P. 1
Didaktické a zábavné hry v ŠKD

Didaktické a zábavné hry v ŠKD

|Views: 1,907|Likes:
Published by bogarka911

More info:

Published by: bogarka911 on Oct 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

Jozef Sabol a kolektív

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

2000-2004
Hrať sa znamená mať možnosť vyskúšať si sám seba v rôznych situáciách, načerpať nové sily a radosť. Hra prináša slobodu konania, nové možnosti, tvorivú realizáciu, humor, pocit spolupatričnosti. Hrať sa je pre človeka prirodzené. Žiaci by mali poznať, že život sa skladá z jednotlivých rolí, a že hra patrí k ich životu.

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

Hry môžu zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu veľmi intenzívne a prinútiť ich k takému sústredeniu, aké nemožno dosiahnuť pomocou žiadnej inej metódy. Vo výchove majú hry a herné aktivity pre žiakov nezastupiteľné miesto. Aby hra splnila náš zámer a aby obe strany mali z hry radosť a úžitok, musí byť pedagogický pracovník schopný hru čo najlepšie uviesť a jej dopad čo najefektívnejšie využiť. Medzi hlavné zásady pri uvádzaní hier patrí:  Čo hrou sledujeme, aký je náš cieľ, aký je náš dramaturgický zámer?  Chceme podporiť v žiakoch tvorivosť, vedomosti alebo súťaživosť?  Ide nám o spoluprácu všetkých alebo o to, dať šancu vyniknúť jednotlivcovi?  Chceme, aby sa žiaci zamysleli alebo pohádali nad nejakou témou?  Ktorá hra, herná aktivita sa pre náš zámer hodí najlepšie? Dôležité je tiež premyslieť si primeranosť hry, uvedomiť si, pre koho hru chystáme, a na základe tejto úvahy nájsť správnu hráčsku hranicu možností. Odporúčame ľahko sa pohybovať nad ňou, aby sme žiakov mohli držať v stave myšlienkového napätia. Pokiaľ by sme dali latku príliš vysoko, zvlášť ak ide o intelektuálne schopnosti, stáva sa, že žiaci rýchle rezignujú, pretože pociťujú bezradnosť. Naopak, pokiaľ máme nároky príliš nízke, môžeme sa stretnúť s neochotou, nechuťou. Každá herná aktivita vyžaduje špecifickú motiváciu. Motiváciu nepodceňujeme a nebojíme sa zapojiť svoju fantáziu. Existujú rozličné spôsoby ako hru aj žiakov namotivovať:  legenda je predčítaná, vykladaná, prehrávaná  sám atraktívny názov hry, ktorý vzbudzuje v žiakoch dopredu zvedavosť a podnecuje fantáziu  zaujatie, nadšenie pedagogického pracovníka pri uvádzaní hry  priame navodenie atmosféry, žiaci sa ocitajú v cirkuse, v divadle, v električke v rodine, v lese, na ihrisku a podobne Atmosfére hry, aktivity často pomôžu aj zdanlivé detaily, ako napríklad označenie hráčov pri súperiacich družstvách, vhodné pomenovanie účastníkov hry.  majte vopred dobre premyslené pravidlá pre hru  vykladajte ich stručne, jasne (zdĺhavým a nejasným výkladom vyvolávate v žiakoch pocity ospalosti, otrávenosti)  dodržujte ich logickú postupnosť  postupujte od základných pravidiel, z ktorých by malo vyplynúť, o čo vlastne v hre pôjde, čím hra začína a čím a kedy končí Rozdelenie hráčov do skupín je len zdanlivo jednoduchá záležitosť. Pokazené a niekoľkokrát opakované delenie aj po tej najlepšie navodenej atmosfére spoľahlivo zníži stupeň motivačnej úrovne takmer na bod „mrazu“. Odporúčame preto, aby ste si vopred premysleli:  akým spôsobom budete žiakov rozdeľovať do jednotlivých skupín (losovaním, priamou voľbou, rozpočítavaním, náhodným výberom...)  aké zloženie hráčov podporí úspešný priebeh hry (koľko skupín, po koľko žiakoch v skupine, aký pomer budú mať chlapci a aký dievčatá...)  koho vytipujete a nasadíte ako vodcu v skupine tak, aby boli skupiny pokiaľ možno výkonovo vyvážené Počas hry buďte neustále pripravení žiakov povzbudiť, pochváliť alebo aj vyprovokovať, pri zaobchádzaní s hráčmi a prejavovaním úcty k ním, ktorá im patrí, nezľahčujte ich rozhodnutia, realizáciu, nebuďte nervózni, keď sa hra nebude vyvíjať podľa vašich predstáv, musíte byť neustále v obraze hry,

2

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

nemožno sedieť a dívať sa, ako sa hráč snaží, žiaci by mali mať pocit, že hráte s nimi, Každá hra má svoje zakončenie. Niektorý záver bude vyžadovať z vašej strany humorné a ľahké vyznenie, iná vážnosť, diskusiu, ďalšia toleranciu a citlivý prístup . A pokiaľ sa niektorým žiakom pri práve ukončenej hre príliš nedarilo, naznačte im, že ich šanca príde určite inokedy, prípadne že by mali svedomitejšie pristupovať k domácej príprave na vyučovanie i na samotnom vyučovaní. V mimoškolských i školských zariadeniach významnú úlohu zohrávajú didaktické hry, pod ktorými rozumieme takú činnosť, ktorej cieľom je poskytnúť žiakom určité poznatky a vedomosti pri osvojovaní si nového učiva, ale predovšetkým sú vhodnou metódou pri upevňovaní učiva, sú dobrým prostriedkom proti zabúdaniu a formálnym vedomostiam. Didaktické hry sú spojením detskej hry a vyučovania, lebo obohacujú, prehlbujú a skvalitňujú vedomosti získané na vyučovaní. V hrách sa spája myslenie s poznaním, rečou a činnosťou, čo napomáha rozvoju psychiky a pracovných schopností. Sú tiež prostriedkom mravnej výchovy, pretože žiaci sa v nich učia hrať čestne a utvárať správne medziľudské vzťahy. Hry sú priamym prejavom detskej túžby po činnosti, a preto sa do nich rady zapájajú. Základom každej hry je hravá, na určitom mieste sa rozvíjajúca, niečo napodobňujúca činnosť, vo väčšej či menšej miere určovaná pravidlami. Našou úlohou je venovať pozornosť tým hrám, ktoré sú vymedzené pravidlami a umožňujú systematické cvičenia, dôležité z hľadiska fyzického a rozumového vývinu, z hľadiska formovania charakteru a vôle. Pomocou didaktickej hry môžeme docvičiť nové učivo, ktoré žiaci práve v škole preberajú alebo upevňovať a prehlbovať staršie učivo. V didaktickej hre nám nejde o originalitu, ale predovšetkým o premyslené použitie hry v súvislosti s vyučovacou látkou. Ak spojíme učenie s hrou, vytvárame didaktickú hru, ktorá je najdôležitejším doplnkom základných vyučovacích metód. Učivo sa má opakovať formou hier pravidelne. Potrebná je spolupráca vychovávateľky s učiteľkou a napomôcť jej žiakom ľahšie zvládnuť práve preberané učivo. Tieto hry nemajú trvať príliš dlho, aby sme deti neunavili. Vhodné je rozdeliť žiakov do skupín, a to tak aby tie boli vedomostne rovnocenné. Dbať na to, aby sme k lepším žiakom priradili aj slabších, ktorí nedokážu vždy vyriešiť úlohu samostatne. Tu sa učiteľom pre týchto žiakov stáva kolektív skupiny. Pri výbere didaktických hier musíme rešpektovať celkovú životnú skúsenosť žiakov a predtým osvojené poznatky. Hra je pre dieťa životnou potrebou tak ako pre dospelého práca. Sprevádza ho celým jeho detstvom, je druhom činnosti, pri ktorej prejavuje aktivitu, tvorivosť a vlastnú iniciatívu. Hrou možno upútať pozornosť detí, vštepovať im nové poznatky, zručnosti, stupňovať požiadavky na ich tvorivú činnosť, rozvíjať fantáziu i etické princípy. Dobrým pomocníkom pri didaktickej hre je hodnotenie - nikdy však nehodnotíme známkou.

SLOVENČINA

HLÁSKY
Čo hľadáš?

3

Spíme Žiaci majú hlavy položené na laviciach – spia. Hra na široké „ä“ Vychovávateľ hovorí rôzne slová. ktoré sa začínajú známymi hláskami a rovnaký počet kartičiek s tými istými hláskami. V skupine. hukot. Obmena: Nové slová na poslednú slabiku. ktoré písmeno sa bude v slovách opakovať a na ktorom mieste v poradí bude. Ak správne a rýchlo povie slovo. Učiteľ ukáže obrázok. Vychovávateľ ju hodí ďalšiemu žiakovi. ktorí majú na lístkoch hlásky z daného slova sa postavia pred lavice.určená hláska je na začiatku slova . hák. ktorá za určený čas napíše najviac slov (mak. Žiaci zdvihnú hlásku „b“.“ Hlásky nastupujú do svojich vlakov. Vyvolá prvého žiaka. Rovnaká hláska Vychovávateľ určí. v ktorej je obrázok auta vstane jeden žiak a druhý k obrázku priloží hlásku „a“.koľaji. Pridaj správne písmeno Žiaci sú rozdelení do skupín a každá má niekoľko obrázkov. Hlásky na cestách Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami a určí na nich.“ Vytiahol kartičku s hláskou „p“.koľaji. Vychovávateľ povie napríklad slovo „auto“. vlak s mäkkými spoluhláskami stojí na 2. Ak v slove určená hláska nie je. Hlásky v daždi Vychovávateľ rozmiestni hlásky na magnetickej tabuli. Žiaci za každým slovom zatlieskajú. hľadám hodinky. na ktorú sa všetci prebudia.určená hláska je v strede slova . na ktorej koľaji bude ktorý vlak stáť. napríklad „lopta“. na ktorú žiaci tvoria slová. Ťahá ďalší žiak a povie: „-Pero tu nie je. Vychovávateľ hovorí: „-Vlak so samohláskami stojí na 3. Hlásky sa pohybujú po peróne. makovník. Žiaci sa medzi sebou poradia. ktoré sa začína hláskou „a“ a sám vyvolá ďalšieho žiaka.“ Druhý si vytiahol kartičku s hláskou „h“. ďakujem). Vyhráva žiak (dvojica. Učiteľ sa ho pýta: „-Čo hľadáš ?“ Žiak odpovie: „-Hľadám pero. Prišla loď Učiteľ hovorí: „-Prišla loď a priviezla nám hlásku „z“. Pri pomýlení vychovávateľ určí inú hlásku a hra pokračuje. Vyvolaný žiak povie slovo.Jozef Sabol a kolektív . ktorou sa daný obrázok začína. Vychovávateľ určí hlásku. Živá abeceda Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami.určená hláska je na konci slova Zvedavý obrázok Vychovávateľ vytlačí na kartičky obrázky a žiaci napíšu hlásku. koľaji. aké slovo zložia. Kto sa pomýli. Napríklad hláska „k“ bude tretia v poradí. môže sa vykúpiť tým. Žiak jednu vytiahne. žiaci ostanú spať. stáva sa učiteľom a vyvolá ďalšieho žiaka. rakyta. v ktorom je „ä“ Hra na učiteľa Vychovávateľ určí hlásku. Kto sa pomýli. Vyvolá skupinu žiakov. musí vystúpiť a hľadať svoj vlak. Ak je v slove „ä“ netlieskajú. že povie slovo. Reťaz Vychovávateľ povie slovo.“ Hodí malú loptičku niektorému žiakovi. Každý z nich si zoberie jednu hlásku.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vo vrecúšku sú kartičky s písmenami malej abecedy. vlak s tvrdými spoluhláskami stojí na 1. na ktorom je napríklad bubon. SLOVENČINA LITERÁRNA VÝCHOVA 4 . Obrázok – hláska Žiaci majú pripravené písmená zo skladacej abecedy. skupina). Ten ju chytí a hneď povie slovo. aby vytvorili slovo. Na zvolanie vychovávateľa: „-Prší!“ sa hlásky postavia vedľa seba tak. Potom povie nejaké slovo a žiaci. ktoré začína hláskou „z“ a loptičku hodí späť vychovávateľovi. Obmena: .

. mamička . z ktorej sú rozprávky. kriedu. Hra na hercov Žiak povie vetu a vychovávateľ ju napíše na tabuľu.. ktoré si zapamätali a zaradiť ich do rozprávky..svet . Žiaci v skupinách majú napísať čo je pravdivé a čo nepravdivé. smutne. Prečíta niekoľko ukážok a žiaci v skupinách napíšu meno spisovateľa a názov diela. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 5 . dospelo. kto je najkrajší na svete? (Snehulienka s sedem trpaslíkov) Každá deva v kráľovstve si musela vyskúšať drobnú črievičku. nôžky . (Popoluška) Pravdivé – nepravdivé Vychovávateľ prečíta žiakom rozprávku. Kto aký je Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku alebo úryvok. nohy . Povedz vetu . v ktorej budú menované osoby.. palica . Úlohou žiakov je zapísať čo najväčší počet postáv. Najšikovnejší žiak zo skupiny ju povie ostatným. ktoré majú žiaci uhádnuť.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Bude z teba spisovateľ? Žiaci v skupinách majú vymyslieť príhodu.Fero. Papagáj Vychovávateľ číta krátke vety z rozprávok a žiaci ich presne opakujú po učiteľovi. Postavy z rozprávok Vychovávateľ prečíta 10 postáv. detsky. ale nedokončí ju.rožky. Dokončí rozprávku Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku. zvieratá a veci. V galérii Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú vymyslieť ku každému vhodný text. nadpis. krieda je za .. Literárny kvíz Vychovávateľ pripraví ukážky z literárnych textov. nahnevane. pýta sa: „-Je krieda ukrytá po stolom? Za lavicami? Pri okne?“ Žiaci odpovedajú – ÁNO / NIE. Hľadaj rým! Na určené slová tvoria žiaci rým. Žiaci majú zapísať vlastnosti určenej postavy. zvierat a vecí. Ktoré dokončenie sa vám najviac páčilo? A takto ju dokončil spisovateľ – dočíta rozprávku.milo.lavica. veselo. kde je ukrytá vec. napr.. plačlivo. ktoré sa žiaci učili.. zrkadielko. Spisovateľ Vychovávateľ napíše na tabuľu niekoľko osôb. Ako by si dokončil rozprávku ty? Pýta sa viacerých žiakov. SLOVENČINA PREDLOŽKY Ukrytý predmet Jeden žiak odíde z triedy a ostatní ukryjú napr. Číta ju ešte raz a pri druhom čítaní pridá slová. napríklad o psíčkovi a mačičke. Keď sa žiak vráti do triedy. Hádaj podľa obrázkov! Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú určiť. ktoré vystupujú v rôznych rozprávkach.. Hra na spisovateľa Aký názov by si dal rozprávke Zlatovláska.Jozef Sabol a kolektív .. Čo nebolo v rozprávke Vychovávateľ prečíta žiakom veľmi krátku rozprávku. Poznáš rozprávky? Z ktorej rozprávky je veta: Zrkadielko. Obmena: Žiaci čiastočne prezradia. Žiaci majú napísať krátku rozprávku. pero .. kvet .rohy. Popoluška .Anička.

Tak sa mu naložia predmety na chrbát a do rúk. Kresliar Jeden z hráčov je kresliar. Dopíš 6 . poprípade ich zástupcov.. Ostatní mu poukladajú rôzne predmety.“ Vystriedať viac slabík. ktorých sa musí dotknúť. Vychovávateľ zatiaľ zmení samohlásky v niektorej slabike a povie: „-Bol tu kúzelník a zmenil nám slabiky. Keď ukončia sčítanie. Po herni sa rozostavia rôzne predmety (lavice. Na pokyn vychovávateľa žiaci „zaspia“. t. Ta každý neurčený predmet hráč dostane trestný bod. ktoré predstavuje prístavnú sirénu a trúbi občas na signál do hmly. Na nosiča Jeden z hráčov predstavuje „nosiča“. Zaviažu sa mu oči a jeden z hráčov ho vodí po miestnosti. nazývame hmatom. na ktorom leží hromada mincí a snažia sa ich hmatom sčítať (ich nominálnu hodnotu). Kto sa pomýli. ktorá má preplávať medzi úskalím do prístavu.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ROZVOJ HMATU Spojenie kožných a pohybových pocitov. aby si predmety prehliadol a hráč si volí nového „nosiča“. aktovky a podobne). Poznávanie so zaviazanými očami Skupiny stoja v rade oproti sebe. pri dotknutí sa pohybujúcou sa rukou. Napríklad: Moje číslo je 11. stôl. Víťaz je posledný. Potom sa mu odkryjú oči. získa pre svoju skupinu bod.. ktorý odovzdajú vychovávateľke.“ Úlohou žiakov je slabiku opraviť. musí predmet nosiť. Oproti nemu ide druhý žiak a drží kartičku s hláskou „a“. Organizátor hry hodí loptu niektorému z hráčov. Potom opäť hodí loptu organizátorovi. aké má číslo a čo to číslo vyjadruje. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ROZVOJ PREDSTÁV Čo znamená moje číslo? Na rozvíjanie predstavy žiakov uvádzame niekoľko didaktických hier. Loď v hmle Dieťa má zaviazané oči a predstavuje loď v hmle. „m“. Na papieriky napíšeme čísla podľa počtu hráčov. Vychovávateľ hovorí: „-Dve priateľky „M“ a „A“ sa vybrali na prechádzku.Jozef Sabol a kolektív . kôš. aby do ničoho nenarazilo a priplávalo čo najskôr do prístavu. Hráči stoja v kruhu. Možno sa hrať ako súťaž jednotlivcov. Kapitán protistojacej skupiny mu zaviaže šatkou oči a členovia skupiny si vymenia miesto. Jedenásť je hráčov vo futbalovom mužstve. Boduje sa rýchlosť a presnosť sčítania. vypadne z hry. odstránia si šatky z očí a ihneď napíšu úhrnný súčet na papier. čo je to? Keď neuhádne. Deti pristupujú po jednom so zaviazanými očami k stolu. Všetci pozorujú každý pohyb a snažia sa zistiť čo kreslí. Kúzelník Na magnetickej tabuli sú slabiky. Osvedčujú sa predmety pre každého ináč rozostavané. Boduje sa čas priplávania a za nárazy sa strhávajú body. Keď sa stretli. alebo družín. Závod počtárov Vychovávateľ si prinesie rôzne mince. Ide ku stene a ukazovátkom napodobní kresbu. podali si ruky a spolu sa prechádzali ako slabika „ma“. Ten musí povedať.j. Potom ich zamiešame a rozdelíme. Vyhráva ten. Každá vyšle proti stojacej skupine jedného svojho zástupcu. Dieťa loď hmatá okolo seba. Keď ho nájde. Veľmi dobrým pomocníkom pre mladších žiakov sú v tomto smere zmyslové hry pre rozvoj hmatu. stoličky. ktoré vznikajú pri ohmataní predmetov. SLOVENČINA SLABIKY Dve priateľky Z jedného kúta triedy ide žiak a drží v ruke kartičku s hláskou napr. kto má najmenej trestných bodov. Pri cieli stojí iné dieťa. Jeho úlohou je uhádnuť. Hráč so zaviazanými očami pristúpi ku skupine a snaží sa hmatom nájsť niektorého hráča. Hru treba časovo obmedziť na 2 minúty.

mám. 10 (mlieko). Elene. stratila sa. slovo. Žiaci „spia“ a učiteľ jednu slabiku zoberie. ded.“ Alebo „-Eva je na Mesiaci. Vyhráva žiak. korok. Obmena: . 2. 6 (hrušky). lastovička. Žiaci súťažia. Ktoré slovo tu nepatrí? Vychovávateľ povie skupinu slov. rezeň. Napríklad vytiahne si čísla 9. radar.. kukuk. Počítajú sa hlásky.. Žiak si so zatvorenými očami jednu vyberie. kto za určený čas napíše v slovách najviac daných hlások. 9 (ujo). napríklad je určená hláska „e“ a slová . lopta. Vyvolaný žiak si vytiahne aspoň tri čísla a utvorí na ne vetu. 7 . napríklad „la“ a hovorí: „-Slabika „la“ je veľmi smutná .Jozef Sabol a kolektív . ktoré sa začínajú slabikou „la“ – lampa. Dokončite ju!“ Žiaci hovoria slová. Máš dobrú pamäť? Učiteľ prečíta pomaly asi 20 slov. lebo je sama. Pripájaním vozňov k lokomotíve vznikne slabika. 3 (jablko). mím.“ SLOVENČINA SLOVÁ (2) Kto je najlepší Vychovávateľ alebo žiak určí hlásku. krk. Na pokyn žiaci začnú písať slová. ktorý povie vetu na dané slovo. 8. 8 (mačka). Čítaj spredu aj odzadu Oco. Úlohou žiakov je utvoriť z vybraných slabík nové slovo. ktorý za určený čas napísal najviac správnych slov. toľko slov musia žiaci napísať na danú hlásku. Napríklad: k . pochop Doplňovačka Vychovávateľ napíše na tabuľu prvé a posledné písmeno slova a urobí medzi ne toľko pomlčiek. Počet hlások „e“ je 11. Mates Vychovávateľ napíše na tabuľu 10 slov a očísluje ich napríklad – 1 (pes). 2 (auto). kuraciu. SLOVENČINA SLOVÁ (1) Čarovný košík Na stole je košík a v ňom kartičky so slovami. stôl. Vianoce. prečíta nahlas a vyvolá žiaka.Peter. V škatuli na stole sú čísla od 1 – 10. Anna. Na každom vozni je napísaná hláska. koľko písmen chýba a žiaci doplňujú. Vláčik Kartičky tvoria lokomotívu a vozne. sveter. madam. ktoré si zapamätali.učiteľ určí prvú slabiku a žiaci k nej hľadajú ďalšie. potom ich prečíta ešte raz rýchlejšie. meter. Žiaci majú povedať stratenú slabiku. lavica.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vychovávateľ vytlačí každému žiakovi obrázok a žiaci píšu prvú slabiku Loďky Vychovávateľ nakreslí na magnetickú tabuľu obrysy jazera a na hladinu pripevní loďky so slabikami. ktoré by tvorili s prvou slabikou plnovýznamové slovo. 7 (cesta). Čísla a slová Určený žiak hodí kocku a koľko bodiek je na vrchnej strane kocky. Oto. napríklad – piesok. Veta bude znieť: Ujo videl z auta mačku. Ktoré slovo nepatrí do skupiny slov? Slovo „lopta“ lebo v ňom nie je dvojhláska. Napríklad: „-Čo robí Eva? Nepravdivá odpoveď žiaka je: „-Eva spí v psej búde.. 4 (záhrada). nie slová. rotor.a (kytica) Fantastické odpovede Vychovávateľ dáva žiakom otázky.. na ktoré musia pohotovo a nepravdivo odpovedať. Stratená slabika Na magnetickej tabuli je niekoľko slabík. Žiaci zo slabík tvoria slová. Nájdi správnu slabiku Vychovávateľ pripne na magnetickú tabuľu rôzne slabiky. 5 (búda). oko. kolok. Smutná slabika Vychovávateľ napíše na tabuľu slabiku..

Ostatní hráči na znamenie prichádzajú popri sediacom. Za správnu odpoveď dáme jeden bod. Rita. libra. Po napísaní dá žiakovi vedľa seba. špendlík. Keď stráže počujú podozrivý šramot. Povie niektoré z napísaných slov. bas. vlas. Koľko ich prešlo? Jeden hráč si sadne na stoličku v strede miestnosti a zaviažu sa mu oči. tis. britva. Počúvaná Úlohou je priblížiť sa potichu k hráčovi. stráca bod.. musí slovo prečítať. ak sa nepomýli. Vyhráva žiak. Kto sa pomýli. Je im dovolené zohnúť sa. vypadnú z hry. sliva. chytené dieťa zostáva v zajatí a nezúčastní sa viac hry.. rozložiť na slabiky a hlásky. sadne si. kovová minca a guma. Hráči. ktorý má zaviazané oči a dotknúť sa ho rukou. Tisa. Komu sa podarí. bar. ostatní utvoria zástup a v ruke majú kartičku so slovom. Máte dobrý sluch? Opatria sa tieto predmety – hrebeň. Hra má trvať najviac tri minúty. špáratko. 8 . Zlatá brána Dvaja žiaci urobia zlatú bránu. Skúšanému zaviažeme oči a zo vzdialenosti asi 4 metrov púšťame jednotlivé predmety v ľubovoľnom poradí asi z výšky 7 cm na hrubú knihu. Za každého hráča. Obmena: žiaci nepíšu na papier. postaví sa na koniec zástupu. vata. ten po napísaní dá žiakovi za sebou. koľko hráčov prešlo. Veta: Kráľ má tri dcéry. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (1) Sluch a sluchovú nahluchlosť môže vychovávateľ zistiť u žiakov aj formou hry. ale na tabuľu a podávajú si kriedu (fixku). Vlasta. zdvihnú ruku na znak prehradenia cesty. lebo sa mi stratilo slovo (povie jedno z napísaných slov). nečujne priblížiť sa k hráčovi a dotknúť sa ho rukou. ukáže rukou smerom. Štafeta Každý rad dostane papier a na pokyn žiak v prvej lavici začne písať slovo na danú hlásku alebo slabiku. ktorí boli pristihnutí pri pohybe. Vyvolá k tabuli chlapca a dievča a hovorí: „-Zavolal som si detektívov. Stoja so zaviazanými očami pri otvorených dverách dvoch susedných miestností po stranách proti sebe. ten víťazí. ktorý určené slovo skôr nájde a dá ho do krúžku – košiara. strava a iné. Ostatné deti sa striedavo snažia prekĺznuť z jednej miestnosti do druhej.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Na detektíva Vychovávateľ napíše na tabuľu slová do štyroch riadkov. liezť po podlahe. barla. Hra s číslami a kockou Žiak hodí kocku. odkiaľ hluk počuje. riava. larisa. ktorého sluchom nezistí dostane zlý bod. Akonáhle hráč so zaviazanými očami začuje hluk. obyčajná ceruzka. list. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (2) Morský priechod Dvaja hráči sú na stráži. Kto to urobí správne. Koho chytia do brány. Napríklad 3. Kto ho skôr nájde? Nové slová Utvor nové slová napríklad od slova BRATISLAVA – brat. Ak sa strážnik pomýli. Vyhráva rad. Larisa. Počúvajúci má zistiť. SLOVENČINA VETY (1) Hra s číslami Vychovávateľ vloží do škatule kartičky s číslami. sila. Ovečky Vychovávateľ napíše na tabuľu aspoň 10 slov a vyvolá k tabuli dvoch žiakov. Pred každým pustením povieme: „Pozor!“ a trikrát po tomto nepustíme nič. a to po jednom alebo po dvoch. ktorý prvý skončil. V každom rade musí byť rovnaký počet žiakov. astra. Hru je dobre hrať tam. satira. brav. Ilava. Aké číslo je na vrchnej strane kocky. Môžu prechádzať potichu alebo hlučným krokom.Jozef Sabol a kolektív . utvorí vetu s toľkým počtom slov. kde vŕzga podlaha. Vyvolaný žiak vytiahne číslo a pohotovo musí povedať vetu s daným číslom. rasa. Iva.

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Lovíme v rybníku Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu slová ako napríklad – pekná. čo Polepetko pokazil? „-Vyvolaný žiak ide správne usporiadať slová vo vete a ostatní žiaci ju prečítajú.. bol tu Polepetko a na tabuli nám poprehadzoval všetko.. napr. Je množstvo didaktických hier pre rozvoj vnímania farieb. Posledný povie vetu nahlas. žltú a zelenú. na ktorom je 10 slov. zostavia vetu.Jozef Sabol a kolektív .. Uvádzame len niekoľko. Podmienka: Všetky slová vo vete sa musia začínať rovnakou hláskou. v ktorej budú všetky slová..Posledný – vyhráva. chutné. Aké číslo je na vrchnej strane kocky.. Akej farby je predmet? Hráči sedia v kruhu. Utvoriť vetu. Napríklad: Milan vozí Vieru.. Potom povie tento hráč inú farbu a ukáže opäť na ďalšieho hráča atď. Na poštára Žiak – poštár roznáša žiakom lístky so slovami. Telefón Pred lavicami sú dva zástupy žiakov. vyberajú z rybníka slová a zostavujú vety.: mamička.“ Vyvolaní žiaci prídu k stolu. Napríklad žiak hodil číslo 5... Viera. Prvý ju pošepky povie druhému. Rozsypané slová Vychovávateľ má na stole rozhádzané slová a hovorí: „-Janke sa rozsypali slová.. Jožko píše úlohu.. Ťažká úloha Učiteľ napíše na tabuľu slová. toľko slov musí mať veta. Ostatní žiaci tlieskajú a spievajú pieseň „-Nie je chlapa nad poštára. Premýšľaj Vymysli vetu na daný počet hlások v slove! . SLOVENČINA VETY (2) Tvorenie viet Vychovávateľ dá každej skupine lístok. Milan.. vozí. Vychovávateľ každému zástupu pošepky povie rovnakú vetu. škola. ktorá napíše najviac viet. Ten musí ihneď menovať predmet..-. Prvý žiak pokračuje pekne Druhý žiak pokračuje píše Tretí žiak pokračuje do Štvrtý žiak pokračuje zošita Veta znie: Miško pekne píše do zošita. aby utvorili vetu so správnym slovosledom. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE FARIEB Dieťa pri vstupe do školy rozoznáva okrem bielej a čiernej farby štyri základné farby: červenú. 9 .: Moja mamička vie piecť chutné koláče. Kto ide napraviť to. naša. modrú. Zaujímavá veta Žiak hodí kockou. Vyhráva skupina. ktorý je v tej istej farbe. Veta znie: Miška Mášiková mala malú mačku.Kto sa pomýli alebo nedokáže odpovedať... pripnú ju na magnetickú tabuľu a ostatní žiaci ju prečítajú. Na pokyn vychovávateľa prichádzajú žiaci. druhý tretiemu. Polepetko Na magnetickej tabuli sú poprehadzované slová a vychovávateľ hovorí: „-Žiaci. Jeden hráč menuje farbu a ukáže na iného hráča.. Na pokyn začnú žiaci písať z daných slov vety. napr. Naša škola je pekná. Vyhráva zástup. pomôžme jej ich pozbierať. vypadne z hry. Pridaj slová! Vychovávateľ povie napríklad slovo „Miško“. ktorý povie vetu najpresnejšie. koláče.“ Žiaci s lístkom vystúpia pred lavice a postavia sa tak.

Niekedy sú žiaci veľmi dobrými pozorovateľmi. musí povedať svoje číslo. ktorý sedí na pravej strane vedúceho dostane číslo 1 a červenú farbu. Kto prehovoril? Hráči utvoria kruh. Ak ani na tretí raz neuhádne. ktorého meno uhádol. Jeden z hráčov ide za dvere. vymení sa s tým hráčom. zakuká ďalší. So zaviazanými očami Jednému hráčovi sa zaviažu oči a ostatní hráči sa pochytajú za ruky a urobia kruh. Deti si sadnú okolo neho a každé dostane jedno číslo a farbu. atď. Ostatní sa dohovoria kto ako prvý zakuká. Vyhráva ten. Hráča. kresbe. kto je to. Ak sa nehlási k svojej farbe. ide do kruhu ten. Vnímanie obrázkov u žiakov je sťažené aj tým. Vnímanie obrazu je dejom psychologicky dôležitejším. Potom začne vychovávateľ rýchle vyťahovať z debničky papiere a hrať. V prostriedku stojí jeden so zaviazanými očami. Slepá baba je v kruhu. Slepá baba sa pýta: „Kto sa drží mojej paličky?“ Chytený hráč musí povedať jedným slovom (hlasno) .. Na kukučku Hrá sa v laviciach alebo pri stoloch. vyhráva. alebo povie iné číslo. sklonia hlavu nad stôl. kto po ňom. v ktorej je niekoľko prúžkov z rôznofarebného papiera (vždy viac ako je hráčov alebo skupín). aby naučil žiakov správne vnímať obraz a kresby. Slepá baba má v ruke paličku. Kto má menej trestných bodov. Deti si potichu značia mená týchto ľudí a napokon pozbierajú odpovede a odovzdajú ich vedúcemu súperiacej skupiny na ohodnotenie. stoj!“ všetci hráči zastanú. Ak uhádne jeho meno. Ak uhádne. Možnosti cvičenia v tomto smere poskytujú aj didaktické hry. Vtedy „Slepá baba“ vystrčí paličku a koho zasiahne. Na znamenie výkrikom „Slepá baba. Môže sa 3 razy opýtať a tri razy hádať.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Koho je táto farba? Vychovávateľ má v ruke debničku. Toto všetko upozorňuje vychovávateľa. Veď obraz nie je opakovaním skutočného predmetu. Prvý zakuká a hádač má uhádnuť kto to bol. dostane trestný bod. avšak množstvo nimi postihnutých detailov a ich akosť je nepodstatná vzhľadom na celkový význam a charakter vnímaného predmetu. Deti si ho prehliadnu a potom sa otočia chrbtom k tabuli. ktoré im ukazuje vychovávateľ najdlhšie 10-20 sekúnd. Zvíťazí jednotlivec (skupina). obrázky slávnych ľudí z histórie. že mladší žiaci nevedia sa plánovite dívať a zriadiť svoj zrak. Vnímavosť žiakov k fonetickej stránke reči môže vychovávateľ účinne rozvíjať aj didaktickými hrami. čo sa na obrázku zmenilo (môže sa použiť aj fotografia). ktorý je za dverami pozvú dnu a hra začína. Podľa hlasu háda. ktorého farbu vytiahne. určia celé poradie. Žiaci si obyčajne všimnú drobnosti a podstata im uniká. alebo lavicu tak. kto prvý uhádne. jeho sused číslo 2 a modrú farbu. Keď sú takto pripravení. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE REČI Žiak si má v škole vypestovať aj citlivosť zvukovej stránky reči.Jozef Sabol a kolektív . ktorý uhádol najviac podobizní slávnych ľudí. 10 . Zmenená kresba Vychovávateľ nakreslí pred príchodom žiakov na tabuľu obrázok. Obrazy slávnych ľudí Dve skupiny pozorujú obrazy. Ak prostredný hráč uhádne. pri uhádnutí ide za dvere ten. ktorý sa držal paličky a uhádol jeho meno. že si obličaj skryjú do zložených rúk.„Slepá baba“. Napríklad hráč. Vychovávateľ napíše alebo prečíta mená osôb ukazovaných na podobizniach a zistia sa správne typy. Všetci účastníci chodia po kruhu. ten sa jej musí chytiť.. kto prehovoril. ostane ďalej „Slepou babou“. Vedúci ukáže na niekoho v kruhu a ten povie „Kto prehovoril“ Prostredný ho má poznať po hlase a označiť menom. Vychovávateľ urobí malú zmenu – napríklad dokreslí alebo zotrie nejakú maličkosť a deti majú uhádnuť. ale jeho plošným spodobením pomocou zvláštnych prostriedkov. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE OBRAZOV Veľké ťažkosti majú žiaci s chápaním priestorových vzťahov na obrázku.

v ktorom sú uložené lístočky s otázkami. pokiaľ sa pieseň neskončí. Prasačie očko Zručný kresliar nakreslí na tabuľu alebo na podlahu jednoduchými ťahmi kriedy prasiatko. aby určili od oka.y 11 . výletoch. môžeme vyskúšať spevácke vlohy všetkých žiakov.. tiež melódiu a dávať pozor. že vezmeme niť alebo špagát určitej dĺžky a odhadujeme. Hra je zábavná. ten vyhráva.. aby pieseň šla plynule. Uprostred stojí jeden hráč spievajúci ľubovoľnú pieseň. ťažkosť je v tom. nos. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE VEĽKOSTI A VZDIALENOSTI Úlohou vychovávateľa je urýchliť a spresniť deťom vnímanie aj z hľadiska individuálnej skúsenosti. Hráč držiaci krabičku. Úlohou hráčov je prísť k určitej vzdialenosti so zaviazanými očami a oko zakresliť na správne miesto. Ak prestane prostredný spievať. ale spieva len prvé tri slová a pokračuje ďalší. Hráči spolu súťažia. ústa a uši. Spevácky festival Hráči sa dohodnú.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE TÓNOV Skúsenosti nám ukazujú. Vyhráva ten. kto najsprávnejšie oko zakreslí. že budú spievať niektorú známu pesničku. Vyhráva ten. vychádzkach. Jednu stoličku obrátime hore nohami a položíme ju na inú stoličku. Kto má lepšie „oko“? Vedúci položí na kraj stola ceruzku alebo iný predmet s vyzve dvoch účastníkov. A vychovávateľ neraz po dlhšom čase objaví dobrého speváka. Správny odhad možno u detí cvičiť aj spoločenskými hrami. Je možno tiež namaľovať obrysy hlavy a dať hráčom dokresliť oči. kto odhadne presnejšie. Tajomné vrecúško Učiteľ vyberá z vrecka slová. Štyri krúžky Z ohybných prútov alebo drôtov spletieme štyri krúžky o priemere 15 cm. Vynechané i . komu sa z presne stanovenej vzdialenosti podarí najmenším počtom bodov nahodiť všetky štyri krúžky na všetky nohy stoličky. treba pre každú z nich zmeniť trochu úlohy. Deti si za spevu podávajú krabičku. kde všade možno s deťmi odhadovať. ktorý spieva tiež len tri slová. Hra je na prvý pohľad jednoduchá. Deti stoja v kruhu. Odpovedať alebo spievať Vedúci si pripraví lístočky s rôznymi obálkami. SLOVENČINA VYBRANÉ SLOVÁ Kto je najšikovnejší Na tabuli sú napísané slová správne aj nesprávne. Spevácku ostýchavosť žiakov môžeme ľahko odstrániť aj vhodnými didaktickými hrami. Ak zodpovie. na ktorých je i – y. v herňach. Úlohou žiakov je čo v najkratšom čase vyhľadať správne napísané slová.. koľko ráz možno položiť túto ceruzku po dĺžke stola. Pretože súčasne môžu súťažiť aj iné dvojice. Hry možno obmeniť aj tým. že žiaci sa v nejednom prípade ostýchajú sami spievať. Sadnú si do kruhu a niektorý začne. koľkokrát možno niť alebo špagát otočiť okolo stola alebo nejakého okrúhleho predmetu. Jedno oko mu chýba. Napríklad „Čím sa pozerá kukučka?“ alebo „Aké má kukučka perie?“ alebo „čo kukučka najradšej žerie?“. porovnávať vzdialenosť rôznych objektov v teréne. Otázky vždy zameriavame určitej téme. košíček. Veľké možnosti v tomto smere má vychovávateľka na exkurziách. si musí vytiahnuť lístoček a otázku správne zodpovedať. zastaví sa aj podávanie. Prostredný spieva a krabička sa podáva ďalšiemu. že treba dodržať presne text piesne. učivu. v ktorých chýba i – y.Jozef Sabol a kolektív .. Takto sa pokračuje dotiaľ. Žiaci podľa toho dvíhajú kartičky. Keď ten nezodpovie správne – ide do kruhu a spieva on – stáva sa prostredným hráčom pokiaľ ho nevystrieda ďalší neúspešne odpovedajúci hráč. podá lístoček prostrednému a hra pokračuje.

Menoslov žiakov Ktorá skupina napíše prvé podľa abecedy zoznam žiakov v triede? MATEMATIKA ČÍSELNÉ OKO Rozostavte číslice od 1 – 9 v obrazci znázorňujúci kruh tak. ktoré nahádže viac kruhov. Aby líška nechytila zajaca musí sa tento 12 . zvieratá a veci boli na obraze. pohľadnicu. Úlohou žiakov je napísať vetu. Družstvo.. východe Slovenska. Hráči hádžu kruhy na nohy stoličky. Do každého kruhu sa postaví jeden hráč „zajac“. 5-6-4.) VÝTVARNÁ VÝCHOVA DÍVAJ SA POZORNE Vedúci si pripravuje obrazy o deň skôr a k nim otázky. Ukáž svoju šikovnosť Dvojica žiakov dostane lístky. Kto odpovedá najpresnejšie získava bod. aby jedna číslica bola v strede kruhu a ostatné na konci každého priemeru a aby súčet troch čísel na každom priemere bol 15. na ktorom je slovo r – ba. napr. Sú to „líška“ a „zajac“. alebo obrázok.. 2 SLOVENČINA ABECEDA Dokážeš to? Vychovávateľ napíše na tabuľu vetu. ilustrátora sú typické tieto výrazové prostriedky. (5-3-7. Liptove. napríklad: -Koľko tam bolo budov. v ktorej budú obidve podstatné mená. Vyhráva skupina. vojakov.. Ukáže deťom obraz. žiaci si zapisujú podstatné mená. grafikov. Sledoval si pozorne? Vychovávateľ pomaly číta úryvok.. dynamika atď. Detve. V miestnosti si pripravíme dve stoličky. Napríklad – „v“ – Vlado. Žiaci majú vypísať písmená v abecednom poradí – riešenie – a á b é k l m o r s š t u ý ž. Zamerať sa na maliarov žijúcich na Orave. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HONBA NA ZAJACA Na zemi nakreslíme niekoľko kruhov. aby vrchná stolička mala nohy obrátené dohora. Rozširovať poznatky detí aj o ostatných slovenských maliaroch v iných kútoch Slovenska. zviera.Jozef Sabol a kolektív . fotografiu.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Žiak roznáša po triede lístky so slovami. ktoré nie sú typické pre daný obraz. Chvíľu ich nechá pozorovať a potom obraz schová. Napíš čo najviac! Vychovávateľ sa dohodne so žiakmi na určitej hláske. zvíťazí. mesto.. na ktorých sú napísané dve podstatné mená. ktoré farby vystupujú v priestore? Aká technika vytvára dej obrazu? Pre ktorého maliara. Žiak na list odpovedá: „Poštár mi priniesol lístok. Musím doplniť „y“ . tvar. farba. ktorá skôr zoradí písmená podľa abecedy. poznať aj ďalších ilustrátorov.. ktoré osoby. 5-1-9. Vedúci sa pýta otázkami. Vranov.. vlk. Vyhráva žiak.. svetlosť. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDZANIE KRUHMI Pre túto hru si musíme dopredu pripraviť kruhy o priemere 15-20 cm. línia. Postavíme ich na seba tak.. Hra s abecedou Žiaci alebo vychovávateľ na štvorčeky papiera napíše všetky písmená abecedy.“ SLOVENČINA PODSTATNÉ MENÁ Máš dobrú pamäť? Vychovávateľ zavesí na tabuľu na 1 minútu obraz a potom ho otočí. Žiaci majú napísať (povedať). vlasy. Môžeme sa pýtať aj otázkami. na ktorých je vynechané i – y. zviera.: Sýkorka má žlté bruško. vec Žiak potichu hovorí abecedu a určený žiak ho zastaví slovom „Stop!“ Pri ktorej hláske sa zastavil. Dvaja hráči sú mimo kruhu. Meno. vec. Jeden žiak pomieša štvorčeky a na pokyn vychovávateľa ich žiaci začnú zoraďovať podľa abecedy. žiaci povedia meno. ktorý ich zapísal všetky. mesto. osôb.

v skutočnosti však má 18 a to 6 bočných a po 6 na oboch základňách. Hrá sa o najšikovnejšieho počtára. dve koruny. Teraz prenasleduje líška opäť iného zajaca nechytí. Ten si prečíta posledné slovo a napíše riadok (verš). Hráč. Hodnotíme čas. Keď sme hru pripravili. ktorý tomu môže zabrániť rýchlym prinožením. Víťazí skupina. Dvojice sa môžu spolu radiť. Chytený hráč musí potom byť líškou. Ďalej si pripravíme noviny veľkého formátu (3 kusy). Obsah „básne“ je teda všetkým 13 . ktorá ich nájde v stanovenom čase viac. čo bol v kruhu tento rýchlo opustiť. keď vedúci hod len naznačí – dostáva zlý bod. za ktorý model zhotovia a jeho realizáciu. nožnice a úlohu vytvoriť v najkratšom čase štylizované oblečenie pre partnera. ktorý dáva hádať povie „áno“. ktorá pozbiera v určenom čase viacej lístočkov svojej farby. vojdú do miestnosti školského klubu detí. aby bolo vidieť iba posledné slovo. Posledné slovo opäť napíše na prázdny riadok. Ak je v slove myslené písmeno hráč. Víťazí hráč. ktorý má po určenom čase najmenej zlých bodov. musí ten hráč. ktorý sa s uvedeným slovom rýmuje. MATEMATIKA HRA NA POKLADNÍKA K tejto hre potrebujeme väčší počet drobných mincí (päťdesiathaliernik. kde je pripravená hromada mincí. Z každej farby je po 10 lístkov. Celkovú čiastku si zapíšu hneď po odstránení šatky z očí a papier odovzdajú. ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ LOPTA V KRUHU Hráči stoja v kruhu rozkročmo tvárou dnu. Každá dvojica dostane jedny noviny. ktorý sa v priemere najviac priblížil ku skutočnej čiastke. že každé skupina má za úlohu hľadať inú farbu. desať špendlíkov. papier zloží a podá ďalej. V strede kruhu stojí vedúci a snaží sa prehodiť loptu pomedzi nohy niektorého hráča.Jozef Sabol a kolektív .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD uchýliť do jedného z kruhov. vyhráva. Vyhráva hráč. Vytvoríme z nich tri zmiešané dvojčlenné družstvá. Akonáhle prenasledovaný hráč prestúpi kruh. päť korún. Hru môžeme obmeniť tak. Posledné slovo napíše na prázdny riadok. Hráči pristupujú jeden po druhom k stolu. Papier zloží tak. Skupina. špendlíky (10 kusov pre jednu dvojicu). ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MÓDNY SALÓN Pre túto súťaž potrebujeme troch chlapcov a tri dievčatá. MATEMATIKA MATEMATICKÁ HRA Koľko hrán má nezastrúhaná ceruzka? Predpokladaná väčšina povie 6. Ak nie je v slove myslené písmeno. Na povel začnú hľadať a zbierať lístočky. Prvý hráč napíše na prúžok papiera jeden riadok ľubovoľného textu. So zaviazanými očami sa snažia spočítať čo najväčší počet mincí v určenom časovom limite – pri množstve okolo 35 mincí je limit dve minúty. Potom ho podá susedovi. SLOVENČINA HRA SO SLOVAMI ľad hľaď ber zber rez drez Utvor nové slovo tak. že na začiatok pridáš hlásku: rad raj rak tak len mor tri hrad kraj zrak vták blen Amor utri ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ KTO VIACEJ Pripravíme si päťdesiat rôznofarebných lístkov a ukryjeme ich v miestnosti tak. ktorý loptu neustriehne alebo zrazí nohy už vtedy. LITERÁRNA VÝCHOVA NA BÁSNIKOV Hráči sedia za stolom a každý má pripravenú ceruzku alebo pero. nožnice (3 kusy). Preto každý povie nejaké slovo. SLOVENČINA MYSLENÉ PÍSMENO Jeden z hráčov určí nejaké písmeno a ostatní ho majú uhádnuť. povie „nie“. koruna. ale vlastnú prácu na „výstroji“ a vyhotovení modelu musí urobiť partner. desať korún). Nesmú sa hovoriť slová obsahujúce menej ako 5 písmen. že z každého lístka kúsok vyčnieva.

že niekto má dať bicykel do šporáka. Vychovávateľ potom povie susedovi po ľavej ruke čo má s darčekom robiť. žni rám kata cibuľa Hanka Žilina kamarát Ľubica rátal skáče popuk koral táral sekáč pupok Karol obor drevo ináč láska Robo vedro Čína skala kura natri vlaha líška MATEMATIKA ROVNAKÉ ČÍSLA Napíšte číslo 28 piatimi dvojkami. väčší rys. Na stole sa zapália dve – tri sviečky. Prvému hráčovi sa zaviažu oči. Iskry. napríklad – kŕmiť. kartónová podložka a podobne). Poštár sa usiluje niektorého chytiť. LITERÁRNA VÝCHOVA SETONOVÁ HRA Vychovávateľ prečíta alebo rozdá krátku správu o malom počte slov. od ktorého preberá papier. že hráči vopred dohovoria. čo má ľavý sused s darčekom robiť. Tak sa každý hráč dozvie. Ak sa mu to podarí. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PODIVNÉ DARY Vychovávateľ povie potichu svojmu pomocníkovi po pravej ruke aký darček mu posiela k narodeninám. vystriedajú sa. Hráč si darček zapamätá a vymyslí iný pre svojho suseda. Hráč má za úlohu fúkaním zhasnúť horiace sviečky. ktoré si zvolili mesto s týmto menom. V závere hry každý hráč povie čo dostal a čo má s darčekom robiť. Hra je teda vtipná tým. 14 . ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SKRÝVAČKY ananás citrón hruška slivka orech Janka na nás zabudla. Postupne sa vystriedajú všetci hráči. Jeho úloha bude dostať sa čo najrýchlejšie z jasného konca miestnosti (javiska. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ POŠTÁR Hráči sedia v kruhu. si rýchle vymenia miesta. Vychovávateľ ho odvedie tri kroky od stola a niekoľkokrát ho otočí. Následníci trónu boli princovia. číslo 1000 ôsmimi osmičkami. Ľavý hráč si pokyn zapamätá a povie. že vezie poštu z Leningradu do Moskvy.Každému meriame čas a počet stúpaní na zem – za každé dostane jeden trestný bod.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD „básnikom“ tajný : každý pozná iba posledné slovo hráča.Jozef Sabol a kolektív . Tak sa každý hráč dozvie. a to tak. resp. čo dostal. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRETEKY S PAPIEROM Pre každého súťažiaceho si pripravíme dva kusy papiera veľkosti 60 x 60 cm (ak nemáme papier. Oznamuje. toľko bodov získava pre svoje družstvo. výkres. Po prečítaní počká určitú dobu. Tú správu priniesli v každých novinách. Pohybuje sa takým spôsobom. na akú tému budú písať. Mám výhru škatuľu pogov. Môžeme pritom použiť aj sčítanie ( 22+2+2+2). Bodovanie je možno uskutočniť hneď. Večer more chladlo. Družstvo ktoré najviac zhasne sviečky vyhráva. Napríklad – kvet. z Bratislavy do Brna a podobne. atď. že dar a úloha sa k sebe nehodia. Uprostred je poštár. Ten si vymyslí tiež. Táto hra sa dá hrať aj tak. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SFÚKNETE ICH ? Pri tejto hre môžu za každé družstvo súťažiť traja hráči. Počujeme. že si hráči vymenia papieriky a navzájom sa bodujú. atď. pódia) na druhý. Každý si vyberie meno niektorého mesta. že si striedavo podkladá pod nohy obidva kusy papiera (dôležitý je tvrdý papier. Napríklad – klavír. Nesmie však stúpiť na zem. tam a späť. čo má s darčekom robiť.. Má právo na viac pokusov.. SLOVENČINA PREŠMYČKY ruka Nitra hlava kašli kahan Ali. ktorý má zaviazané oči. Potom si deti vezmú papier a ceruzku a usilujú sa právne napísať pokiaľ možno doslova čo počuli. stačia i noviny). Koľko sviečok sa mu podarí zhasnúť.

... Boris sú dvojčatá. Miro. Pekne bolo v parku. Včela lietala nad kvetom. Na večeru sme mali na chlebe syr. Cez les tiekol potok.-.. To je ale ťažká robota! Delfín skočil do vody. Kúzla to boli krásne. Mal bradu doktor? Urob ruskému dievčaťu bábiku. SLOVENSKÝ JAZYK tuha zlato jantár banán figa dudok obrus nebo škola mama mucha voda citrón jež meno Ela malina Predajná.. Robo. Radúz mi jablko zjedol. pohroz. Jemu chalupa zhorela? Ivo dal Petrovi gaštan? Postavili chlapci trón. Mamička nevarila špagety.. lavicu si utri! Doma mali zmrzlinu.. Bolia ma kolienka... malina bobor zmija lienka hrozno Erika Robo Fínsko Oto Ivo Eva VETY Čo sa ukrýva v balóniku .. Lucia má rada prvouku.. Pivo má penu.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Sú tu haldy dreva. Grófi gazdovali zle. Krajan tára. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZAMEŇ JEDNO PÍSMENO matka brav vrav lep škola myš jedľa krach doba zošit oblok oblôčik pás sedíš hladí môže noha šatka brat mrav les škoda máš jedla hrach doga zošiť oblak obláčik nás sadíš hľadí maže nora Katka let latka lev prach doma oblúk oblúčik vás hradí - Dora 15 ... Nemali na predaj náušnice...Jozef Sabol a kolektív . Písmeno e sa ľahko píše. Moja žiačky pekne spievajú. Miško.. no nebi sa! Amerika je ďaleko. Ľuba nános preskočila.

Ak súper neuhádne. Najprv napíše hráč A niektoré číslo od 1-10. MATEMATIKA BOJ O ČÍSLA Cibrenie postrehu. Pri písaní si papier zakrýva rukou. vzducholoď. hráč A vyhľadá v základnom rode číslo. dom. lietadlo. Hrá sa v dvojiciach. Potom napíše jednu číslicu hráč B a hráč A háda. strom. vzduch – hráč musí hneď povedať nejaké slovo.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD drak mlok - mrak blok - vrak - frak MATEMATIKA ZAPAMÄTANIE ČÍSLIC Vedúci hry ukáže 12 napísaných číslic. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZEM. Doba exponovania čísel je jedna minúta. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA BYSTREJŠÍ Sčitovanie a odčitovanie do 20. Potom čísla zakryje a hráči majú napísať čísla na svoj papier v uvedenom poradí. Každé číslo sa môže zakrúžkovať 2-krát. Číslo dobre napísané a umiestnené 2 body.hráč môže odpovedať: škola. ktoré napísal a označí ho krúžkom. loď a podobne. breh. ktoré súvisí s niektorým heslom. Pri hesle „vzduch“ môže hráč povedať slová: vietor. ktorý sa stáva víťazom. Obidvaja žiaci si napíšu na svoj papier základný rad čísel od 1-10. Papier. dážď. Súper ho pozoruje a snaží sa podľa pohybu ceruzky uhádnuť. pokiaľ si hráči nerozoberú všetky čísla. ceruza. VZDUCH Hráči sedia v kruhu. krík. Príklady na sčítanie a odčítanie do 20. VODA. ktorý ihneď nezareaguje. vták. auto a podobne. Pod čísla začnú písať ľubovoľné číslice. Hra končí vyradením neúspešných hráčov – až ostane nakoniec v hre len jeden. Pri hesle „voda“ – môže hráč použiť slová: ryba. Poznámka: Písať veľké tvary. letec. voda. správne číslo zle umiestnené 1 bod. Kto má viac zakrúžkovaných čísel vyhráva. Vedúci hry po jednom vyvoláva a hovorí heslá – zem. ktorú číslicu protivník napísal. rak. búrka a podobne. veslo. Listy odovzdajú a vedúci ich oboduje podľa správnosti čísel a správnosti umiestnenia. Hráč. most. Boj o čísla pokračuje tak dlho. priehrada. prípadne povie neprimerané slovo z hry vypadá. Cieľ: Pomôcky: 16 . Keď organizátor povie heslo „zem“.Jozef Sabol a kolektív .

). ktorá bude skôr celá sedieť. Farebné pastelky. Hra je rozdelená na dve časti.. nad. vzadu. vľavo.Ukáž dominovú kartu. pred stolom.makety Na magnetickú tabuľu upevniť 5 kvetov. 6. SLOVENČINA ČO SA ZMENILO Cvičenie postrehu.. činely . za stolom. na. na ktorej je väčší počet prvkov ako 4 ( 3.) Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOBRE POČUVAJ A POČÍTAJ Počítame po jednom Karty s číslami.) Obmena: .Ukáž číslo. medzi. ku kvetom bodky. .Nakresli práve toľko bodiek. dole.) . Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO S KVETMI / DOMINO S BODKAMI Priraďovať predmety. Dieťa má za úlohu určiť polohu predmetu po premiestnení a vrátiť ho na pôvodné miesto. V prvej časti deti určujú polohu predmetov vzhľadom k stolíku. ktorí stoja vpredu. 6 .. na ktorej je menší počet prvkov ako 10 (9. triangel. Vychovávateľka postupne zadáva úlohy. 7. pred. ktoré znázorňuje menej prvkov ako vidíš na dominovej karte. ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ČO JE KDE Cieľ: Pomôcky: Postup: Orientácia v priestore – pojmy vpredu. . Pred nimi je stolík. 7. nakreslený domček..) Žiaci údery počítajú... (Auto je na stole a bolo za stolom. pre žiakov Vychovávateľka zadáva žiakom úlohy: -Ukáž dominovú kartu.. koľko je kvetov. malý bubon (paličky. Kvety ..Jozef Sabol a kolektív . hore. Odpovedajú žiaci. výkres.. činely) Vychovávateľ udiera na malý bubon (triangel. Vyhráva tá skupina. ktoré znázorňuje viac prvkov ako vidíš na dominovej karte. k bodkám priraďovať kvety. Ten. na ňom i okolo neho a pod ním sú uložené rôzne predmety a hračky.: Na magmetickú tabuľu pripevní auto vpravo hore.“ Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO Orientácia v číselnom rade Dominové karty pre učiteľa. 5. 17 Cieľ: Pomôcky: Postup: . Napr. ktorý skôr správne odpovie ide si sadnúť. atď. Dokresli: pred dom cestu na strechu komín vedľa domu strom medzi dom a strom kvietok Obmena: pojmy – vpravo.Ukáž číslo. V druhej časti jedno dieťa ide za dvere a vychovávateľka zatiaľ predmety premiestni.. 6. vpredu.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Žiakov rozdelíme na dve skupiny a zadávame im príklady na sčitovanie a odčitovanie. (Na stole. Učiteľ vyzve žiakov: „-Ukážte kartu s číslicou udávajúcou počet úderov. pamäti a správneho používania predložiek Hračky a iné predmety Deti sedia v polkruhu. pod stolom.

.zdvihnite trojuholník (štvorec. Napr.. MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (1) Rozvoj predstavy. Nájsť geometrické tvary a obkresliť každý inou farbou.Vyznač dvojice. lastovička.obkreslite trojuholníky červenou . ryža. Deti so zaviazanými očami ohmatávajú geometrický tvar. šošovica. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA HMATAČKA Cieľ: Pomôcky: Poznávanie poľnohospodárskych plodín. (Na liste sa geometrické tvary prelínajú. vychovávateľka určí počet kôl a na konci hry im vypočíta súčet. . Pri ďalšom hode zapíše súčet doteraz zapísaného čísla s číslom naposledy hodeným. Hádžu postupne hracou kockou. fazuľa. vták. Žiaci z nich utvoria dvojice podľa významu. nezábudka. mäso. ako je bodiek.) Geometrické tvary vystrihnúť a poskladať postavu chlapca z geometrických tvarov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD . 18 . kruh. kto najskôr dosiahne 100. c) Žiaci prvého ročníka môžu obidve čísla sčítať a zapisovať len výsledky. ceruzka. kruhy modrou. tekvica. . fantázie a zručnosti.. nerast vlk. štvorce zelenou Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA HÁDZANIE KOCIEK Písomné sčitovanie. nábytok. si zapíše. Papier. šport. obdĺžník) . Vychovávateľka vyzve: . Geometrické tvary z farebného papiera.Nakresli menej kvetov.Jozef Sabol a kolektív . ktorý sme im podali. rozlíšiť farebne.: hokej.. Číslo.. Každý hráč má papier a ceruzku. Žiaci pracujú takto: hokej šport jedlo mäso vták lastovička nábytok stôl kvetina nezábudka. Víťazí ten. b) Žiaci hádžu s kockami a čísla medzi sebou násobia až po 1000. klinčeky. Pripravíme na tabuľu slová. Vrecúška.. ktoré mu padlo.. hrach. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (2) Rozlišovať a presne pomenovať geometrické tvary. Geometrické tvary. Obmeny: a) Žiak napíše číslo 100 a potom číslo odčítava. obdĺžníky žltou . atď.. Papier. kov. jedlo. kvetina. pero.. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ DVOJICE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Utváranie dvojíc podľa významu. stôl. šelma.

Hľadajúci vyradí nesprávne číslo. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA KŔMIME ZVIERATKÁ Precvičovanie matematických pojmov priraďovaním prvkov – viac. Hovorím slová s Y. I po obojakých spoluhláskach a žiaci pomocou kartičiek určujú pravopis po obojakej spoluhláske zdvihnutím karty. Ostatné deti sa dohodnú na zvieratku. misa.Ak sa žiak pomýli.Ježkov bude menej. koľko je ježkov. ako mačiek.. umývadlo. Rôzne makety zvierat. ODPOVIE Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie zvierat. Navzájom o svojich číslach nevedia. Opisy zvierat (ovocia. ovocia a zeleniny. . Napr.: obilie. MATEMATIKA HRA S ČISLAMI Precvičovanie pojmov – menší. zeleniny) Jedno dieťa je za dverami.Jozef Sabol a kolektív . zeleniny. väčší. Karty s číslami Žiaci majú rozdané karty s číslami. čo je v ktorom vrecúšku. Ich úlohou je v určenom čase povedať.Myší bude rovnako. ovocia a pod. ktoré má uhádnuť.Toľko jabĺk. I. I. ako jabĺk. menej rovnako. 19 .Ježkov bude viac. Hľadajúci sa pýta: „-Kde sú čísla väčšie ako 7 ? Vystúpia žiaci s číslami väčšími ako určené číslo a ukážu svoje kartičky. Na zavolanie príde dieťa spoza dverí a kladie otázky. Podobný postup je aj pri precvičovaní pojmu – je menší. Pred každé družstvo postavíme rovnaký počet vrecúšok. Rozvoj myslenia a rozvoj reči. atď . ako jabĺk. . Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA HRA S KARTAMI Cvičenie pravopisu vybraných slov. ..DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti rozdelíme do dvoch družstiev. . Ý. Hráčom rozviažeme oči.. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA KTO VIE. povie všetky vybrané slová po danej obojakej vybranej spoluhláske. skriňa. Kartičky s písmenami Y. Bodujeme podľa počtu správne uhádnutých obsahov vrecúška.

MATEMATIKA KTO ZÍSKA SKÔR 25 ? Sčitovanie spamäti.. Na dosku z polystyrénu si urobíme 2 bránky z farebného papiera. ktoré sa v meste nachádzajú..: x+5 = 15.) Príklady dávame rýchlo. na ktorom je väčší kruh. Vyhráva tá skupina. delenia... Vyhráva ten. pero. v ktorom žijeme. Úlohou žiakov je napísať do kruhu všetky významné stavby.. Otázky kladie deťom. MATEMATIKA MYSLÍM SI ČÍSLO Rýchlosť a pohotovosť pri počtových výkonoch. odčítania. Ďalej už hráči hádžu kocku tak. Každý žiak dostane list papiera. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MESTO Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať mestom. V nižších ročníkoch príklady na sčítanie a odčítanie. Bránky. ktoré si vyberie samo. Žiak. ktorá povie nesprávnu odpoveď. násobenia. pri ktorej zviera uhádne. Kocka. Ktoré číslo som si myslel? (Žiaci si úlohu matematicky zapíšu – napr. aby pripočítaním získaných čísel získali súčet 25. Číslo si pripočíta k zvolenému číslu prvého hráča. ktorý má najviac vypočítaných príkladov. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA NA BRÁNKY Precvičovanie sčítania. Dvaja hráči hrajú s jednou hracou kockou. Vychovávateľ hovorí: Myslím si číslo. Papier. Hru je vhodné zaradiť po vychádzke. Vo vyšších aj na násobenie a delenie. Ktoré dieťa odpovie na otázku. Hru možno využiť na jazyk slovenský a prírodovedu. Karty s príkladmi. Takto sa hra opakuje.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Napríklad: „Kde žije? Čím sa živí? Čím má pokryté telo?. Deti rozdelíme na dve skupiny. Cieľ: 20 . A B o ooooo oooo o o Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA NÁJDITE CHYBU Precvičovanie pravopisu vlastných podstatných mien. body. Prvý hráč zvolí ľubovoľné číslo od jedna do šesť. zeleniny . Žiaci. Kruh predstavuje naše mesto. Žiaci dostávajú príklady a hovoria výsledky.Jozef Sabol a kolektív . Pripravíme si farebné kolieska – body. Druhý hádže kockou. jeho skupina dostáva gól. Podobne sa možno hrať aj na poznávanie ovocia. ide potom za dvere. ktorá dostáva menej gólov. ktorí urobia vyčerpávajúci zápis – vyhrávajú. Ak k nemu pripočítam päť dostanem 15.

v. v ktorej sa žiaci ani raz nepomýlili. Pripravený text na tabuli. vyhráva. ktoré majú značku ŠTVOREC bežia k štvorcu. Vychovávateľka vyvesí na stenu geometrické tvary veľkých rozmerov. na ktorých je vyobrazená značka majú rozmer 8 x 8 cm. Hornád i vrchy Choč. Videli Rieky váh. Geometrické tvary sú rôznych farieb. prípadne fixka Postup / text: Strýko Boris repík vzal vlada na Prázdniny.. s. Vedúca im prečíta 10-30 slov. v. Vyhráva skupina. Deti sedia pri stole. p. aby vytvorili základné slová po b.Jozef Sabol a kolektív . m. z. Napríklad: kraby ľad = byľ rast kováč skoby koleso nábytok sila mapy losy sýtiť húska skrátiť ruka kormidlo kabát ženy pomaranč rýchly rytier topoľ čajník = = = = = = = = strýc koryto obyčaj kobyla pysk syr sýkorka syn. Papier. Cesta rýchlo ubehla . p. Kto ich napíše najviac. Deti tvoria skupinky podľa rovnakých geometrických tvarov. kriváňa najvyšší gerlach. (V miestnosti sa postavia k protiľahlej stene. 21 . r. m. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NAJLEPŠIA PAMÄŤ Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj mechanickej pamäti. Deti sa postavia dozadu podľa naznačenej čiary. na ktorej je nakreslený nejaký geometrický tvar. Páčilo sa mu i mesto poprad. Úloha žiaka je farebnou kriedou (fixkou) opraviť text a zdôvodniť pravopis. Kartičky. rozvoj myslenia. vo vzdialenosti 10 až 20 cm od steny. farebná krieda.) Deti.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Pripravená tabuľa s chybne napísaným textom.. ceruza. Dá hráčom 3 minúty na to. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ VYBRANÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie vybraných slov po b. z. veľké i na kartičkách. Pripravený text s ukrytými slovami. syr MATEMATIKA NÁJDI SVOJU ZNAČKU Precvičovanie geometrických tvarov. s. Každý účastník má kartičku. najskôr pomaly. Vychovávateľka napíše na tabuľu dvojice (trojice slov). Obrázky s geometrickými tvarmi. rovnakých farieb. potom rýchlo. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Precvičovanie čítania. Úlohou detí je vybrať z nich niektoré hlásky (slabiky) tak. aby napísali slová. r. Cestovali zo Žiliny do košíc. ktoré si zapamätali. Tvary sa musia odlišovať od pozadia steny. ktoré majú TROJUHOLNÍK bežia k trojuholníku a podobne. deti.

o ktorom viem. veľké A mi nájdi. Kráľovná sedí a okolo nej tancujú kvety – ľubovoľne. magnetofón) na hranie melódie k tancu. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NA RYBÁROV Cieľ: Pomôcky: Postup: Upevňovanie preberaných písmen.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Vo vetách sú ukryté slová s názvami zložiek potravy. Vychovávateľka riekankou aktivizuje deti.. Postup: Jedno dievča je kráľovnou kvetov. 1 . “ – odpovie kráľovná. Kráľovná smutne zvesí hlavu a narieka. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA KVETY Cieľ: Rozvoj pohybových schopností. A deti odpovedajú: „-Áno.. že je proti boleniu hlavy. Ak je medzi deťmi konvalinka – vstane. Janko. C MATEMATIKA NÁSOBILKA Precvičovanie násobilky Karty s príkladmi. CD-prehrávač (gramofón.a zoberú určené písmenko. nedrž drozda doma. Nájdi ich a napíš! 1. Jedná sa o mliečne výrobky. „Za kým?“ „Za konvalinkou. hľadám.“ – odpovie kráľovná. kto má správne najviac konečných výsledkov PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA ZÁHRADNÍKA 22 Cieľ: Určovať charakteristické znaky rastlín. alebo ukážu na karte. K rybníku Ty zájdi. môžeme ho domov vziať. 3 + 2 . Pomôcky: Môžu byť čelenky s kvetinami. zeleniny. odporúčame vyznačovanie krúžkom pri spoločnom riešení. je to tak. Žiaci si pamätajú čiastočné výsledky a konečný výsledok potom napíšu. Poď mi Jožko ukázať. Ostatné sú kvetmi – môžu mať na hlave čelenky s obrázkami kvetov. Učiteľ diktuje žiakom príklady na sčítanie.“ . Papierové rybky označené písmenami. mäso.. áno. Vety prečítaj 3-krát potichu a jedenkrát nahlas. „Je mi smutno. čo mám znať. Písmenká zo šlabikára utiekli do rybníka..Jozef Sabol a kolektív . Na stanicu ma zavez. 3 + 12 : 2 = VÝSLEDOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Vyhráva ten. kde ich pojedli rybky. Vo vyznačených dvojiciach slov sú ukryté slová. kvetov . Po tanci sa usadia na zem. slobodu mu dopraj! 3. V záhrade nestraší. Poznámka: Ak sa žiakom nepodarí samostatne nájsť ukryté slová. aby hľadali a určovali písmenká. „Čo sa ti stalo?“ – spytujú sa kvety. na povery by si veril? 4. zakrúti sa s ňou a sadne si na jej miesto. Riekanka: Chodím. 2. odčítanie. pokloní sa kráľovnej. poznávanie lúčnych a záhradných kvetov. V lekárničke mám liek. násobenie a delenie v rozsahu prebratého učiva. zeleninu. Hra sa opakuje. Napríklad: 0 . Elenina priateľka pricestuje.

Jedno dieťa je záhradníkom. Vychovávateľka rozdá obálky so slovami a vyzve žiakov. Obrázky zvierat. Vedúci ukáže žiakom dve karty z abecedy (jednu po druhej). ťahá kartičku s obrázkom zvieraťa veliteľ 2. že po vyčerpaní odpovedí o jednom zvierati. V obálkach rozstrihané vety na slová. aby z nich utvorili vetu so správnym slovosledom. na ktorom sú obrázky opakom hore.Deti sa hrajú s loptou. niečo odtrhnúť. družstva. Deti ( .Jozef Sabol a kolektív . zeleniny. aby deti uhádli čo si odtrhol.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Postup: Obrázky kvetov. zhodnotiť. S kanvičkou alebo inou typickou pomôckou pre záhradníka obchádza deti a hovorí: Mám ja veľkú záhradu. Hra pokračuje tým. Nakoniec sa trestné body sčítajú a družstvo s ich menším počtom vyhráva. Napríklad: . Karty s abecedou. Každý má pripravený papier a ceruzu. Žiakov rozdelíme na dve družstvá. Prednosť v rozprávaní majú členovia 1. Najprv vytiahne obrázok veliteľ 1. o ktorých sa žiaci učili. družstva. magnetky. Ukáže ho deťom a tie majú za úlohu po jednom hovoriť jednou vetou niečo o tom zvierati. V každom družstve určíme veliteľa. jeho družstvo dostáva 3 trestné body.“ SLOVENČINA PAMÄTAJ SI PÍSMENÁ Rozvíjanie vizuálnej pamäti. Kto zo žiakov nevie nič povedať. Vychovávateľ má v krabičke pripravené obrázky zvierat. ale nemohli odpisovať. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA POLOHOVKA 23 . SLOVENČINA OBÁLKA PLNÁ POPLETENÝCH VIET Viesť deti k správnemu slovosledu.) Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OPIS ZVIERAT Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať domáce i lesné zvieratá.s loptou. poznám v nej každý kút. keď ich odloží. sa. ovocia Deti sedia okolo stola. vyberie si obrázok. Dieťa. družstva. Potom ukazuje postupne tri písmená. žiaci ich zaznačia na druhý riadok. žiaci si na prvý riadok napíšu písmená v tom poradí. ktoré bolo vyvolené a hra sa opakuje. ceruza. hrajú. Vedúci si tiež zapisuje poradie ukazovaných písmen – kontrola! Súťaž porovnať. Hra pokračuje podľa vyspelosti žiakov. Teraz jeho členovia majú prednosť v odpovediach. Potom je záhradníkom dieťa. Keď ich skryje. Žiaci sa posadia tak. Keď ukážem ovocie – zatlieskajte. ako ich vedúci ukazoval. papier. Ovocie so zeleninou pomiešať. pozrie si ho a potom opisuje tak. magnetická tabuľa. ktoré záhradník pozve k stolu. aby videli dobre na vedúceho. Vychovávateľka povie: „-Keď ukážem zeleninu – ruky položte voľne na lavicu. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OVOCIE A ZELENINA Cieľ: Poznávanie ovocia a zeleniny Pomôcky: Rôzne druhy ovocia a zeleniny Postup: Na lavici sú položené rôzne druhy ovocia a zeleniny. poď si ku mne Anička.

) podľa veku žiakov. páde jednotného čísla. ktoré neposlúchli a preto ich riečny vládca poslal za trest na pevninu. Papiere. Za každé slovo sa zaráta 10 bodov. Deti sú rozdelené na súťažné družstvá. Sú to rybičky – nezbedníčky. Snažia sa zapamätať si polohu listov a určia o aký strom ide. U každého listu možno získať maximálne 3 body.) Za každý správny údaj je 1 bod. VLASTIVEDA POZNÁVAME SVOJU VLASŤ Precvičiť vlastivedné učivo..DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie stromov podľa tvaru listov.Nakresli toľko trojuholníkov. orientácia na mape. Karty s názvami krajov. Po porade s ostatnými členmi družstva ich prikladajú k názvu kraja. Pripevníme ich na magnetickú tabuľu pod seba.. Keď skončí. Písacie potreby. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRSTY Cieľ: Pomôcky: Postup: Cvičenie vizuálnej pamäti.Nakresli viac mrkiev ako zajacov. papier. . Na kartičky v tvare ryby napíšeme podstatné mená v 1. geometrické tvary. V každom družstve je jeden zapisovateľ. koľko je štvorcov. . ktorý pri ukazovaní zaznamenáva pre kontrolu poradie ukazovaných čísiel. ako je kvetov. ceruzky. ich názov. Hráči 1 minútu pozorujú listy.Nakresli toľko obdĺžníkov. . ostatní žiaci družstva sa pokúsia na svoj papier napísať počet ukazovaných prstov a to v takom poradí. mapa Vychovávateľka upevní na magnetickú tabuľu karty s názvami krajov. . Víťazí družstvo s najvyšším bodovým ziskom. (Napríklad: v druhom rade tretí list je z brezy.Nakresli viac motýľov. Predmety. Na stôl uložíme do 3 radov 9 listov.Nakresli toľko kvetov. kartičky s podstatnými menami – rybičky. Žiaci sú rozdelení do skupín. Organizátor hry hovorí v duchu abecedu. do ktorého patria. Kapitáni družstiev vyberajú z obálky kartičky s názvami miest. Potom listy prikryjeme. . SLOVENČINA RYBIČKY Precvičovanie skloňovania. hudobné nástroje . koľko je v triede okien. Pri kontrole pracovať s mapou. priraďovanie. Magnetická tabuľa. práve toľko. Každý hráč má 5 minút na zapísanie riešenia. Družstvá sedia na stoličkách. Vedúci prvej skupiny povie: „Dosť!“ Organizátor hry povie nahlas písmeno. Len na päť sekúnd ukáže niekoľkokrát určitý počet prstov (2. pri ktorom bol zastavený. Poznámka: Namiesto prstov sa dajú použiť karty s číslami. Listy stromov.. SLOVENČINA PRERUŠENÁ ABECEDA Rozvíjanie slovnej zásoby.. . 7.Jozef Sabol a kolektív . Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRÁVE TOĽKO Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie pojmov – rovnako. koľko úderov počuješ. Žiaci z každej skupiny píšu slová na toto písmeno 1 minútu. viac. Za správne určenie získava družstvo bod. ako boli ukazované. kartičky s názvami miest v obálke. v ktorom sa snaží zachytiť vzájomnú polohu listov. Kapitáni pošlú po jednom hráčovi pred súperiace družstvo. Tento hráč má ruky skryté za chrbtom. 4. Cieľ: Pomôcky: Postup: 24 . Po ukončení súťaže si družstvá vymenia papiere a spolu so zapisovateľom vyhodnotia hru.

Čisté kartičky papiera. Ty si v robote úplný nezmar.: deň čierny biely dlhý úzky široký pekný noc krátky škaredý ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ UHÁDNITE PREDMET Cieľ: Pomôcky: Postup: Odhad váhy predmetov Prázdne krabičky. Za správnu odpoveď získava bod. pádu jednotného čísla. Kto má utvorených najviac slov – vyhráva. hruška. precvičovanie čítania. Po prečítaní viet deti vypíšu ukryté názvy miest. Ak vyvolené dieťa povie správny tvar. Po tichom čítaní môže nasledovať hlasné čítanie. odznak.) Deti sa na chvíľu otočia k stolu chrbtom a vychovávateľka krabičky premieša. Pozri. Musia sa premeniť na tvar 2. jabloň. broskyňa. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA SÚŤAŽÍME Cieľ: Pomôcky: Poznávanie listov stromov. zvuku má ten hráč. napíše to na tabuľu a rybičku presunie do vody. napr. ktoré žiaci nahradia: . musia svoju neposlušnosť odpykať.. Obálky s vylisovanými listami stromov (gaštan. Úlohou odpovedajúcich je určiť podľa listu strom kde rastie.) Postup: Deti sú rozdelené do skupín. vráti karty naspäť a ide hrať ďalší hráč. ovocie dobre nespracuje. Obmena tejto didaktickej hry: V obálkach sú liečivé rastliny. Pre menších žiakov treba v texte farebne vyznačiť slová. Peter.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Aby sa mohli vrátiť do vody. rôzne predmety Deti sedia okolo stola. na ktorom sú rozložené prázdne krabičky. aký je z neho úžitok. rybička zostáva na pevnine. napr. lipa. Každý žiak si vždy obráti len dve karty.. čo som našiel na povale v koši. žil i na našom území kedysi pračlovek? Ako si poradím? Ten balvan je taký ťažký. Na tabuľu napíšem slová. Snaží sa z daných slabík utvoriť dvojslabičné slovo. pádu množného čísla (alebo 3.: pulover sveter volať kričať bolesť utrpenie pekný krásny letieť utekať . že ani traja chlapi ním nepohnú. špendlík. Takto sa postupuje. Pripravený text s ukrytými slovami.. kedy a aký je z nej liečivý účinok. pádu jednotného čísla. Musíme zavolať posilu. Žiaci si vety môžu najskôr potichu prečítať 2-3 krát. pokiaľ na kôpke nezostane ani jedna karta. 7. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SÚSTREĎ SA A VYRIEŠ! Cieľ: Pomôcky: Postup: Text: Poznávanie Slovenska. 25 . Žiaci hrajú v skupine a karty majú naopak obrátené na kôpke. Za vyčerpávajúcu odpoveď môže doplniť iná skupina za bodový zisk. pádu jednotného čísla). Postup: Na kartičkách má vychovávateľka napísané rôzne slabiky. Hádať obsah krabičky podľa váhy. Kapitáni vyberajú obálky a určia. SLOVENČINA SLABIKOVÉ PEXESO Cieľ: Utvrdzovanie gramatického učiva. Toto je už celkom starý preš. Víťazí skupina s najvyšším bodovým ziskom. Každá skupina má svojho kapitána. Celkom dobrý plecniak. Ak nie. Vychovávateľ pripraví text na tabuľu. Čo myslíš. v ktorých sú ukryté názvy miest. breza.s podobným významom. 4. Do každej krabičky vložíme pred deťmi rôzne predmety (gumu. javor. kľúč. orientácia na mape. orech.Jozef Sabol a kolektív . Pomôcky: Kartičky so slabikami. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ TVORENIE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozširovanie slovnej zásoby. Úlohou súťažiacich je povedať.s opačným významom. Tina. ktorý hodí kockou číslo 6. ktorá časť rastliny sa zbiera. kto bude za skupinu odpovedať. v ktorom sú ukryté názvy miest.. Žiakom rozdám papiere. Ak sa nedá.

) Každé dieťa si zvolí jedno zvieratko – myš. Tvorivý vychovávateľ nájde rôzne spôsoby ako pracovať s textom. VLK: -Ak ma vezmete so sebou. Makety zvierat – myška. LÍŠKA: (stane si pred myšku) –My dve zvieratká. Deti hovoria presne určený text. základná myšlienka hry je prevzatá zo známych hier riekankového typu (Mechúrik Košťúrik). idem stretnem líšku. stretneme vlka. či naša obec nie je pekná? 5. Kto ho popletie dáva zálohu. 2. Odporúčame pripraviť si makety zvierat na hodine výtvarnej výchovy. Tentokrát sa niekoľko druhov zeleniny skrylo do nasledujúcich viet. tabuľa.Jozef Sabol a kolektív . Text na tabuli s ukrytými slovami. myška. líška. Omyl pri sčítaní považujeme za rovnaký. dám ti päť guliek (položí guľku na tabuľu). ako ten – keď dieťa zabudne vyskočiť po vyvolaní svojho mena. Ako vidíte. vybrali sme sa na vandrovku. Vieme. Vzala som si so sebou tri bábiky (nakreslí ich). líška a myška. Deti sedia v kruhu na koberci. myška-Hryzka. VLK: (vyskočí) –Kamže. Našej Vierke len rozprávky sa páčia. asfalt. alebo niečo iné na čom možno kresliť. Terčík.. LÍŠKA: -Ak ma vezmeš so sebou. ktoré sú potrebné pre zdravý vývoj. líška a vlk vybrali sme sa na vandrovku. 3. 1. Môj brat gymnazista. ideme. (Baliaci papier. Pokúste sa ich po prečítaní vyhľadať. ktoré však pri hre neuprednostňujeme . karty s príkladmi na násobenie. Rozvoj pamäti. ktorého obrázok má pripevnený na prsiach. VANDROVKA Sčitovanie a odčitovanie spamäti. že v zelenine je veľa vitamínov.. 4. 26 Cieľ: Pomôcky: . LÍŠKA: -Tak poď. vlk.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA UKRYTÁ ZELENINA Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: MATEMATIKA Precvičovanie čítania. MYŠKA: -Ja. vlk. Netáraj. kam bračekovci? LÍŠKA: -Na vandrovku.. Časom si aj deti budú hru sťažovať pridávaním väčšieho počtu predmetov. má v triede na obraze Lermontova. kam sestrička? MYŠKA: -Na vandrovku. vybrala som sa na vandrovku. zhrnutie poznatkov o zelenine. LÍŠKA: (vyskočí) –Kamže. Ideme. MYŠKA: -Tak poď. Predstava mnohosti je reprezentovaná obrázkami a predmetmi položenými na tabuľu. Uprostred je tabuľa.. líška.. dám vám 4 hrušky (jednu položí a tri nakreslí na tabuľu). krieda. Vzali sme si so sebou 8 vecí. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA VLÁČIK Precvičovanie násobenia. Na kraji lesa stála chalúpka pustá. Nemožno si bez nej predstaviť správnu výživu. Pridali sme počtové výkony.. rozvoj myslenia. Idem. Stará lipa pri kaštieli vyschla. VLK: (stane si pred líšku) –My tri zvieratká.

až zostane pred hráčom len jedna značka. Vedúci pomenuje niektorú značku – napríklad – POMNÍK. VLASTIVEDA ZNAČKY NA MAPE Cieľ: Precvičovanie vlastivedného učiva. Vyhráva ten. predstáv. Každý si obsah položí na lavicu a skladá obrázok. ktorú na povel otvoria. Do stredu kruhu vychovávateľka určí jedného hráča.“ Hráči. Cieľ: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZLOŽ OBRÁZOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj fantázie. Žiaci si sadnú okolo stola. ktoré sa predstavujú v obchode Pomôcky: Potraviny aké predávajú v obchode – múka. obráti sa s otázkou na ďalších hráčov. Žiaci dostanú obálku. môže v ceste pokračovať ako posledný vagónik vláčika. Hrajú vždy dvaja žiaci. Na chrbte majú kartičku s príkladom. V kohúťom zápase sa snažia pozrieť jeden druhému na chrbát 27 Cieľ: Pomôcky: Postup: . V prostriedku je škatuľa. Každý má pred sebou sadu značiek a 10 počítacích drievok. chlieb. Prví piati vždy bodujú. musí na zastávke vystúpiť. počítacie drievka. Ak si vyvolení vymenia miesta a stredný zostane v kruhu. kto dá značku pomníka do škatule ako posledný.. Ak odpovie správne. Keď sa mu to podarí..Jozef Sabol a kolektív .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti vytvoria lokomotívu a vagóniky vláčika. delenie. Napríklad: „-Prosím si cukor. Tento pristúpi ku ktorémukoľvek hráčovi a spýta sa: „-Máš voľné miesto? Opytovaný hráč odpovie – „-Nie. ktorý je postrihaný na rôzne geometrické tvary. Kto ju tam má prvý dostane 1 počítacie drievko od toho. Vyhrávajú deti. Kto má najviac počítacích drievok víťazí. Postup: Na pracovnom vyučovaní (prípadne aj doma) si žiaci nastrihajú z výkresov 20 štvorcov (20x20 mm) a na každý namaľujú inú mapovú značku. cukor. MATEMATIKA VOĽNÉ MIESTO Číselný rad od 1-20 Hráči sa postavia do kruhu a rozpočítajú sa od jedničky. kto sa zmýli a dá nesprávnu značku. Karty s príkladmi na sčítanie. Pomôcky: Kartičky s mapovými značkami. Hráč v strede sa snaží dostať na niektoré z uvoľnených miest. soľ. Hráči majú čo najrýchlejšie medzi svojimi značkami nájsť značku pomníka a hodia ju čo najrýchlejšie do škatule. Voľné miesto je druhé a piate. násobenie. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V OBCHODE Cieľ: Správanie sa v obchode. Pýtajú si nejaký tovar. rozstrihané obrázky. Vychovávateľka – náčelník stanice pomocou terčíka zastaví vlak a rušňovodič musí vyriešiť zadanú matematickú úlohu. Vedúci vyvolá ďalšiu značku. odčítanie. ktorých čísla sú vyslovené si vymenia medzi sebou miesta. ktoré sa vezú vo vláčiku celú cestu. ovocie. Napríklad: „-Aký je cukor?“ Odpoveď: „-Biely a sladký. Postup: Deti v úlohe zákazníka nakupujú v obchode. upevniť poznatky o predmetoch. Počítacie drievko musí dať najrýchlejšiemu aj ten. Ak neodpovie správne. do kruhu ide hráč. ktorý zostane bez miesta a preberie číslo stredného. môže ho obchodník obslúžiť. MATEMATIKA ZVEDAVÍ KOHÚTI Precvičovanie základných počtových výkonov.“ Obchodník sa pýta vždy na vlastnosť. kto má najviac predmetov i z druhých obchodov. Hra sa opakuje niekoľkokrát. Obálky.“ Len keď dieťa určí takto vlastnosť žiadaného predmetu. Hra pokračuje.

Vyhráva družstvo s najmenším počtom gólov. čo druhý povie dosť. Jeden z dvojice vytiahne ťahák potom. ktorý popíšeme číslicami od O do 20 (podľa precvičovania).Jozef Sabol a kolektív . ktorý sa zakreslí krúžkom do ich bránky. Hodnotenie: Každá správna odpoveď sa rovná jednému bodu. Hodnotenie: V hre víťazí hráč alebo skupina hráčov. kriedy (flipcharty a fixky) Deti rozdelíme do dvoch alebo viac družstiev. ktorá má vo svojej bránke zakreslený menší počet krúžkov. Možno precvičovať akékoľvek numerické slovné úlohy i jednoduché slovné úlohy. Hráme v dvojiciach. počtom príkladov alebo gólov. Túto hru je potrebné obmedziť časom. Správna odpoveď = bod. Obmena: Môže sa hrať aj priamo so stanovenými príkladmi. Každé družstvo má na tabuli nakreslenú bránku s brankárom. Teraz majú Teraz majú určiť o koľko je jedno číslo menšie alebo väčšie ako druhé. Tabule.a to isté urobí aj druhý hráč. Tu stačí povedať správny výsledok. Môžeme sťažiť porovnávaním výsledkov. 7x8 = 7x6 = 15:3 = 19-7 = 8+9 = 24:8 = Futbal Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia. Víťazí hráč s väčším počtom bodov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD a príklad vyriešiť. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 . Chybná odpoveď znamená pre družstvo gól. Zapamätajú si číslo z ťaháka . Vychovávateľ dáva jednotlivým družstvám príklady precvičovaného učiva. prúžky papiera Pri hre potrebujeme úzky prúžok papiera. Ťahák Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia.

(SNEHOVÁ VLOČKA) Visia. (SLNKO) Pridaj. uhádnite. nekráčam nohami. Čo je to? (LISTY) Letia. plače i ono. čo je to za dukát zlatý. a jedna druhú nevidí. vôkol vrát. hlavičku jej zotne. nepohnú sa z miesta. keď plačem. smeje sa i ono. (VIANOČNÁ JEDLIČKA) Zavítal k nám taký hosť. suknička jej mokne. z okna spravil záhradku zahátal nám vyhliadku.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDANKY Sedí pani v kríčku. (PŔHĽAVA) Najprv šaty zelené potom nosí červené. Nik sa naň nepýta. keď to chytíš vreští. (KORČULE) Nežerie. (REŤAZ) Do vody padne a nežblnkne. (VIETOR NESIE LÍST ZO STROMU) Sedí pani v okne. ako zlatý dukát svieti. letia hviezdy biele. (VIETOR) Ide poštár neposlaný V kamennej kapsičke nesie lístok nepísaný. (OKNO) Hrebeň má a nečeše sa. ale robí krik za svitu. keď jem. Čo je to? (KAPUSTA) Štyri mám nohy a štyri rohy. vo všetkom ma nasleduje. dudre. a keď sa ľad zatrblieta každá ako strela lieta. (CENCÚĽ) Dve kukučky vedľa seba sedia. musím niesť. ktorý cez deň svetlo stratí? (MESIAC) Keď sa smejem. ako z čipiek tkané celé! Plno ich je na stráni. nespí. Čo je to? (ZRKADLO) Rastie to na jabloni a predsa sa to neje. má ostrý zúbok plné brucho krúpok. (JAMA) Vo dne i v noci vytriešťa oči. visia ostré meče. chutný chlebík leží. Nože. nekolem rohami. (KOHÚT) 29 . vôkol strechy. (ORECH) ani ho nik nečíta. vezmi väčšie je. Čo je to? (STÔL) Akáže to krásavica stojí prostred izbice? Zlaté vlasy púšťa z hlavy v nich zelené ihlice. Čo na mňa naložíš. zo mňa žiješ a mne nedáš jesť. je i ono. (SLIVKA) Letí. keď snívať chce sa.Jozef Sabol a kolektív . Chytíš – voda na dlani. s dobrou chuťou jesť sa dá. čo cez potok spravil most. (OČÍ) Zelený vláčik po plátne skáče. iba slnko dokáže ich potichučky odopiať. deti. Konopný chvostík za sebou vláči. A vôkol nej kŕdeľ detí poskakuje do nôty. a keď už belasé má. príde pán kapitán. (IHLA) Keď je prašná cesta. (ŠÍPKA) Čo páli a nie je oheň. (MRÁZ) Po oblohe v noci letí. v červenom ručníčku. menšie je. píska a dverami plieska. A v tom zlate a v tom striebre samé sladké dobroty.

z lesa ma vždy vyháňajú. k tomu zem a volá to nechoď sem! (BLATO) Bol to krásny biely dom. hlasno víta hostí. v lete hojnosť. (PÍLA) Do pece ma zamykajú. Hádaj. na mačky sa zlostí.. (KRT) Papierová hlava.. kým ma voda nezadusí. ale tenšia je jak prútik. v zime pôst. veru tak! Pekný je ten . (PES) Pri plote sa rozzelená. v dedine to zabučalo. Kto ma chytí. (SNEHULIAK) 30 . (DÔSTOJNÍK) Nemá ústa.. jedna guľa – to sú nohy. ťuky. Ozval sa raz z neho zvuk.. (OHEŇ) (BOCIAN) Letí čierna mrákava. Jesť jej veľmi. (ŽIRAFA) Poznajú ho z vás už mnohí.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Trošku vody. nevie hrať. na hrniec si pozor dáva. (BASA) Dolu dedinôčkou kvapôčka za kvapôčkou žblní – žblní – žblnk. čosi čudné bolo v ňom. je aj dobrý papkáč. Mrákava je krákavá. (ŠARKAN) Schrúme horu kostí. (KŔDEĽ HAVRANOV) Rástlo v lese. lístie malo. bojí sa ho žabka. mašličkový chvost pod oblohou pláva deťom pre radosť. koruna jej na nej žiari. veľmi chutí. Fajku cmúľaj. (VAJCE) Chodí po zemi.. (BOCIANY) Dlhé uši.. nerob priek! tretia guľa – to je hlava. (RADIÁTOR) veľké čierne krák. vie len hriať. rapká. ťuky. Veď ten živý rapkáč. a keď sa do klbka zmotá ani čert ho nerozmotá. pery. (JEŽ) Nosí hlavu na stožiari. na žaby sa lakomíme. Tu máš metlu. (POTOK) Vyrástli sme na komíne.. (ZAJAC) U nás doma pod hriadkami ryje dvoma lopatkami.. (ŽIHĽAVA) Lezie okolo plota. pápernaté! Či ho deti nepoznáte? (KURIATKO) Keď to vyhodíš je biele a keď spadne je to žlté. popáli ťa bez plameňa. trpieť musí.. ktorá harmonika Letí čierny mrak. dlhý chvost. ale zuby cerí. Rozbil sa a čudo zlaté vyskočil.Jozef Sabol a kolektív . ale hlavu nosí nad hviezdami. ťuk. druhá guľa – to je driek. Nie je rapkáč.

Jaroslava: Tvorivá dielňa. 1992. Využitie prvkov tvorivej dramatiky v príprave na vyučovanie. roč. aktivity a súťaže pre 1. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I. Eva : Gramatické hry.. Lýdia : Hry radosti. Mini Vychovávateľ. 31 . 2001.Štefánika. Tulská č. 20 str.Krajčovičová.39.: Didaktické hry z matematiky.4 Didaktické hry pre vychovávateľov ŠD a ŠK. č. 5 str. Jozefa : Didaktické hry pre žiakov 1. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I. Hančáková.39 Majorová. Zábavno-vedomostné hry pre žiakov 1.. 13 str.4. 8. 3 str. Vrútky: ŠKD pri ZŠ ul. Martin: ŠKD Valča.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD LITERATÚRA Bartošíková. Matisová. Dolný Kubín: Okresné pedagogické stredisko Dózsová. Didaktické hry v školských družinách a detských domovoch. Eva . Tatiana: Hráme sa s abecedou. 25 str. s. a 2. 3 str. Tulská č. stupňa ZŠ v rámci ŠKD.R. Vlastimila et al. Turany: Školský klub detí. Vavríková. 1987-1988. Didaktické hry v školskej družine. 1998. Banská Bystrica: Okresné pedagogické stredisko. M. 1982.ročníka ZŠ. 2001. Katarína – Sobolová.Jozef Sabol a kolektív . Okresná konferencia v Martine – tvorivá dielňa.ročník ZŠ. vhodné na motiváciu a precvičovanie učiva. Senica: Metodické oddelenie školskej správy.-4.

Jozef Sabol a kolektív .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ________________________________________________________________________ © V rokoch 2000-2004 na vzdelávacích podujatiach v MPC Banská Bystrica zozbieral a zostavil s vychovávateľkami v ŠKD stredoslovenského regiónu PhDr. Jozef Sabol 32 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->