P. 1
PT_skripta

PT_skripta

|Views: 5,275|Likes:
Published by Zolko Fodor

More info:

Published by: Zolko Fodor on Nov 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE

Ildikó MAŇKOVÁ

VENALA

, vydavateľstvo a tlačiareň KOŠICE 2000

Doc. Ing. Ildikó Maňková, CSc. Katedra technológií a materiálov Strojnícka fakulta TU Košice

Strojnícka fakulta TU Košice - edícia vedeckej a odbornej literatúry PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE ADVANCED METHODS OF MATERIAL REMOVAL ISBN 80-7099-430-4

Recenzia prof. Ing. Alexander Janáč, CSc. prof. Ing. Imrich Kazimír, CSc. prof. Dr. Ing. Lucio Enrico Zavanella Trnava Košice Brescia

© Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta, Ildikó Maňková, 2000 Návrh obálky/Cover design: © doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc. Jazyková úprava: Ing. Svetoslav Manko Tlač: Vienala, vydavateľstvo a tlačiareň Košice Printed in Slovakia

Obsah
Predhovor Použité symboly a označenia ÚVOD 1.1. Význam a pojem technológie 1.1.1 Technológia strojárskej výroby 1.2. Klasifikácia spôsobov obrábania Literatúra ku kapitole 1 P R O G R E S Í V N E T E C H N O L Ó G I E ÚBERU M A T E R I Á L U 2.1, Klasifikácia progresívnych metód úberu materiálov 2.2. Základné charakteristiky progresívnych technológií Literatúra ku kapitole 2 M E C H A N I C K É P R O C E S Y ÚBERU MATERIÁLU 3.1. O b r á b a n i e ultrazvukom 3.1.1 Princíp ultrazvukového opracovania 3.1.1.1 Zariadenie 3.1.1.2 Charakteristiky ultrazvukového obrábania 3.1.2 Uber materiálu 3.1.2.1 Vlastnosti materiálu obrobku 3.1.2.2 Akustický systém 3.1.2.3 Suspenzia 3.1.3 Materiál nástroja a opotrebenie nástroja 3.1.4 VIastnosti opracovaného povrchu 3.1.4.1 Drsnosť povrchu 3.1.4.2 Presnosť rozmerov pri ultrazvukovom obrábaní 3.1.5 Hlavné oblasti použitia USM 3.1.5.1 Rotačné ultrazvukové obrábanie Literatúra ku kapitole 3,1 3.2. Technológie abrazívneho lúča pre uber materiálu 3.2.1 AJM - princíp úberu a zariadenie 3.2.1.1 Charakteristika abrazívneho lúča 3.2.1.2 Vplyv parametrov AJM na proces úberu materiálu 3.2.1.3 Charakteristika povrchu po AJM procese 3.2.1.4 Oblastí použitia procesu AJM 3.2.2 AFM - charakteristika, princíp úberu a zariadenie 3.2.2.1 Mechanizmus úberu materiálu 3.2.2.2 Kvalita opracovaného povrchu pri AFM 3.2.2.3 Oblasti použitia AFM technológie Literatúra ku kapitole 3.2 3.3. Vodný lúč a abrazívny vodný lúč pre obrábanie 3.3.1 Princíp rezania vodným lúčom 3.3.1.1 Zariadenie pre vodný lúč 3.3.1.2 Charakteristika vodného a abrazívneho lúča V VI 1 3 5 9 13 15 18 20 28 29 31 31 32 34 35 36 37 38 40 41 41 43 44 45 48 49 49 51 51 54 55 55 58 60 61 62 63 63 64 68

l

:

3

3.3.2 Uber materiálu 3.3.2.1 Model zóny rezania AWJ lúčom 3.3.3 Vlastnosti opracovaného povrchu 3.3.4 Oblasti využívania vodného a abrazívneho vodného lúča 3.3.4.1 Abrazívny vodný lúč pre operácie obrábania 3.3.5 Prednosti technológie vodného lúča a perspektívy využitia Literatúra ku kapitole 3.3 4 C H E M I C K É A E L E K T R O C H E M I C K É PROCESY ÚBERU M A T E R I Á L U 4.1. Chemické obrábanie 4.1.1 Princíp elektrochemického úberu materiálu 4.1.1.1 K val ita opracovaného povrchu 4.1.2 Chemické frézovanie 4.1.3 Fotochemické obrábanie 4.1.4 Termické odstraňovanie ostrapov 4.1.5 Špeciálne postupy chemického opracovania Literatúra ku kapitole 4.1 4.2. Elektrochemické obrábanie 4.2.1 Princíp technológie elektrochemického obrábania 4.2.1.1 Elektrolyt a jeho funkcia 4.2.1.2 Vplyv materiálu obrobku na uber 4.2.2 Zariadenie a elektródy pre ECM obrábanie 4.2.3 Vlastnosti opracovaného povrchu 4.2.4 Oblasti použitia elektrochemického obrábania 4.2.4.1 Elektrochemické hĺbenie 4.2.4.2 Elektrochemické dokončovanie povrchov 4.2.4.3 Špeciálne postupy ECM upiaiovania 4.2.5 Vplyv ECM procesov na životné prostredie a riziká bezpečnosti práce Literatúra ku kapitole 4.2 E L E K T R O T E P E L N É P R O C E S Y ÚBERU M A T E R I Á L U 5.1. Elektroerozívne obrábanie 5.1.1 Princíp technológie elektroerozívneho obrábania 5.1.1.1 Zariadenie pre elektroiskrové opracovanie 5.1.1.2 Dielektrická kvapalina 5.1.1.3 Nástrojové elektródy a ich opotrebenie 5.1.2 Mechanizmus úberu materiálu 5.1.2.1 Prevádzkové charakteristiky procesu 5.1.3 Kvalita opracovaného povrchu 5.1.5 Použitie EDM technológií 5.1.5.1 Elektroiskrové hĺbenie 5.1.5.2 WIRE-EDM elektroiskrové drôtové rezanie 5.1.5.3 Elektroiskrové brúsenie 5.1.6 Vplyv technológie na životné prostredie Literatúra ku kapitole 5.1

68 71 78 81 82 87 89 91 93 94 96 98 101 104 105 106 107 108 111 114 115 118 121 122 125 128 133 134 135 137 137 140 142 144 147 151 153 156 158 160 161 163 165

5

III 5.2. Opracovanie laserom 5.2.1 Definícia lasera a základné vlastnosti laserového lúča 5.2.1.1 Druhy laserov a ich delenie 5.2.1.2 Účinok laserového lúča na materiál a uber materiálu 5.2.2 Zariadenie pre laserové opracovanie 5.2.2.1 C 0 2 l a s e r 5.2.2.2 Nd-YAG laser 5.2.2.3 Excimerové lasery 5.2.2.4 Prevádzkové charakteristiky priemyselne používaných laserov 5.2.3 Kritéria hodnotenie kvality povrchu po obrábaní laserovým lúčom 5.2.4 Použitie laserového lúča pre opracovanie materiálov 5.2.4.1 Rezania a delenie materiálov laserom 5.2.4.2 Vŕtanie laserom 5.2.4.3 Mikroobrábanie 5.2.4.4 Sústruženie laserovým lúčom 5.2.4.5 Laser pri dokončovaní povrchov 5.2.4.6 Obrábanie podporované laserom(LAM) 5.2.5 Porovnávacie hodnotenie laserovej technológie 5.2.6 Bezpečnosť práce a vplyv lasera na životné prostredie Literatúra ku kapitole 5,2 5.3. O b r á b a n i e lúčom plazmy 5.3.1 Vznik plazmy a plazmové zariadenia 5.3.2 Mechanizmus plazmového rezania materiálov 5.3.3 Použitie plazmového lúča pre opracovanie materiálov 5.3.3.1 Sústruženie plazmovým lúčom Literatúrakukapitole5.3 5.4. Opracovanie zväzkom elektrónov 5.4.1 Princíp opracovania elektrónovým lúčom a zariadenie 5.4.2 Použitie technológie EBM 5.4.2.1 Vŕtanie elektrónovým lúčom Literatúra ku kapitole 5.4 5.5. Technológie iónového lúča 5.5. í Princíp iónového lúča a zariadenia 5.5.1.1 Zariadenie pre technológiu iónového lúča 5.5.2 Iónový lúč na úber materiálu 5.5.2.1 Reaktívne leptanie iónovým lúčom 5.5.2.2 Leptanie pomocou iónového lúča IBAE 5.5.3 Použitie technológie IBM 5.5.4 Tvorenie tenkých vrstiev iónovým lúčom 5.5.4.1 Iónové plátovanie 5.5.4.2 Iónová implantácia 5.5.4.3 Kombinované procesy IBAD Literatúra ku kapitole 5,5 167 167 172 176 181 181 184 186 187 190 194 195 204 207 209 211 214 217 219 222 225 225 231 235 237 240 241 242 246 247 252 253 254 256 259 263 263 264 266 266 270 273 275

Poďakovanie Autorka ďakuje touto cestou Komisii Európskeho spoločenstva - generálne riaditeľstvo Brusel (Belgicko) a Európskej nadácii pre vzdelávanie Turín (Taliansko) za udelenie grantu na Spoločný európsky projekt TEMPUS PHARE S_JEP 12310/97: "Európske normy vo výuke strojného inžinierstva", s podporou ktorého bolo umožnené vydanie tejto knihy. Koordinátor projektu: doc. Ing. Jozef Beňo, CSc. Strojm'cka fakulta TU Košice, Kontraktor projektu: doc. Ing. Ildikó Maňková,CSc. Strojnícka fakulta TU Košice. Hlavní partneri a spoluriešitelia projektu: Dr. David Lloyd a prof. Dr. Stuart Spraggett Coventry University (UK), prof. Dr. Lucio Zavanella Università degli Study di Brescia (I), Ing. Peter Kelman University Vienna (A), prof. Ing. Alexander JanáČ.CSc. a doc. Ing. Michal Štefánek.CSc. Materiálovo-technologická fakulta STU Trnava (SK), ktorí svojimi pripomienkami, pomocou a podnetnými návrhmi prispeli k vydaniu tejto publikácie.

Ackno wledgem ent Author would like to express the thanks for support given by the Commission of European Communities, Directorate-General XXII, Bruxelles (Belgium) and European Training Foundation Torino (Italy). The donation to the Joint European Project Grant TEMPUS- PHARE S J E P 12310/97 entitled ..European Standards in Mechanical Engineering Education, enabled edition of this book. Project Coordinator: Jozef Beňo, Faculty of Mechanical Engineering Technical University of Košice (SK), Project Contractor: Ildikó Manková, Faculty of Mechanical Engineering Technical University of Košice (SK), Local coordinators and partner institutions: David Lloyd and Stuart Spraggett - Coventry University (UK), Lucio Zavanella - Università degli Study di Brescia (I), Peter Kelman - Technical University of Vienna (A), Alexander Janáč and Michal Štefánek - Slovak Technical University Faculty of Materials and Technology ,Trnava (SK).

Možno niekedy. Zároveň je snahou o ucelený prehľad informácií a poznatkov z oblasti technológii. Sú to najmä postupy presného a vysokopresného rozmerového opracovania. november 2000 Ildikó Manková . pokrokový. ale aj z pohľadu energetického. napíšeme to. Samozrejme. Skôr chce svojim prístupom ukázať -ispoň časť poznatkov. ekologického a ekonomického. Kniha si nekladie za cieľ byť prísne vedeckým dielom. ak by sa to nestalo aj s touto knihou. ktoré využívajú aj iné formy energie než je energia mechanická. Košice. netrúfa si povedať. pokročilý. Autorka zvolila názov progresívny s ohľadom na názory a odporúčania odborných konzultantov diela.Predhovor Stalo sa už tradíciou. netradičných výrobných technológiách úberu materiálu (materiál removal) a ich perspektívach. mikroobrábania a nanotechnológii. Možno preto. Je oveľa viac. Je pokusom o systematický pohľad na tieto technológie opracovania z aspektu obrábania a ich miesto vo výrobnom procese súčasnosti. itoročia a ich miesto vo výrobnom procese. neskôr nazvané ako netradičné spôsoby úberu materiálu. Názov knihy vychádza z anglického názvu Advanced Meíhod of Materiál Removal. ktoré sa zrodili v poslednej štvrtine XX. ktoré ľudstvo nadobudlo za posledných 50 rokov XX. ktoré nachádzajú stále širšie uplatnenie v priemyselnej výrobe. že si myslíme o písanom slove. že ak chceme vyjadriť svoj názor. Množstvo poznatkov. progresívny. že kniha túto tému naplnila alebo dokonca vyčerpala. storočia v oblasti sdnej skupiny technológií spracovania materiálov. geometrickým radom rastie a nie je v silách jedného človeka. Je veľmi ťažké nájsť vhodné spojenie. ktoré mali. aby si ich niekto všimol upadli do zabudnutia. Táto kniha je určitý pohľad na súčasný stav poznatkov v jednej vednej oblasti. majú a budú mať čo povedať. aby to v akomkoľvek časovom období zvládol. že tieto technológie splňujú náročné požiadavky modernej výroby nielen v oblasti automatizácie. Ako napísal jeden môj kolega „odborné knihy nie sú bestsellermi a oveľa rýchlejšie upadnú do zabudnutia". Je takisto potrebné zdôrazniť. či už priamo dostupných alebo známych len vo väzbe na rôzne prehľady literatúry vo vedecko-odbomých dielach. vyšší. Na druhej strane sa ale mnohé z týchto technológií stávajú dominantnými v oblastiach. pričom táto • oľba odráža aj ich postavenie v súčasnom vývoji technológií opracovania materiálov. Je veľa kníh. ale aj budúcnosti. Význam slova advanced je v anglickom jazyku ponímaný ako „zdokonalený. ktoré bez toho. Bolo by veľmi odvážne. že je viac účinné. prípadne názov pre pôvodne nekonvenčné metódy. moderný. Jej účelom je podať prehľad o tzv. Pričom v žiadnom prípade nechce zdôrazňovať ani „preceňovať" význam týchto moderných výrobných technológií.

cm 2 ] i m [V] [mVs] [m 3 ] va VE I rw. F fN] [N] [J/s 1 .VI Použité symboly a označenia A A A Ab AL A. Ej Ed [J/mm2] [mm] [MPa] intenzita plošného úberu intenzita objemového úberu odrazivosť (reflektivita) stredná aritmetická drsnosť povrchu hĺbka prieniku elektrónov polomer valca pre médium polomer obrobku výška nerovností hrúbka materiálu medza rozprašovania absolútna teplota teplota teplota urýchľovacie napätie rýchlosť prúdenia plazmy objem odobratého materiálu pre jedno zrno úbytok objemu elektródy úbytok objemu obrábaného materiálu objemový uber materiálu [um] [m] [m] tm] [pm] [mm] [atóm/ión] [°K] ľC] Fc Fn F. [J/m3] T] V V K Kľ konštanta koncentrácia abrazívnej zmesi [J/kg ] 1 m L [mm/min] [cm 2 ] U [mj [mm] celková energia potrebná na natavenie jednotkového množsrva materiálu dĺžka kontaktu zrna s obrobkom meraná oblasť molekulová hmotnosť počet zŕn v zábere Avogadrovo číslo c Q [g] M M N N" Qs Q\ [mm 2 /mtn] [mmVmin] cD D E Ľ E. B B C C konštanta atómová hmotnosť absorbe i a objemový pomer obsahu brúsnych častíc lineárny uber opracovaná plocha konštanta Šírka povrchu konštanta množstvo nosného média experimentálne stanovená konštanta reprezentujúca časť lúča v reze koeficient trenia výtokový koeficient dýzy priemer štrbiny v dýze Youngov modul pružnosti intenzita prenosu energie energetická hladina energetická hladina špecifická energia pre deformačné opotrebenie sila pôsobiaca na časticu normálová sila konštantný tepelný tok Faradayova konštanta obsah tepla tvrdosť podľa Brinella tvrdosť podľa Vickersa tvrdosť podľa Rockwella tvrdosť obrábaného materiálu výstupná intenzita výkonu intenzita žiarenia v strede lúča R Ra RP R( Rw Rz S S T H: HB HV HRC H.cm" ] 2 vni VRR [m 3 ] [m3/s] .cm2] [W.

a a. y7 [m] hĺbka ostrosti mocenstvo iónov atómové číslo hĺbka rezu prierez iónového lúča k [W.K'l [mm] [cm] [mm] P r rr r.kg-'. íg] [mm] C d d [J.nť'. vc ve [mm/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [mm] [mm] w e [mm] j [ A/mm2] .VII z. f f f [mm] [mm] [mm] [mm] [l/s] [mm] [l/s] U U [mm/s] C h..K"'] koeficient tepelnej vodivosti dĺžka magnetostrikčného jadra dĺžka záberu zrna prírastok dĺžky hmotnosť častice rozmerové opotrebenia nástroja tlak kvapaliny zaoblenie vplyvom rezania polomer sfokusovaného lúča polomer rovinného okienka lasera polomer lúča hrúbka materiálu Čas hĺbka vrypu zma čas trvania impulzu čas pôsobenia častice na povrch nepravidelnosť škáry rýchlosť posuvu lúča vody rýchlosť posuvu rýchlosť prúdenia kvapaliny rýchlosť pohybu abrazívnych častíc rýchlosť rezania maximálna rýchlosť pohybu abrazívnych častíc šírka rezu divergencia (rozbiehavosť) lúča i T mm] 2 [cm ] [mm] [m/s] [mm] [ml . [l/s] [mm] V| V v.Ir­ šírka reznej medzery rýchlosť zvuku v magnetostrikčnom materiále Špecifické teplo priemer vtlačenej oblasti hĺbka úberu materiálu hĺbka rezu (prienik laserového lúča do materiálu) priemer lúča vzdialenosť priemer zmiešavacej trubice dýzy pre vodný lúč priemer štrbiny v dýze priemer lúča v ohnisku priemer brúsneho zrna posuv lúča frekvencia zmeny magnetického poľa ohnisková vzdialenosť šošovky frekvencia impulzu rezonančná frekvencia šírka medzery medzi elektródami (nástrojom a obrobkom) Planckova konštanta hĺbka zóny rezného opotrebenia hĺbka zóny deformačného opotrebenia prúdová hustota in. E d t 1 i ti tm [MPa] [mm] [mm] [mm] [mm] L nim] [s] [mm] [s] [s] d ™ d> [mm] [mm] [m m] d. m. -i <«.

m-5] hĺbka vtlačenia zrna merná hmotnosť hustota abrazívneho materiálu elektrická vodivosť kovu normálové napätie pôsobiace na zrno guľového tvaru kritérium krehkosti materiálu je to pomer pevnosti v strihu k pevnosti v lome daného materiálu uhol sklonu vodného lúča pri rezaní (uhol rezania) Sw p Pl a. [Q'1. e E.m"1] [N/m 2 ] T.m"3] [kg. a a e ™ a. o.vm z A uhol dopadu iónov dovolená odchýlka rozmerov opracovaného povrchu nábehová a výbehová oblasť tepelná difuzivita uhol vychýlenia lúča uhol dopadu lúča na povrch koeficient m agnetos trike neho predĺženia dolná alebo horná odchýlka od nominálneho rozmeru elementárny náboj [AT'-m"1] merná vodivosť elektrolytu X vlnová dĺžka vlnová dĺžka laserového svetla [mm] fkg. K e .

Čitateľa možno napadne otázka. tok elektrónov a iónov) zaznamenávajú prudký rozvoj v druhej polovici XX. plazmu. Predkladaná publikácia podáva čitateľovi pohľad na súčasný stav poznatkov a na perspektívy -"alšieho vývoja „netradičných" technológii. aby v : vytvorený vhodný slovenský ekvivalent jednotlivým pojmom. storočia ako výsledok intenzifikácie výskumu a vývoja: • • • • špeciálnych oblastí fyziky (kvantová elektronika). ktoré používajú na uber materiálu aj iné formy energie ako je čisto mechanická energia. sa používajú na odlíšenie technológií spracovania •^iieriálov.1 1 ÚVOD Cieľom a úlohou predkladanej publikácie by mal byť súbor poznatkov o oblasti výrobných technológií. poznatky zhromaždené v tejto publikácii budú iste zaujímavé pre široký okruh technicky ale aj netechnicky zameraných záujemcov. Využite týchto metód predstavuje niekedy alternatívu a/alebo variant k tradičným •-echnológiám (dnes niekedy nazývaným klasickým technológiám). vysokotlakový vodný lúč. ktorý hľadá relevantné informácie bude vedieť posúdiť. Napriek tomu.'Aterizujú technológiu alebo jej sprievodné javy. Zavedenie určitej pojmovej disciplíny si vyžaduje vidieť aj pozadie -c-a týchto technológií. . čo je Aodnuté určitou konvenciou. elektrický výboj. názvom a javom. Na druhej strane c potrebné zdôrazniť. elektrolýzu. Publikácia vysvetľuje a objasňuje pojmy. progresívne..laser. ktoré využívajú známe fyzikálne a chemické javy na uber materiálu i akustické vlnenie. Na otázku. soíistikovaných technológií spracovania materiálov. v súčasnosti označovaných tiež ako progresívne '^chnológie. čiastočne nemeckých a japonských zdrojov v anglickom rreklade) vnášajú mnohokrát nejednotnosť do používania a interpretácie názvov. nie je jednoznačná odpoveď a to má potom za následok mnohé •epresnosti interpretácie. že iba čitateľ. technickej verejnosti známe prívlastky. mov a javov. ktoré vzhľadom na silný vplyv anglosaskej odbornej literatúry (prevažne amerických. aby nedošlo k mylnej predstave a k preceňovaniu možnosti týchto technológií spracovania materiálov a výroby dielcov. Názvom predkladanej publikácie ako aj pozadím vývoja týchto technológií chce i-itorka podporiť toto označovanie. Z uvedeného dôvodu sú v jednotlivých kapitolách publikácie uvádzané (v zátvorke zošikmeným písmom) zaužívané anglické označenia :». Výrobné technológie. „Netradičné. Autorka zdôrazňuje výraz „mal byť" z dôvodu. nových druhov konštrukčných materiálov (kompozitné materiály. ktoré na vytvorenie požadovaného tvaru dielca využívajú iné formy energie než nrchanickú. ako aj rôzne prístupy jednotlivých vedeckých škôl. špeciálne" Tííto. tok fotónov . čo je správne. či tento cieľ kniha naplnila. nekonvenčné. ktoré . že využitie niektorých procesov netrvá tak dlho a nie je ani tak široké. Je potrebné zdôrazniť slová -alternativa" a „variant". keramika). prečo toľko odlíšení. a nástupu počítačovej techniky.

Staelens a Dekeyser (1986) základnú klasifikáciu fyzikálno-chemických metód úberu materiálu pod názvom Non-conventional Materiál Renioval Processes (v preklade Nekonvenčné procesy úberu materiálu). Metahvorking Science and Engineering. že okrem technológie obrábania sa fyzikálny princíp ultrazvuku. Čo vyplýva z podstaty úberu materiálu v týchto procesoch. Či ide o rezanie alebo brúsenie). Buda. iónov a elektrónov používa. leštenie pásmi a technológiami výroby ozubených kolies. plazmy. Zároveň sa tento príspevok stal východiskom pre systematické triedenie poznatkov o rozdielnych spôsoboch výroby dielcov. Vigner (1984). Vzhľadom na to. Pomenovanie „netradičné technológie obrábania" (anglicky: Nontraditioiia! Method of Machining) je zaužívané v americkej odbornej literatúre. . Tento názov sa používa napr. 1991). ale využívajú k úberu materiálu pôsobenie rôznych fyzikálnych alebo chemických javov. vyššie uvedené prívlastky sú doplnené ďalším spojením a to „špeciálne technológie". ktoré využívajú iné zdroje energie ako energiu mechanickú zaraďuje do kategórie erozivne obrábanie. aj v iných výrobných technológiách. reprezentovanej odbornou spoločnosťou ASME (Americká spoločnosť strojných inžinierov). kde procesy úberu materiálu. Používanie názvu „nekonvenčné technológie" podporila aj vedecká spoločnosť CIRP (Medzinárodná spoločnosť pre bádanie v strojárskej výrobe so sídlom v Paríži) vo svojich periodicky vydávaných dokumentoch Annals ofthe C!RP. superfinišovanie. pre technológie zvárania (Turňa. lasera. ktorá okrem iného vydáva v periodických cykloch rozsiahlu encyklopedickú publikáciu Handbook of Machining (\ preklade Príručka obrábania). (v preklade Princípy obrábania rezaním. Pomenovaním „nekonvenčné" v zmysle opačne ku konvenčnému.: Špeciálne metódy zvárania.2 Progresívne technológie V technológií obrábania sa pod prívlastky „nekonvenčný. Békés (1967) sa od začiatku ich vývoja a priemyselného uplatnenia až po súčasnosť charakterizovali predovšetkým elektrofyzíkálne a elektrochemické metódy obrábania. abrazívnym pôsobením a eróziou). Výstižné triedenie procesov obrábania podľa prevládajúceho mechanizmu úberu materiálu podáva Kaczmarek (1976) vo svojej knihe Principles of Machining by Cutting. kde v roku 1986 publikovali Snoyers. Toto pomenovanie sa u nás začalo používať v 90-tych rokoch XX. M. kde klasifikuje a popisuje jednotlivé netradičné postupy obrábania. E. Abrasion and Erosion. netradičný" zaraďujú technológie opracovania materiálov. 1989) alebo technológie tvárnenia {Mielnik. používané u nás dnes už klasikmi technológie obrábania Hirschfeld (1953). V technológii obrábania sa pomenovanie špeciálne technológie spája skôr s dokončovacimi spôsobmi obrábania ako lapovanie. storočia. žc názov „nekonvenčné technológie" je medzi technickou verejnosťou často používaný a jeho význam je viac-menej spojený s elektrofyzikalnými a elektrochemickými technológiami. ktoré nepoužívajú „klasický" rezný nástroj s určitou alebo neurčitou reznou hranou (podľa toho. Uvedené triedenie je v našich podmienkach menej zaužívané. Prikryl. Možno konštatovať. V tomto vedeckom príspevku boli klasifikované nekonvenčné technológie obrábania podľa použitého zdroja energie na uber materiálu.

laserové technológie v automobilovej výrobe. Otázkou zostáva. K'ónig 1997. v ŕ t a n i e . Ĺ lugličtiny: advanced . úžitkové. ale v určitej regulovateľnej vzdialenosti od seba. 1989) (v preklade moderné alebo progresívne/pokrokové metódy obrábania).1. že technológia je vedný odbor. že pomenovanie „progresívne technológie" v spojení s ýmito výrobnými postupmi. rovnako ako procesy riadenia a automatizácie. slovenskom progressive. Technológia je súbor procesov. má svoje opodstatnenie v tom. ukazuje sa. či je potrebné tieto výrobné technológie používaním rôznych prívlastkov odlišovať od bežne zaužívaných tzv. Tonshoff 1993) (inovačné výrobné procesy).-c d management .•:. Napriek vyššie uvedenému. obr. dekoratívne a komerčné vlastnosti •ýrobkov a tým vlastne podmieňuje rozvoj celého počtu výrobných odvetví. Najnovšie sa začína zaužívať aj pomenovanie Innovative Manufacturing Processe s (van Luttervelt 1989. rezanie/delenie materiálov laserom. To je celkom odlišné od väčšiny klasických (tradičných) spôsobov úberu materiálu obrábaním. . Ich progresivita spočíva V tom. 1988). čo sa len trochu líši od bežne zaužívaného alebo klasického procesu. ktoré sa stávajú dnes už bežne používanými výrobnými prostriedkami modernej priemyselnej výroby. zvýšiť napr. ale aj laser a ďalšie. že procesy riadenia. progressive . stúpať. že tieto postupy vždy predstavovali technologický pokrok vo výrobe. autora). kde v priebehu procesu nástroj a obrobok nie sú v priamom kontakte. odvetvie ľudských znalostí. posun. moderné riadenie). Použitá technológia preto. veď progresívne môže byť všetko. 1. "klasických" procesov. pravidiel a návykov používaných pri výrobe rôznych druhov rrodukcie v ľubovoľnej sfére výrobnej činnosti. kde je materiál odoberaný vplyvom mechanického namáhania strihom/šmykom (sústruženic. ) alebo abrazívnym pôsobením nástroja na povrch (brúsenie). Eversheim 1993. Technológia má celkovú štruktúru a klasifikáciu. optimalizácie a automatizácie sú ich prirodzenou súčasťou a predstavujú sofistikované inteligentné prostredie riadiaceho systému stroja a procesu. Ako príklady možno uviesť elektroiskrové hĺbenie tvárniacich nástrojov. vrdemng .pokrokové. úvod 3 V ostatných rokoch sa čoraz častejšie v súvislosti s týmito technológiami objavuje spojenie Advanced' Mexhod of Machining (McGeough. frézovanie. Lowe [2] uvádza. že sú založené na elektrických. (Taniguchi. vo výrobe integrovaných obvodov a iné.1. teda určuje energetickú náročnosť výroby.1 Význam a pojem technológie Limitujúcim faktorom úrovne strojárskej výroby j c použitá technológia. Mnohokrát neprirodzene vyznieva označenie „nekonvenčná technológia" pre elektroiskrové procesy.znamená (moderný. spotrebu surovín a stupeň ich využitia.postupné kalenie (pozn. Zároveň jc pre nich charakteristické. vodným lúčom. chemických a tepelných princípoch úberu materiálu (v prípade obrábania). zlepšenie.. Odborná verejnosť zatiaľ nie je jednotná v tejto oblasti. Pre doplnenie jc potrebné uviesť. že v Kzyku používaný pojem progresívny v zmysle pokrokový v anglickom preklade nesmie byť srwoie sa mení jeho význam. že ona stanovuje nároky na spotrebu energie. Anglický výraz progressive znamená totiž postupná napr. kde sa aplikujú vedecké princípy a praktické znalosti do fyzikálnej podstaty a systémov. Samozrejme bude na čitateľovi a odbornej verejnosti aké stanovisko zaujme k predkladanému názvu. pokrokový. Stanovuje funkčné. vzostupný.

slovné spojenie pochádzajúce zo starovekej gréčtiny. Vývoj v posledných desaťročiach XX. ľudský faktor a technológie. náuka o mori a morské technológie. zručnosť a iogos veda. ktorých cieľ a podstata spočíva vo výskume výrobných prostriedkov a procesov. l . v odkrývaní a formulácii zákonov a princípov výrobných procesov a v príprave základne pre optimalizáciu výrobných procesov. meranie a priemyselnú aplikáciu. technologický vývoj krajín tretieho sveta. Ešte v nedávnej minulosti sa spájala iba s pojmom strojárska technológia a mnohokrát iba s technologickým postupom výroby dielcov. kde význam techné }t poznatok. vedy a techniky a jc založená na všetkých vedeckých a praktických poznatkoch ľudstva. Technológia je podľa výkladových slovníkov komplex vedeckých poznatkov. technology) sa v súčasnosti chápe a používa v širších súvislostiach. ale tiež priemyselné a materiálové technológie. storočia posunul pojem technológie a tým aj strojárskej technológie do inej polohy. náuka. technológie životného prostredia. ktorými sa suroviny menia na výrobky {pozn. l Štruktúra technológie ( zdroj. než ako to bolo zaužívané v našich podmienkach. Technológia je úzko spojená s vývojom poznania. ad i) Technológie súvisiace s rozvojom spoločnosti vychádzajú zo všeobecne poňatého pojmu technológie ako súboru vedeckých poznatkov a definujú nové a novokoncipované vedné odbory ako sú informačné technológie. autora). TECHNOLÓGIA KNOW-HOW POSTUPY VEDECKÉ PRINCÍPY ZARIADENIA ORGANIZÁCIA VÝSKUM MERANIE APLKACA ARTEFAKTY ŠTRUKTÚRA SYSTÉM O b r . Technológia podnecuje vznik nových oblastí vedy a techniky.4 Progresívne technológie Konkrétna technológia obsahuje hlavnú časť forma!izovaných. i) ii) Technológie ako súčasť rozvoja vedy a spoločnosti Technológie uplatňované priamo vo výrobe. nukleárne technológie. Podľa slovníka cudzích slov technológia jc náuka o prostriedkoch a procesoch. . ktorá rozlišuje dva prístupy jej ponímania.Lowe [2]) Samotný pojem technológia' (angl. čím sa technológia degradovala do polohy málo vedeckého a skôr empirického návodu na výrobu a strácala na význame. vytvára materiálnu a informačnú základňu ich rozvoja. biotechnológie. prenosných vedeckých poznatkov a má jednoznačné atribúty ako sú jedinečné postupy pre výskum.

ktorých výsledkom je produkt (výrobok.2 CAx technológie monitorizácia procesov Súčasné súvislosti rozvoja strojárskej výroby Z toho vyplývajú aj nové prístupy k technológii. automatizácia. Technológia tvorí a rozvíja teoretickú základňu priemyselnej a teda aj strojárskej výroby a jej úlohou je prinášať pokrok v technologickej a vedeckej základni a rozvíjať princípy výroby namiesto empírie a improvizácie. elektronizácia a CAx technológie (Computer Aided).1.1 Úvod 5 ad ii) Technológie uplatňované priamo v procese výroby predstavujú komplex vied. konkrétne k technológii strojárskej výroby a jej definícii.1 Technológia strojárskej výroby Vývoj poznania silne ovplyvňuje rozvoj priemyselnej a teda aj strojárskej výroby.ŕdnotlivých vedeckých škôl. 1. nové formy organizácie výroby. Pre jasnejšiu orientáciu čitateľa sú ďalej vysvetlené jednotlivé pojmy spojené s technológiou strojárskej výroby podľa najnovších poznatkov a prístupov . autora). Strojárska výroba zahŕňa návrh a konštrukciu výrobku. ktoré vedú k tvorbe produktov spracovaním alebo spájaním materiálov a potom ich montážou na finálny výrobok. N O V É FOHMY ORGANIZÁCIE VÝROBY EKOLÓGIA VÝR08Y EKONOMIKA VÝROBY I S T R O J Á R S K A í ROZVOJ TECHNOLÓGIÍ NOVÉ PRINCÍPY TECHNOLÓGIÍ _ INOVAČNÉ TECHNOLÓGIE V Ý R O B A NOVÉ MATERIAL Y ^ - VSTUP ELEKTRONIKY pre konštruovanie nové nástrojové materiály Obr. ktorých cieľom je odkrývanie a formulácia zákonov a princípov priemyselnej výroby. .1. Výroba (Production) je.2: vývoj nových materiálov (konštrukčné a nástrojové materiály) vývoj nových a inovovaných princípov technológie spracovania materiálov. 1. klasifikácii a chápaniu. íe to postupnosť funkcii. pre ktorú predstavuje synergiu najnovších poznatkov vedy a techniky v štyroch základných skupinách ako to znázorňuje obr. predmet). technológiu označovanie Manufacturing je v americkej odbornej literatúre. anglická odborná literatúra používa slovo r-Tduaioii (pozn. systém procesov. Strojárska výroba (Production' (Manufacturing) Engineering) je výber výrobných rroätríedkov a výrobných metód za účelom optimalizácie použitia výrobkov podľa technologických kritérií.

že presnejšie špecifikuje dosah jednotlivých technológií: . dielce a výrobky.. Technológia strojárskej výroby (Production Engineering Technology) je komplexná vedná oblasť. povrchové úpravy Novšia klasifikácia. technologickými zvláštnosťami a výsledným efektom. Komplexná technológia zahrňuje celý systém problematiky od suroviny. Komplexná technológia a jej rozvoj si vyžaduje oproti klasickému postupu systémový prístup. Pre odstránenie týchto strát sa uplatňujú tendencie spájania a hovorí sa o integrovanej technológii a komplexnej technológii. Súčasťou technológie strojárskej výroby sú technológie spracovania materiálov {Materials Processing Technology). Jej výsledkom má byť dosiahnutie vytýčených cieľov v plánovanom časovom slede s primeranými ekonomickými a ekologickými parametrami. výroba náradia. energetické a materiálové straty. skúšobne. cez používanie výrobku jeho životnosť až po likvidáciu použitého výrobku a s tým spojené všestranné ekologické vplyvy. náhradných dielcov) a vedľajšie procesy (skladové hospodárstvo. ktoré sa obyčajne delia na: • • • • • • zlievanie. Technológia a strojárska výroba sú vzájomne spojené ako teória a prax. materiálu. obrábanie. energetické a sociálne faktory. Od vyššie uvedeného delenia sa odlišuje tým. liatie. Integrovaná technológia zlučuje jednotlivé medzistupne a fázy výroby tak. zváranie a spájanie.. Integrované technológie na základe výrobného postupu materiálu a využívania energie spájajú jednotlivé technologické operácie a procesy do jedného výrobného celku.. ekologické. strojov a procesov.). dielcov a montáž). ktorých výsledkom sú určité druhy výrobkov. pomocné výrobné procesy {opravy. kde je potrebné zapojiť do jedného celku okrem čisto technických a technologických faktorov aj ďalšie. Zabezpečuje požadovanú kvalitu predmetov na požadovanej ekonomickej. vzájomné vzťahy a zákonitosti procesu výroby dielcov. ktorú prezentujú publikácie vedeckej spoločností CIRP (1986) a v doplnenej a upravenej forme Vasilko (1998). doprava. energetické hospodárstvo. zariadení a strojov. kde sa uplatňuje špecializácia pri výrobe dielcov a kooperácia pri kompletizácii hotových výrobkov. ktorej predmetom skúmania je podstata. ale v súčasnosti už aj na požadovanej ekologickej úrovni. Výrobný proces (Production Process) je súbor činnosti ľudí. výrobu nástrojov a zariadení ich údržbu a informácie potrebné na zabezpečenie hospodárnosti a ekonomiky výroby. vplyvov na životné prostredie. energie. energia. spracovania a zúžitkovania odpadu.) a na výstup finálnych výrobkov. ktoré sa líšia spôsobom realizácie vo výrobe. že technologická schéma sa zjednodušuje na vstupné prvky (materiál. Klasické chápanie technológie strojárskej výroby delí výrobu na fázy a stupne. Zahrňuje hlavné výrobné procesy (výroba polovýrobkov. laboratóriá. prášková metalurgia tvárnenie a tvarovanie. modelov. delí technológie spracovania materiálov na šesť základných druhov.6 Progresívne technológie výroby a výrobný proces.. Posudzuje existujúci spôsob výroby a hľadá nové spôsoby premeny materiálu na polotovary. Nevýhodou tejto deľby v modernej flexibilnej a počítačom riadenej výrobe sú časové.

Z vyššie uvedeného delenia vyplýva. na delenie využívajú plastické alebo krehké porušovanie materiálu... spekanie. vylepšené. či už zmenou rozmerov (vysokopresné brúsenie. laser. vysokorýchlostné obrábanie. iónový a elektrónový lúč. spájkovanie.mechanických vlastností materiálov: (tepelné spracovanie. založené na fyzikálnej a chemickej povahe dejov pri spracovaní materiálov ako laserový lúč. " . NC dierovanie a iné. lisovanie. jemné dierovanie a presné strihanie.tepelné spracovanie. elektrochemické a elektroiskrové obrábanie. zámernou zmenou stavu povrchu (iónové technológie ako je iónová implantácia a nanotechnológie. fotochemické leptanie. zváranie a ďalšie. delenie rezaním a pod. c h e m i c k o . honovanie. zlievanie) C2) tvarovanie materiálu plastickou deformáciou (tvárnenie ) C3) tvarovanie práškovou metalurgiou (lisovanie práškov. strihanie. žc dnes existuje široké spektrum technologických procesov a operácii. mikrorezanie a nanotechnológie. ktoré zlepšujú a vylepšujú kvalitu povrchu. či tvorením vrstiev resp. (zváranie. zabezpečuje sa vysoká presnosť výroby (lapovanie. galvanizovanie. frézovaním.. ako to prezentuje van Luttervelt 1989 [3]. zlepovanie. doplnkové. spekanie. progresívne.. termomechanické spracovanie. brúsenie) C5) tvarovanie odstraňovaním materiálu fyzikálno .vodný lúč a iné. ktoré je možné roztriediť podľa stupňa ich postupného vývoja a priemyselného používania do troch kategórií.) D) Procesy zmeny fyzikálno ... Samozrejme jednotlivé vyššie uvedené skupiny technológií spracovania materiálov je možné ešte ďalej deliť a špecifikovať podľa použitej operácie.).) E) Rozmerové opracovanie dielcov (zmena rozmerov): odstraňujú sa nepresnosti po predchádzajúcich operáciách (nepresnosti tvaru. využívajú sa procesy./ Úvod A) 7 Procesy delenia materiálov. (lámanie. F) Procesy zmeny stavu povrchu (dokončovanie povrchov): čiastočne sa prelínajú s rozmerovým opracovaním dielcov.) C) Procesy tvarovania materiálu a polovýrobkov (procesy zmeny tvaru): tieto sa delia na podskupiny a to: C l ) tvarovanie materiálu v tekutom stave (liate. tvárnenie. chemické frézovanie.. rozmerov a polohy plôch odoberaním špeciálne ponechaného prídavku). na procesy označené ako: • • klasické resp.. inovačné metódy spracovania materiálov ako obrábanie tvrdých materiálov [Hard Mcichining). izostatické lisovanie .) B) Procesy spájania materiálu. ale aj hydrodynamické obrábanie . konvenčné technológie založené na mechanickej povahe spracovania materiálov ako sú obrábanie sústružcním. využívajú sa prednostne vo výrobe polovýrobkov.H1P) C4) tvarovanie rezaním materiálu (obrábanie rezaním.chemickým úberom (elektroiskrové a elektrochemické obrábanie.

Inovačné technológie sú vo svojom vývoji orientované dvoma smermi a to: • • Hard Machining(HM) HSC rýchlostné obrábanie L M laserom podporované A obrábanie Rapid Prototyping Rapid Tooling Obr. Tento záujem je úzko spojený so stratégiou vývoja nových materiálov a metódami ich spracovania. ktoré vyplývajú zo súčasných poznatkov ukazuje obr. ale najmä priemyselnej sféry sú inovačné technológie. TECHNOLÓGIE SPRACOVANIA MATERIÁLOV.4 • Smery vývoja inovačných technológií na vylepšovanie klasických technológií napr.4. faster). cheaper.1. ECM fotochemické leptanie Vylepšené postupy (inovačné) Hard Machining (HU) jemné dierovanie NC dierovanie rezanie závitov diamantovým nástrojom Obr. že v popredí záujmu výskumnej.3. To znamená lepšia kvalita pri minimálnych nákladoch za kratší čas na výrobu produktu. ako je používanie vysokých rezných rýchlosti (vysoké v porovnaní s klasickými technológiami) pri rýchlostnom obrábaní (HSC High Speed Cutťmg).s Vyššie uvedené rozdelenie znázorňuje obr.1.1. extremizáciou rezných podmienok.VÝROBNÉ PROCESY "H1 Klasické postupy (mechanické princípy) sústruženie frézovanie brúsenie tvárnenie zváranie Progresívne postupy (fyzikálne a chemické princípy) laserový f č ú vodný lúč EDM. Progresívne technológie Je len samozrejmé. lacnejšie a rýchlejšie" fbetter.3 Hlavné typy výrobných procesov Smery rozvoja inovačných technológií. s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti produktov. Tento cieľ nadobúda takmer olympijské dimenzie charakterizované heslom „lepšie. 1. alebo nízke posuvy pri jemnom obrábaní .

vývojom nových metód výroby súčiastok vývojom automatizovaných technologických procesov a technických prostriedkov na ich realizáciu. (opäť malé v porovnaní s bežne zaužívanými podmienkami) pri obrábaní tvrdých materiálov (HM Hard Machining). tvarovaní „:eriálov rezaním a fyzikálno-chemickým pôsobením. zákonitostí funkcie strojov. rozmerovým opracovaním dielcov a ^rkončovaním povrchov. ktorý zahrňuje všetky metódy tvarovania produktov postupným odoberaním určitého množstva materiálu. ale podieľa sa na delení materiálov. že ani klasické výrobné technológie nezaostávajú za rozvojom poznatkov. priemyselné využitie a smery ďalšieho vývoja progresívnych a inovačných technológií spracovania materiálov je možné zjednodušene charakterizovať nasledovne: i) Pozadie a trendy vývoja technológií spracovania materiálov vychádzajú zo zvyšujúcich sa požiadaviek: • • • na sortiment a zložitosť výrobkov. na vývoj a využitie nových princípov v technológiách. ktoré patrí v súčasnosti už k bežným spôsobom jemného a presného sústruženia.2 Klasifikácia spôsobov obrábania -. Pozadie. ich prenos je iíi) Smery ďalšieho vývoja progresívnych a inovačných výrobných technológií sú úzko spojené s: " • vývojom nových materiálov. na presnosť. ktorý sa nazýva prídavok (allawance). dobrým príkladom je využitie laserového lúča pri obrábaní (LAM t. na zdokonalenie konštrukcie strojov. 1. Samozrejme je potrebné zdôrazniť skutočnosť. ktoré vo vyššie uvedenej tlasifíkácii nespadá iba do jednej skupiny. ii) Nasadenie a využívanie progresívnych a inovačných technológií v priemyselnej výrobe sleduje rozvoj poznatkov v oblastiach: • • • zákonitostí procesov získavania a spracovania materiálov. spoľahlivosť a životnosť dielcov a výrobkov. Obrábanie (Machining) je široký pojem.cdnu časť technológie spracovania materiálov tvorí obrábanie. laserom podporované rezanie a brúsenie). ale naopak využívajú ho v plnej miere.j. . zákonitosti toku informácií a ich spracovanie (tok informácií a najdôležitejším článkom progresívnych a inovačných technológií)./ Úvod 9 • resp. Dôkazom toho v obrábaní je okrem iného používanie nástrojov z reznej keramiky. a pri technológiách Rapid Prototyping (rýchle zhotovovanie prototypov) a Rapid Tooling (rýchle zhotovovanie nástrojov). malé prierezy odrezávanej vrstvy.

že výsledný tvar produktu sa dosahuje úberom určitého množstva materiálu. jednak podielom celkovej prácnosti výroby dielcov. oddeľovaním častíc materiálu reznou hranou vo forme triesky (rezanie. aj keď používajú rôzne formy energie. Vigiter (1984). storočia /. brúsenie). ktorá zahrňuje niekoľko vedných odborov a patrí na popredné miesto vo výrobných technológiách. Spoločnou črtou oboch procesov je. plazma elektrónový lúč). ktorú uvádza Kaczmarek a najnovšie Grzesik (1998).5 Klasifikácia spôsobov obrábania (Kaczmarek.1. (1953). Békés (1967) Prikryl (1967). pretože obe vykazujú podobné charakteristiky a aplikácie. Materiál sa teda pri obrábaní odoberá: • • • mechanickým postupom t. ako dôsledok prudkého rozvoja náuky o obrábaní. Mechanickú energiu pre rezanie a elektrickú. keď boli položené prvé vedecké základy teórie rezania (v druhej polovici XIX. elektrochemickým rozpúšťaním častic materiálu. Kaczmarek (1976) delí technológiu obrábania na rezanie (Cutting) a obrábanie eróziou (Machining by erosion).5.It) Progresívne technológie Obrábanie je dynamická technológia. charakterizujú obrábanie ako technologický proces. Hirschfeld. prípadne ich kombináciou. ktorou zabezpečuje kvalitatívnu stránku výrobkov a v konečnom dôsledku ich vyššiu pridanú hodnotu. Time. ktoré vychádzajú z postupného vývoja metód obrábania. V počiatkoch vývoja náuky o obrábaní. Neskôr v 50-iych a 60-tych rokoch XX. 1976) . tavením častíc materiálu z obrobku účinkom vy s oko energetic ký c h lúčov (laser.j. Buda.1. storočia a potom v 70-tych rokoch pôvodné jednoduché rozdelenie bolo nahradené rozdelením podľa princípu úberu materiálu z východiskového polotovaru. ktorá predstavuje okolo 25 + 30% a jednak svojou podstatou. chemickú a tepelnú energiu pri erózii. Z hľadiska klasifikácie spôsobov obrábania existuje viacero prístupov. chemickými postupmi. Obr. 1870) technológia spracovania materiálov sa delila na technológiu mechanickú a chemickú a obrábanie materiálov spadalo do skupiny mechanickej technológie spolu s tvárnením materiálov. Prikryl. Rezanie Obrábanie rezaním OBRÁBANIE Brúsenie Elektroerozívne obrábanie Elektrochemické obrábanie Energolúčové obrábanie Obrábanie eróziou Obr. elektrickými. A. ilustruje klasifikáciu metód obrábania. pri ktorom požadovaný tvar a rozmer obrobku vzniká postupným odoberaním častíc materiálu mechanickými.

brúsenie.1 Úvod 11 Obrábanie rezaním (Machining by cutting) má významnú úlohu z hľadiska možností použitia pre svoju všestrannosť a schopnosť dosiahnuť najvyššie pracovné presností. Vysvetlenie tejto i * proporcie vyplýva z podstaty úberu materiálu a podrobnejšie je podané v kapitole 2. ľ REZANIE O B R Á B A N I E BRÚSENIE (ABRAZÍVNE OPRACOVANIE) nástrojmi s definovanou geometriou reznej hrany ROTAČNÉ PLOCHY Netradičné/ progresívne metódy ú berú materiálu S VIAZANÝM BRUSIVOM MECHANICKÉ sústruženie. (z nem. elektrické. obzvlášť v prípade ťazkoobrobíteľných materiálov a materiálov. ktoré zahrňuje obrábanie nástrojmi s definovanou geometriou reznej hrany. V poslednom desaťročí najmä anglosaské Kalpakjiart (1989) a nemecké pramene König. delia obrábanie do troch kategórií. kniha uvádza obe názvy ako ekvivalentné).6 Klasifikácia procesov obrábania* ultrazvuk a abrazívny lúč sa v tejto klasifikácii vyskytujú dvakrát.6: • Rezanie (Cutting). Zerspannug mit geometrisch bestimmter Schneide) • Abrazívne opracovanie . vŕtanie. raz ako procesy brúsenia vďným brusivom a raz v zátvorke ako mechanické procesy netradičných/progresívnych technológii. obr. . chemické a iné zdroje energie (pretože nejestvuje jednotnosť v pomenovaní.1. Klocke (1997). ktoré využívajú na uber fyzikálne. vyvrtávanie brúsenie honovanie supe (finišovanie vodný lúč (ultrazvuk) (abrazívny lúč) CHEMICKÉ ELEKTROCHEMICKÉ TVAROVÉ A ROVINNÉ S VOĽNÝM BRUSIVOM frézovanie hobľovanie obrážanie preťahovanie výroba ozubených kolies výroba závitov lapovanie leštenie omieľanie abrazívny lúč ultrazvuk ELEKTROTEPELNÉ elektroiskrové laserový lúč elektrónový lúč iónový lúč plazmový lúč Obr. ktoré vôbec nieje možné obrábať rezaním. nástroj má jednu alebo viacero rezných hrán. alebo netradičné procesy obrábania. tiež definované nemeckou literatúrou ako opracovanie nástrojmi s neurčenou geometriou reznej hrany (z nem. Obrábanie eróziou rozširuje a doplňuje pracovné možnosti obrábania rezaním. 1. Zerspanung mit geometrisch unbestimmten Schneiden) • Progresívne.

K uskutočneniu obrábania rezaním a brúsením je potrebné splniť podmienku. že pri rezaní musí byť vynaložené určité množstvo mechanickej energie na porušenie molekulárnej súdržnosti materiálu. 3. Brúsenie (tiež abrazívne opracovanie) má ešte niektoré odlišnosti a zvláštnosti v porovnaní s procesom rezania. Na tvarovanie povrchu materiálu nevyužívajú priamy kontakt nástroja (v klasickom ponímaní geometrického telesa s určitou alebo neurčitou reznou hranou). Stratégia používania nových materiálov zároveň však podnietila vývoj nástrojových materiálov a nástrojov do takej miery. Materiál rezného nástroja má byť tvrdší ako materiál obrobku. je prídavok na obrábanie odoberaný nespočítateľným množstvom rezných hrán brusiva s geometricky neurčenou reznou hranou. ale elektrické. storočia. Táto podmienka si vynútila pojem obrobiteľnosti materiálov a na istý čas obmedzila využívanie vysokopevných konštrukčných materiálov v priemysle. Nástroj je v priamom kontakte s obrobkom. vŕtanie veľmi malých otvorov do kalených ocelí. Ako vyplýva z dejín obrábania. ktorý má neurčité množstvo rezných hrán vo forme viazaného alebo voľného brusiva. Podstata mechanického obrábania (rezania a brúsenia) je v poznaní.12 Progresívne technológie Každá kategória je charakterizovaná spoločnými určujúcimi znakmi úberu materiálu a zvláštnosťami procesu pri vzájomnom porovnávaní. Jednotlivé brúsne zrná sú v priamom kontakte s povrchom obrobku. Rôznorodosťou geometrie zrna brusiva a neurčitosťou ich vzájomnej polohy. že dnes ich výrobcovia disponujú sortimentom umožňujúcim obrábať nielen ťažkoobrobiteľné materiály. Tieto odlišnosti sú dané: • • Použitým „nástrojom". vo forme rozmerovo veľmi malej triesky (mikrotriesky. kde na obrobok nemožno pôsobiť veľkou silou ako napr. ktorú možno použiť na obrábanie. čo má za následok nepravidelný uber triesky s premenlivým prierezom. Táto podmienka obmedzuje použitie rezania v oblastiach. . Geometria nástoja je určená a používaná podľa normy STN ISO 3002/1 (22 0011) a STN 22 0012 Pri brúsení. tiež nazývanom abrazívne opracovanie. ale svoj vrchol rozvoja dosahuje v druhej polovici XX. tepelné a/alebo chemické účinky fyzikálnych javov. ktoré síce patrí medzi najstaršie odbory techniky. 2. aby akýkoľvek existujúci zdroj energie vyššieho druhu bol najprv premenený na najjednoduchšiu energiu mechanickú energiu. ale aj riadiť tvar vznikajúcej triesky. mechanické obrábanie (rezanie a brúsenie) potrebuje pre svoje uskutočnenie naplnenie troch základných podmienok: 1. popisne uvádzanej ako voľným okom neviditeľnej častice). Tieto podmienky sú typické a spoločné pre rezanie a brúsenie. Pri rezaní je odrezávaná vrstva materiálu odoberaná nástrojom s jednou alebo viacerými reznými hranami s určitou geometriou vo forme voľným okom viditeľnej triesky. vŕtanie otvorov so zakrivenou osou a iné. Progresívne metódy úberu materiálu používajú okrem mechanickej energie aj iné formy energie na odobratie materiálu vo forme voľným okom neviditeľných častíc (mikro až nano častice).

6 2 .P. I N . Charakteristiky jednotlivých známych progresívnych metód úberu materiálu podľa vyššie uvedenej klasifikácie (obr. V závislosti na rozmeroch odoberaných častíc. 1 9 9 8 . J . prierezom alebo objemom. dĺžkou. SEPARÁTNY VÝTLAČOK L O W E . pevnosť. J. Progresívne/netradičné technológie úberu.: R O Z V O J TECHNOLÓGIE TRIESKOVÉHO OBRÁBANIA. I N : R O Z V O J TECHNOLÓGIE OBRÁBANIA R T O 9 8 . B E Ö O . P.. Zároveň prevažujúcim princípom úberu materiálu je erozívne a tepelné pôsobenie vysokocnergetických lúčov (laser. niekedy aj vo forme iskier alebo prachu (s prierezom rádovo okolo 10"3 mm") a vysoké rezné rýchlosti (30 -ŕlOO m/s) v porovnaní s procesom rezania. I . I S B N 8 0 . k ďalším mechanizmom úberu patrí chemické a elektrochemické rozpúšťanie materiálu a tiež brúsny účinok voľného brusiva pri ultrazvukovom obrábaní a obrábaní prúdom abraziva. chemickú a tepelnú energiu na uber materiálu a okrem spoločnej črty obrábania ( U B E R materiálu) majú významné odlišnosti od procesov rezania a brúsenia: • • • V mieste oddeľovania častíc materiálu nevzniká rezný odpor. Uber materiálu . ako už bolo spomenuté vyššie. plazma. mikrotriesky.-27. vodný lúč) na povrch. S K 6 0 .6.L_ilvod ¡A • Malé prierezy triesok.2 5 9 . húževnatosť a klasický pojem obrobiteľnosť stráca svoj význam.7 0 9 9 . : M I C R O C A D 97 M I S K O L C FEB 1997.OKTÓBER 1 9 9 5 K O Š I C E . M A Ň K O V Á . C H A P M A N & H A L L .6) sú obsahovou náplňou predkladanej publikácie. 1. L O N D O N 1 9 9 5 .: SOURCES OF TECHNOLOGICAL INFORMATION IN PART MANUFACTURING. KONFERENCIA STROJEXPOCASSOVIA 24. I I .j. M A Ň K O V Á . Uber materiálu nezávisí na mechanických vlastnostiach materiálu ako tvrdosť. 1 9 9 8 . I. ) S J F T U KOÄICE. obrobky sa nedeformujú vplyvom mechanického zaťaženia. B E Ñ O .X . plochou. elektroiskrový výboj. I. rezná sila. I. jeden impulz výboja pri elektroiskrovom opracovaní) a dochádza k nemu na veľkom počte lokalít súčasne. Samozrejme podľa klasifikácie a delenia týchto technológií viď obr. STR. voľným okom neviditeľné tzv. 1. využívajú elektrickú.25-30 M A Ň K O V Á .oddeľovanie častíc je počas jedného cyklu (napr.dvoj alebo trojrozmernými hodnotami t. Literatúra k u kapitole 1 : 1 2. L E D . M A Ň K O V Á .: T H E M A N A G E M E N T O F TECHNOLOGY. môže byť U B E R materiálu vyjadrený jedno. ( V Y D . • 4.: SOURCES OF TECHNOLOGICAL INFORMATION IN PRODUCTION PROCESS. elektróny.

.vyd. W. F. F: Environmental and Safety Aspects of Electrophysical and Electrochemical Procesesses Annals of the CIRP I Keynote Papers (1997). Békés. W. 15. Chapman and Hall.: Principles of Machining by Cutting. Kaczmarek.vyd Prikryl.: Podstawy skrawania materialow metalowych. 5. McGeough. London. 18. Led. Warsaw (1976). (1993) Led.l. K. SVTL. a kol. ktoré boli analyzované a tvorili podklad pri príprave tejto knihy: 1. A. vyd. Alfa Bratislava ( 1990) 1 . Taniguchi. SAV Bratislava (1953) l. W.ed. R. (1988). E. pp . 19. F. C. o. Plenum Press NewYork.: Fertigungsverfahren Drehen. B. Egger. SNTL/SVTL Praha (1967) 1.T. R. Mielnik.:Energy Beam Processing of Materials.: Advanced Methods of Machining. Z.. 9. K. (1991) 2. Grzesik. s.vyd. Komanduri. Klocke. J.vyd Vigner. Abrasion and Erosion. Addison-Wesley Pub.vyd.Comp. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (1997) 5. K. vyd. Snoeys.: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes.R. 39/2 (1989).152. Kocman. Annals of the CIRP Vol. Alfa Bratislava. E.: Teoretické základy obrábania kovov. 13.35/2. F. König. 2. H. N...: Metalworking Science and Engineering.: On the Selection of Manufacturing Methods Illustrated by an Overview of Separation Techniques for Sheet Materials. (1986).vyd.113 . Machining Science and Technology. S. König. Bratislava.: C 0 2 Laser Cutting. p. J. (1997) pp.: Fertigungsverfahren Abtragen und Generieren.: Teória rezania kovov. 1(1). Turňa. 1L 12.vyd. PC-DIR Real. W. Machining of Fibre . Klocke. Staelens. 17.: Špeciálne metódy zvárania. Klocke. Hirschfeld.: Nové materiály a technológie ich spracovania. Lazarenko. (1989) 2. Fräsen.vyd. SNTL Praha (1984) l. 10. Lazarenková.. pp. Praha (1952) 1 . Buda. M. Vasilko. Annals of the CIRP Vol.: Obrábční. l. 20. Prikryl. Naukowo-techniczne Warszawa(1989) l.obrábční. r.: Elektrojiskrové obrábční kovü. 6. Plenum Press.vyd. Z. Wyd. M. A. NewYork.14 Progresívne technológie Zoznam monografií a významných vedeckých publikácií z oblasti obrábania.. (1989). Bohren.: Manufacturing Engineering and Technology. 16.. 467-492 Tönshoff.587 607 . 8..reiforced Composites.Inc.: Špeciálni technológie .ed. Wydawnictwo naukowo-techniczne. a kol. 7. Dekkyser..553-568 van Luttervelt. J.: Technologie obrábční. N. 3. 21. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (1997) 5. 14. Clarendon Press Oxford. R. (1989) l.vyd. pp. J. 4. Brno 1998 1 vyd. (1967) l. Powell.448-462 Kalpakjian. J.

obr. inovačné technológie obrábania (Hard Machining. ktorých obrobiteľnosť klasickými technológiami obrábania je obtiažna. ktorých opracovanie predstavuje určitý ťažko riešiteľný problém.1 ii) využívanie mechanickej. elektrických tepelných a chemických procesov pri úbere (odstraňovaní) materiálu. kubický nitrid bóru. chemickej reaktivity s rezným nástrojom. ako je čisto mechanická energia.1 . Je potrebné zdôrazniť. ktoré do určitej miery riešia problémy tažkoobrobiteľných materiálov. v niektorých prípadoch až nemožná. storočia. A tu sa ukazujú výhody progresívnych technológií.2. vysokorýchlostné obrábanie a iné). tepelnej. V odbornej literatúre panuje zhoda v tom. Obr. že do tejto skupiny patria procesy zavedené za posledných 60 rokov XX. vysokotrvanlivé polyméry a iné. ktorá nebola nikdy predtým použitá. 2. ale napriek týmto zlepšeniam neriešia základný problém obrábania a to opotrebenie nástroja. ktoré do tejto kategórie patria. nevhodných tepelných vlastnosti. chemickej a elektrochemickej energie v sústredenom energetickom zväzku na opracovanie materiálov bez použitia nástroja ako geometrického telesa (zaužívané pomenovanie energolúčové technológie). ukazuje základné rozdelenie konštrukčných materiálov.2 2 PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE ÚBERU MATERIÁLU Názov progresívne spôsoby úbcru materiálu alebo progresívne spôsoby obrábania sa používa pre širokú škálu mechanických. ktoré používajú iné zdroje energie. Vysoko technicky náročné vynálezy posledného storočia ako lietadlá.3. polykryštalický diamant). ktoré boli vyvinuté prevažne po roku 1940.1. Vývoj progresívnych technológií sa z hľadiska riešenia problému opotrebenia nástroja uberá dvoma smermi: i) využívanie elektrickej.2. že ani vývoj klasických technológii obrábania neustal a boli vyvinuté a sú používané nové rezné materiály a brusivá (rezná keramika.2. kvôli široko rozdielnym procesom. dnes väčšina z nich nachádza široké uplatnenie v rozličných priemyselných odvetviach. Predkladaná kniha sa venuje prednostne procesom uvedeným pod bodom ii) a iba čiastočne popisuje technológie uvedené bode i) resp. Stručnú definíciu progresívnych. autá. ktoré nebolo extenzívne šírené. monolitné a kompozitné keramické materiály. žiarupevnosti. elektrickej. Ako príklady možno uviesť kompozitné materiály s kovovou matricou. chemickej a elektrochemickej energie na podporu klasických procesov opracovania s nástrojmi ako geometrickým telesom. . alebo ako bolo doteraz zaužívané netradičných technológii je ťažké zaviesť. nehomogénnej mikroštruklúry. Práve vývoj progresívnych technológií. tepelnej. ktoré používajú bežné formy energie novým spôsobom alebo používajú energiu. Ťažkosti vznikajúce pri obrábaní týchto materiálov vyplývajú z ich vysokej tvrdosti a krehkosti. ktoré znižujú intenzitu jeho opotrebenia. Hoci viaceré tieto metódy boli vyvinuté pre riešenie špeciálnych úloh v leteckom a kozmonautickom priemysle v rokoch 1950 a 1960.1. V súčasnosti je však toto konštatovanie zavádzajúce. tab. Klasifikácia procesov z tohto pohľadu je uvedená v kapitole 2. pomáha pri riešení problémov spojených s opotrebením nástroja pri obrábaní. niektoré príklady uvádza tab. alebo s podporou nástroja ako geometrického telesa bez jeho aktívnej účasti (priamy kontakt s obrobkom) na procese úberu materiálu (v porovnaní s klasickým rezaním alebo brúsením). Pôvodne boli tieto spôsoby úberu určené pre zvláštne použite.. kozmické rakety a stanice a napokon počítače vytvorili širokú bázu nových tažkoobrobiteľných materiálov.

2. obvykle nad 400 HB.1 Prehľad a rozdelenie konštrukčných materiálov s dôrazom na ťažkoobrobiteľné materiály z pohľadu obrábania [6] Okrem problematiky opotrebenia nástroja. progresívne spôsoby obrábania riešia v mnohých prípadoch zvyšujúce sa požiadavky priemyslu na kvalitu produktov. ako aj ďalšie požiadavky súvisiace so spracovaním zvyšujúceho sa podielu ťažkoobrobiteľných konštrukčných materiálov. tvámene) môže mať za následok ich deformáciu. rezanie. na drsnosť dokončovaných povrchov {požiadavka zrkadlovolesklých povrchov s optickou presnosťou). • rastúcimi nárokmi na zložitosťou tvaru dielca. horčík titán. • nárokmi na opracovanie tenkostenných a poddajných materiálov. . na dokončovanie povrchov. • vysokými nárokmi na presnosť a tolerancie rozmerov. kde pôsobenie reznej sily pri mechanickom opracovaní [brúsenie. Uvedené požiadavky sú ďalej konkrétne dané: • nárokmi na vysokú pevnosť a tvrdosť materiálov. • nárokmi na integritu povrchov s cieľom vylúčiť nežiadúce tepelné ovplyvnenie povrchových vrstiev a vznik zvyškových napätí pod povrchom. nikel a ich zliatiny •n L.16 Progresívne technológie železné kovové vysokopevné žiaruvzdorné žiarupevné korozivzdomé hliník. neželezné C D £ •cu XJ keramika u •in C O : termosety POLYMÉRY termoplasty " 1 pre elektrotechnický priemysel pre spotrebný a strojársky priemysel pre tvorenie povlakov s polymérovou matricou s kovovou matricou s keramickou matricou kompozity Obr. na komplexnosť tvarov. čo spôsobuje problémy pri ich upínaní.

Z miesta úberu materiálu prechádza menej tepla do hmoty obrobku. nevzniká rezný odpor. 11]: " Ober nezávisí na mechanických vlastnostiach materiálu ako sú tvrdosť. rozpustnosťou. pretože: • • . Ako pnklady možno uviesť chemické obrábanie a pojem lcptalcľnosť materiálov. Tab. elektromagnetické a elektrostatické lapovanie a leštenie. húževnatosť.1 Klasické technologické procesy využívajúce podporu rôznych energetických zdrojov Obrábanie rezaním rezanie za tepla (odporový ohrev. chemické lapovanie a leštenie. tieto spôsoby opracovania materiálov sú založené na úbere materiálu fyzikálno-mechanicko-chemickým pôsobením a často doplňujú klasické výrobné procesy. obrobky sa vplyvom mechanického zaťaženia vyplývajúce z technologického procesu nedeformujú.múť nasledovne [1. Obrábanie brúsením s viazaným brusivom Obrábanie brúsením s voľným brusivom . súst ruže nie s podporou lasera).2. pevnosť. ohrev plameňom.2.2 Progresívne metódy úberu materiálu 17 Ako už bolo spomenuté vyššie.9. a pre nasledujúce progresívne technológie: LBM obrábanie laserom EBM obrábanie lúčom elektrónov AJM obrábanie prúdom abraziva USM ultrazvukové obrábanie EDM elektroiskrové obrábanie AWJ obrábanie abrazívym vodným lúčom (spracované podľa [2]) Zvláštnosti týchto procesov v porovnaní s klasickými technológiami obrábania je možné •r. Dovoľujú opracovať komplexné tvary a v neposlednom rade sú vhodné pre automatizáciu procesov a CNC riadenie. plazmou. ale so zmeneným významom. rezanie pri nízkych teplotách (kryogénne obrábanie) ultrazvukové brúsenie a honovanie.ľ 1 ľ 3 12 16 Výkon [kW] 20 Obr. elektrolytické brúsenie a honovanie. Pri •elektrochemickom obrábaní a elektroiskrovom obrábaní sa pojem obrobiteľnosti materiálov spája s ich elektrickou vodivosťou resp. pojem obrobiteľnosť materiálov typická pre obrábanie rezaním a brúsením stráca svoj klasický význam. Objavuje sa síce snaha ponechať tento pojem.2 Porovnanie výkonových charakteristík a úberu materiálu pre klasické technológie (KON). elektroiskrové brúsenie. V' mieste oddeľovania častíc materiálu nepôsobí rezná sila.

18

Progresívne

technológie

• • • •

• oddeľovanie častíc je mikrorozmerové a dochádza k nemu na veľkom počte lokalít, • frekvencia elementárnych úberov je vysoká. Opracováva sa celý povrch obrobku naraz, Maximálna veľkosť obrobku je limitovaná energetickou základňou zariadenia (10 - 10 kW). 9 Možnosť mikroobrábania a dosahovanie „nano" 10" mm rozmerov. V porovnaní s klasickými procesmi vykazujú vyššiu spotrebu energie pri úbere materiálu a oveľa nižší pomerný uber.
2 3

Obr.2.2. znázorňuje porovnávacie hodnotenie vybraných progresívnych technológii z hľadiska požadovaného výkonu na realizáciu procesu a pomerného úberu materiálu. Zároveň je ukazovateľom energetickej náročnosti vybraných procesov.

2.1 Klasifikácia progresívnych metód úberu materiálov Progresívne výrobne metódy zahrňujú množstvo procesov, niektoré našli široké uplatnenie, kým iné zostali iba v podobe laboratórnych experimentov, niekedy iba ako kuriozita. Systematickú klasifikáciu týchto technológií je možné spracovať z rôznych hľadísk. Obvykle sa delia: i) ii) iii) podľa hlavného energetického zdroja úberu podľa prítomnosti „nástroja" ako geometrického telesa, podľa prevládajúceho mechanizmu úberu materiálu.

ad i) Delenie podľa hlavného energetického zdroja úberu resp. podľa druhu použitej energie je najviac zaužívané a rozšírené. Triedi jednotlivé technológie do hlavných skupín podľa prevládajúcej energie, ktorá je zdrojom úberu materiálu a to na: • • • • mechanické procesy, chemické procesy, elektrické a/alebo elektrochemické procesy tepelné a/alebo elektrotepelné procesy.

Obr.2,3 znázorňuje toto delenie spolu so zatriedením používaných technológii do jednotlivých hlavných skupín. Zároveň okrem slovenských technických názvov uvádza medzinárodne zaužívané skratky a anglické názvy technológií, ktoré sú v súlade s medzinárodnou normou ISO DIN 8580. Predkladaná publikácia v nasledujúcich kapitolách zachováva toto delenie. ad ii) Delenie podľa prítomnosti „nástroja" vychádza zo smerov vývoja technológii ako bolo spomenuté vyššie. Slovo nástroj je uvedené v úvodzovkách z dôvodu, že sa používa v prenesenom zmysle. V prenesenom zmysle a to z dvoch dôvodov: 1. Pri vysvetľovaní teórie úberu materiálu sa o nástroji hovorí všeobecne ako o prostriedku, ktorý je príčinou úberu materiálu napr. laserový nástroj, elektrónový lúč ako nástroj. Pričom nástroj tu nieje tuhé geometrické teleso. Nástroj ponímaný ako tuhé geometrické teleso, ktoré na rozdiel od klasického rezania a brúsenia nie je v priamom kontakte s obrábaným materiálom, ale v procese úberu materiálu

2.

2 Progresívne metódy úbeni materiálu

19

podlieha viac alebo menej intenzívnemu opotrebeniu. Slúži v tomto prípade na zabezpečenie geometrie vytváraného tvaru dutiny, otvoru, drážky a na zabezpečenie optimálneho priebehu procesu. Ako príklady sú nástroje pre ultrazvukové vŕtanie, elektrochemické a elektroiskrové hlbenie. Obrábanie ultrazvukom Obrábanie prúdom brusiva • Obrábanie vodným lúčom USM AJM AFM WJM AWJM Ulttasonic Machininig Abrasive Jet Machining. Abrasive Flow Machining Water Jet Machining Abrasive Water Jet Machining

CHEMICKÉ PROCESY

Chemické obrábanie CM Fotoc he mick é ob raba n i e PCM

Chemical Machininig Photochemical Machining,

ELEKTROCHEMICKÉ

a/aiebo
ELEKTRICKÉ PROCESY

Elektrochemické obrábanie ECM Elektrochemické brúsenie ECG

Electrochemical Electrochemical

Machininig Grinding,

ELEKTROTEPELNÉ

• • • •

a/alebo
TEPELNÉ PROCESY

Elektroiskrové obrábanie Obrábanie laserom Obrábanie lúčom elektrónov Obrábanie lúčom iónov Obrábanie lúčom plazmy

EDM LM B EBM IBM PAM

Electrodischarge Machininig Laser Beam Machining, Electron Beam Machining ton Beam Machining Plasma Arc Machining

Obr.2.3

Klasifikácia progresívnych metód obrábania

• • •

Nástroj ako podporné geometrické teleso sa používa v nasledujúcich procesoch: obrábanie ultrazvukom (USM) elektrochemické obrábanie (ECM) elektroiskrové obrábanie (EDM)

ad i i i ) Delenie podľa prevládajúceho mechanizmu úberu materiálu rozlišuje: " • • procesy s prevládajúcim brúsnym účinkom: opracovanie ultrazvukom (USM), opracovanie prúdom brusiva (AJM, AFM) procesy s erozivnym účinkom ako obrábanie vodným lúčom (WJM, AWJM) procesy chemického rozpúšťania materiálu: zahŕňajú chemické frézovanie (CM), fotochemické obrábanie (PCM), elektrochemické obrábanie (ECM), elektrochemické brúsenie (ECG), procesy s prevládajúcim tepelným účinkom na uber materiálu, označované tiež ako energolúčové technológie a to elektroiskrové obrábanie (EDM), opracovanie laserom (LBM), obrábanie lúčom plazmy (PAM), obrábanie lúčom elektrónov (EBM), obrábanie lúčom iónov (IBM).

20

Progresívne

technológie

Medzi cnergolúčové technológie okrem elektroerozívenho opracovania, laserového, elektrónového, iónového a plazmového lúča patria aj procesy chemického a elektrochemického opracovania. Energetický lúč definuje Tanigucki [10] ako usmernený tok extrémne malých častic ako sú fotóny, elektróny, ióny, plazma alebo chemicky a elektrochemický reaktívne atómy. Charakteristické pre energolúčové procesy je, že uber materiálu sa deje zvyšovaním vnútornej energie atómov v povrchu obrobku. Odoberanie materiálu je výsledkom reakcie elementárnej častice energetického lúča (atóm, elektrón, ión.,.) na časticu (atóm) materiálu alebo účinkom zhluku atómov na zhluk atómov. Procesy opracovania sú realizované ako tepelné (LBM, PAM, EBM. EDM), reaktívne (CM, ECM) alebo dynamické (IBM) prebiehajúce na atomámej úrovni.

2.2 Základné charakteristiky progresívnych technológií Pôvodne boli progresívne metódy obrábania vyvinuté a začali sa používať ako alternatívne spôsoby obrábania. V súčasnosti predstavujú v mnohých prípadoch bežný spôsob opracovania alebo variantné riešenie klasickej technológie opracovania alebo tvarovania a v niektorých prípadoch sú jediným prvkom progresívnej výroby. Ich používanie je podoprené dokázateľnými výhodami, medzi ktoré klasici technológie obrábania zaraďujú: i) obrobiteľnosť materiálov ii) tvarovú komplexnosť dielcov iii) jednoduchú automatizácia výroby iv) integritu povrchu a vysokú presnosť v) miniaturizáciu dielcov. ad í) Obrobiteľnosť materiálov. Tento pojem charakteristický pre rezania a brúsenie materiálov, založený na mechanických vlastnostiach materiálov ako je tvrdosť, pevnosť, húževnatosť, sa v prípade týchto procesov vytráca. Pre progresívne metódy opracovania mechanické vlastnosti materiálov nepredstavujú obmedzenie obrobiteľnosti. Dôležitú úlohu tu majú ďalšie vlastnosti ako sú tepelná vodivosť, teplota tavenia, elektrická vodivosť, atómové čislo, lomové vlastnosti a pod. ad ii) Tvarová komplexnosť súčiastok. Zvyšujúce sa požiadavky na zložitosť tvarov vyrábaných dielcov upriamujú záujem na používanie nových procesov úberu materiálu. Ako príklad možno uviesť vŕtanie. Je jednoduché a ľahké vŕtať kruhový otvor konvenčným spôsobom, ale Štvorcový otvor alebo iný nerotačný tvar je vŕtať klasickým spôsobom ťažké, ba až nemožné. Pre elektroiskrové a elektrochemické obrábanie to nepredstavuje problém. Tvarovanie drážok a otvorov do dielcov o hrúbke niekoľko mikrometrov je zložitá úloha pre konvenčné technológie, ale pre technológie chemického frézovania alebo fotochemického obrábania lo predstavuje jednoduché riešenie. ad iii) Automatizácia výroby. Automatizácia výrobného systému a informačný tok vo výrobnom procese redukuje výrobné Časy, znižuje výrobné náklady, zásoby atď. Tento aspekt účinne pôsobí pri nasadzovaní NC (mtmerical conrrol) a CNC (cornpiiter numerical conirol) strojov a zavádzaní CAD/CAM (computer aldeá design/manufacturing) systémov do výroby s konečným vyústením do počítačom integrovanej výroby CIM (Computer Integrated Manufacruring). Integrácia progresívnych technológií do automatizovaných výrobných systémov jc z pohľadu riadenia procesov jednoduchšia v porovnaní s klasickými technológiami. Príkladom toho sú dostupné NC a CNC stroje pre elektroiskrové obrábanie, CNC laserové zariadenia, NC a CNC riadenie pohybu dýzy vodného lúča, automatické riadenie procesov iónového a elektrónového lúča a iné.

2 Progresívne metódy úbeni materiálu

21

ad iv) Integrita povrchu a požiadavka vysokej presnosti. Povrchy opracované rezaním alebo brúsením vykazujú stopy silného mechanického ovplyvnenia (spevnenie, zvyškové napätia, stopy chvenia, výrazné mikronerovnosti), ktoré môže mať nepriaznivé účinky na úžitkové vlastnosti obrobených povrchov. Na druhej strane rezanie a brúsenie takých materiálov ako sú keramické materiály a vláknové kompozity prináša rad neriešiteľných problémov spojených s vlastnosťami opracovaného povrchu. Práve pre tieto materiály predstavujú progresívne procesy obrábania alternatívne riešenie pre získanie povrchov s požadovanými vlastnosťami. Požiadavka vysokej presnosti dokončených povrchov nachádza rovnako kladnú odozvu u týchto technológií. Rozvoj ultrapresného obrábania a nanotechnológie sú toho dôkazom. Presnosť úberu v oblasti atomárnych a molekulárnych vrstiev dokážu zabezpečiť iónové a elektrónové procesy odparovania a rozprašovania vo vákuu, ad v) Miniaturizácia. Trendy redukcie rozmerov dielcov zvyšujú potrebu používania nových procesov, ktoré umožňujú U B E R materiálov nielen v oblasti mikrorozinerov, ale nano a dokonca UBER niekoľkých molekulárnych a atomárnych vrstiev. Ultra malé priemery (10 -Ŕ 100 pm) otvorov nieje možné vŕtať bežnými technológiami EDM, LBM. ECM,.ale technológie mikrochemiekého obrábania, obrábania zväzkom elektrónov (EBM) a iónov (IBM) riešia aj túto úlohu. Možno povedať, že mikroobrábanie, ako nedávno zaužívaný pojem pre opracovanie rozmerovo malých dielcov, sa stáva významným zdrojom vybraných oblastí priemyselnej výroby. V nasledujúcich tabuľkách (Tab.2,2 až Tab.2.8) sú v prehľade uvedené charakteristiky progresívnych technológii, ktoré sú náplňou tejto knihy. Je potrebne podotknúť, že tabuľky nemajú porovnávací charakter. Princíp úberu materiálu a stručná charakteristika procesu je v tab.2.2. Tab.2.2 Znázornenie princípu technológie a jej stručná charakteristika.
CHEMICKY A ELEKTROCHEMICKÝ PRINCÍP ÚBERU MATERIÁLU ELEKTROCHEMICKÉ OOBRÁBANIE E C M

Obrábanie tvarov, zložitých profilov a otvorov s vyššou inlenzilou úberu; použitie: len pre vodivé materiály, nevýhody: požiadavka vstupných technologických skúšok pre určenie vhodných parametrov procesu; vysoké náklady na zariadenie, vysoká energetická náročnosť. M R R : 2,5 Ť 12 mm/min v závislosti na prúdovej hustote;
OBROBOK C H E M I C K É OBRÁBANIE C M

KYSELINA I ZÁSADA

Chemické pôsobenie na uber materiálu; použitie: pre skoro všetky kovy; tvrdé, krehké a nevodivé materiály; nevýhody: maximálna hĺbka odleptanej vrstvy materiálu do 12 mm; proces vyžaduje vysokú zručnosť prevádzkovania; Výhody; nízke náklady na zariadenie; M R R : 0 , 0 0 2 5 Ť 1 mm/min

22
M E C H A N I C K Ý PRINCÍP Ú BER U MATERIÁLU

Progresívne

technológie

Tab.2.2 pokračovanie nastro Ultrazvukové obrábanie USM Uber materiálu pomocou abrazívnej suspenzie, ktorá prúdi v medzere medzi kmitajúcim nástrojom aobrobkom; použitie: tvorenie plytkých nerovnomerných profitov do tvrdých a krehkých vodivých a nevodivých materiálov nevýhody: vysoké náklady, nízka intenzita úberu materiálu. M R R : 0,4-M ,6 mm/min

OB RO BO K

L
Vodný a abrazívny vodný lúč WJM/AWJ Nie je limitované vlastnosťami materiálu; je doporučené najmä pre opracovanie ťažkoobrobiteľných materiálov ako keramika a kompozitné materiály do hrúbky 25 mm; výhody: technológia šetriaca životné prostredie, nevýhody: vysoká hlučnosť MRR: mení sa v závislosti od druhu materiálu obrobku;

^ovzduch + brusivo

Technológia abrazívneho lúča AJM Používa stlačený plyn, obyčajne vzduch, na urýchlenie prúdenia pevného brusiva; použitie: prednostne pre čistenie povrchov a oddeľovanie veľmi malých dielcov z krehkých materiálov, nie je vhodné pre opracovanie a tvarovanie rozmerovo väčšich dielcov, nevýhody: pomalý uber materiálu, nízky výkon zariadenia.

obrobok Poznámka k tab. 2.2: Skratka MRR (materiál rernoval rate) udáva lineárnu intenzitu úberu materiálu (mm/min) alebo objemovú intenzitu úberu (mm 3 /min). Označuje sa tiež ako výkon opracovania. Základné fyzikálne parametre procesov uvádza tab.2.3. Vhodnosť progresívnych technológií pre spracovanie vybraných konštrukčných materiálov uvádza tab.2.4. Tab.2.5 poukazuje na procesy z pohľadu požiadaviek na vlastnosti materiálu, uvádza dosahované tolerancie rozmerov a posudzuje stav povrchu po aplikácii technológie. Zároveň charakterizuje kvantitatívne intenzitu úberu materiálu, ako to udáva Kalpakjian [3], Je potrebné zdôrazniť, že kvantitatívne údaje o jednotlivých technológiách sa líšia podľa literárnych údajov, Čo vyplýva zo skutočnosti, že tieto parametre sa vždy vzťahujú k určitému výrobnému zariadeniu. Z toho dôvodu sa môže stať, že v rámci jedného procesu sú podľa rôznych zdrojov, udávané odlišné rozsahy vstupných a výstupných parametrov.

2 Progresívne metódy iíberu materiálu

23 Tab.2.2 pokračovariie

ELEKTROTEPELNÝ PRINCÍP NAPÄTIE ELEKTROEROĽÍVNE OBRÁBANIE EDM

DIELEKIRIKUM

Í? \GY

IÓNY

A

.

I N N . I

'mm

pre elektricky vodivé a tvrdé materiály; vysoké náklady a malé životnosť nástrojovej elektródy; nutnosť výroby vždy novej nástrojovej elektródy pri zmene profilu dielca; EDM zvyšuje tvrdosť vytváranej povrchovej vrstvy (spevnenie) a redukuje medzu únavy; MRR: okolo0,15cm3/min

ENERGETICKÁ HLADINA

TECHNOLÓGIA LASEROVÉHO LÚČA I B M

FOTÓNY

m m .

\&

•iii U C H

široko aplikovateľná technológia pre všetky druhy materiálov; nedoporučuje sa pre veľmi tenké dielce a pre uber malého množstva materiálu; Nevýhodou je tepelne ovplyvnená zóna, nerovnomernosť rezu a vysoké nároky na presnosť nastavenia ohniskovej vzdialenosti lúča od povrchu obrobku; nákladné zariadenie a energeticky náročný proces MRR: 0.006 cm%iin

ELEKTRÓNOVÝ LÚČ E B M

vyžaduje sa vákuové prostredie (vákuová komora) pre prácu; vhodné pre vŕtanie otvorov a tvarovanie mikro rozmerov; nevýhodou sú vysoké náklady na zaradenie, rozmermi obmedzená použiteľnosť (vŕtanie do hĺbky 6 mm), nízka produktivita a tepelné ovplyvnenie vytváraného povrchu. MRR: 0 , 0 0 0 8 ŤO,Q02 cnrvVmín

TECHNOLÓGIA IÓNOVÉHO LÚČA I B M

vyžaduje sa vákuové prostredie (vákuová komora}; vhodné pre tvarovanie mikro a nano rozmerov a veľmi jemné opracovanie povrchov, nevýhody: vysoké náklady a vysoká zručnosť prevádzkovania, obmedzená použiteľnosť daná rozmermi vákuovej komory; povrchy nie sú ovplyvnené teplom, nie je tepelný proces ale dynamický

Obrábanie plazmovým lúčom PAM vhodné pre opracovanie všetkých kovových materiálov vysokou rýchlosťou úberu; nevýhody: vysoké prevádzkové náklady; náklady na zariadenie a tepelne ovplyvnená zóna rezu.

.

autora) . stand off). Pre každú technológiu označuje vzdialenosť medzi povrchom obrobku a .20 Elektrolyt 2700 0. Tab. Tab. LBM je to vzdialenosť medzi dýzou a povrchom materiálu (z ang!. laserový lúč pre snímacie systémy v informačných technológiách (CD prehrávače. elektrónový lúč v mikroskdpii a analýze povrchu materiálu.2. 23 Typické parametre vybraných progresívnych spôsobov úberu materiálu {tabuľka udáva stredné hodnoty podľa prameňov [1. (pmn.62 Zmes argónu a vodíka Tab.76 Zmes brusiva a vzduchu 10 000 2.25 Brúsna suspenzia 1. 11]) Typické paramelre Napätie [VI Prúd IA] USM 220 AJ M 110 AWJ 220 ECM 10 EDM 45 EBM 150000 LM B 4500 PAM 100 500 jednosmerný 12 striedavý 2400 0.2.4 Posúdenie vhodnosti progresívnych technológií pre opracovanie konštrukčných materiálov (zdroj: [3J) Materiál obrobku Hliník Horčík Vysokolegované ocele Titán ŽiaruDRvnó c:ele Keramika Plasty Kompozitné materiály Hodnotenie použitia USM 3 2 3 vybraných druhov LM B 2 2 PAM ~ WJM 2 2 1 1 2 1 1 : ECM CHM AJM Kovové materíálv 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 EDM 2 1 1 1 1 4 EBM 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 3 1 1 Nekovové materiály 1 4 2 2 1 2 1 i 4 1 2 4 4 4-nevhodné 1 2 2 1 2 2 4 3 4 1-optimálne. ale využiva sa aj v iných procesoch spracovania materiálu. 2-vhodné 3-menej vhodné Fyzikálny princíp progresívnych technológií nie je doménou iba procesu úberu materiálu. laserové tlačiarne).násirojom ": Pre EDM. Tak isto sa používa pre meracie systémy (meranie fyzikálnych veličín ako meranie otáčok. dĺžky pomocou lasera) v delektoskópii (ultrazvuk na identifikáciu porúch materiálov a zváraných spojov). ECM a USM je to medzera (z ang!.001 jednosmerný jednosmerný 10 000 pulzny jednosmerný pulzný 100 000 0..7 uvádza názvy cnergolúčových procesov používaných pri spracovaní materiálov.ó uvádza využívanie týchto postupov v jednotlivých procesoch spracovania materiálov.24 Progresívne technológie Tab. v humánnej medicíne (laserový skalpel) a iné.5 Zmes vody a brusiva 2 000 stredný 152 Vzduch 50 000 7.5 - 60 0.2. gap) medzi povrchom a nástrojom.03 Kvapalné dielektríkum 150 malý 2 000 stredný 102 Vákuum 2 malý Výkon [W] Medzera" 'mi: Prostredie 250 0. pre AWJ.2.

lesklý tepelne ovplyvnený povrch 1 tepelne ovplyvnený povrch tepelne ovplyvnený povrch.03 0.6 Vyu.10 4916 Intenzita úberu materiálu [cm'/h] 19. bez ostrapov.05 0.-chem.2 Progresívne metódy úberu materiálu 25 Tab.2.rozmerové pracovanie .tepelné ::racovanie E . bez ostrapov bez zvyškových napätí.5 Charakteristické požiadavky na materiál obrobku a vybrané ukazovatele stavu povrchu (spracovanépodľa [1.0 Rozmerové tolerancie [mm] i 0.7 1. bez ostrapov. • delenie • materiálov B . xsobenie 0 . lesklý tepelne ovplyvnený povrch.13 0.10 1) Proces USM AJ M WJM £CM EDM CM LBM EBM PAM Požiadavka na vlastnosti materiálu Tvrdosť nad 35HRC žiadna žiadna elektricky vodivý elektricky vodivý chemicky aktívny žiadna žiadna chemicky aktívny Integrita povrchu mierna bez zvyškových napätí bez tepelného ovplyvnenia bez zvyškových napätí.0 0.003 0.:ivanie p rincípov progresívnych metód v technológiách spracovania materiálov abrazívny lúč elektrolýza vodný lúč elektrónový lúč • ultrazvuk chemická reakcia iónový lúč elektrický výboj princíp CO laser e | a.05 0.007 0.2.05 0 05 L ' 0.2.spájanie • materiálov : tvarovanie materiálov Ct zlievanie X A • X X x x x • 7 7 7 X x x x x • • • ? • • X x X x • X X x x • • C2 tvárnenie C3 prášková metalurgia C4 rezanie brúsenie C5 fyz. bez zvyškových napätí 963 49 ť 197 1.015--0.27 Tab.03 1.• zmena ftitfíi povrchu X X x • • • • • X • 7 • • X X X x • x • • ? • • • • • • • • • x x • x x ? x x • t/ x • • • • • • • X 7 x x x • .

mlkroobrábanie.WEDM iónové opracovanie leptanie LM A CM. dierovanie. brúsenie. chemické cementovanie povlakovanie tvarovanie rozmerové opracovanie brúsenie leštenie leštenie iónové h lad en i e leštenie leštenie ehe micko-mechanické leštenie a brúsenie leštenie iónová nitridácia kalenie reaktívne chemické čistenie reaktívne elektrochemické čistenie 1 povrchová • '• úprava kalenie vytvrdzovanie žíhanie. opracovanie drobných dielcov.2. vŕtanie. výroba drážok a zápichov. tvarovanie otvorov a dutín ľubovoľného tvaru tvorenie plytkých tvarových drážok. frézovanie sústruženíe. opracovanie mikro dielcov. rezanie a vyrezávanie ľubovoľných tvarov. odstraňovanie ostrapov hĺbenie otvorov a dutín ľubovoľného tvaru. naprašovanie nárazové zváranie implantácia iónové plátovanie zváranieTlG. MG I spájanie. výroba drážok a zápichov.7 Energolúčové technológie a ich použitie v pri spracovaní materiálov uber a delenie materiálov LM B EBU. hĺbenie otvorov a dutin ľubovoľného tvaru. výroba drážok. PCM ECM spájanie a spevňovanie modifikácia povrchu zváranie zváranie. leštenie.2. leštenie. leštenie tvarové rezanie.8 Hlavné oblasti využitia progresívnych technológií pre operácie obrábania Proces USM AJM WJM ECM EDM CM LM B EBM PAM Operácia výroba rozmerovo malých dielcov.26 Progresívne technológie Tab. značkovanie. značkovanie tvarové rezanie. tvarové rezanie tvarové rezanie a vŕtanie. obrábanie tvarových plôch. . EDM. Energolúčové procesy sa používajú v technológii spracovania materiálov v štyroch oblastiach: a) pri úbere a delení materiálov (removal/separation) b) pri spájaní a spevňovaní materiálov (joininng/consolidation) c) pri tvarovaní a tvarovom obrábaní (forming) d) pri povrchovej úprave (surface treatment) Tab. odstraňovanie ostrapov. dierovanie. hĺbenie otvorov a dutin ľubovoľného tvaru a veľkosti. pokovovanie CVD. kalenie laserový lúč elektrónový lúč iónový lúč plazma chemický lúč elektrochemický lúč Tab 2. odstraňovanie ostrapov hĺbenie otvorov a dutín ľubovoľného tvaru. vŕtanie. brúsenie.8 sumarizuje oblasti využitia progresívnych technológií v operáciách obrábania. výroba drážok a zápichov. . leštenie.

prevádzkové náklady (vrátane nákladov na obsluhujúci personál. citlivosť na tlak. bezpečnosť.9 Kritéria pre výber technológie (zdroj van Lutterwelt [9j) ob robo k kvalita povrchu hospodárnosť tvar.2 Progresívne metódy úbťru materiálu 1y Z uvedeného výberu charakteristík vyplývajú široké možnosti využitia týchto technológii. teplotu. • Čo dokáže technológia t. • Čo môže technológia t. 2.9. predpoklady pre automatizáciu a integráciu do I automatizovaných výrobných systémov prevádzkové požiadavky Rozhodovací proces pre výber vhodnej technológie sa okrem vyššie uvedených kritérií musí riadiť aj informačnými požiadavkami [5] obr. Kritéria pre výber progresívnej technológie berú do úvahy vstupné údaje o výrobku.j zdroje informácií o Stave vývoja. pracovné podmienky. ale aj na realizáciu technológie. druh materiálu. 2. zručnosť. požadovanej kvalite povrchu.j. ako: • Čo stojí technológia t. výrobný čas. kapitálové náklady.4. ekonomické aspekty výroby a hospodárske ukazovatele technológie. hľadisko charakterizované kvalitatívnymi ukazovateľmi vstupov a výstupov. životné prostredie organizačné: flexibilita. výroby a dodávateľoch zariadení a technológie. výkonové ukazovatele technológie. reprodukovateľnosť doba prípravy. • Dostupnosť technológie t.j. údržbu a bežné výdavky) ľudské zdroje: vzdelanie. nástroje. Tab.a rozmerové tolerancie.j. 2. rezné sily. integrita povrchu. V súčasnosti je zavádzanie týchto technológií spojené s vysokými finančnými nákladmi nielen na zariadenie. rozmery.2. koróziu presnosť tvaru . hospodárnosti výroby a prevádzkové požiadavky. ale aj napriek ich výhodám zostávajú alternatívnym alebo variantným riešením. Informačné požiadavky na rozhodovací prxes Ekonomické aspekty (koľko stojí?) kapitálové náklady výrobné náklady prevádzkové náklady Oblasť použitia (čo môže?) tvar dielca druh materiálu presnosť a tolerancie výrobný čas Popis procesov Zdroj informácii (kontaktné adresy) vývoj výrobcovia leasing prenájom parametre procesu prednosti procesu nedostatky procesu pred ú pravá povrchu O b r . tab.4 Hlavné zdroje informácii pre rozhodovací proces výberu technológie [5] . Je preto nutné riadiť sa pri zavádzaní novej technológie určitými kritériami rozhodovania.

F. (1989) 4. že je viac rozšírené a zaužívané. Addi son-Wesley Pub. p. S. Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes. March..2.: Manufacturing Engineering and Technology.: Sources of technological informalion in production process. Università degli Studi di Brescia.Machining. vedeckých a technických sympózií. Ako dôkaz je zvyšujúce sa množstvo technických článkov. Maccarini. seminár Pramei 95. 9. ktoré zaviedol Snoyers et al (1986) a sú uvedené na obr. Cobelli. Abrasion and Erosion. (1988). Pri klasifikácií progresívnych technológii sa kniha pridržiava triedenia procesov.: Principles of Machining by Cutting. P. že z raka na rok sa venuje viac pozornosti týmto progresívnym (netradičným) procesom. Zavanclla. In. 3. Dearbome.80. ktoré sa ukazujú prísľubom do blízkej budúcnosti.: On Ihe Selection of Manufacturing Methods Illustrated by an Overview of Separation Techniques for Sheet Materials.Comp. (1986). (1997). R.3. ! Machining. 1989 11. . Kaczmarek. 468 9. Staelens. A. J. W. van L u U e r v e l t .25-30 6.ed. Led. Vol.Inc.35/2. Clarendon Press Oxford. J. Annals of the CIRP Vol. Literatúra ku kapitole 2: ASM-Metals Handbook .: Trendy vývoja rezných nástrojov.. London. 1983 1. Chapman and Hall. Kalpakjian.A. G.: Energy Beam Processing nf Materials. ale tiež zabezpečujú úspešnú budúcnosť pre tieto spôsoby opracovania materiálov. aj preto. 8.39/2 ( 1989). J. kníh.: Tecniche di lavorazione non tradizionali. SME. Snoeys. Wydawnictwo naukowotechniczne. Vol. Beño. Tieto aktivity nielen učia odbornú komunitu vo výrobnej sfére o vynikajúcich a jedinečných možnostiach týchto procesov. Warsaw. C. ». SjF Košice. ASM International. 1999 Led. Na druhej strane.Progresívne technológie Na záver je potrebné povedať. Tool and Manufacturing Engineers Handbook. kniha používa aj názov energolúčové technológie. Annals of the CIRP Vol.: MicroCad 97 Miskolc 26. 2. L. L. pp.: Advanced Methods of Machining.l. 1995 7.448-462 5. Účelom publikácie je oboznámiť čitateľa s používanými progresívnymi procesmi rovnako ako s procesmi. Maňková. ktoré tam patria možno aj výstižnejšie. čo je z hľadiska charakteru procesov. Mankova.. (1976). Dckkyser. McGeough. 6.Led.feb 1997p. Taniguchi. Atti n.587 -607 10. pp. konferencii.

patria k procesom abrazívneho opracovania nárazovým účinkom brúsnej častice na povrch (tmpact machining process). jc známe aj pod názvami ako ultrazvukové vŕtanie. Zavádzajúci názov z toho dôvodu. ktoré sú tradičnou cestou len ťažko a ekonomické nevýhodne opracovateľné.6 kap. ale aj húževnatosť alebo krehkosť. " * Uber materiálu je pre uvedené procesy spojený s priamym mechanickým abrazívnym účinkom voľných brúsnych častíc dopadajúcich určitou kinetickou energiou na povnľh materiálu (jednoznačne v prípade ultrazvukového obrábania a procesov abrazívneho lúča). a tiež erozivnym účinkom čistého vodného prúdu a/alebo vodného prúdu v synergii s brúsnymi časticami (vodný lúč a abrazívny vodný lúč). ultrazvukové rozmerové obrábanie. pôvodne nazývané aj ako brúsenie nárazovým účinkom (impaci grirujing). Pre procesy opracovania vodným lúčom mechanizmus úberu materiálu je v erozívnom opotrebení povrchu vplyvom pôsobenia vysokotlakového vodného lúča. Do tejto skupiny sú začlenené nasledujúce technológie: • obrábanie ultrazvukom (t/SAÍ). čo je aj pre tieto procesy do istej miery charakteristické. a v systematickom triedení procesov nachádza miesto medzi abrazívnymi procesmi a nie progresívnymi/nekonvenčnými procesmi. tradičné alebo klasické metódy používajú na uber materiálu mechanickú energiu ako svoj primárny zdroj.3 3 MECHANICKÉ PROCESY ÚBERU MATERIÁLU Trochu zavádzajúci názov jednej skupiny progresívnych/netradičných technológií úberu materiálu vychádza z mechanickej podstaty technológií. . V prípade vodného lúča je úber materiálu spôsobený eróziou. AWJM) využíva hydromechanickú energiu sústredeného vodného lúča a jeho mechanický a crozívny účinok. Mechanizmus úberu materiálu je charakterizovaný procesmi mikrovylamovania a mikrovyštiepavania (microchipping) čiastočiek materiálu následkom nárazu drobných častíc brusiva na povrch. technológie abrazívneho lúča (AJM. To vysvetľuje aj nejednotnosť klasifikácie procesov obrábania (pozri obr. jednak pre ich tvrdosť. ale ako primárny zdroj energie sa využíva hydromechanická energia. opracovanie vodným lúčom (WJM. ultrazvukové abrazívne obrábanie alebo vŕtanie so suspenziou.l). že všetky tzv. Na základe toho sa opracovanie vodným lúčom zaraduje medzi mechanické procesy. AFM). Podrobnejší popis mechanizmu úberu materiálu je pri jednotlivých technológiách v nasledujúcich kapitolách. Z uvedeného dôvodu sa obrábanie ultrazvukom a prúdom abraziva klasifikuje ako technológia brúsenia voľným brusivom. ktoré sú do tejto skupiny zaradené. 1. Mechanické procesy úberu materiálu sa obyčajne používajú na opracovanie veľmi tvrdých materiálov {tvrdosť nad 35 HRC).

.

. ktoré využívajú intenzívne tepelné pôsobenie na uber materiálu ako je laser.30 Progresívne technológie Keramika. Organické materiály majú navyše sklon k poškodeniu samovznietením alebo spálením. pretože väčšina z nich je elektricky nevodivá a teda nevhodná pre elektrochemické alebo elektroiskrové procesy. plazma. kompozitné a organické materiály sú vhodnými kandidátmi pre uvedené mechanické procesy. preto nie sú vhodné ani pre spracovanie procesmi.

tvrdené a tepelne odolné zliatiny.rotary ultrasonic machining). nevodivých a tiež nekovových materiálov. Proces bol vyvinutý v 50-tych rokoch pre dvojrozmerné a trojrozmerné (2D a 3D) opracovanie keramických materiálov a ostatných tvrdých a krehkých materiálov ako sklo.1. V súčasnosti patri medzi bežné postupy obrábania tvrdých a krehkých. ktorý využíva ultrazvukové vlny (mechameko-akustiekč vlnenie) s frekvenciou okolo 20kHz na uber materiálu rozrušovaním povrchu nárazovým účinkom rozkmitaného brusiva. Kohls [2]) . Tento kmitavý pohyb je prenášaný malým tlakom nástroja na suspenziu.ultrasonic impact grinding) „klasická" technológia ultrazvukového opracovania s použitím brúsnej suspenzie a nerotujúceho nástroja. L Loomis roku 1927 [8. vytvára požadovaný tvar obrobku a zároveň odplavuje triesky. 3. polovodičové materiály a tiež pórovité materiály ako grafit.1 zobrazuje princíp opracovania pomocou ultrazvuku. petrolej. Prvý patent na priemyselné využite podal v roku 1945 Baiamuth. diamant. 14].1 Princíp ultrazvukového opracovania Princíp USM opracovania je založený na brúsnom účinku suspenzie kvapaliny (voda. 1 Obrábanie ultrazvukom Obrábanie ultrazvukom (zaužívaná anglická skratka USM Ultrasonic machining) predstavuje proces. Vysokofrekvenčný zdroj aktivuje zväzok magnetostrikčného materiálu. Nástroj kmitá frekvenciou v oblasti ultrazvukového vlnenia. USM opracovanie pozostáva z dvoch metód: • ultrazvukové obrábanie (USIG alebo USM . ultrazvukové opracovanie rotačným nástrojom bez použitia abrazívnej suspenzie. Záujem o USM vzrástol začiatkom 80-tych rokov v dôsledku širšieho využívania keramických a kompozitných materiálov v priemysle. strojný olej) a jemného brusiva. lieh.1 U S M 3 .1 Princíp opracovania ultrazvukom (zdroj: Bellows. 3. • rotačné ultrazvukové obrábanie (RUM . W.3. O b r . cirkulujúceho medzi obrobkom a nástrojom. ktorá obrusuje povrch. hoci historicky prvý článok o možnostiach použiť ultrazvuk pri obrábaní publikovali R. 3. ktorý vytvára kmitanie s nízkou amplitúdou v držiaku nástroja. Obr. WoodáA.

ŕ . že niektoré materiály za pôsobenia vonkajšieho magnetického alebo elektrického poľa menia svoju dĺžku napr. i. z ktorého sa získavajú mechanické vibrácie rovnakej frekvencie. magnetostrikčného meniča. pričom výkon zdroja závisí od veľkosti plochy použitého nástroja. Jednotlivé komponenty zariadenia majú svoju špecifickú úlohu pre generovanie parametrov procesu.u to materiály s výborným koeficientom magnetostrikčného predĺženia [6] [8] [10] . železo (Fe). pracovného nástroja a čerpadla na prívod suspenzie. Podstata týchto javov je.dĺžka magnetostrikčného jadra. kobalt (Co) a ich zliatiny. nikel (Ni). Na obr. Konvertor alebo menič (transducer) sa používa na premenu elektrickej energie na energiu mcchanicko-akustického kmitania.Aí je prírastok dĺžky.3.1.3. Generátor napája magnetostrikčný alebo piezoeleklrický menič.1.2 Komponenty používané v zariadeniach pre USM a detail oblasti nástroja (podľa: Metal Handbook Machining) 3. Základom zariadenia pre USM opracovanie je teda magnetostrikčný alebo piczoclcktrický menič. 3. ktorého princíp jc najčastejšie popisovaný. Je založený na princípe buď magnetostrikčného alebo piezoelektrického javu.2.2 500W. Vysokofrekvenčný generátor elektrických kmitov sa používa ako zdroj premeny nízkofrekvenčnej (50Hz) energie na vysokofrekvenčnú energiu (najčastejšie 20 000Hz). Najčastejšie sa používajú zliatiny typu pemialoy a permedur. Používa sa zdroj o výkone 150 . tiež ferity a iné. Kapacita meniča je daná koeficientom magnetostrikčného predĺženia: kde . je magnetostrikčný menič.32 Progresívne technológie konvertor konvertor medené tesnenie titánový alebo hliníkový nástavec ullrazvukové vibrácie tvarový nástroj vysokofrekvenčný generälor nástavec koncenlrátor WeoHz 1^^. Predĺženie je závislé od druhu materiálu magnetostrikčného meniča.1 Zariadenie Zariadenie pre ultrazvukové obrábanie pozostáva z generátora prúdu.3. obr. Obyčajne sa pre nástroje s veľkou plochou vyžaduje väčší výkon zdroja než pre nástroje s menšou plochou.voskový spoj 3 nástroj Obr. koncentrátora.

E .3. [14J.2) bude splnená voľbou vhodnej frekvencie.merná hmotnosť magnetostrikčného materiálu (kg.magnetostrikčné jadro.dĺžka vlny kmitov). vedie kmitanie na nástroj.3. Békés [3] a Thoe et al. nazývanej rezonančná frekvencia.04X.teleso.025 -ŕ 0. Nástroj je k nástavcu pripojený v oblasti maxima vlny s presnosťou ± 0.Youngov modul pružnosti (MPa). Amplitúda UZ kmitov sa obyčajne pohybuje v rozmedzí' od 0. Rôzne tvary nástavcov a vplyv ich rozmerov na zosilenie amplitúdy Kmitov (najčastejšie zmenou priemeru) uvádzajú Búda. 3 . aby sa zabezpečila maximálna amplitúda kmitov Nástavec (horn) ako ďalší element zariadenia.1 Obrábanie ultrazvukom USM 33 Obr. obyčajne kovová trubica alebo tyč cylindrického tvaru. podmienka (3. zložitejšie nástavce majú exponenciálny tvar a sú vyrobené s vysokou presnosťou.rýchlosť zvuku (m/s) v magnetostrikčnom materiále.prípojka amplitúdového meniča Obr.4 ukazuje zmenu vlny predĺženia pozdĺž dĺžky magnetostikčného meniča. Nástavce väčších dĺžok sú z hliníka. p . K nástroju je pripojený pevne (pájkovaním) alebo rozoberateľné (závitom). Zosilňovač. Pre obrábanie ultrazvukom je potrebná vyššia amplitúda až v rozmedzí 0. 6 .1 pm v závislosti od druhu materiálu [6]. Ak je uzol vlny kmitania v strede veľkosti magnetostrikčné ho meniča. Je to trubica s dĺžkou okolo 120 mm obyčajne vyrobená z titánu alebo hliníka. .3) Koncentrátor (booster) je zosilňovač kmitov. ktorý sa vkladá medzi menič a nástavec. f .3 Magnetostrikčný menič (zdroj: Kaczmarek) 1 . potom maximálna hodnota amplitúdy kmitu vzniká vo vzdialenosti 1/4 vlnovej dĺžky od stredu a maximálna výchylka zodpovedá dĺžke magnetostriktora f = 0. ktorá sa vypočíta podľa vzťahu [6]: f = ± (I (3. Tvar nástavca je cylindrický so stupňovitou zmenou priemeru alebo kužeľovitý. pričom vlnová dĺžka X sa vypočíta podľa vzťahu: x= f=7# (3 2) ' kde c . aby nedošlo k útlmu kmitov (X .polarizačné vinutie. 2 .001 -Ť 0.vysokofrekvenčné vinutie. Jeho úlohou je zvyšovať amplitúdu ultrazvukových kmitov (UZ). 4 -magnetostrikčný nosič.5 k.m" 3 ).5 násobok vlnovej dĺžky zvuku.4 Zmena vlny predĺženia pozdĺž dĺžky magnetostikčného meniča (zt/ro/: Kaczmarek [6 j) Obr. má dĺžku asi 1. 5 .09 mm [1]. aby zosilovali amplitúdu kmitov na nástroji.3. Ak je daný magnetostrikčný materiál a jeho dĺžka t.3.frekvencia zmeny magnetického poľa (l/s).

.

• vzdialenosť medzi nástrojom a obrobkom: nástroj nieje v priamom kontakte s obrobkom. najčastejšie sa používa suspenzia typu voda 50%. Rýchlosť rezania pre vybrané materiály [mm/min] (spracované podľa údajov /1/.13 Obr./ 1 ]}) Podmienky rezania: nástrojový materiál: ocel. B«C. • nástrojový materiál: antikorózna oceľ. otvor). strojný olej. • rýchlosť rezania. priemer nástroja 12. Voľba materiálu nástroja je závislá aj od druhu obrábaného materiálu. ale má nižšiu odolnosť voči opotrebeniu.5 1.10 mm. Mosadz je dobre obrobiteľná. zrnitosť 200 -s. * • • suspenzia: voda. najčastejšie používaný rozsah pre komerčne vyrábané zariadenia je okolo 20 000Hz.014 • 0.1.2 2. brusivo. molybdén. • druh brusiva: karbid bóru a kremíka (B 4 C tvrdosť podľa Knoopa 2 800 HK. Pomer úbytku materiálu obrobku k opotrebeniu nástroja 100:1 100:1 100:1 75: 1 50:1 1.05 0. kubický nítrid bóru {KNB 4 700 HK). Najčastejšie sa vyrába z nehrdzavejúcej ocele s vyššou trvanlivosťou.34 Progresívne technológie Nástroj (ultrasonic tool alebo sonotrode) má negatívny tvar vytváraného profilu (tvar resp.5:1 2:1 1:1 Materiál sklo ferit grafit keramika kryštál karbid volfrámu karbid bóru nástrojová oceľ Rýchlosť rezania [mm.25 0.7mm Základné technické a ekonomické ukazovatele USM vhodné pre porovnanie procesu a hodnotenie jeho účinnosti sú: • • • uber materiálu opotrebenie nástroja kvalitaopracovanéhopovrchu .400. ale asi vo vzdialenosti 0. lieh. mosadz. Pre kusovú výrobu a tvarovo zložitejšie výrobky aj z mosadze.B 3. SiC 2 500 HK) diamantový prach 6 500V7 000 HK. pre dokončovanie 0.5. oxid hliníka (AI3Q3 2 100 HK). Základnou požiadavkou pre výrobu nástrojov je vhodný nástrojový materiál. brusivo 50%. dĺžka otvoru 12.013 v 0. jeho dobrá odolnosť voči opotrebeniu a vysoká únavová pevnosť. [11]. • amplitúda kmitov: 0.025 -ŕ 0. mení sa v závislosti od druhu materiálu obrobku. • frekvencia kmitania.3. koncentrácia brusiva sa pohybuje v rozmedzí 20 -ŕ 60%. • doporučená veľkosť zrna brusiva: pre hrubovanie 0.5. zrnitosť 800*1000 (podľa ISO 525-75). [9]. ale proces môže prebiehať aj pri izbovej teplote suspenzie. 15 000 + 40 000 Hz.7 0.20 0.0 1. doporučená teplota suspenzie je 2 * 5 °C. petrolej.1. • rýchlosť posuvu nástroja: 20 f 50 mm/mín.03mm. 3. zrnitosť 320.075 mm od povrchu obrobku. ale tiež z moneiu či molybdénu.2 Charakteristiky ultrazvukového obrábania Parametre procesu ultrazvukového opracovania na princípe USIG pre priemyselné zariadenia sa pohybujú v nasledujúcich rozsahoch [í]. [14]: • výkon vysokofrekvenčného zdroja: 5 0 + 2 400 W. obr. 3. monel.009 mm.7mm.min1] 3.

keramika). meď. Obr.6 a detail zóny vtlačenia zrna brusiva obr. • chemickým pôsobením spojeným s vlastnosťami kvapalného média v suspenzii.1 Obrábanie ultrazvukom USM 3. kavitačnými bublinami a brúsnymi zmámi rozptýlenými v suspenzii Priamy náraz brúsnych častic na povrch materiálu s vysokou kinetickou energiou. Tvrdé a krehké materiály (sklo.1.8 Detail pracovnej zóny s úlomkami triesky. 3. • kavitačným účinkom brúsnej suspenzie.7 [12]. Účinok zrna brusiva na materiál obrobku a nástroja zjednodušene ukazuje obr. rozrušuje jeho celistvosť. sa pôsobením nárazu častíc porušujú krehkým vylamovaním. čiastočky materiálu vo forme triesky sa odštiepajú alebo vylamujú z povrchu. 7. ktoré sú pre USM metódy najvhodnejšie.3. 3. f ¡2]) ó* . ďalším nárazom rozkmitanej Častice sa spevnený povrch obrobku postupne rozrušuje.2 Uber materiálu 35 USM je abrazívny proces a uber materiálu je predmetom extenzívneho výskumu a vysvetľuje sa nasledujúcimi mechanizmami: [3. Pri mäkkých a húževnatých materiáloch (olovo.polomer kontaktu zrna Obr.3.3.hĺbka vtlačenia do materiálu r» .7 Zóna kontaktu zrna s obrobkom (podľa Kainth et al. 14] • mechanickým účinkom abrázic (odbrusovania) priamym nárazom častice na povrch obrobku • mikro vydrobovaním (microchipping) po náraze voľne sa pohybujúcej brúsnej častice. . ktorú získali od kmitajúceho nástroja. väčšina oceli) sa brusivo vtláča do povrchovej vrstvy a spevňuje ju.

.

lineárny uber 5 = — [mirŕVmin] (3.5) (linear rentoval rate): AL • [mm/min] (3.3. alebo tiež výkon opracovania pri abrazívnom pôsobení častíc brusiva na povrch.dižka pracovnej plochy.intenzita objemového úberu (Volumetrie removal rate . Postupne do mikrotrhlín a do pórov materiálu vnikne kvapalina zo suspenzie a spôsobí odštiepenie Čiastočiek materiálu. ktoré v dôsledok nárazu na povrch materiálu praskajú a vybuchujú.čas pôsobenia častice na povrch. Vlastnosti materiálu obrobku. Výbuch bubliny tiež rozkmitá abrazívnu časticu.3.intenzita plošného úberu (surface removal rate) Q . tm . nárazová tvrdosť (impact hardness). Čas kontaktu medzi časticami brusiva a povrchom je veľmi malý asi 10 * 100 ps.36 Progresívne technológie Kavitačný účinok spôsobuje mikrotrhliny v povrchovej vrstve materiálu. ktroré ovplyvňujú produktivitu USM sú predovšetkým krehkosť a tzv.1 Vlastnosti materiálu obrobku Ultrazvuková technológia je vhodná pre opracovanie kovových a nekovových materiálov s vyššou tvrdosťou nad 40 HRC. „kritérium krehkosti". podľa ktorého delí materiály do troch skupín v závislosti na účinností USM opracovania viď údaje v tab. Kavitačný účinok USM je však slabý v porovnaní s priamym nárazom a predstavuje asi 5% .8. Intenzitu úberu materiálu. a hĺbka rezu (hrúbka vrstvy odstraňovaného materiálu v jednej vrstve). Na produktivitu USM opracovania.1. určil Kaczinarek [6] ako: .VRR): Q v = — [mnrVmin] (3.4) . hĺbka rezu nie je jednotná na celom opracovanom povrchu. í . sú 10: • vlastnosti materiálu • akustický systém • vlastnosti suspenzie 3. McGeough [8] uvádza tzv. ale odporúča sa aj pre kompozitné materiály a pórovité materiály ako grafit. Pri šírení ultrazvukových kmitov vznikajú v suspenzii bubliny. ktorá môže byť udaná lineárnou alebo objemovou intenzitou úberu vplýva viacero faktorov.2. Kremer [1\ popisuje kavitačný jav pri ultrazvukovom opracovaní grafitu ako prioritný účinok úbytku materiálu. obr. Nízka produktivita úberu materiálu je spojená s vyššou plasticitou materiálu obrobku. Kritérium krehkosti zx je pomer pevnosti v strihu k lomovému napätiu daného materiálu.1. .ný podiel na celkovom úbere materiálu [6].6) kde B je šírka povrchu. tieto faktory zároveň ovplyvňujú kvalitu opracovaného povrchu. rovnako ako plocha kontaktu [11]. ktorá pri náraze na povrch obrobku vyvoláva vznik mikrotrhlín.

3.7) kde: d . T a b . olovo.2 uvádza vlastnosti vybraných sledovaných materiálov a prevládajúci mechanizmus úberu pri ultrazvukovom vŕtaní otvorov s priemerom 10 mm [4J.ac .V cérorr krehký lom a plastická deformácia u 7 e plastická deformácia . vzniká plastická deformácia a spevnenie povrchovej vrstvy je bez výrazného vylamovania materiálu obrobku. väčšina oceli T a b . Tab. Pri náraze abrazívnych častíc na povrch kovových a húževnatých materiálov.je priemer vtlačenej oblasti. stabilizovaný ytriom tetragonálny ZKfc s'. keramika.3.7 4 . 1 Vplyv kritéria krehkosti na kvalitatívnu účinnosť USM {zdroj: McGeough [8]) Kŕ íéfium krehkosti Ti > 2 1<T <2 « 0<Ti< 1 Účinnosť USM Vysoká Stredná Nízka Typické materiály skle. Fc . diamant. krištáľ temperované a tvrdé ocele a zliatiny. nárazová tvrdosť {impaa hardness) je rovnako dôležitá vlastnosť ako krehkosť materiálu. med.IZCVAR.sila pôsobiaca na časticu. HÍbka vtlačenia 8 W . Schreiber [4 j) Materiál sklo AI2O3 T1B2 Tvrdosť HV asi 700 1 750 1950 2 500 2 000 850 1 400 KIC Mechanizmus úberu materiálu krehký lom 0. K výraznému vylamovaniu dochádza pri krehkých materiáloch. 5 a SiC Si3N< lisovaný za tepla tetragonálny ZrO. Z uvedeného vyplýva rôzne správanie sa tvrdých a krehkých kovových aj nekovových materiálov.2 Porovnanie vlastností vybraných druhov materiálov a prevládajúci mechanizmus úberu materiálu ( spracované podľa Dam.3. 3 .] Obrábanie ultrazvukom USM 37 Tzv. kde častice triesky sú vyštiepavané v tvare pyramídy a uber materiálu je kontinuálny vo forme malých kráterov. Kompozitné materiály s vláknitou štruktúrou a polymérovou matricou sa nárazom abrazívnych častic porušujú krehkým lomom vlákien a plastickou deformáciou matrice. Quist. Veľkosť triesky je asi 1/10 veľkosti abrazívnych častíc alebo niekoľko mikrometrov [4]. ktorú spôsobí náraz častice je nepriamo úmerná tvrdosti materiálu (tvrdosť podľa Brinella HB) podľa vzťahu [8]: (3.

.

Rýchlosť rezania závisí od amplitúdy. nástroj .25.4 KHZ • 19 KHZ O O** I E 1 0. v závislosti na zariadení.1 10 AMPLITÚDA [|J. Obr.uhlíková oceľ.Progresívne 3.3. že vplyv frekvencie kmitov na rýchlosť úberu je lineárna a závisí od vlastností opracovaného materiálu.9 a.9 Vplyv amplitúdy kmitov na uber materiálu pri zmene tlaku nástroja a pri zmene frekvencie kmitania <Kremer et al.10 Vplyv amplitúdy kmitov a statickej sily na mieru úberu materiálu (Kainth etal.2 Akustický systém technológie Akustický systém je charakterizovaný frekvenciou a amplitúdou ultrazvukových kmitov.[7J) obrobok .20 MPA 1 ä. Vplyv rozsahu amplitúdy na zvyšovanie rýchlosti úberu materiálu je obmedzený účinkom zrnitosti abrazívnych častíc.[12J) Podmienky: vŕtanie otvoru do skla s priemerom d = 12.M] 100 Obr.10MPA OD.2. Amplitúda kmitov závisí od druhu zosilňovača a na riadení ultrazvukového zdroja.10 mm. b ukazujú overené závislosti rýchlosti úberu materiálu na zmene amplitúdy pre rôzne frekvencie kmitov a rôznu veľkosť statického tlaku (prítlaku) nástroja. brusivo B4C. zrnitosť400 podľa ISO Zmena frekvencie kmitov nemá výrazný vplyv na parametre procesu U S M Väčšina komerčne dostupných zariadení má možnosť zmeny rozsahu frekvencie v malom rozpätí.16MPA O • • A 0.MMPA • 0. i 100 10 A 43 KHZ =2 O 27. Výraznejší je vplyv amplitúdy kmitov na uber.7 mm frekvencia . Kremer [7] uvádza.B4C.legovaná nástrojová oceľ. niekedy až 50 kHz. priemyselné zariadenia najviac využívajú oblasť okolo 20 kHz.2 kHz brusivo . Frekvencia sa pohybuje v rozmedzí 15 * 40 kHz. 10 • rj. 3.1 10 AMPLITÚDA [JXM] 0.3. S rastom amplitúdy kmitov rastie rýchlosť úberu materiálu. zrnitosť 120 podľa ISO s vi 1 2 3 AMPLITÚDA ( M M X 10"' Obr.013 do 0. . Veľkosť amplitúdy upravených kmitov pre ultrazvukové opracovanie je v rozmedzí od 0.1.

5 • zrnitosť 600 Ozmitost'280 f i E_ 1.4 C O E Obr. . Veľkosť zrna má podobný účinok na u b e r materiálu ako amplitúda.3. obr. Na obr.11 (Kremer et al. tvrdosťou brusiva a spôsobom prívodu suspenzie medzi nástroj a obrobok. 3. že pri vŕtaní grafitu dochádza pri vyšších hodnotách statického tlaku nástroja k zníženiu intenzity úberu materiálu.[7J).[7J) obrabok . Optimálna intenzita úberu materiálu (removal rate) sa dosahuje.3. veľkosťou zrna brusiva. že existujú hraničné (optimálne) hodnoty statického tlaku nástroja a amplitúdy kmitania na stúpajúci uber materiálu.12 Vplyv zmeny koncentrácie suspenzie na uber materiálu: a) vŕtanie grafitu d = 20mm.2. Rozsah koncentrácie brusiva v suspenzii sa pohybuje v rozmedzí 20 až 60%. zrnitosť 280 frekvencia .6 1. 14] poukázali na skutočnosť. systém prívodu suspenzie medzi nástroj a obrobok a statický tlak nástroja môžu ovplyvniť účinnosť koncentrácie brusiva pri úbere materiálu.2 0.11. 3.12b.20 mm •: Nástroj d = 30 mm H 0.13. Rovnako Kremer [7] uvádza. viď obr. b [8] je závislosť úberu materiálu na koncentrácii suspenzie pri opracovaní materiálov ako grafit a sklo.grafit ELLOR 9 nástroj . Tvrdosť brusiva v suspenzii tiež ovplyvňuje uber materiálu. obr.8 0:Nástrqd = 15mm O A O A: Nástroj d . 3.3.10. M 0.2 kHz amplitúda-50 um koncentrácia brusiva 20% 2 4 e Statická sila [N x10"2 ] 3. podmienky rovnaké ako pri obr.12 a.8 S 0. 1.oceľ XC38 brusivo.3.3 Suspenzia Na uber materiálu majú vplyv vlastnosti suspenzie dané koncentráciou.11 Vplyv statickej sily na uber materiálu (Kremer et al. 3.1. obr. 1. b) opracovanie skla (McGeough[8J) Kavitačný efekt procesu.25. Nosné médium pre brusivo (obyčajne voda) musí mať nízku viskozitu a hustotu.3.1 Obrábanie ultrazvukom USM 39 Rozenberg a Nepiras [8. ak je veľkosť zrna porovnateľná s veľkosťou amplitúdy.BX.4 20 40 60 a) 8 12 16 20 Koncentrácia suspenzie [%] b) Koncentrácia suspenzie [%] O b r .2 P°o. dobrú zmáčavosť a vysokú tepelnú vodivosť pre účinné chladenie.

.

c* —- js 0. . Veľké nástroje obyčajne rýchlo pohlcujú ultrazvukovú energiu a tlmia kmitanie. Kaczmarek [6] uvádza.3.3 Materiál nástroja a opotrebenie nástroja Nevýhodou USM opracovania je nepriaznivý účinok brusiva na materiál nástroja a jeho následné opotrebenie. podľa jeho výsledkov rozdiel v intenzite úberu medzi vyššie uvedenými brusivami pre opracovanie grafitu predstavuje iba o ! 0 % vyššiu intenzitu pre tvrdšie brusivo na báze B 4 C Obr.40 Progresívne technológie Kremer [7] uvádza.3. že pre pórovité materiály ako je grafit. Efekt tvaru nástroja sa prejavuje zmenou produktivity. tvrdosť brusiva nie je výrazne rozhodujúca. Pre produktivitu opracovania je rozhodujúci tvar nástroja a veľkosť jeho aktívnej plochy.3.025 Ľ m 12 16 prierezu Obr.14 ukazuje vplyv tvaru prierezu nástroja na intenzitu uber materiálu pri konštantnej pracovnej ploche.1. že pri ! stanovi obyčajne experimentálne. uber materiálu narastá.125 Á l A A A A ' A úzky obdĺžnikový nástroj A 0.075 E E. ktorá sa 0. Do určitej hodnoty tlaku. Závislosť zároveň dokumentuje vplyv statického tlaku nástroja pri USM. Opotrebenie závisí na dvojici materiál obrobku/nástroj a Základnou požiadavkou je vyššia tvrdosť nástroja ako obrobku.13 Účinok veľkosti zma na uber materiálu (McCeough f8J) Veľkosť zrna \^m) 3. Pre opotrebenie nástroja pri USM platia podobné pravidlá ako v tomto prípade nie je nástroj v priamom kontakte s obrobkom.sklo plocha obidvoch nástrojov 16 mm2 £ 0 0 4 B Ttak nástroja [Nmm' | napriek vzrastu tlaku nástroja pri klasickom obrábaní. Ľ* A • C i ° t • nástroj štvorcového C? 0.05 . Závislosť na obr. potom intenzita úberu zostáva na konštantnej úrovni [8]. aj keď na použitom druhu brusiva.14 Účinok tvaru nástroja na uber materálu (McGeough /S/j obrobok . Zároveň konštatuje. Zväčšenie plochy nástroja redukuje uber materiálu v dôsledku zníženia amplitúdy kmitov. že intenzita úberu skla pri použití BjC brusiva je o 15 až 20% vyššia než pri použití SiC brusiva.

vylamovania (cliipping) materiálu pri USM sa vyskytuje paralelne pre nástroj aj obrobok.1%.4 Vlastnosti opracovaného povrchu Hodnotenie vlastností opracovaného povrchu vychádza z posúdenia dosahovanej drsnosti a presnosti opracovaného tvaru. redukuje sa relatívne opotrebenie nástroja na 0.17b ilustruje vplyv koncentrácie brusiva v suspenzii na drsnosť Ra. 3.3.51 -ŕ.má vo všeobecnosti najvýraznejší účinok.I5 Porovnanie miery úberu pre rôzne druhy materiálu obrobku a opotrebenia nástrojového materiálu z ocele St 37 pri USM vŕtaní otvorov s priemerom d=10mm. SiC Si^N.0. ¡4]) Sklo Alj0 3 TiB .3.15 ukazuje závislosť pomeru úberu materiálu k úbytku (opotrebeniu) nástroja pre rôzne druhy materiálov [5]. To dokazuje.16 ukazuje priebeh dosahovanej drsnosti povrchu v závislosti na zmene zrnitosti brusiva pre opracovanie rôznych druhov materiálov .005 mm a drsnosť Ra od 0. Podmienky procesu. na akustickom .03 až 0.1 Obrábanie ultrazvukom USM 41 opracovaní skla nástrojovou oceľou je relatívny úbytok hmoty nástroja 1%. ktoré vplývajú na produktivitu majú výrazný účinok aj na stav opracovaného povrchu.0.3. Ak sa použije karbidový nástroj a brúsny prášok B 4 C.1.w é m e USM a na vlastnostiach suspenzie. amplitúda chvenia (vibrácii).1. 3.krehkých nekovových materiálov a tvrdej legovanej ivele. veľkosť zma brusiva a ich tvrdosť. Hocheng a Hstt [5] sledovali drsnosť povrchu v pozdĺžnom a priečnom smere pri vŕtaní otvoru . 3.1 Drsnosť povrchu Kvalita opracovaného povrchu závisí na vlastnostiach opracovaného materiálu. Obr. Obr.priemerom d = 1 Omm do kompozitného materiálu zloženého z uhlíkových vlákien v polymérovej matrici. Komerčné zariadenia zabezpečujú rozmerové tolerancie v rozmedzí . že proces mechanického odbrusovania a vyštiepavania resp. Pri opracovaní wolfrám karbidu brusivom z bór karbidu a nástrojom vyrobeným z mosadze relatívne opotrebenie nástroja dosahuje 140% [6]. Povrch nie je ovplyvnený teplom. . Obr.4. Nástroj sa opotrebuje rýchlejšie. ak brúsi vo a obrobok sú tvrdšie ako materiál nástroja. Hlavná premenná procesu . Intenzita opotrebenia závisí na pevnostných vlastnostiach materiálu. Drsnosť povrchu a jeho akosť ovplyvňuje koncentrácia suspenzie. Zr0 (Y) ZrO^Ce) 2 3. n • Intenzita úberu • Opotrebenie nástroja Obr.17a dokumentuje vplyv veľkosti zrna brusiva na drsnosť Ra meranú v pozdĺžnom a priečnom smere.3.zrnitosť brusiva .76 um [9]. Obr. brusivo BX zrnitosť 280 podľa ISO (Dam etal.

.

koncentrácia 14%.3.6 UBER [mm3/min] Nástroj d=10mm 224 50 9. ale ak sa použije veľmi jemná zrnitosť brusiva na úrovnu plavených práškov je dosahovaná drsnosť povrchu otvoru rovnaká v každom smere. frekvencia 20kHz.3 Údaje pre ultrazvukové obrábanie keramických materiálov so zrnitosťou brusiva 320 Materiál Tvrdosť HV 65 500 1 000 1100 1 500 2 400 Drsnosť Ra [um] 1-2 0.m ] b) 18 2 0 2 2 24 2 6 Koncentrácia brusiva [%j Obr. nástroj: oceľ.40 0.8 3. 3. 0 100 200 Q 14 16 a) Veľkosť zrna brusiva [u.3 3.20 0.65 1. Zmena prítlaku nástroja v širokom rozsahu má len malý účinok na akosť opracovaného povrchu.16 Závislosť drsnosti povrchu od použitej zrnitosti brusiva pre rôzne druhy materiálov (spracované podľa McGeoughfS] a Buda-Békés ¡3 J) 200 400 600 800 1000 Zmitosf brusiva Kremer [7] konštatuje na základe výsledkov viacerých bádateľov.90 0. že pri vŕtaní je drsnosť po obvode otvoru vyššia ako v dolnej časti. Nepiras (1956) a Rozenberg (1973) [14] nezávisle na sebe uvádzajú. brusivoSiC.1 1. že zvýšenie amplitúdy kmitov zvyšuje drsnosť povrchu.17 a) Vplyv veľkosti zrna brusiva na drsnosť povrchu . 3. zrnitosť 150.6 0.75 0. Hsu [5]) Tab.42 Progresívne technológie -O-sklo i kremík pre polovodiča —Q—keramika —•— vysokoiegovana oceľ S I Obr.obrobok: kompozit na báze carborvepoxy.5 Grafit Si02 Alz0 ZrOa Sialon SiC 3 BC BC 4 4 .30 Doporučené brusivo SÍC/B4C SÌC/B4C S1C/B4C BjC Uber [mm3/min] Nástroj d=5mm 164 39 7. b) Vplyv koncentrácie brusiva na drsnosť povrchu (zdroj: Hocheng.85 0.

3. Aj keď pri ultrazvukovom obrábaní nástroj je len vo funkcii tzv.3. rovnako ako aj veľkosť zŕn brusiva a intenzita opotrebenia nástroja majú najvýraznejší vplyv na presnosť rozmerov. Pri hodnotení rozmerovej presností pri výrobe otvorov ultrazvukovým .3. 3. ako to uvádza Kremer a Gilmor [14]. ktoré vplývajú na produktivitu opracovania majú rovnaký vplyv aj na presnosť ultrazvukového opracovania.15). tým musí byť materiál nástroja odolnejší voči opotrebeniu. pre dosiahnutie vysokej presnosti sa vyžaduje jeho tvarová a rozmerová stálosť počas procesu úberu materiálu. že Čim vyššia je požiadavka na rozmerovú presnosť produktu.18 Drsnosť povrchu pri ultrazvukovom obrábaní keramických materiálov Podmienky ako na obr. Na obr. ale menšiu presnosť a vyššiu drsnosť. Rozmerové opotrebenie nástroja ako kritérium je určené vzťahom podľa [6]: « . ktoré vykazujú vysokú produktivitu pri USM opracovaní (hodnoty úberu nad 50 mmVmin) majú zároveň vyššie hodnoty drsnosti (porovnaj s obr.4 ilustruje dosahovanú presnosť rozmerov pre zvolenú zrnitosť brusiva [1]. Parametre procesu USM. Najviac vplýva na odchýlku rozmerov zrnitosť brusiva. Tab.2 Presnosť rozmerov pri ultrazvukovom obrábaní Vo všeobecnosti je presné opracovanie limitované najmä relatívnym tvarovým a rozmerovým opotrebením nástroja. tvarovača. = Ä (3-8) kde E je chyba udávaná ako dolná alebo horná odchýlka od nominálneho rozmeru.4. Tab 3. ale aj na presnosť povrchu. ako už bolo spomenuté. ako aj doporučené brusivo a dosiahnuté hodnoty úberu materiálu pre rôzne keramické materiály. Presnosť je ovplyvnená tiež veľkosťou plochy nástroja. Presnosť nástroja. O b r . To znamená. že materiály. A je dovolená odchýlka rozmerov opracovaného povrchu.3 tiež uvádza porovnávacie hodnoty drsnosti povrchu vyjadrené cez Ra.18 sú porovnané dosiahnuté hodnoty drsnosti Rz pre rôzne druhy keramických materiálov [ 4 ] .1 Obrábanie ultrazvukom USM 43 Druh materiálu obrobku ovplyvňuje výslednú drsnosť povrchu. jeho tuhosť a odolnosť voči chveniu. Väčšie zmo spôsobuje rýchlejší uber materiálu. Veľkosť zrna brusiva. Ak sa použijú malé zrná (zrnitosť v oblasti plavených práškov) intenzita úberu je pomalšia a dosahuje sa vyššia akosť opracovaného povrchu a tiež vyššia presnosť rozmerov.1.3. má dominantný vplyv nielen na akosť. amplitúdou kmitov a materiálom obrobku.15 (Dam et ai [4Jj skjo AIJOJ TiB 2 SiC Si 3 N t ZrOj(Y) ZrO^Ce) 3. Väčšina pojednaní o presnosti pri USM sa týka výroby otvorov a ich odchýliek od nomináJneho rozmeru.3. Tieto výsledky hovoria o tom.

že materiály. Pri voľbe technológie je nutné experimentálne a empiricky overiť poznatky pre každú kombináciu parametrov.5 Hlavné oblasti použitia ultrazvukového opracovania Postupy USM sa používajú v celom rade výrobných procesov. Obr. načo poukazujú aj najvýznamnejšie oblasti použitia. 2. Produktivita je obmedzená opotrebením nástroja. ktoré vykazovali veľmi dobrú drsnosť povrchu po USM opracovaní. 3. ako aj kužeľovitosť otvorov.[4J) sklo AIA 7i8 2 SiC Si 3 N 4 ZrO z (V) Zr0 3 (Ce) 3. Autori [5] sledovali kužeľovitosť vyrobených otvorov v rôznych keramických materiáloch. . Zaujímavosťou je.44 Progresívne technológie opracovaním sa sledujú odchýlky rozmerov. • • • vŕtanie hlbokých otvorov pre hlavňové systémy. 3. Doporučujú sa pre materiály s tvrdosťou od 35 f 40 HRC a viac.19).003mm. Vo všeobecnosti sa doporučuje pre opracovanie plôch do prierezu 1000 mm 2 [1. • hĺbenie drážok a otvorov kruhových ale aj nesymetrických tvarov.18 a obr.19.4 Vzťah medzi zrnitosťou a presnosťou Zmitosf brusiva (ISO) 240 eoo Presnosť rozmerov [um] 0. USM technológia sa charakterizuje ako širokospektrálna. leštení a lapovaní skla a keramiky. ako napr.3. Pri výrobe otvorov je pomer hĺbky otvoru k jeho šírke limitovaný v pomere 3:1 [2]. pokiaľ nie je zaručená dodávateľom zariadenia a technológie.38 0.25 Na presnosť vyrobených otvorov má výrazný vplyv aj materiál obrobku ako to ilustruje obr. kde sa využíva utrazvukové kmitanie nástroja pre intenzifikáciu klasického vŕtania. Oválnosť a asymetria otvorov vznikajú v dôsledku laterárneho (bočného) chvenia a v dôsledku nepresnosti posuvu nástroja.20 ukazuje niektoré najčastejšie spôsoby rozmerového ultrazvukového opracovania.3. 3. . 14].19 Odchýlka presnosti rozmerov od nominálneho priemeru otvoru pri USM vŕtaní otvorov s priemerom lOmm (podľa Dam et al. ZrO . • Hore HV strede • Dole Obr. mali nepriaznivé výsledky pri odchýlkach presnosti rozmerov (porovnaj obr. ich asymetria a oválnosť otvorov a tiež vlnitosť povrchu. frézovanie a rezanie závitov.3.1. ako sú: • delenie materiálov. Komplexnosť tvaru je limitovaná iba konfiguráciou nástroja. Môžu sa vyrábať otvory do najmenšieho priemeru 0. Tab. vtedy sa dosahuje optimálna produktivita procesu. výborná produktivita sa dosahuje pri brúsení.

tvarovanie diamantov a iných drahých kameňov použitím diamantového prášku alebo prášku z kubického nitridu bóru do brúsnej suspenzie. c) gravírovanie.1 Obrábanie ultrazvukom USM • • • • • 45 opracovanie tvarovo zložitých elektród pre clektroiskrové metódy opracovania. i). Proces bol vyvinutý prednostne pre opracovanie krehkých a veľmi tvrdých materiálov ako sklo a keramika.1 Rotačné ultrazvukové obrábanie Rotačné ultrazvukové obrábanie (medzinárodne zaužívané označenie Rotary Ultrasonic Machining RUM) je samostatnou časťou ultrazvukového opracovania a je kombináciou procesov ultrazvukového obrábania a brúsenia diamantovým nástrojom [13]. g) rezanie vonkajších závitov.špeciálne postupy tvárnenia. bočných plôch a otvorov (zdroj: Kaczmarek [6J) Okrem obrábania sa princíp ultrazvuku využíva aj v iných procesoch ako sú: • čistenie produktov a dielcov . Princíp opracovania je znázornený na obr. Princíp ultrazvuku sa široko využiva pri nedeštruktívnych metódach merania ako kontrola akosti zváraných spojov. 0 rezanie vnútorných závitov. 3. • zváranie . čistenie zlatých a strieborných šperkov. Široké využitie má ultrazvuk aj v oblasti humánnej medicíny.21 pre rezanie vnútorného závitu [ I ]. Obr. j) lapovanie a leštenie rovinných.1. h). . d) delenie. čisté rezy bez ostrapov. kontrola celistvosti a hrúbok materiálov. zváranie fólií [10].5. • spájkovanie .3. kde sa vytvárajú tzv.20 Druhy ultrazvukového obrábania a). predúprava povrchu pre nanášaním oteruvzdorných vákuovo naprašovaných (PVD) vrstiev na rezné nástroje. meranie rozmerov a iné. výroba dýz z keramického materiálu. rezanie termoplastov a rezanie gumy. b) výroba kruhových a tvarových otvorov. výroba tvárniacich nástrojov zo spekaného karbidu. kde sa využíva deštrukčný účinok ultrazvukových kmitov na odstránenie oxidickej vrstvy na povrchu hliníka. • tvárnenie . rezane a vŕtanie kompozitných materiálov a vlákien KEVLAR.3.spájanie materiálov bez tepelného zdroja.odmasťovanie pred následnou operáciou povlakovania. Mechanizmus úberu materiálu je založený na princípe krehkého vylamovania čiastočiek materiálu vplyvom vysokofrekvenčného kmitania diamantového nástroja. e). spájanie plastických hmôt.spájkovanic hliníka.3.

.

Použitie technológie rotačného ultrazvukového obrábania RUM je limitované veľkosťou prierezu a hmotnosti nástroja. a ako to uvádza Pei et al.025 . ktorou kmitá. vysokofrekvenčný a zároveň axiálny rotačný. priemeru diamantových zŕn a koncentrácie diamantových zŕn. Ako ukazujú výsledky porovnávacieho hodnotenia oboch procesov.05mm. Veľká hmotnosť nástroja môže tlmiť amplitúdu kmitov. kým pri rotačnom ultrazvukovom obrábaní nástroj je v priamom kontakte s obrobkom. ktorá sa udáva ako počet diamantových zŕn na jednotku plochy kotúča. ktorý zároveň dáva predstavu o vhodností jednej alebo druhej technológie.b. pri klasickom USM nástroj koná len vibračný pohyb. Porovnanie charakteristických parametrov obidvoch procesov ako je intenzita objemového úberu -VRR (volumetric rentoval rate). Určujúcim ukazovateľom hospodárnosti procesu RUM je výkon opracovania vyjadrený cez intenzitu objemového úberu materiálu VRR (mm 3 /s).46 Progresívne technológie Technológia jc podobná konvenčnému vŕtaniu skla nástrojmi z diamantu. Amplitúda kmitov je okolo 0. rotačné ultrazvukové obrábanie dáva lepšie výsledky z hľadiska kvality opracovaného povrchu hodnoteného drsnosťou a odchýlkou kruhovitosti a zároveň umožňuje väčší uber materiálu pre sledované druhy materiálov obrobkov. [13].3. excentrický ku osi nástroja Upnutie abrobku v skľučovadle s p o h y b o m v X a Y osi Obr. = Vysoko­ frekvenčné kmitanie i 20kHz} Otáčky nástroja Otáčanie obrohkí. statického prítlaku nástroja.0.21.3. na uber materiálu sa používajú abrazívne častice diamantového nástroja. USM proces používa nástroj na prenos kmitania. Priebehy jednotlivých závislostí sú znázornené na obr. limitujúca hmotnosť jc okolo 40 g [11].23. intenzita úberu materiálu závisí prednostne od amplitúdy kmitania.22a. Pri opracovaní sa neprivádza abrazívna suspenzia.3. ktorá odplavuje častice materiálu triesky. Doporučený maximálny priemer nástroja je 38 mm. dosahovaná drsnosť povrchu a nominálna odchýlka rozmerov určená kruhovitosťou pre rôzne druhy materiálov. Nástroj s nástavcom musia mať rezonančnú frekvenciu 20kHz. • • . • rotačné ultrazvukové obrábanie používa diamantové nástroje v tvare klasických brúsnych kotúčov.c. ilustruje obr.21 Rotačné ultrazvukové obrábanie príklad rezania vnútorného závitu (podľa: Metal Handbook Machining) Základné rozdiely medzi „klasickou" technológiou ultrazvukového opracovania a technológiou rotačného ultrazvukového obrábania sú: • pohyb diamantového nástroja pri rotačnom USM je axiálny. ale nástroj okrem rotačného pohybu má aj vlastnú frekvenciu..3. obr. ale do oblasti rezu sa privádza chladiaca kvapalina obyčajne voda. prítlak a usmernenie toku suspenzie a nie je v priamom kontakte s obrobkom.

5 0 Porcelán . (spracované podľa Pei et al.35 3.1 I Jl í Porcelán äKl ° suo r l 8.1 Pomer t/rdosf H a modulu pružnosť E H/E(x1u~6) a) 13.025mm.5 H RUM AIA _ 7^ 13.28 2.28 2. 3.23 Závislosť výkonu procesu rotačného ultrazvukového opracovania od parametrov procesu: amplitúdy kmitov. statického prítlaku nástroja. are 05 [nrrj 0 100 200 300 400 5D 0 E l a t i l : k as ä a • P rillak lNl O b r .05mm.87 8. [13]) .87 8. priemeru zrna brusiva a počtu zŕn.1 Obrábanie ultrazvukom USM 47 2 Q USM Skto Ferrt E Z 3 i u] 1.36 3.22 Porovnanie účinku pomeru tvrdosti a modulu pružnosti materiálu obrobku na: a) drsnosť povrchu b) odchýlku kruhovitosti c) uber materiálu -VRR pre konvenčné USM a rotačné ultrazvukové obrábanie RUM (spracované podľa Tlioe. Aspinwall.1 13.87 AIA 1.26 50 I 40 "e É 30 BÉ g 20 1 10 1 lj) 0 Karbid 1. Wise[14]) c) Pomer tvrdosti H a modulu pružnosti E H/E Konštantné podmienky procesu.CZ Karbid | B RUM Ferit ' 2.28 • USM 1 0. 0 01 . priemer zrna Q.3.26 (x 10-6) Obr.26 (x10-6) Pomer tvrdosti H a modulu pružnosti E H/E 1.36 J 3. prítiak nástroja 600N. fr2 FtierrtT Q 3 Q4 . otáčky nástroja 1000 ot/min.3. amplitúda kmitov 0.

.

19. H.H.448-462 Kremer.: Principles of Machining by Culling.p.Machining.1 Machining. Aspinwall. B..Technol.Mech. (1982). March.vyd. ofMat. Tool and Manufacturing Engineers Handbook.358-368 Hocheng. Ghabrial. M. Hsu.255-266 Kaczmarek. Staelens.: Advanced Methods of Machining.: Ultrazvuk v technológii. Moisan. 11. Alfa Bratislava. Z. 15.cd.ed. Tools Manufact. SVTL. 13.. May (1995) pp. Bratislava. B. pp 239-255. Annals of the CIRP Vol.: Review on Utrasonic Machining. Nandy. p. Dekkyser.: Preliminary Study of Ultrasonic Drilling of Fiber Reinforced Plastics. C: Kohls..Proc. Figúra. 9. l.Metals Handbook . March. Vol. Schreiber.. R. J. L i t e r a t ú r a ku kapitole 3. J. ASM . Vol 117. Quist. 2. J. (1989).:Saleh. M. 468 10. Dam. Int. A. J. T.1: 1.C. Annals of the CIRP. Vol 38. ASME lournal of Engineering for Industry. Wydawnictwo naukowotechniczne. K. vŕtanie hlbokých otvorov malých priemerov do veľmi tvrdých materiálov. (1988) I.G. pre materiály na jadrové reaktory. F. ASM International. P. ďalej pri výrobe rozmerovo malých predmetov s požiadavkou na vysokú presnosť rozmerov a akosť obrobeného povrchu: [ I I . W. 15]: • • • • • • • pre opracovanie keramických materiálov a feritov.Proc. London. Prabhakar. Snocys. A. (1979) pp. Z. S. SME. pp.L. 13. Dearborne. opracovanie plazmovo striekaných povlakov. . 51. 4.: The State of the An of Ultrasonic Machining. Békéš. na výrobu prototypov s požiadavkou na vysokú presnosť výroby.. Turňa. Švehla. ofMat. p.: Špeciálne metódy zvárania. karbidy kovov. And Res. Alfa Bratislava.48 Progresívne technológie Rotačné ultrazvukové obrábanie sa efektívne využíva najmä v tých priemyselných oblastiach. Vol.. D. vŕtanie kompozitných materiálov pre letecký priemysel. 142-151 14. D. Š.. J. 1983 12..35/2.ed. P.. 48. Ferreira. J. 9. opracovanie AI : 0_i substrátov pre mikroelektronické obvody...30/1 (1981). 1984. No 4. M.. S. Surface Quality and Tolerances in Ultrasonic Machining of Ceramics. R. J.H. Special Report 743. Int. sklo. 33-41 Pei. 1 . Chapman and Hall. J. 6. Singh. S.vyd. Warsaw. (1995). M. (1997).. 7. Haselkom.: Productivity. p. (1967) l.: Drilling without Drills.Too Des. Kainth. A.: A Mechanistic Approach to the Prediction of Material Removal Rates in Rotary Ultrasonic Machining. p. K. 1 . American Machinist.: Wise. 187 Buda. 3. (1976). 107-110 McGeough. Vol. 6.. kde sa používajú krehké a vysokotvrdé materiály ako keramika. M.: Teoretické základy obrábania kovov. 5. J...: On the Mechanism of Material Removal in USM. C.vyd. 8.Technol. D. Thoc. (1986). Abrasion and Erosion. (1995).: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes. Bellows.M. J. P.

Ako je známe.opracovanie lúčom abraziva obsiahnutom v prúde vysokorýchlostného stlačeného plynu. brúsnym účinkom dopadajúcej častice brusiva s vysokou kinetickou energiou. Kaczmarek [9] uvádza podobný proces pod názvom abrasive blast treatmen.2. V ostatnom čase sa do popredia pozornosti dostávajú progresívne technológie a medzi nimi dve modifikácie opracovania voľným brusivom. preto budú ďalej v texte pre tieto technológie používané medzinárodne zaužívané skratky.princíp úberu a zariadenie AJM je opracovanie povrchu mechanickým nárazom častice . Keďže tieto procesy nie sú bežne používané. mikrorytie a mikrozahladzovanie. Popisný názov z anglického prekladu je pomerne dlhý.1 A J M .3. V odbornej literatúre je pomerne málo poznatkov o uvedených procesoch a sústreďujú sa na kvalitatívny popis metód s dôrazom na aplikačné možnosti. pre AJM sa používajú prášky s veľkosťou častíc medzi 10 50 pm. kým AJM sa používa na uber materiálu. proces predstavuje tvarovanie povrchu a hrán pretláčaním polotuhého abrazívneho média cez zúžený priechod tvorený kombináciou prípravok/obrobok.AFM Abrasive Flow Machining . • Opracovanie prúdom abraziva .2 AJM .opracovanie prúdením abraziva.AJM Abrasive Jet Machining' . Pretože tieto procesy sú charakterizované ako procesy odstraňovania materiálu pomocou voľného brusiva.impact machining process. ii) zrná abraziva používané pre tryskanie sú väčšie. Z toho dôvodu sa hľadajú technológie. ktoré spĺňajú vysoké nároky na kvalitu opracovaného povrchu. platia aj pre ne základné zákonitosti abrazívneho deja ako je mikrorezanie. . 2 Technológie abrazívneho lúča pre uber materiálu Opracovanie povrchov voľným abrazivom (známe pod anglickým názvom Abrasive Jet Machining AJM a Abrasive Flow Machining AFM) patrí k dokončovacim metódam vo výrobnom procese. iii) AJM umožňuje uzavreté riadenie vysokorýchlostného prúdu častíc.j. od ktorého sa odlišuje v troch základných bodoch: i) tryskanic sa používa na čistenie povrchu súčiastok. nie je v slovenskom jazyku pre nc jednoznačne určený jednoduchý názov. (ALA). Aj napriek podobnému mechanizmu úberu však oba procesy AJM aj USM majú viac odlišností ako podobností. Náklady na dokončovacic operácie činia asi 15% celkových nákladov na obrábanie.AFM 3 . známe ako: • Opracovanie abrazívnym lúčom . 3. ako proces odvodený od konvenčného tryskania (sand blasting). Princíp úberu materiálu je podobný ako pri ultrazvukovom opracovaní (USM) t. kde k úberu materiálu dochádza po dopade vysokorýchlostného prúdu abrazívnych častíc. Veľmi málo prameňov podáva kvantifikované poznatky o mechanizme úberu materiálu a kvalite opracovaného povrchu. dokončovacie procesy predstavujú kritickú a nákladnú fázu vo výrobe. Podobne Venkatesh [6] charakterizuje AJM proces ako proces odvodený od konvenčného tryskania. zároveň sú ekonomicky menej náročné a dajú sa jednoducho automatizovať.

.

Pri USM procese sa miera opotrebenia nástroja považuje za hlavný ukazovateľ hospodárnosti. Detail abrazívneho deja pre abrazívne obrábanie ukazuje obr.3.3. ktorý chráni pracovníka a pracovné prostredie pred zvýšenou prašnosťou.50 Progresívne technológie Ako uvádza Venkatesk. . Najčastejšie používané prášky sú na báze taveného oxidu hlinitého Al20} a karbidu kremíka SiC. Jednotlivé komponenty priemyselného zariadenia sú znázornené na obr. Vnútorný prierez a tvar jednotlivých komponentov používanej dýzy znázorňuje obr. Abraziv . v zóne rezu sa tvorí teplo a je zároveň ekonomicky náročnejší. kde sa rovnomerne mieša so stlačeným vzduchom alebo iným plynom.vstupnej. AJM proces je proces pomalého úberu materiálu. podľa navrhnutej konštrukcie pre priemyselné zariadenie vyrobené ako prototyp na Univerzite v Singapore [6]. Rýchlosť vytekajúceho lúča je medzi 150 -f 300 m/s. generuje menej tepla.3.27.kde každá časť má vymedzenú funkciu a napomáha tvorbe vysokorýchlostného a vysokotlakového abrazívneho lúča.3. ktorú proces produkuje.24.3.26. Dôležitou súčasťou zariadenia je odsávač prachu a ochranný príklop. Ukazovateľom hospodárnosti procesu je intenzita úberu materiálu.3.25 Detail procesu abrazívneho lúča (zdroj Venkatesh ¡6}) Dýza pre AJM proces.25. Základný princíp AJM zariadenia je znázornený na obr. . LÍSM proces je rýchlejší s vyššou rýchlosťou úberu materiálu. z ktorej prúdi abrazívna zmes sa skladá z troch častí . kompresor 5MPa ]—7/—I pf'^d 1 \fi7 1 m^ u [Al¡0). keďže sa použiva stlačený vzduch ako nosné médium pre brusný prášok a je to proces lacnejší. zmiešavacej a výstupnej. Zariadenie využíva zdroj priemyselného plynu stlačeného na tlak okolo S00 kPa. Materiál je pri AJM metóde odstraňovaný mechanickým pôsobením zmesi stlačeného vzduchu alebo iného priemyselného plynu s veľmi jemnými brúsnymi časticami vo forme brúsnych práškov uvádzaným pod názvom ahrasive. Odtiaľ je potom prúd zmesi vedený k dýze.brúsny prášok je uskladňovaný v zásobníku a odtiaľ posúvaný do vibračného zmiešavača.14 • Z mm] obrobok vzdialenosť dýza/obrabok Obr. slovenský ekvivalent abrazív. SiC —*\— 1 vzduchu vstupný veni il zmiešavacia komora detail irazivni deja abrazívny «\ \ dej obrobok ^ !• 1 prívod zmesi * plynu a brusiva otvor dýzy "(0. z toho dôvodu neoddeliteľnou súčasťou zriadenia sú rôzne filtre a separátory.24 Princíp opracovania abrazívnym lúčom (spracované podľa [3-5]) Obr. Pred prívodom do zmiešavača je plyn filtrovaný za účelom odstránenia nežiadúcich prímeskov ako voda a olej.

drvené sklo a sklenené guličky pre leštenie. Zafírová dýza má dlhšiu životnosť a je drahšia.5. a okolo 20 -H 35 hodín pre brúsny prášok z oxidu hlinitého ( A b 0 3 ) Priemerná prevádzková doba zafírovej dýzy je okolo 300 hodín [1. rezanie a odihľovanie. • . • brusivo .08 -f 0. Množstvo odoberaného materiálu za jednotku času je okolo 10 g/min.2 Technológie abrazívneho lúča AJM. V prípade požiadaviek na vyššiu intenzitu úberu sa používajú dýzy s priemerom okolo 3.3. výstupná zmiešavacia vstupná ftfP>lJ777)JtH. s procesom USM alebo abrazívnym vodným lúčom AWJ.8].1. 3 .5 mm [6]. ale lacný v porovnaní napr. že okrem kruhového otvoru môže mať aj obdĺžnikový otvor s rozmermi od 0. priemer zrna práškov sa pohybuje od 10 do 60 um. 7]. Vyrába sa s priemerom od 0.A J M Technologické a prevádzkové charakteristiky abrazívneho lúča sú kvantitatívne určené nasledujúcimi doporučenými rozsahmi parametrov [1.26 Princíp priemyselného zariadenia pre ručné opracovanie abrazívnym lúčom (spracované podľa ¡3+5]) Výhodou dýzy na báze karbidu wolfrámu je.13 až po 2. prerušovač adiaca klar klapka Obr.18 -r 3.3. 8]. filtre regulátor zdroj a zmiešava č íl L*.1 Charakteristika abrazívneho lúča . a tiež.5 mm do 0. Každý výrobca zariadenia bližšie špecifikuje používané rozsahy. Prevádzková doba pre dýzu na báze karbidov sa udáva na 8 * 1 5 hodín pri použití brúsneho prášku z karbidu kremíka (SiC). konvergentná dýza zvyšuje tlak zmesi konvergentno-divergentá dýza zvyšuje rýchlosť lúča Obr. zmiešavacej komory a vstupnej dýzy.27 Zobrazenie tvarov výstupnej dýzy. AFM 51 Dýzy pre AJM sa vyrábajú z karbidu wolfrámu (WC) alebo syntetického zafíru.2. SiC sa používajú pre čistenie.8 mm.—íi—s 1 m odsávač S/ .25 mm J1. AJM proces sa charakterizuje ako proces pomalý. uhličitan horečnatý Mg : COj sa doporučuje pre ľahké čistenie a leptanie a pieskovanie. hydrouhličítan sodný NaCO} pre tvarové rezanie mäkkých materiálov.abrazív: A1:0 3 . ktoré spolu tvoria dýzu pre AJM proces (zdroj Venkatesh ¡6}) 3. že do značnej miery redukuje rozptyl lúča pri rezaní.3. Životnosť dýz závisí vo veľkej miere na druhu abraziva a pracovnom tlaku zmesi.

.

• rýchlosťou prúdenia abraziva. • uber materiálu sa zvyšuje väčšou výtokovou rýchlosťou lúča.03 0.2. • úbcr materiálu sa zvyšuje so zväčšovaním zrna brúsneho prášku. rýchlosť pohybu lúča: 1 5 0 ^ 3 0 0 m / s vzdialenosť medzi ústím dýzy a obrobkom: 0. dusík (N 2 ). tok abraziva: 10 * 20 g/min.1 0 um ] Bi E E [>—A J 2 4 6 8 10 12 I 14 < < ? 16 18 20 Rýchlosť toku abraziva [g/s] O b r .75 mm. pre sklo sa udáva 16 mmVmin.2 7 um . pre kovy od 1. —•—50 um • . 3. Pre uber materiálu. a je závislá na mernej hmotnosti materiálu. 3. a na obr. použitý plyn: stlačený vzduch. pre účinok rýchlosti prúdenia abraziva. platia základné zákonitosti procesu abrazívneho opracovania voľným brúsivom: • uber materiálu sa zvyšuje so zvyšovaním jeho tvrdosti. Kvantifikácia týchto poznatkov je zhrnutá graficky na obr.o . oxid uhličitý ( C 0 2 ) .20 mm/s. • vzdialenosťou medzi obrobkom a dýzou. podľa tvaru otvoru v dýze a požiadavky na koherentný nerozptýlený lúč. ako už bolo spomenuté v úvode.o .5 MPa sa z hľadiska efektívneho uberú materiálu neodporúčajú.28.6 do 4. pre účinok veľkosti častíc na uber materiálu.3.28 Účinok veľkosti častíc abraziva na uber materiálu pri opracovaní tabuľového skla (zdroj [1]) . * • rýchlosť posuvu lúča: 0.29. vysokou čistotou bez cudzích prímeskov ako sú olej a voda.2 Vplyv p a r a m e t r o v A J M procesu na uber materiálu intenzita úberu materiálu a kvalita opracovaného povrchu je ovplyvnená: • druhom obrábaného materiálu.3. • druhom a veľkosťou abrazívnych častíc.1. pre jemné dokončovanie povrchov 3 • 5 g/min.1 mnrVmin.8 -í. tlaky nižšie ako 4.52 Progresívne technológie • • • • • • • výstupný tlak zmesi vzduchu a abraziva: od 5 do 8 MPa. alebo iný priemyselný plyn s . intenzita úberu materiálu sa udáva v priemere okolo 10 mg/min.

3. pretože kontaminované prášky so zvyškami opracovaného materiálu zanášajú dýzy. Prášky by sa nemali recyklovať a znovu používať. ako to ilustruje obr.5mm. Požiadavka vysokej presnosti opracovania a eliminácie tvorenia úkosov sa dosahuje veľmi malou vzdialenosťou dýzy od povrchu asi 0. Pre likvidáciu použitých práškov platia príslušné bezpečnostné predpisy. na veľkosti zma brúsneho prášku.2 Technológie abrazívneho lúča AJM. Podľa údajov [ I ] . 3. ako aj rýchlosti toku lúča [1.6 mm po opustení dýzy. Pre čistenie a mechanické spevňovanie povrchu sa doporučuje vzdialenosť 5 + 1 3 mm.30 Účinok vzdialenosti obrobok/dýza na mieru úberu materiálu (spracované podľa [1. Optimálna hodnota intenzity úberu materiálu závisí na vzdialenosti obrobok/dýza. 3. O b r . AFM 53 Veľkosť brúsnych zŕn používaných v procese AJM. Literatúra neudáva kvantifikované údaje. priemer otvoru dýzy 3. pre čistenie a leštenie povrchov menšia veľkosť zrna práškov [1. Prúd abrazívnej zmesi má obyčajne cylindrický tvar. Komerčne dostupné stupne označovania veľkosti zrna brúsnych práškov nie sú vhodné pre AJM.30. okrem toho obchodné prášky môžu obsahovať kremíkový prach. vo väčšej vzdialenosti sa lúč diverguje do kužeľovitého tvaru a šírka jeho rozptýlenia je závislá na tlaku systému. Pre rezanie sa doporučujú väčšie zrná. 8].* . kým vzdialenosť od 13 do 75 mm sa aplikuje pre operácie s menším vplyvom na povrch. 1—i k — 1 1 — 1 / t /— Obr. obrobok tvrdené sklo 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Vzdialenosť obrobok/dýza jmm] I . sa volí podľa aplikácie. Vzdialenosť medzi obrobkon a dýzou sa mení so spôsobom aplikácie lúča.6]) .6].29 Účinok rýchlosti toku abrazívneho prášku na uber materiálu pri opracovaní tabuľového skla (zdroj [lj) 0 2 4 6 fi 10 12 14 16 16 20 22 24 26 Rýchlosť toku aSraziva [g/s] Vzdialenosť medzi obrobkom a výstupom lúča z dýzy ovplyvňuje intenzitu úberu materiálu pri AJM procese. pretože ich veľkosť nieje dosť dobre klasifikovaná [1].8 mm. ktorý je zdraviu škodlivý.zdroj [1] —•— zdroj Venkatesh [6] a) (zdroj [1]) pri opracovaní tabuľového skla (iné parametre neudané) b) (zdroj [6]) veľkosť zrna 40um. ktorý sa zachováva iba do krátkej vzdialenosti asi 1.3.

.

5mm. J u. Tab.5 um a je ovplyvnená veľkosťou zrna a druhom použitého prášku.05 mm. tvrdené sklo .43-0.b. dosahovanej drsnosti povrchu na zmene veľkosti brúsnej častice a rýchlosti posuvu lúča znázorňuje obr. a drsnosť povrchu (spracované podľa [6]) Parametre procesu: konštantná vďkosf zrna 85pm (zrnitosť 180). obrobok. Dosahované tolerancie rozmerov sú udávané v rozsahu 0. povrch nie ovplyvnený teplotou.2.3.96 0.20-0.% Oxid hliníka AlsOa Karbid kremíka SiC Sklenené guličky Zároveň na kvalitu opracovaného povrchu vyjadrenú cez parameter drsnosti povrchu Ra.30-0.5. Tepelné pôsobenie procesu je minimálne.25-0. vzdialenosť dýza/obrobok 5mm. Dosahovaná stredná drsnosť povrchu je v rozsahu Ra 0.15 -ŕ 1.31a. priemer otvoru dýzy 3.86 0.3 Charakteristika povrchu po AJM procese Progresívne technológie AJM proces tvorí povrch s granulovanou matnou Štruktúrou. 3.2. Pri procese nedochádza k výraznej deformácii obrobku.i m ^ p . keďže sily pôsobiace na obrobok sú malé.1.54 3.50 0.31 Účinok veľkosti použitého brúsneho zrna a posuvu lúča na mieru úberu materiálu.1. 3.53 0.5 Dosahovaná drsnosť povrchu pre rozdielnu veľkosťou zrna abraziva pri opracovaní nehrdzavejúcej ocele AISI 316 (DIN X5CrNiMol8 10) (spracované podľa Druh abraziva Veľkosť zrna [um] 10 25 50 20 50 50 Drsnosť povrchu Ra [um] 0. podľa výsledkov ktoré publikoval Venkatesh [6].^ Obr.13 -¿-0.2.38-0. pozri tab. r posjv j i.30-0. vplývajú tie isté charakteristiky procesu AJM ako na intenzitu úberu materiálu (viď kap.) Porovnávacie hodnotenie grafických priebehov závislosti úberu materiálu. uhol dopadu lúča 90*. 3.50 0. Vefkrar abrazívnych iastlc [mm] V. 3.

• gravírovanie registračných čísel motorov v automobilovom priemysle. Konkrétne rozšírenie našla AJM technológia predovšetkým pre: • opracovanie otvorov v elektrotechnickom priemysle.32 znázorňuje základnú zostavu AFM procesu. kde je obmedzené prúdenie média.3.32 Schematické znázornenie zariadenia pre AFM proces. • matovanie skla. • odihľovanie chirurgických ihiel. skiel 3.1 horný valec s piestom /riadiaca jednotka stroja dolný valec S piestom stojan Obr.charakteristika princípu úberu a zariadenie Opracovanie prúdom abraziva AFM predstavuje pokrokový proces dokončovania povrchov pomocou polotuhého viskózneho abrazívneho média. plastických komponentov a tvrdených automobilov.4 Oblasti použitia procesu A J M AJM lúč sa uplatňuje pri opracovaní ťažkoobrábateľných a keramika. • vŕtanie a rezanie malých otvorov a tvarov v skle. prípravok a brúsne médium.2. tvarov a otvorov na pomerne malých plochách. Abrázia (brúsny účinok) sa vyskytuje len v mieste. odihľovania. oporný stojan upinael prípravok obrobok upínacia doska \ / n Q .1.2. spevňovania tvrdených liatin a plastov. (zdroj [7]) .2 Technológie abrazívneho lúča AJM. 55 krehkých materiálov ako je sklo a pre vyrezávanie a vŕtanie plytkých čistenia. Postup opracovania je podobný ako pri brúsení a lapovaní. kde brusivo mierne leští povrch alebo hrany. ktoré je pretláčané cez priechod medzi obrobkom a prípravkom. • odihľovanie a odstraňovanie ostrapov na kovových a plastových komponentoch.3. hydraulických piestov. Vytvára vysokú úroveň dokončeného povrchu a úzke tolerancie geometrického tvaru. Hlavnými prvkami zariadenia sú stroj na pretláčanie média. plastických komponentov. spekaného karbidu.3. skla. Doporučuje sa pre jemné dokončovanie povrchov. povrchu alebo pieskovania keramiky. Hlavné oblasti aplikácie predstavujú technológie rezania. Odstraňuje malé množstvo materiálu prúdom polotuhého abrazívneho média. keramike a tvrdených liatinách. • pieskovanie čísel (označenia) do kovov. Obr.2 A F M . AFM 3.

.

Prípravok slúži na obmedzenie prúdenia medzi vonkajšou časťou obrobku a vnútornou časťou prípravku. Obr. (zdroj [1 ]) P r í p r a v o k slúži na upínanie súčiastky. Proces si vyžaduje len jednoduché prípravky. Zmena viskozity brúsneho média sa docieľuje aj zmenou teploty. ako uvádza Williams a Rajurkar [7].3. zároveň zabezpečujú prietok abrazívneho média až do 380 l/min [1]. viskozity média a konfigurácie pn'pravok/obrobok.3.33. predovšetkým v oblasti prvých 8 cyklov. ktoré je nosičom abrazívnych zŕn.34 ukazuje príklad konštrukcie prípravku.3.33 Detail pracovného procesu . na usmernenie toku média a pomáha pri vytváraní vhodného priechodu média. horná upi nad a doska stroja horní diel prípravku dolný áel prípravku dolná uplnacia doska stroja Obr. Zmenou vzájomnej koncentrácie brusiva a nosného média sa mení jeho viskozita. .56 Progresívne technológie Detail pracovnej zóny ilustruje obr. Obr. (zdroj (U) Abrazívne médium je zložené z polotuhého polymérového prostriedku. čo umožňuje rovnaký druh média použiť pre rôzne prierezy priechodov medzi obrobkom a prípravkom.brúsne médium v dolnom valci pred pracovným cyklom a následné rozloženie média po pretlačení cez priechod medzi prípravkom a súčiastkou.34 Príklad konštrukcie prípravku pre dokončovanie povrchu lopatiek. So zvyšovaním teploty viskozita klesá. Tok brúsneho média cez priechod v uzavretom opornom stojane zabezpečujú piesty v dolnom a hornom valci zariadenia.3. ktorú nieje potrebné upraviť. Prietok média závisí od tlaku. Medzi počtom cyklov a veľkosťou zaoblenia hrany je lineárna závislosť. Stroje pre AFM zabezpečujú tlaky v rozsahu používanom pre pretláčacie stroje od 700 do 22 000 kPa. Nosič je zmes polymérov na báze kaučuku a kvapalného maziva. Počet cyklov ovplyvňuje mieru úberu materiálu. Pracovný cyklus je daný počtom dvojzdvihov piestov. Prípravok zároveň zamedzuje prúdeniu média v oblasti.

Pre rovnomernú intenzitu úberu materiálu sa doporučuje nízka rýchlosť prúdenia.2 25 — •- i nízka 0. pre zaobľovanie hrán vyššia rýchlosť. Vyššia rýchlosť prúdenia pri nižšej viskozite média cez priechod spôsobuje. Prevrátená hodnota viskozity je tekutosť.s i pasca!sekunda). Obr.3. Kinemaúcká viskozita je podiel dynamickej viskozity a hustoty kvapalnej látky (m'/s). autora). že hrany sa obrusujú rýchlejšie ako steny priechodu.6 ukazuje niektoré pravidlá pre výber vhodnej viskozity abrazívneho média v závislosti od rozmerov priechodu a vzájomného pomeru dĺžky/šírky priechodu. (zdroj [1. .8 6. vnútorné trenie resp.36 znázorňujú vplyv viskozity média na jeho tok cez priechod.4 3. vlastnosti takej látky sa popisujú kombináciou vlastností viskóznej kvapaliny a elastickej tuhej látky (pozn. v dostupnej literatúre nie je kvanťiftkovaná. pre zaobľovanie hrán a pre malé priechody sa doporučuje nižšia viskozita. väzkosť. Pri špatnom prietoku (jeden uzavretý cyklus) sa obrusuje aj druhá hrana.35 Priebeh prúdových čiar pri prúdení vysoko viskózneho média cez priechod. okolo hrán otvoru Obr. Tab.6 Doporučená viskozita média pre priechod s pomerom dĺžky ku Širke 2:1 (podľa [S]) Rozmer priechodu [mm] minimálny maximálny Kvalitatívna charakteristika viskozity média stredná nizka až stredná až stredná vysoká 0. Médium prúdi rýchlejšie cez priechod než okolo hrán.3. v ktorej sa pomer deformácie k napätiu časom meni. v prípade brúsneho média pre AFM sa jedná o viskoelastickú látku na báze polymérov. 3.7]) Obr. Hodnoty viskozity abrazívneho média pre každé zariadenie a technológiu špecifikuje výrobca.3.36 Prúdenie nízko-viskózneho média. Pri hodnotení vplyvu 'Viskozita (z lat. (zdroj [1. Dynamická viskozita má jednotku Pa.3.35 a 3.4 50 Podľa zaužívaných pravidiel a odporúčaní sa používa médium s vyššou viskozitou pre leštenie alebo obrusovanie stien veľkých priechodov. odpor) je reologická vlastnosť látok.4 1. pre elastické pevné látky zase deformácia závisí len aa veľkosti napätia. kde pre kvapaliny platí.2 vysoká 6.6 13 3.2 Technológie abrazívneho lúča AJM. AFM 57 Viskozita* média a rýchlosť jeho prúdenia majú podobný účinok na intenzitu úberu materiálu a na veľkosť zaoblenia hrán.3. že za pôsobenia napätia deformácia s časom lineárne rastie.7]) Tab.

.

Materiál jc časticou vyrývaný a posúvaný do strán. pričom nedochádza k oddeľovaniu materiálu. • rozmery zaoblenia hrán od 0. vyžaduje si systematickú analýzu a pozorovanie procesu prúdenia viskózneho média. 7.05 um. K úbytku materiálu vo väčšom objeme dochádza postupne. Po opakovanom prechode jednej častice. Vzťah medzi parametrami procesu a prevádzkovými charakteristikami nie je doposiaľ úplne známy. Na modelovanie prúdenia sa v ostatnom čase veľmi úspešne používa metóda konečných prvkov [2]. Mechanizmus úberu častic z povrchu pevného materiálu je pri AFM definovaný ako jednosmerný posuvný dej diskrétnych Častíc po povrchu iného materiálu.5 mm. alebo viacerých častíc naraz. Mikrorytie a mikrorezanie sú dominantné mechanizmy úberu pre húževnaté materiály a samotné mikroreznie je podľa [2] významné pre krehké materiály. Čisté mikrorezanie odstraňuje materiál vo forme triesky malého rozmeru . ktorým jednotlivé častice sprevádzajú proces úberu je len čiastočne pochopený.005 4 1. Dosahované parametre akosti opracovaného povrchu a presnosti rozmerového opracovania sú udávané podľa [2. rycieho efektu (ploughing effect) pôsobenia viacerých častic naraz. tým je uber materiálu vyšší. Brúsny účinok média na materiál závisí od: * veľkosti zrna • koncentrácie brúsneho prášku v polotuhom médiu • pretláčacieho tlaku • tvrdosti obrábaného materiálu. Mikrorytie vzniká následkom jednoduchého prechodu jednej brúsnej častice. Ako brusivo sa používajú zmá karbidu kremíka SiC. • najmenší opracovaný rozmer otvor s priemerom 0.2.025 mm do 1.S' Progresívne technológie viskozity média na uber materiálu a akosť opracovaného povrchu sa udávajú kvalitatívne ukazovatele. • tolerancie rozmerov ± 5 pm.5. Pre veľkosť zrna platí.5 mm. sa materiál vo forme malej Častice oddeľuje v dôsledku nízkocyklického únavového lomu (microfittigue).1 Mechanizmus úberu materiálu Veľmi málo literárnych prameňov pojednáva a podáva teoretickú analýzu mechanizmu úberu materiálu pri AFM procese.2. Presný mechanizmus. zrnitosť a koncentrácia brusiva a konštrukcia prípravku sú hlavné parametre procesu. Jain a Dixit [2] popisujú interakciu medzi brúsnym médiom a pevným povrchom dielca ako proces postupného mikrorytia (microploughing) a mikrorezania (microcutľing). ktoré vplývajú na uber materiálu a kvalitu opracovaného povrchu pri AFM. Jain. oxidu hliníka AI2O3 a diamantu s rozmermi zrna od 0. .mikrotriesky. pre jemné dokončovanie povrchu sa doporučuje veľmi jemná zrnitosť. alebo opakovaného pôsobenia jednej častice po rovnakej dráhe. Mechanizmus brúsneho účinku uvádzaný tiež ako mechanizmus abrázie (obrusovania) je popisovaný ako proces abrazívneho opotrebenia pri kontakte brúsnych zŕn s povrchom obrobku. Počet pracovných cyklov piesta. na základe tzv. Zrnitosť brusiva ovplyvňuje kvalitu opracovaného povrchu. pretláčací tlak.2 mm. karbidu bóru B^C. 3. 8] v nasledujúcich rozsahoch: • drsnosť povrchu Ra okolo 0. čím väčšie zrno.

Uber materiálu najviac ovplyvňujú zrnitosť. priemer zma d g = 0. .10) „ . Jain a Dixit [2] odvodili rovnice pre výpočet normálovej sily pôsobiacej na zrno rovnica (3. koncentrácia abrazŕva K b = 45%.2 Technológie abrazívneho lúča AJM. tvorí iba jednu reznú hranu s negatívnym uhlom čela a sila pôsobiaca na každú časticu je konštantná a rovná priemernej zaťažujúcej sile v procese. tlak piesta a rýchlosť jeho posuvu a koncentrácia brusiva. Na základe uvedených úvah Jain. (m) vypočíta podľa rovnice (3. R„ ^-. Hĺbka vrypu zrna t (m) pre danú tvrdosť obrábaného materiálu H w sa určí podľa vzťahu: t =- H (3. R w polomer obrobku (m). i. zrnitosť 100.9) a pre výpočet intenzity úberu materiálu. Potom pre celkový uber v závislosti na počte zŕn v procese: Z.12). rovnica (3. ktorý vytvorí brúsna častica za predpokladu. že v skutočnosti k odobratiu častíc materiálu dochádza cez množstvo podobných procesov ako pri jednom zme.- (3. AFM 59 Pri AFM procese sa podľa [2] uber modeluje podobne ako pri brúsení a lapovaní./t.9) kde o r (N/m 2 ) je normálové napätie pôsobiace na zrno guľového tvaru s priemerom d g (m). 7 1 Po odvodení prierezu vytvoreného žliabku sa objem odobratého materiálu pre jedno zrno V a (m 3 ) pre dĺžku kontaktu zma s obrobkom L. kde sú porovnané experimentálne získané výsledky s teoretickými výpočtami podľa modelových závislosti.16) ako uber materiálu pre jedno zrno: 2 ^ Va = -i-. Takýto idealizovaný klasický model abrazívneho opotrebenia je teoretickým základom pre kvantifikáciu úberu materiálu pri AFM. ako vryp (scratch).37 pre AFM opracovanie mosadze s tvrdosťou 1500 HV. Intenzitu objemového úberu materiálu. ich tvar a hĺbka vytvoreného vrypu.7i.3.sin"1 (3.NÍ. dĺžka záberu zma (m).11) Celková intenzita objemového úberu materiálu V (m 3 ) vychádza z predpokladu.12) kde: R v je polomer valca pre médium (m). podľa výsledkov publikovaných v [2].sin" 1 -vH-o (3. že má guľovitý tvar. je potom možné určiť podľa takých hodnôt. 3. Normálová sila pôsobiaca na hĺbku prieniku zrna guľového tvaru do povrchu je daná vzťahom: Jtdí F n =cr . počet cyklov 50.152 mm..(d g -t> ŕdg 2 V = 2. Okrem toho. každá častica preniká do rovnakej hĺbky v materiále a všetky častice majú rovnakú veľkosť. Ich priebeh je znázornený na obr. ako je počet aktívnych zŕn.

60

Progresívne

technológie

Koncentrácia abrazívnej zmesi K b = A b /C je daná objemovým pomerom obsahu brúsnych častic A b v zmesi ku množstvu nosného média C.

Obr.3.37 Závislosť úberu materiálu na parametroch AFM procesu a) zrnitosť brusiva b) rýchlosť posuvu piesta c) koncentrácia brusiva v médiu (zdroj Jean, Jain, Dixit [2])

29
c)

33

37

41

45

43

Koncentrácia brusiva [%]

3.2.2.2 Kvalita opracovaného povrchu pri AFM Ako už bolo uvedene v úvode, AFM proces patrí k dokončovacim metódam opracovania povrchov. Povrch má lesklý vzhľad a vysokú kvalitu dokončovacicho opracovania. Keďže úbcr materiálu zmámi je rovnomerný, nemôžu sa odstrániť rozmerové nepresnosti a defekty po predchádzajúcich operáciách. Dosahovaná drsnosť vyjadrená ako stredná aritmetická odchýlka profilu Ra je okolo 0,5 pm. Vplyv parametrov procesu na drsnosť povrchu je znázornená podľa výsledkov, ktoré uvádzajú Jain, Jain, a Dixit na obr.3.38 a 3.39. Podmienky pre sledovanie drsnosti povrchu boli rovnaké ako pre uber materiálu. Zákonitosti úberu materiálu a akosti opracovaného povrchu pri brúsení a lapovaní sú v zhode s výsledkami AFM procesu. So zvyšovaním zrnitosti brusiva (väčšie rozmery zrna) stúpa rýchlosť úberu materiálu a klesá akosť opracovaného povrchu. Hodnoty drsnosti povrchu klesajú so zvyšujúcou sa rýchlosťou posuvu piesta, so stúpajúcim tlakom piesta, percentuálnou koncentráciou brusiva a zrnitosťou brusiva pre daný počet cyklov. Účinok viskozity média na drsnosť povrchu skúmal Williams a Rajurkar [7]. Podľa ich zistení stredná aritmetická odchýlka profilu Ra jc najvyššia pre nizko viskózne médium (označenie viskozity média L V), najlepšia drsnosť povrchu bola pozorovaná pre stredne vysokú viskozitu

3.2 Technológie abrazívneho lúča AJM, AFM

67

média s označením MHV. Obr.3.40 ukazuje dosiahnuté hodnoty drsnosti povrchu. Hodnoty viskozity boli označené iba kvalitatívne ako LV - nízkoviskózne médium, MV - stredne viskózne a MHV — stredne vysoko viskózne. Podľa údajov v literatúre výrobcovia zariadení udávajú kvantifikované hodnoty viskozity iba ako súčasť technológie.

Rýchlosť piesta [cm/s]

Tlak

P i e s t a IMPal

Obr.3.38 Závislosť zmeny drsnosti povrchu na rýchlosti posuvu piesta a na tlaku piesta (zdroj. Jain, Jain, Dixit [2])

Koncentrácia brusiva [ ] %

Zrnitosť brusiva podľa ISO

Obr.3.39 Závislosť zmeny drsnosti povrchu na koncentrácii brusiva v médiu a jeho zrnitosti (zdroj. Jain, Jain, Dixit [2])

3.2.2.3 Oblasti použitia A F M technológie Z hľadiska použitia je AFM charakterizované ako flexibilná metóda na dosiahnutie presných a rovnomerných povrchov. Použi v a sa pre odihľovanie, zaobľovanie, na presné rozmerové opracovanie, na odstraňovanie deformačné pretvorených vrstiev na ťažko dostupných plochách a na leštenie v širokom rozsahu rozmerov súčiastok - od malých ozubených kolies s priemerom 1,5 mm, alebo otvorov dýz s rozmerom 0,15 mm až po drážkované hriadele a disky turbín s priemerom do 1,2 m. Pôvodne bola technológia AFM vyvinutá pre odihľovanie dielcov v leteckom priemysle, postupne pre svoju vysokú flexibilitu a nízke výrobné náklady bola aplikovaná v ďalších

62

Progresívne

technológie

odvetviach hromadnej a veľkosériovej výroby ako automobilový priemysel, výroba polovodičov a dokončovanie presných lekárskych komponentov. Podľa [1] kapacita AFM procesu je 100 až 1000 dielcov za hodinu, operačný Čas pre paletu výrobkov 1 až 3 minúty.

2

Obr.3.40 Závislosť drsnosti povrchu na viskozite média (zdroj Williams, Rajurkar [7]J L V- nízka viskozita, MV stredná, MHV stredne vysoká Podmienky A F M : 10 cyklov, brusivo SiC, zrnitosť 70, koncentrácia 65%, prietok média 1147cm3/ dvojzdvih

LV

MV

MHV

Viskozita média

Týmto procesom môžu byť dokončované rôzne materiály so širokým rozpätím tvrdosti ako napr, mäkký hliník a húževnaté zliatiny na báze niklu, tiež keramika a produkty práškovej metalurgie na báze karbidov. Ďalšie konkrétne známe oblasti použitia sú [1, 2, 7, 8]: • odihľovanie, zaobľovanie a leštenie ložiskových klietok • odihľovanie a leštenie vstrekovacích foriem pre dielce v automobilovom a leteckom priemysle • dokončovanie implantátov pre potreby humánnej medicíny • odihľovanie palivových dýz • dokončovanie tvámiacich nástrojov pre tlačenie, ťahanie, kovanie • odstraňovanie deformačné pretvorených vrstiev na povrchoch krehkých obrobkov • dokončovanie lopatiek rotorov, obežných kolies kompresorov a ozubených kolies.

L i t e r a t ú r a ku kapitole 3.2: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ASM- Metals Handbook-Machining, Vol. 16, ASM International, March, (1997), 9 .ed. Jain, R.K.: Jain, V.K.; Dixit, P.M.: Modeling of Material Remobval and Surface Roughness in Abrasive Flow Machining Process. Int. J. Machine Tools and Man., 39,1999 p. 1903-23 van Lultervclt. C.A.: On the Selection of Manufacturing Methods Illustrated by an Overview of Separation Techniques for Sheet Materials, Annals of the CIRP Vol.39/2 (1989), pp.587-07 McGeough, J. A.: Advanced Methods of Machining, Chapman and Hall, London, (1988), Led Snoeys, R.; Staelens, F.; Dekkyser, W.: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes, Annals oftheCJRP Vol.35/2/ ( 1986), pp.467 -^480 Venkatesh, V.C.: Parametric Studies on Abrasive Jet Machining., Annals of the CIRP Vol.33/1 (1984), pp.109 - 112 Williams,R.E.; Rajurkar, K.P.: Stochastic Modeling and Analysis of Abrasive Flow Machining, ASME Journal of Engineering for Industry, Vol 114, Feb (1992) pp. 142-151 Tool and Manufacturing Engineers Handbook, Vol. 1 Machining, SME, Dearbome, 1983 Kaczmarek, J.: Principles of Machining by Cutting, Abrasion and Erosion. Wydawniclwo naukowotcchniczne, Warsaw, (1976), Led. pp.448-462

3 . 3 W J M - A W J

3 . 3 Vodný lúč a abrazívny vodný lúč pre obrábanie
Rezanie a delenie materiálov pomocou vodného lúča pod názvom hydrodynamické obrábame je známe už niekoľko desaťročí, avšak spoľahlivý, stabilný a účinný vodný lúč na opracovanie sa začal používať začiatkom roku 1970 pre delenie dreva a plastov. Technologický proces využíva úzky vysokotlakový a vysoko-rýchlostný prúd vody {tlak vody okolo 400 MPa) ako rezný nástroj. Pridanie jemného brusiva zvýšilo účinnosť rezania, čo rozšírilo možnosti využitia vodného lúča. Táto technológia prezentovaná ako abrazívny vodný lúč (Abrasive Waterjet Machining AWJ) bola komerčne zavedená roku 1983 pre rezanie skla [13], AWJ nachádza široké uplatnenie pri obrábaní a opracovaní kovových a nekovových materiálov ako napr. liatiny, antikorózne ocele, legované uhlíkové ocele, nástrojové ocele, hliník, meď, titán a ich zliatiny, betón, keramika, kompozitné materiály s kovovou matricou a ďalšie. Z hľadiska použitého pracovného média sa rozlišujú dve základné metódy: • WJM - Water Jet Machining - čistý vodný lúč alebo tzv. hydrodynamické obrábanie, • AWJ - Abrasive Waterjet Machining - obrábanie abrazívnym vodným lúčom - vodný lúč s prísadou jemného brusiva . Abrazívny vodný lúč ako moderná technológia vhodná pre XXI. storočie sa vyznačuje viacerými prednosťami, z ktorých najdôležitejšie sú [13, 14, 16, 23]: • vysoká rýchlosť rezania, • schopnosť rezať rovinné, ale aj tvarovo zložité plochy v úzkych toleranciách, • minimálne tepelné ovplyvnenie povrchu, • malé deformačné napätia v opracovanom povrchu, • možnosť rezať v rôznych smeroch bez straty účinnosti lúča, • možnosť riadiť dráhu lúča počítačom. Univerzálnosť technológie abrazívneho lúča nachádza široké uplatnenie nielen pri vyrezávaní tvarov, ale aj pri technológii obrábania ako sústruženie, frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov [13, 18,24], Vzhľadom na širšie uplatnenie procesu abrazívneho vodného lúča (AWJ) v praxi, sú poznatky prezentované v knihe prednostne vzťahované k tejto technológii.

3,3.1 Princíp rezania vodným lúčom Rezanie vodným lúčom spočiva v odoberaní materiálu mechanickým účinkom dopadu úzkeho vodného prúdu s vysokou rýchlosťou a kinetickou energiou na jednotku plochy. Abrazivo ako prísada znásobuje mechanický účinok dopadu. Lúč alebo prúd vody je generovaný vysokým tlakom vody, ktorá prechádza cez medzeru dýzy s priemerom okolo 0,3 mm [25]. Lúč vody preniká do obrobku, postupne stráca svoju kinetickú energiu a vychyľuje sa. Obr.3.41 ilustruje priebeh dráhy vodného lúča a jeho vychýlenie. Lúč sa v každom bode materiálu pohybuje po zaoblenej dráhe, ktorej polomer sa mení s predchádzajúcou dĺžkou oblúka. Wilkins a Graham [25] popisujú vychyľovanie a zároveň spomaľovanie lúča v reze ako dôsledok trenia medzi povrchom vodného lúča a povrchom materiálu obrobku.

dýza. Graham [25]) N . 11.45. vysokotlakový vodný lúč s abrazivom Obr.3. kde abrazívne rezné médium je usmernené do úzkeho lúča s vysokou reznou účinnosťou [10. ktoré ilustruje obr. Detail princípu zariadenia a jeho popis je znázornený na obr. akumulátor. prísady na úpravu vody.3. Rezanie vodným a abrazívnym vodným lúčom je definované ako vysoko-rýchlostný erozivny proces [1] alebo ako riadený proces erozivneho opotrebenia. O b r J .43 sú hydraulická jednotka. dvojcestný priepustný ventil. 4 1 Schematické znázornenie procesu rezania vodným lúčom a dráhy lúča (zdroj: Wilkins. Ukážka zostavy komerčne ponúkaného priemyselného zariadenia pre rezanie vodným lúčom je na obr. multiplikátor. Vysokotlakový vodný lúč sa potom generuje hydraulickým zariadenim . 12].64 Progresívne technológie Rozdiel medzi Čistým vodným lúčom a abrazívnym vodným lúčom je v pridávaní jemného brusiva do prúdu vody. Obr. potrubie na rozvod vody.1.1 Zariadenie pre vodný lúč Hlavné prvky zariadenia. 3.dĺžka stopy lúča podľa čelnej plochy rezu [m] 0 .42 Zjednodušený model principiálneho rozdielu medzi technológiou čistého vodného lúča a abrazívneho vodného lúča [26] Hydraulická j e d n o t k a slúži na vyvodenie vysokého tlaku vodného lúča pomocou systému hydraulických púmp. ktorú prejde lúč za čas t r .3.vzdialenosť vo zvislom smere. filtre. 3. nádoba na zachytávanie vody (lapač vody).42 schematicky znázorňuje tento rozdiel.3.44.uhol vychýlenia lúča medzi skutočným smerom lúča v reze a východiskovým smerom 3.polomer zaoblenia lúča S.

2 až 0.SÍC' liq^multilikaiofeciJ i . Znásobenie tlaku vody závisí od pomeru pracovných plôch dvoch vzájomne spojených piestov [14].3.3.43 Hlavné komponenty zariadenia pre opracovanie vodným lúčom (spracované podľa [2. Zariadenia s multiplikatarom dodáva americká firma Flow Systems [26].:T'. A WJM 65 s multipltkátorom alebo triplexovým plunžerom.44 Princíp abrazívneho vodného lúča [17] . 3 elektromotor dej T olejové čerpado dvoj cestný ventil I vstup vody Obr. ktorá tlmí rázy v kvapaline vyvolané vznikom pulzácie lúča ako následok stlačenia vody. A k u m u l á t o r tlaku je vysokotlaková nádoba. ók!. Filtre ako neoddeliteľná súčasť zariadenia. filtrujú kvapalinu a odplavujú nečistoty do veľkosti 1. vysokotlakový vodný lúč.3.5 um.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM.vstup vysokorychlostný vodný lúfi-výstup abrazrvo vodná rania V a is orientovaný abrazívny lúfi obrôd ok zbefna nádoba Obr. zároveň chránia štrbinu v dýze pred možným poškodením cudzími prímeskami. Úlohou akumulátora je udržiavať rovnaký tlak a rýchlosť prúdiacej vody. druhý druh presadzujú japonské firmy [14]. J9J) I 1 výslupi vodného lúča do lapača Multiplikátor je časťou hydraulickej jednotky a používa sa na zvýšenie tlaku vody obyčajne na 380 MPa. Druh konštrukcie zariadenia závisi od výrobcu.

.

66 Progresívne technológie 1. ovplyvňuje kvalitu rezného lúča aj kvalitu rezu.46 Príklad konštrukcie dýzy pre čistý vodný lúč [21] Základný rozdiel medzi štandartným čistým vodným lúčom a abrazívnym lúčom spočiva v pridávam'jemného brusiva do prúdu vody cez rôzne systémy prívodných mechanizmov.075 mm sa vyrába zo zafíru alebo spekaného karbidu.3. Príklad konštrukcie dýzy pre čistý vodný lúč je na obr. ktorý má 10 násobne vyššiu pracovnú životnosť. V súčasnosti sú tieto komponenty normalizované a štandardizované. vysokolrakove čerpadla 2 zmakčovacia |ednnlka 3.46. . obr. po tomto čase sa štrbina dýzy zanesie nečistotami a minerálnymi usadeninami z vody. pri vodné vysokotlakové potrubie teleso vodná dýza vylokova štrbina Obr. 21]. zastavením prívodu prúdu kvapaliny. čo je výhodné z hľadiska údržby.46. Potrubie je prispôsobené flexibilnému pohybu rezacej hlavice. 17.3. liilrač na jednotka 4 chladiaca jednotka 5 elektrorozvádzač 6 7 B 9 10 rezactstola lapač grafické pracovisko radiaci systém násypka a daukovač abra:rva odkalovaci syslem W S3Í O b r. v ktorej je úzky výtokový otvor (štrbina) s priemerom od 0. 14. V súčasnosti sa zafirové časti dýzy nahrádzajú diamantom.3.3. Priemerná doba práce zaíirovej dýzy je okolo 200 hodín. Dvojcestný ventil riadi postup rezania prívodom resp. že sa diamantová štrbina môže viackrát prečistiť.45 Rezací systém (porf/'aponukyfy AWAC [27J ) Potrubie na rozvod vody pozostáva z rôznych druhov armatúr a spojovacích elementov vyrobených z nehrdzavejúcej ocele obyčajne s priemerom 6 14 mm [19]. Časť dýzy. a po prečistení bude produkovať rovnako koherentný vysokotlakový prúd. pretože sa predlžuje doba medzi údržbami. Dýza je základná a najdôležitejšia Časť zariadenia. Cena diamantovej dýzy je 7 až 10 násobne vyššia ako korundovej alebo zafírovej [2. k Čomu sú prispôsobené aj konštrukčné riešenia dýz. Výhodou diamantovej dýzy je.

47a. 14. 28] najvýhodnejšia je demineralizovaná a deionizovaná voda. minerálny piesok a v špeciálnych prípadoch kremíkový piesok.075 mm.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM. Z kvalitatívneho porovnania oboch druhov technológií abrazívneho lúča vychádza. Podrobné hodnotenie oboch technológií z hľadiska výkonnosti podáva Hashish [9]. Lúč jc potom pri rezani účinnejší. ktorej otvor (štrbina) má priemer v rozmedzí od 0. Úprava vody ovplyvňuje aj rýchlosť rezania. Konštrukcia podľa obr. Používané tlaky sú do 100 MPa. Roztok vody s polymérmi typu PAA (polyakrylamid) alebo PEO (polyeryloxid) vytvára súvislý lúč a ani po styku s materiálom sa lúč neroztriešti. V zmiešavacej komore sa brusivo ľubovoľne zmiešava s vysokotlakovou vodou a potom prechádza cez sekundárnu dýzu. b ukazuje typy dýz pre abrazívny vodný lúč s rôznymi typmi prívodu brusiva a jeho zmĺešavania š vodou [17]. Preferujú sa dve hlavné technológie abazívneho vodného lúča: • systém s priamym prívodom brusiva (AWJ abrasive waterjet). AWJM 67 Obr. Podľa poznatkov [2. energia koncentrovanejšia a lúč si zachováva kompaktné jadro (polyméry zabraňujú nadmernej turbulencii .3.5 mm [28]. každá firma si uvádza svoje požiadavky. pre presné rezanie sa udáva 1 -ŕ 3 kg/min [14]. v tomto prípade sa do dýzy privádza stlačená suspenzia zmiešaná s vodou v tlakovej nádobe. b) Dýza so zmiešaným lúčom a axiálnym prívodom brusiva Podľa konštrukcie dýzy sa rozlišujú aj spôsoby rezania abrazívnym vodným lúčom.75 -r 2. v závislosti od dodávaného zariadenia. abraziva prívod vodv Obr. Výhodou dýzy podľa schémy na obr.47b je axiálny prívod brusiva. tesnení a ventilov. Brusivo je privádzané cez zmiešavaciu komoru do vysokotlakového prúdu vody. prietok abraziva je v rozmedzí 1 ~ 20 kg/min [9]. Otvor dýzy musí byť chránený pred rôznymi primeskami vo vode.47 Dýzy pre AWJ. 19. že ASJ systém má vyššiu účinnosť a vyššiu prúdovú hustotu narážajúcich častíc ako AWJ. (zdroj: van Luttervelt{17j) a) Dýza s jednoduchým vodným lúčom a radiálnym prívodom brusiva. Používané tlaky vody sú 7 * 400 MPa. ktoré majú tendenciu usádzať sa v štrbine. Tento systém používa vysokorýchlostný vodný lúč na zmiešavame a následné tvorenie abrazívneho lúča. kvalitu finálneho opracovania a celkové prevádzkové náklady.3. Výkon vodného lúča sa pohybuje od 7 do 45 kW. Úprava vody je ďalší veľmi dôležitý faktor z hľadiska zanášania otvoru dýzy. Používané brusivo je granát. Aditíva (prísady) do vody sú prídavky rôznych polymérov s lineárnymi molekulami. Kvalita pracovného média resp. Dodržanie kvality vody ovplyvňuje životnosť dýzy. prietok suspenzie je okolo 20 kg/min [5]. 3. zároveň ASJ systém umožňuje použite užšieho priemeru lúča a dýzu kompaktnej konštrukcie.47a predstavuje ľahko vyrábateľný typ dýzy s jednoduchým vodným lúčom a radiálnym prívodom brusiva s možnosťou použitia aj pre čistý vodný lúč. • systém s priamym vstrekovaním brusiva (ASJ abrasive slurry^jet). v ktorej je vysokotlakovým vodným lúčom strhávané a urýchľované. ktorej priemer je 0. tento spôsob prívodu brusiva zlepšuje jeho zmiešavame s vodou a tým zmenšuje opotrebenie obvodu dýzy. úprava vody závisí od výrobcu zariadenia. pri ktorom je brusivo vedené zo zásobníka do zmiešavacej komory.3.3.

.

od 2.3 Charakteristika vodného a abrazívneho vodného lúča Technologické a prevádzkové charakteristiky vodného a abrazívneho vodného lúča sú kvantitatívne určené doporučenými rozsahmi parametrov [2.5 mm). Druhy používaných lúčov. brusivo: .2 U b e r materiálu Prevádzkové charakteristiky vodného lúča a abrazívneho vodného lúča.2 •* 2. kvalitu opracovaného povrchu a účinnosť procesu sú: • tlak vody. rýchlosť lúča: 6 0 0 . pre WJM 60 ~ 415 MPa.prírodný granát. oxid hlinitý. pre vytváranie ostrých hrán na delených dielcoch. lámanie a drvenie homin.35 mm alebo 10 ~ 25 mm. nehrdzavejúca oceľ. ktoré urýchľujú rozširovanie reznej medzery.3. 3. ktoré ovplyvňujú u b e r materiálu. karbid wolfrámu. jeho konštrukcie a požiadaviek na použitie existujú tri najčastejšie využívané druhy lúčov: • Systém pulzujúceho Lúča používa opakované a krátkodobé trvanie impulzu lúča.127 mm sa udáva približne 26 l/hodinu. diamant. tiež slúži na tlmenie hluku a zároveň zachytáva triesku. aby bolo zabezpečené lámanie lúča ešte pred dosiahnutím dna. • System kontinuálneho lúča je charakterizovaný stálou energiou hladiny lúča počas procesu. pre delenie kovov čistým vodným lúčom až 690 MPa. širka lúča 0. 19.68 Progresívne technológie prúdenia). Hladina hluku pri použití AWJ lúča je vysoká a môže dosahovať hodnoty viac ako 105 dB. karbid a nitrid bóru. Metóda je vhodná pre vŕtanie. kavitujúci lúč je lúč kontinuálny s obsahom kavitačných bubliniek. požadovaná hĺbka nádoby je 300 • 600 mm * • [2].1 * l . rýchlosť prúdenia a rozmery otvoru dýzy • vzdialenosť medzi dýzou a obrobkom • uhol sklonu lúča • druh a veľkosť brusiva (ak sa používa) . Úprava vody polymérmi sa vyžaduje napr. 28]: • • • • • • • pracovný tlak vody: 300 •Ť 400 MPa. Lapač vody je nádoba na zachytávanie vodného lúča. minerálny piesok.1. materiál dýzy: zafír. rezanie.3 mm väčšia než priemer otvoru dýzy. kremičitý piesok. • šírka rezu: pre tenké materiály je šírka rezu asi o 0. 3.5 do 6. vznik tlakových špičiek. používa sa pri rezaní prakticky všetkých druhov materiálov. Lapač musi byť dostatočne hlboký. 14. • Systém kavitačného lúča pracuje na princípe javu lokálneho porušenia materiálu deštrukčnou silou kavitačných bublín. ktorý prechádza cez materiál.4. 21. spotreba vody: je rozdielna podľa parametrov zariadeni. je to najviac rozšírená metóda pre delenie materiálov. vzdialenosť medzi dýzou a obrobkom (často používaný anglicky výraz stand off) .5 mm (pre AWJ 1.3. pre priemer dýzy 0. spekaný karbid. uplatnenie v banskej ťažbe. oceľová drvina. Podľa možností zariadenia.9 0 0 m/s.9. Vpripade nedostatku priestoru sa môžu použiť aj nižšie nádoby napinenč kovovými guľôčkami.

8 uvádza typické parametre rezania rôznych materiálov čistým vodným lúčom.3. Ak je tlak vody adekvátny pre rezanie a pre daný materiál a zároveň jc udržiavaný ako koherentný. ale ovplyvňuje aj mechanizmus rezania. Ako vyplýva z tab. p hustota kvapalného média (kg/m 3 ).D2. AWJM 69 Hydraulické parametre technológie vysokotlakového lúča vychádzajú z teórie mechaniky tekutín.7 uvádza používané tlaky vody a dosahované rýchlosti prúdenia pre výtokový koeficient 0.p/p (3. Tab. kým tlak lúča vplýva nielen na uber. p je tlak kvapaliny (MPa). Na základe rovnice (3. V súčasnosti najvyššie hodnoty tlaku vody použité pre rezanie kovových materiálov dosiahli hodnotu 690 MPa J13] pre čistý vodný lúč. Následkom toho tlak vodného lúča určuje presnú kinetickú energiu častice vo vodnom lúči. Pre delenie a rezanie kovových materiálov je vhodnejší vodný lúč s pridaním abraziva (brúsi va).15 0.20 0. ktoré .3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM. 3. Pri vyšších tlakoch priemerná kinetická energia molekúl vody je vyššia a oveľa jednoduchšie porušuje molekulárne väzby v materiále obrobku.70.7 (podľa ¡2}) Tlak vody [MPa] 380 275 200 Priemer štrbiny [mm] 0. Tlak kvapaliny je priamoúmerný štvorcu reznej rýchlosti. ktorý je proporcionálny ku kinetickej energii (1/2.15 0. Z toho vyplýva.60 0. Typický výtokový koeficient pre zafírovú alebo diamantovú dýzu má hodnotu 0.3.13) kde v je rýchlosť prúdenia (m/s).3.64 2.7.00 Rýchlosť prúdenia a tlak vodného lúča majú rôzny vplyv na rezanie.30 Rýchlosť prúdenia (l/min) 0. potom intenzita úberu materiálu je určená koeficientom prúdenia. Rýchlosť prúdenia ovplyvňuje intenzitu úberu materiálu.priemer štrbiny v dýze (mm).17 2.7 [2 ].13) sa rýchlosť prúdenia určí objemom pretekajúcej kvapaliny (volume flow rate) ako objemový koeficient prúdenia Q 5 vzťahom: Qs =24CD.v") častice o hmotnosti m.49 2. Tab.15 0.30 0. D .m. Tabuľka 3. že tlak čistého vodného lúča potrebný pre rezanie sa musi zvyšovať so zvyšovaním tvrdosti materiálu obrobku.7 Rýchlosť prúdenia pre výtokový koeficient dýzy 0.22. Tlak kvapaliny je v procese vodného lúča určený Bernoulliho rovnicou pre prúdenie nestlačenej kvapaliny: 2 2p v" = — (3.14) kde C D .30 0.8 čistý vodný lúč umožňuje rezanie a delenie nekovových materiálov.je výtokový koeficient dýzy.

.

6 6 25 100 3 6 12 13 19 25 50 250 Rezná rýchlosť [m/min] 0.025 0.75 1.40 0.3.60 0.3.70 Progresívne technológie zvyšuje jeho účinnosť pri rezani materiálov s vyššou tvrdosťou.3.15 0.13 0.15 0.9 uvádza rýchlosť rezania AWJ lúčom pre vybrané kovové a nekovové materiály s vyššou tvrdosťou.6 1.40 0.13 0.30 0.9 Rýchlosť rezania AWJ lúčom (spracovanépodľa [10.40 0.010 0.) Pracovný tlak [MPa] 190 380 350 380 380 380 380 385 Priemer dýzy [mm] 0.50 0.15 0.50 0.10 1.10 0.10 0.50 0.15 0.6 13 50 180 5 13 25 1. Rovnako vyšší tlak vody zvyšuje rýchlosť lúča a jeho prienik do materiálu (hĺbku rezu).15]) Materiál Hrúbka [mm] 1. Tab.8 Rýchlosť rezania vodným lúčom bez brusiva Materiál Azbestový obklad Gumová dlaždica Sklo Polypropylen Polyester Polyvinylchlorid Uhlíkový kompozit Sklolaminát Hrúbka [mm] 18 3 300 2 12 0.10 0.13 0. zvyšuje sa celková energia v dýze.20 Tab. Zvýšenie tlaku vody zároveň zlepšuje kvalitu rezných hrán pri rezaní.3 0. Zvýšenie tlaku vody vyvolá vyššiu rýchlosť prúdenia.20 0.7 Rezná rýchlosť [mm/s] 1520 150 420 60 600 300 10 40 (spracovanépodľa [2]J19].038 0. čím sa vytvárajú predpoklady pre rezanie hrubších materiálov.076 1.025 Mäkká oceľ Nehrdzavejúca oceľ Hliník Titán Sklo Mramor Betón . Tab. Na druhej strane zvýšenie tlaku vody vyžaduje výkonnejšie zariadenia.

1 rrrnj nakvdyielMPa] Rydibsťkii3[rrŕsJ Obr. Erózny proces závisí na uhle nárazu a.1 Model zóny rezania AWJ lúčom Z tribologického hľadiska základným princípom rezania a oddeľovania materiálu vodným lúčom a abrazívnym vodným lúčom je spolupôsobenie dvoch médií. Zvyšovanie tlaku vody zvyšuje aj silu pôsobiacu na materiál obrobku pri rezaní.3.3.3.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom IVJM. Jav erózie predstavuje proces opotrebenia.3. častice na povrch a na pevnostných vlastnostiach materiálu.3.50. | Priemer dýzy] — / '-.5niTi _ :2r í-IT.49 Závislosť výkonu lúča na rýchlosti lúča pre rôzne priemery otvoru dýzy pre čistý vodný lúč (zdroj [28] ) Obr. kde uber materiálu sa uskutočňuje ako výsledok opotrebenia procesom erózie. A WJM Informatívne hodnoty závislosti medzi tlakom vody a rýchlosťou vodného lúča sú graficky znázornené na obr. Lineárne stúpajúci vzťah medzi rýchlosťou lúča a jeho výkonom pre rôzne priemery otvorov dýzy ilustruje obr. Stúpanie hodnoty sily je tiež závislé na priemere otvoru dýzy podľa exponenciálnej závislosti na obr.j • 3.3.2.3.48. :0.3.3.48 Závislosť rýchlosti lúča na tlaku vody v dýze pre čistý vodný lúč (spracované podľa {28}) Prwmer Obr. Obr. pre čistý vodný lúč (28].50 Závislosť sily pôsobiacej na obrobok na rýchlosti lúča pre rôzne priemery otvoru dýzy pre čistý vodný lúč (Zdroj ¡28}) 0 300 600 900 Rýchlosť lúča |m/s] 3. ktorý je spojený s nárazom pevnej častice na povrch pevného materiálu.49.51 ilustruje vplyv ..

.

3. ktorý navrhol Hashish (1987) [8] . obr.51 Typická erózna charakteristika tvárneho a krehkého materiálu podľa modelu. erózny proces pre tvárne materiály nastáva pri uhle OÍQ okolo 20 -f.9 Reakcia materiálu na rôzne uhly dopadu uhla dopadu Častice (zdroj: Bhushan {3j) materiál <20° tvárny krehký maximálne rezné opotrebenie veľmi malá erózia uhol nárazu a 45» zmiešaný režim stredná erózia 90" maximálne deformačné opotrebenie maximálna erózia Hashish (1987) [5] na základe Finnicho modelu navrhol analytický model erózie častice. V tomto prípade rezania je uhol nárazu menší alebo sa rovná kritickému uhlu cto Ako uvádza Bhushan [3].3. vychádza zo záberu.3.3. (1967) [3]. zrnitosť 120. Pre rezanie vodným lúčom je uhol nárazu určený medzi lúčom a rovinou obrobku.72 Progresívne technológie uhla dopadu samostatnej častice na povrch krehkého (keramika . podľa ktorého zóna rezu. V zóne vzniká tzv.52. vyrýva v nej trajektóriu a odráža sa resp. Definuje sa ako uhol sklonu medzi vektorom rýchlostí lúča a normálou vektora pozdĺžnej rýchlosti posuvu [8]. V slovenskej odbornej terminológii sa používa aj pojem rezné opotrebovanie. ktorý navrhol Finnie (1967) [3. že materiál je rezaný alebo mikrorezaný.mikrorytie materiálu brúsnymi časticami. Častica naráža na materiál. Pre malý uhol nárazu častice (vodného lúča) bol použitý pojem zóna opotrebovania rezaním (ciming wearzone). kým pre krehké materiály je maximálna erózia pri Obr.52 Zóny rezania abrazívnym vodným lúčom podľa modelu.oxid hliníka) a tvárneho materiálu (hliník). rýchlosť 152m/s Obr. Termín zdôrazňuje skutočnosť. „kritické" uhly nárazu pre tvárny a krehký materiál a udáva prevládajúci mechanizmus erozívneho opotrebenia. sa delí na dve zóny podľa prevládajúceho mechanizmu oddeľovania materiálu. ktorá je ovplyvnená uhlom nárazu a Častice lúča.9 popisuje tzv. Tab. 8] častica SiC.30°. Tab. ploughing ejfect .3. ktorý popísal Finnie et al.

3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM. dj . čo má za následok vylamovanie čiastočiek materiálu a následne ich úber vyplavením.53. v c . E d .(va-ve)2 di v .dj.16) 2(l-c)ma.charakteristická rýchlosť. HÍbka zóny deformačného opotrebenia hj sa určí analyticky podľa vzťahu: [8] 1 Tt.m. kým lúč dosiahne .3.rýchlosť posuvu (mm/s).52.rýchlosť pohybu abrazívnych častíc (m/s). ktoré sa rýchlo šíria. C f . C experimentálne stanovená konštanta reprezentujúca Časť lúča v reze. ilustrované na obr. — v„ kde: v e je maximálna rýchlosť pohybu abrazívnych častíc. =• 2. . je to energia potrebná pre úber jednotky objemu materiálu (používa sa hodnota medze sklzu materiálu [14]).špecifická energia pre deformačné opotrebenie. V tejto oblasti nadmerná deformácia narážajúcej častice spôsobuje spevnenie materiálu a jeho následné štiepenie/vydrobovanie a/alebo vylamovanie (chipping) nárazom nasledujúcej častice. je po dobu.dJ j v kde: v. Ak je uhol dopadu veľký zaviedol sa termín zóna opotrebenia deformáciou alebo deformačné opotrebenie (deformation wear zóne). ktorá sa výpočtom určí podľa vzťahu [8]: Cd. ktorá jc len výsledkom elastickej deformácie. Pri krehkých materiáloch sa v tejto zóne tvoria trhliny.hustota abrazívneho materiálu. Počiatočný (vstupný) stav x<. A WJM 73 Zóna rezného opotrebenia sa vyskytuje do určitej hĺbky tie. Ý 15 [mm] (3. h .3.koeficient trenia. u . Podľa vyššie uvedeného modelu sa zóna rezania abrazívnym vodným lúčom deli na rôzne úseky.5 14.15) 7t4Vu.-U : + C f va [mm] (3. obr. Celková hĺbka rezu h je súčtom hc a hd a predstavuje hĺbku. do ktorej môže vodný alebo abrazívny vodný lúč preniknúť a rezať bez výraznej straty účinnosti rezania. 3.E.priemer lúča AWJ (mm). p a .

.

ktoré publikoval Hashish [10] pre materiály s odlišnými vlastnosťami znázorňuje obr. obr.54 znázorňuje možné spôsoby zmeny uhla rezania a ich vplyv na zmenu hĺbky rezu. posuv lúča a vzdialenosť medzi lúčom a obrobkom [8]. vplyv tvrdosti materiálu na hĺbku rezu je rozdielny pre materiály s rozdielnou tvrdosťou. Pomer hĺbok h/h sa mení od minimálnej hodnoty pri a . aby hĺbka h c bola väčšia ako hrúbka deleného materiálu. Existencia dvoch odlišných zón pri rezaní AWJ lúčom svedči aj o tom. rozrezávanie materiálu. Obr. To sa dosiahne použitím vhodného uhla skionu lúča 0. Je to zóna opotrebovania rezanim. že rezný proces je ustálený iba počas určitej hĺbky h c .3.55. Ako vyplýva z grafu na obr. Ustálený stav je do hrúbky h^ v hornej časti rezu. kde rýchlosť úberu materiálu je rovná rýchlosti posuvu lúča. 3.54 Zmena hĺbky rezu vplyvom zmeny uhla rezania 8 0 Všetky krivky znázorňujúce rozhranie rezu sú identické pre rôzne uhly rotácie okolo nuly.3. Obr. kým lúč nedosiahne hĺbku h. Pod hranicou h c sa materiál odrezáva postupnými krokmi vplyvom nárazu. ovplyvňuje prienik lúča do materiálu a tým aj hĺbku rezu. charakterizovaná ako zóna ustáleného procesu.74 Progresívne technológie maximálnu hĺbku rezu h. vytvára sa rez s nepravidelnou hĺbkou následkom vychyľovania lúča a jeho nestability v doinej časti rezu. 3. Z toho vyplýva požiadavka pre delenie.55. (zdroj Hashish [8}) Niektoré výsledky. V porovnaní s „klasickým" rezaním nástrojom s definovanou geometriou reznej hrany je AWJ proces menej citlivý na tvrdosť materiálov. ktorá dokazuje. Uhol 0 o je uhol medzi vektorom lúča a dotyčnicou k Čiare rezu v bode 0. že vlastnosti materiálu určované predovšetkým jeho tvrdosťou (HV) n i e j e možné celkom zanedbať. ktorý je označovaný ako uhol rezania. ako sú relatívne mäkký hliník a veľmi tvrdý oxid hliníka. Za vzdialenosťou x 0 rezanie postupuje cyklickým spôsobom. Na druhej strane svoj vplyv okrem tvrdosti materiálu zohráva aj jeho húževnatosť. ale iba reže. Ak sa materiál AWJ lúčom nedelí. z čoho Hashish [8]odvodzuje zmenu spôsobu erozívneho opotrebenia v jednotlivých zónach rezania. Čím sa mení aj uhol dopadu častíc. Táto nepravidelnosť je citlivá na také parametre lúča ako uhol rezania. Zároveň sa pod hranicou hc lúč postupnými krokmi zaobľuje a meni smer. .54. Pri vychádzaní lúča z rezu vzniká zóna neodrezaného materiálu v tvare trojuholníka.3. Tvrdosť materiálu.80° ku maximálnej hodnote pri a = 60°.

Pri rezaní materiálov s vysokou tvrdosťou. zrnitosť 60 j 'M Hĺbka rezu a/alebo zárezu je čiastočne ovplyvnená mechanickými vlastnosťami materiálov. ako karbid kremíka (SiC) a karbid bóru (B 4 C). ako je karbid wolfrámu (WC).dm=1.55 HÍbka rezu pre rôzne m a teriál y (zdroj. ale zároveň húževnatými. R. p=311MPa. AWJM 25 Titán 6AL-4V Liatna 6WS-12 Uhlíková Licei Ciid hlinika 100 150 200 Tlak [MPaj 250 Obr.R nl 33t-^386MPa.647 1. r n 0. E = 165GP Podmienky rezania.693 Rycnlosf posuvu lúča [ranVsj 6 WC/C-2 BTC Obr.14mm.847 1.14mm.ma=12.3. '.3. E= 113GPa liatina.3. Im^SOmm. lm=50mm.50Bmm. dm=1. Karbid wolfrámu pri konštantných podmienkach rezania vykazuje až 4 krát menšiu hĺbku rezu.5 7 WCJK 701 0.57 Porovnanie dosahovanej hĺbky rezu pre materiály obrobkov s odlišnou tvrdosťou a húževnatosťou pre odlišné druhy používaných brusív (zdroj: Hashish [10)) Podmienky rezania: - - WC/C-2 B4C I I Granát AÍ203 Materiál tmsiva do=0. p=311MPa.3. obr. ako vyššie uvedené materiály SiC a B 4 C.52mm. brusivo granát zrnitosť 80 I H f ~ 1 .847 1.693 0.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM. Rm = 448MPa. R m = 1035MPa.693 0. u=2. Hashish [10]) hliník .457mm.693 Obr.dm=1. ich tvrdosťou a húževnatosťou. dn=0.5 SiC r 0.„= 441MPa titán. u= 1.647 1.457mm. ma=12.693 mm/s granát zrnitosť 80 Granát .56 Hĺbka rezu pre materiály s odlišnou tvrdosťou a húževnatosťou (zdroj: Hashish [10]) Podmienky rezania: dn=0.54m/s brusivo granát. E = 7 H 7 3 G P a uhlíková oceľ.7g/s.56.3.7g/s. sa dosahujú väčäic hĺbky rezu v porovnaní s materiálmi rovnako tvrdými.

.

B. p=207 MPa. E je modul pružnosti materiálu a HV je tvrdosť podľa Vickersa. Vplyv rôznych druhov brusív na dosahovanú hĺbku rezu je názorne ukázaný na grafickej závislosti pre AWJ rezanie nízko legovanej konštrukčnej ocele AISI 4340 na obr.. relatívne mäkký granát a tvrdý oxid hliníka. že karbid wolfrámu je pri rezaní s použitím granátového brusiva odolnejši.60 Účinok druhu brusiva na hĺbku rezu (zdroj Hashish [7\) Podmienky rezania: dn = 0. než pri použití tvrdšieho a drahšieho granátu alebo oxidu hliníka. ale cena (náklady na brusivo) nie sú v lineárnom vzťahu k jeho prevádzkovým charakteristikám. To znamená. .60. ktorých kvantifikácia závisí na druhu použitého priemyselného zariadenia: • brusiva s nižšou účinnosťou sú lacnejšie. Pri výpočte hĺbky rezu h je potrebné uvažovať aj s vlastnosťami materiálov a potom hĺbku rezu je možné určiť podľa vzťahu [10]: h J M E+C (3.1 mm/s Oceľ AISI 4340 ( D I N 35CrNiMo6) 18 I o -o •— kremíkový piesok A sklenená d rana 10 M 14 16 Intenzita toku abraziva [g/s] Voľbu druhu brusiva ovplyvňuje niekoľko faktorov [7]. ovplyvní to významne intenzitu úberu materiálu. že ak sa prekročí určitá hranica pomeru tvrdosti medzí materiálom obrobku a použitým brusivom. Účinok týchto brusív závisí tiež na materiále.17) kde: A. C sú konštanty závislé na parametroch AWJ rezania a na rýchlosti posuvu lúča. N granáty ^ _ ^ . dm = 1. Pri použití oxidu hliníka ako brusiva je tento trend opačný. vykazuje menšiu hĺbku rezu asi o 2/3 ako tvrdý karbid bóru. Pri rczani hliníka alebo skla však použitie kremíkového piesku namiesto granátu spomaľuje proces rezania iba o 20 + 40%.^ G c e ľ o v é zrná f E 9 Obr.3. ako to znázorňuje závislosť na ob. ktorý sa opracováva. Je zaujímavé. napr. • opotrebenie dýzy je nižšie.3. cena kremíkového piesku je asi o 20—40% nižšia ako granátu.3. použitie kremíkového piesku je v tomto prípade ekonomickejšie.57 [10].u = 4. ak sa použije mäkšie a tým aj lacnejšie brusivo ako je kremíkový piesok.76 Progresívne technológie Samozrejme na hĺbku rezu má vplyv aj druh použitého brusiva a jeho tvrdosť.508 mm. kde sú porovnané najčastejšie používané druhy brusív.57 mm. teda v závislosti na ostatných parametroch procesu rezania.

betónu [6]. 3.3.61 podľa [7]. Závislosť účinku zrnitosti brusiva na hĺbke rezu dokumentuje obr.356mm d„.5g/s.3. vlastnosti materiálu obrobku atď. dn=0.61 Účinok veľkosti zrna brusiva na na hĺbku rezu (zdroj Hashish [7']) Parametre rezania: u=3.priemer zmiešavacej trubice dn . Ako stúpa rýchlosť výtoku vody pre dané množstvo brusiva. A WJM * 77 • výber materiálu brusiva má vplyv na životné prostredie. čo je požiadavka pre ekonomickú a environmentálnu výrobu. na druhej strane oceľová drvina. Stredná veľkosť zrna (zrnitosť 60 podľa ISO) je oveľa účinnejšia pri delení ocele ako jemné zrná (zrnitosť 100 a 150) alebo hrubšie zrná (zrnitosť 36 a 16). Okrem vyššie uvedených parametrov (uhol dopadu lúča. obrobok: nehrdzavejúca oceľ AISI 304 (DINX5CrNI189) I 12 4 0 10 20 • 30 40 Intenzita toku abrazlva [g/s] I rj„=0. klasické druhy brusív ako granát a kremičitý piesok sa v procese menia na prášok a sú nevhodné na recykláciu [6].457 mm.39mm/s.305mm d m =1.priemer štrbiny dýzy (priemer lúča) Parametre rezania: ma=4.254mm d m =1. vyžaduje orientáciu na voľbu zvláštnych druhov brúsnych častíc. Veľkosť použitého brusiva určovaná jeho zrnitosťou (zrnitosť uvádzaná podľa ISO 525-75) je ovplyvnená vlastnosťami obrábaného materiálu a so stúpajúcou intenzitou toku brusiva zrnitosť mení hĺbku rezania.zrnitosť 36 —o— zrnitosť 16 I 16 O b r . p= 221 MPa. brusivo: granát. Hashish podal kvantitatívne vysvetlenie pre tento jav svojim modelom erózie častíc.=1.3. recyklácia brusív.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM.) na hĺbku rezu majú vplyv aj prevádzkové parametre procesu. zrnitosť 80 obrobok: hliník 6061-T6 .19mm 12 120 160 200 240 280 320 360 Tlak vodného lúča [MPa] O b r .19mm 20 d„=0. intenzita zvyšovania hĺbky rezu klesá. pri ktorých sa minimalizuje lom častice. oceľové broky ako alternatívne abrazívne materiály svojimi magnetickými vlastnosťami predurčujú aj spôsob separácie v prípade opracovania nekovových materiálov napr. Brusivá je potrebné voliť s ohľadom na bezpečnostné požiadavky a zdravotné požiadavky nezávadnosti brusív. u=2.5mm/s granát. technicky a ekonomicky vhodné materiály nie sú vždy priaznivé pre svoje okolie. 24 20 —(t—zrnitosť BO — Q — zmitost 100 —•—zrnitosť 150 — * .62 znázorňuje účinok tlaku vody a priemeru lúča určeného veľkosťou priemeru štrbiny dýzy na hĺbku rezu [4]. 3. Obr.14mm j.62 Účinok tlaku vody a priemeru lúča na hĺbku rezu (zdroj Hashish [7]) dm . 36 23 d„=0.

.

ktorú podrobne popísal Hashish [3. vznikajú vyššie tlakové straty. Z hľadiska technológie rezania a jej vplyvu na opracovaný materiál je WJM a AWJ proces charakterizovaný kvalitatívnymi prednosťami ako [4. ktorý umožňuje rezať materiály s nedostatočným odvodom tepla ako sú plasty. 11. 10. 18. • • • • Topografia povrchu po rezaní AWJ lúčom je málo preskúmaná oblasť [10].63 Dve zóny vznikajúce po rezaní AWJ lúčom Ako je známe z teórie rezania abrazívnym vodným lúčom. povrch po rezaní pozostáva z dvoch rôznych oblastí: z hladkej zóny a z drsnej. ktoré menia aj textúru povrchu na dve zreteľné oblasti pozdĺž steny rezu. stráca postupne svoju kinetickú energiu a vychyľuje sa. ryhovanej zóny. ktoré uvoľňujú karcinogénne. ako napr.24]. 22]: • studený rez. čo je výhodné pre drahé materiály. na reznej ploche sa nevyskytujú trhlinky. nie sú pozorované tepelné zmeny v štruktúre materiálu. kobalt a ich zliatiny. jedovaté a prašné látky. sklotextil. materiály citlivé na oxidáciu ako titán. sendvičové kompozitné materiály. 3. Obr. proces je bezprašný a pri rezaní sa neuvoľňujú žiadne plyny ani iné látky z materiálu.3 mm. širka reznej medzery 0. dobrá kvalita rezu.3.78 Progresívne technológie Zvyšovanie tlaku vody nad určitý limit má nepriaznivé účinky na ekonomickú účinnosť rezania. čo nepriaznivo ovplyvňuje prostredie. je výsledkom zóny rezného opotrebenia a druhá . Toto výrazne ovplyvňuje rozmerovú presnosť obrobkov a kvalitu dokončeného povrchu.3. pri klasickom rezaní materiálov ako je azbest. tým tvorí dve typické zóny. 6. 10]. vzniká vyšší hluk. 18. rezná hrana bez otrepov.1 až 0.3. vznikajú vyššie náklady na filtráciu a úpravu vody [4. nikel. sklo. Ako všetky vysokoenergetické lúčové technológie aj AWJ lúč zanecháva viditeľné ryhovanie na obrobenej ploche. keď lúč preniká do materiálu.3 Vlastnosti opracovaného povrchu Technológia abrazívneho vodného lúča dovoľuje rezať a deliť prakticky všetky konštrukčné materiály. v hornej časti rezu. skoro bez straty materiálu v reze a odpadu. 7. Relatívne hladká oblasť. bez viditeľnej tepelne ovplyvnenej zóny. ktorá začína v určitej hĺbke pod povrchom. obr.18. 28]. Podľa doterajších poznatkov.63 [4.

3. že do určitej hĺbky rezu je opracovaný povrch hladký s nevýrazným ryhovaním resp. kým pod touto hĺbkou je ryhovanie povrchu výrazné a zóna rezu sa viditeľne delí na dve časti. • aditíva vo vode. Parametre drsnosti Ra a Rq vykazujú iba slabú závislosť na reznej rýchlosti a sú takmer nezávislé na hĺbke rezu pre hladkú zónu. ktorý obsahuje hrubšie zrno (zrnitosť 60 podľa ISO) reže rýchlejšie. zŕn i to í brusiva 80 granát.64 a 3. rezaná hrúbka 12. rýchlosť toku brusiva 199. ktoré vplývajú na uber materiálu.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM. • druh abraziva. hladkú a ryhovanú. ale dosahovaná drsnosť Ra je horšia.3. • rýchlosť prúdenia.64 Závislosť drsnosti povrchu na zmene rýchlosti posuvu lúča Ral a Rql pre hornú časť rezu Ra2 a Rq2 pre stred reznej plochy a Ra3 a Rq3 pre spodnú časť rezu (zdroj: Chao ei al. ovplyvňujú zároveň kvalitu rezu a to: • priemer dýzy.5mm . že parametre. Podľa obr. vlnitosťou.. priemer dýzy 0. Podľa autorov Chao. kde hodnoty Ra3 a Rq3 predstavujú drsnosť zaznamenanú v zóne deformačného opotrebenia. • vzdialenosť . 13. Leu a Geskin [11].fíl]) Podmienky rezania: tlak vody 317. Z uvedeného vyplýva.4MPa. Z poznatkov vyplýva. Podľa týchto poznatkov sa drsnosť povrchu mení lineárne so zvyšovaním hĺbky rezu v oblasti hladkej zóny. 24] kvalifikuje stav povrchu cez parametre drsnosti v závislosti na rezných parametroch.286mm. Podobný mierne rastúci lineárny priebeh uvádza aj Hashish [7] pre rôznu zrnitosť brusiva. Grafické znázornenie týchto zmien je na obr. AWJM 79 ryhovaná oblasť v spodnej časti rezu vzniká ako dôsledok deformačného opotrebenia pri rezaní AWJ lúčom.5g/min.. • tlak vody. Väčšina výskumných prác [11. hladká oblasť je charakterizovaná ako homogénna s náhodným profilom a s mierne izotropnou textúrou.65. Zhou.stand off • uhol sklonu lúča. Pre oblasť ryhovanej zóny však charakteristiky drsnosti Ra a Rq prudko stúpajú s nárastom hĺbky rezu a rýchlosti posuv lúča.3. čo sa vysvetľuje mechanizmom tvorenia povrchu pri náraze abrazívnej častice [11]. kde lúč.67.7mm. vzdialenosť stand off 1.3. 20 40 60 60 100 120 140 20 40 60 30 100 120 140 Rýchlosť posuvu lúča [mm/min] Rýchlosť posuvu lúda jmmfminl Obr.obr.3.66 účinok zrnitosti brusiva na drsnosť povrchu má lineárny priebeh.

.

bez tepelného ovplyvňovania zóny rezu [17. lebo stráca rýchlejšie svoju kinetickú energiu pri výtoku z dýzy.286mm.štruktúry a vlastností.Progresívne technológie š 0 | O | 10 20 30 40 50 Htoka rezu (mm] D l O 10 20 30 40 SD Hĺbka rezu [mm| Obr.3. Svoju úlohu pri hodnotení akosti povrchu a jeho vlastnosti majú vibrácie lúča.3. So zvyšovaním rýchlosti prúdenia sa drsnosť Ra mierne znižuje. 9]. rýchlosť toku brusiva 199.3. Obr. Vyššie tlaky vody vytvárajú hladšie povrchy a zároveň urýchľujú uber materiálu aj v oblasti deformačného opotrebenia [2.64.[Jlj) Význam hodnôt Ra a Rq je rovnaký ako na obr. Zvyšovaním tlaku vody sa znižuje vlnitosť povrchu. Avšak lúč s malými časticami brusiva reže pomalšie. čo môže mať za následok zvýšenie vlnitosti rezaného povrchu a zníženie intenzity rezania.66 Zmena charakteristík drsnosti povrchu v závislosti na veľkosti zrna brusiva (zdroj: Chao et al.68.3mm/min1 priemer zafírovej dýzy 0.[Jl}) 100 150 200 250 300 350 400 Veľkosť zrna brusiva [mm] WJM a AWJ procesy sa považujú za procesy studené. rýchlosť posuvu lúča 20. Kovacevic [12] použil monitorovanie priebehu normálovej sily ako vhodný parameter pre sledovanie stavu povrchu v procese rezania AWJ. 7] Vplyv rýchlosti prúdenia je v oblasti rezného opotrebenia nelineárna. 19.3. vzdialenosť stand off 1.5mm Podľa toho sa pre jemné opracovanie povrchu (pre jemné rezy) doporučuje malá zrnitosť. ktoré sú výsledkom vzniku vibrácií v mechanických prvkoch.5g/min.4MPa. 21]. Lineárny priebeh drsnosti povrchu je aj pri zmene tlaku vodného lúča. pozorovanie . Na druhej strane však.65 Drsnosti povrchu v závislosti na hĺbke rezu (zdroj: Chao etal. od 150 vyššie podľa ISO. ktorá je typická pre rezanie vodným lúčom. zrnitosť brusiva 80 granát. Toto tvrdenie je založené na poznaní. ktoré riadia pohyb lúča v AWJ rezacom systéme [8. Podmienky rezania: tlak vody 317. že pre väčšinu kovových a keramických materiálov zvýšenie teploty o niekoľko stupňov oproti teplote okolia alebo teplote ľudského tela nepredstavuje výrazné ovplyvnenie . obr. ako jedného z prevádzkových charakteristík procesu.

pri ktorých zvýšenie teploty o niekoľko stupňov môže spôsobiť štrukturálne deformácie a tvorenie trhlín [13]. že zvýšenie teploty povrchu materiálu na konci rezania je asi O 20°C oproti teplote okolia.67 Vp!yv veľkosti častice brusiva na drsnosť povrchu. dn = 0. až po využívanie vodného lúča ako rezného nástroja pre operácie sústruženia. V porovnaní s inými vysokoenergetickými lúčovými metódami ako laser však takéto zvýšenie teploty rezania je naozaj bez významu. 3. vŕtania a rezania závitov. 3. hliník. Vznik teploty v zóne rezania sa vysvetľuje nasledovne: AWJ rezanie je proces erozívneho mikrorezania a u b e r materiálu je vo forme triesok s mikroskopickým prierezom. Časť ktorej prechádza do obrobku a zostávajúca časť je odvádzaná abrazívnym vodným lúčom.6g/s. . p = 311MPa granát. Im = 51 mm granát zmitosf 100. obrobok: Inconel 718 Tento tepelný účinok môže byť kritický pri rezaní mäkkých.68 Drsnosť povrchu v závislosti od zmeny tlaku (zdroj Hashish \7}) Podmienky rezania: ma=4. liatiny.4 Oblasti využívania vodného a abrazívneho vodného lúča Vysokotlakový vodný a abrazívny vodný lúč nachádzajú stále širšie použitie v rôznych priemyselných odvetviach. dn = 0.229 mm dm = 0. bez tepelného ovplyvnenia povrchu. Percentuálny podiel tepla odovzdaného obrobku nebol doposiaľ kvantifikovaný.330 mm dm = 1.5g/s. [20] poukázal na to. sklo. tepelne citlivých materiálov ako polykarbonátové plasty. V zóne rezania vzniká lokálna deformácia. Uvedené nevýrazné zvýšenie je podkladom pre kategorizáciu AWJ rezania ako studeného rezania. Ohadi et al. titán. 3. upozorňuje na prítomnosť zvýšenej teploty v bezprostrednej blízkosti lúča a identifikuje to lokálnu tepelne ovplyvnenú zónu pre určité druhy materiálov.3. Okrem uvedených zistení. niektoré kompozitné materiály a biomateriály. od delenia plochých ale aj tvarových materiálov ako sklo. (zdroj Haslush ¡7]) Podmienky rezania. frézovania.762 mm. zmitosf 60 zrnitosť 90 zrnitosť 100 zrnitosť 150 5 7 9 11 13 15 17 19 Rýchlosť posuvu lúča [mmís) 1 3 S 7 9 11 13 Rýchlosť POSUVU lúča [mm/sj O b r . m =7.i 3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM. Práca vynaložená na lokálny uber materiálu sa mení na tepelnú energiu. kompozitné a keramické materiály. obrobok: Inconef 718 a Obr. ocele. aj pre materiál samotnej dýzy zvýšenie teploty predstavuje nárast erozívneho opotrebenia a zvýšenie turbulencie zmiešavanej zmesi.17 mm. AWJM 81 iskier a odparovanie vody v zóne rezania.

.

strojárenský priemysel . rezanie vláknitých materiálov. čadičová vata. Obr. amorfných látok. tvarové rezy. wolfrámu. čokoláda. dlaždice. sklársky priemysel . • • • " chemický priemysel . tantalu. stavebný priemysel . matovanie a delenie skla všetkých druhov až do hrúbky cca 200 mm.delenie výbušných látok (dynamit. bez nebezpečia elektrostatických výbojov). 18]. ako to uvádza Momber [14. vŕtanie do skla.delenie titánu. dosiek plošných spojov. čistenie a odstraňovanie usadenín.rezanie pravej a umelej kože. vŕtanie a rezanie závitov predovšetkým pre ťažkoobrábateľné materiály. vlákien KEVLAR.dekontaminácia a odstraňovanie ochranných železobetónových vrstiev v zariadeniach pre jadrové elektáme.delenie plastov ako polyuretán. výroba tvarovo zložitých súčiastok. 3.82 Progresívne technológie Skoro neobmedzené možnosti využitia WJM a AWJ metód ilustruje nasledujúci prehľad. obr.papier. keramiky. potravinársky priemysel . extrémne tvrdých a ťažkoobrábateľných materiálov. tuhé palivá do raketových motorov). uránu. azbest. 3. skla. syr a iné). buničina (bezprašné pracoviská. keramika. elektrotechnický a elektronický .delenie ovocia a zeleniny v surovom a zmrazenom stave (mäso. plošných spojov. permanentných magnetov. gumárenský priemysel .1 Abrazívny vodný lúč pre operácie obrábania Ako už bolo spomenuté. Uber materiálu je zabezpečený radiálnym posuvom lúča do požadovanej hĺbky rezu.rezanie gumy. plastické hmoty. jadrový priemysel . 19. samostatná doska • • • • • • Obr.3. polystyrén. izolačných materiálov. torty. leteckom a lodiarenskom odvetví. lopatiek a dielov tryskových a raketových motorov. široké uplatnenie v kozmickom. papierenský priemysel . Pri sústružení obrobok rotuje a AWJ lúč sa posúva v smere osi obrobku.4.rezanie.rezanie a delenie feritov. kompozitov. frézovanie. skiel. plastbetón. okrem tradičného delenia materiálov abrazívnym lúčom sa v poslednom čase vyvíja a začína používať AWJ lúč pre operácie obrábania ako je sústruženie. turbín a kompresorov.69 Príklad rezania dosky plošného spoja AWJ lúčom (podľa [1. fólie. obuvnícky a galanterský .69.3. plastov.70 ukazuje základnú schému sústruženía AWJ lúčom. . 26]) 3.

3. Frézovanie AWJ lúčom je proces.3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM.75 ukazuje zmenu tvaru výrezu v závislosti na posuve a vzdialenosti medzi obrobkom a dýzou (stand off).3.3. vyrezávaním stredu otvoru (tiež trepanácia) [13.73. ale nie delenie materiálu. vŕtanie rotujúcim lúčom alebo vibrujúcim lúčom so stacionárnym obrobkom tzv. pri ktorom lúč viacnásobne prechádza po obrábanej ploche a postupne tvorí tvar blizky konečnému tvaru (near-nei shape). Zvyšovanie rýchlosti posuvu lúča redukuje uber materiálu a hĺbku rezu. ktorá produkuje vysoko rýchlostný koherentný abrazívny vodný lúč s typickou rýchlosťou okolo 300 až 600 m/s a prietokom brúsnej zmesi 10 g/s. Cp O J i i • a) b) c) Obr.3. Frézovanie pomocou AWJ lúča sa využíva pre tvarovo zložité obrobky. 3. 3. A WJM 83 Obr. Pre obrábanie AWJ lúčom sa použiva tvar dýzy podľa obr.74. uber materiálu klesá so zvyšovaním vzdialenosti. Vhodnú aplikáciu nachádza AWJ frézovanie pri výrobe tvárniacich nástrojov.70 Sústruženic abrazívnym vodným lúčom (zdroj [18]) Vŕtanie ťažko obrob i teľných materiálov ako keramika.. ako je to znázornené na obr. so zreteľne viditeľnými reznými stupňami. Ukazovateľmi efektívnosti procesu pri obrábaní abrazívnym vodným lúčom (či už je to sústruženic. Najčastejšie sa používa vŕtanie so stacionárnym lúčom a obrobkom. sa využitím AWJ lúča dostáva do popredia záujmu ako perspektívna technológia. Obr. niklové zliatiny používané pre plynové turbíny.71 Spôsoby vŕtania pomocou AWJ (zdroj: Momber [18]) a) pre v n á vanie b) vyrezávanie c) frézovanie otvorov .3.3. V súčasnosti je vyvinutých niekoľko spôsobov vŕtania otvorov charakterizovaných vzájomným pohybom lúča a obrobku.72. 18]. Rezný cyklus frézovania znázorňuje obr.71 znázorňuje niektoré metódy vŕtania. Pri frézovaní sa jedná o rezanie. sklo. Obr. ktoré sú ovplyvňované posuvom lúča a vzdialenosťou medzi obrobkom a lúčom (stand off). vŕtanie alebo frézovanie) je uber materiálu a topografia povrchu.

.

3.3.3. b) stabilizovaná stopa rezu s viditeľnými stupňami posuvu lúča c) pokračujúci posuv lúča a vyrovnanie stupňovitosti rezu abrazívny vodný lúč Obr.72 Príklady frézovania rôznych geometrických tvarov AWJ lúčom (zdroj: Momber [18]) Obr.74 Rezný cyklus pri frézovaní abrazívnym vodným lúčom (zdroj: Momber [ 18]) a) začiatok tvorenia stopy rezu. vodorovný smer. zvislý smer (zdroj: Hashish [5]) .73 Koncept dýzy pre obrábanie AWJ lúčom (zdroj: Hashish [5]) Obr.84 Progresívne technológie vysokotlaková bica na vodj prívod brusiva výtoková štrbina (oriľice) bI c} Obr.75 Ilustrácia závislosti tvaru výrezu na zmene vzdialenosti medzi obrobkom a dýzou.3. v závislosti na zvyšovaní rýchlostí posuvu lúča.

v rozsahu 9. abrazívne parametre sa môžu voliť nezávisle na hydraulických parametroch. Prevádzkové náklady pri AWJ sú ovplyvnené. topografia povrchu • kvalitatívne parametre . Opotrebenie je určované zmenou výsledného priemeru výstupu lúča z trubice. frézovaní a vŕtaní je potrebné vhodne určiť technologické parametre. ktoré určujú hydraulický výkon AWJ .tlak vody (p). materiál abraziva. veľkosť abrazívnych častíc. Rýchlosť rezania je okrem toho ovplyvnená aj tlakom abrazívnej zmesi ako to ilustruje graf na obr.77. vrátane nákladov na údržbu pre AWJ proces. • abrazívne parametre určujúce vlastnosti brusiva závislé na vlastnostiach obrábaného materiálu ako tvrdosť. kým pre čistý vodný lúč sú tieto náklady asi 10 násobne menšie okolo 0.3. Labus [15] uvádza priemerné prevádzkové náklady. najmä z hľadiska údržby.90 až 2. a rýchlosť prúdenia (u).2. Náklady spojené s opotrebením zmiešavacej trubice majú výrazný vplyv na prevádzkovanie AWJ rezacieho systému.98 až 29. Ansari a Hashish [1.objemový uber materiálu. hustota. • • druhom a množstvom brusiva Životnosťou dýzy a zmiešavacej trubice. • • zmiešavacie parametre .stand off (s) • rýchlosť rotácie . 5. dižka zmiešavacej trubice (l ra ) • sekundárne parametre . priemer Štrbiny (d n ).tepelne ovplyvnená zóna. obr. Pri obrábaní AWJ lúčom je potrebné venovať pozornosť predovšetkým opotrebeniu zmiešavacej trubice.VRR (volume removal rate) .pri sústruženi • vedľajší prídavok posuvu pri fŕézovani závislé. suspenzia).3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM.74 USD/ hodinu. 3. ktoré sa ďalej rozdeľujú na: • primárne parametre .týkajú sa priamo procesu rezania sústružením.9 USDTiodinu.76. 7] delia tieto parametre pre optimalizáciu procesu na: • nezávisle. tieto parametre sú pre AWJ obrábanie kovových materiálov nevýznamné Vplyv hydraulických a abrazívnych parametrov na u b e r materiálu a akosť opracovaného povrchu je uvedený v kapitolách 3.2 a 3. . spevnenie povrchu.charakterizujúce samotný AWJ proces : • hydraulické parametre. ktoré sú dané výsledkami obrábania a sú spoločné pre všetky operácie: • kvantitatívne parametre . Zvyšovaním hydraulického tlaku zmesi sa zvyšuje aj opotrebenie zmiešavacej trubice. stav abraziva (suché. výtokový koeficient (C d ). vŕtaním • posuv lúča • počet prechodov lúča • vzdialenosť . Priemer zmiešavacej trubice d m a priemer štrbiny d„ vo veľkej miere ovplyvňujú maximálnu reznú rýchlosť a zároveň majú vplyv na účinnosť procesu.2.3. rýchlosť prúdenia abraziva (m a ).3. A WJM S5 Pre ekonomické a efektívne využitie AWJ lúča pri sústružení.priemer zmiešavacej trubice (d m ). modul pružnosti. pevnosť.

.

76 Účinok priemeru lúča na reznú rýchlosť pre rozdielne tlaky lúča pri obrábaní Inconelu (Zdroj: Hashish [9J) I 4 Intenzita toku abrasiva [g/s] I* 1.10. VRR sa mení približne lineárne v pracovnom rozsahu tlaku vodného lúča a rýchlosti prúdenia abraziva.299mm. 3.3.VRR). pre konštantné podmienky lúča existuje optimálna hodnota rýchlosti prúdenia abraztva a zvýšenie rýchlosti neovplyvňuje zvýšenie úberu. brusivo: granát. materiál trubice WC/C2 •S. ako u väčšiny progresívnych technológií.3 -*- Obr. Kvalitatívnym ukazovateľom účinnosti AWJ obrábania je.11 podľa údajov [7].229mm dm-0.762mm + dn-0. • rýchlosti prúdenia abrazívneho lúča.78 g/s. Q? 40 tx C*[RRIN] 180 2L1 »0 Minimalizácia množstva spotrebovaného brusiva a zvýšenie životnosti zmiešavacej trubice má podstatný význam pre ekonomickú účinnosť procesu. ktorá je závislá: • na tlaku vodného lúča. = 3. Relatívna významnosť AWJ parametrov na výsledky obrábania je kvalitatívne zhodnotená v tab 3.86 Progresívne technológie 1 S 16 % 13 È 10 1 9 ^ 0 310MPA "ITÍMPA 172MPA ir ^ ^ ^ ^ 1 •n o dn=0. Významnosť účinku prevádzkových charakteristík zariadenia na parametre AWJ procesu uvádza tab.3. .SBmm Obr. intenzita objemového úberu materiálu (volume removal rate .7 -»-241R»FA S 1.457mm dm=1. DN '='o. m.77 Účinok tlaku abrazívnej zmesi na opotrebenie zmiešavacej trubice pri obrábaní Inconelu (zdroj: Hashish [9]) Podmienky rezania. zrnitosť 100.

sa môže zhrnúť nasledovne [17. v reze nevznikajú zvyškové napätia a mikrotrhliny. A WJM Tab. • -málo významný významný. ktorý umožňuje rezať materiály citlivé na teplotu.3.3.3. relatívne studený rez. 22]: • • • " energetická účinnosť cca 80% (8 x viac ako laser).3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM.* . .3. •••-veľmi významný • • • • o 0 Tab.10 Hodnotenie vplyvu prevádzkových charakteristík zariadenia na parametre AWJ [7] AWJ parametre Prevádzkové charakteristiky Tlak vodného lúča Priemer štrbiny d„ Dĺžka zmiešavacej trubice I m Priemer zmiešavac­ ej trubice dm 0 S7 Hydraulická účinnosť Výtokový koeficient Rozptyl vodného lúča AWJ koherencla Fragmentada častíc Opotrebenie zmiešavacej trubice Cena zariadenia Enviromentálne faktory Komponenty pre vysoký tlak Konštrukcia a montáž dýzy Pracovná spoľahlivosť Účinnosť zmiešavania • • • 0 P •• 0 o Q 0 Rýchlosť prúdenia abrazíva ma o O Priemer častice Materiál abrazíva abrazíva dp o o o o 0 o o 0 o 0 • •• • •• • • • •• * • • • • • • •• o 0 o o o o • •• o • •• • •• o o 0 O 0 0 • • • o 0 0 0 o o o o o • o . • veľmi významný • • • •• o • • o 3. ktoré predurčujú rozsah jeho použitia.11 Významnosť AWJ parametrov na výsledky obrábania [7] AWJ parametre Výsledky obrábania Tlak Priemer vodného štrbiny lúča du P Objemový uber materiálu Hĺbka rezu Šírka zárezu Vlnitosť povrchu Drsnosť povrchu Prevádzkové náklady na rezanie Dĺžka zmiešavacej trubice Priemer zmiešavacej trubice • •• • •• • •• o I m o a • dm Rýchlosť prúdenia abrazíva ma • • •• • o o •• o • ••• •• • • •* •• Priemer častice Ma­ abrazíva teriál dp •• 0 •• 0 • o -nevýznamný. 21.5 Prednosti technológie vodného lúča a perspektívy využitá Prednosti technológie vodného a abrazívneho vodného lúča v porovnaní s ostatnými netradičnými technológiami. rezné hrany nevykazujú tepelnú a mechanickú deformáciu.nevýznamný.málo významný -významný.

.

rezanie závitov a 3D obrábanie [Hashish. Ansari) • prevádzku systémov pre vŕtanie. keďže tvrdosť ľadových Častíc je oveľa menšia ako brúsnych častíc. Čistiť a rezať. otryskávať. vŕtanie aj rezanie jedným nástrojom.1 . Momber) • sledovanie. sústruženie. mimoriadna prevádzková spoľahlivosť a jednoduchosť obsluhy. životnosť kvapalinových dýz je cca 100 hod. skratka U M ) je technológia vyvinutá v Inštitúte of Technology New Yersey — USA. presné leštenie a Čistenie povrchov ťažkoobrob i teľných materiálov. Geskin.Progresívne • • • • • • • • • • • • • • • • technológie vlastný proces rezania je bezprašný a nevznikajú pri ňom žiadne plyny a pary. Chung. mechanizmu opotrebenia a erózie.3. Kovacevic. monitorovanie a riadenie procesu (Kovacevic. Opracovanie prúdom zmesi ľadových kryštálikov a vody (z angl.0. ako napr.25 mm. Labus. kryogénne technológie alebo obrábanie prúdom ľadových kryštálikov (IJM Ice Jet Machining) [13]. abrazívny lúč 0.2 mm. ktoré sú výsledkom priemeru ústia výtokovej štrbiny v dýze vodný lúč 0. identifikáciu energetických strát a charakter vznikajúceho povrchu (Hashish. vata a iné.8 . Porovnanie vychádza z predpokladu.. životnosť abrazívnych dýz je cca 50 hodín. ktoré podáva Hashish [5]. Základná vedecko-výskumná orientácia v poslednej dekáde XX. Na druhej strane prednosti technológie sú predstavené na báze: . ako sú sieťované materiály. Zang) • vývoj nových aplikácii pre širšie využitie technológie so zameraním na tzv. nie je potrebné pevné upínanie obrobkov. Ďalšie porovnanie technológie abrazívneho vodného lúča s ostatnými netradičnými technológiami. storočie. možnosť rezať vlnité materiály. kde sa namiesto jemného brusiva rozptýleného vo vode. jedným vysokotlakovým čerpadlom je možné napájať až 70 súčasne pracujúcich dýz vodného lúča alebo 8 dýz abrazívneho lúča. Množstvo publikovaných prác poukazuje na perspektívy predovšetkým AWJ lúča ako technológie pre XXI. pri mechanickom spôsobe rezania. keramika. ideálne pre automatizáciu riadenia pohybu lúča. je uvedené vtab. ako napr. tvaroch a úkosoch. hospodárnosť odpadu materiálu cez úzku štrbinu rezu. Mohan. Účinnosť procesu rezania UM lúčom j c nižšia ako AWJ. Sú porovnávané hodnoty intenzity objemového úberu materiálu. dosahovanej kvality povrchu vyjadrenej cez drsnosť Ra a popisne uvádzané základné požiadavky na výkon zariadenia. vysoká flexibilita dokonca aj pri zložitej geometrii výrezu (výstrižku). žc sa obrába trojrozmerná drážka (rozmery nešpecifikované). možnosť rezania aj pod hladinou vody. použili Častice ľadu. obrysoch. rezať je možné bez obmedzenia vo všetkých smeroch. Technologické možnosti opracovania vodným a abrazívnym vodným lúčom zďaleka nie sú preskúmané a využité. malá citlivosť na vzdialenosť dýzy od materiálu (napr. zmenou tlaku je možné v priebehu niekoľkých sekúnd materiál oplachovať. storočia bola v oblasti AWJM orientovaná na: • popis mechanizmu úberu. malé straty materiálu v reze. rezanie a delenie strešných krytín) rezanie problémových materiálov.12.

Vol. New York 1991.3. B. L. B. Tieto prednosti predurčujú technológiu UM pre zvýšené uplatnenie v potravinárskom priemysle a elektronike.3: 1.3ŤO.3 . S O m OO A 0.3 bez údajov 0. Tab. 6.K. Bhushan.4-6.8-5-6. M.3.8-5-6. Vol 117. D ad vand i pour. 2.2 Wear). ale predovšetkým technológia abrazívneho vodného lúča predstavuje v priemyselnej výrobe vysoko flexibilné prostredie. Led.3000 J za ms 200kW 130V. A WJM • • 89 zníženia nákladov na proces (náklady na brusivo predstavujú pri AWJ percentuálne najvyššiu položku) ochrany životného prostredia (eliminácia hluku a kontaminácie produktov a odpadu).30 mm3/s pre ocele v závislosti od plochy okolo 7 mm3/s nejednotné údaje bez údajov okolo 1 0 0 0 mm3/s do 5 mm3/s 3 jednosmerné napätie do 30 V prúd do10 000A bez údajov prúd do 20A.ed. March. McGraw-Hill.3 bez údapv 3412 0. 475^484 ASM.: Handbook of Tribology (pan 2. A. Gupta. S.Inc. Interné materiály Bay-Zoltán Foundation for Applied Research. (1997). 4. napätie do 400V 4000V. že technológia vodného lúča. do 1 mma/s 4 -. Miskolc. Nov. (1995) pp.: Effect of Abrasive Watcrjet parameters on Volume Removal Trends in Turning..3 Opracovanie abrazívnym vodným lúčom WJM.: Water Jet Curling. of Engineering for Industry.Machining. ASME J.Egyeiemváros. ASM International.Metals Handbook. Hashish.12 Porovnanie technológie abrazívneho vodného lúča (AWJ) a ostatných netradičných metód obrábanie podľa typických charakteristík procesov ako je intenzita úberu materiálu a kvalita povrchu (spracované podľa [5]) PROCES INTENZITA ÚBERU MATERIÁLU POŽIADAVKY NA VÝKON DOSAHOVANÁ DRSNOSŤ POVRCHU Ra [um] j (VRR) ECM elektrochemické obrábanie CHM chemické obrábanie EDM elektroiskrové obrábanie IBM obrábanie laserom PAM obrábanie plazmou EBM obrábanie elektrónovým lúčom AJM 33mm /s na 1 0 0 0 A (pre ocele) okolo 0.9.60 mm3/s i 5 0 Ť 200 mm3/s typický výkon 2-f 5 kW bez údajov 10Ť50kW bez údapv 0. 1996 .8 1:10 obrábanie prúdom abraziva USM obrábanie ultrazvukom AWJ obrábanie vodným lúčom Literatúra ku kapitole 3. 3. Ansari. Doterajšie poznatky ukazujú.

.

: State of the Art of Research and Development in Abrasive Waterjet Machining ASME J. V. E. Y. Vol 115. 1998 15. M. Vol 117. Vol 117. M.7 8 4 14. ASME J. ASME J. R. wt. Kim. Led 20.35/2/ (1986). R. May. of Engineering for Industry.: Nové materiály a technológie ich spracovania. 776 . (1995) pp.. of Engineering for Industry. . K..4-8 23. 6. Hashish... ASME J. Z. 27. ASME J. of Manufacturing Science and Engineering.. Momber.: Akruelle Probléme der Abrasiv-Wasserstrahl-Bcarbeitung. Schwarz.. Tool and Manufacturing Engineers Handbook. A. (1993) pp. 44-50 10. Hashish. S. Zhou. Hashish.. J. R.. Inc.z ind.: Characteristics of Abrasive Waterjet Generated Surfaces and Effects of Cutting parameters and Structure Vibration. A. of Engineering for Industry.J.s r.. Feb. J.: Vodný lúč v praxi .: Eintgraten durch Hochdruckwasscrstrahlen. 51-56 Hashish. 9.. R.. (1991)s. H. 158-166 Hashish.I. Vol 111. Aug.1990 s.4 1 0 16.467 -480 22. Warnecke. Feb. 24. Vol 114. J. T. ASME J.: On the Selection of Manufacturing Methods Illustrated by an Overview of Separation Techniques for Sheet Materials.: Material properties in Abrasive Waterjet Machining. Schaltter.3 5 0 13.Echert.587 -607 18.Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes. of Engineering for Industry. epos. 425-429 25. Annals oftheCIRP Vol. (1992) pp. Comaprative Evaluation of Abrasive Liquid Jet Machining Systems. Lipták. 29-37 Hashish.: Advanced Methods of Machining. J. (1997) pp. of Engineering for Industry. M.: Rezanie vodným lúčom. 17. ASME J.: Thermal Energy Distribution in the Workpieee during Cutting with AVIl. of Engineering for Industry . 516-525 12.39/2 (1989). M. E. Dekkyser. Ansari. 5 5 7 8 .. j . (1988)... Nov. Geskin. W. Ramulu. T. pp. Geskin. of Engineering for Industry. Vol 113. McGeough. Technická práca .. Vol 119. ISBN 80-8057-091^* Bratislava. M. E.A. J.: Factors Influencing the Particle Size Distribution in an Abrasive Waterjet.: Rezaní materiálu vysokotlakým kapalinovým paprskem. J. 28. o.. Labus. G. van Luttervek. 75. Vol 117. Snoeys. Aug. K.90 Progresívne technológie 5. of Engineering for Industry. Aug. (1991) pp.C.5 8 3 11. wt Werkstaitstechnik 81. Annals of the CIRP Vol. 437^*41 19.F. Feb. C.D. Kovacevic. 1983 . dec.Fertig. M.. 67-73 21. SME. pp. Nov. Liška. Vasilko. (1993) pp. London. (1995) pp. T.vyd.. (1995) pp. Chao. Vol 113. a kol. (1985). Vol 111. R. of Engineering for Industry.. (19989) pp. of Engineering for Industry. Pr/yklenk. Vol 115. Alberts. The Effect of Beam Angle in Abrasive-Waterjet Machining. M. Firemné materiály AWAC spol. Optimisation Factors in Abrasive Waterjet Machining.1988. Mohan. 4 0 2 . 7. M. R. Nov. Nov.: An Investigation of Milling with Abrasive -Watcrjet. M.1 Machining. Strojírenská výroba. Mohan. 8. (1989) pp. 57-61 26. Gores. A. Firemné materiály Flow Systems. Krajný. s. M.: An Erosion Model of Waterjet Cutting. M. Zhang.M.: Abrasive Waterjet Deep Kerfing and Waterjet Surface Cleaning for Nuclear Facilities. M. ASME J. Vol. ASME J.. Ohadi. (1993) pp. J. of Engineering for Industry. (1991) pp. Leu. K. F.WJM. D. Kovacevic. Alfa Bratislava 1990 l.: Cutting Force Dynamics as a Tool for Surface profile Monitoring in AWJ ASME J. Wilkins. M. 269-281 Hashish. Staelens.C. Feb.. 3 4 0 . E. Chapman and Hall. Vol 115. Hashish. ASME J. ASME J.... Dearborne. Neusen. Modrák. Graham. G..

Nútená cirkulácia sa nepoužíva iba v procesoch leštenia a elektrochemického označovania. a to: • • chemické procesy.elektrolyt. Elektrické a/alebo elektrochemické procesy úberu materiálu. produkty reakcie. Na odstránenie rozpusteného materiálu je potrebné použiť nútenú cirkuláciu elektrolytu. alebo prúdenie tepla. cnergoiúčových technológií.i. Pri úbere materiálu. rozšírené pod názvom chemické frézovanie fotochemické obrábanie. ktoré tvoria zároveň obsahovú náplň kapitoly 4. využiva na tvarovanie dielcov poznatky fotografickej techniky. Tieto procesy využívajú jav elektrolýzy na uber materiálu.1: chemické obrábanie (CM Chemical Machining). sú odstraňované z povrchu prúdom plynu alebo kvapaliny. Do tejto skupiny sú zaradené nasledujúce procesy. Taniguchi (19SlJ) [kap. Chemické procesy úberu materiálu. • • K chemickým procesom patria aj procesy leštenia a Čistenia povrchov. ktorý využiva chemickú reakciu ako primárny zdroj energie na uber (odstránenie) materiálu. ale nie sú v nasledujúcej kapitole rozoberané. elektrické a/alebo elektrochemické procesy. Elektrochemické procesy úberu materiálu využívajú riadené anodické rozpúšťanie materiálov prechodom jednosmerného elektrického prúdu elektrolytom Elektrochemické obrábanie využiva . • termické odstraňovanie ostrapov. kde primárny zdroj energie je chemický dej rozpúšťania materiálu. ktoré okrem chemických dejov. ktoré využíva tepelný účinok chemickej reakcie. aby chemická reakcia rozpúšťania bola vždy aktívna. Chemické obrábanie je proces. kde primárny zdroj energie je elektrická energia a jej pôsobenie na kvapalinový vodič . clektrolyt).4 CHEMICKÉ A ELEKTROCHEMICKÉ PROCESY ÚBERU MATERIÁLU 4 Chemické a elektrochemické procesy úberu materiálu využívajú chemické a elektrochemické reakcie v plynnom alebo kvapalnom prostredí na odstránenie Častíc (atómov alebo molekúl) materiálu a vytvorenie požadovaného tvaru dielca. v závislosti na primárnom zdroji energie používanej na uber materiálu. Chemické a elektrochemické procesy úberu materiálu patria do skupiny tzv. 111 definuje tieto procesy ako postupy. ktoré prebiehajú pomocou lúča chemicky alebo elektrochemický reagujúcej látky v plynnom alebo kvapalnom prostredí. Aj keď sú zvyčajne uvádzané spoločne tvoria dve veľké skupiny procesov. ktorými sú atómy a molekuly materiálu obrobku kombinované s reagujúcou látkou (chemická zlúčenina.

.

ale vyvolali vývoj a použitie kombinovaných procesov elektrochemického a elektroiskrového procesu pre tvarovanie nevodivých alebo čiastočne vodivých keramických a kompozitných materiálov. že materiál obrobku je elektricky vodivý. Najmä elektrochemické obrábanie sa môže použiť na opracovanie materiálov nezávisle na ich tvrdosti. Chemické a elektrochemické obrábanie má svoje zvláštne podmienky použitia pri výrobe kovových (vodivých) predmetov. Do tejto skupiny patrí široké spektrum procesov ako je: elektrochemické obrábanie. kde je zaradené elektrochemické sústruženie. • elektrochemické brúsenie a honovanie. frézovanie. Chemické a nanotechnológií. • elektrochemické leštenie a morenie. Požiadavky priemyslu. • elektrochemické odstraňovanie ostrapov. ale uber materiálu sa realizuje chemickým rozpúšťaním materiálu v podmienkach elektrolýzy. vŕtanie. elektrochemické procesy sa uplatňujú v procesoch mikroopracovania a .92 • Progresívne technológie na vytváranie požadovaného tvaru dielca. húževnatosti a iných fyzikálnych vlastnostiach za predpokladu. hĺbenie a tvarovanie. nástroj ako geometrické teleso určitého tvaru.

anizotropické leptanie. chemického frézovania (licencia pod názvom Chem-Mill). je to technológia chemického leptania tvarových otvorov do veľmi tenkých materiálov a do fólii. odstraňovanie tenkých vrstiev v malosériovej výrobe.photo etching). Termické odstraňovanie materiálu (TEM Thennal Energy Meihod). ktoré využívajú účinky chemickej reakcie na tvarovanie dielcov: • • Chemické obrábanie (CM Chemical Machining). Jeho široké priemyselné využívanie však začína iba krátko po II. ktorý rozšíril využívanie chemického obrábania v sériovej a veľkosériovej výrobe [9].4.1 4. tiež zaužívaný názov fotochemické leptanie . je proces leptania povrchu kovových materiálov postupným rozpúšťaním vrstiev materiálu do hĺbky niekoľkých milimetrov. redukcia hmotnosti krídlových panelov lietadiel plošným odleptaním nadbytočného kovu z vyznačenej oblasti. . ktoré využiva účinok leptania kyselinami alebo zásadami. Fotochemické obrábanie (Phowchemical machining alebo blanking. Uber materiálu chemickým pôsobením patrí k najstarším procesom tvarovania povrchov. tzv. nie je potrebné elektrické napätie na priebeh chemickej reakcie) leptanie kremíkových platní v rôznych smeroch kryštalickej mriežky. ale výhoda chemického obrábania spočíva v energetickej nenáročnosti. ktorý využíva tepelný účinok chemickej reakcie. opracovanie objemovo a plošne veľkých dielcov z ťažkoobrábateľných materiálov (v tejto oblasti sa uplatňuje aj elektrochemické obrábanie. ktorý v roku 1953 vyriešil problém znižovania hmotnosti leteckých dielcov technológiou postupného odleptávania prebytočného materiálu. V tom istom roku bol podaný prvý patent na proces tzv. tvarovanie rozmerných rovinných plôch. V súčasnosti existujú tri smery. proces vyvinutý a používaný na odstraňovanie ostrapov (delmrring). Sanz. chemické leptanie elektronických súčiastok. svetovej vojne v leteckom priemysle. Chemické obrábanie sa využíva v nasledujúcich oblastiach výroby: • • • • • • presné modelovanie tvarových súčiastok. že výsledok procesu leptania (úberu materiálu) je závislý na experimentálnych skúsenostiach a vyžaduje vysokú zručnosť a odbornosť personálu. Do tejto skupiny patria chemické frézovanie.1 Chemické obrábanie C M Chemické obrábanie (CH Chemical Machining) tiež známe pod názvom chemické frézovanie. Je variantom chemického obrábania. Za priekopníka v tejto oblasti jc považovaný Manuel C. chemické leštenie a čistenie. ktorá využíva poznatky fotografickej techniky. • • Medzi hlavné nevýhody procesu chemického obrábania patri skutočnosť.

.

Masky sú vyrobené z chemicky odolných materiálov ako sú guma a plasty. . Tab. pri leptaní titánu a jeho zliatin je potrebné sledovať absorpciu vodíka do povrchových vrstiev) vi) intenzita úberu materiálu vii) prípustné prevádzkové prostredie (bezpečnosť obsluhy. Technológia nanášania týchto látok sa nazýva maskovanie.94 4. Reaktívne prostredie alebo leptadlo. kým zásady sú vhodné pre nikel a med'.5 Voľba druhu leptadla je závislá od množiny parametrov ako sú: i) ii) iii) iv) v) druh materiálu obrobku druh materiálu masky hĺbka leptania a jej rovnomernosť požadovaná kvalita chemicky dokončovaného povrchu potenciálne možnosti poškodenia alebo zmeny metalurgických vlastností materiálu (napr.1 spolu s dosahovanými drsnosťami opracovaného povrchu. ktoré majú zostať neporušené sa zakrývajú tzv.75 1.4.5 0. HNQj H2SO4 t ŕ 1. 4. Riadené odleptávanie je založené na chemickej reakcii medzí obrábaným materiálom a reaktívnym prostredím. obrobku o hrúbke niekoľkých desatín milimetrov až niekoľko milimetrov (udáva sa celková hĺbka odleptanej vrstvy okolo 10 -f 12. Z technologického hľadiska najväčšiu pozornosť je potrebné venovať materiálom pre masky a pre reaktívne prostredie.5 1. maskami. 7 5 Ť 1. [7]). leptací roztok (etchant).1.0 1. Zloženie zlúčeniny sa mení v závislosti od materiálu opracovaného dielca. 0 0 . chemicky odolnými látkami alebo špeciálnymi povlakmi. Niektoré druhy doporučených leptadiel sú uvedené v tab.1 Vybrané druhy materiálov pre leptanie a doporučené leptadlá (spracované podľa [9]) materiál hliník a jeho zliatiny nizkolegované ocele korozivzdomó ocele ( A I S I 3 0 4 ) titánové zliatiny horníka jeho zliatiny druh íeptacia NaOH + Na2S HNOÍ HN03 drsnosť Ra [um] 2. Miesta.4 mm [6]. ktorá musí byť ľahko odstrániteľná pred a po leptaní. regenerácia a neutralizácia leptacieho roztoku) viii) hospodárnosť úberu materiálu (náklady na chemikálie) ix) podmienky tepelného ovplyvnenia materiálu. Pre leptanie ocele a hliníka sa používajú kyseliny.0 HF.0 Ť 2 . Masky tvoria chemicky odolnú vrstvu.1 Princíp technológie úberu materiálu Progresívne technológie Princíp chemického obrábania spočíva v riadenom odstraňovaní (odleptávaní) materiálu z povrchu. ktoré tvora kyseliny alebo zásady. Masky sa nanášajú na povrch buď náterom alebo nástrekom ochranného povlaku.2 4 0. Hrúbka masky sa pohybuje v rozmedzí 0.5 í 4. Druhy doporučených materiálov pre masky a spôsob ich nanášania je dodávaný obvykle výrobcami zariadení pre chemické obrábanie spolu s technológiou.7 mm [6]. je chemická zlúčenina štandartne dostupných chemikálií so špeciálnymi prísadami pre zvýšenie zmáčavosti. Koncentrácia používaných leptadiel nebola udaná.

4.4. a) jednoduché frézovanie. 4. • í leptadlo t&HsS&g [Žeraviaca t———° c h ladiaca * Obr.1 Chemické obrábanie CM 95 wsm miesac.3 Ukážka postupu chemického frézovania drážky a vytvorenie prechodovej zóny po jednotlivých krokoch leptania. c) vytvorenie prechodovej zóny medzi jednotlivými susednými krokmi (zdroj [6]) .-.2 Princíp chemického obrábania cievka podrezanie obrobok maska Ň j'en j 1 u * pooiezanie pre druhé leptanie •dslrartenia masky odstránenie masky pŕs prvé leptanie] leptanie prechodová zòna Obr.v. podrezanie a polomer zaoblenia R1 sa rovná približne odleptanej hĺbke odleptanej vrstvy d. chemického obrábania [6] : n • '•à-'ii. b) druhé leptanie.

.

Obyčajne je podrezanie približne rovné hĺbke odleptanej vrstvy. Intenzita úberu materiálu sa pohybuje okolo 0. stlačenie. že jednotlivé roviny kryštalografickcj mriežky majú rôznu hustotu rozloženia atómov. previsy zostávajúce v hornej časti zaoblenia v oblasti. .1. Lcptaný dielec sa po určitej dobe vyberie a premeria sa hĺbka odleptanej vrstvy. Z kryštalografie je známe.4. prechodová zóna.3a. 4. 4. Typickým javom pri chemickom obrábaní je tzv. Pri druhom kroku leptania sa predpokladá podrezanie v šírke u1.025 mm/min a dosahovaná sa drsnosť Ra je v rozsahu 0. Pre leptanie sú vhodné povrchy bez rýh. Dielce po očistení a odmastení sú ponorené do nádrže s leptavou kvapalinou. jamiek a iných povrchových porúch a vád materiálov. jamky alebo miestne priehlbeniny.4.4. Podľa rozmeru a tvaru sú menšie a tvarovo zložitejšie dielce umiestnené v ľahko manipulovateľných košoch. zvislé drážky alebo ryhy ako výsledok pôsobenia plynových bublín pri leptaní. a veľké plošne rozmerné dielce zavesené na závesoch. Obr. Rovnako nie sú vhodné ostré rohy. Toto podrezanie vzniká najmä v dôsledku predĺženia doby pôsobenia lcptadla na povrch.4.75 pm v závislosti na materiále leptaného povrchu [5]. prehnutie. Hĺbka odleptanej vrstvy sa kontroluje počas procesu vždy v určitých Časových cykloch. V prvom kroku je podrezanie u takmer rovne hĺbke odleptanej vrstvy d (u ~ d) a tiež polomeru zaoblenia R1.5e. ktorá je charakterizovaná polomerom zaoblenia R.1 Kvalita opracovaného povrchu Kvalita chemicky opracovaného povrchu je určená vstupnou kvalitou povrchu polovýrobku a hĺbkou odleptanej vrstvy.5c. tým je horšia „leptateľnosť" materiálu (pojem podobný obrobiteľnosti. pájkované a odlievané povrchy v dôsledku ich pórovitej a nehomogénnej štruktúry. dielec sa opäť ponorí do nádrže. Obr. Všetky tieto poruchy a nevhodné tvary môžu spôsobiť nerovnomerné odleptanie materiálu. obr. ktoré zahrňuje polomer R1 a R2. „podrezanie" t. obr.75 Ť-3. obr. Po postupnom odleptaní materiálu vzniká tzv. Čím je vyššia hustota rozloženia atómov.5b. Prípustná dĺžka prechodovej zóny je pre zliatiny hliníka 4 .j. obr.4.3 ukazuje postupné podrezávanie pri chemickom frézovaní stupňovitej drážky. odleptanie materiálu v oblastí za prekrytím maskou.4 ukazuje výsledný účinok leptania na tvar povrchu ako dôsledok nerovnomernej hustoty rozloženia atómov v povrchovej vrstve materiálu.4.4. Kapacita nádrže je daná jej rozmermi. obr. obr. Obr.96 ProRresívne technológie Jednoduchý princíp metódy chemického opracovania povrchu je znázornený na obr. postupné stenčovanie steny smerujúce od krajov do stredu dielca.5a.5 ukazuje možné defekty a poškodenia povrchu po chemickom leptaní. Tieto defekty charakterizuje norma ASTM M1L-C81769 [6] používaná v leteckom priemysle a rozdeľuje ich podľa typov na: a) b) c) d) c) žliabky alebo ryhy. Pokiaľ hĺbka odleptanej vrstvy nieje dostatočná.4. hlboké a úzke drážky v dielcoch.1.4.7 x 15 m [8]. kde konči maska. ktoré vznikajú v oblasti zaoblenia. Nerovnomerný uber je typický pre zvárané. Ako výsledok nehomogénnosti povrchu pred leptaním a náhodných vplyvov pri procese leptania môžu vznikať rôzne defekty a poškodenia povrchu.násobkom hĺbky rezu a pre ostatné materiály až 10-násobok hĺbky rezu [6].1.4. Rozmery môžu byť až 3.5d. je v tomto prípade vzťahovaný na schopnosť materiálu reagovať chemicky s koncentrovanými roztokmi kyselín a zásad za určitých podmienok).2. obr.

Vo všeobecnosti neexistuje jednotnosť v dostupných v informačných zdrojoch. . (zdroj: Langworthy ¡6}) povrch vytvorený po leptaní Obr. • hranice zrn • štruktúra pred chemickým opracovaním štrukúra po chemickom opracovaní Obr.7 .4. obr. obr.1 Chemické obrábanie CM í) g) h) 91 i) ostrovčeky. tesná m e d z e r a široká medziatómová jnedzera ^£S povrch mechanicky medzi atómami opracovaný V jf^ • . • y . príčina vzniku je rovnaká ako v prípade h).5 Typické defekty na povrchu chemicky frézovaných dielcov (zdroj: Langworthy [6]) Dosahovaná drsnosť povrchu po chemickom obrábaní sa mení podľa druhu leptaného materiálu. 4.4. 4.4.5i. obr. vzniká v dôsledku rýh na pôvodnom neleptanom povrchu alebo ako stopa po nevhodne hlbokom orysovaní tvaru pred leptaním.5f. . .4 Účinok leptania na povrchovú vrstvu z mikroskopického hľadiska. vrub v mieste pred zaoblením.1.4.5h. orientačné hodnoty sú uvedené v tab. .4. \. tento typ vrubu je klasifikovaný ako prípustný.4. miestami vystupujúce časti neodleptaného materiálu. vyvýšeniny. vrub v mieste pred zaoblením. tento druh vrubu je neprípustný. obr.5g. • * 1 • . < • • • • / • • A« *.

.

odstránenie oxidickej povrchovej vrstvičky. Pre horčík a jeho zliatiny je dosahovaná drsnosť lesklého povrchu v rozmedzí 0. V dnešnej dobe sa stále viac využíva laser na nanášanie vrstiev. Kal. ktorý je najčastejšie chemicky opracovaným materiálom. Pre rovnomerný uber materiálu je potrebné zabezpečiť vhodnú teplotu leptacieho roztoku a jeho plynulý pohyb napr.38 -f 1. Materiál masiek je guma.9S < Progresívne technológie Pre hliník a jeho zliatiny. čo urýchľuje a automatizuje proces maskovania. sú chránené vhodným materiálom tzv. že kov je odoberaný v množstve asi 0.1. Časti. Po očistení povrchu pokračuje proces nasledujúco: Nanášanie ochrannej masky na miesta. c) Plochy.76 ~ 4. roztok kyseliny chlorečnej a kyseliny dusičnej pre ocele a chlorid železitý pre korozivzdorné ocele. Proces čistenia pozostáva z odmastenia. miešaním. plastov.025 mm/min. Po nanesení masky nasleduje jej sušenie. polystyrén a iné. aby nedošlo k nahromadeniu vodíka pod maskou.6 je typickou a najčastejšie používanou ukážkou procesu maskovania rozmerovo veľkých dielcov pomocou lasera.78 pm [6].57 um v závislosti od druhu hliníkovej zliatiny. Odporúča sa dielec klásť do roztoku pod 45° uhlom. Z uvedeného dôvodu je dobre známa technologická postupnosť leptania a používané chemikálie. ktoré budú leptané sa orysujú podľa požadovaného tvaru a prebytočná maska sa odstráni postupným olupovaním. Hrúbka ochrannej vrstvy býva v rozmedzí 0. Tým sa odstráni oxidický film Al 3 Oj. Jeho zloženie a koncentrácia sú volené tak. živíc. morenia a oplachovania vo vodnom kúpeli a napokon zo sušenia. b) . Proces čistenia dielcov vyrobených z hliníkových zliatin začína odmastením obyčajne v trichlóretyléne. ktorý vznikne na povrchu sa odstráni ponorením do 15 30% roztoku kyseliny dusičnej HNOj. Morenie prebieha v 5% roztoku NaOH (hydroxid sodný) pri teplote asi 40° C. 4. ktoré nemajú byť odstránené.2 Chemické frézovanie Chemické frézovanie je proces ieptania používaný na presné modelovanie kovových dielcov. sa udáva dosahovaná drsnosť Ra v rozmedzí 0.15 -ŕ 2 mm. maskou sú to materiály na báze lakov. Obvyklý postup pri chemickom frézovaní pozostáva z nasledujúcich krokov [8]: a) Čistenie povrchu pre zabezpečenie dobrej priľnavosti masky a rovnomerného úberu materiálu. Obr. Hliník a jeho zliatiny používané v leteckom priemysle sú najčastejšie opracované technológiou chemického frézovania. neoprén. gumy. ktoré obvykle trvá 2 -ŕ 8 hodín. ktoré nemajú byť leplané. Hladký a lesklý povrch titánu a titánových zliatin má Ra v rozsahu 0. hydroxid sodný sa používa pre leptanie hliníka a jeho zliatin. hĺbky odoberaného materiálu a druhu použitého leptadla. Bežne používané leptadlá sú roztoky rôznej koncentrácie.70 * 1. napr.78 pm. 4. polyvinylchlorid. Pre zvýšenie priľnavosti masky sa dielce moria ešte v kyseline sírovej H2SO4. polyetylén. Obrábané časti sú ponorené do leptacieho roztoku alebo ním striekané. d) Nechránené oblasti povrchu sa leptajú ponorením dielca do leptadia.

na chladenie I D n t maska Obr. 4. -1—! 2 m U— . ale je úmerná hĺbke odoberanej vrstvy materiálu. rxjslupnosf krokov pn leptaní slupfi ovite] drážky 3. g) Po chemickom frézovaní môžu byť dielce dokončované d'alšimi postupmi mechanického opracovania. ktorú je potrebné opracovať.vrstva podrezavanie hrana masky 4 hrúbka Obr.01 4 0. Opakovaný postup sa používa pre tzv. obr. môžu sa vytvárať veľmi Úzke prierezy. odolnosti ochrannej masky. Po ukončení procesu nasleduje čistenie a kontrola. postupné odpletávanie stupňovitej drážky. Corlaser optka piivod plynu ^v*-1. Rýchlosť rozpúšťania sa udáva okolo 0. opracovať je možné väčšinu ocelí a zliatin. Po odlcptaní jednej časti sa odstráni časť masky a odkrytá časť je ďalej leptaná.6 Nanášanie ochrannej masky pomocou lasera na veľkoplošné dielce. [8]) e) Po opracovaní sú plochy omývané a zbavované zvyškov leptadla. • • • • .4. chemickým účinkom prostredia a vznikajúcich splodín. zabezpečuje sa rovnomerné tvarovanie zložitých profilov.4.4 mm/min. f) Nasledujúce kroky procesu sú: odstránenie ochrannej masky.7 Postupnosť krokov pri chemickom frézovaní smpňovitej drážky [8] obrabok Výhody chemického frézovania je možné zhrnúť nasledovne: uber materiálu nespôsobuje vznik vnútorných napätí v hotových dielcoch.7. čistenie a kontrola kvality povrchu dielca. í Chemické obrábame CM 9Q Doba leptania nie je závislá na ploche. Detail hlavice lasera pri nanášaní masky (zdroj: Snoeys etal.4.

.

. skúšobných laminátov a kovových Časti z tenkých plechov a fólií.8 Príklad úpravy prierezu panela plášťa lietadla chemickým frézovaním za účelom zníženia hmotnosti. pričom polomer zaoblenia je približne rovný hĺbke rezu (hĺbke odleptancj vrstvy. titánové zliatiny vyžadujú špeciálne leptadlá. ktorá môže spôsobiť vznik tzv. jamkovitého povrchu. Medzi hlavné nevýhody procesu patria: vznik tzv. pretože majú rôznorodú štruktúru.J 00 • • • • • Progresívne technológa- chemické frézovanie. po chemickom frézovaní sa niekedy vyžaduje mechanické leštenie povrchu. nutnosť zvýšenej pozornosti na bezpečnosť práce spojená s manipuláciou s chemickými látkami. náklady na proces závisia od kvality povrchu východiskového dielca (napr. najmä za účelom zníženia hmotnosti dielcov. tvrdosť a krehkosť materiálu nepredstavujú významné vlastnosti z hľadiska chemického opracovania. vrypy na povrchu. " • • • • • • • • • Obr. do ktorej sa ponára. alebo stopy po korózii spôsobujú nerovnomerné odleptávanie a vznik rôznych vád).4. ako operácia nasledujúca po tvárnení. (zdroj: (8J) Chemické frézovanie sa využíva pre opracovanie častí plášťov a krídiel lietadiel. rozmery dielca sú limitované iba rozmermi nádrže. nie je možné vytvárať ostré hrany. zvary a náliatky sa leptajú obtiažne.8 ilustruje príklad postupného tvarovania a odleptania prebytočného materiálu plášťa lietadla. náklady na proces sú nízke v porovnaní s ostatnými procesmi ako ECM alebo EDM. zneškodňovaním chemikálii a problémy so znečisťovaním ovzdušia. nekontrolovateľného podrezávania. dovoľuje použiť jednoduchšie tvárniace postupy. 4. neodporúča sa vyrábať drážky s menšou šírkou ako je dvojnásobok hĺbky rezu. pre zabezpečenie rovnomernosti odlcptanej vrstvy sa vyžaduje homogénna štruktúra ocelí. Obr. najväčšiu nákladovú položku tvorí cena chemikálii. v prípade ak jc materiál homogénny). aby sa obmedzila hydrogenizácia povrchových vrstiev. pretože pri leptaní sa vytvára zaoblenie. vytváranie veľmi hlbokých tvarov nieje hospodárne. Široké uplatnenie nachádza chemické frézovanie vo výrobe dosiek plošných obvodov.25 mm. dosahujú sa veľmi úzke tolerancie rozmerov okolo ± 0.

Obmedzenie hrúbky materiálu je spojené s požadovanými toleranciami rozmerov. Je vhodné pre presné tvarovanie kovových aj nekovových materiálov pre svoje osobitné výhody ako: • • • • • • tvarovanie mimoriadne tenkých materiálov (fólií). ktorý' sa redukuje na rozmery požadovanej veľkosti hotového dielca. Vytvárajú veľmi tenké ochranné vrstvy a sú citlivé na svetlo. ktoré ovplyvňujú presnosť rozmerov pri fotochemickom obrábaní sú: • • • • • druh opracovaného materiálu predpísané rozmery hotového dielca presnosť tvaru zhotoveného fotonegatívu. Vytvrdené vrstvy fotorezistívnej látky pôsobia ako bariéry pri leptaní. 4. Fotorezist nanášaný ponorením do kúpeľa alebo striekaním. Foto rez i s tí v ne látky sú fotografické ochranné masky.4.1 Chemické obrábanie CM 101 Veľmi výhodná je táto metóda pri výrobe tvarových otvorov do jemných súčastí z tenkých kovových fólii. 4. pri ktorom je materiál odoberaný z povrchu fotografickou technikou.27 mm [2]. Faktory. Čo by mohlo spôsobiť ich deformáciu. koncentrácia napätí v podp o v rohových vrstvách). výroba vývojových prototypov a modelov.3 Fotochemické obrábanie Fotochemické obrábanie alebo leptanie (PCM Photochemical Machining) je modifikácia chemického frézovania. V súčasnosti sú zložité tvary navrhované pomocou CAD systémov. kde je potrebné rýchle a lacné zhotovenie modelov (uplatnenie pri technológií Rapid Prototyping). Typická doba expozície ožiarenia je 10 30 sekúnd. výroba mikrokomponentov a využitie v oblasti nanotechnológií. Vlastnosťou týchto látok je. Podľa grafickej predlohy sa pripraví tzv. Doba ožiarenia závisí na intenzite svetelného žiarenia a na použitom druhu materiálu masky. výroba dielcov. „podrezania". c) Na očistený materiál sa nanáša fotosenzitívna látka (nazývaná fotorezist). kde by mechanické obrábanie mohlo spôsobiť poškodenie (lom.9 je možné popísať nasledujúcimi krokmi: a) Príprava grafického návrhu tvaru a jeho niekoľkonásobné zväčšenie. ktoré vytvárajú vrstvy odolné leptaniu pomocou fotografickej techniky. ktoré by sa inak vyrábali lisovaním. vznik pnutia v tenkých vrstvách a ostrapy. pri chemickom frézovaní. Vyžadujú starostlivú manipuláciu. výroba mimoriadne zložitých tvarov. kompenzácia tzv. . d) Pripravený negatív požadovaného tvaru sa položí na materiál polovýrobku a vystaví sa ultrafialovému žiareniu.003 * 1. opracovanie tvrdých a krehkých materiálov. Použitie PCM technológie je vhodné pre relatívne tenké materiály s hrúbkami v rozsahu 0. čisté prostredie a potrebujú zložitejší postup spracovania ako ostatné maskovacie techniky používané napr. fotonegatív. Postup fotochemického leptania znázornený na obr. b) Polotovar je chemicky očistený. že po ožiarení svetlom vhodnej vlnovej dĺžky sa vytvrdzujú. presnosť procesu maskovania a leptania. ktoré musia byť bez ostrapov.1.

.

(spracované podľa : Friedman ¡2].05 mm/min. presnosť tvarov sa zvyšuje so znižujúcou sa hrúbkou materiálu. • krátke časové úseky potrebné pre zhotovenie novonavrhnutých dielcov od zadania návrhu. ktoré rozpúšťa nechránené miesta a vytvára požadovaný tvar dielca. • mimoriadne tenké kovové fólie nie sú ovplyvnené deformáciou z upnutia a mechanického pôsobenia síl a napätí. čisti od ochrannej masky a kontroluje kvalita leptania. • minimálne náklady na nové aj vysoko zložité tvary. Najčastejšie používaným druhom leptadla pre kovové materiály je chlorid železitý (FeCľj) v rôznej koncentrácii Bauméovej stupnice (°Be). Teplota leptacieho roztoku sa udržiava okolo 55°C. • proces umožňuje veľkú flexibilitu navrhovaných tvarov. Pre hliník a jeho zliatiny sa obvykle používa 20% roztok hydroxidu sodného (NaOH). očistený povrch kovu obojstranne nanesená fotorezislivna látka ultrafialové svetlo foto negativ tvaru obojstranné ožiarenie fotorezistivnej látky ZZZZEZi VZZZZZZ2ZZ2ZZÜ odstránenie masky H 5= parciálne leptanie tvaru Obr. .102 e) Progresívne technológie f) Po tomto prípravnom spracovaní sa polotovar ponorí do reakčného kúpeľa podobne ako pri chemickom frézovaní alebo je striekaný leptadlom. • hotové dielce sú vysoko presné a bez ostrapov. ktorá sa v súčasnosti pripravuje pomocou CAD systémov. Uber materiálu je v rozsahu 0. Bellow a Koni [1]) rozdelenie obrob ku leptaním Medzi hlavné výhody fotochemického obrábania patria: • mimoriadne nízke náklady na zariadenie. 4.01 -í 0. Po odleptaní sa dielec umýva. pretože sa mení len predloha (negatív). tvrdosť a iné fyzikálno-mechanické vlastnosti kovov sa nemenia vplyvom procesu.9 Účinok leptania na povrchovú vrstvu z mikroskopického hľadiska.

13 mm. vanád. « obmedzenie hrúbky materiálu vhodného pre dierovanie zložitých tvarov. • zvýšené bezpečnostné požiadavky pri manipulácii s chemikáliami. korozivzdomé ocele. niob Kvalitatívne hodnotenie leptateľnosti dobrá dobrá až uspokojivá uspokojivá až slabá slabá V súčasnosti fotochemické obrábanie predstavuje alternativu ku klasickému dierovaniu (blanking) a razeniu (stamping) zložitých tvarov do tenkých plechov a fólii. niektoré ďalšie rozmerové obmedzenia znázorňuje obr. Podľa schopnosti kovov a zliatin reagovať s leptadlom je ich možné rozdeliť do štyroch základných skupín. Široké uplatnenie našlo PCM vo veľkosériovej výrobe tvarovo zložitých a rozmerovo malých otvorov do fólií o hrúbkach 0. olovo. zirkón wolfräm.2 Kvalitatívne hodnotenie leptateľnosti vybraných druhov materiálov [2] Materiál elektrolytická me o". Typické príklady fotochemického dierovania rôznych tvarov sú znázornené na obr. Inconel. horčík. ktoré vychádza z empirických skúseností [2]. ako to ukazuje tab. uhlíková oceľ. Fotochemické leptanie je nenáročné na použité zariadenie a neovplyvňuje mechanickými deformáciami opracovaný povrch. hliník. pretože výpary lcptadiel sú vysoko korozívne.4.4.0025 mm.75 h 1. zinok. chróm. Monel. Lcptateľnosť je charakterizovaná kvalitatívnym hodnotením.2 h h O b r .6 mm. mosadz.10 [2]. titán. bronz. leptacie náradie a zariadenie musí byť oddelené od ostatných zariadení. 4. nikel.11.4.10 Doporučené obmedzenia rozmerov dielcov pre fotochemické obrábanie z hľadiska vyrobiteľnosti a presnosti požadovaného t v am. maximálna hrúbka materiálu doporučená pre dierovanie jc okolo 1.4. ktoré sa používajú vo forme tenkých plechov je vhodná pre fotochemické obrábanie. mangán. Pre razenie a dierovanie je potrebné vyrobiť vysoko presný nástroj z pevného a húževnatého materiálu.4.0038 ŕ 1. kde sa požadujú úzke tolerancie rozmerov okolo 0. Hastelloy molybdén. (zdroj: [2]) Väčšina bežne dostupných kovov a zliatin. striebro. • nie je možné vytvárať ostré hrany.1 Chemické obrábanie CM 103 Nevýhody sú: • požiadavka pomerne vysokého stupňa zručnosti obsluhy. .2. PCM je vhodné pre opracovanie tenkých materiálov s hrúbkou okolo 0. tantal. Tab.52 mm a pre dielce. zlato. limitné hodnoty rozmerov dielca h 0.

.

Pre ostrapy je charakteristické. účinkom jednorázovej tepelnej vlny o teplote 3 000 až 3 300UC [3]. ktoré po . Ocele. obyčajne v pomere 2:1 alebo l: l a pôsobí veľmi krátku dobu asi 2 až 3 milisekúndy. • masky pre obrazovku farebnej televízie • optické zameriavače pre vysokorýchlostné kamery. To umožňuje. 4. Tepelná vlna vzniká pri vznietení zmesi vodíka a kyslíka. ktoré sú uložené v uzavretej komore.4 Termické odstraňovanie ostrú p o v Metóda termického (tepelného) odihľovania a odstraňovania ostrapov. • matrice elektronických kontaktov vyrábaných z niklových zliatin. výronkov a ostrin (zaužívané medzinárodné označovanie TEM Thermal Energy Method) bola prvýkrát zavedená v roku 1970. • doštičky elektrických motorov.1. že majú malý pomer hmotnosti k povrchu v porovnaní s celým obrobkom. odkiaľ sa odstraňujú vodným roztokom.104 Progresívne technológie s vysokou Typické použitie fotochemického obrábania (leptania) predstavujú výrobky presnosťou a rôznorodosťou tvarov ako: • dosky plošných spojov. obr. Tento chemicko-tepclný proces odstraňuje ostrapy z obrobkov.4. Vznikajúce oxidy kovov sa usadzujú na stenách komory alebo aj na povrchu obrobkov.12. Zapálenie zmesi je elektrickou iskrou. že sa za veľmi krátky čas ohrejú na reakčnú teplotu a spolu s prebytočným kyslíkom zhoria na oxidy kovov.

Izotropicky leptané otvory v kremíkovom kryštály sú charakteristické mierne zaobleným tvarom v spodnej časti otvoru. • spoľahlivosť pri odihľovaní dutín a hlbokých otvorov. aby ohriatie povrchu obrobku počas procesu nepresiahlo teplotu 100 "C Dielce môžu byť kovové i nekovové materiály. Na základe * tejto anizotropickej vlastnosti vznikajú pri rozpúšťaní kremíka rôzne otvory. Obrábací postup využíva riadené vstrekovanie .13. obr. Krernik kryštalizuje v kubickej plošne centrovanej mriežke. Intenzívne rozpúšťanie prebieha v smere kolmo na rovinu 110 (označenie podľa Millerových indexov rovín). Termické odstraňovanie ostrapov je široko použiteľný proces. ukazuje smery rovín s výbornou a so zhoršenou leptateľnosťou kremíkového kryštálu. ale nemožno ho považovať za univerzálnu náhradu mechanického odihľovania. nieje potrebné oplachovať.4. Pre správnu funkciu procesu TEM je nutné zachovať rozdiel v pomeroch medzi povrchom a hmotnosťou obrobku a ostrapu. že pri oceľových materiáloch stúpne pri procese teplota povrchu asi na 180°C a pri neželezných asi na 70°C. • chemické obrábanie pomocou aktívneho plynu • chemické obrábanie aktívnou hmotou (gélom) technologické operácie. Ani zinok. pretože obrobok v tak krátkom čase nie je schopný absorbovať také množstvo tepla.1. matrice piezoelektrických akcelerometrov. ktoré by podstatne ovplyvnilo jeho mechanické i tvarové parametre. Tieto látky spôsobujú rozdielne rozpúšťanie kremíka v jednotlivých rovinách jeho kryštalickej mriežky. alebo vyparia zo všetkých časti. Fisher [3] uvádza. Jeden variant je využívaný pri odstraňovaní zalomených nástrojov v otvoroch alebo zapadnutých kovových častí.5 Špeciálne postupy chemického opracovania Medzi špeciálne postupy chemického opracovania sa zaraďujú používajú na zvláštne účely ako je: • anizotropické leptanie kryštalického kremíka. • flexibilita pri prestavovaní na iný tvar dielca.4. Obr. Plynové o b r á b a n i e [10] sa využíva vo veľmi malom merítku pre zvláštne účely pri miestnom obrábaní jednoduchých tvarov. komponentov atramentových tlačiarní a iné. V smere kolmo na.4. kde sa ostrapy dokonale odtavia. 4. Anizotropické leptanie sa využíva pri výrobe optických komponentov. ktoré reagujú s kryštalickým kremíkom.14 b. ktoré sa Anizotropické leptanie [7. bronzy a hliníkové zliatiny nieje potrebné po procese TEM oplachovať.14a. c. rovinu 100 je rozpúšťanie pomalšie a v smere kolmo na rovinu 111 je skoro nulové. ktoré sú ohraničené pomalšie rozpustnými kryštalografickými rovinami. obr. Okrem anizotropického leptania využíva sa aj proces izotropického leptania. Medzi hlavné výhody procesu patrí: • vysoká automatizácia procesu. 4.1 Chemické obrábame CM 105 odstránení ostrapov budú ďalej tepelne spracované. • minimalizácia ľudského faktora na kvalitu výroby. Pôvodné vlastnosti materiálu i tvar zostávajú zachované. Ukladajú sa do tlakovej komory. Ako leptacie látky sa používajú alkalické roztoky ohriate na vysokú teplotu. tiež plasty a guma. 9] sa využíva pri výrobe mikroelektronických komponentov a pri riadenom leptaní kryštalického kremíka.

.

16. 1983 10.1: Bellows.448-462 5.: Thermal Energy Method. Annals of the CIRP Vol. Kov je odstraňovaný kyselinou obsiahnutou v povlaku. pp.ed. Vol.p.075 mm. 9. J. p. A. B.35/2.vyd. (1989) * pp. Warsaw. ASM . odkiaľ sa odstránia (vyrežú) miesta..technický prúvodce SNTL Praha 1987. Dckkyser. 16.: Chemical milling. March. Annals of the CIRP Vol. Z. Vol.. Chapman and Hall.106 Progresívne technológie reaktívneho plynu (napr.: Obrábéní . 9. kryštál kremíka Obr. J.Machining.: Advanced Methods of Machining. 9. Tool and Manufacturing Engineers Handbook. (1982). Led. c) Ieptaných otvorov do kremíka (zdroj: McGeough [7]) Obrábanie aktívnou hmotou [7.14 Príklady izotropicky (a) a anizotropicky (b. van Luttervelt. ASM International. Literatúra ku kapitole 4. chlorinu).Metals Handbook . Friedman. Vigner. March.ed. 4.M. S.Machining.Comp. Staelens. sa prikladá na obrábaný povrch. (1997). obsahujúca kyselinu. ASM . Tolerancie sa pohybujú v rozsahu ± 0. 16. Kohls. G. 10.586 7. Z. F. Addison-Weslev Pub. ASM .578 4.592 6. Celulózová hmota môže byť úplne odliata v tvare požadovaného dielca. (1986).l87 2.ed. SME.: On the Selecúon of Manufacturing Methods Illustrated by an Overview of Separation Techniques for Sheet Materials. T. March. (1988).l. American Machinist. Prikryl.593 3.: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes.Machining.cd. W. 1 Machining. C. J.: Principles of Machining by Cutting. Wydawniclwo naukowolechniczne.39/2 (1989). 4. March. ktoré majú byť opracované. Langworthy.. McGeough.: Manufacturing Engineering and Technology. London. E.Metals Handbook .Inc. R.. pp 587 .Metals Handbook . pp 579 . Dcarbome. 580 . pp 577 . Special Report 743. Kalpakjian.025 až 0. Snoeys.: Drilling without Drills. (1997). 11. vyvinutého pre tieto účely na postupné odleptávanie zalomeného nástroja.587 -607 1. . ASM International. Vol. H. ASM International. Fisher. Abrasion and Erosion. Vol. 468 9. Táto technika je zvlášť výhodná pre tvarovanie plastových kompozitných materiálov. pp. (1976). Týmto spôsobom je možné vytvárať odstupňované a obrysové rezy až do hĺbky 10 mm. Kaczmarek. l.13 Znázornenie rovín v kryštalickej mriežke kremíka s dobrou [110] a horšou [100] leptateľnosťou (zdroj: Snoeys et al [8J) Obr. Polotuhá hmota z celulózy a octanu.: Photochemical machining. 11/ (Electrogel machining) sa využíva pre miestne tvarové obrábanie alebo obrábanie celých plôch kovových súčastí.A. 8. (1997).

tiež obrábanie prúdiaci elektrolytom. teória elektrolytov. označovanie (značkovanie). Známe Faradayove zákony. ktoré boli vyvinuté ako špeciálne postupy výroby a to: • elektrochemické brúsenie (ECG . Používa sa predovšetkým: • v automobilovom priemysle.Elektrochemical Machining) je proces.4. Širší záujem a vývoj zariadení začal okolo roku 1950 pre potreby tvarovania vysokopevných a žiaruvzdorných zliatin. pri ktorom nevznikajú napätia pod obrobeným povrchom a opracovaný povrch je bez ostrapov. CD Capillary Drilling) * kombinované metódy elektrochemického a elektroerozívneho úberu materiálu (ECAM Electrochemical Arc Machining).2 Elektrochemické obrábanie Elektrochemické obrábanie (medzinárodne zaužívaný názov ECM . pri ktorom sa uber materiálu dosahuje elektrochemickým rozpúšťaním anodicky polarizovaného obrobku. Procesy iv) * v) patria k povrchovému elektrochemickému obrábaniu bez odstraňovania produktov reakcie počas procesu. • pri výrobe prístrojov.2 ECM 4. Základom procesu je elektrolýza. • v špeciálnej výrobe. väčšiu presnosť tvarov a rozmerov. Metódy i) + iii) sú označované za ECM obrábanie s núteným odstraňovaním produktov elektrochemickej reakcie. Prvý patent na elektrochemické obrábanie podal v roku 1929 Gusjev. Okrem základnej technológie elektrochemického obrábania sa využívajú rôzne modifikácie tohoto procesu. implantátov a protéz pre humánnu medicínu. leštenie. Je to bezsilové opracovanie. delenie materiálov. (ECSM Electrochemical Spark Machining) Z technologického hľadiska sa princíp elektrochemického úberu materiálu používa pre: i) ii) iii) iv) v) elektrochemické elektrochemické elektrochemické elektrochemické elektrochemické hĺbenie tvarov a otvorov. • v leteckom priemysle pri výrobe lopatiek turbín motorov. (ECDM Electrochemical Discharge Machining). V porovnaní s chemickými postupmi úberu materiálu majú elektrolytické metódy ďaleko väčšie úbery. • pri výrobe tvárniacich nástrojov.Electrochemical Grinding) * elektrolytické obrábanie tvarovou trubkou (STEM Shaped Tube Electrolytic Machining) • elektrolytické vŕtanie prúdom elektrolytu (ES Electrostream Drilling. elektródovej polarizácie a termodynamika galvanických článkov tvoria základy pre technológiu elektrochemického obrábania. odstraňovanie ostrapov. V súčasnosti patrí ECM obrábanie medzi bežné progresívne metódy opracovania ťažkoobrobiteľných materiálov a predmetov zložitých tvarov. ktorej teoretické zdôvodnenie spracoval v roku 1834 Faraday. .

.

ktorej tvar sa kopíruje na obrábanú plochu.2. žc opotrebenie (úbytok) nástrojovej elektródy (katódy) je nepatrný. nedochádza k výraznej zmene tvaru nástrojovej elektródy.nastáva počas elektrolýzy.16 Príklad elektrolýzy železa vo vode . Elektrolyt preteká v medzere (gap) medzi elektródami (nástroj a obrobok) zapojenými do obvodu jednosmerného napätia. kde obrobok je anóda a nástroj je katóda. ktorá môže dosahovať až 500 A/cm". relatívny posuv elektród. Charakteristickými znakmi ECM obrábania sú vysoká hodnota prúdovej hustoty.108 Progresívne technológie 4.15 Základný princíp elektrochemického obrábania a konfigurácia nástroj .02 m/s) Obr. 4.anodické rozpúšťanie materiálu . Charakteristickým javom je. malá medzilektródová vzdialenosť (gap). Základný pracovný princíp ECM obrábania znázorňuje obr.1 Princíp elektrochemického ú ber u materiálu Elektrochemické obrábanie je riadený lokalizovaný uber materiálu jeho anodickým rozpúšťaním v elektrolyte. ECM proces sa Často vysvetľuje ako obrátený proces galvanického pokovovania. Princíp úberu materiálu .- —— _ —_• \ nerozpustny hydroxid železitý tvorenie vodíkových iónov na katóde Obr. kde predmet (obrobok) ponorený do elektroiytu je zapojený na anódu. anóda -obrobok prúd e le k tónov anóda katóda rozpúšťanie^ železa T-~ na anóde _ — . čo je 1000 krát viac ako sa používa pri galvanizácii (elektrolytické nanášanie povlakov).obrobok na začiatku procesu a na konci procesu.4.15. katóda • nastroj (mosadz) smer posuvu (0. pomerne vysoká rýchlosť prúdenia elektroiytu a často používaný členitý tvar elektród.4.

Z chemického hľadiska na katóde prebiehajú redukčné deje a na anóde dochádza k oxidácii iónov alebo molekúl.4. 0 -4 Fe(OH) 2 + H 2 Ako sekundárny dej prebieha reakcia hydroxidu železnatého s vodou a vytvára sa ťažkorozpustný hydroxid železitý vo forme kalu. Sekundárne deje vznikajú ak sú produkty primárnych dejov nestále.1) je I prúd (A) pretekajúci obvodom. ako tzv. primárne deje. ktoré prebiehajú na atomárnej úrovni. že elektrolýza patrí k dejom.4.I.16 je znázornený elektrochemický dej. Je potrebné poznamenať. Tab. ale prebiehajú súčasne. ktorý' sa usadzuje na dne nádrže. Katóda. Elektrochemický ekvivalent je premenlivý parameter a mení sa dokonca aj s mocenstvom kovu v zlúčenine. Z toho vyplýva potom aj nerovnomerná rýchlosť rozpúšťania jednotlivých zložiek kovových konštrukčných materiálov. Dej na anóde je vyjadrený anodickým rozpúšťaním železa: Fe -4 Fe ** + 2e Na katóde dochádza k tvorbe vodíka a hydroxidových iónov: 2 H : 0 + 2e -» H : + 2 OH Výsledkom týchto elektrochemických reakcií je. že železo v reakcii s vodou vytvára hydroxid železnatý podľa reakcie: Fe + 2 H . 12. V elektrolyte prenášajú elektrický náboj ióny a z anódy je odvádzaný opäť elektrónmi. záporne nabitá elektróda. .16. ako základný jav elektrochemického obrábania je chemický proces rozkiadu elektrolytu pôsobením elektrického prúdu. Z tohto dôvodu budú ďalej uvedené iba vybrané závislosti používané pre výpočet produktivity ECM obrábania.2 Elektrochemické obrábanie ECM 109 Elektrolýza. 18]. Katóda prijíma elektróny a z anódy sa elektróny uvoľňujú. Sekundárne deje vytvárajú odpadové produkty elektrolýzy. ktorý určuje produktivitu elektrochemického obrábania je vyjadrený rovnicou [7. Ako príklad je rozpúšťanie železa vo vode podľa znázornenia na obr. + 2 H 2 0 + 0 : -> 4 Fe(OH).s) ako množstvo látky V (g).4. Teoretické základy a popis procesu v medzielektródovom priestore je v súčasnosti dobre prepracovaný a prístupný vo viacerých zdrojoch [3. Táto reakcia nie je časťou elektrolýzy: 4 Fe(OH). elektrochemické deje sa riadia Faradayovými zákonmi. ktorý prechádza medzi dvoma kovovými elektródami.3 uvádza hodnoty elektrochemického ekvivalentu pre vybrané kovové materiály. privádza prúd do elektrolytu vo forme elektrónov. Tieto deje (redukcia a oxidácia) nemôžu prebiehať izolovane. Na obr. t (4.4. 7. Na katóde prebieha dej chemickej redukcie (vylučuje sa vodík) na anóde prebieha oxidačný dej (vylučujú sa elektronegativne zložky). Priebeh elektrolýzy kvantitatívne popisujú Faradayove elektrolytické zákony. t je čas (s) procesu. Ako už bolo spomenuté vyššie. V rovnici (4. 12]: V = qt.1) kde q c je elektrochemický ekvivalent (g/A. ktoré sa vylúči prúdom 1 A za jednotku Času (s). Základný teoretický vzťah. Prenos elektrického náboja je pohybom iónov a elektrónov. Elektrochemický ekvivalent závisí od druhu materiálu.

.

10-3 0.30 V jednosmerné napätie) • medzera (gap) medzi nástrojom a obrobkom.10"3 0.110 Progresívne technológie 2 rovnice (4.380.£q (4.103 0.093 . lO* Uber materiálu sa pri ECM obrábam' riadi Faradayovými zákonmi a je funkciou prúdovej hustoty. Pri opracovaní zliatin pozostávajúcich z dvoch alebo viacerých zložiek.203.123.103 0. 10'3 0. . odpor a zloženie elektrolytu (merná vodivosť okolo 0.090.10-3 0. že lineárna intenzita úberu materiálu z anódy je úmerná prúdovej hustote. 12]: • pracovné napätie (5 -ŕ. S (4.10 3 0.02 mm/s) • vodivosť resp.305. Fc 3Co2> Co3* Cr3* Cr* Ti 4 + Elektrochemický ekvivalent [g/A.2 íl' 1 .316. ktoré ovplyvňujú prúdovú hustotu a tým aj úber materiálu sú [9.1) vyplýva. Zároveň objemový uber materiálu Q v (mm 3 /min) je možné zjednodušene vyjadriť ako súčin rýchlosti posuvu nástrojovej elektródy a veľkosti obrobenej plochy S (mm 1 ) [7]: Qv = v .4) Tab.3) vyplýva.s] 0. ktorej hodnotu je možné v procese riadiť.86 7.193. ktorá je daná súčinom prúdovej hustoty j {A/mm2} a elektrochemického ekvivalentu [7]: Vi = q c . .86 B. 10-3 0.2) i=I Pre elektrochemické hĺbenie materiálov má význam rýchlosť posuvu nástrojovej elektródy (mm/min). že uber materiálu je úmerný intenzite prúdu a času.3 Elektrochemický ekvivalent vybraných kovov v závislosti na ich mocenstve v zlúčeninách Materiál hliník wolfrám železo kobalt chróm titán Merná hmotnosť [g/cm3] 2.1) platí pre elektrochemický uber Čistých kovov. ktorou sa pri ECM obrábaní môže zvyšovať výkon.2 7. celková produktivita je daná súčtom elektrochemických ekvivalentov jednotlivých zložiek.71 19.179. kde zje počet zložiek: V =Lt.289.16 4. Premenné.3) m c i Z rovnice (4.cm' 1 ) * rýchiosť prúdenia elektrolytu (3 + 30 m/s) • materiál obrobku. Veľkosť prúdu je hodnota.50 Mecénstvo Al3+ W6* Fe .4. • rýchlosť posuvu elektródy (okolo 0. 10-3 0. j (4. Rovnica (4.

Čelná medzera jc medzi povrchom obroku a čelnou stranou katódy. Výsledný tvar obrobku je závislý na veľkosti medzery a spôsobe jej kontroly.17 znázorňuje parametre medzery. nástrojf'katóda í i ! f í Obr. Jeho minimálna hodnota musí zabezpečiť. S s veľkosť bočnej medzery v polohe h.j. • odplavuje splodiny elektrochemickej reakcie. pretože sa počas procesu mení vplyvom teploty a vznikajúcich plynov.17 Parametre medzery pri ECM obrábaní jednoduchým nástrojom valcového tvaru s polomerom r. Veľkosť medzery je priamoúmerná napätiu a nepriamo úmemá posuvu elektródy a odporu elektrolytu. Odpor resp.4. Tieto podmienky sú ideálne a je ich náročné dodržiavať. Kým plyny pri prúdení elektrolytu zvyšujú jeho odpor. • odvádza vzniknuté teplo. predpísanú kvalitu . S r veľkosť čelnej medzery.3 mm.5 * 1. Pri ECM hĺbení sa rozlišuje Čelná a bočná medzera medzi elektródami. x celková hĺbka otvoru J I N Si Ao j obrobok 4. Na bočných plochách dochádza pri ECM hĺbení mnohokrát k zvýšenému úberu materiálu (overeut). Bočná medzera je medzi katódou a bokom obrobku t. alebo izolačnou vrstvou na nástroji. Voľba elektrolytu musi zohľadňovať maximálny uber materiálu z anódy (obrobku).2 Elektrochemické obrábanie ECM 111 Pracovné napätie je základnou veličinou ovplyvňujúcou pracovný proces a konečný výsledok obrábania. Správna voľba elektrolytu je základným ukazovateľom optimalizácie procesu. Obr.1 Elektrolyt a j e h o funkcia Elektrolyt má tri dôležité funkcie v pracovnom priestore: • zaisťuje vedenie elektrického prúdu. Šírka medzery medzi nástrojom a obrobkom závisí na rýchlosti posuvu nástroja smerom do materiálu. zachovávala by sa rovnomerná medzera medzi nástrojom a obrobkom a výsledkom opracovania (hĺbenia) by bola úplná zhoda vyrobeného tvaru s tvarom nástroja.2.8 mm a bočnej 0. a tým aj ku skratu. Pri konštantnom posuve nástroja so zmenšujúcou sa rýchlosťou úberu dochádza k zmenšovaniu pracovnej medzery.1 * 0. A0 plocha čela nástroja. teda aj na rýchlosti rozpúšťania materiálu v závislosti od prúdovej hustoty. Pokiaľ by uvedené parametre zostali počas procesu konštantné. vodivosť elektrolytu je najmenej stabilným parametrom v tejto konfigurácii. vznikajúce teplo ho redukuje.30 V. čo je možné upraviť vhodnou korekciou tvaru nástroja. Hodnoty pracovného napätia sa pohybujú v rozmedzí 5 Ť. aby clektrolytom začal prechádzať trvalý prúd. 4.1. Veľkosť medzery a jej dodržiavanie počas procesu je jeden z najdôležitejších parametrov ECM strojov.4. na plochách v smere posuvu nástrojovej elektródy. Veľkosť čelnej medzery býva okolo 0.

.

ktoré sa usadzujú na dne nádrže a ľahšie sa pri čistení elektrolytu odstraňujú. n e j e d o v a t ý . Tab. teplotou a čistotou. n e b e z p e č n á m a n i p u l á c i a sklon k vznieteniu s k l o n k pasivácii u ocelí. zliatiny niklu kobaltu. malý p a s i v a č n ý účinok O b r á b a n ý materiál Kvalitatívne h o d n o t e n i e Roztoky kyselín sa používajú menej. c m 1 ). Napríklad v roztoku kyseliny sírovej sa pri obrábaní ocele tvoria rozpustné sírany železa a ubúda kyselina sirová. v e ľ m i j e m n é povrchy.4. je menej korózne agresívny. c h r ó m u a kobaltu d o 10 wolfrám a molybdén s p o t r e b a elektrolytu. silný k o r ó z n y účinok. len pre špeciálne účely 5ŕ20 legované a nelegované ocele. nástrojové o c e l e legované a nelegované ocele. zliatiny niklu. 4. aby sekundárne reakcie tvorili ťažkorozpustné zlúčeniny. Roztok chloridu sodného (NaCI) zabezpečuje vyšší uber ako roztok dusičnanu sodného (NaNOi. Ukazovateľom vhodnosti elektrolytu je jeho merná elektrická vodivosť y ( Í T ' . univerzálne použitie.4. lebo sa rýchlejšie znehodnocujú a je nutné ich často meniť alebo regenerovať. ale 2ároveň sa dosahuje menšia presnosť a väčšie zaoblenie hrán. aby elektrolyt umožňoval rozpúšťať všetky komponenty kovovej zliatiny. nedráždi p o k o ž k u . zásady alebo soľné roztoky. 22]} Koncentrácia [%] Druh elektrolytu (hmotnostný pomer vo v o d n o m roztoku) NaCI chlorid s o d n ý NaClOs chlorečnan sodný NaNOs dusičnan sodný 10* 20 20-ŕ 45 ocele. Najpoužívanejšie elektrolyt} ukazuje tab. NaCI je viac korózne agresívny a vytvára viac nečistôt vo forme kalu. ale je drahší a ľahšie spôsobuje pasivitu na niektorých kovových povrchoch.I 12 Progresívne technológie opracovaného povrchu a ďalšie faktory ako je cena elektrolytu. udržuje hodnotu pH. lacný. ktorá je ovplyvnená jeho hustotou. Základnou požiadavkou na elektrolyt je jeho agresivita voči chemickému zloženiu obrábaného materiálu tak. náklady na likvidáciu chemikálii a bezpečnosť práce. náročné na b e z p e č n o s ť m a n i p u l á c i u . v e ľ k é úbery. žieravina žieravina. Najčastejšie sa používajú vodné roztoky NaCI a NaNOj. hliníka. Elektrolyty môžu byť kyseliny. Snahou pri voľbe elektrolytu pre priemyselné použitie je.). m é d i a zinku NaNOi dusitan s o d n ý NasS04 síran s o d n ý HCI kyselina c h l o r o v o d í k o v á kyselina sírová NaOH hydroxid sodný d o 10 pre špeciálne účely zliatiny niklu.4 Elektrolyty používané pre elektrochemické obrábanie a ich kvalitatívne hodnotenie (spracované podľa [18. Pre kovy ako wolfrám a čistý titán roztok NaCI nie je vhodný Roztok NaNO. Hustota elektrolytu sa môže pri . kyslosťou pH. netvorí n e r o z p u s t n é hydroxldy. kobaltu dobrá kvalita p o v r c h u . n e p r í j e m n á m a n i p u l á c i a 10 zliatiny medi len pre š p e c i á l n e účely d o 12 zliatiny medi j e d o v a t ý .

podľa jeho druhu a materiálu obrobku. tým rýchlejší je uber.ce-o. Merná elektrická vodivosť elektrolytu ovplyvňuje intenzitu a stabilitu elektrochemického rozpúšťania kovu anódy. a preto je pri elektrochemickom obrábaní nežiaducim javom.4.4. Ďalším zvyšovaním potenciálu prúdová hustota klesá a pri prekročení pasivačného potenciálu prechádza kov do pasivačného stavu. uvoľňovaním iónov vodíka na katóde sa hromadia velektrolyte hydroxilové skupiny OH.E transpasívna oblasť Prechodom elektrického prúdu medzi dvoma elektródami vytvára sa medzi nimi potenciálny spád. Zvýšenie pH ovplyvňuje proces anodického rozpúšťania kovu tým. Stabilizácia elektrolytu pridaním kyseliny dusičnej upravuje pH na hodnotu 6 až 8. čistote a obsahu vodíka (vzniká na katóde). V priebehu elektrochemického obrábania sa mení kyslosť elektrolytu.4. teplote a stupni nasýtenosti plynom. Čím umožňuje pri elektrolýze podstatne zvýšiť účinnosť rozpúšťania kovu a predĺžiť životnosť elektrolytu.18. obr. pasivaria. ku ktorými pri elektrochemických dejoch dochádza pri zvyšovaní prúdovej hustoty. Pre presné obrábanie je nevyhnutná kontrola vodivosti. Zvyšovanie prúdovej hustoty je však obmedzené sekundárnymi javmi. A . Efektívna vodivosť elektrolytu závisí na jeho teplote. závislosti prúdovej hustoty na potenciáli. anodická prúdová hustota sa v aktívnej oblasti zvyšuje až do istej maximálnej hodnoty.B aktívna oblasť B . jeho koncentrácii. Javy pasivácie sú známe a ich vysvetlenie vychádza z polarizačnej krivky. žc zvyšuje sklon k pasivácii kovov.transpasivačný potenciál D .D oblasť pasivácie D .pasivačný potenciál.3 na 10. Prevádzková teplota elektrolytu je vyššia a pohybuje sa medzi 35 ^50 °C [ 2 2 ] . do kritickej pasivačnej prúdovej hustoty. hodnota pH rastie pomerne rýchle a môže dosiahnuť hodnoty pH 10 11. K tomuto javu dochádza vplyvom rozkladu vody pri elektrolýze. Ako uvádza Vigner [18]. V pasivačnom stave je anodický dej . Rastúcou prúdovou hustotou rastie rozpúšťanie kovu na anóde.5 až 11 sa účinnosť anodického rozpúšťania kovu znižuje O 18 až 20%. a tým ku vzniku skratu. obr. i. Intenzita rozpúšťania kovu a uber sú závislé na prúdovej hustote. pretože vodivosť je základným faktorom ovplyvňujúcim veľkosť úberu.2 Elektrochemické obrábanie ECM 113 základnej teplote 20°C pohybovať. tvarovú i rozmerovú presnosť a prípadne i vznik skratu medzi nástrojom a obrob kom.18 Polarizačná krivka závislosti prúdovej hustoty na potenciáli f I I ] A — kritická pasivačná prúdová hustota B . t.18. Cím vyššia je merná elektrická vodivosť elektrolytu y.j. v rozmedzí 10 až 20%.4. pri zvyšovaní pH elektrolytu z 6. niklu a ich zliatin. Potenciál E [V] Obr. Je to tzv. ktorá je obšfme popísaná v príslušnej odbornej literatúre pre jednotlivé kovy. ktorá zabraňuje ďalšiemu rozpúšťaniu kovu. Je však dôležité udržiavať jej veľkosť na konštantnej hodnote. aby nedochádzalo k rozdielnemu rozpúšťaniu na rôznych miestach povrchu vplyvom zmeny vodivosti. najmä železa. Merná elektrická vodivosť y je závislá na druhu elektrolytu.

.

Najlepšie sa Čistí pomocou špeciálnych látok spôsobujúcich koaguláciu (zhlukovanie) usadeniny. pretože rôzne kovy a jednotlivé komponenty zliatin majú rôznu chemickú aktivitu a ich schopnosť pasivácie závisí na zložení elektrolytu. Vrstvy oxidov niektorých kovov ako Fe.I 14 Progresívne technológie spravidla veľmi spomalený v porovnaní s maximálnou rýchlosťou v aktívnom stave. mi kro š tni k túra materiálu má vplyv na výslednú kvalitu povrchu posudzovanú cez drsnosť povrchu. Pt. alebo nepasivačný. že zmenšuje elektrickú vodivosť elektrolytu. a teda schopnosťou odstrániť rozpustený kov. tým sa urýchli doba čistenia.1. tým sa zamedzí vzniku pasivačnej vrstvy na povrchu anódy (obrobku). Ni. pri elektrochemickom leštení. ale nezastavuje sa celkom a ustáli sa na určitej hodnote prúdu v pasívnom stave. zapojenými do pracovného okruhu stroja. Lievestro [9] uvádza. Se a vrstvy iné než vrstvy oxidu sú málo vodivé alebo dokonale izolačné. má niektoré charakteristické vlastnosti. 4.2 až 0. ktoré závisia predovšetkým na elektrickej vodivosti tejto vrstvy. nerozpustné vtrúseniny v materiále. ale menej dokonalé je čistenie špeciálnymi odstredivkami.5 A/cm 2 . takže pri svojej malej hrúbke majú len malý ohmický odpor. .2. pri nej sa ešte netvorí pasívna vrstva (napr. V procesoch s prúdením elektrolytu sa ionizované Častice kovu anódy odvádzajú. ktoré môžu mať pri elektrochemickom rozpúšťaní účinok pasivačný. Pasívna vrstva. Vplyv na pasiváciu majú elektrolyty. selektívnej schopností elektrolytu a stupni jeho chemickej aktivity voči materiálu obrobku. Rýchle. Znečistenie elektrolytu ovplyvňuje uber a drsnosť opracovanej plochy tým. ako základnú veľmi dôležitú otázku [18]. elektrochemickom odstraňovaní ostrapov). Vznik pasivnej vrstvy je ďalej ovplyvnený rýchlosťou prúdenia elektrolytu. Pb majú dobrú elektrickú vodivosť. Plynulé čistenie elektrolytu počas procesu umožňuje použitie menšej nádrže na elektrolyt a jeho menej častú výmenu. ktorou možno obrábať pri ECM. Podľa Faradayovho zákona určuje elektrochemický ekvivalent každého kovu. Ta. ktorá sa vytvorí na obrábanom povrchu pri prekročení pasívnej prúdovej hustoty. Pasívne vrstvy na iných kovoch Al. kedy je prúdová účinnosť nižšia než 100 % (napr. Aj keď táto oblasť nie je dostatočne preskúmaná a je založená viac na skúsenostiach z oblasti elektrochemického leštenia. Čistenie sa zabezpečuje usadzovaním.nej účinnosti úberu (napr. Rýchlosť prúdenia elektrolytu sa volí až do 30 m/s a tomu zodpovedajúca hustota prúdu 100 až 230 A/cm" prípadne až 1 000 A/cm 3 . charakteristickou pre daný kov a dané prostredie (elektrolyt). Znečistenie elektrolytu sa vyjadruje pomerom hmotnosti nečistôt k hmotnosti roztoku. spolu s prúdovou hustotou a účinnosťou anodickčho rozpúšťania. filtráciou alebo odstredivým čistením. že na vznik drsnosti vplýva veľkosť zrna. roztok NaCl). Ti. je teda obmedzená kritickou pasivačnou prúdovou hustotou.2 Vplyv materiálu obrobku na uber Zloženie obrábaného materiálu vyžaduje starostlivú voľbu elektrolytu. roztok Na N 0 3 } . Maximálna rýchlosť. je potrebné voľbu elcktrolytu a jeho zloženie zvážiť. zmena 2loženia materiálu vplyvom tepelného spracovania a iné. Elektrolyt je potrebné počas procesu čistiť. Pretože pri rozpúšťaní prebieha viac reakcii súčasne. Podobne ako pri chemickom opracovaní. celkový uber materiálu pri elektrolýze. Pri staticky prebiehajúcom procese je možné použiť maximálnu prúdovú hustotu 0. pri takmer 100% .

stopy po kovaní) [4].2 Zariadenie a nástroje pre ECM obrábanie Schéma zariadenia pre elektrochemické opracovanie je znázornená na obr. za rovnakých pracovných podmienok má oceľ triedy 1 1 600 s obsahom 0. Prevádzková teplota elektrolytu sa pohybuje od 24 -. Praktické skúsenosti poukazujú na skutočnosť. Kovy ako nikel a titán majú silný sklon k pasivácii. Medzera (gap) medzi nástrojom a obrobkom môže byť pre uvedené parametre v rozsahu 0. že napriek vyššie uvedenému. pretože sa v ňom rozpúšťajú len veľmi pomaly. vlákno po ťahaní.2 ~ 3 A/mm' pri maximálnom jednosmernom napätí okolo 30 V. Elektrický prúd sa mení od 50 do 20 000 A s prúdovou hustotou 0.95 l/min. Na usadzovanie uhlíka nemá vplyv jeho množstvo.2.25 + 20 mm/min. Titánové zliatiny sa v roztoku síranu sodného pasivujú a na ich povrchu sa tvorí film oxidov. a tým spôsobuje nerovnomerný uber a zhoršenie drsnosti povrchu. Naopak. že sa nedá takmer vôbec elektrochemický opracovať. Stroje môžu byť dokonca vybavené monitorizačným systémom na kontrolu rovnomernej medzery a stability elektrických parametrov procesu [17]. Následkom toho obrábanie zliatin niklu V roztokoch s pH > 9 je prakticky nemožné.4. Sily vznikajú v dôsledku hydraulického tlaku elektrolytu prúdiaceho v medzere. Rovnako usadzovanie uhlíka pri obrábaní sivej liatiny je tak veľké. Prevádzkové parametre zariadenia majú rôzny rozsah. Súčasné ECM hĺbiace stroje majú NC alebo CNC riadenie procesu a pohyb nástroja je zabezpečený v dvoch alebo až v piatich smeroch. Pri oceliach triedy 19 a pri cementačnej oceli je vrstva usadeného uhlíka značná. Pri elektrochemickom obrábaní sa prejavujú všetky vady materiálu a tiež predchádzajúca história spracovania (napr.43 % C väčšie množstvo usadeného uhlíka než oceľ triedy 14 100 s obsahom 0. ale povaha anodického rozpúšťania titánových zliatin v týchto roztokoch je rôzna. Tuhosť stroja je potrebná na zabezpečenie prenosu vysokých tlakov a síl pre dodržanie rovnomernej medzery medzí nástrojom a obrobkom a pre zabezpečenie plynulého prúdenia elektrolytu.2 Elektrochemické obrábame ECM 115 Mechanické vlastnosti materiálov ako tvrdosť.3 mm. Zvýšenú pozornosť pri ECM zariadeniach vyžaduje tuhosť a stabilita stroja. Pri opracovaní materiálov s obsahom uhlíka vzniká problém s jeho usadzovaním na anóde. že každá zložka má svoj špecifický uber a pri nevhodnej voľbe elektrolytu a nevhodných prevádzkových podmienkach (posuv. Pri ECM opracovaní akejkoľvek zliatiny je potrebné brať do úvahy. Ako uvádza Vigner a Prikryl [18]. húževnatosť nemajú výrazný vplyv na opracovanie ECM metódami. Vylúčené nerozpustné produkty f elektrolýzy sú odstraňované usadzovaním. ale forma. v akej sa v materiále nachádza. Pre ťažko o b rob i teľné kovy ako molybdén a wolfrám sa nedoporučuje použitie roztoku chloridu sodného. Rýchlosť posuvu nástroja do materiálu býva v rozsahu 0.4. prúdová hustota) môže dôjsť k nerovnomernému leptaniu povrchu obrobku.025 + 1. tvrdosť povrchovej vrstvy zakaleného materiálu spomaľuje rýchlosť úberu [9]. ich kombináciou v závislosti od druhu zariadenia. tvorí povlak na anóde. 4.65 °C.19.9 % C. Zariadenie zabezpečuje prúdenie elektrolytu v medzere rýchlosťou 30 + 60 mm/s a tlakom od 70 do 2 800 kPa. technológia ECM sa používa prednostne pre tvrdé a tvrdené materiály (kalené ocele). Podľa [9] minimálna rýchlosť prúdenia elektrolytu pri prúde 100 A pri obrábaní ocele v roztoku NaCl je 0. Tieto zliatiny majú rovnaký uber v roztoku chloridu sodného i v roztoku dusitanu sodného. . Vylúčený uhlík je silne adhézny. filtráciou alebo odstreďovaním resp.

.

Nerovnosti povrchu nástroja sa kopírujú na opracovaný povrch. titán. Používajú sa tiež nehrdzavejúce ocele. alebo hliník. katóda prívod ""elektrolytu katoda prívod privod etektrolyfiJ elektrolytu .4. chemická odolnosť v elektrolytoch a vyhovujúca mechanická obrobiteľnosť sú základné požiadavky na vlastností nástrojových materiálov pre ECM obrábanie. Monel. . väčšinou v kyselinových elektrolytoch. meď. bronz. 30 "C [12].20 Rôzne spôsoby prívodu elektrolytu do medzery pri elektrochemickom obrábaní [22] Dobrá tepelná a elektrická vodivosť. Nástroje sa vyrábajú klasickými procesmi obrábania. Týmto požiadavkám zodpovedajú materiály ako mosadz. Titán sa používa pre zvláštne účely.19 Schéma zariadenia pre elektrochemické obrábanie [12] Súčasťou zariadenia musia byť samozrejme filtračné zariadenia na čistenie elektrolytu a komponenty na ohrev elektrolytu na konštantnú prevádzkovú teplotu napr. Presnosť rozmerov katódy a jej povrch (drsnosť) priamo ovplyvňujú presnosť vyrobenej plochy a jej kvalitu. Vyžaduje sa leštený povrch katódy.4.116 Prosresívne technológie Obr. Kritickým bodom ECM obrábania je katóda (nástroj). obrobok katóda le snení e obrobok prívod -**"ľJVU elektrolytu obrobok a] priame prúdenie b] spätné prúdenie c) priečne prúdenie Obr.

Úlohou nástroja je elektrolytu v stabilnej a prúdenia elektrolytu v spôsoby: priamy prívod. g) špeciálny dvojitý nástroj na vŕtanie na jadro. elektrolyt je privádzaný cez predvŕtaný otvor obrobku. vytvoriť vhodné podmienky pre rovnomerný a dostatočný prietok medzere pri danom úbere materiálu.2 Elektrochemické obrábanie ECM 117 Tvar nástroja pri ECM by mal byť zrkadlový obraz opracovaného povrchu resp. Obr. Je niekoľko spôsobov prívodu medzere medzi nástrojom a obrobkom. mnohokrát však je potrebné prispôsobiť jeho tvar podmienkam obrábania. 4. d) nástroj na tvorenie kužeľových tvarov do predvŕtaných otvorov.4. fj nástroj pre hĺbenie odstupňovaného otvoru. Obr. Nástroj v procese nieje v priamom kontakte s obrobkom. . e) nástroj na rozširovanie vnútorných profilov.20 znázorňuje tri základné tzv spätné prúdenie a napokon priečne prúdenie elektrolytu.21 Typy nástrojov pre elektrochemické obrábanie [9] a) celistvý nástroj pre priečne prúdenie elektrolytu na hĺbenie hlbokých úzkych otvorov. b) nástroj pre hĺbenie s priamym prúdením elektrolytu. predmetu. c) dvojica nástrojov pre opracovanie vonkajších tvarov.4.

.

Vyššie presnosti (okolo 0. treniu a koróznemu napadnutiu. Rozloženie elektrických prúdových čiar vytvára zaoblené hrany na obrobkoch a pri hĺbení vzniká zle kontrolovateľné odleptanie materiálu na bočných stenách tzv.pozri kap. brúsením alebo tryskanim za účelom vyvolania tlakových zvyškových napätí. V porovnaní s mechanicky opracovanými povrchmi.2.13 -r 0. obvykle býva okolo 0. mikroštruktúra . 4.127 mm.2) • na type elektrolytu (zloženie elektrolytu. kobaltu a nehrdzavejúce ocele dosahujú po ECM opracovaní hladší povrch s drsnosťou Ra okolo 0. Mechanické vlastnosti materiálu neovplyvňujú proces elektrochemického opracovania.2. pretože v procese ECM vznikajú rádovo veľmi malé sily. Typické dosahované presnosti rozmerov sú okolo ± 0.13 mm) sa dosahujú pomocou špeciálnych podmienok. Zliatiny na báze niklu.3 Vlastnosti opracovaného povrchu Elektrochemický opracované povrchy v porovnaní s povrchmi opracovanými mechanicky nevykazujú stopy deformácie od mechanického namáhania.2. Jamkovitý a nerovnomerne rozpustený (odleptaný) povrch vzniká ako dôsledok nehomogénnej štruktúry povrchových vrstiev a tiež ako dôsledok predošlého mechanického a tepelného spracovania (napr. kinematická viskozita.38 um v porovaní s bežnými oceľami a zliatinami na báze železa. rýchlosť posuvu nástrojovej elektródy. podobne ako pri chemickom frézovaní.).1). V súčasnosti sú zásady pre navrhovanie nástrojov pre ECM obrábanie dobre prepracované. Systém spätného prúdenia zabezpečuje hladší povrch a rovnomernejší uber materiálu v porovnaní s priamym prúdením elektrolytu.1.11S Progresívne technológie Každý zo spôsobov má svoje prednosti a nevýhody. Klasické ECM procesy nepatria medzi vysokopresné procesy.pozri kap. Na rovnomernosť opracovania povrchu pôsobí zloženie a štruktúra materiálu. Na druhej strane EC obrábanie znižuje medzu únavy materiálu. 4.63 Ť 1.. rovnomerná hodnota medzery (gap) medzi nástrojom a obrobkom. podrezanie (overeut). 4. Vlastnosti elektrochemický opracovaného povrchu sú závislé na: • vlastnostiach opracovaného materiálu (zloženie.1. V súčasnej dobe využitie CAD/CAM systémov a ich napojenie na CNC stroje umožňuje vyrábať nástroje s vysokou tvarovou a rozmerovou presnosťou a s nižšimi nákladmi za kratši čas.25 um [22]. Povrchy nie sú tepelne ovplyvnené a neobsahujú zvyškové napätia. Priečne prúdenie sa voíí pre celistvé nástroje bez otvorov. opracované dielce sú bez ostrapov. elektrochemický opracované povrchy vykazujú lepšie funkčné vlastnosti a to vyššiu odolnosť voči opotrebeniu. Na obr.21 sú znázornené niektoré typy nástrojov pre elektrochemické tvarovanie a hĺbenie. Dosahovaná drsnosť povrchu Ra je závislá na type materiálu obrobku. Štruktúra. Kým v nedávnej minulosti patrila výroba tvarových nástrojov pre ECM hĺbenie k prácam vysoko náročným na ručné dokončovanie a vyžadujúcim dlhoročné skúsenosti. Tesnenie okolo obrábanej plochy má za úlohu obmedziť tlak elektrolytu na plochy priliehajúce k obrábanej ploche. .. teplota. prietok . Z uvedeného dôvodu pre dielce pracujúce v podmienkach vyššieho zaťaženia je potrebné kombinovať EC opracovanie s mechanickým opracovaním napr. kde Ra je v rozmedzí 0.4. • na prevádzkových parametroch procesu (prúdová hustota až do 1 000 A/cm2. pretože pod povrchom nevznikajú zvyškové napätia. kované povrchy s okujami.1 mm). ktoré zvyšujú medzu únavy.

1.4. ovplyvňuje rovnomernosť úberu a teda aj presnosť vytváraného tvaru. teplota a koncentrácia. Medzi procesy mikro-ECM patria postupy hĺbenia otvorov a tvarov s priemerom menším ako 1 mm. vyššie napätie môže spôsobiť výboj medzi elektródami. —= 1 dt Z. Obr. Z je mocenstvo iónov.4.3.p • IA &\ (4.v. Pre rovnomerný uber materiálu je potrebné udržiavať konštantnú teplotu elektrolytu a tiež jeho koncentráciu. elektrolyt . . ktoré nemajú byť aktívne v procese tvarovania.jeho vlastnosti. p je memá hmotnosť materiálu anódy.5) kde A je atómová hmotnosť. zväčšenie medzery nad stanovenú hodnotu zase prerušenie procesu elektrolýzy. aby sa dodržala optimálna medzera medzi nástrojom a obrobkom. ES a CD popísané v kapitole 4.cm" 1 ). j je prúdová hustota (A/mm").F. F je Faradayova konštanta.udáva sa v širokom rozsahu 5 -ŕ30 V.22 znázorňuje vplyv druhu elektrolytu na presnosť rozmerov. Zmena koncentrácie elektrolytu. nižšie zas môže byť príčinou prerušenia procesu elektrolýzy. kde sa dosahujú vysoké presnosti opracovania pomocou tienenia a izolácie častí nástroja. kde sa používajú postupy STEM. šírka medzery nadobudne ustálenú hodnotu vyjadrenú vzťahom [12]: A.K„U h. ale bežne sa doporučuje medzi 6 12 V. Túto zmenu je možné vyjadriť závislosťou: d n A d —v. Najčastejšie používané druhy elektrolytu vodný roztok NaCl a NaNOj pôsobia nerovnomerne na intenzitu rozpúšťania materiálu a následne na tvarovú presnosť hĺbeného profilu.2 Elektrochemické obrábanie ECM 119 Najnovšie poznatky hovoria o mikro-ECM procesoch.4. ktorá sa používa pre ECM procesy hĺbenia a tvarovania. = (4. Šírka medzery sa mení v závislosti na rýchlosti posuvu. Pre konštantnú rýchlosť posuvu. kde u je napätie (V) a je merná vodivosť elektrolytu (íľ'. ako už bolo spomenuté v kapitole 4. Zmenšenie medzery môže mať za následok skrat obvodu. Presnosť elektrochemický opracovaného povrchu ovplyvňujú prevádzkové parametre procesu: » napätie .2.6) j {ZF.p.2.je veľmi dôležité udržiavať konštantný posuv nástroja do rezu. v závislosti na parametroch zariadenia. posuv nástroja a medzera (gap) .1.

120

Progresívne

technológie

medzera a]

b)

čelná [hlavná) medzera

Obr.4.22 Vplyv použitého clcktrolytu na rozmerovú presnosť tvaru [12] a) dusičnan sodný b) chlorid sodný Ťažiska konštrukčného a technologického riešenia presnosti tvarov pri elektrochemickom opracovaní dielcov sú sústredené do oblastí [12]: • • • predikcie výsledného tvaru tvaru dielca s určenými odchýlkami rozmeru, prikladom toho je vŕtanie (hĺbenie) otvorov, obr.4.23, riadenia tvarovania anódy (dielca) postupným vyhladzovaním nerovností povrchu katódou rovinného tvaru, obr.4.24, riadenia rovnomernej pracovnej medzery (gap) medzi elektródami pri tvarovaní zložitých dielcov, obr.4.25.

Obr.4.23 Východiskový a) konečný tvar b) profdu anódy pre daný tvar katódy - nástroja (zdroj McGeouglt [12])

Obr.4.24 Zmena tvaru profilu anódy v závislosti od doby opracovania (Zdroj McGeough ¡12])

4.2 Elektrochemické obrábanie ECM

121

posuv katódy

prietok, elektrolylu

počiatočný tvar anódy posuv katódy

Obr.4.25 Hĺbenie profilu tvarovou katódou (nástrojom). Konštrukcia nástroja musi zabezpečiť plynulé prúdenie elektrolytu vo všetkých fázach procesu (počiatočnej aj konečnej) pre zabezpečenie rovnomerného Lvarovania dielca (anódy) (zdroj McGeottgh {12})

konštatná rovnovniemá medzera

konečný tvar anódy

4.2.4 Oblasti použitia elektrochemického obrábania Ako už bolo v úvode uvedené, priemyselné použitie elektrochemického obrábania je široké a z technologického hľadiska sa používa pre: • • • • • elektrochemické elektrochemické elektrochemické elektrochemické elektrochemické hĺbenie tvarov a otvorov, delenie materiálov, odstraňovanie ostrapov, leštenie, označovanie (značkovanie).

Elektrochemické opracovanie je vhodné pre opakovanú výrobu tvarovo zložitých dielcov s vysokou kvalitou dokončeného povrchu pre elektricky vodivé, tvrdé a ťažkoobrobiteľné materiály. Príklady typických tvarovo zložitých dielcov sú na obr.4.26. Ekonomicky výhodné je použitie ECM procesu pre viacnásobné vŕtanie rotačných a nerotačných otvorov. Medzi prednosti technológie ECM patri, že nástrojové elektródy nepodliehajú opotrebeniu, majú dlhú životnosť, koncentrácia prúdovej hustoty na hrotoch nástroja zaobľuje hrany a vhodne odstraňuje ostrapy. ECM opracovanie sa doporučuje pre: • materiály obrobkov s vysokou tvrdosťou, • tvarovanie zložitých profilov, • opracovanie, kde je nežiadúce mechanické a tepelné poškodenie povrchových vrstiev, • dielce, kde jc nežiadúci vznik spevnenia a zvyškových napätí pod opracovaným povrchom, • opracovanie bez ostrapov, • opracovanie s vysokou kvalitou povrchu.

122

Progresívne

technológie

Obr.4.26 Príklady typických dielcov tvarovaných ECM procesmi [22]

4.2.4.1 Elektrochemické hĺbenie Elektrochemické hĺbenie je charakterizované tým. že: • ktorýkoľvek vodivý materiál je možné odoberať elektrolytickou reakciou, • tvar obrobku je určený tvarom nástroja (katódy) a ich vzájomným relatívnym pohybom v priebehu procesu úberu materiálu. Keď prechádza prúd elektrolytickým článkom (tvarovou katódou a rovnou plochou obrobku), obr. 4.27, je veľkosť prúdovej hustoty daná po\Tchom obrobku, t.j. väčšia bude v bodoch tesnejšieho priblíženia nástroja a obrobku. Pri posunutí nástroja smerom k obrobku sa bude najviac rozpúšťať anóda v miestach najväčšej prúdovej hustoty, za určitú dobu sa vyrovná tvar povrchu obrobku tvaru nástroja a prúdová hustota bude konštantná v celej medzere. nástroj

n n ITIllľlT
obrobak

nástroj

77777777777777777777. 77777777777777777777 77. 7777777777777777777,
Obr.4.27 Schéma procesu elektrochemického hĺbenia Intenzita úberu materiálu pri hĺbení je približne 1,5 až 2 cm 3 /min na každých 100 A prúdu. Elektrochemické procesy tvarovania a hĺbenia sa v porovnaní s klasickými procesmi považujú za nákladné jednak z hľadiska zriaďovania prevádzky (vysoké náklady na zariadenie), jednak z hľadiska prevádzkovania. Sú charakteristické vysokou spotrebou energie. Ako udáva Vigner a Prikryl [ 18], spotreba energie je približne 1 kWh na uber 4 až 6 cm 3 kovu, kým pri konvenčnom (klasickom) obrábaní je to približne 0,1 + 0,3 kWh. Samozrejme pre prípady, ak materiál obrobku

-| t

p c n T i m t m-rí^-i obrobok *

4.2 Elektrochemické obrábanie ECM

123

nie je možné opracovať inak ako elektrochemický, je toto porovnanie energetickej náročnosti nevýznamné. Naopak spotreba energie bude pri ECM nižšia, pretože komplikované tvary možno obrábať naraz, zatiaľ čo pri opracovani konvenčným spôsobom musi nasledovať niekoľko operácií za sebou, čím sa predlžuje výrobný čas. Elektrochemické hĺbenie sa používa v niekoľkých rozličných spôsoboch obrábania, ako je vŕtanie, tvarové (dutinové) hĺbenie vonkajších a vnútorných drážok, frézovanie, pílenie a delenie materiálov. Príklady elektrochemického hĺbenia a delenia materiálov sú znázornené na obr.4.28, 4.29,4.30,4.31 a 4.32.

Obr.4.28 Príklady tvarovania vonkajších a vnútorných drážok do rotačných dielcov a príklad hĺbenia drážky na rovinnej ploche [7, 22]

obrobok
d) e]

Obr.4.29 Príklady hĺbenia a vŕtania (spracované podľa [7, 12]) a) hĺbenie dutín tvárniacich nástrojov, b) vŕtanie na jadro tzv. trepanačné vŕtanie, c) vŕtanie d) detail presného vŕtania s izoláciou nástroja e) vŕtanie nerotačného otvoru

• Postup tvarovania lopatky turbíny leteckého motora L titánovej zliatiny. [7] východiskový pcwiovar E M —EDM C • smer tvarovania - .32 A Detail tvarovania profilu lopatky kompresora | 7 ] .4. kde po predošlom mechanickom tvarovaní preťahovaním upinacej éasti je samotný tvar lopatky tvorený ECM postupom a dokončovaný EDM postupom (tento postup je používaný vo firme Rolls-Royce).124 Progresívne technológie Obr.

smer posuvu obrobku Obr. Vyčnievajúce brusné zrná v kotúči sú ako izolanty a tvoria medzeru (gap) medzi nástrojom a obrobkom. Typické rozsahy prevádzkových parametrov sú prúdová hustota 100 až 240 A . Voľné brusivo v clektrolyte vytvára vhodnú izolačnú medzeru medzi plochou kotúča a obrobkom.4.2. ktorú udržiavajú konštantnú počas procesu a nedovoľujú priame spojenie kovového pojiva kotúča a povrchu materiálu. Elektrolytické alebo elektrochemické brúsenie (medzinárodná skratka ECG Electrolytical Grinding) využíva na uber materiálu účinok elektrolytu a len veľmi malá časť materiálu je uberaná brúsnymi zrnami.4. ktoré využívajú prúdiaci clektrolyt a to je brúsenie voľným a viazaným brusivom. Elektrochemické brúsenie voľnými brusivom je veľmi výhodný spôsob tvarového brúsenia.33. Elektrolyt je privádzaný do priestoru medzi kotúč a obrobok. pretože uľahčuje výrobu tvarového kotúča mechanickými procesmi obrábania (rezaním a brúsením). Na vreteno stroja je upnutý kovový brúsny kotúč s nevodivým brusivom (diamantové alebo A1.2 Elektrochemické dokončovanie povrchov K operáciám elektrochemického dokončovania povrchov možno zaradiť metódy. Uber kovu je podľa pracovných podmienok asi 1.2 * 0.4. Proces elektrolytického brúsenia (ECG) bol vyvinutý okolo roku 1950 v bývalom Sovietskom zväze. Vreteno a kotúč sú elektricky odizolované od ostatných časti stroja. .6 cnWrnin dosahovaná drsnosť povrchu Ra 0.33 Elektrochemické brúsenie viazaným brusivom Pri elektrolytickom brúseni s voľným brusivom sa medzi kovový kotúč (katódu) a obrobok (anóda) privádza zmes elektrolytu a brusiva s dostatočnou koncentráciou brusiva.0 : „ prípadne SiC brusivo). c m " a napätie 4 až 8 V. honovanie.2 Elektrochemické obrábanie ECM J 25 4.125 mm [12. morenie a odstraňovanie ostrapov. ale aj postupy bez odstraňovania produktov elektrolýzy a to elektrochemické leštenie. Konštantná medzera býva asi 0. Základný princíp elektrolytického brúsenia s viazaným brusivom je znázornený na obr.3 um a presnosť tvaru a rozmeru okolo ±0. popri vývoji a prevádzkovaní procesu elektroiskrového obrábania [15].4. ktoré je viazané vodivým obyčaje kovovým pojivom. 18]. Niekedy sa elektrolyt privádza do tohto priestoru otvormi alebo štrbinami v kotúči.025 mm. Väčšina materiálu pri ECG brúsení je odstraňovaná elektrolyticky a len malá Časť (5 až 10%) abrazívnymi účinkami brusných zŕn.

.

• drsnosť Ra okolo 0. 23]: • nedochádza k spevneniu povrchu. ktoré nespôsobujú koróziu. • nedochádza k porušeniu (poškodeniu) tenkých. medzi ktoré patrí: • vyššie kapitálové náklady v porovnaní s klasickým brúsením.025 mm. Elektrolyty pri elektrolytickom brúsení sa volia podľa materiálu obrobku a ďalej také. dusičnanu sodného alebo dusitanu sodného.tm v závislosti na materiále obrobku. Samozrejme proces ECG má aj svoje nevýhody. Elektrolytické honovanie [18. kde sa kotúč najskôr stretáva s obrobkom. (opotrebenie kotúča pri ECG závisí od parametrov procesu a to: rýchlosti posuvu. ktoré majú vysokú vodivosť. (8 -s-10 násobne oproti klasickému brúseniu). • pri obrábaní súčiastok z ťažko obrobiteľných materiálov.0025 mm. pri ktorom sa dosahuje vysoká kvalita povrchu. kde použitím nízkych napätí sa dosahujú ostré hrany bez ostrapov. Používajú sa najmä roztoky uhličitanu draselného. Výhody ECG procesu v porovnaní s klasickým brúsením možno zhrnúť nasledovne [12. zlepSí sa drsnosť povrchu bežne o 0.126 Progresívne techwlósie Oproti konvenčnému spôsobu brúsenia sa pri ECG podstatne zvýši uber kovu (pri brúsení wolfrámových nástrojov až 10 krát) znížia sa náklady na brúsenie.125 4 1. 15. Často sa používa zmes dusičnanu sodného adusitanu sodného.125 mm. pre špeciálne podmienky brúsenia až ± 0. • pre výrobu lekárskych prístrojov a hypodermických ihiel pre humánnu medicínu. Účinok elektrolýzy možno využiť k dvojnásobnému až trojnásobnému zvýšeniu úberu. • dlhšia životnosť nástroja. • vzniká povrch bez ostrapov. . Kremičitan sodný (vodné sklo) sa používa pri požiadavke na zachovanie ostrých hrán. vytvára zaoblené hrany. kým dusičnan sodný má opačný účinok. • požiadavky na filtráciu elektrolytu a jeho zneškodňovanie podľa platných hygienických a bezpečnostných predpisov. privádzaný elektrolyt a prúdová hustota. • nižšie opotrebenie kotúča. Elektrolytické brúsenie najviac ovplyvňujú parametre ako sú brúsny kotúč. Roztoky sa obyčajne používajú v hmotnostnom pomere l : 10.075 až 0. • eliminuje sa iskrenie. " pre ostrenie nástrojov zo spekaného karbidu. koncentrácie a zrnitosti brusŕva. 22].1 pm i viac. Vysokopruduktívny spôsob dokončovania elektricky vodivých materiálov. že medzi elektródami a obrobkom vznikne medzera 0. vlastnostiach kotúča a rýchlosti úberu. Proces ECG sa používa: • v leteckom priemysle pri výrobe lopatiek turbín motorov. • korózna povaha elektrolytu. • tolerancie rozmeru ± 0. " obmedzenie len na vodivé materiály. Proces predstavuje kombináciu mechanického honovania s elektrochemickým úberom materiálu. ale nevýhodou je čiastočné zaobľovanie ostrých hrán v miestach. Honovacie kamene konvenčného honovania sa odizolujú a prúd prechádza cez elektródy namontované medzi kamene a umiestnené tak. krehkých alebo na teplo citlivých materiálov. • pri priemyselnej výrobe kuchynských nožov z korozivzdomej ocele. intenzity prietoku elektrolytu). 22. Ďalej sa znížia tepelné účinky.0 . čo vyžaduje umiestnenie zariadenia mimo ostatných strojov.

Najúčinnejšie odhrotovanie sa dosiahne s elektrolytom prúdiacim v prípravku. Vhodnou voľbou elektrolytu a prúdovej hustoty je možné vytvárať lesklé povrchy.4. Elektrolytické morenie nie je proces obrábania. ktoré majú byť odstránené. závisí od rýchlosti rozpúšťania materiálu. Aby sa získal lesklý povrch. Obrobok je zapojený na anódu elektrolytického článku. Elektrolyt je privádzaný pod tlakom cez rad otvorov medzi kameňmi. Elektrochemické leštenie sa používa tiež pre prípravu metal o grafických vzoriek. tým sa obmedzí tepelné ovplyvnenie povrchových vrstiev. musí byť riadená miestna prúdová hustota na povrchu anódy koncentráciou gradientov roztoku blízko anódy.2 Elektrochemické obrábanie ECM 127 Elektródy nepodliehajú opotrebeniu a môžu byť využité ako pneumatické snímače pre plynulú kontrolu procesu. teplota elektród (nástroja a obrobku) je hlboko pod 100 °C. pričom osobitosti procesu elektrolytického honovania sú: • až 90 % materiálu sa uberá elektrochemickým rozpúšťaním. ak je potrebný povrch s typickými krížovými ryhami (bežný pre klasické honovanie). a tým skrátená doba procesu. Pri odstraňovaní ostrapov sa súčiastka zavesí do nádoby s elektrolytom blízko plochej katódy. ECM proces je vôbec proces. pretože nemá za následok žiadnu zmenu tvaru. Elektrolytické leštenie [18]. znižuje sa hlučnosť. V tomto prípade môže byť zvýšená prúdová hustota na ostrapoch 2 až 3 krát. pred ukončením procesu sa vypne prúd a povrch sa dokončí bežným postupom. že medzera medzi anódou a katódou musí byť veľká v pomere k veľkosti nepravidelností povrchu. kedy má katóda tvar súčiastky. sa ľahko odstraňuje. Použiva sa najmä na čistenie kovových časti a na elektrolytickú oxidáciu alebo dezoxidáciu korozivzdorných ocelí. čo má za následok menšie tlaky medzí kameňmi. zníženie deformácie tenkostenných dielcov. a prúdová hustota musí byť prispôsobená k množstvu difundujúcich iónov anódy (jej rozpúšťaniu). pri ktorom nevznikajú ostrapy a v dôsledku veľkej prúdovej hustoty na ostrých hranách obrobkov je odstraňovanie ostrapov veľmi účinné. • • • • • • • V prípade. zníženie mechanickej sily pôsobiacej na povrch obrobku. Elektrolytické morenie [18]. Elektrochemické odhrotovanie je veľmi účinná a progresívna metóda. nerozpustný hydroxid kovu. to znamená. . anodické rozpúšťanie neopotrebovala nástroj. Morenie kovových časti ponorením do kyselinových alebo zásadových roztokov odstraňuje oxidy a zlepšuje elektrolytické reakcie. Rovnomernosť úberu zaisťuje vzájomný priamočiary a rotačný pohyb nástroja relatívne k obrobku. Výhody elektrolytického honovania sa uplatnia pri opracovaní tvrdých materiálov. Konvenčný i elektrolytický uber materiálu prebieha súčasne na jednotlivých častiach obrobku. opracovanie prebieha pri nízkych napätiach zdroja okolo 30 V. 18]. pretože odstraňuje veľký podiel manuálnej práce a umožňuje v krátkych časových intervaloch odstraňovať ostrapy aj z ťažko dostupných miest. uber za Časovú jednotku je takmer nezávislý od doby opracovania. obrobky sú bez ostrapov. vedľajší produkt elektrolýzy. Elektrolytické odstraňovanie ostrapov [7.

.

rýchlorezné ocele. ktoré odolávajú kyselinám do určitých teplôt ako sú plasty a keramika pre vonkajšiu izoláciu a titánové zliatiny ako vodivá časť nástroja . že: • • • • • tvrdosť materiálu nieje limitujúcim faktorom procesu vŕtania.4. Elcktrolyt je vtláčaný pod tlakom 270 + 500 kPa cez dutinu nástroja a spätne vytláčaný úzkou medzerou medzi stenou otvoru a izoláciou nástroja. Táto operácia je špeciálnym postupom ECM vŕtania malých hlbokých otvorov pomocou clektrolytov na báze kyselín.3 Špeciálne postupy ECM opracovania Progresívne technológie Medzi Špeciálne postupy ECM opracovania patria postupy vŕtania malých otvorov a kombinované postupy elektrochemického a elektroiskrového úberu materiálu ako sú: • • • elektrolytické obrábanie tvarovou trubkou (STEM Shaped Tube Electmlytk Machining) elektrolytické vŕtanie prúdom clektrolytu (ES Eiectrostream Drílling. (ECDM Eiecirocbemical Discharge Machining) alebo (ECSM Elearomedianical Spark Machining). STEM predstavuje alternatívu k EDM vŕtaniu dlhých a úzkych otvorov a tiež slepých otvorov.1 mm. Umožňuje vytvárať hlboké otvory s pomerom hĺbky k priemeru až 300:1 [2].5 4. superzliatiny ako Inconel. otvory pre palivové dýzy a iné. Ako elcktrolyt sa používa 10% roztok kyseliny sírovej pre niklové zliatiny a ostatné korozívzdomé materiály. Využíva sa pre vŕtanie chladiacich otvorov do lopatiek turbín.4. Postupy vŕtania sa používajú najmä pre malé otvory s priemerom pod 1 mm a pomerne veľkou hĺbkou. Konštantným posuvom v rozsahu 0. možno vŕtať slepé otvory.75 t 3 mm/min je elektróda posúvaná do obrobku a rýchlosť posuvu ovplyvňuje rýchlosť rozpúšťania materiálu.6 mm s toleranciami ± 0. Hasteloy. Elektrolytické obrábanie tvarovou trubkou S T E M (Shaped -lube electrolyie machining). pracovné napätie asi 10 V [14]. CD Cupiliary Driliing) kombinované metódy elektrochemického a elektroerozívneho úberu materiálu (ECAM Electrvchemical Arc Machining). možno vŕtať súčasne viac Otvorov. možno vŕtať materiály vyrobené práškovou metalurgiou.34 znázorňuje schému zariadenia s detailom zóny úberu materiálu. vŕtanie mazacích otvorov v ložiskách. Efektívne je najmä vŕlanie viacerých otvorov súčasne. . Je možné vŕtať viac otvorov súčasne s rôznym priemerom alebo odlišným tvarom.85 mm [2]. Pre nástroje sa používajú materiály.trubky. Kombinované postupy boli vyvinuté pre tvarovanie a opracovanie nevodivých alebo Čiastočne vodivých keramických a kompozitných materiálov. ťažkoobrobiteľných materiálov ako sú korozivzdomé ocele. Medzi prednosti procesu STEM patrí.2. Obr. vysokolegované ocele. opatrená z vonkajšej strany izolačnou keramickou vrstvou. STEM sa používa na vŕtanie rotačných a tvarových otvorov do vodivých. Nástroj katóda je dutá obvykle kovová trubica s priemerom 0.05 * 0. Stellit. Tieto procesy sú vhodné pre vŕtanie vodivých a korózne odolných materiálov. Priemer vŕtaných otvorov je v rozsahu 0. nevytvára sa tepelne ovplyvnená povrchová vrstva.128 4. Prietok clektrolytu je okolo 1 l/min.

• je to pomalý proces. V tomto prípade sú vyvinuté dva procesy s veľmi podobným postupom.2 Elektrochemické obrábanie F. ES nástroj má ukončenie v tvare dýzy. kde je umiestnená kovová katóda.4. • je potrebné zabezpečiť zvýšené bezpečnostné a hygienické požiadavky. pre vŕtanie zakrivených otvorov. možno vŕtať úzke Štrbiny a drážky. Tieto procesy sa líšia: • rozsahom použitého prevádzkového napätia. prúd eiektrolytu 129 kovová trubica oNevač upi nan le O br.CM • • • proces je vhodný aj pre vŕtanie tvarových otvorov. Elektrolytické vŕtanie p r ú d o m eiektrolytu ES (Electrostream Drilling). ES (Electrostream Drilling). Pre CD je to medzi 70 4 100 V. použitým tvarom nástroja.4.4.4.36 ukazuje detail zóny úberu materiálu pre proces CD.34 Elektrolytické obrábanie tvarovou trubkou STEM K nevýhodám procesu sa radia nasledujúce obmedzenia: • proces sa môže použiť len pre korózne odolne materiály. ak sa vŕta iba jeden otvor. nemôže sa opracovať bežne dostupný Čistý titán a žiaruvzdorné ocele. " Na obr. . ktorý' patentovala a prevádzkuje firma General Electric a CD (Capilary Drilling). • vyžaduje sa zložitý systém stroja a nástroja. pre ES sú prevádzkové napätia ešte vyššie až 400 600 V.35 je schéma zariadenia pre ES spolu s detailom zóny úberu materiálu. CD (Capilaiy Drilling) Elektrolytické vŕtanie prúdom eiektrolytu predstavuje ďalší špeciálny proces vŕtania malých otvorov v kyselinovom elektrolyte pri vysokom napätí. ktorý' zabezpečuje elektrický kontakt medzi elektródami. • je potrebné zvýšiť požiadavky na ochranu životného prostredia spojené s toxickými odpadmi a ich Odstraňovaním. pretože sa používajú kyselinové elektrolyty. Obr. oba procesy používajú tenké sklenené trubice ako nástroj. ktorý zaviedla a využíva tý Rolls Royce. Napätia sú pre obidva procesy až 10 násobne vyššie ako pri klasickom ECM a STEM. ale CD proces má nástroj v strede sklenenej trubice kovový (obyčajne platinový) drôt.

.

• tvorbu škodlivých odpadov a výparov z kyselinových clektrolytov. tlak a koncentráciu elektrolytu a riadenie procesu prúdenia elektrolytu.35 Schéma zariadenia pre ES vŕtanie malých otvorov s detailom zóny úberu materiálu [2.25 mm a s toleranciami ± 0. pripravok A Obr.130 Progresívne technológie Ako elektrolyty sa používajú roztoky kyselín s koncentráciou 15 20%. Pre hlinik a jeho zliatiny roztok kyseliny chlorovodíková s prevádzkovou teplotou 40 " C. Proces umožňuje vŕtať otvory aj pod sklonom 10° [2].4. niklové a kobaltové zliatiny a superzliatiny typu Hasteloy sa používa roztok kyseliny sírovej s teplotou 2 0 ° C. 22] M Obr. pretože v roztokoch kyselín má titán silný sklon k pasivácii.Capilary Drilling 112] .36 Elektrolytické vŕtanie s prúdom elektrolytu CD . čo je zabezpečované zložitým systémom výrobného zariadenia. Pre optimálne vŕtanie otvorov je potrebné udržiavať konštantnú teplotu. • požiadavku na pomerne zložitý systém zabezpečenia prúdenia elektrolytu. Elektrolytické vŕtanie prúdom elektrolytu umožňuje vŕtať otvory s veľmi malými rozmermi od 0. pre nehrdzavejúce ocele. Medzi ďalšie obmedzujúce faktory použitia možno zaradiť: • nizku produktivitu pri vŕtaní iba jedného otvoru. Procesy ES a CD je možné použiť iba pre korózne odolne materiály a zároveň elektricky vodivé materiály ako sú zliatiny niklu a kobaltu. Nedoporučuje sa pre titán a jeho zliatiny.05 mm do pomeru hĺbky otvoru k priemeru 40 : 1.025 -K).4.15 do 0.

pričom elektrochemický proces napomáha vzniku kladne nabitých častíc plynu (vodíka) a následne vzniká výboj medzi nástrojom a obrobkom [1. Vývoj kombinovaných procesov vychádza v ústrety požiadavkám priemyslu pri opracovaní týchto materiálov.1 mm/min. Aj keď na opracovanie nevodivých materiálov sa môžu použiť iné progresívne technológie ako AWJ. úzkych štrbín a rôznych zložených tvarov) zložitú úlohu. pri vŕtaní otvorov je pre postupy EDM uber okolo 0. ECSM) bol vyvinutý pre opracovanie nevodivých a čiastočne vodivých keramických a kompozitných materiálov ako piezoelektrická keramika (PZT) a polymérové kompozity s uhlíkovými alebo Kevlarovými vláknami. [12]. Proces úberu materiálu pri ECSM nie je ešte dostatočne preskúmaný a teoreticky vysvetlený. je možné vŕtať slepé otvory. predovšetkým pre svoje vlastnosti ako je odolnosť voči korózii. tieto materiály prestavujú pri výrobe dielcov klasickým mechanickým opracovaním (vŕtanie priechodzích a slepých otvorov. elektrotechnickom a elektronickom priemysle. že procesy kombinovaného opracovania sú v štádiu extenzívneho vývoja a výskumu. 19]. 22]. Základnou prednosťou kombinovaného procesu je veľmi vysoká intenzita úberu materiálu (dosahovaná kombinovaným účinkom výboja a elektrochemického rozpúšťania materiálu) v porovnaní s „klasickými" procesmi elektroiskrového (EDM) a elektrochemického (ECM) opracovania. ktoré využívajú zložený účinok elektrochemickej reakcie (ECM) a elektrického výboja ( E D M ) na uber materiálu vo vodných a m o k o c h hydroxidu sodného (NaOH) a dusičnanu sodného (NaNOj). Kým napr. dosahuje sa nevyhovujúca drsnosť povrchu a jeho integrita. pre kombinovaný spôsob ECSM je to 15 f 40 mm/min. Proces (ECAM. tvarovanie drážok. spark je iskra. Vzhľadom na to.4. či sa pre elektrický výboj použije oblúk ECAM {Electrochemical Arc' Machining) [12]. ktoré sa v odborných publikáciách vyskytujú popisujú rovnaký princíp procesu úberu materiálu a sa rozlišujú podľa toho. Názvy. tepelnému namáhaniu. povrch nie je tepelne ovplyvnený a proces nespôsobuje metalurgické zmeny v povrchovej vrstve sa môžu vŕtať otvory aj do dielcov vyrobených práškovou metalurgiou. Sú to procesy. Predpokladá sa. alebo iskra ECSM (Electrochemical Spark Machining) [5. tieto procesy nie vždy vyhovujú svojimi parametrami požiadavkám. Kombinované procesy elektrochemického opracovania.37 porovnáva jednotlivé procesy z hľadiska presnosti hĺbeného otvoru. únave.5. resp sa nazývajú elektrochemické opracovanie pomocou elektrického výboja E C D M (Electrochemical Discharge Machining) [t. 4.2 Elektrochemické obrábanie ECM K výhodám procesov patrí. alebo nizka intenzita úberu materiálu. LBM. pre ECM 5. 19]. ECDM. že uber je výsledkom spolupôsobenia tavenia. Tieto materiály nachádzajú široké uplatnene v leteckom priemysle. arc je oblúk. Na druhej strane.0 mm/min. odparovania a mechanickej erózie materiálu. pri výrobe strojov. nie je ujednotený názov. súčasne je možné vŕtať viac otvorov. 12. že: • • • • • 131 tvrdosť materiálu nieje limitujúcim faktorom použitia procesov ES a CD. " z angl. USM. pretože ako dôsledok technologickej operácie vzniká tepelne poškodenie a veľká tepelne ovplyvnená zónu (HAZ). dischage je (elektrický) výboj . Obr.

.

Elektrický výboj spôsobuje vznik koncentrovaného tepla v malom lokalizovanom priestore na povrchu obrobku. je pre kombinované procesy z hľadiska nízkej intezity úberu materiálu menej vhodný 11]. ktorý sa dotýka nástoja. Roztok NaCl bežne využívaný pre ECM. ktorá vytvára na obrábanom predmete ochranný film. Zdrojom napájania eklektického obvodu je jednosmerné pulzujúce napätie v rozsahu 70 * 90 V. ktorý sa dotýka nástroja . Teplo vyvolá natavenie a následné odparenie materiálu. ktorý je spojený so záporným pólom. Kombinované procesy EC sa využívajú pre vŕtanie otvorov. Výboj vzniká v mikromedzere danej mikronerovnosťami obidvoch povrchov. Obrobok. Za určitých riadených podmienok a ako dôsledok vysokého potenciálového gradientu následkom generovania vodíkových bublín. ktoré svojim tepelným účinkom rozrušujú anódový film a vytvárajú na povrchu . Obrábaný materiál je spojený s kladným pólom jednosmerného prúdu a je pritláčaný malou silou k otáčajúcemu sa kotúču. katódy a obrobku. Ako elektrolyty sa používajú 20 * 3 0 % vodné roztoky NaOH a N a N 0 3 . Vzdialenosť medzi katódou (nástrojom) a anódou (pomocnou elektródou) je 25 + 50 mm.katódy).37 Porovnanie presností hĺbenia otvorov „klasickými" ECM a EDM procesmi a kombinovaným procesom ECAM (zdroj [12J) Bhattacharyya. Anódovo-mechanickč obrábanie kovov je založené na tepelnom a elektrochemickom pôsobení na obrábaný predmet. anódomechanické rezanie ťažkoob rob i teľných materiálov. Účinkom elektrického prúdu v kvapaline odlučuje sa kov z anódy a prechádza do tzv. tvarovanie drážok pre nevodívé alebo čiastočne vodivé keramické a kompozitné materiály [1]. je ponorený v elektrolyte tak. Film bráni priamemu kontaktu obrobku s nástrojom. anódového filmu.medenou katódou (nástroj) a anódou (pomocná medená elektróda s veľkou plochou) sa uvoľňuje plynný vodík na katóde.4. Doloi a Sorkhel [1] zjednodušene popisujú úbcru nasledovne: Pri elektrolýze. vzniká električka? vylioj medzi kafiídou fl Ďbrobkom (neyodivý rnateriáJ napr keramika). že jeho vrchná časť je pokrytá 2 -ŕ 3 mm vrstvou roztoku. Do skupiny kombinovaných procesov patrí aj tzv. Pre tento proces bolo vyvinuté a úspešne používané zariadenie v bývalom Československu [18]. Častice odpareného materiálu sa usadzujú na dne nádoby s elektrolytom. Súčasne vznikajú v miestach mikrovyvýšenín na ploche ohrábanej súčiastky iskrové výboje.132 Progresívni' technológie prúdenie elektrolytu M| j u nástrojová elektrolyt äeleKtrikum ECM EM D ECA M Obr. Na miesta dotyku nástroja a obrobku sa privádza v dostatočnom množstve špeciálna kvapalina. ktorá prebieha medzi elektródami ponorenými v elektrolyte .

V závislosti od zloženia materiálu obrobku sa pri elektrochemickom opracovaní vytvárajú toxické zlúčeniny šesťmocného chrómu. ktoré je potrebné investovať do detoxikácie a zneškodňovania odpadu (kalu). 4. ktorý' sa usadzuje na spodku nádrže.— " ^ f f l manipulácia s elektrolytom . Obr. Množstvo odobratého materiálu za minútu závisi od napätia a intenzity prúdu. dusičnany a čpavok a k o p r o d u k t y elektrolýzy •4 nástrojová elektoda toxické výpary Obrobok L .— — ~7* Eiaktrolyt Baktroiyt O b r . Do druhej skupiny patria operácie. Do prvej skupiny patrí rezanie materiálov. tým viac na nákladoch. o č i a d ý c h a c í c h ciest ~ 3^ .Elektrochemické obrábanie ECM 1. spojené .38 znázorňuje jednotlivé riziká spojené s ECM procesmi. Príkladom týchto operácii je honovanie vnútorných otvorov (valce spaľovacích motorov.1.1 anódy malé krátciy. Tieto chemické zlúčeniny sa absorbujú do hydroxidov kovov v elektrochemickom kale. vložky valcov) a lapovanie resp. 4. pokožky a vdychovania výparov.—— - _—s 1 = sa V .5 Vplyv E C M procesov na životné prostredie a riziká bezpečnosti práce Hlavné riziká vplyvu ECM technológií na životné prostredie vychádzajú z: • • používania elektrolytu (vodné roztoky solí a kyselin). Z hľadiska technologických vlastností anódovo-mechanické obrábanie možno rozdeliť na dve hlavné skupiny. chromáty.2. ._ A -•• podráždenie pokožky. vzniku elektrochemického kalu ako odpadového produktu. superfinišovanie vonkajších valcových plôch. prebrusovanie a leštenie nástrojov.38 Rizikové faktory pri elektrochemickom opracovaní (spracovanépodľa [21]) Pri práci je potrebné dodržiavať predpísané bezpečnostné a hygienické predpisy s ochranou očí. od druhu použitej pracovnej kvapaliny. od tlaku nástroja na opracovaný predmet. Z uvedeného dôvodu ekonomická efektívnosť elektrochemického procesu spočíva čim ďalej. od druhu obrábaného materiálu. ' . ktoré sa vykonávajú pomocou nevodivých nástrojov (brúsne kotúče a kamene). Ako pracovná kvapalina sa najčastejšie používa roztok vodného skla. dusičnany a čpavok. 4.

.

32/2/1983 pp. K.: Advanced Methods of Machining.E.. p.9. BékéŠ.N..stream and Capillary drilling A S M .B. March. pp 542-547. Ultraprccison Machining and Ultrafine Materials Processing. 6.Machining. ASM International. Z.: Electro. J.L. 6. (1976). R. ASM International. 6.K. Vol 114. Vol 113.573-582 Tônshoff. pp.2: 1. Staelens. Jain.39/2 (1989). B.: Experimental Investigation into Traveling Wire Electrochemical Spark machining (TW-ECSM) of Composites. D . (1986). Addison-We s ley Pub. Agrawal.39/2/1975. 12. Vi. F.školiteľ Ján Búza) VŠT Košice 1981 McGeough.Machining. of Engineering for Industry.: Manufacturing Engineering and Technology. 9.L. S. R. P.: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes.: Drilling without Drills.: Shaped Tube Electrolytic Machinig ASM .E. P.: Electrochemical Machining.24-31 Taniguchi. Phillips. Vol 115.5 4 1 9. 4. J. London. B. 6. of Engineering for Industry. Annals of the CIRP Vol. F: Environmental and Safety Aspects of Electrophysical and Electrochemical Proccsesses Annals of the CIRP / Keynote Papers 1997. pp 145-154 1999 Bellows. van Luttervelt. Vol..Machining. Vol. Rajurkar. SVTL.M e t a l s Handbook . K. Vol. Journal of Materials Processing Technology.: Principles of Machining by Cuiting. (1982). ASME J. 9. Dearborne. Progresívne technológie 2. Bratislava. (1967) l. Kumar. 468 Rajurkar.P. Dckkyser. J. Choudhary.ed. Led.vyd.1 Machining.M. 1983 . Sorkhel. T. C. ASME J. B. 19. Journal of Material Processing Technoogy Vol 95. pp. A.448-462 Kalpakjian.technický prñvodce SNTL Praha 1987. A. ASM . Wei...Metals Handbook . 82 -93 Kaczmarek. SME. Búza.: Teoretické základy obrábania kovov. and Future Trends of.Metals Handbook .: Experimental investigation into electrochemical discharge machining (ECDM) of non-conductive ceramic materials. Wydawnictwo naukowotechniczne. H. 7. Srecnívasa Rao. American Machinist. 20. Feb (1991) pp. R. Warsaw. (1989) Lievestro. 17.. Klocke. Prikryl. Egger. (Písomná práca k ašpirantske skúške .587 -607 Maňková. S. Vol.. 14. 22. 10.Metals Handbook . March. K. l.K. S. W. K..665-672 Jain.. ASM International.. 5. Schnacker.1996 pp.: On the Selection of Manufacturing Methods Illustrated by an Overview of Separation Techniques for Sheet Materials. Kohls. Special Report 743.. N. March.Led Newton. Storer. Y. of Engineering for Industry. (1988).35/2.H..Inc. I. Bhattacharyya. (1997).. 13. Monitoring and Control of Electrochemical Machining (ECM) ASME J...: Electrochemical Grinding ASM . Buda. Feb (1992) pp. Chapman and Hall. G. Snoeys. Sathyanarayanan.553-568 Tool and Manufacturing Engineers Handbook. 3.: Nové smery v strojárskej výrobe v klasifikácii vplyvu technologického režimu na stav kovových povrchov. C : Machining piezolelciric ceramics an electrochemical spark machining (ECSM) process. ASM International. pp. Phillips. 9. R. Newton. J. 75 -82 Ilhan. 18. Singh.Comp. pp . May (1993) pp.P.A. 11. Annals of the CIRP Vo1. Vol 58.M. March. J. Z. March. 15.. R.ed. Vol.ed.134 Literatúra ku kapitole 4. pp 5 3 3 .vyd. (1997). 216-223 Vigner. V. J.: Current Slatus in. (1997). E. K. 16. G.. Abrasion and Erosion.P. Annals of the CIRP Vol. J. Anals of the CIRP Vol. 6.cd. Doloi.l87 Buda.p..: Obrábéní . C. 21. (1997). A. 8.: A Study of Wheel Wear in Electrochemical Surface Grinding.Machining. R.

široký alebo úzky fokusovaný lúč obidva procesy sú tepelné procesy úberu materiálu. skupín: 1. Odoberanie materiálu je výsledkom reakcie elementárnej častice energetického lúča (atóm. ióny. že úber materiálu sa deje zvyšovaním vnútornej energie atómov v povrchu obrobku. Podľa typu častíc sa energolúčové procesy delia do 6. spracovanie lúčom atómov alebo molekúl (atom or molecole beam processing) použiva široký lúč častíc (atómy alebo molekuly) najčastejšie pre naparovanie tenkých vrstiev. • plazmový lúč (PAM). aj keď niekedy nieje celkom jasné. Podrobne sú tieto procesy popísané v kapitole 4. spracovanie lúčom iónov (ion beam processing) je dynamický alebo reaktívny proces prebiehajúci vo vákuu. ECM) alebo dynamické (IBM) prebiehajúce na atomárnej úrovni.5 ELEKTROTEPELNÉ PROCESY ÚBERU MATERIÁLU 5 Elektrotepelné a/alebo tepelne procesy využívajú na uber materiálu ako primárny zdroj tepelnú energiu.. • elektrónový lúč (EBM) • iónový lúč (IBM). Opracovanie lúčom elektrónov použiva elektrónový lúč s vysokým urýchľovacím napätím pri nízkom prúde (10 kV.1 a 4. plazma alebo chemicky a elektrochemický reaktívne atómy. že energia potrebná na odstránenie atómu z povrchu obrobku musi byť väčšia ako energia mriežkovej väzby E b a musí existovať prebytok energie povrchovej bariéry Es. EBM. Procesy spracovania sú realizované ako tepelné (LBM. spracovanie lúčom plazmy (plasma beam processing) je tepelný proces prebiehajúci na vzduchu alebo v ochrannej atmosfére. spracovanie lúčom fotónov (photon energy beam processing) . je tepelný proces úberu materiálu prebiehajúci na vzduchu pomocou úzkeho bodovo fokusovaného lúča alebo širokého lúča. uber materiálu sa deje chemickým rozpúšťaním. elektrón ión. 6.zaužívaný názov laserový lúč. fotónov iónov a plazmy. Energetický lúč je definovaný ako usmernený tok extrémne malých energetických častíc. Podstatou procesov. ako sú fótony. ktorú poskytujú vysokoenergetické lúče elektrónov. EDM).2. Charakteristické pre energolúčové procesy je. 1 mA). elektróny.) na časticu (atóm) materiálu alebo účinkom zhluku častíc (atómov) na zhluk častíc (atómov). 4. ktorá sa zhoduje s potenciálnou bariérou . spracovanie lúčom chemicky a elektrochemický reagujúcich (reaktívnych) látok (ebemical and eleetrochemical beam processing). a EDM používa iskrový výboj s vysokou prúdovou hustotou a nízkym urýchľovacím napätím (100A v špičke impulzu a napätie niekoľko voltov). Taniguchi (1989) ako prvý nazval tieto procesy ako energolúčové procesy. reaktívne (CM. Technickej verejnosti je tento názov známy. 2. spracovanie lúčom elektrónov (electron beam processing) zahrňuje: • lúč elektrického výboja (EDM) usmemý pomocou nástroja v dielektrickom prostredí • lúč elektrónov vo vákuu (EBM). PAM. ktoré prebiehajú na atomárnej úrovni je.. Do tejto skupiny patrí: • elektroerozívne spracovanie (EDM) • laserový lúč (LBM). 3. 5. čo obsahuje.

.

Pre hrúbku odoberaného materiálu v oblasti atómovej mriežky. Pre hrúbku vrstvy 1 pm (čo zodpovedá brúseniu) je T s = 1. čo zodpovedá oblasti presného frézovania. že hrúbka odoberanej vrstvy sa pohybuje rozmedzí 10"J -ŕ 10"3 um.6.4 nm) až po hodnoty veľkosti zrna materiálu.10 J MN/m 2 . T a b .10 23 (atom/mol). Pri energolúčových procesoch sa rozmery odoberanej vrstvy pohybujú od úrovne vzdialenosti atómov v mriežke kovu (asi 0. = G/2tt= 1. sú prednostne zamerané na procesy úberu a delenia materiálov. odparenia a napravovania je špecifická energia 5 = 1 0 ° -^105 MJ/m 3 vyššia. pomocou.8 v 1 0 7 CH a ECM A F M . k d e d o p a d á lúč 1 0 * Ť -o10« Ť 1 0 9 106Ť 1 0 7 / 1 0 H 10ä-ŕ 10'J 1 0 3 -ŕ 1 0 Ä 1010 4. Významom zodpovedá strižnému napätiu t s pri obrábaní rezaním alebo brúsením. (pre pulzujúci zdroj) 101*-. pre chemické a elektrochemické opracovanie.1. pretože na vypudenie atómu z mriežky do okolia jc potrebné vyvinúť viac energie. ] (na a t o m á r n e j úrovni) na j e d n o t k o v ý r o z m e r častice 10"-. Hodnota minimálnej špecifickej energie potrebnej pre odobratie materiálu musí byť väčšia ako suma väzbovej energie mriežky. PAU odparovanie EBM.lu': 1 0 " -.136 3 Progresívne technológie povrchu.: 1 0 1 10. a príkon P 3 . Dôležitými výkonovými ukazovateľmi energolúčových procesov sú príkon P m . Pre väčšiu hrúbku odrezávanej vrstvy. Pre procesy tepelného natavenia. Hodnota strižného napätia je závislá na hrúbke odrezávanej vrstvy. . 1013 rýchlosť úberu materiálu [m/s] v=PmŕÔ 10/ 7 Ť 1 0 * široko meniteľné široko meniteľná 10-' Ť 1 0 ° 10. Nasledujúca tabuľka uvádza orientačné hodnoty týchto veličín. udáva Taniguchi (1989) hodnoty potrebnej minimálnej energie ó = 10..022. So zmenšujúcou sa hrúbkou odrezávanej vrstvy hodnota strižného napätia stúpa.().1 0 " 10"-. na jednotkový rozmer častice na mikroskopickej alebo atomárnej úrovni. minimálna špecifická energia potrebná pre odrezanie hrúbky vrstvy 1 pm ocele je okolo ô = 10 3 MJ/m 3 . Pre porovnanie. krehký a húževnatý l o m m í k r o o b r á b a n i e / brúsenie tavenie EBM. Potom minimálna Špecifická energia Ô (J/m ) potrebná pre uber jednotkového množstva materiálu je vyjadrená vzťahom: 5 = (Eb+Es) N A / V A N A je Avogardovo číslo 6. táto hodnota sa blíži k hodnote teoretického strižného napätia i 5 . LBM.1010 N / m . je strižné napätie T s = 0.1 0 " ( p r e f ulzujúcl zdroj) 10" Ť 10. venované v úvode vymenovaným energolúčovým technológiám. l Vstupná hustota energie (W/nr) na makro a mikro úrovni {spracované podľa Taniguchi (1989)) proces m a k r o s k o p i c k á Pm ľW/m . ktroých jc možné určiť orientačne rýchlosť úberu materiálu.1 0 .^ 10J MJ/nr.0. Tieto veličiny sú tiež označované ako hustota energie (W/nr). na jednotku plochy na makroskopickej úrovni.3.104 MN/m : .3 +• 0. IBM IBM Nasledujúce kapitoly. okolo 10 um. ] (stredná hodnota) na p l o c h u . Energia väzby atómov pri atmosferickom tlaku je okolo 10 eV (1. 2 / 1 0 9 v 1 0 1 0 10. 1 0 n 10=-ŕ 1 0 6 1G 9 mikroskopická P ä [W/m . vo vysokom vákuu asi 1 cV. V A je molárny objem materiálu obrobku (m /mol).EDM. to znamená. 10"' 9 J).. Minimálna Špecifická energia 5 je dôležitá hodnota v procesoch energolúčového spracovania.

5.5. jedna z elektród. pomocou rýchlo sa opakujúcich periodických impulzov iskrového výboja za prítomnosti dielektriká (kvapalne médium). obr. Elektroerozivne metódy obrábania vodivých materiálov sú založené na využití tepelnej energie. ale sa klasifikuje podľa jeho technologických možností [1.1 EDM 5. Priemyselne bol tento jav použitý až v prvej polovici XX. V súčasnosti sa elektroerozivne obrábanie nerozlišuje podľa vyššie uvedeného delenia. . keď prvý patent a teoretické základy elektroerozívneho procesu vypracovali roku 1943 B.5.mikročastice} vo forme dutých guličiek sú odstraňované z materiálu tavením a odparením. storočia. ktorý popisal jav clektroerózie. R. používaným zariadením a oblasťou priemyselného využitia. Začiatok širšieho priemyselného využitia sa datuje do rokov 1950 až 1954. V 70-tych rokoch sa zaviedlo delenie elektroerozívneho obrábania na [5. musí byť z elektricky vodivého materiálu. Základy pre elektroerozívne obrábanie (niekedy používaný názov eleklroiskrové obrábanie) položil už v roku 1768 Sír Joseph Priestley. kedy sa objavili prvé eleklroiskrové obrábacie stroje. Pre technológiu hĺbenia sa používajú ako nástroje tvarové elektródy. ako výsledok výskumu opotrebenia kontaktov elektrických spínačov. tým sa dosahuje trojrozmerné obrábanie (3D). na ktorú sa premení elektrický výboj vznikajúci medzi elektródami (nástroj a obrobok).1 Princíp technológie elektroerozívneho obrábania FJektroerozivne a/alebo elektroiskrové obrábanie je technologický proces. 11. Veľmi malé častice (voľným okom neviditeľné častice . 26]: • hĺbenie. Z medzery (gap) medzi nástrojom a obrobkotn sú produkty elektrolýzy odnášané pomocou dielektrickej kvapaliny. takže len ťažko ho možno nazývať netradičným. Lazarertko a /V. V závislosti od druhu elektrického výboja. Každá metóda sa líši počiatočnými technologickými charakteristikami. Obrobok. 30]: • etektroiskrové • elektroimpulzné • e lektrokon taktné • anodomechnické. 13. keď zaznamenal vznik kráterov na plochách kovov oproti vodivým elektródam. pri ktorom k úberu materiálu dochádza elektricky.1. ako dôsledok elektrického výboja.1. je umiestnená v tesnej blízkosti obrobku. od parametrov obrábania a zdrojov impulzného toku existuje niekoľko spôsobov elekiroerozívneho obrábania. tiež z vodivého materiálu. medzi ktorými prebieha výboj. alebo tvarové elektroerozivne obrábanie (EDM Sinking) • drôtové rezanie (WEDM Wťre Electricai Discharge Machining) • brúsenie (EDG Electricai Discharge Grinding). ktorá medzi nimi prúdi. /. iskra a/alebo oblúk. ale n i e j e s n í m v kontakte. ktoré sú posúvané smerom do obrobku a vytvárajú požadovaný profil. Druhá elektróda (nástroj).1 Elektroerozívne obrábanie FJektroerozivne obrábanie (medzinárodné označenie EDM Electricai Discharge Machining) patrí v súčasnosti k dobre zavedeným progresívnym výrobným procesom. Lazarenknvová [15].

.

je komplexný jav. V ideálnom prípade každý impulz vyvolá iskrový výboj.138 Progresívne technológie servopohon posuvu JJJJJI držiak .zvyškový čas.doba deionizácie.5. ktoré sú ponorené v kvapalnom médiu (dielektriku).01 až 0. Úbytok materiálu z elektródy prebieha počas ionizácie .doba ionizácie. ktoré sú v určitej vzdialenosti od seba.4 mm [1]. p r í v o d dielektriká ' i s krovy výboj " f c •R n a d r ž L : : prípravok obrobok Obr.5.doba výboja. b . zapnutý vypnutý cyklus —\ vypnutý cyklus -M—v prúd . Jednosmerné napätie privádzané do obvodu s odporom R a kapacitou kondenzátora C (tzv.T — F zapnutý cyklus 1— čas —*• X- ipiíkový prúd Obr. Vzdialenosť medzi elektródami potrebná pre vznik výboja býva v rozmedzí 0.5. Obr.2 znázorňuje typický priebeh impulzov. d .^-"nastroja . c . klasický Lazarenkov RC obvod) vytvára v krátkych impulzoch výboj medzi katódou a anódou. OBR.3 Profil jediného impulzu pri EDM a .1 Princíp zariadenia pre elektroerozívne obrábanie [3] Proces vzniku elektrického výboja medzi dvoma elektródami.5.2 Typický priebeh impulzov pri E D M Zapnutý cyklus a špičkový prúd určujú energiu výboja prúd JV J čas.

Doba prerušenia napätia musí byť dlhšia ako doba deionizácie. Elektrický oblúk dosiahne teplotu 3 600 až 4 000°C za 0. J Elekíroerozívne obrábanie EDM-WEDM i 39 Výsledkom výboja je krátkotrvajúca koncentrácia elektrickej a mechanickej energie elektrónov na anóde. ktorého princíp je popísaný vyššie a v ďalších kapitolách. Jeho úlohou je akumulácia elektrickej energie. Prerušenie (pokles) napätia umožní nataveným časticiam ich vymrštenie z krátera a odplavenie prúdiacim diclelctrikom. • • Tvorenie výboja t. • Technické a ekonomické ukazovatele EDM procesu: • • • • Intenzita objemového úberu materiálu. ich princíp a odlišnosti sú stručne charakterizované v ďalšom. sú: • Zariadenie pre EDM (stroj) .jeho tuhosť a stabilita.25 až 600 mikrofaradov (pF). trvanie výboja (0. kým iskrový výboj teplotu 10 000 °C za 0. Používajú sa aj obvody bez kondenzátora. Prítomnosť dielektriká napomáha ionizácii toku nabitých častic. . kapacita prietoku dielektriká.1 ms až 0. Relatívne opotrebenie nástrojovej elektródy. používajú sa ešte systémy elektroimpulzného obrábania a elektrokontaktného obrábania.jeho chemické a ťyzikálne vlastnosti.výsledný impulzu a frekvencia výboja. energia rozmery.5. vznik vysokej teploty v bezprostrednej blízkosti výboja. Čas obrábania. aby sa zabránilo plynulému iskreniu v jednom bode.5. riadiaci systém a stupeň automatizácie. Okrem elektroiskrového obrábania. ktoré charakterizujú proces elektroerozívneho obrábania. Elektrodynamické sily a spád vnútorných napätí následkom teplotného poľa zapríčiňujú. ktorá sa vybije vo forme silného iskrového výboja.1 s až 0. Pojem elekíroerozívne obrábanie a elektroiskrové obrábanie sa pri vysvetľovaní bude používať ekvivalentne.. V mieste výboja sa tvorí charakteristický kráter (crater). V elektroiskrových zariadeniach sa používa kondenzátor s kapacitou 0. V takom obvode vzniká pri určitej vzdialenosti elektród elektrický oblúk a nie iskrový výboj. vznik výboja a deionizáciu častíc. Materiál obrobku .jej chemické a fyzikálne vlastnosti. Intenzita prúdu má vplyv na výkonnosť procesu.0001 sekundy). intenzita a spôsob prúdenia dielektrickej kvapaliny. Profil priebehu impulzu napätia a prúdu v závislosti na čase na obr. produktmi erózie. Nástrojová elektróda .01 ms [30]. tiež označovaný ako jamka (pil alebo meniscus).3 ukazuje dĺžku trvania ionizácie častic. Prúdová intenzita nabíjaného prúdu sa meni s odporom. že natavený kov je vymršťovaný do dielektriká.jej chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti.001 až 0. Kráter tvorený jediným výbojom sa považuje za guľový segment a charakterizuje sa priemerom a hĺbkou.1 ms. pracovná vzdialenosť medzi elektródami. Základom klasického elektrického RC obvodu je kondenzátor. tvar a elektródy sú z vodivých materiálov. Obvod s kondenzátorom tvorí základ pre elektroiskrové opracovanie kovov. čím sa zaručuje určitý pomer medzi kapacitou a hodnotou intenzity prúdu. ale aj katódy. stupeň kontaminácie . elektrické podmienky vzniku výboja . natavenie a dokonca odparenie kovu z anódy. pričom ich tvrdosť môže byť opracovaného materiálu. Geometria a vlastnosti povrchovej vrstvy po opracovaní.j. Nástrojové menšia ako tvrdosť rozmery. Parametre. výsledný tvar a tvar výboja. • Dielektrická kvapalina .

.

doba trvania impulzu. sa pri tomto spôsobe 3 dosahujú podstatne vyššie úbery. 5.j. Táto technológia sa používa tam. To je dôležité najmä pri jemnom dokončovacom obrábaní. Maximálna rýchlosť úberu pri elektrokontaktnom frézovaní je vysoká a môže dosahovať hodnoty až I mil.1 Zariadenie p r e elektroiskrové opracovanie Zariadenie (stroj) pre elektroiskrové obrábanie podľa obr. ale drsnosť a presnosť rozmerov je pri kvalitatívnom porovnani horšia. pretože napr. Rozmerová i tvarová presnosť je nízka. frézovaniu a v menšej miere i rozrezávaniu. Nositeľom energie sú ióny.1. potrubím. pri tlaku dielektrickej kvapaliny 138 kPa a vzdialenosti elektród do 0.03 mm [26]. na oddeľovanie polotovarov a k podobným hrubým operáciám. Jeho podstatou je odporové odtavovanie materiálu obrobku. Uber materiálu nastáva rozmerovým roztavovanim. mmVmin alebo 500 kg/h [30]. napr. ktoré vyžadujú dostatočnú tuhosť stroja. kde amplitúda. polarita. Zdrojom energie býva obvykle transformátor o výkone desiatok až stoviek kW. a tým sa vytvára mechanické budenie alternujúcich impulzov. Dôležitú úlohu v zariadeniach pre elektroiskrové obrábanie má systém riadenia. frekvencia a tvar impulzu nie sú závislé na dobe obrábania a na fyzikálnom stave eróznej medzery [30]. pri výrobe tvárniacich nástrojov). ktorý zabezpečuje dodržanie vzdialenosti (medzery) potrebnej pre vznik výboja. Využíva oblúkový výboj a malý počet impulzov v rozmedzí 50 až 500 Hz. R á m stroja. je potrebné vyvinúť silu okolo 8 900 N. Používa sa pre obrábanie podobné sústruženiu. Pre zabezpečenie stabilnej Šírky medzery sa používajú servomechanizmy na báze jednosmerných krokovacích motorov alebo elektrohydraulických servovcntilov. musí mať dostatočnú geometrickú presnosť. čo spolu s nutnosťou rotácie nástroja obmedzuje použitie tejto metódy. pôsobia hydraulické sily zabezpečujúce plynulé prúdenie dielektriká medzi nástrojom a obrobkom. nádrže s dielektrickou kvapalinou a príslušným čerpacím a chladiacim systémom a z generátora na tvorenie elektrických impulzov. Zdrojom pracovného prúdu je impulzný generátor. Na druhej strane. kde sú vysoké náklady na nástrojové elektródy (napr. ktorý má obvykle tvar písmena C. V porovnaní s elektroiskrovým spôsobom.5.4 sa skladá z rámu. Tlak dielektriká závisí na veľkosti plochy pracovných elektród. Opotrebenie nástrojovej elektródy je menej ako 1 %. Zásobník dielektrickej kvapaliny spolu s čerpadlom. Elektroimpulzné obrábanie je vhodné pre opracovanie rozmerných obrobkov a pre hrubovacie operácie. Tento spôsob obrábania je označovaný tiež ako „no-wear EDM" t. zodpovedajúca veľkému výkonu. Mechanizmus regulácie pohybu elektródy umožňuje dodržať medzi elektródami veľmi úzku medzeru a je schopný ju rýchle rozšíriť. čistiacimi filtrami a s chladiacim zariadením je uložený obvykle v základoch stroja. suportu s nástrojom.140 Progresívne technológie Elektroimpulzné obrábanie je spôsob elektroiskrového obrábania. na odstraňovanie nečistôt z povrchu ingotov pred valcovaním. Zapojenie nástrojovej elektródy je na plus (+) pól a obrobku na mínus (-) pól. ktorý využíva oblúkový výboj vhodného tvaru a časového priebehu. pre elektródu s celkovou plochou 645 cm". Regulácia popritom zabezpečuje najmenšie . Elektrokontaktné obrábanie je tiež spôsob elektroiskrového obrábania.1. tuhosť a stabilitu aj napriek tomu. tomuto účelu sa používajú zvlášť skonštruované impulzné nezávislé generátory. až 25 000 mm /min. V ráme stroja sú uložené všetky ostatné časti ako: pracovný suport s nástrojom. Nástrojová elektróda (kotúč alebo disk) sa otáča. pracovného stola pre upnutie obrobku. pracovný stôl na upínanie obrobku a manipuláciu s ním a tiež nádrž na dielektrickú kvapalinu. s minimálnym opotrebením nástrojovej elektródy. K. že v procese nepôsobia mechanické sily a zaťaženie.

(zdroj:[26J) . e) obvod riadený mikropočítačom. b) obvod s frekvenčným oscilátorom.5.z d r o j D. Každé prerušenie potrebného na dokončenie danej operácie. Podľa charakteru zaťaženia a reakcie generátora na zaťaženie sa delia na: generátory' s nízkou frekvenciu výbojov. 0 • obrobok C . generátory na relaxačnom princípe s vyššou frekvenciou výbojov.d i ó d a .tranzistor PC .m i k r o p o č í t a č Obr.5 Druhy elektrických obvodov generátorov impulzov pre elektroiskrové zariadenia a) jednoduchý obvod z kondenzátorom C. Najdôležitejšou časťou stroja je generátor elektrických impulzov. c) obvod s transformátorom pre elektroimpulzné generátory.4 Prvky zariadenia pre elektroiskrové obrábanie [26] N -nástroj.5. regulovaný elektronický.f r e k v e n č n ý oscilátor Tr .5. d) obvod s tranzistorom. Z .kondenzátor. mikropočítač riadi všetky parametre výboja. napájanie eleklrohydraulický servoventll upinacia doska nástrojová elektróda Čerpadlo o b r o b o k (+) JsmerP0SUVU základy stroja zásobník dielektriká 1 zásobník hydraulickej kvapaliny Obr. T • transformátor Ose . hydraulický valec .1 Elekiroerozívne obrábanie EPM-WEDM znamená zodpovedajúce predĺženie 141 času prerušovanie sledu výbojov. ktorý určuje a ovplyvňuje hlavné technologické a kvalitatívne parametre elektroerozívneho obrábania.

.

Deionizovaná voda má nízku vodivosť okolo 2 až 5. Mikropočítačom riadený obvod umožňuje riadenie všetkých parametrov výboja. • Pri práci nesmú vznikať jedovaté a výpary a nepríjemný zápach.5.5 ilustruje typy používaných zdrojov elektrických impulzov (generátory impulzov) od jednoduchšieho elektronického regulačného obvodu až po mikropočítačom riadený obvod. ako vodné sklo. aby sa rýchle obnovovala izolácia po výboji. zníženie opotrebenia nástroja a vyššiu akosť povrchu. olej a vzduch. frekvencia a tvar impulzov nezávisí na dobe obrábania a na zaťažení. Dielektrická kvapalina má dôležitý vplyv na celý erozívny proces. Používa sa tiež kerozín. Skoro všetky tieto vlastnosti majú ľahké strojné alebo transformátorovč oleje. Obr. musi byť stála. najmä obyčajný petrolej. Na kvapalinu sú kladené nasledujúce požiadavky [1. Výbojové napätie je variabilné podľa typu obvodu. nízkej ceny a nízkej viskozity a zároveň chemicky nereaguje s uhlíkom. Locamo a Charmilles Ženeva (Švajčiarsko). aby zamedzovala vzniku korózie. V priemyselných zariadeniach sa však najviac využíva petrolej.m'1 a doporučuje sa pre jemné obrábanie [22]. AEG. a polo vodivé. . ktoré je spravidla elektricky ne vodivé ako petrolej. • Musí mať malú viskozitu (32 34 SSU) [26] a dobrú zmáčavosť. 5. V bývalom Československu ich vývojom a výrobou sa zaoberal Vývojový ústav mechanizácie a automatizácie v Novom Meste nad Váhom (VUMA). potrebné pre zabezpečenie obrábania a zároveň monitorizáciu podmienok obrábania elektroiskrovým výbojom. Druh prostredia pôsobiaci na povrch obrábaného materiálu má niekedy aj chemické účinky. Silikónový olej a jeho zmesy s petrolejom dávajú vynikajúce výsledky pri obrábaní titánu. ktorá je vhodná z hľadiska požiarnej bezpečnosti. kaolínová emulzia a rôzne soľné roztoky. Wickmantd Coventry (Veľká Británia). má vplyv na vznik elektroiskrového výboja. • Musí mať dostatočne vysokú teplotu horenia. pri relaxačných obvodoch býva 60 + 300 V. Pracovné prostredie. pri ktorých amplitúda doby trvania impulzov. • Musí byť chemicky neutrálna. ako aj pri požiadavkách na vyššiu intenzitu úberu materiálu. Krupp a Siemens (NSR).10"' 6 S. a. 26]: • Musí zabezpečovať potrebnú vzdialenosť medzi elektródami (môže byť menšia než 0. 5. • Musí zabezpečovať ochladzovanie elektród a odoberaných mikročastíc triesky. ľahko vyrobiteľná a lacná.2 Dielektrická kvapalina Elektroiskrový výboj medzi elektródami prebieha v rôznom pracovnom prostredí. • Nesmie podliehať chemickým zmenám. a preto je potrebné venovať pozornosť jej voľbe. silikónový olej a dielektriká na báze vody. ktorý umožňuje dobrú kontrolu výboja. 22. ktoré prevažne tvorí kvapalina nazývaná dielektrikum. polarita.142 Progresívne technológii' Najnovšie sa používajú impulzné generátory nazývané ako nezávislé generátory. Najznámejšie európske firmy sú AGIE. aby nedochádzalo k vzplanutiu. Najnovšie sa používa deionizovaná destilovaná voda.01 mm) aby prechod prúdu medzi obidvoma elektródami vyústil do výboja. g. Pevnofázové zdroje napájania umožnili používať rôznu polaritu na elektródach tak ako je to v systéme elektroimpulzného obrábania. Elektroerozívne stroje sa vyrábajú asi v 13 štátoch sveta.1. Z hľadiska rôznorodosti druhov priemyselne používaných strojov existuje asi 85 až 110 rôznych typov.1. • Musí zabezpečovať dobrý odvod (odplavenie) eróznych splodín zo zóny úberu materiálu.

— 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Teplota T [°C] 0 5 10 15 20 Stupeň znečistenia dielektriká [ % J Obr. 5. Teplota dielektriká pri elektroískrovom obrábaní dosahuje 60 až 80°C.3 0. Pevné odpadové produkty bývajú zachytené na opracovanom materiále alebo pracovnej elektróde.06 0. Krivka I je pre petrolej. 26] popisovaný ako reverzný systém prúdenia. Vhodné prúdenie je zabezpečované rôznymi čerpacími systémami.1 v * strojov v m 1 olei y i = 033 J -—• .2 0. Vysvetľuje sa to tým. krivka 2 pre 3. . Na obr. • systém vstrekovania a prúdenie kvapaliny zo spodnej časti alebo z hornej časti obrobku. krivka 2 pre transformátorový olej a krivka 3 pre strojový olej.5. Medzi najrozšírenejšie patri: • systém prúdenia kvapaliny nasávaním cez obrobok.8a. jeho chladenie však nieje vždy podmienkou.02 0 q < 0. že s pribúdajúcou energiou výboja sa medzera medzi elektródami zväčšuje. J Elektroeroz.08 0.b. Pri 2 až 4% -nom znečistení.53 V w 3.5.4 ransformatrovy otej I E . Dôležitou podmienkou stabilizácie erozivneho procesu je rýchle odplavovanie produktov erózie a zároveň obnovovanie čistoty dielektrickej tekutiny v oblasti opracovania.04 0. Obnovovanie čistoty je obyčajne zabezpečené filtráciou dielektrickej kvapaliny cez kazetové filtre. Nevýhodou tohto systému je vznik kužeľovilosti stien (overení) vytváraného profilu.5.6 Vplyv teploty dielektriká na uber materiálu (zdroj: ¡30}) Obr. Pri hrubovaní a opracovaní rozmerovo veľkých dielcov sú pevné častice odplavované dielektrickou kvapalinou a zachytávané v spodnej časti nádrže ako kal. obr. Plyny.9a.5. 5. najmä pri malej energii výboja (krivka 1).33 L Diagram ukazuje všeobecnú povahu tohto vplyvu.6 je diagram závislosti úbem materiálu na druhu dielektrickej kvapaliny pri rôznej teplote. takže odpad je možné ľahšie odstraňovať a dielektrikum sa v mieste výbojov natoľko neznečistí. kde vytvárajú izolačnú vrstvu a zabraňujú elektroerozivnemu procesu. ktoré zachytávajú častice veľkosti 2-^-5 um. majú rovnaký účinok. v niektorých prameňoch [ 1.b. Prúdenie dielektrickej kvapaliny hrá z vyššie uvedených dôvodov významnú úlohu v procese EDM. Jpeiroiei — j 0. (v obrobku musí byť predvŕtaný otvor) obr. je zaznamenaný pokles o 30 až 40% normálnej účinností.ivne obrábanie EPM-WEDM 143 Na obr. Stabilizácia teploty sa vyžaduje pri presnom obrábaní.5.33 J. najmä pri hĺbení hlbokých a tvarovo zložitých profilov. Krivka 1 je pre energiu výboja 0. Tieto odpadové produkty môžu byť vo forme kompaktnej látky alebo plynu. alebo cez nástroj.7 je vplyv znečistenia dielektrickej kvapaliny na účinnosť procesu. pokiaľ nie sú rýchle odstraňované. .7 Vplyv stupňa znečistenia na hodnom úberu materiálu pre rôznu vybíjaciu energiu Wi (zdroj: [30]) Úlohou dielektriká je aj odplavovanie produktov erózie.3 0. Pri znečistení do 2% sa účinnosť výrazne nemení.1 0.

.

nepriaznivé až po veľmi nepriaznivé alebo obzvlášť nepriaznivé prúdenie. ale na optimálnu prevádzku stači ponorenie dielca do dielektrickej kvapaliny [26].10.elektróda Obr.5. používa sa pri obrábaní plytkých profilov a tvarov. má aktívnu úlohu v procese elektroiskrového obrábania. Chladenie elektród a odplavovanie splodín erózie je zabezpečené pri relatívnom vzájomnom pohybe elektród vibráciou alebo cyklickým prerušovaním impulzov. (zdroj: McGeotigh[22]) Spôsoby prúdenia dielektrickej kvapaliny klasifikoval Benger. (J973) [26] slovným označením á diagramom vzájomnej polohy a tvaru elektród.8 Prúdenie dielektrickej kvapaliny systémom nasávania cez a) obrobok b) nástroj. aj keď nie je v priamom kontakte s obrobkom. ako veľmi dobré. kde nie je potrebné zabezpečiť výrazné prúdenie kvapaliny. 5. priemerné.1.144 • Progresívne technológie systém prúdenia ponorením.5. nástroj . Moderné elektroerozívne stroje využívajú na zlepšenie účinnosti odplavenia eróznych produktov z medzery medzi elektródami vysokofrekvenčné vibrácie [8]. Náklady na elektródy predstavujú podstatnú časť prevádzkových .3 Nástrojové elektródy a ich opotrebenie Nástrojová elektróda. dobré. obi.1.

pretože zahrňujú náklady na materiál elektródy. jednoduchá vyrobiteľnosť aj tvarovo zložitejších profilov konvenčnými technológiami. vysoký bod tavenia. meď .grafitovej kompozície. Nástrojová elektróda. ocele.10 Diagram pre klasifikáciu prúdenia dielektrickej kvapaliny pri elektroiskrovom obrábaní. znečisťujú zariadenie. a pre jemné dokončovanie povrchov s drsnosťou Ra pod 0. predovšetkým vysokú teplotu tavenia okolo 3000"C. je z rôznych materiálov. že erózne splodiny. ktoré vznikajú jeho opotrebovaním. Je vhodný pre opracovanie ocelí. M e ď ako materiál elektród jc dobre odolná voči erozívnemu opotrebeniu a jej použitie jc hospodárne. mosadze a med* . ktoré odporúčal Beiiger (1973) [26] obzvlášť nepriaznivé Hje>ako 10 x D Základné požiadavky na nástrojové materiály elektród sú: • • • elektrická a tepelná vodivosť.! F. ktorá sa obvykle pripája na záporný pól obvodu. Odporúča sa pre obrábanie karbidov.grafitovej kompozície (lisovaný prášok grafitu medi a olova). Najviac rozšíreným materiálom elektród je grafit pre elektroiskrové a elektroimpulzné technológie. Pri brúsení a rezaní sa používajú elektródy / liatiny. . Grafit je dobre obrobiteľný materiál a má vhodné charakteristiky pre EDM obrábanie. liatiny.5 pm [26].5. Pri opracovaní otvorov sa používajú elektródy z medi. najmä karbidu volfrámu.ťvne obráboniľ EPM -WEDM 145 nákladov. údržbu a obnovu opotrebovaných elektród. Jeho nevýhodou jc. tiež sa používajú elektródy z hliníka a mosadze. veľmi d o b r é dobré priemerne nepriaznivé veľmi nepriaznivé Obr.5.lektroeru7. spôsob výroby.

.

Použiva sa pre hĺbenie úzkych otvorov a pre vŕtanie.1. tým je jeho odolnosť voči opotrebeniu vyššia.5. Samozrejme za predpokladu optimálnej voľby dvojice materiálu nástroj/obrobok. vhodný pre elektródy.5.11 znázorňuje charakteristické oblasti opotrebenia a používanú terminológiu pre hodnotenie.1 34 241 5. Čím má materiál vyšší bod tavenia. a dokončovať na požadovaný tvar sústruženim. tepelnú vodivosť. u nás sa používa označenie elektroimpulzné obrábanie. uvádzané v anglickej literatúre ako no-wear EDM [26]. Najmä v prípadoch.wolfrámové materiálové kompozície sa používajú pre špeciálne účely hĺbenia úzkych drážok a otvorov. Elektródy pre EDM sa.2 41.3 94. V počiatkoch priemyselného používania EDM technológie (v rokoch 1950 . kým pri opracovaní spekaného karbidu (materiál s nízkou tepelnou vodivosťou) dosahuje opotrebenie tej istej elektródy až 80 % [30].3 275 Pri kvantitatívnom a kvalitatívnom hodnotení opotrebenia nástroja sa určujú hodnoty úbytku materiálu z kľúčových miest tvarových elektród ako je hrot. Poissonovo číslo a čim nižši koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti. kým v súčasnosti na moderných hibiacich strojoch dosahuje menej ako 1%.6 16. Určuje sa tiež celkové opotrebenie nástrojovej elektródy ako intenzita úbytku objemu. ak sa obrába oceľ grafitovou elektródou [11].3 29.1 16. Opotrebenie nástrojovej elektródy pri EDM technológiách je dôležitý faktor. podľa tvarovej zložitosti. Opotrebenie sa objavuje najskôr na hranách elektród. frézovaním alebo brúsením. ako je presné liatie a liatie pod tlakom.5. Meď . Odolnosť nástrojového materiálu voči opotrebeniu je daná jeho fyzikálnymi vlastnosťami. bočná strana a hrany. Jednu z technologických obmien EDM charakterizovanú malým opotrebením nástroja.2 mm. ich cena je však v porovnaní s medenou elektródou 18 až 100 krát vyššia (ak cenový faktor medenej elektródy je hodnotený čislom 1) [1].9 124 351 186 I 96. pri ktorom hodnoty úbytku elektródy sú menšie ako 1 %.wolfrámové a striebro .1 Fyzikálne vlastnosti vybraných materiálov pre nástrojové elektródy (podľa [26]) Materiál Grafit Meď Wolfrám Železo Bod tavenia B o d varu Tepelná vodivosť (Ag = 100%) Elektrická v o d i v o s ť (Ag = 100%) Pevnosť [N/mm ] 5 M o d u l pružnosti [ M / m m 2 x 103] = 3 000 1 083 3 390 1 535 m [°C: >4 000 2 580 > 5 930 >2 800 30.146 Progresívne technológie Mosadz je dobre obrobiteľný materiál. Tab.55) opotrebenie nástrojovej elektródy predstavovalo 40 -ŕ 60 % z celkového objemu. Vhodným spôsobom výroby sa javí aj drôtové rezanie (Wire EDM). Youngov modul pružnosti. Napríklad pri obrábaní kalenej ocele môže opotrebenie medenej elektródy dosahovať až 30 % z úbytku materiálu obroboku. Relatívne opotrebenie nástrojovej elektródy vyjadrené v percentách je dané pomerom úbytku objemu elektródy VE k úbytku objemu obrábaného materiálu V m [11]: . Hodnoty fyzikálnych vlastností vybraných materiálov pre nástrojové elektródy sú v tab. Obr. Wolfrám sa používa pre špeciálne účely hĺbenia veľmi malých otvorov s priemerom do 0. môžu vyrábať niektorým z obvyklých spôsobov. ale v porovnaní s medenými alebo grafitovými elektródami sa rýchlejšie opotrebováva.5 48. kde opotrebenie elektródy neovplyvňuje výrazne rozmerovú presnosť. elektroiskrové opracovanie bez opotrebenia. pre jemné práce s obzvlášť nepriaznivými podmienkami prúdenia dielektrickej kvapaliny.2 0. ktorý ovplyvňuje ekonomické hľadisko rozhodovania ojej použití. tvorí aj tzv.

čo je znázornené na obr. na priebeh relatívneho opotrebenia nástrojovej medenej elektródy. časovej dĺžky impulzu a špičkových hodnôt prúdu.).14. ktoré sa tvoria v ľubovoľnom bode medzii) . / Elektroerozívne obrábanie EPM-WEDM 147 \y nastroj (elektróda) opotrebenie hrotu L. Podobné výsledky hodnotenia opotrebenia nástrojovej elektródy pri EDM obrábaní keramických materiálov uvádzajú König. i v) v dôsledku mechanických nárazov spôsobených kavitáciou.5. že podľa vzťahu (5. v) v dôsledku mechanických nárazov Čiastočiek oddelených od obrábaného materiálu. vi) v dôsledku nepriaznivých pracovných podmienok (nepriaznivé prúdenie dielektriká. 14]. ii) v dôsledku kolísania prúdu výboja alebo vplyvom polarity výboja sa rozrušuje povrch elektródy.2 Mechanizmus ú b e r u materiálu Pri elektroiskrovom spôsobe obrábania dochádza k úberu materiálu vplyvom teploty a erózie pri vzniku rýchleho sledu iskrových výbojov. obr. 5. 30] a to z nasledujúcich dôvodov : v dôsledku vysokej hustoty elektrónov vo výbojovom povrchu dochádza k oddeľovaniu jednotlivých iónov alebo celých čiastočiek kovu. vii) chyby v materiále elektródy (pórovitosť alebo štruktúra).11 Charakteristiky opotrebenia nástrojovej elektródy. To znamená.5. že čím vyššia je intenzita pretekajúceho prúdu vo výboji. 1 0 0 % (5. iii) v dôsledku termických vplyvov (vysoká teplota pri výboji.5. Levy a Panien [13. nepravidelný ohrev elektród v priebehu výboja). Dauw. (zdroj: Metals Handbook s t u p e ň o p o t r e b e n i a hrotu = ap/Lv s t u p e ň o p o t r e b e n i a hrany = ap/U s t u p e ň o p o t r e b e n i a b o č n e j strany = aa/U hĺbka rezu a P mv = ^ .1) K opotrebeniu elektród dochádza jednak vplyvom pôsobenia erozívnych impulzov a jednak vlastnosťami materiálu elektród [ 11.5.5.13. Zo závislostí vyplýva.1) dochádza k zvýšeniu úbytku materiálu z obrobku a nepriamo aj k zhoršeniu drsnosti opracovaného povrchu. Obr. vysoká hustota prúdu a pod.12 ukazuje vplyv zmeny elektrických parametrov. tým menšie je relatívne opotrebenie nástrojovej elektródy. opotrebenie bočnej strany L opotrebenie hrany U konečná hrana nástroja počiatočná hrana nástroja hrubovanie štvorcového otvoru Obr.1.

.

nie je ešte stále jednoznačné a spoľahlivé.1 mm) dochádza medzi elektródami vplyvom pulzujúceho elektrického poľa k výboju. Záporne nabité elektróny narážajú na neutrálne atómy dielektriká a vyvolávajú jeho ionizáciu. Pri opakovanom procese sa zvyšuje intenzita výboja a vzniká sekundárna lavína elektrónov. Materiál je natavený a následne odparený zo zóny výboja. 10 jdc iv á äfíčka 5D A 30 A -1 15 A M - / f // *' 7/ . Na obr.001-f.0. Levy. Na katóde vzniká lavína elektrónov. ktoré sú urýchľované smerom k anóde. U 1 10 100 Dľžka impulzu [u.13 Účinok časovej dĺžky impulzu a zmeny prúdovej špičky na priebeh dosahovanej drsnosti povrchu (zdroj McGeough [22]) Obr. Existuje viacero teórií.s] 1000 1 10 100 Dĺžka impulzu ľjjsj 1000 Obr. Panien [13]) 10 100 1000 Trvanie impulzu t [LIS] Vysvetlenie mechanizmu úberu materiálu elektrickým výbojom aj napriek širokému priemyselnému využívaniu EDM metód.14 Účinok časovej dĺžky impulzu a zmeny prúdovej špičky na relatívne opotrebenie nástrojovej elektródy pri elektroiskrovom hĺbení keramického materiálu (zdroj: König. V určitej vzdialenosti A (0. Duuw.15 je znázornený princíp vzniku výboja a jeho účinok na povrch materiálu.148 Progresívne technológie elektródového priestoru.5.12 Účinok časovej dĺžky impulzu a zmeny prúdovej špičky na relatívne opotrebenie nástrojovej elektródy (zdroj McGeough [22]) Obr. ktorá v konečnej fáze spojí katódu a anódu kanálom výboja. V kanále výboja odovzdávajú elektróny a . ŕ -'/ y _' ' j| / 1G A T' jt l / \ ' s / -ti |5. kde je najsilnejšie elektrické pole.5. Obyčajne základom vysvetlenia úberu materiálu je popis vzniku výboja medzi elektródami a jeho elektrické a tepelné účinky na povrch materiálu.5. ktoré vychádzajú z rôznych prístupov.5.

Keď polarizácia dosiahne určitú hladinu nasýtenia.22]. Vznikajúci tepelný tok nadobúda hodnoty |: 1 okolo I 0 W.5. kladných iónov.ívne obrábanie EDMm-\VEDM 149 kladne nabité ióny svoju kinetickú energiu vo forme tepla časticiam povrchu anódy a katódy.m' vo veľmi krátkom časovom intervale (0. vyvolá polarizáciu molekúl a iónov dielektrickej kvapaliny. A) a) doporučená vzdialenosť medzi elektródami b) vznik i s k r o v é h o v ý b o j a c) vznik elektrónovej lavíny d) vy m rš tenie č i a s t o č i e k kovu z p o v r c h u a vznik krátera B) a) vznik lavíny e l e k t r ó n o v na k a t ó d e b) ionizácia prostredia v medzere medzi elektródami c) vznik sekundárnej laviny d) vznik k a n á l u v ý b o j a katóda O b r . Lokálna teplota povrchu elektród dosahuje hodnoty vyššie ako bod tavenia materiálu [1.16 ukazuje detail troch základných fáz. / Elektroeroz. V dôsledku vysokej teploty a následného odparovania dielektriká narastá v plazmovom kanále výboja tlak až na hodnoty 2 000 MPa. následkom čoho vzniká vysoká teplota. Toto vymrštenie alebo odparenie je sprevádzané vznikom plynových bubliniek a charakteristického kráteru na mieste výboja. 5 .5. ktoré priťahuje ióny k osi kanála výboja. ktorá natavuje a odparuje čiastočky kovu. ktoré sprevádzajú elektroiskrový výboj a uber materiálu. 5. . voľných elektrónov. I 5 Mechanizmus vzniku výboja pri eiektrocrozivnom opracovaní a jeho účinok na uber materiálu (spracované podľa [15. tlak v kanále takisto náhle poklesne a žeravé čiastočky kovu sú vymrštené z povrchu.J7. Detail vzniku výboja a priebehu napätiu medzi elektródami ukazuje obr. ktoré sú od seba vzdialené veľmi úzkou medzerou A. vyvolá to v elektrickom poli snahu o usporiadanie kladných a záporných Častíc v prúde výboja. Teplota vkanále dosahuje hodnoty 8 000 -ŕl2 000 "C. pár nataveného kovu oboch elektród a plynov chemického rozkladu dielektriká. Obr. 22]) Takýto vysoký tlak obmedzuje odparovanie žeravého kovu. Toto usporiadanie má za následok pokics odporu dielektrickej kvapaliny a nárast prietoku prúdu až na hodnoty 10 7 -f 10B A/s [26]. 21. keď napätie klesne.1 * 2 000 ps). Po prerušení impulzu. V mieste výboja vzniká plazmový kanál zložený z ionizovaných častíc. Okolo osi sa hustota iónov zvyšuje. Intenzívne elektrické pole medzi dvoma elektródami ponorenými v dielektrickej kvapaline. Vysoko intenzívny prietok prúdu ďalej ionizuje výbojový kanál a vytvorí sa silné magnetické pole.

.

že tepelné procesy a tavenie kovu na anóde sú určujúce javy procesu erózie elektrickým výbojom. vznik plazmy zloženej z kladných iónov a voľných elektrónov.17 Detail vzniku výboja a priebeh napätia v priestore medzi elektródami [26]. natavenie a odpareníe čiastočiek kovu e) tepelný účinok výboja spôsobí vypudeníe(výstreľovanie) natavených čiastočiek kovu z povrchu f) v mieste oddeľovania častíc vzniká na povrchu anódy a katódy kráter —s t i Plazma ohiasr vysokej teploty katóda ©--©-©-€>- oblasť vysokej teploty anóda —»-© .© © 0 ^ © . Kráter (úbytok materiálu) vzniká na obidvoch elektródach. Postupne tepelný účinok výboja spôsobí vypudenie a/alebo vystreľovanie (ejection) natavených čiastočiek kovu z povrchu.150 Progresívne technológie e 0 Obr.© .5. ale netermické vplyvy ako elektrodynamické a mechanické účinky majú svoje nezanedbateľné miesto v komplexnom jave elektroerózie. vznik vysokej teploty. ale s rôznou veľkosťou a intenzitou.* • © ) .®1 ©^ . z pár kovu oboch elektród a plynov z chemického rozkladu dielektriká d) vytvorenie silného magnetického poľa.© . Erózne produkty. Vypudené čiastočky kovu opúšťajú povrch po okraji vznikajúceho krátera.© . Obyčajne nástrojová elektróda jc .16 Postupné štádiá vzniku výboja pri EDM [26] a) polarizácia molekúl a iónov dielektrickej kvapaliny b) usporiadanie kladných a záporných častíc v prúde výboja a nárast intenzity p r ú d u 107 Ť 108 A/s e © a) e b) © SUP 0 0 d) c) c) vytvorenie kanála ionizovaných častíc.© úbytok na anóde 0-40 V UDyron na Kaiooe / 12-25 V / vzdialenosť úbytok plazmy Obr. uzavrie sa jeden cyklus spôsobujúci úbcr materiálu. čo je spojené s opotrebením nástrojovej elektródy a intenzitou úberu materiálu.© . Tepelný účinok výboja je síce hlavným faktorom procesu erózie. V dolnej časti obrázku je znázornený pokles napätia medzi elektródami v závislosti od vzdialenosti medzi nimi a tiež priebeh úbytku plazmy.5. So zväčšujúcim sa kráterom v dôsledku odparenia materiálu zvyšuje sa aj vzdialenosť medzi elektródami. medzi ktorými prevládajú guľovité častice nataveného kovu potvrdzujú. Keď sa energia výboja vyčerpá. Polarita elektród má dôležitú úlohu pri úbytku častíc materiálu z elektród. ktoré priťahuje ióny k osi kanála výboja.

Podľa výsledkov. Tento princíp obrábania sa používa pre metódu „no-wear EDM" alebo elektroimpulzné obrábanie a jedná sa o hrubovacie opracovanie. obr.1 Elektroerozívne obrábanie EDM-WEDM 151 katódou t..) je závislý na type použitého zariadenia. nástroj anóda (+). Na intenzitu úberu majú vplyv parametre elektrického obvodu (pretekajúci prúd.. ktoré sú rovnaké. Zvyšovaním intenzity úberu materiálu sa zhoršuje drsnosť povrchu. doba trvania impulzu. že za daných podmienok nevznikajú významné rozdiely v dosahovanej maximálnej intenzite úberu materiálu. 5. má mínus (-) pól. opotrebenie nástoja. Levy a Ponten [14]. obrobok katóda (-). grafitová a medená.1. pretože pokles napätia na anóde je v tomto prípade minimálny. intenzitu opotrebenia nástrojovej elektródy a relatívne opotrebenie nástrojovej elektródy pri EDM hĺbení rôznych druhov materiálov na báze keramiky s rozdielnou elektrickou vodivosťou.. .18 Závislosť intenzity úberu materiálu na dobe trvania impulzov pre premenlivé parametre prúdu výboja od 5 do 20 A. Obr. Obr. čo vyplýva z porovnania materiálov SiSiC(l) a SiSiC(2).18 ukazuje vplyv parametrov elektrického obvodu na intenzitu úberu materiálu. Dauw.19 ukazuje priebeh vplyvu nástrojového materiálu na intenzitu úberu. Materiál obrobku má svoj podiel na priebehu sledovaných závislostí.) a výsledkami obrábania (drsnosť povrchu. pre podmienky hrubovania (väčší uber materiálu a pre podmienky jemného dokončovania povrchu (nižšia intenzita úberu materiálu). frekvencia výboja. Intenzita úberu materiálu má vplyv na dosahovanú drsnosť a presnosť povrchu. napätie. Úbytok napätia na anóde býva 0 * 40 V. Pre obe elektródy dosahuje uber približne 3.j. frekvencia impulzov a pod. relatívne opotrebenie nástrojovej elektródy a dosahovanú drsnosť povrchu.5. Obr. (zdroj: König. maximálna hodnota intenzity úberu materiálu je 7 mnrVmin pre rôzne dĺžky trvania impulzov v rozsahu 2 -ŕ 235 us a zmeny prúdu výboja od 5 do 20 A.) a tepelná vodivosť materiálu.2.6 mm7min [13]. Grafické závislosti ukazujú.20 porovnáva intenzitu úberu materiálu.5. Levy a Ponten f \4\) 1 10 100 1000 Trvanie impulzu \ [p. ale pochádzajú od rôznych výrobcov.s] Obr.5. ktoré uvádzajú König. Vzťah medzi parametrami procesu (prúd výboja.17. dosahuje sa vyššia rýchlosť úberu a prakticky nulové opotrebenie nástroja. Pri tomto zapojení sa reguláciou prúdu riadi proces úbytku materiálu na anóde a tiež kvalita opracovaného povrchu.1 Prevádzkové charakteristiky procesu Prevádzkové charakteristiky procesu elektroiskrovčho obrábania sú vždy závislé na parametroch stroja.5. ak sa použije opačná polarita elektród.5. Na druhej strane. Dauw. Porovnávané sú dva typy najčastejšie používaných nástrojových elektród.5..

.

6 A.s] Každý stroj pre elcktroerozívne obrábanie má vlastnú špecifickú technológiu.152 Progresívne technológie O 500 1000 5500 10 100 T 1000 1C0OO Trvanie impulzu t [us] ™*w impulz" t \j$ Obr.013^0. ktoré sú však z vyššie uvedených dôvodov viac menej len orientačné: • napätie prúdového zdroja 60 * 250 V.8 mm alebo 0.19 Závislosť intenzity Uberú materiálu. relatívneho opotrebenia nástrojovej elektródy a dosahovanej drsnosti povrchu na dĺžke trvania impulzu pre clektroiskrové hĺbenie profilov do keramického materiálu SiSiC [13] prúd výboja 8. napätie 180 (zdroj: König. • vzdialenosť medzi elektródami (gap) závisí od druhu použitého generátora a pohybuje sa v rozsahoch 0. ktorá jc závislá na použitom type elektrického obvodu (kapacitný obvod. z vyššie uvedených dôvodov. pre brúsenie. I I .5.13 mm. a prúdová hustota do 10S A/cm". • priemerná hodnota prúdu výboja okolo 300 A. Uvádzané prevádzkové charakteristiky. • intenzita úberu materiálu až do 16. ale umožňuje reguláciu operačných parametrov (v súčasnosti cez CNC riadenie) a tým ovplyvňuje výsledok obrábania.01 Ť 0. 8.4 mmVhod. 26J poskytujú prevádzkové charakteristiky. Dauw. Levy a Panien [ 14]) Trvanie impulzu t [u. pulzný generátor). • čas vybíjania 10"9 Ť 1 0 5 s. • frekvencia výboja až do 100 kHz. . jemné dokončovanie povrchov a delenie materiálov sa používa rozsah 10 * 70 V. podľa druhu vykonávanej práce sa mení napätie (pre obrábanie otvorov jc 80 + 120 V. poskytujú orientačné poznatky. • čas nabíjania 10'2 -ŕ 10'5 s. Každá technológia. Dostupné literárne zdroje a prospektový materiál firiem vyrábajúcich zaradenia pre elektroerozívne obrábanie [1.

5.1 Elektroerozívne obrábame EPM-WEPM

153

• kužeľov i to s ť stien otvorov sa pohybuje okolo 0,005 * 0,51 mm; podľa aplikovanej technológie; • dosahovaná drsnosť Rz povrchu: pre hrubovacie operácie 12,5 pm, pre dokončovacie operácie je v rozsahu 0,2 ~ 6.3 um, pre vysokopresne opracovanie a špeciálne požiadavky na presnosť až 0,05 -0,1 pm.

16

E E E

• intenzita úberu • intenzita opotrebenia • relativ ne opotrebenie

16 - 12
fi

E E 12

B í, -P S i

=:;"

ô

4

4 - 0 SiSiC[1] SiSiC(2) Syalon 5-501

B0

M

1

:•:

• intenzita úberu • intenzita opotrebenia • relatívne opotrebenie

O.Ofl e" E J j6 I L 3 iJ

E

Ohr.5.20 Porovnanie intenzity úberu materiálu, intenzity opotrebenia nástrojovej elektródy a relatívneho opotrebenia nástrojovej elektródy pri EDM hĺbení A pre hrubovanie T pre dokončovanie nástroj: meď (+) pretekajúci prúd: 16 A dĺžka trvania impulzu: lOOps (zdroj: König, Danw, Levy a Panien

S I

2 o

rťl
SiSiC(1)

r ŕ l SiSiC(2)

Ik
Syalon S-501

0.04 g 0,02 o

ä
| 1

h

a
1 ?

[14])

o

5.1.3 Kvalita opracovaného povrchu Povrch po eicktroiskrovom obrábaní má náhodný izotropný profil, ktorý je tvorený charakteristickými krátermi, s pomerom hĺbky krátera k priemeru krátera 5 až 50 [21,22]. Typická hĺbka krátera býva okolo 2,5 um a priemer 12,5 um [26]. Hĺbka krátera a j /ho priemer sa zväčšuje so zvyšujúcou sa energiou iskrového výboja až na hodnoty 12 pm hĺbka, 60 um priemer. Na obr. 5.21 sú znázornené typické profily kráterov pre rôzne materiály pri rovnakých podmienkach výboja. Tvorenie kráterov je výsledkom iskrového výboja a ich rozmery sú ovplyvnené použitou dielektrickou kvapalinou a materiálom elektródy. Povrch má matný vzhľad. Vznik kráterov na povrchu je spojený s lokálnym natavením povrchu (teploty sa pohybujú v rozsahu 8 000 až 12 000 u Ch tepelne ovplyvnenou zónou a plastickou deformáciou vo vnútri krátera a v jeho okolí. Povrch jc zároveň rýchlo ochladený a zakalený účinkom dielektrickej kvapaliny. Natavcná vrstva ľahko reaguje s materiálom elektródy a produktmi pyrolýzy pri chemickom rozklade dielektriká. Takto sa na povrchu ocele tvorí stabilná austenitická vrstva .i napr. na povrchu titánu tvrdé zlúčeniny karbidu titánu TiC alebo oxidu titánu TiO : .

154

Progresívne

techno losie

horčik

molybdén

Obr.5.21 Profily vznikajúcich kráterov pre rôzne materiály za rovnakých podmienok výboja (zdroj: Lloyda Warren [19])

Účinok vysokých lokálnych teplôt spôsobuje metalurgické zmeny v povrchovej vrstve a vznik porúch, ako sú trhliny na hraniciach zŕn, dvojčatenie, štiepenie a vznik tzv. charakteristickej bielej vrstvy. Vysoká rýchlosť ochladzovania povrchu má za následok poruchy kryštalickej mriežky, fázové zmeny a vznik zvyškových napätí v povrchovej vrstve. Tieto zmeny nie sú zhodné a stále, ale menia sa od jedného stroja k druhému, pretože závisia na parametroch výboja, na dielektriku, materiále elektródy a medzere medzi nástrojom a obrobkom, Lloyd a Warren [19].

Obr.5.22 Typický charakter povrchu po elektroiskrovom opracovaní A - vrstva roztaveného kovu 10-ŕ 40 um B — oblasť vykazujúca znečistenie spôsobené difúziou materiálu elektródy do hĺbky asi 250 um C — tepelne ovplyvnená vrstva menej ako 400 um

Charakter natavenom a o hrúbke asi elektródy, jej

ovplyvnenej povrchovej vrstvy pri EDM opracovaní znázorňuje obr.5.22. Na rýchlo zakalenom povrchu materiálu sa tvorí tenká pretavená epitaxiálna vrstva 10 4 40 um. Za pretavenou vrstvou je oblasť kontaminovaná materiálom pracovnej hrúbka býva okolo 0,025 mm. Pod touto vrstvou vzniká tzv. biela vrstva, silne

5.1

Elektroeroztvne

obrábanie

EPM-WEDM

155

nauhličená stuhnutá tavenina s vysokou tvrdosťou okolo 60 HRC, je zároveň súčasťou tepelne ovplyvnenej vrstvy. Hrúbka bielej vrstvy priamo závisí na vybíjacej energii impulzov. Táto vrstva sa javí pri metalografickom skúmaní ako dokonale homogénna a pri väčšom zväčšení je vidieť jej laminárny charakter. Hrúbka bielej vrstvy môže byť pri hrubom opracovaní i niekoľko desatín milimetra, pri strednom niekoľko mikrometrov a po jemnom opracovaní je celkom nepatrná. Obyčajne tepelne ovplyvnená oblasť siaha do hĺbky 400 pm až 1 000 um v závislosti na energii impulzov. Elektroiskrovo opracované povrchy sú charakterizované vznikom ťahových zvyškových napätí v povrchovej vrstve v dôsledku tepelného pôsobenia. Lloyd a Warren [19] udávajú, že veľkosť vznikajúcich ťahových zvyškových napätí sa môže blížiť až k hodnotám medze pevnosti v ťahu. Zvyškové napätia v povrchovej vrstve ovplyvňujú funkčné vlastnosti obrobku. Ťahové napätia znižujú medzu únavy a uľahčujú rozrušovanie povrchových vrstiev pri vzájomnom spolupôsobení povrchov. Z uvedeného dôvodu, povrchy opracované elektroiskrovým obrábaním majú zníženú životnosť v podmienkach ťahového pracovného zaťaženia. Naopak v podmienkach tlakového zaťaženia povrchov by mohlo dôjsť k zvýšeniu ich životnosti. Z uvedeného dôvodu sa v mnohých prípadoch doporučuje po EDM procese klasické mechanické dokončovanie povrchov spojené s odstránením ovplyvnenej a spevnenej vrstvy. Ako už bolo vyššie uvedené dosahovaná drsnosť povrchu závisí na intenzite úberu materiálu, na spôsobe opracovania (hrubovanie, dokončovanie alebo jemné dokončovanie povrchov), na druhu a čistote dielektrickej kvapaliny a na parametroch elektrického výboja. Určujúcim ukazovateľom sa javí intenzita úberu materiálu za jednotku času. Na obr.5.23 a 5.24 sú znázornené grafické závislosti dosahovanej drsnosti povrchu v závislosti na intenzite úberu materiálu (VRR volume removal raie). V prvom prípade (obr.5.23) sa mení prúd výboja. V druhom prípade sú znázornené dosahované drsnosti pri hrubovaní rôznych druhov materiálov na báze keramiky. Dĺžka trvania impulzov tiež ovplyvňuje dosahovanú drsnosť povrchu. So zvyšujúcim sa časom trvania impulzu drsnosť povrchu mierne stúpa. Pri vyšších prúdoch výboja, nad 15 A, je zhoršenie drsnosti povrchu výraznejšie, obr.5.13. Presnosť rozmerov elektroiskrovo opracovaných predmetov závisí od technologickej presnosti, ktorú tvorí presnosť kinematických celkov stroja, presnosť výroby nástrojovej elektródy, presnosť nastavenia elektródy voči obrobku, presnosť výmeny nástrojovej elektródy a spôsob prúdenia dielektriká v pracovnom priestore. Presnosť zhotovenia elektródy nástroja kladie vysoké požiadavky na zručnosť nástrojárov. Presnosť a kvalita EDM opracovaného povrchu závisí vo veľkej miere od medzery medzi elektródou a predmetom. Rozmery obrábaného predmetu sa od rozmerov elektródy líšia vôľou, ktorú predstavuje medzera. Pri určovaní potrebného zväčšenia alebo zmenšenia rozmeru elektródy je rozhodujúci tvar špecifických rozmerov. Veľkosť medzery závisí od pracovných charakteristík použitého elektroiskrového stroja a od pracovných podmienok, ktoré sa používajú na dokončovacie obrábanie. Pri hrubovaní je spravidla šírka medzielektródovej medzery väčšia ako pri dokončovaní. Nepresnosti vznikajúce v procese EDM hĺbenia sú kužeľovitosť otvorov, úkosovitosť, úbytok nástrojovej elektródy, veľká makronerovnosť obrobenej plochy. Výbojový priestor (medzera) medzi elektródami (nástrojom a predmetom/obrobkom) je veľmi malý a jeho veľkosť je závislá na elektrických parametroch pracovného okruhu, teda je úmerná energii jednotlivých výbojov.

156

Progresívne
3

tecfmolóeie

Pri jemnom opracovaní, keď sa používa výboj o veľkosti 10' J (povrchy vysokej kvality), zmena výbojovej energie asi o 10% vyžaduje zmenu elektródovej medzery asi o 0,001 mm [30]. Modeme elektroiskrové stroje majú výbojové napätie dostatočne stabilizované tak, aby zaisťovali aj minimálnu zmenu presnosti. Podľa toho sa predpokladá, že presnosť rozmerov elektroiskrového obrábania sa pohybuje v rozmedzí ± 0,001 mm. K uvedenej nepresnosti sa pripočítavajú chyby spôsobené nesprávnou polohou pracovnej elektródy napr. vplyvom vôle v pohybových mechanizmoch, nepresným upnutím, nízkou tuhosťou stroja a pod. Na presnosť má ďalej vplyv čistota dielektrickej kvapaliny a hromadenie kovového odpadu v medzielektródovej medzere.

1000

4
r OJ

Obr.5.23 Dosahovaná drsnosť povrchu v závislosti na zmene prúdu výboja pri opracovaní nástrojovej ocele grafitovou elektródou (zdroj: McGeough [22])

JZ1

0

2

4

6

8

10

12

_^
• Intenzita úberu materiálu ^Drsnosť povrchu Rz 60 %. & •n

I
O 20 ¡5
L/i

TiBŕ

ALjOj+TiC

Si^+TiC

S1ALON

Ti(CN)+TiBj Ti(CN)*Cr3r>.

lIIJ

Obr.5.24 Intenzita úberu materiálu a dosahovaná drsnosť povrchu pri EDM hĺbení foriem z rôznych druhov keramických materiálov pre medenou elektródou (zdroj: Koni g, Dauw, Levy a Panien [N])

5,1.4 Použitie EDM technológií V súčasnosti nachádza EDM opracovanie široké uplatnenie v rôznych priemyselných oblastiach. Z pohľadu využitia sa rozdeľuje na dve dominantné oblastí, obr.5.25 a to: • hĺbenie, • drôtové rezanie.

5.1

Elektroerozh-ne obrábanie EPM - WEDM

157

Samostatnú skupinu tvorí elektroiskrové brúsenie. V praxi je využitie elektroískrového obrábania veľmi široké a rôznorodé. Používa sa: na zhotovovanie otvorov najrôznejších tvarov do kalených materiálov, spekaných karbidov, na zhotovovanie ostrihovacích razníc, pri zhotovovaní otvorov do výrobkov a súčiastok strojov, ako sú: vstrekovacie dýzy. plynové horáky, dýzy na výrobu syntetických vlákien, jemné prievlaky. jemné lekárske prístroje, aj prístroje jemnej mechaniky, na vyiskrovanie súčiastok z korozivzdorných plechov, znakov, písmen fnápisov), rôznych pomocných technologických otvorov, na odstraňovanie zalomených nástrojov, skrutiek, vodiacich kolikov, zalomené nástroje alebo iné súčiastky sa vyberajú pomocou EDM vyiskrovacieho stroja bez ich demontáže (priamo na mieste), čo je veľmi vhodné pri opravách väčších a zložitých súčiastok, použiva sa v opravovniach automobilových a iných motorov, montážnych dielňach všetkých strojárskych závodov, nástrojáriíach, opravovniach stavebných a zemných strojov, opravovniach poľnohospodárskych strojov, na obrábanie materiálov vysokej pevnosti. na vŕtanie malých otvorov od priemeru 0.05 mm, do tvrdých a húževnatých materiálov, na mikrodierovanie, na elektroiskrové hĺbenie zápustiek, opravu zápustiek a lisovacích foriem, pri opravách zápustky sa postupuje lak, že tvarovými elektródami, ktorými bola zhotovená dobrá zápustka, sa prehĺbi opotrebená zápustka, pritom sa zápustka neohreje. takže ju netreba znova tepelne spracovať.

• • •

• •

• • • •

Uber pri elektroiskrovom hĺbení závisí najmä od parametrov elektrického prúdu. na ostrenie a lapovanie nástrojov.5.26. na nanášanie a spevňovanie povrchu súčiastok. 5.4. obr. Kapacita kondenzátora ovplyvňuje povahu práce . materiálu nástroja a od pracovnej kvapaliny. na prerezanie piestnych krúžkov vysokotlakových kompresorov. Tým sa však zväčšuje mohutnosť výboja. Nástrojová elektróda sa pri obrábaní automaticky posúva a udržuje sa nastavená hodnota medzery. Zvyšovaním napätia zdroja Ut a kapacity C v obvode možno uber zväčšovať. Aby účinok iskry bol čo najväčší a aby sa uvoľnené čiastočky materiálu dobre odstraňovali z pracovného miesta. od obrábaného materiálu. pričom sa elektróda čiastočne opotrebováva.26 Konfigurácia elektród pri hĺbení a) Východiskový tvar nástrojovej elektródy bez známok opotrebenia a východiskový tvar obrobku.elekl/óda ai b) Obr. a tým aj na kvalitu povrchu. b) Konečný tvar obrobku a nástrojovej elektródy po hĺbení. na rezanie malých súčiastok. čo priamo vplýva na veľkosť kráterov vznikajúcich na mieste pôsobenia iskry.5. filtre.1. nástroj . Tvar elektródy sa kopíruje do obrobku. katóda sa ochladzuje. Priebeh elektroiskrového hĺbenia možno popísať nasledovne: približovaním pracovných elektród (nástroj . Q na obrábanie malých otvorov v dýzach v streková c í ch čerpadiel pod uhlom od 0 do 90°. počtu a tvaru impulzov za sekundu. na obrábanie vajcovitých a kužeľovitých súčiastok menších rozmerov s malými otvormi.obrobok) preskočí medzi nimi iskra (výboj) a z obrábaného predmetu sa uvoľní malá časť roztaveného materiálu. medzi ktorým je dielektrické prostredie.1 Elektroiskrové hĺbenie Elektricky vodivý materiál sa obrába iskrovými výbojmi medzi elektródou zapojenou na záporný pól a obrábaným predmetom zapojeným na kladný pól. Zvyšovanie intenzity úberu materiálu zhoršuje kvalitu povrchu. Jedna iskra nasleduje za druhou a nástroj pomaly vniká do obrábaného materiálu. na vyrezanie úzkych drážok v strojových dielcoch.158 Progresívne technológie • • • • • • • na výrobu drážok do valcov. Produktivita obrábania a akosť obrobeného povrchu závisia od energie výboja a od ich frekvencií. ako napr.

• • • Najvýznamnejšiu oblasť použitia elektroiskrového hĺbenia predstavuje v súčasnosti výroba otvorov rôznych tvarov a výroba tvárniacich nástrojov. na obrábaný predmet nepôsobia žiadne mechanické účinky. deformácia).27. Prednosti elektroiskrového hĺbenia sú: možnosť obrábať vodivé materiály ľubovoľnej mechanickej pevností. (5.2) kde D je priemer odtavených Čiastočiek materiálu. • • • • • • • • • Medzi nevýhody je možné zaradiť: nepriamu úmeru medzi produktivitou a kvalitou obrobeného povrchu. Pri procese je potrebné zachovávať túto vzdialenosť. Obrábaný povrch sa od čela nástrojovej elektródy vzdiaľuje. Vytvorený otvor však bude vždy väčší ako nástroj o medzeru: t= D + /. Pri hĺbení priebežných otvorov sa používajú dlhšie elektródy a otvor sa kalibruje nepoškodenou (neopotrebenou) časťou nástroja. Pri hĺbení otvorov sa cez otvor v nástroji vedie pracovná kvapalina. lj je minimálna vzdialenosť. znižuje sa prácnosť pri výrobe zložitých tvarov. že na vyhubenie tvarového otvoru sa používa viac elektród. pri hĺbení nevznikajú ostrapy. takže za určitý čas medzera (vzdialenosť) vzrastie tak.2 do 600 uF (mikrofarad). výrobný proces možno automatizovať. čo umožňuje dosahovať rôznu kvalitu opracovaného povrchu. Opotrebenie sa kompenzuje tým. . potrebu ponoriť obrobok i nástroj do kvapaliny počas procesu.2 do 40 A [30]. vzniká menší odpad ako pri klasickom mechanickom obrábaní. húževnatosti. že iskra už nemôže preskočiť. ktoré sa nedajú inými metódami obrábania uskutočniť.1 Eiektroerozívne obrábanie EPM -WEDM 159 (dokončovanie alebo hrubovanie) a obyčajne sa volí v rozsahu od 0. Príklad hĺbenia vnútornej skrutkovicovej drážky ilustruje obr. možnosť obrábať dielce zložitých tvarov a vykonať operácie. pomerne jednoduchá výroba nástrojových elektród. Podmienkou kvalitného elektroiskrového hĺbenia je dokonalé čistenie dielektrickej kvapaliny. aby bol povrch jemnejší. krehkosti.5. pričom intenzita prúdu sa pohybuje od 0. aby sa vyplachovali odtavené čiastočky z medzery. Medzera t závisí predovšetkým od napätia a intenzity prúdu vo vybíjanom obvode a od účinného odstraňovania odtavených čiastočiek z pracovnej medzery. cez ktorú v čistej kvapaline preskočí iskra. veľký rozsah pracovných parametrov.5. čo znižuje opotrebenie elektród a stabilizuje podmienky obrábania. Najväčším nedostatkom elektroiskrového hĺbenia je rýchle opotrebenie nástroja. ktoré sa nedajú vopred spoľahlivo určiť. Pri dokončovaní sa volí malá kapacita. (sily. tvrdosti. • pomerne nízku produktivitu pri obrábaní materiálov malej tvrdosti. závislosť presnosti a kvality procesu od mnohých faktorov.

.

EDM) Elektroiskrové drôtové rezanie (medzinárodné WEDM. predovšetkým strižných a cievka .EDM) je progresívnou zavedenie znamenalo výrazný pokrok vo výrobe lisovacích nástrojov.27 Elektroiskrové hĺbenie vnútornej skrutkovicovej drážky rotujúcou elektródou. Postupné odvíjanie drôtu je potrebné pre vylúčenie jeho opotrebovania. popisuje sa tiež ako Traveling Wire modifikáciou elektroiskrového obrábania.400 A 11 drel Princíp metódy elektroiskrového drôtového rezania je znázornený na obr.2 Elektroiskrové drôtové rezanie ( W I R E . Nástrojová elektróda jc tenký drôt. dodržuje všetky zákonitosti procesu elektrickej erózie. prívod r (20 . Jeho tvámiacich nástrojov.zásobnik s drôtom označovanie Wire Electrical Discharge Machining EDM skrátene WIRE .160 Progresívne technológie Ohr.28. (spracované podľa materiálovfy Agie) (elektóda) 5.5. ktorý sa postupne odvíja pomocou špeciálneho zariadenia.4 0 k H z ) ! = 200 .. Drôt sa použije iba raz. Pohyb drôtu je pomalý a je . Technológia zavedená fy Agie.5.1.4.

• obrábanie tvárniacich nástrojov [7.013 mm.4. Výsledkom nevhodného prúdenia dielektriká býva pretrhnutie drôtovej elektródy. ako jc pevnosť v ťahu a elektrická vodivosť a sú vhodné pre ťahanie s vysokou presnosťou prierezu. opracovanie predmetov malých rozmerov okolo 45 pm [32].16]. Štandartný priemer býva okolo 0. podľa druhu zariadenia. tiež ľahké oleje.003 mm [1]. Samozrejme rýchlosť úberu závisí na druhu materiálu a jeho elektrickej vodivosti. pričom nástrojová elektróda je rotujúci kotúč vyrobený z grafitu alebo mosadze. Dosahovaná pracovná presnosť sa udáva okolo 0. Ako diclektrikum sa používa deionizovaná voda alebo iné nízkoviskózne kvapaliny.5. 22.76 -f 1. Podrezanie (overeut) sa pri tejto technológii pohybuje v rozmedzí 0. 26J.5 150 mm/s [1. Vysokoefektívne využitie predstavuje integrácia technológie WEDM do systémov CAD/CAM. Najnovšie trendy využívajú povlakované drôty napr.3 mm. Rýchlosť úberu materiálu je udávaná ako objemový úber za časovú jednotku a pre staršie typy strojov býva 1 300 mm /hod. Pre presné obrábanie je rovnako dôležité dôsledné dodržiavanie vzdialeností medzi elektródami (gap). Najrozšírenejším materiálom elektródy sú mosadzné a medené drôty. kubického nitridu bóru mikroobrábanie . WEDM vyžaduje plynulé prúdenie dielektriká do oblasti rezu.1. Dielektrická kvapalina musí zabezpečovať dostatočné chladenie oblasti obrobku a drôtovej elektródy a odplavovanie eróznych splodín z miesta rezu.uplatňuje sa v oblasti výroby mikroelektronických elementov [33]. . Medzera býva okolo 0. TiN. ZrB2.03 mm.27 pm [18]. 20]. Povrch materiálov po opracovaní vykazuje typické stopy po tepelnom ovplyvnení.3 Elekroiskrové brúsenie Elcktroiskrové brúsenie (Electrical Discharge Grinding . Vynikajú výbornými vlastnosťami. novšie typy strojov zabezpečujú desať a viac násobne vyšší úber materiálu. Drôt sa odvíja a pohybuje vo vertikálnom smere podľa vopred určenej dráhy. Používa sa tiež molybdén a pre mikroobrábanie aj wolfrám. Obrábaný predmet jc upnutý' na stole stroja a môže sa pohybovať v horizontálnom smere alebo nemusí vykonávať žiaden pohyb. pre účinné WEDM rezanie vodivosť materiálov nesmie byť nižšia ako 2 x 10 : . Presnosť polohy drôtu až do 0. Rýchlosť posuvu drôtu je v rozmedzí 2. Q"' cm"1. SÍ3N4 . Tvrdosť a húževnatosť materiálov nemá významný účinok.EDG) využíva princíp elektroerózie pre úber materiálu. a poly kryštalického diamantu [30]. Priemer drôtu sa pohybuje V rozmedzí 0.03 -h 0. Elektródové drôtové rezanie nachádza široké uplatnenie v nasledujúcich oblastiach: opracovanie vysokotvrdých elektricky vodivých keramických materiálov ako SiC. Druh povlaku možno voliť podľa požiadaviek použitia drôtového rezania. výroba prototypov (Rapid Tooling). podľa požadovaného tvaru vyrábaného predmetu. Obrábaný predmet tvorí elektródu opačnej polarity ako je drôt.05 mm [26]. Spôsob zapojenia závisí od typu použitého výboja a druhu konštrukcie stroja. oceľové drôty povlakované meďou pre zlepšenie elektrickej vodivosti alebo povlakované grafitom za účelom zvýšenia rýchlosti odvíjania drôtu (nízky koeficient trenia). [14.02 -f. pretože sa nevytvorí elektrický oblúk medzi nástrojom a obrobkom. 5. • • • • • delenie a opracovanie platničiek so spekaných karbidov.0.2 mm.1 Elektroerozívne obrábanie EPM-WEDM 161 riadený NC alebo CNC systémom stroja. Dosahujú sa drsnosti okolo 0.

.

Elektroiskrové brúsenie sa používa pri požiadavkách na zvýšenú presnosť obrobkov. So zväčšujúcim sa prúdom rastie rýchlosť úberu. Orovnávanie kotúčov sa musí vykonávať po každom úseku (po hrubovaní. Pomer úberu materiálu k úbytku/opotrebeniu kotúča sa udáva vo veľmi širokom intervale obvykle od 100:1 po 0.30 ukazuje závislosť drsnosti povrchu od veľkosti prúdu. Pre jemné opracovanie s vyššou presnosťou a menším ovplyvnením povrchu sa používa nižši prúd v obvode. aie dosahovaný povrch je drsnejäí a viac ovplyvnený procesom. materiále nástroja. Obr. Mosadzné kotúče sa použivajú pre prípady rezania (delenia) veľmi tenkých materiálov (okolo 0. Dosahované úbery materiálu sú malé a sú udávané v rozsahu 160 -f 2 500 mnvVh. Vzdialenosť medzi elektródami je 0.29 ukazuje princíp elektroiskrového brúsenia. v niektorých prípadoch veľmi pomalým úberom je možné dosiahnuť presnosť až ± 0. Tolerancie rozmerov sa pohybujú okolo £ 0.2 v 260 kHz [ 26]. Obr. Intenzita opotrebenia (úbytku) kotúča je závislá na prúdovej hustote. Technológia úberu a nastavenie podmienok obrábania je súčasťou zariadenia. kým pri úbere 2 500 mm^/h iba 3. že pri úbere 200 mnrrVri je drsnosť 0. Veľkosť kráterov rastie proporcionálne s energiou výboja. Kotúče (nástroje) sú vyrábané z nizko pórovitého materiálu ako je grafit.38 pm. [26]) Zdroj elektrického výboja a druh použitej dielektrickej kvapaliny sú pre EDG rovnaké ako pre „klasické" elektroiskrové obrábanie. frekvencia elektrických impulzov je v rozsahu 0.005 mm. Výhodou týchto brúsnych kotúčov je ich nenáročné orovnávanie pomocou orovnávačov z rýchloreznej ocele.25 pm. Od veľkosti pretekajúceho prúdu v obvode závisí spôsob úberu materiálu. materiále obrobku a dielektrickej kvapaline. Priemerný pomer úberu materiálu k opotrebeniu kotúča je okolo 3:1 [26].37 mm). najmä pri brúsení spekaných karbidov. Rýchlosť úberu materiálu výrazne ovplyvňuje dosahovanú drsnosť. V bežných podmienkach EDG brúsenia sa dosahuje drsnosť povrchu okolo Ra 0.162 Progresívne lechno logie Obrobok zapojený na kladný pól je ponorený do dielektriká a posúvaný k záporne nabitej nástrojovej elektróde (rotujúci kotúč) pomocou servopohonu. Používané napätia sa pohybujú od 30 do 400V. Udáva sa [26].001 mm [26]. 5. brúsení na Čisto a jemnom dokončovaní) operácie brúsenia.1:1.5.5. Zvýšenie kapacity obvodu dovoľuje zvyšovať rýchlosť rezania. Rýchlosť rotácie kotúčov je 30 180 m/min.013 0. alebo keď nie je možné zabezpečiť výdatné prúdenie dielektriká. elektricky elektrický obvod grafitový b r ú s n y k o t ú č pracovná nádoba d i elektrík u m —W pohon pracovného stola smer pohybu pracovného stola Obr. Uber materiálu je v dôsledku elektrického výboja v medzere (gap) medzi nástrojom (kotúčom) a obrobkom.2 pm. Vyššie frekvencie impulzov výboja umožňujú získať hladký povrch.29 Princíp elektroiskrového brúsenia (EDG) (zdroj. prúd okolo 100 A.08 mm. Nástroj (rotujúci kotúč) nikdy nie je v kontakte s obrobkom. .

ktoré ale nemusia byť reálne nebezpečné. 25. Na obr. ktorá je určená individuálne pre každé zariadenie veľkosťou obrobku a bezpečnostným faktorom.31 sú znázornené rizikové oblasti. Zariadenia musia byť z toho dôvodu opatrené automatickým vypínaním v prípade. že EDM opracovanie v porovnaní s klasickým obrábaním patrí k bezpečnejším spôsobom. brúsenie krehkých a lámavých materiálov. pretože sa pri ňom nevyskytuje rotácia upnutého obrobku alebo nástroja a ostré triesky.1. 5. Obvykle sa používa pre brúsenie tvarových nástrojov zo spekaného karbidu a brúsenie kalených ocelí.5 Vplyv technológie EDM na životné prostredie a riziká bezpečnosti práce Podľa viacerých zdrojov [1.5. ale nie je bez nebezpečenstva. Na druhej strane EDM proces. Najväčšie riziko je spojené so vznikom požiaru.30 Účinok prevádzkových parametrov na drsnosť povrchu pri elektoiskrovom brúsení spekaných karbidov. Sú to potenciálne možné riziká. keď hladina dielektriká klesne pod kritickú úroveň.5. pokiaľ existuje vhodný systém ochrany. 30] ako aj výskumov BIA (Berufssenossenschaftliches Inštitút fúr Arbeitssicherheit) proces elektioiskrového obrábania (EDM) nepredstavuje v kvalitatívnom porovnaní väčšie nebezpečenstvá (riziká spojené s bezpečnosťou práce) ako klasický proces. Základné rizikové faktory pri EDM predstavujú: • vznik požiaru • zdraviu škodlivé látky.4^F| o o 2 Obr. . ktorého príčinou môže byť dielektrikum s nevhodným bodom vzplanutia. kde použitie diamantových kotúčov je vysoko nákladné. tvarové brúsenie materiálov. Podmienky brúsenia: Napätie: 60 V. brúsenia a delenia tenkých materiálov. Nie je vhodné pre brúsenie obrobkov z liatiny. Používané nízke napätia v procese EDM znižujú aj nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. pretože vtrúseniny piesku môžu poškodzovať grafitový brúsny kotúč. Vo všeobecnosti sa uznáva. dielektrikum: petrolej teplota dielektriká 38 °CT materiál kotúča: grafit (zdroj: [26)) i 6 8 10 Prúd [A) • • • • Použitie EDG procesu spadá do oblastí: brúsenia vysokopevných ocelí a karbidov. ktoré vznikajú počas procesu.5 3^kH^. kde klasické rozbrusovanie môže spôsobiť deformáciu.1 Elektroerozívne obrábanie EPM-WEDM 163 2. 5. Zároveň bezobslužné systémy musia byť vybavené automatickými hasiacimi prístrojmi.

.

• vedľajšie produkty. V súčasnosti sa deionizovaná voda používa najmä pre procesy drôtového rezania.obrobok).31 Rizikové faktory pri elektroiskrovom obrábaní (spracovanepodľa [25]) Riziká ohrozenia zdravia sú spojené so vznikom škodlivých výparov a plynov.^ a n ä l výboja plazma ^- VÝBUŠNÁ ZMES RIZIKO POŽIARU F-' QDMAStOVACl ÚČINOK ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIE O STROH RANN É ČASTICE Obr. Zloženie dielektriká a jeho viskozita vplýva na tvorenie výparov a pár. Vysoké teploty v zóne výboja majú za následok vznik nebezpečných výparov a aerosólov.164 Progresívne technológie AEROSÓLY t v a r o m nastroj ŤAŽKÉ K V V K L OY AE dielektrikum VEDĽAJŠIE PRODUKTY PLYNOV Í R . ktoré vznikajú v dôsledku teploty v pracovnej medzere medzi elektródami (nástroj . Ak sa používajú dielektriká na báze vodného roztoku ako napr. predstavujú možnosť poškodenia pokožky. Dielektrikum s nízkou viskozitou tvorí menej výparov a pár. pri drôtovom rezaní (WEDM) vznikajúce rizikové látky sú: • • • • oxid uhoľnatý (CO) oxid dusný (NO) ozón nebezpečné aerosóly. So zvyšujúcimi sa požiadavkami na ochranu životného prostredia jej používanie preniká aj do oblasti EDM hĺbenia. ktoré sa tvoria rozkladom olejov a ich prísad. Druh použitého dielektriká je dôležitý z pohľadu rizikových nebezpečných látok. Dielektrikum a častice odpareného kovu. Z hľadiska ochrany životného prostredia je najviac prijateľná deionizovaná voda ako dielektrikum pre elektroiskrové obrábanie. • pary minerálnych olejov • minerálne aerosóly. Dielektrické kvapaliny na báze minerálnych olejov alebo organickej kvapaliny používané pre elektroiskrové hĺbenie a rezanie tvoria nasledujúce nebezpečné výpary: • polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH) • benzény. Bezpečnostné predpisy doporučujú použitie krémov na ruky a zabezpečenie ventilácie miestnosti a odsávanie výparov a dymu. Pri EDM sa výpary a aerosóly tvoria v závislosti od i) druhu dielektriká ii) druhu materiálu nástroja a obrobku iii) princípu úberu materiálu (elektrický výboj). .5.

(Cr). Odparovaním materiálu elektród vznikajú anorganické látky napr.2 Prvky obsiahnuté v dielektrickom kale a/alebo usadené vo fihrovacích médiách pri elektroiskrovom opracovaní tvámiacich nástrojov (zdroj: Tbnsboff ei a!.1: 1.665-o72 . 5. ¡25]} produkty rozkladu materiálu o b r o b k u a nástrojovej elektródy • • • • • • železo (Fe) 09 mg/l olovo(Pb) < 0 . Materiál a jeho zloženie je zaujímavé predovšetkým v prípade.. Ďalšie potenciálne nebezpečenstvo predstavuje elektrický výboj a s ním spojený vznik elektromagnetického žiarenia. ASM . (1967) l. B. A : Efficient nnd precision grinding oľ small hard and brittle cylindrickí parts by thc cemerlcss grinding process combined Journal of Materiál Processing Technology. SVTL. J. J. Vol. Spccial Rcport 743. 5.: Annals ofthe C1RP Vol. karbid wolfrámu (WC).ed. a obvykle sa odstraňujú filtrovaním. J. 2. Oblasť bezpečnostných predpisov a ochrany životného prostredia je dobre prepracovaná vzhľadom na široké priemyselné využitie EDM procesov a platia pre ňu prísne normy a pravidlá. ako sú bezkáblové telefóny. G. 1 5 m g / l c h r ó m (Cr) < 0.5. pp.. pp. Li. elektromagnetický smog je nebezpečný vôbec. Ohmori. Tab.: Teoretické základy obrábania kovov. B.: Drilling wiihoui Drills. (I9S2). P. American Maclunist.25 mg/l molybdén (Mo) titán (Ti) tvrdé prímesy Spôsob úberu materiálu obsahuje riziká spojené s množstvom vznikajúcich vedľajších produktov a odpadov. Obvykle hrubovacic hĺbenie vytvára viac výparov a aerosólov ako jemné drôtové rezanie (WEDM). 98 (3) Feb 2000.3 mg/l w o l f r a m (W) nikel (Ni) 1 m g / l kobalt (CO) 0.: Békés. W.vyd.39/2/1975. karbid titánu (TiC).Metals Handbook . nikel (Ni). Bandyopadhyay. 6. ktoré sa usadzujú v dielektriku ako kal.2 uvádza rozbor produktov rozkladu. molybdén (Mo).1 Elektroerozívni' obrábanie EPM -WEDM 165 Výsledkom vysokej teploty v zóne rezu je tavenie a odparovanie materiálu nástroja a obrobku. pri EDM výrobe tvámiacich nástrojov. alebo len za vybraných podmienok. March. bárium (Ba).l87 4. chróm.Machining. J. (1997).5 m g / ! v a n á d (V) uhlík (C) zinok (Zn) 4 8 0 mg/l m e d (Cu) 18 mg/l • • * • « • • k a d m i u m (Cd) < 0. Tento výskum jc prednostne spojený predovšetkým s využívaním spotrebnej elektroniky. ASM International. Bellows. Škodlivý účinok elektromagnetického žiarenia nebol ešte úplne preskúmaný. Makinouchí. Literatúra ku kapitole 5.p. ktoré sa uvoľňujú z materiálu a kondenzujú na vzduchu vo forme častíc veľmi malých rozmerov. Pre výpary a pary sú obmedzenia dané technickými pravidlami pre nebezpečné (rizikové) materiály. Okrem výparov z dielektriká vznikajú rozkladom materiálu elektród ďalšie výpary. J.: Buda. pričom dochádza k rozkladu kovových materiálov. Sú to odparené kovové častice materiálu a oxidy kovov. Produkty rozkladu (najmä ťažké kovy) sa hromadia v dielektriku a vytvárajú kal. karcinogénny nikel.5. Bratislava. March. ale rozsiahle výskumné aktivity v ostatných rokoch majú za cieľ určiť či tzv. Tab. 9. Buza. 3.322-327. H. fíohls. Buúa. keď obsahuje toxické alebo zdraviu škodlivé zložky napr.

.

(1988). 18. of Material Processing Technology 63. H.. Gatto. ASMEJ. Journal of Adhesion Science and Technology 12.G. Wang.P. C.: Tani. Apr 2000. pp . B. p. 9.S. Annals of the CIRP Vol.463-513 König.K. F. Int.: Elekirojiskrové obrábčni kovu. Lee.I. U. D. D. Zhang. 2.117-118.R. Abrasion and Erosion. S. l. Journal of Material Processing Technology 63.. Huang. 139-145. british CeramicProceedings 60 (Vol.. Li. June 1999..Y.J. Yun. Schumacher. Vol. 22.: Micro-hole machining of carbide by electric discharges machining.F. Levy. N.. (1). Liao.. pp. Egger. C: Processing of advanced ceramics using the wire-cut EDM process. Dauw. Go. Kruth. 397-405. pp 124 . Mohri. pp. R. Dauw. L. Chapman and Hall. 26.: A new application of discharge phenomena for machining of insulating ceramics Ceramic Interfaces: Properties and Applications 1998. K.166 6.553-568 Tool and Manufacturing Engineers Handbook. N. 10. C. W.C.Psys. R. J. Huddlesion. Materials und manufacturing Processes 13.: Metalurgy of Spark Machined Surfaces Journal of the iron and steel Institute. 1983 Trueman. of Material Processing Technology 87.: Funkerosives Schneiden und Senken technischer Keramik. T..39/2/1990. 29.. W. pp. D. Lazarenko.H. M: Zdcblick. T. Lau. 27... G. K. Progresívne technológie 33.: Cronjager. Y.F. H. Jour.Fururc Step towards the Machining of Ceramics Annals of the CIRP Vol. 839-843. Vol 117. Dcarbome. Wang.. Spur. (1-3). (1-3).: Nové materiály a technológie ich spracovania. T. Appel.: Precision shaping of small diameter wheels using micro electric discharge truing (MEDT) and hole-machining of A1203 material. Huang.673 -680 König.S. W. Led. Zhang.37/2/1988. pp.J. London... W. I.. Panten. Warsaw. 19.: Study on tbe electro-discharge machining of a hot pressed aluminium oxide based ceramic. J. pp. In:Eurometalworking. W. Phys.F. Z. W. H. 28. pp. n 5. Tonshoľf. 32. 17. 661-674. Lazarenková.130 Yan. J. Jour. Annals of the CIRP Vol.. J . (1976). Z. Warren. 13. B.: Advanced Methods of Machining. SME. Snoeys.školiteľ Ján Búza) VŠT Košice 1981 McGeough. Vigneau. Tsai. pp.. Led. Annals of the CÍRP Vol. F. pp. J. C. : Machining of engineering ceramics by ultrasonic vibration assisted EDM method. pp. Mar 1999. a kol.. Duffie. Werstati und Betrieb. Nol 1990. 238-247 Lok. Material removal by spalling during EDM of ceramics. G.: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes. Jour. Y.H. : Surface treatment of wire electro-discharge machined engineering ceramics by abrasive blasting.K. Jan 1997 . Vigner. Jan 1998.. Industrial Diamond Review. H. R. Alfa Bratislava 1990 l.: Akamatsu. Rajukar. H.K. pp. J. H. Zhang. C: Electrical discharge machining of aluminium oxide matrix composites containing titanium carbide as a conductive second phase.. Slaclens. F: Environmental and Safety Aspects of Electrophysical and Electrochemical Procesesscs Annals of the CIRP Keynote Papers 1997. 34. 21. Su.A. Vol 71 1977. 30. W.: Obrábčni . 24. 16. pp. Levy. 133-146. 2). P. Lee. pp.: Principles of Machining by Cutting.: Machining of New Materials. Vol 7 1974 pp899909 Vasilko. 12.L. May (1995) pp..: Wire EDM cutting of PCD.. Zhang. pp. K.Cosmacini) Udine.1 Machining.: A study on the machining paramètres optimization of wire electrical discharge machining. Y.: Digital Gap Monitor and Adaptive Integral Control for AutoJumping in EDM. 15. 23. De Vnes. Iuliano. 25.K. Ahn. 20. Chow. W. 4/97. March 1965. F. {ed.vyd. 7.D Appl. M. 1994 pp 050-1 -0050-7 Kaczmarek.M. H.623 -631 König. Y. S. Wydawnictwo naukowotechniczne. D. T.. C. H. Jan 1997. Y.665-672 Firemné materiály Hitachi Europe GmbH Fukuzawa. C. B. W.: Integration of EDM within a CIM Environment. H. pp 73-79. 1998. 8.T. S.: Heat Conduction Model for the Calculation of the Volume of Molten Metal in Electric Discharge. of Machine Tools and Manufacture 40. C. 31.. A. I.. M. J. Dauw. VanDijk. Lee. 468 Tönshoff.: Lee.: Nové smery v strojárskej výrobe v klasifikácii vplyvu technologického režimu na stav kovových povrchov.technický prùvodce SNTL Praha 1987. Vol. Ohmori. J. Praha 1952 l.35/2. 1773-1781. L.A. 14. S.F.. Prikryl. 253-258 Spur. 123.. H..: EDM. (1986). W. Maňková. G. Ponten. Dulré . pp487-493 LIoyd. (Písomná práca k ašpirantske skúške .. 11. Investigation on Machining Conditions for WEDM of Nikel Base Superalloys.vyd. of Engineering for Industry... J. U. Journal of Materials Processing Technoogy. Lau.. Processing and Fabrication of Advanced Materials VI. (6) June 1998. 585-592. (1-3).vyd. Klocke. Dekkyser.. N.39/2/1990. T.

5. V roku 1961 Javan. zváranie. H. Avšak až začiatkom 50. ťažkoobrobiteľné ocele.zosilenie svetla pomocou vybudenej emisie žiarenia . tvarovanie. Laser je vhodný pre opracovanie materiálov ako sú kompozity. Prvé zmienky o kvapalinovom laseri sú z roku 1966.2. z Western Electric Co. Bennet a Heriot odskúšali plynový hélium-neónový (He-Ne) laser vo vývojových laboratóriách v USA. ktoré podal Albert Einstein v roku 1917. tepelné spracovanie povrchov. Historický vývoj poznatkov o laserovom lúči začína popisom teoretických základov vynútenej emisie žiarenia.2. príprava kovových sústav v amorfnom stave.2.kvantovej elektroniky a boli realizované zariadenia generujúce a zosilňujúce elektromagnetické žiarenie na princípe stimulovanej emisie žiarenia. 54]. nedeštruktívne metódy skúšania meracie systémy v metrológii CD prehrávače (kompakt disk) informačná a telekomunikačná technológia (prenos a uchovávanie informácií) humánna medicína („laserový skalpel"). Obyčajne sa pre označovanie typu lasera používa chemická značka aktívnej látky. 46. H. Najznámejšie sú: • priemyselné aplikácie lasera ako rezanie. naváranie a tepelné spracovanie (kalenie). Laser Beam Machining . obrábanie. Postupne boli realizované ďalšie laserové zariadenia na báze pevných. plasty. Polovodičový laser bol objavený v roku 1962. Maiman skonštruoval a prevádzkoval prvý rubínový laser [32. ktorý našiel v súčasnosti najširšie uplatnenie v priemyselnej výrobe. Prvé praktické priemyselné použitie lasera uvádza Epperson et al. Od roku 1971 bol zaznamený enormný rozvoj laserovej technológie. Argónový iónový laser a pevnolátkový neodým (Nd-YAG)* laser boli prvýkrát prevádzkované v roku 1964. diamant. angl. ktorá pojednáva o jednotlivých druhoch lasera. nanášanie povlakov. Pevnolátkový laser na báze neodým (Nd)-sklo použil prvýkrát Snitzer tiež v roku 1961. H. pre vŕtanie otvorov do diamantových kalibrov (súčasť nástroja pre ťahanie drôtov) pomocou rubínového lasera. legovanie. sklo. Towens a A. povrchové natavenie.2 Opracovanie laserom Obrábanie laserom (z. V súčasnosti nachádza laser široké použite v rôznych oblastiach. . L Shawlow v roku 1958.zosilenie poskytuje v úzkom zväzku lavínu fotónov (kvantá elektromagnetického žiarenia). rokov boli položené základy nového odboru . LASER je akronym anglického názvu Ltghi Ampllficatlon bySiimulated Emission of Radiation v preklade .2 LBM 5. plynných a kvapalných aktívnych látok. v roku 1966. O dva roky neskôr v roku 1960 T. 41.1 Definícia lasera a základné vlastnosti laserového lúča Princíp funkcie lasera je možné objasniť na základe pojmov kvantovej fyziky a planetárneho modelu atómu. keramika. V tom istom roku C.LBM) patrí k jednému z mnohých priemyselných aplikácii laserového lúča. • • • • • 5. ' Skratky používané pre označovanie laserov sú vysvetlené v kapitole 5. vŕtanie. Prvý projekt lasera navrhli C. Patel experimentoval s plynovým C O i laserom.

.

3 I ilustruje javy absorbcie. Vplyvom vonkajšieho podnetu sa vybudený atóm vracia do základného stavu. 54 ]: E:-E.3) kde h = 6.5. Tento spôsob emisie sa nazýva stimulovaná (vynútená) emisia žiarenia..hladina 2 •h. ktoré sa šíri všetkými smermi. ak vybuďerié atómy s energetickou hladinou E.5. emisie a jav stimulovanej emisie žiarenia. ako tretí proces nasledujúci po absorpcii a spontánnej . pričom vzniká energia vo forme žiarenia. Obr. V závislosti od rozdielu týchto hladín vzniká infračervené.168 Bežne svetelne žiarenie je vlnenie. Í& 34 — — hladina 3 j—^—hladina 4 H—hladina 3 absorpcia pred stimulovanou emisiou -•. Prechod elektrónov zo základnej hladiny na vyššiu energetickú hladinu sprevádza absorbcia a prechod z vyššej hladiny na základnú jc emisia.v (5. pričom emituje nový kvánt s takou istou frekvenciou ako mal predchádzajúci kvánt.626. ultrafialové alebo viditeľné svetelné žiarenie.32 (zäroj:MčGeougfi ¡32}) Absorpcia a emisia pre: Podmienky stimulovanej emisie a) laser s troma hladinami . majú tendenciu zaujať hladinu s nižšou energiou E.s je Planckova konštanta. a pri tom emitujú kvantum svetelného žiarenia s frekvenciou v.f po stimulovanej emisii hladina 2 absorpcia emisia hladina 2 r-.rubínový laser b) laser so štyrmi hladinami .Nd-YAG laser EJ fotón aaaHI prechod vanta El Q£1 ele K Irò n Obr. ktorá sa urči z rovnice [32.5. Spontánna (samovoľná) emisia žiarenia vzniká. Laserové svetlo vzniká v prostredí určitého stimulujúceho elektromagnetického žiarenia potlačením spontánnej emisie na úkor vynútenej emisie žiarenia. J.33 Zdroje vybudenia atómov a vznik inverzie populácie [41 j a) čerpanie pomocou fotónov typické pre rubínový laser b) priania excitácia elektrónov pri plynovom argónovom laseri c) vzájomná kolízia atómov A a B pre plynový laser typu hélium .neón Pri bežných podmienkach sa atóm nachádza v základnom stave. en s a hladina 2 á] ' hladina 1 hladina 1 i hladina 1 hladina 1 Obr.=h.

2 Opracovanie laserom LBM 169 emisii.5. Dodanie príslušnej energie na dosiahnutie vybudeného stavu sa nazýva čerpanie.5. preto ho možno sústrediť do intenzívneho úzkeho bodového zväzku priemer ohniska 2n Zr laser Obr. (zdroj: Powel [41]) a) ak je fokusované biele svetlo. pričom divergencia laserového lúča s vlnovou dĺžkou X* je daná vzťahom: 0 =- Jt.5. b) ak je fokusované neparalelné svetlo ohnisková vzdialenosť závisí od uhla dopadu častíc pôvodného lúča c) laserové svetlo je monochromatické a rovnobežné. obr. V časovo koherenčnom lúči kmitajú s rovnakou fázou všetky častice svetelnej vlny v smere šírenia sa lúča.svetlo v laserovom lúči má prakticky len jednu vlnovú dĺžku.35 Rozbiehavosť. Spôsoby vybudenia atómov. stimulovanú emisiu žiarenia na produkciu svetelného lúča.5.33.34 Porovnanie fokusácie bieleho a laserového svetla. charakterizovanú polovičnou hodnotou vrcholového uhla kužeľa. Využíva tzv. obr. má vysoký stupeň priestorovej a časovej koherencie. každá farba má inú ohniskovú vzdialenosť od šošovky. ktorý' má tieto základné vlastnosti [30]: • • je vysoko monochromatický .32]) intenzita šošovka hĺbka ostrosti má minimálnu divergenciu (rozbiehavosť) 0. ktorý vystupuje z rovinného okienka lasera s priemerom 2ru. Atóm možno prinútiť k emisii žiarenia vybudením. ktoré sa používajú v laseroch znázorňuje obr. modrá červená toe le svetlo Obr.35.34.4) . V priestorovo koherenčnom lúči kmitajú všetky častice svetelnej vlny s rovnakou fázou v rovine kolmej na smer šírenia sa lúča.r„ (5. Laser je teda kvantovo elektronický zosilňovač a generátor svetelných vín. 5.5. priestorový profil a fokusácia charakteristického laserového lúča (zdroj: [43.

tab. že vo vnútri laserového rezonátora získava elektromagnetické pole generované stimulovanou emisiou žiarenia určitú konfiguráciu .v závislosti na okrajových podmienkach rezonátora. v ktorom je intenzita redukovaná zo strednej hodnoty faktorom e 2 . Najvyššie hustoty energie pri danej výstupnej energii lasera možno dosiahnuť lasermi pracujúcimi v základnom móde označovanom T E M q o (index charakterizuje symetriu elektromagnetického poľa v rovine kolmej na smer šírenia lúča). . kalenie) TEMíi m®©® TEMľ © ®©© (málo používané) mullimôd (rezanie) multimód (nevhodné pre rezanie) y \ < Obr. ktorá nieje limitovaná zákonmi žiarenia absolútne čierneho telesa a pre intenzitu žiarenia laserového lúča platí vzťah [32]: I = I0.alebo zložitejšie obrazce pravouhlo alebo kruhovo symetrické.základný mód . Pre porovnanie.36 Ukážky módovej štruktúry laserov. pre rezanie. čo má za následok natavenie až odparenie materiálu.mód . ich TEM označenie a niektoré doporučenia pre použitie (zdroj: Powel \4\\) Uvedené vlastnosti laserového lúča umožňujú pri jeho fokusácii (vhodnou optickou sústavou) sústrediť do malého bodu mimoriadne vysokú hustotu energie v mieste dopadu lúča. Je to dané tým. v priečnom priereze lúč vytvára buď iba jednoduchú stopu . • má módovú štruktúru (TEM . zváranie a ďalšie technológie.crrf2 ].exp(-2r/r02) (5.36. ktoré sú dosiahnuteľné rôznymi zdrojmi energie. obr. čim sa dosiahne požadovaný efekt spracovania. označenie TEM (použitie) prierez A v rovine kolmej na smer lúča prierez B kolmý na A 1 2 AA AA 'AAA 5 A 6 A A AA AAA AAAA A ® ® © (D © © © ©®©® pôdorys # ^ > TEMoc Gauss (rezanie) TEMoi (zváranie.3 uvádza rádové hodnoty hustoty toku energie (hustoty výkonu).5.• má vysokú výstupnú intenzitu I [W.5) kde I 0 j e intenzita žiarenia v strede lúča. r 0 je polomer.transverse electromagnetic mode.5.5. ako napr. Mód lasera určuje jeho vhodnosť pre priemyselné použitie.

5.23. n je index lomu svetla. kde sa vyžaduje malá tepelne ovplyvnená oblasť ako sú technológie rezania a zvárania. aby sa nedostal pod hĺbku ostrosti Zf.6) r í - (5.-f): d„ .7) kde fH " n.5. Nie je vhodný pre aplikácie. Potom polomer ľ. r. kde 0 je uhol divergencie lúča v radiánoch.4. . =•7Lr„ f X.9) Aby sa dosiahla vysoká hustota toku energie lúča [W/cm : ] v mieste jeho dopadu.?^/ro.3 mm a môže dosahovať hustotu energie okolo 2 ? 1.104.10 1 4 Priemer sfokusovaného lúča sa meria a vypočítava v mieste.10 1. Zároveň je nutné materiál udržiavať voči lúču v relatívne presnej pozícii.zúžená časť lúča) a vzdialenosť dm tohoto bodu od Šošovky sú dané [46]: (d.10" 1. kde intenzita žiarenia je (l/e 2 ) násobkom jeho osovej intenzity za predpokladu. že lúč má Gaussovo rozloženie v základnom móde.102 1. Tab. sfokusovaného lúča je [46]: h* je vlnová dĺžka laserového svetla. Vhodne sfokusovaný lúč pre rezanie C O i laserom s výkonom do I kW má priemer okolo 0. pretože je potrebné sústrediť laserový lúč do úzkeho zväzku.4 MW/cm ) [461. je potrebné !úč čo najlepšie fokusovať.10» 1.crrr2 ] 5. laser c w N d laser p w D o s a h o v a n á hustota v ý k o n u [W.2 Opracovanie laserom LBM 171 Priemer nesfokusovaného lúča býva rádovo niekoľko milimetrov.6 (5.f. kde hustota toku energie klesá.54] Zdroj energie Slnko (šošovka 1 =50mm) Elektrický o b l ú k Acetylén-kyslikový plameň P l a z m o v ý lúč E l e k t r ó n o v ý lúč C O .10'" W/mm (1.f + (5.5. obr.8) Veľkosť stopy lúča je priamoúmemá ohniskovej vzdialenosti Šošovky f.3 Hustoty výkonov rôznych energetických zdrojov [31. Polomer ľf lúča v ohnisku (najužšom bode nazývanom ako beam waist . =f. vlnovej dĺžke lasera a nepriamoúmerná polomeru lúča r 0 Pre multimódový lúč je polomer sfokusovaného lúča daný vzťahom podľa [46].10 5 1. (5.

.

excimerový a čiastočne kvapalinový laser. argónový.4. Alexandritový laser sa javí perspektívny pre . Charakteristiky jednotlivých typov laserov podľa vlnovej dĺžky.YAG. Najviac používané typy laserov pre spracovanie materiálov sú Nd .YAG a CO. svetelné žiarenie f . ďalej plynové lasery C O . že hĺbka ostrosti rastie so štvorcom polomeru jeho stopy v ohnisku. na ktorej je efektívny polomer stopy lúča o 5% väčší ako v ohniskovej rovine [3. Vypočíta sa podľa vzťahu : Z. Zároveň sa tieto látky líšia aj vlnovou dĺžkou svetelného žiarenia a frekvenciou vysielaného žiarenia. 54]. ako chemický laser a laser na báze kovových pár sú predmetom intenzívneho štúdia pre praktické využitie v blízkej budúcnosti. druhov lúča a oblasti aplikácie sú v tab.1. skupenstva materiálu.2. Podľa frekvencie vysielaného žiarenia sa rozoznávajú: infračervené žiarenie (IR) f < fcpt optožiarenie. teda podľa skupenstva aktívnej látky na: • pevné (tuhé niekedy označované ako tuhofázové alebo dielektrické) • plynové • kvapalinové • polovodičové. Rubínový laser bol používaný ako vôbec prvý.sklo. Nové vysokovýkonné lasery.10) 5. Čiastočne sa používajú ešte rubínový a sklenený laser. alexandrit. = odkiaľ vyplýva. ale v súčasnosti sa nahrádza Nd . režimu lúča výkonu konštrukcie laserového zariadenia použitia.5. Lasery je možné rozdeliť podľa: i) ii) iii) iv) v) vi) aktívneho prostredia t. je potrebná určitá systematická kategorizácia a rozdelenie druhov laserov.Ne.m Progresívne technológie HÍbka ostrosti je definovaná ako vzdialenosť medzi dvoma priečnymi rovinami pred a za ohniskovou vzdialenosťou. 30.YAG laserom. dosahovaných výkonov ako aj oblasti použitia. ad i a ii) Lasery sa delia do tried podľa skupenstva materiálov.. ktoré sa používa na generovanie žiarenia vlnovej dĺžky druhu lúča resp. (5. Nd . Nd . rozdielnosť ich vlastností. ktorý má lepšie tepelné charakteristiky.fop[ ultrafialové žiarenie (UV) f > f^ rontgenové RTG a gama žiarenie f » fop[i.j. Hlavné druhy laserov používané pre tepelné aplikácie v strojárskom priemysle sú pevné lasery na báze rubínu. . He . ktoré sa používajú na generovanie žiarenia.1 Druhy laserov a ich delenie Vzhľadom na rozmanitosť dostupných laserov.

switched režim je výsledkom zvyšovania činiteľa akosti optického rezonátora pri kontinuálnom čerpaní energie do dutiny lasera. Q .6328.351 0. 3.5.4 Rozdelenie laserov (spracovanépodľa [2.170 0.5. 32.90 pulzný 2 až 10mW C02 technológie optoelektronika Strojársky priemysel Metrológia. 0. 3.5145 E x c i m e r (ArCI) (XeCI) íXeF) (KrF) KVAPALINOVÝ Farbivo Rhodamine 6 Etanol.6943 1.v.4764.) CO* Ne 10.488.308 0.46. geodézia. Pulzný režim vzniká prerušovaním budiaceho elektrického výboja v dutine lasera. Q .jc to zvláštny kontinuálny režim s vysokou energiou i m p u l z u . Obr.5. L a s e r o v á chirurgia Strojárstvo L a s e r o v á chirurgia Holografia Strojársky priemysel Oblasti a p l i k á c i e (Ns + He.175 pulzný 100W Fotochémia. Pri Qs režime sa dosahuje najvyššia hustota výkonov lúča. 51}) Vlnová dĺžka D r u h lasera A k t i v n a látka Rubín PEVNÝ Nd-YAG Nd-sklo alexandrit [pm] T y p lúča Výkon lasera Cr** Nd3Nd3' 0.34-1.15.cw) pulznom režime (pulsed wave .39 1.80-0. Lasery môžu pracovať v rozdielnych časovo závislých režimoch a to v: • • * kontinuálnom režime (cominuous wove .7-0.248 0. holografia Ar Ar 0.switched ( Q s ) režime . 13 Tab. Špičkové výkony lasera v kontinuálnom režime sú rádovo I0 J 105 W.37 znázorňuje časové závislosti prevádzkových režimov lasera.064 1. metanol 0. 0. alebo častejšie používaný termín je režim lúča.2 Opracovanie laserom LBM 173 spracovanie nekovových materiálov v blízkej budúcnosti. Do popredia pozornosti sa dostáva excimerový laser pre keramické B kompozitné materiály. 27. v pulznom režime 10 -r 10 W.6 0. spektroskopia Kontinuálny a l e b o pulzný pulzný 1 až 5 OOOW 20W3Ž 250W Fotolitografia. ad iii) Druhy lúčov.pw) tz. kontinuálny a l e b o pulzný kontinuálny 5 0 0 až 15 0OOW 20mW He-Ne PLYNOVÝ .818 pulzný kontinuálny pulzný pulzný pulzný 5W 100 a ž 1 200W 2mW 10W Informačné POLOVODIČOVÝ GaAs 0.064 0.

Nevýhodou je jeho vysoká citlivosť na vibrácie a presnosť nastavenia. na ktorom je upnutý obrobok. rýchlosti lúča a požadovanej presnosti: a) b) Systém pevného laser a pohyblivého stola.desatiny W až stovky W. doporučené použitie pre rezanie a vŕtanie keramiky. tepelné spracovanie kľukových hriadeľov. vŕtanie rubínov. Q-spinaC Obr. Výhodou systému je minimálne obmedzenie tvaru a hmotnosti obrobku.5. kvality lúča. skríň prevodoviek a iné. • vysokovýkonné .38 Základné typy konštrukčného riešenia vzájomného pohybu laserového lúča a obrobku (zdroj: [43]) c) Systém pohyblivého lúča.¡74 ad iv) Podľa dosahovaného výkonu sa delia lasery n a : • Progresívne technológie nizkovýkonové .37 Druhy prevádzkového režimu laserového lúča (zdroj: [43]) ad v) Z hľadiska konštrukcie laserového zariadenia dôležitú úlohu má prenos laserového lúča od oscilátora k pracovnému stolu a zabezpečenie vzájomného relatívneho pohybu medzi lúčom a dielcom. Existujú tri základné konštrukčné typy. c) . čo môže spôsobovať väčší rozptyl lúča.5. Využíva sa pri požiadavke na vysoké rezné rýchlosti a úsporu priestoru. Pri tomto systéme sa používa malá a ľahká laserová hlavica s nizkym výkonom a pomerne nizkou reznou rýchlosťou. ktorý'je zabezpečený zrkadlami.l kW .38 [43]. Obr. Pohyblivý laserový systém a nepohyblivý obrobok. Obmedzujúcim parametrom použitia je tvar. Výber typu závisí od veľkosti opracovaného predmetu. hlavné oblasti použitia sú zváranie. kým laserová hlavica a obrobok sú stacionárne. Tento systém je vysoko flexibilný. plastických hmôt. obr.30 k W.5. veľkosť a hmotnosť obrobku.

do tejto oblasti spadá rezanie. ktorá sa využiva v postupoch rýchleho zhotovenia prototypov . vŕtanie. svedčí skutočnosť. V ďalšom pojedani je kategorizácia laserov urobená podľa oblastí priemyselného využitia pre procesy spracovania materiálov. 'Urformen . liatie: kde predpona Ur . míkroobrábanie a čistenie pomocou lasera.Rapid Proryping (pozn. orezávanie. Najnovšie sa prenos laserového lúča zabezpečuje optickými vláknami.5. autora). Preklad primárne tvarovanie vyplýva z anglického slovného spojenia primáry shaping a zo súvislosti s modernou technológiou ste reo litografi e.v odbornej nemčine základný význam pre zlievanie.39. Použite optických káblov je veľmi vhodné pri požiadavke na rozdelenie laserového lúča a jeho odoslanie do viacerých pracovných staníc. Míkroobrábanie zahŕňa v sebe technológie ako pri s tri h o vani e. že laser nepatri už len k zriedkavo používaným technológiám.2 Opracovanie laserom LBM 175 V súčasnosti sú vyvinuté systémy plynulého riadenia pohybu lúča pomocou CNC systémov a tiež laserová hlavica môže byť súčasťou chápadla robotov. (USA) úspešne realizovali prenos lúča s výkonom 400kW s priemerom 1. Tieto systémy sa používajú prednostne pre rezanie a vyrezávanie zložitých tvarov a pre zváranie.s aktívnym plynom Spájkovanie Plazma C V D Žlhanle S p e v ň ovanie Zváranie Povrchové legovanie Kalenie Gravírovanie L A M (laser assisted machining) Označovanie Obr. obr. osiach. renovácia masiek. ad vi) Oblasti použitia lasera sú široké a zasahujú do mnohých oblasti.8 cm do vzdialenosti 25 m optickým káblom. ktoré zabezpečia pohyb lúča v 5. značkovanie. ako to už bolo spomenuté v úvode tejto kapitoly.Uríormen)' TVAROVANIE TVARNENIE Tvárnenie Stereolitografia laserovým ohrevom (ohýbanie) Spekanie -tavné Vŕtanie REZANIE SPÁJANIE POVLAKOVANIE TEPELNÉ SPRACOVANIE Rezanie . Ako uvádza Taniguchi [46]. ktoré môžu pracovať súčasne.významovo znamená pra .sublimačné . Urquell .5.resp. gravírovanie a rytie. TECHNOLÓGIE SPRACOVANIA MATERIÁLOV LASEROM PODĽA D I N 8 5 8 0 PRÍM AH NE (z nem. ktorú zaviedol Taniguchi [46]: uber materiálu. General Electric Co. z hľadiska jednoduchosti je viac zaužívaná štvorstupňová klasifikácia podľa základného mechanizmu technológie spracovania materiálov. 47].539 Klasifikácia laserových technologických operácii podľa DIN 8580 Aj keď je táto klasifikácia pomerne podrobná. O tom. pretože pri procesoch dochádza k úberu materiálu. . Čistenie je odstraňovanie tenkej povrchovej vrstvy kontaminovanej olejmi a plynmi. že technológie spracovania materiálu laserom klasifikuje norma DíN 8580 do šiestich základných skupín [2. prednostne pri Nd-YAG laseroch. prvotný (napr. ale má svoje nezastupitcľné miesto vo výrobnom procese.prazdroj).

54]: R=l-^f/<T0 kde o n je elektrická d i vosť kovu [ÍX'.m" 1 J. Množstvo odrazených lúčov závisí od odrazivosti materiálu. sú: reflektivita . ťahanie optických vlákien.12) . farbenie. dôležité pre použitie laserového lúča. t e p e l n é spracovanie povrchu ako kalenie. povrchové legovanie. je vyjadrená Hagen-Rubcnsovým vzťahom [32.Progresívne technológie s p á j a n i e a spevňovanie zahrňuje zváranie.2. Absorbované lúče ohrievajú materiál. ktorý sa ohrevom nataví a následne odparí zohriatej oblasti.1.pohlcovanie laserového žiarenia tepelná vodivosť tavenie povrchovej vrstvy odparovanie.2 Účinok laserového lúča na materiál a uber materiálu Pri styku laserového lúča s materiálom.chemické nanášanie povlakov z plynnej fázy) a PVD (physical vupour deposition . rekryštalizácia polovodičových kryštálov po iónovej implantácii a tiež povlakovanie metódami CVD (chemieat vapour deposition . 5. delenie skla a keramiky kontrolovaným lomom.40. absorbcia sú komplexné javy a ich vzájomné pôsobenie vyjadruje vzťah [32]: R + A = 100% (5. reflektivita (cmgi reflectance) kovového povrchu. Faktory. napokon procesy laserom podporovaného obrábania ako j c sústruženie a iné kombinované procesy využívajúce laser. žíhanie. 5.40 Účinok laserového lúča pri jeho dopade na povrch materiálu < zdroj [27]. roz(avená fáza T ^ ^tepelný ohrev p adsorbcia O b r .odrazívosť povrchu absorbcia . ktoré boli nedávno vyvinuté na základe požiadaviek priemyslu ako rast zaflrových kryštálov. ako to ilustruje obr. pre vlnovú dĺžku väčšiu ako 10 um.nanášanie povlakov vo vákuu) pomocou laserového zdroja ohrevu. dochádza k ich vzájomnej interakcii a efektom. Absorbcia A [%] svetelného žiarenia spôsobuje ohriatie povrchovej vrstvy. Časť sa absorbuje do materiálu a časť prejde materiálom. 5. nové procesy.11) Reflexia aj (5. povlakovanie a tvrdé spájkovanie. Odrazivosť R [%] resp. spájkovanie. ktoré sú závislé od vlastnosti materiálov a ich schopnosti pohlcovať a odrážať laserové žiarenie. {43}) n a t a v e i é rozhranie Po dopade lúča na materiál sa časť lúčov odrazí.

laser (vlnová dĺžka 10.4 73. zdrsnením povrchu. viď tab.9 98. Predstavuje riešenie parciálnej diferenciál nej rovnice pre vedenie tepla od zdroja. Vedenie tepla z lasera do materiálu je komplikovaný jav. ako aj zvyškové napätia pod povrchom. hliník (Al). Absorpcia svetelných lúčov do materiálu závisí od tepelného gradientu kovového povrchu a mení sa s drsnosťou povrchu.7 99 96.12.46]) REFLEKTIVITA R [ %] Kov Zlato Striebro Hliník Med Železo Nikel Zinok Chróm Kremík Oceľ (l%uhlika) Uhlík (grafit) Vlnová dĺžka [um] 0.9-1. Vychádza sa . Tab. sa pri spracovaní lasermi s nižšími výkonmi javia ako problematické.YAG laser (vlnová dĺžka 1. So zvyšovaním teploty povrchu odrazivosť klesá a minimálnu hodnotu dosahuje pri teplote tavenia kovov.7 96. Na vyjadrenie prestupu tepla pre pohyblivý tepelný zdroj s rýchlosťou v [m/s] sa používa postup.1 94. Pre rezanie týchto materiálov sa doporučujú lasery s výkonmi nad 2 kW [41]. Niektoré hodnoty odrazivosti pre Nd . Odrazivosť lúčov sa dá znížiť napr.1 93 28 93-96 59 Absorpcia svetelného žiarenia a následný ohrev kovového povrchu. meď (Cu). Tak isto to platí aj o zvyškových napätiach v povrchovej vrstve po predchádzajúcej mechanickej operácii.6 98.-X2 Opracovanie laserom LBM 177 Odrazivosť infračerveného svetla od kovových povrchov je veľmi vysoká. takže reálne hodnoty odrazivosti môžu byť v skutočnosti iné. V skutočnosti na odrazivosť pôsobí prítomnosť oxidickej vrstvy na povrchu.5 Odrazivosť vybraných materiálov ( spracovane podľa [32. S rastúcou drsnosťou povrchu klesá schopnosť absórbele lúčov. Kovy s vysokou odrazivosťou a vysokou tepelnou vodivosťou. ohriatím materiálu na teplotu blízku teplote tavenia. V súčasnosti nie je odpovedajúca teória pre vyjadrenie tepelnej vodivosti a výpočet teploty.8 9-11 97. pretože prestup tepla je veľmi rýchly. literatúra neudáva kvantifikované hodnoty drsnosti. zlato (Au).6 pm) uvádza tab. že so zvyšovaním vlnovej dĺžky svetelného žiarenia reflektivita kovov stúpa.1 65 72 49 57 28 63. 32. Pri ožiarení povrchu kovov C O : laserom je odrazivosť lúčov pri izbovej teplote veľmi vysoká. utvorením krycej nekovovej vrstvy. ale aj iných materiálov závisí na tepelnej vodivosti materiálov.06 um) a CO. s rozmermi sfokusovaného lúča.9 93. Pary roztaveného kovu výrazne absorbujú laserový lúč. ktorý navrhli Carslaw-Jaeger [9. Vo všeobecnosti platí. Tieto hodnoty platia pre leštené povrchy. striebro (Ag).8 95.5. 46]. porušením oxidickej vrstvy ožiarením povrchu laserovým lúčom s vysokou energiou. do povrchovej vrstvy a do vnútra materiálu za určitých okrajových podmienok.12. napr.3 90.5.5.1 26.

že v súčasnosti sa len veľmi málo prác sústreďuje na teóriu termodynamických javov v zóne rezania laserom. nekovového). t čas (s). Potom pre stúpanie teploty následkom tepelného toku na povrchu materiálu.e r f z = 2/VŤrľ|e"^d^ a potom erf : = 2 / V r t .6. A L je relatívne predĺženie. = l . Pretože nie je účelom tejto kapitoly podrobne rozoberať prestup tepla pri laserovom rezaní. a x je bod na povrchu. Potom pre východiskové podmienky.16) o o Pri dostatočnom ohreve sa povrch materiálu natavuje. p je hustota materiálu (kg. Väčšina zdrojov sa orientuje na technologické možnosti laserového nástroja bez hlbších teoretických analýz. pretože to už zasahuje do oblasti laserovej fyziky a termodynamiky. Sheng a Anastasia [18]. ako to už bolo spomenuté vyššie.s"'. c je špecifické teplo (J. platí vzťah takisto vyplývajúci z riešenia podľa postupu Carslaw-Jaegera [32]: T ( x .178 Progresívne technológie zo zjednodušeného predpokladu.K _ 1 ) tuhého materiálu (kovového resp.kg _ l .13). že materiál obrobku je izotropný a prestup tepla sa môže popísať rovnicou difúzie [32.13) je: T(x. keď počiatočná teplota v celom materiále je nulová a spolu s povrchom na úrovni x = 0 sa udržiava na hodnote T0 počas určitého času t. postup podľa Carslaw-Jaegera [9. J e ~kd% (5. ktoré sú najviac prezentované v odbornej literatúre. 5.K . Je potrebné uviesť.14) kde k je koeficient tepelnej vodivosti (W.nf'.17) McGeough [32] uvádza vypočítané časy pre natavenie povrchu niektorých materiálov a udáva ich tepelné charakteristiky ako tepelná vodivosť. o tepelná difuzivita daná vzťahom: a = k/p.15) erfe .1 ).t) = T 0 erfc(x/2Vät") kde funkcia chyby erfe je určená (5. T (5. za určitých definovaných ideálnych podmienok pre konkrétny materiál sa na vyjadrenie prestupu tepla pre pohyblivý tepelný zdroj používa. difuzivita. 2 (5. 46]. Pri riešení rovnice (5. pre rezanie skla Vrbánek a Fašková [55]. t ) | 1 = 0 =[2. tab. teplota tavenia. 55]: | p a i . kde t > 0.13) L kde T je absolútna teplota (° K). riešením rovnice (5. pre vŕtanie kovov na báze železa Taniguchi [46] a pre tvorenie drážok v kompozitných materiáloch Chryssolouris. sú uvedené iba vzťahy. na ktorom sa zjednotila väčšina autorov vo svete.rn" 3 ). Odvodenie prestupu tepla pri spracovaní materiálov laserovým lúčom uvádza viacero prác napr.17) .cm ) pre x = 0. Podľa vzťahu (5.c (5.F 0 / k ] ( a t / T t ) " 2 kde F 0 je konštantný tepelný tok (J.

20 1. hĺbenie drážok). pretože Čelo erózie je stacionárne vzhľadom k osi pohybu lasera.14 1. Povrch natavenej oblasti sa rýchlo rozširuje a materiál sa ďalšim intenzívnym pôsobením lúča začne odparovať.5.20 1 DlFUZIVITA [cm ..40.22 x10-s 1.K. V pozdĺžnom priereze obr.crrr 4. tepelne ovplyvnená zóna môže byť dvoj alebo trojrozmerná.] Hliník Chróm Med Zlato Striebro Titán 2. V mieste dopadu lúča sa následkom toho vytvára malý otvor a laserový lúč môže prenikať hlbšie do otvoru.crrr s 2 10« W.71 0.4 X1D-' 2. Sheng a Anastasia [18].cm-'.0 3.5. Ako uvádzajú Chryssolouris. Keď laserový lúč s určitou hustotou výkonu ožiari povrch materiálu.38 0. Hĺbenie drážok alebo tvarovanie profilov laserom je takisto ustálený proces.41 a ukazuje.42 Schematické znázornenie prierezu oblasti po aplikácii laserového lúča pre oceľ s obsahom uhlíka 1 % (zdroj: Taniguchi [46]) . Vŕtanie pomocou lasera sa charakterizuje ako proces nestacionárny. obr.87 4.5.5.5.5. pretože čelo erózie sa pohybuje s ohľadom na pevný laserový lúč a tepelne ovplyvnená zóna sa tvorí na stenách otvoru.22x10-' 1.24x10" 1. a) Obr.91 0. V natavenej zóne pri odparovaní častic materiálu vznikajú pomerne vysoké tlaky a tavenina je premiestňovaná a vytláčaná zo vznikajúceho otvoru tlakom pary..41 Správanie sa materiálu pri pôsobení laserového lúča (zdroj: Taniguchi [46]) a) v priečnom smere b) v pozdĺžnom smere b) Obr.45x10^ 5 2 Pôsobením intenzívneho sfokusovaného laserového lúča na materiál dochádza k jeho nataveniu.5.r ] í 1 TEPLOTA TAVENIA [°K] ČAS TAVEN A [S] V NÀHCONOM TOKU 10« W.5. Tepelne ovplyvnená oblasť je na obidvoch stenách a tiež v spodnej časti drážky a oblasť vedenia tepla je trojrozmerná.41 b je tlačený dozadu za pohybujúci sa lúč.6 Teoretický čas pre nábeh natavenia povrchu kovov pri konštantnom tepelnom toku [32] MATEA t AL MATEA t AL TEPELNA VODIVOSŤ [W.18 0. Prierez natavenej vrstvy je znázornený na obr. rezanie laserom sa charakterizuje ako ustálený proces.4x10-* 6 5 0.45x1 Or 1 2.082 933 2176 1356 1336 1234 1941 4. absorbované lúče lokálne ohrievajú častice materiálu až na teplotu tavenia.18 1.15x10-5 1.41 [46].03 X1Q-' 1.11 4. Priečny prierez na obr. alebo ak sa laserový lúč posúva dopredu. rezanie.24 x101.2 Opracovanie laserom LBM 179 Tab. pri ktorom sa tepelne ovplyvnená zóna tvorí iba na stenách zárezu.15X10" 1. V závislosti od použitej technológie obrábania (vŕtanie. Ak žiarenie prestane. tavenina začína tuhnúť alebo rekryštalizovať a v tuhnúcej tavenine vznikajú a zostávajú zvyškové napätia. v prípade ak ide o priebežný otvor.03x10" 1. že roztavený materiál je tlačený na obidve strany.

5. Veľkosť krátera sa zvyšuje proporcionálne s časom radiácie.2 0. 46] MATERIAL HRÚBKA MATERIÁLU RÝCHLOSŤ HAZ VÝKON [KW! [mm] ako noviny 2.7 3.275 mm (zdroj: McGeough [32J) . ktorej hrúbka je asi 30pm. že pretavená vrstva sa skladá z niekoľkých vrstiev I až IV.60 \ \ \ \ \ \ „ E 1. Tvrdosť tejto vrstvy sa pohybuje okolo 850 950 HV a má prevažne spevnenú martenzitickú štruktúru.75 Rýchlosť posuvu [rrVnin] Priemer hlavice dýzy [mm] Obr.0 4.40 0. Za ňou je svetlá ľahko leptatcľná zóna III s priemerom asi 2. 5.25 0. sú na obr.2 0.1 mm prekrýva bielu vrstvu v oblasti I.42 .5 0.13 0.40 0.0 0..275 mm (zdroj: McGeough /Í2/J Obr„5.žele2a. S 0.0 1.6 4.0 [mm] 0.40 0. Vrstva II tvorí pretavenú oblasť v tvare polmesiaca s tvrdosťou okolo 350 + 550 HV a je zložená z o .0 1.pre železo s obsahom 1% uhlíka pri ožiarení C O t laserom s výkonom 150 W.27 1.43 Účinok rýchlosti posuvu na lúča na hĺbku HAZ pri rezaní titánovej zliatiny s hrúbkou 1.0 1.2 1. ktoré vznikajú v štruktúre kovových materiálov po ožiarení laserovým lúčom.5 1.40 20.6 0.4 mm.0 8.5 1 .5 0. Analýza [46] ukázala.7 4.7 Údaje o hodnotách tepelne ovplyvnenej zóny [ 32.63 1. ktorá sa smerom do základného materiálu zužuje.6 1.25 0.2 0.40 0.4 | m/m in] >600 1.3 2.0 0.5 4.5 Papler Kryštál Sklotextil Sklotextil Preglejka Nástrojové oceľ Oceľ pre zušľachťovanie Korozivdomá oceľ Titán 3. Tab.25 0 2. Na povrchu materiálu sa vytvorí plytký' kráter.5 5 7.27 7.40 20.40 0.0 1.180 Progresívne technológie Zmeny.25 2.5.5 12.5 0.44 Účinok zmeny priemeru otvoru dýzy v laserovej hlavici na priemernú hĺbku HAZ pri rezaní titánovej zliatiny s hrúbkou 1.25 0. Míkrotvrdosť vrstvy je 700-800 HV a je tvorená martenzitom a austenitom. Vrchná oxidická vrstva o hrúbke asi 0.7 25.

2 Zariadenie pre laserové opracovanie Základná štruktúra laserového zariadenia znázornená na obr. +80%).42. . fCeď je laserové médium vybudené (načerpané z vonkajšieho zdroja). vzájomným porovnaním charakteristík a využitím sa zaoberajú nasledujúce kapitoly. 5.05mm [ 1. Priemer laserovej hlavice a vzdialenosť medzi povrchom a hlavicou vplýva na priemernú hĺbku HAZ. elektrónový lúč. C O : a excimerový laser. FabryPerotovho optického rezonátora. Ostatné fotóny. 5. chemická reakcia. zdroja excitačnej energie (Čerpanie).5.45 je vlastná každému typu lasera a pozostáva z iaserového média (aktívna látka). zvyšuje sa počet atómov. preletia znova cez aktívnu látku k polo-priepustnému zrkadlu (priepustnosť 40 cez ktoré vychádzajú von ako koherentný monochromatický laserový lúč. viditeľné svetlo (výbojka). Intenzita absorpcie laserových lúčov do materiálu sa zvyšuje so zväčšovaním vlnovej dĺžky žiarenia [1. rýchlosti posuvu lúča a priemeru laserovej hlavice sú spracované v tab.5.43 aobr.7 a v grafoch na obr. ktoré môžu mať odlišnú frekvenciu. ktoré majú iný smer šírenia a inú frekvenciu sa nezosilnia. Po načerpaní aktivna látka (laserové médium) samovoľne (spontánne) emituje svoju vnútornú prebytočnú energiu vo forme fotónov. Ich popisom.5. 50].2.nou odrazívosťou) sa odrazia. Odborná literatúra udáva priemernú šírku tepelne ovplyvnenej zóny pod pretavenou zónou okolo 0. Čim vyššia je rýchlosť posuvu lúča. 50]. 32. Fotóny sa pohybujú obvykle pozdĺž osi rezonátora tak. je rôzna pre rozdielne materiály a závisí od posuvu lúča.j. Od nepriepustného zrkadla (plnoodrazového. tým menšia je hrúbka tepelne ovplyvnenej zóny.45 Základná zostava lasera zdroj excitačnej energie Ako zdroje čerpania (zdroj excitačnej energie) sa používajú: elektrický výboj. že dopadajú kolmo na zrkadlá. Následkom toho vzniká tzv. 36. Najčastejšie použivané druhy laserov v strojárskej výrobe sú Nd-YAG. fázu a polarizáciu.5. zvýšenie množstva atómov a molekúl na vyšších energetických hladinách. ohr.2 Opracovanie laserom LBM !_8J_ Tepelne ovplyvnená zóna HAZ (heat affeaed zóne). teplo a iné. ktoré majú rovnakú frekvenciu ako je jeho rezonančná frekvencia. vlnovej dĺžky a absorbčných vlastnosti materiálu. inverzia populácie t.5. Fabry-Pero to v j | laserové médium Obr. ale vyžiaria sa vonkajšími stenami aktívnej látky. 35. Niektoré vybrané údaje o vplyve rýchlosti rezania. smer šírenia. iónov a molekúl na vyššej energetickej hladine. Fotóny sa zostávajú v rezonátore počas extrémne krátkeho Času. pomocou ktorého sa časť stimulovanej emisie žiarenia neustále vracia do laserovej dutiny.44. so 100% .5. alebo schopnosť lasera zosilovať alebo generovať koherentné žiarenie. Optický rezonátor si vyberie iba fotóny. ultrafialové svetlo.

. lasera. aby teplota v dutine neprekročila asi 400°K. • transverzálne .182 5. na ktoré sa privádza vysoké napätie z generátora vysokého napätia. Aby bola v CO.plyn prúdi kolmo na smer optickej osi a väčšinou taktiež kolmo na smer elektrického výboja v duune. 5. ktoré prijatú energiu odvádzajú do systému vo forme tepla. Potrebný nízky tlak plynu zaručujúci vznik tlejivého výboja v laserovej trubici je udržovaný pomocou vývevy. Molekuly CO. odpor zdroj napätia —I CO. 50]) Teplo je zo systému odvádzané chladiacim médiom (najčastejšie vodou).2. obrobok Obr. a hélia (He). Energia potrebná na excitáciu je vytváraná vo forme tlejivého výboja medzi elektródami.c. hr chladiaca M výveva voda plyn He • N í • CO. lasery sa podľa usporiadania toku plynu vzhľadom k opúckej osi lasera delia na : • axiálne .5.plyn prúdi v smere optickej osi lasera. Hélium je pre tento účel zvlášť vhodné pre relatívne veľký koeficient tepelnej vodivosti. laseri trvalo zaistená inverzia populácie na hornej hladine E.47a.).1 C 0 2 laser Progresívne technológie C 0 2 (oxid uhličitý) laser na vznik stimulovanej emisie žiarenia využiva kvantovo .6 pm. sa čiastočne rozkladá na CO (oxid uhoľnatý) a kyslík (O. čo je zaisťované zrážkami s molekulami hélia. obr. v ktorej sa nachádza zmes plynov CO. Hlavnou časťou CO. Chladenie musí byť natoľko účinné. obr. je potrebné ju jednak neustále dopĺňať (čerpať do systému energiu vo forme tlejivého výboja) a jednak je potrebné účinne depopulovať dolnú laserovú úroveň.46 Princíp C 0 2 lasera (zdroj ¡27.5. s molekulami CO. na nižšiu hladinu. najviac požívaný typ.. tým že CO. a dusíka (N.5. čo vedie k poklesu výkonu lasera.46 je laserová trubica. V tlejivom výboji sú molekuly dusíka N' : zrážkami s elektrónmi excitované zo svojho základného energetického stavu Eo do prvého vibračného stavu na určitej energetickej hladine Ej. čo je sprevádzané vyžiarením kvanta energie s vlnovou dĺžkou 10. Preto sa môže nepružnými zrážkami excitovaných molekúl N.energetické prechody súvisiace s osciláciou molekúl CO. pomocou chladiaceho agregátu. veľmi rýchlo a účelne meniť vibračná energia molekúl.2. ktorá sa blíži k energii asymetrických vibrácií molekúl oxidu uhličitého E.. prechádzajú zo svojich asymetrických vibrácií na symetrické vibrácie energetickým preskokom z vyššej energetickej hladiny E. Plyn sa totiž počas procesu v laserovej dutine postupne znehodnocuje. CO. N.). Plyn môže byť po prechode trubicou vedený na regeneráciu a prípadne znovu používaný v okruhu.47b. obr. tento druh oscilátorov (zdroj vybudenia) sa delí na .

c) odstraňuje z obrábaného materiálu ohrevom vznikajúcu taveninu a/alebo pary.48 Základné mechanizmy usporiadania dýzy (zdroj :Poweil [41 J) a) pohyblivá dýza b) pohyblivé Šošovky. Do laserovej hlavice je zavádzaný taktiež pomocný plyn. GaAs (gálium/arzén). V hlavici sa nachádza fokusačná šošovka. Ge (germánium). 31]. vysoko-výkonové axiálne lasery majú trubice dlhé až 10 m [41. b) môže vytvárať v mieste dopadu laserového lúča na materiál ochrannú.5. Výkon axiálnych laserov je daný dĺžkou laserovej trubice (obyčajne 60 ^ 70 W na 1 m dlžky). Pomocný plyn má viacero funkcií: a) chráni optiku pred produktmi rozkladu materiálu opracovaného laserom. či inak vhodne agresívnu atmosféru. dosahujú sa nimi vyššie výkony na jednotku objemu dutiny. ktorý z nej vystupuje spolu s fokusovaným lúčom. Optika týchto laserov je upravovaná rôznymi prímeskami ako ZnSe (zinok/selén). Šošovka je chladená chladiacim prstencom.47 Typy oscilátorov pre C 0 2 lasery (zdroj Powell[4Jj) a) axiálny b) ortogonálny dvojosový c) ortogonálny trojosový Obr. . a) b) c) Obr. pohyb lúča v oboch prípadoch je možný v X a Y osiach Generovaný laserový lúč vystupuje z rezonátora polopriepustným zrkadlom a do laserovej hlavice je privádzaný systémom zrkadiel.5.5. čim prispieva k čistejšiemu a rýchlejšiemu priebehu opracovania materiálu. Niekedy je tento účinok ešte zosilňovaný vákuovým odsávaním produktov interakcie laserového lúča s materiálom. alebo naopak oxidačnú. NaCl (chlorid sodný).2 Opracovanie laserom LBM 183 dvojosový a trojosový podľa vzťahu medzi prietokom plynu a výbojom medzi elektródami.

Tento kryštál vyvinul roku 1962 Geus'tc et al. Ióny neodýmu (Nd .184 Progresívne technolóeie Pre rezanie pomocou lasera sa využíva laserová hlavica.5. ktorej hlavným účelom je privádzať pomocný plyn do zóny rezania. Pracuje v pulznom režime s energiou impulzu 1 až 50 J. ale pre oblasť mikroobrábania napr. ktoré sa používa v Nd-sklo laseri.49 Ilustrácia konštrukcie typického pevnolátkového lasera (podľafl. 4]) . alebo v kontinuálnom Qs režime s energiou impulzov 1 až 5 mj (miliJoule) s rýchlosťou Q spínania od I do 50 kHz. pri ultrapresnom odstraňovaní tenkých vrstiev z keramických materiálov sa používajú veľmi krátko trvajúce impulzy v nano a píkosekundách s vysokou výkonovou hustotou (5xl0 i : W/cm : ) sfokusovaného lúča s priemerom 10 pm [60j.48 ukazuje dva typy najčastejšie používaných usporiadaní. Laserová hlavica má rôznu konštrukciu podľa usporiadania a uloženia dýzy na prívod stlačeného plynu. Jeho tepelná vodivosť je 10 krát lepšia ako skla. Svetlo odrazom od rezonátora aktivuje oscilačné médium. + ) tvoria oscilačné médium (lusing médium).5. Obr.49.2.5. (ytrium/hliník/kyslík) izometrického kryštálu. ohnisková vzdialenosť zdroj svetelného impulzu eliptický dutinový odrazový rezoná lor obrobok chladiaci systém zdroj NC.2. tiež aktívne prostredie. Výkonová hladina lasera je niekoľko stoviek wattov.2 Nd-YAG laser Nd-YAG laser pozostáva z pevného Y 3 AljOi. Zdrojom budenia {optického Čerpania) jc svetelný impulz z kryplónovej alebo xenónovej oblúkovej lampy. ktorý obsahuje asi 1% iónov neodýmu (Nd 3 t ) . Princíp zariadenia pre pevnofázové lasery je znázornený na obr. 5. CNC riadenie polohy pohohovaci stôl Obr.6 ms (milisekunda). Trvanie impulzu v pulznom režime pre priemyselné využite je 0.

5. pevné šošovky 10. Tepelné spracovanie Manuálna. mechanická. zváranie tepelné spracovanie povrchu a iné povrchové úpravy Manulálna.50 Typické zlatom plátované odrazové zrkadlá odrazového rezonátora rôznej konštrukcie pre Nd-YAG laser [32. kapacitná. úplná ochrana Al 90. zrkadlá optické káble 10. ZrOa.PMMA. TiC. CriN.2 Opracovanie laserom LBM 185 du ti nový odrazový rezonátor (elipsoid) ^oblúková lampa cylindrický dutinový odrazový rezonátor YAG tyč YAG tyč eliptický dutinový odrazový rezonátor* oblúková lampa " YAG tyč oblúková lampa špirálová výbojka dvojitý eliptický dutinový odrazový re zo nàto r- YAG tyč Obr.5 0 000 Základný mód TEMao pw. oceľ 70 C02 10.9 15 30 3 do 4 2 0 .cw optimálna stredná Rezanie. plasty nie kompaktný Ochranné okuliare. optická Kovy.46] Tab.doporučenia Nd-YAG 1. Al.5. hustota toku energie [W/cm2] Priemer lúča [um] Šírka rezu [pm] Elektrická účinnosť [%] Stredný výkon lúča [W] Mód Kvalita lúča Presnosť Druh opracovania .Ti.nastavenie Dobrá absorpcia štruktúra lúča Bezpečnosť R koeficient odrazívostí [%] .8 Porovnanie základných charakteristík laserových zariadení (spracovanépodľa [5$ j) Zdroj lúča Vlnová dĺžka [um] Aktívne médium Zdroj excitácie Riadenie pohybu lúča Max.cw Gs Slabne pri vysokom výkone vysoká Rezanie.6 CO2 plyn výboj Odrazové zrkadlá. zváranie.Al S 03.TaC. kapacitná Neelegované ocele. sklo Objemový Ochrana oči nutná Al 93. Cu.7 100 2000 8až10 5 0 . vŕtanie. oceľ 98 Fokusácia lúča .06 YAG kryštál Magnézlové svetlo Flexibilné cez šošovky.3 000 Multlmódový pw.5. PE.

Pracuje v pulznom režime s energiou impulzu okolo 2 -ŕ 8 J/cm2. 35. storočia. ktoré umožňujú porovnávacie hodnotenie oboch laserov. a Nd-YAG laserov vzájomné porovnanie ich parametrov je predmetom viacerých publikácií [2. 4. 12. 33. 46. Vzhľadom na široké priemyselné využívanie CO. pre oblasť mikroobrábania tenkých kovových profilov. 13.51 Porovnanie rýchlosti posuvu pri rezaní rôznych materiálov CO. toho ktorého zaradenia pre príslušnú operáciu. 25.1000 _ ti ÍL 1000 • oceľSl 37 hrúbka 6mm oceľ St 1430 O u < E- vPN - hrúbka 4mm 0 - J 0 Obr. obvykle so zlúčeninou KrF (fluorid kryptónu) ako aktívnou látkou.5.2. / V oceľSl 1203 3000 r hrúbka 2mm P M M A plexisklo hrúbka 6mm drevo. Povrch rezonátora je dokončovaný leštením alebo obrábaním diamantovým nástrojom a je povlakovaný tenkou vrstvou zlata alebo striebra.5. 58. pri mikrorezaní mäkkých a tvrdých biologických tkanív v humánnej medicíne. lepenka hrúbka 1flmm ekwQvarrý tM hrúbka 2mm j 1 I I Ô 2 E u ä i 2000 - .3 Excimerové lasery Použitie excimerových laserov pre strojárske účely začalo len v poslednej dekáde XX. Excimerový laser patrí medzi plynové lasery s krátkou vlnovou dĺžkou a vytvára svetelné žiarenie v ultrafialovej oblasti a čiastočne aj v oblasti mäkkého rôntgenového žiarenia. Be-Cu (berýlium/ meď).186 Progresívne technológie Odrazový rezonátor má spravidla tvar dutiny cylindrického alebo eliptického prierezu. Obr.8 sú spracované dostupné kvantitatívne a kvalitatívne parametre. vysoko-rýchlych laserov s ullrakrátkym . 38. 40]: spracovanie keramických a kompozitných materiálov. Patrí do kategórie tzv. V tabuľke 5. pre označovanie kovových predmetov. na odstraňovanie nadbytočného materiálu na plošných spojoch bez súčasného poškodenia okolia. 24. a/alebo W (wolfrám). a Nd-YAG laserom 5. Koeficient odrazivosti týchto kovov je veľmi vysoký až 98 * 99 %.2000 5 . je vyrobený z kovov. 59J a zároveň je podkladom pre vhodnú voľbu.2.50. Niektoré konštrukčné riešenia odrazového rezonátora používaného v Nd-YAG laseroch sú znázornené na obr.51 podľa [2] ilustruje doporučené rýchlosti posuvov lúča pre rôzne druhy materiálov s rôznou hrúbkou (označenie materiálov na obrázku je podľa DIN). 41. predovšetkým pre[5. 32. ktoré majú vysokú tepelnú vodivosť ako Cu (meď).5. 50.

10 3 W 250mm2 1.5.52 ukazuje kvalitatívne porovnanie popisovaných laserov { C O i .5.5.10 udáva rozsahy doporučených výkonov C 0 2 a Nd .4 Prevádzkové charakteristiky priemyselne používaných laserov Prevádzkové charakteristiky sú závislé od typu lasera a líšia sa podľa použitej technológie zváranie.9 mm/min 1. Nd-YAG a excimerový).9 Porovnanie základných charakteristík laserov (spracovanépodľa [51}) COa laser Vlnová dĺžka Kontinuálny režim . T a b .YAG laserov pre technologické procesy spracovania materiálov. 5.stredný výkon Pulzný režim .5 mrad TEMoo < 2.6pm < 1 500W <5. Obr. . rezanie.5.107W 100mm2 < 5 mrad Multimódový < 0.3 5 1 nm < 150W <.52 Kvalitatívne porovnanie troch najviac používaných typov laserov pre rezanie materiálov 5.stredný výkon Prierez lúča Divergencia lúča Mód lúča Pul zná frekvencia Trvanie impulzu Účinnosť Rýchlosť posuvu pri rezani kompozitných materiálov 10. Základné charakteristické vlastnosti excimerového lasera sú uvedené v tab.2. Posúdenie prevádzkových charakteristík excimerového lasera je možné porovnaním s dnes už klasickým typom C 0 2 lasera ako to ukazuje tab.8 kHz 1 0 . vŕtanie a iné. Patri medzi lasery s najkratšimi možnými impulzmi elektromagnetického žiarenia.2 Opracovanie laserom LBM 12 187 15 trvaním impulzu udávaným v piko-sekundách (Ips =10~ s) alebo femto-sekundách (lfs =10~ s).5.8 0 ns 1% 0.9.1W COa Výkon Rezná rýchlosť Vlnová dĺžka Hrúbka reznej vrstvy Šírka zárezu Presnosť operácie a presnosť zariadenia Nd-YAG Excimer < 4 < < • > Obr.4.5 kHz 10 LIS 10-15% 9 m/mín pre 500W 3 m/min pre 1000W Excimerový laser 1 9 3 . Tab. ktoré sa používajú pre spracovanie materiálov.5.2.

0 38 38 - - Obrábanie laserom je erozivne tvarovanie otvorov. 1 2 . drážok a rezanie a vŕtanie. OZNAČOVANIE BOBOVÉ ZVÁRANIE < 100 ANO Nd .0 <25 1.076 mm Minimálny priemer vŕtania 0. Laser našiel široké uplatnenie pri zváraní predovšetkým v automobilovej výrobe.3 f 0. P A O A I GLAZOVANIE L T V NE rozsahy potrebných výkonov výkon[W] MIKROZVÁRANIE. prienik [mm] REZANIE max.005 mm ± 5%.3 5.YAG laser 9. • šírka zárezu.05 mm.75 ÁNO 1 5 0 ť 200 W 200^400 max. prienik [mm] REZANIE max.0 3.30 mm.0 5. hrúbka [mm] SPRACOVANIE POVRCHU.5 1.2 12.0 2. • rezná rýchlosť. vŕtania na jadro (trepanning) Šírka pretavenej vrstvy sa udáva v rozsahu 0.27 mm sa vŕtajú technológiou vyvrtávania resp.3 ÁNO 6.18 -f 0. hrúbka [mm] VŔTANIE max.3 0.2 í 0.013 mm Nd-sklo 0. pozri tab. 8 2.0 0.5 t 3. ale pôsobením laserového lúča sú nahrievané styčné plochy zváraných dielcov. Obyčajne sa pre metódy obrábania udávajú kvanlifikované údaje: • výkon lasera.0 19.3 ÁNO 0. Zváranie sa od obrábania liši tým. Podrobný popis zvárania laserovým lúčom uvádza Turňa [54].020 mm C02 0. Nd-YAG 0.03 'f 0. • reflektivita materiálu a ďalšie charakteristiky spojené s vplyvom lúča na povrch materiálu.05 mm pod pretavenou vrstvou Priemerná rýchlosť úberu materiálu 8.5 1.3 5. laser výkon [kWj B D V ZÁ A I O O É V R NE max.25 mm.5 ± 0 . • tepelne ovplyvnená vrstva HAZ.8 -f 1.0 >3.0 1. že materiál sa neodstraňuje. hibka vŕtaného otvoru 23 mm v závislosti od vŕtaného materiálu.4 19. 8 . 54]: Priemer fokusovaného lúča typicky v rozsahu 0. • ohnisková vzdialenosť. niekedy až 0. dutín. • • • • • • . hrúbka [mm] - 1. Vybrané prevádzkové charakteristiky rezania a vŕtania laserom [I. zárezov.5.75 1.10 Rozsahy doporučených výkonov pre technologické procesy spracovania materiálov {[spracované podľa Metals Handbook}) CO.5 0.¡88 Progresívne technológie Tab. • maximálna hrúbka materiálu pre rezanie a delenie.7 1.5.11 Priemery nad 1.5 0. 4 1 .20 mmVhod. Tepelne ovplyvnená vrstva HAZ okolo 0.30 ÁNO hĺbka ovplyvnenej vrstvy [mm] ŽiHANIE. 0. 3. konkrétne pre jednodivé druhy laserov: rubínový laser.

5.12 Čas rezania [min] Priemerný v ý k o n [W] Max.13 mm) Nd-YAG laserom Hrúbka MATERIÁL Korozivzdomá oceľ Zliatiny hliníka Woílrám Med Zliatiny h o r i í k a materiálu [ m m ] 02 3. pre vŕtanie a mikroobrábanie n a n o . Drevo(1) Grafiti 1) Textil (1) K o m p o z i t n é materiály(2.13 mm.84 2. v závislosti na druhu materiálu.2 Opracovanie laserom LBM T a b .54 3.kerf) sa udáva v závislosti od hrúbky materiálu v rozsahu 0.2) Preglejka ( 1 .2i K o r o z i v z d o m é ocele(1. AljOa. bežne používaná rýchlosť posuvu pre oceľ hrúbky 2 mm je okolo 6 m/min.44a.05 1.3) PVC(1.6 ms (mi l i sekunda).b.12 1.54 3.3) P U M A 11.2.10 2.5.3) Kryštál(1) K e r a m i k a T i C ( l . (1.sekundy [33.31 PE(1.53 ukazuje zmenu maximálnej šírky zárezu v závislosti od hrúbky materiálu Rýchlosť rezania závisí od druhu lasera a jeho výkonu a liež od hrúbky rezaného materiálu.3) TaC.c znázorňuje priebehy závislosti rýchlostí rezania na hrúbke materiálu pre rôzne druhy materiálov ako nízkolegované a korozivzdomé ocele a plasty (polyakrylát). 2 ) Drevotrieska(l) L-COA • Nd-YAG laser 3 • EXCIMEROVÝ LASER Obr.65 0.2) 2inok(1.11 Parametre vŕtania otvorov s priemerom (0.2) čistéželezo(1.99 0. laserom. 5.2) Kadmium(1.28* 1. takýto úzky zárez sa tvorí vyššími rýchlosťami.3) PU(1.2) Meď(2) Mosadz(1.32 1.až femto.55 znázorňuje doporučenia pre výber lasera.27' 1.55. Doporučenia pre vzájomný výber materiálu a druhu lasera .34 Veľmi d l h o 0.2) 8ronz(1.46 Veľmi dlho 0.33* 0.54 mm.6 mm zárez môže byť 0.63 Veľmi dlho vzduch 1. obr.2) N á s t r o j o v é o c e l e (1.5. h r ú b k a vŕtania [ m m ] 189 * optimálny prídavný plyn pre v ŕ t a n i e • • Trvanie impulzu pre priemyselné využitie je 0. obr. 40] Šírka zárezu (reznej škáry . výkon 1 kW). Výber typu lasera pre daný materiál závisí od vlnovej dĺžky laserového svetla a jeho absorpcie do materiálu.01* 12.5.3) Sľuda(1.piko. 31 42 4.18 3.S3 3. KOVOVÉ MATERIÁLY PLASTY PRÍRODNÉ A UMELÉ MATERIÁLY Ž e l e z n é kovy(1.3) PS(1. ZrOs.1 -f 0.36' 31 31 3'.64 2.5 Ar 169 0.3) Sklotextil(l) Siiikon(1.5.2) Hliník(1.2) Spekané karbidy(2) PA.2) Legované oceie(i. pre polyakrylát 12 m/min (rezanie CO. pre materiály tenšie ako 1. • Obr.

190 Progresívne techno losie Obr. 27] rozdelili do troch skupín: . ktoré Kónig a van Luttervelt [24. pri posudzovaní kvality rezania/delenia a vŕtania laserom je potrebné brať do úvahy spektrum vplyvov.3 Kritériá hodnotenia kvality povrchu po obrábaní laserovým lúčom Podobne ako pri klasickom rezaní nástrojom s určitou geometriou reznej hrany.53 Zmena Šírky zárezu (škáry) v závislosti od hrúbky pri rezaní kovových materiálov CO> laserom s výkonom 250W [50] Pozn: druh materiálu nešpecifikovaný 1 2 3 4 5 6 7 S Hrúbka materiálu [mm] 300 0 1 2 3 4 5 6 7 Hrúbka materiálu [mm] 5.2.5.

57]. • ohniskovú vzdialenosť. 37. ako sú drsnosť povrchu. uvádzajú redukovaný počet parametrov a kvalitu rezu určujú: • charakteristikou materiálu. • kužeľovitosť rezaného otvoru (rozdiel medzi širkou vstupu a výstupu lúča) • tvorenie trhlín. ktorú reprezentuje najmä König. • úbytok materiálu. prítomnosť kvapiek a stlačenej vrstvy. sa sústreďuje pri hodnotení na jeden alebo dva určujúce prevádzkové parametre. 191 Parametre procesu pri rczani laserom zahrňujú : • výkon lúča.5. ako sú .56 ilustruje zónu po rezaní laserom a doporučené veličiny používané pre kvantitatívne hodnotenie kvality rezu. ktorý je dôsledkom prechodu lúča materiálom. • druh lúča a jeho mód.56. kompozit. sklon rezaného povrchu. • šírka tepelne ovplyvnenej vrstvy (poškodenej vrstvy). povrchové napätie. • zmena štruktúry povrchu materiálu. 27.2 Opracovanie laserom LBM i) ii) iii) parametre procesu parametre materiálu produktu kvalita rezu. tlak plynu). • spevnenie. sklo. • prídavný plyn (druh plynu. hrúbkou HAZ a tvorením povrchových mikrotrhlín.chemickými vlastnosťami materiálu. Steen a Kamalu (1983).. • nepravidelnosť hrany. Parametre materiálu a komplexnosť vytvoreného profilu sú charakterizované: • fyzikálno . • geometriou obrobku.5. • rýchlosť posuvu lúča (rezná rýchlosť). ktoré zároveň môžu slúžiť ako kritériá pre hodnotenie laserom rezaného povrchu: • šírka rezu (reznej škáry) • zaoblenie hrany vplyvom rezania. • zvyškové napätia. • uhol vychýlenia lúča a. • geometrickými vlastnosťami. • šírku vytvorenej škáry (zárezu). zaoblenie hornej a dolnej reznej hrany.. uvádza široké spektrum kritérií ovplyvňujúcich kvalitu rezu. Pri sledovaní samotnej kvality rezu je potrebné brať do úvahy parametre zóny rezania laserom. viskozita taveniny. Obr. frekvencia a amplitúda ryhovatosti povrchu. • priemer fokusovaného lúča.). lúč sa odchyľuje od pôvodného smeru (a = 75 80°). keramika. • šírka krátera. • vychýlenie lúča. Väčšina literárnych prameňov [26. 34. reflektivita). Kým nemecká škola. ako predstavitelia americkej technologickej školy. ktoré sa zaoberajú kvalitou rezaného povrchu. • termofyzikálnymi vlastnosťami (tepelná vodivosť. • typom materiálu (plech. absorbcia.

podobne ako skoro všetky vysokoenergetické technológie rezania. ktorá vzniká pri laserovom tavnom rezaní ako výsledok cyklickej povahy energetického lúča pri interakcii s materiálom v dôsledku oscilácie prúdenia taveniny. u . Vysvetlenie a popis vzniku tejto oblasti podali Arata a Miyamoto. a . w. 5. Pre jednotlivé druhy materiálov (mäkká oceľ.uhol vychýlenie l ú č a . Podmienkou určenia optimálnej drsnosti po rezaní/delení materiálu laserom bola požiadavka. Kritériá pre hodnotenie povrchu po rezaní laserom (podľa [27.z a o b l e n i e v p l y v o m rezania. obyčajne HAZ a šírku škáry. 2 m m podľa hrúbky materiálu). plasty) charakterizuje Powel [41] kvalitu povrchu. laserov/ lúč R z . 0!. keramika. Vznik ryhovanej oblasti je schematicky znázornený na obr. že pri hodnotení kvality rezu a optimalizácii laserového rezania je spektrum vyššie uvedených kritérií veľmi široké. S . U. drsnosťou povrchu. nasledujúcimi veličinami: • • • množstvom zostávajúcich okovín vo forme kvapiek (dross) nataveného a stuhnutého materiálu na spodnej časti rezu.šírka r e z u .n á b e h o v á a v ý b e h o v á o b l a s ť pri rezaní (0. Smith a Kaminski [37] študovali vplyv výkonu lúča. kompozitné materiály.45]) Obyčajne jc teda kvalita rezu určená v spojitosti s tromi základnými parametrami a to s reznou rýchlosťou. rezaného C 0 2 laserom s podporou prídavného plynu. M .n e p r a v i d e l n o s ť škáry. Oblasť rezania laserom je charakterizovaná. že drsnosť má byť menšia ako pri delení pásovou pílou. tlaku prídavného plynu a hrúbky rezaného materiálu na drsnosť povrchu pri rezaní mäkkej ocele.v ý š k a nerovnosti. 5. ktorá by mala byť čo najvyššia. aby bola čo najužšia a napokon kvalitou povrchu. reznej rýchlosti. Vychádzajú z toho. Analýza literárnych zdrojov poukazuje na skutočnosť. šírkou zárezu (škáry) s požiadavkou. že prevažná väčšina autorov nehodnotí kvalitu povrchu po rezaní laserom drsnosťou povrchu.1 .192 Progresívne technológie výkon lúča a rýchlosť posuvu. Niemeyer. r .57.0 . po rezaní určenou parametrami drsnosti Ra podľa STN a ISOa/?z podľa D1N. Obr. . tvorením ryhovanej (striace) stopy rezu.h r ú b k a materiálu.m e r a n á o b l a s ť pre u r č e n i e hodnôt Rz. korozivdomé ocele.56. ale sa sústreďuje na HAZ a šírku škáry ako primárne ukazovatele kvality rezu. (1979) [41j. a takisto na jeden alebo dva parametre kvality rezu. titán. šírkou zárezu. As .

Na druhej strane hrúbka obrobku vykazuje iba malý vplyv na drsnosť.5. pre daný rozsah prevádzkových parametrov.76 mm Materiál: oceľ 11020 Hrúbka materiálu 2.75mm 6. obr. Ich vplyv na drsnosť Ra znázorňuje graf na obr. materiál posuv lúč ohrev natavenie zárez opakovanie postupu A.25mm 1. . priehľadnou a veľmi drsnou reznou škárou v spodnej časti rezu.0.5. je možné rezanie laserom pomocou prídavného plynu bližšie charakterizovať nasledujúcimi oblasťami: 1.4 16 16 20 22 Rýchlosť posuvu [mmís] Obr. oblasť tvorenia kovového oparu (gauzing) vzniká pri prietoku plynu do 20 dmVmin. Naopak.5.5.5. Avšak so zvyšovaním rýchlosti prúdenia prídavného plynu (vyššie tlaky) sa drsnosť povrchu tvorením výrazného ryhovania zhoršuje.58 Účinok rýchlosti posuvu na drsnosť povrchu pre rôzne hrúbky materiálu. Podľa toho.49mm 3. ak sa zvyšuje rýchlosť posuvu lúča. (zdroj: Niemeyer. Smith a Kaminski [37]) Taniguchi [46] charakterizuje kvalitu rezu šírkou tepelne ovplyvnenej zóny.2 Opracovanie laserom LBM 193 Pri rezaní C O i laserom prídavný plyn 0 3 urýchľuje oxidačný proces pri nižšich rýchlostiach posuvu.B.5.C tvorba ryhovania A 6 C D E Obr.58. Množstvo privádzaného prídavného plynu do zóny rezu vplýva na kvalitu rezu a profil prierezu. šírkou vytvorenej reznej škáry a drsnosťou povrchu v závislostí na prietokovom množstve prídavného plynu. ohrev povrchu je plynulejší a dosahuje sa hladší povrch. záleží od konštrukcie lasera) a tlak prídavného plynu sú významnými určujúcimi ukazovateľmi drsnosti povrchu.60a. ako to ilustruje obr.b. ako rovnomerne sa vytvára rezná škára a jej profil v priereze kolmom na os lúča.59. je charakterizovaná širokou. že rýchlosť posuvu (či uz ide o posuv obrobku alebo posuv lúča. Autori konštatujú.57 Model tvorenie rýh v zóne tavného rezania laserom [41] Podmienky rezania: Výkon CO2 lasera -800W Mód lúča -TEMm Priemer dýzy .

je charakterizovaná nepravidelnou škárou rozšírenou v spodnej časti rezu. oblasť tvorenia drobných kvapiek vo forme peny (dross) stuhnutého materiálu. ale pravidelnou reznou škárou (50 + 65 dm 3 /min). Smith a Kaminski [37]) j. Podmienky ako na obr.5. 7 tu s. 19.{ Hrúbka obrcbku [cm] 300 • 200 1 40 60 1 • spodok d síed • povrch 5 100 5 I/f 0 20 ao 20 40 BO BO Prietok prídavného plynu [drrŕyrrin] Prietok prídavného plynu [dm /min] Obr.2. :: _ 15 J o 2 B 0 * P a : l'mm/s(dole) A280kPa. 3.4 o.: merané hodnoty sú uvádzané pre tri miesta v škáre rezu pod povrchom. oblasť hrubého rezu so širokou. ohnisková vzdialenosť 127 mm Pozn. vzniká pri prietoku plynu nad 70 dm /min). oblasť jemného rezu s úzkou a pravidelnou reznou škárou (rozdiel rozmerov medzi vrchnou a spodnou časťou rezu je minimálny) a nízkou drsnosťou (35 + 45 dm 3 /min).60 Vzťah medzi kvalitou rezu a prietokom prídavného plynu (zdroj: Taniguchi [46]) Podmienky: C O 2 laser. v spodnej časti rezu je typická pre prietok v rozsahu 20-*-35 dmVmin. čo umožňuje opracovať aj veľmi krehké materiály bez mechanického namáhania.2Qmm/s (hore) 2 o 9 O O b r J . hrúbka materiálu 5mm. v strede a v spodnej časti. rýchlosť rezania 1m/min.j o. pri využití laserov pre účely opracovania materiálov treba ešte zdôrazniť ďalšie špecifické možnosti a prednosti technológie [17. 5. 5. 4.5 :-.4 Použite laserového lúča p r e opracovanie materiálov Hoci základné vlastnosti laserového lúča boli uvedené v predchádzajúcich kapitolách. 28.46 (zdroj: Niemeyer. 61]: • tepelnú energiu možno koncentrovať na veľmi malé plochy bez použitia mechanických síl. oblasť v ktorej dochádza k horeniu materiálu v reze.¡94 Progresívne technológie 2. . výkon 2kW. 5 9 Vplyv hrúbky materiálu na drsnosť povrchu pre rôzne tlaky prídavného plynu.14mmfs[hore) Ľ H 1 0 k P a : 2 v m m / s Idole) • 410kPa.5.

opracovanie materiálov laserovým lúčom.61. plasty) sú rozoberané v súvislosti s príslušnou technológiou. • laserom podporované obrábanie (LAM . dekorovanie) patria medzi najviac využívané procesy laserového obrábania.4. aplikuje sa na krehké materiály ako sklo a keramika. vhodný pre sériovú a malosériovú výrobu. laserový zväzok môže byť zapínaný alebo vypínaný vysokými rýchlosťami a s veľkou presnosťou. tvorenie drážky na povrchu materiálu a potom jeho lom (kontrolovaný lom).5. Pri obrábaní s podporou lasera. čo umožňuje započatie rezu bez pred vŕta n Í a. priemer ohniska laserového zväzku sa môže vhodnou optikou meniť v širokom rozsahu.optický kábel). vŕtania a mikroobrábania. 5. keď je spojené s numerickým riadením.5. čím umožňuje rezanie všetkými smermi.Laser Machining). keramika. použitie fôkusovaného laserového lúča umožňuje vytvárať mimoriadne úzku reznú škáru. obr. nasledujúce kapitoly sú členené podľa obsahového zamerania na technológiu rezania. obmedzenie poškodenia či ovplyvnenia okolitého materiálu. 61]: • laserové obrábanie/opracovanie (LM . vzhľadom na jeho izotropný charakter. obr. že laserový lúč má široké použitie pri spracovaní materiálov. V súčasnosti sa laserové technológie v procesoch úberu materiálu (obrábania) delia podľa spôsobu použitia do dvoch skupin [17. Rezanie a gravírovanie (vyrývanie tvarov. ktoré predstavuje alternatívu k procesu rezania a brúsenia tvrdých kalených materiálov a keramiky.2. slúži laserový lúč na ohrev povrchu obrobku a jeho následné rezanie alebo brúsenie v „plastickom" stave. lúč ako nástroj je chemicky čistý. 5. Z technologického hľadiska existujú dve metódy LM rezania: rezanie/delenie materiálov (obyčajne sa používa pre plechy a iné tenké materiály). čo umožňuje ovládať výkonovú hustotu lúča. vŕtanie a tvarové opracovanie rôznych materiálov. alebo svetelnovodivý kábel . čoho výsledkom je úspora materiálu. vo väčšine prípadov sa dá lúč vnoriť (vpichnúť) do materiálu.55. Zvláštnosti a rozdiely v pôsobeni lúča na rôzne druhy materiálov (kovy.Laser Assisted Machining). Pri technológii LAM materiál nie je natavený a následne odparený. pre dodávky JIT (Just in Time) a tiež pre výrobu v dávkach.1 Rezanie a delenie materiálov laserom (LM) Laser možno považovať za univerzálny nástroj pre technológiu rezania (tepelné delenie materiálov).2 Opracovanie laserom LBM • • • 195 • • • • • možno opracovať miesta inými nástrojmi nedostupné (na prenos laserového zväzku lúčov na ťažko prístupné miesta možno použiť zrkadlo. rezací účinok laserového zväzku je v rovine kolmej k osi zväzku izotropný. a) b) . čo umožňuje opracovanie bez znečistenia materiálu. a tiež zmenu smeru rezu a ľubovoľný uhol rezu. ktoré predstavuje alternatívu k tradičnému opracovaniu a používa sa pre rezanie. môže byť vysoko produktívne. kompozity. ale laser sa používa ako intenzívny tepelný zdroj na zmenu deformačného správania sa materiálu a jeho „premenu" z krehkého na tvárny. Vzhľadom na to.

stlačeného vzduchu. polypropylén). dusíka ( N i ) . Doporučuje sa len pre veľmi malé hrúbky materiálu. pôsobením tlaku prídavného plynu. Rezanie/delenie laserom je odstraňovanie materiálu postupným pôsobením lúča a prúdu plynu. 6 2 Schéma laserovej rezacej hlavy |41] Vlastný proces rezania závisí na druhu materiálu a použitom plyne. argónu (Ar) a/alebo hélia (He). lokálneho natavenia povrchu.5.5. obyčajne kyslíka ( 0 2 ) . Pre rezanie je laser vybavený tzv. Môže sa uskutočňovať niekoľkými spôsobmi: • laserové sublimačné rezanie . rezacou hlavicou obr.). ktorý je vedený koaxiálne s laserovým lúčom.62. odstránenia taveniny odparenim a/alebo pomocou prídavného stlačeného plynu. väčšinou v kontinuálnom režime. Pre kovy a uhlíkové ocele sa používa kyslík. ktorý tlakom odstraňuje (doslovne vyfukuje) natavené častice materiálu zo zóny rezania. vysoká akosť povrchu jc závislá na povrchovom napätí materiálov.61 Metóda delenia materiálov kontrolovaným lomom (podľa [32]) O b r . Vzniká úzky rez s vysokou kvalitou reznej plochy. Dusík chráni rezné plochy pred spálením a vznietením. fokusovaný laserový lúč Obr. textil apod. najmä pre rezanie nekovových materiálov (PVC. • • • Rez vzniká v tavenine strihom/šmykom. Voľba prídavného plynu závisí od materiálu dielca. Hoci väčšia časť taveniny je vytláčaná zo zárezu (reznej škáry). .laserový lúč ohrieva povrch materiálu na teplom odparovania a privádzaný inertný plyn odstraňuje vznikajúcu paru na čele rezu. vzduch a inertné plyny sa používajú pre nekovy a plasty (plexisklo.196 Progresívne technológie Na rezanie sa najviac používajú CO. Okrem inertných plynov a kyslíka sa používa tiež dusík. Hlavný mechanizmus úberu pri rezaní laserom pozostáva: erozívneho účinku vysokoenergetických častíc fotónov na povrch materiálu. 5 . lasery. ktorá chráni optiku pred poškodením a zároveň privádza pomocný alebo ochranný plyn do zóny rezania.

že k erózii a úberu materiálu nedochádza v rovine rovnobežnej s povrchom. Chryssolouris et al. Celo erózie. 5. Mechanizmus úberu materiálu je v druhom prípade oveľa komplikovanejší. Obyčajne sa vyžaduje vytvoriť si vlastnú základňu údajov pre používané druhy materiálov. Vypudeniu materiálu napomáha aj prídavný plyn. Delenie/rozrezanie nastáva. Obr. teplota tavenia). kap. pritom je však možné vychádzať z určitých zovšeobecnení.2. je pokryté tenkou vrstvou roztaveného kovu. V prípade „slepého" rezania.197 • laserové tavné rezanie . laserový smer posuvu roztavený materiál laserový luc ^ . Rezanie/tvarovanie materiálu nastáva pri hrúbke materiálu väčšej ako hrúbka rezu L > h. ktorý vyvoláva exotermickú reakciu pri spaľovaní základného materiálu. spôsobená tuhnúcimi kvapkami taveniny na spodnom okraji rezu. tepelná vodivosť. Sú založené na skutočnosti. laserové rezanie s aktívnym plynom . 5. Nevýhodou je zhoršená akosť rezu.63 Model zóny rezania laserovým lúčom pre priebežné L= h a nepriebežné „slepé" rezanie L>h (zdroj: Chryssolouris et al. obr.63. V prípade slepého rezania sa proces úberu materiálu deje v dvoch rovinách obyčajne kolmých na seba.5. tým sa dosahuje rýchlejší ohrev. vyššia rýchlosť rezania s kvalitným povrchom rezu • Model mechanizmu rezania materiálu laserom závisi od toho. Vzhľadom na široký záber parametrov. ktoré sú v súčasnosti najprijateľnejšie. V slovenskej terminológii možno hovoriť o priebežnom rezaní/delení materiálu alebo v druhom prípade o nepriebežnom rezaní. reflektivita povrchu. je v dôsledku tlaku nataveného materiálu v oblasti čela vŕtania. j smer posuvu čelo erózie T • Čeío e r ó z i e n a t a v e n ä vrstva roztaveného materiálu O b r . [61J) Delenie materiálu je najrozšírenejšia a najviac využívaná laserová technológia pre takmer všetky druhy konštrukčných materiálov. a to v rovine čela rezania a čela m á n i a .3). 5.silný prúd inertného plynu odstraňuje roztavený materiál zo zóny rezu. takže je potrebná menšia energia na jednotkovú dĺžku rezu. keďže všetok natavený materiál sa musí odstrániť cez existujúcu škáru. V prípade priebežného rezania materiálu k jeho úberu dochádza. materiál vo forme kvapôčiek vymršťovaný zo zóny rezu. ale vo vertikálnej rovine. keď hrúbka materiálu L sa rovná hrúbke rezu h (L = h). ktoré platia pre rezanie materiálu. Povrch materiál sa ohrieva len na teplom tavenia.63 znázorňuje spomínané modely rezania. slepé rezanie {blind cutting). ktoré ovplyvňujú kvalitu rezania (viď. [61 ] definuje druhý prípad ako tzv. . éi ide o delenie/rozrezanie alebo rezanie/tvarovanie.používa sa väéšinou kyslík. vypudením roztaveného kovu v spodnej časti rezu po Čele erózie. nie je možné stanoviť jednoznačne optimálne podmienky pre rezanie na základe doporučení výrobcov. ako aj na rozdielnosť vlastnosti materiálov pri styku s laserovým lúčom (absorbcia. (táto rovina sa nazýva čelo erózie).

za studená) a dodatočné úpravy (povrchovo upravené plechy.27 3. korozivzdorná a iné).3 8 0.05 ť Výkon [kW] 20 0.1 0.35 0.75 Nástrojová o c e ľ Titán T i t á n o v é zliatiny Hliník 3.5 1.92 0.4 0.4 0.46 t 0. 3. 45.5 1.8 1.4 0.5.2 2.7 Rýchlosť [mm/min] 1520 600 50 6 000 4 500 4 900 840 2 300 635 760 5 080 1 270 1 700 200 3 300 4 000 2 500 2 300 0. história spracovania (plechy valcované za tepla. kde ako určujúce ukazovatele figurujú výkon lúča.2 0. .9 0. kontaminované produkty. avšak technicky je možné rezať aj väčšie hrúbky až do 20 mm.45 Korozivzdorná oceľ 1. korózne splodiny a tvrdé oxidické vrstvy.8 1.4 0.2 0. pozinkované a iné). legovaná.16 0. ktoré je potrebné brať do úvahy pri návrhu použitia laserovej technológie. Pre rezanie a delenie ocelí sa prednostne používajú C O i lasery.0 1. Oxidické vrstvy spomaľujú rýchlosť rezania a zhoršujú kvalitu rezu tvorením otrepov vo forme stuhnutých kvapiek materiálu v spodnej časti rezu.12 uvádza doporučené prevádzkové parametre rezania vybraných materiálov C 0 2 laserom.5 12. 50. 31. 50]) Materiál Hrúbka [mm] Sklo Kryštál Betón 9. Tab.4 0.0 0.3 1.I9H Rezanie kovových materiálov Progresívne technológie Vybrané poznatky pre rezanie vybraných typov kovových materiálov.0 0.12 Doporučené paramete pre rezanie CO? laserom (spracované podľa (l.5 5 5 1.3 ! 0.5. ktoré sú najhospodárnejšie pre hrúbky 6 až 7 mm.1 ť 0. ktoré môžu spôsobovať pri rezaní znečistenie prostredia.1 ŕ 0.0 3.46 Šírka z á r e z u [mm] 1.9 38 0.0 t 0. podrobnejšie informácie sú dostupné v mnohých publikáciách ako [1.5 20 0.18 6. keramických materiálov a kompozitných materiálov sú uvedené v nasledujúcich kapitolách.2 0. nízko legovaná. 56].2 6.0 Stav povrchu po predchádzajúcej operácii ovplyvní aplikáciu laserového delenia rovnako ako zvyšky olejov a mazív. 54. rýchlosť rezania a šírka reznej škáry.1 0. tryskané povrchy plechov.51 0. 46.0 0. Pri delení oceľových materiálov sa rozlišuje druh ocele (mäkká. Tab.0 15 0.4 15 0.0 Mäkká oceľ 2. 41.18 4.2 2 0.

tryskané možno rezať laserom za určitých obmedzujúcich podmienok. Oxid chrómu bráni úniku taveniny z rezu a tá zostáva vo forme otrepu na spodnej strane rezu.kyslíka a priemeru laserovej hlavice. ktorá bráni ďalšej oxidácii pri rezaní). Niektoré zásady rezania korozivzdorných ocelí a ich kvalitatívne porovnanie s rezaním nízkolegovaných ocelí podrobne uvádzajú Šiman [45] a Powell [41]: • korozivzdomé ocele je potrebné rezať v závislosti na obsahu chrómu až o 40% pomalšie ako nízkolegované ocele (chróm má siiný sklon k tvorbe oxidačnej vrstvičky. takže musí byť zabezpečené dostatočné odsávanie. ktoré zostali v zóne rezu. ktoré sa tiež používa na povrchovú úpravu je pri laserovom rezaní menej problematické.64 Doporučené rýchlosti rezania mäkkej nízkolegovanej ocele pre rôzne výkony lasera. Okrem toho. Plastované a farbené plechy je možné rezať laserom.64.2 Opracovanie laserom ĹBM 199 Povrchovo upravené plechy ako sú pozinkované. Obr. (zdroj: Poweli ¡41 J) 1. poškodenie je spôsobené odvodom tepla zo zóny rezania. Kadmium. pri rezaní korozivzdorných ocelí sa ťažšie odstraňuje tavenina zo zárezu.5.5.6mm pňamerdýzy . tvorením kvapiek roztaveného a stuhnutého materiálu v spodnej časti rezu.64 ukazuje doporučené podmienky pre rezanie nízkolegovanej ocele pre daný rozsah hrúbok materiálu a rôzne výkony CO. Doporučené hrúbky pre rezanie korozivzdorných ocelí pre výkony lasera od 500 do 1 500 W sú v rozsahu od 1 do 9 mm. čo zhoršuje kvalitu rezu.5.1mm 1. • • 10 •= r ^ v Y 6 | 1500V 1 1000V % •- se i 0 / soov í 2 6 B 10 12 14 16 Hrúbka plechu [mm] W 1. maximálna hrúbka rezaných korozivzdorných materiálov je pri rovnakom výkone nižšia než u ocelí nízkolegovaných. lasera so zohľadnením zmeny tlaku prídavného plynu . čo degraduje väzbu medzi povlakom a plechom. ale pri rezaní dochádza k poškodeniu povlaku v oblasti rezu. Rezanie pozinkovaných plechov je sprevádzané natavením a odparením zinku v zóne rezu (bod tavenia zinku 420°C. avšak jeho výpary sú jedovaté a oveľa nebezpečnejšie pre zdravie a okolie. Priebeh závislosti reznej rýchlosti na hrúbke materiálu je podobný ako na obr. Poškodenie môže byť eliminované použitím chladiaceho média. farbené. výpary zinku sú zdraviu škodlivé.5. ocele 1 430°C). Tryskané povrchy plechov vykazujú pri rezaní nízku kvalitu rezu v dôsledku usadených tvrdých častic tryskacieho prostriedku v roztavenom materiále. premenlivé parametre tlaku prídavného plynu ( kyslíka) a zmenu priemeru dýzy pre prídavný plyn.3mm tok plynu t ^ M P a ] Obr.

5. sa doporučuje rezať laserom pomocou ochranného prídavného plynu.200 Progresívne technológie Aj napriek uvedeným nedostatkom je rezanie korozivzdomých ocelí technologicky úspešnejšie než nízkolegovaných ocelí.5.65 ukazuje doporučené rezné rýchlosti pri delení titánu C O : laserom v závislosti na druhu prídavného plynu a výkonu lasera. Hliník a jeho zliatiny sa doporučuje rezať až po vytvorení anodickej vrstvy.65 Doporučenia pre rezanie titánu C O 2 laserom 10O0W a rôznymi prídavnými plynmi (zdroj: Powell [41]) Obr. hliník. anodizovaný povrch umožňuje rezanie hliníka až o 30% rýchlejšie. ktoré pn rezani môžu vznikať.66 [41]. Neželezné kovy ako titán. Rýchlosť rezania neželezných kovových materiálov je nižšia v porovnaní s oceľami.5. Na druhej strane aj kovy. Proces rezania je menej efektívny ako pri delení ocelí. nikel a meď sú vhodné pre rezanie C O : laserom iba s určitým obmedzením. ako nikel. Rezanie titánu vysokým tlakom plynu (0. Obr. ktoré nie sú silne reaktívne s kyslíkom. aby hrana rezu nebola zoxidovaná a aby mala striebornú farbu. obyčajne inertného plynu ako argón. Žltá alebo modrá farba hrany rezu svedči o prítomnosti oxidickej vrstvy. Iskry. lebo môžu spôsobiť požiar v odsávacom systéme.66 Typické rezné rýchlosti pre rezanie hliníkových zliatin pre výkon C 0 3 lasera 1000 a 1500W. sú tiež nebezpečné. Pretože titán je náchylný na tvorenie výraznej oxidickej vrstvy. Doporučené rezné rýchlosti a rezané hrúbky hliníkových plechov ilustruje obr. \ \ J 1 500W •9 •ŕ ~ ' 1 000 VT i P s T 1 \ Argón B" jgfe V Z d u c h • 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 Hrúbka plechu [mm] H nJbka plechu [mmj Obr. Sú charakteristické vznikom otrepov (stuhnutých kvapiek materiálu).6 MPa ako prídavný plyn (zdroj: Powell ¡41]) . 5. ktorý zaručí.3 až 1 MPa) zaručuje kvalitnú reznú hranu bez otrepov.2-^0. Tieto kovy majú silný sklon k oxidácii a pri rezaní vyžadujú niekedy aj vákuovú atmosféru. čo jc spôsobené inými termickými a chemickými procesmi. Iba titán z vyššie uvedených neželezných kovov reaguje podobne ako ocele a môže byť rezaný s podobnou účinnosťou. Rezanie nízkolegovaných ocelí jc veľmi účinné následkom dobrej exotermickej reakcie železa. táto redukcia nastáva v dôsledku vyššej tepelnej vodivosti a reflektivity týchto kovov a tiež nižšej účinnosti oxidačnej reakcie pri rezaní. Použitie kyslíka ako prídavného plynu je pri rezaní titánu nebezpečné a môže viesť k nekontrolovanému vzplanutiu. pre rezanie sa doporučuje používať argón ako prídavný plyn. kyslík s tlakom 0. najmä ak sa delia veľmi tenké hrúbky materiálu. ktoré tvorí nizkoviskózny ľahko odstrániteľný oxid železa a zároveň v tom istom časovom okamžiku sa tvorí rezná zóna s veľkým podielom tepla.

pri rezaní vplyvom vysokej teploty (nad teplotu tavenia) dochádza k zmene fázy materiálu. polyacetát. Obr. W. ktorý má za následok uvoľňovanie vlákien z matrice. T. Pri rezaní kompozitných materiálov sa doporučuje výkon lasera voliť s ohľadom na vlastnosti použitých vlákien (sklenené.67 Rezanie polymérového kompozitu na báze epoxidovej matrice s aramidovými vláknami (Kevlar vlákna) o hrúbke 6 mm excimerovým laserom (500W) Prídavný plyn: argón Rýchlosť rezania: 3m/min (zdroj: Konig Trasser [24]) . kompozitných materiálov.2 Opracovanie laserom LBM Rezanie nekovových materiálov 201 Rezný proces nekovových materiálov (keramika. Lee.. Murray a Tyrer [34. ktorá vzniká vplyvom vysokej teploty a nerovnorodosti zloženia materiálu. a Pashby [52. • chemická degradácia. C. acryl. Laserová energia láme chemické väzby a integritu materiálu. nie na vlastnosti matrice.5.5. z pevnej na kvapalnú a následne na paru. Mechanizmus rezania je typický pre plexisklo. aramidové . • odparovaním (vaporisaríon) natavením a následným odparením materiálu v zóne rezu vzniká vysokokvalitná rezná Škára. plocha rezu je hladká akoby leštená. Tepelná vodivosť kompozitných materiálov je anizotrópna. Lau. Vysoký výkon potrebný pre rezanie vlákien chemicky degraduje predovšetkým polymérové matrice. Yue. polyetylén) a pre keramické materiály. Kvantifikácia parametrov kvality zahrňuje šírku reznej škáry pri vstupe W| a výstupe W n lúča. obr.5. Terminológiu a identifikáciu pre hodnotenie kvality rezu kompozitných materiálov zaviedol Tagliafferí 1990 [62]. B.5.53] a ďaľší. 25].67 znázorňuje zmeny štruktúry kompozitného materiálu po rezaní laserom. Tento mechanizmus je typický pre rezanie produktov na báze dreva. polyuretán (novodur). plasty a kompozitné materiály) zahrňuje tri dominantné mechanizmy: • delenie tavením a následným šmykom/strihom (meli shearingjje veľmi rýchly spôsob rezania s vysokou kvalitou rezu a je typický pre termoplasty (polypropylén. Obr. ale je pokrytý jemnou vrstvou zvyškového uhlíkového prachu [56]. Ďaľšim parametrom je sklon rezaného povrchu tg a medzi vstupom a výstupom lúča pre danú hrúbku materiálu. Hoult. Niektoré fázy materiálu zaznamenávajú chemické zmeny. veľkosť HAZ zóny W d . tepelný vplyv lúča.. alebo úbytok z materiálu matrice jej tepelnou degradáciou. polystyrén. 35]. uhlíkové. Hhrany po rezaní sú rovné a povrch rezu je hladký. Matrice a vlákna majú rozdielne teploty odparovania a teda aj časy natavenia materiálov. Rezanie a delenie kompozitných materiálov laserom je v ostatnom období v strede záujmu výskumu a praxe (König a Trasser [24.68. nylon. ale aj niektorých plastov. [26]) Tuerslet. a Lee. ako polyvinylchlorid (PVC).).

jeho zložením a šírkou škáry.5. čas trvania impulzu. 35] menšou tepelne ovplyvnenou oblasťou v porovnám s rezaním CO. Lee.69 vplyv posuvu na u b e r materiálu je pomerne nizky. kvalita rezu úbytok matrice sklon rezu tg«= =(Wi . C. 5.69 a vzťah medzi energiou impulzu a hĺbkou rezu.4 m s . T. p r i e m e r lúča 0 . X-Z krátery Wa x-z deJaminácia vlákien Obr.5.70 a tiež intenzita impulzu Rýchlosť posuvu je počítaná podľa vzťahu: vSdo/O/fp-ti).b. 60 1 80 — 100 1 120 o h n i s k o v á vzdialenosť = 80 m m .69 Účinok rýchlosti posuvu na uber materiálu pri rezaní CFC kompozitu Nd-YAG laserom (120W) Energia i m p u l z u U . Frekvencia i m p u l z u fp = 30 Hz S ° 40 ! 40 .carbon fibre composite) kompozit s kovovou matricou (MMC . Yue.18) kde d o j e priemer lúča v ohnisku. takže vhodnejším parametrom pre sledovanie hĺbky rezu je energia impulzu. obr.5. Energiu impulzov Obr.c.C.metal matrix composite) a kompozitnú keramiku. Trvanie impulzu ti =1. 80 70 (5. Sledovali účinok rýchlosti posuvu na uber materiálu. fpje frekvencia impulzu.5. Ako vyplýva zobr.70 a 5. W.V ostatnom období sa pre rezanie a delenie kompozitných materiálov najviac doporučujú a využívajú Nd-YAG lasery a excimerové lasery na báze KrF.Ue. Yue.W. Autori Laa.5. t. B.)/2s y-z HAZ tepelne ovplyvnená zóna GO •C" x-z W. je potrebné stanoviť v súlade s hrúbkou materiálu. [26] uvádzajú výsledky štúdia dosahovanej hrúbky rezu pri rezaní a vŕtani pomocou Nd-YAG a excimérového lasera pre rôzne kompozitné materiály. a Lee.68 Tenninológia pre hodnotenie kvality povrchu polymérových kompozitných materiálov po rezaní laserom (zdroj: Tagliqfferi[62j) Vhodnosť Nd -YAG lasera pre rezanie kompozitov dokladujú Murray a Tyrer [34.W. ako polymérové kompozity s uhlíkovým vláknom (CFC .71 a.T. laserom. a Lee.[26j) Rýchlosť posuvu [mm/min] . obr. 1 m m E £ 30 I — " — • 0 20 CD (zdroj: Lau. obr.

„slepé" rezanie) do kompozitných materiálov navrhli Chryssolouris.T.5. argón ako prídavný plyn _ kompoz tná keram ka Trvanie i m p u l z u ti =1. Frekvencia i m p u l z u f p = 30 Hz o h n i s k o v á vzdialenosť 8 0 m m .2 Opracovanie laserom LEM 203 Obr. tzv.56 0.C.6 Intenzita impulzu E/ti [kW] / k r-' _ kompou t CFC b) ¡0 1.44 0.34 i * š 2. š.C. tepelnou rozťažnosťou uhlíkových vlákien (pre CFC kompozity).4 m s .4 0.48 i i " 2 priemer lúča 0 . a Lee. 1 m m I 0.02 1.1 m m (zdroj: Lau.6 • 0.i 5 E « 2. Yue.70 Účinok energie impulzu NdYAG lasera na dosahovanú hĺbku rezu pre kompozitné materiály (120W) Trvanie i m p u l z u ti =1.6 0. že excimerový laser má nižšie tepelné deštrukčné účinky ako Nd -YAG.b. Frekvencia impulzu f p = 45 Hz o h n i s k o v á vzdialenosť 8 0 m m .[26j Energia impulzu [J] Laserový lúč spôsobuje poškodenie kompozitných materiálov tavením matrice.08 Ľ 1. Pri porovnávaní účinku Nd—YAG a excimerového lasera na degradáciu povrchu sa ukazuje.W.4 1. vznikom kráterov na povrchu reznej škáry. a Lee.71 t "ŕ S 3.[26}) Intenzita impulzu E/ti [kW] Pre elimináciu veľkosti HAZ pri rezaní drážok (nepriechodzie resp.Lee. Sheng a Anastasia [18] využitie vodného lúča .23 1. < f 3 0 .3 0.32 ľ 2. Lee. priemer lúča 0.2 (zdroj: Lau.64 1. Yue.45 I jmpozitMMC Š 2. delamináciou vlákien a ich ich lomom. Po rezaní vzniká ryhovaný povrch.1í E 1 Intenzita impulzu EJli [kW] Obr.c Účinok intenzity impulzu na maximálnu hĺbku rezu pre kompozitné materiály pri rezaní Nd-YAG laserom (120W).5.8 1 1.66 0.97 3.5 i f 1.72 0.5 2 2 3 4 5 I 0.71a. W.2 1. 8 6 0.3 C} 0.4 m s .T.5.

Zmena priemeru otvoru sa pohybuje v rozmedzí ± 5 až ± 20 % v závislosti od optického systému lasera.73 ukazuje typický tvar otvoru pri vŕtaní laserom. vŕtania laserovým lúčom [4] Obr.74 ilustruje zmeny. ktorý môže dosahovať hodnoty 10 3 -ŕ 10 4 MPa spôsobí.Laser Machining with the Aid of Water Jet) {zdroj: Chryssolouris.2 Vŕtanie laserom Pri vŕtaní lúč zohrieva povrch materiálu rýchlosťou 10'° °C/s. Ukazuje sa teda.72. V tomto prípade sa jedná o rezanie pomocou prídavného inertného plynu. že ohnisko lúča je na povrchu. materiál sa odparí a umožní prienik lúča hlbšie do povrchu. vhodným pre ochladzovanie taveniny. 5.73 Typický tvar vŕtaného otvoru . Obr. ktorý je privádzaný do zóny rezu koaxiálne. za predpokladu. nesusosy privad vodného prúdu 1 / v o d n ý lúč drážka vzdialenosť medzi lúčmi d o p a d v o d n é h o lúča laserový lúč koaxiálny p r í v o d hélia p o v r c h máíéľlalu dopad laserového lúča Obr. V priebehu vŕtania sa natavený materiál akumuluje v otvore. vplyvom erózie častíc sa rozstrekuje po stenách otvoru a tlak v otvore.2. že prúd na taveného kovu prúdi von z otvoru rýchlosťou ultrazvuku. Sheng Anastasia[18j) 5. 5. Laser Machining with the Aid of Water Jet) a bez prídavného chladenia vodným lúčom.204 Progresívne technológie ako doplnkového zdroja. pre technológiu s vodným lúčom (označovanú skratkou L M W J z.72 Osadenie dýzy so stlačeným prúdom vody pre metódu rezania laserom pomocou vodného lúča {LMWJ .5. Obr.5. Bola preukázaná až 70% redukcia oblasti HAZ ako dôsledok použitia vodného lúča. Porovnávacou analýzou prestupu tepla pri rezaní drážok bola určená veľkosť HAZ oblasti. kým vodný lúč je naklonený pod uhlom. že táto technológia rezania by mohla nájsť širšie uplatnenie práve pre nekovové materiály.angl. obr. ktoré vznikajú pri vŕtaní laserom.4.5.

03 0. obr.04 0.75.5. " Ablácia (z.1 Priemer otvoru [mm] Obr.5.termín používaný v geológií (napr. Pri vŕtani pulzujúcim lúčom vzniká postupne dostatočne hlboký otvor iba po opakovaných impulzoch. 50]. Iba malá časť materiálu v strede lúča. Materiál je teda pri vŕtaní odstraňovaný predovšetkým vo forme kvapaliny relatívne vysokou rýchlosťou a len malá časť aj odparcním. odparovaním (evaporation). Doporučená ohnisková vzdialenosť býva v rozsahu od 100 do 250 mm [1.j. Stanovenie optimálnych podmienok pre vŕtanie musí byť od pripadu ku prípadu s ohľadom na druh materiálu obrobku a profil vŕtaného otvoru. sa odstraňuje vyparovaním resp. Na vŕtanie otvorov sa používa lúč v kontinuálnom. kritickú hodnotu hĺbky otvoru od prípadu k prípadu. obr.0001 0. 5. lebo ovplyvnená zóna je menšia ako pri kontinuálnom lúči. .76 Závislosť hĺbky otvoru od jeho priemeru pri vŕtaní laserovým lúčom [4] Hĺbka otvoru a jeho tvar. angl. sa používa postup tzv.75 Závislosť hĺbky prieniku lúča od počtu impulzov a vznikajúceho priemeru otvoru pri vŕtani vysokolegovanej ocele [4] 0. ale aj pulznom režime.5.02 0. hoci priemer otvoru sa rozširuje. Počet impulzov a ich intenzita určuje hĺbku prieniku lúča do materiálu.autora).01 0. pre CO. za touto hodnotou nie je možné zvyšovať hĺbku otvoru. postupného rýchleho odstraňovania materiálu z rezu bez jeho ohriatia nad odparovaciu teplotu. ablation) . S narastajúcou hrúbkou materiálu a hĺbkou otvoru sa musi ohnisková vzdialenosť predlžovať. zmenšovanie hmotnosti tavením. Z hľadiska tepelne ovplyvnenej zóny je vŕtanie otvoru pulzujúcim hičom výhodnejšie. Závislosť hĺbky otvoru od priemeru otvoru pri vŕtaní pulzným laserom je lineárna len po určitú maximálnu hodnotu. Z uvedeného dôvodu sa doporučuje používať laser na vŕtanie plytkých otvorov a experimentálne stanoviť maximálnu resp. ablácie' (ablation) t.06 0. pri laseroch je používaný v zmysle .5. povrchové roztopenie ľadovca).vyparovanie materiálu a strhávanie kvapiek z jeho roztaveného povrchu.05 0. odnášaním čiastočiek prúdom vzduchu.001 0. podobne ako pri procesoch rezania a raikrorezania.07 Priemer otv oru [mm] Obr. Dĺžka impulzu býva v rozsahu 0. 0.41.01 0. polohou ohniska vzhľadom k povrchu obrobku a energiou impulzu. Profil a hibka otvoru sú závislé na relativnej polohe medzi ohniskom laserového lúča a povrchom obrobku.2 Opracovanie laserom LBM 205 Pri vŕtaní.5 až 2 ms. Termin používaný v nanoteehnológii pre spôsob úberu materiálu (pozn . mechanickým rozrušovaním. frekvencia impulzov pre Nd-YAG je v rozsahu 5 až 20 Hz. ako aj intenzita úberu materiálu je silne ovplyvnená ohniskovou vzdialenosťou. laser až do 100 Hz. kde je maximálna hustota výkonu.76.01 0.

že pri vŕtaní otvoru laserom s ohniskovou vzdialenosťou 63.13 Podmienky pre vŕtanie rôznych materiálov (spracovanépodľa [I.28 s 0. zafírov. slepé otvory ako aj tzv.51 mm [1]. C O : laser sa doporučuje používať pre nekovové materiály.27 s Podmienky vŕtania Energia impulzu U 16J 2J 100W. Energia impulzov 40J materiál Inconel 718 (spracované podľa Metals Handbook) 0 5 10 15 20 25 Hrúbka materiálu [mm] Z technologického hľadiska možno laserom vŕtať priebežné otvory. trepanačné vŕtanie pulzným alebo kontinuálnym lúčom.zliatiny Oxid hliníka wolfrám 3. Nd-YAG laser sa používa na vŕtanie otvorov do diamantu. Tab.206 Progresívne technológie Presnosť fokusácie lúča je veľmi významná pri vŕtaní materiálov s vysokým bodom tavenia.CW Čas vŕtania 10 impulzov 0. kým pre titán rovnakej hrúbky stačí 0. Niektoré prevádzkové parametre pre vŕtanie sú uvedené aj v kap. množstvom vznikajúcich trhlin na stene reznej äkáry a hrúbkou pretavenej vrstvy.5. Pri vŕtaní s podporou prídavného plynu sa používajú podobné podmienky ako pri rezaní. keramiku a plasty.5 ms 3s Obr. bez podpory prídavného plynu.84 Stredný výkon [ W] Plyn 31 vzduch 2xirjs 31 argón 31 vzduch Čas vŕtania 1.5mm.65 0.33 s 0. . Táto sa hodnotí jeho kruhovitosťou. ale tiež pre dodržanie kvality otvoru. a Nd-YAG lasery podľa druhu vŕtaného materiálu.2. keramiky. Vŕtanie laserom je možné s podporou resp. kovov s vysokým bodom tavenia a nehrdzavejúcej ocele. presnosť fokusácie musí byť ± 0.8 Nd-YAG laser Hrúbka [mm] Nehrdzavejúca oceľ N i.5 mm do wolfrámu s hrúbkou 0.08 mm. Ako už bolo spomenuté pre vŕtanie sa používajú CO.0008 5 0.65 1.05 1. sklo.75 1.7 5.5.75 0. 50}).4. 5. Ako príklad možnou uviesť.8 ms 7.2. Priemerné výrobné lasery pre vŕtanie majú výkon okolo 500 W. Vzdialenosť dýzy od materiálu je v rozsahu od 4 do 40 mm. CO: laser materiál Nehrdzavejúca oceľ N H zliatiny Oxid hliníka Kryštál Hrúbka [mm] 0.77 Casy vŕtania Nd-YAG laserom.

78 Príklad vŕtania otvoru pre bezpečnostný drôt v matici používanej v leteckom priemysle [3] Obr.2 Opracovanie laserom LBM 207 Tab. Donedávna sa na mikroobrábanie tvrdých materiálov používali postupy elektroiskrového obrábania (EDM) a ultrazvukového obrábania (USM). 5.2. Za výhody laserového mikroobrábania. Obr.5.4.3 M i k r o o b r á b a n i e Stále rastúcim požiadavkám na niimaturizáciu rozmerov dielcov a na ich vysokú presnosť v y c h á d z a v ústnjtj aj laserové obrábanie.5. • tepelné ovplyvnená oblasť.5. • chladiace otvory pre lopatky prúdových motorov a iné. po mechanickom strihaní. • je možné vytvárať profily s malým zaoblením hrán (závisí od priemeru lúča). Typické oblasti použitia laserového vŕtania sú orientované na vŕtanie veľmi malých otvorov a otvorov so zakrivenou osou súmernosti. • hypodermické ihly. aj keď tieto nie sú v priamom kontakte s dielcom.79 Príklad renovácie masky pre plošné spoje Výhody laserového rezania a vŕtania je možné zhrnúť do niekoľkých významných bodov [3. 4 .5. v porovnaní s ultrazvukom a . Avšak obidve technológie používajú na opracovanie nástroje. opotrebenie týchto nástrojov z hľadiska požiadavky na vysokú presnosť predstavuje výrazné obmedzenie ich použitia pre mikroobrábanie. ako sú otvory pre: • palivové filtre.5. ktorá vzniká za rezom je nižšia a užšia než napr.5. 1 3 . • otvory pre bezpečnostné matice.78. 4 4 ] : • na rezanie nie je potrebný rezný plán. stačí počítačový program v CAD systéme pre daný tvar.13 porovnáva vybrané podmienky vŕtania rovnakých materiálov lasermi s rôznou vlnovou dĺžkou ( C 0 3 a Nd-YAG ). • povrchy majú vysokú akosť a nevyžadujú ďalšie úpravy. obr. Obr.77 ukazuje grafickú závislosť doby vŕtania otvorov rôznych hrúbok s rozličnými výkonmi laserového lúča. • dosahujú sa vysoké rezné rýchlosti. • karburátorové dýzy.

80 Intenzita úberu materiálu Si N v závislosti na energii impulzu pri tvorení drážok Nd-YAG laserom s ohniskovou vzdialenosťou EOOmm (Meiners. ktoré sa používajú v elektrotechnickom priemysle a elektronike. 34.t " 0.bodový lúč) a technológia ablácie sa ukazuje ako perspektívna práve pre oblasť mikroobrábania. Zvyšovaním rýchlosti posuvu lúča na jednotkový impulz sa lineárne zvyšuje aj rýchlosť ablácie. že čím vyššia je energia impulzu a čim kratší je čas trvania impulzu.3 m/mín o—1= 0.5.3mŕmin 250 5 " 200 "E & J 150 100 •c 1 1. 3 ms. Dausinger. Dausinger. rýchlosť úberu materiálu závisí od energie impulzu a výkonu lúča. Možnosť fokusácie laserového lúča do bodu (spot beam . v = 1 mŕmin O t= 0. Výskumné práce v ostatných rokoch [33. . Wiedmaier [34]) Na mikroobrábanie sa používajú excimerové a Nd-YAG lasery spulzným režimom lúča s ultrakrátkym trvaním impulzov v oblasú femtosekúnd.5 ms.v = 2 mŕmin . v = 2 m/min .A — t = 0. preto výkon lúča môže byť určujúci parameter pre rýchlosť úberu materiálu. 11].3ms. lasera. . i n rj. sa považuje vyššia rýchlosť procesu a tvorenie ľubovoľnej geometrie bez výmeny nástroja [33. Obyčajne sa mikroobrábanie používa na: • opracovanie elektronických súčiastok.80 ukazuje rýchlosť ablácie (úberu materiálu) ako funkciu energie impulzu pre rôzne časy trvania impulzu a pre konštantný posuv lúča. v automobilovom priemysle.15ms.0. 59] sa sústreďujú na využitie CO.t= 0. 5. 34. • na označovanie dielcov výrobnými číslami. Meiners.5ms. tým je úber materiálu vyšší a zároveň sa dosahuje dobrá akosť povrchu Rz <10 pm. kvantitatívne vyjadrená hodnotou úberu materiálu 70 mm 3 /min na každých 100 W výkonu lúča [34]. na automatické Čítanie vyrytých značiek [10. ale nezávisí na čase trvania impulzu.81 Intenzita úberu materiálu Si 3 N 4 v závislosti na výkone lúča pri tvorení drážok Nd-YAG laserom s ohniskovou vzdialenosťou lOOmm (Meiners. že pri mikroobrábaní materiálu na báze Si 3 N 4 postupom ablácie bez prídavného plynu. Dausinger a Wiedmaier [34] konštatujú. v « 0.15 ms.£m/min -1 = 1 ms. Perspektívnym postupom je mikroobrábanie keramických materiálov. Obr. 38.U 0 .6 m/min t= 1 ms. v = 0. obr. Pritom technológia ablácie bez použitia prídavného plynu sa javí ako vhodný postup pre tvorenie plytkých drážok a stôp pre vodivé obvody na keramickom podklade na báze nitridu kremíka (Si 3 N 4 ) a oxidu hliníka (A1 : 0 3 ).81. 38]. v .208 Progresívne technológie elcktroiskrovou technológiou.5 2 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Výkon lúča [W] Energia impulzu [J] Obr. Nd-YAG a predovšetkým excimerového lasera s ultrakrátkymi impulzmi. v= 1 m/min . 5. Ukazuje sa. Označovanie laserom je vhodný nástroj v systéme kontroly kvality napr. 5. Wiedmaier ¡34]) 3 4 O b r .

Na druhej strane jeho nevýhodou je malá intenzita úberu materiálu v porovnaní s klasickým sústružením. Najväčšou výhodou laserového nástroja je možnosť presného obrábania tažkoobrobiteľných materiálov.2 Opracovanie laserom LBM • 209 na opravu a renováciu zvyškových defektov na maske pre integrované obvody (IC) priamym ožiarením a následným odstránením defektu pomocou pulzného lasera. [17. ako to popísal Chryssolouris e t al.5. druhý lúč umiestený rovnobežne s osou vyrezáva medzikružic. obr. tento lúč reže predpísanú šírku dielca. 5. jednu z nich predstavuje aj jeho využitie pre sústruženie. Keď sa pretnú rezné škáry. Laserový lúč vychádza z jedného zdroja a je rozdelený na dva lúče. Posuv laserového lúča umiestneného kolmo na os rotácie súčiastky je radiálny. pretože laserový lúč nepôsobí silou na obrobok.2.5. Pri sústružení výhodou lasera je. jeden na povrch v smere kolmo na os rotácie obrobku a druhý na jeho čelnú plochu rovnobežne s osou. ktorý je fokusovaný do kolmého tvaru.82 Porovnanie zostavy konvenčného sústružení a a laserovej technológie sústruženia [61] < 0 ' U O b r. Hotový dielec prestavuje rotačný segment oddelený z povrchu polotovaru. ktoré eliminuje problémy spojené s chvením obrábacieho stroja a s opotrebením nástroja. obrobok X 1 / C U nástroj f\ obrobok ::: laser Obr. Tým sa odstraňuje zložitosť upínania súčiastok. Na obr.82 sú porovnané laserová a konvenčná technológia sústruženia. že na obrobok pôsobi iba laserový lúč.82.79 [46]. upínacieho zariadenia a prípravkov.83 ' znázorňuje konfiguráciu laserového lúča pre sústruženie rotačných dielcov. a teda ide o bezkontaktné obrábanie. Obr.5. ako sú kalené ocele a keramika.4 Sústruženie laserovým lúčom Laser ako „univerzálny" nástroj nachádza stále širšie oblasti použitia. povrch dielca je . 5.5. Lúče sú smerované v dvoch rôznych osiach rotačného obrobku. je hotový dielec v tvare medzikružia. obr. teda kolmo na os rotácie.83 Konfigurácia obrobku pre laserové sústruženia krúžkov (medzikružia) s rovnakými rozmermi [61] Pri sústružení laserovým lúčom.4. 61] uber materiálu sa dosahuje interakciou dvoch na seba kolmých lúčov.5. Táto koncepcia sústruženia sa charakterizuje ako trojrozmerné tvarovanie dielcov označované tiež ako 3-D shaping. ktoré vytvorili lúče.5.

1 • 0.85 Ukážky profilu reznej škáry pri sústruženi CO. Základom pre optimalizáciu sú požiadavky formulované na vytvorenie čo najužšej reznej Škáry a zabezpečenie rovnobežnosti stien rezu. Na charakter profilu a kvalitu reznej Škáry pri sústruženi vplývajú nasledujúce faktory [61]: • priestorový profil lúča • polarizácia lúča • priemer lúča v ohnisku • poloha ohniska vzhľadom na povrch obrobku .bočné k posuvu. kde sa teplo rozptyľuje. Oblasť 5 predstavuje oblasť najvyššej kumulácie tepla [61] 3.3 1 04 • 0. 4 . laserom s výkonom IkW.v priamom smere posuvu lúča. časť sa roztaví.2. ako je to znázornené na obr. 3 .6 .za lúčom.5. pri širenl tepla v zóne rezania sa pri danej rýchlosti posuvu tvoria štyri oblasti (1.3.2 0.3 04 30 0.5.82.6 • hĺbka [cm] 10 20 30 40 Ľd stijpanie rýchlosti "V Obr. ktoré sú postupne uberané z povrchu. Mechanizmus úberu materiálu pri sústruženi laserovým lúčom je rovnaký ako pre rezanie nepri ech odži ch (slepých) otvorov. lúč lasera stena reznej škáry \ n—• d interakcia povrchu s plynom smer ^posuvu DOSUVL spodok reznej škáry Obr.2 Q. viď obr.4). buď vo forme odpadu (triesky) alebo hotového dielca. 40 0.210 Progresívne technológie rozdelený na segmenty.84. ak sa používa prídavný plyn (sústruženie s dýzou a bez dýzy) a vplyv zmeny rýchlosti posuvu lúča na kvalitu reznej škáry (rýchlosť posuvu 2 + 20 cm/s) (spracované podľa [61]) Pre priemyselné využitie laserového sústruženia je potrebné optimalizovať rozmerovú presnosť a kvalitu povrchu. časť materiálu sa odparí. 0.5.5 . 2 .5 . 5. Použitie prídavného plynu s vysokou rýchlosťou uľahčí odvádzanie taveniny z dna reznej škáry (označovanej tiež ako Čelo vŕtania) a zlepší kvalitu rezaného povrchu.1 0.84 Zóna rezania pri laserovom sústruženi a oblasti šírenia tepla Okolo bodového lúča s priemerom d sa materiál taví do určitej hĺbky h. 1 . hĺbka [cm| L'd í ľ bez dýzy V s dýzou 0.

obr. krehkosť) požiadavkami na komplexnosť tvaru a veľkosť rozmerov dokončovaných dielcov a tiež na zabezpečenie vhodných. obr. honovanie a lapovanie) sú založené na viacnásobnom bodovom kontakte brúsneho zrna viazaného v nástroji {brúsny kotúč.5. Obr. 211 5.5.2.85.86 Porovnanie interakcie nástroja a obrobku pri konvenčnej technológii a laserovej technológii dokončovania povrchov Technológia dokončovania povrchov pomocou laserového lúča. Kolísanie rýchlosti posuvu obrobku a jeho rotácie majú oveľa menäi vplyv na hĺbku prieniku lúča do materiálu. ponúka pôsobenie laserového lúča tangenciálne na povrch rotujúceho obrobku.86 znázorňuje konvenčný proces brúsenia a pôsobenie laserového lúča pri dokončovaní povrchov.5. V procese vznikajú vysoké hodnoty zaťažujúcej sily a jej zložiek. Pri „klasickom" dopade laserového lúča na povrch materiálu. dostatočne presných a tuhých prípravkov na upínanie. . hĺbka rezu (hĺbka prieniku lúča do materiálu) je stabilizovaná relatívnou polohou lúča k povrchu obrobku. ktorú popisujú Skeng.4.S.87b. uvedenými technológiami. Ko— Wang Liu [42]. nástroj podlieha opotrebeniu a v neposlednom rade je použitie limitované aj vlastnosťami obrábaného materiálu (tvrdosť.2 Opracovanie laserom LBM • • • flexibilita polohovania ohniska so vzrastajúcou hĺbkou rezu vonkajšie faktory pre uber materiálu ako použitie prídavného plynu. Ak lúč dopadá na povrch obrobku v tangenciálnom smere. smer rotácie brúsneho kotúča pojivo uber materiálu natavemm a odparení m profil laserového lúča povrch obr smer rotácie obrobku triesky smer rotácie obrobku Ob. Kolísanie týchto parametrov spôsobuje premenlivú hĺbku rezu. K úberu materiálu laserovým lúčom dochádza odparením (plastické materiály a kompozitné materiály) alebo natavením a následným odstránením taveniny prúdom prídavného plynu (kovy a keramické materiály).5. obr. Hĺbka rezu je ovplyvnená predovšetkým výstupnou intenzitou lúča. Každé zrno uberá častice materiálu v tvare triesky s mikroskopickými rozmermi a dosahuje sa drsnosť povrchu okolo Ra 0. najmä brúsením. hĺbka rezu závisi na výkone lúča.15 ~ 2. obr. honovacie kamene).5 Laser pri dokončovaní povrchov Konvenčné dokončovacie procesy v obrábaní (brúsenie. čím dochádza k zahladzovaniu mikronerovností (výstupkov povrchu) po predchádzajúcej operácii a znižovaniu hodnoty Rmax (maximálnej drsnosti).5. Pritom na kvalitne dokončený povrch. rýchlostí posuvu obrobku a rýchlosti jeho rotácie.85 rýchlosť rezania daná rýchlosťou posuvu obrobku alebo lúča.87a. alebo v tuhom či kvapalinovom médiu (lapovacia pasta) s povrchom obrobku.5 um.5. je potrebné vynaložiť pomerne veľkú energiu.

strednú aritmetickú drsnosť Ra je možné vypočítať podľa vzťahu. Pre zvolený posuv lúča f je možné vypočítať hĺbku rezu d. Kým pri brúsení materiálu PMMA udávajú autori Sheng. Zvyšovaním posuvu drsnosť povrchu parabolický rastie. Výhodou klasických metód dokončovania povrchov je vyšší uber materiálu v porovnaní s laserovým lúčom./? podľa vzťahu [42]: d f /z 1f'. ktorý piati pre posuv lúča do 0.19) kde Tf je polomer sfokusovaného lúča. že polomer lúča je väčší ako drsnosť povrchu. Ko-Wang Liu [42]) hodnotu 0.212 Progresívne technológie Pri o r t o g o n á l n o i T i d o p a d e laserového lúča na povrch sa tvorí ryhovaná zóna a drsnosť povrchu vzniká ako výsledok priemetu kruhovej stopy lúča na povrch obrobku na základe geometrickej podobnosti. obr. tento jav je dokumentovaný menšími hodnotami drsnosti Ra. pre laserové dokončovanie toho istého materiálu je hodnota špecifickej energie 5 J / m m 3 . Napriek tejto nevýhode je uvedený . v tomto prípade. b) tangenciálne (zdroj: Sheng.88a.87 Účinok dopadu lúča na povrch materiálu a) ortogonálne. 1- ' ť cosa ^ . ale lúč dopadá na povrch pod určitým uhlom.1 J/mm 3 . ktorá je porovnaná cez výpočet špecifickej energie potrebnej na odstránenie jednotkového množstva častíc materiálu. priemer sfokusovaného luta — Uber materiálu v dôsledku nestálosti procesu phsmer sfokusovanéhc selektívna hĺbka rezu i -nini lue i m i ü - laseravyN HJJÍK / zmena hbky rezu_ vplyvom zmien v procese Líča a) hĺbky rezu vplyvom zmien v procese 1 uber materiálu v dôsledku nestálosti procesu Obr. a je uhol dopadu lúča na povrch.88b. Ko-Wang Liu [42]) Nevýhodou dokončovania povrchov laserovým lúčom jc vyššia energetická náročnosť procesu.5 pm.20) ) Pre závislosť drsnosti povrchu na posuve piati podobný priebeh ako pre klasické rezanie. Zlepšiť vznikajúcu drsnosť povrchu. čo je rozdiel až jedného rádu.COStt (5.5. Za predpokladu. a teda možnosť odstrániť nepresnosti tvaru po predchádzajúcich operáciách. 2r f j 2 > 1/2 1 (5. je možné znížením posuvu lúča alebo použitím obecného uhla dopadu lúča na povrch. potom priemet lúča na povrch obrobku môže byť v tvare elipsy. rovnaké hodnoty je možné dosiahnuť aj laserovým dokončovaním povrchov [42].135/cos a (mm na otáčku): Ra l fii f 11. Ak uhol dopadu lúča na povrch nie kolmý.5.15 Ť 2. obr. to má za následok zníženie drsnosti povrchu. Ako bolo spomenuté v úvode kapitoly dosahované drsnosti povrchu pri klasickom brúsení sú v rozsahu Ra 0. Pri rovnakom posuve vzniká medzi povrchom materiálu a lúčom väčšia styčná plocha.5.

iv) tvar rezu môže byť riadený NC a CNC.2 Opracovanie laserom LBM 213 spôsob dokončovania povrchov vhodný najmä pre plasty a keramické materiály. iii) vysoká rýchlosť a presné rezanie je možné zabezpečiť vhodnou voľbou prídavného plynu. nástroja. Vo všeobecnosti je možné doterajšie poznatky a výhody laserového nástroja v procesoch obrábania (Laser Machining) zhrnúť nasledovne: i) laserom sa obrábajú všetky druhy materiálov bez ohľadu na tvrdosť.88 Profil dokončovaného povrchu laserovým lúčom pri dopade lúča na povrch a) ortogonálne b) pod obecným uhlom (zdroj: Sheng. A) 2 oiačla 1 otáčka 3 01áaia h) Obr. • laserové dokončovanie povrchov je vysoko flexibilná technológia v hodná pre dokončovanie dielcov v širokom rozsahu komplexnosti geometrického tvaru a rôznorodosti materiálov. . • nieje potrebná špecifikácia vlastnosti lúča ako v prípade brúsneho kotúča. • nedochádza k opotrebeniu nástroja (laserového lúča). v) deformácia rezaných častí je veľmi malá. pevnosť. ix) spoľahlivé a veľmi vysokokvalitné rezanie v automatickom cykle. odpadajú problémy s vibráciou stroja. vii) zmena tvaru obrobku. 3 otafcka 1 OTÁČKA PNEMER LÚČA R. odpadá zložitosť upínacieho zariadenia.5.5. viii) na obrobok pôsobí iba laserový lúč. ktoré pre klasické spôsoby brúsenia predstavujú rad technologických problémov. tvrdosť kotúča. Ko-Wang Liu [42]) Medzi prednosti laserového dokončovania v porovnaní s brúsením patrí: • jeden druh nástroja (laserový' lúč) je možné použiť pre rôzne materiály. krehkosť. kde je potrebné okrem rozmerov určiť druh brusiva. vi) bezkontaktné opracovanie materiálov. tvaru rezania a plánovanie výroby je veľmi jednoduché s podporou PC. ii) šírka zárezu je úzka a získavajú sa ostré hrany. druh pojiva. zrnitosť brusiva a Štruktúru kotúča.

LAM predstavuje obrábanie pomocou prídavného energetického zdroja.89 Zostava pre laserom podporované sústruženie (LAM) < Obr. ale s ohľadom na stabilitu laserového lúča. Intenzita lúča a doba interakcie lúča s povrchom sa volia tak. ovplyvňuje sa p o v T c h materiálu bezprostredne pred rezným nástrojom.. iba k jej nahriatiu do určitej hĺbky. Zaboklicki (1993) [23].90. Laser Assisted Machining).90 Zóna rezanie pre sústruženie a brúsenie pomocou lasera ako prídavného energetického zdroja. obr. stáva sa poddajnejšou a tvámejšou.5.5. Anifantis. Energia laserového lúča sa absorbuje do povrchu a mení sa na teplo. priemer fokusovaného lúča a rezná rýchlosť. stráca svoje pôvodné mechanické vlastnosti. Karagiannis (1997) [17] a König. Použitím fokusovaného laserového lúča. tepelne ovplyvnená zóna . trieska laserový lúč rezný nástroj tepelne ovplyvnená zóna A Obr. obr.5. Chryssolouris.2.214 5. Laserový lúč zohrieva povrch obrobku tesne pred hrotom sústružníckeho noža alebo pred plochou brúsneho kotúča. Laserový lúč sa používa v tomto prípade ako nástroj na podporu rezného procesu. Parametre procesu rezania sa volia v podobných rozsahoch ako pri klasikom postupe. Ako zdroje sa používajú CO. Teplota povrchu obrobku závisí na jeho tepelnej vodivosti. aby nedošlo k poškodeniu povrchovej vrstvy vplyvom tepla. Nahriatím povrchu pred.4. Rozsah zmeny vlastností povrchu závisí na dosiahnutej teplote a jej gradiente. ako prídavného energetického zdroja. ktoré sa aplikuje pre klasické technológie sústruženia alebo brúsenia tažkoob rob i teľných materiálov a predstavuje altenatívu k procesu brúsenia tvrdých materiálov a k procesom rezania diamantovým nástrojom. je zaraďované medzi postupy obrábania s prídavným zdrojom ohrevu povrchu materiálu a poukazuje tiež na univerzálnosť použitia laserového nástroja. Nd-YAG lasery s výkonom do 4 kW. na zvýšenie účinnosti procesu a najmä na uľahčenie rezania ťažkoobrobileľných materiálov (podpora lámania triesky pri obrábaní keramických materiálov a legovaných ocelí s nízkou obrobiteľnosťou).5. Charakteristické parametre procesu pre LAM technológiu sú výkon lasera. alebo počas rezania povrchová vrstva materiálu mäkne.6 O b r á b a n i e podporované laserom (LAM) Progresívne technológie Obrábanie podporované laserom (z angl.89.

v) odvod tepla zo systému ohriatou trieskou. obr. Obrábanie týchto materiálov predstavuje ešte stále problematický proces.92 a 5. • zvyšuje sa životnosť nástroja. 23]: • redukuje rezná sila.92 Priebeh opotrebenia chrbtovej plochy nástroja pri LAM sústruženi Podmienky: Obrobok: nitridická keramika S Í í N j Nástroj: polykryštalický diamant (PKD) Rýchlosť posuvu vi = 6 mm/min Hĺbka rezu :1 mm Rezná rýchlosť: 50 m/min Výkon lasera :1. i v) tvorenie ďalšieho zdroja tepla následkom deformácie pri vzniku triesky.5. viii) opotrebenie nástroja následkom difúzie pri vyšších teplotách a následkom abrazívneho účinku. vysokopevné ocele a nitridická keramika. Zaboklicki ¡23}) Obr.5.1 kW.93 • zvyšuje sa uber pri rezaní ťažko obrob i teľných materiálov. Použitím lasera ako prídavného energetického zdroja sa v procese rezania [17. iii) radiálne. vii) prenos energie trenia do systému nástroja. tým že sa znižuje jeho opotrebenie. LAM technológia ponúka zaujímavé výhody oproti tradičnému obrábaniu. axiálne a obvodové vedenie tepla v obrobku.5. Stroje aj nástroje nie sú ešte dostatočne prispôsobené týmto materiálom a vyžadujú vysoké náklady pri opracovaní.5.5.2 Opracovanie laserom LBM 215 Sprievodné javy pri sledovanom procese sú predmetom výskumných aktivít s cieľom vytvoriť vhodnú štruktúru pre priame (on-line) riadenie procesu. ii) žiarenie lasera a hĺbka prieniku absorbovaného tepelného toku do povrchovej vrstvy. LAM je alternatívny proces pre ťažkoobrobiteľné materiály ako sú zliatiny titánu a niklu. 30 40 50 60 70 20 40 60 S O 100 Rezná rýchlosť vc [nVrrin] Dráha rezania L [m] Obr. vi) prenos tepla medzi trieskou a nástrojom následkom trenia a ohriatia. obr.91.1 kW.COs (zdroj: König. CO2 (zdroj: König.91 Priebeh zložiek reznej sily v závislosti na reznej rýchlosti pri LAM Podmienky: Obrobok: nitridická keramika SbN* Nástroj: kubický nitrid bóru (KN8) Rýchlosť posuvu vi= 6 mm/min Výkon lasera :1. Zaboklicki ¡23}) . je možné zhrnúť nasledovne [17]: i) prúdenie tepla a radiácia žiarenia z obrobku do okolia.

Samotné ohriatie môže spôsobiť zmeny v mi k ro štruktúre povrchovej vrstvy a podporovať procesy ako napr.5. Zvýšenie trvanlivosti nástroja zvyšuje schopnosť presnejšieho riadenia vytváranej geometrie obrobku. Použitie sústruženia s laserom ako prídavným energetickým zdrojom. LAM má tiež nevýhody.93 [17]. lokálne natavenic materiálu. pre keramické materiály.216 Progresívne technológie Medzi ďalšie prednosti procesii LAM patrí. povrchové kalenie. Anifantis. Povrch SiC vo vodnom prostredí sa ožiari laserom. Použitie LAM technológie je stále vo vývoji a orientuje sa na obrábanie tvrdých materiálov. 5. pretože tieto materiály pri pôsobení laserového lúča na povrch výrazne menia svoje mechanické vlastnosti a tým sú vhodnejšie pre rezanie. tab. temperovanie a mikroštiepenie materiálu. • bez lasera [v = 60 m/min) -LAM (v = 170rrĽmln] 5 10 15 Doba frézovania [min] Tab. obr. 5. čím sa vytvorí mäkká vodnatá oxidická vrstva. ako to uvádza Chryssolouris.2 mm Výkon lasera 3 kW (zdroj: Chryssolouris et ai. Pri rezaní sa redukuje rezná sila a sa znižuje opotrebenie nástroja. ako uvádza Kônig a Zaboklicki [23] zníženie strojového času na jeden obrobok a zvýšenie trvanlivosti nástroja.14. ale sú potrebné pri obrábaní tvrdých kalených materiálov a diamantu [14]. ktoré sú neprípustné pre obrobky z ocelí" a keramických materiálov. Fotochemickou reakciou zmäknutá povrchová vrstva je . redukuje náklady na proces v rozsahu 60 ~ 80%. napr.14 Aplikácie LAM procesu [17] OBRÁBANÝ MATERIÁL Obr.93 Porovnanie opotrebenia nástroja pre klasické frézovanie a LAM postup frézovania Podmienky: Obrobok chróm-molybdénová oceľ (DfN35CrNiMo6) Nástroj: spekaný karbid Hĺbka rezu 1 mm Posuv :0. ktoré môže spôsobiť rozklad materiálu v povrchovej vrstve. frézovanie Nltridická keramika V ostatnom čase bola pre obrábanie keramických materiálov vyvinula Špeciálna technológia využívajúca excimerový laser. namiesto brúsenia. Karagiannis [17]. [17]) L A M PROCES Korozivzdomá oceľ Legovaná chróm-molybdénová oceľ (DIN35CrNÍMo6) Stelit (zliatina na báze kobaltu) Inconel 7 1 8 Ti zliatina (ASTTÍA6V) Jemné sústruženie namiesto tradičného brúsenia Frézovanie Frézovanie sústruženie Jemné sústruženie namiesto tradičného brúsenia Frézovanie Sústruženie. Táto technológia uvádzaná pod názvom ELACM (Excimer Laser Assisted Chemical Machining) [17] sa používa pre sústruženie karbidu kremíka (SiC) v kvapalnom prostredí (obyčajne voda).5.

hoci v laboratórnych podmienkach.1 + l. Zároveň umožňuje spojiť proces zvárania a tepelného spracovania do jedného výrobného sledu s obrábaním na jednom obrábacom centre. Kvalitatívne prednosti lasera v priemyselných technologických aplikáciách v porovnaní s inými zdrojmi energie (inými technológiami) je možné zhrnúť nasledovne [44]: i) extrémna koncentrácia energie na plochu. iii) ľahké ovládanie lúča. ktoré majú podobné využitie (najmä abrazívny vodný lúč. ale aj ohýbania a strihania [2. Je bezkontaktný. Medzi základné nevýhody patrí vysoká finančná náročnosť pri zavádzaní do výroby. 13. z toho dôvodu sa kvalitatívne porovnávania lasera vzťahujú k technológiám.2 Opracovanie laserom LBM 217 potom opracovaná sústružením diamantovým nástrojom a takto opracovaný povrch má vysoký zrkadlový lesk. v) nevzniká rtg žiarenie v interakcii s inými látkami. 18. čo však nie je dané samotnou cenou laserového zariadenia. bez opotrebenia nástroja a s minimálnymi požiadavkami na upínanie materiálov. ktorý je „ekvivalentný" klasickému postupu spracovania materiálov. • Maximálna hrúbka materiálu. spĺňa vysoké požiadavky strojárskej výroby na flexibilitu. obr. ú) jednoduchá regulácia výkonu lasera a jeho energetického účinku na materiál. vysoká hustota energie a výkonu. Laser v synergii s klasickým procesom vŕtania a sústruženia [17. V oblasti obrábania posúva hranice možnosti opracovania ťažkoobrobiteľných materiálov. Náklady na laser pokrývajú 15 -f 20 % celkových nákladov na vybavenie laserového pracoviska.Omm) a preto sa môžu robiť rôzne tvary a detaily profilu. • Širka reznej škáry: je pri laseri veľmi úzka (0. iv) „neprítomnosť „ opotrebenia nástroja.94. Pri vzájomnom porovnávaní uvedených technológií sa hodnotí [8. 5.44]: • Rozsah materiálov: rozsah materiálov pre rezanie laserom jc veľmi široký' (iba AWJ proces poskytuje väčšie možnosti). plazmový lúč a rezanie kyslíkovým plameňom). vi) nie je potrebné vákuum.5.5 Porovnávacie hodnotenie laserovej technológie Laser podobne ako abrazívny vodný lúč je v strede záujmu technológie spracovania materiálov pre svoju flexibilitu a univerzálnosť. Nepredstavuje síce technológiu s vysokou intenzitou úberu materiálu (not mass materiál removal process). 5.2. presnosť a kvalitu. 14]. a l e j e to rýchlo a ľahko regulovateľný proces. ktorú možno rezať/deliť: pre laser je veľmi malá v porovnaní s ostatnými procesmi. Laserový proces sa môže považovať za postup. ale komerčne dostupné zariadenia umožňujú rezať nasledujúce hrúbky pre C 0 2 laser s výkonom 2kW: Nízkolegované ocele 18 mm Nehrdzavejúce ocele 12mm Hliník 6 mm Meď 4 mm . 19. 41. 62]. Laser sa v súčasnosti používa prednostne na rezanie/delenie materiálov. ako uvádza Powell [41] boli rezané hrúbky 30 + 40mm.

R .nepouziteľné. ako je rezanie kyslíkovým plameňom.94 Porovnanie Šírky reznej škáry pre rôzne technológie [41] Tab.5. plazmou. D . laser Nd-YAG laser plazmový luč abrazívny vodný lúč kysl i kovy plameň Obr.dobre. VS .218 Progresívne technológie Kvalitatívne porovnanie alternatívnych technológií rezania/delenia materiálov. VD . abrazívnym vodným lúčom a Nd-YAG laserom.15. je v tab.slabé.podobné (rovnaké). Ukazovatele charakterizujúce hodnotenú technológiu sú vzťahované k technológii rezania C O .5.15 Kvalitatívne porovnanie štyroch alternatívnych technológií rezania/delenia materiálov (spracované podľa [41]) Nd Y A G R R KOVOVÉ MATERIALV Rýchlosť Kvalita reznej š k á r y Maximálna hrúbka HAZ Šírka zárezu S R ŕ D q-D RŤD R D VS VD VS VS NEKOVOVÉ MATERIÁLY VS VD VD VD VS S S VD S VS PLAZMA AWJ R R KYSLIKOVÝ PA E LMŇ Kapitálové náklady P r e v á d z k p v é náklady D VD D KRM A EA I K Rýchlosť Kvalita reznej š k á r y Maximálna hrúbka Sirka zárezu Rýchlosť Kvalita r e z n e j škáry Maximálna hrúbka Š irka z á r e z u S N/A N/A N/A N/A POLYMÉRY N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A R R D S N/A WA N/A N/A s D VD S N/A N/A N/A N/A flvD RŤD RŤD Kvalitatívne ukazovatele charakterizujúce hodnotenú technológiu v porovnaní s C O j laserom N/A. 553^ CO. laserom.5. S .ve/mi dobre.veľmi slabé .

kritickým stupňom toxicity prostredia a zápachom. ale na druhej strane je potrebné poznať riziká spojené sprevádzkovaním laserových zariadení. Egger. kvapalných a plynných vedľajších produktov a možného rizika ohrozenia svetelným žiarením. čoho dôsledkom je vznik pevných. Klocke [47]) . znečistenia životného prostredia a bezpečnosti práce. Egger.5. Obr. ktoré je spojené s chemicko-fyzikálnym ohrozením zamestnancov a rizikom spojeným s výparmi.riziká bezpečnosti práce a vplyvy na životné prostredie (zdroj: Tänshoff.95 Laser . 5.5. ktoré je možné posudzovať ako: • globálny účinok lasera na ozónovú vrstvu a vznik skleníkového efektu. le preto dôležité. ako dôsledok produkcie tepla.5. Zdravotné hľadisko zamestnancov. Zo všeobecného pohľadu je možné vplyv lasera na životné prostredie posudzovať z troch základných hľadísk. ktorý je charakterizovaný hlukom. ii) in) laserový lúč LASEROVÝ PLYN ROZPLÝLENÉ SVETLO HLUK.1 Bezpečnosť práce a vplyv lasera na životné prostredie Možnosti lasera ako univerzálneho nástroja ho na jednej strane predurčujú na široké využitie.2. VIBRÁCIE SEKUNDÁRNE ŽIARENIE PRÍDAVNÉ PLYNY obrobok DROBNÉ ČIASTOČKY. Klocke [47]: i) Environmentálne hľadisko. Hľadisko surovinových zdrojov ako je spotreba energie a materiálu. aby výrobní inžinieri boli oboznámení s potenciálnym zdrojom nebezpečenstva. emisiou žiarenia. • lokálny účinok.95 ukazuje možné riziká spojené s laserovým spracovaním materiálov. AEROSÓLY Obr. • regionálny účinok sprevádzaný okysličovaním a vznikom jedovatých výparov a splodín. Ich vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia a na životné prostredie. Tônshajf. hlukom a svetelným ožiarením sekundárneho charakteru v bezprostrednej blízkosti prevádzky laserového zariadenia. Lasery ako vysoko-energetické zdroje pracujú s vysokými teplotami a energetickými hladinami.

s ktorou laser prichádza do styku obklopená tepelnou bariérou schopnou zamedziť Šírenie laserového lúča mimo prevádzkovanú oblasť. sa zvyšuje číslo triedy. aby nehrozil zásah elektrickým prúdom (STN Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach). predstavujú aj polyméry riziká pre životné prostredie a človeka. produkujú toxické výpary kyanovodíka. ale je potrebné zabezpečiť kontrolu elektrickej inštalácie. V napájačom zdroji elektrickej jednotky a tiež komore laserovej výkonovej jednotky je vysoké napätie (jednosmerné okolo striedavé 380V). Bezpečnostné riziká laserového zariadenia stanovené podľa britskej normy BS 4803:83 (British Standard) zahrňujú: • vplyv lúča . Tab. Lasery používané pre spracovanie materiálov sú zaradené do IV. Pre všetky je stanovená hraničná hodnota koncentrácie výparov v objeme vzduchu. podľa účinkov jednotlivých prvkov na organizmus Človeka. oči je potrebné vždy chrániť ochrannými okuliarami). či sú to kovové materiály. Polyméry používané pre laserové metódy spracovania sa podľa množstva produkovaných škodlivých látok delia do troch skupin [47]: i) polyméry s vysokou emisiou aerosólov medzi 140-^130 mg/m 3 . najmä pokožky (popáleniny až III. polymetylmetalakrylát (PMMA plexisko). pri práci s materiálmi so sklonom k samovznieteniu. PS/NB) a polyvinylchlorid. pár alebo aerosólových látok. Okrem kovov. ktorý uvoľňuje škodlivé a nebezpečné výpary.5 W [47]. či už vo forme plynov. Britská norma BS 4803:83 stanovuje hodnotu TLV (Toxic Limit Values) . v pracovnej 2 000V a pravidelnú 343 100 - • vznik požiaru.ožiarenie. ii) polyméry so strednou emisiou aerosólov v rozsahu 40f80 mg/m3. preto musi byť oblasť. a toto žiarenie môže spôsobiť vážne poškodenie zasiahnutej časti tela. sem patria polyolefíny (PE. Nebezpečenstvo vzniku požiaru hrozi pri zásahu zápalných materiálov. preto musí byť laserové pracovisko opatrené nátermi alebo materiálmi s nizkou schopnosťou odrážať laserové svetlo s danou vlnovou dĺžkou. Produkuje svetelné žiarenie so silnou koncentráciou. Laser neprodukuje žiarenie atomárneho typu. Podľa zvyšujúceho sa potenciálu rizika pre prácu a životné prostredie.16 uvádza limitné hodnoty koncentrácie vybraných kovových prvkov. to sú polystyrény (PS. toxické výpary. pol vami d y a pol y karbonáty. PP). Toxické výpary. Laserové zariadenie musi byť vybavené výkonným odsávacím systémom. aby sa znížilo riziko ohrozenia výparmi. ktoré vzniká dopadom lúča na materiály v okolí. pretože ich energia fotónov prevyšuje hodnotu 0. podľa typu lasera.220 Progresívne technológie Pre praktické použitie sú lasery zatriedené do 4 tried (J * IV). Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať laserovým zariadeniam na zváranie. okrem hľadiska bezpečnosti práce a zdravia. sekundárnym žiarením. fenolov a aerosólové látky. tieto jednotky sú síce krytované. sú spojené s ohrozovaním životného prostredia. triedy. iii) polyméry s nízkou emisiou aerosólov menej ako 10 mg/m 3 . stupňa) a očí (hrozí nebezpečenstvo popálenia rohovky. Aj keď priamy zásah laserovým lúčom je bezbolestný. • zásah elektrickým p r ú d o m . ktoré majú schopnosť odraziť lúč nekontrolovane.medzinárodná skratka pre limitné hodnoty toxických látok v (mg/m 3 ). . • Vysoké teploty v procese laserového obrábania natavujú a odparujú materiál. Polyméry podľa chemického zloženia a pod vplyvom ohrevu laserovým lúčom. následky sú o to nepriaznivejšie. polyméry alebo kompozitné materiály.5. Okrem priameho zásahu laserovým žiarením existuje možnosť zásahu tzv.

Tab.2 m g / m 3 5. ako aj pri obrábaní polymérov sa tvoria nebezpečné výpary a ďalšie riziká ohrozujúce bezpečnosť práce a životné prostredie.1 m g / m 3 0.15 m g / m 1.97 Pri obrábaní a zváraní ocelí.5. Doba ožiarenta [s] Európska norma EN 60 825 určuje maximálne prípustné hodnoty ožiarenia MPE (Maximum Permissible Exposure).0 m g / m 3 0. C O : .96. • doby ožiarenia. . Veľkosť Častíc v aerosóle sa pohybuje od 10 nm do 16 um. ktoré obsahujú chróm. obr. • energetickej hustoty alebo intenzity žiarenia. pre tri druhy najviac používaných laserov pre spracovanie materiálov.05 m g / m 3 Polyméry s vysokou koncentráciou aerosólov produkujú iba malé množstvo plynných výparov.0 m g / m 3 5.5. Keramika a sklo sú charakteristické tým. pôsobí systematicky Pľúcny k a r c i n o g é n Výpary k o v u vyvolávajú h o r ú č k u a n e v o ľ n o s ť Výpary k o v u vyvolávajú h o r ú č k u a n e v o ľ n o s ť 0.16 Limitné hodnoty koncentrácie vybraných kovových prvkov (zdroj: Powell \4lJ) KOV B e r ý l i u m (Be) Kadmium (Cd K o b a l t (Co) M e d (Cu) Železo (Fe) O l o v o (Pb) Nikel (Ni) Titán (Ti) Zinok {Zn) TLV 0. nikel meď a iné škodlivé materiály. d u s e n i e Vysoko toxické Dražai pľúca Výpary kovu vyvolávajú h o r ú č k u a n e v o ľ n o s ť V ý p a r y kovu pôsobia n a pľúca Spôsobuje anémiu.5.0 m g / m 3 10. že vytvárajú veľmi jemný a ťažký prach z keramických čiastočiek a silikonu. Tieto parametre sa posudzujú podľa energie impulzu a doby trvania impulzu pre daný typ lasera. obr. excimerový laser a Nd-YAG laser. kobalt.05 m g / m 0. Preto je nutné dodržiavať pri prevádzkovaní laserového zariadenia prísne bezpečnostné predpisy.0 m g / m 3 3 3 Účinky na zdravie S p ô s o b u j e v á ž n e p o š k o d e n i e zdravia. Ďalšie možnosti vzniku rizika pri používaní priemyselných laserov sa posudzujú podľa: • vlnovej dĺžky produkovaného svetelného žiarenia.

: Modeme Blechumformung . B.F...offen für neue fachübergreifende Denkansätze. (1967) l. American Laboratory. vysokoencrgctické svetelné žiarenie). Inc. M. 18-29 Belforte.ed. 5. Laser Group 11..pp.0QE+02 1. 11/1996 p.00E-06 1.M. 16. Kmeger. Naso.0OE+O6 (zdroj: Tänshoff. of Engineering for Industry. Luder. (1992) Festa. (1995) No..: Technische und wirtschaftliche Randbedingungen der Lasermaterialbearbeitung..00E-10 1.26-27 Engst. Klocke í47J) Doba impulzu i [s] Pružnosť a mnohostrannosť lasera je na jednej strane jeho veľkou výhodou. A. American Machinist. (1991). D. SVTL. March. 309 -313 10. Form. M. 12. Wie sc he mann. R. F. (1988) Ediúon SV 1989.1 1 . U.A.No5. J. 7. R. s 431-^36 15. Muller.. Coremans. 9. Gas . Bratislava. March.2: 1. s. (1982). ASM . Geiger. Vol 117.Jet. M.5. 6.35 mm Thick Stainless Steel ASME J.'. May (1995) pp.12. Bellows.Machining. Levitt. a. J.Metals Handbook ..00E+03 I 1. Nov (1991). M. 2.: Simulation des Laserstrahl S c h e i d e n s von Kunststoffen..W. Vol 115. Bčkcš. L i t e r a t ú r a pre kapitolu 5.: Bänder Bleche Rohre. Molian. (1993) pp.: Off-Axial. (1997). Special Report 743. Firemné matreiály MedíCom.: The Industrial Laser Annual Handbook. 32. Technica 15/16 (1996) s 41-49 13.p. M. Vol. Compact Sources and New Applications.: Ultafast Lasers: Mature.O0E-01 1. Blech Rohre Profile 42. J.222 Progresívne technológie 1..J. 9. ASM International.s. 8. J.2000.00E+01 Obr.Assisted Laser Cutting of 6. Firemné materiály Coherent.: Je možný technologický pokrok bez laseru. Baibach. Kohls. 272-276 . P. ASME J. P. Werkzeuge. ale na druhej strane je jeho použitie spojené s rizikami bezpečnosti práce a znečistenia životného prostredia (emisia aerosólov a plynov.0QE-02 1... Egger.: Drilling without Drills.97 Rozsahy energie impulzov a doby impulzov pre priemyselné lasery 1. 3. G.. 4.l87 Bengtsson. A.329 14. Aug. wiWerkstaustechnik 81. Die Anwendung des Lasers in der Fertigung. Thermal Design and experimental Analysis of Laser and Electron Beam Hardening. Geiger. O. A.36 Buda.: Teoretické základy obrábania kovov. Foerster. s. Manca.vyd Dilthey. Hsu. ofEngineering for Industry. SV 1 0 .O0E+O5 1.Ncnci. V. A.5.

König. W. M. 3 5 9 .F. Wiedmaier. No. Condc. 18-21 25.: Opracovaní skla laserem.4 1999 s 81-85 22. Plenum Press. N. Smith.. McGcough. Revista de matalurgia Vol. s. Lasers in Engineering. Nr.: Micromachining of A L 1 O 3 Ceramics by Excimer Laser. (1993) pp. F.314—316 30. ICALED'97.211-215 34. Murray.část Sklár a keramík 34.587 -607 28.M.K. G..: Laser assisted grinding of ceramics. Vol 9.: Pulsed C 0 2 and Nd-YAG laser drilling of PSTZ.S.T. M. čis. J. of Engineering for Industry.: Obrobitelnost materiálu laserem. Lee. D. Anifantis. Chryssolouris. Ou'viera.169-173 40.. Lukoviö. part 1 1998. X. 629-636 . London.W.. Abrasion and Erosion. (19S8). Plansee Proceedings. V. Ihleman. Čis. (1984). Strojírenská výroba čis. Ko-Wang Liu: Laser Machinig for secondary Finishing Applications. Sheng. T. P. Vol 115. Zaboklicki.1997 pp.. of Materials Processing Technology 48. T. Vol 11.2.F. Vol 11. Un-Conventional Machining Composite Materials.B. Jirka. Yue. eial.. pp. (1987). Vilar.Vol 97.ed.. 34-39 24. Vol. A. S. R.3 6 2 38.: Läse runterstutzte Dreh be arbeitung von Siliziumnitrid-Keramik.131 31.Lee. No. J. Anastasia..2 Opracovanie laserom LBM 16. In. (1995) pp. Oct. May 1997. Morita. pp.. D. 1 .Kl-22 41. of Engineering for Industry. č. No. E. pp 179-184 37. V. NewYork.: On the Selection of Manufacturing Methods Illusuated by an Overview of Separation Techniques for Sheet Materials. Košice 1988 s 181 29. Wydawnictwo naukowotechniczne. Wehner.. Vilar. Sheng. Chen. Kaczmarek. 1999.Trasser. J. Kaminski. Brožek.3mm thick STZ.T. (1995). Nov..R.3 s. pp. Karagiannis. I. ASME /. No 1-3. Kolenič. S.A. 42. R. Bienhorn. J.A. J.. 1999. et aL: Ultras hon pulse laser machining. (1987).N. (1995) pp.. I. Nov (1997) pp..N. Zborník s konferencie laserové spracovanie materiálov... Vačkáŕ. Vol 117.. Marinescu. M. J. (1984).: Zváraní e-S varovaní 48. Ono. Warsaw. 199 .A.. M. Journal of Laser Application.39/2 (1989). Vol. Industrie-Anzeiger 43/44.: Maching of composites with high intensity solid lasers. F.5. T. Vol 119..l.C.část Sklár a keramik 34.(1993). Aug. May (1993) p.: Principles of Machining by Cutting. P. Lau.2.. pp.J.1998 pp. 125. Chryssolouris. Vol. Powell. No A 1999. Chmelík. 1998.34. 62-72 19. Oliviera. Perry. Murray . V.of Material Processing Technology . of Engineering for Industry.T. G. Matušek. F. 57-58 26. M.83. 157-163 32.M. s. W.6. TyrerJ. König.J.: Laser Assited Hot Machinihg Processes technological Potentials. ASME J.: Nd-YAG laser drilling of 8. pp... Chapman and Hall. Klocke. König. W. Laser Materials processing.-J. Tyrer. Interceram 45.: Opracovaní skla laserem. pp..J. No 5.E123-E127 223 17. Mar-Apr.0. 1993 Led. M.: C 0 2 Laser Cutting. Dausinger.: Micro Machining of Hard Materials Using Nd:YAG Laser. 85..: Femtosecond ultraviolet laser micromachining of A1 2 0 3 ceramics. MatuSek. 33.: Effect of Operating Parameters on Surface Quality for Laser Cutting of Mild Steel. Trasser. Industrie-Anzeiger 97. M. Cemented Carbides and Hard Materials 1997. M.R.. Annals of the CIRP Vol. F. Lotsha.5. Laser Materials Processing.: Laser Assisted Machining: An Overview. Fondrek. Led. VDI-Z 135. Vol 115. Mendes.: Laser Grooving of Composite Materials with the Aid of a Water Jet Steel ASM E J.: Rezaní laserem.: Schneiden und Abtragen mit dem C O : Laser. Niemeyer. KoseČek.. Journal of Laser Apll i cation. D. 28-30 20. A.216-230 23.: Schnittflächen beim Laserstrah Ischeiden von faserverstärkten Kunsttstoffen. Kurita.205 27. O. 2.W. pp 23-37 36.. 2000. J. 35. Conde. Bergs.5. Meiners.: Study on the relationship between laser processing sound and material removal charakteristics. R. pp.. 5/6.-J. ASMEJ.206-209 39. van Luttervelt. 1. s. CA. I«. s. P.: Advanced Methods of Machining. of Manufacturing Science and Engineering. (1976).. N. 766-769 18....448-462 21. W. R.

J. A. Horn. N.P. (1986)... Tagliaferri.M. Hesencr. I. Trassser.28/2/1979. Vol 29A. Presentation in TEMPUS Project 12310/97. 1990 pp. SME.. Vol.AI14-A121 49. N.553-568 48..I. 468 45. Z. Tönshoff.sept. Klocke.1 Marcel Dekker New York.: Energy Beam Processing of Materials. Turfía. Kreutz.T. Lonerga.212-218 60. Brcdt. STU Bratislava. F: Environmental and Safety Aspects of Electrophysical and Electrochemical Procesesses. pp 947-954. Weichenhain. Wijers. Applied Science and Manufacturing.l995 s.: Improved surface quality of rotation symetrie structure by excimer laser micromachining. Vol.57-58 52.: Dekorácia skla laserom.1-15 44. 11. G. and Nd-YAG Laser Machining. Part I.-J.W. 451-467 i3. J. 55. Varga. Tool and Manufacturing Engineers Handbook.vyd. Schachrai. Annals of the CIRP Vol. Košice . Šiman.H. 33 č. April 2000. M. M. Ostendorf.I. M. Castellani Longo.83. Varga. Staelens. Snoeys.: Nd-YAG Laser Machining SiC fibre Porosilicate Glas Composites.224 Progresívne technológie 43. 61. 17í 175 56. H. R.997 pp. Feb.: Schittflächen beim Laserstrah I sc h ne i den von faserverstärkerten Kunststoffen. Zavanella.K. H. S.20/23 59.T.P.: Fundamental Investigation of Micromachining by nano-and picosecond Laser Radiation. R.: Použitie C 0 2 lasera pri delení keramiky In: LNTERANTIKOR 96 Košice 24. CD media. Jandeleit. Wilson. et al. L.1 Machining.K.8 1998. Wehner. Vol 29A. ICALED'97 Laser Materials processing.P.. I. 885-891.: Application an Safety of Industrial Lasers. Fašková. F. of Engineering for industry. pp. Maňková..: Application of High Lasers in Manufacturing. A. Tönshoff.. J.R. 1998 pp. No. 1989 46. J. N. H. 1989 47. A. Applied Science and Manufacturing..: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes. Tönshoff. Vol. Jo urn al of Laser Application.: New Machining Concepr for Manufacturing Microstmctures with Excimer Laser.. 65-73 62.6.C.No. pp. Poprawe. pp . lasera pri rezaní oxidickej keramiky. E.P. W.. C: Nach CO? .: Špeciálne metódy zvárania.. 1997. Hoult. 10 No. Hoult.. In: TECHNOLÓGIA 95. Kordas. Zhang.1983 s.. ASME J. Rinke.M. 1998 pp.35/2.. Dearbome.: Nd-YAG Laser Machining SiC fibre Porosilicate Glas Composites. roč. (1989). Grauman. Taniguchi. Tuersley. 7.I996 57. Industrie Anzeiger 43/44/1987 pp.. Part II. Machining Science and Technology. 153-162 50.F. Chryssolouris. Wais.: Energy Requirements for Ablation or Decomposition of Ceramics during CO. Maňková.nun Nd:YAG-Laser fur Blechbearbeitung. 1983 51.V.. L.. L: Aplikácia CO.: Technologie laserového delení materiálu.8 1998. V.. Vol 110.445 58. PashbyJ. Egger.R. Tuersley. . 53.. Dekkyser. Modest. Annals of the CIRP I Keynote Papers 1997.l.K.okt..V. F. Clarendon Press Oxford. R. Annals of the CIRP Vol. p. E: Theoretical Aspects of Laser Machine Tool.25.. TR Transfer Nr.. I.P. Sklár a keramík. (1988) pp. R. M. 1/2 (1996) s.. Urbänek. Vol.. Alfa Bratislava. E. Overmeyer. Applied Surface Science 127-129.. SV 8/9. pp 955-964 54. Pashby.R. Hanbook of ceramics and Composites Vol. l.5. Oct.: Laser Cutting of Reinforced Materials.l Aug.

elektrónov) bez pevnej vzájomnej väzby.5. prípadne mechanicky kompenzovaným iónovým zväzkom. Vzniká ionizáciou plynu pri vysokých teplotách nad 20 000"C. a väčšinou aj je. • zváranie. rezanie hliníkových platní. z ktorých aspoň niektoré majú elektrický náboj a v dostatočne veľkom objeme je súčet kladných a záporných elektrických nábojov nulový.'.3. Plazma sa najčastejšie môže tvoriť ohriatím látky na vysokú teplotu alebo elektricky oblúkovým výbojom medzi dvoma uhlíkovými elektródami. teplota úplne ionizovanej asi 100 000 °K [6]. Termín plazma sa používa pre označenie veľkého počtu častíc (atómov. pri ktorom sa plyny stávajú vodivými. ktorá môže byť. Langmuir v roku 1923 fyzikálny pojem plazma. .. zaviedol /. Plazma.3 Obrábanie lúčom plazmy Plazmové spôsoby rezania (medzinárodne zaužívané označovanie PBM Plasma BeamMachining alebo PAM Plasma Arc Machining) sa začali používať začiatkom 50 . Samotný elektrický oblúk je plazmou s nízky stupňom ionizácie [6]. alebo ako elektrický výboj medzi anódou a katódou. Pre zvláštny stav plynov. Ako celok je plazma v ustálenom stave elektricky neutrálna. molekúl iónov. • rezanie/delenie materiálov. Je to zmes elektrónov a kladných iónov. ktoré prestavuje pomerne širokú oblasť použitia plazmy [6]. Prvé priemyselné zariadenia používajúce plazmu na rezania boli prevádzkované okolo roku 1955 [7]. ako štvrté skupenstvo látky. rozložená vo vnútri plynu z neutrálnych častíc. Ako zdroj tepla pre ionizáciu plynov sa v technickej praxi najviac používa elektrický oblúk.3 PAM 5. ktorý sa na Zemi vyskytuje len výnimočne. vysokokvalitné kovové a keramické povlaky o hrúbke 0. Hlavné oblasti aplikácie plazmového lúča sú: nanášanie povlakov plazmovým lúčom. Teplota čiastočne ionizovanej plazmy je 5 000-^ 15 000 "K. napr. storočia ako alternatívne spôsoby rezania hliníkových a iných neželezných materiálov namiesto rezania kyslíkovým plameňom. jednak ako priameho úberu materiálu jeho postupným odtavením. Plazma je elektricky vodivá a podlieha účinkom elektrického a magnetického poľ. pri ktorom sa stávajú vodivými ionizáciou atómov. Prvé teoretické práce z problematiky plazmového oblúka stabilizovaného vodou uverejnili v roku 1922 Gerdien a Lotz [6].1 mm odolné voči korózii. teplote a opotrebeniu.1 Vznik plazmy a plazmové zariadenia Plazma je pojem zavedený pre osobitný stav plynov. Môže byť čiastočne alebo úplne ionizovaná. • 5. rezanie tenkých plechov. napr.laserom podporované sústruženie). je elektricky vodivý stav plynu.tých rokov XX. rezanie korozivzdorných ocelí o hrúbke až 25 mm [3]. • obrábanic/sústruženie pomocou plazmového lúča jednak ako zdroja lokálneho ohrevu materiálu pred odrezaním triesky (princíp je podobný ako pri technológii LAM .

• fokusačné plyny. Záporne nabitá elektróda a kladne nabitý obrobok tvoria oblúk. ktoré slúžia na zužovania lúča pri jeho výstupe z dýzy plazmového horáka. Na dosiahnutie technicky kvalitnej plazmy je potrebné sledovať parametre tvoriacej sa plazmy: teplotu a elektrickú vodivosť {zvyšovaním veľkosti prúdu sa zvyšuje teplota a elektrická vodivosť plazmy). Plazmový (primárny plyn) je ionizovaný a ohrievaný na vysokú teplotu. dusík ( N 2 ) . vzduch. ktorý horí medzi netaviacou sa elektródou (obvykle zápornou woífrámovou katódou) a rezaným materiálom (kladnou anódou). kde sú ionizované. • vodou. kde výboj vniká medzi záporne nabitou elektródou a kladne nabitým materiálom. pri prechode elektrickým oblúkom. • priemer lúča. ktoré sa podľa funkcie delia na: • plazmové plyny. obyčajne sa používa argón. ako argón (Ar). argón a vodík (Ar + H 2 ). hélium (He). Plazma sa vytvára rozkladom molekúl týchto plynov za vysokého vývinu tepla. • hustom prúdu plazmy. • stupeň fokusácie lúča po výstupe z dýzy.98 znázorňuje základnú konfiguráciu plazmového horáka. dusík (N 2 ).5.5. ktoré obklopujú plazmový lúč a oblasť tavenia materiálu a chránia ich pred účinkami atmosféry.98 Základná konfigurácia horáka pre plazmový oblúk. I I prívod primárneho (plazmového} plynu prívod sekundárneho plynu alebo vody vonkajši plášť luč plazmy Obr. (zdroj: [7]) V/A otrobek (+) . argón a dusík (Ar + N 2 ) . ktoré sú privádzané priamo do oblúka. Sekundárny prívod plynu chráni oblasť tavenia materiálu. najčastejšie sa používajú argón (Ar). C O 2 . • ochranné plyny. • Na vlastnosti plazmy vplývajú vlastnosti používaných plynov. Obr. argón a vodík (Ar + H 2 ) . • prúdiacim plynom. Takto konštruovaný horák sa nazýva transferovaný horák.226 Progresívne technológie Na vytvorenie vhodného stavu plazmového oblúka sa zaužíval názov stabilizácia oblúka. Stabilizácia oblúka znamená udržanie lúča plazmy v určitom požadovanom kontrahovanom (zúženom) tvare a to je možné zabezpečiť: • tvarom dýzy plazmového horáka.

Plazmové horáky je možné rozčleniť podľa: výkonu (výkon je udaný súčinom prúdu a napätia oblúka).5.5.100 netransférovaného oblúka.5. prívod pracovných plynov t. Pre ionizovaný plyn resp. ionizátora. vysokofrekvečný ohrev 1 Ä elektróda < Obr. plazmu sa zaužívalo označenie plazmový lúč (plasma jet). Používa sa pre nevodivé materiály.101a.5. • • • • Dôležitou časťou plazmového zariadenia sú plazmové horáky. Netransférovaný (tiež neprenesený) oblúk sa tvorí iba v samotnom plazmovom horáku medzi dvoma elektródami. Na obr. 5. 5. Používa sa pre vodivé materiály. Pre takýto plazmový lúč sa zaužívalo označenie plazmový oblúk (plasma arc). chladenie plynom). Obr. fokusačného a ochranného. plazmového.99 Transferovaný plazmový oblúk (zdroj: [3]) vysokofrekvefný ohrev • Obr. usmernenie lúča na miesto rezania. ktoré musia zabezpečovať: prívod prúdu na elektródu (obyčajne wolfrámovú). ktoré používajú prenesený (transfcrovaný) a neprenesený (netransférovaný) oblúk. b ilustruje vyššie popísané základné typy plazmy. .j. plazmového horáka a riadiacej jednotky (obvykle NC alebo CNC riadenie).100 Netransférovaný plazmový oblúk (zdroj: [3]) ELEKTRÓDA ZÚŽENIE Obvykle sa pre plazmové obrábanie používa v tomto prípade označenie PAM Plasma Arc Machining. nepriame chladenie vodou.99 je schéma zapojenia transferovaného oblúka. na obr. Plazmové zariadenia sa delia na dva základné typy. V tomto plazmovom horáku je dýza menej tepelne namáhaná. medzinárodná skratka pre opracovanie plazmovým lúčom je PBM Plasma Beam Machining. spôsobu chladenia (priame chladenie vodou. V prvom prípade sa elektrický oblúk tvorí medzi elektródou vo vnútri plazmového horáka a materiálom. tvarovanie plazmového oblúka.3 Obrábanie lúčom plazmy PAM 227 Plazmové zariadenie pozostáva zo zdroja energie.

Súčasné rezacie plazmové zariadenia pracujú na princípe plynovej stabilizácie. neoxidačný). haŕhíum). hluku a UV žiarenia. Horák je chladený chladiacou kvapalinou. pracovného systému horákov (na princípe stlačeného vzduch. zirkón.102c. alebo chladiacim plynom.102 sú znázornené používane druhy klasických plazmových horákov s priamym a nepriamym chladením vodou. . na horáky pre ručné alebo strojné rezanie.102 a. dusíka. Najčastejšie používaný plazmový plyn je zmes argónu. chladením pomocou prietoku plynu. Na obr.5. prachu. hlinik a neželezné kovy. Tieto zariadenia umožňujú rezať ocele až do hrúbok 150 mm [3]. Pre plazmové rezanie sa používajú plazmové oblúky stabilizované vodou (staršie konštrukcie) alebo zmesou plynov [6]. vstrekovania vody a iné). použitia.228 • • • • Progresívne technológie zloženia plazmového plynu (oxidačný.5. druhu materiálu katódy (wolfrám. wolfrämová elektróda (katóda) i woífrámová elektróda (katóda) I Obr. obr.5. ktoré je zabezpečené konštrukciou plazmových horákov. V ostatnom období sa do popredia záujmu dostáva plazmové rezanie so stlačeným vzduchom (air piasma systém) a plazmové horáky so vstrekovaním vody (water -injected plasma). vodíka a stlačeného vzduchu. obr. Výtoková dýza je odizolovaná od vodivých častí horáka. ktoré musia byť odsávané. ktoré sú ekonomicky menej nákladné a sú vhodné aj pre rezanie nízko legovaných ocelí. Rezanie plynom stabilizovanou plazmou je ekonomicky nákladné (používanie inertných plynov) a doporučuje sa pre rezanie materiálov ako sú korozivzdomé ocele. obyčajne vodou. b.101 a) Plazmový oblúk -plasmaarc b) plazmový lúč -plasmajet (zdroj: [5]) Na dosiahnutie úzkeho zväzku plazmy s vysokou teplotou je nevyhnutné intenzívne chladenie.5. Rezanie pomocou plynom stabilizovanej plazmy je často sprevádzané vznikom dymu. Dochádza k vzniku veľkého množstva zdraviu škodlivých oxidov dusika.

V novšich konštrukčných prevedeniach týchto typov horákov sa používa vírivé vstrekovanie vody do plazmového oblúka. Obr. • zvýšenie rýchlosti rezania a dosahované pracovné prúdy okolo 600 A. ktorá je vstrekovaná cez prídavné radiálne kanáliky dýzy do plazmového lúča. že pri vysokých teplotách okolo 50 000 K.103 Systém plazmového horáka so vstrekovaním vody (zdroj: [3]) Chladenie vodou priaznivo ovplyvňuje šírku rezu a samotnú kvalitu rezu. Pri tomto spôsobe sa odparuje asi 10% vody.5.103 znázorňuje princíp plazmového horáka so vstrekovaním vody. zbytok vody asi 90% vychádza z dýzy vo forme kužeľa (vodná clona) a má chladiaci účinok na povrch materiálu a zároveň zabraňuje tvoreniu oxidov v zóne rezu. Výhody tohto typu horáka v porovnaní s horákmi na princípe plynnej stabilizácie sú : zvýšeniestabilityoblúka. voda vytvorí okolo oblúka tenký film namiesto toho. zniženie tepelného ovplyvnenia povrchu. čo spôsobí. aby sa odparovala [3J. takmer pravouhlé hrany rezu.5. 1 . " vysoká kvalita rezu. Ako plazmový plyn sa používa dusík a fokusačný plyn nahradzuje voda.5.I02 Druhy plazmových horákov s rozdielnym chladením: a) priame chladenie vodou b) nepriame chladenie vodou c) chladenie plynom (zdroj: [8] podľa ponuky fy Linde) Obr.53 Obrábanie lúčom plazmy PAM chladiaca voda plazmový plyn chladiaca voda plazmový plyn 229 chladiaci plyn plazmový plyn Obr. • zvýšenie trvanlivosti dýz. Ochrannú clonu okolo zóny rezu tvorí opäť voda.

chróm-niklové legované ocele.5. znižuje prašnosť a vplyv ultrafialového žiarenia.104b) znižuje výrazne hladinu hluku pod 80 dB.5. ktorý sa pôsobením vysokých teplôt v elektrickom oblúku rozkladá na svoje elementárne zložky. Ako plazmový plyn sa používa stlačený vzduch.105 ukazuje systém plazmového rezania so stlačeným vzduchom. rezať možno aj pod hladinou vody. Obr. Kyslík ako jedna zložka stlačeného vzduchu je v prostredí plazmy vysoko reaktívny a pôsobí oxidačné pri rezaní väčšiny kovových materiálov.17 [3]. ktoré sú považované za typy horákov redukujúce znečisťovanie životného prostredia. zároveň sa zvyšuje rýchlosť rezania o 2 5 % [3]. meď a jej zliatiny.Hf) nakoľko woífrám ľahšie reaguje s kyslíkom. napríklad korozivzdorné ocele.5. Obr. Pre plazmové rezanie so stlačeným vzduchom sú vhodné elektricky vodivé materiály. hliník a jeho zliatiny.5. Pracovná wolfrámová elektróda je v tomto prípade nahradená elektródou zirkónovou (Zr) alebo meď-hafniovou (Cu .5.104 Druhy plazmových horákov so zníženým pôsobením na znečisťovanie životného prostredia. Kvantitatívne a kvalitatívne porovnanie prevádzkových charakteristík jednotlivých typov vyššie popísaných plazmových horákov uvádza tab. Okrem chladenia oblasti rezu použitie plazmového rezania pod vodou (obr. (zdroj: [8] podľa ponuky fy Linde) a) plazmový horák so vstrekovaním vody a vírivým prstencom b) plazmové rezanie pod vodou {horák je ponorený asi do 80 mm hĺbky) Obr.2S0 Progresívne technológie • • menej výparov a dymu. .104 znázorňuje druhy plazmových horákov so vstrekovaním vody. čím sa znižuje hluk a výpary zo zóny rezu a rezanie menej znečisťuje životné prostredie.

odparovanie.4 95 58 235 2.105 Systém plazmového rezania so stlačeným vzduchom (zdroj: [3]) vzdia enost (standoff) obrobok Tab.2 74 58 300 4. | 15.8 6.8 15. odstrekovanie.2 106 49 200 2. Vysoké teploty (17 000 Ť 33 000 "C podľa [3]) a vysoká intenzita prenosu tepla do materiálu (24.9 381 6.17 Porovnanie prevádzkových charakteristík jednotlivých systémov plazmového rezania [3] Rozmer Parameter Plynom stabilizovaný systém Systém so vstrekovaním vody Systém so stlačeným vzduchom Hrúbka materiálu Rezná rýchlosť Výkon Prúdová intenzita Prietok vzduchu Prietok dusíka Prietok COa mm mm/s kW rrŕ/h m3/h m3/h 3. Teoretické základy úberu materiálu pri plazmovom rezaní nie sú dostatočne rozpracované v porovnaní napr.1 Ť 68. odtekanie. čo je oveľa nižšie než pre plazmový oblúk.7 5. sublimácía alebo rozprašovanie.3 Obrábanie lúčom plazmy PAM 231 chladiaca voda elektróda (med -ílärniurŕif plazmový plyn tesniaci uzáver Obr.9 32 64 250 2.9 183 15. Pri styku plazmy s povrchom tuhého materiálu nastáva vplyvom vysokej teploty tavenie materiálu.2 Mechanizmus plazmového rezania materiálov Princíp plazmového rezania spočíva v tavení deleného materiálu extrémne vysokými teplotami.7 5.8 _ . Ako udáva McGeough [3].9 114 3. - Lineárna intenzita m/h rezania 229 107 331 343 114 5.2 106 15 150 1.9 32 15 150 1. ktorú v 70-tych .5.7 .4 51 15 150 1.7 267 | 6.7 5. 7 MW/m 2 ) charakterizujú prednosti plazmového rezania v porovnaní s rezaním plameňom.3. ktoré sa tvoria vznikom plazmy.4 64 70 350 4. rezania materiálov alebo tvorenia povlakov.7 . Tieto javy sa potom využívajú na technologické procesy tavenia. 3.5. maximálna intenzita prenosu tepla je v rozmedzí 8 -ŕ 19 MW/m". s laserom. teplota kyslíkovo acetylénového plameňa jc okolo 2 900"C. zvárania.9 34 89 400 4.5. Pri vysvetľovaní princípu úberu sa využíva teória.

232 Progresívne technológie rokoch publikovali Moss a Sheward (1970) [3]. b) zvyšovanie vzdialenosti zvyšuje nároky na výkon lúča. Zaužívané priemery otvoru dýzy sú udávané v rozsahu 0 . na veľkosť tepelne ovplyvnenej oblasti (HAZ). L (5.2 mm.H 2 . Intenzita prenosu energie E z plazmového oblúka do materiálu je daná rozdielom energie medzi dopadajúcim lúčom plazmy a energiou potrebnou na tavenie materiálu. ktorú plazma uvoľňuje pri styku materiálom. rýchlosť rezania. Platí to pre • • • • . Je dôležitá pri rezaní plazmovým lúčom stípovitého tvaru (pozri obr. Kvalita rezu závisi na tepelnej intenzite. V (5. na dosiahnutie čo najvyššej teploty je potrebný veľmi malý priemer dýzy. na dosahovanú drsnosť. zdroj výkonu pre oblúk. vplýva na kvalitu reznej Škáry. potom intenzita prenosu energie sa určí ako: E = K. vzdialenosť medzi horákom a materiálom (stand off). hélium. dusík a ďalšie. Pre vzdialenosť medzi materiálom a horákom. L je celková energia potrebná pre proces rezania na natavenie jednotkového množstva materiálu (J/kg 1 ). rýchlosť rezania a životnosť dýz. Je založená na predpoklade. p. Rovnako ovplyvňujú kvalitu rezu. 3 5 mm [7]. v.21) kde K je konštanta (<1). Ak lúč plazmy o C teplote Ti ( K) má energiu h[ (J/s). ktorá sa môže meniť v rozsahu 6.101b). natavený a odtekajúci kov má teplotu Tj (°K) a absorbovaný 3 obsah tepla H 2 (J/m ).h| . pre prúdy v rozsahu 50 ~ 1000 A. Malé priemery dýz zružujú ich životnosť (zvyšuje sa sklon k opáleniu výtokového otvoru dýzy). prípadne chemickou reakciou medzi materiálom a plazmou.4 * 76. t. Užitočný výkon pre rezanie plazmou je okolo 250 kW. Z vyššie uvedeného predpokladu Moss a Shetvard [3] odvodili vzťah pre energiu potrebnú na rezanie/delenie materiálu: E = c. Rýchlosť rezania sa lineárne zvyšuje so zvyšovanim výkonu plazmového horáka.6 . použité plazmové plyny: argón. t hrúbka materiálu. ktorá zahrňuje straty a V je rýchlosť prúdenia plazmy (mVs). a napätia 100 Ť 250 V.5. 7 9 . Proces úberu materiálu (rezanie/delenie) plazmou je ovplyvnený nasledujúcimi parametrami: • priemer dýzy. Potrebný výkon sa mení v závislosti od druhu a hrúbky materiálu. že materiál obrobku absorbuje všetku tepelnú energiu. alebo odparením materiálu.22) kde: c je šírka reznej škáry. v rýchlosť rezania. Plazmové plyny svojou cenou ovplyvňujú náklady na proces. So zvyšovaním hrúbky materiálu rýchlosť rezania klesá. p merná hmotnosť materiálu (kg/m 3 ). Uber materiálu nastáva jeho tavením a následným odplavením vo forme jemne rozprášenej tekutiny. platí: a) kvalita reznej škáry sa zlepšuje so znižovaním vzdialenosti a zvyšovaním intenzity tepla.

5. Obidva druhy materiálov sú považované za ťažkoobrobiteľnč materiály. 5.3 E N 1P1 ' (U O b r . plazmu a kyslíkový plameň. ide o vysoko čistú zliatinu hliníka a medi (AA2124 podľa ASTM) a kompozitný materiál s kovovou matricou na báze hliníka (MMC metal matrix composite). V prípade. 5. Taktiež výrazným zošikmením hrán v rozsahu 2 + 10° vo zvislom smere (pozri obr.kompozitMMU 1 J ~ 1 _ 1. 5.108.110 sú znázornené niektoré vybrané závislosti kvalitatívnych parametrov rezania {drsnosť. pre skosenie hrán materiálov pred zváraním pri výrobe koľajových podvozkov pre vagóny). Obr. 5. ktoré využívajú tepelnú energiu na natavenie materiálu pri jeho spracovaní.5. Pashby.106 ilustruje túto závislosť pre laserový lúč.5 mm [4]. 1. ak sa rozdelené kusy použijú pre zváranie zošikmenie hrán je výhodou (plazmové rezanie sa používa napr. 7 0 . šírka rezu.107 Závislosť šírky reznej škáry na rýchlosti rezania systémom plazmového oblúka HTPAC (High tolerance plasma arc machining) (zdroj: Moult.5. Ako príklad možno uviesť rezanie platne o hrúbke 25 mm.93).4 11 hliníková zliatina J-IE 7 1 . 10000 O b r . Chan [1J) 30 40 50 60 rýchlosť rezania [mm/s] šírka reznej škáry a kolmosť h r á n . Rezná škára po rezaní plazmou je charakterizovaná výraznou šírkou až niekoľko milimetrov v porovnaní s rezaním laserom alebo kyslíkovým plameňom. kde šírka reznej škáry môže byť v hornej časti až 7 mm a v spodnej okolo 4. HAZ) na zmene reznej rýchlosti pre dva druhy materiálov najčastejšie používaných v leteckom priemysle.3 Obrábanie lúčom plazmy PAM 233 procesy.109 a 5.107.5..5 g f m 1.106 Porovnanie závislosti rýchlosti rezania na hrúbke materiálu pre rôzne technológie rezania/delenia materiál S7 1 3 (zdroj: van Luttervelt [2]) 10 100 Hrúbka materiálu [mm] Na obr.

109 Zmena hĺbky tepelne ovplyvnenej oblasti (HAZ) na rýchlostí rezania systémom HTPAC Sledovaná bola samostatne spodná a horná časť reznej škáry (zdroj: Hoult.108 Závislosť dosahovanej drsnosti povrchu na pravej a ľavej strane deleného materiálu na rýchlosti rezania systémom plazmového oblúka HTPAC (zdroj: Hadí. Chán [1}) 30 rýchlosť rezaná [mm/s] 70 140 120 Obr.. Pashby.110. Pravá strana má obyčajne menší sklon. asi 3°. 8D.60 rýchlosť rezaná [mm/s] 70 Obr. Chan 1 j) 30 rýchlosť rezaná [mm/s] Natavený materiál z miesta rezu je obyčajne odvádzaný plynom s vysokou prietokovou rýchlosťou. .Al Zii3trei n B » . Pashby. pravá strana ( M M C ) pravá stana (Al zliatina) ľavá strana ( M M C ) ľ3vástrana(Alzliaína] Obr.108 a 5. Tento jav je spôsobený vírivým pohybom plynu v smere proti pohybu hodinových ručičiek. Čo má za následok tvorenie čistého hladkého povrchu na ľavej strane rezu. Že tvar hrán po rezaní je odlišný na pravej a ľavej strane (relatívne v smere pohybu materiálu). .110 Tepelne ovplyvnená plocha na pravej a ľavej časti rozrezaného materiálu v závislosti na zmene rýchlosti rezania systémom HTPAC (zdroj: Hoidt. Pod touto . Dokumentujú to aj grafy na obr. 5. Pashby. 5. Chán [i]) 100 -MMC ssodná iasf rezu [ .Al zliaf na 40 20 0 horná Čast rezu -MMC § 8 40 .234 Progresívne technológie Zaujímavosťou pri plazmovom rezaní je skutočnosť. 5. Ľavá strana dosahuje sklon niekedy až 15° [3]. . 5. .

Z dôvodov sa pri hodnotení procesu porovnávajú jeho prednosti a nevýhody s procesom a plameňového delenia materiálov. Inconel. rezanie a vyrezávanie profilov rôznych tvarov. Medzí nevýhody sa radia: • vyššie náklady ako pre rezanie plameňom • menej kvalitné hrany v porovnaní s laserom. bronz. monel.5. • pre rezanie tenkých plechov je lacnejšia ako laser.111 ukazuje vhodnosť konštrukčných kovových materiálov pre rezanie plameňom a plazmou. 5. mnohokrát je potrebné takto vytvorené povrchy dokončovať ešte inými operáciami obrábania. nikel wolfrám. molybdén. titán. rezania/delenia materiálov.5. • rýchlejšie rezanie ako pri rezani plameňom. Do kategórie metód plazmového obrábania (Plastna Arc Machining ') sa zahrňuje: rezanie/delenie materiálu a vyrezávanie profilov do platní a plechov rôznej prípustnej hrúbky.3. Proces plazmového rezania nepatrí k presným procesom. materiálov uvedených laserového materiálov Medzi výhody plazmového rezania v porovnaní s rezaním plameňom a laserom patrí: • lepšia kvalita rezu pri rezani hrubých materiálov (v porovnaní s plameňom). 5.3 Obrábame lúčom plazmy P AM ?35 hladkou povrchovou vrstvou sa nachádza tepelne ovplyvnená oblasť (HA2).3 Použitie plazmového lúča p r e opracovanie materiálov Ako už bolo v úvode spomenuté plazma ako nástroj pre spracovanie materiálov nachádza v súčasnosti široké využitie v oblasti zvárania. je alternatívou rezania/delenia plameňom. ak sa neuvažuje s technológiou rezania/delenia materiálov. Proces delenia sa využíva pre rôzne operácie ako delenie.18 porovnáva parametre plazmového rezania s laserovým rezaním. sivá liatina. korozivdorné ocele. tvorenie plytkých drážok do hĺbky asi 2 mm. ktorej hrúbka sa udáva v rozsahu 0. termické vŕtanie. Výrazné chladenie zóny rezu vplýva na tvorenie a šírenie jemných trhlín za tepelne ovplyvnenou oblasťou. uhlíkové ocele a iné. a pojem cutting pre rozrezávanie (delenie) materiálov. tvorenie plytkých drážok. razenie. Plazmové rezanie. dierovanie. zrážanie hrán.6 mm [3]. ako bolo spomenuté v úvode. Patri medzi procesy využívajúce tepelnú energiu na uber materiálu. Vhodnosť materiálu pre rezanie je označená prebratou terminológiou z klasického v anglickej terminológii sa rozlišuje pojem rezanie/delenie (cutting) a obrábanie uber prebytočného materiálu (machining). Tab.25 mm. • • • Technológia rezania/delenia je najviac rozšírená a je vhodná pre elektricky vodivé materiály ako sú mosadz. sústruženie plazmovým lúčom. Pričom pojL-m machining sa používa v tomto prípade pre popis odstraňovania materiálu z povrchu. éasto až do hĺbky 1. Obr. .25 -ŕ 1. nanášania povlakov na báze keramiky. horčík meď. hliník. Z pohľadu obrábania je využitie plazmového lúča veľmi malé a v iba začiatkoch.

plasty s ú n e v h o d n é d o s t a t o č n e a b s o r b č n é .5mm maxIOmm") ') v závislosti na t y p e zariadenia == MOŽNOSTI ZARIADENIA N A PRISPÔSOBENIE S A HRÚBKE MATERIÁLU v ý m e n a dýzy. o b m e d z e n é m o ž n o s t i pre m e d . n a s t a v e n i e veľkosti p r ú d u a napínania p á s u ^ zmena fokusácie.) zatiaľ nieje zavedený a používaný iný pojem. z h o r š e n á p r e hliník. Natavený a odparovaný materiál produkuje škodlivé výpary nebezpečných a rizikových látok vo ťorme jemne rozptýlených Častíc alebo plynov.5 m/min 4. pre rezanie ..2mm max80mm') HRÚBKA DELENÉHO MATERIÁLU min1. plameň) výrazne ovplyvňuje pracovné prostredie.7 m/min skoro žiadne obmedzenia HLUČNOSt malá n e b e z p e č n é výpary pri rezaní plastov p r e tenšie h r ú b k y materiálov a v y š š i u p o ž i a d a v k u na kvalitu a p r e s n o s ť h r á n P R A C O V N Í PROSTREDIE m a l ý vplyv p r e hrubšie p l e c h y s o s t r e d n o u p o ž i a d a v k o u n a kvalitu h r a n a ich p r e s n o s ľ DOPORUČENIA PRE POUŽITIE REZANIA/DELENIE PLECHOV Plazma rovnako ako ostatné termické procesy (laser. t e p e l n e o v p l y v n e n á zóna je p o d 0.5 m m pre h r ú b k u h > 6 mm 3 Ť4 m m obidve strany sú prijateľné.. h r d z a v e n i e hrán k o r o z i v z d o r n ý c h o c e l i min0. m o s a d z . v ý h o d a je lepšie využitie materiálu ŠÍRKA REZU 0.3m/min 0. | nastaviteľný v ý k o n a frekvencia = n a s t a v i t e ľ n á r ý c h l o s ť rezania KVALITA HRÁN PO REZANÍ/ DELENl ^ _ ^ _ = rozlišuje sa v y h o v u j ú c a a n e v y h o v u j ú c a s t r a n a .3 m/min nie je m o ž n é v y t v á r a ť malé zaoblenia reznej h r a n y ani ú z k e d r á ž k y hladina h l u k u rastie so z v y š o v a n í m p r ú d u hrúbka h = 2 m m h = 6mm h = 1 0 mm OBMEDZENIA PRE NAVRHOVANIE PRODUKTOV 6m/min 1. hliník. cuttability).3 m/min 3. ž i a d n e ušľachtilé materiály.18 Kvalitatívne porovnanie parametrov plazmy a lasera pre rezanie/delenie (spracované podľa {2 j) PLAZMA DOPORUČENÉ MATERIÁLY LA S EH p r e d n o s t n e elektricky v o d i v é materiály. Niektoré prípustné koncentrácie škodlivín podľa nemeckých technických pravidiel pre rizikové materiály TRGS 404 [8]. že pre označenie vhodnosti materiálov pre rezanie termickými zdrojmi (laser.20 Ť 3.1 -f 0.5.1 mm REZNÄ RÝCHLOSŤ MENÍ SA V ZÁVISLOSTÍ NA HRÚBKE MATERIÁLU 7. Tab. hoci tento pojem nie je odpovedajúci pojmu používanému pri klasickom rezani nástrojmi s určitou reznou hranou.236 Progresívne technológie obrábania ako relatívna obrobiteľnosť (machinability. plazma.5 m m INTEGRITA POVRCHU NA HRANE PO REZANÍ d o s a h u j e sa d o b r á d r s n o s ť p o v r c h u pre ocele a korozívzdorné o c e l e . n e v y h o v u j ú c a strana j e o d p a d p r e h r ú b k u b < 6 mm 2. Je pravdou to.

ktoré tieto pravidlá používajú.05 mg/m3 0.5 mg/m3 33 mg/m3 9000 mg/m3 0. Technical recommendation concentration).1 Sústruženie plazmovým lúčom Plazmový lúč sa pre obrábanie využíva v dvoch základných modifikáciách: i) ako prídavný nástroj a zdroj lokálneho ohrevu povrchu obrobku pre zlepšenie obrobiteľnosti materiálu a lámania triesky. uvádza tab. na zvýšenie účinnosti procesu a najmä na uľahčenie rezania ťažkoobrobiteľných . laser.3.015 mg/m3 0.19 Najdôležitejšie prípustné koncentrácie podľa MAK/TRK (spracované podľa [8]) škodlivá latka oxidy hliníka oxidy železa oxid zirkónu oxidy kadmia chróm (4-mocný) oxid niklu CO CO. laser pre ocele povlakované materiály povlakované materiály vy so kolegova n é ocele vysoko legované ocele kyslíkový plameň kyslíkový plameň plazma plazma. Technische Richtkonzentration. 5.5. prípustná hodnota B mg/m3 6 mg/m3 5 mg/m3 0.3 Obrábanie lúčom vlazmv PAM 237 plazmou.3. ozón NO NOs fosgén účinok dráždi pľúca dráždi prúca toxický karcinogénny karcinogénny karcinogénny toxický toxický toxický toxický toxický toxický proces/druh materiálu plazma. Kvalita pracovného ovzdušia je posudzovaná podľa maximálnej prípustnej koncentrácie škodlivín v ovzduší MAX (nem. ad i) Plazmový lúč (Plasma Arc Machining) sa používa v tomto prípade ako nástroj na podporu rezného procesu. angl.5. T a b .19. laserom a kyslíkovo-acetylénovým plameňom.4 m c/m5 ČASTICE OXIDOV KOVOV VZNIKAJÚCE PLYNY O b r . laser. Maximale Arbeistplatzkonzentration. 5. ii) ako samostatný nástroj pre uber materiálu. angl. plameň rezanie plastov PVC. Maximum workplace concentration) a technicky prípustnou koncetráciou TRK (nem.2 mg/m3 30 mg/m3 9 mg/m3 0. plameň plazma. laser pre Al zliatiny plazma.111 Porovnanie vhodnosti materiálov pre rezanie plazmou a plameňom {zdroj: van Luttervelt [2]) C Si Mo Cr Ni W Mn 5.

Ohrev pomocou plazmového lúča je dobre regulovateľný a nastaviteľný do oblasti pred reznú hranu nástroja a rým je obmedzený vplyv tepla na prípadné Štrukturálne zmeny v povrchu obrobku. obr. 5.112 Sústruženie s prídavným ohrevom. Ako rezný nástroj sa používajú keramické rezné platničky Medzi základné prínosy tohto spôsobu obrábania patrí zvýšenie trvanlivosti nástroja. Obr. b. Lokálny ohrev zabezpečuje plazmový lúč.114 ukazuje vzájomnú polohu plazmového horáka a obrobku pri PAM opracovaní bez . Obr. Lokálne teplo pôsobí iba na tvarovanie triesky. plazmový horák O b r . Plazmový lúč spolu s rotujúcim obrobkom simulujú klasické sústruženie.112 ukazuje konfiguráciu sústruženia pomocou plazmového prídavného zdroja. Obrobok vykonáva rotačný pohyb ako pri klasickom sústruženi (rýchlosť pohybu asi 2m/min). žiarupevné ocele a zliatiny (priamy ohrev koreňa triesky v oblasti primárnej plastickej deformácie). 5. Medzi nevýhody procesu sa radi vznik dlhej plynulej triesky. ktorá je nevhodná z hľadiska bezpečnosti práce a možnosti automatizácie procesu rezania. Pri rotačnom pohybe obrobku sa plazmový horák sa posúva paralelne s osou obrobku.238 Progresívne technológie materiálov ako mangánové austenitické ocele.lúč dopadá na povrch v tangenciálnom smere a uberá povrchovú vrstvu materiálu. ad ií) Sústruženie plazmovým lúčom bez prítomnosti klasického nástroja. 5. (rýchlosť posuvu 5 mm) [3]. 5. Ako nástroje sa používajú vymeniteľné platničky z reznej keramiky na báze oxidov hliníka. V tomto prípade sa plazmový lúč používa pre obrábanie (úber materiálu) rotačných plôch. udáva sa až 400% [11] a zvýšenie rýchlosti úberu materiálu až o 60 % [5]. obrobok obrobok plazmový horák O b r .113 a.5.113 a) bokorys b) nárys vzájomnej polohy rotačnej plochy a nástroja .plazmového horáka pri sústruženi pomocou plazmového lúča Plazmový.

precipitačne tvrdené korozivdomé ocele. K nevýhodám procesu sa radia metalurgické zmeny v povrchovej vrstve. Vo všeobecnosti je sústruženie pomocou plazmového lúča vhodné pre všetky druhy kovových materiálov. ak sa používa chladenie zóny rezu. Hospodárne využitie predstavuje pri obrábaní ťažkoobrobitcľných materiálov ako sú žiaruvzdorné ocele. Celková hrúbka ovplyvnenej vrstvy môže byť až do 1. udáva sa až 0. Medzi výhody plazmového opracovania patrí až 10 násobne rýchlejší uber pri hrubovaní ťažkoob rob i teľných materiálov [3. Profil vytvoreného povrchu závisí od rýchlosti posuvu lúča a môže byť tvorený výraznými stopami po plazmovom lúči. Natavený materiál musi byť odvádzaný (odplavovaný) zo zóny rezania takým smerom. húževnatosť) a nie potrebné zabezpečiť vysokospoľahlivé upínanie rotujúceho obrobku. ocele typu Incone! a Hastelloy. po ktorom musi nasledovať opracovanie na Čisto a dokončovanie povrchov. alebo vysoko hladký. Hladký povrch sa dosiahne. aby neovplyvnil opracovávaný povrch. Na obrobok nepôsobí rezná sila a deformácia vplyvom mechanického zaťaženia. Hĺbka odoberanej vrstvy je ovplyvnená výkonom plazmového horák a a/alebo rýchlosťou rotácie obrobku. hriadcle z tvrdených materiálov a pri hĺbení drážok do kladiek. Uplatnenie nachádza PAM proces pri hrubovnl rozmerovo veľkých predmetov ako sú valce pre valcovacie stolice. Oxidáciu povrchovej vrstvy možno eliminovať používaním vhodnej ochrannej atmosféry. spevnenie povrchu do významnej hĺbky. . Opracovanie nie je obmedzené mechanickými vlastnosťami materiálu (tvrdosť. Plazmové sústruženie je proces hrubovania. 7]. v porovnaní s klasickým sústružením nástrojmi so spekaného karbidu.prítomnosti klasického nastroja.7 mm.20 mm [7] v závislosti od druhu materiálu.

Theory and Application.Proc. F. 6. Blech Rohre Profde 42. A. 1993 L e d Snocys. Annals of the CIRP Vol.: Advanced Methods of Machining.vyd. (1995).: Špeciálne metódy zvárania. Strojírenská výroba. J. . 5. Pashby.. 1983 V ansehen. 9. p.. Dearbome. Kazimír. (1989). 3. April 1999. 468 Turňa.: On the Selecdon of Manufacturing Methods Illustrated by an Overview of Separation Techniques for Sheet Materials. (1986). R. I Machining. pp.825-831 van Luttervelt. Plenum Press.: Moderne Blech u m formu n g . Hoult. (1988J. London. Tool and Manufacturing Engineers Handbook. (1995) No. J. 8. Pae Pyo Sop: Obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov za tepla. l. 2. SME. Chan. 35/87 SNTL Praha 1987. ofMat. A.: C 0 2 Laser Cutting. 7..39/2 (1989). M. M.35/2.3: 1.Technol. Vol. NewYork.W. R.. CNRS London 1993 Led.A.P.. Coremans.: Plasma Spraying. Dckkyser. p.240 Progresívne technológie L i t e r a t ú r a ku kapitole 5. Alfa Bratislava. 51.: Fine Plasma Cutting of Advanced Aerospace Materials.5. 11. C. LR. J. s. Blande Bleche Rohre. Chapman and Hall.329 10. 1.587 -607 McGeough. W.offen für neue fachübergreifendc Denkansätze.: Das Plasmaschneiden. 4.Led. Stadens. pp 50-61 Geiger. K. A. Suryanarayanan.: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes. Powell. Annals of the CIRP Vol.

storočia. Vzhľadom na intenzívny rozvoj v tejto oblasti aktualizované poznatky prinášajú japonské a americké zdroje. pričom ich vlastnosti (tvrdosť. Prvú priemyselnú aplikáciu a zároveň americký patent na tavenie pomocou elektrónového lúča podal v roku 1907 Pirani. do ktorých boli vŕtané otvory pomocou elektrónového lúča. zváranie. McGeough [8]. ťažnosť. elektrická vodivosť. reaktívne procesy: elektrónová litotografia. elektrónová spektroskopia a iné. Medzi prvé predmety obrábané elektrónovým lúčom patria díafragmy pre elektrónové mikroskopy. tepelná vodivosť a bod tavenia) nie sú limitujúce. O jeho prácu sa opierajú aj ďalšie zdroje z tejto oblasti Snoeys et o/.4 EBM 5. Vzhľadom na vysokú špecifickosť tejto technológie budú v nasledujúcej kapitole uvedené iba niektoré vybrané aplikácie z oblasti vŕtania a rezania a niektoré aplikácie z oblasti výroby elektronických prvkov. Široké uplatnenie nachádza táto technológia v leteckom a kozmickom priemysle a je na poprednom mieste v oblasti výroby polovodičov a mikroelektronických prvkov. Fyzikálne základy emisie elektrónov sa pripisujú viacerým významným fyzikom. dobre prepracovanú teóriu z oblasti vŕtania elektrónovým lúčom podáva vo svojej monografii Kaczmarek [4].4 Opracovanie zväzkom elektrónov Opracovanie zväzkom elektrónov (medzinárodne zaužívaný názov EBM Electron Beam Machining) patrí medzi progresívne výrobné procesy predovšetkým v oblasti mikroobrábania. . napríklad elektrónová míkroskopia. ktorá sa pri zrážke s materiálom premení na tepelnú energiu schopnú nataviť a odpariť materiál v mieste dopadu. nanášanie tenkých polymerizácia a depolymerizácia elektrónovým lúčom. tepelné spracovanie. Proces prebieha vo vákuu.] (pozn. Proces sa môže použiť pre všetky druhy kovových a nekovových materiálov. Na Slovensku sa poznatky o * literárne pramene sa rozchádzajú v udávaní roku a pohybujú sa v rozmedzí rokov 1947 [McGeough] 1949 [Kaczmarekl a 1953 fTaniguchi et al. Str William Crookes v roku 1879 popisuje tavenie platinovej anódy pri bombardovaní zväzkom elektrónov. gravírovanie a vŕtanie otvorov. V roku 1957 Stohr použil elektrónový lúč pre zváranie. ktorý sa venuje progresívnym technológiám v oblasti obrábania. Čo sa týka ucelených poznatkov z oblasti aplikácie elektrónového lúča. Opracovanie zväzkom elektrónov využíva kinetickú energiu urýchlených elektrónov. Nové poznatky z oblasti EBM opracovania v ucelenej forme podáva Taniguchi a Miyazaki v monografii [13]. Hlavné oblasti aplikácie prestavuje mikroobrábanic tenkých materiálov. vrstiev (povlakovanie).autora).5. O jeho prácu sa opierajú aj ďalší európski autori napr. žíhanie. Používanie koncentrovaného zväzku elektrónového lúča pre procesy spracovania materiálov sa v súčasnosti uberá dvoma smermi: • • tepelné procesy: obrábanie. Princíp elektrónového lúča sa využíva aj v ďalších oblastiach. V roku 1897 Thomson popísal katódový lúč ako tok elektrónov. Obrábanie lúčom elektrónov sa do priemyselnej praxe dostáva v poslednom desaťročí XX.[10] Bellows a Khols [1]. Odtiaľ bol len malý krok k širšiemu priemyselnému využitiu. Prvú aplikáciu elektrónového lúča pre obrábanie a zároveň prvý prototyp zariadenia pre opracovanie elektrónovým lúčom navrhol Steigerwald v roku 1947'.

5. Emisia elektrónov je výstup elektrónov z povrchu pevných látok a kvapalín. Elektrón je časťou atómu a množstvo elektrónov v atóme je závislé na chemickom prvku a je udané atómovým číslom v periodickej sústave prvkov. Priebežné a aktualizované poznatky uverejňujú aj pracovníci Výskumného ústavu zváračského.5.10~31 kg a záporným nábojom s hodnotou e = 1. Výstupná práca je množstvo energie. ak sa prekoná potenciálna bariéra na rozhraní kov . fotoelektrónovej emisii alebo sekundárnej emisii.602.4.242 Progresívne technológie využívaní elektrónového lúča sústreďujú na oblasť zvárania. fokusovať a ovládať.116 Mechanizmus prenosu energie elektrónov na atómy materiálu Vzhľadom k ich malej hmotnosti môžu pri pohybe dosiahnuť veľké zrýchlenie. ktorý vlastní zariadenie na zváranie elektrónovým lúčom [6]. Pre vznik toku elektrónov potrebných pre EBM technológiu sa využiva jav termoemisie. Rýchlosť elektrónu spolu s jeho hmotnosťou určujú energiu častice. tok elektrónov) sa hovorí o termoemisii.10"19 C. ktorá sa nazýva výstupná práca.5. Energia elektrónov môže nadobúdať .1 Princíp opracovania elektrónovým lúčom a zariadenie Elektrón je elementárna častica s hmotnosťou im. 109. ak dosiahnu aspoň energiu rovnú výstupnej práci. aby prešiel z Fermiho hladiny na hladinu vákua alebo okolia obklopujúceho povrch do vzdialenosti 10"* cm. Výstupná práca je teda rozdiel medzi energiami voľného elektrónu E c a Fermiho energiou E F a určuje zákonitosti emisie elektrónov z kovu pri daných fyzikálnych podmienkach [7. ktoré treba dodať elektrónu. 9]. dopdajúci elektrón Obr. = 9. K emisii elektrónov dochádza. Na prekonanie tejto bariéry je potrebné dodať elektrónom energiu. Elektróny sa uvoľňujú vtedy. tok fotónov. Teoretické a praktické poznatky o zváraní elektrónovým lúčom podáva vo svojej monografii Turňa [14].prostredie. Voľné elektróny sa môžu vplyvom elektrického alebo magnetického poľa premiestňovať.115 Účinok dopadu elektrónov na povrch materiálu Obr. Podľa dodaného druhu energie (tepelná.

elektrónvolt ( l e V = 1. Zariadenie pre opracovanie zväzkom elektrónov je znázornené na obr. Schneider [11] uvádza. čo j c sprevádzané zvýšením teploty v okolí prieniku. Elektrónový lúč je ale považovaný za tepelný (termický) nástroj používaný na opracovanie materiálov. vákuového odsávacieho systému (rotačné a difúzne vývevy). Prúd lúča možno regulovať v rozmedzí 1. že energia elektrónov sa absorbuje iba do hĺbky ich prieniku a nie do celého povrchu materiálu.5. pracovnej komory. Pozostáva z elektronového dela.117.5.025 + 1 mm. Žeravená elektróda (katóda) obvykle wolfrámový drôt emituje elektróny.602 19.23) kde V je urýchľovacie napätie.0 * 80 mA. ktorý odvodil Whiddington [13]: Rp = 2. ktoré sú urýchľované vysokým napätím (30 * 180 kV). Pri zrážke odovzdávajú svoju kinetickú energiu atómom materiálu. Na obr.5. je určená urýchľovacím napätím a mernou hmotnosťou kovu (materiálu) a možno ju vyjadriť vzťahom. Jeho konštrukcia je podobná elektrónovému mikroskopu. Obr. 1 0 " V2/p [m] (5. nasmerovaný a urýchľovaný smerom k cieľovému predmetu (obrobku). Elektrónové delo produkuje elektrónové lúče malého priemeru s veľkou hustotou energie a urýchľuje voľné elektróny na rýchlosť blízku rýchlosti svetla. Wehneltova elektróda umiestnená medzi anódou a katódou má úlohu mriežky a riadi množstvo urýchlených elektrónov (prúd lúča).118.116 ilustruje mechanizmus prenosu energie z elektrónov na atómy materiálu. na ktorý dopadajú.10" J) a závisí od rozdielu potenciálov urýchľujúceho poľa. zdroja energie a riadiaceho systému. usmerňovacicho systému (fokusačná a vychyľovacia cievka). O b r á b a n i e elektrónovým lúčom je proces natavenia a odparenia materiálu zväzkom elektrónov emitovaných žeravenou elektródou vo vákuu. p merná hmotnosť materiálu obrobku (kg/m 3 ). pre oceľ 7 pm a hliník 10 um. Vysoký záporný potenciál na katóde (až 150 kV) urýchľuje emitované elektródy smerom k anóde. cez ktorú prechádzajú do usmerňovacieho systému.5. Koncentrovaný vysokoenergetický zväzok elektrónov pri dopade na materiál vyvoláva jeho lokálny ohrev nad teplom tavenia a materiál sa intenzívne odparuje (evaporate).115 je schematický diagram účinku dopadu elektrónov na povrch materiálu. mriežky a anódy. Princíp elektrónového dela s priamo žeravenou katódou je znázornený na obr. Je potrebné zdôrazniť. Najjednoduchší zdroj elektrónov (katóda) je žeravený wolfrámový drôt. Elektrónové delo pracuje na princípe triódy pozostávajúcej z katódy.Opracovanie zväzkom elektrónov EBM 19 243 vysoké hodnoty niekoľko sto eV . Hĺbka prieniku elektrónov do povrchu nie je veľká. Tento proces prebieha len vo vákuu. Pri dopade elektrónov na povrch materiálu sa ich rýchlosť prudko zníži v dôsledku zrážok s atómami kovu. Katóda pri ohreve na žeraviacu teplom (okolo 2 500 -K3 000 °C) emituje elektróny. Pomocou magnetického poľa je možné tok voľných elektrónov usmerniť do jemného lúča s priemerom niekoľko mikrometrov. Podľa oblasti použitia býva priemer sfokusovaného lúča býva 0. V súvislosti s teóriou úberu materiálu erozívnym pôsobením je v prípade elektrónového lúča uber materiálu považovaný za eróziu odparcnim (erosion by evaporation) [4]. žc letiace elektróny dosahujú rýchlosti okolo 60% rýchlosti svetla. Pomocou magnetického poľa alebo vysokofrekvenčného elektrického poľa je zväzok letiacich elektrónov skoncentrovaný. Elektrónové delo koncentruje vytvorený tok . Taniguchi [13] uvádza hodnoty hĺbky prieniku elektrónov Rp s energiou 50 keV.2.

Vákuum sa dosahuje systémom rotačných a difúznych vákuových vývev. ktorý je spojený s manipulátorom zabezpečujúcim posuv stola obvykle v dvoch osiach x a y. . Tam sa kinetická energia elektrónov rýchle mení na teplo. Na obr.119 znázorňuje modely jednoduchého tavenia povrchu elektrónovým lúčom a uber materiálu elektrónovým lúčom. ktorá umožňuje manipuláciu s lúčom. Hustota energie koncentrovaného lúča je 1. V prvom prípade postačuje lúč s nízkou hustotou energie elektrónov. V pracovnej komore je vákuum okolo 10'1 Pa. až kým nenarazia na povrch materiálu.55 MW. Vychýlenie lúča býva do vzdialenosti 4 mm. Obrobokje umiestnený na stole.5. diafragma a fokusačná cievka.244 Progresívne technológie voľných elektrónov do lúča s vysokou hustotou energie a malým bodovým prierezom.120 sú znázornené deje pri hĺbkovom prieniku lúča do materiálu charakteristické pre procesy vŕtanie a zvárania. 4 m m ) y k |^__ í elektrónové deio v á k u u m 10 + 10 Pa -izolátor zdroj a n ó d a {•> • elektrónový lúč elektromagnetické šošovky vákuová výveva elektrostatická vychyľovacia elektróda pracovná komora ^ manipulátor S-(x. usmerňuje a riadi tok elektrónov smerom k obrobku cez pomocnú vychyľovaciu elektródu.117 Zariadenie na opracovanie zväzkom elektrónov [ 8.5. Obr.1 • 0 .5. ktoré vyvolá prudký lokálny ohrev materiálu nad teplotu tavenia a následne nastáva jeho odparenie.mm" 2 . 10. 5 0 . Rýchlosť toku elektrónov je udržiavaná urýchľovacím napätím. Vákuum v oblasti elektrónového dela je 10"2 až 10"3 Pa.5. obr. Pre tento účel slúžia stigmátor.) n Wehneltova elektróda woífrámový drôt p r i e m e r 0.y) Pa obrobok z e m nenie v á k u u m 10 Obr.150 k V ( . 13] Usmerňovači systém v samotnom zariadení {elektromagentické pole alebo vysokofrekvenčné elektrické pole) koncentruje.118. v druhom prípade je potrebný lúč vysokou hustotou energie.

vii) problémy pri spracovaní elektricky nevodivých materiálov (izolátorov) a diamantu. i) ii) iii) iv) v) .5.5. vi) vznik škodlivého rtg (rôntgen) žiarenia. schopnosť rýchlo a presne vychyľovať lúč elektrónov.120 Model tavenia materiálu elektrónovým lúčom a model úberu materiálu [13] Opracovanie zväzkom elektrónov je definované ako postup zmeny tvaru alebo vlastností materiálu alebo obrobku použitím elektrónového lúča [13]. možnosť meniť energiu lúča zmenou urýchľovacieho napätia a riadiť hranice prieniku lúča.118 Detail elektrónového dela používaného na vŕtanie [15] Obr. nutnosť vysokého vákua pri generovaní elektrónov a nutnosť práce vo vákuu (výnimku tvoria niektoré procesy ako zváranie mimo vákua a využívanie toku elektrónov na zmenu vlastnosti ožarovaním). možnosť generovať vysoko energetický lúč.5.119 Javy vznikajúce pri hĺbkovom prieniku elektrónového lúča do materiálu [13] elektrónový lúč ŕrozstrek elektrónový lúč í RP H\ "f" ii L \ ^ nenatavený materiál natavená zóna odparená oblasť (dutina) vysokoenergetickým lúčom s vysokou hustotou toku elektrónov žeravená oblasť vysokoenergetickým lúčom a nizkou hustotou toku elektónov Obr. Výhody (i) + (iv) a nevýhody (v) -r (vii) tohto procesu možno jednoducho zhrnúť do niekoľkých bodov: možnosť jemnej fokusácie lúča do bodu.Opracovanie zväzkom elektrónov EBM 245 katóda s priamožeraviacirr vláknom priemer lúča elektrónový L-túe obrobok hranice natavenej vrstvy ochladzovanie hĺbka prieniku natavená zóna rtg lúče dutiny (bubliny) ochladzovanie hranice na tavenej vrstvy rtg lúče fokusačná cievka 1 3 cievka Obr.

Je to metóda prenosu veľmi jemných vzorov (pattern) na povrch polovodičových doštičiek. otvory o priemere 50 um pre tryskové motory. ozdobovanie a gravírovanie. Výkonová hustota používaného lúčajel0sW/cm2. má vyššiu presnosť a rýchlosť ako laser. vzorov (patteni) a otvorov. meniť jeho parametre. výroba LSI a VLSI obvodov). Doposiaľ však je používanie tohoto procesu v priemysle obmedzené. elektrónový lúč je schopný tvoriť extrémne jemné vzory/stopy s vysokou presnosťou. ktorý umožňuje tvarovať tenké vrstvy. napr. . 12]: • Vŕtanie otvorov. dierovanie polymérov. ktoré sú povlakované tenkým polymérovým filmom. výkonová hustota používaného lúča je ÍO* W/cm 2 .j. odleptať prebytočný materiál.2 Použitie technológie opracovania elektrónovým lúčom Najdôležitejšie oblasti využitia technológie elektrónového lúča a doporučené výkonové hustoty lúča pre danú oblasť aplikácie sú [I. Vznikajúce rtg lúče možno použiť ako senzor na in-procesnú monitorizáciu technológie elektrónového lúča. Pri opracovaní tenkých fólií sa dosahuje vysoká rýchlosť obrábania. Tento proces je limitovaný veľkosťou vákuovej komory a pracovného stola. napríklad vytvarovať otvory presne definovaných rozmerov vo vrstve SiO . Dierovanie (perforation) textilu používaného v odevnom a obuvníckom priemysle (až 5 000 dier za sekundu). Ak sa opracovávajú fólie s hrúbkou menšou ako hĺbka prieniku lúča do materiálu R p clektróny s vyššou energiou môžu prechádzať cez fóliu [13]. opracovanie (obrábanie) tenkých materiálov (fólií). Ako príklad možno uviesť delenie (rezanie) chrómniklovej ocele hrúbky 8 mm. čistým technológiám šetriacim životné prostredie. Práca vo vákuu znamená. 5. vŕtanie otvorov do materiálov používaných v chemickom priemysle na filtre (titán. výroba stôp vo vzdialenosti 40 um. Pre tieto operácie sa dokonca javí výhodnejší ako laser. maximálna hrúbka materiálu a jeho správanie sa vo vákuu) a ekonomickými (náklady na proces a jeho dostupnosť v porovnaní s inými procesmi) možnosťami procesu EBM delenia. výroba hybridných obvodov. výkonová hustota používaného lúča je 107 -f 10 9 W/cm". . molybdén. otvory v dýzach pre plynové prietokometre. Značkovanie. Vychyľovanie lúča umožňuje opracovanie komplexného tvaru s vysokou presnosťou. Delenie materiálov elektrónovým lúčom sa môže použiť rovnako ako laser alebo plazma. otvory do nástrojov na ťahanie tenkých drôtov. V porovnaní s fotónovou litografiou (použitie laserového lúča). Pod týmto pojmom sa myslí tvorenie tenkých štrbín.4. pri výkone lúča 1. Elektrónový lúč je možné ľahšie prevádzkovať t. Mikroopracovanie. 10. ako aj technologickými (výkon lúča. pretože ekvivalentná vlnová dĺžka elektrónového lúča je kratšia ako vlnová dĺžka • • • • • ' Litografia je technologický proces. Hrúbka fólie má výrazný vplyv na parametre procesu.246 Progresívne technológie Nedostatky alebo nevýhody bodov (v) a (vi) sa však z iného pohľadu javia ako prednosti technológie. nehrdzavejúca oceľ). Ale na druhej strane v porovnani s laserom predstavuje elektrónový lúč komplikovanejší systém a vyžaduje vyššie vstupné kapitálové náklady na zariadenie a nie je tak široko priemyselne využívaný systém. Elektrónová litografia' (Electron Beam Lithography) je proces používaný pri výrobe integrovaných obvodov (výroba Čipov až s 200 000 odlišnými štrukturálnymi detailmi.6 kW a rýchlosti rezania I20mm/min [13]. že elektrónové procesy patria k tzv.

122. Výkonová hustota používaného lúča je I 0 2 ~ 10 3 W7cm2.kalením bez pretavenia materiálu. prednosťou zvárania je vytvorenie úzkeho a hlbokého zvarového spoja. Okolo ústia otvoru zostáva stuhnutá vrstva materiálu ako zaoblený okraj. je možné odstrániť bežnými mechanickými procesmi dokončovania. ktorý jednak vystrekuje cez vznikajúci otvor. Pri vŕtaní sa okrem základného materiálu. elektroniku a nástroje.1 Vŕtanie elektrónovým lúčom Vŕtanie vysoko-energetickým elektrónovým lúčom je proces natavenia a odparenia materiálu vo vákuu.121. obr.4. Jeho úlohou je podporovať erupciu taveniny z otvoru. odparovanie je vo forme erupcie čiastočiek materiálu.5. Používa sa na tvorenie tenkých vrstiev na polovodičové prvky. Samozrejme. ktorý. Naparovanie (tvorenie tenkých vrstiev) (Electron-beam vapour deposition) používa sa na tvorenie tenkých vrstiev z materiálov s vysokým bodom tavenia. natavuje a postupne odparuje. obr. Postupnosť procesu. • vysoký tlak pár pomocného materiálu vymrští natavený materiál na steny a zanecháva po sebe otvor a v pomocnom materiále sa dutinu. keď lúč začne prenikať do pomocného materiálu zvyšuje sa tlak pár nataveného kovu (pomocný materiál sa používa na vymrštenie nataveného materiálu z otvoru pomocou vysokého tlaku pary. ak sa vyžadujú ostré hrany otvoru. elektrické odpory. 5. Typický prierez otvoru vŕtaného elektrónovým lúčom je znázornený na obr. ale tiež povlakovanie keramických materiálov. chemický priemysel. Tepelné spracovanie. používa sa na lokálne spevňovanie povrchu dielcov . Podrobne je tento 2 3 proces popísaný v monografii [13].5. vŕtania znázornenú na obr. kde sa elektrónový lúč používa na značkovanie. • cez úzky vytvorený kanálik lúč preniká hlbšie do materiálu. ktorá vzniká pri jeho tavení).121d. cez ktoré lúč ľahšie preniká do hlbších vrstiev. alebo vrstiev zložených z viacerých prvkov. Používa sa na zváranie tenkých plechov. Zo širokého spektra využitia EBM technológie sa nasledujúca kapitola podrobnejšie venuje technológii vŕtania pomocou elektrónového lúča ako typického predstaviteľa obrábania. gravírovanie. jednak sa usadzuje na stene otvoru. materiál sa ohrieva. letecký priemysel. 12] a tvorenie korozivzdomých a dekoratívnych vrstiev z hliníka na oceľovom substráte [7]. V poslednom období sa do popredia záujmu dostávajú keramické materiály. na povlakovanie skiel a zrkadiel v optickom priemysle [2. obr. • pri natavovani vznikajú v materiále bubliny. Výkonová hustota používaného lúča je 10 -ŕ 10 W/cnr Zváranie. obr. používa aj pomocný (prídavný) materiál.5.5.5. podrobne je proces zvárania elektrónovým lúčom popísaný v monografii [14]. 5 2 Výkonová hustota používaného lúča je 10 Ť 10" VWcm . že sa . možno rozdeliť do Štyroch krokov: • pulzujúci bodový lúč vyvolá lokálny ohrev a natavenic materiálu a následne odparenie malého množstva ohriateho materiálu. v ktorom sa otvor tvorí. alebo na zmenu vlastností povrchovej vrstvy jej pretavením a následným zakalením. ako wolfram a tantal. čoho výsledkom je jeho vysoká rozlišovacia schopnosť. Výhodou naparovania pomocou elektrónového lúča je možnosť priameho tavenia materiálov a automatická regulácia parametrov lúča.I21c. Okrem opracovania kovových materiálov sa elektrónový lúč môže použiť prakticky pre všetky druhy nekovových materiálov.121b.Opracovanie zväzkom elektrónov EBM 247 • " • lúča fotónov.2. spájanie a zváranie časti strojov pre automobily. zváranie špeciálnych materiálov pre kozmický.5. ako FeCr a FeNi vrstvy.121a.

124 je znázornený popísaný jav.5. V počiatočnom štádiu vŕtania sa hĺbka otvoru zväčšuje s dobou trvania impulzu.05 •Ť 100 ms). prúd lúča a jeho priemer.5. Vybrané prevádzkové parametre EBM vŕtania do rôznych materiálov sú spracované v tab. V tejto fáze sa na stenách otvoru usadzuje značne veľké množstvo pretaveného materiálu.5. Typické prevádzkové parametre vŕtania sú: záporné napätie na katóde. až kým nedosiahne určitú „hladinu nasýtenia". Doba trvania impulzu a počet impulzov ovplyvňujú proces vŕtania. ktorej hrúbka býva do 0. Na obr.5.248 Progresívne technológie vyskytuje tepelne ovplyvnená povrchová vrstva vo forme tenkej pretavenej vrstvy a tepelne ovplyvnenej zóny (HAZ). doba trvania impulzu (0. 5. Graf na obr. Použitie pomocného materiálu pri vŕtani je potrebné z dvoch dôvodov: • pomáha pri vymršteni nataveného materiálu z otvoru v záverečnej fáze vŕtania. S prehlbujúcim sa otvorom natavený materiál zužuje spodnú časť otvoru a jeho hromadenie môže spôsobiť tvorenie zvareného spoja.124 ukazuje závislosť hibky otvoru na dobe trvania impulzu pre rôzne materiály. Vŕtanie EBM technológiou prebieha pomocou pulzujúceho lúča. Používajú sa materiály Špeciálneho zloženia.I21 Postupnosť vŕtania pomocou elektrónového lúča ztuhnuta Obr. Pomocný materiál sa volí s ohľadom na vlastnosti materiálu obrobku a geometriu otvoru.123. Z uvedeného dôvodu pri vŕtaní otvorov jc potrené dodržať určitú prahovú hodnom doby trvania impulzu. Obr. pričom prahová hodnota bola stanovená na i us (mikrosekunda) [13] . • chráni pracovnú komoru a pracovný stôl pred možným poškodením prenikajúcim lúčom. 15].025 mm [8.122 Typický prierez vyvŕtaného otvoru technológiou EBM [11] Maximálna povolená vzdialenosť medzi otvormi a je približne 2d Priemer vŕtaného otvoru závisi na priemere sfokusovaného lúča a jeho výkonovej hustote. 5. čo bráni jeho erupcii z otvoru. obr.19. Najčastejšie používaný materiál je označovaný ako HM/S a skladá sa z troch dielov mosadzného prášku a jedného dielu silikónového kaučuku.

HÍbka vŕtaného otvoru. jeho priemer a počet otvorov vytvorených za určitý čas t. používajú sa viacnásobné impulzy.13 0.j intenzita vŕtania (obyčajne sa berie do úvahy počet otvorov za sekundu) sú určujúce parametre technológie ĽBM.13 0. ale má podobný priebeh ako závislosť hĺbky otvoru na dĺžke impulzu a tiež má tendenciu dosahovať prahovú hodnom.08 0.5. kov na tav en y kov Obr.5. Obr.02 10.1 2.13 0.18 0.125 ukazuje vzájomný vzťah týchto parametrov pri vŕtaní ocele a niklových zliatin. výkonová hustota lúča 3 x l 0 i n W 7 m 2 (zdroj: Taniguchi [ 13]) 0.5.30 0.41 1.54 2.54 3. . Počet impulzov v závislosti na hĺbke otvoru nerastie lineárne.13 0.5. prúd: 40 mA. ale na dobe trvania impulzov.03 0. že „rezné" podmienky vŕtania musia rešpektovať rozmery otvoru. Priemer otvoru nieje závislý na počte impulzov. To znamená.76 0.25 0.19 Parametre procesu EBM vŕtania (spracované podľa [15]) Materiál hrúbka [mm] o x i d hliníka wolfrám wolfrám tantal .Opracovanie zväzkom elektrónov EBM 249 Tab.124 Závislosť hĺbky vŕtaného otvoru na dobe trvania jediného impulzu pre rôzne materiály: podmienky vŕtania: napätie: 150 kV.1 1 Dĺžka impulzu [ms] Ak sa požadovaná hĺbka vŕtania nedosiahne jediným impulzom.03 urýchľovacie napätie [kV] 125 140 130 140 140 140 140 140 60 50 100 100 100 100 100 10 prúd lúča &1A] dĺžka impulzu frekvencia impulzu [Hz] 50 50 50 50 50 50 50 50 N SO 20 80 80 80 80 80 12 natavený.w o l f r á m (90:10) n e h r d z a v e j ú c a oceľ nehrdzavejúca oceľ hliník kryštál priemer otvoru [mm) 0.123 Postup EBM vŕtania otvorov do kovov (zdroj: Taniguchi [ 13]) Obr.

Energia impulzu elektrónu (náboj impulzu) ovplyvňuje vznikajúcu drsnosť.126 Typický príklad vŕtania otvorov elektrónovým lúčom (podľa f 8J) Kvalita vŕtaného otvoru posudzovaná cez drsnosť povrchu závisí od druhu vŕtaného materiálu.5. Obr. obr. 13]) Obr.5.127 Drsnosť povrchu pri vŕtani elektrónovým lúčom (spracované podľa [4. .5. / / /' t > ^ Titán Nikel j? s' _^--***^ •• Warfrám Zlab Uhík Obr.5.250 Progresívne Ako uvádza Taniguchi [13] prakticky využiteľné oblasti v súčasnosti sú: • pomer hĺbka/priemer otvoru je okolo 40:1 niekedy až 100:1. technológie Obr. Zatiaľ existuje pomerne málo informácii o kvantitatívnych hodnotách drsnosti povrchu po EBM vŕtaní. ako to uvádza Kaczmarek [4] •áMcGeough [8].5. Dosahované tolerancie sa pohybujú od 5 do 20% minimálneho priemeru alebo šírky otvoru.127 ukazuje priebeh drsnosti povrchu pre vybrané materiály. 8]) 0 50 100 150 N á b o j impulzu ¡10-9 As] 200 Priemer vŕtaného otvoru je asi o 10% väčší ako priemer lúča.126.125 Intenzita vŕtania ako funkcia priemeru otvoru a hrúbky vŕtaného materiálu pre oceľ a niklové zliatiny (spracovanépodľa [8.

Opracovanie zväzkom elektrónov EBM 25i Výhody vŕtania elektrónovým lúčom možno zhrnúť nasledovne [1 . pohyb lúča je riadený počítačom. homogénny lúč s vysokou prienikovou schopnosťou.02 d 0.01 mm > 0. parametre vŕtania je možné jednoducho meniť od procesu k procesu.02 mm 0. pretože nevznikajú žiadne sily počas procesu vŕtania. .1 mm a priemeru otvoru ± 5%.06 d -ŕ 0. mechanické vlastnosti materiálov (tvrdosť. 11. ťažnosť. tepelný účinok lúča na materiál je obmedzený. relatívne nízke prevádzkové náklady v porovnaní s inými procesmi. jednoduchou reguláciou energie lúča a dĺžkou časového impulzu v porovnaní s podobne vysokocnergetickým lúčom lasera. ktorú je potrebné brať do úvahy pri niektorých aplikáciách. ktoré sa používajú pre vŕtanie malých otvorov. elektrónový lúč je termický proces.1 d 0. možnosť vŕtania v rozličných usporiadaniach otvorov.5. • nutnosť používať prídavný materiál. vlastnosti dokončeného povrchu sú v porovnaní s inými procesmi kvalitatívne lepšie. 13]: rýchlosť vŕtania až 4 000 otvorov za sekundu. • požiadavky na zručnosť a vzdelanie personálu.128 Porovnanie rôznych technológií vŕtania malých otvorov z aspektu dosahovanej presnosti [zdroj: Snoeys et al.05 d Ť 0. • • • • • • • nedochádza k mechanickej deformácii. porovnanie dosahovanej presnosti a kvalitatívne porovnanie rýchlosti procesu pre metódy vŕtania malých otvorov uvádza obr. schopnosť zachovať vysokú presnosť a opakovateľnosť polohy otvoru ± 0.8. vysoká účinnosť lúča až 95 %. • prítomnosť malej pretavenej vrstvy.5. • neproduktívny čas pri odsávaní vákuovej komory. obvykle odsávanie trvá 10 + 20 minút. opotrebenie nástroja neexistuje.[I0J) Medzi nevýhody procesu EBM vŕtania sa radia: • vysoké kapitálové náklady na zariadenie. • nevyskytujú sa problémy s ostrými uhlami na predmete.1 d • D 1 • Obr. pretože na vytvorenie otvoru je obvykle potrebný iba jeden impulz a doba impulzu je veľmi krátka.128. elektrické vlastnosti alebo vlastnosti povrchu (odrazivosť) nie sú limitujúce faktory pri EBM vŕtaní. krehkosť). DOSAHOVANÁ PRESNOSŤ RÝCHLOSŤ OBRÁBANIA • • • • • EDM mechanické vŕtanie STEM (ECM vŕtanie) Laser EBM 0.

vyd.ed. Dekkyser. I.. 6. (1997).Comp. Dearbome.01 0.: Nové smery v strojárskej výrobe v klasifikácii vplyvu technologického režimu na stav kovových povrchov (Písomná práca k odbornej kandidátskej skúške) VŠT Košice 1985 McGeough.ed. Morison. S. 9. Vol. 9.: Thermal Design and Experimental Analysis of Laser and Electron Beam Hardening.Inc. Led. Manca. Bellows. 6.70-75 Festa.35/2. (1988). (1986). Anals of the CIRP Vol.O. Kolcnič. A.: Verschleissschutzschichten durch Sputter-imd lonenstrahltechnik. ASME Journal of Engineering for industry. 2. W.. Taniguchi. R.Metals Handbook . pp. s 8 1. B. Processes.: Energy Beam Processing of Materials. 1993 Vol 115. (1976). (1989) KoscčekJvL. American Machinist. Taniguchi. F. P.: Špeciálne metódy zvárania.: Manufacturing Engineering and Technology. Obr. 0.p. p. G. (1989). (spracované podľa [I.5. Werkzeuge Nov. Annals of the C1RP Vol. Staelens. Naso. 468 11..: The Chemical Physics of Surfaces. 8.316 Kaczmarek. March. N.129 ukazuje možnosti EBM vŕtania malých otvorov Progresívne technológie v porovnaní klasickým mechanickým vŕtaním a inými progresívnymi technológiami používanými pre vŕtanie otvorov s malými priemermi.4: 1.P. 5. W. Aug.: Current Status in and Future Trends of. Tool and Manufacturing Engineers Handbook. Schneider.1 1 Priemer otyoru [mm] L i t e r a t ú r a ku kapitole 5.309 . (1982). Addison-Wesley Pub. ASM International. Snoeys.Machining.F. 4. Chapman and Hall. 1983 10 10]) 10. 32/2/1983 pp. Special Report 743.448-462 Kalpakjian. Zváranie-Svafováni 48(1999)Č.: Electron Beam Machining. Fodrek.: Principles of Machining by Cutting. 1989 14. London.: Laseorvý a elektrónový lúč-modemý mnohoúčelový nastroj na spracovanie kovov. Kohls. Alfa Bratislava. J. 1. M. Warsaw.l. N.R.: Advanced Methods of Machining. Nenci. Ultraprecison Machining and Ultrafinc Materials Processing. SME.pp568-571 12. R. l. Vol.4.: Current Trends in Non-Conventional Material Removal .V.l87 Ballhause.252 Obr.: Drilling without Drills. Clarendon Press Oxford. 7. March. Led. s. F. Abrasion and Erosion.85 Maŕtková. J.5. Turňa.129 Porovnanie možností jednotlivých technológií používaných pre vŕtanie malých otvorov.. P.1 Machining. 3. ASM .. Plenum Press New York. 1977. (1991). pp. Wydawnictwo naukowotechniczne.573-582 13. 15..

rozprašovanie znamená vyrážanie atómov z tuhej látky (terča) následkom bombardovania povrchu látky urýchlenými časticami (pozn. leptania (ion etching) a rozprašovania (ion sputter machining) • nanášanie tenkých vrstiev. Technológia iónového lúča (ďalej používaná skratka IBM) je proces. Reaktívne procesy sú rýchlejšie ako chemické metódy spracovania (CH). IBM proces je úzko spojený s pojmom naprašovanie. Technológia iónového lúča sa používa v troch významných oblastiach spracovania materiálov a to pre: • uber materiálu. ale mechanizmus úberu materiálu pri IBM je celkom odlišný. Reaktívnym procesom sa venuje len okrajovo. Táto kapitola je prednostne venovaná dynamickým procesom technológie iónového lúča. ión (atóm alebo skupina atómov) jc častica. (ion assisted chemical etching) chemické leptanie pomocou iónového lúča. v ktorej prebehol tlejivý výboj. Stratou elektrónu vzniká ión s kladným nábojom (katión). napríklad CCU pre hliník a jeho zliatiny a C F 4 pre čistý kremík používaný v elektronike. (im plating) iónové plátovanie. ktorý sa v elektrickom poli pohybuje ku zápornej elektróde (katóde). kde patrí technológia iónového frézovania (ion milling). pretože proces je urýchlený aktivačnou energiou dopadajúcich iónov. Ziskom elektrónu vzniká záporný ión (anión) migrujúci ku kladne nabitej anóde. ktorý objavil Grove.5 Technológia iónového lúča Technológia iónového lúča alebo proces spracovania zväzkom iónov (zaužívané medzinárodné označenie IBM lon Beam Machining) zaznamenáva prudký rozvoj v súvislosti s výrobou polovodičov a integrovaných obvodov v elektrotechnickom priemysle. procesy zmiešavania (ion beam mixing alebo 1BAD ion beam assisted deposition). ale svoje miesto má v ostatných rokoch aj v čisto strojárskej výrobe. reaktívne procesy. stal základom metód uvoľňovania atómov z povrchu pomocou ich bombardovania iónmi iných prvkov. ktorá stratila alebo ziskala naviac jeden alebo viac elektrónov. IBM proces pracuje podobne ako proces opracovania zväzkom elektrónov. (ion deposition) nanášanie vrstiev. kde nabité atómy (ióny*) zo zdroja iónov ostreľujú (bombardujú) povrch cieľa (obrobku) pomocou urýchľovacieho napätia. ktorého mechanizmus prvýkrát publikoval v roku 1852 Grove [9]. (ion rubbing) leštenie a hladenie. . Reaktívne procesy používajú na spracovanie materiálov chemicky aktívne ióny. Pri výskume elektrickej vodivosti plynov objavil.5. že kovové látky sa usadzujú na stenách sklenenej trubice. IBM procesy orientované na spracovanie materiálov sú klasifikované ako [12]: dynamické procesy. kde jedným z predstaviteľov je PVD (Physical Vapour Deposition) proces iónového plátovania (ion plating IP) • modifikáciu povrchu. leätenia (ion rubbing). • • Medzi dynamické procesy patria (ion sputtering) rozprašovanie (ion mixing) zmiešovanie. Neskôr sa tento mechanizmus. Atómy kovu sa uvoľňovali z povrchu elektródy a následne sa usadzovali na stenách kovovej trubice. ktorý prebieha vo vákuu. autora).5 IBM 5. rozprašovanie" (sputtering). kde patria iónová implantácia (ion impialation U) a kombinované procesy tzv.

Atóm v dôsledku zrážky opúšťa svoje rovnovážne miesto v mriežke a koliduje so susednými atómami. Dynamický proces opracovania iónovým lúčom je založený na vyrazení atómov z povrchu cieľa . . vakancia nahradený atóm pramiestený atóm náhradný ión (miesto v mriežke) presunutý atom 1 sekundárny keV (Ar ión) rozprášené \[/atómy TV 5 nm hibka prieniku iónov ióny argónu O Ä presunuté alebo W rozprášené atómy @ atómy v mriežke ión usadený v mriežkovej medzere Obr. 5. obr.130 spočíva v tom. dopadajúce ióny často kolidujú s atómami povrchu a vyrážajú alebo rozprašujú ich do okolia.3 nm [12]. že urýchľované ióny plynu. Výsledkom kolízie môže byť posunutie susedných atómov z ich miesta alebo ich vypudenie (rozprášenie) z povrchu. Taniguchi [12] udáva hĺbku prieniku asi 5 nm.1 Princíp iónového lúča a zariadenia Progresívne techno! á nie Iónový lúč je zväzok vysoko energetických iónov inertného plynu ako argón (Ar). ku ktorej dochádza pri dopade iónov na povrch cieľa. kryptón (Kŕ) a xenón (Xe). Čo je príčinou ich vypudenia z povrchu.130 Model iónového rozprašovania ako základného procesu spracovania iónovým lúčom (zdroj: Taniguchi [12}) Na rozdiel od technológie elektrónového lúča. primárny rozprášený atóm Ar tón dopadajúci Ar ión odrazený atóm / asfový povrch Q. Toto sa nazýva iónové rozprašovanie (sputtering). Niektoré ióny s nižšou energiou sa .130. dopadajú vo vysokom vákuu asi 1. Princíp rozprašovania je prenos hybnosti z iónu plynu na časticu materiálu. Dopad iónov na povrch cieľa . Hĺbka prieniku dopadajúcich argónových iónov s energiou lOeV je približne niekoľko nanometrov alebo niekoľko atómových vrstiev. Iónové rozprašovanie znázornené modelom na obr. obvykle argónu s priemernou energiou 10 eV (energia zodpovedá rýchlosti asi 200 km/s) [12]. Popísaný proces je uskutočňovaný pôsobením atómu na atóm a nazýva sa obrábanie (opracovanie) iónovým rozprašovaním alebo iónovým leptaním (zaužívané označenie ton sputter machining alebo ion sputter etching.tuhej látky (obrobku) elektroelastickou kolíziou (zrážkou a odrazením). ktoré môžu byť ľahko urýchľované a riadené elektrickým poľom.5. väčšina dopadajúcich iónov naráža (interfere) do atómov povrchu cieľa. Kinetická energia iónov pri rozprašovaní prekračuje energiu väzby atómov alebo molekúl v materiále. pretože priemer argónových iónov je asi 0.10"* Pa v rôznych smeroch na povrch cieľa (obrobku) a prenikajú do povrchu alebo sa od neho odrážajú.obrobku (tiež sa hovorí o bombardovaní p o v T c h u ) vyvolá emisiu elektrónov z povrchu následkom pružnej zrážky medzi dopadajúcimi iónmi a atómami cieľa. Následkom toho.254 5.3.1 nm a vzdialenosť medzi atómami v mriežke kovov je okolo 0. najčastejšie sa používa všeobecnejšie označenie ion beam machining). 5.5.

rozprášené atómy cieľového povrchu.Technológia iónového lúča IBM 255 odrážajú z povrchu späť do okolia.131 ilustruje účinok dopadu iónu s nízkou a vysokou energiou na povrch cieľa. . 5. ktorá nastáva počas kaskádovitej kolízie častíc. pričom môžu vyraziť atómy z povrchu. Ióny. okolo 100 eV a viac. ako sú spätne rozptýlené ióny. kolidujú s atómami mriežky kovu (materiálu) a vyrážajú ich z miesta v mriežke. ktoré prenikli hlbšie do materiálu. Obr.130. Pri bombardovaní povrchu vysokoenergetickými iónmi dochádza k excitácii (vybudeniu) elektrónov cieľových atómov nepružnou zrážkou.5.131 Účinok dopadu iónu na povrch cieľa (zdroj: McGeough [10]) a) ión s nízkou energiou b) ión s vysokou energiou Ióny plynu s vyššou energiou. preto zostáva v mriežke ako intersticiálny atóm.132. Bombardovanie povrchu má za následok vznik mriežkových porúch v povrchových vrstvách kovu. postupne strácajúc svoju energiu. prenikajú hlbšie do materiálu. obr. aby bol vyrazený z povrchu. elektron kaskáda atómov O o o o a) O o o o o o o o o o implantovaný ión o O b) O O O O Obr. obr.132 Emisia elektrónov a fotónov z povrchu cieľa (obrobku) bombardovaného iónovým lúčom (zdroj: Taniguchi [12]) Výsledkom tohto javu je poškodenie mriežkovej štruktúry cieľového povrchu a emisia rôznych elementárnych častíc. Ióny s vyššou energiou zostávajú v mriežke materiálu ako implantované ióny. pretože ľahšie prejdú cez mriežku atómu. Rozpad týchto elektrónov má za následok emisiu fotónov alebo v niektorých prípadoch ďalšiu emisiu sekundárnych elektrónov. Atóm materiálu vo väčších hĺbkach už nemá takú energiu. alebo vytvorí prázdne miesto (vakanciu).5. 5. rn folon elektrón O b r .5.

1 Zariadenia pre technológiu iónového lúča Klasické zariadenie pre technológiu iónového lúča pozostáva obvykle z troch hlavných častí: • • • zdroj iónov. ktorý produkuje Široký prúd iónov. V súčasnosti existuje viacero typov iónových zdrojov.5. Energia iónov je v rozsahu 500 v 2000 eV.ácia).5. samozrejme v závislosti na silách súdržnosti v mriežkovej väzbe [9.20. takže výsledkom „obrábania" je veľmi jemné spracovanie povrchu s malým úberom. 5.132. Nevýhodou procesu je. Dynamický proces je charakterizovaný ako proces s vysokou hustotou energie. stôl na uloženie vzorky. Základné charakteristiky jednodivých iónových zdrojov sú uvedené v tab. Zdroj Iónov je funkčný celok na riadenú tvorbu iónov. obrobku. Pružná zrážka medzi iónmi a cieľovými atómami trvá asi 10"'" s. ktorá odoberá ióny z plazmy a urýchľuje ich ďalej smerom k cieľu (vzorke. • Kaufmanov zdroj je iónový zdroj. Ionizácia nastáva vzájomnými zrážkami pri zvýšenej pohybovej energii (teplote) tzv. Augerove elektróny. termická ionizácia. obr. vstupná makroskopická výkonová hustota je pomerne nízka asi 10" W/m". substrátu). . Tento jav spôsobuje radiačné poškodenie povrchových vrstiev materiálu a v mnohých prípadoch je nežiadúci. Kinetická energia cieľových atómov stúpa následkom tejto zrážky. procesy. kde rýchlosť úberu je asi 1 pm/s. nárazom urýchlených časíic (nárazová ionizácia) a fotónov (foloioni/. Z uvedeného popisu vyplýva. že pri technológii IBM je uber materiálu založený na odstraňovaní atómu atómom. vzniká ionizácia* nárazom.1. Energia potrebná na vyrazenie alebo odprášenie atómu ls 6 z povrchu je asi ! 0 " J/atóm. ktoré využívajú vyššie energie iónov sa používajú pre iónovú implantáciu a pre kombinované procesy modifikácie vlastností povrchovej vrstvy. iónový separátor alebo extrakčná (odoberacia) mriežka. * Ionizácia znamená odtriimuie jedného alebo viacerých elektrónov z atómu.256 Progresívne technológie sekundárne a tzv. ktorý generuje ióny. Elektróny sú produkované elektrickým poľom medzi anódou a katódou. žc intenzita úberu alebo hĺbka odstráneného materiálu je závislá na dobe trvania procesu iónového rozprašovania. Ióny sa tvoria z plynných molekúl zrážkami s elektrómni. v ktorom sa vytvára vysokointenzívny úzky iónový lúč s priemerom okolo 0. s prúdom argónových iónov asi 2 mA a vysokou energiou iónov okolo 20 keV a viac. ktorým býva vo väčšine prípadov argón (Ar). V prevádzkových podmienkach je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy týkajúce sa práce v nízko radiačnom prostredí (rtg žiarenie a tok fotónov). 12]. Obvykle.3 mm. 5. viditeľné svetlo alebo rontgcnové (rtg) žiarenie. ale najviac sú rozšírené a používané dva typy [1. Elektróny z tepelného zdroja (obvykle žeravený wolfrámový drôt) sú urýchľované ku anóde a ionizované (termická ionizácia) pomocou prídavného plynu. ale mikroskopická výkonová hustota (na atomárnej úrovni) je naopak extrémne vysoká. potrebný príkon pre vyrazenie atómu z povrchu je asi 10' W/atóm s 2 a výkonová hustota je v tomto prípade 10 MVVVm .10]: • Duoplazmatron.

135.133.85 pri 1kV 1000 napätie fV kJ 0. K jeho ionizácii dochádza termickou emisiou zo .134. • vysokofrekvenčný plazmový zdroj iónov. • tzv.133 znázorňuje iónové zariadenie využívajúce úzky fokusovaný lúč na princípe duoplazmatronu.3 mm Podľa použitia na spracovanie materiálov sa iónové zariadenia delia na zariadenia používajúce: • fokusovaný iónový lúč.5. Vysokofrekvenčný a tzv. obr. Zariadenie s fokusovaným úzkym lúčom sa využíva najmä pre jemné obrábanie.5. obvykle argón. iónovú implantáciu.0 257 m 10 v 5 0 d o 10 f o k u s o v a n ý do 0. spŕškovýfion shower) Široký iónový lúč. sprškový typ zariadení sa používajú pre obrábanie. komora iónového zdroja katóda (žeravený volfrámový drôt) pomocná elektróda magnet N plazma izolácia anóda komora výveva vzdialenosť usmerňovacía mriežka uhol dopadu iónov \ rozkmit rotaci. asférický povrch šošovky polomer šošovky motorček pre rotačný pohyb. 5. 5. do ktorej je privádzaný inertný plyn.133 -4 Iónové zariadenie s fokusovaným lúčom používaný pri spracovaní optických šošoviek Adetail polohovania sférickej šošovky pri jej úprave na asférickú (zdroj: (12}) Obr. 5. obr.Technológia iónového lúča IBM Tab. 5. difúzna výveva pracovná komora regiiàc ä polohy O b r . analýzu povrchu a litografiu.5 ŕ 2 0 Ť 25 priemer lúča [cm] 5. iónový lúč I obrobok (sférická šošovka} -stred roviny pohybu ft prúd .írc"^ . obr. ktorý sa používa pre výrobu asférických šošoviek.20 Charakteristiky používaných iónových zdrojov [9] zdroj K a u f m a n ov duoplazmatron prúd lúča prúdová hustota lúča (mA/cm 2 ] 0.lsl. leptanie a nanášanie tenkých vrstiev. Ióny sa tvoria v komore.

vzniká výboj.5. s priemerom 1 mm. základná elektróda deponovaná vrtsva . ktoré sa zrážajú s atómmi . Pohyb lúča je zabezpečovaný v osiach x a y. ktorá emituje elektróny. Obvykle má jedna elektróda potenciál zeme a druhá má vysoký záporný potenciál.5. žeravená katóda magnetická cievka • detektror loku iónov izolácia zdroj emisie elektrónov detektor napätia na obrobku elektrónová optika perforovaná mriežka komora odsávanie Obr. v pomocnej elektróde a v anóde do urýchľovacej komory. Pomocou urýchľovacej elektródy je úzky iónový lúč s vysokou prúdovou hustotou vedený z komory iónového zdroja ku vzorke. Vznikajúca plazma je pomocou magnetických cievok usmerňovaná a vedená otvormi. ktorá je umiestnená v pracovnej komore mimo oblasti plazmy. Po prívode inertného plynu tlak v komore stúpne na 10"2 Pa. Počas procesu je tlak v komore udržiavaný na hodnote 10"1 Pa. Pomocná elektróda a anóda sú z mäkkého magnetického železného materiálu a sú súčasťou magnetického obvodu. spŕškového typu [10] zemnense Zariadenie využívajúce vysokofrekvenčný iónový zdroj plazmového typu je znázornené na obr.svetlá oblasť (plazma) elektrón O b r. Priemer sfokusovaného lúča môže byť až 1 pm [12]. argón.135 Iónové zariadenie tzv. ktorým sa usmerňuje a urýchľuje tok častíc.1 Pa + 10kV anóda prívod vr j.258 Progresívne technológie žeravenej wolfrámovej katódy. Medzi katódou a anódou vzniká výboj.5.134 Vysoko frekvenčný zdroj plazmového typu [12] iónový výveva obrobok "vysokú— frekvenčný voltmeter urýchlený ión tmavá oblasť "cieľová elektróda . . Medzi dvoma rovinnými paralelnými elektródami.134. V pracovnej komore jc iónový lúč usmerňovaný fokusačnými elektrostatickými šošovkami. z ktorých jedna je napojená na vysokofrekvenčný zdroj. pohyb vzorky (obrobku) je rotačný a priamočiary. Pracovná komora je z korozivzdornej ocele. kondenzátor oscilátor 13. potom je cez ihlový ventil vpúšťaný do komory inertný plyn.5 M Hz komora iónového zdroja 0. Je odsávaná difúznou a rotačnou vývevou na vákuum v rozsahu 10"3 -f 10"4 Pa. tvoria sa voľné elektróny. zemnenie .

Technológia iónového lúča IBM 259 plynu a ionizujú ho. výhody a nevýhody technológie iónového lúča. Separačná mriežka pozostáva z troch pevných perforovaných platní. Stredná mriežka má záporné predpätie a jej úlohou je brániť úniku elektrónov z plazmy. pretože široký iónový lúč nie je v pracovnej komore usmerňovaný. kde je tlak okolo 10 mPa. Vonkajšia mriežka má záporný potenciál a vytvára negatívne pole potrebné na separáciu iónov z plazmy. Môže sa použiť na spracovanie tvrdých a krehkých materiálov ako je diamant.1 Pa. Jej úlohou je oddeľovať ióny z plazmy a vytvoriť široký iónový lúč. • proces nieje citlivý k mechanickým a fyzikálnym vlastnostiam opracovaného materiálu. Tieto materiály odolávajú erózii pôsobiacich iónov.5. Vzorka (obrobok) je upevnený na vodou chladenom stole a je mimo oblasti plazmy.5 2 kV a prúdová hustota okolo 2 mA/cm". Tvar otvoru a vzdialenosť medzi mriežkami predstavujú významné prvky iónového zdroja. ako sú komerčne dostupné procesy reaktívneho leptania iónovým lúčom RLE.5. Na uber materiálu sa používajú aj reaktívne procesy. ióny dopadajú na povrch vzorky v rôznych smeroch. Elektróny v plazme sa pohybujú ľahko podľa meniaceho sa elektrického poľa. ktorý nereaguje chemicky s povrchom cieľa. Vzniká termická ionizácia. na výrobu ultra jemných dielcov pre elektrické. Separačné napätie na mriežke je 0. optické a mechanické prístroje. IBM proces patrí k chemicky „čistým" procesom. možno zhrnúť nasledovne: • proces IBM prebieha vo vákuu. Tento typ zariadenia vytvára široký iónový lúč vhodný pre leptanie kremíkových platní pre polovodiče. Tretia vnútorná mriežka má potenciál anódy a cez ňu prechádzajú už len separované ióny do pracovnej časti zariadenia. Tieto procesy patria k dynamickým procesom. ktoré sú vyrobené z uhlíka (grafit) alebo molybdénu. Jednotlivé mriežky sú uložené tak. elektrónový lúč). na depozíciu povlakov alebo na reaktívne iónové leptanie. . ktorý sa používa pre uber materiálu. ako iné energolúčové technológie (laser. keramika. Cieľová elektróda má záporný potenciál a ióny z plazmy dopadajú kolmo na jej povrch a rozprašujú z neho atómy. 5. V plazmovom zdroji Kaufamnovho typu sa tvorí plazma z argónových iónov a elektróny sa tvoria v elektrickom výboji vo vákuu pri tlaku okolo 0. R1BE a IBAE (Reactive lon Etching. Uber materiálu pri dynamickom procese prebieha rozprášením atómov z povrchu v dôsledku pružnej zrážky medzi dopadajúcimi iónmi a atómami cieľa (obrobku).135. Charakteristické znaky. Zariadenie.2 Iónový lúč na uber materiálu K technológiám iónového lúča IBM. je extrakčná (separačná) mriežka. Ióny v plazme sú príliš ťažké a zostávajú v strede medzi elektródami. extrakčnej mriežky a pracovnej komory so vzorkou. Reactive lon Beam Etching) a reaktívne leptanie s podporou iónového lúča (lon Beam Assisted Etching). kde zdrojom tepla je žeravený wolfrámový drôt. pozostáva zo zdroja plazmy. používajúce široký iónový lúč spŕškového typu znázornené na obr. kde sa používa inertný plyn na ionizáciu. že perforácia (dierovanie) každej mriežky je jedna nad druhou. ktoré sa používajú na uber materiálu patria iónové rozprašovanie ISM (lon Sputter Machining) a iónové leptanie I B E (lon Beam Etching). ktoré sa môžu usadzovať na povrchu základnej elektródy a vytvárať tenkú vrstvu. Medzi plazmovým (iónovým) zdrojom a pracovnou komorou. Z fyzikálneho pohľadu je proces rozprašovania dynamický proces prebiehajúci na atomárnej úrovni a nieje tepelný.

v porovnaní s klasickými metódami rezania a brúsenia. • na hmotnosti dopadajúcich iónov. nepodlieha opotrebeniu a deformácii.260 • • • • • • Progresívne technológie prevádzkové podmienky procesu. Pre minimalizáciu hrúbky poškodenej vrstvy sa doporučuje bombardovanie povrchu iónmi s nízkou energiou a uhlom dopadu iónov nad 60°. Dosahovaná presnosť tvaru a profilu je závislá na štruktúre materiálu. prúdová hustota a urýchľovacie napätie. • na uhle dopadu iónov na povrch. tvorením fazetky na ostrých hraných alebo jamiek v spodnej časti drážky. ako je rýchlosť pohybu lúča. ktoré ovplyvňujú ekonomické a technologické ukazovatele sú: medza rozprašovania (sputtering yield). energia a uhol rozprášenia atómov povrchu cieľa (obrobku). iónový lúč. IBM proces nie je tepelný proces. Polykryštalické kovy. ako nástroj. Je to najdôležitejšia charakteristika obrábania (IBM) a depozície (nanášania vrstiev) pomocou iónového lúča. Hodnota medze rozprašovania stúpa s energiou dopadajúcich iónov. Parametre procesu úberu. proces umožňuje anizotropické spracovanie. čím sa dosiahne vyššia presnosť. • na parciálnom tlaku kyslíka vo zvyškových plynoch v komore. Homogénne. • na hmotnosti cieľových atómov. špecifická rýchlosť rozprašovania. V mnohých prípadoch. • • • Medza rozprašovania S (počet rozprášených atómov/na dopadajúci ión) (sputtering yield) je definovaná ako stredné (priemerné) množstvo atómov rozprášených z povrchu cieľa na dopadajúci ión. Profil povrchov pri IBM procese môže byť ovplyvnený ešte podrezaním. zliatiny a spekané materiály sa spracovávajú nerovnomerne. spätným naprášením cieľového materiálu.136 ukazuje závislosť počtu rozprášených atómov cieľa (pol y kryštalického medeného materiálu) od energie . • na teplote povrchu počas spracovania. " na kryštalickej štruktúre a orientácii cieľového povrchu. 12]: • na energii dopadajúcich iónov. môžu byť jednoducho riadené pomocou elektrických veličín. Samozrejme okrem mnohých výhod má aj technológia iónového lúča používaná na uber materiálu svoje nevýhody.5. ale je založený na pružnej zrážke častíc (dynamický proces). ktoré je potrebné brať do úvahy pri volne spôsobu spracovania. Iónové bombardovanie povrchu spôsobuje jeho radiačné poškodenie do malej hĺbky. pre tvorenie zložitejších profilov dielca sa použiva systém masiek. Obr. ale proces umožňuje aj zložitejšie riadenie modelovaním tvaru a profilu. monokryštalické materiály a kompoudné materiály sa opracovávajú iónovým lúčom veľmi dobre. proces nezanecháva žiadne zvyškové napätia pod povrchom. najmä pri výrove VLSI obvodov je toto poškodenie nežiadúce. Medza rozprašovania S je závislá [9. pretože intenzita rozprašovania je rôzna pre rozličné zrná a kryštály materiálu. Nevýhody IBM procesov pri výrobe presných mechanických a optických dielcov a výrobe elektronických prístrojov spočívajú v radiačnom poškodení povrchu a dosahovanej presnosti profilu a tvaru.

obr.24) . bez toho aby rozprášili z povrchu atómy.Technológia iónového lúča IBM 261 E O b r . Plyny s nízkou atómovou hmotnosťou (dusík. Miyamoto [12] uvádza príklad závislosti zmeny medze rozprašovania na uhle dopadu iónov. m ono kryštalický kremík. xenón).5. alebo pokiaľ majú vyššiu energiu zostávajú ukotvené v povrchu.24) [12]: V > ( 7 7 ^ [l/aj (5. Medza rozprašovania monotónne stúpa s uhlom dopadu iónov do maximálnej hodnoty nad 60" a potom náhle klesá. 5.5. Tento pokles sa zdôvodňuje tým. ako to ukazuje rovnica (5.136).137. 30 60 90 O b r . rozprašujú z povrchu menej atómov.137 Zmena medze rozprašovania v závislosti na uhle dopadu iónov na cieľový povrch polykryštalickú meď. neón) aj pri pomerne vysokej energii. energia dopadajúcich iónov 1 keV (zdroj: Miyamoto [12]) Uhol dopadu iónov z f] Špecifická rýchlosť rozprašovania V s j e definovaná ako pomer rýchlosti úberu materiálu (do hĺbky d) k prúdovej intenzite iónového lúča . je v strednej oblasti uvádzanej závislosti (pozri obr.136 Zmena medze rozprašovania v závislosti na hmotnosti a energii dopadajúcich iónov na cieľový povrch polykryštalickú meď (zdroj: Taniguchi f 13]) 10 20 30 40 50 Energia iónu E [keVj a hmotnosti dopadajúcich iónov. že pri vyšších uhloch dopadu nad 60° majú dopadajúce ióny tendenciu odraziť sa od povrchu. Argón. Svoju úlohu na intenzite úberu materiálu má aj uhol dopadu vysokoenergetických iónov na povrch. 5. ktorý sa pre svoju dostupnosť najviac využíva. ako ióny plynov s vyššou hmotnosťou (kryptón.

p N . I (A).5. a a (cm 3 ) sú definované podľa obr. cos Z p£. Množstvo rozprášených atómov v danom smere je úmerný dĺžke vektora PO na obr. I prúd iónového lúča. a s prierez iónového lúča. (5. Z.138. Potom medza rozprašovania môže byť vyjadrená vzťahom: UlO *J (5.139 ukazuje rôzne uhly rozprášenia atómov pre rozdielne energie dopadajúcich iónov. Množstvo rozprášených atómov v danom smere je proporcionálne dĺžke vektora PO (zdroj: Miyamoto f 12]) Ióny s vyššou hmotnosťou (ťažké ióny) a pomerne nízkou energiou blízkou prahovej energii rozprašovania (pod 1 keV) pri dopade na cieľový povrch rozprašujú atómy pod väčším uhlom. Hmotnosťou ľahké ióny s vyššou energiou (nad 10 keV) pri dopade na cieľ vyrážajú atómy . 5.139. 5. Obr.d. V závislosti na energii dopadajúcich iónov v kolmom smere sa mení uhol rozprášenia cieľových atómov.N. je atómové číslo cieľového materiálu.138 Schéma pre výpočet špecifickej rýchlosti rozprašovania. Z .. p merná hmotnosť materiálu (g/cm 3 ).Z. d (cm).26) opracovaný povrch Obr. d o p a d a j ú c i ión Obr. N Avogadrovo číslo. Vzťah medzi špecifickou rýchlosťou rozprašovania a medzou rozprašovania je daný rovnicou: S. £j elementárny náboj (C/ión).262 S = A s .139 Tvar rozloženia rozprášených atómov cieľa z bodu P. A s plocha dopadajúceho lúča (cm") d hĺbka úberu (cm) Z uhol dopadu iónov (zdroj: Miyamoto [12]) uberaný objem Energia a uhol rozprášenia atómov povrchu cieľa (obrobku).M. M molekulová hmotnosť.5. po dopade iónu s rôznou primárnou energiou.25) kde A s je opracovaná plocha (cm 3 ). M Progresívne technológie kde T je doba rozprašovania (min).5.

sa pohybuje v rozsahu 10 -ŕ 40 eV [12]. • povrch bez zvyškových napätí. 5. Proces je charakterizovaný vysokou rýchlosťou leptania. CC\2. kde namiesto inertného plynu sú do komory iónového zdroja privádzané reaktívne plyny.I39. CCL. Cl + ) a chemickej reakcie.5. ktoré sa používajú v mikroelektronike. VLSI označenie znamená integráciu 300 000 tranzistorov. MoSi 2 PtSi). Na obr. Chemická reakcia prebieha medzi reaktívnymi radikálmi. ako sú C F 4 a CCL. ktorá prebieha medzi cieľovými atómami a reaktívnymi iónmi. ako je chlór a flór. ako dôsledok izolácie vzorky (dielca) od plazmového zdroja. ktoré sú privádzané do vákuovej komory cez ihlový ventil. • minimálne poškodenie povrchu vplyvom radiácie a rovnomerné leptanie povrchu. titán.1 -f10 Pa. molybdén. • vysoká rýchlosť procesu leptania. Podstatou úberu materiálu pri reaktívnom iónovom leptám je fyzikálna a chemická reakcia medzi dopadajúcimi reaktívnymi iónmi a povrchom leptaného materiálu. pre leptanie keramiky na báze oxidov kremíka a hliníka. *VLSI (very large scale integration).140 je znázornený princíp zariadenia pre technológiu IBAE. silicidy titánu. 5. gálium arzén (GaAs).2 Leptanie pomocou iónového lúča IBAE Leptanie pomocou iónového lúča IBAE (lon Beam Assisted Etching) je pomerne rozšírený proces spracovania materiálov. Uber materiálu je výsledkom rozprašovania atómov pomocou reaktívnych iónov (F*.1 Reaktívne leptanie iónovým lúčom Reaktívne leptanie iónovým lúčom RIBE (Reactive lon Beam Etching) využíva zariadenie spŕškového typu. a chladiacich nádob s kvapalným dusíkom. Reaktívny plyn (obvykle CF 4 . pri výrobe polovodičových prvkov. integrovaných obvodov a tranzistorov. a povrchom leptaného materiálu.5. 5. ktorú získali po zrážke s iónom. XeF 2 ). Kritériom hustoty integrácie je počet tranzistorov alebo ekvivalentných hradiel na čipe.Technológia iónového lúča IBM 263 väčšinou v kolmom smere. Reaktívne iónové leptanie RľE (Reactive lon Etching) používa vysokofrekvenčný plazmový zdroj. LSI (large scale integration) sú označenia hustoty integrácie. obr. Kinetická energia rozprášených atómov. Úlohou tekutého dusíka je odčerpať nepoužitý reaktívny plyn a zvyškové produkty chemickej reakcie. molybdénu a platiny CTiSi2.2. ktorý sa získa z inertného plynu a chemickú aktivitu reaktívnych plynov na základe chloridov a fluoridov (CU. kde sa tvorí široký iónový lúč (obr.5. Technológie RIE a RIBE sa používajú pri výrobe VSLI" obvodov. napríklad kremík (Si). ktoré sa používajú pre charakterizovanie zložitosti integrovaného obvodu. Proces využíva energiu iónového lúča. CH 4 ) je privádzaný do komory pod tlakom 0. • jednoduchá automatizácia a riadenie procesu. .2. jedného alebo viacerých ventilov na prívod reaktívneho plynu. Zariadenie pozostáva zo zdroja iónov.134). oxid kremičitý (Si0 2 ). Kaufmanov zdroj sa používa na generovanie širokého iónového lúča.5. Charakteristické črty procesu RIE a RIBE sú: • procesy sú vhodné pre anizotropické leptanie a ultrapresné vzorkovanie a značenie povrchov.

modifikáciu hrúbky membrány bez ovplyvnenie dokončeného povrchu. kobalt.5. thinning) má široké oblasti využitia. pásových lamiel. a na tvorenie vzoriek pre transmisné elektrónové mikroskopy.5. pri výrobe magnetických bublinových pamätí (obr. holografických masiek (obr.02 pm.140 Systém pre proces IBAE (zdroj [12}) 5.264 prívod Ar Progresívne technológie prívod reaktívneho plynu ióny argónu tekutý dusík substrat (obrobok) Obr. Iónovým leštením sa dosahuje drsnosť dokončeného povrchu Rmax = 0. piczolelektrických meničov. IBM leštenie sa využíva pre jemné lícovanie základných rovnobežných mierok.142). • Struktúrovanie a tvorenie textúry (ion beam texturing) sa využíva pri úprave povrchu a chemickom čisteni biologických implantátov pre v humánnu medicínu. rydla. ako sú oxidické filmy a absorbované vrstvy na povrchu. Zvyčajne sa robi pred nanášaním tenkých vrstiev za účelom zvýšenia priľnavosti vrstiev. hroty (ihlany) tvrdomerov. chróm. Dobré uplatnenie nachádza pri ostrení diamantového náradia. elektroniky a polovodičovej techniky. ako sú dotykové hroty pre snímače. . polishing.5. Jednotlivé operácie technológie iónového lúča majú nasledovné oblasti využitia [1.3 Použitie technológie IBM Použitie technológie iónového lúča na úbcr materiálu je sústredené na oblasti optiky. nehrdzavejúce ocele a oxidická keramika. • Iónové čistenie (ion beam cleaning) používa sa na bombardovanie povrchu iónmi argónu pre získanie chemicky Čistého povrchu. ako je titán a titánové zliatiny. ion rubbing) sa používa pre výrobu zrkadiel pre lasery. Iónové čistenie odstraňuje nečistoty. 12]: • Hladenie a vyhladzovanie povrchov (ion smoothing. modifikáciu hrúbky tenkých filmov.5.141). za účelom zvýšenia ich životnosti a biokompaktibility. akustických filtrov. ktoré sa vyrábajú z kalenej ocele a nástrojovej ocele s vysokým obsahom wolfrámu. Svoje miesto. ale nachádza aj v strojárskej výrobe. Pre biologické implantáty sa používajú dva druhy materiálov: mäkké tkanivá na základe polyuretánov a polyolefínov a tvrdé implantáty. • Tvarovanie. Používa sa pri výrobe integrovaných obvodov. 9. ostrenie a leštenie (shapping.

Uber materiálu iónovým lúčom mení pôvodný tvar sférickej šošovky na asférickú [9] D ) polomer r = 0.5. obr.5.I45.5. • Iónové frézovanie (ion milling) sa použiva na tvorenie plytkých drážok.SUM permaloy chróm 2 0 1 0. 10] ion ion ion p ó v o ď i ý tvar . Môžu sa tvoriť pravidelné drážky so šírkou od 5 * 200 pm a hĺbkou okolo 1 mm [9]. 3 * 1.14S Príklad tvorenie drážok pomocou maskovania povrchu. 1 I Ľ iónový lúč OUPL/VNENA| ZÒNA Obr.5. Obr.S.5.I42 Príprava výroby magnetickej bublinovej pamäte [9.5.144 Príklad výroby asférickej šošovky.5.ošovky odoberaná vrstva materiálu pred úpravou konečný tvar ión.143b.Technológia iónového lúča IBM 265 obr.143a. stred sférickej šošovky a sférický tvar šošovky Obr. Frézovanie sa robí pomocou masiek. Iónové rozprašovanie leptanie sa ako proces tvarovania používa pri výrobe asférických šošoviek.čiary o hrúbke 8 nm (80 Ä) do uhlíkovej membrány s hrúbkou 20 nm (200 Ä). frézovanie drážky .02 um O/.143 Príklad ostrenia diamantového náradia technológiou iónového lúča [9. a pri ostrení a preostrovaní monokryštaiických diamantových sústružníckych nožov pre mikroobrábanie. Spôsob ustavenia a polohovania šošovky pri jej úprave je znázornený na obr.0 um presnosť 0.5.5.133 spolu so schémou iónového zariadenia. ktorý nemá byť ovplyvnený iónovým lúčom .01 NM I.141 Príklad prípravy holografickej masky [9] ON polomer y r = 0. fotorezistivny 20 um ^JERMAMURR 0 .12] a) ostrenie diamantového hrom pre mikrotvrdomer b) ostrenie reznej hrany monokryštalického diamantového nástroja pre mikrorezanie YA^//////////////A Obr. ktorý uvádza McGeough [9].!44 ukazuje detail odoberanej vrstvy.6 N M Obr. O jemnosti technológie hovorí príklad.01 u m Obr. obr.

Materiál na povlakovanie je odparovaný z odparovacicho zdroja. tvorenie vrstvy na substráte (PVD Physical Vapour Deposition) 2. Podrobný popis PVD procesov. Iónové plátovanie je kombináciou metód odparovania a rozprašovania vo vákuu. ktoré prebieha v podmienkach vysokého vákua (10' 5 T I0' 2 Pa). 5. popísal prvýkrát Berghaus v roku 1938. ako aj ostatných metód tvorenia tenkých vrstiev. oxidy. Ióny bombardujú a kontinuálne čistia povrch pred následným povlakovaním. Technológie tvorenia tenkých vrstiev pomocou iónového lúča sa delia do troch skupín: 1. iónového plátovania (Ión Plating) a ich modifikácie. Táto sa nadchádza v plazme tlejivého výboja udržovanej pomocou jednosmerného alebo striedavého vysokofrekvenčného poľa.j.. Je to metóda tvorenia tenkých vrstiev (rádové 1 -f 20 um) nanášaných vo vákuu rýchlosťou 0. Ionizácia inertného plynu a odparovaného materiálu sa zvyšuje pridaním pomocných elektród (mriežok). Medzi PVD procesy (Physical Vapour Deposition) t. Iónové plátovanie v tlejivom výboji je popisované ako jednoduché odparovanie vo vákuu. pričom vrstvy môžu byť tvorené jedným chemickým prvkom alebo ťažkotaviteľnými zlúčeninami (chemickou reakciou odparovaného kovu vo vákuu za prítomnosti reaktívnych plynov). Nasledujúce kapitoly sú venované vybraným postupom technológie iónového lúča. ale menia (modifikujú) vlastnosti povrchovej vrstvy. ktorý môže byť buď odporový tepelný zdroj alebo elektrónové delo. ako je iónová implantácia. Názov iónové plátovanie a podrobný popis technológie publikoval prvýkrát roku 1964 Matíox [5]. ktoré sa používajú pri tvorení tenkých vrstiev a modifikácii povrchu. Atómy a molekuly odparovanej látky sa prechodom cez plazmu tlejivého výboja ionizujú a po dopade na katódu (substrát) vytvárajú výborne priľnavý povlak. Kladne nabité ióny inertného plynu sú v plazme urýchľované elektrickým poľom smerom ku katóde. tiež ÍVD (lon Vapour Deposhion) a IBAD (lon Beam Assisted Deposition).1 Iónové plátovanie Proces vákuového nanášania kovu formou pary v tlejivom výboji. kombinácia techniky tvorenia vrstiev a modifikácie povrchu (IBAD. kde povlakovaný materiál (substrát) má funkciu katódy. a na iónové plátovanie iónovým lúčom (1B-IP ion beam ion plating). v novšej odbornej literatúre niektorí autori uprednostňujú označenie IBAD (lon Beam Assisied Deposition). nevytvárajú poviak v klasickom slova zmysle. 2 . katódového rozprašovania (Sputtering). modifikácia povrchovej vrstvy bombardovaním povrchu urýchlenými Časticami (iónová implantácia) 3. Procesy modifikácie vlastností povrchovej vrstvy. karbidy a iné zlúčeniny [8].4. V súčasnosti nie je zavedený jednotný názov pre kombinované technológie. 5 ]. fyzikálne procesy povlakovania patria postupy naprašovania (Evaporation).4 Tvorenie tenkých vrstiev iónovým tufom Progresívne technológie Technológia iónového lúča našla široké uplatnenie v procesoch tvorenia tenkých vrstiev z plynnej fázy (vapour deposition). Pre základnú formu kombinovaného procesu sa používa aj názov lon Beam Mixing IBM.5. ako základ iónového plátovania.266 5. ako sú nitridy.10"1 -f 10 Pa).5. RIAC. Kombinované techniky sú známe ako procesy tvorenia tenkých vrstiev iónovým lúčom IAC (Ión Assisied Coatings). Delí sa do dvoch skupín [ l ]: na proces odparovania v tlejivom výboji (plazme) v podmienkach nízkeho vákua (0. je v dostupnej odbornej literatúre [ 1 .1 um/min. Tieto okrem .5. IB-PVD). V niektorej odbornej literatúre je proces rB-IP nazývaný ako IVD (lon Vapour Deposition). ktoré používajú ionizáciu a iónový lúč pri tvorení vrstvy.

tienenie 4 .vysokonapäťová elektróda 2 .5.tiejivý výboj 7-vákuum = 1 Pa 8 . 20 A 1 0 + 5 kV Iónové putovanie tendrodový syslém 9 40 V.vzorka (substrát) 5 .termokatóda (tendróda) výveva 5 + 20V 100 A tonové plálovanie trioobvý systém 9 40 V.146 Schematický diagram modifikácii iónového plátovania [5] 1 .prívod inertného plynu 3 .vákuová komora 6 .Technológia iónového lúča IBM Iónové platová nie diódový system 1 0 + 5kV 267 Obr.odparovací zdroj 9 . 20 A 1 0 + 5W 5-20V 100 A výveva 5 .prídavná elektróda (trióda) 10 .20 V 100 A .

5. Typické zariadenie pre iónové plátovanie iónovým lúčom je na obr. usmerňujú častice v ich pohybe a umožňujú zvýšiť prúdovú hustotu na pokovovanej ploche.vyrovnávacie vlákno y ocfcarovacia vlákno substrát 4 Obr. Klasické zariadenie pre iónové plátovanie je znázornené na obr.5. Ako externý iónový zdroj je použitý Kaufmanov zdroj. . triódového a tendródového systému modifikácie iónového plátovania. Účelom použitia triódového a tendródového systému je zvýšenie ionizačnej účinnosti procesu. .147 Schéma zariadenia pre iónové plátovanie v tlejivom výboji [5] : katóda chladená vodou vysoké napätie rj-Skv Ar pri vod plynu . Ionizované častice v tzv. zdroj iónovje Kaufmanovho typu.5.148 Schéma zariadenia pre iónové plátovanie s iónovým lúčom. anóda^ žeravená katóda vrchná separátna ( 2 0 0 + 2000 V ) .5.146 je znázornený princíp diódového. dosahujú energiu okolo 3 keV [5].268 Progresívne technológie zvýšenia intenzity ionizácie.148. ktorý produkuje vysokoenergetické ióny. piraniho mieria • Obr. tendródovom systémy (stvorelektródový systém). mriežka stredná ( 2 0 0 v > | spodná .5. odparovanie materiálu je pomocou žeraveného vlákna [1] prúdovej hustoty Proces tvorenia vrstvy iónovým plátovaním je charakterizovaný nasledujúcimi parametrami [5]: • tlak vo vákuovej komore 10" -ŕ 10"* Pa. Na obr.147. Proces IB-1P použiva na bombardovanie povrchu externý iónový zdroj.

v jadrovej energetike atd'.substrát. 8 ] : • Tvorba tenkých vrstiev. 6]: • nukleácia kryštalických zárodkov. Ionizačná účinnosť pri iónovom plátovaní spôsobuje. geometria dielca a jeho počiatočná teplota. Ag-Pb. že atómy prichádzajúce na povrch majú široký rozsah energií. hustota toku pár kovu (výkon odparovača). alebo spätne do okolia. charakteru tuhých mazadiel. dáva však nižšiu kvalitu čistenia povrchu. ktoré sú náhodne rozložené na povrchu substrátu. tlejivý výboj medzi substrátom a zemnenou časťou aparatúry. pri použití ľahšieho hélia je potrebný vyšší tlak (pre udržanie výboja). ktoré sa používajú na povlakovanie rezných nástrojov (jednoduché TiN vrstvy na rýchlorezných oceliach. TaN. stabilizácia prúdu výboja a následné natavcnie odparovaného prvku elektrónovým lúčom. Nukleaácia vzniká prednostne v miestach porúch. Ag-In na tvrdých materiáloch). WC. jeho použitie je limitované vysokou cenou. CrC). sprevádzané postupným zaplňovaním kanálikov. • zrastanie (koalescencia) ostrovčekov. • rast zárodkov a vytváranie väčších ostrovčekov. Mo 2 C. ktoré ovplyvňujú vlastnosti vytvorenej vrstvy. Častice s vysokou energiou sa implantujú do povrchu v lokálnych bodoch a majú za následok vznik mriežkových porúch v povrchových vrstvách. kde nie je možné použiť konvenčné mazadlá (vo vákuu. Taktiež vplývajú na tvorbu nukleačných zárodkov. ZrO) a iných zlúčenín (TiCN. olova (Pb). vzdialenosť odparovací zdroj . • spätné rozprášenie atómov a iónov z povrchu substrátu. Ide o proces reaktívneho iónového plátovania (RIP). potenciál na substráte. Využitie iónovo plátovaných povlakov s a uberá troma základnými smermi [ 1 . HfN). alebo zliatin typu Cu-Pb. striebra (Ag). Mechanizmus tvorenia iónovo plátovaných vrstiev je charakterizovaný vzájomne na seba naväzujúcimi štádiami [4. viacvrstvové povlaky na rýchlorezných nástrojoch pre výrobu ozubenia a platničkách zo spekaného karbidu) a vysokoexponovaných dynamicky . Používajú sa tam. medi (Cu). NbN. Parametre procesu. • urýchľovanie kladne nabitých častíc k zápornej elektróde. ktoré ostrovčeky oddeľujú. sú tlak (pri ktorom prebieha tlejivý výboj). 7 . Častice s nízkou energiou sú rozprašované po povrchu.Technológia iónového lúča • IBM 269 • • • pracovný tlak v komore po prívode inertného plynu 1 -ŕ 1 0 " ' Pa: zvyčajne sa používa argón. " prienik vysoko-energetických častíc do povrchu a ich ukotvenie.). stupeň ionizácie pár kovu. oxidov (A1 2 0 3 . za účelom zníženia trenia v tribologických sústavách (mäkké kovové filmy prvkov india (In). (TiAl)N). Počas procesu naparovania a rozprašovania natavcných častíc kovu dochádza k nasledujúcim javom: • ionizácia častíc (asi 1 T 4 % zo všetkých molekúl a atómov). Si 3 N 4 . A1N. ktoré môžu mať charakter celistvých kryštálikov. SiC. použitie ťažšieho kryptónu zabezpečuje dobré čistenie povrchu aj pri pomerne nízkom tlaku. • kolízia medzi povrchom substrátu a časticami (atómami a iónmi) inertného plynu alebo reaktívneho plynu. negatívny potenciál na substráte v rozsahu 1 -Ť 5 kV. karbidov (TiC. • Tvrdé oteruvzdomé vrstvy tvorené reaktívnym spôsobom (RIP) na báze nitridov (TiN. Pri použití reaktívneho plynu sa tvoria vrstvy zlúčeninového typu.

1 pm).Progresívne technológie namáhaných dielcov (ozubené kolesá.5. hustota toku 10 17 ión/cm 1 ). typicky okolo 0.. chrómu (Cr). oo o o o o o •"o5 atómy N » Ojp modili kovaná Štruktúra implantácia iónov dusíka ao ocele EFLÍFTU 0. (TiN. Obr.1 mikrometer 100 nanmstsr 1 000 Angslrom Obr.5. a tým dosiahnuť požadovaný stav povrchu a jeho úžitkové vlastnosti. mechanické. J3J) tí*35 . hliníku. ktorý prebieha pri iónovej implantácii. Obr. do ktorých implantované častice počas procesu prenikli. Iónová implantácia / . kombinované materiály. Dekoratívne vrstvy na plášte hodiniek.149 A a) Schéma procesu iónovej implantácie •4 b) hĺbka prieniku a koncentrácia iónov v povrchu (spracované podľa [J. 5.149b znázorňuje rozloženie (koncentráciu) iónov v oceli bombardovenej dusíkom (energia iónov 100 keV. korózne a ďalšie vlastnosti pevných látok.01 + 0. kobaltu (Co) a titánu (Ti). s nízkou hmotnosťou a vysokými úžitkovými vlastnosťami. zrkadlá. nízkouhiíkových oceliach) používané v textilnom.149a ilustruje dej. Tvorenie tvrdých vrstiev pre tzv. Iónové plátovanie dovoľuje nanášať vrstvy najrôznejších kombinácii odparovaného kovu a základného materiálu (substrát).5.). tribologické. Reflexné vrstvy na paraboly reflektorov automobilov. vynikajúca priľnavosť a nízka pórovitosť. bižutériu a iné. Ochranné hliníkové povlaky.2 Iónová implantácia Iónová implantácia je proces modifikácie fyzikálnych alebo chemických vlastností tuhej látky bombardovaním jej povrchu zväzkom častíc urýchlených na energiu I0 l -ŕ 10 3 keV. • Tvorba ochranných a dekoratívnych povlakov na báze hliníka (Al).5 pm. vysokopevných materiáloch a nízkouhlíkovej rýchlokorodujúcej oceli. TiC vrstvy na durale. cínu (Sn). leteckom priemysle. presnejšie podpovrchových a povrchových vrstiev. pružinách. Prednosti iónovo plátovaných vrstiev sú vysoká homogenita hrúbky vrstvy. ktoré pritom prenikajú pod povrch látky (do hĺbky 0. brzdné systémy. titáne.4.5. optické. 5. rámy okuliarov.. t u h á látka ^(substrát) ión implantované skupina Iónov 00 0 atómy * substrátu oooooaoo! ooooooo*: • oo*oo*o. tlmiče rázov. Takýmto bombardovaním možno meniť elektrické. ako náhrada za klasické procesy (žiarové alebo elektrolytické) na spojovacích elementoch.

difúziou. pretože nemá vplyv na tvarové zmeny. • implantovaná vrstva je spojená s materiálom bez tzv. medzivrstvy. ktoré môžu za istých podmienok zanikať. ktoré sa metalurgickými metódami dosiahnuť nedajú. a tiež teplota v procese nespôsobuje metalurgické zmeny základného materiálu. ktorá sa nazýva dolet. a od migrácie týchto porúch. ktoré takto vznikajú závisí od druhu látky.150 Poruchy kryštalickej mriežky kovu v dôsledku jeho bombardovania vysokoenergetickými iónmi a) poškodenie pravidelnosti mriežky atómy iného prvku b) mriežka s dislokačnými poruchami Iónová implantácia sa začala priemyselne využívať okolo roku 1970 v polovodičovej výrobe. • je priamo aplikovateľná na dokončené dielce. ale najmä tvárniacich nástrojov voči opotrebeniu. a tým dosiahnuť také koncentrácie prímesí v základnom materiále. Čisté technológie. obr. Množstvo a povaha porúch v štruktúre tuhej látky. že takto vznikajúci nový materiál (povrchová vrstva) sa netvorí na základe termodynamických zákonov rovnováhy. Implantáciou sa takto mení štruktúra vrstvy. implantované povrchy môžu byť následne spracované tepelnou úpravou napr.Technológia iónového lúča IBM Obr.5. Výhody procesu iónovej implantácie možno zhrnúť: • každý ión môže byť implantovaný do každého materiálu. obr. Je dôležité. . implantovať je možné aj leštené povrchy bez zmeny ich vzhľadu. Od okamihu vstupu urýchlených častíc (iónov) do tuhej látky až po ich zabrzdenie prejdú určitú dráhu. jednak na úrovni makroskopickej (zmeny fyzikálnych vlastností ovplyvnených povrchov). • • • proces prebieha vo vákuu. pretože sa modifikuje len tenká povrchová vrstva (asi 100 nm). a rým sa menia aj vlastnosti látok.150).5. proces šetrí drahé a kritické materiály.5. pre zvýšenie koróznej odolnosti titánových protéz v humánnej medicíne. patrí medzi tzv. neskôr sa implantácia dusíkových iónov do kalených ocelí začala využívať na zvýšenie ich prevádzkovej životnosti. jednak na úrovni atomámej (mriežkovc poruchy. do ktorej prenikajú urýchlené častice. žihaním. intersticial ne atómy a vakancie. nepôsobí škodlivo na životné prostredie. Pri implantácii iónov prvku do kovu nastávajú v základnom materiále dva druhy zmien: • premiestňovanie atómov a vytváranie porúch a deformácia štruktúry kovu. Počas brzdenia v tuhej látke vyvolávajú urýchlené častice rad zmien trvalej povahy.150. • postupná zmena jeho chemického zloženia spôsobená zabudovaním príme s í (implantovaných iónov) do základného materiálu. dislokačné čiary a slučky. Implantácia umožňuje obísť pravidlá chemickej rozpustnosti. V súčasnosti sa používa na zvýšenie odolnosti rezných. druhu energie urýchlených častíc.

ako je odolnosť voči opotrebeniu — implantácia dusíkových iónov (N*) do hliníkovej zliatiny. urýchľujúcej. zvýšenie l únavovej životnosti povrchových vrstiev . napríklad stelitovč nástroje na ťahanie medených drôtov. implantovaná dávka 17 2 (1 f 10 . ale aj rýchlorezné nástroje pre výrobu ozubených kolies. Obr. ako sú veľmi plytké PN priechody polovodičov. na výrobu unipolámych a bipolarnych tranzistorov.10 ión/cm ) hĺbka prieniku (asi 100 nm) a koncentrácia implantovaných iónov v povrchovej vrstve (má tvar normálneho rozloženia). Obr. Typické prevádzkové parametre pri implantácii dusíkových iónov sú energia iónov (50 -e-150 keV).dusíkové ióny do medi a jeho zliatin -. optickej a rastrovacej časti. hmotnostného separátora iónov. bronzu a diamantu -. Implantácia dusíkových iónov do povrchu tvárniacich nástrojov zvyšuje 2 -r 5 násobne ich životnosť. terčovej komory a vákuového čerpacieho systému. . povrchových zliatin za účelom zlepäenia funkčných vlastností povrchov. nástroje pre pretláčanie plastov.151 ukazuje priemyselne dostupné zariadenie na iónovú implantáciu. korózii .5. ktoré pracujú v nepriaznivých koróznych a škodlivých prostrediach . 5]: • Elektrotechnický a elektronický priemysel: na výrobu mikroelektronických elementov. nástroje zo spekaného karbidu na hlboké ťahanie.151 Priemyselné zariadenie pre iónovú implantáciu (podľa prospektov fy Tecvac [ 14]) Oblasti použitia iónovej implantácie [2. • Strojárska výroba: na prípravu tzv.272 Progresívne technológie Medzi hlavné nevýhody procesu sa radia vysoké náklady na zariadenie a náročnosť vysokého stupňa technológie. 5.implatácia (N*) a Av*) iónov do guličkových ložísk.a zlepšenie lomovej húževnatosti keramických materiálov. tvárniace a rezné nástroje pre spracovanie plastov a papiera.5.149b. obr. integrovaných obvodov a Špeciálnych súčiastok. Zariadenie pozostáva zo zdroja iónov.

ktoré používajú obvykle inertný plyn na tvorenie iónov.152 Kombinovaný proces iónové zmiešavanie (ion beam mixing) [H tenká vrstva substrát Kombinované procesy využivajú výhody procesu implantácie a procesu nanášania tenkej vrstvy vo vákuu. radiačná difúzia častíc a tepelné impulzy. CT a N\ Tieto procesy dovoľujú vytvárať nové druhy povlakov zlúčeninového typu s rôznou koncentráciou prvkov. alomv substrátu Obr. modifikácia fyzikálnych vlastností povrchovej vrstvy). Niektoré modifikácie procesu sú charakterizované plynulým bombardovaním povrchu a súčasným nanášaním vrstvy. Obr.5. Ióny prenikajú cez nanesený film do povrchu substrátu a zároveň atómy vrstvy bombardované iónmi difundujú do základného substrátu a vytvárajú akoby medzivrstvu. Zvučajne sa pri procesoch zmiešavania postupuje nasledovne: Najprv sa nanesie tenká vrstva povlaku konvenčným spôsobom vo vákuu. postupné zmiešavame Častíc.152 schematicky ilustruje proces zmiešavania. Zároveň teplota povrchu substrátu je oveľa nižšia v porovnaní s klasickým termochemickým spracovaním povrchu.4 J Kombinované procesy .5. kde vznikajú požiadavky na také vlastnosti povrchu.IBAD Kombinovaný proces alebo tzv. bez požiadavky vzájomnej chemickej rozpustnosti alebo kompaktibility reagujúcich materiálov. . Implantácia iónov bóru a chrómu sa využíva na zvýšenie únavovej pevnosti materiálov. napríklad nitridáciou . Okrem procesu iónového zmiešavania (lon Beam Mixixng) a procesu depozície pomocou iónového lúča IBAD (lon Beam Assisted Deposition). . po nanesení vrstvy je povrch substrátu bombardovaný vysokoenergetickými iónmi chemických prvkov (energia 100 . Tieto procesy nepatria k Štandartným technológiám. iónové zmiešavame je proces tvorenia povrchových zliatin zmiešavaním častíc tenkej nanesenej vrstvy s atómami substrátu pomocou bombardovania povrchu vysokoenergetickými iónmi. ktoré bežnými procesmi nie je možné dosiahnuť alebo je to neekonomické (povlaky neobvyklého chemického zloženia. využívajú sa tzv.5. 5. atómy tenkej vrstvy i. ale využívajú sa tam. Počas procesu dochádza k nasledujúcim javom: spätné zmiešavame častíc vrstvy a substrátu.500 keV). Táto medzivrstva nieje vrstva v klasickom zmysle. spekaných karbidov titánových zliatin a legovaných oceli zvyšuje ich odolnosť voči abrazívnemu a adhéznemu opotrebeniu.Technológia iónového lúča IBM 273 Implantácia dusíkových iónov do nástrojových ocelí. reaktívne modifiácie RIAC (Reactive lon Assisted Coating) a RJBAC {Reactive lon Beam Assisted Coating). kde sa namiesto iónov inertného plynu používajú reaktívne radikály 0 + . ale sú to tenké (niekoľko atómových vrstiev) vrstvy ovplyvnené prienikom vysokoenergetických iónov inertného alebo reaktívneho plynu do vrstvy a substrátu. Táto kombinácia dovoľuje vytvárať ovplyvnené vrstvy tenšie ako pri procese priamej implantácie.

ako sú tepelne rovnovážne vrstvy. metastabilné vrstvy a epitaxiálne vrstvy. ako už bolo viackrát spomenuté. A1 . 5. vytvorením implantovanej „medzivrstvy" na + keramickom substráte [I j. ktorá má zvýšenú koróznu odolnosť a je vhodná pre použitie v kozmickom a leteckom priemysle. Implantácia dusíkových (N ) iónov do tej istej TiN nanovrstvy zvyšuje priľnavosť vrstvy a odolnosť povrchu voči opotrebeniu [2]. Implantáciou iónov fosforu (P + ) do niklovej (Ni) vrstvy vzniká zlúčenina typu Ni/P.zlúčeninové vrstvy (TiN. Implantáciou dusíkových (N + ) iónov do vrstvy bóru (B) j c možné vytvoriť nové koncentrácie zlúčenín nitridu bóru (BN). Ako uvádza Bhushan [1] procesy zmiešavania predstavujú perspektívnu oblasť pri použití keramických materiálov . môže sa meniť stochiometrický pomer vzniknutej zlúčeniny. Nanesenie nanovrstvy TiN o hrúbke 50 nm a bombardovanie povrchu iónmi Ar sa využíva. ložiská v plynových turbínach a iné. 0 3 ) keramike. Tieto vrstvy zlepšujú ich trecie charakteristiky a otvárajú nové možnosti použitia týchto materiálov v extrémnych podmienkach vysokých teplôt bez mazania ako sú piestové krúžky v adiabatických motoroch.) na nitridickej (Si 3 N 4 ) a oxidickej (ZrO. sa menia chemické a mechanické vlastnosti vrstvy. Obr. Bombardovaním povrchu. TiC.274 Progresívne technológie Obr.5. napríklad pre lepšie zakotvenie povlaku do povrchu. Kombinované procesy sa používajú pre tvorenie špeciálnych vrstiev.152 Princíp rôznych zostáv zariadenia pre kombinované procesy [ 15] .153 ukazuje niektoré spôsoby kombinovaného procesu depozície pomocou iónového lúča (IAC).

(1986). 9.O. 4. 8.: Aplikácia tenkých iónovo plátovaných vrstiev pre rezné nástroje. R. London. 1986 s. 1. M. K. F.: Current Status in.: Verbesserung der Oberflächcnschichten Metallischer Bauteile durch Ionenplaúeren. č. Prospekty Fy Tecvac Lcgg.Technológia iónového lúča IBM 275 L i t e r a t ú r a ku kapitole 5. Liska. Oceľové plechy XIII. N.vyd.l. Ferdinandy. Annals of the CIRP Vol.1991. 7.progresívna technológia tvorby povlakov. Staelens.5 : 1. roč.45-52 Maňková. 6..: Trends in Ion Implantation and Ion-Assisted Coatings.: Advanced Methods of Machining.38/2/1989. K. 14. 3. IH Wismar 1986 p.. J.: Využitie vákuovo depozičných metód v strojárskej výrobe. K. Solnik-Legg. p. G.52-61 Maňková. 468 Taniguchi. I. Interný materiál fy Tecvac.: Dekkyser. 3/1999.: Handbook of Tribology.47-49 McGeough.ed Snoeys. M. Deamalcy. časť IV.. B.školiteľ Ján Búza) VŠT Košice 1985 Maňková.:Ochranné vlastnosti hliníkových ionovo plátovaných vrstiev v roztokoch s obsahom Cl iónov. (I988). Led. pp. N.l . J. 11. 1-2. Acta Mechanica Slovaca.: Advanced Coatings by Vapour Phase Processes. -Búza. Annals of the CIRP Vol. (Kandidátska dizertačná práca . Oceľové plechy XVII.hilI New York. Ferdinandy. Ultraprecison Machining and Ultrafine Materials Processing. časť III.: Energy Beam Processing of Materials. .: Current Trends in Non-Conventional Material Removal Processes. 10. č. W. Clarendon Press Oxford. J. Wisscnschaft und Technik. I. Líška. D. Bhushah. 3.. č. D.: Nové materiály a technologic ich spracovania Alfa Bratislava. 2.: Developments in Ion-asisted Coatings. 1989 Vasilko. 32/2/1983 pp. Maňková. J. Anals of the CIRP Vol.: Ionovc plátovanie . str. H. I.. 1990. Surface and Coatings technology. 15. a kol. I. 1999. 5. 13. 12.573-582 Taniguchi. and Future Trends of.35/2. H. 1990. Král. 135-138 Maňková..453-467 GLinther. Chapman and Hall. G. 33/1987 pp.645 -655 Král. l.. Frellcr. McGraw.. A.2. s.

Hdikó Maňková. ADVANCED METHODS OF MATERIAL REMOVAL PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE Vydala Vienala. 45 tabuliek.Strojnícka fakulta TU Košice . CSc. Ing.edfcia vedeckej a odbornej hteiatury doc. vydavateľstvo a tlačiareň Košice Tlač: Vienala Návrh obálky: © Jaroslav Jar e ma 275 strán. 276 obrázkov. vydanie. 14 AH 1. náklad 250 výtlačkov ISBN 80-7099-430-4 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->