Jozef Sabol a kolektív

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

2000-2004
Hrať sa znamená mať možnosť vyskúšať si sám seba v rôznych situáciách, načerpať nové sily a radosť. Hra prináša slobodu konania, nové možnosti, tvorivú realizáciu, humor, pocit spolupatričnosti. Hrať sa je pre človeka prirodzené. Žiaci by mali poznať, že život sa skladá z jednotlivých rolí, a že hra patrí k ich životu.

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

Hry môžu zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu veľmi intenzívne a prinútiť ich k takému sústredeniu, aké nemožno dosiahnuť pomocou žiadnej inej metódy. Vo výchove majú hry a herné aktivity pre žiakov nezastupiteľné miesto. Aby hra splnila náš zámer a aby obe strany mali z hry radosť a úžitok, musí byť pedagogický pracovník schopný hru čo najlepšie uviesť a jej dopad čo najefektívnejšie využiť. Medzi hlavné zásady pri uvádzaní hier patrí:  Čo hrou sledujeme, aký je náš cieľ, aký je náš dramaturgický zámer?  Chceme podporiť v žiakoch tvorivosť, vedomosti alebo súťaživosť?  Ide nám o spoluprácu všetkých alebo o to, dať šancu vyniknúť jednotlivcovi?  Chceme, aby sa žiaci zamysleli alebo pohádali nad nejakou témou?  Ktorá hra, herná aktivita sa pre náš zámer hodí najlepšie? Dôležité je tiež premyslieť si primeranosť hry, uvedomiť si, pre koho hru chystáme, a na základe tejto úvahy nájsť správnu hráčsku hranicu možností. Odporúčame ľahko sa pohybovať nad ňou, aby sme žiakov mohli držať v stave myšlienkového napätia. Pokiaľ by sme dali latku príliš vysoko, zvlášť ak ide o intelektuálne schopnosti, stáva sa, že žiaci rýchle rezignujú, pretože pociťujú bezradnosť. Naopak, pokiaľ máme nároky príliš nízke, môžeme sa stretnúť s neochotou, nechuťou. Každá herná aktivita vyžaduje špecifickú motiváciu. Motiváciu nepodceňujeme a nebojíme sa zapojiť svoju fantáziu. Existujú rozličné spôsoby ako hru aj žiakov namotivovať:  legenda je predčítaná, vykladaná, prehrávaná  sám atraktívny názov hry, ktorý vzbudzuje v žiakoch dopredu zvedavosť a podnecuje fantáziu  zaujatie, nadšenie pedagogického pracovníka pri uvádzaní hry  priame navodenie atmosféry, žiaci sa ocitajú v cirkuse, v divadle, v električke v rodine, v lese, na ihrisku a podobne Atmosfére hry, aktivity často pomôžu aj zdanlivé detaily, ako napríklad označenie hráčov pri súperiacich družstvách, vhodné pomenovanie účastníkov hry.  majte vopred dobre premyslené pravidlá pre hru  vykladajte ich stručne, jasne (zdĺhavým a nejasným výkladom vyvolávate v žiakoch pocity ospalosti, otrávenosti)  dodržujte ich logickú postupnosť  postupujte od základných pravidiel, z ktorých by malo vyplynúť, o čo vlastne v hre pôjde, čím hra začína a čím a kedy končí Rozdelenie hráčov do skupín je len zdanlivo jednoduchá záležitosť. Pokazené a niekoľkokrát opakované delenie aj po tej najlepšie navodenej atmosfére spoľahlivo zníži stupeň motivačnej úrovne takmer na bod „mrazu“. Odporúčame preto, aby ste si vopred premysleli:  akým spôsobom budete žiakov rozdeľovať do jednotlivých skupín (losovaním, priamou voľbou, rozpočítavaním, náhodným výberom...)  aké zloženie hráčov podporí úspešný priebeh hry (koľko skupín, po koľko žiakoch v skupine, aký pomer budú mať chlapci a aký dievčatá...)  koho vytipujete a nasadíte ako vodcu v skupine tak, aby boli skupiny pokiaľ možno výkonovo vyvážené Počas hry buďte neustále pripravení žiakov povzbudiť, pochváliť alebo aj vyprovokovať, pri zaobchádzaní s hráčmi a prejavovaním úcty k ním, ktorá im patrí, nezľahčujte ich rozhodnutia, realizáciu, nebuďte nervózni, keď sa hra nebude vyvíjať podľa vašich predstáv, musíte byť neustále v obraze hry,

2

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

nemožno sedieť a dívať sa, ako sa hráč snaží, žiaci by mali mať pocit, že hráte s nimi, Každá hra má svoje zakončenie. Niektorý záver bude vyžadovať z vašej strany humorné a ľahké vyznenie, iná vážnosť, diskusiu, ďalšia toleranciu a citlivý prístup . A pokiaľ sa niektorým žiakom pri práve ukončenej hre príliš nedarilo, naznačte im, že ich šanca príde určite inokedy, prípadne že by mali svedomitejšie pristupovať k domácej príprave na vyučovanie i na samotnom vyučovaní. V mimoškolských i školských zariadeniach významnú úlohu zohrávajú didaktické hry, pod ktorými rozumieme takú činnosť, ktorej cieľom je poskytnúť žiakom určité poznatky a vedomosti pri osvojovaní si nového učiva, ale predovšetkým sú vhodnou metódou pri upevňovaní učiva, sú dobrým prostriedkom proti zabúdaniu a formálnym vedomostiam. Didaktické hry sú spojením detskej hry a vyučovania, lebo obohacujú, prehlbujú a skvalitňujú vedomosti získané na vyučovaní. V hrách sa spája myslenie s poznaním, rečou a činnosťou, čo napomáha rozvoju psychiky a pracovných schopností. Sú tiež prostriedkom mravnej výchovy, pretože žiaci sa v nich učia hrať čestne a utvárať správne medziľudské vzťahy. Hry sú priamym prejavom detskej túžby po činnosti, a preto sa do nich rady zapájajú. Základom každej hry je hravá, na určitom mieste sa rozvíjajúca, niečo napodobňujúca činnosť, vo väčšej či menšej miere určovaná pravidlami. Našou úlohou je venovať pozornosť tým hrám, ktoré sú vymedzené pravidlami a umožňujú systematické cvičenia, dôležité z hľadiska fyzického a rozumového vývinu, z hľadiska formovania charakteru a vôle. Pomocou didaktickej hry môžeme docvičiť nové učivo, ktoré žiaci práve v škole preberajú alebo upevňovať a prehlbovať staršie učivo. V didaktickej hre nám nejde o originalitu, ale predovšetkým o premyslené použitie hry v súvislosti s vyučovacou látkou. Ak spojíme učenie s hrou, vytvárame didaktickú hru, ktorá je najdôležitejším doplnkom základných vyučovacích metód. Učivo sa má opakovať formou hier pravidelne. Potrebná je spolupráca vychovávateľky s učiteľkou a napomôcť jej žiakom ľahšie zvládnuť práve preberané učivo. Tieto hry nemajú trvať príliš dlho, aby sme deti neunavili. Vhodné je rozdeliť žiakov do skupín, a to tak aby tie boli vedomostne rovnocenné. Dbať na to, aby sme k lepším žiakom priradili aj slabších, ktorí nedokážu vždy vyriešiť úlohu samostatne. Tu sa učiteľom pre týchto žiakov stáva kolektív skupiny. Pri výbere didaktických hier musíme rešpektovať celkovú životnú skúsenosť žiakov a predtým osvojené poznatky. Hra je pre dieťa životnou potrebou tak ako pre dospelého práca. Sprevádza ho celým jeho detstvom, je druhom činnosti, pri ktorej prejavuje aktivitu, tvorivosť a vlastnú iniciatívu. Hrou možno upútať pozornosť detí, vštepovať im nové poznatky, zručnosti, stupňovať požiadavky na ich tvorivú činnosť, rozvíjať fantáziu i etické princípy. Dobrým pomocníkom pri didaktickej hre je hodnotenie - nikdy však nehodnotíme známkou.

SLOVENČINA

HLÁSKY
Čo hľadáš?

3

Vychovávateľ ju hodí ďalšiemu žiakovi. Vyhráva žiak (dvojica.“ Druhý si vytiahol kartičku s hláskou „h“. Hra na široké „ä“ Vychovávateľ hovorí rôzne slová. makovník. Ak správne a rýchlo povie slovo. stáva sa učiteľom a vyvolá ďalšieho žiaka. Živá abeceda Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami. v ktorej je obrázok auta vstane jeden žiak a druhý k obrázku priloží hlásku „a“. ďakujem). hukot. Žiaci za každým slovom zatlieskajú. Pridaj správne písmeno Žiaci sú rozdelení do skupín a každá má niekoľko obrázkov. skupina). na ktorej koľaji bude ktorý vlak stáť. Kto sa pomýli. Vyvolá skupinu žiakov.“ Vytiahol kartičku s hláskou „p“. hľadám hodinky. Pri pomýlení vychovávateľ určí inú hlásku a hra pokračuje. Reťaz Vychovávateľ povie slovo. Ak je v slove „ä“ netlieskajú. na ktorú sa všetci prebudia. Spíme Žiaci majú hlavy položené na laviciach – spia. Obmena: Nové slová na poslednú slabiku. ktorí majú na lístkoch hlásky z daného slova sa postavia pred lavice. Žiaci sa medzi sebou poradia. ktoré začína hláskou „z“ a loptičku hodí späť vychovávateľovi. SLOVENČINA LITERÁRNA VÝCHOVA 4 . aby vytvorili slovo. rakyta.koľaji. Vyvolaný žiak povie slovo. vlak s tvrdými spoluhláskami stojí na 1. Ten ju chytí a hneď povie slovo. Potom povie nejaké slovo a žiaci. musí vystúpiť a hľadať svoj vlak. Učiteľ ukáže obrázok. Vychovávateľ určí hlásku. Obmena: . napríklad „lopta“. V skupine. v ktorom je „ä“ Hra na učiteľa Vychovávateľ určí hlásku.určená hláska je v strede slova . môže sa vykúpiť tým.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vo vrecúšku sú kartičky s písmenami malej abecedy. ktorou sa daný obrázok začína. Prišla loď Učiteľ hovorí: „-Prišla loď a priviezla nám hlásku „z“. Na zvolanie vychovávateľa: „-Prší!“ sa hlásky postavia vedľa seba tak. Hlásky v daždi Vychovávateľ rozmiestni hlásky na magnetickej tabuli. Vyvolá prvého žiaka.“ Hodí malú loptičku niektorému žiakovi. na ktorú žiaci tvoria slová. Ak v slove určená hláska nie je.Jozef Sabol a kolektív . Rovnaká hláska Vychovávateľ určí. ktoré sa začína hláskou „a“ a sám vyvolá ďalšieho žiaka. Vychovávateľ povie napríklad slovo „auto“. Hlásky sa pohybujú po peróne. ktoré písmeno sa bude v slovách opakovať a na ktorom mieste v poradí bude. že povie slovo. Obrázok – hláska Žiaci majú pripravené písmená zo skladacej abecedy. aké slovo zložia. ktoré sa začínajú známymi hláskami a rovnaký počet kartičiek s tými istými hláskami. Ťahá ďalší žiak a povie: „-Pero tu nie je.“ Hlásky nastupujú do svojich vlakov. Každý z nich si zoberie jednu hlásku. na ktorom je napríklad bubon. Učiteľ sa ho pýta: „-Čo hľadáš ?“ Žiak odpovie: „-Hľadám pero. ktorá za určený čas napíše najviac slov (mak.určená hláska je na začiatku slova . vlak s mäkkými spoluhláskami stojí na 2. žiaci ostanú spať. Žiaci zdvihnú hlásku „b“. Napríklad hláska „k“ bude tretia v poradí. Kto sa pomýli.koľaji. Vychovávateľ hovorí: „-Vlak so samohláskami stojí na 3. Žiak jednu vytiahne. koľaji. hák.určená hláska je na konci slova Zvedavý obrázok Vychovávateľ vytlačí na kartičky obrázky a žiaci napíšu hlásku. Hlásky na cestách Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami a určí na nich.

ktoré vystupujú v rôznych rozprávkach.Jozef Sabol a kolektív . Povedz vetu .svet . kde je ukrytá vec. Hľadaj rým! Na určené slová tvoria žiaci rým.. nôžky . z ktorej sú rozprávky.. Keď sa žiak vráti do triedy..DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Bude z teba spisovateľ? Žiaci v skupinách majú vymyslieť príhodu.Fero. Kto aký je Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku alebo úryvok. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 5 . nadpis. Obmena: Žiaci čiastočne prezradia. v ktorej budú menované osoby. Žiaci majú zapísať vlastnosti určenej postavy. zvieratá a veci. veselo. napr. Číta ju ešte raz a pri druhom čítaní pridá slová. kriedu.. detsky. Spisovateľ Vychovávateľ napíše na tabuľu niekoľko osôb. Prečíta niekoľko ukážok a žiaci v skupinách napíšu meno spisovateľa a názov diela. pýta sa: „-Je krieda ukrytá po stolom? Za lavicami? Pri okne?“ Žiaci odpovedajú – ÁNO / NIE. dospelo. ale nedokončí ju. Ktoré dokončenie sa vám najviac páčilo? A takto ju dokončil spisovateľ – dočíta rozprávku. Čo nebolo v rozprávke Vychovávateľ prečíta žiakom veľmi krátku rozprávku. ktoré si zapamätali a zaradiť ich do rozprávky. V galérii Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú vymyslieť ku každému vhodný text. nohy . Postavy z rozprávok Vychovávateľ prečíta 10 postáv. smutne. Papagáj Vychovávateľ číta krátke vety z rozprávok a žiaci ich presne opakujú po učiteľovi. Úlohou žiakov je zapísať čo najväčší počet postáv. palica . krieda je za . nahnevane. zvierat a vecí. Popoluška . Žiaci v skupinách majú napísať čo je pravdivé a čo nepravdivé.. plačlivo. kvet .. Dokončí rozprávku Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku. zrkadielko. pero . kto je najkrajší na svete? (Snehulienka s sedem trpaslíkov) Každá deva v kráľovstve si musela vyskúšať drobnú črievičku. mamička ..rohy.. Najšikovnejší žiak zo skupiny ju povie ostatným. ktoré majú žiaci uhádnuť.Anička. SLOVENČINA PREDLOŽKY Ukrytý predmet Jeden žiak odíde z triedy a ostatní ukryjú napr.milo. Hra na hercov Žiak povie vetu a vychovávateľ ju napíše na tabuľu.lavica. Žiaci majú napísať krátku rozprávku. Literárny kvíz Vychovávateľ pripraví ukážky z literárnych textov. napríklad o psíčkovi a mačičke. (Popoluška) Pravdivé – nepravdivé Vychovávateľ prečíta žiakom rozprávku.rožky. Hádaj podľa obrázkov! Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú určiť. ktoré sa žiaci učili. Hra na spisovateľa Aký názov by si dal rozprávke Zlatovláska.. Poznáš rozprávky? Z ktorej rozprávky je veta: Zrkadielko.. Ako by si dokončil rozprávku ty? Pýta sa viacerých žiakov.

Dopíš 6 . Boduje sa čas priplávania a za nárazy sa strhávajú body. Ostatní mu poukladajú rôzne predmety. nazývame hmatom. Každá vyšle proti stojacej skupine jedného svojho zástupcu. Vyhráva ten.Jozef Sabol a kolektív .“ Vystriedať viac slabík. Ide ku stene a ukazovátkom napodobní kresbu. Napríklad: Moje číslo je 11. poprípade ich zástupcov. Zaviažu sa mu oči a jeden z hráčov ho vodí po miestnosti. Jeho úlohou je uhádnuť. Pri cieli stojí iné dieťa. kôš. Po herni sa rozostavia rôzne predmety (lavice. Potom opäť hodí loptu organizátorovi.. pri dotknutí sa pohybujúcou sa rukou. Závod počtárov Vychovávateľ si prinesie rôzne mince. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ROZVOJ PREDSTÁV Čo znamená moje číslo? Na rozvíjanie predstavy žiakov uvádzame niekoľko didaktických hier. ktoré predstavuje prístavnú sirénu a trúbi občas na signál do hmly. Veľmi dobrým pomocníkom pre mladších žiakov sú v tomto smere zmyslové hry pre rozvoj hmatu. získa pre svoju skupinu bod. Loď v hmle Dieťa má zaviazané oči a predstavuje loď v hmle. vypadne z hry. stoličky. Potom ich zamiešame a rozdelíme. Keď ho nájde. Boduje sa rýchlosť a presnosť sčítania. Keď sa stretli. Na pokyn vychovávateľa žiaci „zaspia“. „m“. aké má číslo a čo to číslo vyjadruje. Na papieriky napíšeme čísla podľa počtu hráčov.. SLOVENČINA SLABIKY Dve priateľky Z jedného kúta triedy ide žiak a drží v ruke kartičku s hláskou napr. Kto sa pomýli. Kapitán protistojacej skupiny mu zaviaže šatkou oči a členovia skupiny si vymenia miesto.“ Úlohou žiakov je slabiku opraviť. Ten musí povedať. na ktorom leží hromada mincí a snažia sa ich hmatom sčítať (ich nominálnu hodnotu). Na nosiča Jeden z hráčov predstavuje „nosiča“. čo je to? Keď neuhádne. aktovky a podobne). Potom sa mu odkryjú oči. ktorý odovzdajú vychovávateľke. kto má najmenej trestných bodov. Hráči stoja v kruhu. Dieťa loď hmatá okolo seba. stôl. odstránia si šatky z očí a ihneď napíšu úhrnný súčet na papier. Kúzelník Na magnetickej tabuli sú slabiky. t. alebo družín. Oproti nemu ide druhý žiak a drží kartičku s hláskou „a“. ktorých sa musí dotknúť. Deti pristupujú po jednom so zaviazanými očami k stolu. Vychovávateľ zatiaľ zmení samohlásky v niektorej slabike a povie: „-Bol tu kúzelník a zmenil nám slabiky. Organizátor hry hodí loptu niektorému z hráčov. Tak sa mu naložia predmety na chrbát a do rúk. ktorá má preplávať medzi úskalím do prístavu. Osvedčujú sa predmety pre každého ináč rozostavané. Ta každý neurčený predmet hráč dostane trestný bod. Víťaz je posledný. aby si predmety prehliadol a hráč si volí nového „nosiča“. ktoré vznikajú pri ohmataní predmetov. Keď ukončia sčítanie. Jedenásť je hráčov vo futbalovom mužstve. Možno sa hrať ako súťaž jednotlivcov. Kresliar Jeden z hráčov je kresliar. Poznávanie so zaviazanými očami Skupiny stoja v rade oproti sebe. podali si ruky a spolu sa prechádzali ako slabika „ma“. Vychovávateľ hovorí: „-Dve priateľky „M“ a „A“ sa vybrali na prechádzku. Všetci pozorujú každý pohyb a snažia sa zistiť čo kreslí. aby do ničoho nenarazilo a priplávalo čo najskôr do prístavu.j.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ROZVOJ HMATU Spojenie kožných a pohybových pocitov. musí predmet nosiť. Hru treba časovo obmedziť na 2 minúty. Hráč so zaviazanými očami pristúpi ku skupine a snaží sa hmatom nájsť niektorého hráča.

“ SLOVENČINA SLOVÁ (2) Kto je najlepší Vychovávateľ alebo žiak určí hlásku.a (kytica) Fantastické odpovede Vychovávateľ dáva žiakom otázky. koľko písmen chýba a žiaci doplňujú. mám. 6 (hrušky). 7 . Obmena: . korok. Napríklad: „-Čo robí Eva? Nepravdivá odpoveď žiaka je: „-Eva spí v psej búde. lebo je sama. kto za určený čas napíše v slovách najviac daných hlások. Čísla a slová Určený žiak hodí kocku a koľko bodiek je na vrchnej strane kocky.Peter. Vianoce. Dokončite ju!“ Žiaci hovoria slová. na ktoré musia pohotovo a nepravdivo odpovedať.. stratila sa. oko. ktoré by tvorili s prvou slabikou plnovýznamové slovo. 2.. 8 (mačka). Počítajú sa hlásky. sveter. stôl. napríklad – piesok. 10 (mlieko). ktoré si zapamätali. Žiaci majú povedať stratenú slabiku. 2 (auto). krk. radar.“ Alebo „-Eva je na Mesiaci. toľko slov musia žiaci napísať na danú hlásku. Napríklad: k . Mates Vychovávateľ napíše na tabuľu 10 slov a očísluje ich napríklad – 1 (pes). Vyvolaný žiak si vytiahne aspoň tri čísla a utvorí na ne vetu. Vyhráva žiak. lopta. SLOVENČINA SLOVÁ (1) Čarovný košík Na stole je košík a v ňom kartičky so slovami. Máš dobrú pamäť? Učiteľ prečíta pomaly asi 20 slov.. V škatuli na stole sú čísla od 1 – 10. Žiaci „spia“ a učiteľ jednu slabiku zoberie. ktoré sa začínajú slabikou „la“ – lampa. 5 (búda). Vláčik Kartičky tvoria lokomotívu a vozne. Napríklad vytiahne si čísla 9.. 8. Pripájaním vozňov k lokomotíve vznikne slabika. Žiaci zo slabík tvoria slová. Na každom vozni je napísaná hláska. rezeň. potom ich prečíta ešte raz rýchlejšie. lavica. napríklad je určená hláska „e“ a slová . 4 (záhrada). Na pokyn žiaci začnú písať slová. kukuk. rotor. Čítaj spredu aj odzadu Oco. slovo. Ktoré slovo nepatrí do skupiny slov? Slovo „lopta“ lebo v ňom nie je dvojhláska. kuraciu. Stratená slabika Na magnetickej tabuli je niekoľko slabík. kolok. meter. prečíta nahlas a vyvolá žiaka. Smutná slabika Vychovávateľ napíše na tabuľu slabiku. nie slová. 9 (ujo). Počet hlások „e“ je 11. Oto. Nájdi správnu slabiku Vychovávateľ pripne na magnetickú tabuľu rôzne slabiky. Veta bude znieť: Ujo videl z auta mačku.. Žiak si so zatvorenými očami jednu vyberie. madam. pochop Doplňovačka Vychovávateľ napíše na tabuľu prvé a posledné písmeno slova a urobí medzi ne toľko pomlčiek.učiteľ určí prvú slabiku a žiaci k nej hľadajú ďalšie. mím. Úlohou žiakov je utvoriť z vybraných slabík nové slovo. 7 (cesta). lastovička.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vychovávateľ vytlačí každému žiakovi obrázok a žiaci píšu prvú slabiku Loďky Vychovávateľ nakreslí na magnetickú tabuľu obrysy jazera a na hladinu pripevní loďky so slabikami. Ktoré slovo tu nepatrí? Vychovávateľ povie skupinu slov. napríklad „la“ a hovorí: „-Slabika „la“ je veľmi smutná . Žiaci súťažia. ded.Jozef Sabol a kolektív . ktorý za určený čas napísal najviac správnych slov. ktorý povie vetu na dané slovo. Anna. 3 (jablko). Elene.

Zlatá brána Dvaja žiaci urobia zlatú bránu. Akonáhle hráč so zaviazanými očami začuje hluk. Ostatní hráči na znamenie prichádzajú popri sediacom. Keď stráže počujú podozrivý šramot. kde vŕzga podlaha. libra. nečujne priblížiť sa k hráčovi a dotknúť sa ho rukou. Počúvajúci má zistiť. ak sa nepomýli. zdvihnú ruku na znak prehradenia cesty. musí slovo prečítať. Ostatné deti sa striedavo snažia prekĺznuť z jednej miestnosti do druhej. britva. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (1) Sluch a sluchovú nahluchlosť môže vychovávateľ zistiť u žiakov aj formou hry. ostatní utvoria zástup a v ruke majú kartičku so slovom. chytené dieťa zostáva v zajatí a nezúčastní sa viac hry. Máte dobrý sluch? Opatria sa tieto predmety – hrebeň. ktorý určené slovo skôr nájde a dá ho do krúžku – košiara. Ak sa strážnik pomýli. 8 . Napríklad 3. liezť po podlahe. SLOVENČINA VETY (1) Hra s číslami Vychovávateľ vloží do škatule kartičky s číslami. Obmena: žiaci nepíšu na papier. Vyvolaný žiak vytiahne číslo a pohotovo musí povedať vetu s daným číslom. Tisa. satira. Kto sa pomýli. Rita. kovová minca a guma. astra. Za správnu odpoveď dáme jeden bod. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (2) Morský priechod Dvaja hráči sú na stráži.Jozef Sabol a kolektív . ktorý prvý skončil. Počúvaná Úlohou je priblížiť sa potichu k hráčovi. vlas. rasa. riava. Skúšanému zaviažeme oči a zo vzdialenosti asi 4 metrov púšťame jednotlivé predmety v ľubovoľnom poradí asi z výšky 7 cm na hrubú knihu. Hráči. Za každého hráča. ktorého sluchom nezistí dostane zlý bod. Po napísaní dá žiakovi vedľa seba. postaví sa na koniec zástupu. Môžu prechádzať potichu alebo hlučným krokom. a to po jednom alebo po dvoch. Povie niektoré z napísaných slov. sadne si. Komu sa podarí. ten víťazí. Kto to urobí správne. Štafeta Každý rad dostane papier a na pokyn žiak v prvej lavici začne písať slovo na danú hlásku alebo slabiku. Kto ho skôr nájde? Nové slová Utvor nové slová napríklad od slova BRATISLAVA – brat. vypadnú z hry. Pred každým pustením povieme: „Pozor!“ a trikrát po tomto nepustíme nič. ktorý má zaviazané oči a dotknúť sa ho rukou. Vlasta.. odkiaľ hluk počuje. Veta: Kráľ má tri dcéry. barla. ktorí boli pristihnutí pri pohybe. Hra má trvať najviac tri minúty. Vyvolá k tabuli chlapca a dievča a hovorí: „-Zavolal som si detektívov. Vyhráva rad. Iva. larisa. Stoja so zaviazanými očami pri otvorených dverách dvoch susedných miestností po stranách proti sebe. vata. ukáže rukou smerom. list. Aké číslo je na vrchnej strane kocky. bar. rozložiť na slabiky a hlásky. stráca bod. špendlík. strava a iné. špáratko. Hru je dobre hrať tam. V každom rade musí byť rovnaký počet žiakov. Koľko ich prešlo? Jeden hráč si sadne na stoličku v strede miestnosti a zaviažu sa mu oči.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Na detektíva Vychovávateľ napíše na tabuľu slová do štyroch riadkov. ale na tabuľu a podávajú si kriedu (fixku). tis. koľko hráčov prešlo. obyčajná ceruzka. Hra s číslami a kockou Žiak hodí kocku.. brav. utvorí vetu s toľkým počtom slov. Vyhráva žiak. Je im dovolené zohnúť sa. sila. Larisa. Ovečky Vychovávateľ napíše na tabuľu aspoň 10 slov a vyvolá k tabuli dvoch žiakov. Ilava. lebo sa mi stratilo slovo (povie jedno z napísaných slov). bas. sliva. Koho chytia do brány. ten po napísaní dá žiakovi za sebou.

bol tu Polepetko a na tabuli nám poprehadzoval všetko.Jozef Sabol a kolektív . ktorá napíše najviac viet... pomôžme jej ich pozbierať. Vyhráva zástup. Ťažká úloha Učiteľ napíše na tabuľu slová. vyberajú z rybníka slová a zostavujú vety. Ten musí ihneď menovať predmet. Jožko píše úlohu. Podmienka: Všetky slová vo vete sa musia začínať rovnakou hláskou. chutné. Na pokyn vychovávateľa prichádzajú žiaci. Ostatní žiaci tlieskajú a spievajú pieseň „-Nie je chlapa nad poštára.Kto sa pomýli alebo nedokáže odpovedať. Akej farby je predmet? Hráči sedia v kruhu. zostavia vetu. napr..-... škola. Viera. na ktorom je 10 slov. koláče. žltú a zelenú.. Vyhráva skupina. toľko slov musí mať veta. Telefón Pred lavicami sú dva zástupy žiakov. SLOVENČINA VETY (2) Tvorenie viet Vychovávateľ dá každej skupine lístok. Utvoriť vetu.“ Vyvolaní žiaci prídu k stolu.. Prvý ju pošepky povie druhému.: mamička.. Zaujímavá veta Žiak hodí kockou. Jeden hráč menuje farbu a ukáže na iného hráča. Polepetko Na magnetickej tabuli sú poprehadzované slová a vychovávateľ hovorí: „-Žiaci. Premýšľaj Vymysli vetu na daný počet hlások v slove! . čo Polepetko pokazil? „-Vyvolaný žiak ide správne usporiadať slová vo vete a ostatní žiaci ju prečítajú. Na pokyn začnú žiaci písať z daných slov vety. druhý tretiemu.. pripnú ju na magnetickú tabuľu a ostatní žiaci ju prečítajú. Aké číslo je na vrchnej strane kocky. naša. v ktorej budú všetky slová... Potom povie tento hráč inú farbu a ukáže opäť na ďalšieho hráča atď. 9 .. aby utvorili vetu so správnym slovosledom.“ Žiaci s lístkom vystúpia pred lavice a postavia sa tak.. Posledný povie vetu nahlas. modrú. ktorý povie vetu najpresnejšie. Napríklad: Milan vozí Vieru. Vychovávateľ každému zástupu pošepky povie rovnakú vetu. Prvý žiak pokračuje pekne Druhý žiak pokračuje píše Tretí žiak pokračuje do Štvrtý žiak pokračuje zošita Veta znie: Miško pekne píše do zošita. Rozsypané slová Vychovávateľ má na stole rozhádzané slová a hovorí: „-Janke sa rozsypali slová. Veta znie: Miška Mášiková mala malú mačku. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE FARIEB Dieťa pri vstupe do školy rozoznáva okrem bielej a čiernej farby štyri základné farby: červenú. Milan.. Pridaj slová! Vychovávateľ povie napríklad slovo „Miško“. ktorý je v tej istej farbe.. napr. Uvádzame len niekoľko.Posledný – vyhráva. Na poštára Žiak – poštár roznáša žiakom lístky so slovami. vypadne z hry. Napríklad žiak hodil číslo 5. Je množstvo didaktických hier pre rozvoj vnímania farieb. Kto ide napraviť to. Naša škola je pekná. vozí.: Moja mamička vie piecť chutné koláče.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Lovíme v rybníku Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu slová ako napríklad – pekná.

Vnímanie obrazu je dejom psychologicky dôležitejším. Jeden z hráčov ide za dvere. Všetci účastníci chodia po kruhu. zakuká ďalší. avšak množstvo nimi postihnutých detailov a ich akosť je nepodstatná vzhľadom na celkový význam a charakter vnímaného predmetu. ostane ďalej „Slepou babou“. že si obličaj skryjú do zložených rúk. Môže sa 3 razy opýtať a tri razy hádať. Vnímanie obrázkov u žiakov je sťažené aj tým. Ak uhádne. 10 . Kto má menej trestných bodov. jeho sused číslo 2 a modrú farbu. ktoré im ukazuje vychovávateľ najdlhšie 10-20 sekúnd. Vedúci ukáže na niekoho v kruhu a ten povie „Kto prehovoril“ Prostredný ho má poznať po hlase a označiť menom. Potom začne vychovávateľ rýchle vyťahovať z debničky papiere a hrať. ten sa jej musí chytiť. sklonia hlavu nad stôl. alebo povie iné číslo.. Ak ani na tretí raz neuhádne. Slepá baba sa pýta: „Kto sa drží mojej paličky?“ Chytený hráč musí povedať jedným slovom (hlasno) . Niekedy sú žiaci veľmi dobrými pozorovateľmi. musí povedať svoje číslo. kto prvý uhádne. kto po ňom. Na kukučku Hrá sa v laviciach alebo pri stoloch. dostane trestný bod. Kto prehovoril? Hráči utvoria kruh. ktorého farbu vytiahne. Deti si ho prehliadnu a potom sa otočia chrbtom k tabuli. Ostatní sa dohovoria kto ako prvý zakuká. vymení sa s tým hráčom. Na znamenie výkrikom „Slepá baba. Zvíťazí jednotlivec (skupina).. atď. ale jeho plošným spodobením pomocou zvláštnych prostriedkov. určia celé poradie. Vychovávateľ urobí malú zmenu – napríklad dokreslí alebo zotrie nejakú maličkosť a deti majú uhádnuť. pri uhádnutí ide za dvere ten. kto je to. So zaviazanými očami Jednému hráčovi sa zaviažu oči a ostatní hráči sa pochytajú za ruky a urobia kruh. ktorý uhádol najviac podobizní slávnych ľudí. kresbe. Hráča. ktorý sa držal paličky a uhádol jeho meno. Prvý zakuká a hádač má uhádnuť kto to bol. že mladší žiaci nevedia sa plánovite dívať a zriadiť svoj zrak. Obrazy slávnych ľudí Dve skupiny pozorujú obrazy. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE REČI Žiak si má v škole vypestovať aj citlivosť zvukovej stránky reči. kto prehovoril. vyhráva. Ak prostredný hráč uhádne. Slepá baba má v ruke paličku. Toto všetko upozorňuje vychovávateľa. Zmenená kresba Vychovávateľ nakreslí pred príchodom žiakov na tabuľu obrázok. Ak sa nehlási k svojej farbe. Deti si sadnú okolo neho a každé dostane jedno číslo a farbu. Deti si potichu značia mená týchto ľudí a napokon pozbierajú odpovede a odovzdajú ich vedúcemu súperiacej skupiny na ohodnotenie.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Koho je táto farba? Vychovávateľ má v ruke debničku. obrázky slávnych ľudí z histórie. stoj!“ všetci hráči zastanú. V prostriedku stojí jeden so zaviazanými očami. Slepá baba je v kruhu. Vyhráva ten. Možnosti cvičenia v tomto smere poskytujú aj didaktické hry. v ktorej je niekoľko prúžkov z rôznofarebného papiera (vždy viac ako je hráčov alebo skupín). Žiaci si obyčajne všimnú drobnosti a podstata im uniká. Veď obraz nie je opakovaním skutočného predmetu. ktorého meno uhádol. ide do kruhu ten. Podľa hlasu háda. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE OBRAZOV Veľké ťažkosti majú žiaci s chápaním priestorových vzťahov na obrázku. ktorý je za dverami pozvú dnu a hra začína. alebo lavicu tak. čo sa na obrázku zmenilo (môže sa použiť aj fotografia). Vychovávateľ napíše alebo prečíta mená osôb ukazovaných na podobizniach a zistia sa správne typy. ktorý sedí na pravej strane vedúceho dostane číslo 1 a červenú farbu. Ak uhádne jeho meno. Napríklad hráč. Vtedy „Slepá baba“ vystrčí paličku a koho zasiahne. Vnímavosť žiakov k fonetickej stránke reči môže vychovávateľ účinne rozvíjať aj didaktickými hrami. Keď sú takto pripravení.Jozef Sabol a kolektív . aby naučil žiakov správne vnímať obraz a kresby.„Slepá baba“.

SLOVENČINA VYBRANÉ SLOVÁ Kto je najšikovnejší Na tabuli sú napísané slová správne aj nesprávne. aby pieseň šla plynule. ťažkosť je v tom. porovnávať vzdialenosť rôznych objektov v teréne. Úlohou žiakov je čo v najkratšom čase vyhľadať správne napísané slová. pokiaľ sa pieseň neskončí. košíček.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE TÓNOV Skúsenosti nám ukazujú. v ktorom sú uložené lístočky s otázkami. Spevácku ostýchavosť žiakov môžeme ľahko odstrániť aj vhodnými didaktickými hrami. Prasačie očko Zručný kresliar nakreslí na tabuľu alebo na podlahu jednoduchými ťahmi kriedy prasiatko.y 11 . Jednu stoličku obrátime hore nohami a položíme ju na inú stoličku. Tajomné vrecúško Učiteľ vyberá z vrecka slová. zastaví sa aj podávanie. kto najsprávnejšie oko zakreslí. Žiaci podľa toho dvíhajú kartičky. Vynechané i . Spevácky festival Hráči sa dohodnú. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE VEĽKOSTI A VZDIALENOSTI Úlohou vychovávateľa je urýchliť a spresniť deťom vnímanie aj z hľadiska individuálnej skúsenosti. Ak zodpovie. kto odhadne presnejšie. ale spieva len prvé tri slová a pokračuje ďalší. Hráči spolu súťažia. že budú spievať niektorú známu pesničku. Jedno oko mu chýba. Ak prestane prostredný spievať.. koľkokrát možno niť alebo špagát otočiť okolo stola alebo nejakého okrúhleho predmetu. výletoch. Úlohou hráčov je prísť k určitej vzdialenosti so zaviazanými očami a oko zakresliť na správne miesto. komu sa z presne stanovenej vzdialenosti podarí najmenším počtom bodov nahodiť všetky štyri krúžky na všetky nohy stoličky. Prostredný spieva a krabička sa podáva ďalšiemu. Pretože súčasne môžu súťažiť aj iné dvojice. ústa a uši. Vyhráva ten. Hráč držiaci krabičku. kde všade možno s deťmi odhadovať. treba pre každú z nich zmeniť trochu úlohy. A vychovávateľ neraz po dlhšom čase objaví dobrého speváka. učivu. že žiaci sa v nejednom prípade ostýchajú sami spievať. Hra je zábavná.Jozef Sabol a kolektív . Správny odhad možno u detí cvičiť aj spoločenskými hrami. vychádzkach. Vyhráva ten. v herňach. Uprostred stojí jeden hráč spievajúci ľubovoľnú pieseň. Hry možno obmeniť aj tým.. Je možno tiež namaľovať obrysy hlavy a dať hráčom dokresliť oči. Takto sa pokračuje dotiaľ. podá lístoček prostrednému a hra pokračuje. si musí vytiahnuť lístoček a otázku správne zodpovedať. ktorý spieva tiež len tri slová. Deti si za spevu podávajú krabičku. Deti stoja v kruhu. Veľké možnosti v tomto smere má vychovávateľka na exkurziách.. koľko ráz možno položiť túto ceruzku po dĺžke stola. Odpovedať alebo spievať Vedúci si pripraví lístočky s rôznymi obálkami. ten vyhráva. nos. Keď ten nezodpovie správne – ide do kruhu a spieva on – stáva sa prostredným hráčom pokiaľ ho nevystrieda ďalší neúspešne odpovedajúci hráč. Otázky vždy zameriavame určitej téme. Sadnú si do kruhu a niektorý začne.. aby určili od oka. Kto má lepšie „oko“? Vedúci položí na kraj stola ceruzku alebo iný predmet s vyzve dvoch účastníkov. môžeme vyskúšať spevácke vlohy všetkých žiakov. Štyri krúžky Z ohybných prútov alebo drôtov spletieme štyri krúžky o priemere 15 cm. tiež melódiu a dávať pozor. na ktorých je i – y. Hra je na prvý pohľad jednoduchá. že treba dodržať presne text piesne. že vezmeme niť alebo špagát určitej dĺžky a odhadujeme. v ktorých chýba i – y. Napríklad „Čím sa pozerá kukučka?“ alebo „Aké má kukučka perie?“ alebo „čo kukučka najradšej žerie?“.

Hra s abecedou Žiaci alebo vychovávateľ na štvorčeky papiera napíše všetky písmená abecedy. pohľadnicu. v ktorej budú obidve podstatné mená. alebo obrázok. vec Žiak potichu hovorí abecedu a určený žiak ho zastaví slovom „Stop!“ Pri ktorej hláske sa zastavil. žiaci si zapisujú podstatné mená. V miestnosti si pripravíme dve stoličky. vojakov. Žiaci majú napísať (povedať). na ktorých je vynechané i – y. Meno. Žiak na list odpovedá: „Poštár mi priniesol lístok. 5-1-9..“ SLOVENČINA PODSTATNÉ MENÁ Máš dobrú pamäť? Vychovávateľ zavesí na tabuľu na 1 minútu obraz a potom ho otočí. svetlosť. žiaci povedia meno. Jeden žiak pomieša štvorčeky a na pokyn vychovávateľa ich žiaci začnú zoraďovať podľa abecedy.. vec. 2 SLOVENČINA ABECEDA Dokážeš to? Vychovávateľ napíše na tabuľu vetu. Napríklad – „v“ – Vlado. Žiaci majú vypísať písmená v abecednom poradí – riešenie – a á b é k l m o r s š t u ý ž. mesto. línia. aby jedna číslica bola v strede kruhu a ostatné na konci každého priemeru a aby súčet troch čísel na každom priemere bol 15. vlasy. napr. Hráči hádžu kruhy na nohy stoličky. napríklad: -Koľko tam bolo budov. zviera. Sledoval si pozorne? Vychovávateľ pomaly číta úryvok. na ktorom je slovo r – ba. zvieratá a veci boli na obraze. Vranov. Rozširovať poznatky detí aj o ostatných slovenských maliaroch v iných kútoch Slovenska. Musím doplniť „y“ . ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HONBA NA ZAJACA Na zemi nakreslíme niekoľko kruhov.. Menoslov žiakov Ktorá skupina napíše prvé podľa abecedy zoznam žiakov v triede? MATEMATIKA ČÍSELNÉ OKO Rozostavte číslice od 1 – 9 v obrazci znázorňujúci kruh tak. ktoré farby vystupujú v priestore? Aká technika vytvára dej obrazu? Pre ktorého maliara. Chvíľu ich nechá pozorovať a potom obraz schová. Detve. grafikov. Úlohou žiakov je napísať vetu. ktoré nie sú typické pre daný obraz. Aby líška nechytila zajaca musí sa tento 12 . ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDZANIE KRUHMI Pre túto hru si musíme dopredu pripraviť kruhy o priemere 15-20 cm. Postavíme ich na seba tak. Zamerať sa na maliarov žijúcich na Orave. osôb.. ktorý ich zapísal všetky. zviera. Vyhráva žiak. mesto.. na ktorých sú napísané dve podstatné mená. ktoré osoby. Družstvo. Ukáž svoju šikovnosť Dvojica žiakov dostane lístky. poznať aj ďalších ilustrátorov. vlk. farba. ktoré nahádže viac kruhov.. Do každého kruhu sa postaví jeden hráč „zajac“. Môžeme sa pýtať aj otázkami. Sú to „líška“ a „zajac“.. 5-6-4.. (5-3-7. Napíš čo najviac! Vychovávateľ sa dohodne so žiakmi na určitej hláske. Kto odpovedá najpresnejšie získava bod.: Sýkorka má žlté bruško. východe Slovenska.) VÝTVARNÁ VÝCHOVA DÍVAJ SA POZORNE Vedúci si pripravuje obrazy o deň skôr a k nim otázky.. Vedúci sa pýta otázkami. ktorá skôr zoradí písmená podľa abecedy. aby vrchná stolička mala nohy obrátené dohora. dynamika atď. tvar. zvíťazí.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Žiak roznáša po triede lístky so slovami. ilustrátora sú typické tieto výrazové prostriedky.Jozef Sabol a kolektív . Liptove. Dvaja hráči sú mimo kruhu. Ukáže deťom obraz. fotografiu. Vyhráva skupina.

MATEMATIKA HRA NA POKLADNÍKA K tejto hre potrebujeme väčší počet drobných mincí (päťdesiathaliernik. Dvojice sa môžu spolu radiť. Celkovú čiastku si zapíšu hneď po odstránení šatky z očí a papier odovzdajú. Ak je v slove myslené písmeno hráč. ktorá pozbiera v určenom čase viacej lístočkov svojej farby. Skupina. Víťazí skupina. So zaviazanými očami sa snažia spočítať čo najväčší počet mincí v určenom časovom limite – pri množstve okolo 35 mincí je limit dve minúty. Na povel začnú hľadať a zbierať lístočky. Víťazí hráč. ktorý má po určenom čase najmenej zlých bodov. Hráč. ktorá ich nájde v stanovenom čase viac. Papier zloží tak. Chytený hráč musí potom byť líškou. že na začiatok pridáš hlásku: rad raj rak tak len mor tri hrad kraj zrak vták blen Amor utri ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ KTO VIACEJ Pripravíme si päťdesiat rôznofarebných lístkov a ukryjeme ich v miestnosti tak. LITERÁRNA VÝCHOVA NA BÁSNIKOV Hráči sedia za stolom a každý má pripravenú ceruzku alebo pero. Akonáhle prenasledovaný hráč prestúpi kruh. Teraz prenasleduje líška opäť iného zajaca nechytí. ktorý sa v priemere najviac priblížil ku skutočnej čiastke. Preto každý povie nejaké slovo.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD uchýliť do jedného z kruhov. Hodnotíme čas. papier zloží a podá ďalej. aby bolo vidieť iba posledné slovo. Potom ho podá susedovi. nožnice (3 kusy). Posledné slovo opäť napíše na prázdny riadok. za ktorý model zhotovia a jeho realizáciu. nožnice a úlohu vytvoriť v najkratšom čase štylizované oblečenie pre partnera. ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ LOPTA V KRUHU Hráči stoja v kruhu rozkročmo tvárou dnu. Prvý hráč napíše na prúžok papiera jeden riadok ľubovoľného textu. vyhráva. Vytvoríme z nich tri zmiešané dvojčlenné družstvá. SLOVENČINA MYSLENÉ PÍSMENO Jeden z hráčov určí nejaké písmeno a ostatní ho majú uhádnuť. vojdú do miestnosti školského klubu detí. SLOVENČINA HRA SO SLOVAMI ľad hľaď ber zber rez drez Utvor nové slovo tak. Každá dvojica dostane jedny noviny. dve koruny. ale vlastnú prácu na „výstroji“ a vyhotovení modelu musí urobiť partner. že z každého lístka kúsok vyčnieva.Jozef Sabol a kolektív . desať korún). Posledné slovo napíše na prázdny riadok. päť korún. ktorý dáva hádať povie „áno“. Nesmú sa hovoriť slová obsahujúce menej ako 5 písmen. Keď sme hru pripravili. Ak nie je v slove myslené písmeno. ktorý loptu neustriehne alebo zrazí nohy už vtedy. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MÓDNY SALÓN Pre túto súťaž potrebujeme troch chlapcov a tri dievčatá. v skutočnosti však má 18 a to 6 bočných a po 6 na oboch základňách. kde je pripravená hromada mincí. Hru môžeme obmeniť tak. Ďalej si pripravíme noviny veľkého formátu (3 kusy). Z každej farby je po 10 lístkov. V strede kruhu stojí vedúci a snaží sa prehodiť loptu pomedzi nohy niektorého hráča. povie „nie“. Hrá sa o najšikovnejšieho počtára. ktorý sa s uvedeným slovom rýmuje. koruna. MATEMATIKA MATEMATICKÁ HRA Koľko hrán má nezastrúhaná ceruzka? Predpokladaná väčšina povie 6. Vyhráva hráč. že každé skupina má za úlohu hľadať inú farbu. musí ten hráč. Hráči pristupujú jeden po druhom k stolu. špendlíky (10 kusov pre jednu dvojicu). čo bol v kruhu tento rýchlo opustiť. Ten si prečíta posledné slovo a napíše riadok (verš). desať špendlíkov. Obsah „básne“ je teda všetkým 13 . keď vedúci hod len naznačí – dostáva zlý bod. ktorý tomu môže zabrániť rýchlym prinožením.

Vychovávateľ ho odvedie tri kroky od stola a niekoľkokrát ho otočí. Oznamuje. pódia) na druhý. Ak sa mu to podarí. Tak sa každý hráč dozvie. na akú tému budú písať. V závere hry každý hráč povie čo dostal a čo má s darčekom robiť. väčší rys. Iskry. Každý si vyberie meno niektorého mesta. 14 . Na stole sa zapália dve – tri sviečky. čo má ľavý sused s darčekom robiť. napríklad – kŕmiť. SLOVENČINA PREŠMYČKY ruka Nitra hlava kašli kahan Ali. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PODIVNÉ DARY Vychovávateľ povie potichu svojmu pomocníkovi po pravej ruke aký darček mu posiela k narodeninám. Hráč si darček zapamätá a vymyslí iný pre svojho suseda.. Tak sa každý hráč dozvie. stačia i noviny). Následníci trónu boli princovia. výkres. že niekto má dať bicykel do šporáka. Nesmie však stúpiť na zem. čo dostal. ktoré si zvolili mesto s týmto menom. Bodovanie je možno uskutočniť hneď. Ten si vymyslí tiež. Večer more chladlo. Má právo na viac pokusov. od ktorého preberá papier. atď.. Môžeme pritom použiť aj sčítanie ( 22+2+2+2). číslo 1000 ôsmimi osmičkami. žni rám kata cibuľa Hanka Žilina kamarát Ľubica rátal skáče popuk koral táral sekáč pupok Karol obor drevo ináč láska Robo vedro Čína skala kura natri vlaha líška MATEMATIKA ROVNAKÉ ČÍSLA Napíšte číslo 28 piatimi dvojkami. Pohybuje sa takým spôsobom. Hra je teda vtipná tým. ktorý má zaviazané oči.Jozef Sabol a kolektív . Počujeme. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRETEKY S PAPIEROM Pre každého súťažiaceho si pripravíme dva kusy papiera veľkosti 60 x 60 cm (ak nemáme papier. Po prečítaní počká určitú dobu. Vychovávateľ potom povie susedovi po ľavej ruke čo má s darčekom robiť. Tú správu priniesli v každých novinách.Každému meriame čas a počet stúpaní na zem – za každé dostane jeden trestný bod. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SKRÝVAČKY ananás citrón hruška slivka orech Janka na nás zabudla. Napríklad – kvet. Ľavý hráč si pokyn zapamätá a povie. že vezie poštu z Leningradu do Moskvy. Družstvo ktoré najviac zhasne sviečky vyhráva. že hráči vopred dohovoria. toľko bodov získava pre svoje družstvo. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ POŠTÁR Hráči sedia v kruhu. Táto hra sa dá hrať aj tak. tam a späť. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SFÚKNETE ICH ? Pri tejto hre môžu za každé družstvo súťažiť traja hráči. kartónová podložka a podobne). Prvému hráčovi sa zaviažu oči. z Bratislavy do Brna a podobne. Poštár sa usiluje niektorého chytiť. vystriedajú sa. Postupne sa vystriedajú všetci hráči. si rýchle vymenia miesta. Koľko sviečok sa mu podarí zhasnúť. Hráč má za úlohu fúkaním zhasnúť horiace sviečky. a to tak. že si striedavo podkladá pod nohy obidva kusy papiera (dôležitý je tvrdý papier. atď. Uprostred je poštár. čo má s darčekom robiť. Napríklad – klavír. resp. Mám výhru škatuľu pogov. Potom si deti vezmú papier a ceruzku a usilujú sa právne napísať pokiaľ možno doslova čo počuli. Jeho úloha bude dostať sa čo najrýchlejšie z jasného konca miestnosti (javiska. LITERÁRNA VÝCHOVA SETONOVÁ HRA Vychovávateľ prečíta alebo rozdá krátku správu o malom počte slov. že si hráči vymenia papieriky a navzájom sa bodujú.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD „básnikom“ tajný : každý pozná iba posledné slovo hráča. že dar a úloha sa k sebe nehodia.

Krajan tára. malina bobor zmija lienka hrozno Erika Robo Fínsko Oto Ivo Eva VETY Čo sa ukrýva v balóniku . Moja žiačky pekne spievajú. Radúz mi jablko zjedol. Jemu chalupa zhorela? Ivo dal Petrovi gaštan? Postavili chlapci trón.. Boris sú dvojčatá.Jozef Sabol a kolektív . Včela lietala nad kvetom..... Bolia ma kolienka... Pivo má penu.. lavicu si utri! Doma mali zmrzlinu. pohroz... Mal bradu doktor? Urob ruskému dievčaťu bábiku. Robo.. no nebi sa! Amerika je ďaleko. Mamička nevarila špagety.. SLOVENSKÝ JAZYK tuha zlato jantár banán figa dudok obrus nebo škola mama mucha voda citrón jež meno Ela malina Predajná. Nemali na predaj náušnice. Miško.-... To je ale ťažká robota! Delfín skočil do vody. Na večeru sme mali na chlebe syr. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZAMEŇ JEDNO PÍSMENO matka brav vrav lep škola myš jedľa krach doba zošit oblok oblôčik pás sedíš hladí môže noha šatka brat mrav les škoda máš jedla hrach doga zošiť oblak obláčik nás sadíš hľadí maže nora Katka let latka lev prach doma oblúk oblúčik vás hradí - Dora 15 . Lucia má rada prvouku. Cez les tiekol potok.. Miro.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Sú tu haldy dreva. Ľuba nános preskočila.. Grófi gazdovali zle. Kúzla to boli krásne. Písmeno e sa ľahko píše. Pekne bolo v parku.

Obidvaja žiaci si napíšu na svoj papier základný rad čísel od 1-10. loď a podobne. Pri hesle „voda“ – môže hráč použiť slová: ryba. ktorú číslicu protivník napísal. Hra končí vyradením neúspešných hráčov – až ostane nakoniec v hre len jeden. ktorý sa stáva víťazom. Kto má viac zakrúžkovaných čísel vyhráva.hráč môže odpovedať: škola. dom. most. Papier. vzducholoď. lietadlo. VZDUCH Hráči sedia v kruhu. ktoré súvisí s niektorým heslom. ktoré napísal a označí ho krúžkom. Hráč. vzduch – hráč musí hneď povedať nejaké slovo. rak. ktorý ihneď nezareaguje. ceruza. VODA. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZEM. MATEMATIKA BOJ O ČÍSLA Cibrenie postrehu. veslo. Ak súper neuhádne. Hrá sa v dvojiciach. Vedúci hry po jednom vyvoláva a hovorí heslá – zem. auto a podobne. letec. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA BYSTREJŠÍ Sčitovanie a odčitovanie do 20. Príklady na sčítanie a odčítanie do 20. Doba exponovania čísel je jedna minúta. Súper ho pozoruje a snaží sa podľa pohybu ceruzky uhádnuť. Keď organizátor povie heslo „zem“. Listy odovzdajú a vedúci ich oboduje podľa správnosti čísel a správnosti umiestnenia. Najprv napíše hráč A niektoré číslo od 1-10. Potom čísla zakryje a hráči majú napísať čísla na svoj papier v uvedenom poradí.Jozef Sabol a kolektív . priehrada. Boj o čísla pokračuje tak dlho. Cieľ: Pomôcky: 16 . Pri hesle „vzduch“ môže hráč povedať slová: vietor. hráč A vyhľadá v základnom rode číslo. Pri písaní si papier zakrýva rukou. vták. Každé číslo sa môže zakrúžkovať 2-krát. voda. breh.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD drak mlok - mrak blok - vrak - frak MATEMATIKA ZAPAMÄTANIE ČÍSLIC Vedúci hry ukáže 12 napísaných číslic. pokiaľ si hráči nerozoberú všetky čísla. Číslo dobre napísané a umiestnené 2 body. Pod čísla začnú písať ľubovoľné číslice. Poznámka: Písať veľké tvary. prípadne povie neprimerané slovo z hry vypadá. búrka a podobne. krík. Potom napíše jednu číslicu hráč B a hráč A háda. správne číslo zle umiestnené 1 bod. strom. dážď.

na ňom i okolo neho a pod ním sú uložené rôzne predmety a hračky. (Na stole. pamäti a správneho používania predložiek Hračky a iné predmety Deti sedia v polkruhu. SLOVENČINA ČO SA ZMENILO Cvičenie postrehu. vzadu. V prvej časti deti určujú polohu predmetov vzhľadom k stolíku. pred stolom. pre žiakov Vychovávateľka zadáva žiakom úlohy: -Ukáž dominovú kartu. pod stolom. Dieťa má za úlohu určiť polohu predmetu po premiestnení a vrátiť ho na pôvodné miesto.: Na magmetickú tabuľu pripevní auto vpravo hore. dole.Nakresli práve toľko bodiek. činely . Pred nimi je stolík. 7. malý bubon (paličky. ktorý skôr správne odpovie ide si sadnúť.. činely) Vychovávateľ udiera na malý bubon (triangel.) Obmena: . ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ČO JE KDE Cieľ: Pomôcky: Postup: Orientácia v priestore – pojmy vpredu. na ktorej je väčší počet prvkov ako 4 ( 3.Ukáž číslo. pred.) . . výkres. Farebné pastelky.) Žiaci údery počítajú. nakreslený domček. medzi. V druhej časti jedno dieťa ide za dvere a vychovávateľka zatiaľ predmety premiestni. Napr. 5. vpredu. Učiteľ vyzve žiakov: „-Ukážte kartu s číslicou udávajúcou počet úderov. triangel.) Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOBRE POČUVAJ A POČÍTAJ Počítame po jednom Karty s číslami.Ukáž dominovú kartu. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO S KVETMI / DOMINO S BODKAMI Priraďovať predmety.Ukáž číslo.Jozef Sabol a kolektív .makety Na magnetickú tabuľu upevniť 5 kvetov. 17 Cieľ: Pomôcky: Postup: .. ktoré znázorňuje menej prvkov ako vidíš na dominovej karte. atď. ktorá bude skôr celá sedieť. Hra je rozdelená na dve časti..DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Žiakov rozdelíme na dve skupiny a zadávame im príklady na sčitovanie a odčitovanie. Ten. . Dokresli: pred dom cestu na strechu komín vedľa domu strom medzi dom a strom kvietok Obmena: pojmy – vpravo....). Vychovávateľka postupne zadáva úlohy. na.“ Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO Orientácia v číselnom rade Dominové karty pre učiteľa... ktorí stoja vpredu. ku kvetom bodky. koľko je kvetov. nad. hore. 6. Vyhráva tá skupina. za stolom. na ktorej je menší počet prvkov ako 10 (9. ktoré znázorňuje viac prvkov ako vidíš na dominovej karte. 6. 7. vľavo. Odpovedajú žiaci. 6 ... k bodkám priraďovať kvety. Kvety . (Auto je na stole a bolo za stolom.

hrach. vták. ako je bodiek. atď. vychovávateľka určí počet kôl a na konci hry im vypočíta súčet. MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (1) Rozvoj predstavy. pero. Vrecúška.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD . rozlíšiť farebne. ktoré mu padlo. Papier. ryža. stôl. štvorce zelenou Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA HÁDZANIE KOCIEK Písomné sčitovanie. Víťazí ten.obkreslite trojuholníky červenou . nezábudka. b) Žiaci hádžu s kockami a čísla medzi sebou násobia až po 1000. Pri ďalšom hode zapíše súčet doteraz zapísaného čísla s číslom naposledy hodeným... kto najskôr dosiahne 100. tekvica. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (2) Rozlišovať a presne pomenovať geometrické tvary. kov.Vyznač dvojice.Jozef Sabol a kolektív . (Na liste sa geometrické tvary prelínajú. Geometrické tvary. 18 . Obmeny: a) Žiak napíše číslo 100 a potom číslo odčítava. ktorý sme im podali... nábytok. . klinčeky. šelma. Napr. Vychovávateľka vyzve: . ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ DVOJICE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Utváranie dvojíc podľa významu. c) Žiaci prvého ročníka môžu obidve čísla sčítať a zapisovať len výsledky.: hokej. obdĺžníky žltou . Geometrické tvary z farebného papiera... kvetina. Hádžu postupne hracou kockou.. mäso. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA HMATAČKA Cieľ: Pomôcky: Poznávanie poľnohospodárskych plodín..) Geometrické tvary vystrihnúť a poskladať postavu chlapca z geometrických tvarov. Každý hráč má papier a ceruzku. Žiaci pracujú takto: hokej šport jedlo mäso vták lastovička nábytok stôl kvetina nezábudka. jedlo. si zapíše.Nakresli menej kvetov. šport. fazuľa. kruh.. Pripravíme na tabuľu slová. fantázie a zručnosti. lastovička. obdĺžník) . . Číslo. nerast vlk. Nájsť geometrické tvary a obkresliť každý inou farbou. Žiaci z nich utvoria dvojice podľa významu. šošovica. kruhy modrou. Papier.zdvihnite trojuholník (štvorec. Deti so zaviazanými očami ohmatávajú geometrický tvar. ceruzka.

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti rozdelíme do dvoch družstiev. Hľadajúci vyradí nesprávne číslo. Ich úlohou je v určenom čase povedať. ktoré má uhádnuť. Rôzne makety zvierat. umývadlo. I po obojakých spoluhláskach a žiaci pomocou kartičiek určujú pravopis po obojakej spoluhláske zdvihnutím karty. . Karty s číslami Žiaci majú rozdané karty s číslami. koľko je ježkov. čo je v ktorom vrecúšku. Rozvoj myslenia a rozvoj reči. ako jabĺk. ovocia a pod. MATEMATIKA HRA S ČISLAMI Precvičovanie pojmov – menší. ako mačiek. Hráčom rozviažeme oči. I. Navzájom o svojich číslach nevedia. ODPOVIE Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie zvierat. Ý. . ako jabĺk. Hovorím slová s Y.Ježkov bude menej. Kartičky s písmenami Y. zeleniny) Jedno dieťa je za dverami.Ježkov bude viac. Opisy zvierat (ovocia. Napr. 19 .. menej rovnako. misa.: obilie.Jozef Sabol a kolektív . . Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA KŔMIME ZVIERATKÁ Precvičovanie matematických pojmov priraďovaním prvkov – viac. povie všetky vybrané slová po danej obojakej vybranej spoluhláske. Bodujeme podľa počtu správne uhádnutých obsahov vrecúška. väčší.. Pred každé družstvo postavíme rovnaký počet vrecúšok. I.Toľko jabĺk. zeleniny.Myší bude rovnako. Podobný postup je aj pri precvičovaní pojmu – je menší.. skriňa. Ostatné deti sa dohodnú na zvieratku. atď .Ak sa žiak pomýli. ovocia a zeleniny. . Na zavolanie príde dieťa spoza dverí a kladie otázky. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA KTO VIE. Hľadajúci sa pýta: „-Kde sú čísla väčšie ako 7 ? Vystúpia žiaci s číslami väčšími ako určené číslo a ukážu svoje kartičky. Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA HRA S KARTAMI Cvičenie pravopisu vybraných slov.

Kocka. Deti rozdelíme na dve skupiny. Takto sa hra opakuje. Hru možno využiť na jazyk slovenský a prírodovedu. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA NA BRÁNKY Precvičovanie sčítania. Ktoré číslo som si myslel? (Žiaci si úlohu matematicky zapíšu – napr. MATEMATIKA MYSLÍM SI ČÍSLO Rýchlosť a pohotovosť pri počtových výkonoch. násobenia. ktorý má najviac vypočítaných príkladov. V nižších ročníkoch príklady na sčítanie a odčítanie. na ktorom je väčší kruh. v ktorom žijeme.: x+5 = 15.. Vychovávateľ hovorí: Myslím si číslo. Karty s príkladmi.Jozef Sabol a kolektív . ktorá dostáva menej gólov. Pripravíme si farebné kolieska – body. Na dosku z polystyrénu si urobíme 2 bránky z farebného papiera. ktoré sa v meste nachádzajú. ktorá povie nesprávnu odpoveď. Otázky kladie deťom. Bránky. Vyhráva ten. Ktoré dieťa odpovie na otázku. ktorí urobia vyčerpávajúci zápis – vyhrávajú. zeleniny . odčítania. Druhý hádže kockou. Papier. ktoré si vyberie samo. Úlohou žiakov je napísať do kruhu všetky významné stavby. ide potom za dvere.. pri ktorej zviera uhádne. Kruh predstavuje naše mesto. Hru je vhodné zaradiť po vychádzke. A B o ooooo oooo o o Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA NÁJDITE CHYBU Precvičovanie pravopisu vlastných podstatných mien.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Napríklad: „Kde žije? Čím sa živí? Čím má pokryté telo?. body. aby pripočítaním získaných čísel získali súčet 25. Žiaci. Podobne sa možno hrať aj na poznávanie ovocia.) Príklady dávame rýchlo. Vyhráva tá skupina. jeho skupina dostáva gól. MATEMATIKA KTO ZÍSKA SKÔR 25 ? Sčitovanie spamäti. Každý žiak dostane list papiera. delenia.. Prvý hráč zvolí ľubovoľné číslo od jedna do šesť. Vo vyšších aj na násobenie a delenie. Ak k nemu pripočítam päť dostanem 15. Číslo si pripočíta k zvolenému číslu prvého hráča. Žiaci dostávajú príklady a hovoria výsledky. Žiak.. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MESTO Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať mestom. Ďalej už hráči hádžu kocku tak. pero. Dvaja hráči hrajú s jednou hracou kockou.. Cieľ: 20 .

21 . Hornád i vrchy Choč. m. najskôr pomaly. aby vytvorili základné slová po b. Kartičky. rozvoj myslenia. Deti tvoria skupinky podľa rovnakých geometrických tvarov. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Precvičovanie čítania. aby napísali slová. Papier. Pripravený text na tabuli. potom rýchlo.. s. vo vzdialenosti 10 až 20 cm od steny. z. syr MATEMATIKA NÁJDI SVOJU ZNAČKU Precvičovanie geometrických tvarov. na ktorej je nakreslený nejaký geometrický tvar. v. Geometrické tvary sú rôznych farieb. Pripravený text s ukrytými slovami. Tvary sa musia odlišovať od pozadia steny. Obrázky s geometrickými tvarmi. r. Deti sedia pri stole. m. p. (V miestnosti sa postavia k protiľahlej stene. ktoré si zapamätali. Úlohou detí je vybrať z nich niektoré hlásky (slabiky) tak. Vychovávateľka vyvesí na stenu geometrické tvary veľkých rozmerov. veľké i na kartičkách. Deti sa postavia dozadu podľa naznačenej čiary. na ktorých je vyobrazená značka majú rozmer 8 x 8 cm.) Deti. v ktorej sa žiaci ani raz nepomýlili. Kto ich napíše najviac. deti. v. Napríklad: kraby ľad = byľ rast kováč skoby koleso nábytok sila mapy losy sýtiť húska skrátiť ruka kormidlo kabát ženy pomaranč rýchly rytier topoľ čajník = = = = = = = = strýc koryto obyčaj kobyla pysk syr sýkorka syn. Videli Rieky váh. kriváňa najvyšší gerlach. Dá hráčom 3 minúty na to. Cesta rýchlo ubehla . farebná krieda. Úloha žiaka je farebnou kriedou (fixkou) opraviť text a zdôvodniť pravopis. rovnakých farieb. Vedúca im prečíta 10-30 slov. ktoré majú TROJUHOLNÍK bežia k trojuholníku a podobne. z. vyhráva. ktoré majú značku ŠTVOREC bežia k štvorcu. prípadne fixka Postup / text: Strýko Boris repík vzal vlada na Prázdniny. Vyhráva skupina. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NAJLEPŠIA PAMÄŤ Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj mechanickej pamäti. Cestovali zo Žiliny do košíc. r. s.. Páčilo sa mu i mesto poprad.Jozef Sabol a kolektív . Každý účastník má kartičku. Vychovávateľka napíše na tabuľu dvojice (trojice slov). ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ VYBRANÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie vybraných slov po b. p.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Pripravená tabuľa s chybne napísaným textom. ceruza.

nedrž drozda doma. poznávanie lúčnych a záhradných kvetov. Papierové rybky označené písmenami.Jozef Sabol a kolektív . Písmenká zo šlabikára utiekli do rybníka. V lekárničke mám liek. Ostatné sú kvetmi – môžu mať na hlave čelenky s obrázkami kvetov. “ – odpovie kráľovná. 1 . Nájdi ich a napíš! 1. Žiaci si pamätajú čiastočné výsledky a konečný výsledok potom napíšu. áno.. Janko. 2. Kráľovná sedí a okolo nej tancujú kvety – ľubovoľne. „Za kým?“ „Za konvalinkou. hľadám. môžeme ho domov vziať. odčítanie. na povery by si veril? 4. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA KVETY Cieľ: Rozvoj pohybových schopností. Pomôcky: Môžu byť čelenky s kvetinami. odporúčame vyznačovanie krúžkom pri spoločnom riešení. K rybníku Ty zájdi.a zoberú určené písmenko. kvetov .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Vo vetách sú ukryté slová s názvami zložiek potravy. Poď mi Jožko ukázať. 3 + 12 : 2 = VÝSLEDOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Vyhráva ten. Jedná sa o mliečne výrobky.“ – odpovie kráľovná. zeleniny. že je proti boleniu hlavy. kto má správne najviac konečných výsledkov PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA ZÁHRADNÍKA 22 Cieľ: Určovať charakteristické znaky rastlín. Kráľovná smutne zvesí hlavu a narieka. zeleninu. Na stanicu ma zavez.“ . o ktorom viem. slobodu mu dopraj! 3. Po tanci sa usadia na zem. V záhrade nestraší. Hra sa opakuje. Poznámka: Ak sa žiakom nepodarí samostatne nájsť ukryté slová. je to tak. Riekanka: Chodím. Elenina priateľka pricestuje. kde ich pojedli rybky.. čo mám znať. „Čo sa ti stalo?“ – spytujú sa kvety. magnetofón) na hranie melódie k tancu.. CD-prehrávač (gramofón. veľké A mi nájdi. A deti odpovedajú: „-Áno. Vety prečítaj 3-krát potichu a jedenkrát nahlas.. alebo ukážu na karte. Vo vyznačených dvojiciach slov sú ukryté slová. násobenie a delenie v rozsahu prebratého učiva. Ak je medzi deťmi konvalinka – vstane. pokloní sa kráľovnej. 3 + 2 . Vychovávateľka riekankou aktivizuje deti. C MATEMATIKA NÁSOBILKA Precvičovanie násobilky Karty s príkladmi. aby hľadali a určovali písmenká. mäso. Napríklad: 0 . Postup: Jedno dievča je kráľovnou kvetov. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NA RYBÁROV Cieľ: Pomôcky: Postup: Upevňovanie preberaných písmen. „Je mi smutno. Učiteľ diktuje žiakom príklady na sčítanie. zakrúti sa s ňou a sadne si na jej miesto.

ovocia Deti sedia okolo stola. SLOVENČINA OBÁLKA PLNÁ POPLETENÝCH VIET Viesť deti k správnemu slovosledu. pozrie si ho a potom opisuje tak. Jedno dieťa je záhradníkom. niečo odtrhnúť.Jozef Sabol a kolektív .) Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OPIS ZVIERAT Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať domáce i lesné zvieratá. Vedúci si tiež zapisuje poradie ukazovaných písmen – kontrola! Súťaž porovnať. Vychovávateľ má v krabičke pripravené obrázky zvierat.Deti sa hrajú s loptou. Napríklad: . Vychovávateľka povie: „-Keď ukážem zeleninu – ruky položte voľne na lavicu. ktoré bolo vyvolené a hra sa opakuje. ktoré záhradník pozve k stolu. magnetky. V obálkach rozstrihané vety na slová. Deti ( . papier. Keď ich skryje. Prednosť v rozprávaní majú členovia 1.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Postup: Obrázky kvetov. Teraz jeho členovia majú prednosť v odpovediach. Potom je záhradníkom dieťa. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA POLOHOVKA 23 . hrajú. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OVOCIE A ZELENINA Cieľ: Poznávanie ovocia a zeleniny Pomôcky: Rôzne druhy ovocia a zeleniny Postup: Na lavici sú položené rôzne druhy ovocia a zeleniny. Potom ukazuje postupne tri písmená. Vedúci ukáže žiakom dve karty z abecedy (jednu po druhej). keď ich odloží. aby deti uhádli čo si odtrhol. magnetická tabuľa. Každý má pripravený papier a ceruzu. zeleniny. zhodnotiť. žiaci ich zaznačia na druhý riadok. sa. poď si ku mne Anička. Dieťa. žiaci si na prvý riadok napíšu písmená v tom poradí. ťahá kartičku s obrázkom zvieraťa veliteľ 2. Najprv vytiahne obrázok veliteľ 1. Kto zo žiakov nevie nič povedať. Hra pokračuje podľa vyspelosti žiakov. ale nemohli odpisovať. Žiakov rozdelíme na dve družstvá. Karty s abecedou. ceruza. že po vyčerpaní odpovedí o jednom zvierati. družstva. vyberie si obrázok. aby z nich utvorili vetu so správnym slovosledom. Hra pokračuje tým. aby videli dobre na vedúceho. Obrázky zvierat. Žiaci sa posadia tak. na ktorom sú obrázky opakom hore. ako ich vedúci ukazoval.“ SLOVENČINA PAMÄTAJ SI PÍSMENÁ Rozvíjanie vizuálnej pamäti. Ukáže ho deťom a tie majú za úlohu po jednom hovoriť jednou vetou niečo o tom zvierati. družstva. o ktorých sa žiaci učili. Ovocie so zeleninou pomiešať. Vychovávateľka rozdá obálky so slovami a vyzve žiakov. Nakoniec sa trestné body sčítajú a družstvo s ich menším počtom vyhráva. V každom družstve určíme veliteľa. jeho družstvo dostáva 3 trestné body. poznám v nej každý kút.s loptou. S kanvičkou alebo inou typickou pomôckou pre záhradníka obchádza deti a hovorí: Mám ja veľkú záhradu. družstva. Keď ukážem ovocie – zatlieskajte.

. VLASTIVEDA POZNÁVAME SVOJU VLASŤ Precvičiť vlastivedné učivo. 7. Cieľ: Pomôcky: Postup: 24 . pri ktorom bol zastavený. v ktorom sa snaží zachytiť vzájomnú polohu listov. Tento hráč má ruky skryté za chrbtom. Družstvá sedia na stoličkách. Po porade s ostatnými členmi družstva ich prikladajú k názvu kraja. koľko je štvorcov. SLOVENČINA RYBIČKY Precvičovanie skloňovania. . . 4. páde jednotného čísla.Nakresli toľko trojuholníkov. kartičky s podstatnými menami – rybičky. Žiaci z každej skupiny píšu slová na toto písmeno 1 minútu. ako boli ukazované. Kapitáni družstiev vyberajú z obálky kartičky s názvami miest. papier. Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRÁVE TOĽKO Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie pojmov – rovnako. SLOVENČINA PRERUŠENÁ ABECEDA Rozvíjanie slovnej zásoby. Karty s názvami krajov. Poznámka: Namiesto prstov sa dajú použiť karty s číslami. Na kartičky v tvare ryby napíšeme podstatné mená v 1. hudobné nástroje . Víťazí družstvo s najvyšším bodovým ziskom. koľko je v triede okien. do ktorého patria.) Za každý správny údaj je 1 bod. U každého listu možno získať maximálne 3 body. ich názov. (Napríklad: v druhom rade tretí list je z brezy. V každom družstve je jeden zapisovateľ. Potom listy prikryjeme. . Za správne určenie získava družstvo bod.Nakresli viac motýľov. .Jozef Sabol a kolektív .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie stromov podľa tvaru listov. Každý hráč má 5 minút na zapísanie riešenia. Hráči 1 minútu pozorujú listy. kartičky s názvami miest v obálke. Keď skončí. Snažia sa zapamätať si polohu listov a určia o aký strom ide. orientácia na mape. Magnetická tabuľa.Nakresli viac mrkiev ako zajacov. práve toľko.. Papiere. Pri kontrole pracovať s mapou. Deti sú rozdelené na súťažné družstvá.Nakresli toľko obdĺžníkov.. ostatní žiaci družstva sa pokúsia na svoj papier napísať počet ukazovaných prstov a to v takom poradí.) podľa veku žiakov. Organizátor hry hovorí v duchu abecedu. Vedúci prvej skupiny povie: „Dosť!“ Organizátor hry povie nahlas písmeno. koľko úderov počuješ. Listy stromov. viac. Kapitáni pošlú po jednom hráčovi pred súperiace družstvo. Písacie potreby. Sú to rybičky – nezbedníčky. Pripevníme ich na magnetickú tabuľu pod seba. ktorý pri ukazovaní zaznamenáva pre kontrolu poradie ukazovaných čísiel. Len na päť sekúnd ukáže niekoľkokrát určitý počet prstov (2. ceruzky. ktoré neposlúchli a preto ich riečny vládca poslal za trest na pevninu.. Za každé slovo sa zaráta 10 bodov. mapa Vychovávateľka upevní na magnetickú tabuľu karty s názvami krajov. ako je kvetov. priraďovanie. geometrické tvary. . Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRSTY Cieľ: Pomôcky: Postup: Cvičenie vizuálnej pamäti. . Na stôl uložíme do 3 radov 9 listov. Po ukončení súťaže si družstvá vymenia papiere a spolu so zapisovateľom vyhodnotia hru. Žiaci sú rozdelení do skupín. Predmety.Nakresli toľko kvetov.

. čo som našiel na povale v koši. Pozri. Za správnu odpoveď získava bod. Pripravený text s ukrytými slovami. že ani traja chlapi ním nepohnú. Tina. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SÚSTREĎ SA A VYRIEŠ! Cieľ: Pomôcky: Postup: Text: Poznávanie Slovenska. lipa. v ktorých sú ukryté názvy miest. na ktorom sú rozložené prázdne krabičky. 4. v ktorom sú ukryté názvy miest. Každý žiak si vždy obráti len dve karty. jabloň. Po prečítaní viet deti vypíšu ukryté názvy miest. musia svoju neposlušnosť odpykať. ktorá časť rastliny sa zbiera. Vychovávateľ pripraví text na tabuľu. Kto má utvorených najviac slov – vyhráva..: pulover sveter volať kričať bolesť utrpenie pekný krásny letieť utekať . vráti karty naspäť a ide hrať ďalší hráč.) Deti sa na chvíľu otočia k stolu chrbtom a vychovávateľka krabičky premieša.Jozef Sabol a kolektív . napr. Celkom dobrý plecniak. špendlík. rybička zostáva na pevnine. pádu jednotného čísla). pádu množného čísla (alebo 3. Postup: Na kartičkách má vychovávateľka napísané rôzne slabiky. Ak vyvolené dieťa povie správny tvar. javor. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA SÚŤAŽÍME Cieľ: Pomôcky: Poznávanie listov stromov. SLOVENČINA SLABIKOVÉ PEXESO Cieľ: Utvrdzovanie gramatického učiva. Hádať obsah krabičky podľa váhy. rôzne predmety Deti sedia okolo stola. orech. zvuku má ten hráč. ktorý hodí kockou číslo 6. Ak sa nedá. Víťazí skupina s najvyšším bodovým ziskom. Kapitáni vyberajú obálky a určia. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ TVORENIE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozširovanie slovnej zásoby. Čo myslíš. Čisté kartičky papiera. Obmena tejto didaktickej hry: V obálkach sú liečivé rastliny. žil i na našom území kedysi pračlovek? Ako si poradím? Ten balvan je taký ťažký. Každá skupina má svojho kapitána. Pomôcky: Kartičky so slabikami. Ty si v robote úplný nezmar. Obálky s vylisovanými listami stromov (gaštan. napr. Po tichom čítaní môže nasledovať hlasné čítanie. Takto sa postupuje. pokiaľ na kôpke nezostane ani jedna karta. Pre menších žiakov treba v texte farebne vyznačiť slová. Musíme zavolať posilu. Na tabuľu napíšem slová. aký je z neho úžitok. Úlohou súťažiacich je povedať.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Aby sa mohli vrátiť do vody. 7. Žiakom rozdám papiere.s podobným významom. Do každej krabičky vložíme pred deťmi rôzne predmety (gumu. kto bude za skupinu odpovedať. odznak. Za vyčerpávajúcu odpoveď môže doplniť iná skupina za bodový zisk. Peter. ovocie dobre nespracuje. kedy a aký je z nej liečivý účinok. pádu jednotného čísla. precvičovanie čítania. ktoré žiaci nahradia: .. kľúč. Toto je už celkom starý preš. Musia sa premeniť na tvar 2. breza.. 25 . Žiaci si vety môžu najskôr potichu prečítať 2-3 krát.s opačným významom. hruška. orientácia na mape.) Postup: Deti sú rozdelené do skupín. Úlohou odpovedajúcich je určiť podľa listu strom kde rastie. Ak nie. napíše to na tabuľu a rybičku presunie do vody. broskyňa. Snaží sa z daných slabík utvoriť dvojslabičné slovo. pádu jednotného čísla.: deň čierny biely dlhý úzky široký pekný noc krátky škaredý ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ UHÁDNITE PREDMET Cieľ: Pomôcky: Postup: Odhad váhy predmetov Prázdne krabičky. Žiaci hrajú v skupine a karty majú naopak obrátené na kôpke.

či naša obec nie je pekná? 5. základná myšlienka hry je prevzatá zo známych hier riekankového typu (Mechúrik Košťúrik). Môj brat gymnazista. 3.) Každé dieťa si zvolí jedno zvieratko – myš. dám ti päť guliek (položí guľku na tabuľu).. Netáraj. Tvorivý vychovávateľ nájde rôzne spôsoby ako pracovať s textom. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA VLÁČIK Precvičovanie násobenia. 26 Cieľ: Pomôcky: . Ako vidíte. Pridali sme počtové výkony. LÍŠKA: (stane si pred myšku) –My dve zvieratká. líška. MYŠKA: -Ja. ktoré však pri hre neuprednostňujeme . 1. Našej Vierke len rozprávky sa páčia. VLK: (vyskočí) –Kamže. MYŠKA: -Tak poď. stretneme vlka. LÍŠKA: (vyskočí) –Kamže. vlk. dám vám 4 hrušky (jednu položí a tri nakreslí na tabuľu). Predstava mnohosti je reprezentovaná obrázkami a predmetmi položenými na tabuľu. LÍŠKA: -Tak poď. Rozvoj pamäti. Vieme. rozvoj myslenia. Text na tabuli s ukrytými slovami. asfalt. Časom si aj deti budú hru sťažovať pridávaním väčšieho počtu predmetov. Kto ho popletie dáva zálohu. zhrnutie poznatkov o zelenine.. Vzala som si so sebou tri bábiky (nakreslí ich). idem stretnem líšku. tabuľa.. líška a myška. ako ten – keď dieťa zabudne vyskočiť po vyvolaní svojho mena. myška-Hryzka. líška a vlk vybrali sme sa na vandrovku. 2. (Baliaci papier. vybrali sme sa na vandrovku. ktoré sú potrebné pre zdravý vývoj. Na kraji lesa stála chalúpka pustá. Tentokrát sa niekoľko druhov zeleniny skrylo do nasledujúcich viet. Makety zvierat – myška. má v triede na obraze Lermontova. Deti sedia v kruhu na koberci. Ideme. vlk. VLK: -Ak ma vezmete so sebou. karty s príkladmi na násobenie. líška. ideme. kam bračekovci? LÍŠKA: -Na vandrovku. Idem. kam sestrička? MYŠKA: -Na vandrovku. 4. krieda. že v zelenine je veľa vitamínov. Pokúste sa ich po prečítaní vyhľadať. ktorého obrázok má pripevnený na prsiach. VLK: (stane si pred líšku) –My tri zvieratká. Nemožno si bez nej predstaviť správnu výživu.Jozef Sabol a kolektív . Omyl pri sčítaní považujeme za rovnaký. LÍŠKA: -Ak ma vezmeš so sebou. Odporúčame pripraviť si makety zvierat na hodine výtvarnej výchovy. myška. Terčík.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA UKRYTÁ ZELENINA Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: MATEMATIKA Precvičovanie čítania.. vybrala som sa na vandrovku.. alebo niečo iné na čom možno kresliť. Stará lipa pri kaštieli vyschla. Vzali sme si so sebou 8 vecí.. VANDROVKA Sčitovanie a odčitovanie spamäti. Uprostred je tabuľa. Deti hovoria presne určený text.

soľ.. Žiaci dostanú obálku. Voľné miesto je druhé a piate. Tento pristúpi ku ktorémukoľvek hráčovi a spýta sa: „-Máš voľné miesto? Opytovaný hráč odpovie – „-Nie. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V OBCHODE Cieľ: Správanie sa v obchode. Vedúci vyvolá ďalšiu značku.“ Obchodník sa pýta vždy na vlastnosť. delenie. ktorý zostane bez miesta a preberie číslo stredného.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti vytvoria lokomotívu a vagóniky vláčika. kto má najviac predmetov i z druhých obchodov. Hrajú vždy dvaja žiaci. Pýtajú si nejaký tovar. ovocie. Postup: Deti v úlohe zákazníka nakupujú v obchode. Ak neodpovie správne. Počítacie drievko musí dať najrýchlejšiemu aj ten. Vyhráva ten. Vedúci pomenuje niektorú značku – napríklad – POMNÍK. násobenie. upevniť poznatky o predmetoch. V prostriedku je škatuľa. Cieľ: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZLOŽ OBRÁZOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj fantázie. môže v ceste pokračovať ako posledný vagónik vláčika. Keď sa mu to podarí. Vyhrávajú deti. ktorý je postrihaný na rôzne geometrické tvary. do kruhu ide hráč. ktorú na povel otvoria. rozstrihané obrázky. Pomôcky: Kartičky s mapovými značkami. obráti sa s otázkou na ďalších hráčov. V kohúťom zápase sa snažia pozrieť jeden druhému na chrbát 27 Cieľ: Pomôcky: Postup: . Kto ju tam má prvý dostane 1 počítacie drievko od toho. ktorých čísla sú vyslovené si vymenia medzi sebou miesta. kto sa zmýli a dá nesprávnu značku.“ Hráči. chlieb.. predstáv. Obálky. MATEMATIKA ZVEDAVÍ KOHÚTI Precvičovanie základných počtových výkonov. cukor. MATEMATIKA VOĽNÉ MIESTO Číselný rad od 1-20 Hráči sa postavia do kruhu a rozpočítajú sa od jedničky.“ Len keď dieťa určí takto vlastnosť žiadaného predmetu. počítacie drievka. Napríklad: „-Prosím si cukor.Jozef Sabol a kolektív . Do stredu kruhu vychovávateľka určí jedného hráča. odčítanie. ktoré sa vezú vo vláčiku celú cestu. Hra sa opakuje niekoľkokrát. Hráči majú čo najrýchlejšie medzi svojimi značkami nájsť značku pomníka a hodia ju čo najrýchlejšie do škatule. Každý si obsah položí na lavicu a skladá obrázok. Postup: Na pracovnom vyučovaní (prípadne aj doma) si žiaci nastrihajú z výkresov 20 štvorcov (20x20 mm) a na každý namaľujú inú mapovú značku. Karty s príkladmi na sčítanie. až zostane pred hráčom len jedna značka. Hráč v strede sa snaží dostať na niektoré z uvoľnených miest. Ak odpovie správne. Hra pokračuje. Žiaci si sadnú okolo stola. kto dá značku pomníka do škatule ako posledný. Ak si vyvolení vymenia miesta a stredný zostane v kruhu. Každý má pred sebou sadu značiek a 10 počítacích drievok. môže ho obchodník obslúžiť. VLASTIVEDA ZNAČKY NA MAPE Cieľ: Precvičovanie vlastivedného učiva. Prví piati vždy bodujú. Napríklad: „-Aký je cukor?“ Odpoveď: „-Biely a sladký. Na chrbte majú kartičku s príkladom. musí na zastávke vystúpiť. Vychovávateľka – náčelník stanice pomocou terčíka zastaví vlak a rušňovodič musí vyriešiť zadanú matematickú úlohu. ktoré sa predstavujú v obchode Pomôcky: Potraviny aké predávajú v obchode – múka. Kto má najviac počítacích drievok víťazí.

Ťahák Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia. Tabule. Tu stačí povedať správny výsledok. kriedy (flipcharty a fixky) Deti rozdelíme do dvoch alebo viac družstiev. Chybná odpoveď znamená pre družstvo gól. prúžky papiera Pri hre potrebujeme úzky prúžok papiera. Túto hru je potrebné obmedziť časom.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD a príklad vyriešiť. Hodnotenie: Každá správna odpoveď sa rovná jednému bodu. Hráme v dvojiciach. Hodnotenie: V hre víťazí hráč alebo skupina hráčov. Vychovávateľ dáva jednotlivým družstvám príklady precvičovaného učiva. Môžeme sťažiť porovnávaním výsledkov. ktorý popíšeme číslicami od O do 20 (podľa precvičovania). Vyhráva družstvo s najmenším počtom gólov.Jozef Sabol a kolektív . Možno precvičovať akékoľvek numerické slovné úlohy i jednoduché slovné úlohy. ktorá má vo svojej bránke zakreslený menší počet krúžkov. Víťazí hráč s väčším počtom bodov. Obmena: Môže sa hrať aj priamo so stanovenými príkladmi. ktorý sa zakreslí krúžkom do ich bránky. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 .a to isté urobí aj druhý hráč. Jeden z dvojice vytiahne ťahák potom. 7x8 = 7x6 = 15:3 = 19-7 = 8+9 = 24:8 = Futbal Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia. Teraz majú Teraz majú určiť o koľko je jedno číslo menšie alebo väčšie ako druhé. Správna odpoveď = bod. čo druhý povie dosť. Zapamätajú si číslo z ťaháka . počtom príkladov alebo gólov. Každé družstvo má na tabuli nakreslenú bránku s brankárom.

visia ostré meče. nespí. čo cez potok spravil most. vôkol vrát. (VIETOR) Ide poštár neposlaný V kamennej kapsičke nesie lístok nepísaný. deti. hlavičku jej zotne. Chytíš – voda na dlani. Nože. a jedna druhú nevidí. (VIANOČNÁ JEDLIČKA) Zavítal k nám taký hosť.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDANKY Sedí pani v kríčku. vezmi väčšie je. musím niesť. nekráčam nohami. (IHLA) Keď je prašná cesta. iba slnko dokáže ich potichučky odopiať. smeje sa i ono. (VIETOR NESIE LÍST ZO STROMU) Sedí pani v okne. keď plačem.Jozef Sabol a kolektív . Nik sa naň nepýta. Čo je to? (KAPUSTA) Štyri mám nohy a štyri rohy. a keď sa ľad zatrblieta každá ako strela lieta. vôkol strechy. (KOHÚT) 29 . (MRÁZ) Po oblohe v noci letí. keď to chytíš vreští. a keď už belasé má. suknička jej mokne. uhádnite. ako z čipiek tkané celé! Plno ich je na stráni. chutný chlebík leží. čo je to za dukát zlatý. ale robí krik za svitu. zo mňa žiješ a mne nedáš jesť. dudre. Čo je to? (STÔL) Akáže to krásavica stojí prostred izbice? Zlaté vlasy púšťa z hlavy v nich zelené ihlice. z okna spravil záhradku zahátal nám vyhliadku. Čo je to? (LISTY) Letia. (REŤAZ) Do vody padne a nežblnkne. menšie je. (OKNO) Hrebeň má a nečeše sa. A vôkol nej kŕdeľ detí poskakuje do nôty. v červenom ručníčku. plače i ono. Konopný chvostík za sebou vláči. vo všetkom ma nasleduje. A v tom zlate a v tom striebre samé sladké dobroty. s dobrou chuťou jesť sa dá. (KORČULE) Nežerie. (JAMA) Vo dne i v noci vytriešťa oči. ako zlatý dukát svieti. (ORECH) ani ho nik nečíta. ktorý cez deň svetlo stratí? (MESIAC) Keď sa smejem. (ŠÍPKA) Čo páli a nie je oheň. (SNEHOVÁ VLOČKA) Visia. (OČÍ) Zelený vláčik po plátne skáče. (CENCÚĽ) Dve kukučky vedľa seba sedia. letia hviezdy biele. keď jem. (SLIVKA) Letí. keď snívať chce sa. je i ono. príde pán kapitán. má ostrý zúbok plné brucho krúpok. (PŔHĽAVA) Najprv šaty zelené potom nosí červené. Čo je to? (ZRKADLO) Rastie to na jabloni a predsa sa to neje. Čo na mňa naložíš. nepohnú sa z miesta. (SLNKO) Pridaj. píska a dverami plieska. nekolem rohami.

rapká.. jedna guľa – to sú nohy. dlhý chvost. v zime pôst. na žaby sa lakomíme. (KŔDEĽ HAVRANOV) Rástlo v lese. (DÔSTOJNÍK) Nemá ústa. nevie hrať. (JEŽ) Nosí hlavu na stožiari. (VAJCE) Chodí po zemi. je aj dobrý papkáč. Fajku cmúľaj. Hádaj. Nie je rapkáč. bojí sa ho žabka. (BASA) Dolu dedinôčkou kvapôčka za kvapôčkou žblní – žblní – žblnk. (ŠARKAN) Schrúme horu kostí. (POTOK) Vyrástli sme na komíne. pápernaté! Či ho deti nepoznáte? (KURIATKO) Keď to vyhodíš je biele a keď spadne je to žlté. koruna jej na nej žiari. v lete hojnosť. ťuky. (PES) Pri plote sa rozzelená. ťuk. Kto ma chytí. veru tak! Pekný je ten . na mačky sa zlostí. Rozbil sa a čudo zlaté vyskočil. (KRT) Papierová hlava. Ozval sa raz z neho zvuk. ktorá harmonika Letí čierny mrak... lístie malo. pery. ale tenšia je jak prútik. ťuky. (ZAJAC) U nás doma pod hriadkami ryje dvoma lopatkami. (ŽIHĽAVA) Lezie okolo plota.. mašličkový chvost pod oblohou pláva deťom pre radosť. ale hlavu nosí nad hviezdami. (RADIÁTOR) veľké čierne krák..DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Trošku vody. Mrákava je krákavá. Veď ten živý rapkáč. (OHEŇ) (BOCIAN) Letí čierna mrákava. (SNEHULIAK) 30 . čosi čudné bolo v ňom... (BOCIANY) Dlhé uši. druhá guľa – to je driek. trpieť musí. Tu máš metlu. veľmi chutí. nerob priek! tretia guľa – to je hlava.Jozef Sabol a kolektív . ale zuby cerí. v dedine to zabučalo. vie len hriať.. na hrniec si pozor dáva.. k tomu zem a volá to nechoď sem! (BLATO) Bol to krásny biely dom. hlasno víta hostí. popáli ťa bez plameňa. a keď sa do klbka zmotá ani čert ho nerozmotá. (PÍLA) Do pece ma zamykajú. z lesa ma vždy vyháňajú. kým ma voda nezadusí. (ŽIRAFA) Poznajú ho z vás už mnohí. Jesť jej veľmi.

roč.39..-4. Eva . č.4.Štefánika. 3 str. 1987-1988. stupňa ZŠ v rámci ŠKD. Vlastimila et al. s. M. 1982. 3 str. 8. Tulská č.ročník ZŠ. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I. 20 str.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD LITERATÚRA Bartošíková. aktivity a súťaže pre 1. Eva : Gramatické hry. Banská Bystrica: Okresné pedagogické stredisko. Okresná konferencia v Martine – tvorivá dielňa. 13 str. 1998. Tatiana: Hráme sa s abecedou.Krajčovičová. 5 str. Didaktické hry v školskej družine. Tulská č. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I. Zábavno-vedomostné hry pre žiakov 1.: Didaktické hry z matematiky. Mini Vychovávateľ. Martin: ŠKD Valča. Využitie prvkov tvorivej dramatiky v príprave na vyučovanie. Vrútky: ŠKD pri ZŠ ul. Jaroslava: Tvorivá dielňa. Jozefa : Didaktické hry pre žiakov 1. vhodné na motiváciu a precvičovanie učiva. 1992.R. 2001. Didaktické hry v školských družinách a detských domovoch. Dolný Kubín: Okresné pedagogické stredisko Dózsová. Matisová. 31 . Lýdia : Hry radosti.ročníka ZŠ.Jozef Sabol a kolektív . 25 str. a 2.4 Didaktické hry pre vychovávateľov ŠD a ŠK. Turany: Školský klub detí. Vavríková.39 Majorová.. Senica: Metodické oddelenie školskej správy. Katarína – Sobolová. Hančáková. 2001.

Jozef Sabol 32 .Jozef Sabol a kolektív .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ________________________________________________________________________ © V rokoch 2000-2004 na vzdelávacích podujatiach v MPC Banská Bystrica zozbieral a zostavil s vychovávateľkami v ŠKD stredoslovenského regiónu PhDr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful