pruvodce zakladnirn nastavenim pocitace

Instalace a nastaveAf hardware Optimalizaee vtkC1tnu POST testy a chybov8 Ilda-s:eni Upgrade Bl~U

lJsah
Uvod

11

BIOS
1.1 1.2 Poslanl BIOSu
Uspoiadani BIOSu
Vrstvy BIOSu yYrobci BIOSu Baterie Vymazan! obsahu Setupu

13
14 15
15 16 16 16

1.3

Informace

0

poufltem hardwaru

17

Start pocitace a POST-testy
2.1 2.2
Start pocitace Uvodni obrazovky
Informace Informace Informace
0 zobrazovactrn

19
20 20
20 21 22

adapteru

0 typu a verzi BIOSu 0 hardwaru

pocttace

2.3 2.4 2.5

Chybova hlaseni POST·k6dy Beep k6dy
Beep k6dy BIOSu AMI Beep k6dy BIOSu Award Beep k6dy Compaq

24 25 26
26 27 27

Setup
3.1 3.2
Uvodni obrazovka Standard CMOS Setup Prace se zanzeruml IDE
Disketova Video Halt On - Reakce na POST-testy Operacnl parnet mechanika

29
31 32 33 37 37 37 38 38

3.3

Advanced BIOS Features Setup

-------------------------------------------------------

7

Obsah

Menu Boot

3.4

Advanced Chipset Features
Integrovana graflcka karta Menu Advanced

41
42

FSB (Front Side Bus) Znacent rnodulu

83 84

3.5 3.6 3.7

Power Management Setup
Obrazovka Power

45 45 46
51 52
53

5.5

0 mikroprocesoru
Tepelna ochrana Hyper-Threading CPUID - identifikacnf clslo mikroprocesoru

86
86 86
87

PNPIPCI Configurations
Menu Advanced

Integrated Peripherals
OnChip IDE Device OnBoard Device Super 10 Device Menu Advanced

5.6 5.7

54 55
56 5.8 5.9 5.10

0 integrovane graficke karte 0 pevnem disku (E)IDE Fyzicka struktura
Rozhranf (E)I DE

89
90

90 92
95

0 pevnem disku SATA 0 diskovjch polich RAID 0 setreni energll (Power Management, ACPI)
APM (Advanced Power Management) ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

57
59 61 63 64 65 65 66

3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

PC Health Status FrequencyIVoltage Contlol
Menu Power

98 99 100
100 102 104

Load FaiJ- Save Defaults, BIOS Setup Defaults Prace s hesly - Supervisor Password, User Password
Menu Security

5.11 5.12

0 PnP a systemovjch zdrojich 0 rozhranich pocitace

Ukonceni setupu - Save & Exit Setup, Exit Without Saving
votba Exit

o IEEE 1394 FireWire
o o
retimech Standardnf systernove

o univerzalnr

seriove sbernici

USB (Universal Serial Bus)

104
105

67
67

paralelnlho portu
prostredky portu

porto

4

Upgrade (flash) BIOSu
4.1 Postup pn upgradu
Identifikace zakladn: desky a BIOSu softwaru flash Pffprava potrebneho Nastavenf BIOSu Prace s programem Kontrola

69
70
71 71 72 72
76

rezlmech infracerveneho

106 107 107

Slovnicek Piilohy
Procesory Intel Pentium 4 Procesory AMD Post-k6dY

109

113
114 116 118

4.2

Co kdyZ:se to nepovede?

76

5

o hardwaru
5.1 5.2 5.3 5.4 0 z<ikladnidesce 0 frekvencich 0 chipsetu
PAT (Intel® Performance Acceleration Technology)

79
80 81 82 83 83 83

Rejstiik

123

0 pameti
SPD (Serial Presence Detect)

8
BIOS

a

Setup - provo dee zakladn{m nastavenfm

poCftace

9

Dozvfme se.je nosnou castf knihy. Pfitom spravna konfigurace zakladnf desky a vsech komponent uvnitf pocftacove skffne rna zasadni vliv na vykon a vlastnosti ceIeho pocitace. jimiz se hardware zakladnf desky nastavuje. takjakje Setupy nabfzeji. ale pokud nektery z rnnoha konfiguraenfch fadku potfebuje objasneni.i Tfeti kapitola . Druhci kapitola . ktere muzeme pousft pfi prepisovanf BIOSu novou verzi. zaradil jsem na konec knihy kapitolu vysvetJujicf mnoho pojmu souvisejicfch s nastavovanfrn vlastnostf PC. ale ctenan majfci 0 konstrukci pocitace ureitou predstavu. nebude popis nikdy vycerpavajfcf. Predposlednf. Bohuzal existuje mnoho Setupf od rUznych vjrobcu. PH zadavani parametru v Setupu je nutne zmit mnoho detailnfch informacf 0 hardwaru PC. Vyklad jsem rozdeli1 do jednotlivych obrazovek.vypaleni spatneho programu do pameti BIOSu.Setup . Je jakymsi uvodem do problematiky.Start pocitace a POST-testy je podstatns obsahlejsf. Jeho poslanf a zakladni konstrukci je venovanaprvn( kapitola knihy nazvana BIOS. Predpokladam. ze knihu nebudou cist iiplni zaeatecnfei. ctvrld kapitola Upgrade (flash) BIOSu je venovana postupum. ktera se objevi behem poruchy. Abych usnadnil pochopeni vsech souvislostt. I . Pfestoze jsem vycMzel znekolika Setupu. v niz jsou vysvetleny jednotlive konfiguracni fadky programu Setup. co delat v pffpade neiispeehu .. Pusti-Ii se do eteni nekdo mene znaly. je program BIOS. takze jsem se krorne popisu samotne flash BIOSu kratee zastavil u toho. na konci knihy.. Jsou zde zakladnf inform ace 0 parametrech mikroprocesoru a dale pfehled nekterych POST-testa yY_ robeu BIOSu. ale pfed obrazovkami Windows je ukryto mnoho zakladnfeh nastavenf hardwarovyeh prvku pocitace.. II . kde jsou pops any vrstvy BIOSu. Popisuje start po- Ii I I Citace z hlediska hardwaru.I ~~----~-------------------------------------'l I Uvoa I I Uvod Moje kniha je urcena tern. Proto jsem aJespoi'i ty nejdUlezitejsi z nich uvedl v Piilohdch. zaradil jsem na konec ptitou. . a navfe ruzne varianty stejneho vyrobee. Zde jsem se snazil vysvetlit nektere pojmy. ktere je potfeba znat ph praci s programem Setup. jak zjistit zakladni informace 0 BIOSu a hardwaru pocftace. zvukove beep k6dy nebo cfsla POST-testu. kapitolu 0 hardtoaru. at uz jde 0 samotna textova hlasenf. Dale jsem sem zaradil popis chybovych hlaseni. kdo chtejf porozumst detailnejsfrnu nastavenf parametrU pocftaceoVets ina uzivatelu PC zna praei s operaenfm system (nejcasteji Windows). kdo zakladm desku oZivuje. Tato kapitola nenf nejakou vseobeenou ueebnicf hardwaru. najdete jej zde. nektere detaily konkretnfho Setupu konkretnf zakladnf desky se mohou lisit. Tato potrebna cinnost pfedstavuja urcite nebezpeci. Tim. doeteme se zde 0 vjrobcfch BIOSu i 0 dUIeZitosti baterie zalohujici nastavenf BIOSu.

I I I j Ij I I I III 'i I I kapitola 1 BIOS I. .

typ pameti. V praxi to znamena.. ale jan s oVlaaaci. Pokucl nemate originalnf ovladaee. ze si BIOS vytvoff tzv.::mmu ~yst~mu se tvili "stale stejne"..2: Starsf a novejSf provedenf imegroveneno obvodu 5 BIOSem Tip: Z predesUiho vykladu le zi'eJme.. Operacnf system tecry nekomunlkuje s hardWarem. jenz desku OZivIa vzajemne prizpusobt parametry jejfeh k~:. ale nemusi se zajimat 0 konkr~tnf para~e:rym dat.zity.i~~ly ~ak~adnf desky a pfedava je vyssi vrstve PC . mikroprocesor. - -. I . _~. Vsschny tyto komponenty nesou inform ace samy 0 sobe ve vlastnich pameteeh ROM (tuto cast BIOSu ulozenou na pndavnych kartaeh oznacujeme jako firmware). sektorU atd...aplikacnf programove rozhrani). " 0 ~~ ---.' m" very JeJlCh spo 1upraei umoznf. . zasunutem do patice zakladnf Zakladni deska je tim co sp .____ r Aplikc:lcnll . je potre a progra (B . Tyto inform ace jsou k dispozici po startu poeftaee. mnoho z nich detekuje BIOS automaticky). je v podstate tvoren sadou ovladaeu zakladnfeh komponent s sternu N a tom. kam se ukladajf jednotliva nastaveni. PH rozdilnych konfiguracich hardwaru je tak vzdy zaruceno standardni rozhrani pro operaenf systemy. tvofene rUznjrni pffkazy a funkcemi. pracujfci.) .1 BIOS Poslanr BIOSu v 1. z niz Izejen eist (nebo ji preps at specialmrn programem flash).i operacnfm s¥stemem a hardwarern. jak a kam maji ulozit soubory nebo jak tisknout atd.BIOS 1 1. ~~~bie. API (Application Programming Interface . nikoliv s hardwarem.ov.e 15 . vo !~~~s~~a~~eBy~~c. protoze software komunikuje pouze s operacnfrn system em.operaeme YJ~ _:vmS! "prekladacem" rnezi hardwarovymi castmi PC a 0 eraeVllC1 ~:~!e~::e: -d op.Vda S. Tim se komunikace mezi vsemi komponentami PC zjednodusuje..dy mohou s?olu~racovat s hardwarem rnznych vyrobef v odlisnych r~clC . druh procesoru zasazeny v patici atd.~-_ ---"'-r-_. J e zde zapsan vlastnf program BIOS a jeho data .. ojuje vsec ny uuy pocltace (procesor. h -l<l _. Deje se to tak. ve slotech jsou zasunuty rozsifujicf karty.y zarucena spravna funkcnost a tim stabilita systemu! 14 BI05 a Setup pruvodce ztJkladn{m nastavenfm poCfta{. Druhou vrstvu BIOSu tvoff eip s nazvern CMOS.etrl. JednotIive prvky desky se vsak mezi s~bou mu81'd om UVl._~!' warn. zavisf cely vykon poeitace. uzeme SI uvest maly pffklad: Diky BIOSu vidi 0 eracnf s t' ~~:~uJa(ko ~ltOzhllste uhn:isem ukladat a efst. vane erif ...Ch rne.). N a zakladni desce jsou elektronieke obvody tvoffcf chipset. upravfme v Setupu... disky. povrc u.. obvodu.rozhrani {API} \. Fyzicky je BIOS ulozen ve vlastnfm integrovanem desky.e. ktera provede obsluha PC programern Setup (Setup je soueastf kazdeho BIOSu). y .--- . ze se BIOS sklada Z n)znych ovladaM. nernusr by!: vzo.en~. Proto $[ instalujte do operacnfho systemu jen ovladace dodavane od vyrobce daneho zaifzenr..1: Ptinck: B{OSu Obrazek 1. . Tim programem je BIOS k aS1C npu utput System). System si tak dokaze detekovat disketovou mechaniku. Tyto tfi vrstvy BIOSu zarucujf komunikaci mezi aplikacf a operacnim system em na rUznych druzich hardwaru. Parnef CMOS je trvale zalohovana knoflfkovym lithiovym napajecfrn Clankem.. nezavislc na mome~talne . Operacnl syste'!l _J " I I [ ObriJzek 1.. . poce av. jak budou pracovat mezi sebou jednotlivs dily.. ze se programy nemusi starat. sbernics integroPI v porty .2 v Usporadanf BIOSu Vrstvy BIOSu Ureita cast BIOSuje vypalena do eipu pameti Flash ROM.informace 0 moznych komponentaeh zakladnf de sky (ktere komponenty jsou na desce skuteene pou. Aplikaee tedy preda pffkaz API a to zajisti vse potrebne pro provedeni tohoto pfikazu. PH startu systemu se naetou jejich ovladaee (ty jsou soucast! Windows) a vytvoff se tak tfeti vrstva BIOSu. st~Pbma vystupni kt .

stejny jako se pouzfva pro naramkova hodinky. .amibios.com) . h k it I' h mad. ve kterem je ukryt BIOS (na konei knihy je tomu venovana kapitoIa 4 _ Upgrade (flash) BIOSu).3: 3pinovy jumper 16 BIOS a Setup .pravodce lflkladnfm nesteventm oocttece 17 . ale na kaide zakladnf desee najdeme prepfnac (jumper).. U starsfeh pocftacu se muze stat. K tomu slouzf utility flash umoznujicf zapis do eipu. Award BIOS (www. ale i nadale se muzete setkat s BlOSy pod hlaviekou Award..je v soueasne doM asi nejrozsfrenejSfm BIOSem mezi zakladnfmi deskami viibec. Phoenix BIOS (www. I I. uvidfme obrazovky programu v jednotlivyc api 0 ae .l:i :~i~:\ezimy prace. U dvoupinoveho jumperu proste oba piny zkratujeme.BIOS Jakjiz bylo receno. ktery je pro oso m pOUZl1 e . musf byt napajena z haterie. Zavada se projevf tak. u hodinars koupfme stejny typ a baterii vlozfrne na mfsto.I I Kapitola 1. V takovern pffpade musfme baterii vymenit. s jehoz pomoef obsah baterie CMOS vymaZeme. pouze sijej upravf. Vymazani obsahu Setupu Nekdy potrebujeme obsah baterie CMOS vymazat (napf. 'Bude-li treba. "I I prepravnl pcloha Obrazek 1. Existuje jieh polepsf informaee do~tan:me pros re n .byI dlouhou dobou prumyslovjm standardem kompatibility a je zarukou v kvalits POST a v perfektnf dokumentaei. vani Setupu budeme.3 Informace 0 pouzitem hardwaru Vyrobci BIOSu BIOS je stejne jako ostatni komponenty zakladnf desky vyraMn specializovanYmi vyrobei. takze budeme muset BIOS znovu nastavit. nepotrebuje zadny trvaly zdroj napajenf. Jde a maly knoflikovJ clanek. Nynf si dovolfm malou odboc u v • Baterie Aby si parnef CMOS pamatovala iidaje.com) . V pffpads potreby je vsak mozne nahrat do Flash ROM DOVOU verzi BIOSu. Naproti tomu cast BIOSu ulozena v parneti Flash ROM. N ejznamejsfmi jsou: • • AMI BIOS (http://www. PH nastavoidet iln "" informaee 0 instalovanem hardwaru.firma svlij vyrobek prodava jako OEM a umoziiuje tak zmenu kddu. U prepfnace se tremi piny slouzf dvajako "nosi<~"propojky. nebo 3 piny. Odpojenfm baterie vsak vymazema udaje z pameti CMOS. nebof nemusi psat k6d od zaMtku. Nemusfme kvuli tomu vytahovat baterii z patice.r: . Vk od tematu k nfi se vsak budeme casto vracet. ale nejsoucastek tyto udaje najdeme P~l_?~~~~~z~p~cializOvanyeh programu. pHcemz si zapamatujeme polaritu (zpravidla je kladny pol nahora). V roce 1998 byla firma koupena spolecnostf Phoenix. Tohoto BlOSu vyuzlvaji hlavne dalsi vyrobci pocitacu. Je take velrni rozsfren.phoenix. ze se zaene opozd'ovat systemovy cas.potrebo~at C? ne. Propojkou pak propojime prazdny pin se sousedmm. Opatrne ji ze zakladm desky vyjmeme. pamef CMOS je napajena z baterie. CMOS Battery State Low. Cas propojeni zkratovacfeh pinu by mel bjt alespoii pet sekund. V manualech a popiseeh d Hlavne nas budou ~aJl~at soueasn~ a ht" e neco je moine zjistit ve Windows. . d) Ja budu pouzfvat program AIDA32 R merne hodne (napr. pnpadne se hehern POST-testu ukaze hlaseni upozoriiujfcf na nesrovnalosti v pameti CMOS (napf. TY. CMOS Checksum Failure). cfmz baterii vymaZeme. jsme zapomneH heslo pro vstup do BIOSu). Jumper bjva oznaeen CMOS clear a rna bud 2. Na kaZde zakladnf desee tedy najdeme baterii ueenou pro napajanf pameti BIOSu. 1.award. ~t~oft Sandbra. ze se clanek vybije.~?_0f~ :~ar'e~ a podava dostateene mnozstvf infer(vvww:aida32.hu).eom) .

I ~ I I kapitola 2 Start -""tace -.. poel a POS -t ..

Pokud jsou POST v poradku. idai . • • Na prvnim radku obrazovky vidfme vyrobee BIOSu. 2. POST-testy neprobsh. nou a BIOS nas 0 poruse informuje (hlasenim na obrazovce.. patice procesorn a parnstf) a z jejich pamatt ROM pfecte informace. V teto kapitole sf strucne popfsems kroky probfhajfcf behem startu pocftace a pak se zastavime u krocieh: nekterych skutecnostf dulezitych pro praktickou praci. VIZ ap. 5. Aby to nemusel de- • Iat pri kazdem startu. pgr .2: Identifikaeni elsla BIOSu '-~---.20 -------------- typ graficke karty . uklada si tyto udaje (tzv. 2 Pro praktickou BIOSu. Ve ~PO?ni ~asti ob~a~~. . nebo beep kodem). Start BIOSu probfM ve vice Nejdffve BIOS prohledne vsechny sloty (ISA. Obrazek 2. LAN). z nichz vytvoff API. vyhleda BIOS zavadec operacnfho systemu. 3.00.Start pocftace a POST-testy 2 2. .. BIOS Release Number ukazujici verzi BIOSu (po prepsam DaIsrm u ajem je . ale muze to bft i disketa.k 4U ade (flash) BIOSu) BIOSu zde spatfime novejsi tidaj.t~me vyr v 'h 'b BIOSu odlisna proto se jf nebudu venovat.1 1.II Kapitola 2 . AGp. CD-ROM.:~a~~~~:~~e~ke.10. Pote spustf BIOS testy POST (Power On Self Test).:1: Informace 0 grafickB karte ___ BIOS a Setup . Po nalezenf nacte zavadec operaeni system a ten dale naets vsechny ovladaes pottebne pro komunikaci s API (a jeho prostrednictvfm s hardwarem PC). 2. Po uspesnem provedenf POST-testu se na obrazovce objevf seznam hardwarovych prvku pocitace.05.e 21 .11 0 plug-and-play a systrfmovych zdrojich). ldenti?kace Udaj~ je poz nehoz vyc.'AlDA32 Stejne tidaje pohodlneji a rychleji zjistfme pomoci programu . Start pocitace a POST-testy Start pocftace Informace 0 typu a verzi BIOSu Pak se nam BIOS pfedstavi svymi identifikacnfrni cisly. PCl. NVIDIA TNT 2 Model 64 VGA 810S Version 3. Uvodn! obrazovky cinnost jsou dulezite informace. objevujici se na obrazovce behem startu Informace 0 zobrazovacim adapteru Zpocatku uvidfme v levem hornim rohu obrazovky (pomerns o instalovanem zobrazovacfm adapteru. merne sIozrta a pro kazde 0 vyro ce . v " .pravoac» zakladnfm nastaven{m pocfta{.. ESCD) do parnsti CMOS (viz kap.ouzity cipset. a . id tifikacnf k6d (BIOS Reference Number).00 Copyright (C) 1996-2000 NVIDIA Corp 320MB RAM kratkou dobu) informaci Obrazek 2. jimiz zjistf jaky je v pocftaci hardware. JestIize rna nektery hardwarovy prvek poruchu. Ten je ulozen na nekterem z datovych medii (nejcasteji na pevnem disku.

00PG 0512812002 05128AJ2 06t16AJ1 • • (0 co jde.la P:oobih~j~:?c~. DisPlay Mu~imedia ~a ~ Chipset Manufacturer Name Product InformaliOn Phoenix Technologies Ltd. o~mace zu.identiflkaenf k6d mikroprocesoru pitole 5. pnpadne cf. Beh~m uspesneho prubehu nych diskil).velikost zakladnf pamsti. httPIMww. PrimSlave Disk .GB je opet 1 024x vetSf nez MB). tedy Base + Extended. Master Disk .44 ME. • Obrazek 2.Master Disk .7 0 hardwaru/O (E)lDE). ou . Stfednf cast tabulky POST obsahuje tidaje 0 dalsim hardwaru jsou shromazdsny udaje 0 externfch pametovych jednotkach: • • pocitace. CPU Clock . Pokud buderne mrtlnstarovany disky SAiA.Motherboard I!Illl Memory I!Illl SPD ~Award ~Award § Video $810S ~ .KapitoJa 2 ~ Start pocftace a POST-testy V levem sloupci hornf casti obrazovky jsou uvedeny iidaje • AIDA32 v3.estu. je vysvetleno v ka- I®I CPUID 1>. ktery vidfta na obraz'. rozhranf pracuje podle protokolu ATA 100. JeJl presny obsah Bemuze lisit (po~ n prfkladu.na sekundarnfm CD-ROM.3. Obriizek 2.:-nvneJd~leZlteJslch udaJu vypise dle verze a vYrobce BIOSu) ale ty u v~ o~r1?. Metoda adresovanf sektorii je LBA. Updale n If necessary. Informace a BIOSu (AIDA32) D r' dOL te:t~~e n: ~z~~!~a~~~~ou V' .typ disketove mechaniky.velikost pamsti cache. ale dnes je integrovana v mikroprocesoru.ezakfadnfm nastavenrm pocrtace 23 . Ptevod rneziobema jednotkami nenf a.I·~m ~Company Base Memory Size .ani na sekundarnfrn kanalu nepracuje druhy disk. kanalu pracuje jako master mechanika • I. j6\l( benem POS1·t. Informace o jejich nalezenf se vsak urciteop.com!en!Product8ldefaun. •£ v es . temer vzdy to bude mechanika 3.!!! System Pravy hornf sloupec ukazuje tidaje • pameti umfstene na zakladnf desce. Extended Memory Size . • • Sec. VSe si uvedeme na .tidaje 0 disku master primamfho kanalu. Cache Memory . kdy mely pocitace operaem parnef rozdelenou na zakladnf (Base) a rozsffenou (Extended).. Maximalnf velikost pameti Base byla 640 KB.Award BIOS v6. BIOS Date EiJ 1!fJ Operating System EiJ ~ Server ' EiJ . peimem disku (Vysvetlenf k terminologii pevnyeh disku je v kapitole 5. ?et:~ci pevBIOS az po uspesnem ukonceni test.typ mikroprocesoru. Jde 0 poziistatek z dob DOSu.:v~~l:y.:p BIOS Type Properties BIOS Type BIOS Message BIOS Date Value Award Phoenix.80 i±I ~ S .phoer'ix. kapacita je 40 GB (tiplne presne 38. Jak jsme mRlt zq. ale f 024.velikost rozsffene pameti.08 GB .frekvence mikroprocesoru.j storage Input OO·~ Video BIOS is more than 2 years Old. CPUID/ucode ID . nemus'J bS't 1/ tabulbe uvedeny. ar: ware poc~tace.. SecSlave Disk . Computer Motherboard $CPU 0 mikroprocesoru: CPU type . 0 velikosti I Field ~BIOS . Ta by la drfve soucas ti zakladnf desky (proto ji najdeme spoleens s iidaji 0 operaenf pameti). 22 BIOS a Setup prCivOdc.stavaji. coz je dnes standardnf hodnota. Velikost operaem pameti naseho pocftace je 128 ME. protokolem ATA 33.~~~~t ~a~r'1TI test_o':.5" s kapacitou 1.4: Hardware poc{tace Tip: Odaje 0 discfch se tykajf pquze diskti IDE.druhy disk na primarnfrn kanalu nemame. .. 000. neba MS.ku 2 4 HeJ udezl eJsll~. JfP~ Vefikast pameti je uv<idena hue!'v KB.an~p~~~ti. Prim. zjisvten~ POS!-t:~ty. Hodl'lota 1 024 WcMzr z bim3n1r ¢fselne spul:>tavy ~ Je to 210.5 a hardwaruiO mikroprocesoru). EiJ~ $ • .ek-aWckecrSelne sQustavy. V lev em sloupci Diskette Drive A . Z hlediska Windows (ktere jiZ takto pamef nedelf) ajejich aplikacfje dUleZity soueet obou udaju. Informace 0 hardwaru pocitace :formace.

~ Chybova hlasenr POST-testD desky nenf mikroprocesor System failed CPU test System failed memory test No keyboard detected No floppy disk detected No IDE hard disk detected CPU temperature CPU fan failed CPU voltage out of range too high V socketu lakladnf Spatny test CPU Spatny test operacnr pamiW (zpravidla nejsou DIMMy ve slotech) Nenalezena klavesnice Nenalezena disketova mechanika Nenalezen pevny disk (na sbernlci IDE) Vysoka teplota CPU (asi spravne neprac4ie ventilator mikroprocesoru) Chyba ventilatoru mikroprocesoru (napf. ktera tato zaffzeni pouzivajf. Menici se efsla pray€! probfhajfcfho Nove BIOSy .. tv' ch produktii a ty samozrejme pouzivajr ruzKatdy vyrobce vsak nabfzi ne~olik v~na:ebs l~ moine zaradit do phlohy vsechn. net v CMOS RAM Start systemu z diskety se nepodaftl Chyba fadice DMA BIOS nemuzs komunikovat BIOS nemuze komunikovat Chyba kanalu prerusenf x Problem s ktavesntcr Chyba 5 kontrolerern 5 kontrolerern je • • Serial port(s) . Diskette Boot Failure DMA Error . Zastavit je 1ll0~eme pomocr klavesy Pause (a start nekofikratzopakovat).typ displeje je opet prezitkem z dffvejska. je 0 tom uZivatel informovan na obrazovce.y o~J_11e?1 ne k6dy pro POST-te~ty. diagnostick9m progtamern (viz obrazovky progralllu AIDA v mnoha kapitofach knihy).12 0 hardwaru/O rozhrsnict.provoaoe zakladnfm nastavenfm pocl1ace 25 . zpravidla je opet po menit baterii CMOS. FDD Controller Failure HOD Controller Failure INTR #x Error Keybo a rd Error KB/lnterface Error v konektoru klavesnlce Parity Error ???? Memory Parity Error at I/O Card Parity Error at Chyba parity v systernove parnetl na neznarne adrese 2.adresa paralelniho portu.elze. Do Not Enable Cache CMOS Battery State Low CMOS Checksum Failure Popis Vadna pamef cache Nfzke napetf baterie CMOS. takze fada udajO pouze problikne. t vi uvidfrne cislo nepodareneho testu. yznam 8042 Gate . testy se zays. POST-k6du. tu na obrazovku.O~il. na kterych komunikuji seriove porty PC. Na nasern PC poParalel Port(s) .'YPISUJI pru~eh POST:te~ohU obrazovky nebo v ramecku na obrazovce.Start pocftace a POST-testy Y pravem sloupci strednf casti tabulky najdeme: • Display Type . V pameti je zapsano n~co ji~eho treba net v debe vytvorenf kontrolnfho souctu. ~ogIcky te y YBIOSy upravovane velkymi VYrObClpocltacu. dlsketove mechaniky pevneho disku Poslednf cast tabulky ukazuje zanzeni komunikujicf prostrednictvim sbernics PCr. • "' o. bude ji tfeba vymenit Kontrolnf soucet je chybnY. .ukazuje tabulka (vychazsl jsem z chybovych hlasem AMI BIOSu). kontroIer IDE) a IRQ s pferusenimi. hlednout na V/WW-strankach vyrobce. Dfky tonektera z POST-kontrol s. vy_ Hlasenl Cache Memory Bad. ukazuje obsazene pamefove banky.A20 Error Address Line Short vyrobce BIOSu: . Navic existuji POST-testy pr.o BIOSu odpovidat nezbude. NejcastejSf hlasenf. • DDR SDRAM at Bank Poznamka Konfiguracf porto $9 CMOS System Options Not Set CMOS Display Type Mismatch CMOS Memory Size Mismatch _ zapsano zabjva kapitola 5.a a POST-testu najdeme na WW'Vif-strankach mu muzeme presne identifikovat chybu. System completed On Self Test PowerPOST-testy probehly (ispesne Zacalo vyhledavanf zavadecs operacnfho systernu Computer now booting from operating system Tabulka 2. Fyzicka velikost pameti na zakladnf desce je jina. pocitace. nez se porozPokud tedy tabulky v Prfloze nebudou vasemu .adresy. Tip: V dnesnfeh pocftaofch probfM start velmi rychle.aIa . Dnes se pouZivaji hradne displeje a monitory normy YGA.1o~y z. 24 BIOS a Setup . MOzeme Ie take zJlstit pozdeji. uiivame dva porty s beznjrni adresarni. " dil nekolik ukazek k6du POST-testu vtrobc~ B!. Pokud POST-testu vidfme v pravem spodrum . v nichZ najdeme typ zaffzenf (napf.4 POST-k6dy .3 Hliisenl No CPU installed xxxxx xxxxx Chybova hlasenf Popis Nenalezenf zailzenf v systsmove v rozsilujfcfrn slotu Uspesny prilbeh testu Chyba parity Karta parnetl na adrese xxxxx rna chybu na adrese xxxxx Pokud se nektery z POST-testu nepodan. nenf pi'ipojen k napajenl) Chyba ve velikosti napcljecfho napetf procesoru Chyby behem testti Nepracuje brana A20 kontroh§ru klavesnice Chyba v dek6dovanf adresy 2. Pro predstavu jsern do ~r.. Hodnoty v pameti CMOS RAM jsou vadne nebo chybf Typ videa uloteny v CMOS nenf detakovan Blosem. DUlezite jsou sloupeeky Device Class.KapitoJa 2 .

JI. Castou pncinou je rovnez nedotlacena videokarta ve slotu AGP (ktery rna dye rady konektorU nad sebou). V pffpade chyby 8 vyzkousime jiny videoadapter. Ii prcbenncut.5 8eep kody Beep kody BIOSu Award: Beep k6d 1 kratke plpnutf behern uvodnfho loga BIOSu Opakujfcf se pfpanr 1 dl au he pfpnutf 3 kratka 1 dlouhs pipnutr 2 kratka Rychle se opakujfcf plpant behern prace systemu parnet] Opakujfcf se vysoky/nfzky ton VYznam Nektere chyby vsak na displej vypsat nelze (napf. Jejf pffcinou muze by! bud ohyba ve video ROM. 2 kratke 7 plpnutl (stfidajf se dlouha a kratka) 1 dlouhe nekoncicf pfpanf VYznam POST-testy probehly bez chyb . Jejf pncinu muzeme odhalit tak.mfor~aGe 0 ~ruekund POkud se tak nestane. muzeme se pokusit vyresit problem: • • V pffpade chyb 1-3 zkusfme pouZit jine pamefove moduly. Pokud se objevf stejna chyba i po vyjmutf karet. nebo Tip: Obecne platr.l treba zKontrolovat propoien .tsavoace :a!Jkladn{m nastavenfm po6ftace 27 . pocrtaen . PUJl. spocfva jeji pncina v zakladnf desce.). je nutna zkontrolovat ventilator nebo spatna parnef videokarty 2 3 4 5 6 7 Nepracuje timer zakladn] desky Chyba v CPU (maze bYt spatne zasazeny ve slotu. patrne DIMM Chyba v obsahu RAM Tabulka 2. nemohlytesty chybovY) bychom melt obdrzet do 3 S . presto uvedu alespoii nejznamejsf k6dy.3 K6dy Award 10 11 2 kratka otpnutr 1 dlouM a 2 kratka prpnutt 1 dlouM a 3 kratka prpnutr 1 dlauM pfpnutf Chyba parnetl cache Chyba POST behem hardwarovych testa Chyba videa. .Start pocftace a POST-testy 2. Chyba videa: video DAC je vadna. f p repfnacll c. V takovem pnpade se uplatiiujf zvukove signaly . Beepkody Pocet pi"pnut! 1 BIOSu AMI: Vyznam Chyba v refres. spatne pracovat ventilator. nebo je adapter spatne zasunut ve slotu..4 K6dy Compaq . udsje v pameti ROM jsou chybne ill Celkova chyba (pffcina neznarna) Chyba vldeoadapteru Chyba AGP videa (nejcasteji rozsirujrcr karta) Spatna operacnt parnet. Vyznam signahl je zpravidla uveden v popisu zakladni desky. • 26 BIOS a Setup . je chyba v zobrazovacfm adapteru atd. . Pak bychom meli obdrzet pouze zpravu 0 chyb8jfcfm adapteru VGA. ale puvodni chyba se jiZ neobjevf. V pfipade chyb 4-7 a 9-11 jde 0 fatalnf chybu. ze. 1 kratke.kart}' ve slotech atd. J a k 0 prfklad uvedu tabulku beep k6du· ompaq. Znamena to.Kapitofa 2 . ze vyjmeme vsechny rozsifujici desky ze zakladm de sky. ku C ObC1 Velci W oblasti uprav jsou take beep kod y._ Chyba kontro Iru 0 soucVtu BIOS ROM . Jednou z a • "' vO 0 Beep k6d 1 kratke 1 dlouhe. nebyl detekovan monitor. 1 kratke 2 kratke 1 dlouhe.2 K6dYAMl Obdrzime-li chybovy k6d. 2 dlouhe Tabulka 2. ze pncinou problemu je nektera z rozsii'ujfcich karet. ··behu POST-te5m (at jiz bude uspesn9.beep k6dy._. nsoo je vadna video RAM POST-testy byly uspesne Beep kody Compaq: "BIOS od specla l'lzovany'ch vyr' obeu a pots jej mfrne upravuji.le5Ky. mft nastaveny spatne parametry v BIOSu) 8 9 Tabulka 2. pameti Chyba parity Chyba pri testu read/write Chyba procesoru Chyba kontroleru Vseobecna chyba Chyba pameti displeje Chyba kontrolnillo Chyba read/write souctu parnetl ROM v reglstrech CMOS klavesnice POST-testy probehly v poradku Nedetekovana operacnf parnet Nenalezena videokarta Chyba videoadapteru Pfehrata CPU..

kapitola 3 .

v oPtll~ahlzo. t 1.1 AMI AWARD PHOENIX Stisk klavesy DEL bshem testu pametl pfi startu PC (behern POST-testa) Stisk ktaves DEL nebo CTRL+ALHESC behem startu PC Stisk F2. Compaq nebo Dell. s kterym bude deska spolupracovat. 0 o 0 ' Setup je program. ale v knize se mu nevenuji). a Enter. Vstup do Setupu Load Fail .1. jine pi·ibYvajf." je nabidkova obrazovka nahrazena rad0'. jine z menu umfsteneho na horrnrn radku obrazovky (v knize jej nazyvam "svislYm" Setupern). ze ve svern Setupu najdete nekterou volbu v jine obrazovce. nektere parametry nastavuji "natvrdo" a BIOSy jejich pocitaeu pak nenabizeji tolik konfiguraenich variant.Save Defaults BIOS Setup Defaults Supervisor Password User Password Save & Exit Setup Ellit Without Saving Po spusteru Setupu se dostaneme do obrazovkoveho menu.- :Select Item • Time. Esc konei Setup bez nastaveni. NejrozsffenejSi jsou BIOSy phmo od vyrobee BIOSu.~~eL : fa~l. Pomocf Setupu muzeme tedy zvolit hardware. Vyznam voleb v obrazovkaeh si samozrejme vysvetlfme. . F6 nacita Setup v bezpecne konfiguraci. kdy stiskneme urcite klavesy N ejcasteji pouzfvane klavesy ukazuje tabulka. k fi aci (0 naeteni bezpecne a optimalnf konF7 naClta S~tup. Dalsim kriteriem pro delenf BIOSu je jejich puvod. • • S vyvojem hardwaru se take men! parametry rnizi. BIOSu.: PrvnT nabfdkoviJ obrazov/{a • Setup se ovlada pouze klavesnici (ovladanf mysi se obcas objevi. Jeji vyznam vsak zUstane stejny. kovou a iednotlive radky jsou vstupem do dal~~h. s maximalnfrni moznostmi konfigurace.Setup 3. najdeme vzdy pi-i startu pocftaee na jeho obrazovce a take v manualu zakladni desky. Asi nejvetsim problernem (z hlediska vykladu) je existence vice verzi BIOSu. 31 30 BIOS a Setup . Informaci 0 tom. k 1 zl°te a vzdy k nemu na obrazovce najdete napovedu. jehoz prostrednictvim muzeme BIOS konfigurovat. Setup nespoustfme Z operaenfho systemu. Page Up. Velci vyrobci poeltacu. Standard CMOS Features Advanced BIOSFeatures FrequencyNoltage Control Tabulka 3..Save Defaults. napr. nastesti se vyrazne nelisi. . Page Doum. nektere hodnoty z obrazovek Advanced Chipset Features Power Management Setup PNP/PCI Configurations Integrated Peripherals PC Health Status ESC: Quit F10 : Save &Exit Setup Obsah obrazovek Setupu jednotlivych vyrobcf nenf samozrejme shodny. Muze se tedy stat. Prvni typ je asi castejSf a ja z neho pfi vykladu vychazfm. BIOSy upravujf (velmi easto se s tim setkame u notebooku).1. ~. nez je popsana v knize. Prvni obrazovka Setupu je vlastne nabid 1'h. jak Setup otevfft. ale behem startu poeftace. nastavovat parametry jednotlivych prvku a tak vlastne doladit spolupraei vsech hardwarovyeh slozek. CTRL+ALT+ESC nebo CTRL+ALT+S Ovodnf obrazovka 0 ~.oravoace zakladnim nesteventm pocrtace . • . . konfiguracnfch obrazovek. Hard Disk Type Obrazek 3.--' Kapitola 3 . U Setupu "SVlS e i:m nabidek (u horniho okraje obrazovky). Pro rychle volby jsou k dispozici take funkcni klavesy (vsimnete si jich na obrazetch). Zpravidla to byvaji: • • FlO konci Setup a uklada nastavenf. ktery nam umoznf definovat hodnoty BIOSu. N ejeasteji pouzivame klavesy sipek. Setup • • • F1 spousti napovedu- F5 vraci k predeslyro hodnotam . Ovladam nem mja so 3. na konci kazde kapitoly jsou pak uvedeny rozdily mezi obema druhy ovladam. ale prj vykladu narazfme na nekolik problema. Nektere se ovladaji pornoei obrazovek. BIOS Setup Defaults) figurace pOJednava kapito a. Date.

·Datum~ cas ~i asove C B[~~·ij"~~.S340] [Not Detected] [ English] <Tab>. diskovych jednotek a bYva zde uvedena informace 0 velikosti operacnf pameti.2: Obrazovka -svisteho Setupu s fadkem nabTdek U +/·PUIPD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7. Pravadfme zde predevSfm konfiguraci data a casu. ... s fadDate. .I I I Main Syslem Time.. : . __ _n. kterou pak pffslusnou khivesou zmenime.. ... Ve Windows XP dochazi navie k synchronizaci casu automaticky. [15:40:47 ._ " . . behem prace s Internetem.ij... Ve svisle ovladanych Setupech odpovfda teto obrazovce volba Main. 33 . Vlastni nastaveni provedeme jednoduse.. e se zarizenimi IDE . Pohodlneji vsak oba udajezadame z Windows. (vidfte ji na predes1em obrazku 3. ~---=====:.:-.Kapitola 3 .. V nasem pffkladu je zrnena hodnoty provadena klavesami Page Up a Page Down (viz napoveda ve spadnf casti obrazovky). Stacf poklepat na ikonku casu umistenou v pravem dolnim rohu Hlavniho panelu.4: Nastavenr casu z Windows P .. . ceo 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 ~ 11 12 26 13 27 14 21 28 ia 25 19 20 .. Kurzor mnistime na menenou hcdnotn.e pasmo: Stfedoevrop5ky be~ny ces c __ 1 i II Storo" Obrazek 3.~' hodnoty.. 3. or <Enter> selects field Language: 1.mm:ss): 10: 00: 00 IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master tOE Secondary Slave Drive A: [AutoJ [None] [Auto] [None1 Item specific Help Adjust calendar clock Item Help Menu Level Change the day. Primary Master Primary Slave .~~~~~~·~t~_ __'_..::====. Maji vyznam zejmena pH ozivovanf zakIadni desky Cnebo po vYmene baterie). nastavenl najdete v kapltcle 5.OK Aktua~nr aso..2 Standard CMOS Setup Detum Obnjzek 3. 0 pevnem disku (£)IDE. 0 niz si povime.7 Souvislosti: Vysvetlenf termfhlJ a mozne .-----.1t 32 BIOS a Setup . Secondary Master: SecondarySlave [ST320413AJ [Not DetectedJ [Asus CD..Optomized Defaults F6: Fail-Safe Defaults 3. <Shift Tab>.2 Obrazovka "Bvisleho" Setupu._.Setup I II I .5 in EGA/VGA All Errors 640K Video Hall On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: E t Select U~:Move n er: F5: Previous values 65472K 66496K Obrazek 3.3: Standard CMOS Setup Je prvni nastavovacf obrazovkou.44M... month. nenf tedy nutny Mdny zvlastnf vyklad kern nabidek).pnivodce zakladnfm nastavenim poMace rae .: System Dale: [10:28:551 [02/05/2002J STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Tuem 26 1999 Time (hh. year and century .. '_. . Time: datum a cas jsou prvnimi nastavovanYmi hOdnotami.

Detection. IDE HDD Auto . Head.. snadnejsi 3 tidaje: Cylin~er. J~k.. Vsechna zatfzenf se pfi spravn~m nastavenf Setupu konfigurujf automaticky.disk nebude hledan.5: Obrazovka Standard CMOS Setup rOE HOD Auto . U starSich Setupu byla teto funkci venovana zvlastn! obrazovka IDE HDD Auto . popiSeme sije podle pffWadu z ob~ razku 3.~ame. Pro upl~o~t jeste d~~ vsak je.2 Start poc#ace a POST-testylUvadnf obra- .de zatfzenf pnpojene. Access Mode: zde :?bi. . stftku kazdeho disku. nebo mizev pfipojeneho zaHzenf.. Zada plnim: Precomp (cIslo cy~ndru.---_ . 'ho disku (Setup je ziskal automaticpnpoJene H-. STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Time (hh:mm:ss): TueflM1'26 1999 10: 00: 00 [Auto] [None] [Aulo] [None] 1.disk bude hledan automaticky behem startu pocitace. Start mOzeme zryc~lItt Y .] ManuaL [] Access Mode CHS LBA Large Auto [] [.orovoace lflkladnfm nastavenfm poCftace 3S . kde zadavame rezim detek- None .] [I [] NejduleZitejsim zafizenim IDE je pevny disk. ( brazovce integrated Peripherals. kde budou parkovany avic y poslednf cylindr. Vedls hidku vid1me zvolens hodnoty. tieke detekce. neho radlce IDE. Obrazek 3. ale na kanaly IDE mohon bjt pnpojeny j jine prvky. Pro kai. 0 nichz vfme.. nejsou pfipojeny (B[OS je behem startu ne u e o' . 1Y mohou Setupy ukazovat rUzne: bud' jen zvoleny rezim detekce. t v.O. t d u bude provadena adresace sektoru na disku. Nejcasteji to jsou mechaniky CD (ai "obycejmi" CD Ci RW nebo DVD). volba Auto) spotfebuje behem startu PC ur~iTip: Automqticke VYhledavan~ dl~~UZ(zadame Noneu tech dlsl(LJ. _.D~ak~~~~t:: Detection).. . ke kabelu IDE marne k dispozici jeden radek obrazovky. ~ it raci se zanzenfmi IDE.5 in EGAlVGA All Errors 640K 65472K 66496K Ifem Help Menu Level Change the day..F5: Previous values +!-PUIPD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7'. LS-120 a Magnetoopticke mechaniky.e me poslednf cylindr. nechat je yhIeda:. pouze I'd" metriekych parametru disku pos aCI Manual . bezstarostnou a ez •. Ve vetsine pffpadf nam tato volba zaruei 0 zovky/lnforrnac~ ~~~~~~r:v~u detekci disku. man tho year and century IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master IDE Secondary Slave Drive A: Video Hart On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: oC:itace). v'" W '" . protoz: pr~fo~~e~z:~~~e~ EIDE vyznam _ muzeme nastavit (mfsto.:Move Enler:Select F5: Previous values +!-PUlPD:VaJue F10:Save ESC:Exit F1:General Help F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults IDE PRIMARY MASTER Obrazek 3.44M. b d hledat). Oplomized Defaults IDE Primary ce disku: • Master: z teto fadky vyvolams pomocne okenko. E H-:Move nter: Sleet e . protoze najde a nastavf parametry disku (ktere bychom jinak museli zadat rucne). . takze je caste spatrime na 0 34 BIOS a Setup .pfi ruenim vk a am ge~d . ze 19" cas. se~.- -_ • -~--~-~----~ - ---_-. . a tak sf vse ukazems prave najeho phkladu. Zde zadavarne nekolik parametrU. nejdtfve je vsak nutne do Setupu zadat spravne hodnoty.6 "Korifigurace IDE".6: Konfigurace IDE • A uta . . Nastavenim kurzoru na radek disku a stiskem Enteru se dostaneme do konfiguracnf obrazovky konkretmho disku IDE. Nekdy je naSetupy poskytuji jeStE~dalsf mozno~l.Detection IDE Primary Master Access Mode Capacity Cylinder Head Precomp Loading Zone Sector Press Enter Item Help rOE Primal)'_!I1!!~l!r None " [] Auto [. RovnezLoadmg Zon. 3. Volba rna vyznam pouze s kombinac! Manual v nasIedujicim radku.. 0 nalezenem disku budeme informovani behem POST~testu a take v zaverecne tabulcs POST (viz obrazek Hardware paNtace v kapitole 2. v d ehoz bude prekompenzace provaden~). Ve spo d m'v' ti obrazovky vidfme parametry cas 1 kou detekcf).Kapito/a 3 .Setup Mezi zaHzeni IDE pam zejmena pevne disky. ale v provedenf IDE se take vyrabejf jednotky ZIP.~~~~~~l:jde v podstate 0 ~lastnosti integrovajdeme v sekci Standard CMOS Set?.Detection: umistenim kurzoru na tuto volbu a stiskem Enteru provedeme automatickou detekei pevneho disku. 0 n 'iz nepouzfva. nekdy podrobnejsf informace chybf. ~ak~~~ev~tS~nou neudelame chybu ani zaskrtnutfm auto rnaSoueasne disky pouzivaji meto u .

v ~ Enhanced Mode SupportOn: definujeme spolupraci s operacnfm systemem. s kapaciiou 1. Pokud nas BIOS podporuje praei se zafizenimi SATA. Radek je dostupny.. "'d nalezenf ehyby se inieializace zastavi V] nyt All Errors by me o bvt nastaveno vz y. MultiSector Setting./1 . . • a na disp ej je v " "'tace nebude pferuseno prr No Errors je opakem pre desleho pnpadu. Radek Halt On (Zastavit. ik t 0 SATA bude Master. v ascm- v. Jemuz . Uvidime zde nasledujfci moinosti: Onboard IDE Operation • • Mode: volba rezimu.. o. v zavislosti na pouiitem operacnim systemu.predpovidan prostrednictvim JC. HDD BlockMode. par. kd yz . PATA. Windows. All But Keyboard bude ignorova . c . PATA (je to diiIeiiitC pH bootovani systemu). pokud obe zafizeni pracuji s novjm operacnfm systemem.Kapitola 3 .8 0 peYnem disku SATA. b zafizenf Serial ATA 1 Para em.s • Promer o. SMART je dobre SMART povolit. D' A Ackoliv je disketova meehanika sta~ zba~tavujeme v fadku rlVe.5" . J ej'. 2000).)('Iy mohou bit na obrazovce Standard CMOS Setup (ci Main) nebo v Integrated SouvisJosti: V9klad k problematice SATAje v kapitOle 5. sa. d fi . praeujeme po s ar . MOinostijsou nasledujici. All But DIskette ne b u de brat v uvahu ehyby disketovych mechamk. IDE Pori Settings: deflnujeme. t pouze ehyby klavesnice. stara nepouzfvana norma. Monitoring: zapfna nebo vypfna hJfdani moznych chyb pevneho disku. bootovam POCl "d i ehybe v v v zane " . .4 MB .25" s kapacitou 1. . PrilmerS. 'pocftace stale potre na. ti k fipoJ'eni floppy rnechani .r.. kdyi Seriove ATA praeuje s novvm operacnfm system em a PATA se star1m. 0 KB tara nepouzfvana norma. VU 's t nabizi tyto moznos 1 p chaniky.. Port 1 Mode: zadavams. budeme pouzivatjen • . Peripherals.. Blocks per Interrupt. Nastavenim muze bit pfistupne pfes fadek On-Chip Serial ATA (muze bft v obrazovce Integrated Peripherals). Sectors/IRQ . z pohledu fadice SATA.: Nekdy je spolupraee obou zafizeni definovana opacne. se tyM zastavem s a . druhy zbude na + SATA pruadf druhemu kan::ilu zaffzeni PATA.ame':Y Je~:ouho . : pocet soucasne pfenasenych sektorll rnuzeme zadavat manu6lne nebo automaticky. P. Pokud to PIO mode: muzeme rucne zadat m6d. lei • ypsano ehybove . zda zarfzenf pripoj ene por u t nebo Slave. 3 5" s kapacitou 2.. "' Serial ATA nebo Slave. najdeme ve vlastnostech fadice IDE dalSf volby. • SATA Only: Serial Pi p .rumer. prvnim bude Tactice PATA. SATA. • • • Primary SATA.) dve zafizenf IDE. konce iii~ota: A. dnes standard. pokud v radku Onboard IDE Operation Mode zadame Compatible Mode. disk umj. v nemZ bude zaffzeni IDE pracovat. lATA a Serial ATA pracuji spolecne. ktere pOriy bude POuZivat r. t rtu pocftace pfi nalezenf chyby be.. + SATA. Enhanced Mode pro nove operacni systemy (Windows XP.88 MB . ra nepouzivana norma. Halt On . do. VGA. Serial ATA Port 0 Mode: zadavame. na JeJICh z chyby nebude POST-test reagovat: Nekdy je mozne em . zadavat kapacitu mezemm. VGNEGA. Disketovci mechanika v Pl~Sb~: Compatible Mode pro starSf operacni systemy (Windows 9x. Me. v 1/ .2 MB . PATA PATA Video ry normy 'kt' Take tento fadek ne~~~.. jestliZe Parale1ni ATA praeuje s novjm operacnim syst€mem a SATA se starjrn. zda zanzsm f pripojene k portu 1 SATA bude Mas er.Setup Multi-Sector Transfers. TA racuje se starsfm operaenfm systemem. nekdy je automaticka volba oznacowlnajako Maximum. 1 ] 'ATA Maxirnalnf pocet ' . Kazdy e up . • Disabled: Vypina fadic Serial ATA.. 36 -----BIOS a Setup ~ prC/vodce zakladnim nastavenim _ pocitace 37 . N as k' 'nam protoze se jii dlouho pouzrvaji " vy " 'hradne monitob:~e~. v hidee IDE Configuration. + SATA pfifadi prvnfmu kanalu zaiizenf PATA. Prumer 3.di. Radekje stupny. pn i hlasenf yo PATA Only vypne fadic SATA.NET Server). • • • v v V'tJ'en ULTRA DMA Mode: opet moznosj rucm110 zadam rezimu DMA (obe poslednf volby PIO a DMA bjvaji spolehlive detekovany automatieky).25" s kapacitou 36 v 0v Vstup k definowini spolupnice IDE a SATA muze bit napf. Secondary SATA.p 0u ifvli se velmi malo. me ra y ik: K °li zpetne kompatibilite muze .. zahzeni je 6. v ) hem testu POST.I • Auto' Automatieka volba provedena BIOSem. • • • PATA • • • • t Prumer 5.5" s kapaei itou 720 KB . musnne vsak pracova . Enhanced Mode: ~apn:a 0 e t pod novym operacnim systemem. • '.Reakce na POST-testy . (Muzeme POUZl Combined Mode: ParaH: d t ym operaenim systernem. ovat zahzem. pokud v fadku Onboard IDE Operation Mode zadame Enhanced Mode.

Aktivaci (Enabled) pfehodime jejich poradf (z A: bude B: a naopak). PH vyhledavanf chyby nebo instalaci systemu doporucuji nastavenf podle obrazku ObrazovkaAdvanced BIOS Features Setup.ws zapneme klavesll Nurnl. Ostatnf zaTIzeni je dobre zakazat.ltyOption APIC Mode Setup MPSVerSionControl For OS Enabled o. je instarace vacihosektoru payoUt! erne mstalovat.tretl.7: Obrazovka AdVanced BIOS Features Setup Virus Warning: Nektere viry (One Half Pieck . Dnes je cache L2 integrovana v procesoru. kdy testy nejsou tak dukladne a pomalejSf se standardni delkou testii. 3. muzeme ji zde zapnout ci vypnout. me:-ena na stanoveni startovacich hodnot Ukazka tohoto menu je na konci kapd~. proto je aktivace pro obe cache spoleena. bude BIOS informou Cont~nue (YIN)? Doporucene nasta _~._ e det e k ovana automatlCky.druhe. ey oar s eventualitami: . Behem startu tak bude zapnuta numerieka klavesnice (jako bychom stiskli NumLock). I a etupu 0 JeJI veIikosti pouze informativ~f.itne jej vypfnajr. Pro beznyprovozje nejlepe zadatjako prvnf disk. Boot Up NumLock Status: Doporueeno je Enabled.Yt povoleno v teto volbe.~ startovacl hodnoty soustredeny ve volbe Boot.SSelect (For DRAM>64MB) ~:n OS2 VIdeo BIOS Shadow Enabled H!. Boot Other Device . • • • • First Boot Device . 1?o ope{o.. musf to b. N epatrne se tak prodlouzf bootovam. Hyper-Threading Technology: Pokud zakladnf deska podporuje tuto novou technologii (je vysvetlena v kapitole 5.. na nfz bude nalezen nejdhve. na nemz je operacni system) a vylouCfme neehtene nactenf viru ze zapomenute diskety ci CD.-----~--. d·) cw f¥ Tip: Jedioou legalnr cionostf kay.3 o Obrazovka Advanced BIOS LT t S .brazQvce Windows. kdy je nzenf brany prirazeno cipsetu zakladni desky. ktera prepina mikroprocesor do realneho nebo chraneneho reznnu. :Move Enfer:Select F5: Previous values Item Help Select Your Boot Device Priority Swap Floppy Drive: Ma vyznam pouze tehdy. Tip: Operacnr systemy Windows 2000 a XPf!!i'i svem startu ovladajf NumLock samy a Impltc.du$sJ je vsab tent.lu kJfce HKEY_ CUR" RENT:. r-~--·-~<----.ock.aCJh~sektOrtf2apisujeme. Advanced BIOS Features Setu Quick Power On Self Test: POST-testy pracuji ve dvou variantach: Rychlejsi. neni j' . Boot Other DeVice Hard Disk Swap Floppy Drive Enabled Boot Up Floppy Seek Disabled Boot UpNumlock Status g~abled Gate A20 Option Fast Typematic Rate Setting Disabled X Typematic Rate (Chars/Sec) X Type~atie Delay (Msee) .liM. a tak doporucuji nastavit Disabled. a tak jsou udaje v _ . +/·PU/PD:Vafue F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exif F1:General Help F7: Optomized Defaults Obrazek 3.'d· til . Stare mechaniky s kapacitou 360 kB umsly pouze 40 stop. • INSTALLED.prvnf zarfzenf Second Boot Device . Boot Up Floppy Seek: Je-li povoleno. PClkuEitedysys~e~~~o. na nemz je nainstalovan operaenf system. rnusjme to. Zrychlime tim start (bude se prohledavat jen jedno ZaTIzenf. Marne dve moznosti: • Fast. Must byt vzdy zapnuto. e em startu se k1c:ivesnicenekontroluje." (.50 Secur. ale pnpadna hardwarova chyba je odhalena jiz pfi startu PC.S' VeTIl e tedy Enabled. ku a m?h_ou tak snadno znicit vsechna data Pok napaqa. pocitac je bez cache podstatne pornalejsf. Sejf velikost . Jedno.Jl bootovaci sektor pevneho disvat o. Gate A20 Option: Kontroler klavesniee (obvod 8042) obsahuje branu A20. Doporucene nastaveni je Disabled. vsechny pozdejsf 80. b d • NOT INSTALLED b vh . bude se behem startu kontrolovat pocet stop instalovane disketove mechaniky. U druheho typu Setupu . uvo ce zakladnim nastavenfm pocitace 39 .USEBHJontrol Ban~'~Keyboara\:tnitiaIKeyboardlndjcators nastavrme na 2. operacnih6 systemu. j .lk.vnem star-tu Dude NumLock zapnut uz v PfVRi pi'1hlasovacf o. Poradf bootovann Zde definujeme poradf jednotek. asemm: BootSector Write!!! Possible VIRU. ale vy. J.aby BIOS postupne hledal operacni system na ruznych zafizenfch. rea ures etup Je za par~metru. Ten pak bude zaveden z jednotky. CPU Ll & L2: Aktivuje vnitrnt systemovou cache procesoru Ll a externf cache L2. ovliVnittake ve Windows: Pustfme]:lfograro R£GEDIT fl hpdno. P . kdy se otestuje j khivesnice. kdyz jsou v PC instalovany dye disketove mechaniky (coz se dnes jiz nedela). na nichz bude po skonceni POST-testu hledan operaeni system. Vv . Third Boot Device . Operacni pamet' J ' .---------ADVANCEDBIOS FEATURSS------- ~----~< Virus Warning CPU l1 & l2 Disabled H Enabled yper-Threading Technology Enabled ~ulck power On Self Test Enabled First Boot Device Second Boot Device Floppy Third Boot Device Iii'lj.brazovce Windo. I mozne niiak konfigurovat.Kapitola 3 ~ Setup V nekterych Setupech naleznete misto Halt On hidek K. pneme pocftiac.5 mikroprocesoru). Dnes je tato kontrola zbytecna.zaplsu do bootovaciho sektoru _ na f· hI __ ~astaVIme Enabled. musfme zapis dOboata- 38 810S a Setup pr· d.!:) post'YP {mam jej wlsouseny 'Ie Windows XPj: V pflhtaSQvaot o. nepi'ihfasimese vSl. Pokud ctlJ::eme Numtock zal!lfnatautomaticky.

zh~da~e-h t ~~:p Cur.Boot Settings Configuration Soot-Devlc. Ph nastaveni na System jsme na hesio dotazani pfi kazdem startu poCltace.pfiradfte tim ffzeni ehipsetu. Existuji dye normy MPS: • • MPS 1. • • Security • • Typernatic Rate (Chars/Sec): udava rychlost opakovani znaku ph trvale stisknute klavese (pocet znaku za sekundu). . .lJO?·d.Ureuje. dnes nejvice pouzfvanou (zavadf lepsi podporu sbernice PCl). ktery dokaze zapinat a vypfnat branu A20 ryehIeji nez fadie klavesnice. Quick Boot: rna steJny vyzn J .rye zee a bylo jen zbytecnyro plytvanirn operaem parneti. I dky POST-testu. b 'nat podporu mysi pfipojene k porrt: ekd je mozne zapmat. ktery bude pouzfvan zakladni deskou. Auto..OS2. N ekter: volby jsou e nove. BOQ1Sottlngs Configuration Qulc~6001 QuiclBool Add On ROM Olsplay Mode 800tuP Enabled E""blo<l Force On BIOS PSil ~ou5e Support Num~Dc. Volbu nastavte na hodnotu Fast . navrzeny podle Standardu PC2001. branu A20 zapina a vypma fadic klavesnice. .l~.A5U5 CD . jen jejich stl'Ueny prehled. jak phstupuje k operaenf pameti nad hranici 64 ME. ::::iZ. Enabled.' am iako Quick power On SdfTest. "tichy start" (Enabled).2 BIOS/Vymazanf obsahu Setupu. Cich BIOSil.11 Prace s hesly Supervisor Pass·word.sh?~asobne po hl J t 1 dostacujici a zapnuti teto volby by tak meti grafiekyeh karet maji pnstupOV?U . User PasS1.1 je puvodnfrn starsfrn predpisem. Menu Boot " . ale najdeme je i v jinyeh Setupeeh. ty sarnozrejme vysvetlim podrobneJl: Main Advanced Security Power Boot Info Exit . venovane menu Boot.11 Prtice s hesly -Y Su?e·rv~sm J:'a~s.4. Pokud zadarne druhou moznost. V prvni ra~lce Bo..lce 2 nd Boot Devlco 3 rd BCtOt Dellice Vlastni heslo zadavarne v samostatne obrazovce Setupu. zda rna byt ~I gr 1 d bach kdy byl phstup do parnetl meti poCitace a pouzfvan odta:ntud '. Dnesni paROM na videokartaeh nm.ni Druha Boot Settings Configuratwn slouee Priority vybirame porac1i b. Tip: Jestlize heslo zaporneneme. v opaenem pffpade na Non . Hit DEI.e.k Aulo TypemaUc Ra1e Boo\ to 0512 Walt for F1 If Error . MPS 1.4 podporoval dnes uz historicky Windows NT Server). Typematic Rate Setting: Zapsanfm Enabled zpffstupnfme dalsf dva hidky. protoze zvlada sdfleni jednoho prerusem vice zanzenfmi. ne 0 vypr PS/2 Mouse Suppo . Disabled. Boot Device Priority . Menu Boot Pfi konfiguraci jde 0 to.' d. Niemes!taga Display Fast No Enabled Enabled APIC Mode: Na novejsfch deskach najderne vylepseny fadic prerusenf -APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). VyuZijerne jej take v jednoproeesorovem PC. Zpravidla se tedy setkame s nastavenou hodnotou 1. Ureite nastavte na Enabled.Kapitola 3 . ~ .. povolfme-h . PouZiva se pro nastavenf typu funkce MPS (Multi-ProcessoT system). jeho mozny tvar ukazuU svisleho Setu?uje s~art.Setup . . MPS Version Control For OS: Toto pole rna vyznam u vfceproeesorovych systemu. nastavte tuto volbu na hodnotu OS/2. "OS -aficke karty zkopirovan do operacni p. ktere se casto pfepfnaji mezi ehranenym rezimern procesoru (umoznuje pristupovat k pameti nad hranicf 1 MB) a rsalnym rezimem (dovoluje adresovat pouze prvnf megabajt operaem pameti)..pruvodce zakladn(m nastavenim poMace .. rl~T~S~idfme Mhern bootovani PC vjpisy z dflROM pffdavnyeh karet.ent vjpisy potlaef.. Vidlme dve ~a~~adDlIadky: s J~~o ra~i s heslem (definief hesla se zabyva kap~Nekdy zde najdeme take radek ~ec~nty ~uo/ User password). To p~st~lP do'systernove RAM. N ovejsl Windows (2000 a XP) by nemely mit Mdne problemy (specifikaci 1.. Setup. Muz vybirat zeOW a . z~am vetsiny voleb je zl'ejmy. Y. ve kterern bude BIOS pozadovat kontrolu hesla. 5340 1 st Boot D&.ot Demtola 3. Oproti puvodnimu r'adiei prerusenf umf obsluhovat vice rnikroprocesoru (kazdy z procesorfi rnuze ohsluhovat prerusenf).. Mosnosti konfiguraee yvaji: . OS Select (For DRAM>64MB): Operaeni system IBM OS/2 se od ostatnich liSf tim. jimiz ovlivnfme vlastnosti klavesnice: . Naopak dru a momos BootuP Num-Lock: zapnuti klave~y ~um~ock. aby stejnou specifikaci pouzivala zakladnf deska a operaem system.. Sl Fast tu PS/2 .ovacm~ ~~dmmk~~chZ omoci pl'oehcizfme do dalsfeh ob~·a~ove~.. Windows nebo OS/2. viz kapito1a 3. Pokud jste vlastniky OS/2 a mate vice nez 64 MB RAM. e li Disabled uvidfme behem startu vys e Quiet Boot: zadam " t POST zobrazeno logo OEM. • Normal.a~ Video BIOS Shadow: . . Typematic Delay (Msec): prodleva mezi stiskem klavesy a zacatkem opakovanf znaku (v milisekundaeh). Pri(Uity __ FirSt floppy Drive ST·320413A PS. je obrazek. je rnozne jeJ vymazat (ale srnazeme Urn cele nastavenr Setupu). n Y b' ". Typematic Rate: rychlost odezvy klavesniceerne 41 40 BIOS a Setup .~~~: ?S. Popis vyrnazanf Setupu je v kapitole 1. a tak uvedu if k zadani zbylych startovaclch P~Iarne~.4 je novejsi variantou.oOtov~ClC:a.. Option: urcuje okamzik. budeme heslo zadavat pouze ph vstupu do Setupu. bude rrns 0 "" ' is hlasen! z BIOSu ulozenych v pametl Add On ROM Display Mo~e: vo!t. To je podstatne ph praci v operacmch systemeeh.. Takovymito systerny jsou napf.u.

' "oe Za pocitace 43 . V' Boot to OS/2: rna stejny vyznam jako Wait for Fl If Error: je li zadano E bl d vesy Fl. Moine hodnoty jsou 2 a 3. kdyz v predesle volbe mfsto SPD pouzijeme Manuan. Jejf dslka by mela byt 0 malo veti§i.Hole At 15M· 16M Delay Prror to Thermal A~P ~perture Siz-e(MB) Inlt DISplay First eSA LAN (Giga LAN) DRAM Data Integrity Mode "":2:"". najdeme u frekvence pamati Auto. 'Iakova konfigurace je vsak velmi slozita a naroena. Ta by mela by! uvedena na modulu (v kap 5. Video BIOS Cacheable: cache L2 bude pracovat take s oblasti videopameti BIOS.. ze se vyplati casovani podle SPD vypnout a nastavit phslusne hodnoty (viz daISi volby nize) manualne. ml roprocesoru/Tepefnfl ochrana. . Z techto dUD vodu s b ce dkesekjsou odlisne.4 0 pameti. pHcemz optimalnf je z hlediska rychlosti hodnota 2. H!.3 psa. V opaenem pifpade nastavte hodnotu 3.4 0 pami!ti je take popis znacenf pametovych modulu). v' obce z on 19ur~~l ?bvodu ~akladnf desky. ale zmenou defaultnich para:etr0 v~. a 16. . Pokud pamef zvladne 2.. rneli bychom radek nastavit na ~k iadnfm nastavenim 42 BIOS a Setup . nastavte 3.16M: Tato volba umoziiuje vyhradit pamefovou oblast mezi 15. DRAM RAS# Precharge: opet poeet cekacich prodlev pro signal RAS. arre 11"11 roprocesoru TCe J'e e '" ' . BIOS pfi kazdem spustenf poeitace pfecte inforrnace ulozene v SPD a podle nich nakonfiguruje chipset . doplnfm js] .. mo.nastavf se automaticky. Mens! prodleva je rychlejsf. Nekterym programum muze tato parnef vadit. . umoznuja doladit mnoM vlastnosti za. ale prakti jejich nastaveni. navic malokdy vede k vyraznejSfmu zryseni vykonu.) CAS Latency Time (SDRAM Cycle Length): je prvni "manualnf" volbou konfigurace operaen! pamsti (dostupna je pouze tehdy. fj' SOtlV~$lo$ti:ZaJdadnr VYSvetlenr k na I' . nechte zapnuto.~veno En.32 min). takZe by se yam mohlo zdat. e opera~ni pameti. nebo to proste zkusfme . ale narocnejsl na rychlost parneti. tieky snfZime spolehlivost. QQhl~setu a 5. Press DEL to DRAM Timing Selectable (Auto Configuration): Muzeme vybfrat z varianty SPD ci Manual. (Pokud SPD pouZijeme.!~le~ a pak je behem POST-testu rur: Setup).9: Obrazovka Advanced Chipset Features Prvnf cast se tyka k nfi o gurace rychlosti operaenf pameti.dulu SPD.. kIn. nastavenf prodlevy pred signalern CAS (Column Add1"essStrobe). Memory Hole At 15M . jak nastavit nominalnf (a tudfZ spolehlive) hodnoty.ns v. 8. aby tato polozka byla Disabled.keS0vanf (tedy presuny pameiove oblasti do pameti cache) Je u6innejsr net shadowing (pi'esuny parnetf ROM do operacn" RAM) .16. Pro manualru nastaveni jsou dostupne frekvence FSB.. zpravidla je vsak volba nastavena na Enabled. 0 pametiza. . NskterEigrafieke karty vyzaduj]. Pokud poeftae nastartuje behern 5 minut.ou nepatms zvysfme vykon. 'k eo razov y Advan d Ch' SIt ne tere volby opet najdete v jinych b k' ce ~pset Features v Setupech jeste dalSfmi volbarni ktere muzete v SeOtrazohv a~~. Jde 0 dobu behem startu pocitaee. Prot02e konstruk u ve m. Pamsti vsak casto snesou vets! zatez. nez je dplny start PC. V naSi obrazovce koncf timto radkem velby vymezene pro ryehlost operaeni pamsti. nez udavaji jejich specifikace. . standardne 'e n zobrazeno hlaseni 0 nutnosti stisku klave~ ~.3 Advanced 810S Features Setup.ale pozor na podivne zatuhavani PC apod. Tip: GacheabJe . Tepelne OChr· . a tak je rnozne ai kesovanf BIOSu zakazat. upec naJlt. kdy nebude pracovat Tce.Setup I as Select.krnUjln.· v novana kapltoJa ADVANCED CHIPSETFEATURES DRAM Timing Selectable CAS Latency Time Active to Precharge Delay DRAM RAs# to CAS# Delay DRAM RAS# Precharge Memory Frequency For System BIOS Cacheable Video BIOS Cacheable Memory .orovoa. ktere tuto oblast potfebuji. Melo by zde byt co nejvyssi efslo (aby obcerstvovacfch impulsu by10 co nejmene).. •. Prfklad vidite na obrazku. budou nektere volby v obrazovce Advanced Chipset Feoiures tykajicl se casovam pameti nepffstupne . frekvence FSB a AGP. ale bude-li tato doba prilis dlouha.toto je zpjisob. Nastavime-li v prvnirn radku SPD.4 Advanced Chipset Features TIetf obrazovka Setupu je zamefena na detailni k fi . 4. 3. ceka system pn jakekoliv chybe na stisk kla- Hit DEL Message Display. Pokud nastavime SPD. v. System BIOS Cacheable: zapma pouziti pameti cache L2 i pro oblast pamsti BIOS ROM Cadres FOOOOh FFFFFh). Kvalitnf pamef zvladne nastavenf 2. hlavne ~ladm desky. obnova nemusi byt iiplna a SDRAM neudril datal DRAM RAS# to CAS# Delay: specifikuje prodlevu mezi signaly CAS a RAS. y pro spustem Setupu (napf.KapitoJa 3 .. jsou take rUzne moznosIiv. Menu fevel 8 4 4 Auto Enabled Disabled Disabled 16 M' 128 In AGP Enabled ECC Memory Frequency For (FSB Frequency): zde nastavujeme frekvenci pametf.. form ace. :Move Enter:Serect F10:Save ESC:Exit F1:GeneralHelp F5: Previous values +'·PU/PD:Value F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults Obrazek 3. Zejmena usedU)~crrmJ textu naJdete_ v kapitolacn: 9.viz kap.. Delay Prior to Thermal: nabizi nekolik casovych voleb (napf. . na e . D9J@ •• Item Herp . megabajtem pro nektere stare karty ISA.aobraze. ktere deska podporuje.~ozo. 550 -k . v opacnem pnpade bychom (krome onoho vyhrazeneho megabajtu) pfisli i 0 veskerou pamef nad hranici lf ME. mezi nimiz se provadf obnova pamefovych modulu. 3. Sloty ISA uz v poeitaefch nenajdeme. pokud ale mate problemy se stabilitou.£J. a tak nastaveni vypneme.! Active to Precharge Delay: ureuje poeet pfistupu do pameti.

byvajf jeji ko?figuracni fadky umisteny Je~~ ~ao~~~~~ce Advanced Chipset Features. nema tento hidek vyznam a v Setupu Je.6 Integrovane gra I Y . .iJ Souvislosti: Zakladnfm vlastnostem . v nfz muzeme radek venovany siiove karte take najft). Pokud mate grafiekou kartu s podporou AGP 4x a VYSSl. ktera z nich bude inieializovana jako prvni. Radeji tedy mejte nastaveno na Enabled. 8x). M S'.' :~d~. S vetsf lokalni pameti videokarty se do ni samozrejme vejde vice textur. • d . Drazsf. tim mensf odkladacf soubor (zde apertura AGP) je zapoti"ebf. nastartuje se poCitac v pofadku bez ohledu na to. DRAM Data Integrity Integrovana graficka karta . u Obrazek 3. nastavenf. Rozhodne tuto hodnotu nezadavejte dlouhou. s nimiz se muzeme setkat: AGP Mode: ureuje rychlost komunikace zakladnf desky se slotem AGP graficke karty. 2x. CSA LAN (Giga LAN): v nekterych chipsetech jsSJUintegrovany dals] obvody." konfiguracni obrazovky z menu Advanced.. a proto uvadirn jeste dals..settn~gs (pro . Mate-li jen jednu grafickou kartu. Menu Advanced. #X. Umoziiuje procesoru posilat data prfmo do pameti videokarty tedy bez nutnosti pruchodu operaenf parnetf. tvi SPD a rucmm nas ave prostre me vim .. 19u d Chipset Features.CPU Configuration II. Init Display First: Pokud [sou v poeitaei dve graficke karty.1. 865P). kde nenf .USB Configuration II. _" b . 0 integrovane graficke karte.0: Menu Advanced SPD' zde se rozhodujeme mezi automatickou konfiguraci t' nim (Vl'Z DRAM Timing Selectable). co zde nastavtme. ktere lze alokovat graficke karte pro ukladani textur). Rozumne je ponechat hodnotu Auto.startovanf poeitace tim rovnez malinko uryehlfme.) AGP Aperture Size (MB): ureuje velikost pametoveho prostoru PCl vyhrazeneho pro grafiku (a take maximalni mnozstvi systemove RAM. . doba reakee cidla je 0. . muzeme prostfednictvim teto fadky ureit. Zakladnf desky jsou tim ehraneny proti pocitaeovym virum.ni ~dfte na 0~ra~ku~~!7~lps~tu). 'd ) 1 t AGP. zapma/ . Disabled volte jen pfi prepisovanf BIOSu na novou verzi (0 cemz pojednava kapitola 4 Upgrade BIOSu). protoze po dosaseni kriticke teploty bude procesor tepelnym senzorem odpojen od napajenf. Doporucuji nastavit v 1'OZmezi 64 az 128 MB. BIOS Protection: radek znemosiiujfet pfepsanf BIOSu.. N ejcastejsf volby jsou 8. Mode: Tady muzete zapnout nebo vypnout kontrolu obsahu pamerna samozrejme cenu pouze tehdy. Nejcasteji zde najdeme: _ ' _ _ ta . takze potreba alokovane systernove RAM klesa.Onboard LJ"V'. nahrazujfci nekterou z easto pouzfvanych rozsifujicfch karet.Instant Music Configuration Jak jiz bylo receno.""=V II. ~nboard VGA BIOS Update: zde povolfme (zakazeme) pfepsanf BIOSu gTaficke karty. 4 MB afickou kartu. (Pro integrovana zaffzenf maji Setupy zvlastm obrazovku Integrated Peripheral. fk je venovana kapitola 5. ale bezpecnejsf moduly se pouzivaji predevsim v serverech.Speech Configuration . (Kriticka teplota se pohybuje oko10 135°C.prOvo dee zakladnfm nastavenim pocitace .PCI PnP II. cirnz zakazete jakymkoliv programum zapis do teto oblasti. kdy BIOS sam detekuje prftomnost takto vybavenyeh modulu DRAM. Takove zaffzenf pak muzeme zapnout (Enable) nebo vypnout (Disable). moznosti konfigurace chipsetu jsou rozdflne. ie 'este doplnen konfiguracni obrazovpffldad tohoto us~oi'ada... ktera bude vyhrazena pro VGA Shared emory rze: . protoze nektere viry dokazou BIOS nenavratne smazat. 865PE. 32 a 6 . ~y 0 45 44 ---------------------------------------------------------------.jJ. V podstate se jedna 0 stejnou zalezitost jako u odkladaefho souboru Windows: cim vetsi je systemova RAM (zde RAM graficke karty). nechte na \ \ \ Auto. AGP Fast Write. jsou-li v zakladni desce pamefove moduly podporujfcf nekterou z techto kontrolnich metod. toto pole povoluje rychle zapisovani. Dalsfm dUleZity-mfaktem je. ze zde nastavens mnczstvi pameti automaticky nezabere systemovou RAM . Pochopitelne zde vidime r':idky kou Advanced Chtps~t . BIOS pfi kazdern bootu nebude zbytecne inieializovat grafiku tam.Kapitola 3 . Presto doporueuji zadat spravny typ graficke karty (AGP nebo PC!).Setup 8 minut.BIOS a Setup . Radek GSA LAN je prfkladem takoveho resenf Jde 0 sftovou kartu Gigabrtoveho Ethernetu (najdeme ji v chipsetech lntelu 865G.5s. Zapnuti II.Chipset II. ce So. pficemz jedna z nich je ve slotu AGP a druha ve slotu PCl.Jnenaj eme. (Pokud nem na zakladm des ON·Chip . VGA' ' '"'vypina integrovanou grafickou kartu. zadavame velikost operacnf parneti.tato oblast bude postupne zabirana jen v pnpade absolutnf nutnosti. Ve svislych" Setupech vychazeJl podrol nejsi . kterou zvlada vase grafieka karta (lx. reite zvolte Enabled. rui e-li nase deska technologii PAT a je-li osazena Performance Accel~:atlOn iod?:ol~gii povolit (viz chipsetulPAT). muzeme z e u 0 ec Configure DRAM Tlmln~ . Nastavte tu hodnotn. . podobne tern z predesleho vykladu 0 vance Advan Advanced Chipset settings WARNING: Setling wronq val-uesin the s~clions below my cause system to malfunction Configure DRAM Timing by SPD Performance Acceleration Mode DRAM Idle Timer DRAM Refresh Rate Graphic Adapter Priority Graphics Aperture Size Spread Spectrum ICH Delayed Transaction MPS Revision [Enabled] [Auto] [Auto] [Auto] [AGP/PCII [64MB] [Enabled] [Enabled] ti pomoci parity nebo funkce EGG. spravnYmi prvky. II. _ ni desce integrovana graficka karla. nevite-li.. 16.

V Setupech bYva moinost nastavit interval rucne (napf. s tlme.orcvoace zakladnfm nastavenfm poeftace 47 . DRAM Refresh Rate: interval mezi obnovenim pamefoyYch bunek. k'. ICB Delayed Transaction: tyM se nastaveni sbernice PCL Nastavime-li na Enabled.potrebuje mene casu na vlastni reZii). . 15. PH Disabled jsou signaly ostfejsf. d ACPI povolfme. i' -.8. •.2.1.~.. Primary IDE 0 D~sabled Primary IDE 1 D!sabled SecondarylDE 0 D!sabled SecondarylDE 1 D~sabled FDD.etl oV a J. a pokud ano.Kapltola 3 . tim je pamef rychlejSf .UJe zap~u .' ~.d~zadava:n:. nez pamefovy kontro1er zavfe otevfenou stranku nebo prove de jeji obnovenf (refresh).Jp .5 • 83 (8TR Save To RAM) bude ve ~~~~ ~ n :v~ych diskU atd. se ve s anku z..ur. l6T. .8 j. ztraci se obsah pamefuvych bunek _ system bude nestabilni. Ostatm I Nskdy byvajf v Setupech volby.1. bude zapnuta podpora specifikace PCI 2. dv~: ACPI function Suspend Type definuj e typ setrenr. ven ba W) ezim STR nepodporuje.S pro 128Mb a mensr pamefove chipy a 7. = v 'I Ii 3..O stavuJako pred vYPln~ k rta}Retim spanku v obrazovce Moznostl .) '. Pro bezne. Pokomponenty vcetne procesoru. Pokud chcete experimentovat. 64T.COM. ACPI defin~Je sestwmo~. ne (. (2) .6. U' 'etim ktere stts em .. Pocitac se bude necekans vypinat nebo se z tisporneho rezimu neprobudi. ktere jsou povoleny pred tim.ozf tav s~stem~na disk ~f~Cpi~ P~:amfnam.it na Rezlm o m. Auto. Osvedcenou variantou je pfenechat ffzeni Windows (prostrednictvim ACPI. Pri V)lwhanf mame k dIS?-OTip~ SnadneJsl Je volit ZPus. kdy je hodnota intervalu refresh pfeetena z modulu SPD pamefoveho ehipu. 7. Auto User Define DPMS Yes Stop Grant ~isabled Disabled lnstant-Off Item Help t: --Menu Jevel I I • ne stranky az potovarmm nastavenim. avsak obsahujf vice harmonickYch kmitoetU.je castjrn 8 nulovych cyklech.1: Obrazovka Power Management Setup Spread Spectrum: Ovliviiuje modulaci signalu na sbernicfch. Graphic Adapter Priority: viz Init Display First. jakY typ setrenf buACPI Suspend Type: z.nyc S~ lemento~at jeste jeden Z rezimu 83 nebo 84. . sf by'!:v operacmrn systemu J.Move Enter:Select • F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7 0 t rnized Defaults F6. ~ nebude schopen ze spanku probu 1.:cd~bre si setHcl l'ezimy vyzkouset. . rto rnenst setrenf sr.3 Advanced BIOS Features Setup _ v popisu i'adky MPS Version Control For OS.pametovy kontroler buds provadet refresh okamzite po pnizdnem cyklu POWERMANAGEMENTSETUP ACPI Suspend Type Run VGABIOS if S3 Resume Power Management Video Off Method Video Off In Suspend Suspend Type Modem Use IRQ Suspend Mode HODPower Down Soft-Off by PWR·BTIN mtiIt!lliJ • • Infinite . desktopove stanice se doporucuje nastaveni Infinite.refresh nebude nikdy proveden pi'edcasne.10 0 setfeni energif. .LPT Port D!sabfed PCI PIRQ[A·D]# Disabled Wake Up Events Press Enter I t":: . '.6 fJ. systemove promenne zaehovava v aktivnfm stavu. Infinite. budou vypnuty. otevfena stranka bude uzavi'ena az pH potrebe obnoveni.. b us?a~1 Pkr. sptmku."r ·0 z Windows.ST. o~'l a a' et pouze operacni pamef. ze umistenf radku v obrazovkach se muze liSit.LS pro 256Mb a vetSi pamefove chipy) a postupne refresh zvysovat (elm vysSi je interval refresh. Graphics Aperture Size: bylo popsano v odstavciAGP Apertu1'e Size (MB).o!e monit~r a p~vny disk. 46 BIOS a Setl. muzete vyjit z defaultnfho nastavenf (15. (Prvni PCI karty nemusi v tomto rezirnu bezet. 31. APM zakazat) a setreni nastavovat z Windows.' Fail-Safe Defaults : pOI Obrazek 3. pouze zapma. Auto .nehoz je poeftac enl • 81 (P08 .. .) MPS Revision: Nastaveni podpory viceprocesorove prace MPS (Multi-Processor system) je vysvetleno v kapitole 3. ave 'I zici tracftko..ychl9m probuzernm. • OT . R:- napaJenJ). (Opet je zl'ejme.5\1 Shift muzeme zmen. jejich libovolne kombinace vsak mohou pi'inest problemy. 1'0 t0 . pocftac se kud ovsem nektera z k?mpon:nt (dn.L8) nebo automaticky (volba Auto). ys ill '?P. 128 f. ie Rezim spank~ mu". vsechny schopen se rychle probudit. Dostupns volby bjvaji: OT. do st<?Jneh. fi opetovnem zapnutfm se vratim spanku.. K dispoziei byva mnoho variant setreni (vychazejiclch ze dvou standardu APM a ACPl). Dalsi obrazovka Setupu se zabYva pfedevSim seti'enim elektrickou energii.pameiovy kontro1er bude pouzfvat tovarm nastavenf (je to defaultni volba) Pameiovy kontroler provadi refresh otevrepro servery nastavenf OT. 0 w.k Power Management Setup Sou1I'islostl: PopiS zakladhfch pojt:nu najdete v kapitoJe 5. 64. a VYPI 'mi ACPI a ACPI .Setup DRAM Idle Timer: N astavuje pocet nulovych cyklu. Je-li vsak refresh vysoka. "Reload Global Timer Events" . ~ ~ pocitaee ktere jsou oznaeeny 80 aZ 85. ce zakladnf desky rnusi krome rezimu . sr .Power On SuS~enSd) ~lStl m~~~l.lovolen\ VIZ a . spomy t. VJ'robde zvolen. V Uspomem rettrr.. .

Chcete-~j radeji prejil: do J J 0 m02ne • Suspend Mode .pokles pffkonu notku. at Vp zne .N.. 1) nejstarsi monitory se pak budou muset spokojit s hodnotou Blank Screen.-. "Ij~ • • Doze Mode .je lepsi Power Management vypnout nastavenim na hodnotu User Define a rovnez vypnout ostatni volby. Full (nebo Suspend Both). Vyrobci zakladnlch desek casto doplnujf vlasfnf reiimy. a take zobrazovaci jedmonitoru a pfepnutf 92 % pro mikroprocesor 99 % u mikroprocesoru.-u.. bude vypfnan monitor podle zvolene Suspend rnetody. avesyd tat.h11O CI!'iIR~I!o COOOCOOJ' 11 "~i ceo. .1.I' ...oI.2: VoJbasetficiho retimu Video Off Method: specifikuje zpusob uspanf monitoru. muzete zkusit hodnotu VIR SYNC+Blank. Uvede poatac do u~PQrneho rezimu obnovk retsn systeml"j Window$. Tip: Presne defmice seti'icfch retllllu APM a ABPI [sou v kapitole 5. . . Muzeme pouzft: • • Stop Gromi. Nekdy jsou nabfzeny pouze dva rezimy Min.O:m"""". Pokud sem zapiseme No. PH bled bude probouzenf rychIejsia1e namusf b''i+°vatl(Chal~t~ "Y..4. po stisku kla E ..zadu~e..zmensenf odberu pevneho disku do Sleep Mode. po kterych BIOS zapne tfi v v v Run VGABIOS if S3 Resume' t 'ka se i .Kapitola 3 . /ij . .. Neni-Ii tomu tak. c~F. nastavte zde hodnotu DPMS Support.Drf ~lL.Pa1~«c)'w!. . ale vas monitor nejak. Obrazek 3. """ ~ !!I!I'HC:M. Video Off In Suspend: zadame-li Yes. a Jes e vo ba Auto. Obrazek 3. Rezim sp.:0 () setrenf energff.. ptJdrZ'{e kJavesu Shift. 0 je snfien 0 80 %. 0 Ulo2faki:u'ini stay picrhy ne pevey disk.r .Setup <I.odber mikroproeesoru Standby Mode . Saving.. tak chipset zakladnf desky . Pokud jsme prostfednictvim ACPI pfedali fizeni spotfeby Windows. ntene mo 'd tail k t okra pracuJeme metodou APM).g• j~" . e 1ne onfigurovat setteni (tensetHer rezimy: .uje nastaveni setficiho rezimu.1.inku obnovlt) a vyprre poru<. System pak pri uspam vypne vertikalnf a horizontalni synchronizacnf porty a vymase vidsopamef.tjliK~ ~ b : TW~~ll __ ~Wr1~cd= =~~Lt>-4lOM N~mni~-tlItf~~ . Suspend Type: zpfesii. J" spo e lye.Management. nebude monitor behem setricfho rezimu vypfnan. li . te vol byv Power .A. _ +. €)ii~e&bl:OIIYd>~eI<- Enabled se bude karta pfi prob~~enf in~~~]l~izaee ~arty VG~ po Rrobuzeni z m6du S3.Ymi zakladmmi "zelenjrni" funkcemi disponuje.AGP driver). :~~:::!~=l ·IU~~""~ '!Il5-r~~UMT!~ ~!ido!'~ZI-I. 0 sese nastavujf doby.rido!aa~ SttM'!l~lIr'4Jn_j"""""lzenf .. Pokud vas monitor podporuje DPMS (Display Power Management Signaling).: . coz splnuji vsechny moderni monitory. ktera pouze vymaza videoparnet.~ Mrli~jir»~~u. Saving a Max.1.4: fRQ Modemu 48 BIOS a Setup prQvod ce Za ~kl • admm nastavenrm pocftace 49 . takZe j&pak nutns pfecrst st jejiCh popis v manualu zilkladnf desky a vsa VY-'Rou~et. :':VYP[loutpos:fta'i .. • :!~~ ~_DI.by iej byl aby bvlo m -. ~ .OlJ1e rye e •. relimu sptin~. K dlSPOZlCI . pH Disato . kde je vypfnan pouze CPU.:It1'i) " .- Obrazek 3....3: Karta Reiim spanku .1.lc. vypfna se jak CPU.H :l .IPQ .

arm. FDD.. APM • • Pouier ManagementlAPM: zapfna a vypma podporu . _ __j Obrazek 3.r ke startovat z lokalnf sM (Wake on Tip: pocrtac mOze~e krome probouze~ ta). No. ou venovanou napajecfm napettm a frekvenetm. Suspend. ktere rna vas modem pHrazeno. Standby). . v pfipa. .. I isou: 51 . pISU ra . VIZ radek Run VGABIOS ifS3 Resume. . APM Confi~urat. je nastavena hodnota Delay 4 sec a pokud drZite vypfnac stisknuty mene nez 4 sekundy. ACPI 2. nos ti jsou: Disabled.Setup Modem Use IRQ: Ma-li bit BIOS sehopen probudit pocitac ze spanku. SUspend Mode: rna Standby mode. Obrazovka APM konfiguraee se ope mja k vyrazns . jakmile se k PC pokusf nekdo pHpojit modemem. zda system muze bit zapnut PS2 mySi ci kIavesnici. systemu prostrednictvim startovaciho signalu [Disabled] [Disabled] [Disabled] [ . ktera jeste Upresiiuje moznosti probouzeni: • o Power On by PCI/Onbd LAN: system buds aktivovan sigmilem ze sbernice PCI (preSneji z rozsifujicf karty ve slotu PCI). Drzfte-li ho 4 sekundy a dele. Mode. USB vesy). . zadavame kombinaci klaves pro probuzenf PC.•.yvIiv. . . _. prepnete se do reZimu Suspend. Hot KEY.Video on S3 Resume Repost Auto. vou y jsou: . PoHardware M oniior je obra~ov~ . .:15: Obrazovka Power • • • • Suspend Mo d e 0 d POVI hidku ACPI Suspend Type.::~ By RTC Alarm By External Modem By PCI Devices By PS/2 Keyboard B PS/2 Mouse [Enabled~) [Suspen [SUSP~I~~) [DI~a [50 Yo] [Disabled] [On/Off] ff] [Power 0 I [Enabled) Reload Global Timer Event: teto bouzet pocitac ze spanku. HardwareMonitor I Wake Up Events: volba. Th lze zjistit napfiklad ve Spravci zafizenf (viz obrazek 3. POWER ON Function: definuje.limu: Suspend nebo vyznam pouze pH vypnuts podpore ACPI. ~ . v 50 -------- _ BIOS a Setup . ale pnpolen k naf)SJem. .. 'da Ib S8 Only.13). neakthruje h"'lnotu Suspend). muzeme nynf zadat tvar hesla pro start pocitace.. nema zde nastavena hodnota zadn. Hard Dis k Power Doum Mode: volfme mod setrem (moz. ACPI APIC Support vysvet eno v r vI vadkuAPIC DaISf dva radky otevrou okna: . KB Power ON Password: pokud jsme v predes1em hidku (POWER ON Function) zadali Password..". Pro tuto funkct mus! by!: pocftac pouLAM nebo automatlCky (Power On by ~._ ze "mekce vypnut".0 Support zapina podporu ACP I. dostupne .. e~ergll so~:~~ed:oleb zname z pfedeslriho vykladu. KB Wake: system bude probuzen z reZimu S3 z USB klavesnice (stiskem klaPOwer On by Alarm: uzivateJ zada datum a cas probuzenf PC.0 Support ACPI APIC Support _~- lJlE!m sp~c.. Dostupne volby jsou Password. tedy vypnut.) Je-li ACPI v provozu. proto jen struene: V . Wake up z LAN: nastartovani obdrzeneho on pocitacove site.. v. -dku teto obrazovky Je venovana ka Pitola 3.. . ce IDE. de ze nepouzfvame ACPL • • • ' '. tavenf Power managementu • AP M Configuration venovane detailnfmu nas . musite B10Su sdelit cislo IRQ.io_n~ __ Power-Ma~·a~emenuAPM Video Power Down Mode Hard Disk Power Down Made Suspend Time Out Throttle Slow Clock Ralio System Thermal Power Button Mode Restore on AC Power Loss On On Power On Power On Power On P P. Hot Key Power ON. 't . 'k] d . . (Jedna se o soucast specifikace ACPI .... nebo z integroVane (onboard) sfeave karty. nelisi od predesleho vy a u. St (POS) Only. Obrazovka Power . BUTTON ONLY a Keyboard 98. Main Advanced Security [Auto] [No] [No) Power funguje hlavnf vypina' nor""'me ("Y!>irui a zapilUi Suspend Mode RepastVideo on S3 Resume ACPI 2. PouZivame-li ACPI. COM. pocftac se vypne.pr(JVodce ztikladnfm nastavenfm POI5itace Video Power Doum M ode. Nastavime-li zde rezim Instant-Off. no do obrazovky Power. pocftac. kdyzjsme v fadku POWER ON Function zadaIi Hot Key. Jednu z jejich Ve svislych Setupeeh bjva se~fem vyznam vesmy moznych variant ukazuje obrazek..Kapitola 3 .illP Help'---_ . MuzeVto bit: casti obrazovky definujeme udalosti. bl d] gls~l:dJ .pokud nem ACPI aktivovano. APM Configuration . Power On by Modem: probuzenf obdrzenfm pfiehoziho signalu do modemu. ... LPT Port: udalosti na seriovem nebo paralelnfm portu ci disketove jednotee._.. Mouse Move.je dobre nastavit na Disabled. ktere maji pro- • • Primary IDE 0 at Secondary IDE 1: aktivita na discfch prvni nebo druM sbernl. . dostupno volby Yes.lit pro SCSI disky. ale neda se pou. . Volime zde typ setHciho reHDD Power Down: po zadane periode vypne pevne disky. ...9 Frequency!Voltage Control..!p Soft·Off by PWR·BTTN: urcuje funkei hlavniho vypinace na ski'ini pocftace... Isa . . Mouse Click.

l t!. Poneehams-li standardnf nastavenf Auto.name-bh :OZSlTIl~lel a . v V. y ta a IDE. Pokud by se ~ J ~Vl Ypo 12e~ . Pfi volbe Manual zpnstupnime radek IRQ Resources a pfidelem IRQ a DMA muieme zadat rucne. r:. ) • No. OMA 0 assigned to PCIIISA PnP DMA 1 assigned to PCIIISA PnP DMA 2 assigned to PCIIISA PnP sy.. t-edy Tip: Plug-al'ld-play u~e~1 vsechny ~'k nestandardnr kartou. pnpa d ne SCSI) . Vyjimkou budou kan:Y n~.25. u starsfch rozsifujfcich karat. Zadivame. I • t' k r t rSA dnes s tim pro emy nej sou.1:1 0 plug-and-play. po nemz bude startovat setf:icl rezim.62. • • • v·v . napf.' k rtu ktera neumi plug-andRucni konfiguraci pouzijeme pouze tehdy. Volba je dUleiita predevsfm pro pocftace. tvfm menu .. zadavet Yes.. v. pcr a hlavns zdroju. budeme. uvo _ v U~lV. . Standardni nastavem (DIsabled) vy ovuj 'h . I Auto (ESCD) Press Enter isabled Yes Menu Defau reset Data IR~_~~sources_~_~_. nebo prechazet do setficfho rezimu (Suspend). Restore onAC Power Loss: volime reakci pocitace po obnove napajeefho napetf (doslo-li pfedtfm k vypadku napajcnf). PoDsfaultne je nastaveno Yes. v W v. System Thermal: zde povolujeme pouziti tepelnyeh oehran na zakladnf desce. a stemOvjch Zdrojfch. ~_ Resources Controlled By X IRQ Resource PCINGA Palette Snoop FDD IRQ Can Be Free IRQ 3 assignet to PCIIISA PnP IRQ 4 assignet to PCl/lSA PnP IRQ 5 assignet to Legacy ISA • • • • 4 assignet IRQ to PCIIISA PnP 3. kartam prideleny systemove zdroje (IRQ.) I I I Resources Controlled By: zde ovliviiujsma zpusob pfidelovani systemovyeh zdrojn. o• yo t I· olnit IRQ pridelovane floppy mec amce FDD IRQ Can Be Free: zde m~ze. (Takove stroje sice napajfme z UPS. N astavime-1i vsak na Enabled. .~~) mohou mit s tfrnto biGA ( grafieke akceleratory ne 0 a t (E dardni karty V napr. v. Byvalo to cas e u a e. ~~ kuje Volbou No bude preruseni nvolneno. . n.e vitsine karet.Setup • • Suspend Time Out: cas nednnosti systemu. aby zkontroioval karty a pridelil jim znovu zdroje (vytvofil nove ESCD). t pcr Nektere nestanPCINGA Palette Snoop: je patjm biten. Volba se nasledne automatickyvypne.. (Ma to vyznam pouze pfi nefunkenostl plug-and-play. Windows (pi'esneji od WinGows95).5. VI n s stemove zdroje plug-and-play operac• Yes budou rozsifujfcfm kartam pride e Yt ~ k nacoctovsm systemu (graficka karni~ s stemem. biev ·1 t" barvou miizete zkusit tuto volbu zapnou natsm problemy. DMA . N a obrazku vidi P h tk' e velmi casto. bled). pokud v predeslem nastavenf (Resources Controlled By) zvolfrne Manual.) Power On By: zaffzenf. Throttle Slow Clock Ratio: urcujeme takt systemovYch hodin v setficich rezimech.16: Obrazovka PNPJPCI Configurations Reset Configuration Data (Clear ESCD): vtme.37. .5). zadanfm Power On se pocitac zapne a nastavenim Last State se vrati do stavu pred vypadkern napajenf. Dovoluje nam autornaticke zapnutf PC pfi obnove napajen]. jehoz aktivitou bude pocitac probuzen. Zpravidla je vyjadren v % skutecneho taktu (napf. kud nemame disketovou me cham u.' Menu Advanced v v.. 87.5. Pfi PowerOf{zustane pocitac vypnuty. • PnP/PCI Configurations Reset Configuration Data I ntmnttt. marne k dispoziei tento factek. u nichz vyiadujeme nepretrzity provoz.12. mOieme zkuslt No.50. . . Ponechame-Ii zde standardnf hodnotu Disabled. Power Button Mode: obdoba nastaveni Sojt-Of{ by PWKBTTN. Pokud chceme BIOS pfinutit k novemu pridelenf systemovyeh zdroju. Legacy ISA: budeme moci zadat cislo kanalu rucne. po instalaci nove karty.KapitoJa 3 . ktere jsou jejim Obrazek 3. J'imz zdroje pridelf BIOS. coz p. (IRQ 6).e . play. zda vypfnacim tlaeftkern (na skhni pocftace) budeme vypinat (volba OnIOjJ).Move Enter:SeleGi F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults • • • 7 assigned DMA \ to PCIIISA PnP ' Tato cast Setupu je vyhrazena konfiguraci sbernice prostfednictvim prldeleny rozsifujicim deskam._ ~. d .75. Muzeme zde ovlivnit pfifazeni kanaIu IRQ a DMA: • • PCIIISA PnP: pfidelovam bude fizeno systemem plug-and-play. (Nutnost pouziti muze vyvstat napf..(ta(. ze pfi startu PC si BIOS nacfta konfiguraen] tidaje ESCD z pamsti CMOS. dnes se to pouzfva velmi rnalo. Za optimalni hodnotu se povazuje 50 %.6 PNPIPCI Configurations Souvisfosti: Zakladn! termfny jsou vysvetleny v kapltole 5 . I/O. Marne-II vsak poUze S neja ou 53 52 BIOS a Setup .5. bude start probfhat Minim zpusobem.. v PTIKabZovkemrty.) IRQ Resources: tento ractek je pnstupny pouze tehdy. e.V .~l usen{nf~e jedno preruseni pro ostatni zarfzeni. ale iadny zaloini zdroj nema nekoneenou kapacitu baterif a nekdy i on napajenf prerusi. N astavfrne-li: PI OS· s timto hidkem se v Setupec se am Plug and ay . ktera vyvolala zavazny konf1ikt zdroju a znemoznila tak start PC. do konfigurace plug-and-play prostre me Ve svislych Setupech v~t?~~l:~t trochu odlisne volby: Advanced. pfinutfme BIOS. budou vsem rozsITUJlClm BIOSem. budou IRQ a DMA prideleny automaticky.prwodce zakladnfm nas/avenTm poi'.

it Souvlslostl! v:ysvetlenr problernatiky najdete._----~--. _ PCI Latency Timer: definuje. Chipset . o.. Mentms hodnotu Disabled ci Enabled.. Palette Snooping: viz PCI/vGA Palette Snoop. IRQ xx: obdoba Resources Controlled By. I IDE: za Ina/vypfna integrovany radic IDE. kdezto tato kapi a popisu je nastavovanf vlastnostf radicu. II PCI IDE BusMaster dovoIujeme BIOSu pouzfvat Busmastering pfi cteni/zapisu dat na zaiizeni IDE (v podstats pevny disk) (viz kapitola 5.. d v dOY fi . CPU Configuration .. jenych3.. Onboard Devices Configuration .. de v1?UJe~opIO 0' 0 PIO vat. ktere jsou e ~~I . disku/Rozhrani (EJIDE/Rychlost pfenosu dat)...Super 10 DeVice I.OnBoard Device . V nasem Setupu je tvorena tremi fadky. hradit novejsfm ve forme rozatrujici . lnstant Music Configuration Advanced PCIf"'nP settings WARNING: Setting wrong values in the sections below my cause system to malfunction Plug and Play OS [No] PCI Latency Timer [64J Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] Snooping [DisabledJ PCI IDE BusMaster [Enabled] IRQ 3 [Available] IRQ 4 [Available] IRQ 5 [AvaiiableJ • IRQ 13 IRQ 14 ---.. " '. likosti datovyeh bloku. ze ka....OeVice _. ska obsahuje ra IC· CMOS S t (kde najdete velmi podobna nastavenf) se tykaIa pr:popitola disku.OnChip IDE Device . muzete tuto volbu vypnout... USB .. pri praci s disky SCSI) se tim casteji preruSujf. tfm rychIeji jednotlive karty ziskavajf pnstup ke sbernici. bude jeho kon 19uraee rovnez .mM~e l~.-~~ _<?I!<::Ii!p_I[)~ !J~e_\lice.Kapitola 3.. Enabled Enabled Disabled Disabled Enabled ~na~:e: _!l_~ __ .. .. di k "' ifef blokovy prenos dat. jestliie zadams Reserved. " " VT ovnavacfch parneti pro IDE DMA transfer access: zap~3/~I~~ POUZl1 ~oze ovnavaef pamef volam (prefetch).8: Obrazovka Integrated Peripherals OnChip IDE Device Allocate IRQ to PCI VGA: pri Yes pHdiHuje BIOS pferui3eni (IRQ) graficke karte_ VetSina modernfch karet 3D IRQ potfebuje... . " . e _ Enabled Auto Auto Normal Full 37811RQ7 ECP 3 Disabled Disabled 1o__ . ~ imu meli jesw jiny pfilis pravdepodobnem) pnpade. 3. nez ji bude muset uvolnit pro potreby jineho zai1zenf (pokud 0 pnstup pozada jina karta).~- -_'- . nizsi je tato hodnota. je IRQ reservovano pro starsr zaHzeni (nebude prideleno prostfednictvim pIug-and~play). sta?d. . jak dIouho muze kazde zaHzenf PCI "drzet" sbernici pcr. trU integrovaneho fadice IDE. eim Obrazek 3. Dostupne volby jsou Auto nebo konkretm rezim . . uto nebo zadanf konkretni veradlcI....Ui¥ii:nnt ------] Press Enter Press Enter i . •' 54 810S a Setup ~ provodce zakladnfm nastavenfm pocita6e 55 .. ze vase graficka karta IRQ nevyzaduje (najdete to v jejim manualu). di SATA.. bude IRQ pfidelovano plug-and~play. Pokud je zde Available. :r~ nZt'je potreba snad stup k pfipojenemu zafuem.. a pokud zakladnf deZdeje soustredeno nastavovam~arame fi zde Jesw musfm upfesnit.Setup ~r-_~ __ ...8 0 pevnem disku SArA. '_nt_~_g_ra_te_d_p_e_r_Ph_e_ra_l_a· OnBoa!!!. .8..7 Integrated Peripherals db'" _ pre eznevy zrychluje pnjen v tom (ne(externi fadic v Na zakladnf desceje dnes integrovano mnoho zaifzeni.0 controller USB Keyboard Support USB Mouse Support Onboard 1394 Onboard Realtek Lan Onboard PCI AUdi()_ ~_~ I~i!l~_. Pokud jste si vsak jisti. v kagiO Jach 5.0 p v . ktere jsou soucastI radl?e IDE.~.Onboard FDC Controller Auto Onboard Serial Port 1 Auto Onboard Serial Port 2 Auto UARl Mode Select Auto UR2 Duplex Mode Auto Onboard Paralel Port Auto Paralel Port Mode Auto ECP Mode use DMA Auto Game Port Address Auto Midi Port Address Primary Mastel Midi__l>ortlRg Primary Slave --l=-S~~r USB controller USB 2. jez se dnve pouZlvaly ve forme rozsfrujicich karet.70 peimem. 7 0: pevnern disku 't (E)1OE a 5. .. id PlO v nemz 4.1. Speech vU'H'Y'U'd"UII . ~~m?~reJOn-Chip Primary/Secondary P~ '. PCI . tehd kdyz chceme integrovany radIC name je nastaveno Enable~. ze byste ve svem sys e IDE) ktery prefetch nepodporuje.mo~?~~abled.. Nej1epe je ponechatstandardnfhodnoty. jejichz prostrednictvim teprve vstupujeme do konkretnich obrazovek. .ardne je zapnu.1. . '-' • • IRQ 15 [AvaiiableJ I Obrazek 3. ... avsak dIouM transakce (napf.... vyp::u~: ~=y~n~pe~1dad ~fi peruse integrovansho IDE).. Jedno IRQ tak nebude zbytecne blokovano. oznos yvaji . f.1 bu. 7: Menu Advanced IDE HOD Block Mode IDE DMA transfer access On-Chip Primary/Secondary PCI IDE IDE Primary Master PIa IDE Primary Slave PIO IDE Secondary Master PIO IDE Secondary Slave PIa DE Primary Master UDMA IDE Primary Slave UDMA IDE Secondary Master UOMA IDE Secondary Slave UDMA On-Chip Serial ATA Serial AlA Port 0 Mode Serial AlA Port 1 Mode Auto Enabled Enabled ...2 Standard vv v' soucasti zakladnf desky. y . e ra IC pracobu IDE Primary/Secondary Master/Slave P~O:.. Obrazovka Integrated Peripherals je ureena k povolovanf ci zakazovani techto prvku a k jejich detailm konfiguraci. v . je rozumne poIDE HDD Block take A volit tuto vlastnost Mode:naP9ku.~-~-----~ .. S timto nastavenim se casteji setkame spise v obrazovce Advanced Chipset Features.

+' + @ Ra~ce lDE ATAiATAPI a USB 2. BjTvajf zde umfsteny fadice USB. ~~~ Jednotky ovo nebc CD-R.j G:r.j.19: Systemove prostFedky serioveho portu Onboard FDC Controller: bude nastaven~ na Ena?'~~.J POtty (COM. nebo vypneme. OnBoard Device Obsah teto obrazovky je zamefen na konfiguraci zbyvajfefeh integrovanych zahzenf.INJ vdee a hernch 5it'oye ecepetev Svsternove ~arizeni J ---.e_n_f: ··F ~ Rad:c~ sbemice USB R~dfce 2VI._ ~ OK _ 'I Siorno Obrazek 3. Dostupne JSOU tyto hodnoty. USB Mouse Support: opst zapina/vypfna podporu USB mysi. I ! !L.. Onboard Serial Port 1/2: zde nastavfms preruseni a adresu I/~ ~enovYch portfi ~S 232C (v podstate pfiradfme konkretnf zdffce jmeno COMx). Auto: rezim zvoh BlOS . Onboard 1394: zapfnwvypina podporu lEE 1394 FireWire..§ :+ .12 0 rozhranfch Tato cast konfigurace integrovanyeh (Input/Output) zafizenfrn. + J. I . Zakladnf fakta 0 zaffzenfch I/O najdete v kapttole 5. V tomto radku ji muzeme vypnout/zapnout. SATA Only: radic SATA pracuje samostatne. Super 10 Device SouVislosti: poe{tace. [sou optatnf rozhranf kfavesniC vyprluty. Disabled a radic disketove mechamky v rOZSll'UJlCl karte pouzijeme pouze pri poruse integrovaneho radice. c~mz p?voli~.Setup IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA: definuje m6d DMA. ktery z kanaIu SATA bude primarrn a ktery sekundarm. i~_ ~ MOO81T1Y Monitory Mysl . modem a take vstupne vystupm porty. bude pnpojene vysokol'ychlostnf zanzem USB automaticky detekovano a nasledns se zapne podpora prenosove rychJosti High Speed. Pokud nastavfme Enabled. zakladnf informace 0 U2E1394 najdete vkap. SleOVOU • • i 3E8/lRQ4 je standardnf hodnotou pro COM3. Onboard Realtek Lan: nase vzorova zakladnf deska je vybavena integrovanou tou s cipem Realtek..pn)vodce zakladnim nastavenrm po6ftace ..12 0 rozhranfch pocftace. Combined mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelm a seriovs ATA.+: ~ Sit Seznem koilf'ktrifch J Bezkor.avesntce +Q '-t- :+: .ny(LPTl) '_Procesory ihrdlce disk€tuvYch lednotek zapfnwvypina integrovany kontroldr USB.. Dostupne volby jsou Auto nebo Disabled.' Po. nastavfme na Disabled. pH Enabled budeme moci s klavesniei pl'acovat uz pfed startem Windows. Pokud toto zaffzenf nepouZivame. kdy budou systemove zdroje pfifazeny automaticky. 5. On chip serial ATA: Volime rezim Serial ATA fadice: Onboard PCI Audio: dalsf (temef standardni) vybavou desky je zvukova karta.- )ednotky Naslevenl pr-os~i'edk.dku 110 Netlavenf 03FB· 03fF 04 IIIIRomh IRQ . kterou bud' zapneme. USB Keyboard Support: zapinwvypina podporu klavesnies USB. sfiova karta. rozhranf je venovana standardnim vstupns vystupnfm Serial ATA Port 0/1 Mode: volime. 0 Controller Mode v popisu "svisIeho" Setupu na konci kapitoly).j. Pn vypnute podpofe bude kJAvesnice dostupna az po naeteru ovladaeu. +.floppy diskety.J Kapitola 3 .U __ ~ _. 2F8/IRQ3 je standardni hodnotou pro COM2.12 0 rozhranfch JAADUII +.!KQintJrIl!tarni d Po-mac J a j!na polohcved z. _ (COM 1) port ((DM2) po{Htace/O ItEE 1394 rireWire. Norma USB 2.. 2E8/IRQS je standardnf hodnotou pro COM4. zafl2.\ ¥ ~ Dsketove Dlskove Jednol:ky . Obsah obrazovky pak samozrejme odpovida instalovanym prvkiim zakladm desky..' tlska. Enhanced Mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelni a senove ATA.0 zavedla novou rychlost USB ~ High Speed _ 480Mb/s. JestIize toto zaffzenf nepouzfvama..af!ckeedeoterv t .to univerz§lnr seriovesbi!imfcf. USB controIIer: +'.ani'E:ni I·!%I I TypPlps:tre. Ii 57 I ! 56 BIOS a Setup .fl~tu. SouviSlostl: POpis USB je v kapitole 5.: internf fadi~ . v nemz bude fadic pracovat. • • • • • Disabled: fadic vypfna.. opet nastavirne na Disabled. '. USB Keyboard SUPPort nastaVfme na Enabled. integrovana zvukova karta. V Setupech se casto zadavajf konkretnf pfenosove rychlosti (viz radek USB 2. Je'li kH~vesnice Usa povolena. poulivame.GJoLPT) :I t:Omunikacni port . I I' kar- • • Auto. pouze pokud skutecne USB klavesnic. Tip. :+~a .0 controller: tyM se rychlosti sbernics..OM Kl. • 3F8/IRQ4 je standardnf hodnotou pro COM!.

VyMr byv::i z adres 201 (default) a 209 nebo muzeme herni port vypnout (Disabled).' plenJ!enl CIslo porlulPT. UR2 Duplex Mode: tyM se rezimu prace infraportu.57 ME je infracerveny rezim firmy Sharp. Setupoveho ovladanf.''''''. V tomto Setupu budeme pouzfvat dYe obrazovky: Onboard Devices Configuration a USE Configuration. 300 a 330 (default). implicitne byva pouzita 3. soueasne z pocftaee do zafizeni a naopak).'-Iredkl~ N a zaver uvedu jeste ukazku druheho.9 0 diSko\IYCh polich RAID. kterou muzete zmenit na 1. start a ovladanf jsou popsany v manualu zakladni desky. !LPTl . Jeho umfstem. ze nevite. • • • hodnota pro LPTl. ECP+ EPP: spfse vychodisko z nouze. Proto jsem iakladnf popls RAID zafadil do kap. v OnBoard Promise Controller: zakladnf deska v nasem pffkladu je vybavena integrovanym radieem disku. Zacnu na obrazovce Onboard Devices Configuration. Zde muzeme nastavit. N emate-li takove zaffzenf. normy IrDa. ze BIOS nastavf ten mene SCR (Smart Card Reader). V nasem Setupu muzeme volit: • • • • Normal. 5.Kapitofa 3 . ~!-~~~~l__~----. nO(>OUiiv. ktery vybframe podle m6du prace pripojeneho zaffzenf: • • Full Duplex. zvu- o PQI<ud mo!no. ECP: obousmerny rezim vhodny pro pamefuve jednotky (Iomega ZIP. hodnota pro LPT3. ktery muze pracovat v rezimu IDE nebo RAID. K nastavovani vlastnostf integrovanych rozhranf zakladnf desky se dostaneme prostrednietvfrn menu Advanced. vetsinu z nich znams. a vystavujete vhodny. vetsina obvodu • • • • SP P: obousmerny rezim IBM. pffpadne port vypneme. nekdy je k dispozici volbaAuto. Pokud ji Setup nenajde. muzeme mu pridelit kanal IRQ (5 nebo defaultnf 10). ECP Mode Use DMA: Rezirn ECP pouzfva kanal DMA. IRDA.. nebo obecne zafizeni. To se provadf specialnfm programem konkretnfho radice. nebo jako port pro dalst zafizenf (zmezi na vyrobei desky)." Mt:'todll rllt'O"::~nl pl(j. hodnotu Skuteene nastavenou (Obr: 3. musfme konfiguraci diskoveho pole dokoncit.). Midi Port IRQ: je-li Midi port povolen.21. bude zde nastavena volba Disabled. c:=--. OnBoard AC 97 Audio: ph Auto bude automaticky vyhledana a zapnuta integrovana kova karta.20: Konfigurace LPT ve Windows 58 BIOS a Setup . vopaenem pnpade nastavte podle dokumentace daneho zafizenf pfislusny typ portu (nskdy jsou tato pffdavna zaffzenf integrovana na zakladnf desce). kdy je umoznen dvoukanalovy pfenos dat (tj. externf pevny disk atd. je dalsim rezimem. hodnota pro LPT2. Nastavenfm na Enabled integrovany radic zapneme a v nasledujfcim radku Operating Mode vybereme rezim price (RAID nebo IDE). se riziku.17).orovodce zaklaOn{m nastavenrm oocttsce 59 . systemovych prostfedku najdeme ve Sprtuoci zaiizeni Hodnotu prerusenf a cislo paralelnfho portu ovliviiuji ve svem Spriioci zaiizenf dows.Setup • Disabled integrovany radic serioveho rozhram vypne. Zde (Obr. ASKIR 0. OnBoard IEEE 1394 Controller: zapina/vypfn::i integrovany radic IEEE 1394. Half Duplex. 3. ktere easto mem srner toku dat. Obrazek 3. take Win- Paralel Port Mode: paralelni port je schopen pracovat ve vice reZimech paralelniho rozhrani. EPP: obousmerny rezim vhodny pro tiskarny a skenery.i"". • Normal: puvodnf jednosmsrny rezirn. Game Port Address: nastavujeme adresu hernfho portu. ponechte zde hodnotu Normal. ktery z reZimu je pro pfipojene zafizeni optimalni.20) je IRQ dokonce implicitne zakazano. ktery kanal DMA to bude. druhy seriovy port bude pracovat v normalmm rezimu RS 232C. kdy je prenos jednoeestny. Priznavate. UART Mode Select: Druhy seriovy port muze fungovat bud' jako standardni rozhranf RS-232C. ktery podporuje serioveho rozhranf. Zvolfme-li RAID. druhy seriovy port bude pracovat v infraeervenem reZimu. Midi Port Address: pro pfipojenf Midi portu muzeme zvolit z adres 290. Port: stejne jako u serioveho portu volfme pridelenf systemovych zdroju: paralelnf port. io~P'j·. Dostupne volby vidime na obrazku 3. a tak upozomfm na odlisnosti. Onboard Paralel • Disabled vypma integrovany 378/IRQ7 je standardni 2781IRQ5 je standardni SEC/IRQ7 je standardni Menu Advanced Souvislosti: Nektere drazsf zakladnr deSky nabfzejf rnoznost oraces rezimy RAID.

30. Na me desce to je 60. Poetem porto..0 Controller: lt~ :Move Enler:Select F5: Previous values +!-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exil F1:General Help F7: Optcmlzed Defaults USB 2. SB Configuration U V~ Speech Configuration II> Chipset. ale programem ulozenym v hootovaci pamsti sffove karty.zdravf" pocftace je spfse informativni. N astavime zde lirnitnf te_plotu. 75°C.: 3. kolik porto. 20.3V +5. USB bude aktivnich (samozrejme hodne zalezi na skuteenem poctu porto. zapneme/vypneme kontroler posledniho standardu USB 2. zapne jejich podporu.8 Obrazek 3. USB je definovan mozny pocet diskf USB. pfi jejfmz dos~zeni bude system vypnut (pfijdeme pravdepodobne a data.0V +12V -12V +2. ale ne 0 mikroprocesor).03V 3. 6 USB Paris a 8 USB Ports. funkce funguje pouze v systemeeh ACPI! pc Healt Shutdown Temperature CPUVCore AGPVoltage "'3.3 Advanced BIOS Features Setup/Poradi bootov6.05V 12. U~~ Mass St~rage Reset Delay: na prvnfrn radku zadavarne pocet sekund. Druhou obrazovkou. kdy POST cekaji na start disku USB. II> Onboard DeVlces~snfigurafion II> PCI PnP II> Instant Music Configuration I"'- n o~nBoard LAN Boot ROM DnBoard Modem OnBoard Floppy Controller Serial Port1 Address Serial Port2 Address Parallel Port Address Parallel Port Mode EPP Version ECP Mode DMA Channel Parallel Port IRQ OnBoard Game/MIDI Port [6 USB Ports] [Auto) [Enabled) [HiS peed] • . Mozncsti volby jsou: Disabled.40 s. .'. zda bude pouzita jeji bootovacf pamef (OnBoard LAN Boot ROM)..m •••• Item specific Help Advanced OnBoard AC"97 Audio 0 nBoar d P rormse C on t ro IIer . ktera se zabyva vlastnostrni integrovanych rozhranf.Kapitola 3 . 70. Hodnoty mohou byt Enabled/Disabled nebo Auto/Disabled. Pozor.5V 5VSB Voltage Battery CPU Temperature CPU FAN Speed System FAN Speed Status ··JtfiHftl Ilem Help Auto behem startu PC detekuje BIOS zaffzeni USB.mll.0 Controller Mode Ad"anced. Je-li karta povolena. -'+ USB Ports. •. 2 USB Ports. pfi: • • • Disabled budeme moci s temito periferiemi pracovat az po nactenf jejich ovladacu (tedy po startu Windows). zakladnf desky). v opaenem prfpade ji vypne.ij.Setup .. Dostupns volby byvajf: 10.5 0 mikroprocesoru/GPu/D .I·I·~· . objevf se hlasenf No USB mass storage device detect. Emulation Type: zapisern Auto bude zafizeni s kapacitou mensf nez 530 MB emulovano jako ~oppy disketova mechanika a vetSf zaffzenf jako pevne disky.9) [DMA3) [IRQ7] [Disabled] USB Mass Storage Device Configuration: poslednf radek je vstupem do daiM podobrazovky. Shutdown Temperature: je vetsinou jedinym konfiguracnim radkem v obrazovce. Operating Mode gn~oar~ ~~E 1394 Controller I [Auto] [Enabled] [RAID] [Enabled] [Disabled] (Enabled] [Enabled [Enabled) [3F8!IRQ4) [2F8/IRQ3] [378] [Normal] [1.m•• / ~ Advanced USB Configuration USB Function Legacy USB Support USB 2. z nieh je urcena dvo- II> CPU Configuration Onboard Devices Configuration I ____.0 Controller USB 2. Najde-li mys ci klavesnici USB.fdentifikacnT oislo mikroprocesoru a mnoho adaJtJ najdete v Pff/ohfich na kOJic] knihy.91V 46'C 4590RPM 4500RPM Menu level USB 2.02V 2. Legacy USB Support: se tykci podpory starsfch zafizeni USB (mysi a klavesnic USB).(480 Mb/s) Obrazek 3.ni). Prokazdy jice radek: • Device 1: zde se ukazuje detekovans zahzeni. P?kud se behem teto doby zarfzenf neaktivuje.Full Speed (12 Mb/s). ci High Speed . nekdy take zakladnf desky a skutecnou rychlost otacek ventilatoru.. s jakou bude radic praeovat .23. N apfiklad meehaniku ZIP takto "predefinujeme" na disketu a muzeme z ni udelat bootovaef zafizeni (viz kap.1J OnBoard LAN: zapfna/vypfna integrovanou sffovou kartu. Pak by start PC neprobihal z pevneho disku. Obrazovka venovana . phpadne muzeme integrovanyradie USB vypnout.0 Controller Mode: volime rychlost.lIlIl!I. USB Mass Storage Dev'ce Configuration 3. OnBoard Modem: zapina/vypimi integrovany modem.16V -11. 1.: Konfigurace imegrovsnyct: zarrzeni V PC Health Status Souvislostl: Jak zjfstime zal\ladnf parametry mikroprocesoruje popsano vkapltoIe 5. popsanyeh v Super I/O device v teto kapitole. menu Advanced . Enabled budou obe zafizeni pnstupna jill pfed naetenfrn ovladaeu. je USB Configuration. muzeme zadat.73V 3..32V 5.22: Obrazovka PC Health Status 60 BIO$ a Setup - oravoace zakladnrm nastavenrm pocitace 61 J' . Ta rna mime odlisne fadky od tech uvedenych v casti OnBoard Device: USB Function: zde zadavame.92V 2. Taje ureena ke konfiguraci velkokapacitnich zaffzeni USB (diskU USB). Sdeluje nam skuteene hodnoty napefovyeh urovnf. teplotu procesoru.·I·.48V 5.0. Zbytek voleb na obrazovce se nijak nelisi od stejnych radko. 65.

jsou totiZ uzameeny. Spravnou hodnotu nastavf BIOS sam a zvysovat ji .eo$:.l Input Display i+ s os v 1197V A +5 V st.> Chipset * $CPU 244SRPM <:p aos (±j_ ~ i.ndby ~VaATB.pretaktovavat ..Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7: Optomized Defaults e!J Memory @lSPD -(ji.kladnf clesky pojednava kapltola 5. Motherbo8rd B:§ Temperatures: $CPU $cPU $CPUID .24: Obrazovka Frequency/Voltage Control '!!!. senzory uvidfme take v pwgramu AlDA32 (viz ___ c__ ~ __ ~~~~~~~ Control ~ _ I ~ew B.11 V 1.~ia . vypne signaly jdoucf k nim. Pokud budete pracovat se starou deskou.. Zapnutim teto volby zajistite.35%.50%. +/.5V.00%. velkjm vetrakem dispanuje take napajecf zdroj. jeji vlastnosti se totiz menf pornoci propojek (jumperu). Tip: Pfehled provoznleh teplot mikroprocesonl najdete samQZfejme na 'WVNV-stran- kach V9robce. nektere Setupy ji nabizejf v obrazovce Advanced Chipset Features. Nsvyhodou vsakje.J.prQvodce . ktere by mohlo zbyteene vznikat a . Proto se heine nastavuje hodnota Disabled.3 V V 5V 1. mikroprocesoru.b ijJ ~ Operating Server System A Vo~e~e velues $CPUCore 0.3V. M~~im. +/. storay" :. nemuzeme do nich tedy vstupovat. + 2. Properties Type Access <. Voltage Battery: CPU Temperature: napetf baterie zalohujicf pamef BIOSu. FrequencyNoltage ~ __ ~~ __ CPU FAN Speed: otacky vsntilatoru System FAN Speed: otacky nektereho z dalsich ventilatoru. Je posledni konfiguracnf obrazovkou v nasem Setupu. cimz se elektromagneticke rusenf omezf. Auto Detect PCl Clk: pfi zapnuti volby bude BIOS monitorovat aktivitu PCI. krome vstraku CPU mahou bjt vsntilatcrem ofukovany chladiee na chipsetu ci vidsokarte. jejichz skutecne hodnoty ukazuji radky: + 3.75%. Struene tedy zopakuji: Behem prace generatoru hodinovyeh impulsii vznika ze spickoyYch hodnot pulsu elektromagnetieke rusenf. +/. Tim se omezf elektromagneticke ruseni.03 v Obrazek 3. . ale jejich udaje jsou pomerne dUlezite. zda jsou zakladni deska a jeji Setup konstruovany pro pfetaktovanf (overclocking). Muzeme zde ovlivnit nejzakladnejsi pararnetry.I"" ITEiT6705F ISA 290h I ~senSDr CPU Clock Ratio Auto Detect PCI Clk Spread Spectrum CPU Clock Voltage Fine Tune X CPU Voltage Regulator XAGP Voltage Regulator XDRAM Voltage Regulator ~ Enabled Disabled 100MHz Disabled Default Default Default Item Help iI 1 ~?~ 6.41 V Obrazek 3. mustme najit v papisu zakladnf desky.0. musime mikroprocesor odblokovat. Tip: Hadnoty srurnane jednotlivymi obrazek 3.0. 62 BIOS a Setup . (VentilatorU je v PC celafada. nenajdete tuto obrazovku vubec.5 $+3. 5VSB (napefovy signal zdroje. frekvenci USB). Multiplikatory mikroproeesoril. a aby nastavena hodnota byla akceptovana. Kteremu chladici je radek venovan..S2V 3. ze se tim zaroven muze narusit komunikace se zaffzenfmi. Kazde PC je napajeno nekolika napetovymi urovnemi.---. ze nektere slaty nejsou obsazeny (nebo [sou obsazeny a nejsou aktivnf).. Motherboard +Motherbo:E:lrd ~AUX Cooling Fans 35"C (95 'f) 47"C (117"F) 24 'C (75 'F) H.£ 41.20 Jrekvencfch.je pomerne slozite. 3. coi se projevi na vseeh komponentach zakladni desky! V jednotlivych Setupech se tyto obrazovky mohou znacne lisit. CPU Vcore: ukazuje skutecne napajeci napetf jadra mikroprocesoru.Kapitofa 3 . Odaje pro nejpotlzfvanejsT mlkroprocesory jsem pak zaradi! dO Pi'fIoh. Control OSQuvlslostflch meZi fr:ekvencemi za.-~------- a § Computer DMI AIDA32 vaso Summary comouter Name ! I Field. + 12V.znecisfuvat" kolemjdoucf signaIy.) .2. Dalsf radky jsou jiZ informativni.0..:Move Enter:Select .!Leb 0 ••• -----. + 5. ktera jsou chonlostiva na pfesne casovanf (napf. zalezf na tom. KvU1istabilite systemu se vsak doporueuje volbu vypnout. nektera zafizeni SCSI). AGP Voltage: zde vidime skuteene napajecf napetf na sbernici AGP.73V 1.9 Frequency jVoltage Souvis(osti. a pokud zjistf.1.\ISeMor V.F5: Previous values "/-PU/PD.port &ud. Dostupne rnoznosti "zp]osteni" jsou: +/.21). teplota mikroprocesoru.0.sensor . CPU Clock Ratio: sern zapiSeme pomer mezi frekvenci jadra mikroprocesoru a vnejsi frekvenci (tj..23: Otacky.t information ______ ~ic. teploty a nepet! na zakladnf desce Spread Spectrum: s touto volbou jsme se jiz jednou setkali. ze spicky signalfi budou modulovany na ploehe kfivky. jfmz se startuje PC).flkladnrm nastavenrm po/jftace 63 .Setup .Mry +12V 5.

Q Support CPU Temperature ACPI APIC Support MB Temperature Power Temperature ~ APM Configuration . 3. Suspend Mode ~~-'--Repast Video on S3 Resum' Hardware Monitor ACPI2. Za- Pro tvar hesla jsou vsak vyhrazeny obrazovky: • • Supervisor Password. Rovnez pofadrbootovant je vhodne pfizPllsobit nasirn patrebam. musfme doplnit nektere udaje. User Password KaZdy BIOS dispanuje moznosti ochrany pfed zneuzitfrn. vybitfm baterie CMOS nebo nasfrn omylem pfi zadavanf parametru. V jeho obrazovce vidime jiz zname iidaje (tykajicf se jak teplot a otacek. dokonce ani nemusi nastartovat. dovoluje zvysovat napeti parnetf DRAM. 5. Vyrobci jednotlivych prvkii vsak zvysovam napeti durazne nedoporucujfl CPU Voltage Regulator: AGP Voltage Regulator: DRAM Voltage Regulator: dovoluje zvysovat napetf jadra mikroprocesoru.Kapitola 3 . chipsetu zakladnf desky.' hesla musime zadat pouze pfi vstupu do Setupu. a system se muze stat nestabilnfm. ale ve zdroji neni tepelne cidlo).20 frekvencich. vybfrat (opet vidime.550V] [3.Supervisor Password. ze snimaei otaeek nejsou vybaveny Poslednf ctyfi radky ukazujf skutacne hodnoty jednotlivyeh napetovyeh hladin. dovoluje zvysovat napetf sbernice AGP.3V Voltage 5VVoitage 12V Voltage • [44°Cf111 OF] [36°C/96. CPU Clock: tato volba je rnozna nejdUlezitejsf z cele obrazovky. Nastavenf se nacita z pameti CMOS. damm Enabled budeme moei regulaci pouzft a zpi1stupnfme fadek Fan Speed Ratio.Save Defaults. Pokud ji Setup obsahuje. Muzeme z: 11/16. 12/16. kde je vyrobcem ulozeno.25: Obrazovka Hardware Monitor CPU Temperature: ME Temperature: teplota mikroproeesoru. Chassis Fan Speed: otacky ventilatoru Power Fan Speed: otacky ventilatoru vsechny komponenty zakladnt desky). Main Advanced Security Power Pouzitim teehto dvou voleb muzeme nacfst vyrobcem pripravenou konfiguraci Setupu. tak napajecich napeti a frekvencf).) Voltage Fine Tune: prepnutfrn na Enabled povolirne zmeny napajecfho napetf prvkii v nasledujicfch tfech radcich. ktere vsak nemusi vZdy fungovat. N ezapomeiime vsak. User PassUJ01'd. teplota zakladni desky. 13/16. Fan Speed Ratio: zde zapisujeme konkretnf hodnotu otaeek. zpusobene napf. Ochranu heslem zapiname vetsmou v obrazovce Advanced BIOS Features Setup (viz volba Security Option) a marne k dispoziei dve moznosti: • • Setup. umoznuje pozvednout frekvenci FSB 0 nekolik procent. 65 64 BIOS a Setup . Zvysovanf napeti rna sv-ujvyznam pouze pri pretaktovani. Jde a cas a datum. Power Temperature: teplota napajeefho zdroje (v nasem prfklade sice BIOS podporuje mefenf teploty zdroje. kdy miize zrysit spolehlivost pretaktovanych komponent. Hardware Monitor Q-Fan Control Fan Speed Ratio CPU Fan Speed Chassis Fan Speed Power Fan Speed VCORE Voltage 3. 14/16. ze s FSB se men! i dalsf frekvenca na zakladni desce. BIOS Setup Defaults Menu Power Ve svislych Setupech je momontalnfmu stavu pocitace vyhrazeno menu Power. Zde najdeme odkaz na Hardware Monitor.11 Prace s hesly . Je mozne definovat heslo a to pak vyzadovat pfi startu PC.5°F [N/A] BIOS Setup Defaults: v tomto pifpade naeteme parametry chle nastaveni. 3. • Load FailSave Defaults: nacteme overene a funkcnf parametry BIOSu. To ve vysledku vede ke zvjseni vikonu procesoru. N aetene tidaje nam pak mohou slouzit jako zaklad pro daISf konfiguraci. dobre je ravnei zkontrolovat parametry pevnych diskli a nastavenf disketove mechantky. PouZijeme ho pro rychlou konfiguraci Setupu po ztrate nastaveni. Obrazek 3. Q-Fan Control: tento BIOS a zakladm deska nabizeji prizpusobeni otacek ventilatoru.pruvodce zakladnrm nastavenrm Poc/tace . System: heslo je vyzadovano pfi kazdem spusteni PC (presne po skoncenf testti POST). tedy pfi startn operaenfho systemu a take pfi vstupu do Setupu.386V] [4. napf..10 Load Fail . PCI a AGp.ktera slouzf ke vlozenf uzivatelskeho hesla. CPU Fan Speed: otaeky ventilatoru rnikroprocesoru (RPM:::: otacky/min).890V] [11.. kam zapisujeme heslo potrebne pro praci se Setupem (odpovida nastaveni Setup v obrazovce Advanced BIOS Features Setup). (Konstrukce zakladnf desky z hlediska frekvenef je popsana v kap. optimalizovane pro l'y- [Disabled] [11/16] [2250RPM] [XXX RPM] [XXX RPM] [1.Setup .900V] Tip: I kdyz pouzijeme prednastavenau kcnflguracl. 15/16 (posledni volba nabfzi nejvyssi otacky).

26: Menu Security Tjp: Ochrana heslern BIOSuje pomerne tJ'cTnna. 3. Supervisor Password a User Password indikuji nastaveni hesla. Na obrazku vidite jedno z moznych feseni. ale podstatne prOdlouif cas po- ti'ebny k tomuto iJk:onu. Volba Exit Ve svislem Setupu je pro ukoneovani programu vyhrazena volba Exit. ale muzeme s nim otevfit take Setup.prOvodce zakladnrm nesteventm poMace 67 . Menu Security Ve svislem Setupu je prace s hesly soustredena zpravidla do jedne obrazovky menu Security. BIOS Features SetupNirus Virus Protection bylo popsano v Advanced Main Advanced Security Power Not Installed Installed Boot Info Exit I I I Supervisor Password User Password Chan e Su ervisor Password Change UserPassword Clear User Password Boot Sector Virus Protection .Setup PH pouzrti hesel mohou nastat dye varianty Pouzijeme-li pouze User Password (Supervisor Password ziLstane prazdne).Kapitola 3 . password <Tab>.-: Item specific Help r Install or Change the . bude toto heslo nutne zadat pfi startu PC a take pfi vstupu do Setupu. Je-li ochrana heslem aktivni.__ ----c I Ir I Enter New Password l= =-==-= =- ==-_--=~~ Sel(wt Ilel1l Select Menu Obnjzek 3.Save Defaults. Znalemu I'1tocnfkovi nezabrani ve vymaz. kam heslo zapfseme. 66 BIOS a Setup . or <Enter> selects field I I I [Disabled} --~-_ = .ale rozhodne nenr nepi'ekonatelna (viz kapitola 1.anfhesla a "ovladnutf" PC. <Shift Tab>. Change Supervisor Clear User Password Boot Sector Warning. Po klepnuti na pnslusny radek (User Password ci Supervisor Password) otevfeme okenko. uvidfrne zde Installed. K otevfeni Setupu pro libovolne tipravy budeme muset pouzft Supervisor Password.- ~--. budeme zdavat User Password pfi startu PC. Zapis se provadf dvakrat kvuli vyloucenf omylu. Password a Change User Password vymaze heslo. V obou pffpadech musime sve rozhodnuti jeste potvrdit stiskem klavssy Y.. v opaenem pnpade Not Installed. Jsou-li definovana obe hesla. nebo bez ulozenf zmen . V Setupu nam vsak bude dovoleno nastavit pouze jiny tvar User Password.Save & Exit Setup.12 ukoncenr Setupu . BIOS Setup Defaults). Najdeme v ni take moznosti pro naeteni vyrobcem pripravene konfigurace (Load Fail.2 Us:nofiidanf BiOSujVymazanJObsatlu Setupu). Exit Without Saving Ukoneenf prace se Setupem provadime Minym zpiisobem.Exit Without Saving.-. ~ slouzi k zadanf hesla. Muzeme take pouzft "horke" klavesy (zpravidlaFl0 a ESC). bud's ulozerum nastavenf Save & Exit Setup.-. Vlastni zadani hesla je velmi snadne.

Upgrade · (flash) BIOSu .kapitola 4 .

ktere k zakladm desce path'. prestaly nam vyhovovat jejf parametry). Vysvetleni je snadne. Pak si je stahneme a vetsinou je budeme muset rozbalit. Je tedy nutne spravne identifikovat zakladnf de sku. flash BIOSu se nezdan a problemy jsou na svete. Je tedy dobre prohlednout si CD. Pak budeme muset stary BIOS prepsat novym.R .. Pote nam bude polozena otazka. verzi BIOSu a vse zkontrolovat se spravnou verzf datoveho programu. Proto je dobre provadet pfepis BIOSu na PC pripojenem k zalohovacfmu zdroji (UPS)! N as BIOS muzeme prepsat spatnym datovym programem. Priprava potrebneho softwaru Oba soubory pro upgrade (program a data) najdeme na WWW-strankach vyrobce zakladnf desky (uz vime. musfrn upozornit na to. v dobe. je venovana kap.80 Iii Ii:i + Motherboard 40CPLJ 40 !lI Compuler . nebude nam nas novy BIOS k nieernu. Datovy soubor.. neni tiplne snadne (ale ani nijak slozite). Prepsanf BIOSu se neprovadi kazdy den. zda chceme pokraeovat. behem startu pocftace (kapitola 2. zvetSeni pevneho disku.vdechuje zivot" hardwaru pocftace. Ve svete PC se vse vyvfjf (a zastarava) velice rychle. ze budeme potrebovat nekterou z hardwarovych soueastek vymenit (je porouchana.2 Co kdyz se to nepovede ?).Upgrade (flash) BIOSu 4 Upgrade(flash) BIOSu Identifikace zakladni desky a BIOSu Obrazne se da nci. PH skutecne praei s konkretmrn BIOSem budeme samozrejme pouZfvat software odpovidajici nasi zakladnf desce.Bus\l\o1d1h 84. Zdanlive preruseni zapisu nehrozi. vymena mikroprocesoru ci zdokonaleni podpory AGP. Disketu vytvoffme snadno pffkazem Format (staci klepnout pravou klavesou rnysi na ikonce disketove mechaniky a P1111:az vybrat). pokud pokracovam zvolime. k tomu marne nekolik moznostf: • • • Oba iidaje najdeme v dokumentaci poeitaee. Prvnim krokem je spravna identifikace zakladni desky a BIOSu. jednu z nich ukazuje kapitola 4. dokonalejSirn programem. Tu je mozne prepsat a nahradit tak starsf BIOS novym. se vyrabeIy disky s mensf kapacitou a tak vetSf poeet logickych bloku (LBA) jeste BIOS neznal. flash z Windows). Pffpadne pouzijeme diagnostieky program (napf. Zakoupime novy. a prostudovat dokumentaci.Effeclive Bandwidth Bus Properties 3228Ml3is i±I ~ MuHlmedi. Deska a BIOS.) 70 ----------------------------------------------------------- 8105 a Setup - oravodce zilkladnfm nastaven{m pocitace 71 . budeme na nespravny datovy soubor upozorneni jeste vlastnfm vypalovacim programem.)Bus Type 4'1 Bus VIAV·link 8-bo \I\o1d1h Jeste nez se budeme venovat flashi BIOSu. kdy BIOS vznikal.S~ prQto~ po jeho upgraElu si 11l0zeme snadrm zkontrolovat. ze BIOS .. v nemz je ulozen novy tvar programu BIOS. zrychleni porta I/O. z niZ pocftac nastartujeme. protoze neni softwarove mesne ~ zadny pffkaz na to neexistuje. tak datovy program. po instalaci do PC jej sice BIOS identifikuje. Vlastnf program flash pracuje zpravidla nad DOSem (verze pro Windows nejsou tak caste. budeme mit znaene problemy (tomu. se predstavt a POST-testy/Uvodni obrazovkYllnJormace a typu a verzi BIOSu). Obrazek 4. a pokud se sem vejde. AIDA32). Snadno se muze stat.Kapitola 4 . ale s mensi kapaeitou (nebo jej nevidf vubec).2 Start pocitace AIDA32 v3. K prepsani BIOSu pctrebujeme dva zakladni prvky: iE Iii EO ili . jakou desku marne). pfinaSi s sebou ureita nebezpeei.:J Server 9 Display ilfJ . caste je take integrovan v BIOSu..: Zakfadn{ deska pocftace Tip: Je dobr~ poznernenat si starpu verzi 61 .M 10f MHz (QDR) 404 MHz ee IClock ClOCk . 4. Intel NetBurst .1 ~ Varianta 4.hraZel1l8 nov-au (zda sa preparen! BIOSu zaanlo). ale BIOS si s tfrnto prvkem jiZ nebude rozumet.1 • • Postup pri upgradu Program. Pokud udelame chybu. a tak je dobre venovat mu patricnou pozornost. Jako pffklad muzeme uvest pevny disk. kterym BIOS prepfserne. Vyrobei BIOSil si toto nebezpeef uvedomuji a swj program zapisuji do parneti Flash ROM. Nahrajeme sem take program flash.-Bus .1. ie kdyz se upgrade nepodaff.ge <:. Nekteh vyrobci dodavaji program flash na CD s ovladaci zakladnf desky (pak nam odpadne jeho hledanf v Internetu). Pokud vsak dojde k prerusenf napajeni PC. Cfmi jej vlastne zniefme. jak je resit. PH pfepisovani nam hrozf dve nebezpecf L Zaene-li zapis do pameti.J! Stor. 2. C02 plati take 0 hardwarovych prvcfch. Input Network DiredX <pChipset . Bude tedy dobre vyrobit si dosovou startovacf disketu. zda byta nCj. Vlastnf upgrade popisuji v nasledujicich kroefch: (Pro demonstraci postupu pouziji vzorovy program a datovy soubor. • +Front Motherboard ID Motherboard Name Sfde Bus Properties Type 0512812002·P4X266·B233·ID6LWEOCC·OO Unknown +·MmI1eroosra t!Ii!I Memory !lIllI SPD ~ Chipset ·~BIOS OperetU1g System CPLJID 4. nesmime jej nikdy prerusit. Nejcasteji je duvodem pro upgrade BIOSu zlepsenf podpory ACPI.

Radkem zakazujicim flash BIOSu muze bit napr. Proto je prepsanf BIOSu zpravidla zakazano... Nejdfive zkontrolujeme verze.3 Advanced BIOS Features/Poradi bootovrini). Souhor zalohy nebyva dlouhy a zpravidla se vejde na startovacf disketu. Saue Current BIOS To File.2: Parametry pffkazu Format Nastaveni BIOSu Pred spustenfrn vlastniho programu flash si jeste zkontrolujeme nektera nastavenf v Setupu: 1. model a datum BIOSu. 1 ja se pokusim ukazat nejznamejsf Po nastartovani PC ze startovaci diskety spustime program flash (pokud budu pokracovat v nasem prfkladu.bl zr yelikost . Rozhodns Update BIOS Including Boot Block a ABeD slouZ! k vlastnfmu prepisu BIOSu .i!9.. obrezovks progremu flash Obrazek 4.BIN) a pak se prermstfme do obrazovky Update BIOS Including Boot Block a ASCD.3: Obsah stertoveci diskety Obrazek 4. Upgrade za- 72 BIOS a Setup - orovoace zakladnrm nesteveotm pocrtace 73 ." " j I Obrazek 4. A:lzaloha.. napr.BIN). kam se vejde urcite. aby start PC probehl z diskety (kapitola 3. kterou budeme pfepisovat (Flash M e- Zde pouzijeme volbu 2 (Update BIOS Including Boot Block a ASCD). BIOS Protection (kapitola 3. Prejdeme tak do obrazovky Save Current BIOS To File a zadame jmeno souboru. kde musirne zajistit. ktere takto mohou dosahnout "vjbornych" vjsledku. v nemz bude zaloha ulozena (pro jistotu uved'te plnou cestu.IIt •• l?l~iY~t~~S. model a datum obou BIOSli. Prace s programem flash Programy z nich. my si jej povolime a po upgradu znovu zakazerne..Kapitofa 4 . . stavajfcfho (CURRENT) a noveho.Upgrade (flash) 8fOSu Parametry prikazu Format ukazuje obrazek. Prvnim krokem je tedy zalohovam soucasne verze BIOSu. anf t'l : h. s jehoz pomoef stary BIOS zazaIohujeme.u~H. inverzne zobrazeny jsou soubary potrebne pro flash (AWDFLASHEXE a datovy mory). Do radku Enter Choice napfseme 1 a potvrdime Enterem. nebo propojkou na zakladnf desce. Propojka (jumper) je starsfm resemm. Pof-adi bootomini. Bezpeenejsf je vsak ulozit jej na zvlastm disketu.!iii.10Men. ale pokud mate takovou desku. Obrazek 4. v dalsfch :hidcich nasledujs radky nabidek: • tento krok nevynechavejte! verze. Prepsanf BIOSu spatnou hodnotou je pomerne zajfmavym resenirn pro pocitacove viry. Zapis ovlivllujeme bud' volbou v Setupu. bin). Varianta flash se vyskytuji v nekolika provedenich. Druhy obrazek ukazuje obsah startovacf dlskety. musite si v jeji dokumentaci najit pffslusnou propojku a jejf polohu. Pak jsou uvedeny dva 6aiv0920. bude to AWDFLASHEXE).iiI~M~(iQ$j L Spl!. jednotl:y: tiloznosti [ormato . 0 uspesne zaloze jsme mformovam (BIOS Saved Successfully) a pak se klavesou Esc vratime do prvnf obrazovky.4 Advanced Chipset Features).tR & -. BIOSu 2.4: ~ayril: 1. ~apaclta: • S}'stem soobo. budeme vyzvani k vlozenf jmena souboru s novymi daty (v nasem pifkladu by to byl A:16aiv0920.5: Zslonoven. Kazdy takovy program rna jednoduchou ovladacf obrazovku: V horni casti vidime typ pameti.

kdy se na obrazovku vypise kombinace klaves pro spustenf EZ Flash. ~p4c800b. zpravidla kombinacf klaves Alt a F. bude 0 tom informovat behem POST-testU. rom). Staci ulozit na disketu datovy SOUbOl~lozitji do mechaniky a behem bootovanf PC spustitEZ Flash. Userrecove. AWARDBIOS FIash UtilityV8.EN EN29F2NT ISV DATE: 0510812002 File nama 10 Program' Salle current BIOS as: A:\6aiv0920.t P. Pak nas program vybidne k zapsanf jmena soub~ru se zalohou. 0 jehoz prubehu jsme inforrnovani posuvnikem na obrazovce. (Pokud vase zakladnt deska obsahuje EZ Flash.. Start flashing ..Upgrade (flash) BfOSu hajfrne zapisem Y do Hdku Are you sure (YIN)? V i·a.•• foundl fn . potrebne informace najdete rovnes v manualu zakladni desky.rom".) Varianta 2 Casto nabfzf program flash jednodussf jednoobrazovkove rozhran!'._ogr?. ale tato moznost neni obecna.. Vile je pomerne jednoduchs.9: Prvni lntortnecn! obrazovka programu 74 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenim poCitace 75 . nabfzejf ji pouze velci vyrobei PC (mis prfklad ukazuje flash BIOSu pocftace HP/Compaq).) Vlastnf update je pak pomerne jednoduehy. Soubor spustfme.Nejdn:ve jsme vyzvani k napsanf jrnena datoveho souboru (s obsahem noveho BIOSU) :.•. Prubeh updatu ukav zuj e obrazek (datovy soubor se v tomto pffpade jmenovaI P4c800b. V tornto pnpade jsou program i data ulozeny v jedinern souboru.. Flashed Rebooting. Nakonec odsouhlasime zahajeni updatu. Checking Floppy Reading for floppy . flash z Windows Prepalit BIOS je mozne take prfmo z Windows.dk. Varianta 3 Mnoho novych BIOSil obsahuje utilitu EZ Flash.mming uvidime programovane casti pameti. Obrazek 4.\za~ha.6: Flash BJOSu Varianta 4. kterym flash provedeme. zpravidla jsme inforrnovani 0 verzi BIOSu a po potvrzenf je vypalem provedeno.bin MessBge: Do You want To Save BIOS (YIN) Obrazek 4.radek File name to Program. (Na obrazku vidite. successfully_ Completed. Uspeeh operace nam program oznami hlasemm Flashed Successfully. Program se spoustf behem POST-testil.BIN A. ~~r P4~6~·: 6233~ID8LWEOCC-OO Flash Type .ryrequeeted.8: Update pomocf EZ Flash Obrazek 4.• Starting BIOS recovery . ktera provadf update B IOSu.. pouze je nutne najit na Internetu spravny soubor.29E (C) Phoenix Technologies Ltd: ~I~ ~g~~_~eserv~.Kapito/a 4 .7: Obrazovka AWDFLASH Obrazek 4. ze nas BIOS je aktualrn a nenf tfeba jej menit.

vytvonrne si ji na nel:oskozenem PC)" Pote z diskety spustfrne program flash a znovu vadny BIOS obnovfma. ze chyba behem updatu BIOSu se nevyplacf .~n orocees.o~u'. Tim vratfrne BIOS do puvodmho stavu. Commt Version: 2Il0J)·Og. Vadny poCftac nastartujeme. BIOSu z druheho poeitace a vlo- Tentokrat bude start uspesny (vzdyt pouzijeme nepo- 76 BIOS a Setup .pruvodce zi'lkladnim nastavenim pocrtace 77 . eress 'IMtaU' to continue wit" the insla. ze mis BIOS je jiZ novejSi verze.". Tu jsme udelah pn p~vmm pokus~ 0 prepaleni BIOSu (pokud ji nemams.n: 2002. • • N ejdnve musime vyjmout modul neposkozeneho zit jej misto vadneho do porouehaneho PC. ale ?patr~e vyjmeme neposkozeny modul BIOSu ze zakladm desky a vloz!me sem 'pu~odm. muze stat nejakou korunu. Stejnou kontrolu muzeme provest take programem AIDA32. $e1up. ready to begin the in. Druha moznost je plne v nasi rezii. Vidfte. ako datovy soubor pouzijeme zalohu puvodmho BIOSu.bout the CUllen! Setup i. Kazdy vetSf vyrobce pocftacu si vede pfesnou evidenci pouzitych BIOSu a zakladnich desek. . Postup je sice . 4. spravnym.Upgrade (flash) BfOSu ••• i r-rULIatu MLJ. J ak to vsak udelat.J) oysrem rlrmWHre upaate • Soflw. start se nezdafi. ale z nesnazi nas vysvobodi.jejf odstranovam nam pfinese znacne problemy.R. Uvidfrne pouze cernou obrazovku (mozna s nejakym nesrnyslnym hlasenfm). kdyz pocftac nenastartuje a my nemuzeme pouzft ani disketovou mechaniku. Behem ~bn':. S1 lb.1l9 • .~em~~Jepa.. Jedina moznost.ijolf'plo~e" Or pre" 'Clo.1U \UU. a tak pro neho nero problem obnovit vadny cip BIOSu. Obrazek 4. spatne pfepaleny modulo (Poeftaei to nebude nijak vadit. ani pffpadnou kombinaci klaves pro spustenf EZ Flash? V podstate marne dve moznosti: Pozadat dodavatele poCftace 0 pfepalenf B IOSu.). is in'ilal!ed futlo nol uP to irate. Plea~revi. Pocitac nevYl?:leme. jak z teto slamastiky ven.alehymicky".met s BIOSem realizovana..2 Co kdyz se to nepovede? Pokud flash pameti BIOS seIze (kvUli vypadku napajeni. Toto resenf je organizacne a casove mirocnejsf.Vy BIOSu budeme premtsfovat pametove cipy BIOSu rnezl zakladmrm deskan:I."! 10"JIit . ale pro jeji splnenf potrebujerne mit k dispozici dalsf pocftac se stejnou zakladnf deskou a BIOSem.11. a protoze ntiS novy BIOS je bud' nekompletne prepsany. p<!c""ge betow before conlinu"'9 Nyni vyuzijeme toho. spatne verzi BIOSu atd.Pntom m9zeme snadno ohnout nebo ulormt nozicky tntegrovaneno ob":.reVe"". skozeny BIOS). ale vede k uspechu. .Kapitofa 4 .15 rlormation .10: ZahBjenT instalace A Tip:.0P". ze po startu PC se BIOS nacte do pameti cache L2. Proto jedobre pouzft spectainr v kleste. protoze komunikujs s BIOSem v pameti cache. nebo vytvoreny pro jinou zakladnf de sku. budeme mit velke problemy Start pocftace je totiZ provaden BIOSem. juruz muzeme tntegrovany obvod vyjmout z patlce.ar. je znovu prepalit vadny BIOS novym. f • Neposkozeny modul BlOSu samozfejms vratfrne do piivodnfho PC . '!¥ Kontrola Po uspesnem up datu se bude pocftac restartovat a my si zkontrolujeme.) ~o v~dn~h~ 'pocft~ce vloifme disketu s programem flash a zalohou BI OSu.

I .kapitola 5 o hardwaru .

Sy.1 o hardwaru o zakladnl desce 5. W·_.v~u rychlost budou moci pfipojene pevne disky~~~~at . pr?:esoru a zajisiuje rychle pfesuny dat mezi kltcovymi oblastmi poclta~e. ale bude se nam dobre poeftat).2 o frekvencfch Souvislosti: Zde popsana temattka se vnahuje pi'edevsfm ke kapltole 3. Mikroprocesor rna nastaveny nasobitel (pomsr mezi internf a externi sbernief). Obrazek 5.?lSkovy ~ubsyst:m. Jeji rychlost byva vetsin~u n~sobkem ~SB. ale muzeme take snfZit spolehlivost celeho systemu nebo znicit nekterou soucastku.. Dare spojuje sbermcl AGP.1. takze parametry Smtih Bridge.v:. a proto by tornuto nasobku mely odpovidat take rychlosti pameiovych modulu.. Systemova impul- sbernice (FSB) bude pracovat na 100 MHz realne ana 400 MHz efektivne. generator impulsu) je zakladnim obvodem. J dem . My budeme predpokladat frekvenci 100 MHz. Bude-Ii pracovat na frekvenci 1. bude jednou z variant efektivnf frekvence 400 MHz systsrnovy casovac (timer) ::J I systernova sbernice (FS6) • South Bridge Uizni most) . Na zakladnf desce je jediny systemovy casovac. od nshoz [sou odvozeny vsechny frekvence. Pokud chceme {ozuI?~t ~e~~ko~figuracnim volbam.. t k kt .. er. K South Bruiqe je pfipojen predevsfm kornpletnf..Peripheral B'I!'3ControU~r . Pokud je system osazen mikroprocesorem Intel Pentium 4. BIOS V podstate zpffstnpfiuje a ozivuje zakladnidesku.... "••• !III! •• . ktery snizuje frekvenci FSB na 33 MHz (pomerem 1/3). jejich rychlost sice plne nevyuzijeme. musfme si ukazat alespon zakladni principy konstru ce za ames Y. bude v nasem pffpade (FSB 100 MHz) nasobitel I'Z.. Mez! North Bndge a South Brl~~e~: ?ata zena sbernice PCl (jeji sloty jsou na zakladnf desce vyve~eny pro rozsll"_UJlCl ka:ty).~kerou spolu_prac~ ostatnfmi castmi zakladni desky. Dnes beina AGP 4 pouifva takt 4 x 66 = 264. '. ale zaplatfme).~r blize. Obr8zek 5.Mlm? disku se vsak out nge stara a USB. Ja~ou Eren~s. Zmenou techto nastaveni muzeme sice zvYsit vykon 0 nekolik procent.. Sbernice PCI vyuziva take delic. ktery frekvenci zvys!.JeJl~ f:ekven<:e je ad ~ozena z kmitoctu FSB..7 GHz.0 hardwaru 5 5.: Chipset zakladni desky Zmenou frekvence FSB tedy ovlivnime takt vsech soucastekl 80 Bros a Setup prilvodce zllkladnrm nastavenfm pocitace 81 . seriove a paralelnf party ClzaJlsiuJe sluzby BIOSu . Musime si uvedomit souvislosti. z~jisi~je ~a. Ja: ko oslednf z ryehlyeh se k North Bridge Controlleru pnpojuje take pa~eiova sbe~nice. ~ 'MIKROPROCESOR.·1i. sou prop oj eny specialnfm obvoN a zakladni desce spolupracuje rnnoho soucas : ' v.Kapitola 5 . Proto je mezi sbernici FSB a AGP vlozen nasobic. Ten se sklada ze dvou zakladmch cash: • North Bridge (severni most) nazivany tez.. . nebof pro obe se pouzfva stejny fr~kv:n:m ge~erato:.: . resp..2: Frekvence souceste« Systemovy casovac (timer. eeleho cipsetu rozho~uJl o. 1-- nasobic •.kjeho. Radic pamefove sbernice bude pracovat na frekvenei 100 MHz. j: Mnoho Setupu a zakladnfch desek umoziiuje upravovat zakladnf frekvenci FSB a nasledne tak ovlivnit cely system.stem Con.9 Frequency/Voltage Control. ktere zmena nastavenf vyvola. Sbermcl F~B_ (Front Side Bus) je pfipojen k procesoru a. kteryvytvan sy nrcite frekvence. budeme moci pouift obvody PC 1600 (nebo vyssi.se naopak s~ara ? P~po: jeni dalsich periferii k zakladni desce..troll. Uvecfme si pffklad zakladnf desky pracujfei s FSB 100 MHz (neni sice nejmodernejsf.to~.chipsetem.. Sbernice AGP pracovala pirvodne na frekvenci 66 MHz.

..00 Enabled 64MB 1:<1 zx. ze vlastnosti chipsetujsou rozhodujici pro kvalitu cele desky.Server pitole. co umf chipset. 3. Je jednfm z automatickych kriterif. Pro spravnou funkci operacnfho systernu (a zprovozneni prvkil integrovanych v systemu) je nutne nahrat do operacnfho systemu spravne ovladaee chipsetu. Pracuje s taktem FSB SOOMHz a pametovou konfiguraci Dual Channel DDR 400.et Queue Depth CAS Delay VIA VT6753iAJE 12 Apollo P4X2661AiE """In-Order l!I!lIRAS To CPU!D MO!heroa~rd l!IBCAS L. Podle usnesenf nejvyznamnejsfeh vyrobcu pametf sdruzenych v organizaci JEDEC by msly byt chipem SPD vybaveny vsechny moduly SDRAM. zakladnf desky (a potazmo celeho PC) je CD. BIOS pak automaticky detekuje parametry pametf a odpovfdajicfm zpusobem nastavf chipset. je moine PAT zapnout v BIOSu (kap. 4x 4x Not Suppot1ed Supported. . Tip: Vsimnete si. budeme muset zadat jeji spravnou hodnotu. {!I!l e> CPU Motherboafd Chip. ~prQductJn1ormation htio:!fwww . s nfZ parnefove moduly pracuji.etilide.4 o pameti ~ Ii[j :t:l b ±. protoze zakladnf deska bude umet pouze to. rychlost.3 o chipsetu Kde spravne ovladace najdeme? Opet marne nekolik moznostf: Je jasne. her atd. Zjistime jej pomoef specialnfho programu.Con1ig :±i (±l rnz -(>- Z BenchrMrk VIA T&:hnologies.:h1p!. jeho datovou sfrku. s nfmz komunikuje prostrednictvfm ovladacu. a tak se pouziva automaticka konfigurace.software . Existuji take moduly DDR DIMM s nestandardnf rychlostf. (adresu ke stazeni ovladaee nabizi take AIDA).) ~". Jeho identifikacni kod uvidfrne pfi startu pocitace (viz kapitola 2. Pokud mate desku osazenou potrebnyrni prvky a jeji chipset PAT umi..tw .1 Start poeiiace/ln!ormace 0 typu a verzi BIOSu). na strankach vyrobce zakladm desky nebo na strankaeh vyrobce chipsetu._ .AGP Aperture Sire Supported AGP Speeds Speed ..l. na nemz jsou take V Internetu. 82 BIOS a Setup - oravoace zakladnfm nastavenfm pocftace 83 .: FP ! e @Orlver Download FSB (Front Side Bus) Obrazek 5. Technologie vychazf z toho.tency I!!I!!!I RAS Precharge _RAS Active Time 2.•la.. Disabled $AGP statu. computer '* .Kapitofa 5 . BIOS (a jeho chipset) vsak take komunikuje s operaenfm systemem (viz obrazek Princip BIOSu). Kazdy pametovy modul by mel byt vybaven malou parnetf EEPROM. Zkrati se tak pocet cyklu potrebnych pro prenos dat.±l (}..4 Advanced Chipset Features. jakousi pamefovou certifikacnf autoritou. nJMo~!olf. Jejich spravne nastaveni je velmi slozite. MulLimed~$.. @AGP ~AGP ~ Properties Version 2. Chipset organizuje prenos dat tak. ze nektera data behern sveho pohybu skrz chipset vynechavaji ureite buffery. Operacnirnu systernu se chipset jevi jako dalsf zaHzenf.80 Properties: """Motherooard ill ~ ~ . ze v ramci informacf 0 chipsetu vidfme take vlastnosti a nastavsnf sbernlca AGP. lnc. • • V pffslusenstvf tyto ovladace. ±i OperBt~ng System :emMemorvSlats !1I!l DRAM Slot #1 Souvislosti: lyto informace budou Rotl'eba pri konfiguraci parametni pametl.0 hardwaru 5. v je ulozena informace SP D.@GurrernAGP ~Fasl-W-~e <&lSide Band Addressing ~ Chipset Manufacturer <&lCompony Nome ±l ~ nevcce rti ~. Odtud BIOS zjistf velikost daneho modulu.5T 3T 3T 6T ~Memory ~1ImIlI!l 4:< BIOS Display SPD 5. Hlavni pnnos vidf Intel ve zrychIenf grafickych aplikacf (filmu DVD.. easove cykly atd. "JI Storage ll!:> Inpu! . tiBlp '"''II. ktera byla poprve pouzita v chipsetu InteIS75P.com. Rychlosti jsou standardizovany organizacf JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council). napaiecf napeu. je dUlezitfm kriteriem pro praci celeho systemu a pro pameti zvlMi. Y3. PAT (lntel® Performance Acceleration Technology) Je novou vlastnostf.3.)..±l " ~-2 G DrrectX Mise Network .Tyto lnformsce se nsm budou hodit v obrazovce Setupu savencea Chipset Features.4 Advanced Chipset Features/Menu Advanced/Performance Acceleration Mode).. PMnasi zryehlenf prenosu dat mezi mikroprocesorem a operacnf pametf. v ka128 MB (PC2100 DDR SDRAM) £ ~. Prehled modulu DIMM ukazuje tabulka (standardizovane rychlosti jsou vyznaeeny tucne). K identifikaci chipsetu muzeme vyuzit nekolika moznostf: • • • N ajdeme jej v manualu zakladni desky. ale pokud SPD nepouzijems. SPD (Serial Presence Detect) PH zadavanf parametru pametovyeh modulu se setkame s mnoha parametry. Smerem k hardwaru je mozne chipset nastavit prosttednictvfm BIOSoveho programu Setup.3: Informace 0 chipsetu Frekvence systemovs sbernice. ze datovy prenos mezi mikroprocesorem a operaeni pameti je predvfdatalny a je mozne ovlivnit jeho prenosove cykly.

600 PC21.IS. Po zadam adresy pametove buiiky neni moine okamzite cist nebo psat... My Operating System &9MemorySiots !!I!lDRA].33 1.00 1. Oln·Order o csu qa SPD Motherbol!lrc:l Prooertes Chipset Queue Deptl'1 VIA VTEl753fAIE ApDDoNX166tAIE <pMotherbo!llrd 12 2.adresa hidku. dlilezite jsou take moznosti chipsetu (viz obrazek 5..2::<.4: Znecent modu/U RIMM 2_C~_100R ..:. :tj Matht'!rfj~rd Memory gc. modu/Ci DDR Rychlosti moouta RIMM Poznamka: Datovou propustnost pametf spocftame takto: frekvence FSB pren.y.·.2. mohou nam pomoci iidaje uvedene na modulu. Znacenf se provadi podle specifikaee Intelu a ukazujf je 0 brazky.s $AGPVersiorl ~AGPstm-us f::t..51' 3T Znaceni modulu Rozhodneme-li se pro rucnf konfiguraei..pChips~ ~Prodl.:t. U pro moduly Unbuffered sire pasma [MB/s) Obrazek 5. QSide..6: pameti zapsana V modulu SPD 84 BIOS <3 Setup .0 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz] DDR200 DDR266 DDR333 DDR366 DDR400 DDR433 DDR466 DDR500 rychlost sbernice FSB [MHz] 1.."#1 1 28 MB (PC21 00 DDR SORAM) .izek 5.66 183 200 217 233 250 256MB / 16 ECC I i-'~ II I[ pcaoo pasma [MB/s] korekce chyb pocet jednolek RDRAM na rnodulu kapacita modulu I ------- LSire '------pfipadna Obrazek 5.7 3..U!:.r OAGP .'.2533 .1. ± tMisc G 1i>F.adresa sloupce. Proto je v Setupu fada parametru definujicich eekani pamefoveho obvodu.2 3. Benchmark G)Co~N'lyN&m.:. 2.2 rychlost sbernlce FSB [MHz) 400 533 pocet cekacich cykl6 __ pfed slqnalern CAS (CAS Latency Time) I "-------L_------- R pro Registred rnoduly. a tak je jejf informaee ulozena v urcitem radku a sloupci.41:" Not .pOrled. :.1 . znaceni PC800 PC1066 propustnost [GB/s] 3.. Informace 0 vlastnostech pameti najdeme take v programu AIDA32 (viz obrazsk).1!!:'i!~~f.4 Advanced Chipset Features.st.bl~ ::ti Network :i:i E)DlredX Devices Sonware Conflg :il - Dts:play MlJltJmedla ~AOPP_rh.graMS Latency To CAS Delay Adrve TllTle _RASPrect.t.6 2.Jl stQf~g~ .. X pocet :±i A10A32 ::: . SUPfXll1:ed Disabl'ed Sup.>8toS ST 6T d:il"..1':!Y~'f!!.2 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz} 2x400 2x533 Tabulka 5.:.:.. itI ~ l:b ~ ::i:i .Serv". I I i I Read data access lime (tAC) [ ns] cekacich cyklu pro sigmil RAS (RAS Precharge) prodleva mezi signaly RAS a CAS v cyklech (RAS to CAS Delay) I /1 Il L__- '-------pocet -- Take moduly RIMM se vyrabeji pro rUzne rychlosti sbernice.flrge <fl}1S!E!! <.5 3.. RAS (Row Access Strobe) .l tdtp'if.6 Informace 0 chipsetu)..0 3. Vyznam j ednotlivych polozek j e vysvetlen v kapitole 3.&rc§rg:b!ru. td!f. ale musi se ureitou dobu pockat. v3 60 F'oeld V¥Chip~ .00 Enobl«< ..Kapitola 5 ."C!L~.4MB 1:':. Tabulka 5.ld 11PDr1v!.ry'NW v1a<t'en".n.7 4. .:ti:l.perlureSiIe QSuppc-rtl!'d AGPSneece ~ Cu:rrerd: AG-P Speed Ellilnd Adclres:s-lng Manuf~rer .ns ~RAS . . co:>mPP~gelD"'+ Informace 0 Obr.1 Rycntost! tnodult: DfMM I I .prliYodce zak/adnfm nast<3venlm potTtate 85 . . !i Computer OCPUIO .00 PC2700 PC3000 PC3200 PC3500 PC3700 PC4000 propustnost [GB/s1 1. Pro adresaei se pouZfvaji dve zkratky: • • CAS (Column Access Strobe) .tJ . nez se operace provede.wa..2 4.5: Znecen.e Info~m~hon Download VIA Techno109le5:. Pamef je usporadana do matice.'lsenych bajttl X ooeet pamet'ovych modulu..540LreVlze chipuSPD .0 hardwaru znacent PC1.A.Jnc.

.7: Vkl8danf nul0vYch cykJU :il 'ib Software Iii 9.sti procesoru nejsou v priibehu vykonavani vJpoctu (behu programu) vyuZity stoprocentne. Tepelna ochrana Souvislosti: Volha Delay Prior To ThermaJ. Prvm otazkou tedy je. 1... Vysledkem je sice snfzeni vykonu procesoru (050-70 %).:'m11llOII ..MU:-. PrudM ohrati procesoru vsak neni zpusobeno jeho pretfzenfrn. Hodne zalezf na dalsieh castech systemu.l ill /IfJ <:pBIOS Operating System server Display Multimed. Tehdy se nevyuziti jednotka zapojf do vypoetu druheho programoveho vlakna. Ukaze nam jej AIDA32 (viz obrazek). ktery urcite systemove prostredky jake pamef cache atd.:_ (viz kap.... ale prirozenym ohrevem chladneho procesoru na provozni teplotu. sdili pro obe vlakna.1 W 84 . I. Tee by vsak tento jev vyhodnotil jako poruchu a zaeal by vkladat nulove cykly.. moznosti je nekolik: • • Zobrazuje jej yetsina BIOSu hehem sveho startu a POST-testy/Uvodni obrazovky). doba jeho neeinnosti se zadava ve volbe Setupu Delay Prior To Thermal.H:i :l1tmm..che Phys. protoze se vlastne dYe veei poeitaji souMzne.A MaXimum Powe$ CPU Manufacture.. HyperThreading musejf totiz podporovat ostatni prvky poeitaee: BIOSy a cipove sady (tedy za- 11> Product ¢>CPU#1 Inter Carpom11oll ~dtp If. Motherboard Norrnalnitakt .. Motherboard eM. CPUID . v setupove sekcl Advanced Chipset Features. je aktivovan TeC. ale maximalne 30%. a tak se docfli zvYseni vykonu. J de 0 to. Proto se Tee behem bootovanf pe vypina. Ta umoziiuje procesoru tvafit se. Po startu pocitace. kdy urcite casU jadra procesoru zahalf. k.. jako by v poeftaci byly procesory dva . lIlt. Dale je treba napsat spnivne programy a mikroprocesor s Hyper-Threadingem musf pracovat s odpovidajfcim operaenirn systemem (umf to az Windows XP).2 Start pocitace • !ll'I AIDA32 vs.bce zjistime veskere udajs 0 mlkroprocesoru. kdy je procesor chladny.S8W (C1epen~ln_g (aepending on clock speecj on c:jOCK eoeec r Hype r-Threading Do novych Pentif 4 je implemsntovana technologie Huper-Threadinq.i.oev"es A A Typi~l . U.mory !1J!!I SPO ~ Chipset '*'~CPUID -=ei.ltl 12K InsirlJmnn .jeden fyzicky procesor se chova jako dva logieke. Proto nenf narust vykonu dvojnasobny.r S . Doba prehfati Identifikacnf cisl~ (kad! mikro~:o~esoru )edn~~na~ne de~nuje procesor. Stale vsak jde 0 jeden procesor. MHz (4..:11 storage Vysledny snlteny vykon .. dostupny na WWW-strankach vyrobcs .'~vlJvV'{ Jll1ej. CPU Propeme::.2'. S jeho pomocf pak na ~-st:..ao til ~ Comput. dojde k prudkemu narustu jeho teploty.50 em x 3:50 r-m 4..C?mmr01UCl!imroW5:el~II)t:e::. Tak je teplota udrzovana v predepsanem provoznfm rozsahu.. Jnformaiion ! CPU UllttzOllo" Obr. OCompany Name Power 63. Ten zaene vkladat mezi pracovni kmitocet nulove cykly (v rozsahu 50-70 %)...identifikacni cislo mikroprocesoru V nekterych typech mikroprocesorii je vsazeno tepelne cidlo.".ankach vyro. Tepelny senzor sleduje teplotu procesoru.a I f Ii I I Ii i i Ii f OCPU OCPU OL ~L QL2 OCPU Type stepping Intel Ceieron 4...pr(ivodce ztlkladnim nastavenfm pocitei':e 87 . ale zaroven pokles jeho teploty.66. 'IY se narn pak rnohou ~Odl: pn konfi~acl Setupu (n~pr. pn nastavovanf Iimitnf teploty mikroprocesoru). a pokud dosahne maxima.jj~lnput ! 6 Network E3 DirectX Process Technology C::>Oie Size /!'.-::sur rail. hodnoty tepelnychparametni [sou take v Pfilohach.CDnflg illtM1S:C ttl ' Benchmark ~ . ktere je zakladem pro tepelny kontrolni obvod TCC (Thermal Control Circuit)./':JV urn. .5 o mikroprocesoru kladnf desky)..to} d.Kapito/a 5 - a hardwaru 5.. Pri provadem jednoho vypoeetnfho vlakna (anglicky thread) se vyskytuji okarnziky.5 . Obriizek 5. S klesajfcf teplotou redukuje Tee poeet nulovych cyklii a vykon procesoru postupne stoupa.cellnTo ". VVllremette-11tf tU ·lfulil!lJnJ" 1 Trace Cache 1 pete Cache C.izek 5. Muzeme pouzft specialm identifikaenf program. Field Nulove cykly iil1iii i±l I:Il ...) x 4U4) OCPUAlias <:::tOnalnSICIQCI( VV1~amette lite. ze jednotlive bl.8: Informace 0 mikroprocesoru 86 BIOS a Setup . (. 1. 2.". A I CI t-un-Speeaj 91-'flCKaYB $P8ckage "Transistors rvce Sire 3.CoreVoliage 110 Voltage bM. kde CPUID zjistfme.tr tOr-tae...

1 IJ Operaling Server Dlsplay .0 hardwaru EiIe 'I_iew B.9).1. f.e ~eb !'jugin tielp souborem exe. ale nese s sebou velky handicap. Horsf je sdfleni pamefove sbernice .. podle potreby Uzivatel pak zadava pouze hornf hranici pameti vymezene pro grafiku..mS1.ron 4) OCh (Sockel478) Unknown <e>CPUID Revision _Memory I!Jl! SPD ~ Chip'. CPUID pak precteme v prvnfm SlOUpCl svislern srneru.70GHz OF13h OAh (Inlel Cel. (Nektere Setupy obsazuji grafickou pamef dynamicky..±I !It Devices o o o o Not supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported AMD 3DNow! Professional AMD Enhanced 3DNow! AMD Extended MMX qrix Ext.1:1: Jdentifikace mikroprocesoru AMD 5.0: /dentifikace mikroprocesoru Intel 88 BIOS a Setup .linelrnel Inlel(R) Celeron(R) CPU 1.Kapito/a 5 . jeho instalaenim souborem Jejidenu26-.. ze 0 pfistup k pameti se v kazdem okamziku deli graficke obvody s centralnim procesorem a vzajemne se tak brzdf.g.6 lntel(R) Celeron[R) CPU 1 III"H7 t"foceSSDI o integrovane graficke karte crasemceucn r-rocesscr ceeaus Souvlslosti: Volby tYkajfc[ se integrovane grafik..9: CPUJDmikroprocesoru U poslednf moznosti se trochu zdrzfm." :£ :b :1:i I±. N a obrazku vive dime take vyznam jednotlivycn pfsmen identifikaenfho cisla.QOir.. Motherboard $lABrBndlD $Pllltlorm <$IA r ID CPU Serial Number Set Monulocturer CPU Name Genl. I:Il~vm ob:azovku pr~gTam~ vidite na obrazku. takze velikost RAM se trvale snizuje 0 hodnotu zadanou uzivatelem v Setupu.: Sheamlng SIMU extensions t: Ym: • Obrazek 5.cenu.l r.ctX . Progr~m Intelu se j~enuje I~tel Processor Frequency ID Utility.y najdete v kap. CPUID Properties $CPUIO ~CPUID .c. Z toho vypljvajf dve zakladnt nevyhody: CPU Slopping: CPU RevIsion..4 Advanced Chip" set Features/lntegrovana gr2fika.. Network a.mrilt CPU Model· Level l trece cecne N a zakladni desce muzeme nekdy najit. Po jeho spustem vidfme zakladm oe.) S b8znou velikosti operaeni pameti v soucasnyeh pocftacich (256 ME a vice) nemusf bit velikost pameti vslkym problemern.musfme si uvedornit. NelBursttTMJ rncrcerchiechae '(eo. 810S System ! ce> lnstructlon 0 AMD 3DNowi . take integrovanou grafickou kartu. fC·PGA2 • Pamef pouzivana grafikou je nedostupna pro procesor. 3. CPU lev-el 2 cache' Level I dale. 1 'H): CPU Type.port li"~t Identifikaeni program AMD je kratkym udaje na obrazovce (viz obrazek 5.. MultimediEt '" blnput :fj~.f1 III S1or.nOed MMX OAMD64 OIA-04 Not Supported Informace 0 Obrazek 5. Preeesscr teatutes. must pouzfvat systemovou pamef RAM. Obrazek 5. cache. Toto reseni rna jedinou vyhodu .prcvooce zakladnim nastavenim poiHtace 89 . InformatIOn klcen.

l ..sahuJe taKe sbernici a slot AGP fie pouze. Ma-li tedy pevny disk 5 ploten. 4. ale pusobenfm vzajemnych magnetiekyeh sil se "srovnaji". Pfenos jednoho datoveho sektoru totiZ vyzaduje sled nekolika operaci a tak je vYhodnejsi prenest najednou vice sektorU. Nad kazdou stranou plotny se pohybuje jedna magnetieka hlavieka (Head). i kdyz je ve vetSine pnpadfi odhali Setup automaticky.specialnfrnu softwaru. preda zpravu 0 pravdepodobnem vzniku ehyby dale .zovce Integrated Fyzicka struldura Z hlediska konfigurace BIOSu nas zajfmaji predevsfm geometricke parametry sku. N a vnitmfch.nl'l2ete dokaupitgraficko. ci SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) je technologie umoziiujtc! pfedvidat mozne selhanf pevneho disku. doba vystavenf. MultiSeetor Setting. Ke spravne funkci SMART potfebujeme disk a BIOS podporujief SMART. presto oba sektory nesou stejne mnozstvf dat. T~o veClgmosti bud. kten8 ~mme inlegrovane grafH~~ob. Sectors/IRQ) je technologif umozllUjfci prenos dat ve skupinaeh sektorf (2. N a kazde strane plotny je magnetieka vrstva. Rokud. ktere vsak bylo nutne zadavat dffve a dnes jjz potreba nejsou: • Prekompenzace ('write precompensation) .. Velue rs normfll 887 OK: I>JwtJys PMSt'Ig 0 OK. je indikovana moznost vzniku ehyby Radic disku.y:s: passlng a 0 0 OK: AlwaY'S: passing OK: AJwesys: ~eSSlng OK: __ yo po$Slng OK: Value Is IlOI1'MI Conlig 0 I > Obrazek 5.flble IJlf'{!IoATACRCErrOfR~e V\lt'ite Error Rate count Sector <DO 200 Count 51 200 200 200 99 100 100 100 200 200 200 253 200 OK Vtdue is normel 1216 OK AM8YS passing 0 OK. kratkych stopach. Pokud segro nl rozhodnete. od nizje na disku vyhrazeno misto pro parkovanf hlav.kupte si potftar. jsou v podstate malymi magnety. Zpravidla od nas konfiguracni program vyzaduje jeste dalM informace. dnes se jiz nepouzfva.Jf.u Rartu a osadlt ji do.a grafika je levna:.R. ze datove bity jsou iimyslne ukladany na geometricky spatne misto.zadarne cislo poslednf stopy.estaJ:lElvyhovovat. Tyto tfi udaje Head.. Proto v Setupu zadavame posledni stopu . )_ Kazda vlastnost rna presne definovany rozsah hodnot. Stejnym stop am na ri'tznych povrsieh se ffka eyUndr (Cylinder). SetuQY mfvajr n~ktere v:olby Bostupne taKe v obra.pro grafiku je vyhrazena samostatna shernice AGP.2 0 frekvencich). protoze krajni kotouee nemusi mit nutne magneticke povrchy z obou stran. bjvaji uvedeny na stitku disku.IIocMLOf) Off·t.:12: VysJedky SMART 91 90 8105 a Setup . staticke apllkace (nap!'.llOll Reeaoceded Count Sector Count System Ttv~~ 51 21 200 96 ___ ADA32v3_60 . U dnesnfch diskU se setkame jeste s dverna vlastnostmi. Tip: Integrov~n.A. kde je dobfe videt standardni reseni ..50 -f Seek Error Rate Optleel Drives ATA ~ASP1 ··.0 hardwaru Vse je ztetelne z obrazku Frekmenee soucastek (kapitola 5. kde jsou tyto .. AJwr:..(4 CUrrent Pendin~ Sector Unconect. OK: V61ue is-norms! 01<: Value is normal OK: VaU:t is normsl OK VoluB is normal it! Q .~ Event Count 0 51 51 99 100 100 100 . • kompenzace.magnety" blizko u sebe.Mo!:he:rboard !±. Vsechny hlavy jsou umfsteny na spoleenem rameni. se :zakladl'll deskou. o ~ ~ ~ 09 OA 00 OC Power-On Time-Count Spin Retry count CQlibrel:icm Retry Count Power Cl(Gie Count Re.T. kam ukladame data.M. Proto pouzijeme stejnou metodu jako u prekompenzace . gramu ovlivnit: • pevnem disku (E)IDE SO\lvislosti. Blocks per Interrupt.Pfi bliZsim pohledu na geometrii disku zjistfte. 'fa pracuje tak.pruvodce zakladnFm nastavenrm pocitace l. v nichz jsou data ulozena. Poeet sektori't prenesenych v jednom bloku se oznacuje jako blocking factor. Ten vetsinou upozorni uzivatele na nutnost zalohovani dat na disku..cislo stogy.?~eI 0 2550 692 0 0 Sh.t-' lilQOirectX itJ . . Pokud se nekter~ z hodnot dostane mimo vymezene hranice. hrozf pfi jiste kombinaci kladnych a zapornych impulsf nehezpeei. do kteryeh si tidaje zapisuje.. 64. To se zadavalo u starych diskii. veskere obrazove prenosy se uskuteenuji po sb8rnici pametove..ew pot1'6Qovat v cbrazevce Standard CMOS Setup nebo Main. Dnes je prekompenzace nahrazena zonovym zapisem. Magnetickj povrch ploten je rozdelen na stopy (soustredne krusnice). posunou se i hlavy nad ostatnfmi kotouei nad stopu 154 sveho povrchu. Potrebujeme-li ziskat 0 disku detailnejsf informace. Pienos vice datmrych sektoril najednou (HDD BlockMode. I) malo drazs8. ale hodr S8 POUZ8pliO jednodussf. Kazda stopa je navic pHcne rozdelena na sektory (sector). ktery vlastnost disku sleduje. Toto usporadani nazyvame fyzickou organizaci dat. r. 128 sektoru). ze v dusledku pfitazlivych a odpudivych sil vniknou magnety do sebe. psvnyeh di• KaZdy disk je slozen z nekolika ploten ci kotoueii. Je zalozena na sledovani vlastnostf disku (napf. Value is normal 0 OK.ler ~ _ Display Multlrnedie ~1 R!!IW Read Error RMe SplnUpnme s!Mr.lu.~ § Wndows Store Loglc~ Ot. Sektor stopy 0 (prvni vllejSi stopa) je delsi nez stejny sektor posledni stopy (te u stredu). ktere muzeme v setupovem pro- 5. muze mit aZ 10 hlav (kazdy kotoue rna 2 povrchy). 32. cfmz se informace narusf a data budou neeitelna. Dip6ly. Loading zone. najdeme je na WWW-stninkaeh vyrobce disku. Stor~g8 .0 (6 0C7 i ~ ca 0. vYska hlav nad plotnou disku. Dfky spolecnemu rameni se tedy hlavy vzdy vznasejf nad stejnou stopou vsech povrchii. lS<r. Rancelarske prograroy).~Input i%l -Bll N8twmk .It Devicesiii··~SottWetre i:b rr 0 CS . Hlav vsak muze byt mene. vAm integrovana grafika pf.tceJ Dnvess -4i 003 004 200 91 100 o ~ 05 07 40 140 51 HlO 200 100 zoo . Stopy disku jsou rozdslany do nekolika z6n s ruznim poctem sektoru. ze vllejsi stopy jsou v dusledku vetsfho prumeru "deIM" nez vnitmf.7 o Peripherals. rychlost vypoetu polohy sektoru . 16. ktera cte a zapisuje data.. Pfedpokladem spravne funkce je podpora blokoveho pfenosujak na strane disku.lve::s Phys. tak BIOSu. Obranou proti tomuto jevu je pre- S. Pokud radic posune hlavu cislo 4 (patrfci tretfmu povrchu) nad stopu 154.Kapitola 5 . laUm prazdneho slotu AGP.i _ Opernling . parkovaci oblast . otacky disku.. U integrovane graficke karty zvlastni graficka sbernice chybi.9 Computer iiI. ktere musime obcas BIOSu sdelit (nastestf je vetsinou pozna automaticky). 8.tim vlastne prekompenzaci vyradfme. Cylinder a Sector.

228 sektoru (268 435 456). ktery komunikaci s diskem zprostredkuje.programovany vstup/vystup je ffzen proces~rel~ poeitaee. • CHS (Cylinder/Head/Sector): je prvnf metodou adresovani. Z toho vychazi maximalni kapacita disku: 16*64*1 024*0. Kapacita takto adresovaneho disku je maximalne 7. Rozhrani EIDE je pokracovatelem starsf normy IDE. ktera jsou na nem ulozena. ktery je pfeete a zobrazi na monitoru. • Ne~aI~omente: _ze_pf~1_loso~eprotokoly ll_ltr?DMA/66. Upgrade (flash) BIOSu). Maximaln! mozna kapaeita disku je 24~X512 baJtu. srm BIOSem nedornluvl nebo jej bud~ 810S zobrazovat s mensr kapacitou.! I i . . jak to rna nastave~ pevny dl~k. (E)IDE rna dva kanaly.nastavenrm 810S a Setup . V takovern pi'rpade pravdepodobne pomOze prepsanf BIOSu novou verzf (viz kapitola 4. ktere je schopno adresovat 10 bitu pro adresu eylindru. ze tato metoda se jii nepouzfva. • Rozhrani (E)IDE Kazdy disk rna svoji Hdicf elektroniku. IDE Secondary Slave pro podffzene zarfzenf druheho kanalu. 4 bity pro cislo hlavy a 8 bitu pro Cislo sektoru. systemovou sbernicf. Large. napr. a pI:estoze vsechny dnesni Setupy pracujf se standardem EIDE. zohrazf s~ dIS~ alespon jako 7. 24 = 16 adres).pravodce zakladnTm poMace 93 I JI. je tedy soucastf BIOSu a jeho vlastnosti urcujerne prostrednietvim Setupu.) Vetsina novejsfch diskf bude vyzadovat tento kabel. Skut:cna rychlostje ovlivnena parametry pevneho disku (pnstupova doba.88 GB. N_ektere Setup~ dovoluji nastavenf prenosovych rezimu. V rezimsch PIO dnes pracujf pouze nektere CD ROM.) Kapacita pevnych diskf vsak prerostla maximum 28bltove adresace LBA.tzn. ~eho zakladm nevyhodou j e vytezovani procesoru pri zapisu ei dem z disku.Kapitola 5 . se pounva vice oznaeenf) dokaze vyuiit vseeh bitu rozhranf Int13h . Pro komunikaci rnezi radieem a diskem jsou z hlediska BIOSu dUleZite nasledujfci vlastnosti: Adresovanf diskovych bloku Pevny disk musi byt schopen urdit pfesnou polohu dat. ktera komunikuje se sbernict. DM-. Radle EIDE je integrovan na zakladmch deskach pocitacu. Rovnez hdie. 40 vodicu navic je pouze rozvedeny zemnicf signal. Na druhem konei sbernice musi byt dalsi elektronicky obvod . Int13h: tato metoda (pro nil. ktsre se Iogtcky odrazily take v 610Su. Kazdy sektor pak rna svoji 28bitovou adresu. AIDA. 92 --------------------------------------------------------..10. J~stlize disk pfipojfme ke staremu fadici IDE. Pro prfrnou komunikaci mezi radieem a pameti se zde pouzfva Busmastering.tarSimi fadiei IDE se ale stale v BIOSu uvadf CHS tak. Maze se tedy stat. teoreticke. takze Je ~o~n~ adres?vat . (Ma stale jen 40 datovyeh vodicu. 6 bitu pro sektory (64 adres) a 10 bitu (1 024 adres) pro cylindr. tak jak rostla kapacita disku. T~P:Met~da adres?wmr ~i&kovehO prostoru prosta nekohka vyvojoyYmf stupru. Obe zaffzeru tedy musf pouzfvat stejnou metodu pro adresovanf dat. Rozhranf IDE pouzfvalo 16 bitu pro cislo cylindru.fadie. Pokud zkombinujeme tato clsla a vybereme vzdy to mensf z dvojice. Pri velikosti sektoru 512 B je pak ma:a~alm kapacita disku s adresovanim LBA 128 GB. L~A (Logical Block Addressing): Logieke adresovanf bloku bylo prevzato od dis~u s radicem SCSI ~ zc_:el~ zmenilo metodu adresace. ve vylepsenc verzi nazyvany Ultra DMA (easto obchodns oznacovanjako UltraATA). ktery s diskem komunikuje. ktery LBA nepodporuje. IDE Primary Slave pro podhzene zaffzeni prvniho kanalu.5 KB pfedstavuje kapacitu jednoho sektoru 512 B a 1 024 je prevod KB na MB). je sektor. BIOSem a samotnjrn rozhramm. Rychlost prenosu dat Pi-enos dat mezi diskem a operaem pametf muze probihat dvema zpusoby: • PIO (Pr~~~mmed I~ut!O?tpu~) . m1uvime take 0 metode adresovanf sektorfi. musf umet definovat pozadavek. IDE Secondary Master pro Hdici zaffzenf druheho kanalu.piimy pffstup do pameti). Proto vznikl standard ATA/ATAP 1-6 kte~'ymimo jine o?sahuje 48bitove adresovanf LBA. velikost cache). ktery lepe odde!uje jednotlive signalm vodiee v kabelu. J e dUlezite si uvedomit. Procesor jednoduse zada pfrkaz k prenosu dat a 0 vse ostatnf se postara fadic disku. Pro pffstup k disku pouziva BIOS rozhrani Int13h. • I I' I. nikoliv procesorem. XCHS. ale vetSinoll je detekce automaticka. ~arametry ~ednotlivyeh rez~mu ukazuji tabulky. 8 a 6 bitii. Nejpouzivanejsim fadieem pro komunikaci s pevnymi disky je EIDE (Enhanced Iniegmted Drive Electronics). !JMA CDire. 8 bitu pro adresu hlavy a 6 bitu pro adresu sektoru. pouzivaly ji stare disky IDE. s kterymi daty ehce pracovat. ze senas navY disk se star.88 GB._ tabulc:Jsou ryze. pi-iblizne 144 milionu GB (asi 144 petabajtu). Adresovam LBAJe dnes pro disky standardem a v Setupu jej budeme zadavat prakticky vzdy. Je jasne. Jedno z nieh musf byt oznaceno Master (hlavni.1 (Direct Memory Access . Postupne.5/1 024 = 512 MB (0. ze ani tato metoda se dnes nepouzfva. bylo pouzito nekolik metod pro adresovani diskfi. do nehoz jsou data ukladana. 100 a 133 vyzadujf pro sve vysoke krnitoety speeialni 80zIlovy kabel. (Pro zachovani zpetne kompatihility s~ s. Poloha dat na disku byla definovana adresou hlavy sektoru a cylindru. Ten spoeiva v tom ze presun dat je rfzen radicem. ze hodnoty uvedene. Je k tomu potfeba program. vyjdou narn: 4 bity pro adresaci hlavy (tj.ct Memory Access) . Zatfzenf procesoru je ve srovnanf s PIO mnohem mensf. Z duvodti zpetne kompatibility BIOSu se starymi disky najdeme v Setupech take moznost definice starsieh rezimu. oznaeuji jej casto jako IDE. Proto najderne v Setupu ctyH hidky pro konfiguraci zanzenf EIDE: • • • • IDE Primary Master pro Mdici zai1zeni prvnfho kanalu.modernejsfm rezimem diskoveho pfenosu EIDE Je. Protoze zakladnfrn prvkem.0 hardwaru Vysledky analyzy SMART je moine (a alespoii obcas dobre) prohlednout. na kazdem z nieh muze pracovat dvojice zaffzenf (celkem tedy 4 zarfzenf). Sektory na disku jsou cis10van! ~d nuly ~o maxrrnalm hodnoty. ffdicf) a druhe Slave (podfizene). J e jasne.

'. LBA Sector. ECCByt es ~Mex .'wW we~erndlg1.. UDMA Transfer ~Actiye UDMA Transfer Mode (ATA-l00) .4: 0 pevnem disku Poat~c pcrty (COM.patery [ DMA (i.JJ ~ Logicel prves Phyeicel Drivels PIa 4 UDMA UDMA5 5 (ATA-1 00) ~ Max."- .. m! . Informace 0 tom.7 MBjs 100 MB/s 133 MB/s Sl! SPD <$> dJ " .. . Definlcnf faEiKy najaete..lgemeni..03ED5 77545 cylinders.... Modemy My.:tr.c~y WATA Device Features 44727MB SMART Tabulka 5.bernice USB IAl.-. ~ VIA Bus Ma<t.1 Obocne iUPr.' ~CPU ~CPUID "'.:.7 MB/s 33. Unformatt •• C.3 MB/s 66.mber ~Rel{rsion System ~Parameters Chipset woe W0400S8-00DEAO ~810S WO-WMAD12421658 05.r 0 !yp zafizeni tniormsce Obrazek 5.pOkUdje na vasf zakJadnf desce inte- Obrazek 5 •.!'~m pienosu o pevnern Souvislusti: disku SATA Sei<r-rndarnikenalIDE +.. IIi!1I 5~ove ...! 0Wrn..~ ..2 MB/s 8. @ Host o Sec"r~v @ o Power o SMART Supported Mode Supported Management Advanced Power "ManJ.>Mothemo.ePQlfebova!::. PIO TranSfer Optical Drives ~ASPI * . Supported Not Supported Suppot1eol Cache Pralected Benchmark o ~ • o Power-Up Automatic In Standby Acoustic Mana_gement Overlay S\Jpported Not Supported Supported Nal D 48-bH L8A ATA Supported Device Configunrlion Device: Manufacturer Supporte • :.i Mon:tory a jlno --.3 MB/s 5.Kapitola 5 .alit ~ ~ Company Name Producllnformation Western Di_g1tfllCorporation http.r.• RCi:dice 2VUkIJ} videa :+. Are.. WDC WD400J3s-00DcAO (WD-WMAD12421 Me) .1. D..fi..·· Server Pienos Ultra DMA M6d 0 M6d 2 M6d 4 Mod 5 Mod 6 Operetlnq Doba cyklu 240 ns 120 ns 60 ns 40 ns Standard Ultra ATA Ultra ATA 33 Ultra ATA66 Ultra ATA100 Ultra ATA133 '!i 11 a ...p.Mu~imedla ..et'l[: R...Pfierals.2 MB/s Standard ATA ATA ATA ATA-2.....--II Zeitacr. v obrqzQvkach Standard CMOS se.lJ cOrnfenrbroducts II :+: ~ ' 'o' .0 hardwaru Mod PIO 0 1 2 3 4 5 Doba cyklu 600 ns 383 ns 240 ns 180 ns 120 ns 90 ns Prenosova rychlost 3. ~Buffer Ported. eg Memory Tabulka 5. IiI- sotl~.. Oproti klasickemu paralelnfmu rozhranf EIDE rna nekolik vyhod: 'rW zllalosti bt:ldet. ! . diskje vzdy Master a odpadaji tak easove prodlevy nutne pfi pfepfnanf rnezi dvema disky EIDE.-~..-~\! :f: >El'J Rodice disketovvrh jednotek :~' RadiCe IDE ATNATAPI '9 §~4 § § 5.1 MB/s 16.. nutny signal IORDY nestan d ardi zovano dl 5 AIDA32 v3..±i ±i sa.. )j :+: __ t.d. Seriove rozhranf pro pevne disky se v poeftaefch pomalu zabydluje. nutny signal IORDY ATA-2.» Input .16 heeds.~e Dlsplay ..3 Retimy PlO Pi'enosC)va rychlost 16.J Stor."ob..ve.t. 53 sectors per track.r IDE Radice :. ill<l:B .6 MB/s 22.are Con11!.• vice Deseriptloo ..3 MB/s 11.i[E. v jakem rezimu disk pracuje. 11 . zfskate ve Spravci zafizeni. disku SATA) vede pouze jeden kabel..f '+. zaffzenf nenf pnpoieno) • Kjednomu zafizeni (napr.oub.Alomatick6 rozpo~tlavani ~+:. proresorv LPT) B e2im pfenosv f·--··_· ------- -. 600 bytes per sector 78f05380 2 MB (Dual IS 40 Mode Mcc!e ~ l.if... podrobnejsi udaje poskytne take AIDA32_ "'tMi:::C .. Read Ahead) § Wndows StorS98 ¥ MultipJe Sectors .80 j ccrrooter Motherboard ... MoOOIID ~Serial Nu..13: Pfenosove reZimy prvnfho kanalu IDE (2.iE .8 ZaHzenf 1 T yp ~arr2. odpadaji take problemy s nastavovanfrn propojek a tenef seriove kabely jsou ideal- 94 BIOS a setuo - prOvo dee zakladnfm nastavenrm pocrtal5e 95 ~} . tup nebo Main a Integrated Rer.~li k di'pozlci] Akt1!_arn [ rezimpienosz IN'elle poultl grovano rozhranf SArA..4 Refimy Ultra DMA 'I:.~~UPro'liedkY I '+. Networt Dnedx ill '! Devices ~ fa ~ .

nebo pouze zaffzenf SATA (varianta B). praci v novem operacnfm systemu. zaradil jsem obrazky ukazujicf moine varianty spoluprace PATA a SATA.tivy: c • • Nekombinovany reiim. 1'0- Velmi dUlezita je take podpora SATA ze strany operacnfho systemu.bud' SATA.6: Kombinovany rezim Protoze je tato problematika pomerne nova.17 Enhanced Mode pfedstavuje kdy je mozne vyuzft vsechna zahzenf. nebo Master. V zasade muzeme pouZit dye praeovni alterna. nebo PATA (Pa1'alelni ATA = EIDE). kdy oba typy zahzeni praeujf soueasne.15 Nekombinovany reiim. A • Diky navrzem vnejsiho provedeni sbernice a konektoru je mozne pfipojenf a odpojeni diskii za chodu poeitade. podporujicfm dva kanaly Ultra ATA a dva kanaly SATA (Intel ICH5). vidime pfipojena pouze zahzeni PATA (varianta A).0 hardwaru ni z hlediska montaze i proudern vzduchu. 'IY budou samozrejme zalezet na konstrukci zakladnf desky. Kombinovany reiim.:1. • Obrazek 5. ze jsou definovany dva kanaly (secondary a primary) a ze kazde zaffzenf must byt bud' Slave.5: Nekombinovany reiitn • 96 BIOS a Setup . kdy pracujeme pouze s jednfm typem zahzenf . Ph instalaei operacnfho systemu budeme pro disk SATA potrebovat ovladac (ktery zatfrn Windows neznaji) a rovnez budeme muset nastavit nektere parametry v Setupu. Windows 98IMe. Lze pousit maximalne 4 zahzenf. ktera mohou pracovat v kombinovanem a nekombinovanem rezimu. Nove zarfzeni vsak s sebou pi"imlSli problemy.pravooce zakladnfm nastavenfm pocitace 97 . Vidfme. • Prenosova rychlost Serial ATA je 150 MB/s (tedy vyssf nez u Ultra ATA133). • Obfi'izek 5. Native (Enhanced Mode) mode pro nove operacnf systemy (Windows XP SPI. my si ukazeme pffklad zalozeny na South Bridge. To vse usnadnuje montaz v poeftaeovych sknnfch.:1.Kapitola 5 . Obrazek 5. 7: Enhanced Mode • Vypnuto (DISABLE) Na obrazku 5. Windows 2000). Tfeti ohrazek 5.16 Kombinooomq reiim ukazuje zakladnf moznosti praee v kombinovanem rezimu a Compatible m6du (tedy se starsfrn operacmm systemem). z tohoto hlediska zeznavame dva rezimy (ty pak musirne definovat v Setupu): • Compatible mode definovany pro stars! operaenf systemy (DOS. Wmdows Server 2003).:1. Je mozne pouzft az 6 zahzenf (4 PATA a 2 SATA). Navfc maximalnf delka kabelu muze byt az 1 m. A B Obrazek 5.

Kapito/a 5 -

a hardwaru

5.9

o diskovych

polfch RAID

RAID 0

disk1

Souvislosti: RAID [e spfse vysadou serveru, ale nektere jeho retimy nabfzejf take
zakladnf desky "obycejnych" PC. Nastavovanl parametru RAID se pak zpravidla provacr v obrazovce fntegrated Peripherals.
disk2

.~
I
disk2

_?dala

U mnoha lepsich zakladmch desek najdeme integrovany fadic RAID, ktery vytvari z nekolika disku jedno diskove pole. Jde 0 skupinu disku, ktera se navenek "tvan" jako disk jeden, Pocitac sem posfla pozadavky na cteni a zapisy dat a pole S1 sarno organizuje, na ktery disk se data ulozi (ci odkud se prectou). Ucelem diskovyeh poll neni vetsinou zvetSeni kapacity, ale zvysem bezpecnosti dat. K organizaei dat pouzfvajf nekterou z metod RAID (Redundant A1'ray of Inexpensive Disks). Tu pak musime nastavit v Setupu. (Na jednodussteh integrovanyeh fadicfch RAID nebjvajf vetSinou k dispozici vsechny rezimy RAID.) Pole je nutne vytvaret z odpovidajfefeh diskfi, neJvjhodnejsi jsou disky stejneho typu (stejna kapacita a rychlost). Vlastni problematika RAID je velmi sloziti, pro nase ucely postacf vysvetlit zakladni vlastnosti diskovyeh poll. Vyssi bezpeenosti diskovych polf je dosazeno dfky nadbyteenosti (redundanci) dat. Pfi havarii se pak z nadbytecnych dat doplni chybejiei ridaje. RAID se delf do nekolika skupin, ktere pouzfvajf ruzne urovne redundance dat. Podstatne znaky metod RAID ukazuje tabulka:
typ
RAID 0, striping

disk 1

disk3

disk 4
I I

RAID 1

~---~

RAID 4

1·---._ .
RAIDS

I

.."._.,.)

princip
Data se rozdeluit mezi nekollk diskO

yYhody
ZyYsenf kapacity, snfzenf prtstupove doby pri ctecrch i zaplsovactch operacfch. Data [sou 100% redundantnr. Vysoka bezpecnost, pf peruse primarnfho disku, pfebfra jeho funkci sekundarnf disk. Zvysenf vykoru, pri ctecjch operacich. Redundantnf data zaberou jen jeden disk (nenf tfeba zdvojnasobovat kapacitu disku). Havarovany disk je moine vyrnenit. Pole dopoclta a zrekonstruuje chybejicf data.

neyYhody
Nezvysuje bezpecnost, pokud jeden disk zhavaruje, ztratfme vsecnna data K ulozenf dat je potrebna dvojnasobna kapacita. Kapacita jednoho disku je zrcadlena na disk dalsf, Nizsf yYkon pri zapisovych operaclch, predevsrm pf pozadavku synchronniho zapisu. Potfeba mintrnalne tff disku,
v

Normalnl data Redundantni data

Obrazek 5.18:
Pincipy RAID

RAID 1, mirroring

Data se soucasne zapisujf na Vice diskO (vetsinou dva). Jeden disk je uplnou kopif druheho Data jsou rozdelovana rnezl vice dtsku, Navfc jeden disk za sady je vyhrazen pro ukladanf paritnfch redundantnrch udajO. Zhavarovany disk je mozne vymenit, Jeho data jsou pak zrekonstruovana pomoci paritnfch redundantnfch udaju.

5.10
.!}1J

o setrenl

RAID 4, striping s redundancf

energif (Power Management,

ACPI)

Souvislosti: Rfzenfm spoti'eby se zabyvajf obrazovky Power Management ci Power.

RAID 5, striping 5 redundanor

Pracuje podobne jako RAID 4, Plati vse jako u RAID 4. Platf vse jako u RAID 4. ale "nadbytecna" paritni data U nekterych systernu je RAID 5 jsou rozprostfena na vsechny mene yYkonny nez RAID 4. disky. Neni zde zvlastnr disk pro redundantnf data.

Setfenf energii je soucasti kazdeho PC. Po urcite dobe neCinnosti dochazf ke snfzenf vykonu a pote k vypnutf jednotlivyeh hardwarovych prvku, K fizenf Power managementu byly vyvinuty dye metody, obe majf vztah k BIOSu a pri jeho konfiguraci je potfeba porozumst jejich zakladnf terminologii.

APM (Advanced Power Management)
Jde 0 starsi zpiisob, ktery se definuje v BIOSu a je pod jeho zpravou. Poslednf standard APM 1.2 popisuje zafizenf, metodu a dobu, po niz rna k setfenf energii dochazet, Proto je

Tabulka 5.5
Reiimy RAID

98

810S a Setup -

oravoace

zaklednfm nastavenrm poCitace

99

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

v Setupech mnoho radak k nastaveni setficfho rezimu pro konkretni zahzenf. APM rna vsak nekolik prohlemu: • Kazdy BIOS rna vlastni schemata napajeni, coi klade naroky na programatory BIOSu a vyrobce zakladnfch desek. Nenfto pffjemne ani uzivatelum, kteh ne zeela jednotne schema (a volby v Setupu) pfizpiisobuji svoji potrebe, Operaemmu systernu neni [asna phcina prechodu do setHciho rezimu - byl to stisk setficiho tlacftka uzivatelern, nebo zapusobil BIOS? APM nezna nova zarfzenf USB a IEEE 1394.

• • •

S2 Sleeping: stejny jako u St, ale obsah cache procesoru je ztracen. S3 Save-to-RAM_ (STR): jako u S2, ale vsechny komponenty krome RAM (jejfz obsah je udrzovan) jsou vypnuty. Probuzeni trva priblisne 5 s. S4 Save-to-Disk: je vypnuty operaeni system, na rozdfl od S3 je obsah RAM zapsan na pevny disk. K probuzenf je potreba asi 20 s.

• •

APM rozlisuje tyto zakladni stavy spotreby: • • • Enabled, zapnuto, plny, 100% vykon, Standby (Sl/POS), (Power Saving), stay snizeneho prfkonu, ve kterem se periferiim vysle signal ke snfzenf pfikonu. Suspend (S3/STR), (Suspend to RAM), stav odlozeni, ve kterern dojde k odpojeni napajenf vetSiny periferii a ulozenf jejieh stavu do pameti RAM. PH probuzenf se jejich stay obnovi. Off, vypnuto.

Aby ACPI mohlo bezchyhne fungovat, musi teto specifikaci vyhovovat veskery instalovany hardware a software, operacnf system a BIOS, Dnes to neni problem, ale u starSfeh poeitamuie nekompatibilita nektereho prvku zpusobovat podivne potfze (vypfnani PC, havarie systernu apod.), Pak je lepSf Power management vypnout a zkontrolovat, zda setreni neni prfcinou problemfi, N aopak, pokud se poeitac prostfednictvim tlacitka Start nevypma automaticky (ale pouze zapfnaefm tlaeftkem), zkontrolujte povoleni ACPI v BIOSu,

eu

ACPI bylo definovano v roce 2000, takze jeho parametrurn vyhovuji operacnf systemy Windows 98 SE, Me, 2000 a XP. Aby ACPI spravne fungovalo, musi byt v BIOSu povoleno. Tip: Pi'i lnstalaet operacnfho systemu je dobre mft ui ACPI povoleno, usetttme sl pracl s pozctejSfmdoph'iovanfm pottebnych ovladacQ. (Pokud ACPI nepovolfme, Windows nalnstaluil podporu pro APM.) Konfiguraci spotfeby ve Windows XP ukazuje obrazek Moznosti na.plijeni. 0 torn, jak zahzeni operaeniho systemu podporuji ACPI, se presvedetme ve Spravci za.fizeni (viz obrazek),

Existuje jesre jeden zajirnavy stav; ktery vsak nepodporuji vsechny zakladm desky - Suspend to disk (STD), hibernace - odlozeni stavu systemu na disk, odkud se po prohuzenf vse obnovf.

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
J e dnesnfm standardem, kdy je rfzenf spotfeby v rezii operacnfho systemu. ACPI definuje hardwarove registry (implementovane v ehipsetu), rozhranf BIOSu (obsahujfcf konfiguracni tabulku, v niz je zapsana konfigurace pro prvky zakladni desky) a teplotni model ACPI. N avic je zaveden specialrujazyk, jimi se provadf komunikace mezi prvky ACPI. Jde 0 AML (AGP! Machine Language), jehoz prostrednictvfm komunikuji zaffzenf s operaenfm systemem (ktery tak fidi jejieh spotrebu). Take ACPI definuje zakladnf setfici stavy: • • • • Working
(SO),

s che.rI1~lanai't.:Jveni nap~iel'l;
L~,d9,ap_nlllo_ . __ ---

----:=::OdllraniL

vi

I U lo,iq.ko - II

I

Mzmi prace ph 100% vykonu.

..

Nesleveni PIOschema nepeien i Vidy z.apnuto
VJlphout !)loniLo, V~pnout pevne §-20-",~in-UL-aC-h

~-------"I

Sleeping (Sl-S3), pokud nebeil programy, zapinajf se setnef rezimy sleeping, popsane dale, Soft-Off (S4) , setHef rezim s vyssi ucinnosti, rovnez popsan dale. Mechanical-Off (S5), system je vypnuty, zapnout jej je mozne pouze vypinaeem,

gi,ky:

[ f~~

.. _ _

Ospomy reiim: Aezim $I!anku:

Stay Sleeping je jeste rozdelen na podrezimy: • St Sleeping (POS): koresponduje s m6dy Standby/Suspend v APM, proeesor nezpracovava zadne prograrny, je udrzovan obsah operacru pameti a cache proeesoru.

OK

i [..LQlOo II.. S

PllUzrt

Obrazek 5.1.9: Motnosti napajenf

100

BIOS a Setup - prlivodce zakiadnrm nastavenrm

pocftace

101
'.1

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

• •

I/O (Input/Output)

- vstupne/vystupnfho

portu.

Urciteho prostoru v operacni pameti:

.t.

+ +

0.. Ral.J1'-L_
Il'i1I Sil'ove
adapatery

Pokud by nekolik karet obdrzelo stejne zdroje (IRQ vsak novejsi desky scb1et urneji, viz Poztuimka), dojde ke konfliktu a jedna z nich nebo obe nebudou spravne pracovat. Drive se pridelovant provadelo ruene, ale dnes je to zalezitost PnP (Plug-and-Play). Pro spravnou cinnost PnP musf byt splneno nekolik podminek. S nimi u novejsieh stroju nebyvaji potfze ale pro jistotu uvedu jejich pfehled: ' • BIOS musf PnP umet, Rov~ei Operaeni system musi znat PnP. To splnovaly jii Windows 95, z dnes pouztvanych systernu neumf PnP pouze dozfvajfcf Windows NT. PnP musf podporovat samotna rozsifujfc! karta (pfesneji jeji BIOS).
pel a ISA

:~ '~

zafl2en[ Datovy port pro ueni Plug and Play ne sbernid ISA
Most VIA Tech mezi sbemlcemr

PrograMDI/j:ltelny

Numetkky datavy proossor Tadi~ preru:senr
VIA Tech

Pro'iti'"edky zal<Jadni desky Radic portu A(;P k procesoru

Radi' ptimeho pfistupu do pameti (OMA) Sbernice PO Softwarovy modul pro vycet lanzeni tvpu plug and play System ..... yhoVIJjic:i svstemu Systemova Systemove SystBmovy deska htldtny reelnehc cElSDvac ACPl CC'lSUa obvcdu CMOS

Ph konfiguraci systemovych zdrojf nenf dfky PnP vetsinou nutny zasah usivatele. 0 tom ktere zdroje jsou pHdeIeny, ziskame informaei ve Spravci zafizeni nebo v programu AIDA32.

Systemovy reprcduktor Termalnf zona roi"hran{ ACPI

TJ.~atkoreebranl APCl s definovanou
Ventilator rozhreru ACPJ

funke!

ObrilZek 5.20: Spravce zaffzenf

Z~?izenf oodle typu
Zanzenf podle pnpojeni
+. ~
_c ~

Po,adavok pTerusenf (IRQ) Pi'imy pnstup do pamO\:i (DMA)

Prostfedky • Prostredky

podle typu pod!a prTpojeni

Thermal management
ACPI nahizi take tepelnou kontrolu kritickych komponent systemu. Aby vse fungovalo, musf byt na zakladni desce umistena topelna cidla. Jejich iidaje pak maie e1st BIOS a operaenf system. V principu funguje system tak, ze se stoupajici teplotou stoupaji take otaeky ventilaton) chladicn, Pokud presto nenf mozne soucastku uehladit, maze dojit az k vypnutf systemu.
-_-c

§ lI!!I
+.

4 Radio p'm.ho pl1stupu do pametl ([)MA:! Vstupne-vystupni ecrese (I/O)

i:J

2

standardni

rodiE disksto •• jednotky

Zobrazfc skryta z.eITzeni
Vlastnr

c,:

y y

restevers. ..

[OQOOOOOO- 000OOCf7) [00000000. ODDOfffF)

SbiifO~e PCI Sbomce PCI

5.11

o PnP a systemovych

zdrojfch

Obr<izek 5.21.: Systemove zdroje ve SprflVci zaffzenf

Souvislo$ti: Tyto lnfntmace uplatnfrne pfJ konfiguracl ZdrojCpro zaffzenf PCI v obrazovee PNP/PCI configurations. Aby se rozsifujicf karty zaelenily do operaenfho systemu, musime jej doplnit 0 jejich ovladace. To vsak nestact, protoze pffdavna zanzenf navic vyzaduji exkluzivnf pfidelenf systemovych zdrojii: • • DMA (Direct Memoru Access) - cfsla kanalu pro pfimy pfistup do pameti. IRQ (Inierrup; Request Levels) - cisla pozadavku na prerusenf

BIOS tedy rnusi pfi startu PC prozkoumat vseehny pffdavne karty a pfidslit jim systemove zdroje. Aby tuto Cinnost nemusel opakovat pfi kaidem startu PC (a nemarnil tak zbytecne cas), uklada si tidaje 0 konfiguraci ESCD - (Extended System Configuration Data) do pameti CMOS. Odtud sije pfi startu preete, a pokud se od posledniho bootu nic nezmenilo (nebyl pridan novy hardware), nenf nutne nic konfigurovat, pouZiji se tedy dfive pfidelene zdroje. ESCD pouZivaji take Windows, v nichz tyto iidaje muzeme zmenit ve Spravci zafizeni. Pm;mimka: NoveJsf zaktadnf desky jsou osazenyi'adicem IRQ ARIC (Advanced Programmable Interrupt ControllerJ. Opron pOvodnfrnu !'adlci urn! sdtlet zdroje - 0 jed~ no prerusenr Sa tak mOte deJit nekolfk zaffzenl(-kap. 3.3 Advanced BIOS Features Setup/APIC mode).

102

BIOS a Setup - pruvadce zakladnfm nastavenim

paNtace

]03

ktery ndi podffzena zarfzenf (v zakladnich deskach bjvaji nejcasteji 2~ zdifky = "kofeny" USB). Mezi daIM vlastnosti path: • • • Pripojenf al.12 o rozhranfch pocltace seriove sbernici USB (Universal Serial Bus) Souvislosti: Tyto vedomosti uplatnfme pfedevsfm V obrazovce Integrated Peripherals.nOlIDE fi4 glRQ e. Ii g IRQUD OF IRQ OC DE OO. zanzenr pro ukladan] dat (disky USB) 5.:ti <:P Input :::t' ~ 1jIRQ 03 crJl I "::J1RQ 04 I~ : I '" IRQ 05 Komun.!i vyssi USB ·I! II@JIRQOBShoredVlA Benchmark I ~J.Jiostitel.1lil¥k14 j I §IRQ 08 it. .'t Devices. .nnnRFfFF Log~ech·compatible MoL.". ..edie VIA Rev 5 e PCI1()~ OOMbFest vyisi USB Univerealni hostitelsky radiC VIA Rev 5. Server <'i. digitalnf fotoaparaty . jednotky Rdd~c primeho pfistupu do pamBti (DMA) Sys1emovy casovEtc Easy Im. Vetvenf probfha v rozboeovacfeh USB (USB HUB).480 Mb/s (kabel je stejny jako u Full Speed). _ ~ - • • ~ A1DA32 v380 Motherboard Opertrting System Djsplay If "' ~ Computer ±• ±i :ti II I Reso_urce §DMA ~ Share Exclusive Exclusive Exctustve Exclusive Exclusive Exclusive Shared Exclusive Exclusive Shared Exch. rnysl. Podpora Plug-and-Play Pouziva tfi prenosove rychlosti Low Speed . II ~IRQOe I~ I.~IDe-lices ~ Printers l ~lRQ 08 ~ IRQ 09 II f) IRQOA I ~ ~ §JRQ 06 svstersu ACPI ~ prffj!ii.hostitele vede jen jediny kabel.. k nil. vymenna media. ktery se muze vetvit k dalsfrn periferifm.5 Mb/s pro pomala zaffzeni (mohou se pouzft i nestfnene kabely 0 maximalni delce 3 m). Od jedne zdfrky USB pocitace . normou USB 2. komunikace mezi zaiizenfmi. desk. \Al!ndows Devices ~Phy:sIl. Moznost pfipojit zaffzeni za chodu poeftaee.. Podpora Power managementu jfcfch periferif).i. 104 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenrm polHtace 105 ..ile !!lew Report • Zarfzenf muze byt az 5 m od rozbocovace..1. N a vrcholku pyramidy stoji . Full Speed -12 Mb/s pro zanzeni rychla (kabel musf byt stine ny.e 'Sh:Ar~rJ Syslemov. IEEE 1394 je seriovy protokol popisujfci pravidla Z hlediska pripojovanf definuje IEEE 1394 konektor (ten je sesti nebo ctyfpinory) a kabel (2 kroucene dvojlinky. USB rna tyto vlastnosti: • USB podporuje al.lic dtsketove jednotky svete-nove hodiny realneho casu a obvndu CMOS System vyhovujlcf LucentVVinModem NVIOIA RIVA TNT2 Model 64 Universalni hostitelskji rsdiC VIA Rev 5 EI • • • E3 Directx ~ 1. coz splfiuji vsechny Windows poefnaje Obrazek 5. hernf zanzenr Audiozaitzenl a mikrofony Videozarrzenr. proto shrnu jeho zakladni vlastnosti: Ma topologickou strukturu podobnou pyramids. sitove adaptery. Radky pro nastaveni USB obsahuje kazdy Setup.AIDA32 Prenosova rychlost periferie 10-100 kh/s 500 kb/s-10 Mb/s 25-400 Mb/s Typicka periferie Klavesnice. Mutt. maximalni delka 5 m). Pfenosova rychlost USB Low speed Full speed High speed operacnfm systemem. 63 zaffzenf.6 Periferie a rychlosti USB o univerzeilni o IEEE 1394 FireWire Tato externi sberniee poeitaee je dnes beznjrn standardem.).. zvukova zaHzeni.> IRQ 01 ± S ~._ _. 5 iirovnf zaffzeni.Zejfzeni MIDIkompatibflnl S MPU·401 C} t t ltl Software Conlig Misc IRQ08 IRQ OB OB vyssf USB • • ! I ~IRQ ! Universalnl hoslrtelsky . Ve vedenf jsou pouzity take dva vodice s napajecfrn napetfrn 5 V. skenery. Moznost pfipojit az 127zaffzenf..0 hardwaru mtl . :t !.j Network . Podpora vice soucasnych operacf na nekolika zaffzenieh.OOOOOO-OOOSfFFF nnnAnnnn..22: Systemove zdroje . modemy.Ill Slorage .IRQ I" I '1Memory va Memnrv Exclusive EXclu". (pro automaticke "uspavani" momentalne nepracu- ~Q ~=. NVlnlA RIVA TNT? MlirlAI USB musi byt podporovana Windows 95 OSR 2. ~ .ikni5ni ort (COM2) p KOffiun. videorekordsry).met Keyboard (COM1) .medi' ± .. Propojeni az 1 023 sbernic (tim vznikne sf£ zahzeni FireWire)_ Podpora PnP. tiskarny. Ethernet Map1e.ilo.scni port ~ L_ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller MOM) standardnl rae. pakove ovladaee.lSe PSf2 Numerick'( datovy procesor Prlmernl kan61tDE Sekund'rni k. ty mohou byt integrovany do nektereho zaffzeni USB. IEEE 1394 je opet sbernicf seriovou a externi.Jsive Shared Shared Shared Shered Shared EXclusive Exclusive Ex_elusive Device DescripUon Stan•• ~ ttl I ~ DMA 04 i IRQ 00 02 rdni radie disketov.. myai. 0@ Budit [rrorrn<>tion bicense .. pouzfvane pro propojovanf poeitaeovych sitf). se pfipojujf zarfzenf prenasejicf velka mnozstvi dat (kamery. E. S rozhramm USB se vyrabejf temef vseehny periferie (klavesniee.Kapitofa 5 .0 byla doplnena rychlost High Speed . Tabulka 5. ureene k napajenf nfzkonapsfovych periferif. kofen" (vetsinou vestaveny do zakladni desky pocftace)._'i!Leb __ ~~~}:!~ . .

PouZiva protokol DMA. ktere potfebuji nejvyssi moznou rychlost pi'enosu dat. Paralelni rozhrani integrovane v zakladnich dsskach umf vetsinou vseehny rezimy prace. Vyuzitf FIFO je nazyvano Fast CentTonics Mode nebo Parallel Pori FIFO Mode. tak paralelnim) systemove prostfedky a tak Je dobre vedet ktere prostredky jsou pro tyto ucely vyhrazeny: port adresa I/O IRQ lPT1. EPP umoznuje rychlejsi prenos dat. zajistujicf kompatibilitu se starSimi zarfzenfmi. Jake volby zde tedy muzeme najit? • • Centronics mode (nekdy tez oznaeovany Normal. 5tandardni systemove prostiedky portu V Set~pech jr: m_o~nepridelit pO~llm qak seriovym. Tento zpusob prace prestaval vyhovovat novym periferiim. nebo Compatible Mode). Tento standard zahrnuje specifikace SPp. 378 7 lPT2 278 lPT3 3SG 5 ci 7 5 Tabulka5. Pouzfva jej hodne firem (hlavne tvurce tohoto standardu firma HewlettPackard) a byva casto oznacovan jako Bi.6 Systemove zdroje paralelnfch porta port adresa I/O COM1. • o reiimech paralelniho portu Paralelni rozhranf bylo puvodne urceno pro pfipojeni tiskarny a je take caste oznaeovano podIe stejnojmenneho vyrobce tiskaren Centronics. protoze pomaha vytvaret kompletnf obousmernou (b'i-directional) komunikaci. (SIR) se pouzfval u starsich pfistroju a pracoval s rychlosti od 9600 b/s do 115 kb/s. Obvykle je nazyvan Centronics Mode. S nastupem PS/2 roku 1987 navrhla IBM rozsffeni stavajicfho paralelniho portu.K(3pito/a 5 .304 Mb/s). ktere umoziiovalo Sbitovy obousmerny prenos dat. Signaling MethodfoT a Bi-directional Parallel Peripheral Interface for Personal Computers. I . a tak byl postupne vylepsovan. ' I 106 BIOS a Setup .mod pouzfvany k pfenosu dat z poeitace do tiskarny. Xircom a Zenith roku 1991. vhodny pro rychle perifene_ ?. Standar~u pro fyzicky pi-enos me:i elekt~onic~Ymi pr:rst!"ojije nekolik (vetsinu z nich vypracovala bDa). EPP a ECP.).0 hardwaru • Standard podporuje tyto pfenosove rychlosti: S100 (98. EC~ M ~~e (Ex~~nd~d ~apabilities PoTtY je opet obousmerny rezirn. SPP mode. S200 (196. Pro spravnou funkei je samozrejrne nutna podpora normy operaenfm systamem. Windows podporuji Fire Wire od Windows 98. take tnnozfiuje obousmerny prenos. buffer FIFO pro pi-enos dat v Compatibility Mode. Zaffzenf IrDA komunikujf pornocf infracervenych diod (emituji svetlo s vinovou delkou 875 nm). 3F8 COM2 2F8 COM3 3E8 4 COM4 2E8 • IRQ 4 3 3 • Tabulka 5. • E~P_ Mode je a~! ~e~r?zsfre~ejsim reZimem P:o tiskamy. Pouzitfm FIFO se zvYsi rychlost prenosu dat.?'Ipo~enek paralelnfmu portu. a tak i Centronicsje jsdnosmemym rozhranfrn (od PC do tiskarny). Prenos dat z PC do tiskarny byl jednosmerny a 4bitovj.7 Systemove zdroje seriorych porW Enhanced Parallel Port (EPP) je norma vytvorena spoleeenstvfm firem Intel.608 Mb/s). Vyuziva peti linek z perifarnfho zaffzeni pro indikaci stavu tohoto zaftzenf.orovodce zakladnim nastavenfm poNtace 107 __ I. od 500 kB do 2 MB za sekundu. V Setupu pak musime zvolit rezim. • ASKIR je normou firmy Sharp. Tato norma existovala jeste pfed vznikem organizace IrDA a oznacovala se HPSIR.Tronics. Rozsffeni se ujalo pod nazvem SPP (Standard Parallel Port) a zcela nahradilo puvodni Centronics. Fast Infrared • (FIR) je novejsi normou. Nibble Mode . podporujfci nektere PDA a notebooky ale se standardy IrDA je nekompatibilni. externi pevne disky atd. Association) je casto vestaveno v noteboocich a jeho podporu nabizi take vetsina Setupu stolnfch PC.216 Mb/s). z nichZ jeden musfme zvolit v Setupu. coz je oboustranny rezim pro tiskarny In.fracervene rozhranf IrDa (Infrared Data.je kombinovan s CO'Jnpatibility Mode (popffpade s Perollei Port FIFO Mode). Je zamereno na jine periferie nez tiskarny pripojovane k paralelnimu portu (zalohovaef zarfzeill. S400 (393. (Parallel Port FIFO Mode nenf definovan v dokumentu IEEE 1284). ECP je navrzen kviili ryehlejsi a efektivnejsi komunikaci s novymi tiskarnarni a skenery. s mmz budeme pracovat: • Serial Infrared. Vzdalenost mezi zaffzenfrni by nemela prekroeit 1 m a infracerveny vysflac a pfijimac by nemely bit od sebe odkloneny vice nez 0 uhel 30°. SPP pracuje ve trech modech: • Compatibility Mode . Zatimco EPP byl ureen pro jina zanzeni. o reiimech infracerveneho portu Kratce po uvedeni EPP (roku 1992) pHsly spolecnosti Microsoft a Hewlett Packard se standardem ECP (Extended Capabilities Port).druhy reverzni m6d pro obousmernou Na rozdfl od Nibble Mode vyuzfva osmi linek. pfi niz umi pfistroje komunikovat az ry- chlostf 4 Mb/s. coz je rezim puvodnfho jednosmerneho Centronicsu (realizovany v rarnci SPP). kteremu pak v Setupech pnrazujeme prerusenf. presto ji najdeme v mnoha Setupech. Dnes paralelni porty vyuzfvaji tzv. (bi-directional) komunikaci. Roku 1994 byl uveden standard IEEE 1284 Suuulard. Zafizeni musf bit vUci sobe v pffme viditelnosti. Byte Mode .

. 'I I: I I I . I I.

Qznamuje jaky POST-test se prave provadf. DMA (Direct Memory Access) 1. Aby se tak pamet nevymazala. V PC se poui. Kanalu prerusenf je vfce (16) a kazdy ma sve i5fslo a prioritu. kaidy rna uroitou prioritu. AML (ACPI Machine .provadet obcerstvo- Chipset (clpset) Elektronicky obvod Fidici cinnost zakladnf desky. Tim se prace vyzr-arrne zrychluje. Phoenix Vyrobce BIOSu. jii. ze jej potfebujT). CHS (Cyllnder(Head(Sector) Prvni metoda adresace diskovych bloku. EIDE (Enhanced IDE) Viz IDE. vant (refresh). ECC (Error Checking and Correcting) sarnoopravny ked pro praci S operacru parnetl. Kanal pro primy pfenos dat mezi mlkroprocesorem a periferii. Jde 0 stary zpusob setrenf. ASKIR lnfracerveny rezlm prace obvodu UART (neni slce standardem IrDa. FSB (Front Side Bus) Sbernlce. ISA (Industry Standard Architecture) Stary standard 16bitove sbernice pro propojenf mikroprocesoru s periferiemi. Ukladaji se do ni zpracovavana data. Je rychlejsf nez PIO a dnes hojne pouzlvana. Dnes se PIO pouiiva velmi malo. Award Vyrobce BIOSu. Syva osazena spfse na drazsjch zakladnfch deskach. PIO (Programmed Input/Output) Metoda prenosu dat mezi pevnym dlskern a rnikroprocesorem. CPU (Central Processor Unit) oznacenl pro mikroprocesor. zprosttedkovava komunikaci mezi hardwarem a operacntrn systememo Cache Rychla vyrovnavacl parnet. MPEG Format pro kompresi obrazu. rnagneticka hlava pevneho disku. ESCD (Extended System Configuration Data) Udaje 0 konfiguraci systemovych zdroju (ktere rozsirujicf desce pam jake IRQ.Iazyk definovany pro [ehoz prostrednlctvlm nim systernern (ktery Language) komunikaci mezi prvky ACPI. kdy je fizeni spotreby v rezii Windows. Flash Druh pametl ROM. RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) Metodika spoluprace Vice disku. 1(0 (InpUt/Output) Adresa vstupneyvystupntho portu.. Jsou parnetml. POST-kod Ciselny k6d. protoze pridelovanr rfdf bud BIOS. IRQ (Interrupt Request Levels) Kanal. IDE (Integrated Drive Electronics) Rozhranf pro pripojovanf diskovych periferii (hlavne pevnych disku a mechanik CD) k zakladnf desce. AGP (Accelerated Graphics Port) Samostatna sbernice pro pfipojenf graflcke karty. nebo operacnr system. RAM (Random Access Memory) Pameti pro casty zapis i ctenr. je potfeba kondenzatorky periodicky dobijet . pfenos dat fidi ladic pevneho disku. je mikroprocesor Head (hlava) Cteci/zapisovaci propojen s okottrn. s nimii nejcasteji spolupracuje mikroprocesor. Metoda pfenosu dat mezi pavnym diskem a mikroprocesorem.). jejiz obsah [e rnozne nekolikrat pfepsat. DRAM (Dynamicka RAM) Pame{oyY modul. ECC musf by! podporovan zakladnl deskou i parnefovyrn modulem. AMI (American Megatrends) Vyrobce BIOSu. [ehoz prostrednictvrm zadajr periferie mikroprocesor 0 prerusenf jeho cinnosti (upozorflujf mikroprocesor na to. CMOS (Complementary Metal Oxide Silicon) Pamei vyznacujici se malou spotfebou. 00kaze nejen zjistlt. matejstho protejsfho prvku. LBA (Logical Block Addressing) Metoda adresace diskovych bloku. dnes pouzrvana vyhradne. z nichi se vytvareji diskova pole.Wadn[m nastavenim poMace 111 .Slo vn (cek Slovnicek ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Metoda setreni energil. Ethernet Asi nejpouzlvanejsf standard pro pracl v pocrtacove sfti. k nii se pfipojuj! zanzen] pfenasejfci velka rnnozstvl dat (kamery. Casto vsak jde 0 parneti Flash ROM (viz flash). jehoz pamefova buiika je tvofena miniaturnfm kondenzatorern. Kanalu je vtce (8). sktaca se ze South Bridge a North Bridge. IEEE 1394 (FireWire) serlova externf sbernice. BIOS (Basic Input/Output System) Program ozivujici zakladnl desku. komunikujf zanzent s operactak ffdf jejich spotrebu) . ktere si vytvafr BIOS pro komunikaci s operacnrrn systemem. RAS (Row Access Strobe) Adresa radku pametove bunky. Jeji V)ihodou je automatizace. kdy rfzeni spotreby ridf BIOS. DMA atd. ktere je vsak caste nespravns oznacovano jako IDE. PnP (Plug and Play) Metoda pro pridelovanf systernowc-: zdrojll periferiim. Miniaturnf kondenzatory majl malou kapacitu a brzy se vybijejf.. Nekdy se terminem flash oznacuje sarnotna metoda pfeplsovanf parneti ROM Flash (viz Upgrade). ale vetsinou je podporovan). Ucelem je zpravidla zvyseni bezpscnosti dat. ktery je dnes nahrazen metodou ACPI. Ones se pouzrva rozhranf EIDE. hledaji se v cache. Je rychlejSf a jednodusst net EIDE. Parita Dnes malo pouzivana metoda kontroly prace operacnr pameti (castejSf je ECG). Ten predstavuie v nabitem stavu jednicku a ve vybitem nulu. ktery se vypisuje na displeji behern startu PC. kdy kazdy sektor rna sve Cislo. APM (Advanced Power Management) Metoda setrent energif. kes Viz cache. a kdyz se zde najdou. ktery dovoluje sdtlet jedno prerusent vice hardwarovymi prvky. CAS (Column Access Strobe) Adresa sloupce parnetove buflky. jejl maxirnalnt kapacita disku je 512 MB. dnes nepouiivana. Pokud [sou data potfeba opakovane. EPP (Enhanced Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. ale i opravlt jednobitovou (nove systerny i dvoubitovou) chybu v pameti. 2. z nfl se pouze Gist.) POST (Power On Self Test) Testy hardwaroV)ich prvka pri startu pocrtace. CPUID ldentifikacnf k6d mikroprocesoru. neni nutne je pfenaset z po- Cylinder (cylindr) Stejne stopy na ruznych povrsrch dlsku. kdy je pfenos ifzen mikroprocesorem . Beep k6d Zvukove signaly indikujicf chybu behern startu PC Ude 0 chyby. urrustena mezi dverna prvky. da SATA (Serial ATA) Je noV)im rozhranlm pro pfipojovan! pevnych disku k zakladn! desce. Dnes je nahrazen normou PCI a v poi':ftacich jiz sloty ISA nenajdeme. ROM (Read Only Memory) Druh parnetl. Refresh Viz DRAM. ECP (Extended Capabilities Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. 110 BIOS a Setup - orovoace z. (Nernus! to provadet obsluha PC. videorekoreery). API (Application Programming Interface) Aplikacn! programove rozhrani. vhodny pro pripojovan! velkoxapacltruch zaffzenf.. IRDA (Infrared Data Association) lnfracerveny rezlm prace obvodu UART. APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Dnes standardnf radie prerusenf. Dnes je pouzfvana temer vyhradne (metoda APM se jiz nepouzrva).fva pro zapls pararnetru BIOSu programern Setup. vhodny pro prlpciovanf tiskaren a skeneru. ktere nelze zobrazit na disple]'). SCR (Smart Card Reader) lnfracerveny reiim prace obvodu UART. vfce se oouzrva DMA.

Setup Program pro nastavovanf parametru 810Su. SCR. USB (Universal Serial Bus) Externf seriova sbernice PC.) XCHS (Extended CHS) Metoda adresace dlskovych bloku.88 GB. UART (Universal Asynchronous Receiver Transceiver) Obvod. (Pro pfipojovanf displeja LCD je vyvinut standard DVI. kterY jej jedinyrn konkurentem VGA. je zdroj schopny napaiet pocrtac z baterif (po omezenou dobu danou kapacitou baterif). vhodny pro pFipojovani starslch tis karen. ASCIR). UPS (Unlnterruptlble Power Supply) Zaloznf zdro] napajecfho naoetr. Upgrade BIOSu Postup pro prepsant BIOSu novou verzr (nekdy se tento postup oznacuje jako flash). Ones je pouzfvany temei vYhradne. Pri pFehFfvani PC [sou mezi pracovnf cykly rnikroprocesoru vklanany nulove lmpulsy. cfmz se omezf vYkon a prehFfvani mikroprocesoru. ktera nahradila CHS. ktere upFesnujf jeho konfiguraci. Odtud si je nactta BIOS. Piilohy 112 BIOS a Setup . k nft se pripojujf periferie. SPP (Standard Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) Metoda.oravodce zakladnfm nastavenim poCitace . SPO (Serial Presence Detect) Maly obvod umfsteny na oarnetovern modulu.Slovn{cek Sector (sektor) Nejrnens! oddfl dat (cast stopy pevneho disku) s kapacitou 512 kB. ktera sleduie parametry disku a z jejich horsicfch se hodnot pfedpovf poruchu disku. Jsou zde zapsany zakladni parametry pameti. Jde 0 nove hodne pounvane rozhranr. M<:ijeste podreflmy. MOze pracovat v nekolika rezimech (viz IROA. VGA (VIdeo Graphic Array) Standard pro analogovy prenos signalu mezi grafickou kartou a monitorem. Pokud dojde k vY' padku napajec! site. osazene ve vsech PC. dnes nepouzlvana. Tce (Thermal Control Circuit) Metoda pro tepelnou ochranu mlkrcorocesoru. Jejl rnaxlmalnf kapacita disku Je 7. kteryrn jsou reauzovany seriove porty.

8.9_ 1.8 6O.1i15 __ I 4.40B 2.4.7 ---_. ~.60A 1.5 _63. 9._10 67 J5 ~ 73 74 76 _E.80 1.-.6 Pomamka --J --t __ 1.J:~. 3.90 2 2 --=1 .60 1..80 1.8 70 82._s. 11. Speciftkace plati pro proeesory zalozene na BO steppingu (1. Je nutne prostudovat dokumentaei konkretnfho procesoru.525V).70 1.. Nektere procesory teto frekvence mohou mit odlisne VID.7 4.18 I 56.4.2 _ 12._6.30 1. 2.7 81.-1. 4.70 1.~0 2.26 2.5 62. PIaU pro Pentia 4 v 423pinovem pouzdfe.80C 74_ 75 75_. Tabulka 2: Napajec( napetf jEidra Pentif 4 [V] MMlm8Jnf nspll}ecf napetf jMra ---- 1'-!'1.60C _~ l 478:pin_F9-PG~2 478:~~_F'C-PGI'.lQ_ ~ __ ~ -~:-2. 3. 9 4~ 9 _ 4&9 4.~.~. Specifikace platf pro procesory zalozene na C1 steppingu (1.!. Specifikace plati pro procesory zalozene na B2 steppingu (1._8.90 2 1.-.4 I .9 1.40B 2.i.70.26 2.59 1.il - --- +--.7 ~ 1 __ ~._4.9 ~ -J -.06 3._ -- +4Z8-pi~ 4~pin i __ 72_ 7~ 71?_. 55. 4.40Jj 2.15 .60 1.0 -1 63.BOA 1.8 54. . 12. 7 _ I 423-pi_n_OOI __ 478:pin FC-PG~ l_i_23-pinOOI ~_.53 2. 7 -1--1.40 69 70 70 t 52.80 1..0 _ 59..8 --__ -----.. Plat! pro Pentia 4 v 478pinovem pouzdre.8.3 l .5 1. 7 4.50 1.7 2. Tento procesor je v 478pinovem pouzdre 001 FC-PGA2. __ _1. ~_~13.20 ~ • ~ 478-pin FC-P(.0__! 57.9 2A 2. 6 _ _ 51. 4. 7. Nektere procesory teto frekvence mohou mit hodnoty rozdflne ad tahulkovyeh.~GA2 478:pin FG--PGA2 47~pi n F9_-PGA2 42:. opet je nutne prostudovat dokumentaci konkretnfho procesoru. 4 i.3 _ L __ ~ t :.~.11 .provo dee zilkJadnfm nastavenrm polHtace 115 . "I _tf~.75 ci 00 OFOAh OFl2h 3 3.c4..__ 70 69 t i- E!6.1 68.'!.15 2.1 _~.?- I 1 i I I-- 59._ __73__ _ _ 78 78 77 77 _ r_ 84. Specifikace platf pro procesory zalozene na D1 steppingu (1.50 2.80 1.53 2._61 . 1.__12.A2 T I ~1_. _8.75 __ 57. 9.~ .-L .8.'A__? 478-pi_nf_C-PG~2 4Zll:ei_n FC-PGA2 ~nFC-PGA2 478-pin FC-PGA2 ~n FC-PG~ I L _L_ t i .__ __ L __j I __ Tape/ny V'jkOI1 pror:csoru (~ 4B.40 2.80 2.6 2.70 1.3.61.__ -r-r-t _ -r-r. 3.1. .66 2.5.A2 478:pln FC-PQA2 478:p!~ FC-PGA2 478:pircIYPGA_2 478:pin_fC-P~ 478:2i~ . 11 _ 1.3&.1. Specifikace plat! pro procesory zalozene na Cl steppingu (l.!:! 75.~ 1. ~ 76 1+ r __ 61..40 1..~._3. 11 - _ j 1 47!)-_jlir1£_C-P(.66 - L.30 _ _ l.550 .~pin FC-PG~ FC-PGfg__ Fc. 7 . Pouzdfeni ~pinOOI 423-pinOOI 4?J-pinQ()1 423:pinOClI.5 __ -+ -c _J I -+ 4.6o__ __ .--I i 4.§_ 2..80A 2A aF24h 423-pinOOI 478-pin FC-PG. ~1.!l.70 _1._ ___ ~.l_ ____g. 6.PGA~_ j~ c- _ t-.90 114 BIOS a Setup . 7 1_525 C1 4.~9 4. .~C-PGA2 ~ 2.7.0 ia 14 ---1.~7 2.6OA 1.5 1.3 .j(ni tepJola pouzdra ("C) 69 1.@ 1.70 1.75V).40 1.I 4.4.~.-7 _ _ -+ .80 1..8. 5.4() 1.7 _ . 15. - I -J-80 OF27h 2. 7 __ 73 __ 57. 7 2. ~.50 ?. 4.75 .06 2...10 1. l i 4._1.9 81.20 2.75 -" --- -EO -----r .!l.'!.5Q __ 423-flinOOI _ ~!!:pin FC-PGA2 I~78:pin FC-P~2_ E~ _::_ §Z.75V). 14. .50 1.40 1.4._3.. Specifikace platf pro procesory zalozene na DO steppingu (1.3. 13 4..550V).~~ 1=f-~:~.8_ ____j78:pi_nFC-PGA2 --t _ 2.7 _ __ .50V). 13..!. _2.4. 8.1.525V).!._ _+ _ 9 4!~.9.0 64.!!.6 ~4.. 1.4. ~j I SteppIng D1 Cl CPUID OF29l1 OF27h I Frekvence J8dra [GHz] 3 3.!l.53 2. procesotu Maxim.50 _ __ _ __ 2.550 ---- .60 66.!).11 .~.8.80 1_.13 JL.7 55. Specifikace pIatf pro procesory zalozsne na C1 steppingu (1. Specifikace platf pro procesory zalozane na Dl steppingu (1. Specifikace platf pro procesory Pentium 4 s 512KB 12 cache a s jadrem 0.70 1. 70_ 70 72 72 __ _72 _ --1-.n FC-PGA2 _ f- 1.50 1. 6 2.70 - 82 OF07h 2.6 .9 51.:=73 -==1 ---=.70 _.53 1.70V).tpin 001 478-p.~ 4B. f!-J.Q 60..2 _.40_8 2.30 1._1_ -=._--1.3_ ~+"}:4.6-=~. 2. Tento procesor je v 423pinovem pouzdre 001. -- -._6 1.20 -+-- -1 47!!:(lin FC-PGA_2 47)l-_EinF9:i>§A2 47&pin FC-PGA2 +- --I. 10.. I OF1311 I I 1.4QC _T?_Q ~ 71 74 72 71__ 72 72 .50 1.50 1.'I_O 1.60 __j.EI= I::H ~~--=:--=t =+ __ .!.40 1..60 2.Pfflohy Piilohy Procesory Intel Pentium 4 Tabulka 1: Tepefne zatrienf Pentif 4 Frekvence jadra procesoru (Gllz) I Pozniimky: 1.?_0 1.550V).1. 10 1.0 - __ -I 4.60 1.6 69.~ _:j 4ZB-~9:f'~A FC-P_GA2_ 478:pin FC-PGA2 El~~~~~GA2 478:pin FC:f'!3A -+4?8:pin 1._--_- 423-pin Q()I 4?&pin091 478:pin FC::.

5 37.4 31.3 52.13 Jim AXDA2700DK3D AXDA2600DK3D AXDA2600DK3C AXDA2400DK3C AXDA24000U3C AXDA22000U3G AXDA22000K3G AXOA2100DUT3C AXOA2000DUT3C AXDA2000DUT3C AXDA2000DKT3C AXDA1900DLT3C AXDA1800DLT3C AXOA1700DLT3C Athlo"XP Ath!onXP AthlonXP AthlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AIhlonXP AthlonXP AIh!onXP Alh!onXP AthlonXP AthlonXP 2700+ 2600+ 2600+ 2400+ 2400+ 2200+ 2200+ 2100+ 2000+ 2000+ 2000+ 1900+ 1BOO+ 1700+ 2167 2083 2133 2000 2000 1800 1800 1733 1 667 1 667 1667 1600 1533 1467 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 100 1000 1000 1 000 950 900 850 800 750 700 650 54 54 54.3 68.7 1.65 1.8 60 49.7 44.75 1.75 t.75 1. Model 8.75 1. Model 6. Model 8.5 51 49.3 36.5 1.75 1.75 1.1 Armon Tabulka 9: Duron Processor 0.6 1.6 Tabulka 6: Athlon MP Processor.- -- 1.75 1.75 1.4 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 60 54.90 ass 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 38.7 1.6 1.3 60.7 ()-95 ()-95 ()-95 ()-9S ()-95 ()-95 ()-95 ()-95 (H)5 256 256 256 256 256 25!l 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 266 200 266 200 266 200 266 200 266 200 200 200 200 200 200 200 200 200 72 72 70 68 66 66 63 60 Tabulka 4: Athlon XP Processor. - AthlonMP AthlonMP AlhlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP -.75 0-95 ---- ---- . 0.75 1.8 67.1 41.6 1.75 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 116 BIOS a Setup .6 1.75 1.6 1.3 68.8 42. 0.7 1.S 39.65 1.75 1.3 52 49.4 27.-----'p.PfTlohy Procesory AMD Tabulka B: Athlon Processor A1400AMS3C A1400AMS38 A1333AMS3C A1300AMS36 A1200AMS3C A1200AMS36 A1133AMS3C Al100AMS36 Al000AMS3C 1..18 Jim AX2100DMT3C AX2000DMT3C AX1900DMT3C AXl BOODMT3C AX1700DMT3C AX1600DMT3C AXt500DMT3C AlhlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP Alh!onXP Alh!onXP 2100+ 2000+ 1900+ 1800+ 1700+ 1600+ 1500+ 1733 1667 1 600 1 533 1 467 1400 1333 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 1.3 46.1 61.4 29.3 68..6 1.9 62._ 66 66 66 66 62.6 1.5 1.6 1.prOvo dee zakladnfm nastavenfm pocJtace ------------------------------------------------------- 117 .4 Athlon Ath!on Ath!on Athlon Athlon AIh!on Ath!on Athlon ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 0-.75 1. 0.7 1.13 Jim Tabulka 7: Athlon MP Processor.8 1.1 41.6 '1)6 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 64 (.75 ()-90 ()-90 0-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 72 70 68 66 64 62.75 1.6 1.6 1. 2100. 0.75 1.75 1.6 40.3 256 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 266 AMP2000DMS3C AMP1900DMS3C AMP18QODMS3C AMP1600DMS3C AMP1500DMS3C AHX1200AMS3C AHX1000AMS3C US 1.4 35.75 1.4 33.75 1.55 1.1 64 64 Tabulka 5" Athlon XP Processor. Model 6.3 65. 2000+ 1900+ 1800+ 1600+ 1500+ NIA NIA - - 1733 1667 1600 1533 1400 1333 1200 1000 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA PGA PGA ---- .75 1.8 60 D0950AUT1B D0900AUT1B D0850AUT18 D0800AUT18 D0750AUT18 D0700AUT18 D0550AUT18 D0600AUT1B D0550AUT18 Duron Duron Duron 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Duron Duron Duron Duron Duron Duron 1.5 Il-8S 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 ()-85 0-90 0-90 0-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 2S6 256 333 333 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 68.18 Jim DHD1300AMT1B DH01200AMT18 DHDll00AMT16 DHDl OOOAMTl6 Duron Duron DUron DUron NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA N/A NIA NIA 1300 1200 1100 1000 900 900 850 800 750 700 650 600 550 PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1.7 1.7 1.7 1.3 62.75 1.75 1.65 1.75 1.75 1.3 60.18 Jim AMP2100DMS3C ------ _.75 1. _-- -_.75 1.7 50.75 1.4 Al000AMT3B Al000APT3B A0950APT38 A0900APT36 A0850APT36 A0800APT3B A0750APT3B A0700APT3B A0650APT3B Athlon Athlon Athlon Alhlon Alhlon Atn!on Ath!on Athlrm Alh!M NIA NlA NlA NlA NlA NlA NiA NIA NIA NIA NIA NIA N/A N/A NIA NIA NIA NIA 1400 14()0 1333 i 300 1 200 1200 1133 j PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1.65 1.4 21.65 1.

and any OEM specifiC information. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. . InitiaUzes DMAC. and coprocessor in CPU. Initialize InH3 and prepare for IPL detection." Initializes the CPU. Activate ADM module. Prepares 1I1eruntime language module. Initialize the CPU's before boot. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. Check boot password if installed. Prepare BBS lor Int19 boot . Initia6ze run1ime language module. Wait for user input at config display if needec. Also initialize BIOS modules on POST entry and GPNV area. Initializes NUM-LOCK status and programs the KBD typematic rate. Displays the system configuration screen if enabled. Traps the INT09h vector. Save system context for ACP!. Execute BIOS setup if needed I requested.. Description Disable NMI. etc. Initialize ATC date/time. ' Check CMOS diagnostic byte to determine if battery power is OK and CMOS checksum is OK. The error associated with this value may be different trom one platlarm to the next.Testing and initialization of different Inpul Devices.. Initializes the silent boot module. Test for total memory installed in the system. setup key message. The BAT test is being done on KBC. Late POST inmalizanon of chipset registers. 1~ltiahz~sthe Microsoft IRQ Routing Table. Detects and initializes the video adapler installed in the system that have optional ROMs. which includes the programming at the MTRA·s. End of POST initialization of chipset registers. Initializes data variables that are based on CMOS setup questions.pravoace zakladnim nastavenfm poNtace 119 .. Deinitializes the ADM module.Init Local APIC Set up boot strap processor Information Set up boot strap processor for POST Enumerate and set up application processors Ae-enable cache for boot strap processor Early CPU In~ Exit Initializes the 8042 compatible Key Board Controller. Build ACPI tables (if ACPI is supported) Program the peripheral parameters. This range is reserved for chipset vendors & system manufacturers. Auntime data area.j & DMAC-2. Passes contralto OS Loader (typically INTI9h). Allocale memory for ADM module and uncompress it. If the CMOS checksum is bad. Enable/Disable NMI as selected Late POST initialization of system management interrupt. Initialize language and font modules for ADM. set the window for displaying tex! information. Display errors to the user and gets the user response for error. Log errors encountered dUring POST.Disable Cache . Initializes different devices through DIM. Initializes both Ihe 8259 compatible PICs in the system Initializes Ihe interrupt controlling hardware (generally PIC) and interrupt vector table. etc. Initializes IPL devlces controlled by BIOS and option ROMs. T~kes care 01 r~ntime image pre~aration for differenl BIOS modules. Install the POSTINTI Ch handler.. Programming Ihe memory hole or any kind of implementation that needs an adjustment in system RAM size if needed. Uncompress and initialize any platform specilic BIOS modules. Initializes all the output devices. POST. OEM POST Error. Also. update CMOS with power-on default values and clear passwords. Initialize System Management Interrupt. CPU information.Pfflohy Post-k6dy Tabulka 1. EBDA . Mid POST initialization at chipset registers. so thallhe POST lNT09h handler gets control for fRQ1. 04 lC 84 85 87 8C 8D BE 90 AO Al A2 05 06 08 CO Cl C2 C5 C6 C7 OA A4 A7 AS A9 OB OC OE 13 24 30 2A 2C 2E 31 33 37 38 39 3A 38 3C 40 50 AA AB AC Bl 00 61·70 118 Bros a Setup . Parity. Uncompress all available language.. Detects the presence of PS/2 mouse. update Ihe Kernel Variables. Inifialize status register A. Clean-up work needed betore booting to OS. video for EGA. Displaying sign·on message. Detect different devices (Parallel ports.0: AM/B/OS8 Post code 03 Post code 52 60 75 78 7A Description Updates CMOS memory size from memory found in memory test AJlocates memory for Ex!ended BIOS Data Area from base memory. BIOS logo. Disables the system configuration display It needed. RII the free area in FOOOhsegment with OFFh. Enable IRQ·O in PIC for system timer interrupt. Early POST initialization of chipset registers. Initializes remaining option ROMs_ Generate and write ccntents of ESCD in NVAam. Initialized CMOS as mentioned in the Kemel Variable 'wCMOSFlags. Traps INT1Ch vector to "POSTINT1ChHandlerBlock. Early CPU Inil Start -.) successtully installed in the system and update the BDA. AJso. and DMA controllers_ Initialize BIOS. Prepare CPU for OS boot including final MTAR values. . Uninstall POST INTI Ch vector and INT09h vector. Give control 10ADM module for initialization. Initializes different devices through DIM. Do fWI test to CH-2 count reg. Check for DEL or ESC keys 10limit memory test. Initializes different devices. Initialize CH-O as system timer. Display tolal memory in the system. Program the keyboard controller command byte is being done affer Auto detection at KB/MS using AJMtKB-5. Verify CMOS checksum manually by reading storage area. Detects the presence of Keyboard in KBC port. serial ports. and Silent logo modules.

read CMOS location 14h to find the type of video in use. System board Enable slots 1-15 Size base and extended memory. setup shadow RAM Test DMA controller 0. Disable video. parity checking. Program chipsel regislers and power-or BIOS defaults. early shadow enable for fast boot Cache presence lest. OEM specific. detect and initialize video adapter Test video memory. test firsl 64K memory Early cache initialization. DMA_ Reset math coprocessor. test the size of on-board memory Early shadcw. CPU and cache initialization Set up inlerrupt vector table. OEM specific. Test memory refresh toggle Blank video. Test stuck key Test 8259 interrupt functionality Test stuck NMI bits (parity 1/0 check) Benchmark. Jnitialize interrupt controllers 0 and 1. Size the base memory from 256K 10640K and the exlended memory above 1MB Test base and extended memory. PIE. ReadIWrite and verify all CPU regislers tnitialize chips. Detect CPU clock. verificalion Processor test 2. Initialize and ROM's present at locations C800h to EFFFFh Initialize time value Setup virus protect Set boot speed Setup NumLock Baal attempt Spurious Unclaimed NMI Chipset default initialization. Reserved Turn off chipset cache Memory presence lest. enable NM I. Keyboard controller initialization Test CMOS interface and battery Set up low memory. Chipset inilialization.Pfflohy Tabulka ll: BIOS Phoenix 4. keyboard detect and initialization Test DMA controller 1 Test DMA page registers Reserved Test timer counter 2 Test 8259-1 mask bits Test 8259-2 mask bits Test stuck 8259 interrupt bits. Cyrix CPU specific. If the EISA memory checksum is good then EISA is initialized. Display CPU clock Reserved Sel EISA mode. Processor status. or display messages Security password Write CMOS. initialize keyboard. Clear all page registers and CMOS shutdown. Test the base memory lrom 256K to 640K and the exlended memory above 1MB using various bit patterns Test EISA exlended memory Reserved Setup enabled Inhialize and install mouse if present Setup cache controller Display virus protect disable or enable Initialize floppy Initialize hard drive Detect & Inil. SQWV. Detect the type of keyboard conlroller Initlalize video interface. AlE. math coprocessor Reserved Reserved Reserved Mfg. memory presence test. Write CMOS back to RAM and clear screen Pre-boot enable. BIOS checksum test. Initialize first 120 interrupt vectors Test CMOS RAM checksum Initialize keyboard. Disable NMI. UEI. EXlernal cache-size detection test Setup pages Boat loader Description Processor test. serial & parallel ports Reserved 3E 40 41 42 43 44 120 BIOS a Setup - orovoace zilkiadnfm nastavenim poMace 121 . clear low 64K memory. If it's not good then ISA tests and clear EISA mode lIag Enable slot 0. OEM chipset routines. Inrtialize DMA conlroller 0 and 1. enable cache before boot Initialize oplion ROM's. Write sign·on message to screen.0 Release 6. Early chipset initialization. POST loop. Enable parity checking.0 Post code 01 02 03 04 05 07 08 09 OA OB DC 00 OE OF 10 tl 12-t3 14 15 16 17 18 19 lA lB-iE IF 20 21-2F 30 31 32 33-3B 3C 3D Post code 45 46 47 48-4D 4E 4F 50 51 52 53 60 61 62 63 80 Bl BE BF CO Cl C5 C6 El-EF FF Description Deteat and Inil.

15.BIOSu AMI. 83 AGP Aperture Size.Compaq. 58. 65 blocking factor. 93 Byte Mode (SPP). 46 DRAM Timing. 92 Advanced BIOS Features Setup. 44. 98 DMA. 39. 47. 64 CPUID.90 D Delay Prior To Thermal. 39. 35 ACPI. 40. L2. 14.16 CMOS Setup. 102 Doze Mode. 100. 44 AMI BIOS. 32 COM. 93. 96 CPU Clock. 63 Award BIOS. 43. 16 Boot Sector Virus Protection. 16 AML. 49 DPMS. 81. 66 Boot Up NumLock Status. 46 AGP Fast Write. 45 B baterie. 59. 37 Compatibility Mode (SPP). 26 .84 Centronics mode. 80. 57 Combined Mode. 99. 22. 106 C Cache L1.106 Compatible Mode. 100. Serial port. 54.16 beep k6dy.lOO API.43. 37 diskova pole RAID.48. 39.83. 38 Advanced Configuration and Power Interface. 41 Busmastering. 87 cylindr. 91 123 .Rejstiik A Access Mode.49 DRAM Idle Timer. 27 BIOS Setup Defaults. 100 ASKIR.84 disketova mechanika. 107 Auto Detect PCI Clk. 27 . 100 AGp. 44 AGP Mode. 43 CAS.51. 100 adresovanf diskovych bloku. 15 APIC. 100 Advanced Chipset Features. 36. 56. 86 DIMM.BIOSu Award. 41 bootovani. 26 . 42 Advanced Power Management. 106 CMOS. 63. 51. 103 APM.

16 kontrola. 91 pferusenf. 107 Fire Wire. 58. 79 HDD BlockMode. 61 PCI. 43. 22 .Intel Pentium 4.105 informace . 106 IEEE 1394 FireWire. 30 F Fan Speed. 97 Nibble Mode (SPP). 106 North Bridge. 45 Reset Configuration Data.Security. 15 flash. 19. 105 fyzicka struktura. 71 idantifikacni cislo mikroprocesoru. 99 Power Management Setup. 86. 106 EIDE (IDE). 55 identifikace zakladnf desky a BIOSu.Rejstffk N 1/0. 39 grafieka karta.dat. 45. 52 Power Management. 17 frekvence. 103. 65 hibernace. 23. 92 Enhanced Mode. 36. 39 H Halt On. 52. 46 Multi-Sector Transfers. 59 menu . 41 . 24 125 124 BIOS a Setup . 21 _ 0 zobrazovacim adapteru.90. 72. 44.testy. 81. 52 reztm . 59. 63 FSB. 15 freeware. 37 hardware. 45.44 ECP (Extended Capabilities Port). 109 Init Display First. 106 ESCD. 20. 52.Power. 59. 90 HPSIR.93 PnP (Plug and Play). 46 POST ~ chybova hlasenf.102 nastaveni BIOSu.systemove prostredky.16 pi-enos . 107 . 43 prekompenzace.0 hardwaru poeitaee. 91 CH chipset. 89 L LBA.116 . 87 MPS. 102. 52. 20. 25. 59.0 typu a verzi BIOSu. 90 p pamet. 92 chybova hlasenf. 37 Refresh Rate. 35. 114 program flash.83 PC Health Status.k6dy. 100 High Speed (USB). 55.92 IDE HDD Block Mode. 107 POST. 58. 14 ovladanf Setupu klavesnici. 105 firmware. 53.95 Phoenix BIOS. 105 hlava (magneticka). 53 Peripheral Bus Controller.83 -CMOS.pocitace.paralelnf. 39. 54 PCI/VGA Palette Snoop. 106. 35.Boot.107 Hyper-Threading.infracerveny.55. 100 menu Advanced. 109 .paralalnfho portu.(E)IDE. 91 heslo. 36 EPP (Enhanced Parallel Port). 34.(E) IDE. 80 pevny disk . 16 PIO. 54 PCI Latency Timer.45. 80 PCI IDE BusMaster. 54 pretaktovanf. 76 I I G Gate A20. 55 operacni -pamet. 92 . 106. 82 CRS. 44 Integrated Peripherals. 56.38 =systern. 59. 17. 46 Power Saving. 72 propojka. 51 OnBoard Device. 90 -SATA. 25 . 65 FIR.Save Defaults. 54 integrovana graficka karla.pruvodce z[ikladnim nastavenim poMace . 59.infraeerveneho portu.74. 46 Paralel Port. 43. 80. 70 Power. 55. 90. 53. 103 PNPJPCI Configurations.102 IDE (EIDE). 89 IrDa.98. 22 J Jumper.81 Frequency/Voltage Control. 66 mikroprocesor. 83 Full Speed (USB). 51 Power Button Mode. 100 Pre charge. 36. 65 PAT. 37 postup pH upgradu.58 M Mechanical-Off (S5). 86 R RAID. 59. 35. 93 Load Fail.99 RAS. 90 procesory -AMD. 58. 65 Loading zone. 36. 93 . 72 Native (Enhanced Mode). 20 infraeerveny port. 105 LPT. 107 password.41 E ECC. 16 pametova bunka.76 Flash ROM. 45. 107 IRQ.40. 64 . 84 reakce na POST-testy. 107 I Q Quick Power On Self Test. 80 nulovy cyklus. 34. 62. 54. 75. 63 PS2. 24.118 . 106 rozhrani .datovych sektoru. 87 IEEE 1284. 103 Exit Without Saving. 91 Low Speed (USB). 52 Restore on AC Power Loss. 40. 104 RS-232C. 52 port . 67 o obrazovka Power. 106 . 56 OnChip IDE Device.

90 Serial port. 100 Suspend to RAM. Bez programovanf a be hem 15 minut. 95 Save & Exit Setup. 70 zaflzeni IDE. 29. 40 sektor. 36. 69.100 SMART. 84 zvukove sigmily. 56. 100 System Controller. 50 Working (SO).58 security. V VIR SYNC + Blank.92 porta. 64 vrstvy BIOSu. 21 video. 52 R fadic RAID. 57 Supervisor Password. 63 Standard CMOS Setup. 83 SPP (Standard Parallel Port). 86 126 BIOS a Setup prDvodce zilkiadnrm nastavenrm pocftace . 80 systemove _ prostfedky _ zdroje. 71. 43. 38 Virus Warning. 30 Shutdown Temperature.r . 99 Vltava2000. 32 Standby Mode (Sl/POS). Soustredte se na to. serial ATA.58 ukonceni Setupu. 65. 19. 71 South Bridge. 66 Suspend Mode (S3/ST). 65 SCR. Rejstffk tepelmi ochrana.104 User Password. 46. 26 S setrem energii. 67 Universal Serial Bus. 67 Voltage. 104 upgrade (flash) BIOSu. 57 Setup. 47. 36. 80. 15 vymazanl obsahu Setupu. 16 vyrobci BIOSu. 107 Z zakladnideska. 80. 49 vadny cip BIOSu. 107 Sleeping (SI-S3). co urnfre: prodavejte. 80 SPD (Serial Presence Detect). 86 volba Exit. 56. 60. 16 50 software. 65. 49. 104 univerzalni seriova sMrnice USB. 33. T TCe. 67 Save Defaults.cz umozriuje provozovat vlastnf internetovy obchod. 59 Spread Spectrum.100 start pocitace. 70 USB. U UART. 102 Chcete svuj novyobchod? Mftobchod na lntemetu? Za petnsct: minutje VaS! W Wait for F1 If Error. 100 X XCRS. 20. 86 Thermal. 98 S SATA. 42 Wake Up. 61. 37 virus. 66 uvodnf obrazovky. 43. 49 Suspend to disk (STD). 90 Super 10 Device. 34 zneeeni modulu. 86 Throttle Slow Clock Ratio.51. 38 vlakno. 1. 100 Soft-Off by PWR-BTTN. 20 stopa. 91 Soft-Off (S4). 31 61 SIR.81 zapis do pameti. COM. 76 verze BIOSu. 43.

Phoenix. dubna 48 63500 Sma objednavelte na: www. nam.v poertacove firme za provoz pocttacove site.4Senf.cz 9pgrade (tzv. jei. se jako dosud [edlna v cestine pine zab9va tajemstvimi nastaveni BIOSu. system.cpress.napilklad po pridanl novaho hardwaru nebo pf peruse stavaiiciho .cz distribuce@cpress. a. absolvent Vysoke akoly dopravy a spoiu v Zilini) wucoval deset let praci na PC. pri pfstaktovani procesoru nebo jine potrebs zmeny vnitfni konfigurace. Ve chvdl. Ternto uzivatelum je ur6ena dalsl publikace z pera zkuseneho autora. ve ktere je BIOS na vasern pocltaci ulozen. V publikaci zlskate zdatneho pomocnika pf upgradu pocltacoveho hardwaru. Award. ale i navod k upgradu BIOSu pornocl prepsani pameti flash. kdy ale naslane nejakY problem . .s.knihy. doporucena • Sezplatna telefonni linka: 800555513 ISBN 80-251-0148-7 PRODEJNi KOD K0991 cena 147 Kc 227 Sk 9788025 I II 101483 .. DMA apod. feseni potiz1s funqovanim pocitace. i. Kniha objasr'iuje"~ejmena ~asledujici problernatiku: • • • • • Zakladnl seznamsni s hardwarem pocitace Obvykle polozky Setupu pro konfiguraci BIOSu POSrtesty a chybova hlasenl I Jaroslav Horak (*1959). Naleznete v ni vysvetlujid popisy cbybovych hlaseni. z nichz dYe vysly jii: v nekolika vydanich. Jim zustava skryt. Zarazeni publikaee Computer Press.BIOS o autorovi: aSetu~ Zatfmco svernu opera6nfmu systemu caste uzivatele rozurnsll a dokazi bez obtizl pracovat ve Windows nebo Linuxu. V soucasnosf zodpovlde jako systernovi inzany. Sve bohate zkusenostl z udri:by a oprav pocttacoveho hardwaru i padaqcqlcke schopnosti zurocil uz v knihach TisMrny Prakticky pr(Jvodce uiivatele.flash") BIOSu Re$eni konfliktu ruznych zafizeni (p~erI.) Tato velmi praktlcka publikace je koncipovana tak. HARDWARE ucetmice pro pokroci!e a Poi5itacove sfte pro zacfnajfci sprevce. kterY mall na svern pocltacl vsichni.se s 810Sem setkava]] a rrmozi si nedokazl poradit s provedenim potrebnych nastaveni. 28.e principya pop lsovane postupy jsou i pres mirne odlisny vzhled konfigura6nich nabidek platne pro nastavenf BIOSu vsech nejrozsirenejsich v9robcu: AMI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful