Jozef Sabol a kolektív

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

2000-2004
Hrať sa znamená mať možnosť vyskúšať si sám seba v rôznych situáciách, načerpať nové sily a radosť. Hra prináša slobodu konania, nové možnosti, tvorivú realizáciu, humor, pocit spolupatričnosti. Hrať sa je pre človeka prirodzené. Žiaci by mali poznať, že život sa skladá z jednotlivých rolí, a že hra patrí k ich životu.

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

Hry môžu zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu veľmi intenzívne a prinútiť ich k takému sústredeniu, aké nemožno dosiahnuť pomocou žiadnej inej metódy. Vo výchove majú hry a herné aktivity pre žiakov nezastupiteľné miesto. Aby hra splnila náš zámer a aby obe strany mali z hry radosť a úžitok, musí byť pedagogický pracovník schopný hru čo najlepšie uviesť a jej dopad čo najefektívnejšie využiť. Medzi hlavné zásady pri uvádzaní hier patrí:  Čo hrou sledujeme, aký je náš cieľ, aký je náš dramaturgický zámer?  Chceme podporiť v žiakoch tvorivosť, vedomosti alebo súťaživosť?  Ide nám o spoluprácu všetkých alebo o to, dať šancu vyniknúť jednotlivcovi?  Chceme, aby sa žiaci zamysleli alebo pohádali nad nejakou témou?  Ktorá hra, herná aktivita sa pre náš zámer hodí najlepšie? Dôležité je tiež premyslieť si primeranosť hry, uvedomiť si, pre koho hru chystáme, a na základe tejto úvahy nájsť správnu hráčsku hranicu možností. Odporúčame ľahko sa pohybovať nad ňou, aby sme žiakov mohli držať v stave myšlienkového napätia. Pokiaľ by sme dali latku príliš vysoko, zvlášť ak ide o intelektuálne schopnosti, stáva sa, že žiaci rýchle rezignujú, pretože pociťujú bezradnosť. Naopak, pokiaľ máme nároky príliš nízke, môžeme sa stretnúť s neochotou, nechuťou. Každá herná aktivita vyžaduje špecifickú motiváciu. Motiváciu nepodceňujeme a nebojíme sa zapojiť svoju fantáziu. Existujú rozličné spôsoby ako hru aj žiakov namotivovať:  legenda je predčítaná, vykladaná, prehrávaná  sám atraktívny názov hry, ktorý vzbudzuje v žiakoch dopredu zvedavosť a podnecuje fantáziu  zaujatie, nadšenie pedagogického pracovníka pri uvádzaní hry  priame navodenie atmosféry, žiaci sa ocitajú v cirkuse, v divadle, v električke v rodine, v lese, na ihrisku a podobne Atmosfére hry, aktivity často pomôžu aj zdanlivé detaily, ako napríklad označenie hráčov pri súperiacich družstvách, vhodné pomenovanie účastníkov hry.  majte vopred dobre premyslené pravidlá pre hru  vykladajte ich stručne, jasne (zdĺhavým a nejasným výkladom vyvolávate v žiakoch pocity ospalosti, otrávenosti)  dodržujte ich logickú postupnosť  postupujte od základných pravidiel, z ktorých by malo vyplynúť, o čo vlastne v hre pôjde, čím hra začína a čím a kedy končí Rozdelenie hráčov do skupín je len zdanlivo jednoduchá záležitosť. Pokazené a niekoľkokrát opakované delenie aj po tej najlepšie navodenej atmosfére spoľahlivo zníži stupeň motivačnej úrovne takmer na bod „mrazu“. Odporúčame preto, aby ste si vopred premysleli:  akým spôsobom budete žiakov rozdeľovať do jednotlivých skupín (losovaním, priamou voľbou, rozpočítavaním, náhodným výberom...)  aké zloženie hráčov podporí úspešný priebeh hry (koľko skupín, po koľko žiakoch v skupine, aký pomer budú mať chlapci a aký dievčatá...)  koho vytipujete a nasadíte ako vodcu v skupine tak, aby boli skupiny pokiaľ možno výkonovo vyvážené Počas hry buďte neustále pripravení žiakov povzbudiť, pochváliť alebo aj vyprovokovať, pri zaobchádzaní s hráčmi a prejavovaním úcty k ním, ktorá im patrí, nezľahčujte ich rozhodnutia, realizáciu, nebuďte nervózni, keď sa hra nebude vyvíjať podľa vašich predstáv, musíte byť neustále v obraze hry,

2

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

nemožno sedieť a dívať sa, ako sa hráč snaží, žiaci by mali mať pocit, že hráte s nimi, Každá hra má svoje zakončenie. Niektorý záver bude vyžadovať z vašej strany humorné a ľahké vyznenie, iná vážnosť, diskusiu, ďalšia toleranciu a citlivý prístup . A pokiaľ sa niektorým žiakom pri práve ukončenej hre príliš nedarilo, naznačte im, že ich šanca príde určite inokedy, prípadne že by mali svedomitejšie pristupovať k domácej príprave na vyučovanie i na samotnom vyučovaní. V mimoškolských i školských zariadeniach významnú úlohu zohrávajú didaktické hry, pod ktorými rozumieme takú činnosť, ktorej cieľom je poskytnúť žiakom určité poznatky a vedomosti pri osvojovaní si nového učiva, ale predovšetkým sú vhodnou metódou pri upevňovaní učiva, sú dobrým prostriedkom proti zabúdaniu a formálnym vedomostiam. Didaktické hry sú spojením detskej hry a vyučovania, lebo obohacujú, prehlbujú a skvalitňujú vedomosti získané na vyučovaní. V hrách sa spája myslenie s poznaním, rečou a činnosťou, čo napomáha rozvoju psychiky a pracovných schopností. Sú tiež prostriedkom mravnej výchovy, pretože žiaci sa v nich učia hrať čestne a utvárať správne medziľudské vzťahy. Hry sú priamym prejavom detskej túžby po činnosti, a preto sa do nich rady zapájajú. Základom každej hry je hravá, na určitom mieste sa rozvíjajúca, niečo napodobňujúca činnosť, vo väčšej či menšej miere určovaná pravidlami. Našou úlohou je venovať pozornosť tým hrám, ktoré sú vymedzené pravidlami a umožňujú systematické cvičenia, dôležité z hľadiska fyzického a rozumového vývinu, z hľadiska formovania charakteru a vôle. Pomocou didaktickej hry môžeme docvičiť nové učivo, ktoré žiaci práve v škole preberajú alebo upevňovať a prehlbovať staršie učivo. V didaktickej hre nám nejde o originalitu, ale predovšetkým o premyslené použitie hry v súvislosti s vyučovacou látkou. Ak spojíme učenie s hrou, vytvárame didaktickú hru, ktorá je najdôležitejším doplnkom základných vyučovacích metód. Učivo sa má opakovať formou hier pravidelne. Potrebná je spolupráca vychovávateľky s učiteľkou a napomôcť jej žiakom ľahšie zvládnuť práve preberané učivo. Tieto hry nemajú trvať príliš dlho, aby sme deti neunavili. Vhodné je rozdeliť žiakov do skupín, a to tak aby tie boli vedomostne rovnocenné. Dbať na to, aby sme k lepším žiakom priradili aj slabších, ktorí nedokážu vždy vyriešiť úlohu samostatne. Tu sa učiteľom pre týchto žiakov stáva kolektív skupiny. Pri výbere didaktických hier musíme rešpektovať celkovú životnú skúsenosť žiakov a predtým osvojené poznatky. Hra je pre dieťa životnou potrebou tak ako pre dospelého práca. Sprevádza ho celým jeho detstvom, je druhom činnosti, pri ktorej prejavuje aktivitu, tvorivosť a vlastnú iniciatívu. Hrou možno upútať pozornosť detí, vštepovať im nové poznatky, zručnosti, stupňovať požiadavky na ich tvorivú činnosť, rozvíjať fantáziu i etické princípy. Dobrým pomocníkom pri didaktickej hre je hodnotenie - nikdy však nehodnotíme známkou.

SLOVENČINA

HLÁSKY
Čo hľadáš?

3

“ Druhý si vytiahol kartičku s hláskou „h“.“ Hodí malú loptičku niektorému žiakovi. musí vystúpiť a hľadať svoj vlak. vlak s tvrdými spoluhláskami stojí na 1.Jozef Sabol a kolektív . Žiaci sa medzi sebou poradia. Každý z nich si zoberie jednu hlásku. Vychovávateľ určí hlásku. makovník. na ktorej koľaji bude ktorý vlak stáť.koľaji. žiaci ostanú spať.určená hláska je v strede slova . stáva sa učiteľom a vyvolá ďalšieho žiaka. Prišla loď Učiteľ hovorí: „-Prišla loď a priviezla nám hlásku „z“. v ktorej je obrázok auta vstane jeden žiak a druhý k obrázku priloží hlásku „a“. Napríklad hláska „k“ bude tretia v poradí. Rovnaká hláska Vychovávateľ určí. ktoré sa začínajú známymi hláskami a rovnaký počet kartičiek s tými istými hláskami. koľaji. Potom povie nejaké slovo a žiaci. Vychovávateľ povie napríklad slovo „auto“.“ Vytiahol kartičku s hláskou „p“. Vyvolá prvého žiaka. Hlásky sa pohybujú po peróne. Pri pomýlení vychovávateľ určí inú hlásku a hra pokračuje. napríklad „lopta“. Hra na široké „ä“ Vychovávateľ hovorí rôzne slová. Ak správne a rýchlo povie slovo. vlak s mäkkými spoluhláskami stojí na 2. Vyhráva žiak (dvojica. aby vytvorili slovo. môže sa vykúpiť tým. ktoré písmeno sa bude v slovách opakovať a na ktorom mieste v poradí bude. V skupine. ďakujem). Ťahá ďalší žiak a povie: „-Pero tu nie je. Vychovávateľ ju hodí ďalšiemu žiakovi. že povie slovo. Obmena: Nové slová na poslednú slabiku. Žiak jednu vytiahne. Spíme Žiaci majú hlavy položené na laviciach – spia. na ktorú sa všetci prebudia. v ktorom je „ä“ Hra na učiteľa Vychovávateľ určí hlásku. Obrázok – hláska Žiaci majú pripravené písmená zo skladacej abecedy.určená hláska je na začiatku slova . na ktorom je napríklad bubon.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vo vrecúšku sú kartičky s písmenami malej abecedy. Žiaci zdvihnú hlásku „b“. ktorí majú na lístkoch hlásky z daného slova sa postavia pred lavice. Ak je v slove „ä“ netlieskajú. SLOVENČINA LITERÁRNA VÝCHOVA 4 . Učiteľ sa ho pýta: „-Čo hľadáš ?“ Žiak odpovie: „-Hľadám pero. Živá abeceda Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami. hák. Vyvolá skupinu žiakov. Hlásky na cestách Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami a určí na nich. Ak v slove určená hláska nie je.určená hláska je na konci slova Zvedavý obrázok Vychovávateľ vytlačí na kartičky obrázky a žiaci napíšu hlásku. aké slovo zložia. Kto sa pomýli.“ Hlásky nastupujú do svojich vlakov. na ktorú žiaci tvoria slová. ktorá za určený čas napíše najviac slov (mak. Vyvolaný žiak povie slovo.koľaji. ktorou sa daný obrázok začína. Obmena: . Hlásky v daždi Vychovávateľ rozmiestni hlásky na magnetickej tabuli. ktoré začína hláskou „z“ a loptičku hodí späť vychovávateľovi. Reťaz Vychovávateľ povie slovo. Pridaj správne písmeno Žiaci sú rozdelení do skupín a každá má niekoľko obrázkov. Na zvolanie vychovávateľa: „-Prší!“ sa hlásky postavia vedľa seba tak. ktoré sa začína hláskou „a“ a sám vyvolá ďalšieho žiaka. Učiteľ ukáže obrázok. skupina). hukot. hľadám hodinky. Kto sa pomýli. Vychovávateľ hovorí: „-Vlak so samohláskami stojí na 3. Žiaci za každým slovom zatlieskajú. rakyta. Ten ju chytí a hneď povie slovo.

v ktorej budú menované osoby. kde je ukrytá vec. Hra na spisovateľa Aký názov by si dal rozprávke Zlatovláska. nahnevane. nôžky .. Kto aký je Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku alebo úryvok. Postavy z rozprávok Vychovávateľ prečíta 10 postáv. Hľadaj rým! Na určené slová tvoria žiaci rým. Žiaci majú zapísať vlastnosti určenej postavy. Spisovateľ Vychovávateľ napíše na tabuľu niekoľko osôb. nohy . ktoré sa žiaci učili. veselo.Jozef Sabol a kolektív . pýta sa: „-Je krieda ukrytá po stolom? Za lavicami? Pri okne?“ Žiaci odpovedajú – ÁNO / NIE. Hádaj podľa obrázkov! Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú určiť. Papagáj Vychovávateľ číta krátke vety z rozprávok a žiaci ich presne opakujú po učiteľovi. Povedz vetu .rožky.Anička. Hra na hercov Žiak povie vetu a vychovávateľ ju napíše na tabuľu. Dokončí rozprávku Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku. Žiaci majú napísať krátku rozprávku.Fero. Popoluška .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Bude z teba spisovateľ? Žiaci v skupinách majú vymyslieť príhodu.. SLOVENČINA PREDLOŽKY Ukrytý predmet Jeden žiak odíde z triedy a ostatní ukryjú napr. z ktorej sú rozprávky.. kriedu.. smutne. Obmena: Žiaci čiastočne prezradia. Literárny kvíz Vychovávateľ pripraví ukážky z literárnych textov. kto je najkrajší na svete? (Snehulienka s sedem trpaslíkov) Každá deva v kráľovstve si musela vyskúšať drobnú črievičku. zvieratá a veci.lavica. Keď sa žiak vráti do triedy. kvet . ktoré si zapamätali a zaradiť ich do rozprávky. ale nedokončí ju. krieda je za . nadpis.. detsky... Ktoré dokončenie sa vám najviac páčilo? A takto ju dokončil spisovateľ – dočíta rozprávku. V galérii Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú vymyslieť ku každému vhodný text.. Poznáš rozprávky? Z ktorej rozprávky je veta: Zrkadielko. zrkadielko. plačlivo. Ako by si dokončil rozprávku ty? Pýta sa viacerých žiakov.. Prečíta niekoľko ukážok a žiaci v skupinách napíšu meno spisovateľa a názov diela. zvierat a vecí. Číta ju ešte raz a pri druhom čítaní pridá slová. Najšikovnejší žiak zo skupiny ju povie ostatným. (Popoluška) Pravdivé – nepravdivé Vychovávateľ prečíta žiakom rozprávku. dospelo. ktoré vystupujú v rôznych rozprávkach.svet . ktoré majú žiaci uhádnuť. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 5 .milo. mamička . Žiaci v skupinách majú napísať čo je pravdivé a čo nepravdivé. napr.rohy. napríklad o psíčkovi a mačičke. Úlohou žiakov je zapísať čo najväčší počet postáv. pero . Čo nebolo v rozprávke Vychovávateľ prečíta žiakom veľmi krátku rozprávku. palica ..

Keď sa stretli. Potom sa mu odkryjú oči.. Každá vyšle proti stojacej skupine jedného svojho zástupcu. ktorých sa musí dotknúť. alebo družín. Vyhráva ten. Kto sa pomýli.. Dieťa loď hmatá okolo seba. odstránia si šatky z očí a ihneď napíšu úhrnný súčet na papier. ktoré predstavuje prístavnú sirénu a trúbi občas na signál do hmly. t.j. Kresliar Jeden z hráčov je kresliar. Deti pristupujú po jednom so zaviazanými očami k stolu. Hráči stoja v kruhu. musí predmet nosiť. aby si predmety prehliadol a hráč si volí nového „nosiča“. Napríklad: Moje číslo je 11. Ta každý neurčený predmet hráč dostane trestný bod. Boduje sa rýchlosť a presnosť sčítania. Keď ukončia sčítanie. pri dotknutí sa pohybujúcou sa rukou. ktorá má preplávať medzi úskalím do prístavu. podali si ruky a spolu sa prechádzali ako slabika „ma“. Boduje sa čas priplávania a za nárazy sa strhávajú body. Jeho úlohou je uhádnuť. aktovky a podobne). Veľmi dobrým pomocníkom pre mladších žiakov sú v tomto smere zmyslové hry pre rozvoj hmatu. aké má číslo a čo to číslo vyjadruje. Po herni sa rozostavia rôzne predmety (lavice. Závod počtárov Vychovávateľ si prinesie rôzne mince. Tak sa mu naložia predmety na chrbát a do rúk. kto má najmenej trestných bodov. Kúzelník Na magnetickej tabuli sú slabiky. stoličky. Ostatní mu poukladajú rôzne predmety. Osvedčujú sa predmety pre každého ináč rozostavané. stôl. SLOVENČINA SLABIKY Dve priateľky Z jedného kúta triedy ide žiak a drží v ruke kartičku s hláskou napr. poprípade ich zástupcov. Ten musí povedať. Na pokyn vychovávateľa žiaci „zaspia“. Možno sa hrať ako súťaž jednotlivcov. Vychovávateľ hovorí: „-Dve priateľky „M“ a „A“ sa vybrali na prechádzku. Organizátor hry hodí loptu niektorému z hráčov. Hráč so zaviazanými očami pristúpi ku skupine a snaží sa hmatom nájsť niektorého hráča. Kapitán protistojacej skupiny mu zaviaže šatkou oči a členovia skupiny si vymenia miesto. Pri cieli stojí iné dieťa. Loď v hmle Dieťa má zaviazané oči a predstavuje loď v hmle.“ Vystriedať viac slabík. Dopíš 6 . Potom ich zamiešame a rozdelíme. Vychovávateľ zatiaľ zmení samohlásky v niektorej slabike a povie: „-Bol tu kúzelník a zmenil nám slabiky.Jozef Sabol a kolektív . vypadne z hry. Na nosiča Jeden z hráčov predstavuje „nosiča“. Oproti nemu ide druhý žiak a drží kartičku s hláskou „a“. na ktorom leží hromada mincí a snažia sa ich hmatom sčítať (ich nominálnu hodnotu). Poznávanie so zaviazanými očami Skupiny stoja v rade oproti sebe. čo je to? Keď neuhádne.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ROZVOJ HMATU Spojenie kožných a pohybových pocitov. Ide ku stene a ukazovátkom napodobní kresbu. Zaviažu sa mu oči a jeden z hráčov ho vodí po miestnosti. ktoré vznikajú pri ohmataní predmetov.“ Úlohou žiakov je slabiku opraviť. aby do ničoho nenarazilo a priplávalo čo najskôr do prístavu. Potom opäť hodí loptu organizátorovi. získa pre svoju skupinu bod. kôš. Všetci pozorujú každý pohyb a snažia sa zistiť čo kreslí. „m“. ktorý odovzdajú vychovávateľke. Víťaz je posledný. Hru treba časovo obmedziť na 2 minúty. Na papieriky napíšeme čísla podľa počtu hráčov. Keď ho nájde. nazývame hmatom. Jedenásť je hráčov vo futbalovom mužstve. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ROZVOJ PREDSTÁV Čo znamená moje číslo? Na rozvíjanie predstavy žiakov uvádzame niekoľko didaktických hier.

Ktoré slovo nepatrí do skupiny slov? Slovo „lopta“ lebo v ňom nie je dvojhláska. Stratená slabika Na magnetickej tabuli je niekoľko slabík. na ktoré musia pohotovo a nepravdivo odpovedať. Nájdi správnu slabiku Vychovávateľ pripne na magnetickú tabuľu rôzne slabiky. koľko písmen chýba a žiaci doplňujú. prečíta nahlas a vyvolá žiaka. madam. 7 (cesta). napríklad – piesok. Napríklad: „-Čo robí Eva? Nepravdivá odpoveď žiaka je: „-Eva spí v psej búde.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vychovávateľ vytlačí každému žiakovi obrázok a žiaci píšu prvú slabiku Loďky Vychovávateľ nakreslí na magnetickú tabuľu obrysy jazera a na hladinu pripevní loďky so slabikami. Žiaci zo slabík tvoria slová. Vyvolaný žiak si vytiahne aspoň tri čísla a utvorí na ne vetu. Žiaci majú povedať stratenú slabiku.. 2. mám.a (kytica) Fantastické odpovede Vychovávateľ dáva žiakom otázky. V škatuli na stole sú čísla od 1 – 10. slovo. Vianoce. 10 (mlieko). stôl. Ktoré slovo tu nepatrí? Vychovávateľ povie skupinu slov. 8 (mačka).. ktorý za určený čas napísal najviac správnych slov. Veta bude znieť: Ujo videl z auta mačku. 8. Úlohou žiakov je utvoriť z vybraných slabík nové slovo. krk. nie slová. Elene. korok. Na pokyn žiaci začnú písať slová. Oto. toľko slov musia žiaci napísať na danú hlásku. lavica. Obmena: . Vláčik Kartičky tvoria lokomotívu a vozne.. rotor. ktoré sa začínajú slabikou „la“ – lampa. lastovička. pochop Doplňovačka Vychovávateľ napíše na tabuľu prvé a posledné písmeno slova a urobí medzi ne toľko pomlčiek. 6 (hrušky). ktoré si zapamätali. Vyhráva žiak. Anna. napríklad „la“ a hovorí: „-Slabika „la“ je veľmi smutná . napríklad je určená hláska „e“ a slová . Žiaci „spia“ a učiteľ jednu slabiku zoberie. kuraciu. Smutná slabika Vychovávateľ napíše na tabuľu slabiku. 2 (auto).. Napríklad vytiahne si čísla 9.. kolok. Mates Vychovávateľ napíše na tabuľu 10 slov a očísluje ich napríklad – 1 (pes). rezeň. Čísla a slová Určený žiak hodí kocku a koľko bodiek je na vrchnej strane kocky. Počítajú sa hlásky. lopta. 4 (záhrada). Žiak si so zatvorenými očami jednu vyberie. meter. Na každom vozni je napísaná hláska. SLOVENČINA SLOVÁ (1) Čarovný košík Na stole je košík a v ňom kartičky so slovami. lebo je sama.“ SLOVENČINA SLOVÁ (2) Kto je najlepší Vychovávateľ alebo žiak určí hlásku.Peter. 3 (jablko). ded. kto za určený čas napíše v slovách najviac daných hlások. Čítaj spredu aj odzadu Oco. 9 (ujo). Počet hlások „e“ je 11. Máš dobrú pamäť? Učiteľ prečíta pomaly asi 20 slov. ktorý povie vetu na dané slovo. oko. stratila sa. Dokončite ju!“ Žiaci hovoria slová. 5 (búda). potom ich prečíta ešte raz rýchlejšie. Žiaci súťažia. 7 . Napríklad: k . Pripájaním vozňov k lokomotíve vznikne slabika. sveter. ktoré by tvorili s prvou slabikou plnovýznamové slovo. radar.Jozef Sabol a kolektív .“ Alebo „-Eva je na Mesiaci. mím. kukuk.učiteľ určí prvú slabiku a žiaci k nej hľadajú ďalšie.

Hra s číslami a kockou Žiak hodí kocku. Larisa. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (2) Morský priechod Dvaja hráči sú na stráži. ktorý prvý skončil. 8 . Hra má trvať najviac tri minúty. špáratko. stráca bod. odkiaľ hluk počuje. V každom rade musí byť rovnaký počet žiakov. kde vŕzga podlaha. Môžu prechádzať potichu alebo hlučným krokom. ten po napísaní dá žiakovi za sebou. Povie niektoré z napísaných slov. Máte dobrý sluch? Opatria sa tieto predmety – hrebeň. kovová minca a guma. rozložiť na slabiky a hlásky. Akonáhle hráč so zaviazanými očami začuje hluk. Skúšanému zaviažeme oči a zo vzdialenosti asi 4 metrov púšťame jednotlivé predmety v ľubovoľnom poradí asi z výšky 7 cm na hrubú knihu.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Na detektíva Vychovávateľ napíše na tabuľu slová do štyroch riadkov. Vyhráva žiak. ktorí boli pristihnutí pri pohybe. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (1) Sluch a sluchovú nahluchlosť môže vychovávateľ zistiť u žiakov aj formou hry. Napríklad 3. Keď stráže počujú podozrivý šramot. vlas. ukáže rukou smerom. chytené dieťa zostáva v zajatí a nezúčastní sa viac hry. nečujne priblížiť sa k hráčovi a dotknúť sa ho rukou. Obmena: žiaci nepíšu na papier. bas. bar. barla. sliva. Za každého hráča. Ostatné deti sa striedavo snažia prekĺznuť z jednej miestnosti do druhej. Po napísaní dá žiakovi vedľa seba. Vyvolaný žiak vytiahne číslo a pohotovo musí povedať vetu s daným číslom. sadne si. ale na tabuľu a podávajú si kriedu (fixku). a to po jednom alebo po dvoch. sila. Vyvolá k tabuli chlapca a dievča a hovorí: „-Zavolal som si detektívov. Vyhráva rad. Zlatá brána Dvaja žiaci urobia zlatú bránu. Ilava. Iva. koľko hráčov prešlo. vypadnú z hry. riava. Aké číslo je na vrchnej strane kocky. Tisa. Kto to urobí správne. Ostatní hráči na znamenie prichádzajú popri sediacom. postaví sa na koniec zástupu. liezť po podlahe. Komu sa podarí. satira. ktorý určené slovo skôr nájde a dá ho do krúžku – košiara. vata. ten víťazí. Štafeta Každý rad dostane papier a na pokyn žiak v prvej lavici začne písať slovo na danú hlásku alebo slabiku.. obyčajná ceruzka. Stoja so zaviazanými očami pri otvorených dverách dvoch susedných miestností po stranách proti sebe. Veta: Kráľ má tri dcéry. britva. Ovečky Vychovávateľ napíše na tabuľu aspoň 10 slov a vyvolá k tabuli dvoch žiakov. ostatní utvoria zástup a v ruke majú kartičku so slovom. Počúvajúci má zistiť. Kto ho skôr nájde? Nové slová Utvor nové slová napríklad od slova BRATISLAVA – brat. ak sa nepomýli. Je im dovolené zohnúť sa. libra. larisa. list. lebo sa mi stratilo slovo (povie jedno z napísaných slov). strava a iné. Pred každým pustením povieme: „Pozor!“ a trikrát po tomto nepustíme nič. Koľko ich prešlo? Jeden hráč si sadne na stoličku v strede miestnosti a zaviažu sa mu oči. Za správnu odpoveď dáme jeden bod. utvorí vetu s toľkým počtom slov. rasa. zdvihnú ruku na znak prehradenia cesty. Hru je dobre hrať tam. ktorého sluchom nezistí dostane zlý bod. Vlasta. astra.. tis. Rita. špendlík. Hráči. Koho chytia do brány. Počúvaná Úlohou je priblížiť sa potichu k hráčovi. Ak sa strážnik pomýli. brav.Jozef Sabol a kolektív . SLOVENČINA VETY (1) Hra s číslami Vychovávateľ vloží do škatule kartičky s číslami. Kto sa pomýli. ktorý má zaviazané oči a dotknúť sa ho rukou. musí slovo prečítať.

Milan. Viera.. Vyhráva skupina.. Aké číslo je na vrchnej strane kocky. Uvádzame len niekoľko. Na poštára Žiak – poštár roznáša žiakom lístky so slovami. Naša škola je pekná. napr.. škola.“ Žiaci s lístkom vystúpia pred lavice a postavia sa tak.-.. Utvoriť vetu. ktorá napíše najviac viet.: Moja mamička vie piecť chutné koláče. chutné. koláče. 9 . vozí. Prvý ju pošepky povie druhému.Posledný – vyhráva.Kto sa pomýli alebo nedokáže odpovedať. Vyhráva zástup.. na ktorom je 10 slov. Zaujímavá veta Žiak hodí kockou..Jozef Sabol a kolektív . Premýšľaj Vymysli vetu na daný počet hlások v slove! . vyberajú z rybníka slová a zostavujú vety. toľko slov musí mať veta. Rozsypané slová Vychovávateľ má na stole rozhádzané slová a hovorí: „-Janke sa rozsypali slová. Napríklad žiak hodil číslo 5. zostavia vetu. napr... Polepetko Na magnetickej tabuli sú poprehadzované slová a vychovávateľ hovorí: „-Žiaci. Veta znie: Miška Mášiková mala malú mačku. v ktorej budú všetky slová. ktorý povie vetu najpresnejšie. SLOVENČINA VETY (2) Tvorenie viet Vychovávateľ dá každej skupine lístok.. Telefón Pred lavicami sú dva zástupy žiakov. Ťažká úloha Učiteľ napíše na tabuľu slová. Ostatní žiaci tlieskajú a spievajú pieseň „-Nie je chlapa nad poštára.. Je množstvo didaktických hier pre rozvoj vnímania farieb. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE FARIEB Dieťa pri vstupe do školy rozoznáva okrem bielej a čiernej farby štyri základné farby: červenú. Pridaj slová! Vychovávateľ povie napríklad slovo „Miško“.: mamička. pripnú ju na magnetickú tabuľu a ostatní žiaci ju prečítajú. naša. Na pokyn začnú žiaci písať z daných slov vety. vypadne z hry. Jeden hráč menuje farbu a ukáže na iného hráča.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Lovíme v rybníku Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu slová ako napríklad – pekná. Jožko píše úlohu. Kto ide napraviť to... Vychovávateľ každému zástupu pošepky povie rovnakú vetu. aby utvorili vetu so správnym slovosledom. Podmienka: Všetky slová vo vete sa musia začínať rovnakou hláskou. ktorý je v tej istej farbe. Prvý žiak pokračuje pekne Druhý žiak pokračuje píše Tretí žiak pokračuje do Štvrtý žiak pokračuje zošita Veta znie: Miško pekne píše do zošita. pomôžme jej ich pozbierať. Ten musí ihneď menovať predmet.. bol tu Polepetko a na tabuli nám poprehadzoval všetko. čo Polepetko pokazil? „-Vyvolaný žiak ide správne usporiadať slová vo vete a ostatní žiaci ju prečítajú. Napríklad: Milan vozí Vieru. Akej farby je predmet? Hráči sedia v kruhu. druhý tretiemu. Na pokyn vychovávateľa prichádzajú žiaci. Posledný povie vetu nahlas.. žltú a zelenú.“ Vyvolaní žiaci prídu k stolu. modrú. Potom povie tento hráč inú farbu a ukáže opäť na ďalšieho hráča atď..

stoj!“ všetci hráči zastanú.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Koho je táto farba? Vychovávateľ má v ruke debničku. atď. Vedúci ukáže na niekoho v kruhu a ten povie „Kto prehovoril“ Prostredný ho má poznať po hlase a označiť menom. Jeden z hráčov ide za dvere. ale jeho plošným spodobením pomocou zvláštnych prostriedkov. Deti si ho prehliadnu a potom sa otočia chrbtom k tabuli. obrázky slávnych ľudí z histórie. Vychovávateľ napíše alebo prečíta mená osôb ukazovaných na podobizniach a zistia sa správne typy. Potom začne vychovávateľ rýchle vyťahovať z debničky papiere a hrať.. Na znamenie výkrikom „Slepá baba. Kto prehovoril? Hráči utvoria kruh. určia celé poradie. Vyhráva ten. vyhráva. ktorý uhádol najviac podobizní slávnych ľudí. ktorý sedí na pravej strane vedúceho dostane číslo 1 a červenú farbu. Podľa hlasu háda. V prostriedku stojí jeden so zaviazanými očami. musí povedať svoje číslo. ktorý je za dverami pozvú dnu a hra začína. ktoré im ukazuje vychovávateľ najdlhšie 10-20 sekúnd. Možnosti cvičenia v tomto smere poskytujú aj didaktické hry. Vnímanie obrázkov u žiakov je sťažené aj tým. Vtedy „Slepá baba“ vystrčí paličku a koho zasiahne. vymení sa s tým hráčom. Slepá baba je v kruhu. Ostatní sa dohovoria kto ako prvý zakuká. avšak množstvo nimi postihnutých detailov a ich akosť je nepodstatná vzhľadom na celkový význam a charakter vnímaného predmetu. Kto má menej trestných bodov. kresbe. ostane ďalej „Slepou babou“. Žiaci si obyčajne všimnú drobnosti a podstata im uniká. Slepá baba sa pýta: „Kto sa drží mojej paličky?“ Chytený hráč musí povedať jedným slovom (hlasno) . Obrazy slávnych ľudí Dve skupiny pozorujú obrazy. sklonia hlavu nad stôl. alebo lavicu tak. Deti si potichu značia mená týchto ľudí a napokon pozbierajú odpovede a odovzdajú ich vedúcemu súperiacej skupiny na ohodnotenie. Vychovávateľ urobí malú zmenu – napríklad dokreslí alebo zotrie nejakú maličkosť a deti majú uhádnuť. kto prvý uhádne.„Slepá baba“. že mladší žiaci nevedia sa plánovite dívať a zriadiť svoj zrak. že si obličaj skryjú do zložených rúk. Ak prostredný hráč uhádne. Zmenená kresba Vychovávateľ nakreslí pred príchodom žiakov na tabuľu obrázok. Vnímavosť žiakov k fonetickej stránke reči môže vychovávateľ účinne rozvíjať aj didaktickými hrami. Ak uhádne. Deti si sadnú okolo neho a každé dostane jedno číslo a farbu. Slepá baba má v ruke paličku. ktorého meno uhádol. pri uhádnutí ide za dvere ten. dostane trestný bod. ten sa jej musí chytiť. So zaviazanými očami Jednému hráčovi sa zaviažu oči a ostatní hráči sa pochytajú za ruky a urobia kruh. Ak sa nehlási k svojej farbe. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE REČI Žiak si má v škole vypestovať aj citlivosť zvukovej stránky reči.. čo sa na obrázku zmenilo (môže sa použiť aj fotografia). Napríklad hráč. Prvý zakuká a hádač má uhádnuť kto to bol. Na kukučku Hrá sa v laviciach alebo pri stoloch. kto je to. jeho sused číslo 2 a modrú farbu. v ktorej je niekoľko prúžkov z rôznofarebného papiera (vždy viac ako je hráčov alebo skupín). Zvíťazí jednotlivec (skupina). Môže sa 3 razy opýtať a tri razy hádať. 10 . kto prehovoril. Ak ani na tretí raz neuhádne. ide do kruhu ten. aby naučil žiakov správne vnímať obraz a kresby. alebo povie iné číslo. Všetci účastníci chodia po kruhu.Jozef Sabol a kolektív . kto po ňom. ktorý sa držal paličky a uhádol jeho meno. zakuká ďalší. Niekedy sú žiaci veľmi dobrými pozorovateľmi. Toto všetko upozorňuje vychovávateľa. Hráča. ktorého farbu vytiahne. Veď obraz nie je opakovaním skutočného predmetu. Ak uhádne jeho meno. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE OBRAZOV Veľké ťažkosti majú žiaci s chápaním priestorových vzťahov na obrázku. Vnímanie obrazu je dejom psychologicky dôležitejším. Keď sú takto pripravení.

nos. v ktorom sú uložené lístočky s otázkami. Vyhráva ten. Úlohou žiakov je čo v najkratšom čase vyhľadať správne napísané slová. tiež melódiu a dávať pozor. vychádzkach. že budú spievať niektorú známu pesničku. výletoch. ťažkosť je v tom. Uprostred stojí jeden hráč spievajúci ľubovoľnú pieseň. košíček. Hráči spolu súťažia. Deti stoja v kruhu. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE VEĽKOSTI A VZDIALENOSTI Úlohou vychovávateľa je urýchliť a spresniť deťom vnímanie aj z hľadiska individuálnej skúsenosti. Žiaci podľa toho dvíhajú kartičky. Takto sa pokračuje dotiaľ. treba pre každú z nich zmeniť trochu úlohy. Pretože súčasne môžu súťažiť aj iné dvojice. Hra je zábavná. Hra je na prvý pohľad jednoduchá. aby určili od oka. porovnávať vzdialenosť rôznych objektov v teréne. Hráč držiaci krabičku. ktorý spieva tiež len tri slová. Spevácku ostýchavosť žiakov môžeme ľahko odstrániť aj vhodnými didaktickými hrami. koľko ráz možno položiť túto ceruzku po dĺžke stola. Keď ten nezodpovie správne – ide do kruhu a spieva on – stáva sa prostredným hráčom pokiaľ ho nevystrieda ďalší neúspešne odpovedajúci hráč. zastaví sa aj podávanie.Jozef Sabol a kolektív . Hry možno obmeniť aj tým. SLOVENČINA VYBRANÉ SLOVÁ Kto je najšikovnejší Na tabuli sú napísané slová správne aj nesprávne.y 11 . učivu. kde všade možno s deťmi odhadovať. Veľké možnosti v tomto smere má vychovávateľka na exkurziách. Vyhráva ten.. aby pieseň šla plynule. si musí vytiahnuť lístoček a otázku správne zodpovedať. že žiaci sa v nejednom prípade ostýchajú sami spievať. že vezmeme niť alebo špagát určitej dĺžky a odhadujeme. môžeme vyskúšať spevácke vlohy všetkých žiakov. ten vyhráva. Prasačie očko Zručný kresliar nakreslí na tabuľu alebo na podlahu jednoduchými ťahmi kriedy prasiatko. podá lístoček prostrednému a hra pokračuje. v herňach. komu sa z presne stanovenej vzdialenosti podarí najmenším počtom bodov nahodiť všetky štyri krúžky na všetky nohy stoličky.. Napríklad „Čím sa pozerá kukučka?“ alebo „Aké má kukučka perie?“ alebo „čo kukučka najradšej žerie?“. A vychovávateľ neraz po dlhšom čase objaví dobrého speváka. Jednu stoličku obrátime hore nohami a položíme ju na inú stoličku. v ktorých chýba i – y.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE TÓNOV Skúsenosti nám ukazujú. Je možno tiež namaľovať obrysy hlavy a dať hráčom dokresliť oči. Vynechané i . koľkokrát možno niť alebo špagát otočiť okolo stola alebo nejakého okrúhleho predmetu. Otázky vždy zameriavame určitej téme. Správny odhad možno u detí cvičiť aj spoločenskými hrami. Ak zodpovie. na ktorých je i – y. Odpovedať alebo spievať Vedúci si pripraví lístočky s rôznymi obálkami. že treba dodržať presne text piesne. Štyri krúžky Z ohybných prútov alebo drôtov spletieme štyri krúžky o priemere 15 cm. ale spieva len prvé tri slová a pokračuje ďalší. Ak prestane prostredný spievať. Prostredný spieva a krabička sa podáva ďalšiemu. pokiaľ sa pieseň neskončí.. Jedno oko mu chýba. Tajomné vrecúško Učiteľ vyberá z vrecka slová. Kto má lepšie „oko“? Vedúci položí na kraj stola ceruzku alebo iný predmet s vyzve dvoch účastníkov.. ústa a uši. Spevácky festival Hráči sa dohodnú. kto odhadne presnejšie. Úlohou hráčov je prísť k určitej vzdialenosti so zaviazanými očami a oko zakresliť na správne miesto. kto najsprávnejšie oko zakreslí. Sadnú si do kruhu a niektorý začne. Deti si za spevu podávajú krabičku.

alebo obrázok. 5-1-9. Ukáže deťom obraz. Úlohou žiakov je napísať vetu..) VÝTVARNÁ VÝCHOVA DÍVAJ SA POZORNE Vedúci si pripravuje obrazy o deň skôr a k nim otázky. fotografiu. aby jedna číslica bola v strede kruhu a ostatné na konci každého priemeru a aby súčet troch čísel na každom priemere bol 15. Menoslov žiakov Ktorá skupina napíše prvé podľa abecedy zoznam žiakov v triede? MATEMATIKA ČÍSELNÉ OKO Rozostavte číslice od 1 – 9 v obrazci znázorňujúci kruh tak. Žiaci majú napísať (povedať). Sú to „líška“ a „zajac“. napríklad: -Koľko tam bolo budov. Družstvo.. (5-3-7. Napríklad – „v“ – Vlado. línia. vojakov. Žiaci majú vypísať písmená v abecednom poradí – riešenie – a á b é k l m o r s š t u ý ž. Do každého kruhu sa postaví jeden hráč „zajac“. Žiak na list odpovedá: „Poštár mi priniesol lístok. Zamerať sa na maliarov žijúcich na Orave. zvieratá a veci boli na obraze.: Sýkorka má žlté bruško... Dvaja hráči sú mimo kruhu. ktorý ich zapísal všetky. V miestnosti si pripravíme dve stoličky. Napíš čo najviac! Vychovávateľ sa dohodne so žiakmi na určitej hláske. ilustrátora sú typické tieto výrazové prostriedky. Detve.. žiaci povedia meno.Jozef Sabol a kolektív . Môžeme sa pýtať aj otázkami. ktorá skôr zoradí písmená podľa abecedy. mesto. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDZANIE KRUHMI Pre túto hru si musíme dopredu pripraviť kruhy o priemere 15-20 cm. ktoré nahádže viac kruhov. mesto. Liptove. pohľadnicu. Vranov.. Hráči hádžu kruhy na nohy stoličky.. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HONBA NA ZAJACA Na zemi nakreslíme niekoľko kruhov. aby vrchná stolička mala nohy obrátené dohora. Vyhráva žiak. Kto odpovedá najpresnejšie získava bod. svetlosť. Jeden žiak pomieša štvorčeky a na pokyn vychovávateľa ich žiaci začnú zoraďovať podľa abecedy. Vyhráva skupina. Musím doplniť „y“ . vec Žiak potichu hovorí abecedu a určený žiak ho zastaví slovom „Stop!“ Pri ktorej hláske sa zastavil. ktoré farby vystupujú v priestore? Aká technika vytvára dej obrazu? Pre ktorého maliara. na ktorých sú napísané dve podstatné mená. poznať aj ďalších ilustrátorov. Meno. tvar. Ukáž svoju šikovnosť Dvojica žiakov dostane lístky. zviera. dynamika atď. Rozširovať poznatky detí aj o ostatných slovenských maliaroch v iných kútoch Slovenska. Hra s abecedou Žiaci alebo vychovávateľ na štvorčeky papiera napíše všetky písmená abecedy. ktoré nie sú typické pre daný obraz. východe Slovenska. Sledoval si pozorne? Vychovávateľ pomaly číta úryvok. zviera. farba. 5-6-4. 2 SLOVENČINA ABECEDA Dokážeš to? Vychovávateľ napíše na tabuľu vetu. žiaci si zapisujú podstatné mená. vlk.. osôb. Vedúci sa pýta otázkami. napr. na ktorých je vynechané i – y.. Postavíme ich na seba tak. zvíťazí. vec.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Žiak roznáša po triede lístky so slovami. grafikov. vlasy. Aby líška nechytila zajaca musí sa tento 12 . Chvíľu ich nechá pozorovať a potom obraz schová. na ktorom je slovo r – ba. v ktorej budú obidve podstatné mená.“ SLOVENČINA PODSTATNÉ MENÁ Máš dobrú pamäť? Vychovávateľ zavesí na tabuľu na 1 minútu obraz a potom ho otočí. ktoré osoby.

ktorá pozbiera v určenom čase viacej lístočkov svojej farby. musí ten hráč. Hráči pristupujú jeden po druhom k stolu. v skutočnosti však má 18 a to 6 bočných a po 6 na oboch základňách. Skupina. nožnice a úlohu vytvoriť v najkratšom čase štylizované oblečenie pre partnera. Ďalej si pripravíme noviny veľkého formátu (3 kusy). kde je pripravená hromada mincí. Víťazí skupina. Keď sme hru pripravili. ktorá ich nájde v stanovenom čase viac. Prvý hráč napíše na prúžok papiera jeden riadok ľubovoľného textu. desať korún). aby bolo vidieť iba posledné slovo. desať špendlíkov. MATEMATIKA HRA NA POKLADNÍKA K tejto hre potrebujeme väčší počet drobných mincí (päťdesiathaliernik. V strede kruhu stojí vedúci a snaží sa prehodiť loptu pomedzi nohy niektorého hráča. ktorý tomu môže zabrániť rýchlym prinožením. Z každej farby je po 10 lístkov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD uchýliť do jedného z kruhov. Ten si prečíta posledné slovo a napíše riadok (verš). za ktorý model zhotovia a jeho realizáciu. Hodnotíme čas. ktorý dáva hádať povie „áno“. ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ LOPTA V KRUHU Hráči stoja v kruhu rozkročmo tvárou dnu. Posledné slovo opäť napíše na prázdny riadok. Každá dvojica dostane jedny noviny.Jozef Sabol a kolektív . Teraz prenasleduje líška opäť iného zajaca nechytí. koruna. ale vlastnú prácu na „výstroji“ a vyhotovení modelu musí urobiť partner. špendlíky (10 kusov pre jednu dvojicu). nožnice (3 kusy). Ak je v slove myslené písmeno hráč. papier zloží a podá ďalej. päť korún. Víťazí hráč. MATEMATIKA MATEMATICKÁ HRA Koľko hrán má nezastrúhaná ceruzka? Predpokladaná väčšina povie 6. LITERÁRNA VÝCHOVA NA BÁSNIKOV Hráči sedia za stolom a každý má pripravenú ceruzku alebo pero. čo bol v kruhu tento rýchlo opustiť. ktorý sa s uvedeným slovom rýmuje. SLOVENČINA MYSLENÉ PÍSMENO Jeden z hráčov určí nejaké písmeno a ostatní ho majú uhádnuť. Posledné slovo napíše na prázdny riadok. vyhráva. Obsah „básne“ je teda všetkým 13 . vojdú do miestnosti školského klubu detí. Preto každý povie nejaké slovo. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MÓDNY SALÓN Pre túto súťaž potrebujeme troch chlapcov a tri dievčatá. Celkovú čiastku si zapíšu hneď po odstránení šatky z očí a papier odovzdajú. Vyhráva hráč. povie „nie“. Chytený hráč musí potom byť líškou. Na povel začnú hľadať a zbierať lístočky. že na začiatok pridáš hlásku: rad raj rak tak len mor tri hrad kraj zrak vták blen Amor utri ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ KTO VIACEJ Pripravíme si päťdesiat rôznofarebných lístkov a ukryjeme ich v miestnosti tak. ktorý má po určenom čase najmenej zlých bodov. že každé skupina má za úlohu hľadať inú farbu. ktorý sa v priemere najviac priblížil ku skutočnej čiastke. Potom ho podá susedovi. ktorý loptu neustriehne alebo zrazí nohy už vtedy. Hru môžeme obmeniť tak. Dvojice sa môžu spolu radiť. So zaviazanými očami sa snažia spočítať čo najväčší počet mincí v určenom časovom limite – pri množstve okolo 35 mincí je limit dve minúty. Papier zloží tak. SLOVENČINA HRA SO SLOVAMI ľad hľaď ber zber rez drez Utvor nové slovo tak. že z každého lístka kúsok vyčnieva. dve koruny. Vytvoríme z nich tri zmiešané dvojčlenné družstvá. Nesmú sa hovoriť slová obsahujúce menej ako 5 písmen. Akonáhle prenasledovaný hráč prestúpi kruh. Hráč. Hrá sa o najšikovnejšieho počtára. keď vedúci hod len naznačí – dostáva zlý bod. Ak nie je v slove myslené písmeno.

od ktorého preberá papier. z Bratislavy do Brna a podobne. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SKRÝVAČKY ananás citrón hruška slivka orech Janka na nás zabudla. Iskry.. Ten si vymyslí tiež. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ POŠTÁR Hráči sedia v kruhu. že niekto má dať bicykel do šporáka. Potom si deti vezmú papier a ceruzku a usilujú sa právne napísať pokiaľ možno doslova čo počuli. Postupne sa vystriedajú všetci hráči. ktorý má zaviazané oči. väčší rys. Nesmie však stúpiť na zem. stačia i noviny). pódia) na druhý. Počujeme.Každému meriame čas a počet stúpaní na zem – za každé dostane jeden trestný bod. Tú správu priniesli v každých novinách. že hráči vopred dohovoria. čo má ľavý sused s darčekom robiť. LITERÁRNA VÝCHOVA SETONOVÁ HRA Vychovávateľ prečíta alebo rozdá krátku správu o malom počte slov. že vezie poštu z Leningradu do Moskvy. Vychovávateľ potom povie susedovi po ľavej ruke čo má s darčekom robiť. Poštár sa usiluje niektorého chytiť. Môžeme pritom použiť aj sčítanie ( 22+2+2+2). Družstvo ktoré najviac zhasne sviečky vyhráva. Hráč má za úlohu fúkaním zhasnúť horiace sviečky. Každý si vyberie meno niektorého mesta. ktoré si zvolili mesto s týmto menom. SLOVENČINA PREŠMYČKY ruka Nitra hlava kašli kahan Ali.. Pohybuje sa takým spôsobom. že si hráči vymenia papieriky a navzájom sa bodujú. a to tak. čo dostal.Jozef Sabol a kolektív . Má právo na viac pokusov. Jeho úloha bude dostať sa čo najrýchlejšie z jasného konca miestnosti (javiska. Na stole sa zapália dve – tri sviečky. číslo 1000 ôsmimi osmičkami. žni rám kata cibuľa Hanka Žilina kamarát Ľubica rátal skáče popuk koral táral sekáč pupok Karol obor drevo ináč láska Robo vedro Čína skala kura natri vlaha líška MATEMATIKA ROVNAKÉ ČÍSLA Napíšte číslo 28 piatimi dvojkami. Vychovávateľ ho odvedie tri kroky od stola a niekoľkokrát ho otočí. Mám výhru škatuľu pogov. Ľavý hráč si pokyn zapamätá a povie. Tak sa každý hráč dozvie. čo má s darčekom robiť. Hráč si darček zapamätá a vymyslí iný pre svojho suseda. výkres. 14 . Tak sa každý hráč dozvie. na akú tému budú písať. Napríklad – klavír. napríklad – kŕmiť. kartónová podložka a podobne). atď. Následníci trónu boli princovia. Hra je teda vtipná tým. Po prečítaní počká určitú dobu. Bodovanie je možno uskutočniť hneď. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PODIVNÉ DARY Vychovávateľ povie potichu svojmu pomocníkovi po pravej ruke aký darček mu posiela k narodeninám. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SFÚKNETE ICH ? Pri tejto hre môžu za každé družstvo súťažiť traja hráči. V závere hry každý hráč povie čo dostal a čo má s darčekom robiť. Oznamuje.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD „básnikom“ tajný : každý pozná iba posledné slovo hráča. tam a späť. Koľko sviečok sa mu podarí zhasnúť. Prvému hráčovi sa zaviažu oči. resp. toľko bodov získava pre svoje družstvo. že si striedavo podkladá pod nohy obidva kusy papiera (dôležitý je tvrdý papier. že dar a úloha sa k sebe nehodia. Večer more chladlo. Táto hra sa dá hrať aj tak. vystriedajú sa. Ak sa mu to podarí. Uprostred je poštár. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRETEKY S PAPIEROM Pre každého súťažiaceho si pripravíme dva kusy papiera veľkosti 60 x 60 cm (ak nemáme papier. Napríklad – kvet. si rýchle vymenia miesta. atď.

Včela lietala nad kvetom. malina bobor zmija lienka hrozno Erika Robo Fínsko Oto Ivo Eva VETY Čo sa ukrýva v balóniku . Miro. pohroz. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZAMEŇ JEDNO PÍSMENO matka brav vrav lep škola myš jedľa krach doba zošit oblok oblôčik pás sedíš hladí môže noha šatka brat mrav les škoda máš jedla hrach doga zošiť oblak obláčik nás sadíš hľadí maže nora Katka let latka lev prach doma oblúk oblúčik vás hradí - Dora 15 ... Ľuba nános preskočila.. SLOVENSKÝ JAZYK tuha zlato jantár banán figa dudok obrus nebo škola mama mucha voda citrón jež meno Ela malina Predajná. Písmeno e sa ľahko píše. lavicu si utri! Doma mali zmrzlinu..-.. Pivo má penu...Jozef Sabol a kolektív . Lucia má rada prvouku. Kúzla to boli krásne. Krajan tára. Bolia ma kolienka. Mal bradu doktor? Urob ruskému dievčaťu bábiku. Pekne bolo v parku. Radúz mi jablko zjedol. Cez les tiekol potok... Mamička nevarila špagety... no nebi sa! Amerika je ďaleko.. Na večeru sme mali na chlebe syr. Boris sú dvojčatá.... Nemali na predaj náušnice. To je ale ťažká robota! Delfín skočil do vody. Moja žiačky pekne spievajú. Jemu chalupa zhorela? Ivo dal Petrovi gaštan? Postavili chlapci trón. Robo.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Sú tu haldy dreva.. Miško. Grófi gazdovali zle.

most. Pri hesle „vzduch“ môže hráč povedať slová: vietor. Hráč. priehrada. Pod čísla začnú písať ľubovoľné číslice. Pri hesle „voda“ – môže hráč použiť slová: ryba. Každé číslo sa môže zakrúžkovať 2-krát. krík. veslo. hráč A vyhľadá v základnom rode číslo. dážď. Listy odovzdajú a vedúci ich oboduje podľa správnosti čísel a správnosti umiestnenia. auto a podobne. VODA. Potom napíše jednu číslicu hráč B a hráč A háda. Cieľ: Pomôcky: 16 .Jozef Sabol a kolektív . Papier. rak. ktoré súvisí s niektorým heslom. MATEMATIKA BOJ O ČÍSLA Cibrenie postrehu. Hrá sa v dvojiciach. Súper ho pozoruje a snaží sa podľa pohybu ceruzky uhádnuť. vzduch – hráč musí hneď povedať nejaké slovo. pokiaľ si hráči nerozoberú všetky čísla. Boj o čísla pokračuje tak dlho. Vedúci hry po jednom vyvoláva a hovorí heslá – zem. letec. Kto má viac zakrúžkovaných čísel vyhráva.hráč môže odpovedať: škola. loď a podobne. ktorý ihneď nezareaguje. Ak súper neuhádne. dom. Pri písaní si papier zakrýva rukou. búrka a podobne. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA BYSTREJŠÍ Sčitovanie a odčitovanie do 20. prípadne povie neprimerané slovo z hry vypadá. strom.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD drak mlok - mrak blok - vrak - frak MATEMATIKA ZAPAMÄTANIE ČÍSLIC Vedúci hry ukáže 12 napísaných číslic. breh. Obidvaja žiaci si napíšu na svoj papier základný rad čísel od 1-10. ktoré napísal a označí ho krúžkom. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZEM. vták. Najprv napíše hráč A niektoré číslo od 1-10. Príklady na sčítanie a odčítanie do 20. lietadlo. ktorý sa stáva víťazom. Poznámka: Písať veľké tvary. Číslo dobre napísané a umiestnené 2 body. Potom čísla zakryje a hráči majú napísať čísla na svoj papier v uvedenom poradí. voda. ceruza. Hra končí vyradením neúspešných hráčov – až ostane nakoniec v hre len jeden. Keď organizátor povie heslo „zem“. VZDUCH Hráči sedia v kruhu. vzducholoď. Doba exponovania čísel je jedna minúta. správne číslo zle umiestnené 1 bod. ktorú číslicu protivník napísal.

) Žiaci údery počítajú. Kvety . pamäti a správneho používania predložiek Hračky a iné predmety Deti sedia v polkruhu.Ukáž číslo. . triangel. malý bubon (paličky. nad.makety Na magnetickú tabuľu upevniť 5 kvetov. činely) Vychovávateľ udiera na malý bubon (triangel. V druhej časti jedno dieťa ide za dvere a vychovávateľka zatiaľ predmety premiestni. Vychovávateľka postupne zadáva úlohy.Jozef Sabol a kolektív ..Nakresli práve toľko bodiek. na ňom i okolo neho a pod ním sú uložené rôzne predmety a hračky. Učiteľ vyzve žiakov: „-Ukážte kartu s číslicou udávajúcou počet úderov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Žiakov rozdelíme na dve skupiny a zadávame im príklady na sčitovanie a odčitovanie. ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ČO JE KDE Cieľ: Pomôcky: Postup: Orientácia v priestore – pojmy vpredu. Pred nimi je stolík. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO S KVETMI / DOMINO S BODKAMI Priraďovať predmety. ktorí stoja vpredu. Dokresli: pred dom cestu na strechu komín vedľa domu strom medzi dom a strom kvietok Obmena: pojmy – vpravo. vpredu. ktoré znázorňuje menej prvkov ako vidíš na dominovej karte. Ten. ... Vyhráva tá skupina. vzadu.: Na magmetickú tabuľu pripevní auto vpravo hore.. 5.. 6 .. hore. pre žiakov Vychovávateľka zadáva žiakom úlohy: -Ukáž dominovú kartu. atď. nakreslený domček. činely . Farebné pastelky. SLOVENČINA ČO SA ZMENILO Cvičenie postrehu.Ukáž číslo. Dieťa má za úlohu určiť polohu predmetu po premiestnení a vrátiť ho na pôvodné miesto. vľavo.) . na ktorej je menší počet prvkov ako 10 (9. (Auto je na stole a bolo za stolom.) Obmena: .) Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOBRE POČUVAJ A POČÍTAJ Počítame po jednom Karty s číslami. Napr.. Hra je rozdelená na dve časti.. za stolom.. pred. dole. pred stolom. výkres. na. k bodkám priraďovať kvety. (Na stole. medzi. koľko je kvetov. ktoré znázorňuje viac prvkov ako vidíš na dominovej karte. na ktorej je väčší počet prvkov ako 4 ( 3. 6. Odpovedajú žiaci. ktorá bude skôr celá sedieť. 6. ku kvetom bodky. V prvej časti deti určujú polohu predmetov vzhľadom k stolíku. ktorý skôr správne odpovie ide si sadnúť.Ukáž dominovú kartu. 7. 7. 17 Cieľ: Pomôcky: Postup: ..).“ Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO Orientácia v číselnom rade Dominové karty pre učiteľa. pod stolom.

Vyznač dvojice. nezábudka. ako je bodiek... Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA HMATAČKA Cieľ: Pomôcky: Poznávanie poľnohospodárskych plodín. nerast vlk. rozlíšiť farebne. (Na liste sa geometrické tvary prelínajú. Pri ďalšom hode zapíše súčet doteraz zapísaného čísla s číslom naposledy hodeným. ryža. kvetina. Číslo. . atď.) Geometrické tvary vystrihnúť a poskladať postavu chlapca z geometrických tvarov. Geometrické tvary. pero.Nakresli menej kvetov. jedlo.. vták. hrach. kto najskôr dosiahne 100. kruh. b) Žiaci hádžu s kockami a čísla medzi sebou násobia až po 1000. kruhy modrou. klinčeky. ktorý sme im podali. stôl. Papier.. MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (1) Rozvoj predstavy.. Deti so zaviazanými očami ohmatávajú geometrický tvar. fazuľa... Každý hráč má papier a ceruzku.obkreslite trojuholníky červenou . lastovička. Nájsť geometrické tvary a obkresliť každý inou farbou. obdĺžník) . šport.. ktoré mu padlo. Žiaci z nich utvoria dvojice podľa významu. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ DVOJICE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Utváranie dvojíc podľa významu. Žiaci pracujú takto: hokej šport jedlo mäso vták lastovička nábytok stôl kvetina nezábudka.zdvihnite trojuholník (štvorec. ceruzka. vychovávateľka určí počet kôl a na konci hry im vypočíta súčet. Vrecúška. Geometrické tvary z farebného papiera. štvorce zelenou Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA HÁDZANIE KOCIEK Písomné sčitovanie. fantázie a zručnosti. šošovica..Jozef Sabol a kolektív . 18 . mäso. kov. Napr.: hokej. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (2) Rozlišovať a presne pomenovať geometrické tvary. Hádžu postupne hracou kockou. tekvica. Pripravíme na tabuľu slová. obdĺžníky žltou . Vychovávateľka vyzve: . Obmeny: a) Žiak napíše číslo 100 a potom číslo odčítava. nábytok.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD . c) Žiaci prvého ročníka môžu obidve čísla sčítať a zapisovať len výsledky. Papier. šelma. Víťazí ten. si zapíše. .

.Jozef Sabol a kolektív . zeleniny. Ý. I. . menej rovnako. . ovocia a pod. Napr. 19 . . atď . čo je v ktorom vrecúšku. zeleniny) Jedno dieťa je za dverami... Navzájom o svojich číslach nevedia. ako mačiek.Ak sa žiak pomýli. Hráčom rozviažeme oči. povie všetky vybrané slová po danej obojakej vybranej spoluhláske. skriňa. ktoré má uhádnuť. Opisy zvierat (ovocia. Hľadajúci vyradí nesprávne číslo.: obilie.. koľko je ježkov. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA KŔMIME ZVIERATKÁ Precvičovanie matematických pojmov priraďovaním prvkov – viac. I po obojakých spoluhláskach a žiaci pomocou kartičiek určujú pravopis po obojakej spoluhláske zdvihnutím karty. Podobný postup je aj pri precvičovaní pojmu – je menší. I. ako jabĺk.Ježkov bude viac.Ježkov bude menej. Hľadajúci sa pýta: „-Kde sú čísla väčšie ako 7 ? Vystúpia žiaci s číslami väčšími ako určené číslo a ukážu svoje kartičky. ODPOVIE Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie zvierat. MATEMATIKA HRA S ČISLAMI Precvičovanie pojmov – menší. ovocia a zeleniny. Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA HRA S KARTAMI Cvičenie pravopisu vybraných slov.Toľko jabĺk. ako jabĺk. Pred každé družstvo postavíme rovnaký počet vrecúšok. Na zavolanie príde dieťa spoza dverí a kladie otázky.Myší bude rovnako. Kartičky s písmenami Y. umývadlo. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA KTO VIE. Rozvoj myslenia a rozvoj reči. Ich úlohou je v určenom čase povedať. Ostatné deti sa dohodnú na zvieratku. Karty s číslami Žiaci majú rozdané karty s číslami. Hovorím slová s Y. väčší. Bodujeme podľa počtu správne uhádnutých obsahov vrecúška. misa. Rôzne makety zvierat.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti rozdelíme do dvoch družstiev.

násobenia. Kocka. ktorá povie nesprávnu odpoveď. na ktorom je väčší kruh. Papier. Vychovávateľ hovorí: Myslím si číslo. Karty s príkladmi. Bránky. MATEMATIKA KTO ZÍSKA SKÔR 25 ? Sčitovanie spamäti. Pripravíme si farebné kolieska – body. Žiaci dostávajú príklady a hovoria výsledky. Hru možno využiť na jazyk slovenský a prírodovedu. Úlohou žiakov je napísať do kruhu všetky významné stavby. Žiak. Vyhráva tá skupina. V nižších ročníkoch príklady na sčítanie a odčítanie. Druhý hádže kockou. Otázky kladie deťom. Ktoré dieťa odpovie na otázku.. Vyhráva ten. ktorá dostáva menej gólov. ktoré si vyberie samo. ide potom za dvere. ktorí urobia vyčerpávajúci zápis – vyhrávajú.: x+5 = 15.. Na dosku z polystyrénu si urobíme 2 bránky z farebného papiera. ktorý má najviac vypočítaných príkladov. v ktorom žijeme. ktoré sa v meste nachádzajú. jeho skupina dostáva gól. Podobne sa možno hrať aj na poznávanie ovocia. Žiaci. pri ktorej zviera uhádne. Ktoré číslo som si myslel? (Žiaci si úlohu matematicky zapíšu – napr. Číslo si pripočíta k zvolenému číslu prvého hráča.Jozef Sabol a kolektív . Prvý hráč zvolí ľubovoľné číslo od jedna do šesť.) Príklady dávame rýchlo. Ďalej už hráči hádžu kocku tak. MATEMATIKA MYSLÍM SI ČÍSLO Rýchlosť a pohotovosť pri počtových výkonoch.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Napríklad: „Kde žije? Čím sa živí? Čím má pokryté telo?. Deti rozdelíme na dve skupiny. Každý žiak dostane list papiera. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA NA BRÁNKY Precvičovanie sčítania. Ak k nemu pripočítam päť dostanem 15. A B o ooooo oooo o o Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA NÁJDITE CHYBU Precvičovanie pravopisu vlastných podstatných mien.. Dvaja hráči hrajú s jednou hracou kockou. aby pripočítaním získaných čísel získali súčet 25. body.. delenia. Hru je vhodné zaradiť po vychádzke. Vo vyšších aj na násobenie a delenie. odčítania. Cieľ: 20 . Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MESTO Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať mestom. zeleniny . pero. Takto sa hra opakuje.. Kruh predstavuje naše mesto.

ktoré si zapamätali. Hornád i vrchy Choč. na ktorej je nakreslený nejaký geometrický tvar. deti. ktoré majú značku ŠTVOREC bežia k štvorcu. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NAJLEPŠIA PAMÄŤ Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj mechanickej pamäti. Úlohou detí je vybrať z nich niektoré hlásky (slabiky) tak. rovnakých farieb. rozvoj myslenia. kriváňa najvyšší gerlach. Cesta rýchlo ubehla . v. Deti sedia pri stole. farebná krieda. Každý účastník má kartičku. veľké i na kartičkách. Papier. 21 . Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Precvičovanie čítania. z. Videli Rieky váh. Úloha žiaka je farebnou kriedou (fixkou) opraviť text a zdôvodniť pravopis. Deti sa postavia dozadu podľa naznačenej čiary. Pripravený text s ukrytými slovami. v ktorej sa žiaci ani raz nepomýlili. na ktorých je vyobrazená značka majú rozmer 8 x 8 cm. Kto ich napíše najviac. Pripravený text na tabuli.Jozef Sabol a kolektív . s. ceruza.. Kartičky. p. m. r. Vedúca im prečíta 10-30 slov. (V miestnosti sa postavia k protiľahlej stene. Napríklad: kraby ľad = byľ rast kováč skoby koleso nábytok sila mapy losy sýtiť húska skrátiť ruka kormidlo kabát ženy pomaranč rýchly rytier topoľ čajník = = = = = = = = strýc koryto obyčaj kobyla pysk syr sýkorka syn. aby vytvorili základné slová po b. Tvary sa musia odlišovať od pozadia steny. aby napísali slová. Páčilo sa mu i mesto poprad. najskôr pomaly. syr MATEMATIKA NÁJDI SVOJU ZNAČKU Precvičovanie geometrických tvarov. Vychovávateľka napíše na tabuľu dvojice (trojice slov). s.) Deti.. v. p. r. Cestovali zo Žiliny do košíc. Obrázky s geometrickými tvarmi. Vychovávateľka vyvesí na stenu geometrické tvary veľkých rozmerov. Vyhráva skupina. m. Geometrické tvary sú rôznych farieb. potom rýchlo. vo vzdialenosti 10 až 20 cm od steny. Deti tvoria skupinky podľa rovnakých geometrických tvarov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Pripravená tabuľa s chybne napísaným textom. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ VYBRANÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie vybraných slov po b. vyhráva. ktoré majú TROJUHOLNÍK bežia k trojuholníku a podobne. prípadne fixka Postup / text: Strýko Boris repík vzal vlada na Prázdniny. Dá hráčom 3 minúty na to. z.

slobodu mu dopraj! 3. áno. Vo vyznačených dvojiciach slov sú ukryté slová. Kráľovná sedí a okolo nej tancujú kvety – ľubovoľne. V lekárničke mám liek. magnetofón) na hranie melódie k tancu. kvetov . alebo ukážu na karte. pokloní sa kráľovnej. Hra sa opakuje. Vety prečítaj 3-krát potichu a jedenkrát nahlas. Poznámka: Ak sa žiakom nepodarí samostatne nájsť ukryté slová.. „Je mi smutno. kde ich pojedli rybky. Jedná sa o mliečne výrobky. je to tak. Nájdi ich a napíš! 1. Postup: Jedno dievča je kráľovnou kvetov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Vo vetách sú ukryté slová s názvami zložiek potravy.. veľké A mi nájdi. že je proti boleniu hlavy. 3 + 12 : 2 = VÝSLEDOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Vyhráva ten. „Za kým?“ „Za konvalinkou. aby hľadali a určovali písmenká. Po tanci sa usadia na zem. Písmenká zo šlabikára utiekli do rybníka. Elenina priateľka pricestuje. Poď mi Jožko ukázať. „Čo sa ti stalo?“ – spytujú sa kvety.. Na stanicu ma zavez. zeleninu. V záhrade nestraší.“ – odpovie kráľovná. 2. “ – odpovie kráľovná. o ktorom viem. čo mám znať. Ostatné sú kvetmi – môžu mať na hlave čelenky s obrázkami kvetov. odčítanie. Žiaci si pamätajú čiastočné výsledky a konečný výsledok potom napíšu.. K rybníku Ty zájdi. nedrž drozda doma. Pomôcky: Môžu byť čelenky s kvetinami. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA KVETY Cieľ: Rozvoj pohybových schopností. Ak je medzi deťmi konvalinka – vstane. odporúčame vyznačovanie krúžkom pri spoločnom riešení. Kráľovná smutne zvesí hlavu a narieka. Riekanka: Chodím. mäso. Papierové rybky označené písmenami. hľadám. násobenie a delenie v rozsahu prebratého učiva. kto má správne najviac konečných výsledkov PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA ZÁHRADNÍKA 22 Cieľ: Určovať charakteristické znaky rastlín. zeleniny. C MATEMATIKA NÁSOBILKA Precvičovanie násobilky Karty s príkladmi. Vychovávateľka riekankou aktivizuje deti. 3 + 2 . zakrúti sa s ňou a sadne si na jej miesto. Napríklad: 0 . môžeme ho domov vziať.a zoberú určené písmenko. 1 .Jozef Sabol a kolektív . Učiteľ diktuje žiakom príklady na sčítanie. Janko. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NA RYBÁROV Cieľ: Pomôcky: Postup: Upevňovanie preberaných písmen. A deti odpovedajú: „-Áno. CD-prehrávač (gramofón. poznávanie lúčnych a záhradných kvetov. na povery by si veril? 4.“ .

V každom družstve určíme veliteľa. ale nemohli odpisovať. S kanvičkou alebo inou typickou pomôckou pre záhradníka obchádza deti a hovorí: Mám ja veľkú záhradu. hrajú. Potom je záhradníkom dieťa. zhodnotiť. že po vyčerpaní odpovedí o jednom zvierati. Prednosť v rozprávaní majú členovia 1. magnetky. Keď ukážem ovocie – zatlieskajte. aby z nich utvorili vetu so správnym slovosledom. Žiakov rozdelíme na dve družstvá. Ukáže ho deťom a tie majú za úlohu po jednom hovoriť jednou vetou niečo o tom zvierati. Teraz jeho členovia majú prednosť v odpovediach. Napríklad: . družstva. pozrie si ho a potom opisuje tak. Hra pokračuje podľa vyspelosti žiakov. vyberie si obrázok. ktoré bolo vyvolené a hra sa opakuje. Každý má pripravený papier a ceruzu. ovocia Deti sedia okolo stola. SLOVENČINA OBÁLKA PLNÁ POPLETENÝCH VIET Viesť deti k správnemu slovosledu. zeleniny. ťahá kartičku s obrázkom zvieraťa veliteľ 2. Žiaci sa posadia tak. ako ich vedúci ukazoval. žiaci si na prvý riadok napíšu písmená v tom poradí. papier. jeho družstvo dostáva 3 trestné body. magnetická tabuľa.“ SLOVENČINA PAMÄTAJ SI PÍSMENÁ Rozvíjanie vizuálnej pamäti. Obrázky zvierat. žiaci ich zaznačia na druhý riadok.) Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OPIS ZVIERAT Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať domáce i lesné zvieratá. Hra pokračuje tým. Jedno dieťa je záhradníkom. Vychovávateľ má v krabičke pripravené obrázky zvierat. Vychovávateľka rozdá obálky so slovami a vyzve žiakov. aby videli dobre na vedúceho. ceruza. Deti ( .Jozef Sabol a kolektív . niečo odtrhnúť. Keď ich skryje. Ovocie so zeleninou pomiešať. Potom ukazuje postupne tri písmená. Vedúci si tiež zapisuje poradie ukazovaných písmen – kontrola! Súťaž porovnať. V obálkach rozstrihané vety na slová. poď si ku mne Anička. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA POLOHOVKA 23 .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Postup: Obrázky kvetov. na ktorom sú obrázky opakom hore.Deti sa hrajú s loptou. Dieťa. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OVOCIE A ZELENINA Cieľ: Poznávanie ovocia a zeleniny Pomôcky: Rôzne druhy ovocia a zeleniny Postup: Na lavici sú položené rôzne druhy ovocia a zeleniny. družstva. Najprv vytiahne obrázok veliteľ 1. Vedúci ukáže žiakom dve karty z abecedy (jednu po druhej). o ktorých sa žiaci učili. Nakoniec sa trestné body sčítajú a družstvo s ich menším počtom vyhráva. sa. Vychovávateľka povie: „-Keď ukážem zeleninu – ruky položte voľne na lavicu. ktoré záhradník pozve k stolu. poznám v nej každý kút. aby deti uhádli čo si odtrhol. Kto zo žiakov nevie nič povedať. družstva.s loptou. keď ich odloží. Karty s abecedou.

v ktorom sa snaží zachytiť vzájomnú polohu listov. ktorý pri ukazovaní zaznamenáva pre kontrolu poradie ukazovaných čísiel. ostatní žiaci družstva sa pokúsia na svoj papier napísať počet ukazovaných prstov a to v takom poradí.Jozef Sabol a kolektív . Papiere. do ktorého patria. Za správne určenie získava družstvo bod.Nakresli toľko trojuholníkov. Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRÁVE TOĽKO Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie pojmov – rovnako. Len na päť sekúnd ukáže niekoľkokrát určitý počet prstov (2. ako boli ukazované. koľko je v triede okien. Kapitáni družstiev vyberajú z obálky kartičky s názvami miest. Sú to rybičky – nezbedníčky. . geometrické tvary. práve toľko. hudobné nástroje . Listy stromov. Víťazí družstvo s najvyšším bodovým ziskom. ich názov.. Keď skončí. . Magnetická tabuľa. Kapitáni pošlú po jednom hráčovi pred súperiace družstvo.Nakresli toľko kvetov. ako je kvetov. Po porade s ostatnými členmi družstva ich prikladajú k názvu kraja. . koľko úderov počuješ. kartičky s názvami miest v obálke. páde jednotného čísla. Každý hráč má 5 minút na zapísanie riešenia..DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie stromov podľa tvaru listov. SLOVENČINA RYBIČKY Precvičovanie skloňovania. Po ukončení súťaže si družstvá vymenia papiere a spolu so zapisovateľom vyhodnotia hru. VLASTIVEDA POZNÁVAME SVOJU VLASŤ Precvičiť vlastivedné učivo. Organizátor hry hovorí v duchu abecedu.Nakresli viac mrkiev ako zajacov. Snažia sa zapamätať si polohu listov a určia o aký strom ide.. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRSTY Cieľ: Pomôcky: Postup: Cvičenie vizuálnej pamäti. orientácia na mape. mapa Vychovávateľka upevní na magnetickú tabuľu karty s názvami krajov. Tento hráč má ruky skryté za chrbtom.. . Predmety. viac. Vedúci prvej skupiny povie: „Dosť!“ Organizátor hry povie nahlas písmeno. Pripevníme ich na magnetickú tabuľu pod seba. ktoré neposlúchli a preto ich riečny vládca poslal za trest na pevninu. Žiaci z každej skupiny píšu slová na toto písmeno 1 minútu. pri ktorom bol zastavený. Na stôl uložíme do 3 radov 9 listov. . Žiaci sú rozdelení do skupín. kartičky s podstatnými menami – rybičky. Potom listy prikryjeme.Nakresli toľko obdĺžníkov. Poznámka: Namiesto prstov sa dajú použiť karty s číslami. Pri kontrole pracovať s mapou. U každého listu možno získať maximálne 3 body. Družstvá sedia na stoličkách. . Deti sú rozdelené na súťažné družstvá.) podľa veku žiakov. Písacie potreby. koľko je štvorcov. (Napríklad: v druhom rade tretí list je z brezy. papier. Karty s názvami krajov. Za každé slovo sa zaráta 10 bodov. 7. priraďovanie. ceruzky. 4. V každom družstve je jeden zapisovateľ.) Za každý správny údaj je 1 bod. Na kartičky v tvare ryby napíšeme podstatné mená v 1. Cieľ: Pomôcky: Postup: 24 .Nakresli viac motýľov. Hráči 1 minútu pozorujú listy. SLOVENČINA PRERUŠENÁ ABECEDA Rozvíjanie slovnej zásoby.

orech. Čo myslíš. Do každej krabičky vložíme pred deťmi rôzne predmety (gumu. jabloň. 25 . kto bude za skupinu odpovedať. Pre menších žiakov treba v texte farebne vyznačiť slová. Po tichom čítaní môže nasledovať hlasné čítanie. na ktorom sú rozložené prázdne krabičky. pokiaľ na kôpke nezostane ani jedna karta. ovocie dobre nespracuje. Takto sa postupuje. Pozri. 4.. rybička zostáva na pevnine. broskyňa. ktorý hodí kockou číslo 6. breza. Pripravený text s ukrytými slovami. precvičovanie čítania.s podobným významom. pádu množného čísla (alebo 3. musia svoju neposlušnosť odpykať. žil i na našom území kedysi pračlovek? Ako si poradím? Ten balvan je taký ťažký. Pomôcky: Kartičky so slabikami.. Víťazí skupina s najvyšším bodovým ziskom. Po prečítaní viet deti vypíšu ukryté názvy miest. kľúč. pádu jednotného čísla).) Deti sa na chvíľu otočia k stolu chrbtom a vychovávateľka krabičky premieša. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA SÚŤAŽÍME Cieľ: Pomôcky: Poznávanie listov stromov. Postup: Na kartičkách má vychovávateľka napísané rôzne slabiky. Úlohou odpovedajúcich je určiť podľa listu strom kde rastie. vráti karty naspäť a ide hrať ďalší hráč. odznak. pádu jednotného čísla. v ktorom sú ukryté názvy miest. Musíme zavolať posilu. rôzne predmety Deti sedia okolo stola. špendlík. v ktorých sú ukryté názvy miest.) Postup: Deti sú rozdelené do skupín.. orientácia na mape. Ak vyvolené dieťa povie správny tvar.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Aby sa mohli vrátiť do vody. Ty si v robote úplný nezmar. Na tabuľu napíšem slová. Kto má utvorených najviac slov – vyhráva. Za správnu odpoveď získava bod.. napr. Každá skupina má svojho kapitána. Úlohou súťažiacich je povedať. Tina. že ani traja chlapi ním nepohnú. napíše to na tabuľu a rybičku presunie do vody. Snaží sa z daných slabík utvoriť dvojslabičné slovo. čo som našiel na povale v koši. Obmena tejto didaktickej hry: V obálkach sú liečivé rastliny. aký je z neho úžitok. napr. Každý žiak si vždy obráti len dve karty. Žiaci si vety môžu najskôr potichu prečítať 2-3 krát. Hádať obsah krabičky podľa váhy. SLOVENČINA SLABIKOVÉ PEXESO Cieľ: Utvrdzovanie gramatického učiva.Jozef Sabol a kolektív . Vychovávateľ pripraví text na tabuľu. kedy a aký je z nej liečivý účinok. Celkom dobrý plecniak. Obálky s vylisovanými listami stromov (gaštan. Čisté kartičky papiera. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ TVORENIE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozširovanie slovnej zásoby. javor. pádu jednotného čísla. Toto je už celkom starý preš. Žiaci hrajú v skupine a karty majú naopak obrátené na kôpke. lipa. Ak nie. zvuku má ten hráč. ktoré žiaci nahradia: . Kapitáni vyberajú obálky a určia. Peter. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SÚSTREĎ SA A VYRIEŠ! Cieľ: Pomôcky: Postup: Text: Poznávanie Slovenska.: deň čierny biely dlhý úzky široký pekný noc krátky škaredý ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ UHÁDNITE PREDMET Cieľ: Pomôcky: Postup: Odhad váhy predmetov Prázdne krabičky. Žiakom rozdám papiere. Za vyčerpávajúcu odpoveď môže doplniť iná skupina za bodový zisk. Musia sa premeniť na tvar 2. 7. hruška. Ak sa nedá.: pulover sveter volať kričať bolesť utrpenie pekný krásny letieť utekať .s opačným významom. ktorá časť rastliny sa zbiera.

LÍŠKA: (stane si pred myšku) –My dve zvieratká. Makety zvierat – myška. líška. kam bračekovci? LÍŠKA: -Na vandrovku. Pridali sme počtové výkony. Tentokrát sa niekoľko druhov zeleniny skrylo do nasledujúcich viet. Pokúste sa ich po prečítaní vyhľadať. 26 Cieľ: Pomôcky: . Na kraji lesa stála chalúpka pustá.) Každé dieťa si zvolí jedno zvieratko – myš. Tvorivý vychovávateľ nájde rôzne spôsoby ako pracovať s textom.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA UKRYTÁ ZELENINA Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: MATEMATIKA Precvičovanie čítania. 4. vybrala som sa na vandrovku. Text na tabuli s ukrytými slovami. dám vám 4 hrušky (jednu položí a tri nakreslí na tabuľu). líška a vlk vybrali sme sa na vandrovku.. VLK: (stane si pred líšku) –My tri zvieratká. má v triede na obraze Lermontova. LÍŠKA: -Ak ma vezmeš so sebou. alebo niečo iné na čom možno kresliť. krieda. MYŠKA: -Tak poď. Nemožno si bez nej predstaviť správnu výživu. (Baliaci papier. Predstava mnohosti je reprezentovaná obrázkami a predmetmi položenými na tabuľu. líška. LÍŠKA: -Tak poď.. Uprostred je tabuľa. LÍŠKA: (vyskočí) –Kamže. Vzali sme si so sebou 8 vecí. Kto ho popletie dáva zálohu. VANDROVKA Sčitovanie a odčitovanie spamäti. tabuľa. Deti hovoria presne určený text. základná myšlienka hry je prevzatá zo známych hier riekankového typu (Mechúrik Košťúrik). rozvoj myslenia. MYŠKA: -Ja. vlk. ideme.. že v zelenine je veľa vitamínov. Rozvoj pamäti. Terčík. Stará lipa pri kaštieli vyschla. myška-Hryzka. ktorého obrázok má pripevnený na prsiach. Môj brat gymnazista. vybrali sme sa na vandrovku. líška a myška. 3. Vzala som si so sebou tri bábiky (nakreslí ich). Vieme.. 1. Ideme.Jozef Sabol a kolektív . dám ti päť guliek (položí guľku na tabuľu). 2. karty s príkladmi na násobenie. ako ten – keď dieťa zabudne vyskočiť po vyvolaní svojho mena. Deti sedia v kruhu na koberci. Našej Vierke len rozprávky sa páčia. kam sestrička? MYŠKA: -Na vandrovku. Omyl pri sčítaní považujeme za rovnaký. vlk. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA VLÁČIK Precvičovanie násobenia. či naša obec nie je pekná? 5... zhrnutie poznatkov o zelenine. Odporúčame pripraviť si makety zvierat na hodine výtvarnej výchovy. myška. VLK: -Ak ma vezmete so sebou. Idem. VLK: (vyskočí) –Kamže. ktoré sú potrebné pre zdravý vývoj. stretneme vlka. asfalt. Netáraj. idem stretnem líšku. Časom si aj deti budú hru sťažovať pridávaním väčšieho počtu predmetov. Ako vidíte. ktoré však pri hre neuprednostňujeme .

“ Len keď dieťa určí takto vlastnosť žiadaného predmetu. ktorých čísla sú vyslovené si vymenia medzi sebou miesta. môže v ceste pokračovať ako posledný vagónik vláčika. Ak neodpovie správne. MATEMATIKA VOĽNÉ MIESTO Číselný rad od 1-20 Hráči sa postavia do kruhu a rozpočítajú sa od jedničky. Vyhrávajú deti. Vyhráva ten. ovocie. Ak si vyvolení vymenia miesta a stredný zostane v kruhu. ktorý zostane bez miesta a preberie číslo stredného. Žiaci si sadnú okolo stola. Obálky. VLASTIVEDA ZNAČKY NA MAPE Cieľ: Precvičovanie vlastivedného učiva. Počítacie drievko musí dať najrýchlejšiemu aj ten. Hra sa opakuje niekoľkokrát. Keď sa mu to podarí. Žiaci dostanú obálku. soľ. V prostriedku je škatuľa.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti vytvoria lokomotívu a vagóniky vláčika. kto dá značku pomníka do škatule ako posledný. Hra pokračuje. až zostane pred hráčom len jedna značka. Kto ju tam má prvý dostane 1 počítacie drievko od toho. musí na zastávke vystúpiť.“ Obchodník sa pýta vždy na vlastnosť. V kohúťom zápase sa snažia pozrieť jeden druhému na chrbát 27 Cieľ: Pomôcky: Postup: . Každý si obsah položí na lavicu a skladá obrázok. ktorý je postrihaný na rôzne geometrické tvary. Každý má pred sebou sadu značiek a 10 počítacích drievok. Tento pristúpi ku ktorémukoľvek hráčovi a spýta sa: „-Máš voľné miesto? Opytovaný hráč odpovie – „-Nie. Vedúci pomenuje niektorú značku – napríklad – POMNÍK. Prví piati vždy bodujú. delenie.“ Hráči. ktoré sa vezú vo vláčiku celú cestu. kto má najviac predmetov i z druhých obchodov. Napríklad: „-Prosím si cukor. kto sa zmýli a dá nesprávnu značku. Pomôcky: Kartičky s mapovými značkami. Hrajú vždy dvaja žiaci. Pýtajú si nejaký tovar. počítacie drievka. Vychovávateľka – náčelník stanice pomocou terčíka zastaví vlak a rušňovodič musí vyriešiť zadanú matematickú úlohu. cukor. Voľné miesto je druhé a piate. môže ho obchodník obslúžiť.. Na chrbte majú kartičku s príkladom. upevniť poznatky o predmetoch. ktorú na povel otvoria. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V OBCHODE Cieľ: Správanie sa v obchode. Postup: Deti v úlohe zákazníka nakupujú v obchode.. predstáv. Ak odpovie správne. chlieb. Postup: Na pracovnom vyučovaní (prípadne aj doma) si žiaci nastrihajú z výkresov 20 štvorcov (20x20 mm) a na každý namaľujú inú mapovú značku. Do stredu kruhu vychovávateľka určí jedného hráča. ktoré sa predstavujú v obchode Pomôcky: Potraviny aké predávajú v obchode – múka. MATEMATIKA ZVEDAVÍ KOHÚTI Precvičovanie základných počtových výkonov. Cieľ: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZLOŽ OBRÁZOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj fantázie.Jozef Sabol a kolektív . obráti sa s otázkou na ďalších hráčov. do kruhu ide hráč. násobenie. Kto má najviac počítacích drievok víťazí. Karty s príkladmi na sčítanie. Vedúci vyvolá ďalšiu značku. Napríklad: „-Aký je cukor?“ Odpoveď: „-Biely a sladký. Hráči majú čo najrýchlejšie medzi svojimi značkami nájsť značku pomníka a hodia ju čo najrýchlejšie do škatule. Hráč v strede sa snaží dostať na niektoré z uvoľnených miest. odčítanie. rozstrihané obrázky.

Ťahák Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD a príklad vyriešiť. ktorý sa zakreslí krúžkom do ich bránky. Vyhráva družstvo s najmenším počtom gólov. 7x8 = 7x6 = 15:3 = 19-7 = 8+9 = 24:8 = Futbal Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia. Tabule. ktorý popíšeme číslicami od O do 20 (podľa precvičovania). ktorá má vo svojej bránke zakreslený menší počet krúžkov. Vychovávateľ dáva jednotlivým družstvám príklady precvičovaného učiva.Jozef Sabol a kolektív .a to isté urobí aj druhý hráč. Jeden z dvojice vytiahne ťahák potom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 . kriedy (flipcharty a fixky) Deti rozdelíme do dvoch alebo viac družstiev. Možno precvičovať akékoľvek numerické slovné úlohy i jednoduché slovné úlohy. Správna odpoveď = bod. čo druhý povie dosť. Obmena: Môže sa hrať aj priamo so stanovenými príkladmi. Chybná odpoveď znamená pre družstvo gól. prúžky papiera Pri hre potrebujeme úzky prúžok papiera. Každé družstvo má na tabuli nakreslenú bránku s brankárom. počtom príkladov alebo gólov. Teraz majú Teraz majú určiť o koľko je jedno číslo menšie alebo väčšie ako druhé. Zapamätajú si číslo z ťaháka . Hráme v dvojiciach. Hodnotenie: Každá správna odpoveď sa rovná jednému bodu. Víťazí hráč s väčším počtom bodov. Môžeme sťažiť porovnávaním výsledkov. Tu stačí povedať správny výsledok. Túto hru je potrebné obmedziť časom. Hodnotenie: V hre víťazí hráč alebo skupina hráčov.

Čo na mňa naložíš. Čo je to? (LISTY) Letia. visia ostré meče. keď to chytíš vreští. čo cez potok spravil most. nepohnú sa z miesta. a keď sa ľad zatrblieta každá ako strela lieta. a jedna druhú nevidí. (SLIVKA) Letí. Chytíš – voda na dlani. chutný chlebík leží. vo všetkom ma nasleduje. ako z čipiek tkané celé! Plno ich je na stráni. menšie je. nekolem rohami. (OČÍ) Zelený vláčik po plátne skáče. (SLNKO) Pridaj. uhádnite. ako zlatý dukát svieti. plače i ono. Nože.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDANKY Sedí pani v kríčku. vezmi väčšie je. keď snívať chce sa. smeje sa i ono. (VIETOR NESIE LÍST ZO STROMU) Sedí pani v okne. (SNEHOVÁ VLOČKA) Visia. Čo je to? (KAPUSTA) Štyri mám nohy a štyri rohy. letia hviezdy biele. s dobrou chuťou jesť sa dá. (VIANOČNÁ JEDLIČKA) Zavítal k nám taký hosť. Nik sa naň nepýta. má ostrý zúbok plné brucho krúpok. ale robí krik za svitu. deti. (REŤAZ) Do vody padne a nežblnkne. (OKNO) Hrebeň má a nečeše sa. píska a dverami plieska. A vôkol nej kŕdeľ detí poskakuje do nôty. Čo je to? (STÔL) Akáže to krásavica stojí prostred izbice? Zlaté vlasy púšťa z hlavy v nich zelené ihlice. (JAMA) Vo dne i v noci vytriešťa oči. Čo je to? (ZRKADLO) Rastie to na jabloni a predsa sa to neje. suknička jej mokne. (VIETOR) Ide poštár neposlaný V kamennej kapsičke nesie lístok nepísaný.Jozef Sabol a kolektív . čo je to za dukát zlatý. z okna spravil záhradku zahátal nám vyhliadku. dudre. nespí. (KOHÚT) 29 . je i ono. zo mňa žiješ a mne nedáš jesť. hlavičku jej zotne. musím niesť. (IHLA) Keď je prašná cesta. iba slnko dokáže ich potichučky odopiať. ktorý cez deň svetlo stratí? (MESIAC) Keď sa smejem. (CENCÚĽ) Dve kukučky vedľa seba sedia. Konopný chvostík za sebou vláči. v červenom ručníčku. (ORECH) ani ho nik nečíta. keď plačem. keď jem. vôkol strechy. (KORČULE) Nežerie. vôkol vrát. nekráčam nohami. (ŠÍPKA) Čo páli a nie je oheň. príde pán kapitán. (MRÁZ) Po oblohe v noci letí. (PŔHĽAVA) Najprv šaty zelené potom nosí červené. a keď už belasé má. A v tom zlate a v tom striebre samé sladké dobroty.

. Jesť jej veľmi. ale zuby cerí. nevie hrať. kým ma voda nezadusí. v dedine to zabučalo.. (BOCIANY) Dlhé uši. na hrniec si pozor dáva. a keď sa do klbka zmotá ani čert ho nerozmotá. druhá guľa – to je driek. ťuky. (ZAJAC) U nás doma pod hriadkami ryje dvoma lopatkami. (POTOK) Vyrástli sme na komíne. ale tenšia je jak prútik. na mačky sa zlostí... (PES) Pri plote sa rozzelená. (ŠARKAN) Schrúme horu kostí.. v zime pôst. jedna guľa – to sú nohy. čosi čudné bolo v ňom. v lete hojnosť. Hádaj. Tu máš metlu. (ŽIRAFA) Poznajú ho z vás už mnohí. bojí sa ho žabka. trpieť musí. mašličkový chvost pod oblohou pláva deťom pre radosť. Ozval sa raz z neho zvuk. (DÔSTOJNÍK) Nemá ústa..Jozef Sabol a kolektív . popáli ťa bez plameňa. (VAJCE) Chodí po zemi.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Trošku vody. Nie je rapkáč. ktorá harmonika Letí čierny mrak. k tomu zem a volá to nechoď sem! (BLATO) Bol to krásny biely dom. koruna jej na nej žiari. vie len hriať. na žaby sa lakomíme. (BASA) Dolu dedinôčkou kvapôčka za kvapôčkou žblní – žblní – žblnk. (OHEŇ) (BOCIAN) Letí čierna mrákava. ťuky. lístie malo. Mrákava je krákavá. dlhý chvost. (PÍLA) Do pece ma zamykajú. pery. je aj dobrý papkáč. (KŔDEĽ HAVRANOV) Rástlo v lese. (RADIÁTOR) veľké čierne krák. pápernaté! Či ho deti nepoznáte? (KURIATKO) Keď to vyhodíš je biele a keď spadne je to žlté. rapká. (KRT) Papierová hlava. ťuk. Veď ten živý rapkáč. ale hlavu nosí nad hviezdami.. veru tak! Pekný je ten . Kto ma chytí. z lesa ma vždy vyháňajú. nerob priek! tretia guľa – to je hlava... hlasno víta hostí. Fajku cmúľaj. veľmi chutí. (ŽIHĽAVA) Lezie okolo plota. Rozbil sa a čudo zlaté vyskočil. (SNEHULIAK) 30 . (JEŽ) Nosí hlavu na stožiari.

39. Tulská č. 20 str. 1992. Martin: ŠKD Valča.. 8. Dolný Kubín: Okresné pedagogické stredisko Dózsová. Eva : Gramatické hry. roč. Matisová. Turany: Školský klub detí. Jozefa : Didaktické hry pre žiakov 1.ročník ZŠ. 1982.Štefánika. Banská Bystrica: Okresné pedagogické stredisko.4 Didaktické hry pre vychovávateľov ŠD a ŠK.R. vhodné na motiváciu a precvičovanie učiva. Vrútky: ŠKD pri ZŠ ul. 2001.. 3 str. 13 str.-4.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD LITERATÚRA Bartošíková. č. Senica: Metodické oddelenie školskej správy.ročníka ZŠ. Okresná konferencia v Martine – tvorivá dielňa. Lýdia : Hry radosti. Hančáková. 25 str.Krajčovičová. Katarína – Sobolová. Didaktické hry v školskej družine. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I. Využitie prvkov tvorivej dramatiky v príprave na vyučovanie. Eva . Tatiana: Hráme sa s abecedou. Vavríková. Didaktické hry v školských družinách a detských domovoch. Jaroslava: Tvorivá dielňa. 2001. stupňa ZŠ v rámci ŠKD. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I.: Didaktické hry z matematiky. aktivity a súťaže pre 1. a 2.Jozef Sabol a kolektív . 1987-1988. 3 str. M. Tulská č.4. Mini Vychovávateľ. Vlastimila et al. 5 str. 31 . 1998.39 Majorová. s. Zábavno-vedomostné hry pre žiakov 1.

Jozef Sabol 32 .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ________________________________________________________________________ © V rokoch 2000-2004 na vzdelávacích podujatiach v MPC Banská Bystrica zozbieral a zostavil s vychovávateľkami v ŠKD stredoslovenského regiónu PhDr.Jozef Sabol a kolektív .