P. 1
Didaktické a zábavné hry v ŠKD

Didaktické a zábavné hry v ŠKD

|Views: 1,995|Likes:
Published by bogarka911

More info:

Published by: bogarka911 on Oct 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

Jozef Sabol a kolektív

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

2000-2004
Hrať sa znamená mať možnosť vyskúšať si sám seba v rôznych situáciách, načerpať nové sily a radosť. Hra prináša slobodu konania, nové možnosti, tvorivú realizáciu, humor, pocit spolupatričnosti. Hrať sa je pre človeka prirodzené. Žiaci by mali poznať, že život sa skladá z jednotlivých rolí, a že hra patrí k ich životu.

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

Hry môžu zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu veľmi intenzívne a prinútiť ich k takému sústredeniu, aké nemožno dosiahnuť pomocou žiadnej inej metódy. Vo výchove majú hry a herné aktivity pre žiakov nezastupiteľné miesto. Aby hra splnila náš zámer a aby obe strany mali z hry radosť a úžitok, musí byť pedagogický pracovník schopný hru čo najlepšie uviesť a jej dopad čo najefektívnejšie využiť. Medzi hlavné zásady pri uvádzaní hier patrí:  Čo hrou sledujeme, aký je náš cieľ, aký je náš dramaturgický zámer?  Chceme podporiť v žiakoch tvorivosť, vedomosti alebo súťaživosť?  Ide nám o spoluprácu všetkých alebo o to, dať šancu vyniknúť jednotlivcovi?  Chceme, aby sa žiaci zamysleli alebo pohádali nad nejakou témou?  Ktorá hra, herná aktivita sa pre náš zámer hodí najlepšie? Dôležité je tiež premyslieť si primeranosť hry, uvedomiť si, pre koho hru chystáme, a na základe tejto úvahy nájsť správnu hráčsku hranicu možností. Odporúčame ľahko sa pohybovať nad ňou, aby sme žiakov mohli držať v stave myšlienkového napätia. Pokiaľ by sme dali latku príliš vysoko, zvlášť ak ide o intelektuálne schopnosti, stáva sa, že žiaci rýchle rezignujú, pretože pociťujú bezradnosť. Naopak, pokiaľ máme nároky príliš nízke, môžeme sa stretnúť s neochotou, nechuťou. Každá herná aktivita vyžaduje špecifickú motiváciu. Motiváciu nepodceňujeme a nebojíme sa zapojiť svoju fantáziu. Existujú rozličné spôsoby ako hru aj žiakov namotivovať:  legenda je predčítaná, vykladaná, prehrávaná  sám atraktívny názov hry, ktorý vzbudzuje v žiakoch dopredu zvedavosť a podnecuje fantáziu  zaujatie, nadšenie pedagogického pracovníka pri uvádzaní hry  priame navodenie atmosféry, žiaci sa ocitajú v cirkuse, v divadle, v električke v rodine, v lese, na ihrisku a podobne Atmosfére hry, aktivity často pomôžu aj zdanlivé detaily, ako napríklad označenie hráčov pri súperiacich družstvách, vhodné pomenovanie účastníkov hry.  majte vopred dobre premyslené pravidlá pre hru  vykladajte ich stručne, jasne (zdĺhavým a nejasným výkladom vyvolávate v žiakoch pocity ospalosti, otrávenosti)  dodržujte ich logickú postupnosť  postupujte od základných pravidiel, z ktorých by malo vyplynúť, o čo vlastne v hre pôjde, čím hra začína a čím a kedy končí Rozdelenie hráčov do skupín je len zdanlivo jednoduchá záležitosť. Pokazené a niekoľkokrát opakované delenie aj po tej najlepšie navodenej atmosfére spoľahlivo zníži stupeň motivačnej úrovne takmer na bod „mrazu“. Odporúčame preto, aby ste si vopred premysleli:  akým spôsobom budete žiakov rozdeľovať do jednotlivých skupín (losovaním, priamou voľbou, rozpočítavaním, náhodným výberom...)  aké zloženie hráčov podporí úspešný priebeh hry (koľko skupín, po koľko žiakoch v skupine, aký pomer budú mať chlapci a aký dievčatá...)  koho vytipujete a nasadíte ako vodcu v skupine tak, aby boli skupiny pokiaľ možno výkonovo vyvážené Počas hry buďte neustále pripravení žiakov povzbudiť, pochváliť alebo aj vyprovokovať, pri zaobchádzaní s hráčmi a prejavovaním úcty k ním, ktorá im patrí, nezľahčujte ich rozhodnutia, realizáciu, nebuďte nervózni, keď sa hra nebude vyvíjať podľa vašich predstáv, musíte byť neustále v obraze hry,

2

Jozef Sabol a kolektív - DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD

nemožno sedieť a dívať sa, ako sa hráč snaží, žiaci by mali mať pocit, že hráte s nimi, Každá hra má svoje zakončenie. Niektorý záver bude vyžadovať z vašej strany humorné a ľahké vyznenie, iná vážnosť, diskusiu, ďalšia toleranciu a citlivý prístup . A pokiaľ sa niektorým žiakom pri práve ukončenej hre príliš nedarilo, naznačte im, že ich šanca príde určite inokedy, prípadne že by mali svedomitejšie pristupovať k domácej príprave na vyučovanie i na samotnom vyučovaní. V mimoškolských i školských zariadeniach významnú úlohu zohrávajú didaktické hry, pod ktorými rozumieme takú činnosť, ktorej cieľom je poskytnúť žiakom určité poznatky a vedomosti pri osvojovaní si nového učiva, ale predovšetkým sú vhodnou metódou pri upevňovaní učiva, sú dobrým prostriedkom proti zabúdaniu a formálnym vedomostiam. Didaktické hry sú spojením detskej hry a vyučovania, lebo obohacujú, prehlbujú a skvalitňujú vedomosti získané na vyučovaní. V hrách sa spája myslenie s poznaním, rečou a činnosťou, čo napomáha rozvoju psychiky a pracovných schopností. Sú tiež prostriedkom mravnej výchovy, pretože žiaci sa v nich učia hrať čestne a utvárať správne medziľudské vzťahy. Hry sú priamym prejavom detskej túžby po činnosti, a preto sa do nich rady zapájajú. Základom každej hry je hravá, na určitom mieste sa rozvíjajúca, niečo napodobňujúca činnosť, vo väčšej či menšej miere určovaná pravidlami. Našou úlohou je venovať pozornosť tým hrám, ktoré sú vymedzené pravidlami a umožňujú systematické cvičenia, dôležité z hľadiska fyzického a rozumového vývinu, z hľadiska formovania charakteru a vôle. Pomocou didaktickej hry môžeme docvičiť nové učivo, ktoré žiaci práve v škole preberajú alebo upevňovať a prehlbovať staršie učivo. V didaktickej hre nám nejde o originalitu, ale predovšetkým o premyslené použitie hry v súvislosti s vyučovacou látkou. Ak spojíme učenie s hrou, vytvárame didaktickú hru, ktorá je najdôležitejším doplnkom základných vyučovacích metód. Učivo sa má opakovať formou hier pravidelne. Potrebná je spolupráca vychovávateľky s učiteľkou a napomôcť jej žiakom ľahšie zvládnuť práve preberané učivo. Tieto hry nemajú trvať príliš dlho, aby sme deti neunavili. Vhodné je rozdeliť žiakov do skupín, a to tak aby tie boli vedomostne rovnocenné. Dbať na to, aby sme k lepším žiakom priradili aj slabších, ktorí nedokážu vždy vyriešiť úlohu samostatne. Tu sa učiteľom pre týchto žiakov stáva kolektív skupiny. Pri výbere didaktických hier musíme rešpektovať celkovú životnú skúsenosť žiakov a predtým osvojené poznatky. Hra je pre dieťa životnou potrebou tak ako pre dospelého práca. Sprevádza ho celým jeho detstvom, je druhom činnosti, pri ktorej prejavuje aktivitu, tvorivosť a vlastnú iniciatívu. Hrou možno upútať pozornosť detí, vštepovať im nové poznatky, zručnosti, stupňovať požiadavky na ich tvorivú činnosť, rozvíjať fantáziu i etické princípy. Dobrým pomocníkom pri didaktickej hre je hodnotenie - nikdy však nehodnotíme známkou.

SLOVENČINA

HLÁSKY
Čo hľadáš?

3

Obmena: . ktoré sa začínajú známymi hláskami a rovnaký počet kartičiek s tými istými hláskami. Ťahá ďalší žiak a povie: „-Pero tu nie je. vlak s tvrdými spoluhláskami stojí na 1. v ktorej je obrázok auta vstane jeden žiak a druhý k obrázku priloží hlásku „a“. hľadám hodinky. Žiaci sa medzi sebou poradia.“ Druhý si vytiahol kartičku s hláskou „h“. SLOVENČINA LITERÁRNA VÝCHOVA 4 . hukot. Reťaz Vychovávateľ povie slovo. ktoré začína hláskou „z“ a loptičku hodí späť vychovávateľovi.“ Hodí malú loptičku niektorému žiakovi. Vychovávateľ hovorí: „-Vlak so samohláskami stojí na 3. ktoré písmeno sa bude v slovách opakovať a na ktorom mieste v poradí bude.“ Hlásky nastupujú do svojich vlakov. Učiteľ sa ho pýta: „-Čo hľadáš ?“ Žiak odpovie: „-Hľadám pero. stáva sa učiteľom a vyvolá ďalšieho žiaka. Vyvolaný žiak povie slovo.“ Vytiahol kartičku s hláskou „p“. skupina). Vyvolá skupinu žiakov. ďakujem). v ktorom je „ä“ Hra na učiteľa Vychovávateľ určí hlásku. V skupine. na ktorej koľaji bude ktorý vlak stáť. koľaji. Hlásky v daždi Vychovávateľ rozmiestni hlásky na magnetickej tabuli. Kto sa pomýli.určená hláska je v strede slova . Vyvolá prvého žiaka. Vyhráva žiak (dvojica. Vychovávateľ ju hodí ďalšiemu žiakovi. Ten ju chytí a hneď povie slovo. ktorou sa daný obrázok začína. Ak v slove určená hláska nie je.určená hláska je na začiatku slova . Obmena: Nové slová na poslednú slabiku. Potom povie nejaké slovo a žiaci. ktorí majú na lístkoch hlásky z daného slova sa postavia pred lavice. Kto sa pomýli. na ktorú sa všetci prebudia.určená hláska je na konci slova Zvedavý obrázok Vychovávateľ vytlačí na kartičky obrázky a žiaci napíšu hlásku. Obrázok – hláska Žiaci majú pripravené písmená zo skladacej abecedy. Prišla loď Učiteľ hovorí: „-Prišla loď a priviezla nám hlásku „z“.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vo vrecúšku sú kartičky s písmenami malej abecedy. Na zvolanie vychovávateľa: „-Prší!“ sa hlásky postavia vedľa seba tak. Hlásky sa pohybujú po peróne. Vychovávateľ povie napríklad slovo „auto“. aké slovo zložia. môže sa vykúpiť tým. Vychovávateľ určí hlásku. rakyta. Napríklad hláska „k“ bude tretia v poradí. na ktorú žiaci tvoria slová. žiaci ostanú spať. Žiaci zdvihnú hlásku „b“. Ak je v slove „ä“ netlieskajú. Pridaj správne písmeno Žiaci sú rozdelení do skupín a každá má niekoľko obrázkov. ktorá za určený čas napíše najviac slov (mak. ktoré sa začína hláskou „a“ a sám vyvolá ďalšieho žiaka. Žiaci za každým slovom zatlieskajú. hák. Hra na široké „ä“ Vychovávateľ hovorí rôzne slová. napríklad „lopta“. že povie slovo.koľaji. aby vytvorili slovo. Živá abeceda Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami. Rovnaká hláska Vychovávateľ určí. musí vystúpiť a hľadať svoj vlak. makovník. na ktorom je napríklad bubon. Učiteľ ukáže obrázok. Žiak jednu vytiahne. Ak správne a rýchlo povie slovo. Hlásky na cestách Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami a určí na nich.Jozef Sabol a kolektív . Pri pomýlení vychovávateľ určí inú hlásku a hra pokračuje. Každý z nich si zoberie jednu hlásku.koľaji. vlak s mäkkými spoluhláskami stojí na 2. Spíme Žiaci majú hlavy položené na laviciach – spia.

Postavy z rozprávok Vychovávateľ prečíta 10 postáv. Hra na spisovateľa Aký názov by si dal rozprávke Zlatovláska. mamička . (Popoluška) Pravdivé – nepravdivé Vychovávateľ prečíta žiakom rozprávku. detsky. Prečíta niekoľko ukážok a žiaci v skupinách napíšu meno spisovateľa a názov diela.. pýta sa: „-Je krieda ukrytá po stolom? Za lavicami? Pri okne?“ Žiaci odpovedajú – ÁNO / NIE. Dokončí rozprávku Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku. nahnevane.. kde je ukrytá vec. ktoré sa žiaci učili.Anička. napr. nohy . kvet .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Bude z teba spisovateľ? Žiaci v skupinách majú vymyslieť príhodu. Kto aký je Vychovávateľ prečíta žiakom krátku rozprávku alebo úryvok. Číta ju ešte raz a pri druhom čítaní pridá slová. V galérii Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú vymyslieť ku každému vhodný text. Najšikovnejší žiak zo skupiny ju povie ostatným. ale nedokončí ju.. kto je najkrajší na svete? (Snehulienka s sedem trpaslíkov) Každá deva v kráľovstve si musela vyskúšať drobnú črievičku. Poznáš rozprávky? Z ktorej rozprávky je veta: Zrkadielko. Povedz vetu . plačlivo. palica . SLOVENČINA PREDLOŽKY Ukrytý predmet Jeden žiak odíde z triedy a ostatní ukryjú napr. pero . Žiaci majú napísať krátku rozprávku. zrkadielko. Keď sa žiak vráti do triedy..Jozef Sabol a kolektív . Spisovateľ Vychovávateľ napíše na tabuľu niekoľko osôb. Literárny kvíz Vychovávateľ pripraví ukážky z literárnych textov.lavica.. nadpis. Čo nebolo v rozprávke Vychovávateľ prečíta žiakom veľmi krátku rozprávku. zvierat a vecí. Úlohou žiakov je zapísať čo najväčší počet postáv. ktoré majú žiaci uhádnuť.svet . Ktoré dokončenie sa vám najviac páčilo? A takto ju dokončil spisovateľ – dočíta rozprávku. veselo... zvieratá a veci.rožky.. krieda je za . nôžky .. Žiaci v skupinách majú napísať čo je pravdivé a čo nepravdivé. Obmena: Žiaci čiastočne prezradia. v ktorej budú menované osoby. Žiaci majú zapísať vlastnosti určenej postavy. Hádaj podľa obrázkov! Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu niekoľko obrázkov a žiaci majú určiť. Hľadaj rým! Na určené slová tvoria žiaci rým. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 5 .milo. napríklad o psíčkovi a mačičke. ktoré vystupujú v rôznych rozprávkach. Ako by si dokončil rozprávku ty? Pýta sa viacerých žiakov.rohy. Papagáj Vychovávateľ číta krátke vety z rozprávok a žiaci ich presne opakujú po učiteľovi.. z ktorej sú rozprávky. Hra na hercov Žiak povie vetu a vychovávateľ ju napíše na tabuľu. kriedu.Fero. Popoluška . ktoré si zapamätali a zaradiť ich do rozprávky. dospelo. smutne.

“ Vystriedať viac slabík.j. ktoré predstavuje prístavnú sirénu a trúbi občas na signál do hmly. t. poprípade ich zástupcov. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ROZVOJ PREDSTÁV Čo znamená moje číslo? Na rozvíjanie predstavy žiakov uvádzame niekoľko didaktických hier. aké má číslo a čo to číslo vyjadruje. Hráči stoja v kruhu. kto má najmenej trestných bodov. ktorých sa musí dotknúť. Závod počtárov Vychovávateľ si prinesie rôzne mince.. Všetci pozorujú každý pohyb a snažia sa zistiť čo kreslí. podali si ruky a spolu sa prechádzali ako slabika „ma“. Loď v hmle Dieťa má zaviazané oči a predstavuje loď v hmle. Kresliar Jeden z hráčov je kresliar. Dopíš 6 . Na pokyn vychovávateľa žiaci „zaspia“. Jedenásť je hráčov vo futbalovom mužstve.“ Úlohou žiakov je slabiku opraviť. Oproti nemu ide druhý žiak a drží kartičku s hláskou „a“. Dieťa loď hmatá okolo seba. Kapitán protistojacej skupiny mu zaviaže šatkou oči a členovia skupiny si vymenia miesto. Víťaz je posledný. Na papieriky napíšeme čísla podľa počtu hráčov. Vyhráva ten. nazývame hmatom. Keď ukončia sčítanie. ktoré vznikajú pri ohmataní predmetov. Ten musí povedať. Vychovávateľ hovorí: „-Dve priateľky „M“ a „A“ sa vybrali na prechádzku. Osvedčujú sa predmety pre každého ináč rozostavané. kôš. Potom ich zamiešame a rozdelíme. Kto sa pomýli. Potom opäť hodí loptu organizátorovi. aby si predmety prehliadol a hráč si volí nového „nosiča“. „m“. pri dotknutí sa pohybujúcou sa rukou. Hráč so zaviazanými očami pristúpi ku skupine a snaží sa hmatom nájsť niektorého hráča. Potom sa mu odkryjú oči. stoličky. čo je to? Keď neuhádne. Keď sa stretli.Jozef Sabol a kolektív . alebo družín. Kúzelník Na magnetickej tabuli sú slabiky. Boduje sa čas priplávania a za nárazy sa strhávajú body. SLOVENČINA SLABIKY Dve priateľky Z jedného kúta triedy ide žiak a drží v ruke kartičku s hláskou napr. Organizátor hry hodí loptu niektorému z hráčov. Veľmi dobrým pomocníkom pre mladších žiakov sú v tomto smere zmyslové hry pre rozvoj hmatu. Ostatní mu poukladajú rôzne predmety. aby do ničoho nenarazilo a priplávalo čo najskôr do prístavu. musí predmet nosiť. Ide ku stene a ukazovátkom napodobní kresbu. ktorý odovzdajú vychovávateľke. Tak sa mu naložia predmety na chrbát a do rúk. Na nosiča Jeden z hráčov predstavuje „nosiča“. aktovky a podobne). ktorá má preplávať medzi úskalím do prístavu.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ROZVOJ HMATU Spojenie kožných a pohybových pocitov. Pri cieli stojí iné dieťa. Ta každý neurčený predmet hráč dostane trestný bod. Napríklad: Moje číslo je 11.. Hru treba časovo obmedziť na 2 minúty. Vychovávateľ zatiaľ zmení samohlásky v niektorej slabike a povie: „-Bol tu kúzelník a zmenil nám slabiky. Zaviažu sa mu oči a jeden z hráčov ho vodí po miestnosti. Jeho úlohou je uhádnuť. Každá vyšle proti stojacej skupine jedného svojho zástupcu. Možno sa hrať ako súťaž jednotlivcov. Po herni sa rozostavia rôzne predmety (lavice. stôl. Boduje sa rýchlosť a presnosť sčítania. odstránia si šatky z očí a ihneď napíšu úhrnný súčet na papier. Keď ho nájde. na ktorom leží hromada mincí a snažia sa ich hmatom sčítať (ich nominálnu hodnotu). Poznávanie so zaviazanými očami Skupiny stoja v rade oproti sebe. Deti pristupujú po jednom so zaviazanými očami k stolu. získa pre svoju skupinu bod. vypadne z hry.

Počítajú sa hlásky. SLOVENČINA SLOVÁ (1) Čarovný košík Na stole je košík a v ňom kartičky so slovami. Oto. 7 (cesta). Anna. Ktoré slovo nepatrí do skupiny slov? Slovo „lopta“ lebo v ňom nie je dvojhláska. rotor..DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Vychovávateľ vytlačí každému žiakovi obrázok a žiaci píšu prvú slabiku Loďky Vychovávateľ nakreslí na magnetickú tabuľu obrysy jazera a na hladinu pripevní loďky so slabikami. Pripájaním vozňov k lokomotíve vznikne slabika. pochop Doplňovačka Vychovávateľ napíše na tabuľu prvé a posledné písmeno slova a urobí medzi ne toľko pomlčiek. napríklad „la“ a hovorí: „-Slabika „la“ je veľmi smutná . radar. kukuk. ktorý povie vetu na dané slovo. Žiaci súťažia. Ktoré slovo tu nepatrí? Vychovávateľ povie skupinu slov. oko.“ SLOVENČINA SLOVÁ (2) Kto je najlepší Vychovávateľ alebo žiak určí hlásku. lebo je sama. 6 (hrušky). nie slová. Napríklad: „-Čo robí Eva? Nepravdivá odpoveď žiaka je: „-Eva spí v psej búde. Žiaci „spia“ a učiteľ jednu slabiku zoberie. ktoré by tvorili s prvou slabikou plnovýznamové slovo. Čísla a slová Určený žiak hodí kocku a koľko bodiek je na vrchnej strane kocky. toľko slov musia žiaci napísať na danú hlásku.. Máš dobrú pamäť? Učiteľ prečíta pomaly asi 20 slov. ktoré sa začínajú slabikou „la“ – lampa. Mates Vychovávateľ napíše na tabuľu 10 slov a očísluje ich napríklad – 1 (pes). Nájdi správnu slabiku Vychovávateľ pripne na magnetickú tabuľu rôzne slabiky. kto za určený čas napíše v slovách najviac daných hlások. ktorý za určený čas napísal najviac správnych slov. stratila sa. Dokončite ju!“ Žiaci hovoria slová. Žiaci majú povedať stratenú slabiku. Úlohou žiakov je utvoriť z vybraných slabík nové slovo. kolok. ktoré si zapamätali. lastovička.. 10 (mlieko). Obmena: . 9 (ujo). napríklad – piesok. lopta. Na každom vozni je napísaná hláska. meter.Peter. 5 (búda). 7 . 4 (záhrada). korok. Žiak si so zatvorenými očami jednu vyberie. Vianoce. Elene. napríklad je určená hláska „e“ a slová . ded.“ Alebo „-Eva je na Mesiaci. potom ich prečíta ešte raz rýchlejšie. rezeň. lavica. 8 (mačka). 3 (jablko). V škatuli na stole sú čísla od 1 – 10. Na pokyn žiaci začnú písať slová. kuraciu. slovo. krk.a (kytica) Fantastické odpovede Vychovávateľ dáva žiakom otázky. Čítaj spredu aj odzadu Oco. mám. prečíta nahlas a vyvolá žiaka.učiteľ určí prvú slabiku a žiaci k nej hľadajú ďalšie. 8. Vyvolaný žiak si vytiahne aspoň tri čísla a utvorí na ne vetu. stôl. madam. Veta bude znieť: Ujo videl z auta mačku. koľko písmen chýba a žiaci doplňujú.Jozef Sabol a kolektív . Stratená slabika Na magnetickej tabuli je niekoľko slabík. 2 (auto). Vláčik Kartičky tvoria lokomotívu a vozne. Počet hlások „e“ je 11. Žiaci zo slabík tvoria slová.. Smutná slabika Vychovávateľ napíše na tabuľu slabiku. Vyhráva žiak. Napríklad: k . na ktoré musia pohotovo a nepravdivo odpovedať. Napríklad vytiahne si čísla 9.. 2. sveter. mím.

Koho chytia do brány. vata. Larisa. sliva. Štafeta Každý rad dostane papier a na pokyn žiak v prvej lavici začne písať slovo na danú hlásku alebo slabiku. Stoja so zaviazanými očami pri otvorených dverách dvoch susedných miestností po stranách proti sebe. Ostatné deti sa striedavo snažia prekĺznuť z jednej miestnosti do druhej. Komu sa podarí. Je im dovolené zohnúť sa. Za každého hráča. Kto ho skôr nájde? Nové slová Utvor nové slová napríklad od slova BRATISLAVA – brat. ten po napísaní dá žiakovi za sebou. nečujne priblížiť sa k hráčovi a dotknúť sa ho rukou. odkiaľ hluk počuje. zdvihnú ruku na znak prehradenia cesty. Vyhráva rad. Pred každým pustením povieme: „Pozor!“ a trikrát po tomto nepustíme nič.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Na detektíva Vychovávateľ napíše na tabuľu slová do štyroch riadkov. Za správnu odpoveď dáme jeden bod. Veta: Kráľ má tri dcéry. barla. vlas.. Vyhráva žiak. SLOVENČINA VETY (1) Hra s číslami Vychovávateľ vloží do škatule kartičky s číslami. list. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (2) Morský priechod Dvaja hráči sú na stráži. Hra má trvať najviac tri minúty. špáratko. ktorý prvý skončil. ktorí boli pristihnutí pri pohybe. 8 . Máte dobrý sluch? Opatria sa tieto predmety – hrebeň. ten víťazí. postaví sa na koniec zástupu. ukáže rukou smerom. bar. brav. Ostatní hráči na znamenie prichádzajú popri sediacom. astra. Koľko ich prešlo? Jeden hráč si sadne na stoličku v strede miestnosti a zaviažu sa mu oči. satira. obyčajná ceruzka. larisa. Po napísaní dá žiakovi vedľa seba. libra. musí slovo prečítať. chytené dieťa zostáva v zajatí a nezúčastní sa viac hry. Tisa. Rita. sila. riava. Hru je dobre hrať tam. britva. rozložiť na slabiky a hlásky. Keď stráže počujú podozrivý šramot. Iva. Hra s číslami a kockou Žiak hodí kocku. Ilava. ktorého sluchom nezistí dostane zlý bod. Kto sa pomýli. stráca bod. ostatní utvoria zástup a v ruke majú kartičku so slovom. Aké číslo je na vrchnej strane kocky. bas. Skúšanému zaviažeme oči a zo vzdialenosti asi 4 metrov púšťame jednotlivé predmety v ľubovoľnom poradí asi z výšky 7 cm na hrubú knihu. tis. utvorí vetu s toľkým počtom slov. a to po jednom alebo po dvoch. ktorý určené slovo skôr nájde a dá ho do krúžku – košiara. sadne si. Počúvajúci má zistiť. liezť po podlahe. Povie niektoré z napísaných slov. koľko hráčov prešlo. strava a iné. Vlasta. Počúvaná Úlohou je priblížiť sa potichu k hráčovi. špendlík.Jozef Sabol a kolektív . Vyvolá k tabuli chlapca a dievča a hovorí: „-Zavolal som si detektívov. Obmena: žiaci nepíšu na papier. Napríklad 3. lebo sa mi stratilo slovo (povie jedno z napísaných slov). ak sa nepomýli. vypadnú z hry. rasa. V každom rade musí byť rovnaký počet žiakov. Ovečky Vychovávateľ napíše na tabuľu aspoň 10 slov a vyvolá k tabuli dvoch žiakov. ktorý má zaviazané oči a dotknúť sa ho rukou.. Akonáhle hráč so zaviazanými očami začuje hluk. Kto to urobí správne. Ak sa strážnik pomýli. Zlatá brána Dvaja žiaci urobia zlatú bránu. Hráči. kde vŕzga podlaha. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SLUCH A NAHLUCHLOSŤ (1) Sluch a sluchovú nahluchlosť môže vychovávateľ zistiť u žiakov aj formou hry. Môžu prechádzať potichu alebo hlučným krokom. kovová minca a guma. ale na tabuľu a podávajú si kriedu (fixku). Vyvolaný žiak vytiahne číslo a pohotovo musí povedať vetu s daným číslom.

Na pokyn začnú žiaci písať z daných slov vety. Telefón Pred lavicami sú dva zástupy žiakov. ktorá napíše najviac viet. zostavia vetu.. čo Polepetko pokazil? „-Vyvolaný žiak ide správne usporiadať slová vo vete a ostatní žiaci ju prečítajú. Na pokyn vychovávateľa prichádzajú žiaci.. Zaujímavá veta Žiak hodí kockou. Akej farby je predmet? Hráči sedia v kruhu. Utvoriť vetu. Viera. Potom povie tento hráč inú farbu a ukáže opäť na ďalšieho hráča atď. škola. Posledný povie vetu nahlas.. vozí. Prvý žiak pokračuje pekne Druhý žiak pokračuje píše Tretí žiak pokračuje do Štvrtý žiak pokračuje zošita Veta znie: Miško pekne píše do zošita. ktorý povie vetu najpresnejšie.: mamička.. napr. pomôžme jej ich pozbierať. vypadne z hry..-. chutné. pripnú ju na magnetickú tabuľu a ostatní žiaci ju prečítajú.Kto sa pomýli alebo nedokáže odpovedať. Je množstvo didaktických hier pre rozvoj vnímania farieb. Napríklad žiak hodil číslo 5. Naša škola je pekná. Vyhráva zástup. Napríklad: Milan vozí Vieru. bol tu Polepetko a na tabuli nám poprehadzoval všetko.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Lovíme v rybníku Vychovávateľ dá na magnetickú tabuľu slová ako napríklad – pekná. Kto ide napraviť to.. naša.“ Žiaci s lístkom vystúpia pred lavice a postavia sa tak...: Moja mamička vie piecť chutné koláče... Ťažká úloha Učiteľ napíše na tabuľu slová. Rozsypané slová Vychovávateľ má na stole rozhádzané slová a hovorí: „-Janke sa rozsypali slová.“ Vyvolaní žiaci prídu k stolu. Prvý ju pošepky povie druhému.. aby utvorili vetu so správnym slovosledom.. ktorý je v tej istej farbe. Ostatní žiaci tlieskajú a spievajú pieseň „-Nie je chlapa nad poštára. modrú. Polepetko Na magnetickej tabuli sú poprehadzované slová a vychovávateľ hovorí: „-Žiaci. toľko slov musí mať veta. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE FARIEB Dieťa pri vstupe do školy rozoznáva okrem bielej a čiernej farby štyri základné farby: červenú. koláče.Jozef Sabol a kolektív . 9 . druhý tretiemu. Uvádzame len niekoľko.Posledný – vyhráva. Na poštára Žiak – poštár roznáša žiakom lístky so slovami. Pridaj slová! Vychovávateľ povie napríklad slovo „Miško“. Aké číslo je na vrchnej strane kocky. napr. Vychovávateľ každému zástupu pošepky povie rovnakú vetu. Ten musí ihneď menovať predmet. Jeden hráč menuje farbu a ukáže na iného hráča.. žltú a zelenú.. Podmienka: Všetky slová vo vete sa musia začínať rovnakou hláskou. Milan.. Jožko píše úlohu. Veta znie: Miška Mášiková mala malú mačku. Vyhráva skupina. SLOVENČINA VETY (2) Tvorenie viet Vychovávateľ dá každej skupine lístok. vyberajú z rybníka slová a zostavujú vety. Premýšľaj Vymysli vetu na daný počet hlások v slove! . na ktorom je 10 slov. v ktorej budú všetky slová.

Keď sú takto pripravení.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Koho je táto farba? Vychovávateľ má v ruke debničku. obrázky slávnych ľudí z histórie. Zmenená kresba Vychovávateľ nakreslí pred príchodom žiakov na tabuľu obrázok. ostane ďalej „Slepou babou“. Napríklad hráč. musí povedať svoje číslo. Vnímavosť žiakov k fonetickej stránke reči môže vychovávateľ účinne rozvíjať aj didaktickými hrami. Ak prostredný hráč uhádne. ktorého farbu vytiahne. Deti si potichu značia mená týchto ľudí a napokon pozbierajú odpovede a odovzdajú ich vedúcemu súperiacej skupiny na ohodnotenie. alebo lavicu tak. že mladší žiaci nevedia sa plánovite dívať a zriadiť svoj zrak. Ak uhádne jeho meno. ide do kruhu ten. Môže sa 3 razy opýtať a tri razy hádať. Jeden z hráčov ide za dvere. Na kukučku Hrá sa v laviciach alebo pri stoloch. Na znamenie výkrikom „Slepá baba. Ak sa nehlási k svojej farbe. Vychovávateľ urobí malú zmenu – napríklad dokreslí alebo zotrie nejakú maličkosť a deti majú uhádnuť. So zaviazanými očami Jednému hráčovi sa zaviažu oči a ostatní hráči sa pochytajú za ruky a urobia kruh. alebo povie iné číslo. Prvý zakuká a hádač má uhádnuť kto to bol. kto po ňom.. kto prvý uhádne. Kto prehovoril? Hráči utvoria kruh. Slepá baba sa pýta: „Kto sa drží mojej paličky?“ Chytený hráč musí povedať jedným slovom (hlasno) . Vyhráva ten. Vnímanie obrazu je dejom psychologicky dôležitejším. Všetci účastníci chodia po kruhu. ktorého meno uhádol. Hráča. určia celé poradie. ktorý sedí na pravej strane vedúceho dostane číslo 1 a červenú farbu. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE OBRAZOV Veľké ťažkosti majú žiaci s chápaním priestorových vzťahov na obrázku. Obrazy slávnych ľudí Dve skupiny pozorujú obrazy. čo sa na obrázku zmenilo (môže sa použiť aj fotografia). Slepá baba je v kruhu. kto je to.. vyhráva. Slepá baba má v ruke paličku. že si obličaj skryjú do zložených rúk. Vychovávateľ napíše alebo prečíta mená osôb ukazovaných na podobizniach a zistia sa správne typy. kresbe. ten sa jej musí chytiť. Niekedy sú žiaci veľmi dobrými pozorovateľmi. Ostatní sa dohovoria kto ako prvý zakuká.Jozef Sabol a kolektív . Žiaci si obyčajne všimnú drobnosti a podstata im uniká. jeho sused číslo 2 a modrú farbu. dostane trestný bod. aby naučil žiakov správne vnímať obraz a kresby. ktorý uhádol najviac podobizní slávnych ľudí. zakuká ďalší. ktorý sa držal paličky a uhádol jeho meno. Potom začne vychovávateľ rýchle vyťahovať z debničky papiere a hrať. V prostriedku stojí jeden so zaviazanými očami. atď. Vnímanie obrázkov u žiakov je sťažené aj tým. vymení sa s tým hráčom. 10 . ale jeho plošným spodobením pomocou zvláštnych prostriedkov. stoj!“ všetci hráči zastanú. Deti si sadnú okolo neho a každé dostane jedno číslo a farbu. Kto má menej trestných bodov. kto prehovoril. v ktorej je niekoľko prúžkov z rôznofarebného papiera (vždy viac ako je hráčov alebo skupín). Toto všetko upozorňuje vychovávateľa. Ak ani na tretí raz neuhádne. pri uhádnutí ide za dvere ten. Podľa hlasu háda. Deti si ho prehliadnu a potom sa otočia chrbtom k tabuli. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE REČI Žiak si má v škole vypestovať aj citlivosť zvukovej stránky reči. Veď obraz nie je opakovaním skutočného predmetu. Vtedy „Slepá baba“ vystrčí paličku a koho zasiahne. ktoré im ukazuje vychovávateľ najdlhšie 10-20 sekúnd. sklonia hlavu nad stôl. Vedúci ukáže na niekoho v kruhu a ten povie „Kto prehovoril“ Prostredný ho má poznať po hlase a označiť menom.„Slepá baba“. Ak uhádne. Zvíťazí jednotlivec (skupina). Možnosti cvičenia v tomto smere poskytujú aj didaktické hry. ktorý je za dverami pozvú dnu a hra začína. avšak množstvo nimi postihnutých detailov a ich akosť je nepodstatná vzhľadom na celkový význam a charakter vnímaného predmetu.

Prasačie očko Zručný kresliar nakreslí na tabuľu alebo na podlahu jednoduchými ťahmi kriedy prasiatko. Je možno tiež namaľovať obrysy hlavy a dať hráčom dokresliť oči. Hra je zábavná. Prostredný spieva a krabička sa podáva ďalšiemu. kto najsprávnejšie oko zakreslí. učivu. ten vyhráva.. ťažkosť je v tom. Úlohou žiakov je čo v najkratšom čase vyhľadať správne napísané slová. Vyhráva ten. Ak zodpovie. vychádzkach. košíček. na ktorých je i – y. Jednu stoličku obrátime hore nohami a položíme ju na inú stoličku. že budú spievať niektorú známu pesničku.. ktorý spieva tiež len tri slová. kde všade možno s deťmi odhadovať.. SLOVENČINA VYBRANÉ SLOVÁ Kto je najšikovnejší Na tabuli sú napísané slová správne aj nesprávne. Úlohou hráčov je prísť k určitej vzdialenosti so zaviazanými očami a oko zakresliť na správne miesto. si musí vytiahnuť lístoček a otázku správne zodpovedať. Žiaci podľa toho dvíhajú kartičky. tiež melódiu a dávať pozor. Kto má lepšie „oko“? Vedúci položí na kraj stola ceruzku alebo iný predmet s vyzve dvoch účastníkov. Hráč držiaci krabičku. Hry možno obmeniť aj tým. Deti stoja v kruhu.. porovnávať vzdialenosť rôznych objektov v teréne.y 11 . kto odhadne presnejšie. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE VEĽKOSTI A VZDIALENOSTI Úlohou vychovávateľa je urýchliť a spresniť deťom vnímanie aj z hľadiska individuálnej skúsenosti. Spevácky festival Hráči sa dohodnú.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ VNÍMANIE TÓNOV Skúsenosti nám ukazujú. Vyhráva ten. aby určili od oka. koľko ráz možno položiť túto ceruzku po dĺžke stola. Pretože súčasne môžu súťažiť aj iné dvojice. v ktorých chýba i – y. že vezmeme niť alebo špagát určitej dĺžky a odhadujeme.Jozef Sabol a kolektív . Keď ten nezodpovie správne – ide do kruhu a spieva on – stáva sa prostredným hráčom pokiaľ ho nevystrieda ďalší neúspešne odpovedajúci hráč. Hra je na prvý pohľad jednoduchá. Veľké možnosti v tomto smere má vychovávateľka na exkurziách. nos. Deti si za spevu podávajú krabičku. A vychovávateľ neraz po dlhšom čase objaví dobrého speváka. koľkokrát možno niť alebo špagát otočiť okolo stola alebo nejakého okrúhleho predmetu. Správny odhad možno u detí cvičiť aj spoločenskými hrami. Otázky vždy zameriavame určitej téme. že treba dodržať presne text piesne. Uprostred stojí jeden hráč spievajúci ľubovoľnú pieseň. Takto sa pokračuje dotiaľ. pokiaľ sa pieseň neskončí. Hráči spolu súťažia. Spevácku ostýchavosť žiakov môžeme ľahko odstrániť aj vhodnými didaktickými hrami. Napríklad „Čím sa pozerá kukučka?“ alebo „Aké má kukučka perie?“ alebo „čo kukučka najradšej žerie?“. ústa a uši. Vynechané i . Štyri krúžky Z ohybných prútov alebo drôtov spletieme štyri krúžky o priemere 15 cm. Jedno oko mu chýba. výletoch. v ktorom sú uložené lístočky s otázkami. zastaví sa aj podávanie. ale spieva len prvé tri slová a pokračuje ďalší. komu sa z presne stanovenej vzdialenosti podarí najmenším počtom bodov nahodiť všetky štyri krúžky na všetky nohy stoličky. Ak prestane prostredný spievať. aby pieseň šla plynule. Sadnú si do kruhu a niektorý začne. môžeme vyskúšať spevácke vlohy všetkých žiakov. Odpovedať alebo spievať Vedúci si pripraví lístočky s rôznymi obálkami. v herňach. podá lístoček prostrednému a hra pokračuje. treba pre každú z nich zmeniť trochu úlohy. že žiaci sa v nejednom prípade ostýchajú sami spievať. Tajomné vrecúško Učiteľ vyberá z vrecka slová.

Vranov. v ktorej budú obidve podstatné mená. Chvíľu ich nechá pozorovať a potom obraz schová. Zamerať sa na maliarov žijúcich na Orave. pohľadnicu.. ktoré osoby. Hra s abecedou Žiaci alebo vychovávateľ na štvorčeky papiera napíše všetky písmená abecedy. vlk. Kto odpovedá najpresnejšie získava bod. žiaci povedia meno. Musím doplniť „y“ . ktorý ich zapísal všetky. ktoré nie sú typické pre daný obraz.. alebo obrázok. 2 SLOVENČINA ABECEDA Dokážeš to? Vychovávateľ napíše na tabuľu vetu. na ktorom je slovo r – ba. Družstvo. ktoré nahádže viac kruhov. mesto. Aby líška nechytila zajaca musí sa tento 12 . Rozširovať poznatky detí aj o ostatných slovenských maliaroch v iných kútoch Slovenska.. Hráči hádžu kruhy na nohy stoličky.Jozef Sabol a kolektív . ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDZANIE KRUHMI Pre túto hru si musíme dopredu pripraviť kruhy o priemere 15-20 cm. Ukáže deťom obraz. východe Slovenska. vlasy. farba. zvieratá a veci boli na obraze.. Vyhráva skupina. zviera. vec Žiak potichu hovorí abecedu a určený žiak ho zastaví slovom „Stop!“ Pri ktorej hláske sa zastavil. Môžeme sa pýtať aj otázkami. 5-1-9. línia. fotografiu. V miestnosti si pripravíme dve stoličky. grafikov.. na ktorých sú napísané dve podstatné mená... ilustrátora sú typické tieto výrazové prostriedky. mesto. Vyhráva žiak.“ SLOVENČINA PODSTATNÉ MENÁ Máš dobrú pamäť? Vychovávateľ zavesí na tabuľu na 1 minútu obraz a potom ho otočí. aby jedna číslica bola v strede kruhu a ostatné na konci každého priemeru a aby súčet troch čísel na každom priemere bol 15. ktorá skôr zoradí písmená podľa abecedy. zviera. Ukáž svoju šikovnosť Dvojica žiakov dostane lístky. Napíš čo najviac! Vychovávateľ sa dohodne so žiakmi na určitej hláske. tvar. Žiaci majú napísať (povedať)..) VÝTVARNÁ VÝCHOVA DÍVAJ SA POZORNE Vedúci si pripravuje obrazy o deň skôr a k nim otázky. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HONBA NA ZAJACA Na zemi nakreslíme niekoľko kruhov. vec. Menoslov žiakov Ktorá skupina napíše prvé podľa abecedy zoznam žiakov v triede? MATEMATIKA ČÍSELNÉ OKO Rozostavte číslice od 1 – 9 v obrazci znázorňujúci kruh tak.: Sýkorka má žlté bruško. napr. napríklad: -Koľko tam bolo budov. zvíťazí. svetlosť. Detve. poznať aj ďalších ilustrátorov. Postavíme ich na seba tak. na ktorých je vynechané i – y. Liptove. Žiak na list odpovedá: „Poštár mi priniesol lístok. 5-6-4. Žiaci majú vypísať písmená v abecednom poradí – riešenie – a á b é k l m o r s š t u ý ž. Jeden žiak pomieša štvorčeky a na pokyn vychovávateľa ich žiaci začnú zoraďovať podľa abecedy. Napríklad – „v“ – Vlado. Dvaja hráči sú mimo kruhu. dynamika atď.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Žiak roznáša po triede lístky so slovami. žiaci si zapisujú podstatné mená. Meno. (5-3-7. aby vrchná stolička mala nohy obrátené dohora. Sledoval si pozorne? Vychovávateľ pomaly číta úryvok. Vedúci sa pýta otázkami. ktoré farby vystupujú v priestore? Aká technika vytvára dej obrazu? Pre ktorého maliara. osôb. Úlohou žiakov je napísať vetu. vojakov. Do každého kruhu sa postaví jeden hráč „zajac“. Sú to „líška“ a „zajac“..

že z každého lístka kúsok vyčnieva. ktorá pozbiera v určenom čase viacej lístočkov svojej farby. Keď sme hru pripravili. čo bol v kruhu tento rýchlo opustiť. Z každej farby je po 10 lístkov. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MÓDNY SALÓN Pre túto súťaž potrebujeme troch chlapcov a tri dievčatá. Ten si prečíta posledné slovo a napíše riadok (verš). Posledné slovo napíše na prázdny riadok. aby bolo vidieť iba posledné slovo. Akonáhle prenasledovaný hráč prestúpi kruh. Preto každý povie nejaké slovo. povie „nie“. Hru môžeme obmeniť tak. koruna. ktorý tomu môže zabrániť rýchlym prinožením. Vyhráva hráč. Celkovú čiastku si zapíšu hneď po odstránení šatky z očí a papier odovzdajú. ktorý má po určenom čase najmenej zlých bodov. Hráč. ktorá ich nájde v stanovenom čase viac. desať špendlíkov. Chytený hráč musí potom byť líškou. Víťazí hráč. vojdú do miestnosti školského klubu detí. Posledné slovo opäť napíše na prázdny riadok. Hrá sa o najšikovnejšieho počtára. papier zloží a podá ďalej.Jozef Sabol a kolektív . Potom ho podá susedovi. za ktorý model zhotovia a jeho realizáciu. keď vedúci hod len naznačí – dostáva zlý bod. So zaviazanými očami sa snažia spočítať čo najväčší počet mincí v určenom časovom limite – pri množstve okolo 35 mincí je limit dve minúty. Hráči pristupujú jeden po druhom k stolu. Nesmú sa hovoriť slová obsahujúce menej ako 5 písmen. Ak nie je v slove myslené písmeno. Obsah „básne“ je teda všetkým 13 . v skutočnosti však má 18 a to 6 bočných a po 6 na oboch základňách.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD uchýliť do jedného z kruhov. Dvojice sa môžu spolu radiť. päť korún. že každé skupina má za úlohu hľadať inú farbu. SLOVENČINA HRA SO SLOVAMI ľad hľaď ber zber rez drez Utvor nové slovo tak. Hodnotíme čas. Každá dvojica dostane jedny noviny. ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ LOPTA V KRUHU Hráči stoja v kruhu rozkročmo tvárou dnu. V strede kruhu stojí vedúci a snaží sa prehodiť loptu pomedzi nohy niektorého hráča. nožnice a úlohu vytvoriť v najkratšom čase štylizované oblečenie pre partnera. Teraz prenasleduje líška opäť iného zajaca nechytí. vyhráva. Ďalej si pripravíme noviny veľkého formátu (3 kusy). Vytvoríme z nich tri zmiešané dvojčlenné družstvá. musí ten hráč. ktorý loptu neustriehne alebo zrazí nohy už vtedy. MATEMATIKA HRA NA POKLADNÍKA K tejto hre potrebujeme väčší počet drobných mincí (päťdesiathaliernik. ale vlastnú prácu na „výstroji“ a vyhotovení modelu musí urobiť partner. Skupina. desať korún). Víťazí skupina. Ak je v slove myslené písmeno hráč. ktorý sa s uvedeným slovom rýmuje. že na začiatok pridáš hlásku: rad raj rak tak len mor tri hrad kraj zrak vták blen Amor utri ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ KTO VIACEJ Pripravíme si päťdesiat rôznofarebných lístkov a ukryjeme ich v miestnosti tak. ktorý sa v priemere najviac priblížil ku skutočnej čiastke. Prvý hráč napíše na prúžok papiera jeden riadok ľubovoľného textu. ktorý dáva hádať povie „áno“. nožnice (3 kusy). Papier zloží tak. Na povel začnú hľadať a zbierať lístočky. špendlíky (10 kusov pre jednu dvojicu). MATEMATIKA MATEMATICKÁ HRA Koľko hrán má nezastrúhaná ceruzka? Predpokladaná väčšina povie 6. kde je pripravená hromada mincí. LITERÁRNA VÝCHOVA NA BÁSNIKOV Hráči sedia za stolom a každý má pripravenú ceruzku alebo pero. dve koruny. SLOVENČINA MYSLENÉ PÍSMENO Jeden z hráčov určí nejaké písmeno a ostatní ho majú uhádnuť.

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD „básnikom“ tajný : každý pozná iba posledné slovo hráča. že si striedavo podkladá pod nohy obidva kusy papiera (dôležitý je tvrdý papier. žni rám kata cibuľa Hanka Žilina kamarát Ľubica rátal skáče popuk koral táral sekáč pupok Karol obor drevo ináč láska Robo vedro Čína skala kura natri vlaha líška MATEMATIKA ROVNAKÉ ČÍSLA Napíšte číslo 28 piatimi dvojkami.Jozef Sabol a kolektív . resp. stačia i noviny). pódia) na druhý. Bodovanie je možno uskutočniť hneď. si rýchle vymenia miesta. napríklad – kŕmiť. Na stole sa zapália dve – tri sviečky. Hráč má za úlohu fúkaním zhasnúť horiace sviečky. a to tak.. Ten si vymyslí tiež. Má právo na viac pokusov. Družstvo ktoré najviac zhasne sviečky vyhráva. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SFÚKNETE ICH ? Pri tejto hre môžu za každé družstvo súťažiť traja hráči.. SLOVENČINA PREŠMYČKY ruka Nitra hlava kašli kahan Ali. Iskry. 14 . Počujeme. väčší rys. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PODIVNÉ DARY Vychovávateľ povie potichu svojmu pomocníkovi po pravej ruke aký darček mu posiela k narodeninám. toľko bodov získava pre svoje družstvo. od ktorého preberá papier. kartónová podložka a podobne). Tú správu priniesli v každých novinách. Večer more chladlo. V závere hry každý hráč povie čo dostal a čo má s darčekom robiť. Postupne sa vystriedajú všetci hráči. Napríklad – kvet. že vezie poštu z Leningradu do Moskvy. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRETEKY S PAPIEROM Pre každého súťažiaceho si pripravíme dva kusy papiera veľkosti 60 x 60 cm (ak nemáme papier. Následníci trónu boli princovia. Uprostred je poštár. ktorý má zaviazané oči. Prvému hráčovi sa zaviažu oči. že hráči vopred dohovoria. Koľko sviečok sa mu podarí zhasnúť. atď. Hra je teda vtipná tým. Môžeme pritom použiť aj sčítanie ( 22+2+2+2). atď. Pohybuje sa takým spôsobom. že niekto má dať bicykel do šporáka. tam a späť. Vychovávateľ potom povie susedovi po ľavej ruke čo má s darčekom robiť. výkres. Po prečítaní počká určitú dobu. Táto hra sa dá hrať aj tak. Nesmie však stúpiť na zem. čo má ľavý sused s darčekom robiť. Napríklad – klavír. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SKRÝVAČKY ananás citrón hruška slivka orech Janka na nás zabudla. že dar a úloha sa k sebe nehodia. čo dostal. Každý si vyberie meno niektorého mesta. Tak sa každý hráč dozvie. že si hráči vymenia papieriky a navzájom sa bodujú. Potom si deti vezmú papier a ceruzku a usilujú sa právne napísať pokiaľ možno doslova čo počuli. Ľavý hráč si pokyn zapamätá a povie. Tak sa každý hráč dozvie. ktoré si zvolili mesto s týmto menom. Vychovávateľ ho odvedie tri kroky od stola a niekoľkokrát ho otočí. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ POŠTÁR Hráči sedia v kruhu.Každému meriame čas a počet stúpaní na zem – za každé dostane jeden trestný bod. Mám výhru škatuľu pogov. Ak sa mu to podarí. z Bratislavy do Brna a podobne. vystriedajú sa. Hráč si darček zapamätá a vymyslí iný pre svojho suseda. na akú tému budú písať. LITERÁRNA VÝCHOVA SETONOVÁ HRA Vychovávateľ prečíta alebo rozdá krátku správu o malom počte slov. Poštár sa usiluje niektorého chytiť. Jeho úloha bude dostať sa čo najrýchlejšie z jasného konca miestnosti (javiska. Oznamuje. číslo 1000 ôsmimi osmičkami. čo má s darčekom robiť.

Lucia má rada prvouku.... Pivo má penu. Grófi gazdovali zle. Včela lietala nad kvetom.. pohroz. Jemu chalupa zhorela? Ivo dal Petrovi gaštan? Postavili chlapci trón.. Písmeno e sa ľahko píše.. Boris sú dvojčatá.. Bolia ma kolienka.Jozef Sabol a kolektív ..DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Sú tu haldy dreva.. lavicu si utri! Doma mali zmrzlinu. Cez les tiekol potok.. Robo.. Miro. Radúz mi jablko zjedol.. Krajan tára. SLOVENSKÝ JAZYK tuha zlato jantár banán figa dudok obrus nebo škola mama mucha voda citrón jež meno Ela malina Predajná. Miško.-. no nebi sa! Amerika je ďaleko. Mal bradu doktor? Urob ruskému dievčaťu bábiku. Mamička nevarila špagety. Nemali na predaj náušnice. Moja žiačky pekne spievajú. malina bobor zmija lienka hrozno Erika Robo Fínsko Oto Ivo Eva VETY Čo sa ukrýva v balóniku ... Kúzla to boli krásne. To je ale ťažká robota! Delfín skočil do vody. Pekne bolo v parku.. Na večeru sme mali na chlebe syr. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZAMEŇ JEDNO PÍSMENO matka brav vrav lep škola myš jedľa krach doba zošit oblok oblôčik pás sedíš hladí môže noha šatka brat mrav les škoda máš jedla hrach doga zošiť oblak obláčik nás sadíš hľadí maže nora Katka let latka lev prach doma oblúk oblúčik vás hradí - Dora 15 . Ľuba nános preskočila..

breh. krík. vzduch – hráč musí hneď povedať nejaké slovo.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD drak mlok - mrak blok - vrak - frak MATEMATIKA ZAPAMÄTANIE ČÍSLIC Vedúci hry ukáže 12 napísaných číslic. Kto má viac zakrúžkovaných čísel vyhráva. priehrada. Papier. strom. Doba exponovania čísel je jedna minúta. Potom čísla zakryje a hráči majú napísať čísla na svoj papier v uvedenom poradí. Pri hesle „voda“ – môže hráč použiť slová: ryba. Potom napíše jednu číslicu hráč B a hráč A háda. Listy odovzdajú a vedúci ich oboduje podľa správnosti čísel a správnosti umiestnenia. dom. ceruza. veslo. Obidvaja žiaci si napíšu na svoj papier základný rad čísel od 1-10. ktorý ihneď nezareaguje. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA BYSTREJŠÍ Sčitovanie a odčitovanie do 20. Ak súper neuhádne. vzducholoď. hráč A vyhľadá v základnom rode číslo. prípadne povie neprimerané slovo z hry vypadá. dážď. Príklady na sčítanie a odčítanie do 20. Súper ho pozoruje a snaží sa podľa pohybu ceruzky uhádnuť. Cieľ: Pomôcky: 16 . loď a podobne.hráč môže odpovedať: škola. letec. VODA. auto a podobne. Poznámka: Písať veľké tvary. správne číslo zle umiestnené 1 bod. ktoré napísal a označí ho krúžkom. Boj o čísla pokračuje tak dlho. búrka a podobne. lietadlo.Jozef Sabol a kolektív . Číslo dobre napísané a umiestnené 2 body. Keď organizátor povie heslo „zem“. Pri písaní si papier zakrýva rukou. ktoré súvisí s niektorým heslom. Hra končí vyradením neúspešných hráčov – až ostane nakoniec v hre len jeden. ktorý sa stáva víťazom. Pod čísla začnú písať ľubovoľné číslice. voda. pokiaľ si hráči nerozoberú všetky čísla. Najprv napíše hráč A niektoré číslo od 1-10. Každé číslo sa môže zakrúžkovať 2-krát. VZDUCH Hráči sedia v kruhu. vták. rak. most. Hráč. Pri hesle „vzduch“ môže hráč povedať slová: vietor. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZEM. MATEMATIKA BOJ O ČÍSLA Cibrenie postrehu. Hrá sa v dvojiciach. Vedúci hry po jednom vyvoláva a hovorí heslá – zem. ktorú číslicu protivník napísal.

. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO S KVETMI / DOMINO S BODKAMI Priraďovať predmety. činely) Vychovávateľ udiera na malý bubon (triangel. pamäti a správneho používania predložiek Hračky a iné predmety Deti sedia v polkruhu. ku kvetom bodky. Farebné pastelky.makety Na magnetickú tabuľu upevniť 5 kvetov. 5. Napr.) Obmena: . Vyhráva tá skupina. za stolom. 7. Vychovávateľka postupne zadáva úlohy.) Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOBRE POČUVAJ A POČÍTAJ Počítame po jednom Karty s číslami.. ktoré znázorňuje viac prvkov ako vidíš na dominovej karte. medzi. ktoré znázorňuje menej prvkov ako vidíš na dominovej karte. na.).Ukáž číslo. malý bubon (paličky. 17 Cieľ: Pomôcky: Postup: . koľko je kvetov. Kvety . 6. pod stolom.Nakresli práve toľko bodiek. Pred nimi je stolík.. Odpovedajú žiaci. vľavo. 7. pre žiakov Vychovávateľka zadáva žiakom úlohy: -Ukáž dominovú kartu. SLOVENČINA ČO SA ZMENILO Cvičenie postrehu..Ukáž dominovú kartu. 6.Ukáž číslo. vpredu.) . V prvej časti deti určujú polohu predmetov vzhľadom k stolíku. Učiteľ vyzve žiakov: „-Ukážte kartu s číslicou udávajúcou počet úderov.. ktorý skôr správne odpovie ide si sadnúť. V druhej časti jedno dieťa ide za dvere a vychovávateľka zatiaľ predmety premiestni.. (Auto je na stole a bolo za stolom. pred stolom. 6 . dole. Dokresli: pred dom cestu na strechu komín vedľa domu strom medzi dom a strom kvietok Obmena: pojmy – vpravo. k bodkám priraďovať kvety. výkres. ktorá bude skôr celá sedieť.Jozef Sabol a kolektív . ŠPORTOVÁ A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ČO JE KDE Cieľ: Pomôcky: Postup: Orientácia v priestore – pojmy vpredu. činely . triangel. hore. Dieťa má za úlohu určiť polohu predmetu po premiestnení a vrátiť ho na pôvodné miesto.) Žiaci údery počítajú. (Na stole. Hra je rozdelená na dve časti. nad. .. atď.: Na magmetickú tabuľu pripevní auto vpravo hore..DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Žiakov rozdelíme na dve skupiny a zadávame im príklady na sčitovanie a odčitovanie.. . na ktorej je väčší počet prvkov ako 4 ( 3. ktorí stoja vpredu. nakreslený domček.“ Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA DOMINO Orientácia v číselnom rade Dominové karty pre učiteľa. pred. na ktorej je menší počet prvkov ako 10 (9. Ten. vzadu.. na ňom i okolo neho a pod ním sú uložené rôzne predmety a hračky.

kov. kto najskôr dosiahne 100. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ DVOJICE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Utváranie dvojíc podľa významu. Pripravíme na tabuľu slová. vychovávateľka určí počet kôl a na konci hry im vypočíta súčet. hrach. ktorý sme im podali. MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (1) Rozvoj predstavy. fazuľa. šelma. Vrecúška. Žiaci pracujú takto: hokej šport jedlo mäso vták lastovička nábytok stôl kvetina nezábudka. Víťazí ten.zdvihnite trojuholník (štvorec. Vychovávateľka vyzve: ... .Jozef Sabol a kolektív . atď. pero.Vyznač dvojice. nábytok.Nakresli menej kvetov.. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA HMATAČKA Cieľ: Pomôcky: Poznávanie poľnohospodárskych plodín. Hádžu postupne hracou kockou. stôl. kruhy modrou.. kvetina. b) Žiaci hádžu s kockami a čísla medzi sebou násobia až po 1000. fantázie a zručnosti.. nerast vlk. vták. nezábudka. Nájsť geometrické tvary a obkresliť každý inou farbou. 18 .DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD . tekvica. Deti so zaviazanými očami ohmatávajú geometrický tvar. Číslo. . ryža. šport. šošovica. obdĺžník) .. kruh. ktoré mu padlo. jedlo. Každý hráč má papier a ceruzku. c) Žiaci prvého ročníka môžu obidve čísla sčítať a zapisovať len výsledky. klinčeky. ako je bodiek. Pri ďalšom hode zapíše súčet doteraz zapísaného čísla s číslom naposledy hodeným.) Geometrické tvary vystrihnúť a poskladať postavu chlapca z geometrických tvarov. štvorce zelenou Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA HÁDZANIE KOCIEK Písomné sčitovanie.obkreslite trojuholníky červenou . Papier. Papier. Obmeny: a) Žiak napíše číslo 100 a potom číslo odčítava. (Na liste sa geometrické tvary prelínajú. si zapíše. Geometrické tvary. mäso. rozlíšiť farebne. obdĺžníky žltou .. lastovička. Geometrické tvary z farebného papiera.. Žiaci z nich utvoria dvojice podľa významu. Napr.. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA GEOMETRICKÉ TVARY (2) Rozlišovať a presne pomenovať geometrické tvary.: hokej. ceruzka.

Hľadajúci sa pýta: „-Kde sú čísla väčšie ako 7 ? Vystúpia žiaci s číslami väčšími ako určené číslo a ukážu svoje kartičky. misa...: obilie. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA KŔMIME ZVIERATKÁ Precvičovanie matematických pojmov priraďovaním prvkov – viac. I po obojakých spoluhláskach a žiaci pomocou kartičiek určujú pravopis po obojakej spoluhláske zdvihnutím karty. Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA HRA S KARTAMI Cvičenie pravopisu vybraných slov. povie všetky vybrané slová po danej obojakej vybranej spoluhláske. Bodujeme podľa počtu správne uhádnutých obsahov vrecúška. ako jabĺk.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti rozdelíme do dvoch družstiev. Karty s číslami Žiaci majú rozdané karty s číslami. Rozvoj myslenia a rozvoj reči. atď . Ich úlohou je v určenom čase povedať. Kartičky s písmenami Y. Hľadajúci vyradí nesprávne číslo. umývadlo. ovocia a pod. skriňa. .Ježkov bude viac. zeleniny) Jedno dieťa je za dverami. Navzájom o svojich číslach nevedia.. Opisy zvierat (ovocia. Hovorím slová s Y. ktoré má uhádnuť. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA KTO VIE.Jozef Sabol a kolektív . Pred každé družstvo postavíme rovnaký počet vrecúšok. ako mačiek. väčší. . menej rovnako. I.Ak sa žiak pomýli. ODPOVIE Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie zvierat. Na zavolanie príde dieťa spoza dverí a kladie otázky. Hráčom rozviažeme oči. Ý. . I.Toľko jabĺk. ovocia a zeleniny. čo je v ktorom vrecúšku. Podobný postup je aj pri precvičovaní pojmu – je menší. MATEMATIKA HRA S ČISLAMI Precvičovanie pojmov – menší. ako jabĺk.Myší bude rovnako. Ostatné deti sa dohodnú na zvieratku. Napr. 19 . Rôzne makety zvierat.Ježkov bude menej. zeleniny. . koľko je ježkov.

Vyhráva ten.. Číslo si pripočíta k zvolenému číslu prvého hráča.. v ktorom žijeme. MATEMATIKA KTO ZÍSKA SKÔR 25 ? Sčitovanie spamäti. násobenia. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA NA BRÁNKY Precvičovanie sčítania. Deti rozdelíme na dve skupiny. Kocka. Hru je vhodné zaradiť po vychádzke. Žiak. Dvaja hráči hrajú s jednou hracou kockou. delenia. Otázky kladie deťom. Žiaci dostávajú príklady a hovoria výsledky..DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Napríklad: „Kde žije? Čím sa živí? Čím má pokryté telo?. na ktorom je väčší kruh. Ak k nemu pripočítam päť dostanem 15. zeleniny .. A B o ooooo oooo o o Cieľ: Pomôcky: Postup: SLOVENČINA NÁJDITE CHYBU Precvičovanie pravopisu vlastných podstatných mien. ktorá povie nesprávnu odpoveď.: x+5 = 15. ktorí urobia vyčerpávajúci zápis – vyhrávajú. Bránky. Kruh predstavuje naše mesto. aby pripočítaním získaných čísel získali súčet 25. ktoré sa v meste nachádzajú. Podobne sa možno hrať aj na poznávanie ovocia. ktorý má najviac vypočítaných príkladov. pri ktorej zviera uhádne. Prvý hráč zvolí ľubovoľné číslo od jedna do šesť. pero. Vyhráva tá skupina. Takto sa hra opakuje. Karty s príkladmi. Vo vyšších aj na násobenie a delenie. jeho skupina dostáva gól. Každý žiak dostane list papiera. Pripravíme si farebné kolieska – body. odčítania. ide potom za dvere. Hru možno využiť na jazyk slovenský a prírodovedu. Žiaci. Druhý hádže kockou. ktorá dostáva menej gólov. Vychovávateľ hovorí: Myslím si číslo. Ktoré dieťa odpovie na otázku. V nižších ročníkoch príklady na sčítanie a odčítanie. Na dosku z polystyrénu si urobíme 2 bránky z farebného papiera. Cieľ: 20 .) Príklady dávame rýchlo. Ktoré číslo som si myslel? (Žiaci si úlohu matematicky zapíšu – napr. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ MESTO Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať mestom. Ďalej už hráči hádžu kocku tak. MATEMATIKA MYSLÍM SI ČÍSLO Rýchlosť a pohotovosť pri počtových výkonoch.Jozef Sabol a kolektív . Úlohou žiakov je napísať do kruhu všetky významné stavby. body. Papier.. ktoré si vyberie samo.

Úlohou detí je vybrať z nich niektoré hlásky (slabiky) tak. Deti sedia pri stole. ceruza. z. v ktorej sa žiaci ani raz nepomýlili. Dá hráčom 3 minúty na to. r. Cesta rýchlo ubehla . Páčilo sa mu i mesto poprad. (V miestnosti sa postavia k protiľahlej stene. kriváňa najvyšší gerlach. potom rýchlo. z. r. Kartičky. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ VYBRANÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie vybraných slov po b. Kto ich napíše najviac. Pripravený text s ukrytými slovami. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NAJLEPŠIA PAMÄŤ Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj mechanickej pamäti. Vedúca im prečíta 10-30 slov. Pripravený text na tabuli. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NÁJDI SKRYTÉ SLOVÁ Cieľ: Pomôcky: Precvičovanie čítania. ktoré majú TROJUHOLNÍK bežia k trojuholníku a podobne. Cestovali zo Žiliny do košíc. v. Úloha žiaka je farebnou kriedou (fixkou) opraviť text a zdôvodniť pravopis. v. vo vzdialenosti 10 až 20 cm od steny. prípadne fixka Postup / text: Strýko Boris repík vzal vlada na Prázdniny.. Deti sa postavia dozadu podľa naznačenej čiary. Papier. aby vytvorili základné slová po b. Vychovávateľka vyvesí na stenu geometrické tvary veľkých rozmerov. najskôr pomaly. syr MATEMATIKA NÁJDI SVOJU ZNAČKU Precvičovanie geometrických tvarov. Napríklad: kraby ľad = byľ rast kováč skoby koleso nábytok sila mapy losy sýtiť húska skrátiť ruka kormidlo kabát ženy pomaranč rýchly rytier topoľ čajník = = = = = = = = strýc koryto obyčaj kobyla pysk syr sýkorka syn. aby napísali slová. ktoré majú značku ŠTVOREC bežia k štvorcu. Geometrické tvary sú rôznych farieb. vyhráva. Deti tvoria skupinky podľa rovnakých geometrických tvarov. Hornád i vrchy Choč.) Deti. na ktorých je vyobrazená značka majú rozmer 8 x 8 cm. veľké i na kartičkách. 21 . Videli Rieky váh. Každý účastník má kartičku. Vyhráva skupina. farebná krieda. s. p. p. ktoré si zapamätali..Jozef Sabol a kolektív . m. na ktorej je nakreslený nejaký geometrický tvar. s. Obrázky s geometrickými tvarmi. Tvary sa musia odlišovať od pozadia steny.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Pripravená tabuľa s chybne napísaným textom. rozvoj myslenia. deti. Vychovávateľka napíše na tabuľu dvojice (trojice slov). rovnakých farieb. m.

V záhrade nestraší. Vety prečítaj 3-krát potichu a jedenkrát nahlas.. „Je mi smutno. zeleninu. kto má správne najviac konečných výsledkov PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA ZÁHRADNÍKA 22 Cieľ: Určovať charakteristické znaky rastlín. Papierové rybky označené písmenami. Na stanicu ma zavez. o ktorom viem. môžeme ho domov vziať. na povery by si veril? 4. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ NA RYBÁROV Cieľ: Pomôcky: Postup: Upevňovanie preberaných písmen. aby hľadali a určovali písmenká. magnetofón) na hranie melódie k tancu. Napríklad: 0 . 1 . Písmenká zo šlabikára utiekli do rybníka. 3 + 2 . čo mám znať. Postup: Jedno dievča je kráľovnou kvetov. Poď mi Jožko ukázať. áno. “ – odpovie kráľovná. A deti odpovedajú: „-Áno. K rybníku Ty zájdi. C MATEMATIKA NÁSOBILKA Precvičovanie násobilky Karty s príkladmi. alebo ukážu na karte. Ak je medzi deťmi konvalinka – vstane. Kráľovná sedí a okolo nej tancujú kvety – ľubovoľne. Elenina priateľka pricestuje. Hra sa opakuje. „Čo sa ti stalo?“ – spytujú sa kvety. Jedná sa o mliečne výrobky. Nájdi ich a napíš! 1. je to tak. Po tanci sa usadia na zem. kvetov . mäso. Kráľovná smutne zvesí hlavu a narieka.“ – odpovie kráľovná. kde ich pojedli rybky. Janko. pokloní sa kráľovnej. Riekanka: Chodím. zakrúti sa s ňou a sadne si na jej miesto. veľké A mi nájdi.. Pomôcky: Môžu byť čelenky s kvetinami. Žiaci si pamätajú čiastočné výsledky a konečný výsledok potom napíšu. odčítanie. hľadám.Jozef Sabol a kolektív . násobenie a delenie v rozsahu prebratého učiva. zeleniny. poznávanie lúčnych a záhradných kvetov. že je proti boleniu hlavy. Vo vyznačených dvojiciach slov sú ukryté slová.a zoberú určené písmenko. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA NA KVETY Cieľ: Rozvoj pohybových schopností. 3 + 12 : 2 = VÝSLEDOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Vyhráva ten. slobodu mu dopraj! 3..DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Vo vetách sú ukryté slová s názvami zložiek potravy. Poznámka: Ak sa žiakom nepodarí samostatne nájsť ukryté slová.. 2.“ . Vychovávateľka riekankou aktivizuje deti. odporúčame vyznačovanie krúžkom pri spoločnom riešení. Učiteľ diktuje žiakom príklady na sčítanie. CD-prehrávač (gramofón. Ostatné sú kvetmi – môžu mať na hlave čelenky s obrázkami kvetov. V lekárničke mám liek. nedrž drozda doma. „Za kým?“ „Za konvalinkou.

Ovocie so zeleninou pomiešať. pozrie si ho a potom opisuje tak.Deti sa hrajú s loptou. Hra pokračuje podľa vyspelosti žiakov. Potom ukazuje postupne tri písmená. Keď ukážem ovocie – zatlieskajte. Dieťa. na ktorom sú obrázky opakom hore.s loptou. Vychovávateľka rozdá obálky so slovami a vyzve žiakov. aby deti uhádli čo si odtrhol. Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA POLOHOVKA 23 .“ SLOVENČINA PAMÄTAJ SI PÍSMENÁ Rozvíjanie vizuálnej pamäti. vyberie si obrázok. ktoré záhradník pozve k stolu. poď si ku mne Anička. Každý má pripravený papier a ceruzu. zeleniny. žiaci ich zaznačia na druhý riadok. sa. V každom družstve určíme veliteľa. Kto zo žiakov nevie nič povedať. Potom je záhradníkom dieťa. družstva. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OVOCIE A ZELENINA Cieľ: Poznávanie ovocia a zeleniny Pomôcky: Rôzne druhy ovocia a zeleniny Postup: Na lavici sú položené rôzne druhy ovocia a zeleniny. magnetky. SLOVENČINA OBÁLKA PLNÁ POPLETENÝCH VIET Viesť deti k správnemu slovosledu. Deti ( . družstva. S kanvičkou alebo inou typickou pomôckou pre záhradníka obchádza deti a hovorí: Mám ja veľkú záhradu. o ktorých sa žiaci učili. V obálkach rozstrihané vety na slová. ovocia Deti sedia okolo stola. Nakoniec sa trestné body sčítajú a družstvo s ich menším počtom vyhráva. keď ich odloží. Karty s abecedou. Žiakov rozdelíme na dve družstvá. ale nemohli odpisovať. Prednosť v rozprávaní majú členovia 1.) Cieľ: Pomôcky: Postup: PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA OPIS ZVIERAT Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznať domáce i lesné zvieratá. Najprv vytiahne obrázok veliteľ 1. žiaci si na prvý riadok napíšu písmená v tom poradí. jeho družstvo dostáva 3 trestné body. aby z nich utvorili vetu so správnym slovosledom. hrajú. poznám v nej každý kút. Teraz jeho členovia majú prednosť v odpovediach. družstva. papier. ako ich vedúci ukazoval. ktoré bolo vyvolené a hra sa opakuje. Napríklad: . Keď ich skryje. Vedúci ukáže žiakom dve karty z abecedy (jednu po druhej). aby videli dobre na vedúceho. ceruza. zhodnotiť. Vychovávateľ má v krabičke pripravené obrázky zvierat.Jozef Sabol a kolektív . Hra pokračuje tým. Žiaci sa posadia tak. Ukáže ho deťom a tie majú za úlohu po jednom hovoriť jednou vetou niečo o tom zvierati. ťahá kartičku s obrázkom zvieraťa veliteľ 2. Vychovávateľka povie: „-Keď ukážem zeleninu – ruky položte voľne na lavicu. Jedno dieťa je záhradníkom. niečo odtrhnúť. Vedúci si tiež zapisuje poradie ukazovaných písmen – kontrola! Súťaž porovnať. magnetická tabuľa. Obrázky zvierat. že po vyčerpaní odpovedí o jednom zvierati.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Pomôcky: Postup: Obrázky kvetov.

SLOVENČINA RYBIČKY Precvičovanie skloňovania. Pri kontrole pracovať s mapou. Víťazí družstvo s najvyšším bodovým ziskom. Na kartičky v tvare ryby napíšeme podstatné mená v 1. koľko je štvorcov. Papiere. ako je kvetov. Karty s názvami krajov. (Napríklad: v druhom rade tretí list je z brezy. Po ukončení súťaže si družstvá vymenia papiere a spolu so zapisovateľom vyhodnotia hru. Vedúci prvej skupiny povie: „Dosť!“ Organizátor hry povie nahlas písmeno.Nakresli toľko trojuholníkov. Po porade s ostatnými členmi družstva ich prikladajú k názvu kraja. kartičky s názvami miest v obálke. kartičky s podstatnými menami – rybičky. Cieľ: Pomôcky: Postup: 24 . Hráči 1 minútu pozorujú listy.Jozef Sabol a kolektív . Tento hráč má ruky skryté za chrbtom.. 7. Magnetická tabuľa. koľko úderov počuješ. ktoré neposlúchli a preto ich riečny vládca poslal za trest na pevninu. Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRÁVE TOĽKO Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie pojmov – rovnako. koľko je v triede okien. SLOVENČINA PRERUŠENÁ ABECEDA Rozvíjanie slovnej zásoby. VLASTIVEDA POZNÁVAME SVOJU VLASŤ Precvičiť vlastivedné učivo. Žiaci z každej skupiny píšu slová na toto písmeno 1 minútu. ktorý pri ukazovaní zaznamenáva pre kontrolu poradie ukazovaných čísiel. . do ktorého patria. Keď skončí. Kapitáni pošlú po jednom hráčovi pred súperiace družstvo. práve toľko. papier. v ktorom sa snaží zachytiť vzájomnú polohu listov. páde jednotného čísla. U každého listu možno získať maximálne 3 body. Kapitáni družstiev vyberajú z obálky kartičky s názvami miest. Družstvá sedia na stoličkách. Len na päť sekúnd ukáže niekoľkokrát určitý počet prstov (2. Potom listy prikryjeme. ako boli ukazované. Snažia sa zapamätať si polohu listov a určia o aký strom ide.) podľa veku žiakov. mapa Vychovávateľka upevní na magnetickú tabuľu karty s názvami krajov. viac. pri ktorom bol zastavený. ich názov.Nakresli toľko kvetov. geometrické tvary. Žiaci sú rozdelení do skupín. V každom družstve je jeden zapisovateľ.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznávanie stromov podľa tvaru listov. Predmety. Cieľ: Pomôcky: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ PRSTY Cieľ: Pomôcky: Postup: Cvičenie vizuálnej pamäti.Nakresli toľko obdĺžníkov. . Za správne určenie získava družstvo bod.) Za každý správny údaj je 1 bod. Písacie potreby. priraďovanie. Každý hráč má 5 minút na zapísanie riešenia. 4.. Pripevníme ich na magnetickú tabuľu pod seba.. Deti sú rozdelené na súťažné družstvá. . Na stôl uložíme do 3 radov 9 listov. Poznámka: Namiesto prstov sa dajú použiť karty s číslami.Nakresli viac mrkiev ako zajacov. . ceruzky.. Organizátor hry hovorí v duchu abecedu. . ostatní žiaci družstva sa pokúsia na svoj papier napísať počet ukazovaných prstov a to v takom poradí. Za každé slovo sa zaráta 10 bodov. . orientácia na mape.Nakresli viac motýľov. Sú to rybičky – nezbedníčky. Listy stromov. hudobné nástroje .

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Aby sa mohli vrátiť do vody. pokiaľ na kôpke nezostane ani jedna karta. žil i na našom území kedysi pračlovek? Ako si poradím? Ten balvan je taký ťažký. odznak. Pripravený text s ukrytými slovami. broskyňa. Po prečítaní viet deti vypíšu ukryté názvy miest.. Obmena tejto didaktickej hry: V obálkach sú liečivé rastliny. Pomôcky: Kartičky so slabikami. Musíme zavolať posilu. Obálky s vylisovanými listami stromov (gaštan. Žiaci hrajú v skupine a karty majú naopak obrátené na kôpke. musia svoju neposlušnosť odpykať. kľúč. 25 . Za správnu odpoveď získava bod. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ TVORENIE SLOV Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozširovanie slovnej zásoby. Každá skupina má svojho kapitána. Ak vyvolené dieťa povie správny tvar. že ani traja chlapi ním nepohnú. Kto má utvorených najviac slov – vyhráva. Takto sa postupuje. lipa.Jozef Sabol a kolektív . aký je z neho úžitok. Žiakom rozdám papiere. Tina. špendlík. breza.) Deti sa na chvíľu otočia k stolu chrbtom a vychovávateľka krabičky premieša.) Postup: Deti sú rozdelené do skupín. Čo myslíš. Hádať obsah krabičky podľa váhy. rybička zostáva na pevnine. ktorý hodí kockou číslo 6. kto bude za skupinu odpovedať. napíše to na tabuľu a rybičku presunie do vody. Za vyčerpávajúcu odpoveď môže doplniť iná skupina za bodový zisk. Pre menších žiakov treba v texte farebne vyznačiť slová. Snaží sa z daných slabík utvoriť dvojslabičné slovo. Po tichom čítaní môže nasledovať hlasné čítanie. Do každej krabičky vložíme pred deťmi rôzne predmety (gumu. Na tabuľu napíšem slová. Víťazí skupina s najvyšším bodovým ziskom. SLOVENČINA SLABIKOVÉ PEXESO Cieľ: Utvrdzovanie gramatického učiva. čo som našiel na povale v koši. pádu jednotného čísla.. PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA SÚŤAŽÍME Cieľ: Pomôcky: Poznávanie listov stromov.. Kapitáni vyberajú obálky a určia. Každý žiak si vždy obráti len dve karty. pádu jednotného čísla). Peter. v ktorom sú ukryté názvy miest. Ty si v robote úplný nezmar. Toto je už celkom starý preš. Žiaci si vety môžu najskôr potichu prečítať 2-3 krát. ktoré žiaci nahradia: . hruška. Úlohou odpovedajúcich je určiť podľa listu strom kde rastie. kedy a aký je z nej liečivý účinok. napr. rôzne predmety Deti sedia okolo stola. zvuku má ten hráč. orech. pádu jednotného čísla. na ktorom sú rozložené prázdne krabičky. precvičovanie čítania. 4. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ SÚSTREĎ SA A VYRIEŠ! Cieľ: Pomôcky: Postup: Text: Poznávanie Slovenska.s podobným významom. Celkom dobrý plecniak. 7. napr.. pádu množného čísla (alebo 3. Čisté kartičky papiera. javor. Ak nie. orientácia na mape. Vychovávateľ pripraví text na tabuľu. Musia sa premeniť na tvar 2.: deň čierny biely dlhý úzky široký pekný noc krátky škaredý ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ UHÁDNITE PREDMET Cieľ: Pomôcky: Postup: Odhad váhy predmetov Prázdne krabičky. ktorá časť rastliny sa zbiera. Postup: Na kartičkách má vychovávateľka napísané rôzne slabiky. v ktorých sú ukryté názvy miest. Pozri. Úlohou súťažiacich je povedať. Ak sa nedá. vráti karty naspäť a ide hrať ďalší hráč. ovocie dobre nespracuje.: pulover sveter volať kričať bolesť utrpenie pekný krásny letieť utekať . jabloň.s opačným významom.

Kto ho popletie dáva zálohu. LÍŠKA: -Tak poď. 3. rozvoj myslenia.. Netáraj.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD PRÍRODOVEDNÁ VÝCHOVA UKRYTÁ ZELENINA Cieľ: Pomôcky: Postup: Poznámka: MATEMATIKA Precvičovanie čítania. alebo niečo iné na čom možno kresliť.. Nemožno si bez nej predstaviť správnu výživu. Text na tabuli s ukrytými slovami. vybrala som sa na vandrovku. či naša obec nie je pekná? 5. Rozvoj pamäti. ktoré však pri hre neuprednostňujeme . líška. Idem.. Odporúčame pripraviť si makety zvierat na hodine výtvarnej výchovy. Tvorivý vychovávateľ nájde rôzne spôsoby ako pracovať s textom. má v triede na obraze Lermontova. vlk. stretneme vlka. VLK: (vyskočí) –Kamže. kam bračekovci? LÍŠKA: -Na vandrovku. že v zelenine je veľa vitamínov. Pokúste sa ich po prečítaní vyhľadať. (Baliaci papier. 4. dám vám 4 hrušky (jednu položí a tri nakreslí na tabuľu). 1. 2. Makety zvierat – myška. Na kraji lesa stála chalúpka pustá. LÍŠKA: (stane si pred myšku) –My dve zvieratká. myška. kam sestrička? MYŠKA: -Na vandrovku. VLK: (stane si pred líšku) –My tri zvieratká. MYŠKA: -Ja. dám ti päť guliek (položí guľku na tabuľu). Ako vidíte. Tentokrát sa niekoľko druhov zeleniny skrylo do nasledujúcich viet.. Deti hovoria presne určený text. LÍŠKA: -Ak ma vezmeš so sebou..Jozef Sabol a kolektív .. Ideme. ideme. VANDROVKA Sčitovanie a odčitovanie spamäti. Pridali sme počtové výkony. asfalt. vlk. ktorého obrázok má pripevnený na prsiach. LÍŠKA: (vyskočí) –Kamže. Terčík. ktoré sú potrebné pre zdravý vývoj. ako ten – keď dieťa zabudne vyskočiť po vyvolaní svojho mena. líška a myška. 26 Cieľ: Pomôcky: . Môj brat gymnazista. zhrnutie poznatkov o zelenine. základná myšlienka hry je prevzatá zo známych hier riekankového typu (Mechúrik Košťúrik). Našej Vierke len rozprávky sa páčia. Uprostred je tabuľa. MYŠKA: -Tak poď. Vzala som si so sebou tri bábiky (nakreslí ich). vybrali sme sa na vandrovku. Cieľ: Pomôcky: Postup: MATEMATIKA VLÁČIK Precvičovanie násobenia. Stará lipa pri kaštieli vyschla. krieda. Časom si aj deti budú hru sťažovať pridávaním väčšieho počtu predmetov. Deti sedia v kruhu na koberci. karty s príkladmi na násobenie.) Každé dieťa si zvolí jedno zvieratko – myš. VLK: -Ak ma vezmete so sebou. líška. Vzali sme si so sebou 8 vecí. tabuľa. myška-Hryzka. líška a vlk vybrali sme sa na vandrovku. idem stretnem líšku. Predstava mnohosti je reprezentovaná obrázkami a predmetmi položenými na tabuľu. Omyl pri sčítaní považujeme za rovnaký. Vieme.

Kto má najviac počítacích drievok víťazí. ktorých čísla sú vyslovené si vymenia medzi sebou miesta. Postup: Na pracovnom vyučovaní (prípadne aj doma) si žiaci nastrihajú z výkresov 20 štvorcov (20x20 mm) a na každý namaľujú inú mapovú značku. Vyhráva ten. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V OBCHODE Cieľ: Správanie sa v obchode. násobenie. upevniť poznatky o predmetoch. ktorý zostane bez miesta a preberie číslo stredného. musí na zastávke vystúpiť. V prostriedku je škatuľa. Ak odpovie správne. predstáv. Keď sa mu to podarí. Hráč v strede sa snaží dostať na niektoré z uvoľnených miest. Voľné miesto je druhé a piate. Každý si obsah položí na lavicu a skladá obrázok. do kruhu ide hráč. Postup: Deti v úlohe zákazníka nakupujú v obchode. Na chrbte majú kartičku s príkladom. Hráči majú čo najrýchlejšie medzi svojimi značkami nájsť značku pomníka a hodia ju čo najrýchlejšie do škatule. Každý má pred sebou sadu značiek a 10 počítacích drievok. MATEMATIKA VOĽNÉ MIESTO Číselný rad od 1-20 Hráči sa postavia do kruhu a rozpočítajú sa od jedničky.. Žiaci si sadnú okolo stola. až zostane pred hráčom len jedna značka. počítacie drievka. Hra pokračuje. môže v ceste pokračovať ako posledný vagónik vláčika. ktoré sa predstavujú v obchode Pomôcky: Potraviny aké predávajú v obchode – múka. Tento pristúpi ku ktorémukoľvek hráčovi a spýta sa: „-Máš voľné miesto? Opytovaný hráč odpovie – „-Nie. môže ho obchodník obslúžiť. Napríklad: „-Aký je cukor?“ Odpoveď: „-Biely a sladký. odčítanie. Pomôcky: Kartičky s mapovými značkami.“ Obchodník sa pýta vždy na vlastnosť. Vychovávateľka – náčelník stanice pomocou terčíka zastaví vlak a rušňovodič musí vyriešiť zadanú matematickú úlohu. ktorú na povel otvoria. chlieb. ktorý je postrihaný na rôzne geometrické tvary. kto má najviac predmetov i z druhých obchodov. Ak si vyvolení vymenia miesta a stredný zostane v kruhu. rozstrihané obrázky. Prví piati vždy bodujú. soľ. ovocie. cukor. kto dá značku pomníka do škatule ako posledný. Pýtajú si nejaký tovar. Karty s príkladmi na sčítanie. Žiaci dostanú obálku.Jozef Sabol a kolektív . delenie. V kohúťom zápase sa snažia pozrieť jeden druhému na chrbát 27 Cieľ: Pomôcky: Postup: . Kto ju tam má prvý dostane 1 počítacie drievko od toho.. VLASTIVEDA ZNAČKY NA MAPE Cieľ: Precvičovanie vlastivedného učiva.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Postup: Deti vytvoria lokomotívu a vagóniky vláčika. Do stredu kruhu vychovávateľka určí jedného hráča. Vyhrávajú deti. Počítacie drievko musí dať najrýchlejšiemu aj ten. Ak neodpovie správne.“ Len keď dieťa určí takto vlastnosť žiadaného predmetu. Hrajú vždy dvaja žiaci.“ Hráči. Vedúci vyvolá ďalšiu značku. obráti sa s otázkou na ďalších hráčov. Cieľ: Postup: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ZLOŽ OBRÁZOK Cieľ: Pomôcky: Postup: Rozvoj fantázie. MATEMATIKA ZVEDAVÍ KOHÚTI Precvičovanie základných počtových výkonov. ktoré sa vezú vo vláčiku celú cestu. Vedúci pomenuje niektorú značku – napríklad – POMNÍK. Obálky. Hra sa opakuje niekoľkokrát. kto sa zmýli a dá nesprávnu značku. Napríklad: „-Prosím si cukor.

Vyhráva družstvo s najmenším počtom gólov. Tu stačí povedať správny výsledok. Každé družstvo má na tabuli nakreslenú bránku s brankárom. Chybná odpoveď znamená pre družstvo gól. Môžeme sťažiť porovnávaním výsledkov. Hodnotenie: V hre víťazí hráč alebo skupina hráčov. ktorý sa zakreslí krúžkom do ich bránky. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 . Teraz majú Teraz majú určiť o koľko je jedno číslo menšie alebo väčšie ako druhé. počtom príkladov alebo gólov. Obmena: Môže sa hrať aj priamo so stanovenými príkladmi.a to isté urobí aj druhý hráč. Možno precvičovať akékoľvek numerické slovné úlohy i jednoduché slovné úlohy. kriedy (flipcharty a fixky) Deti rozdelíme do dvoch alebo viac družstiev.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD a príklad vyriešiť. Vychovávateľ dáva jednotlivým družstvám príklady precvičovaného učiva. Zapamätajú si číslo z ťaháka . Tabule. Správna odpoveď = bod. Hráme v dvojiciach. prúžky papiera Pri hre potrebujeme úzky prúžok papiera. 7x8 = 7x6 = 15:3 = 19-7 = 8+9 = 24:8 = Futbal Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia. Jeden z dvojice vytiahne ťahák potom. Víťazí hráč s väčším počtom bodov. čo druhý povie dosť.Jozef Sabol a kolektív . ktorá má vo svojej bránke zakreslený menší počet krúžkov. Túto hru je potrebné obmedziť časom. ktorý popíšeme číslicami od O do 20 (podľa precvičovania). Ťahák Cieľ: Pomôcky: Postup: Precvičovanie numerického počítania a logického myslenia. Hodnotenie: Každá správna odpoveď sa rovná jednému bodu.

Chytíš – voda na dlani. Čo je to? (STÔL) Akáže to krásavica stojí prostred izbice? Zlaté vlasy púšťa z hlavy v nich zelené ihlice. keď jem. plače i ono. a keď už belasé má. (JAMA) Vo dne i v noci vytriešťa oči. keď to chytíš vreští. A vôkol nej kŕdeľ detí poskakuje do nôty. nepohnú sa z miesta. ako zlatý dukát svieti. (MRÁZ) Po oblohe v noci letí. ale robí krik za svitu. zo mňa žiješ a mne nedáš jesť. Konopný chvostík za sebou vláči. deti. nespí. čo cez potok spravil most. nekráčam nohami. letia hviezdy biele. (SLNKO) Pridaj. Nože. A v tom zlate a v tom striebre samé sladké dobroty. uhádnite. Čo je to? (KAPUSTA) Štyri mám nohy a štyri rohy. (REŤAZ) Do vody padne a nežblnkne. (OKNO) Hrebeň má a nečeše sa. (KORČULE) Nežerie. príde pán kapitán. a jedna druhú nevidí. (ORECH) ani ho nik nečíta. nekolem rohami. z okna spravil záhradku zahátal nám vyhliadku. vo všetkom ma nasleduje. Čo na mňa naložíš. (IHLA) Keď je prašná cesta. hlavičku jej zotne. smeje sa i ono. (ŠÍPKA) Čo páli a nie je oheň. Nik sa naň nepýta. (VIETOR NESIE LÍST ZO STROMU) Sedí pani v okne.Jozef Sabol a kolektív . (VIETOR) Ide poštár neposlaný V kamennej kapsičke nesie lístok nepísaný. suknička jej mokne.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ HÁDANKY Sedí pani v kríčku. s dobrou chuťou jesť sa dá. má ostrý zúbok plné brucho krúpok. iba slnko dokáže ich potichučky odopiať. (OČÍ) Zelený vláčik po plátne skáče. (SLIVKA) Letí. Čo je to? (LISTY) Letia. (KOHÚT) 29 . visia ostré meče. (PŔHĽAVA) Najprv šaty zelené potom nosí červené. keď plačem. ktorý cez deň svetlo stratí? (MESIAC) Keď sa smejem. (SNEHOVÁ VLOČKA) Visia. menšie je. chutný chlebík leží. dudre. keď snívať chce sa. vezmi väčšie je. Čo je to? (ZRKADLO) Rastie to na jabloni a predsa sa to neje. vôkol strechy. ako z čipiek tkané celé! Plno ich je na stráni. vôkol vrát. (CENCÚĽ) Dve kukučky vedľa seba sedia. a keď sa ľad zatrblieta každá ako strela lieta. (VIANOČNÁ JEDLIČKA) Zavítal k nám taký hosť. čo je to za dukát zlatý. musím niesť. v červenom ručníčku. je i ono. píska a dverami plieska.

. ktorá harmonika Letí čierny mrak.. popáli ťa bez plameňa. Rozbil sa a čudo zlaté vyskočil. hlasno víta hostí. ale zuby cerí. Jesť jej veľmi. mašličkový chvost pod oblohou pláva deťom pre radosť. koruna jej na nej žiari. (JEŽ) Nosí hlavu na stožiari. nevie hrať. ťuky. veľmi chutí. rapká. Kto ma chytí. (KRT) Papierová hlava. čosi čudné bolo v ňom. Mrákava je krákavá. ťuk. (POTOK) Vyrástli sme na komíne. (BOCIANY) Dlhé uši. kým ma voda nezadusí. z lesa ma vždy vyháňajú.. v dedine to zabučalo. na mačky sa zlostí.Jozef Sabol a kolektív . (ZAJAC) U nás doma pod hriadkami ryje dvoma lopatkami. (PÍLA) Do pece ma zamykajú. (DÔSTOJNÍK) Nemá ústa. vie len hriať. Ozval sa raz z neho zvuk. (ŠARKAN) Schrúme horu kostí.. Hádaj. Fajku cmúľaj. ťuky. (RADIÁTOR) veľké čierne krák. (VAJCE) Chodí po zemi.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD Trošku vody. jedna guľa – to sú nohy. (BASA) Dolu dedinôčkou kvapôčka za kvapôčkou žblní – žblní – žblnk. nerob priek! tretia guľa – to je hlava. v zime pôst.. v lete hojnosť. (ŽIHĽAVA) Lezie okolo plota. k tomu zem a volá to nechoď sem! (BLATO) Bol to krásny biely dom. (OHEŇ) (BOCIAN) Letí čierna mrákava. Veď ten živý rapkáč. (KŔDEĽ HAVRANOV) Rástlo v lese. pápernaté! Či ho deti nepoznáte? (KURIATKO) Keď to vyhodíš je biele a keď spadne je to žlté.. je aj dobrý papkáč. (ŽIRAFA) Poznajú ho z vás už mnohí. a keď sa do klbka zmotá ani čert ho nerozmotá. veru tak! Pekný je ten . na žaby sa lakomíme. Tu máš metlu. (PES) Pri plote sa rozzelená. Nie je rapkáč. na hrniec si pozor dáva. (SNEHULIAK) 30 . bojí sa ho žabka.. trpieť musí. ale tenšia je jak prútik. pery. druhá guľa – to je driek... ale hlavu nosí nad hviezdami. lístie malo. dlhý chvost.

Matisová. Dolný Kubín: Okresné pedagogické stredisko Dózsová. Jaroslava: Tvorivá dielňa. Eva : Gramatické hry. vhodné na motiváciu a precvičovanie učiva.-4. Martin: ŠKD Valča.39. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I. 25 str. Banská Bystrica: Metodické oddelenie ŠS I. aktivity a súťaže pre 1. č. 1982. 3 str. Vavríková. Didaktické hry v školských družinách a detských domovoch.DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD LITERATÚRA Bartošíková. Lýdia : Hry radosti. 31 . stupňa ZŠ v rámci ŠKD. Turany: Školský klub detí. Jozefa : Didaktické hry pre žiakov 1. Banská Bystrica: Okresné pedagogické stredisko. 13 str. Hančáková.: Didaktické hry z matematiky.39 Majorová. M.Štefánika. 2001. s. Eva ..ročníka ZŠ. 3 str.ročník ZŠ. Didaktické hry v školskej družine. 20 str. Katarína – Sobolová. 8. 1987-1988. Využitie prvkov tvorivej dramatiky v príprave na vyučovanie.Jozef Sabol a kolektív . roč. Okresná konferencia v Martine – tvorivá dielňa. 1992. 5 str. 1998. Senica: Metodické oddelenie školskej správy. a 2.R. Tulská č. Zábavno-vedomostné hry pre žiakov 1. 2001. Vrútky: ŠKD pri ZŠ ul. Vlastimila et al.4.. Tatiana: Hráme sa s abecedou. Mini Vychovávateľ.4 Didaktické hry pre vychovávateľov ŠD a ŠK. Tulská č.Krajčovičová.

DIDAKTICKÉ A ZÁBAVNÉ HRY V ŠKD ________________________________________________________________________ © V rokoch 2000-2004 na vzdelávacích podujatiach v MPC Banská Bystrica zozbieral a zostavil s vychovávateľkami v ŠKD stredoslovenského regiónu PhDr. Jozef Sabol 32 .Jozef Sabol a kolektív .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->