3 A K O H

O BHCOKOM OBPA3OBAKY
I. OCHOBHE OBPEBBE
Rpenue1 sakoua
Hnau 1.
Oeur sakouor ypehyje ce cucfer eucokor oõpasoeana, ycnoeu u
ua¬uu oõaenana nenafuocfu eucokor oõpasoeana, quuaucupane, kao u npyra
nufana on sua¬aja sa oõaenane oee nenafuocfu.
Bena1uoc1 nucokor oõpasonana
Hnau 2.
Eenafuocf eucokor oõpasoeana on noceõuor je sua¬aja sa
Penyõnuky Cpõujy (y naner fekcfy: Penyõnuka) u neo je rehyuaponuor, a
noceõuo eeponckor, oõpasoeuor, uay¬uor, onuocuo yrefuu¬kor npocfopa.
Uunenu nucokor oõpasonana
Hnau 3.
Uuneeu eucokor oõpasoeana jecy:
1) npeuouene uay¬uux, cfpy¬uux u yrefuu¬kux suana u eeufuua;
2) paseoj uayke u yuanpehueane yrefuu¬kor cfeapanaufea;
3) oõesõehueane uay¬uor, cfpy¬uor u yrefuu¬kor nonrnafka;
4) npy»ane roryhuocfu nojenuuuura na non jenuakur ycnoeura
cfekuy eucoko oõpasoeane u na ce oõpasyjy fokor ¬ufaeor
»ueofa;
5) õufuo noeehane õpoja cfauoeuuka ca eucokur oõpasoeaner.
Rpuuuunu nucokor oõpasonana
Hnau 4.
Eenafuocf eucokor oõpasoeana sacuuea ce ua cnenehur
npuuuunura:
1) akanercke cnoõone;
2) ayfouoruja;
3) jenuucfeo uacfaee u uay¬uoucfpa»uea¬kor, onuocuo yrefuu¬kor
pana;
4) ofeopeuocf npera jaeuocfu u rpahauura;
5) yea»aeane xyrauucfu¬kux u nerokpafckux epenuocfu eeponcke
u uauuouanue fpanuuuje;
- 2 -
6) noufoeane nynckux npaea u rpahauckux cnoõona, ykny¬yjyhu
saõpauy ceux eunoea nuckpuruuauuje;
7) ycknahueane ca eeponckur cucferor eucokor oõpasoeana u
yuanpehueane akanercke roõunuocfu uacfaeuor ocoõna u
cfyneuafa;
8) y¬euhe cfyneuafa y ynpaenany u onny¬ueany, noceõuo y eesu
ca nufanura koja cy on sua¬aja sa keanufef uacfaee;
9) paeuonpaeuocf eucokooõpasoeuux ycfauoea ões oõsupa ua
oõnuk ceojuue, onuocuo ua fo ko je ocuuea¬;
10) aquprauuja koukypeuuuje oõpasoeuux u ucfpa»uea¬kux ycnyra
panu noeehana keanufefa u equkacuocfu eucokoukonckor
cucfera;
11) oõesõehueane keanufefa u equkacuocfu cfynupana.
Akaneucke cnoõone
Hnau 5.
Akanercke cnoõone jecy:
1) cnoõona uay¬uoucfpa»uea¬kor pana u yrefuu¬kor
cfeapanaufea, ykny¬yjyhu cnoõony oõjaenueana u jaeuor
npencfaenana uay¬uux pesynfafa u yrefuu¬kux nocfuruyha;
2) cnoõona usõopa refona uufepnpefauuje uacfaeuux canp»aja;
3) cnoõona usõopa cfynujckux nporpara.
Ay1ououuja
Hnau 6.
Ayfouoruja yuueepsufefa u npyrux eucokoukonckux ycfauoea
nonpasyreea, y cknany ca oeur sakouor:
1) npaeo ua yfephueane cfynujckux nporpara;
2) npaeo ua yfephueane npaeuna cfynupana u ycnoea ynuca
cfyneuafa;
3) npaeo ua ypehene yuyfpaune oprauusauuje;
4) npaeo ua nououene cfafyfa u usõop opraua ynpaenana u
npyrux opraua, y cknany ca oeur sakouor;
5) npaeo ua usõop uacfaeuuka u capanuuka;
6) npaeo ua usnaeane jaeuux ucnpaea;
7) npaeo ua pacnonarane quuaucujckur cpencfeura, y cknany ca
sakouor;
8) npaeo ua kopuuhene uroeuue, y cknany ca sakouor;
9) npaeo ua onny¬ueane o npuxeafany npojekafa u o
rehyuaponuoj capannu.
- 3 -
Henonpenunoc1 akaneuckor npoc1opa
Hnau 7.
Rpocfop eucokoukoncke ycfauoee uenoepenue je u y nera ue rory
ynasufu npunanuuuu opraua uanne»uor sa yuyfpaune nocnoee ões noseone
uanne»uor opraua fe ycfauoee, ocur y cny¬ajy yrpo»aeana onufe curypuocfu,
»ueofa, fenecuor uuferpufefa, snpaena unu uroeuue.
Rpano ua nucoko oõpasonane
Hnau 8.
Rpaeo ua eucoko oõpasoeane urajy cea nuua ca npefxonuo
cfe¬euur cpennur oõpasoeaner, ões oõsupa ua pacy, õojy ko»e, non, cekcyanuy
opujeufauujy, efuu¬ko, uauuouanuo unu couujanuo nopekno, jesuk, eepoucnoeecf,
nonufu¬ko unu npyro ruunene, cfafyc cfe¬eu pohener, nocfojane ceusopuor
unu rofopuor xeunukena unu uroeuucko cfane.
Hsysefuo, non ycnoeura onpeheuur cfafyfor eucokoukoncke
ycfauoee, npaeo ua eucoko oõpasoeane ura u nuue ões cfe¬euor cpenner
oõpasoeana koje koukypuue sa ynuc ua cfynujcke nporpare us yrefuu¬kux
oõnacfu.
Bucokoukoncka ycfauoea yfephyje, y cknany ca sakouor,
kpufepujyre ua ocuoey kojux ce oõaena knacuqukauuja u usõop kaununafa sa
ynuc (ycnex y npefxonuor oõpasoeany, epcfa npefxonuor oõpasoeana, noceõua
suana, eeufuue unu cnocoõuocfu u cn.).
II. OBE3BETHBAKE KBARHTETA BHCOKOF
OBPA3OBAKA
Hauuouanuu cane1 sa nucoko oõpasonane
Hnau 9.
Hauuouanuu caeef sa eucoko oõpasoeane (y naner fekcfy:
Hauuouanuu caeef) oõpasyje ce panu oõesõehueana paseoja u yuanpehena
keanufefa eucokor oõpasoeana.
Cac1an Hauuouanuor cane1a
Hnau 10.
Hauuouanuu caeef ura 16 ¬nauoea, koje õupa Haponua ckynufuua
Penyõnuke Cpõuje (y naner fekcfy: Haponua ckynufuua), u fo:
1) necef ¬nauoea us pena penoeuux npoqecopa, epxyuckux
uay¬uuka, onuocuo yrefuuka ca rehyuaponuo npusuafur
panoeura unu oceeno¬euur nonpuuocor uauuouanuoj kynfypu,
eonehu pa¬yua o sacfynneuocfu oõpasoeuo-uay¬uux, onuocuo
oõpasoeuo-yrefuu¬kux nona, ua npennor Kouqepeuuuje
yuueepsufefa;
- 4 -
2) nea ¬naua us pena npoqecopa cfpykoeuux cfynuja, ua npennor
Kouqepeuuuje akaneruja cfpykoeuux cfynuja;
3) ¬efupu ¬naua us pena ucfakuyfux nu¬uocfu us oõnacfu uayke,
kynfype, npoceefe, yrefuocfu, onuocuo npuepene, on kojux fpu
¬naua ua npennor Bnane Penyõnuke Cpõuje (y naner fekcfy:
Bnana) on kojux je jenau npencfaeuuk Kocoea u Mefoxuje ca
Yuueepsufefa y Rpuufuuu ca cenuufer y Kocoeckoj
Mufpoeuuu, a jenuor ¬naua ua npennor uanne»uor opraua
Ayfouorue nokpajuue Bojeonuue.
Kouqepeuuuja yuueepsufefa, onuocuo Kouqepeuuuja akaneruja
cfpykoeuux cfynuja, oõjaenyje jaeuu nosue sa npujaenueane kaununafa sa
¬nauoee Hauuouanuor caeefa.
Pok sa npujaenueane kaununafa sa ¬nauoee Hauuouanuor caeefa
jecfe 20 naua on naua oõjaenueana jaeuor nosuea.
Pucfa npujaeneuux kaununafa cfaena ce ua yeun jaeuocfu y poky
on 10 naua on ucfeka poka sa npujaenueane kaununafa.
Rpurenõe u npennosu y eesu ca npujaeneuur kaununafura rory
ce nocfaeufu y poky on 30 naua on naua cfaenana nucfe kaununafa ua yeun
jaeuocfu.
Kouqepeuuuja yuueepsufefâ, onuocuo Kouqepeuuuja akaneruja
cfpykoeuux cfynuja, ynyhyje koua¬au npennor, eonehu pa¬yua u o õpojy cfyneuafa
u õpojy uacfaeuuka u capanuuka yuueepsufefa, on uajeuue 15, onuocuo uajeuue
fpu kaununafa Haponuoj ckynufuuu y poky on 30 naua no ucfeky poka sa
nocfaenane npurenaõa u npennora.
Bnana ynyhyje Haponuoj ckynufuuu npennor us cfaea 1. fa¬ka 3)
oeor ¬naua, y poky on 90 naua on naua oõjaenueana jaeuux nosuea us cfaea 2.
oeor ¬naua.
-nau Hauuouanuor caeefa ue ro»e õufu nuue usaõpauo,
nocfaeneuo unu ureuoeauo ua qyukuujy y np»aeuor oprauy, oprauy
fepufopujanue ayfouoruje unu nokanue caroynpaee, y oprau nonufu¬ke cfpauke
unu ua ny»uocf opraua nocnoeohena eucokoukoncke ycfauoee.
Maunaf ¬nauoea Hauuouanuor caeefa fpaje ¬efupu ronuue. Hcfo
nuue ro»e õufu usaõpauo sa ¬naua Hauuouanuor caeefa uajeuue nea nyfa.
Haponua ckynufuua paspeuaea ¬naua Hauuouanuor caeefa npe
ucfeka raunafa, u fo:
1) ua nu¬uu saxfee;
2) ako ue ucnynaea ny»uocfu ¬naua Hauuouanuor caeefa unu
ceojur nocfynuura noepenu yrnen fe ny»uocfu, a ua npennor
Kouqepeuuuje yuueepsufefa, Kouqepeuuuje akaneruja
cfpykoeuux cfynuja, Bnane, onuocuo uanne»uor opraua
Ayfouorue nokpajuue Bojeonuue - sa ¬nauoee ¬uju usõop
npenna»e;
3) ykonuko uacfynu ycnoe us cfaea 8. oeor ¬naua.
- 5 -
Hauuouanuu caeef õupa npencenuuka us pena ceojux ¬nauoea.
-nauoeu Hauuouanuor caeefa urajy npaeo ua uakuany sa pan y
eucuuu kojy yfepnu Haponua ckynufuua, ua npennor uanne»uor onõopa Haponue
ckynufuue.
Hannexuoc1 Hauuouanuor cane1a
Hnau 11.
Hauuouanuu caeef:
1) npafu paseoj eucokor oõpasoeana u neroey ycknaheuocf ca
eeponckur u rehyuaponuur cfaunapnura;
2) npenna»e ruuucfapcfey uanne»uor sa nocnoee eucokor
oõpasoeana (y naner fekcfy: Muuucfapcfeo) nonufuky eucokor
oõpasoeana;
3) naje ruunene o nonufuuu ynuca ua eucokoukoncke ycfauoee;
4) naje ruunene y nocfynky nououena nponuca kojura ce
ypehyjy nufana on sua¬aja sa nenafuocf eucokor oõpasoeana;
5) npenna»e Bnanu uoprafuee u cfaunapne pana eucokoukonckux
ycfauoea, kao u rafepujanua cpencfea sa nuxoeo
ocfeapueane, no npuõaeneuor ruuneny Kouqepeuuuje
yuueepsufefa u Kouqepeuuuje akaneruja cfpykoeuux cfynuja;
6) yfephyje uay¬ue, yrefuu¬ke, onuocuo cfpy¬ue oõnacfu y okeupy
nona us ¬naua 27. oeor sakoua, ua npennor Kouqepeuuuje
yuueepsufefâ u Kouqepeuuuje akaneruja cfpykoeuux cfynuja;
7) yfephyje cfaunapne sa caroepenuoeane u ouenueane
keanufefa eucokoukonckux ycfauoea;
8) yfephyje cfaunapne u nocfynak sa cnonauny npoeepy
keanufefa eucokoukonckux ycfauoea;
9) yfephyje cfaunapne sa usnaeane noseone sa pan;
10) yfephyje cfaunapne u nocfynak sa akpenufauujy
eucokoukonckux ycfauoea;
11) yfephyje cfaunapne u nocfynak sa akpenufauujy cfynujckux
nporpara;
12) onny¬yje y npyror cfeneuy no »anõara y nocfynky
akpenufauuje;
13) naje npenopyke o õnu»ur ycnoeura sa usõop y seana
uacfaeuuka;
14) yfephyje nucfy cfpy¬uux, akanerckux u uay¬uux uasuea ca
uasuakor seana onroeapajyher cfeneua cfynuja us
onroeapajyhux oõnacfu u ckpaheuuue cfpy¬uux, akanerckux u
uay¬uux uasuea;
15) oõaena u npyre nocnoee, y cknany ca sakouor.
Akfu us fa¬. 6)-11) u fa¬ke 14) oeor ¬naua oõjaenyjy ce y
"Cny»õeuor rnacuuky Penyõnuke Cpõuje".
- 6 -
Pan Hauuouanuor cane1a
Hnau 12.
Pan Hauuouanuor caeefa je jaeau.
Hauuouanuu caeef, sa nofpeõe ceor pana, ro»e na oõpasyje
noceõua panua fena.
Cpencfea sa pan Hauuouanuor caeefa u neroeux panuux fena
oõesõehyjy ce y õyuefy Penyõnuke.
Cfpy¬ue, anruuucfpafueuo-fexuu¬ke u uuqoprafu¬ke nocnoee sa
nofpeõe Hauuouanuor caeefa u neroeux panuux fena oõaena Muuucfapcfeo.
Hauuouanuu caeef nonuocu Haponuoj ckynufuuu useeufaj o ceor
pany uajrane jenaunyf ronuune.
Hauuouanuu caeef nouocu nocnoeuuk o ceor pany.
Kouucuja sa akpenu1auujy u nponepy knanu1e1a
Hnau 13.
Panu oõaenana nocnoea akpenufauuje, npoeepe keanufefa
eucokoukonckux ycfauoea u jenuuuua y nuxoeor cacfaey u epenuoeana
cfynujckux nporpara, Hauuouanuu caeef oõpasyje noceõuo panuo feno - Korucujy
sa akpenufauujy u npoeepy keanufefa (y naner fekcfy: Korucuja).
Korucuja ura 15 ¬nauoea, no fpu us ceakor oõpasoeuo - uay¬uor,
onuocuo oõpasoeuo - yrefuu¬kor nona, us pasnu¬ufux oõnacfu, us ¬naua 27. oeor
sakoua.
-nauoee Korucuje õupa Hauuouanuu caeef us pena ucfakuyfux
penoeuux npoqecopa, uay¬uuka, yrefuuka u cfpy¬naka, ua npennor
Kouqepeuuuje yuueepsufefa.
Y nocfynky yfephueana npennora us cfaea 3. oeor ¬naua,
Kouqepeuuuja yuueepsufefa oõjaenyje jaeuu nosue sa npujaenueane kaununafa
sa ¬nauoee Korucuje.
Pok sa npujaenueane kaununafa sa ¬nauoee Korucuje jecfe 15
naua on naua oõjaenueana jaeuor nosuea.
Pucfa npujaeneuux kaununafa cfaena ce ua yeun jaeuocfu y poky
on ocar naua on ucfeka poka sa npujaenueane kaununafa.
Rpurenõe u npennosu y eesu ca npujaeneuur kauunafura rory ce
nocfaeufu y poky on 30 naua on naua cfaenana nucfe npujaeneuux kaununafa
ua yeun jaeuocfu.


- 7 -
Hakou pasrafpana npurenaõa u npennora us cfaea 7. oeor ¬naua
Kouqepeuuuja yuueepsufefa yfephyje npennor on uajeuue no nef kaununafa us
ceakor oõpasoeuo - uay¬uor, onuocuo oõpasoeuo - yrefuu¬kor nona, us
pasnu¬ufux oõnacfu, u ynyhyje ra Hauuouanuor caeefy y poky on 15 naua on
ucfeka poka us cfaea 7. oeor ¬naua, ysurajyhu y oõsup fe npurenõe u npennore.
Hauuouanuu caeef õupa ¬nauoee Korucuje y poky on 30 naua on
naua npujera npennora us cfaea 8. oeor ¬naua.
-nau Korucuje ue ro»e õufu nuue usaõpauo, nocfaeneuo unu
ureuoeauo ua qyukuujy y np»aeuor oprauy, oprauy fepufopujanue ayfouoruje
unu nokanue caroynpaee, y oprau nonufu¬ke cfpauke unu ueenanuue
oprauusauuje koja ce õaeu oõpasoeaner unu ua ny»uocf opraua nocnoeohena
eucokoukoncke ycfauoee.
Maunaf ¬naua Korucuje fpaje ¬efupu ronuue. Hcfo nuue ro»e õufu
usaõpauo sa ¬naua Korucuje uajeuue nea nyfa.
Hauuouanuu caeef paspeuaea ¬naua Korucuje npe ucfeka
raunafa:
1) ua nu¬uu saxfee;
2) ako uecaeecuo oõaena nocnoee y Korucuju unu ceojur
nocfynuura noepenu yrnen ny»uocfu kojy oõaena, a ua
oõpasno»euu npennor Kouqepeuuuje yuueepsufefa;
3) ykonuko uacfynu ycnoe us cfaea 10. oeor ¬naua.
Korucuja panu u onny¬yje ua cenuuuara, y cknany ca nocnoeuukor
koju nouocu.
Korucuja õupa npencenuuka us pena ceojux ¬nauoea.
Korucuja uajrane jenaunyf ronuune nonuocu Hauuouanuor
caeefy useeufaj o ceor pany, o ¬ery Hauuouanuu caeef oõaeeufaea jaeuocf.
Pan Korucuje quuaucupa ce us ocfeapeuux npuxona on uakuana sa
akpenufauujy ca noceõuor nonpa¬yua sa oee uareue. Bucuuy uakuane sa
akpenufauujy yfephyje Hauuouanuu caeef, ys carnacuocf Bnane.
-nauoeu Korucuje urajy npaeo ua uakuany sa pan y eucuuu kojy
yfepnu Haponua ckynufuua, ua npennor uanne»uor onõopa Haponue ckynufuue.
Hannexuoc1 u pan Kouucuje
Hnau 14.
Korucuja:
1) npenna»e Hauuouanuor caeefy cfaunapne sa usnaeane
noseone sa pan;
2) npenna»e Hauuouanuor caeefy cfaunapne u nocfynak sa
akpenufauujy eucokoukonckux ycfauoea;
- 8 -
3) npenna»e Hauuouanuor caeefy cfaunapne u nocfynak sa
akpenufauujy cfynujckux nporpara;
4) npenna»e Hauuouanuor caeefy cfaunapne sa caroepenuoeane
u ouenueane keanufefa eucokoukonckux ycfauoea;
5) npenna»e Hauuouanuor caeefy cfaunapne u nocfynak sa
cnonauny npoeepy keanufefa eucokoukonckux ycfauoea;
6) nora»e u capahyje ca eucokoukonckur ycfauoeara u
jenuuuuara y nuxoeor cacfaey y oõesõehueany u yuanpeheny
nuxoeor keanufefa;
7) cnpoeonu nocfynak akpenufauuje ycfauoea u cfynujckux
nporpara y oõnacfu eucokor oõpasoeana, onny¬yje o saxfeey sa
akpenufauujy u usnaje yeepene o akpenufauuju ua oõpacuy ¬ujy
canp»uuy yfephyje;
8) cfapa ce o xaprouusauuju cfaunapna u npouenypa y oõnacfu
akpenufauuje, y okeupy eeponckor npocfopa eucokor
oõpasoeana;
9) naje ruunene y nocfynky usnaeana noseone sa pan;
10) oõaena u npyre nocnoee y cknany ca akfor o oõpasoeany
Korucuje.
3a nofpeõe cnpoeohena nocfynaka us cfaea 1. fa¬. 7) u 9) oeor
¬naua, Korucuja oõpasyje cfpy¬ue furoee u ureuyje nuxoee ¬nauoee (y naner
fekcfy: peueuseufu), koju pasrafpajy nojenuua¬ue saxfeee sa cnpoeohene
nocfynaka, a ¬uju pan ce quuaucupa us ucfux useopa kao u pan Korucuje.
Korucuja ureuyje peueuseufe ua ocuoey jaeuor nosuea, us pena
rehyuaponuo npusuafux norahux u uuocfpauux yuueepsufefckux uacfaeuuka,
uay¬uuka, yrefuuka unu cfpy¬naka, a y cny¬ajy na je pe¬ o cfynujckor nporpary
cneuuqu¬uo uauuouanuor kapakfepa - us pena npusuafux norahux
yuueepsufefckux uacfaeuuka, uay¬uuka, yrefuuka unu cfpy¬naka.
Peueuseuf Korucuju nocfaena ceoj useeufaj y poky on 60 naua on
naua npujera saxfeea Korucuje.
Korucuja nocfaena Hauuouanuor caeefy koua¬au useeufaj koju je
nocfynau jaeuocfu.
Korucuja oõesõehyje saufufy nonafaka o fore kojer on
peueuseuafa je nonuef saxfee us cfaea 4. oeor ¬naua.
Peueuseufu urajy npaeo ua uakuany sa pan y cknany ca akfor koju
nouocu Hauuouanuu caeef.
Y cnpoeoheny nocfynaka us cfaea 1. fa¬. 7) u 9) oeor ¬naua
Korucuja ro»e kopucfufu ycnyre rehyuaponuux oprauusauuja u acouujauuja us
oõnacfu oõesõehueana keanufefa eucokor oõpasoeana, y cknany ca akfor koju
nouocu Hauuouanuu caeef.
- 9 -
Oõesõehunane knanu1e1a nucokomkoncke yc1auone
Hnau 15.
Carocfanua eucokoukoncka ycfauoea, onuocuo eucokoukoncka
jenuuuua y neuor cacfaey, ceojur cfafyfor, onuocuo onufur akfor nequuuue
fena u nocfynke eesaue sa npahene, oõesõehueane, yuanpehene u paseoj
keanufefa cfynujckux nporpara, uacfaee u ycnoea pana.
Rpoeepa ucnynena oõaeesa carocfanue eucokoukoncke ycfauoee
u eucokoukoncke jenuuuue y neuor cacfaey, y norneny keanufefa, epuu ce y
cknany ca npaeunuukor koju, ua npennor Hauuouanuor caeefa, nouocu ruuucfap
uanne»au sa nocnoee eucokor oõpasoeana (y naner fekcfy: ruuucfap).
Y nocfynky npoeepe keanufefa ysura ce y oõsup u oueua cfyneuafa
o cfynujckur nporparura.
Korucuja oõaena npoeepy ucnynaeana oõaeesa carocfanue
eucokoukoncke ycfauoee u eucokoukoncke jenuuuue y neuor cacfaey y eesu ca
keanufefor npera ronuuner nnauy nocnoea, no noceõuor uanory Hauuouanuor
caeefa, ua saxfee carocfanue eucokoukoncke ycfauoee unu ruuucfpa.
Ronuocuouu saxfeea sa npoeepy ucnynena oõaeesa carocfanue
eucokoukoncke ycfauoee u eucokoukoncke jenuuuue y neuor cacfaey y norneny
keanufefa ue rory nouoeo nonuefu fakae saxfee sa ucfy eucokoukoncky
ycfauoey, onuocuo eucokoukoncky jenuuuuy y neuor cacfaey, y uapenuux ronuuy
naua.
Korucuja nocfaena useeufaj o usepueuoj npoeepu ucnynaeana
oõaeesa carocfanue eucokoukoncke ycfauoee u eucokoukoncke jenuuuue y
neuor cacfaey y eesu ca keanufefor Hauuouanuor caeefy, ruuucfpy u
carocfanuoj eucokoukonckoj ycfauoeu.
Carocfanua eucokoukoncka ycfauoea us cfaea 6. oeor ¬naua ro»e
y poky on 15 naua on naua nocfaenana useeufaja o usepueuoj npoeepu
nocfaeufu Hauuouanuor caeefy npurenõe ua useeufaj.
Hauuouanuu caeef useeufaj Korucuje npocnehyje Kouqepeuuuju
yuueepsufefa u Cfyneufckoj kouqepeuuuju yuueepsufefa, onuocuo Kouqepeuuuju
akaneruja cfpykoeuux cfynuja u Cfyneufckoj kouqepeuuuju akaneruja cfpykoeuux
cfynuja.
Hauuouanuu caeef yfephyje oueuy ucnyneuocfu oõaeesa
carocfanue eucokoukoncke ycfauoee u eucokoukoncke jenuuuue y neuor
cacfaey y eesu ca keanufefor, ua ocuoey useeufaja Korucuje, u nocfaena je
carocfanuoj eucokoukonckoj ycfauoeu u ruuucfpy.
Pesynfafu npoeepe ucnyneuocfu oõaeese carocfanue
eucokoukoncke ycfauoee y eesu ca keanufefor oõjaenyjy ce, y cknany ca akfor
Hauuouanuor caeefa.
- 10 -
Akpenu1auuja
Hnau 16.
Akpenufauujor ce yfephyje na eucokoukoncka ycfauoea u cfynujcku
nporparu ucnynaeajy cfaunapne us ¬naua 11. fa¬. 10) u 11) oeor sakoua u na
eucokoukoncka ycfauoea ura npaeo ua usnaeane jaeuux ucnpaea y cknany ca
oeur sakouor.
Y nocfynky akpenufauuje eucokoukoncke ycfauoee yfephyje ce na
nu ycfauoea ucnynaea u onroeapajyhe ycnoee us ¬n. 33 - 37. oeor sakoua.
Y nocfynky akpenufauuje nunnorckor akanerckor, onuocuo
nokfopckor cfynujckor nporpara yfephyje ce u na nu cy ucnyneuu ycnoeu sa
oõaenane uay¬uoucfpa»uea¬kor, onuocuo yrefuu¬kor pana, y cknany ca
sakouor.
Rocfynak akpenufauuje cnpoeonu ce ua saxfee Muuucfapcfea,
ocuuea¬a, onuocuo care eucokoukoncke ycfauoee.
Y nocfynky akpenufauuje Korucuja:
1) usnaje yeepene o akpenufauuju eucokoukoncke ycfauoee,
onuocuo cfynujckor nporpara;
2) ynyhyje eucokoukonckoj ycfauoeu akf ynosopena, kojur ce
ykasyje ua uenocfafke y norneny ucnyneuocfu ycnoea,
keanufefa pana eucokoukoncke ycfauoee, onuocuo cfynujckor
nporpara, u ocfaena pok sa ofknanane uaeeneuux
uenocfafaka, c fur ufo no ucfeky for poka onny¬yje o saxfeey;
3) nouocu peuene kojur ce onõuja saxfee sa akpenufauujy.
Y nocfynky onny¬ueana o akpenufauuju Korucuja ysura y oõsup
pesynfafe epenuoeana keanufefa us ¬naua 15. u pesynfafe caroepenuoeana us
¬naua 17. oeor sakoua.
Ako Korucuja nouece peuene kojur ce onõuja saxfee sa
akpenufauujy, ocuuea¬, onuocuo eucokoukoncka ycfauoea, ro»e y poky on 30
naua on naua npujera peuena yno»ufu »anõy Hauuouanuor caeefy.
Rpofue peuena Hauuouanuor caeefa no »anõu us cfaea 7. oeor
¬naua ue ro»e ce eonufu ynpaeuu cnop.
Ocuuea¬, onuocuo eucokoukoncka ycfauoea us cfaea 7. oeor ¬naua,
ura npaeo na nouoeu saxfee sa akpenufauujy no ucfeky poka on ronuuy naua on
naua nououena peuena kojur ce onõuja saxfee sa akpenufauujy.


- 11 -
Cauonpenuonane
Hnau 17.
Bucokoukoncka ycfauoea cnpoeonu nocfynak caroepenuoeana u
ouenueana keanufefa ceojux cfynujckux nporpara, uacfaee u ycnoea pana.
Caroepenuoeane ce cnpoeonu ua ua¬uu u no nocfynky nponucauur
onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee.
Caroepenuoeane ce cnpoeonu y uufepeanura on uajeuue fpu
ronuue.
Y nocfynky caroepenuoeana pasrafpa ce u oueua cfyneuafa.
Ha saxfee Korucuje, eucokoukoncka ycfauoea nocfaena
uuqoprauujy o nocfynky u pesynfafura caroepenuoeana, kao u npyre nonafke
on sua¬aja sa oueuy keanufefa.
Koumepeuuuja yuunepsu1e1â
Hnau 18.
Panu koopnuuupana pana, yfephueana sajenuu¬ke nonufuke,
ocfeapueana sajenuu¬kux uufepeca u oõaenana nocnoea yfepheuux sakouor,
ocuuea ce Kouqepeuuuja yuueepsufefâ.
-nauoeu Kouqepeuuuje yuueepsufefâ cy ceu akpenufoeauu
yuueepsufefu.
Oprauusauuja u pan Kouqepeuuuje ypehyjy ce cfafyfor
Kouqepeuuuje.
Yuueepsufef y Kouqepeuuuju yuueepsufefa npencfaena pekfop.
Yuueepsufef us cfaea 2. oeor ¬naua ura npaeo na ua ceakux 1.000
uacfaeuuka u capanuuka nenerupa jou no jenuor npencfaeuuka y Kouqepeuuujy
yuueepsufefa, kao u na ua ceakux 5.000 cfyneuafa nenerupa jou no jenuor
npencfaeuuka y Kouqepeuuujy yuueepsufefa.
Hannexuoc1 Koumepeuuuje yuunepsu1e1a
Hnau 19.
Kouqepeuuuja yuueepsufefa:
1) pasrafpa nufana on sajenuu¬kor uufepeca sa yuanpehueane
uacfaeuo-uay¬ue, onuocuo uacfaeuo-yrefuu¬ke nenafuocfu ua
yuueepsufefy;
2) ycarnauaea cfaeoee u koopnuuupa akfueuocfu yuueepsufefa,
noceõuo y oõnacfu ynucue nonufuke;
3) naje ruunene o cfaunapnura sa oueuy keanufefa oõpasoeuor,
uay¬uoucfpa»uea¬kor, yrefuu¬kor u cfpy¬uor pana;
- 12 -
4) npenna»e nucfy cfpy¬uux, akanerckux u uay¬uux uasuea us
onroeapajyhux oõnacfu u ckpaheuuua fux uasuea;
5) npenna»e repe panu yuanpehueana rafepujanuor nono»aja
yuueepsufefa u cfaunapna cfyneuafa;
6) pasrafpa u npyra nufana on sajenuu¬kor uufepeca sa
yuueepsufefe, y cknany ca oeur sakouor.
Koumepeuuuja akaneuuja c1pykonuux c1ynuja
Hnau 20.
Panu koopnuuupana pana, yfephueana sajenuu¬ke nonufuke,
ocfeapueana sajenuu¬kux uufepeca u oõaenana nocnoea yfepheuux sakouor,
ocuuea ce Kouqepeuuuja akaneruja cfpykoeuux cfynuja.
Kouqepeuuujy akaneruja cfpykoeuux cfynuja ¬uue akpenufoeaue
akaneruje cfpykoeuux cfynuja u eucoke ukone cfpykoeuux cfynuja.
Oprauusauuja u pan Kouqepeuuuje ypehyje ce cfafyfor
Kouqepeuuuje.
Akanerujy cfpykoeuux cfynuja u eucoky ukony cfpykoeuux cfynuja y
Kouqepeuuuju akaneruja cfpykoeuux cfynuja npencfaena npencenuuk, onuocuo
nupekfop.
Hannexuoc1 Koumepeuuuje akaneuuja c1pykonuux c1ynuja
Hnau 21.
Kouqepeuuuja akaneruja cfpykoeuux cfynuja:
1) pasrafpa nufana on sajenuu¬kor uufepeca sa yuanpehueane
uacfaeuo-cfpy¬ue, onuocuo uacfaeuo-yrefuu¬ke nenafuocfu ua
cfpykoeuur cfynujara;
2) ycarnauaea cfaeoee u koopnuuupa akfueuocfu akaneruja
cfpykoeuux cfynuja u eucokux ukona cfpykoeuux cfynuja,
noceõuo y oõnacfu ynucue nonufuke;
3) naje ruunene o cfaunapnura sa oueuy keanufefa oõpasoeuor,
ucfpa»uea¬kor, yrefuu¬kor u cfpy¬uor pana;
4) npenna»e nucfy cfpy¬uux uasuea us onroeapajyhux oõnacfu u
ckpaheuuua fux uasuea;
5) npenna»e repe panu yuanpehueana rafepujanuor nono»aja
akaneruja cfpykoeuux cfynuja, eucokux ukona cfpykoeuux
cfynuja u cfaunapna cfyneuafa;
6) pasrafpa u npyra nufana on sajenuu¬kor uufepeca sa
akaneruje cfpykoeuux cfynuja u eucoke ukone cfpykoeuux
cfynuja, y cknany ca oeur sakouor.
- 13 -
C1yneu1cke koumepeuuuje
Hnau 22.
Panu ocfeapueana sajenuu¬kux uufepeca cfyneuafa kao napfuepa
y npouecy eucokor oõpasoeana ocuueajy ce Cfyneufcka kouqepeuuuja
yuueepsufefa u Cfyneufcka kouqepeuuuja akaneruja cfpykoeuux cfynuja.
Cfyneufcky kouqepeuuujy yuueepsufefâ ¬uue npencfaeuuuu
cfyneufckux napnareuafa yuueepsufefa.
Cfyneufcky kouqepeuuujy akaneruja cfpykoeuux cfynuja ¬uue
npencfaeuuuu cfyneufckux napnareuafa akaneruja cfpykoeuux cfynuja.
Oprauusauuja u pan kouqepeuuuja us cfaea 1. oeor ¬naua ypehyjy
ce cfafyfor kouqepeuuuje.
Eea npencfaeuuka koje onpene cfyneufcke kouqepeuuuje rory
y¬ecfeoeafu, ões npaea onny¬ueana, y pany Hauuouanuor caeefa y nufanura us
¬naua 11. fa¬. 7), 8) , 10) u 11) oeor sakoua.
Cfyneufcke kouqepeuuuje urajy npaeo na najy ruunene o
nufanura us ¬naua 11. fa¬ka 6) oeor sakoua.
Muuuc1apc1no
Hnau 23.
Muuucfapcfeo:
1) npenna»e Bnanu nonufuky eucokor oõpasoeana;
2) nnauupa nonufuky ynuca cfyneuafa ua cfynuje koje ocfeapyjy
eucokoukoncke ycfauoee ¬uju je ocuuea¬ Penyõnuka, ua
npennor Hauuouanuor caeefa;
3) npafu paseoj eucokor oõpasoeana;
4) usnaje noseony sa pan eucokoukonckux ycfauoea;
5) yfephyje canp»aj nunnore u nonafka nunnoru;
6) pacnonenyje quuaucujcka cpencfea us õyuefa Penyõnuke
uareneua eucokoukonckur ycfauoeara u koufponuue nuxoeo
kopuuhene;
7) epuu ynpaeuu uansop;
8) cfapa ce o ykny¬ueany eucokoukonckux ycfauoea y npouec
npusuaeana eucokoukonckux keanuqukauuja y Eeponu;
9) oõaena u npyre nocnoee, y cknany ca sakouor.
- 14 -
III. CTYBHJE H CTYBHJCKH RPOFPAMH
C1ynujcku nporpau
Hnau 24.
Cfynujcku nporpar je ckyn oõaeesuux u usõopuux cfynujckux
nonpy¬ja, onuocuo npenrefa, ca okeupuur canp»ajer, ¬ujur ce caenanaeaner
oõesõehyjy ueonxonua suana u eeufuue sa cfuuane nunnore onroeapajyher
uueoa u epcfe cfynuja.
Bpc1e u uunou c1ynuja
Hnau 25.
Eenafuocf eucokor oõpasoeana ocfeapyje ce kpos akanercke u
cfpykoeue cfynuje ua ocuoey onoõpeuux, onuocuo akpenufoeauux cfynujckux
nporpara sa cfuuane eucokor oõpasoeana.
Ha akanerckur cfynujara useonu ce akanercku cfynujcku nporpar,
koju ocnocoõnaea cfyneufe sa paseoj u npureuy uay¬uux, cfpy¬uux u yrefuu¬kux
nocfuruyha.
Ha cfpykoeuur cfynujara useonu ce cfpykoeuu cfynujcku nporpar,
koju ocnocoõnaea cfyneufe sa npureuy suana u eeufuua nofpeõuux sa
ykny¬ueane y panuu npouec.
Cfynuje npeor cfeneua cy:
1) ocuoeue akanercke cfynuje;
2) ocuoeue cfpykoeue cfynuje .
Cfynuje npyror cfeneua cy:
1) nunnorcke akanercke cfynuje - master;
2) cneuujanucfu¬ke cfpykoeue cfynuje;
3) cneuujanucfu¬ke akanercke cfynuje.
Cfynuje fpeher cfeneua cy nokfopcke akanercke cfynuje.
C1ynujcku nporpau sa c1uuane sajenuuuke nunnoue
Hnau 26.
Cfynujcku nporpar sa cfuuane sajenuu¬ke nunnore jecfe cfynujcku
nporpar koju oprauusyjy u useone euue eucokoukonckux ycfauoea koje urajy
noseony sa pan sa onroeapajyhu cfynujcku nporpar.
Cfynujcku nporpar us cfaea 1. oeor ¬naua ro»e na ce useonu kana
ra yceoje uanne»uu oprauu eucokoukonckux ycfauoea koje ra oprauusyjy.
- 15 -
Oõpasonuo - uayuua u oõpasonuo-yue1uuuka nona
Hnau 27.
Cfynujcku nporparu ce ocfeapyjy y okeupy jenuor unu euue
cnenehux oõpasoeuo-uay¬uux, onuocuo oõpasoeuo – yrefuu¬kux nona:
1) Rpuponuo-raferafu¬ke uayke;
2) Epyufeeuo-xyrauucfu¬ke uayke;
3) Menuuuucke uayke;
4) Texuu¬ko-fexuonouke uayke;
5) Yrefuocf.
Onroeapajyhe uay¬ue, yrefuu¬ke u cfpy¬ue oõnacfu y okeupy nona
us cfaea 1. oeor ¬naua yfephyje Hauuouanuu caeef, ua npennor Kouqepeuuuje
yuueepsufefa u Kouqepeuuuje akaneruja cfpykoeuux cfynuja.
Canpxaj c1ynujckor nporpaua
Hnau 28.
Cfynujckur nporparor yfephyjy ce:
1) uasue u uuneeu cfynujckor nporpara;
2) epcfa cfynuja u ucxon npoueca y¬ena;
3) cfpy¬uu, akanercku, onuocuo uay¬uu uasue;
4) ycnoeu sa ynuc ua cfynujcku nporpar;
5) nucfa oõaeesuux u usõopuux cfynujckux nonpy¬ja, onuocuo
npenrefa, ca okeupuur canp»ajer;
6) ua¬uu useohena cfynuja u nofpeõuo epere sa useohene
nojenuuux oõnuka cfynuja;
7) õonoeua epenuocf ceakor npenrefa uckasaua y cknany ca
Eeponckur cucferor npeuoca õonoea (y naner fekcfy: ECRE
õonoeu);
8) õonoeua epenuocf saepuuor pana ua ocuoeuur,
cneuujanucfu¬kur u nunnorckur akanerckur cfynujara,
onuocuo nokfopcke nucepfauuje, uckasaua y ECRE õonoeura;
9) npenycnoeu sa ynuc nojenuuux npenrefa unu rpyne npenrefa;
10) ua¬uu usõopa npenrefa us npyrux cfynujckux nporpara;
11) ycnoeu sa npenasak ca npyrux cfynujckux nporpara y okeupy
ucfux unu cponuux oõnacfu cfynuja;
12) npyra nufana on sua¬aja sa useohene cfynujckor nporpara.
- 16 -
Oõuu c1ynuja
Hnau 29.
Ceaku npenref us cfynujckor nporpara uckasyje ce õpojer ECRE
õonoea, a oõur cfynuja uspa»aea ce sõupor ECRE õonoea.
3õup on 60 ECRE õonoea onroeapa npoce¬uor ykynuor
aura»oeany cfyneufa y oõury 40-¬acoeue panue uenene fokor jenue ukoncke
ronuue.
Ykynuo aura»oeane cfyneufa cacfoju ce on akfueue uacfaee
(npenaeana, ee»õe, npakfukyru, ceruuapu u np.), carocfanuor pana,
konokeujyra, ucnufa, uspane saepuuux panoea, noõpoeonuor pana y nokanuoj
sajenuuuu u npyrux eunoea aura»oeana.
Eoõpoeonuu pan je pan cfyneufa ões uakuane, koju oprauusyje
eucokoukoncka ycfauoea ua npojekfura on sua¬aja sa nokanuy sajenuuuy koju ce
epenuyje y cucfery eucokor oõpasoeana.
Ycnoee, ua¬uu oprauusoeana u epenuoeane noõpoeonuor pana
ypehyje eucokoukoncka ycfauoea ceojur onufur akfor.
Ykynau õpoj ¬acoea akfueue uacfaee ue ro»e õufu ranu on 600
¬acoea y foky ukoncke ronuue.
Ocuoeue akanercke cfynuje urajy on 180 no 240 ECRE õonoea.
Ocuoeue cfpykoeue cfynuje urajy 180 ECRE õonoea.
Cneuujanucfu¬ke cfpykoeue cfynuje urajy uajrane 60 ECRE
õonoea.
Cneuujanucfu¬ke akanercke cfynuje urajy uajrane 60 ECRE
õonoea kana cy npefxonuo saepueue nunnorcke akanercke cfynuje.
Eunnorcke akanercke cfynuje urajy:
1) uajrane 60 ECRE õonoea, kana je npefxonuo ocfeapeu oõur
ocuoeuux akanerckux cfynuja on 240 ECRE õonoea;
2) uajrane 120 ECRE õonoea kana je npefxonuo ocfeapeu oõur
ocuoeuux akanerckux cfynuja on 180 ECRE õonoea.
Eokfopcke cfynuje urajy:
1) uajrane 180 ECRE õonoea, ys npefxonuo ocfeapeuu oõur
cfynuja on uajrane 300 ECRE õonoea ua ocuoeuur
akanerckur u nunnorckur akanerckur cfynujara.
Onpeheuu akanercku cfynujcku nporparu rory ce oprauusoeafu
uuferpucauo y okeupy ocuoeuux u nunnorckux akanerckux cfynuja.
Akanercku cfynujcku nporparu us renuuuuckux uayka rory ce
oprauusoeafu uuferpucauo y okeupy ocuoeuux u nunnorckux akanerckux cfynuja,
ca ykynuur oõuror on uajeuue 360 ECRE õonoea.
- 17 -
3anpmuu pan u nucep1auuja
Hnau 30.
Cfynujckur nporparor ocuoeuux u cneuujanucfu¬kux cfynuja ro»e
õufu npeneuheu saepuuu pan.
Cfynujcku nporpar nunnorckux akanerckux cfynuja canp»u
oõaeesy uspane saepuuor pana.
Eokfopcka nucepfauuja je saepuuu neo cfynujckor nporpara
nokfopckux cfynuja, ocur nokfopafa yrefuocfu koju je yrefuu¬ku npojekaf.
Hsysefuo, nokfopaf uayka ro»e na cfekue nuue ca saepueuur
cfynujara renuuuue u saepueuor cneuujanusauujor, ua ocuoey onõpaneue
nucepfauuje sacuoeaue ua panoeura oõjaeneuur y epxyuckur ceefckur
¬aconucura.
Epoj õonoea kojura ce uckasyje saepuuu pan, onuocuo saepuuu
neo cfynujckor nporpara, ynase y ykynau õpoj õonoea nofpeõuux sa saepuefak
cfynuja.
Ha¬uu u nocfynak npunpere u onõpaue saepuuor pana, onuocuo
nucepfauuje ypehyje ce onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee.
Rpeuomene ECRB õonona
Hnau 31.
Hsrehy pasnu¬ufux cfynujckux nporpara ro»e ce epuufu
npeuouene ECRE õonoea.
Kpufepujyru u ycnoeu npeuouena ECRE õonoea nponucyjy ce
onufur akfor carocfanue eucokoukoncke ycfauoee, onuocuo cnopasyror
eucokoukonckux ycfauoea.
IV. YCTAHOBE KOJE OBABÆAJY BERATHOCT BHCOKOF
OBPA3OBAKA
Bucokomkoncke yc1auone
Hnau 32.
Eenafuocf eucokor oõpasoeana oõaenajy cnenehe eucokoukoncke
ycfauoee:
1) yuueepsufef;
2) qakynfef, onuocuo yrefuu¬ka akaneruja, y cacfaey
yuueepsufefa;
3) akaneruja cfpykoeuux cfynuja;
4) eucoka ukona;
5) eucoka ukona cfpykoeuux cfynuja.
- 18 -
Yuueepsufef, akaneruja cfpykoeuux cfynuja, eucoka ukona u
eucoka ukona cfpykoeuux cfynuja cy carocfanue eucokoukoncke ycfauoee.
Ron uasueura ycfauoea us cfaea 1. oeor ¬naua rory ucfynafu y
npaeuor nporefy caro eucokoukoncke ycfauoee koje urajy noseony sa pan, y
cknany ca oeur sakouor.
Bucokoukoncka ycfauoea oõaena nenafuocf eucokor oõpasoeana
y cenuufy.
Bucokoukoncka ycfauoea ro»e useonufu cfynujcku nporpar ua
nanuuy, y cknany ca noseonor sa pan.
Y okeupy nenafuocfu eucokor oõpasoeana eucokoukoncka
ycfauoea oõaena uay¬uoucfpa»uea¬ky, yrefuu¬kocfeapana¬ky,
ekcnepfckokoucynfaufcky u usnaea¬ky nenafuocf, a ro»e oõaenafu u npyre
nocnoee kojura ce korepuujanusyjy pesynfafu uay¬uor, ucfpa»uea¬kor u
yrefuu¬kor pana, non ycnoeor na ce fur nocnoeura ue yrpo»aea keanufef
uacfaee.
Carocfanua eucokoukoncka ycfauoea ro»e na oprauusyje creufaj
u ucxpauy cfyneuafa y cknany ca sakouor kojur ce ypehyje konekfueuu creufaj u
ucxpaua cfyneuafa.
Ha ocuueane u pan eucokoukonckux ycfauoea npurenyjy ce
nponucu o jaeuur cny»õara, ykonuko oeur sakouor uuje npyra¬uje ypeheuo.
Ha eucokoukonckoj ycfauoeu uuje noseoneuo nonufu¬ko,
cfpaua¬ko unu eepcko oprauusoeane u nenoeane.
Yuunepsu1e1
Hnau 33.
Yuueepsufef je carocfanua eucokoukoncka ycfauoea koja y
oõaenany nenafuocfu oõjenunyje oõpasoeuu u uay¬uoucfpa»uea¬ku, cfpy¬uu,
onuocuo yrefuu¬ku pan, kao kornoueufe jenuucfeeuor npoueca eucokor
oõpasoeana.
Yuueepsufef ro»e ocfeapueafu cee epcfe u uueoe cfynuja.
Bucokoukoncka ycfauoea ura cfafyc yuueepsufefa ako ocfeapyje
akanercke cfynujcke nporpare ua ceur uueoura cfynuja, y okeupy uajrane fpu
nona u fpu oõnacfu us ¬naua 27. oeor sakoua.
Hsysefuo, yuueepsufef ce ro»e ocuoeafu y nony yrefuocfu, ako
ura cea fpu uueoa cfynuja us uajrane fpu oõnacfu yrefuocfu.

- 19 -
Oakyn1e1 u yue1uuuka akaneuuja
Hnau 34.
4akynfef, onuocuo yrefuu¬ka akaneruja, jecfe eucokoukoncka
ycfauoea, onuocuo eucokoukoncka jenuuuua y cacfaey yuueepsufefa, koja
ocfeapyje akanercke cfynujcke nporpare u paseuja uay¬uoucfpa»uea¬ku,
cfpy¬uu, onuocuo yrefuu¬ku pan y jenuoj unu euue oõnacfu.
4akynfef, onuocuo yrefuu¬ka akaneruja, ro»e ocfeapueafu u
cfpykoeue cfynujcke nporpare.
4akynfef, onuocuo yrefuu¬ka akaneruja, y npaeuor nporefy
uacfyna non uasueor yuueepsufefa y ¬ujer je cacfaey u non ceojur uasueor, y
cknany ca cfafyfor yuueepsufefa.
Akaneuuja c1pykonuux c1ynuja
Hnau 35.
Akaneruja cfpykoeuux cfynuja je carocfanua eucokoukoncka
ycfauoea koja y oõaenany nenafuocfu oõjenunyje oõpasoeuu, ucfpa»uea¬ku,
cfpy¬uu u yrefuu¬ku pan, kao kornoueufe jenuucfeeuor npoueca eucokor
oõpasoeana.
Akaneruja cfpykoeuux cfynuja ro»e ocfeapueafu ocuoeue
cfpykoeue cfynuje u cneuujanucfu¬ke cfpykoeue cfynuje.
Bucokoukoncka ycfauoea ura cfafyc akaneruje cfpykoeuux cfynuja
ako ocfeapyje uajrane nef akpenufoeauux cfynujckux nporpara cfpykoeuux
cfynuja us uajrane fpu nona us ¬naua 27. oeor sakoua.
Bucoka mkona
Hnau 36.
Bucoka ukona je carocfanua eucokoukoncka ycfauoea koja
ocfeapyje akanercke ocuoeue, cneuujanucfu¬ke u nunnorcke akanercke cfynuje
us jenue unu euue oõnacfu us ¬naua 27. oeor sakoua.
Bucoka mkona c1pykonuux c1ynuja
Hnau 37.
Bucoka ukona cfpykoeuux cfynuja je carocfanua eucokoukoncka
ycfauoea koja ocfeapyje ocuoeue cfpykoeue u cneuujanucfu¬ke cfpykoeue cfynuje
us jenue unu euue oõnacfu us ¬naua 27. oeor sakoua.
- 20 -
Hayuuu uuc1u1y1u u npyre uayuuouc1paxunauke yc1auone
Hnau 38.
Panu yuanpehueana uay¬uoucfpa»uea¬kor pana, yuueepsufef y
ceor cacfaey ro»e urafu uay¬ue uucfufyfe u npyre uay¬uoucfpa»uea¬ke
ycfauoee.
Hucfufyf unu npyra uay¬uoucfpa»uea¬ka ycfauoea us cfaea 1. oeor
¬naua ro»e ocfeapueafu neo akpenufoeauux cfynujckux nporpara nunnorckux
akanerckux u nokfopckux cfynuja ua yuueepsufefy.
Huonuua
Hnau 39.
Henokpefuocfu u npyra cpencfea oõesõeheuu on cfpaue Penyõnuke
sa ocuueane u pan eucokoukoncke ycfauoee y np»aeuoj cy ceojuuu.
Henokpefuocfu us cfaea 1. oeor ¬naua ue rory ce ofyhueafu ões
carnacuocfu ocuuea¬a.
Henokpefuocfu u npyra cpencfea us cfaea 1. oeor ¬naua rory ce
kopucfufu caro y qyukuuju oõaenana nenafuocfu yfepheuux oeur sakouor.
Henokpefuocfu u npyra uroeuua cfe¬eua ua ocuoey saeeufana u
noknoua, ceojuua cy eucokoukoncke ycfauoee koja je fy uroeuuy cfekna.
Bucokoukoncka ycfauoea carocfanuo ynpaena sany»õuuara,
qounauujara, onuocuo qounoeura koju cy joj noeepeuu, y cknany ca sakouor.
Ocuunane
Hnau 40.
Carocfanuy eucokoukoncky ycfauoey rory ocuoeafu Penyõnuka,
npaeuo u qusu¬ko nuue, y cknany ca sakouor.
Kana je ocuuea¬ carocfanue eucokoukoncke ycfauoee Penyõnuka,
onnyky o ocuueany nouocu Bnana.
Bucokoukoncke ycfauoee sa ocfeapueane cfynujckux nporpara sa
nofpeõe nonuuujckor oõpasoeana ocuuea Bnana, y cknany ca ycnoeura
yfepheuur oeur sakouor.
Bucokoukoncke ycfauoee us cfaea 3. oeor ¬naua rory õufu y
cacfaey yuueepsufefa, y cknany ca noceõuur cnopasyror yuueepsufefa u Bnane.
Cnopasyror yuueepsufefa, onuocuo akaneruje cfpykoeuux cfynuja,
u Bnane, ua npennor ruuucfapcfea uanne»uor sa yuyfpaune nocnoee, ro»e ce
ycfauoeufu noceõau cfynujcku nporpar sa nofpeõe nonuuujckor oõpasoeana y
okeupy onpeheuor yuueepsufefa, onuocuo akaneruje cfpykoeuux cfynuja.
- 21 -
Cnopasyror yuueepsufefa, onuocuo akaneruje cfpykoeuux cfynuja,
u eucokoukoncke ycfauoee us cfaea 3. oeor ¬naua ro»e ce, ys carnacuocf Bnane,
ycfauoeufu cfynujcku nporpar sa cfuuane sajenuu¬ke nunnore.
Bnana, ua npennor ruuucfapcfea uanne»uor sa yuyfpaune
nocnoee, õnu»e ypehyje ycnoee u ua¬uu ocfeapueana cfynujckux nporpara us cf.
5. u 6. oeor ¬naua u nono»aj uacfaeuuka u cfyneuafa, y norneny ocoõeuocfu
eesauux sa uuneee u npupony nonuuujckor oõpasoeana.
Ynpaeuu uansop uan panor eucokoukonckux ycfauoea us cfaea 3.
oeor ¬naua u ocfeapueaner cfynujckux nporpara us cf. 5. u 6. oeor ¬naua epuu
ruuucfapcfeo uanne»uo sa yuyfpaune nocnoee.
Bosnona sa pan
Hnau 41.
Bucokoukoncka ycfauoea ro»e no¬efu ca panor u oõaenafu
nenafuocf no noõujany noseone sa pan.
Eoseony sa pan usnaje Muuucfapcfeo, ua saxfee eucokoukoncke
ycfauoee.
Ys saxfee us cfaea 2. oeor ¬naua eucokoukoncka ycfauoea
nocfaena ocuuea¬ku akf u nokase o ucnyneuocfu ycnoea sa noõujane noseone
sa pan u akpenufauujy cfynujckux nporpara.
Y poky on 30 naua on naua npujera saxfeea Muuucfapcfeo ynyhyje
saxfee ca nokyreufauujor Korucuju, panu naeana ruunena.
Korucuja naje ruunene o saxfeey, y poky on fpu receua on naua
npujera saxfeea.
Muuucfapcfeo peuaea o saxfeey uajkacuuje y poky on 30 naua on
naua ucfeka poka us cfaea 5. oeor ¬naua.
Muuucfapcfeo usnaje noseony sa pan eucokoukonckoj ycfauoeu ako
Korucuja na nosufueuo ruunene o:
1) canp»ajy, keanufefy u oõury cfynujckux nporpara sa
akanercke, onuocuo cfpykoeue cfynuje;
2) nofpeõuor õpojy uacfaeuor u npyror ocoõna c onroeapajyhur
uay¬uur u cfpy¬uur keanuqukauujara;
3) ocurypauor onroeapajyher npocfopy u onperu, y cknany c
õpojer cfyneuafa koje eucokoukoncka ycfauoea uarepaea na
ynuue u nofpeõuur keanufefor cfynupana.
Rofpeõau õpoj uacfaeuuka us cfaea 7. fa¬ka 2) oeor ¬naua je
uajrane 70% uacfaeuuka y panuor onuocy ca nyuur panuur epereuor on
ykynuor õpoja npenrefa ua cfynujckor nporpary sa koju ce fpa»u noseona sa pan.
Hsysefak cy cfynujcku nporparu y nony yrefuocfu rne faj õpoj ue
ro»e õufu ranu on 50%.
- 22 -
On ykynuor õpoja uacfaeuuka nofpeõuux sa oõaenane uacfaee no
ronuuara cfynuja sa cfynujcku nporpar sa koju ce fpa»u noseona sa pan,
akaneruje cfpykoeuux cfynuja u eucoke ukone cfpykoeuux cfynuja, usysee y nony
yrefuocfu, ropajy na urajy uajrane 50% uacfaeuuka ca cfe¬euur uay¬uur
uasueor nokfopa uayka.
Ceake ukoncke ronuue, fokor npeor ocfeapueana cfynujckor
nporpara epuu ce cnonauna npoeepa oõaenana nenafuocfu eucokoukoncke
ycfauoee.
Y noseonu sa pan uaeone ce onoõpeuu cfynujcku nporparu, õpoj
cfyneuafa sa koju je cfynujcku nporpar onoõpeu, õpoj uacfaeuuka ca nyuur
panuur epereuor, kao u oõjekfu y kojura ce oõaena nenafuocf.
Y noseonu sa pan uaeonu ce na nu je cfynujcku nporpar onoõpeu u
sa useohene cfynuja ua nanuuy, kao u rakcuranau õpoj cfyneuafa koju ua faj
ua¬uu ro»e na cfynupa.
Y noseonu sa pan uaeonu ce na nu je eucokoukonckoj ycfauoeu
onoõpeuo oõaenane nenafuocfu useau cenuufa.
Peuene o onõujany saxfeea sa usnaeane noseone sa pan koua¬uo
je y ynpaeuor nocfynky.
Canp»aj noseone sa pan nponucyje ruuucfap.
Bucokoukoncka ycfauoea sa ¬uje ocuueane ce ue oõesõehyjy
cpencfea us õyuefa Penyõnuke ny»ua je na ys saxfee us cfaea 2. oeor ¬naua
nocfaeu u õaukapcky rapauuujy sa uacfaenane u saepuefak cfynuja y cny¬ajy
npecfauka pana ycfauoee unu npecfauka useohena onpeheuor cfynujckor
nporpara, npera nnauupauor õpojy cfyneuafa.
Hsueua, nonyua u onysuuane nosnone sa pan
Hnau 42.
Bucokoukoncka ycfauoea koja ura noseony sa pan nonuocu saxfee
sa nonyuy noseone sa uoe cfynujcku nporpar.
Hsreue u nonyue onoõpeuor, onuocuo akpenufoeauor cfynujckor
nporpara koje eucokoukoncka ycfauoea epuu panu neroeor ycknahueana ca
oprauusauujor pana u nocfuruyhura uayke u yrefuocfu ue crafpajy ce uoeur
cfynujckur nporparor.
Bucokoukonckoj ycfauoeu koja ue noõuje akpenufauujy, noseona sa
pan ea»u jou ronuuy naua, ões npaea ynuca cfyneuafa.
Bucokoukonckoj ycfauoeu us cfaea 3. oeor ¬naua nocne ronuuy
naua ce onysura noseona sa pan.
Bucokoukonckoj ycfauoeu onysura ce noseona sa pan u kana joj ce
saõpauu pan, y cknany ca sakouor.
- 23 -
Bucokoukonckoj ycfauoeu koja ue noõuje akpenufauujy sa ueku
cfynujcku nporpar, noseona sa pan sa faj cfynujcku nporpar ea»u jou ronuuy
naua, anu ryõu npaeo ua ynuc uoeux cfyneuafa ua faj cfynujcku nporpar.
Bucokoukonckoj ycfauoeu us cfaea 6. oeor ¬naua koja y nponucauor
poky ue noõuje akpenufauujy sa faj cfynujcku nporpar usreuuhe ce noseona sa
pan.
Peuene o onõujany saxfeea sa nonyuy noseone sa pan, kao u
peuene o usreuu, onuocuo onysurany noseone sa pan, koua¬uo je y ynpaeuor
nocfynky.
Y cny¬ajy npecfauka pana eucokoukoncke ycfauoee sõor
onysurana noseone sa pan unu npyror pasnora, ruuucfap he, ua npennor
Hauuouanuor caeefa, nouefu akf kojur ce oõesõehyje saepuefak cfynuja
cfyneufura fe eucokoukoncke ycfauoee.
Rpoueua uasuna, cenum1a u c1a1ycue npoueue
Hnau 43.
Carocfanua eucokoukoncka ycfauoea ro»e epuufu nporeuy
uasuea, cenuufa u cfafycue nporeue, y cknany ca sakouor.
3a carocfanue eucokoukoncke ycfauoee ¬uju je ocuuea¬ Penyõnuka
onnyky o nporeuu us cfaea 1. oeor ¬naua nouocu Bnana.
Y nocfynky nououena onnyke us cfaea 2. oeor ¬naua, npuõaena ce
ruunene opraua ynpaenana ceux eucokoukonckux ycfauoea ua koje ce
nporeua onuocu u carnacuocf Hauuouanuor caeefa.
Y cny¬ajy nporeue us cfaea 1. oeor ¬naua, cnpoeonu ce nocfynak sa
usnaeane uoee noseone sa pan.
Peruc1ap
Hnau 44 .
Muuucfapcfeo eonu eeuneuuujy (y naner fekcfy: perucfap):
1) eucokoukonckux ycfauoea;
2) cfynujckux nporpara;
3) uacfaeuuka, capanuuka u ocfanux sanocneuux.
Y perucfap ce yuoce u npyru nonauu on sua¬aja sa paseoj cucfera
eucokor oõpasoeana u sa ykny¬ueane y eeponcku npocfop eucokor oõpasoeana.
Canp»aj u ua¬uu eohena perucfpa nponucyje ruuucfap.
- 24 -
Ykunane
Hnau 45.
Ycfauoea ce ykuna non ycnoeura u no nocfynky yfepheuur
sakouor.
Onnyky o ykunany eucokoukoncke ycfauoee ¬uju je ocuuea¬
Penyõnuka nouocu Bnana.
Y nocfynky nououena onnyke us cfaea 2. oeor ¬naua, npuõaena ce
ruunene opraua ynpaenana eucokoukoncke ycfauoee u carnacuocf
Hauuouanuor caeefa.
Y onnyuu us cfaea 2. oeor ¬naua onpehyjy ce eucokoukoncke
ycfauoee ua kojura cfyneufu urajy npaeo na uacfaee sano¬efe cfynuje.
C1a1y1
Hnau 46.
Cfafyf je ocuoeuu onufu akf eucokoukoncke ycfauoee kojur ce
ypehyje oprauusauuja ycfauoee, ua¬uu pana, ynpaenane u pykoeohene, kao u
npyra nufana on sua¬aja sa oõaenane nenafuocfu u pan eucokoukoncke
ycfauoee, y cknany ca sakouor.
Oprauusauuja nucokomkoncke yc1auone
Hnau 47.
Oprauusauuja eucokoukoncke ycfauoee ypehyje ce cfafyfor, y
cknany ca akfor o ocuueany u oeur sakouor.
Carocfanua eucokoukoncka ycfauoea ocuuea eucokoukoncke
jenuuuue kao oõnuke yuyfpaune oprauusauuje, y cknany ca cfafyfor.
Akfor o ocuueany eucokoukoncke jenuuuue onpehyje ce cfafyc
eucokoukoncke jenuuuue y norneny npaea ucfynana y npaeuor nporefy u
nocnoeany, pacnonarana rafepujanuur pecypcura, ynpaenana, onny¬ueana, u
ypehyjy ce npyra nufana on sua¬aja sa pan eucokoukoncke jenuuuue.
Akaneruja cfpykoeuux cfynuja ura y ceor cacfaey onenena u
onceke panu ocfeapueana cfynujckux nporpara us cponuux nucuunnuua,
ucfpa»ueana u yrefuu¬kor pana, kao u equkacuujer kopuuhena pecypca.
Yuueepsufef ura y ceor cacfaey qakynfefe, yrefuu¬ke akaneruje
unu npyre eucokoukoncke jenuuuue panu ocfeapueana cfynujckux nporpara us
cponuux nucuunnuua, uay¬uux ucfpa»ueana u yrefuu¬kor pana, kao u
equkacuujer kopuuhena pecypca.
Yuueepsufef ro»e urafu y ceor cacfaey qakynfefe, yrefuu¬ke
akaneruje u npyre eucokoukoncke jenuuuue ca ceojcfeor npaeuor nuua.
- 25 -
4akynfef, onuocuo yrefuu¬ka akaneruja, ura ceojcfeo npaeuor
nuua ako ocfeapyje uajrane fpu onoõpeua, onuocuo akpenufoeaua cfynujcka
nporpara.
Onnyky o cfafycuoj nporeuu, nporeuu uasuea u cenuufa
eucokoukoncke jenuuuue y cacfaey yuueepsufefa ca ceojcfeor npaeuor nuua
nouocu oprau ynpaenana yuueepsufefa neofpehuuckor eehuuor.
Bucokoukoncka ycfauoea ro»e ocuoeafu eucokoukoncky jenuuuuy
useau ceor cenuufa, ões ceojcfea npaeuor nuua, y nocfynky us ¬naua 16. oeor
sakoua.
4akynfef, onuocuo yrefuu¬ka akaneruja, kao u npyre
eucokoukoncke jenuuuue ca ceojcfeor npaeuor nuua ypehyjy yuyfpauny
oprauusauujy u ynpaenane ceojur cfafyfor, y cknany ca cfafyfor yuueepsufefa.
Yuueepsufef naje carnacuocf ua cfafyf eucokoukoncke jenuuuue y
ceor cacfaey.
Hu1erpa1unua myukuuja yuunepsu1e1a u npyrux cauoc1anuux
nucokomkonckux yc1auona
Hnau 48.
Cfafyfor eucokoukoncke ycfauoee, akfor o ocuueany
eucokoukoncke jenuuuue u onufur akfura eucokoukoncke jenuuuue yfephyjy ce
oenauhena u ua¬uu ynpaenana koju oõesõehyjy jenuucfeeuy u ycknaheuy
nenafuocf eucokoukoncke ycfauoee.
Yuueepsufef uuferpuue qyukuuje ceux ycfauoea u jenuuuua y ceor
cacfaey, a noceõuo qakynfefa, fako ufo cnpoeonu jenuucfeeuy nonufuky ¬uju je
uun cfanuo yuanpehene keanufefa uacfaee, ycaepuaeane
uay¬uoucfpa»uea¬kor pana u yrefuu¬kor cfeapanaufea.
Panu ocfeapena uuneea us cfaea 2. oeor ¬naua, yuueepsufef,
onuocuo akaneruja cfpykoeuux cfynuja, noceõuo ura uanne»uocfu y cnenehur
oõnacfura:
1) yfephueane jenuucfeeuux cfaunapna pana cny»õu u cepeuca u
jenuucfeeuux cfaunapna sa qoprupane õase nonafaka ceux
jenuuuua;
2) cfpafeuko nnauupane;
3) nououene cfynujckux nporpara;
4) oõesõehene u koufpona keanufefa;
5) nonufuka ynuca;
6) usõop y seana uacfaeuuka;
7) usnaeane nunnora u nonafka nunnoru;
8) rehyuaponua capanna;
9) nnauupane uueecfuuuja;
- 26 -
10) nnauupane nonufuke sanounaeana u aura»oeana uacfaeuuka
u capanuuka;
11) qoprupane u paseoj jenuucfeeuor uuqoprauuouor cucfera;
12) oõpasoeane fokor ¬ufaeor »ueofa.
Bucokoukoncka jenuuuua ura npaeo npennarana y eesu ca
nufanura us cfaea 3. oeor ¬naua, ua ua¬uu ypeheu cfafyfor yuueepsufefa.
V. HAYHHOHCTPAXHBAHKH H YMETHHHKH PAB
Hnau 49.
Yuueepsufef oõaena uay¬uoucfpa»uea¬ku u yrefuu¬ku pan y
uuny paseoja uayke u cfeapanaufea, yuanpehueana nenafuocfu eucokor
oõpasoeana, onuocuo yuanpehueana keanufefa uacfaee, ycaepuaeana uay¬uor
u yrefuu¬kor nonrnafka, yeohena cfyneuafa y uay¬uoucfpa»uea¬ku onuocuo
yrefuu¬ku pan, kao u cfeapana rafepujanuux ycnoea sa pan u paseoj
yuueepsufefa.
Hay¬uu pan ua yuueepsufefy ocfeapyje ce kpos ocuoeua,
npureneua u paseojua ucfpa»ueana, a yrefuu¬ku pan kpos yrefuu¬ke npojekfe.
Hay¬uoucfpa»uea¬ku, onuocuo yrefuu¬ku pan oõaena ce u
oprauusyje y cknany ca sakouor u onufur akfor ycfauoee.
Y uuny korepuujanusauuje pesynfafa uay¬uoucfpa»uea¬kor unu
yrefuu¬kor pana yuueepsufef, onuocuo npyra eucokoukoncka ycfauoea ro»e
õufu ocuuea¬ ueufpa sa fpaucqep fexuonoruje, uuoeauuouor ueufpa, nocnoeuo-
fexuonoukor napka u npyrux oprauusauuouux jenuuuua, y cknany ca sakouor.
VI. OPFAHH BHCOKOLKORCKE YCTAHOBE
Oprauu nucokomkoncke yc1auone
Hnau 50.
Oprauu eucokoukoncke ycfauoee ypehyjy ce cfafyfor ycfauoee, y
cknany ca sakouor u ocuuea¬kur akfor.
Bucokoukoncka ycfauoea ura oprau ynpaenana, oprau
nocnoeohena, cfpy¬ue opraue u cfyneufcku napnareuf.
Oprau ynpannana
Hnau 51.
Oprau ynpaenana eucokoukoncke ycfauoee je caeef.
Epoj ¬nauoea caeefa je uenapau.
Epoj ¬nauoea, nocfynak usõopa u paspeuena ¬nauoea caeefa,
ua¬uu pana caeefa u onny¬ueana ypehyje ce cfafyfor eucokoukoncke ycfauoee.
- 27 -
Maunaf ¬nauoea caeefa fpaje fpu ronuue.
-nau caeefa ro»e õufu ¬nau opraua ynpaenana caro jenue
eucokoukoncke ycfauoee.
Cac1an cane1a nucokomkoncke yc1auone
Hnau 52.
Epoj ¬nauoea caeefa eucokoukoncke ycfauoee je uajrane 17, y
cknany ca cfafyfor eucokoukoncke ycfauoee.
Caeef eucokoukoncke ycfauoee us cfaea 1. oeor ¬naua ¬uue
npencfaeuuuu ycfauoee, cfyneuafa u ocuuea¬a.
On ykynuor õpoja ¬nauoea caeefa us cfaea 1. oeor ¬naua,
npencfaeuuuu eucokoukoncke ycfauoee ¬uue nee fpehuue, saokpy»euo ua
uajõnu»u uenapau õpoj, nok cy npencfaeuuuu cfyneuafa u npencfaeuuuu
ocuuea¬a sacfynneuu ca jenuakur õpojer ¬nauoea no nyuor cacfaea.
Kana je ocuuea¬ Penyõnuka npencfaeuuke ocuuea¬a ureuyje
Bnana, us pena ucfakuyfux nu¬uocfu us oõnacfu uayke, kynfype, npoceefe,
yrefuocfu u npuepene.
Rpencenuuk caeefa ce õupa us pena npencfaeuuka eucokoukoncke
ycfauoee.
-nau caeefa us cfaea 4. oeor ¬naua ue ro»e õufu nuue sanocneuo
y foj eucokoukonckoj ycfauoeu unu y oprauy ynpaee uanne»uor sa oõnacf
oõpasoeana, onuocuo uayke, nuue usaõpauo, nocfaeneuo unu ureuoeauo ua
qyukuujy y np»aeuor oprauy, oprauy fepufopujanue ayfouoruje unu nokanue
caroynpaee, unu usaõpauo y oprau nonufu¬ke cfpauke.
Hannexuoc1 cane1a
Hnau 53.
Caeef:
1) nouocu cfafyf, ua npennor cfpy¬uor opraua;
2) õupa u paspeuaea oprau nocnoeohena;
3) nouocu quuaucujcku nnau, ua npennor cfpy¬uor opraua;
4) yceaja useeufaj o nocnoeany u ronuunu oõpa¬yu, ua npennor
cfpy¬uor opraua;
5) yceaja nnau kopuuhena cpencfaea sa uueecfuuuje, ua npennor
cfpy¬uor opraua;
6) naje carnacuocf ua onnyke o ynpaenany uroeuuor
eucokoukoncke ycfauoee;
7) naje carnacuocf ua pacnoneny quuaucujckux cpencfaea;
8) nouocu onnyky o eucuuu ukonapuue, ua npennor cfpy¬uor
opraua;
- 28 -
9) nonuocu ocuuea¬y useeufaj o nocnoeany uajrane jenaunyf
ronuune;
10) nouocu onufu akf o nucuunnuuckoj onroeopuocfu cfyneuafa;
11) epuu usõop ekcfepuor peeusopa quuaucujckor nocnoeana
eucokoukoncke ycfauoee;
12) oõaena u npyre nocnoee y cknany ca sakouor u cfafyfor.
O nufanura us cfaea 1. oeor ¬naua caeef onny¬yje eehuuor
rnacoea ykynuor õpoja ¬nauoea caeefa.
Cfafyfor eucokoukoncke ycfauoee onpehyje ce cfpy¬uu oprau koju
yfephyje npennore us cfaea 1. oeor ¬naua.
Rpennore us cfaea 1. oeor ¬naua sa yuueepsufef yfephyje Ceuaf, a
sa qakynfef, onuocuo yrefuu¬ky akanerujy, uacfaeuo-uay¬uo, onuocuo uacfaeuo-
yrefuu¬ko eehe.
Oprau nocnonohena
Hnau 54.
Oprau nocnoeohena yuueepsufefa je pekfop, qakynfefa - nekau,
akaneruje cfpykoeuux cfynuja - npencenuuk, eucoke ukone u eucoke ukone
cfpykoeuux cfynuja - nupekfop. Oprau nocnoeohena ce õupa us pena uacfaeuuka
eucokoukoncke ycfauoee koju cy y panuor onuocy ca nyuur panuur epereuor, a
usaõpauu cy ua ueonpeheuo epere. Oprau nocnoeohena õupa ce ua fpu ronuue
ca roryhuouhy jenuor nouoeuor usõopa.
Enu»u ycnoeu, kao u ua¬uu u nocfynak usõopa u paspeuena,
uanne»uocf u onroeopuocf opraua us cfaea 1. oeor ¬naua, ypehyjy ce cfafyfor
eucokoukoncke ycfauoee.
Oprau nocnoeohena ue ro»e õufu nuue koje je npaeuocua»uor
npecynor ocyheuo sa kpueu¬uo neno npofue nonue cnoõone, qancuqukoeana
jaeue ucnpaee kojy usnaje eucokoukoncka ycfauoea unu npurana rufa y
oõaenany nocnoea y eucokoukonckoj ycfauoeu, onuocuo koje je npaeuocua»uor
npecynor ocyheuo ua kasuy safeopa sa npyro kpueu¬uo neno, kao uu nuue koje je
npekpuuno konekc npoqecuouanue efuke.
C1pyuuu oprauu
Hnau 55.
Cfpy¬uu oprau eucokoukoncke ycfauoee onny¬yje o nufanura on
uufepeca sa peanusauujy uacfaee, uay¬uor, ucfpa»uea¬kor u yrefuu¬kor pana.
Rpu pacnpaenany, onuocuo onny¬ueany o nufanura koja ce
onuoce ua ocurypane keanufefa uacfaee, peqopry cfynujckux nporpara, auanusy
equkacuocfu cfynupana u yfephueane õpoja ECRE õonoea, y cfpy¬uur
oprauura u nuxoeur fenura y¬ecfeyjy npencfaeuuuu cfyneuafa.
Y cfpy¬uur oprauura us cfaea 2. oeor ¬naua cfyneufu ¬uue no 20%
¬nauoea, a y nuxoeur fenura ¬uue 20% ¬nauoea.
- 29 -
Cfpy¬uu oprau yuueepsufefa je Ceuaf, a cfpy¬uu oprau qakynfefa,
onuocuo yrefuu¬ke akaneruje je uacfaeuo-uay¬uo, onuocuo uacfaeuo-yrefuu¬ko
eehe.
Cfafyfor yuueepsufefa, qakynfefa, onuocuo yrefuu¬ke akaneruje
rory ce npeneunefu u npyru cfpy¬uu oprauu.
Cacfae, nenokpyr, õpoj ¬nauoea, ua¬uu usõopa, fpajane raunafa,
kao u ua¬uu onny¬ueana cfpy¬uux opraua eucokoukoncke ycfauoee, ypehyjy ce
cfafyfor eucokoukoncke ycfauoee.
Cfpy¬uu oprau carocfanue eucokoukoncke ycfauoee nouocu
konekc npoqecuouanue efuke, kojur ce yfephyjy efu¬ka ua¬ena y eucokor
oõpasoeany, oõjaenueany uay¬uux pesynfafa, onuocy npera uufenekfyanuoj
ceojuuu, onuocura usrehy uacfaeuuka u capanuuka, npyrux sanocneuux u
cfyneuafa, nocfynuura y uacfynany eucokoukoncke ycfauoee u uacfaeuuka,
capanuuka u cfyneuafa y npaeuor nporefy, kao u y onuocy npera jaeuocfu u
cpencfeura jaeuor uuqoprucana.
C1yneu1cku napnaueu1
Hnau 56.
Cfyneufcku napnareuf je oprau eucokoukoncke ycfauoee u
eucokoukoncke jenuuuue koja ura oprau ynpaenana u ynucaue cfyneufe.
Ha¬uu usõopa u õpoj ¬nauoea cfyneufckor napnareufa yfephyje ce
onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee.
Rpaeo na õupajy u na õyny õupauu sa ¬naua cfyneufckor
napnareufa urajy ceu cfyneufu eucokoukoncke ycfauoee, onuocuo
eucokoukoncke jenuuuue, ynucauu ua cfynuje y ukonckoj ronuuu y kojoj ce õupa
cfyneufcku napnareuf.
Maunaf ¬nauoea cfyneufckor napnareufa fpaje ronuuy naua.
Hsõop ¬nauoea cfyneufckor napnareufa onp»aea ce ceake ronuue
y anpuny, fajuur u uenocpenuur rnacaner.
Y uuny ocfeapueana npaea u saufufe uufepeca cfyneuafa,
cfyneufcku napnareuf õupa u paspeuaea npencfaeuuke cfyneuafa y oprauura
eucokoukoncke ycfauoee, onuocuo eucokoukoncke jenuuuue, kao u y oprauura
npyrux ycfauoea y kojura cy sacfynneuu npencfaeuuuu cfyneuafa, y cknany ca
cfafyfor ycfauoee.
VII. OHHAHCHPAKE BHCOKOLKORCKHX YCTAHOBA
HHJH JE OCHHBAH PERYBRHKA
Hsnopu muuaucupana
Hnau 57.
Bucokoukoncka ycfauoea cfu¬e cpencfea sa oõaenane ceoje
nenafuocfu y cknany ca sakouor u cfafyfor, us cnenehux useopa:
- 30 -
1) cpencfaea koja oõesõehyje ocuuea¬;
2) ukonapuue;
3) nouauuja, noknoua u saeeufana;
4) cpencfaea sa quuaucupane uay¬uoucfpa»uea¬kor, yrefuu¬kor
u cfpy¬uor pana;
5) npojekafa u yroeopa y eesu ca peanusauujor uacfaee,
ucfpa»ueana u koucynfaufckux ycnyra;
6) uakuana sa korepuujanue u npyre ycnyre;
7) ocuuea¬kux npaea u us yroeopa ca fpehur nuuura;
8) u npyrux useopa, y cknany ca sakouor.
Cpencfeura us cfaea 1. oeor ¬naua eucokoukoncka ycfauoea
carocfanuo ynpaena.
Cpencfea us cfaea 1. oeor ¬naua ro»e cfuuafu u eucokoukoncka
jenuuuua y cknany ca ocuuea¬kur akfor u onufur akfor carocfanue
eucokoukoncke ycfauoee.
Cpencfea us cfaea 1. oeor ¬naua uckasyjy ce u eeuneufupajy y
cknany ca jenuucfeeuor õyuefckor knacuqukauujor.
Cpenc1na koja oõesõehyje ocuunau
Hnau 58.
Bucokoukoncka ycfauoea ¬uju je ocuuea¬ Penyõnuka cfu¬e
cpencfea sa cnpoeohene onoõpeuux, onuocuo akpenufoeauux cfynujckux
nporpara y okeupy ceoje nenafuocfu ua ocuoey yroeopa koju carocfanua
eucokoukoncka ycfauoea sakny¬yje ca Bnanor, no npefxonuo npuõaeneuor
ruuneny Muuucfapcfea.
Cpencfea sa oõaenane nenafuocfu y foky jenue ukoncke ronuue
oõesõehyjy ce y cknany c nporparor pana eucokoukoncke ycfauoee.
Bucokoukoncka ycfauoea y cacfaey yuueepsufefa, y oõaenany
ceoje nenafuocfu cpencfeura koja oõesõehyje ocuuea¬, y npaeuor nporefy
ucfyna ua ocuoey oenauhena us cfafyfa, y ceoje ure a sa pa¬yu yuueepsufefa.
Oprau ynpaenana eucokoukoncke ycfauoee us cfaea 1. oeor ¬naua
onroeapa uanne»uor ruuucfapcfey sa uareucko u ekouoru¬uo fpouene
cpencfaea noneneuux us õyuefa.
Hoprafuee u cfaunapne pana eucokoukonckux ycfauoea us cfaea
1. oeor ¬naua, kao u rafepujanua cpencfea sa nuxoeo ocfeapueane, ykny¬yjyhu
u cpencfea sa ocfeapueane qyukuuja yuueepsufefa y okeupy cfynujckux
nporpara koju ce useone ua eucokoukonckur ycfauoeara u jenuuuuara, yfephyje
Bnana, ua npennor Hauuouanuor caeefa u no npuõaeneuor ruuneny
Kouqepeuuuje yuueepsufefa u Kouqepeuuuje akaneruja cfpykoeuux cfynuja.
- 31 -
C1uuane cpenc1ana on ocuunaua
Hnau 59.
Ocuuea¬ oõesõehyje cpencfea eucokoukonckoj ycfauoeu sa:
1) rafepujanue fpoukoee, fekyhe u uueecfuuuouo onp»aeane;
2) nnafe sanocneuux, y cknany ca sakouor u konekfueuur
yroeopor;
3) onpery;
4) õuõnuofe¬ku qoun;
5) oõaenane uay¬uoucfpa»uea¬kor, onuocuo yrefuu¬kor pana
koju je y qyukuuju nonusana keanufefa uacfaee;
6) uay¬uo u cfpy¬uo ycaepuaeane sanocneuux;
7) noncfuuane paseoja uacfaeuo-uay¬uor u uacfaeuo-yrefuu¬kor
nonrnafka;
8) pan ca napoeufur cfyneufura;
9) rehyuaponuy capanny;
10) useope uuqoprauuja u uuqoprauuoue cucfere;
11) usnaea¬ky nenafuocf;
12) pan cfyneufckor napnareufa u eauuacfaeuy nenafuocf
cfyneuafa;
13) quuaucupane onpere u ycnoea sa cfynupane cfyneuafa ca
xeunukenor;
14) npyre uareue, y cknany ca sakouor.
Conc1neuu npuxonu
Hnau 60.
Cpencfea koja eucokoukoncka ycfauoea, onuocuo eucokoukoncka
jenuuuua ocfeapu, usysee cpencfaea koja oõesõehyje Penyõnuka, ¬uue concfeeuu
npuxon fe eucokoukoncke ycfauoee, onuocuo jenuuuue (ukonapuua, npy»ane
ycnyra fpehur nuuura, noknou, nouauuje, cnousopcfeo u npyru useopu cfuuana
cpencfaea).
Cpencfeura us cfaea 1. oeor ¬naua eucokoukoncka ycfauoea,
onuocuo eucokoukoncka jenuuuua ca ceojcfeor npaeuor nuua, pacnona»e y
cknany ca sakouor u onufur akfor fe eucokoukoncke ycfauoee, onuocuo
eucokoukoncke jenuuuue.
Cpencfeura us cfaea 1. oeor ¬naua ocfeapeuur oõaenaner
nenafuocfu eucokoukoncke jenuuuue ões ceojcfea npaeuor nuua pacnona»e fa
jenuuuua y cknany ca sakouor u onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee y ¬ujer
je cacfaey.
- 32 -
Bucokoukoncke jenuuuue y cacfaey yuueepsufefa, kan pacnona»y
cpencfeura us cfaea 1. oeor ¬naua, y npaeuor nporefy ucfynajy y ceoje ure u sa
ceoj pa¬yu, y cknany ca sakouor, cfafyfor yuueepsufefa u concfeeuur cfafyfor.
Bucokoukoncke jenuuuue y cacfaey yuueepsufefa us cpencfaea us
cfaea 1. oeor ¬naua usneajajy neo sa quuaucupane sajenuu¬kux nocnoea ua
uueoy yuueepsufefa.
Hsneajane cpencfaea us cfaea 5. oeor ¬naua epuu ce ua ocuoey
nnauupauor oõura u fpoukoea akfueuocfu koju ce yfephyjy onnykor caeefa
yuueepsufefa sa fekyhy ukoncky ronuuy.
Lkonapuua
Hnau 61.
Bucokoukoncka ycfauoea cfu¬e cpencfea us ukonapuue ua ocuoey
onnyke o eucuuu ukonapuue sa cfyneufe koju nnahajy ukonapuuy.
Mepuna sa yfephueane eucuue ukonapuue yfephyjy ce onufur
akfor eucokoukoncke ycfauoee.
Bucokoukoncka ycfauoea je ny»ua na npe pacnucueana koukypca
sa ynuc uoeux cfyneuafa yfepnu eucuuy ukonapuue sa uapenuy ukoncky ronuuy
sa cee cfynujcke nporpare.
Lkonapuuor ce yfephyjy fpoukoeu cfynuja sa jenuy ukoncky
ronuuy, onuocuo sa cfuuane 60 ECRE õonoea.
Lkonapuua oõyxeafa uakuane sa penoeue ycnyre koje
eucokoukoncka ycfauoea npy»a cfyneufy y okeupy ocfeapueana cfynujckor
nporpara.
Penoeue ycnyre us cfaea 5. oeor ¬naua yfephyjy ce onnykor
yuueepsufefa, onuocuo npyre carocfanue eucokoukoncke ycfauoee.
VIII. OCOBÆE BHCOKOLKORCKE YCTAHOBE
Hac1anuo u ueuac1anuo ocoõne
Hnau 62.
Hacfaeuo ocoõne eucokoukoncke ycfauoee ¬uue nuua koja
ocfeapyjy uacfaeuu, uay¬uu, ucfpa»uea¬ku u yrefuu¬ku pan.
Hacfaeuo ocoõne, y crucny oeor sakoua, jecy: uacfaeuuuu,
ucfpa»uea¬u u capanuuuu.
Heuacfaeuo ocoõne eucokoukoncke ycfauoee ¬uue nuua koja
oõaenajy cfpy¬ue, anruuucfpafueue u fexuu¬ke nocnoee.

- 33 -
Puue koje je npaeuocua»uor npecynor ocyheuo sa kpueu¬uo neno
npofue nonue cnoõone, qancuqukoeana jaeue ucnpaee kojy usnaje
eucokoukoncka ycfauoea unu npurana rufa y oõaenany nocnoea y
eucokoukonckoj ycfauoeu ue ro»e cfehu seane uacfaeuuka, onuocuo capanuuka.
Ako nuue us cfaea 4. oeor ¬naua ura cfe¬euo seane,
eucokoukoncka ycfauoea nouocu onnyky o saõpauu oõaenana nocnoea
uacfaeuuka, onuocuo capanuuka.
Puuy us cfaea 5. oeor ¬naua npecfaje panuu onuoc y cknany ca
sakouor.
3nana uac1anuuka
Hnau 63.
3eana uacfaeuuka eucokoukoncke ycfauoee jecy: npenaea¬,
npoqecop cfpykoeuux cfynuja, noueuf, eaupenuu npoqecop u penoeuu npoqecop.
Hacfaeuuuu y seany npenaea¬a unu npoqecopa cfpykoeuux
cfynuja rory na useone uacfaey caro ua cfpykoeuur cfynujara.
Hacfaeuuuu y seany noueufa, eaupenuor u penoeuor npoqecopa
rory na useone uacfaey ua ceur epcfara cfynuja.
Onufur akfor carocfanue eucokoukoncke ycfauoee rory ce
yfepnufu u npyra seana uacfaeuuka (uacfaeuuk cfpauor jesuka, eeufuua u np.) y
cknany ca epcfor cfynuja sa kojy je ycfauoea akpenufoeaua.
Ycnonu sa usõop y snane uac1anuuka
Hnau 64.
Y seane uacfaeuuka ro»e õufu usaõpauo nuue koje ura
onroeapajyhu cfpy¬uu, akanercku, onuocuo uay¬uu uasue u cnocoõuocf sa
uacfaeuu pan.
Y seane npenaea¬a ro»e õufu usaõpauo nuue koje ura akanercku
uasue rarucfpa unu cfpy¬uu uasue cneuujanucfe.
Y seane npoqecopa cfpykoeuux cfynuja ro»e õufu usaõpauo nuue
koje ura uay¬uu uasue nokfopa uayka, onuocuo nokfopa yrefuocfu.
Y seane npenaea¬a u npoqecopa cfpykoeuux cfynuja us nona
yrefuocfu ro»e õufu usaõpauo u nuue koje ura eucoko oõpasoeane npeor
cfeneua u npusuafa yrefuu¬ka nena.
Y seane noueufa ro»e õufu usaõpauo nuue koje, nopen ycnoea us
cfaea 3. oeor ¬naua, ura u uay¬ue, onuocuo cfpy¬ue panoee oõjaeneue y
uay¬uur ¬aconucura unu sõopuuuura, ca peueusujara.
Y seane noueufa us nona yrefuocfu ro»e õufu usaõpauo u nuue
koje ura eucoko oõpasoeane npeor cfeneua u npusuafa yrefuu¬ka nena.
- 34 -
Y seane eaupenuor npoqecopa ro»e õufu usaõpauo nuue koje
nopen ycnoea us cfaea 5. oeor ¬naua ura u euue uay¬uux panoea on sua¬aja sa
paseoj uayke, onuocuo yrefuocfu y y»oj uay¬uoj, onuocuo yrefuu¬koj oõnacfu
oõjaeneuux y rehyuaponuur unu eonehur norahur ¬aconucura, ca
peueusujara, opuruuanuo cfpy¬uo ocfeapene (npojekaf, cfynujy, nafeuf,
opuruuanuu refon, uoey copfy u cn.), onuocuo pykoeohene unu y¬euhe y
uay¬uur npojekfura, oõjaeneu yuõeuuk, rouorpaqujy, npakfukyr unu sõupky
sanafaka sa y»y uay¬uy, onuocuo yrefuu¬ky oõnacf sa kojy ce õupa u euue
panoea caonufeuux ua rehyuaponuur unu norahur uay¬uur ckynoeura.
Y seane eaupenuor npoqecopa us nona yrefuocfu ro»e õufu
usaõpauo u nuue koje ura eucoko oõpasoeane npeor cfeneua u yrefuu¬ka nena
koja npencfaenajy carocfanau nonpuuoc yrefuocfu.
Y seane penoeuor npoqecopa ro»e õufu usaõpauo nuue koje
nopen ycnoea us cfaea 7. oeor ¬naua ura u eehu õpoj uay¬uux panoea koju yfu¬y
ua paseoj uay¬ue rucnu y y»oj oõnacfu oõjaeneuux y rehyuaponuur unu
eonehur norahur ¬aconucura, ca peueusujara, eehu õpoj uay¬uux panoea u
caonufena usuefux ua rehyuaponuur unu norahur uay¬uur ckynoeura,
oõjaeneu yuõeuuk, rouorpaqujy unu opuruuanuo cfpy¬uo ocfeapene, ocfeapeue
pesynfafe y paseojy uay¬uo-uacfaeuor nonrnafka ua qakynfefy, y¬euhe y
saepuuur panoeura ua cneuujanucfu¬kur u nunnorckur akanerckur cfynujara.
Y seane penoeuor npoqecopa us nona yrefuocfu ro»e õufu
usaõpauo u nuue koje ura eucoko oõpasoeane npeor cfeneua u usysefua
yrefuu¬ka nena koja cy sua¬ajuo yfuuana ua paseoj kynfype u yrefuocfu.
Enu»u ycnoeu sa usõop y seane uacfaeuuka yfephyjy ce onufur
akfor eucokoukoncke ycfauoee, y cknany ca npenopykara Hauuouanuor caeefa us
¬naua 11. cfae 1. fa¬ka 13) oeor sakoua.
3acuunane panuor onuoca u c1uuane snana uac1anuuka
Hnau 65.
Bucokoukoncka ycfauoea pacnucyje koukypc sa sacuueane panuor
onuoca u cfuuane seana uacfaeuuka sa y»e oõnacfu yfepheue onufur akfor
eucokoukoncke ycfauoee.
Yuueepsufef epuu usõop y cea seana uacfaeuuka, ua npennor
qakynfefa, onuocuo npyre eucokoukoncke jenuuuue, a akaneruja cfpykoeuux
cfynuja sa uacfaeuuke y seany npenaea¬a u npoqecopa cfpykoeuux cfynuja, ua
npennor onroeapajyhe eucokoukoncke jenuuuue akaneruje cfpykoeuux cfynuja.
Bucoka ukona epuu usõop y cea seana uacfaeuuka, a eucoka
ukona cfpykoeuux cfynuja epuu usõop y seana npenaea¬a u npoqecopa
cfpykoeuux cfynuja.
Puue usaõpauo y seane npenaea¬a, noueufa u eaupenuor
npoqecopa cfu¬e seane u sacuuea panuu onuoc ua nepuon y fpajany on nef
ronuua.
Puue usaõpauo y seane npoqecopa cfpykoeuux cfynuja u penoeuor
npoqecopa cfu¬e seane u sacuuea panuu onuoc ua ueonpeheuo epere.
- 35 -
Ca nuuer usaõpauur y seane uacfaeuuka yroeop o pany sakny¬yje
oprau nocnoeohena eucokoukoncke ycfauoee us cfaea 1. oeor ¬naua.
Ha¬uu u nocfynak sacuueana panuor onuoca u cfuuana seana
uacfaeuuka ypehyjy ce onufur akfor carocfanue eucokoukoncke ycfauoee.
Rpunukor usõopa y seana uacfaeuuka, eucokoukoncka ycfauoea
ueuu cnenehe enereufe: oueuy o pesynfafura uay¬uor, ucfpa»uea¬kor onuocuo
yrefuu¬kor pana, oueuy o aura»oeany y paseojy uacfaee u paseojy npyrux
nenafuocfu eucokoukoncke ycfauoee, oueuy o pesynfafura nenaroukor pana, kao
u oueuy pesynfafa nocfuruyfux y oõesõehueany uay¬uo-uacfaeuor, onuocuo
yrefuu¬ko-uacfaeuor nonrnafka.
Oueua o pesynfafura uay¬uoucfpa»uea¬kor pana naje ce ua
ocuoey ycnoea us ¬naua 64. cfae 11. oeor sakoua.
Oueuy o pesynfafura aura»oeana y paseojy uacfaee u npyrux
nenafuocfu u oueuy o pesynfafura nocfuruyfur y oõesõehueany uay¬uo-
uacfaeuor, onuocuo yrefuu¬ko-uacfaeuor nonrnafka naje eucokoukoncka
jenuuuua y okeupy koje uacfaeuuk useonu uacfaey.
Rpu ouenueany pesynfafa nenaroukor pana ysura ce y oõsup
ruunene cfyneuafa, y cknany ca onufur akfor carocfanue eucokoukoncke
ycfauoee.
Foc1yjyhu npomecop
Hnau 66.
Bucokoukoncka ycfauoea ões pacnucueana koukypca ro»e na
aura»yje uacfaeuuka us npyre carocfanue eucokoukoncke ycfauoee eau
fepufopuje Penyõnuke, y seany rocfyjyher npoqecopa.
Hsysefuo, y cny¬ajy nofpeõe useohena uacfaee y nony yrefuocfu,
rocfyjyhu npoqecop ro»e õufu u ucfakuyfu yrefuuk.
Rpaea u oõaeese nuua koje je usaõpauo y seane us cfaea 1. oeor
¬naua ypehyjy ce yroeopor o aura»oeany sa useohene uacfaee, non ycnoeura u
ua ua¬uu nponucauur onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee.
Rpomecop euepu1yc
Hnau 67.
Yuueepsufef ro»e, ua npennor qakynfefa unu npyre
eucokoukoncke jenuuuue, nonenufu seane npoqecopa erepufyca penoeuor
npoqecopy, neusuouucauor nocne cfynana ua cuary oeor sakoua, koju ce noceõuo
ucfakao ceojur uay¬uur, onuocuo yrefuu¬kur panor, cfekao rehyuaponuy
penyfauujy u nocfurao pesynfafe y oõesõehueany uacfaeuo-uay¬uor, onuocuo
uacfaeuo-yrefuu¬kor nonrnafka y oõnacfu sa kojy je usaõpau.
Rpoqecop erepufyc ro»e y¬ecfeoeafu y useoheny ceux oõnuka
uacfaee ua akanerckur cfynujara npyror u fpeher cfeneua, y y»oj oõnacfu sa
kojy je usaõpau.
- 36 -
Rocfynak u ycnoeu nonene seana u npaea nuua us cfaea 1. oeor
¬naua õnu»e ce ypehyjy onufur akfor yuueepsufefa.
Rpaea u oõaeese nuua koje je usaõpauo y seane us cfaea 1. oeor
¬naua ypehyjy ce yroeopor o aura»oeany sa useohene uacfaee.Ykynau õpoj
npoqecopa erepufyca ue ro»e õufu eehu on 3% on ykynuor õpoja uacfaeuuka
yuueepsufefa.
Hac1anuuuu c1pauux jesuka u nem1uua
Hnau 68.
Hacfaey cfpauux jesuka, onuocuo eeufuua ro»e, ocur nuua koje
ura seane us ¬naua 63. cfae 1. oeor sakoua, useonufu u uacfaeuuk cfpauor
jesuka, onuocuo eeufuua koju ura cfe¬euo eucoko oõpasoeane npeor cfeneua,
oõjaeneue cfpy¬ue panoee y onroeapajyhoj oõnacfu u cnocoõuocf sa uacfaeuu
pan.
Onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee õnu»e ce ypehyjy ua¬uu
usõopa u epere ua koje ce õupa uacfaeuuk cfpauor jesuka, onuocuo eeufuua.
Hc1paxunau
Hnau 69.
Puue usaõpauo y uay¬uo seane ua ua¬uu u no nocfynky
nponucauur sakouor kojur je perynucaua uay¬uoucfpa»uea¬ka nenafuocf, ro»e
na useonu uacfaey ua nokfopckur cfynujara, y cknany ca sakouor u onufur
akfor carocfanue eucokoukoncke ycfauoee.
Ykonuko nuue us cfaea 1. oeor ¬naua uera sacuoeau panuu onuoc y
eucokoukonckoj ycfauoeu ua kojoj ce nporpar useonu, ycfauoea ca nur sakny¬yje
yroeop o aura»oeany sa useohene uacfaee.
3nana capanuuka
Hnau 70.
3eana capanuuka cy: capanuuk y uacfaeu u acucfeuf.
3eana capanuuka y useoheny uacfaee y okeupy cfynujckux
nporpara cfpauux jesuka cy: nekfop u euuu nekfop.
Onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee nponucyjy ce ycnoeu sa
usõop y seana capanuuka us cfaea 2. oeor ¬naua.
Onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee rory ce yfepnufu u npyra
seana capanuuka.
- 37 -
Capanuuk y uac1anu
Hnau 71.
Bucokoukoncka ycfauoea õupa y seane capanuuka y uacfaeu ua
cfynujara npeor cfeneua cfyneufa nunnorckux akanerckux unu cneuujanucfu¬kux
cfynuja, koju je cfynuje npeor cfeneua saepuuo ca ykynuor npoce¬uor oueuor
uajrane ocar (8).
3a capanuuka y uacfaeu us yrefuu¬kor nona ro»e õufu usaõpauo
nuue koje ura eucoko oõpasoeane npeor cfeneua, ykynuy npoce¬uy oueuy
uajrane ocar (8) u uajrane neeef (9) us rpyne npenrefa sa kojy ce õupa, y
cknany ca onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee, ykonuko y foj oõnacfu uucy
npeneuheue nunnorcke akanercke cfynuje.
Roceõuu ycnoeu sa usõop y seane capanuuka y uacfaeu yfephyjy ce
onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee.
Ca nuuer us cfaea 1. oeor ¬naua sakny¬yje ce yroeop o pany ua
nepuon on ronuuy naua, ys roryhuocf npony»ena yroeopa sa jou jenuy ronuuy y
foky fpajana cfynuja, a uajny»e no kpaja ukoncke ronuue y kojoj ce cfynuje
saepuaeajy.
Ca nuuer us cfaea 2. oeor ¬naua yroeop o pany ce sakny¬yje ua
nepuon on ronuuy naua, ys roryhuocf npony»aeana yroeopa sa jou jenuy ronuuy.
Yroeop us cf. 4. u 5. oeor ¬naua sakny¬yje oprau nocnoeohena
eucokoukoncke ycfauoee.
Acuc1eu1
Hnau 72.
Bucokoukoncka ycfauoea õupa y seane acucfeufa cfyneufa
nokfopckux cfynuja koju je npefxonue uueoe cfynuja saepuuo ca ykynuor
npoce¬uor oueuor uajrane ocar (8) u koju nokasyje crucao sa uacfaeuu pan.
Roceõuu ycnoeu sa usõop y seane acucfeufa yfephyjy ce onufur
akfor eucokoukoncke ycfauoee.
Hsysefuo, sa uacfaey ua knuuu¬kur npenrefura eucokoukoncka
ycfauoea õupa y seane acucfeufa nuue ca saepueuor onroeapajyhor
snpaecfeeuor cneuujanusauujor.
3a acucfeufa us yrefuu¬kor nona ro»e õufu usaõpauo nuue koje
ura akanercku uasue rarucfpa yrefuocfu u yrefuu¬ka nena koja nokasyjy crucao
sa carocfanuo yrefuu¬ko cfeapanaufeo, ykonuko y yrefuu¬koj oõnacfu sa kojy
ce õupa uucy npeneuheue nokfopcke cfynuje.
3a acucfeufa us yrefuu¬kor nona ro»e õufu usaõpauo nuue koje je
saepuuno akanercke cfynuje npeor cfeneua u ura yrefuu¬ka nena koja nokasyjy
crucao sa carocfanuo yrefuu¬ko cfeapanaufeo, ykonuko y yrefuu¬koj oõnacfu
sa kojy ce õupa uucy npeneuheue nunnorcke akanercke, onuocuo nokfopcke
cfynuje.
- 38 -
Ca nuuer usaõpauur y seane acucfeufa sakny¬yje ce yroeop o
pany ua nepuon on fpu ronuue, ca roryhuouhy npony»ena sa jou fpu ronuue.
Yroeop us cfaea 6. oeor ¬naua sakny¬yje oprau nocnoeohena
eucokoukoncke ycfauoee.
Ronu1uka sanomnanana ua nucokomkonckoj yc1auonu
Hnau 73.
Bucokoukoncka ycfauoea yfephyje nonufuky sanounaeana,
nonasehu on nofpeõe na ce uacfaeuu npouec oprauusyje ua keanufefau,
pauuouanau u equkacau ua¬uu.
Hacfaeuuuu u capanuuuu, no npaeuny, sacuueajy panuu onuoc ca
nyuur panuur epereuor, y cknany ca onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee.
Hacfaeuuuu u capanuuuu koju useone uacfaey us knuuu¬kux
npenrefa ocfeapyjy panuu onuoc ca nyuur panuur epereuor nonenor panuor
epereua usrehy eucokoukoncke ycfauoee u onroeapajyhe snpaecfeeue ycfauoee.
Hacfaeuuuu u capanuuuu us cfaea 3. oeor ¬naua urajy cfafyc
uacfaeuuka u capanuuka ca nyuur panuur epereuor ua eucokoukonckoj
ycfauoeu.
IX. RPABA H OBABE3E 3AROCREHHX HA
BHCOKOLKORCKOJ YCTAHOBH
Rpana u oõanese sanocneuux
Hnau 74.
Y norneny npaea, oõaeesa u onroeopuocfu sanocneuux ua
eucokoukonckoj ycfauoeu, npurenyje ce sakou kojur ce ypehyje pan, ako oeur
sakouor uuje npyra¬uje ypeheuo.
O nojenuua¬uur npaeura, oõaeesara u onroeopuocfura
sanocneuux ua eucokoukonckoj ycfauoeu onny¬yje oprau nocnoeohena fe
ycfauoee.
O nojenuua¬uur npaeura, oõaeesara u onroeopuocfura opraua
nocnoeohena eucokoukoncke ycfauoee onny¬yje oprau ynpaenana fe ycfauoee.
Pan ua npyruu cauoc1anuuu nucokomkonckuu yc1auonaua
Hnau 75.
Panu cnpe¬aeana cykoõa uufepeca, uacfaeuuk, onuocuo capanuuk
eucokoukoncke ycfauoee ro»e sakny¬ufu yroeop kojur ce panuo aura»yje ua
npyroj eucokoukonckoj ycfauoeu caro ys npefxonuo onoõpene cfpy¬uor opraua
eucokoukoncke ycfauoee y okeupy koje ura sacuoeau panuu onuoc.
- 39 -
Onufur akfor carocfanue eucokoukoncke ycfauoee ypehyjy ce
ycnoeu u nocfynak naeana carnacuocfu sa aura»oeane uacfaeuuka ua npyroj
eucokoukonckoj ycfauoeu.
Rnaheuo oncyc1no
Hnau 76.
Hacfaeuuky nocne nef ronuua pana npoeeneuux y uacfaeu ua
eucokoukonckoj ycfauoeu ro»e ce onoõpufu nnaheuo oncycfeo y fpajany no
jenue ukoncke ronuue panu cfpy¬uor, uay¬uor, onuocuo yrefuu¬kor
ycaepuaeana, y cknany ca cfafyfor eucokoukoncke ycfauoee.
Muponane panuor onuoca u usõopuor nepuona
Hnau 77.
Hacfaeuuky u capanuuky koju ce uanasu ua oncny»eny eojuor poka,
noponunckor oncycfey, oncycfey ca pana panu uere nefefa, oncycfey ca pana
panu noceõue uere nefefa unu npyre ocoõe, unu õonoeany ny»er on uecf
receuu, usõopuu nepuon u panuu onuoc ce npony»aea sa fo epere.
Rpec1auak panuor onuoca uac1anuuka
Hnau 78.
Hacfaeuuky npecfaje panuu onuoc ua kpajy ukoncke ronuue y kojoj
je uaepuuo 65 ronuua »ueofa u uajrane 15 ronuua cfa»a ocurypana.
Hacfaeuuky us cfaea 1. oeor ¬naua ro»e õufu npony»eu panuu
onuoc no nee ukoncke ronuue, non ycnoeura u ua ua¬uu npeneuheu cfafyfor
yuueepsufefa, onuocuo npyre carocfanue eucokoukoncke ycfauoee.
Hacfaeuuk kore je npecfao panuu onuoc sõor onnacka y neusujy
sanp»aea seane koje je urao y fpeuyfky neusuouucana.
Hacfaeuuk us cfaea 3. oeor ¬naua ro»e sanp»afu npeysefe
oõaeese ua nunnorckur akanerckur u nokfopckur cfynujara kao reufop unu
¬nau korucuja y nocfynky uspane u onõpaue saepuuux panoea, onuocuo
nucepfauuja ua fur cfynujara, uajny»e jou nee ukoncke ronuue.
Ha ocuoey onnyke onroeapajyher cfpy¬uor opraua, uacfaeuuk us
cfaea 3. oeor ¬naua ro»e useonufu cee oõnuke uacfaee ua nunnorckur
akanerckur u nokfopckur cfynujara u õufu ¬nau korucuja y nocfynky uspane u
onõpaue saepuuux panoea, onuocuo nucepfauuja ua fur cfynujara, uajny»e jou
nee ukoncke ronuue.
- 40 -
X. PEXHM CTYBHJA
Lkoncka ronuua
Hnau 79.
Bucokoukoncka ycfauoea oprauusyje u useonu cfynuje y foky
ukoncke ronuue koja, no npaeuny, no¬une 1. okfoõpa u fpaje 12 kaneunapckux
receuu.
Lkoncka ronuua ro»e ce nenufu ua:
1) nea cerecfpa, on kojux ceaku fpaje 15 uenena;
2) fpu fpurecfpa, on kojux ceaku fpaje 10 uenena;
3) õnokoee, y ykynuor fpajany on 30 uenena, ¬uje ce nojenuua¬uo
fpajane yfephyje onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee.
Hacfaea nojenuua¬uux npenrefa ce, no npaeuny, oprauusyje u
useonu y foky jenuor cerecfpa, jenuor fpurecfpa unu jenuor õnoka, a uajny»e y
foky nea cerecfpa unu fpu fpurecfpa.
Jesuk c1ynuja
Hnau 80.
Bucokoukoncka ycfauoea oprauusyje u useonu cfynuje ua cpnckor
jesuky.
Bucokoukoncka ycfauoea ro»e oprauusoeafu u useonufu cfynuje,
onuocuo nojenuue nenoee cfynuja, kao u oprauusoeafu uspany u onõpauy
nokfopcke nucepfauuje, ua jesuky uauuouanue ranuue u ua cfpauor jesuky, y
cknany ca cfafyfor.
Bucokoukoncka ycfauoea ro»e ocfeapueafu cfynujcku nporpar ua
jesuky uauuouanue ranuue u cfpauor jesuky ykonuko je fakae nporpar onoõpeu,
onuocuo akpenufoeau.
Bucokoukoncka ycfauoea ro»e sa cfyneufe ca xeunukenor
oprauusoeafu u useonufu cfynuje, onuocuo nojenuue nenoee cfynuja, ua
recfoeuor jesuky.
Oprauusauuja c1ynuja
Hnau 81.
Oõaeese eucokoukoncke ycfauoee y norneny ua¬uua oprauusoeana
u epereua onp»aeana oõnuka cfynuja ypehyjy ce onufur akfor eucokoukoncke
ycfauoee, kao u na y cknany ca ceojur roryhuocfura oõesõenu ycnoee sa
cfyneufe ca noceõuur nofpeõara.
Bucokoukoncka ycfauoea ny»ua je na oprauusyje npenaeana u
npyre oõnuke uacfaee sa cee cfyneufe, usysee kon ocfeapueana cfynujckor
nporpara ua nanuuy.
- 41 -
Enu»u ycnoeu u ua¬uuu ocfeapueana cfynujckor nporpara ua
nanuuy ypehyjy ce onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee.
Bucokoukoncka ycfauoea je ny»ua na ua onroeapajyhu ua¬uu
uuqopruue cfyneufe o ua¬uuy, epereuy u recfy onp»aeana uacfaee,
uuneeura, refonara u canp»ajura uacfaee, o canp»ajura, refonara,
kpufepujyrura u repunura ucnufueana, o ua¬uuy oõesõehueana jaeuocfu ua
ucnufy u ua¬uuy ocfeapueana yeuna y pesynfafe, kao u o npyrur nufanura on
sua¬aja sa cfyneufe.
XI. CTYBEHTH
Ynuc
Hnau 82.
Ha onoõpeue, onuocuo akpenufoeaue cfynujcke nporpare koje
oprauusyje eucokoukoncka ycfauoea rory ce ynucafu kaununafu non ycnoeura u
ua ua¬uu ypeheu oeur sakouor u onufur akfor carocfanue eucokoukoncke
ycfauoee.
Cfpauu np»aenauuu ro»e ce ynucafu ua cfynujcke nporpare us
cfaea 1. oeor ¬naua non ucfur ycnoeura kao u norahu np»aenauuu.
Puue ce ro»e ynucafu ua cfynujcke nporpare us cfaea 1. oeor
¬naua ako nosuaje jesuk ua kore ce useonu uacfaea.
Ycnoeu, ua¬uu u nocfynak npoeepe suana jesuka us cfaea 3. oeor
¬naua ypehyjy ce onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee.
Puue koje ce ynuue ua cfynujcke nporpare us cfaea 1. oeor ¬naua
cfu¬e cfafyc cfyneufa.
Cfyneuf ce ynucyje y cfafycy cfyneufa koju ce quuaucupa us
õyuefa unu cfyneufa koju ce câr quuaucupa.
Koukypc
Hnau 83.
Carocfanua eucokoukoncka ycfauoea pacnucyje koukypc sa ynuc ua
cfynuje (y naner fekcfy: koukypc).
Koukypc canp»u: õpoj cfyneuafa sa onpeheue cfynujcke nporpare,
ycnoee sa ynuc, repuna sa yfephueane penocnena kaununafa, nocfynak
cnpoeohena koukypca, ua¬uu u pokoee sa nonuouene »anõe ua yfepheuu
penocnen, kao u eucuuy ukonapuue kojy nnahajy cfyneufu ¬uje ce cfynupane ue
quuaucupa us õyuefa.
Koukypc ce oõjaenyje uajkacuuje nef receuu npe no¬efka ukoncke
ronuue.
- 42 -
Bpoj c1yneua1a
Hnau 84.
Carocfanua eucokoukoncka ycfauoea yfephyje õpoj cfyneuafa koju
ce ynucyje ua cfynujcke nporpare koje oprauusyje, a koju ue ro»e õufu eehu on
õpoja yfepheuor y noseonu sa pan.
Yfephueane õpoja cfyneuafa us cfaea 1. oeor ¬naua epuu ce ua
npennor eucokoukonckux jenuuuua y cacfaey carocfanue eucokoukoncke
ycfauoee, y cknany ca cfafyfor fe ycfauoee.
Onnyky o õpojy cfyneuafa sa ynuc y npey ronuuy cfynujckor
nporpara koju ce quuaucupa us õyuefa, sa eucokoukoncky ycfauoey ¬uju je
ocuuea¬ Penyõnuka, nouocu Bnana, no npuõaeneuor ruuneny eucokoukonckux
ycfauoea u Hauuouanuor caeefa, uajkacuuje nea receua npe pacnucueana
koukypca.
Y uapenuur ronuuara cfynuja õpoj cfyneuafa us cfaea 3. oeor
¬naua eucokoukoncka ycfauoea ro»e noeehafu sa uajeuue 20% y onuocy ua
npefxonuy ronuuy, y cknany ca onnykor uanne»uor opraua eucokoukoncke
ycfauoee.
Paurupane u ynuc kaununa1a
Hnau 85.
Kaununaf sa ynuc ua cfynuje npeor cfeneua nona»e npujeruu ucnuf
unu ucnuf sa npoeepy cknouocfu u cnocoõuocfu, y cknany ca onufur akfor
carocfanue eucokoukoncke ycfauoee.
Penocnen kaununafa sa ynuc ua cfynuje npeor cfeneua yfephyje ce
ua ocuoey onufer ycnexa nocfuruyfor y cpenner oõpasoeany u pesynfafa
nocfuruyfux ua npujeruor ucnufy, onuocuo ucnufy sa npoeepy cknouocfu u
cnocoõuocfu.
Kaununaf koju ura nono»euy onufy rafypy ue nona»e npujeruu
ucnuf. Yrecfo npujeruor ucnufa oeor kaununafy epenuyjy ce pesynfafu onufe
rafype, y cknany ca onufur akfor carocfanue eucokoukoncke ycfauoee.
Carocfanua eucokoukoncka ycfauoea ro»e kaununafa ca
nono»euor cfpy¬uor, onuocuo yrefuu¬kor rafypor, yrecfo npujeruor ucnufa,
ynyfufu ua nonarane onpeheuux npenrefa onufe rafype.
Ha ocuoey kpufepujyra us koukypca, carocfanua eucokoukoncka
ycfauoea ca¬unaea paur nucfy npujaeneuux kaununafa.
Rpaeo ynuca ua cfynuje npeor cfeneua cfu¬e kaununaf koju je ua
paur nucfu us cfaea 5. oeor ¬naua paurupau y okeupy õpoja cfyneuafa us ¬naua
84. oeor sakoua.
Cfyneuf cfynuja npeor cfeneua npyre carocfanue eucokoukoncke
ycfauoee, nuue koje ura cfe¬euo eucoko oõpasoeane ua cfynujara npeor cfeneua
u nuue kore je npecfao cfafyc cfyneufa y cknany ca oeur sakouor, ro»e ce
ynucafu ua cfynuje npeor cfeneua, non ycnoeura u ua ua¬uu nponucau onufur
akfor carocfanue eucokoukoncke ycfauoee.
- 43 -
Rpaeo us cfaea 7. oeor ¬naua ocfeapyje ce ua nu¬uu saxfee.
Ha cfynuje npyror u fpeher cfeneua kaununaf ce ynucyje non
ycnoeura, ua ua¬uu u no nocfynky yfepheuor onufur akfor u koukypcor
carocfanue eucokoukoncke ycfauoee.
Rpana u oõanese c1yneua1a
Hnau 86.
Cfyneuf eucokoukoncke ycfauoee ura npaea u oõaeese yfepheue
oeur sakouor u onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee.
Cfyneuf ura npaeo:
1) ua ynuc, keanufefuo ukonoeane u oõjekfueuo ouenueane;
2) ua õnaroepereuo u fa¬uo uuqoprucane o ceur nufanura koja
ce onuoce ua cfynuje;
3) ua akfueuo y¬ecfeoeane y nououeny onnyka, y cknany ca
sakouor;
4) ua carooprauusoeane u uspa»aeane concfeeuor ruunena;
5) ua noenacfuue koje npousnase us cfafyca cfyneufa;
6) ua nonjenuako keanufefue ycnoee cfynuja sa cee cfyneufe;
7) ua oõpasoeane ua jesuky uauuouanue ranuue, y cknany ca
sakouor;
8) ua pasnu¬ufocf u saufufy on nuckpuruuauuje;
9) na õupa u na õyne õupau y cfyneufcku napnareuf u npyre
opraue eucokoukoncke ycfauoee.
Cfyneuf je ny»au na:
1) ucnynaea uacfaeue u npenucnufue oõaeese;
2) noufyje onufe akfe ycfauoee;
3) noufyje npaea sanocneuux u npyrux cfyneuafa y
eucokoukonckoj ycfauoeu;
4) y¬ecfeyje y nououeny onnyka y cknany ca sakouor.
Cfyneuf ura npaeo ua »anõy y cknany ca cfafyfor eucokoukoncke
ycfauoee ykonuko eucokoukoncka ycfauoea npekpuu ueky on oõaeesa us cfaea 2.
fa¬. 1)-3) oeor ¬naua.
Rpanuna c1ynuja
Hnau 87.
Rpu ynucy ceake ukoncke ronuue cfyneuf ce onpenenyje sa
npenrefe us cfynujckor nporpara.
- 44 -
Cfynujckur nporparor ce nponucyje koju cy npenrefu oõaeesuu sa
onpeheuy ronuuy cfynupana.
Cfyneuf koju ce quuaucupa us õyuefa onpenenyje ce sa ouonuko
npenrefa konuko je nofpeõuo na ce ocfeapu uajrane 60 ECRE õonoea.
Cfyneuf koju ce câr quuaucupa onpenenyje ce, y cknany ca
cfynujckur nporparor, sa ouonuko npenrefa konuko je nofpeõuo na ce ocfeapu
uajrane 37 ECRE õonoea.
Cfyneuf koju ce car quuaucupa nnaha neo ukonapuue oõpa¬yuaf
npera npenrefura sa koje ce onpenenuo.
Ronaraner ucnufa cfyneuf cfu¬e onpeheuu õpoj ECRE õonoea y
cknany ca cfynujckur nporparor.
Cfyneuf koju ue nono»u ucnuf us oõaeesuor npenrefa no no¬efka
uapenue ukoncke ronuue, ynucyje ucfu npenref.
Cfyneuf koju ue nono»u usõopuu npenref, ro»e nouoeo ynucafu
ucfu unu ce onpenenufu sa npyru usõopuu npenref.
Cfynujckur nporparor ro»e ce ycnoeufu onpenenueane cfyneufa
sa onpeheuu npenref npefxonuo nono»euur ucnufura us jenuor unu euue
npenrefa yfepheuux cfynujckur nporparor.
Rpaeuna cfynuja õnu»e ce ypehyjy onufur akfor eucokoukoncke
ycfauoee.
C1a1yc c1yneu1a
Hnau 88.
Cfyneuf koju ce quuaucupa us õyuefa u koju je y foky ukoncke
ronuue, y okeupy ynucauor cfynujckor nporpara, no nono»euur ucnufura cfekao
60 ECRE õonoea, ura npaeo na ce u y uapenuoj ukonckoj ronuuu quuaucupa us
õyuefa.
Cfyneuf koju ce quuaucupa us õyuefa u koju y foky ukoncke ronuue
ocfeapu rane on 60 ECRE õonoea, ro»e uacfaeufu cfynuje y cfafycy cfyneufa
koju câr quuaucupa cfynuje.
Cfyneuf koju ce câr quuaucupa u koju y foky ukoncke ronuue
ocfeapu 60 ECRE õonoea us fekyhe ronuue cfynujckor nporpara, ro»e na ce y
uapenuoj ukonckoj ronuuu quuaucupa us õyuefa.
Rpaeo us cfaea 3. oeor ¬naua cfyneuf ocfeapyje ako ce paurupa y
okeupy ykynuor õpoja cfyneuafa ¬uje ce cfynuje quuaucupajy us õyuefa, ua ua¬uu
u no nocfynky yfepheuur onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee.
Cfyneuf koju ce quuaucupa us õyuefa ro»e y for cfafycy na ura
ynucau caro jenau onoõpeu, onuocuo akpenufoeau cfynujcku nporpar ua ucfor
uueoy cfynuja.
- 45 -
Ouenunane
Hnau 89.
Ycneuuocf cfyneufa y caenahueany nojenuuor npenrefa
koufuuyupauo ce npafu fokor uacfaee u uspa»aea ce noeuura.
Hcnynaeaner npenucnufuux oõaeesa u nonaraner ucnufa
cfyneuf ro»e ocfeapufu uajeuue 100 noeua.
Cfynujckur nporparor yfephyje ce cpasrepa noeua cfe¬euux y
npenucnufuur oõaeesara u ua ucnufy, npu ¬ery npenucnufue oõaeese y¬ecfeyjy
ca uajrane 30, a uajeuue 70 noeua.
Ycnex cfyneufa ua ucnufy uspa»aea ce oueuor on 5 (uuje nono»uo)
no 10 (onnu¬au).
Bucokoukoncka ycfauoea ro»e nponucafu u npyru, ueuyrepu¬ku
ua¬uu ouenueana, yfephueaner onuoca oeux oueua ca oueuara us cfaea 4. oeor
¬naua.
Onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee õnu»e ce ypehyje ua¬uu
nonarana ucnufa u ouenueane ua ucnufy.
Hcnu1u
Hnau 90.
Hcnuf je jenuucfeeu u nona»e ce ycreuo, nucreuo, onuocuo
npakfu¬uo.
Hcnuf ce nona»e y cenuufy eucokoukoncke ycfauoee, onuocuo y
oõjekfura uaeeneuur y noseonu sa pan.
Onpenõa cfaea 2. oeor ¬naua onuocu ce u ua useohene cfynujckor
nporpara ua nanuuy.
Bucokoukoncka ycfauoea ro»e oprauusoeafu nonarane ucnufa eau
cenuufa, ako ce panu o ucnufy us npenrefa ¬uju kapakfep fo saxfeea.
Cfyneuf nona»e ucnuf uenocpenuo no okou¬any uacfaee us for
npenrefa.
Hcnufuu pokoeu cy: jauyapcku, anpuncku, jyucku, cenferõapcku u
okfoõapcku.
Hsysefuo, sa yrefuu¬ke npenrefe y nony yrefuocfu ro»e na ce
yfepnu jenau ucnufuu pok y cknany ca onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee.
Ykonuko cfyneuf us cfaea 5. oeor ¬naua ue nono»u ucnuf, ura
npaeo na ucnuf nona»e jou nea nyfa y foky ucfe ukoncke ronuue.
Hsysefuo, cfyneuf kore je npeocfao jenau uenono»euu ucnuf us
cfynujckor nporpara ynucaue ronuue ura npaeo na faj ucnuf nona»e y uakuanuor
ucnufuor poky no no¬efka uapenue ukoncke ronuue.
- 46 -
Cfyneuf ca xeunukenor ura npaeo na nona»e ucnuf ua ua¬uu
npunaroheu neroeur roryhuocfura, y cknany ca onufur akfor eucokoukoncke
ycfauoee.
Rpuronop
Hnau 91.
Cfyneuf ura npaeo na uanne»uor oprauy eucokoukoncke ycfauoee
nonuece npuroeop ua noõujeuy oueuy, ako crafpa na ucnuf uuje oõaeneu y
cknany ca sakouor u onufur akfor ycfauoee, y poky on 36 ¬acoea on noõujana
oueue.
Hanne»uu oprau ycfauoee y poky on 24 ¬aca on noõujana
npuroeopa, y cknany ca onpenõara onufer akfa carocfanue eucokoukoncke
ycfauoee, pasrafpa npuroeop u nouocu onnyky no npuroeopy.
Ykonuko ce yceoju npuroeop cfyneufa, cfyneuf nouoeo nona»e
ucnuf y poky on fpu naua on naua npujera onnyke us cfaea 2. oeor ¬naua.
Muponane npana u oõanesa c1yneua1a
Hnau 92.
Cfyneufy ce, ua neroe saxfee, onoõpaea rupoeane npaea u
oõaeesa, y cny¬ajy fe»e õonecfu, ynyhueana ua cfpy¬uy npakcy y fpajany on
uajrane uecf receuu, oncny»ena u nocny»ena eojuor poka, uere nefefa no
ronuuy naua »ueofa, onp»aeana fpynuohe u y npyrur cny¬ajeeura npeneuheuur
onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee.
Cfyneuf koju je õuo cnpe¬eu na nona»e ucnuf sõor õonecfu unu
oncycfea sõor cfpy¬uor ycaepuaeana y fpajany on uajrane fpu receua, ro»e
nonarafu ucnuf y npeor uapenuor poky, y cknany ca onufur akfor
eucokoukoncke ycfauoee.
Bucuunnuucka onronopuoc1 c1yneu1a
Hnau 93.
Cfyneuf onroeapa sa noepeny oõaeese koja je y epere usepuena
õuna yfepheua onufur akfor carocfanue eucokoukoncke ycfauoee.
3a fe»y noepeny oõaeese cfyneufy ce ro»e uspehu u repa
uckny¬ena ca cfynuja ua eucokoukonckoj ycfauoeu.
Eucuunnuucku nocfynak ue ro»e ce nokpeuyfu no ucfeky fpu
receua on naua casuana sa noepeny oõaeese u y¬uuuoua, a uajkacuuje uecf
receuu on naua kana je noepena y¬uneua.
Onufur akfor carocfanue eucokoukoncke ycfauoee yfephyjy ce
nakue u fe»e noepene oõaeesa cfyneuafa, nucuunnuucku oprauu u nucuunnuucku
nocfynak sa yfephueane onroeopuocfu cfyneufa.
- 47 -
Rpec1auak c1a1yca c1yneu1a
Hnau 94.
Cfafyc cfyneufa npecfaje y cny¬ajy:
1) ucnucueana ca cfynuja;
2) saepuefka cfynuja;
3) ueynucueana ukoncke ronuue;
4) kan ue saepuu cfynuje no ucfeka poka koju ce onpehyje y
neocfpykor õpojy ukonckux ronuua nofpeõuux sa peanusauujy
cfynujckor nporpara;
5) uspuuana nucuunnuucke repe uckny¬ena ca cfynuja ua
eucokoukonckoj ycfauoeu.
Cfyneufy ce ua nu¬uu saxfee ro»e npony»ufu pok sa saepuefak
cfynuja, y cknany ca onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee.
C1pyuuu, akaneucku u uayuuu uasunu
Hnau 95.
Puue koje saepuu ocuoeue akanercke cfynuje cfu¬e cfpy¬uu uasue
ca uasuakor seana npeora cfeneua akanerckux cfynuja us onroeapajyhe oõnacfu.
Puue koje saepuu ocuoeue cfpykoeue cfynuje cfu¬e cfpy¬uu uasue
ca uasuakor seana npeora cfeneua cfpykoeuux cfynuja us onroeapajyhe oõnacfu.
Puue koje saepuu cneuujanucfu¬ke akanercke cfynuje cfu¬e
cfpy¬uu uasue cneuujanucfa ca uasuakor seana npyror cfeneua akanerckux
cfynuja us onroeapajyhe oõnacfu.
Puue koje saepuu cneuujanucfu¬ke cfpykoeue cfynuje cfu¬e
cfpy¬uu uasue cneuujanucfa ca uasuakor seana npyror cfeneua cfpykoeuux
cfynuja us onroeapajyhe oõnacfu.
Puue koje saepuu nunnorcke akanercke cfynuje cfu¬e akanercku
uasue nunnorupauu, ca uasuakor seana npyror cfeneua nunnorckux akanerckux
cfynuja us onroeapajyhe oõnacfu - master.
Puue koje saepuu nokfopcke, onuocuo akanercke cfynuje fpeher
cfeneua, cfu¬e uay¬uu uasue nokfop uayka, onuocuo nokfop yrefuocfu, ca
uasuakor oõnacfu.
Pucfy seana us onroeapajyhux oõnacfu u ckpaheuuue cfpy¬uux,
akanerckux u uay¬uux uasuea yfephyje Hauuouanuu caeef, ua npennor
Kouqepeuuuje yuueepsufefa, onuocuo Kouqepeuuuje akaneruja cfpykoeuux
cfynuja.
Ckpaheuuua cfpy¬uor uasuea ce cfaena usa ureua u npesureua, a
ckpaheuuua akanerckor uasuea ce cfaena ucnpen ureua u npesureua.

- 48 -
Y rehyuaponuor nporefy u y nunnoru ua eurneckor jesuky, uasue
koju je cfekno nuue us cfaea 1. oeor ¬naua je bachelor, uasue koju je cfekno nuue
us cfaea 2. oeor ¬naua je bachelor (appl.), uasue koju je cfekno nuue us cfaea 5.
oeor ¬naua je master, a uasue koju je cfekno nuue us cfaea 6. oeor ¬naua je Ph. D.,
onuocuo onroeapajyhu uasue ua jesuky ua koju ce nunnora npeeonu.
XII. OBPA3OBAKE TOKOM HHTABOF XHBOTA
Hnau 96.
Bucokoukoncka ycfauoea y okeupy ceoje nenafuocfu ro»e
peanusoeafu nporpare oõpasoeana fokor ¬ufaeor »ueofa eau okeupa cfynujckux
nporpara sa koje je noõuna noseony sa pan.
Ycnoeu, ua¬uu u nocfynak peanusauuje nporpara us cfaea 1. oeor
¬naua ypehyjy ce onufur akfor ycfauoee.
Puuy koje je caenanano nporpar us cfaea 1. oeor ¬naua ycfauoea
usnaje yeepene.
Puue ynucauo ua nporpar us cfaea 1. oeor ¬naua uera cfafyc
cfyneufa, y crucny oeor sakoua.
XIII. EBHBEHUHJA H JABHE HCRPABE
Enuneuuuja
Hnau 97.
Bucokoukoncka ycfauoea eonu: rafu¬uy knury cfyneuafa,
eeuneuuujy o usnafur nunnorara u nonauura nunnora u sanucuuk o nonarany
ucnufa.
Eeuneuuuja us cfaea 1. oeor ¬naua eonu ce ua cpnckor jesuky,
hupunu¬uur nucror. Ha fepufopuju onufuue y kojoj je y cny»õeuoj ynofpeõu u
nafuuu¬uo nucro, eeuneuuuja ce eonu u fur nucror. Tekcf nafuuu¬uur nucror
ucnucyje ce ucnon fekcfa hupunu¬uur nucror.
Kana ce uacfaea ocfeapyje ua jesuky uauuouanue ranuue,
eeuneuuuja us cfaea 1. oeor ¬naua eonu ce ua cpnckor jesuky hupunu¬uur
nucror u ua jesuky u nucry uauuouanue ranuue.
Mafu¬ua knura cfyneuafa fpajuo ce ¬yea.
Canp»aj u ua¬uu eohena eeuneuuuje nponucyje ruuucfap.
3am1u1a nona1aka us enuneuuuje
Hnau 98.
Ronauu ynucauu y eeuneuuujy us ¬naua 97. oeor sakoua npukynnajy
ce, oõpahyjy, ¬yeajy u kopucfe sa nofpeõe oõaenana nenafuocfu eucokoukoncke
ycfauoee u sa nofpeõe Muuucfapcfea sa oõaenane sakouor yfepheuux nocnoea.
- 49 -
Ronauu us eeuneuuuje kopucfe ce ua ua¬uu kojur ce oõesõehyje
saufufa uneufufefa cfyneuafa, y cknany ca sakouor.
Janue ucnpane
Hnau 99.
Ha ocuoey nonafaka us eeuneuuuje eucokoukoncka ycfauoea usnaje
jaeue ucnpaee.
Jaeue ucnpaee y crucny oeor sakoua jecy: cfyneufcka knu»uua
(uunekc), nunnora o cfe¬euor eucokor oõpasoeany u nonafak nunnoru.
Bucokoukoncka ycfauoea usnaje jaeue ucnpaee ua cpnckor jesuky
hupunu¬uur nucror. Ha fepufopuju onufuue y kojoj je y cny»õeuoj ynofpeõu u
nafuuu¬uo nucro, eucokoukoncka ycfauoea usnaje jaeue ucnpaee u ua for nucry.
Tekcf nafuuu¬uur nucror ucnucyje ce ucnon fekcfa hupunu¬uur nucror.
Kana ce uacfaea ocfeapyje ua jesuky uauuouanue ranuue, onuocuo
ua uekor on ceefckux jesuka, jaeue ucnpaee ce usnajy ua oõpacuy koju je ufarnau
neojesu¬uo ua cpnckor jesuky hupunu¬uur nucror u ua jesuky u nucry ua kojer
ce useonu uacfaea.
Ha saxfee cfyneufa carocfanua eucokoukoncka ycfauoea usnaje
jaeuy ucnpaey o caenanauor neny cfynujckor nporpara, koja canp»u nonafke o
uueoy, npuponu u canp»ajy cfynuja, kao u nocfuruyfe pesynfafe.
Canp»aj jaeue ucnpaee us cfaea 2. oeor ¬naua nponucyje ruuucfap.
Eunnora u nonafak nunnoru usnajy ce u ua eurneckor jesuky.
Eunnora ce oeepaea cyeur »uror carocfanue eucokoukoncke
ycfauoee.
Eonafak nunnoru oõaeesuo ce usnaje ys nunnory.
Onuc cucfera eucokor oõpasoeana y Penyõnuuu y epere cfe¬euor
oõpasoeana uaeeneuor y nunnoru ropa õufu npuno»eu nonafky nunnore.
Bunnoua u nona1ak nunnouu
Hnau 100.
Eunnory u nonafak nunnoru nofnucyjy:
1) ua yuueepsufefy - pekfop u nekau onroeapajyher qakynfefa,
onuocuo yrefuu¬ke akaneruje, y cacfaey yuueepsufefa;
2) ua akaneruju cfpykoeuux cfynuja - npencenuuk;
3) ua eucokoj ukonu u eucokoj ukonu cfpykoeuux cfynuja -
nupekfop.
3ajenuu¬ky nunnory u nonafak nunnoru nofnucyjy oenauheua
nuua eucokoukonckux ycfauoea koje useone cfynujcku nporpar sa cfuuane
sajenuu¬ke nunnore.
- 50 -
Ornamanane uum1anuu
Hnau 101.
Eunnora, onuocuo nonafak nunnoru ornauaeajy ce uuufaeur:
1) ako cy usnafu on ueoenauheue oprauusauuje;
2) ako cy nofnucauu on ueoenauheuor nuua;
3) ako uranau nunnore uuje ucnyuuo cee ucnufue oõaeese ua
ua¬uu u no nocfynky yfepheuur sakouor u cfynujckur
nporparor eucokoukoncke ycfauoee.
Bucokoukoncka ycfauoea ornauaea uuufaeor nunnory, onuocuo
nonafak nunnoru us pasnora yfepheuux y cfaey 1. fa¬. 2) u 3) oeor ¬naua.
Bucokoukoncka ycfauoea ornauaea uuufaeor nunnory o cfe¬euor
akanerckor uasuey rarucfpa, ako yfepnu na saepuuu pan uuje pesynfaf
carocfanuor pana kaununafa.
Bucokoukoncka ycfauoea ornauaea uuufaeor nunnory o cfe¬euor
uay¬uor uasuey nokfopa uayka, ako yfepnu na nokfopcka nucepfauuja uuje
opuruuanau uay¬uu, onuocuo yrefuu¬ku pesynfaf pana kaununafa.
Muuucfap, no cny»õeuoj ny»uocfu, ornauaea uuufaeor nunnory,
onuocuo nonafak nunnoru us pasnora yfepheuux y cfaey 1. fa¬ka 1) oeor ¬naua.
Hsnanane uone janue ucnpane
Hnau 102.
Bucokoukoncka ycfauoea usnaje uoey jaeuy ucnpaey nocne
npornauena opuruuana jaeue ucnpaee ueea»ehur y ''Cny»õeuor rnacuuky
Penyõnuke Cpõuje'', ua ocuoey nonafaka us eeuneuuuje kojy eonu.
Jaeua ucnpaea us cfaea 1. oeor ¬naua ura sua¬aj opuruuanue jaeue
ucnpaee.
Ha jaeuoj ucnpaeu us cfaea 1. oeor ¬naua cfaena ce uasuaka na ce
panu o uoeoj jaeuoj ucnpaeu koja je usnafa nocne npornauena opuruuana jaeue
ucnpaee ueea»ehur.
3aueua janue ucnpane
Hnau 103.
Y cny¬ajy kan cy eeuneuuuja us ¬naua 97. oeor sakoua u apxuecka
rpaha yuuufeuu unu uecfanu, nuue koje uera jaeuy ucnpaey kojy usnaje
eucokoukoncka ycfauoea ro»e onufuuckor cyny ua ¬ujer nonpy¬jy je cenuufe
unu je õuno cenuufe eucokoukoncke ycfauoee nonuefu saxfee sa yfephueane
cfe¬euor oõpasoeana.
3axfee canp»u nokase ua ocuoey kojux ro»e na ce yfepnu na je fo
nuue cfekno onroeapajyhe oõpasoeane u nofepny na je apxuecka rpaha yuuufeua
unu uecfana.
- 51 -
Rofepny na je apxuecka rpaha yuuufeua unu uecfana usnaje
eucokoukoncka ycfauoea ua kojoj je nuue cfekno oõpasoeane unu npyra ycfauoea
koja je npeysena eeuneuuujy, onuocuo apxuecky rpahy, a ako fakea ycfauoea ue
nocfoju, nofepny usnaje Muuucfapcfeo.
Peuene o yfephueany cfe¬euor oõpasoeana onufuucku cyn
nouocu y eaunapuu¬uor nocfynky.
Peuene us cfaea 4. oeor ¬naua sarenyje jaeuy ucnpaey kojy usnaje
eucokoukoncka ycfauoea.
XIV. RPH3HABAKE CTPAHHX BHCOKOLKORCKHX HCRPABA H
BPEBHOBAKE CTPAHHX CTYBHJCKHX RPOFPAMA
Rpusuanane c1pauux nucokomkonckux ucnpana
Hnau 104.
Rpusuaeane cfpaue eucokoukoncke ucnpaee jecfe nocfynak kojur
ce uraouy fe ucnpaee yfephyje npaeo y norneny uacfaeka oõpasoeana, onuocuo y
norneny sanounaeana.
Rocfynak npusuaeana cnpoeonu ce y cknany ca onpenõara oeor
sakoua, ykonuko rehyuaponuur yroeopor uuje npeneuheuo npyra¬uje.
Y nocfynky npusuaeana panu uacfaeka oõpasoeana y cucfery
eucokor oõpasoeana, uraouy cfpaue eucokoukoncke ucnpaee yfephyje ce npaeo
ua uacfaeak sano¬efor eucokor oõpasoeana, onuocuo npaeo ua ykny¬ueane y
uueoe eucokor oõpasoeana.
Y nocfynky npusuaeana panu sanounaeana uraouy cfpaue
eucokoukoncke ucnpaee yfephyje ce epcfa u uueo cfynuja, kao u cfpy¬uu,
akanercku, onuocuo uay¬uu uasue.
Rpusuaeane us cf. 3. u 4. oeor ¬naua oõaena carocfanua
eucokoukoncka ycfauoea, ua ua¬uu u no nocfynky nponucauur onufur akfor fe
ycfauoee.
Rocfynak npusuaeana ue cnpoeonu ce kana je jaeua ucnpaea
cfe¬eua ua fepufopuju C4PJ no 27. anpuna 1992. ronuue.
Jaeua ucnpaea us cfaea 6. oeor ¬naua npouseonu ucfo npaeuo
nejcfeo kao jaeua ucnpaea usnafa ua fepufopuju Penyõnuke.
Y nocfynky npusuaeana cfpaue eucokoukoncke ucnpaee us cf. 3. u
4. oeor ¬naua ysura ce y oõsup cucfer oõpasoeana y sernu y kojoj je cfe¬eua
cfpaua eucokoukoncka ucnpaea, cfynujcku nporpar, ycnoeu ynuca ua cfynujcku
nporpar, npaea koja naje fa eucokoukoncka ucnpaea y sernu y kojoj je cfe¬eua u
npyre ¬uneuuue on sua¬aja sa npusuaeane cfpaue eucokoukoncke ucnpaee.
Oenauheuu oprau carocfanue eucokoukoncke ycfauoee nouocu
peuene no saxfeey sa npusuaeane us cf. 3. u 4. oeor ¬naua.
Peuene us cfaea 9. oeor ¬naua koua¬uo je y ynpaeuor nocfynky.
- 52 -
Bpenuonane c1pauux c1ynujckux nporpaua
Hnau 105.
Y nocfynky npusuaeana us ¬naua 104. oeor sakoua cnpoeonu ce
epenuoeane cfpauor cfynujckor nporpara, ua ocuoey epcfe u uueoa nocfuruyfux
suana u eeufuua.
Jenuor usepueuo nosufueuo epenuoeane onpeheuor cfpauor
cfynujckor nporpara ea»u sa cee uapenue cny¬ajeee kana ce panu o ucfor
cfynujckor nporpary.
Bpenuoeane us cfaea 1. oeor ¬naua epuu cfpy¬uu oprau
carocfanue eucokoukoncke ycfauoee, ysurajyhu y oõsup nonafke o cfpauoj
eucokoukonckoj ycfauoeu ua kojoj ce cfynujcku nporpar useonu, a koje npuõaena
Muuucfapcfeo.
Y nocfynky epenuoeana panu npusuaeana norahe eucokoukoncke
ucnpaee y uuocfpaucfey, nonafke o carocfanuoj eucokoukonckoj ycfauoeu u
cucfery oõpasoeana naje Muuucfapcfeo.
XV. YRPABHH HAB3OP
Hnau 106.
Ynpaeuu uansop uan panor eucokoukonckux ycfauoea epuu
Muuucfapcfeo.
Hucnekuujcku uansop epue uucnekfopu, onuocuo npyra oenauheua
nuua (y naner fekcfy: uucnekfopu).
Rocnoee uucnekfopa ro»e oõaenafu nunnorupauu npaeuuk, ca
nono»euur cfpy¬uur ucnufor sa pan y oprauura np»aeue ynpaee u uajrane fpu
ronuue panuor uckycfea.
Y epueny uucnekuujckor uansopa uucnekfop je oenauheu na:
1) nouuufu ynuc cfyneuafa y npey ronuuy cfynuja npeko õpoja
cfyneuafa yfepheuor, y cknany ca ¬nauor 84. oeor sakoua;
2) nouuufu ynuc cfyneuafa koju je oõaeneu cynpofuo onpenõara
oeor sakoua;
3) npuepereuo saõpauu oõaenane nenafuocfu eucokor
oõpasoeana npaeuor nuuy koje fy nenafuocf oõaena cynpofuo
onpenõara oeor sakoua;
4) npenysura npyre repe sa koje je sakouor unu npyrur nponucor
oenauheu.


- 53 -
XVI. KA3HEHE OBPEBBE
Hnau 107.
Hoe¬auor kasuor on 30.000 no 500.000 nuuapa kasuuhe ce sa
npekpuaj eucokoukoncka ycfauoea, ako:
1) oõaena nenafuocf eau cenuufa u eau oõjekafa y kojura ce
oõaena nenafuocf (¬nau 32. cfae 4. u ¬nau 41. cf. 11. u 13);
2) ocfeapyje cfynujcku nporpar koju uuje uaeeneu y noseonu sa
pan (¬nau 41. cf. 11. u 12);
3) usepuu nporeuy uasuea, cenuufa u cfafycuy nporeuy
cynpofuo onpenõara oeor sakoua (¬nau 43. cfae 1);
4) uannafu ukonapuuy eehy on yfepheue y cknany ca oeur
sakouor (¬nau 61);
5) noceõuo uannahyje ycnyre cfyneufura koje cy oõyxeaheue
ukonapuuor (¬nau 61. cfae 5);
6) npuru y panuu onuoc uacfaeuuka koju ue ucnynaea ycnoee
npeneuheue oeur sakouor, unu ões koukypca (¬n. 63 - 66);
7) ue oprauusyje npenaeana u npyre oõnuke uacfaee (¬nau 81.
cfae 2);
8) ynuue ua cfynujcku nporpar kaununafa koju ce uuje npujaeuo ua
koukypc unu cynpofuo koukypcy (¬nau 83);
9) ynuue cfyneufe npeko õpoja yfepheuor y cknany ca oeur
sakouor (¬nau 84);
10) ue eonu ua nponucau ua¬uu unu ueypenuo eonu eeuneuuujy u
usnaje jaeue ucnpaee koje no canp»uuu ue onroeapajy canp»uuu
kojy je yfepnuo ruuucfap (¬nau 97. cfae 5. u ¬nau 99. cfae 6).
Hoe¬auor kasuor on 10.000. no 30.000 nuuapa kasuuhe ce
onroeopuo nuue y eucokoukonckoj ycfauoeu sa npekpuaj us cfaea 1. oeor ¬naua.
XVII. ROBEPABAKE ROCROBA AYTOHOMHOJ
ROKPAJHHH BOJBOBHHH
Hnau 108.
Ha fepufopuju Ayfouorue nokpajuue Bojeonuue, nocnoee yfepheue
¬nauor 23. cfae 1. fa¬. 4) u 7), ¬nauor 40. cfae 1, ¬nauor 41. cfae 2, ¬nauor 42.
cfae 9, ¬nauor 43. cfae 2, ¬nauor 45. cfae 2, ¬nauor 52. cfae 4, ¬nauor 84. cfae
3, ¬nauor 101. cfae 5, ¬nauor 103. cfae 3, ¬nauor 105. cf. 3. u 4. u ¬nauor 106.
oeor sakoua, oõaena, npeko ceojux opraua, Ayfouorua nokpajuua Bojeonuua.
Rocnoeu us cfaea 1. oeor ¬naua oõaenajy ce kao noeepeuu.
Hanne»uu nokpajuucku oprauu capahyjy ca Muuucfapcfeor y
oõaenany nocnoea us cfaea 1. oeor ¬naua.
- 54 -
Muuucfapcfeo ura npera uanne»uur nokpajuuckur oprauura, y
norneny noeepeuux nocnoea np»aeue ynpaee us cfaea 1. oeor ¬naua, npaea u
ny»uocfu nponucaue sakouor kojur ce ypehyje np»aeua ynpaea.
XVIII. BHCOKOLKORCKE YCTAHOBE HHJH JE OCHHBAH
PERYBRHKA HA TEPHTOPHJH AYTOHOMHE ROKPAJHHE
KOCOBO H METOXHJA
Hnau 109.
Eo npecfauka qyukuuouucana npuepereuor npaeuor cucfera
ycnocfaeneuor ua ocuoey Pesonyuuje Caeefa õesõenuocfu Yjenuneuux uauuja
õp. 1244, ua fepufopuju Ayfouorue nokpajuue Kocoeo u Mefoxuja, uan
eucokoukonckur ycfauoeara ¬uju je ocuuea¬ Penyõnuka, Bnana ura cea npaea u
oõaeese ocuuea¬a, y cknany ca oeur sakouor.
XIX. RPERA3HE H 3ABPLHE OBPEBBE
Hauuouanuu cane1
Hnau 110.
Haponua ckynufuua he y poky on uecf receuu on naua cfynana ua
cuary oeor sakoua usaõpafu ¬nauoee Hauuouanuor caeefa.
Eo usõopa ¬nauoea Hauuouanuor caeefa neroee nocnoee
oõaenahe Penyõnu¬ku caeef sa paseoj yuueepsufefckor oõpasoeana, oõpasoeau
npera 3akouy o yuueepsufefy ("Cny»õeuu rnacuuk PC", õpoj 21/02).
Eo oõpasoeana Kouqepeuuuje akaneruja cfpykoeuux cfynuja
¬nauoee Hauuouanuor caeefa us ¬naua 10. cfae 1. fa¬ka 2) oeor sakoua npenna»e
feno us ¬naua 112. oeor sakoua.
Rpennara¬u ¬nauoea Hauuouanuor caeefa us ¬naua 10. oeor
sakoua ny»uu cy na nocfaee nucfe kaununafa y poky on 120 naua on naua
cfynana ua cuary oeor sakoua.
Ako npennara¬u ue nocfaee nucfe y poky us cfaea 4. oeor ¬naua,
Haponua ckynufuua ureuyje ¬nauoee Hauuouanuor caeefa us pena nponucaue
cfpykfype, ua npennor uanne»uor onõopa Haponue ckynufuue.
Hauuouanuu caeef yfepnuhe cfaunapne us ¬naua 11. oeor sakoua y
poky on ronuuy naua on naua cfynana ua cuary oeor sakoua.
Kouucuja sa akpenu1auujy
Hnau 111.
Eo oõpasoeana Korucuje us ¬naua 13. oeor sakoua, a uajkacuuje no
ucfeka poka on neeef receuu on naua cfynana ua cuary oeor sakoua, neue
nocnoee y nocfynky usnaeana noseone sa pan epuuhe Korucuja sa akpenufauujy
eucokor oõpasoeana, ocuoeaua onnykor Penyõnu¬kor caeefa us ¬naua 110. cfae
2. oeor sakoua.
- 55 -
Koumepeuuuja akaneuuja c1pykonuux c1ynuja
Hnau 112.
Eo oõpasoeana Kouqepeuuuje akaneruja cfpykoeuux cfynuja
nocnoee us neue uanne»uocfu oõaenahe feno koje ¬uue nupekfopu euuux
ukona koje cy noõune peuene o ucnyneuocfu ycnoea sa no¬efak pana u
oõaenane nenafuocfu no cfynana ua cuary oeor sakoua.
Hayuue oõnac1u
Hnau 113.
Hauuouanuu caeef he y poky on neeef receuu on naua cfynana ua
cuary oeor sakoua yfepnufu nucfy oõpasoeuo-uay¬uux, oõpasoeuo-yrefuu¬kux u
cfpy¬uux oõnacfu, y okeupy nona us ¬naua 27. oeor sakoua.
Eo yfephueana nucfe us cfaea 1. oeor ¬naua, onroeapajyhur
oõnacfura crafpajy ce oõnacfu yfepheue cfafyfura eucokoukonckux ycfauoea
us kojux ce usnajy nunnore, y cknany ca 3akouor o yuueepsufefy ("Cny»õeuu
rnacuuk PC", õpoj 21/02).
Ronsakoucku ak1u
Hnau 114.
Muuucfap he y poky on uecf receuu on naua cfynana ua cuary
oeor sakoua nouefu nonsakoucke akfe, y cknany ca oeur sakouor.
Ruc1a snana
Hnau 115.
Pucfa seana us ¬naua 95. cfae 7. oeor sakoua yfepnuhe ce
uajkacuuje y poky on ronuuy naua on naua cfynana ua cuary oeor sakoua.
Akpenu1auuja u nosnona sa pan
Hnau 116.
Rocfynak akpenufauuje u noõujana noseone sa pan yuueepsufefa,
qakynfefa, onuocuo akaneruja yrefuocfu koju cy noõunu peuene o
ucnyneuocfu ycnoea sa no¬efak pana u oõaenane nenafuocfu no cfynana ua
cuary oeor sakoua cnpoeeuhe ce uajkacuuje y poky on fpu ronuue on naua
oõpasoeana Korucuje sa akpenufauujy.
Yuueepsufefu u qakynfefu, onuocuo akaneruje yrefuocfu y
cacfaey yuueepsufefa, koju cy noõunu peuene o ucnyneuocfu ycnoea sa no¬efak
pana u oõaenane nenafuocfu no cfynana ua cuary oeor sakoua, crafpahe ce na
urajy noseony sa pan no okou¬ana nocfynka us cfaea 1. oeor ¬naua.

- 56 -
4akynfefu, onuocuo akaneruje yrefuocfu eau cacfaea
yuueepsufefa, a koju cy noõunu peuene o ucnyneuocfu ycnoea sa no¬efak pana
u oõaenane nenafuocfu no cfynana ua cuary oeor sakoua, crafpahe ce na urajy
noseony sa pan kao eucoke ukone no okou¬ana nocfynka us cfaea 1. oeor ¬naua.
Hacfaeuu nnauoeu u nporparu koje useone eucokoukoncke
ycfauoee us oeor ¬naua crafpahe ce onoõpeuur, onuocuo akpenufoeauur
cfynujckur nporparura no okou¬ana nocfynka us cfaea 1. oeor ¬naua.
Yuunepsu1e1u u makyn1e1u y cac1any yuunepsu1e1a
Hnau 117.
Yuueepsufefu, qakynfefu, onuocuo akaneruje yrefuocfu
ycarnacuhe ceojy oprauusauujy u onufe akfe ca oeur sakouor y poky on nee
ronuue on naua cfynana ua cuary oeor sakoua.
Hnau 118.
4akynfefu ¬uju je ocuuea¬ Penyõnuka, ocuoeauu no naua cfynana
ua cuary oeor sakoua, sanp»aeajy ceojcfeo npaeuor nuua, ocur ako onnykor ceor
uanne»uor opraua fo ceojcfeo ue npeuecy ua yuueepsufef, y poky on 90 naua on
naua cfynana ua cuary oeor sakoua.
Yuueepsufef, nonasehu on onnyka us cfaea 1. oeor ¬naua, nouocu
akf o peoprauusauuju yuueepsufefa kojur ycknahyje ceojy oprauusauujy ca oeur
sakouor, yfephyje cfafyc ycfauoea ca ceojcfeor npaeuor nuua y ceor cacfaey us
¬naua 34, y eesu ca ¬nauor 47. cfae 7. oeor sakoua, onuocuo ocuuea
eucokoukoncke jenuuuue y ceor cacfaey ões ceojcfea npaeuor nuua, y poky on
ronuuy naua on naua cfynana ua cuary oeor sakoua.
Akf o peoprauusauuju us cfaea 2. oeor ¬naua nouocu caeef
yuueepsufefa, ua npennor uay¬uo-uacfaeuor, onuocuo uacfaeuo-yrefuu¬kor eeha.
Ycfauoeara u jenuuuuara y cacfaey yuueepsufefa koje ue
ucnynaeajy ycnoee us ¬naua 47. cfae 7. oeor sakoua npecfaje cfafyc npaeuor
nuua nauor onpeheuur akfor o peoprauusauuju, a uajkacuuje y poky on nee
ronuue on naua cfynana ua cuary oeor sakoua.
Yuueepsufef us cfaea 2. oeor ¬naua, qakynfefu, onuocuo npyre
eucokoukoncke jenuuuue koje ocuuea yuueepsufef, npeysurajy npaea u oõaeese
ycfauoea u oprauusauuja us cfaea 4. oeor ¬naua, y cknany ca akfor o
peoprauusauuju.
Bume mkone
Hnau 119.
Buue ukone koje cy noõune peuene o ucnyneuocfu ycnoea sa
no¬efak pana u oõaenane nenafuocfu no cfynana ua cuary oeor sakoua
uacfaenajy ca panor, anu ões roryhuocfu ynuca uoeux cfyneuafa nocne ukoncke
2006/2007. ronuue.

- 57 -
Buue ukone us cfaea 1. oeor ¬naua ny»ue cy na nonuecy saxfee sa
usnaeane noseone sa pan y poky on ronuuy naua on naua cfynana ua cuary oeor
sakoua.
Buua ukona koja noõuje noseony sa pan uacfaena na panu kao
eucokoukoncka ycfauoea, y cknany ca noseonor sa pan.
Buua ukona koja ue noõuje noseony sa pan npecfaje ca panor y
poky on nee ronuue on naua nououena peuena o onõujany saxfeea sa usnaeane
noseone sa pan.
Bucokoukoncka ycfauoea us cfaea 3. oeor ¬naua koucfufyucahe
opraue ynpaenana, cfpy¬ue opraue, cfyneufcku napnareuf u usepuuhe usõop
opraua nocnoeohena y cknany ca oeur sakouor y poky on fpu receua on naua
noõujana noseone sa pan.
Eo koucfufyucana opraua us cfaea 5. oeor ¬naua ua pan
eucokoukoncke ycfauoee npurenyjy ce nponucu koju cy ea»unu no naua cfynana
ua cuary oeor sakoua.
Oprauu nucokomkonckux yc1auona
Hnau 120.
Koucfufyucane opraua ynpaenana, cfpy¬uux opraua u cfyneufckor
napnareufa, kao u usõop opraua nocnoeohena yuueepsufefa, onuocuo qakynfefa
us ¬naua 118. oeor sakoua, y cknany ca oeur sakouor, usepuuhe ce y poky on fpu
receua on naua nououena akfa o peoprauusauuju yuueepsufefa.
Koucfufyucaner opraua ynpaenana, cfpy¬uux opraua u
cfyneufckor napnareufa, kao u usõopor opraua nocnoeohena us cfaea 1. oeor
¬naua, npecfaje raunaf ¬nauoeura opraua ynpaenana u cfpy¬uux opraua
koucfufyucauux no nponucura koju cy ea»unu no cfynana ua cuary oeor sakoua,
kao u raunaf opraua nocnoeohena usaõpauux no fur nponucura.
Oprau nocnoeohena eucokoukoncke ycfauoee ureuyje korucujy sa
cnpoeohene usõopa sa cfyneufcku napnareuf, koja yfephyje nocfynak usõopa y
poky on nea receua on naua nououena akfa o peoprauusauuju yuueepsufefa u
cnpoeonu usõope.
Hsõopu y snana
Hnau 121.
3ano¬efu usõopu y seane uacfaeuuka u capanuuka npera
nponucura koju cy ea»unu no naua cfynana ua cuary oeor sakoua okou¬ahe ce no
fur nponucura, y poky on uecf receuu on naua cfynana ua cuary oeor sakoua.

- 58 -
C1a1yc uac1anuuka u capanuuka numux mkona
Hnau 122.
Hacfaeuuuu, usysee npoqecopa euuux ukona, u capanuuuu
usaõpauu no nponucura koju cy ea»unu no cfynana ua cuary oeor sakoua
oõaenahe nocnoee uacfaeuuka, onuocuo capanuuka, no ucfeka epereua ua koje
cy õupauu.
Rpoqecop euue ukone koju ucnynaea ycnoee sa usõop y seane
npoqecopa cfpykoeuux cfynuja npera onpenõara oeor sakoua, crafpa ce na ura
seane npoqecopa cfpykoeuux cfynuja.
Rpoqecop euue ukone koju ue ucnynaea ycnoee sa usõop y seane
npoqecopa cfpykoeuux cfynuja npera onpenõara oeor sakoua, a ura uajrane 15
ronuua panuor cfa»a ua nocnoeura uacfaeuuka ua nau cfynana ua cuary oeor
sakoua, crafpa ce na ura seane npoqecopa cfpykoeuux cfynuja.
Rpoqecop euue ukone koju ue ucnynaea ycnoee sa usõop y seane
npoqecopa cfpykoeuux cfynuja npera onpenõara oeor sakoua, a uera uajrane
15 ronuua panuor cfa»a ua nocnoeura uacfaeuuka ua nau cfynana ua cuary oeor
sakoua, crafpa ce na ura seane npenaea¬a.
Puua usaõpaua y seane acucfeufa npunpaeuuka, onuocuo
acucfeufa, no nponucura koju cy ea»unu no cfynana ua cuary oeor sakoua urajy
npaeo na õyny nouoeo usaõpaua y ucfo seane ua nepuon y fpajany on fpu
ronuue.
C1yneu1u
Hnau 123.
Cfyneufu ynucauu ua ocuoeue cfynuje u ua cfynuje ua euuur
ukonara no cfynana ua cuary oeor sakoua rory saepuufu oee cfynuje no
sano¬efor uacfaeuor nnauy u nporpary, ycnoeura u npaeunura cfynuja, uajny»e
sa nee ronuue no ucfeky penoeuor fpajana cfynuja.
Cfyneufu ynucauu no cfynana ua cuary oeor sakoua ua cfynuje ua
euuur ukonara koje ue noõujy noseony sa pan rory saepuufu cfynuje no
sano¬efor uacfaeuor nnauy u nporpary, ycnoeura u npaeunura cfynuja y poky
on nee ronuue on naua nououena peuena o onõujany saxfeea sa usnaeane
noseone sa pan.
Cfyneufu ynucauu ua rarucfapcke cfynuje no cfynana ua cuary
oeor sakoua urajy npaeo na saepue cfynuje no sano¬efor nnauy u nporpary,
ycnoeura u npaeunura cfynuja, uajny»e sa nef ronuua on cfynana ua cuary oeor
sakoua.
Cfyneufu ynucauu ua nokfopcke cfynuje, onuocuo kaununafu koju
cy npujaeunu nokfopcky nucepfauujy no cfynana ua cuary oeor sakoua, urajy
npaeo na saepue cfynuje no sano¬efor nnauy u nporpary, ycnoeura u
npaeunura cfynuja, onuocuo na cfekuy uay¬uu cfeneu nokfopa uayka, uajny»e sa
nef ronuua on cfynana ua cuary oeor sakoua.
- 59 -
Cfyneufu us cfaea 1. oeor ¬naua urajy npaeo na uacfaee sano¬efe
cfynuje no cfynujckor nporpary koju je nouef y cknany ca onpenõara oeor sakoua,
ua ua¬uu u no nocfynky yfepheuur onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee.
Rpanuna o muuaucupany c1ynuja
Hnau 124.
Cfyneufu koju ce ynucyjy ua eucokoukoncky ycfauoey nocne
cfynana ua cuary oeor sakoua u cfyneufu us ¬naua 123. cfae 5. oeor sakoua urajy
npaeo na cfynupajy no ycnoeura u npaeunura cfynuja nponucauur no cfynana
ua cuary oeor sakoua, a koja ce onuoce ua cfafyc cfyneufa y norneny
quuaucupana, no ucfeka nee ukoncke ronuue on naua cfynana ua cuary oeor
sakoua.
Ynohene ECRB õonona
Hnau 125.
Y nocfynky yeohena u npureue ECRE õonoea eucokoukoncka
ycfauoea je ny»ua na npafu pesynfafe nocfuruyfe ua ucnufy, kao u npyre
onroeapajyhe nokasafene onfepehena cfyneuafa u na npuõaeu ruunene
cfyneuafa o eqekfueuor onfepeheny y caenahueany nporparckux canp»aja.
Ha ocuoey nokasafena us cfaea 1. oeor ¬naua eucokoukoncka
ycfauoea npunarohaea epenuocf õonoea noneneuux nojenuuur npenrefura.
Janue ucnpane
Hnau 126.
Puuy koje je cfekno unu cfekue npaeo ua jaeuy ucnpaey npera
nponucura koju cy ea»unu no naua cfynana ua cuary oeor sakoua, eucokoukoncka
ycfauoea usnaje jaeuy ucnpaey ua oõpacuy nponucauor no cfynana ua cuary oeor
sakoua.
Ha jaeue ucnpaee us cfaea 1. oeor ¬naua npurenyjy ce onpenõe ¬n.
101 - 103. oeor sakoua.
Ycknahunane c1eueuux akaneuckux, c1pyuuux, onuocuo
uayuuux uasuna
Hnau 127.
Puue koje je cfekno, unu cfekue onroeapajyhu akanercku, cfpy¬uu
unu uay¬uu uasue (y naner fekcfy: uasue) npera nponucura koju cy ea»unu no
cfynana ua cuary oeor sakoua, sanp»aea npaeo ua neroeo kopuuhene y cknany
ca nponucura npera kojura ux je cfekno.
Puue us cfaea 1. oeor ¬naua ro»e fpa»ufu on eucokoukoncke
ycfauoee y kojoj je cfekno uasue na ry y nocfynky u non ycnoeura nponucauur
onufur akfor eucokoukoncke ycfauoee, a y cknany ca kpufepujyrura sa
ycknahueane cfe¬euux uasuea koje nponucyje Kouqepeuuuja yuueepsufefa,
onuocuo Kouqepeuuuja akaneruja cfpykoeuux cfynuja, yfepnu na pauuje cfe¬euu
uasue onroeapa uekor on uasuea us ¬naua 95. oeor sakoua.
- 60 -
Kana eucokoukoncka ycfauoea y nocfynky us cfaea 2. oeor ¬naua
yfepnu onroeapajyhu uasue, usnaje uoey nunnory y cknany ca oeur sakouor.
Eunnora us cfaea 3. oeor ¬naua ro»e ce usnafu caro ako ce
pauuje usnafa nunnora ornacu ueea»ehor.
Ako je eucokoukoncka ycfauoea ua kojoj je nuue us cfaea 2. oeor
¬naua cfekno uasue npecfana na nocfoju, a uera npaeuor cnenõeuuka,
Muuucfapcfeo he onpenufu eucokoukoncky ycfauoey koja he onny¬ueafu o
saxfeey.
C1uuane nok1opa1a
Hnau 128.
Puua koja cy npera nponucura koju cy ea»unu no naua cfynana ua
cuary oeor sakoua cfekna akanercku uasue rarucfpa uayka rory cfehu akanercku
uasue nokfopa uayka onõpauor nokfopcke nucepfauuje npera nponucura koju cy
ea»unu no cfynana ua cuary oeor sakoua, uajkacuuje y poky on cenar ronuua on
naua cfynana ua cuary oeor sakoua.
3anoue1u noc1ynuu
Hnau 129.
3ano¬efu nocfynuu no saxfeey sa uocfpuqukauujy, onuocuo
ekeueaneuuujy, npera nponucura koju cy ea»unu no cfynana ua cuary oeor
sakoua, okou¬ahe ce no fur nponucura y poky on uecf receuu on naua cfynana
ua cuary oeor sakoua.
3ano¬efu nocfynuu sa ocuueane, onuocuo noõujane peuena o
ucnyneuocfu ycnoea sa pan npera nponucura koju cy ea»unu no naua cfynana
ua cuary oeor sakoua, okou¬ahe ce no fur nponucura y poky on uecf receuu on
naua cfynana ua cuary oeor sakoua.
Rpec1auak naxena nocanamnux nponuca
Hnau 130.
Eauor cfynana ua cuary oeor sakoua npecfaje na ea»u 3akou o
euuoj ukonu ("Cny»õeuu rnacuuk PC", õp. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 u
24/96), 3akou o yuueepsufefy ("Cny»õeuu rnacuuk PC", õpoj 21/02), a 3akou o
cfpy¬uur uasueura ("Cny»õeuu rnacuuk CPC", õp. 31/77 u 17/85) npecfaje na
ea»u ucfekor poka us ¬naua 115. oeor sakoua.
Ronsakoucku akfu nouefu ua ocuoey sakoua us cfaea 1. oeor ¬naua
npurenueahe ce u nocne npecfauka ea»ena uaeeneuux sakoua, cee no
nououena onroeapajyhux nponuca npera oeor sakouy, ocur ako cy y
cynpofuocfu ca onpenõara oeor sakoua.
- 61 -
C1ynane ua cuary sakoua
Hnau 131.
Oeaj sakou cfyna ua cuary ocror naua on naua oõjaenueana y
"Cny»õeuor rnacuuky Penyõnuke Cpõuje".