochou 2 500 m2. Dnes sa v meste nachádzajú fotovoltické systémy s celkovým výkonom viac ako 3,2 MW a sú nainštalované najmä na strechách mestských objektov. Zariadenia majú výkon 1,8 MWp. Systémy s výkonom 1,4 MWp inštalujú najmä súkromné objekty, s výkonom 740 kWp sa nachádzajú na strechách poľnohospodárskych objektov a 480 kWp na strechách obytných budov. V roku 2003 vyšla z dielne Úradu pre plánovanie v oblasti životného prostredia štúdia, ktorá odhalila miesta potenciálneho využitia slnečnej
(EUR) 4 250 000 50 000 80 000 175 000 20 000 10 000 65 000 4 650 000 EUR 1 500 000 65 000 4 650 000 (%) 91,40 1,08 1,72 3,76 0,43 0,22 1,40 100 % 32,26 67,74 100

Plán investície FV systém vrátane základov, sieťových prípojok, celkových ďalších nákladov na infraštruktúru a plánovacích nákladov FV systém pre program striech škôl Koncepcia hospodárskej prevádzky, výroba prospektov atď. Sprostredkovanie vlastného kapitálu, marketing, záruky investovaného kapitálu Právne a daňové poradenstvo Prevádzková skúška na úrovni stredných hodnôt Iné náklady CELKOVÉ INVESTÍCIE PLÁN FINANCOVANIA Vlastný kapitál Pôžička CELKOVÉ ZDROJE
Tab.: Plán investícií a financovania

31

SolarTechnika 4/2011

energie na strechách v meste. Ukázalo sa, že zhruba osem z 20-tisíc budov sa dá využiť na solárne účely, najmä na fotovoltiku. Celková plocha 800-tisíc m2 môže pokryť solárnou elektrinou, bez emisií CO2, asi 15 % celkovej potreby elektrickej energie, alebo 40 % potrieb domácností v meste Fürth. Záver „Náš zjavne najväčší systém priniesol zreteľný vývojový posun v solárnej oblasti. Prispel podstatnou mierou k tomu, že zosilnelo postavenie mesta Fürth, ako energeticky inovativnej lokality a solárneho mesta. Radnicu stále zaplavujú otázky, týkajúce sa technickej realizácie, financo-

Ekologické
Z bývalej výmenníkovej stanice sa v Jablonci nad Nisou stala bytovka, poskytujúca tzv. štartovacie ubytovanie mladým rodinám. Súkromný investor ju postavil tak, aby šetrila životné prostredie aj peňaženky svojich obyvateľov. Jeho snahy boli korunované prvým miestom na súťaži E.ON Energy Globe Award ČR 2011 v kategórii Zem.
Na streche panely a elektráreň Hlavným prvkom úspor štvorposchodovej bytovky je rovná strecha, na ktorej je

Zisk z hospodárenia za rok 2010 vyniesol dividendy vo výške 40 tisíc eur.

vania, použitých technológií a riadenia projektu,“ uviedol Ing. Johann Gerdenitsch z Úradu pre plánovanie v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva a mestských lesov. Celkový výkon fotovoltických zariadení v meste stúpol za posledné dva roky na 12,3 MW s ročnou výrobou elektriny 11 642 MWh. Benefitom tohto výkonu je aj ročná redukcia CO2 o 6 800 ton. Preto je Gerdenitsch presvedčený, že v roku 2011 sa vybudujú zariadenia, ktoré zvýšia kapacitu o ďalší 1,5 MW. Mesto Fürth má však väčšie nároky skôr na tepelnú solárnu energiu. Štatistiky zaznamenali v porovnaní s minulým rokom pokles v budovaní o 50 %. Čiastočne je to zapríčinené vládnymi škrtmi a znižovaním spolkových dotácií. Napriek tomu inštalovalo WBG (spoločenstvo vlastníkov bytov) na strechu jednej budovy kolektory s plochou 85 m2, čím obsadili prvé miesto „v rebríčku“ najväčších zariadení na obytnom dome v meste. Spracovala: Katarína Mažáriová Foto: Johann Gerdenitsch
32

Takto vyzerá bývanie pre mladé rodiny v Jablonci nad Nisou

A takto vyzerala stavba kedysi - výmenníkovú stanicu roky ohlodával zub času a devastovali miestni vandali

nainštalovaných 16 solárnych panelov v hodnote viac ako 414-tisíc Kč (16 500 eur) a samostatná fotovoltická elektráreň. „Dodávame elektriku do verejnej siete a do dvoch

SolarTechnika 4/2011

bývanie pre mladé rodiny
750-litrových bojlerov, ktoré zabezpečujú ohrev teplej úžitkovej vody vo všetkých 16 domácnostiach, ktoré zas majú 125-litrové bojlery,“ uviedol pre SolárTechniku investor, majiteľ i prevádzkovateľ Ing. Herbert Gärtner. Jeden solárny kolektor má dĺžku 2 070 mm a šírku 1 145 m. Na to, aby od septembra do apríla vyhriala vodu pre celú bytovku len slnečná energia, postačia kolektory pokrývajúce necelých 40 m2 strechy. FotoIzolácia od podlahy Samozrejmosťou sú dôkladne izolované obvodové múry, tepelný izolačný omietkový systém, izolácie podláh i okien s izolačným dvojsklom. „Tehly porotherm majú hrúbku 24 cm, pri tepelnej izolácii sme išli do hrúbky 12 cm, pod strechou je izolácia 24 cm a okná majú koeficient 1,0,“ doplnil Gärtner. Ročná tepelná strata tak nepresiahne 48 kWh. Súčasťou ekofilozofie je aj separovanie odpadov – obyvatelia ich dávajú do jednotlivých nádob v samostatnej miestnosti. Celá koncepcia bytovky má aj výchovné ambície – mladé rodiny sa naučia šetriť prírodné zdroje a získajú skúsenosť i s ekologickým spôsobom bývania, ktoré potom môžu zúročiť pri zariaďovaní si novej domácnosti či stavbe vlastného domu. V bytovke sa našlo miesto aj na kočikáreň a sušiareň (po 8,7 m2) a dielničku (5,4m2). Pivnice pridajú každému bytu ďalšie dva metre štvorcové odkladacej plochy. Bytovka Na Roli je kompletne obsadená a na ďalšiu už má investor poradovník uchádzačov. V nej pribudne aj kogeneračná jednotka na zemný plyn, ktorá bude vyrábať elektrickú energiu (30kw/hod) a zároveň bude prebytočným teplom ohrievať teplú úžitkovú vodu (60

Solárne panely a samostatná fotovoltaická elektráreň ohrievajú vodu v bytovke od apríla do septembra

voltaická elektráreň má výkon 10 kw a tvorí ju 40 monokryštalických panelov s výkonom po 250 Wp. Dažďovou vodou zo striech sa splachuje WC Okrem toho, strecha slúži aj ako zberač dažďovej vody, ktorá potom steká samostatným potrubím a využíva sa na splachovanie WC. Ročne tým nájomníci ušetria najmenej 200 m3 vody. V bytovke je osem väčších bytov s rozlohou 54 m2 a osem menších s rozlohou 47 m2. Ak sa nájomca rozhodne byt kúpiť, za štvorcový meter zaplatí 27 tisíc Kč. Ak nie, zaplatí mesačne dokopy za nájom a prevádzku 7 600 Kč, resp. 8 600 Kč, ak býva vo väčšom byte. Celý komplex, ale aj jednotlivé byty majú samostatné tepelné rozvody, čo v budúcnosti umožní vykurovať tepelným čerpadlom. Či ho nainštalujú alebo nie, bude podľa Gärtnera závisieť od vývoja cien za kWh. „Dom je v prevádzke dva roky a mesačné náklady na kúrenie, elektriku, teplú a studenú vodu, odpad nie sú viac ako 2 300 Kč (93eur) na byt,“ uviedol Gärtner, pričom dodal, že byty sú určené pre dvoch dospelých a maximálne jedno malé dieťa.

Dva 750-litrové bojlery zabezpečujú ohrev teplej úžitkovej vody vo všetkých 16 domácnostiach, ktoré majú 125-litrové bojlery

kW/hod). Text: Katarína Mažáriová Ing. Herbert Gärtner

33

SolarTechnika 4/2011

Unikátny zdroj tepelnej energie – jednoduchý a efektívny zároveň

Strecha pokrytá solárnou škridlou

Zlúčenie funkcie strešnej krytiny a alternatívneho zdroja energie vedie k novej možnosti pokrývania striech a spôsobu vykurovania. K systémom, ktoré využívajú alternatívny zdroj energie patrí aj nový systém vykurovania so solárnou škridlou. Umožňuje získavať tepelnú energiu celoročne, a tým pokryť spotrebu energií objektu až na 95 percent. Patentovaný sdp-SolarPowerPack systém umožňuje úplnú nezávislosť od vykurovacieho oleja alebo plynu. Navyše nezaťažuje životné prostredie neutrpí. Okrem toho systém funguje nielen pri priamom slnečnom žiarení, ale energia potrebná na celoročné vykurovanie domu sa získava z ovzdušia aj v noci, pri zamračenom počasí a aj v zimnom období. V horúcich letných dňoch škridly zabezpečujú chladenie. Môžu sa nainštalovať na každú strechu, či už ide o rekonštrukciu alebo o novostavbu. Zloženie unikátneho systému Solárna škridla sa skladá z betónovej škridly a hliníkového kolektora, ktorý je presne prispôsobený profilu krytiny a je s ňou bezprostredne spojený. Tak vznikne celoplošný hliníkový absorbér s eloxovanou povrchovou úpravou, ktorý má vysokú účinnosť. Zariadenie umožňuje, aby sa v krátkom čase dosiahla vysoká teplota v kolektore. Betónová škridla je oproti klasickej tenšia približne o 4 mm, ktoré predstavuje hrúbka kolektora. Dôvodom tohto riešenia bolo zachovanie tvaru a výšky položenej krytiny a celkový vzhľad strechy. Jednotlivé solárne škridly prijímajú tepelnú energiu z ovzdušia a sú pospájané do uzatvorenej plochy pomocou spojovacích rúrok. Cez ne prúdi nemrznúca kolektorová kvapalina. Problémy a náklady súvisiace s montážou

Solárna škridla s vyznačením hliníkového kolektoru

Betónová škridla s oddeleným hliníkovým kolektorom

a nenarúša vzhľad strechy. Solárne škridly vyzerajú rovnako ako tradičné, preto sa na strechu nemusia inštalovať rôzne solárne moduly a strecha opticky
34

SolarTechnika 4/2011

klasického plošného slnečného kolektora takmer úplne odpadajú, pretože montáž solárnej škridly zvládne každý, kto má skúsenosti s pokládkou klasickej škridly. Funkcia solárneho kolektora Sdp - solárny strešný kolektor je termický škridľový kolektor. Prúdi v ňom nemrznúca kvapalina, ktorá sa zohreje od priameho slnečného žiarenia alebo od okolitého vzduchu. Zohriata sa privedie do solárneho tepelného čerpadla, ktoré je tiež technickou novinkou. V prvom cykle sa odovzdáva teplo z tekutiny kolektora a ochladená solárna tekutina sa vracia späť do kolektora. Opakovanou cirkuláciou sa teplota v tepelnom čerpadle postupne zvyšuje. Proces sa opakuje tak dlho, kým nie je teplota v zásobníku natoľko vysoká, aby dostatočne zásobila teplom úžitkovú vodu a všetky vykurovacie telesá v dome. Vďaka výnimočnému systému sdp – solárneho tepelného čerpadla a zásobníka sa spotrebuje oveľa menej energie ako pri konvenčnom tepelnom čerpadle. Túto jeho prednosť umožňujú oddelené zásobníky na teplú úžitkovú vodu a vykurovanie. V závislosti od veľkosti strešnej plochy a okrajových podmienok pokryje sdp – solárny vykurovací systém až 95 % ročnej spotreby tepla. V lete chladenie Počas horúcich letných dní sa stlačením tlačidla stane solárny systém chladiacim strojom (podobný proces ako pri chladničke). Namiesto tepla sa vyrába chlad. Škridla potom slúži ako„výparník“. Patentovaným systémom akumulácie sa dosiahnu dve rozdielne teploty okruhov, takže sa môže súčasne chladiť a k dispozícii je dostatok teplej úžitkovej vody do kúpeľne a kuchyne. Kolektor nie je závislý od priameho slnečného žiarenia. Prijíma energiu aj v noci, pri mrazivom a aj daždivom počasí. Sdp-solárny kolektor V lete dochádza k ohrevu teplej úžitkovej vody a vody na vykurovanie priamym slnečným žiarením alebo teplotou okolia až na 55 °C. Prednostne je ohrievaný zásobník pre TÚV. Keď je teplá úžitková voda dostatočne ohriata a je prebytok

energie, tak sa zvyšná energia odovzdá zásobníka na vykurovanie. Pri zlom a zamračenom počasí sa energia získaná zo solárnej kvapaliny v závislosti od difúzneho žiarenia alebo vonkajšieho ovzdušia, zvýši pomocou tepelného čerpadla sole/voda až na požadovanú teplotu 55 °C. Podľa počasia bude aj vykurovací okruh v zásobníku vyhrievaný pomocou tepelného čerpadla na požadovanú teplotu. V tomto prípade je teplota kolektora vyššia ako teplota vonkajšieho prostredia. Počas chladného počasia a v noci sa teplota

Schéma zapojenia sdp-SolarPowerPack®

kolektora automaticky zníži pomocou regulácie približne o 6 – 10 K oproti teplote okolitého vzduchu. Vplyvom teplotného rozdielu (egalizácia – vyrovnanie teploty vzduchu s teplotou kolektora) absorbuje solárny kolektor tepelnú energiu. Solárne tepelné čerpadlo odoberie túto energiu teplonosnej tekutine a odovzdá ju médiu tepelného čerpadla. Takýmto spôsobom sa využije slnečné žiarenie alebo tepelná energia zo vzduchu na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody (vzduch je nositeľom energie aj pri nízkych teplotách). Sdp solárny zásobník tepla Solárny zásobník tepla sa skladá z dvoch oddelených zásobníkov. Z jedného pre teplú úžitkovú vodu a z druhého na vykurovanie. V konečnom dôsledku ide o jeden zásobník, kde jeden zásobník je umiestnený v druhom. Predstavuje ho 200 l zásobník pre teplú úžitkovú vodu a 800 l zásobník na vykurovanie. Týmto systémom je zaručené stá35

SolarTechnika 4/2011

le využívanie úžitkovej vody požadovanej teploty. Keď netreba vykurovať priestory, nemusí sa permanentne udržiavať teplota vody v celom zásobníku na vysokej hodnote, čo významne šetrí energiu. Sdp solárne tepelné čerpadlo Pracuje na princípe ako bežné tepelné čerpadlá, s tým rozdielom, že ako odovzdávacie médium energie je nemrznúca solárna kvapalina sole, ktorá prúdi v škridlovom kolektore. Kvapalina naakumuluje energiu v škridlovom kolektore a privedie ju do tepelného čerpadla, kde ju vo výparníku odovzdá médiu tepelného čerpadla. Médium tepelného čerpadla tvorí látka R407C, ktorá má vlastnosť, že pri –44 °C mení svoje skupenstvo z kvapalného na plynné. Takto je zabezpečené, že systém sdp-SolarPowerPack® môže pracovať celoročne aj pri mínusových teplotách vonkajšieho okolitého vzduchu. Keď solárna kvapalina odovzdá energiu vo výparníku médiu tepelného čerpadla, premení sa na plyn, ktorý sa prostredníctvom kompresora niekoľkokrát stlačí, čím sa jeho teplota mnohonásobne zvýši. Keď je teplota plynu dosta-

Hybridní
Při jednáních s investory se často setkáváme s pochybnostmi a dotazy, jeli výkon dodávaných aplikací minimálně v rovnováze se spotřebovanou energií na požadovaný pracovní čas lampy a s jakou kapacitní rezervou je pro svícení počítáno? Tyto dotazy jsou z pochopitelných důvodů směrovány především do exponovaných zimních měsíců.

Graf A ukazuje nedostatečnou produkci proudu v rozmezí prosinec-únor. Stav nastane, podcení-li se příprava a sestava se poddimenzuje, třeba i kvůli nižší ceně.

Schéma sdp solárneho tepelného čerpadla

Graf B zaznamenáva vyrovnanou bilanci výroby a spotřeby energie, při správně zvolené aplikaci.

točne vysoká, odovzdá sa v kondenzátore vykurovaciemu okruhu, čim sa plyn opäť ochladí a zmení svoje skupenstvo na kvapalné. Potom sa pomocou expanzného ventilu nastaví potrebná teplota média (menej cca o 6 - 10 K ako okolitý vzduch), aby bolo možné opäť prijímať energiu vo výparníku od solárnej kvapaliny. Celý kolobeh začína odznovu. V lete, keď potrebujeme chladiť, obrátime proces. Vykurovaciemu okruhu sa odoberie tepelná energia a odovzdá sa strešnému okruhu. Všetky úkony sú riadené automaticky pomocou riadiacej jednotky. Stačí nastaviť požadované teploty vzduchu v miestnosti alebo teplotu úžitkovej vody a o všetko ostatné sa postará automatizácia. Ing. Igor Jurík
36

Obecně se počítá s rezervou alespoň 5 dnů bez slunečního svitu, po kterou jsou baterie schopny zásobovat světelné LED zdroje. Po tomto čase jsou buď lampy mimo provoz nebo musí nastoupit záložní zdroj energie. V dnešním článku bychom rádi představili variantu hybridního solárního veřejného osvětlení a jelikož máme za sebou celou řadu již zrealizovaných projektů, nemusíme náš článek dokládat různými uměle vytvořenými počítačovými animacemi, nýbrž jsme schopni doložit fotodokumentaci. O našem zájmu je vyvíjet nové a plnohodnotnější konfigurace, svědčí i přiložený graf A/, který ukazuje, jak by to vypadalo v případě poddi-

SolarTechnika 4/2011

solární veřejné osvětlení
menzovaných solárních panelů, případně předdimenzovaných zdrojů veřejného osvětlení. Výpočty byly prováděny na základě statistických údajů o průměrné intenzitě slunečního svitu a průměrného počtu slunečních dnů v jednotlivých měsících roku a to speciálně v ČR (konkrétně pro Prahu). To znamená, že jižní oblasti ČR jsou zvýhodněny a stejná konfigurace bude dosahovat na jih od Prahy ještě lepších hodnot. Abychom předešli veškerým pochybnostem, a zákazníkům dokázali, že to se vstupem na český trh s dodávkami revoluční technologie pro veřejné osvětlení myslíme vážně, připravili jsme pro naše klienty a pro takovéto případy speciální aplikaci, kombinující využití sluneční energie a energie ze stávající infrastruktury – z energetické rozvodné sítě. Tato možnost dvojaké (hybridní technologie) je využívána prostřednictvím programovatelného nižší vstupní investice, neboť se nemusí přihlížet k výkonům a kapacitám technologického vybavení stožárů VO. Případné výpadky proudu z baterií budou nahrazeny operativně a automaticky odběrem ze sítě, a to pouze do doby opětovného dobití baterií. Poté už světelný zdroj bude zásobován z kapacity dobité baterie a při vhodnějších světelných podmínkách jsou baterie opět průběžně dobíjeny přes fotovoltaické panely. Pro tyto účely se může naplánovat i silnější světelný

regulátoru Isoler. Ten přepíná oba systémy nabíjení v automatickém režimu, pokud se proud v bateriích přiblíží kritickým hodnotám a baterie by nebyly schopny pokrýt spotřebu jednoho nebo dvou světelných zdrojů na stožáru. Tomuto se dá samozřejmě předejít zvolením vhodně dimenzované konfigurace solárních panelů, baterií a světelného zdroje. Nejedná se však již v tomto případě o čisté 100 % využívání energie z obnovitelných zdrojů! Výhodou této technologie je

zdroj (o výkonu 30 - 50 W) a slabší FTV panel (90 Wp). Nevýhodou může být – při výpadku slunečního svi-tu delším než 5 dnů – obdržená faktura za odběr elektrické energie od vašeho dodavatele (ale pouze v průběhu zimních měsíců a v porovnání s minulými odběry však zanedbatelné výše!) Provoz světelného zdroje a nabíjení přes FTV panely bude poté v jarních a letních měsících již soběstačný. Další možností a nespornou výhodou je využití stávajících stožárů VO, které jsou již jednou pro vždy připojeny do sítě a lze jich proto využít – při předpokládaných úpravách držáků FTV panel a výložníků – jako nosiče naší technologie. Takže zde se jeví další možnost úspor, neboť by odpadl nákup nových stožárů VO. Otázkou by pak zůstaly jen výpočty statiky stávajících stožárů, které byly původně dimenzovány na jiné rozložení ploch pro případ silných větrů. Jak z výše popsaného vyplývá, otevírají se tuzemským provozovatelům VO další možnosti, jak i při rostoucí ceně elektrické energie lze snížit energetickou závislost na dodavatelích a ušetřené finanční prostředky investovat do jiných programů na rozvoj měst a obcí. Text: Pavel Fikar

37

SolarTechnika 4/2011

Chcete nezávislost od dodávek energie?

Naše civilizovaná společnost ztrácí schopnost našich dědečků používat „zdravý selský rozum“. Vinu můžeme hledat v jísté míře přetechnizování či v záplavě informací nejrůznějšího druhu. Na vše dnes existují stovky argumentů pro a proti, kde není lehké přiřadit jednotlivým prvkům, datům a tvrzením tu správnou váhu a pak je jednoduše matematicky vyhodnotit. Použijeme-li ovšem sérii základních otázek aplikovanou na jednotlivce, odpovědi budou z drtivé většiny naprosto stejné… Chci být závislý na dodávkách energie? Chci platit drahé energie? Chci platit každý rok víc a víc bez možnosti toto ovlivnit? Chci, aby produkce energie poškozovala mé prostředí, či ovzduší? Chci dnes spotřebovat zásoby energie tak, že mé děti již nebudou mít možnost tuto energii využívat? Naše odpověď na všechny zní„NE“. Obecně o energii Vyjdeme-li z odpovědí, jakožto definice při hledání vhodné energie, dostaneme se do oblasti přírodních potenciálů zdrojů energie, jakými jsou voda, vítr, slunce, geotermální energie. V těchto případech se shodneme na jejich nevyčerpatelnosti, obnovitelnosti, nepoškozování okolí a ovzduší a jejich „ nekonečném“ potenciálu pro lidské využití. Velkou slabinou našich současných energetických systémů je jejich „on-line“ výroba a spotřeba, které jsou v dnešní společnosti v reálném čase v rovnováze. Další velkou slabinou je centralizovaná výroba a distribuce těchto systémů, kde výpadek zdroje znamená okamžitou nefunkčnost až zastavení dodávané služby pro velkou skupinu spotřebitelů. Pokud bychom chtěli dosáhnout optimální a jistější sytém, bylo by potřeba energii vyrobit„do zásoby“ v portfoliu decentralizovaných jednotek. Toto by nám zajistilo nezávislost na „on38

line“ spotřebě v daném čase, a možnost velmi snadno reagovat na výpadek jednotlivých zdrojů. Ten by na spotřebitele ani dolehnout nemohl, protože konzumace energie probíhá z jakéhosi „skladu“, který byl vytvořen (a je neustále doplňován) dle potřeby před jeho faktickou spotřebou. Tento systém dnes naprosto bezpečně funguje v potravinách - jídlo je vyrobeno a baleno s dlouhou dobou spotřeby. Záleží nám na tom, v jakém světě budou žít naše děti V roce 2008 byla celková spotřeba energie v ČR 464 412 GWh. Pouze 4,15 % (19 265 GWh) bylo vyrobeno pomocí obnovitelných zdrojů energie. Pouhých 0,29 % (56 GWh) z této hodnoty bylo vyrobeno pomocí solárně termických kolektorů. Z celkové energetické spotřeby tak bylo vyrobeno pomocí solárních kolektorů pouhých 0,012 %. V roce 2009 se sice tyto poměry trochu zlepšily, ale ne nijak výrazně. Celková spotřeba energie v ČR byla 420 237 GWh, pomocí OZE jsme vyrobili 4,92 % (20 695 GWh). Solární kolektory k tomu pak přispěly výrobou energie ve výši 0,35 % (72,2 GWh). Z celkové energetické spotřeby ČR to pak znamená 0,017 % (data převzaty z údajů českého statistického úřadu).

SolarTechnika 4/2011

Energie slunce a její využití Faktem je, že sluneční energie je schopna naprosto hravě vyřešit celkové energetické potřeby dané lokality, státu i světa. Otázkou je, jakou technologií a za jakou cenu. Z části jsou obě otázky velmi pozitivně zodpovídány technologickým vývojem, investicemi a směrem, kterým kráčí civilizovaný svět. Náklady na realizaci jeden Kwp nominálního instalovaného výkonu, který v praxi na roční bázi vyprodukuje cca 1000 Kwh, klesly za posledních 6 let více jak čtyřnásobně a nacházejí se hluboko pod hranicí 40 000 Kč. Díky tomu se stalo generování elektrické energie z FV panelů záležitostí, která pro svou životaschopnost nebude nadále potřebovat finanční subvence a v brzké době se stane standartní součástí nově navrhovaných budov a jejich stěn, ktoré budou plnit také funkci generátoru energie. Málokdo si uvědomuje, že při běžném slunečním dnu dopadne za hodinu na plochu našeho státu stejné množství energie, jaké všechna naše konvenční elektro energetická zařízení vyprodukují za celý rok přeměnnou fosilních paliv. My, lidé, máme možnost tuto obrovskou sumu naprosto čisté energii buď dále nechávat bez povšimnutí, nebo začít intenzivně využívat a zacílit úsilí do rozvíjení sofistikovanějších a efektivnějších technologií pro její zpracování, skladování a nejvhodnější distribuci. Sluneční energie využíváme na výrobu elektrické energie skrze fotovoltaické panely – elektrárny a na výrobu tepelné energie skrze solárně termické kolektory. Otázkou je, jak energii vyrobenou v čase malé spotřeby (léto) uchovávat, skladovat do období s malou výrobou, ale velkou spotřebou (zima). Solární teplárny Jednou z odpovědí na tato témata jsou solární teplárny (správně výtopny). Generují tepelnou energii ze slunce a ukládají ji v sezonní akumulační nádrži odkud je dále v průběhu roku nelineárně spotřebovávána. Pro výrobu je použito solárně termických kolektorů s vakuovými trubicemi, které umožňují provoz s minimálními ztrátami při výrobě. Zároveń dosahují vysokých účinností konverze energie slunečního spektra v době s velkými rozdíly teploty okolí a tepla transportovaného do akumulačního zásobníku. Jako teplonosné a skladovací medium je užita upravená voda. Tato díky svým fyzikálním vlastnostem a ekonomice investic a provozu nejlépe splňuje podmínky jedné z důležitých komponent systému. Obrovskou výhodou řešení je možnost dimenzo-

vání pro libovolnou aplikaci od malého nízkoenergetického rodinného domku až po libovolně velké

Na území ČR dopadne každoročně cca 78 000 000 GWh slunečního záření. V roce 2009 jsme spotřebovali pouze 0,54 % energie, která za stejnou dobu dopadla na naše území. Pokud bychom ji akumulovali, stačilo by nám 420 km2 pro pokrytí všech energetických potřeb krajiny.

město. Jelikož energetický zdroj (slunce) není třeba nikam dopravovat a je dostupný všude a všem, je dimenzování systému pouze otázkou velikosti solárního pole a zásobníku. Solární pole je rovněž možno umístit na střechy stávajících objektů - na továrny, obchodní domy, bazény, sportovní haly, či nad komunikace, na volné pozemky a u nových staveb jej přímo integrovat jak součást budov. Solární teplárna se skládá ze čtyř hlavních prvků: Solárně termické pole (vakuové kolektory) Akumulační zásobník Rozvody tepla Řídící systém Příklady z ciziny V Mnichově dokážou vytápět několik bytových domů podobně, jako námi prezentované řešení. Pouze fakt, že tento projekt má nedostatečnou velikost zásobníku zásobníku (5 700 m3 zásobník, 2 900 m3) a solárního pole mu brání v tom, aby domy zásoboval teplem v průběhu celé zimy.
39

SolarTechnika 4/2011

Zásobník se přibližně v lednu vybije a zbytek zimy, tak musí být domy dohřívány z místního teplárny. Avšak do té doby, je veškerá spotřeba pokrývána pouze energií ze slunce, která je do zásobníku ukládána v průběhu léta. Důvodem, proč nebyl např. tento solární systém dimenzován na 100 % pokrytí energetických potřeb pro vytápění a ohřev TUV, je především ekonomický. Systém byl postaven z dotace Eropské unie, z příspěvku města Mnichov a německé vlády. Celkové náklady dosáhly 5,1 mil eur, čím se celý systém stává pro investora ekonomicky nerentabilním - pokud se mu nepodaří získat pro svůj projekt dotace od státu či z evropských fondů. V zimní sezoně roku 2008/2009 se v Mnichově podařilo pokrýt 48 % celkových energetických potřeb. Celkem ze slunečního zdroje dodali 809 MWh, zbylých 1 007 MWh doplnili prostřednictvím CZT. Pokud se však podíváme na ekonomický přínos projektu a vezmeme v úvahu např, průměrnou cenu tepla v ČR pro rok 2011 (530 Kč/GJ), pak 809 MWh představuje něco málo přes 1,5 mil Kč. Porovnáním s hodnotou investice 5,1 mil EUR dostaneme návratnost přes 80 let. Pokud by se jim podařilo snížit investiční náklady a vybudovat tak systém dvojnásobně veli-

Zásobník v Mnichově - návratnost investice přes 80 let považujeme za jedinou slabinu tohoto solárního systému

pokud venku nejsou nízké teploty a pokud je dostatečné sluneční záření. Pokud je venku pod mrakem, či teploty pod bodem mrazu, jsou kolektory téměř neúčinné. Vakuové kolektory mají dvojí zasklení a mezi těmito skly je vakuum. Díky tomu jsou od okolního prostředí ze všech stran odděleny tepelnou izolací. Mohou tak vyrábět teplo i v zimě při nízkých venkovních teplotách nebo pokud je slunce pod mrakem. Hodnota záření při zamračeném dni je 50 a 150 wattu na 1m2. Vakuové kolektory dokážou absorbovat i tuto energii. Přesto, že jejich cena je vyšší, používáme v našich projektech výhradně kolektory vakuové. Sluneční ozáření se v naší zemi pohybuje mezi 950 - 1100 kWh/m2/rok, v závislosti na geografické poloze. Samozřejmostí je, že žádný systém nemůže fungovat se 100 % účinností. Ztráty vznikaji už při samotné výrobě této energie a to odrazem slunečního záření od povrchu kolektorů. Pak pokračují při dopravě energie do zásobníků, při skladování v zásobníku a naposledy při dopravě tepla k odběrateli. Díky tomu se tak skutečný zisk systému snižuje na méně než 50 % oproti množství energie, které na zemský povrch dopadá. Další fakt, který ovlivňuje energetický zisk solárního systému je jeho orientace vůči azimutu a také sklon k zemské ose. V poslední řadě je vhodné zmínit, že solární zisk je možné získat jedině jeho pohlcením absorpční plochou plochou kolektoru. Tato plocha je u vakuových trubicových kolektorů řádově poloviční oproti ploše instalované. Absorpční plocha kolektoru je plocha, která umí skutečně absorbovat sluneční záření. Nepočítá se konstrukce kolektorů, zasklení či jiné prvky, které nedokáží energii absorbovat. Akumulační zásobník Srdcem solární teplárny je veliký zásobník dimenzovaný úměrně k velikosti výrobního solárně termického pole, roční otopové křivce dodávek, tepelnému spádu na sekundárním okruhu, celkovým ztrátám systému. A samozřejmě, duležité je celkové roční množství požadovaného tepla, který je v průběhu léta nahříván až na teplotu 95 °C. Této teploty dosáhne zásobník na podzim, na počátku topné sezóny. V průběhu zimy je ochlazován až na teplotu 30 – 50 °C, kdy je z pohledu využitelnosti pro vytápění a ohřev TUV „energeticky prázdný“. Důležité pro nádrž je její nízká tepelná ztráta, které je dosahováno dostatečně silnou izolační vrstvou nádrže. Velikost nádrže vzhledem k množství energie, kterou je možné do nádrže uložit, je

ký, pominuly by tak pro ně všechny překážky pro vybudování 100 % řešení pro vytápění sluncem.

Solární pole Jedním z klíčových prvků systému je volba kolektorů, ze kterých bude solární pole složeno. Dnes se na trhu běžně objevují především 2 typy kolektorů. Více rozšířeným je běžný plochý kolektor. Tento kolektor se běžně prodává za nižší ceny, avšak je více vhodný pro systémy pro ohřev teplé užitkové vody, či ohřev bazénů. Je totiž opatřen tepelnou izolací pouze zespodu. Jeho konstrukce mu nedovoluje umístit tepelnou izolaci na horní část (zasklení). Díky tomu kolektory vyrábějí teplo pouze,
40

SolarTechnika 4/2011

závislá na teplotním spádu systému. Čím nižší je teplotní spád nutný pro provoz systému, tím větší množství energie je možné do nádrže uložit. Čím vyšší spád je, tím větší nádrž je třeba vybudovat. Nízký tepelný spád tak snižuje celkové investiční náklady projektu. U velkých systémů připadá v úvahu i optimalizace teplovodů či předávacích stanic. V rámci projektů, které připravujeme v městech v ČR, bude v několika z nich součástí realizace projektu právě plánovaná rekonstrukce CZT společně se snížením teplotního spádu systému. Rozvody tepla Tato část systému není ničím specifická oproti klasickým tepelným rozvodům. Důraz je kladen na dostatečnou tepelnou izolaci, která snižuje tepelné ztráty a zvyšuje účinnost celého systému.

- Instalace 50 000 m2 solárně termických panelů - Výstavba akumulační nádrže s vnitřním objemem cca 300 000 m3. - Potřebná plocha pozemků cca 12 ha - Napojení na stávající horkovodní/teplovodní rozvody - Cena dodávek tepla na úrovni 400 Kč/GJ, fixace po dobu 10 let - Celkové investiční náklady 180 - 220 mil. Kč - Provozní roční náklady 1 - 2 mil. Kč

Světlemodrá křivka znázorňuje energii, kterou je možné využít ve stejné době, kdy

Řídící systém byla vyrobena. Tmavěmodrá křivka představuje celkové potřebné množství tepla pro vytápění a ohřev TUV. Šedá plocha grafu značí celkovou energii, která je vyroJelikož akumulační nádrž bena v solárních panelech. Zelená plocha nad oběma křivkami představuje letní v sobě ukrývá stratifikačpřebytek energie. Ten musí být akumulován, aby v zimních měsících pokryl potření technologii, umožňující bu tepla (prostor mezi tmavěmodrou a světlemodrou křivkou). ukládat vodu o různé teplotě do různých teplotních vrstev/oblastí v zá-sobníku, je potřeba řídící sys- Za poslední rok jsme prošli stovkami rozhovorů z řad tém s unikátní logikou, pro správnou funkci solár- zájemců, odborníků i oponentů. Mnoho oponentního pole, zásobníku i celého systému. Celý sys- ních ekonomických úvah bylo jednoduše založeno tém tak umožňuje současné dobíjení různých na mylném předpokladu, že se jedná o dvouplášťooblastí zásobníků ze solárního pole, které může vou železobetonovou nádrž s mezistěnovou izolací, mít ve stejný okamžik segmenty o různých teplotách. Součástí řídícího systému musí být i svázání T.A.Edison: s meteorologickou předpovědí počasí a predikce „I’d put my money on the sun and solar chování systému. Stejně tak zodpovědné plánoenergy. What a source of power! vání nabíjení zásobníku v průběhu roku s ohleI hope we don’t have to wait until oil and coal run out before we tackle that. dem na očekávanou energetickou spotřebu sysI wish I had more years left” tému v prů-běhu topné sezony. Modelový příklad výstavby solární teplárny Tímto způsobem bude vybudována solární teplárna, která nahradí současnou plynovou teplárnu. Ta v současnosti zásobuje obec s 10 000 obyvateli v jižních Čechách. Spotřeba tepla, odebírána každoročně, je 55 000 až 60 000 GJ. Obec je vytápěna z 30 % centrálně z této teplárny. V rámci náhrady současného řešení solární teplárnou bude instalován systém s následujícími parametry:

což je nerealistické. Jde o kompozitové akumulační nádrže. Technologie výstavby nemá s konvenčími stavebními systémy mnoho společného. Jak říkáme, fyzikální zákony, přírodní zákony, matematika, jejich výsledky a jevy, nejsou odrazem našich přání, ale jsou to fakta, která jsou jednoduše taková, jaká jsou, a proto bychom se měli snažít využít je ve prospěch člověka, lidí a společnosti. Text: Ing. Tomáš Kopecký, Lukáš Květoun
41

SolarTechnika 4/2011

BIPV – fotovoltaické technologie integrované do budov

V současné době na trhu fotovoltaických technologií dominují takzvané BAPV – Building Applied Photovoltaics. Jde o dodatečnou montáž fotovoltaické konstrukce na plášť či střechu již existujícího objektu. Je to ryze účelové řešení většinou negativně ovlivňující vzhled stavby. Jelikož původní projekt a představa architekta nepočítala s umístěním fotovoltaické elektrárny, střecha může odporovat principům návrhu a umístění FVE. Fotovoltaika je obecně citlivá k stínícím prvkům a vysokým teplotám, kterých je právě na střechách v letních měsících docilováno. Aby se minimalizovaly ztráty i díky částečnému stínění FV, musí být panely dostatečně daleko od veškerých stínících prvků. Tak všelijaká střešní okna, arkýře, atiky, komíny, ale třeba i hromosvody přidělávají spoustu vrásek projektantům FVE. Ani obecně používané FV technologie nejsou nikterak tolerantní jak k designu střechy, tak ani požadavkům základních podmínek návrhu FVE. Podmínky, jako jsou například symetrie stringů, stejné typy FV panelů a jejich V-A charakteristik, stejné sklony a azimuty panelů, vyhýbání se stínům, pokud Proto je od samého počátku velmi důležitá volba použité FV technologie. Tenkovrstvé technologie panelů jsou odolnější vůči teplotám i částečnému stínění oproti klasickým poly- či mono-krystalickým křemíkovým. Vzhledem k jejich nižší účinnosti je zapotřebí vyčlenit větší část střechy pro umístění FVE. Tím vyjde o něco dráž montážní konstrukce. Tuto vlastnost investorovi bohatě vynahradí vyšší výtěžnost, kdy vyrobí v průběhu roku více energie než například křemíkové krystalické technologie. Symetrii stringů, rozdílné teploty, úhly a azimuty, ale také zastínění jednotlivých panelů můžeme značně vylepšit využitím technologie distribuovaných MPP sledovačů a DC/DC konvertorů. Ve složitých případech je možné získat takto navíc až 25 % energie FVE. Taková technologie je dokonce nezbytná pro budoucí servis FVE. Jak si investor poradí, když se mu časem porouchá jeden panel a nebude moci koupit v té době na trhu totožný? A i kdyby náhoda tomu chtěla a sehnal typově shodný, nebude stejný díky časové degradaci stávajících panelů. Vraťme se k původnímu tématu a tím je BIP Building Intergated Photovoltaics – fotovoltaika integrovaná do budov může předejít mnoha následným komplikací s návrhem FVE a současně vyhovět nejvyšším architektonickým i projekčním standardům pro vzhled a úspornou energetickou bilanci. BIPV technologie splňují kromě funkce fotovoltaiky alespoň jednu další vlastnost v oblasti obál-

Možnosti využití BIPV jsou velmi rozmanité. Je možné využít technologie z krystalického křemíku i tenkovrstvé.

možno stejné teploty panelů a jejich možnost ochlazování například větráním, vytváří značně složité pole pro práci projektanta FVE a to také v případě, že projekt je relativně malý.
42

SolarTechnika 4/2011

ky budov – designový fasádní prvek nad tepelnou izolaci (plné i provětrávané fasády), tepelně izolační okenní výplň, střešní krytina atd. Například ve Francii je možné použitím BIPV technologií dosáhnout výhodnější výkupní tarify za vyrobenou elektrickou energii – FiT (Feed in Tariff ). Články a panely z krystalického křemíku je možné pro účely BIPB vyrobit zcela na míru. Články mohou mít různou barvu antireflexní vrstvy či

zřejmě, nižší účinnost přeměny (tak jako barevné Si články), ale ploch na moderních budovách, které jsou k dispozici je tak podstatně více. Díky větší energetické výtěžnosti tenkovrstvých technologií jsou tyto vhodné i na fasády a nepříliš oslněné plochy. Přiložený graf srovnává výtěžnosti na různých plochách a to tenkovrstvé technologie CIGS. 100 % energetickou možnou výtěžnost zde vykazuje ideální střecha orientovaná k jihu pod úhlem 35 ° (Praha ČR). Cca. 81 % její výtěžnosti poskytuje západní střecha a 82,5 % střecha východní (východ vyrobí více než západ z důvodu rozdílných teplot. Ráno je východní střecha studená, kdežto v odpoledních hodinách je západní střecha teplá). Zajímavé je, že i severní střecha poskytuje relativně využitelnou energii. Rozdíly se snižují s klesajícím úhlem střechy. Dalším zajímavým srovnáním je podíl jižní fasády, která je schopna vyrobit až 2/3 energie ideální jižní střechy. S nárůstem náročnosti legislativních požadavků (a to i na úrovni Evropské unie) je zapotřebí stále snižovat energetickou náročnost budov a to do

mohou být s perforací. Tyto články lze v panelech rozmístit dle požadavku architekta a rozčlenit tak, aby vyhovovaly architektonickému záměru a současně prostory kolem článků propouštěly dostatek slunečního světla dovnitř budovy. Je tak možné konstruovat pevné okenní systémy

i podhledy s parametry kvalitního okna a s možností výroby elektrické energie. Tenkovrstvé panely lze také vyrobit v rozmanitých barevných škálách, které lze uplatnit především na fasádách objektů, krytinách střech, ale i oken. Používají se zde všechny tenkovrstvé technologie, jako je CdTe, CIGSe, a-Si, Micromorph (a-Si/µc-Si), ale i organické FV technologie (Dye PV – organická FV barviva). Poslední tři jmenované technologie lze použít i na okna díky možné částečné propustnost pro světlo (transparenci). Částečně transparentní FV moduly mají, samo-

standardů energeticky pasivních a v budoucnu i aktivních domů. S každoročním zvyšováním nákupní ceny energií od distributorů však již nyní zákazníci chtějí snížit svoji spotřebu elektrické i tepelné energie. A fotovoltaika jim v této snaze může elegantně pomoci. Ing. Roman Čada Ilustrace: Votum, Konarka, Auria, nD-System GmbH, Schott Solar, Ertex Solar, SolarEdge
43

SolarTechnika 4/2011

Jednofázové fotovoltické invertory s výkonom do 5 kW
Výroba elektrickej energie zo solárnej si už našla svoje trvalé miesto v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v praxi. Hlavne preto, že slnečná energia, ako jeden z jej predstaviteľov, je voľne dostupná a dalo by sa povedať „nevyčerpateľná“. Výroba sa zabezpečuje v tzv. FV elektrárňach. FV články, integrované do FV modulov, sú nevyhnutným ale nie jediným systémovým prvkom potrebným pri stavbe FV elektrární. Na premenu ich jednosmernej (DC) energie na striedavú (AC), pripojiteľnú do elektrickej distribučnej sústavy, je preto potrebný ďalší systémový prvok FV invertor. Stručný opis výsledkov vývoja jednofázových invertorov, s výkonom do 5 kW, je obsahom príspevku. Technické riešenie žitie kompaktných výkonových prvkov), vývoj verifikačného a aplikačného programového vybavenia, konštrukčný návrh a overenie prototypov. Bloková schéma riešenia FV invertorov AMON, typového radu 2,6 kW, 3,5 kW, 4,3 kW, je uvedená na obr.1. Vstupné jednosmerné obvody a ich riadenie Z dôvodov zabezpečenia čo najväčšej účinnosti energetickej konverzie sú jednofázové FV invertory AMON koncipované ako beztransformátorové s jedným alebo dvomi zvyšovacími jednosmernými (DC/DC) stupňami na vstupe. Napätia z FV poľa sú privedené cez vstupné EMC filtre na vstup zvyšovacích DC/DC meničov. Tie sú tvorené výkonovými tlmivkami, výkonovými diódami a tranzistormi v IGBT module (obr.2). Zvyšovacie DC/DC meniče pracujú do jedného kondenzátora a zabezpečujú dostatočné napätie na vstupe DC/AC meniča. Na dosiahnutie vysokej spoľahlivosti a životnosti meniča bol použitý fóliový kondenzátor. Riadenie, ako súčasť riadiaceho modulu, zahrňuje aj algoritmy MPPT (Maximum Power Point Tracking).

Obr.1 Bloková schéma vývojového riešenia FV invertora

Vývojové riešenie bolo zamerané na nasledovnú skupinu úloh: identifikácia systémových požiadaviek , v ý voj riadiacich obvodov na báze nových a dostupných VLSI komponentov (zahrňujúci aj algoritmy MPPT), vývoj vstupných a výstupných obvodov FV invertora (zahrňujúci ochranné a bezpečnostné funkcie, EMC), vývoj výkonových obvodov s nízkymi stratami (vyu44

Obr. 2 DC/DC obvody

SolarTechnika 4/2011

Na základe porovnania metód pre algoritmy MPPT, bol vybraný algoritmus P&O (Perturbation and Observation). Metóda je založená na meraní reálnych parametrov FV poľa, pripojeného na vstup invertora. Meria sa vstupné napätie VDC a vstupný prúd IDC . Výhodou tohto

RMC s. r. o. ponúka:
Pre solárny ohrev TÚV :
† Adaptívne regulátory solárneho ohrevu: RSO 04 † Dodávky a montáž kompletných systémov

(www.solarinfo.sk) Pre fotovoltické (FV) Grid-Off systémy:
† Inteligentné výkonové nabíjačky do 15 A pre

12 V a 24 V FV systémy: ATON 15
† Inteligentné výkonové nabíjačky do 30 A pre

12 V a 24 V FV systémy: ATON 30 Pre fotovoltické Grid-On systémy: † Odborné poradenstvo pri stavbe FV elektrární do 100 kW † Návrh projektov a investičných zámerov na stavbu FV elektrární do 100 kW † Dodávky a montáž FV elektrární do 100 kW
Obr.3 P&O „Perturbation and Observation“ algoritmus MPPT Solárna nabíjačka ATON 15 (30) Je †určená pre nabíjanie olovených akumulátorov z FV panelov s nabíjacím prúdom do 15 A (30 A). † Umožňuje maximálne energetické využitie FV panelov (algoritmy MPPT). † Doplnkové funkcie: spínač záťaže má nastaviteľné prúdové obmedzenie, spínanie môže byť v závislosti od reálneho času a podmienok osvetlenia a teploty.

algoritmu je jednoduchosť a pomerne malá závislosť od FV poľa. Zjednodušená vývojová schéma použitého algoritmu je uvedená na obr. 3. Výkonové DC/AC obvody a ich riadenie Základom výkonovej časti DC/AC meniča je integrovaný IGBT modul, ktorý zahŕňa všetky výkonové polovodičové komponenty ako aj potrebné budiace a ochranné obvody. Použitie IGBT modulu je výhodné z hľadiska veľmi dobrých elektrických parametrov, vysokej spoľahlivosti a menších priestorových nárokov. Menič je tvorený H-mostom zo štyroch výkonových tranzistorov v IGBT module (obr.4). Zabezpečuje beztransformátorovú premenu jednosmerného (DC) napätia a prúdu na striedavé (AC) veličiny so želanými parametrami. Šírkovo modulovaný výstup DC/AC meniča je filtrovaný výkonovým LC filtrom a cez výkonové relé a EMC filter je pripojený priamo k distribučnej sústave NN, 230V/50Hz. Výkonový LC filter je tvorený výkonovými tlmivkami a kondenzátorom. Pri výrobe tlmiviek, v spínacích procesoch, sa

Regulátor solárneho ohrevu RSO 04
† na riadenie ohrevu TÚV pomocou Slúži

slnečnej energie.
† Sleduje želanú teplotu a reguluje výkon

obehového čerpadla.
† riadiť aj druhý obeh – bazén, časový plán Môže

(reálny čas), chladenie.
† Meria tepelný výkon a zobrazuje štatistiku

posledných troch mesiacov.

RMC s.r.o.
Trenčianska 863/66 018 51 Nová Dubnica SLOVENSKÁ REPUBLIKA tel.: ++421 42 4455611 e-mail: rmc@rmc.sk

www.rmc.sk

20

SolarTechnika 4/2011

začali používať tzv. nanokryštalické jadrá z amorfných kovov. Tieto jadrá dovoľujú vysoké

Riadiaci a zobrazovací modul, komunikačné rozhranie Kompaktný modul je realizovaný prostredníctvom centrálnej procesorovej jednotky (CPU) s hodinami reálneho času (RTC), veľkým grafickým displejom 128 x 64 bodov, štyrmi navigačnými tlačidlami (Tl1-Tl4), troma indikačnými diódami LED1-LED3 a komunikačnými kanálmi (obr.6 ). Jeho hlavnou úlohou je konfigurovať FV invertor, zobrazovať merané veličiny, archivovať získané dáta a komunikovať s okolím. K modulu DC/DC a DC/AC riadenia FV invertora je pripojený rýchlym vnútorným kanálom s rozhraním RS485. Modul sprostredkováva komunikáciu medzi FV invertorom a externými zariadeniami pomocou troch rozhraní: rádiové spojenie na frekvencii 868 MHz s rýchlosťou 100 kbps, spojenie na dlhé vzdialenosti cez galvanicky oddelené rozhranie RS485 (prepojenie ďalších FV invertorov) a priame pripojenie na PC cez USB konektor. Pomocou softvérového vybavenia

Obr.4 Výkonové DC/AC obvody

Obr.5 Obvody EMC filtrov

sýtenie a majú pomerne nízke straty, čo umožňuje konštrukciu tlmiviek s menšími rozmermi v porovnaní s feritovým tlmivkami. Vykonané merania potvrdili ich dobré vlastnosti a vhodnosť použitia vo FV invertoroch. Riadenie výkonových obvodov, ako súčasť celkového riadenia FV invertora, spína výkonové tranzistory a odpája menič od distribučnej sústavy, v prípade jej poruchových stavov. Je to vtedy, keď sa na rozhraní zistia parametre, ktoré sú mimo povolenú toleranciu. Zisťuje sa izolačný stav, únikový prúd, napätie a frekvencia siete. Na základe signálov o netolerantných hodnotách riadenie odpája od siete svoju výkonovú časť. Riadenie je postavené na báze signálnych procesorov firmy Texas Instruments. Filtračné a ochranné funkcie, obvody rozhrania FV invertora Na splnenie požiadaviek EMC sú na vstupoch a výstupe FV invertora použité EMC filtre (obr. 5). Sú tvorené kompenzovanými tlmivkami, X-kondenzátormi a Y-kondenzátormi. Frekvenčná charakteristika filtrov dostatočne potlačuje spektrum rušivých signálov, ktoré menič pri svojej činnosti nevyhnutne generuje. Boli použité kompenzované tlmivky s toroidným jadrom z nanokryštalického amorfného kovu.

Obr.6 Riadiaci, zobrazovací a komunikačný modul

má užívateľ možnosť zvoliť si, ktoré parametre majú byť neustále zobrazované na displeji. Konfiguračné hodnoty sa ukladajú v internej pamäti. Dáta sú archivované na SD karte vo formáte, priamo použiteľnom v PC. Sledujú sa aj štatistické údaje o získanej energii počas chodu FV invertora. Uľahčí sa tým analýza výpadkov, spôsobených poruchami FV poľa alebo distribučnej siete.

46

SolarTechnika 4/2011

FV INVERTORY
Vstupné údaje
Doporučený výkon Vstupné napätie Max. vstupný prúd Počet MPPT Rozsah MPPT

AMON 2.6
2 600 - 3 100 Wp 150 - 550 VDC 14,5 A 1 200 - 500 VDC max. 2 600 W 195 - 265 VAC 47 - 51 Hz 13,5 Arms <4% > 0,95 96 % IP 54 RS 485, USB 2.0, RF- 868 MHz 355 x 500 x 224 mm 20,5 kg

AMON 3.5
3 500 - 4 200 Wp 150 - 550 VDC 19,5 A 1 200 - 500 VDC max. 3 500 W 195 - 265 VAC 47 - 51 Hz 18,0 Arms <4% > 0,95 96 % IP 54 RS 485, USB 2.0, RF- 868 MHz 355 x 500 x 224 mm 21,0 kg

AMON 4.3
4 300 - 5 150 Wp 150 - 550 VDC 2 x 15,0 A 2 200 - 500 VDC max. 4 300 W 195 - 265 VAC 47 - 51 Hz 22,1 Arms <4% > 0,95 96 % IP 54 RS 485, USB 2.0, RF- 868 MHz 355 x 500 x 224 mm 21,0 kg

Výstupné údaje
Výstupný výkon Napätie siete Frekvencia siete Max.výstupný prúd Skreslenie THD Účinník Max. účinnosť Krytie Komunikácia

Konštrukčné údaje
Rozmery (Š x V x H) Váha

Obr.7 Konštrukčné vyhotovenie a hlavné technické údaje invertora AMON

Konštrukčné v yhotovenie a hlavné technické údaje Konštrukčne sú FV invertory AMON vyhotovené v špeciálnej kovovej rozvádzačovej

Obr. 7 Invertor AMON

skrinke s dvierkami. Tým je zabezpečený dobrý prístup k jednotlivým komponentom pri uvádzaní do chodu alebo servisnom zásahu (obr. 7). Vstupné konektory a priechodky pre pripojenie FV polí, distribučnej siete a komunikačnej linky sú umiestnené v spodnej časti skrinky. Tu je umiestnený aj výkonový vypínač na odpojenie FV invertora od energie vstupného FV poľa.

Záver Na Slovensku sú boli k 30. 6. 2011 vybudované FV elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 480,35 MW. Je to pomerne veľký nárast, ale dosiahnutý prevažne malým počtom veľkých elektrární s výkonom cca ~ 1 MW. Ich výstavbu si mohli dovoliť len solventní investori. Preto sa nenaštartoval očakávaný efekt z FV aplikácií (hlavne zo SRN), t.j. veľký počet malých inštalácií, a to hlavne na strechách rodinných domov, budovách alebo ich fasádach. Nenaplnil sa predpoklad, že obnoviteľné zdroje energie budú dostupné širokej mase daňových poplatníkov, ktorí ju v skutočnosti dotujú, ale reálne nevyužívajú. Preto ani nevidia dôvod na jej podporu. Ďalším nepriaznivým javom je fakt, že len málo slovenských firiem je schopných dodávať na stavbu FV elektrární svoj vlastný produkt. Vyvinuté FV invertory, opísané v tomto príspevku, sa môžu stať konkurenčne schopným produktom z dielne slovenskej firmy. Uplatnenie si môžu nájsť hlavne pri stavbe malých jednofázových FV elektrární, pripojiteľných do NN distribučnej sústavy a umiestnených na strechách rodinných domov. To je aj v súlade s novelizáciou zákona č.309/2009, výnosmi ÚRSO a domnievame sa, že aj so zámermi reálneho využívania OZE v praxi. Ján Miklo, Ján Pollák, Juraj Prekop www.rmc.sk

47

SolarTechnika 4/2011

Krása fotovoltiky na dome
Hneď sa na začiatku sa priznám, že názov článku je trochu zavádzajúci. V súvislostiach, o ktorých písem, nemám na mysli umelecké vnímanie krásy, ale skôr, ako ju vníma technik či ekonóm. A verte mi, že aj technokrata vie potešiť, ak je výsledok jeho práce technicky dobre zvládnutý, užitočný, účelný a ekonomicky zaujímavý - jednoducho krásny. Väčšina ľudí vníma fotovoltiku (FV) ako elektráreň na poli, prípadne na dome. Elektrina vyprodukovaná elektrárňou je odovzdaná do distribučnej siete. Majiteľ elektrárne sa ďalej nezaujíma čo sa s ňou stane alebo ako sa spotrebuje, je to plne v kompetencii distribučnej spoločnosti. Režim FVE je vlastne obdoba klasickej elektrárne a má veľmi málo spoločné s alternatívnou energetikou. Je však možná aj inštalácia, ktorá je orientovaná viac na podporu vlastnej spotreby v dome, na ktorom je nainštalovaná a iba prebytky energie, ktorú dom nespotrebuje, sú dodané do distribučnej siete. V článku sa budem snažiť ozrejmiť rozdiely medzi FVE – fotovoltickou elektrárňou a FVZ – fotovoltickým zariadením. Inak povedané zameriam sa na rozdiely medzi inštaláciou na dodávku elektriny do siete a inštaláciou primárne určenou na vlastnú spotrebu. Pretože rozdiely medzi nimi sú pomerne komplexné rozdelím ich do troch základných okruhov: legislatívno-administratívny, technický a ekonomický. V texte sa budem snažiť upozorniť na výhody a nevýhody oboch riešení. Legislatívno-administratívny pohľad Zákon č. 309/2009 o podpore OZE a KVET (obnoviteľné zdroje energie a kombinovaná výroba elektriny a tepla) prakticky umožnil komukoľvek stať sa výrobcom elektriny. Zákon dáva možnosti nielen vo fotovoltike, ale komplexne v OZE a KVET. Okrem neho energetiku vo všeobecnosti riadi aj zákon č. 656/2004 (tzv. energetický zákon) a jeho novelizácie. Práve on zaviedol pojem „meranie na svorkách generátora“, ktorý dovolil použiť zdroj elektriny najmä na krytie vlastnej spotreby a iba prebytky dodávať do distribučnej siete. To sa samozrejme vzťahuje na akýkoľvek zdroj, ale v našom prípade použijem fotovoltickú elektráreň vs. fotovoltický zdroj. Ďalšia dôležitá legislatíva, ktorá sa vzťahuje na energetické zdroje a teda aj fotovoltické inštalácie je stavebný zákon. Ním sa riadi každá stavba a elektráreň je tiež stavba. V priebehu riešenia a povolo48

vania má hlavné slovo miestny stavebný úrad. Nakoľko sa technológie a prístupy vyvíjajú, odborne nadriadený orgán pre miestne stavebné úrady je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ako pomoc stavebným úradom vydáva metodické usmernenia , a práve usmernenie č. 2011/2930/V1414-2 zavádza pojem FVE a FVZ. Usmernenie nariaďuje, že na stavbu FVZ stačí jednoduchšia povoľovacia administratíva – len oznámenie drobnej stavby, zatiaľ čo na postavenie FVE treba plné stavebné povolenie. Technický rozdiel FVE a FVZ

A – merač elektriny vyrobenej a dodanej do distribučnej siete

Elektrina, ktorú vyrobí FVE, sa prakticky celá odvedie do distribučnej siete. Kapacitu výroby a dodávky zaznamenáva elektromer A, ktorý je majetkom distribučnej siete. Tá použije dodanú elektrinu na krytie svojich energetických strát. Majiteľ regionálnej distribučnej sieti fakturuje dve položky: cenu elektriny na krytie strát a doplatok elektriny pochádzajúcej z OZE. Celkovú výšku položiek stanovuje vyhláška ÚRSO č. 225/2011.

A – „dvojsmerný“ merač elektriny dodanej z a do distribučnej siete B – merač elektriny vyrobenej vo fotovoltickej inštalácii

SolarTechnika 4/2011

Ekonomika FVE a FVZ Výšku ceny za elektrinu z OZE stanovuje vyhláška ÚRSO č. 225/2011, ktorá ju určuje na obdobie roka 2011 a taktiež na rok 2012. I napriek tomu, že je to obsiahly dokument, stanovuje iba celkovú výšku doplatku. Nájsť v ňom informáciu o rozdelení doplatku na dve časti (cena elektriny na krytie strát v distribučnej sieti a samotný doplatok) sa nedá. Prvá časť je pevná pre všetky zdroje OZE a KVET. Výška samotného doplatku sa líši podľa typu zdroja a jeho veľkosti. ÚRSO stanovil na rok 2011 cenu elektriny na krytie strát na výšku 55 €/MWh. Na rok 2012 sa očakáva cena 60 €/MWh. Pri porovnaní FVE a FVZ sa budeme riadiť cenami určenými pre rok 2012. Tá je pre fotovoltiku stanovená na 194,54 €/MWh. Znamená to teda, že samotný doplatok bude vo výške Položka Jednotka FVE FVZ 134,54 €/MWh. Doplatok vyhl. 225/2012 €/MWh 194,54 194,54 Ekonomika FVE je v podstate jednoduchá. Jej majiCena elektriny na straty €/MWh 60,00 60,00 teľ „odpíše“ stav elektromera „A“ na konci mesiaca. Výška produkcie elektriny pre obe častí je rovnaká. Doplatok €/MWh 134,54 134,54 Pri FVZ však pri ekonomike treba uvažovať cena komerč nej elektriny€/MWh 70,00 70,00 s faktom, že FVZ pracuje pre samotný dom, ktorý Veľkosť inštal. zdroja kW 10,00 10,00 časť vyrobenej elektriny spotrebuje. Elektromer„B“ priemerná ro č ná výroba kWh 10 000,00 10 000,00 - na svorkách generátora – meria celkovú výrobu FV inštalácie a je účtovaný ako plný doplatok – Doplatok € 1 345,40 1 345,40 134,54 €/MWh. Avšak účtovaElektrina na straty € 600,00 0,00 nie elektriny na krytie strát má Ušetrená elektrina dva hraničné stavy a niečo 100 % spotreby € 0,00 0,00 100 % spotreby 700,00 medzi tým. Prvý hraničný stav je vtedy, keď celá výška výroby 0 % spotreby € 0,00 600,00 0 % spotreby 0,00 FVZ sa spotrebuje v dome – 50 % spotreba € 0,00 300,00 50 % spotreba 350,00 t.j. 100 % spotreba. Druhý hraCelková bilancia ničný prípad je, keď v dome nebude žiadna spotreba a celá produkcia elektriny 1 945,40 pôjde do distribučnej siete. V priebehu celého 100 % spotreby 2 045,40 roku bude však reálny stav niekde medzi. Pre moje 0 % spotreby 1 945,40 výpočty som uvažoval s 50 % spotrebou vyrobenej 50 % spotreba 1 995,40 elektriny a cenou komerčnej elektriny na úrovni 70 €/MWh. Je to akási fiktívna cena, ktorá je podľa rôznych tarifov distribučných sieti aj vyššia. Položka Jednotka FVE FVZ Ako vidieť z tabuľky, v prípade, ak FVZ dodá všetku Doplatok vyhláška 225/2012 €/MWh 194,54 194,54 elektrinu do siete, cena za elektrinu je rovnaká ako Cena elektriny na straty €/MWh 60 60 cena elektriny z FVE. Ak však aspoň časť elektriny Doplatok €/MWh 134,54 134,54 je v dome spotrebovaná začína sa FVZ ukazovať ako ekonomicky výhodnejšia fakturuje regionálnej distribučnej sieti dve položIng. Pavel Šimon, CSc. ky, ktoré sú v rozdielnej výške zmeranej elektriny: Ing. Jana Tomčejová, nižšia hodnota za cenu elektriny na krytie strát Technická univerzita Košice
49

FVZ vytvorí elektrinu vo FV inštalácii, ktorá vedie do domu. Množstvo vyrobenej elektriny zmeria elektromer B, ktorý je nainštalovaný ako súčasť FV inštalácie a je majetkom majiteľa FVZ. Domácnosť elektrinu úplne alebo čiastočne spotrebuje a tento prípadný prebytok je dodaný do distribučnej siete. Jeho množstvo zmeria elektromer A, nazývaný štvorkvadrantný. Vie merať oba smery toku elektriny. V čase, keď nie je produkcia FV inštalácie dostatočná, tečie elektrina do domu. To je vlastne štandardná dodávka. V prípade, že spotreba domu je menšia ako celková produkcia FV inštalácie, elektrina tečie „von“ z domu. Práve z tohto dôvodu je inštalácia tohto špeciálneho elektromeru nevyhnutná. Distribučná sieť pri tomto riešení prijíma iba občasné prebytky elektriny. Opäť sa použijú na krytie energetických strát počas distribúcie. Majiteľ

a doplatok elektriny pochádzajúcej z OZE v plnej výške produkcie.

SolarTechnika 4/2011

Teplo a vlhko jsou největší nepřátelé podkroví

Výzkumy prokázaly, že teplo a vlhko jsou největší nepřátelé podkroví. Mnoho domácností je vybaveno malými pasivními ventilačními otvory, které jsou však většinou neúčinné a nezabezpečují proudění vzduchu v dostatečné míře na to, aby se z prostoru vypudilo teplo a vlhkost. ré solární ventilátory fungují od rána do večera, vlhkost a teplota nikdy nedosáhnou kritické spouštěcí hodnoty. Výsledkem je správné větrání podkroví, které prodlužuje životnost vaší střechy, snižuje servisní náklady a zpříjemňuje vaše domácí prostředí. Některé solární ventilátory jsou prodávány jako kompletní sada včetně odvětrávání, ale zároveň je možné pořídit si solární panel k již některým nainstalovaným ventilátorům. Toto řešení je logicky nejvhodnější pro vylepšení aktuálního řešení odvětrání vaší střechy.

T

PL E

O

Teplý vzduch se nahradí chladnejším, který se dostává do interiérů prostrednictvím nižších ventilačních otvorů pro přívod vzduchu

VLHKOST
Vlhko se tvoří při každodenních běžných činnostech, jako sprchování, praní a vaření

Solární podkrovní ventilátory jsou technologicky vyspělé zařízení se solárním pohonem, které dokáže vyřešit oba problémy naráz. Většina elektricky napájených podkrovních ventilátorů se spouští na základě termostatu, tudíž pracují až když se teplo v podkroví nahromadí. Z tohoto důvodu termostatem spouštěné jednotky neřeší problém s nahromaděným teplem efektivně. Jiné systémy jsou zase vybavené jen vlhkoměrem, který měří vlhkost v podkroví. To může být také problém, protože když vlhkost dosáhne definovanou spouštěcí hodnotu, kondenzace a vlhko už dosáhly kritické úrovně. Řešením je tedy solární ventilátor, který je ideálně umístěn na jižní exponované straně pro maximalizaci výkonu. Ventilátor nepředstavuje nákladný problém výměny termostatů nebo vlhkoměrů, jako je tomu u elektrických ventilátorů. A protože někte50

1 - nerezové montážní vruty 2 - nerezová věstavěná odsávací mřížka 3 - lehké polymérové lopatky ventilátoru minimalizující odpor motoru a nepodléhající korozi 4 - extrémně tichý motor 5 - nepropustné bezešvé lemování z jednoho kusu 6 - žádné nákladné elektrické zapojení, protože jednotka je poháněná zabudovaným fotovoltaickým zdrojem energie

SolarTechnika 4/2011

Zvýšená produktivita FVE pochádza zo slovenského výskumu
Nájsť na Slovensku spoločnosť, ktorá má v portfóliu vlastný výskum a vývoj, je raritou. Často sa vraví o “odlive mozgov“, ktoré vidia možnosť sebarealizácie len v zahraničí. My sme však navštívili spoločnosť, ktorá vyvracia názor, že v našich podmienkach sa seriózny výskum robiť nedá. Generálny riaditeľ Mgr. Peter Župa a Ing. Pavel Šimon, CSc., business development manager spoločnosti GoldenSUN Slovakia z Liptovského Mikuláša nám v rozhovore predstavili svoje unikátne projekty. V januári uplynul rok odvtedy, ako ste spustili do chodu prvú slnečnú FV elektráreň v Liptove. Naplnila vaše očakávania? (Peter Župa) V januári to budú vlastne už dva roky, čo naša spoločnosť slávnostne spustila do prevádzky prvú slnečnú FV elektráreň v Liptove pripojenú do distribučnej siete. Na rozdiel od väčšiny fotovoltických inštalácií na Slovensku, však jej vybudovanie nesledovalo primárny zámer výroby elektrickej energie s cieľom zabezpečiť čo najrýchlejšiu návratnosť investície. Elektráreň vznikla ako súčasť testovacieho pracoviska solárnej techniky, ktorej výskumom a vývojom sa spoločnosť GoldenSUN už dlhodobo zaoberá. Pracovisko solárnej techniky nám umožňuje skúmať a vyvíjať viaceré zariadenia pre oblasť efektívneho využívania slnečného žiarenia. Elektráreň funguje aj ako výskumno-vývojové testovacie pracovisko solárnej techniky. Môžete prezradiť, na čom aktuálne pracujete? (Peter Župa) Primárne sa venujeme dvom oblastiam. V prvom rade oblasti využívania koncentrovaného slnečného žiarenia na výrobu elektrickej energie, tepla a chladu. Vyvinuli sme viaceré typy zrkadlových koncentrátorov slnečného žiarenia a rozpracovali viaceré riešenia tepelných motorov určených na premenu koncentrovaného žiarenia na mechanickú a elektrickú energiu. V druhom rade sa zaoberáme spôsobmi zvyšovania efektívnosti fotovoltických elektrární a ich prevádzky. V minulosti sme sa značne venovali vývoju dvojosových solárnych trackerov (navádzačov), ktoré boli určené pre vysoko-presné natáčanie solárnych panelov za slnkom, respektíve za najžiarivejším miestom oblohy. Umožňovali tak zvyšovať energetický zisk panelov o 25 až 40 %. Sú to práce a poznatky získané počas výskumu
52

solárnych trackerov a pri prevádzke vlastnej fotovoltickej elektrárne, ktoré nás inšpirovali k nášmu v súčasnosti najperspektívnejšiemu riešeniu SunLight Booster. Ide o unikátne svetovo nové, dnes už patentované, riešenie, ktoré umožňuje zvyšovať produktivitu už postavených fotovoltických elektrární o 20 až 30 %. Riešenie, ktoré umožňuje zvýšiť výrobu už postavených FVE o 20 až 30 %? To znie zaujímavo. Môžete nám o tom povedať viac? (Peter Župa) Samotný princíp je relatívne jednoduchý. Ako už z názvu vyplýva, SunLight Booster („zosilňovač/zvyšovač“ slnečného svetla) zvyšuje množstvo slnečného svetla, ktoré dopadá na solárne panely. Nasledovná rovnica je jednoduchá: čím viacej slnečného žiarenia na panely dopadne, tým viac elektrickej energie môžu vyprodukovať. Riešenie je určené najmä pre veľké pozemné FVE (optimálne 500 kW a viac). Spočíva v inštalácií inteligentných reflexných plôch do ináč nevyužitého priestoru medzi radmi fotovoltických panelov. Reflexné plochy sledujú pohyb slnka, respektíve zdroj najintenzívnejšieho žiarenia na oblohe (napríklad okraj mrakov, za ktorými sa schováva slnko, alebo zdroj najintenzívnejšieho difúzneho žiarenia) a natáčajú sa tak, aby na FV panely odrazili dodatočné žiarenie. Vďaka tomu FV panely absor-

Schematický nákres princípu aktívnych reflexných plôch systému SunLight Booster

SolarTechnika 4/2011

bujú viac slnečného žiarenia, ktoré môžu premeniť na elektrickú energiu. V závislosti od ročného obdobia, počasia a času v rámci dňa môžu panely vďaka boostru získať k dispozícii až o desiatky percent viac slnečného žiarenia, s ktorým môžu pracovať. V podstate systém zvyšuje aj solárne plošné energetické využitie pozemku elektrárne a šetrí servisné náklady. Využíva slnečné žiarenie (priame aj difúzne), ktoré by ináč dopadlo na zem nevyužité medzi rady panelov a odráža ho na priľahlé FV panely. Okrem toho, spôsobuje spomalenie rastu trávy medzi radmi FV panelov, čím znižuje náklady na servis elektrárne súvisiace s kosením trávy. (Pavel Šimon) Ešte doplním, v konkrétnom prípade 1 MW inštalácie na 2,1 ha (21 000 m2) pôdy je FV plocha iba 7 000 m2. Slnko však dopadá na celú plochu FVE, za ktorú investor zaplatí. To však tiež znamená, že 14 000 m2 plochy, ktorá bola zakúpená, a ktorú treba udržiavať, platiť za ňu daň z nehnuteľnosti, vlastne investorovi nič neprináša, len náklady. A zároveň, dve tretiny slnečnej energie, ktorá dopadá na pozemok FVE, sa vlastne v podstate vyplytvá bez úžitku. Bohužiaľ dnes nie sú k dispozícii technológie, ktoré by pomohli nainštalovaným FVE bezozvyšku energiu získať. Jedine SunLight Booster prináša možnosť, ako “negatívnu” bilanciu čiastočne zlepšiť. Je riešenie SunLight Booster vo vývoji, alebo je už prípadne dostupné pre komerčné využitie? (Peter Župa) Riešenie je už komerčne dostupné. V súčasnosti rokujeme s viacerými multi-MW záujemcami z Čiech a Slovenska a otvárajú sa prvé diskusie o smerovaní na nemecký trh. Je pravda, že pri komercionalizácii riešenia SunLight Booster spolupracujete s jedným z najvýznamnejších solárnych integrátorov v Čechách, firmou FVK Global? (Peter Župa) Spoločnosť FVK Global postavila v ČR

a SR niekoľko desiatok MW slnečných elektrární. V súčasnosti sa profiluje ako jeden z lídrov v oblasti profesionálneho servisu a starostlivosti o fotovoltické elektrárne, pričom už dnes servisuje viac ako 115 MW FVE. Zámerom FVK je nie len udržiavať FVE v chode, ale perspektívne aj vylepšovať a upgradovať technológiu fotovoltických elektrární. Vznik našej spolupráce je preto prirodzeným dôsledkom toho, keď zaujímavé riešenie zapadá do stratégie rozvoja spoločnosti. So spoločnosťou FVK Global

Inštalácia SunLight Boostra v 2,05 MW FVE v Nedakoniciach

Namerané energetické prínosy SunLight Boostra vo FVE Nedakonice (ČR) v mesiacoch august a september 2011. Modrý stĺpec zobrazuje dennú energetickú produkciu meniča s boostrom a červený stĺpec produkciu rovnakého meniča bez boostra.

Prínosy SunLight Boostra pri rôznom počasí merané na dvoch identických FV systémoch, pričom jedn mal inštalovaný SunLight Booster a druhý nie. Zľava slnečný deň, polooblačný deň, zamračený deň

53

SolarTechnika 4/2011

sme od leta tohto roku partnermi v projekte SunLight Booster. GoldenSUN je garantom technických parametrov a FVK zárukou kvality riešenia po obchodnej, finančnej aj servisnej stránke. Cieľom spolupráce je zabezpečiť technicky, trhovo, užívateľsky kvalitné riešenie, ktoré prinesie našim klientom výrazné a spoľahlivé zvýšenie produkcie ich FVE, a tým zvýšenie tržieb z predaja vyrobenej elektrickej energie. Riešenie SunLight Booster na zvyšovanie produktivity FVE je zaujímavé a určite perspektívne. Nie je to však jediná oblasť vášho výskumu. Môžete nám priblížiť vaše ďalšie projekty? (Peter Župa) Ako som už spomenul značná časť nášho výskumu sa venuje oblasti koncentrovaného slnečného žiarenia. V tejto veci sme postavili a sprevádzkovali niekoľko testovacích koncentrátorov slnečného žiarenia. Plánujeme v nich testovať inovatívne tepelné motory, ktoré sú predmetom nášho výskumu. V minulosti sme sa intenzívne venovali výskumu a vývoju solárnych trackerov. Taktiež sa zaujímame o vývoj riešení na efektívne elektro-energetické využitie biomasy a vetra v malých aplikáciách. Spolupracujete pri výskume a vývoji s nejakými výskumnými partnermi? (Peter Župa) Doteraz firma GoldenSUN spolupracovala na viacerých projektoch najmä so Slovenskou akadémiou vied, Ústavom anorganickej chémie a Žilinskou univerzitou, Elektrotechnickou a Strojníckou fakultou. Je všeobecne známe, že venovať sa výskumu a vývoju je neľahké a zároveň vysoko rizikové. Ako sa vám darí získať zdroje na financovanie výskumu? (Peter Župa) Ako ste uviedli, nie je to skutočne ľahká oblasť, avšak keď sa niečo napokon skutočne podarí, tak to stojí za to, a mnohonásobne to zaplatí všetky dovtedajšie starosti. Našej firme sa darí spolupracovať s viacerými investormi rizikového kapitálu, “biznis anjelmi” z rôznych krajín sveta. Sú to častokrát ľudia a firmy s víziou a pochopením, že oblasť obnoviteľných zdrojov je skutočne veľmi perspektívna. Sú to zároveň investori, ktorí sú si plne vedomí, že riskujú, pretože výskum a vývoj je skutočne nevyspytateľný, ale keď to vyjde, zarobia tak ako nikde inde. Spolupráci s vizionárskymi investormi sme preto vždy otvorení.

Okrem spolupráce s investormi, sa nám darí získavať grantové zdroje na podporu výskumu a vývoja. Doteraz sme mali možnosť v tejto oblasti spolupracovať najmä s Agentúrou na podporu vedy a výskumu, pod gesciou Ministerstva školstva SR a Operačnými programom konkurencieschopnosť a hospodársky rast pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR. Vrátim sa na začiatok... Čo vás viedlo k rozhodnutiu pustiť sa do oblasti výskumu a vývoja? (Peter Župa) Výskum a vývoj má v Liptove dlhodobú tradíciu. V predchádzajúcom režime bol Liptov centrom špičkového vojenského výskumu a vývoja. Dnes je to už história, ale množstvo kvalitných ľudí z výskumu sa v súčasnosti úspešne uplatňuje v rôznych technických firmách. Aj v GoldenSUN pôsobí niekoľko výborných výskumníkov z týchto čias. Namiesto výskumu vojenských riešení sa dnes venujú výskumu s oveľa pozitívnejším zameraním – výskumu obnoviteľných zdrojov energie a riešení na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. (Pavel Šimon) Ľudia stojací za spoločnosťou GoldenSUN totiž veria, že hlavne výskum a vývoj s jeho následným nasadením v praxi môže celú našu spoločnosť priviesť na úrovň západoeurópskych štátov. Práve oblasť Liptova bola kedysi miestom, kde bola vytváraná vysoká pridaná hodnota spojená s intelektuálnou činnosťou. Napríklad Vojenský technický ústav, Tesla Hrádok, Liptovské strojárne, Vojenská akadémia, neskôr aj Alcatel TLH a Žilinská univerzita. I dnes je na Liptove rad firiem s vysokým potenciálom. Súčasne je Liptov jedno z najchladnejších miest na Slovensku, kde si každý v reálnom živote citlivo uvedomuje cenu energií zabezpečujúcich pohodlný život. Aj toto všetko ovplyvňovalo vznik spoločnosti GoldenSUN. Práve práca v hľadaní nových smerov získavania energií sa stala krédom pri jej vytváraní a každodennej činnosti. Aj preto v októbri 2010 GoldenSUN Slovakia s. r. o. získala štatút výskumnej organizácie, keď získala osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR. Firma však nie je len čisto teoretickým pracoviskom, keďže je to štandardná spoločnosť bez priamej účasti štátu a musí si na svoje aktivity zarobiť. To aj znamená, že výsledky práce ľudí v spoločnosti musia mať komerčnú hodnotu a uplatnenie. A na tom práve pracujeme.

54

Střešní fotololtaické instalace Ako si vybrať vhodný fotovoltický striedač? Akumulace solární energie

SolarTechnika 4/2011

Řešení pro bezproblémovou instalaci FV systému
Jednu z nejvýznamnějších ploch pro instalaci solárních a fotovoltaických systémů nabízejí střešní konstrukce. Tak jako vše, i instalace těchto systémů by měla pro bezproblémovou funkci a dlouhou životnost splňovat nejrůznější požadavky na ukotvení a průchod střešním pláštěm. Společnost HPI - CZ proto připravila ucelený program SOLAR-LINE, který nabízí profesionální řešení pro instalace solárních systémů na šikmé i ploché střechy. Odvětrávací tašky jsou častou variantou pro průchod hadic skrz střešní krytinu. Bohužel se jedná o nesystémové zpracování, kdy tyto tašky neplní svou primární funkci pro zajištění odvětrávání podstřešního prostoru. Z dlouhodobého hlediska je ohrožena celková životnost střechy. Venduct® hadicový prostup byl navržen pro prostup hadic s průměrem od 10 do 70 mm. Těsnění z EPDM umožňuje snadné přizpůsobení požadovanému průměru a současně zajišťuje dokonalou ochranu před případným zatékáním. V kombinaci s širokou nabídkou prostupových tašek se jedná o řešení pro všechny běžně používané typy střešních krytin. Problematiku rozvodů elektrických kabelů střešním pláštěm a následné vyústění v nadstřešní části řeší Venduct® kabelový adaptér. Tato novinka v našem portfoliu umožňuje bezpečný rozvod kabelů s průměrem od 4 do 8 mm a současně nabízí možnost napojení až 16 kabelů. Speciální těsnící vložka zaručuje odolnost vůči dešti a klimatickým vlivům. Své využití může nalézt nejenom ve spojení s fotovoltaickými panely, ale také s dalšími elektro prvky umístěnými na střeše, jako jsou např. anténní kabely, bezpečnostní kamery, dekorativní osvětlení, pohybová čidla, atd. Na základě provedeného průzkumu bylo zjištěno, že nejobvyklejším způsobem uchycení nosné konstrukce je použití nosných háků. Ty jsou ukotveny do latí nebo kontralatí a souběžně se opírají o střešní krytinu. Tlak způsobený váhou celého systému pak následně může vést k tomu, že dojde k prasknutí střešní tašky a tím také k vytvoření nežádoucích otvorů pro zatékání vody. Aby bylo možné těmto nehodám předcházet, vyvinula naše společnost univerzální Venduct® držák solárních panelů. Samotný držák je ukotven do přídavné latě, čímž je umožněna jednak variabilní možnost umístění nezávisle na rozteči krokví a zároveň, na rozdíl od jiných aplikací, nedochází k bodovému zatížení střešní krytiny. Svou univerzálností a šířkou barevných variant napomáhá dotvářet celkový estetický vzhled střechy. Po instalaci solárních nebo fotovoltaických systémů může docházet ke zvýšení teploty v podstřešní části pod nainstalovanými panely. Pro zajištění správného odvětrání tohoto prostoru doporučujeme využít Venduct® univerzální větrací tašku. Svým nízkým profilem umožňuje větrání podstřešního prostoru a tím zajišťuje

56

SolarTechnika 4/2011

potřebnou cirkulaci vzduchu. Dalším případem, kde Venduct®, univerzální větrací taška, nachází své uplatnění, je zakončení stávajících větracích rozvodů, jejichž vyústění by omezovalo případně zcela znemožňovalo instalaci solárních panelů. Standardní větrací komínek (průměr 125 mm) lze nahradit touto taškou a ta je následně umístěna pod solární panel. V rámci těsnících a utěsňovacích prvků doplňují řadu SOLAR-LINE prostupové manžety Dektite, Solar – těsnící manžety a v neposlední řadě také univerzální hliníkový pás Easy-Form®.

na plechové krytiny máme připravené profesionální řešení od společnosti EJOT®. Tento tradiční doda-

Prostupové manžety Dektite nabízejí dokonalé utěsnění potrubních prostupů až do průměru 610 mm na šikmých střechách s profilovanou plechovou krytinou. Použité materiály zajišťují vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a snadno se přizpůsobují různým tvarům profilů. Solar – těsnící manžety zajišťují vodotěsný prostup střešním pláštěm v interiérové části. Jsou samolepící a vyznačují se trvalou pružností, odolnosti vůči stárnutí a deformaci. Představují ideální řešení pro opětovné zajištění správné funkce hydroizolace v rámci jejího porušení při instalaci solárních rozvodů. Univerzální strečová páska Easy-Form® a těsnící pás Easy-Form® nabízejí mnohostranné využití pro utěsnění nebo napojení různých částí střešních konstrukcí, jako jsou např. komíny, vikýře, střešní okna a pod. Nařasený hliníkový povrch zaručuje vysokou flexibilitu a umožňuje až 60 % roztažitelnost. Spodní strana pásu je opatřena butylovým lepidlem, které zajišťuje dokonalou přilnavost k povrchu. Pro upevnění solárních a fotovoltaických panelů

vatel špičkové kotevní techniky vyvinul na základě svých dlouhodobých zkušeností ucelené řešení pro kotvení solárních modulů do šikmých i plochých střech. Držáky JA3 a JZ3 jsou speciální šrouby pro upevnění nosných prvků na šikmou střechu s možností kotvení do dřevěné i ocelové konstrukce. Dokonalou vodotěsnost spoje zabezpečují integrované těsnící podložky z EPDM, případně kaloty EJOT® ORKAN. Solární držáky FD a nosné moduly FS jsou určeny pro upevnění na ploché střeše. Držák FD nabízí jednoduché a spolehlivé ukotvení do ocelové konstrukce pomocí samovrtného šroubu. Při montáži dochází k minimálnímu poškození hydroizolace, a proto je tento držák ideální pro instalaci do již hotové střechy. Robustní provedení modulu FS umožňuje přenos zatížení přímo do nosné konstrukce, čímž nedochází k zatížení střešního pláště nebo tepelné izolace. Kombinace nerezavějící oceli a hliníku poskytují odolnost vůči případné korozi. Základnovou desku lze kotvit do betonu i trapézového plechu, přičemž tloušťka tepelné izolace může být až 240 mm.

V souvislosti s ochranou osob na střeše doporučujeme pro instalaci a následnou údržbu solárních a fotovoltaických panelů neopomenout otázku bezpečnostních prvků. Bezpečnostní háky napomáhají k ochraně před případným pádem ze střechy. Stoupací plošiny zajišťují snadnější pohyb osob po střeše a v neposlední řadě také umožňují pohodlnější údržbu nainstalovaných systémů. Text: Martin Chmelík

57

SolarTechnika 4/2011

Cesta k energetické nezávislosti
Solární Panely CZ, s. r. o.

Hybridní fotovoltaické elektrárny jsou v podstatě kombinací klasické síťové elektrárny a ostrovního systému. Jsou tedy fotovoltaickými systémy druhé generace vhodnými pro rodinné domy, chaty, chalupy, firmy nebo průmyslové areály, kde je k dispozici klasická přípojka elektřiny. Rozdíl mezi klasickou (FVE) a hybridní fotovoltaickou elektrárnou (HFVE) Rozdíl mezi klasickou fotovoltaickou a hybridní fotovoltaickou elektrárnou spočívá hlavně v maximálním využití energie z fotovoltaických panelů, HFVE jsou tzv. „Grid-interactive“, a tak umožňují souvislou dodávku elektrické energie do objektů i v případě výpadku elektrické rozvodné sítě. Dále také umožňují dodávku přebytku elektřiny do distribuční soustavy, nebo naopak, elektřinu ze sítě pouze dokupují v období s nedostatečným slunečním zářením. Rovněž dokupují elektřinu pokud je celková spotřeba elektřiny v objektu vyšší než celková výroba. Systém v tomto případe automaticky vyhodnotí, že je třeba zvýšit příkon ze sítě a plynule změní poměr energie odebírané z akumulátoru a navýší odběr ze sítě. V případě získání povolení připojení do distribuční soustavy od lokálního distributora elektřiny a získání licence na výrobu elektřiny, může majitel HFVE čerpat tzv. zelený bonus, jehož výše je stanovena na základě data připojeni HFVE do sítě. Investor tak nemusí zbytečně čekat na povolení připojení HFVE a může ihned začít využívat svoji hybridní fotovoltaickou elektrárnu. Fakticky tak HFVE není dosud připojena k distribuční soustavě, žádnou elektřinu do elektrizační soustavy nedodává a je od ní galvanicky oddělena. Zároveň se díky technické vyspělosti fotovoltaického hybridního systému nejedná o čistý ostrovní provoz, a tak po připojení do sítě, které může nastat později, bude mít hybridní solární elektrárna nárok na podporu. Po získání povolení připojení k distribuční soustavě je hybridní fotovoltaický systém již připraven a pouhou změnou nastavení může dodávat případné přebytky do sítě.

aniž by bylo zbytečně dodáno příliš mnoho přebytkové energie do sítě. U běžných FVE je většinou využito maximálně cca 60 % z celkové vyrobené energie, tzn. 40 % energie je dodáno do sítě za nevýhodných podmínek, tedy za minimální cenu. Tato energie následně chybí večer a v noci, při energetických špičkách (praní, vaření, sušení, klimatizace), nebo při zataženém počasí. Na rozdíl od klasických FVE, dokáží hybridní fotovoltaické elektrárny především na střechách rodinných domů a firem efektivně zužitkovat téměř veškerou vyrobenou elektrickou energii.
58

SolarTechnika 4/2011

Vyrobenou energii může majitel HFVE ukládat do akumulátorů a dle potřeby ji pak kdykoliv spotřebovat. Hybridní měniče umí přebytečnou energii efektivně přesměrovat v případe, že akumulátory jsou plně nabité a akumulovat ji například jako tepelnou energii v zásobnicích nebo přímo přebytečnou energii pomocí tepelného čerpadla vytápět/chladit dům nebo ohřívat vodu v bazénu. Výhody HFVE Výhody hybridního solárního systému oproti čistě ostrovnímu nebo síťovému provozu spočívají v širších možnostech interaktivity se síti a větší stabilitě dodávky elektřiny do objektu z důvodu existence více zdrojů elektřiny (elektrická rozvodná síť, fotovoltaické panely, elektrocentrála, větrná turbína či hydroturbína). Největší výhodou fotovoltaického hybridního systému je však využití téměř veškeré vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu, ať už ve formě elektrické energie či pro přitápění, ohřev TUV, klimatizace, zavlažování, provoz bazénu nebo jiných spotřebičů a jen malá část je dodána do sítě. HFVE má také tzv. funkci UPS, díky které když např. dojde ke kompletnímu výpadku elektřiny v obci, k tzv. black outu, zajistí HFVE nepřerušenou dodávku elektřiny (přepnutí do 15 ms) do objektu. A to do výše kapacity akumulátoru nebo, v případe připojení elektrocentrály s elektrostartem, do spotřebování paliva v elektrocentrále. Klasická síťová FVE elektřinu v tomto případe nedodává vůbec, a proto v domě po výpadku nefunguji ani základní spotřebiče. HFVE na rozdíl od FVE zajistí pokrytí elektřiny po dobu dostatečné kapacity akumulátorů. Díky špičkovým hybridním měničům napětí, je po dobu výpadku elektrické distribuční soustavy celý systém od DS galvanicky oddělen. Nespornou předností hybridního fotovoltaického systému je integrovaná funkce pro využití přebytkové energie ve výkonových špičkách, kdy hybridní měnič dokáže přesměrovat přebytečnou energii v reálném čase či s řízeným zpožděním do energeticky náročných spotřebičů, jako například bojler, vytápění, klimatizace, mrazáky, bazén, tepelné čerpadlo, atd. Vstupní náklady a návratnost HFVE Jako se vším i zde platí, že není nad správně navržený elektroprojekt HFVE. Vše se většinou navrhuje individuálně pro konkrétní spotřebu v daném objektu dle velikosti a orientace střechy. Možnosti jsou široké a zdaleka neplatí, že panely se montují pouze na jižně orientované střechy. Standardně se

používají i nové typy tzv. tenkovrstvých panelů na východně i západně orientované střechy. Vstupní náklady (investice) se u HFVE pohybují při dodávce na klíč okolo 3 800 EUR za 1 kWp instalovaného výkonu bez DPH. Klasická 5 kWp se tak pohybuje okolo 19 000 EUR bez DPH. Cena však

závisí na konkrétním typu použitých panelu, na kapacitě a typu akumulátoru a také na tom jestli bude systém jednofázový nebo třífázový. Návratnost HFVE záleží na více faktorech, jakými jsou velikost instalace, množství vlastní vyrobené a spotřebované elektřiny, datum připojení do sítě a následně přiznaná výkupní cena, tzv. zelený bonus a také aktuální cena nenakoupené elektřiny popřípadě plynu v daném roce. Průměrná návratnost při připojeni do sítě se pohybuje kolem 10-ti let, přičemž celková minimální životnost většiny komponentu HFVE se odhaduje na 30 let. Při maximálním využití vyrobené elektřiny (téměř 100 %) a současně maximálních úsporách za nenakoupenou elektřinou se návratnost hybridních fotovoltaických elektráren ve srovnání s klasickými síťovými FVE z minulých let jeví jako dlouhodobě nejekonomičtější řešení. Navíc se zajímavě doplňuje s otázkami energetické bezpečnosti při potencionálních výpadcích veřejné elektrické sítě. HFVE, které již fungují v České republice i na Slovensku v současnosti dokáží být částečně nebo i zcela nezávislé na distribuční soustavě. Vzhledem k tomu, že nemusí být přímo připojeny do elektrizační soustavy, také vůbec žádnou elektřinu do doby získání povolení připojení do DS nedodávají. Při záměru pořídit si na svůj dům tolik diskutované solární panely a vybudovat fotovoltaickou elektrárnu, se hybridní fotovoltaický systém dnes jeví jako ideální řešení vedoucí nejen k nezávislosti na zvyšování cen elektřiny, ale také k nezávislosti na případných výpadcích elektrizační soustavy. MgA. Robert Mořkovský
59

Solární Panely

SolarTechnika 4/2011

Prodlužte životnost své elektrárny
Během pV posledních letech narústá poptávka po fotovoltaických systémech k výrobě elektrické energie. Instalace samozřejmě musí zajišťovat dostatečnou návratnost investic, aby zůstaly ziskovými. A to bude záviset také na perfektním provozu instalací – nebo jinak řečeno, na optimální výkonnosti celé elektrárny.

Fotovoltaická (FV) instalace se v zásadě skládá z FV panelových systémů instalovaných ve vhodných konstrukcích, invertorů, které převádějí stejnosměrné napětí generované solárními panely na střídavé napětí a systému, který orientuje panely v závislosti na typu instalace. Součásti soustavy jsou kabeláže, ochranní systémy a související středněnapěťové prvky pokud je soustava napojena ke komerční síti. Všechny prvky formují soustavu, která, když funguje správně, poskytuje návrat investic během kalkulovaného období. Detekce FV panelu FV panelový systém se skládá z panelů nebo modulů, které obsahují články založené na polovodičích, které jsou citlivé na sluneční záření. Technologie využívající tyto FV články se mohou lišit a zahrnují technologie využívající polykrystalický křemík, tenkou fólii, tellurid kademnatý nebo GaAs, každá s vlastním měrným výkonem. Články jsou seskupeny do panelu v jedné nebo několika paralelních sériích, aby bylo dosaženo požadovaného výkonu a napětí. Za normálních provozních podmínek generuje každý FV článek - když na něj dopadá sluneční záření – napětí. To, pokud je přidáno k zbývajícím článkům v sérii, zajišťuje výstupní napětí pro daný panel, který napájí invertor, jenž generuje střídavé napětí. Situaci je možné jednoduše detekovat termokamerou. Zároveň bude zachycovat celkový radiometrický snímek tepleného záření spolu se snímkem ve viditelném oboru spektra, přičemž bude překrývat jeden obrazový bod druhým s různou měrou průhlednosti.
60

Získaný obraz ukáže povrchové teploty zobrazovaných objektů (v tomto případě FV panelů) s použitím barevné palety, kterou může uživatel zvolit. Reprezentuje různé teploty s použitím různých barev spolu s obrazem ve viditelné oblasti spektra, což zjednodušuje identifikaci jednotlivých prvků. Díky obrazu v infračerveném oboru jsme schopni vidět, jak se vadné články přehřívají.

Díky obrazu v infračerveném oboru jsme schopni vidět, jak se vadné články přehřívají.

Nejpříhodnější podmínky pro detekci tohto typu problému jsou v době, kdy má panel největší výkon, tedy standardně uprostřed jasného dne. Za těchto podmínek je možné detekovat články s teplotami dosahujícími až 62 °C.

Za jasného dne je možné detekovat články s teplotami dosahujícími 62 °C a víc

Termografie panelů z přední nebo zadní strany V závislosti na struktuře FV panelu by mohla záva-

SolarTechnika 4/2011

da na jednom článku vést k celkové nebo částečné ztrátě výkonu. V obou případech vede problém ke snížení výkonu panelu, což znamená, že se investice vrátí později. Navíc, problémy spojené s přehříváním mohou vést ke snížení účinnosti okolních článků nebo dokonce k jejich poruchám. Tím se problém může rozšířit na větší oblast příslušného panelu. FV panely je možné pomocí termokamery kontrolovat z přední nebo zadní strany. Druhý způsob je zvláště výhodný, protože se vyhnete problémům s odrazem slunečního záření nebo odrazem kvůli emisivitě (intenzitě vyzařování), spojené s krystalickým povrchem panelů. Termografie identifikuje panely s horkými body rychleji a bezdotykově i z větší vzdálenosti. Stačí nasnímat danou instalaci. Pokud se snažíte vyhnout problémům spojeným s inverzní polarizací článků, mohou FV moduly zahrnovat ochranné diody (závěrné diody, jednosměrné nebo nulové), které budou rozptylovat více výkonu s tím, jak bude růst počet vadných článků. Teplo může být také detekováno pomocí termokamer snímáním panelu ze strany, kde je umístěno připojení. Zvláštní pozornost byste měli věnovat přítomnosti stínů na fotovoltaických panelech způsobených stromy, sloupy středního napětí, dalšími panely atd. Ty mohou vést k výskytu nepravidelných tepelných oblastí a tudíž i falešné interpelaci (pokud jsou infračervené snímky pořízeny časně z rána nebo pozdě odpoledne). Kontrola motora, invertorů a transformátorů Dalšími místy, které mohou být kontrolovány pomocí termokamer jsou motory. Kvůli různým podmínkám (zlé počasí, nesprávné dimenzování motorů) se mohou motory zahřívat do míry, kdy je jejich užitková životnost významně snížena. Takové zahřívání by mohlo způsobit mechanické problémy (problémy v ložiscích a se souosostí), problémy s větráním, mezerami ve vinutí atd. Aby bylo možné kontrolovat, že motor perfektně pracuje, je možné použít i jiné měřicí nástroje, jako jsou klešťové měřiče či přístroje na měření izolace. Tato opatření jsou ale velmi nákladná. Podobně můžeme používat termokameru pro detekci nadměrného zahřívání invertorů a středněnapěťových transformátorů. V středněnapěťových transformátorech můžeme detekovat problémy se středně a nízko napěťovými připojeními, jakož i problémy s vnitřním vinutím. Dalším místem, kde bude termografie užitečná jsou spojovací body,

které se mohou časem uvolňovat. To může vést k provozním problémům a zbytečným poruchám. Obzvláště, pokud má FV elektrárna větší množství připojení stejnosměrného a střídavého proudu a elektrické panely. S ohledem na takovouto situaci je nutné si uvědomit, že každé špatné spojení vytváří místo s větším odporem. Tedy místo, kde je větší tepelný rozptyl (ztráta způsobená vyzařováním tepla) na účet Joulova efektu. Nadměrné teploty zvyšují náklady Při době amortizace FV elektráren (mezi 6 a 10 lety) je podstatné zajistit, aby byla její ziskovost garantována po celou dobu provozu. V tomto ohledu je termografie základním nástrojem pro analyzování provozu a účinnosti různých prvků tvořících kompletní instalaci. Snížení účinnosti FV panelů může vést k významnému snížení doby

Panel s nepravidelnými tepelnými body způsobenými stíny na panelu

amortizace elektrárny. Jako u mnoha dalších instalací a procesů, je teplota rozhodujícím parametrem při správném provozu zařízení. Základní pravidlo stanovuje, že nárůst teploty pro danou část zařízení o 10 °C nad provozní teplotu doporučenou výrobcem, znamená snížení užitkové životnosti zařízení o 50 %. Pravidlo nám ukazuje, jak mohou nadměrné teploty způsobit významné náklady s ohledem na zařízení a všeobecnou údržbu. Uvážíme-li, že solární panely zahrnují velké množství polovodičových článků, teplo generované vadným článkem může vést k znehodnocení sousedních článků, čímž se problém časem ještě znásobí. Dalším důležitým aspektem je úspěšné uvedení elektrárny do chodu. V tomto případě je termokamera cenným nástrojem, jelikož umožňuje jednoduše detekovat FV panely s výrobními vadami a aplikovat příslušnou záruku. Všechny aspekty nám ukazují, že termografie je nezbytným nástrojem při údržbě instalací. Navíc se velmi jednoduše používá, což umožňuje plnou integraci do sady nástrojů, kterou používají údržbáři. Text: Radek Buřil
61

SolarTechnika 4/2011

Fotovoltaika i v zemědelství
Nový, do střechy zabudovaný fotovoltaický (FV) koncept Advances Series sestává pouze ze dvou dílu. Speciálně navržené multifunkční vany vyrobené z plastu a bezrámového modulu ze zdvojeného skla. Systém je navržen pro velké střešní plochy průmyslových a zemědělských budov. Je výjimečně lehký, snadno se instaluje a získal ocenění Materialica Design + Technology Award 2011 v kategorii „Produkt“. Beznástrojová instalace FV modulu Konstrukce, která nahradí hydroizolaci, se skládá ze syntetického materiálu, který je vyztužený skleněnými vlákny. Poté, co je plastová vana čtyřbodově upevněna na základ střechy, zbývá pouze do ní vložit modul ze zdvojeného skla a upevnit jej do lze proto snadno přemísťovat, vkládat do zabudovaného podpůrného rámu v plastové vaně a zároveň jej zabezpečit ve všech čtyřech připevňovacích bodech rychle a bez potřeby jakýchkoliv nástrojů pouze pomocí posouvání modulu do uchycovacího mechanismu ve vaně (Click & Go). Navíc, nové kému otvoru ve středu vany váží plastový díl FV modulu o ploše 1,7 m2 jenom 8 kg a má adekvátní zpětnou ventilaci. Tak jako klasické střešní tašky, speciálně zkonstruované konce vany umožňují překrývání se sousedními moduly, což poskytuje další ochranu před deštěm. Plast a konstrukce dílu Přibližně 1,2 x 2 m velká plastová vana představovala výzvu pro konstrukční plast (polyamid) a její konstrukci. Dlouhé tokové dráhy a některé tenké steny vyžadují snadno tekoucí plast, aby se díl dal vyrábět klasickým vstřikováním. Proto produktoví inženýři doporučili plast utramid B hgh spd, jeden z nových snadno tekoucích typu polyamidu 6. Jeho tokové vlastnosti pomáhají snížit výrobní náklady. Múže se vyrábět na vstřikovacích strojích s malou uzavírací sílou. Další výhodou speciálního typu ultramidu je jeho houževnatost. Aby plast vydržel silné sluneční záření, musí navíc vykazovat vysokou pevnost především při zvýšených teplotách stejně jako mimořádnou odolnost vůči UV záření a povětrnostním podmínkám. Co se týká hořlavosti, ultramid splňuje kritéria požadovaná pro tyto konstrukční aplikace (materiálová třída B2). Text, foto: BASF

požadované pozice pomocí zabudovaných úchytek. Jednoduchou manipulací se předchází hromadění nečistot na povrchu. Fotovoltaický modul ze zdvojeného skla zajišťuje spolehlivou ochranu před deštěm, krupobitím a dalšími náročnými venkovními podmínkami. K zajištění bezpečné manipulace jsou na zadní straně umístěna držadla vyrobená rovněž z materiálu ultramid. Modul
62

bajonetové spojení a bezzávitové upevnění k vaně poskytuje automatické vyrovnání tolerancí. Vany se dají stohovat, čímž se minimalizuje přepravní objem. Dešťové a kabelové kanálky a zpětná ventilace Kanálky zabudované do vany zajišťují, že dešťová voda snadno odtéká ven. Další kanálky ve struktuře vany usnadňují instalaci elektrických kabelů. Díky vel-

SolarTechnika 4/2011

Ochrana fotovoltických systémov proti prepätiu
Fotovoltické elektrárne predstavujú technologicky náročné a finančne nákladné realizácie. Ich životnosť musí byť z dôvodu návratnosti vynaložených prostriedkov niekoľko desaťročí. Aby fotovoltické systémy boli schopné bezporuchovo fungovať počas celej svojej životnosti, je nutné už pri projektovaní tejto technológie a neskoršej realizácií počítať s komplexnou ochranou proti atmosférickým a indukovaným prepätiam. Preto treba aplikovať ochranu nielen na výstupnej (striedavej) strane meniča, ale taktiež na strane fotovoltických panelov (jednosmernej strane). Pri návrhu fotovoltických systémov a ich ochrany pred bleskom a prepätím sa riadime STN 33 2000-7-712, STN EN 61173 a súborom noriem STN EN 62305. Metódy používané na zaistenie účinného zníženia prepätí vo fotovoltických systémoch sú závislé od zdrojov prepätí. Používa sa kombinácia pospojovania na spoločný potenciál, zemnenia, tienenia, umiestnenia do bleskozvodného tieňa (zóna LPZ 0B ) a ochranných súčiastok (prepäťových ochrán). Aby sme minimalizovali napätia indukované úderom blesku, musia byť plochy slučiek vedené čo najmenšie (viď norma STN 33 2000-7-712). Z toho vyplýva, že použité vodiče ochranného pospojovania musia byť vedené súbežne s vodičmi DC (jednosmerného prúdu) a vodičmi a zariadeniami AC (striedavý prúd) alebo čo najbližšie k ním. Prepäťové ochrany slúžia na zaistenie ochrany citlivých a drahých zariadení, ako sú výkonové meniče, prípadne fotovoltické panely (viď STN EN 61173). noduché. Avšak pri aplikácií prepäťových ochrán na jednosmernej strane meniča si musíme uvedomiť, že sa tu vyskytuje niekoľko úrovní jednosmerných napätí: 1) normalizované skúšobné napätie naprázdno UOC STC – maximálne možné napätie FV panelov (tzv. napätie naprázdno) 2) maximálne vstupné napätie meniča UDC max – maximálna hodnota vstupného napätia meniča na DC strane 3) DC napätie pri maximálnom výkone FV panelov Ump – prevádzkové DC napätie FV panelov Pre tieto tri napätia, ktoré sa vyskytujú na DC strane meniča, platí nasledujúci vzťah: Ump < UOC STC ≤ UDC max. Pri výbere správneho napätia pre prepäťovú ochranu na DC strane meniča musí mať napätie hodnotu rovnakú alebo vyššiu, ako je hodnota UOC STC, a pritom musí platiť vyššie uvedený vzťah. Ďalej si treba uvedomiť, že DC strana FVES je buď neuzemnená, alebo s jedným uzemneným pólom. Problematiku, ako majú byť zapojené ochrany na DC strane FVES, rieši technická špecifikácia TS 50539-12. Pokiaľ je DC strana FVES neuzemnená, prepäťové ochrany sa zapájajú podľa obr. 2. Ak bude jeden pól DC strany FVES uzemnený, potom treba zapájať ochrany podľa obr. 3. Pri realizácií FVES na rodinných domoch musíme rešpektovať preskokovú vzdialenosť medzi FV panelom a bleskozvodom. Pri riešení s dodržaním dostatočnej (preskokovej) vzdialenosti bleskozvodnej sústavy od FV panelov je minimalizované poškodenie fotovoltického systému.

Obr. 1 Všeobecná schéma zapojenia fotovoltického systému

Pri navrhovaní prepäťových ochrán do FVES musíme dbať na ich správny výber. Pri výbere správneho napätia je to na striedavej strane meniča jed64

SolarTechnika 4/2011

Obr. 2 Zapojenie prepäťovej ochrany v prípade, ak je DC strana FVES neuzemnená

Obr. 3 Zapojenie prepäťovej ochrany v prípade, ak je jeden pól DC strany FVES uzemnený

Menič sa zo strany jednosmerného napätia chráni použitím zvodičov prepätia SPD typu 2, na strane striedavého napätia použitím zvodičov prepätia SPD typu 2 a SPD typu 1 a 2. Od fotovoltických reťazcov (panelov) je vhodné viesť káble najpriamejšou cestou k meniču. Ak nie je dodržaná dostatočná (preskoková) vzdialenosť, musia sa kovové časti fotovoltických panelov (nosná konštrukcia) spojiť s bleskozvodnou sústavou. Na jednosmernej strane meniča sa musí potom inštalovať výkonnejšie zvodiče SPD typu 1 a 2, a to čo najbližšie k rozhraniu zón ochrany pred bleskom LPZ 0 a LPZ 1. Pri pripojení zvodičov prepätia k systému ochranného pospojovania (uzemnenia) sa postupuje podobne ako u zvodičov SPD typu 1 pre striedavé napätia, a to minimálne vodičom s prierezom 16 mm2 Cu. Podrobnejšie odborné informácie je možné získať od renomovaných výrobcov prepäťových ochrán. V rámci technického poradenstva a návrhu prepäťových ochrán robia aj pravidelné bezplatné školenia, kde sa problematike venujú podrobnejšie a v súvislosti s ňou rozoberajú aj jednotlivé princípy. Spracoval : Ing. Ján Fedeš

65

SolarTechnika 4/2011

Proč vylepšovat starý systém?
Na rozdíl od přírodních zdrojů má sluneční energie 2850 - krát víc potenciálu jako je současná světová spotřeba. Na základě dnešních vědomostí a technologií je možné využít energii, která dokáže pokrýt 3,8 - krát současnou potřebu lidstva. Každý z 27 států Europské unie (EU) se rozhodne jakým způsobem dosáhne 20 % zvýšení využití obnovitelné energie do roku 2020. V dalším důležitém bodě se lídři EU zavázali snížit emise oxidu uhličitého o 20 % hodnot z roku 1990 a to do roku 2020.

Proč termomechanický systém? Fototermika nebo fotovoltaika? Při konstrukci solární elektrárny se klade velký Na první pohled se zdá být fotovoltaická elektrárna důraz kromě celkové efektivity provozu i na ideálním řešením konverze slunečního záření na optimální vyvážení. Celkové investice do 5 MW se elektrickou energii, protože jde o přímou konverzi považuje přímá fotovoltaická konverze, s přebez mezistupňů. Vyrobený jednosměrný proud je važujícím využitím křemíku jako základního však třeba dále upravit ve střídačích tak, aby materiálu, ať už ve formě mono-krystalické, polyodpovídal potřebám rozvodů. V porovnání s fotokrystalické nebo amorfní. Právě převažující poutermickou konverzí je fotovoltaika vhodná pro žití křemíku má za následek celkové omezení menší aplikace do 5 MW. I tak dochází při využitelného spektra slunečního záření. Jak je fotovoltaické konverzi za použití křemíku ke vidět z grafu solárního spektra (obr.1), výkonná ztrátám, které se odráží v celkové účinnosti část slunečního záření se nachází v infračervené fotovoltaické elektrárny: oblasti. Článek z křemíku pracuje efekFV článek monokrystal AAA účinnosť 17 % tivně jen v oblasti modrého světla. FV panel 72 ks FV článků účinnost 15,8 % Celkově pracuje fotovoltaický článek FV větev 40 ks FV modulů účinnost 14,3 % jen s částí solárního spektra. Jeho Výkonový střídač 1 ks na FV větev účinnost střídače 96 %, povrch však absorbuje celé spektrum, další stráty 4 % přičemž oblast mimo optimální záření pro daný typ článku zůstává nevyužita. VzhleJak je vidět, každým dalším spojením fotovoldem k tomu, že jde v tomto případě o infračertaických panelů se zvyšují ztráty. Proto se venou oblast, článek se přehřívá. Pravě vysoká doporučují maximální napětí do 1000 V jednosolární radiace a s tím spojená vysoká teplota směrného proudu na střídač, přičemž se jako článků má za následek další pokles konverzní optimum považuje 700 V. účinnosti křemíkových článků. U fototermické konverze je využité širší pásmo solárního záření, takže celkový zisk energie je vyšší jak u fotovoltaické konverze. Jako primární oběhové médium v absorbérech se používá silikonový olej, voda, chladící média, nebo speciální kovové slitiny. Následně se odevzdává teplo sekundárnímu okruhu přes výměník, nebo přímo na expanzní turbínu. Konverze probíhá ve třech stupních: 1. solární záření -® teplo, 2. teplo -® mechanická energie, 3. mechanická energie ®- elektrická energie.
Obr. 1 Povrch článku absorbuje celé spektrum a oblast mimo Proč vylepšovat osvědčené systémy? optimální záření pro daný typ článku zůstává nevyužita

Všechny osvědčené fototermické systémy byly

66

SolarTechnika 4/2011

postaveny v místech s přebytkem slunečního záření a nebyla nutnost využít je s největší možnou efektivitou. I u nás dopadá průměrně 900 W na čtverečný metr. Lokální jednotky využívající sluneční energii snižují nutnost dopravovat elektrickou energii na větší vzdálenost za cenu ztrát ve vedení. Ale proč plýtvat, i když je slunečního záření víc, než ho dokážeme zatím zpracovat? Základní konstrukční změnou řešení TurboSolar je nově navržená expansní turbina pracující s teplotami do 100 °C. Použité byly i nové speciálně navržené absorbéry na bázi hliníku s využitím selektivní konverzní metal-matrix vrstvy a pracovním solárním rozsahem až 97 %. Popis činnosti TurboSolar Speciální solární absorbéry jsou koncipované s důrazem na maximální výtěžnost dopadající sluneční energie. Mají paměťový efekt pro překrývání kolísání intenzity slunečního záření, který je umístěný v konstrukci sledující zdroj energie slunce ve dvou osách. Absorbéry ohřívají kapalinu primárního okruhu solární jednotky, tato odevzdává tepelnou energii přes výměník pracovní kapalině sekundárního okruhu jednotky zakončeného expanzní turbínou. Ta svým pracovním cyklem pohání standardní sériově vyráběný alternátor. Pracovny okruh je rozdělen na jednu primární a dvě sekundární části s odděleným oběhem. Rozdělení sekundárního okruhu umožňuje přizpůsobit pracovní cyklus podmínkám oblasti použití. Pracovní cyklus fotovoltaických panelů je závislý na intenzitě slunečního záření. Námi navrhovaný systém používá nízko-potenciální teplo. To znamená, že při dodržení určitých podmínek je možné využít foto-termickou konverzi i celých 24 hodin. Klíčovým faktorem je v tomto případě pracovní oběhové médium použité v sekundárním oběhu. Jako zdroj energie je pro pracovní cyklus expanzní turbíny možné použít i teploty pod 20 °C. Řešení pro rodinné domy Primárně bylo toto řešení plánováno pro využití v rodinné zástavbě a bytových domů k zabezpečení teplé vody a elektrické energie. Výrazným podílem by se snižovaly náklady na bydlení a snížily by se také emise skleníkových plynů. Nesporným faktem zůstává i finanční oblast,

neboť vzhledem ke koncepci tohoto nezávislého energetického systému je provozovatel schopen snížit náklady na bydlení. Solární jednotka TurboSolar je spojení tří polí solárních absorbérů s jedním kompaktním soustrojím turbíny a standardního sériově vyráběného alternátoru.

Elektrický popis solární jednotky TurboSolar: Výkon jednotky je 20 kW, Jmenovité napětí je 400 V (tři fáze) Příkon, nutný pro chod je 0,5 kW Maximální denní spotřeba zařízení je 5 kWh Fázování: vlastní řídící jednotka

Expanzní dvoustupnova turbina Věčšina ve světe používaných fototermických solárních systémů pracuje s teplotami vyššími jako 100 °C. Námi navrhnutá expanzní turbína pracuje s nízko potenciálním teplem a je schopná pracovat s teplotami, které jsou považované za nevyužitelné – tzv.odpadní teplo. Její základním prvkem je speciálně navrhnutý rotor v tvare rotačního elipsoidu, který má po obvode 6 trysek a využívá gravitačního přetažení v rotore při otáčkách vyšších jako 15 000 ot/min. Vstupní pracovní médium je v tomto případě vedeno osou rotace a následně je vnitřními tvarovanými kanály přivedeno do expanzní trysky. Tato konstrukce umožňuje dodateční stlačování pracovního média a tím zvyšování efektivity turbíny. Tlak na vstupe je navržen dle typu ucpávky na 40 bar. Volba pracovního média musí korespondovat s tlakovými podmínkami turbíny. Navrhnutý stupeň s rekuperací je vhodný pro toluen, izobutan. První stupen turbíny pracuje s vysokým tlakovým rozdílem a slouží na maximalizaci tepelného rozdílu – ochlazení vlivem rozpínání pracovního
67

SolarTechnika 4/2011

média. Vysoký tlak na vstupe do trysky je následně vedený do tvarované kalibrované trysky. Výběrem velkosti trysky se dá dosáhnout optimální využití turbíny a její spolupráce s různými pracovními médii. Rotor turbíny je navrhnutý ze 6 sekvenčními tryskami.

statoru je dvouplášťové a slouží jako výměníková plocha mezi primární vysokotlakou turbínou a sekundární nízkotlakou turbínou. Tvarově je rotor turbíny rotační elipsoid při čemž jeho váha má příznivý vliv na pracovní frekvenci turbíny – pracuje jako gyro-setrvačník. Výstup pracovního rotora je vyveden dvěma ložisky, při čemž spodní je radiální a horní radiálněaxiální. Ucpávka odděluje pracovní komoru od vnějšího prostoru. Sekundární turbína je přímo spojena s primární při čemž výstup ze sekundární turbíny je veden do expanzní části, kde následně přechází skrz rekuperátor a kondenzátor.

Rozdělení na dvě sekvence umožňuje plynulý nástup turbíny, když během startovací sekvence běží jenom tři trysky. Tato možnost je řízena rozváděcím ventilem ve vnitřku rotora. Vyšší tlak média tlačí na rozváděcí píst a ten následně odkrývá komory a vpouští pracovní médium do trysek. Další výhoda rozdělení na dvě části plyne ve flexibilitě použití v spojení s proměnným zdrojem tepla – solární kolektory. V případě dostatku tepelné energie z kolektorů pracují oba okruhy a turbína pracuje v efektivní oblasti. Protože turbína pracuje s nejvyšší efektivitou na hraně kondenzace pracovního média, tak byli konstrukčně zvolené pevně tvarované lopatky, které jsou vyfrézované ve vnitřní straně turbínového tělesa. Tvarovaný paprsek pracovní páry vystupující z trysky má v případě kondenzace na lopatkách konvenční turbíny velmi silně erozivní účinky. Tato turbína má lopatky pevné a trysky pohyblivé, co ji umožňuje pracovat ve velmi širokém pracovním pásmu. Tryska turbíny je vyhotovena z kvalitního materiálu tak, aby se trvale mohla používat v agresivním prostředí. Vnitřek statoru turbíny je povrchově upraven termálním nástřikem odolávajícím erozi. Turbína je 2 – stupňová, při čemž mezi prvním a druhým stupněm je zařazen výměník ve vnitřku tělesa turbíny. Ten reguluje množství dodaného tepla/chladu tak, aby se po expanzi udrželo pracovní médium v plynném stavu a odevzdalo energii, která je ve formě zvýšeného tlaku, ale i v kinetické formě, do druhého stupně turbíny. Stator je tvarovaný tak, že plynné médium je drážkováním vedené po ploše směrem ze shora dolů, kde následně vstupuje do rozváděcích lopatek sekundární nízkotlakové turbíny. Konstrukce umožňuje pracovat z nasycenou mokrou párou bez rizika poškození rotora. Těleso
68

Kompresor Zapojení kompresora je nezávislé od otáček turbíny. Je poháněn elektromotorem přes měnič otáček. Kompresor je důležitý pro startovací sekvenci turbíny, kdy se pracovní médium nasává ze spodu turbíny. Vytváří se tak oblast nízkého tlaku, který umožňuje rozběh turbíny již při malém dodaném výkonu. Následně se kompresor používá jako řídící člen systému a jako dodatečný zdroj energie pro páru. Protože kapalina je jenom omezeně stlačitelná, vyplývá z toho, že kompresor je schopen dodat energii páre podstatně efektivněji. Když je poháněn samostatným elektromotorem je využití kompresora efektivní jenom v případě částečného zatížení a nedostatku energie – tepla z vnějšího zdroje. Spojení se slunečními absorbéry zajišťuje 6 tepelně izolovaných měděných trubic. Celé soustrojí je uzavřeno v odhlučněné ocelové šestihranné skří-

SolarTechnika 4/2011

ni o průměru 1 500 mm a výšce 2 000 mm. Výkon-

Na konstrukci složené ze tří rámových podpěrných noh je otočně připevněn podélný nosník držící výklopná pouzdra jednotlivých solárních absorbérů. Celá konstrukce je vyrobena z uzavřených ocelových profilů. Jedno kolektorové pole je tvořeno třemi samostatnými kruhovými kolektory o průměru cca 7 metrů. Elektronika natáčí ve dvou osách jednotlivé ploché panely kolmo za sluncem tak, aby byla přijímaná maximální možná solární energie. Každé takové pole tvořené třemi samostatnými kruhovými kolektory je spojeno s jednou expanzní turbínou a alternátorem, kde se mění mechanická energie sekundárního okruhu na energii elektrickou.

nější verze jsou plánovány na rozpracované projekty solárních elektráren v ČR. Malý záber prostoru Výkonnější verze jsou plánovány na rozpracované projekty solárních elektráren v ČR. Při návrhu výroby elektrické energie ze slunce pomocí fototermiky, jsme se snažili i o to, aby byl co nejmenší záběr zemědělské půdy. Navrhli jsme otočné konstrukce ve tvaru kruhu, které se dají umísťovat jedna vedle druhé a tak lépe využívají celou půdorysní plochu pozemku. Energetický zisk z takového řešení je minimálně o 100 % vyšší, jako u klasických otočných konstrukcí.

I když tu konkrétně řešíme výrobu energie ze slunce, uvedený systém se dá použít na kterýkoliv zdroj odpadního tepla. Je v podstatě jedno, zda jsou na primární okruh výměníku napojeny jako zdroj tepla kolektory, geotermální energie, kogenerační jednotka nebo jiný zdroj ,,odpadního tepla“. Změnou velkosti výměníku a náplně sekundárního okruhu, umíme získat energii z kteréhokoliv odpadního tepla a tuto energii dodávat do sítě. I když jedna jednotka má maximální výkon cca 20 kW elektrické energie, jednotky se dají spájet do celků a je možné vytvořit soustavy o výkone několik MW elektrického výkonu. Text: Ing. Ondrej Majchrák Ilustrácie a foto: Solar Electrics
69

SolarTechnika 4/2011

Rentabilné systémy s vysoko-efektívnymi invertormi

Solárny priemysel sa v období od roku 2010 do roku 2011 naďalej rýchlo rozvíja. Podľa údajov firmy IMS Research boli len v roku 2010 inštalované invertory s celkovým výkonom 20 gigawattov. Solárne invertory sú základným prvkom rentabily fotovoltaických systémov, pretože vysoko efektívne invertory totiž pomáhajú maximalizovať účinnosť fotovoltaických systémov – a to bez ohľadu na to, či ide o inštaláciu na malej streche alebo o rozsiahlu solárnu elektráreň. Z tohto dôvodu môžu prevádzkovatelia, ak použijú správne invertory, dosiahnuť maximálnu účinnosť a zvýšiť tak rentabilitu zariadení. uznávanejších hodnotení v solárnom priemysle. Porovnávací test poskytuje spoľahlivé informácie týkajúce sa efektivity a rentability solárnych invertorov, ktoré sú testované a hodnotené podľa prísnych testovacích podmienok, so zameraním na efektivitu, konštrukciu a celkovú upotrebiteľnosť. RefuSol GmbH hodnotil zariadenia viac ako tri roky. V súčasnej dobe má spoločnosť medzi najlepšími ôsmimi sedem vlastných a OEM produktov. Jedným z najdôležitejších hodnotiacich kritérií Photonu je faktor efektivity. Dva solárne invertory RefuSol 017K a RefuSol 013K, ktoré boli ohodnotené s najvyššou možnou známkou„sehr gut“ („veľmi dobre“) a dosiahli pri strednej solarizácii 97,4 percenta a 97,3 percenta. Faktory vysokej efektivity RefuSol 017K, s jeho typickými vlastnosťami, je skvelým príkladom efektívneho solárneho invertora. Jeho vysoká efektivita pramení z rozmiestnenia obvodu a inovatívnej synchronizácie MPP. Rozmiestnenie obvodu umožňuje symetrické rozdelenie prípojok jednosmerného prúdu k uzemneniu. Oblasť MPP pokrýva 460 až 850 Voltov. Ide teda o veľkoplošný invertor. Výsledkom je vysoká účinnosť pri veľkom rozsahu vstupného napätia.

RefuSol - najnezávislejšia overovacia séria invertorov Nemecký časopis Photon vypracoval jedno z naj-

70

SolarTechnika 4/2011

Konverzná účinnosť napätia a rozsahu výkonu je veľmi vyrovnaná a dosahuje až 98 percent. Toto tiež platí pre európsky (97,7 percent) a kalifornský (97,9 percent) faktor efektivity, kde môžeme sledovať pravidelnú progresivitu. Extrémne konštantný a vysoký faktor účinnosti nastavenia MPTT nad 99 percent umožňuje vzostup celkovej účinnosti, ktorý sa len minimálne odlišuje od konverznej účinnosti. Výsledkom je faktor účinnosti Photonu 97,4 percent pri strednej solarizácii a 97,6 percent pri vysokej solarizácii. Medzi dôležité vlastnosti RefuSol 017K patrí aj flexibilné použitie zariadenia vo vnútorných a vonkajších priestoroch, ako aj jeho doplnky. Vďaka malej strate energie sa môže používať len s konvekčným chladením a ani vo vnútorných priestoroch nedôjde k prehriatiu. Ak dôjde k prekročeniu teploty okolia, invertor automaticky zníži výkon. Okrem toho je solárny invertor vybavený poistkou IP65 vrátane konektoru IP67, ktorý zjednodušuje použitie vo vonkajších priestoroch, napríklad ako súčasť decentralizovaných solárnych elektrární. Vďaka zanedbateľnému kolísaniu napätia voči zemi je možné beztransformátorový invertor jednoducho pripojiť k tenkovrstvovým modulom. Integrované zariadenie na záznam dát v každom invertore zaznamenáva prevádzkové parametre a poskytuje ich na analýzu a vyhodnotenie cez portál RefuLog – aj v priebehu dlhých časových období. Internetový portál podporuje operátorov solárnych parkov alebo elektrární pri monitorovaní a analyzovaní účinnosti ich fotovoltaických zariadení. Dátová komunikácia a bezpečný a rýchly prenos dát prebieha prostredníctvom štandardných rozhraní, vďaka čomu sú ďalšie systémy nadbytočné. Portál „Out-of-the-box“ (bez potreby inštalovať ovládače) je možné používať okamžite. Aplikácia pre Smartphone umožňuje diaľkové monitorovanie solárnej elektrárne. Efektívny a príjemný pre užívateľov Efektívne solárne invertory nemusia mať iba vysoký koeficient účinnosti, ale mali by byť tiež príjemné pre užívateľov a ľahko ovládateľné. Vďaka extrémne nízkej hmotnosti, iba 36 kilogramov, dokáže Refusol 013K nainštalovať jeden technik. Prevádzku invertora je ovládaná prostredníctvom centrálneho displeja, ktorý je k dispozícii

v nemeckom, anglickom, francúzskom, italskom, španielskom alebo českom jazyku. Zobraziť je možné východzie a aktuálne informácie o striedavom a jednosmernom prúde a napätí, ako aj o frekvencii a dennej energetickej výťažnosti.

Okrem toho je možné uvádzať teplotu chladenia, vnútornú teplotu, plus solarizáciu a teplotu modulu, ak sú nainštalované príslušné senzory. Displej tiež poskytuje informácie o celkovej a normalizovanej výťažnosti; je možné vizualizovať aj množstvo privádzanej elektriny. Súhrn S využitím vysoko účinných solárnych invertorov, ako centrálnych a spoľahlivých komponentov na premenu energie vo fotovoltaických systémoch, môžu prevádzkovatelia optimalizovať používanie svojich zariadení a dosahovať vyššiu účinnosť. Okrem koeficientu účinnosti je veľmi dôležité aj jednoduché používanie, celkové zariadenie a flexibilita. Spoľahlivé informácie o výkone invertora poskytuje koeficient fotónovej účinnosti a príslušné hodnotenie. Autor: Michal Kalousek

71

SolarTechnika 4/2011

Striedač Fronius IG TL získal v teste Photon verdikt „A“
Fronius IG TL, prvý beztransformátorový striedač firmy Fronius, bol podrobený testom európskeho FV magazínu Photon, a to ihneď po uvedení; produkt sa medzitým dokonale etabloval na trhu. Fronius získal veľmi potešujúce výsledky a následne certifikát “Veľmi dobrý = A“ pre jeho účinnosť, jednoduché použitie a hmotnosť. Laboratórnemu testu bol podrobený striedač Fronius IG TL 5.0 s menovitým výstupným výkonom 4,6 kW. Výsledok je nasledovný:
· Jasné

samotnú montáž, servis a redukuje hmotnosť celého zariadenia.

dát, ktoré sú zobrazené zreteľne a čitateľne. · Komplexný a informatívny

a prehľadné usporiadanie striedača umožňuje jednoduchú inštaláciu a obsluhu.

· Časť

pripojovacia a výkonová sú oddelené, čo uľahčuje

krytí IP 55 zaručuje široké možnosti inštalácie v rôznom prostredí. · Veľmi dobré výsledky dosiahnuté pri nízkych napätiach: maximálna účinnosť konverzie 98% · Update systému je možný cez USB stick - k aktualizácii striedača na najnovšiu softvérovú verziu – jednoducho v niekoľkých krokoch. · Informatívny displej umožňuje vyčítať veľké množstvo

· Ochrana

návod k obsluhe poskytuje prvotriednu podporu pri montáži a uvádzaní do prevádzky. Photon zaradil striedač IG TL k Top 4 striedačom, ktoré doteraz testoval zo všetkých striedačov v danej kategórii. Fronius IG TL môže byť použitý s ľubovoľnými typmi panelov vrátane tenkovrstvových, ktoré nevyžadujú uzemnenie.

Nové plynové kondenzačné kotly
Spoločnosť Baxi na veľtrhu prezentovala novovyvinutú generáciu plynových kondenzačných kotlov s označením PLATINUM a DUO-TEC. Výsledkom dlhoročného vývoja je energetický úsporný kondenzačný kotol s moduláciou výkonu 1:10 a širokou ponukou výkonových radov. Súčasťou je aj nový odnímateľný panel so širokým a podsvieteným displejom, ktorý je ľahko ovládateľný vďaka textom a symbolom. Mnoho ďalších efektívnych vylepšení radí novú generáciu kotlov medzi najlepšie kondenzačné kotly.

72

SolarTechnika 4/2011

Malé solárne osvetlenie
Potrebujete vyznačiť vo svojej obci prekážku na ceste, priechod pre chodcov, kruhový objazd, križovatku, nebezpečnú zákrutu či inú prekážku na chodníku, ceste alebo v parku? Malé solárne svetelné zdroje Solar Cap od spoločnosti H.L.D.S. SLOVAKIA, s. r. o. sú na to ideálne, pretože sa ľahko umiestnia všade vo vonkajších priestoroch, a to vodorovne aj zvisle. Rovnako jednoducho sa osádzajú do zámkovej dlažby alebo priamo do betónu. Lampy modelu GF-XX sú vodotesné, bez problémov fungujú aj v najnižších mrazoch (od – 40 °C do 75 °C) a nepodliehajú opotrebovaniu ani zníženiu výkonu. V chode vydržia 10 až 12 hodín, automaticky sa zapnú aj vypnú, takže si môžete byť istý, že chodci a autá vo vašej obci budú celú noc v bezpečí. Solar Cap majú dlhú životnosť – prakticky neobmedzený počet nabíjaní a vybíjaní, nedochádza k ich opotrebovaniu ani zníženiu výkonu. Nemajú elektromagnetické vyžarovanie sú vyrábané zo zdraviu vyhovujúcich materiálov.

Solárna optimalizácia
SolarInside ControlUnit sa nazýva patentovaná svetová novinka značky Junkers, ktorá dokáže optimalizovať súhru kondenzačného kotla a solárneho systému. Vďaka nej sú všetky kondenzačné kotly s elektronikou Bosch Heatronic III schopné prostredníctvom novej generácie regulátorov reagovať na intenzitu slnečného žiarenia a tým zabezpečiť rovnaký komfort za každého počasia a dodatočnú úsporu energie pri príprave teplej vody a podpore vykurovania. Aktívna solárna optimalizácia - inteligentný systém algoritmov ukladá údaje o solárnom zisku v mieste inštalácie. Získané údaje sa porovnávajú s aktuálnymi údajmi o počasí a zisťuje sa možný solárny zisk. Tieto údaje sa následne použijú pri ohreve vody v zásobníku. Po porovnaní môže teplota vody v zásobníku pri očakávanom solárnom zisku klesnúť o stanovenú hodnotu. Pasívna solárna optimalizácia - solárna optimalizácia môže tiež ovplyvňovať aj vykurovanie. Základom je využívanie dodatočnej slnečnej energie, ktorá sa dostáva do budovy cez okná. Podobne ako pri aktívnej solárnej optimalizácii aj tu zhromažďuje regulátor údaje o počasí v mieste inštalácie ihneď po uvedení do prevádzky. Ak je k dispozícii dodatočná slnečná energia, systém je schopný to rozpoznať a znížiť nábehovú teplotu vykurovania čím zabezpečí zníženie spotreby energie na vykurovanie.

73

SolarTechnika 4/2011

Ultra tenké solárne bunky
Solárne bunky nie hrubšie ako list papiera, ktoré by zachytávali energiu zo slnka, prišli „na svet“ v Massachustettskom technologickom inštitúte. Je možné, že o pár rokov by sme takéto mini solárne baterky mohli nájsť na všetkom – od závesov na oknách, hodiniek, cez školské aktovky až po IPady, mobilné telefóny či notebooky. Projekt odborne zastrešuje profesorka Karen Gleasonová. Výskum financuje talianska ropná spoločnosť Eni SpA. Každá bunka má päť vrstiev z pevného materiálu, ktorý bol uložený do substrátu papiera. Každá slúži na niečo iné. Napríklad, jedna obsahuje aktívny kých a lacných zdrojov obnoviteľnej energie. Predpokladá sa, že v priebehu dvoch rokov by mohlo dôjsť k ich prudkému rozvoju. Tým aké sú ľahké a jednoducho použiteľné majú široký potenciál využitia. Samozrejme, je potrebné zvýšiť účinnosť bunky, pretože v súčasnosti má vytlačená bunka účinnosť menej ako dve percentá. Naďalej sa bude pracovať na jej zlepšovaní parametrov a zvyšovaní účinnosti. Výskum pokračuje naozaj rýchlo, veď prvý „pracovný“ solárny článok vyrobili v MIT v septembri 2010 a už o niekoľko mesiacov neskôr bol prototyp schopný udržať v chode LCD hodiny. -kmFoto: Patrick Gillooly

materiál, ktorý uvoľňuje elektrón, keď na ňu dopadlo svetlo. V inej je zas„vložený“ obvod, ktorý vedie prúd. Výskum je prvým krokom k využitiu ľah-

Foto zrkadlo - DAILY YOU
Napadlo vás občas, keď si pozeráte staré fotografie ako veľmi sa mení móda, strih a styling vlasov, či ako sa mení vaša tvár v priebehu času? Koncept “foto zrkadla“ z autorského pera dizajnéra Alberta Chengsyuna Tanga umožní sledovať tým samoľúbejším ich každodenné outfitové kreácie. Zrkadlo odráža dennodennú realitu nášho bytia a čas strávený pred ním sa v mnohých prípadoch, buďme úprimní najmä u krehkejšej časti populácie dá počítať doslova na hodiny. Naproti tomu fotoaparát máme skôr spätý so zachytávaním výnimočných okamihov, kedy sme obklopený našimi najbližšími. V produkte sa autorovi podarilo skĺbiť funkciu zrkadla a fotoaparátu. Zaujímavý nápad pozorovať svoj život takpovediac on-line v jednom dokumente fokusom objektívu si okamžite vyslúžil pozornosť médií. “Daily You“ systém umoždovanej pamäťovej karty. Následne je už len na vašej voľbe akú formu prezentácie si zvolíte. Snímky z pamäťovej karty môžete prehrať na svo-

ňuje užívateľovi ľubovoľne nastaviť frekvenciu snímania. Po vytvorení fotografie ju ukladá do zabu74

jom laptope, alebo spustením funkcie Play priamo na zrkadle. Pomyselnou čerešničkou na torte je fakt, že celý produkt je naviac šetrní k životnému prostrediu. Na svoj chod totižto využíva zabudované fotovoltické panely, ktoré zachytávajú počas dňa svetlo dopadajúce na povrch zrkadla a menia ho na čistú energiu. Kto by povedal, že spojením moderného dizajnu a solárnych technológií možno oživiť starý koncept camera obscura. Text: Lukáš Kula