Jozef Sabol a kolektív

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

2000-2004
Hrať sa znamená mať možnosť vyskúšať si sám seba v rôznych situáciách, načerpať nové sily a radosť. Hra prináša slobodu konania, nové možnosti, tvorivú realizáciu, humor, pocit spolupatričnosti. Hrať sa je pre človeka prirodzené. Žiaci by mali poznať, že život sa skladá z jednotlivých rolí, a že hra patrí k ich životu.

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

Hry môžu zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu veľmi intenzívne a prinútiť ich k takému sústredeniu, aké nemožno dosiahnuť pomocou žiadnej inej metódy. Vo výchove majú hry a herné aktivity pre žiakov nezastupiteľné miesto. Aby hra splnila náš zámer a aby obe strany mali z hry radosť a úžitok, musí byť pedagogický pracovník schopný hru čo najlepšie uviesť a jej dopad čo najefektívnejšie využiť. Medzi hlavné zásady pri uvádzaní hier patrí:  Čo hrou sledujeme, aký je náš cieľ, aký je náš dramaturgický zámer?  Chceme podporiť v žiakoch tvorivosť, vedomosti alebo súťaživosť?  Ide nám o spoluprácu všetkých alebo o to, dať šancu vyniknúť jednotlivcovi?  Chceme, aby sa žiaci zamysleli alebo pohádali nad nejakou témou?  Ktorá hra, herná aktivita sa pre náš zámer hodí najlepšie? Dôležité je tiež premyslieť si primeranosť hry, uvedomiť si, pre koho hru chystáme, a na základe tejto úvahy nájsť správnu hráčsku hranicu možností. Odporúčame ľahko sa pohybovať nad ňou, aby sme žiakov mohli držať v stave myšlienkového napätia. Pokiaľ by sme dali latku príliš vysoko, zvlášť ak ide o intelektuálne schopnosti, stáva sa, že žiaci rýchle rezignujú, pretože pociťujú bezradnosť. Naopak, pokiaľ máme nároky príliš nízke, môžeme sa stretnúť s neochotou, nechuťou. Každá herná aktivita vyžaduje špecifickú motiváciu. Motiváciu nepodceňujeme a nebojíme sa zapojiť svoju fantáziu. Existujú rozličné spôsoby ako hru aj žiakov namotivovať:  legenda je predčítaná, vykladaná, prehrávaná  sám atraktívny názov hry, ktorý vzbudzuje v žiakoch dopredu zvedavosť a podnecuje fantáziu  zaujatie, nadšenie pedagogického pracovníka pri uvádzaní hry  priame navodenie atmosféry, žiaci sa ocitajú v cirkuse, v divadle, v električke v rodine, v lese, na ihrisku a podobne Atmosfére hry, aktivity často pomôžu aj zdanlivé detaily, ako napríklad označenie hráčov pri súperiacich družstvách, vhodné pomenovanie účastníkov hry.  majte vopred dobre premyslené pravidlá pre hru  vykladajte ich stručne, jasne (zdĺhavým a nejasným výkladom vyvolávate v žiakoch pocity ospalosti, otrávenosti)  dodržujte ich logickú postupnosť  postupujte od základných pravidiel, z ktorých by malo vyplynúť, o čo vlastne v hre pôjde, čím hra začína a čím a kedy končí Rozdelenie hráčov do skupín je len zdanlivo jednoduchá záležitosť. Pokazené a niekoľkokrát opakované delenie aj po tej najlepšie navodenej atmosfére spoľahlivo zníži stupeň motivačnej úrovne takmer na bod „mrazu“. Odporúčame preto, aby ste si vopred premysleli:  akým spôsobom budete žiakov rozdeľovať do jednotlivých skupín (losovaním, priamou voľbou, rozpočítavaním, náhodným výberom...)  aké zloženie hráčov podporí úspešný priebeh hry (koľko skupín, po koľko žiakoch v skupine, aký pomer budú mať chlapci a aký dievčatá...)  koho vytipujete a nasadíte ako vodcu v skupine tak, aby boli skupiny pokiaľ možno výkonovo vyvážené Počas hry buďte neustále pripravení žiakov povzbudiť, pochváliť alebo aj vyprovokovať, pri zaobchádzaní s hráčmi a prejavovaním úcty k ním, ktorá im patrí, nezľahčujte ich rozhodnutia, realizáciu, nebuďte nervózni, keď sa hra nebude vyvíjať podľa vašich predstáv, musíte byť neustále v obraze hry,

2

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

nemožno sedieť a dívať sa, ako sa hráč snaží, žiaci by mali mať pocit, že hráte s nimi, Každá hra má svoje zakončenie. Niektorý záver bude vyžadovať z vašej strany humorné a ľahké vyznenie, iná vážnosť, diskusiu, ďalšia toleranciu a citlivý prístup . A pokiaľ sa niektorým žiakom pri práve ukončenej hre príliš nedarilo, naznačte im, že ich šanca príde určite inokedy, prípadne že by mali svedomitejšie pristupovať k domácej príprave na vyučovanie i na samotnom vyučovaní. V mimoškolských i školských zariadeniach významnú úlohu zohrávajú didaktické hry, pod ktorými rozumieme takú činnosť, ktorej cieľom je poskytnúť žiakom určité poznatky a vedomosti pri osvojovaní si nového učiva, ale predovšetkým sú vhodnou metódou pri upevňovaní učiva, sú dobrým prostriedkom proti zabúdaniu a formálnym vedomostiam. Didaktické hry sú spojením detskej hry a vyučovania, lebo obohacujú, prehlbujú a skvalitňujú vedomosti získané na vyučovaní. V hrách sa spája myslenie s poznaním, rečou a činnosťou, čo napomáha rozvoju psychiky a pracovných schopností. Sú tiež prostriedkom mravnej výchovy, pretože žiaci sa v nich učia hrať čestne a utvárať správne medziľudské vzťahy. Hry sú priamym prejavom detskej túžby po činnosti, a preto sa do nich rady zapájajú. Základom každej hry je hravá, na určitom mieste sa rozvíjajúca, niečo napodobňujúca činnosť, vo väčšej či menšej miere určovaná pravidlami. Našou úlohou je venovať pozornosť tým hrám, ktoré sú vymedzené pravidlami a umožňujú systematické cvičenia, dôležité z hľadiska fyzického a rozumového vývinu, z hľadiska formovania charakteru a vôle. Pomocou didaktickej hry môžeme docvičiť nové učivo, ktoré žiaci práve v škole preberajú alebo upevňovať a prehlbovať staršie učivo. V didaktickej hre nám nejde o originalitu, ale predovšetkým o premyslené použitie hry v súvislosti s vyučovacou látkou. Ak spojíme učenie s hrou, vytvárame didaktickú hru, ktorá je najdôležitejším doplnkom základných vyučovacích metód. Učivo sa má opakovať formou hier pravidelne. Potrebná je spolupráca vychovávateľky s učiteľkou a napomôcť jej žiakom ľahšie zvládnuť práve preberané učivo. Tieto hry nemajú trvať príliš dlho, aby sme deti neunavili. Vhodné je rozdeliť žiakov do skupín, a to tak aby tie boli vedomostne rovnocenné. Dbať na to, aby sme k lepším žiakom priradili aj slabších, ktorí nedokážu vždy vyriešiť úlohu samostatne. Tu sa učiteľom pre týchto žiakov stáva kolektív skupiny. Pri výbere didaktických hier musíme rešpektovať celkovú životnú skúsenosť žiakov a predtým osvojené poznatky. Hra je pre dieťa životnou potrebou tak ako pre dospelého práca. Sprevádza ho celým jeho detstvom, je druhom činnosti, pri ktorej prejavuje aktivitu, tvorivosť a vlastnú iniciatívu. Hrou možno upútať pozornosť detí, vštepovať im nové poznatky, zručnosti, stupňovať požiadavky na ich tvorivú činnosť, rozvíjať fantáziu i etické princípy. Dobrým pomocníkom pri didaktickej hre je hodnotenie - nikdy však nehodnotíme známkou.

SLOVENČINA

HLÁSKY
Čo hľadáš?

3

Živá abeceda Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami. Ten ju chytí a hneď povie slovo. Obrázok – hláska Žiaci majú pripravené písmená zo skladacej abecedy. makovník. musí vystúpiť a hľadať svoj vlak. na ktorej koľaji bude ktorý vlak stáť.“ Druhý si vytiahol kartičku s hláskou „h“. Vyvolaný žiak povie slovo. na ktorú sa všetci prebudia. ktorou sa daný obrázok začína. Pri pomýlení vychovávateľ určí inú hlásku a hra pokračuje. hukot. na ktorú žiaci tvoria slová. v ktorej je obrázok auta vstane jeden žiak a druhý k obrázku priloží hlásku „a“. ďakujem).“ Hodí malú loptičku niektorému žiakovi. Žiaci zdvihnú hlásku „b“. V skupine. Rovnaká hláska Vychovávateľ určí. Na zvolanie vychovávateľa: „-Prší!“ sa hlásky postavia vedľa seba tak. na ktorom je napríklad bubon. Každý z nich si zoberie jednu hlásku. Ak správne a rýchlo povie slovo.koľaji. Ak v slove určená hláska nie je. ktoré sa začína hláskou „a“ a sám vyvolá ďalšieho žiaka. Žiaci sa medzi sebou poradia. Kto sa pomýli. hák. Žiaci za každým slovom zatlieskajú. môže sa vykúpiť tým. koľaji. Žiak jednu vytiahne. ktoré začína hláskou „z“ a loptičku hodí späť vychovávateľovi.koľaji. Reťaz Vychovávateľ povie slovo. Učiteľ ukáže obrázok.určená hláska je v strede slova .Jozef Sabol a kolektív . ktoré písmeno sa bude v slovách opakovať a na ktorom mieste v poradí bude. aké slovo zložia. vlak s mäkkými spoluhláskami stojí na 2. Vychovávateľ určí hlásku. Obmena: . Hlásky sa pohybujú po peróne. Hra na široké „ä“ Vychovávateľ hovorí rôzne slová. skupina).určená hláska je na začiatku slova . SLOVENČINA LITERÁRNA VÝCHOVA 4 . rakyta. Ťahá ďalší žiak a povie: „-Pero tu nie je. Kto sa pomýli. v ktorom je „ä“ Hra na učiteľa Vychovávateľ určí hlásku. Hlásky v daždi Vychovávateľ rozmiestni hlásky na magnetickej tabuli. stáva sa učiteľom a vyvolá ďalšieho žiaka. Učiteľ sa ho pýta: „-Čo hľadáš ?“ Žiak odpovie: „-Hľadám pero. Prišla loď Učiteľ hovorí: „-Prišla loď a priviezla nám hlásku „z“. Vychovávateľ ju hodí ďalšiemu žiakovi. Pridaj správne písmeno Žiaci sú rozdelení do skupín a každá má niekoľko obrázkov. Hlásky na cestách Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami a určí na nich. Vychovávateľ hovorí: „-Vlak so samohláskami stojí na 3. Ak je v slove „ä“ netlieskajú. hľadám hodinky. Napríklad hláska „k“ bude tretia v poradí. Vyvolá skupinu žiakov. žiaci ostanú spať. Vyhráva žiak (dvojica.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vo vrecúšku sú kartičky s písmenami malej abecedy. Spíme Žiaci majú hlavy položené na laviciach – spia. že povie slovo. Obmena: Nové slová na poslednú slabiku. Potom povie nejaké slovo a žiaci. Vyvolá prvého žiaka. aby vytvorili slovo. ktoré sa začínajú známymi hláskami a rovnaký počet kartičiek s tými istými hláskami. Vychovávateľ povie napríklad slovo „auto“.určená hláska je na konci slova Zvedavý obrázok Vychovávateľ vytlačí na kartičky obrázky a žiaci napíšu hlásku.“ Hlásky nastupujú do svojich vlakov.“ Vytiahol kartičku s hláskou „p“. napríklad „lopta“. ktorá za určený čas napíše najviac slov (mak. ktorí majú na lístkoch hlásky z daného slova sa postavia pred lavice. vlak s tvrdými spoluhláskami stojí na 1.

Ktoré dokončenie sa vám najviac páčilo? A takto ju dokončil spisovateľ – dočíta rozprávku. Ako by si dokončil rozprávku ty? Pýta sa viacerých žiakov. napr. Prečíta niekoľko ukážok a žiaci v skupinách napíšu meno spisovateľa a názov diela. V galérii Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú vymyslieť ku každému vhodný text. Kto aký je Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku alebo úryvok. napríklad o psíčkovi a mačičke. z ktorej sú rozprávky. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 5 . nahnevane.. detsky. Hra na spisovateľa Aký názov by si dal rozprávke Zlatovláska. zvierat a vecí... Povedz vetu .Fero.. Najšikovnejší žiak zo skupiny ju povie ostatným. plačlivo... Dokončí rozprávku Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku. pýta sa: „-Je krieda ukrytá po stolom? Za lavicami? Pri okne?“ Žiaci odpovedajú – ÁNO / NIE. Úlohou žiakov je zapísať čo najväčší počet postáv. ale nedokončí ju.lavica. v ktorej budú menované osoby. ktoré majú žiaci uhádnuť. Žiaci majú napísať krátku rozprávku. dospelo. Popoluška . Žiaci v skupinách majú napísať čo je pravdivé a čo nepravdivé. nohy . ktoré vystupujú v rôznych rozprávkach. Keď sa žiak vráti do triedy. kde je ukrytá vec. smutne.. Hľadaj rým! Na určené slová tvoria žiaci rým. zvieratá a veci. palica . nôžky . Žiaci majú zapísať vlastnosti určenej postavy.rohy. nadpis. kriedu. mamička . ktoré si zapamätali a zaradiť ich do rozprávky. Hra na hercov Žiak povie vetu a vychovávateľ ju napíše na tabuľu.. Postavy z rozprávok Vychovávateľ prečíta 10 postáv.. kvet . Spisovateľ Vychovávateľ napíše na tabuľu niekoľko osôb.rožky. ktoré sa žiaci učili. Čo nebolo v rozprávke Vychovávateľ prečíta žiakom veľmi krátku rozprávku. Číta ju ešte raz a pri druhom čítaní pridá slová. SLOVENČINA PREDLOŽKY Ukrytý predmet Jeden žiak odíde z triedy a ostatní ukryjú napr. Obmena: Žiaci čiastočne prezradia.Jozef Sabol a kolektív .. Hádaj podľa obrázkov! Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú určiť. veselo. Papagáj Vychovávateľ číta krátke vety z rozprávok a žiaci ich presne opakujú po učiteľovi. (Popoluška) Pravdivé – nepravdivé Vychovávateľ prečíta žiakom rozprávku. Literárny kvíz Vychovávateľ pripraví ukážky z literárnych textov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Bude z teba spisovateľ? Žiaci v skupinách majú vymyslieť príhodu. pero . kto je najkrajší na svete? (Snehulienka s sedem trpaslíkov) Každá deva v kráľovstve si musela vyskúšať drobnú črievičku. krieda je za .Anička. Poznáš rozprávky? Z ktorej rozprávky je veta: Zrkadielko. zrkadielko.svet .milo.

Ostatní mu poukladajú rôzne predmety. nazývame hmatom. Na nosiča Jeden z hráčov predstavuje „nosiča“.. Hru treba časovo obmedziť na 2 minúty. Poznávanie so zaviazanými očami Skupiny stoja v rade oproti sebe.“ Vystriedať viac slabík. Ta každý neurčený predmet hráč dostane trestný bod. Osvedčujú sa predmety pre každého ináč rozostavané. Vychovávateľ zatiaľ zmení samohlásky v niektorej slabike a povie: „-Bol tu kúzelník a zmenil nám slabiky. Pri cieli stojí iné dieťa. ktorá má preplávať medzi úskalím do prístavu. alebo družín. Deti pristupujú po jednom so zaviazanými očami k stolu. odstránia si šatky z očí a ihneď napíšu úhrnný súčet na papier. poprípade ich zástupcov. stôl. získa pre svoju skupinu bod.. aby si predmety prehliadol a hráč si volí nového „nosiča“. kôš. Potom ich zamiešame a rozdelíme. Možno sa hrať ako súťaž jednotlivcov. aktovky a podobne). Tak sa mu naložia predmety na chrbát a do rúk. musí predmet nosiť. Oproti nemu ide druhý žiak a drží kartičku s hláskou „a“. Ide ku stene a ukazovátkom napodobní kresbu. Loď v hmle Dieťa má zaviazané oči a predstavuje loď v hmle. Vyhráva ten. kto má najmenej trestných bodov. Kúzelník Na magnetickej tabuli sú slabiky. Organizátor hry hodí loptu niektorému z hráčov. Kto sa pomýli. Boduje sa čas priplávania a za nárazy sa strhávajú body. vypadne z hry. stoličky. Na papieriky napíšeme čísla podľa počtu hráčov. Jedenásť je hráčov vo futbalovom mužstve. Keď sa stretli. Na pokyn vychovávateľa žiaci „zaspia“.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ROZVOJ HMATU Spojenie kožných a pohybových pocitov. t. pri dotknutí sa pohybujúcou sa rukou. ktoré predstavuje prístavnú sirénu a trúbi občas na signál do hmly. Keď ukončia sčítanie. Potom sa mu odkryjú oči. SLOVENČINA SLABIKY Dve priateľky Z jedného kúta triedy ide žiak a drží v ruke kartičku s hláskou napr. Každá vyšle proti stojacej skupine jedného svojho zástupcu. na ktorom leží hromada mincí a snažia sa ich hmatom sčítať (ich nominálnu hodnotu). Po herni sa rozostavia rôzne predmety (lavice. Závod počtárov Vychovávateľ si prinesie rôzne mince. Všetci pozorujú každý pohyb a snažia sa zistiť čo kreslí.Jozef Sabol a kolektív .j. Zaviažu sa mu oči a jeden z hráčov ho vodí po miestnosti. „m“. aké má číslo a čo to číslo vyjadruje. Víťaz je posledný. Veľmi dobrým pomocníkom pre mladších žiakov sú v tomto smere zmyslové hry pre rozvoj hmatu. Vychovávateľ hovorí: „-Dve priateľky „M“ a „A“ sa vybrali na prechádzku. Jeho úlohou je uhádnuť.“ Úlohou žiakov je slabiku opraviť. Boduje sa rýchlosť a presnosť sčítania. Kapitán protistojacej skupiny mu zaviaže šatkou oči a členovia skupiny si vymenia miesto. Dopíš 6 . podali si ruky a spolu sa prechádzali ako slabika „ma“. Napríklad: Moje číslo je 11. Ten musí povedať. ktorých sa musí dotknúť. Kresliar Jeden z hráčov je kresliar. Hráč so zaviazanými očami pristúpi ku skupine a snaží sa hmatom nájsť niektorého hráča. Potom opäť hodí loptu organizátorovi. ktoré vznikajú pri ohmataní predmetov. ktorý odovzdajú vychovávateľke. čo je to? Keď neuhádne. Hráči stoja v kruhu. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ROZVOJ PREDSTÁV Čo znamená moje číslo? Na rozvíjanie predstavy žiakov uvádzame niekoľko didaktických hier. Dieťa loď hmatá okolo seba. Keď ho nájde. aby do ničoho nenarazilo a priplávalo čo najskôr do prístavu.

Čísla a slová Určený žiak hodí kocku a koľko bodiek je na vrchnej strane kocky. lopta. 9 (ujo).učiteľ určí prvú slabiku a žiaci k nej hľadajú ďalšie. Obmena: . prečíta nahlas a vyvolá žiaka. ktoré by tvorili s prvou slabikou plnovýznamové slovo.“ SLOVENČINA SLOVÁ (2) Kto je najlepší Vychovávateľ alebo žiak určí hlásku. pochop Doplňovačka Vychovávateľ napíše na tabuľu prvé a posledné písmeno slova a urobí medzi ne toľko pomlčiek. lavica. Na pokyn žiaci začnú písať slová. meter. Žiaci zo slabík tvoria slová. 2. 10 (mlieko). Mates Vychovávateľ napíše na tabuľu 10 slov a očísluje ich napríklad – 1 (pes). nie slová. Žiak si so zatvorenými očami jednu vyberie. Napríklad vytiahne si čísla 9. Žiaci súťažia.Jozef Sabol a kolektív . mám. kuraciu. krk. Dokončite ju!“ Žiaci hovoria slová. rotor. 8 (mačka). 7 (cesta). sveter. Anna. Úlohou žiakov je utvoriť z vybraných slabík nové slovo. napríklad „la“ a hovorí: „-Slabika „la“ je veľmi smutná . lebo je sama. Napríklad: „-Čo robí Eva? Nepravdivá odpoveď žiaka je: „-Eva spí v psej búde. Nájdi správnu slabiku Vychovávateľ pripne na magnetickú tabuľu rôzne slabiky. rezeň. madam. V škatuli na stole sú čísla od 1 – 10. ktoré sa začínajú slabikou „la“ – lampa. ktorý povie vetu na dané slovo. korok. Veta bude znieť: Ujo videl z auta mačku. ktorý za určený čas napísal najviac správnych slov. 8. Stratená slabika Na magnetickej tabuli je niekoľko slabík. 3 (jablko)...DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vychovávateľ vytlačí každému žiakovi obrázok a žiaci píšu prvú slabiku Loďky Vychovávateľ nakreslí na magnetickú tabuľu obrysy jazera a na hladinu pripevní loďky so slabikami. napríklad je určená hláska „e“ a slová . Ktoré slovo tu nepatrí? Vychovávateľ povie skupinu slov. Pripájaním vozňov k lokomotíve vznikne slabika. stratila sa. radar. potom ich prečíta ešte raz rýchlejšie. Vláčik Kartičky tvoria lokomotívu a vozne.. Žiaci majú povedať stratenú slabiku. kto za určený čas napíše v slovách najviac daných hlások.“ Alebo „-Eva je na Mesiaci. Počet hlások „e“ je 11. Elene. Máš dobrú pamäť? Učiteľ prečíta pomaly asi 20 slov. 7 . mím.a (kytica) Fantastické odpovede Vychovávateľ dáva žiakom otázky. 2 (auto). 6 (hrušky). 4 (záhrada). napríklad – piesok. 5 (búda). Vianoce. Oto.Peter. na ktoré musia pohotovo a nepravdivo odpovedať. Čítaj spredu aj odzadu Oco. Ktoré slovo nepatrí do skupiny slov? Slovo „lopta“ lebo v ňom nie je dvojhláska. SLOVENČINA SLOVÁ (1) Čarovný košík Na stole je košík a v ňom kartičky so slovami. kolok. Na každom vozni je napísaná hláska.. Smutná slabika Vychovávateľ napíše na tabuľu slabiku. Napríklad: k . Počítajú sa hlásky. slovo. lastovička.. toľko slov musia žiaci napísať na danú hlásku. stôl. Žiaci „spia“ a učiteľ jednu slabiku zoberie. koľko písmen chýba a žiaci doplňujú. kukuk. ded. Vyhráva žiak. Vyvolaný žiak si vytiahne aspoň tri čísla a utvorí na ne vetu. ktoré si zapamätali. oko.

Hru je dobre hrať tam. Komu sa podarí. ktorí boli pristihnutí pri pohybe. astra. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (1) Sluch a sluchovú nahluchlosť môže vychovávateľ zistiť u žiakov aj formou hry. vlas. ale na tabuľu a podávajú si kriedu (fixku). Ovečky Vychovávateľ napíše na tabuľu aspoň 10 slov a vyvolá k tabuli dvoch žiakov. Koho chytia do brány. lebo sa mi stratilo slovo (povie jedno z napísaných slov). špáratko. postaví sa na koniec zástupu. strava a iné. Máte dobrý sluch? Opatria sa tieto predmety – hrebeň. ktorý má zaviazané oči a dotknúť sa ho rukou. Za každého hráča. bar. Vyvolaný žiak vytiahne číslo a pohotovo musí povedať vetu s daným číslom. vypadnú z hry. SLOVENČINA VETY (1) Hra s číslami Vychovávateľ vloží do škatule kartičky s číslami. stráca bod. riava. odkiaľ hluk počuje. Napríklad 3. Iva. Tisa. bas. Zlatá brána Dvaja žiaci urobia zlatú bránu. Ostatné deti sa striedavo snažia prekĺznuť z jednej miestnosti do druhej. kovová minca a guma. larisa. vata. ak sa nepomýli. Za správnu odpoveď dáme jeden bod. libra. musí slovo prečítať. Môžu prechádzať potichu alebo hlučným krokom. Kto sa pomýli. liezť po podlahe. ukáže rukou smerom. Ak sa strážnik pomýli. Povie niektoré z napísaných slov. ten víťazí. Vyhráva rad. brav. Rita. Po napísaní dá žiakovi vedľa seba. Akonáhle hráč so zaviazanými očami začuje hluk. ktorý určené slovo skôr nájde a dá ho do krúžku – košiara. ktorého sluchom nezistí dostane zlý bod. špendlík. Aké číslo je na vrchnej strane kocky. chytené dieťa zostáva v zajatí a nezúčastní sa viac hry. utvorí vetu s toľkým počtom slov. Hra má trvať najviac tri minúty. Ostatní hráči na znamenie prichádzajú popri sediacom. Keď stráže počujú podozrivý šramot. sila. list. Hra s číslami a kockou Žiak hodí kocku. Vyvolá k tabuli chlapca a dievča a hovorí: „-Zavolal som si detektívov. Obmena: žiaci nepíšu na papier. Vyhráva žiak. Veta: Kráľ má tri dcéry. 8 . Pred každým pustením povieme: „Pozor!“ a trikrát po tomto nepustíme nič. Počúvajúci má zistiť. V každom rade musí byť rovnaký počet žiakov. a to po jednom alebo po dvoch. rasa. Kto to urobí správne. ktorý prvý skončil. rozložiť na slabiky a hlásky. britva. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (2) Morský priechod Dvaja hráči sú na stráži. Počúvaná Úlohou je priblížiť sa potichu k hráčovi.Jozef Sabol a kolektív . Vlasta. koľko hráčov prešlo. Skúšanému zaviažeme oči a zo vzdialenosti asi 4 metrov púšťame jednotlivé predmety v ľubovoľnom poradí asi z výšky 7 cm na hrubú knihu. Je im dovolené zohnúť sa. sliva. Kto ho skôr nájde? Nové slová Utvor nové slová napríklad od slova BRATISLAVA – brat. ostatní utvoria zástup a v ruke majú kartičku so slovom. tis. Štafeta Každý rad dostane papier a na pokyn žiak v prvej lavici začne písať slovo na danú hlásku alebo slabiku. zdvihnú ruku na znak prehradenia cesty. kde vŕzga podlaha. Larisa. Ilava.. Hráči.. nečujne priblížiť sa k hráčovi a dotknúť sa ho rukou. Stoja so zaviazanými očami pri otvorených dverách dvoch susedných miestností po stranách proti sebe. obyčajná ceruzka. barla.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Na detektíva Vychovávateľ napíše na tabuľu slová do štyroch riadkov. Koľko ich prešlo? Jeden hráč si sadne na stoličku v strede miestnosti a zaviažu sa mu oči. ten po napísaní dá žiakovi za sebou. sadne si. satira.

. vyberajú z rybníka slová a zostavujú vety. pripnú ju na magnetickú tabuľu a ostatní žiaci ju prečítajú.: Moja mamička vie piecť chutné koláče. Kto ide napraviť to. Napríklad žiak hodil číslo 5. Je množstvo didaktických hier pre rozvoj vnímania farieb. ktorý je v tej istej farbe. napr. Vychovávateľ každému zástupu pošepky povie rovnakú vetu. Na pokyn vychovávateľa prichádzajú žiaci. škola. ktorá napíše najviac viet. Ostatní žiaci tlieskajú a spievajú pieseň „-Nie je chlapa nad poštára. Jožko píše úlohu. Aké číslo je na vrchnej strane kocky. Utvoriť vetu. Pridaj slová! Vychovávateľ povie napríklad slovo „Miško“. Polepetko Na magnetickej tabuli sú poprehadzované slová a vychovávateľ hovorí: „-Žiaci.... Uvádzame len niekoľko. bol tu Polepetko a na tabuli nám poprehadzoval všetko. napr.. Potom povie tento hráč inú farbu a ukáže opäť na ďalšieho hráča atď..Kto sa pomýli alebo nedokáže odpovedať.. Premýšľaj Vymysli vetu na daný počet hlások v slove! . v ktorej budú všetky slová. Veta znie: Miška Mášiková mala malú mačku. naša. Napríklad: Milan vozí Vieru.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Lovíme v rybníku Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu slová ako napríklad – pekná. SLOVENČINA VETY (2) Tvorenie viet Vychovávateľ dá každej skupine lístok.. Akej farby je predmet? Hráči sedia v kruhu. Vyhráva skupina.“ Žiaci s lístkom vystúpia pred lavice a postavia sa tak. vozí. koláče.. Jeden hráč menuje farbu a ukáže na iného hráča. 9 . Milan. Telefón Pred lavicami sú dva zástupy žiakov... na ktorom je 10 slov. Zaujímavá veta Žiak hodí kockou. Vyhráva zástup. Podmienka: Všetky slová vo vete sa musia začínať rovnakou hláskou. Prvý ju pošepky povie druhému. Posledný povie vetu nahlas. Na pokyn začnú žiaci písať z daných slov vety. Na poštára Žiak – poštár roznáša žiakom lístky so slovami. čo Polepetko pokazil? „-Vyvolaný žiak ide správne usporiadať slová vo vete a ostatní žiaci ju prečítajú. modrú. Rozsypané slová Vychovávateľ má na stole rozhádzané slová a hovorí: „-Janke sa rozsypali slová. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE FARIEB Dieťa pri vstupe do školy rozoznáva okrem bielej a čiernej farby štyri základné farby: červenú.. žltú a zelenú. vypadne z hry. pomôžme jej ich pozbierať.. Ten musí ihneď menovať predmet.“ Vyvolaní žiaci prídu k stolu. Ťažká úloha Učiteľ napíše na tabuľu slová.-. Prvý žiak pokračuje pekne Druhý žiak pokračuje píše Tretí žiak pokračuje do Štvrtý žiak pokračuje zošita Veta znie: Miško pekne píše do zošita.Jozef Sabol a kolektív .: mamička. toľko slov musí mať veta.Posledný – vyhráva. Naša škola je pekná. aby utvorili vetu so správnym slovosledom. ktorý povie vetu najpresnejšie.. Viera. zostavia vetu.. druhý tretiemu. chutné.

Žiaci si obyčajne všimnú drobnosti a podstata im uniká. Hráča. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE REČI Žiak si má v škole vypestovať aj citlivosť zvukovej stránky reči. Ostatní sa dohovoria kto ako prvý zakuká. Možnosti cvičenia v tomto smere poskytujú aj didaktické hry. Vychovávateľ napíše alebo prečíta mená osôb ukazovaných na podobizniach a zistia sa správne typy. Na znamenie výkrikom „Slepá baba. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE OBRAZOV Veľké ťažkosti majú žiaci s chápaním priestorových vzťahov na obrázku. Deti si potichu značia mená týchto ľudí a napokon pozbierajú odpovede a odovzdajú ich vedúcemu súperiacej skupiny na ohodnotenie. Niekedy sú žiaci veľmi dobrými pozorovateľmi. vymení sa s tým hráčom. kto prvý uhádne. Kto prehovoril? Hráči utvoria kruh. Keď sú takto pripravení. kto po ňom. ktorý sa držal paličky a uhádol jeho meno. musí povedať svoje číslo. sklonia hlavu nad stôl. ktorého farbu vytiahne. Vnímanie obrázkov u žiakov je sťažené aj tým. atď. Slepá baba sa pýta: „Kto sa drží mojej paličky?“ Chytený hráč musí povedať jedným slovom (hlasno) . jeho sused číslo 2 a modrú farbu. Vychovávateľ urobí malú zmenu – napríklad dokreslí alebo zotrie nejakú maličkosť a deti majú uhádnuť. Zvíťazí jednotlivec (skupina). Ak sa nehlási k svojej farbe. ktorý je za dverami pozvú dnu a hra začína. avšak množstvo nimi postihnutých detailov a ich akosť je nepodstatná vzhľadom na celkový význam a charakter vnímaného predmetu. Ak prostredný hráč uhádne. ale jeho plošným spodobením pomocou zvláštnych prostriedkov. obrázky slávnych ľudí z histórie. zakuká ďalší. kto prehovoril. Podľa hlasu háda. Deti si ho prehliadnu a potom sa otočia chrbtom k tabuli. Napríklad hráč. že si obličaj skryjú do zložených rúk. dostane trestný bod. pri uhádnutí ide za dvere ten. ide do kruhu ten. Veď obraz nie je opakovaním skutočného predmetu. Kto má menej trestných bodov. Vnímanie obrazu je dejom psychologicky dôležitejším. Všetci účastníci chodia po kruhu. určia celé poradie. V prostriedku stojí jeden so zaviazanými očami. ktorý uhádol najviac podobizní slávnych ľudí. ktorého meno uhádol. aby naučil žiakov správne vnímať obraz a kresby. Obrazy slávnych ľudí Dve skupiny pozorujú obrazy. Môže sa 3 razy opýtať a tri razy hádať. kresbe. ktoré im ukazuje vychovávateľ najdlhšie 10-20 sekúnd. kto je to. Vedúci ukáže na niekoho v kruhu a ten povie „Kto prehovoril“ Prostredný ho má poznať po hlase a označiť menom. Na kukučku Hrá sa v laviciach alebo pri stoloch. Vtedy „Slepá baba“ vystrčí paličku a koho zasiahne. Ak ani na tretí raz neuhádne. Slepá baba je v kruhu.. Toto všetko upozorňuje vychovávateľa. Prvý zakuká a hádač má uhádnuť kto to bol. Vyhráva ten. So zaviazanými očami Jednému hráčovi sa zaviažu oči a ostatní hráči sa pochytajú za ruky a urobia kruh.„Slepá baba“. Ak uhádne jeho meno..Jozef Sabol a kolektív . 10 .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Koho je táto farba? Vychovávateľ má v ruke debničku. ktorý sedí na pravej strane vedúceho dostane číslo 1 a červenú farbu. alebo lavicu tak. Slepá baba má v ruke paličku. alebo povie iné číslo. stoj!“ všetci hráči zastanú. ten sa jej musí chytiť. v ktorej je niekoľko prúžkov z rôznofarebného papiera (vždy viac ako je hráčov alebo skupín). Vnímavosť žiakov k fonetickej stránke reči môže vychovávateľ účinne rozvíjať aj didaktickými hrami. Jeden z hráčov ide za dvere. Deti si sadnú okolo neho a každé dostane jedno číslo a farbu. vyhráva. ostane ďalej „Slepou babou“. Zmenená kresba Vychovávateľ nakreslí pred príchodom žiakov na tabuľu obrázok. Potom začne vychovávateľ rýchle vyťahovať z debničky papiere a hrať. Ak uhádne. čo sa na obrázku zmenilo (môže sa použiť aj fotografia). že mladší žiaci nevedia sa plánovite dívať a zriadiť svoj zrak.

ústa a uši.y 11 . kto najsprávnejšie oko zakreslí.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE TÓNOV Skúsenosti nám ukazujú. Veľké možnosti v tomto smere má vychovávateľka na exkurziách. Takto sa pokračuje dotiaľ. Úlohou hráčov je prísť k určitej vzdialenosti so zaviazanými očami a oko zakresliť na správne miesto. že vezmeme niť alebo špagát určitej dĺžky a odhadujeme. Hry možno obmeniť aj tým. ale spieva len prvé tri slová a pokračuje ďalší. kde všade možno s deťmi odhadovať. že žiaci sa v nejednom prípade ostýchajú sami spievať. košíček. tiež melódiu a dávať pozor. Ak prestane prostredný spievať. Tajomné vrecúško Učiteľ vyberá z vrecka slová. SLOVENČINA VYBRANÉ SLOVÁ Kto je najšikovnejší Na tabuli sú napísané slová správne aj nesprávne. Je možno tiež namaľovať obrysy hlavy a dať hráčom dokresliť oči. Hráč držiaci krabičku. podá lístoček prostrednému a hra pokračuje. Vynechané i . Pretože súčasne môžu súťažiť aj iné dvojice. že budú spievať niektorú známu pesničku. Jedno oko mu chýba. Žiaci podľa toho dvíhajú kartičky. v herňach. Štyri krúžky Z ohybných prútov alebo drôtov spletieme štyri krúžky o priemere 15 cm. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE VEĽKOSTI A VZDIALENOSTI Úlohou vychovávateľa je urýchliť a spresniť deťom vnímanie aj z hľadiska individuálnej skúsenosti. pokiaľ sa pieseň neskončí. Spevácku ostýchavosť žiakov môžeme ľahko odstrániť aj vhodnými didaktickými hrami. Hra je zábavná. Správny odhad možno u detí cvičiť aj spoločenskými hrami. Vyhráva ten.. ten vyhráva. Deti stoja v kruhu. koľkokrát možno niť alebo špagát otočiť okolo stola alebo nejakého okrúhleho predmetu. vychádzkach. Uprostred stojí jeden hráč spievajúci ľubovoľnú pieseň. v ktorom sú uložené lístočky s otázkami. Prasačie očko Zručný kresliar nakreslí na tabuľu alebo na podlahu jednoduchými ťahmi kriedy prasiatko. koľko ráz možno položiť túto ceruzku po dĺžke stola.. ktorý spieva tiež len tri slová. Hráči spolu súťažia. Deti si za spevu podávajú krabičku. nos. Kto má lepšie „oko“? Vedúci položí na kraj stola ceruzku alebo iný predmet s vyzve dvoch účastníkov. ťažkosť je v tom. aby určili od oka. kto odhadne presnejšie. Odpovedať alebo spievať Vedúci si pripraví lístočky s rôznymi obálkami.Jozef Sabol a kolektív . výletoch.. učivu. aby pieseň šla plynule. Jednu stoličku obrátime hore nohami a položíme ju na inú stoličku. Úlohou žiakov je čo v najkratšom čase vyhľadať správne napísané slová. komu sa z presne stanovenej vzdialenosti podarí najmenším počtom bodov nahodiť všetky štyri krúžky na všetky nohy stoličky. Otázky vždy zameriavame určitej téme. Sadnú si do kruhu a niektorý začne. porovnávať vzdialenosť rôznych objektov v teréne. Prostredný spieva a krabička sa podáva ďalšiemu. si musí vytiahnuť lístoček a otázku správne zodpovedať. že treba dodržať presne text piesne. treba pre každú z nich zmeniť trochu úlohy. zastaví sa aj podávanie. Spevácky festival Hráči sa dohodnú. v ktorých chýba i – y. Napríklad „Čím sa pozerá kukučka?“ alebo „Aké má kukučka perie?“ alebo „čo kukučka najradšej žerie?“. Hra je na prvý pohľad jednoduchá. Keď ten nezodpovie správne – ide do kruhu a spieva on – stáva sa prostredným hráčom pokiaľ ho nevystrieda ďalší neúspešne odpovedajúci hráč. na ktorých je i – y.. A vychovávateľ neraz po dlhšom čase objaví dobrého speváka. Ak zodpovie. Vyhráva ten. môžeme vyskúšať spevácke vlohy všetkých žiakov.

Sú to „líška“ a „zajac“. Napríklad – „v“ – Vlado. na ktorých sú napísané dve podstatné mená.. v ktorej budú obidve podstatné mená. Môžeme sa pýtať aj otázkami. Žiaci majú napísať (povedať). Ukáže deťom obraz. aby vrchná stolička mala nohy obrátené dohora. poznať aj ďalších ilustrátorov.“ SLOVENČINA PODSTATNÉ MENÁ Máš dobrú pamäť? Vychovávateľ zavesí na tabuľu na 1 minútu obraz a potom ho otočí. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HONBA NA ZAJACA Na zemi nakreslíme niekoľko kruhov. napríklad: -Koľko tam bolo budov. svetlosť.. vojakov. Vyhráva žiak. Zamerať sa na maliarov žijúcich na Orave. Do každého kruhu sa postaví jeden hráč „zajac“. Postavíme ich na seba tak. línia. mesto. (5-3-7. Chvíľu ich nechá pozorovať a potom obraz schová. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDZANIE KRUHMI Pre túto hru si musíme dopredu pripraviť kruhy o priemere 15-20 cm. mesto. vec..: Sýkorka má žlté bruško. grafikov. ktoré osoby. Napíš čo najviac! Vychovávateľ sa dohodne so žiakmi na určitej hláske. na ktorom je slovo r – ba. Detve. Vranov. zvieratá a veci boli na obraze.. Žiak na list odpovedá: „Poštár mi priniesol lístok. aby jedna číslica bola v strede kruhu a ostatné na konci každého priemeru a aby súčet troch čísel na každom priemere bol 15. východe Slovenska. 5-1-9... pohľadnicu. ktoré nie sú typické pre daný obraz. Menoslov žiakov Ktorá skupina napíše prvé podľa abecedy zoznam žiakov v triede? MATEMATIKA ČÍSELNÉ OKO Rozostavte číslice od 1 – 9 v obrazci znázorňujúci kruh tak. Jeden žiak pomieša štvorčeky a na pokyn vychovávateľa ich žiaci začnú zoraďovať podľa abecedy. tvar. Družstvo. Hráči hádžu kruhy na nohy stoličky. ktorá skôr zoradí písmená podľa abecedy. žiaci si zapisujú podstatné mená. vec Žiak potichu hovorí abecedu a určený žiak ho zastaví slovom „Stop!“ Pri ktorej hláske sa zastavil. Hra s abecedou Žiaci alebo vychovávateľ na štvorčeky papiera napíše všetky písmená abecedy. Liptove. Úlohou žiakov je napísať vetu. 2 SLOVENČINA ABECEDA Dokážeš to? Vychovávateľ napíše na tabuľu vetu.. vlasy. napr. Meno. Žiaci majú vypísať písmená v abecednom poradí – riešenie – a á b é k l m o r s š t u ý ž. zvíťazí.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Žiak roznáša po triede lístky so slovami. 5-6-4. zviera. Vyhráva skupina. alebo obrázok. V miestnosti si pripravíme dve stoličky. Sledoval si pozorne? Vychovávateľ pomaly číta úryvok. osôb.) VÝTVARNÁ VÝCHOVA DÍVAJ SA POZORNE Vedúci si pripravuje obrazy o deň skôr a k nim otázky. vlk. ilustrátora sú typické tieto výrazové prostriedky. ktoré nahádže viac kruhov. farba. dynamika atď.. fotografiu.. na ktorých je vynechané i – y. Kto odpovedá najpresnejšie získava bod. Vedúci sa pýta otázkami. zviera. Dvaja hráči sú mimo kruhu. Rozširovať poznatky detí aj o ostatných slovenských maliaroch v iných kútoch Slovenska. ktoré farby vystupujú v priestore? Aká technika vytvára dej obrazu? Pre ktorého maliara. Musím doplniť „y“ . ktorý ich zapísal všetky. Aby líška nechytila zajaca musí sa tento 12 . žiaci povedia meno.Jozef Sabol a kolektív . Ukáž svoju šikovnosť Dvojica žiakov dostane lístky.

za ktorý model zhotovia a jeho realizáciu. Nesmú sa hovoriť slová obsahujúce menej ako 5 písmen. ale vlastnú prácu na „výstroji“ a vyhotovení modelu musí urobiť partner. Každá dvojica dostane jedny noviny. Papier zloží tak. SLOVENČINA MYSLENÉ PÍSMENO Jeden z hráčov určí nejaké písmeno a ostatní ho majú uhádnuť. Preto každý povie nejaké slovo. MATEMATIKA MATEMATICKÁ HRA Koľko hrán má nezastrúhaná ceruzka? Predpokladaná väčšina povie 6. Víťazí hráč. ktorý tomu môže zabrániť rýchlym prinožením. Hráči pristupujú jeden po druhom k stolu. Ten si prečíta posledné slovo a napíše riadok (verš). Keď sme hru pripravili. Celkovú čiastku si zapíšu hneď po odstránení šatky z očí a papier odovzdajú. Hodnotíme čas. v skutočnosti však má 18 a to 6 bočných a po 6 na oboch základňách. SLOVENČINA HRA SO SLOVAMI ľad hľaď ber zber rez drez Utvor nové slovo tak. nožnice a úlohu vytvoriť v najkratšom čase štylizované oblečenie pre partnera. keď vedúci hod len naznačí – dostáva zlý bod. Teraz prenasleduje líška opäť iného zajaca nechytí. ktorá pozbiera v určenom čase viacej lístočkov svojej farby. špendlíky (10 kusov pre jednu dvojicu). Hráč. musí ten hráč. ktorý sa v priemere najviac priblížil ku skutočnej čiastke. Víťazí skupina. koruna. aby bolo vidieť iba posledné slovo. Ak nie je v slove myslené písmeno. Akonáhle prenasledovaný hráč prestúpi kruh. ktorý dáva hádať povie „áno“. MATEMATIKA HRA NA POKLADNÍKA K tejto hre potrebujeme väčší počet drobných mincí (päťdesiathaliernik. Hrá sa o najšikovnejšieho počtára. dve koruny. že z každého lístka kúsok vyčnieva. papier zloží a podá ďalej. Posledné slovo napíše na prázdny riadok. Prvý hráč napíše na prúžok papiera jeden riadok ľubovoľného textu. ktorá ich nájde v stanovenom čase viac. Ďalej si pripravíme noviny veľkého formátu (3 kusy). Z každej farby je po 10 lístkov. že na začiatok pridáš hlásku: rad raj rak tak len mor tri hrad kraj zrak vták blen Amor utri ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ KTO VIACEJ Pripravíme si päťdesiat rôznofarebných lístkov a ukryjeme ich v miestnosti tak. Na povel začnú hľadať a zbierať lístočky. Vyhráva hráč. Potom ho podá susedovi. V strede kruhu stojí vedúci a snaží sa prehodiť loptu pomedzi nohy niektorého hráča. LITERÁRNA VÝCHOVA NA BÁSNIKOV Hráči sedia za stolom a každý má pripravenú ceruzku alebo pero. že každé skupina má za úlohu hľadať inú farbu. Chytený hráč musí potom byť líškou. vojdú do miestnosti školského klubu detí. päť korún. Posledné slovo opäť napíše na prázdny riadok. Obsah „básne“ je teda všetkým 13 . Hru môžeme obmeniť tak. povie „nie“. desať korún). ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ LOPTA V KRUHU Hráči stoja v kruhu rozkročmo tvárou dnu. ktorý sa s uvedeným slovom rýmuje. nožnice (3 kusy). čo bol v kruhu tento rýchlo opustiť. Ak je v slove myslené písmeno hráč. Dvojice sa môžu spolu radiť. ktorý loptu neustriehne alebo zrazí nohy už vtedy. desať špendlíkov. So zaviazanými očami sa snažia spočítať čo najväčší počet mincí v určenom časovom limite – pri množstve okolo 35 mincí je limit dve minúty. ktorý má po určenom čase najmenej zlých bodov. kde je pripravená hromada mincí.Jozef Sabol a kolektív . vyhráva. Skupina. Vytvoríme z nich tri zmiešané dvojčlenné družstvá.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD uchýliť do jedného z kruhov. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MÓDNY SALÓN Pre túto súťaž potrebujeme troch chlapcov a tri dievčatá.

že dar a úloha sa k sebe nehodia.Každému meriame čas a počet stúpaní na zem – za každé dostane jeden trestný bod. Môžeme pritom použiť aj sčítanie ( 22+2+2+2). Vychovávateľ potom povie susedovi po ľavej ruke čo má s darčekom robiť. ktorý má zaviazané oči. Hráč má za úlohu fúkaním zhasnúť horiace sviečky. Uprostred je poštár. resp. kartónová podložka a podobne). Tak sa každý hráč dozvie. ktoré si zvolili mesto s týmto menom. pódia) na druhý. Po prečítaní počká určitú dobu.. Každý si vyberie meno niektorého mesta. žni rám kata cibuľa Hanka Žilina kamarát Ľubica rátal skáče popuk koral táral sekáč pupok Karol obor drevo ináč láska Robo vedro Čína skala kura natri vlaha líška MATEMATIKA ROVNAKÉ ČÍSLA Napíšte číslo 28 piatimi dvojkami. Pohybuje sa takým spôsobom. Vychovávateľ ho odvedie tri kroky od stola a niekoľkokrát ho otočí. väčší rys. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRETEKY S PAPIEROM Pre každého súťažiaceho si pripravíme dva kusy papiera veľkosti 60 x 60 cm (ak nemáme papier. Tak sa každý hráč dozvie. Ľavý hráč si pokyn zapamätá a povie. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SFÚKNETE ICH ? Pri tejto hre môžu za každé družstvo súťažiť traja hráči. Tú správu priniesli v každých novinách. napríklad – kŕmiť. Napríklad – kvet. Poštár sa usiluje niektorého chytiť. že vezie poštu z Leningradu do Moskvy. LITERÁRNA VÝCHOVA SETONOVÁ HRA Vychovávateľ prečíta alebo rozdá krátku správu o malom počte slov. Následníci trónu boli princovia. z Bratislavy do Brna a podobne. Bodovanie je možno uskutočniť hneď. atď. a to tak. Potom si deti vezmú papier a ceruzku a usilujú sa právne napísať pokiaľ možno doslova čo počuli. čo dostal. že si hráči vymenia papieriky a navzájom sa bodujú. tam a späť. stačia i noviny). Hra je teda vtipná tým. si rýchle vymenia miesta. 14 .Jozef Sabol a kolektív . Oznamuje. že hráči vopred dohovoria. Ak sa mu to podarí.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD „básnikom“ tajný : každý pozná iba posledné slovo hráča. na akú tému budú písať. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SKRÝVAČKY ananás citrón hruška slivka orech Janka na nás zabudla. Družstvo ktoré najviac zhasne sviečky vyhráva. Hráč si darček zapamätá a vymyslí iný pre svojho suseda. Večer more chladlo. Jeho úloha bude dostať sa čo najrýchlejšie z jasného konca miestnosti (javiska. Ten si vymyslí tiež. Na stole sa zapália dve – tri sviečky. Postupne sa vystriedajú všetci hráči. Mám výhru škatuľu pogov. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PODIVNÉ DARY Vychovávateľ povie potichu svojmu pomocníkovi po pravej ruke aký darček mu posiela k narodeninám. V závere hry každý hráč povie čo dostal a čo má s darčekom robiť. atď. SLOVENČINA PREŠMYČKY ruka Nitra hlava kašli kahan Ali. vystriedajú sa. Koľko sviečok sa mu podarí zhasnúť. čo má s darčekom robiť. Nesmie však stúpiť na zem. že si striedavo podkladá pod nohy obidva kusy papiera (dôležitý je tvrdý papier. čo má ľavý sused s darčekom robiť. číslo 1000 ôsmimi osmičkami. od ktorého preberá papier. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ POŠTÁR Hráči sedia v kruhu. Napríklad – klavír. Má právo na viac pokusov. toľko bodov získava pre svoje družstvo. že niekto má dať bicykel do šporáka.. Iskry. Počujeme. Táto hra sa dá hrať aj tak. výkres. Prvému hráčovi sa zaviažu oči.

Miro.. Radúz mi jablko zjedol.. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZAMEŇ JEDNO PÍSMENO matka brav vrav lep škola myš jedľa krach doba zošit oblok oblôčik pás sedíš hladí môže noha šatka brat mrav les škoda máš jedla hrach doga zošiť oblak obláčik nás sadíš hľadí maže nora Katka let latka lev prach doma oblúk oblúčik vás hradí - Dora 15 . Kúzla to boli krásne.. lavicu si utri! Doma mali zmrzlinu. pohroz.. Pivo má penu.. Boris sú dvojčatá... Robo.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Sú tu haldy dreva.. Písmeno e sa ľahko píše. Lucia má rada prvouku.. Mal bradu doktor? Urob ruskému dievčaťu bábiku. Včela lietala nad kvetom.-... Grófi gazdovali zle. Jemu chalupa zhorela? Ivo dal Petrovi gaštan? Postavili chlapci trón. Krajan tára. Ľuba nános preskočila. Bolia ma kolienka.. Pekne bolo v parku. SLOVENSKÝ JAZYK tuha zlato jantár banán figa dudok obrus nebo škola mama mucha voda citrón jež meno Ela malina Predajná. no nebi sa! Amerika je ďaleko.. Miško. malina bobor zmija lienka hrozno Erika Robo Fínsko Oto Ivo Eva VETY Čo sa ukrýva v balóniku .. Nemali na predaj náušnice. Moja žiačky pekne spievajú. Na večeru sme mali na chlebe syr.Jozef Sabol a kolektív . To je ale ťažká robota! Delfín skočil do vody.. Cez les tiekol potok.. Mamička nevarila špagety.

hráč A vyhľadá v základnom rode číslo. Pod čísla začnú písať ľubovoľné číslice. Papier. Ak súper neuhádne. vták. ktorý ihneď nezareaguje. dážď. Hrá sa v dvojiciach. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA BYSTREJŠÍ Sčitovanie a odčitovanie do 20. strom. rak. prípadne povie neprimerané slovo z hry vypadá. Každé číslo sa môže zakrúžkovať 2-krát. Kto má viac zakrúžkovaných čísel vyhráva. dom. lietadlo. voda.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD drak mlok - mrak blok - vrak - frak MATEMATIKA ZAPAMÄTANIE ČÍSLIC Vedúci hry ukáže 12 napísaných číslic. ktoré napísal a označí ho krúžkom. auto a podobne. loď a podobne. ktorú číslicu protivník napísal. Pri hesle „vzduch“ môže hráč povedať slová: vietor. Cieľ: Pomôcky: 16 . ceruza. Obidvaja žiaci si napíšu na svoj papier základný rad čísel od 1-10. ktorý sa stáva víťazom. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZEM. Doba exponovania čísel je jedna minúta. Súper ho pozoruje a snaží sa podľa pohybu ceruzky uhádnuť. Keď organizátor povie heslo „zem“. správne číslo zle umiestnené 1 bod. most. krík. veslo. Pri hesle „voda“ – môže hráč použiť slová: ryba. VODA. Poznámka: Písať veľké tvary.hráč môže odpovedať: škola. VZDUCH Hráči sedia v kruhu. Listy odovzdajú a vedúci ich oboduje podľa správnosti čísel a správnosti umiestnenia. letec. Číslo dobre napísané a umiestnené 2 body. MATEMATIKA BOJ O ČÍSLA Cibrenie postrehu. búrka a podobne. priehrada. Príklady na sčítanie a odčítanie do 20. Vedúci hry po jednom vyvoláva a hovorí heslá – zem. vzducholoď. pokiaľ si hráči nerozoberú všetky čísla. ktoré súvisí s niektorým heslom. Potom napíše jednu číslicu hráč B a hráč A háda. Boj o čísla pokračuje tak dlho. vzduch – hráč musí hneď povedať nejaké slovo. Pri písaní si papier zakrýva rukou. breh. Potom čísla zakryje a hráči majú napísať čísla na svoj papier v uvedenom poradí. Hráč.Jozef Sabol a kolektív . Hra končí vyradením neúspešných hráčov – až ostane nakoniec v hre len jeden. Najprv napíše hráč A niektoré číslo od 1-10.

ku kvetom bodky. pod stolom. pred stolom. koľko je kvetov.) Žiaci údery počítajú.. medzi.Ukáž číslo. .makety Na magnetickú tabuľu upevniť 5 kvetov. Učiteľ vyzve žiakov: „-Ukážte kartu s číslicou udávajúcou počet úderov. Dieťa má za úlohu určiť polohu predmetu po premiestnení a vrátiť ho na pôvodné miesto. vzadu.“ Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO Orientácia v číselnom rade Dominové karty pre učiteľa. k bodkám priraďovať kvety. Farebné pastelky. ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ČO JE KDE Cieľ: Pomôcky: Postup: Orientácia v priestore – pojmy vpredu. nakreslený domček. Vyhráva tá skupina. Ten. vľavo. ktorá bude skôr celá sedieť. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO S KVETMI / DOMINO S BODKAMI Priraďovať predmety.Ukáž dominovú kartu.. triangel. malý bubon (paličky.) Obmena: . na. 6 . vpredu. (Auto je na stole a bolo za stolom. SLOVENČINA ČO SA ZMENILO Cvičenie postrehu. V prvej časti deti určujú polohu predmetov vzhľadom k stolíku. hore.Ukáž číslo. ktorý skôr správne odpovie ide si sadnúť. pre žiakov Vychovávateľka zadáva žiakom úlohy: -Ukáž dominovú kartu.: Na magmetickú tabuľu pripevní auto vpravo hore.. za stolom.) Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOBRE POČUVAJ A POČÍTAJ Počítame po jednom Karty s číslami.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Žiakov rozdelíme na dve skupiny a zadávame im príklady na sčitovanie a odčitovanie. 6. činely) Vychovávateľ udiera na malý bubon (triangel. na ňom i okolo neho a pod ním sú uložené rôzne predmety a hračky. činely .. Kvety .) . 17 Cieľ: Pomôcky: Postup: . nad.... atď. ktoré znázorňuje menej prvkov ako vidíš na dominovej karte.. výkres.. Hra je rozdelená na dve časti. . Vychovávateľka postupne zadáva úlohy. 7. dole. na ktorej je menší počet prvkov ako 10 (9.Jozef Sabol a kolektív .).. Odpovedajú žiaci. ktorí stoja vpredu. (Na stole. Napr. na ktorej je väčší počet prvkov ako 4 ( 3.Nakresli práve toľko bodiek. V druhej časti jedno dieťa ide za dvere a vychovávateľka zatiaľ predmety premiestni. pred. Dokresli: pred dom cestu na strechu komín vedľa domu strom medzi dom a strom kvietok Obmena: pojmy – vpravo. Pred nimi je stolík. 5. 6. pamäti a správneho používania predložiek Hračky a iné predmety Deti sedia v polkruhu. 7. ktoré znázorňuje viac prvkov ako vidíš na dominovej karte.

Jozef Sabol a kolektív . ryža. fazuľa. kruh. Vychovávateľka vyzve: . Každý hráč má papier a ceruzku. fantázie a zručnosti. ako je bodiek.) Geometrické tvary vystrihnúť a poskladať postavu chlapca z geometrických tvarov. Pri ďalšom hode zapíše súčet doteraz zapísaného čísla s číslom naposledy hodeným. c) Žiaci prvého ročníka môžu obidve čísla sčítať a zapisovať len výsledky. rozlíšiť farebne. MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (1) Rozvoj predstavy. . Papier.. (Na liste sa geometrické tvary prelínajú. klinčeky. šelma. Hádžu postupne hracou kockou. Geometrické tvary. ktorý sme im podali.. ceruzka.. vták. lastovička. si zapíše.. Pripravíme na tabuľu slová. obdĺžník) . Geometrické tvary z farebného papiera. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ DVOJICE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Utváranie dvojíc podľa významu.. štvorce zelenou Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA HÁDZANIE KOCIEK Písomné sčitovanie. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA HMATAČKA Cieľ: Pomôcky: Poznávanie poľnohospodárskych plodín.: hokej.Vyznač dvojice. 18 . obdĺžníky žltou .Nakresli menej kvetov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD . Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (2) Rozlišovať a presne pomenovať geometrické tvary.. b) Žiaci hádžu s kockami a čísla medzi sebou násobia až po 1000. Nájsť geometrické tvary a obkresliť každý inou farbou. jedlo. nerast vlk. hrach. nezábudka. kvetina.obkreslite trojuholníky červenou . atď. šošovica. Víťazí ten. Obmeny: a) Žiak napíše číslo 100 a potom číslo odčítava.. nábytok. Papier. Žiaci z nich utvoria dvojice podľa významu. kruhy modrou. .. Číslo. pero. ktoré mu padlo. Napr.. Vrecúška. Žiaci pracujú takto: hokej šport jedlo mäso vták lastovička nábytok stôl kvetina nezábudka. tekvica. stôl. kto najskôr dosiahne 100. mäso. Deti so zaviazanými očami ohmatávajú geometrický tvar. kov.zdvihnite trojuholník (štvorec. vychovávateľka určí počet kôl a na konci hry im vypočíta súčet. šport.

ODPOVIE Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie zvierat. Hovorím slová s Y. atď . Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA HRA S KARTAMI Cvičenie pravopisu vybraných slov.Ježkov bude menej.Ježkov bude viac.. . Opisy zvierat (ovocia. povie všetky vybrané slová po danej obojakej vybranej spoluhláske.Toľko jabĺk. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA KTO VIE.: obilie. zeleniny) Jedno dieťa je za dverami.. misa.Myší bude rovnako. čo je v ktorom vrecúšku. Rôzne makety zvierat. I po obojakých spoluhláskach a žiaci pomocou kartičiek určujú pravopis po obojakej spoluhláske zdvihnutím karty. ako jabĺk. Rozvoj myslenia a rozvoj reči. Pred každé družstvo postavíme rovnaký počet vrecúšok. Hľadajúci sa pýta: „-Kde sú čísla väčšie ako 7 ? Vystúpia žiaci s číslami väčšími ako určené číslo a ukážu svoje kartičky. zeleniny. I. Hráčom rozviažeme oči. skriňa. Ý. . I. Bodujeme podľa počtu správne uhádnutých obsahov vrecúška. ovocia a zeleniny.Ak sa žiak pomýli. Ostatné deti sa dohodnú na zvieratku. . koľko je ježkov. Karty s číslami Žiaci majú rozdané karty s číslami. ako jabĺk.Jozef Sabol a kolektív . ako mačiek. 19 .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti rozdelíme do dvoch družstiev. umývadlo. Napr. Podobný postup je aj pri precvičovaní pojmu – je menší. Hľadajúci vyradí nesprávne číslo. väčší. ovocia a pod. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA KŔMIME ZVIERATKÁ Precvičovanie matematických pojmov priraďovaním prvkov – viac. menej rovnako. MATEMATIKA HRA S ČISLAMI Precvičovanie pojmov – menší. Ich úlohou je v určenom čase povedať. ktoré má uhádnuť. Kartičky s písmenami Y. .. Navzájom o svojich číslach nevedia. Na zavolanie príde dieťa spoza dverí a kladie otázky.

Karty s príkladmi. Kruh predstavuje naše mesto. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA NA BRÁNKY Precvičovanie sčítania. ktorá povie nesprávnu odpoveď. ktorý má najviac vypočítaných príkladov. Podobne sa možno hrať aj na poznávanie ovocia.) Príklady dávame rýchlo. Každý žiak dostane list papiera. A B o ooooo oooo o o Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA NÁJDITE CHYBU Precvičovanie pravopisu vlastných podstatných mien. Ktoré číslo som si myslel? (Žiaci si úlohu matematicky zapíšu – napr.. Hru možno využiť na jazyk slovenský a prírodovedu. ktorí urobia vyčerpávajúci zápis – vyhrávajú. MATEMATIKA MYSLÍM SI ČÍSLO Rýchlosť a pohotovosť pri počtových výkonoch.. Žiaci. Takto sa hra opakuje. zeleniny . Žiaci dostávajú príklady a hovoria výsledky. Cieľ: 20 . Kocka. odčítania. Úlohou žiakov je napísať do kruhu všetky významné stavby. Ďalej už hráči hádžu kocku tak. Ktoré dieťa odpovie na otázku. Deti rozdelíme na dve skupiny. aby pripočítaním získaných čísel získali súčet 25. Vyhráva ten. V nižších ročníkoch príklady na sčítanie a odčítanie. v ktorom žijeme. MATEMATIKA KTO ZÍSKA SKÔR 25 ? Sčitovanie spamäti.Jozef Sabol a kolektív . body.: x+5 = 15. pri ktorej zviera uhádne. Vychovávateľ hovorí: Myslím si číslo. Otázky kladie deťom. pero. ktoré si vyberie samo. Hru je vhodné zaradiť po vychádzke. Žiak. Ak k nemu pripočítam päť dostanem 15. Bránky. ktoré sa v meste nachádzajú. Dvaja hráči hrajú s jednou hracou kockou. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MESTO Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať mestom. Pripravíme si farebné kolieska – body.. na ktorom je väčší kruh. Druhý hádže kockou. ktorá dostáva menej gólov. Papier... ide potom za dvere. Číslo si pripočíta k zvolenému číslu prvého hráča. Vo vyšších aj na násobenie a delenie. Prvý hráč zvolí ľubovoľné číslo od jedna do šesť. delenia. násobenia. Vyhráva tá skupina. Na dosku z polystyrénu si urobíme 2 bránky z farebného papiera. jeho skupina dostáva gól.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Napríklad: „Kde žije? Čím sa živí? Čím má pokryté telo?.

r. Geometrické tvary sú rôznych farieb. Tvary sa musia odlišovať od pozadia steny. Cesta rýchlo ubehla . p. Napríklad: kraby ľad = byľ rast kováč skoby koleso nábytok sila mapy losy sýtiť húska skrátiť ruka kormidlo kabát ženy pomaranč rýchly rytier topoľ čajník = = = = = = = = strýc koryto obyčaj kobyla pysk syr sýkorka syn. s. z. Každý účastník má kartičku. Kto ich napíše najviac. vyhráva. Deti tvoria skupinky podľa rovnakých geometrických tvarov. rozvoj myslenia. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NAJLEPŠIA PAMÄŤ Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj mechanickej pamäti. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ VYBRANÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie vybraných slov po b. Dá hráčom 3 minúty na to. Cestovali zo Žiliny do košíc. m. v. Vedúca im prečíta 10-30 slov. r. deti. Kartičky. z. najskôr pomaly. Vychovávateľka napíše na tabuľu dvojice (trojice slov).DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Pripravená tabuľa s chybne napísaným textom. 21 . aby napísali slová. veľké i na kartičkách. ktoré majú značku ŠTVOREC bežia k štvorcu. vo vzdialenosti 10 až 20 cm od steny. ktoré si zapamätali. p.. Vychovávateľka vyvesí na stenu geometrické tvary veľkých rozmerov. Páčilo sa mu i mesto poprad. na ktorých je vyobrazená značka majú rozmer 8 x 8 cm. potom rýchlo. m. farebná krieda. Deti sedia pri stole. Úlohou detí je vybrať z nich niektoré hlásky (slabiky) tak. v ktorej sa žiaci ani raz nepomýlili. syr MATEMATIKA NÁJDI SVOJU ZNAČKU Precvičovanie geometrických tvarov. Vyhráva skupina. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Precvičovanie čítania. Hornád i vrchy Choč. Úloha žiaka je farebnou kriedou (fixkou) opraviť text a zdôvodniť pravopis. Pripravený text na tabuli. prípadne fixka Postup / text: Strýko Boris repík vzal vlada na Prázdniny. s.. Papier. Obrázky s geometrickými tvarmi. aby vytvorili základné slová po b. (V miestnosti sa postavia k protiľahlej stene. ceruza. kriváňa najvyšší gerlach. ktoré majú TROJUHOLNÍK bežia k trojuholníku a podobne. Pripravený text s ukrytými slovami. Deti sa postavia dozadu podľa naznačenej čiary. na ktorej je nakreslený nejaký geometrický tvar. Videli Rieky váh. v.) Deti.Jozef Sabol a kolektív . rovnakých farieb.

„Za kým?“ „Za konvalinkou.. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NA RYBÁROV Cieľ: Pomôcky: Postup: Upevňovanie preberaných písmen. Žiaci si pamätajú čiastočné výsledky a konečný výsledok potom napíšu. Ak je medzi deťmi konvalinka – vstane. poznávanie lúčnych a záhradných kvetov. Ostatné sú kvetmi – môžu mať na hlave čelenky s obrázkami kvetov. A deti odpovedajú: „-Áno. V lekárničke mám liek. “ – odpovie kráľovná. Učiteľ diktuje žiakom príklady na sčítanie. na povery by si veril? 4. Na stanicu ma zavez. „Je mi smutno. Písmenká zo šlabikára utiekli do rybníka. „Čo sa ti stalo?“ – spytujú sa kvety. 2. magnetofón) na hranie melódie k tancu.“ . K rybníku Ty zájdi. Poď mi Jožko ukázať. hľadám. aby hľadali a určovali písmenká. násobenie a delenie v rozsahu prebratého učiva. zakrúti sa s ňou a sadne si na jej miesto. kvetov . že je proti boleniu hlavy. nedrž drozda doma. Nájdi ich a napíš! 1. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA KVETY Cieľ: Rozvoj pohybových schopností. 1 . Jedná sa o mliečne výrobky.. 3 + 2 . Vety prečítaj 3-krát potichu a jedenkrát nahlas. Elenina priateľka pricestuje. V záhrade nestraší. Riekanka: Chodím. Papierové rybky označené písmenami. zeleniny. kto má správne najviac konečných výsledkov PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA ZÁHRADNÍKA 22 Cieľ: Určovať charakteristické znaky rastlín. 3 + 12 : 2 = VÝSLEDOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Vyhráva ten.. Vo vyznačených dvojiciach slov sú ukryté slová. Napríklad: 0 . pokloní sa kráľovnej. Postup: Jedno dievča je kráľovnou kvetov. môžeme ho domov vziať. Vychovávateľka riekankou aktivizuje deti. kde ich pojedli rybky. zeleninu. áno. o ktorom viem.a zoberú určené písmenko. Kráľovná sedí a okolo nej tancujú kvety – ľubovoľne. odporúčame vyznačovanie krúžkom pri spoločnom riešení.. Poznámka: Ak sa žiakom nepodarí samostatne nájsť ukryté slová. CD-prehrávač (gramofón. mäso. Po tanci sa usadia na zem.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Vo vetách sú ukryté slová s názvami zložiek potravy. slobodu mu dopraj! 3. Janko. Kráľovná smutne zvesí hlavu a narieka.Jozef Sabol a kolektív . Pomôcky: Môžu byť čelenky s kvetinami. veľké A mi nájdi. odčítanie. Hra sa opakuje. C MATEMATIKA NÁSOBILKA Precvičovanie násobilky Karty s príkladmi. alebo ukážu na karte. je to tak. čo mám znať.“ – odpovie kráľovná.

Ovocie so zeleninou pomiešať.Jozef Sabol a kolektív . Vedúci si tiež zapisuje poradie ukazovaných písmen – kontrola! Súťaž porovnať. Karty s abecedou. V každom družstve určíme veliteľa.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Postup: Obrázky kvetov. Vychovávateľ má v krabičke pripravené obrázky zvierat. na ktorom sú obrázky opakom hore. SLOVENČINA OBÁLKA PLNÁ POPLETENÝCH VIET Viesť deti k správnemu slovosledu. o ktorých sa žiaci učili. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA POLOHOVKA 23 . Napríklad: . V obálkach rozstrihané vety na slová. poznám v nej každý kút. hrajú. Potom je záhradníkom dieťa. Najprv vytiahne obrázok veliteľ 1. keď ich odloží. poď si ku mne Anička. Žiakov rozdelíme na dve družstvá. družstva. Kto zo žiakov nevie nič povedať. magnetky. žiaci si na prvý riadok napíšu písmená v tom poradí. S kanvičkou alebo inou typickou pomôckou pre záhradníka obchádza deti a hovorí: Mám ja veľkú záhradu. Každý má pripravený papier a ceruzu. Vychovávateľka rozdá obálky so slovami a vyzve žiakov. Ukáže ho deťom a tie majú za úlohu po jednom hovoriť jednou vetou niečo o tom zvierati. že po vyčerpaní odpovedí o jednom zvierati. Hra pokračuje podľa vyspelosti žiakov. zhodnotiť. ovocia Deti sedia okolo stola. Deti ( . aby z nich utvorili vetu so správnym slovosledom. Prednosť v rozprávaní majú členovia 1. ktoré záhradník pozve k stolu. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OVOCIE A ZELENINA Cieľ: Poznávanie ovocia a zeleniny Pomôcky: Rôzne druhy ovocia a zeleniny Postup: Na lavici sú položené rôzne druhy ovocia a zeleniny. Dieťa. pozrie si ho a potom opisuje tak.“ SLOVENČINA PAMÄTAJ SI PÍSMENÁ Rozvíjanie vizuálnej pamäti. ťahá kartičku s obrázkom zvieraťa veliteľ 2. družstva.) Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OPIS ZVIERAT Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať domáce i lesné zvieratá. družstva. Keď ukážem ovocie – zatlieskajte. ceruza. niečo odtrhnúť. Obrázky zvierat. papier.s loptou. aby deti uhádli čo si odtrhol. Vychovávateľka povie: „-Keď ukážem zeleninu – ruky položte voľne na lavicu. ako ich vedúci ukazoval. ktoré bolo vyvolené a hra sa opakuje. Jedno dieťa je záhradníkom. ale nemohli odpisovať. Teraz jeho členovia majú prednosť v odpovediach. Nakoniec sa trestné body sčítajú a družstvo s ich menším počtom vyhráva. zeleniny. žiaci ich zaznačia na druhý riadok.Deti sa hrajú s loptou. Žiaci sa posadia tak. sa. vyberie si obrázok. Potom ukazuje postupne tri písmená. Keď ich skryje. Hra pokračuje tým. jeho družstvo dostáva 3 trestné body. magnetická tabuľa. aby videli dobre na vedúceho. Vedúci ukáže žiakom dve karty z abecedy (jednu po druhej).

Jozef Sabol a kolektív . Za každé slovo sa zaráta 10 bodov. Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRÁVE TOĽKO Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie pojmov – rovnako. Žiaci sú rozdelení do skupín.Nakresli viac motýľov. . do ktorého patria.) podľa veku žiakov. Snažia sa zapamätať si polohu listov a určia o aký strom ide. Pripevníme ich na magnetickú tabuľu pod seba. Potom listy prikryjeme. VLASTIVEDA POZNÁVAME SVOJU VLASŤ Precvičiť vlastivedné učivo. U každého listu možno získať maximálne 3 body. ako boli ukazované. Deti sú rozdelené na súťažné družstvá. Organizátor hry hovorí v duchu abecedu. ceruzky. kartičky s podstatnými menami – rybičky. Po ukončení súťaže si družstvá vymenia papiere a spolu so zapisovateľom vyhodnotia hru. kartičky s názvami miest v obálke. orientácia na mape. pri ktorom bol zastavený. ich názov. ostatní žiaci družstva sa pokúsia na svoj papier napísať počet ukazovaných prstov a to v takom poradí. Každý hráč má 5 minút na zapísanie riešenia. Tento hráč má ruky skryté za chrbtom. Kapitáni pošlú po jednom hráčovi pred súperiace družstvo. SLOVENČINA PRERUŠENÁ ABECEDA Rozvíjanie slovnej zásoby. Písacie potreby. priraďovanie. Na kartičky v tvare ryby napíšeme podstatné mená v 1.Nakresli toľko trojuholníkov.Nakresli toľko kvetov. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRSTY Cieľ: Pomôcky: Postup: Cvičenie vizuálnej pamäti. Papiere. koľko je v triede okien. Karty s názvami krajov. práve toľko.. páde jednotného čísla. 7. Pri kontrole pracovať s mapou. ktoré neposlúchli a preto ich riečny vládca poslal za trest na pevninu. V každom družstve je jeden zapisovateľ. Keď skončí. Žiaci z každej skupiny píšu slová na toto písmeno 1 minútu. Cieľ: Pomôcky: Postup: 24 . geometrické tvary. hudobné nástroje . Len na päť sekúnd ukáže niekoľkokrát určitý počet prstov (2.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie stromov podľa tvaru listov.Nakresli viac mrkiev ako zajacov. Magnetická tabuľa. koľko je štvorcov. ako je kvetov. . Kapitáni družstiev vyberajú z obálky kartičky s názvami miest.. Víťazí družstvo s najvyšším bodovým ziskom. Listy stromov. Po porade s ostatnými členmi družstva ich prikladajú k názvu kraja.. Sú to rybičky – nezbedníčky. viac. ktorý pri ukazovaní zaznamenáva pre kontrolu poradie ukazovaných čísiel. Za správne určenie získava družstvo bod. Poznámka: Namiesto prstov sa dajú použiť karty s číslami. SLOVENČINA RYBIČKY Precvičovanie skloňovania. Vedúci prvej skupiny povie: „Dosť!“ Organizátor hry povie nahlas písmeno. .) Za každý správny údaj je 1 bod. . Na stôl uložíme do 3 radov 9 listov. papier.Nakresli toľko obdĺžníkov. v ktorom sa snaží zachytiť vzájomnú polohu listov. .. Družstvá sedia na stoličkách. 4. Hráči 1 minútu pozorujú listy. mapa Vychovávateľka upevní na magnetickú tabuľu karty s názvami krajov. koľko úderov počuješ. Predmety. . (Napríklad: v druhom rade tretí list je z brezy.

pádu jednotného čísla). kedy a aký je z nej liečivý účinok. napr. odznak. orientácia na mape. Peter. ktoré žiaci nahradia: . Takto sa postupuje. napíše to na tabuľu a rybičku presunie do vody. orech. Musia sa premeniť na tvar 2. Pre menších žiakov treba v texte farebne vyznačiť slová. Pomôcky: Kartičky so slabikami. rôzne predmety Deti sedia okolo stola.s opačným významom. Úlohou súťažiacich je povedať. Žiaci hrajú v skupine a karty majú naopak obrátené na kôpke. 25 . Ty si v robote úplný nezmar. lipa. Čo myslíš. Do každej krabičky vložíme pred deťmi rôzne predmety (gumu.: pulover sveter volať kričať bolesť utrpenie pekný krásny letieť utekať . ktorá časť rastliny sa zbiera. Žiakom rozdám papiere. Musíme zavolať posilu.) Postup: Deti sú rozdelené do skupín. Po prečítaní viet deti vypíšu ukryté názvy miest. Kapitáni vyberajú obálky a určia.. ktorý hodí kockou číslo 6. pádu množného čísla (alebo 3. Obálky s vylisovanými listami stromov (gaštan. Ak vyvolené dieťa povie správny tvar. 7. 4. aký je z neho úžitok. rybička zostáva na pevnine. Každá skupina má svojho kapitána. pokiaľ na kôpke nezostane ani jedna karta. javor. precvičovanie čítania. broskyňa. že ani traja chlapi ním nepohnú. Toto je už celkom starý preš. Víťazí skupina s najvyšším bodovým ziskom.: deň čierny biely dlhý úzky široký pekný noc krátky škaredý ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ UHÁDNITE PREDMET Cieľ: Pomôcky: Postup: Odhad váhy predmetov Prázdne krabičky. Čisté kartičky papiera. Postup: Na kartičkách má vychovávateľka napísané rôzne slabiky. musia svoju neposlušnosť odpykať. v ktorých sú ukryté názvy miest. zvuku má ten hráč. breza. špendlík. žil i na našom území kedysi pračlovek? Ako si poradím? Ten balvan je taký ťažký. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ TVORENIE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozširovanie slovnej zásoby. pádu jednotného čísla. Po tichom čítaní môže nasledovať hlasné čítanie. Za vyčerpávajúcu odpoveď môže doplniť iná skupina za bodový zisk.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Aby sa mohli vrátiť do vody. Celkom dobrý plecniak. jabloň. Za správnu odpoveď získava bod. v ktorom sú ukryté názvy miest. napr. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA SÚŤAŽÍME Cieľ: Pomôcky: Poznávanie listov stromov. kto bude za skupinu odpovedať. Ak sa nedá.Jozef Sabol a kolektív .) Deti sa na chvíľu otočia k stolu chrbtom a vychovávateľka krabičky premieša.s podobným významom. ovocie dobre nespracuje. Vychovávateľ pripraví text na tabuľu. čo som našiel na povale v koši. Kto má utvorených najviac slov – vyhráva. SLOVENČINA SLABIKOVÉ PEXESO Cieľ: Utvrdzovanie gramatického učiva. Ak nie.. Hádať obsah krabičky podľa váhy. hruška. Snaží sa z daných slabík utvoriť dvojslabičné slovo. kľúč. Obmena tejto didaktickej hry: V obálkach sú liečivé rastliny. vráti karty naspäť a ide hrať ďalší hráč. Žiaci si vety môžu najskôr potichu prečítať 2-3 krát. Úlohou odpovedajúcich je určiť podľa listu strom kde rastie. Tina. na ktorom sú rozložené prázdne krabičky. Každý žiak si vždy obráti len dve karty. pádu jednotného čísla. Pozri. Pripravený text s ukrytými slovami. Na tabuľu napíšem slová. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SÚSTREĎ SA A VYRIEŠ! Cieľ: Pomôcky: Postup: Text: Poznávanie Slovenska...

Kto ho popletie dáva zálohu. tabuľa.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA UKRYTÁ ZELENINA Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: MATEMATIKA Precvičovanie čítania. VLK: (vyskočí) –Kamže. Vzala som si so sebou tri bábiky (nakreslí ich). dám ti päť guliek (položí guľku na tabuľu). Stará lipa pri kaštieli vyschla. stretneme vlka. alebo niečo iné na čom možno kresliť. líška a vlk vybrali sme sa na vandrovku. vlk. MYŠKA: -Tak poď. LÍŠKA: (vyskočí) –Kamže. VLK: (stane si pred líšku) –My tri zvieratká.. Makety zvierat – myška. Omyl pri sčítaní považujeme za rovnaký. LÍŠKA: -Ak ma vezmeš so sebou. líška. Vzali sme si so sebou 8 vecí. zhrnutie poznatkov o zelenine. ktoré sú potrebné pre zdravý vývoj... Tentokrát sa niekoľko druhov zeleniny skrylo do nasledujúcich viet. VLK: -Ak ma vezmete so sebou. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA VLÁČIK Precvičovanie násobenia. Môj brat gymnazista. kam sestrička? MYŠKA: -Na vandrovku.. karty s príkladmi na násobenie. Idem. ako ten – keď dieťa zabudne vyskočiť po vyvolaní svojho mena. dám vám 4 hrušky (jednu položí a tri nakreslí na tabuľu).Jozef Sabol a kolektív . myška. Rozvoj pamäti. 3. Časom si aj deti budú hru sťažovať pridávaním väčšieho počtu predmetov.. vlk. Terčík. Text na tabuli s ukrytými slovami. Tvorivý vychovávateľ nájde rôzne spôsoby ako pracovať s textom. Deti sedia v kruhu na koberci. vybrali sme sa na vandrovku. Vieme. VANDROVKA Sčitovanie a odčitovanie spamäti. ktorého obrázok má pripevnený na prsiach. 26 Cieľ: Pomôcky: . Pokúste sa ich po prečítaní vyhľadať. kam bračekovci? LÍŠKA: -Na vandrovku. Nemožno si bez nej predstaviť správnu výživu. či naša obec nie je pekná? 5. ideme. líška a myška. Našej Vierke len rozprávky sa páčia. základná myšlienka hry je prevzatá zo známych hier riekankového typu (Mechúrik Košťúrik). MYŠKA: -Ja. 4.) Každé dieťa si zvolí jedno zvieratko – myš. vybrala som sa na vandrovku. Odporúčame pripraviť si makety zvierat na hodine výtvarnej výchovy. Uprostred je tabuľa. Na kraji lesa stála chalúpka pustá. LÍŠKA: -Tak poď. asfalt. že v zelenine je veľa vitamínov.. ktoré však pri hre neuprednostňujeme . idem stretnem líšku. má v triede na obraze Lermontova. Deti hovoria presne určený text. Predstava mnohosti je reprezentovaná obrázkami a predmetmi položenými na tabuľu. Netáraj. Ako vidíte. myška-Hryzka. 2. LÍŠKA: (stane si pred myšku) –My dve zvieratká. Pridali sme počtové výkony. líška. Ideme. rozvoj myslenia. (Baliaci papier. krieda. 1.

VLASTIVEDA ZNAČKY NA MAPE Cieľ: Precvičovanie vlastivedného učiva. ktorú na povel otvoria.“ Len keď dieťa určí takto vlastnosť žiadaného predmetu. Hra sa opakuje niekoľkokrát. ktorých čísla sú vyslovené si vymenia medzi sebou miesta. Na chrbte majú kartičku s príkladom. Žiaci si sadnú okolo stola. Keď sa mu to podarí. Karty s príkladmi na sčítanie. Každý si obsah položí na lavicu a skladá obrázok. Pomôcky: Kartičky s mapovými značkami. Kto ju tam má prvý dostane 1 počítacie drievko od toho. rozstrihané obrázky. kto dá značku pomníka do škatule ako posledný. Kto má najviac počítacích drievok víťazí. predstáv. Hráč v strede sa snaží dostať na niektoré z uvoľnených miest. Ak odpovie správne. Cieľ: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZLOŽ OBRÁZOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj fantázie. Prví piati vždy bodujú. chlieb. Do stredu kruhu vychovávateľka určí jedného hráča. Vedúci vyvolá ďalšiu značku. odčítanie. Obálky. MATEMATIKA VOĽNÉ MIESTO Číselný rad od 1-20 Hráči sa postavia do kruhu a rozpočítajú sa od jedničky. Vyhráva ten. ovocie. upevniť poznatky o predmetoch. Hráči majú čo najrýchlejšie medzi svojimi značkami nájsť značku pomníka a hodia ju čo najrýchlejšie do škatule. delenie. Tento pristúpi ku ktorémukoľvek hráčovi a spýta sa: „-Máš voľné miesto? Opytovaný hráč odpovie – „-Nie. ktoré sa predstavujú v obchode Pomôcky: Potraviny aké predávajú v obchode – múka. môže ho obchodník obslúžiť. Ak neodpovie správne. Napríklad: „-Aký je cukor?“ Odpoveď: „-Biely a sladký.“ Hráči.Jozef Sabol a kolektív . môže v ceste pokračovať ako posledný vagónik vláčika. Pýtajú si nejaký tovar. ktorý zostane bez miesta a preberie číslo stredného. Napríklad: „-Prosím si cukor. násobenie. Vedúci pomenuje niektorú značku – napríklad – POMNÍK. Postup: Deti v úlohe zákazníka nakupujú v obchode.“ Obchodník sa pýta vždy na vlastnosť. Hrajú vždy dvaja žiaci. Každý má pred sebou sadu značiek a 10 počítacích drievok.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti vytvoria lokomotívu a vagóniky vláčika. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V OBCHODE Cieľ: Správanie sa v obchode.. počítacie drievka. až zostane pred hráčom len jedna značka.. Žiaci dostanú obálku. Počítacie drievko musí dať najrýchlejšiemu aj ten. soľ. ktorý je postrihaný na rôzne geometrické tvary. do kruhu ide hráč. MATEMATIKA ZVEDAVÍ KOHÚTI Precvičovanie základných počtových výkonov. kto má najviac predmetov i z druhých obchodov. musí na zastávke vystúpiť. obráti sa s otázkou na ďalších hráčov. Postup: Na pracovnom vyučovaní (prípadne aj doma) si žiaci nastrihajú z výkresov 20 štvorcov (20x20 mm) a na každý namaľujú inú mapovú značku. Vyhrávajú deti. Ak si vyvolení vymenia miesta a stredný zostane v kruhu. V kohúťom zápase sa snažia pozrieť jeden druhému na chrbát 27 Cieľ: Pomôcky: Postup: . Voľné miesto je druhé a piate. V prostriedku je škatuľa. ktoré sa vezú vo vláčiku celú cestu. cukor. kto sa zmýli a dá nesprávnu značku. Vychovávateľka – náčelník stanice pomocou terčíka zastaví vlak a rušňovodič musí vyriešiť zadanú matematickú úlohu. Hra pokračuje.

čo druhý povie dosť. Tu stačí povedať správny výsledok. Správna odpoveď = bod. Tabule.a to isté urobí aj druhý hráč. Vyhráva družstvo s najmenším počtom gólov. Zapamätajú si číslo z ťaháka .Jozef Sabol a kolektív . Teraz majú Teraz majú určiť o koľko je jedno číslo menšie alebo väčšie ako druhé. Víťazí hráč s väčším počtom bodov. 7x8 = 7x6 = 15:3 = 19-7 = 8+9 = 24:8 = Futbal Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia. Hodnotenie: Každá správna odpoveď sa rovná jednému bodu. počtom príkladov alebo gólov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD a príklad vyriešiť. ktorá má vo svojej bránke zakreslený menší počet krúžkov. Možno precvičovať akékoľvek numerické slovné úlohy i jednoduché slovné úlohy. Obmena: Môže sa hrať aj priamo so stanovenými príkladmi. Chybná odpoveď znamená pre družstvo gól. Ťahák Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 . ktorý sa zakreslí krúžkom do ich bránky. ktorý popíšeme číslicami od O do 20 (podľa precvičovania). Hráme v dvojiciach. Jeden z dvojice vytiahne ťahák potom. kriedy (flipcharty a fixky) Deti rozdelíme do dvoch alebo viac družstiev. prúžky papiera Pri hre potrebujeme úzky prúžok papiera. Vychovávateľ dáva jednotlivým družstvám príklady precvičovaného učiva. Túto hru je potrebné obmedziť časom. Hodnotenie: V hre víťazí hráč alebo skupina hráčov. Môžeme sťažiť porovnávaním výsledkov. Každé družstvo má na tabuli nakreslenú bránku s brankárom.

vezmi väčšie je. ako z čipiek tkané celé! Plno ich je na stráni. Čo na mňa naložíš. ako zlatý dukát svieti. A v tom zlate a v tom striebre samé sladké dobroty. (SNEHOVÁ VLOČKA) Visia. Nik sa naň nepýta. má ostrý zúbok plné brucho krúpok. príde pán kapitán. dudre. Čo je to? (STÔL) Akáže to krásavica stojí prostred izbice? Zlaté vlasy púšťa z hlavy v nich zelené ihlice. Čo je to? (LISTY) Letia. (JAMA) Vo dne i v noci vytriešťa oči. píska a dverami plieska. (KORČULE) Nežerie. vo všetkom ma nasleduje. (VIANOČNÁ JEDLIČKA) Zavítal k nám taký hosť. (PŔHĽAVA) Najprv šaty zelené potom nosí červené. plače i ono. z okna spravil záhradku zahátal nám vyhliadku. hlavičku jej zotne. nekráčam nohami. zo mňa žiješ a mne nedáš jesť. keď jem. (REŤAZ) Do vody padne a nežblnkne. Konopný chvostík za sebou vláči. (SLIVKA) Letí. Chytíš – voda na dlani. nespí. vôkol strechy. keď to chytíš vreští. nekolem rohami. deti. letia hviezdy biele. uhádnite. A vôkol nej kŕdeľ detí poskakuje do nôty. Nože. je i ono. (IHLA) Keď je prašná cesta. čo cez potok spravil most. s dobrou chuťou jesť sa dá. čo je to za dukát zlatý. a keď sa ľad zatrblieta každá ako strela lieta. (CENCÚĽ) Dve kukučky vedľa seba sedia. (VIETOR NESIE LÍST ZO STROMU) Sedí pani v okne. smeje sa i ono. iba slnko dokáže ich potichučky odopiať. menšie je. suknička jej mokne. ale robí krik za svitu. (ORECH) ani ho nik nečíta. Čo je to? (ZRKADLO) Rastie to na jabloni a predsa sa to neje. (OKNO) Hrebeň má a nečeše sa.Jozef Sabol a kolektív . a keď už belasé má. a jedna druhú nevidí. (ŠÍPKA) Čo páli a nie je oheň. keď plačem. Čo je to? (KAPUSTA) Štyri mám nohy a štyri rohy. ktorý cez deň svetlo stratí? (MESIAC) Keď sa smejem. (VIETOR) Ide poštár neposlaný V kamennej kapsičke nesie lístok nepísaný. (OČÍ) Zelený vláčik po plátne skáče. chutný chlebík leží. musím niesť. (SLNKO) Pridaj. keď snívať chce sa. v červenom ručníčku. vôkol vrát. visia ostré meče. (MRÁZ) Po oblohe v noci letí. (KOHÚT) 29 .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDANKY Sedí pani v kríčku. nepohnú sa z miesta.

jedna guľa – to sú nohy.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Trošku vody. koruna jej na nej žiari. z lesa ma vždy vyháňajú. (OHEŇ) (BOCIAN) Letí čierna mrákava. ale tenšia je jak prútik. Fajku cmúľaj. (ŽIHĽAVA) Lezie okolo plota.. (JEŽ) Nosí hlavu na stožiari. hlasno víta hostí. Ozval sa raz z neho zvuk. Hádaj. (ŠARKAN) Schrúme horu kostí.Jozef Sabol a kolektív .. Jesť jej veľmi. (PÍLA) Do pece ma zamykajú. v zime pôst. v lete hojnosť. Rozbil sa a čudo zlaté vyskočil. k tomu zem a volá to nechoď sem! (BLATO) Bol to krásny biely dom. (BASA) Dolu dedinôčkou kvapôčka za kvapôčkou žblní – žblní – žblnk. mašličkový chvost pod oblohou pláva deťom pre radosť. pery. ťuky. ktorá harmonika Letí čierny mrak. nerob priek! tretia guľa – to je hlava. a keď sa do klbka zmotá ani čert ho nerozmotá. Tu máš metlu. ťuky. kým ma voda nezadusí. (PES) Pri plote sa rozzelená. (VAJCE) Chodí po zemi. druhá guľa – to je driek.. Mrákava je krákavá. veľmi chutí. Nie je rapkáč. na hrniec si pozor dáva. nevie hrať. (POTOK) Vyrástli sme na komíne. ale zuby cerí. na mačky sa zlostí. ale hlavu nosí nad hviezdami.. pápernaté! Či ho deti nepoznáte? (KURIATKO) Keď to vyhodíš je biele a keď spadne je to žlté. vie len hriať. bojí sa ho žabka.. ťuk.. (BOCIANY) Dlhé uši. na žaby sa lakomíme. (ZAJAC) U nás doma pod hriadkami ryje dvoma lopatkami.. (KŔDEĽ HAVRANOV) Rástlo v lese. popáli ťa bez plameňa. Veď ten živý rapkáč. veru tak! Pekný je ten . je aj dobrý papkáč. (RADIÁTOR) veľké čierne krák. lístie malo. (DÔSTOJNÍK) Nemá ústa. dlhý chvost.. trpieť musí. (KRT) Papierová hlava. čosi čudné bolo v ňom. v dedine to zabučalo. Kto ma chytí.. (ŽIRAFA) Poznajú ho z vás už mnohí. rapká. (SNEHULIAK) 30 .

. Tulská č.R. Vrútky: ŠKD pri ZŠ ul. 3 str.39. 5 str. 1987-1988. Eva . s. Jaroslava: Tvorivá dielňa. Mini Vychovávateľ. 2001. a 2.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD LITERATÚRA Bartošíková.ročník ZŠ.: Didaktické hry z matematiky. Martin: ŠKD Valča. Turany: Školský klub detí. Vavríková. 1992. Eva : Gramatické hry. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I. 31 . č.4. vhodné na motiváciu a precvičovanie učiva. 20 str. Hančáková. Banská Bystrica: Okresné pedagogické stredisko. Lýdia : Hry radosti.Krajčovičová. Tatiana: Hráme sa s abecedou.Jozef Sabol a kolektív . Dolný Kubín: Okresné pedagogické stredisko Dózsová. 1998. M. Tulská č.ročníka ZŠ. 25 str. 8. 2001. Jozefa : Didaktické hry pre žiakov 1. Matisová. Vlastimila et al. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I.39 Majorová. Zábavno-vedomostné hry pre žiakov 1. aktivity a súťaže pre 1. Didaktické hry v školskej družine. 13 str. Didaktické hry v školských družinách a detských domovoch.-4. Okresná konferencia v Martine – tvorivá dielňa.4 Didaktické hry pre vychovávateľov ŠD a ŠK. stupňa ZŠ v rámci ŠKD. roč. Katarína – Sobolová. 1982. Senica: Metodické oddelenie školskej správy. Využitie prvkov tvorivej dramatiky v príprave na vyučovanie. 3 str.Štefánika..

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ________________________________________________________________________ © V rokoch 2000-2004 na vzdelávacích podujatiach v MPC Banská Bystrica zozbieral a zostavil s vychovávateľkami v ŠKD stredoslovenského regiónu PhDr.Jozef Sabol a kolektív . Jozef Sabol 32 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful