Jozef Sabol a kolektív

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

2000-2004
Hrať sa znamená mať možnosť vyskúšať si sám seba v rôznych situáciách, načerpať nové sily a radosť. Hra prináša slobodu konania, nové možnosti, tvorivú realizáciu, humor, pocit spolupatričnosti. Hrať sa je pre človeka prirodzené. Žiaci by mali poznať, že život sa skladá z jednotlivých rolí, a že hra patrí k ich životu.

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

Hry môžu zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu veľmi intenzívne a prinútiť ich k takému sústredeniu, aké nemožno dosiahnuť pomocou žiadnej inej metódy. Vo výchove majú hry a herné aktivity pre žiakov nezastupiteľné miesto. Aby hra splnila náš zámer a aby obe strany mali z hry radosť a úžitok, musí byť pedagogický pracovník schopný hru čo najlepšie uviesť a jej dopad čo najefektívnejšie využiť. Medzi hlavné zásady pri uvádzaní hier patrí:  Čo hrou sledujeme, aký je náš cieľ, aký je náš dramaturgický zámer?  Chceme podporiť v žiakoch tvorivosť, vedomosti alebo súťaživosť?  Ide nám o spoluprácu všetkých alebo o to, dať šancu vyniknúť jednotlivcovi?  Chceme, aby sa žiaci zamysleli alebo pohádali nad nejakou témou?  Ktorá hra, herná aktivita sa pre náš zámer hodí najlepšie? Dôležité je tiež premyslieť si primeranosť hry, uvedomiť si, pre koho hru chystáme, a na základe tejto úvahy nájsť správnu hráčsku hranicu možností. Odporúčame ľahko sa pohybovať nad ňou, aby sme žiakov mohli držať v stave myšlienkového napätia. Pokiaľ by sme dali latku príliš vysoko, zvlášť ak ide o intelektuálne schopnosti, stáva sa, že žiaci rýchle rezignujú, pretože pociťujú bezradnosť. Naopak, pokiaľ máme nároky príliš nízke, môžeme sa stretnúť s neochotou, nechuťou. Každá herná aktivita vyžaduje špecifickú motiváciu. Motiváciu nepodceňujeme a nebojíme sa zapojiť svoju fantáziu. Existujú rozličné spôsoby ako hru aj žiakov namotivovať:  legenda je predčítaná, vykladaná, prehrávaná  sám atraktívny názov hry, ktorý vzbudzuje v žiakoch dopredu zvedavosť a podnecuje fantáziu  zaujatie, nadšenie pedagogického pracovníka pri uvádzaní hry  priame navodenie atmosféry, žiaci sa ocitajú v cirkuse, v divadle, v električke v rodine, v lese, na ihrisku a podobne Atmosfére hry, aktivity často pomôžu aj zdanlivé detaily, ako napríklad označenie hráčov pri súperiacich družstvách, vhodné pomenovanie účastníkov hry.  majte vopred dobre premyslené pravidlá pre hru  vykladajte ich stručne, jasne (zdĺhavým a nejasným výkladom vyvolávate v žiakoch pocity ospalosti, otrávenosti)  dodržujte ich logickú postupnosť  postupujte od základných pravidiel, z ktorých by malo vyplynúť, o čo vlastne v hre pôjde, čím hra začína a čím a kedy končí Rozdelenie hráčov do skupín je len zdanlivo jednoduchá záležitosť. Pokazené a niekoľkokrát opakované delenie aj po tej najlepšie navodenej atmosfére spoľahlivo zníži stupeň motivačnej úrovne takmer na bod „mrazu“. Odporúčame preto, aby ste si vopred premysleli:  akým spôsobom budete žiakov rozdeľovať do jednotlivých skupín (losovaním, priamou voľbou, rozpočítavaním, náhodným výberom...)  aké zloženie hráčov podporí úspešný priebeh hry (koľko skupín, po koľko žiakoch v skupine, aký pomer budú mať chlapci a aký dievčatá...)  koho vytipujete a nasadíte ako vodcu v skupine tak, aby boli skupiny pokiaľ možno výkonovo vyvážené Počas hry buďte neustále pripravení žiakov povzbudiť, pochváliť alebo aj vyprovokovať, pri zaobchádzaní s hráčmi a prejavovaním úcty k ním, ktorá im patrí, nezľahčujte ich rozhodnutia, realizáciu, nebuďte nervózni, keď sa hra nebude vyvíjať podľa vašich predstáv, musíte byť neustále v obraze hry,

2

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

nemožno sedieť a dívať sa, ako sa hráč snaží, žiaci by mali mať pocit, že hráte s nimi, Každá hra má svoje zakončenie. Niektorý záver bude vyžadovať z vašej strany humorné a ľahké vyznenie, iná vážnosť, diskusiu, ďalšia toleranciu a citlivý prístup . A pokiaľ sa niektorým žiakom pri práve ukončenej hre príliš nedarilo, naznačte im, že ich šanca príde určite inokedy, prípadne že by mali svedomitejšie pristupovať k domácej príprave na vyučovanie i na samotnom vyučovaní. V mimoškolských i školských zariadeniach významnú úlohu zohrávajú didaktické hry, pod ktorými rozumieme takú činnosť, ktorej cieľom je poskytnúť žiakom určité poznatky a vedomosti pri osvojovaní si nového učiva, ale predovšetkým sú vhodnou metódou pri upevňovaní učiva, sú dobrým prostriedkom proti zabúdaniu a formálnym vedomostiam. Didaktické hry sú spojením detskej hry a vyučovania, lebo obohacujú, prehlbujú a skvalitňujú vedomosti získané na vyučovaní. V hrách sa spája myslenie s poznaním, rečou a činnosťou, čo napomáha rozvoju psychiky a pracovných schopností. Sú tiež prostriedkom mravnej výchovy, pretože žiaci sa v nich učia hrať čestne a utvárať správne medziľudské vzťahy. Hry sú priamym prejavom detskej túžby po činnosti, a preto sa do nich rady zapájajú. Základom každej hry je hravá, na určitom mieste sa rozvíjajúca, niečo napodobňujúca činnosť, vo väčšej či menšej miere určovaná pravidlami. Našou úlohou je venovať pozornosť tým hrám, ktoré sú vymedzené pravidlami a umožňujú systematické cvičenia, dôležité z hľadiska fyzického a rozumového vývinu, z hľadiska formovania charakteru a vôle. Pomocou didaktickej hry môžeme docvičiť nové učivo, ktoré žiaci práve v škole preberajú alebo upevňovať a prehlbovať staršie učivo. V didaktickej hre nám nejde o originalitu, ale predovšetkým o premyslené použitie hry v súvislosti s vyučovacou látkou. Ak spojíme učenie s hrou, vytvárame didaktickú hru, ktorá je najdôležitejším doplnkom základných vyučovacích metód. Učivo sa má opakovať formou hier pravidelne. Potrebná je spolupráca vychovávateľky s učiteľkou a napomôcť jej žiakom ľahšie zvládnuť práve preberané učivo. Tieto hry nemajú trvať príliš dlho, aby sme deti neunavili. Vhodné je rozdeliť žiakov do skupín, a to tak aby tie boli vedomostne rovnocenné. Dbať na to, aby sme k lepším žiakom priradili aj slabších, ktorí nedokážu vždy vyriešiť úlohu samostatne. Tu sa učiteľom pre týchto žiakov stáva kolektív skupiny. Pri výbere didaktických hier musíme rešpektovať celkovú životnú skúsenosť žiakov a predtým osvojené poznatky. Hra je pre dieťa životnou potrebou tak ako pre dospelého práca. Sprevádza ho celým jeho detstvom, je druhom činnosti, pri ktorej prejavuje aktivitu, tvorivosť a vlastnú iniciatívu. Hrou možno upútať pozornosť detí, vštepovať im nové poznatky, zručnosti, stupňovať požiadavky na ich tvorivú činnosť, rozvíjať fantáziu i etické princípy. Dobrým pomocníkom pri didaktickej hre je hodnotenie - nikdy však nehodnotíme známkou.

SLOVENČINA

HLÁSKY
Čo hľadáš?

3

Ak správne a rýchlo povie slovo. Hlásky v daždi Vychovávateľ rozmiestni hlásky na magnetickej tabuli. koľaji. Obmena: Nové slová na poslednú slabiku. Živá abeceda Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami. ktoré písmeno sa bude v slovách opakovať a na ktorom mieste v poradí bude. na ktorej koľaji bude ktorý vlak stáť. Obrázok – hláska Žiaci majú pripravené písmená zo skladacej abecedy. ktoré začína hláskou „z“ a loptičku hodí späť vychovávateľovi. aké slovo zložia. Hlásky na cestách Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami a určí na nich. Vyvolaný žiak povie slovo. Ak v slove určená hláska nie je. žiaci ostanú spať. Kto sa pomýli. Žiaci sa medzi sebou poradia. Ťahá ďalší žiak a povie: „-Pero tu nie je. stáva sa učiteľom a vyvolá ďalšieho žiaka. Hlásky sa pohybujú po peróne. Vychovávateľ hovorí: „-Vlak so samohláskami stojí na 3. Učiteľ ukáže obrázok. Učiteľ sa ho pýta: „-Čo hľadáš ?“ Žiak odpovie: „-Hľadám pero. Každý z nich si zoberie jednu hlásku. ktoré sa začínajú známymi hláskami a rovnaký počet kartičiek s tými istými hláskami. že povie slovo. napríklad „lopta“. ktorá za určený čas napíše najviac slov (mak. Žiaci zdvihnú hlásku „b“.“ Druhý si vytiahol kartičku s hláskou „h“. hukot. musí vystúpiť a hľadať svoj vlak. Vyvolá prvého žiaka.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vo vrecúšku sú kartičky s písmenami malej abecedy.“ Vytiahol kartičku s hláskou „p“. Pri pomýlení vychovávateľ určí inú hlásku a hra pokračuje. Potom povie nejaké slovo a žiaci.Jozef Sabol a kolektív . V skupine. Vychovávateľ určí hlásku. Ak je v slove „ä“ netlieskajú. na ktorú sa všetci prebudia. v ktorom je „ä“ Hra na učiteľa Vychovávateľ určí hlásku. ktorou sa daný obrázok začína. Vyvolá skupinu žiakov. Kto sa pomýli. Napríklad hláska „k“ bude tretia v poradí. ktoré sa začína hláskou „a“ a sám vyvolá ďalšieho žiaka. v ktorej je obrázok auta vstane jeden žiak a druhý k obrázku priloží hlásku „a“. Vyhráva žiak (dvojica. makovník. Obmena: . hľadám hodinky.“ Hodí malú loptičku niektorému žiakovi.určená hláska je v strede slova . aby vytvorili slovo. Žiak jednu vytiahne. SLOVENČINA LITERÁRNA VÝCHOVA 4 . Ten ju chytí a hneď povie slovo. Žiaci za každým slovom zatlieskajú. Prišla loď Učiteľ hovorí: „-Prišla loď a priviezla nám hlásku „z“. hák. Na zvolanie vychovávateľa: „-Prší!“ sa hlásky postavia vedľa seba tak. môže sa vykúpiť tým.“ Hlásky nastupujú do svojich vlakov. ktorí majú na lístkoch hlásky z daného slova sa postavia pred lavice. Spíme Žiaci majú hlavy položené na laviciach – spia. na ktorú žiaci tvoria slová. rakyta.koľaji. Rovnaká hláska Vychovávateľ určí. Hra na široké „ä“ Vychovávateľ hovorí rôzne slová. na ktorom je napríklad bubon. skupina).určená hláska je na začiatku slova . ďakujem).koľaji. Pridaj správne písmeno Žiaci sú rozdelení do skupín a každá má niekoľko obrázkov. vlak s mäkkými spoluhláskami stojí na 2. vlak s tvrdými spoluhláskami stojí na 1. Vychovávateľ ju hodí ďalšiemu žiakovi. Vychovávateľ povie napríklad slovo „auto“. Reťaz Vychovávateľ povie slovo.určená hláska je na konci slova Zvedavý obrázok Vychovávateľ vytlačí na kartičky obrázky a žiaci napíšu hlásku.

detsky. ktoré si zapamätali a zaradiť ich do rozprávky. Ako by si dokončil rozprávku ty? Pýta sa viacerých žiakov. palica . ktoré sa žiaci učili. Hra na spisovateľa Aký názov by si dal rozprávke Zlatovláska.. kde je ukrytá vec. smutne.. Najšikovnejší žiak zo skupiny ju povie ostatným.Anička.Fero. Hádaj podľa obrázkov! Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú určiť. nadpis. pero . z ktorej sú rozprávky. Spisovateľ Vychovávateľ napíše na tabuľu niekoľko osôb. Poznáš rozprávky? Z ktorej rozprávky je veta: Zrkadielko. Obmena: Žiaci čiastočne prezradia. Žiaci majú napísať krátku rozprávku. Žiaci v skupinách majú napísať čo je pravdivé a čo nepravdivé.rohy. nôžky .lavica. Číta ju ešte raz a pri druhom čítaní pridá slová...Jozef Sabol a kolektív . mamička . kto je najkrajší na svete? (Snehulienka s sedem trpaslíkov) Každá deva v kráľovstve si musela vyskúšať drobnú črievičku. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 5 . dospelo. SLOVENČINA PREDLOŽKY Ukrytý predmet Jeden žiak odíde z triedy a ostatní ukryjú napr. ktoré majú žiaci uhádnuť. Ktoré dokončenie sa vám najviac páčilo? A takto ju dokončil spisovateľ – dočíta rozprávku. Hľadaj rým! Na určené slová tvoria žiaci rým. kriedu.milo.rožky. v ktorej budú menované osoby. napr. zvierat a vecí. Popoluška . krieda je za . zvieratá a veci.. nohy .. zrkadielko. kvet . Papagáj Vychovávateľ číta krátke vety z rozprávok a žiaci ich presne opakujú po učiteľovi.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Bude z teba spisovateľ? Žiaci v skupinách majú vymyslieť príhodu.svet . (Popoluška) Pravdivé – nepravdivé Vychovávateľ prečíta žiakom rozprávku. nahnevane. pýta sa: „-Je krieda ukrytá po stolom? Za lavicami? Pri okne?“ Žiaci odpovedajú – ÁNO / NIE. napríklad o psíčkovi a mačičke. plačlivo.. Prečíta niekoľko ukážok a žiaci v skupinách napíšu meno spisovateľa a názov diela.. Žiaci majú zapísať vlastnosti určenej postavy. Literárny kvíz Vychovávateľ pripraví ukážky z literárnych textov. ale nedokončí ju. veselo. Povedz vetu . V galérii Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú vymyslieť ku každému vhodný text. Čo nebolo v rozprávke Vychovávateľ prečíta žiakom veľmi krátku rozprávku. Hra na hercov Žiak povie vetu a vychovávateľ ju napíše na tabuľu. Úlohou žiakov je zapísať čo najväčší počet postáv. Kto aký je Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku alebo úryvok. ktoré vystupujú v rôznych rozprávkach. Dokončí rozprávku Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku. Postavy z rozprávok Vychovávateľ prečíta 10 postáv... Keď sa žiak vráti do triedy.

Jedenásť je hráčov vo futbalovom mužstve.Jozef Sabol a kolektív . Ide ku stene a ukazovátkom napodobní kresbu. Na nosiča Jeden z hráčov predstavuje „nosiča“. ktoré predstavuje prístavnú sirénu a trúbi občas na signál do hmly.“ Vystriedať viac slabík. ktorá má preplávať medzi úskalím do prístavu. Vychovávateľ zatiaľ zmení samohlásky v niektorej slabike a povie: „-Bol tu kúzelník a zmenil nám slabiky. stoličky. čo je to? Keď neuhádne. podali si ruky a spolu sa prechádzali ako slabika „ma“. t. odstránia si šatky z očí a ihneď napíšu úhrnný súčet na papier. Zaviažu sa mu oči a jeden z hráčov ho vodí po miestnosti. Napríklad: Moje číslo je 11. aktovky a podobne). Loď v hmle Dieťa má zaviazané oči a predstavuje loď v hmle.. Tak sa mu naložia predmety na chrbát a do rúk.j. Kapitán protistojacej skupiny mu zaviaže šatkou oči a členovia skupiny si vymenia miesto. kto má najmenej trestných bodov. Potom opäť hodí loptu organizátorovi. Pri cieli stojí iné dieťa. Poznávanie so zaviazanými očami Skupiny stoja v rade oproti sebe. aby do ničoho nenarazilo a priplávalo čo najskôr do prístavu. Ostatní mu poukladajú rôzne predmety. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ROZVOJ PREDSTÁV Čo znamená moje číslo? Na rozvíjanie predstavy žiakov uvádzame niekoľko didaktických hier. Po herni sa rozostavia rôzne predmety (lavice. aby si predmety prehliadol a hráč si volí nového „nosiča“. Hráči stoja v kruhu. Dopíš 6 . Na papieriky napíšeme čísla podľa počtu hráčov. Boduje sa rýchlosť a presnosť sčítania. Víťaz je posledný. získa pre svoju skupinu bod.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ROZVOJ HMATU Spojenie kožných a pohybových pocitov. Deti pristupujú po jednom so zaviazanými očami k stolu. Vyhráva ten. Ta každý neurčený predmet hráč dostane trestný bod. poprípade ich zástupcov. Kto sa pomýli. Vychovávateľ hovorí: „-Dve priateľky „M“ a „A“ sa vybrali na prechádzku. Kresliar Jeden z hráčov je kresliar.“ Úlohou žiakov je slabiku opraviť. vypadne z hry.. Veľmi dobrým pomocníkom pre mladších žiakov sú v tomto smere zmyslové hry pre rozvoj hmatu. Organizátor hry hodí loptu niektorému z hráčov. Všetci pozorujú každý pohyb a snažia sa zistiť čo kreslí. Každá vyšle proti stojacej skupine jedného svojho zástupcu. Dieťa loď hmatá okolo seba. Keď ukončia sčítanie. kôš. ktorých sa musí dotknúť. alebo družín. Potom sa mu odkryjú oči. „m“. na ktorom leží hromada mincí a snažia sa ich hmatom sčítať (ich nominálnu hodnotu). Závod počtárov Vychovávateľ si prinesie rôzne mince. Boduje sa čas priplávania a za nárazy sa strhávajú body. Možno sa hrať ako súťaž jednotlivcov. Potom ich zamiešame a rozdelíme. pri dotknutí sa pohybujúcou sa rukou. Hráč so zaviazanými očami pristúpi ku skupine a snaží sa hmatom nájsť niektorého hráča. musí predmet nosiť. stôl. nazývame hmatom. Jeho úlohou je uhádnuť. Keď sa stretli. Hru treba časovo obmedziť na 2 minúty. ktorý odovzdajú vychovávateľke. SLOVENČINA SLABIKY Dve priateľky Z jedného kúta triedy ide žiak a drží v ruke kartičku s hláskou napr. Ten musí povedať. Kúzelník Na magnetickej tabuli sú slabiky. ktoré vznikajú pri ohmataní predmetov. aké má číslo a čo to číslo vyjadruje. Na pokyn vychovávateľa žiaci „zaspia“. Osvedčujú sa predmety pre každého ináč rozostavané. Keď ho nájde. Oproti nemu ide druhý žiak a drží kartičku s hláskou „a“.

prečíta nahlas a vyvolá žiaka. Ktoré slovo nepatrí do skupiny slov? Slovo „lopta“ lebo v ňom nie je dvojhláska. Anna. Na každom vozni je napísaná hláska. Počet hlások „e“ je 11. Ktoré slovo tu nepatrí? Vychovávateľ povie skupinu slov. 9 (ujo). oko. madam. 4 (záhrada).učiteľ určí prvú slabiku a žiaci k nej hľadajú ďalšie. Stratená slabika Na magnetickej tabuli je niekoľko slabík.“ Alebo „-Eva je na Mesiaci. 3 (jablko). ded. 5 (búda). mím. 7 (cesta).a (kytica) Fantastické odpovede Vychovávateľ dáva žiakom otázky. pochop Doplňovačka Vychovávateľ napíše na tabuľu prvé a posledné písmeno slova a urobí medzi ne toľko pomlčiek.. na ktoré musia pohotovo a nepravdivo odpovedať. ktoré sa začínajú slabikou „la“ – lampa. napríklad – piesok. Žiaci súťažia. SLOVENČINA SLOVÁ (1) Čarovný košík Na stole je košík a v ňom kartičky so slovami. lastovička. Napríklad vytiahne si čísla 9. kolok. 8. kukuk. Napríklad: „-Čo robí Eva? Nepravdivá odpoveď žiaka je: „-Eva spí v psej búde. Vláčik Kartičky tvoria lokomotívu a vozne. 2. kuraciu. 2 (auto). slovo. korok. krk. ktoré by tvorili s prvou slabikou plnovýznamové slovo. Napríklad: k . stratila sa. 10 (mlieko). meter. nie slová. radar.“ SLOVENČINA SLOVÁ (2) Kto je najlepší Vychovávateľ alebo žiak určí hlásku. Úlohou žiakov je utvoriť z vybraných slabík nové slovo. Žiak si so zatvorenými očami jednu vyberie. toľko slov musia žiaci napísať na danú hlásku. Nájdi správnu slabiku Vychovávateľ pripne na magnetickú tabuľu rôzne slabiky. potom ich prečíta ešte raz rýchlejšie. koľko písmen chýba a žiaci doplňujú. ktorý za určený čas napísal najviac správnych slov. Na pokyn žiaci začnú písať slová. Mates Vychovávateľ napíše na tabuľu 10 slov a očísluje ich napríklad – 1 (pes). mám.. V škatuli na stole sú čísla od 1 – 10. Čítaj spredu aj odzadu Oco. Čísla a slová Určený žiak hodí kocku a koľko bodiek je na vrchnej strane kocky. Vyhráva žiak. Dokončite ju!“ Žiaci hovoria slová. Oto. napríklad je určená hláska „e“ a slová . lavica. 7 . rezeň. Žiaci zo slabík tvoria slová. ktoré si zapamätali. lopta. Elene.Peter. lebo je sama. ktorý povie vetu na dané slovo. Pripájaním vozňov k lokomotíve vznikne slabika. Máš dobrú pamäť? Učiteľ prečíta pomaly asi 20 slov. sveter.Jozef Sabol a kolektív . stôl. Počítajú sa hlásky.. 8 (mačka). Veta bude znieť: Ujo videl z auta mačku. Žiaci „spia“ a učiteľ jednu slabiku zoberie. Vianoce. Vyvolaný žiak si vytiahne aspoň tri čísla a utvorí na ne vetu.. Smutná slabika Vychovávateľ napíše na tabuľu slabiku.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vychovávateľ vytlačí každému žiakovi obrázok a žiaci píšu prvú slabiku Loďky Vychovávateľ nakreslí na magnetickú tabuľu obrysy jazera a na hladinu pripevní loďky so slabikami. kto za určený čas napíše v slovách najviac daných hlások. rotor. Obmena: . 6 (hrušky). napríklad „la“ a hovorí: „-Slabika „la“ je veľmi smutná . Žiaci majú povedať stratenú slabiku..

koľko hráčov prešlo. satira. Kto ho skôr nájde? Nové slová Utvor nové slová napríklad od slova BRATISLAVA – brat. Komu sa podarí. Ostatné deti sa striedavo snažia prekĺznuť z jednej miestnosti do druhej. britva. ktorý prvý skončil. list.Jozef Sabol a kolektív . Pred každým pustením povieme: „Pozor!“ a trikrát po tomto nepustíme nič. ale na tabuľu a podávajú si kriedu (fixku). zdvihnú ruku na znak prehradenia cesty. Po napísaní dá žiakovi vedľa seba. rozložiť na slabiky a hlásky. strava a iné. ak sa nepomýli. Vyvolaný žiak vytiahne číslo a pohotovo musí povedať vetu s daným číslom. postaví sa na koniec zástupu. Koho chytia do brány. Skúšanému zaviažeme oči a zo vzdialenosti asi 4 metrov púšťame jednotlivé predmety v ľubovoľnom poradí asi z výšky 7 cm na hrubú knihu. kde vŕzga podlaha. špáratko. Ak sa strážnik pomýli. Hru je dobre hrať tam. Vyhráva rad. špendlík. obyčajná ceruzka. liezť po podlahe. Tisa. stráca bod. rasa. Máte dobrý sluch? Opatria sa tieto predmety – hrebeň. nečujne priblížiť sa k hráčovi a dotknúť sa ho rukou. ten po napísaní dá žiakovi za sebou. a to po jednom alebo po dvoch. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (1) Sluch a sluchovú nahluchlosť môže vychovávateľ zistiť u žiakov aj formou hry.. lebo sa mi stratilo slovo (povie jedno z napísaných slov).. Kto sa pomýli. ktorého sluchom nezistí dostane zlý bod. ostatní utvoria zástup a v ruke majú kartičku so slovom. Rita. Ovečky Vychovávateľ napíše na tabuľu aspoň 10 slov a vyvolá k tabuli dvoch žiakov. ktorý má zaviazané oči a dotknúť sa ho rukou. sliva. ten víťazí. SLOVENČINA VETY (1) Hra s číslami Vychovávateľ vloží do škatule kartičky s číslami. larisa. Veta: Kráľ má tri dcéry. sila. bar. 8 . Vyvolá k tabuli chlapca a dievča a hovorí: „-Zavolal som si detektívov. Stoja so zaviazanými očami pri otvorených dverách dvoch susedných miestností po stranách proti sebe. vata. Kto to urobí správne. Môžu prechádzať potichu alebo hlučným krokom. Počúvaná Úlohou je priblížiť sa potichu k hráčovi. Povie niektoré z napísaných slov. tis. Koľko ich prešlo? Jeden hráč si sadne na stoličku v strede miestnosti a zaviažu sa mu oči. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (2) Morský priechod Dvaja hráči sú na stráži. Za každého hráča. astra. Hra s číslami a kockou Žiak hodí kocku. bas. Iva. Za správnu odpoveď dáme jeden bod. Vyhráva žiak. vypadnú z hry. riava. Vlasta. chytené dieťa zostáva v zajatí a nezúčastní sa viac hry. Ilava. Akonáhle hráč so zaviazanými očami začuje hluk. brav. Hra má trvať najviac tri minúty. Obmena: žiaci nepíšu na papier. Larisa. vlas. sadne si. Hráči. kovová minca a guma. ukáže rukou smerom. ktorí boli pristihnutí pri pohybe. V každom rade musí byť rovnaký počet žiakov. Aké číslo je na vrchnej strane kocky. Napríklad 3.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Na detektíva Vychovávateľ napíše na tabuľu slová do štyroch riadkov. Počúvajúci má zistiť. Je im dovolené zohnúť sa. musí slovo prečítať. Keď stráže počujú podozrivý šramot. libra. Zlatá brána Dvaja žiaci urobia zlatú bránu. odkiaľ hluk počuje. utvorí vetu s toľkým počtom slov. Ostatní hráči na znamenie prichádzajú popri sediacom. Štafeta Každý rad dostane papier a na pokyn žiak v prvej lavici začne písať slovo na danú hlásku alebo slabiku. barla. ktorý určené slovo skôr nájde a dá ho do krúžku – košiara.

Potom povie tento hráč inú farbu a ukáže opäť na ďalšieho hráča atď. vozí.“ Žiaci s lístkom vystúpia pred lavice a postavia sa tak. vyberajú z rybníka slová a zostavujú vety.: mamička.. SLOVENČINA VETY (2) Tvorenie viet Vychovávateľ dá každej skupine lístok.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Lovíme v rybníku Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu slová ako napríklad – pekná. koláče. toľko slov musí mať veta. Polepetko Na magnetickej tabuli sú poprehadzované slová a vychovávateľ hovorí: „-Žiaci.. Ostatní žiaci tlieskajú a spievajú pieseň „-Nie je chlapa nad poštára. Posledný povie vetu nahlas. Ten musí ihneď menovať predmet. pripnú ju na magnetickú tabuľu a ostatní žiaci ju prečítajú. Jeden hráč menuje farbu a ukáže na iného hráča. v ktorej budú všetky slová. naša. Na poštára Žiak – poštár roznáša žiakom lístky so slovami. pomôžme jej ich pozbierať. Kto ide napraviť to. Pridaj slová! Vychovávateľ povie napríklad slovo „Miško“.-. Utvoriť vetu.. na ktorom je 10 slov. Vyhráva skupina. Akej farby je predmet? Hráči sedia v kruhu. Milan. 9 .: Moja mamička vie piecť chutné koláče. modrú. Naša škola je pekná... ktorý je v tej istej farbe.. Prvý ju pošepky povie druhému.Jozef Sabol a kolektív .. Vychovávateľ každému zástupu pošepky povie rovnakú vetu.. Rozsypané slová Vychovávateľ má na stole rozhádzané slová a hovorí: „-Janke sa rozsypali slová. Na pokyn vychovávateľa prichádzajú žiaci. Podmienka: Všetky slová vo vete sa musia začínať rovnakou hláskou. Viera. Na pokyn začnú žiaci písať z daných slov vety. Napríklad: Milan vozí Vieru. Prvý žiak pokračuje pekne Druhý žiak pokračuje píše Tretí žiak pokračuje do Štvrtý žiak pokračuje zošita Veta znie: Miško pekne píše do zošita. Veta znie: Miška Mášiková mala malú mačku. Napríklad žiak hodil číslo 5... škola. Zaujímavá veta Žiak hodí kockou.. žltú a zelenú. Telefón Pred lavicami sú dva zástupy žiakov. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE FARIEB Dieťa pri vstupe do školy rozoznáva okrem bielej a čiernej farby štyri základné farby: červenú. bol tu Polepetko a na tabuli nám poprehadzoval všetko. napr. Ťažká úloha Učiteľ napíše na tabuľu slová. ktorá napíše najviac viet. Premýšľaj Vymysli vetu na daný počet hlások v slove! .. Aké číslo je na vrchnej strane kocky..Posledný – vyhráva. Jožko píše úlohu. Vyhráva zástup. čo Polepetko pokazil? „-Vyvolaný žiak ide správne usporiadať slová vo vete a ostatní žiaci ju prečítajú.Kto sa pomýli alebo nedokáže odpovedať.“ Vyvolaní žiaci prídu k stolu.. druhý tretiemu. vypadne z hry. chutné. Uvádzame len niekoľko. napr. Je množstvo didaktických hier pre rozvoj vnímania farieb. ktorý povie vetu najpresnejšie. zostavia vetu. aby utvorili vetu so správnym slovosledom..

Kto má menej trestných bodov. vymení sa s tým hráčom. aby naučil žiakov správne vnímať obraz a kresby. Vychovávateľ napíše alebo prečíta mená osôb ukazovaných na podobizniach a zistia sa správne typy. Ak prostredný hráč uhádne. Na kukučku Hrá sa v laviciach alebo pri stoloch. Ostatní sa dohovoria kto ako prvý zakuká. Slepá baba má v ruke paličku. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE OBRAZOV Veľké ťažkosti majú žiaci s chápaním priestorových vzťahov na obrázku. V prostriedku stojí jeden so zaviazanými očami. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE REČI Žiak si má v škole vypestovať aj citlivosť zvukovej stránky reči. avšak množstvo nimi postihnutých detailov a ich akosť je nepodstatná vzhľadom na celkový význam a charakter vnímaného predmetu. ktorého meno uhádol. Deti si sadnú okolo neho a každé dostane jedno číslo a farbu. Vtedy „Slepá baba“ vystrčí paličku a koho zasiahne. sklonia hlavu nad stôl. čo sa na obrázku zmenilo (môže sa použiť aj fotografia). Ak ani na tretí raz neuhádne. alebo lavicu tak. Napríklad hráč. Všetci účastníci chodia po kruhu. Keď sú takto pripravení. Ak uhádne. ten sa jej musí chytiť. že mladší žiaci nevedia sa plánovite dívať a zriadiť svoj zrak. Deti si ho prehliadnu a potom sa otočia chrbtom k tabuli. Kto prehovoril? Hráči utvoria kruh. Deti si potichu značia mená týchto ľudí a napokon pozbierajú odpovede a odovzdajú ich vedúcemu súperiacej skupiny na ohodnotenie. Môže sa 3 razy opýtať a tri razy hádať. Vedúci ukáže na niekoho v kruhu a ten povie „Kto prehovoril“ Prostredný ho má poznať po hlase a označiť menom. ktoré im ukazuje vychovávateľ najdlhšie 10-20 sekúnd. v ktorej je niekoľko prúžkov z rôznofarebného papiera (vždy viac ako je hráčov alebo skupín).. Obrazy slávnych ľudí Dve skupiny pozorujú obrazy. Vnímavosť žiakov k fonetickej stránke reči môže vychovávateľ účinne rozvíjať aj didaktickými hrami. ktorý je za dverami pozvú dnu a hra začína. Slepá baba sa pýta: „Kto sa drží mojej paličky?“ Chytený hráč musí povedať jedným slovom (hlasno) . ktorý sa držal paličky a uhádol jeho meno. kto po ňom. ide do kruhu ten. Zvíťazí jednotlivec (skupina). obrázky slávnych ľudí z histórie. jeho sused číslo 2 a modrú farbu. Podľa hlasu háda. vyhráva. 10 . Niekedy sú žiaci veľmi dobrými pozorovateľmi. alebo povie iné číslo. Možnosti cvičenia v tomto smere poskytujú aj didaktické hry. Žiaci si obyčajne všimnú drobnosti a podstata im uniká. Hráča. že si obličaj skryjú do zložených rúk. Vnímanie obrázkov u žiakov je sťažené aj tým. Ak uhádne jeho meno. pri uhádnutí ide za dvere ten. stoj!“ všetci hráči zastanú. So zaviazanými očami Jednému hráčovi sa zaviažu oči a ostatní hráči sa pochytajú za ruky a urobia kruh. Na znamenie výkrikom „Slepá baba. Slepá baba je v kruhu. atď. ktorý sedí na pravej strane vedúceho dostane číslo 1 a červenú farbu. Ak sa nehlási k svojej farbe. musí povedať svoje číslo. určia celé poradie. kresbe. Zmenená kresba Vychovávateľ nakreslí pred príchodom žiakov na tabuľu obrázok. kto prehovoril.. dostane trestný bod. Vyhráva ten. Vychovávateľ urobí malú zmenu – napríklad dokreslí alebo zotrie nejakú maličkosť a deti majú uhádnuť. ktorý uhádol najviac podobizní slávnych ľudí. ostane ďalej „Slepou babou“. zakuká ďalší. Jeden z hráčov ide za dvere. Vnímanie obrazu je dejom psychologicky dôležitejším.Jozef Sabol a kolektív .„Slepá baba“. kto je to.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Koho je táto farba? Vychovávateľ má v ruke debničku. kto prvý uhádne. ktorého farbu vytiahne. Prvý zakuká a hádač má uhádnuť kto to bol. Toto všetko upozorňuje vychovávateľa. Potom začne vychovávateľ rýchle vyťahovať z debničky papiere a hrať. ale jeho plošným spodobením pomocou zvláštnych prostriedkov. Veď obraz nie je opakovaním skutočného predmetu.

zastaví sa aj podávanie. Prostredný spieva a krabička sa podáva ďalšiemu. Hry možno obmeniť aj tým. že žiaci sa v nejednom prípade ostýchajú sami spievať. Veľké možnosti v tomto smere má vychovávateľka na exkurziách. že vezmeme niť alebo špagát určitej dĺžky a odhadujeme. porovnávať vzdialenosť rôznych objektov v teréne. treba pre každú z nich zmeniť trochu úlohy. v ktorých chýba i – y. Deti si za spevu podávajú krabičku. Prasačie očko Zručný kresliar nakreslí na tabuľu alebo na podlahu jednoduchými ťahmi kriedy prasiatko.. v herňach. tiež melódiu a dávať pozor. vychádzkach. koľko ráz možno položiť túto ceruzku po dĺžke stola. Spevácku ostýchavosť žiakov môžeme ľahko odstrániť aj vhodnými didaktickými hrami. Sadnú si do kruhu a niektorý začne. výletoch. Ak zodpovie. Ak prestane prostredný spievať. kto odhadne presnejšie. Odpovedať alebo spievať Vedúci si pripraví lístočky s rôznymi obálkami. Vyhráva ten. môžeme vyskúšať spevácke vlohy všetkých žiakov. na ktorých je i – y. Jednu stoličku obrátime hore nohami a položíme ju na inú stoličku. že budú spievať niektorú známu pesničku. Deti stoja v kruhu. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE VEĽKOSTI A VZDIALENOSTI Úlohou vychovávateľa je urýchliť a spresniť deťom vnímanie aj z hľadiska individuálnej skúsenosti.. Spevácky festival Hráči sa dohodnú. v ktorom sú uložené lístočky s otázkami. že treba dodržať presne text piesne. Úlohou hráčov je prísť k určitej vzdialenosti so zaviazanými očami a oko zakresliť na správne miesto. kto najsprávnejšie oko zakreslí. nos. si musí vytiahnuť lístoček a otázku správne zodpovedať. Otázky vždy zameriavame určitej téme. Takto sa pokračuje dotiaľ. podá lístoček prostrednému a hra pokračuje. Uprostred stojí jeden hráč spievajúci ľubovoľnú pieseň. Úlohou žiakov je čo v najkratšom čase vyhľadať správne napísané slová. komu sa z presne stanovenej vzdialenosti podarí najmenším počtom bodov nahodiť všetky štyri krúžky na všetky nohy stoličky. Vyhráva ten. Tajomné vrecúško Učiteľ vyberá z vrecka slová..y 11 . Hra je zábavná. ale spieva len prvé tri slová a pokračuje ďalší. Jedno oko mu chýba. Správny odhad možno u detí cvičiť aj spoločenskými hrami. ten vyhráva. Hráč držiaci krabičku.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE TÓNOV Skúsenosti nám ukazujú. košíček. ťažkosť je v tom. Napríklad „Čím sa pozerá kukučka?“ alebo „Aké má kukučka perie?“ alebo „čo kukučka najradšej žerie?“. Keď ten nezodpovie správne – ide do kruhu a spieva on – stáva sa prostredným hráčom pokiaľ ho nevystrieda ďalší neúspešne odpovedajúci hráč. Žiaci podľa toho dvíhajú kartičky. Je možno tiež namaľovať obrysy hlavy a dať hráčom dokresliť oči. aby pieseň šla plynule. Pretože súčasne môžu súťažiť aj iné dvojice. ktorý spieva tiež len tri slová. Kto má lepšie „oko“? Vedúci položí na kraj stola ceruzku alebo iný predmet s vyzve dvoch účastníkov. Štyri krúžky Z ohybných prútov alebo drôtov spletieme štyri krúžky o priemere 15 cm. koľkokrát možno niť alebo špagát otočiť okolo stola alebo nejakého okrúhleho predmetu.Jozef Sabol a kolektív . Hra je na prvý pohľad jednoduchá. aby určili od oka. ústa a uši. SLOVENČINA VYBRANÉ SLOVÁ Kto je najšikovnejší Na tabuli sú napísané slová správne aj nesprávne. učivu. Vynechané i . A vychovávateľ neraz po dlhšom čase objaví dobrého speváka. pokiaľ sa pieseň neskončí. Hráči spolu súťažia. kde všade možno s deťmi odhadovať..

. Môžeme sa pýtať aj otázkami. vec.. alebo obrázok. Liptove. Do každého kruhu sa postaví jeden hráč „zajac“. Napríklad – „v“ – Vlado. poznať aj ďalších ilustrátorov. Žiaci majú vypísať písmená v abecednom poradí – riešenie – a á b é k l m o r s š t u ý ž. 5-1-9. ktoré farby vystupujú v priestore? Aká technika vytvára dej obrazu? Pre ktorého maliara.. (5-3-7. žiaci si zapisujú podstatné mená. Musím doplniť „y“ . ilustrátora sú typické tieto výrazové prostriedky. Ukáž svoju šikovnosť Dvojica žiakov dostane lístky. ktoré osoby. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDZANIE KRUHMI Pre túto hru si musíme dopredu pripraviť kruhy o priemere 15-20 cm. Postavíme ich na seba tak. Vyhráva žiak.. vlasy. dynamika atď. aby jedna číslica bola v strede kruhu a ostatné na konci každého priemeru a aby súčet troch čísel na každom priemere bol 15. Žiaci majú napísať (povedať). svetlosť. tvar. Napíš čo najviac! Vychovávateľ sa dohodne so žiakmi na určitej hláske. zviera. ktorý ich zapísal všetky. Detve. zvíťazí. Rozširovať poznatky detí aj o ostatných slovenských maliaroch v iných kútoch Slovenska. Sú to „líška“ a „zajac“.) VÝTVARNÁ VÝCHOVA DÍVAJ SA POZORNE Vedúci si pripravuje obrazy o deň skôr a k nim otázky. Hra s abecedou Žiaci alebo vychovávateľ na štvorčeky papiera napíše všetky písmená abecedy. ktoré nie sú typické pre daný obraz. Jeden žiak pomieša štvorčeky a na pokyn vychovávateľa ich žiaci začnú zoraďovať podľa abecedy. ktoré nahádže viac kruhov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Žiak roznáša po triede lístky so slovami. ktorá skôr zoradí písmená podľa abecedy. na ktorých je vynechané i – y. Kto odpovedá najpresnejšie získava bod. Družstvo. 2 SLOVENČINA ABECEDA Dokážeš to? Vychovávateľ napíše na tabuľu vetu. Chvíľu ich nechá pozorovať a potom obraz schová. farba. Sledoval si pozorne? Vychovávateľ pomaly číta úryvok. 5-6-4. Vedúci sa pýta otázkami. na ktorých sú napísané dve podstatné mená. fotografiu.. žiaci povedia meno. Hráči hádžu kruhy na nohy stoličky. aby vrchná stolička mala nohy obrátené dohora.Jozef Sabol a kolektív . V miestnosti si pripravíme dve stoličky. Úlohou žiakov je napísať vetu. vlk.“ SLOVENČINA PODSTATNÉ MENÁ Máš dobrú pamäť? Vychovávateľ zavesí na tabuľu na 1 minútu obraz a potom ho otočí. Zamerať sa na maliarov žijúcich na Orave. pohľadnicu. mesto. východe Slovenska. Meno.. Vyhráva skupina.: Sýkorka má žlté bruško. Ukáže deťom obraz. napríklad: -Koľko tam bolo budov. na ktorom je slovo r – ba. vojakov. zviera. Menoslov žiakov Ktorá skupina napíše prvé podľa abecedy zoznam žiakov v triede? MATEMATIKA ČÍSELNÉ OKO Rozostavte číslice od 1 – 9 v obrazci znázorňujúci kruh tak. grafikov. mesto. napr.. Vranov.. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HONBA NA ZAJACA Na zemi nakreslíme niekoľko kruhov. Žiak na list odpovedá: „Poštár mi priniesol lístok. zvieratá a veci boli na obraze. vec Žiak potichu hovorí abecedu a určený žiak ho zastaví slovom „Stop!“ Pri ktorej hláske sa zastavil. osôb. Dvaja hráči sú mimo kruhu. línia. v ktorej budú obidve podstatné mená.. Aby líška nechytila zajaca musí sa tento 12 .

ktorý sa s uvedeným slovom rýmuje. Akonáhle prenasledovaný hráč prestúpi kruh. desať korún). Každá dvojica dostane jedny noviny. Ak nie je v slove myslené písmeno. Potom ho podá susedovi.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD uchýliť do jedného z kruhov. kde je pripravená hromada mincí. Hru môžeme obmeniť tak. papier zloží a podá ďalej. MATEMATIKA MATEMATICKÁ HRA Koľko hrán má nezastrúhaná ceruzka? Predpokladaná väčšina povie 6. čo bol v kruhu tento rýchlo opustiť. ktorý loptu neustriehne alebo zrazí nohy už vtedy. ktorý dáva hádať povie „áno“. keď vedúci hod len naznačí – dostáva zlý bod. So zaviazanými očami sa snažia spočítať čo najväčší počet mincí v určenom časovom limite – pri množstve okolo 35 mincí je limit dve minúty. Vytvoríme z nich tri zmiešané dvojčlenné družstvá. ktorá pozbiera v určenom čase viacej lístočkov svojej farby. Posledné slovo napíše na prázdny riadok. SLOVENČINA MYSLENÉ PÍSMENO Jeden z hráčov určí nejaké písmeno a ostatní ho majú uhádnuť. Keď sme hru pripravili. dve koruny. Posledné slovo opäť napíše na prázdny riadok. aby bolo vidieť iba posledné slovo. Papier zloží tak. vyhráva. Prvý hráč napíše na prúžok papiera jeden riadok ľubovoľného textu. Z každej farby je po 10 lístkov. Víťazí skupina. Hráči pristupujú jeden po druhom k stolu. ale vlastnú prácu na „výstroji“ a vyhotovení modelu musí urobiť partner. Ten si prečíta posledné slovo a napíše riadok (verš). Vyhráva hráč. vojdú do miestnosti školského klubu detí. nožnice a úlohu vytvoriť v najkratšom čase štylizované oblečenie pre partnera. MATEMATIKA HRA NA POKLADNÍKA K tejto hre potrebujeme väčší počet drobných mincí (päťdesiathaliernik. povie „nie“. Hodnotíme čas. desať špendlíkov. Nesmú sa hovoriť slová obsahujúce menej ako 5 písmen. ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ LOPTA V KRUHU Hráči stoja v kruhu rozkročmo tvárou dnu. Celkovú čiastku si zapíšu hneď po odstránení šatky z očí a papier odovzdajú. koruna. V strede kruhu stojí vedúci a snaží sa prehodiť loptu pomedzi nohy niektorého hráča. v skutočnosti však má 18 a to 6 bočných a po 6 na oboch základňách. Chytený hráč musí potom byť líškou. ktorý tomu môže zabrániť rýchlym prinožením. ktorý sa v priemere najviac priblížil ku skutočnej čiastke. Víťazí hráč. za ktorý model zhotovia a jeho realizáciu. Na povel začnú hľadať a zbierať lístočky. že každé skupina má za úlohu hľadať inú farbu. ktorý má po určenom čase najmenej zlých bodov. Ďalej si pripravíme noviny veľkého formátu (3 kusy). Teraz prenasleduje líška opäť iného zajaca nechytí. nožnice (3 kusy). päť korún. Skupina. Hrá sa o najšikovnejšieho počtára. Ak je v slove myslené písmeno hráč. musí ten hráč. Hráč. Preto každý povie nejaké slovo. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MÓDNY SALÓN Pre túto súťaž potrebujeme troch chlapcov a tri dievčatá. SLOVENČINA HRA SO SLOVAMI ľad hľaď ber zber rez drez Utvor nové slovo tak. špendlíky (10 kusov pre jednu dvojicu). Dvojice sa môžu spolu radiť. že na začiatok pridáš hlásku: rad raj rak tak len mor tri hrad kraj zrak vták blen Amor utri ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ KTO VIACEJ Pripravíme si päťdesiat rôznofarebných lístkov a ukryjeme ich v miestnosti tak. že z každého lístka kúsok vyčnieva. ktorá ich nájde v stanovenom čase viac. Obsah „básne“ je teda všetkým 13 .Jozef Sabol a kolektív . LITERÁRNA VÝCHOVA NA BÁSNIKOV Hráči sedia za stolom a každý má pripravenú ceruzku alebo pero.

Uprostred je poštár. výkres. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SKRÝVAČKY ananás citrón hruška slivka orech Janka na nás zabudla. Prvému hráčovi sa zaviažu oči. Vychovávateľ ho odvedie tri kroky od stola a niekoľkokrát ho otočí. žni rám kata cibuľa Hanka Žilina kamarát Ľubica rátal skáče popuk koral táral sekáč pupok Karol obor drevo ináč láska Robo vedro Čína skala kura natri vlaha líška MATEMATIKA ROVNAKÉ ČÍSLA Napíšte číslo 28 piatimi dvojkami. Hráč si darček zapamätá a vymyslí iný pre svojho suseda. Družstvo ktoré najviac zhasne sviečky vyhráva. vystriedajú sa. Napríklad – klavír.. Potom si deti vezmú papier a ceruzku a usilujú sa právne napísať pokiaľ možno doslova čo počuli. číslo 1000 ôsmimi osmičkami. čo dostal. Táto hra sa dá hrať aj tak. atď.Každému meriame čas a počet stúpaní na zem – za každé dostane jeden trestný bod. Koľko sviečok sa mu podarí zhasnúť. Po prečítaní počká určitú dobu. kartónová podložka a podobne). že si striedavo podkladá pod nohy obidva kusy papiera (dôležitý je tvrdý papier. resp. Na stole sa zapália dve – tri sviečky. Hráč má za úlohu fúkaním zhasnúť horiace sviečky. napríklad – kŕmiť. atď.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD „básnikom“ tajný : každý pozná iba posledné slovo hráča.Jozef Sabol a kolektív . Napríklad – kvet. Iskry. od ktorého preberá papier. Každý si vyberie meno niektorého mesta. si rýchle vymenia miesta. Pohybuje sa takým spôsobom. že vezie poštu z Leningradu do Moskvy. z Bratislavy do Brna a podobne.. Vychovávateľ potom povie susedovi po ľavej ruke čo má s darčekom robiť. Bodovanie je možno uskutočniť hneď. Ľavý hráč si pokyn zapamätá a povie. Nesmie však stúpiť na zem. LITERÁRNA VÝCHOVA SETONOVÁ HRA Vychovávateľ prečíta alebo rozdá krátku správu o malom počte slov. Postupne sa vystriedajú všetci hráči. Večer more chladlo. že dar a úloha sa k sebe nehodia. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PODIVNÉ DARY Vychovávateľ povie potichu svojmu pomocníkovi po pravej ruke aký darček mu posiela k narodeninám. ktoré si zvolili mesto s týmto menom. ktorý má zaviazané oči. Ten si vymyslí tiež. Tak sa každý hráč dozvie. a to tak. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SFÚKNETE ICH ? Pri tejto hre môžu za každé družstvo súťažiť traja hráči. na akú tému budú písať. Ak sa mu to podarí. tam a späť. Jeho úloha bude dostať sa čo najrýchlejšie z jasného konca miestnosti (javiska. 14 . Má právo na viac pokusov. že hráči vopred dohovoria. Oznamuje. Počujeme. Tak sa každý hráč dozvie. Následníci trónu boli princovia. že niekto má dať bicykel do šporáka. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ POŠTÁR Hráči sedia v kruhu. stačia i noviny). pódia) na druhý. väčší rys. Tú správu priniesli v každých novinách. čo má ľavý sused s darčekom robiť. Hra je teda vtipná tým. Môžeme pritom použiť aj sčítanie ( 22+2+2+2). toľko bodov získava pre svoje družstvo. čo má s darčekom robiť. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRETEKY S PAPIEROM Pre každého súťažiaceho si pripravíme dva kusy papiera veľkosti 60 x 60 cm (ak nemáme papier. Mám výhru škatuľu pogov. Poštár sa usiluje niektorého chytiť. V závere hry každý hráč povie čo dostal a čo má s darčekom robiť. SLOVENČINA PREŠMYČKY ruka Nitra hlava kašli kahan Ali. že si hráči vymenia papieriky a navzájom sa bodujú.

Moja žiačky pekne spievajú..DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Sú tu haldy dreva. Včela lietala nad kvetom.. Písmeno e sa ľahko píše. Ľuba nános preskočila. Miro. Pekne bolo v parku.. SLOVENSKÝ JAZYK tuha zlato jantár banán figa dudok obrus nebo škola mama mucha voda citrón jež meno Ela malina Predajná. Radúz mi jablko zjedol.. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZAMEŇ JEDNO PÍSMENO matka brav vrav lep škola myš jedľa krach doba zošit oblok oblôčik pás sedíš hladí môže noha šatka brat mrav les škoda máš jedla hrach doga zošiť oblak obláčik nás sadíš hľadí maže nora Katka let latka lev prach doma oblúk oblúčik vás hradí - Dora 15 . Jemu chalupa zhorela? Ivo dal Petrovi gaštan? Postavili chlapci trón.. Kúzla to boli krásne. Mamička nevarila špagety. To je ale ťažká robota! Delfín skočil do vody. Pivo má penu.. malina bobor zmija lienka hrozno Erika Robo Fínsko Oto Ivo Eva VETY Čo sa ukrýva v balóniku .. Nemali na predaj náušnice. Boris sú dvojčatá. Bolia ma kolienka.. Mal bradu doktor? Urob ruskému dievčaťu bábiku.. Lucia má rada prvouku. Grófi gazdovali zle. Na večeru sme mali na chlebe syr. pohroz... Miško. lavicu si utri! Doma mali zmrzlinu....-.. Krajan tára. Cez les tiekol potok.Jozef Sabol a kolektív . no nebi sa! Amerika je ďaleko. Robo..

loď a podobne. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA BYSTREJŠÍ Sčitovanie a odčitovanie do 20. Pri hesle „vzduch“ môže hráč povedať slová: vietor. Najprv napíše hráč A niektoré číslo od 1-10. Každé číslo sa môže zakrúžkovať 2-krát. Hrá sa v dvojiciach. Súper ho pozoruje a snaží sa podľa pohybu ceruzky uhádnuť. ktorý sa stáva víťazom. lietadlo. voda. správne číslo zle umiestnené 1 bod. Pod čísla začnú písať ľubovoľné číslice. ceruza. Pri písaní si papier zakrýva rukou. Poznámka: Písať veľké tvary. Doba exponovania čísel je jedna minúta. Príklady na sčítanie a odčítanie do 20. Keď organizátor povie heslo „zem“. ktoré napísal a označí ho krúžkom. búrka a podobne.hráč môže odpovedať: škola. Hra končí vyradením neúspešných hráčov – až ostane nakoniec v hre len jeden. Obidvaja žiaci si napíšu na svoj papier základný rad čísel od 1-10. dážď. Kto má viac zakrúžkovaných čísel vyhráva. hráč A vyhľadá v základnom rode číslo. Vedúci hry po jednom vyvoláva a hovorí heslá – zem. Ak súper neuhádne. auto a podobne.Jozef Sabol a kolektív . prípadne povie neprimerané slovo z hry vypadá. veslo. VODA.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD drak mlok - mrak blok - vrak - frak MATEMATIKA ZAPAMÄTANIE ČÍSLIC Vedúci hry ukáže 12 napísaných číslic. ktorú číslicu protivník napísal. MATEMATIKA BOJ O ČÍSLA Cibrenie postrehu. Listy odovzdajú a vedúci ich oboduje podľa správnosti čísel a správnosti umiestnenia. vzducholoď. krík. Pri hesle „voda“ – môže hráč použiť slová: ryba. ktorý ihneď nezareaguje. VZDUCH Hráči sedia v kruhu. vzduch – hráč musí hneď povedať nejaké slovo. strom. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZEM. pokiaľ si hráči nerozoberú všetky čísla. Boj o čísla pokračuje tak dlho. rak. Papier. Hráč. Potom čísla zakryje a hráči majú napísať čísla na svoj papier v uvedenom poradí. breh. most. dom. priehrada. Cieľ: Pomôcky: 16 . ktoré súvisí s niektorým heslom. vták. Potom napíše jednu číslicu hráč B a hráč A háda. Číslo dobre napísané a umiestnené 2 body. letec.

triangel.Ukáž číslo. (Auto je na stole a bolo za stolom. pre žiakov Vychovávateľka zadáva žiakom úlohy: -Ukáž dominovú kartu.Ukáž dominovú kartu.). 5. pred stolom. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO S KVETMI / DOMINO S BODKAMI Priraďovať predmety. Učiteľ vyzve žiakov: „-Ukážte kartu s číslicou udávajúcou počet úderov. pamäti a správneho používania predložiek Hračky a iné predmety Deti sedia v polkruhu. pod stolom. 7.) Obmena: ..DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Žiakov rozdelíme na dve skupiny a zadávame im príklady na sčitovanie a odčitovanie. vzadu. atď.) Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOBRE POČUVAJ A POČÍTAJ Počítame po jednom Karty s číslami. ktoré znázorňuje menej prvkov ako vidíš na dominovej karte. činely . 7. 6 .. nakreslený domček. 17 Cieľ: Pomôcky: Postup: . (Na stole. .) Žiaci údery počítajú. Vyhráva tá skupina. Dokresli: pred dom cestu na strechu komín vedľa domu strom medzi dom a strom kvietok Obmena: pojmy – vpravo. pred. ktorí stoja vpredu.: Na magmetickú tabuľu pripevní auto vpravo hore. Odpovedajú žiaci.Ukáž číslo. koľko je kvetov. vpredu. nad. ktorý skôr správne odpovie ide si sadnúť.) . ktoré znázorňuje viac prvkov ako vidíš na dominovej karte. Vychovávateľka postupne zadáva úlohy. Ten. na ktorej je väčší počet prvkov ako 4 ( 3. Napr. na ňom i okolo neho a pod ním sú uložené rôzne predmety a hračky..Jozef Sabol a kolektív . k bodkám priraďovať kvety. Pred nimi je stolík. 6. SLOVENČINA ČO SA ZMENILO Cvičenie postrehu. . na. ktorá bude skôr celá sedieť.Nakresli práve toľko bodiek.“ Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO Orientácia v číselnom rade Dominové karty pre učiteľa. výkres. činely) Vychovávateľ udiera na malý bubon (triangel. Kvety .. ku kvetom bodky.. Dieťa má za úlohu určiť polohu predmetu po premiestnení a vrátiť ho na pôvodné miesto. za stolom. hore. medzi.. vľavo. ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ČO JE KDE Cieľ: Pomôcky: Postup: Orientácia v priestore – pojmy vpredu.. V druhej časti jedno dieťa ide za dvere a vychovávateľka zatiaľ predmety premiestni. V prvej časti deti určujú polohu predmetov vzhľadom k stolíku.. Hra je rozdelená na dve časti.. na ktorej je menší počet prvkov ako 10 (9. dole. malý bubon (paličky.makety Na magnetickú tabuľu upevniť 5 kvetov.. Farebné pastelky. 6.

kvetina.. . Žiaci pracujú takto: hokej šport jedlo mäso vták lastovička nábytok stôl kvetina nezábudka. Víťazí ten. nezábudka. c) Žiaci prvého ročníka môžu obidve čísla sčítať a zapisovať len výsledky. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ DVOJICE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Utváranie dvojíc podľa významu. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA HMATAČKA Cieľ: Pomôcky: Poznávanie poľnohospodárskych plodín. atď.. fazuľa.. nerast vlk. šelma. pero. hrach. Geometrické tvary. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (2) Rozlišovať a presne pomenovať geometrické tvary.. ryža. Žiaci z nich utvoria dvojice podľa významu. . stôl. lastovička. vychovávateľka určí počet kôl a na konci hry im vypočíta súčet.Vyznač dvojice. kruh. rozlíšiť farebne. Pripravíme na tabuľu slová. mäso.. ktoré mu padlo.. Vychovávateľka vyzve: .obkreslite trojuholníky červenou . ceruzka. štvorce zelenou Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA HÁDZANIE KOCIEK Písomné sčitovanie. tekvica. Papier. Papier. Nájsť geometrické tvary a obkresliť každý inou farbou.: hokej..Nakresli menej kvetov. fantázie a zručnosti. šošovica. ktorý sme im podali. Vrecúška. klinčeky. Pri ďalšom hode zapíše súčet doteraz zapísaného čísla s číslom naposledy hodeným.) Geometrické tvary vystrihnúť a poskladať postavu chlapca z geometrických tvarov. (Na liste sa geometrické tvary prelínajú. ako je bodiek. si zapíše. Hádžu postupne hracou kockou. Geometrické tvary z farebného papiera. b) Žiaci hádžu s kockami a čísla medzi sebou násobia až po 1000. obdĺžníky žltou . kto najskôr dosiahne 100. nábytok. Každý hráč má papier a ceruzku. obdĺžník) . kruhy modrou.. MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (1) Rozvoj predstavy. jedlo. šport. Napr.zdvihnite trojuholník (štvorec.. Obmeny: a) Žiak napíše číslo 100 a potom číslo odčítava. Deti so zaviazanými očami ohmatávajú geometrický tvar. Číslo. vták. kov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD .Jozef Sabol a kolektív . 18 .

Opisy zvierat (ovocia. Hľadajúci vyradí nesprávne číslo. I. misa. 19 . väčší. Bodujeme podľa počtu správne uhádnutých obsahov vrecúška. Pred každé družstvo postavíme rovnaký počet vrecúšok. I po obojakých spoluhláskach a žiaci pomocou kartičiek určujú pravopis po obojakej spoluhláske zdvihnutím karty. povie všetky vybrané slová po danej obojakej vybranej spoluhláske. ako mačiek. zeleniny) Jedno dieťa je za dverami. Podobný postup je aj pri precvičovaní pojmu – je menší. ovocia a pod. Hráčom rozviažeme oči.Toľko jabĺk. Rôzne makety zvierat. menej rovnako. Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA HRA S KARTAMI Cvičenie pravopisu vybraných slov.Jozef Sabol a kolektív . . ako jabĺk. ovocia a zeleniny. I. skriňa. Na zavolanie príde dieťa spoza dverí a kladie otázky. Ý. ODPOVIE Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie zvierat.Myší bude rovnako. atď . . Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA KTO VIE. Ich úlohou je v určenom čase povedať. Hľadajúci sa pýta: „-Kde sú čísla väčšie ako 7 ? Vystúpia žiaci s číslami väčšími ako určené číslo a ukážu svoje kartičky. Hovorím slová s Y. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA KŔMIME ZVIERATKÁ Precvičovanie matematických pojmov priraďovaním prvkov – viac. MATEMATIKA HRA S ČISLAMI Precvičovanie pojmov – menší. Kartičky s písmenami Y. Navzájom o svojich číslach nevedia. Napr.: obilie. ktoré má uhádnuť. čo je v ktorom vrecúšku. .. . ako jabĺk.Ježkov bude menej. Ostatné deti sa dohodnú na zvieratku.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti rozdelíme do dvoch družstiev.Ježkov bude viac. koľko je ježkov.Ak sa žiak pomýli.. umývadlo. zeleniny. Rozvoj myslenia a rozvoj reči.. Karty s číslami Žiaci majú rozdané karty s číslami.

Žiaci. Podobne sa možno hrať aj na poznávanie ovocia. na ktorom je väčší kruh. Bránky. Takto sa hra opakuje. Hru je vhodné zaradiť po vychádzke. v ktorom žijeme. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MESTO Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať mestom. ktorý má najviac vypočítaných príkladov. Úlohou žiakov je napísať do kruhu všetky významné stavby. Prvý hráč zvolí ľubovoľné číslo od jedna do šesť. Dvaja hráči hrajú s jednou hracou kockou. Na dosku z polystyrénu si urobíme 2 bránky z farebného papiera. ktorí urobia vyčerpávajúci zápis – vyhrávajú. ktoré si vyberie samo.. zeleniny . Vyhráva tá skupina. Žiak.. Otázky kladie deťom. Každý žiak dostane list papiera. ide potom za dvere. Ktoré číslo som si myslel? (Žiaci si úlohu matematicky zapíšu – napr. V nižších ročníkoch príklady na sčítanie a odčítanie. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA NA BRÁNKY Precvičovanie sčítania.. MATEMATIKA MYSLÍM SI ČÍSLO Rýchlosť a pohotovosť pri počtových výkonoch. Karty s príkladmi. Kocka. Hru možno využiť na jazyk slovenský a prírodovedu. Druhý hádže kockou. jeho skupina dostáva gól. Žiaci dostávajú príklady a hovoria výsledky. ktorá dostáva menej gólov. Vyhráva ten.: x+5 = 15.) Príklady dávame rýchlo.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Napríklad: „Kde žije? Čím sa živí? Čím má pokryté telo?. Kruh predstavuje naše mesto. Vychovávateľ hovorí: Myslím si číslo. Pripravíme si farebné kolieska – body. ktorá povie nesprávnu odpoveď. pri ktorej zviera uhádne. body. násobenia.. odčítania. MATEMATIKA KTO ZÍSKA SKÔR 25 ? Sčitovanie spamäti. Ďalej už hráči hádžu kocku tak.. A B o ooooo oooo o o Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA NÁJDITE CHYBU Precvičovanie pravopisu vlastných podstatných mien. Číslo si pripočíta k zvolenému číslu prvého hráča. delenia.Jozef Sabol a kolektív . Ak k nemu pripočítam päť dostanem 15. ktoré sa v meste nachádzajú. aby pripočítaním získaných čísel získali súčet 25. Papier. pero. Deti rozdelíme na dve skupiny. Vo vyšších aj na násobenie a delenie. Ktoré dieťa odpovie na otázku. Cieľ: 20 .

s. ktoré majú značku ŠTVOREC bežia k štvorcu. z. Úloha žiaka je farebnou kriedou (fixkou) opraviť text a zdôvodniť pravopis. v ktorej sa žiaci ani raz nepomýlili. v. r. Tvary sa musia odlišovať od pozadia steny. deti. na ktorej je nakreslený nejaký geometrický tvar. s. potom rýchlo. vyhráva. Každý účastník má kartičku. Pripravený text na tabuli. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ VYBRANÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie vybraných slov po b. na ktorých je vyobrazená značka majú rozmer 8 x 8 cm. Pripravený text s ukrytými slovami. Páčilo sa mu i mesto poprad. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Precvičovanie čítania. ceruza. Obrázky s geometrickými tvarmi.. kriváňa najvyšší gerlach. p. (V miestnosti sa postavia k protiľahlej stene. r. Vyhráva skupina. Úlohou detí je vybrať z nich niektoré hlásky (slabiky) tak. syr MATEMATIKA NÁJDI SVOJU ZNAČKU Precvičovanie geometrických tvarov. Vychovávateľka vyvesí na stenu geometrické tvary veľkých rozmerov. z. p. Hornád i vrchy Choč.. vo vzdialenosti 10 až 20 cm od steny. aby napísali slová. rovnakých farieb. najskôr pomaly. prípadne fixka Postup / text: Strýko Boris repík vzal vlada na Prázdniny.Jozef Sabol a kolektív . Vychovávateľka napíše na tabuľu dvojice (trojice slov). ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NAJLEPŠIA PAMÄŤ Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj mechanickej pamäti. Cestovali zo Žiliny do košíc. Cesta rýchlo ubehla . Dá hráčom 3 minúty na to. v. farebná krieda. Papier. Videli Rieky váh. Deti sedia pri stole. ktoré majú TROJUHOLNÍK bežia k trojuholníku a podobne. Deti sa postavia dozadu podľa naznačenej čiary. Vedúca im prečíta 10-30 slov. aby vytvorili základné slová po b. rozvoj myslenia. Kartičky. 21 .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Pripravená tabuľa s chybne napísaným textom. Deti tvoria skupinky podľa rovnakých geometrických tvarov. Kto ich napíše najviac. ktoré si zapamätali. veľké i na kartičkách. Napríklad: kraby ľad = byľ rast kováč skoby koleso nábytok sila mapy losy sýtiť húska skrátiť ruka kormidlo kabát ženy pomaranč rýchly rytier topoľ čajník = = = = = = = = strýc koryto obyčaj kobyla pysk syr sýkorka syn. m. m.) Deti. Geometrické tvary sú rôznych farieb.

V lekárničke mám liek. Na stanicu ma zavez. A deti odpovedajú: „-Áno. kde ich pojedli rybky. odporúčame vyznačovanie krúžkom pri spoločnom riešení. “ – odpovie kráľovná. môžeme ho domov vziať. kto má správne najviac konečných výsledkov PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA ZÁHRADNÍKA 22 Cieľ: Určovať charakteristické znaky rastlín. nedrž drozda doma. 3 + 2 .. magnetofón) na hranie melódie k tancu. Ostatné sú kvetmi – môžu mať na hlave čelenky s obrázkami kvetov. Elenina priateľka pricestuje. Po tanci sa usadia na zem. zakrúti sa s ňou a sadne si na jej miesto. Kráľovná sedí a okolo nej tancujú kvety – ľubovoľne. aby hľadali a určovali písmenká. Vety prečítaj 3-krát potichu a jedenkrát nahlas. Učiteľ diktuje žiakom príklady na sčítanie. hľadám. zeleniny. na povery by si veril? 4. Riekanka: Chodím. kvetov . Kráľovná smutne zvesí hlavu a narieka. Papierové rybky označené písmenami. o ktorom viem. Jedná sa o mliečne výrobky. že je proti boleniu hlavy. Napríklad: 0 . Ak je medzi deťmi konvalinka – vstane. slobodu mu dopraj! 3. Hra sa opakuje. Poznámka: Ak sa žiakom nepodarí samostatne nájsť ukryté slová. zeleninu. 3 + 12 : 2 = VÝSLEDOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Vyhráva ten. áno. odčítanie. je to tak. poznávanie lúčnych a záhradných kvetov... PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA KVETY Cieľ: Rozvoj pohybových schopností. „Čo sa ti stalo?“ – spytujú sa kvety. C MATEMATIKA NÁSOBILKA Precvičovanie násobilky Karty s príkladmi.a zoberú určené písmenko. Poď mi Jožko ukázať. Písmenká zo šlabikára utiekli do rybníka. Postup: Jedno dievča je kráľovnou kvetov. Nájdi ich a napíš! 1.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Vo vetách sú ukryté slová s názvami zložiek potravy. alebo ukážu na karte.Jozef Sabol a kolektív . Žiaci si pamätajú čiastočné výsledky a konečný výsledok potom napíšu. „Je mi smutno. Vychovávateľka riekankou aktivizuje deti. násobenie a delenie v rozsahu prebratého učiva.“ – odpovie kráľovná. čo mám znať. „Za kým?“ „Za konvalinkou. Vo vyznačených dvojiciach slov sú ukryté slová. V záhrade nestraší. veľké A mi nájdi. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NA RYBÁROV Cieľ: Pomôcky: Postup: Upevňovanie preberaných písmen. Janko. K rybníku Ty zájdi. 1 . pokloní sa kráľovnej. CD-prehrávač (gramofón. Pomôcky: Môžu byť čelenky s kvetinami..“ . mäso. 2.

ako ich vedúci ukazoval. Najprv vytiahne obrázok veliteľ 1. družstva. Potom je záhradníkom dieťa. Žiakov rozdelíme na dve družstvá. Vychovávateľka rozdá obálky so slovami a vyzve žiakov. poď si ku mne Anička. zhodnotiť. že po vyčerpaní odpovedí o jednom zvierati. Teraz jeho členovia majú prednosť v odpovediach. Ukáže ho deťom a tie majú za úlohu po jednom hovoriť jednou vetou niečo o tom zvierati. Keď ukážem ovocie – zatlieskajte. Vychovávateľ má v krabičke pripravené obrázky zvierat. papier. Napríklad: . Nakoniec sa trestné body sčítajú a družstvo s ich menším počtom vyhráva. Deti ( . Obrázky zvierat. žiaci ich zaznačia na druhý riadok.s loptou. S kanvičkou alebo inou typickou pomôckou pre záhradníka obchádza deti a hovorí: Mám ja veľkú záhradu.) Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OPIS ZVIERAT Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať domáce i lesné zvieratá. Prednosť v rozprávaní majú členovia 1. V obálkach rozstrihané vety na slová. jeho družstvo dostáva 3 trestné body.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Postup: Obrázky kvetov. niečo odtrhnúť. SLOVENČINA OBÁLKA PLNÁ POPLETENÝCH VIET Viesť deti k správnemu slovosledu. Dieťa. ťahá kartičku s obrázkom zvieraťa veliteľ 2. ktoré bolo vyvolené a hra sa opakuje. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA POLOHOVKA 23 . ceruza. Vychovávateľka povie: „-Keď ukážem zeleninu – ruky položte voľne na lavicu. Hra pokračuje tým. o ktorých sa žiaci učili. Kto zo žiakov nevie nič povedať. ktoré záhradník pozve k stolu. ale nemohli odpisovať. Žiaci sa posadia tak. Vedúci si tiež zapisuje poradie ukazovaných písmen – kontrola! Súťaž porovnať. Karty s abecedou. vyberie si obrázok. na ktorom sú obrázky opakom hore. Potom ukazuje postupne tri písmená. družstva. Jedno dieťa je záhradníkom. sa.Jozef Sabol a kolektív . Každý má pripravený papier a ceruzu. Keď ich skryje. zeleniny. poznám v nej každý kút. V každom družstve určíme veliteľa. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OVOCIE A ZELENINA Cieľ: Poznávanie ovocia a zeleniny Pomôcky: Rôzne druhy ovocia a zeleniny Postup: Na lavici sú položené rôzne druhy ovocia a zeleniny. magnetická tabuľa.Deti sa hrajú s loptou. Hra pokračuje podľa vyspelosti žiakov. Ovocie so zeleninou pomiešať. družstva. Vedúci ukáže žiakom dve karty z abecedy (jednu po druhej). keď ich odloží. ovocia Deti sedia okolo stola. hrajú. žiaci si na prvý riadok napíšu písmená v tom poradí. pozrie si ho a potom opisuje tak. aby deti uhádli čo si odtrhol. aby videli dobre na vedúceho. magnetky. aby z nich utvorili vetu so správnym slovosledom.“ SLOVENČINA PAMÄTAJ SI PÍSMENÁ Rozvíjanie vizuálnej pamäti.

pri ktorom bol zastavený. ako boli ukazované. Pri kontrole pracovať s mapou. koľko úderov počuješ. do ktorého patria. orientácia na mape. Družstvá sedia na stoličkách.Nakresli toľko obdĺžníkov. ceruzky. ako je kvetov. koľko je v triede okien. Listy stromov. kartičky s názvami miest v obálke. ostatní žiaci družstva sa pokúsia na svoj papier napísať počet ukazovaných prstov a to v takom poradí. Len na päť sekúnd ukáže niekoľkokrát určitý počet prstov (2. Za správne určenie získava družstvo bod. Po porade s ostatnými členmi družstva ich prikladajú k názvu kraja. priraďovanie. Deti sú rozdelené na súťažné družstvá. Hráči 1 minútu pozorujú listy. Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRÁVE TOĽKO Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie pojmov – rovnako. 4. Žiaci z každej skupiny píšu slová na toto písmeno 1 minútu.Nakresli toľko kvetov. práve toľko. Sú to rybičky – nezbedníčky. SLOVENČINA PRERUŠENÁ ABECEDA Rozvíjanie slovnej zásoby. . Víťazí družstvo s najvyšším bodovým ziskom. VLASTIVEDA POZNÁVAME SVOJU VLASŤ Precvičiť vlastivedné učivo. Žiaci sú rozdelení do skupín. Organizátor hry hovorí v duchu abecedu. koľko je štvorcov. hudobné nástroje . Snažia sa zapamätať si polohu listov a určia o aký strom ide.) Za každý správny údaj je 1 bod. Písacie potreby. Potom listy prikryjeme. Pripevníme ich na magnetickú tabuľu pod seba. .Nakresli viac motýľov. geometrické tvary. mapa Vychovávateľka upevní na magnetickú tabuľu karty s názvami krajov. (Napríklad: v druhom rade tretí list je z brezy.. ich názov. Po ukončení súťaže si družstvá vymenia papiere a spolu so zapisovateľom vyhodnotia hru. Každý hráč má 5 minút na zapísanie riešenia.. . ktorý pri ukazovaní zaznamenáva pre kontrolu poradie ukazovaných čísiel. viac. Cieľ: Pomôcky: Postup: 24 . Na stôl uložíme do 3 radov 9 listov. U každého listu možno získať maximálne 3 body. Papiere.Jozef Sabol a kolektív . . Vedúci prvej skupiny povie: „Dosť!“ Organizátor hry povie nahlas písmeno. Tento hráč má ruky skryté za chrbtom.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie stromov podľa tvaru listov.. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRSTY Cieľ: Pomôcky: Postup: Cvičenie vizuálnej pamäti. v ktorom sa snaží zachytiť vzájomnú polohu listov. Poznámka: Namiesto prstov sa dajú použiť karty s číslami. Kapitáni pošlú po jednom hráčovi pred súperiace družstvo. Kapitáni družstiev vyberajú z obálky kartičky s názvami miest. V každom družstve je jeden zapisovateľ. Keď skončí.. ktoré neposlúchli a preto ich riečny vládca poslal za trest na pevninu. .Nakresli toľko trojuholníkov. . Na kartičky v tvare ryby napíšeme podstatné mená v 1. Predmety. Karty s názvami krajov. SLOVENČINA RYBIČKY Precvičovanie skloňovania. Magnetická tabuľa.Nakresli viac mrkiev ako zajacov. 7. páde jednotného čísla. papier. Za každé slovo sa zaráta 10 bodov. kartičky s podstatnými menami – rybičky.) podľa veku žiakov.

žil i na našom území kedysi pračlovek? Ako si poradím? Ten balvan je taký ťažký. pádu jednotného čísla.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Aby sa mohli vrátiť do vody. hruška. Do každej krabičky vložíme pred deťmi rôzne predmety (gumu. Obmena tejto didaktickej hry: V obálkach sú liečivé rastliny. ktorá časť rastliny sa zbiera. Kto má utvorených najviac slov – vyhráva.) Postup: Deti sú rozdelené do skupín. Takto sa postupuje. Na tabuľu napíšem slová. v ktorom sú ukryté názvy miest. Postup: Na kartičkách má vychovávateľka napísané rôzne slabiky. Úlohou súťažiacich je povedať. jabloň. v ktorých sú ukryté názvy miest.. Snaží sa z daných slabík utvoriť dvojslabičné slovo. napr. aký je z neho úžitok. Tina. Musia sa premeniť na tvar 2.) Deti sa na chvíľu otočia k stolu chrbtom a vychovávateľka krabičky premieša. Pozri. Žiaci hrajú v skupine a karty majú naopak obrátené na kôpke. že ani traja chlapi ním nepohnú. Vychovávateľ pripraví text na tabuľu. odznak. pádu množného čísla (alebo 3. Žiakom rozdám papiere. Pripravený text s ukrytými slovami. Musíme zavolať posilu. na ktorom sú rozložené prázdne krabičky. precvičovanie čítania. Čo myslíš. orientácia na mape.Jozef Sabol a kolektív . javor. vráti karty naspäť a ide hrať ďalší hráč. 4. rôzne predmety Deti sedia okolo stola. kto bude za skupinu odpovedať. Toto je už celkom starý preš. Obálky s vylisovanými listami stromov (gaštan. Kapitáni vyberajú obálky a určia. Za správnu odpoveď získava bod. 7. Po prečítaní viet deti vypíšu ukryté názvy miest... Ty si v robote úplný nezmar.: pulover sveter volať kričať bolesť utrpenie pekný krásny letieť utekať . pádu jednotného čísla). rybička zostáva na pevnine. Pre menších žiakov treba v texte farebne vyznačiť slová. ktorý hodí kockou číslo 6. Ak vyvolené dieťa povie správny tvar. Úlohou odpovedajúcich je určiť podľa listu strom kde rastie. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SÚSTREĎ SA A VYRIEŠ! Cieľ: Pomôcky: Postup: Text: Poznávanie Slovenska. Ak nie. Po tichom čítaní môže nasledovať hlasné čítanie. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA SÚŤAŽÍME Cieľ: Pomôcky: Poznávanie listov stromov. pokiaľ na kôpke nezostane ani jedna karta. ktoré žiaci nahradia: . čo som našiel na povale v koši. Peter. Za vyčerpávajúcu odpoveď môže doplniť iná skupina za bodový zisk. Pomôcky: Kartičky so slabikami. napr. breza. zvuku má ten hráč.s opačným významom. Čisté kartičky papiera. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ TVORENIE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozširovanie slovnej zásoby.. pádu jednotného čísla. Hádať obsah krabičky podľa váhy.s podobným významom. Ak sa nedá. Víťazí skupina s najvyšším bodovým ziskom. kľúč. lipa. ovocie dobre nespracuje. SLOVENČINA SLABIKOVÉ PEXESO Cieľ: Utvrdzovanie gramatického učiva. broskyňa.: deň čierny biely dlhý úzky široký pekný noc krátky škaredý ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ UHÁDNITE PREDMET Cieľ: Pomôcky: Postup: Odhad váhy predmetov Prázdne krabičky. musia svoju neposlušnosť odpykať. kedy a aký je z nej liečivý účinok. Žiaci si vety môžu najskôr potichu prečítať 2-3 krát. Celkom dobrý plecniak. Každý žiak si vždy obráti len dve karty. 25 . napíše to na tabuľu a rybičku presunie do vody. Každá skupina má svojho kapitána. orech. špendlík.

Idem. Uprostred je tabuľa. karty s príkladmi na násobenie. Tvorivý vychovávateľ nájde rôzne spôsoby ako pracovať s textom. VANDROVKA Sčitovanie a odčitovanie spamäti. VLK: -Ak ma vezmete so sebou. Nemožno si bez nej predstaviť správnu výživu. myška-Hryzka. Odporúčame pripraviť si makety zvierat na hodine výtvarnej výchovy. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA VLÁČIK Precvičovanie násobenia. vlk. líška a myška. Rozvoj pamäti. Kto ho popletie dáva zálohu. idem stretnem líšku. že v zelenine je veľa vitamínov. alebo niečo iné na čom možno kresliť. ktorého obrázok má pripevnený na prsiach. MYŠKA: -Tak poď. myška. LÍŠKA: (stane si pred myšku) –My dve zvieratká. Pokúste sa ich po prečítaní vyhľadať. vybrali sme sa na vandrovku.) Každé dieťa si zvolí jedno zvieratko – myš. Môj brat gymnazista. kam sestrička? MYŠKA: -Na vandrovku. má v triede na obraze Lermontova. (Baliaci papier. ktoré však pri hre neuprednostňujeme . LÍŠKA: (vyskočí) –Kamže. ktoré sú potrebné pre zdravý vývoj. dám vám 4 hrušky (jednu položí a tri nakreslí na tabuľu)... Vzala som si so sebou tri bábiky (nakreslí ich). Stará lipa pri kaštieli vyschla. Na kraji lesa stála chalúpka pustá. Pridali sme počtové výkony.Jozef Sabol a kolektív . rozvoj myslenia. tabuľa. stretneme vlka. Ako vidíte. Omyl pri sčítaní považujeme za rovnaký. líška. vlk. či naša obec nie je pekná? 5.. Predstava mnohosti je reprezentovaná obrázkami a predmetmi položenými na tabuľu.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA UKRYTÁ ZELENINA Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: MATEMATIKA Precvičovanie čítania. 1. Deti sedia v kruhu na koberci. Časom si aj deti budú hru sťažovať pridávaním väčšieho počtu predmetov. MYŠKA: -Ja. líška a vlk vybrali sme sa na vandrovku. základná myšlienka hry je prevzatá zo známych hier riekankového typu (Mechúrik Košťúrik). Tentokrát sa niekoľko druhov zeleniny skrylo do nasledujúcich viet. LÍŠKA: -Ak ma vezmeš so sebou. Našej Vierke len rozprávky sa páčia. Makety zvierat – myška. Terčík. líška. dám ti päť guliek (položí guľku na tabuľu). vybrala som sa na vandrovku.. Vzali sme si so sebou 8 vecí. 3. LÍŠKA: -Tak poď. krieda. Deti hovoria presne určený text. Vieme. kam bračekovci? LÍŠKA: -Na vandrovku. Netáraj. 26 Cieľ: Pomôcky: . 2. ideme. Ideme. 4.. zhrnutie poznatkov o zelenine.. Text na tabuli s ukrytými slovami. ako ten – keď dieťa zabudne vyskočiť po vyvolaní svojho mena. asfalt. VLK: (stane si pred líšku) –My tri zvieratká. VLK: (vyskočí) –Kamže.

Počítacie drievko musí dať najrýchlejšiemu aj ten. Do stredu kruhu vychovávateľka určí jedného hráča. počítacie drievka. Postup: Deti v úlohe zákazníka nakupujú v obchode. môže ho obchodník obslúžiť. cukor. MATEMATIKA VOĽNÉ MIESTO Číselný rad od 1-20 Hráči sa postavia do kruhu a rozpočítajú sa od jedničky. V prostriedku je škatuľa. Napríklad: „-Aký je cukor?“ Odpoveď: „-Biely a sladký. upevniť poznatky o predmetoch. delenie. Hra sa opakuje niekoľkokrát. kto sa zmýli a dá nesprávnu značku. Tento pristúpi ku ktorémukoľvek hráčovi a spýta sa: „-Máš voľné miesto? Opytovaný hráč odpovie – „-Nie. predstáv. Ak odpovie správne. až zostane pred hráčom len jedna značka. ktorú na povel otvoria. Hráči majú čo najrýchlejšie medzi svojimi značkami nájsť značku pomníka a hodia ju čo najrýchlejšie do škatule. Vedúci vyvolá ďalšiu značku. ktoré sa predstavujú v obchode Pomôcky: Potraviny aké predávajú v obchode – múka. VLASTIVEDA ZNAČKY NA MAPE Cieľ: Precvičovanie vlastivedného učiva. Žiaci dostanú obálku. musí na zastávke vystúpiť.“ Len keď dieťa určí takto vlastnosť žiadaného predmetu. Žiaci si sadnú okolo stola. odčítanie. Napríklad: „-Prosím si cukor. Každý si obsah položí na lavicu a skladá obrázok. rozstrihané obrázky. Kto ju tam má prvý dostane 1 počítacie drievko od toho. Prví piati vždy bodujú. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V OBCHODE Cieľ: Správanie sa v obchode. Keď sa mu to podarí. Ak si vyvolení vymenia miesta a stredný zostane v kruhu. Hrajú vždy dvaja žiaci.“ Hráči. Vyhrávajú deti. Voľné miesto je druhé a piate. ktoré sa vezú vo vláčiku celú cestu. násobenie.. Kto má najviac počítacích drievok víťazí. ktorý zostane bez miesta a preberie číslo stredného. V kohúťom zápase sa snažia pozrieť jeden druhému na chrbát 27 Cieľ: Pomôcky: Postup: . kto dá značku pomníka do škatule ako posledný. Pomôcky: Kartičky s mapovými značkami. MATEMATIKA ZVEDAVÍ KOHÚTI Precvičovanie základných počtových výkonov. Hra pokračuje.. Vychovávateľka – náčelník stanice pomocou terčíka zastaví vlak a rušňovodič musí vyriešiť zadanú matematickú úlohu.“ Obchodník sa pýta vždy na vlastnosť. Postup: Na pracovnom vyučovaní (prípadne aj doma) si žiaci nastrihajú z výkresov 20 štvorcov (20x20 mm) a na každý namaľujú inú mapovú značku. soľ. ktorých čísla sú vyslovené si vymenia medzi sebou miesta. Každý má pred sebou sadu značiek a 10 počítacích drievok.Jozef Sabol a kolektív . Vyhráva ten. ovocie. Pýtajú si nejaký tovar. kto má najviac predmetov i z druhých obchodov. Karty s príkladmi na sčítanie. chlieb. ktorý je postrihaný na rôzne geometrické tvary. Ak neodpovie správne. Obálky. Na chrbte majú kartičku s príkladom. Cieľ: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZLOŽ OBRÁZOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj fantázie. do kruhu ide hráč. Hráč v strede sa snaží dostať na niektoré z uvoľnených miest. Vedúci pomenuje niektorú značku – napríklad – POMNÍK. obráti sa s otázkou na ďalších hráčov. môže v ceste pokračovať ako posledný vagónik vláčika.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti vytvoria lokomotívu a vagóniky vláčika.

Túto hru je potrebné obmedziť časom. ktorý popíšeme číslicami od O do 20 (podľa precvičovania). Hodnotenie: Každá správna odpoveď sa rovná jednému bodu. Každé družstvo má na tabuli nakreslenú bránku s brankárom. Môžeme sťažiť porovnávaním výsledkov. Hráme v dvojiciach. Ťahák Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia. kriedy (flipcharty a fixky) Deti rozdelíme do dvoch alebo viac družstiev.Jozef Sabol a kolektív . Jeden z dvojice vytiahne ťahák potom. Teraz majú Teraz majú určiť o koľko je jedno číslo menšie alebo väčšie ako druhé.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD a príklad vyriešiť. čo druhý povie dosť. Hodnotenie: V hre víťazí hráč alebo skupina hráčov. Chybná odpoveď znamená pre družstvo gól. ktorý sa zakreslí krúžkom do ich bránky. prúžky papiera Pri hre potrebujeme úzky prúžok papiera. Vychovávateľ dáva jednotlivým družstvám príklady precvičovaného učiva. Tabule. Tu stačí povedať správny výsledok. Správna odpoveď = bod. Víťazí hráč s väčším počtom bodov. ktorá má vo svojej bránke zakreslený menší počet krúžkov. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 . Vyhráva družstvo s najmenším počtom gólov. počtom príkladov alebo gólov.a to isté urobí aj druhý hráč. Možno precvičovať akékoľvek numerické slovné úlohy i jednoduché slovné úlohy. 7x8 = 7x6 = 15:3 = 19-7 = 8+9 = 24:8 = Futbal Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia. Zapamätajú si číslo z ťaháka . Obmena: Môže sa hrať aj priamo so stanovenými príkladmi.

a keď už belasé má. Konopný chvostík za sebou vláči. príde pán kapitán. vo všetkom ma nasleduje. (SLNKO) Pridaj. nekolem rohami. keď to chytíš vreští. deti. dudre. Nik sa naň nepýta. vôkol strechy. s dobrou chuťou jesť sa dá. (SLIVKA) Letí. (VIETOR NESIE LÍST ZO STROMU) Sedí pani v okne. A vôkol nej kŕdeľ detí poskakuje do nôty. Čo je to? (LISTY) Letia. (KOHÚT) 29 . Nože.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDANKY Sedí pani v kríčku. keď plačem. nespí. suknička jej mokne. (PŔHĽAVA) Najprv šaty zelené potom nosí červené. je i ono. (VIANOČNÁ JEDLIČKA) Zavítal k nám taký hosť. visia ostré meče. ako z čipiek tkané celé! Plno ich je na stráni.Jozef Sabol a kolektív . uhádnite. musím niesť. Čo na mňa naložíš. ale robí krik za svitu. a keď sa ľad zatrblieta každá ako strela lieta. iba slnko dokáže ich potichučky odopiať. zo mňa žiješ a mne nedáš jesť. Chytíš – voda na dlani. chutný chlebík leží. (OČÍ) Zelený vláčik po plátne skáče. (KORČULE) Nežerie. menšie je. plače i ono. čo cez potok spravil most. vôkol vrát. keď snívať chce sa. Čo je to? (ZRKADLO) Rastie to na jabloni a predsa sa to neje. čo je to za dukát zlatý. píska a dverami plieska. A v tom zlate a v tom striebre samé sladké dobroty. z okna spravil záhradku zahátal nám vyhliadku. ako zlatý dukát svieti. (ORECH) ani ho nik nečíta. keď jem. Čo je to? (KAPUSTA) Štyri mám nohy a štyri rohy. (OKNO) Hrebeň má a nečeše sa. (SNEHOVÁ VLOČKA) Visia. (REŤAZ) Do vody padne a nežblnkne. má ostrý zúbok plné brucho krúpok. nepohnú sa z miesta. letia hviezdy biele. vezmi väčšie je. (JAMA) Vo dne i v noci vytriešťa oči. (CENCÚĽ) Dve kukučky vedľa seba sedia. (ŠÍPKA) Čo páli a nie je oheň. Čo je to? (STÔL) Akáže to krásavica stojí prostred izbice? Zlaté vlasy púšťa z hlavy v nich zelené ihlice. nekráčam nohami. smeje sa i ono. (IHLA) Keď je prašná cesta. (MRÁZ) Po oblohe v noci letí. ktorý cez deň svetlo stratí? (MESIAC) Keď sa smejem. a jedna druhú nevidí. (VIETOR) Ide poštár neposlaný V kamennej kapsičke nesie lístok nepísaný. hlavičku jej zotne. v červenom ručníčku.

k tomu zem a volá to nechoď sem! (BLATO) Bol to krásny biely dom.. pery.. v dedine to zabučalo. (VAJCE) Chodí po zemi.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Trošku vody. nerob priek! tretia guľa – to je hlava. v zime pôst. ktorá harmonika Letí čierny mrak. (ZAJAC) U nás doma pod hriadkami ryje dvoma lopatkami. popáli ťa bez plameňa.. na mačky sa zlostí. vie len hriať. Hádaj. kým ma voda nezadusí. Jesť jej veľmi. (POTOK) Vyrástli sme na komíne.. (JEŽ) Nosí hlavu na stožiari. Tu máš metlu. pápernaté! Či ho deti nepoznáte? (KURIATKO) Keď to vyhodíš je biele a keď spadne je to žlté.. (ŠARKAN) Schrúme horu kostí. ale hlavu nosí nad hviezdami. trpieť musí. čosi čudné bolo v ňom. mašličkový chvost pod oblohou pláva deťom pre radosť. (BASA) Dolu dedinôčkou kvapôčka za kvapôčkou žblní – žblní – žblnk. ťuk. koruna jej na nej žiari. nevie hrať. Mrákava je krákavá. Nie je rapkáč. Fajku cmúľaj. (KRT) Papierová hlava. ale zuby cerí. na žaby sa lakomíme. je aj dobrý papkáč. ťuky.. na hrniec si pozor dáva.Jozef Sabol a kolektív . (PÍLA) Do pece ma zamykajú. bojí sa ho žabka.. (ŽIRAFA) Poznajú ho z vás už mnohí.. Ozval sa raz z neho zvuk. lístie malo. dlhý chvost.. (ŽIHĽAVA) Lezie okolo plota. (PES) Pri plote sa rozzelená. Kto ma chytí. ale tenšia je jak prútik. veru tak! Pekný je ten . Rozbil sa a čudo zlaté vyskočil. (SNEHULIAK) 30 . jedna guľa – to sú nohy. (KŔDEĽ HAVRANOV) Rástlo v lese. z lesa ma vždy vyháňajú. ťuky. (RADIÁTOR) veľké čierne krák. veľmi chutí. druhá guľa – to je driek. (OHEŇ) (BOCIAN) Letí čierna mrákava. Veď ten živý rapkáč. v lete hojnosť. hlasno víta hostí. a keď sa do klbka zmotá ani čert ho nerozmotá. (BOCIANY) Dlhé uši. rapká. (DÔSTOJNÍK) Nemá ústa.

Zábavno-vedomostné hry pre žiakov 1. Dolný Kubín: Okresné pedagogické stredisko Dózsová.R. a 2.39 Majorová. Tatiana: Hráme sa s abecedou. Jozefa : Didaktické hry pre žiakov 1.Jozef Sabol a kolektív . Didaktické hry v školských družinách a detských domovoch. Využitie prvkov tvorivej dramatiky v príprave na vyučovanie..-4. Tulská č. 20 str. 25 str. aktivity a súťaže pre 1.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD LITERATÚRA Bartošíková. Didaktické hry v školskej družine. Tulská č. Lýdia : Hry radosti. roč.Štefánika. 2001. Senica: Metodické oddelenie školskej správy.4.4 Didaktické hry pre vychovávateľov ŠD a ŠK.ročník ZŠ. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I.39. 8. 1982. Matisová.: Didaktické hry z matematiky. Katarína – Sobolová. Eva . stupňa ZŠ v rámci ŠKD. Okresná konferencia v Martine – tvorivá dielňa. Mini Vychovávateľ. Banská Bystrica: Okresné pedagogické stredisko. vhodné na motiváciu a precvičovanie učiva. 5 str. Vlastimila et al. s. Jaroslava: Tvorivá dielňa. 3 str. Eva : Gramatické hry.ročníka ZŠ. Vavríková. Vrútky: ŠKD pri ZŠ ul. 31 . č. Martin: ŠKD Valča. 1998. 13 str. Turany: Školský klub detí. M.Krajčovičová. 3 str. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I. 1987-1988. 2001.. Hančáková. 1992.

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ________________________________________________________________________ © V rokoch 2000-2004 na vzdelávacích podujatiach v MPC Banská Bystrica zozbieral a zostavil s vychovávateľkami v ŠKD stredoslovenského regiónu PhDr. Jozef Sabol 32 .Jozef Sabol a kolektív .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful