pruvodce zakladnirn nastavenim pocitace

Instalace a nastaveAf hardware Optimalizaee vtkC1tnu POST testy a chybov8 Ilda-s:eni Upgrade Bl~U

lJsah
Uvod

11

BIOS
1.1 1.2 Poslanl BIOSu
Uspoiadani BIOSu
Vrstvy BIOSu yYrobci BIOSu Baterie Vymazan! obsahu Setupu

13
14 15
15 16 16 16

1.3

Informace

0

poufltem hardwaru

17

Start pocitace a POST-testy
2.1 2.2
Start pocitace Uvodni obrazovky
Informace Informace Informace
0 zobrazovactrn

19
20 20
20 21 22

adapteru

0 typu a verzi BIOSu 0 hardwaru

pocttace

2.3 2.4 2.5

Chybova hlaseni POST·k6dy Beep k6dy
Beep k6dy BIOSu AMI Beep k6dy BIOSu Award Beep k6dy Compaq

24 25 26
26 27 27

Setup
3.1 3.2
Uvodni obrazovka Standard CMOS Setup Prace se zanzeruml IDE
Disketova Video Halt On - Reakce na POST-testy Operacnl parnet mechanika

29
31 32 33 37 37 37 38 38

3.3

Advanced BIOS Features Setup

-------------------------------------------------------

7

Obsah

Menu Boot

3.4

Advanced Chipset Features
Integrovana graflcka karta Menu Advanced

41
42

FSB (Front Side Bus) Znacent rnodulu

83 84

3.5 3.6 3.7

Power Management Setup
Obrazovka Power

45 45 46
51 52
53

5.5

0 mikroprocesoru
Tepelna ochrana Hyper-Threading CPUID - identifikacnf clslo mikroprocesoru

86
86 86
87

PNPIPCI Configurations
Menu Advanced

Integrated Peripherals
OnChip IDE Device OnBoard Device Super 10 Device Menu Advanced

5.6 5.7

54 55
56 5.8 5.9 5.10

0 integrovane graficke karte 0 pevnem disku (E)IDE Fyzicka struktura
Rozhranf (E)I DE

89
90

90 92
95

0 pevnem disku SATA 0 diskovjch polich RAID 0 setreni energll (Power Management, ACPI)
APM (Advanced Power Management) ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

57
59 61 63 64 65 65 66

3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

PC Health Status FrequencyIVoltage Contlol
Menu Power

98 99 100
100 102 104

Load FaiJ- Save Defaults, BIOS Setup Defaults Prace s hesly - Supervisor Password, User Password
Menu Security

5.11 5.12

0 PnP a systemovjch zdrojich 0 rozhranich pocitace

Ukonceni setupu - Save & Exit Setup, Exit Without Saving
votba Exit

o IEEE 1394 FireWire
o o
retimech Standardnf systernove

o univerzalnr

seriove sbernici

USB (Universal Serial Bus)

104
105

67
67

paralelnlho portu
prostredky portu

porto

4

Upgrade (flash) BIOSu
4.1 Postup pn upgradu
Identifikace zakladn: desky a BIOSu softwaru flash Pffprava potrebneho Nastavenf BIOSu Prace s programem Kontrola

69
70
71 71 72 72
76

rezlmech infracerveneho

106 107 107

Slovnicek Piilohy
Procesory Intel Pentium 4 Procesory AMD Post-k6dY

109

113
114 116 118

4.2

Co kdyZ:se to nepovede?

76

5

o hardwaru
5.1 5.2 5.3 5.4 0 z<ikladnidesce 0 frekvencich 0 chipsetu
PAT (Intel® Performance Acceleration Technology)

79
80 81 82 83 83 83

Rejstiik

123

0 pameti
SPD (Serial Presence Detect)

8
BIOS

a

Setup - provo dee zakladn{m nastavenfm

poCftace

9

i Tfeti kapitola . ktere je potfeba znat ph praci s programem Setup. Dale jsem sem zaradil popis chybovych hlaseni. PH zadavani parametru v Setupu je nutne zmit mnoho detailnfch informacf 0 hardwaru PC. Bohuzal existuje mnoho Setupf od rUznych vjrobcu. doeteme se zde 0 vjrobcfch BIOSu i 0 dUIeZitosti baterie zalohujici nastavenf BIOSu. Jsou zde zakladnf inform ace 0 parametrech mikroprocesoru a dale pfehled nekterych POST-testa yY_ robeu BIOSu. jak zjistit zakladni informace 0 BIOSu a hardwaru pocftace. v niz jsou vysvetleny jednotlive konfiguracni fadky programu Setup. Vyklad jsem rozdeli1 do jednotlivych obrazovek. takjakje Setupy nabfzeji. ale ctenan majfci 0 konstrukci pocitace ureitou predstavu. Zde jsem se snazil vysvetlit nektere pojmy. Tato kapitola nenf nejakou vseobeenou ueebnicf hardwaru. I . Druhci kapitola .Start pocitace a POST-testy je podstatns obsahlejsf. kdo chtejf porozumst detailnejsfrnu nastavenf parametrU pocftaceoVets ina uzivatelu PC zna praei s operaenfm system (nejcasteji Windows). ale pfed obrazovkami Windows je ukryto mnoho zakladnfeh nastavenf hardwarovyeh prvku pocitace. takze jsem se krorne popisu samotne flash BIOSu kratee zastavil u toho.. ze knihu nebudou cist iiplni zaeatecnfei. ale pokud nektery z rnnoha konfiguraenfch fadku potfebuje objasneni. Abych usnadnil pochopeni vsech souvislostt.I ~~----~-------------------------------------'l I Uvoa I I Uvod Moje kniha je urcena tern. Je jakymsi uvodem do problematiky. nebude popis nikdy vycerpavajfcf.je nosnou castf knihy.. Predpokladam. kde jsou pops any vrstvy BIOSu. ktera se objevi behem poruchy. ctvrld kapitola Upgrade (flash) BIOSu je venovana postupum.vypaleni spatneho programu do pameti BIOSu. Popisuje start po- Ii I I Citace z hlediska hardwaru. je program BIOS. zaradil jsem na konec knihy kapitolu vysvetJujicf mnoho pojmu souvisejicfch s nastavovanfrn vlastnostf PC. II . zaradil jsem na konec ptitou. Tato potrebna cinnost pfedstavuja urcite nebezpeci.Setup . Proto jsem aJespoi'i ty nejdUlezitejsi z nich uvedl v Piilohdch. Tim. zvukove beep k6dy nebo cfsla POST-testu. Predposlednf. Dozvfme se. kapitolu 0 hardtoaru. a navfe ruzne varianty stejneho vyrobee. nektere detaily konkretnfho Setupu konkretnf zakladnf desky se mohou lisit. Pfestoze jsem vycMzel znekolika Setupu. .. jimiz se hardware zakladnf desky nastavuje. Pusti-Ii se do eteni nekdo mene znaly. at uz jde 0 samotna textova hlasenf. Pfitom spravna konfigurace zakladnf desky a vsech komponent uvnitf pocftacove skffne rna zasadni vliv na vykon a vlastnosti ceIeho pocitace. co delat v pffpade neiispeehu . ktere muzeme pousft pfi prepisovanf BIOSu novou verzi. najdete jej zde. kdo zakladm desku oZivuje. Jeho poslanf a zakladni konstrukci je venovanaprvn( kapitola knihy nazvana BIOS. na konci knihy.

.I I I j Ij I I I III 'i I I kapitola 1 BIOS I.

Deje se to tak.) . kam se ukladajf jednotliva nastaveni. Aplikaee tedy preda pffkaz API a to zajisti vse potrebne pro provedeni tohoto pfikazu. .dy mohou s?olu~racovat s hardwarem rnznych vyrobef v odlisnych r~clC ._~!' warn.e 15 . jak budou pracovat mezi sebou jednotlivs dily. typ pameti.en~.i operacnfm s¥stemem a hardwarern..aplikacnf programove rozhrani). jak a kam maji ulozit soubory nebo jak tisknout atd. jenz desku OZivIa vzajemne prizpusobt parametry jejfeh k~:.. Parnef CMOS je trvale zalohovana knoflfkovym lithiovym napajecfrn Clankem. povrc u. ale jan s oVlaaaci.____ r Aplikc:lcnll . st~Pbma vystupni kt . Operacnf system tecry nekomunlkuje s hardWarem. Fyzicky je BIOS ulozen ve vlastnfm integrovanem desky.Vda S.y zarucena spravna funkcnost a tim stabilita systemu! 14 BI05 a Setup pruvodce ztJkladn{m nastavenfm poCfta{.informace 0 moznych komponentaeh zakladnf de sky (ktere komponenty jsou na desce skuteene pou. mnoho z nich detekuje BIOS automaticky). JednotIive prvky desky se vsak mezi s~bou mu81'd om UVl.). _~.2: Starsf a novejSf provedenf imegroveneno obvodu 5 BIOSem Tip: Z predesUiho vykladu le zi'eJme.. " 0 ~~ ---.--- .. . ve slotech jsou zasunuty rozsifujicf karty. zasunutem do patice zakladnf Zakladni deska je tim co sp . y . vane erif . PH rozdilnych konfiguracich hardwaru je tak vzdy zaruceno standardni rozhrani pro operaenf systemy. protoze software komunikuje pouze s operacnfrn system em. ktera provede obsluha PC programern Setup (Setup je soueastf kazdeho BIOSu). J e zde zapsan vlastnf program BIOS a jeho data .. ale nemusi se zajimat 0 konkr~tnf para~e:rym dat. tvofene rUznjrni pffkazy a funkcemi.zity. pracujfci. ze se BIOS sklada Z n)znych ovladaM. API (Application Programming Interface . h -l<l _.~-_ ---"'-r-_. druh procesoru zasazeny v patici atd.rozhrani {API} \... Tyto tfi vrstvy BIOSu zarucujf komunikaci mezi aplikacf a operacnim system em na rUznych druzich hardwaru.i~~ly ~ak~adnf desky a pfedava je vyssi vrstve PC .' m" very JeJlCh spo 1upraei umoznf. uzeme SI uvest maly pffklad: Diky BIOSu vidi 0 eracnf s t' ~~:~uJa(ko ~ltOzhllste uhn:isem ukladat a efst.operaeme YJ~ _:vmS! "prekladacem" rnezi hardwarovymi castmi PC a 0 eraeVllC1 ~:~!e~::e: -d op. vo !~~~s~~a~~eBy~~c. ze se programy nemusi starat. N a zakladni desce jsou elektronieke obvody tvoffcf chipset.. . je v podstate tvoren sadou ovladaeu zakladnfeh komponent s sternu N a tom. System si tak dokaze detekovat disketovou mechaniku... PH startu systemu se naetou jejich ovladaee (ty jsou soucast! Windows) a vytvoff se tak tfeti vrstva BIOSu.. V praxi to znamena. ze si BIOS vytvoff tzv. zavisf cely vykon poeitace.. Operacnl syste'!l _J " I I [ ObriJzek 1. upravfme v Setupu. ~~~bie.::mmu ~yst~mu se tvili "stale stejne". Pokucl nemate originalnf ovladaee. sektorU atd. I . - -. sbernics integroPI v porty ..1 BIOS Poslanr BIOSu v 1.1: Ptinck: B{OSu Obrazek 1. nezavislc na mome~talne . ojuje vsec ny uuy pocltace (procesor. z niz Izejen eist (nebo ji preps at specialmrn programem flash). Proto $[ instalujte do operacnfho systemu jen ovladace dodavane od vyrobce daneho zaifzenr. Tim se komunikace mezi vsemi komponentami PC zjednodusuje.e.BIOS 1 1. Vsschny tyto komponenty nesou inform ace samy 0 sobe ve vlastnich pameteeh ROM (tuto cast BIOSu ulozenou na pndavnych kartaeh oznacujeme jako firmware). Tim programem je BIOS k aS1C npu utput System).2 v Usporadanf BIOSu Vrstvy BIOSu Ureita cast BIOSuje vypalena do eipu pameti Flash ROM. je potre a progra (B . Druhou vrstvu BIOSu tvoff eip s nazvern CMOS. Tyto inform ace jsou k dispozici po startu poeftaee. obvodu.ov. nikoliv s hardwarem.etrl. disky..Ch rne.. poce av. mikroprocesor. nernusr by!: vzo..

CMOS Battery State Low. nebo 3 piny. ze se zaene opozd'ovat systemovy cas. Nynf si dovolfm malou odboc u v • Baterie Aby si parnef CMOS pamatovala iidaje. Opatrne ji ze zakladm desky vyjmeme..I I Kapitola 1. pouze sijej upravf. Nemusfme kvuli tomu vytahovat baterii z patice. stejny jako se pouzfva pro naramkova hodinky. Jde a maly knoflikovJ clanek. TY. pamef CMOS je napajena z baterie. 1. V roce 1998 byla firma koupena spolecnostf Phoenix. Award BIOS (www. I I. pHcemz si zapamatujeme polaritu (zpravidla je kladny pol nahora). U prepfnace se tremi piny slouzf dvajako "nosi<~"propojky. . Naproti tomu cast BIOSu ulozena v parneti Flash ROM. nebof nemusi psat k6d od zaMtku.~?_0f~ :~ar'e~ a podava dostateene mnozstvf infer(vvww:aida32.com) .BIOS Jakjiz bylo receno. Phoenix BIOS (www. nepotrebuje zadny trvaly zdroj napajenf. ze se clanek vybije.phoenix. PH nastavoidet iln "" informaee 0 instalovanem hardwaru. Na kaZde zakladnf desee tedy najdeme baterii ueenou pro napajanf pameti BIOSu. u hodinars koupfme stejny typ a baterii vlozfrne na mfsto.firma svlij vyrobek prodava jako OEM a umoziiuje tak zmenu kddu. CMOS Checksum Failure). h k it I' h mad. Jumper bjva oznaeen CMOS clear a rna bud 2. vani Setupu budeme. Propojkou pak propojime prazdny pin se sousedmm.byI dlouhou dobou prumyslovjm standardem kompatibility a je zarukou v kvalits POST a v perfektnf dokumentaei. ale i nadale se muzete setkat s BlOSy pod hlaviekou Award. Existuje jieh polepsf informaee do~tan:me pros re n . takze budeme muset BIOS znovu nastavit. V manualech a popiseeh d Hlavne nas budou ~aJl~at soueasn~ a ht" e neco je moine zjistit ve Windows. Vk od tematu k nfi se vsak budeme casto vracet. K tomu slouzf utility flash umoznujicf zapis do eipu. ktery je pro oso m pOUZl1 e .je v soueasne doM asi nejrozsfrenejSfm BIOSem mezi zakladnfmi deskami viibec. N ejznamejsfmi jsou: • • AMI BIOS (http://www. uvidfme obrazovky programu v jednotlivyc api 0 ae . ale nejsoucastek tyto udaje najdeme P~l_?~~~~~z~p~cializOvanyeh programu. cfmz baterii vymaZeme. . Tohoto BlOSu vyuzlvaji hlavne dalsi vyrobci pocitacu. Odpojenfm baterie vsak vymazema udaje z pameti CMOS.pravodce lflkladnfm nesteventm oocttece 17 . Vymazani obsahu Setupu Nekdy potrebujeme obsah baterie CMOS vymazat (napf. ve kterem je ukryt BIOS (na konei knihy je tomu venovana kapitoIa 4 _ Upgrade (flash) BIOSu). jsme zapomneH heslo pro vstup do BIOSu).eom) .r: .amibios. s jehoz pomoef obsah baterie CMOS vymaZeme. 'Bude-li treba.com) .award. U starsfeh pocftacu se muze stat. pnpadne se hehern POST-testu ukaze hlaseni upozoriiujfcf na nesrovnalosti v pameti CMOS (napf.potrebo~at C? ne. Je take velrni rozsfren.. Zavada se projevf tak. ~t~oft Sandbra. musf byt napajena z haterie.3: 3pinovy jumper 16 BIOS a Setup . V pffpads potreby je vsak mozne nahrat do Flash ROM DOVOU verzi BIOSu. ale na kaide zakladnf desee najdeme prepfnac (jumper). V takovern pffpade musfme baterii vymenit. U dvoupinoveho jumperu proste oba piny zkratujeme. Cas propojeni zkratovacfeh pinu by mel bjt alespoii pet sekund.hu). d) Ja budu pouzfvat program AIDA32 R merne hodne (napr.l:i :~i~:\ezimy prace.3 Informace 0 pouzitem hardwaru Vyrobci BIOSu BIOS je stejne jako ostatni komponenty zakladnf desky vyraMn specializovanYmi vyrobei. "I I prepravnl pcloha Obrazek 1.

..I ~ I I kapitola 2 Start -""tace -. poel a POS -t .

00 Copyright (C) 1996-2000 NVIDIA Corp 320MB RAM kratkou dobu) informaci Obrazek 2.Start pocftace a POST-testy 2 2. z nichz vytvoff API.k 4U ade (flash) BIOSu) BIOSu zde spatfime novejsi tidaj. VIZ ap. PCl. Po nalezenf nacte zavadec operaeni system a ten dale naets vsechny ovladaes pottebne pro komunikaci s API (a jeho prostrednictvfm s hardwarem PC).05. v " . idai . NVIDIA TNT 2 Model 64 VGA 810S Version 3. Ten je ulozen na nekterem z datovych medii (nejcasteji na pevnem disku.t~me vyr v 'h 'b BIOSu odlisna proto se jf nebudu venovat. Po uspesnem provedenf POST-testu se na obrazovce objevf seznam hardwarovych prvku pocitace. nebo beep kodem). patice procesorn a parnstf) a z jejich pamatt ROM pfecte informace. . Obrazek 2. objevujici se na obrazovce behem startu Informace 0 zobrazovacim adapteru Zpocatku uvidfme v levem hornim rohu obrazovky (pomerns o instalovanem zobrazovacfm adapteru.II Kapitola 2 . Start BIOSu probfM ve vice Nejdffve BIOS prohledne vsechny sloty (ISA. 3.1 1.e 21 . CD-ROM. vyhleda BIOS zavadec operacnfho systemu. id tifikacnf k6d (BIOS Reference Number).11 0 plug-and-play a systrfmovych zdrojich). Start pocitace a POST-testy Start pocftace Informace 0 typu a verzi BIOSu Pak se nam BIOS pfedstavi svymi identifikacnfrni cisly. Uvodn! obrazovky cinnost jsou dulezite informace. . a .'AlDA32 Stejne tidaje pohodlneji a rychleji zjistfme pomoci programu . LAN).00. • • Na prvnim radku obrazovky vidfme vyrobee BIOSu. ldenti?kace Udaj~ je poz nehoz vyc. POST-testy neprobsh. BIOS Release Number ukazujici verzi BIOSu (po prepsam DaIsrm u ajem je . JestIize rna nektery hardwarovy prvek poruchu. ale muze to bft i disketa.2: Identifikaeni elsla BIOSu '-~---.pravoac» zakladnfm nastaven{m pocfta{. AGp.. V teto kapitole sf strucne popfsems kroky probfhajfcf behem startu pocftace a pak se zastavime u krocieh: nekterych skutecnostf dulezitych pro praktickou praci.10. jimiz zjistf jaky je v pocftaci hardware. 2. nou a BIOS nas 0 poruse informuje (hlasenim na obrazovce. Pote spustf BIOS testy POST (Power On Self Test).. 5. Ve ~PO?ni ~asti ob~a~~.:1: Informace 0 grafickB karte ___ BIOS a Setup . 2 Pro praktickou BIOSu.:~a~~~~:~~e~ke.ouzity cipset. pgr . ESCD) do parnsti CMOS (viz kap.. merne sIozrta a pro kazde 0 vyro ce . Aby to nemusel de- • Iat pri kazdem startu.20 -------------- typ graficke karty . 2. Pokud jsou POST v poradku. uklada si tyto udaje (tzv.

44 ME. protokolem ATA 33.80 i±I ~ S . BIOS Date EiJ 1!fJ Operating System EiJ ~ Server ' EiJ .4: Hardware poc{tace Tip: Odaje 0 discfch se tykajf pquze diskti IDE. EiJ~ $ • . Updale n If necessary. Cache Memory .ku 2 4 HeJ udezl eJsll~. Ptevod rneziobema jednotkami nenf a. Metoda adresovanf sektorii je LBA. peimem disku (Vysvetlenf k terminologii pevnyeh disku je v kapitole 5. SecSlave Disk .velikost rozsffene pameti.:v~~l:y. Informace o jejich nalezenf se vsak urciteop.typ mikroprocesoru. PrimSlave Disk .. JeJl presny obsah Bemuze lisit (po~ n prfkladu. ale dnes je integrovana v mikroprocesoru.5" s kapacitou 1.I·~m ~Company Base Memory Size .08 GB . Stfednf cast tabulky POST obsahuje tidaje 0 dalsim hardwaru jsou shromazdsny udaje 0 externfch pametovych jednotkach: • • pocitace. coz je dnes standardnf hodnota. • • Sec. je vysvetleno v ka- I®I CPUID 1>.velikost pamsti cache.stavaji.frekvence mikroprocesoru. kapacita je 40 GB (tiplne presne 38. • Obrazek 2. o~mace zu. CPUID/ucode ID . Jak jsme mRlt zq. ale f 024. Obriizek 2. temer vzdy to bude mechanika 3. Z hlediska Windows (ktere jiZ takto pamef nedelf) ajejich aplikacfje dUleZity soueet obou udaju. Jde 0 poziistatek z dob DOSu. Hodl'lota 1 024 WcMzr z bim3n1r ¢fselne spul:>tavy ~ Je to 210.:p BIOS Type Properties BIOS Type BIOS Message BIOS Date Value Award Phoenix.3. V lev em sloupci Diskette Drive A . Master Disk . •£ v es . zjisvten~ POS!-t:~ty. Informace a BIOSu (AIDA32) D r' dOL te:t~~e n: ~z~~!~a~~~~ou V' . .Award BIOS v6. Ta by la drfve soucas ti zakladnf desky (proto ji najdeme spoleens s iidaji 0 operaenf pameti).!!! System Pravy hornf sloupec ukazuje tidaje • pameti umfstene na zakladnf desce.velikost zakladnf pamsti.~~~~t ~a~r'1TI test_o':.com!en!Product8ldefaun. ou . Extended Memory Size . tedy Base + Extended.. rozhranf pracuje podle protokolu ATA 100.ezakfadnfm nastavenrm pocrtace 23 . CPU Clock .Motherboard I!Illl Memory I!Illl SPD ~Award ~Award § Video $810S ~ . nemus'J bS't 1/ tabulbe uvedeny. Informace 0 hardwaru pocitace :formace. DisPlay Mu~imedia ~a ~ Chipset Manufacturer Name Product InformaliOn Phoenix Technologies Ltd. VSe si uvedeme na .GB je opet 1 024x vetSf nez MB). ?et:~ci pevBIOS az po uspesnem ukonceni test. j6\l( benem POS1·t. Velikost operaem pameti naseho pocftace je 128 ME. Prim.7 0 hardwaru/O (E)lDE).ek-aWckecrSelne sQustavy.tidaje 0 disku master primamfho kanalu.5 a hardwaruiO mikroprocesoru). Maximalnf velikost pameti Base byla 640 KB.Master Disk . kdy mely pocitace operaem parnef rozdelenou na zakladnf (Base) a rozsffenou (Extended). Beh~m uspesneho prubehu nych diskil).an~p~~~ti.ani na sekundarnfrn kanalu nepracuje druhy disk. neba MS.j storage Input OO·~ Video BIOS is more than 2 years Old.phoer'ix. kanalu pracuje jako master mechanika • I. 000.KapitoJa 2 ~ Start pocftace a POST-testy V levem sloupci hornf casti obrazovky jsou uvedeny iidaje • AIDA32 v3.la P:oobih~j~:?c~.na sekundarnfm CD-ROM.identiflkaenf k6d mikroprocesoru pitole 5. httPIMww. JfP~ Vefikast pameti je uv<idena hue!'v KB. Pokud buderne mrtlnstarovany disky SAiA. pnpadne cf. ar: ware poc~tace. ktery vidfta na obraz'.typ disketove mechaniky.00PG 0512812002 05128AJ2 06t16AJ1 • • (0 co jde.druhy disk na primarnfrn kanalu nemame. 22 BIOS a Setup prCivOdc. Computer Motherboard $CPU 0 mikroprocesoru: CPU type .:-nvneJd~leZlteJslch udaJu vypise dle verze a vYrobce BIOSu) ale ty u v~ o~r1?.estu. 0 velikosti I Field ~BIOS ..

ukazuje tabulka (vychazsl jsem z chybovych hlasem AMI BIOSu).A20 Error Address Line Short vyrobce BIOSu: .provoaoe zakladnfm nastavenfm pocl1ace 25 . Na nasern PC poParalel Port(s) .adresa paralelniho portu. FDD Controller Failure HOD Controller Failure INTR #x Error Keybo a rd Error KB/lnterface Error v konektoru klavesnlce Parity Error ???? Memory Parity Error at I/O Card Parity Error at Chyba parity v systernove parnetl na neznarne adrese 2. t vi uvidfrne cislo nepodareneho testu.O~il. Navic existuji POST-testy pr. . na kterych komunikuji seriove porty PC. NejcastejSf hlasenf. nez se porozPokud tedy tabulky v Prfloze nebudou vasemu .aIa . Pokud POST-testu vidfme v pravem spodrum . diagnostick9m progtamern (viz obrazovky progralllu AIDA v mnoha kapitofach knihy). kontroIer IDE) a IRQ s pferusenimi.'YPISUJI pru~eh POST:te~ohU obrazovky nebo v ramecku na obrazovce.KapitoJa 2 . dlsketove mechaniky pevneho disku Poslednf cast tabulky ukazuje zanzeni komunikujicf prostrednictvim sbernics PCr. zpravidla je opet po menit baterii CMOS. uiivame dva porty s beznjrni adresarni. Menici se efsla pray€! probfhajfcfho Nove BIOSy .elze. Pro predstavu jsern do ~r. Hodnoty v pameti CMOS RAM jsou vadne nebo chybf Typ videa uloteny v CMOS nenf detakovan Blosem.. " dil nekolik ukazek k6du POST-testu vtrobc~ B!. tv' ch produktii a ty samozrejme pouzivajr ruzKatdy vyrobce vsak nabfzi ne~olik v~na:ebs l~ moine zaradit do phlohy vsechn. yznam 8042 Gate . MOzeme Ie take zJlstit pozdeji. testy se zays. 24 BIOS a Setup . v nichZ najdeme typ zaffzenf (napf. ktera tato zaffzeni pouzivajf.12 0 hardwaru/O rozhrsnict. nenf pi'ipojen k napajenl) Chyba ve velikosti napcljecfho napetf procesoru Chyby behem testti Nepracuje brana A20 kontroh§ru klavesnice Chyba v dek6dovanf adresy 2. vy_ Hlasenl Cache Memory Bad.adresy. DUlezite jsou sloupeeky Device Class. ~ogIcky te y YBIOSy upravovane velkymi VYrObClpocltacu.3 Hliisenl No CPU installed xxxxx xxxxx Chybova hlasenf Popis Nenalezenf zailzenf v systsmove v rozsilujfcfrn slotu Uspesny prilbeh testu Chyba parity Karta parnetl na adrese xxxxx rna chybu na adrese xxxxx Pokud se nektery z POST-testu nepodan. Zastavit je 1ll0~eme pomocr klavesy Pause (a start nekofikratzopakovat). tu na obrazovku. Diskette Boot Failure DMA Error .~ Chybova hlasenr POST-testD desky nenf mikroprocesor System failed CPU test System failed memory test No keyboard detected No floppy disk detected No IDE hard disk detected CPU temperature CPU fan failed CPU voltage out of range too high V socketu lakladnf Spatny test CPU Spatny test operacnr pamiW (zpravidla nejsou DIMMy ve slotech) Nenalezena klavesnice Nenalezena disketova mechanika Nenalezen pevny disk (na sbernlci IDE) Vysoka teplota CPU (asi spravne neprac4ie ventilator mikroprocesoru) Chyba ventilatoru mikroprocesoru (napf. System completed On Self Test PowerPOST-testy probehly (ispesne Zacalo vyhledavanf zavadecs operacnfho systernu Computer now booting from operating system Tabulka 2. POST-k6du. Tip: V dnesnfeh pocftaofch probfM start velmi rychle. • DDR SDRAM at Bank Poznamka Konfiguracf porto $9 CMOS System Options Not Set CMOS Display Type Mismatch CMOS Memory Size Mismatch _ zapsano zabjva kapitola 5. ukazuje obsazene pamefove banky.Start pocftace a POST-testy Y pravem sloupci strednf casti tabulky najdeme: • Display Type ..a a POST-testu najdeme na WW'Vif-strankach mu muzeme presne identifikovat chybu. Do Not Enable Cache CMOS Battery State Low CMOS Checksum Failure Popis Vadna pamef cache Nfzke napetf baterie CMOS. je 0 tom uZivatel informovan na obrazovce.4 POST-k6dy .typ displeje je opet prezitkem z dffvejska.y o~J_11e?1 ne k6dy pro POST-te~ty. V pameti je zapsano n~co ji~eho treba net v debe vytvorenf kontrolnfho souctu. • "' o.o BIOSu odpovidat nezbude. takze fada udajO pouze problikne. Fyzicka velikost pameti na zakladnf desce je jina. pocitace. Dnes se pouZivaji hradne displeje a monitory normy YGA. bude ji tfeba vymenit Kontrolnf soucet je chybnY. hlednout na V/WW-strankach vyrobce. Dfky tonektera z POST-kontrol s.1o~y z. net v CMOS RAM Start systemu z diskety se nepodaftl Chyba fadice DMA BIOS nemuzs komunikovat BIOS nemuze komunikovat Chyba kanalu prerusenf x Problem s ktavesntcr Chyba 5 kontrolerern 5 kontrolerern je • • Serial port(s) .

Pak bychom meli obdrzet pouze zpravu 0 chyb8jfcfm adapteru VGA. f p repfnacll c. 2 kratke 7 plpnutl (stfidajf se dlouha a kratka) 1 dlouhe nekoncicf pfpanf VYznam POST-testy probehly bez chyb .4 K6dy Compaq . je nutna zkontrolovat ventilator nebo spatna parnef videokarty 2 3 4 5 6 7 Nepracuje timer zakladn] desky Chyba v CPU (maze bYt spatne zasazeny ve slotu.l treba zKontrolovat propoien . nsoo je vadna video RAM POST-testy byly uspesne Beep kody Compaq: "BIOS od specla l'lzovany'ch vyr' obeu a pots jej mfrne upravuji. V takovem pnpade se uplatiiujf zvukove signaly . . V pfipade chyb 4-7 a 9-11 jde 0 fatalnf chybu. ze vyjmeme vsechny rozsifujici desky ze zakladm de sky. patrne DIMM Chyba v obsahu RAM Tabulka 2.). spocfva jeji pncina v zakladnf desce. ze. mft nastaveny spatne parametry v BIOSu) 8 9 Tabulka 2. V pffpade chyby 8 vyzkousime jiny videoadapter.Kapitofa 2 . je chyba v zobrazovacfm adapteru atd._ Chyba kontro Iru 0 soucVtu BIOS ROM ._..le5Ky. ze pncinou problemu je nektera z rozsii'ujfcich karet. muzeme se pokusit vyresit problem: • • V pffpade chyb 1-3 zkusfme pouZit jine pamefove moduly. • 26 BIOS a Setup . ale puvodni chyba se jiZ neobjevf. . J a k 0 prfklad uvedu tabulku beep k6du· ompaq. Jejf pffcinou muze by! bud ohyba ve video ROM. pocrtaen . Znamena to. 1 kratke.3 K6dy Award 10 11 2 kratka otpnutr 1 dlouM a 2 kratka prpnutt 1 dlouM a 3 kratka prpnutr 1 dlauM pfpnutf Chyba parnetl cache Chyba POST behem hardwarovych testa Chyba videa. 1 kratke 2 kratke 1 dlouhe. 2 dlouhe Tabulka 2. Pokud se objevf stejna chyba i po vyjmutf karet.Start pocftace a POST-testy 2. Jejf pncinu muzeme odhalit tak. spatne pracovat ventilator. nemohlytesty chybovY) bychom melt obdrzet do 3 S . JI.beep k6dy. presto uvedu alespoii nejznamejsf k6dy. PUJl. nebo je adapter spatne zasunut ve slotu.mfor~aGe 0 ~ruekund POkud se tak nestane.tsavoace :a!Jkladn{m nastavenfm po6ftace 27 . Vyznam signahl je zpravidla uveden v popisu zakladni desky.2 K6dYAMl Obdrzime-li chybovy k6d. Jednou z a • "' vO 0 Beep k6d 1 kratke 1 dlouhe. pameti Chyba parity Chyba pri testu read/write Chyba procesoru Chyba kontroleru Vseobecna chyba Chyba pameti displeje Chyba kontrolnillo Chyba read/write souctu parnetl ROM v reglstrech CMOS klavesnice POST-testy probehly v poradku Nedetekovana operacnf parnet Nenalezena videokarta Chyba videoadapteru Pfehrata CPU. Castou pncinou je rovnez nedotlacena videokarta ve slotu AGP (ktery rna dye rady konektorU nad sebou). Chyba videa: video DAC je vadna. nebo Tip: Obecne platr..5 8eep kody Beep kody BIOSu Award: Beep k6d 1 kratke plpnutf behern uvodnfho loga BIOSu Opakujfcf se pfpanr 1 dl au he pfpnutf 3 kratka 1 dlouhs pipnutr 2 kratka Rychle se opakujfcf plpant behern prace systemu parnet] Opakujfcf se vysoky/nfzky ton VYznam Nektere chyby vsak na displej vypsat nelze (napf. Ii prcbenncut. ··behu POST-te5m (at jiz bude uspesn9. ku C ObC1 Velci W oblasti uprav jsou take beep kod y. udsje v pameti ROM jsou chybne ill Celkova chyba (pffcina neznarna) Chyba vldeoadapteru Chyba AGP videa (nejcasteji rozsirujrcr karta) Spatna operacnt parnet.kart}' ve slotech atd. Beepkody Pocet pi"pnut! 1 BIOSu AMI: Vyznam Chyba v refres. nebyl detekovan monitor.

kapitola 3 .

Page Up. nastesti se vyrazne nelisi. BIOSu. BIOSy upravujf (velmi easto se s tim setkame u notebooku). Ovladam nem mja so 3. jak Setup otevfft. ze ve svern Setupu najdete nekterou volbu v jine obrazovce. Nektere se ovladaji pornoei obrazovek. nektere parametry nastavuji "natvrdo" a BIOSy jejich pocitaeu pak nenabizeji tolik konfiguraenich variant. Esc konei Setup bez nastaveni.1.. Page Doum. Pro rychle volby jsou k dispozici take funkcni klavesy (vsimnete si jich na obrazetch).v oPtll~ahlzo. . Setup nespoustfme Z operaenfho systemu. nez je popsana v knize.1 AMI AWARD PHOENIX Stisk klavesy DEL bshem testu pametl pfi startu PC (behern POST-testa) Stisk ktaves DEL nebo CTRL+ALHESC behem startu PC Stisk F2. konfiguracnfch obrazovek. 0 o 0 ' Setup je program. CTRL+ALT+ESC nebo CTRL+ALT+S Ovodnf obrazovka 0 ~. Informaci 0 tom. najdeme vzdy pi-i startu pocftaee na jeho obrazovce a take v manualu zakladni desky. napr. Velci vyrobci poeltacu.Save Defaults BIOS Setup Defaults Supervisor Password User Password Save & Exit Setup Ellit Without Saving Po spusteru Setupu se dostaneme do obrazovkoveho menu. Prvni obrazovka Setupu je vlastne nabid 1'h. U Setupu "SVlS e i:m nabidek (u horniho okraje obrazovky). kovou a iednotlive radky jsou vstupem do dal~~h. na konci kazde kapitoly jsou pak uvedeny rozdily mezi obema druhy ovladam. Asi nejvetsim problernem (z hlediska vykladu) je existence vice verzi BIOSu. jine pi·ibYvajf.~~eL : fa~l.- :Select Item • Time. Standard CMOS Features Advanced BIOSFeatures FrequencyNoltage Control Tabulka 3. Date." je nabidkova obrazovka nahrazena rad0'. N ejeasteji pouzivame klavesy sipek. NejrozsffenejSi jsou BIOSy phmo od vyrobee BIOSu. kdy stiskneme urcite klavesy N ejcasteji pouzfvane klavesy ukazuje tabulka. ale prj vykladu narazfme na nekolik problema.oravoace zakladnim nesteventm pocrtace . Dalsim kriteriem pro delenf BIOSu je jejich puvod.Save Defaults. t 1. s maximalnfrni moznostmi konfigurace. nektere hodnoty z obrazovek Advanced Chipset Features Power Management Setup PNP/PCI Configurations Integrated Peripherals PC Health Status ESC: Quit F10 : Save &Exit Setup Obsah obrazovek Setupu jednotlivych vyrobcf nenf samozrejme shodny.: PrvnT nabfdkoviJ obrazov/{a • Setup se ovlada pouze klavesnici (ovladanf mysi se obcas objevi. ale behem startu poeftace. nastavovat parametry jednotlivych prvku a tak vlastne doladit spolupraei vsech hardwarovyeh slozek. ~. Pomocf Setupu muzeme tedy zvolit hardware. ale v knize se mu nevenuji). . Jeji vyznam vsak zUstane stejny. BIOS Setup Defaults) figurace pOJednava kapito a. • . Muze se tedy stat. • • S vyvojem hardwaru se take men! parametry rnizi. jehoz prostrednictvim muzeme BIOS konfigurovat. Hard Disk Type Obrazek 3.Setup 3. Vyznam voleb v obrazovkaeh si samozrejme vysvetlfme. k 1 zl°te a vzdy k nemu na obrazovce najdete napovedu. Vstup do Setupu Load Fail . s kterym bude deska spolupracovat. . Prvni typ je asi castejSf a ja z neho pfi vykladu vychazfm. F6 nacita Setup v bezpecne konfiguraci. 31 30 BIOS a Setup . Zpravidla to byvaji: • • FlO konci Setup a uklada nastavenf. k fi aci (0 naeteni bezpecne a optimalnf konF7 naClta S~tup.1. Compaq nebo Dell. jine z menu umfsteneho na horrnrn radku obrazovky (v knize jej nazyvam "svislYm" Setupern).--' Kapitola 3 . ktery nam umoznf definovat hodnoty BIOSu. Setup • • • F1 spousti napovedu- F5 vraci k predeslyro hodnotam . a Enter.

._ " .~~~~~~·~t~_ __'_. : . year and century . 33 .1t 32 BIOS a Setup .I I I Main Syslem Time. [15:40:47 . <Shift Tab>..44M.. 0 pevnem disku (£)IDE. kterou pak pffslusnou khivesou zmenime. ._. Primary Master Primary Slave . diskovych jednotek a bYva zde uvedena informace 0 velikosti operacnf pameti. month. (vidfte ji na predes1em obrazku 3.. Secondary Master: SecondarySlave [ST320413AJ [Not DetectedJ [Asus CD.-----.7 Souvislosti: Vysvetlenf termfhlJ a mozne . ~---=====:... 3.e pasmo: Stfedoevrop5ky be~ny ces c __ 1 i II Storo" Obrazek 3.Optomized Defaults F6: Fail-Safe Defaults 3. Vlastni nastaveni provedeme jednoduse.. behem prace s Internetem. . Time: datum a cas jsou prvnimi nastavovanYmi hOdnotami.mm:ss): 10: 00: 00 IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master tOE Secondary Slave Drive A: [AutoJ [None] [Auto] [None1 Item specific Help Adjust calendar clock Item Help Menu Level Change the day.2 Standard CMOS Setup Detum Obnjzek 3.:-. V nasem pffkladu je zrnena hodnoty provadena klavesami Page Up a Page Down (viz napoveda ve spadnf casti obrazovky). Pravadfme zde predevSfm konfiguraci data a casu. Maji vyznam zejmena pH ozivovanf zakIadni desky Cnebo po vYmene baterie). . Pohodlneji vsak oba udajezadame z Windows.. nastavenl najdete v kapltcle 5..Setup I II I ..4: Nastavenr casu z Windows P .. Kurzor mnistime na menenou hcdnotn.2 Obrazovka "Bvisleho" Setupu..pnivodce zakladnfm nastavenim poMace rae . ·Datum~ cas ~i asove C B[~~·ij"~~.. Ve svisle ovladanych Setupech odpovfda teto obrazovce volba Main.ij. 0 niz si povime. Ve Windows XP dochazi navie k synchronizaci casu automaticky.. . . e se zarizenimi IDE ... ceo 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 ~ 11 12 26 13 27 14 21 28 ia 25 19 20 .Kapitola 3 .2: Obrazovka -svisteho Setupu s fadkem nabTdek U +/·PUIPD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7.3: Standard CMOS Setup Je prvni nastavovacf obrazovkou.5 in EGA/VGA All Errors 640K Video Hall On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: E t Select U~:Move n er: F5: Previous values 65472K 66496K Obrazek 3. '_. Stacf poklepat na ikonku casu umistenou v pravem dolnim rohu Hlavniho panelu.. or <Enter> selects field Language: 1.::====..: System Dale: [10:28:551 [02/05/2002J STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Tuem 26 1999 Time (hh. s fadDate. nenf tedy nutny Mdny zvlastnf vyklad kern nabidek).~' hodnoty.S340] [Not Detected] [ English] <Tab>.. . __ _n.OK Aktua~nr aso.

e me poslednf cylindr.] ManuaL [] Access Mode CHS LBA Large Auto [] [. Nastavenim kurzoru na radek disku a stiskem Enteru se dostaneme do konfiguracnf obrazovky konkretmho disku IDE. ( brazovce integrated Peripherals.~~~~~~l:jde v podstate 0 ~lastnosti integrovajdeme v sekci Standard CMOS Set?. . t v. IDE HDD Auto . ale na kanaly IDE mohon bjt pnpojeny j jine prvky. kde zadavame rezim detek- None . RovnezLoadmg Zon.~ame. bezstarostnou a ez •. Nejcasteji to jsou mechaniky CD (ai "obycejmi" CD Ci RW nebo DVD). man tho year and century IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master IDE Secondary Slave Drive A: Video Hart On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: oC:itace). ke kabelu IDE marne k dispozici jeden radek obrazovky..6: Konfigurace IDE • A uta . se~. Pro upl~o~t jeste d~~ vsak je. Zada plnim: Precomp (cIslo cy~ndru. Vedls hidku vid1me zvolens hodnoty.Kapito/a 3 . Access Mode: zde :?bi. b d hledat). pouze I'd" metriekych parametru disku pos aCI Manual .---_ . nebo mizev pfipojeneho zaHzenf. Oplomized Defaults IDE Primary ce disku: • Master: z teto fadky vyvolams pomocne okenko. _.pfi ruenim vk a am ge~d . ~ it raci se zanzenfmi IDE. tieke detekce.O.orovoace lflkladnfm nastavenfm poCftace 3S . nejdtfve je vsak nutne do Setupu zadat spravne hodnoty. ale v provedenf IDE se take vyrabejf jednotky ZIP. STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Time (hh:mm:ss): TueflM1'26 1999 10: 00: 00 [Auto] [None] [Aulo] [None] 1. kde budou parkovany avic y poslednf cylindr. 'ho disku (Setup je ziskal automaticpnpoJene H-. 1Y mohou Setupy ukazovat rUzne: bud' jen zvoleny rezim detekce. v'" W '" ..Detection IDE Primary Master Access Mode Capacity Cylinder Head Precomp Loading Zone Sector Press Enter Item Help rOE Primal)'_!I1!!~l!r None " [] Auto [.D~ak~~~~t:: Detection).. 0 nalezenem disku budeme informovani behem POST~testu a take v zaverecne tabulcs POST (viz obrazek Hardware paNtace v kapitole 2. stftku kazdeho disku. Zde zadavarne nekolik parametrU. 0 nichz vfme. . nechat je yhIeda:.:Move Enler:Select F5: Previous values +!-PUlPD:VaJue F10:Save ESC:Exit F1:General Help F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults IDE PRIMARY MASTER Obrazek 3. Vsechna zatfzenf se pfi spravn~m nastavenf Setupu konfigurujf automaticky.Detection. J~k.Detection: umistenim kurzoru na tuto volbu a stiskem Enteru provedeme automatickou detekei pevneho disku.] [I [] NejduleZitejsim zafizenim IDE je pevny disk. protoze najde a nastavf parametry disku (ktere bychom jinak museli zadat rucne)..5: Obrazovka Standard CMOS Setup rOE HOD Auto .Setup Mezi zaHzeni IDE pam zejmena pevne disky. snadnejsi 3 tidaje: Cylin~er.- -_ • -~--~-~----~ - ---_-. v d ehoz bude prekompenzace provaden~).F5: Previous values +!-PUIPD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7'.44M.disk bude hledan automaticky behem startu pocitace. U starSich Setupu byla teto funkci venovana zvlastn! obrazovka IDE HDD Auto . ~ak~~~ev~tS~nou neudelame chybu ani zaskrtnutfm auto rnaSoueasne disky pouzivaji meto u .6 "Korifigurace IDE"..de zatfzenf pnpojene. LS-120 a Magnetoopticke mechaniky. 0 n 'iz nepouzfva. E H-:Move nter: Sleet e . popiSeme sije podle pffWadu z ob~ razku 3. Head.2 Start poc#ace a POST-testylUvadnf obra- . . volba Auto) spotfebuje behem startu PC ur~iTip: Automqticke VYhledavan~ dl~~UZ(zadame Noneu tech dlsl(LJ. a tak sf vse ukazems prave najeho phkladu.disk nebude hledan. neho radlce IDE. Start mOzeme zryc~lItt Y . t d u bude provadena adresace sektoru na disku. Obrazek 3.. Volba rna vyznam pouze s kombinac! Manual v nasIedujicim radku. Nekdy je naSetupy poskytuji jeStE~dalsf mozno~l. nekdy podrobnejsf informace chybf.. Ve vetsine pffpadf nam tato volba zaruei 0 zovky/lnforrnac~ ~~~~~~r:v~u detekci disku.5 in EGAlVGA All Errors 640K 65472K 66496K Ifem Help Menu Level Change the day. Pro kai. takze je caste spatrime na 0 34 BIOS a Setup . . ze 19" cas. protoz: pr~fo~~e~z:~~~e~ EIDE vyznam _ muzeme nastavit (mfsto. Ve spo d m'v' ti obrazovky vidfme parametry cas 1 kou detekcf). nejsou pfipojeny (B[OS je behem startu ne u e o' . 3. .

kdyi Seriove ATA praeuje s novvm operacnfm system em a PATA se star1m.. ovat zahzem. Secondary SATA. t pouze ehyby klavesnice. . pokud v radku Onboard IDE Operation Mode zadame Compatible Mode.. Monitoring: zapfna nebo vypfna hJfdani moznych chyb pevneho disku.Reakce na POST-testy . PATA PATA Video ry normy 'kt' Take tento fadek ne~~~. Radek Halt On (Zastavit. All But DIskette ne b u de brat v uvahu ehyby disketovych mechamk.Kapitola 3 .5" s kapaei itou 720 KB .s • Promer o. • • • Primary SATA. v ) hem testu POST.. musnne vsak pracova . • '.. stara nepouzfvana norma. jestliZe Parale1ni ATA praeuje s novjm operacnim syst€mem a SATA se starjrn. • • • v v V'tJ'en ULTRA DMA Mode: opet moznosj rucm110 zadam rezimu DMA (obe poslednf volby PIO a DMA bjvaji spolehlive detekovany automatieky). N as k' 'nam protoze se jii dlouho pouzrvaji " vy " 'hradne monitob:~e~. IDE Pori Settings: deflnujeme. Peripherals.25" s kapacitou 1. nekdy je automaticka volba oznacowlnajako Maximum. Me. + SATA pfifadi prvnfmu kanalu zaiizenf PATA. druhy zbude na + SATA pruadf druhemu kan::ilu zaffzeni PATA.25" s kapacitou 36 v 0v Vstup k definowini spolupnice IDE a SATA muze bit napf.I • Auto' Automatieka volba provedena BIOSem. v zavislosti na pouiitem operacnim systemu. PATA (je to diiIeiiitC pH bootovani systemu). Jemuz . "' Serial ATA nebo Slave. budeme pouzivatjen • . PATA. Kazdy e up . bootovam POCl "d i ehybe v v v zane " .NET Server). t rtu pocftace pfi nalezenf chyby be. c . Nastavenim muze bit pfistupne pfes fadek On-Chip Serial ATA (muze bft v obrazovce Integrated Peripherals). 0 KB tara nepouzfvana norma. J ej'. najdeme ve vlastnostech fadice IDE dalSf volby. Enhanced Mode pro nove operacni systemy (Windows XP. VU 's t nabizi tyto moznos 1 p chaniky. Serial ATA Port 0 Mode: zadavame. (Muzeme POUZl Combined Mode: ParaH: d t ym operaenim systernem. b zafizenf Serial ATA 1 Para em. + SATA. sa.predpovidan prostrednictvim JC. • • • PATA • • • • t Prumer 5.8 0 peYnem disku SATA. • SATA Only: Serial Pi p .: Nekdy je spolupraee obou zafizeni definovana opacne. o.5" . Pokud to PIO mode: muzeme rucne zadat m6d. se tyM zastavem s a . SMART je dobre SMART povolit. Radek je dostupny.rumer. SATA. D' A Ackoliv je disketova meehanika sta~ zba~tavujeme v fadku rlVe. pokud obe zafizeni pracuji s novjm operacnfm systemem. 3 5" s kapacitou 2.)('Iy mohou bit na obrazovce Standard CMOS Setup (ci Main) nebo v Integrated SouvisJosti: V9klad k problematice SATAje v kapitOle 5.) dve zafizenf IDE. par. lATA a Serial ATA pracuji spolecne. 36 -----BIOS a Setup ~ prC/vodce zakladnim nastavenim _ pocitace 37 . MultiSector Setting. 2000).. zahzeni je 6. disk umj. • Disabled: Vypina fadic Serial ATA.. v ~ Enhanced Mode SupportOn: definujeme spolupraci s operacnfm systemem. All But Keyboard bude ignorova . TA racuje se starsfm operaenfm systemem. Prumer 3. . v 1/ . v hidee IDE Configuration. pn i hlasenf yo PATA Only vypne fadic SATA. lei • ypsano ehybove . v ascm- v. pokud v fadku Onboard IDE Operation Mode zadame Enhanced Mode. Sectors/IRQ . Port 1 Mode: zadavams.Setup Multi-Sector Transfers. zadavat kapacitu mezemm. Halt On . HDD BlockMode. prvnim bude Tactice PATA. . Blocks per Interrupt. ra nepouzivana norma. : pocet soucasne pfenasenych sektorll rnuzeme zadavat manu6lne nebo automaticky. VGA. "'d nalezenf ehyby se inieializace zastavi V] nyt All Errors by me o bvt nastaveno vz y. me ra y ik: K °li zpetne kompatibilite muze . 1 ] 'ATA Maxirnalnf pocet ' .di.88 MB . zda zarfzenf pripoj ene por u t nebo Slave. P. praeujeme po s ar .ame':Y Je~:ouho . • a na disp ej je v " "'tace nebude pferuseno prr No Errors je opakem pre desleho pnpadu. Disketovci mechanika v Pl~Sb~: Compatible Mode pro starSf operacni systemy (Windows 9x. z pohledu fadice SATA.2 MB . ik t 0 SATA bude Master. PrilmerS. dnes standard. Radekje stupny. Pokud nas BIOS podporuje praei se zafizenimi SATA. zda zanzsm f pripojene k portu 1 SATA bude Mas er. Windows. ktere pOriy bude POuZivat r. MOinostijsou nasledujici. Enhanced Mode: ~apn:a 0 e t pod novym operacnim systemem. do.. s kapaciiou 1. v nemZ bude zaffzeni IDE pracovat... 'pocftace stale potre na. na JeJICh z chyby nebude POST-test reagovat: Nekdy je mozne em . Uvidime zde nasledujfci moinosti: Onboard IDE Operation • • Mode: volba rezimu.. kd yz ./1 . ti k fipoJ'eni floppy rnechani .p 0u ifvli se velmi malo. d fi .4 MB . VGNEGA. konce iii~ota: A.r.

" (. me:-ena na stanoveni startovacich hodnot Ukazka tohoto menu je na konci kapd~.aby BIOS postupne hledal operacni system na ruznych zafizenfch. • • • • First Boot Device . PClkuEitedysys~e~~~o. rnusjme to. • INSTALLED.du$sJ je vsab tent. d·) cw f¥ Tip: Jedioou legalnr cionostf kay. Third Boot Device .liM. Jedno.---------ADVANCEDBIOS FEATURSS------- ~----~< Virus Warning CPU l1 & l2 Disabled H Enabled yper-Threading Technology Enabled ~ulck power On Self Test Enabled First Boot Device Second Boot Device Floppy Third Boot Device Iii'lj.SSelect (For DRAM>64MB) ~:n OS2 VIdeo BIOS Shadow Enabled H!. Boot Other DeVice Hard Disk Swap Floppy Drive Enabled Boot Up Floppy Seek Disabled Boot UpNumlock Status g~abled Gate A20 Option Fast Typematic Rate Setting Disabled X Typematic Rate (Chars/Sec) X Type~atie Delay (Msee) . Tip: Operacnr systemy Windows 2000 a XPf!!i'i svem startu ovladajf NumLock samy a Impltc. Ten pak bude zaveden z jednotky. 3. U druheho typu Setupu . N epatrne se tak prodlouzf bootovam. na nemz je operacni system) a vylouCfme neehtene nactenf viru ze zapomenute diskety ci CD.-----~--.ws zapneme klavesll Nurnl.Yt povoleno v teto volbe.5 mikroprocesoru).~ startovacl hodnoty soustredeny ve volbe Boot. +/·PU/PD:Vafue F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exif F1:General Help F7: Optomized Defaults Obrazek 3. musfme zapis dOboata- 38 810S a Setup pr· d.tretl.7: Obrazovka AdVanced BIOS Features Setup Virus Warning: Nektere viry (One Half Pieck . Sejf velikost .itne jej vypfnajr. CPU Ll & L2: Aktivuje vnitrnt systemovou cache procesoru Ll a externf cache L2. kdy se otestuje j khivesnice. rea ures etup Je za par~metru. Aktivaci (Enabled) pfehodime jejich poradf (z A: bude B: a naopak).'d· til . a tak doporucuji nastavit Disabled. Ostatnf zaTIzeni je dobre zakazat.Kapitola 3 ~ Setup V nekterych Setupech naleznete misto Halt On hidek K. operacnih6 systemu. Advanced BIOS Features Setu Quick Power On Self Test: POST-testy pracuji ve dvou variantach: Rychlejsi. Doporucene nastaveni je Disabled. Stare mechaniky s kapacitou 360 kB umsly pouze 40 stop.50 Secur. uvo ce zakladnim nastavenfm pocitace 39 .ock. nepi'ihfasimese vSl. Vv . e em startu se k1c:ivesnicenekontroluje.. :Move Enfer:Select F5: Previous values Item Help Select Your Boot Device Priority Swap Floppy Drive: Ma vyznam pouze tehdy. a tak jsou udaje v _ .3 o Obrazovka Advanced BIOS LT t S . kdy testy nejsou tak dukladne a pomalejSf se standardni delkou testii._ e det e k ovana automatlCky.vnem star-tu Dude NumLock zapnut uz v PfVRi pi'1hlasovacf o. P . muzeme ji zde zapnout ci vypnout.aCJh~sektOrtf2apisujeme.ltyOption APIC Mode Setup MPSVerSionControl For OS Enabled o.lu kJfce HKEY_ CUR" RENT:.. vsechny pozdejsf 80. bude BIOS informou Cont~nue (YIN)? Doporucene nasta _~.zaplsu do bootovaciho sektoru _ na f· hI __ ~astaVIme Enabled. Poradf bootovann Zde definujeme poradf jednotek. na nfz bude nalezen nejdhve. r-~--·-~<----. Zrychlime tim start (bude se prohledavat jen jedno ZaTIzenf. pneme pocftiac. b d • NOT INSTALLED b vh . j . Pokud ctlJ::eme Numtock zal!lfnatautomaticky. ku a m?h_ou tak snadno znicit vsechna data Pok napaqa. I a etupu 0 JeJI veIikosti pouze informativ~f. Gate A20 Option: Kontroler klavesniee (obvod 8042) obsahuje branu A20.brazQvce Windows. Boot Up NumLock Status: Doporueeno je Enabled. Must byt vzdy zapnuto. I mozne niiak konfigurovat. ale vy. Hyper-Threading Technology: Pokud zakladnf deska podporuje tuto novou technologii (je vysvetlena v kapitole 5.prvnf zarfzenf Second Boot Device . Dnes je tato kontrola zbytecna. Boot Up Floppy Seek: Je-li povoleno.brazovce Windo. Marne dve moznosti: • Fast. 1?o ope{o.druhe. musf to b. Behem startu tak bude zapnuta numerieka klavesnice (jako bychom stiskli NumLock). PH vyhledavanf chyby nebo instalaci systemu doporucuji nastavenf podle obrazku ObrazovkaAdvanced BIOS Features Setup. asemm: BootSector Write!!! Possible VIRU. Dnes je cache L2 integrovana v procesoru.USEBHJontrol Ban~'~Keyboara\:tnitiaIKeyboardlndjcators nastavrme na 2. Pro beznyprovozje nejlepe zadatjako prvnf disk. Operacni pamet' J ' . kdyz jsou v PC instalovany dye disketove mechaniky (coz se dnes jiz nedela).S' VeTIl e tedy Enabled.!:) post'YP {mam jej wlsouseny 'Ie Windows XPj: V pflhtaSQvaot o. Boot Other Device . je instarace vacihosektoru payoUt! erne mstalovat. proto je aktivace pro obe cache spoleena. kdy je nzenf brany prirazeno cipsetu zakladni desky. neni j' . ale pnpadna hardwarova chyba je odhalena jiz pfi startu PC. na nichz bude po skonceni POST-testu hledan operaeni system. na nemz je nainstalovan operaenf system. bude se behem startu kontrolovat pocet stop instalovane disketove mechaniky. pocitac je bez cache podstatne pornalejsf. ovliVnittake ve Windows: Pustfme]:lfograro R£GEDIT fl hpdno.Jl bootovaci sektor pevneho disvat o. J.lk. ktera prepina mikroprocesor do realneho nebo chraneneho reznnu. ey oar s eventualitami: .

rye zee a bylo jen zbytecnyro plytvanirn operaem parneti. Ureite nastavte na Enabled. Typematic Delay (Msec): prodleva mezi stiskem klavesy a zacatkem opakovanf znaku (v milisekundaeh). venovane menu Boot. V prvni ra~lce Bo. Windows nebo OS/2. ~ . Naopak dru a momos BootuP Num-Lock: zapnuti klave~y ~um~ock. rl~T~S~idfme Mhern bootovani PC vjpisy z dflROM pffdavnyeh karet. Typematic Rate: rychlost odezvy klavesniceerne 41 40 BIOS a Setup .Kapitola 3 . . Mosnosti konfiguraee yvaji: . Zpravidla se tedy setkame s nastavenou hodnotou 1. Disabled. OS Select (For DRAM>64MB): Operaeni system IBM OS/2 se od ostatnich liSf tim. Menu Boot " .pfiradfte tim ffzeni ehipsetu. Hit DEI..sh?~asobne po hl J t 1 dostacujici a zapnuti teto volby by tak meti grafiekyeh karet maji pnstupOV?U . Oproti puvodnimu r'adiei prerusenf umf obsluhovat vice rnikroprocesoru (kazdy z procesorfi rnuze ohsluhovat prerusenf). Tip: Jestlize heslo zaporneneme.ot Demtola 3. To je podstatne ph praci v operacmch systemeeh. zda rna byt ~I gr 1 d bach kdy byl phstup do parnetl meti poCitace a pouzfvan odta:ntud '.Boot Settings Configuration Soot-Devlc. User PasS1. z~am vetsiny voleb je zl'ejmy.' am iako Quick power On SdfTest. Setup.lJO?·d. dnes nejvice pouzfvanou (zavadf lepsi podporu sbernice PCl). Enabled.4 podporoval dnes uz historicky Windows NT Server).a~ Video BIOS Shadow: . Cich BIOSil. e li Disabled uvidfme behem startu vys e Quiet Boot: zadam " t POST zobrazeno logo OEM.e. . bude rrns 0 "" ' is hlasen! z BIOSu ulozenych v pametl Add On ROM Display Mo~e: vo!t. jeho mozny tvar ukazuU svisleho Setu?uje s~art.11 Prace s hesly Supervisor Pass·word. ale najdeme je i v jinyeh Setupeeh. Option: urcuje okamzik.pruvodce zakladn(m nastavenim poMace . MPS 1. jimiz ovlivnfme vlastnosti klavesnice: . Menu Boot Pfi konfiguraci jde 0 to.. jak phstupuje k operaenf pameti nad hranici 64 ME. povolfme-h . zh~da~e-h t ~~:p Cur.u. Volbu nastavte na hodnotu Fast . "tichy start" (Enabled). PouZiva se pro nastavenf typu funkce MPS (Multi-ProcessoT system)..2 BIOS/Vymazanf obsahu Setupu. ve kterern bude BIOS pozadovat kontrolu hesla.lce 2 nd Boot Devlco 3 rd BCtOt Dellice Vlastni heslo zadavarne v samostatne obrazovce Setupu. Pokud jste vlastniky OS/2 a mate vice nez 64 MB RAM. Typematic Rate Setting: Zapsanfm Enabled zpffstupnfme dalsf dva hidky. Pokud zadarne druhou moznost. aby stejnou specifikaci pouzivala zakladnf deska a operaem system. . je rnozne jeJ vymazat (ale srnazeme Urn cele nastavenr Setupu)..4. • Normal.. ktery dokaze zapinat a vypfnat branu A20 ryehIeji nez fadie klavesnice.. Pri(Uity __ FirSt floppy Drive ST·320413A PS. branu A20 zapina a vypma fadic klavesnice.' d. jen jejich stl'Ueny prehled.Setup . VyuZijerne jej take v jednoproeesorovem PC. n Y b' ". navrzeny podle Standardu PC2001. b 'nat podporu mysi pfipojene k porrt: ekd je mozne zapmat. Muz vybirat zeOW a .l~.A5U5 CD . Sl Fast tu PS/2 .11 Prtice s hesly -Y Su?e·rv~sm J:'a~s.. a tak uvedu if k zadani zbylych startovaclch P~Iarne~. Ph nastaveni na System jsme na hesio dotazani pfi kazdem startu poCltace. Boot Device Priority . BOQ1Sottlngs Configuration Qulc~6001 QuiclBool Add On ROM Olsplay Mode 800tuP Enabled E""blo<l Force On BIOS PSil ~ou5e Support Num~Dc. "OS -aficke karty zkopirovan do operacni p. ktery bude pouzfvan zakladni deskou.OS2. N ekter: volby jsou e nove. Vidlme dve ~a~~adDlIadky: s J~~o ra~i s heslem (definief hesla se zabyva kap~Nekdy zde najdeme take radek ~ec~nty ~uo/ User password). N ovejsl Windows (2000 a XP) by nemely mit Mdne problemy (specifikaci 1. Auto.~~~: ?S. Niemes!taga Display Fast No Enabled Enabled APIC Mode: Na novejsfch deskach najderne vylepseny fadic prerusenf -APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). ::::iZ. protoze zvlada sdfleni jednoho prerusem vice zanzenfmi. v opaenem pffpade na Non . je obrazek.ent vjpisy potlaef. ne 0 vypr PS/2 Mouse Suppo . Takovymito systerny jsou napf.4 je novejsi variantou. budeme heslo zadavat pouze ph vstupu do Setupu.ni Druha Boot Settings Configuratwn slouee Priority vybirame porac1i b. . ktere se casto pfepfnaji mezi ehranenym rezimern procesoru (umoznuje pristupovat k pameti nad hranicf 1 MB) a rsalnym rezimem (dovoluje adresovat pouze prvnf megabajt operaem pameti).. • • Security • • Typernatic Rate (Chars/Sec): udava rychlost opakovani znaku ph trvale stisknute klavese (pocet znaku za sekundu). ...1 je puvodnfrn starsfrn predpisem. Existuji dye normy MPS: • • MPS 1. 5340 1 st Boot D&..k Aulo TypemaUc Ra1e Boo\ to 0512 Walt for F1 If Error . Quick Boot: rna steJny vyzn J .Ureuje.. I dky POST-testu.oOtov~ClC:a.ovacm~ ~~dmmk~~chZ omoci pl'oehcizfme do dalsfeh ob~·a~ove~. To p~st~lP do'systernove RAM. Y. Popis vyrnazanf Setupu je v kapitole 1. Dnesni paROM na videokartaeh nm. ty sarnozrejme vysvetlim podrobneJl: Main Advanced Security Power Boot Info Exit . MPS Version Control For OS: Toto pole rna vyznam u vfceproeesorovych systemu. nastavte tuto volbu na hodnotu OS/2. viz kapito1a 3.

. nastavenf prodlevy pred signalern CAS (Column Add1"essStrobe). 8. Mens! prodleva je rychlejsf.aobraze. kIn.Hole At 15M· 16M Delay Prror to Thermal A~P ~perture Siz-e(MB) Inlt DISplay First eSA LAN (Giga LAN) DRAM Data Integrity Mode "":2:"". jsou take rUzne moznosIiv. Prot02e konstruk u ve m.ou nepatms zvysfme vykon. 'Iakova konfigurace je vsak velmi slozita a naroena.keS0vanf (tedy presuny pameiove oblasti do pameti cache) Je u6innejsr net shadowing (pi'esuny parnetf ROM do operacn" RAM) . tieky snfZime spolehlivost. najdeme u frekvence pamati Auto. fj' SOtlV~$lo$ti:ZaJdadnr VYSvetlenr k na I' . Tip: GacheabJe . 4. ml roprocesoru/Tepefnfl ochrana. mo. doplnfm js] . a tak je rnozne ai kesovanf BIOSu zakazat. nastavte 3. V naSi obrazovce koncf timto radkem velby vymezene pro ryehlost operaeni pamsti.. Menu fevel 8 4 4 Auto Enabled Disabled Disabled 16 M' 128 In AGP Enabled ECC Memory Frequency For (FSB Frequency): zde nastavujeme frekvenci pametf.. Sloty ISA uz v poeitaefch nenajdeme. Pamsti vsak casto snesou vets! zatez. Pokud pamef zvladne 2. nebo to proste zkusfme . kdy nebude pracovat Tce. 3. v' obce z on 19ur~~l ?bvodu ~akladnf desky. Nastavime-li v prvnirn radku SPD.KapitoJa 3 . .. DRAM RAS# Precharge: opet poeet cekacich prodlev pro signal RAS.ns v. :Move Enter:Serect F10:Save ESC:Exit F1:GeneralHelp F5: Previous values +'·PU/PD:Value F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults Obrazek 3. Press DEL to DRAM Timing Selectable (Auto Configuration): Muzeme vybfrat z varianty SPD ci Manual.16.. BIOS pfi kazdem spustenf poeitace pfecte inforrnace ulozene v SPD a podle nich nakonfiguruje chipset . Pokud poeftae nastartuje behern 5 minut.dulu SPD. mezi nimiz se provadf obnova pamefovych modulu. navic malokdy vede k vyraznejSfmu zryseni vykonu.nastavf se automaticky. QQhl~setu a 5. Nekterym programum muze tato parnef vadit.9: Obrazovka Advanced Chipset Features Prvnf cast se tyka k nfi o gurace rychlosti operaenf pameti. jak nastavit nominalnf (a tudfZ spolehlive) hodnoty. pHcemz optimalnf je z hlediska rychlosti hodnota 2.~veno En. umoznuja doladit mnoM vlastnosti za. Melo by zde byt co nejvyssi efslo (aby obcerstvovacfch impulsu by10 co nejmene). e opera~ni pameti.ale pozor na podivne zatuhavani PC apod. na e . 'k eo razov y Advan d Ch' SIt ne tere volby opet najdete v jinych b k' ce ~pset Features v Setupech jeste dalSfmi volbarni ktere muzete v SeOtrazohv a~~. pokud ale mate problemy se stabilitou. Kvalitnf pamef zvladne nastavenf 2. a tak nastaveni vypneme. Tepelne OChr· ..4 0 pameti. Video BIOS Cacheable: cache L2 bude pracovat take s oblasti videopameti BIOS. ale bude-li tato doba prilis dlouha. V' Boot to OS/2: rna stejny vyznam jako Wait for Fl If Error: je li zadano E bl d vesy Fl.toto je zpjisob.4 0 pami!ti je take popis znacenf pametovych modulu). •. standardne 'e n zobrazeno hlaseni 0 nutnosti stisku klave~ ~. Z techto dUD vodu s b ce dkesekjsou odlisne. nechte zapnuto. 3. V opaenem pifpade nastavte hodnotu 3.. H!. Pokud nastavime SPD.Setup I as Select. Ta by mela by! uvedena na modulu (v kap 5. .' "oe Za pocitace 43 . ale zmenou defaultnich para:etr0 v~. Zejmena usedU)~crrmJ textu naJdete_ v kapitolacn: 9. NskterEigrafieke karty vyzaduj].!~le~ a pak je behem POST-testu rur: Setup).. budou nektere volby v obrazovce Advanced Chipset Feoiures tykajicl se casovam pameti nepffstupne . nez je dplny start PC.16M: Tato volba umoziiuje vyhradit pamefovou oblast mezi 15. kdyz v predesle volbe mfsto SPD pouzijeme Manuan. v. ale prakti jejich nastaveni. y pro spustem Setupu (napf. a 16.4 Advanced Chipset Features TIetf obrazovka Setupu je zamefena na detailni k fi . . . Prfklad vidite na obrazku. Jejf dslka by mela byt 0 malo veti§i. (Pokud SPD pouZijeme. obnova nemusi byt iiplna a SDRAM neudril datal DRAM RAS# to CAS# Delay: specifikuje prodlevu mezi signaly CAS a RAS. 550 -k . D9J@ •• Item Herp . System BIOS Cacheable: zapma pouziti pameti cache L2 i pro oblast pamsti BIOS ROM Cadres FOOOOh FFFFFh).· v novana kapltoJa ADVANCED CHIPSETFEATURES DRAM Timing Selectable CAS Latency Time Active to Precharge Delay DRAM RAs# to CAS# Delay DRAM RAS# Precharge Memory Frequency For System BIOS Cacheable Video BIOS Cacheable Memory .~ozo.3 psa. Delay Prior to Thermal: nabizi nekolik casovych voleb (napf. megabajtem pro nektere stare karty ISA. ale narocnejsl na rychlost parneti. arre 11"11 roprocesoru TCe J'e e '" ' ..32 min).! Active to Precharge Delay: ureuje poeet pfistupu do pameti. rneli bychom radek nastavit na ~k iadnfm nastavenim 42 BIOS a Setup . v opacnem pnpade bychom (krome onoho vyhrazeneho megabajtu) pfisli i 0 veskerou pamef nad hranici lf ME. upec naJlt. 0 pametiza. nez udavaji jejich specifikace. ceka system pn jakekoliv chybe na stisk kla- Hit DEL Message Display.£J.orovoa. Pro manualru nastaveni jsou dostupne frekvence FSB. zpravidla je vsak volba nastavena na Enabled. ktere tuto oblast potfebuji.krnUjln.viz kap. Jde 0 dobu behem startu pocitaee. takZe by se yam mohlo zdat. ze se vyplati casovani podle SPD vypnout a nastavit phslusne hodnoty (viz daISi volby nize) manualne. hlavne ~ladm desky. Moine hodnoty jsou 2 a 3. ktere deska podporuje.) CAS Latency Time (SDRAM Cycle Length): je prvni "manualnf" volbou konfigurace operaen! pamsti (dostupna je pouze tehdy. form ace.3 Advanced 810S Features Setup. Memory Hole At 15M . . frekvence FSB a AGP. aby tato polozka byla Disabled..

N ejcastejsf volby jsou 8. spravnYmi prvky. ale bezpecnejsf moduly se pouzivaji predevsim v serverech. (Kriticka teplota se pohybuje oko10 135°C.Chipset II.Speech Configuration .. ze zde nastavens mnczstvi pameti automaticky nezabere systemovou RAM ." konfiguracni obrazovky z menu Advanced.USB Configuration II..iJ Souvislosti: Zakladnfm vlastnostem . doba reakee cidla je 0. Takove zaffzenf pak muzeme zapnout (Enable) nebo vypnout (Disable). nastavenf. reite zvolte Enabled. muzeme prostfednictvim teto fadky ureit. V podstate se jedna 0 stejnou zalezitost jako u odkladaefho souboru Windows: cim vetsi je systemova RAM (zde RAM graficke karty). cirnz zakazete jakymkoliv programum zapis do teto oblasti.Instant Music Configuration Jak jiz bylo receno.) AGP Aperture Size (MB): ureuje velikost pametoveho prostoru PCl vyhrazeneho pro grafiku (a take maximalni mnozstvi systemove RAM.. . (Pokud nem na zakladm des ON·Chip .Onboard LJ"V'. ~y 0 45 44 ---------------------------------------------------------------. tim mensf odkladacf soubor (zde apertura AGP) je zapoti"ebf. ktera z nich bude inieializovana jako prvni.tato oblast bude postupne zabirana jen v pnpade absolutnf nutnosti. 16.Setup 8 minut. Pochopitelne zde vidime r':idky kou Advanced Chtps~t . 2x. toto pole povoluje rychle zapisovani. Menu Advanced. Zapnuti II. co zde nastavtme. . 32 a 6 .Jnenaj eme. tvi SPD a rucmm nas ave prostre me vim .6 Integrovane gra I Y . Nastavte tu hodnotn. Dalsfm dUleZity-mfaktem je. Radeji tedy mejte nastaveno na Enabled. ce So. Mode: Tady muzete zapnout nebo vypnout kontrolu obsahu pamerna samozrejme cenu pouze tehdy. pficemz jedna z nich je ve slotu AGP a druha ve slotu PCl. muzeme z e u 0 ec Configure DRAM Tlmln~ . Umoziiuje procesoru posilat data prfmo do pameti videokarty tedy bez nutnosti pruchodu operaenf parnetf.ni ~dfte na 0~ra~ku~~!7~lps~tu). 865P). s nimiz se muzeme setkat: AGP Mode: ureuje rychlost komunikace zakladnf desky se slotem AGP graficke karty.. v nfz muzeme radek venovany siiove karte take najft). Zakladnf desky jsou tim ehraneny proti pocitaeovym virum. 865PE. ktera bude vyhrazena pro VGA Shared emory rze: .1. Disabled volte jen pfi prepisovanf BIOSu na novou verzi (0 cemz pojednava kapitola 4 Upgrade BIOSu). Rozumne je ponechat hodnotu Auto. Radek GSA LAN je prfkladem takoveho resenf Jde 0 sftovou kartu Gigabrtoveho Ethernetu (najdeme ji v chipsetech lntelu 865G. DRAM Data Integrity Integrovana graficka karta . kde nenf . fk je venovana kapitola 5. nevite-li.' :~d~. #X. protoze po dosaseni kriticke teploty bude procesor tepelnym senzorem odpojen od napajenf.startovanf poeitace tim rovnez malinko uryehlfme. ie 'este doplnen konfiguracni obrazovpffldad tohoto us~oi'ada.. 19u d Chipset Features.Kapitola 3 . M S'.. 'd ) 1 t AGP.settn~gs (pro .CPU Configuration II. BIOS pfi kazdern bootu nebude zbytecne inieializovat grafiku tam. takze potreba alokovane systernove RAM klesa. nema tento hidek vyznam a v Setupu Je.jJ. moznosti konfigurace chipsetu jsou rozdflne. jsou-li v zakladni desce pamefove moduly podporujfcf nekterou z techto kontrolnich metod. nechte na \ \ \ Auto.""=V II. ktere lze alokovat graficke karte pro ukladani textur). rui e-li nase deska technologii PAT a je-li osazena Performance Accel~:atlOn iod?:ol~gii povolit (viz chipsetulPAT). Ve svislych" Setupech vychazeJl podrol nejsi . AGP Fast Write. Mate-li jen jednu grafickou kartu. CSA LAN (Giga LAN): v nekterych chipsetech jsSJUintegrovany dals] obvody. (Pro integrovana zaffzenf maji Setupy zvlastm obrazovku Integrated Peripheral. Drazsf.5s. • d . Nejcasteji zde najdeme: _ ' _ _ ta . VGA' ' '"'vypina integrovanou grafickou kartu. II.. ~nboard VGA BIOS Update: zde povolfme (zakazeme) pfepsanf BIOSu gTaficke karty. podobne tern z predesleho vykladu 0 vance Advan Advanced Chipset settings WARNING: Setling wronq val-uesin the s~clions below my cause system to malfunction Configure DRAM Timing by SPD Performance Acceleration Mode DRAM Idle Timer DRAM Refresh Rate Graphic Adapter Priority Graphics Aperture Size Spread Spectrum ICH Delayed Transaction MPS Revision [Enabled] [Auto] [Auto] [Auto] [AGP/PCII [64MB] [Enabled] [Enabled] ti pomoci parity nebo funkce EGG.BIOS a Setup . 8x). a proto uvadirn jeste dals. _" b . BIOS Protection: radek znemosiiujfet pfepsanf BIOSu. protoze nektere viry dokazou BIOS nenavratne smazat. _ ni desce integrovana graficka karla. Presto doporueuji zadat spravny typ graficke karty (AGP nebo PC!).0: Menu Advanced SPD' zde se rozhodujeme mezi automatickou konfiguraci t' nim (Vl'Z DRAM Timing Selectable). 0 integrovane graficke karte. u Obrazek 3. kdy BIOS sam detekuje prftomnost takto vybavenyeh modulu DRAM. . 4 MB afickou kartu. Pokud mate grafiekou kartu s podporou AGP 4x a VYSSl. nahrazujfci nekterou z easto pouzfvanych rozsifujicfch karet. zadavame velikost operacnf parneti. nastartuje se poCitac v pofadku bez ohledu na to. . byvajf jeji ko?figuracni fadky umisteny Je~~ ~ao~~~~~ce Advanced Chipset Features.prOvo dee zakladnfm nastavenim pocitace . kterou zvlada vase grafieka karta (lx. Init Display First: Pokud [sou v poeitaei dve graficke karty.PCI PnP II. zapma/ . Doporucuji nastavit v 1'OZmezi 64 az 128 MB. S vetsf lokalni pameti videokarty se do ni samozrejme vejde vice textur. Rozhodne tuto hodnotu nezadavejte dlouhou.

Dostupns volby bjvaji: OT. ven ba W) ezim STR nepodporuje. ce zakladnf desky rnusi krome rezimu . •. ys ill '?P.k Power Management Setup Sou1I'islostl: PopiS zakladhfch pojt:nu najdete v kapitoJe 5. R:- napaJenJ).1: Obrazovka Power Management Setup Spread Spectrum: Ovliviiuje modulaci signalu na sbernicfch. .. l6T.~. Ostatm I Nskdy byvajf v Setupech volby.L8) nebo automaticky (volba Auto).nehoz je poeftac enl • 81 (P08 . Infinite. 1'0 t0 .ychl9m probuzernm. Pri V)lwhanf mame k dIS?-OTip~ SnadneJsl Je volit ZPus.lovolen\ VIZ a ..) '.2.."r ·0 z Windows.5\1 Shift muzeme zmen. ACPI defin~Je sestwmo~. Pro bezne. 15. 46 BIOS a Setl. b us?a~1 Pkr. spomy t.5 • 83 (8TR Save To RAM) bude ve ~~~~ ~ n :v~ych diskU atd.1. PH Disabled jsou signaly ostfejsf.' Fail-Safe Defaults : pOI Obrazek 3.Setup DRAM Idle Timer: N astavuje pocet nulovych cyklu. ztraci se obsah pamefuvych bunek _ system bude nestabilni. kdy je hodnota intervalu refresh pfeetena z modulu SPD pamefoveho ehipu. fi opetovnem zapnutfm se vratim spanku. .potrebuje mene casu na vlastni reZii). ne (. i' -. U' 'etim ktere stts em . DRAM Refresh Rate: interval mezi obnovenim pamefoyYch bunek. . otevfena stranka bude uzavi'ena az pH potrebe obnoveni. V Uspomem rettrr. Pocitac se bude necekans vypinat nebo se z tisporneho rezimu neprobudi. APM zakazat) a setreni nastavovat z Windows.. .8.Kapltola 3 . (Opet je zl'ejme. Osvedcenou variantou je pfenechat ffzeni Windows (prostrednictvim ACPI. sf by'!:v operacmrn systemu J.8 j. 64T. se ve s anku z. "Reload Global Timer Events" .COM.pametovy kontroler buds provadet refresh okamzite po pnizdnem cyklu POWERMANAGEMENTSETUP ACPI Suspend Type Run VGABIOS if S3 Resume Power Management Video Off Method Video Off In Suspend Suspend Type Modem Use IRQ Suspend Mode HODPower Down Soft-Off by PWR·BTIN mtiIt!lliJ • • Infinite . K dispoziei byva mnoho variant setreni (vychazejiclch ze dvou standardu APM a ACPl). ie Rezim spank~ mu". Primary IDE 0 D~sabled Primary IDE 1 D!sabled SecondarylDE 0 D!sabled SecondarylDE 1 D~sabled FDD. budou vypnuty. Graphic Adapter Priority: viz Init Display First.' ~. tim je pamef rychlejSf . Auto. do st<?Jneh. ze umistenf radku v obrazovkach se muze liSit. • OT . a pokud ano. Auto . . d ACPI povolfme. a VYPI 'mi ACPI a ACPI . Auto User Define DPMS Yes Stop Grant ~isabled Disabled lnstant-Off Item Help t: --Menu Jevel I I • ne stranky az potovarmm nastavenim. dv~: ACPI function Suspend Type definuj e typ setrenr.Jp . ~ ~ pocitaee ktere jsou oznaeeny 80 aZ 85.. k'.O stavuJako pred vYPln~ k rta}Retim spanku v obrazovce Moznostl .je castjrn 8 nulovych cyklech. bude zapnuta podpora specifikace PCI 2. rto rnenst setrenf sr.) MPS Revision: Nastaveni podpory viceprocesorove prace MPS (Multi-Processor system) je vysvetleno v kapitole 3. V Setupech bYva moinost nastavit interval rucne (napf. sptmku.. Pokomponenty vcetne procesoru.refresh nebude nikdy proveden pi'edcasne. 31. o~'l a a' et pouze operacni pamef. 0 w. nez pamefovy kontro1er zavfe otevfenou stranku nebo prove de jeji obnovenf (refresh). vsechny schopen se rychle probudit.6 fJ. '. Je-li vsak refresh vysoka.Move Enter:Select • F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7 0 t rnized Defaults F6. (2) . muzete vyjit z defaultnfho nastavenf (15.orcvoace zakladnfm nastavenfm poeftace 47 ..1. pouze zapma.:cd~bre si setHcl l'ezimy vyzkouset. (Prvni PCI karty nemusi v tomto rezirnu bezet.o!e monit~r a p~vny disk.ST.etl oV a J. jejich libovolne kombinace vsak mohou pi'inest problemy..it na Rezlm o m. avsak obsahujf vice harmonickYch kmitoetU. 64.LS pro 256Mb a vetSi pamefove chipy) a postupne refresh zvysovat (elm vysSi je interval refresh. ~ nebude schopen ze spanku probu 1.S pro 128Mb a mensr pamefove chipy a 7.pameiovy kontro1er bude pouzfvat tovarm nastavenf (je to defaultni volba) Pameiovy kontroler provadi refresh otevrepro servery nastavenf OT.Power On SuS~enSd) ~lStl m~~~l. VJ'robde zvolen. pocftac se kud ovsem nektera z k?mpon:nt (dn. s tlme. ave 'I zici tracftko. desktopove stanice se doporucuje nastaveni Infinite. .6.d~zadava:n:. sr . Dalsi obrazovka Setupu se zabYva pfedevSim seti'enim elektrickou energii.3 Advanced BIOS Features Setup _ v popisu i'adky MPS Version Control For OS.nyc S~ lemento~at jeste jeden Z rezimu 83 nebo 84.ozf tav s~stem~na disk ~f~Cpi~ P~:amfnam.UJe zap~u . ICB Delayed Transaction: tyM se nastaveni sbernice PCL Nastavime-li na Enabled. Pokud chcete experimentovat. . 7. = v 'I Ii 3. systemove promenne zaehovava v aktivnfm stavu.10 0 setfeni energif. ktere jsou povoleny pred tim.ur. 128 f. Graphics Aperture Size: bylo popsano v odstavciAGP Apertu1'e Size (MB).LPT Port D!sabfed PCI PIRQ[A·D]# Disabled Wake Up Events Press Enter I t":: . jakY typ setrenf buACPI Suspend Type: z..

Saving a Max. ntene mo 'd tail k t okra pracuJeme metodou APM)..-u. Tip: Presne defmice seti'icfch retllllu APM a ABPI [sou v kapitole 5. Pokud jsme prostfednictvim ACPI pfedali fizeni spotfeby Windows. c~F.. e 1ne onfigurovat setteni (tensetHer rezimy: .~ Mrli~jir»~~u.by iej byl aby bvlo m -.g• j~" .A.. relimu sptin~. Obrazek 3.AGP driver). ktera pouze vymaza videoparnet. tak chipset zakladnf desky .3: Karta Reiim spanku . J" spo e lye.uje nastaveni setficiho rezimu. a take zobrazovaci jedmonitoru a pfepnutf 92 % pro mikroprocesor 99 % u mikroprocesoru.. Full (nebo Suspend Both). po kterych BIOS zapne tfi v v v Run VGABIOS if S3 Resume' t 'ka se i .1. bude vypfnan monitor podle zvolene Suspend rnetody. at Vp zne .zadu~e...O:m"""". 1) nejstarsi monitory se pak budou muset spokojit s hodnotou Blank Screen.IPQ .Drf ~lL. avesyd tat.4: fRQ Modemu 48 BIOS a Setup prQvod ce Za ~kl • admm nastavenrm pocftace 49 .2: VoJbasetficiho retimu Video Off Method: specifikuje zpusob uspanf monitoru. te vol byv Power . nastavte zde hodnotu DPMS Support.inku obnovlt) a vyprre poru<. 0 je snfien 0 80 %. Obrazek 3. ~ .lc. a Jes e vo ba Auto.r . Pokud vas monitor podporuje DPMS (Display Power Management Signaling). vypfna se jak CPU.Kapitola 3 .. 0 Ulo2faki:u'ini stay picrhy ne pevey disk. ale vas monitor nejak.je lepsi Power Management vypnout nastavenim na hodnotu User Define a rovnez vypnout ostatni volby. Pokud sem zapiseme No..h11O CI!'iIR~I!o COOOCOOJ' 11 "~i ceo. ..Ymi zakladmmi "zelenjrni" funkcemi disponuje. po stisku kla E .. Chcete-~j radeji prejil: do J J 0 m02ne • Suspend Mode .-.zmensenf odberu pevneho disku do Sleep Mode.rido!aa~ SttM'!l~lIr'4Jn_j"""""lzenf .N. Saving.- Obrazek 3.4. ptJdrZ'{e kJavesu Shift.1. Suspend Type: zpfesii. coz splnuji vsechny moderni monitory. . .H :l . nebude monitor behem setricfho rezimu vypfnan. :':VYP[loutpos:fta'i .Management.1..I' .. 0 sese nastavujf doby. Rezim sp. """ ~ !!I!I'HC:M.1. Neni-Ii tomu tak. .odber mikroproeesoru Standby Mode . kde je vypfnan pouze CPU. /ij . €)ii~e&bl:OIIYd>~eI<- Enabled se bude karta pfi prob~~enf in~~~]l~izaee ~arty VG~ po Rrobuzeni z m6du S3.. Nekdy jsou nabfzeny pouze dva rezimy Min. . K dlSPOZlCI .: . takZe j&pak nutns pfecrst st jejiCh popis v manualu zilkladnf desky a vsa VY-'Rou~et. :~~:::!~=l ·IU~~""~ '!Il5-r~~UMT!~ ~!ido!'~ZI-I. pH Disato .pokles pffkonu notku. muzete zkusit hodnotu VIR SYNC+Blank.Pa1~«c)'w!.:0 () setrenf energff. Vyrobci zakladnlch desek casto doplnujf vlasfnf reiimy.. Uvede poatac do u~PQrneho rezimu obnovk retsn systeml"j Window$. "Ij~ • • Doze Mode .OlJ1e rye e •.Setup <I. PH bled bude probouzenf rychIejsia1e namusf b''i+°vatl(Chal~t~ "Y.. System pak pri uspam vypne vertikalnf a horizontalni synchronizacnf porty a vymase vidsopamef.tjliK~ ~ b : TW~~ll __ ~Wr1~cd= =~~Lt>-4lOM N~mni~-tlItf~~ . • :!~~ ~_DI.oI. Video Off In Suspend: zadame-li Yes. li . _ +.:It1'i) " . Muzeme pouzft: • • Stop Gromi.

Power On by Modem: probuzenf obdrzenfm pfiehoziho signalu do modemu. . vou y jsou: . dostupne .!p Soft·Off by PWR·BTTN: urcuje funkei hlavniho vypinace na ski'ini pocftace. Drzfte-li ho 4 sekundy a dele. St (POS) Only. ou venovanou napajecfm napettm a frekvenetm. zda system muze bit zapnut PS2 mySi ci kIavesnici. FDD.) Je-li ACPI v provozu. Mouse Move. . No. ACPI APIC Support vysvet eno v r vI vadkuAPIC DaISf dva radky otevrou okna: . dostupno volby Yes. Obrazovka APM konfiguraee se ope mja k vyrazns . muzeme nynf zadat tvar hesla pro start pocitace. . MuzeVto bit: casti obrazovky definujeme udalosti.Kapitola 3 . LPT Port: udalosti na seriovem nebo paralelnfm portu ci disketove jednotee. HardwareMonitor I Wake Up Events: volba. v pfipa. ce IDE.illP Help'---_ . ..".. -dku teto obrazovky Je venovana ka Pitola 3. KB Power ON Password: pokud jsme v predes1em hidku (POWER ON Function) zadali Password.. ale neda se pou. Nastavime-li zde rezim Instant-Off. PouZivame-li ACPI.yvIiv.je dobre nastavit na Disabled. (Jedna se o soucast specifikace ACPI . APM • • Pouier ManagementlAPM: zapfna a vypma podporu . APM Configuration . nos ti jsou: Disabled. . Wake up z LAN: nastartovani obdrzeneho on pocitacove site.lit pro SCSI disky. pocftac. ACPI 2. pocftac se vypne. .. . . . ktere maji pro- • • Primary IDE 0 at Secondary IDE 1: aktivita na discfch prvni nebo druM sbernl.. Suspend.9 Frequency!Voltage Control. BUTTON ONLY a Keyboard 98. ktera jeste Upresiiuje moznosti probouzeni: • o Power On by PCI/Onbd LAN: system buds aktivovan sigmilem ze sbernice PCI (preSneji z rozsifujicf karty ve slotu PCI). Hot Key Power ON. nebo z integroVane (onboard) sfeave karty.:15: Obrazovka Power • • • • Suspend Mo d e 0 d POVI hidku ACPI Suspend Type._. je nastavena hodnota Delay 4 sec a pokud drZite vypfnac stisknuty mene nez 4 sekundy. Obrazovka Power .Video on S3 Resume Repost Auto. SUspend Mode: rna Standby mode.. Jednu z jejich Ve svislych Setupeeh bjva se~fem vyznam vesmy moznych variant ukazuje obrazek. Main Advanced Security [Auto] [No] [No) Power funguje hlavnf vypina' nor""'me ("Y!>irui a zapilUi Suspend Mode RepastVideo on S3 Resume ACPI 2.. Th lze zjistit napfiklad ve Spravci zafizenf (viz obrazek 3.13). _. . kdyzjsme v fadku POWER ON Function zadaIi Hot Key. pISU ra ... . I isou: 51 .. Volime zde typ setHciho reHDD Power Down: po zadane periode vypne pevne disky. APM Confi~urat. tedy vypnut. ale pnpolen k naf)SJem. zadavame kombinaci klaves pro probuzenf PC. PoHardware M oniior je obra~ov~ . v 50 -------- _ BIOS a Setup . ~ . USB vesy). Standby). e~ergll so~:~~ed:oleb zname z pfedeslriho vykladu. 't . neakthruje h"'lnotu Suspend).. ...Setup Modem Use IRQ: Ma-li bit BIOS sehopen probudit pocitac ze spanku. v... KB Wake: system bude probuzen z reZimu S3 z USB klavesnice (stiskem klaPOwer On by Alarm: uzivateJ zada datum a cas probuzenf PC._ ze "mekce vypnut". Pro tuto funkct mus! by!: pocftac pouLAM nebo automatlCky (Power On by ~..io_n~ __ Power-Ma~·a~emenuAPM Video Power Down Mode Hard Disk Power Down Made Suspend Time Out Throttle Slow Clock Ralio System Thermal Power Button Mode Restore on AC Power Loss On On Power On Power On Power On P P. _ __j Obrazek 3. nema zde nastavena hodnota zadn. nelisi od predesleho vy a u.pokud nem ACPI aktivovano. tavenf Power managementu • AP M Configuration venovane detailnfmu nas . arm. systemu prostrednictvim startovaciho signalu [Disabled] [Disabled] [Disabled] [ .•.. Hot KEY. Hard Dis k Power Doum Mode: volfme mod setrem (moz. Mouse Click.pr(JVodce ztikladnfm nastavenfm POI5itace Video Power Doum M ode. no do obrazovky Power. . POWER ON Function: definuje. ..::~ By RTC Alarm By External Modem By PCI Devices By PS/2 Keyboard B PS/2 Mouse [Enabled~) [Suspen [SUSP~I~~) [DI~a [50 Yo] [Disabled] [On/Off] ff] [Power 0 I [Enabled) Reload Global Timer Event: teto bouzet pocitac ze spanku.. de ze nepouzfvame ACPL • • • ' '.. VIZ radek Run VGABIOS ifS3 Resume.0 Support zapina podporu ACP I.0 Support ACPI APIC Support _~- lJlE!m sp~c. bl d] gls~l:dJ . jakmile se k PC pokusf nekdo pHpojit modemem. 'da Ib S8 Only. musite B10Su sdelit cislo IRQ. . ktere rna vas modem pHrazeno. COM. prepnete se do reZimu Suspend.r ke startovat z lokalnf sM (Wake on Tip: pocrtac mOze~e krome probouze~ ta). Isa .limu: Suspend nebo vyznam pouze pH vypnuts podpore ACPI. proto jen struene: V . Dostupne volby jsou Password. 'k] d . Mode..

. uvo _ v U~lV. (IRQ 6). Restore onAC Power Loss: volime reakci pocitace po obnove napajeefho napetf (doslo-li pfedtfm k vypadku napajcnf). Poneehams-li standardnf nastavenf Auto. Standardni nastavem (DIsabled) vy ovuj 'h . Dovoluje nam autornaticke zapnutf PC pfi obnove napajen].6 PNPIPCI Configurations Souvisfosti: Zakladn! termfny jsou vysvetleny v kapltole 5 . Windows (pi'esneji od WinGows95). ktere jsou jejim Obrazek 3. I Auto (ESCD) Press Enter isabled Yes Menu Defau reset Data IR~_~~sources_~_~_. System Thermal: zde povolujeme pouziti tepelnyeh oehran na zakladnf desce. budou vsem rozsITUJlClm BIOSem. napf. Power Button Mode: obdoba nastaveni Sojt-Of{ by PWKBTTN.5. ale iadny zaloini zdroj nema nekoneenou kapacitu baterif a nekdy i on napajenf prerusi.16: Obrazovka PNPJPCI Configurations Reset Configuration Data (Clear ESCD): vtme. Marne-II vsak poUze S neja ou 53 52 BIOS a Setup . N astavfrne-li: PI OS· s timto hidkem se v Setupec se am Plug and ay . do konfigurace plug-and-play prostre me Ve svislych Setupech v~t?~~l:~t trochu odlisne volby: Advanced. dnes se to pouzfva velmi rnalo. ) • No. pnpa d ne SCSI) . v V.25. v PTIKabZovkemrty. biev ·1 t" barvou miizete zkusit tuto volbu zapnou natsm problemy. e..) I I I Resources Controlled By: zde ovliviiujsma zpusob pfidelovani systemovyeh zdrojn. n. l t!.e vitsine karet. Volba je dUleiita predevsfm pro pocftace. N a obrazku vidi P h tk' e velmi casto.. budeme. Pfi volbe Manual zpnstupnime radek IRQ Resources a pfidelem IRQ a DMA muieme zadat rucne. budou IRQ a DMA prideleny automaticky. mOieme zkuslt No. u nichz vyiadujeme nepretrzity provoz. Za optimalni hodnotu se povazuje 50 %. Zpravidla je vyjadren v % skutecneho taktu (napf. Volba se nasledne automatickyvypne. Legacy ISA: budeme moci zadat cislo kanalu rucne. v. ze pfi startu PC si BIOS nacfta konfiguraen] tidaje ESCD z pamsti CMOS. (Ma to vyznam pouze pfi nefunkenostl plug-and-play. Byvalo to cas e u a e.50.5. (Takove stroje sice napajfme z UPS.name-bh :OZSlTIl~lel a .1:1 0 plug-and-play. bude start probfhat Minim zpusobem._ ~. u starsfch rozsifujfcich karat. .Move Enter:SeleGi F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults • • • 7 assigned DMA \ to PCIIISA PnP ' Tato cast Setupu je vyhrazena konfiguraci sbernice prostfednictvim prldeleny rozsifujicim deskam. jehoz aktivitou bude pocitac probuzen. PoDsfaultne je nastaveno Yes.) IRQ Resources: tento ractek je pnstupny pouze tehdy.~~) mohou mit s tfrnto biGA ( grafieke akceleratory ne 0 a t (E dardni karty V napr.. Muzeme zde ovlivnit pfifazeni kanaIu IRQ a DMA: • • PCIIISA PnP: pfidelovam bude fizeno systemem plug-and-play. t pcr Nektere nestanPCINGA Palette Snoop: je patjm biten. I/O. a stemOvjch Zdrojfch. • • • v·v . OMA 0 assigned to PCIIISA PnP DMA 1 assigned to PCIIISA PnP DMA 2 assigned to PCIIISA PnP sy. zda vypfnacim tlaeftkern (na skhni pocftace) budeme vypinat (volba OnIOjJ). Zadivame. pcr a hlavns zdroju. ~~ kuje Volbou No bude preruseni nvolneno. • PnP/PCI Configurations Reset Configuration Data I ntmnttt. zadanfm Power On se pocitac zapne a nastavenim Last State se vrati do stavu pred vypadkern napajenf.KapitoJa 3 . ktera vyvolala zavazny konf1ikt zdroju a znemoznila tak start PC. o• yo t I· olnit IRQ pridelovane floppy mec amce FDD IRQ Can Be Free: zde m~ze. . coz p. 87.V . I • t' k r t rSA dnes s tim pro emy nej sou. kud nemame disketovou me cham u. y ta a IDE. .e .prwodce zakladnfm nas/avenTm poi'. play. v. . kartam prideleny systemove zdroje (IRQ. (Nutnost pouziti muze vyvstat napf. Throttle Slow Clock Ratio: urcujeme takt systemovYch hodin v setficich rezimech. po instalaci nove karty. zadavet Yes. marne k dispoziei tento factek.~l usen{nf~e jedno preruseni pro ostatni zarfzeni. DMA .) Power On By: zaffzenf.' Menu Advanced v v.5).62. t-edy Tip: Plug-al'ld-play u~e~1 vsechny ~'k nestandardnr kartou. aby zkontroioval karty a pridelil jim znovu zdroje (vytvofil nove ESCD).(ta(... Vyjimkou budou kan:Y n~.' k rtu ktera neumi plug-andRucni konfiguraci pouzijeme pouze tehdy. d . r:. tvfm menu . nebo prechazet do setficfho rezimu (Suspend). Pokud chceme BIOS pfinutit k novemu pridelenf systemovyeh zdroju. . v W v.75.. N astavime-1i vsak na Enabled.37. pfinutfme BIOS. Ponechame-Ii zde standardnf hodnotu Disabled. pokud v predeslem nastavenf (Resources Controlled By) zvolfrne Manual. Pfi PowerOf{zustane pocitac vypnuty. ~_ Resources Controlled By X IRQ Resource PCINGA Palette Snoop FDD IRQ Can Be Free IRQ 3 assignet to PCIIISA PnP IRQ 4 assignet to PCl/lSA PnP IRQ 5 assignet to Legacy ISA • • • • 4 assignet IRQ to PCIIISA PnP 3.. Pokud by se ~ J ~Vl Ypo 12e~ . po nemz bude startovat setf:icl rezim.Setup • • Suspend Time Out: cas nednnosti systemu. bled).12. VI n s stemove zdroje plug-and-play operac• Yes budou rozsifujfcfm kartam pride e Yt ~ k nacoctovsm systemu (graficka karni~ s stemem. J'imz zdroje pridelf BIOS.5.

~- -_'- .. Obrazovka Integrated Peripherals je ureena k povolovanf ci zakazovani techto prvku a k jejich detailm konfiguraci.Setup ~r-_~ __ ... Mentms hodnotu Disabled ci Enabled.. e _ Enabled Auto Auto Normal Full 37811RQ7 ECP 3 Disabled Disabled 1o__ . .. jestliie zadams Reserved. 7 0: pevnern disku 't (E)1OE a 5.. Onboard Devices Configuration . oznos yvaji . Pokud je zde Available.. tfm rychIeji jednotlive karty ziskavajf pnstup ke sbernici. pri praci s disky SCSI) se tim casteji preruSujf. y . likosti datovyeh bloku. " .8 0 pevnem disku SArA.mo~?~~abled. di SATA. trU integrovaneho fadice IDE. ktere jsou soucastI radl?e IDE. I IDE: za Ina/vypfna integrovany radic IDE.2 Standard vv v' soucasti zakladnf desky. . II PCI IDE BusMaster dovoIujeme BIOSu pouzfvat Busmastering pfi cteni/zapisu dat na zaiizeni IDE (v podstats pevny disk) (viz kapitola 5.. v kagiO Jach 5. jenych3. '_nt_~_g_ra_te_d_p_e_r_Ph_e_ra_l_a· OnBoa!!!..... ska obsahuje ra IC· CMOS S t (kde najdete velmi podobna nastavenf) se tykaIa pr:popitola disku.. di k "' ifef blokovy prenos dat. " '.8.. je rozumne poIDE HDD Block take A volit tuto vlastnost Mode:naP9ku.-~~ _<?I!<::Ii!p_I[)~ !J~e_\lice. . .. ze ka.. kdezto tato kapi a popisu je nastavovanf vlastnostf radicu.. sta?d..it Souvlslostl! v:ysvetlenr problernatiky najdete. :r~ nZt'je potreba snad stup k pfipojenemu zafuem.OnBoard Device . ~~m?~reJOn-Chip Primary/Secondary P~ '..... bude jeho kon 19uraee rovnez .8: Obrazovka Integrated Peripherals OnChip IDE Device Allocate IRQ to PCI VGA: pri Yes pHdiHuje BIOS pferui3eni (IRQ) graficke karte_ VetSina modernfch karet 3D IRQ potfebuje.ardne je zapnu.~-~-----~ . nez ji bude muset uvolnit pro potreby jineho zai1zenf (pokud 0 pnstup pozada jina karta). PCI . V nasem Setupu je tvorena tremi fadky... .7 Integrated Peripherals db'" _ pre eznevy zrychluje pnjen v tom (ne(externi fadic v Na zakladnf desceje dnes integrovano mnoho zaifzeni. Palette Snooping: viz PCI/vGA Palette Snoop. . Nej1epe je ponechatstandardnfhodnoty.0 p v . disku/Rozhrani (EJIDE/Rychlost pfenosu dat).... S timto nastavenim se casteji setkame spise v obrazovce Advanced Chipset Features. muzete tuto volbu vypnout. de v1?UJe~opIO 0' 0 PIO vat. ktere jsou e ~~I . Pokud jste si vsak jisti. •' 54 810S a Setup ~ provodce zakladnfm nastavenfm pocita6e 55 . .. " " VT ovnavacfch parneti pro IDE DMA transfer access: zap~3/~I~~ POUZl1 ~oze ovnavaef pamef volam (prefetch). je IRQ reservovano pro starsr zaHzeni (nebude prideleno prostfednictvim pIug-and~play)...Ui¥ii:nnt ------] Press Enter Press Enter i .0 controller USB Keyboard Support USB Mouse Support Onboard 1394 Onboard Realtek Lan Onboard PCI AUdi()_ ~_~ I~i!l~_.OnChip IDE Device . ze byste ve svem sys e IDE) ktery prefetch nepodporuje.1.1 bu. Chipset . '-' • • IRQ 15 [AvaiiableJ I Obrazek 3.. _ PCI Latency Timer: definuje.OeVice _. Jedno IRQ tak nebude zbytecne blokovano._----~--...~. ze vase graficka karta IRQ nevyzaduje (najdete to v jejim manualu). jez se dnve pouZlvaly ve forme rozsfrujicich karet.Onboard FDC Controller Auto Onboard Serial Port 1 Auto Onboard Serial Port 2 Auto UARl Mode Select Auto UR2 Duplex Mode Auto Onboard Paralel Port Auto Paralel Port Mode Auto ECP Mode use DMA Auto Game Port Address Auto Midi Port Address Primary Mastel Midi__l>ortlRg Primary Slave --l=-S~~r USB controller USB 2. .. jak dIouho muze kazde zaHzenf PCI "drzet" sbernici pcr. id PlO v nemz 4.. Dostupne volby jsou Auto nebo konkretm rezim .70 peimem. e ra IC pracobu IDE Primary/Secondary Master/Slave P~O:. avsak dIouM transakce (napf.mM~e l~.Kapitola 3. a pokud zakladnf deZdeje soustredeno nastavovam~arame fi zde Jesw musfm upfesnit. Speech vU'H'Y'U'd"UII . v .. CPU Configuration . lnstant Music Configuration Advanced PCIf"'nP settings WARNING: Setting wrong values in the sections below my cause system to malfunction Plug and Play OS [No] PCI Latency Timer [64J Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] Snooping [DisabledJ PCI IDE BusMaster [Enabled] IRQ 3 [Available] IRQ 4 [Available] IRQ 5 [AvaiiableJ • IRQ 13 IRQ 14 ---. uto nebo zadanf konkretni veradlcI. eim Obrazek 3.. 7: Menu Advanced IDE HOD Block Mode IDE DMA transfer access On-Chip Primary/Secondary PCI IDE IDE Primary Master PIa IDE Primary Slave PIO IDE Secondary Master PIO IDE Secondary Slave PIa DE Primary Master UDMA IDE Primary Slave UDMA IDE Secondary Master UOMA IDE Secondary Slave UDMA On-Chip Serial ATA Serial AlA Port 0 Mode Serial AlA Port 1 Mode Auto Enabled Enabled . tehd kdyz chceme integrovany radIC name je nastaveno Enable~. Enabled Enabled Disabled Disabled Enabled ~na~:e: _!l_~ __ . jejichz prostrednictvim teprve vstupujeme do konkretnich obrazovek.1. ~ imu meli jesw jiny pfilis pravdepodobnem) pnpade. USB .. 3. o... IRQ xx: obdoba Resources Controlled By. vyp::u~: ~=y~n~pe~1dad ~fi peruse integrovansho IDE).Super 10 DeVice I. bude IRQ pfidelovano plug-and~play.. . hradit novejsfm ve forme rozatrujici . f. d v dOY fi . nizsi je tato hodnota.

J POtty (COM. Onboard 1394: zapfnwvypina podporu lEE 1394 FireWire. kterou bud' zapneme...af!ckeedeoterv t .. i~_ ~ MOO81T1Y Monitory Mysl . bude pnpojene vysokol'ychlostnf zanzem USB automaticky detekovano a nasledns se zapne podpora prenosove rychJosti High Speed. integrovana zvukova karta.. kdy budou systemove zdroje pfifazeny automaticky.pn)vodce zakladnim nastavenrm po6ftace . V tomto radku ji muzeme vypnout/zapnout. Ii 57 I ! 56 BIOS a Setup . 2E8/IRQS je standardnf hodnotou pro COM4.. BjTvajf zde umfsteny fadice USB. Pokud nastavfme Enabled. Norma USB 2. On chip serial ATA: Volime rezim Serial ATA fadice: Onboard PCI Audio: dalsf (temef standardni) vybavou desky je zvukova karta.12 0 rozhranfch JAADUII +.!KQintJrIl!tarni d Po-mac J a j!na polohcved z. '. ktery z kanaIu SATA bude primarrn a ktery sekundarm. Pokud toto zaffzenf nepouZivame. zakladnf informace 0 U2E1394 najdete vkap. 0 Controller Mode v popisu "svisIeho" Setupu na konci kapitoly).§ :+ . Je'li kH~vesnice Usa povolena.J Kapitola 3 . JestIize toto zaffzenf nepouzfvama. Disabled a radic disketove mechamky v rOZSll'UJlCl karte pouzijeme pouze pri poruse integrovaneho radice. [sou optatnf rozhranf kfavesniC vyprluty.avesntce +Q '-t- :+: . Onboard Serial Port 1/2: zde nastavfms preruseni a adresu I/~ ~enovYch portfi ~S 232C (v podstate pfiradfme konkretnf zdffce jmeno COMx).: internf fadi~ .. + J.ani'E:ni I·!%I I TypPlps:tre. Obsah obrazovky pak samozrejme odpovida instalovanym prvkiim zakladm desky..GJoLPT) :I t:Omunikacni port . Super 10 Device SouVislosti: poe{tace.j. nebo vypneme. I ! !L.\ ¥ ~ Dsketove Dlskove Jednol:ky .fl~tu. SATA Only: radic SATA pracuje samostatne. SleOVOU • • i 3E8/lRQ4 je standardnf hodnotou pro COM3.19: Systemove prostFedky serioveho portu Onboard FDC Controller: bude nastaven~ na Ena?'~~.. Combined mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelm a seriovs ATA. +.floppy diskety. Auto: rezim zvoh BlOS . V Setupech se casto zadavajf konkretnf pfenosove rychlosti (viz radek USB 2. 2F8/IRQ3 je standardni hodnotou pro COM2..Setup IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA: definuje m6d DMA._ ~ OK _ 'I Siorno Obrazek 3. USB Mouse Support: opst zapina/vypfna podporu USB mysi. v nemz bude fadic pracovat.0 controller: tyM se rychlosti sbernics. Dostupne volby jsou Auto nebo Disabled. Enhanced Mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelni a senove ATA.to univerz§lnr seriovesbi!imfcf.' Po.+: ~ Sit Seznem koilf'ktrifch J Bezkor. I . USB Keyboard Support: zapinwvypina podporu klavesnies USB. pouze pokud skutecne USB klavesnic.- )ednotky Naslevenl pr-os~i'edk. c~mz p?voli~. OnBoard Device Obsah teto obrazovky je zamefen na konfiguraci zbyvajfefeh integrovanych zahzenf.dku 110 Netlavenf 03FB· 03fF 04 IIIIRomh IRQ .INJ vdee a hernch 5it'oye ecepetev Svsternove ~arizeni J ---. modem a take vstupne vystupm porty. nastavfme na Disabled. zafl2. 5. • 3F8/IRQ4 je standardnf hodnotou pro COM!.OM Kl. pH Enabled budeme moci s klavesniei pl'acovat uz pfed startem Windows. • • • • • Disabled: fadic vypfna. opet nastavirne na Disabled.j G:r. Tip.12 0 rozhranfch pocftace.12 0 rozhranfch Tato cast konfigurace integrovanyeh (Input/Output) zafizenfrn. USB Keyboard SUPPort nastaVfme na Enabled. sfiova karta. I I' kar- • • Auto.' tlska.e_n_f: ··F ~ Rad:c~ sbemice USB R~dfce 2VI. Dostupne JSOU tyto hodnoty. Pn vypnute podpofe bude kJAvesnice dostupna az po naeteru ovladaeu. Zakladnf fakta 0 zaffzenfch I/O najdete v kapttole 5.ny(LPTl) '_Procesory ihrdlce disk€tuvYch lednotek zapfnwvypina integrovany kontroldr USB. :+~a . ~~~ Jednotky ovo nebc CD-R.+' + @ Ra~ce lDE ATAiATAPI a USB 2. Onboard Realtek Lan: nase vzorova zakladnf deska je vybavena integrovanou tou s cipem Realtek.0 zavedla novou rychlost USB ~ High Speed _ 480Mb/s. rozhranf je venovana standardnim vstupns vystupnfm Serial ATA Port 0/1 Mode: volime.j. USB controIIer: +'. poulivame.U __ ~ _. _ (COM 1) port ((DM2) po{Htace/O ItEE 1394 rireWire. SouviSlostl: POpis USB je v kapitole 5..

20: Konfigurace LPT ve Windows 58 BIOS a Setup . v OnBoard Promise Controller: zakladnf deska v nasem pffkladu je vybavena integrovanym radieem disku. kdy je prenos jednoeestny. Jeho umfstem. ktery podporuje serioveho rozhranf. • • • hodnota pro LPTl. kterou muzete zmenit na 1.'-Iredkl~ N a zaver uvedu jeste ukazku druheho. Port: stejne jako u serioveho portu volfme pridelenf systemovych zdroju: paralelnf port. K nastavovani vlastnostf integrovanych rozhranf zakladnf desky se dostaneme prostrednietvfrn menu Advanced. start a ovladanf jsou popsany v manualu zakladni desky.orovodce zaklaOn{m nastavenrm oocttsce 59 . ASKIR 0." Mt:'todll rllt'O"::~nl pl(j. vopaenem pnpade nastavte podle dokumentace daneho zafizenf pfislusny typ portu (nskdy jsou tato pffdavna zaffzenf integrovana na zakladnf desce).9 0 diSko\IYCh polich RAID. Priznavate. druhy seriovy port bude pracovat v infraeervenem reZimu.). N emate-li takove zaffzenf. UR2 Duplex Mode: tyM se rezimu prace infraportu. • Normal: puvodnf jednosmsrny rezirn. externf pevny disk atd. Setupoveho ovladanf. ktery z reZimu je pro pfipojene zafizeni optimalni. IRDA. vetsinu z nich znams. Obrazek 3. To se provadf specialnfm programem konkretnfho radice. Midi Port Address: pro pfipojenf Midi portu muzeme zvolit z adres 290. Pokud ji Setup nenajde. nebo jako port pro dalst zafizenf (zmezi na vyrobei desky). hodnota pro LPT3. druhy seriovy port bude pracovat v normalmm rezimu RS 232C. nekdy je k dispozici volbaAuto. Onboard Paralel • Disabled vypma integrovany 378/IRQ7 je standardni 2781IRQ5 je standardni SEC/IRQ7 je standardni Menu Advanced Souvislosti: Nektere drazsf zakladnr deSky nabfzejf rnoznost oraces rezimy RAID.Kapitofa 3 . a vystavujete vhodny. nO(>OUiiv.' plenJ!enl CIslo porlulPT. io~P'j·. hodnotu Skuteene nastavenou (Obr: 3. bude zde nastavena volba Disabled. pffpadne port vypneme. implicitne byva pouzita 3.17). se riziku. V nasem Setupu muzeme volit: • • • • Normal. muzeme mu pridelit kanal IRQ (5 nebo defaultnf 10). !LPTl . ktery kanal DMA to bude. 300 a 330 (default).21. Nastavenfm na Enabled integrovany radic zapneme a v nasledujfcim radku Operating Mode vybereme rezim price (RAID nebo IDE). Zacnu na obrazovce Onboard Devices Configuration. 3. UART Mode Select: Druhy seriovy port muze fungovat bud' jako standardni rozhranf RS-232C. c:=--. systemovych prostfedku najdeme ve Sprtuoci zaiizeni Hodnotu prerusenf a cislo paralelnfho portu ovliviiuji ve svem Spriioci zaiizenf dows..20) je IRQ dokonce implicitne zakazano. hodnota pro LPT2. ze BIOS nastavf ten mene SCR (Smart Card Reader). kdy je umoznen dvoukanalovy pfenos dat (tj. zvu- o PQI<ud mo!no.''''''. ECP: obousmerny rezim vhodny pro pamefuve jednotky (Iomega ZIP. take Win- Paralel Port Mode: paralelni port je schopen pracovat ve vice reZimech paralelniho rozhrani. nebo obecne zafizeni. Game Port Address: nastavujeme adresu hernfho portu. ECP Mode Use DMA: Rezirn ECP pouzfva kanal DMA. OnBoard IEEE 1394 Controller: zapina/vypfn::i integrovany radic IEEE 1394. Zde muzeme nastavit. Dostupne volby vidime na obrazku 3. EPP: obousmerny rezim vhodny pro tiskarny a skenery. ze nevite. Midi Port IRQ: je-li Midi port povolen. Zde (Obr. Zvolfme-li RAID. vetsina obvodu • • • • SP P: obousmerny rezim IBM. je dalsim rezimem. OnBoard AC 97 Audio: ph Auto bude automaticky vyhledana a zapnuta integrovana kova karta. soueasne z pocftaee do zafizeni a naopak). Proto jsem iakladnf popls RAID zafadil do kap.i"".Setup • Disabled integrovany radic serioveho rozhram vypne. normy IrDa. ponechte zde hodnotu Normal. ktery muze pracovat v rezimu IDE nebo RAID. musfme konfiguraci diskoveho pole dokoncit. VyMr byv::i z adres 201 (default) a 209 nebo muzeme herni port vypnout (Disabled). ~!-~~~~l__~----. Half Duplex. V tomto Setupu budeme pouzfvat dYe obrazovky: Onboard Devices Configuration a USE Configuration. 5. ECP+ EPP: spfse vychodisko z nouze. ktery vybframe podle m6du prace pripojeneho zaffzenf: • • Full Duplex. a tak upozomfm na odlisnosti.57 ME je infracerveny rezim firmy Sharp. ktere easto mem srner toku dat.

Emulation Type: zapisern Auto bude zafizeni s kapacitou mensf nez 530 MB emulovano jako ~oppy disketova mechanika a vetSf zaffzenf jako pevne disky. zakladnf desky). objevf se hlasenf No USB mass storage device detect. teplotu procesoru. 1. zapneme/vypneme kontroler posledniho standardu USB 2. Dostupns volby byvajf: 10.5V 5VSB Voltage Battery CPU Temperature CPU FAN Speed System FAN Speed Status ··JtfiHftl Ilem Help Auto behem startu PC detekuje BIOS zaffzeni USB.ni).mll. Enabled budou obe zafizeni pnstupna jill pfed naetenfrn ovladaeu. •.32V 5. zapne jejich podporu. ale programem ulozenym v hootovaci pamsti sffove karty. 65. 70.ij. Obrazovka venovana .0 Controller Mode: volime rychlost. 75°C.0. Sdeluje nam skuteene hodnoty napefovyeh urovnf. Operating Mode gn~oar~ ~~E 1394 Controller I [Auto] [Enabled] [RAID] [Enabled] [Disabled] (Enabled] [Enabled [Enabled) [3F8!IRQ4) [2F8/IRQ3] [378] [Normal] [1.16V -11.92V 2. Najde-li mys ci klavesnici USB.48V 5.9) [DMA3) [IRQ7] [Disabled] USB Mass Storage Device Configuration: poslednf radek je vstupem do daiM podobrazovky.lIlIl!I. 30. Zbytek voleb na obrazovce se nijak nelisi od stejnych radko.0V +12V -12V +2.1J OnBoard LAN: zapfna/vypfna integrovanou sffovou kartu. U~~ Mass St~rage Reset Delay: na prvnfrn radku zadavarne pocet sekund.·I·...22: Obrazovka PC Health Status 60 BIO$ a Setup - oravoace zakladnrm nastavenrm pocitace 61 J' .: Konfigurace imegrovsnyct: zarrzeni V PC Health Status Souvislostl: Jak zjfstime zal\ladnf parametry mikroprocesoruje popsano vkapltoIe 5.3V +5. Mozncsti volby jsou: Disabled. Hodnoty mohou byt Enabled/Disabled nebo Auto/Disabled. Druhou obrazovkou.0 Controller: lt~ :Move Enler:Select F5: Previous values +!-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exil F1:General Help F7: Optcmlzed Defaults USB 2.m •••• Item specific Help Advanced OnBoard AC"97 Audio 0 nBoar d P rormse C on t ro IIer . N astavime zde lirnitnf te_plotu.Kapitola 3 . Taje ureena ke konfiguraci velkokapacitnich zaffzeni USB (diskU USB). 6 USB Paris a 8 USB Ports. funkce funguje pouze v systemeeh ACPI! pc Healt Shutdown Temperature CPUVCore AGPVoltage "'3. P?kud se behem teto doby zarfzenf neaktivuje. ale ne 0 mikroprocesor). Poetem porto. Shutdown Temperature: je vetsinou jedinym konfiguracnim radkem v obrazovce.91V 46'C 4590RPM 4500RPM Menu level USB 2. II> Onboard DeVlces~snfigurafion II> PCI PnP II> Instant Music Configuration I"'- n o~nBoard LAN Boot ROM DnBoard Modem OnBoard Floppy Controller Serial Port1 Address Serial Port2 Address Parallel Port Address Parallel Port Mode EPP Version ECP Mode DMA Channel Parallel Port IRQ OnBoard Game/MIDI Port [6 USB Ports] [Auto) [Enabled) [HiS peed] • .0 Controller Mode Ad"anced. kolik porto.Full Speed (12 Mb/s)..: 3. . phpadne muzeme integrovanyradie USB vypnout. 2 USB Ports. pfi: • • • Disabled budeme moci s temito periferiemi pracovat az po nactenf jejich ovladacu (tedy po startu Windows). nekdy take zakladnf desky a skutecnou rychlost otacek ventilatoru.zdravf" pocftace je spfse informativni.m•• / ~ Advanced USB Configuration USB Function Legacy USB Support USB 2. USB Mass Storage Dev'ce Configuration 3. USB je definovan mozny pocet diskf USB.. N apfiklad meehaniku ZIP takto "predefinujeme" na disketu a muzeme z ni udelat bootovaef zafizeni (viz kap.05V 12. Pozor. ktera se zabyva vlastnostrni integrovanych rozhranf. ci High Speed .40 s.0 Controller USB 2.03V 3.(480 Mb/s) Obrazek 3. SB Configuration U V~ Speech Configuration II> Chipset. je USB Configuration.23. Pak by start PC neprobihal z pevneho disku. Na me desce to je 60. zda bude pouzita jeji bootovacf pamef (OnBoard LAN Boot ROM).73V 3.fdentifikacnT oislo mikroprocesoru a mnoho adaJtJ najdete v Pff/ohfich na kOJic] knihy. USB bude aktivnich (samozrejme hodne zalezi na skuteenem poctu porto. pfi jejfmz dos~zeni bude system vypnut (pfijdeme pravdepodobne a data. z nieh je urcena dvo- II> CPU Configuration Onboard Devices Configuration I ____.5 0 mikroprocesoru/GPu/D . kdy POST cekaji na start disku USB. s jakou bude radic praeovat . popsanyeh v Super I/O device v teto kapitole. Prokazdy jice radek: • Device 1: zde se ukazuje detekovans zahzeni. muzeme zadat.I·I·~· .8 Obrazek 3. -'+ USB Ports.3 Advanced BIOS Features Setup/Poradi bootov6. 20. Legacy USB Support: se tykci podpory starsfch zafizeni USB (mysi a klavesnic USB). OnBoard Modem: zapina/vypimi integrovany modem.02V 2.'.Setup . Ta rna mime odlisne fadky od tech uvedenych v casti OnBoard Device: USB Function: zde zadavame. menu Advanced . v opaenem prfpade ji vypne. Je-li karta povolena..

20 Jrekvencfch. +/.3 V V 5V 1. ktere by mohlo zbyteene vznikat a .1. Tim se omezf elektromagneticke ruseni. ze spicky signalfi budou modulovany na ploehe kfivky. coi se projevi na vseeh komponentach zakladni desky! V jednotlivych Setupech se tyto obrazovky mohou znacne lisit. mikroprocesoru.znecisfuvat" kolemjdoucf signaIy.je pomerne slozite. Spravnou hodnotu nastavf BIOS sam a zvysovat ji . nektere Setupy ji nabizejf v obrazovce Advanced Chipset Features.t information ______ ~ic. 62 BIOS a Setup . velkjm vetrakem dispanuje take napajecf zdroj.0. 3. Properties Type Access <. Motherbo8rd B:§ Temperatures: $CPU $cPU $CPUID . ze se tim zaroven muze narusit komunikace se zaffzenfmi. Tip: Pfehled provoznleh teplot mikroprocesonl najdete samQZfejme na 'WVNV-stran- kach V9robce.24: Obrazovka Frequency/Voltage Control '!!!..0. Kazde PC je napajeno nekolika napetovymi urovnemi.kladnf clesky pojednava kapltola 5.F5: Previous values "/-PU/PD. Je posledni konfiguracnf obrazovkou v nasem Setupu. jeji vlastnosti se totiz menf pornoci propojek (jumperu). +/. + 5. Kteremu chladici je radek venovan.0.Setup . musime mikroprocesor odblokovat.:Move Enter:Select . CPU Clock Ratio: sern zapiSeme pomer mezi frekvenci jadra mikroprocesoru a vnejsi frekvenci (tj.flkladnrm nastavenrm po/jftace 63 . Tip: Hadnoty srurnane jednotlivymi obrazek 3. Voltage Battery: CPU Temperature: napetf baterie zalohujicf pamef BIOSu.03 v Obrazek 3. zalezf na tom. jejichz skutecne hodnoty ukazuji radky: + 3.11 V 1. FrequencyNoltage ~ __ ~~ __ CPU FAN Speed: otacky vsntilatoru System FAN Speed: otacky nektereho z dalsich ventilatoru. nemuzeme do nich tedy vstupovat. jsou totiZ uzameeny.l Input Display i+ s os v 1197V A +5 V st. Struene tedy zopakuji: Behem prace generatoru hodinovyeh impulsii vznika ze spickoyYch hodnot pulsu elektromagnetieke rusenf. Motherboard +Motherbo:E:lrd ~AUX Cooling Fans 35"C (95 'f) 47"C (117"F) 24 'C (75 'F) H. (VentilatorU je v PC celafada. Proto se heine nastavuje hodnota Disabled.!Leb 0 ••• -----.35%. krome vstraku CPU mahou bjt vsntilatcrem ofukovany chladiee na chipsetu ci vidsokarte.41 V Obrazek 3.73V 1.9 Frequency jVoltage Souvis(osti.prQvodce . + 2. storay" :.\ISeMor V.---. zda jsou zakladni deska a jeji Setup konstruovany pro pfetaktovanf (overclocking).0. ktera jsou chonlostiva na pfesne casovanf (napf.S2V 3. nenajdete tuto obrazovku vubec. a pokud zjistf.3V. Zapnutim teto volby zajistite. +/.00%. Auto Detect PCl Clk: pfi zapnuti volby bude BIOS monitorovat aktivitu PCI... KvU1istabilite systemu se vsak doporueuje volbu vypnout.. Nsvyhodou vsakje.21).5V.50%.> Chipset * $CPU 244SRPM <:p aos (±j_ ~ i. 5VSB (napefovy signal zdroje. Odaje pro nejpotlzfvanejsT mlkroprocesory jsem pak zaradi! dO Pi'fIoh. frekvenci USB). Dalsf radky jsou jiZ informativni. .£ 41. jfmz se startuje PC).2.eo$:.ndby ~VaATB. vypne signaly jdoucf k nim. AGP Voltage: zde vidime skuteene napajecf napetf na sbernici AGP.23: Otacky.b ijJ ~ Operating Server System A Vo~e~e velues $CPUCore 0. teplota mikroprocesoru.pretaktovavat .I"" ITEiT6705F ISA 290h I ~senSDr CPU Clock Ratio Auto Detect PCI Clk Spread Spectrum CPU Clock Voltage Fine Tune X CPU Voltage Regulator XAGP Voltage Regulator XDRAM Voltage Regulator ~ Enabled Disabled 100MHz Disabled Default Default Default Item Help iI 1 ~?~ 6. cimz se elektromagneticke rusenf omezf.Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7: Optomized Defaults e!J Memory @lSPD -(ji. teploty a nepet! na zakladnf desce Spread Spectrum: s touto volbou jsme se jiz jednou setkali. ze nektere slaty nejsou obsazeny (nebo [sou obsazeny a nejsou aktivnf). M~~im. Dostupne rnoznosti "zp]osteni" jsou: +/.~ia . Control OSQuvlslostflch meZi fr:ekvencemi za. + 12V..Kapitofa 3 . Muzeme zde ovlivnit nejzakladnejsi pararnetry. nektera zafizeni SCSI). ale jejich udaje jsou pomerne dUlezite.) . senzory uvidfme take v pwgramu AlDA32 (viz ___ c__ ~ __ ~~~~~~~ Control ~ _ I ~ew B.5 $+3.-~------- a § Computer DMI AIDA32 vaso Summary comouter Name ! I Field.sensor . mustme najit v papisu zakladnf desky.port &ud. Pokud budete pracovat se starou deskou. CPU Vcore: ukazuje skutecne napajeci napetf jadra mikroprocesoru.Mry +12V 5.75%.. Multiplikatory mikroproeesoril.J. a aby nastavena hodnota byla akceptovana.

User PassUJ01'd.900V] Tip: I kdyz pouzijeme prednastavenau kcnflguracl.386V] [4.890V] [11. Rovnez pofadrbootovant je vhodne pfizPllsobit nasirn patrebam. Obrazek 3.25: Obrazovka Hardware Monitor CPU Temperature: ME Temperature: teplota mikroproeesoru.20 frekvencich. Vyrobci jednotlivych prvkii vsak zvysovam napeti durazne nedoporucujfl CPU Voltage Regulator: AGP Voltage Regulator: DRAM Voltage Regulator: dovoluje zvysovat napetf jadra mikroprocesoru. dobre je ravnei zkontrolovat parametry pevnych diskli a nastavenf disketove mechantky. Power Temperature: teplota napajeefho zdroje (v nasem prfklade sice BIOS podporuje mefenf teploty zdroje. ze snimaei otaeek nejsou vybaveny Poslednf ctyfi radky ukazujf skutacne hodnoty jednotlivyeh napetovyeh hladin. ktere vsak nemusi vZdy fungovat. umoznuje pozvednout frekvenci FSB 0 nekolik procent. damm Enabled budeme moei regulaci pouzft a zpi1stupnfme fadek Fan Speed Ratio. tak napajecich napeti a frekvencf). vybitfm baterie CMOS nebo nasfrn omylem pfi zadavanf parametru. 14/16.Setup . 3. N ezapomeiime vsak. kdy miize zrysit spolehlivost pretaktovanych komponent.Supervisor Password. Zde najdeme odkaz na Hardware Monitor. 3. a system se muze stat nestabilnfm. tedy pfi startn operaenfho systemu a take pfi vstupu do Setupu. zpusobene napf. CPU Clock: tato volba je rnozna nejdUlezitejsf z cele obrazovky. Hardware Monitor Q-Fan Control Fan Speed Ratio CPU Fan Speed Chassis Fan Speed Power Fan Speed VCORE Voltage 3. PCI a AGp. Jde a cas a datum. dokonce ani nemusi nastartovat. (Konstrukce zakladnf desky z hlediska frekvenef je popsana v kap. • Load FailSave Defaults: nacteme overene a funkcnf parametry BIOSu.Save Defaults. 15/16 (posledni volba nabfzi nejvyssi otacky). napf. 65 64 BIOS a Setup . CPU Fan Speed: otaeky ventilatoru rnikroprocesoru (RPM:::: otacky/min). kde je vyrobcem ulozeno. dovoluje zvysovat napeti parnetf DRAM.10 Load Fail . BIOS Setup Defaults Menu Power Ve svislych Setupech je momontalnfmu stavu pocitace vyhrazeno menu Power. Zvysovanf napeti rna sv-ujvyznam pouze pri pretaktovani.Kapitola 3 . ze s FSB se men! i dalsf frekvenca na zakladni desce. To ve vysledku vede ke zvjseni vikonu procesoru. 5. Fan Speed Ratio: zde zapisujeme konkretnf hodnotu otaeek. Chassis Fan Speed: otacky ventilatoru Power Fan Speed: otacky ventilatoru vsechny komponenty zakladnt desky).11 Prace s hesly . ale ve zdroji neni tepelne cidlo).. PouZijeme ho pro rychlou konfiguraci Setupu po ztrate nastaveni. Q-Fan Control: tento BIOS a zakladm deska nabizeji prizpusobeni otacek ventilatoru.pruvodce zakladnrm nastavenrm Poc/tace . Muzeme z: 11/16. chipsetu zakladnf desky. System: heslo je vyzadovano pfi kazdem spusteni PC (presne po skoncenf testti POST). Suspend Mode ~~-'--Repast Video on S3 Resum' Hardware Monitor ACPI2. teplota zakladni desky. Za- Pro tvar hesla jsou vsak vyhrazeny obrazovky: • • Supervisor Password.' hesla musime zadat pouze pfi vstupu do Setupu.5°F [N/A] BIOS Setup Defaults: v tomto pifpade naeteme parametry chle nastaveni. Main Advanced Security Power Pouzitim teehto dvou voleb muzeme nacfst vyrobcem pripravenou konfiguraci Setupu.3V Voltage 5VVoitage 12V Voltage • [44°Cf111 OF] [36°C/96.) Voltage Fine Tune: prepnutfrn na Enabled povolirne zmeny napajecfho napetf prvkii v nasledujicfch tfech radcich. V jeho obrazovce vidime jiz zname iidaje (tykajicf se jak teplot a otacek. 13/16. optimalizovane pro l'y- [Disabled] [11/16] [2250RPM] [XXX RPM] [XXX RPM] [1. vybfrat (opet vidime. N aetene tidaje nam pak mohou slouzit jako zaklad pro daISf konfiguraci.ktera slouzf ke vlozenf uzivatelskeho hesla. musfme doplnit nektere udaje. Pokud ji Setup obsahuje.550V] [3. kam zapisujeme heslo potrebne pro praci se Setupem (odpovida nastaveni Setup v obrazovce Advanced BIOS Features Setup). Ochranu heslem zapiname vetsmou v obrazovce Advanced BIOS Features Setup (viz volba Security Option) a marne k dispoziei dve moznosti: • • Setup. dovoluje zvysovat napetf sbernice AGP. Nastavenf se nacita z pameti CMOS. User Password KaZdy BIOS dispanuje moznosti ochrany pfed zneuzitfrn.Q Support CPU Temperature ACPI APIC Support MB Temperature Power Temperature ~ APM Configuration .. Je mozne definovat heslo a to pak vyzadovat pfi startu PC. 12/16.

Po klepnuti na pnslusny radek (User Password ci Supervisor Password) otevfeme okenko. V Setupu nam vsak bude dovoleno nastavit pouze jiny tvar User Password.Setup PH pouzrti hesel mohou nastat dye varianty Pouzijeme-li pouze User Password (Supervisor Password ziLstane prazdne). Na obrazku vidite jedno z moznych feseni. <Shift Tab>. bude toto heslo nutne zadat pfi startu PC a take pfi vstupu do Setupu. kam heslo zapfseme. ale podstatne prOdlouif cas po- ti'ebny k tomuto iJk:onu. Najdeme v ni take moznosti pro naeteni vyrobcem pripravene konfigurace (Load Fail. 3.- ~--. Zapis se provadf dvakrat kvuli vyloucenf omylu. Znalemu I'1tocnfkovi nezabrani ve vymaz.26: Menu Security Tjp: Ochrana heslern BIOSuje pomerne tJ'cTnna. K otevfeni Setupu pro libovolne tipravy budeme muset pouzft Supervisor Password. Volba Exit Ve svislem Setupu je pro ukoneovani programu vyhrazena volba Exit.Save & Exit Setup. password <Tab>.Save Defaults.anfhesla a "ovladnutf" PC.Exit Without Saving. bud's ulozerum nastavenf Save & Exit Setup.ale rozhodne nenr nepi'ekonatelna (viz kapitola 1. Supervisor Password a User Password indikuji nastaveni hesla. 66 BIOS a Setup . Je-li ochrana heslem aktivni. ale muzeme s nim otevfit take Setup.-.Kapitola 3 . Password a Change User Password vymaze heslo.-. Change Supervisor Clear User Password Boot Sector Warning.2 Us:nofiidanf BiOSujVymazanJObsatlu Setupu). BIOS Setup Defaults). Vlastni zadani hesla je velmi snadne. V obou pffpadech musime sve rozhodnuti jeste potvrdit stiskem klavssy Y.__ ----c I Ir I Enter New Password l= =-==-= =- ==-_--=~~ Sel(wt Ilel1l Select Menu Obnjzek 3. ~ slouzi k zadanf hesla. nebo bez ulozenf zmen . Muzeme take pouzft "horke" klavesy (zpravidlaFl0 a ESC). Jsou-li definovana obe hesla. Menu Security Ve svislem Setupu je prace s hesly soustredena zpravidla do jedne obrazovky menu Security. uvidfrne zde Installed.-: Item specific Help r Install or Change the . or <Enter> selects field I I I [Disabled} --~-_ = .prOvodce zakladnrm nesteventm poMace 67 . BIOS Features SetupNirus Virus Protection bylo popsano v Advanced Main Advanced Security Power Not Installed Installed Boot Info Exit I I I Supervisor Password User Password Chan e Su ervisor Password Change UserPassword Clear User Password Boot Sector Virus Protection . v opaenem pnpade Not Installed. budeme zdavat User Password pfi startu PC. Exit Without Saving Ukoneenf prace se Setupem provadime Minym zpiisobem..12 ukoncenr Setupu .

Upgrade · (flash) BIOSu .kapitola 4 .

ze BIOS . vymena mikroprocesoru ci zdokonaleni podpory AGP. AIDA32). behem startu pocftace (kapitola 2. v dobe. Nekteh vyrobci dodavaji program flash na CD s ovladaci zakladnf desky (pak nam odpadne jeho hledanf v Internetu). jakou desku marne). v nemz je ulozen novy tvar programu BIOS. Nejcasteji je duvodem pro upgrade BIOSu zlepsenf podpory ACPI.J! Stor. kdy BIOS vznikal. flash z Windows). Zdanlive preruseni zapisu nehrozi. Ve svete PC se vse vyvfjf (a zastarava) velice rychle. Priprava potrebneho softwaru Oba soubory pro upgrade (program a data) najdeme na WWW-strankach vyrobce zakladnf desky (uz vime. a pokud se sem vejde. dokonalejSirn programem. Intel NetBurst . Bude tedy dobre vyrobit si dosovou startovacf disketu. budeme mit znaene problemy (tomu.. Jako pffklad muzeme uvest pevny disk. Je tedy nutne spravne identifikovat zakladnf de sku. PH skutecne praei s konkretmrn BIOSem budeme samozrejme pouZfvat software odpovidajici nasi zakladnf desce.S~ prQto~ po jeho upgraElu si 11l0zeme snadrm zkontrolovat. Pak si je stahneme a vetsinou je budeme muset rozbalit. zda byta nCj. je venovana kap. PH pfepisovani nam hrozf dve nebezpecf L Zaene-li zapis do pameti.M 10f MHz (QDR) 404 MHz ee IClock ClOCk . tak datovy program.vdechuje zivot" hardwaru pocftace. ze budeme potrebovat nekterou z hardwarovych soueastek vymenit (je porouchana. Vysvetleni je snadne. Pokud udelame chybu.R . neni tiplne snadne (ale ani nijak slozite). se vyrabeIy disky s mensf kapacitou a tak vetSf poeet logickych bloku (LBA) jeste BIOS neznal.. jednu z nich ukazuje kapitola 4.-Bus .. ale BIOS si s tfrnto prvkem jiZ nebude rozumet. jak je resit. Tu je mozne prepsat a nahradit tak starsf BIOS novym. kterym BIOS prepfserne. protoze neni softwarove mesne ~ zadny pffkaz na to neexistuje.ge <:. budeme na nespravny datovy soubor upozorneni jeste vlastnfm vypalovacim programem. caste je take integrovan v BIOSu. Je tedy dobre prohlednout si CD. Vlastnf upgrade popisuji v nasledujicich kroefch: (Pro demonstraci postupu pouziji vzorovy program a datovy soubor.80 Iii Ii:i + Motherboard 40CPLJ 40 !lI Compuler . nesmime jej nikdy prerusit.1 • • Postup pri upgradu Program. Cfmi jej vlastne zniefme. z niZ pocftac nastartujeme.) 70 ----------------------------------------------------------- 8105 a Setup - oravodce zilkladnfm nastaven{m pocitace 71 . pfinaSi s sebou ureita nebezpeei.2 Co kdyz se to nepovede ?). Datovy soubor.)Bus Type 4'1 Bus VIAV·link 8-bo \I\o1d1h Jeste nez se budeme venovat flashi BIOSu.. po instalaci do PC jej sice BIOS identifikuje. se predstavt a POST-testy/Uvodni obrazovkYllnJormace a typu a verzi BIOSu).2 Start pocitace AIDA32 v3.: Zakfadn{ deska pocftace Tip: Je dobr~ poznernenat si starpu verzi 61 . zrychleni porta I/O. Obrazek 4.Upgrade (flash) BIOSu 4 Upgrade(flash) BIOSu Identifikace zakladni desky a BIOSu Obrazne se da nci. Pffpadne pouzijeme diagnostieky program (napf. • +Front Motherboard ID Motherboard Name Sfde Bus Properties Type 0512812002·P4X266·B233·ID6LWEOCC·OO Unknown +·MmI1eroosra t!Ii!I Memory !lIllI SPD ~ Chipset ·~BIOS OperetU1g System CPLJID 4. zvetSeni pevneho disku. ale s mensi kapaeitou (nebo jej nevidf vubec). pokud pokracovam zvolime.Bus\l\o1d1h 84. zda chceme pokraeovat. ktere k zakladm desce path'.1 ~ Varianta 4. a tak je dobre venovat mu patricnou pozornost.Effeclive Bandwidth Bus Properties 3228Ml3is i±I ~ MuHlmedi. K prepsani BIOSu pctrebujeme dva zakladni prvky: iE Iii EO ili . prestaly nam vyhovovat jejf parametry). musfrn upozornit na to. 4. Pak budeme muset stary BIOS prepsat novym. nebude nam nas novy BIOS k nieernu. Zakoupime novy. Prvnim krokem je spravna identifikace zakladni desky a BIOSu.1. verzi BIOSu a vse zkontrolovat se spravnou verzf datoveho programu. Pokud vsak dojde k prerusenf napajeni PC. Deska a BIOS. Input Network DiredX <pChipset . k tomu marne nekolik moznostf: • • • Oba iidaje najdeme v dokumentaci poeitaee.Kapitola 4 . Vlastnf program flash pracuje zpravidla nad DOSem (verze pro Windows nejsou tak caste.hraZel1l8 nov-au (zda sa preparen! BIOSu zaanlo). a prostudovat dokumentaci. Disketu vytvoffme snadno pffkazem Format (staci klepnout pravou klavesou rnysi na ikonce disketove mechaniky a P1111:az vybrat). Proto je dobre provadet pfepis BIOSu na PC pripojenem k zalohovacfmu zdroji (UPS)! N as BIOS muzeme prepsat spatnym datovym programem. Vyrobei BIOSil si toto nebezpeef uvedomuji a swj program zapisuji do parneti Flash ROM. Snadno se muze stat. Nahrajeme sem take program flash. Pote nam bude polozena otazka. Prepsanf BIOSu se neprovadi kazdy den. 2. ie kdyz se upgrade nepodaff. C02 plati take 0 hardwarovych prvcfch.:J Server 9 Display ilfJ . flash BIOSu se nezdan a problemy jsou na svete.

aby start PC probehl z diskety (kapitola 3. ~apaclta: • S}'stem soobo.. Souhor zalohy nebyva dlouhy a zpravidla se vejde na startovacf disketu.3: Obsah stertoveci diskety Obrazek 4. musite si v jeji dokumentaci najit pffslusnou propojku a jejf polohu.. Propojka (jumper) je starsfm resemm.. ale pokud mate takovou desku.bl zr yelikost . stavajfcfho (CURRENT) a noveho.BIN) a pak se prermstfme do obrazovky Update BIOS Including Boot Block a ASCD. 1 ja se pokusim ukazat nejznamejsf Po nastartovani PC ze startovaci diskety spustime program flash (pokud budu pokracovat v nasem prfkladu. . Pof-adi bootomini. Do radku Enter Choice napfseme 1 a potvrdime Enterem. my si jej povolime a po upgradu znovu zakazerne.!iii. BIOSu 2. inverzne zobrazeny jsou soubary potrebne pro flash (AWDFLASHEXE a datovy mory). Saue Current BIOS To File.Kapitofa 4 . Varianta flash se vyskytuji v nekolika provedenich. v nemz bude zaloha ulozena (pro jistotu uved'te plnou cestu. nebo propojkou na zakladnf desce.i!9.tR & -. obrezovks progremu flash Obrazek 4. Zapis ovlivllujeme bud' volbou v Setupu. Druhy obrazek ukazuje obsah startovacf dlskety.. bude to AWDFLASHEXE). Prvnim krokem je tedy zalohovam soucasne verze BIOSu.BIN). bin). 0 uspesne zaloze jsme mformovam (BIOS Saved Successfully) a pak se klavesou Esc vratime do prvnf obrazovky. kde musirne zajistit. ktere takto mohou dosahnout "vjbornych" vjsledku.10Men.5: Zslonoven. budeme vyzvani k vlozenf jmena souboru s novymi daty (v nasem pifkladu by to byl A:16aiv0920. model a datum obou BIOSli. Kazdy takovy program rna jednoduchou ovladacf obrazovku: V horni casti vidime typ pameti." " j I Obrazek 4. Prepsanf BIOSu spatnou hodnotou je pomerne zajfmavym resenirn pro pocitacove viry. model a datum BIOSu. anf t'l : h. jednotl:y: tiloznosti [ormato . Rozhodns Update BIOS Including Boot Block a ABeD slouZ! k vlastnfmu prepisu BIOSu . napr.IIt •• l?l~iY~t~~S.. v dalsfch :hidcich nasledujs radky nabidek: • tento krok nevynechavejte! verze. Prace s programem flash Programy z nich. A:lzaloha.4 Advanced Chipset Features). Prejdeme tak do obrazovky Save Current BIOS To File a zadame jmeno souboru. Radkem zakazujicim flash BIOSu muze bit napr. kterou budeme pfepisovat (Flash M e- Zde pouzijeme volbu 2 (Update BIOS Including Boot Block a ASCD).3 Advanced BIOS Features/Poradi bootovrini).2: Parametry pffkazu Format Nastaveni BIOSu Pred spustenfrn vlastniho programu flash si jeste zkontrolujeme nektera nastavenf v Setupu: 1.iiI~M~(iQ$j L Spl!. Proto je prepsanf BIOSu zpravidla zakazano. Upgrade za- 72 BIOS a Setup - orovoace zakladnrm nesteveotm pocrtace 73 . Obrazek 4.Upgrade (flash) 8fOSu Parametry prikazu Format ukazuje obrazek. Nejdfive zkontrolujeme verze. Bezpeenejsf je vsak ulozit jej na zvlastm disketu.4: ~ayril: 1. kam se vejde urcite.u~H. BIOS Protection (kapitola 3. s jehoz pomoef stary BIOS zazaIohujeme. Pak jsou uvedeny dva 6aiv0920.

rom). Program se spoustf behem POST-testil.Kapito/a 4 . bude 0 tom informovat behem POST-testU. Checking Floppy Reading for floppy . kdy se na obrazovku vypise kombinace klaves pro spustenf EZ Flash.\za~ha.) Varianta 2 Casto nabfzf program flash jednodussf jednoobrazovkove rozhran!'. Staci ulozit na disketu datovy SOUbOl~lozitji do mechaniky a behem bootovanf PC spustitEZ Flash. ze nas BIOS je aktualrn a nenf tfeba jej menit.) Vlastnf update je pak pomerne jednoduehy.bin MessBge: Do You want To Save BIOS (YIN) Obrazek 4. Soubor spustfme. pouze je nutne najit na Internetu spravny soubor. flash z Windows Prepalit BIOS je mozne take prfmo z Windows. ktera provadf update B IOSu.•• foundl fn .radek File name to Program. Uspeeh operace nam program oznami hlasemm Flashed Successfully.7: Obrazovka AWDFLASH Obrazek 4. Varianta 3 Mnoho novych BIOSil obsahuje utilitu EZ Flash.6: Flash BJOSu Varianta 4. zpravidla jsme inforrnovani 0 verzi BIOSu a po potvrzenf je vypalem provedeno. 0 jehoz prubehu jsme inforrnovani posuvnikem na obrazovce..Upgrade (flash) BfOSu hajfrne zapisem Y do Hdku Are you sure (YIN)? V i·a. V tornto pnpade jsou program i data ulozeny v jedinern souboru. Flashed Rebooting.•. nabfzejf ji pouze velci vyrobei PC (mis prfklad ukazuje flash BIOSu pocftace HP/Compaq)..BIN A. Vile je pomerne jednoduchs. Prubeh updatu ukav zuj e obrazek (datovy soubor se v tomto pffpade jmenovaI P4c800b. (Pokud vase zakladnt deska obsahuje EZ Flash.. potrebne informace najdete rovnes v manualu zakladni desky. ~~r P4~6~·: 6233~ID8LWEOCC-OO Flash Type .._ogr?.. ale tato moznost neni obecna. Nakonec odsouhlasime zahajeni updatu. zpravidla kombinacf klaves Alt a F.8: Update pomocf EZ Flash Obrazek 4.mming uvidime programovane casti pameti. kterym flash provedeme.t P.9: Prvni lntortnecn! obrazovka programu 74 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenim poCitace 75 .rom". Obrazek 4.EN EN29F2NT ISV DATE: 0510812002 File nama 10 Program' Salle current BIOS as: A:\6aiv0920. Start flashing .ryrequeeted. AWARDBIOS FIash UtilityV8.Nejdn:ve jsme vyzvani k napsanf jrnena datoveho souboru (s obsahem noveho BIOSU) :. ~p4c800b. (Na obrazku vidite. successfully_ Completed. Userrecove.29E (C) Phoenix Technologies Ltd: ~I~ ~g~~_~eserv~. Pak nas program vybidne k zapsanf jmena soub~ru se zalohou.dk.• Starting BIOS recovery .

Stejnou kontrolu muzeme provest take programem AIDA32. Kazdy vetSf vyrobce pocftacu si vede pfesnou evidenci pouzitych BIOSu a zakladnich desek. .) ~o v~dn~h~ 'pocft~ce vloifme disketu s programem flash a zalohou BI OSu. ze po startu PC se BIOS nacte do pameti cache L2. Postup je sice . jak z teto slamastiky ven. BIOSu z druheho poeitace a vlo- Tentokrat bude start uspesny (vzdyt pouzijeme nepo- 76 BIOS a Setup .11.~em~~Jepa. skozeny BIOS).R.met s BIOSem realizovana. ako datovy soubor pouzijeme zalohu puvodmho BIOSu.1l9 • . nebo vytvoreny pro jinou zakladnf de sku. • • N ejdnve musime vyjmout modul neposkozeneho zit jej misto vadneho do porouehaneho PC. ze chyba behem updatu BIOSu se nevyplacf . Commt Version: 2Il0J)·Og.ar.o~u'.. 4.ijolf'plo~e" Or pre" 'Clo. ale ?patr~e vyjmeme neposkozeny modul BIOSu ze zakladm desky a vloz!me sem 'pu~odm.1U \UU. Uvidfrne pouze cernou obrazovku (mozna s nejakym nesrnyslnym hlasenfm). Druha moznost je plne v nasi rezii.J) oysrem rlrmWHre upaate • Soflw. Toto resenf je organizacne a casove mirocnejsf.).bout the CUllen! Setup i. ani pffpadnou kombinaci klaves pro spustenf EZ Flash? V podstate marne dve moznosti: Pozadat dodavatele poCftace 0 pfepalenf B IOSu. je znovu prepalit vadny BIOS novym. budeme mit velke problemy Start pocftace je totiZ provaden BIOSem. vytvonrne si ji na nel:oskozenem PC)" Pote z diskety spustfrne program flash a znovu vadny BIOS obnovfma. Vadny poCftac nastartujeme.2 Co kdyz se to nepovede? Pokud flash pameti BIOS seIze (kvUli vypadku napajeni. f • Neposkozeny modul BlOSu samozfejms vratfrne do piivodnfho PC . juruz muzeme tntegrovany obvod vyjmout z patlce.jejf odstranovam nam pfinese znacne problemy.Vy BIOSu budeme premtsfovat pametove cipy BIOSu rnezl zakladmrm deskan:I. ready to begin the in. Vidfte. a protoze ntiS novy BIOS je bud' nekompletne prepsany.Pntom m9zeme snadno ohnout nebo ulormt nozicky tntegrovaneno ob":. ze mis BIOS je jiZ novejSi verze.~n orocees.15 rlormation . protoze komunikujs s BIOSem v pameti cache.Kapitofa 4 ."! 10"JIit . eress 'IMtaU' to continue wit" the insla. Tu jsme udelah pn p~vmm pokus~ 0 prepaleni BIOSu (pokud ji nemams. Pocitac nevYl?:leme.0P". is in'ilal!ed futlo nol uP to irate. spatne pfepaleny modulo (Poeftaei to nebude nijak vadit. ale pro jeji splnenf potrebujerne mit k dispozici dalsf pocftac se stejnou zakladnf deskou a BIOSem. Tim vratfrne BIOS do puvodmho stavu. kdyz pocftac nenastartuje a my nemuzeme pouzft ani disketovou mechaniku..n: 2002. J ak to vsak udelat.". Obrazek 4. '!¥ Kontrola Po uspesnem up datu se bude pocftac restartovat a my si zkontrolujeme.10: ZahBjenT instalace A Tip:. ale z nesnazi nas vysvobodi. a tak pro neho nero problem obnovit vadny cip BIOSu. Behem ~bn':. . p<!c""ge betow before conlinu"'9 Nyni vyuzijeme toho. S1 lb. muze stat nejakou korunu.pruvodce zi'lkladnim nastavenim pocrtace 77 . spatne verzi BIOSu atd. Plea~revi.reVe"". Proto jedobre pouzft spectainr v kleste. ale vede k uspechu. Jedina moznost. $e1up. start se nezdafi.alehymicky".Upgrade (flash) BfOSu ••• i r-rULIatu MLJ. spravnym.

kapitola 5 o hardwaru .I .

bude jednou z variant efektivnf frekvence 400 MHz systsrnovy casovac (timer) ::J I systernova sbernice (FS6) • South Bridge Uizni most) . eeleho cipsetu rozho~uJl o. budeme moci pouift obvody PC 1600 (nebo vyssi. ktere zmena nastavenf vyvola.. Musime si uvedomit souvislosti. Sy. resp..chipsetem.: Chipset zakladni desky Zmenou frekvence FSB tedy ovlivnime takt vsech soucastekl 80 Bros a Setup prilvodce zllkladnrm nastavenfm pocitace 81 . od nshoz [sou odvozeny vsechny frekvence.to~.. Obrazek 5.~r blize. Jeji rychlost byva vetsin~u n~sobkem ~SB. bude v nasem pffpade (FSB 100 MHz) nasobitel I'Z. BIOS V podstate zpffstnpfiuje a ozivuje zakladnidesku. Proto je mezi sbernici FSB a AGP vlozen nasobic. Ten se sklada ze dvou zakladmch cash: • North Bridge (severni most) nazivany tez..7 GHz. Pokud je system osazen mikroprocesorem Intel Pentium 4. Uvecfme si pffklad zakladnf desky pracujfei s FSB 100 MHz (neni sice nejmodernejsf. Dnes beina AGP 4 pouifva takt 4 x 66 = 264.kjeho.. musfme si ukazat alespon zakladni principy konstru ce za ames Y. ale muzeme take snfZit spolehlivost celeho systemu nebo znicit nekterou soucastku. Zmenou techto nastaveni muzeme sice zvYsit vykon 0 nekolik procent.JeJl~ f:ekven<:e je ad ~ozena z kmitoctu FSB. My budeme predpokladat frekvenci 100 MHz.~kerou spolu_prac~ ostatnfmi castmi zakladni desky.. Dare spojuje sbermcl AGP.2: Frekvence souceste« Systemovy casovac (timer. z~jisi~je ~a.1.: .troll... Bude-Ii pracovat na frekvenci 1. pr?:esoru a zajisiuje rychle pfesuny dat mezi kltcovymi oblastmi poclta~e. j: Mnoho Setupu a zakladnfch desek umoziiuje upravovat zakladnf frekvenci FSB a nasledne tak ovlivnit cely system. '.Kapitola 5 . 1-- nasobic •.9 Frequency/Voltage Control. Ja: ko oslednf z ryehlyeh se k North Bridge Controlleru pnpojuje take pa~eiova sbe~nice. nebof pro obe se pouzfva stejny fr~kv:n:m ge~erato:. J dem .Mlm? disku se vsak out nge stara a USB. W·_.. er. Sbernice AGP pracovala pirvodne na frekvenci 66 MHz..se naopak s~ara ? P~po: jeni dalsich periferii k zakladni desce. ~ 'MIKROPROCESOR. kteryvytvan sy nrcite frekvence. ktery snizuje frekvenci FSB na 33 MHz (pomerem 1/3). Sbermcl F~B_ (Front Side Bus) je pfipojen k procesoru a. K South Bruiqe je pfipojen predevsfm kornpletnf. t k kt ..Peripheral B'I!'3ControU~r . Sbernice PCI vyuziva take delic. . jejich rychlost sice plne nevyuzijeme.. ktery frekvenci zvys!. Pokud chceme {ozuI?~t ~e~~ko~figuracnim volbam.stem Con. Mikroprocesor rna nastaveny nasobitel (pomsr mezi internf a externi sbernief). generator impulsu) je zakladnim obvodem. Ja~ou Eren~s.v~u rychlost budou moci pfipojene pevne disky~~~~at . Radic pamefove sbernice bude pracovat na frekvenei 100 MHz. ale bude se nam dobre poeftat).·1i.?lSkovy ~ubsyst:m. seriove a paralelnf party ClzaJlsiuJe sluzby BIOSu . Obr8zek 5.2 o frekvencfch Souvislosti: Zde popsana temattka se vnahuje pi'edevsfm ke kapltole 3.1 o hardwaru o zakladnl desce 5. ale zaplatfme). "••• !III! •• . a proto by tornuto nasobku mely odpovidat take rychlosti pameiovych modulu. Na zakladnf desce je jediny systemovy casovac. sou prop oj eny specialnfm obvoN a zakladni desce spolupracuje rnnoho soucas : ' v...0 hardwaru 5 5.v:. Mez! North Bndge a South Brl~~e~: ?ata zena sbernice PCl (jeji sloty jsou na zakladnf desce vyve~eny pro rozsll"_UJlCl ka:ty). takze parametry Smtih Bridge. Systemova impul- sbernice (FSB) bude pracovat na 100 MHz realne ana 400 MHz efektivne..

. 4x 4x Not Suppot1ed Supported.etilide.3 o chipsetu Kde spravne ovladace najdeme? Opet marne nekolik moznostf: Je jasne. lnc. Kazdy pametovy modul by mel byt vybaven malou parnetf EEPROM. zakladnf desky (a potazmo celeho PC) je CD.00 Enabled 64MB 1:<1 zx. Pokud mate desku osazenou potrebnyrni prvky a jeji chipset PAT umi.). s nfmz komunikuje prostrednictvfm ovladacu. SPD (Serial Presence Detect) PH zadavanf parametru pametovyeh modulu se setkame s mnoha parametry._ . 3. her atd. Existuji take moduly DDR DIMM s nestandardnf rychlostf. PAT (lntel® Performance Acceleration Technology) Je novou vlastnostf. Pro spravnou funkci operacnfho systernu (a zprovozneni prvkil integrovanych v systemu) je nutne nahrat do operacnfho systemu spravne ovladaee chipsetu.. ale pokud SPD nepouzijems.et Queue Depth CAS Delay VIA VT6753iAJE 12 Apollo P4X2661AiE """In-Order l!I!lIRAS To CPU!D MO!heroa~rd l!IBCAS L. je moine PAT zapnout v BIOSu (kap.. @AGP ~AGP ~ Properties Version 2. {!I!l e> CPU Motherboafd Chip. budeme muset zadat jeji spravnou hodnotu. Chipset organizuje prenos dat tak. Jejich spravne nastaveni je velmi slozite. Hlavni pnnos vidf Intel ve zrychIenf grafickych aplikacf (filmu DVD.1 Start poeiiace/ln!ormace 0 typu a verzi BIOSu). Y3.Kapitofa 5 . v ka128 MB (PC2100 DDR SDRAM) £ ~.l. Zjistime jej pomoef specialnfho programu. ze datovy prenos mezi mikroprocesorem a operaeni pameti je predvfdatalny a je mozne ovlivnit jeho prenosove cykly.Con1ig :±i (±l rnz -(>- Z BenchrMrk VIA T&:hnologies. Podle usnesenf nejvyznamnejsfeh vyrobcu pametf sdruzenych v organizaci JEDEC by msly byt chipem SPD vybaveny vsechny moduly SDRAM.@GurrernAGP ~Fasl-W-~e <&lSide Band Addressing ~ Chipset Manufacturer <&lCompony Nome ±l ~ nevcce rti ~.: FP ! e @Orlver Download FSB (Front Side Bus) Obrazek 5. co umf chipset.tency I!!I!!!I RAS Precharge _RAS Active Time 2. ktera byla poprve pouzita v chipsetu InteIS75P. Prehled modulu DIMM ukazuje tabulka (standardizovane rychlosti jsou vyznaeeny tucne).software .3: Informace 0 chipsetu Frekvence systemovs sbernice. na strankach vyrobce zakladm desky nebo na strankaeh vyrobce chipsetu. K identifikaci chipsetu muzeme vyuzit nekolika moznostf: • • • N ajdeme jej v manualu zakladni desky.Server pitole. Jeho identifikacni kod uvidfrne pfi startu pocitace (viz kapitola 2. PMnasi zryehlenf prenosu dat mezi mikroprocesorem a operacnf pametf. s nfZ parnefove moduly pracuji. Operacnirnu systernu se chipset jevi jako dalsf zaHzenf.:h1p!.3.±l " ~-2 G DrrectX Mise Network . nJMo~!olf. computer '* . 82 BIOS a Setup - oravoace zakladnfm nastavenfm pocftace 83 .•la. v je ulozena informace SP D. "JI Storage ll!:> Inpu! .Tyto lnformsce se nsm budou hodit v obrazovce Setupu savencea Chipset Features.0 hardwaru 5. Rychlosti jsou standardizovany organizacf JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council). Odtud BIOS zjistf velikost daneho modulu. BIOS pak automaticky detekuje parametry pametf a odpovfdajicfm zpusobem nastavf chipset. MulLimed~$. ze vlastnosti chipsetujsou rozhodujici pro kvalitu cele desky. BIOS (a jeho chipset) vsak take komunikuje s operaenfm systemem (viz obrazek Princip BIOSu). jakousi pamefovou certifikacnf autoritou. ±i OperBt~ng System :emMemorvSlats !1I!l DRAM Slot #1 Souvislosti: lyto informace budou Rotl'eba pri konfiguraci parametni pametl. (adresu ke stazeni ovladaee nabizi take AIDA).4 Advanced Chipset Features. tiBlp '"''II.com. napaiecf napeu.) ~".4 o pameti ~ Ii[j :t:l b ±. Pracuje s taktem FSB SOOMHz a pametovou konfiguraci Dual Channel DDR 400. je dUlezitfm kriteriem pro praci celeho systemu a pro pameti zvlMi. jeho datovou sfrku.5T 3T 3T 6T ~Memory ~1ImIlI!l 4:< BIOS Display SPD 5.±l (}. easove cykly atd.80 Properties: """Motherooard ill ~ ~ . Je jednfm z automatickych kriterif. a tak se pouziva automaticka konfigurace. .. Tip: Vsimnete si. Disabled $AGP statu. protoze zakladnf deska bude umet pouze to.4 Advanced Chipset Features/Menu Advanced/Performance Acceleration Mode). Zkrati se tak pocet cyklu potrebnych pro prenos dat..AGP Aperture Sire Supported AGP Speeds Speed . Technologie vychazf z toho.tw .. Smerem k hardwaru je mozne chipset nastavit prosttednictvfm BIOSoveho programu Setup... ze v ramci informacf 0 chipsetu vidfme take vlastnosti a nastavsnf sbernlca AGP. ~prQductJn1ormation htio:!fwww . na nemz jsou take V Internetu.. rychlost. • • V pffslusenstvf tyto ovladace.. ze nektera data behern sveho pohybu skrz chipset vynechavaji ureite buffery.

41:" Not ..U!:. Znacenf se provadi podle specifikaee Intelu a ukazujf je 0 brazky..51' 3T Znaceni modulu Rozhodneme-li se pro rucnf konfiguraei.y.1 .r OAGP .adresa sloupce.6 2."#1 1 28 MB (PC21 00 DDR SORAM) ..00 Enobl«< . My Operating System &9MemorySiots !!I!lDRA].5 3. QSide.2533 .&rc§rg:b!ru..ns ~RAS . 2. X pocet :±i A10A32 ::: .·.. a tak je jejf informaee ulozena v urcitem radku a sloupci.4 Advanced Chipset Features.s $AGPVersiorl ~AGPstm-us f::t. Proto je v Setupu fada parametru definujicich eekani pamefoveho obvodu.. td!f.2::<..bl~ ::ti Network :i:i E)DlredX Devices Sonware Conflg :il - Dts:play MlJltJmedla ~AOPP_rh. Pamef je usporadana do matice.."C!L~.:.:t.66 183 200 217 233 250 256MB / 16 ECC I i-'~ II I[ pcaoo pasma [MB/s] korekce chyb pocet jednolek RDRAM na rnodulu kapacita modulu I ------- LSire '------pfipadna Obrazek 5.6: pameti zapsana V modulu SPD 84 BIOS <3 Setup .izek 5. dlilezite jsou take moznosti chipsetu (viz obrazek 5.wa.1!!:'i!~~f. I I i I Read data access lime (tAC) [ ns] cekacich cyklu pro sigmil RAS (RAS Precharge) prodleva mezi signaly RAS a CAS v cyklech (RAS to CAS Delay) I /1 Il L__- '-------pocet -- Take moduly RIMM se vyrabeji pro rUzne rychlosti sbernice. co:>mPP~gelD"'+ Informace 0 Obr..2 3. .540LreVlze chipuSPD . znaceni PC800 PC1066 propustnost [GB/s] 3.:.. !i Computer OCPUIO .A. :tj Matht'!rfj~rd Memory gc.33 1.. :. .00 1.Kapitola 5 .IS. .0 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz] DDR200 DDR266 DDR333 DDR366 DDR400 DDR433 DDR466 DDR500 rychlost sbernice FSB [MHz] 1.4: Znecent modu/U RIMM 2_C~_100R . Pro adresaei se pouZfvaji dve zkratky: • • CAS (Column Access Strobe) .st.:.flrge <fl}1S!E!! <..pOrled.1. Tabulka 5.7 3.5: Znecen. v3 60 F'oeld V¥Chip~ .ry'NW v1a<t'en".tJ .pChips~ ~Prodl. itI ~ l:b ~ ::i:i . Vyznam j ednotlivych polozek j e vysvetlen v kapitole 3.0 3.e Info~m~hon Download VIA Techno109le5:.'. Po zadam adresy pametove buiiky neni moine okamzite cist nebo psat.adresa hidku.0 hardwaru znacent PC1.1 Rycntost! tnodult: DfMM I I .6 Informace 0 chipsetu).>8toS ST 6T d:il".00 PC2700 PC3000 PC3200 PC3500 PC3700 PC4000 propustnost [GB/s1 1. Informace 0 vlastnostech pameti najdeme take v programu AIDA32 (viz obrazsk). modu/Ci DDR Rychlosti moouta RIMM Poznamka: Datovou propustnost pametf spocftame takto: frekvence FSB pren.'lsenych bajttl X ooeet pamet'ovych modulu.2 rychlost sbernlce FSB [MHz) 400 533 pocet cekacich cykl6 __ pfed slqnalern CAS (CAS Latency Time) I "-------L_------- R pro Registred rnoduly.2.prliYodce zak/adnfm nast<3venlm potTtate 85 . mohou nam pomoci iidaje uvedene na modulu..2 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz} 2x400 2x533 Tabulka 5. nez se operace provede.7 4.graMS Latency To CAS Delay Adrve TllTle _RASPrect.l tdtp'if.ld 11PDr1v!. U pro moduly Unbuffered sire pasma [MB/s) Obrazek 5.:.4MB 1:':.. RAS (Row Access Strobe) ..Jl stQf~g~ .perlureSiIe QSuppc-rtl!'d AGPSneece ~ Cu:rrerd: AG-P Speed Ellilnd Adclres:s-lng Manuf~rer .600 PC21.n. Benchmark G)Co~N'lyN&m.Jnc. SUPfXll1:ed Disabl'ed Sup.1':!Y~'f!!.Serv". ± tMisc G 1i>F.t.. Oln·Order o csu qa SPD Motherbol!lrc:l Prooertes Chipset Queue Deptl'1 VIA VTEl753fAIE ApDDoNX166tAIE <pMotherbo!llrd 12 2..:ti:l. ale musi se ureitou dobu pockat..2 4.

. ale zaroven pokles jeho teploty. OCompany Name Power 63.'~vlJvV'{ Jll1ej.oev"es A A Typi~l . dostupny na WWW-strankach vyrobcs .tr tOr-tae. ze jednotlive bl.. a pokud dosahne maxima. S jeho pomocf pak na ~-st:. I..50 em x 3:50 r-m 4. A I CI t-un-Speeaj 91-'flCKaYB $P8ckage "Transistors rvce Sire 3. S klesajfcf teplotou redukuje Tee poeet nulovych cyklii a vykon procesoru postupne stoupa.MU:-.66. hodnoty tepelnychparametni [sou take v Pfilohach.2'.". sdili pro obe vlakna.a I f Ii I I Ii i i Ii f OCPU OCPU OL ~L QL2 OCPU Type stepping Intel Ceieron 4. 2.izek 5.. je aktivovan TeC.to} d. HyperThreading musejf totiz podporovat ostatni prvky poeitaee: BIOSy a cipove sady (tedy za- 11> Product ¢>CPU#1 Inter Carpom11oll ~dtp If. Proto nenf narust vykonu dvojnasobny. J de 0 to.. Muzeme pouzft specialm identifikaenf program. PrudM ohrati procesoru vsak neni zpusobeno jeho pretfzenfrn. (.1 W 84 . Ukaze nam jej AIDA32 (viz obrazek). Stale vsak jde 0 jeden procesor..ankach vyro. lIlt."./':JV urn. 1.:_ (viz kap. Po startu pocitace. Jnformaiion ! CPU UllttzOllo" Obr. Doba prehfati Identifikacnf cisl~ (kad! mikro~:o~esoru )edn~~na~ne de~nuje procesor. U.5 .ao til ~ Comput.che Phys.. Motherboard eM.:11 storage Vysledny snlteny vykon . Tepelny senzor sleduje teplotu procesoru. doba jeho neeinnosti se zadava ve volbe Setupu Delay Prior To Thermal.Kapito/a 5 - a hardwaru 5.) x 4U4) OCPUAlias <:::tOnalnSICIQCI( VV1~amette lite. Prvm otazkou tedy je. kdy urcite casU jadra procesoru zahalf.. ...:'m11llOII .CoreVoliage 110 Voltage bM.. ale maximalne 30%. Ta umoziiuje procesoru tvafit se.identifikacni cislo mikroprocesoru V nekterych typech mikroprocesorii je vsazeno tepelne cidlo. moznosti je nekolik: • • Zobrazuje jej yetsina BIOSu hehem sveho startu a POST-testy/Uvodni obrazovky). pn nastavovanf Iimitnf teploty mikroprocesoru).jeden fyzicky procesor se chova jako dva logieke.. Ten zaene vkladat mezi pracovni kmitocet nulove cykly (v rozsahu 50-70 %). ktere je zakladem pro tepelny kontrolni obvod TCC (Thermal Control Circuit).sti procesoru nejsou v priibehu vykonavani vJpoctu (behu programu) vyuZity stoprocentne.. Tehdy se nevyuziti jednotka zapojf do vypoetu druheho programoveho vlakna... Proto se Tee behem bootovanf pe vypina. a tak se docfli zvYseni vykonu. k.8: Informace 0 mikroprocesoru 86 BIOS a Setup . 1. VVllremette-11tf tU ·lfulil!lJnJ" 1 Trace Cache 1 pete Cache C.5 o mikroprocesoru kladnf desky)..cellnTo ". kdy je procesor chladny. MHz (4. dojde k prudkemu narustu jeho teploty. Obriizek 5.ltl 12K InsirlJmnn . protoze se vlastne dYe veei poeitaji souMzne.. 'IY se narn pak rnohou ~Odl: pn konfi~acl Setupu (n~pr.2 Start pocitace • !ll'I AIDA32 vs.i. Motherboard Norrnalnitakt .mory !1J!!I SPO ~ Chipset '*'~CPUID -=ei. Tepelna ochrana Souvislosti: Volha Delay Prior To ThermaJ.. Vysledkem je sice snfzeni vykonu procesoru (050-70 %). ktery urcite systemove prostredky jake pamef cache atd.A MaXimum Powe$ CPU Manufacture.jj~lnput ! 6 Network E3 DirectX Process Technology C::>Oie Size /!'. CPUID .r S .pr(ivodce ztlkladnim nastavenfm pocitei':e 87 ..7: Vkl8danf nul0vYch cykJU :il 'ib Software Iii 9.C?mmr01UCl!imroW5:el~II)t:e::. ale prirozenym ohrevem chladneho procesoru na provozni teplotu.CDnflg illtM1S:C ttl ' Benchmark ~ . Pri provadem jednoho vypoeetnfho vlakna (anglicky thread) se vyskytuji okarnziky.H:i :l1tmm..S8W (C1epen~ln_g (aepending on clock speecj on c:jOCK eoeec r Hype r-Threading Do novych Pentif 4 je implemsntovana technologie Huper-Threadinq.l ill /IfJ <:pBIOS Operating System server Display Multimed. CPU Propeme::. v setupove sekcl Advanced Chipset Features. Dale je treba napsat spnivne programy a mikroprocesor s Hyper-Threadingem musf pracovat s odpovidajfcim operaenirn systemem (umf to az Windows XP).. jako by v poeftaci byly procesory dva . Field Nulove cykly iil1iii i±l I:Il . Hodne zalezf na dalsieh castech systemu...bce zjistime veskere udajs 0 mlkroprocesoru. Tee by vsak tento jev vyhodnotil jako poruchu a zaeal by vkladat nulove cykly....-::sur rail. Tak je teplota udrzovana v predepsanem provoznfm rozsahu. kde CPUID zjistfme..

e ~eb !'jugin tielp souborem exe. take integrovanou grafickou kartu.ron 4) OCh (Sockel478) Unknown <e>CPUID Revision _Memory I!Jl! SPD ~ Chip'. ale nese s sebou velky handicap. NelBursttTMJ rncrcerchiechae '(eo. 1 'H): CPU Type. CPU lev-el 2 cache' Level I dale.g.0 hardwaru EiIe 'I_iew B. must pouzfvat systemovou pamef RAM.1.9).ctX .cenu. 1 IJ Operaling Server Dlsplay .1:1: Jdentifikace mikroprocesoru AMD 5..mrilt CPU Model· Level l trece cecne N a zakladni desce muzeme nekdy najit. CPUID Properties $CPUIO ~CPUID .. jeho instalaenim souborem Jejidenu26-.. N a obrazku vive dime take vyznam jednotlivycn pfsmen identifikaenfho cisla. Horsf je sdfleni pamefove sbernice . Z toho vypljvajf dve zakladnt nevyhody: CPU Slopping: CPU RevIsion. Network a.QOir. I:Il~vm ob:azovku pr~gTam~ vidite na obrazku..9: CPUJDmikroprocesoru U poslednf moznosti se trochu zdrzfm.. Obrazek 5. podle potreby Uzivatel pak zadava pouze hornf hranici pameti vymezene pro grafiku. cache.) S b8znou velikosti operaeni pameti v soucasnyeh pocftacich (256 ME a vice) nemusf bit velikost pameti vslkym problemern. Progr~m Intelu se j~enuje I~tel Processor Frequency ID Utility. Motherboard $lABrBndlD $Pllltlorm <$IA r ID CPU Serial Number Set Monulocturer CPU Name Genl. Po jeho spustem vidfme zakladm oe.c..±I !It Devices o o o o Not supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported AMD 3DNow! Professional AMD Enhanced 3DNow! AMD Extended MMX qrix Ext.nOed MMX OAMD64 OIA-04 Not Supported Informace 0 Obrazek 5..70GHz OF13h OAh (Inlel Cel.. fC·PGA2 • Pamef pouzivana grafikou je nedostupna pro procesor.y najdete v kap. Toto reseni rna jedinou vyhodu .musfme si uvedornit..f1 III S1or. 810S System ! ce> lnstructlon 0 AMD 3DNowi .6 lntel(R) Celeron[R) CPU 1 III"H7 t"foceSSDI o integrovane graficke karte crasemceucn r-rocesscr ceeaus Souvlslosti: Volby tYkajfc[ se integrovane grafik.4 Advanced Chip" set Features/lntegrovana gr2fika.linelrnel Inlel(R) Celeron(R) CPU 1.l r.: Sheamlng SIMU extensions t: Ym: • Obrazek 5.Kapito/a 5 .0: /dentifikace mikroprocesoru Intel 88 BIOS a Setup .port li"~t Identifikaeni program AMD je kratkym udaje na obrazovce (viz obrazek 5. InformatIOn klcen. 3.prcvooce zakladnim nastavenim poiHtace 89 . (Nektere Setupy obsazuji grafickou pamef dynamicky. Preeesscr teatutes. ze 0 pfistup k pameti se v kazdem okamziku deli graficke obvody s centralnim procesorem a vzajemne se tak brzdf. takze velikost RAM se trvale snizuje 0 hodnotu zadanou uzivatelem v Setupu. f.mS1. MultimediEt '" blnput :fj~. CPUID pak precteme v prvnfm SlOUpCl svislern srneru." :£ :b :1:i I±.

To se zadavalo u starych diskii. Magnetickj povrch ploten je rozdelen na stopy (soustredne krusnice). )_ Kazda vlastnost rna presne definovany rozsah hodnot. Obranou proti tomuto jevu je pre- S. cfmz se informace narusf a data budou neeitelna.zadarne cislo poslednf stopy. ktere vsak bylo nutne zadavat dffve a dnes jjz potreba nejsou: • Prekompenzace ('write precompensation) . ktery vlastnost disku sleduje. Tyto tfi udaje Head. ci SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) je technologie umoziiujtc! pfedvidat mozne selhanf pevneho disku.. Kazda stopa je navic pHcne rozdelena na sektory (sector). posunou se i hlavy nad ostatnfmi kotouei nad stopu 154 sveho povrchu.50 -f Seek Error Rate Optleel Drives ATA ~ASP1 ··. Proto pouzijeme stejnou metodu jako u prekompenzace . Pokud se nekter~ z hodnot dostane mimo vymezene hranice. ktera cte a zapisuje data. Sektor stopy 0 (prvni vllejSi stopa) je delsi nez stejny sektor posledni stopy (te u stredu). najdeme je na WWW-stninkaeh vyrobce disku. Loading zone.pro grafiku je vyhrazena samostatna shernice AGP. o ~ ~ ~ 09 OA 00 OC Power-On Time-Count Spin Retry count CQlibrel:icm Retry Count Power Cl(Gie Count Re. do kteryeh si tidaje zapisuje. kten8 ~mme inlegrovane grafH~~ob. Rancelarske prograroy).pruvodce zakladnFm nastavenrm pocitace l. staticke apllkace (nap!'.Pfi bliZsim pohledu na geometrii disku zjistfte. muze mit aZ 10 hlav (kazdy kotoue rna 2 povrchy). 'fa pracuje tak. Ten vetsinou upozorni uzivatele na nutnost zalohovani dat na disku.0 (6 0C7 i ~ ca 0. laUm prazdneho slotu AGP.~Input i%l -Bll N8twmk . Dnes je prekompenzace nahrazena zonovym zapisem. ale pusobenfm vzajemnych magnetiekyeh sil se "srovnaji".nl'l2ete dokaupitgraficko.. Pfedpokladem spravne funkce je podpora blokoveho pfenosujak na strane disku. vYska hlav nad plotnou disku..tim vlastne prekompenzaci vyradfme.sahuJe taKe sbernici a slot AGP fie pouze.l . protoze krajni kotouee nemusi mit nutne magneticke povrchy z obou stran. hrozf pfi jiste kombinaci kladnych a zapornych impulsf nehezpeei. 8.T.R. Cylinder a Sector. 4.magnety" blizko u sebe. N a kazde strane plotny je magnetieka vrstva. 64. Stopy disku jsou rozdslany do nekolika z6n s ruznim poctem sektoru.flble IJlf'{!IoATACRCErrOfR~e V\lt'ite Error Rate count Sector <DO 200 Count 51 200 200 200 99 100 100 100 200 200 200 253 200 OK Vtdue is normel 1216 OK AM8YS passing 0 OK.u Rartu a osadlt ji do.t-' lilQOirectX itJ .. Pokud segro nl rozhodnete.cislo stogy.. kam ukladame data.~ § Wndows Store Loglc~ Ot. Ma-li tedy pevny disk 5 ploten.i _ Opernling .(4 CUrrent Pendin~ Sector Unconect. 32. gramu ovlivnit: • pevnem disku (E)IDE SO\lvislosti. Dfky spolecnemu rameni se tedy hlavy vzdy vznasejf nad stejnou stopou vsech povrchii.specialnfrnu softwaru. Proto v Setupu zadavame posledni stopu . tak BIOSu.y:s: passlng a 0 0 OK: AlwaY'S: passing OK: AJwesys: ~eSSlng OK: __ yo po$Slng OK: Value Is IlOI1'MI Conlig 0 I > Obrazek 5.0 hardwaru Vse je ztetelne z obrazku Frekmenee soucastek (kapitola 5.. ktere muzeme v setupovem pro- 5.. Sectors/IRQ) je technologif umozllUjfci prenos dat ve skupinaeh sektorf (2. Nad kazdou stranou plotny se pohybuje jedna magnetieka hlavieka (Head). OK: V61ue is-norms! 01<: Value is normal OK: VaU:t is normsl OK VoluB is normal it! Q ..zovce Integrated Fyzicka struldura Z hlediska konfigurace BIOSu nas zajfmaji predevsfm geometricke parametry sku. U dnesnfch diskU se setkame jeste s dverna vlastnostmi.2 0 frekvencich). Toto usporadani nazyvame fyzickou organizaci dat.~ Event Count 0 51 51 99 100 100 100 . ze vllejsi stopy jsou v dusledku vetsfho prumeru "deIM" nez vnitmf. Ke spravne funkci SMART potfebujeme disk a BIOS podporujief SMART.Mo!:he:rboard !±. rychlost vypoetu polohy sektoru . kde je dobfe videt standardni reseni . otacky disku. i kdyz je ve vetSine pnpadfi odhali Setup automaticky. Pokud radic posune hlavu cislo 4 (patrfci tretfmu povrchu) nad stopu 154.It Devicesiii··~SottWetre i:b rr 0 CS . ktere musime obcas BIOSu sdelit (nastestf je vetsinou pozna automaticky). parkovaci oblast . Stejnym stop am na ri'tznych povrsieh se ffka eyUndr (Cylinder). Velue rs normfll 887 OK: I>JwtJys PMSt'Ig 0 OK. psvnyeh di• KaZdy disk je slozen z nekolika ploten ci kotoueii. Je zalozena na sledovani vlastnostf disku (napf. • kompenzace. I) malo drazs8. Stor~g8 .kupte si potftar. od nizje na disku vyhrazeno misto pro parkovanf hlav. MultiSeetor Setting. Poeet sektori't prenesenych v jednom bloku se oznacuje jako blocking factor.IIocMLOf) Off·t. Potrebujeme-li ziskat 0 disku detailnejsf informace. AJwr:. ze datove bity jsou iimyslne ukladany na geometricky spatne misto. jsou v podstate malymi magnety. .llOll Reeaoceded Count Sector Count System Ttv~~ 51 21 200 96 ___ ADA32v3_60 . Blocks per Interrupt.a grafika je levna:.Kapitola 5 .7 o Peripherals. ale hodr S8 POUZ8pliO jednodussf. kde jsou tyto .lve::s Phys. 128 sektoru).:12: VysJedky SMART 91 90 8105 a Setup . 16. Pfenos jednoho datoveho sektoru totiZ vyzaduje sled nekolika operaci a tak je vYhodnejsi prenest najednou vice sektorU. bjvaji uvedeny na stitku disku. kratkych stopach. veskere obrazove prenosy se uskuteenuji po sb8rnici pametove. doba vystavenf. Zpravidla od nas konfiguracni program vyzaduje jeste dalM informace. v nichz jsou data ulozena. N a vnitmfch. dnes se jiz nepouzfva. ze v dusledku pfitazlivych a odpudivych sil vniknou magnety do sebe. Dip6ly. Tip: Integrov~n. T~o veClgmosti bud.. Rokud.?~eI 0 2550 692 0 0 Sh.9 Computer iiI.estaJ:lElvyhovovat.Jf. r. Hlav vsak muze byt mene.A. lS<r.lu. presto oba sektory nesou stejne mnozstvf dat.. vAm integrovana grafika pf.M. Pienos vice datmrych sektoril najednou (HDD BlockMode.ew pot1'6Qovat v cbrazevce Standard CMOS Setup nebo Main.tceJ Dnvess -4i 003 004 200 91 100 o ~ 05 07 40 140 51 HlO 200 100 zoo . SetuQY mfvajr n~ktere v:olby Bostupne taKe v obra. U integrovane graficke karty zvlastni graficka sbernice chybi. je indikovana moznost vzniku ehyby Radic disku. preda zpravu 0 pravdepodobnem vzniku ehyby dale . Value is normal 0 OK. Vsechny hlavy jsou umfsteny na spoleenem rameni.. se :zakladl'll deskou.ler ~ _ Display Multlrnedie ~1 R!!IW Read Error RMe SplnUpnme s!Mr.

se pounva vice oznaeenf) dokaze vyuiit vseeh bitu rozhranf Int13h .tarSimi fadiei IDE se ale stale v BIOSu uvadf CHS tak. Proto vznikl standard ATA/ATAP 1-6 kte~'ymimo jine o?sahuje 48bitove adresovanf LBA.pravodce zakladnTm poMace 93 I JI. 40 vodicu navic je pouze rozvedeny zemnicf signal. 24 = 16 adres). Postupne.88 GB. ktera komunikuje se sbernict. L~A (Logical Block Addressing): Logieke adresovanf bloku bylo prevzato od dis~u s radicem SCSI ~ zc_:el~ zmenilo metodu adresace. Je k tomu potfeba program. XCHS. Procesor jednoduse zada pfrkaz k prenosu dat a 0 vse ostatnf se postara fadic disku. IDE Primary Slave pro podhzene zaffzeni prvniho kanalu. nikoliv procesorem. Large. ze senas navY disk se star. Sektory na disku jsou cis10van! ~d nuly ~o maxrrnalm hodnoty. Na druhem konei sbernice musi byt dalsi elektronicky obvod . zohrazf s~ dIS~ alespon jako 7. Kapacita takto adresovaneho disku je maximalne 7. vyjdou narn: 4 bity pro adresaci hlavy (tj. Z toho vychazi maximalni kapacita disku: 16*64*1 024*0. 6 bitu pro sektory (64 adres) a 10 bitu (1 024 adres) pro cylindr. Pri velikosti sektoru 512 B je pak ma:a~alm kapacita disku s adresovanim LBA 128 GB. Skut:cna rychlostje ovlivnena parametry pevneho disku (pnstupova doba. Rozhrani EIDE je pokracovatelem starsf normy IDE. musf umet definovat pozadavek. Ten spoeiva v tom ze presun dat je rfzen radicem. napr.5 KB pfedstavuje kapacitu jednoho sektoru 512 B a 1 024 je prevod KB na MB).! I i . Zatfzenf procesoru je ve srovnanf s PIO mnohem mensf. tak jak rostla kapacita disku. ktery je pfeete a zobrazi na monitoru. Maximaln! mozna kapaeita disku je 24~X512 baJtu. Nejpouzivanejsim fadieem pro komunikaci s pevnymi disky je EIDE (Enhanced Iniegmted Drive Electronics). ktsre se Iogtcky odrazily take v 610Su. V takovern pi'rpade pravdepodobne pomOze prepsanf BIOSu novou verzf (viz kapitola 4. BIOSem a samotnjrn rozhramm.ct Memory Access) . ~arametry ~ednotlivyeh rez~mu ukazuji tabulky. Upgrade (flash) BIOSu).modernejsfm rezimem diskoveho pfenosu EIDE Je. Int13h: tato metoda (pro nil. ktera jsou na nem ulozena. • I I' I. Pro prfrnou komunikaci mezi radieem a pameti se zde pouzfva Busmastering. bylo pouzito nekolik metod pro adresovani diskfi. N_ektere Setup~ dovoluji nastavenf prenosovych rezimu. pi-iblizne 144 milionu GB (asi 144 petabajtu). 100 a 133 vyzadujf pro sve vysoke krnitoety speeialni 80zIlovy kabel.tzn. m1uvime take 0 metode adresovanf sektorfi. (Pro zachovani zpetne kompatihility s~ s. ktery komunikaci s diskem zprostredkuje.0 hardwaru Vysledky analyzy SMART je moine (a alespoii obcas dobre) prohlednout. (Ma stale jen 40 datovyeh vodicu. do nehoz jsou data ukladana. ktery LBA nepodporuje. Maze se tedy stat. V rezimsch PIO dnes pracujf pouze nektere CD ROM. ktery s diskem komunikuje. IDE Secondary Slave pro podffzene zarfzenf druheho kanalu. . Protoze zakladnfrn prvkem. Radle EIDE je integrovan na zakladmch deskach pocitacu. 8 bitu pro adresu hlavy a 6 bitu pro adresu sektoru. Z duvodti zpetne kompatibility BIOSu se starymi disky najdeme v Setupech take moznost definice starsieh rezimu. pouzivaly ji stare disky IDE. J~stlize disk pfipojfme ke staremu fadici IDE.. ale vetSinoll je detekce automaticka. T~P:Met~da adres?wmr ~i&kovehO prostoru prosta nekohka vyvojoyYmf stupru.piimy pffstup do pameti). Pro komunikaci rnezi radieem a diskem jsou z hlediska BIOSu dUleZite nasledujfci vlastnosti: Adresovanf diskovych bloku Pevny disk musi byt schopen urdit pfesnou polohu dat. Poloha dat na disku byla definovana adresou hlavy sektoru a cylindru. 8 a 6 bitii. a pI:estoze vsechny dnesni Setupy pracujf se standardem EIDE.nastavenrm 810S a Setup .) Vetsina novejsfch diskf bude vyzadovat tento kabel. takze Je ~o~n~ adres?vat . Je jasne. Kazdy sektor pak rna svoji 28bitovou adresu.Kapitola 5 . 92 --------------------------------------------------------. jak to rna nastave~ pevny dl~k. J e jasne._ tabulc:Jsou ryze. Rozhranf IDE pouzfvalo 16 bitu pro cislo cylindru. velikost cache). Rychlost prenosu dat Pi-enos dat mezi diskem a operaem pametf muze probihat dvema zpusoby: • PIO (Pr~~~mmed I~ut!O?tpu~) . ktery lepe odde!uje jednotlive signalm vodiee v kabelu. je tedy soucastf BIOSu a jeho vlastnosti urcujerne prostrednietvim Setupu.1 (Direct Memory Access . (E)IDE rna dva kanaly. Obe zaffzeru tedy musf pouzfvat stejnou metodu pro adresovanf dat. DM-. Rovnez hdie. IDE Secondary Master pro Hdici zaffzenf druheho kanalu.) Kapacita pevnych diskf vsak prerostla maximum 28bltove adresace LBA.5/1 024 = 512 MB (0. ffdicf) a druhe Slave (podfizene). • Ne~aI~omente: _ze_pf~1_loso~eprotokoly ll_ltr?DMA/66.228 sektoru (268 435 456). ze hodnoty uvedene. Pro pffstup k disku pouziva BIOS rozhrani Int13h. Pokud zkombinujeme tato clsla a vybereme vzdy to mensf z dvojice. !JMA CDire. Jedno z nieh musf byt oznaceno Master (hlavni. AIDA. ze ani tato metoda se dnes nepouzfva.88 GB. • CHS (Cylinder/Head/Sector): je prvnf metodou adresovani. s kterymi daty ehce pracovat.10. je sektor. ~eho zakladm nevyhodou j e vytezovani procesoru pri zapisu ei dem z disku. teoreticke. Adresovam LBAJe dnes pro disky standardem a v Setupu jej budeme zadavat prakticky vzdy. oznaeuji jej casto jako IDE. ve vylepsenc verzi nazyvany Ultra DMA (easto obchodns oznacovanjako UltraATA).fadie. J e dUlezite si uvedomit. • Rozhrani (E)IDE Kazdy disk rna svoji Hdicf elektroniku. ktere je schopno adresovat 10 bitu pro adresu eylindru. Proto najderne v Setupu ctyH hidky pro konfiguraci zanzenf EIDE: • • • • IDE Primary Master pro Mdici zai1zeni prvnfho kanalu. systemovou sbernicf. ze tato metoda se jii nepouzfva. na kazdem z nieh muze pracovat dvojice zaffzenf (celkem tedy 4 zarfzenf).programovany vstup/vystup je ffzen proces~rel~ poeitaee. srm BIOSem nedornluvl nebo jej bud~ 810S zobrazovat s mensr kapacitou. 4 bity pro cislo hlavy a 8 bitu pro Cislo sektoru.

.. Supported Not Supported Suppot1eol Cache Pralected Benchmark o ~ • o Power-Up Automatic In Standby Acoustic Mana_gement Overlay S\Jpported Not Supported Supported Nal D 48-bH L8A ATA Supported Device Configunrlion Device: Manufacturer Supporte • :.7 MB/s 33. 11 .r 0 !yp zafizeni tniormsce Obrazek 5..et'l[: R.if..Alomatick6 rozpo~tlavani ~+:....lgemeni.13: Pfenosove reZimy prvnfho kanalu IDE (2.fi.Mu~imedla . UDMA Transfer ~Actiye UDMA Transfer Mode (ATA-l00) .. v jakem rezimu disk pracuje....·· Server Pienos Ultra DMA M6d 0 M6d 2 M6d 4 Mod 5 Mod 6 Operetlnq Doba cyklu 240 ns 120 ns 60 ns 40 ns Standard Ultra ATA Ultra ATA 33 Ultra ATA66 Ultra ATA100 Ultra ATA133 '!i 11 a .~ .' ~CPU ~CPUID "'. nutny signal IORDY nestan d ardi zovano dl 5 AIDA32 v3. @ Host o Sec"r~v @ o Power o SMART Supported Mode Supported Management Advanced Power "ManJ.. proresorv LPT) B e2im pfenosv f·--··_· ------- -.~e Dlsplay . v obrqzQvkach Standard CMOS se.• RCi:dice 2VUkIJ} videa :+. IIi!1I 5~ove ..80 j ccrrooter Motherboard .~li k di'pozlci] Akt1!_arn [ rezimpienosz IN'elle poultl grovano rozhranf SArA..1 Obocne iUPr.8 ZaHzenf 1 T yp ~arr2. odpadaji take problemy s nastavovanfrn propojek a tenef seriove kabely jsou ideal- 94 BIOS a setuo - prOvo dee zakladnfm nastavenrm pocrtal5e 95 ~} .±i ±i sa.>Mothemo.3 MB/s 66.r. PIO TranSfer Optical Drives ~ASPI * ..3 Retimy PlO Pi'enosC)va rychlost 16.2 MB/s 8.03ED5 77545 cylinders.ePQlfebova!::... 600 bytes per sector 78f05380 2 MB (Dual IS 40 Mode Mcc!e ~ l..4: 0 pevnem disku Poat~c pcrty (COM. 53 sectors per track. ! . tup nebo Main a Integrated Rer.1 MB/s 16.7 MBjs 100 MB/s 133 MB/s Sl! SPD <$> dJ " .Kapitola 5 .1. Are.:.! 0Wrn. Networt Dnedx ill '! Devices ~ fa ~ .--II Zeitacr. )j :+: __ t.0 hardwaru Mod PIO 0 1 2 3 4 5 Doba cyklu 600 ns 383 ns 240 ns 180 ns 120 ns 90 ns Prenosova rychlost 3.16 heeds.i Mon:tory a jlno --...p.. nutny signal IORDY ATA-2..2 MB/s Standard ATA ATA ATA ATA-2. Read Ahead) § Wndows StorS98 ¥ MultipJe Sectors .d.. ~ VIA Bus Ma<t.~~UPro'liedkY I '+.JJ ~ Logicel prves Phyeicel Drivels PIa 4 UDMA UDMA5 5 (ATA-1 00) ~ Max.. Oproti klasickemu paralelnfmu rozhranf EIDE rna nekolik vyhod: 'rW zllalosti bt:ldet. diskje vzdy Master a odpadaji tak easove prodlevy nutne pfi pfepfnanf rnezi dvema disky EIDE..-~\! :f: >El'J Rodice disketovvrh jednotek :~' RadiCe IDE ATNATAPI '9 §~4 § § 5. m! . ill<l:B ...oub. Unformatt •• C.• vice Deseriptloo .mber ~Rel{rsion System ~Parameters Chipset woe W0400S8-00DEAO ~810S WO-WMAD12421658 05. zaffzenf nenf pnpoieno) • Kjednomu zafizeni (napr.alit ~ ~ Company Name Producllnformation Western Di_g1tfllCorporation http.-~.'wW we~erndlg1. ..."ob... WDC WD400J3s-00DcAO (WD-WMAD12421 Me) ...r IDE Radice :. MoOOIID ~Serial Nu.6 MB/s 22.t."- .3 MB/s 11. disku SATA) vede pouze jeden kabel.patery [ DMA (i.are Con11!. Modemy My. ~Buffer Ported.'.-..!'~m pienosu o pevnern Souvislusti: disku SATA Sei<r-rndarnikenalIDE +. zfskate ve Spravci zafizeni.i[E. Definlcnf faEiKy najaete. Informace 0 tom..pOkUdje na vasf zakJadnf desce inte- Obrazek 5 •.J Stor.:tr.bernice USB IAl. eg Memory Tabulka 5.. ECCByt es ~Mex .4 Refimy Ultra DMA 'I:.lJ cOrnfenrbroducts II :+: ~ ' 'o' ... IiI- sotl~. LBA Sector..» Input .f '+.ve. podrobnejsi udaje poskytne take AIDA32_ "'tMi:::C . Seriove rozhranf pro pevne disky se v poeftaefch pomalu zabydluje.iE . D.Pfierals.3 MB/s 5.c~y WATA Device Features 44727MB SMART Tabulka 5...

:1. Native (Enhanced Mode) mode pro nove operacnf systemy (Windows XP SPI. nebo PATA (Pa1'alelni ATA = EIDE). ze jsou definovany dva kanaly (secondary a primary) a ze kazde zaffzenf must byt bud' Slave.bud' SATA. • Obrazek 5. z tohoto hlediska zeznavame dva rezimy (ty pak musirne definovat v Setupu): • Compatible mode definovany pro stars! operaenf systemy (DOS.15 Nekombinovany reiim. A B Obrazek 5. Windows 2000). kdy oba typy zahzeni praeujf soueasne. To vse usnadnuje montaz v poeftaeovych sknnfch.tivy: c • • Nekombinovany reiim. V zasade muzeme pouZit dye praeovni alterna. 1'0- Velmi dUlezita je take podpora SATA ze strany operacnfho systemu. A • Diky navrzem vnejsiho provedeni sbernice a konektoru je mozne pfipojenf a odpojeni diskii za chodu poeitade.5: Nekombinovany reiitn • 96 BIOS a Setup . Windows 98IMe.0 hardwaru ni z hlediska montaze i proudern vzduchu.:1. Navfc maximalnf delka kabelu muze byt az 1 m. zaradil jsem obrazky ukazujicf moine varianty spoluprace PATA a SATA.pravooce zakladnfm nastavenfm pocitace 97 . Vidfme. my si ukazeme pffklad zalozeny na South Bridge. nebo pouze zaffzenf SATA (varianta B). podporujicfm dva kanaly Ultra ATA a dva kanaly SATA (Intel ICH5). • Prenosova rychlost Serial ATA je 150 MB/s (tedy vyssf nez u Ultra ATA133).Kapitola 5 . Tfeti ohrazek 5. vidime pfipojena pouze zahzeni PATA (varianta A).16 Kombinooomq reiim ukazuje zakladnf moznosti praee v kombinovanem rezimu a Compatible m6du (tedy se starsfrn operacmm systemem). Wmdows Server 2003).:1. nebo Master. Nove zarfzeni vsak s sebou pi"imlSli problemy. Kombinovany reiim. praci v novem operacnfm systemu. 'IY budou samozrejme zalezet na konstrukci zakladnf desky. Obrazek 5. Je mozne pouzft az 6 zahzenf (4 PATA a 2 SATA). Lze pousit maximalne 4 zahzenf.17 Enhanced Mode pfedstavuje kdy je mozne vyuzft vsechna zahzenf.6: Kombinovany rezim Protoze je tato problematika pomerne nova. ktera mohou pracovat v kombinovanem a nekombinovanem rezimu. Ph instalaei operacnfho systemu budeme pro disk SATA potrebovat ovladac (ktery zatfrn Windows neznaji) a rovnez budeme muset nastavit nektere parametry v Setupu. kdy pracujeme pouze s jednfm typem zahzenf . 7: Enhanced Mode • Vypnuto (DISABLE) Na obrazku 5. • Obfi'izek 5.

Kapito/a 5 -

a hardwaru

5.9

o diskovych

polfch RAID

RAID 0

disk1

Souvislosti: RAID [e spfse vysadou serveru, ale nektere jeho retimy nabfzejf take
zakladnf desky "obycejnych" PC. Nastavovanl parametru RAID se pak zpravidla provacr v obrazovce fntegrated Peripherals.
disk2

.~
I
disk2

_?dala

U mnoha lepsich zakladmch desek najdeme integrovany fadic RAID, ktery vytvari z nekolika disku jedno diskove pole. Jde 0 skupinu disku, ktera se navenek "tvan" jako disk jeden, Pocitac sem posfla pozadavky na cteni a zapisy dat a pole S1 sarno organizuje, na ktery disk se data ulozi (ci odkud se prectou). Ucelem diskovyeh poll neni vetsinou zvetSeni kapacity, ale zvysem bezpecnosti dat. K organizaei dat pouzfvajf nekterou z metod RAID (Redundant A1'ray of Inexpensive Disks). Tu pak musime nastavit v Setupu. (Na jednodussteh integrovanyeh fadicfch RAID nebjvajf vetSinou k dispozici vsechny rezimy RAID.) Pole je nutne vytvaret z odpovidajfefeh diskfi, neJvjhodnejsi jsou disky stejneho typu (stejna kapacita a rychlost). Vlastni problematika RAID je velmi sloziti, pro nase ucely postacf vysvetlit zakladni vlastnosti diskovyeh poll. Vyssi bezpeenosti diskovych polf je dosazeno dfky nadbyteenosti (redundanci) dat. Pfi havarii se pak z nadbytecnych dat doplni chybejiei ridaje. RAID se delf do nekolika skupin, ktere pouzfvajf ruzne urovne redundance dat. Podstatne znaky metod RAID ukazuje tabulka:
typ
RAID 0, striping

disk 1

disk3

disk 4
I I

RAID 1

~---~

RAID 4

1·---._ .
RAIDS

I

.."._.,.)

princip
Data se rozdeluit mezi nekollk diskO

yYhody
ZyYsenf kapacity, snfzenf prtstupove doby pri ctecrch i zaplsovactch operacfch. Data [sou 100% redundantnr. Vysoka bezpecnost, pf peruse primarnfho disku, pfebfra jeho funkci sekundarnf disk. Zvysenf vykoru, pri ctecjch operacich. Redundantnf data zaberou jen jeden disk (nenf tfeba zdvojnasobovat kapacitu disku). Havarovany disk je moine vyrnenit. Pole dopoclta a zrekonstruuje chybejicf data.

neyYhody
Nezvysuje bezpecnost, pokud jeden disk zhavaruje, ztratfme vsecnna data K ulozenf dat je potrebna dvojnasobna kapacita. Kapacita jednoho disku je zrcadlena na disk dalsf, Nizsf yYkon pri zapisovych operaclch, predevsrm pf pozadavku synchronniho zapisu. Potfeba mintrnalne tff disku,
v

Normalnl data Redundantni data

Obrazek 5.18:
Pincipy RAID

RAID 1, mirroring

Data se soucasne zapisujf na Vice diskO (vetsinou dva). Jeden disk je uplnou kopif druheho Data jsou rozdelovana rnezl vice dtsku, Navfc jeden disk za sady je vyhrazen pro ukladanf paritnfch redundantnrch udajO. Zhavarovany disk je mozne vymenit, Jeho data jsou pak zrekonstruovana pomoci paritnfch redundantnfch udaju.

5.10
.!}1J

o setrenl

RAID 4, striping s redundancf

energif (Power Management,

ACPI)

Souvislosti: Rfzenfm spoti'eby se zabyvajf obrazovky Power Management ci Power.

RAID 5, striping 5 redundanor

Pracuje podobne jako RAID 4, Plati vse jako u RAID 4. Platf vse jako u RAID 4. ale "nadbytecna" paritni data U nekterych systernu je RAID 5 jsou rozprostfena na vsechny mene yYkonny nez RAID 4. disky. Neni zde zvlastnr disk pro redundantnf data.

Setfenf energii je soucasti kazdeho PC. Po urcite dobe neCinnosti dochazf ke snfzenf vykonu a pote k vypnutf jednotlivyeh hardwarovych prvku, K fizenf Power managementu byly vyvinuty dye metody, obe majf vztah k BIOSu a pri jeho konfiguraci je potfeba porozumst jejich zakladnf terminologii.

APM (Advanced Power Management)
Jde 0 starsi zpiisob, ktery se definuje v BIOSu a je pod jeho zpravou. Poslednf standard APM 1.2 popisuje zafizenf, metodu a dobu, po niz rna k setfenf energii dochazet, Proto je

Tabulka 5.5
Reiimy RAID

98

810S a Setup -

oravoace

zaklednfm nastavenrm poCitace

99

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

v Setupech mnoho radak k nastaveni setficfho rezimu pro konkretni zahzenf. APM rna vsak nekolik prohlemu: • Kazdy BIOS rna vlastni schemata napajeni, coi klade naroky na programatory BIOSu a vyrobce zakladnfch desek. Nenfto pffjemne ani uzivatelum, kteh ne zeela jednotne schema (a volby v Setupu) pfizpiisobuji svoji potrebe, Operaemmu systernu neni [asna phcina prechodu do setHciho rezimu - byl to stisk setficiho tlacftka uzivatelern, nebo zapusobil BIOS? APM nezna nova zarfzenf USB a IEEE 1394.

• • •

S2 Sleeping: stejny jako u St, ale obsah cache procesoru je ztracen. S3 Save-to-RAM_ (STR): jako u S2, ale vsechny komponenty krome RAM (jejfz obsah je udrzovan) jsou vypnuty. Probuzeni trva priblisne 5 s. S4 Save-to-Disk: je vypnuty operaeni system, na rozdfl od S3 je obsah RAM zapsan na pevny disk. K probuzenf je potreba asi 20 s.

• •

APM rozlisuje tyto zakladni stavy spotreby: • • • Enabled, zapnuto, plny, 100% vykon, Standby (Sl/POS), (Power Saving), stay snizeneho prfkonu, ve kterem se periferiim vysle signal ke snfzenf pfikonu. Suspend (S3/STR), (Suspend to RAM), stav odlozeni, ve kterern dojde k odpojeni napajenf vetSiny periferii a ulozenf jejieh stavu do pameti RAM. PH probuzenf se jejich stay obnovi. Off, vypnuto.

Aby ACPI mohlo bezchyhne fungovat, musi teto specifikaci vyhovovat veskery instalovany hardware a software, operacnf system a BIOS, Dnes to neni problem, ale u starSfeh poeitamuie nekompatibilita nektereho prvku zpusobovat podivne potfze (vypfnani PC, havarie systernu apod.), Pak je lepSf Power management vypnout a zkontrolovat, zda setreni neni prfcinou problemfi, N aopak, pokud se poeitac prostfednictvim tlacitka Start nevypma automaticky (ale pouze zapfnaefm tlaeftkem), zkontrolujte povoleni ACPI v BIOSu,

eu

ACPI bylo definovano v roce 2000, takze jeho parametrurn vyhovuji operacnf systemy Windows 98 SE, Me, 2000 a XP. Aby ACPI spravne fungovalo, musi byt v BIOSu povoleno. Tip: Pi'i lnstalaet operacnfho systemu je dobre mft ui ACPI povoleno, usetttme sl pracl s pozctejSfmdoph'iovanfm pottebnych ovladacQ. (Pokud ACPI nepovolfme, Windows nalnstaluil podporu pro APM.) Konfiguraci spotfeby ve Windows XP ukazuje obrazek Moznosti na.plijeni. 0 torn, jak zahzeni operaeniho systemu podporuji ACPI, se presvedetme ve Spravci za.fizeni (viz obrazek),

Existuje jesre jeden zajirnavy stav; ktery vsak nepodporuji vsechny zakladm desky - Suspend to disk (STD), hibernace - odlozeni stavu systemu na disk, odkud se po prohuzenf vse obnovf.

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
J e dnesnfm standardem, kdy je rfzenf spotfeby v rezii operacnfho systemu. ACPI definuje hardwarove registry (implementovane v ehipsetu), rozhranf BIOSu (obsahujfcf konfiguracni tabulku, v niz je zapsana konfigurace pro prvky zakladni desky) a teplotni model ACPI. N avic je zaveden specialrujazyk, jimi se provadf komunikace mezi prvky ACPI. Jde 0 AML (AGP! Machine Language), jehoz prostrednictvfm komunikuji zaffzenf s operaenfm systemem (ktery tak fidi jejieh spotrebu). Take ACPI definuje zakladnf setfici stavy: • • • • Working
(SO),

s che.rI1~lanai't.:Jveni nap~iel'l;
L~,d9,ap_nlllo_ . __ ---

----:=::OdllraniL

vi

I U lo,iq.ko - II

I

Mzmi prace ph 100% vykonu.

..

Nesleveni PIOschema nepeien i Vidy z.apnuto
VJlphout !)loniLo, V~pnout pevne §-20-",~in-UL-aC-h

~-------"I

Sleeping (Sl-S3), pokud nebeil programy, zapinajf se setnef rezimy sleeping, popsane dale, Soft-Off (S4) , setHef rezim s vyssi ucinnosti, rovnez popsan dale. Mechanical-Off (S5), system je vypnuty, zapnout jej je mozne pouze vypinaeem,

gi,ky:

[ f~~

.. _ _

Ospomy reiim: Aezim $I!anku:

Stay Sleeping je jeste rozdelen na podrezimy: • St Sleeping (POS): koresponduje s m6dy Standby/Suspend v APM, proeesor nezpracovava zadne prograrny, je udrzovan obsah operacru pameti a cache proeesoru.

OK

i [..LQlOo II.. S

PllUzrt

Obrazek 5.1.9: Motnosti napajenf

100

BIOS a Setup - prlivodce zakiadnrm nastavenrm

pocftace

101
'.1

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

• •

I/O (Input/Output)

- vstupne/vystupnfho

portu.

Urciteho prostoru v operacni pameti:

.t.

+ +

0.. Ral.J1'-L_
Il'i1I Sil'ove
adapatery

Pokud by nekolik karet obdrzelo stejne zdroje (IRQ vsak novejsi desky scb1et urneji, viz Poztuimka), dojde ke konfliktu a jedna z nich nebo obe nebudou spravne pracovat. Drive se pridelovant provadelo ruene, ale dnes je to zalezitost PnP (Plug-and-Play). Pro spravnou cinnost PnP musf byt splneno nekolik podminek. S nimi u novejsieh stroju nebyvaji potfze ale pro jistotu uvedu jejich pfehled: ' • BIOS musf PnP umet, Rov~ei Operaeni system musi znat PnP. To splnovaly jii Windows 95, z dnes pouztvanych systernu neumf PnP pouze dozfvajfcf Windows NT. PnP musf podporovat samotna rozsifujfc! karta (pfesneji jeji BIOS).
pel a ISA

:~ '~

zafl2en[ Datovy port pro ueni Plug and Play ne sbernid ISA
Most VIA Tech mezi sbemlcemr

PrograMDI/j:ltelny

Numetkky datavy proossor Tadi~ preru:senr
VIA Tech

Pro'iti'"edky zal<Jadni desky Radic portu A(;P k procesoru

Radi' ptimeho pfistupu do pameti (OMA) Sbernice PO Softwarovy modul pro vycet lanzeni tvpu plug and play System ..... yhoVIJjic:i svstemu Systemova Systemove SystBmovy deska htldtny reelnehc cElSDvac ACPl CC'lSUa obvcdu CMOS

Ph konfiguraci systemovych zdrojf nenf dfky PnP vetsinou nutny zasah usivatele. 0 tom ktere zdroje jsou pHdeIeny, ziskame informaei ve Spravci zafizeni nebo v programu AIDA32.

Systemovy reprcduktor Termalnf zona roi"hran{ ACPI

TJ.~atkoreebranl APCl s definovanou
Ventilator rozhreru ACPJ

funke!

ObrilZek 5.20: Spravce zaffzenf

Z~?izenf oodle typu
Zanzenf podle pnpojeni
+. ~
_c ~

Po,adavok pTerusenf (IRQ) Pi'imy pnstup do pamO\:i (DMA)

Prostfedky • Prostredky

podle typu pod!a prTpojeni

Thermal management
ACPI nahizi take tepelnou kontrolu kritickych komponent systemu. Aby vse fungovalo, musf byt na zakladni desce umistena topelna cidla. Jejich iidaje pak maie e1st BIOS a operaenf system. V principu funguje system tak, ze se stoupajici teplotou stoupaji take otaeky ventilaton) chladicn, Pokud presto nenf mozne soucastku uehladit, maze dojit az k vypnutf systemu.
-_-c

§ lI!!I
+.

4 Radio p'm.ho pl1stupu do pametl ([)MA:! Vstupne-vystupni ecrese (I/O)

i:J

2

standardni

rodiE disksto •• jednotky

Zobrazfc skryta z.eITzeni
Vlastnr

c,:

y y

restevers. ..

[OQOOOOOO- 000OOCf7) [00000000. ODDOfffF)

SbiifO~e PCI Sbomce PCI

5.11

o PnP a systemovych

zdrojfch

Obr<izek 5.21.: Systemove zdroje ve SprflVci zaffzenf

Souvislo$ti: Tyto lnfntmace uplatnfrne pfJ konfiguracl ZdrojCpro zaffzenf PCI v obrazovee PNP/PCI configurations. Aby se rozsifujicf karty zaelenily do operaenfho systemu, musime jej doplnit 0 jejich ovladace. To vsak nestact, protoze pffdavna zanzenf navic vyzaduji exkluzivnf pfidelenf systemovych zdrojii: • • DMA (Direct Memoru Access) - cfsla kanalu pro pfimy pfistup do pameti. IRQ (Inierrup; Request Levels) - cisla pozadavku na prerusenf

BIOS tedy rnusi pfi startu PC prozkoumat vseehny pffdavne karty a pfidslit jim systemove zdroje. Aby tuto Cinnost nemusel opakovat pfi kaidem startu PC (a nemarnil tak zbytecne cas), uklada si tidaje 0 konfiguraci ESCD - (Extended System Configuration Data) do pameti CMOS. Odtud sije pfi startu preete, a pokud se od posledniho bootu nic nezmenilo (nebyl pridan novy hardware), nenf nutne nic konfigurovat, pouZiji se tedy dfive pfidelene zdroje. ESCD pouZivaji take Windows, v nichz tyto iidaje muzeme zmenit ve Spravci zafizeni. Pm;mimka: NoveJsf zaktadnf desky jsou osazenyi'adicem IRQ ARIC (Advanced Programmable Interrupt ControllerJ. Opron pOvodnfrnu !'adlci urn! sdtlet zdroje - 0 jed~ no prerusenr Sa tak mOte deJit nekolfk zaffzenl(-kap. 3.3 Advanced BIOS Features Setup/APIC mode).

102

BIOS a Setup - pruvadce zakladnfm nastavenim

paNtace

]03

. pouzfvane pro propojovanf poeitaeovych sitf).. zanzenr pro ukladan] dat (disky USB) 5._'i!Leb __ ~~~}:!~ . Tabulka 5. pakove ovladaee.lic dtsketove jednotky svete-nove hodiny realneho casu a obvndu CMOS System vyhovujlcf LucentVVinModem NVIOIA RIVA TNT2 Model 64 Universalni hostitelskji rsdiC VIA Rev 5 EI • • • E3 Directx ~ 1.). Podpora vice soucasnych operacf na nekolika zaffzenieh. 104 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenrm polHtace 105 .22: Systemove zdroje . Ethernet Map1e. .OOOOOO-OOOSfFFF nnnAnnnn. desk. modemy.. se pfipojujf zarfzenf prenasejicf velka mnozstvi dat (kamery.lSe PSf2 Numerick'( datovy procesor Prlmernl kan61tDE Sekund'rni k.edie VIA Rev 5 e PCI1()~ OOMbFest vyisi USB Univerealni hostitelsky radiC VIA Rev 5. normou USB 2. (pro automaticke "uspavani" momentalne nepracu- ~Q ~=. Mutt.5 Mb/s pro pomala zaffzeni (mohou se pouzft i nestfnene kabely 0 maximalni delce 3 m).ikni5ni ort (COM2) p KOffiun. IEEE 1394 je opet sbernicf seriovou a externi.ile !!lew Report • Zarfzenf muze byt az 5 m od rozbocovace. IEEE 1394 je seriovy protokol popisujfci pravidla Z hlediska pripojovanf definuje IEEE 1394 konektor (ten je sesti nebo ctyfpinory) a kabel (2 kroucene dvojlinky. NVlnlA RIVA TNT? MlirlAI USB musi byt podporovana Windows 95 OSR 2. E.> IRQ 01 ± S ~. videorekordsry). _ ~ - • • ~ A1DA32 v380 Motherboard Opertrting System Djsplay If "' ~ Computer ±• ±i :ti II I Reso_urce §DMA ~ Share Exclusive Exclusive Exctustve Exclusive Exclusive Exclusive Shared Exclusive Exclusive Shared Exch.".12 o rozhranfch pocltace seriove sbernici USB (Universal Serial Bus) Souvislosti: Tyto vedomosti uplatnfme pfedevsfm V obrazovce Integrated Peripherals. vymenna media. Vetvenf probfha v rozboeovacfeh USB (USB HUB). k nil. kofen" (vetsinou vestaveny do zakladni desky pocftace). 0@ Budit [rrorrn<>tion bicense . coz splfiuji vsechny Windows poefnaje Obrazek 5.met Keyboard (COM1) .Jiostitel. Full Speed -12 Mb/s pro zanzeni rychla (kabel musf byt stine ny.Ill Slorage . 5 iirovnf zaffzeni. .Jsive Shared Shared Shared Shered Shared EXclusive Exclusive Ex_elusive Device DescripUon Stan•• ~ ttl I ~ DMA 04 i IRQ 00 02 rdni radie disketov.IRQ I" I '1Memory va Memnrv Exclusive EXclu". myai. jednotky Rdd~c primeho pfistupu do pamBti (DMA) Sys1emovy casovEtc Easy Im.'t Devices. maximalni delka 5 m). USB rna tyto vlastnosti: • USB podporuje al.AIDA32 Prenosova rychlost periferie 10-100 kh/s 500 kb/s-10 Mb/s 25-400 Mb/s Typicka periferie Klavesnice.... skenery. ktery se muze vetvit k dalsfrn periferifm. :t !. S rozhramm USB se vyrabejf temef vseehny periferie (klavesniee.0 byla doplnena rychlost High Speed .1lil¥k14 j I §IRQ 08 it. Podpora Plug-and-Play Pouziva tfi prenosove rychlosti Low Speed . proto shrnu jeho zakladni vlastnosti: Ma topologickou strukturu podobnou pyramids. hernf zanzenr Audiozaitzenl a mikrofony Videozarrzenr. ty mohou byt integrovany do nektereho zaffzeni USB.1.. Moznost pfipojit zaffzeni za chodu poeftaee. tiskarny.nOlIDE fi4 glRQ e.!i vyssi USB ·I! II@JIRQOBShoredVlA Benchmark I ~J. Propojeni az 1 023 sbernic (tim vznikne sf£ zahzeni FireWire)_ Podpora PnP. rnysl. Server <'i.scni port ~ L_ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller MOM) standardnl rae.. komunikace mezi zaiizenfmi. .:ti <:P Input :::t' ~ 1jIRQ 03 crJl I "::J1RQ 04 I~ : I '" IRQ 05 Komun. ktery ndi podffzena zarfzenf (v zakladnich deskach bjvaji nejcasteji 2~ zdifky = "kofeny" USB).0 hardwaru mtl . Mezi daIM vlastnosti path: • • • Pripojenf al.~IDe-lices ~ Printers l ~lRQ 08 ~ IRQ 09 II f) IRQOA I ~ ~ §JRQ 06 svstersu ACPI ~ prffj!ii. Moznost pfipojit az 127zaffzenf.6 Periferie a rychlosti USB o univerzeilni o IEEE 1394 FireWire Tato externi sberniee poeitaee je dnes beznjrn standardem. ureene k napajenf nfzkonapsfovych periferif.j Network .Zejfzeni MIDIkompatibflnl S MPU·401 C} t t ltl Software Conlig Misc IRQ08 IRQ OB OB vyssf USB • • ! I ~IRQ ! Universalnl hoslrtelsky . II ~IRQOe I~ I. Ii g IRQUD OF IRQ OC DE OO. Pfenosova rychlost USB Low speed Full speed High speed operacnfm systemem. sitove adaptery.. Ve vedenf jsou pouzity take dva vodice s napajecfrn napetfrn 5 V.ilo.hostitele vede jen jediny kabel. Od jedne zdfrky USB pocitace . Podpora Power managementu jfcfch periferif).medi' ± . . ~ . 63 zaffzenf. N a vrcholku pyramidy stoji . \Al!ndows Devices ~Phy:sIl. Radky pro nastaveni USB obsahuje kazdy Setup.nnnRFfFF Log~ech·compatible MoL..e 'Sh:Ar~rJ Syslemov..480 Mb/s (kabel je stejny jako u Full Speed). zvukova zaHzeni. digitalnf fotoaparaty ._ _.Kapitofa 5 .i.

protoze pomaha vytvaret kompletnf obousmernou (b'i-directional) komunikaci. Tento zpusob prace prestaval vyhovovat novym periferiim.608 Mb/s). 3F8 COM2 2F8 COM3 3E8 4 COM4 2E8 • IRQ 4 3 3 • Tabulka 5. tak paralelnim) systemove prostfedky a tak Je dobre vedet ktere prostredky jsou pro tyto ucely vyhrazeny: port adresa I/O IRQ lPT1. Rozsffeni se ujalo pod nazvem SPP (Standard Parallel Port) a zcela nahradilo puvodni Centronics. Vyuziva peti linek z perifarnfho zaffzeni pro indikaci stavu tohoto zaftzenf. Pro spravnou funkei je samozrejrne nutna podpora normy operaenfm systamem. S200 (196. take tnnozfiuje obousmerny prenos. presto ji najdeme v mnoha Setupech. vhodny pro rychle perifene_ ?. buffer FIFO pro pi-enos dat v Compatibility Mode. ECP je navrzen kviili ryehlejsi a efektivnejsi komunikaci s novymi tiskarnarni a skenery.6 Systemove zdroje paralelnfch porta port adresa I/O COM1. ktere potfebuji nejvyssi moznou rychlost pi'enosu dat. o reiimech infracerveneho portu Kratce po uvedeni EPP (roku 1992) pHsly spolecnosti Microsoft a Hewlett Packard se standardem ECP (Extended Capabilities Port). z nichZ jeden musfme zvolit v Setupu.K(3pito/a 5 .?'Ipo~enek paralelnfmu portu. coz je oboustranny rezim pro tiskarny In. I . kteremu pak v Setupech pnrazujeme prerusenf.mod pouzfvany k pfenosu dat z poeitace do tiskarny. EPP a ECP. Roku 1994 byl uveden standard IEEE 1284 Suuulard. Byte Mode . (Parallel Port FIFO Mode nenf definovan v dokumentu IEEE 1284).7 Systemove zdroje seriorych porW Enhanced Parallel Port (EPP) je norma vytvorena spoleeenstvfm firem Intel. Dnes paralelni porty vyuzfvaji tzv. s mmz budeme pracovat: • Serial Infrared. Zaffzenf IrDA komunikujf pornocf infracervenych diod (emituji svetlo s vinovou delkou 875 nm).0 hardwaru • Standard podporuje tyto pfenosove rychlosti: S100 (98. V Setupu pak musime zvolit rezim. Zatimco EPP byl ureen pro jina zanzeni. 378 7 lPT2 278 lPT3 3SG 5 ci 7 5 Tabulka5. od 500 kB do 2 MB za sekundu. a tak byl postupne vylepsovan.je kombinovan s CO'Jnpatibility Mode (popffpade s Perollei Port FIFO Mode). • ASKIR je normou firmy Sharp. Prenos dat z PC do tiskarny byl jednosmerny a 4bitovj. Je zamereno na jine periferie nez tiskarny pripojovane k paralelnimu portu (zalohovaef zarfzeill.fracervene rozhranf IrDa (Infrared Data. Tento standard zahrnuje specifikace SPp. Nibble Mode . externi pevne disky atd. coz je rezim puvodnfho jednosmerneho Centronicsu (realizovany v rarnci SPP). zajistujicf kompatibilitu se starSimi zarfzenfmi. EPP umoznuje rychlejsi prenos dat. • E~P_ Mode je a~! ~e~r?zsfre~ejsim reZimem P:o tiskamy. podporujfci nektere PDA a notebooky ale se standardy IrDA je nekompatibilni.216 Mb/s). a tak i Centronicsje jsdnosmemym rozhranfrn (od PC do tiskarny). Standar~u pro fyzicky pi-enos me:i elekt~onic~Ymi pr:rst!"ojije nekolik (vetsinu z nich vypracovala bDa). SPP pracuje ve trech modech: • Compatibility Mode . (bi-directional) komunikaci. Xircom a Zenith roku 1991.). S nastupem PS/2 roku 1987 navrhla IBM rozsffeni stavajicfho paralelniho portu. pfi niz umi pfistroje komunikovat az ry- chlostf 4 Mb/s. Windows podporuji Fire Wire od Windows 98. ' I 106 BIOS a Setup . ktere umoziiovalo Sbitovy obousmerny prenos dat.orovodce zakladnim nastavenfm poNtace 107 __ I. nebo Compatible Mode).druhy reverzni m6d pro obousmernou Na rozdfl od Nibble Mode vyuzfva osmi linek. Association) je casto vestaveno v noteboocich a jeho podporu nabizi take vetsina Setupu stolnfch PC. SPP mode. Vzdalenost mezi zaffzenfrni by nemela prekroeit 1 m a infracerveny vysflac a pfijimac by nemely bit od sebe odkloneny vice nez 0 uhel 30°. Obvykle je nazyvan Centronics Mode. Pouzitfm FIFO se zvYsi rychlost prenosu dat. Pouzfva jej hodne firem (hlavne tvurce tohoto standardu firma HewlettPackard) a byva casto oznacovan jako Bi. Fast Infrared • (FIR) je novejsi normou. Zafizeni musf bit vUci sobe v pffme viditelnosti. Paralelni rozhrani integrovane v zakladnich dsskach umf vetsinou vseehny rezimy prace. 5tandardni systemove prostiedky portu V Set~pech jr: m_o~nepridelit pO~llm qak seriovym. • o reiimech paralelniho portu Paralelni rozhranf bylo puvodne urceno pro pfipojeni tiskarny a je take caste oznaeovano podIe stejnojmenneho vyrobce tiskaren Centronics. (SIR) se pouzfval u starsich pfistroju a pracoval s rychlosti od 9600 b/s do 115 kb/s. Jake volby zde tedy muzeme najit? • • Centronics mode (nekdy tez oznaeovany Normal.304 Mb/s). Tato norma existovala jeste pfed vznikem organizace IrDA a oznacovala se HPSIR. S400 (393. Signaling MethodfoT a Bi-directional Parallel Peripheral Interface for Personal Computers. EC~ M ~~e (Ex~~nd~d ~apabilities PoTtY je opet obousmerny rezirn.Tronics. Vyuzitf FIFO je nazyvano Fast CentTonics Mode nebo Parallel Pori FIFO Mode. PouZiva protokol DMA.

. 'I I: I I I . I I.

protoze pridelovanr rfdf bud BIOS. vhodny pro pripojovan! velkoxapacltruch zaffzenf. PnP (Plug and Play) Metoda pro pridelovanf systernowc-: zdrojll periferiim. matejstho protejsfho prvku. Dnes je pouzfvana temer vyhradne (metoda APM se jiz nepouzrva). Qznamuje jaky POST-test se prave provadf. je mikroprocesor Head (hlava) Cteci/zapisovaci propojen s okottrn. DMA atd. kdy je pfenos ifzen mikroprocesorem . a kdyz se zde najdou. Jde 0 stary zpusob setrenf. ECP (Extended Capabilities Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. Ukladaji se do ni zpracovavana data. RAS (Row Access Strobe) Adresa radku pametove bunky. 2. ESCD (Extended System Configuration Data) Udaje 0 konfiguraci systemovych zdroju (ktere rozsirujicf desce pam jake IRQ. Syva osazena spfse na drazsjch zakladnfch deskach. Ethernet Asi nejpouzlvanejsf standard pro pracl v pocrtacove sfti. k nii se pfipojuj! zanzen] pfenasejfci velka rnnozstvl dat (kamery.Slo vn (cek Slovnicek ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Metoda setreni energil. Jsou parnetml. FSB (Front Side Bus) Sbernlce. kaidy rna uroitou prioritu.Iazyk definovany pro [ehoz prostrednlctvlm nim systernern (ktery Language) komunikaci mezi prvky ACPI. CPU (Central Processor Unit) oznacenl pro mikroprocesor. Dnes je nahrazen normou PCI a v poi':ftacich jiz sloty ISA nenajdeme. IRQ (Interrupt Request Levels) Kanal. Ucelem je zpravidla zvyseni bezpscnosti dat. je potfeba kondenzatorky periodicky dobijet . Je rychlejSf a jednodusst net EIDE.) POST (Power On Self Test) Testy hardwaroV)ich prvka pri startu pocrtace. zprosttedkovava komunikaci mezi hardwarem a operacntrn systememo Cache Rychla vyrovnavacl parnet. Dnes se PIO pouiiva velmi malo. Miniaturnf kondenzatory majl malou kapacitu a brzy se vybijejf. videorekoreery). Refresh Viz DRAM. ktere je vsak caste nespravns oznacovano jako IDE. Kanalu je vtce (8). ECC (Error Checking and Correcting) sarnoopravny ked pro praci S operacru parnetl. IEEE 1394 (FireWire) serlova externf sbernice.. Award Vyrobce BIOSu. z nfl se pouze Gist. neni nutne je pfenaset z po- Cylinder (cylindr) Stejne stopy na ruznych povrsrch dlsku.). ROM (Read Only Memory) Druh parnetl. Nekdy se terminem flash oznacuje sarnotna metoda pfeplsovanf parneti ROM Flash (viz Upgrade). DRAM (Dynamicka RAM) Pame{oyY modul. ale vetsinou je podporovan). ASKIR lnfracerveny rezlm prace obvodu UART (neni slce standardem IrDa. LBA (Logical Block Addressing) Metoda adresace diskovych bloku. ale i opravlt jednobitovou (nove systerny i dvoubitovou) chybu v pameti. jehoz pamefova buiika je tvofena miniaturnfm kondenzatorern. ktery je dnes nahrazen metodou ACPI. z nichi se vytvareji diskova pole. kdy kazdy sektor rna sve Cislo. ze jej potfebujT). Pokud [sou data potfeba opakovane. Ones se pouzrva rozhranf EIDE.fva pro zapls pararnetru BIOSu programern Setup. komunikujf zanzent s operactak ffdf jejich spotrebu) . kes Viz cache.provadet obcerstvo- Chipset (clpset) Elektronicky obvod Fidici cinnost zakladnf desky. 110 BIOS a Setup - orovoace z. [ehoz prostrednictvrm zadajr periferie mikroprocesor 0 prerusenf jeho cinnosti (upozorflujf mikroprocesor na to. IDE (Integrated Drive Electronics) Rozhranf pro pripojovanf diskovych periferii (hlavne pevnych disku a mechanik CD) k zakladnf desce. API (Application Programming Interface) Aplikacn! programove rozhrani. kdy je fizeni spotreby v rezii Windows. s nimii nejcasteji spolupracuje mikroprocesor. Beep k6d Zvukove signaly indikujicf chybu behern startu PC Ude 0 chyby. jii. ktery se vypisuje na displeji behern startu PC. RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) Metodika spoluprace Vice disku. AMI (American Megatrends) Vyrobce BIOSu. BIOS (Basic Input/Output System) Program ozivujici zakladnl desku. ktere si vytvafr BIOS pro komunikaci s operacnrrn systemem. sktaca se ze South Bridge a North Bridge. Jeji V)ihodou je automatizace. kdy rfzeni spotreby ridf BIOS. SCR (Smart Card Reader) lnfracerveny reiim prace obvodu UART. CAS (Column Access Strobe) Adresa sloupce parnetove buflky. ECC musf by! podporovan zakladnl deskou i parnefovyrn modulem. Phoenix Vyrobce BIOSu. ktery dovoluje sdtlet jedno prerusent vice hardwarovymi prvky.. POST-kod Ciselny k6d. CHS (Cyllnder(Head(Sector) Prvni metoda adresace diskovych bloku.Wadn[m nastavenim poMace 111 . EIDE (Enhanced IDE) Viz IDE. vhodny pro prlpciovanf tiskaren a skeneru. IRDA (Infrared Data Association) lnfracerveny rezlm prace obvodu UART. jejl maxirnalnt kapacita disku je 512 MB. jejiz obsah [e rnozne nekolikrat pfepsat. Tim se prace vyzr-arrne zrychluje. AML (ACPI Machine . dnes nepouiivana. 1(0 (InpUt/Output) Adresa vstupneyvystupntho portu. 00kaze nejen zjistlt. Ten predstavuie v nabitem stavu jednicku a ve vybitem nulu. vfce se oouzrva DMA. ISA (Industry Standard Architecture) Stary standard 16bitove sbernice pro propojenf mikroprocesoru s periferiemi. Kanal pro primy pfenos dat mezi mlkroprocesorem a periferii. Flash Druh pametl ROM. Je rychlejsf nez PIO a dnes hojne pouzlvana. PIO (Programmed Input/Output) Metoda prenosu dat mezi pevnym dlskern a rnikroprocesorem. Aby se tak pamet nevymazala. AGP (Accelerated Graphics Port) Samostatna sbernice pro pfipojenf graflcke karty. urrustena mezi dverna prvky. CPUID ldentifikacnf k6d mikroprocesoru. V PC se poui. Kanalu prerusenf je vfce (16) a kazdy ma sve i5fslo a prioritu. DMA (Direct Memory Access) 1. MPEG Format pro kompresi obrazu. RAM (Random Access Memory) Pameti pro casty zapis i ctenr. ktere nelze zobrazit na disple]'). Metoda pfenosu dat mezi pavnym diskem a mikroprocesorem. (Nernus! to provadet obsluha PC. rnagneticka hlava pevneho disku. EPP (Enhanced Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. dnes pouzrvana vyhradne. APM (Advanced Power Management) Metoda setrent energif. vant (refresh). pfenos dat fidi ladic pevneho disku. da SATA (Serial ATA) Je noV)im rozhranlm pro pfipojovan! pevnych disku k zakladn! desce. APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Dnes standardnf radie prerusenf. CMOS (Complementary Metal Oxide Silicon) Pamei vyznacujici se malou spotfebou. Casto vsak jde 0 parneti Flash ROM (viz flash). nebo operacnr system.. Parita Dnes malo pouzivana metoda kontroly prace operacnr pameti (castejSf je ECG). hledaji se v cache.

VGA (VIdeo Graphic Array) Standard pro analogovy prenos signalu mezi grafickou kartou a monitorem. Odtud si je nactta BIOS. UART (Universal Asynchronous Receiver Transceiver) Obvod. SCR.oravodce zakladnfm nastavenim poCitace . Pri pFehFfvani PC [sou mezi pracovnf cykly rnikroprocesoru vklanany nulove lmpulsy. MOze pracovat v nekolika rezimech (viz IROA. k nft se pripojujf periferie. je zdroj schopny napaiet pocrtac z baterif (po omezenou dobu danou kapacitou baterif). SPP (Standard Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. Upgrade BIOSu Postup pro prepsant BIOSu novou verzr (nekdy se tento postup oznacuje jako flash).88 GB. Piilohy 112 BIOS a Setup . Jsou zde zapsany zakladni parametry pameti. ktera nahradila CHS. Tce (Thermal Control Circuit) Metoda pro tepelnou ochranu mlkrcorocesoru. SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) Metoda. cfmz se omezf vYkon a prehFfvani mikroprocesoru. dnes nepouzlvana. Jejl rnaxlmalnf kapacita disku Je 7. (Pro pfipojovanf displeja LCD je vyvinut standard DVI. vhodny pro pFipojovani starslch tis karen. Pokud dojde k vY' padku napajec! site. osazene ve vsech PC. Ones je pouzfvany temei vYhradne. M<:ijeste podreflmy.) XCHS (Extended CHS) Metoda adresace dlskovych bloku. ktera sleduie parametry disku a z jejich horsicfch se hodnot pfedpovf poruchu disku. kteryrn jsou reauzovany seriove porty. UPS (Unlnterruptlble Power Supply) Zaloznf zdro] napajecfho naoetr. USB (Universal Serial Bus) Externf seriova sbernice PC. kterY jej jedinyrn konkurentem VGA.Slovn{cek Sector (sektor) Nejrnens! oddfl dat (cast stopy pevneho disku) s kapacitou 512 kB. ktere upFesnujf jeho konfiguraci. ASCIR). Setup Program pro nastavovanf parametru 810Su. Jde 0 nove hodne pounvane rozhranr. SPO (Serial Presence Detect) Maly obvod umfsteny na oarnetovern modulu.

9.lQ_ ~ __ ~ -~:-2.4._8.53 2.-. 10.525V)..3._10 67 J5 ~ 73 74 76 _E.A2 T I ~1_.8.75 -" --- -EO -----r . Je nutne prostudovat dokumentaei konkretnfho procesoru. 14.4.~GA2 478:pin FG--PGA2 47~pi n F9_-PGA2 42:.40 1.__ __ L __j I __ Tape/ny V'jkOI1 pror:csoru (~ 4B.?_0 1.40Jj 2. PIaU pro Pentia 4 v 423pinovem pouzdfe.7..Pfflohy Piilohy Procesory Intel Pentium 4 Tabulka 1: Tepefne zatrienf Pentif 4 Frekvence jadra procesoru (Gllz) I Pozniimky: 1.7 4.4QC _T?_Q ~ 71 74 72 71__ 72 72 .06 2.7 2.75V).-7 _ _ -+ .8. 7 4.70 1.70 _1._61 .9 51. 4.?- I 1 i I I-- 59.~.5Q __ 423-flinOOI _ ~!!:pin FC-PGA2 I~78:pin FC-P~2_ E~ _::_ §Z._--_- 423-pin Q()I 4?&pin091 478:pin FC::.550V). Nektere procesory teto frekvence mohou mit hodnoty rozdflne ad tahulkovyeh. ~.~. 7 .60 1.'A__? 478-pi_nf_C-PG~2 4Zll:ei_n FC-PGA2 ~nFC-PGA2 478-pin FC-PGA2 ~n FC-PG~ I L _L_ t i .60 1.. 7 _ I 423-pi_n_OOI __ 478:pin FC-PG~ l_i_23-pinOOI ~_.30 1._4.. . 70_ 70 72 72 __ _72 _ --1-.~0 2.20 -+-- -1 47!!:(lin FC-PGA_2 47)l-_EinF9:i>§A2 47&pin FC-PGA2 +- --I.3 _ L __ ~ t :. Tento procesor je v 423pinovem pouzdre 001. 12. 5..8.80A 2A aF24h 423-pinOOI 478-pin FC-PG.!.60 1.30 _ _ l. ~j I SteppIng D1 Cl CPUID OF29l1 OF27h I Frekvence J8dra [GHz] 3 3. 13.9_ 1. Pouzdfeni ~pinOOI 423-pinOOI 4?J-pinQ()1 423:pinOClI._s.0 - __ -I 4.4() 1.1i15 __ I 4.1. 6 _ _ 51.6 .60 66.50 ?._1_ -=. Nektere procesory teto frekvence mohou mit odlisne VID.n FC-PGA2 _ f- 1.j(ni tepJola pouzdra ("C) 69 1.7 55.8_ ____j78:pi_nFC-PGA2 --t _ 2.26 2.5 1. 11 - _ j 1 47!)-_jlir1£_C-P(.Q 60.550V).PGA~_ j~ c- _ t-.9 81.3_ ~+"}:4.8 6O.20 ~ • ~ 478-pin FC-P(.60 2.53 2. 9. 15.3.4.5. 9 4~ 9 _ 4&9 4.3 l .. 6._ -- +4Z8-pi~ 4~pin i __ 72_ 7~ 71?_.70.50 1.~.1 68.8 70 82. . 2.~ 4B.80 1.75 ci 00 OFOAh OFl2h 3 3.75 ._--1.7 ~ 1 __ ~. Specifikace platf pro procesory zalozene na C1 steppingu (1. .1.EI= I::H ~~--=:--=t =+ __ .il - --- +--.2 _.66 2._ __73__ _ _ 78 78 77 77 _ r_ 84.1.40 1. 7 1_525 C1 4.53 1.5 62.8. 7. ~ 76 1+ r __ 61.20 2.8 54. .@ 1. __ _1..c4. ~1.3 .1 _~.0 ia 14 ---1.40B 2.18 I 56.__ 70 69 t i- E!6.90 2 2 --=1 . 3.40 2.~pin FC-PG~ FC-PGfg__ Fc.6o__ __ .30 1. Specifikace platf pro procesory zalozane na Dl steppingu (1. - I -J-80 OF27h 2. -- -.53 2..7 81.0 64.1.6 2.'I_O 1.61. opet je nutne prostudovat dokumentaci konkretnfho procesoru.80 1.8 --__ -----.66 - L.~. Specifikace pIatf pro procesory zalozsne na C1 steppingu (1.26 2.!). 2...60A 1. 4. 4 i.'!.90 114 BIOS a Setup . Tento procesor je v 478pinovem pouzdre 001 FC-PGA2.60 __j.70 1.80 1_.!.!:! 75.--I i 4.2 _ 12.~ _:j 4ZB-~9:f'~A FC-P_GA2_ 478:pin FC-PGA2 El~~~~~GA2 478:pin FC:f'!3A -+4?8:pin 1. 4. Specifikace plat! pro procesory zalozene na Cl steppingu (l.550 ---- .-.6 Pomamka --J --t __ 1.__ -r-r-t _ -r-r.BOA 1.4. 4.7 _ . _2.-L .. 3.:=73 -==1 ---=. 7 2. 55.40 1.11 . ~_~13. 1.70 1..~.15 2.!!.70 1._6. Specifikace platf pro procesory zalozene na DO steppingu (1..40 1.4.80 1.70V)._3. l i 4._ ___ ~.~7 2.~C-PGA2 ~ 2. Specifikace plati pro procesory zalozene na B2 steppingu (1.4 I ._1.!. Specifikace platf pro procesory zalozene na D1 steppingu (1.!l. 13 4.'!.7 _ __ .50 1.provo dee zilkJadnfm nastavenrm polHtace 115 .-1.0__! 57. 7 __ 73 __ 57... 3.40 69 70 70 t 52.59 1.60C _~ l 478:pin_F9-PG~2 478:~~_F'C-PGI'.3&.!l.§_ 2. "I _tf~..I 4.6 69.15 . I OF1311 I I 1. f!-J.5 _63.!l.. 11 _ 1.~ 1.i.50 2.70 1.tpin 001 478-p.11 .50 1.8.0 _ 59. Speciftkace plati pro proeesory zalozene na BO steppingu (1. ~. procesotu Maxim.7 ---_.13 JL.6OA 1.525V).~9 4.40B 2. _8.70 - 82 OF07h 2.50 1.A2 478:pln FC-PQA2 478:p!~ FC-PGA2 478:pircIYPGA_2 478:pin_fC-P~ 478:2i~ .0 -1 63._ _+ _ 9 4!~.50V)..75V).80 1. 11. Tabulka 2: Napajec( napetf jEidra Pentif 4 [V] MMlm8Jnf nspll}ecf napetf jMra ---- 1'-!'1.06 3.9 1._6 1.4.90 2 1.80 2.75 __ 57. Specifikace platf pro procesory Pentium 4 s 512KB 12 cache a s jadrem 0.6 ~4.80 1.~. 7 -1--1.. 1.550 .50 1.9 ~ -J -.9. 10 1.50 _ __ _ __ 2.70 _.l_ ____g.9 2A 2. 8.J:~. Plat! pro Pentia 4 v 478pinovem pouzdre.10 1.5 __ -+ -c _J I -+ 4._3.~ .40_8 2.5 1.!.6-=~.80C 74_ 75 75_. 6 2.__12.~~ 1=f-~:~.

13 Jim AXDA2700DK3D AXDA2600DK3D AXDA2600DK3C AXDA2400DK3C AXDA24000U3C AXDA22000U3G AXDA22000K3G AXOA2100DUT3C AXOA2000DUT3C AXDA2000DUT3C AXDA2000DKT3C AXDA1900DLT3C AXDA1800DLT3C AXOA1700DLT3C Athlo"XP Ath!onXP AthlonXP AthlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AIhlonXP AthlonXP AIh!onXP Alh!onXP AthlonXP AthlonXP 2700+ 2600+ 2600+ 2400+ 2400+ 2200+ 2200+ 2100+ 2000+ 2000+ 2000+ 1900+ 1BOO+ 1700+ 2167 2083 2133 2000 2000 1800 1800 1733 1 667 1 667 1667 1600 1533 1467 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 100 1000 1000 1 000 950 900 850 800 750 700 650 54 54 54.75 1.18 Jim DHD1300AMT1B DH01200AMT18 DHDll00AMT16 DHDl OOOAMTl6 Duron Duron DUron DUron NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA N/A NIA NIA 1300 1200 1100 1000 900 900 850 800 750 700 650 600 550 PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1.7 50.6 Tabulka 6: Athlon MP Processor.55 1.75 1.6 1.4 21.7 1.4 29.18 Jim AX2100DMT3C AX2000DMT3C AX1900DMT3C AXl BOODMT3C AX1700DMT3C AX1600DMT3C AXt500DMT3C AlhlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP Alh!onXP Alh!onXP 2100+ 2000+ 1900+ 1800+ 1700+ 1600+ 1500+ 1733 1667 1 600 1 533 1 467 1400 1333 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 1.75 1.75 1.75 ()-90 ()-90 0-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 72 70 68 66 64 62.3 60.9 62.7 1.75 1.75 1.3 52 49.75 1. - AthlonMP AthlonMP AlhlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP -.5 Il-8S 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 ()-85 0-90 0-90 0-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 2S6 256 333 333 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 68.75 1.3 60.4 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 60 54.4 Al000AMT3B Al000APT3B A0950APT38 A0900APT36 A0850APT36 A0800APT3B A0750APT3B A0700APT3B A0650APT3B Athlon Athlon Athlon Alhlon Alhlon Atn!on Ath!on Athlrm Alh!M NIA NlA NlA NlA NlA NlA NiA NIA NIA NIA NIA NIA N/A N/A NIA NIA NIA NIA 1400 14()0 1333 i 300 1 200 1200 1133 j PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1.1 64 64 Tabulka 5" Athlon XP Processor. 0.3 62.6 1.75 1.6 1.8 60 49.8 1.65 1.4 Athlon Ath!on Ath!on Athlon Athlon AIh!on Ath!on Athlon ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 0-.1 41.7 1..3 68.75 1.5 1.3 46.90 ass 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 38.7 1.75 1.75 t.6 1.75 1. 0.7 44.6 1.- -- 1.-----'p.6 1.3 52.75 1.8 42.75 0-95 ---- ---- .4 27.75 1.8 67.7 1.75 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 116 BIOS a Setup .prOvo dee zakladnfm nastavenfm pocJtace ------------------------------------------------------- 117 ._ 66 66 66 66 62.75 1. Model 8.65 1.75 1.3 68.1 41.6 1.18 Jim AMP2100DMS3C ------ _.3 65.4 31.75 1. Model 6. Model 6.65 1. 2100.S 39.65 1.6 40.75 1.1 61. 2000+ 1900+ 1800+ 1600+ 1500+ NIA NIA - - 1733 1667 1600 1533 1400 1333 1200 1000 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA PGA PGA ---- .75 1.65 1.7 1.75 1.5 1.5 37.8 60 D0950AUT1B D0900AUT1B D0850AUT18 D0800AUT18 D0750AUT18 D0700AUT18 D0550AUT18 D0600AUT1B D0550AUT18 Duron Duron Duron 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Duron Duron Duron Duron Duron Duron 1.75 1.6 1.6 1.5 51 49.3 36.7 1.3 256 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 266 AMP2000DMS3C AMP1900DMS3C AMP18QODMS3C AMP1600DMS3C AMP1500DMS3C AHX1200AMS3C AHX1000AMS3C US 1. 0. 0.75 1.3 68.13 Jim Tabulka 7: Athlon MP Processor.75 1.6 '1)6 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 64 (.PfTlohy Procesory AMD Tabulka B: Athlon Processor A1400AMS3C A1400AMS38 A1333AMS3C A1300AMS36 A1200AMS3C A1200AMS36 A1133AMS3C Al100AMS36 Al000AMS3C 1.1 Armon Tabulka 9: Duron Processor 0.4 33.6 1.75 1..7 ()-95 ()-95 ()-95 ()-9S ()-95 ()-95 ()-95 ()-95 (H)5 256 256 256 256 256 25!l 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 266 200 266 200 266 200 266 200 266 200 200 200 200 200 200 200 200 200 72 72 70 68 66 66 63 60 Tabulka 4: Athlon XP Processor. _-- -_.4 35. Model 8.

etc. AJso. Description Disable NMI.. setup key message. End of POST initialization of chipset registers. Clean-up work needed betore booting to OS. Initialize System Management Interrupt.. CPU information. ' Check CMOS diagnostic byte to determine if battery power is OK and CMOS checksum is OK. Initializes NUM-LOCK status and programs the KBD typematic rate.Testing and initialization of different Inpul Devices. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. Enable IRQ·O in PIC for system timer interrupt. . Also initialize BIOS modules on POST entry and GPNV area. Also. update CMOS with power-on default values and clear passwords. Initialize InH3 and prepare for IPL detection. Give control 10ADM module for initialization. Initialize the CPU's before boot. so thallhe POST lNT09h handler gets control for fRQ1. 1~ltiahz~sthe Microsoft IRQ Routing Table. Display errors to the user and gets the user response for error. serial ports. OEM POST Error. Enable/Disable NMI as selected Late POST initialization of system management interrupt. Verify CMOS checksum manually by reading storage area. Program the keyboard controller command byte is being done affer Auto detection at KB/MS using AJMtKB-5. Initializes IPL devlces controlled by BIOS and option ROMs.0: AM/B/OS8 Post code 03 Post code 52 60 75 78 7A Description Updates CMOS memory size from memory found in memory test AJlocates memory for Ex!ended BIOS Data Area from base memory. POST.Disable Cache . Detect different devices (Parallel ports. RII the free area in FOOOhsegment with OFFh. and coprocessor in CPU. Wait for user input at config display if needec. EBDA . 04 lC 84 85 87 8C 8D BE 90 AO Al A2 05 06 08 CO Cl C2 C5 C6 C7 OA A4 A7 AS A9 OB OC OE 13 24 30 2A 2C 2E 31 33 37 38 39 3A 38 3C 40 50 AA AB AC Bl 00 61·70 118 Bros a Setup .j & DMAC-2.pravoace zakladnim nastavenfm poNtace 119 . BIOS logo. Early CPU Inil Start -. Initialize language and font modules for ADM. Mid POST initialization at chipset registers. Activate ADM module. Initialize ATC date/time. Initializes both Ihe 8259 compatible PICs in the system Initializes Ihe interrupt controlling hardware (generally PIC) and interrupt vector table. Initializes different devices through DIM. The error associated with this value may be different trom one platlarm to the next. update Ihe Kernel Variables. Passes contralto OS Loader (typically INTI9h). Initia6ze run1ime language module. This range is reserved for chipset vendors & system manufacturers. Displays the system configuration screen if enabled. Initialized CMOS as mentioned in the Kemel Variable 'wCMOSFlags. Detects the presence of PS/2 mouse. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. Early POST initialization of chipset registers... Late POST inmalizanon of chipset registers. Uninstall POST INTI Ch vector and INT09h vector. Initializes the silent boot module. Programming Ihe memory hole or any kind of implementation that needs an adjustment in system RAM size if needed. and Silent logo modules. Test for total memory installed in the system. Deinitializes the ADM module. and DMA controllers_ Initialize BIOS. Initializes data variables that are based on CMOS setup questions. Initialize CH-O as system timer. Check boot password if installed. Allocale memory for ADM module and uncompress it. Save system context for ACP!. Initializes different devices. video for EGA. If the CMOS checksum is bad." Initializes the CPU. Log errors encountered dUring POST. Prepare BBS lor Int19 boot . Prepare CPU for OS boot including final MTAR values. Check for DEL or ESC keys 10limit memory test. Traps INT1Ch vector to "POSTINT1ChHandlerBlock. Initializes different devices through DIM. and any OEM specifiC information. .. etc. Display tolal memory in the system. Prepares 1I1eruntime language module. T~kes care 01 r~ntime image pre~aration for differenl BIOS modules. The BAT test is being done on KBC.Init Local APIC Set up boot strap processor Information Set up boot strap processor for POST Enumerate and set up application processors Ae-enable cache for boot strap processor Early CPU In~ Exit Initializes the 8042 compatible Key Board Controller. Disables the system configuration display It needed. Auntime data area. Build ACPI tables (if ACPI is supported) Program the peripheral parameters. Detects the presence of Keyboard in KBC port. Initializes all the output devices. Parity. InitiaUzes DMAC. set the window for displaying tex! information. Do fWI test to CH-2 count reg. Uncompress and initialize any platform specilic BIOS modules. Detects and initializes the video adapler installed in the system that have optional ROMs. Uncompress all available language. Execute BIOS setup if needed I requested. which includes the programming at the MTRA·s. Traps the INT09h vector.) successtully installed in the system and update the BDA. Inifialize status register A. Initializes remaining option ROMs_ Generate and write ccntents of ESCD in NVAam.Pfflohy Post-k6dy Tabulka 1. Displaying sign·on message. Install the POSTINTI Ch handler.

Size the base memory from 256K 10640K and the exlended memory above 1MB Test base and extended memory. early shadow enable for fast boot Cache presence lest. Disable NMI. detect and initialize video adapter Test video memory. Clear all page registers and CMOS shutdown. Test memory refresh toggle Blank video. initialize keyboard. PIE. OEM specific. Inrtialize DMA conlroller 0 and 1. POST loop. or display messages Security password Write CMOS. parity checking. Keyboard controller initialization Test CMOS interface and battery Set up low memory. verificalion Processor test 2. DMA_ Reset math coprocessor. math coprocessor Reserved Reserved Reserved Mfg. SQWV.Pfflohy Tabulka ll: BIOS Phoenix 4. Jnitialize interrupt controllers 0 and 1. test the size of on-board memory Early shadcw. test firsl 64K memory Early cache initialization. memory presence test. CPU and cache initialization Set up inlerrupt vector table. If it's not good then ISA tests and clear EISA mode lIag Enable slot 0. read CMOS location 14h to find the type of video in use. serial & parallel ports Reserved 3E 40 41 42 43 44 120 BIOS a Setup - orovoace zilkiadnfm nastavenim poMace 121 . Cyrix CPU specific. Write sign·on message to screen. OEM specific. Test stuck key Test 8259 interrupt functionality Test stuck NMI bits (parity 1/0 check) Benchmark. Write CMOS back to RAM and clear screen Pre-boot enable. AlE. System board Enable slots 1-15 Size base and extended memory. Test the base memory lrom 256K to 640K and the exlended memory above 1MB using various bit patterns Test EISA exlended memory Reserved Setup enabled Inhialize and install mouse if present Setup cache controller Display virus protect disable or enable Initialize floppy Initialize hard drive Detect & Inil. Program chipsel regislers and power-or BIOS defaults. OEM chipset routines. Enable parity checking. Detect the type of keyboard conlroller Initlalize video interface. Detect CPU clock. keyboard detect and initialization Test DMA controller 1 Test DMA page registers Reserved Test timer counter 2 Test 8259-1 mask bits Test 8259-2 mask bits Test stuck 8259 interrupt bits. If the EISA memory checksum is good then EISA is initialized. UEI. enable cache before boot Initialize oplion ROM's. Early chipset initialization. EXlernal cache-size detection test Setup pages Boat loader Description Processor test. ReadIWrite and verify all CPU regislers tnitialize chips. BIOS checksum test. Display CPU clock Reserved Sel EISA mode.0 Post code 01 02 03 04 05 07 08 09 OA OB DC 00 OE OF 10 tl 12-t3 14 15 16 17 18 19 lA lB-iE IF 20 21-2F 30 31 32 33-3B 3C 3D Post code 45 46 47 48-4D 4E 4F 50 51 52 53 60 61 62 63 80 Bl BE BF CO Cl C5 C6 El-EF FF Description Deteat and Inil. enable NM I.0 Release 6. setup shadow RAM Test DMA controller 0. Processor status. Chipset inilialization. Initialize and ROM's present at locations C800h to EFFFFh Initialize time value Setup virus protect Set boot speed Setup NumLock Baal attempt Spurious Unclaimed NMI Chipset default initialization. clear low 64K memory. Initialize first 120 interrupt vectors Test CMOS RAM checksum Initialize keyboard. Reserved Turn off chipset cache Memory presence lest. Disable video.

54.48. 100 AGp.BIOSu Award. 37 diskova pole RAID. 100 Advanced Chipset Features. 93 Byte Mode (SPP).106 Compatible Mode.83. 46 AGP Fast Write. 39. 44. 40.Rejstiik A Access Mode. 41 bootovani. 91 123 . 45 B baterie. 96 CPU Clock. 37 Compatibility Mode (SPP). 65 blocking factor. 92 Advanced BIOS Features Setup.84 Centronics mode. 93. 22. 35 ACPI.Compaq. 14.84 disketova mechanika. 106 CMOS. 42 Advanced Power Management. 81. 100. 106 C Cache L1. 15. 103 APM. 87 cylindr. 26 . 32 COM. 107 Auto Detect PCI Clk. 100 adresovanf diskovych bloku. 59. 56. 98 DMA. 16 AML. Serial port. 51. 102 Doze Mode. 38 Advanced Configuration and Power Interface.90 D Delay Prior To Thermal. 36. 44 AGP Mode. 26 . 63 Award BIOS. 15 APIC.49 DRAM Idle Timer.16 beep k6dy. 27 . 49 DPMS. 83 AGP Aperture Size. 43. 64 CPUID. 100 ASKIR. 39. 86 DIMM. 63. 80.16 CMOS Setup. L2. 66 Boot Up NumLock Status. 27 BIOS Setup Defaults. 100. 46 DRAM Timing.BIOSu AMI. 47. 58. 39.lOO API.51. 16 Boot Sector Virus Protection. 99. 57 Combined Mode. 41 Busmastering.43. 44 AMI BIOS. 43 CAS.

52. 35. 43. 52 port . 25 . 39 H Halt On.40. 107 .105 informace . 37 Refresh Rate. 24.83 PC Health Status. 103 PNPJPCI Configurations. 107 Fire Wire. 22 . 61 PCI. 80. 37 hardware. 17 frekvence.Intel Pentium 4. 51 Power Button Mode. 45. 15 freeware. 100 High Speed (USB). 92 chybova hlasenf. 53. 59. 67 o obrazovka Power. 20.102 IDE (EIDE). 90 p pamet. 16 PIO. 22 J Jumper. 36.testy. 59. 80 PCI IDE BusMaster. 58. 52.Boot.(E)IDE. 56 OnChip IDE Device. 105 hlava (magneticka). 90 HPSIR. 52. 52 reztm . 103 Exit Without Saving. 46 Multi-Sector Transfers. 70 Power. 91 CH chipset.41 E ECC. 41 . 55 operacni -pamet. 106. 65 PAT. 90 procesory -AMD. 63 PS2. 58. 43.pruvodce z[ikladnim nastavenim poMace . 44.83 -CMOS.pocitace.Security. 106 IEEE 1394 FireWire. 30 F Fan Speed.Save Defaults.55. 64 .paralelnf. 59. 107 IRQ.datovych sektoru. 80 pevny disk . 107 password.98. 71 idantifikacni cislo mikroprocesoru. 46 Power Saving. 24 125 124 BIOS a Setup . 43 prekompenzace.Power. 62. 75. 53. 105 fyzicka struktura. 72 Native (Enhanced Mode). 104 RS-232C. 52 Restore on AC Power Loss. 65 Loading zone.systemove prostredky.0 hardwaru poeitaee. 54. 17.(E) IDE. 19.102 nastaveni BIOSu. 80 nulovy cyklus. 89 L LBA. 106 rozhrani .93 PnP (Plug and Play). 93 . 16 pametova bunka. 55. 37 postup pH upgradu. 109 Init Display First. 106. 84 reakce na POST-testy.0 typu a verzi BIOSu. 82 CRS. 55 identifikace zakladnf desky a BIOSu. 40. 36. 87 MPS. 21 _ 0 zobrazovacim adapteru. 91 pferusenf. 86. 52 Power Management. 20.74. 99 Power Management Setup. 65 hibernace. 103. 34.Rejstffk N 1/0.76 Flash ROM. 114 program flash.38 =systern. 81. 59. 15 flash. 59. 55.95 Phoenix BIOS.dat. 35. 89 IrDa. 107 POST. 36. 56. 58.92 IDE HDD Block Mode. 90. 92 Enhanced Mode.90. 25. 46 Paralel Port. 59 menu . 44 Integrated Peripherals. 86 R RAID. 87 IEEE 1284. 34. 16 kontrola. 91 Low Speed (USB).58 M Mechanical-Off (S5). 97 Nibble Mode (SPP). 100 Pre charge. 66 mikroprocesor.44 ECP (Extended Capabilities Port).infraeerveneho portu.45. 100 menu Advanced. 106 EIDE (IDE). 90 -SATA. 39 grafieka karta. 109 . 14 ovladanf Setupu klavesnici. 65 FIR. 72. 106 ESCD. 39. 54 PCI Latency Timer.116 . 83 Full Speed (USB).81 Frequency/Voltage Control. 92 . 45. 93 Load Fail. 106 . 35. 105 LPT.118 .k6dy.107 Hyper-Threading. 59. 54 pretaktovanf. 54 PCI/VGA Palette Snoop. 45.99 RAS. 63 FSB. 36 EPP (Enhanced Parallel Port). 91 heslo. 107 I Q Quick Power On Self Test. 76 I I G Gate A20. 20 infraeerveny port. 54 integrovana graficka karla.paralalnfho portu. 53 Peripheral Bus Controller. 106 North Bridge.16 pi-enos . 72 propojka. 23. 102.infracerveny. 51 OnBoard Device. 45 Reset Configuration Data. 105 firmware. 46 POST ~ chybova hlasenf. 79 HDD BlockMode.

83 SPP (Standard Parallel Port). 64 vrstvy BIOSu. 90 Super 10 Device. 56.90 Serial port. 80. 57 Supervisor Password. 31 61 SIR. T TCe. 42 Wake Up. 107 Sleeping (SI-S3). Bez programovanf a be hem 15 minut. 67 Voltage. 32 Standby Mode (Sl/POS).58 security. 91 Soft-Off (S4). 69. 98 S SATA. 36. 70 USB. 56. 50 Working (SO). 86 Thermal. 49 vadny cip BIOSu. 100 Soft-Off by PWR-BTTN. 70 zaflzeni IDE. 80. 36. 20. 43. 67 Universal Serial Bus. 80 SPD (Serial Presence Detect). 86 volba Exit. 95 Save & Exit Setup. 76 verze BIOSu. 38 vlakno. 66 Suspend Mode (S3/ST). 15 vymazanl obsahu Setupu. 49. 100 Suspend to RAM. 16 vyrobci BIOSu. 104 upgrade (flash) BIOSu. 107 Z zakladnideska. 71 South Bridge. 52 R fadic RAID. 86 Throttle Slow Clock Ratio. 65.92 porta. 19. Rejstffk tepelmi ochrana.58 ukonceni Setupu. 49 Suspend to disk (STD). 21 video. 43. 100 System Controller. 20 stopa. co urnfre: prodavejte.51. 100 X XCRS. 43. 29. 65 SCR. 26 S setrem energii. serial ATA. 30 Shutdown Temperature. 66 uvodnf obrazovky. 104 univerzalni seriova sMrnice USB.r . 40 sektor. V VIR SYNC + Blank. 38 Virus Warning.100 SMART. 60. 102 Chcete svuj novyobchod? Mftobchod na lntemetu? Za petnsct: minutje VaS! W Wait for F1 If Error. 63 Standard CMOS Setup. U UART.81 zapis do pameti. 34 zneeeni modulu. Soustredte se na to. 71. 86 126 BIOS a Setup prDvodce zilkiadnrm nastavenrm pocftace . 65. 47.104 User Password. COM. 57 Setup. 84 zvukove sigmily. 59 Spread Spectrum. 46. 33. 80 systemove _ prostfedky _ zdroje. 99 Vltava2000.cz umozriuje provozovat vlastnf internetovy obchod. 67 Save Defaults.100 start pocitace. 61. 1. 37 virus. 16 50 software.

se jako dosud [edlna v cestine pine zab9va tajemstvimi nastaveni BIOSu. Phoenix. doporucena • Sezplatna telefonni linka: 800555513 ISBN 80-251-0148-7 PRODEJNi KOD K0991 cena 147 Kc 227 Sk 9788025 I II 101483 . Award. kdy ale naslane nejakY problem . DMA apod. a.se s 810Sem setkava]] a rrmozi si nedokazl poradit s provedenim potrebnych nastaveni.. feseni potiz1s funqovanim pocitace. system.) Tato velmi praktlcka publikace je koncipovana tak.cz 9pgrade (tzv. Sve bohate zkusenostl z udri:by a oprav pocttacoveho hardwaru i padaqcqlcke schopnosti zurocil uz v knihach TisMrny Prakticky pr(Jvodce uiivatele. absolvent Vysoke akoly dopravy a spoiu v Zilini) wucoval deset let praci na PC. pri pfstaktovani procesoru nebo jine potrebs zmeny vnitfni konfigurace. V publikaci zlskate zdatneho pomocnika pf upgradu pocltacoveho hardwaru. kterY mall na svern pocltacl vsichni. ve ktere je BIOS na vasern pocltaci ulozen. Jim zustava skryt. V soucasnosf zodpovlde jako systernovi inzany.napilklad po pridanl novaho hardwaru nebo pf peruse stavaiiciho . HARDWARE ucetmice pro pokroci!e a Poi5itacove sfte pro zacfnajfci sprevce.flash") BIOSu Re$eni konfliktu ruznych zafizeni (p~erI. i.cz distribuce@cpress. Ternto uzivatelum je ur6ena dalsl publikace z pera zkuseneho autora. jei. 28. Ve chvdl.cpress. dubna 48 63500 Sma objednavelte na: www. ale i navod k upgradu BIOSu pornocl prepsani pameti flash.s. . Kniha objasr'iuje"~ejmena ~asledujici problernatiku: • • • • • Zakladnl seznamsni s hardwarem pocitace Obvykle polozky Setupu pro konfiguraci BIOSu POSrtesty a chybova hlasenl I Jaroslav Horak (*1959).4Senf.BIOS o autorovi: aSetu~ Zatfmco svernu opera6nfmu systemu caste uzivatele rozurnsll a dokazi bez obtizl pracovat ve Windows nebo Linuxu.knihy. z nichz dYe vysly jii: v nekolika vydanich. Naleznete v ni vysvetlujid popisy cbybovych hlaseni.v poertacove firme za provoz pocttacove site.e principya pop lsovane postupy jsou i pres mirne odlisny vzhled konfigura6nich nabidek platne pro nastavenf BIOSu vsech nejrozsirenejsich v9robcu: AMI. Zarazeni publikaee Computer Press. nam.