Jozef Sabol a kolektív

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

2000-2004
Hrať sa znamená mať možnosť vyskúšať si sám seba v rôznych situáciách, načerpať nové sily a radosť. Hra prináša slobodu konania, nové možnosti, tvorivú realizáciu, humor, pocit spolupatričnosti. Hrať sa je pre človeka prirodzené. Žiaci by mali poznať, že život sa skladá z jednotlivých rolí, a že hra patrí k ich životu.

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

Hry môžu zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu veľmi intenzívne a prinútiť ich k takému sústredeniu, aké nemožno dosiahnuť pomocou žiadnej inej metódy. Vo výchove majú hry a herné aktivity pre žiakov nezastupiteľné miesto. Aby hra splnila náš zámer a aby obe strany mali z hry radosť a úžitok, musí byť pedagogický pracovník schopný hru čo najlepšie uviesť a jej dopad čo najefektívnejšie využiť. Medzi hlavné zásady pri uvádzaní hier patrí:  Čo hrou sledujeme, aký je náš cieľ, aký je náš dramaturgický zámer?  Chceme podporiť v žiakoch tvorivosť, vedomosti alebo súťaživosť?  Ide nám o spoluprácu všetkých alebo o to, dať šancu vyniknúť jednotlivcovi?  Chceme, aby sa žiaci zamysleli alebo pohádali nad nejakou témou?  Ktorá hra, herná aktivita sa pre náš zámer hodí najlepšie? Dôležité je tiež premyslieť si primeranosť hry, uvedomiť si, pre koho hru chystáme, a na základe tejto úvahy nájsť správnu hráčsku hranicu možností. Odporúčame ľahko sa pohybovať nad ňou, aby sme žiakov mohli držať v stave myšlienkového napätia. Pokiaľ by sme dali latku príliš vysoko, zvlášť ak ide o intelektuálne schopnosti, stáva sa, že žiaci rýchle rezignujú, pretože pociťujú bezradnosť. Naopak, pokiaľ máme nároky príliš nízke, môžeme sa stretnúť s neochotou, nechuťou. Každá herná aktivita vyžaduje špecifickú motiváciu. Motiváciu nepodceňujeme a nebojíme sa zapojiť svoju fantáziu. Existujú rozličné spôsoby ako hru aj žiakov namotivovať:  legenda je predčítaná, vykladaná, prehrávaná  sám atraktívny názov hry, ktorý vzbudzuje v žiakoch dopredu zvedavosť a podnecuje fantáziu  zaujatie, nadšenie pedagogického pracovníka pri uvádzaní hry  priame navodenie atmosféry, žiaci sa ocitajú v cirkuse, v divadle, v električke v rodine, v lese, na ihrisku a podobne Atmosfére hry, aktivity často pomôžu aj zdanlivé detaily, ako napríklad označenie hráčov pri súperiacich družstvách, vhodné pomenovanie účastníkov hry.  majte vopred dobre premyslené pravidlá pre hru  vykladajte ich stručne, jasne (zdĺhavým a nejasným výkladom vyvolávate v žiakoch pocity ospalosti, otrávenosti)  dodržujte ich logickú postupnosť  postupujte od základných pravidiel, z ktorých by malo vyplynúť, o čo vlastne v hre pôjde, čím hra začína a čím a kedy končí Rozdelenie hráčov do skupín je len zdanlivo jednoduchá záležitosť. Pokazené a niekoľkokrát opakované delenie aj po tej najlepšie navodenej atmosfére spoľahlivo zníži stupeň motivačnej úrovne takmer na bod „mrazu“. Odporúčame preto, aby ste si vopred premysleli:  akým spôsobom budete žiakov rozdeľovať do jednotlivých skupín (losovaním, priamou voľbou, rozpočítavaním, náhodným výberom...)  aké zloženie hráčov podporí úspešný priebeh hry (koľko skupín, po koľko žiakoch v skupine, aký pomer budú mať chlapci a aký dievčatá...)  koho vytipujete a nasadíte ako vodcu v skupine tak, aby boli skupiny pokiaľ možno výkonovo vyvážené Počas hry buďte neustále pripravení žiakov povzbudiť, pochváliť alebo aj vyprovokovať, pri zaobchádzaní s hráčmi a prejavovaním úcty k ním, ktorá im patrí, nezľahčujte ich rozhodnutia, realizáciu, nebuďte nervózni, keď sa hra nebude vyvíjať podľa vašich predstáv, musíte byť neustále v obraze hry,

2

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

nemožno sedieť a dívať sa, ako sa hráč snaží, žiaci by mali mať pocit, že hráte s nimi, Každá hra má svoje zakončenie. Niektorý záver bude vyžadovať z vašej strany humorné a ľahké vyznenie, iná vážnosť, diskusiu, ďalšia toleranciu a citlivý prístup . A pokiaľ sa niektorým žiakom pri práve ukončenej hre príliš nedarilo, naznačte im, že ich šanca príde určite inokedy, prípadne že by mali svedomitejšie pristupovať k domácej príprave na vyučovanie i na samotnom vyučovaní. V mimoškolských i školských zariadeniach významnú úlohu zohrávajú didaktické hry, pod ktorými rozumieme takú činnosť, ktorej cieľom je poskytnúť žiakom určité poznatky a vedomosti pri osvojovaní si nového učiva, ale predovšetkým sú vhodnou metódou pri upevňovaní učiva, sú dobrým prostriedkom proti zabúdaniu a formálnym vedomostiam. Didaktické hry sú spojením detskej hry a vyučovania, lebo obohacujú, prehlbujú a skvalitňujú vedomosti získané na vyučovaní. V hrách sa spája myslenie s poznaním, rečou a činnosťou, čo napomáha rozvoju psychiky a pracovných schopností. Sú tiež prostriedkom mravnej výchovy, pretože žiaci sa v nich učia hrať čestne a utvárať správne medziľudské vzťahy. Hry sú priamym prejavom detskej túžby po činnosti, a preto sa do nich rady zapájajú. Základom každej hry je hravá, na určitom mieste sa rozvíjajúca, niečo napodobňujúca činnosť, vo väčšej či menšej miere určovaná pravidlami. Našou úlohou je venovať pozornosť tým hrám, ktoré sú vymedzené pravidlami a umožňujú systematické cvičenia, dôležité z hľadiska fyzického a rozumového vývinu, z hľadiska formovania charakteru a vôle. Pomocou didaktickej hry môžeme docvičiť nové učivo, ktoré žiaci práve v škole preberajú alebo upevňovať a prehlbovať staršie učivo. V didaktickej hre nám nejde o originalitu, ale predovšetkým o premyslené použitie hry v súvislosti s vyučovacou látkou. Ak spojíme učenie s hrou, vytvárame didaktickú hru, ktorá je najdôležitejším doplnkom základných vyučovacích metód. Učivo sa má opakovať formou hier pravidelne. Potrebná je spolupráca vychovávateľky s učiteľkou a napomôcť jej žiakom ľahšie zvládnuť práve preberané učivo. Tieto hry nemajú trvať príliš dlho, aby sme deti neunavili. Vhodné je rozdeliť žiakov do skupín, a to tak aby tie boli vedomostne rovnocenné. Dbať na to, aby sme k lepším žiakom priradili aj slabších, ktorí nedokážu vždy vyriešiť úlohu samostatne. Tu sa učiteľom pre týchto žiakov stáva kolektív skupiny. Pri výbere didaktických hier musíme rešpektovať celkovú životnú skúsenosť žiakov a predtým osvojené poznatky. Hra je pre dieťa životnou potrebou tak ako pre dospelého práca. Sprevádza ho celým jeho detstvom, je druhom činnosti, pri ktorej prejavuje aktivitu, tvorivosť a vlastnú iniciatívu. Hrou možno upútať pozornosť detí, vštepovať im nové poznatky, zručnosti, stupňovať požiadavky na ich tvorivú činnosť, rozvíjať fantáziu i etické princípy. Dobrým pomocníkom pri didaktickej hre je hodnotenie - nikdy však nehodnotíme známkou.

SLOVENČINA

HLÁSKY
Čo hľadáš?

3

aké slovo zložia. makovník. musí vystúpiť a hľadať svoj vlak. ktoré začína hláskou „z“ a loptičku hodí späť vychovávateľovi. hák. ktoré písmeno sa bude v slovách opakovať a na ktorom mieste v poradí bude. Ak je v slove „ä“ netlieskajú.“ Vytiahol kartičku s hláskou „p“. Ten ju chytí a hneď povie slovo. vlak s tvrdými spoluhláskami stojí na 1. na ktorú sa všetci prebudia. skupina).“ Hodí malú loptičku niektorému žiakovi. Žiaci za každým slovom zatlieskajú. vlak s mäkkými spoluhláskami stojí na 2. SLOVENČINA LITERÁRNA VÝCHOVA 4 .Jozef Sabol a kolektív . Vychovávateľ povie napríklad slovo „auto“. ktorá za určený čas napíše najviac slov (mak. napríklad „lopta“.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vo vrecúšku sú kartičky s písmenami malej abecedy. Reťaz Vychovávateľ povie slovo. ďakujem).“ Hlásky nastupujú do svojich vlakov. Obmena: Nové slová na poslednú slabiku. V skupine. Na zvolanie vychovávateľa: „-Prší!“ sa hlásky postavia vedľa seba tak. Potom povie nejaké slovo a žiaci. Obmena: . Vychovávateľ ju hodí ďalšiemu žiakovi. Živá abeceda Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami. v ktorej je obrázok auta vstane jeden žiak a druhý k obrázku priloží hlásku „a“. Kto sa pomýli. aby vytvorili slovo. ktorí majú na lístkoch hlásky z daného slova sa postavia pred lavice. na ktorom je napríklad bubon. na ktorú žiaci tvoria slová. žiaci ostanú spať. Vyvolá skupinu žiakov. stáva sa učiteľom a vyvolá ďalšieho žiaka. môže sa vykúpiť tým. Rovnaká hláska Vychovávateľ určí. Žiaci zdvihnú hlásku „b“. hukot. Hlásky sa pohybujú po peróne. hľadám hodinky. ktoré sa začína hláskou „a“ a sám vyvolá ďalšieho žiaka. Ťahá ďalší žiak a povie: „-Pero tu nie je. ktorou sa daný obrázok začína. Vychovávateľ určí hlásku. Učiteľ sa ho pýta: „-Čo hľadáš ?“ Žiak odpovie: „-Hľadám pero. Každý z nich si zoberie jednu hlásku. Hra na široké „ä“ Vychovávateľ hovorí rôzne slová. Vyhráva žiak (dvojica. že povie slovo. Pridaj správne písmeno Žiaci sú rozdelení do skupín a každá má niekoľko obrázkov. Pri pomýlení vychovávateľ určí inú hlásku a hra pokračuje. ktoré sa začínajú známymi hláskami a rovnaký počet kartičiek s tými istými hláskami. Hlásky v daždi Vychovávateľ rozmiestni hlásky na magnetickej tabuli. Vyvolaný žiak povie slovo.koľaji.“ Druhý si vytiahol kartičku s hláskou „h“. v ktorom je „ä“ Hra na učiteľa Vychovávateľ určí hlásku. Spíme Žiaci majú hlavy položené na laviciach – spia. Žiak jednu vytiahne. na ktorej koľaji bude ktorý vlak stáť. Obrázok – hláska Žiaci majú pripravené písmená zo skladacej abecedy. Prišla loď Učiteľ hovorí: „-Prišla loď a priviezla nám hlásku „z“. Ak správne a rýchlo povie slovo.koľaji.určená hláska je v strede slova . Vyvolá prvého žiaka. Učiteľ ukáže obrázok. rakyta. Žiaci sa medzi sebou poradia. Hlásky na cestách Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami a určí na nich. Kto sa pomýli.určená hláska je na konci slova Zvedavý obrázok Vychovávateľ vytlačí na kartičky obrázky a žiaci napíšu hlásku. koľaji. Vychovávateľ hovorí: „-Vlak so samohláskami stojí na 3. Napríklad hláska „k“ bude tretia v poradí. Ak v slove určená hláska nie je.určená hláska je na začiatku slova .

detsky. Papagáj Vychovávateľ číta krátke vety z rozprávok a žiaci ich presne opakujú po učiteľovi. pero . Popoluška . zvieratá a veci.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Bude z teba spisovateľ? Žiaci v skupinách majú vymyslieť príhodu. Úlohou žiakov je zapísať čo najväčší počet postáv.svet . zrkadielko. z ktorej sú rozprávky.. Ktoré dokončenie sa vám najviac páčilo? A takto ju dokončil spisovateľ – dočíta rozprávku.Anička. napríklad o psíčkovi a mačičke. Čo nebolo v rozprávke Vychovávateľ prečíta žiakom veľmi krátku rozprávku. Hádaj podľa obrázkov! Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú určiť. Číta ju ešte raz a pri druhom čítaní pridá slová. nôžky . ktoré sa žiaci učili. Povedz vetu . Hra na spisovateľa Aký názov by si dal rozprávke Zlatovláska. nohy . plačlivo. V galérii Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú vymyslieť ku každému vhodný text. (Popoluška) Pravdivé – nepravdivé Vychovávateľ prečíta žiakom rozprávku. kvet .Fero. dospelo.. veselo. krieda je za . Ako by si dokončil rozprávku ty? Pýta sa viacerých žiakov.. ktoré majú žiaci uhádnuť.rohy. kriedu. Žiaci majú zapísať vlastnosti určenej postavy. Postavy z rozprávok Vychovávateľ prečíta 10 postáv. Hľadaj rým! Na určené slová tvoria žiaci rým. kde je ukrytá vec. Žiaci majú napísať krátku rozprávku. Prečíta niekoľko ukážok a žiaci v skupinách napíšu meno spisovateľa a názov diela. zvierat a vecí. SLOVENČINA PREDLOŽKY Ukrytý predmet Jeden žiak odíde z triedy a ostatní ukryjú napr. napr.... Keď sa žiak vráti do triedy. Kto aký je Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku alebo úryvok. Obmena: Žiaci čiastočne prezradia. nahnevane.Jozef Sabol a kolektív ... ktoré vystupujú v rôznych rozprávkach. pýta sa: „-Je krieda ukrytá po stolom? Za lavicami? Pri okne?“ Žiaci odpovedajú – ÁNO / NIE.lavica. kto je najkrajší na svete? (Snehulienka s sedem trpaslíkov) Každá deva v kráľovstve si musela vyskúšať drobnú črievičku.milo. ktoré si zapamätali a zaradiť ich do rozprávky. Poznáš rozprávky? Z ktorej rozprávky je veta: Zrkadielko.. v ktorej budú menované osoby. palica . Dokončí rozprávku Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku. Hra na hercov Žiak povie vetu a vychovávateľ ju napíše na tabuľu. ale nedokončí ju. mamička . Spisovateľ Vychovávateľ napíše na tabuľu niekoľko osôb. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 5 . Najšikovnejší žiak zo skupiny ju povie ostatným.rožky. Literárny kvíz Vychovávateľ pripraví ukážky z literárnych textov. Žiaci v skupinách majú napísať čo je pravdivé a čo nepravdivé. smutne. nadpis..

Ide ku stene a ukazovátkom napodobní kresbu. Napríklad: Moje číslo je 11. ktorý odovzdajú vychovávateľke. Veľmi dobrým pomocníkom pre mladších žiakov sú v tomto smere zmyslové hry pre rozvoj hmatu. Víťaz je posledný.Jozef Sabol a kolektív .“ Vystriedať viac slabík. Zaviažu sa mu oči a jeden z hráčov ho vodí po miestnosti.“ Úlohou žiakov je slabiku opraviť. Potom ich zamiešame a rozdelíme. Loď v hmle Dieťa má zaviazané oči a predstavuje loď v hmle. pri dotknutí sa pohybujúcou sa rukou. Po herni sa rozostavia rôzne predmety (lavice. kto má najmenej trestných bodov. Dieťa loď hmatá okolo seba. Na pokyn vychovávateľa žiaci „zaspia“. Keď ukončia sčítanie. Boduje sa rýchlosť a presnosť sčítania. Oproti nemu ide druhý žiak a drží kartičku s hláskou „a“. Ten musí povedať. SLOVENČINA SLABIKY Dve priateľky Z jedného kúta triedy ide žiak a drží v ruke kartičku s hláskou napr. Kto sa pomýli. Každá vyšle proti stojacej skupine jedného svojho zástupcu. Na papieriky napíšeme čísla podľa počtu hráčov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ROZVOJ HMATU Spojenie kožných a pohybových pocitov. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ROZVOJ PREDSTÁV Čo znamená moje číslo? Na rozvíjanie predstavy žiakov uvádzame niekoľko didaktických hier. stôl. vypadne z hry. aby do ničoho nenarazilo a priplávalo čo najskôr do prístavu. musí predmet nosiť. Organizátor hry hodí loptu niektorému z hráčov. ktorá má preplávať medzi úskalím do prístavu. Osvedčujú sa predmety pre každého ináč rozostavané. kôš. Pri cieli stojí iné dieťa. Tak sa mu naložia predmety na chrbát a do rúk. Ta každý neurčený predmet hráč dostane trestný bod. čo je to? Keď neuhádne. ktoré vznikajú pri ohmataní predmetov. Jeho úlohou je uhádnuť. t. aké má číslo a čo to číslo vyjadruje. Kapitán protistojacej skupiny mu zaviaže šatkou oči a členovia skupiny si vymenia miesto. alebo družín. Dopíš 6 . Na nosiča Jeden z hráčov predstavuje „nosiča“. ktorých sa musí dotknúť. Keď sa stretli. Potom opäť hodí loptu organizátorovi. Deti pristupujú po jednom so zaviazanými očami k stolu. Vychovávateľ hovorí: „-Dve priateľky „M“ a „A“ sa vybrali na prechádzku. Boduje sa čas priplávania a za nárazy sa strhávajú body.. poprípade ich zástupcov. Všetci pozorujú každý pohyb a snažia sa zistiť čo kreslí. odstránia si šatky z očí a ihneď napíšu úhrnný súčet na papier. Kresliar Jeden z hráčov je kresliar. získa pre svoju skupinu bod. Závod počtárov Vychovávateľ si prinesie rôzne mince. nazývame hmatom. Keď ho nájde. Hru treba časovo obmedziť na 2 minúty. Jedenásť je hráčov vo futbalovom mužstve. Vyhráva ten. Hráči stoja v kruhu. podali si ruky a spolu sa prechádzali ako slabika „ma“. na ktorom leží hromada mincí a snažia sa ich hmatom sčítať (ich nominálnu hodnotu). aby si predmety prehliadol a hráč si volí nového „nosiča“. Vychovávateľ zatiaľ zmení samohlásky v niektorej slabike a povie: „-Bol tu kúzelník a zmenil nám slabiky. Poznávanie so zaviazanými očami Skupiny stoja v rade oproti sebe. Ostatní mu poukladajú rôzne predmety.. aktovky a podobne). „m“. Možno sa hrať ako súťaž jednotlivcov.j. Kúzelník Na magnetickej tabuli sú slabiky. stoličky. ktoré predstavuje prístavnú sirénu a trúbi občas na signál do hmly. Potom sa mu odkryjú oči. Hráč so zaviazanými očami pristúpi ku skupine a snaží sa hmatom nájsť niektorého hráča.

Ktoré slovo nepatrí do skupiny slov? Slovo „lopta“ lebo v ňom nie je dvojhláska. pochop Doplňovačka Vychovávateľ napíše na tabuľu prvé a posledné písmeno slova a urobí medzi ne toľko pomlčiek. Na pokyn žiaci začnú písať slová. Veta bude znieť: Ujo videl z auta mačku. 9 (ujo). rotor. Napríklad: k . Pripájaním vozňov k lokomotíve vznikne slabika. prečíta nahlas a vyvolá žiaka. Počet hlások „e“ je 11. rezeň. 8.. Obmena: .. madam. ktoré by tvorili s prvou slabikou plnovýznamové slovo. Elene. lebo je sama. 4 (záhrada). toľko slov musia žiaci napísať na danú hlásku. Počítajú sa hlásky. Napríklad vytiahne si čísla 9.. kukuk. 2 (auto). lavica. slovo. kuraciu. napríklad „la“ a hovorí: „-Slabika „la“ je veľmi smutná .“ Alebo „-Eva je na Mesiaci. ded. Úlohou žiakov je utvoriť z vybraných slabík nové slovo.“ SLOVENČINA SLOVÁ (2) Kto je najlepší Vychovávateľ alebo žiak určí hlásku.Peter. Napríklad: „-Čo robí Eva? Nepravdivá odpoveď žiaka je: „-Eva spí v psej búde. nie slová. lopta. oko. Čítaj spredu aj odzadu Oco. Máš dobrú pamäť? Učiteľ prečíta pomaly asi 20 slov.. radar. ktoré sa začínajú slabikou „la“ – lampa. meter. Vláčik Kartičky tvoria lokomotívu a vozne.. Vianoce. Smutná slabika Vychovávateľ napíše na tabuľu slabiku. Vyhráva žiak. lastovička. mím. sveter. 3 (jablko). Čísla a slová Určený žiak hodí kocku a koľko bodiek je na vrchnej strane kocky. Dokončite ju!“ Žiaci hovoria slová. na ktoré musia pohotovo a nepravdivo odpovedať. 10 (mlieko). mám. kto za určený čas napíše v slovách najviac daných hlások. Mates Vychovávateľ napíše na tabuľu 10 slov a očísluje ich napríklad – 1 (pes). Ktoré slovo tu nepatrí? Vychovávateľ povie skupinu slov. ktoré si zapamätali. 7 (cesta). stôl. 5 (búda). Žiaci zo slabík tvoria slová. SLOVENČINA SLOVÁ (1) Čarovný košík Na stole je košík a v ňom kartičky so slovami. V škatuli na stole sú čísla od 1 – 10. 7 . napríklad – piesok. Žiak si so zatvorenými očami jednu vyberie. Oto. Nájdi správnu slabiku Vychovávateľ pripne na magnetickú tabuľu rôzne slabiky. Stratená slabika Na magnetickej tabuli je niekoľko slabík. 6 (hrušky). korok. 8 (mačka). koľko písmen chýba a žiaci doplňujú.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vychovávateľ vytlačí každému žiakovi obrázok a žiaci píšu prvú slabiku Loďky Vychovávateľ nakreslí na magnetickú tabuľu obrysy jazera a na hladinu pripevní loďky so slabikami.učiteľ určí prvú slabiku a žiaci k nej hľadajú ďalšie. Žiaci súťažia. kolok. 2. Anna.Jozef Sabol a kolektív . krk. Na každom vozni je napísaná hláska. Vyvolaný žiak si vytiahne aspoň tri čísla a utvorí na ne vetu.a (kytica) Fantastické odpovede Vychovávateľ dáva žiakom otázky. Žiaci „spia“ a učiteľ jednu slabiku zoberie. ktorý za určený čas napísal najviac správnych slov. Žiaci majú povedať stratenú slabiku. napríklad je určená hláska „e“ a slová . stratila sa. ktorý povie vetu na dané slovo. potom ich prečíta ešte raz rýchlejšie.

SLOVENČINA VETY (1) Hra s číslami Vychovávateľ vloží do škatule kartičky s číslami. ten po napísaní dá žiakovi za sebou. Aké číslo je na vrchnej strane kocky. Štafeta Každý rad dostane papier a na pokyn žiak v prvej lavici začne písať slovo na danú hlásku alebo slabiku. Komu sa podarí. 8 . barla. Ostatní hráči na znamenie prichádzajú popri sediacom. Pred každým pustením povieme: „Pozor!“ a trikrát po tomto nepustíme nič. bas. postaví sa na koniec zástupu. Povie niektoré z napísaných slov. obyčajná ceruzka. britva. Stoja so zaviazanými očami pri otvorených dverách dvoch susedných miestností po stranách proti sebe. sila. ukáže rukou smerom. Máte dobrý sluch? Opatria sa tieto predmety – hrebeň. ktorý má zaviazané oči a dotknúť sa ho rukou. koľko hráčov prešlo. odkiaľ hluk počuje. list. špáratko. vlas. ostatní utvoria zástup a v ruke majú kartičku so slovom. V každom rade musí byť rovnaký počet žiakov. Rita. Ostatné deti sa striedavo snažia prekĺznuť z jednej miestnosti do druhej. Vlasta. Počúvaná Úlohou je priblížiť sa potichu k hráčovi. ktorý prvý skončil. kovová minca a guma. sliva. ktorého sluchom nezistí dostane zlý bod. libra. Keď stráže počujú podozrivý šramot. špendlík. liezť po podlahe. Za každého hráča. utvorí vetu s toľkým počtom slov. bar. Vyvolá k tabuli chlapca a dievča a hovorí: „-Zavolal som si detektívov. ten víťazí. Kto sa pomýli. musí slovo prečítať. lebo sa mi stratilo slovo (povie jedno z napísaných slov). Hra s číslami a kockou Žiak hodí kocku. ktorí boli pristihnutí pri pohybe. Napríklad 3. brav. zdvihnú ruku na znak prehradenia cesty. astra. ktorý určené slovo skôr nájde a dá ho do krúžku – košiara. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (2) Morský priechod Dvaja hráči sú na stráži. Skúšanému zaviažeme oči a zo vzdialenosti asi 4 metrov púšťame jednotlivé predmety v ľubovoľnom poradí asi z výšky 7 cm na hrubú knihu. Veta: Kráľ má tri dcéry.Jozef Sabol a kolektív . Je im dovolené zohnúť sa.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Na detektíva Vychovávateľ napíše na tabuľu slová do štyroch riadkov. Vyhráva rad. Larisa. Po napísaní dá žiakovi vedľa seba. Ovečky Vychovávateľ napíše na tabuľu aspoň 10 slov a vyvolá k tabuli dvoch žiakov. Koľko ich prešlo? Jeden hráč si sadne na stoličku v strede miestnosti a zaviažu sa mu oči. Počúvajúci má zistiť. sadne si. Koho chytia do brány. larisa. Vyhráva žiak. rasa. Ak sa strážnik pomýli. Akonáhle hráč so zaviazanými očami začuje hluk. stráca bod. ak sa nepomýli. strava a iné. rozložiť na slabiky a hlásky.. tis. Môžu prechádzať potichu alebo hlučným krokom. Hra má trvať najviac tri minúty. Ilava. Vyvolaný žiak vytiahne číslo a pohotovo musí povedať vetu s daným číslom. kde vŕzga podlaha. ale na tabuľu a podávajú si kriedu (fixku). Obmena: žiaci nepíšu na papier. Zlatá brána Dvaja žiaci urobia zlatú bránu. vypadnú z hry. Kto to urobí správne. Hráči. satira. vata.. riava. Za správnu odpoveď dáme jeden bod. chytené dieťa zostáva v zajatí a nezúčastní sa viac hry. Hru je dobre hrať tam. Kto ho skôr nájde? Nové slová Utvor nové slová napríklad od slova BRATISLAVA – brat. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (1) Sluch a sluchovú nahluchlosť môže vychovávateľ zistiť u žiakov aj formou hry. Iva. a to po jednom alebo po dvoch. Tisa. nečujne priblížiť sa k hráčovi a dotknúť sa ho rukou.

chutné. zostavia vetu.. Prvý žiak pokračuje pekne Druhý žiak pokračuje píše Tretí žiak pokračuje do Štvrtý žiak pokračuje zošita Veta znie: Miško pekne píše do zošita.“ Žiaci s lístkom vystúpia pred lavice a postavia sa tak. Vyhráva zástup. škola. pomôžme jej ich pozbierať. napr..DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Lovíme v rybníku Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu slová ako napríklad – pekná. SLOVENČINA VETY (2) Tvorenie viet Vychovávateľ dá každej skupine lístok. Veta znie: Miška Mášiková mala malú mačku. ktorá napíše najviac viet. Polepetko Na magnetickej tabuli sú poprehadzované slová a vychovávateľ hovorí: „-Žiaci. vyberajú z rybníka slová a zostavujú vety. ktorý je v tej istej farbe. druhý tretiemu. vozí. žltú a zelenú. toľko slov musí mať veta. Ostatní žiaci tlieskajú a spievajú pieseň „-Nie je chlapa nad poštára. Jožko píše úlohu. Telefón Pred lavicami sú dva zástupy žiakov. Vyhráva skupina. v ktorej budú všetky slová. Uvádzame len niekoľko. ktorý povie vetu najpresnejšie. modrú.: mamička. bol tu Polepetko a na tabuli nám poprehadzoval všetko.. Na pokyn vychovávateľa prichádzajú žiaci. Aké číslo je na vrchnej strane kocky. Zaujímavá veta Žiak hodí kockou.Jozef Sabol a kolektív . vypadne z hry. Pridaj slová! Vychovávateľ povie napríklad slovo „Miško“. Podmienka: Všetky slová vo vete sa musia začínať rovnakou hláskou. Kto ide napraviť to.. Napríklad: Milan vozí Vieru..Kto sa pomýli alebo nedokáže odpovedať.. Milan. naša. Je množstvo didaktických hier pre rozvoj vnímania farieb. Rozsypané slová Vychovávateľ má na stole rozhádzané slová a hovorí: „-Janke sa rozsypali slová. Ťažká úloha Učiteľ napíše na tabuľu slová. Posledný povie vetu nahlas.Posledný – vyhráva. Ten musí ihneď menovať predmet. na ktorom je 10 slov.. čo Polepetko pokazil? „-Vyvolaný žiak ide správne usporiadať slová vo vete a ostatní žiaci ju prečítajú. Akej farby je predmet? Hráči sedia v kruhu.. Napríklad žiak hodil číslo 5. Potom povie tento hráč inú farbu a ukáže opäť na ďalšieho hráča atď. napr.. Premýšľaj Vymysli vetu na daný počet hlások v slove! ... Na pokyn začnú žiaci písať z daných slov vety. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE FARIEB Dieťa pri vstupe do školy rozoznáva okrem bielej a čiernej farby štyri základné farby: červenú. koláče.-. Naša škola je pekná. Prvý ju pošepky povie druhému.: Moja mamička vie piecť chutné koláče. aby utvorili vetu so správnym slovosledom..“ Vyvolaní žiaci prídu k stolu. Jeden hráč menuje farbu a ukáže na iného hráča. Utvoriť vetu. 9 . Vychovávateľ každému zástupu pošepky povie rovnakú vetu.. Na poštára Žiak – poštár roznáša žiakom lístky so slovami. Viera... pripnú ju na magnetickú tabuľu a ostatní žiaci ju prečítajú.

Žiaci si obyčajne všimnú drobnosti a podstata im uniká. Vnímavosť žiakov k fonetickej stránke reči môže vychovávateľ účinne rozvíjať aj didaktickými hrami. Ostatní sa dohovoria kto ako prvý zakuká. ktorý je za dverami pozvú dnu a hra začína. Ak sa nehlási k svojej farbe. Obrazy slávnych ľudí Dve skupiny pozorujú obrazy. ten sa jej musí chytiť. v ktorej je niekoľko prúžkov z rôznofarebného papiera (vždy viac ako je hráčov alebo skupín). V prostriedku stojí jeden so zaviazanými očami. Napríklad hráč.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Koho je táto farba? Vychovávateľ má v ruke debničku. avšak množstvo nimi postihnutých detailov a ich akosť je nepodstatná vzhľadom na celkový význam a charakter vnímaného predmetu. Slepá baba je v kruhu. Vychovávateľ napíše alebo prečíta mená osôb ukazovaných na podobizniach a zistia sa správne typy. Vyhráva ten. alebo povie iné číslo. kto prvý uhádne. Deti si ho prehliadnu a potom sa otočia chrbtom k tabuli. pri uhádnutí ide za dvere ten. kto po ňom. Vnímanie obrázkov u žiakov je sťažené aj tým. Kto má menej trestných bodov. Potom začne vychovávateľ rýchle vyťahovať z debničky papiere a hrať. Zvíťazí jednotlivec (skupina). ktoré im ukazuje vychovávateľ najdlhšie 10-20 sekúnd. kto je to. Podľa hlasu háda. čo sa na obrázku zmenilo (môže sa použiť aj fotografia). zakuká ďalší. Prvý zakuká a hádač má uhádnuť kto to bol. So zaviazanými očami Jednému hráčovi sa zaviažu oči a ostatní hráči sa pochytajú za ruky a urobia kruh. ktorého meno uhádol. kresbe. vyhráva. 10 . ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE OBRAZOV Veľké ťažkosti majú žiaci s chápaním priestorových vzťahov na obrázku. jeho sused číslo 2 a modrú farbu. Možnosti cvičenia v tomto smere poskytujú aj didaktické hry. Deti si potichu značia mená týchto ľudí a napokon pozbierajú odpovede a odovzdajú ich vedúcemu súperiacej skupiny na ohodnotenie. sklonia hlavu nad stôl. ktorý uhádol najviac podobizní slávnych ľudí. Ak uhádne. Môže sa 3 razy opýtať a tri razy hádať. alebo lavicu tak. Slepá baba sa pýta: „Kto sa drží mojej paličky?“ Chytený hráč musí povedať jedným slovom (hlasno) . ktorého farbu vytiahne. musí povedať svoje číslo. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE REČI Žiak si má v škole vypestovať aj citlivosť zvukovej stránky reči. Hráča. ide do kruhu ten. Deti si sadnú okolo neho a každé dostane jedno číslo a farbu. vymení sa s tým hráčom.„Slepá baba“. Ak uhádne jeho meno. ktorý sa držal paličky a uhádol jeho meno. Niekedy sú žiaci veľmi dobrými pozorovateľmi. Ak ani na tretí raz neuhádne. Kto prehovoril? Hráči utvoria kruh.. obrázky slávnych ľudí z histórie. Toto všetko upozorňuje vychovávateľa. aby naučil žiakov správne vnímať obraz a kresby. Jeden z hráčov ide za dvere. ale jeho plošným spodobením pomocou zvláštnych prostriedkov. určia celé poradie.. Slepá baba má v ruke paličku. Vtedy „Slepá baba“ vystrčí paličku a koho zasiahne. Ak prostredný hráč uhádne. Keď sú takto pripravení. kto prehovoril. ktorý sedí na pravej strane vedúceho dostane číslo 1 a červenú farbu. stoj!“ všetci hráči zastanú. Na kukučku Hrá sa v laviciach alebo pri stoloch. že si obličaj skryjú do zložených rúk. Na znamenie výkrikom „Slepá baba. dostane trestný bod. že mladší žiaci nevedia sa plánovite dívať a zriadiť svoj zrak.Jozef Sabol a kolektív . Všetci účastníci chodia po kruhu. atď. ostane ďalej „Slepou babou“. Veď obraz nie je opakovaním skutočného predmetu. Zmenená kresba Vychovávateľ nakreslí pred príchodom žiakov na tabuľu obrázok. Vychovávateľ urobí malú zmenu – napríklad dokreslí alebo zotrie nejakú maličkosť a deti majú uhádnuť. Vnímanie obrazu je dejom psychologicky dôležitejším. Vedúci ukáže na niekoho v kruhu a ten povie „Kto prehovoril“ Prostredný ho má poznať po hlase a označiť menom.

koľkokrát možno niť alebo špagát otočiť okolo stola alebo nejakého okrúhleho predmetu. Hra je na prvý pohľad jednoduchá. Je možno tiež namaľovať obrysy hlavy a dať hráčom dokresliť oči.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE TÓNOV Skúsenosti nám ukazujú. Žiaci podľa toho dvíhajú kartičky. vychádzkach. ktorý spieva tiež len tri slová. Ak prestane prostredný spievať. Jednu stoličku obrátime hore nohami a položíme ju na inú stoličku. porovnávať vzdialenosť rôznych objektov v teréne. podá lístoček prostrednému a hra pokračuje. Vyhráva ten. Kto má lepšie „oko“? Vedúci položí na kraj stola ceruzku alebo iný predmet s vyzve dvoch účastníkov. Prostredný spieva a krabička sa podáva ďalšiemu. Štyri krúžky Z ohybných prútov alebo drôtov spletieme štyri krúžky o priemere 15 cm. Deti si za spevu podávajú krabičku. SLOVENČINA VYBRANÉ SLOVÁ Kto je najšikovnejší Na tabuli sú napísané slová správne aj nesprávne. Keď ten nezodpovie správne – ide do kruhu a spieva on – stáva sa prostredným hráčom pokiaľ ho nevystrieda ďalší neúspešne odpovedajúci hráč. Otázky vždy zameriavame určitej téme. Úlohou hráčov je prísť k určitej vzdialenosti so zaviazanými očami a oko zakresliť na správne miesto. zastaví sa aj podávanie. ten vyhráva. že treba dodržať presne text piesne. Napríklad „Čím sa pozerá kukučka?“ alebo „Aké má kukučka perie?“ alebo „čo kukučka najradšej žerie?“. A vychovávateľ neraz po dlhšom čase objaví dobrého speváka. kde všade možno s deťmi odhadovať. môžeme vyskúšať spevácke vlohy všetkých žiakov. Spevácku ostýchavosť žiakov môžeme ľahko odstrániť aj vhodnými didaktickými hrami. Deti stoja v kruhu. Hráč držiaci krabičku. ústa a uši.Jozef Sabol a kolektív . že budú spievať niektorú známu pesničku. Prasačie očko Zručný kresliar nakreslí na tabuľu alebo na podlahu jednoduchými ťahmi kriedy prasiatko. košíček. Vyhráva ten. Tajomné vrecúško Učiteľ vyberá z vrecka slová. tiež melódiu a dávať pozor. Úlohou žiakov je čo v najkratšom čase vyhľadať správne napísané slová. aby určili od oka. kto odhadne presnejšie. Ak zodpovie. na ktorých je i – y. Takto sa pokračuje dotiaľ. v ktorých chýba i – y. ťažkosť je v tom. výletoch. Spevácky festival Hráči sa dohodnú.. Správny odhad možno u detí cvičiť aj spoločenskými hrami.. koľko ráz možno položiť túto ceruzku po dĺžke stola. Hry možno obmeniť aj tým.. v ktorom sú uložené lístočky s otázkami. komu sa z presne stanovenej vzdialenosti podarí najmenším počtom bodov nahodiť všetky štyri krúžky na všetky nohy stoličky. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE VEĽKOSTI A VZDIALENOSTI Úlohou vychovávateľa je urýchliť a spresniť deťom vnímanie aj z hľadiska individuálnej skúsenosti. Hráči spolu súťažia. že vezmeme niť alebo špagát určitej dĺžky a odhadujeme. aby pieseň šla plynule. kto najsprávnejšie oko zakreslí. že žiaci sa v nejednom prípade ostýchajú sami spievať. nos. v herňach.. Jedno oko mu chýba. pokiaľ sa pieseň neskončí. Vynechané i . Odpovedať alebo spievať Vedúci si pripraví lístočky s rôznymi obálkami. si musí vytiahnuť lístoček a otázku správne zodpovedať. učivu. Sadnú si do kruhu a niektorý začne.y 11 . Pretože súčasne môžu súťažiť aj iné dvojice. ale spieva len prvé tri slová a pokračuje ďalší. Hra je zábavná. treba pre každú z nich zmeniť trochu úlohy. Uprostred stojí jeden hráč spievajúci ľubovoľnú pieseň. Veľké možnosti v tomto smere má vychovávateľka na exkurziách.

5-6-4. línia.“ SLOVENČINA PODSTATNÉ MENÁ Máš dobrú pamäť? Vychovávateľ zavesí na tabuľu na 1 minútu obraz a potom ho otočí. Menoslov žiakov Ktorá skupina napíše prvé podľa abecedy zoznam žiakov v triede? MATEMATIKA ČÍSELNÉ OKO Rozostavte číslice od 1 – 9 v obrazci znázorňujúci kruh tak. na ktorých je vynechané i – y. Musím doplniť „y“ . napríklad: -Koľko tam bolo budov. žiaci povedia meno.. Meno. pohľadnicu. fotografiu. Žiak na list odpovedá: „Poštár mi priniesol lístok. mesto. ktoré nie sú typické pre daný obraz. Napíš čo najviac! Vychovávateľ sa dohodne so žiakmi na určitej hláske. zviera. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HONBA NA ZAJACA Na zemi nakreslíme niekoľko kruhov. Sledoval si pozorne? Vychovávateľ pomaly číta úryvok. grafikov. vec. ktorý ich zapísal všetky. Aby líška nechytila zajaca musí sa tento 12 . zviera. Vyhráva skupina. aby vrchná stolička mala nohy obrátené dohora. poznať aj ďalších ilustrátorov.. Žiaci majú napísať (povedať). Môžeme sa pýtať aj otázkami.. východe Slovenska. Liptove.. vec Žiak potichu hovorí abecedu a určený žiak ho zastaví slovom „Stop!“ Pri ktorej hláske sa zastavil.: Sýkorka má žlté bruško.Jozef Sabol a kolektív .. zvíťazí. na ktorých sú napísané dve podstatné mená. Do každého kruhu sa postaví jeden hráč „zajac“. Vedúci sa pýta otázkami. 5-1-9. zvieratá a veci boli na obraze. Vranov. napr. vlasy. Vyhráva žiak. Hra s abecedou Žiaci alebo vychovávateľ na štvorčeky papiera napíše všetky písmená abecedy. Kto odpovedá najpresnejšie získava bod. farba. Chvíľu ich nechá pozorovať a potom obraz schová. vojakov. (5-3-7. svetlosť. Dvaja hráči sú mimo kruhu.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Žiak roznáša po triede lístky so slovami.. 2 SLOVENČINA ABECEDA Dokážeš to? Vychovávateľ napíše na tabuľu vetu. Sú to „líška“ a „zajac“. Ukáž svoju šikovnosť Dvojica žiakov dostane lístky. Družstvo. vlk. tvar. dynamika atď.. Rozširovať poznatky detí aj o ostatných slovenských maliaroch v iných kútoch Slovenska. žiaci si zapisujú podstatné mená. ktoré farby vystupujú v priestore? Aká technika vytvára dej obrazu? Pre ktorého maliara.. Hráči hádžu kruhy na nohy stoličky. Žiaci majú vypísať písmená v abecednom poradí – riešenie – a á b é k l m o r s š t u ý ž. Napríklad – „v“ – Vlado. na ktorom je slovo r – ba. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDZANIE KRUHMI Pre túto hru si musíme dopredu pripraviť kruhy o priemere 15-20 cm. ilustrátora sú typické tieto výrazové prostriedky. ktorá skôr zoradí písmená podľa abecedy. Zamerať sa na maliarov žijúcich na Orave. v ktorej budú obidve podstatné mená. mesto. osôb. Detve. V miestnosti si pripravíme dve stoličky. ktoré nahádže viac kruhov. Ukáže deťom obraz. Postavíme ich na seba tak.. alebo obrázok. Jeden žiak pomieša štvorčeky a na pokyn vychovávateľa ich žiaci začnú zoraďovať podľa abecedy. ktoré osoby.) VÝTVARNÁ VÝCHOVA DÍVAJ SA POZORNE Vedúci si pripravuje obrazy o deň skôr a k nim otázky. Úlohou žiakov je napísať vetu. aby jedna číslica bola v strede kruhu a ostatné na konci každého priemeru a aby súčet troch čísel na každom priemere bol 15.

Dvojice sa môžu spolu radiť. Ten si prečíta posledné slovo a napíše riadok (verš). ktorá ich nájde v stanovenom čase viac. ktorý tomu môže zabrániť rýchlym prinožením. ktorý sa s uvedeným slovom rýmuje. čo bol v kruhu tento rýchlo opustiť. ktorý sa v priemere najviac priblížil ku skutočnej čiastke. Akonáhle prenasledovaný hráč prestúpi kruh. špendlíky (10 kusov pre jednu dvojicu). ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ LOPTA V KRUHU Hráči stoja v kruhu rozkročmo tvárou dnu. v skutočnosti však má 18 a to 6 bočných a po 6 na oboch základňách. Vyhráva hráč. ktorá pozbiera v určenom čase viacej lístočkov svojej farby. papier zloží a podá ďalej. So zaviazanými očami sa snažia spočítať čo najväčší počet mincí v určenom časovom limite – pri množstve okolo 35 mincí je limit dve minúty. vojdú do miestnosti školského klubu detí. Hru môžeme obmeniť tak. Hráči pristupujú jeden po druhom k stolu. Ak je v slove myslené písmeno hráč. za ktorý model zhotovia a jeho realizáciu. Hodnotíme čas. že každé skupina má za úlohu hľadať inú farbu. Preto každý povie nejaké slovo. ale vlastnú prácu na „výstroji“ a vyhotovení modelu musí urobiť partner. Obsah „básne“ je teda všetkým 13 . Vytvoríme z nich tri zmiešané dvojčlenné družstvá. vyhráva. Keď sme hru pripravili. že z každého lístka kúsok vyčnieva. ktorý má po určenom čase najmenej zlých bodov. desať špendlíkov. Papier zloží tak. Posledné slovo napíše na prázdny riadok. nožnice (3 kusy). dve koruny. Posledné slovo opäť napíše na prázdny riadok. Hrá sa o najšikovnejšieho počtára. Víťazí skupina. Ďalej si pripravíme noviny veľkého formátu (3 kusy). ktorý dáva hádať povie „áno“.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD uchýliť do jedného z kruhov. aby bolo vidieť iba posledné slovo. MATEMATIKA MATEMATICKÁ HRA Koľko hrán má nezastrúhaná ceruzka? Predpokladaná väčšina povie 6. Hráč. MATEMATIKA HRA NA POKLADNÍKA K tejto hre potrebujeme väčší počet drobných mincí (päťdesiathaliernik. Nesmú sa hovoriť slová obsahujúce menej ako 5 písmen. Ak nie je v slove myslené písmeno. povie „nie“. koruna. Každá dvojica dostane jedny noviny. Potom ho podá susedovi. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MÓDNY SALÓN Pre túto súťaž potrebujeme troch chlapcov a tri dievčatá. Chytený hráč musí potom byť líškou. Skupina. Celkovú čiastku si zapíšu hneď po odstránení šatky z očí a papier odovzdajú. LITERÁRNA VÝCHOVA NA BÁSNIKOV Hráči sedia za stolom a každý má pripravenú ceruzku alebo pero. musí ten hráč. SLOVENČINA HRA SO SLOVAMI ľad hľaď ber zber rez drez Utvor nové slovo tak.Jozef Sabol a kolektív . kde je pripravená hromada mincí. nožnice a úlohu vytvoriť v najkratšom čase štylizované oblečenie pre partnera. ktorý loptu neustriehne alebo zrazí nohy už vtedy. Prvý hráč napíše na prúžok papiera jeden riadok ľubovoľného textu. V strede kruhu stojí vedúci a snaží sa prehodiť loptu pomedzi nohy niektorého hráča. keď vedúci hod len naznačí – dostáva zlý bod. desať korún). Na povel začnú hľadať a zbierať lístočky. Teraz prenasleduje líška opäť iného zajaca nechytí. Z každej farby je po 10 lístkov. že na začiatok pridáš hlásku: rad raj rak tak len mor tri hrad kraj zrak vták blen Amor utri ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ KTO VIACEJ Pripravíme si päťdesiat rôznofarebných lístkov a ukryjeme ich v miestnosti tak. päť korún. Víťazí hráč. SLOVENČINA MYSLENÉ PÍSMENO Jeden z hráčov určí nejaké písmeno a ostatní ho majú uhádnuť.

Oznamuje. 14 . Môžeme pritom použiť aj sčítanie ( 22+2+2+2). Uprostred je poštár. čo má s darčekom robiť. čo dostal. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PODIVNÉ DARY Vychovávateľ povie potichu svojmu pomocníkovi po pravej ruke aký darček mu posiela k narodeninám. že dar a úloha sa k sebe nehodia. že hráči vopred dohovoria. že si hráči vymenia papieriky a navzájom sa bodujú. že niekto má dať bicykel do šporáka. pódia) na druhý. ktoré si zvolili mesto s týmto menom. atď. číslo 1000 ôsmimi osmičkami.. Družstvo ktoré najviac zhasne sviečky vyhráva. výkres. že vezie poštu z Leningradu do Moskvy. Po prečítaní počká určitú dobu. na akú tému budú písať. stačia i noviny). Jeho úloha bude dostať sa čo najrýchlejšie z jasného konca miestnosti (javiska. Nesmie však stúpiť na zem. Každý si vyberie meno niektorého mesta. Tak sa každý hráč dozvie. Bodovanie je možno uskutočniť hneď. Na stole sa zapália dve – tri sviečky. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRETEKY S PAPIEROM Pre každého súťažiaceho si pripravíme dva kusy papiera veľkosti 60 x 60 cm (ak nemáme papier. vystriedajú sa.. toľko bodov získava pre svoje družstvo. Tak sa každý hráč dozvie. Má právo na viac pokusov. Koľko sviečok sa mu podarí zhasnúť. V závere hry každý hráč povie čo dostal a čo má s darčekom robiť. resp. si rýchle vymenia miesta. SLOVENČINA PREŠMYČKY ruka Nitra hlava kašli kahan Ali. Iskry.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD „básnikom“ tajný : každý pozná iba posledné slovo hráča. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SFÚKNETE ICH ? Pri tejto hre môžu za každé družstvo súťažiť traja hráči. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SKRÝVAČKY ananás citrón hruška slivka orech Janka na nás zabudla. Počujeme. Následníci trónu boli princovia. Potom si deti vezmú papier a ceruzku a usilujú sa právne napísať pokiaľ možno doslova čo počuli. Ak sa mu to podarí. ktorý má zaviazané oči. Mám výhru škatuľu pogov. Pohybuje sa takým spôsobom. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ POŠTÁR Hráči sedia v kruhu. Napríklad – kvet. a to tak. Poštár sa usiluje niektorého chytiť. Hráč si darček zapamätá a vymyslí iný pre svojho suseda.Každému meriame čas a počet stúpaní na zem – za každé dostane jeden trestný bod. od ktorého preberá papier. väčší rys. Večer more chladlo. Tú správu priniesli v každých novinách. Vychovávateľ ho odvedie tri kroky od stola a niekoľkokrát ho otočí. žni rám kata cibuľa Hanka Žilina kamarát Ľubica rátal skáče popuk koral táral sekáč pupok Karol obor drevo ináč láska Robo vedro Čína skala kura natri vlaha líška MATEMATIKA ROVNAKÉ ČÍSLA Napíšte číslo 28 piatimi dvojkami. atď. čo má ľavý sused s darčekom robiť. kartónová podložka a podobne). Postupne sa vystriedajú všetci hráči. Prvému hráčovi sa zaviažu oči. tam a späť. z Bratislavy do Brna a podobne. Táto hra sa dá hrať aj tak. Vychovávateľ potom povie susedovi po ľavej ruke čo má s darčekom robiť. Ten si vymyslí tiež. Ľavý hráč si pokyn zapamätá a povie. Napríklad – klavír. LITERÁRNA VÝCHOVA SETONOVÁ HRA Vychovávateľ prečíta alebo rozdá krátku správu o malom počte slov. že si striedavo podkladá pod nohy obidva kusy papiera (dôležitý je tvrdý papier. napríklad – kŕmiť. Hra je teda vtipná tým.Jozef Sabol a kolektív . Hráč má za úlohu fúkaním zhasnúť horiace sviečky.

Miško. malina bobor zmija lienka hrozno Erika Robo Fínsko Oto Ivo Eva VETY Čo sa ukrýva v balóniku . lavicu si utri! Doma mali zmrzlinu. Na večeru sme mali na chlebe syr. Radúz mi jablko zjedol. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZAMEŇ JEDNO PÍSMENO matka brav vrav lep škola myš jedľa krach doba zošit oblok oblôčik pás sedíš hladí môže noha šatka brat mrav les škoda máš jedla hrach doga zošiť oblak obláčik nás sadíš hľadí maže nora Katka let latka lev prach doma oblúk oblúčik vás hradí - Dora 15 . Cez les tiekol potok.Jozef Sabol a kolektív .. Moja žiačky pekne spievajú... Ľuba nános preskočila. pohroz.. Boris sú dvojčatá... Lucia má rada prvouku.. Krajan tára.... Kúzla to boli krásne. To je ale ťažká robota! Delfín skočil do vody.. no nebi sa! Amerika je ďaleko.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Sú tu haldy dreva. Mamička nevarila špagety. Včela lietala nad kvetom.. Jemu chalupa zhorela? Ivo dal Petrovi gaštan? Postavili chlapci trón. Mal bradu doktor? Urob ruskému dievčaťu bábiku.-.. Miro.. Grófi gazdovali zle... SLOVENSKÝ JAZYK tuha zlato jantár banán figa dudok obrus nebo škola mama mucha voda citrón jež meno Ela malina Predajná. Pekne bolo v parku. Nemali na predaj náušnice. Písmeno e sa ľahko píše. Robo. Pivo má penu. Bolia ma kolienka.

pokiaľ si hráči nerozoberú všetky čísla. Príklady na sčítanie a odčítanie do 20. Pri hesle „voda“ – môže hráč použiť slová: ryba. priehrada. Cieľ: Pomôcky: 16 . Potom napíše jednu číslicu hráč B a hráč A háda. MATEMATIKA BOJ O ČÍSLA Cibrenie postrehu. rak. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA BYSTREJŠÍ Sčitovanie a odčitovanie do 20. lietadlo. voda. Doba exponovania čísel je jedna minúta. vzducholoď. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZEM. prípadne povie neprimerané slovo z hry vypadá. Kto má viac zakrúžkovaných čísel vyhráva. auto a podobne. Pod čísla začnú písať ľubovoľné číslice. vták. VZDUCH Hráči sedia v kruhu. Hra končí vyradením neúspešných hráčov – až ostane nakoniec v hre len jeden.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD drak mlok - mrak blok - vrak - frak MATEMATIKA ZAPAMÄTANIE ČÍSLIC Vedúci hry ukáže 12 napísaných číslic. Hrá sa v dvojiciach. Papier. breh. loď a podobne. Ak súper neuhádne. dážď. ceruza. hráč A vyhľadá v základnom rode číslo. Číslo dobre napísané a umiestnené 2 body. Najprv napíše hráč A niektoré číslo od 1-10. veslo. krík.Jozef Sabol a kolektív . Keď organizátor povie heslo „zem“. Poznámka: Písať veľké tvary. Obidvaja žiaci si napíšu na svoj papier základný rad čísel od 1-10. dom. strom. búrka a podobne. Hráč. Vedúci hry po jednom vyvoláva a hovorí heslá – zem. letec. ktoré napísal a označí ho krúžkom. ktorý sa stáva víťazom. VODA. ktorú číslicu protivník napísal.hráč môže odpovedať: škola. Každé číslo sa môže zakrúžkovať 2-krát. Súper ho pozoruje a snaží sa podľa pohybu ceruzky uhádnuť. Pri písaní si papier zakrýva rukou. Potom čísla zakryje a hráči majú napísať čísla na svoj papier v uvedenom poradí. Listy odovzdajú a vedúci ich oboduje podľa správnosti čísel a správnosti umiestnenia. ktoré súvisí s niektorým heslom. ktorý ihneď nezareaguje. Boj o čísla pokračuje tak dlho. Pri hesle „vzduch“ môže hráč povedať slová: vietor. vzduch – hráč musí hneď povedať nejaké slovo. most. správne číslo zle umiestnené 1 bod.

. SLOVENČINA ČO SA ZMENILO Cvičenie postrehu. (Na stole. činely) Vychovávateľ udiera na malý bubon (triangel. Kvety . triangel. dole. ktorá bude skôr celá sedieť. pred.. Ten. Hra je rozdelená na dve časti. Učiteľ vyzve žiakov: „-Ukážte kartu s číslicou udávajúcou počet úderov.. Pred nimi je stolík. nakreslený domček. Vychovávateľka postupne zadáva úlohy..: Na magmetickú tabuľu pripevní auto vpravo hore. nad. 5. ktorí stoja vpredu. ktorý skôr správne odpovie ide si sadnúť. Napr.) Obmena: . na ktorej je väčší počet prvkov ako 4 ( 3. pod stolom. hore.Nakresli práve toľko bodiek. Vyhráva tá skupina.) Žiaci údery počítajú. 6 . na ktorej je menší počet prvkov ako 10 (9. Dokresli: pred dom cestu na strechu komín vedľa domu strom medzi dom a strom kvietok Obmena: pojmy – vpravo.. vpredu.) Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOBRE POČUVAJ A POČÍTAJ Počítame po jednom Karty s číslami.. vľavo. malý bubon (paličky.. pamäti a správneho používania predložiek Hračky a iné predmety Deti sedia v polkruhu.makety Na magnetickú tabuľu upevniť 5 kvetov. na. ktoré znázorňuje viac prvkov ako vidíš na dominovej karte.) . V druhej časti jedno dieťa ide za dvere a vychovávateľka zatiaľ predmety premiestni. ktoré znázorňuje menej prvkov ako vidíš na dominovej karte.. 7. ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ČO JE KDE Cieľ: Pomôcky: Postup: Orientácia v priestore – pojmy vpredu. Dieťa má za úlohu určiť polohu predmetu po premiestnení a vrátiť ho na pôvodné miesto. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO S KVETMI / DOMINO S BODKAMI Priraďovať predmety. 7.Jozef Sabol a kolektív ..). Farebné pastelky. 6. V prvej časti deti určujú polohu predmetov vzhľadom k stolíku. medzi. k bodkám priraďovať kvety. výkres. . pred stolom. 6.“ Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO Orientácia v číselnom rade Dominové karty pre učiteľa. pre žiakov Vychovávateľka zadáva žiakom úlohy: -Ukáž dominovú kartu.. Odpovedajú žiaci. koľko je kvetov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Žiakov rozdelíme na dve skupiny a zadávame im príklady na sčitovanie a odčitovanie. za stolom. atď.Ukáž číslo. činely . ku kvetom bodky. 17 Cieľ: Pomôcky: Postup: . na ňom i okolo neho a pod ním sú uložené rôzne predmety a hračky.Ukáž číslo.Ukáž dominovú kartu. vzadu. (Auto je na stole a bolo za stolom. .

. MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (1) Rozvoj predstavy. pero. fantázie a zručnosti. obdĺžníky žltou . ktoré mu padlo. 18 .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD . obdĺžník) . . atď.. vychovávateľka určí počet kôl a na konci hry im vypočíta súčet. šošovica. kvetina. vták.obkreslite trojuholníky červenou . ako je bodiek. Žiaci z nich utvoria dvojice podľa významu. Víťazí ten. fazuľa. hrach. . štvorce zelenou Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA HÁDZANIE KOCIEK Písomné sčitovanie. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA HMATAČKA Cieľ: Pomôcky: Poznávanie poľnohospodárskych plodín. Každý hráč má papier a ceruzku. ceruzka. Napr. jedlo. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ DVOJICE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Utváranie dvojíc podľa významu. ktorý sme im podali.Nakresli menej kvetov.. mäso. b) Žiaci hádžu s kockami a čísla medzi sebou násobia až po 1000. lastovička. kto najskôr dosiahne 100. Geometrické tvary. Vrecúška. nezábudka. Žiaci pracujú takto: hokej šport jedlo mäso vták lastovička nábytok stôl kvetina nezábudka.. rozlíšiť farebne. c) Žiaci prvého ročníka môžu obidve čísla sčítať a zapisovať len výsledky.zdvihnite trojuholník (štvorec. Papier. Pripravíme na tabuľu slová. klinčeky. šelma. nábytok. si zapíše. stôl. šport. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (2) Rozlišovať a presne pomenovať geometrické tvary. Vychovávateľka vyzve: . Hádžu postupne hracou kockou.Jozef Sabol a kolektív . Číslo.. kruh..: hokej. kruhy modrou. tekvica. Deti so zaviazanými očami ohmatávajú geometrický tvar. Geometrické tvary z farebného papiera.. nerast vlk. Nájsť geometrické tvary a obkresliť každý inou farbou. ryža..Vyznač dvojice. Papier. Pri ďalšom hode zapíše súčet doteraz zapísaného čísla s číslom naposledy hodeným. (Na liste sa geometrické tvary prelínajú..) Geometrické tvary vystrihnúť a poskladať postavu chlapca z geometrických tvarov. Obmeny: a) Žiak napíše číslo 100 a potom číslo odčítava. kov.

: obilie. Rozvoj myslenia a rozvoj reči.. . Hovorím slová s Y.Toľko jabĺk. I. Ý. zeleniny) Jedno dieťa je za dverami. Navzájom o svojich číslach nevedia. Ostatné deti sa dohodnú na zvieratku. 19 . umývadlo. Bodujeme podľa počtu správne uhádnutých obsahov vrecúška. koľko je ježkov. Ich úlohou je v určenom čase povedať. zeleniny. Opisy zvierat (ovocia. Hráčom rozviažeme oči. MATEMATIKA HRA S ČISLAMI Precvičovanie pojmov – menší. ako jabĺk.Jozef Sabol a kolektív . Hľadajúci vyradí nesprávne číslo.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti rozdelíme do dvoch družstiev. misa. ako jabĺk. Rôzne makety zvierat. čo je v ktorom vrecúšku. ako mačiek. skriňa. I po obojakých spoluhláskach a žiaci pomocou kartičiek určujú pravopis po obojakej spoluhláske zdvihnutím karty. menej rovnako. Pred každé družstvo postavíme rovnaký počet vrecúšok. ovocia a pod. I. Karty s číslami Žiaci majú rozdané karty s číslami. . . .. Kartičky s písmenami Y. ktoré má uhádnuť. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA KŔMIME ZVIERATKÁ Precvičovanie matematických pojmov priraďovaním prvkov – viac. atď . Podobný postup je aj pri precvičovaní pojmu – je menší. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA KTO VIE.. Hľadajúci sa pýta: „-Kde sú čísla väčšie ako 7 ? Vystúpia žiaci s číslami väčšími ako určené číslo a ukážu svoje kartičky.Ježkov bude viac. väčší.Ježkov bude menej. Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA HRA S KARTAMI Cvičenie pravopisu vybraných slov. povie všetky vybrané slová po danej obojakej vybranej spoluhláske. Na zavolanie príde dieťa spoza dverí a kladie otázky.Myší bude rovnako. ovocia a zeleniny. ODPOVIE Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie zvierat. Napr.Ak sa žiak pomýli.

ktoré sa v meste nachádzajú. Deti rozdelíme na dve skupiny.. aby pripočítaním získaných čísel získali súčet 25.Jozef Sabol a kolektív . Druhý hádže kockou.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Napríklad: „Kde žije? Čím sa živí? Čím má pokryté telo?. ktorá dostáva menej gólov. Karty s príkladmi. Dvaja hráči hrajú s jednou hracou kockou.: x+5 = 15. body. Žiaci. v ktorom žijeme. Číslo si pripočíta k zvolenému číslu prvého hráča. Hru možno využiť na jazyk slovenský a prírodovedu. Žiak. Vyhráva tá skupina. Takto sa hra opakuje. Vo vyšších aj na násobenie a delenie. Žiaci dostávajú príklady a hovoria výsledky. MATEMATIKA KTO ZÍSKA SKÔR 25 ? Sčitovanie spamäti. Podobne sa možno hrať aj na poznávanie ovocia. ktorí urobia vyčerpávajúci zápis – vyhrávajú. Hru je vhodné zaradiť po vychádzke. pri ktorej zviera uhádne. MATEMATIKA MYSLÍM SI ČÍSLO Rýchlosť a pohotovosť pri počtových výkonoch. na ktorom je väčší kruh. Na dosku z polystyrénu si urobíme 2 bránky z farebného papiera. Každý žiak dostane list papiera. V nižších ročníkoch príklady na sčítanie a odčítanie. Ďalej už hráči hádžu kocku tak. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MESTO Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať mestom. Úlohou žiakov je napísať do kruhu všetky významné stavby. Vyhráva ten. Prvý hráč zvolí ľubovoľné číslo od jedna do šesť. Ktoré číslo som si myslel? (Žiaci si úlohu matematicky zapíšu – napr. zeleniny .) Príklady dávame rýchlo. jeho skupina dostáva gól. ktorá povie nesprávnu odpoveď. násobenia. A B o ooooo oooo o o Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA NÁJDITE CHYBU Precvičovanie pravopisu vlastných podstatných mien. ide potom za dvere. Kocka. Otázky kladie deťom. Papier. delenia. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA NA BRÁNKY Precvičovanie sčítania. Kruh predstavuje naše mesto. Ktoré dieťa odpovie na otázku. Bránky.. ktoré si vyberie samo. Cieľ: 20 . pero. Ak k nemu pripočítam päť dostanem 15.. ktorý má najviac vypočítaných príkladov.. Pripravíme si farebné kolieska – body. Vychovávateľ hovorí: Myslím si číslo. odčítania..

p. Deti tvoria skupinky podľa rovnakých geometrických tvarov. v. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ VYBRANÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie vybraných slov po b. (V miestnosti sa postavia k protiľahlej stene.) Deti. Napríklad: kraby ľad = byľ rast kováč skoby koleso nábytok sila mapy losy sýtiť húska skrátiť ruka kormidlo kabát ženy pomaranč rýchly rytier topoľ čajník = = = = = = = = strýc koryto obyčaj kobyla pysk syr sýkorka syn. Každý účastník má kartičku. Obrázky s geometrickými tvarmi. Vychovávateľka napíše na tabuľu dvojice (trojice slov). Dá hráčom 3 minúty na to. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NAJLEPŠIA PAMÄŤ Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj mechanickej pamäti. ktoré majú značku ŠTVOREC bežia k štvorcu. Vyhráva skupina. rovnakých farieb. na ktorých je vyobrazená značka majú rozmer 8 x 8 cm. z. najskôr pomaly. m.. ktoré si zapamätali. 21 . z. ktoré majú TROJUHOLNÍK bežia k trojuholníku a podobne. Hornád i vrchy Choč. aby vytvorili základné slová po b. v ktorej sa žiaci ani raz nepomýlili. Vedúca im prečíta 10-30 slov. aby napísali slová. vo vzdialenosti 10 až 20 cm od steny. prípadne fixka Postup / text: Strýko Boris repík vzal vlada na Prázdniny. r. potom rýchlo. Cestovali zo Žiliny do košíc. Papier. rozvoj myslenia. p.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Pripravená tabuľa s chybne napísaným textom. Tvary sa musia odlišovať od pozadia steny. Geometrické tvary sú rôznych farieb. s.Jozef Sabol a kolektív . Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Precvičovanie čítania. syr MATEMATIKA NÁJDI SVOJU ZNAČKU Precvičovanie geometrických tvarov. kriváňa najvyšší gerlach. v. Cesta rýchlo ubehla . Pripravený text s ukrytými slovami. r. Deti sa postavia dozadu podľa naznačenej čiary. Páčilo sa mu i mesto poprad. Úloha žiaka je farebnou kriedou (fixkou) opraviť text a zdôvodniť pravopis. Pripravený text na tabuli. na ktorej je nakreslený nejaký geometrický tvar.. veľké i na kartičkách. farebná krieda. m. Úlohou detí je vybrať z nich niektoré hlásky (slabiky) tak. Vychovávateľka vyvesí na stenu geometrické tvary veľkých rozmerov. Kto ich napíše najviac. ceruza. Videli Rieky váh. Kartičky. s. vyhráva. deti. Deti sedia pri stole.

o ktorom viem. 3 + 2 . zeleninu. nedrž drozda doma.. veľké A mi nájdi.. alebo ukážu na karte. Žiaci si pamätajú čiastočné výsledky a konečný výsledok potom napíšu. magnetofón) na hranie melódie k tancu. Papierové rybky označené písmenami. Ostatné sú kvetmi – môžu mať na hlave čelenky s obrázkami kvetov. Elenina priateľka pricestuje. odporúčame vyznačovanie krúžkom pri spoločnom riešení. Riekanka: Chodím. zakrúti sa s ňou a sadne si na jej miesto. mäso. K rybníku Ty zájdi. áno. aby hľadali a určovali písmenká. slobodu mu dopraj! 3. Vo vyznačených dvojiciach slov sú ukryté slová. C MATEMATIKA NÁSOBILKA Precvičovanie násobilky Karty s príkladmi. Poznámka: Ak sa žiakom nepodarí samostatne nájsť ukryté slová. kde ich pojedli rybky. 3 + 12 : 2 = VÝSLEDOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Vyhráva ten. Vychovávateľka riekankou aktivizuje deti.“ . Nájdi ich a napíš! 1. Jedná sa o mliečne výrobky. čo mám znať. Napríklad: 0 . je to tak. Ak je medzi deťmi konvalinka – vstane. Písmenká zo šlabikára utiekli do rybníka. poznávanie lúčnych a záhradných kvetov. CD-prehrávač (gramofón. môžeme ho domov vziať. Vety prečítaj 3-krát potichu a jedenkrát nahlas. “ – odpovie kráľovná. Kráľovná smutne zvesí hlavu a narieka. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA KVETY Cieľ: Rozvoj pohybových schopností. 1 .a zoberú určené písmenko.“ – odpovie kráľovná. zeleniny. V lekárničke mám liek.Jozef Sabol a kolektív . A deti odpovedajú: „-Áno.. násobenie a delenie v rozsahu prebratého učiva. kvetov . Poď mi Jožko ukázať. Hra sa opakuje. kto má správne najviac konečných výsledkov PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA ZÁHRADNÍKA 22 Cieľ: Určovať charakteristické znaky rastlín. Pomôcky: Môžu byť čelenky s kvetinami. 2.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Vo vetách sú ukryté slová s názvami zložiek potravy.. Po tanci sa usadia na zem. na povery by si veril? 4. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NA RYBÁROV Cieľ: Pomôcky: Postup: Upevňovanie preberaných písmen. „Je mi smutno. že je proti boleniu hlavy. V záhrade nestraší. „Za kým?“ „Za konvalinkou. Učiteľ diktuje žiakom príklady na sčítanie. hľadám. odčítanie. „Čo sa ti stalo?“ – spytujú sa kvety. Na stanicu ma zavez. Kráľovná sedí a okolo nej tancujú kvety – ľubovoľne. pokloní sa kráľovnej. Postup: Jedno dievča je kráľovnou kvetov. Janko.

Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA POLOHOVKA 23 . PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OVOCIE A ZELENINA Cieľ: Poznávanie ovocia a zeleniny Pomôcky: Rôzne druhy ovocia a zeleniny Postup: Na lavici sú položené rôzne druhy ovocia a zeleniny.s loptou. žiaci si na prvý riadok napíšu písmená v tom poradí.Deti sa hrajú s loptou. pozrie si ho a potom opisuje tak. Deti ( . Nakoniec sa trestné body sčítajú a družstvo s ich menším počtom vyhráva. Karty s abecedou. Keď ukážem ovocie – zatlieskajte.Jozef Sabol a kolektív . Vychovávateľ má v krabičke pripravené obrázky zvierat. Žiaci sa posadia tak. S kanvičkou alebo inou typickou pomôckou pre záhradníka obchádza deti a hovorí: Mám ja veľkú záhradu. magnetická tabuľa.“ SLOVENČINA PAMÄTAJ SI PÍSMENÁ Rozvíjanie vizuálnej pamäti. Ukáže ho deťom a tie majú za úlohu po jednom hovoriť jednou vetou niečo o tom zvierati. ktoré záhradník pozve k stolu.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Postup: Obrázky kvetov. ovocia Deti sedia okolo stola. Vychovávateľka povie: „-Keď ukážem zeleninu – ruky položte voľne na lavicu. Dieťa. Vychovávateľka rozdá obálky so slovami a vyzve žiakov. jeho družstvo dostáva 3 trestné body. na ktorom sú obrázky opakom hore. niečo odtrhnúť. Obrázky zvierat. Jedno dieťa je záhradníkom. Vedúci ukáže žiakom dve karty z abecedy (jednu po druhej). Vedúci si tiež zapisuje poradie ukazovaných písmen – kontrola! Súťaž porovnať. aby z nich utvorili vetu so správnym slovosledom. Keď ich skryje. družstva. ťahá kartičku s obrázkom zvieraťa veliteľ 2. Hra pokračuje tým. Teraz jeho členovia majú prednosť v odpovediach. SLOVENČINA OBÁLKA PLNÁ POPLETENÝCH VIET Viesť deti k správnemu slovosledu. papier. Potom je záhradníkom dieťa. sa. ale nemohli odpisovať. ceruza. Najprv vytiahne obrázok veliteľ 1. Kto zo žiakov nevie nič povedať. že po vyčerpaní odpovedí o jednom zvierati. poznám v nej každý kút. zeleniny. družstva. Ovocie so zeleninou pomiešať. Napríklad: . ktoré bolo vyvolené a hra sa opakuje. Žiakov rozdelíme na dve družstvá. Hra pokračuje podľa vyspelosti žiakov. vyberie si obrázok. poď si ku mne Anička. zhodnotiť. Potom ukazuje postupne tri písmená.) Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OPIS ZVIERAT Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať domáce i lesné zvieratá. hrajú. ako ich vedúci ukazoval. o ktorých sa žiaci učili. aby deti uhádli čo si odtrhol. V obálkach rozstrihané vety na slová. žiaci ich zaznačia na druhý riadok. Každý má pripravený papier a ceruzu. V každom družstve určíme veliteľa. Prednosť v rozprávaní majú členovia 1. družstva. aby videli dobre na vedúceho. keď ich odloží. magnetky.

Písacie potreby. práve toľko. Kapitáni družstiev vyberajú z obálky kartičky s názvami miest. . hudobné nástroje . Karty s názvami krajov. Tento hráč má ruky skryté za chrbtom. koľko je v triede okien. geometrické tvary. . V každom družstve je jeden zapisovateľ. Každý hráč má 5 minút na zapísanie riešenia. priraďovanie. Listy stromov.Nakresli toľko kvetov. Deti sú rozdelené na súťažné družstvá. Pri kontrole pracovať s mapou. Poznámka: Namiesto prstov sa dajú použiť karty s číslami. Po porade s ostatnými členmi družstva ich prikladajú k názvu kraja. mapa Vychovávateľka upevní na magnetickú tabuľu karty s názvami krajov. Sú to rybičky – nezbedníčky. Žiaci z každej skupiny píšu slová na toto písmeno 1 minútu. 4. viac. orientácia na mape. Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRÁVE TOĽKO Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie pojmov – rovnako. . Keď skončí. Organizátor hry hovorí v duchu abecedu. Po ukončení súťaže si družstvá vymenia papiere a spolu so zapisovateľom vyhodnotia hru. . pri ktorom bol zastavený. v ktorom sa snaží zachytiť vzájomnú polohu listov. Magnetická tabuľa. . ako je kvetov. Potom listy prikryjeme.Nakresli viac motýľov.) podľa veku žiakov. koľko je štvorcov. 7. Na kartičky v tvare ryby napíšeme podstatné mená v 1. ktoré neposlúchli a preto ich riečny vládca poslal za trest na pevninu. ktorý pri ukazovaní zaznamenáva pre kontrolu poradie ukazovaných čísiel.) Za každý správny údaj je 1 bod. Pripevníme ich na magnetickú tabuľu pod seba. Cieľ: Pomôcky: Postup: 24 . Hráči 1 minútu pozorujú listy. Na stôl uložíme do 3 radov 9 listov. Len na päť sekúnd ukáže niekoľkokrát určitý počet prstov (2. Družstvá sedia na stoličkách. kartičky s názvami miest v obálke.. VLASTIVEDA POZNÁVAME SVOJU VLASŤ Precvičiť vlastivedné učivo. SLOVENČINA RYBIČKY Precvičovanie skloňovania. Víťazí družstvo s najvyšším bodovým ziskom. Predmety.Nakresli toľko obdĺžníkov. páde jednotného čísla. Za každé slovo sa zaráta 10 bodov. koľko úderov počuješ. Žiaci sú rozdelení do skupín. Papiere. Vedúci prvej skupiny povie: „Dosť!“ Organizátor hry povie nahlas písmeno. ich názov. Za správne určenie získava družstvo bod... papier. Snažia sa zapamätať si polohu listov a určia o aký strom ide. SLOVENČINA PRERUŠENÁ ABECEDA Rozvíjanie slovnej zásoby.Jozef Sabol a kolektív .Nakresli viac mrkiev ako zajacov.Nakresli toľko trojuholníkov. (Napríklad: v druhom rade tretí list je z brezy. ceruzky..DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie stromov podľa tvaru listov. U každého listu možno získať maximálne 3 body. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRSTY Cieľ: Pomôcky: Postup: Cvičenie vizuálnej pamäti. ostatní žiaci družstva sa pokúsia na svoj papier napísať počet ukazovaných prstov a to v takom poradí. ako boli ukazované. . kartičky s podstatnými menami – rybičky. Kapitáni pošlú po jednom hráčovi pred súperiace družstvo. do ktorého patria.

kto bude za skupinu odpovedať. Po tichom čítaní môže nasledovať hlasné čítanie. orech. Obmena tejto didaktickej hry: V obálkach sú liečivé rastliny. Každý žiak si vždy obráti len dve karty. Pripravený text s ukrytými slovami.. Pre menších žiakov treba v texte farebne vyznačiť slová. rôzne predmety Deti sedia okolo stola. Tina. rybička zostáva na pevnine. Čo myslíš. na ktorom sú rozložené prázdne krabičky. Kapitáni vyberajú obálky a určia.: pulover sveter volať kričať bolesť utrpenie pekný krásny letieť utekať . Snaží sa z daných slabík utvoriť dvojslabičné slovo. kedy a aký je z nej liečivý účinok. odznak. SLOVENČINA SLABIKOVÉ PEXESO Cieľ: Utvrdzovanie gramatického učiva. Postup: Na kartičkách má vychovávateľka napísané rôzne slabiky. aký je z neho úžitok. Ty si v robote úplný nezmar. Toto je už celkom starý preš.. špendlík. Po prečítaní viet deti vypíšu ukryté názvy miest. Žiaci si vety môžu najskôr potichu prečítať 2-3 krát. Každá skupina má svojho kapitána. Takto sa postupuje. 25 . Obálky s vylisovanými listami stromov (gaštan. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ TVORENIE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozširovanie slovnej zásoby. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SÚSTREĎ SA A VYRIEŠ! Cieľ: Pomôcky: Postup: Text: Poznávanie Slovenska. zvuku má ten hráč. čo som našiel na povale v koši. hruška. Pozri. pádu jednotného čísla. Hádať obsah krabičky podľa váhy. ktoré žiaci nahradia: . Úlohou súťažiacich je povedať. ktorá časť rastliny sa zbiera. orientácia na mape. žil i na našom území kedysi pračlovek? Ako si poradím? Ten balvan je taký ťažký. že ani traja chlapi ním nepohnú. 7.. pádu jednotného čísla). v ktorých sú ukryté názvy miest.s podobným významom. napíše to na tabuľu a rybičku presunie do vody.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Aby sa mohli vrátiť do vody.: deň čierny biely dlhý úzky široký pekný noc krátky škaredý ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ UHÁDNITE PREDMET Cieľ: Pomôcky: Postup: Odhad váhy predmetov Prázdne krabičky.) Postup: Deti sú rozdelené do skupín. Žiakom rozdám papiere. ovocie dobre nespracuje. precvičovanie čítania. Pomôcky: Kartičky so slabikami. Musia sa premeniť na tvar 2. Za správnu odpoveď získava bod. javor. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA SÚŤAŽÍME Cieľ: Pomôcky: Poznávanie listov stromov. Ak vyvolené dieťa povie správny tvar. Za vyčerpávajúcu odpoveď môže doplniť iná skupina za bodový zisk.s opačným významom. kľúč. Kto má utvorených najviac slov – vyhráva. lipa. napr. Celkom dobrý plecniak. Na tabuľu napíšem slová. pádu množného čísla (alebo 3.) Deti sa na chvíľu otočia k stolu chrbtom a vychovávateľka krabičky premieša. 4. breza. Ak sa nedá. pádu jednotného čísla. napr. Víťazí skupina s najvyšším bodovým ziskom.. jabloň. musia svoju neposlušnosť odpykať. Čisté kartičky papiera. Ak nie. Musíme zavolať posilu. v ktorom sú ukryté názvy miest. Žiaci hrajú v skupine a karty majú naopak obrátené na kôpke. Peter. Vychovávateľ pripraví text na tabuľu.Jozef Sabol a kolektív . pokiaľ na kôpke nezostane ani jedna karta. Do každej krabičky vložíme pred deťmi rôzne predmety (gumu. ktorý hodí kockou číslo 6. broskyňa. vráti karty naspäť a ide hrať ďalší hráč. Úlohou odpovedajúcich je určiť podľa listu strom kde rastie.

líška a myška. Uprostred je tabuľa. či naša obec nie je pekná? 5. ako ten – keď dieťa zabudne vyskočiť po vyvolaní svojho mena.. základná myšlienka hry je prevzatá zo známych hier riekankového typu (Mechúrik Košťúrik). Netáraj. idem stretnem líšku. kam bračekovci? LÍŠKA: -Na vandrovku. Idem. stretneme vlka. Ideme. Vieme. Rozvoj pamäti. líška. karty s príkladmi na násobenie. VANDROVKA Sčitovanie a odčitovanie spamäti. vybrala som sa na vandrovku. 2.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA UKRYTÁ ZELENINA Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: MATEMATIKA Precvičovanie čítania. vlk. Časom si aj deti budú hru sťažovať pridávaním väčšieho počtu predmetov. tabuľa. Na kraji lesa stála chalúpka pustá. zhrnutie poznatkov o zelenine. kam sestrička? MYŠKA: -Na vandrovku. líška a vlk vybrali sme sa na vandrovku. rozvoj myslenia. LÍŠKA: -Tak poď. Kto ho popletie dáva zálohu. Predstava mnohosti je reprezentovaná obrázkami a predmetmi položenými na tabuľu. ktoré však pri hre neuprednostňujeme . 4. líška. Pridali sme počtové výkony. MYŠKA: -Tak poď. alebo niečo iné na čom možno kresliť. že v zelenine je veľa vitamínov. 1. VLK: (stane si pred líšku) –My tri zvieratká. Tentokrát sa niekoľko druhov zeleniny skrylo do nasledujúcich viet. ktorého obrázok má pripevnený na prsiach. Deti sedia v kruhu na koberci. LÍŠKA: (stane si pred myšku) –My dve zvieratká. 3. Makety zvierat – myška. krieda. vlk. Našej Vierke len rozprávky sa páčia.. Ako vidíte. Omyl pri sčítaní považujeme za rovnaký. myška-Hryzka. myška. dám vám 4 hrušky (jednu položí a tri nakreslí na tabuľu).. (Baliaci papier. Vzali sme si so sebou 8 vecí. Terčík. 26 Cieľ: Pomôcky: .) Každé dieťa si zvolí jedno zvieratko – myš.. VLK: (vyskočí) –Kamže. Stará lipa pri kaštieli vyschla. má v triede na obraze Lermontova. vybrali sme sa na vandrovku. asfalt. ideme. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA VLÁČIK Precvičovanie násobenia. Tvorivý vychovávateľ nájde rôzne spôsoby ako pracovať s textom. Pokúste sa ich po prečítaní vyhľadať.. MYŠKA: -Ja. LÍŠKA: (vyskočí) –Kamže. VLK: -Ak ma vezmete so sebou.Jozef Sabol a kolektív . Text na tabuli s ukrytými slovami. Môj brat gymnazista. Deti hovoria presne určený text. Nemožno si bez nej predstaviť správnu výživu. dám ti päť guliek (položí guľku na tabuľu). ktoré sú potrebné pre zdravý vývoj.. Vzala som si so sebou tri bábiky (nakreslí ich). LÍŠKA: -Ak ma vezmeš so sebou. Odporúčame pripraviť si makety zvierat na hodine výtvarnej výchovy.

Hra sa opakuje niekoľkokrát. počítacie drievka. Kto ju tam má prvý dostane 1 počítacie drievko od toho. ktorý je postrihaný na rôzne geometrické tvary. obráti sa s otázkou na ďalších hráčov.“ Obchodník sa pýta vždy na vlastnosť. môže ho obchodník obslúžiť. ovocie. Vedúci vyvolá ďalšiu značku.“ Len keď dieťa určí takto vlastnosť žiadaného predmetu. Pýtajú si nejaký tovar. Prví piati vždy bodujú.. VLASTIVEDA ZNAČKY NA MAPE Cieľ: Precvičovanie vlastivedného učiva. Ak neodpovie správne. ktorú na povel otvoria. môže v ceste pokračovať ako posledný vagónik vláčika. Každý má pred sebou sadu značiek a 10 počítacích drievok. odčítanie. Postup: Na pracovnom vyučovaní (prípadne aj doma) si žiaci nastrihajú z výkresov 20 štvorcov (20x20 mm) a na každý namaľujú inú mapovú značku. kto dá značku pomníka do škatule ako posledný. Hra pokračuje. Hráči majú čo najrýchlejšie medzi svojimi značkami nájsť značku pomníka a hodia ju čo najrýchlejšie do škatule. V kohúťom zápase sa snažia pozrieť jeden druhému na chrbát 27 Cieľ: Pomôcky: Postup: . Ak odpovie správne. Napríklad: „-Prosím si cukor. Obálky.“ Hráči. Voľné miesto je druhé a piate. Žiaci dostanú obálku. upevniť poznatky o predmetoch. ktoré sa vezú vo vláčiku celú cestu. Počítacie drievko musí dať najrýchlejšiemu aj ten. Vychovávateľka – náčelník stanice pomocou terčíka zastaví vlak a rušňovodič musí vyriešiť zadanú matematickú úlohu. Kto má najviac počítacích drievok víťazí. kto má najviac predmetov i z druhých obchodov. násobenie. V prostriedku je škatuľa. Ak si vyvolení vymenia miesta a stredný zostane v kruhu. Na chrbte majú kartičku s príkladom. chlieb. Karty s príkladmi na sčítanie. Hrajú vždy dvaja žiaci. Vyhráva ten. rozstrihané obrázky. Napríklad: „-Aký je cukor?“ Odpoveď: „-Biely a sladký. Každý si obsah položí na lavicu a skladá obrázok. Vedúci pomenuje niektorú značku – napríklad – POMNÍK. Keď sa mu to podarí. cukor. ktorých čísla sú vyslovené si vymenia medzi sebou miesta. ktoré sa predstavujú v obchode Pomôcky: Potraviny aké predávajú v obchode – múka.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti vytvoria lokomotívu a vagóniky vláčika. Pomôcky: Kartičky s mapovými značkami. soľ.. ktorý zostane bez miesta a preberie číslo stredného.Jozef Sabol a kolektív . ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V OBCHODE Cieľ: Správanie sa v obchode. Hráč v strede sa snaží dostať na niektoré z uvoľnených miest. musí na zastávke vystúpiť. Tento pristúpi ku ktorémukoľvek hráčovi a spýta sa: „-Máš voľné miesto? Opytovaný hráč odpovie – „-Nie. Žiaci si sadnú okolo stola. delenie. MATEMATIKA VOĽNÉ MIESTO Číselný rad od 1-20 Hráči sa postavia do kruhu a rozpočítajú sa od jedničky. až zostane pred hráčom len jedna značka. Cieľ: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZLOŽ OBRÁZOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj fantázie. Do stredu kruhu vychovávateľka určí jedného hráča. kto sa zmýli a dá nesprávnu značku. Postup: Deti v úlohe zákazníka nakupujú v obchode. do kruhu ide hráč. Vyhrávajú deti. predstáv. MATEMATIKA ZVEDAVÍ KOHÚTI Precvičovanie základných počtových výkonov.

Jozef Sabol a kolektív . ktorá má vo svojej bránke zakreslený menší počet krúžkov. prúžky papiera Pri hre potrebujeme úzky prúžok papiera. Hráme v dvojiciach. Hodnotenie: V hre víťazí hráč alebo skupina hráčov. Vyhráva družstvo s najmenším počtom gólov. Tabule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 . čo druhý povie dosť. Ťahák Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia. Víťazí hráč s väčším počtom bodov. Chybná odpoveď znamená pre družstvo gól. Jeden z dvojice vytiahne ťahák potom. Možno precvičovať akékoľvek numerické slovné úlohy i jednoduché slovné úlohy. Každé družstvo má na tabuli nakreslenú bránku s brankárom. 7x8 = 7x6 = 15:3 = 19-7 = 8+9 = 24:8 = Futbal Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia. Vychovávateľ dáva jednotlivým družstvám príklady precvičovaného učiva. kriedy (flipcharty a fixky) Deti rozdelíme do dvoch alebo viac družstiev. ktorý popíšeme číslicami od O do 20 (podľa precvičovania). Môžeme sťažiť porovnávaním výsledkov. Túto hru je potrebné obmedziť časom. Hodnotenie: Každá správna odpoveď sa rovná jednému bodu. Správna odpoveď = bod. Tu stačí povedať správny výsledok. počtom príkladov alebo gólov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD a príklad vyriešiť. Zapamätajú si číslo z ťaháka .a to isté urobí aj druhý hráč. ktorý sa zakreslí krúžkom do ich bránky. Teraz majú Teraz majú určiť o koľko je jedno číslo menšie alebo väčšie ako druhé. Obmena: Môže sa hrať aj priamo so stanovenými príkladmi.

vo všetkom ma nasleduje. keď to chytíš vreští. Čo je to? (LISTY) Letia. keď jem. a jedna druhú nevidí. Nože. Konopný chvostík za sebou vláči. hlavičku jej zotne. z okna spravil záhradku zahátal nám vyhliadku. uhádnite. iba slnko dokáže ich potichučky odopiať. (KORČULE) Nežerie. ako zlatý dukát svieti. menšie je. smeje sa i ono. suknička jej mokne. ktorý cez deň svetlo stratí? (MESIAC) Keď sa smejem. Čo je to? (KAPUSTA) Štyri mám nohy a štyri rohy. (REŤAZ) Do vody padne a nežblnkne. (IHLA) Keď je prašná cesta. (SNEHOVÁ VLOČKA) Visia. vôkol vrát. čo je to za dukát zlatý. dudre. vezmi väčšie je. keď plačem.Jozef Sabol a kolektív . a keď sa ľad zatrblieta každá ako strela lieta. deti. nepohnú sa z miesta. (SLNKO) Pridaj. Čo je to? (ZRKADLO) Rastie to na jabloni a predsa sa to neje. (JAMA) Vo dne i v noci vytriešťa oči. (OČÍ) Zelený vláčik po plátne skáče. A vôkol nej kŕdeľ detí poskakuje do nôty. ale robí krik za svitu. s dobrou chuťou jesť sa dá. v červenom ručníčku. keď snívať chce sa. musím niesť. (ORECH) ani ho nik nečíta. visia ostré meče. (CENCÚĽ) Dve kukučky vedľa seba sedia. (MRÁZ) Po oblohe v noci letí. Čo je to? (STÔL) Akáže to krásavica stojí prostred izbice? Zlaté vlasy púšťa z hlavy v nich zelené ihlice. a keď už belasé má. má ostrý zúbok plné brucho krúpok. je i ono. zo mňa žiješ a mne nedáš jesť. Nik sa naň nepýta.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDANKY Sedí pani v kríčku. (VIETOR) Ide poštár neposlaný V kamennej kapsičke nesie lístok nepísaný. (KOHÚT) 29 . Čo na mňa naložíš. (VIANOČNÁ JEDLIČKA) Zavítal k nám taký hosť. plače i ono. čo cez potok spravil most. Chytíš – voda na dlani. (OKNO) Hrebeň má a nečeše sa. píska a dverami plieska. príde pán kapitán. (SLIVKA) Letí. nekolem rohami. chutný chlebík leží. (VIETOR NESIE LÍST ZO STROMU) Sedí pani v okne. ako z čipiek tkané celé! Plno ich je na stráni. letia hviezdy biele. vôkol strechy. nespí. A v tom zlate a v tom striebre samé sladké dobroty. (PŔHĽAVA) Najprv šaty zelené potom nosí červené. nekráčam nohami. (ŠÍPKA) Čo páli a nie je oheň.

ale zuby cerí.Jozef Sabol a kolektív . rapká. (SNEHULIAK) 30 . ťuky. (BOCIANY) Dlhé uši.. dlhý chvost. (KŔDEĽ HAVRANOV) Rástlo v lese. druhá guľa – to je driek. (ŽIHĽAVA) Lezie okolo plota. koruna jej na nej žiari. (ZAJAC) U nás doma pod hriadkami ryje dvoma lopatkami. (PÍLA) Do pece ma zamykajú.. a keď sa do klbka zmotá ani čert ho nerozmotá. lístie malo. (KRT) Papierová hlava. popáli ťa bez plameňa. (PES) Pri plote sa rozzelená. je aj dobrý papkáč. Kto ma chytí.. (ŽIRAFA) Poznajú ho z vás už mnohí. na mačky sa zlostí. k tomu zem a volá to nechoď sem! (BLATO) Bol to krásny biely dom.. Ozval sa raz z neho zvuk. mašličkový chvost pod oblohou pláva deťom pre radosť. Mrákava je krákavá. Tu máš metlu.. bojí sa ho žabka. trpieť musí. Veď ten živý rapkáč. pápernaté! Či ho deti nepoznáte? (KURIATKO) Keď to vyhodíš je biele a keď spadne je to žlté. ale tenšia je jak prútik. ťuk. (OHEŇ) (BOCIAN) Letí čierna mrákava.. Jesť jej veľmi.. čosi čudné bolo v ňom. (BASA) Dolu dedinôčkou kvapôčka za kvapôčkou žblní – žblní – žblnk. (RADIÁTOR) veľké čierne krák. (VAJCE) Chodí po zemi. (DÔSTOJNÍK) Nemá ústa. Nie je rapkáč. v lete hojnosť. Fajku cmúľaj. ale hlavu nosí nad hviezdami. jedna guľa – to sú nohy.. (ŠARKAN) Schrúme horu kostí. v dedine to zabučalo. pery. Rozbil sa a čudo zlaté vyskočil. ktorá harmonika Letí čierny mrak. hlasno víta hostí.. na žaby sa lakomíme. (POTOK) Vyrástli sme na komíne. kým ma voda nezadusí. vie len hriať. veru tak! Pekný je ten . veľmi chutí. v zime pôst. nevie hrať. ťuky. Hádaj. z lesa ma vždy vyháňajú.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Trošku vody. nerob priek! tretia guľa – to je hlava. na hrniec si pozor dáva. (JEŽ) Nosí hlavu na stožiari.

5 str. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I. 31 .R. Martin: ŠKD Valča.. aktivity a súťaže pre 1. Mini Vychovávateľ. Tulská č. 1998. 3 str. č.: Didaktické hry z matematiky. Banská Bystrica: Okresné pedagogické stredisko. M.Štefánika. 13 str.4 Didaktické hry pre vychovávateľov ŠD a ŠK. Lýdia : Hry radosti. 1982. Vlastimila et al. Jozefa : Didaktické hry pre žiakov 1. 1992. Senica: Metodické oddelenie školskej správy. Vrútky: ŠKD pri ZŠ ul. Turany: Školský klub detí. Dolný Kubín: Okresné pedagogické stredisko Dózsová. stupňa ZŠ v rámci ŠKD. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I. Tulská č.-4. Okresná konferencia v Martine – tvorivá dielňa. Eva : Gramatické hry. Didaktické hry v školskej družine. Katarína – Sobolová. Didaktické hry v školských družinách a detských domovoch.ročníka ZŠ. Hančáková. Jaroslava: Tvorivá dielňa. a 2.. 25 str. s. Využitie prvkov tvorivej dramatiky v príprave na vyučovanie. roč.Jozef Sabol a kolektív . Zábavno-vedomostné hry pre žiakov 1.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD LITERATÚRA Bartošíková. Vavríková.Krajčovičová. 1987-1988.39. vhodné na motiváciu a precvičovanie učiva. 2001. 20 str.ročník ZŠ. 8. 2001. 3 str. Tatiana: Hráme sa s abecedou.4. Eva . Matisová.39 Majorová.

Jozef Sabol a kolektív .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ________________________________________________________________________ © V rokoch 2000-2004 na vzdelávacích podujatiach v MPC Banská Bystrica zozbieral a zostavil s vychovávateľkami v ŠKD stredoslovenského regiónu PhDr. Jozef Sabol 32 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful