Jozef Sabol a kolektív

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

2000-2004
Hrať sa znamená mať možnosť vyskúšať si sám seba v rôznych situáciách, načerpať nové sily a radosť. Hra prináša slobodu konania, nové možnosti, tvorivú realizáciu, humor, pocit spolupatričnosti. Hrať sa je pre človeka prirodzené. Žiaci by mali poznať, že život sa skladá z jednotlivých rolí, a že hra patrí k ich životu.

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

Hry môžu zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu veľmi intenzívne a prinútiť ich k takému sústredeniu, aké nemožno dosiahnuť pomocou žiadnej inej metódy. Vo výchove majú hry a herné aktivity pre žiakov nezastupiteľné miesto. Aby hra splnila náš zámer a aby obe strany mali z hry radosť a úžitok, musí byť pedagogický pracovník schopný hru čo najlepšie uviesť a jej dopad čo najefektívnejšie využiť. Medzi hlavné zásady pri uvádzaní hier patrí:  Čo hrou sledujeme, aký je náš cieľ, aký je náš dramaturgický zámer?  Chceme podporiť v žiakoch tvorivosť, vedomosti alebo súťaživosť?  Ide nám o spoluprácu všetkých alebo o to, dať šancu vyniknúť jednotlivcovi?  Chceme, aby sa žiaci zamysleli alebo pohádali nad nejakou témou?  Ktorá hra, herná aktivita sa pre náš zámer hodí najlepšie? Dôležité je tiež premyslieť si primeranosť hry, uvedomiť si, pre koho hru chystáme, a na základe tejto úvahy nájsť správnu hráčsku hranicu možností. Odporúčame ľahko sa pohybovať nad ňou, aby sme žiakov mohli držať v stave myšlienkového napätia. Pokiaľ by sme dali latku príliš vysoko, zvlášť ak ide o intelektuálne schopnosti, stáva sa, že žiaci rýchle rezignujú, pretože pociťujú bezradnosť. Naopak, pokiaľ máme nároky príliš nízke, môžeme sa stretnúť s neochotou, nechuťou. Každá herná aktivita vyžaduje špecifickú motiváciu. Motiváciu nepodceňujeme a nebojíme sa zapojiť svoju fantáziu. Existujú rozličné spôsoby ako hru aj žiakov namotivovať:  legenda je predčítaná, vykladaná, prehrávaná  sám atraktívny názov hry, ktorý vzbudzuje v žiakoch dopredu zvedavosť a podnecuje fantáziu  zaujatie, nadšenie pedagogického pracovníka pri uvádzaní hry  priame navodenie atmosféry, žiaci sa ocitajú v cirkuse, v divadle, v električke v rodine, v lese, na ihrisku a podobne Atmosfére hry, aktivity často pomôžu aj zdanlivé detaily, ako napríklad označenie hráčov pri súperiacich družstvách, vhodné pomenovanie účastníkov hry.  majte vopred dobre premyslené pravidlá pre hru  vykladajte ich stručne, jasne (zdĺhavým a nejasným výkladom vyvolávate v žiakoch pocity ospalosti, otrávenosti)  dodržujte ich logickú postupnosť  postupujte od základných pravidiel, z ktorých by malo vyplynúť, o čo vlastne v hre pôjde, čím hra začína a čím a kedy končí Rozdelenie hráčov do skupín je len zdanlivo jednoduchá záležitosť. Pokazené a niekoľkokrát opakované delenie aj po tej najlepšie navodenej atmosfére spoľahlivo zníži stupeň motivačnej úrovne takmer na bod „mrazu“. Odporúčame preto, aby ste si vopred premysleli:  akým spôsobom budete žiakov rozdeľovať do jednotlivých skupín (losovaním, priamou voľbou, rozpočítavaním, náhodným výberom...)  aké zloženie hráčov podporí úspešný priebeh hry (koľko skupín, po koľko žiakoch v skupine, aký pomer budú mať chlapci a aký dievčatá...)  koho vytipujete a nasadíte ako vodcu v skupine tak, aby boli skupiny pokiaľ možno výkonovo vyvážené Počas hry buďte neustále pripravení žiakov povzbudiť, pochváliť alebo aj vyprovokovať, pri zaobchádzaní s hráčmi a prejavovaním úcty k ním, ktorá im patrí, nezľahčujte ich rozhodnutia, realizáciu, nebuďte nervózni, keď sa hra nebude vyvíjať podľa vašich predstáv, musíte byť neustále v obraze hry,

2

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

nemožno sedieť a dívať sa, ako sa hráč snaží, žiaci by mali mať pocit, že hráte s nimi, Každá hra má svoje zakončenie. Niektorý záver bude vyžadovať z vašej strany humorné a ľahké vyznenie, iná vážnosť, diskusiu, ďalšia toleranciu a citlivý prístup . A pokiaľ sa niektorým žiakom pri práve ukončenej hre príliš nedarilo, naznačte im, že ich šanca príde určite inokedy, prípadne že by mali svedomitejšie pristupovať k domácej príprave na vyučovanie i na samotnom vyučovaní. V mimoškolských i školských zariadeniach významnú úlohu zohrávajú didaktické hry, pod ktorými rozumieme takú činnosť, ktorej cieľom je poskytnúť žiakom určité poznatky a vedomosti pri osvojovaní si nového učiva, ale predovšetkým sú vhodnou metódou pri upevňovaní učiva, sú dobrým prostriedkom proti zabúdaniu a formálnym vedomostiam. Didaktické hry sú spojením detskej hry a vyučovania, lebo obohacujú, prehlbujú a skvalitňujú vedomosti získané na vyučovaní. V hrách sa spája myslenie s poznaním, rečou a činnosťou, čo napomáha rozvoju psychiky a pracovných schopností. Sú tiež prostriedkom mravnej výchovy, pretože žiaci sa v nich učia hrať čestne a utvárať správne medziľudské vzťahy. Hry sú priamym prejavom detskej túžby po činnosti, a preto sa do nich rady zapájajú. Základom každej hry je hravá, na určitom mieste sa rozvíjajúca, niečo napodobňujúca činnosť, vo väčšej či menšej miere určovaná pravidlami. Našou úlohou je venovať pozornosť tým hrám, ktoré sú vymedzené pravidlami a umožňujú systematické cvičenia, dôležité z hľadiska fyzického a rozumového vývinu, z hľadiska formovania charakteru a vôle. Pomocou didaktickej hry môžeme docvičiť nové učivo, ktoré žiaci práve v škole preberajú alebo upevňovať a prehlbovať staršie učivo. V didaktickej hre nám nejde o originalitu, ale predovšetkým o premyslené použitie hry v súvislosti s vyučovacou látkou. Ak spojíme učenie s hrou, vytvárame didaktickú hru, ktorá je najdôležitejším doplnkom základných vyučovacích metód. Učivo sa má opakovať formou hier pravidelne. Potrebná je spolupráca vychovávateľky s učiteľkou a napomôcť jej žiakom ľahšie zvládnuť práve preberané učivo. Tieto hry nemajú trvať príliš dlho, aby sme deti neunavili. Vhodné je rozdeliť žiakov do skupín, a to tak aby tie boli vedomostne rovnocenné. Dbať na to, aby sme k lepším žiakom priradili aj slabších, ktorí nedokážu vždy vyriešiť úlohu samostatne. Tu sa učiteľom pre týchto žiakov stáva kolektív skupiny. Pri výbere didaktických hier musíme rešpektovať celkovú životnú skúsenosť žiakov a predtým osvojené poznatky. Hra je pre dieťa životnou potrebou tak ako pre dospelého práca. Sprevádza ho celým jeho detstvom, je druhom činnosti, pri ktorej prejavuje aktivitu, tvorivosť a vlastnú iniciatívu. Hrou možno upútať pozornosť detí, vštepovať im nové poznatky, zručnosti, stupňovať požiadavky na ich tvorivú činnosť, rozvíjať fantáziu i etické princípy. Dobrým pomocníkom pri didaktickej hre je hodnotenie - nikdy však nehodnotíme známkou.

SLOVENČINA

HLÁSKY
Čo hľadáš?

3

Ak v slove určená hláska nie je.Jozef Sabol a kolektív . ktorí majú na lístkoch hlásky z daného slova sa postavia pred lavice. hľadám hodinky. hák. na ktorej koľaji bude ktorý vlak stáť. hukot. Kto sa pomýli. ktorá za určený čas napíše najviac slov (mak. aké slovo zložia. môže sa vykúpiť tým. Vychovávateľ povie napríklad slovo „auto“. Žiak jednu vytiahne. Každý z nich si zoberie jednu hlásku. ktoré písmeno sa bude v slovách opakovať a na ktorom mieste v poradí bude. Hlásky sa pohybujú po peróne. Rovnaká hláska Vychovávateľ určí. rakyta. aby vytvorili slovo. ktoré sa začína hláskou „a“ a sám vyvolá ďalšieho žiaka. Kto sa pomýli. Spíme Žiaci majú hlavy položené na laviciach – spia. v ktorom je „ä“ Hra na učiteľa Vychovávateľ určí hlásku. žiaci ostanú spať. Napríklad hláska „k“ bude tretia v poradí. Žiaci sa medzi sebou poradia. Obrázok – hláska Žiaci majú pripravené písmená zo skladacej abecedy. Vychovávateľ hovorí: „-Vlak so samohláskami stojí na 3. musí vystúpiť a hľadať svoj vlak.“ Vytiahol kartičku s hláskou „p“. Živá abeceda Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami. stáva sa učiteľom a vyvolá ďalšieho žiaka. Obmena: Nové slová na poslednú slabiku. ďakujem). Hra na široké „ä“ Vychovávateľ hovorí rôzne slová. na ktorom je napríklad bubon. ktorou sa daný obrázok začína. skupina). Pridaj správne písmeno Žiaci sú rozdelení do skupín a každá má niekoľko obrázkov. Ak je v slove „ä“ netlieskajú. Hlásky v daždi Vychovávateľ rozmiestni hlásky na magnetickej tabuli. vlak s mäkkými spoluhláskami stojí na 2. ktoré začína hláskou „z“ a loptičku hodí späť vychovávateľovi. SLOVENČINA LITERÁRNA VÝCHOVA 4 . ktoré sa začínajú známymi hláskami a rovnaký počet kartičiek s tými istými hláskami. že povie slovo.určená hláska je na začiatku slova . makovník.“ Hodí malú loptičku niektorému žiakovi. na ktorú žiaci tvoria slová. Prišla loď Učiteľ hovorí: „-Prišla loď a priviezla nám hlásku „z“. Žiaci zdvihnú hlásku „b“. v ktorej je obrázok auta vstane jeden žiak a druhý k obrázku priloží hlásku „a“. Ten ju chytí a hneď povie slovo. Vyvolaný žiak povie slovo. Vyvolá prvého žiaka. Žiaci za každým slovom zatlieskajú. Ak správne a rýchlo povie slovo. Potom povie nejaké slovo a žiaci. Reťaz Vychovávateľ povie slovo.“ Druhý si vytiahol kartičku s hláskou „h“. napríklad „lopta“. na ktorú sa všetci prebudia.koľaji.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vo vrecúšku sú kartičky s písmenami malej abecedy. Učiteľ sa ho pýta: „-Čo hľadáš ?“ Žiak odpovie: „-Hľadám pero. Vyhráva žiak (dvojica. koľaji. Obmena: .koľaji. Pri pomýlení vychovávateľ určí inú hlásku a hra pokračuje. Ťahá ďalší žiak a povie: „-Pero tu nie je. Hlásky na cestách Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami a určí na nich. Učiteľ ukáže obrázok. Vyvolá skupinu žiakov.“ Hlásky nastupujú do svojich vlakov. Vychovávateľ ju hodí ďalšiemu žiakovi.určená hláska je na konci slova Zvedavý obrázok Vychovávateľ vytlačí na kartičky obrázky a žiaci napíšu hlásku. vlak s tvrdými spoluhláskami stojí na 1. Na zvolanie vychovávateľa: „-Prší!“ sa hlásky postavia vedľa seba tak. Vychovávateľ určí hlásku. V skupine.určená hláska je v strede slova .

Hra na hercov Žiak povie vetu a vychovávateľ ju napíše na tabuľu. smutne. dospelo. kde je ukrytá vec.milo. palica . Žiaci majú napísať krátku rozprávku. v ktorej budú menované osoby. V galérii Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú vymyslieť ku každému vhodný text.lavica.. ktoré sa žiaci učili. Povedz vetu . zvieratá a veci. kriedu. zrkadielko. Žiaci v skupinách majú napísať čo je pravdivé a čo nepravdivé.. nadpis.. Ktoré dokončenie sa vám najviac páčilo? A takto ju dokončil spisovateľ – dočíta rozprávku. ale nedokončí ju. detsky. plačlivo. (Popoluška) Pravdivé – nepravdivé Vychovávateľ prečíta žiakom rozprávku. Poznáš rozprávky? Z ktorej rozprávky je veta: Zrkadielko. napr. Dokončí rozprávku Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku. zvierat a vecí.Anička. napríklad o psíčkovi a mačičke. Hľadaj rým! Na určené slová tvoria žiaci rým. veselo. Spisovateľ Vychovávateľ napíše na tabuľu niekoľko osôb. krieda je za . Žiaci majú zapísať vlastnosti určenej postavy. pýta sa: „-Je krieda ukrytá po stolom? Za lavicami? Pri okne?“ Žiaci odpovedajú – ÁNO / NIE. Postavy z rozprávok Vychovávateľ prečíta 10 postáv.rožky. kvet .. ktoré si zapamätali a zaradiť ich do rozprávky. pero . Popoluška . Keď sa žiak vráti do triedy. Najšikovnejší žiak zo skupiny ju povie ostatným.. Hra na spisovateľa Aký názov by si dal rozprávke Zlatovláska.svet .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Bude z teba spisovateľ? Žiaci v skupinách majú vymyslieť príhodu. Prečíta niekoľko ukážok a žiaci v skupinách napíšu meno spisovateľa a názov diela..rohy.Fero. nahnevane. SLOVENČINA PREDLOŽKY Ukrytý predmet Jeden žiak odíde z triedy a ostatní ukryjú napr. z ktorej sú rozprávky. Papagáj Vychovávateľ číta krátke vety z rozprávok a žiaci ich presne opakujú po učiteľovi.. Čo nebolo v rozprávke Vychovávateľ prečíta žiakom veľmi krátku rozprávku. ktoré vystupujú v rôznych rozprávkach. nohy . Hádaj podľa obrázkov! Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú určiť..Jozef Sabol a kolektív . Literárny kvíz Vychovávateľ pripraví ukážky z literárnych textov. Kto aký je Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku alebo úryvok. nôžky . kto je najkrajší na svete? (Snehulienka s sedem trpaslíkov) Každá deva v kráľovstve si musela vyskúšať drobnú črievičku. mamička . Úlohou žiakov je zapísať čo najväčší počet postáv.. Obmena: Žiaci čiastočne prezradia. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 5 . Číta ju ešte raz a pri druhom čítaní pridá slová.. Ako by si dokončil rozprávku ty? Pýta sa viacerých žiakov. ktoré majú žiaci uhádnuť.

Pri cieli stojí iné dieťa. Možno sa hrať ako súťaž jednotlivcov. ktoré vznikajú pri ohmataní predmetov. Boduje sa čas priplávania a za nárazy sa strhávajú body. Poznávanie so zaviazanými očami Skupiny stoja v rade oproti sebe. odstránia si šatky z očí a ihneď napíšu úhrnný súčet na papier. Hráči stoja v kruhu. Loď v hmle Dieťa má zaviazané oči a predstavuje loď v hmle. Organizátor hry hodí loptu niektorému z hráčov. kto má najmenej trestných bodov. Potom sa mu odkryjú oči. stôl. aby do ničoho nenarazilo a priplávalo čo najskôr do prístavu. Hráč so zaviazanými očami pristúpi ku skupine a snaží sa hmatom nájsť niektorého hráča. ktorý odovzdajú vychovávateľke. kôš. t. Napríklad: Moje číslo je 11. aby si predmety prehliadol a hráč si volí nového „nosiča“. Po herni sa rozostavia rôzne predmety (lavice. podali si ruky a spolu sa prechádzali ako slabika „ma“. Jedenásť je hráčov vo futbalovom mužstve. Kto sa pomýli. Dieťa loď hmatá okolo seba. Na nosiča Jeden z hráčov predstavuje „nosiča“. získa pre svoju skupinu bod.. na ktorom leží hromada mincí a snažia sa ich hmatom sčítať (ich nominálnu hodnotu). nazývame hmatom.Jozef Sabol a kolektív . Keď ukončia sčítanie. Veľmi dobrým pomocníkom pre mladších žiakov sú v tomto smere zmyslové hry pre rozvoj hmatu. Dopíš 6 . Kapitán protistojacej skupiny mu zaviaže šatkou oči a členovia skupiny si vymenia miesto. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ROZVOJ PREDSTÁV Čo znamená moje číslo? Na rozvíjanie predstavy žiakov uvádzame niekoľko didaktických hier. Hru treba časovo obmedziť na 2 minúty. stoličky. musí predmet nosiť. ktoré predstavuje prístavnú sirénu a trúbi občas na signál do hmly. Tak sa mu naložia predmety na chrbát a do rúk. Víťaz je posledný. Ostatní mu poukladajú rôzne predmety. Zaviažu sa mu oči a jeden z hráčov ho vodí po miestnosti. Boduje sa rýchlosť a presnosť sčítania. Každá vyšle proti stojacej skupine jedného svojho zástupcu. Osvedčujú sa predmety pre každého ináč rozostavané. Ta každý neurčený predmet hráč dostane trestný bod. Kresliar Jeden z hráčov je kresliar. Ten musí povedať. Jeho úlohou je uhádnuť. Na pokyn vychovávateľa žiaci „zaspia“. Deti pristupujú po jednom so zaviazanými očami k stolu. „m“. Potom opäť hodí loptu organizátorovi. Ide ku stene a ukazovátkom napodobní kresbu.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ROZVOJ HMATU Spojenie kožných a pohybových pocitov. Závod počtárov Vychovávateľ si prinesie rôzne mince. Potom ich zamiešame a rozdelíme. čo je to? Keď neuhádne. SLOVENČINA SLABIKY Dve priateľky Z jedného kúta triedy ide žiak a drží v ruke kartičku s hláskou napr. ktorá má preplávať medzi úskalím do prístavu. Na papieriky napíšeme čísla podľa počtu hráčov. Vyhráva ten. Oproti nemu ide druhý žiak a drží kartičku s hláskou „a“. vypadne z hry. Všetci pozorujú každý pohyb a snažia sa zistiť čo kreslí. aké má číslo a čo to číslo vyjadruje.“ Úlohou žiakov je slabiku opraviť. ktorých sa musí dotknúť. poprípade ich zástupcov. aktovky a podobne).j. Vychovávateľ hovorí: „-Dve priateľky „M“ a „A“ sa vybrali na prechádzku. Vychovávateľ zatiaľ zmení samohlásky v niektorej slabike a povie: „-Bol tu kúzelník a zmenil nám slabiky. alebo družín. pri dotknutí sa pohybujúcou sa rukou. Keď ho nájde.. Kúzelník Na magnetickej tabuli sú slabiky. Keď sa stretli.“ Vystriedať viac slabík.

Žiaci zo slabík tvoria slová. Napríklad: k . Veta bude znieť: Ujo videl z auta mačku.. Čítaj spredu aj odzadu Oco. Smutná slabika Vychovávateľ napíše na tabuľu slabiku. SLOVENČINA SLOVÁ (1) Čarovný košík Na stole je košík a v ňom kartičky so slovami. mím. mám.Jozef Sabol a kolektív . Elene. Vyvolaný žiak si vytiahne aspoň tri čísla a utvorí na ne vetu. potom ich prečíta ešte raz rýchlejšie. ktorý za určený čas napísal najviac správnych slov. 7 (cesta). ktoré si zapamätali. rezeň. Oto. krk. Vianoce. kuraciu. Počet hlások „e“ je 11. napríklad „la“ a hovorí: „-Slabika „la“ je veľmi smutná . 8. madam. ktoré sa začínajú slabikou „la“ – lampa. ktoré by tvorili s prvou slabikou plnovýznamové slovo. napríklad je určená hláska „e“ a slová . meter. 7 . 2. 10 (mlieko). ded. Máš dobrú pamäť? Učiteľ prečíta pomaly asi 20 slov. Ktoré slovo nepatrí do skupiny slov? Slovo „lopta“ lebo v ňom nie je dvojhláska. Na pokyn žiaci začnú písať slová. na ktoré musia pohotovo a nepravdivo odpovedať. Počítajú sa hlásky.. Vláčik Kartičky tvoria lokomotívu a vozne. oko. 4 (záhrada).. kolok. kto za určený čas napíše v slovách najviac daných hlások.. Úlohou žiakov je utvoriť z vybraných slabík nové slovo. Mates Vychovávateľ napíše na tabuľu 10 slov a očísluje ich napríklad – 1 (pes). Nájdi správnu slabiku Vychovávateľ pripne na magnetickú tabuľu rôzne slabiky. 8 (mačka). 5 (búda). Napríklad: „-Čo robí Eva? Nepravdivá odpoveď žiaka je: „-Eva spí v psej búde. korok.“ Alebo „-Eva je na Mesiaci. radar. Na každom vozni je napísaná hláska. Napríklad vytiahne si čísla 9. rotor. 2 (auto). sveter. 6 (hrušky). ktorý povie vetu na dané slovo.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vychovávateľ vytlačí každému žiakovi obrázok a žiaci píšu prvú slabiku Loďky Vychovávateľ nakreslí na magnetickú tabuľu obrysy jazera a na hladinu pripevní loďky so slabikami. Žiaci majú povedať stratenú slabiku. Vyhráva žiak. V škatuli na stole sú čísla od 1 – 10.“ SLOVENČINA SLOVÁ (2) Kto je najlepší Vychovávateľ alebo žiak určí hlásku. lebo je sama.Peter. stôl. Žiak si so zatvorenými očami jednu vyberie. lavica. Ktoré slovo tu nepatrí? Vychovávateľ povie skupinu slov. pochop Doplňovačka Vychovávateľ napíše na tabuľu prvé a posledné písmeno slova a urobí medzi ne toľko pomlčiek. Čísla a slová Určený žiak hodí kocku a koľko bodiek je na vrchnej strane kocky.učiteľ určí prvú slabiku a žiaci k nej hľadajú ďalšie. napríklad – piesok. lastovička.. Obmena: . lopta. Anna. Pripájaním vozňov k lokomotíve vznikne slabika. 9 (ujo). stratila sa. Žiaci súťažia. Dokončite ju!“ Žiaci hovoria slová. 3 (jablko). prečíta nahlas a vyvolá žiaka. toľko slov musia žiaci napísať na danú hlásku. slovo. kukuk. nie slová. Žiaci „spia“ a učiteľ jednu slabiku zoberie.a (kytica) Fantastické odpovede Vychovávateľ dáva žiakom otázky. koľko písmen chýba a žiaci doplňujú. Stratená slabika Na magnetickej tabuli je niekoľko slabík.

Ilava. lebo sa mi stratilo slovo (povie jedno z napísaných slov). vypadnú z hry. Tisa. sila. Keď stráže počujú podozrivý šramot. koľko hráčov prešlo. strava a iné. liezť po podlahe. Obmena: žiaci nepíšu na papier. ten víťazí. ostatní utvoria zástup a v ruke majú kartičku so slovom. tis. Máte dobrý sluch? Opatria sa tieto predmety – hrebeň. larisa. ktorí boli pristihnutí pri pohybe. Hru je dobre hrať tam. Vlasta. ktorý prvý skončil. ukáže rukou smerom. chytené dieťa zostáva v zajatí a nezúčastní sa viac hry. Zlatá brána Dvaja žiaci urobia zlatú bránu. Iva. rasa. Veta: Kráľ má tri dcéry. Aké číslo je na vrchnej strane kocky. Skúšanému zaviažeme oči a zo vzdialenosti asi 4 metrov púšťame jednotlivé predmety v ľubovoľnom poradí asi z výšky 7 cm na hrubú knihu. ten po napísaní dá žiakovi za sebou. Počúvaná Úlohou je priblížiť sa potichu k hráčovi.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Na detektíva Vychovávateľ napíše na tabuľu slová do štyroch riadkov. rozložiť na slabiky a hlásky. Pred každým pustením povieme: „Pozor!“ a trikrát po tomto nepustíme nič. postaví sa na koniec zástupu. Povie niektoré z napísaných slov. Akonáhle hráč so zaviazanými očami začuje hluk. Hráči. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (2) Morský priechod Dvaja hráči sú na stráži. nečujne priblížiť sa k hráčovi a dotknúť sa ho rukou. Vyhráva žiak. ktorý určené slovo skôr nájde a dá ho do krúžku – košiara. bar. SLOVENČINA VETY (1) Hra s číslami Vychovávateľ vloží do škatule kartičky s číslami. Ostatní hráči na znamenie prichádzajú popri sediacom. musí slovo prečítať. ktorý má zaviazané oči a dotknúť sa ho rukou. astra. Ostatné deti sa striedavo snažia prekĺznuť z jednej miestnosti do druhej. list. Napríklad 3. Je im dovolené zohnúť sa. stráca bod. Vyvolaný žiak vytiahne číslo a pohotovo musí povedať vetu s daným číslom. Larisa. Koľko ich prešlo? Jeden hráč si sadne na stoličku v strede miestnosti a zaviažu sa mu oči. Ak sa strážnik pomýli. Rita. Za správnu odpoveď dáme jeden bod. zdvihnú ruku na znak prehradenia cesty. Komu sa podarí. Ovečky Vychovávateľ napíše na tabuľu aspoň 10 slov a vyvolá k tabuli dvoch žiakov. Počúvajúci má zistiť. barla. satira. ale na tabuľu a podávajú si kriedu (fixku). Stoja so zaviazanými očami pri otvorených dverách dvoch susedných miestností po stranách proti sebe. špendlík.. bas. sliva. riava. Štafeta Každý rad dostane papier a na pokyn žiak v prvej lavici začne písať slovo na danú hlásku alebo slabiku. Môžu prechádzať potichu alebo hlučným krokom. Hra s číslami a kockou Žiak hodí kocku. Po napísaní dá žiakovi vedľa seba. Kto ho skôr nájde? Nové slová Utvor nové slová napríklad od slova BRATISLAVA – brat. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (1) Sluch a sluchovú nahluchlosť môže vychovávateľ zistiť u žiakov aj formou hry. obyčajná ceruzka. V každom rade musí byť rovnaký počet žiakov. a to po jednom alebo po dvoch. britva. 8 . ktorého sluchom nezistí dostane zlý bod. Vyvolá k tabuli chlapca a dievča a hovorí: „-Zavolal som si detektívov. ak sa nepomýli. Koho chytia do brány. brav.Jozef Sabol a kolektív . libra. Kto sa pomýli. Vyhráva rad. Za každého hráča.. kovová minca a guma. špáratko. sadne si. odkiaľ hluk počuje. utvorí vetu s toľkým počtom slov. Hra má trvať najviac tri minúty. kde vŕzga podlaha. vlas. vata. Kto to urobí správne.

Je množstvo didaktických hier pre rozvoj vnímania farieb. Polepetko Na magnetickej tabuli sú poprehadzované slová a vychovávateľ hovorí: „-Žiaci. toľko slov musí mať veta..“ Žiaci s lístkom vystúpia pred lavice a postavia sa tak.: mamička. Vyhráva zástup...Posledný – vyhráva. Napríklad žiak hodil číslo 5. Na pokyn vychovávateľa prichádzajú žiaci. Milan. naša.. SLOVENČINA VETY (2) Tvorenie viet Vychovávateľ dá každej skupine lístok. Premýšľaj Vymysli vetu na daný počet hlások v slove! .. Akej farby je predmet? Hráči sedia v kruhu. Potom povie tento hráč inú farbu a ukáže opäť na ďalšieho hráča atď. Rozsypané slová Vychovávateľ má na stole rozhádzané slová a hovorí: „-Janke sa rozsypali slová. Veta znie: Miška Mášiková mala malú mačku.. Telefón Pred lavicami sú dva zástupy žiakov. pomôžme jej ich pozbierať. škola. Na poštára Žiak – poštár roznáša žiakom lístky so slovami. napr. Ťažká úloha Učiteľ napíše na tabuľu slová. ktorý povie vetu najpresnejšie. Podmienka: Všetky slová vo vete sa musia začínať rovnakou hláskou..: Moja mamička vie piecť chutné koláče. Viera. Kto ide napraviť to.. napr... Uvádzame len niekoľko. Ten musí ihneď menovať predmet. na ktorom je 10 slov. pripnú ju na magnetickú tabuľu a ostatní žiaci ju prečítajú. ktorá napíše najviac viet. vozí. vyberajú z rybníka slová a zostavujú vety. koláče. Zaujímavá veta Žiak hodí kockou. Prvý ju pošepky povie druhému. Vyhráva skupina. Utvoriť vetu. Prvý žiak pokračuje pekne Druhý žiak pokračuje píše Tretí žiak pokračuje do Štvrtý žiak pokračuje zošita Veta znie: Miško pekne píše do zošita. aby utvorili vetu so správnym slovosledom. Aké číslo je na vrchnej strane kocky. čo Polepetko pokazil? „-Vyvolaný žiak ide správne usporiadať slová vo vete a ostatní žiaci ju prečítajú.Kto sa pomýli alebo nedokáže odpovedať. ktorý je v tej istej farbe. v ktorej budú všetky slová. chutné. Naša škola je pekná. Vychovávateľ každému zástupu pošepky povie rovnakú vetu.. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE FARIEB Dieťa pri vstupe do školy rozoznáva okrem bielej a čiernej farby štyri základné farby: červenú. modrú. vypadne z hry... Na pokyn začnú žiaci písať z daných slov vety. Jeden hráč menuje farbu a ukáže na iného hráča.Jozef Sabol a kolektív . Napríklad: Milan vozí Vieru. bol tu Polepetko a na tabuli nám poprehadzoval všetko.. druhý tretiemu.-. zostavia vetu.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Lovíme v rybníku Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu slová ako napríklad – pekná. Posledný povie vetu nahlas. Ostatní žiaci tlieskajú a spievajú pieseň „-Nie je chlapa nad poštára. 9 . Jožko píše úlohu. Pridaj slová! Vychovávateľ povie napríklad slovo „Miško“.“ Vyvolaní žiaci prídu k stolu.. žltú a zelenú.

jeho sused číslo 2 a modrú farbu. Vychovávateľ napíše alebo prečíta mená osôb ukazovaných na podobizniach a zistia sa správne typy.. Na kukučku Hrá sa v laviciach alebo pri stoloch. Ostatní sa dohovoria kto ako prvý zakuká. že mladší žiaci nevedia sa plánovite dívať a zriadiť svoj zrak. stoj!“ všetci hráči zastanú. 10 . kto po ňom. Zmenená kresba Vychovávateľ nakreslí pred príchodom žiakov na tabuľu obrázok. Ak uhádne jeho meno. Obrazy slávnych ľudí Dve skupiny pozorujú obrazy. Môže sa 3 razy opýtať a tri razy hádať. Deti si ho prehliadnu a potom sa otočia chrbtom k tabuli. Žiaci si obyčajne všimnú drobnosti a podstata im uniká. Napríklad hráč. atď. kto prehovoril. Kto prehovoril? Hráči utvoria kruh. Deti si potichu značia mená týchto ľudí a napokon pozbierajú odpovede a odovzdajú ich vedúcemu súperiacej skupiny na ohodnotenie. Vtedy „Slepá baba“ vystrčí paličku a koho zasiahne. sklonia hlavu nad stôl. Hráča. ktorého farbu vytiahne. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE REČI Žiak si má v škole vypestovať aj citlivosť zvukovej stránky reči. Ak sa nehlási k svojej farbe. Zvíťazí jednotlivec (skupina). Deti si sadnú okolo neho a každé dostane jedno číslo a farbu. aby naučil žiakov správne vnímať obraz a kresby. vyhráva. Slepá baba má v ruke paličku. ktorý uhádol najviac podobizní slávnych ľudí. avšak množstvo nimi postihnutých detailov a ich akosť je nepodstatná vzhľadom na celkový význam a charakter vnímaného predmetu. Vedúci ukáže na niekoho v kruhu a ten povie „Kto prehovoril“ Prostredný ho má poznať po hlase a označiť menom. ktoré im ukazuje vychovávateľ najdlhšie 10-20 sekúnd. ktorý je za dverami pozvú dnu a hra začína. zakuká ďalší. Všetci účastníci chodia po kruhu. So zaviazanými očami Jednému hráčovi sa zaviažu oči a ostatní hráči sa pochytajú za ruky a urobia kruh. že si obličaj skryjú do zložených rúk.. V prostriedku stojí jeden so zaviazanými očami. Niekedy sú žiaci veľmi dobrými pozorovateľmi. Veď obraz nie je opakovaním skutočného predmetu. Kto má menej trestných bodov. Keď sú takto pripravení. vymení sa s tým hráčom.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Koho je táto farba? Vychovávateľ má v ruke debničku. dostane trestný bod. kresbe. kto prvý uhádne. obrázky slávnych ľudí z histórie. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE OBRAZOV Veľké ťažkosti majú žiaci s chápaním priestorových vzťahov na obrázku. čo sa na obrázku zmenilo (môže sa použiť aj fotografia). určia celé poradie. alebo lavicu tak. Slepá baba sa pýta: „Kto sa drží mojej paličky?“ Chytený hráč musí povedať jedným slovom (hlasno) . Prvý zakuká a hádač má uhádnuť kto to bol. Vnímavosť žiakov k fonetickej stránke reči môže vychovávateľ účinne rozvíjať aj didaktickými hrami. Vyhráva ten. ale jeho plošným spodobením pomocou zvláštnych prostriedkov. musí povedať svoje číslo. ktorý sedí na pravej strane vedúceho dostane číslo 1 a červenú farbu. Ak prostredný hráč uhádne. Podľa hlasu háda. Vnímanie obrazu je dejom psychologicky dôležitejším.Jozef Sabol a kolektív . Ak uhádne.„Slepá baba“. ten sa jej musí chytiť. Na znamenie výkrikom „Slepá baba. Potom začne vychovávateľ rýchle vyťahovať z debničky papiere a hrať. Slepá baba je v kruhu. ide do kruhu ten. Možnosti cvičenia v tomto smere poskytujú aj didaktické hry. ktorý sa držal paličky a uhádol jeho meno. Vychovávateľ urobí malú zmenu – napríklad dokreslí alebo zotrie nejakú maličkosť a deti majú uhádnuť. kto je to. Vnímanie obrázkov u žiakov je sťažené aj tým. Toto všetko upozorňuje vychovávateľa. Jeden z hráčov ide za dvere. v ktorej je niekoľko prúžkov z rôznofarebného papiera (vždy viac ako je hráčov alebo skupín). pri uhádnutí ide za dvere ten. ktorého meno uhádol. Ak ani na tretí raz neuhádne. ostane ďalej „Slepou babou“. alebo povie iné číslo.

Hráč držiaci krabičku. Spevácky festival Hráči sa dohodnú. Kto má lepšie „oko“? Vedúci položí na kraj stola ceruzku alebo iný predmet s vyzve dvoch účastníkov. Vyhráva ten. Pretože súčasne môžu súťažiť aj iné dvojice. Hry možno obmeniť aj tým. kto odhadne presnejšie. treba pre každú z nich zmeniť trochu úlohy. Žiaci podľa toho dvíhajú kartičky. nos. Hráči spolu súťažia. pokiaľ sa pieseň neskončí. môžeme vyskúšať spevácke vlohy všetkých žiakov. Prostredný spieva a krabička sa podáva ďalšiemu. kde všade možno s deťmi odhadovať. Keď ten nezodpovie správne – ide do kruhu a spieva on – stáva sa prostredným hráčom pokiaľ ho nevystrieda ďalší neúspešne odpovedajúci hráč.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE TÓNOV Skúsenosti nám ukazujú. že budú spievať niektorú známu pesničku. Hra je na prvý pohľad jednoduchá. učivu. v herňach. Ak prestane prostredný spievať. Hra je zábavná. ale spieva len prvé tri slová a pokračuje ďalší. koľkokrát možno niť alebo špagát otočiť okolo stola alebo nejakého okrúhleho predmetu. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE VEĽKOSTI A VZDIALENOSTI Úlohou vychovávateľa je urýchliť a spresniť deťom vnímanie aj z hľadiska individuálnej skúsenosti. koľko ráz možno položiť túto ceruzku po dĺžke stola.. Štyri krúžky Z ohybných prútov alebo drôtov spletieme štyri krúžky o priemere 15 cm. že vezmeme niť alebo špagát určitej dĺžky a odhadujeme. ktorý spieva tiež len tri slová. Uprostred stojí jeden hráč spievajúci ľubovoľnú pieseň. Vyhráva ten. vychádzkach. Jednu stoličku obrátime hore nohami a položíme ju na inú stoličku.. ťažkosť je v tom. podá lístoček prostrednému a hra pokračuje. Správny odhad možno u detí cvičiť aj spoločenskými hrami. Veľké možnosti v tomto smere má vychovávateľka na exkurziách. Deti stoja v kruhu. Spevácku ostýchavosť žiakov môžeme ľahko odstrániť aj vhodnými didaktickými hrami. že žiaci sa v nejednom prípade ostýchajú sami spievať. SLOVENČINA VYBRANÉ SLOVÁ Kto je najšikovnejší Na tabuli sú napísané slová správne aj nesprávne.. výletoch. Ak zodpovie. aby určili od oka. v ktorom sú uložené lístočky s otázkami. Napríklad „Čím sa pozerá kukučka?“ alebo „Aké má kukučka perie?“ alebo „čo kukučka najradšej žerie?“. Deti si za spevu podávajú krabičku. aby pieseň šla plynule. Vynechané i . tiež melódiu a dávať pozor.Jozef Sabol a kolektív . ústa a uši. Odpovedať alebo spievať Vedúci si pripraví lístočky s rôznymi obálkami. Jedno oko mu chýba. Je možno tiež namaľovať obrysy hlavy a dať hráčom dokresliť oči. Takto sa pokračuje dotiaľ. na ktorých je i – y. Sadnú si do kruhu a niektorý začne. porovnávať vzdialenosť rôznych objektov v teréne. si musí vytiahnuť lístoček a otázku správne zodpovedať. Otázky vždy zameriavame určitej téme.. Úlohou žiakov je čo v najkratšom čase vyhľadať správne napísané slová. v ktorých chýba i – y. ten vyhráva. že treba dodržať presne text piesne. kto najsprávnejšie oko zakreslí. komu sa z presne stanovenej vzdialenosti podarí najmenším počtom bodov nahodiť všetky štyri krúžky na všetky nohy stoličky. Úlohou hráčov je prísť k určitej vzdialenosti so zaviazanými očami a oko zakresliť na správne miesto. Prasačie očko Zručný kresliar nakreslí na tabuľu alebo na podlahu jednoduchými ťahmi kriedy prasiatko. košíček. Tajomné vrecúško Učiteľ vyberá z vrecka slová. A vychovávateľ neraz po dlhšom čase objaví dobrého speváka.y 11 . zastaví sa aj podávanie.

“ SLOVENČINA PODSTATNÉ MENÁ Máš dobrú pamäť? Vychovávateľ zavesí na tabuľu na 1 minútu obraz a potom ho otočí. pohľadnicu. vec Žiak potichu hovorí abecedu a určený žiak ho zastaví slovom „Stop!“ Pri ktorej hláske sa zastavil. Družstvo.. Úlohou žiakov je napísať vetu. tvar.. Vyhráva žiak. 5-1-9. línia. vlk. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDZANIE KRUHMI Pre túto hru si musíme dopredu pripraviť kruhy o priemere 15-20 cm.) VÝTVARNÁ VÝCHOVA DÍVAJ SA POZORNE Vedúci si pripravuje obrazy o deň skôr a k nim otázky.. na ktorom je slovo r – ba. Do každého kruhu sa postaví jeden hráč „zajac“. Hráči hádžu kruhy na nohy stoličky. ktoré farby vystupujú v priestore? Aká technika vytvára dej obrazu? Pre ktorého maliara. v ktorej budú obidve podstatné mená. Žiaci majú vypísať písmená v abecednom poradí – riešenie – a á b é k l m o r s š t u ý ž. Žiak na list odpovedá: „Poštár mi priniesol lístok. Menoslov žiakov Ktorá skupina napíše prvé podľa abecedy zoznam žiakov v triede? MATEMATIKA ČÍSELNÉ OKO Rozostavte číslice od 1 – 9 v obrazci znázorňujúci kruh tak. poznať aj ďalších ilustrátorov. vojakov.. východe Slovenska. Jeden žiak pomieša štvorčeky a na pokyn vychovávateľa ich žiaci začnú zoraďovať podľa abecedy. ktorá skôr zoradí písmená podľa abecedy. Sledoval si pozorne? Vychovávateľ pomaly číta úryvok. ktoré osoby. napr. ilustrátora sú typické tieto výrazové prostriedky. dynamika atď. Musím doplniť „y“ . na ktorých je vynechané i – y. ktoré nie sú typické pre daný obraz. mesto. zvíťazí. 2 SLOVENČINA ABECEDA Dokážeš to? Vychovávateľ napíše na tabuľu vetu. Dvaja hráči sú mimo kruhu.. Postavíme ich na seba tak. zvieratá a veci boli na obraze. grafikov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Žiak roznáša po triede lístky so slovami. fotografiu. svetlosť. ktorý ich zapísal všetky..: Sýkorka má žlté bruško. aby vrchná stolička mala nohy obrátené dohora. 5-6-4. alebo obrázok. (5-3-7.. mesto. Hra s abecedou Žiaci alebo vychovávateľ na štvorčeky papiera napíše všetky písmená abecedy. Napríklad – „v“ – Vlado. Zamerať sa na maliarov žijúcich na Orave. Ukáže deťom obraz. napríklad: -Koľko tam bolo budov. Detve. Vranov. Vedúci sa pýta otázkami. Ukáž svoju šikovnosť Dvojica žiakov dostane lístky. ktoré nahádže viac kruhov. Chvíľu ich nechá pozorovať a potom obraz schová.. žiaci si zapisujú podstatné mená.Jozef Sabol a kolektív . aby jedna číslica bola v strede kruhu a ostatné na konci každého priemeru a aby súčet troch čísel na každom priemere bol 15. na ktorých sú napísané dve podstatné mená. vlasy. Môžeme sa pýtať aj otázkami. Sú to „líška“ a „zajac“. vec. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HONBA NA ZAJACA Na zemi nakreslíme niekoľko kruhov. zviera. žiaci povedia meno. Liptove. Kto odpovedá najpresnejšie získava bod. Rozširovať poznatky detí aj o ostatných slovenských maliaroch v iných kútoch Slovenska.. Žiaci majú napísať (povedať). Vyhráva skupina. farba. osôb. Aby líška nechytila zajaca musí sa tento 12 . zviera. Napíš čo najviac! Vychovávateľ sa dohodne so žiakmi na určitej hláske. V miestnosti si pripravíme dve stoličky. Meno.

ktorý sa v priemere najviac priblížil ku skutočnej čiastke. LITERÁRNA VÝCHOVA NA BÁSNIKOV Hráči sedia za stolom a každý má pripravenú ceruzku alebo pero. Na povel začnú hľadať a zbierať lístočky. Prvý hráč napíše na prúžok papiera jeden riadok ľubovoľného textu. Vyhráva hráč. že každé skupina má za úlohu hľadať inú farbu. Skupina. Hrá sa o najšikovnejšieho počtára. Nesmú sa hovoriť slová obsahujúce menej ako 5 písmen. MATEMATIKA HRA NA POKLADNÍKA K tejto hre potrebujeme väčší počet drobných mincí (päťdesiathaliernik. za ktorý model zhotovia a jeho realizáciu. Akonáhle prenasledovaný hráč prestúpi kruh. Ďalej si pripravíme noviny veľkého formátu (3 kusy). Ten si prečíta posledné slovo a napíše riadok (verš). ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ LOPTA V KRUHU Hráči stoja v kruhu rozkročmo tvárou dnu. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MÓDNY SALÓN Pre túto súťaž potrebujeme troch chlapcov a tri dievčatá. MATEMATIKA MATEMATICKÁ HRA Koľko hrán má nezastrúhaná ceruzka? Predpokladaná väčšina povie 6. povie „nie“. Ak je v slove myslené písmeno hráč. Chytený hráč musí potom byť líškou. že z každého lístka kúsok vyčnieva. Hodnotíme čas. ktorý dáva hádať povie „áno“. čo bol v kruhu tento rýchlo opustiť. vyhráva. päť korún. Posledné slovo napíše na prázdny riadok. dve koruny. Teraz prenasleduje líška opäť iného zajaca nechytí. nožnice (3 kusy).DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD uchýliť do jedného z kruhov. v skutočnosti však má 18 a to 6 bočných a po 6 na oboch základňách. ktorý sa s uvedeným slovom rýmuje. koruna. Víťazí skupina.Jozef Sabol a kolektív . Hru môžeme obmeniť tak. So zaviazanými očami sa snažia spočítať čo najväčší počet mincí v určenom časovom limite – pri množstve okolo 35 mincí je limit dve minúty. desať korún). Dvojice sa môžu spolu radiť. Papier zloží tak. Každá dvojica dostane jedny noviny. Obsah „básne“ je teda všetkým 13 . ktorý tomu môže zabrániť rýchlym prinožením. Preto každý povie nejaké slovo. V strede kruhu stojí vedúci a snaží sa prehodiť loptu pomedzi nohy niektorého hráča. aby bolo vidieť iba posledné slovo. SLOVENČINA MYSLENÉ PÍSMENO Jeden z hráčov určí nejaké písmeno a ostatní ho majú uhádnuť. SLOVENČINA HRA SO SLOVAMI ľad hľaď ber zber rez drez Utvor nové slovo tak. musí ten hráč. keď vedúci hod len naznačí – dostáva zlý bod. Celkovú čiastku si zapíšu hneď po odstránení šatky z očí a papier odovzdajú. papier zloží a podá ďalej. Hráč. ktorý loptu neustriehne alebo zrazí nohy už vtedy. že na začiatok pridáš hlásku: rad raj rak tak len mor tri hrad kraj zrak vták blen Amor utri ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ KTO VIACEJ Pripravíme si päťdesiat rôznofarebných lístkov a ukryjeme ich v miestnosti tak. Hráči pristupujú jeden po druhom k stolu. desať špendlíkov. ktorá pozbiera v určenom čase viacej lístočkov svojej farby. Posledné slovo opäť napíše na prázdny riadok. Ak nie je v slove myslené písmeno. nožnice a úlohu vytvoriť v najkratšom čase štylizované oblečenie pre partnera. špendlíky (10 kusov pre jednu dvojicu). Z každej farby je po 10 lístkov. kde je pripravená hromada mincí. ktorý má po určenom čase najmenej zlých bodov. Víťazí hráč. Vytvoríme z nich tri zmiešané dvojčlenné družstvá. Potom ho podá susedovi. vojdú do miestnosti školského klubu detí. ale vlastnú prácu na „výstroji“ a vyhotovení modelu musí urobiť partner. Keď sme hru pripravili. ktorá ich nájde v stanovenom čase viac.

atď. ktorý má zaviazané oči.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD „básnikom“ tajný : každý pozná iba posledné slovo hráča.Každému meriame čas a počet stúpaní na zem – za každé dostane jeden trestný bod. resp. Bodovanie je možno uskutočniť hneď. že si hráči vymenia papieriky a navzájom sa bodujú.. Večer more chladlo. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRETEKY S PAPIEROM Pre každého súťažiaceho si pripravíme dva kusy papiera veľkosti 60 x 60 cm (ak nemáme papier. vystriedajú sa. Potom si deti vezmú papier a ceruzku a usilujú sa právne napísať pokiaľ možno doslova čo počuli. toľko bodov získava pre svoje družstvo. Na stole sa zapália dve – tri sviečky. že hráči vopred dohovoria. čo dostal. Tak sa každý hráč dozvie. Má právo na viac pokusov. Vychovávateľ ho odvedie tri kroky od stola a niekoľkokrát ho otočí. Nesmie však stúpiť na zem. a to tak. Počujeme. ktoré si zvolili mesto s týmto menom. čo má ľavý sused s darčekom robiť. čo má s darčekom robiť. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ POŠTÁR Hráči sedia v kruhu. Hráč má za úlohu fúkaním zhasnúť horiace sviečky. z Bratislavy do Brna a podobne. stačia i noviny). ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SFÚKNETE ICH ? Pri tejto hre môžu za každé družstvo súťažiť traja hráči. Tú správu priniesli v každých novinách. Ten si vymyslí tiež. Jeho úloha bude dostať sa čo najrýchlejšie z jasného konca miestnosti (javiska. Táto hra sa dá hrať aj tak. Napríklad – kvet. že vezie poštu z Leningradu do Moskvy.. Mám výhru škatuľu pogov. že si striedavo podkladá pod nohy obidva kusy papiera (dôležitý je tvrdý papier. väčší rys. že dar a úloha sa k sebe nehodia. Vychovávateľ potom povie susedovi po ľavej ruke čo má s darčekom robiť. Oznamuje. Družstvo ktoré najviac zhasne sviečky vyhráva. si rýchle vymenia miesta. číslo 1000 ôsmimi osmičkami. že niekto má dať bicykel do šporáka. tam a späť. LITERÁRNA VÝCHOVA SETONOVÁ HRA Vychovávateľ prečíta alebo rozdá krátku správu o malom počte slov. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PODIVNÉ DARY Vychovávateľ povie potichu svojmu pomocníkovi po pravej ruke aký darček mu posiela k narodeninám. na akú tému budú písať. Každý si vyberie meno niektorého mesta. Prvému hráčovi sa zaviažu oči. Hra je teda vtipná tým. Poštár sa usiluje niektorého chytiť. V závere hry každý hráč povie čo dostal a čo má s darčekom robiť. 14 . Hráč si darček zapamätá a vymyslí iný pre svojho suseda. Po prečítaní počká určitú dobu. Postupne sa vystriedajú všetci hráči. Napríklad – klavír. atď. Uprostred je poštár. Ak sa mu to podarí. výkres. kartónová podložka a podobne). od ktorého preberá papier. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SKRÝVAČKY ananás citrón hruška slivka orech Janka na nás zabudla. napríklad – kŕmiť. Pohybuje sa takým spôsobom.Jozef Sabol a kolektív . Môžeme pritom použiť aj sčítanie ( 22+2+2+2). pódia) na druhý. SLOVENČINA PREŠMYČKY ruka Nitra hlava kašli kahan Ali. Následníci trónu boli princovia. žni rám kata cibuľa Hanka Žilina kamarát Ľubica rátal skáče popuk koral táral sekáč pupok Karol obor drevo ináč láska Robo vedro Čína skala kura natri vlaha líška MATEMATIKA ROVNAKÉ ČÍSLA Napíšte číslo 28 piatimi dvojkami. Ľavý hráč si pokyn zapamätá a povie. Koľko sviečok sa mu podarí zhasnúť. Tak sa každý hráč dozvie. Iskry.

Nemali na predaj náušnice.Jozef Sabol a kolektív ..DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Sú tu haldy dreva. Lucia má rada prvouku. lavicu si utri! Doma mali zmrzlinu. Bolia ma kolienka...-. Boris sú dvojčatá... Kúzla to boli krásne. Robo... Cez les tiekol potok. Radúz mi jablko zjedol.. Miro... Krajan tára. Ľuba nános preskočila. Na večeru sme mali na chlebe syr. Miško. Moja žiačky pekne spievajú. Grófi gazdovali zle. Pekne bolo v parku.... Mal bradu doktor? Urob ruskému dievčaťu bábiku. Pivo má penu. Písmeno e sa ľahko píše. no nebi sa! Amerika je ďaleko. To je ale ťažká robota! Delfín skočil do vody. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZAMEŇ JEDNO PÍSMENO matka brav vrav lep škola myš jedľa krach doba zošit oblok oblôčik pás sedíš hladí môže noha šatka brat mrav les škoda máš jedla hrach doga zošiť oblak obláčik nás sadíš hľadí maže nora Katka let latka lev prach doma oblúk oblúčik vás hradí - Dora 15 . Včela lietala nad kvetom.. Jemu chalupa zhorela? Ivo dal Petrovi gaštan? Postavili chlapci trón. Mamička nevarila špagety.. pohroz.. malina bobor zmija lienka hrozno Erika Robo Fínsko Oto Ivo Eva VETY Čo sa ukrýva v balóniku . SLOVENSKÝ JAZYK tuha zlato jantár banán figa dudok obrus nebo škola mama mucha voda citrón jež meno Ela malina Predajná.

Boj o čísla pokračuje tak dlho. správne číslo zle umiestnené 1 bod. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZEM. lietadlo. Najprv napíše hráč A niektoré číslo od 1-10. Papier. dážď. ktorý ihneď nezareaguje.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD drak mlok - mrak blok - vrak - frak MATEMATIKA ZAPAMÄTANIE ČÍSLIC Vedúci hry ukáže 12 napísaných číslic. Hrá sa v dvojiciach. Pri písaní si papier zakrýva rukou. voda. vták. Pod čísla začnú písať ľubovoľné číslice. Poznámka: Písať veľké tvary. Cieľ: Pomôcky: 16 . VODA. rak. Listy odovzdajú a vedúci ich oboduje podľa správnosti čísel a správnosti umiestnenia. Príklady na sčítanie a odčítanie do 20. ktorú číslicu protivník napísal. breh. ktorý sa stáva víťazom.hráč môže odpovedať: škola. prípadne povie neprimerané slovo z hry vypadá. Hra končí vyradením neúspešných hráčov – až ostane nakoniec v hre len jeden. strom. veslo. most. Vedúci hry po jednom vyvoláva a hovorí heslá – zem. auto a podobne. krík. pokiaľ si hráči nerozoberú všetky čísla. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA BYSTREJŠÍ Sčitovanie a odčitovanie do 20. Súper ho pozoruje a snaží sa podľa pohybu ceruzky uhádnuť. VZDUCH Hráči sedia v kruhu. priehrada. búrka a podobne. Pri hesle „vzduch“ môže hráč povedať slová: vietor. ceruza. Číslo dobre napísané a umiestnené 2 body. Potom čísla zakryje a hráči majú napísať čísla na svoj papier v uvedenom poradí. Hráč. Keď organizátor povie heslo „zem“. Pri hesle „voda“ – môže hráč použiť slová: ryba. MATEMATIKA BOJ O ČÍSLA Cibrenie postrehu. ktoré napísal a označí ho krúžkom. Obidvaja žiaci si napíšu na svoj papier základný rad čísel od 1-10. vzduch – hráč musí hneď povedať nejaké slovo. Ak súper neuhádne.Jozef Sabol a kolektív . letec. vzducholoď. dom. Kto má viac zakrúžkovaných čísel vyhráva. Potom napíše jednu číslicu hráč B a hráč A háda. hráč A vyhľadá v základnom rode číslo. loď a podobne. ktoré súvisí s niektorým heslom. Doba exponovania čísel je jedna minúta. Každé číslo sa môže zakrúžkovať 2-krát.

Vychovávateľka postupne zadáva úlohy. pod stolom.. V prvej časti deti určujú polohu predmetov vzhľadom k stolíku.) Obmena: . (Na stole. ktorá bude skôr celá sedieť. triangel. hore.. pamäti a správneho používania predložiek Hračky a iné predmety Deti sedia v polkruhu. dole... V druhej časti jedno dieťa ide za dvere a vychovávateľka zatiaľ predmety premiestni. ... Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO S KVETMI / DOMINO S BODKAMI Priraďovať predmety. na ktorej je väčší počet prvkov ako 4 ( 3.: Na magmetickú tabuľu pripevní auto vpravo hore.). činely) Vychovávateľ udiera na malý bubon (triangel. výkres. nakreslený domček. Pred nimi je stolík.) . nad.Nakresli práve toľko bodiek. 6 . pre žiakov Vychovávateľka zadáva žiakom úlohy: -Ukáž dominovú kartu. vpredu. k bodkám priraďovať kvety. ktoré znázorňuje menej prvkov ako vidíš na dominovej karte. Vyhráva tá skupina.) Žiaci údery počítajú. na ňom i okolo neho a pod ním sú uložené rôzne predmety a hračky. činely .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Žiakov rozdelíme na dve skupiny a zadávame im príklady na sčitovanie a odčitovanie. Farebné pastelky. 7. Učiteľ vyzve žiakov: „-Ukážte kartu s číslicou udávajúcou počet úderov.Ukáž dominovú kartu. pred stolom. .Jozef Sabol a kolektív . ktorý skôr správne odpovie ide si sadnúť.Ukáž číslo. Odpovedajú žiaci.makety Na magnetickú tabuľu upevniť 5 kvetov.. za stolom. Ten. atď. ku kvetom bodky.“ Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO Orientácia v číselnom rade Dominové karty pre učiteľa. vzadu. malý bubon (paličky. medzi.) Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOBRE POČUVAJ A POČÍTAJ Počítame po jednom Karty s číslami. 5. Kvety . Napr. koľko je kvetov. Hra je rozdelená na dve časti. Dieťa má za úlohu určiť polohu predmetu po premiestnení a vrátiť ho na pôvodné miesto. ktorí stoja vpredu. vľavo.Ukáž číslo. (Auto je na stole a bolo za stolom. pred.. 6. na. 7. 6.. 17 Cieľ: Pomôcky: Postup: . ktoré znázorňuje viac prvkov ako vidíš na dominovej karte. Dokresli: pred dom cestu na strechu komín vedľa domu strom medzi dom a strom kvietok Obmena: pojmy – vpravo. ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ČO JE KDE Cieľ: Pomôcky: Postup: Orientácia v priestore – pojmy vpredu. na ktorej je menší počet prvkov ako 10 (9.. SLOVENČINA ČO SA ZMENILO Cvičenie postrehu.

tekvica. Papier.. Pri ďalšom hode zapíše súčet doteraz zapísaného čísla s číslom naposledy hodeným.Nakresli menej kvetov. jedlo.zdvihnite trojuholník (štvorec.. nerast vlk.. vták. ryža. Geometrické tvary. ako je bodiek. Papier.. MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (1) Rozvoj predstavy.Jozef Sabol a kolektív . b) Žiaci hádžu s kockami a čísla medzi sebou násobia až po 1000. fantázie a zručnosti. Obmeny: a) Žiak napíše číslo 100 a potom číslo odčítava. 18 . Hádžu postupne hracou kockou. kov. Pripravíme na tabuľu slová. klinčeky. ceruzka. . rozlíšiť farebne. Napr. vychovávateľka určí počet kôl a na konci hry im vypočíta súčet. nábytok. Vrecúška. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ DVOJICE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Utváranie dvojíc podľa významu. šelma. štvorce zelenou Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA HÁDZANIE KOCIEK Písomné sčitovanie. atď.obkreslite trojuholníky červenou . mäso. Žiaci z nich utvoria dvojice podľa významu. Žiaci pracujú takto: hokej šport jedlo mäso vták lastovička nábytok stôl kvetina nezábudka. kvetina. kto najskôr dosiahne 100. kruh. (Na liste sa geometrické tvary prelínajú. šošovica. stôl. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (2) Rozlišovať a presne pomenovať geometrické tvary. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA HMATAČKA Cieľ: Pomôcky: Poznávanie poľnohospodárskych plodín. obdĺžníky žltou . kruhy modrou..) Geometrické tvary vystrihnúť a poskladať postavu chlapca z geometrických tvarov. lastovička. hrach. ktorý sme im podali.: hokej. Číslo.. ktoré mu padlo.Vyznač dvojice. nezábudka.. fazuľa.. obdĺžník) . Vychovávateľka vyzve: . Geometrické tvary z farebného papiera. Každý hráč má papier a ceruzku. Víťazí ten. pero. si zapíše.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD .. Deti so zaviazanými očami ohmatávajú geometrický tvar. . Nájsť geometrické tvary a obkresliť každý inou farbou. šport. c) Žiaci prvého ročníka môžu obidve čísla sčítať a zapisovať len výsledky.

.: obilie. Pred každé družstvo postavíme rovnaký počet vrecúšok. Navzájom o svojich číslach nevedia. povie všetky vybrané slová po danej obojakej vybranej spoluhláske. skriňa. ovocia a zeleniny. Hráčom rozviažeme oči.Ak sa žiak pomýli. I po obojakých spoluhláskach a žiaci pomocou kartičiek určujú pravopis po obojakej spoluhláske zdvihnutím karty. Ý. . Kartičky s písmenami Y. misa.Jozef Sabol a kolektív . . ODPOVIE Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie zvierat. Ich úlohou je v určenom čase povedať. Karty s číslami Žiaci majú rozdané karty s číslami. Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA HRA S KARTAMI Cvičenie pravopisu vybraných slov. ovocia a pod. čo je v ktorom vrecúšku.. ako jabĺk. Ostatné deti sa dohodnú na zvieratku. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA KŔMIME ZVIERATKÁ Precvičovanie matematických pojmov priraďovaním prvkov – viac. Hľadajúci vyradí nesprávne číslo. I. Bodujeme podľa počtu správne uhádnutých obsahov vrecúška. ako jabĺk. atď . koľko je ježkov. väčší. zeleniny) Jedno dieťa je za dverami. Opisy zvierat (ovocia. umývadlo.Ježkov bude menej.Myší bude rovnako. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA KTO VIE.Ježkov bude viac. . Hovorím slová s Y. zeleniny.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti rozdelíme do dvoch družstiev. Na zavolanie príde dieťa spoza dverí a kladie otázky.. MATEMATIKA HRA S ČISLAMI Precvičovanie pojmov – menší. 19 . Napr. Podobný postup je aj pri precvičovaní pojmu – je menší. Rozvoj myslenia a rozvoj reči. I. ktoré má uhádnuť. ako mačiek. Hľadajúci sa pýta: „-Kde sú čísla väčšie ako 7 ? Vystúpia žiaci s číslami väčšími ako určené číslo a ukážu svoje kartičky.Toľko jabĺk. menej rovnako.. Rôzne makety zvierat.

Prvý hráč zvolí ľubovoľné číslo od jedna do šesť. aby pripočítaním získaných čísel získali súčet 25. Ďalej už hráči hádžu kocku tak.. Úlohou žiakov je napísať do kruhu všetky významné stavby. Pripravíme si farebné kolieska – body. jeho skupina dostáva gól. Ak k nemu pripočítam päť dostanem 15. Podobne sa možno hrať aj na poznávanie ovocia. Ktoré dieťa odpovie na otázku. A B o ooooo oooo o o Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA NÁJDITE CHYBU Precvičovanie pravopisu vlastných podstatných mien. Žiaci dostávajú príklady a hovoria výsledky. Vyhráva ten. zeleniny . ktorý má najviac vypočítaných príkladov.Jozef Sabol a kolektív . ktorí urobia vyčerpávajúci zápis – vyhrávajú. ide potom za dvere. Kocka. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA NA BRÁNKY Precvičovanie sčítania.. Žiaci. Deti rozdelíme na dve skupiny. MATEMATIKA MYSLÍM SI ČÍSLO Rýchlosť a pohotovosť pri počtových výkonoch. v ktorom žijeme. Druhý hádže kockou.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Napríklad: „Kde žije? Čím sa živí? Čím má pokryté telo?. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MESTO Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať mestom. V nižších ročníkoch príklady na sčítanie a odčítanie. Bránky.. Na dosku z polystyrénu si urobíme 2 bránky z farebného papiera. Každý žiak dostane list papiera. Ktoré číslo som si myslel? (Žiaci si úlohu matematicky zapíšu – napr.: x+5 = 15. Karty s príkladmi. pri ktorej zviera uhádne. MATEMATIKA KTO ZÍSKA SKÔR 25 ? Sčitovanie spamäti. násobenia. Hru možno využiť na jazyk slovenský a prírodovedu. Cieľ: 20 . body. ktoré si vyberie samo.. Takto sa hra opakuje. Číslo si pripočíta k zvolenému číslu prvého hráča. Žiak. Vo vyšších aj na násobenie a delenie.) Príklady dávame rýchlo. Vychovávateľ hovorí: Myslím si číslo. Papier.. odčítania. Otázky kladie deťom. ktorá dostáva menej gólov. Hru je vhodné zaradiť po vychádzke. Vyhráva tá skupina. Kruh predstavuje naše mesto. delenia. ktorá povie nesprávnu odpoveď. Dvaja hráči hrajú s jednou hracou kockou. pero. ktoré sa v meste nachádzajú. na ktorom je väčší kruh.

Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Precvičovanie čítania. ktoré majú značku ŠTVOREC bežia k štvorcu. Cestovali zo Žiliny do košíc. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ VYBRANÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie vybraných slov po b. ktoré si zapamätali. Páčilo sa mu i mesto poprad. prípadne fixka Postup / text: Strýko Boris repík vzal vlada na Prázdniny. r. Geometrické tvary sú rôznych farieb. Hornád i vrchy Choč. v. Každý účastník má kartičku. Dá hráčom 3 minúty na to. ceruza. Vedúca im prečíta 10-30 slov. rovnakých farieb. vo vzdialenosti 10 až 20 cm od steny. r. farebná krieda. Pripravený text s ukrytými slovami. deti. p. na ktorých je vyobrazená značka majú rozmer 8 x 8 cm.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Pripravená tabuľa s chybne napísaným textom. m. Pripravený text na tabuli. v ktorej sa žiaci ani raz nepomýlili.. rozvoj myslenia. veľké i na kartičkách. Vychovávateľka vyvesí na stenu geometrické tvary veľkých rozmerov. Vychovávateľka napíše na tabuľu dvojice (trojice slov). Videli Rieky váh. Kartičky. Úloha žiaka je farebnou kriedou (fixkou) opraviť text a zdôvodniť pravopis. kriváňa najvyšší gerlach. m. syr MATEMATIKA NÁJDI SVOJU ZNAČKU Precvičovanie geometrických tvarov. Tvary sa musia odlišovať od pozadia steny. najskôr pomaly. potom rýchlo. aby napísali slová. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NAJLEPŠIA PAMÄŤ Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj mechanickej pamäti. s.Jozef Sabol a kolektív . na ktorej je nakreslený nejaký geometrický tvar. Obrázky s geometrickými tvarmi. aby vytvorili základné slová po b. v. ktoré majú TROJUHOLNÍK bežia k trojuholníku a podobne. Kto ich napíše najviac. p.) Deti. Vyhráva skupina. Deti sedia pri stole.. 21 . Deti tvoria skupinky podľa rovnakých geometrických tvarov. vyhráva. Deti sa postavia dozadu podľa naznačenej čiary. Úlohou detí je vybrať z nich niektoré hlásky (slabiky) tak. s. Papier. z. Napríklad: kraby ľad = byľ rast kováč skoby koleso nábytok sila mapy losy sýtiť húska skrátiť ruka kormidlo kabát ženy pomaranč rýchly rytier topoľ čajník = = = = = = = = strýc koryto obyčaj kobyla pysk syr sýkorka syn. z. (V miestnosti sa postavia k protiľahlej stene. Cesta rýchlo ubehla .

mäso. veľké A mi nájdi. nedrž drozda doma.. K rybníku Ty zájdi. Poď mi Jožko ukázať. áno. Učiteľ diktuje žiakom príklady na sčítanie. magnetofón) na hranie melódie k tancu. že je proti boleniu hlavy. zakrúti sa s ňou a sadne si na jej miesto. Žiaci si pamätajú čiastočné výsledky a konečný výsledok potom napíšu. Ostatné sú kvetmi – môžu mať na hlave čelenky s obrázkami kvetov. 3 + 12 : 2 = VÝSLEDOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Vyhráva ten. „Za kým?“ „Za konvalinkou. Vety prečítaj 3-krát potichu a jedenkrát nahlas. Janko. zeleniny.“ . Hra sa opakuje. CD-prehrávač (gramofón. o ktorom viem. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA KVETY Cieľ: Rozvoj pohybových schopností. Písmenká zo šlabikára utiekli do rybníka.“ – odpovie kráľovná. „Je mi smutno. Na stanicu ma zavez. Ak je medzi deťmi konvalinka – vstane. Kráľovná sedí a okolo nej tancujú kvety – ľubovoľne. pokloní sa kráľovnej. poznávanie lúčnych a záhradných kvetov. Elenina priateľka pricestuje. odporúčame vyznačovanie krúžkom pri spoločnom riešení. čo mám znať..Jozef Sabol a kolektív . Jedná sa o mliečne výrobky. odčítanie.a zoberú určené písmenko. 3 + 2 . ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NA RYBÁROV Cieľ: Pomôcky: Postup: Upevňovanie preberaných písmen.. je to tak. aby hľadali a určovali písmenká. A deti odpovedajú: „-Áno. Napríklad: 0 . 1 . Riekanka: Chodím. kto má správne najviac konečných výsledkov PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA ZÁHRADNÍKA 22 Cieľ: Určovať charakteristické znaky rastlín. násobenie a delenie v rozsahu prebratého učiva. Poznámka: Ak sa žiakom nepodarí samostatne nájsť ukryté slová. kde ich pojedli rybky. Papierové rybky označené písmenami. môžeme ho domov vziať. Pomôcky: Môžu byť čelenky s kvetinami. „Čo sa ti stalo?“ – spytujú sa kvety. Po tanci sa usadia na zem. 2. zeleninu. “ – odpovie kráľovná.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Vo vetách sú ukryté slová s názvami zložiek potravy. Nájdi ich a napíš! 1. na povery by si veril? 4. Kráľovná smutne zvesí hlavu a narieka. alebo ukážu na karte. slobodu mu dopraj! 3. Vo vyznačených dvojiciach slov sú ukryté slová. C MATEMATIKA NÁSOBILKA Precvičovanie násobilky Karty s príkladmi. V lekárničke mám liek. Vychovávateľka riekankou aktivizuje deti. Postup: Jedno dievča je kráľovnou kvetov. kvetov . hľadám.. V záhrade nestraší.

Vychovávateľ má v krabičke pripravené obrázky zvierat. Obrázky zvierat. že po vyčerpaní odpovedí o jednom zvierati. ale nemohli odpisovať. Napríklad: . keď ich odloží. Dieťa. aby z nich utvorili vetu so správnym slovosledom. Keď ukážem ovocie – zatlieskajte. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OVOCIE A ZELENINA Cieľ: Poznávanie ovocia a zeleniny Pomôcky: Rôzne druhy ovocia a zeleniny Postup: Na lavici sú položené rôzne druhy ovocia a zeleniny. Žiakov rozdelíme na dve družstvá. aby deti uhádli čo si odtrhol. niečo odtrhnúť. Ovocie so zeleninou pomiešať. Nakoniec sa trestné body sčítajú a družstvo s ich menším počtom vyhráva.Deti sa hrajú s loptou. S kanvičkou alebo inou typickou pomôckou pre záhradníka obchádza deti a hovorí: Mám ja veľkú záhradu.“ SLOVENČINA PAMÄTAJ SI PÍSMENÁ Rozvíjanie vizuálnej pamäti.s loptou. Kto zo žiakov nevie nič povedať. hrajú. pozrie si ho a potom opisuje tak. družstva. poď si ku mne Anička. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA POLOHOVKA 23 . zhodnotiť. Hra pokračuje tým. Vedúci si tiež zapisuje poradie ukazovaných písmen – kontrola! Súťaž porovnať. Teraz jeho členovia majú prednosť v odpovediach. Vychovávateľka rozdá obálky so slovami a vyzve žiakov. ťahá kartičku s obrázkom zvieraťa veliteľ 2. Potom je záhradníkom dieťa. družstva. V obálkach rozstrihané vety na slová. sa. Žiaci sa posadia tak. na ktorom sú obrázky opakom hore. Potom ukazuje postupne tri písmená. ktoré záhradník pozve k stolu.Jozef Sabol a kolektív . V každom družstve určíme veliteľa. ktoré bolo vyvolené a hra sa opakuje. magnetická tabuľa. Karty s abecedou. vyberie si obrázok. ako ich vedúci ukazoval. Vedúci ukáže žiakom dve karty z abecedy (jednu po druhej). Vychovávateľka povie: „-Keď ukážem zeleninu – ruky položte voľne na lavicu. papier. žiaci ich zaznačia na druhý riadok. Deti ( . jeho družstvo dostáva 3 trestné body. Každý má pripravený papier a ceruzu. žiaci si na prvý riadok napíšu písmená v tom poradí.) Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OPIS ZVIERAT Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať domáce i lesné zvieratá. Ukáže ho deťom a tie majú za úlohu po jednom hovoriť jednou vetou niečo o tom zvierati. aby videli dobre na vedúceho. Keď ich skryje. ovocia Deti sedia okolo stola. SLOVENČINA OBÁLKA PLNÁ POPLETENÝCH VIET Viesť deti k správnemu slovosledu. Hra pokračuje podľa vyspelosti žiakov. magnetky.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Postup: Obrázky kvetov. ceruza. Najprv vytiahne obrázok veliteľ 1. o ktorých sa žiaci učili. Jedno dieťa je záhradníkom. zeleniny. Prednosť v rozprávaní majú členovia 1. poznám v nej každý kút. družstva.

Potom listy prikryjeme. do ktorého patria.. papier. U každého listu možno získať maximálne 3 body. Deti sú rozdelené na súťažné družstvá. . ceruzky. orientácia na mape. Žiaci z každej skupiny píšu slová na toto písmeno 1 minútu. geometrické tvary. koľko úderov počuješ. kartičky s podstatnými menami – rybičky. kartičky s názvami miest v obálke. koľko je v triede okien. Len na päť sekúnd ukáže niekoľkokrát určitý počet prstov (2.Nakresli toľko kvetov. 4. Za správne určenie získava družstvo bod.Jozef Sabol a kolektív . Na stôl uložíme do 3 radov 9 listov. pri ktorom bol zastavený. Snažia sa zapamätať si polohu listov a určia o aký strom ide.) podľa veku žiakov. Písacie potreby. SLOVENČINA PRERUŠENÁ ABECEDA Rozvíjanie slovnej zásoby. Na kartičky v tvare ryby napíšeme podstatné mená v 1. ich názov. VLASTIVEDA POZNÁVAME SVOJU VLASŤ Precvičiť vlastivedné učivo. Karty s názvami krajov. 7. . mapa Vychovávateľka upevní na magnetickú tabuľu karty s názvami krajov. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRSTY Cieľ: Pomôcky: Postup: Cvičenie vizuálnej pamäti. Víťazí družstvo s najvyšším bodovým ziskom. Pri kontrole pracovať s mapou. ... Organizátor hry hovorí v duchu abecedu. viac. Po porade s ostatnými členmi družstva ich prikladajú k názvu kraja. Keď skončí. . ostatní žiaci družstva sa pokúsia na svoj papier napísať počet ukazovaných prstov a to v takom poradí.Nakresli toľko trojuholníkov. priraďovanie. Papiere. Každý hráč má 5 minút na zapísanie riešenia. Za každé slovo sa zaráta 10 bodov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie stromov podľa tvaru listov.Nakresli viac mrkiev ako zajacov. hudobné nástroje . Poznámka: Namiesto prstov sa dajú použiť karty s číslami.Nakresli viac motýľov. ktoré neposlúchli a preto ich riečny vládca poslal za trest na pevninu. práve toľko. ako boli ukazované. (Napríklad: v druhom rade tretí list je z brezy. Hráči 1 minútu pozorujú listy. SLOVENČINA RYBIČKY Precvičovanie skloňovania. Tento hráč má ruky skryté za chrbtom.) Za každý správny údaj je 1 bod. Kapitáni pošlú po jednom hráčovi pred súperiace družstvo. Vedúci prvej skupiny povie: „Dosť!“ Organizátor hry povie nahlas písmeno. Listy stromov. . Po ukončení súťaže si družstvá vymenia papiere a spolu so zapisovateľom vyhodnotia hru. Žiaci sú rozdelení do skupín. Predmety. Magnetická tabuľa. . V každom družstve je jeden zapisovateľ. koľko je štvorcov. Pripevníme ich na magnetickú tabuľu pod seba. ktorý pri ukazovaní zaznamenáva pre kontrolu poradie ukazovaných čísiel. v ktorom sa snaží zachytiť vzájomnú polohu listov. Sú to rybičky – nezbedníčky.Nakresli toľko obdĺžníkov. Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRÁVE TOĽKO Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie pojmov – rovnako. ako je kvetov. Družstvá sedia na stoličkách. Cieľ: Pomôcky: Postup: 24 . Kapitáni družstiev vyberajú z obálky kartičky s názvami miest.. páde jednotného čísla.

ktorý hodí kockou číslo 6. Obálky s vylisovanými listami stromov (gaštan. Žiaci si vety môžu najskôr potichu prečítať 2-3 krát. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ TVORENIE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozširovanie slovnej zásoby.s podobným významom. Obmena tejto didaktickej hry: V obálkach sú liečivé rastliny. Pozri. Ak nie. orech. Pre menších žiakov treba v texte farebne vyznačiť slová. na ktorom sú rozložené prázdne krabičky. Žiaci hrajú v skupine a karty majú naopak obrátené na kôpke. Snaží sa z daných slabík utvoriť dvojslabičné slovo. Peter.) Deti sa na chvíľu otočia k stolu chrbtom a vychovávateľka krabičky premieša. rybička zostáva na pevnine. Čo myslíš.: deň čierny biely dlhý úzky široký pekný noc krátky škaredý ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ UHÁDNITE PREDMET Cieľ: Pomôcky: Postup: Odhad váhy predmetov Prázdne krabičky. kľúč. precvičovanie čítania. jabloň. hruška. musia svoju neposlušnosť odpykať.. Žiakom rozdám papiere..s opačným významom.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Aby sa mohli vrátiť do vody. zvuku má ten hráč. napíše to na tabuľu a rybičku presunie do vody. že ani traja chlapi ním nepohnú. kto bude za skupinu odpovedať. Hádať obsah krabičky podľa váhy. Po tichom čítaní môže nasledovať hlasné čítanie. čo som našiel na povale v koši. 4. 7. pokiaľ na kôpke nezostane ani jedna karta. Úlohou súťažiacich je povedať. pádu jednotného čísla. Ak sa nedá. Celkom dobrý plecniak. Pripravený text s ukrytými slovami. Do každej krabičky vložíme pred deťmi rôzne predmety (gumu. Tina. Postup: Na kartičkách má vychovávateľka napísané rôzne slabiky. javor. SLOVENČINA SLABIKOVÉ PEXESO Cieľ: Utvrdzovanie gramatického učiva. Za správnu odpoveď získava bod. rôzne predmety Deti sedia okolo stola. Vychovávateľ pripraví text na tabuľu. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA SÚŤAŽÍME Cieľ: Pomôcky: Poznávanie listov stromov. Kto má utvorených najviac slov – vyhráva. Ak vyvolené dieťa povie správny tvar. breza. pádu množného čísla (alebo 3. ovocie dobre nespracuje. Každá skupina má svojho kapitána. lipa.Jozef Sabol a kolektív . orientácia na mape. Kapitáni vyberajú obálky a určia. pádu jednotného čísla).. v ktorých sú ukryté názvy miest. kedy a aký je z nej liečivý účinok. Úlohou odpovedajúcich je určiť podľa listu strom kde rastie. Čisté kartičky papiera. špendlík. ktorá časť rastliny sa zbiera. napr. aký je z neho úžitok. pádu jednotného čísla. Každý žiak si vždy obráti len dve karty. odznak.) Postup: Deti sú rozdelené do skupín. broskyňa. Musia sa premeniť na tvar 2. Pomôcky: Kartičky so slabikami. vráti karty naspäť a ide hrať ďalší hráč.: pulover sveter volať kričať bolesť utrpenie pekný krásny letieť utekať . 25 . napr.. Víťazí skupina s najvyšším bodovým ziskom. Na tabuľu napíšem slová. Musíme zavolať posilu. Ty si v robote úplný nezmar. žil i na našom území kedysi pračlovek? Ako si poradím? Ten balvan je taký ťažký. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SÚSTREĎ SA A VYRIEŠ! Cieľ: Pomôcky: Postup: Text: Poznávanie Slovenska. Takto sa postupuje. v ktorom sú ukryté názvy miest. ktoré žiaci nahradia: . Za vyčerpávajúcu odpoveď môže doplniť iná skupina za bodový zisk. Po prečítaní viet deti vypíšu ukryté názvy miest. Toto je už celkom starý preš.

VLK: (vyskočí) –Kamže.. Uprostred je tabuľa. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA VLÁČIK Precvičovanie násobenia. líška. Vzala som si so sebou tri bábiky (nakreslí ich). Odporúčame pripraviť si makety zvierat na hodine výtvarnej výchovy. Nemožno si bez nej predstaviť správnu výživu. Vzali sme si so sebou 8 vecí. stretneme vlka. Deti sedia v kruhu na koberci. Časom si aj deti budú hru sťažovať pridávaním väčšieho počtu predmetov. rozvoj myslenia.) Každé dieťa si zvolí jedno zvieratko – myš. Kto ho popletie dáva zálohu. Text na tabuli s ukrytými slovami. Vieme. Našej Vierke len rozprávky sa páčia. myška. základná myšlienka hry je prevzatá zo známych hier riekankového typu (Mechúrik Košťúrik). vlk. kam sestrička? MYŠKA: -Na vandrovku. Môj brat gymnazista. Omyl pri sčítaní považujeme za rovnaký. MYŠKA: -Ja.. 1.. vlk.. alebo niečo iné na čom možno kresliť. Rozvoj pamäti. 4. (Baliaci papier. dám ti päť guliek (položí guľku na tabuľu). MYŠKA: -Tak poď. ktorého obrázok má pripevnený na prsiach. líška.. Pridali sme počtové výkony. Stará lipa pri kaštieli vyschla. VLK: -Ak ma vezmete so sebou.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA UKRYTÁ ZELENINA Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: MATEMATIKA Precvičovanie čítania. že v zelenine je veľa vitamínov. myška-Hryzka. Tentokrát sa niekoľko druhov zeleniny skrylo do nasledujúcich viet.. LÍŠKA: (vyskočí) –Kamže. Netáraj. Tvorivý vychovávateľ nájde rôzne spôsoby ako pracovať s textom. ktoré sú potrebné pre zdravý vývoj. Deti hovoria presne určený text. VANDROVKA Sčitovanie a odčitovanie spamäti. Ideme. ako ten – keď dieťa zabudne vyskočiť po vyvolaní svojho mena. ideme. Terčík. 2.Jozef Sabol a kolektív . či naša obec nie je pekná? 5. kam bračekovci? LÍŠKA: -Na vandrovku. LÍŠKA: -Ak ma vezmeš so sebou. líška a vlk vybrali sme sa na vandrovku. karty s príkladmi na násobenie. Pokúste sa ich po prečítaní vyhľadať. Ako vidíte. LÍŠKA: (stane si pred myšku) –My dve zvieratká. Makety zvierat – myška. 3. líška a myška. krieda. vybrala som sa na vandrovku. vybrali sme sa na vandrovku. VLK: (stane si pred líšku) –My tri zvieratká. idem stretnem líšku. 26 Cieľ: Pomôcky: . zhrnutie poznatkov o zelenine. Na kraji lesa stála chalúpka pustá. tabuľa. má v triede na obraze Lermontova. Idem. asfalt. LÍŠKA: -Tak poď. ktoré však pri hre neuprednostňujeme . Predstava mnohosti je reprezentovaná obrázkami a predmetmi položenými na tabuľu. dám vám 4 hrušky (jednu položí a tri nakreslí na tabuľu).

odčítanie. ovocie. kto dá značku pomníka do škatule ako posledný.Jozef Sabol a kolektív . Počítacie drievko musí dať najrýchlejšiemu aj ten. ktorých čísla sú vyslovené si vymenia medzi sebou miesta. Postup: Na pracovnom vyučovaní (prípadne aj doma) si žiaci nastrihajú z výkresov 20 štvorcov (20x20 mm) a na každý namaľujú inú mapovú značku. Karty s príkladmi na sčítanie.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti vytvoria lokomotívu a vagóniky vláčika.“ Hráči. chlieb. Ak neodpovie správne. Prví piati vždy bodujú. Ak si vyvolení vymenia miesta a stredný zostane v kruhu. Voľné miesto je druhé a piate. Žiaci si sadnú okolo stola. Keď sa mu to podarí. musí na zastávke vystúpiť. Žiaci dostanú obálku. Tento pristúpi ku ktorémukoľvek hráčovi a spýta sa: „-Máš voľné miesto? Opytovaný hráč odpovie – „-Nie. môže v ceste pokračovať ako posledný vagónik vláčika. Obálky. do kruhu ide hráč. Napríklad: „-Aký je cukor?“ Odpoveď: „-Biely a sladký. Vedúci pomenuje niektorú značku – napríklad – POMNÍK. Ak odpovie správne. počítacie drievka. Hra pokračuje. Kto má najviac počítacích drievok víťazí. Na chrbte majú kartičku s príkladom. Vedúci vyvolá ďalšiu značku. Každý má pred sebou sadu značiek a 10 počítacích drievok.. Hra sa opakuje niekoľkokrát. V prostriedku je škatuľa. upevniť poznatky o predmetoch. Vyhrávajú deti. delenie.“ Obchodník sa pýta vždy na vlastnosť. MATEMATIKA VOĽNÉ MIESTO Číselný rad od 1-20 Hráči sa postavia do kruhu a rozpočítajú sa od jedničky. Vyhráva ten. ktorý je postrihaný na rôzne geometrické tvary. Hrajú vždy dvaja žiaci. ktoré sa predstavujú v obchode Pomôcky: Potraviny aké predávajú v obchode – múka. Hráč v strede sa snaží dostať na niektoré z uvoľnených miest. až zostane pred hráčom len jedna značka. soľ. ktorú na povel otvoria. Postup: Deti v úlohe zákazníka nakupujú v obchode. ktorý zostane bez miesta a preberie číslo stredného. V kohúťom zápase sa snažia pozrieť jeden druhému na chrbát 27 Cieľ: Pomôcky: Postup: . predstáv. Do stredu kruhu vychovávateľka určí jedného hráča. Vychovávateľka – náčelník stanice pomocou terčíka zastaví vlak a rušňovodič musí vyriešiť zadanú matematickú úlohu. Cieľ: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZLOŽ OBRÁZOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj fantázie. VLASTIVEDA ZNAČKY NA MAPE Cieľ: Precvičovanie vlastivedného učiva. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V OBCHODE Cieľ: Správanie sa v obchode. násobenie. Pýtajú si nejaký tovar. kto má najviac predmetov i z druhých obchodov. Hráči majú čo najrýchlejšie medzi svojimi značkami nájsť značku pomníka a hodia ju čo najrýchlejšie do škatule. obráti sa s otázkou na ďalších hráčov. Napríklad: „-Prosím si cukor.. kto sa zmýli a dá nesprávnu značku. môže ho obchodník obslúžiť. ktoré sa vezú vo vláčiku celú cestu. Pomôcky: Kartičky s mapovými značkami.“ Len keď dieťa určí takto vlastnosť žiadaného predmetu. rozstrihané obrázky. MATEMATIKA ZVEDAVÍ KOHÚTI Precvičovanie základných počtových výkonov. Každý si obsah položí na lavicu a skladá obrázok. cukor. Kto ju tam má prvý dostane 1 počítacie drievko od toho.

Obmena: Môže sa hrať aj priamo so stanovenými príkladmi.a to isté urobí aj druhý hráč. Teraz majú Teraz majú určiť o koľko je jedno číslo menšie alebo väčšie ako druhé. Hráme v dvojiciach. Zapamätajú si číslo z ťaháka . prúžky papiera Pri hre potrebujeme úzky prúžok papiera. Víťazí hráč s väčším počtom bodov. Túto hru je potrebné obmedziť časom. Možno precvičovať akékoľvek numerické slovné úlohy i jednoduché slovné úlohy. Chybná odpoveď znamená pre družstvo gól. ktorý popíšeme číslicami od O do 20 (podľa precvičovania). ktorá má vo svojej bránke zakreslený menší počet krúžkov. 7x8 = 7x6 = 15:3 = 19-7 = 8+9 = 24:8 = Futbal Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia. Ťahák Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia. Tu stačí povedať správny výsledok. kriedy (flipcharty a fixky) Deti rozdelíme do dvoch alebo viac družstiev. Hodnotenie: V hre víťazí hráč alebo skupina hráčov. Každé družstvo má na tabuli nakreslenú bránku s brankárom. Jeden z dvojice vytiahne ťahák potom.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD a príklad vyriešiť. Správna odpoveď = bod. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 . počtom príkladov alebo gólov. Môžeme sťažiť porovnávaním výsledkov. Tabule. Vyhráva družstvo s najmenším počtom gólov. ktorý sa zakreslí krúžkom do ich bránky. Hodnotenie: Každá správna odpoveď sa rovná jednému bodu.Jozef Sabol a kolektív . čo druhý povie dosť. Vychovávateľ dáva jednotlivým družstvám príklady precvičovaného učiva.

chutný chlebík leží. (KORČULE) Nežerie. smeje sa i ono. čo cez potok spravil most. vo všetkom ma nasleduje. ale robí krik za svitu. (OČÍ) Zelený vláčik po plátne skáče. v červenom ručníčku. Čo je to? (STÔL) Akáže to krásavica stojí prostred izbice? Zlaté vlasy púšťa z hlavy v nich zelené ihlice. (OKNO) Hrebeň má a nečeše sa. suknička jej mokne. dudre. nepohnú sa z miesta. čo je to za dukát zlatý. deti. (SLNKO) Pridaj. vezmi väčšie je. Čo je to? (KAPUSTA) Štyri mám nohy a štyri rohy. (ORECH) ani ho nik nečíta. (VIANOČNÁ JEDLIČKA) Zavítal k nám taký hosť. a keď sa ľad zatrblieta každá ako strela lieta. keď to chytíš vreští. A vôkol nej kŕdeľ detí poskakuje do nôty. A v tom zlate a v tom striebre samé sladké dobroty. príde pán kapitán.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDANKY Sedí pani v kríčku. visia ostré meče. Konopný chvostík za sebou vláči. (MRÁZ) Po oblohe v noci letí. a jedna druhú nevidí. (REŤAZ) Do vody padne a nežblnkne. ako zlatý dukát svieti. nespí. keď snívať chce sa. je i ono. keď plačem. Nože. z okna spravil záhradku zahátal nám vyhliadku. Čo je to? (ZRKADLO) Rastie to na jabloni a predsa sa to neje. iba slnko dokáže ich potichučky odopiať. ako z čipiek tkané celé! Plno ich je na stráni. píska a dverami plieska. Čo na mňa naložíš. má ostrý zúbok plné brucho krúpok. letia hviezdy biele. nekráčam nohami. (JAMA) Vo dne i v noci vytriešťa oči.Jozef Sabol a kolektív . (SLIVKA) Letí. (IHLA) Keď je prašná cesta. vôkol vrát. a keď už belasé má. keď jem. ktorý cez deň svetlo stratí? (MESIAC) Keď sa smejem. nekolem rohami. uhádnite. (SNEHOVÁ VLOČKA) Visia. (VIETOR NESIE LÍST ZO STROMU) Sedí pani v okne. (CENCÚĽ) Dve kukučky vedľa seba sedia. Nik sa naň nepýta. Chytíš – voda na dlani. s dobrou chuťou jesť sa dá. (VIETOR) Ide poštár neposlaný V kamennej kapsičke nesie lístok nepísaný. vôkol strechy. Čo je to? (LISTY) Letia. (PŔHĽAVA) Najprv šaty zelené potom nosí červené. musím niesť. zo mňa žiješ a mne nedáš jesť. plače i ono. menšie je. (ŠÍPKA) Čo páli a nie je oheň. (KOHÚT) 29 . hlavičku jej zotne.

Veď ten živý rapkáč. ale tenšia je jak prútik. veľmi chutí. (VAJCE) Chodí po zemi. je aj dobrý papkáč. pery. bojí sa ho žabka. ťuky. na hrniec si pozor dáva. (KRT) Papierová hlava. Hádaj. hlasno víta hostí. v lete hojnosť. Kto ma chytí. (ŽIRAFA) Poznajú ho z vás už mnohí.. ktorá harmonika Letí čierny mrak. z lesa ma vždy vyháňajú.Jozef Sabol a kolektív . popáli ťa bez plameňa. (SNEHULIAK) 30 . nerob priek! tretia guľa – to je hlava. ale zuby cerí. pápernaté! Či ho deti nepoznáte? (KURIATKO) Keď to vyhodíš je biele a keď spadne je to žlté. ale hlavu nosí nad hviezdami.. čosi čudné bolo v ňom... nevie hrať. ťuk. trpieť musí. rapká. (ŽIHĽAVA) Lezie okolo plota. Mrákava je krákavá. na žaby sa lakomíme. (KŔDEĽ HAVRANOV) Rástlo v lese. kým ma voda nezadusí. Ozval sa raz z neho zvuk. v zime pôst. Jesť jej veľmi. dlhý chvost. (RADIÁTOR) veľké čierne krák. (OHEŇ) (BOCIAN) Letí čierna mrákava. Rozbil sa a čudo zlaté vyskočil. Fajku cmúľaj. (PÍLA) Do pece ma zamykajú.. (PES) Pri plote sa rozzelená. mašličkový chvost pod oblohou pláva deťom pre radosť. vie len hriať. koruna jej na nej žiari. na mačky sa zlostí. Tu máš metlu. k tomu zem a volá to nechoď sem! (BLATO) Bol to krásny biely dom. (DÔSTOJNÍK) Nemá ústa..DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Trošku vody. a keď sa do klbka zmotá ani čert ho nerozmotá. (POTOK) Vyrástli sme na komíne.. jedna guľa – to sú nohy. ťuky.. v dedine to zabučalo. (ŠARKAN) Schrúme horu kostí.. (BASA) Dolu dedinôčkou kvapôčka za kvapôčkou žblní – žblní – žblnk. Nie je rapkáč. druhá guľa – to je driek. (BOCIANY) Dlhé uši. veru tak! Pekný je ten . lístie malo. (ZAJAC) U nás doma pod hriadkami ryje dvoma lopatkami. (JEŽ) Nosí hlavu na stožiari.

13 str. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I. stupňa ZŠ v rámci ŠKD. vhodné na motiváciu a precvičovanie učiva. Hančáková. Turany: Školský klub detí. a 2. 5 str.: Didaktické hry z matematiky. 3 str. Dolný Kubín: Okresné pedagogické stredisko Dózsová. Jozefa : Didaktické hry pre žiakov 1. M. 2001. 3 str. 25 str. Didaktické hry v školskej družine. s. Tulská č. 1987-1988. 20 str. 2001.4. Využitie prvkov tvorivej dramatiky v príprave na vyučovanie. Vavríková.4 Didaktické hry pre vychovávateľov ŠD a ŠK. Jaroslava: Tvorivá dielňa. aktivity a súťaže pre 1. Vlastimila et al.. Mini Vychovávateľ. 1998.ročníka ZŠ. 1992. Lýdia : Hry radosti. Eva . Tatiana: Hráme sa s abecedou. Martin: ŠKD Valča. Vrútky: ŠKD pri ZŠ ul. Eva : Gramatické hry.Jozef Sabol a kolektív .. 31 . 1982.39 Majorová. Senica: Metodické oddelenie školskej správy. Matisová. Okresná konferencia v Martine – tvorivá dielňa. Tulská č. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I.Krajčovičová.R. Banská Bystrica: Okresné pedagogické stredisko. roč.-4. Katarína – Sobolová.Štefánika.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD LITERATÚRA Bartošíková. 8. Zábavno-vedomostné hry pre žiakov 1.39.ročník ZŠ. č. Didaktické hry v školských družinách a detských domovoch.

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ________________________________________________________________________ © V rokoch 2000-2004 na vzdelávacích podujatiach v MPC Banská Bystrica zozbieral a zostavil s vychovávateľkami v ŠKD stredoslovenského regiónu PhDr.Jozef Sabol a kolektív . Jozef Sabol 32 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful