Jozef Sabol a kolektív

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

2000-2004
Hrať sa znamená mať možnosť vyskúšať si sám seba v rôznych situáciách, načerpať nové sily a radosť. Hra prináša slobodu konania, nové možnosti, tvorivú realizáciu, humor, pocit spolupatričnosti. Hrať sa je pre človeka prirodzené. Žiaci by mali poznať, že život sa skladá z jednotlivých rolí, a že hra patrí k ich životu.

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

Hry môžu zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu veľmi intenzívne a prinútiť ich k takému sústredeniu, aké nemožno dosiahnuť pomocou žiadnej inej metódy. Vo výchove majú hry a herné aktivity pre žiakov nezastupiteľné miesto. Aby hra splnila náš zámer a aby obe strany mali z hry radosť a úžitok, musí byť pedagogický pracovník schopný hru čo najlepšie uviesť a jej dopad čo najefektívnejšie využiť. Medzi hlavné zásady pri uvádzaní hier patrí:  Čo hrou sledujeme, aký je náš cieľ, aký je náš dramaturgický zámer?  Chceme podporiť v žiakoch tvorivosť, vedomosti alebo súťaživosť?  Ide nám o spoluprácu všetkých alebo o to, dať šancu vyniknúť jednotlivcovi?  Chceme, aby sa žiaci zamysleli alebo pohádali nad nejakou témou?  Ktorá hra, herná aktivita sa pre náš zámer hodí najlepšie? Dôležité je tiež premyslieť si primeranosť hry, uvedomiť si, pre koho hru chystáme, a na základe tejto úvahy nájsť správnu hráčsku hranicu možností. Odporúčame ľahko sa pohybovať nad ňou, aby sme žiakov mohli držať v stave myšlienkového napätia. Pokiaľ by sme dali latku príliš vysoko, zvlášť ak ide o intelektuálne schopnosti, stáva sa, že žiaci rýchle rezignujú, pretože pociťujú bezradnosť. Naopak, pokiaľ máme nároky príliš nízke, môžeme sa stretnúť s neochotou, nechuťou. Každá herná aktivita vyžaduje špecifickú motiváciu. Motiváciu nepodceňujeme a nebojíme sa zapojiť svoju fantáziu. Existujú rozličné spôsoby ako hru aj žiakov namotivovať:  legenda je predčítaná, vykladaná, prehrávaná  sám atraktívny názov hry, ktorý vzbudzuje v žiakoch dopredu zvedavosť a podnecuje fantáziu  zaujatie, nadšenie pedagogického pracovníka pri uvádzaní hry  priame navodenie atmosféry, žiaci sa ocitajú v cirkuse, v divadle, v električke v rodine, v lese, na ihrisku a podobne Atmosfére hry, aktivity často pomôžu aj zdanlivé detaily, ako napríklad označenie hráčov pri súperiacich družstvách, vhodné pomenovanie účastníkov hry.  majte vopred dobre premyslené pravidlá pre hru  vykladajte ich stručne, jasne (zdĺhavým a nejasným výkladom vyvolávate v žiakoch pocity ospalosti, otrávenosti)  dodržujte ich logickú postupnosť  postupujte od základných pravidiel, z ktorých by malo vyplynúť, o čo vlastne v hre pôjde, čím hra začína a čím a kedy končí Rozdelenie hráčov do skupín je len zdanlivo jednoduchá záležitosť. Pokazené a niekoľkokrát opakované delenie aj po tej najlepšie navodenej atmosfére spoľahlivo zníži stupeň motivačnej úrovne takmer na bod „mrazu“. Odporúčame preto, aby ste si vopred premysleli:  akým spôsobom budete žiakov rozdeľovať do jednotlivých skupín (losovaním, priamou voľbou, rozpočítavaním, náhodným výberom...)  aké zloženie hráčov podporí úspešný priebeh hry (koľko skupín, po koľko žiakoch v skupine, aký pomer budú mať chlapci a aký dievčatá...)  koho vytipujete a nasadíte ako vodcu v skupine tak, aby boli skupiny pokiaľ možno výkonovo vyvážené Počas hry buďte neustále pripravení žiakov povzbudiť, pochváliť alebo aj vyprovokovať, pri zaobchádzaní s hráčmi a prejavovaním úcty k ním, ktorá im patrí, nezľahčujte ich rozhodnutia, realizáciu, nebuďte nervózni, keď sa hra nebude vyvíjať podľa vašich predstáv, musíte byť neustále v obraze hry,

2

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

nemožno sedieť a dívať sa, ako sa hráč snaží, žiaci by mali mať pocit, že hráte s nimi, Každá hra má svoje zakončenie. Niektorý záver bude vyžadovať z vašej strany humorné a ľahké vyznenie, iná vážnosť, diskusiu, ďalšia toleranciu a citlivý prístup . A pokiaľ sa niektorým žiakom pri práve ukončenej hre príliš nedarilo, naznačte im, že ich šanca príde určite inokedy, prípadne že by mali svedomitejšie pristupovať k domácej príprave na vyučovanie i na samotnom vyučovaní. V mimoškolských i školských zariadeniach významnú úlohu zohrávajú didaktické hry, pod ktorými rozumieme takú činnosť, ktorej cieľom je poskytnúť žiakom určité poznatky a vedomosti pri osvojovaní si nového učiva, ale predovšetkým sú vhodnou metódou pri upevňovaní učiva, sú dobrým prostriedkom proti zabúdaniu a formálnym vedomostiam. Didaktické hry sú spojením detskej hry a vyučovania, lebo obohacujú, prehlbujú a skvalitňujú vedomosti získané na vyučovaní. V hrách sa spája myslenie s poznaním, rečou a činnosťou, čo napomáha rozvoju psychiky a pracovných schopností. Sú tiež prostriedkom mravnej výchovy, pretože žiaci sa v nich učia hrať čestne a utvárať správne medziľudské vzťahy. Hry sú priamym prejavom detskej túžby po činnosti, a preto sa do nich rady zapájajú. Základom každej hry je hravá, na určitom mieste sa rozvíjajúca, niečo napodobňujúca činnosť, vo väčšej či menšej miere určovaná pravidlami. Našou úlohou je venovať pozornosť tým hrám, ktoré sú vymedzené pravidlami a umožňujú systematické cvičenia, dôležité z hľadiska fyzického a rozumového vývinu, z hľadiska formovania charakteru a vôle. Pomocou didaktickej hry môžeme docvičiť nové učivo, ktoré žiaci práve v škole preberajú alebo upevňovať a prehlbovať staršie učivo. V didaktickej hre nám nejde o originalitu, ale predovšetkým o premyslené použitie hry v súvislosti s vyučovacou látkou. Ak spojíme učenie s hrou, vytvárame didaktickú hru, ktorá je najdôležitejším doplnkom základných vyučovacích metód. Učivo sa má opakovať formou hier pravidelne. Potrebná je spolupráca vychovávateľky s učiteľkou a napomôcť jej žiakom ľahšie zvládnuť práve preberané učivo. Tieto hry nemajú trvať príliš dlho, aby sme deti neunavili. Vhodné je rozdeliť žiakov do skupín, a to tak aby tie boli vedomostne rovnocenné. Dbať na to, aby sme k lepším žiakom priradili aj slabších, ktorí nedokážu vždy vyriešiť úlohu samostatne. Tu sa učiteľom pre týchto žiakov stáva kolektív skupiny. Pri výbere didaktických hier musíme rešpektovať celkovú životnú skúsenosť žiakov a predtým osvojené poznatky. Hra je pre dieťa životnou potrebou tak ako pre dospelého práca. Sprevádza ho celým jeho detstvom, je druhom činnosti, pri ktorej prejavuje aktivitu, tvorivosť a vlastnú iniciatívu. Hrou možno upútať pozornosť detí, vštepovať im nové poznatky, zručnosti, stupňovať požiadavky na ich tvorivú činnosť, rozvíjať fantáziu i etické princípy. Dobrým pomocníkom pri didaktickej hre je hodnotenie - nikdy však nehodnotíme známkou.

SLOVENČINA

HLÁSKY
Čo hľadáš?

3

Potom povie nejaké slovo a žiaci. hľadám hodinky.určená hláska je na začiatku slova . na ktorú sa všetci prebudia. ktorou sa daný obrázok začína. vlak s tvrdými spoluhláskami stojí na 1. Učiteľ sa ho pýta: „-Čo hľadáš ?“ Žiak odpovie: „-Hľadám pero. Obmena: Nové slová na poslednú slabiku. Ten ju chytí a hneď povie slovo. Vyvolaný žiak povie slovo. Žiaci za každým slovom zatlieskajú. rakyta. Rovnaká hláska Vychovávateľ určí.Jozef Sabol a kolektív .“ Hlásky nastupujú do svojich vlakov. makovník. Hlásky v daždi Vychovávateľ rozmiestni hlásky na magnetickej tabuli. Ak správne a rýchlo povie slovo. Na zvolanie vychovávateľa: „-Prší!“ sa hlásky postavia vedľa seba tak.“ Vytiahol kartičku s hláskou „p“. žiaci ostanú spať. Žiaci zdvihnú hlásku „b“. Vychovávateľ ju hodí ďalšiemu žiakovi. Vyvolá skupinu žiakov. napríklad „lopta“. že povie slovo. Prišla loď Učiteľ hovorí: „-Prišla loď a priviezla nám hlásku „z“. Ak je v slove „ä“ netlieskajú. Reťaz Vychovávateľ povie slovo. Obrázok – hláska Žiaci majú pripravené písmená zo skladacej abecedy. Vychovávateľ povie napríklad slovo „auto“. Ťahá ďalší žiak a povie: „-Pero tu nie je. ktoré sa začínajú známymi hláskami a rovnaký počet kartičiek s tými istými hláskami. hukot. ktoré začína hláskou „z“ a loptičku hodí späť vychovávateľovi. Hlásky sa pohybujú po peróne. Napríklad hláska „k“ bude tretia v poradí. aké slovo zložia.“ Druhý si vytiahol kartičku s hláskou „h“. vlak s mäkkými spoluhláskami stojí na 2.určená hláska je v strede slova . Pridaj správne písmeno Žiaci sú rozdelení do skupín a každá má niekoľko obrázkov. koľaji. ktorá za určený čas napíše najviac slov (mak. Žiak jednu vytiahne. Hlásky na cestách Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami a určí na nich. ktoré sa začína hláskou „a“ a sám vyvolá ďalšieho žiaka. Žiaci sa medzi sebou poradia.určená hláska je na konci slova Zvedavý obrázok Vychovávateľ vytlačí na kartičky obrázky a žiaci napíšu hlásku. v ktorom je „ä“ Hra na učiteľa Vychovávateľ určí hlásku. Vyvolá prvého žiaka. Hra na široké „ä“ Vychovávateľ hovorí rôzne slová. Živá abeceda Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami. Učiteľ ukáže obrázok. stáva sa učiteľom a vyvolá ďalšieho žiaka. hák. na ktorú žiaci tvoria slová. musí vystúpiť a hľadať svoj vlak. v ktorej je obrázok auta vstane jeden žiak a druhý k obrázku priloží hlásku „a“. Vychovávateľ hovorí: „-Vlak so samohláskami stojí na 3. Pri pomýlení vychovávateľ určí inú hlásku a hra pokračuje. skupina). SLOVENČINA LITERÁRNA VÝCHOVA 4 .koľaji. Každý z nich si zoberie jednu hlásku. môže sa vykúpiť tým. na ktorom je napríklad bubon.koľaji. ktoré písmeno sa bude v slovách opakovať a na ktorom mieste v poradí bude.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vo vrecúšku sú kartičky s písmenami malej abecedy. Ak v slove určená hláska nie je. Obmena: .“ Hodí malú loptičku niektorému žiakovi. na ktorej koľaji bude ktorý vlak stáť. Spíme Žiaci majú hlavy položené na laviciach – spia. Kto sa pomýli. ďakujem). ktorí majú na lístkoch hlásky z daného slova sa postavia pred lavice. aby vytvorili slovo. Vychovávateľ určí hlásku. Kto sa pomýli. V skupine. Vyhráva žiak (dvojica.

kde je ukrytá vec. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 5 . napríklad o psíčkovi a mačičke..lavica. Prečíta niekoľko ukážok a žiaci v skupinách napíšu meno spisovateľa a názov diela. Hra na spisovateľa Aký názov by si dal rozprávke Zlatovláska. Literárny kvíz Vychovávateľ pripraví ukážky z literárnych textov. pýta sa: „-Je krieda ukrytá po stolom? Za lavicami? Pri okne?“ Žiaci odpovedajú – ÁNO / NIE. napr. SLOVENČINA PREDLOŽKY Ukrytý predmet Jeden žiak odíde z triedy a ostatní ukryjú napr..rohy... zvierat a vecí. Popoluška ... Žiaci majú napísať krátku rozprávku. Dokončí rozprávku Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku. Čo nebolo v rozprávke Vychovávateľ prečíta žiakom veľmi krátku rozprávku. Číta ju ešte raz a pri druhom čítaní pridá slová. ktoré sa žiaci učili. krieda je za . zvieratá a veci. mamička . ktoré majú žiaci uhádnuť... v ktorej budú menované osoby. kto je najkrajší na svete? (Snehulienka s sedem trpaslíkov) Každá deva v kráľovstve si musela vyskúšať drobnú črievičku. Povedz vetu . Kto aký je Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku alebo úryvok. smutne. Papagáj Vychovávateľ číta krátke vety z rozprávok a žiaci ich presne opakujú po učiteľovi. veselo.rožky. ktoré vystupujú v rôznych rozprávkach. Ktoré dokončenie sa vám najviac páčilo? A takto ju dokončil spisovateľ – dočíta rozprávku. nahnevane.. kriedu. Ako by si dokončil rozprávku ty? Pýta sa viacerých žiakov. Hádaj podľa obrázkov! Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú určiť. nôžky . Hľadaj rým! Na určené slová tvoria žiaci rým. z ktorej sú rozprávky. V galérii Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú vymyslieť ku každému vhodný text. Žiaci majú zapísať vlastnosti určenej postavy. ale nedokončí ju. detsky. Spisovateľ Vychovávateľ napíše na tabuľu niekoľko osôb.svet .Fero.Anička. Hra na hercov Žiak povie vetu a vychovávateľ ju napíše na tabuľu. nohy . palica . nadpis. kvet . dospelo. Obmena: Žiaci čiastočne prezradia. Postavy z rozprávok Vychovávateľ prečíta 10 postáv. zrkadielko.Jozef Sabol a kolektív . pero .. ktoré si zapamätali a zaradiť ich do rozprávky. Žiaci v skupinách majú napísať čo je pravdivé a čo nepravdivé. plačlivo. Poznáš rozprávky? Z ktorej rozprávky je veta: Zrkadielko. Najšikovnejší žiak zo skupiny ju povie ostatným.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Bude z teba spisovateľ? Žiaci v skupinách majú vymyslieť príhodu.milo. Keď sa žiak vráti do triedy. Úlohou žiakov je zapísať čo najväčší počet postáv. (Popoluška) Pravdivé – nepravdivé Vychovávateľ prečíta žiakom rozprávku.

Poznávanie so zaviazanými očami Skupiny stoja v rade oproti sebe. Kresliar Jeden z hráčov je kresliar. Veľmi dobrým pomocníkom pre mladších žiakov sú v tomto smere zmyslové hry pre rozvoj hmatu. Napríklad: Moje číslo je 11. Každá vyšle proti stojacej skupine jedného svojho zástupcu.“ Úlohou žiakov je slabiku opraviť. Kto sa pomýli. Dieťa loď hmatá okolo seba. nazývame hmatom. Deti pristupujú po jednom so zaviazanými očami k stolu. Vyhráva ten. kôš. Na papieriky napíšeme čísla podľa počtu hráčov. Ide ku stene a ukazovátkom napodobní kresbu. kto má najmenej trestných bodov.. Jeho úlohou je uhádnuť.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ROZVOJ HMATU Spojenie kožných a pohybových pocitov. SLOVENČINA SLABIKY Dve priateľky Z jedného kúta triedy ide žiak a drží v ruke kartičku s hláskou napr. Pri cieli stojí iné dieťa. Potom ich zamiešame a rozdelíme. Na nosiča Jeden z hráčov predstavuje „nosiča“. Zaviažu sa mu oči a jeden z hráčov ho vodí po miestnosti. Boduje sa čas priplávania a za nárazy sa strhávajú body.Jozef Sabol a kolektív . Loď v hmle Dieťa má zaviazané oči a predstavuje loď v hmle. Hráč so zaviazanými očami pristúpi ku skupine a snaží sa hmatom nájsť niektorého hráča. ktorý odovzdajú vychovávateľke. ktoré vznikajú pri ohmataní predmetov. Tak sa mu naložia predmety na chrbát a do rúk. Víťaz je posledný. poprípade ich zástupcov. podali si ruky a spolu sa prechádzali ako slabika „ma“. aby si predmety prehliadol a hráč si volí nového „nosiča“. Keď sa stretli. Ostatní mu poukladajú rôzne predmety. Ta každý neurčený predmet hráč dostane trestný bod. „m“. Ten musí povedať. Organizátor hry hodí loptu niektorému z hráčov. t. musí predmet nosiť. ktorých sa musí dotknúť. ktorá má preplávať medzi úskalím do prístavu. Kúzelník Na magnetickej tabuli sú slabiky. Závod počtárov Vychovávateľ si prinesie rôzne mince. Kapitán protistojacej skupiny mu zaviaže šatkou oči a členovia skupiny si vymenia miesto. Vychovávateľ zatiaľ zmení samohlásky v niektorej slabike a povie: „-Bol tu kúzelník a zmenil nám slabiky. odstránia si šatky z očí a ihneď napíšu úhrnný súčet na papier.“ Vystriedať viac slabík. Potom sa mu odkryjú oči. Po herni sa rozostavia rôzne predmety (lavice.. stôl. ktoré predstavuje prístavnú sirénu a trúbi občas na signál do hmly. aké má číslo a čo to číslo vyjadruje. Všetci pozorujú každý pohyb a snažia sa zistiť čo kreslí. aktovky a podobne). Hru treba časovo obmedziť na 2 minúty. pri dotknutí sa pohybujúcou sa rukou. vypadne z hry. získa pre svoju skupinu bod.j. čo je to? Keď neuhádne. Keď ho nájde. Oproti nemu ide druhý žiak a drží kartičku s hláskou „a“. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ROZVOJ PREDSTÁV Čo znamená moje číslo? Na rozvíjanie predstavy žiakov uvádzame niekoľko didaktických hier. Dopíš 6 . Možno sa hrať ako súťaž jednotlivcov. stoličky. Jedenásť je hráčov vo futbalovom mužstve. Boduje sa rýchlosť a presnosť sčítania. Hráči stoja v kruhu. Vychovávateľ hovorí: „-Dve priateľky „M“ a „A“ sa vybrali na prechádzku. Na pokyn vychovávateľa žiaci „zaspia“. Osvedčujú sa predmety pre každého ináč rozostavané. aby do ničoho nenarazilo a priplávalo čo najskôr do prístavu. Potom opäť hodí loptu organizátorovi. alebo družín. Keď ukončia sčítanie. na ktorom leží hromada mincí a snažia sa ich hmatom sčítať (ich nominálnu hodnotu).

Žiaci zo slabík tvoria slová. na ktoré musia pohotovo a nepravdivo odpovedať. 6 (hrušky). SLOVENČINA SLOVÁ (1) Čarovný košík Na stole je košík a v ňom kartičky so slovami. meter. kuraciu. 5 (búda). lavica. Vyvolaný žiak si vytiahne aspoň tri čísla a utvorí na ne vetu. Úlohou žiakov je utvoriť z vybraných slabík nové slovo. rezeň. napríklad „la“ a hovorí: „-Slabika „la“ je veľmi smutná . 8 (mačka). prečíta nahlas a vyvolá žiaka. potom ich prečíta ešte raz rýchlejšie.. Ktoré slovo tu nepatrí? Vychovávateľ povie skupinu slov. toľko slov musia žiaci napísať na danú hlásku. oko. Vyhráva žiak. Pripájaním vozňov k lokomotíve vznikne slabika. Žiaci súťažia. ded.. ktoré by tvorili s prvou slabikou plnovýznamové slovo. ktoré sa začínajú slabikou „la“ – lampa. Počítajú sa hlásky. 9 (ujo). Dokončite ju!“ Žiaci hovoria slová. kukuk. stratila sa. ktoré si zapamätali. 2 (auto). pochop Doplňovačka Vychovávateľ napíše na tabuľu prvé a posledné písmeno slova a urobí medzi ne toľko pomlčiek. mím. Napríklad: „-Čo robí Eva? Nepravdivá odpoveď žiaka je: „-Eva spí v psej búde.. 4 (záhrada). Oto. kto za určený čas napíše v slovách najviac daných hlások. koľko písmen chýba a žiaci doplňujú. radar. stôl. Napríklad: k .“ Alebo „-Eva je na Mesiaci. Vianoce. Vláčik Kartičky tvoria lokomotívu a vozne. Čítaj spredu aj odzadu Oco. madam. Smutná slabika Vychovávateľ napíše na tabuľu slabiku. Počet hlások „e“ je 11. Elene. Nájdi správnu slabiku Vychovávateľ pripne na magnetickú tabuľu rôzne slabiky. slovo. Napríklad vytiahne si čísla 9. 7 (cesta). 7 . ktorý za určený čas napísal najviac správnych slov.učiteľ určí prvú slabiku a žiaci k nej hľadajú ďalšie. Na každom vozni je napísaná hláska. Ktoré slovo nepatrí do skupiny slov? Slovo „lopta“ lebo v ňom nie je dvojhláska.. Mates Vychovávateľ napíše na tabuľu 10 slov a očísluje ich napríklad – 1 (pes). sveter. Žiaci „spia“ a učiteľ jednu slabiku zoberie. napríklad – piesok.Peter. lastovička. korok. rotor. 8.“ SLOVENČINA SLOVÁ (2) Kto je najlepší Vychovávateľ alebo žiak určí hlásku. 2.. Žiak si so zatvorenými očami jednu vyberie. 10 (mlieko). Čísla a slová Určený žiak hodí kocku a koľko bodiek je na vrchnej strane kocky. krk. lopta. ktorý povie vetu na dané slovo. Veta bude znieť: Ujo videl z auta mačku. mám. nie slová. lebo je sama. Máš dobrú pamäť? Učiteľ prečíta pomaly asi 20 slov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vychovávateľ vytlačí každému žiakovi obrázok a žiaci píšu prvú slabiku Loďky Vychovávateľ nakreslí na magnetickú tabuľu obrysy jazera a na hladinu pripevní loďky so slabikami. 3 (jablko). Stratená slabika Na magnetickej tabuli je niekoľko slabík. napríklad je určená hláska „e“ a slová .a (kytica) Fantastické odpovede Vychovávateľ dáva žiakom otázky. V škatuli na stole sú čísla od 1 – 10. Anna. kolok. Obmena: .Jozef Sabol a kolektív . Žiaci majú povedať stratenú slabiku. Na pokyn žiaci začnú písať slová.

kde vŕzga podlaha. ktorý prvý skončil. kovová minca a guma. sila. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (2) Morský priechod Dvaja hráči sú na stráži. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (1) Sluch a sluchovú nahluchlosť môže vychovávateľ zistiť u žiakov aj formou hry. ten po napísaní dá žiakovi za sebou. musí slovo prečítať. Veta: Kráľ má tri dcéry. ktorí boli pristihnutí pri pohybe. odkiaľ hluk počuje.. strava a iné. Tisa. Štafeta Každý rad dostane papier a na pokyn žiak v prvej lavici začne písať slovo na danú hlásku alebo slabiku. a to po jednom alebo po dvoch. Skúšanému zaviažeme oči a zo vzdialenosti asi 4 metrov púšťame jednotlivé predmety v ľubovoľnom poradí asi z výšky 7 cm na hrubú knihu. utvorí vetu s toľkým počtom slov. Vyhráva rad. Zlatá brána Dvaja žiaci urobia zlatú bránu. larisa. Máte dobrý sluch? Opatria sa tieto predmety – hrebeň. nečujne priblížiť sa k hráčovi a dotknúť sa ho rukou. Kto sa pomýli. Ak sa strážnik pomýli. špáratko. koľko hráčov prešlo. Za správnu odpoveď dáme jeden bod. ak sa nepomýli. Iva. Ovečky Vychovávateľ napíše na tabuľu aspoň 10 slov a vyvolá k tabuli dvoch žiakov. Pred každým pustením povieme: „Pozor!“ a trikrát po tomto nepustíme nič. Ilava. libra. V každom rade musí byť rovnaký počet žiakov. Hru je dobre hrať tam. riava. obyčajná ceruzka. Počúvaná Úlohou je priblížiť sa potichu k hráčovi. Komu sa podarí. bas. sadne si. Keď stráže počujú podozrivý šramot. vypadnú z hry. ktorý má zaviazané oči a dotknúť sa ho rukou. Larisa. ukáže rukou smerom. SLOVENČINA VETY (1) Hra s číslami Vychovávateľ vloží do škatule kartičky s číslami. Akonáhle hráč so zaviazanými očami začuje hluk. Môžu prechádzať potichu alebo hlučným krokom. barla. Aké číslo je na vrchnej strane kocky. rozložiť na slabiky a hlásky. Ostatní hráči na znamenie prichádzajú popri sediacom. Stoja so zaviazanými očami pri otvorených dverách dvoch susedných miestností po stranách proti sebe. vata. špendlík. lebo sa mi stratilo slovo (povie jedno z napísaných slov). chytené dieťa zostáva v zajatí a nezúčastní sa viac hry. 8 . ale na tabuľu a podávajú si kriedu (fixku). bar. sliva. britva. Kto ho skôr nájde? Nové slová Utvor nové slová napríklad od slova BRATISLAVA – brat. Kto to urobí správne. Vyvolá k tabuli chlapca a dievča a hovorí: „-Zavolal som si detektívov.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Na detektíva Vychovávateľ napíše na tabuľu slová do štyroch riadkov. Hra má trvať najviac tri minúty. rasa. Povie niektoré z napísaných slov. astra.. Vyvolaný žiak vytiahne číslo a pohotovo musí povedať vetu s daným číslom. brav. vlas. Ostatné deti sa striedavo snažia prekĺznuť z jednej miestnosti do druhej. satira. Po napísaní dá žiakovi vedľa seba. ostatní utvoria zástup a v ruke majú kartičku so slovom. liezť po podlahe. list. Obmena: žiaci nepíšu na papier. Vyhráva žiak. Koho chytia do brány. Vlasta. Koľko ich prešlo? Jeden hráč si sadne na stoličku v strede miestnosti a zaviažu sa mu oči. stráca bod. Za každého hráča. postaví sa na koniec zástupu. Hráči. ktorého sluchom nezistí dostane zlý bod. Rita. tis. zdvihnú ruku na znak prehradenia cesty. Hra s číslami a kockou Žiak hodí kocku. ktorý určené slovo skôr nájde a dá ho do krúžku – košiara.Jozef Sabol a kolektív . ten víťazí. Napríklad 3. Je im dovolené zohnúť sa. Počúvajúci má zistiť.

toľko slov musí mať veta. pripnú ju na magnetickú tabuľu a ostatní žiaci ju prečítajú.. ktorý povie vetu najpresnejšie. Utvoriť vetu. naša. Ťažká úloha Učiteľ napíše na tabuľu slová. napr. Je množstvo didaktických hier pre rozvoj vnímania farieb. Vyhráva skupina..“ Vyvolaní žiaci prídu k stolu. Premýšľaj Vymysli vetu na daný počet hlások v slove! .. Rozsypané slová Vychovávateľ má na stole rozhádzané slová a hovorí: „-Janke sa rozsypali slová. koláče.. zostavia vetu.“ Žiaci s lístkom vystúpia pred lavice a postavia sa tak. Kto ide napraviť to. Napríklad: Milan vozí Vieru. Akej farby je predmet? Hráči sedia v kruhu. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE FARIEB Dieťa pri vstupe do školy rozoznáva okrem bielej a čiernej farby štyri základné farby: červenú. žltú a zelenú. Telefón Pred lavicami sú dva zástupy žiakov. Zaujímavá veta Žiak hodí kockou. vyberajú z rybníka slová a zostavujú vety. Naša škola je pekná. Pridaj slová! Vychovávateľ povie napríklad slovo „Miško“. 9 . Milan. Aké číslo je na vrchnej strane kocky.. napr.. Na pokyn vychovávateľa prichádzajú žiaci. Napríklad žiak hodil číslo 5. Uvádzame len niekoľko. Na poštára Žiak – poštár roznáša žiakom lístky so slovami. čo Polepetko pokazil? „-Vyvolaný žiak ide správne usporiadať slová vo vete a ostatní žiaci ju prečítajú. Jožko píše úlohu. SLOVENČINA VETY (2) Tvorenie viet Vychovávateľ dá každej skupine lístok. Ten musí ihneď menovať predmet. Vyhráva zástup. Veta znie: Miška Mášiková mala malú mačku. Vychovávateľ každému zástupu pošepky povie rovnakú vetu. Ostatní žiaci tlieskajú a spievajú pieseň „-Nie je chlapa nad poštára.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Lovíme v rybníku Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu slová ako napríklad – pekná. druhý tretiemu. vozí. pomôžme jej ich pozbierať.Jozef Sabol a kolektív ... ktorá napíše najviac viet.. bol tu Polepetko a na tabuli nám poprehadzoval všetko. Jeden hráč menuje farbu a ukáže na iného hráča. na ktorom je 10 slov. Na pokyn začnú žiaci písať z daných slov vety.-. ktorý je v tej istej farbe. aby utvorili vetu so správnym slovosledom. vypadne z hry... Prvý ju pošepky povie druhému..Posledný – vyhráva. Viera. Prvý žiak pokračuje pekne Druhý žiak pokračuje píše Tretí žiak pokračuje do Štvrtý žiak pokračuje zošita Veta znie: Miško pekne píše do zošita.: Moja mamička vie piecť chutné koláče. Polepetko Na magnetickej tabuli sú poprehadzované slová a vychovávateľ hovorí: „-Žiaci. v ktorej budú všetky slová. modrú.Kto sa pomýli alebo nedokáže odpovedať.: mamička. chutné. Podmienka: Všetky slová vo vete sa musia začínať rovnakou hláskou.. Potom povie tento hráč inú farbu a ukáže opäť na ďalšieho hráča atď.. Posledný povie vetu nahlas. škola..

dostane trestný bod. 10 . Vychovávateľ urobí malú zmenu – napríklad dokreslí alebo zotrie nejakú maličkosť a deti majú uhádnuť. Deti si sadnú okolo neho a každé dostane jedno číslo a farbu. Deti si ho prehliadnu a potom sa otočia chrbtom k tabuli. Vnímavosť žiakov k fonetickej stránke reči môže vychovávateľ účinne rozvíjať aj didaktickými hrami. Obrazy slávnych ľudí Dve skupiny pozorujú obrazy. Prvý zakuká a hádač má uhádnuť kto to bol. vymení sa s tým hráčom. kto prehovoril. Vyhráva ten. Možnosti cvičenia v tomto smere poskytujú aj didaktické hry. ide do kruhu ten. aby naučil žiakov správne vnímať obraz a kresby. musí povedať svoje číslo. Ak uhádne jeho meno. že mladší žiaci nevedia sa plánovite dívať a zriadiť svoj zrak. kto prvý uhádne.. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE OBRAZOV Veľké ťažkosti majú žiaci s chápaním priestorových vzťahov na obrázku.Jozef Sabol a kolektív . Slepá baba má v ruke paličku. sklonia hlavu nad stôl. ktoré im ukazuje vychovávateľ najdlhšie 10-20 sekúnd. Podľa hlasu háda. Ak prostredný hráč uhádne. čo sa na obrázku zmenilo (môže sa použiť aj fotografia). určia celé poradie. Toto všetko upozorňuje vychovávateľa. kresbe. Slepá baba sa pýta: „Kto sa drží mojej paličky?“ Chytený hráč musí povedať jedným slovom (hlasno) . pri uhádnutí ide za dvere ten. Vedúci ukáže na niekoho v kruhu a ten povie „Kto prehovoril“ Prostredný ho má poznať po hlase a označiť menom. Vychovávateľ napíše alebo prečíta mená osôb ukazovaných na podobizniach a zistia sa správne typy. Ak sa nehlási k svojej farbe. Kto prehovoril? Hráči utvoria kruh. Jeden z hráčov ide za dvere. zakuká ďalší. Kto má menej trestných bodov. Ak ani na tretí raz neuhádne. ktorý uhádol najviac podobizní slávnych ľudí. So zaviazanými očami Jednému hráčovi sa zaviažu oči a ostatní hráči sa pochytajú za ruky a urobia kruh. Potom začne vychovávateľ rýchle vyťahovať z debničky papiere a hrať. ktorý sedí na pravej strane vedúceho dostane číslo 1 a červenú farbu. ktorý sa držal paličky a uhádol jeho meno. Môže sa 3 razy opýtať a tri razy hádať. alebo povie iné číslo. Veď obraz nie je opakovaním skutočného predmetu. obrázky slávnych ľudí z histórie. Vnímanie obrazu je dejom psychologicky dôležitejším. Na kukučku Hrá sa v laviciach alebo pri stoloch. Na znamenie výkrikom „Slepá baba. jeho sused číslo 2 a modrú farbu. avšak množstvo nimi postihnutých detailov a ich akosť je nepodstatná vzhľadom na celkový význam a charakter vnímaného predmetu. Deti si potichu značia mená týchto ľudí a napokon pozbierajú odpovede a odovzdajú ich vedúcemu súperiacej skupiny na ohodnotenie.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Koho je táto farba? Vychovávateľ má v ruke debničku. Ostatní sa dohovoria kto ako prvý zakuká. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE REČI Žiak si má v škole vypestovať aj citlivosť zvukovej stránky reči. ten sa jej musí chytiť. ktorý je za dverami pozvú dnu a hra začína. Napríklad hráč. Niekedy sú žiaci veľmi dobrými pozorovateľmi.. Žiaci si obyčajne všimnú drobnosti a podstata im uniká. alebo lavicu tak. Vtedy „Slepá baba“ vystrčí paličku a koho zasiahne. Keď sú takto pripravení. atď. Hráča. stoj!“ všetci hráči zastanú. že si obličaj skryjú do zložených rúk. V prostriedku stojí jeden so zaviazanými očami. Všetci účastníci chodia po kruhu. kto po ňom. Zvíťazí jednotlivec (skupina). v ktorej je niekoľko prúžkov z rôznofarebného papiera (vždy viac ako je hráčov alebo skupín). Vnímanie obrázkov u žiakov je sťažené aj tým. Slepá baba je v kruhu. kto je to. Ak uhádne. ostane ďalej „Slepou babou“. ale jeho plošným spodobením pomocou zvláštnych prostriedkov. ktorého farbu vytiahne. vyhráva. Zmenená kresba Vychovávateľ nakreslí pred príchodom žiakov na tabuľu obrázok. ktorého meno uhádol.„Slepá baba“.

Deti stoja v kruhu. Hráč držiaci krabičku. si musí vytiahnuť lístoček a otázku správne zodpovedať. ústa a uši. ale spieva len prvé tri slová a pokračuje ďalší. vychádzkach. aby určili od oka. ktorý spieva tiež len tri slová. Ak prestane prostredný spievať. Prostredný spieva a krabička sa podáva ďalšiemu.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE TÓNOV Skúsenosti nám ukazujú. v herňach.. Vynechané i . že budú spievať niektorú známu pesničku. že treba dodržať presne text piesne. na ktorých je i – y. Spevácky festival Hráči sa dohodnú. Hra je na prvý pohľad jednoduchá. Deti si za spevu podávajú krabičku. Je možno tiež namaľovať obrysy hlavy a dať hráčom dokresliť oči. Vyhráva ten.. Kto má lepšie „oko“? Vedúci položí na kraj stola ceruzku alebo iný predmet s vyzve dvoch účastníkov.y 11 . Spevácku ostýchavosť žiakov môžeme ľahko odstrániť aj vhodnými didaktickými hrami. učivu. Prasačie očko Zručný kresliar nakreslí na tabuľu alebo na podlahu jednoduchými ťahmi kriedy prasiatko. Keď ten nezodpovie správne – ide do kruhu a spieva on – stáva sa prostredným hráčom pokiaľ ho nevystrieda ďalší neúspešne odpovedajúci hráč. treba pre každú z nich zmeniť trochu úlohy. aby pieseň šla plynule. podá lístoček prostrednému a hra pokračuje. Vyhráva ten. ten vyhráva. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE VEĽKOSTI A VZDIALENOSTI Úlohou vychovávateľa je urýchliť a spresniť deťom vnímanie aj z hľadiska individuálnej skúsenosti. koľkokrát možno niť alebo špagát otočiť okolo stola alebo nejakého okrúhleho predmetu. kto najsprávnejšie oko zakreslí. Úlohou hráčov je prísť k určitej vzdialenosti so zaviazanými očami a oko zakresliť na správne miesto. A vychovávateľ neraz po dlhšom čase objaví dobrého speváka. Hráči spolu súťažia.. že žiaci sa v nejednom prípade ostýchajú sami spievať. nos. výletoch. v ktorom sú uložené lístočky s otázkami. porovnávať vzdialenosť rôznych objektov v teréne. Sadnú si do kruhu a niektorý začne. že vezmeme niť alebo špagát určitej dĺžky a odhadujeme.. Jedno oko mu chýba. Úlohou žiakov je čo v najkratšom čase vyhľadať správne napísané slová. kto odhadne presnejšie. Takto sa pokračuje dotiaľ. v ktorých chýba i – y. pokiaľ sa pieseň neskončí. Štyri krúžky Z ohybných prútov alebo drôtov spletieme štyri krúžky o priemere 15 cm. Jednu stoličku obrátime hore nohami a položíme ju na inú stoličku. košíček.Jozef Sabol a kolektív . komu sa z presne stanovenej vzdialenosti podarí najmenším počtom bodov nahodiť všetky štyri krúžky na všetky nohy stoličky. Hry možno obmeniť aj tým. kde všade možno s deťmi odhadovať. koľko ráz možno položiť túto ceruzku po dĺžke stola. Napríklad „Čím sa pozerá kukučka?“ alebo „Aké má kukučka perie?“ alebo „čo kukučka najradšej žerie?“. SLOVENČINA VYBRANÉ SLOVÁ Kto je najšikovnejší Na tabuli sú napísané slová správne aj nesprávne. Hra je zábavná. zastaví sa aj podávanie. Veľké možnosti v tomto smere má vychovávateľka na exkurziách. Tajomné vrecúško Učiteľ vyberá z vrecka slová. Odpovedať alebo spievať Vedúci si pripraví lístočky s rôznymi obálkami. ťažkosť je v tom. Otázky vždy zameriavame určitej téme. Uprostred stojí jeden hráč spievajúci ľubovoľnú pieseň. Správny odhad možno u detí cvičiť aj spoločenskými hrami. Ak zodpovie. tiež melódiu a dávať pozor. môžeme vyskúšať spevácke vlohy všetkých žiakov. Pretože súčasne môžu súťažiť aj iné dvojice. Žiaci podľa toho dvíhajú kartičky.

Meno. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDZANIE KRUHMI Pre túto hru si musíme dopredu pripraviť kruhy o priemere 15-20 cm. Žiaci majú vypísať písmená v abecednom poradí – riešenie – a á b é k l m o r s š t u ý ž. Môžeme sa pýtať aj otázkami. Do každého kruhu sa postaví jeden hráč „zajac“. mesto. Liptove. tvar. mesto. svetlosť. zviera. alebo obrázok. Žiaci majú napísať (povedať). ilustrátora sú typické tieto výrazové prostriedky. Detve. napr.. dynamika atď. Žiak na list odpovedá: „Poštár mi priniesol lístok. na ktorých je vynechané i – y. 5-1-9. vlk. Kto odpovedá najpresnejšie získava bod. Rozširovať poznatky detí aj o ostatných slovenských maliaroch v iných kútoch Slovenska. 2 SLOVENČINA ABECEDA Dokážeš to? Vychovávateľ napíše na tabuľu vetu. Úlohou žiakov je napísať vetu. farba.. 5-6-4. Sú to „líška“ a „zajac“.. Vedúci sa pýta otázkami. Zamerať sa na maliarov žijúcich na Orave. fotografiu. ktoré farby vystupujú v priestore? Aká technika vytvára dej obrazu? Pre ktorého maliara. žiaci povedia meno. poznať aj ďalších ilustrátorov. Družstvo. vec Žiak potichu hovorí abecedu a určený žiak ho zastaví slovom „Stop!“ Pri ktorej hláske sa zastavil. ktorá skôr zoradí písmená podľa abecedy. vlasy. Chvíľu ich nechá pozorovať a potom obraz schová. žiaci si zapisujú podstatné mená. Napríklad – „v“ – Vlado. vojakov. Postavíme ich na seba tak.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Žiak roznáša po triede lístky so slovami. ktoré nahádže viac kruhov. Sledoval si pozorne? Vychovávateľ pomaly číta úryvok. aby jedna číslica bola v strede kruhu a ostatné na konci každého priemeru a aby súčet troch čísel na každom priemere bol 15. osôb. ktoré osoby.“ SLOVENČINA PODSTATNÉ MENÁ Máš dobrú pamäť? Vychovávateľ zavesí na tabuľu na 1 minútu obraz a potom ho otočí. aby vrchná stolička mala nohy obrátené dohora... (5-3-7. ktoré nie sú typické pre daný obraz. Hra s abecedou Žiaci alebo vychovávateľ na štvorčeky papiera napíše všetky písmená abecedy.Jozef Sabol a kolektív . na ktorých sú napísané dve podstatné mená. Ukáže deťom obraz. Menoslov žiakov Ktorá skupina napíše prvé podľa abecedy zoznam žiakov v triede? MATEMATIKA ČÍSELNÉ OKO Rozostavte číslice od 1 – 9 v obrazci znázorňujúci kruh tak. Vyhráva skupina. východe Slovenska. Vranov. vec. na ktorom je slovo r – ba. Vyhráva žiak. Hráči hádžu kruhy na nohy stoličky. Aby líška nechytila zajaca musí sa tento 12 . ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HONBA NA ZAJACA Na zemi nakreslíme niekoľko kruhov. pohľadnicu. v ktorej budú obidve podstatné mená.. Musím doplniť „y“ .) VÝTVARNÁ VÝCHOVA DÍVAJ SA POZORNE Vedúci si pripravuje obrazy o deň skôr a k nim otázky.. grafikov.. línia. V miestnosti si pripravíme dve stoličky. zvieratá a veci boli na obraze.: Sýkorka má žlté bruško. zvíťazí. ktorý ich zapísal všetky. Napíš čo najviac! Vychovávateľ sa dohodne so žiakmi na určitej hláske. Jeden žiak pomieša štvorčeky a na pokyn vychovávateľa ich žiaci začnú zoraďovať podľa abecedy. zviera. Ukáž svoju šikovnosť Dvojica žiakov dostane lístky. napríklad: -Koľko tam bolo budov.. Dvaja hráči sú mimo kruhu.

Teraz prenasleduje líška opäť iného zajaca nechytí. že každé skupina má za úlohu hľadať inú farbu. MATEMATIKA HRA NA POKLADNÍKA K tejto hre potrebujeme väčší počet drobných mincí (päťdesiathaliernik. MATEMATIKA MATEMATICKÁ HRA Koľko hrán má nezastrúhaná ceruzka? Predpokladaná väčšina povie 6. Hru môžeme obmeniť tak. nožnice (3 kusy). Nesmú sa hovoriť slová obsahujúce menej ako 5 písmen. Každá dvojica dostane jedny noviny. keď vedúci hod len naznačí – dostáva zlý bod. Obsah „básne“ je teda všetkým 13 . koruna. čo bol v kruhu tento rýchlo opustiť. ktorý tomu môže zabrániť rýchlym prinožením. Chytený hráč musí potom byť líškou. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MÓDNY SALÓN Pre túto súťaž potrebujeme troch chlapcov a tri dievčatá. Z každej farby je po 10 lístkov. ktorý sa v priemere najviac priblížil ku skutočnej čiastke. Posledné slovo napíše na prázdny riadok. Skupina. ktorý má po určenom čase najmenej zlých bodov. LITERÁRNA VÝCHOVA NA BÁSNIKOV Hráči sedia za stolom a každý má pripravenú ceruzku alebo pero.Jozef Sabol a kolektív . desať špendlíkov. Hráč. nožnice a úlohu vytvoriť v najkratšom čase štylizované oblečenie pre partnera. So zaviazanými očami sa snažia spočítať čo najväčší počet mincí v určenom časovom limite – pri množstve okolo 35 mincí je limit dve minúty. aby bolo vidieť iba posledné slovo. že na začiatok pridáš hlásku: rad raj rak tak len mor tri hrad kraj zrak vták blen Amor utri ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ KTO VIACEJ Pripravíme si päťdesiat rôznofarebných lístkov a ukryjeme ich v miestnosti tak. Ten si prečíta posledné slovo a napíše riadok (verš). ktorá pozbiera v určenom čase viacej lístočkov svojej farby. Vyhráva hráč. dve koruny. Víťazí skupina. v skutočnosti však má 18 a to 6 bočných a po 6 na oboch základňách. Celkovú čiastku si zapíšu hneď po odstránení šatky z očí a papier odovzdajú. Na povel začnú hľadať a zbierať lístočky. Ak nie je v slove myslené písmeno. Hodnotíme čas. špendlíky (10 kusov pre jednu dvojicu). Vytvoríme z nich tri zmiešané dvojčlenné družstvá. ktorý dáva hádať povie „áno“. vyhráva. Potom ho podá susedovi. Dvojice sa môžu spolu radiť. ktorý sa s uvedeným slovom rýmuje. ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ LOPTA V KRUHU Hráči stoja v kruhu rozkročmo tvárou dnu. päť korún. desať korún).DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD uchýliť do jedného z kruhov. vojdú do miestnosti školského klubu detí. Ďalej si pripravíme noviny veľkého formátu (3 kusy). kde je pripravená hromada mincí. Akonáhle prenasledovaný hráč prestúpi kruh. Posledné slovo opäť napíše na prázdny riadok. za ktorý model zhotovia a jeho realizáciu. ale vlastnú prácu na „výstroji“ a vyhotovení modelu musí urobiť partner. Papier zloží tak. že z každého lístka kúsok vyčnieva. Keď sme hru pripravili. Víťazí hráč. Ak je v slove myslené písmeno hráč. Hráči pristupujú jeden po druhom k stolu. Prvý hráč napíše na prúžok papiera jeden riadok ľubovoľného textu. SLOVENČINA MYSLENÉ PÍSMENO Jeden z hráčov určí nejaké písmeno a ostatní ho majú uhádnuť. ktorá ich nájde v stanovenom čase viac. V strede kruhu stojí vedúci a snaží sa prehodiť loptu pomedzi nohy niektorého hráča. Hrá sa o najšikovnejšieho počtára. SLOVENČINA HRA SO SLOVAMI ľad hľaď ber zber rez drez Utvor nové slovo tak. papier zloží a podá ďalej. ktorý loptu neustriehne alebo zrazí nohy už vtedy. Preto každý povie nejaké slovo. povie „nie“. musí ten hráč.

Potom si deti vezmú papier a ceruzku a usilujú sa právne napísať pokiaľ možno doslova čo počuli. SLOVENČINA PREŠMYČKY ruka Nitra hlava kašli kahan Ali. že dar a úloha sa k sebe nehodia. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SKRÝVAČKY ananás citrón hruška slivka orech Janka na nás zabudla. že hráči vopred dohovoria. Koľko sviečok sa mu podarí zhasnúť. 14 .. na akú tému budú písať. a to tak. Napríklad – klavír. Ten si vymyslí tiež. Hráč si darček zapamätá a vymyslí iný pre svojho suseda. Poštár sa usiluje niektorého chytiť. vystriedajú sa. Má právo na viac pokusov. toľko bodov získava pre svoje družstvo. V závere hry každý hráč povie čo dostal a čo má s darčekom robiť. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PODIVNÉ DARY Vychovávateľ povie potichu svojmu pomocníkovi po pravej ruke aký darček mu posiela k narodeninám. že niekto má dať bicykel do šporáka. Tú správu priniesli v každých novinách. Vychovávateľ potom povie susedovi po ľavej ruke čo má s darčekom robiť. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ POŠTÁR Hráči sedia v kruhu. Hráč má za úlohu fúkaním zhasnúť horiace sviečky. výkres. Vychovávateľ ho odvedie tri kroky od stola a niekoľkokrát ho otočí.. Ľavý hráč si pokyn zapamätá a povie. Tak sa každý hráč dozvie. Následníci trónu boli princovia. pódia) na druhý. Družstvo ktoré najviac zhasne sviečky vyhráva. žni rám kata cibuľa Hanka Žilina kamarát Ľubica rátal skáče popuk koral táral sekáč pupok Karol obor drevo ináč láska Robo vedro Čína skala kura natri vlaha líška MATEMATIKA ROVNAKÉ ČÍSLA Napíšte číslo 28 piatimi dvojkami. atď. Iskry. že si striedavo podkladá pod nohy obidva kusy papiera (dôležitý je tvrdý papier. že vezie poštu z Leningradu do Moskvy. Jeho úloha bude dostať sa čo najrýchlejšie z jasného konca miestnosti (javiska. Postupne sa vystriedajú všetci hráči. Táto hra sa dá hrať aj tak. že si hráči vymenia papieriky a navzájom sa bodujú. resp. Bodovanie je možno uskutočniť hneď. ktorý má zaviazané oči. Každý si vyberie meno niektorého mesta. LITERÁRNA VÝCHOVA SETONOVÁ HRA Vychovávateľ prečíta alebo rozdá krátku správu o malom počte slov. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRETEKY S PAPIEROM Pre každého súťažiaceho si pripravíme dva kusy papiera veľkosti 60 x 60 cm (ak nemáme papier. čo dostal. Uprostred je poštár. Nesmie však stúpiť na zem. napríklad – kŕmiť. Tak sa každý hráč dozvie. čo má ľavý sused s darčekom robiť. Napríklad – kvet. Môžeme pritom použiť aj sčítanie ( 22+2+2+2).DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD „básnikom“ tajný : každý pozná iba posledné slovo hráča. Prvému hráčovi sa zaviažu oči. tam a späť. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SFÚKNETE ICH ? Pri tejto hre môžu za každé družstvo súťažiť traja hráči. stačia i noviny). kartónová podložka a podobne). ktoré si zvolili mesto s týmto menom. si rýchle vymenia miesta. Hra je teda vtipná tým. čo má s darčekom robiť. väčší rys. Ak sa mu to podarí. Pohybuje sa takým spôsobom. z Bratislavy do Brna a podobne. Na stole sa zapália dve – tri sviečky.Jozef Sabol a kolektív . od ktorého preberá papier. Oznamuje. Mám výhru škatuľu pogov. Po prečítaní počká určitú dobu. číslo 1000 ôsmimi osmičkami. atď.Každému meriame čas a počet stúpaní na zem – za každé dostane jeden trestný bod. Večer more chladlo. Počujeme.

Na večeru sme mali na chlebe syr. To je ale ťažká robota! Delfín skočil do vody. Ľuba nános preskočila. malina bobor zmija lienka hrozno Erika Robo Fínsko Oto Ivo Eva VETY Čo sa ukrýva v balóniku . Kúzla to boli krásne.-. no nebi sa! Amerika je ďaleko. Grófi gazdovali zle. Nemali na predaj náušnice. Radúz mi jablko zjedol... Pivo má penu.... Robo.. Mal bradu doktor? Urob ruskému dievčaťu bábiku. Bolia ma kolienka...DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Sú tu haldy dreva. Jemu chalupa zhorela? Ivo dal Petrovi gaštan? Postavili chlapci trón. Moja žiačky pekne spievajú... SLOVENSKÝ JAZYK tuha zlato jantár banán figa dudok obrus nebo škola mama mucha voda citrón jež meno Ela malina Predajná. Mamička nevarila špagety. Krajan tára. Včela lietala nad kvetom.. Miro.. Boris sú dvojčatá...Jozef Sabol a kolektív . Miško. Písmeno e sa ľahko píše. Lucia má rada prvouku.. Pekne bolo v parku. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZAMEŇ JEDNO PÍSMENO matka brav vrav lep škola myš jedľa krach doba zošit oblok oblôčik pás sedíš hladí môže noha šatka brat mrav les škoda máš jedla hrach doga zošiť oblak obláčik nás sadíš hľadí maže nora Katka let latka lev prach doma oblúk oblúčik vás hradí - Dora 15 . pohroz.. Cez les tiekol potok. lavicu si utri! Doma mali zmrzlinu.

letec. Pri hesle „vzduch“ môže hráč povedať slová: vietor. Doba exponovania čísel je jedna minúta. VZDUCH Hráči sedia v kruhu. voda. Najprv napíše hráč A niektoré číslo od 1-10.Jozef Sabol a kolektív . Pri písaní si papier zakrýva rukou. VODA. Vedúci hry po jednom vyvoláva a hovorí heslá – zem. Potom napíše jednu číslicu hráč B a hráč A háda. ktorý ihneď nezareaguje. strom. most. krík. dom. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA BYSTREJŠÍ Sčitovanie a odčitovanie do 20. vták.hráč môže odpovedať: škola. auto a podobne.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD drak mlok - mrak blok - vrak - frak MATEMATIKA ZAPAMÄTANIE ČÍSLIC Vedúci hry ukáže 12 napísaných číslic. Ak súper neuhádne. Potom čísla zakryje a hráči majú napísať čísla na svoj papier v uvedenom poradí. lietadlo. dážď. vzducholoď. ceruza. Listy odovzdajú a vedúci ich oboduje podľa správnosti čísel a správnosti umiestnenia. ktoré napísal a označí ho krúžkom. loď a podobne. hráč A vyhľadá v základnom rode číslo. breh. ktorú číslicu protivník napísal. Poznámka: Písať veľké tvary. Pod čísla začnú písať ľubovoľné číslice. ktorý sa stáva víťazom. Hra končí vyradením neúspešných hráčov – až ostane nakoniec v hre len jeden. pokiaľ si hráči nerozoberú všetky čísla. prípadne povie neprimerané slovo z hry vypadá. Každé číslo sa môže zakrúžkovať 2-krát. Číslo dobre napísané a umiestnené 2 body. Obidvaja žiaci si napíšu na svoj papier základný rad čísel od 1-10. MATEMATIKA BOJ O ČÍSLA Cibrenie postrehu. Cieľ: Pomôcky: 16 . Pri hesle „voda“ – môže hráč použiť slová: ryba. Keď organizátor povie heslo „zem“. Hrá sa v dvojiciach. Hráč. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZEM. Príklady na sčítanie a odčítanie do 20. veslo. Boj o čísla pokračuje tak dlho. ktoré súvisí s niektorým heslom. správne číslo zle umiestnené 1 bod. Papier. vzduch – hráč musí hneď povedať nejaké slovo. Súper ho pozoruje a snaží sa podľa pohybu ceruzky uhádnuť. priehrada. Kto má viac zakrúžkovaných čísel vyhráva. búrka a podobne. rak.

atď. ktorí stoja vpredu. vzadu. (Na stole..makety Na magnetickú tabuľu upevniť 5 kvetov. na. ktorý skôr správne odpovie ide si sadnúť. pamäti a správneho používania predložiek Hračky a iné predmety Deti sedia v polkruhu.. Hra je rozdelená na dve časti. SLOVENČINA ČO SA ZMENILO Cvičenie postrehu. V prvej časti deti určujú polohu predmetov vzhľadom k stolíku. hore. Ten.Jozef Sabol a kolektív . 7. Vyhráva tá skupina.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Žiakov rozdelíme na dve skupiny a zadávame im príklady na sčitovanie a odčitovanie.Ukáž číslo. .. 17 Cieľ: Pomôcky: Postup: . ktoré znázorňuje viac prvkov ako vidíš na dominovej karte. činely . Napr. k bodkám priraďovať kvety.) Obmena: . nad. činely) Vychovávateľ udiera na malý bubon (triangel. 5. na ktorej je väčší počet prvkov ako 4 ( 3.) .) Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOBRE POČUVAJ A POČÍTAJ Počítame po jednom Karty s číslami.: Na magmetickú tabuľu pripevní auto vpravo hore.) Žiaci údery počítajú. Kvety . na ktorej je menší počet prvkov ako 10 (9. ku kvetom bodky. triangel. dole.. pod stolom. 6 . výkres. vľavo. 6.Ukáž číslo. Odpovedajú žiaci. Vychovávateľka postupne zadáva úlohy.. pre žiakov Vychovávateľka zadáva žiakom úlohy: -Ukáž dominovú kartu. (Auto je na stole a bolo za stolom. Učiteľ vyzve žiakov: „-Ukážte kartu s číslicou udávajúcou počet úderov.“ Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO Orientácia v číselnom rade Dominové karty pre učiteľa.. V druhej časti jedno dieťa ide za dvere a vychovávateľka zatiaľ predmety premiestni. pred. pred stolom.. vpredu. medzi.). malý bubon (paličky. Dokresli: pred dom cestu na strechu komín vedľa domu strom medzi dom a strom kvietok Obmena: pojmy – vpravo. ktorá bude skôr celá sedieť. Pred nimi je stolík... ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ČO JE KDE Cieľ: Pomôcky: Postup: Orientácia v priestore – pojmy vpredu. Dieťa má za úlohu určiť polohu predmetu po premiestnení a vrátiť ho na pôvodné miesto. 7. Farebné pastelky.Ukáž dominovú kartu. . koľko je kvetov. za stolom.Nakresli práve toľko bodiek. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO S KVETMI / DOMINO S BODKAMI Priraďovať predmety. 6. ktoré znázorňuje menej prvkov ako vidíš na dominovej karte.. nakreslený domček. na ňom i okolo neho a pod ním sú uložené rôzne predmety a hračky.

fazuľa.Nakresli menej kvetov.. b) Žiaci hádžu s kockami a čísla medzi sebou násobia až po 1000. .. hrach. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA HMATAČKA Cieľ: Pomôcky: Poznávanie poľnohospodárskych plodín. Pri ďalšom hode zapíše súčet doteraz zapísaného čísla s číslom naposledy hodeným.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD . MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (1) Rozvoj predstavy. Hádžu postupne hracou kockou. Každý hráč má papier a ceruzku. vychovávateľka určí počet kôl a na konci hry im vypočíta súčet. lastovička. šelma.Jozef Sabol a kolektív .: hokej. nábytok. štvorce zelenou Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA HÁDZANIE KOCIEK Písomné sčitovanie. mäso. nerast vlk. atď. . 18 . Víťazí ten. ryža. Papier. pero. rozlíšiť farebne. Vrecúška. kruhy modrou. tekvica. kov.. šport. kvetina.. (Na liste sa geometrické tvary prelínajú. kruh. ktoré mu padlo. fantázie a zručnosti. nezábudka. obdĺžník) . jedlo.. c) Žiaci prvého ročníka môžu obidve čísla sčítať a zapisovať len výsledky. ktorý sme im podali. Žiaci pracujú takto: hokej šport jedlo mäso vták lastovička nábytok stôl kvetina nezábudka. Obmeny: a) Žiak napíše číslo 100 a potom číslo odčítava. šošovica. ceruzka.. stôl. Vychovávateľka vyzve: .obkreslite trojuholníky červenou . vták.. Nájsť geometrické tvary a obkresliť každý inou farbou. ako je bodiek.) Geometrické tvary vystrihnúť a poskladať postavu chlapca z geometrických tvarov. kto najskôr dosiahne 100. obdĺžníky žltou .Vyznač dvojice. klinčeky. Pripravíme na tabuľu slová. Číslo. Geometrické tvary z farebného papiera. si zapíše. Papier. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (2) Rozlišovať a presne pomenovať geometrické tvary. Deti so zaviazanými očami ohmatávajú geometrický tvar.zdvihnite trojuholník (štvorec. Geometrické tvary. Napr. Žiaci z nich utvoria dvojice podľa významu... ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ DVOJICE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Utváranie dvojíc podľa významu.

. ako jabĺk. Ich úlohou je v určenom čase povedať. . Ostatné deti sa dohodnú na zvieratku. Opisy zvierat (ovocia.Toľko jabĺk. Ý. umývadlo.Ak sa žiak pomýli.Ježkov bude viac. Rozvoj myslenia a rozvoj reči.. Hráčom rozviažeme oči. Rôzne makety zvierat. ovocia a zeleniny. misa. ako jabĺk.. I po obojakých spoluhláskach a žiaci pomocou kartičiek určujú pravopis po obojakej spoluhláske zdvihnutím karty. ako mačiek. ktoré má uhádnuť. Kartičky s písmenami Y. väčší. zeleniny) Jedno dieťa je za dverami. atď ..Myší bude rovnako. Podobný postup je aj pri precvičovaní pojmu – je menší. Hľadajúci vyradí nesprávne číslo.Jozef Sabol a kolektív . čo je v ktorom vrecúšku. . Karty s číslami Žiaci majú rozdané karty s číslami. Hľadajúci sa pýta: „-Kde sú čísla väčšie ako 7 ? Vystúpia žiaci s číslami väčšími ako určené číslo a ukážu svoje kartičky. I. I. Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA HRA S KARTAMI Cvičenie pravopisu vybraných slov. Hovorím slová s Y. Pred každé družstvo postavíme rovnaký počet vrecúšok. skriňa. ovocia a pod.Ježkov bude menej. povie všetky vybrané slová po danej obojakej vybranej spoluhláske. 19 . zeleniny. Bodujeme podľa počtu správne uhádnutých obsahov vrecúška. Navzájom o svojich číslach nevedia. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA KŔMIME ZVIERATKÁ Precvičovanie matematických pojmov priraďovaním prvkov – viac. koľko je ježkov. MATEMATIKA HRA S ČISLAMI Precvičovanie pojmov – menší. ODPOVIE Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie zvierat. menej rovnako.: obilie. .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti rozdelíme do dvoch družstiev. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA KTO VIE. Na zavolanie príde dieťa spoza dverí a kladie otázky. Napr.

v ktorom žijeme. Kruh predstavuje naše mesto. odčítania. násobenia. zeleniny . Hru možno využiť na jazyk slovenský a prírodovedu. Žiak. Bránky. Vo vyšších aj na násobenie a delenie. na ktorom je väčší kruh. Číslo si pripočíta k zvolenému číslu prvého hráča. Dvaja hráči hrajú s jednou hracou kockou. A B o ooooo oooo o o Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA NÁJDITE CHYBU Precvičovanie pravopisu vlastných podstatných mien. Na dosku z polystyrénu si urobíme 2 bránky z farebného papiera. Každý žiak dostane list papiera. Deti rozdelíme na dve skupiny. Karty s príkladmi. Otázky kladie deťom.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Napríklad: „Kde žije? Čím sa živí? Čím má pokryté telo?.Jozef Sabol a kolektív . pero. Prvý hráč zvolí ľubovoľné číslo od jedna do šesť. pri ktorej zviera uhádne.) Príklady dávame rýchlo. jeho skupina dostáva gól. ktoré si vyberie samo. MATEMATIKA KTO ZÍSKA SKÔR 25 ? Sčitovanie spamäti... Ak k nemu pripočítam päť dostanem 15. Žiaci.. Podobne sa možno hrať aj na poznávanie ovocia. Vyhráva tá skupina. MATEMATIKA MYSLÍM SI ČÍSLO Rýchlosť a pohotovosť pri počtových výkonoch. Žiaci dostávajú príklady a hovoria výsledky. Vychovávateľ hovorí: Myslím si číslo. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA NA BRÁNKY Precvičovanie sčítania. Takto sa hra opakuje. Hru je vhodné zaradiť po vychádzke. Ďalej už hráči hádžu kocku tak. Druhý hádže kockou. ktorý má najviac vypočítaných príkladov. ktorí urobia vyčerpávajúci zápis – vyhrávajú... Ktoré číslo som si myslel? (Žiaci si úlohu matematicky zapíšu – napr. Papier. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MESTO Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať mestom. ide potom za dvere. ktoré sa v meste nachádzajú. V nižších ročníkoch príklady na sčítanie a odčítanie. Cieľ: 20 . Úlohou žiakov je napísať do kruhu všetky významné stavby. aby pripočítaním získaných čísel získali súčet 25. Kocka. body. delenia. Ktoré dieťa odpovie na otázku. ktorá povie nesprávnu odpoveď. ktorá dostáva menej gólov. Pripravíme si farebné kolieska – body.: x+5 = 15. Vyhráva ten.

r. m. s. Napríklad: kraby ľad = byľ rast kováč skoby koleso nábytok sila mapy losy sýtiť húska skrátiť ruka kormidlo kabát ženy pomaranč rýchly rytier topoľ čajník = = = = = = = = strýc koryto obyčaj kobyla pysk syr sýkorka syn. ktoré majú značku ŠTVOREC bežia k štvorcu. Kto ich napíše najviac. Deti sa postavia dozadu podľa naznačenej čiary. Kartičky. s. aby vytvorili základné slová po b.) Deti. m. vo vzdialenosti 10 až 20 cm od steny. Cestovali zo Žiliny do košíc. Hornád i vrchy Choč. prípadne fixka Postup / text: Strýko Boris repík vzal vlada na Prázdniny. z. Obrázky s geometrickými tvarmi. na ktorých je vyobrazená značka majú rozmer 8 x 8 cm.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Pripravená tabuľa s chybne napísaným textom. r. rozvoj myslenia. vyhráva. najskôr pomaly. Vedúca im prečíta 10-30 slov. ceruza. Deti sedia pri stole. Papier. Cesta rýchlo ubehla ..Jozef Sabol a kolektív . p. 21 . syr MATEMATIKA NÁJDI SVOJU ZNAČKU Precvičovanie geometrických tvarov. deti. Vychovávateľka napíše na tabuľu dvojice (trojice slov). Pripravený text na tabuli. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NAJLEPŠIA PAMÄŤ Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj mechanickej pamäti. Deti tvoria skupinky podľa rovnakých geometrických tvarov. na ktorej je nakreslený nejaký geometrický tvar. v. Vychovávateľka vyvesí na stenu geometrické tvary veľkých rozmerov. aby napísali slová. Pripravený text s ukrytými slovami. Videli Rieky váh. ktoré si zapamätali. farebná krieda. Dá hráčom 3 minúty na to. Úloha žiaka je farebnou kriedou (fixkou) opraviť text a zdôvodniť pravopis. veľké i na kartičkách. (V miestnosti sa postavia k protiľahlej stene. Vyhráva skupina. Každý účastník má kartičku. Páčilo sa mu i mesto poprad. Úlohou detí je vybrať z nich niektoré hlásky (slabiky) tak. rovnakých farieb. Tvary sa musia odlišovať od pozadia steny.. p. z. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Precvičovanie čítania. potom rýchlo. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ VYBRANÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie vybraných slov po b. v. ktoré majú TROJUHOLNÍK bežia k trojuholníku a podobne. kriváňa najvyšší gerlach. Geometrické tvary sú rôznych farieb. v ktorej sa žiaci ani raz nepomýlili.

“ – odpovie kráľovná. C MATEMATIKA NÁSOBILKA Precvičovanie násobilky Karty s príkladmi. Učiteľ diktuje žiakom príklady na sčítanie. 2. Poď mi Jožko ukázať. na povery by si veril? 4. alebo ukážu na karte. „Je mi smutno. Papierové rybky označené písmenami. že je proti boleniu hlavy. “ – odpovie kráľovná.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Vo vetách sú ukryté slová s názvami zložiek potravy. zeleninu. slobodu mu dopraj! 3. pokloní sa kráľovnej. V záhrade nestraší. Po tanci sa usadia na zem. CD-prehrávač (gramofón. Riekanka: Chodím. Elenina priateľka pricestuje. násobenie a delenie v rozsahu prebratého učiva. Vo vyznačených dvojiciach slov sú ukryté slová. aby hľadali a určovali písmenká. zeleniny. Hra sa opakuje. 3 + 2 . Vychovávateľka riekankou aktivizuje deti.. odčítanie. mäso. kto má správne najviac konečných výsledkov PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA ZÁHRADNÍKA 22 Cieľ: Určovať charakteristické znaky rastlín. Vety prečítaj 3-krát potichu a jedenkrát nahlas. Kráľovná smutne zvesí hlavu a narieka. nedrž drozda doma.“ .. Nájdi ich a napíš! 1. Napríklad: 0 . Žiaci si pamätajú čiastočné výsledky a konečný výsledok potom napíšu. je to tak. zakrúti sa s ňou a sadne si na jej miesto. Písmenká zo šlabikára utiekli do rybníka. K rybníku Ty zájdi. odporúčame vyznačovanie krúžkom pri spoločnom riešení. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NA RYBÁROV Cieľ: Pomôcky: Postup: Upevňovanie preberaných písmen. Ak je medzi deťmi konvalinka – vstane.. Ostatné sú kvetmi – môžu mať na hlave čelenky s obrázkami kvetov. o ktorom viem. hľadám. 1 . 3 + 12 : 2 = VÝSLEDOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Vyhráva ten.Jozef Sabol a kolektív . PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA KVETY Cieľ: Rozvoj pohybových schopností. áno. Postup: Jedno dievča je kráľovnou kvetov. Pomôcky: Môžu byť čelenky s kvetinami. V lekárničke mám liek.a zoberú určené písmenko. veľké A mi nájdi. Kráľovná sedí a okolo nej tancujú kvety – ľubovoľne. kde ich pojedli rybky. Janko. Na stanicu ma zavez. magnetofón) na hranie melódie k tancu. A deti odpovedajú: „-Áno. Jedná sa o mliečne výrobky. poznávanie lúčnych a záhradných kvetov. kvetov . čo mám znať. môžeme ho domov vziať.. „Za kým?“ „Za konvalinkou. „Čo sa ti stalo?“ – spytujú sa kvety. Poznámka: Ak sa žiakom nepodarí samostatne nájsť ukryté slová.

V každom družstve určíme veliteľa.s loptou. Prednosť v rozprávaní majú členovia 1. papier. družstva. aby videli dobre na vedúceho. S kanvičkou alebo inou typickou pomôckou pre záhradníka obchádza deti a hovorí: Mám ja veľkú záhradu. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA POLOHOVKA 23 . že po vyčerpaní odpovedí o jednom zvierati. žiaci si na prvý riadok napíšu písmená v tom poradí. zeleniny. na ktorom sú obrázky opakom hore. družstva. Hra pokračuje podľa vyspelosti žiakov. Nakoniec sa trestné body sčítajú a družstvo s ich menším počtom vyhráva. niečo odtrhnúť. družstva. Vychovávateľ má v krabičke pripravené obrázky zvierat. SLOVENČINA OBÁLKA PLNÁ POPLETENÝCH VIET Viesť deti k správnemu slovosledu. magnetická tabuľa.Jozef Sabol a kolektív . aby z nich utvorili vetu so správnym slovosledom. ovocia Deti sedia okolo stola. Ovocie so zeleninou pomiešať. žiaci ich zaznačia na druhý riadok. jeho družstvo dostáva 3 trestné body. o ktorých sa žiaci učili. Hra pokračuje tým. ceruza. V obálkach rozstrihané vety na slová.Deti sa hrajú s loptou. poznám v nej každý kút. ktoré bolo vyvolené a hra sa opakuje. Obrázky zvierat.“ SLOVENČINA PAMÄTAJ SI PÍSMENÁ Rozvíjanie vizuálnej pamäti. Vychovávateľka povie: „-Keď ukážem zeleninu – ruky položte voľne na lavicu.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Postup: Obrázky kvetov. Žiakov rozdelíme na dve družstvá. poď si ku mne Anička. magnetky. hrajú. Ukáže ho deťom a tie majú za úlohu po jednom hovoriť jednou vetou niečo o tom zvierati. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OVOCIE A ZELENINA Cieľ: Poznávanie ovocia a zeleniny Pomôcky: Rôzne druhy ovocia a zeleniny Postup: Na lavici sú položené rôzne druhy ovocia a zeleniny. pozrie si ho a potom opisuje tak. keď ich odloží.) Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OPIS ZVIERAT Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať domáce i lesné zvieratá. aby deti uhádli čo si odtrhol. Každý má pripravený papier a ceruzu. Kto zo žiakov nevie nič povedať. Jedno dieťa je záhradníkom. Najprv vytiahne obrázok veliteľ 1. Napríklad: . Žiaci sa posadia tak. Potom je záhradníkom dieťa. ktoré záhradník pozve k stolu. Teraz jeho členovia majú prednosť v odpovediach. ako ich vedúci ukazoval. Vedúci si tiež zapisuje poradie ukazovaných písmen – kontrola! Súťaž porovnať. Deti ( . Dieťa. ale nemohli odpisovať. Potom ukazuje postupne tri písmená. sa. vyberie si obrázok. Keď ich skryje. Vychovávateľka rozdá obálky so slovami a vyzve žiakov. Karty s abecedou. ťahá kartičku s obrázkom zvieraťa veliteľ 2. Vedúci ukáže žiakom dve karty z abecedy (jednu po druhej). Keď ukážem ovocie – zatlieskajte. zhodnotiť.

hudobné nástroje . Listy stromov. ich názov. . mapa Vychovávateľka upevní na magnetickú tabuľu karty s názvami krajov. Karty s názvami krajov. koľko je v triede okien. Keď skončí. Vedúci prvej skupiny povie: „Dosť!“ Organizátor hry povie nahlas písmeno.Nakresli viac motýľov. 7. do ktorého patria. ktorý pri ukazovaní zaznamenáva pre kontrolu poradie ukazovaných čísiel. Každý hráč má 5 minút na zapísanie riešenia. Sú to rybičky – nezbedníčky.. papier. Pri kontrole pracovať s mapou. Tento hráč má ruky skryté za chrbtom. 4. VLASTIVEDA POZNÁVAME SVOJU VLASŤ Precvičiť vlastivedné učivo. . Hráči 1 minútu pozorujú listy. U každého listu možno získať maximálne 3 body. Len na päť sekúnd ukáže niekoľkokrát určitý počet prstov (2. v ktorom sa snaží zachytiť vzájomnú polohu listov.. Po ukončení súťaže si družstvá vymenia papiere a spolu so zapisovateľom vyhodnotia hru. Za správne určenie získava družstvo bod. Kapitáni pošlú po jednom hráčovi pred súperiace družstvo.. Deti sú rozdelené na súťažné družstvá. geometrické tvary. ktoré neposlúchli a preto ich riečny vládca poslal za trest na pevninu. Na stôl uložíme do 3 radov 9 listov. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRSTY Cieľ: Pomôcky: Postup: Cvičenie vizuálnej pamäti. orientácia na mape.Nakresli viac mrkiev ako zajacov. Kapitáni družstiev vyberajú z obálky kartičky s názvami miest. Písacie potreby. (Napríklad: v druhom rade tretí list je z brezy. Predmety. páde jednotného čísla.Nakresli toľko obdĺžníkov. priraďovanie. Žiaci z každej skupiny píšu slová na toto písmeno 1 minútu. Potom listy prikryjeme. Víťazí družstvo s najvyšším bodovým ziskom. Magnetická tabuľa.Jozef Sabol a kolektív . kartičky s názvami miest v obálke. pri ktorom bol zastavený. Cieľ: Pomôcky: Postup: 24 . Družstvá sedia na stoličkách. Poznámka: Namiesto prstov sa dajú použiť karty s číslami.) Za každý správny údaj je 1 bod.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie stromov podľa tvaru listov. ako boli ukazované. . viac. . Po porade s ostatnými členmi družstva ich prikladajú k názvu kraja. .. ceruzky. Pripevníme ich na magnetickú tabuľu pod seba.Nakresli toľko trojuholníkov. ostatní žiaci družstva sa pokúsia na svoj papier napísať počet ukazovaných prstov a to v takom poradí. koľko je štvorcov. . koľko úderov počuješ. ako je kvetov. SLOVENČINA PRERUŠENÁ ABECEDA Rozvíjanie slovnej zásoby. Za každé slovo sa zaráta 10 bodov. Papiere. Na kartičky v tvare ryby napíšeme podstatné mená v 1.Nakresli toľko kvetov. Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRÁVE TOĽKO Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie pojmov – rovnako. V každom družstve je jeden zapisovateľ. Organizátor hry hovorí v duchu abecedu. kartičky s podstatnými menami – rybičky. Snažia sa zapamätať si polohu listov a určia o aký strom ide.) podľa veku žiakov. SLOVENČINA RYBIČKY Precvičovanie skloňovania. práve toľko. Žiaci sú rozdelení do skupín.

aký je z neho úžitok. Takto sa postupuje. ktorá časť rastliny sa zbiera. Vychovávateľ pripraví text na tabuľu. Pre menších žiakov treba v texte farebne vyznačiť slová. Postup: Na kartičkách má vychovávateľka napísané rôzne slabiky. Čisté kartičky papiera. hruška. javor. pokiaľ na kôpke nezostane ani jedna karta. Obálky s vylisovanými listami stromov (gaštan. Tina. Na tabuľu napíšem slová. breza. Ak vyvolené dieťa povie správny tvar. rybička zostáva na pevnine.s podobným významom. Toto je už celkom starý preš. kľúč.s opačným významom.Jozef Sabol a kolektív . napr. 25 . čo som našiel na povale v koši. Úlohou súťažiacich je povedať. Každý žiak si vždy obráti len dve karty.: deň čierny biely dlhý úzky široký pekný noc krátky škaredý ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ UHÁDNITE PREDMET Cieľ: Pomôcky: Postup: Odhad váhy predmetov Prázdne krabičky.) Deti sa na chvíľu otočia k stolu chrbtom a vychovávateľka krabičky premieša. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SÚSTREĎ SA A VYRIEŠ! Cieľ: Pomôcky: Postup: Text: Poznávanie Slovenska. Snaží sa z daných slabík utvoriť dvojslabičné slovo.. Po prečítaní viet deti vypíšu ukryté názvy miest. Musia sa premeniť na tvar 2. Za vyčerpávajúcu odpoveď môže doplniť iná skupina za bodový zisk.. 7. ktorý hodí kockou číslo 6. Pozri. Celkom dobrý plecniak. precvičovanie čítania. Za správnu odpoveď získava bod. Ty si v robote úplný nezmar. kto bude za skupinu odpovedať. Každá skupina má svojho kapitána. zvuku má ten hráč. broskyňa. odznak. Do každej krabičky vložíme pred deťmi rôzne predmety (gumu. Žiakom rozdám papiere.: pulover sveter volať kričať bolesť utrpenie pekný krásny letieť utekať . Po tichom čítaní môže nasledovať hlasné čítanie. Peter. napr. Žiaci hrajú v skupine a karty majú naopak obrátené na kôpke. Ak sa nedá. musia svoju neposlušnosť odpykať. Pripravený text s ukrytými slovami. rôzne predmety Deti sedia okolo stola. kedy a aký je z nej liečivý účinok. že ani traja chlapi ním nepohnú. Víťazí skupina s najvyšším bodovým ziskom. Musíme zavolať posilu. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ TVORENIE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozširovanie slovnej zásoby. Ak nie. lipa. Úlohou odpovedajúcich je určiť podľa listu strom kde rastie. pádu jednotného čísla. špendlík. orientácia na mape. Žiaci si vety môžu najskôr potichu prečítať 2-3 krát. Pomôcky: Kartičky so slabikami. žil i na našom území kedysi pračlovek? Ako si poradím? Ten balvan je taký ťažký.. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA SÚŤAŽÍME Cieľ: Pomôcky: Poznávanie listov stromov. pádu jednotného čísla. jabloň. Obmena tejto didaktickej hry: V obálkach sú liečivé rastliny. v ktorých sú ukryté názvy miest. Čo myslíš. vráti karty naspäť a ide hrať ďalší hráč. Hádať obsah krabičky podľa váhy. na ktorom sú rozložené prázdne krabičky. orech. pádu množného čísla (alebo 3. ovocie dobre nespracuje. Kto má utvorených najviac slov – vyhráva.) Postup: Deti sú rozdelené do skupín. Kapitáni vyberajú obálky a určia.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Aby sa mohli vrátiť do vody. pádu jednotného čísla). SLOVENČINA SLABIKOVÉ PEXESO Cieľ: Utvrdzovanie gramatického učiva. napíše to na tabuľu a rybičku presunie do vody. v ktorom sú ukryté názvy miest. 4. ktoré žiaci nahradia: ..

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA UKRYTÁ ZELENINA Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: MATEMATIKA Precvičovanie čítania. myška-Hryzka. VLK: -Ak ma vezmete so sebou. LÍŠKA: -Tak poď. tabuľa. vybrali sme sa na vandrovku. LÍŠKA: (vyskočí) –Kamže. Vzala som si so sebou tri bábiky (nakreslí ich). Makety zvierat – myška.. Omyl pri sčítaní považujeme za rovnaký. Uprostred je tabuľa. MYŠKA: -Ja. krieda. 3. Ideme. že v zelenine je veľa vitamínov. vlk. 4. VANDROVKA Sčitovanie a odčitovanie spamäti.. zhrnutie poznatkov o zelenine. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA VLÁČIK Precvičovanie násobenia. Terčík. má v triede na obraze Lermontova. kam bračekovci? LÍŠKA: -Na vandrovku. Predstava mnohosti je reprezentovaná obrázkami a predmetmi položenými na tabuľu. dám vám 4 hrušky (jednu položí a tri nakreslí na tabuľu). Deti sedia v kruhu na koberci.. Nemožno si bez nej predstaviť správnu výživu. alebo niečo iné na čom možno kresliť. idem stretnem líšku. či naša obec nie je pekná? 5. ideme. ktoré sú potrebné pre zdravý vývoj.) Každé dieťa si zvolí jedno zvieratko – myš. LÍŠKA: -Ak ma vezmeš so sebou. myška. ako ten – keď dieťa zabudne vyskočiť po vyvolaní svojho mena. Vieme. Pokúste sa ich po prečítaní vyhľadať. dám ti päť guliek (položí guľku na tabuľu).Jozef Sabol a kolektív . rozvoj myslenia. líška. Kto ho popletie dáva zálohu. 1. Rozvoj pamäti. Našej Vierke len rozprávky sa páčia. líška a vlk vybrali sme sa na vandrovku. Môj brat gymnazista. ktoré však pri hre neuprednostňujeme . vybrala som sa na vandrovku. Idem.. líška a myška. Odporúčame pripraviť si makety zvierat na hodine výtvarnej výchovy. MYŠKA: -Tak poď. 26 Cieľ: Pomôcky: .. 2. základná myšlienka hry je prevzatá zo známych hier riekankového typu (Mechúrik Košťúrik). Deti hovoria presne určený text. stretneme vlka. asfalt. Vzali sme si so sebou 8 vecí. Pridali sme počtové výkony. Na kraji lesa stála chalúpka pustá.. Text na tabuli s ukrytými slovami. karty s príkladmi na násobenie. VLK: (vyskočí) –Kamže. Stará lipa pri kaštieli vyschla. Ako vidíte. kam sestrička? MYŠKA: -Na vandrovku. Tvorivý vychovávateľ nájde rôzne spôsoby ako pracovať s textom. Tentokrát sa niekoľko druhov zeleniny skrylo do nasledujúcich viet. ktorého obrázok má pripevnený na prsiach. vlk. VLK: (stane si pred líšku) –My tri zvieratká. LÍŠKA: (stane si pred myšku) –My dve zvieratká. líška. (Baliaci papier. Netáraj. Časom si aj deti budú hru sťažovať pridávaním väčšieho počtu predmetov.

ktorý zostane bez miesta a preberie číslo stredného. V prostriedku je škatuľa. Počítacie drievko musí dať najrýchlejšiemu aj ten. MATEMATIKA ZVEDAVÍ KOHÚTI Precvičovanie základných počtových výkonov. Voľné miesto je druhé a piate. kto dá značku pomníka do škatule ako posledný. ktorý je postrihaný na rôzne geometrické tvary. Na chrbte majú kartičku s príkladom.. ktorú na povel otvoria. Žiaci si sadnú okolo stola. delenie. Hráči majú čo najrýchlejšie medzi svojimi značkami nájsť značku pomníka a hodia ju čo najrýchlejšie do škatule. Ak neodpovie správne. Hráč v strede sa snaží dostať na niektoré z uvoľnených miest. Obálky. musí na zastávke vystúpiť. Postup: Deti v úlohe zákazníka nakupujú v obchode. Ak odpovie správne. kto má najviac predmetov i z druhých obchodov. až zostane pred hráčom len jedna značka. soľ. ktoré sa vezú vo vláčiku celú cestu. Vyhráva ten. chlieb. Vyhrávajú deti. Vedúci vyvolá ďalšiu značku. cukor. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V OBCHODE Cieľ: Správanie sa v obchode. Hrajú vždy dvaja žiaci.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti vytvoria lokomotívu a vagóniky vláčika. Každý má pred sebou sadu značiek a 10 počítacích drievok. Vedúci pomenuje niektorú značku – napríklad – POMNÍK. Napríklad: „-Prosím si cukor. ktorých čísla sú vyslovené si vymenia medzi sebou miesta. ktoré sa predstavujú v obchode Pomôcky: Potraviny aké predávajú v obchode – múka. násobenie. Ak si vyvolení vymenia miesta a stredný zostane v kruhu. MATEMATIKA VOĽNÉ MIESTO Číselný rad od 1-20 Hráči sa postavia do kruhu a rozpočítajú sa od jedničky. počítacie drievka. Napríklad: „-Aký je cukor?“ Odpoveď: „-Biely a sladký. rozstrihané obrázky. Prví piati vždy bodujú. Do stredu kruhu vychovávateľka určí jedného hráča. Hra sa opakuje niekoľkokrát. môže ho obchodník obslúžiť.Jozef Sabol a kolektív .“ Hráči. Každý si obsah položí na lavicu a skladá obrázok. V kohúťom zápase sa snažia pozrieť jeden druhému na chrbát 27 Cieľ: Pomôcky: Postup: . Kto ju tam má prvý dostane 1 počítacie drievko od toho. Cieľ: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZLOŽ OBRÁZOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj fantázie.. Vychovávateľka – náčelník stanice pomocou terčíka zastaví vlak a rušňovodič musí vyriešiť zadanú matematickú úlohu. VLASTIVEDA ZNAČKY NA MAPE Cieľ: Precvičovanie vlastivedného učiva. odčítanie. Hra pokračuje. upevniť poznatky o predmetoch. Karty s príkladmi na sčítanie. predstáv. ovocie. obráti sa s otázkou na ďalších hráčov. kto sa zmýli a dá nesprávnu značku. Žiaci dostanú obálku. Pýtajú si nejaký tovar. Keď sa mu to podarí. Tento pristúpi ku ktorémukoľvek hráčovi a spýta sa: „-Máš voľné miesto? Opytovaný hráč odpovie – „-Nie. môže v ceste pokračovať ako posledný vagónik vláčika. Pomôcky: Kartičky s mapovými značkami. do kruhu ide hráč. Postup: Na pracovnom vyučovaní (prípadne aj doma) si žiaci nastrihajú z výkresov 20 štvorcov (20x20 mm) a na každý namaľujú inú mapovú značku.“ Obchodník sa pýta vždy na vlastnosť. Kto má najviac počítacích drievok víťazí.“ Len keď dieťa určí takto vlastnosť žiadaného predmetu.

Zapamätajú si číslo z ťaháka . Tu stačí povedať správny výsledok. Každé družstvo má na tabuli nakreslenú bránku s brankárom.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD a príklad vyriešiť. prúžky papiera Pri hre potrebujeme úzky prúžok papiera. Obmena: Môže sa hrať aj priamo so stanovenými príkladmi. Vychovávateľ dáva jednotlivým družstvám príklady precvičovaného učiva. Túto hru je potrebné obmedziť časom. Možno precvičovať akékoľvek numerické slovné úlohy i jednoduché slovné úlohy. ktorá má vo svojej bránke zakreslený menší počet krúžkov. čo druhý povie dosť. Tabule.a to isté urobí aj druhý hráč. Teraz majú Teraz majú určiť o koľko je jedno číslo menšie alebo väčšie ako druhé. Víťazí hráč s väčším počtom bodov. Ťahák Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 . Hráme v dvojiciach. Jeden z dvojice vytiahne ťahák potom. Hodnotenie: V hre víťazí hráč alebo skupina hráčov. Môžeme sťažiť porovnávaním výsledkov. Vyhráva družstvo s najmenším počtom gólov. 7x8 = 7x6 = 15:3 = 19-7 = 8+9 = 24:8 = Futbal Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia. kriedy (flipcharty a fixky) Deti rozdelíme do dvoch alebo viac družstiev. Chybná odpoveď znamená pre družstvo gól. ktorý sa zakreslí krúžkom do ich bránky.Jozef Sabol a kolektív . Správna odpoveď = bod. ktorý popíšeme číslicami od O do 20 (podľa precvičovania). Hodnotenie: Každá správna odpoveď sa rovná jednému bodu. počtom príkladov alebo gólov.

(SLIVKA) Letí. (KOHÚT) 29 . letia hviezdy biele. (SNEHOVÁ VLOČKA) Visia. chutný chlebík leží. vôkol strechy. je i ono. (PŔHĽAVA) Najprv šaty zelené potom nosí červené. (VIANOČNÁ JEDLIČKA) Zavítal k nám taký hosť. (KORČULE) Nežerie. iba slnko dokáže ich potichučky odopiať. a keď sa ľad zatrblieta každá ako strela lieta. vôkol vrát. Čo je to? (KAPUSTA) Štyri mám nohy a štyri rohy. keď jem. Konopný chvostík za sebou vláči. čo cez potok spravil most. musím niesť. (OČÍ) Zelený vláčik po plátne skáče.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDANKY Sedí pani v kríčku. (IHLA) Keď je prašná cesta. (SLNKO) Pridaj. Čo je to? (ZRKADLO) Rastie to na jabloni a predsa sa to neje. Čo je to? (LISTY) Letia. smeje sa i ono. (CENCÚĽ) Dve kukučky vedľa seba sedia. keď plačem. plače i ono. v červenom ručníčku.Jozef Sabol a kolektív . ale robí krik za svitu. (VIETOR NESIE LÍST ZO STROMU) Sedí pani v okne. Nože. Čo je to? (STÔL) Akáže to krásavica stojí prostred izbice? Zlaté vlasy púšťa z hlavy v nich zelené ihlice. píska a dverami plieska. deti. (JAMA) Vo dne i v noci vytriešťa oči. Čo na mňa naložíš. dudre. (OKNO) Hrebeň má a nečeše sa. nekráčam nohami. nekolem rohami. (REŤAZ) Do vody padne a nežblnkne. príde pán kapitán. Nik sa naň nepýta. ktorý cez deň svetlo stratí? (MESIAC) Keď sa smejem. A v tom zlate a v tom striebre samé sladké dobroty. keď snívať chce sa. Chytíš – voda na dlani. hlavičku jej zotne. suknička jej mokne. vezmi väčšie je. nespí. z okna spravil záhradku zahátal nám vyhliadku. uhádnite. (ORECH) ani ho nik nečíta. (VIETOR) Ide poštár neposlaný V kamennej kapsičke nesie lístok nepísaný. nepohnú sa z miesta. A vôkol nej kŕdeľ detí poskakuje do nôty. a jedna druhú nevidí. čo je to za dukát zlatý. ako z čipiek tkané celé! Plno ich je na stráni. (ŠÍPKA) Čo páli a nie je oheň. keď to chytíš vreští. visia ostré meče. s dobrou chuťou jesť sa dá. má ostrý zúbok plné brucho krúpok. zo mňa žiješ a mne nedáš jesť. vo všetkom ma nasleduje. (MRÁZ) Po oblohe v noci letí. ako zlatý dukát svieti. menšie je. a keď už belasé má.

Ozval sa raz z neho zvuk. (POTOK) Vyrástli sme na komíne. ale zuby cerí. (ŽIHĽAVA) Lezie okolo plota. nerob priek! tretia guľa – to je hlava. (OHEŇ) (BOCIAN) Letí čierna mrákava. ťuk.. rapká. nevie hrať. (JEŽ) Nosí hlavu na stožiari. Veď ten živý rapkáč. popáli ťa bez plameňa.Jozef Sabol a kolektív . mašličkový chvost pod oblohou pláva deťom pre radosť. k tomu zem a volá to nechoď sem! (BLATO) Bol to krásny biely dom. (ŠARKAN) Schrúme horu kostí. Tu máš metlu. a keď sa do klbka zmotá ani čert ho nerozmotá. Jesť jej veľmi.. hlasno víta hostí. (SNEHULIAK) 30 .. jedna guľa – to sú nohy.. trpieť musí. je aj dobrý papkáč. ťuky. (KŔDEĽ HAVRANOV) Rástlo v lese. (BASA) Dolu dedinôčkou kvapôčka za kvapôčkou žblní – žblní – žblnk. pery. Mrákava je krákavá. vie len hriať. koruna jej na nej žiari. (ŽIRAFA) Poznajú ho z vás už mnohí.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Trošku vody. (KRT) Papierová hlava... (BOCIANY) Dlhé uši. Kto ma chytí. na mačky sa zlostí. (PÍLA) Do pece ma zamykajú. v zime pôst. čosi čudné bolo v ňom. druhá guľa – to je driek. v lete hojnosť. kým ma voda nezadusí. Nie je rapkáč. (DÔSTOJNÍK) Nemá ústa. (ZAJAC) U nás doma pod hriadkami ryje dvoma lopatkami. (VAJCE) Chodí po zemi. Fajku cmúľaj. v dedine to zabučalo. (PES) Pri plote sa rozzelená. ale tenšia je jak prútik. ťuky. Hádaj. Rozbil sa a čudo zlaté vyskočil. pápernaté! Či ho deti nepoznáte? (KURIATKO) Keď to vyhodíš je biele a keď spadne je to žlté. dlhý chvost.. lístie malo.. na žaby sa lakomíme. ale hlavu nosí nad hviezdami. veľmi chutí. z lesa ma vždy vyháňajú. bojí sa ho žabka. veru tak! Pekný je ten .. na hrniec si pozor dáva. ktorá harmonika Letí čierny mrak. (RADIÁTOR) veľké čierne krák.

a 2. 13 str. Jozefa : Didaktické hry pre žiakov 1. 1992. Využitie prvkov tvorivej dramatiky v príprave na vyučovanie.ročníka ZŠ. Senica: Metodické oddelenie školskej správy.39 Majorová. 1987-1988.Krajčovičová. Banská Bystrica: Okresné pedagogické stredisko.: Didaktické hry z matematiky. Didaktické hry v školskej družine. Tulská č. 20 str. 1998. 8. M. Vavríková. Tulská č.39. Eva : Gramatické hry. Zábavno-vedomostné hry pre žiakov 1. Vlastimila et al.Štefánika. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I. Turany: Školský klub detí. s. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I.4. Hančáková. 3 str. Matisová. roč. Jaroslava: Tvorivá dielňa. Mini Vychovávateľ.. 3 str. Dolný Kubín: Okresné pedagogické stredisko Dózsová. aktivity a súťaže pre 1.R. Didaktické hry v školských družinách a detských domovoch.. 1982. stupňa ZŠ v rámci ŠKD. Eva .ročník ZŠ. 5 str. Vrútky: ŠKD pri ZŠ ul. Okresná konferencia v Martine – tvorivá dielňa. Lýdia : Hry radosti. 2001. 25 str. 2001. Katarína – Sobolová.4 Didaktické hry pre vychovávateľov ŠD a ŠK. Martin: ŠKD Valča.-4. Tatiana: Hráme sa s abecedou.Jozef Sabol a kolektív . 31 .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD LITERATÚRA Bartošíková. vhodné na motiváciu a precvičovanie učiva. č.

Jozef Sabol a kolektív . Jozef Sabol 32 .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ________________________________________________________________________ © V rokoch 2000-2004 na vzdelávacích podujatiach v MPC Banská Bystrica zozbieral a zostavil s vychovávateľkami v ŠKD stredoslovenského regiónu PhDr.