P. 1
Domáca lekáreň

Domáca lekáreň

|Views: 22,855|Likes:
Published by Nikuš Breznayová

More info:

Published by: Nikuš Breznayová on Oct 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2013

pdf

text

original

Sections

Domáca lekáreň

:
Zloženie a použitie čajov.......................................................................................................... 11
Čaj zelený .............................................................................................................................11
Čaj prieduškový.................................................................................................................... 11
Čaj na nervy.......................................................................................................................... 11
Čaj orký žal!dočný............................................................................................................. 11
Čaj večerný na do"rý #pánok................................................................................................ 11
Čaj povz"udzuj!ci.................................................................................................................11
Čaj det#ký..............................................................................................................................11
Čaj na cudnutie....................................................................................................................11
Čaj dia"etický....................................................................................................................... 1$
Čaj čierny # m%tou.................................................................................................................1$
Čaj žen#ký............................................................................................................................. 1$
Čaj re&eneračný.....................................................................................................................1$
Čaj urolo&ický....................................................................................................................... 1$
Čaj pre pánov........................................................................................................................ 1$
Čaj či#tiaci 'advinový........................................................................................................... 1$
Čaj š(a#tia..............................................................................................................................1)
Čaj ovocný * "a"ičkina zárada........................................................................................... 1)
+oro"y.....................................................................................................................................1)
,n&-na................................................................................................................................... 1)
.rdlo * cronický zápal................................................................................................... 1)
.rdlo * ke/ škria"e......................................................................................................... 1)
.rdlo * "ole#ti..................................................................................................................1)
.rdlo * zápal.................................................................................................................... 1)
Zápal mandl-.................................................................................................................... 1)
.ni#av0 mandle................................................................................................................ 11
Zápaly !#tnej dutiny......................................................................................................... 11
Zapálený č-pok v rdle.....................................................................................................11
,#tma.................................................................................................................................... 11
,#tmatický kaše'..............................................................................................................11
,#tma 2záduc3................................................................................................................. 11
4iely výtok 2žen#ký3............................................................................................................. 11
4ledá tvár.............................................................................................................................. 11
4odnutie myzom................................................................................................................ 11
4odnutie o#ou do jazyka...................................................................................................... 11
4ole#ti "ruca a žal!dka 2vetry3.......................................................................................... 15
4ole#ti lavy ....................................................................................................................... 15
4ole#ti lavy z tepla......................................................................................................... 15
4ole#ti lavy z precladnutia........................................................................................... 15
4ole#ti lavy pri prepracovan-......................................................................................... 15
4ole#ti lavy zo #lniečka..................................................................................................15
4ole#ti v zadnej ča#ti lavy..............................................................................................15
4ole#( lavy reumatická.................................................................................................. 15
4ole#ti celej lavy............................................................................................................ 15
6ozpálená lava................................................................................................................ 15
4ole#ti močovýc cie#t........................................................................................................ 17
8ri zápale........................................................................................................................... 17
8ri "ole#ti z precladnutia................................................................................................. 17
4ole#ti močovýc cie#t pri pie#ku.................................................................................... 17
4ole#ti od močov0o kameňa........................................................................................... 17
9amene v močovýc ce#tác............................................................................................ 17
:viaznutý kameň v močovej tru"ici................................................................................. 17
,"y #a netvoril močový kameň........................................................................................ 17
4ole#ti močov0o mec!ra............................................................................................... 17
4ole#ti ; r<zne....................................................................................................................... 17
4ole#tivá menštruácia...................................................................................................... 17
4ole#ti po p<rode............................................................................................................. 1=
4ole#ti po protitetanovej injekcii..................................................................................... 1=
4ole#ti oč-........................................................................................................................ 1=
4ole#ti uca...................................................................................................................... 1=
4ole#ti zu"ov....................................................................................................................1=
4ole#ti zu"ov z precladnutia.......................................................................................... 1=
4ole#ti zu"ov deravýc.................................................................................................... 1=
4ole#tiv0 rezanie z!"kov u det-....................................................................................... 1=
4ole#ti zu"ov a uca........................................................................................................ 1=
4ole#tiv0 mie#ta a opucy................................................................................................1>
4radavice............................................................................................................................. 1>
4radavice na žen#kýc pr#n-koc.................................................................................... 1>
+ukrovka.............................................................................................................................. 1>
Červený no#..........................................................................................................................1>
Červen0 ruky......................................................................................................................... 1>
Červienka.............................................................................................................................. 1>
Čierny kaše'......................................................................................................................... 1>
Čierne vla#y..........................................................................................................................1?
Čkanie................................................................................................................................... 1?
Či#tenie pleti........................................................................................................................ 1?
Črevná tu"erkul@za ............................................................................................................. 1?
Dávenie................................................................................................................................ 1?
DeAekty na tele * #tar0..........................................................................................................1?
De(om po anti"iotikác....................................................................................................... 1?
Div0 m%#o na tele nara#ten0................................................................................................. 1?
Dna....................................................................................................................................... 1?
Dušno#( nervov0o p<vodu................................................................................................. $B
Dvaná#torn-kov0 vredy........................................................................................................ $B
Dyc pácnuci od zu"ov...................................................................................................... $B
Dyc pácnuci od žal!dka................................................................................................... $B
Dyc (ažký od lienov.........................................................................................................$B
Ca#ná zapálen0 a nemocn0 zu"y..........................................................................................$B
Dkz0my :............................................................................................................................... $B
Dkz0m mokvavý................................................................................................................$B
Dkz0m ni#avý................................................................................................................. $B
Dkz0m # vodnatými p'uz&ierikmi.................................................................................... $1
Dkz0m * kožná ple#eň...................................................................................................... $1
Dkz0m #ucý.................................................................................................................... $1
2
Dkz0m #vr"ivý..................................................................................................................$1
Dpilep#ia............................................................................................................................... $1
.adie poryznutie................................................................................................................ $1
.emoroidy........................................................................................................................... $1
.la# #tratený.........................................................................................................................$$
.la#ivky 2zacr-pnuto#(3..................................................................................................... $$
.lieny v dýcacej tru"ici..................................................................................................... $$
.l-#ty dro"n0........................................................................................................................ $$
.l-#ty aj škrkavky............................................................................................................... $$
.lucota............................................................................................................................... $$
.'uzy tvrd0 2nezu"n0 zatvrdnut0 mie#ta3.......................................................................... $$
.mla pred očami.................................................................................................................. $)
.načka 2podrážden0 ru"0 črevo3....................................................................................... $)
.nevE clivotu a zármutok zaáňa......................................................................................... $)
.ni#anie : ............................................................................................................................ $)
.ni#avý zápal v !#tac.....................................................................................................$)
.ni# v !tro"ác................................................................................................................ $)
.ni#E ktorý zo#tane v tele................................................................................................. $1
.ni#anie v ušiac............................................................................................................. $1
.ni#av0 rany.................................................................................................................... $1
.ni#av! ranu preryzie.................................................................................................... $1
.ni#anie okolo nectov....................................................................................................$1
.or!čky :...............................................................................................................................$1
.or!čka #ilná................................................................................................................... $1
.or!čka od zápalu 'adv-n............................................................................................... $1
.or!čka #o zimnicou....................................................................................................... $1
.rčky:....................................................................................................................................$1
.rčka tvrdá.......................................................................................................................$1
.rča od udreniny..............................................................................................................$1
.rče tvrd0.........................................................................................................................$1
.rčka na pr#n-ku.............................................................................................................. $5
.u"y jedovat0...................................................................................................................... $5
.učanie v ušiac.................................................................................................................. $5
.y#t0ria a ypocondria...................................................................................................... $5
+lpy * vla#y od#tráni..........................................................................................................$5
+lpy vytrnut0E a"y op%( nenará#tli...................................................................................$5
+olera 2ak0ko'vek "rušn0 "ole#ti3..................................................................................... $5
+ra#ty................................................................................................................................. $5
+r-pka................................................................................................................................. $5
+r-pka precodená......................................................................................................... $5
+r-pkový kaše'............................................................................................................... $5
+udokrvno#(...................................................................................................................... $7
+u( neprirodzená u teotnýc............................................................................................$7
FnAekcia jazyka a zápal dutiny !#tnej................................................................................... $7
F#cia#...................................................................................................................................$7
Gačmeň na oku...................................................................................................................... $7
Gazyk necitlivýE #tHpnutý...................................................................................................... $7
Ged * ocrana pred n-m........................................................................................................ $7
Ged včely...............................................................................................................................$7
Gedy vyáňa 2či#t-3............................................................................................................... $7
3
Gedy nič- 2detoIinácia3......................................................................................................... $7
9amene žlčov0 dro"- a vypudzuje....................................................................................... $=
9aše'.................................................................................................................................... $=
9aše' dlodo"ý................................................................................................................ $=
9aše' #ucý.......................................................................................................................$=
9aše' a#tmatický..............................................................................................................$=
9aš'anie krvi....................................................................................................................$=
9atar žal!dka a čriev............................................................................................................$=
9atar p'!c............................................................................................................................ $=
9J"ne mazivo 2o"novenie tvor"y3....................................................................................... $=
9olika 2všeo"ecne3.............................................................................................................. $>
9oprivka...............................................................................................................................$>
9o#ti..................................................................................................................................... $>
9o#tižer 2inAekčný ko#tný zápal3......................................................................................... $>
9ožaE ke/ puká * na rukácE ale"o na p%tác......................................................................$>
9ožn0 vyrážky 2akn03........................................................................................................... $>
9Hče :..................................................................................................................................... $>
9Hč kýcac-...................................................................................................................... $>
9Hče #valov...................................................................................................................... $>
9Hče n<........................................................................................................................... $?
9Hče žal!dka.................................................................................................................... $?
9Hče žal!dka a čriev.........................................................................................................$?
9Hče žlčn-kaE ale"o močov0o mec!ra.......................................................................... $?
9Hčov0 žily....................................................................................................................... $?
9Hčov0 žily otvoren0 2"ercov0 vredy3............................................................................. $?
9rvácanie :............................................................................................................................ $?
9rvácanie z rany.............................................................................................................. $?
9rvácanie z no#a za#tav-.................................................................................................. $?
9rvácanie z maternice.......................................................................................................)B
9rvácanie pr-lišn0 pri menštuácii.................................................................................... )B
9rvácanie vn!torn0.......................................................................................................... )B
9rvácanie po páde............................................................................................................)B
9rvn0 zrazeniny............................................................................................................... )B
9rvný tlak 2!prava3.............................................................................................................. )B
9urie oká.............................................................................................................................. )B
9y#elina žal!dočná.............................................................................................................. )1
9ývanie zu"ov..................................................................................................................... )1
Kadviny :.............................................................................................................................. )1
Kadviny či#t-.....................................................................................................................)1
Kadviny ........................................................................................................................... )1
Kadvinov0 kamene........................................................................................................... )1
Kadvinový pie#ok.............................................................................................................. )$
Kadviny ........................................................................................................................... )$
Kaknutie............................................................................................................................... )$
Laktáciu zvyšuje.................................................................................................................. )$
Laktáciu znižuje................................................................................................................... )$
Lámka...................................................................................................................................)$
Lišaj 2eI0m3......................................................................................................................... )$
Lupiny vo vla#oc................................................................................................................ )$
Mandle a zápaly !#tnej dutiny............................................................................................. )$
4
Mandle ni#av0.................................................................................................................... )$
Maternica :.......................................................................................................................... ))
Maternica #la"á................................................................................................................ ))
Maternicu po p<rode či#t-................................................................................................ ))
Maternica padnutá............................................................................................................ ))
Maternica * zápal z precladnutia....................................................................................))
Mec!r zranený * krvav0 močenie...................................................................................... ))
Menštruácia :......................................................................................................................... ))
Menštruáciu tlm-.............................................................................................................. ))
Menštruácia dlotrvaj!ca................................................................................................. ))
Menštruácia za#tavená..................................................................................................... ))
Menštruácia za#tavená z precladnutia............................................................................ )1
Menštruácia pr-liš #la"á................................................................................................... )1
Mi&r0na................................................................................................................................ )1
Mianie pred očami............................................................................................................. )1
Mlieko zrazen0 pri zápale pr#n-ka....................................................................................... )1
Moč :..................................................................................................................................... )1
MočE kto nem<že udrža( po precladnut- mec!ra.......................................................... )1
Moč vyáňa * pri rezáku 2"ole#tiv0 močenie3................................................................. )1
Moč vyáňa a menštruáciu privod-.................................................................................. )1
Močenie # krvou 2precladnutieE zápal3........................................................................... )1
8omočovanie.................................................................................................................... )5
Močopudn0.......................................................................................................................)5
Močenie do po#tele u det-................................................................................................ )5
Mor * jedy............................................................................................................................ )5
Morov! nákazu zaáňa.................................................................................................... )5
Mora ke/ niekoo trápi....................................................................................................... )5
Nádca :............................................................................................................................... )5
Nádca............................................................................................................................. )5
Nádca v začiatku............................................................................................................ )5
Nádca za#tavená............................................................................................................. )5
Nádca za#tavená #o zápalom dut-n.................................................................................)7
Nádory :.................................................................................................................................)7
Nádory nezu"n0............................................................................................................. )7
Nádor vn!torný................................................................................................................. )7
Nádor na pr#n-ku.............................................................................................................. )7
Nádor vonkajš-................................................................................................................. )7
Nad!vanie * čkanie.......................................................................................................... )7
Náruživo#( u žien znižuje.................................................................................................... )7
Nedokrveno#( končat-n........................................................................................................ )7
Necu( k jedlu.......................................................................................................................)7
Necuten#tvo u teotnýc.................................................................................................... )=
Nervy poranen0 a pomožden0............................................................................................ )=
Ne#pavo#(............................................................................................................................ )=
Nevo'no#(............................................................................................................................ )=
Nizky tlak............................................................................................................................. )=
Nočn0 potenie...................................................................................................................... )=
Noy "o'av0.........................................................................................................................)=
Noy opucnut0................................................................................................................... )=
Noy unaven0...................................................................................................................... )=
5
Noy pácnuce......................................................................................................................)=
No# upcatý..........................................................................................................................)>
No#n0 mandle.......................................................................................................................)>
Nov0 tkanivo v rane nara#tie................................................................................................)>
Oči :....................................................................................................................................... )>
Oči #la"0............................................................................................................................)>
Oči zapálen0..................................................................................................................... )>
Oči #la"0E karpav0E zapálen0............................................................................................ )>
Oči krvav0........................................................................................................................ )>
Oči * šedý zákal............................................................................................................... )>
Oči po#ilňuje.................................................................................................................... )>
Oči ; "e'mo...................................................................................................................... )>
Očný zápal........................................................................................................................)>
Oko udret0........................................................................................................................ )>
Oko zapálen0.................................................................................................................... )>
Oko zaprášen0 vápnom.................................................................................................... )?
O"rna !dov...........................................................................................................................)?
Ocrnutie !dov po viacná#onom precladnut-.....................................................................)?
Ocrnutie po porážke........................................................................................................... )?
Ocromenie !dov................................................................................................................. )?
Ocromenie jazyka.............................................................................................................. )?
Omrzliny.............................................................................................................................. )?
Omladzovac- čaj...................................................................................................................)?
Opálenie na or!com plecu................................................................................................)?
Opilo#(................................................................................................................................. 1B
Opilo#ti za"ráni.................................................................................................................... 1B
Opucy :................................................................................................................................ 1B
Opucy............................................................................................................................. 1B
Opuc celkový................................................................................................................. 1B
Opuc členka....................................................................................................................1B
Opuc pr#n-kov................................................................................................................ 1B
Opuc na poladnýc !doc............................................................................................ 1B
Opucy tvrd0.................................................................................................................... 1B
Opucy or!ce................................................................................................................. 1B
Opuc ná#ledkom vodnate'ky......................................................................................... 1B
O#la"enie n< a r!k..............................................................................................................1B
O#palo#(............................................................................................................................... 11
O#ýpky................................................................................................................................. 11
O#ýpky ke/ nem<žu vyrazi(................................................................................................11
Otlačen0 noy...................................................................................................................... 11
Otravy r<zne.........................................................................................................................11
Otravy r-"ami.................................................................................................................. 11
Otrava krvi pri poranen-................................................................................................... 11
8ádE pomoždenieE odreniny................................................................................................ 11
8ac z !#t............................................................................................................................. 11
8ácnutie z !#t od žal!dka................................................................................................... 11
8ako#tnica 2dna3................................................................................................................... 11
8alec na noe zapálený........................................................................................................ 11
8am%( #la"á.......................................................................................................................... 1$
8álenie záy.......................................................................................................................... 1$
6
8ankrea# a žlčn-k po#ilňuje.................................................................................................. 1$
8á#omnica............................................................................................................................. 1$
8ečeň :................................................................................................................................. 1$
8ečeň zv%čšená.................................................................................................................1$
8ečeň * zápal....................................................................................................................1$
8ečeň opucnutá............................................................................................................... 1$
8ečeň cronická............................................................................................................... 1$
8ečeň ke/ nepracuje........................................................................................................ 1$
8ečeň ke/ zle pracuje...................................................................................................... 1)
8ečeň či#t-......................................................................................................................... 1)
8ečeň ke/ tvrdne..............................................................................................................1)
8ečeň ............................................................................................................................... 1)
8ey a škvrny....................................................................................................................... 1)
8ery popukan0...................................................................................................................... 1)
8ery a ruky popukan0...........................................................................................................1)
8ie#ok v moči........................................................................................................................ 1)
8i&ment #trata.......................................................................................................................11
8icanie v "oku.................................................................................................................... 11
8le#eň kožná.........................................................................................................................11
8lešato#(............................................................................................................................... 11
8lod pri p<rode pomáa vypudi(......................................................................................... 11
8lodno#( u žien napomáa................................................................................................... 11
8'!ca * po#ilnenie................................................................................................................ 11
8opálenina............................................................................................................................ 11
8opálenina od #lnka............................................................................................................. 15
8opukan0 ruky......................................................................................................................15
8opukan0 ruky a noy.......................................................................................................... 15
8oranenia vn!torn0 aj vonkajšie........................................................................................... 15
8orazen0 !dy 2ná#ledok moz&ovej pr-ody3........................................................................ 15
8okrčen0 a #tianut0 !dy......................................................................................................15
8orážka 2moz&ová pr-oda3................................................................................................. 15
8orážka jedno#tranná........................................................................................................... 15
8roti porážke 2prevencia3..................................................................................................... 15
8o#tie'ku po p<rode vypud-................................................................................................. 15
8ošt-panie adom................................................................................................................. 15
8otencia pr-lišná................................................................................................................... 17
8otenciu zvyšuje.................................................................................................................. 17
8ra#knut0 p%ty...................................................................................................................... 17
8oda&ra 2dna3....................................................................................................................... 17
8omoždeniny * modriny.................................................................................................... 17
8orudnica * zápal............................................................................................................... 17
8oryznutie "e#ným p#om................................................................................................... 17
8oryznutie p#om ale"o adom........................................................................................... 17
8oryznutie koňom.............................................................................................................. 17
8otenie r!k........................................................................................................................... 17
8otenie n<............................................................................................................................1=
8otenie privod-..................................................................................................................... 1=
8olyp v no#e......................................................................................................................... 1=
8omočovanie........................................................................................................................ 1=
8otrat.................................................................................................................................... 1=
7
8reležaniny........................................................................................................................... 1=
8riedušky..............................................................................................................................1=
8rietrž u det- 2pru3.............................................................................................................. 1=
8ro#tata zv%čšená................................................................................................................. 1>
8r#ia :...................................................................................................................................1>
8r#ia opucnut0 pri zápale............................................................................................... 1>
8r#ia zatvrdnut0 z nevyprázdnen0o pr#n-ka pri kojen-...................................................1>
8r#ia zapálen0...................................................................................................................1>
8r#ia zni#an0...................................................................................................................1>
8r#n-ky............................................................................................................................. 1>
8upok ke/ vycádza ........................................................................................................... 1>
8upoček u kojencov vy#kočený........................................................................................... 1>
6ak a vlk 2Pándly3................................................................................................................1>
6akovina.............................................................................................................................. 1?
6akovinov0 rany.................................................................................................................. 1?
6akovina kožná.................................................................................................................... 1?
6any všeo"ecne....................................................................................................................1?
6any................................................................................................................................. 1?
6anyE ktor0 tre"a ši(.........................................................................................................1?
6any #tar0 ; otvoren0....................................................................................................... 1?
6any a vredy.................................................................................................................... 1?
6any vn!torn0 po pádoc................................................................................................. 1?
6any # poškoden-m nervov.............................................................................................. 1?
6any na noác................................................................................................................ 1?
6any (ažko ojite'n0....................................................................................................... 1?
6any ni#aj!ce................................................................................................................. 5B
6any #tar0 ni#aj!ce.........................................................................................................5B
6ana krvácaj!ca............................................................................................................... 5B
6ana #a rýclo zaoj-....................................................................................................... 5B
6e"rá * konce na dotyk "ole#tiv0.................................................................................... 5B
6euma.................................................................................................................................. 5B
6euma cronická 2artr@za3............................................................................................... 5B
6euma #o za"lokovan-m kJ"ov........................................................................................ 5B
6eumaticky zd!ren0 #valy............................................................................................... 51
6ezák * "ole#tiv0 močenie...................................................................................................51
6uky ke/ #a tra#!.................................................................................................................51
6uža..................................................................................................................................... 51
Qemenotok............................................................................................................................51
Qemeno mužovi tvor-........................................................................................................... 51
Qenná nádca........................................................................................................................51
Qilenie na #tolicu.................................................................................................................. 5$
Qkler@za ciev........................................................................................................................ 5$
Qkler@za multipleI............................................................................................................... 5$
Qla"0 deti.............................................................................................................................. 5$
Qla"o#( tele#ná...................................................................................................................... 5$
Qla"ý žal!dok....................................................................................................................... 5$
Qlep0 črevo........................................................................................................................... 5$
Qlezina corá........................................................................................................................ 5$
Qlezina tvrdá.........................................................................................................................5)
Qm%d a#-............................................................................................................................. 5)
8
Qpánok l"oký prináša......................................................................................................... 5)
Qrdce #la"0 po#ilňuje............................................................................................................5)
Qrdce * nepravidelný rytmu#.................................................................................................5)
Qrdce a nervy po#ilňuje........................................................................................................ 5)
Qrdcová vada........................................................................................................................ 51
Qrdce * "!šenie..................................................................................................................... 51
Qrdce po inAarkte.................................................................................................................. 51
Qtareck0 #vr"enie.................................................................................................................. 51
Qtolica tuá...........................................................................................................................51
Qtredn0 uco * zápal............................................................................................................ 51
Qucoty * R4+..................................................................................................................... 51
Qucoty v začiatkoc........................................................................................................... 51
Qvra" 2ako doplnok terapie3................................................................................................. 51
Qvr"enie okolo konečn-ka a polavnýc or&ánov............................................................... 55
Qvr"enie * pupáky po komároc a mucác....................................................................... 55
Sarlac * doplnok terapie.....................................................................................................55
Skra"ance oj-...................................................................................................................... 55
SkHkanie v črevác............................................................................................................... 55
Se#tonedie'ky po p<rode......................................................................................................55
Skrkávky * mrle................................................................................................................... 55
Skvrny na tvári..................................................................................................................... 55
S'acy #tianut0................................................................................................................... 55
Stikávka (ažká......................................................................................................................55
Stikávka od colery 2pri črevnom ocoren-3........................................................................55
St-tna ž'aza zv%čšená........................................................................................................... 57
Rrávenie narušen0................................................................................................................ 57
Rrávenie .............................................................................................................................. 57
Rriaška..................................................................................................................................57
R4+ p'!c..............................................................................................................................57
R4+ čriev............................................................................................................................. 57
R4+ # kavernou................................................................................................................... 57
R4+ 'adv-n.......................................................................................................................... 57
R4+ "acily nič-.................................................................................................................... 5=
Ručnota.................................................................................................................................5=
Rrojklaný nerv...................................................................................................................... 5=
Tdy #krčen0 aj zláman0....................................................................................................... 5=
:ry m%kč-...........................................................................................................................5=
:coE ke/ v ňom picá........................................................................................................ 5=
:pcanie ciev.......................................................................................................................5=
Tnava oč-............................................................................................................................. 5=
T#ad 2i#cia#3....................................................................................................................... 5=
Tže 2z tepla3....................................................................................................................... 5=
Uetry za#taven0.................................................................................................................... 5=
Ula#yE a"y nepadali a do"re rá#tli........................................................................................ 5>
Ula#y kaderav0 nara#t!........................................................................................................ 5>
Ula#y ma#tn0........................................................................................................................ 5>
Ulka lieči 2zaparenie konečn-ka3..........................................................................................5>
Uoda v kolene...................................................................................................................... 5>
Uodnatie'ka..........................................................................................................................5>
Uodnatie'ka v začiatkoc......................................................................................................5>
9
Uodnatie'ka "rušná.............................................................................................................. 5>
Uodu z tela (aá 2odvodnenie3.............................................................................................5>
Urá#ky na tvári..................................................................................................................... 5>
Ured všeo"ecne.................................................................................................................... 5?
Ured #tarý uvo'n-................................................................................................................. 5?
Ured otvor-............................................................................................................................ 5?
Ured žal!dočný lieči............................................................................................................ 5?
Uredy na noác.................................................................................................................. 5?
UykJ"ený !d......................................................................................................................... 5?
Uyrážky po precladnut-...................................................................................................... 5?
Uýtok dlotrvaj!ci............................................................................................................... 5?
Uýtok z uca........................................................................................................................ 7B
Uy#oký tlak.......................................................................................................................... 7B
Záduc 2a#tma3.....................................................................................................................7B
Záa......................................................................................................................................7B
Zacr-pnutie......................................................................................................................... 7B
Zákal šedý............................................................................................................................ 7B
Zápal p'!c............................................................................................................................ 7B
Zápal p'!c za#taralý............................................................................................................. 7B
Zápal pr-no#nýc dut-n.........................................................................................................7B
Zápal lymAatickýc uzl-n..................................................................................................... 7B
Zápal moz&ovýc žliaz 2"lán V3........................................................................................... 71
Zápal jazyka.......................................................................................................................... 71
Zápal mandl- ....................................................................................................................... 71
Zápal rdla........................................................................................................................... 71
Zápal žal!dka a čriev............................................................................................................ 71
Zápal žlčn-ka "ez kameňa.................................................................................................... 71
Zápal 'adv-n......................................................................................................................... 71
Wal!dočn0 kHče..................................................................................................................... 71
Wlčn-ková kolika.................................................................................................................. 71
Wlčn-kov0 kamene................................................................................................................ 71
W'azy na krku zd!ren0......................................................................................................... 7$
W'azy na krku zatvrdnut0...................................................................................................... 7$
10
Zloženie a použitie čajov
Čaj zelený
Použitie: uvo'ňuje z tela vo'n0 radikályE znižuje cole#terol v krvi a krvný tlak. Má #iln0
povz"udzuj!ce !činkyE pomáa nielen proti Ayzickej !naveE ale povz"udzuje aj my#e'. Zvy;
šuje o"rany#copno#( pokožkyE ydratuje ple( a zá#o"uje ju vitam-nmiE znižuje riziko vzniku
rakoviny kože. Má prevent-vny !činok proti tvor"e zu"n0o kazu.
Čaj prieu!"ový
Zloženie: m%ta piepornáE #korocel kopijovitýE re"r-ček kopcovitý.
Použitie: má priazniv0 !činky na dýcacie ce#tyE u'ačuje dýcanie a odkaš'ávanieE re&e;
neruje or&anizmu# a podporuje látkov! výmenuE čaj vodný aj pre deti.
Čaj na nerv#
Zloženie: 'u"ovn-k "odkovanýE re"r-čekE medovka lekár#kaE levandu'a !zkoli#táE #korocel.
Použitie: má upokojuj!ce !činky pri #tre#ovýc #ituáciác #pojenýc # ne#pavo#(ou a
p#ycickou la"ilitou. Ge to X"alzam na nervyY.
Čaj $or"ý žal%očný
Zloženie: rep-k lekár#kyE re"r-ček kopcovitýE m%ta piepornáE arcan&elika lekár#ka.
Použitie: p<#o"- kladne pri žal!dočnýcE pečeňovýc a žlčn-kovýc porucác. :vo'ňuje
činno#( čriev a pomáa pri nad!van-.
Čaj večerný na o&rý 'p(no"
Zloženie: medovka lekár#kaE #lez le#nýE i"iš ružovýE nect-k lekár#ky.
Použitie: p<#o"- uvo'ňuj!co na celý or&anizmu#. 8odporuje l"oký a pr-jemný #pánok
# pocitom š(a#tiaE po ktorom je človek oddýcnutý a #viežiE čaj vodný aj pre deti.
Čaj povz&uzuj%)i
Zloženie: m%ta piepornáE levzea šu#tiváE malina le#ná.
Použitie: p<#o"- povz"udzuj!co na celý or&anizmu# a narádza kávu. 6e&eneruje #ily a
čia#točne podporuje potenciu. Od"!rava !navu a pocit #pánku.
Čaj et'"ý
Zloženie: AenikelE kamilkaE m%taE medovkaE cme'.
Použitie: ma upokojuj!ce a uvo'ňuj!ce !činky pri zaž-vac-c pro"l0moc #pojenýc
# plynato#(ou. 8odporuje trávenie a cu( do jedla.
Čaj na )$unutie
Zloženie: medovkaE m%taE šalviaE kamilkaE ži'avaE 'anov0 #emeno.
11
Použitie: čaj na cudnutie o"#auje látkyE ktor0 podporuj! tlmenie cuti do jedlaE
urýc'uj! výprázdňovanie a napomáaj! látkovej výmene v or&anizme.
Čaj ia&eti)"ý
Zloženie: medovkaE m%taE Aazu'ov0 lu#kyE nect-k.
Použitie: vodným použ-van-m liečivýc ra#tl-n m<žeme priaznivo ovplyvni( prie"e
cor<" akou je napr. cukrovka. 8odo"ne ako inzul-nE ovplyvňuje výmenu #acaridov
v or&anizme.
Čaj čiern# ' *+tou
Zloženie: m%ta piepornáE čierny čaj.
Použitie: čaj o"#auje trie#lovinyE tonizuj!ce látky a tan-nE ktorý podporuje cu( do jedla a
zmierňuje "ole#ti lavy.
Čaj žen'"ý
Zloženie: myš- cvo#tE materina d!škaE alcemilkaE medovkaE 'u"ovn-k.
Použitie: je vodný pri žen#kýc (ažko#tiacE pri menštruáciiE v o"do"- klimakt0ria a
zápaloc maternice. Ge odpor!čaný v teoten#tveE po p<rode na zotavenie or&anizmu a pri
porucác látkovej výmeny.
Čaj re,eneračný
Zloženie: #ily"um marián#keE nect-k lekár#kyE čakanka o"yčajnáE m%ta piepornáE
rumanček.
Použitie: m<že #a použ-va( pri porucác Aunkcie žlčn-ka a pečene. 8riaznivo p<#o"- na
Aunkciu pečeňovýc "uniekE podporuje vylučovanie žlče.
Čaj urolo,i)"ý
Zloženie: vH"ovkaE pra#lička rošnáE "reza "radavičnáE ži'avaE 'anov0 #emenoE materina
d!ška.
Použitie: p<#o"- kladne pri lieč"e zápalovýc ocoren- močovýc cie#tE 'adv-n a v/aka
vH"ovke malokvetej je vy'adávaný pri lieč"e pro#taty. Napomáa pri vyplavovan- pie#ku a
'advinovýc kamienkov.
Čaj pre p(nov
Zloženie: ži'avaE AenikelE rumanček pravýE materina d!škaE m%ta piepornáE kukuričn0
vla#y.
Použitie: má podporný !činok pri porucác pro#tatyE oči#(uj!ci a omladzovac- !činokE
upravuje trávenie a vylučovanie močuE činno#( pečeneE 'adv-nE pankrea#u a čriev. 8itn! k!ru
pre pánov tre"a #trieda( # k!rou z vH"ovky a urolo&ick0o čaju. Denne tre"a vypi( 1 *
$ šálky tepl0o čaju minimálne 11 dn- a = dn- 1 * $ šálky vH"ovky.
Čaj či'tia)i -avinový
Zloženie: petržlenE ži'ava dvojdomáE pra#lička ro'náE rumanček pravý.
Použitie: či#tiaci čaj p<#o"iaci ako či#tič telaE od#traňuje #o' z tela a kJ"ov. Rým napomáa
pri liečen- dnyE o#teopor@zyE porucác cr"tice a poy"ovýc or&ánov. Raktiež má
močopudný !činok a napomáa pri ocoreniac mec!ra a o"ličiekE lieči reumuE porucy
#rdcov0o rytmuE je vodný pri vodnatie'ke a na liečenie kataru.
12
Čaj !.a'tia
Zloženie: m%ta piepornáE šalvia lekár#kaE ži'va dvojdomáE pamajorán o"yčajný.
Použitie: použ-va #a ako podporný pro#triedok na po#ilnenie nervovE proti #tre#u a "oleniu
lavy. :rýc'uje trávenie a taktiež p<#o"- podporne pri žal!dočnej nervozite a vredocE
žen#kýc ocoreniacE reumatizmeE črevnýc parazitocE "ole#tiac zu"ov a "ole#tiac krkuE
proti emeroidomE p'!cnym ocoreniamE a#tmeE čaj vodný aj pre deti.
Čaj ovo)ný / &a&ič"ina z($raa
Zloženie: zme# #ušen0o ovociaE š-pkovej dužinyE kvet i"iškaE pr-rodn0 ovocn0 ar@myE
vodný aj pre deti.
0$oro&#
1n,2na
teplý o"klad na rdlo zo #emena 'anu uvaren0o v #ladkom mlieku na kašuE
) polievkov0 lyžice kvetu "azy čiernej navlči( mliekomE cv-'u podu#i(E vy#ypa( do &ázy
a priloži( tepl0 na ) odinyE $ * ) dni po #e"e. Navrc tre"a da( tepl! šatku.
plátky #laniny namoči( do orucej vody a priloži( ako o"klad * opakova( ) nociE
pečen0 zemiaky rozotrie( # ma#lom * da( ako o"klad. Zemiaky "y nemali "y( po#trekovan0E
$BB & ci"ule du#i( * polia( $ lyžicami vodyE prida( 1 mal0 lyžičky an-zuE ešte 1B min!t
podu#i(E da( do &ázy. Replý o"klad priloži( na $ odiny 1 I denne do zlepšenia #tavu.
3rlo / )$roni)"ý z(pal
klokta( záparom šalvie. Na 1Z$ litra vody 1 polievkov! lyžicu šalvie. Do odvaru prida( medE
pr-padne aj 1 polievkov! lyžicu lieu. Doporučuje #a tiež žuva( #emeno 'anuE uk'udn-
#liznicu.
3rlo / "e4 !"ria&e
klokta( odvarom paliny pravej 1Z$ litra vodyE 1 polievková lyžica čajuE $ I denne.
3rlo / &ole'ti
1Z$ litra vriacej vodyE 1Z$ lyžičky paprikyE klokta(.
3rlo / z(pal
klokta( záparom šalvie a tymiánu. Na 1Z$ litra vody 1 polievková lyžica šalvie a 1 polievková
lyžica vňate tymiánu.
#lan0 tepl0 o"kladyE Na l liter vody 1BB & #oli.
Z(pal *anl2
narieva( ovo# trocu navlčenýE ale"o ov#en0 vločky * o"klad. 9e/ vycladneE vymeni(. 8o
štvrtom o"klade už ovo# vymeni(.
13
3ni'av5 *anle
li#ty #livky povari( vo v-neE odvar drža( v !#tac. Odvarom výonkov #tružiny varenej vo
v-ne vyplacova( !#ta. Na 1Z$ litra v-na = li#tov #livkyE $ min!ty povari(E 5 I denne drža(
v !#tac 1 min!tu.
Z(pal# %'tnej utin#
klokta( odvarom majoránkyE ale"o kvetu "azy čiernejE ale"o šalvie lekár#kejE ale"o tymiánu.
Na 1Z$ litra vody 1 polievková lyžica majoránkyE na 1Z$ litra vody $ polievkov0 lyžice kvetu
"azy čiernejE na 1Z$ litra vody 1 polievková lyžicia šalvieE na 1Z$ litra vody 1 polievková
lyžica tymiánu. 9lokta( viackrát denne.
Zap(lený č2po" v $rle
#livkový li#t varený vo výne a tým vyplacova( !#ta. > #livkovýc li#tov vari( # 1E5 dcl
"ieloo v-na.
1't*a
pri zácvate umýva( ru/ or!cim octom.
1't*ati)"ý "a!e-
#ucý pod"e'ový li#t odi( na žerav0 ulie * dym vdycova(. 8revzat0 zo #tarýc er"árov.
1't*a 6z(u)$7
čaj z kvetov "azy čiernej pi(E med a ma#lo pojeda( 2ako doplnok terapie3.
8iel# výto" 6žen'"ý7
pi( čaj z alcemilky o"yčajnejEk 1 čajová lyžičká na $ dcl vodyE $ I denne.
šalvia lekár#ka v červenom v-ne. Na 1 liter v-na $ polievkov0 lyžice vyl!ova( za #tudena >
od-n. Qcedi( a pi( ) I denne 1 dcl pred jedlom. 8i( a#i $ tyždne.
pi( vo v-ne varený myš- cvo#t-k. Na 1Z$ litra červen0o v-na 1 polievková lyžica myšieo
cvo#t-kaE $ min!ty vari(. :ž-va( $ polievkov0 lyžice $ I denne po jedle. Opakova( pod'a
potre"y.
5 * 7 noc- o"klad na o"la#( pod"ruška 2maternicu3 navlčen0 'anov0E ale"o konopn0 plátno
čerešňovicou 2pálenkou3.
1Z$ litra červen0o v-naE $ mal0 lyžičky rozmar-nuE $ min!ty vari(E $ polievkov0 lyžice
odvaru $ I denne pred jedlom. :ž-va( 5 dn-.
8le( tv(r
pi( čaj z "etoniky lekár#kej a n-m aj tvár potiera(. Zápar: 1 čajová lyžička na $ dcl vodyE $
I denne.
8onutie $*#zo*
2ovadE o#aE komárE včela3 potrie( ine/ š(avou #koroce'aE ale"o ci"uleE tiež octom.
8onutie o'ou o jaz#"a
1 lyžička navlčenej #oli * pomaly preltáva(.
14
8ole'ti &ru)$a a žal%"a 6vetr#7
vypi( zápar z rumančeka kamilkov0o
"iele v-no varen0 #o zázvorom a ra#cou. Na $ dcl v-na na špic noža zázvoru a tak i#to ra#ce
na panvici zoia( ražn0 otru"yE pokropi( octom a tepl0 priloži( v plátenom vrecku na
"ole#tiv0 mie#to na cel! noc
šálka mliekaE v ktorom #me $ min!ty varili $ lyžičky Aeniklu. 8ouži( ako o"klad a meni( po
1B min!tac do u#t!penia "ole#ti
nad!vanie za#tav- an-z uvarený vo v-ne ale"o vo vode. 8i(E ale"o z too odvaru pripravi(
o"klad na "ole#tiv0 mie#to
za#taven0 vetry * #tr!čik ce#naku rozotrie(E zmieša( # mliekomE natrie( na clie" a zje#(.
8ole'ti $lav#
8ole'ti $lav# z tepla
citr@n rozreza( na polovičky a položi( ic na #pránky na $ odiny
po#tavi( #a do #tudenej vody na 1 min!ty
8ole'ti $lav# z pre)$lanutia
o"klad zo záparu m%ty piepornej. Na 1 dcl vody 1 polievkov! lyžicu m%ty piepornej priloži(
na "ole#tiv0 mie#to.
8ole'ti $lav# pri prepra)ovan2
vlažný o"klad z tvarou na čelo na $ odiny
8ole'ti $lav# zo 'lnieč"a
2m<žu "y( #pojen0 # nevo'no#(ou a zvracan-m3 * na $ odiny #a uloži( do zatienenejE vetranej
mie#tno#ti a na čelo a #pánky da( o"klad zo #tuden0o tvarouE zmiešan0o # roz#ekanou
ci"u'ou. Uloži( do &ázy a priloži( na "ole#tiv0 mie#toE po 15 min!tac vymeni(. 8očet
o"kladov pod'a potre"y.
8ole'ti v zanej ča'ti $lav#
o"klady z or!cej vody na "ole#tiv0 mie#to.
8ole'. $lav# reu*ati)"(
priklada( čer#tvýE pomliaždený kelový li#t na čelo
o"klad z "azov0o kvetu namočen0o do octu na 1 odinu.
8ole'ti )elej $lav#
15 min!t moči( noy v teplej vode
na 1 min!tu noy tuo o"iaza( okolo členkov
namoči( štvormo zložen! látku do "ielej pálenky a priloži( na čelo
drža( v !#tac teplý ocotE ale"o da( do "ieleo v-na vyl!ova( troca majoránky a pi(.
9ozp(len( $lava
rozdrvený ce#nak ale"o ci"u'u zmieša( # octom a priloži( na codidlá.
15
8ole'ti *očový)$ )ie't
Pri z(pale
1Z$ litra ov#a ale"o ov#ennýc vločiek navlči(E zoria(E po zoriat- primieša( 1 polievko;v!
lyžicu rozdrvenýc "orievok * vy#ypa( do pláten0o vreckaE priloži( na ) odiny jeden krát
denne. O"klad opakova( pod'a potre"y [ pi( čaj z odvaru maku cel0o. Na ) dcl vody 1 malá
lyžička makuE 5 min!t vari(E pi( poča# dňa po ltoc. +ca $ týždne.
Pri &ole'ti z pre)$lanutia
O"klad z rozdrvenej ra#ceE ktorou po#ypeme plátno namočen0 do "ieleo v-naE ale"o octu.
Roto ešte prekryjeme /alš-m plátnomE a"y to neprišlo na ol0 telo. $ I denne na 1
odinyE opakova( pod'a potre"y. Uždy tre"a použi( či#t0 plátno a nov! ra#cu.
8ole'ti *očový)$ )ie't pri pie'"u
Čer#tvý po#tr!aný koreň paštrnáku # medom 1 I denne 1 polievková lyžica po jedle
v pomere 1 : 1E cca $ týždne.
8ole'ti o *očov5$o "a*e:a
Qpáli( #uc! "etoniku lekár#ku a popol zmieša( # ma#(ou zo #lepačej polievkyE ale"o
"ravčovou ma#(ou. Replá prikla( na cel! noc pod'a potre"yE
Zoriaty ovo# 2ov#enn0 vločky3 [ $ polievkov0 lyžice drvenýc "orievok * o"kladE
6ozdrvený kvet ra#ceE ) polievkov0 lyžice [ 7 polievkovýc lyž-c &lukopuru zmieša( a už-va(
1 I denne 1Z$ kávovej lyžičky a zapi( vodou
;a*ene v *očový)$ )e't()$
6e/kovka čierna #a po#tr!a na jemnoE dá #a na porcelánový tanierikE prikryje #a
porcelánovou šálkou a z too #a už-va 1 malá lyžička každý druý deň. 6e/kovka rozp!š(a aj
kamene v 'advinác.
<viaznutý "a*e: v *očovej tru&i)i
6ozvari( "<" # koz-mE ale"o krav#kým miekom na kašuE namaza( to na modr0 plátno a cel0
lono o"loži(.
1&# 'a netvoril *očový "a*e:
Qemená pivonky lekár#kej * 1 čajov! lyžičku rozdrvenýc #emien na $ dcl vodyE povari(
5 min!tE 1 I denne večer pomaly pi(E $ * ) týždne.
Lieky na vyáňanie kameňovE najm% 'advinovýc #a nem<žu už-va( každý deňE le"o pri
vycádzan- pie#ku ve'mi trp- #liznica močovodov. Rieto or&ány tre"a neca( oddýcnu(E
šetri(. Rre"a #a vždy poradi( # lekárom. D<ležit0 je zi#ti( vopred ic ve'ko#(.
8ole'ti *očov5$o *e)$%ra
napari( nad pra#ličkou. 8r-prava: 1E5 litra vody 1 r#te #ušenej pra#ličky 2> polievkovýc
lyž-c3.
8ole'ti = r>zne
8ole'tiv( *en!tru()ia
o"klad zo zoriateo 'anov0o #emenaE na #uco v plátenom vrec!šku na pod"ruškoE
16
vypi( ) I denne 1 dcl čaju z odvaru m%ty piepornej ale"o nátržn-ka u#ieo.
8ole'ti po p>roe
"ole#ti p<rodn0 t-ši a po#te'ku vypudzuje varen0 'anov0 #emeno a popol z dreva. Da( do
vrec!ška a priloži( na p%ty. Qemeno 'anu tre"a vari( # popolom naraz. 8o#tie'ku vypud-:kvetE
vňa( a "y' nect-ka #páli( a napari( #a nad tým.
Náparka nad majoránkouE na 1E5 litra vody da( $ lyžice majoránky.
8ole'ti po protitetanovej inje")ii
celkový k!pe' z odvaru ov#enej #lamy. Na liter vody da( $BB & porezanej #lamyE 5 min!t
vari(E 1B min!t vyl!ova( a potom prilia( do k!pe'a. 9!pe' trvá pri"ližne 15 min!t.
8ole'ti oč2
2ke/ #! #la"03 umýva( #lanou vodou. Na BE5 litra vody prida( 5 & #oliE $ dni umýva( a $ dn-
pre#távka. Rakto pokračova( 1 me#iac.
8ole'ti u)$a
nakvapka( do uca pár kvapiek tepl0o olivov0o olejaE ale"o rozpu#ten0o ma#la 2nie
or!ceo3E potom priklada( na uco zoriaty clie". +lie" tre"a po ocladnut- znova
zoria(. 2nie ako riankuE ale nec je m%kkýE neneca( o u#cn!(3. Za#tav- #a tým zápal
#tredn0o ucaE
#o' do pálenkyE do too namoči( vatu a vloži( do uca. ,le"o naria( jedierko z oreca na
#viečkouE za"ali( o do vaty a vloži( do uca. Za#tav- #a zápal aj "ole#(E najm% ke/ #a to
uro"- ne/E
2aj ke/ je zápal3 * nakvapka( do uca Gánov olej. 8r-prava: čer#tvý kvet 'u"ovn-ka
"odkovan0o da( do poára a zalia( olivovým olejom. Neca( #tá( na #lnkuE kým olej
#červenie. ,#i 1B dn-. 8recedi( cez &ázu. 8ouž-va #a aj na popáleniny.
8ole'ti zu&ov
odvar májovýc du"ovýc li#tovE tepl0 drža( v !#tacE ale"o odvar z nátržn-ka u#ieo drža(
v !#tac. 8r-prava: na 1Z$ litra vody da( $ lyžičky nátržn-ka ale"o du"ovýc li#tov.
.l"oko vdýcnu(E zadrža( a potom prudko a rýclo vydýcnu(. Opakova( viackrát.
8ole'ti zu&ov z pre)$lanutia
natiera( zvonku "orievkovým olejom. 8r-prava: 1B drvenýc "o"ul- jalovca neca( vyl!ova(
)B dn- v jedlom oleji. 9 tomu #a pridá 1 diel olivov0o oleja.
8ole'ti zu&ov eravý)$
namoči( k!#ok vaty do oAAman#kýc kvapiek a vloži( do zu"ov.
8ole'tiv5 rezanie z%&"ov u et2
da( de(om cn!'a( kožku zo #laninkyE na ktorej je ešte troca #laninyE ale"o natiera( l-čka
koz-m ma#lom. 8revzat0 zo #tarýc er"árov.
8ole'ti zu&ov a u)$a
rozomletá ra#ca pokvapkaná v-nom * priklada( tepl0 v &áze.
17
8ole'tiv5 *ie'ta a opu)$#
.r#( l!panýc pa&aštanov pokrája(E zalia( rozriedeným lieom a neca( #tá( 11 dn-. 8otiera(
výluom.
8raavi)e
potrie( párkrát menštruačnou krvouE
denne natiera( #ucým mydlomE popra#kaj! a #tratia #aE
ocot zmieša( #o #o'ou a tým potiera(E
natiera( š(avou z ja"lka.
8raavi)e na žen'"ý)$ pr'n2"o)$
natiera( olejom zo #emena majoránky zmiešaným # koz-m ale"o jelen-m lojom.
0u"rov"a
zi#t-me #i ju #ami ke/ dáme do tepl0o moču kva#nice. 9e/ kva#nice pracuj! je tam cukorE
ak zo#tane moč či#týE nie je tam cukor.
1 lyžica k<prov0o #emenaE neaca( vyl!ova( v 1 litri #livoviceE už-va( denne 1 lyžicu.
8i( kávu z ci&@rie * p#ycotronicky vyte#tova( dávky.
Ča#to jedáva( "anány.
\ažká Aorma * nátržn-k u#- ale"o žeruca. Na ) dcl vody jedna kávová lyžička nátržn-kaE
uvari(E pi( tri krát denne pred jedlom. 8i( ) týždeE každý druý deň.
8ri cukrovke ak je zi#tenáE že "ola #p<#o"ená pato&@nnou z@nouE pi( zápar šalvieE vypi( to na
tri krát po 1 dcl pred jedlom. 8i( ) týždne každý druý deň.
Červený no'
vo vriacej vode rozpu#ti( troca "ieleo liadku 2kamenec3 a tým umýva( no#. Rre"a da(
pozorE a"y #a tekutina nedo#tala do no#a. 8o 5 * 1B min!tac umývaniaE priloži( #i z too
o"klad.
Červen5 ru"#
zemiaky uvari( v šupkeE ol!pa(E rozmačka( # trocou mlieka na kašu a týmto natiera( ruky
ako o"klad na noc a da( #i rukavice.
Červien"a
od oš-panej pri práce # m%#om cor0o zviera(a. 8oranen! ča#( tela tre"a moči( v odvare
rep-ka a octu. 8a pol litra vody da( $ dcl octu a $ lyžice rep-ka. 9!pe' trvá 1 min!ty.
:vari( li#ty rozmar-nu * 1 lyžicu rozmar-nu uvari( v 1Z1 litri mlieka a or!ce vypi(. 8<#o"- aj
proti načke.
Čiern# "a!e-
každ0 $ odiny pi( l lyžičku š(avy z čiernyc r-"ezl- v teplom čaji z kvetov "azy čiernej.
Ne#mie #a pi( mlieko ]
#ilný odvar materinej d!šky o#ladený medom. Na ) dcl vody 1 lyžica materinej d!šky. 8i( po
lyžiciac.
O"klady 1> * $B #tupňov0 na prieduškyE o"viaza( ic teplou šatkou. 9e/ o"klad u#cneE
tre"a to zopakova(.
6y"- tuk už-va(E 1 lyžičku ráno a večerE cca 5 dn-.
18
+i"u'a # cukromE uro"i( #irup za #tudena. 8r-prava: 1BB & čer#tvej ci"ule nakrája( nadro"noE
prida( ) lyžice vody a ) lyžice cukru.
Skrupiny zo šie#tic orecovE kukuričn0 zrno z polovičky š!lkaE 1 ci"u'u da( vari( do )Z1 litra
vody. Neca( to vyvari( na polovicuE prida( med a ma#lo a po troce pi(. ,ko doplnok
lieč"y.
Na doliečenie čierneo kaš'a * $ polievkov0 lyžice #emena #lnečnice upraži(E rozomlie(E
potom vari( v litri vodyE preceden0E o#laden0 medomE pi( pod'a cuti najlepšie večer pred
#pan-m. 8re die(a do 7 rokov.
Čierne vla'#
#i udržia Aar"u a le#k * umýva( odvarom šalvie lekár#kej. Nepomáa na šediv0 vla#y.
Č"anie
vypi( vodu # citr@novou š(avouE ale"o zadrža( vdýcnitieE kým #a napoč-ta do 5BE ale"o pi(
čaj z m%ty piepornej.
Či'tenie pleti
umýva( odvarom myšieo cvo#t-ka 2pr-prava ako čaj3.
Črevn( tu&er"ul?za
jedáva( ce#nakE #emeno 'anu #práškovan0 ale"o jeo odvar.
Qpráškova( #emeno 'anuE zmieša( # &lukopurom v pomere 1:$E už-va( 1 lyžicu 1 krát denne a
zapi(E cca ) tyždne.
@(venie
2zvracanie3 vyvolá šupka z červenej re/kovky rozomletá # octom a medom * zje#(.
@eAe"t# na tele / 'tar5
2nedo"re zaojen0 rany3 * odvar #livkov0o li#tu vo v-neE umýva(. 8r-prava: BE5 litra v-naE =
#livkovýc li#tov.
@e.o* po anti&ioti"()$
na vyči#tenie or&anizmu. = dcl vodyE 1 lyžica du"ovej k<ryE 1Z1 odiny vari(. U tomto odvare
k!pe' n< cca 1B min!tovýE 1 krát denneE cca ) dni.
@iv5 *+'o na tele nara'ten5
ale"o zara#tený nect na noe. 8o#tinut0 mie#to po#ypa( mletým cukrom do vyliečenia.
6ep-k je určený na (aanie ni#uE ke/ v rane nič nie jeE k!pe' #a nemá predlžova(E le"o rep-k
vytiane živ0 m%#o.
8o#ypa( #ucým #práškovaným kamencomE ale"o v 1Z$ litra vody rozpu#ti( 1 lyžičku
kamenca "ieloa a moči( v nej po#tinut0 mie#to $B min!t.
@na
o"klady z meduE ale"o zo #urovej kapu#tyE taktiež o"klady zo #urovej repy podrvenej ale"o
z varenej na po#tinut0 mie#to.
Natiera( lieovým výluom z vňate #lezu ne"adan0o.
19
$ lyžice po#tr!an0o zeleru da( do 1Z$ litra vody uvari( do m%kkaE prida( citr@nov! š(avu a
na ) krát to vypi( cez deň po jedle. Do zlepšenia #tavu.
O"klad z čer#tv0o potlčen0o li#tu #koroce'u na po#tinut0 mie#to na noc.
8riklada( šáčok oriatej #oliE po 1B ná#o"nom použit- #o' vymeni(. Do zlepšenia #tavu.
:vari( aj #o šupkou domáce necemizovan0 zemiaky a do odvaru ponori( po#tinut0 mie#to
na 15 min!( a potom ma#-rova(. O#uši(E natrie( teplým olejom 2m<že "y( #lnečnicový3 a
zaviaza(. Do zlepšenia #tavu ) krát denne.
Natiera( olejom z 'u"ovn-ka 2Gánov olej3.
@u!no'. nervov5$o p>vou
k!pe' n<E #triedavo #tudená a or!ca voda $ * ) #ekundy.
9oreň čakanky no#i( na pr#iac. M<že "y( čer#tvý i #ušený. 6ozdrvi( a da( do 'anov0o
vrecka.
@van('torn2"ov5 vre#
naj#<r lieči( padnutý žal!dok 2"ioener&iou3 a potom 11 dn- pi( ráno na lačno 1 lyžičku paliny
pravej #parenej v 1Z1 litri vody. Uyl!ova( 7 min!t.
@#)$ p()$nu)i o zu&ov
ži( klinček 2re"-ček3.
@#)$ p()$nu)i o žal%"a
je to o"yčajne pri padnutom žal!dku.
Čaj z m%tyE zemežlče 2do zlepšenia3E ale"o čer#tvá vňa( paliny pravej na cle"e # ma#lom 2i"a
$ týždne^.
@#)$ .až"ý o $lienov
odvar z veroniky lekár#kej pi( ) krát denne pred jedlom. 8r-prava: ) dcl vodyE 1 lyžička
veronikyE $ min!ty vari( a 1 min!ty vyl!ova(. 8i( po 1 dcl. :ž-va( pod'a potre"y.
Ba'n( zap(len5 a ne*o)n5 zu&#
vyplacova( odvarom šalvie lekár#kej. 8r-prava: 1Z$ litra vodyE 1 lyžica šalvieE vari( $ min.
C"z5*# :
C"z5* *o"vavý
za#ýpa( Aazu'ovou ale"o racovou m!kou a doplni( #travu vitam-nmi ,E D. Gedlá # o"#aom
vitam-nu , tre"a je#( denneE jedlá # o"#aom vitam-nu D len každý 1 * 5 deň. Uitam-ny
dopJňa( 5 týždňov.
C"z5* $ni'avý
roztopi( ma#loE vylia( o do ve'mi #tudenej vodyE a"y rýclo #tuloE vy"ra( o a tým ma#ti(
8o#tinut0 mie#to tre"a umýva( čajom zo #lezu na"adan0oE na 1Z$ litra vody 1 lyžica #lezuE
#pari(E neca( #tá( 1B min!t.
20
C"z5* ' vonatý*i p-uz,ieri"*i
umýva( odvarom du"ovej k<ry. 1Z$ litra vody [ l lyžica k<ryE vari( 1Z1 odinu. :mýva(
viackrát denne.
C"z5* / "ožn( ple'e:
vodný roztok kamenca "ieloo * k!pele. 1 polievková lyžica na 5 litrov vody.
C"z5* 'u)$ý
doplni( #travu vitam-nom ,E D 2vi/ recept na ekz0m mokvavý3. :mýva( domácim #ladkým
mliekomE ale"o domácou #ladkou #motanou.
C"z5* 'vr&ivý
da( do !#t kocku cukruE rozmieša( ju #o #linami a tým natiera(.
Za#ýpa( práškom z kvetom rumančeka.
:mýva( rozriedeným odvarom du"ovej k<ry a potom potiera( #ladkou #motanou a po#ypa(
racovou m!kou 2#motana * , vitam-nE rac * D vitam-n3.
Natiera( "ravčovou ma#(ou pomiešanou # práškovým cukrom.
Cpilep'ia
crenový li#t ve'ko#ti codidla opačnou #tranou priloži( na codidloE li#t nama#i( ma#lom.
Okrem too prilož-me ešte $ k# li#tov nenama#tenýc. Opakova( ) večery za #e"ou.
Olej z "orovicov0o dreva natiera( na cr"ticu a pi( čaj z alcemilky o"yčajnej. 8r-prava: na
) dcl vody 1 lyžička čajuE #pari( vypi( na trikrát pred jedlom.
3aie po$r#znutie
o"klad z čer#tvej vňate "etoniky lekár#kej [ pi( #uc! práškov! vňa( rozpu#ten! vo v-neE na $
dcl v-na na špic noža prášku.
Čer#tv0 li#ty z ja#eňa * o"klad.
8riklada( ce#nak.
8riloži( rozomlet! čer#tv! re/kovku # medom.
8riloži( rozdrven0 orčičn0 #emeno # octom.
3e*oroi#
ke/ je ru"0 črevo "o'av0E ale"o vytlačen0 vonE naj#k<r upravi( #tolicu pomocou vitam-nu
41 v potrave ale"o už-van-m vlákniny.
1 lyžičku cel0o #urov0o 'anov0o #emena zmieša( # jo&urtomE ale"o iným jedlom a je#(
denne kým #tolica ne"ude pravidelná a m%kká. Na #tianutie emoroidov tre"a 1 * 5 dn-
ránom na lačno zje#( 1 lyžicu ma#le rozpu#ten0o # 1 lyžicou medu. 6aňajkova( až o 1
odinu.
Replý o"klad z tvarou na po#tinut0 mie#to. 1 krát denne na 1 odinu.
9e/ krvácaE namoči( vatu do zriedenej citr@novej š(avy a priloži(. ,le"o po#ypa(
práškovanou živicou z "orovice.
Čaj z myšieo co#t-kaE pi( $ týždne. Na ) dcl vody 1 malá lyžička čaju. Na ) krát vypi( po
jedne cez deň.
9e/ vycádza konečn-k * večer ro"i( #edac- k!pe' v odvare du"ovej k<ryE 1 liter vodyE 1
polievková lyžica k<ryE vari( 1Z1 odiny a 1B min!t k!pe'.
4o'avý konečn-k ma#ti( "ravčovou ma#(ou zmiešanou # mletým cukrom.
,lpou umy(E ma#lom natrie(.
21
8ri "ole#tiac zmieša( 'anový olej # či#tým lieomE ale"o # voňavkou a natiera(. .oj- aj
zapareniny.
O"klad z uvarenýc li#tov p@ruE nie odvar.
.emoroidn0 uzl-ky ke/ "olia * priloži( k!#ok pečenej ci"ule na "o'av0 mie#to.
3la' 'tratený
vracia š(ava z čer#tv0o kapu#tn0o li#tu ale"o #a m<že aj žu(.
3la'iv"# 6za)$r2pnuto'.7
šepot cronický #p<#o"ený vdycovan-m Aarie" a náterov * 5 dn- po #e"e inalova( v pol litri
vody uvarenýc 21B min.3 1B k# roztlačenýc #tr!čkov ce#naku. Fnalova( $ krát denne. Uždy
pripravi( čer#tvý odvar.
$ * ) #tr!čiky ce#naku rozotrieme a podu#-me na "ravčovej ma#ti. 8red #pan-m zoria( a
natrie( noy * codidláE potom o"viaza( na cel! noc.
3lien# v ý)$a)ej tru&i)i
rozp!š(a or!ca cukrová voda #o #urovým žJtkomE pi(.
3l2't# ro&n5
v 1Z$ litri vody vari( $ lyžice maku > min!tE potom do odvaru namoči( plátnoE o"klad priloži(
na "ruco na cel! noc. 8rekry( #ucým. Opakova( po ) noci. Odvar vždy čer#tvý.
3l2't# aj !"r"av"#
čer#tv0 li#ty z "ro#kyne potJc( a priloži( na "ruco na cel! noc. Nakrája( čer#tv! ci"u'uE
namoči( na noc do pitnej vody a na druý deň pi(.
:vari( kHmnu repuE po#tr!a( a priloži( na "ruco tepl0 ako o"klad. Opakova( ) noci.
+or0o naj#k<r ok!pa( v odvare z li#tov oreca 21 liter vody a 5 celýc li#tov oreca
čer#tvýc ale"o #ucýcE 1 min!ty voari(E 1B min!( vyl!ova(3 a#i 1B min!tE potom cel0 telo
natrie( riedkym ce#tom z ladkej m!kyE do ktor0o #me pridali 1 #tr!čik rozotret0o ce#naku
a trocu octu. Neca( p<#o"i( kým nevidie( vycádza( l-#ty cez p@ry v pokožke v podo"e
malýc r"olčekov. 8otom zotrie( Arot0 rukavicou a umy(.
3lu)$ota
uvari( rac a paru z neo p!š(a( do uca lievikomE na ktorý #me na#adili &umenn! adičku.
6o"i( nieko'ko dn- za #e"ou. .rac da( do nádo"y # !zkym rdlomE a"y #a dal na ňu priloži(
lievik.
Odvar z kapu#ty kvapka( do uca.
$ kvapky oleja z kvetu divozelu nakvapka( do uca $ * ) krát denneE t-ši "ole#( a lieči
lucotu.
9e/ #a z uca nevylučuje mazivo * 1 lyžička olivov0o olejaE $ lyžičky &lycer-nuE zmieša(E 1
krát denne pierkom poma#ti( uco. 8redtým mu#- "y( do"re umyt0 a do #uca utret0.
1 dcl olivov0o oleja vari( $ min!ty # 1 #tr!čikom rozotret0o ce#nakuE ke/ vycladne
precedi(E kvapn!( do uca pár kvapiek a upca( vatou.
Da( #i prelieči( 'adviny.
3-uz# tvr5 6nez$u&n5 zatvrnut5 *ie'ta7
čer#tvý koreň 'alie "ielej rozotrie(E prida( #emeno 'anu rozomlet0E ešte prida( #lepačie #adlo
o"klad na po#tinut0 mie#ta.
22
3*la pre oča*i
nakvapka( čaj z paliny pravej do k!tikov oč- na noc.
Oči umýva( čajom z očianky. Na $ dcl vody 1 polievková lyžica očianky. :mýva( ) krát
denne.
3nač"a 6por(žen5 $ru&5 črevo7
8riprav- #a ma#lová polievkaE ktorá vytvor- ocranný o"al na črevá. 7 dk& ma#la [ ladká
m!kaE z too uro"i( "led! zá#mažkuE zalia( 1Z$ litrom vody a trocu ra#ceE #oliE neca(
povari( a zje#(. :ž-va #a vtedyE ke/ #! črevá na všetko ve'mi citliv0. M<že #a už-va( denne
pri cronickej načke vždy ako prv0 jedlo.
4ole#tivá * 1 zarovnaná polievková lyžica ra#ce drvenej upraž-me do #vetlonedaE pridáme
1Z$ litra vodyE povar-me 15 min!t. Uypi( poča# dňa po ltoc.
1 šálka varen0o červen0o v-na * na špic noža škorice a cukorE najlepšie vypi( večer. :ž-va(
do zlepšenia #tavu.
$ dcl červen0o v-na [ ) cel0 du"ov0 li#tyE $ min!ty vari(E vypi( naraz.
5 min!t moči( noy v odvare 'u"ovn-ka "odkovan0o. Na 1Z$ litra vody $ polievkov0 lyžice
'u"ovn-ka.
Qilná * odvar z pa#tier#kej kap#ičky v červenom v-ne. Na ) dcl v-na 1 polievkov! lyžicu
kapičkyE vari( 1 m!tu. 8i( po ltoc celý deň.
Do 1Z1 litra do"rej ražnej pálenky ale"o #livovice vy#ypa( r#( čučoriedok. Neca( vyl!ova(
v teple 1B dn-. 1B * $B kvapiek na cukorE ale"o 1 kávov! lyžičku do teplej vody. M<že #a
použi( aj po 1 dňovom vyl!ovan-.
8ri katare ru"0o čreva je#( čučoriedky # tvaroom ale"o pi( odvar zo #ušenýc čučoriedok.
Na ) dcl vody $ mal0 lyžičky čučoriedok > min!t vari(. 8i( po ltoc celý deň.
Qpojená #o zvracan-m * o"klad zo #ucej teplej #ennej mrvy na "ruco.
9e/ zaškod- jedlo * vypi( 1 šálku do"re teplej vody a je#( #uc0 k<rky cle"a.
Čučoriedky varen0 v červenom v-ne a cukor. Na ) dcl v-na 1 polievková lyžica čučoriedok.
8i( tepl0 ) * 1 krát denne 1Z$ šálky. 4roco udržiava( v teple.
Do teplej pálenky namoči( vlnen0 andry a o"klad na "ruco. .i#torick0 * mac #tromový
varený vo vode ale"o v červenom v-ne. ) dcl v-na [ 1 malá lyžička macu 2prevzat0 zo
#tarýc er"árov3.
9rvav! načku za#tav- k<ra z ja#eňa varená vo v-ne. Na ) dcl v-na 1 polievková lyžica koreňa
ja#eňa.
3nevD )livotu a z(r*uto" za$(:a
omanový koreň varený vo v-ne. 1Z$ litra "ieleo v-na [ 1 polievková lyžica #tr!an0o
koreňa. :ž-va( $ krát denne 1 polievkov! lyžicu do zlepšenia #tavu.
3ni'anie :
3ni'avý z(pal v %'ta)$
uvari( v 1Z$ litri v-na 5 k# li#tov #livky. Odvar drža( v !#tac.
3ni' v %tro&()$
vy(auje čer#tvý li#t #rdcovn-ka * priklada( na po#tinut0 mie#to na noc 2prevzat0 zo #tarýc
er"árov3.
23
3ni'D "torý zo'tane v tele
ke/ #a predča#ne uzavrie rana. Li#t kapu#ty namoči( do or!cej vodyE a"y zm%kol. 8otom o
nama#ti( ma#lomE ktor0 "olo rozškvaren0 a prudko #claden0 vyliatim do #tudenej vody. .ni#
"ude li#tom vytianutý pod kožuE potom #a už 'ako do#tane von.
3ni'anie v u!ia)$
na špic noža kadidla rozpu#ti( v 1 dcl #ladk0o v-na. 9vapka( do uš-.
9vapka( do nic Gánov olej.
8relieči( #i 'advinyE má to #!vi#lo#(.
3ni'av5 ran#
omýva( odvarom šalvieE ) dcl vodyE 1 pol.lyž.#uc0o racu rozmiešan0o # "ravčovou
ma#(ou. O"klad na noc.
3ni'av% ranu pre$r#zie
mrtvá ži'ava 2dru ži'vy * zaavka3E #ušená ale"o čer#tvá [ #laninka [ ci"u'ka. 8riloži( na
ranu.
3ni'anie o"olo ne)$tov
O"klad zo #urov0o #lepačieo #adla.
3or%č"# :
3or%č"a 'iln(
vlažný o"klad na rudn-k z odvaru li#tu Aialky voňavej. Na 1 dcl vody 1 polievkov0 lyžice
"y'e. Nemocný pokojne za#p-.
3or%č"a o z(palu -av2n
pi( čaj zo záparu li#tu jaody # pridan-m vriaceo mlieka. Na ) dcl vody 1 malá lyžička čaju.
Len zapari( a neca( #tá( 15 min!t 2prevzat0 zo #tarýc er"árov3.
3or%č"a 'o zi*ni)ou
je#( ky#l0 pomaranče.
3rč"#:
3rč"a tvr(
zvápnená na dlani ruky * potiera( ro#ou z okna a roztiera( o tvrdý predmet. Natiera( denne
viackrát. Fde o zvápenaten0 š'acy na pr#oc a dlani.
3rča o urenin#
o"klady z v-na "ieleo ale"o čer#tvý li#t pod"e'aE pomliaždený.
3rče tvr5
nápla#( z do"re vymiešanýc A-& * prilada( o"klady.
24
3rč"a na pr'n2"u
od udretia * $ dcl v-na "ieleo [ 1 polievková lyžica rozomlet0o #emena 'anuE octan linitý
2$ "al-čky prášku3E uro"i( z too kašuE troca povari(E da( medzi &ázuE priloži( na $1 od-n.
Opakova( pod'a potre"y. 9onzultácia # lekárom.
3u&# jeovat5
ako prvá pomoc vypi( nevaren0 #ladk0 mlieko a ine/ vy'ada( lekár#ku pomoc.
Odvar paliny pravej vo v-ne. 8r-prava: na 1Z$ litra v-na 1 polievkov! lyžicu paliny. O"klad na
pečeň. Použiť ako doplnok liečby !
3učanie v u!ia)$
náparka nad #ucou vňa(ou ra#ceE k<pru ale"o majoránky. Na 1Z$ litra vody $ polievkov0
lyžice vňate. Odvar da( do nádo"y #o z!ženým rdlomE priloži( lievik a na lievik navliec(
&umen! adičkuE t!to vloži( do uca.
+i"u'ov! š(avu nakvapka( na vatu a vloži( do uca.
Nieko'ko kvapiek olivov0o oleja kvapn!( do uca.
Replý k!pe' n< v octovej vode 2pár lyž-c octu na 1 liter vody3.
3#'t5ria a $#po)$onria
pi( čaj z odvaru čakanky. Na ) dcl vody 1 malá lyžička čajuE pi( $ krát denne pred jedlom.
0$lp# / vla'# o'tr(ni
) krát denne natiera( pokožku š(avou zo #liviek. Mie#to zo#tane celkom ol0 2prevzat0 zo
#tarýc er"árov3.
0$lp# v#tr$nut5D a&# op+. nenar('tli
priklada( na ) noci čer#tv0 pomliažden0 lu#ky "<"u 2prevzat03.
0$olera 6a"5"o-ve" &ru!n5 &ole'ti7
pi( po lyžičkác šampan#k0.
0$ra't#
niektor0 druy potiera( ro#ou z okna.
0$r2p"a
or!čka nad )? #tupňov * cel0 telo za"ali( do mokrej plactyE potom do deky a uloži( do
po#tele na $ odiny. U 1Z$ šálke teplej vody rozpu#ti( 1 polievkov! lyžicu #oliE nalia( z too
na dlaň a vdycova( a#poň 7 krát denne.
0$r2p"a pre)$oen(
Ná#ledky od#tráni: nieko'ko dn- po #e"e cel0 telo po ča#tiac vydrn!( octovou vodou do
červena. : do#pelýc pomer 1:1E u det- i"a troška octu. 8otom vypi( ešte čaj na potenie.
Ušetky škodliviny #a vypotia.
0$r2p"ový "a!e-
krvav0 lieny * do $ dcl červen0o v-na 1 mal! lyžičku pa#tier#kej kap#ičkyE ale"o p'!cnika
lekár#keo vypi( po ltoc cel! dávku 1 krát denne.
25
0$uo"rvno'.
vymieša( žJtok # lyžičkou cukru do #peneniaE zalia( poarom červen0o v-na. Uypi( po
ltocE opakova( pod'a potre"y.
Gedáva( medE naj#k<r rozriedený v mliekuE ne#k<r neriedený.
Da( do poriadku žal!dokE le"o ve'akrát je na pr-čine cudokrvno#ti. 9e/ nemá do#( ky#elinyE
nev#tre"e železo. Tprava tvor"y ky#eliny. Na 5 noc- teplý "oklad z odvaru trezalky
2'u"ovn-k3E 1 * 5 polievkovýc lyž-c na 1 dcl vody. 8riloži( navrc niečo #uc0E a"y #a
o"klad udržal v teple.
0$u. neprirozen( u te$otný)$
zje#( citr@n.
EnAe")ia jaz#"a a z(pal utin# %'tnej
vymýva( odvarom zo #korocela. Na 1 dcl vody 1 polievková lyžica "yliny.
E')$ia'
o"klad z odvaru li#tov "azy čiernej. Na 1Z$ litra vody 1 polievkov0 lyžice li#tov. Okolo
driekuE navrc da( #uc0. Neužíva sa vnútorne !
Fač*e: na o"u
k<rka zo žemle #a v mlieku rozvar- na kašuE pridá #a troca medu a prilož- #a o"klad na oko.
Opakova( každý deň do zlepšenia #tavu.
Natiera( na po#tinut0 mie#to vla#tn0 #liny pri prvýc pr-znakoc.
Rvaro rozro"ený # mliekom * tepl0 priklada( na $ odiny. 8otom tvaro vymeni( a
opakova(.
Faz#" ne)itlivýD 'tGpnutý
klokta( odvarom z klinčekov. 1Z$ litra vody 1B k# 2prevzat03.
Fe / o)$rana pre n2*
$ orecyE $ #ušen0 Ai&yE $B li#tov rutyE troca #oliE všetko #polu rozdrvi(E už-va( na lačno.
8revzat0 zo #tarýc er"árov.
Fe včel#
potiera( š(avou ociktor0o #lezuE ale"o š(avou #korocelaE ci"uleE octom.
Fe# v#$(:a 6či't27
o"klad na pečeň z odvaru du"ovej k<ry varenej v mlieku. Na 1 liter mlieka $ polievkov0
lyžice k<ry mierne povari(. O"klad ) noci.
Fe# nič2 6etoHin()ia7
1Z$ litra v-naE 1 pol.lyžica šalvie lekár#kejE 1 pol.lyžica rutyE 5 min!t vari(. O"klad na pečeň )
noci.
26
;a*ene žlčov5 ro&2 a v#puzuje
Aazu'ov0 #truky z "ielej Aazule vyl!pan0. ) polievkov0 lyžice #trukov #a varia 1 litri vody pol
odiny. Odvar #a necá #tá( ) odinyE potom #a preced-. Ráto dávka #a vypije cez deň. 9!ra
trvá me#iace. M<že #!ča#ne znižova( o"#a cukru v krvi * dopln- #a užit-m lyžice meduE
ale"o &lukop!ru pod'a potre"y.
:ž-va( rozomlet! u#ušen! žlt! kožu z vn!tra #lepačieo žal!dka. ) krát 1 mal! lyžičku po
jedle a#i 1B dn-. 6ozpu#t- aj pie#ok.
;a!e-
#tr!čik ce#naku rozotrie(E pomieša( # "ravčovou ma#(ouE priloži( na noc na codidlá.
1 šálka vodyE = lyž-c cukru prevari(E prida( š(avu z citr@na pod'a cuti * vypi( tepl0.
Zmieša( citr@nov! š(avu # cukromE už-va( z too každýc 15 min!t.
Zje#( o#olený citr@n.
;a!e- l$oo&ý
#mrekov0 omládky naloži( do pálenkyE ale"o in0o a#i 1B _ alkoolu na ) týždne. 8otom
zlia(. :ž-va( po 5 kvapiek na kocku cukru do zlepšenia #tavu.
;a!e- 'u)$ý
$ týždne pi( čaj z odvaru majoránky. Na ) dcl vody 1 mal! lyžičku majoránky. Na ) krát to
vypi( po jedle [ 5 noc- o"klad na priedušky z "ravčovej ma#ti.
;a!e- a't*ati)"ý
#ucý li#t pod"e'ový odi( na žerav0 ulie a vdycova( dym. 8revzat0.
;a!-anie "rvi
pr#ia umýva( #tudeným a noy vloži( do teplej vodyE vypi( lyžičku citr@novej š(avy.
8revzat0.
;atar žal%"a a čriev
) krát denne zje#č 1Z$ li#tra #ladkej #motany do zlepšenia #tavu.
5 noc- o"klad z uvaren0o #emena 'anu v mlieku. Natrie( na plátno a tepl0 prilada( na cel!
noc.
;atar p-%)
2zalienenie dýcac-c cie#t3 * 8i( odvar dev%(#ilu * na ) dcl vody 1 mal! lyžičku čajuE na
) krát vypi( po jedle. 6ozp!š(a lieny a či#t- p'!ca.
;I&ne *azivo 6o&novenie tvor&#7
1Z$ litra korzára 2pálenka3 [ 1B vaj-čok celýc a troca medu. 9orzára vylejeme do miI0raE
pridáme najprv škrupiny z vaj-čok ado"re to rozmiIujemeE potom #a pridaj! vaj-čka a medE
do"re #a to v miI0ri premieša. :ž-va( každý deň na lačno 1 štamperl-kE cel! dávku. 9 tomu
tre"a už-va( každý piaty deň 5 k# vlaš#kýc orecov 5 týždňov. Orecy o"#auj! orč-k a ten
#a viaže na vápnik. O"yčajne o"idva cý"aj! a jeden "ez dru0o #a nev#tre"e.
1 cel0 vaj-čka zalejeme citr@novou š(avou. Odlož-me do cladničky. ,#i za 1B dn- #a
škrupina na vaj-čkac rozpu#t-. Od#tránime z nic "lanuE rozš'aámeE pridáme k tomu med
v pomere 1:1 a ešte pridáme pre do#pelýc 15 polievkovýc lyž-c do"r0o koňaku. : det-
polovičku. :ž-va( 1 štamperl-k denne na lačno. 9 tomu orecy ako je uveden0 vyššie. Mu#-
27
"y( zaručen0E že vaj-čka #! zdrav0. 9onzumácia #urovýc vajec m<že #p<;#o"i( #almonel@zu.
O"idva pr-pravy tre"a pred použit-m premieša(E le"o škrupina padá na dno.
9ým #a nám vápnik v or&anizme dopln-E je do"re nepremýva( #i jedlá z ce#tov-n. Qliz na
ce#tovinác je vý"orn0 náradn0 mazivo do kJ"ov. Riež z odvaru ce#tov-n tre"a ro"i(
polievky. 9J"y maza( olejom z kvetu 'u"ovn-ka.
;oli"a 6v!eo&e)ne7
do 1Z$ litra tepl0o v-na da( 1Z$ lyžičky škorice * pi( na ) krát po 5 min!tac.
Zd!vanie * rozomelieme v rovnakýc pomeroc an-zE Aenikel a ra#cu. 1Z$ lyžičky prášku na )
dcl vriacej vodyE neca( 5 min!t vyl!ova(E zlia( a pi( tepl0.
Na "ruco priloži( tepl0 vrecko # orkou #o'ou a ov#om.
8ri #amovo'nom vycádzan- kameňa * 'anov0 plátno namoči( do or!cej vody * o"klad na
"edrá.
8i( ve'k0 dávky tepl0o čaju z kvetu lipy.
Sálka mliekaE v ktorom #me $ min!ty varili $ lyžičky rozdrven0o Aeniklu. O"klad na "rucoE
meni( po 1B min!tac.
Pozor však, aby to nebol zápal slepého čreva, alebo nepriehodnosť čriev !
;opriv"a
pokožku potiera( citr@nom.
Doplni( vitam-ny , a D.
;o'ti
!lomky pri zranen- vy(auje utlčená čer#tvá zelená vňa( "etoniky lekár#kej. 9e/ nie je zelená
vňa(E #uc! namoči( a priloži( o"klad na noc. 6áno vymy( ranu v-nom. 8revzat0.
;o'tižer 6inAe"čný "o'tný z(pal7
omývanie ale"o o"klad z odvaru pra#ličky. Na 1Z$ litra vody $ polievkov0 lyžice "yliny.
O"klady z odvaru li#tu orecaE na 7 dcl vody ) li#ty orecovE ale"o ) polievkov0 lyžice
drvenýc #ucýc li#tov.
;ožaD "e4 pu"( / na ru"()$D ale&o na p+t()$
o"klady z tvarou na ) odiny. Opakova( pod'a potre"yE ale vždy len 1 krát denne. 8otom
natrie( výživným kr0mom.
;ožn5 v#r(ž"# 6a"n57
natiera( "ravčovou ma#(ou pomiešanou # práškovým cukrom. 8revzat0.
;Gče :
;Gč "ý)$a)2
pri nepre#tajnom kýcan- #Hka( do no#a #práškovaný &áAor. Možno aj inalova(E ale"o #a
naparova(. 8revzat0
;Gče 'valov
teplý k!pe' v odvare #ennej mrvy. Na liter vody 7 polievkovýc lyž-c mrvyE 5 litrov odvaru
na celkový k!pe'.
28
O"kladE ale"o omývanie odvarom materinej d!šky. Na 5 dcl vody 1 polievkov0 lyžice odvaru.
;Gče n>$
potiera( ic zoriatym rumom.
Omývanie #tudenou vodou # trocou octu. 9Hče "ývaj! o"yčajne pri nedo#tatku vápnika.
Natiera( lieovým vý(ažkom z koreňa velriány.
;Gče žal%"a
o"klad z 'anov0o #emena. Na liter vody 7 polievkovýc lyž-c #emenaE 1 min!ty vari(. Repl0
prikla(.
O"klad z odvaru m%ty # trocou #@dy "ikar"@ny. Na 5 dcl vody 1 polievkov0 lyžice m%ty.
.or!ce mokr0 o"kladyE na to priloži( #uc0.
Qucý or!ci ovo#E ale"o ov#enn0 vločky v plátenom vrecku priklada( na žal!dok.
8otieranie žal!dka olivovým olejom.
Repl0 o"klady z 'anovej kašeE ale"o z ov#ennýc vločiek. 9ažd! odinu pi( 1 dcl odvaru
Aenikla 21B k#3 a medzi tým 1B kvapiek valeriánovej tinkt!ry na kocke cukru.
;Gče žal%"a a čriev
pi( odvar rumančeka * na ) dcl vody 1 polievková lyžica rumančeka.
;Gče žlčn2"aD ale&o *očov5$o *e)$%ra
o"kladey z rozomlet0o #emena 'anu varen0o v mlieku. 8riklada( na po#tinut0 mie#to.
Wlčn-ková kolika * odvar z rumančeka # citr@novou š(avou. Na $ dcl vody 1 malá lyžička
čajuE na to pi( #rvátkuE ale"o #tuden! vodu. Qedacie k!pele * 5 r#t- narezanej ov#ennej #lamy
v 1Z$ litri vody vari( 1Z1 odinu. ,#i $> #tupňový k!pe' trvá 15 min!t.
Replý o"klad z vody z niektor0o p!tnick0o mie#ta.
Wlčn-kový zácvat * teplý o"klad zo #ennej mrvy. .i#torick0.
Replý o"klad z pro#tejov#kej #tarorežnej a vody v pomere 1 : 1.
Zje#( #práškovan! kožu z vn!tornej #trany žal!dka ydiny a zapi(. 8ri pitvan- ydiny #a koža
do"re umyjeE u#uš- a odlož-.
;Gčov5 žil#
5 dn- po #e"e o"klady na 1 odinu denne z ky#lej kapu#ty.
O"klady z teplej #rvátky na 1 odiny denne do zlepšenia #tavu.
O"klady z čer#tv0o zelen0o li#tu lop!caE rozdrvi(.
;Gčov5 žil# otvoren5 6&er)ov5 vre#7
o"klady z čer#tv0o li#tu mrl-ka do"r0o. Doplni( vitam-n 41.
;rv()anie :
;rv()anie z ran#
za#tav- rozdrvený čer#tvý li#t #korocelu kopijovit0oE priloži( ako o"klad.
6ozdrvená čer#tvá vňa( pa#tier#kej kap#ičky.
;rv()anie z no'a za'tav2
#práškovaná #ucá živica z "orovice [ "ielok z vajca. O"klad na čelo a #lucy. 8revzat0.
Čer#tvá vňa( pa#ter#kej kap#ičky ale"o #koroceluE niekedy #tač-E ke/ #a táto "ylina drž-
v 'avej ruke ale"o v pravej pod'a tooE z ktorej no#nej dierky tečie krv.
29
Uoňa( rozkrojen! ci"u'u.
Rrie( čelo čer#tvou vňa(ou nátržn-ka vzpriamen0oE ale"o o"klad z neo.
9!#ok vaty namočený v roztoku kamencaE ale"o pavučina za"alená do vreckovky * priloži(
na no#.
6a#ca rozotretá # octom * voňa(.
S(ava zo #korocela a rovnaký diel octuE o"klad na codidláE dlane a na pravý "ok nad
pečeňou * za#tav- krvácanie.
;rv()anie z *aterni)e
okrem rakovinyE ak je vyl!čen0 krvácani z nádoru * o"klad z odvaru myšieo cvo#t-ka. Na 5
dcl vody 5 polievkovýc lyž-c "yliny. 8očet o"kladov pod'a potre"y.
;rv()anie pr2li!n5 pri *en!tu()ii
a#i 5 dn- pred menštruáciou pi( čaj z odvaru myšieo cvo#t-ka. Na ) dcl vody 1 malá lyžička
čaju na ) krát vypi( po jedle denne.
8i( odvar p'!cnika lekár#keo v "ielom v-na. Na ) dcl "ieleo v-na 1 polievková lyžica
p'!cnikaE vypi( na ) krát pred jedlom poča# $ dn-.
Na lačno zje#( #práškovaný pamajorán [ &lukopur v pomere 1 : $. :ž-va( $ krát denne pol
kávovej lyžičky. :ž-va( $ dni.
;rv()anie vn%torn5
pi( čaj z k<ry "ro#kyne. 8revzat0.
;rv()anie po p(e
pi( "etoniku lekár#ku v červenom v-ne 2odvar3 ale"o v ky#lom mlieku ale"o v kozom mlieku.
8revzat0.
;rvn5 zrazenin#
čer#tvá udrenina * o"klad z "ieleo v-na.
Modrina * o"klad z čer#tv0o li#tu pod"e'aE ke/ u#cne vymeni(E v zime !den0 "ravčov0
#adlo.
8riloži( kapu#tný li#t ale"o rajčiny rozmiešan0 # medom.
;rvný tla" 6%prava7
najlepš-m liekom je neno#i( odiny na rukeE ani vo vreckuE ani k'!če ale"o in0 kovy u
#e"a
pri nálom vy#t!pen- tlaku je do"re vypi( citr@nov! vodu.
) týždneE každý deň pi( čaj z ra#ce. Na 1 šálku vody l malá lyžička ra#ceE vari( 5 min!tE
potom poča# dňa pi( po ltocE ale"o k!pe' r!k v odvare ra#ce. Na )Z1 litra vody ) lyžice
ra#ceE vari( > min!tE potom prida( $ #tr!čiky ce#nakuE neca( vyl!ova( ešte 1B min!t.
U odvare k!pa( dlane r!k $B min!t 1 krát denneE cca 1 dni. Uý"orne či#t- cievy.
;urie o"(
natiera( každý večer j@dovou tinkt!rou kým neu#cne. Nakoniec k!ry #i noy vymoči( a
otlaky od#tráni(.
+i"u'a #a rozkroj- na polovicu po dJžke a vlož- #a do poára # octom. 8o > odinác
vy"erieme jednu šupinu ci"uleE prilož-me na kurie oko. O#tatná ci"u'a zo#tane v octe. Rakto
prikladáme vždy na noc /alšiu a /alšiu šupinu. 9urie oko najprv o"elie a ne#koršie #a začne
olupova(E až nakoniec #a dá vytrn!( aj # koreňom.
30
O"uvn-cku #molu natrie( na k!#ok "avlnenej látky a priloži(. 8o $ týždňoc zopakova( a
opakova( #tále až kým #a nedá vytrn!(. 8revzat0.
Na kurie oko rýclo p<#o"- zme# = dielov lieu a 1 diel cloroAormuE navlči( tým vatu a
priloži(. 4ez "ole#ti #a vyl!pi po nieko'kýc min!tac.
;#'elina žal%očn(
zvýšená tvor"a 2pri nervozite3 viac dn- 2pod'a potre"y3 pi( ráno 1 odinu pred raňajkami
šálku teplej vody. Niekedy je pr-čina v padnutom žal!dku.
;ývanie zu&ov
pri paradent@ze #i najprv tre"a doplni( vápnik a orč-k.
1 * 7 krát denne #i vyplacova( !#ta #tudeným odvarom pra#ličkyE ale podrža( o troca
v !#tac. Na 1Z$ litra vody ) polievkov0 lyžice pra#ličky ro'nej.
Odvar pamajoránu vo v-ne drža( v !#tac. Na 1Z$ litra v-na l polievková lyžica pamajoránu.
Javin# :
Javin# či't2
a vylepšuje ic činno#( pitie #rvátky denne.
Javin#
udret0E ke/ má corý or!čkuE pi( čaj z odvaru pra#ličky. Na 1 dcl vody $ mal0 lyžičky
"yliny. 9e/ nemá corý or!čkuE m<že "y( odvar vo v-ne. Na ) dcl v-na 1 malý lyžička
pra#ličky ro'nej.
Čaj zo zelerovej vňate. 8r-prava: 1 dcl vodyE 1 malá lyžička vňateE pi( ) krát denne po jedle.
O"klad na 'adviny z "ieleo v-na.
9e/ "olia od zdv-ania (ažkej váy * o"klad z čer#tv0o crenov0o li#tu na "ole#tiv0
mie#to. 8okožku vopred nakr0mova(.
Zápal * pi( odvar zo #ucýc Aazu'ovýc lu#kov. 8r-prava: 1Z$ litra vodyE 1 polievková lyžica
lu#kovE 1B min!t vari(E vypi( poča# dňa. 8ouž-va( ako doplnok lieč"y.
8i( odvar z lipkavca prav0o.
Qedac- k!pe' z odvaru kvetov divoze'u. Na 1E5 litra vodyE 5 polievkovýc lyž-c. Uylia( do
k!pe'aE 1B min!t k!pe' [ o"klad z 'anovej kaše natretý na oma#tenom kapu#tnom li#te na
"ruco.
4ole#ti t-ši a oj- š(ava zo žltej tekvice. 8revzat0.
8ri cy#te a &lomeruloneArit-de * $ I denne o"klad z du#enej ci"ule na ma#tiE i"a na $ odiny.
8otom ci"u'u vymeni(. Opakova( nieko'ko dn- pod'a potre"y do zlepšenia #tavu. ,ko
doplnok lieč"y.
Za#tavenie močenia * #emeno ži'avy zapi( d!škom "ieleo v-na. 1 malá lyžička
rozomlet0o #emena na $ dcl v-na.
Javinov5 "a*ene
uvo'n- kapu#ta varená v #lepačej polievke * o"klad.
Dro"- * odvar koreňa ilice tHni#tej vo v-ne. Na 1 liter v-na $ polievkov0 lyžice "yliny. :ž-va(
) I denne $ polievkov0 lyžice "ylinn0o v-na.
8icanie v 'advinác * pi( čaj z "etoniky lekár#kej. Na ) dcl vodyE l malá lyžička "etonikyE )
I denne vypi( po jedleE ale"o #práškovan! "etoniku už-va( zmiešan! # &lukop!rom v pomere
1:$E $ I denne 1Z$ malej lyžičky a#i $ týždne.
31
Javinový pie'o"
čaj zo zemežlče. Zápar: 1 malá lyžičkaE ) dcl vodyE ) I denne vypi( 1 dcl. Preven)ia:
vyneca( ovocie okrem rušiekE zo zeleniny je#( i"a petržlenE pi( odvar z p!pavy lekár#kej
2koreňE li#t3. Qladi( karamelom. O"ča# o"klad zo #urovej ci"ule na močový mec!r na $ od.
denne. Nezadržiava( moč. 8ri 'advinovýc ocorenia #a doporučuje pi( v%čšie množ#tvo
tekut-n.
Javin#
or!čka * pri ocoren- pi( odvar uorkov0o #emena veraný # medom. Na 1Z$ litra vodyE 1
polievková lyžica #emenaE 5 min. var(. Uypi( na ) I pred jedlom. ,ko doplnok terapie.
Ja"nutie
pi( cukrov! vodu.
Uypi( or!ce varen0 mlieko * ako #a dá znie#(.
Ka"t()iu zv#!uje
pri kojen- pi( odvar vrškov a #emena k<pru. Na 1Z$ litra vody jednu malá lyžičku k<pru.
Uypi( na ) krát pred jedlom.
No#i( "edrovn-k za ňadrami na olom tele.
8i( varený k<por vo v-ne * na $ dcl v-naE 1 lyžička k<pru. 8i( po ltoc.
Ka"t()iu znižuje
čaj zo šalvie lekár#kej * 1Z$ lyžičky na šálku 1 I denne $ týždne.
8otiera( "radavky š(avou #korocela kopijovit0o.
K(*"a
2reuma3 jedáva( ča#to jaody.
O"klad zo #paren0o kapu#tn0o li#tu.
Ki!aj 6eH5*7
umýva( odvarom ta"akovýc li#tov. Na 1Z$ litra vody 1 polievková lyžica li#tov.
Kupin# vo vla'o)$
š(ava z ci"ule # trocou alpy. Natiera( 1 krát za týždeň.
8red umyt-m polia( lavu zriedeným 2a#i 1B _3 denaturovaným lieom k!peným "ežne
v o"code a lavu zaviaza( a#i na $ odiny uterákom. 8otom umy(. Lie rejeE t.j. lavu
prekrv-E vla#om #a do#tane výživyE nara#t! nov0. 9!ra trvá dlšieE t.j. aj pol roka.
Lanle a z(pal# %'tnej utin#
klokta( odvarom majoránkyE ale"o kvetu "azy čiernejE ale"o šalvie lekár#kejE ale"o tymiánu.
Na 1Z$ litra vody jednu polievkov! lyžici majoránkyE ale"o 1 polievkov! lyžicu šalvieE ale"o
$ polievkov0 lyžice kvetu "azy čiernejE ale"o 1 polievková lyžica tymiánu.
Lanle $ni'av5
li#ty #livky vo v-neE odvar drža( v !#tac a odvarom výonkov o#tružiny varenej vo v-ne
vyplacova( !#ta. Na 1Z$ litra v-na = li#tov #livkyE $ min!ty vari(E 5 krát denne drža( v !#tac
po 1 min!teE potom vyp'u(.
32
Na 1Z$ litra v-na $ polievkov0 lyžice výonkov o#tružinyE $ min!ty vari(.
Laterni)a :
Laterni)a 'la&(
ke/ nem<že žena dono#i( plodE ale"o poča(E #edacie k!pele v odvare ov#enej #lamyE 1B
min!t. Na $ litre "ody $ r#te rezanej ov#enej #lamy 1 min!ty vari(E > min!t vyl!ova(.
9!pe' ) dni po #e"e po menštruácii.
Qedac- k!pe' z odvaru #lezu ne"adan0o. Dávkovanie a po#tup ako u ov#enej #lamy.
Laterni)u po p>roe či't2
je#( ve'a petržlenovej polievky.
Laterni)a panut(
zmieša( rovnak0 množ#tvo alecemilky a plav!ňaE odi( na žerav0 ulie * napari( #a nad
tým. 8revzat0.
Namoči( špon&iu do do"r0o #iln0o v-nneo octu a tepl0 priloži( na "ruco. Uopred nam#ti(
pokožku.
Laterni)a / z(pal z pre)$lanutia
konopn0 ale"o 'anov0 plátno navlči( čerešňovicou a priloži( ako o"klad. ,le"o navlči(
"ielym roznovým v-nom a po#ypa( práškovým zázvorom. O"klad na noc. Opakova( do
zlepšenia #tavu.
Le)$%r zranený / "rvav5 *očenie
utlčen0 uorkov0 #emeno # v-nom ale"o mliekom vypi(. 8r-prava: $ polievkov0 lyžice
uorkov0o #emena [ ) dcl červen0o v-na ale"o mlieka. 8revzat0.
Uaren0 li#ty a #emeno #koroce'a je#( ale"o prášok z too do pokrmu. 21B li#tov #koroce'a
ale"o 1 polievková lyžica #emena * zje#( v nejakom pokrme3. Doplnok terapie. 8revzat0.
Len!tru()ia :
Len!tru()iu tl*2
#tavikrv vtáč- varený v ky#lom v-ne. 8r-prava: ) dcl v-naE 1 lyžička #tavikrvuE na ) krát vypi(
pred jedlom.
Náparka nad du"ovým li#tom 21 liter vody [ 15 du"ovýc li#tovE ) min!ty vari(E náparka 1
krát denne poča# $ dn-3.
Len!tru()ia l$otrvaj%)a
1B & du"ovej k<ry 15 min!t vari( v 1Z1 litri vody * denne vypi( na ) krát pred jedlom poča#
$ dn-.
Len!tru()ia za'taven(
#la"ý odvar materinej d!šky 21 dcl vody [ 1 lyžička materinej d!šky vypi( na ) krát pred
jedlom cez deň3.
33
Len!tru()ia za'taven( z pre)$lanutia
or!ci o"klad z odvaru vratiča na pod"ruško 21Z$ litra vody [ 1 polievkov0 lyžice vratiča3.
O"klad da( na cel! noc. Un!torne #a neuž-va le"o je toIický.
Len!tru()ia pr2li! 'la&(
pi( odvar p'!cnika lekár#keo v "ielom v-ne 2) dcl "ieleo v-na [ 1 polievková lyžica
p'!cnikaE vypi( na ) krát pred jedlom poča# $ dn-3.
Na lačno je#( #práškovaný pamajorán [ &lukop!r v pomere 1:$. :ž-va( $ krát denne pol
kávovej lyžičky. :ž-va( $ dni.
Li,r5na
pijavý papier namočený v octeE po#ypaný čiernym koren-m priloži( na lavu a #lucy len na 1
odinuE pokožku pred tým nakr0mova(. 8revzat0.
1:$ #livovica a ry"- olejE polia( tým 'anov! ale"o konopn! andričku a priloži( na lavuE da(
na to i&elit. Opakova( pod'a potre"y.
= dcl poár na zaváranie #a napln- mladými výonkami zo #mrekuE pridá #a 1Z$ dcl "ieleo
v-na a 1 malá lyžička #oli a o"#a #a doplna doleje ,L8O:. Do"re uzavrie( a naca( ) týždne
vyl!ova(. Na mi&r0nuE "ole#ti zu"ovE i#cia# a trojklanný nervE natiera( ale"o o"klady.
Li$anie pre oča*i
#tuden0 o"klady na tvár a cr"át
Llie"o zrazen5 pri z(pale pr'n2"a
uvošn- o"klad z po#tr!an0o zeleru na cel! noc.
Ge#( šošovicu varen! v po#olenej vode.
Loč :
LočD "to ne*>že urža. po pre)$lanut2 *e)$%ra
#edacie k!pele #lan0 * 1 r#( #oli do k!pe'a a náparka nad pra#ličkou 1Z1 odinyE jeden krát
denne. Opakova( $ dni 2$ litre "ody [ ) lyžice pra#ličky3.
Loč v#$(:a / pri rez("u 6&ole'tiv5 *očenie7
#emeno k<pru varen0 vo v-ne 2) dcl v-na [ 1 lyžica #emena k<pruE vypi( na $ krátE opakova(
$ dni3.
Loč v#$(:a a *en!tru()iu privo2
kvet paliny pravej # ra#cou varený vo v-ne. Na pol litra červen0o v-na l lyžička paliny pravej
a 1Z$ lyžičky ra#ceE vypi( na ) krátE už-va( l deň.
Ločenie ' "rvou 6pre)$lanutieD z(pal7
čaj z k<ry "ro#kyneE ale"o kvet nect-ka lekár#keo varen0o vo v-ne. 8r-prava: na pol litra
vody l lyžica "ro#kyňovej k<ry 2z trojročn0o #tromčeka3 vari( > min!tE vypi( cez deň ) krát
po jedleE do zlepšenia #tavu.
) dcl "ieleo v-na [ 1 lyžicu nect-ka vari( ) min!tyE vypi( cez deň ) krát pred jedlomE do
zlepšenia #tavu.
34
Po*očovanie
odvar 'u"ovn-ka "odkovan0oE na $ dcl vody l lyžička 'u"ovn-kaE vypi( na ) krát pred
jedlomE dJžka už-vania pod'a potre"y. Odvar použi( vždy čer#tvýE zlatožltý ]
Ločopun5
upraži( na ma#le rozdrvený crenE teplý odklad na pod"ruško.
Ge#( uvaren! ci"u'u.
Ločenie o po'tele u et2
m<že "y( aj z pato&0nnej z@ny. Niekedy #tač- položi( pod po#tie'ku zrkadlo o"ráten0 le#klým
dolu. 9ov na zrkadle zacyt- žiarenie zo #podnýc v<dE ktor0 o#la"uje zvierač mec!ra.
Zrkadlo po jednom týždni tre"a da( von na #lnko a vymeni( za in0. 8ouži(0 zrkadlo tre"a da(
potom #tojmo medzi okná otočen0 le#klým von. Roto opakova( každý týždeň.
Lor / je#
v 1 dcl červen0o v-na uvari( $ lyžice koreňa nátržn-ka u#ieoE vypi( cez deň na ) krát pred
jedlomE opakova( 5 dn-. 8ri or!čke vari( koreň vo vode. .i#torick0.
Lorov% n("azu za$(:a
všetkoE čo je na "orovici * živicaE #ucý koreňE čer#tv0 a zrel0 #emená ale"o al!zky. Zapáli(
a dym nákazu zaáňa. .i#torick0.
6ozpáli( teluE lia( na ňu ocot a výparmi dom naplni(.
Okiadza( #a klinčekmiE je#( ic ale"o umýva( #i ruky a tvár octomE v ktorm #a máčali
klinčeky 2#ilný dezinAekčný !činok3.
Ge#( #urov! ci"u'u. .i#torick0.
Lora "e4 nie"o$o tr(pi
15 #emien pivonky červenej rozdrvi(E da( do medu ale"o v-na vypi( 2l dcl v-na3E vypi( na )
krát pred jedlom. 8ouži( jednorázovo. .i#torick0.
M()$a :
M()$a
odi( kadidlo na žerav0 ulieE výpary vdycova( a no# vyplacova( #tudenou vodou.
.odi( 'anov0 #emeno na žerav0 ulie a vdycova(.
Náparka nad zemiakmi uvarenými v šupke.
Natiera( no# nect-kovou ma#(ou.
M()$a v začiat"u
alpou poAHka( vreckovku položi( na tvár a dýca( cez to.
Qtr!čik ce#naku za"ali( do vaty a vloži( do no#a na 1Z$ odiny.
M()$a za'taven(
čelo potiera( ma#(ou z majoránky 2l lyžica jemne #práškovanej majoránky [ l lyžica
"ravčovej ma#ti3
pri precladnut- 2poklep na čelo "ol-3 * vloži( do plátna ale"o &ázy roztlačený teplý zemiak a
priklada( na dutiny čeln0 a l-cne. +ez toto položi( teplýE #ucý o"kladE a"y to neocladlo. 8o
35
vycladnut- zemiak vymeni(. O"klad má "y( položený )Z1 * 1 odinuE opakova( viackrát za
deň.
Naria( 1Z$ k& #oli na #ucom pekáči a priklada( v plátenom vrecku na dutiny $ krát denne.
Qo' možno použi( i"a $ krát potom ju tre"a vymeni(. Qo' máme priložen! kým neocladne.
8otiera( koreň no#a olejom z kvetu 'u"ovn-ka.
M()$a za'taven( 'o z(palo* ut2n
po vyriat- #o'ou natiera( tvár * dutiny pálenkouE v ktorej #a vyl!ovalo pár koliečok crenu.
Rvár potom ošetri( kr0mom.
M(or# :
M(or# nez$u&n5
o"klady z 'anov0o #emena varen0o v mlieku. .i#torick0.
M(or vn%torný
jačmenná m!ka ale"o otru"y # octom a ma#lomE vypracova( z too ce#to a priklada( o"klady.
8revzat0.
Zu"ný 2ako doplnok lieč"y po konzultácii # lekárom3E čer#tvý po#tr!aný kalerá" du#ený na
ma#leE tepl0 priloži( na po#tinut0 mie#to ako placku. 9 tomu tre"a 7 týždňov pi( čaj
z myšieo cvo#t-ka 21 malá lyžička "yliny na ) dcl vodyE vari( $ min!ty3. R!to dávku vypi(
na ) krát cez deň po jedle.
M(or na pr'n2"u
2nezu"ný3 koreň "ielej 'alie vari( v kozej #rvátke * o"klad. 8revzat0.
M(or von"aj!2
pra#lička naparená na #itku nad vriacou vodou 2pozor nie vari(3. Repl! vňa( priklada(E
prekry( #ucým a neca( až kým nevycladne.
Ma%vanie / č"anie
za#tav- an-z uvarený vo v-ne ale"o vo vodeE pi( ale"o z toto odvaru o"klad na žal!dok.
M(ruživo'. u žien znižuje
oA"#tE #lrno prášok z koreňa arcan&eliky lekár#kej užitý v "ielom v-ne. Uyl!ova( > od-n *
l lyžica na 1Z$ litra v-naE vypi( na ) razy cez deň ale"o uži( na špic noža prášku jednorázovo.
: mužov * vH"ov0 li#ty #práškovan0 do nápoja 2l lyžička3 ale"o palina pravá varená vo v-neE
na $ dcl v-na l zarovnaná lyžička paliny ale"o prášok na špic noža jednorázovo.
Meo"rveno'. "ončat2n
náparka končat-n nad odvarom #ennej mrvyE na l liter vody 1 r#te mrvy. 9ončatiny #triedavo
ponára( do #tudenej a teplej vody.
Me)$u. " jelu
2pre do#pelýc3 $ rianky zo žemle po#ypa( na o"e #trany škoricouE potom nalia( na panvicu
do"r0o #tar0o v-naE da( na to rianky a vari( až kým v-no nevyvrie a rianky ne#černej!.
8otom ic zje#(.
36
:vari( vo vode rozmar-nE pomieša( to v pomere 1:1 # v-nom a máča( do too clie". Na $ dcl
vody 1Z$ lyžičky rozmar-nu $ krát denne.
Me)$uten'tvo u te$otný)$
medzi jedlom vypi( poárik šampan#k0o ale"o lyžicu koňaku v pooriku vody.
Merv# poranen5 a po$*ožen5
o"klad * z "<"ovej m!ky a octu vypracova( ce#to.
Me'pavo'.
ci"u'u pokrája( na k!#kyE polia( plálenkouE neca( to #tá( 1B dn- v tepleE prida( do too
uvarený cukrový #irup. Uečer 1 * ) kávov0 lyžičky.
9!pe' n< v teplej #lanej vode pred #pan-m.
Qtudená voda $ diely a ocot l dielE namoči( do too "avlnen0 pančucyE natianu( na noyE
o"viaza( vlnenou šatkou a 'anu( #i na 1 * $ odiny do po#tele. ,k pacient za#p- má #i to po
zo"uden- vyzu(.
5 * 7 makovičiek vlčieo maku uvari( v ) dcl vodyE o"klad na čelo.
O"klad na čelo z čer#tvýc kvetov "azy ale"o #ucýc do pláten0o vrecka 2nie z odvaru3.
Mevo-no'.
po šunkeE párkocE #alámeE r-"oc * 1Z$ litra vodyE $E5 lyžičky du"ovej k<ryE 1Z$ citr@naE l
malá lyžička petržlenuE > min!t vari(E potom vypi(.
Miz"# tla"
) krát denne poživa( pár l-#tkov rozmar-nu.
Uiac #oli(E le"o to o"yčajne pocádza nedo#tatku #od-ka pri #la"om žal!dku.
Močn5 potenie
poár mlieka [ l lyžica koňakuE vypi( pred #pan-m.
Mo$# &o-av5
š'apy moči( v odvare ov#a. Na l liter vody 5 lyž-c ov#a. 9!pe' $B min!t.
Mo$# opu)$nut5
o"klad na noy z 'anovej látky namočený do vla#tn0o moču.
6ozoria( du"ov! do#ku a po#tavi( #a na ňu kým neocladne. 8revzat0.
8riklada( tepl0 #uc0 pšeničn0 otru"y.
Mo$# unaven5
k!pe' v odvare rep-ka ale"o paliny pravej. Na liter vody ) polievkov0 lyžice palinyE na liter
vody 1 polievkov0 lyžice rep-ka. 9!pe' "y mal "y( $ min!ty 2teplý3.
Mo$# p()$nu)e
vloži( mac čo ra#tie na zemi do topánok a prelieči( #i 'adviny urolo&ickým čajom a#poň $
týždne. 8revzat0.
37
Mo' up)$atý
uvo'n- #a #Hkan-m tepl0o odvaru majoránky.
Mo'n5 *anle
Ai&y #ušen0 rozotret0 a do"re vymiešan0 priloži( ako nápla( na no#.
Mov5 t"anivo v rane nara'tie
za#ýpa( u#ušeným #práškovaným #emenom tekvice 2keloidná jazva3.
Nči :
Nči 'la&5
umýva( odvarom jačmeňa. Na 1Z$ litra vody $ polievkov0 lyžice jačmeňaE 5 min!t vari(E
teplým odvarom umýva( $ * ) krát denne.
Nči zap(len5
priloži( šupu z plodu tekvice.
O"klad z tepl0o "ieloo v-na na 1B min!t.
O"klad zo #livovice na $ min!ty. 8otom ošetri( "ravčovou ma#(ou.
Nči 'la&5D "arpav5D zap(len5
o"klad z prevarenýc ja"Jk.
Nči "rvav5
o"klad z odvaru paliny pravej 2#la"ý3.
Nči / !eý z("al
o"klad z l-#tkov ru#k0o čaju teplý na 1B min!tE pi( ru#ký čaj.
Nči po'il:uje
jedáva( ča#to čučoriedky.
Nči = &e-*o
v začiatkoc * oči najprv vymy( vodou z p!tnick0o mie#taE potom kvapn!( tekut0o medu.
.i#torick0 * prevzat0.
Nčný z(pal
o"klad z odvaru li#tu vlaš#k0o orecaE ) dcl vodyE l l-#tom z oreca čer#tvý ale"o #ušený.
N"o uret5
o"klad z "ieleo v-na.
N"o zap(len5
jačmeň * o"klad z tvarou a mliekaE každ0 $ odiny.
8šeničný clie" namočený do #tudenej vody * o"klad.
Uymýva( oči viackrát čajom z očiankyE na 1Z$ litra vody l polievková lyžicaE neca( prej#(
varom.
38
N"o zapr(!en5 v(pno*
vymy( cukrovou vodou.
N&rna %ov
plátno položen0 na noc do mraveni#kaE potom do neo za"ali( ocrnutý !d na 1Z$ odiny.
Natiera( &áArovým olejom a rozcvičova(.
6ozotrie( ve'k! dávku crenuE za"ali( do plátnaE poAHka( vodou a priklada( na po#tinut0
mie#ta. 9e"y mie#to #červeneloE da( #tudený o"klad.
N)$rnutie %ov po via)n('ono* pre)$lanut2
do plálenky namoči( konopný uterák * nežmýka(E len neca( odtiec(E za"ali( do too !dy * 5
krát denne po 11 dn-. 8o 11 dňoc rozmieša( plánku # "ravčovou ma#(ou a ro"i( jemn!E ale
rýclu ma#áž 5 krát denne.
N)$rnutie po por(ž"e
pi( odvar zemežlče. Na ) dcl vody 1Z$ malej lyžičky cca $ týždne.
N)$ro*enie %ov
oviaz( zajačou kožušinou ale"o trie( vlnenou látkou.
N)$ro*enie jaz#"a
žuje #a koreň "edrovn-ka.
N*rzlin#
denne umýva( omrzlinu v or!com odvare z orecov0o li#tu. Na 1 liter vody 1 li#ty oreca.
9!pele v odvare šošovice.
1 ci"ule rozreza( na k!#kyE na#ypa( $ polievkov0 lyžice #oliE neca( pár od-n #tá(. 8otom
touto š(avou natiera( a neca( to u#cn!(.
Uyči#ten! uorku od jadierok dáme vy#uši( a odlož-me. U pr-pade "ole#ti da( uorku do
teplej vody a prilada( ju kým #a omrzlina nezaoj-.
:mýva( vla#tným močomE od#tráni to #vr"enie a pálenie.
6y"- tuk [ kriedaE natrie( a po#ypa( ale"o uro"i( z too kašu a natrie(.
Uytopi( #laninku a do ma#ti z nej prida( pár kvapiek arnikovej tinkt!ryE natiera(. ,rniku
m<že naradi( aj nect-k lekár#ky.
Ged'ov0 iličie * ) polievkov0 lyžice na l liter vodyE vari( $ * ) odinyE precedi( a v odvare
k!pe( ) krát denne 1B * 15 min!t.
8ri #vr"en0 * k!pe' v odvare zemiakovýc šupiek.
N*lazova)2 čaj
ve'mi #la"ý čaj z kvetu alecemilkyE na ) dcl vody 1Z$ malej lyžičky čaju. :pevňuje pr#ia u
žien a o#viežuje #tarcov.
Np(lenie na $or%)o* ple)$u
oj- #a ve'mi (ažko. O"klaz z kvetu "ielej 'alie namočenej v olivovom oleji. 2'alia #a máča
v oleji najmenej me#iac3.
39
Npilo'.
da( vypli( #iln! čiernu kávu ale"o #ladk0 mlieko. 8ropoli#ová tinkt!ra * 7 kvapiek na 1 dcl
vody vypi( jednorázovo.
Npilo'ti za&r(ni
pi( na lačno zápar z paliny pravejE na ) dcl vody 1Z$ malej lyžičky "yliny. Gednorázovo.
Npu)$# :
Npu)$#
odvar octový z koreňa ilice tHni#tej. Na ) dcl octu l polievková lyžica koreňaE 5 min!t vari(E
o"klad.
Dym zo #pálenej m%ty 2'udový názov kon#kejE vodnejE ktorá ra#tie pri potokoc3 p!š(a( na
opuc.
Npu)$ )el"ový
"ali( do upražen0o ov#a 1 krát denneE opakova( kým #a opuc ne#trat-. Nemocný #a od too
pot-.
:vari( koreň "azy čiernejE na 1Z$ litra vody l polievkov! lyžicu koreňaE odvarom umýva( cel0
telo.
Npu)$ člen"a
ke/ je opuc okolo členka ako venček a po žiadnom lieku neodpucneE ide o"yčajne o
čia#točn0 vykJ"enie. Rre"a to da( napravi( a potom #a doliečuje.
Npu)$ pr'n2"ov
r#( rumančeka prav0o #pari( v 1Z$ litri vody a priklada( tepl0 o"klady.
Npu)$ na po$laný)$ %o)$
jačmenn0 otru"y zmieša( # octom a ma#lom a ce#to prilada(.
Npu)$# tvr5
aj vn!torn0 zm%kčuje * 'anov0 #emeno # olejomE medom a vodou. 7 polievkovýc lyž-c
#emenaE l polievková lyžica olejaE l polievková lyžica medu a lE5 litra vody 1B min!t vari(.
Npu)$# $or%)e
pa#tier#ku kap#ičku rozdrva(E zmieša( # octom a priklada( vlažn0.
Npu)$ n('le"o* vonate-"#
"orievku rozdrvi(E zalia( olejomE 1B dn- neca( #tá( * potom natiera(.
Olej "orievky # lojom zmieša( a použi( ako ma#(. M<že #a pridáva( aj do k!pe'a.
N'la&enie n>$ a r%"
1 čajov0 šálky olivov0o olejaE $ polievkov0 lyžice &áAruE $ polievkov0 lyžice mentolu
vymieša(E natiera( tým ruky a noy.
40
N'palo'.
pi( varen0 klinčeky vo v-ne. Na 1Z$ litra v-na 5 * 7 klinčekovE pi( ) krát denne l dcl.
N'ýp"#
uvaren0 Ai&y da( do nápoja a do šošovicovej polievky prida( #emeno repy. $ diely vody a l
diel lieu * natiera( telo.
N'ýp"# "e4 ne*>žu v#razi.
pri zacladen- * z čer#tv0o ky#l0o mlieka uro"i( tvaro a do tepl0o tvarou za"li(
najdlšie na l odinu. Navrc #ucý zá"al.
Ntlačen5 no$#
pečená ci"u'a na codidlá na noc ako o"klad.
Natiera( š(avou z ci"ule zmiešanou #o #lepač-m tukom.
Ntrav# r>zne
uži( odvar du"ovej k<ry v mlieku. 1Z$ malej lyžičky práškovej k<ry na $ dcl mlieka. 9<ru
vyri( 1Z1 odiny v 1 dcl vody potom prida( mlieko a neca( zovrie(. R!to dávku uži( $I
denne.
Ntrav# $r2&a*i
1 krát uži( odvar z červenej re/kovky ako prv! pomoc. Uyvolá zvracanie. $ polievkov0
lyžice ol!panej na#tr!anej re/kovky vari( 5 min!t v 1 dcl vody. Navšt-vi( lekára.
Ntrava "rvi pri poranen2
umýva( odvarom z li#tu červenej repy 21Z$ litra vody a $ li#ty červenej repy3.
P(D po$*oženieD orenin#
odvar "etonikyE čakankyE myšieo cvo#t-ka a #koroce'u v pive * pi(. 8revzat0.
Pa)$ z %'t
zo"ra( #tuden!E pramenit! vodu 2m<že "y( z p!tnickeo mie#ta3E do"re ju o#oli( a po ) dni
ráno na lačno # ňou zje#( to'ko ražn0o cle"a ko'ko človek vládze.
P()$nutie z %'t o žal%"a
vo v-ne vari( palinu prav! 21Z$ lyžičky na $ dcl3 a citr@nov! k<ru. +itr@n najprv do"re umy(
v octovej vode. 8ácnutie "ýva o"yčajne od #padnut0o žal!dkaE tre"a uro"i( dia&no#tiku.
+itr@nov! k<ru vari( 5 min!tE prida( palinu $ min!ty vari( a 5 min!t vyl!ova(.
Pa"o'tni)a 6na7
koreň ži'avy varený v #ilnom v-ne * pi(. Na ) dcl v-na 1 polievková lyžica koreňaE 5 min!t
vari(. Uypi( na ) krát po jedle.
Pale) na no$e zap(lený
1E5 dcl #ladk0o mlieka da( zoria(E prida( mal! lyžičku octuE a"y #a to zrazilo * z too
potom o"klad na l odinu l krát denne.
41
Pa*+. 'la&(
) krát do roka #i uro"i( preči#tenie ciev čajom z ra#ce. Na ) dcl vody malá lyžička ra#ceE >
min!t vari(. Čaj pi( poča# dňa po ltoc 5 dn- po #e"e.
P(lenie z($#
je vždy pri padnutom žal!dku. 1 dni po #e"e vypi( ráno na lačno ) dcl do"re teplej vody. ,ž o
1 odinu je#(.
Pan"rea' a žlčn2" po'il:uje
l "al-ček majoránkyE $B "o"kovýc li#tov #práškova(E preo#ia( cez jemn0 #itko. 8otom prida(
l mal! lyžičku práškov0o zázvoru a > lyž-c &lu&op!ru. Zmieša( #poluE do"re uzavrie( a
už-va( $ krát denne 1Z$ malej lyžičky a zapi(. M<že #a uži( aj pri narušenom tráven-. 8ri
dlš-c pro"l0moc #o žlčn-kom a pankrea#om tre"a už-va( aj ) týždne.
P('o*ni)a
#koro ráno je#( ol!pan0 jadierka z uorky ale"o odne ja<d.
1 dni po #e"e večer namoči( do vody $ polievkov0 lyžice cel0o maku. 6áno na lačno 1
odinu pred raňajkami o zje#(E ale pre jeo zjeden-m tre"a vypi( za štamperl-k koňaku ale"o
"orovičkyE potom zje#( mak.
9to nem<že je#( makE m<že #a z jeo odvaru uro"i( o"klad. Na = dcl vody = polievkovýc
lyž-c makuE > min!t vari(. Do odvaru namoči( andruE priloži( tepl0 na cel0 "ruco.
Opakova( 1 noci.
Peče: :
Peče: zv+č!en(
v-nov0 o"klady z portu&álu 2v-no3.
Peče: / z(pal
o"klad z utlčenýc malinovýc li#tov na pečeň. O"klad odn-ma or!čku.
Do odvaru šošovice namoči( 'anov0 plátno a prilada( na pečeň.
Malinov0 li#ty ako o"klad #a dávaj! dovtedyE kým neu#cn!.
O"klady z odvaru vňate čakanky. Na 1Z$ litra vody $ polievkov0 lyžice vňate vari( 1B min!t.
Peče: opu)$nut(
'anov0 #emeno varen0 vo vode a oleji * o"klad. Na 1Z$ litra vody ) polievkov0 lyžice #emena
a 1 polievkov! lyžicu oleja. Uari( 1B min!t.
Peče: )$roni)"(
natiera( teplým olivovým olejom a k tomu uži( polievkov! lyžicu olivov0o oleja. 8o porade
# lekárom.
Peče: "e4 nepra)uje
pi( čaj z "etoniky lekár#kej ale"o o"klady z nej. Na ) dcl vody l malá lyžička čajuE na pitie.
Na o"klad 1 dcl vody 1 polievkov0 lyžice "etoniky. Čaj #a pije $ * ) týždneE o"klad cca 5
noc- pretože o"klad má taký !činok ako pitie čaju celý týždeň.
O"klad z pro#t`jov#kej #tarorežnej # vodou v pomere 1:1 na noc.
8ráškovaný orec vo v-ne. Zapi( prášokE ale"o zmieša(. Na špic noža do 1 dcl v-na.
42
Peče: "e4 zle pra)uje
čaj z koreňa p!pavy lekár#kej. Na ) dcl vody 1 polievková lyžica koreňa. Na ) krát vypi( pred
jedlomE $ týždne. U-nny odvar z ilice tHni#tej. Na 1Z$ litra v-na l polievková lyžica koreňa
iliceE 5 min!t vari(. Na ) krát vypi( pred jedlom cez deň. 9!ra $ týždne.
8i( čaj zo #koroce'u a je#( ve'a tvarou. Na ) dcl vody 1 mal! lyžičku čaju. Uypi( na ) krát
pred jedlom. 8i( $ týždne.
Peče: či't2
k!pe' n< $B min!tový v odvare du"ovej k<ry 5 * 7 dn-. Na = dcl vody $ polievkov0 lyžice
k<ryE 1Z1 odiny vari(. Odvar #a priprav- vždy čer#tvý.
O"klad na pečeň z odvaru du"ovej k<ry. Dávka ako do k!pe'a. : ve'mi preliekovanej pečene
po#tač- 1B o"kladov po cel! noc. ,k #a cce či#tenie po ča#e opakova(E potom #a použije
o"klad z odvaru šalvie lekár#kej. 1 * 5 lyž-c "yliny na 1 liter vodyE 5 min!t vari(.
Čakanka * "y' # kvetom * dávka na 1 liter "ieleo v-na vyl!ova( > * 1B dn-. :ž-va( ráno a
večer BE5 dcl.
Peče: "e4 tvrne
li#ty kopytn-ka eur@p#keo máčan0 cez noc vo v-neE ráno vypi( tepl0. Na 1Z$ litra v-na 1
polievková lyžica li#tov. Uypi( 1 dcl pred jedlomE 1 krát denne. 9!ra trvá $ týždne.
Peče:
vodnatie'ka od nej * koreň paštrnáka u#uši(E rozdrvi( a už-va( # medom l mal! lyžičku
prášku a l mal! lyžičku medu. 8ri opucoc "ruca už-va( 1 krát denne $ týždne. ,ko
doplnok lieč"y.
Li#t kopytn-ka macerova( vo v-ne * pi( tepl0. Na 1Z$ litra v-na l malá lyžička kopytn-ka
macerova( cel! noc. Dávka je na ) dni. 9!ra trvá 7 dn-E p<#o"- močopudne.
9oreň špar&le varený vo v-ne. Na 1Z$ litra v-na $ lyžice po#tr!an0o koreňa. :ži( cca $
dávky 1 krát denne. :vedená dávka je na 1 dn-E k!ra trvá > dn-.
Pe$# a !"vrn#
zmieša( škoricu # medom a natiera(.
Natiera( octovým vý(ažkom z crenu.
.r#( rozkrájan0o koreňa petržlenu zalia( l litrom vody a neca( #tá( l týždeň na #lnku do"re
prikryt0 * natiera( viac týždňov pred #pan-m.
:mýva( #lanou vodou.
Do l litra mlieka vytlači( l citr@nE prida( l lyžičku pálenkyE lyžičku cukruE všetko pár min!t
povari(. 8o vycladnut- natiera(.
Per# popu"an5
"ravčov! ma#( zmieša( # práškom z li#tov "azalky pravej a natiera(.
Per# a ru"# popu"an5
zoria( #ladk! #motanu až vyzerá ako ma#lo * $ krát denne natiera(.
Pie'o" v *oči
čaj z vňate zeleru * 1 dcl vodyE l polievková lyžica vňate zeleruE 1 min!ty vari(E vypi( cez deň
na ) krát po jedle každý druý deň ) týždne. O"klad na o"ličky ale"o mec!r pod'a tooE kde
43
#a pie#oc nacádza cca 5 noc-. Na 1 dcl vody $ polievkov0 lyžice po#tr!an0o koreňa
zeleru 1 min!ty vari( a zme# natrie( na plátnoE priloži( každ! dru! noc. 9e"y #a o"klad a čaj
dával každý deňE vylučovanie "y "olo pr-liš prudk0E pie#ok "y moo naruši( a poškodi(
#liznicu močovodu.
Pi,*ent 'trata
jav- #aE že je to z nedo#tatku vitam-nu , a DE tre"a doplni(. Uitam-n D jedáva( len každý piaty
deň v prirodzenej AormeE vitam-n , každý deň cca 5 týždňov. , * li#tová zeleninaE Aazu'aE
mrkvaE maruleE paradajkyE racE zelerE ma#loE mliekoE olej z ry"acej pečene. D *
orecyE #emená * makE racE #@jaE jedl0 oleje li#ovan0 za #tudena.
Pi)$anie v &o"u
v cr"áte * v kr-žoc * o"klady z na#tr!an0o crenuE ke/ mie#to #červenie odloži(. ,k
vznikne na mie#te p'uz&ierE tre"a o ošetri( ako popáleninu. Ge to !čel lieč"y a"y škodlivina
vyšla na povrc.
8šeničn0 otru"y pokropi( octom a zoriate priklada(.
O"klad z uvaren0o #emena 'anuE teplý priklada( na konopnom ale"o 'anovom plátne.
8riloži( kapu#tný li#tE ktorý #me predtým ponorili do or!cej vodyE a"y zm%kolE potrie( o
ma#lom ale"o #lepač-m tukomE po#ypa( práškovou ra#cou a teplý priloži(.
Ple'e: "ožn(
vodný roztok z kamenca * l malá lyžička na ) dcl vody * k!pele.
Ple!ato'.
vtiera( či#t! š(avu z ce#naku do pokožky ale"o nakrájan! ci"u'u vyl!ova( cez noc v či#tom
lieu. Natiera( aj o"klady. Qčervenanie kože nie je na závaduE pretože #a jedná o prekrvenieE
ktor0 je užitočn0 pre výživu vla#ov0o l<žka. S(avu necáme p<#o"i( na pokožke 1B min!tE
potom umyjeme. ,k dávame o"klady z vyl!ovanej ci"ule tre"a pokožku ošetri( kr0mom
pretože lie vy#ušuje. O"klad necáme p<#o"i( ) odiny.
Plo pri p>roe po*($a v#pui.
vypi( voduE v ktorej #a varilo 1 * 5 ku#ov vajec na tvrdo. Dá #a vypi( žene až ke/ už nemá #-l
na vytlačenie plodu. .i#torick0E prevzat0 zo #tarýc er"árov.
Plono'. u žien napo*($a
noy k!pa( v odvare vratiča a materinej d!šky. Na 1 liter vody $ polievkov0 lyžice vratiča
a $ polievkov0 lyžice materinej d!šky. 9!pe' l krát denne $B min!t ) dni pred menštruáciou.
P-%)a / po'ilnenie
pi( jeden krát denne ) polievkov0 lyžice v-na z veroniky lekár#kej po jedle cca 1B dn-. Na 1Z$
litra v-na 1 polievková lyžica "ylinyE prevari(.
Pop(lenina
po#ypa( #@dou "ikar"@nou ale"o namoči( viackrát do ky#lej #motany.
Kanový olej a vápenná voda z lekárne v pomere 1:1 * o"klad.
8ri (ažkej popálenine o"klad # ru"ým náterom či#t0o včelieo vo#ku.
44
Qurov0 po#tr!an0 zemiaky rozmieša( # potlčenou kriedou a 'anovým olejom * potiera(.
Qilný odvar z ru#k0o čajuE $ polievkov0 lyžice vari( nieko'ko min!t v litri vody.
O"klad z ky#lej kapu#ty ale"o #urov0o po#tr!an0o zemiaka ale"o natiera( medom
Pop(lenina o 'ln"a
natiera( ky#lou #motanou ale"o zriedenou #la"ou octovou vodou.
Popu"an5 ru"#
1 lyžičky ma#la a l lyžička meduE zmieša( a natiera(.
Popu"an5 ru"# a no$#
umýva( v mlieku #o záparom rumančeka. Na ) dcl vody l polievková lyžica rumančeka.
Poranenia vn%torn5 aj von"aj!ie
pi( alcemilku o"yčajn! ale"o dáva( z nej o"klady.
Porazen5 %# 6n('leo" *oz,ovej pr2$o#7
natiera( levandu'ovým olejom.
Po"rčen5 a 'tia$nut5 %#
palina o"yčajná # ra#cou a rep-kom uvari( v "ielom v-ne a napari( po#tinut0 mie#ta ale"o #a
k!pa( v odvare. 8r-prava: na l liter v-na $ polievkov0 lyžice paliny o"yčajnejE $ polievkov0
lyžice rep-kaE 1Z$ malej lyžičky ra#ceE 1 min!ty vari(. Naparova( pokia' je odvar teplýE
pr-padne pririeva( pod'a potre"y. Deti 1B min!tE do#pel- 15 * $B min!t.
Por(ž"a 6*oz,ov( pr2$oa7
naparova( #a nad odvarom z Aazu'ov0o #trukuE rumančeka a či#tca. Náparka * 1 liter vodyE
r#( Aazu'ovýc #trukovE $ polievkov0 lyžice rumančekaE $ polievkov0 lyžice či#tca.
Pazu'ov0 #truky vari( prv0 1 min!tyE potom prida( či#tec a vari( $ min!tyE nakonie rumanček
i"a zapari(. Naparova( #a nad tým 1B min!t najviac 1B dn-. 8ri kaš'an- #a m<že o"javi( krvE
netre"a #a z'akn!(. ,ko doplnok lieč"y.
Por(ž"a jeno'trann(
šalviový odvar pi( ráno a večer a natiera( aj !dy. Odvar na jeden deň * ) dcl vodyE l malá
lyžička šalvieE vari( odokryt0 ) min!ty * vypi( na ) krát po jedle. :ž-va( = dn-.
Proti por(ž"e 6preven)ia7
ráno na lačno je#( nieko'ko orčičnýc #emien. 8revzat0.
8u#ti( krv z no#a pomocou ži'avovej š(avy ale"o šnupnut-m ta"aku. 8revzat0.
Po'tie-"u po p>roe v#pu2
kvetE vňa( a "y' nect-ka #páli( a napari( #a na dymom. 8revzat0.
8alina o"yčajná * teplý o"klad z odvaru na pod"ruško. Na 1Z$ litra vody 5 lyž-c paliny.
.i#torick0E prevzat0 zo #tarýc er"árov.
Po!t2panie $ao*
po#tr!aný ce#nak ako o"klad a zároveň o aj je#(. .i#torick0E prevzat0 zo #tarýc er"árov.
45
Poten)ia pr2li!n(
15 & koreňa valeriányE )B & cme'ovej šištice #polu zmieša(. 8ripravi( zápar z l malej lyžičky
zme#iE l rnček vodyE $ min!ty vari( * vypi( pred #pan-m.
Poten)iu zv#!uje
$ & vanilky $ * ) krát denne. Qpráškovan! vanilku zmieša( # &lukop!rom v pomere 1:1E takto
už-va(.
Pra'"nut5 p+t#
"ali( do tvarou na l odinu l krát denne a doplni( #i vitam-n , a D.
Poa,ra 6na7
na po#tinut0 mie#to priklada( or!cu #o'E len čo ocladne vymeni(. Gdenu #o' možno použi(
len $ krát.
8ri cronickýc zácvatoc o"klady z or!cej vodyE potom za"ali( do #uc0o.
Po$*oženin# / *orin#
o"klad z "ieleo roznov0o v-na.
O"klad zo #parenýc li#tov "etoniky lekár#kej.
O"klad z čer#tvej vňa 'u"ovn-ka "odkovan0o.
:mýva( odvarom materinej d!šky.
) lyžice #oli do poára vodyE prida( ) lyžice octu dáva( o"klady.
Po$runi)a / z(pal
li#ty kapu#ty zoria( na or!cej teleE a"y zm%kliE poma#ti( ma#(ou ale"o #lepač-m tukomE
po#ypa( mletou ra#cou a tepl0 prilada( na rudn-k. ,ko doplnok terapie.
Po$r#znutie &e'ný* p'o*
o"klad z utlčenej čer#tvej m%ty #o #o'ou. .i#torick0E prevzat0 zo #tarýc er"árov.
Po$r#znutie p'o* ale&o $ao*
umýva( v yperman&áne. .i#torick0E prevzat0 zo #tarýc er"árov.
:orkov0 li#ty varen0 vo v-ne. .i#torick0E prevzat0 zo #tarýc er"árov.
Po$r#znutie "o:o*
priloži( rozžut! Aazu'u. .i#torick0E prevzat0 zo #tarýc er"árov.
Potenie r%"
r#( du"ovej k<ry vari( pol odiny v $ litroc vodyE vo vycladnutom k!pa( ruky 1B min!t
denne cca 5 dn-.
$B & li#tov šalvie lekár#kej povari( 5 min!t v )Z1 litri vodyE od#tavi( a po pol odine zlia( *
ro"i( k!pele r!k 1B min!t denne cca 5 dn-.
8otiera( š(avou z pa#tier#kej kap#ičky.
46
Potenie n>$
1Z1 k& du"ovej k<ry vari( 1B min!t v 5 litroc vody * k!pe' n< 1 krát denneE do#pel- $B
min!tE deti 1B min!t vo vlažnom odvare.
Potenie privo2
čer#tv0 "rezov0 l-#tie da( v ru"ej vr#tve na telo a za"ali( #a do vlnenej prikrývky na dve
odiny.
Pol#p v no'e
na prášok utlčený #ladičový koreň vklada( do no#a.
Po*očovanie
#edac- k!pe' v odvare vratiča * kvitn!ce vHšky. Na l liter vody ) vHškyE k!pe' do#pel- $B
min!tE deti lB min!t.
Potrat
proti nemu * po 1. me#iaci teoten#tva l krát denne pi( zápar z alcemilky o"yčajnej. Gedna
čajová lyžička na $ dcl vody.
Preležanin#
natiera( telo zriedeným lieom 2prevencia3.
Da( pod po#te'n! plactu #rnčiu kožu ore clpami 2prevencia3.
Natiera( telo rozrezaným citr@nom 2prevencia3.
Natiera( telo výživným kozmetickým kr0mom 2prevencia3.
O"klady z odvaru šalvieE 1Z$ litra vodyE ) lyžice šalvie 2lieč"a3.
Prieu!"#
inalácia nad m%tou piepornouE
na žerav0 ulie vodi( cukor a toto dýca(E
upraži( na ma#le cren do ružovaE prida( meduE zje#( a zapi( čajomE
zápal * o"klad zo záparu šalvie. Na 1Z$ litra vody $ lyžice šalvie. Replý o"klad na nocE
zápal cronický * a#i $ týždne pi( čaj zo záparu majoránky. Na ) dcl vody 1 mal! lyžičku
čaju a #!ča#ne 5 noc- o"klad na priedušky ale"o codidlá n< z "ravčovej ma#tiE
zápar z mladýc výonkov "orievky o"yčajnej. Na ) dcl vody l čajov! lyžicku výonkovE cez
deň vypi( na ) krátE už-va( $ týždneE
vyči#tenie od u#adenýc lienov * naj#k<r tre"a pi( denne ráno na lačno l šálku čaju z odvaru
kvetu "azy čiernej [ 1Z$ žJtka a trocu medu do too. Uypi( naraz l odinu pred raňajkami.
Na noc da( ešte o"klad z too i#t0o odvaru len #ilnejšieo "ez žJtka a medu na priedušky. 8o
týždňovej k!re #a lieny odvlčia. 8otom ešte tre"a na noc rozotrie( l #tr!čik ce#naku
# "ravčovou ma#(ouE natrie( na andričkuE priloži( na codidlá to'ko noc-E ko'kokrát #me pili
čaj. 8o tejto k!re #a priedušky vlkým kaš'om vyči#tia. ,"y #a /alšie lieny neu#adili na
prieduškác tre"a doplni( vitam-n , a DE ktor0 "uduj! do"r! #liznicu na prieduškác. !
"al#h detí treba dávku znížiť až na $ednu tretinu a esnak na poloviu% Roto mnookrát
pom<že aj a#tmatikom.
Prietrž u et2 6pru$7
"ioterapeut m<že prietrž #celi( ener&iou [ o"klady z alcemilky o"yčajnej. Na ) dcl vody
l polievkov! lyžicu čaju cca 5 noc-.
47
Pro'tata zv+č!en(
a#poň $ týždne pi( čaj z myšieo cvo#t-ka. Na ) dcl vody 1 malá lyžička čajuE na ) krát cez
deň vypi( po jedleE
tiež pi( čaj z vr"ovky a zlato"y'u v pomere 1:1. 8ri ocoren- pro#taty ve'mi škod- no#enie
odiniek a k'!čov u #e"a. 9ovy pri(auj! žiarenie a škodia.
Pr'ia :
Pr'ia opu)$nut5 pri z(pale
pšeničn0 otru"y varen0 # m!kou * o"kladE
medzi andru 2najlepšie konopn!3 da( ky#l0 mlieko a priklada(. 9e/ #a mlieko zraz- na
tvaroE tre"a o vymeni(.
Pr'ia zatvrnut5 z nev#pr(znen5$o pr'n2"a pri "ojen2
o"klad z varenej šošovice vo vode a #oli priklada( vlažn0. ,le"o o"klad zo záparu m%ty. Na
5 dcl vody ) polievkov0 lyžice m%tyE zápar.
Pr'ia zap(len5
o"klad zo #iln0o lieu na konopnomE pr-padne 'anovom plátne.
Pr'ia z$ni'an5
priloži( ce#to z medu a ražnej m!ky. 9e/ ce#to u#cneE odlep- #a a prilož- #a nov0. 8ri
každom odlepen- #a z kože uvo'n- l vr#tvaE až #a nakoniec otvor- a ni# vytečie.
Pr'n2"#
nádor zu"ný * o"klad z dvoc dielom #ladkej #motany a l dielu medu. O"klady #a dávaj! na
cel! noc. 9 tom #a pije čaj z myšieo cvo#t-ka po do"u 7 týždňov. Na ) dcl vody 1 malá
lyžička čaju na ) krát denne to vypi( po jedle. 8omocná lieč"a po porade # lekárom.
8omocná lieč"a * umýva( odvarom "enediktu lekár#keo. Na 1Z$ litra vody 5 polievkovýc
lyž-c 1 krát denne umy(. 8otom priloži( o"klad zo #livovice na ) odiny. Napadnut0 tkanivo
odumrie kým nie #! napadnutn0 mliečne ž'azy. 8omocná lieč"a po porade # lekárom.
O"klad z čer#tv0o li#tu vlkovca na noc.
O"klad z pomliaždenej čer#tvej vňate "enediktu lekár#keo.
8ri nádore na pr#n-ku je do"r0 da( #i #kontrolova( aj vaječn-k. O"yčajne je napadnutý aj ten.
Pupo" "e4 v#)$(za
o"klad zo #koroce'a "lškov0o rozdrvený zmiešaný # octom priloži( na $ odiny jeden krát
denne. Opakova( pod'a potre"y.
Pupoče" u "ojen)ov v#'"očený
lepiž nápla#(ou kým ne#pevnie. Riež #pevňova( "ioener&iou. Dáva #a aj &om"ička
# vy#t!penou dierkou za"alená do vaty ale"o &ázy.
9a" a vl" 6O(nl#7
pi( odvar veroniky lekár#kej a z too aj o"klad. Na 1 dcl vody l polievková lyžica veronikyE
na ) krát to vypi( pred jedlom denne. Na o"klad 5 dcl vody a ) polievkov0 lyžice "yliny.
8revzat0.
48
9a"ovina
prevencia * najlepšie je je#( ča#to ci"u'u jemne udu#en! na raňajky. 8revzat0 zo #tarýc
er"árov.
9a"ovinov5 ran#
kvet nect-ka do"re rozmieša( # "ravčovou ma#(ou. M<že "y( čer#tvý ale"o #ucý. Natiera(.
,ko pomocná lieč"a po porade # lekárom.
9a"ovina "ožn(
umýva( kvetom ko#atca modr0o. Na 1Z$ litra vody ) polievkov0 lyžice ko#atcaE l min!tu
vari(.
9an# v!eo&e)ne
o"klad z čer#tv0o li#tu "azy čiernej ale"o umýva( odvarom ktorejko'vek orkej "yliny.
9an#
"etonika lekár#ka čer#tvá * o"klad ale"o umýva( #ucou vňatou varenou vo v-ne. Na o"klad
1Z$ litra vodyE ) polievkov0 lyžice "etoniky.
9an#D "tor5 tre&a !i.
#tiane ja#eňová čer#tvá k<ra. 8revzat0 zo #tarýc er"árov.
9an# 'tar5 = otvoren5
umýva( odvarom šalvie. Na 1Z$ litra vody ) polievkov0 lyžice šalvie.
9an# a vre#
rozmačkaný čer#tvý du"ový li#tE ale"o prášok zo #uc0o na o"klad.
:mýva( odvarom racu.
Uymýva( odvarom rozmar-nu ale"o za#ýpa( práškom z neo. Na 1 dcl vody l malá lyžička
rozmar-nu.
9an# vn%torn5 po p(o)$
koreň ko#tioja varený v červenom v-ne. Na 1Z$ litra červen0o v-na $ polievkov0 lyžice
koreňa. Na ) krát do vypi( po jedle cez deň ) dni po #e"e.
9an# ' po!"oen2* nervov
oj- utlčená prášková vňa pra#ličky priložená na ranu. Za#tavuje krvácanie.
9an# na no$()$
#tar0 * za r#( du"ovej k<ry a za r#( rezanej pra#ličky uvari( v "ielom v-neE nalia( to do
vy#okej drevenej nádo"y a uro"i( v tom k!pe' na noy 15 min!tový. Opakova( do zlepšenia.
9an# .až"o $ojite-n5
čer#tvý li#t #koroce'a priklada(.
Zmeni( mie#to na #panie kv<li &eopato&@nnej z@ne.
49
9an# $ni'aj%)e
umýva( odvarom rumančekaE $ min!ty povari(.
Natiera( prevarenou #ladkou #motanou.
9an# 'tar5 $ni'aj%)e
rozdrvená #urová ale"o varená repa ako nápla#(.
Li#ty lop!ca čer#tv0 priklada(.
Za#ýpa( #práškovanými tekvičnými #emenami.
9ana "rv()aj%)a
nakvapka( š(avu #koroce'a ale"o myšieo cvo#t-ka * za#tavuje krvácanie.
9ana 'a rý)$lo za$oj2
do tepl0o #ladk0o mlieka nalia( trocu octuE a"y #a zrazilo na tvaroE potom priklada(
o"klady na ranu.
9e&r( / "on)e na ot#" &ole'tiv5
po#tr!aný cren l mal! lyžičku v pol litri mlieka vyl!ova( cez noc. 8otom tým natiera(
"ole#tiv0 mie#ta. 8ouži( tepl0.
9eu*a
ražn0 otru"y zorieva( a priklada(.
Nakrájan! čer#tv! ži'avu da( do poáraE zalia( olejom na $ týždne a natiera( tým.
8relieči( #i 'adviny.
Gedáva( #urov! ci"u'u.
8i( odvar kvetu "azy 2pri or!čke3.
9vet &aštana namočený do lieu 2$ týždne vyl!ova(3E natiera(.
Mlad0 výonky "orievky 2jalovca3 namoči( do lieo na $ týždneE natiera(.
Mlad0 šišky jedle rozdrvi(E namoči( na $ týždne do lieuE natiera(.
Mlad0 jed'ov0 iličie zalia( lieom na ) týždneE natiera(.
4rezov0 li#ty čer#tv0 v o"do"- od $5. Mája do začiatku j!na naz"iera(E da( do vaničky a
vyloži( na rann! ro#u okolo tretej odiny ráno. Necá #a to do šie#tej odiny vonku. 8otom
tak0 vlk0 vy#ypeme na plactu v po#teliE nemocný #i do too 'ane cr"tomE prikryje #a
perinou a lež- v tom 7 od-n. +orý #a začne poti(E po šie#tic odinác #a prezlečie do
#uc0o a 'ane #i na 7 od-n pod #uc! perinu. Roto #a m<že uro"i( aj pri #la"o#ti tela ale"o
!plnej nevládno#ti 2jednorázovo3.
9eu*a )$roni)"( 6artr?za7
pri zmenác na kJ"oc k!pele # pridan-m r#te orkej #oli 2do#ta( v dro&0rii3. Zač-na( # 15
min!tovým k!pe'omE ne#k<r dlšie každý tret- deň. 8očet k!pe'ov pod'a potre"y do
zlepšenia #tavu. 9!pe' má "y( do#tatočne teplý. 9e/ má corý po#tinut0 kJ"y na rukác
m<že k!pe' trva( až odinu. .orká #o' rozp!š(a u#adeniny na kJ"oc. ,#i po )B;tic
k!pe'oc #a u'av- ale"o na#tane i !pln0 vyliečenie. 8o každom k!peli tre"a natriet telo
&áArovým lieomE ošetri( pokožku vodným kr0mom. ,ko doplnok pi( či#tiace 2meta"olick03
čaje.
9eu*a 'o za&lo"ovan2* "I&ov
1 k& domácic zemiakov aj #o šupou ešte pokia' nekl-čia vari( v troc litroc vody # k!#kom
zeleru. +ca ) * 1 týždne pod'a potre"y pi( tento odvar cez deň a k tomu je#( zemiaky
50
rozmiIovan0 na kašu. Fn0 nič nekonzumova(. Ráto k!ra vyči#t- celý or&anizmu#E je !činná aj
proti o"ezite.
Octový odvar ilice tHni#tej * natiera(. Na 1 liter octu 1 polievkov0 lyžice po#tr!an0o
koreňa aj #ušen0o 1B min!t vari(.
9eu*ati)"# z%ren5 'val#
lieový vý(ažok čer#tv0o koreňa ko#tioja # ma#(ou. Natiera(. Na 1Z$ litra lieu )
polievkov0 lyžice koreňaE vyl!ova( 11 dn-.
9ez(" / &ole'tiv5 *očenie
vypi( $ * ) krát denne šálku čaju z nect-ka. 8ri pit- čaju tre"a ešte priloži( o"klad zo
zoriateo ov#a ale"o ov#ennýc vločiek na pod"ruško.
Odvar z li#tov rušky * náparka.
O"klad z odvaru vratiča ale"o uvarenej ra#ce vo v-ne. 8riloži( na pupok tepl0. Na pol litra
vody 5 polievkovýc lyž-c vratiča. Na pol litra v-na $ mal0 lyžičky ra#ceE > min!t vari(.
Náparka nad #lanou vodouE po náparke teplý o"klad z čer#tv0o li#tu lop!ca na noc.
9apu#tný li#t teplý nama#tený ma#(ou a po#ypaný zázvorom * priloži( ako o"klad na
pod"ruško na cel! noc do zlepšenia.
Repl0 o"klady z "ieleo v-na.
Zje#( #urový petržlen # orecom.
9u"# "e4 'a tra'%
triež čer#tvou vňa(ou medovky lekár#kej $ krát denne. 8revzat0.
9uža
1 čer#tv0 dev%(#ilov0 li#ty #paren0 * ako o"klady na po#tinut0 mie#ta.
8rilada( čer#tv0 li#ty p!pavy lekár#kej.
8riklada( čer#tv0E troca pomliažden0 li#ty pod"e'a.
O"klad zo zelenej k<ry "azy čiernej a "ravčovej ma#ti. 8o u#cnut- opakova(. 8revzat0.
Namoči( preložen0 červen0 plátno do vody a medzi to na#ypa( #@dy "ikar"@ny ako o"klad.
8revzat0.
S(avu z $ citr@nov [ > lyžičiek "randy 2koňak3E o"klad viackrát denne. +itr@n pred tým
namoči( do vody z p!tnick0o mie#ta. Dliminuje škodlivinu.
O"klad z uvarenej Aazule za tepla.
Pe*enoto"
jedáva( ča#to e&reše.
Pe*eno *užovi tvor2
an-z #práškovaný [ &lukop!r zmieša( v pomere 1:$ a prášok už-va(. 1Z$ kávovej lyžičky
jeden krát denne každý druý deň. 8od'a potre"y opakova( do zlepšenia #tavu.
Penn( n()$a
klokta( odvarom majoránky. Na 1Z$ litra vody l polievková lyžicaE dva krát denne cca 1B dn-.
Denne zje#( k!#ok 2ako orec3 panen#k0o vo#ku natren0o medom. Dlo žu(. 8anen#ký
vo#k je plá#tE do ktor0o id! včely klá#( med. Ge#( pod'a potre"y. Uy#k!šan0.
: #ennej nádcy vždy cý"a vitam-n , [ DE tre" doplni( z prirodzenýc zdrojov.
51
Pilenie na 'toli)u
nemožno#( #a vyprázdni( * uvari( "orievky vo v-ne a octe * náparka. Na liter v-na $
polievkov0 lyžice rozdrvenýc "orievokE 1B min!t vari(E potom prida( $ dcl octu.
8o#ypa( konečn-k práškom z majoránky.
P"ler?za )iev
ruta nakrájaná na dro"no do v-na v pomere 1:1B 2"iele v-no * r-zlin&3. Uyl!ova( 1B dn-E
potom zlia(. :ž-va( $ krát denne za štamperl-k.
P"ler?za *ultipleH
maza( denaturovaným lieom a det#kým olejom v pomere $:1. Qtav zoršuje no#enie
odiniek a k'!čov. Rre"a prelieči( št-tnu ž'azu.
Pla&5 eti
k!pa( v odvare li#tu vlaš#k0o oreca $ krát týždenne pri teplote )> #tupňov a#i 1B min!t
nieko'ko týždňov. Na liter vody 1 cel0 li#ty oreca čer#tv0 ale"o #ušen0.
9!pe' v odvare #ucej vňate po z"ere ra#ce. Na liter vody ) r#te porezanej vňateE vari( 5
min!tE 1B min!t vyl!ova(. 9!pe' každý druý deň 1B min!t. Do"a pod'a potre"yE opakova(
maIimálne 1B krát. Odvar #a vyleje do k!pe'a a k!pe #a to čo je #la"0 2napr.nožičky3.
9!pe' v odvare jačmenn0o šrotu. Na liter vody ) r#te jačmenn0o šrotuE 5 min!t vari(E
potom rozriedi( teplou vodouE v ktorej #a "ude die(a k!pa(E precedi( a 1B min!tový k!pe'
každý tret- deň a#i me#iac.
Pla&o'. tele'n(
k!pele v odvare du"ovej k<ry. Na liter vody ) polievkov0 lyžice k<ryE 15 min!t vari(E 5 litrov
odvaru vylia( do k!pe'aE 15 min!t k!pa( každý tret- deň pod'a potre"y.
Pla&ý žal%o"
ktorý #tále zvracia * k<rku z cel0o cle"a po#ypa( drvenou ra#cou a tepl0 priloži( ako
o"klad na žal!dok.
.rianky namoči( v do"rom v-nnom octeE po#ypa( drvenou ra#cou a tepl0 priloži( na žal!dok
ako o"klad.
Zoria( "iele v-noE prida( do neo na špic noža čierne mlet0 korenie a pi( na lačno l dcl kám
#a #tav neuprav-.
8i( plody "orievky varen0 vo v-ne. Na liter v-na 1B drvenýc plodov. Z too už-va( jeden krát
denne l polievkov! lyžicu pred jedlom.
Plep5 črevo
rumančekový o"klad. Na 1Z$ litra vody 5 polievkovýc lyž-c rumančekaE zápar. O"klad na
noc do zlepšenia.
U-nový o"klad po#ypaný práškovým zázvoromE ale"o čiernym koren-m. 8rekrvenie prejde na
pokožkuE le"o korenie je jemn0 dráždidlo na kožuE ale tým #a u'av- zapálen0mu or&ánu.
8ri cronickom zápale o"klad zo zrieden0o lieu po#ypa( zázvorom. 8o porade # lekárom ]
Plezina )$or(
#urov! kapu#tu # octom jedáva(E
52
o"klad z odvaru čakanky na noc. Na 1 dcl vody 1 polievkov0 lyžice čakanky. 8očet o"kladov
pod'a potre"yE
tre"a #i všimn!(E ak0o zaAar"enia je o"lečenie poča# "ole#ti #leziny. Niektor0 #yntetick0
Aar"y #lezinu dráždiaE najm% Aialová. Rre"a #a tej Aar"e potom vyý"a(E ale"o do prania prida(
trocu vody z p!tnick0o mie#ta. Dliminuje škodliviny. ,k je zv%čšená #lezina * priloži( na
pá# vo v-ne varen! majoránku až do zu#tnutia výluu. Na 1Z$ litra v-na $ polievkov0
lyžice majoránky. O"klady "y #a mali dáva( vždy na noc.
Plezina tvr(
kopytn-k máčaný vo v-ne. Do 1Z$ litra v-na $ mal0 lyžičky "ylinyE 1 dcl ráno. :ž-va( a#i
$ týždneE
#práškovaná vňa( veroniky lekár#kej v octe ako odvar. Na 1 dcl octu $ polievkov0 lyžice
"ylinyE 1 min!ty vari(E > min!t vyl!ova(E potom o"klad na #lezinu. +ca 5 noc-.
O"klad zo #emena 'anu varen0o vo v-ne. Na 1Z$ litra v-na 5 polievkovýc lyž-c #emienE 1B
min!t vari(. +ca 5 noc-.
P*+ $a'2
čaj z Aeniklu. Na 1Z$ litra vody l malá lyžička zarovnaná AenikluE vari( 5 min!tE 1B min!t
vyl!ova(. R!to dávku tre"a vypi( na ) krát pred jedlom cez deň. Opakova( pod'a potre"yE
) litre vodyE do too prida( $)B & umytýc rozienokE vodu neca( vyvari( na $ litreE
vycladn!(E #cedi( a pi( ko'ko cut-E
niekedy #tač- pi( od #m%du ky#l! polievku. Najm% vtedyE ke/ človek pracuje na pracovi#kuE
kde #a ve'a pot- a #tráca z or&anizmu #o'.
Pp(no" $l&o"ý prin(!a
1 dcl v-naE l polievková lyžica macu zo #tromuE > od-n neca( vyl!ova(. Uypi( za dva dniE
#tudený mokrý o"klad na žal!dokE navrc #ucý o"klad. 8retože žal!dok je ve'mi citlivý na
cladE or&anizmu# rea&uje takE že #a na to mie#to ženie krvE a"y #a to prerialo a tým #a
odkrv- mozo&E na#tane !tlm a človek za#p- 2pokia' nelež- v pato&0nnej z@ne3. 8omáa najm%
u duševne prepracovanýc 'ud-.
Pr)e 'la&5 po'il:uje
rušky jedáva( po jedleE nie na lačnoE
medovka lekár#ka varená vo v-ne. Nieko'ko dn- pitia zaáňa zármutokE odvracia mdlo"yE či#t-
krv. Na 1Z$ litra v-na $ polievkov0 lyžice "ylinyE $ min!ty vari(E 15 min!t neca( po#tá(E pi(
1 dcl po jedle jeden krát denneE
čaj z kvetu lipy. Na ) dcl vody 1 malá lyžička. +ca $ týždne pi( ) krát denne l dclE
rozmar-n lekár#ky vo v-ne. Na pol litra v-na l malá lyžička #ušenýc ale"o čer#tvnýc li#tov
macerova( lB dn- ale"o $ min!ty vari(. 8o#ilňuje #tareck0 #rdceE l dcl večer.
Pr)e / nepravielný r#t*u'
vý"orný je orčičný o"klad. 6ozomlet0 orčičn0 #emeno zmiešan0 # vodou a m!kou. 8riloži(
na l odinu na o"la#( #rdca.
Pr)e a nerv# po'il:uje
v-no #o škoricou. Na 1Z$ litra v-na na špic noža škoriceE $ min!ty vari(. :ž-va( jeden krát
denne BE5 dclE
53
v 1Z$ litra v-na odvar $ min!tový jednej polievkovej lyžice #rdcovn-ka. 8i( po l polievkovej
lyžici pred jedlomE l krát denneE cca $ týždneE
o"klad zo #rdcovn-ka varen0o vo v-ne. Na 1Z$ litra v-na ) polievkov0 lyžice #rdcovn-ka. Na
) odiny teplý o"klad 1 dni po #e"e.
Pr)ov( vaa
priklada( teplý tvaro v &áze jeden krát denne na l odinu.. Neca( o dotia'E kým nezačne
"y( nepr-jemný. Uy(auje jedy z telaE tiež #(auje rozš-ren0 #rdce najm% vtedy ke/ má človek
pocit dušno#ti. 8ouž-va( po porade # lekárom.
Pr)e / &%!enie
niekedy pom<že vypi( citr@nov! ale"o #ladk! vodu.
Pr)e po inAar"te
lieči čaj z ci"u'ovýc šupiek vonkajš-c nedýc. Na ) dcl vody l malá lyžička šupiek. Uari(
$ min!tyE na ) krát vypi( t!to dávku vždy pred jedlom cez deň po l dcl.
Ptare)"5 'vr&enie
po#tinut0 mie#to natiera( koko#ovým olejom.
Ptoli)a tu$(
denne zje#( l mal! lyžičku #emena 'anu v akomko'vek jedle. Qurov0 a cel0. +u( jedla #a
nezmen- a kým pr-de do ru"0o čreva uvo'n- #a #liz a zm%kč- #tolicu. 8od'a potre"y až
) polievkov0 lyžice denne.
Ptren5 u)$o / z(pal
pár kvapiek jánovo oleja kvapn!( do uca a priklada( teplý m%kký clie" zoriaty na panve
ako rianka. Meni( pod'a potre"y. 9e/ nie je k di#poz-cii jánov olejE m<že "y( aj olivový.
Pu)$ot# / Q80
1 k# "o"kov0o li#tu rozdrvi( na prášokE prida( med a #ladk0 v-noE a"y "ol z too riedky
#irup. :ž-va( $ krát denne l polievkov! lyžicu. 8omáa pri (ažkom dycu. ,ko doplnok
lieč"y.
Pu)$ot# v začiat"o)$
pi( odvar z li#tov dev%(#ilu. Na ) dcl vody l malá lyžičkaE zápar. Na ) krát vypi( t!to dávku
denne po jedlo po do"u ) týždňov. 8revzat0.
Pvra& 6a"o oplno" terapie7
ruky drža( v teplom piveE
li#ty zo š(avelu rozdrven0 a podu#en0 na ma#leE natiera( po#tinut0 mie#taE
ak #a #vra" #cová do telaE tre"a da( niečo na prenanie 2doliečenie3E
o"klad z odvaru omanov0o koreňa na po#tinut0 mie#ta. Na 1Z$ litra vody ) polievkov0
lyžice #tr!an0o koreňaE 1B min!( vari(E 15 min!t neca( #tá(E
neje#( "ravčov0 m%#oE kapu#tuE !den0 m%#o a nepi( v-no. M<že #a len prevaren0 pivoE
oplacova(E ale"o na po#tinut0 mie#ta dáva( o"klady z odvaru m%tyE červenej re/kovky
ale"o #lezuE
54
na 1Z$ litra vody ) polievkov0 lyžice m%ty aj na oplacovanie aj na o"klady.
Pvr&enie o"olo "onečn2"a a po$lavný)$ or,(nov
natrie( $ krát denne citr@nom.
Pvr&enie / pup("# po "o*(ro)$ a *u)$()$
potiera( ic čer#tvou š(avou zo #koroce'u.
Rarla)$ / oplno" terapie
v prvýc týždňoc nec nemocný pije len mlieko ale"o čaj # mliekom 8oča# or!čky len
tekutiny a zapražen0 polievkyE
l lyžička červenej paprikyE $ lyžičky #oliE > dcl vody prevari(. 9e/ to vycladneE už-va(
z too každ! odinu l mal! lyžičku a vyplacova( #i tým rdlo. 8re deti #la"šiu dávku.
R"ra&an)e $oj2
materina d!ška vo v-ne * o"klad. Na ) dcl v-na l polievková lyžicaE macerova( 1B dn-.
R"G"anie v črev()$
je#( rozomlet! ra#cu na riankac.
Re'toneie-"# po p>roe
ke/ maj! "ole#ti v "rucu do 1Z$ litra v-na 7 k# "o"kovýc li#tovE 5 min!t vari(E vypi( ) krát
denne l dcl.
R"r"(v"# / *rle
večer zalia( vodou $ polievkov0 lyžice cel0o maku. 6áno tento mak zje#( na lačnoE l
odinu pred raňajkami. Opakova( 1 dni po #e"e a po $ týždňovej pre#távke znova to i#t0
zopakova(. Mrle #a od maku omámia a pu#tia #a z črevaE na ktorom #! pri#at0. 9tor0 #a
nepu#tiaE tie mak pri práci čreva zotrie dolu. 9to nem<že ráno je#( mak 2najm% deti3E nec #i
z too i#t0o množ#tva ro"- o"klad na cel! nocE ten #a však mu#- > min!t vari( v 1Z$ litra
vody.
R"vrn# na tv(ri
uš'aaný "ielok #a rozmieša # jemne na#tr!aným liadkom a za miernej teploty a u#tavičn0o
miešania zvari( na ma#tičku. Natiera( $ * ) dni ráno a večer.
R-a)$# 'tia$nut5
lačn0 #liny pomieša( # "ravčovou ma#(ou a tým ma#-rova( po#tinut0 mie#ta.
Rti"(v"a .až"(
vypi( vodu # citr@novou š(avou ale"o vypi( š(avu z pol citr@na vo v-ne.
Rti"(v"a o )$oler# 6pri črevno* o)$oren27
) dcl v-naE 1 polievková lyžica m%tyE 1Z$ min!ty vari(E pop-ja( po ltoc. 8revzat0.
55
Rt2tna ž-aza zv+č!en(
do 1Z$ litra vriacej vody da( ) #tr!čiky rozotret0o ce#naku na 1B min!tE potom z too o"klad
na št-tnu ž'azu na ) odiny 1 * 5 dn-. Uýlu vždy nový. +e#nak o"#auje j@d.
Qr(venie naru!en5
$BB & orecovýc li#tov 2orec vlaš#ký3 namoči( do 1 litra "ieleo v-na na > dn-. 8otom zlia(
a pred jedlom vypi( z too štamperl-k. :prav- aj #tolicu pri načke.
Qr(venie
ne#copno#( #trávi( ak!ko'vek #travu * jemne rozomlet0 #urov0 ovocie # medom a koz-m
mliekom je#(.
Qria!"a
na ) dcl v-na 5 k# klinčekovE $ min!ty vari(E na ) krát vypi( poča# dňa 2#ilný dezinAekčný
!činok3.
Q80 p-%)
'anov0 #emeno # rozienkami jedáva(E
pi( kozie mliekoE
1B čer#tvýc kvetom pod"e'a na 1Z1 litra vodyE vari( ) min!tyE pi( ) týždne na ) krát po jedle
2denná dávka3E
#ušen0 kvety pod"e'a * l polievková lyžica na 1Z$ litra vody 2záparE ale"o #tudený macerát
cez noc3E
ča#to natiera( krk * rtan 2ja"Jčko3 "ravčovou ma#(ou a uviaza( Alanelom. 8ri tom už-va( $
lyžičky #ladk0o mand'ov0o olejaE
1E5 litra čierneo pivaE l polievková lyžica p'!cnikaE $ polievkov0 lyžice medu a za r#(
#ušenýc pšeničnýc otr!" prikryjeme pokrievkou v rnčekuE o"lep-me a"y neunikla para a
dáme vari( 2kucta3. Do"a varenia má "y( ) min!ty. 9e/ to ocladne preced-me cez plátno a
denne #a pije na lačno l odinu pred o"edom a l odinu pred #pan-m šálkaE
vari( li#ty rozmjar-nu v kozom mliekuE neca( to #tá( cel! noc * pi( až na druý deň. Na 1Z$
litra kozieo mlieka l malá lyžička rozmar-nu 2denná dávka3. Na $ krát to vypi( cez deň cca
1B dn-E
je#( ve'a #urovej ci"uleE
p#ie #adlo dáva( do mlieka a pi(. &šetko $e iba doplnok liečby !
Q80 čriev
tri týždne každý druý deň pi( čaj z odvaru nátržn-ka u#ieo. Na 1Z$ litra vody $ mal0
lyžičky čaju vypi( ) krát po jedle cez deň [ o"klady l týždeň na cel! noc z odvaru či#tcaE na
1Z$ litra vody ) polievkov0 lyžice na "ruco. ,ko doplnok lieč"y.
Q80 ' "avernou
škrupiny z de#iatic vajec zalia( do citr@novej š(avyE do"ra zamieša(E zaviaza( a neca( #tá(
1B dn-. 8otom za#e premieša( a o 1 dni už možno už-va( 1 polievkov! lyžicu pre do#pelýc.
8re deti l mal! lyžičku. Možno prida( aj med. :ž-va #a na lačno. 8red už-van-m do"re
premieša(.
Q80 -av2n
o"klad z odvaru či#tca. Na 5 dcl vody 1 polievkov0 lyžice čaju. Na cel! noc cca 5 noc-.
56
Q80 &a)il# nič2
inalácia z odvaru m%ty. Na 1 dcl vody 1 polievkov0 lyžice. Fnalova( jeden krát denne po
do"u $ týždňov. ,ko doplnok lieč"y.
Qučnota
mnookrát pom<že po#un!( odinu večere na #k<r. Zi#ti(E či nie je pacient cez deň či v noci
v pato&0nnej z@ne le"o vtedy #i telo nárokuje viac jedlaE a"y doplnilo ener&iuE o ktor! pr-de
v nociE ke/ nem<že do"re #pa(.
Qroj"laný nerv
"ole#ti * 1:$ #livovica a ry"- olejE polia( tým 'anov! ale"o konopn! andričku a priloži(. Da(
na to i&elit. 8od'a potre"y opakova(E
= dcl poár #a napln- mladými výonkami zo #mrekuE pridá #a 1Z$ dcl "ieleo v-na a 1 malá
lyžička #oli a o"#a #a zaleje do plna alpou. Do"re uzavrie( a neca( ) týždne vyl!ova( * na
mi&r0nuE "ole#ti zu"ovE i#cia# a trojklaný nerv. O"kladE natiera(.
S# '"rčen5 aj zl(*an5
palinu prav! utlčen! čer#tv! vňa( zmieša( # medom a trocou rozdrvenej ra#ce a do"rým
v-nom * nápla#(E priloži( na po#tinut0 mie#toE
uvari( nau#to majoránku vo v-ne. Na 1Z$ litra v-na 1 polievkov0 lyžice majoránkyE nápla#(.
<$r# *+"č2
pred #pan-m #i natrie( na ne kašičku z pšeničnej m!kyE na druý deň umy( vlažnou vodou a
opatrne vytlači(.
<)$oD "e4 v :o* pi)$(
$B & ce#naku jemne pokrájan0o a 5B & olivov0o oleja #a troca povar-E preced- cez plátno *
tepl0 kvapka( do uca a uzavie( vatou.
<p)$anie )iev
o"klady z čer#tv0o pomliažden0o li#tu pod"e'a. 9e/ u#cneE vymeni(. 8od'a potre"y
opakova(.
Snava oč2
od zváraniaE pozerania telev-zoraE od poč-tača * o"klad zo #ladk0o mlieka.
S'a 6i')$ia'7
ky#l! kapu#tu zmieša( #o #tarým #adlom * o"kladE
voda # octom * priklada( or!ce o"kladyE meni( každýc 1B min!t.
Sže$ 6z tepla7
na čelo priloži( vlažný o"klad na 1 odinu.
Tetr# za'taven5
#tr!čik ce#naku rozotrie(E zmieša( # mliekomE natrie( na clie" a zje#(. 4ole#ti ine/
pre#tan!.
57
Tla'#D a&# nepaali a o&re r('tli
) menšie ci"ule na jemno pokrája(E da( do A'ašeE zalia( pálenkou a na nieko'ko dn- da( na
tepl0 mie#to. 8otom precedi(E zmieša( # rovnakým množ#tvom rep-kov0o odvaru. Na ) dcl
vody 1 polievková lyžica rep-ka. Rýmto máča( lavu viackrát za deňE lavne na nocE
natiera( lavu odvarom lipov0o kvetu. Na 1Z$ litra vody ) polievkov0 lyžice čajuE
#pálen0 orecov0 škrupiny rozdrvi( na pracE zmieša( # v-nom a octom * mazanie. 8revzat0.
Tla'# "aerav5 nara't%
kopičko krá'ov#k0 * na 7 dcl vody 5 polievkovýc lyž-c "yliny l krát denne maza(.
Tla'# *a'tn5
umýva( odvarom rumančeka. Na 1 dcl vody 1 polievkov0 lyžice.
Tl"a lieči 6zaparenie "onečn2"a7
na prac rozdrvená k<ra z "orovice #o#ny. M<že #a prida( aj kadidlo. 8revzat0.
Toa v "olene
o"klady z tvarou tepl0 na $ odinyE pod'a potre"y opakova(.
Tonatie-"a
po#tr!aná červená re/kovka * priloži( na "ruco. Opakova( pod'a potre"y a#i 1 týždeň.
8revzat0.
Tonatie-"a v začiat"o)$
koreň cá"zdy 2"aza čierna3 vo v-ne varený. Na 1Z$ litra v-na 1 polievkov! lyžicu koreňa
vari( 15 min!t. O"klad na noc na "rucoE
rovnak0 množ#tvo t!žo"n-ka a "o"kov0o li#tu #práli(E potom to uvari( vo v-ne a priloži(
z too nápla#(. 8revzat0E
ruta # Ai&ami vo v-ne varená v 1Z$ litri vody. Rre"a to uvari( na u#to. ) polievkov0 lyžice
rutyE = k# A-&E vari( to 15 min!t * o"klad.
Tonatie-"a &ru!n(
);1 krát denne trie( telo olivovým olejom. 8o tomto #a do#tavi močenie a cor0mu #a u'av-E
$ dni v týždni 2na l<žku3 je#( o#tr!an0E prezret0 rušky ma#lovky. Denná dávka 1E5 k&
v šie#tic porciác. Uý#ledok je prekvapuj!ciE ale pozorE pacient ne#mie ma( cukrovku.
Tou z tela .a$( 6ovonenie7
jačnenný šrot zoria( na ma#tiE vloži( do pláten0o vrecka a priklada( po 1 noci na po#tinut0
mie#to. Zoriaty šrot vodu z tela vytiane.
Tr('"# na tv(ri
dva krát denne umýva( rozmar-novým čajom. Na 1Z$ litra vody $ lyžice rozmar-nuE
dva krát denne umýva( čajom z kvetu "azy. Na 1Z$ litra vody 1 polievková lyžica čajuE
do o"oc čajov tre"a prida( citr@nov! š(avuE
1 lyžice vaječn0o "ielka [ 1 lyžice pálenky natrie( na plátno a priloži(E
umýva( #a domácim mliekomE najm% koz-m. O"#auje vitam-n ,.
58
Tre v!eo&e)ne
utlčený čer#tvý li#t šalvie lekár#kej * priklada(.
Tre 'tarý uvo-n2
utlčený čer#tvý li#t šalvie lekár#kej * priklada(.
Tre otvor2
priložen0 potlčen0 čer#tv0 li#ty 'anu. 8revzat0E
ce#to z ražnej m!ky # medom * priloži(E ke/ u#cne vymeni(E
nápla#( z uvaren0o 'anov0o #emena # medom a olejomE
vymačkaná š(ava z vn!tornej k<ry "azy čiernej # vo#kom a ne#oleným ma#lom * o"klad.
8revzat0E
pokrájaný petržlen uvarený vo vode # "ravčovým !deným #adlom. Z vycladnut0o o"kladE
ci"u'a # Ai&ami rozvarená * teplý o"kladE
jačnenná m!ka uvarená # Ai&ami * o"klad.
Tre žal%očný lieči
zelená k<ra z dreva "azy čiernej 2pod nedou3 du#ená na mlieku * o"klad na noc [ pi( čaj
z rep-ka. Na ) dcl vody l malá lyžička rep-ka na ) krát to vypi( po 1 dcl pred jedlomE
pojeda( ma#lo # medomE
o"klad na žal!dok z odvaru #emena 'anu. Na ) dcl vody 1 polievková lyžica #emenaE 5 min!t
vari(. +ca 1B noc- o"klad. 8ri tom pojeda( ma#lo # medomE ale"o po#tr!an0 ja"lko # medom.
Roto všetko "y pomolo i"a nača#E ke"y #a nedal napravi( žal!dokE le"o vredy #a tvoria #koro
vždy i"a v padnutom žaludkuE
1. týždeň cel0 dni priklada( o"klady z tepl0o "ieleo v-naE $. Rýždeň cel0 dni priklada( tepl!
ražn! m!ku v plátenom vreckuE ). Rýždeň cel0 dni priklada( tepl! po#tr!an! a na ma#ti
udu#en! kHmnu repu.
Tre# na no$()$
kapu#tný li#t uvarený vo v-neE odvarom umýva( a teplý li#t priklada(.
T#"I&ený %
#ušený ale"o čer#tvý rep-k uvarený # otru"ami vo v-ne * teplý o"klad. Na = dcl v-na $ r#te
rep-kaE $ r#te otru"ovE 1 min!ty vari(E použi( jednorázovo na cel! noc ako o"kladE
rozomlet0 jadrá vlaš#kýc orecov 25 k#3 zmiešan0 # medom a rutou čer#tvou. Medy $
polievkov0 lyžice a ruty $ r#te. O"klad na pol odiny. : aler&ickýc o#<" m<že čer#tvá vňa(
ruty poškodi( pokožku.
T#r(ž"# po pre)$lanut2
do troj viezdičkov0o koňaku 2štoku3 namoč-me zemežlčE každý deň pi( z too $ mal0
lyžičky. Na 1Z$ litra štoku $ polievkov0 lyžice zemežlče.
Týto" l$otrvaj%)i
pi( vo v-ne varený myš- cvo#t-k. Na 1Z$ litra v-na l polievková lyžica myšieo cvo#t-ka $
min!ty vari(E $ polievkov0 lyžice dva krát denne po jedle. Opakova( pod'a potre"yE
5;7 noc- o"klad na o"la#( maternice 'anov0 ale"o konopn0 plátno navlčen0 čerešňovicouE
navrc #uc0E
59
na 1Z$ litra v-na $ mal0 lyžičky rozmar-nuE $ min!ty vari(. $ polievkov0 lyžice odvaru $ krát
denne pred jedlom už-va(E
7;= dn-E len na ) odiny o"klad na pod"ruško plátno navrčen0 propoli#om. Navrc #ucý
o"klad.
Týto" z u)$a
nakvapka( odvar z rumančeka. Na ) dcl vody $ polievkov0 lyžice rumančekaE
m<že o #p<#o"ova( výpadok činno#ti 'adviny.
T#'o"ý tla"
denne pojeda( nieko'ko "o"!' louE
neno#i( odinky ani k'!če na tele. 8ri(auj! žiarenie 2všetky kovy3E ktor0 potom o#la"uje
cievy. O#la"en0 cievy nepomáaj! #rdcu dopravi( krv do periA0rnyc ča#t- tela a #rdce potom
mu#- zvýši( tlak. .odnoty tlku #! in0E ke/ máme kovy u #e"a.
Z(u)$ 6a't*a7
pi( čaj z kvetov "azy čiernejE med a ma#lo pojeda(. ,ko doplnok lieč"y.
Z($a
každ0 ráno na lačno pi( cukrov! vodu. Opakova( pod'a potre"yE
v teoten#tve požu( trošku maku.
Za)$r2pnutie
$;) #tr!čiky ce#naku rozotrieme a podu#-me na "ravčovej ma#ti. 8red #pan-m zoria( a
natiera( codidláE potom o"viaza( na cel! noc.
Z("al !eý
o"klad na viečka z kvetu 'alie macrovanej 1B dn- v 15 _ alkoole. 8redtým nama#ti( viečka
ma#(ou. 8ozorE ne#mie #a do#ta( do oč-.
Z(pal p-%)
prevencia * $BB & ci"ule du#i( 1B min!t. 8riloži( na $B min! na doln0 roty p'!cE
o"klad z teplej #rvátkyE ale"o mlieka na 1 odinyE
tepl0 o"klady z octovej vody na $ odiny.
Z(pal p-%) za'taralý
do každ0o jedla 1 lyžicu ma#laE zacova( ne#lan! di0tuE nepaprikova(E neky#li(E neponá'a(
#a.
Z(pal pr2no'ný)$ ut2n
1Z$ litra či#t0o lieuE v ktorom #a vyl!oval k!#ok na#tr!an0o crenu * natiera(.
Z(pal l#*Aati)"ý)$ uzl2n
#tuden0E mokr0 o"klady a pokoj. 9e/ začne ni#a(E o"klad z 'anovej kašeE
5;7 noc- teplý o"klad z vody z niektor0o p!tnick0o mie#ta. ,ko doplnok lieč"y.
60
Z(pal *oz,ový)$ žliaz 6&l(n U7
o"klady z ky#l0o mlieka medzi androu. Uymeni(E ke/ #a mlieko zraz- na taroE
o"loži( lavu čer#tvými li#tami z jelše. U zime #a m<žu vyra"a( #pod #neuE
o"klady z plátkov #urovej kvaky 2dru repy3.
Z(pal jaz#"a
k!#ky 'adu ako orecE jeden za druým dáva( na jazykE ale"o #tudený o"klad na rdlo a na to
vlnen! šatku.
Z(pal *anl2
narieva( ovo# trocu navlčený vodou ale"o ov#en0 vločky * o"klad. 9e/ vycladneE
vymeni(. 8o štvrtom o"klade nový ovo#.
Z(pal $rla
#lan0 tepl0 o"klady. Na 1 liter vody 1BB & #oli.
Z(pal žal%"a a čriev
li#ty "ro#kyne namočen0 do or!cej vody * o"klad. Na 1Z$ litra vody 1B li#tov.
Σ Zápal priedušiek chronický
do 1Z$ litra vody namoči( 1 #tr!čiky ce#naku na $1 od-nE pi( ) dn- po ltoc.
Z(pal žlčn2"a &ez "a*e:a
pi( #rvátku a majoránkový ča#j. Na 1 dcl vody 1 polievková lyžica majoránky. Na ) krát to
vypi( cez deň pred jedlomE cca $ týždne.
Z(pal -av2n
odvar pra#ličky pi(E nátržn-k u#- ako zápar zaliaty mliekom priklada(. Na ) dcl vody 1 malá
lyžička pra#ličkyE na ) krát to po jedle vypi( cez deň. Na ) polievkov0 lyžice nátržn-ka )
polievkov0 lyžice or!ceo mlieka na navlčenie.
Val%očn5 "Gče
tepl0 "oklady z 'adovej kaše ale"o z ov#enýc vločiek. 9ažd! odinu pi( l dcl odvaru Aenikla
21B k#3 a medzi tým 1B kvapiek valeriánovej tinkt!ry na kocke cukru.
Vlčn2"ov( "oli"a
odvar rumančeka # citr@novou š(avouE na $ dcl vody l mal! lyžičku čajuE na to pi( #rvátku
ale"o #tuden! vodu. Qedacie k!pele: 5 r#t- narezanej ov#enej #lamy v 1E5 litri vody vari( 1Z1
odinyE
teplý o"klad z vody z niektor0o p!tnick0o mie#taE
teplý o"klad zo #ennej mrvy. 8revzat0E
teplý o"klad z pro#t`jov#kej #tarorežnej a vody v pomere 1:1E zje#( #práškovan! kožu
z vn!tornej #trany žal!dka ydiny a zapi(.
Vlčn2"ov5 "a*ene
čierna re/kovka po#tr!aná na porcelánovom tanierikuE prikrytá porcelánovou šálkou. Ge#( )
krát denne l mal! lyžičkuE
61
š(ava z čiernej re/kovkyE mrkvy ale"o citr@naE 1;$ lyžičky denne.
V-az# na "r"u z%ren5
o"klad z odvaru du"ovej k<ryE Na 1Z$ litra vody $ polievkov0 lyžice k<ry vari( 15 min!t.
O"klad cca 5 noc-.
V-az# na "r"u zatvrnut5
uvarený koreň ko#tiojaE o"klad na noc.

62

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->