P. 1
BIOS a Setup

BIOS a Setup

|Views: 413|Likes:
Published by NamestiMiru

More info:

Published by: NamestiMiru on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

pdf

text

original

pruvodce zakladnirn nastavenim pocitace

Instalace a nastaveAf hardware Optimalizaee vtkC1tnu POST testy a chybov8 Ilda-s:eni Upgrade Bl~U

lJsah
Uvod

11

BIOS
1.1 1.2 Poslanl BIOSu
Uspoiadani BIOSu
Vrstvy BIOSu yYrobci BIOSu Baterie Vymazan! obsahu Setupu

13
14 15
15 16 16 16

1.3

Informace

0

poufltem hardwaru

17

Start pocitace a POST-testy
2.1 2.2
Start pocitace Uvodni obrazovky
Informace Informace Informace
0 zobrazovactrn

19
20 20
20 21 22

adapteru

0 typu a verzi BIOSu 0 hardwaru

pocttace

2.3 2.4 2.5

Chybova hlaseni POST·k6dy Beep k6dy
Beep k6dy BIOSu AMI Beep k6dy BIOSu Award Beep k6dy Compaq

24 25 26
26 27 27

Setup
3.1 3.2
Uvodni obrazovka Standard CMOS Setup Prace se zanzeruml IDE
Disketova Video Halt On - Reakce na POST-testy Operacnl parnet mechanika

29
31 32 33 37 37 37 38 38

3.3

Advanced BIOS Features Setup

-------------------------------------------------------

7

Obsah

Menu Boot

3.4

Advanced Chipset Features
Integrovana graflcka karta Menu Advanced

41
42

FSB (Front Side Bus) Znacent rnodulu

83 84

3.5 3.6 3.7

Power Management Setup
Obrazovka Power

45 45 46
51 52
53

5.5

0 mikroprocesoru
Tepelna ochrana Hyper-Threading CPUID - identifikacnf clslo mikroprocesoru

86
86 86
87

PNPIPCI Configurations
Menu Advanced

Integrated Peripherals
OnChip IDE Device OnBoard Device Super 10 Device Menu Advanced

5.6 5.7

54 55
56 5.8 5.9 5.10

0 integrovane graficke karte 0 pevnem disku (E)IDE Fyzicka struktura
Rozhranf (E)I DE

89
90

90 92
95

0 pevnem disku SATA 0 diskovjch polich RAID 0 setreni energll (Power Management, ACPI)
APM (Advanced Power Management) ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

57
59 61 63 64 65 65 66

3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

PC Health Status FrequencyIVoltage Contlol
Menu Power

98 99 100
100 102 104

Load FaiJ- Save Defaults, BIOS Setup Defaults Prace s hesly - Supervisor Password, User Password
Menu Security

5.11 5.12

0 PnP a systemovjch zdrojich 0 rozhranich pocitace

Ukonceni setupu - Save & Exit Setup, Exit Without Saving
votba Exit

o IEEE 1394 FireWire
o o
retimech Standardnf systernove

o univerzalnr

seriove sbernici

USB (Universal Serial Bus)

104
105

67
67

paralelnlho portu
prostredky portu

porto

4

Upgrade (flash) BIOSu
4.1 Postup pn upgradu
Identifikace zakladn: desky a BIOSu softwaru flash Pffprava potrebneho Nastavenf BIOSu Prace s programem Kontrola

69
70
71 71 72 72
76

rezlmech infracerveneho

106 107 107

Slovnicek Piilohy
Procesory Intel Pentium 4 Procesory AMD Post-k6dY

109

113
114 116 118

4.2

Co kdyZ:se to nepovede?

76

5

o hardwaru
5.1 5.2 5.3 5.4 0 z<ikladnidesce 0 frekvencich 0 chipsetu
PAT (Intel® Performance Acceleration Technology)

79
80 81 82 83 83 83

Rejstiik

123

0 pameti
SPD (Serial Presence Detect)

8
BIOS

a

Setup - provo dee zakladn{m nastavenfm

poCftace

9

ktere muzeme pousft pfi prepisovanf BIOSu novou verzi. Jsou zde zakladnf inform ace 0 parametrech mikroprocesoru a dale pfehled nekterych POST-testa yY_ robeu BIOSu. takze jsem se krorne popisu samotne flash BIOSu kratee zastavil u toho. takjakje Setupy nabfzeji. Vyklad jsem rozdeli1 do jednotlivych obrazovek.i Tfeti kapitola . je program BIOS. Popisuje start po- Ii I I Citace z hlediska hardwaru. II . zaradil jsem na konec ptitou. najdete jej zde. at uz jde 0 samotna textova hlasenf. ze knihu nebudou cist iiplni zaeatecnfei.. kde jsou pops any vrstvy BIOSu.je nosnou castf knihy. nektere detaily konkretnfho Setupu konkretnf zakladnf desky se mohou lisit.. ctvrld kapitola Upgrade (flash) BIOSu je venovana postupum. zaradil jsem na konec knihy kapitolu vysvetJujicf mnoho pojmu souvisejicfch s nastavovanfrn vlastnostf PC. I . Zde jsem se snazil vysvetlit nektere pojmy.vypaleni spatneho programu do pameti BIOSu. Tim. kdo chtejf porozumst detailnejsfrnu nastavenf parametrU pocftaceoVets ina uzivatelu PC zna praei s operaenfm system (nejcasteji Windows).. jimiz se hardware zakladnf desky nastavuje. Jeho poslanf a zakladni konstrukci je venovanaprvn( kapitola knihy nazvana BIOS. Bohuzal existuje mnoho Setupf od rUznych vjrobcu. kapitolu 0 hardtoaru. v niz jsou vysvetleny jednotlive konfiguracni fadky programu Setup. Druhci kapitola . Dozvfme se. Pfitom spravna konfigurace zakladnf desky a vsech komponent uvnitf pocftacove skffne rna zasadni vliv na vykon a vlastnosti ceIeho pocitace. nebude popis nikdy vycerpavajfcf. Proto jsem aJespoi'i ty nejdUlezitejsi z nich uvedl v Piilohdch. co delat v pffpade neiispeehu . Predposlednf. na konci knihy.I ~~----~-------------------------------------'l I Uvoa I I Uvod Moje kniha je urcena tern.Setup . Tato potrebna cinnost pfedstavuja urcite nebezpeci. zvukove beep k6dy nebo cfsla POST-testu. ale pokud nektery z rnnoha konfiguraenfch fadku potfebuje objasneni. ktere je potfeba znat ph praci s programem Setup. kdo zakladm desku oZivuje. Dale jsem sem zaradil popis chybovych hlaseni. ale ctenan majfci 0 konstrukci pocitace ureitou predstavu. ale pfed obrazovkami Windows je ukryto mnoho zakladnfeh nastavenf hardwarovyeh prvku pocitace. jak zjistit zakladni informace 0 BIOSu a hardwaru pocftace. Abych usnadnil pochopeni vsech souvislostt.Start pocitace a POST-testy je podstatns obsahlejsf. . Pusti-Ii se do eteni nekdo mene znaly. Predpokladam. Pfestoze jsem vycMzel znekolika Setupu. doeteme se zde 0 vjrobcfch BIOSu i 0 dUIeZitosti baterie zalohujici nastavenf BIOSu. Je jakymsi uvodem do problematiky. Tato kapitola nenf nejakou vseobeenou ueebnicf hardwaru. PH zadavani parametru v Setupu je nutne zmit mnoho detailnfch informacf 0 hardwaru PC. a navfe ruzne varianty stejneho vyrobee. ktera se objevi behem poruchy.

I I I j Ij I I I III 'i I I kapitola 1 BIOS I. .

Vda S. ze se programy nemusi starat. mnoho z nich detekuje BIOS automaticky).i operacnfm s¥stemem a hardwarern.. Operacnf system tecry nekomunlkuje s hardWarem.i~~ly ~ak~adnf desky a pfedava je vyssi vrstve PC . I . ojuje vsec ny uuy pocltace (procesor. upravfme v Setupu. PH startu systemu se naetou jejich ovladaee (ty jsou soucast! Windows) a vytvoff se tak tfeti vrstva BIOSu. API (Application Programming Interface . vo !~~~s~~a~~eBy~~c.etrl.e. Druhou vrstvu BIOSu tvoff eip s nazvern CMOS. - -. poce av.y zarucena spravna funkcnost a tim stabilita systemu! 14 BI05 a Setup pruvodce ztJkladn{m nastavenfm poCfta{. mikroprocesor...dy mohou s?olu~racovat s hardwarem rnznych vyrobef v odlisnych r~clC .. y . st~Pbma vystupni kt . ve slotech jsou zasunuty rozsifujicf karty. Tyto tfi vrstvy BIOSu zarucujf komunikaci mezi aplikacf a operacnim system em na rUznych druzich hardwaru..::mmu ~yst~mu se tvili "stale stejne". jak a kam maji ulozit soubory nebo jak tisknout atd. ale jan s oVlaaaci.. obvodu.. Tim se komunikace mezi vsemi komponentami PC zjednodusuje.' m" very JeJlCh spo 1upraei umoznf.informace 0 moznych komponentaeh zakladnf de sky (ktere komponenty jsou na desce skuteene pou. h -l<l _. . zavisf cely vykon poeitace. Aplikaee tedy preda pffkaz API a to zajisti vse potrebne pro provedeni tohoto pfikazu. zasunutem do patice zakladnf Zakladni deska je tim co sp . JednotIive prvky desky se vsak mezi s~bou mu81'd om UVl.operaeme YJ~ _:vmS! "prekladacem" rnezi hardwarovymi castmi PC a 0 eraeVllC1 ~:~!e~::e: -d op.. J e zde zapsan vlastnf program BIOS a jeho data . disky. Parnef CMOS je trvale zalohovana knoflfkovym lithiovym napajecfrn Clankem. nernusr by!: vzo.BIOS 1 1. Operacnl syste'!l _J " I I [ ObriJzek 1. Vsschny tyto komponenty nesou inform ace samy 0 sobe ve vlastnich pameteeh ROM (tuto cast BIOSu ulozenou na pndavnych kartaeh oznacujeme jako firmware).zity. ale nemusi se zajimat 0 konkr~tnf para~e:rym dat. Tyto inform ace jsou k dispozici po startu poeftaee.. System si tak dokaze detekovat disketovou mechaniku. ze si BIOS vytvoff tzv.ov. Deje se to tak. z niz Izejen eist (nebo ji preps at specialmrn programem flash).~-_ ---"'-r-_. V praxi to znamena.1: Ptinck: B{OSu Obrazek 1. pracujfci.2 v Usporadanf BIOSu Vrstvy BIOSu Ureita cast BIOSuje vypalena do eipu pameti Flash ROM.). ~~~bie..2: Starsf a novejSf provedenf imegroveneno obvodu 5 BIOSem Tip: Z predesUiho vykladu le zi'eJme. " 0 ~~ ---. ze se BIOS sklada Z n)znych ovladaM. je potre a progra (B . jak budou pracovat mezi sebou jednotlivs dily.. .e 15 . protoze software komunikuje pouze s operacnfrn system em.. N a zakladni desce jsou elektronieke obvody tvoffcf chipset.. sektorU atd. je v podstate tvoren sadou ovladaeu zakladnfeh komponent s sternu N a tom. kam se ukladajf jednotliva nastaveni. PH rozdilnych konfiguracich hardwaru je tak vzdy zaruceno standardni rozhrani pro operaenf systemy. typ pameti. Proto $[ instalujte do operacnfho systemu jen ovladace dodavane od vyrobce daneho zaifzenr.rozhrani {API} \.) . jenz desku OZivIa vzajemne prizpusobt parametry jejfeh k~:. Pokucl nemate originalnf ovladaee. Tim programem je BIOS k aS1C npu utput System).en~. vane erif .. ktera provede obsluha PC programern Setup (Setup je soueastf kazdeho BIOSu). . druh procesoru zasazeny v patici atd._~!' warn. nikoliv s hardwarem. tvofene rUznjrni pffkazy a funkcemi. _~. Fyzicky je BIOS ulozen ve vlastnfm integrovanem desky.Ch rne.____ r Aplikc:lcnll .--- . nezavislc na mome~talne .aplikacnf programove rozhrani). sbernics integroPI v porty . povrc u.. uzeme SI uvest maly pffklad: Diky BIOSu vidi 0 eracnf s t' ~~:~uJa(ko ~ltOzhllste uhn:isem ukladat a efst.1 BIOS Poslanr BIOSu v 1..

Odpojenfm baterie vsak vymazema udaje z pameti CMOS.3 Informace 0 pouzitem hardwaru Vyrobci BIOSu BIOS je stejne jako ostatni komponenty zakladnf desky vyraMn specializovanYmi vyrobei.amibios.hu).com) . Existuje jieh polepsf informaee do~tan:me pros re n . musf byt napajena z haterie.BIOS Jakjiz bylo receno. ze se clanek vybije. pamef CMOS je napajena z baterie. Na kaZde zakladnf desee tedy najdeme baterii ueenou pro napajanf pameti BIOSu.r: . Je take velrni rozsfren.je v soueasne doM asi nejrozsfrenejSfm BIOSem mezi zakladnfmi deskami viibec. nepotrebuje zadny trvaly zdroj napajenf. Tohoto BlOSu vyuzlvaji hlavne dalsi vyrobci pocitacu.phoenix. .byI dlouhou dobou prumyslovjm standardem kompatibility a je zarukou v kvalits POST a v perfektnf dokumentaei. V roce 1998 byla firma koupena spolecnostf Phoenix. d) Ja budu pouzfvat program AIDA32 R merne hodne (napr. h k it I' h mad. Phoenix BIOS (www. Zavada se projevf tak.award. "I I prepravnl pcloha Obrazek 1. Nynf si dovolfm malou odboc u v • Baterie Aby si parnef CMOS pamatovala iidaje. ze se zaene opozd'ovat systemovy cas. pHcemz si zapamatujeme polaritu (zpravidla je kladny pol nahora). ve kterem je ukryt BIOS (na konei knihy je tomu venovana kapitoIa 4 _ Upgrade (flash) BIOSu). pouze sijej upravf.. Naproti tomu cast BIOSu ulozena v parneti Flash ROM.l:i :~i~:\ezimy prace. takze budeme muset BIOS znovu nastavit. u hodinars koupfme stejny typ a baterii vlozfrne na mfsto. jsme zapomneH heslo pro vstup do BIOSu). stejny jako se pouzfva pro naramkova hodinky. V manualech a popiseeh d Hlavne nas budou ~aJl~at soueasn~ a ht" e neco je moine zjistit ve Windows. 'Bude-li treba. Cas propojeni zkratovacfeh pinu by mel bjt alespoii pet sekund. K tomu slouzf utility flash umoznujicf zapis do eipu.I I Kapitola 1. Vk od tematu k nfi se vsak budeme casto vracet. Propojkou pak propojime prazdny pin se sousedmm. I I. PH nastavoidet iln "" informaee 0 instalovanem hardwaru. ale na kaide zakladnf desee najdeme prepfnac (jumper). U dvoupinoveho jumperu proste oba piny zkratujeme.~?_0f~ :~ar'e~ a podava dostateene mnozstvf infer(vvww:aida32. nebo 3 piny. TY. pnpadne se hehern POST-testu ukaze hlaseni upozoriiujfcf na nesrovnalosti v pameti CMOS (napf. s jehoz pomoef obsah baterie CMOS vymaZeme.pravodce lflkladnfm nesteventm oocttece 17 . ale nejsoucastek tyto udaje najdeme P~l_?~~~~~z~p~cializOvanyeh programu. ~t~oft Sandbra. ktery je pro oso m pOUZl1 e . vani Setupu budeme.3: 3pinovy jumper 16 BIOS a Setup . cfmz baterii vymaZeme. 1. Opatrne ji ze zakladm desky vyjmeme.potrebo~at C? ne. nebof nemusi psat k6d od zaMtku. Award BIOS (www. Jde a maly knoflikovJ clanek. U starsfeh pocftacu se muze stat. U prepfnace se tremi piny slouzf dvajako "nosi<~"propojky. . CMOS Battery State Low. V takovern pffpade musfme baterii vymenit.eom) . Nemusfme kvuli tomu vytahovat baterii z patice. ale i nadale se muzete setkat s BlOSy pod hlaviekou Award. CMOS Checksum Failure). N ejznamejsfmi jsou: • • AMI BIOS (http://www..firma svlij vyrobek prodava jako OEM a umoziiuje tak zmenu kddu. Vymazani obsahu Setupu Nekdy potrebujeme obsah baterie CMOS vymazat (napf.com) . Jumper bjva oznaeen CMOS clear a rna bud 2. uvidfme obrazovky programu v jednotlivyc api 0 ae . V pffpads potreby je vsak mozne nahrat do Flash ROM DOVOU verzi BIOSu.

poel a POS -t ..I ~ I I kapitola 2 Start -""tace -..

Pote spustf BIOS testy POST (Power On Self Test).Start pocftace a POST-testy 2 2. Po uspesnem provedenf POST-testu se na obrazovce objevf seznam hardwarovych prvku pocitace. V teto kapitole sf strucne popfsems kroky probfhajfcf behem startu pocftace a pak se zastavime u krocieh: nekterych skutecnostf dulezitych pro praktickou praci. nebo beep kodem).e 21 . Ten je ulozen na nekterem z datovych medii (nejcasteji na pevnem disku.'AlDA32 Stejne tidaje pohodlneji a rychleji zjistfme pomoci programu . NVIDIA TNT 2 Model 64 VGA 810S Version 3.10. patice procesorn a parnstf) a z jejich pamatt ROM pfecte informace.. CD-ROM. .05. objevujici se na obrazovce behem startu Informace 0 zobrazovacim adapteru Zpocatku uvidfme v levem hornim rohu obrazovky (pomerns o instalovanem zobrazovacfm adapteru. . ESCD) do parnsti CMOS (viz kap. 5. JestIize rna nektery hardwarovy prvek poruchu. v " . jimiz zjistf jaky je v pocftaci hardware.. • • Na prvnim radku obrazovky vidfme vyrobee BIOSu. PCl.00 Copyright (C) 1996-2000 NVIDIA Corp 320MB RAM kratkou dobu) informaci Obrazek 2. 2. id tifikacnf k6d (BIOS Reference Number). Aby to nemusel de- • Iat pri kazdem startu. Uvodn! obrazovky cinnost jsou dulezite informace. z nichz vytvoff API. POST-testy neprobsh. Pokud jsou POST v poradku.t~me vyr v 'h 'b BIOSu odlisna proto se jf nebudu venovat. idai . ldenti?kace Udaj~ je poz nehoz vyc. BIOS Release Number ukazujici verzi BIOSu (po prepsam DaIsrm u ajem je . vyhleda BIOS zavadec operacnfho systemu.20 -------------- typ graficke karty .:1: Informace 0 grafickB karte ___ BIOS a Setup . 2 Pro praktickou BIOSu. nou a BIOS nas 0 poruse informuje (hlasenim na obrazovce.k 4U ade (flash) BIOSu) BIOSu zde spatfime novejsi tidaj.00. Start BIOSu probfM ve vice Nejdffve BIOS prohledne vsechny sloty (ISA. ale muze to bft i disketa. pgr . AGp.pravoac» zakladnfm nastaven{m pocfta{. 3. a . LAN). uklada si tyto udaje (tzv. VIZ ap. 2. Start pocitace a POST-testy Start pocftace Informace 0 typu a verzi BIOSu Pak se nam BIOS pfedstavi svymi identifikacnfrni cisly.1 1. Ve ~PO?ni ~asti ob~a~~.ouzity cipset. Obrazek 2.II Kapitola 2 .2: Identifikaeni elsla BIOSu '-~---. Po nalezenf nacte zavadec operaeni system a ten dale naets vsechny ovladaes pottebne pro komunikaci s API (a jeho prostrednictvfm s hardwarem PC). merne sIozrta a pro kazde 0 vyro ce .:~a~~~~:~~e~ke..11 0 plug-and-play a systrfmovych zdrojich).

Ptevod rneziobema jednotkami nenf a. Informace a BIOSu (AIDA32) D r' dOL te:t~~e n: ~z~~!~a~~~~ou V' . ?et:~ci pevBIOS az po uspesnem ukonceni test. VSe si uvedeme na . rozhranf pracuje podle protokolu ATA 100.!!! System Pravy hornf sloupec ukazuje tidaje • pameti umfstene na zakladnf desce. • • Sec.:p BIOS Type Properties BIOS Type BIOS Message BIOS Date Value Award Phoenix. 0 velikosti I Field ~BIOS . Informace o jejich nalezenf se vsak urciteop.:v~~l:y.velikost zakladnf pamsti. Jak jsme mRlt zq. BIOS Date EiJ 1!fJ Operating System EiJ ~ Server ' EiJ . 000.00PG 0512812002 05128AJ2 06t16AJ1 • • (0 co jde.4: Hardware poc{tace Tip: Odaje 0 discfch se tykajf pquze diskti IDE. kdy mely pocitace operaem parnef rozdelenou na zakladnf (Base) a rozsffenou (Extended). je vysvetleno v ka- I®I CPUID 1>. ale dnes je integrovana v mikroprocesoru. nemus'J bS't 1/ tabulbe uvedeny.. JeJl presny obsah Bemuze lisit (po~ n prfkladu. ou . ktery vidfta na obraz'.typ disketove mechaniky. Velikost operaem pameti naseho pocftace je 128 ME. Stfednf cast tabulky POST obsahuje tidaje 0 dalsim hardwaru jsou shromazdsny udaje 0 externfch pametovych jednotkach: • • pocitace. JfP~ Vefikast pameti je uv<idena hue!'v KB.80 i±I ~ S . coz je dnes standardnf hodnota. tedy Base + Extended.identiflkaenf k6d mikroprocesoru pitole 5.5" s kapacitou 1. kapacita je 40 GB (tiplne presne 38.phoer'ix.ek-aWckecrSelne sQustavy. Prim. Maximalnf velikost pameti Base byla 640 KB. •£ v es .com!en!Product8ldefaun.5 a hardwaruiO mikroprocesoru).la P:oobih~j~:?c~.. neba MS.44 ME.j storage Input OO·~ Video BIOS is more than 2 years Old.3.frekvence mikroprocesoru. zjisvten~ POS!-t:~ty..7 0 hardwaru/O (E)lDE). Pokud buderne mrtlnstarovany disky SAiA. j6\l( benem POS1·t.estu. .~~~~t ~a~r'1TI test_o':.Award BIOS v6. protokolem ATA 33.druhy disk na primarnfrn kanalu nemame. ale f 024. temer vzdy to bude mechanika 3. CPUID/ucode ID .KapitoJa 2 ~ Start pocftace a POST-testy V levem sloupci hornf casti obrazovky jsou uvedeny iidaje • AIDA32 v3.Motherboard I!Illl Memory I!Illl SPD ~Award ~Award § Video $810S ~ .I·~m ~Company Base Memory Size . Ta by la drfve soucas ti zakladnf desky (proto ji najdeme spoleens s iidaji 0 operaenf pameti). Extended Memory Size .GB je opet 1 024x vetSf nez MB). Hodl'lota 1 024 WcMzr z bim3n1r ¢fselne spul:>tavy ~ Je to 210. Cache Memory . Updale n If necessary.typ mikroprocesoru. 22 BIOS a Setup prCivOdc.:-nvneJd~leZlteJslch udaJu vypise dle verze a vYrobce BIOSu) ale ty u v~ o~r1?. V lev em sloupci Diskette Drive A .stavaji. o~mace zu. Beh~m uspesneho prubehu nych diskil). DisPlay Mu~imedia ~a ~ Chipset Manufacturer Name Product InformaliOn Phoenix Technologies Ltd. Master Disk .ani na sekundarnfrn kanalu nepracuje druhy disk. Computer Motherboard $CPU 0 mikroprocesoru: CPU type . Obriizek 2. pnpadne cf.ku 2 4 HeJ udezl eJsll~.ezakfadnfm nastavenrm pocrtace 23 .na sekundarnfm CD-ROM. Jde 0 poziistatek z dob DOSu.an~p~~~ti.tidaje 0 disku master primamfho kanalu.08 GB . • Obrazek 2.Master Disk . SecSlave Disk .velikost pamsti cache. httPIMww. CPU Clock . Informace 0 hardwaru pocitace :formace. peimem disku (Vysvetlenf k terminologii pevnyeh disku je v kapitole 5. Metoda adresovanf sektorii je LBA. PrimSlave Disk . EiJ~ $ • . kanalu pracuje jako master mechanika • I. ar: ware poc~tace. Z hlediska Windows (ktere jiZ takto pamef nedelf) ajejich aplikacfje dUleZity soueet obou udaju.velikost rozsffene pameti.

Fyzicka velikost pameti na zakladnf desce je jina. Menici se efsla pray€! probfhajfcfho Nove BIOSy . Dnes se pouZivaji hradne displeje a monitory normy YGA. Tip: V dnesnfeh pocftaofch probfM start velmi rychle. Do Not Enable Cache CMOS Battery State Low CMOS Checksum Failure Popis Vadna pamef cache Nfzke napetf baterie CMOS. kontroIer IDE) a IRQ s pferusenimi.adresy. ukazuje obsazene pamefove banky. V pameti je zapsano n~co ji~eho treba net v debe vytvorenf kontrolnfho souctu. nez se porozPokud tedy tabulky v Prfloze nebudou vasemu . POST-k6du.a a POST-testu najdeme na WW'Vif-strankach mu muzeme presne identifikovat chybu. uiivame dva porty s beznjrni adresarni.'YPISUJI pru~eh POST:te~ohU obrazovky nebo v ramecku na obrazovce. Pro predstavu jsern do ~r. MOzeme Ie take zJlstit pozdeji. tv' ch produktii a ty samozrejme pouzivajr ruzKatdy vyrobce vsak nabfzi ne~olik v~na:ebs l~ moine zaradit do phlohy vsechn. Na nasern PC poParalel Port(s) . • DDR SDRAM at Bank Poznamka Konfiguracf porto $9 CMOS System Options Not Set CMOS Display Type Mismatch CMOS Memory Size Mismatch _ zapsano zabjva kapitola 5. ~ogIcky te y YBIOSy upravovane velkymi VYrObClpocltacu. • "' o. DUlezite jsou sloupeeky Device Class. hlednout na V/WW-strankach vyrobce.~ Chybova hlasenr POST-testD desky nenf mikroprocesor System failed CPU test System failed memory test No keyboard detected No floppy disk detected No IDE hard disk detected CPU temperature CPU fan failed CPU voltage out of range too high V socketu lakladnf Spatny test CPU Spatny test operacnr pamiW (zpravidla nejsou DIMMy ve slotech) Nenalezena klavesnice Nenalezena disketova mechanika Nenalezen pevny disk (na sbernlci IDE) Vysoka teplota CPU (asi spravne neprac4ie ventilator mikroprocesoru) Chyba ventilatoru mikroprocesoru (napf.O~il.adresa paralelniho portu.1o~y z. takze fada udajO pouze problikne.KapitoJa 2 . 24 BIOS a Setup .elze. Dfky tonektera z POST-kontrol s.4 POST-k6dy . FDD Controller Failure HOD Controller Failure INTR #x Error Keybo a rd Error KB/lnterface Error v konektoru klavesnlce Parity Error ???? Memory Parity Error at I/O Card Parity Error at Chyba parity v systernove parnetl na neznarne adrese 2.provoaoe zakladnfm nastavenfm pocl1ace 25 . v nichZ najdeme typ zaffzenf (napf. Pokud POST-testu vidfme v pravem spodrum . Diskette Boot Failure DMA Error . Navic existuji POST-testy pr. . pocitace. NejcastejSf hlasenf.A20 Error Address Line Short vyrobce BIOSu: . bude ji tfeba vymenit Kontrolnf soucet je chybnY.12 0 hardwaru/O rozhrsnict.3 Hliisenl No CPU installed xxxxx xxxxx Chybova hlasenf Popis Nenalezenf zailzenf v systsmove v rozsilujfcfrn slotu Uspesny prilbeh testu Chyba parity Karta parnetl na adrese xxxxx rna chybu na adrese xxxxx Pokud se nektery z POST-testu nepodan. System completed On Self Test PowerPOST-testy probehly (ispesne Zacalo vyhledavanf zavadecs operacnfho systernu Computer now booting from operating system Tabulka 2. " dil nekolik ukazek k6du POST-testu vtrobc~ B!.aIa . yznam 8042 Gate .. tu na obrazovku.. Zastavit je 1ll0~eme pomocr klavesy Pause (a start nekofikratzopakovat).ukazuje tabulka (vychazsl jsem z chybovych hlasem AMI BIOSu).Start pocftace a POST-testy Y pravem sloupci strednf casti tabulky najdeme: • Display Type . nenf pi'ipojen k napajenl) Chyba ve velikosti napcljecfho napetf procesoru Chyby behem testti Nepracuje brana A20 kontroh§ru klavesnice Chyba v dek6dovanf adresy 2. na kterych komunikuji seriove porty PC. testy se zays. diagnostick9m progtamern (viz obrazovky progralllu AIDA v mnoha kapitofach knihy). vy_ Hlasenl Cache Memory Bad.typ displeje je opet prezitkem z dffvejska. t vi uvidfrne cislo nepodareneho testu. zpravidla je opet po menit baterii CMOS.y o~J_11e?1 ne k6dy pro POST-te~ty. net v CMOS RAM Start systemu z diskety se nepodaftl Chyba fadice DMA BIOS nemuzs komunikovat BIOS nemuze komunikovat Chyba kanalu prerusenf x Problem s ktavesntcr Chyba 5 kontrolerern 5 kontrolerern je • • Serial port(s) .o BIOSu odpovidat nezbude. ktera tato zaffzeni pouzivajf. Hodnoty v pameti CMOS RAM jsou vadne nebo chybf Typ videa uloteny v CMOS nenf detakovan Blosem. je 0 tom uZivatel informovan na obrazovce. dlsketove mechaniky pevneho disku Poslednf cast tabulky ukazuje zanzeni komunikujicf prostrednictvim sbernics PCr.

3 K6dy Award 10 11 2 kratka otpnutr 1 dlouM a 2 kratka prpnutt 1 dlouM a 3 kratka prpnutr 1 dlauM pfpnutf Chyba parnetl cache Chyba POST behem hardwarovych testa Chyba videa..Kapitofa 2 . ze vyjmeme vsechny rozsifujici desky ze zakladm de sky. f p repfnacll c. nsoo je vadna video RAM POST-testy byly uspesne Beep kody Compaq: "BIOS od specla l'lzovany'ch vyr' obeu a pots jej mfrne upravuji. Jejf pffcinou muze by! bud ohyba ve video ROM. je chyba v zobrazovacfm adapteru atd.5 8eep kody Beep kody BIOSu Award: Beep k6d 1 kratke plpnutf behern uvodnfho loga BIOSu Opakujfcf se pfpanr 1 dl au he pfpnutf 3 kratka 1 dlouhs pipnutr 2 kratka Rychle se opakujfcf plpant behern prace systemu parnet] Opakujfcf se vysoky/nfzky ton VYznam Nektere chyby vsak na displej vypsat nelze (napf. V pfipade chyb 4-7 a 9-11 jde 0 fatalnf chybu. • 26 BIOS a Setup . PUJl. JI. spatne pracovat ventilator.mfor~aGe 0 ~ruekund POkud se tak nestane. Chyba videa: video DAC je vadna. ze. Pak bychom meli obdrzet pouze zpravu 0 chyb8jfcfm adapteru VGA.2 K6dYAMl Obdrzime-li chybovy k6d. 1 kratke.4 K6dy Compaq .kart}' ve slotech atd.le5Ky. nebyl detekovan monitor. ale puvodni chyba se jiZ neobjevf.). V pffpade chyby 8 vyzkousime jiny videoadapter. udsje v pameti ROM jsou chybne ill Celkova chyba (pffcina neznarna) Chyba vldeoadapteru Chyba AGP videa (nejcasteji rozsirujrcr karta) Spatna operacnt parnet. spocfva jeji pncina v zakladnf desce.. Jejf pncinu muzeme odhalit tak. nebo Tip: Obecne platr. J a k 0 prfklad uvedu tabulku beep k6du· ompaq. Znamena to. presto uvedu alespoii nejznamejsf k6dy. . mft nastaveny spatne parametry v BIOSu) 8 9 Tabulka 2. ze pncinou problemu je nektera z rozsii'ujfcich karet.l treba zKontrolovat propoien . pocrtaen . muzeme se pokusit vyresit problem: • • V pffpade chyb 1-3 zkusfme pouZit jine pamefove moduly. patrne DIMM Chyba v obsahu RAM Tabulka 2. 1 kratke 2 kratke 1 dlouhe.Start pocftace a POST-testy 2.beep k6dy. 2 kratke 7 plpnutl (stfidajf se dlouha a kratka) 1 dlouhe nekoncicf pfpanf VYznam POST-testy probehly bez chyb . 2 dlouhe Tabulka 2. Beepkody Pocet pi"pnut! 1 BIOSu AMI: Vyznam Chyba v refres._ Chyba kontro Iru 0 soucVtu BIOS ROM . nemohlytesty chybovY) bychom melt obdrzet do 3 S . Vyznam signahl je zpravidla uveden v popisu zakladni desky. V takovem pnpade se uplatiiujf zvukove signaly . . ku C ObC1 Velci W oblasti uprav jsou take beep kod y. Jednou z a • "' vO 0 Beep k6d 1 kratke 1 dlouhe.tsavoace :a!Jkladn{m nastavenfm po6ftace 27 . Castou pncinou je rovnez nedotlacena videokarta ve slotu AGP (ktery rna dye rady konektorU nad sebou). nebo je adapter spatne zasunut ve slotu. pameti Chyba parity Chyba pri testu read/write Chyba procesoru Chyba kontroleru Vseobecna chyba Chyba pameti displeje Chyba kontrolnillo Chyba read/write souctu parnetl ROM v reglstrech CMOS klavesnice POST-testy probehly v poradku Nedetekovana operacnf parnet Nenalezena videokarta Chyba videoadapteru Pfehrata CPU. je nutna zkontrolovat ventilator nebo spatna parnef videokarty 2 3 4 5 6 7 Nepracuje timer zakladn] desky Chyba v CPU (maze bYt spatne zasazeny ve slotu._. Ii prcbenncut. ··behu POST-te5m (at jiz bude uspesn9. Pokud se objevf stejna chyba i po vyjmutf karet.

kapitola 3 .

~. t 1.~~eL : fa~l. Prvni typ je asi castejSf a ja z neho pfi vykladu vychazfm. Pomocf Setupu muzeme tedy zvolit hardware. k 1 zl°te a vzdy k nemu na obrazovce najdete napovedu. 0 o 0 ' Setup je program. jehoz prostrednictvim muzeme BIOS konfigurovat.. nektere hodnoty z obrazovek Advanced Chipset Features Power Management Setup PNP/PCI Configurations Integrated Peripherals PC Health Status ESC: Quit F10 : Save &Exit Setup Obsah obrazovek Setupu jednotlivych vyrobcf nenf samozrejme shodny. Zpravidla to byvaji: • • FlO konci Setup a uklada nastavenf. jine z menu umfsteneho na horrnrn radku obrazovky (v knize jej nazyvam "svislYm" Setupern). . konfiguracnfch obrazovek. F6 nacita Setup v bezpecne konfiguraci. Dalsim kriteriem pro delenf BIOSu je jejich puvod. Pro rychle volby jsou k dispozici take funkcni klavesy (vsimnete si jich na obrazetch). Standard CMOS Features Advanced BIOSFeatures FrequencyNoltage Control Tabulka 3." je nabidkova obrazovka nahrazena rad0'. nastesti se vyrazne nelisi. Jeji vyznam vsak zUstane stejny. CTRL+ALT+ESC nebo CTRL+ALT+S Ovodnf obrazovka 0 ~. Velci vyrobci poeltacu. najdeme vzdy pi-i startu pocftaee na jeho obrazovce a take v manualu zakladni desky. Hard Disk Type Obrazek 3. ale behem startu poeftace. Esc konei Setup bez nastaveni. a Enter. ze ve svern Setupu najdete nekterou volbu v jine obrazovce. nez je popsana v knize. Setup nespoustfme Z operaenfho systemu. s kterym bude deska spolupracovat. . Asi nejvetsim problernem (z hlediska vykladu) je existence vice verzi BIOSu.Setup 3. jine pi·ibYvajf. k fi aci (0 naeteni bezpecne a optimalnf konF7 naClta S~tup. NejrozsffenejSi jsou BIOSy phmo od vyrobee BIOSu. BIOSu. jak Setup otevfft. kdy stiskneme urcite klavesy N ejcasteji pouzfvane klavesy ukazuje tabulka. kovou a iednotlive radky jsou vstupem do dal~~h. Page Doum. • • S vyvojem hardwaru se take men! parametry rnizi. U Setupu "SVlS e i:m nabidek (u horniho okraje obrazovky).Save Defaults BIOS Setup Defaults Supervisor Password User Password Save & Exit Setup Ellit Without Saving Po spusteru Setupu se dostaneme do obrazovkoveho menu. ktery nam umoznf definovat hodnoty BIOSu.oravoace zakladnim nesteventm pocrtace . Vyznam voleb v obrazovkaeh si samozrejme vysvetlfme. nektere parametry nastavuji "natvrdo" a BIOSy jejich pocitaeu pak nenabizeji tolik konfiguraenich variant. ale v knize se mu nevenuji). na konci kazde kapitoly jsou pak uvedeny rozdily mezi obema druhy ovladam. . N ejeasteji pouzivame klavesy sipek. Compaq nebo Dell.- :Select Item • Time. Vstup do Setupu Load Fail . • .--' Kapitola 3 . napr. ale prj vykladu narazfme na nekolik problema. Nektere se ovladaji pornoei obrazovek. Prvni obrazovka Setupu je vlastne nabid 1'h.1 AMI AWARD PHOENIX Stisk klavesy DEL bshem testu pametl pfi startu PC (behern POST-testa) Stisk ktaves DEL nebo CTRL+ALHESC behem startu PC Stisk F2. Page Up. 31 30 BIOS a Setup . s maximalnfrni moznostmi konfigurace. BIOS Setup Defaults) figurace pOJednava kapito a. nastavovat parametry jednotlivych prvku a tak vlastne doladit spolupraei vsech hardwarovyeh slozek. Muze se tedy stat.1. Ovladam nem mja so 3.1.Save Defaults. Setup • • • F1 spousti napovedu- F5 vraci k predeslyro hodnotam . BIOSy upravujf (velmi easto se s tim setkame u notebooku). Date.: PrvnT nabfdkoviJ obrazov/{a • Setup se ovlada pouze klavesnici (ovladanf mysi se obcas objevi. Informaci 0 tom.v oPtll~ahlzo.

.5 in EGA/VGA All Errors 640K Video Hall On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: E t Select U~:Move n er: F5: Previous values 65472K 66496K Obrazek 3.. s fadDate.ij.. e se zarizenimi IDE . Pravadfme zde predevSfm konfiguraci data a casu.. 0 pevnem disku (£)IDE. Secondary Master: SecondarySlave [ST320413AJ [Not DetectedJ [Asus CD.. Ve Windows XP dochazi navie k synchronizaci casu automaticky.Optomized Defaults F6: Fail-Safe Defaults 3. .2 Obrazovka "Bvisleho" Setupu. : .:-. 0 niz si povime.-----.Setup I II I . <Shift Tab>. .OK Aktua~nr aso..... Vlastni nastaveni provedeme jednoduse. . ·Datum~ cas ~i asove C B[~~·ij"~~. Primary Master Primary Slave . behem prace s Internetem. Time: datum a cas jsou prvnimi nastavovanYmi hOdnotami... diskovych jednotek a bYva zde uvedena informace 0 velikosti operacnf pameti._. (vidfte ji na predes1em obrazku 3...4: Nastavenr casu z Windows P . year and century . month. . .~' hodnoty. Maji vyznam zejmena pH ozivovanf zakIadni desky Cnebo po vYmene baterie)..~~~~~~·~t~_ __'_. nastavenl najdete v kapltcle 5.mm:ss): 10: 00: 00 IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master tOE Secondary Slave Drive A: [AutoJ [None] [Auto] [None1 Item specific Help Adjust calendar clock Item Help Menu Level Change the day..::====. ceo 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 ~ 11 12 26 13 27 14 21 28 ia 25 19 20 .e pasmo: Stfedoevrop5ky be~ny ces c __ 1 i II Storo" Obrazek 3.44M.S340] [Not Detected] [ English] <Tab>.3: Standard CMOS Setup Je prvni nastavovacf obrazovkou. or <Enter> selects field Language: 1. [15:40:47 .. '_.1t 32 BIOS a Setup .2: Obrazovka -svisteho Setupu s fadkem nabTdek U +/·PUIPD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7._ " . Pohodlneji vsak oba udajezadame z Windows. nenf tedy nutny Mdny zvlastnf vyklad kern nabidek). 33 . 3.2 Standard CMOS Setup Detum Obnjzek 3. Stacf poklepat na ikonku casu umistenou v pravem dolnim rohu Hlavniho panelu. __ _n.7 Souvislosti: Vysvetlenf termfhlJ a mozne ... .. ~---=====:. V nasem pffkladu je zrnena hodnoty provadena klavesami Page Up a Page Down (viz napoveda ve spadnf casti obrazovky). Ve svisle ovladanych Setupech odpovfda teto obrazovce volba Main. Kurzor mnistime na menenou hcdnotn.Kapitola 3 .pnivodce zakladnfm nastavenim poMace rae . kterou pak pffslusnou khivesou zmenime.: System Dale: [10:28:551 [02/05/2002J STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Tuem 26 1999 Time (hh.I I I Main Syslem Time.

Pro upl~o~t jeste d~~ vsak je. Obrazek 3. tieke detekce. Zada plnim: Precomp (cIslo cy~ndru.~ame. 0 nichz vfme. popiSeme sije podle pffWadu z ob~ razku 3. takze je caste spatrime na 0 34 BIOS a Setup . Oplomized Defaults IDE Primary ce disku: • Master: z teto fadky vyvolams pomocne okenko. . J~k. se~. Zde zadavarne nekolik parametrU. Nastavenim kurzoru na radek disku a stiskem Enteru se dostaneme do konfiguracnf obrazovky konkretmho disku IDE. 3.:Move Enler:Select F5: Previous values +!-PUlPD:VaJue F10:Save ESC:Exit F1:General Help F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults IDE PRIMARY MASTER Obrazek 3. 1Y mohou Setupy ukazovat rUzne: bud' jen zvoleny rezim detekce.Detection.O. RovnezLoadmg Zon. t v. ale v provedenf IDE se take vyrabejf jednotky ZIP. volba Auto) spotfebuje behem startu PC ur~iTip: Automqticke VYhledavan~ dl~~UZ(zadame Noneu tech dlsl(LJ.Detection IDE Primary Master Access Mode Capacity Cylinder Head Precomp Loading Zone Sector Press Enter Item Help rOE Primal)'_!I1!!~l!r None " [] Auto [. protoze najde a nastavf parametry disku (ktere bychom jinak museli zadat rucne). t d u bude provadena adresace sektoru na disku.~~~~~~l:jde v podstate 0 ~lastnosti integrovajdeme v sekci Standard CMOS Set?. . STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Time (hh:mm:ss): TueflM1'26 1999 10: 00: 00 [Auto] [None] [Aulo] [None] 1.] ManuaL [] Access Mode CHS LBA Large Auto [] [. ze 19" cas... v'" W '" . snadnejsi 3 tidaje: Cylin~er. nekdy podrobnejsf informace chybf..---_ . stftku kazdeho disku. man tho year and century IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master IDE Secondary Slave Drive A: Video Hart On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: oC:itace). nejdtfve je vsak nutne do Setupu zadat spravne hodnoty.- -_ • -~--~-~----~ - ---_-. Ve vetsine pffpadf nam tato volba zaruei 0 zovky/lnforrnac~ ~~~~~~r:v~u detekci disku.6 "Korifigurace IDE".D~ak~~~~t:: Detection). pouze I'd" metriekych parametru disku pos aCI Manual . U starSich Setupu byla teto funkci venovana zvlastn! obrazovka IDE HDD Auto . IDE HDD Auto . .] [I [] NejduleZitejsim zafizenim IDE je pevny disk.. ( brazovce integrated Peripherals. neho radlce IDE.de zatfzenf pnpojene. b d hledat). 'ho disku (Setup je ziskal automaticpnpoJene H-. kde zadavame rezim detek- None . ~ it raci se zanzenfmi IDE.44M.. bezstarostnou a ez •.pfi ruenim vk a am ge~d . .Detection: umistenim kurzoru na tuto volbu a stiskem Enteru provedeme automatickou detekei pevneho disku. 0 n 'iz nepouzfva. E H-:Move nter: Sleet e . Ve spo d m'v' ti obrazovky vidfme parametry cas 1 kou detekcf). Access Mode: zde :?bi. 0 nalezenem disku budeme informovani behem POST~testu a take v zaverecne tabulcs POST (viz obrazek Hardware paNtace v kapitole 2. v d ehoz bude prekompenzace provaden~). ale na kanaly IDE mohon bjt pnpojeny j jine prvky.Setup Mezi zaHzeni IDE pam zejmena pevne disky.6: Konfigurace IDE • A uta . . ~ak~~~ev~tS~nou neudelame chybu ani zaskrtnutfm auto rnaSoueasne disky pouzivaji meto u ..5 in EGAlVGA All Errors 640K 65472K 66496K Ifem Help Menu Level Change the day. Vsechna zatfzenf se pfi spravn~m nastavenf Setupu konfigurujf automaticky. Volba rna vyznam pouze s kombinac! Manual v nasIedujicim radku. nebo mizev pfipojeneho zaHzenf.disk bude hledan automaticky behem startu pocitace..e me poslednf cylindr. Start mOzeme zryc~lItt Y . kde budou parkovany avic y poslednf cylindr. LS-120 a Magnetoopticke mechaniky. Nejcasteji to jsou mechaniky CD (ai "obycejmi" CD Ci RW nebo DVD).5: Obrazovka Standard CMOS Setup rOE HOD Auto . Nekdy je naSetupy poskytuji jeStE~dalsf mozno~l.Kapito/a 3 . Head. protoz: pr~fo~~e~z:~~~e~ EIDE vyznam _ muzeme nastavit (mfsto.F5: Previous values +!-PUIPD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7'. a tak sf vse ukazems prave najeho phkladu. Vedls hidku vid1me zvolens hodnoty. Pro kai.2 Start poc#ace a POST-testylUvadnf obra- . ke kabelu IDE marne k dispozici jeden radek obrazovky.orovoace lflkladnfm nastavenfm poCftace 3S . nejsou pfipojeny (B[OS je behem startu ne u e o' . _. nechat je yhIeda:.disk nebude hledan.

. MultiSector Setting. Blocks per Interrupt. t rtu pocftace pfi nalezenf chyby be. nekdy je automaticka volba oznacowlnajako Maximum. lei • ypsano ehybove .. Radekje stupny.r.2 MB . Halt On .. pokud v radku Onboard IDE Operation Mode zadame Compatible Mode. + SATA pfifadi prvnfmu kanalu zaiizenf PATA. 36 -----BIOS a Setup ~ prC/vodce zakladnim nastavenim _ pocitace 37 . praeujeme po s ar . me ra y ik: K °li zpetne kompatibilite muze . jestliZe Parale1ni ATA praeuje s novjm operacnim syst€mem a SATA se starjrn.88 MB . . "' Serial ATA nebo Slave. pokud obe zafizeni pracuji s novjm operacnfm systemem. zda zanzsm f pripojene k portu 1 SATA bude Mas er.5" .5" s kapaei itou 720 KB .) dve zafizenf IDE. N as k' 'nam protoze se jii dlouho pouzrvaji " vy " 'hradne monitob:~e~. Secondary SATA. D' A Ackoliv je disketova meehanika sta~ zba~tavujeme v fadku rlVe./1 .Setup Multi-Sector Transfers. J ej'.: Nekdy je spolupraee obou zafizeni definovana opacne. Peripherals. kd yz . pn i hlasenf yo PATA Only vypne fadic SATA.s • Promer o. ti k fipoJ'eni floppy rnechani . PATA PATA Video ry normy 'kt' Take tento fadek ne~~~. o. TA racuje se starsfm operaenfm systemem.predpovidan prostrednictvim JC. ik t 0 SATA bude Master. Serial ATA Port 0 Mode: zadavame.I • Auto' Automatieka volba provedena BIOSem. najdeme ve vlastnostech fadice IDE dalSf volby.4 MB . VGNEGA. • • • Primary SATA. v ) hem testu POST.NET Server). v hidee IDE Configuration. lATA a Serial ATA pracuji spolecne. • a na disp ej je v " "'tace nebude pferuseno prr No Errors je opakem pre desleho pnpadu. ra nepouzivana norma. + SATA. b zafizenf Serial ATA 1 Para em. HDD BlockMode.p 0u ifvli se velmi malo. c . Radek je dostupny. pokud v fadku Onboard IDE Operation Mode zadame Enhanced Mode. v ascm- v.. 0 KB tara nepouzfvana norma. Radek Halt On (Zastavit. Windows. Pokud to PIO mode: muzeme rucne zadat m6d. v 1/ . Port 1 Mode: zadavams.rumer. v zavislosti na pouiitem operacnim systemu. All But DIskette ne b u de brat v uvahu ehyby disketovych mechamk. SATA. konce iii~ota: A. Monitoring: zapfna nebo vypfna hJfdani moznych chyb pevneho disku.ame':Y Je~:ouho . PrilmerS. v ~ Enhanced Mode SupportOn: definujeme spolupraci s operacnfm systemem. MOinostijsou nasledujici. • • • PATA • • • • t Prumer 5. Jemuz . zahzeni je 6. stara nepouzfvana norma. prvnim bude Tactice PATA. s kapaciiou 1. PATA. na JeJICh z chyby nebude POST-test reagovat: Nekdy je mozne em . • '. zadavat kapacitu mezemm. • • • v v V'tJ'en ULTRA DMA Mode: opet moznosj rucm110 zadam rezimu DMA (obe poslednf volby PIO a DMA bjvaji spolehlive detekovany automatieky).. Uvidime zde nasledujfci moinosti: Onboard IDE Operation • • Mode: volba rezimu. 1 ] 'ATA Maxirnalnf pocet ' .25" s kapacitou 36 v 0v Vstup k definowini spolupnice IDE a SATA muze bit napf.Kapitola 3 . sa. .. do.. P. VGA. . Kazdy e up . : pocet soucasne pfenasenych sektorll rnuzeme zadavat manu6lne nebo automaticky. IDE Pori Settings: deflnujeme. Me.. All But Keyboard bude ignorova . druhy zbude na + SATA pruadf druhemu kan::ilu zaffzeni PATA. VU 's t nabizi tyto moznos 1 p chaniky. bootovam POCl "d i ehybe v v v zane " . "'d nalezenf ehyby se inieializace zastavi V] nyt All Errors by me o bvt nastaveno vz y. budeme pouzivatjen • . 'pocftace stale potre na.)('Iy mohou bit na obrazovce Standard CMOS Setup (ci Main) nebo v Integrated SouvisJosti: V9klad k problematice SATAje v kapitOle 5. Disketovci mechanika v Pl~Sb~: Compatible Mode pro starSf operacni systemy (Windows 9x.25" s kapacitou 1. SMART je dobre SMART povolit. Sectors/IRQ . ktere pOriy bude POuZivat r. se tyM zastavem s a . dnes standard.Reakce na POST-testy . Enhanced Mode pro nove operacni systemy (Windows XP. zda zarfzenf pripoj ene por u t nebo Slave. t pouze ehyby klavesnice. par. kdyi Seriove ATA praeuje s novvm operacnfm system em a PATA se star1m. disk umj. PATA (je to diiIeiiitC pH bootovani systemu).di. Enhanced Mode: ~apn:a 0 e t pod novym operacnim systemem. Prumer 3. (Muzeme POUZl Combined Mode: ParaH: d t ym operaenim systernem. musnne vsak pracova . 2000). Nastavenim muze bit pfistupne pfes fadek On-Chip Serial ATA (muze bft v obrazovce Integrated Peripherals). 3 5" s kapacitou 2. Pokud nas BIOS podporuje praei se zafizenimi SATA. ovat zahzem.8 0 peYnem disku SATA. • Disabled: Vypina fadic Serial ATA. d fi . z pohledu fadice SATA.. v nemZ bude zaffzeni IDE pracovat. • SATA Only: Serial Pi p ..

~ startovacl hodnoty soustredeny ve volbe Boot. I a etupu 0 JeJI veIikosti pouze informativ~f. bude se behem startu kontrolovat pocet stop instalovane disketove mechaniky. Sejf velikost . Operacni pamet' J ' . Zrychlime tim start (bude se prohledavat jen jedno ZaTIzenf. na nfz bude nalezen nejdhve. Stare mechaniky s kapacitou 360 kB umsly pouze 40 stop.SSelect (For DRAM>64MB) ~:n OS2 VIdeo BIOS Shadow Enabled H!. Dnes je tato kontrola zbytecna. P . ale vy.zaplsu do bootovaciho sektoru _ na f· hI __ ~astaVIme Enabled. Poradf bootovann Zde definujeme poradf jednotek. musf to b. PH vyhledavanf chyby nebo instalaci systemu doporucuji nastavenf podle obrazku ObrazovkaAdvanced BIOS Features Setup.aby BIOS postupne hledal operacni system na ruznych zafizenfch. uvo ce zakladnim nastavenfm pocitace 39 . me:-ena na stanoveni startovacich hodnot Ukazka tohoto menu je na konci kapd~. j . musfme zapis dOboata- 38 810S a Setup pr· d. Ten pak bude zaveden z jednotky." (. ey oar s eventualitami: .Jl bootovaci sektor pevneho disvat o. pneme pocftiac. rnusjme to. Boot Up NumLock Status: Doporueeno je Enabled.USEBHJontrol Ban~'~Keyboara\:tnitiaIKeyboardlndjcators nastavrme na 2.---------ADVANCEDBIOS FEATURSS------- ~----~< Virus Warning CPU l1 & l2 Disabled H Enabled yper-Threading Technology Enabled ~ulck power On Self Test Enabled First Boot Device Second Boot Device Floppy Third Boot Device Iii'lj. N epatrne se tak prodlouzf bootovam.brazovce Windo. Vv . • • • • First Boot Device .aCJh~sektOrtf2apisujeme. vsechny pozdejsf 80..Kapitola 3 ~ Setup V nekterych Setupech naleznete misto Halt On hidek K.ltyOption APIC Mode Setup MPSVerSionControl For OS Enabled o. ovliVnittake ve Windows: Pustfme]:lfograro R£GEDIT fl hpdno.!:) post'YP {mam jej wlsouseny 'Ie Windows XPj: V pflhtaSQvaot o.S' VeTIl e tedy Enabled. r-~--·-~<----.prvnf zarfzenf Second Boot Device . CPU Ll & L2: Aktivuje vnitrnt systemovou cache procesoru Ll a externf cache L2. a tak doporucuji nastavit Disabled. ku a m?h_ou tak snadno znicit vsechna data Pok napaqa. Must byt vzdy zapnuto. je instarace vacihosektoru payoUt! erne mstalovat. muzeme ji zde zapnout ci vypnout.lk. Boot Other Device .tretl. Ostatnf zaTIzeni je dobre zakazat. Marne dve moznosti: • Fast._ e det e k ovana automatlCky. U druheho typu Setupu . • INSTALLED. Boot Up Floppy Seek: Je-li povoleno. Hyper-Threading Technology: Pokud zakladnf deska podporuje tuto novou technologii (je vysvetlena v kapitole 5..Yt povoleno v teto volbe. J. asemm: BootSector Write!!! Possible VIRU.itne jej vypfnajr. proto je aktivace pro obe cache spoleena.ws zapneme klavesll Nurnl. Aktivaci (Enabled) pfehodime jejich poradf (z A: bude B: a naopak). Jedno.7: Obrazovka AdVanced BIOS Features Setup Virus Warning: Nektere viry (One Half Pieck . a tak jsou udaje v _ .vnem star-tu Dude NumLock zapnut uz v PfVRi pi'1hlasovacf o. kdy se otestuje j khivesnice. 1?o ope{o.liM. operacnih6 systemu. pocitac je bez cache podstatne pornalejsf.du$sJ je vsab tent. +/·PU/PD:Vafue F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exif F1:General Help F7: Optomized Defaults Obrazek 3.druhe. neni j' . Boot Other DeVice Hard Disk Swap Floppy Drive Enabled Boot Up Floppy Seek Disabled Boot UpNumlock Status g~abled Gate A20 Option Fast Typematic Rate Setting Disabled X Typematic Rate (Chars/Sec) X Type~atie Delay (Msee) .5 mikroprocesoru). Advanced BIOS Features Setu Quick Power On Self Test: POST-testy pracuji ve dvou variantach: Rychlejsi. kdyz jsou v PC instalovany dye disketove mechaniky (coz se dnes jiz nedela). na nemz je operacni system) a vylouCfme neehtene nactenf viru ze zapomenute diskety ci CD. Dnes je cache L2 integrovana v procesoru. Behem startu tak bude zapnuta numerieka klavesnice (jako bychom stiskli NumLock). b d • NOT INSTALLED b vh .brazQvce Windows. e em startu se k1c:ivesnicenekontroluje.-----~--. PClkuEitedysys~e~~~o.'d· til . bude BIOS informou Cont~nue (YIN)? Doporucene nasta _~. Pokud ctlJ::eme Numtock zal!lfnatautomaticky. 3. rea ures etup Je za par~metru. na nemz je nainstalovan operaenf system. Third Boot Device . nepi'ihfasimese vSl. I mozne niiak konfigurovat. ale pnpadna hardwarova chyba je odhalena jiz pfi startu PC.3 o Obrazovka Advanced BIOS LT t S . Tip: Operacnr systemy Windows 2000 a XPf!!i'i svem startu ovladajf NumLock samy a Impltc.lu kJfce HKEY_ CUR" RENT:.50 Secur. d·) cw f¥ Tip: Jedioou legalnr cionostf kay. kdy je nzenf brany prirazeno cipsetu zakladni desky.ock. Pro beznyprovozje nejlepe zadatjako prvnf disk. ktera prepina mikroprocesor do realneho nebo chraneneho reznnu. Doporucene nastaveni je Disabled. Gate A20 Option: Kontroler klavesniee (obvod 8042) obsahuje branu A20. na nichz bude po skonceni POST-testu hledan operaeni system. :Move Enfer:Select F5: Previous values Item Help Select Your Boot Device Priority Swap Floppy Drive: Ma vyznam pouze tehdy. kdy testy nejsou tak dukladne a pomalejSf se standardni delkou testii.

. zh~da~e-h t ~~:p Cur. Sl Fast tu PS/2 . MPS 1. je rnozne jeJ vymazat (ale srnazeme Urn cele nastavenr Setupu). bude rrns 0 "" ' is hlasen! z BIOSu ulozenych v pametl Add On ROM Display Mo~e: vo!t. • Normal. ~ . Quick Boot: rna steJny vyzn J . Hit DEI. Menu Boot Pfi konfiguraci jde 0 to.ni Druha Boot Settings Configuratwn slouee Priority vybirame porac1i b. Typematic Rate Setting: Zapsanfm Enabled zpffstupnfme dalsf dva hidky.oOtov~ClC:a. ktery bude pouzfvan zakladni deskou. PouZiva se pro nastavenf typu funkce MPS (Multi-ProcessoT system).4 podporoval dnes uz historicky Windows NT Server). "tichy start" (Enabled). ktere se casto pfepfnaji mezi ehranenym rezimern procesoru (umoznuje pristupovat k pameti nad hranicf 1 MB) a rsalnym rezimem (dovoluje adresovat pouze prvnf megabajt operaem pameti). User PasS1. Y.Setup .rye zee a bylo jen zbytecnyro plytvanirn operaem parneti. ve kterern bude BIOS pozadovat kontrolu hesla. Dnesni paROM na videokartaeh nm.u. "OS -aficke karty zkopirovan do operacni p. Vidlme dve ~a~~adDlIadky: s J~~o ra~i s heslem (definief hesla se zabyva kap~Nekdy zde najdeme take radek ~ec~nty ~uo/ User password). Typematic Rate: rychlost odezvy klavesniceerne 41 40 BIOS a Setup . ale najdeme je i v jinyeh Setupeeh. Ureite nastavte na Enabled. jak phstupuje k operaenf pameti nad hranici 64 ME.. Pokud zadarne druhou moznost. N ekter: volby jsou e nove. .. To je podstatne ph praci v operacmch systemeeh. zda rna byt ~I gr 1 d bach kdy byl phstup do parnetl meti poCitace a pouzfvan odta:ntud '. Typematic Delay (Msec): prodleva mezi stiskem klavesy a zacatkem opakovanf znaku (v milisekundaeh). ktery dokaze zapinat a vypfnat branu A20 ryehIeji nez fadie klavesnice.lJO?·d. protoze zvlada sdfleni jednoho prerusem vice zanzenfmi. Takovymito systerny jsou napf. v opaenem pffpade na Non . Menu Boot " .ot Demtola 3.. OS Select (For DRAM>64MB): Operaeni system IBM OS/2 se od ostatnich liSf tim. ::::iZ. I dky POST-testu. jeho mozny tvar ukazuU svisleho Setu?uje s~art. povolfme-h .pfiradfte tim ffzeni ehipsetu.A5U5 CD . MPS Version Control For OS: Toto pole rna vyznam u vfceproeesorovych systemu. viz kapito1a 3.sh?~asobne po hl J t 1 dostacujici a zapnuti teto volby by tak meti grafiekyeh karet maji pnstupOV?U . VyuZijerne jej take v jednoproeesorovem PC. a tak uvedu if k zadani zbylych startovaclch P~Iarne~. Volbu nastavte na hodnotu Fast . Niemes!taga Display Fast No Enabled Enabled APIC Mode: Na novejsfch deskach najderne vylepseny fadic prerusenf -APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). Windows nebo OS/2. budeme heslo zadavat pouze ph vstupu do Setupu.a~ Video BIOS Shadow: .2 BIOS/Vymazanf obsahu Setupu. je obrazek.Boot Settings Configuration Soot-Devlc. b 'nat podporu mysi pfipojene k porrt: ekd je mozne zapmat..ovacm~ ~~dmmk~~chZ omoci pl'oehcizfme do dalsfeh ob~·a~ove~. To p~st~lP do'systernove RAM. Pokud jste vlastniky OS/2 a mate vice nez 64 MB RAM. . navrzeny podle Standardu PC2001.4. Cich BIOSil. • • Security • • Typernatic Rate (Chars/Sec): udava rychlost opakovani znaku ph trvale stisknute klavese (pocet znaku za sekundu)..pruvodce zakladn(m nastavenim poMace . Zpravidla se tedy setkame s nastavenou hodnotou 1. Disabled...' d. e li Disabled uvidfme behem startu vys e Quiet Boot: zadam " t POST zobrazeno logo OEM.11 Prtice s hesly -Y Su?e·rv~sm J:'a~s. Popis vyrnazanf Setupu je v kapitole 1. venovane menu Boot. ne 0 vypr PS/2 Mouse Suppo . . jimiz ovlivnfme vlastnosti klavesnice: . Pri(Uity __ FirSt floppy Drive ST·320413A PS. Boot Device Priority . Option: urcuje okamzik.1 je puvodnfrn starsfrn predpisem. Oproti puvodnimu r'adiei prerusenf umf obsluhovat vice rnikroprocesoru (kazdy z procesorfi rnuze ohsluhovat prerusenf). Muz vybirat zeOW a . . Enabled.4 je novejsi variantou. dnes nejvice pouzfvanou (zavadf lepsi podporu sbernice PCl).Kapitola 3 .OS2.. Mosnosti konfiguraee yvaji: . BOQ1Sottlngs Configuration Qulc~6001 QuiclBool Add On ROM Olsplay Mode 800tuP Enabled E""blo<l Force On BIOS PSil ~ou5e Support Num~Dc. N ovejsl Windows (2000 a XP) by nemely mit Mdne problemy (specifikaci 1. z~am vetsiny voleb je zl'ejmy. Auto. Tip: Jestlize heslo zaporneneme. Setup. Naopak dru a momos BootuP Num-Lock: zapnuti klave~y ~um~ock. 5340 1 st Boot D&. ..' am iako Quick power On SdfTest.Ureuje..l~. Ph nastaveni na System jsme na hesio dotazani pfi kazdem startu poCltace.k Aulo TypemaUc Ra1e Boo\ to 0512 Walt for F1 If Error .ent vjpisy potlaef.e. jen jejich stl'Ueny prehled.lce 2 nd Boot Devlco 3 rd BCtOt Dellice Vlastni heslo zadavarne v samostatne obrazovce Setupu.11 Prace s hesly Supervisor Pass·word. n Y b' ". V prvni ra~lce Bo.~~~: ?S. rl~T~S~idfme Mhern bootovani PC vjpisy z dflROM pffdavnyeh karet. ty sarnozrejme vysvetlim podrobneJl: Main Advanced Security Power Boot Info Exit . nastavte tuto volbu na hodnotu OS/2. Existuji dye normy MPS: • • MPS 1. aby stejnou specifikaci pouzivala zakladnf deska a operaem system. branu A20 zapina a vypma fadic klavesnice..

Pamsti vsak casto snesou vets! zatez. obnova nemusi byt iiplna a SDRAM neudril datal DRAM RAS# to CAS# Delay: specifikuje prodlevu mezi signaly CAS a RAS.! Active to Precharge Delay: ureuje poeet pfistupu do pameti.4 0 pami!ti je take popis znacenf pametovych modulu). pHcemz optimalnf je z hlediska rychlosti hodnota 2. jsou take rUzne moznosIiv. Moine hodnoty jsou 2 a 3. :Move Enter:Serect F10:Save ESC:Exit F1:GeneralHelp F5: Previous values +'·PU/PD:Value F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults Obrazek 3. doplnfm js] . 4. System BIOS Cacheable: zapma pouziti pameti cache L2 i pro oblast pamsti BIOS ROM Cadres FOOOOh FFFFFh). umoznuja doladit mnoM vlastnosti za. Delay Prior to Thermal: nabizi nekolik casovych voleb (napf. Pokud nastavime SPD. •. Memory Hole At 15M . V naSi obrazovce koncf timto radkem velby vymezene pro ryehlost operaeni pamsti. Pokud poeftae nastartuje behern 5 minut. .Setup I as Select.dulu SPD.. (Pokud SPD pouZijeme.orovoa. Prot02e konstruk u ve m. ktere tuto oblast potfebuji. jak nastavit nominalnf (a tudfZ spolehlive) hodnoty.3 Advanced 810S Features Setup. NskterEigrafieke karty vyzaduj]. . megabajtem pro nektere stare karty ISA. 3. ktere deska podporuje.. frekvence FSB a AGP. ceka system pn jakekoliv chybe na stisk kla- Hit DEL Message Display. Sloty ISA uz v poeitaefch nenajdeme. Nastavime-li v prvnirn radku SPD. Prfklad vidite na obrazku. nebo to proste zkusfme .· v novana kapltoJa ADVANCED CHIPSETFEATURES DRAM Timing Selectable CAS Latency Time Active to Precharge Delay DRAM RAs# to CAS# Delay DRAM RAS# Precharge Memory Frequency For System BIOS Cacheable Video BIOS Cacheable Memory . Tip: GacheabJe . 'k eo razov y Advan d Ch' SIt ne tere volby opet najdete v jinych b k' ce ~pset Features v Setupech jeste dalSfmi volbarni ktere muzete v SeOtrazohv a~~. form ace.viz kap. V opaenem pifpade nastavte hodnotu 3..32 min). ..£J. rneli bychom radek nastavit na ~k iadnfm nastavenim 42 BIOS a Setup .nastavf se automaticky. DRAM RAS# Precharge: opet poeet cekacich prodlev pro signal RAS. ze se vyplati casovani podle SPD vypnout a nastavit phslusne hodnoty (viz daISi volby nize) manualne. v' obce z on 19ur~~l ?bvodu ~akladnf desky. Nekterym programum muze tato parnef vadit. Jde 0 dobu behem startu pocitaee. .' "oe Za pocitace 43 . budou nektere volby v obrazovce Advanced Chipset Feoiures tykajicl se casovam pameti nepffstupne . fj' SOtlV~$lo$ti:ZaJdadnr VYSvetlenr k na I' ..toto je zpjisob. Z techto dUD vodu s b ce dkesekjsou odlisne. Pro manualru nastaveni jsou dostupne frekvence FSB. kdyz v predesle volbe mfsto SPD pouzijeme Manuan. nastavenf prodlevy pred signalern CAS (Column Add1"essStrobe). BIOS pfi kazdem spustenf poeitace pfecte inforrnace ulozene v SPD a podle nich nakonfiguruje chipset .16M: Tato volba umoziiuje vyhradit pamefovou oblast mezi 15. 3.krnUjln. nastavte 3. tieky snfZime spolehlivost. Ta by mela by! uvedena na modulu (v kap 5. 550 -k .ale pozor na podivne zatuhavani PC apod.KapitoJa 3 . takZe by se yam mohlo zdat. e opera~ni pameti. navic malokdy vede k vyraznejSfmu zryseni vykonu. V' Boot to OS/2: rna stejny vyznam jako Wait for Fl If Error: je li zadano E bl d vesy Fl..~ozo.~veno En.ns v... Pokud pamef zvladne 2. Mens! prodleva je rychlejsf. Jejf dslka by mela byt 0 malo veti§i. 8. Press DEL to DRAM Timing Selectable (Auto Configuration): Muzeme vybfrat z varianty SPD ci Manual. . na e . ale narocnejsl na rychlost parneti. nez je dplny start PC. ale prakti jejich nastaveni. aby tato polozka byla Disabled. arre 11"11 roprocesoru TCe J'e e '" ' . 'Iakova konfigurace je vsak velmi slozita a naroena. kIn.keS0vanf (tedy presuny pameiove oblasti do pameti cache) Je u6innejsr net shadowing (pi'esuny parnetf ROM do operacn" RAM) . mezi nimiz se provadf obnova pamefovych modulu.!~le~ a pak je behem POST-testu rur: Setup). H!. Kvalitnf pamef zvladne nastavenf 2. . Video BIOS Cacheable: cache L2 bude pracovat take s oblasti videopameti BIOS. 0 pametiza..Hole At 15M· 16M Delay Prror to Thermal A~P ~perture Siz-e(MB) Inlt DISplay First eSA LAN (Giga LAN) DRAM Data Integrity Mode "":2:"". kdy nebude pracovat Tce. Tepelne OChr· . Menu fevel 8 4 4 Auto Enabled Disabled Disabled 16 M' 128 In AGP Enabled ECC Memory Frequency For (FSB Frequency): zde nastavujeme frekvenci pametf. upec naJlt. hlavne ~ladm desky. ale bude-li tato doba prilis dlouha. a tak je rnozne ai kesovanf BIOSu zakazat.ou nepatms zvysfme vykon.aobraze. zpravidla je vsak volba nastavena na Enabled. standardne 'e n zobrazeno hlaseni 0 nutnosti stisku klave~ ~.4 Advanced Chipset Features TIetf obrazovka Setupu je zamefena na detailni k fi . najdeme u frekvence pamati Auto.3 psa. Melo by zde byt co nejvyssi efslo (aby obcerstvovacfch impulsu by10 co nejmene).4 0 pameti.9: Obrazovka Advanced Chipset Features Prvnf cast se tyka k nfi o gurace rychlosti operaenf pameti. D9J@ •• Item Herp . a 16. ml roprocesoru/Tepefnfl ochrana. nez udavaji jejich specifikace. mo. y pro spustem Setupu (napf. pokud ale mate problemy se stabilitou. a tak nastaveni vypneme.16. Zejmena usedU)~crrmJ textu naJdete_ v kapitolacn: 9. ale zmenou defaultnich para:etr0 v~.) CAS Latency Time (SDRAM Cycle Length): je prvni "manualnf" volbou konfigurace operaen! pamsti (dostupna je pouze tehdy. v. QQhl~setu a 5. v opacnem pnpade bychom (krome onoho vyhrazeneho megabajtu) pfisli i 0 veskerou pamef nad hranici lf ME. nechte zapnuto.

nastavenf. Zapnuti II. Init Display First: Pokud [sou v poeitaei dve graficke karty. 8x). a proto uvadirn jeste dals.. CSA LAN (Giga LAN): v nekterych chipsetech jsSJUintegrovany dals] obvody. 2x. v nfz muzeme radek venovany siiove karte take najft).Setup 8 minut. Radeji tedy mejte nastaveno na Enabled. 865PE. podobne tern z predesleho vykladu 0 vance Advan Advanced Chipset settings WARNING: Setling wronq val-uesin the s~clions below my cause system to malfunction Configure DRAM Timing by SPD Performance Acceleration Mode DRAM Idle Timer DRAM Refresh Rate Graphic Adapter Priority Graphics Aperture Size Spread Spectrum ICH Delayed Transaction MPS Revision [Enabled] [Auto] [Auto] [Auto] [AGP/PCII [64MB] [Enabled] [Enabled] ti pomoci parity nebo funkce EGG. #X. Dalsfm dUleZity-mfaktem je. Doporucuji nastavit v 1'OZmezi 64 az 128 MB. byvajf jeji ko?figuracni fadky umisteny Je~~ ~ao~~~~~ce Advanced Chipset Features. ale bezpecnejsf moduly se pouzivaji predevsim v serverech. Menu Advanced. 4 MB afickou kartu.USB Configuration II. Disabled volte jen pfi prepisovanf BIOSu na novou verzi (0 cemz pojednava kapitola 4 Upgrade BIOSu). _" b . muzeme z e u 0 ec Configure DRAM Tlmln~ .0: Menu Advanced SPD' zde se rozhodujeme mezi automatickou konfiguraci t' nim (Vl'Z DRAM Timing Selectable). Mate-li jen jednu grafickou kartu.tato oblast bude postupne zabirana jen v pnpade absolutnf nutnosti. nema tento hidek vyznam a v Setupu Je. nevite-li.PCI PnP II.1.6 Integrovane gra I Y . fk je venovana kapitola 5. . BIOS Protection: radek znemosiiujfet pfepsanf BIOSu.iJ Souvislosti: Zakladnfm vlastnostem .5s. zapma/ .jJ. BIOS pfi kazdern bootu nebude zbytecne inieializovat grafiku tam. 'd ) 1 t AGP. nechte na \ \ \ Auto. Zakladnf desky jsou tim ehraneny proti pocitaeovym virum. ktera bude vyhrazena pro VGA Shared emory rze: . Rozhodne tuto hodnotu nezadavejte dlouhou. reite zvolte Enabled.Chipset II. .. s nimiz se muzeme setkat: AGP Mode: ureuje rychlost komunikace zakladnf desky se slotem AGP graficke karty.. rui e-li nase deska technologii PAT a je-li osazena Performance Accel~:atlOn iod?:ol~gii povolit (viz chipsetulPAT). Mode: Tady muzete zapnout nebo vypnout kontrolu obsahu pamerna samozrejme cenu pouze tehdy. S vetsf lokalni pameti videokarty se do ni samozrejme vejde vice textur. doba reakee cidla je 0. protoze po dosaseni kriticke teploty bude procesor tepelnym senzorem odpojen od napajenf.. • d .startovanf poeitace tim rovnez malinko uryehlfme.. Radek GSA LAN je prfkladem takoveho resenf Jde 0 sftovou kartu Gigabrtoveho Ethernetu (najdeme ji v chipsetech lntelu 865G.""=V II. 0 integrovane graficke karte. DRAM Data Integrity Integrovana graficka karta . . ~nboard VGA BIOS Update: zde povolfme (zakazeme) pfepsanf BIOSu gTaficke karty. VGA' ' '"'vypina integrovanou grafickou kartu.Jnenaj eme.) AGP Aperture Size (MB): ureuje velikost pametoveho prostoru PCl vyhrazeneho pro grafiku (a take maximalni mnozstvi systemove RAM. ktera z nich bude inieializovana jako prvni. II. Presto doporueuji zadat spravny typ graficke karty (AGP nebo PC!). muzeme prostfednictvim teto fadky ureit. _ ni desce integrovana graficka karla. u Obrazek 3. kterou zvlada vase grafieka karta (lx. Pochopitelne zde vidime r':idky kou Advanced Chtps~t .Instant Music Configuration Jak jiz bylo receno.. co zde nastavtme. 19u d Chipset Features. ze zde nastavens mnczstvi pameti automaticky nezabere systemovou RAM .' :~d~. ~y 0 45 44 ---------------------------------------------------------------.prOvo dee zakladnfm nastavenim pocitace . ce So. Ve svislych" Setupech vychazeJl podrol nejsi . tvi SPD a rucmm nas ave prostre me vim . . nastartuje se poCitac v pofadku bez ohledu na to. (Pro integrovana zaffzenf maji Setupy zvlastm obrazovku Integrated Peripheral.. kdy BIOS sam detekuje prftomnost takto vybavenyeh modulu DRAM.Speech Configuration . tim mensf odkladacf soubor (zde apertura AGP) je zapoti"ebf. moznosti konfigurace chipsetu jsou rozdflne. kde nenf .settn~gs (pro . Pokud mate grafiekou kartu s podporou AGP 4x a VYSSl. N ejcastejsf volby jsou 8. Drazsf. Nastavte tu hodnotn.CPU Configuration II. Rozumne je ponechat hodnotu Auto.BIOS a Setup . zadavame velikost operacnf parneti. Nejcasteji zde najdeme: _ ' _ _ ta . pficemz jedna z nich je ve slotu AGP a druha ve slotu PCl." konfiguracni obrazovky z menu Advanced. spravnYmi prvky. nahrazujfci nekterou z easto pouzfvanych rozsifujicfch karet. takze potreba alokovane systernove RAM klesa. 865P).ni ~dfte na 0~ra~ku~~!7~lps~tu).Onboard LJ"V'. Takove zaffzenf pak muzeme zapnout (Enable) nebo vypnout (Disable). 16. V podstate se jedna 0 stejnou zalezitost jako u odkladaefho souboru Windows: cim vetsi je systemova RAM (zde RAM graficke karty). AGP Fast Write. (Pokud nem na zakladm des ON·Chip . Umoziiuje procesoru posilat data prfmo do pameti videokarty tedy bez nutnosti pruchodu operaenf parnetf. 32 a 6 . toto pole povoluje rychle zapisovani. protoze nektere viry dokazou BIOS nenavratne smazat. cirnz zakazete jakymkoliv programum zapis do teto oblasti. jsou-li v zakladni desce pamefove moduly podporujfcf nekterou z techto kontrolnich metod. ktere lze alokovat graficke karte pro ukladani textur). ie 'este doplnen konfiguracni obrazovpffldad tohoto us~oi'ada. (Kriticka teplota se pohybuje oko10 135°C.Kapitola 3 . M S'.

8 j.O stavuJako pred vYPln~ k rta}Retim spanku v obrazovce Moznostl . spomy t. Pokomponenty vcetne procesoru.5\1 Shift muzeme zmen. desktopove stanice se doporucuje nastaveni Infinite.1: Obrazovka Power Management Setup Spread Spectrum: Ovliviiuje modulaci signalu na sbernicfch. .. ie Rezim spank~ mu". Infinite. ~ ~ pocitaee ktere jsou oznaeeny 80 aZ 85.Setup DRAM Idle Timer: N astavuje pocet nulovych cyklu.1.orcvoace zakladnfm nastavenfm poeftace 47 . . Ostatm I Nskdy byvajf v Setupech volby.refresh nebude nikdy proveden pi'edcasne. 46 BIOS a Setl. pocftac se kud ovsem nektera z k?mpon:nt (dn. . vsechny schopen se rychle probudit. (Opet je zl'ejme.3 Advanced BIOS Features Setup _ v popisu i'adky MPS Version Control For OS. Dalsi obrazovka Setupu se zabYva pfedevSim seti'enim elektrickou energii. Auto.S pro 128Mb a mensr pamefove chipy a 7. Pocitac se bude necekans vypinat nebo se z tisporneho rezimu neprobudi.10 0 setfeni energif.:cd~bre si setHcl l'ezimy vyzkouset. Pokud chcete experimentovat. ICB Delayed Transaction: tyM se nastaveni sbernice PCL Nastavime-li na Enabled.it na Rezlm o m. avsak obsahujf vice harmonickYch kmitoetU.LPT Port D!sabfed PCI PIRQ[A·D]# Disabled Wake Up Events Press Enter I t":: . Graphic Adapter Priority: viz Init Display First. o~'l a a' et pouze operacni pamef. ave 'I zici tracftko.ur.UJe zap~u . '. ztraci se obsah pamefuvych bunek _ system bude nestabilni. (Prvni PCI karty nemusi v tomto rezirnu bezet.etl oV a J. U' 'etim ktere stts em .8. .je castjrn 8 nulovych cyklech. APM zakazat) a setreni nastavovat z Windows. • OT . sf by'!:v operacmrn systemu J.6 fJ. sr . DRAM Refresh Rate: interval mezi obnovenim pamefoyYch bunek. ce zakladnf desky rnusi krome rezimu .. b us?a~1 Pkr. k'. rto rnenst setrenf sr.nehoz je poeftac enl • 81 (P08 ... K dispoziei byva mnoho variant setreni (vychazejiclch ze dvou standardu APM a ACPl). systemove promenne zaehovava v aktivnfm stavu.Move Enter:Select • F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7 0 t rnized Defaults F6. bude zapnuta podpora specifikace PCI 2. nez pamefovy kontro1er zavfe otevfenou stranku nebo prove de jeji obnovenf (refresh). ~ nebude schopen ze spanku probu 1. tim je pamef rychlejSf . 7.L8) nebo automaticky (volba Auto).Jp .) MPS Revision: Nastaveni podpory viceprocesorove prace MPS (Multi-Processor system) je vysvetleno v kapitole 3. a VYPI 'mi ACPI a ACPI . do st<?Jneh. d ACPI povolfme. R:- napaJenJ). Pro bezne.nyc S~ lemento~at jeste jeden Z rezimu 83 nebo 84. se ve s anku z. s tlme. kdy je hodnota intervalu refresh pfeetena z modulu SPD pamefoveho ehipu. pouze zapma. 1'0 t0 . ne (. 0 w. 64.1.ozf tav s~stem~na disk ~f~Cpi~ P~:amfnam. Auto . jejich libovolne kombinace vsak mohou pi'inest problemy. V Setupech bYva moinost nastavit interval rucne (napf.2.6.) '. ktere jsou povoleny pred tim. .~. i' -. PH Disabled jsou signaly ostfejsf. (2) .k Power Management Setup Sou1I'islostl: PopiS zakladhfch pojt:nu najdete v kapitoJe 5. muzete vyjit z defaultnfho nastavenf (15.. . ys ill '?P. a pokud ano. Primary IDE 0 D~sabled Primary IDE 1 D!sabled SecondarylDE 0 D!sabled SecondarylDE 1 D~sabled FDD.ST. Dostupns volby bjvaji: OT..o!e monit~r a p~vny disk.Power On SuS~enSd) ~lStl m~~~l. 31. "Reload Global Timer Events" .' ~. V Uspomem rettrr.LS pro 256Mb a vetSi pamefove chipy) a postupne refresh zvysovat (elm vysSi je interval refresh. sptmku.d~zadava:n:.. 128 f. budou vypnuty. l6T. Je-li vsak refresh vysoka. otevfena stranka bude uzavi'ena az pH potrebe obnoveni. Auto User Define DPMS Yes Stop Grant ~isabled Disabled lnstant-Off Item Help t: --Menu Jevel I I • ne stranky az potovarmm nastavenim. = v 'I Ii 3.. . 64T.ychl9m probuzernm.. dv~: ACPI function Suspend Type definuj e typ setrenr. Graphics Aperture Size: bylo popsano v odstavciAGP Apertu1'e Size (MB).lovolen\ VIZ a . VJ'robde zvolen. fi opetovnem zapnutfm se vratim spanku.5 • 83 (8TR Save To RAM) bude ve ~~~~ ~ n :v~ych diskU atd."r ·0 z Windows. jakY typ setrenf buACPI Suspend Type: z. Osvedcenou variantou je pfenechat ffzeni Windows (prostrednictvim ACPI. •.Kapltola 3 .pametovy kontroler buds provadet refresh okamzite po pnizdnem cyklu POWERMANAGEMENTSETUP ACPI Suspend Type Run VGABIOS if S3 Resume Power Management Video Off Method Video Off In Suspend Suspend Type Modem Use IRQ Suspend Mode HODPower Down Soft-Off by PWR·BTIN mtiIt!lliJ • • Infinite . ACPI defin~Je sestwmo~.' Fail-Safe Defaults : pOI Obrazek 3.potrebuje mene casu na vlastni reZii).pameiovy kontro1er bude pouzfvat tovarm nastavenf (je to defaultni volba) Pameiovy kontroler provadi refresh otevrepro servery nastavenf OT.COM. ze umistenf radku v obrazovkach se muze liSit. ven ba W) ezim STR nepodporuje. Pri V)lwhanf mame k dIS?-OTip~ SnadneJsl Je volit ZPus. 15.

I' . """ ~ !!I!I'HC:M. Uvede poatac do u~PQrneho rezimu obnovk retsn systeml"j Window$. Muzeme pouzft: • • Stop Gromi. Chcete-~j radeji prejil: do J J 0 m02ne • Suspend Mode . muzete zkusit hodnotu VIR SYNC+Blank.Management. li ..4. Saving a Max. tak chipset zakladnf desky .Pa1~«c)'w!. €)ii~e&bl:OIIYd>~eI<- Enabled se bude karta pfi prob~~enf in~~~]l~izaee ~arty VG~ po Rrobuzeni z m6du S3. Saving.-. 1) nejstarsi monitory se pak budou muset spokojit s hodnotou Blank Screen.. K dlSPOZlCI ...N. nastavte zde hodnotu DPMS Support.Drf ~lL. 0 Ulo2faki:u'ini stay picrhy ne pevey disk.1..1..rido!aa~ SttM'!l~lIr'4Jn_j"""""lzenf . Obrazek 3..odber mikroproeesoru Standby Mode . System pak pri uspam vypne vertikalnf a horizontalni synchronizacnf porty a vymase vidsopamef.:It1'i) " . te vol byv Power . . relimu sptin~.3: Karta Reiim spanku .1. ptJdrZ'{e kJavesu Shift.oI.1. Nekdy jsou nabfzeny pouze dva rezimy Min. 0 sese nastavujf doby. nebude monitor behem setricfho rezimu vypfnan.- Obrazek 3.h11O CI!'iIR~I!o COOOCOOJ' 11 "~i ceo. coz splnuji vsechny moderni monitory. a Jes e vo ba Auto. ktera pouze vymaza videoparnet..inku obnovlt) a vyprre poru<. pH Disato .tjliK~ ~ b : TW~~ll __ ~Wr1~cd= =~~Lt>-4lOM N~mni~-tlItf~~ . avesyd tat. :':VYP[loutpos:fta'i .. PH bled bude probouzenf rychIejsia1e namusf b''i+°vatl(Chal~t~ "Y.Setup <I.zmensenf odberu pevneho disku do Sleep Mode.: .H :l .Ymi zakladmmi "zelenjrni" funkcemi disponuje. ~ . ntene mo 'd tail k t okra pracuJeme metodou APM). kde je vypfnan pouze CPU. Rezim sp. Tip: Presne defmice seti'icfch retllllu APM a ABPI [sou v kapitole 5. a take zobrazovaci jedmonitoru a pfepnutf 92 % pro mikroprocesor 99 % u mikroprocesoru.A.. :~~:::!~=l ·IU~~""~ '!Il5-r~~UMT!~ ~!ido!'~ZI-I. Pokud vas monitor podporuje DPMS (Display Power Management Signaling). po stisku kla E .je lepsi Power Management vypnout nastavenim na hodnotu User Define a rovnez vypnout ostatni volby.uje nastaveni setficiho rezimu. Neni-Ii tomu tak..r .by iej byl aby bvlo m -. po kterych BIOS zapne tfi v v v Run VGABIOS if S3 Resume' t 'ka se i . . vypfna se jak CPU.. Video Off In Suspend: zadame-li Yes.pokles pffkonu notku.2: VoJbasetficiho retimu Video Off Method: specifikuje zpusob uspanf monitoru.O:m"""". "Ij~ • • Doze Mode .AGP driver).g• j~" . Pokud sem zapiseme No.-u. takZe j&pak nutns pfecrst st jejiCh popis v manualu zilkladnf desky a vsa VY-'Rou~et. _ +. /ij .. ale vas monitor nejak.lc. bude vypfnan monitor podle zvolene Suspend rnetody. . at Vp zne .zadu~e.4: fRQ Modemu 48 BIOS a Setup prQvod ce Za ~kl • admm nastavenrm pocftace 49 . Pokud jsme prostfednictvim ACPI pfedali fizeni spotfeby Windows. Suspend Type: zpfesii. c~F. Vyrobci zakladnlch desek casto doplnujf vlasfnf reiimy.OlJ1e rye e •. Obrazek 3. e 1ne onfigurovat setteni (tensetHer rezimy: . . .~ Mrli~jir»~~u. Full (nebo Suspend Both).Kapitola 3 ...:0 () setrenf energff.IPQ . 0 je snfien 0 80 %. • :!~~ ~_DI. J" spo e lye.

pocftac.::~ By RTC Alarm By External Modem By PCI Devices By PS/2 Keyboard B PS/2 Mouse [Enabled~) [Suspen [SUSP~I~~) [DI~a [50 Yo] [Disabled] [On/Off] ff] [Power 0 I [Enabled) Reload Global Timer Event: teto bouzet pocitac ze spanku. BUTTON ONLY a Keyboard 98. (Jedna se o soucast specifikace ACPI .. . Suspend. Obrazovka APM konfiguraee se ope mja k vyrazns . Standby).Kapitola 3 . musite B10Su sdelit cislo IRQ. Mouse Move. Hot Key Power ON.._ ze "mekce vypnut". Nastavime-li zde rezim Instant-Off. v pfipa. . Isa .. arm. LPT Port: udalosti na seriovem nebo paralelnfm portu ci disketove jednotee. ktere maji pro- • • Primary IDE 0 at Secondary IDE 1: aktivita na discfch prvni nebo druM sbernl.. No. Wake up z LAN: nastartovani obdrzeneho on pocitacove site. Drzfte-li ho 4 sekundy a dele._. . tedy vypnut..0 Support ACPI APIC Support _~- lJlE!m sp~c. Obrazovka Power .pokud nem ACPI aktivovano. prepnete se do reZimu Suspend. HardwareMonitor I Wake Up Events: volba. Jednu z jejich Ve svislych Setupeeh bjva se~fem vyznam vesmy moznych variant ukazuje obrazek. pISU ra . ktere rna vas modem pHrazeno. nebo z integroVane (onboard) sfeave karty.0 Support zapina podporu ACP I. . .. Power On by Modem: probuzenf obdrzenfm pfiehoziho signalu do modemu.Video on S3 Resume Repost Auto. ou venovanou napajecfm napettm a frekvenetm. .. ACPI 2. Main Advanced Security [Auto] [No] [No) Power funguje hlavnf vypina' nor""'me ("Y!>irui a zapilUi Suspend Mode RepastVideo on S3 Resume ACPI 2. systemu prostrednictvim startovaciho signalu [Disabled] [Disabled] [Disabled] [ . zda system muze bit zapnut PS2 mySi ci kIavesnici. POWER ON Function: definuje. Mode. pocftac se vypne.. _. APM • • Pouier ManagementlAPM: zapfna a vypma podporu .pr(JVodce ztikladnfm nastavenfm POI5itace Video Power Doum M ode.13). I isou: 51 . v 50 -------- _ BIOS a Setup . FDD. APM Configuration . neakthruje h"'lnotu Suspend).io_n~ __ Power-Ma~·a~emenuAPM Video Power Down Mode Hard Disk Power Down Made Suspend Time Out Throttle Slow Clock Ralio System Thermal Power Button Mode Restore on AC Power Loss On On Power On Power On Power On P P. SUspend Mode: rna Standby mode. COM.. vou y jsou: . ce IDE.. 't . . .. ktera jeste Upresiiuje moznosti probouzeni: • o Power On by PCI/Onbd LAN: system buds aktivovan sigmilem ze sbernice PCI (preSneji z rozsifujicf karty ve slotu PCI). Volime zde typ setHciho reHDD Power Down: po zadane periode vypne pevne disky. kdyzjsme v fadku POWER ON Function zadaIi Hot Key.. . dostupne . muzeme nynf zadat tvar hesla pro start pocitace.. ACPI APIC Support vysvet eno v r vI vadkuAPIC DaISf dva radky otevrou okna: . Dostupne volby jsou Password. Hard Dis k Power Doum Mode: volfme mod setrem (moz. nelisi od predesleho vy a u. VIZ radek Run VGABIOS ifS3 Resume. jakmile se k PC pokusf nekdo pHpojit modemem. Mouse Click. nos ti jsou: Disabled.lit pro SCSI disky. MuzeVto bit: casti obrazovky definujeme udalosti.illP Help'---_ . v. _ __j Obrazek 3. dostupno volby Yes.!p Soft·Off by PWR·BTTN: urcuje funkei hlavniho vypinace na ski'ini pocftace. bl d] gls~l:dJ . de ze nepouzfvame ACPL • • • ' '. . .. ~ .9 Frequency!Voltage Control. no do obrazovky Power.. e~ergll so~:~~ed:oleb zname z pfedeslriho vykladu. .) Je-li ACPI v provozu. KB Wake: system bude probuzen z reZimu S3 z USB klavesnice (stiskem klaPOwer On by Alarm: uzivateJ zada datum a cas probuzenf PC. ale pnpolen k naf)SJem. tavenf Power managementu • AP M Configuration venovane detailnfmu nas .je dobre nastavit na Disabled...r ke startovat z lokalnf sM (Wake on Tip: pocrtac mOze~e krome probouze~ ta). 'da Ib S8 Only. KB Power ON Password: pokud jsme v predes1em hidku (POWER ON Function) zadali Password.•. USB vesy). nema zde nastavena hodnota zadn. APM Confi~urat. . Pro tuto funkct mus! by!: pocftac pouLAM nebo automatlCky (Power On by ~.. ale neda se pou. St (POS) Only. PouZivame-li ACPI.:15: Obrazovka Power • • • • Suspend Mo d e 0 d POVI hidku ACPI Suspend Type. PoHardware M oniior je obra~ov~ . .Setup Modem Use IRQ: Ma-li bit BIOS sehopen probudit pocitac ze spanku.". Hot KEY. je nastavena hodnota Delay 4 sec a pokud drZite vypfnac stisknuty mene nez 4 sekundy.yvIiv. -dku teto obrazovky Je venovana ka Pitola 3.. 'k] d . . zadavame kombinaci klaves pro probuzenf PC..limu: Suspend nebo vyznam pouze pH vypnuts podpore ACPI. Th lze zjistit napfiklad ve Spravci zafizenf (viz obrazek 3. proto jen struene: V ..

~~ kuje Volbou No bude preruseni nvolneno. ktera vyvolala zavazny konf1ikt zdroju a znemoznila tak start PC. Za optimalni hodnotu se povazuje 50 %. . DMA . 87.12.Move Enter:SeleGi F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults • • • 7 assigned DMA \ to PCIIISA PnP ' Tato cast Setupu je vyhrazena konfiguraci sbernice prostfednictvim prldeleny rozsifujicim deskam. OMA 0 assigned to PCIIISA PnP DMA 1 assigned to PCIIISA PnP DMA 2 assigned to PCIIISA PnP sy. l t!. zadavet Yes. Pokud by se ~ J ~Vl Ypo 12e~ . (Ma to vyznam pouze pfi nefunkenostl plug-and-play.KapitoJa 3 . nebo prechazet do setficfho rezimu (Suspend). Ponechame-Ii zde standardnf hodnotu Disabled.(ta(. v. I/O.5).. Vyjimkou budou kan:Y n~.) I I I Resources Controlled By: zde ovliviiujsma zpusob pfidelovani systemovyeh zdrojn. Pfi PowerOf{zustane pocitac vypnuty. marne k dispoziei tento factek. ~_ Resources Controlled By X IRQ Resource PCINGA Palette Snoop FDD IRQ Can Be Free IRQ 3 assignet to PCIIISA PnP IRQ 4 assignet to PCl/lSA PnP IRQ 5 assignet to Legacy ISA • • • • 4 assignet IRQ to PCIIISA PnP 3.5. Volba se nasledne automatickyvypne. dnes se to pouzfva velmi rnalo.Setup • • Suspend Time Out: cas nednnosti systemu. Pokud chceme BIOS pfinutit k novemu pridelenf systemovyeh zdroju. pcr a hlavns zdroju.6 PNPIPCI Configurations Souvisfosti: Zakladn! termfny jsou vysvetleny v kapltole 5 . Pfi volbe Manual zpnstupnime radek IRQ Resources a pfidelem IRQ a DMA muieme zadat rucne.) IRQ Resources: tento ractek je pnstupny pouze tehdy. budou IRQ a DMA prideleny automaticky. . ze pfi startu PC si BIOS nacfta konfiguraen] tidaje ESCD z pamsti CMOS.~l usen{nf~e jedno preruseni pro ostatni zarfzeni. Poneehams-li standardnf nastavenf Auto. u nichz vyiadujeme nepretrzity provoz.e . zda vypfnacim tlaeftkern (na skhni pocftace) budeme vypinat (volba OnIOjJ). . jehoz aktivitou bude pocitac probuzen. Dovoluje nam autornaticke zapnutf PC pfi obnove napajen].. Legacy ISA: budeme moci zadat cislo kanalu rucne. VI n s stemove zdroje plug-and-play operac• Yes budou rozsifujfcfm kartam pride e Yt ~ k nacoctovsm systemu (graficka karni~ s stemem. o• yo t I· olnit IRQ pridelovane floppy mec amce FDD IRQ Can Be Free: zde m~ze. (Takove stroje sice napajfme z UPS. bled). Muzeme zde ovlivnit pfifazeni kanaIu IRQ a DMA: • • PCIIISA PnP: pfidelovam bude fizeno systemem plug-and-play._ ~. • PnP/PCI Configurations Reset Configuration Data I ntmnttt. ale iadny zaloini zdroj nema nekoneenou kapacitu baterif a nekdy i on napajenf prerusi. po nemz bude startovat setf:icl rezim..25. play.' k rtu ktera neumi plug-andRucni konfiguraci pouzijeme pouze tehdy. v. zadanfm Power On se pocitac zapne a nastavenim Last State se vrati do stavu pred vypadkern napajenf. Zpravidla je vyjadren v % skutecneho taktu (napf. Throttle Slow Clock Ratio: urcujeme takt systemovYch hodin v setficich rezimech. PoDsfaultne je nastaveno Yes. System Thermal: zde povolujeme pouziti tepelnyeh oehran na zakladnf desce.e vitsine karet.37. • • • v·v . pfinutfme BIOS. y ta a IDE. . ) • No. v PTIKabZovkemrty. v V.50. u starsfch rozsifujfcich karat.75. uvo _ v U~lV. po instalaci nove karty. Marne-II vsak poUze S neja ou 53 52 BIOS a Setup .5..' Menu Advanced v v. ktere jsou jejim Obrazek 3.name-bh :OZSlTIl~lel a . I Auto (ESCD) Press Enter isabled Yes Menu Defau reset Data IR~_~~sources_~_~_. (IRQ 6).62. biev ·1 t" barvou miizete zkusit tuto volbu zapnou natsm problemy. t-edy Tip: Plug-al'ld-play u~e~1 vsechny ~'k nestandardnr kartou. do konfigurace plug-and-play prostre me Ve svislych Setupech v~t?~~l:~t trochu odlisne volby: Advanced. Power Button Mode: obdoba nastaveni Sojt-Of{ by PWKBTTN. kartam prideleny systemove zdroje (IRQ. tvfm menu .5. coz p. Standardni nastavem (DIsabled) vy ovuj 'h . mOieme zkuslt No. J'imz zdroje pridelf BIOS.. (Nutnost pouziti muze vyvstat napf. pnpa d ne SCSI) .16: Obrazovka PNPJPCI Configurations Reset Configuration Data (Clear ESCD): vtme. budeme. n. kud nemame disketovou me cham u. Windows (pi'esneji od WinGows95). Volba je dUleiita predevsfm pro pocftace. d . Restore onAC Power Loss: volime reakci pocitace po obnove napajeefho napetf (doslo-li pfedtfm k vypadku napajcnf). bude start probfhat Minim zpusobem. napf..prwodce zakladnfm nas/avenTm poi'.V . . a stemOvjch Zdrojfch. budou vsem rozsITUJlClm BIOSem. v W v. aby zkontroioval karty a pridelil jim znovu zdroje (vytvofil nove ESCD).1:1 0 plug-and-play. N astavfrne-li: PI OS· s timto hidkem se v Setupec se am Plug and ay .~~) mohou mit s tfrnto biGA ( grafieke akceleratory ne 0 a t (E dardni karty V napr. pokud v predeslem nastavenf (Resources Controlled By) zvolfrne Manual.. N astavime-1i vsak na Enabled. e. N a obrazku vidi P h tk' e velmi casto. t pcr Nektere nestanPCINGA Palette Snoop: je patjm biten.) Power On By: zaffzenf. . I • t' k r t rSA dnes s tim pro emy nej sou. r:. Byvalo to cas e u a e. Zadivame.

.. muzete tuto volbu vypnout. ~~m?~reJOn-Chip Primary/Secondary P~ '. jak dIouho muze kazde zaHzenf PCI "drzet" sbernici pcr. di SATA. ktere jsou e ~~I .. je rozumne poIDE HDD Block take A volit tuto vlastnost Mode:naP9ku._----~--..mM~e l~. avsak dIouM transakce (napf.. f.OnChip IDE Device . ska obsahuje ra IC· CMOS S t (kde najdete velmi podobna nastavenf) se tykaIa pr:popitola disku.OeVice _. jenych3. e _ Enabled Auto Auto Normal Full 37811RQ7 ECP 3 Disabled Disabled 1o__ . e ra IC pracobu IDE Primary/Secondary Master/Slave P~O:.7 Integrated Peripherals db'" _ pre eznevy zrychluje pnjen v tom (ne(externi fadic v Na zakladnf desceje dnes integrovano mnoho zaifzeni. Palette Snooping: viz PCI/vGA Palette Snoop.. sta?d.. " '. de v1?UJe~opIO 0' 0 PIO vat. disku/Rozhrani (EJIDE/Rychlost pfenosu dat). nez ji bude muset uvolnit pro potreby jineho zai1zenf (pokud 0 pnstup pozada jina karta). kdezto tato kapi a popisu je nastavovanf vlastnostf radicu.. uto nebo zadanf konkretni veradlcI. o.~.8 0 pevnem disku SArA. II PCI IDE BusMaster dovoIujeme BIOSu pouzfvat Busmastering pfi cteni/zapisu dat na zaiizeni IDE (v podstats pevny disk) (viz kapitola 5... ... tehd kdyz chceme integrovany radIC name je nastaveno Enable~. lnstant Music Configuration Advanced PCIf"'nP settings WARNING: Setting wrong values in the sections below my cause system to malfunction Plug and Play OS [No] PCI Latency Timer [64J Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] Snooping [DisabledJ PCI IDE BusMaster [Enabled] IRQ 3 [Available] IRQ 4 [Available] IRQ 5 [AvaiiableJ • IRQ 13 IRQ 14 ---.-~~ _<?I!<::Ii!p_I[)~ !J~e_\lice.. a pokud zakladnf deZdeje soustredeno nastavovam~arame fi zde Jesw musfm upfesnit. di k "' ifef blokovy prenos dat. likosti datovyeh bloku. bude IRQ pfidelovano plug-and~play. je IRQ reservovano pro starsr zaHzeni (nebude prideleno prostfednictvim pIug-and~play). . bude jeho kon 19uraee rovnez .8. •' 54 810S a Setup ~ provodce zakladnfm nastavenfm pocita6e 55 . v kagiO Jach 5. . PCI . Pokud je zde Available.. v .. hradit novejsfm ve forme rozatrujici . _ PCI Latency Timer: definuje. vyp::u~: ~=y~n~pe~1dad ~fi peruse integrovansho IDE). y . '-' • • IRQ 15 [AvaiiableJ I Obrazek 3. V nasem Setupu je tvorena tremi fadky. ..1 bu.Super 10 DeVice I.70 peimem... CPU Configuration .Onboard FDC Controller Auto Onboard Serial Port 1 Auto Onboard Serial Port 2 Auto UARl Mode Select Auto UR2 Duplex Mode Auto Onboard Paralel Port Auto Paralel Port Mode Auto ECP Mode use DMA Auto Game Port Address Auto Midi Port Address Primary Mastel Midi__l>ortlRg Primary Slave --l=-S~~r USB controller USB 2. jez se dnve pouZlvaly ve forme rozsfrujicich karet.0 p v ... jejichz prostrednictvim teprve vstupujeme do konkretnich obrazovek. Dostupne volby jsou Auto nebo konkretm rezim .ardne je zapnu.Setup ~r-_~ __ .. Enabled Enabled Disabled Disabled Enabled ~na~:e: _!l_~ __ .~-~-----~ . pri praci s disky SCSI) se tim casteji preruSujf..0 controller USB Keyboard Support USB Mouse Support Onboard 1394 Onboard Realtek Lan Onboard PCI AUdi()_ ~_~ I~i!l~_. Onboard Devices Configuration ....mo~?~~abled. S timto nastavenim se casteji setkame spise v obrazovce Advanced Chipset Features. .~- -_'- . " .... eim Obrazek 3.. 3. ze vase graficka karta IRQ nevyzaduje (najdete to v jejim manualu). d v dOY fi . " " VT ovnavacfch parneti pro IDE DMA transfer access: zap~3/~I~~ POUZl1 ~oze ovnavaef pamef volam (prefetch). ~ imu meli jesw jiny pfilis pravdepodobnem) pnpade...1. Obrazovka Integrated Peripherals je ureena k povolovanf ci zakazovani techto prvku a k jejich detailm konfiguraci.. .8: Obrazovka Integrated Peripherals OnChip IDE Device Allocate IRQ to PCI VGA: pri Yes pHdiHuje BIOS pferui3eni (IRQ) graficke karte_ VetSina modernfch karet 3D IRQ potfebuje. Jedno IRQ tak nebude zbytecne blokovano.. Speech vU'H'Y'U'd"UII . id PlO v nemz 4. ze byste ve svem sys e IDE) ktery prefetch nepodporuje.1. . nizsi je tato hodnota. IRQ xx: obdoba Resources Controlled By. :r~ nZt'je potreba snad stup k pfipojenemu zafuem. trU integrovaneho fadice IDE. Pokud jste si vsak jisti.Ui¥ii:nnt ------] Press Enter Press Enter i . ktere jsou soucastI radl?e IDE. ze ka. Nej1epe je ponechatstandardnfhodnoty. 7 0: pevnern disku 't (E)1OE a 5..2 Standard vv v' soucasti zakladnf desky.OnBoard Device ... '_nt_~_g_ra_te_d_p_e_r_Ph_e_ra_l_a· OnBoa!!!.. tfm rychIeji jednotlive karty ziskavajf pnstup ke sbernici. Mentms hodnotu Disabled ci Enabled. Chipset . USB . .. jestliie zadams Reserved. 7: Menu Advanced IDE HOD Block Mode IDE DMA transfer access On-Chip Primary/Secondary PCI IDE IDE Primary Master PIa IDE Primary Slave PIO IDE Secondary Master PIO IDE Secondary Slave PIa DE Primary Master UDMA IDE Primary Slave UDMA IDE Secondary Master UOMA IDE Secondary Slave UDMA On-Chip Serial ATA Serial AlA Port 0 Mode Serial AlA Port 1 Mode Auto Enabled Enabled ...it Souvlslostl! v:ysvetlenr problernatiky najdete. oznos yvaji .. .Kapitola 3. I IDE: za Ina/vypfna integrovany radic IDE.

Zakladnf fakta 0 zaffzenfch I/O najdete v kapttole 5. Tip. Onboard Serial Port 1/2: zde nastavfms preruseni a adresu I/~ ~enovYch portfi ~S 232C (v podstate pfiradfme konkretnf zdffce jmeno COMx).dku 110 Netlavenf 03FB· 03fF 04 IIIIRomh IRQ . +.ani'E:ni I·!%I I TypPlps:tre. USB Keyboard SUPPort nastaVfme na Enabled. Dostupne volby jsou Auto nebo Disabled. 5. V tomto radku ji muzeme vypnout/zapnout.- )ednotky Naslevenl pr-os~i'edk. kdy budou systemove zdroje pfifazeny automaticky. '. modem a take vstupne vystupm porty.OM Kl. Onboard 1394: zapfnwvypina podporu lEE 1394 FireWire.+: ~ Sit Seznem koilf'ktrifch J Bezkor. Ii 57 I ! 56 BIOS a Setup . Combined mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelm a seriovs ATA. Enhanced Mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelni a senove ATA. SouviSlostl: POpis USB je v kapitole 5. USB Keyboard Support: zapinwvypina podporu klavesnies USB. [sou optatnf rozhranf kfavesniC vyprluty. ktery z kanaIu SATA bude primarrn a ktery sekundarm. SATA Only: radic SATA pracuje samostatne. 0 Controller Mode v popisu "svisIeho" Setupu na konci kapitoly). I .to univerz§lnr seriovesbi!imfcf.12 0 rozhranfch pocftace. 2F8/IRQ3 je standardni hodnotou pro COM2. BjTvajf zde umfsteny fadice USB. zafl2.ny(LPTl) '_Procesory ihrdlce disk€tuvYch lednotek zapfnwvypina integrovany kontroldr USB. Norma USB 2.§ :+ . v nemz bude fadic pracovat. integrovana zvukova karta. kterou bud' zapneme. SleOVOU • • i 3E8/lRQ4 je standardnf hodnotou pro COM3.+' + @ Ra~ce lDE ATAiATAPI a USB 2.. I ! !L. bude pnpojene vysokol'ychlostnf zanzem USB automaticky detekovano a nasledns se zapne podpora prenosove rychJosti High Speed. pouze pokud skutecne USB klavesnic.j G:r.GJoLPT) :I t:Omunikacni port .af!ckeedeoterv t .e_n_f: ··F ~ Rad:c~ sbemice USB R~dfce 2VI. c~mz p?voli~.\ ¥ ~ Dsketove Dlskove Jednol:ky . Pokud toto zaffzenf nepouZivame.J Kapitola 3 .J POtty (COM. _ (COM 1) port ((DM2) po{Htace/O ItEE 1394 rireWire.19: Systemove prostFedky serioveho portu Onboard FDC Controller: bude nastaven~ na Ena?'~~. Je'li kH~vesnice Usa povolena. Auto: rezim zvoh BlOS .floppy diskety.0 controller: tyM se rychlosti sbernics. USB controIIer: +'. sfiova karta.j.U __ ~ _.avesntce +Q '-t- :+: . Obsah obrazovky pak samozrejme odpovida instalovanym prvkiim zakladm desky. Pn vypnute podpofe bude kJAvesnice dostupna az po naeteru ovladaeu...fl~tu...pn)vodce zakladnim nastavenrm po6ftace . Onboard Realtek Lan: nase vzorova zakladnf deska je vybavena integrovanou tou s cipem Realtek.j..INJ vdee a hernch 5it'oye ecepetev Svsternove ~arizeni J ---. nastavfme na Disabled. i~_ ~ MOO81T1Y Monitory Mysl .' tlska. Super 10 Device SouVislosti: poe{tace. JestIize toto zaffzenf nepouzfvama.. nebo vypneme. I I' kar- • • Auto. OnBoard Device Obsah teto obrazovky je zamefen na konfiguraci zbyvajfefeh integrovanych zahzenf..' Po.12 0 rozhranfch Tato cast konfigurace integrovanyeh (Input/Output) zafizenfrn. V Setupech se casto zadavajf konkretnf pfenosove rychlosti (viz radek USB 2. rozhranf je venovana standardnim vstupns vystupnfm Serial ATA Port 0/1 Mode: volime. • 3F8/IRQ4 je standardnf hodnotou pro COM!.!KQintJrIl!tarni d Po-mac J a j!na polohcved z. ~~~ Jednotky ovo nebc CD-R. Pokud nastavfme Enabled. poulivame. opet nastavirne na Disabled. zakladnf informace 0 U2E1394 najdete vkap. On chip serial ATA: Volime rezim Serial ATA fadice: Onboard PCI Audio: dalsf (temef standardni) vybavou desky je zvukova karta.Setup IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA: definuje m6d DMA. Dostupne JSOU tyto hodnoty. pH Enabled budeme moci s klavesniei pl'acovat uz pfed startem Windows. :+~a ._ ~ OK _ 'I Siorno Obrazek 3... USB Mouse Support: opst zapina/vypfna podporu USB mysi. • • • • • Disabled: fadic vypfna.12 0 rozhranfch JAADUII +.: internf fadi~ .0 zavedla novou rychlost USB ~ High Speed _ 480Mb/s. 2E8/IRQS je standardnf hodnotou pro COM4. + J. Disabled a radic disketove mechamky v rOZSll'UJlCl karte pouzijeme pouze pri poruse integrovaneho radice.

kdy je umoznen dvoukanalovy pfenos dat (tj. • Normal: puvodnf jednosmsrny rezirn. Obrazek 3. ponechte zde hodnotu Normal.orovodce zaklaOn{m nastavenrm oocttsce 59 . Nastavenfm na Enabled integrovany radic zapneme a v nasledujfcim radku Operating Mode vybereme rezim price (RAID nebo IDE). ~!-~~~~l__~----. OnBoard IEEE 1394 Controller: zapina/vypfn::i integrovany radic IEEE 1394. soueasne z pocftaee do zafizeni a naopak). ktere easto mem srner toku dat.''''''. Priznavate. K nastavovani vlastnostf integrovanych rozhranf zakladnf desky se dostaneme prostrednietvfrn menu Advanced. !LPTl . To se provadf specialnfm programem konkretnfho radice.57 ME je infracerveny rezim firmy Sharp. OnBoard AC 97 Audio: ph Auto bude automaticky vyhledana a zapnuta integrovana kova karta.. je dalsim rezimem. ktery vybframe podle m6du prace pripojeneho zaffzenf: • • Full Duplex. start a ovladanf jsou popsany v manualu zakladni desky. vetsina obvodu • • • • SP P: obousmerny rezim IBM. N emate-li takove zaffzenf." Mt:'todll rllt'O"::~nl pl(j. V nasem Setupu muzeme volit: • • • • Normal. Proto jsem iakladnf popls RAID zafadil do kap.'-Iredkl~ N a zaver uvedu jeste ukazku druheho. pffpadne port vypneme. c:=--. vopaenem pnpade nastavte podle dokumentace daneho zafizenf pfislusny typ portu (nskdy jsou tato pffdavna zaffzenf integrovana na zakladnf desce). ze nevite. Onboard Paralel • Disabled vypma integrovany 378/IRQ7 je standardni 2781IRQ5 je standardni SEC/IRQ7 je standardni Menu Advanced Souvislosti: Nektere drazsf zakladnr deSky nabfzejf rnoznost oraces rezimy RAID. systemovych prostfedku najdeme ve Sprtuoci zaiizeni Hodnotu prerusenf a cislo paralelnfho portu ovliviiuji ve svem Spriioci zaiizenf dows. vetsinu z nich znams. kdy je prenos jednoeestny. v OnBoard Promise Controller: zakladnf deska v nasem pffkladu je vybavena integrovanym radieem disku.9 0 diSko\IYCh polich RAID. Setupoveho ovladanf. hodnota pro LPT2. nO(>OUiiv. ECP+ EPP: spfse vychodisko z nouze. Zvolfme-li RAID. ECP: obousmerny rezim vhodny pro pamefuve jednotky (Iomega ZIP. Midi Port IRQ: je-li Midi port povolen.17). Dostupne volby vidime na obrazku 3. Zde muzeme nastavit. 300 a 330 (default). UART Mode Select: Druhy seriovy port muze fungovat bud' jako standardni rozhranf RS-232C.Kapitofa 3 . druhy seriovy port bude pracovat v normalmm rezimu RS 232C. ktery z reZimu je pro pfipojene zafizeni optimalni. hodnotu Skuteene nastavenou (Obr: 3. Port: stejne jako u serioveho portu volfme pridelenf systemovych zdroju: paralelnf port. 5.). nekdy je k dispozici volbaAuto. a vystavujete vhodny. ktery muze pracovat v rezimu IDE nebo RAID. Midi Port Address: pro pfipojenf Midi portu muzeme zvolit z adres 290.20: Konfigurace LPT ve Windows 58 BIOS a Setup .i"". ASKIR 0. • • • hodnota pro LPTl. druhy seriovy port bude pracovat v infraeervenem reZimu. ze BIOS nastavf ten mene SCR (Smart Card Reader). normy IrDa. hodnota pro LPT3. ktery kanal DMA to bude. Pokud ji Setup nenajde. 3. externf pevny disk atd. kterou muzete zmenit na 1.' plenJ!enl CIslo porlulPT.Setup • Disabled integrovany radic serioveho rozhram vypne. UR2 Duplex Mode: tyM se rezimu prace infraportu. nebo jako port pro dalst zafizenf (zmezi na vyrobei desky). se riziku. VyMr byv::i z adres 201 (default) a 209 nebo muzeme herni port vypnout (Disabled). muzeme mu pridelit kanal IRQ (5 nebo defaultnf 10). Jeho umfstem.20) je IRQ dokonce implicitne zakazano. musfme konfiguraci diskoveho pole dokoncit. Game Port Address: nastavujeme adresu hernfho portu.21. zvu- o PQI<ud mo!no. implicitne byva pouzita 3. nebo obecne zafizeni. a tak upozomfm na odlisnosti. IRDA. take Win- Paralel Port Mode: paralelni port je schopen pracovat ve vice reZimech paralelniho rozhrani. ECP Mode Use DMA: Rezirn ECP pouzfva kanal DMA. EPP: obousmerny rezim vhodny pro tiskarny a skenery. V tomto Setupu budeme pouzfvat dYe obrazovky: Onboard Devices Configuration a USE Configuration. Half Duplex. Zde (Obr. bude zde nastavena volba Disabled. io~P'j·. Zacnu na obrazovce Onboard Devices Configuration. ktery podporuje serioveho rozhranf.

Dostupns volby byvajf: 10.. . Obrazovka venovana .16V -11.92V 2. zapne jejich podporu. zapneme/vypneme kontroler posledniho standardu USB 2. -'+ USB Ports.. objevf se hlasenf No USB mass storage device detect. Prokazdy jice radek: • Device 1: zde se ukazuje detekovans zahzeni.73V 3. pfi jejfmz dos~zeni bude system vypnut (pfijdeme pravdepodobne a data.1J OnBoard LAN: zapfna/vypfna integrovanou sffovou kartu. funkce funguje pouze v systemeeh ACPI! pc Healt Shutdown Temperature CPUVCore AGPVoltage "'3. Shutdown Temperature: je vetsinou jedinym konfiguracnim radkem v obrazovce. USB Mass Storage Dev'ce Configuration 3.3 Advanced BIOS Features Setup/Poradi bootov6. menu Advanced . Na me desce to je 60. OnBoard Modem: zapina/vypimi integrovany modem. Mozncsti volby jsou: Disabled. II> Onboard DeVlces~snfigurafion II> PCI PnP II> Instant Music Configuration I"'- n o~nBoard LAN Boot ROM DnBoard Modem OnBoard Floppy Controller Serial Port1 Address Serial Port2 Address Parallel Port Address Parallel Port Mode EPP Version ECP Mode DMA Channel Parallel Port IRQ OnBoard Game/MIDI Port [6 USB Ports] [Auto) [Enabled) [HiS peed] • . kdy POST cekaji na start disku USB.: 3. ale ne 0 mikroprocesor). •. Najde-li mys ci klavesnici USB. USB je definovan mozny pocet diskf USB. z nieh je urcena dvo- II> CPU Configuration Onboard Devices Configuration I ____. 70.5V 5VSB Voltage Battery CPU Temperature CPU FAN Speed System FAN Speed Status ··JtfiHftl Ilem Help Auto behem startu PC detekuje BIOS zaffzeni USB. P?kud se behem teto doby zarfzenf neaktivuje.m•• / ~ Advanced USB Configuration USB Function Legacy USB Support USB 2. v opaenem prfpade ji vypne.5 0 mikroprocesoru/GPu/D . s jakou bude radic praeovat .. ale programem ulozenym v hootovaci pamsti sffove karty. 30. Poetem porto.m •••• Item specific Help Advanced OnBoard AC"97 Audio 0 nBoar d P rormse C on t ro IIer . Pak by start PC neprobihal z pevneho disku. teplotu procesoru. SB Configuration U V~ Speech Configuration II> Chipset.. Emulation Type: zapisern Auto bude zafizeni s kapacitou mensf nez 530 MB emulovano jako ~oppy disketova mechanika a vetSf zaffzenf jako pevne disky.Setup . muzeme zadat.23.·I·.0. zda bude pouzita jeji bootovacf pamef (OnBoard LAN Boot ROM). Legacy USB Support: se tykci podpory starsfch zafizeni USB (mysi a klavesnic USB). je USB Configuration. U~~ Mass St~rage Reset Delay: na prvnfrn radku zadavarne pocet sekund.0 Controller USB 2.mll. nekdy take zakladnf desky a skutecnou rychlost otacek ventilatoru.zdravf" pocftace je spfse informativni. Enabled budou obe zafizeni pnstupna jill pfed naetenfrn ovladaeu. zakladnf desky).05V 12. Ta rna mime odlisne fadky od tech uvedenych v casti OnBoard Device: USB Function: zde zadavame. Druhou obrazovkou. Je-li karta povolena.40 s. N astavime zde lirnitnf te_plotu.fdentifikacnT oislo mikroprocesoru a mnoho adaJtJ najdete v Pff/ohfich na kOJic] knihy.lIlIl!I. 1.Kapitola 3 ..ni).(480 Mb/s) Obrazek 3.9) [DMA3) [IRQ7] [Disabled] USB Mass Storage Device Configuration: poslednf radek je vstupem do daiM podobrazovky. N apfiklad meehaniku ZIP takto "predefinujeme" na disketu a muzeme z ni udelat bootovaef zafizeni (viz kap.0 Controller: lt~ :Move Enler:Select F5: Previous values +!-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exil F1:General Help F7: Optcmlzed Defaults USB 2.02V 2. Pozor.0 Controller Mode Ad"anced. ktera se zabyva vlastnostrni integrovanych rozhranf. Taje ureena ke konfiguraci velkokapacitnich zaffzeni USB (diskU USB).91V 46'C 4590RPM 4500RPM Menu level USB 2. Operating Mode gn~oar~ ~~E 1394 Controller I [Auto] [Enabled] [RAID] [Enabled] [Disabled] (Enabled] [Enabled [Enabled) [3F8!IRQ4) [2F8/IRQ3] [378] [Normal] [1.3V +5. ci High Speed .22: Obrazovka PC Health Status 60 BIO$ a Setup - oravoace zakladnrm nastavenrm pocitace 61 J' . Zbytek voleb na obrazovce se nijak nelisi od stejnych radko. USB bude aktivnich (samozrejme hodne zalezi na skuteenem poctu porto. pfi: • • • Disabled budeme moci s temito periferiemi pracovat az po nactenf jejich ovladacu (tedy po startu Windows).03V 3. 65. popsanyeh v Super I/O device v teto kapitole.: Konfigurace imegrovsnyct: zarrzeni V PC Health Status Souvislostl: Jak zjfstime zal\ladnf parametry mikroprocesoruje popsano vkapltoIe 5.8 Obrazek 3.32V 5. 2 USB Ports.0V +12V -12V +2. phpadne muzeme integrovanyradie USB vypnout.Full Speed (12 Mb/s). 75°C. kolik porto.I·I·~· .ij. Hodnoty mohou byt Enabled/Disabled nebo Auto/Disabled.'.48V 5. 6 USB Paris a 8 USB Ports. Sdeluje nam skuteene hodnoty napefovyeh urovnf. 20.0 Controller Mode: volime rychlost.

Spravnou hodnotu nastavf BIOS sam a zvysovat ji . +/.00%. Multiplikatory mikroproeesoril.41 V Obrazek 3. 5VSB (napefovy signal zdroje.kladnf clesky pojednava kapltola 5. Nsvyhodou vsakje. Dostupne rnoznosti "zp]osteni" jsou: +/. frekvenci USB).Kapitofa 3 .znecisfuvat" kolemjdoucf signaIy. Tip: Pfehled provoznleh teplot mikroprocesonl najdete samQZfejme na 'WVNV-stran- kach V9robce. vypne signaly jdoucf k nim. Proto se heine nastavuje hodnota Disabled. FrequencyNoltage ~ __ ~~ __ CPU FAN Speed: otacky vsntilatoru System FAN Speed: otacky nektereho z dalsich ventilatoru.50%. mustme najit v papisu zakladnf desky. 3.---. ze nektere slaty nejsou obsazeny (nebo [sou obsazeny a nejsou aktivnf). CPU Clock Ratio: sern zapiSeme pomer mezi frekvenci jadra mikroprocesoru a vnejsi frekvenci (tj.t information ______ ~ic. jejichz skutecne hodnoty ukazuji radky: + 3. Tim se omezf elektromagneticke ruseni. 62 BIOS a Setup .pretaktovavat . Kazde PC je napajeno nekolika napetovymi urovnemi. Odaje pro nejpotlzfvanejsT mlkroprocesory jsem pak zaradi! dO Pi'fIoh. + 5.port &ud. zalezf na tom.Mry +12V 5.J. zda jsou zakladni deska a jeji Setup konstruovany pro pfetaktovanf (overclocking)..9 Frequency jVoltage Souvis(osti. Je posledni konfiguracnf obrazovkou v nasem Setupu.11 V 1.73V 1. + 12V. a aby nastavena hodnota byla akceptovana.£ 41. AGP Voltage: zde vidime skuteene napajecf napetf na sbernici AGP. . storay" :.5 $+3.sensor .3 V V 5V 1.flkladnrm nastavenrm po/jftace 63 . Zapnutim teto volby zajistite. Dalsf radky jsou jiZ informativni.. nektera zafizeni SCSI).23: Otacky. krome vstraku CPU mahou bjt vsntilatcrem ofukovany chladiee na chipsetu ci vidsokarte.l Input Display i+ s os v 1197V A +5 V st. nemuzeme do nich tedy vstupovat.5V.eo$:. Struene tedy zopakuji: Behem prace generatoru hodinovyeh impulsii vznika ze spickoyYch hodnot pulsu elektromagnetieke rusenf. senzory uvidfme take v pwgramu AlDA32 (viz ___ c__ ~ __ ~~~~~~~ Control ~ _ I ~ew B. ktere by mohlo zbyteene vznikat a . mikroprocesoru. jeji vlastnosti se totiz menf pornoci propojek (jumperu). Kteremu chladici je radek venovan.0.:Move Enter:Select . musime mikroprocesor odblokovat.1. ze spicky signalfi budou modulovany na ploehe kfivky. Pokud budete pracovat se starou deskou.I"" ITEiT6705F ISA 290h I ~senSDr CPU Clock Ratio Auto Detect PCI Clk Spread Spectrum CPU Clock Voltage Fine Tune X CPU Voltage Regulator XAGP Voltage Regulator XDRAM Voltage Regulator ~ Enabled Disabled 100MHz Disabled Default Default Default Item Help iI 1 ~?~ 6. Auto Detect PCl Clk: pfi zapnuti volby bude BIOS monitorovat aktivitu PCI. jfmz se startuje PC). Voltage Battery: CPU Temperature: napetf baterie zalohujicf pamef BIOSu. velkjm vetrakem dispanuje take napajecf zdroj.75%.0.S2V 3.24: Obrazovka Frequency/Voltage Control '!!!. +/.35%. ze se tim zaroven muze narusit komunikace se zaffzenfmi. ale jejich udaje jsou pomerne dUlezite. Motherbo8rd B:§ Temperatures: $CPU $cPU $CPUID . cimz se elektromagneticke rusenf omezf. nektere Setupy ji nabizejf v obrazovce Advanced Chipset Features. teplota mikroprocesoru. +/. nenajdete tuto obrazovku vubec.ndby ~VaATB.prQvodce . jsou totiZ uzameeny. + 2.20 Jrekvencfch. KvU1istabilite systemu se vsak doporueuje volbu vypnout..0.je pomerne slozite..-~------- a § Computer DMI AIDA32 vaso Summary comouter Name ! I Field. coi se projevi na vseeh komponentach zakladni desky! V jednotlivych Setupech se tyto obrazovky mohou znacne lisit. Muzeme zde ovlivnit nejzakladnejsi pararnetry. CPU Vcore: ukazuje skutecne napajeci napetf jadra mikroprocesoru.~ia . M~~im. teploty a nepet! na zakladnf desce Spread Spectrum: s touto volbou jsme se jiz jednou setkali. Control OSQuvlslostflch meZi fr:ekvencemi za.> Chipset * $CPU 244SRPM <:p aos (±j_ ~ i.F5: Previous values "/-PU/PD.) .2.0. ktera jsou chonlostiva na pfesne casovanf (napf.03 v Obrazek 3. Tip: Hadnoty srurnane jednotlivymi obrazek 3. Motherboard +Motherbo:E:lrd ~AUX Cooling Fans 35"C (95 'f) 47"C (117"F) 24 'C (75 'F) H.21).. a pokud zjistf.Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7: Optomized Defaults e!J Memory @lSPD -(ji.Setup . Properties Type Access <..\ISeMor V.b ijJ ~ Operating Server System A Vo~e~e velues $CPUCore 0. (VentilatorU je v PC celafada.!Leb 0 ••• -----.3V.

Je mozne definovat heslo a to pak vyzadovat pfi startu PC. 12/16..Setup . kam zapisujeme heslo potrebne pro praci se Setupem (odpovida nastaveni Setup v obrazovce Advanced BIOS Features Setup). Zvysovanf napeti rna sv-ujvyznam pouze pri pretaktovani.900V] Tip: I kdyz pouzijeme prednastavenau kcnflguracl.' hesla musime zadat pouze pfi vstupu do Setupu. CPU Fan Speed: otaeky ventilatoru rnikroprocesoru (RPM:::: otacky/min). Zde najdeme odkaz na Hardware Monitor. Q-Fan Control: tento BIOS a zakladm deska nabizeji prizpusobeni otacek ventilatoru. kdy miize zrysit spolehlivost pretaktovanych komponent. ale ve zdroji neni tepelne cidlo). dobre je ravnei zkontrolovat parametry pevnych diskli a nastavenf disketove mechantky. Fan Speed Ratio: zde zapisujeme konkretnf hodnotu otaeek.3V Voltage 5VVoitage 12V Voltage • [44°Cf111 OF] [36°C/96.11 Prace s hesly .ktera slouzf ke vlozenf uzivatelskeho hesla.386V] [4. PouZijeme ho pro rychlou konfiguraci Setupu po ztrate nastaveni. Suspend Mode ~~-'--Repast Video on S3 Resum' Hardware Monitor ACPI2. napf. ze snimaei otaeek nejsou vybaveny Poslednf ctyfi radky ukazujf skutacne hodnoty jednotlivyeh napetovyeh hladin. Obrazek 3.550V] [3.20 frekvencich. teplota zakladni desky.pruvodce zakladnrm nastavenrm Poc/tace .Kapitola 3 . Main Advanced Security Power Pouzitim teehto dvou voleb muzeme nacfst vyrobcem pripravenou konfiguraci Setupu. a system se muze stat nestabilnfm.25: Obrazovka Hardware Monitor CPU Temperature: ME Temperature: teplota mikroproeesoru. 14/16. vybitfm baterie CMOS nebo nasfrn omylem pfi zadavanf parametru. CPU Clock: tato volba je rnozna nejdUlezitejsf z cele obrazovky.) Voltage Fine Tune: prepnutfrn na Enabled povolirne zmeny napajecfho napetf prvkii v nasledujicfch tfech radcich. 3.5°F [N/A] BIOS Setup Defaults: v tomto pifpade naeteme parametry chle nastaveni. Nastavenf se nacita z pameti CMOS. N aetene tidaje nam pak mohou slouzit jako zaklad pro daISf konfiguraci.Save Defaults. optimalizovane pro l'y- [Disabled] [11/16] [2250RPM] [XXX RPM] [XXX RPM] [1. To ve vysledku vede ke zvjseni vikonu procesoru. Ochranu heslem zapiname vetsmou v obrazovce Advanced BIOS Features Setup (viz volba Security Option) a marne k dispoziei dve moznosti: • • Setup. Hardware Monitor Q-Fan Control Fan Speed Ratio CPU Fan Speed Chassis Fan Speed Power Fan Speed VCORE Voltage 3. System: heslo je vyzadovano pfi kazdem spusteni PC (presne po skoncenf testti POST).. Rovnez pofadrbootovant je vhodne pfizPllsobit nasirn patrebam. Pokud ji Setup obsahuje. ktere vsak nemusi vZdy fungovat. 15/16 (posledni volba nabfzi nejvyssi otacky). 13/16. Jde a cas a datum. Chassis Fan Speed: otacky ventilatoru Power Fan Speed: otacky ventilatoru vsechny komponenty zakladnt desky). ze s FSB se men! i dalsf frekvenca na zakladni desce. V jeho obrazovce vidime jiz zname iidaje (tykajicf se jak teplot a otacek. kde je vyrobcem ulozeno.890V] [11. Muzeme z: 11/16. dokonce ani nemusi nastartovat. Vyrobci jednotlivych prvkii vsak zvysovam napeti durazne nedoporucujfl CPU Voltage Regulator: AGP Voltage Regulator: DRAM Voltage Regulator: dovoluje zvysovat napetf jadra mikroprocesoru. dovoluje zvysovat napeti parnetf DRAM. User Password KaZdy BIOS dispanuje moznosti ochrany pfed zneuzitfrn.Q Support CPU Temperature ACPI APIC Support MB Temperature Power Temperature ~ APM Configuration . 65 64 BIOS a Setup . damm Enabled budeme moei regulaci pouzft a zpi1stupnfme fadek Fan Speed Ratio. umoznuje pozvednout frekvenci FSB 0 nekolik procent.10 Load Fail . 3. musfme doplnit nektere udaje. N ezapomeiime vsak. PCI a AGp. dovoluje zvysovat napetf sbernice AGP. tak napajecich napeti a frekvencf). • Load FailSave Defaults: nacteme overene a funkcnf parametry BIOSu. User PassUJ01'd. chipsetu zakladnf desky. vybfrat (opet vidime. zpusobene napf. Power Temperature: teplota napajeefho zdroje (v nasem prfklade sice BIOS podporuje mefenf teploty zdroje. (Konstrukce zakladnf desky z hlediska frekvenef je popsana v kap. 5. tedy pfi startn operaenfho systemu a take pfi vstupu do Setupu. BIOS Setup Defaults Menu Power Ve svislych Setupech je momontalnfmu stavu pocitace vyhrazeno menu Power. Za- Pro tvar hesla jsou vsak vyhrazeny obrazovky: • • Supervisor Password.Supervisor Password.

K otevfeni Setupu pro libovolne tipravy budeme muset pouzft Supervisor Password. bud's ulozerum nastavenf Save & Exit Setup. kam heslo zapfseme. nebo bez ulozenf zmen .- ~--.prOvodce zakladnrm nesteventm poMace 67 . Password a Change User Password vymaze heslo. 66 BIOS a Setup . Po klepnuti na pnslusny radek (User Password ci Supervisor Password) otevfeme okenko.Setup PH pouzrti hesel mohou nastat dye varianty Pouzijeme-li pouze User Password (Supervisor Password ziLstane prazdne). ~ slouzi k zadanf hesla. Change Supervisor Clear User Password Boot Sector Warning. Najdeme v ni take moznosti pro naeteni vyrobcem pripravene konfigurace (Load Fail. 3. bude toto heslo nutne zadat pfi startu PC a take pfi vstupu do Setupu. Je-li ochrana heslem aktivni. ale muzeme s nim otevfit take Setup. Zapis se provadf dvakrat kvuli vyloucenf omylu. BIOS Setup Defaults). Menu Security Ve svislem Setupu je prace s hesly soustredena zpravidla do jedne obrazovky menu Security.-. Vlastni zadani hesla je velmi snadne. Volba Exit Ve svislem Setupu je pro ukoneovani programu vyhrazena volba Exit.Save & Exit Setup. V Setupu nam vsak bude dovoleno nastavit pouze jiny tvar User Password.__ ----c I Ir I Enter New Password l= =-==-= =- ==-_--=~~ Sel(wt Ilel1l Select Menu Obnjzek 3.-. ale podstatne prOdlouif cas po- ti'ebny k tomuto iJk:onu.12 ukoncenr Setupu .ale rozhodne nenr nepi'ekonatelna (viz kapitola 1. v opaenem pnpade Not Installed. Muzeme take pouzft "horke" klavesy (zpravidlaFl0 a ESC).anfhesla a "ovladnutf" PC. uvidfrne zde Installed.-: Item specific Help r Install or Change the . <Shift Tab>.26: Menu Security Tjp: Ochrana heslern BIOSuje pomerne tJ'cTnna.2 Us:nofiidanf BiOSujVymazanJObsatlu Setupu). Znalemu I'1tocnfkovi nezabrani ve vymaz. V obou pffpadech musime sve rozhodnuti jeste potvrdit stiskem klavssy Y. Jsou-li definovana obe hesla. Exit Without Saving Ukoneenf prace se Setupem provadime Minym zpiisobem.Save Defaults.Exit Without Saving. budeme zdavat User Password pfi startu PC.Kapitola 3 . or <Enter> selects field I I I [Disabled} --~-_ = .. Supervisor Password a User Password indikuji nastaveni hesla. password <Tab>. Na obrazku vidite jedno z moznych feseni. BIOS Features SetupNirus Virus Protection bylo popsano v Advanced Main Advanced Security Power Not Installed Installed Boot Info Exit I I I Supervisor Password User Password Chan e Su ervisor Password Change UserPassword Clear User Password Boot Sector Virus Protection .

Upgrade · (flash) BIOSu .kapitola 4 .

budeme na nespravny datovy soubor upozorneni jeste vlastnfm vypalovacim programem.Upgrade (flash) BIOSu 4 Upgrade(flash) BIOSu Identifikace zakladni desky a BIOSu Obrazne se da nci. se predstavt a POST-testy/Uvodni obrazovkYllnJormace a typu a verzi BIOSu).hraZel1l8 nov-au (zda sa preparen! BIOSu zaanlo). Vyrobei BIOSil si toto nebezpeef uvedomuji a swj program zapisuji do parneti Flash ROM. Cfmi jej vlastne zniefme.)Bus Type 4'1 Bus VIAV·link 8-bo \I\o1d1h Jeste nez se budeme venovat flashi BIOSu. Obrazek 4. Je tedy dobre prohlednout si CD.Bus\l\o1d1h 84. zvetSeni pevneho disku.Kapitola 4 . zrychleni porta I/O. Pak si je stahneme a vetsinou je budeme muset rozbalit. Proto je dobre provadet pfepis BIOSu na PC pripojenem k zalohovacfmu zdroji (UPS)! N as BIOS muzeme prepsat spatnym datovym programem.:J Server 9 Display ilfJ . kdy BIOS vznikal. Pote nam bude polozena otazka. musfrn upozornit na to. jednu z nich ukazuje kapitola 4. Intel NetBurst .2 Co kdyz se to nepovede ?). a tak je dobre venovat mu patricnou pozornost. Pffpadne pouzijeme diagnostieky program (napf. Deska a BIOS.: Zakfadn{ deska pocftace Tip: Je dobr~ poznernenat si starpu verzi 61 .S~ prQto~ po jeho upgraElu si 11l0zeme snadrm zkontrolovat. ze budeme potrebovat nekterou z hardwarovych soueastek vymenit (je porouchana. kterym BIOS prepfserne. flash z Windows).1. jak je resit. a prostudovat dokumentaci. v dobe.) 70 ----------------------------------------------------------- 8105 a Setup - oravodce zilkladnfm nastaven{m pocitace 71 . zda chceme pokraeovat. Vlastnf program flash pracuje zpravidla nad DOSem (verze pro Windows nejsou tak caste.J! Stor. Zdanlive preruseni zapisu nehrozi. Je tedy nutne spravne identifikovat zakladnf de sku. Zakoupime novy.vdechuje zivot" hardwaru pocftace. nebude nam nas novy BIOS k nieernu. pfinaSi s sebou ureita nebezpeei. Priprava potrebneho softwaru Oba soubory pro upgrade (program a data) najdeme na WWW-strankach vyrobce zakladnf desky (uz vime. Prvnim krokem je spravna identifikace zakladni desky a BIOSu.ge <:. behem startu pocftace (kapitola 2. Vlastnf upgrade popisuji v nasledujicich kroefch: (Pro demonstraci postupu pouziji vzorovy program a datovy soubor. dokonalejSirn programem. tak datovy program. v nemz je ulozen novy tvar programu BIOS... Datovy soubor. Bude tedy dobre vyrobit si dosovou startovacf disketu. Input Network DiredX <pChipset . Tu je mozne prepsat a nahradit tak starsf BIOS novym. se vyrabeIy disky s mensf kapacitou a tak vetSf poeet logickych bloku (LBA) jeste BIOS neznal. verzi BIOSu a vse zkontrolovat se spravnou verzf datoveho programu. PH pfepisovani nam hrozf dve nebezpecf L Zaene-li zapis do pameti.R . ktere k zakladm desce path'. ie kdyz se upgrade nepodaff. a pokud se sem vejde. Pokud vsak dojde k prerusenf napajeni PC. z niZ pocftac nastartujeme. Nejcasteji je duvodem pro upgrade BIOSu zlepsenf podpory ACPI.Effeclive Bandwidth Bus Properties 3228Ml3is i±I ~ MuHlmedi. pokud pokracovam zvolime. Prepsanf BIOSu se neprovadi kazdy den. neni tiplne snadne (ale ani nijak slozite). caste je take integrovan v BIOSu. je venovana kap. 4.1 ~ Varianta 4. Ve svete PC se vse vyvfjf (a zastarava) velice rychle. PH skutecne praei s konkretmrn BIOSem budeme samozrejme pouZfvat software odpovidajici nasi zakladnf desce. C02 plati take 0 hardwarovych prvcfch.1 • • Postup pri upgradu Program. Jako pffklad muzeme uvest pevny disk. 2. Vysvetleni je snadne. Disketu vytvoffme snadno pffkazem Format (staci klepnout pravou klavesou rnysi na ikonce disketove mechaniky a P1111:az vybrat). AIDA32). Nahrajeme sem take program flash. ale BIOS si s tfrnto prvkem jiZ nebude rozumet.-Bus . Pak budeme muset stary BIOS prepsat novym. • +Front Motherboard ID Motherboard Name Sfde Bus Properties Type 0512812002·P4X266·B233·ID6LWEOCC·OO Unknown +·MmI1eroosra t!Ii!I Memory !lIllI SPD ~ Chipset ·~BIOS OperetU1g System CPLJID 4. protoze neni softwarove mesne ~ zadny pffkaz na to neexistuje.2 Start pocitace AIDA32 v3. k tomu marne nekolik moznostf: • • • Oba iidaje najdeme v dokumentaci poeitaee. nesmime jej nikdy prerusit.80 Iii Ii:i + Motherboard 40CPLJ 40 !lI Compuler . zda byta nCj. jakou desku marne). K prepsani BIOSu pctrebujeme dva zakladni prvky: iE Iii EO ili . vymena mikroprocesoru ci zdokonaleni podpory AGP.. budeme mit znaene problemy (tomu. ale s mensi kapaeitou (nebo jej nevidf vubec).. flash BIOSu se nezdan a problemy jsou na svete. po instalaci do PC jej sice BIOS identifikuje. Nekteh vyrobci dodavaji program flash na CD s ovladaci zakladnf desky (pak nam odpadne jeho hledanf v Internetu). ze BIOS .M 10f MHz (QDR) 404 MHz ee IClock ClOCk . prestaly nam vyhovovat jejf parametry). Snadno se muze stat. Pokud udelame chybu.

bl zr yelikost . s jehoz pomoef stary BIOS zazaIohujeme. kde musirne zajistit. BIOSu 2. obrezovks progremu flash Obrazek 4. Prvnim krokem je tedy zalohovam soucasne verze BIOSu. 1 ja se pokusim ukazat nejznamejsf Po nastartovani PC ze startovaci diskety spustime program flash (pokud budu pokracovat v nasem prfkladu.3: Obsah stertoveci diskety Obrazek 4. . Obrazek 4. Nejdfive zkontrolujeme verze. aby start PC probehl z diskety (kapitola 3.IIt •• l?l~iY~t~~S.4 Advanced Chipset Features). Saue Current BIOS To File. budeme vyzvani k vlozenf jmena souboru s novymi daty (v nasem pifkladu by to byl A:16aiv0920.tR & -. kam se vejde urcite.2: Parametry pffkazu Format Nastaveni BIOSu Pred spustenfrn vlastniho programu flash si jeste zkontrolujeme nektera nastavenf v Setupu: 1.4: ~ayril: 1. BIOS Protection (kapitola 3.5: Zslonoven.. bin).Kapitofa 4 . Do radku Enter Choice napfseme 1 a potvrdime Enterem. my si jej povolime a po upgradu znovu zakazerne.3 Advanced BIOS Features/Poradi bootovrini). model a datum obou BIOSli.10Men. anf t'l : h. Rozhodns Update BIOS Including Boot Block a ABeD slouZ! k vlastnfmu prepisu BIOSu .Upgrade (flash) 8fOSu Parametry prikazu Format ukazuje obrazek. Prepsanf BIOSu spatnou hodnotou je pomerne zajfmavym resenirn pro pocitacove viry. ktere takto mohou dosahnout "vjbornych" vjsledku. Kazdy takovy program rna jednoduchou ovladacf obrazovku: V horni casti vidime typ pameti.BIN) a pak se prermstfme do obrazovky Update BIOS Including Boot Block a ASCD.. model a datum BIOSu. Varianta flash se vyskytuji v nekolika provedenich. v nemz bude zaloha ulozena (pro jistotu uved'te plnou cestu. Propojka (jumper) je starsfm resemm. Bezpeenejsf je vsak ulozit jej na zvlastm disketu. jednotl:y: tiloznosti [ormato . napr. Upgrade za- 72 BIOS a Setup - orovoace zakladnrm nesteveotm pocrtace 73 . Proto je prepsanf BIOSu zpravidla zakazano. inverzne zobrazeny jsou soubary potrebne pro flash (AWDFLASHEXE a datovy mory). Zapis ovlivllujeme bud' volbou v Setupu.. ale pokud mate takovou desku. Pak jsou uvedeny dva 6aiv0920. Pof-adi bootomini. musite si v jeji dokumentaci najit pffslusnou propojku a jejf polohu.i!9. nebo propojkou na zakladnf desce.u~H. A:lzaloha. ~apaclta: • S}'stem soobo. 0 uspesne zaloze jsme mformovam (BIOS Saved Successfully) a pak se klavesou Esc vratime do prvnf obrazovky. Druhy obrazek ukazuje obsah startovacf dlskety.iiI~M~(iQ$j L Spl!.. bude to AWDFLASHEXE). Radkem zakazujicim flash BIOSu muze bit napr. stavajfcfho (CURRENT) a noveho. kterou budeme pfepisovat (Flash M e- Zde pouzijeme volbu 2 (Update BIOS Including Boot Block a ASCD). Prace s programem flash Programy z nich.BIN).." " j I Obrazek 4. v dalsfch :hidcich nasledujs radky nabidek: • tento krok nevynechavejte! verze.!iii. Souhor zalohy nebyva dlouhy a zpravidla se vejde na startovacf disketu. Prejdeme tak do obrazovky Save Current BIOS To File a zadame jmeno souboru.

Obrazek 4. potrebne informace najdete rovnes v manualu zakladni desky.Kapito/a 4 .EN EN29F2NT ISV DATE: 0510812002 File nama 10 Program' Salle current BIOS as: A:\6aiv0920. Pak nas program vybidne k zapsanf jmena soub~ru se zalohou.Nejdn:ve jsme vyzvani k napsanf jrnena datoveho souboru (s obsahem noveho BIOSU) :. ale tato moznost neni obecna. Staci ulozit na disketu datovy SOUbOl~lozitji do mechaniky a behem bootovanf PC spustitEZ Flash. rom)..ryrequeeted. ze nas BIOS je aktualrn a nenf tfeba jej menit.mming uvidime programovane casti pameti. ktera provadf update B IOSu. AWARDBIOS FIash UtilityV8. Uspeeh operace nam program oznami hlasemm Flashed Successfully. Flashed Rebooting.•• foundl fn . ~p4c800b.. Start flashing .29E (C) Phoenix Technologies Ltd: ~I~ ~g~~_~eserv~. Userrecove. Prubeh updatu ukav zuj e obrazek (datovy soubor se v tomto pffpade jmenovaI P4c800b. Vile je pomerne jednoduchs. zpravidla jsme inforrnovani 0 verzi BIOSu a po potvrzenf je vypalem provedeno. zpravidla kombinacf klaves Alt a F.bin MessBge: Do You want To Save BIOS (YIN) Obrazek 4. 0 jehoz prubehu jsme inforrnovani posuvnikem na obrazovce..6: Flash BJOSu Varianta 4. Program se spoustf behem POST-testil.radek File name to Program. V tornto pnpade jsou program i data ulozeny v jedinern souboru.9: Prvni lntortnecn! obrazovka programu 74 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenim poCitace 75 .7: Obrazovka AWDFLASH Obrazek 4.t P. Soubor spustfme..) Vlastnf update je pak pomerne jednoduehy. (Na obrazku vidite.Upgrade (flash) BfOSu hajfrne zapisem Y do Hdku Are you sure (YIN)? V i·a. flash z Windows Prepalit BIOS je mozne take prfmo z Windows. bude 0 tom informovat behem POST-testU. successfully_ Completed. pouze je nutne najit na Internetu spravny soubor. Nakonec odsouhlasime zahajeni updatu.• Starting BIOS recovery . kterym flash provedeme.\za~ha.•. nabfzejf ji pouze velci vyrobei PC (mis prfklad ukazuje flash BIOSu pocftace HP/Compaq).8: Update pomocf EZ Flash Obrazek 4. (Pokud vase zakladnt deska obsahuje EZ Flash.BIN A._ogr?.rom".dk. kdy se na obrazovku vypise kombinace klaves pro spustenf EZ Flash. Checking Floppy Reading for floppy .) Varianta 2 Casto nabfzf program flash jednodussf jednoobrazovkove rozhran!'. ~~r P4~6~·: 6233~ID8LWEOCC-OO Flash Type . Varianta 3 Mnoho novych BIOSil obsahuje utilitu EZ Flash..

a tak pro neho nero problem obnovit vadny cip BIOSu. Commt Version: 2Il0J)·Og.1U \UU. Tim vratfrne BIOS do puvodmho stavu. Jedina moznost. start se nezdafi."! 10"JIit . Behem ~bn':.J) oysrem rlrmWHre upaate • Soflw.1l9 • .met s BIOSem realizovana. spatne verzi BIOSu atd. ready to begin the in. ale z nesnazi nas vysvobodi. • • N ejdnve musime vyjmout modul neposkozeneho zit jej misto vadneho do porouehaneho PC.15 rlormation . Plea~revi. S1 lb. kdyz pocftac nenastartuje a my nemuzeme pouzft ani disketovou mechaniku.bout the CUllen! Setup i. ze mis BIOS je jiZ novejSi verze. .0P". juruz muzeme tntegrovany obvod vyjmout z patlce.Pntom m9zeme snadno ohnout nebo ulormt nozicky tntegrovaneno ob":. Pocitac nevYl?:leme. Kazdy vetSf vyrobce pocftacu si vede pfesnou evidenci pouzitych BIOSu a zakladnich desek. ale vede k uspechu.). je znovu prepalit vadny BIOS novym.) ~o v~dn~h~ 'pocft~ce vloifme disketu s programem flash a zalohou BI OSu. budeme mit velke problemy Start pocftace je totiZ provaden BIOSem.ar.alehymicky". Obrazek 4. Druha moznost je plne v nasi rezii. BIOSu z druheho poeitace a vlo- Tentokrat bude start uspesny (vzdyt pouzijeme nepo- 76 BIOS a Setup . Proto jedobre pouzft spectainr v kleste. a protoze ntiS novy BIOS je bud' nekompletne prepsany. Vadny poCftac nastartujeme. . eress 'IMtaU' to continue wit" the insla. Postup je sice . ale ?patr~e vyjmeme neposkozeny modul BIOSu ze zakladm desky a vloz!me sem 'pu~odm.~n orocees.Upgrade (flash) BfOSu ••• i r-rULIatu MLJ.11. $e1up. spatne pfepaleny modulo (Poeftaei to nebude nijak vadit.o~u'.reVe"".ijolf'plo~e" Or pre" 'Clo. jak z teto slamastiky ven. Uvidfrne pouze cernou obrazovku (mozna s nejakym nesrnyslnym hlasenfm).Vy BIOSu budeme premtsfovat pametove cipy BIOSu rnezl zakladmrm deskan:I. ze po startu PC se BIOS nacte do pameti cache L2.Kapitofa 4 . ani pffpadnou kombinaci klaves pro spustenf EZ Flash? V podstate marne dve moznosti: Pozadat dodavatele poCftace 0 pfepalenf B IOSu. ako datovy soubor pouzijeme zalohu puvodmho BIOSu. '!¥ Kontrola Po uspesnem up datu se bude pocftac restartovat a my si zkontrolujeme. Stejnou kontrolu muzeme provest take programem AIDA32. nebo vytvoreny pro jinou zakladnf de sku. 4. ze chyba behem updatu BIOSu se nevyplacf .~em~~Jepa. ale pro jeji splnenf potrebujerne mit k dispozici dalsf pocftac se stejnou zakladnf deskou a BIOSem. Toto resenf je organizacne a casove mirocnejsf.". is in'ilal!ed futlo nol uP to irate. protoze komunikujs s BIOSem v pameti cache.pruvodce zi'lkladnim nastavenim pocrtace 77 .. vytvonrne si ji na nel:oskozenem PC)" Pote z diskety spustfrne program flash a znovu vadny BIOS obnovfma. muze stat nejakou korunu. skozeny BIOS). J ak to vsak udelat.R..jejf odstranovam nam pfinese znacne problemy. Tu jsme udelah pn p~vmm pokus~ 0 prepaleni BIOSu (pokud ji nemams.10: ZahBjenT instalace A Tip:.n: 2002. p<!c""ge betow before conlinu"'9 Nyni vyuzijeme toho. Vidfte. f • Neposkozeny modul BlOSu samozfejms vratfrne do piivodnfho PC . spravnym.2 Co kdyz se to nepovede? Pokud flash pameti BIOS seIze (kvUli vypadku napajeni.

kapitola 5 o hardwaru .I .

nebof pro obe se pouzfva stejny fr~kv:n:m ge~erato:. Obr8zek 5. Pokud je system osazen mikroprocesorem Intel Pentium 4. Pokud chceme {ozuI?~t ~e~~ko~figuracnim volbam. Ten se sklada ze dvou zakladmch cash: • North Bridge (severni most) nazivany tez.: . generator impulsu) je zakladnim obvodem... Zmenou techto nastaveni muzeme sice zvYsit vykon 0 nekolik procent..Mlm? disku se vsak out nge stara a USB.. Mez! North Bndge a South Brl~~e~: ?ata zena sbernice PCl (jeji sloty jsou na zakladnf desce vyve~eny pro rozsll"_UJlCl ka:ty). ale muzeme take snfZit spolehlivost celeho systemu nebo znicit nekterou soucastku. eeleho cipsetu rozho~uJl o. Systemova impul- sbernice (FSB) bude pracovat na 100 MHz realne ana 400 MHz efektivne.se naopak s~ara ? P~po: jeni dalsich periferii k zakladni desce.chipsetem. Bude-Ii pracovat na frekvenci 1. sou prop oj eny specialnfm obvoN a zakladni desce spolupracuje rnnoho soucas : ' v. '. 1-- nasobic •.Peripheral B'I!'3ControU~r . Sbernice AGP pracovala pirvodne na frekvenci 66 MHz. My budeme predpokladat frekvenci 100 MHz.·1i. W·_. jejich rychlost sice plne nevyuzijeme.2: Frekvence souceste« Systemovy casovac (timer. Ja: ko oslednf z ryehlyeh se k North Bridge Controlleru pnpojuje take pa~eiova sbe~nice. z~jisi~je ~a.. ktery frekvenci zvys!.9 Frequency/Voltage Control.v:.. Sy. Uvecfme si pffklad zakladnf desky pracujfei s FSB 100 MHz (neni sice nejmodernejsf.. BIOS V podstate zpffstnpfiuje a ozivuje zakladnidesku. ktery snizuje frekvenci FSB na 33 MHz (pomerem 1/3). budeme moci pouift obvody PC 1600 (nebo vyssi. Mikroprocesor rna nastaveny nasobitel (pomsr mezi internf a externi sbernief).7 GHz. Proto je mezi sbernici FSB a AGP vlozen nasobic. bude v nasem pffpade (FSB 100 MHz) nasobitel I'Z.1.troll. . Radic pamefove sbernice bude pracovat na frekvenei 100 MHz. ale zaplatfme). Sbermcl F~B_ (Front Side Bus) je pfipojen k procesoru a. Na zakladnf desce je jediny systemovy casovac..to~. musfme si ukazat alespon zakladni principy konstru ce za ames Y.0 hardwaru 5 5. kteryvytvan sy nrcite frekvence. K South Bruiqe je pfipojen predevsfm kornpletnf. Dare spojuje sbermcl AGP.. er.stem Con. J dem . Sbernice PCI vyuziva take delic. pr?:esoru a zajisiuje rychle pfesuny dat mezi kltcovymi oblastmi poclta~e.. t k kt .: Chipset zakladni desky Zmenou frekvence FSB tedy ovlivnime takt vsech soucastekl 80 Bros a Setup prilvodce zllkladnrm nastavenfm pocitace 81 . "••• !III! •• .~r blize. Dnes beina AGP 4 pouifva takt 4 x 66 = 264. od nshoz [sou odvozeny vsechny frekvence. ~ 'MIKROPROCESOR. Ja~ou Eren~s. ktere zmena nastavenf vyvola..kjeho.. resp. ale bude se nam dobre poeftat).~kerou spolu_prac~ ostatnfmi castmi zakladni desky..?lSkovy ~ubsyst:m.2 o frekvencfch Souvislosti: Zde popsana temattka se vnahuje pi'edevsfm ke kapltole 3... Musime si uvedomit souvislosti. Obrazek 5.v~u rychlost budou moci pfipojene pevne disky~~~~at .Kapitola 5 .JeJl~ f:ekven<:e je ad ~ozena z kmitoctu FSB.1 o hardwaru o zakladnl desce 5. j: Mnoho Setupu a zakladnfch desek umoziiuje upravovat zakladnf frekvenci FSB a nasledne tak ovlivnit cely system. takze parametry Smtih Bridge. seriove a paralelnf party ClzaJlsiuJe sluzby BIOSu . a proto by tornuto nasobku mely odpovidat take rychlosti pameiovych modulu. Jeji rychlost byva vetsin~u n~sobkem ~SB. bude jednou z variant efektivnf frekvence 400 MHz systsrnovy casovac (timer) ::J I systernova sbernice (FS6) • South Bridge Uizni most) .

0 hardwaru 5. je dUlezitfm kriteriem pro praci celeho systemu a pro pameti zvlMi. ~prQductJn1ormation htio:!fwww .4 o pameti ~ Ii[j :t:l b ±. Smerem k hardwaru je mozne chipset nastavit prosttednictvfm BIOSoveho programu Setup. • • V pffslusenstvf tyto ovladace.00 Enabled 64MB 1:<1 zx. jakousi pamefovou certifikacnf autoritou.3. je moine PAT zapnout v BIOSu (kap. her atd.3 o chipsetu Kde spravne ovladace najdeme? Opet marne nekolik moznostf: Je jasne. s nfmz komunikuje prostrednictvfm ovladacu.. PAT (lntel® Performance Acceleration Technology) Je novou vlastnostf.) ~". 3. budeme muset zadat jeji spravnou hodnotu.±l (}. PMnasi zryehlenf prenosu dat mezi mikroprocesorem a operacnf pametf. ze v ramci informacf 0 chipsetu vidfme take vlastnosti a nastavsnf sbernlca AGP.. napaiecf napeu. Operacnirnu systernu se chipset jevi jako dalsf zaHzenf. 82 BIOS a Setup - oravoace zakladnfm nastavenfm pocftace 83 . SPD (Serial Presence Detect) PH zadavanf parametru pametovyeh modulu se setkame s mnoha parametry.com.4 Advanced Chipset Features/Menu Advanced/Performance Acceleration Mode).et Queue Depth CAS Delay VIA VT6753iAJE 12 Apollo P4X2661AiE """In-Order l!I!lIRAS To CPU!D MO!heroa~rd l!IBCAS L.80 Properties: """Motherooard ill ~ ~ . ale pokud SPD nepouzijems. K identifikaci chipsetu muzeme vyuzit nekolika moznostf: • • • N ajdeme jej v manualu zakladni desky.: FP ! e @Orlver Download FSB (Front Side Bus) Obrazek 5. Tip: Vsimnete si. Zkrati se tak pocet cyklu potrebnych pro prenos dat. Technologie vychazf z toho.. a tak se pouziva automaticka konfigurace.). ze datovy prenos mezi mikroprocesorem a operaeni pameti je predvfdatalny a je mozne ovlivnit jeho prenosove cykly. tiBlp '"''II. Hlavni pnnos vidf Intel ve zrychIenf grafickych aplikacf (filmu DVD. lnc. nJMo~!olf. Chipset organizuje prenos dat tak. {!I!l e> CPU Motherboafd Chip. ze vlastnosti chipsetujsou rozhodujici pro kvalitu cele desky.4 Advanced Chipset Features. Kazdy pametovy modul by mel byt vybaven malou parnetf EEPROM. computer '* .. . Disabled $AGP statu.3: Informace 0 chipsetu Frekvence systemovs sbernice. "JI Storage ll!:> Inpu! . ±i OperBt~ng System :emMemorvSlats !1I!l DRAM Slot #1 Souvislosti: lyto informace budou Rotl'eba pri konfiguraci parametni pametl. Pracuje s taktem FSB SOOMHz a pametovou konfiguraci Dual Channel DDR 400. Odtud BIOS zjistf velikost daneho modulu. na nemz jsou take V Internetu. (adresu ke stazeni ovladaee nabizi take AIDA).tency I!!I!!!I RAS Precharge _RAS Active Time 2.. ze nektera data behern sveho pohybu skrz chipset vynechavaji ureite buffery. Existuji take moduly DDR DIMM s nestandardnf rychlostf. Je jednfm z automatickych kriterif. v je ulozena informace SP D. 4x 4x Not Suppot1ed Supported.1 Start poeiiace/ln!ormace 0 typu a verzi BIOSu). ktera byla poprve pouzita v chipsetu InteIS75P. Y3. Zjistime jej pomoef specialnfho programu.:h1p!. BIOS (a jeho chipset) vsak take komunikuje s operaenfm systemem (viz obrazek Princip BIOSu). @AGP ~AGP ~ Properties Version 2.AGP Aperture Sire Supported AGP Speeds Speed . Pro spravnou funkci operacnfho systernu (a zprovozneni prvkil integrovanych v systemu) je nutne nahrat do operacnfho systemu spravne ovladaee chipsetu. easove cykly atd. v ka128 MB (PC2100 DDR SDRAM) £ ~.±l " ~-2 G DrrectX Mise Network ..Con1ig :±i (±l rnz -(>- Z BenchrMrk VIA T&:hnologies. s nfZ parnefove moduly pracuji.. Jeho identifikacni kod uvidfrne pfi startu pocitace (viz kapitola 2. zakladnf desky (a potazmo celeho PC) je CD. MulLimed~$. rychlost. protoze zakladnf deska bude umet pouze to.5T 3T 3T 6T ~Memory ~1ImIlI!l 4:< BIOS Display SPD 5...Tyto lnformsce se nsm budou hodit v obrazovce Setupu savencea Chipset Features.•la.. co umf chipset. Rychlosti jsou standardizovany organizacf JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council).Server pitole. Podle usnesenf nejvyznamnejsfeh vyrobcu pametf sdruzenych v organizaci JEDEC by msly byt chipem SPD vybaveny vsechny moduly SDRAM.Kapitofa 5 . Pokud mate desku osazenou potrebnyrni prvky a jeji chipset PAT umi.@GurrernAGP ~Fasl-W-~e <&lSide Band Addressing ~ Chipset Manufacturer <&lCompony Nome ±l ~ nevcce rti ~.software ._ . na strankach vyrobce zakladm desky nebo na strankaeh vyrobce chipsetu. jeho datovou sfrku.etilide.tw . Prehled modulu DIMM ukazuje tabulka (standardizovane rychlosti jsou vyznaeeny tucne). BIOS pak automaticky detekuje parametry pametf a odpovfdajicfm zpusobem nastavf chipset. Jejich spravne nastaveni je velmi slozite.l.

Vyznam j ednotlivych polozek j e vysvetlen v kapitole 3.6 Informace 0 chipsetu).4 Advanced Chipset Features.0 hardwaru znacent PC1.2 3. QSide. znaceni PC800 PC1066 propustnost [GB/s] 3...ry'NW v1a<t'en".s $AGPVersiorl ~AGPstm-us f::t.. mohou nam pomoci iidaje uvedene na modulu.n.. SUPfXll1:ed Disabl'ed Sup.flrge <fl}1S!E!! <.ld 11PDr1v!.:. modu/Ci DDR Rychlosti moouta RIMM Poznamka: Datovou propustnost pametf spocftame takto: frekvence FSB pren.1!!:'i!~~f. U pro moduly Unbuffered sire pasma [MB/s) Obrazek 5.Jnc. . X pocet :±i A10A32 ::: . nez se operace provede. td!f..4MB 1:':..6: pameti zapsana V modulu SPD 84 BIOS <3 Setup .2533 .2 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz} 2x400 2x533 Tabulka 5. Znacenf se provadi podle specifikaee Intelu a ukazujf je 0 brazky.. Pro adresaei se pouZfvaji dve zkratky: • • CAS (Column Access Strobe) .1':!Y~'f!!. co:>mPP~gelD"'+ Informace 0 Obr.0 3.66 183 200 217 233 250 256MB / 16 ECC I i-'~ II I[ pcaoo pasma [MB/s] korekce chyb pocet jednolek RDRAM na rnodulu kapacita modulu I ------- LSire '------pfipadna Obrazek 5.IS.A.:.. a tak je jejf informaee ulozena v urcitem radku a sloupci.tJ .. Oln·Order o csu qa SPD Motherbol!lrc:l Prooertes Chipset Queue Deptl'1 VIA VTEl753fAIE ApDDoNX166tAIE <pMotherbo!llrd 12 2.. Tabulka 5.t.33 1..ns ~RAS . RAS (Row Access Strobe) ."#1 1 28 MB (PC21 00 DDR SORAM) ..Jl stQf~g~ .00 1. Po zadam adresy pametove buiiky neni moine okamzite cist nebo psat.4: Znecent modu/U RIMM 2_C~_100R .Kapitola 5 .. My Operating System &9MemorySiots !!I!lDRA].pChips~ ~Prodl...5: Znecen.5 3. !i Computer OCPUIO . . :.2::<. Informace 0 vlastnostech pameti najdeme take v programu AIDA32 (viz obrazsk).:.'.6 2.bl~ ::ti Network :i:i E)DlredX Devices Sonware Conflg :il - Dts:play MlJltJmedla ~AOPP_rh.'lsenych bajttl X ooeet pamet'ovych modulu. 2.2.st.600 PC21.pOrled.. I I i I Read data access lime (tAC) [ ns] cekacich cyklu pro sigmil RAS (RAS Precharge) prodleva mezi signaly RAS a CAS v cyklech (RAS to CAS Delay) I /1 Il L__- '-------pocet -- Take moduly RIMM se vyrabeji pro rUzne rychlosti sbernice.adresa hidku.·.. itI ~ l:b ~ ::i:i .:t. v3 60 F'oeld V¥Chip~ . Benchmark G)Co~N'lyN&m. Proto je v Setupu fada parametru definujicich eekani pamefoveho obvodu.U!:.0 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz] DDR200 DDR266 DDR333 DDR366 DDR400 DDR433 DDR466 DDR500 rychlost sbernice FSB [MHz] 1.izek 5."C!L~.2 4.00 PC2700 PC3000 PC3200 PC3500 PC3700 PC4000 propustnost [GB/s1 1. dlilezite jsou take moznosti chipsetu (viz obrazek 5.l tdtp'if. Pamef je usporadana do matice.y.Serv".540LreVlze chipuSPD .:ti:l.&rc§rg:b!ru.prliYodce zak/adnfm nast<3venlm potTtate 85 . .2 rychlost sbernlce FSB [MHz) 400 533 pocet cekacich cykl6 __ pfed slqnalern CAS (CAS Latency Time) I "-------L_------- R pro Registred rnoduly.7 3..00 Enobl«< .1 .7 4.:.wa. :tj Matht'!rfj~rd Memory gc.1.graMS Latency To CAS Delay Adrve TllTle _RASPrect.>8toS ST 6T d:il".adresa sloupce.e Info~m~hon Download VIA Techno109le5:. ± tMisc G 1i>F.perlureSiIe QSuppc-rtl!'d AGPSneece ~ Cu:rrerd: AG-P Speed Ellilnd Adclres:s-lng Manuf~rer .r OAGP .1 Rycntost! tnodult: DfMM I I . ale musi se ureitou dobu pockat.51' 3T Znaceni modulu Rozhodneme-li se pro rucnf konfiguraei.41:" Not .

. Ten zaene vkladat mezi pracovni kmitocet nulove cykly (v rozsahu 50-70 %). 1.CDnflg illtM1S:C ttl ' Benchmark ~ ./':JV urn. PrudM ohrati procesoru vsak neni zpusobeno jeho pretfzenfrn.to} d.oev"es A A Typi~l . U.bce zjistime veskere udajs 0 mlkroprocesoru. pn nastavovanf Iimitnf teploty mikroprocesoru). OCompany Name Power 63.. Hodne zalezf na dalsieh castech systemu.Kapito/a 5 - a hardwaru 5.izek 5.66... hodnoty tepelnychparametni [sou take v Pfilohach. a tak se docfli zvYseni vykonu. Motherboard eM. 1. S jeho pomocf pak na ~-st:. Pri provadem jednoho vypoeetnfho vlakna (anglicky thread) se vyskytuji okarnziky.jj~lnput ! 6 Network E3 DirectX Process Technology C::>Oie Size /!'.cellnTo ".:'m11llOII . Ta umoziiuje procesoru tvafit se...50 em x 3:50 r-m 4. Tak je teplota udrzovana v predepsanem provoznfm rozsahu. S klesajfcf teplotou redukuje Tee poeet nulovych cyklii a vykon procesoru postupne stoupa. ze jednotlive bl. CPUID .". Tepelna ochrana Souvislosti: Volha Delay Prior To ThermaJ.che Phys.MU:-. Doba prehfati Identifikacnf cisl~ (kad! mikro~:o~esoru )edn~~na~ne de~nuje procesor. Tee by vsak tento jev vyhodnotil jako poruchu a zaeal by vkladat nulove cykly.:_ (viz kap.. a pokud dosahne maxima..ankach vyro. 'IY se narn pak rnohou ~Odl: pn konfi~acl Setupu (n~pr. Prvm otazkou tedy je.ltl 12K InsirlJmnn ..r S ..8: Informace 0 mikroprocesoru 86 BIOS a Setup . (. Obriizek 5.. moznosti je nekolik: • • Zobrazuje jej yetsina BIOSu hehem sveho startu a POST-testy/Uvodni obrazovky). jako by v poeftaci byly procesory dva .2 Start pocitace • !ll'I AIDA32 vs... kdy urcite casU jadra procesoru zahalf.i. Jnformaiion ! CPU UllttzOllo" Obr.. HyperThreading musejf totiz podporovat ostatni prvky poeitaee: BIOSy a cipove sady (tedy za- 11> Product ¢>CPU#1 Inter Carpom11oll ~dtp If. Dale je treba napsat spnivne programy a mikroprocesor s Hyper-Threadingem musf pracovat s odpovidajfcim operaenirn systemem (umf to az Windows XP).5 . . MHz (4. Tehdy se nevyuziti jednotka zapojf do vypoetu druheho programoveho vlakna. Muzeme pouzft specialm identifikaenf program.. Proto se Tee behem bootovanf pe vypina.tr tOr-tae.2'. Po startu pocitace.. dojde k prudkemu narustu jeho teploty. ale prirozenym ohrevem chladneho procesoru na provozni teplotu. A I CI t-un-Speeaj 91-'flCKaYB $P8ckage "Transistors rvce Sire 3. CPU Propeme::. k.5 o mikroprocesoru kladnf desky). Stale vsak jde 0 jeden procesor. Tepelny senzor sleduje teplotu procesoru.S8W (C1epen~ln_g (aepending on clock speecj on c:jOCK eoeec r Hype r-Threading Do novych Pentif 4 je implemsntovana technologie Huper-Threadinq.A MaXimum Powe$ CPU Manufacture.identifikacni cislo mikroprocesoru V nekterych typech mikroprocesorii je vsazeno tepelne cidlo. lIlt. sdili pro obe vlakna. I. protoze se vlastne dYe veei poeitaji souMzne. kde CPUID zjistfme. je aktivovan TeC. dostupny na WWW-strankach vyrobcs . ale zaroven pokles jeho teploty.-::sur rail. doba jeho neeinnosti se zadava ve volbe Setupu Delay Prior To Thermal.:11 storage Vysledny snlteny vykon . Ukaze nam jej AIDA32 (viz obrazek). ale maximalne 30%. Vysledkem je sice snfzeni vykonu procesoru (050-70 %)...ao til ~ Comput.7: Vkl8danf nul0vYch cykJU :il 'ib Software Iii 9.l ill /IfJ <:pBIOS Operating System server Display Multimed..H:i :l1tmm.pr(ivodce ztlkladnim nastavenfm pocitei':e 87 .. Proto nenf narust vykonu dvojnasobny..sti procesoru nejsou v priibehu vykonavani vJpoctu (behu programu) vyuZity stoprocentne.CoreVoliage 110 Voltage bM.... VVllremette-11tf tU ·lfulil!lJnJ" 1 Trace Cache 1 pete Cache C. v setupove sekcl Advanced Chipset Features.) x 4U4) OCPUAlias <:::tOnalnSICIQCI( VV1~amette lite.a I f Ii I I Ii i i Ii f OCPU OCPU OL ~L QL2 OCPU Type stepping Intel Ceieron 4. ktere je zakladem pro tepelny kontrolni obvod TCC (Thermal Control Circuit). ktery urcite systemove prostredky jake pamef cache atd. Motherboard Norrnalnitakt ..jeden fyzicky procesor se chova jako dva logieke.mory !1J!!I SPO ~ Chipset '*'~CPUID -=ei. J de 0 to.'~vlJvV'{ Jll1ej. 2.C?mmr01UCl!imroW5:el~II)t:e::.. kdy je procesor chladny.". Field Nulove cykly iil1iii i±l I:Il ..1 W 84 .

Po jeho spustem vidfme zakladm oe.6 lntel(R) Celeron[R) CPU 1 III"H7 t"foceSSDI o integrovane graficke karte crasemceucn r-rocesscr ceeaus Souvlslosti: Volby tYkajfc[ se integrovane grafik. Horsf je sdfleni pamefove sbernice . ale nese s sebou velky handicap. 810S System ! ce> lnstructlon 0 AMD 3DNowi . takze velikost RAM se trvale snizuje 0 hodnotu zadanou uzivatelem v Setupu. podle potreby Uzivatel pak zadava pouze hornf hranici pameti vymezene pro grafiku.. take integrovanou grafickou kartu. fC·PGA2 • Pamef pouzivana grafikou je nedostupna pro procesor.musfme si uvedornit.. Z toho vypljvajf dve zakladnt nevyhody: CPU Slopping: CPU RevIsion.) S b8znou velikosti operaeni pameti v soucasnyeh pocftacich (256 ME a vice) nemusf bit velikost pameti vslkym problemern.port li"~t Identifikaeni program AMD je kratkym udaje na obrazovce (viz obrazek 5.Kapito/a 5 . 3.0 hardwaru EiIe 'I_iew B..ron 4) OCh (Sockel478) Unknown <e>CPUID Revision _Memory I!Jl! SPD ~ Chip'.. NelBursttTMJ rncrcerchiechae '(eo. 1 'H): CPU Type. Network a. Obrazek 5.QOir.g. f.y najdete v kap. CPUID Properties $CPUIO ~CPUID .c.e ~eb !'jugin tielp souborem exe. jeho instalaenim souborem Jejidenu26-.nOed MMX OAMD64 OIA-04 Not Supported Informace 0 Obrazek 5.prcvooce zakladnim nastavenim poiHtace 89 . InformatIOn klcen.9). I:Il~vm ob:azovku pr~gTam~ vidite na obrazku.9: CPUJDmikroprocesoru U poslednf moznosti se trochu zdrzfm. N a obrazku vive dime take vyznam jednotlivycn pfsmen identifikaenfho cisla.1. (Nektere Setupy obsazuji grafickou pamef dynamicky.4 Advanced Chip" set Features/lntegrovana gr2fika.mS1.l r.. must pouzfvat systemovou pamef RAM. Progr~m Intelu se j~enuje I~tel Processor Frequency ID Utility.cenu. ze 0 pfistup k pameti se v kazdem okamziku deli graficke obvody s centralnim procesorem a vzajemne se tak brzdf.±I !It Devices o o o o Not supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported AMD 3DNow! Professional AMD Enhanced 3DNow! AMD Extended MMX qrix Ext.70GHz OF13h OAh (Inlel Cel.f1 III S1or." :£ :b :1:i I±. CPUID pak precteme v prvnfm SlOUpCl svislern srneru.mrilt CPU Model· Level l trece cecne N a zakladni desce muzeme nekdy najit.ctX .. Preeesscr teatutes. 1 IJ Operaling Server Dlsplay . CPU lev-el 2 cache' Level I dale. Motherboard $lABrBndlD $Pllltlorm <$IA r ID CPU Serial Number Set Monulocturer CPU Name Genl. MultimediEt '" blnput :fj~.1:1: Jdentifikace mikroprocesoru AMD 5.linelrnel Inlel(R) Celeron(R) CPU 1. Toto reseni rna jedinou vyhodu ..0: /dentifikace mikroprocesoru Intel 88 BIOS a Setup .. cache.: Sheamlng SIMU extensions t: Ym: • Obrazek 5..

Kapitola 5 . Proto v Setupu zadavame posledni stopu . do kteryeh si tidaje zapisuje.pro grafiku je vyhrazena samostatna shernice AGP.2 0 frekvencich). Pokud segro nl rozhodnete.0 hardwaru Vse je ztetelne z obrazku Frekmenee soucastek (kapitola 5. presto oba sektory nesou stejne mnozstvf dat. je indikovana moznost vzniku ehyby Radic disku. Dnes je prekompenzace nahrazena zonovym zapisem. posunou se i hlavy nad ostatnfmi kotouei nad stopu 154 sveho povrchu.t-' lilQOirectX itJ . Velue rs normfll 887 OK: I>JwtJys PMSt'Ig 0 OK. Toto usporadani nazyvame fyzickou organizaci dat. laUm prazdneho slotu AGP. Pokud se nekter~ z hodnot dostane mimo vymezene hranice. Loading zone. vAm integrovana grafika pf. 4. Kazda stopa je navic pHcne rozdelena na sektory (sector).sahuJe taKe sbernici a slot AGP fie pouze.(4 CUrrent Pendin~ Sector Unconect. Stor~g8 . Tyto tfi udaje Head. 32. otacky disku.. SetuQY mfvajr n~ktere v:olby Bostupne taKe v obra.. tak BIOSu.lve::s Phys. muze mit aZ 10 hlav (kazdy kotoue rna 2 povrchy). Tip: Integrov~n. Obranou proti tomuto jevu je pre- S. I) malo drazs8.cislo stogy. Pfenos jednoho datoveho sektoru totiZ vyzaduje sled nekolika operaci a tak je vYhodnejsi prenest najednou vice sektorU.~ § Wndows Store Loglc~ Ot. od nizje na disku vyhrazeno misto pro parkovanf hlav.. najdeme je na WWW-stninkaeh vyrobce disku. r.IIocMLOf) Off·t. Ma-li tedy pevny disk 5 ploten.specialnfrnu softwaru. Zpravidla od nas konfiguracni program vyzaduje jeste dalM informace. ktere muzeme v setupovem pro- 5. AJwr:. MultiSeetor Setting. Sectors/IRQ) je technologif umozllUjfci prenos dat ve skupinaeh sektorf (2. 64.It Devicesiii··~SottWetre i:b rr 0 CS .. gramu ovlivnit: • pevnem disku (E)IDE SO\lvislosti. parkovaci oblast . N a kazde strane plotny je magnetieka vrstva. 'fa pracuje tak. dnes se jiz nepouzfva. OK: V61ue is-norms! 01<: Value is normal OK: VaU:t is normsl OK VoluB is normal it! Q . Magnetickj povrch ploten je rozdelen na stopy (soustredne krusnice). Cylinder a Sector. se :zakladl'll deskou.tceJ Dnvess -4i 003 004 200 91 100 o ~ 05 07 40 140 51 HlO 200 100 zoo .kupte si potftar. Nad kazdou stranou plotny se pohybuje jedna magnetieka hlavieka (Head). T~o veClgmosti bud. ale hodr S8 POUZ8pliO jednodussf. cfmz se informace narusf a data budou neeitelna. Ten vetsinou upozorni uzivatele na nutnost zalohovani dat na disku.l . Pienos vice datmrych sektoril najednou (HDD BlockMode. ktere musime obcas BIOSu sdelit (nastestf je vetsinou pozna automaticky).ler ~ _ Display Multlrnedie ~1 R!!IW Read Error RMe SplnUpnme s!Mr.pruvodce zakladnFm nastavenrm pocitace l. psvnyeh di• KaZdy disk je slozen z nekolika ploten ci kotoueii. Value is normal 0 OK. o ~ ~ ~ 09 OA 00 OC Power-On Time-Count Spin Retry count CQlibrel:icm Retry Count Power Cl(Gie Count Re. Potrebujeme-li ziskat 0 disku detailnejsf informace. )_ Kazda vlastnost rna presne definovany rozsah hodnot.flble IJlf'{!IoATACRCErrOfR~e V\lt'ite Error Rate count Sector <DO 200 Count 51 200 200 200 99 100 100 100 200 200 200 253 200 OK Vtdue is normel 1216 OK AM8YS passing 0 OK. Pfedpokladem spravne funkce je podpora blokoveho pfenosujak na strane disku... bjvaji uvedeny na stitku disku.nl'l2ete dokaupitgraficko. Rancelarske prograroy).. staticke apllkace (nap!'. 128 sektoru).y:s: passlng a 0 0 OK: AlwaY'S: passing OK: AJwesys: ~eSSlng OK: __ yo po$Slng OK: Value Is IlOI1'MI Conlig 0 I > Obrazek 5..?~eI 0 2550 692 0 0 Sh. preda zpravu 0 pravdepodobnem vzniku ehyby dale . kten8 ~mme inlegrovane grafH~~ob.Jf. v nichz jsou data ulozena. U integrovane graficke karty zvlastni graficka sbernice chybi.7 o Peripherals. rychlost vypoetu polohy sektoru . U dnesnfch diskU se setkame jeste s dverna vlastnostmi.estaJ:lElvyhovovat.50 -f Seek Error Rate Optleel Drives ATA ~ASP1 ··. kratkych stopach. doba vystavenf. Dip6ly. ci SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) je technologie umoziiujtc! pfedvidat mozne selhanf pevneho disku.0 (6 0C7 i ~ ca 0.T. Ke spravne funkci SMART potfebujeme disk a BIOS podporujief SMART.:12: VysJedky SMART 91 90 8105 a Setup . Dfky spolecnemu rameni se tedy hlavy vzdy vznasejf nad stejnou stopou vsech povrchii.Mo!:he:rboard !±. N a vnitmfch. Rokud. hrozf pfi jiste kombinaci kladnych a zapornych impulsf nehezpeei.~Input i%l -Bll N8twmk . Sektor stopy 0 (prvni vllejSi stopa) je delsi nez stejny sektor posledni stopy (te u stredu). protoze krajni kotouee nemusi mit nutne magneticke povrchy z obou stran.magnety" blizko u sebe. Blocks per Interrupt.9 Computer iiI. Hlav vsak muze byt mene.Pfi bliZsim pohledu na geometrii disku zjistfte.M. lS<r. . vYska hlav nad plotnou disku.lu.~ Event Count 0 51 51 99 100 100 100 .. jsou v podstate malymi magnety. 8. Pokud radic posune hlavu cislo 4 (patrfci tretfmu povrchu) nad stopu 154. ze datove bity jsou iimyslne ukladany na geometricky spatne misto. veskere obrazove prenosy se uskuteenuji po sb8rnici pametove.tim vlastne prekompenzaci vyradfme.. Je zalozena na sledovani vlastnostf disku (napf. Stopy disku jsou rozdslany do nekolika z6n s ruznim poctem sektoru. kde je dobfe videt standardni reseni .ew pot1'6Qovat v cbrazevce Standard CMOS Setup nebo Main. ktere vsak bylo nutne zadavat dffve a dnes jjz potreba nejsou: • Prekompenzace ('write precompensation) . Stejnym stop am na ri'tznych povrsieh se ffka eyUndr (Cylinder). Vsechny hlavy jsou umfsteny na spoleenem rameni. ktera cte a zapisuje data.llOll Reeaoceded Count Sector Count System Ttv~~ 51 21 200 96 ___ ADA32v3_60 . ale pusobenfm vzajemnych magnetiekyeh sil se "srovnaji".A. 16.zadarne cislo poslednf stopy. ze vllejsi stopy jsou v dusledku vetsfho prumeru "deIM" nez vnitmf. ktery vlastnost disku sleduje. Proto pouzijeme stejnou metodu jako u prekompenzace .u Rartu a osadlt ji do.a grafika je levna:. To se zadavalo u starych diskii. Poeet sektori't prenesenych v jednom bloku se oznacuje jako blocking factor.. kam ukladame data.i _ Opernling . ze v dusledku pfitazlivych a odpudivych sil vniknou magnety do sebe. kde jsou tyto . i kdyz je ve vetSine pnpadfi odhali Setup automaticky.zovce Integrated Fyzicka struldura Z hlediska konfigurace BIOSu nas zajfmaji predevsfm geometricke parametry sku.R. • kompenzace.

pouzivaly ji stare disky IDE. nikoliv procesorem. se pounva vice oznaeenf) dokaze vyuiit vseeh bitu rozhranf Int13h . ktsre se Iogtcky odrazily take v 610Su.88 GB.5 KB pfedstavuje kapacitu jednoho sektoru 512 B a 1 024 je prevod KB na MB).piimy pffstup do pameti). Jedno z nieh musf byt oznaceno Master (hlavni. ktery je pfeete a zobrazi na monitoru. Maze se tedy stat. ze tato metoda se jii nepouzfva. ktere je schopno adresovat 10 bitu pro adresu eylindru. Upgrade (flash) BIOSu). Proto najderne v Setupu ctyH hidky pro konfiguraci zanzenf EIDE: • • • • IDE Primary Master pro Mdici zai1zeni prvnfho kanalu. do nehoz jsou data ukladana. Je k tomu potfeba program. Kazdy sektor pak rna svoji 28bitovou adresu. Rychlost prenosu dat Pi-enos dat mezi diskem a operaem pametf muze probihat dvema zpusoby: • PIO (Pr~~~mmed I~ut!O?tpu~) .Kapitola 5 .. oznaeuji jej casto jako IDE. ze senas navY disk se star. Rovnez hdie.1 (Direct Memory Access . . ale vetSinoll je detekce automaticka. ktery LBA nepodporuje. a pI:estoze vsechny dnesni Setupy pracujf se standardem EIDE. BIOSem a samotnjrn rozhramm. 100 a 133 vyzadujf pro sve vysoke krnitoety speeialni 80zIlovy kabel. 8 bitu pro adresu hlavy a 6 bitu pro adresu sektoru. (Ma stale jen 40 datovyeh vodicu.nastavenrm 810S a Setup . jak to rna nastave~ pevny dl~k. 8 a 6 bitii. ze ani tato metoda se dnes nepouzfva. !JMA CDire.5/1 024 = 512 MB (0. Pro komunikaci rnezi radieem a diskem jsou z hlediska BIOSu dUleZite nasledujfci vlastnosti: Adresovanf diskovych bloku Pevny disk musi byt schopen urdit pfesnou polohu dat. Poloha dat na disku byla definovana adresou hlavy sektoru a cylindru.tarSimi fadiei IDE se ale stale v BIOSu uvadf CHS tak. Ten spoeiva v tom ze presun dat je rfzen radicem. (Pro zachovani zpetne kompatihility s~ s. ~eho zakladm nevyhodou j e vytezovani procesoru pri zapisu ei dem z disku. takze Je ~o~n~ adres?vat . ktery komunikaci s diskem zprostredkuje. m1uvime take 0 metode adresovanf sektorfi. • Ne~aI~omente: _ze_pf~1_loso~eprotokoly ll_ltr?DMA/66. Z duvodti zpetne kompatibility BIOSu se starymi disky najdeme v Setupech take moznost definice starsieh rezimu.10. (E)IDE rna dva kanaly. Protoze zakladnfrn prvkem. musf umet definovat pozadavek. • CHS (Cylinder/Head/Sector): je prvnf metodou adresovani. ktera jsou na nem ulozena. T~P:Met~da adres?wmr ~i&kovehO prostoru prosta nekohka vyvojoyYmf stupru.! I i . Skut:cna rychlostje ovlivnena parametry pevneho disku (pnstupova doba. ktery lepe odde!uje jednotlive signalm vodiee v kabelu. Kapacita takto adresovaneho disku je maximalne 7.fadie. 24 = 16 adres)._ tabulc:Jsou ryze. Rozhrani EIDE je pokracovatelem starsf normy IDE. Postupne. ~arametry ~ednotlivyeh rez~mu ukazuji tabulky.88 GB. Pro prfrnou komunikaci mezi radieem a pameti se zde pouzfva Busmastering. ktery s diskem komunikuje. ze hodnoty uvedene. 92 --------------------------------------------------------. J e jasne. IDE Secondary Master pro Hdici zaffzenf druheho kanalu. Rozhranf IDE pouzfvalo 16 bitu pro cislo cylindru. pi-iblizne 144 milionu GB (asi 144 petabajtu). Int13h: tato metoda (pro nil. na kazdem z nieh muze pracovat dvojice zaffzenf (celkem tedy 4 zarfzenf). je sektor. Je jasne. zohrazf s~ dIS~ alespon jako 7.programovany vstup/vystup je ffzen proces~rel~ poeitaee. Maximaln! mozna kapaeita disku je 24~X512 baJtu. Z toho vychazi maximalni kapacita disku: 16*64*1 024*0.tzn. • I I' I. Pro pffstup k disku pouziva BIOS rozhrani Int13h. IDE Primary Slave pro podhzene zaffzeni prvniho kanalu. s kterymi daty ehce pracovat. Radle EIDE je integrovan na zakladmch deskach pocitacu. Sektory na disku jsou cis10van! ~d nuly ~o maxrrnalm hodnoty.modernejsfm rezimem diskoveho pfenosu EIDE Je. V rezimsch PIO dnes pracujf pouze nektere CD ROM. Nejpouzivanejsim fadieem pro komunikaci s pevnymi disky je EIDE (Enhanced Iniegmted Drive Electronics). Na druhem konei sbernice musi byt dalsi elektronicky obvod . XCHS. ffdicf) a druhe Slave (podfizene). systemovou sbernicf. Pokud zkombinujeme tato clsla a vybereme vzdy to mensf z dvojice. srm BIOSem nedornluvl nebo jej bud~ 810S zobrazovat s mensr kapacitou. velikost cache). N_ektere Setup~ dovoluji nastavenf prenosovych rezimu.) Kapacita pevnych diskf vsak prerostla maximum 28bltove adresace LBA. J e dUlezite si uvedomit. Procesor jednoduse zada pfrkaz k prenosu dat a 0 vse ostatnf se postara fadic disku.) Vetsina novejsfch diskf bude vyzadovat tento kabel. Large. napr. bylo pouzito nekolik metod pro adresovani diskfi. tak jak rostla kapacita disku. Zatfzenf procesoru je ve srovnanf s PIO mnohem mensf. Adresovam LBAJe dnes pro disky standardem a v Setupu jej budeme zadavat prakticky vzdy. L~A (Logical Block Addressing): Logieke adresovanf bloku bylo prevzato od dis~u s radicem SCSI ~ zc_:el~ zmenilo metodu adresace. V takovern pi'rpade pravdepodobne pomOze prepsanf BIOSu novou verzf (viz kapitola 4. ve vylepsenc verzi nazyvany Ultra DMA (easto obchodns oznacovanjako UltraATA). DM-. ktera komunikuje se sbernict.0 hardwaru Vysledky analyzy SMART je moine (a alespoii obcas dobre) prohlednout.228 sektoru (268 435 456). Obe zaffzeru tedy musf pouzfvat stejnou metodu pro adresovanf dat. 4 bity pro cislo hlavy a 8 bitu pro Cislo sektoru. je tedy soucastf BIOSu a jeho vlastnosti urcujerne prostrednietvim Setupu. AIDA. vyjdou narn: 4 bity pro adresaci hlavy (tj. 40 vodicu navic je pouze rozvedeny zemnicf signal. J~stlize disk pfipojfme ke staremu fadici IDE. • Rozhrani (E)IDE Kazdy disk rna svoji Hdicf elektroniku.pravodce zakladnTm poMace 93 I JI. 6 bitu pro sektory (64 adres) a 10 bitu (1 024 adres) pro cylindr. teoreticke. Pri velikosti sektoru 512 B je pak ma:a~alm kapacita disku s adresovanim LBA 128 GB. Proto vznikl standard ATA/ATAP 1-6 kte~'ymimo jine o?sahuje 48bitove adresovanf LBA.ct Memory Access) . IDE Secondary Slave pro podffzene zarfzenf druheho kanalu.

53 sectors per track.ve. ~Buffer Ported. Supported Not Supported Suppot1eol Cache Pralected Benchmark o ~ • o Power-Up Automatic In Standby Acoustic Mana_gement Overlay S\Jpported Not Supported Supported Nal D 48-bH L8A ATA Supported Device Configunrlion Device: Manufacturer Supporte • :.r 0 !yp zafizeni tniormsce Obrazek 5.3 Retimy PlO Pi'enosC)va rychlost 16.r IDE Radice :....:...6 MB/s 22. Informace 0 tom.~e Dlsplay . disku SATA) vede pouze jeden kabel. )j :+: __ t.-~\! :f: >El'J Rodice disketovvrh jednotek :~' RadiCe IDE ATNATAPI '9 §~4 § § 5.ePQlfebova!::. ! . WDC WD400J3s-00DcAO (WD-WMAD12421 Me) .bernice USB IAl. Unformatt •• C.' ~CPU ~CPUID "'.are Con11!. nutny signal IORDY nestan d ardi zovano dl 5 AIDA32 v3. podrobnejsi udaje poskytne take AIDA32_ "'tMi:::C . D.03ED5 77545 cylinders. 600 bytes per sector 78f05380 2 MB (Dual IS 40 Mode Mcc!e ~ l.3 MB/s 11.. IiI- sotl~.f '+.16 heeds. nutny signal IORDY ATA-2.~ ... ill<l:B .2 MB/s 8.et'l[: R... Are. Seriove rozhranf pro pevne disky se v poeftaefch pomalu zabydluje... v obrqzQvkach Standard CMOS se.Alomatick6 rozpo~tlavani ~+:..Mu~imedla .. diskje vzdy Master a odpadaji tak easove prodlevy nutne pfi pfepfnanf rnezi dvema disky EIDE.-~.~~UPro'liedkY I '+..if.·· Server Pienos Ultra DMA M6d 0 M6d 2 M6d 4 Mod 5 Mod 6 Operetlnq Doba cyklu 240 ns 120 ns 60 ns 40 ns Standard Ultra ATA Ultra ATA 33 Ultra ATA66 Ultra ATA100 Ultra ATA133 '!i 11 a .4 Refimy Ultra DMA 'I:..i Mon:tory a jlno --.. PIO TranSfer Optical Drives ~ASPI * ..--II Zeitacr.. odpadaji take problemy s nastavovanfrn propojek a tenef seriove kabely jsou ideal- 94 BIOS a setuo - prOvo dee zakladnfm nastavenrm pocrtal5e 95 ~} . MoOOIID ~Serial Nu. LBA Sector.fi.i[E..8 ZaHzenf 1 T yp ~arr2. proresorv LPT) B e2im pfenosv f·--··_· ------- -.d.r. IIi!1I 5~ove ..oub.• RCi:dice 2VUkIJ} videa :+.. . zaffzenf nenf pnpoieno) • Kjednomu zafizeni (napr.t...3 MB/s 66.J Stor..'wW we~erndlg1.13: Pfenosove reZimy prvnfho kanalu IDE (2.±i ±i sa.! 0Wrn.1 MB/s 16.80 j ccrrooter Motherboard ..7 MB/s 33.alit ~ ~ Company Name Producllnformation Western Di_g1tfllCorporation http.'.mber ~Rel{rsion System ~Parameters Chipset woe W0400S8-00DEAO ~810S WO-WMAD12421658 05.. v jakem rezimu disk pracuje. Read Ahead) § Wndows StorS98 ¥ MultipJe Sectors .. Modemy My. Networt Dnedx ill '! Devices ~ fa ~ .pOkUdje na vasf zakJadnf desce inte- Obrazek 5 •.Kapitola 5 ..patery [ DMA (i. Definlcnf faEiKy najaete. UDMA Transfer ~Actiye UDMA Transfer Mode (ATA-l00) ..» Input ."- ..c~y WATA Device Features 44727MB SMART Tabulka 5..• vice Deseriptloo . eg Memory Tabulka 5.!'~m pienosu o pevnern Souvislusti: disku SATA Sei<r-rndarnikenalIDE +.1.3 MB/s 5.7 MBjs 100 MB/s 133 MB/s Sl! SPD <$> dJ " .>Mothemo. Oproti klasickemu paralelnfmu rozhranf EIDE rna nekolik vyhod: 'rW zllalosti bt:ldet. m! ......iE .4: 0 pevnem disku Poat~c pcrty (COM.Pfierals.."ob.JJ ~ Logicel prves Phyeicel Drivels PIa 4 UDMA UDMA5 5 (ATA-1 00) ~ Max.. 11 . tup nebo Main a Integrated Rer.0 hardwaru Mod PIO 0 1 2 3 4 5 Doba cyklu 600 ns 383 ns 240 ns 180 ns 120 ns 90 ns Prenosova rychlost 3. ~ VIA Bus Ma<t..~li k di'pozlci] Akt1!_arn [ rezimpienosz IN'elle poultl grovano rozhranf SArA.lJ cOrnfenrbroducts II :+: ~ ' 'o' .lgemeni. zfskate ve Spravci zafizeni.p.:tr.1 Obocne iUPr. ECCByt es ~Mex .. @ Host o Sec"r~v @ o Power o SMART Supported Mode Supported Management Advanced Power "ManJ.-.2 MB/s Standard ATA ATA ATA ATA-2.

• Prenosova rychlost Serial ATA je 150 MB/s (tedy vyssf nez u Ultra ATA133). V zasade muzeme pouZit dye praeovni alterna.:1. z tohoto hlediska zeznavame dva rezimy (ty pak musirne definovat v Setupu): • Compatible mode definovany pro stars! operaenf systemy (DOS.15 Nekombinovany reiim. nebo Master. Obrazek 5.6: Kombinovany rezim Protoze je tato problematika pomerne nova. Nove zarfzeni vsak s sebou pi"imlSli problemy. Native (Enhanced Mode) mode pro nove operacnf systemy (Windows XP SPI. 1'0- Velmi dUlezita je take podpora SATA ze strany operacnfho systemu. Je mozne pouzft az 6 zahzenf (4 PATA a 2 SATA). podporujicfm dva kanaly Ultra ATA a dva kanaly SATA (Intel ICH5). my si ukazeme pffklad zalozeny na South Bridge. nebo PATA (Pa1'alelni ATA = EIDE). 7: Enhanced Mode • Vypnuto (DISABLE) Na obrazku 5. 'IY budou samozrejme zalezet na konstrukci zakladnf desky.17 Enhanced Mode pfedstavuje kdy je mozne vyuzft vsechna zahzenf.Kapitola 5 .16 Kombinooomq reiim ukazuje zakladnf moznosti praee v kombinovanem rezimu a Compatible m6du (tedy se starsfrn operacmm systemem). ktera mohou pracovat v kombinovanem a nekombinovanem rezimu.bud' SATA. Ph instalaei operacnfho systemu budeme pro disk SATA potrebovat ovladac (ktery zatfrn Windows neznaji) a rovnez budeme muset nastavit nektere parametry v Setupu. nebo pouze zaffzenf SATA (varianta B). • Obrazek 5.:1. • Obfi'izek 5. To vse usnadnuje montaz v poeftaeovych sknnfch.pravooce zakladnfm nastavenfm pocitace 97 . kdy oba typy zahzeni praeujf soueasne. Navfc maximalnf delka kabelu muze byt az 1 m. vidime pfipojena pouze zahzeni PATA (varianta A). ze jsou definovany dva kanaly (secondary a primary) a ze kazde zaffzenf must byt bud' Slave. A B Obrazek 5. zaradil jsem obrazky ukazujicf moine varianty spoluprace PATA a SATA. Windows 2000). Tfeti ohrazek 5. Vidfme. Kombinovany reiim.0 hardwaru ni z hlediska montaze i proudern vzduchu. praci v novem operacnfm systemu.:1. A • Diky navrzem vnejsiho provedeni sbernice a konektoru je mozne pfipojenf a odpojeni diskii za chodu poeitade. kdy pracujeme pouze s jednfm typem zahzenf . Windows 98IMe. Wmdows Server 2003). Lze pousit maximalne 4 zahzenf.5: Nekombinovany reiitn • 96 BIOS a Setup .tivy: c • • Nekombinovany reiim.

Kapito/a 5 -

a hardwaru

5.9

o diskovych

polfch RAID

RAID 0

disk1

Souvislosti: RAID [e spfse vysadou serveru, ale nektere jeho retimy nabfzejf take
zakladnf desky "obycejnych" PC. Nastavovanl parametru RAID se pak zpravidla provacr v obrazovce fntegrated Peripherals.
disk2

.~
I
disk2

_?dala

U mnoha lepsich zakladmch desek najdeme integrovany fadic RAID, ktery vytvari z nekolika disku jedno diskove pole. Jde 0 skupinu disku, ktera se navenek "tvan" jako disk jeden, Pocitac sem posfla pozadavky na cteni a zapisy dat a pole S1 sarno organizuje, na ktery disk se data ulozi (ci odkud se prectou). Ucelem diskovyeh poll neni vetsinou zvetSeni kapacity, ale zvysem bezpecnosti dat. K organizaei dat pouzfvajf nekterou z metod RAID (Redundant A1'ray of Inexpensive Disks). Tu pak musime nastavit v Setupu. (Na jednodussteh integrovanyeh fadicfch RAID nebjvajf vetSinou k dispozici vsechny rezimy RAID.) Pole je nutne vytvaret z odpovidajfefeh diskfi, neJvjhodnejsi jsou disky stejneho typu (stejna kapacita a rychlost). Vlastni problematika RAID je velmi sloziti, pro nase ucely postacf vysvetlit zakladni vlastnosti diskovyeh poll. Vyssi bezpeenosti diskovych polf je dosazeno dfky nadbyteenosti (redundanci) dat. Pfi havarii se pak z nadbytecnych dat doplni chybejiei ridaje. RAID se delf do nekolika skupin, ktere pouzfvajf ruzne urovne redundance dat. Podstatne znaky metod RAID ukazuje tabulka:
typ
RAID 0, striping

disk 1

disk3

disk 4
I I

RAID 1

~---~

RAID 4

1·---._ .
RAIDS

I

.."._.,.)

princip
Data se rozdeluit mezi nekollk diskO

yYhody
ZyYsenf kapacity, snfzenf prtstupove doby pri ctecrch i zaplsovactch operacfch. Data [sou 100% redundantnr. Vysoka bezpecnost, pf peruse primarnfho disku, pfebfra jeho funkci sekundarnf disk. Zvysenf vykoru, pri ctecjch operacich. Redundantnf data zaberou jen jeden disk (nenf tfeba zdvojnasobovat kapacitu disku). Havarovany disk je moine vyrnenit. Pole dopoclta a zrekonstruuje chybejicf data.

neyYhody
Nezvysuje bezpecnost, pokud jeden disk zhavaruje, ztratfme vsecnna data K ulozenf dat je potrebna dvojnasobna kapacita. Kapacita jednoho disku je zrcadlena na disk dalsf, Nizsf yYkon pri zapisovych operaclch, predevsrm pf pozadavku synchronniho zapisu. Potfeba mintrnalne tff disku,
v

Normalnl data Redundantni data

Obrazek 5.18:
Pincipy RAID

RAID 1, mirroring

Data se soucasne zapisujf na Vice diskO (vetsinou dva). Jeden disk je uplnou kopif druheho Data jsou rozdelovana rnezl vice dtsku, Navfc jeden disk za sady je vyhrazen pro ukladanf paritnfch redundantnrch udajO. Zhavarovany disk je mozne vymenit, Jeho data jsou pak zrekonstruovana pomoci paritnfch redundantnfch udaju.

5.10
.!}1J

o setrenl

RAID 4, striping s redundancf

energif (Power Management,

ACPI)

Souvislosti: Rfzenfm spoti'eby se zabyvajf obrazovky Power Management ci Power.

RAID 5, striping 5 redundanor

Pracuje podobne jako RAID 4, Plati vse jako u RAID 4. Platf vse jako u RAID 4. ale "nadbytecna" paritni data U nekterych systernu je RAID 5 jsou rozprostfena na vsechny mene yYkonny nez RAID 4. disky. Neni zde zvlastnr disk pro redundantnf data.

Setfenf energii je soucasti kazdeho PC. Po urcite dobe neCinnosti dochazf ke snfzenf vykonu a pote k vypnutf jednotlivyeh hardwarovych prvku, K fizenf Power managementu byly vyvinuty dye metody, obe majf vztah k BIOSu a pri jeho konfiguraci je potfeba porozumst jejich zakladnf terminologii.

APM (Advanced Power Management)
Jde 0 starsi zpiisob, ktery se definuje v BIOSu a je pod jeho zpravou. Poslednf standard APM 1.2 popisuje zafizenf, metodu a dobu, po niz rna k setfenf energii dochazet, Proto je

Tabulka 5.5
Reiimy RAID

98

810S a Setup -

oravoace

zaklednfm nastavenrm poCitace

99

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

v Setupech mnoho radak k nastaveni setficfho rezimu pro konkretni zahzenf. APM rna vsak nekolik prohlemu: • Kazdy BIOS rna vlastni schemata napajeni, coi klade naroky na programatory BIOSu a vyrobce zakladnfch desek. Nenfto pffjemne ani uzivatelum, kteh ne zeela jednotne schema (a volby v Setupu) pfizpiisobuji svoji potrebe, Operaemmu systernu neni [asna phcina prechodu do setHciho rezimu - byl to stisk setficiho tlacftka uzivatelern, nebo zapusobil BIOS? APM nezna nova zarfzenf USB a IEEE 1394.

• • •

S2 Sleeping: stejny jako u St, ale obsah cache procesoru je ztracen. S3 Save-to-RAM_ (STR): jako u S2, ale vsechny komponenty krome RAM (jejfz obsah je udrzovan) jsou vypnuty. Probuzeni trva priblisne 5 s. S4 Save-to-Disk: je vypnuty operaeni system, na rozdfl od S3 je obsah RAM zapsan na pevny disk. K probuzenf je potreba asi 20 s.

• •

APM rozlisuje tyto zakladni stavy spotreby: • • • Enabled, zapnuto, plny, 100% vykon, Standby (Sl/POS), (Power Saving), stay snizeneho prfkonu, ve kterem se periferiim vysle signal ke snfzenf pfikonu. Suspend (S3/STR), (Suspend to RAM), stav odlozeni, ve kterern dojde k odpojeni napajenf vetSiny periferii a ulozenf jejieh stavu do pameti RAM. PH probuzenf se jejich stay obnovi. Off, vypnuto.

Aby ACPI mohlo bezchyhne fungovat, musi teto specifikaci vyhovovat veskery instalovany hardware a software, operacnf system a BIOS, Dnes to neni problem, ale u starSfeh poeitamuie nekompatibilita nektereho prvku zpusobovat podivne potfze (vypfnani PC, havarie systernu apod.), Pak je lepSf Power management vypnout a zkontrolovat, zda setreni neni prfcinou problemfi, N aopak, pokud se poeitac prostfednictvim tlacitka Start nevypma automaticky (ale pouze zapfnaefm tlaeftkem), zkontrolujte povoleni ACPI v BIOSu,

eu

ACPI bylo definovano v roce 2000, takze jeho parametrurn vyhovuji operacnf systemy Windows 98 SE, Me, 2000 a XP. Aby ACPI spravne fungovalo, musi byt v BIOSu povoleno. Tip: Pi'i lnstalaet operacnfho systemu je dobre mft ui ACPI povoleno, usetttme sl pracl s pozctejSfmdoph'iovanfm pottebnych ovladacQ. (Pokud ACPI nepovolfme, Windows nalnstaluil podporu pro APM.) Konfiguraci spotfeby ve Windows XP ukazuje obrazek Moznosti na.plijeni. 0 torn, jak zahzeni operaeniho systemu podporuji ACPI, se presvedetme ve Spravci za.fizeni (viz obrazek),

Existuje jesre jeden zajirnavy stav; ktery vsak nepodporuji vsechny zakladm desky - Suspend to disk (STD), hibernace - odlozeni stavu systemu na disk, odkud se po prohuzenf vse obnovf.

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
J e dnesnfm standardem, kdy je rfzenf spotfeby v rezii operacnfho systemu. ACPI definuje hardwarove registry (implementovane v ehipsetu), rozhranf BIOSu (obsahujfcf konfiguracni tabulku, v niz je zapsana konfigurace pro prvky zakladni desky) a teplotni model ACPI. N avic je zaveden specialrujazyk, jimi se provadf komunikace mezi prvky ACPI. Jde 0 AML (AGP! Machine Language), jehoz prostrednictvfm komunikuji zaffzenf s operaenfm systemem (ktery tak fidi jejieh spotrebu). Take ACPI definuje zakladnf setfici stavy: • • • • Working
(SO),

s che.rI1~lanai't.:Jveni nap~iel'l;
L~,d9,ap_nlllo_ . __ ---

----:=::OdllraniL

vi

I U lo,iq.ko - II

I

Mzmi prace ph 100% vykonu.

..

Nesleveni PIOschema nepeien i Vidy z.apnuto
VJlphout !)loniLo, V~pnout pevne §-20-",~in-UL-aC-h

~-------"I

Sleeping (Sl-S3), pokud nebeil programy, zapinajf se setnef rezimy sleeping, popsane dale, Soft-Off (S4) , setHef rezim s vyssi ucinnosti, rovnez popsan dale. Mechanical-Off (S5), system je vypnuty, zapnout jej je mozne pouze vypinaeem,

gi,ky:

[ f~~

.. _ _

Ospomy reiim: Aezim $I!anku:

Stay Sleeping je jeste rozdelen na podrezimy: • St Sleeping (POS): koresponduje s m6dy Standby/Suspend v APM, proeesor nezpracovava zadne prograrny, je udrzovan obsah operacru pameti a cache proeesoru.

OK

i [..LQlOo II.. S

PllUzrt

Obrazek 5.1.9: Motnosti napajenf

100

BIOS a Setup - prlivodce zakiadnrm nastavenrm

pocftace

101
'.1

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

• •

I/O (Input/Output)

- vstupne/vystupnfho

portu.

Urciteho prostoru v operacni pameti:

.t.

+ +

0.. Ral.J1'-L_
Il'i1I Sil'ove
adapatery

Pokud by nekolik karet obdrzelo stejne zdroje (IRQ vsak novejsi desky scb1et urneji, viz Poztuimka), dojde ke konfliktu a jedna z nich nebo obe nebudou spravne pracovat. Drive se pridelovant provadelo ruene, ale dnes je to zalezitost PnP (Plug-and-Play). Pro spravnou cinnost PnP musf byt splneno nekolik podminek. S nimi u novejsieh stroju nebyvaji potfze ale pro jistotu uvedu jejich pfehled: ' • BIOS musf PnP umet, Rov~ei Operaeni system musi znat PnP. To splnovaly jii Windows 95, z dnes pouztvanych systernu neumf PnP pouze dozfvajfcf Windows NT. PnP musf podporovat samotna rozsifujfc! karta (pfesneji jeji BIOS).
pel a ISA

:~ '~

zafl2en[ Datovy port pro ueni Plug and Play ne sbernid ISA
Most VIA Tech mezi sbemlcemr

PrograMDI/j:ltelny

Numetkky datavy proossor Tadi~ preru:senr
VIA Tech

Pro'iti'"edky zal<Jadni desky Radic portu A(;P k procesoru

Radi' ptimeho pfistupu do pameti (OMA) Sbernice PO Softwarovy modul pro vycet lanzeni tvpu plug and play System ..... yhoVIJjic:i svstemu Systemova Systemove SystBmovy deska htldtny reelnehc cElSDvac ACPl CC'lSUa obvcdu CMOS

Ph konfiguraci systemovych zdrojf nenf dfky PnP vetsinou nutny zasah usivatele. 0 tom ktere zdroje jsou pHdeIeny, ziskame informaei ve Spravci zafizeni nebo v programu AIDA32.

Systemovy reprcduktor Termalnf zona roi"hran{ ACPI

TJ.~atkoreebranl APCl s definovanou
Ventilator rozhreru ACPJ

funke!

ObrilZek 5.20: Spravce zaffzenf

Z~?izenf oodle typu
Zanzenf podle pnpojeni
+. ~
_c ~

Po,adavok pTerusenf (IRQ) Pi'imy pnstup do pamO\:i (DMA)

Prostfedky • Prostredky

podle typu pod!a prTpojeni

Thermal management
ACPI nahizi take tepelnou kontrolu kritickych komponent systemu. Aby vse fungovalo, musf byt na zakladni desce umistena topelna cidla. Jejich iidaje pak maie e1st BIOS a operaenf system. V principu funguje system tak, ze se stoupajici teplotou stoupaji take otaeky ventilaton) chladicn, Pokud presto nenf mozne soucastku uehladit, maze dojit az k vypnutf systemu.
-_-c

§ lI!!I
+.

4 Radio p'm.ho pl1stupu do pametl ([)MA:! Vstupne-vystupni ecrese (I/O)

i:J

2

standardni

rodiE disksto •• jednotky

Zobrazfc skryta z.eITzeni
Vlastnr

c,:

y y

restevers. ..

[OQOOOOOO- 000OOCf7) [00000000. ODDOfffF)

SbiifO~e PCI Sbomce PCI

5.11

o PnP a systemovych

zdrojfch

Obr<izek 5.21.: Systemove zdroje ve SprflVci zaffzenf

Souvislo$ti: Tyto lnfntmace uplatnfrne pfJ konfiguracl ZdrojCpro zaffzenf PCI v obrazovee PNP/PCI configurations. Aby se rozsifujicf karty zaelenily do operaenfho systemu, musime jej doplnit 0 jejich ovladace. To vsak nestact, protoze pffdavna zanzenf navic vyzaduji exkluzivnf pfidelenf systemovych zdrojii: • • DMA (Direct Memoru Access) - cfsla kanalu pro pfimy pfistup do pameti. IRQ (Inierrup; Request Levels) - cisla pozadavku na prerusenf

BIOS tedy rnusi pfi startu PC prozkoumat vseehny pffdavne karty a pfidslit jim systemove zdroje. Aby tuto Cinnost nemusel opakovat pfi kaidem startu PC (a nemarnil tak zbytecne cas), uklada si tidaje 0 konfiguraci ESCD - (Extended System Configuration Data) do pameti CMOS. Odtud sije pfi startu preete, a pokud se od posledniho bootu nic nezmenilo (nebyl pridan novy hardware), nenf nutne nic konfigurovat, pouZiji se tedy dfive pfidelene zdroje. ESCD pouZivaji take Windows, v nichz tyto iidaje muzeme zmenit ve Spravci zafizeni. Pm;mimka: NoveJsf zaktadnf desky jsou osazenyi'adicem IRQ ARIC (Advanced Programmable Interrupt ControllerJ. Opron pOvodnfrnu !'adlci urn! sdtlet zdroje - 0 jed~ no prerusenr Sa tak mOte deJit nekolfk zaffzenl(-kap. 3.3 Advanced BIOS Features Setup/APIC mode).

102

BIOS a Setup - pruvadce zakladnfm nastavenim

paNtace

]03

hostitele vede jen jediny kabel..1. \Al!ndows Devices ~Phy:sIl. Podpora Power managementu jfcfch periferif).lSe PSf2 Numerick'( datovy procesor Prlmernl kan61tDE Sekund'rni k. ktery se muze vetvit k dalsfrn periferifm.scni port ~ L_ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller MOM) standardnl rae.". proto shrnu jeho zakladni vlastnosti: Ma topologickou strukturu podobnou pyramids..Jiostitel. Mezi daIM vlastnosti path: • • • Pripojenf al..lic dtsketove jednotky svete-nove hodiny realneho casu a obvndu CMOS System vyhovujlcf LucentVVinModem NVIOIA RIVA TNT2 Model 64 Universalni hostitelskji rsdiC VIA Rev 5 EI • • • E3 Directx ~ 1. 63 zaffzenf. pakove ovladaee. kofen" (vetsinou vestaveny do zakladni desky pocftace). E._'i!Leb __ ~~~}:!~ . 5 iirovnf zaffzeni.. Propojeni az 1 023 sbernic (tim vznikne sf£ zahzeni FireWire)_ Podpora PnP.12 o rozhranfch pocltace seriove sbernici USB (Universal Serial Bus) Souvislosti: Tyto vedomosti uplatnfme pfedevsfm V obrazovce Integrated Peripherals. jednotky Rdd~c primeho pfistupu do pamBti (DMA) Sys1emovy casovEtc Easy Im. IEEE 1394 je seriovy protokol popisujfci pravidla Z hlediska pripojovanf definuje IEEE 1394 konektor (ten je sesti nebo ctyfpinory) a kabel (2 kroucene dvojlinky. ktery ndi podffzena zarfzenf (v zakladnich deskach bjvaji nejcasteji 2~ zdifky = "kofeny" USB).j Network .medi' ± .> IRQ 01 ± S ~. Tabulka 5..Zejfzeni MIDIkompatibflnl S MPU·401 C} t t ltl Software Conlig Misc IRQ08 IRQ OB OB vyssf USB • • ! I ~IRQ ! Universalnl hoslrtelsky .ikni5ni ort (COM2) p KOffiun. Vetvenf probfha v rozboeovacfeh USB (USB HUB). myai.Jsive Shared Shared Shared Shered Shared EXclusive Exclusive Ex_elusive Device DescripUon Stan•• ~ ttl I ~ DMA 04 i IRQ 00 02 rdni radie disketov. .~IDe-lices ~ Printers l ~lRQ 08 ~ IRQ 09 II f) IRQOA I ~ ~ §JRQ 06 svstersu ACPI ~ prffj!ii. USB rna tyto vlastnosti: • USB podporuje al. maximalni delka 5 m).nnnRFfFF Log~ech·compatible MoL. :t !.6 Periferie a rychlosti USB o univerzeilni o IEEE 1394 FireWire Tato externi sberniee poeitaee je dnes beznjrn standardem. . skenery. ty mohou byt integrovany do nektereho zaffzeni USB.edie VIA Rev 5 e PCI1()~ OOMbFest vyisi USB Univerealni hostitelsky radiC VIA Rev 5. modemy.22: Systemove zdroje . tiskarny.. Mutt... ureene k napajenf nfzkonapsfovych periferif. komunikace mezi zaiizenfmi.:ti <:P Input :::t' ~ 1jIRQ 03 crJl I "::J1RQ 04 I~ : I '" IRQ 05 Komun. (pro automaticke "uspavani" momentalne nepracu- ~Q ~=. Podpora vice soucasnych operacf na nekolika zaffzenieh. 104 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenrm polHtace 105 .ilo. sitove adaptery. Od jedne zdfrky USB pocitace . se pfipojujf zarfzenf prenasejicf velka mnozstvi dat (kamery.met Keyboard (COM1) .). Ethernet Map1e. Server <'i. coz splfiuji vsechny Windows poefnaje Obrazek 5. NVlnlA RIVA TNT? MlirlAI USB musi byt podporovana Windows 95 OSR 2.e 'Sh:Ar~rJ Syslemov.1lil¥k14 j I §IRQ 08 it. digitalnf fotoaparaty . _ ~ - • • ~ A1DA32 v380 Motherboard Opertrting System Djsplay If "' ~ Computer ±• ±i :ti II I Reso_urce §DMA ~ Share Exclusive Exclusive Exctustve Exclusive Exclusive Exclusive Shared Exclusive Exclusive Shared Exch. rnysl. Radky pro nastaveni USB obsahuje kazdy Setup. II ~IRQOe I~ I.i. N a vrcholku pyramidy stoji . IEEE 1394 je opet sbernicf seriovou a externi.5 Mb/s pro pomala zaffzeni (mohou se pouzft i nestfnene kabely 0 maximalni delce 3 m).nOlIDE fi4 glRQ e. pouzfvane pro propojovanf poeitaeovych sitf). zanzenr pro ukladan] dat (disky USB) 5. hernf zanzenr Audiozaitzenl a mikrofony Videozarrzenr. Moznost pfipojit zaffzeni za chodu poeftaee..480 Mb/s (kabel je stejny jako u Full Speed). Ve vedenf jsou pouzity take dva vodice s napajecfrn napetfrn 5 V.Kapitofa 5 . . S rozhramm USB se vyrabejf temef vseehny periferie (klavesniee. videorekordsry). desk.0 hardwaru mtl . Pfenosova rychlost USB Low speed Full speed High speed operacnfm systemem. Full Speed -12 Mb/s pro zanzeni rychla (kabel musf byt stine ny.ile !!lew Report • Zarfzenf muze byt az 5 m od rozbocovace. Moznost pfipojit az 127zaffzenf.'t Devices. Podpora Plug-and-Play Pouziva tfi prenosove rychlosti Low Speed . zvukova zaHzeni.AIDA32 Prenosova rychlost periferie 10-100 kh/s 500 kb/s-10 Mb/s 25-400 Mb/s Typicka periferie Klavesnice..OOOOOO-OOOSfFFF nnnAnnnn.0 byla doplnena rychlost High Speed .Ill Slorage . vymenna media.IRQ I" I '1Memory va Memnrv Exclusive EXclu".!i vyssi USB ·I! II@JIRQOBShoredVlA Benchmark I ~J. ._ _. Ii g IRQUD OF IRQ OC DE OO. normou USB 2. ~ .. 0@ Budit [rrorrn<>tion bicense . k nil.

(SIR) se pouzfval u starsich pfistroju a pracoval s rychlosti od 9600 b/s do 115 kb/s. Rozsffeni se ujalo pod nazvem SPP (Standard Parallel Port) a zcela nahradilo puvodni Centronics. Roku 1994 byl uveden standard IEEE 1284 Suuulard. externi pevne disky atd. Vyuzitf FIFO je nazyvano Fast CentTonics Mode nebo Parallel Pori FIFO Mode. o reiimech infracerveneho portu Kratce po uvedeni EPP (roku 1992) pHsly spolecnosti Microsoft a Hewlett Packard se standardem ECP (Extended Capabilities Port). 3F8 COM2 2F8 COM3 3E8 4 COM4 2E8 • IRQ 4 3 3 • Tabulka 5. S400 (393. SPP pracuje ve trech modech: • Compatibility Mode . Vzdalenost mezi zaffzenfrni by nemela prekroeit 1 m a infracerveny vysflac a pfijimac by nemely bit od sebe odkloneny vice nez 0 uhel 30°. Tento standard zahrnuje specifikace SPp. (Parallel Port FIFO Mode nenf definovan v dokumentu IEEE 1284). Dnes paralelni porty vyuzfvaji tzv.druhy reverzni m6d pro obousmernou Na rozdfl od Nibble Mode vyuzfva osmi linek.?'Ipo~enek paralelnfmu portu. Fast Infrared • (FIR) je novejsi normou.304 Mb/s). Tato norma existovala jeste pfed vznikem organizace IrDA a oznacovala se HPSIR. • ASKIR je normou firmy Sharp. Byte Mode . vhodny pro rychle perifene_ ?. Windows podporuji Fire Wire od Windows 98.6 Systemove zdroje paralelnfch porta port adresa I/O COM1. Nibble Mode . ECP je navrzen kviili ryehlejsi a efektivnejsi komunikaci s novymi tiskarnarni a skenery. podporujfci nektere PDA a notebooky ale se standardy IrDA je nekompatibilni. I . Association) je casto vestaveno v noteboocich a jeho podporu nabizi take vetsina Setupu stolnfch PC. ktere potfebuji nejvyssi moznou rychlost pi'enosu dat.608 Mb/s). s mmz budeme pracovat: • Serial Infrared.je kombinovan s CO'Jnpatibility Mode (popffpade s Perollei Port FIFO Mode). ' I 106 BIOS a Setup . Prenos dat z PC do tiskarny byl jednosmerny a 4bitovj. Xircom a Zenith roku 1991. V Setupu pak musime zvolit rezim. Zafizeni musf bit vUci sobe v pffme viditelnosti. 378 7 lPT2 278 lPT3 3SG 5 ci 7 5 Tabulka5.fracervene rozhranf IrDa (Infrared Data. Je zamereno na jine periferie nez tiskarny pripojovane k paralelnimu portu (zalohovaef zarfzeill. EC~ M ~~e (Ex~~nd~d ~apabilities PoTtY je opet obousmerny rezirn. Paralelni rozhrani integrovane v zakladnich dsskach umf vetsinou vseehny rezimy prace. od 500 kB do 2 MB za sekundu. SPP mode. PouZiva protokol DMA. coz je rezim puvodnfho jednosmerneho Centronicsu (realizovany v rarnci SPP).7 Systemove zdroje seriorych porW Enhanced Parallel Port (EPP) je norma vytvorena spoleeenstvfm firem Intel. S nastupem PS/2 roku 1987 navrhla IBM rozsffeni stavajicfho paralelniho portu. a tak i Centronicsje jsdnosmemym rozhranfrn (od PC do tiskarny). Zaffzenf IrDA komunikujf pornocf infracervenych diod (emituji svetlo s vinovou delkou 875 nm). coz je oboustranny rezim pro tiskarny In. kteremu pak v Setupech pnrazujeme prerusenf. EPP umoznuje rychlejsi prenos dat. zajistujicf kompatibilitu se starSimi zarfzenfmi. Zatimco EPP byl ureen pro jina zanzeni. (bi-directional) komunikaci. Standar~u pro fyzicky pi-enos me:i elekt~onic~Ymi pr:rst!"ojije nekolik (vetsinu z nich vypracovala bDa). buffer FIFO pro pi-enos dat v Compatibility Mode. Pro spravnou funkei je samozrejrne nutna podpora normy operaenfm systamem. nebo Compatible Mode).mod pouzfvany k pfenosu dat z poeitace do tiskarny.0 hardwaru • Standard podporuje tyto pfenosove rychlosti: S100 (98. S200 (196. a tak byl postupne vylepsovan. Jake volby zde tedy muzeme najit? • • Centronics mode (nekdy tez oznaeovany Normal. Vyuziva peti linek z perifarnfho zaffzeni pro indikaci stavu tohoto zaftzenf. • o reiimech paralelniho portu Paralelni rozhranf bylo puvodne urceno pro pfipojeni tiskarny a je take caste oznaeovano podIe stejnojmenneho vyrobce tiskaren Centronics.216 Mb/s).Tronics. presto ji najdeme v mnoha Setupech. protoze pomaha vytvaret kompletnf obousmernou (b'i-directional) komunikaci. take tnnozfiuje obousmerny prenos.). Tento zpusob prace prestaval vyhovovat novym periferiim. Obvykle je nazyvan Centronics Mode. ktere umoziiovalo Sbitovy obousmerny prenos dat. 5tandardni systemove prostiedky portu V Set~pech jr: m_o~nepridelit pO~llm qak seriovym. Pouzitfm FIFO se zvYsi rychlost prenosu dat. • E~P_ Mode je a~! ~e~r?zsfre~ejsim reZimem P:o tiskamy.orovodce zakladnim nastavenfm poNtace 107 __ I. z nichZ jeden musfme zvolit v Setupu. pfi niz umi pfistroje komunikovat az ry- chlostf 4 Mb/s. EPP a ECP.K(3pito/a 5 . Pouzfva jej hodne firem (hlavne tvurce tohoto standardu firma HewlettPackard) a byva casto oznacovan jako Bi. Signaling MethodfoT a Bi-directional Parallel Peripheral Interface for Personal Computers. tak paralelnim) systemove prostfedky a tak Je dobre vedet ktere prostredky jsou pro tyto ucely vyhrazeny: port adresa I/O IRQ lPT1.

I I.. 'I I: I I I .

sktaca se ze South Bridge a North Bridge. Ucelem je zpravidla zvyseni bezpscnosti dat. PIO (Programmed Input/Output) Metoda prenosu dat mezi pevnym dlskern a rnikroprocesorem. z nichi se vytvareji diskova pole. Beep k6d Zvukove signaly indikujicf chybu behern startu PC Ude 0 chyby. V PC se poui. EPP (Enhanced Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. POST-kod Ciselny k6d. urrustena mezi dverna prvky. dnes pouzrvana vyhradne. ze jej potfebujT). da SATA (Serial ATA) Je noV)im rozhranlm pro pfipojovan! pevnych disku k zakladn! desce. Kanal pro primy pfenos dat mezi mlkroprocesorem a periferii. s nimii nejcasteji spolupracuje mikroprocesor. Metoda pfenosu dat mezi pavnym diskem a mikroprocesorem.. Syva osazena spfse na drazsjch zakladnfch deskach. IEEE 1394 (FireWire) serlova externf sbernice. (Nernus! to provadet obsluha PC. Tim se prace vyzr-arrne zrychluje. ISA (Industry Standard Architecture) Stary standard 16bitove sbernice pro propojenf mikroprocesoru s periferiemi. jejiz obsah [e rnozne nekolikrat pfepsat. SCR (Smart Card Reader) lnfracerveny reiim prace obvodu UART. Flash Druh pametl ROM. ROM (Read Only Memory) Druh parnetl. ECC (Error Checking and Correcting) sarnoopravny ked pro praci S operacru parnetl. jii. ktere je vsak caste nespravns oznacovano jako IDE. Casto vsak jde 0 parneti Flash ROM (viz flash). vhodny pro prlpciovanf tiskaren a skeneru. kdy je pfenos ifzen mikroprocesorem .. Ones se pouzrva rozhranf EIDE. ale i opravlt jednobitovou (nove systerny i dvoubitovou) chybu v pameti. Phoenix Vyrobce BIOSu. kdy kazdy sektor rna sve Cislo. IDE (Integrated Drive Electronics) Rozhranf pro pripojovanf diskovych periferii (hlavne pevnych disku a mechanik CD) k zakladnf desce. Ethernet Asi nejpouzlvanejsf standard pro pracl v pocrtacove sfti. kaidy rna uroitou prioritu. Award Vyrobce BIOSu. CPUID ldentifikacnf k6d mikroprocesoru. jejl maxirnalnt kapacita disku je 512 MB. Nekdy se terminem flash oznacuje sarnotna metoda pfeplsovanf parneti ROM Flash (viz Upgrade). AML (ACPI Machine .) POST (Power On Self Test) Testy hardwaroV)ich prvka pri startu pocrtace. ASKIR lnfracerveny rezlm prace obvodu UART (neni slce standardem IrDa. Dnes je nahrazen normou PCI a v poi':ftacich jiz sloty ISA nenajdeme. Dnes je pouzfvana temer vyhradne (metoda APM se jiz nepouzrva). ECP (Extended Capabilities Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu.). CAS (Column Access Strobe) Adresa sloupce parnetove buflky. nebo operacnr system. RAS (Row Access Strobe) Adresa radku pametove bunky.Slo vn (cek Slovnicek ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Metoda setreni energil. Jde 0 stary zpusob setrenf. Ten predstavuie v nabitem stavu jednicku a ve vybitem nulu. matejstho protejsfho prvku. Jeji V)ihodou je automatizace. Aby se tak pamet nevymazala. Jsou parnetml. DRAM (Dynamicka RAM) Pame{oyY modul. API (Application Programming Interface) Aplikacn! programove rozhrani. RAM (Random Access Memory) Pameti pro casty zapis i ctenr. a kdyz se zde najdou. Qznamuje jaky POST-test se prave provadf. ktery dovoluje sdtlet jedno prerusent vice hardwarovymi prvky. BIOS (Basic Input/Output System) Program ozivujici zakladnl desku. jehoz pamefova buiika je tvofena miniaturnfm kondenzatorern. ECC musf by! podporovan zakladnl deskou i parnefovyrn modulem.. ktery je dnes nahrazen metodou ACPI. Refresh Viz DRAM. ktery se vypisuje na displeji behern startu PC. CHS (Cyllnder(Head(Sector) Prvni metoda adresace diskovych bloku. rnagneticka hlava pevneho disku. DMA atd. vfce se oouzrva DMA. MPEG Format pro kompresi obrazu. kdy je fizeni spotreby v rezii Windows. hledaji se v cache. protoze pridelovanr rfdf bud BIOS. z nfl se pouze Gist. IRDA (Infrared Data Association) lnfracerveny rezlm prace obvodu UART. 2. vhodny pro pripojovan! velkoxapacltruch zaffzenf. Pokud [sou data potfeba opakovane. 1(0 (InpUt/Output) Adresa vstupneyvystupntho portu. k nii se pfipojuj! zanzen] pfenasejfci velka rnnozstvl dat (kamery. videorekoreery). Kanalu je vtce (8). je mikroprocesor Head (hlava) Cteci/zapisovaci propojen s okottrn. PnP (Plug and Play) Metoda pro pridelovanf systernowc-: zdrojll periferiim. neni nutne je pfenaset z po- Cylinder (cylindr) Stejne stopy na ruznych povrsrch dlsku.Wadn[m nastavenim poMace 111 .provadet obcerstvo- Chipset (clpset) Elektronicky obvod Fidici cinnost zakladnf desky. EIDE (Enhanced IDE) Viz IDE. CMOS (Complementary Metal Oxide Silicon) Pamei vyznacujici se malou spotfebou. CPU (Central Processor Unit) oznacenl pro mikroprocesor. 110 BIOS a Setup - orovoace z. APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Dnes standardnf radie prerusenf. FSB (Front Side Bus) Sbernlce. 00kaze nejen zjistlt.Iazyk definovany pro [ehoz prostrednlctvlm nim systernern (ktery Language) komunikaci mezi prvky ACPI. DMA (Direct Memory Access) 1. APM (Advanced Power Management) Metoda setrent energif. je potfeba kondenzatorky periodicky dobijet . vant (refresh). zprosttedkovava komunikaci mezi hardwarem a operacntrn systememo Cache Rychla vyrovnavacl parnet. Je rychlejSf a jednodusst net EIDE. dnes nepouiivana. kes Viz cache. RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) Metodika spoluprace Vice disku. AMI (American Megatrends) Vyrobce BIOSu. ktere nelze zobrazit na disple]'). kdy rfzeni spotreby ridf BIOS. Je rychlejsf nez PIO a dnes hojne pouzlvana. IRQ (Interrupt Request Levels) Kanal. Dnes se PIO pouiiva velmi malo. ale vetsinou je podporovan). [ehoz prostrednictvrm zadajr periferie mikroprocesor 0 prerusenf jeho cinnosti (upozorflujf mikroprocesor na to. Ukladaji se do ni zpracovavana data. LBA (Logical Block Addressing) Metoda adresace diskovych bloku. ktere si vytvafr BIOS pro komunikaci s operacnrrn systemem. Parita Dnes malo pouzivana metoda kontroly prace operacnr pameti (castejSf je ECG). AGP (Accelerated Graphics Port) Samostatna sbernice pro pfipojenf graflcke karty. pfenos dat fidi ladic pevneho disku. komunikujf zanzent s operactak ffdf jejich spotrebu) .fva pro zapls pararnetru BIOSu programern Setup. Miniaturnf kondenzatory majl malou kapacitu a brzy se vybijejf. Kanalu prerusenf je vfce (16) a kazdy ma sve i5fslo a prioritu. ESCD (Extended System Configuration Data) Udaje 0 konfiguraci systemovych zdroju (ktere rozsirujicf desce pam jake IRQ.

M<:ijeste podreflmy. je zdroj schopny napaiet pocrtac z baterif (po omezenou dobu danou kapacitou baterif). UPS (Unlnterruptlble Power Supply) Zaloznf zdro] napajecfho naoetr. Jejl rnaxlmalnf kapacita disku Je 7. dnes nepouzlvana. ktere upFesnujf jeho konfiguraci.88 GB. ASCIR). Odtud si je nactta BIOS. ktera nahradila CHS.) XCHS (Extended CHS) Metoda adresace dlskovych bloku. kteryrn jsou reauzovany seriove porty. MOze pracovat v nekolika rezimech (viz IROA. Jde 0 nove hodne pounvane rozhranr. USB (Universal Serial Bus) Externf seriova sbernice PC. Upgrade BIOSu Postup pro prepsant BIOSu novou verzr (nekdy se tento postup oznacuje jako flash).Slovn{cek Sector (sektor) Nejrnens! oddfl dat (cast stopy pevneho disku) s kapacitou 512 kB. Setup Program pro nastavovanf parametru 810Su. k nft se pripojujf periferie. Pri pFehFfvani PC [sou mezi pracovnf cykly rnikroprocesoru vklanany nulove lmpulsy. vhodny pro pFipojovani starslch tis karen. UART (Universal Asynchronous Receiver Transceiver) Obvod. Jsou zde zapsany zakladni parametry pameti. cfmz se omezf vYkon a prehFfvani mikroprocesoru. SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) Metoda. kterY jej jedinyrn konkurentem VGA. SCR. osazene ve vsech PC. SPP (Standard Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. SPO (Serial Presence Detect) Maly obvod umfsteny na oarnetovern modulu.oravodce zakladnfm nastavenim poCitace . (Pro pfipojovanf displeja LCD je vyvinut standard DVI. Ones je pouzfvany temei vYhradne. Tce (Thermal Control Circuit) Metoda pro tepelnou ochranu mlkrcorocesoru. ktera sleduie parametry disku a z jejich horsicfch se hodnot pfedpovf poruchu disku. VGA (VIdeo Graphic Array) Standard pro analogovy prenos signalu mezi grafickou kartou a monitorem. Pokud dojde k vY' padku napajec! site. Piilohy 112 BIOS a Setup .

70 1.7.PGA~_ j~ c- _ t-.3 _ L __ ~ t :.13 JL.50 1. Specifikace plat! pro procesory zalozene na Cl steppingu (l.:=73 -==1 ---=. 12.61. 7 . 2.15 2. Tabulka 2: Napajec( napetf jEidra Pentif 4 [V] MMlm8Jnf nspll}ecf napetf jMra ---- 1'-!'1.26 2.11 .80 1. procesotu Maxim. Nektere procesory teto frekvence mohou mit hodnoty rozdflne ad tahulkovyeh. 4.~ _:j 4ZB-~9:f'~A FC-P_GA2_ 478:pin FC-PGA2 El~~~~~GA2 478:pin FC:f'!3A -+4?8:pin 1.~~ 1=f-~:~. Specifikace platf pro procesory zalozane na Dl steppingu (1._4. ~.50V).3_ ~+"}:4.75 -" --- -EO -----r .3.1.-1.1 _~.~ 4B. 4.75 __ 57.4.-.?_0 1.lQ_ ~ __ ~ -~:-2.3 l .40B 2.70 1._10 67 J5 ~ 73 74 76 _E.3.7 ---_. 4.525V).15 .90 114 BIOS a Setup .6 Pomamka --J --t __ 1.40 1. 7 -1--1.!l.4. 7 1_525 C1 4. 4. Je nutne prostudovat dokumentaei konkretnfho procesoru. 7 __ 73 __ 57.550V).90 2 2 --=1 .6 .06 2.20 2. 4 i.70 - 82 OF07h 2.8.40 2.26 2. Plat! pro Pentia 4 v 478pinovem pouzdre.60 1.70 _. I OF1311 I I 1.6o__ __ .40B 2.~ 1.~.80A 2A aF24h 423-pinOOI 478-pin FC-PG.6 ~4.1 68. ~_~13.1.60C _~ l 478:pin_F9-PG~2 478:~~_F'C-PGI'.60A 1.53 2.60 1. 5.~.40 69 70 70 t 52._3. Specifikace platf pro procesory zalozene na D1 steppingu (1.53 1.A2 T I ~1_.30 1.40 1. ~.8.20 ~ • ~ 478-pin FC-P(.66 - L. ~1.60 66.4() 1.525V).c4.. ~j I SteppIng D1 Cl CPUID OF29l1 OF27h I Frekvence J8dra [GHz] 3 3.550 ---- .~.9 51.1.60 1.0 -1 63. "I _tf~.il - --- +--. 1.70 1. Specifikace platf pro procesory zalozene na C1 steppingu (1.7 81.80 1.~GA2 478:pin FG--PGA2 47~pi n F9_-PGA2 42:..0 64.~. .-L . Specifikace platf pro procesory zalozene na DO steppingu (1.§_ 2. 9 4~ 9 _ 4&9 4. .30 _ _ l.40Jj 2.9 ~ -J -._ -- +4Z8-pi~ 4~pin i __ 72_ 7~ 71?_.. Specifikace platf pro procesory Pentium 4 s 512KB 12 cache a s jadrem 0.75V).I 4.!.~0 2. Tento procesor je v 423pinovem pouzdre 001. 10 1.!.9 81.550V).4. 3. Speciftkace plati pro proeesory zalozene na BO steppingu (1.A2 478:pln FC-PQA2 478:p!~ FC-PGA2 478:pircIYPGA_2 478:pin_fC-P~ 478:2i~ .5Q __ 423-flinOOI _ ~!!:pin FC-PGA2 I~78:pin FC-P~2_ E~ _::_ §Z. 6.70 1.75V).70 1.80 1.8. 13 4.!:! 75.!.7 _ __ .5 1.?- I 1 i I I-- 59.1.-7 _ _ -+ . _2.550 .-._ __73__ _ _ 78 78 77 77 _ r_ 84.7 _ .4QC _T?_Q ~ 71 74 72 71__ 72 72 ._--_- 423-pin Q()I 4?&pin091 478:pin FC::.n FC-PGA2 _ f- 1.40 1.__ -r-r-t _ -r-r.!!.4 I .8.4.50 1. opet je nutne prostudovat dokumentaci konkretnfho procesoru.40 1.8 70 82. 3.3&.9_ 1.~C-PGA2 ~ 2._8. 2.8.8 6O.9.80 1. 14.EI= I::H ~~--=:--=t =+ __ . 7 _ I 423-pi_n_OOI __ 478:pin FC-PG~ l_i_23-pinOOI ~_.j(ni tepJola pouzdra ("C) 69 1.53 2.!). 7 2.80 1_.7 2.5 62.80 2.70 _1.4.7 55. 11 - _ j 1 47!)-_jlir1£_C-P(. 6 2.5 1.53 2.l_ ____g.!.. _8..30 1._ ___ ~.~.'A__? 478-pi_nf_C-PG~2 4Zll:ei_n FC-PGA2 ~nFC-PGA2 478-pin FC-PGA2 ~n FC-PG~ I L _L_ t i . 70_ 70 72 72 __ _72 _ --1-.06 3..50 1.90 2 1..J:~. 9. Specifikace pIatf pro procesory zalozsne na C1 steppingu (1.__ __ L __j I __ Tape/ny V'jkOI1 pror:csoru (~ 4B.__12.~pin FC-PG~ FC-PGfg__ Fc._61 .Q 60. 1.7 4. l i 4. 13.66 2.50 1._ _+ _ 9 4!~.70V).!l. Specifikace plati pro procesory zalozene na B2 steppingu (1.40_8 2.Pfflohy Piilohy Procesory Intel Pentium 4 Tabulka 1: Tepefne zatrienf Pentif 4 Frekvence jadra procesoru (Gllz) I Pozniimky: 1.50 ?.6OA 1.6 2.0 _ 59.80 1.75 ci 00 OFOAh OFl2h 3 3..70.11 ._6._--1.2 _ 12._s.8 --__ -----.i.8_ ____j78:pi_nFC-PGA2 --t _ 2.0__! 57.60 __j.8 54.@ 1.'!.18 I 56. f!-J.1i15 __ I 4._3. 7.. 11.4. ~ 76 1+ r __ 61..50 2.. 6 _ _ 51.tpin 001 478-p. 15.5 _63. 3. 55.9 2A 2.'I_O 1... -- -..~9 4..6-=~. PIaU pro Pentia 4 v 423pinovem pouzdfe.BOA 1. - I -J-80 OF27h 2. . . Tento procesor je v 478pinovem pouzdre 001 FC-PGA2.~7 2.2 _.60 2._1_ -=.~..3 . Pouzdfeni ~pinOOI 423-pinOOI 4?J-pinQ()1 423:pinOClI.75 .59 1.80C 74_ 75 75_.. 9.10 1.20 -+-- -1 47!!:(lin FC-PGA_2 47)l-_EinF9:i>§A2 47&pin FC-PGA2 +- --I.__ 70 69 t i- E!6.50 _ __ _ __ 2. 10. 8._1. 7 4.5.7 ~ 1 __ ~.--I i 4.6 69.0 ia 14 ---1.~ ._6 1.provo dee zilkJadnfm nastavenrm polHtace 115 .0 - __ -I 4.50 1. Nektere procesory teto frekvence mohou mit odlisne VID. __ _1. 11 _ 1.!l.5 __ -+ -c _J I -+ 4.9 1..'!..

8 60 D0950AUT1B D0900AUT1B D0850AUT18 D0800AUT18 D0750AUT18 D0700AUT18 D0550AUT18 D0600AUT1B D0550AUT18 Duron Duron Duron 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Duron Duron Duron Duron Duron Duron 1.7 1.6 1.1 41.1 61.6 1.55 1.75 1.75 1.7 1.6 1.8 42.S 39.75 1.75 1.6 1.3 52 49.6 Tabulka 6: Athlon MP Processor. 0.75 1.7 1.75 1.7 1.3 68.65 1.3 60.8 60 49.3 68.6 1. Model 8.8 67. _-- -_.3 65.18 Jim AX2100DMT3C AX2000DMT3C AX1900DMT3C AXl BOODMT3C AX1700DMT3C AX1600DMT3C AXt500DMT3C AlhlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP Alh!onXP Alh!onXP 2100+ 2000+ 1900+ 1800+ 1700+ 1600+ 1500+ 1733 1667 1 600 1 533 1 467 1400 1333 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 1.1 Armon Tabulka 9: Duron Processor 0.6 40.75 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 116 BIOS a Setup .4 Al000AMT3B Al000APT3B A0950APT38 A0900APT36 A0850APT36 A0800APT3B A0750APT3B A0700APT3B A0650APT3B Athlon Athlon Athlon Alhlon Alhlon Atn!on Ath!on Athlrm Alh!M NIA NlA NlA NlA NlA NlA NiA NIA NIA NIA NIA NIA N/A N/A NIA NIA NIA NIA 1400 14()0 1333 i 300 1 200 1200 1133 j PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1.75 1.4 Athlon Ath!on Ath!on Athlon Athlon AIh!on Ath!on Athlon ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 0-.6 1.75 1.3 60.75 1.3 36.. 0.9 62.4 35.6 1.4 21.6 1.6 1.3 52.4 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 60 54.75 1.1 41.3 46.3 256 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 266 AMP2000DMS3C AMP1900DMS3C AMP18QODMS3C AMP1600DMS3C AMP1500DMS3C AHX1200AMS3C AHX1000AMS3C US 1. Model 6.3 62.7 1.5 1.4 29.75 1.75 1.18 Jim AMP2100DMS3C ------ _.65 1.65 1.prOvo dee zakladnfm nastavenfm pocJtace ------------------------------------------------------- 117 .75 1..13 Jim Tabulka 7: Athlon MP Processor.75 1.75 t.75 1.75 1. - AthlonMP AthlonMP AlhlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP -.-----'p.7 50.5 1.- -- 1.75 1.4 33.75 0-95 ---- ---- .6 '1)6 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 64 (.5 37.75 1.7 1.90 ass 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 38.75 1.5 Il-8S 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 ()-85 0-90 0-90 0-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 2S6 256 333 333 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 68.4 31. Model 8. 2100.18 Jim DHD1300AMT1B DH01200AMT18 DHDll00AMT16 DHDl OOOAMTl6 Duron Duron DUron DUron NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA N/A NIA NIA 1300 1200 1100 1000 900 900 850 800 750 700 650 600 550 PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1.5 51 49. 0.7 1.7 ()-95 ()-95 ()-95 ()-9S ()-95 ()-95 ()-95 ()-95 (H)5 256 256 256 256 256 25!l 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 266 200 266 200 266 200 266 200 266 200 200 200 200 200 200 200 200 200 72 72 70 68 66 66 63 60 Tabulka 4: Athlon XP Processor.65 1.13 Jim AXDA2700DK3D AXDA2600DK3D AXDA2600DK3C AXDA2400DK3C AXDA24000U3C AXDA22000U3G AXDA22000K3G AXOA2100DUT3C AXOA2000DUT3C AXDA2000DUT3C AXDA2000DKT3C AXDA1900DLT3C AXDA1800DLT3C AXOA1700DLT3C Athlo"XP Ath!onXP AthlonXP AthlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AIhlonXP AthlonXP AIh!onXP Alh!onXP AthlonXP AthlonXP 2700+ 2600+ 2600+ 2400+ 2400+ 2200+ 2200+ 2100+ 2000+ 2000+ 2000+ 1900+ 1BOO+ 1700+ 2167 2083 2133 2000 2000 1800 1800 1733 1 667 1 667 1667 1600 1533 1467 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 100 1000 1000 1 000 950 900 850 800 750 700 650 54 54 54.8 1. Model 6.3 68._ 66 66 66 66 62.75 1.4 27. 0.1 64 64 Tabulka 5" Athlon XP Processor.65 1.75 1. 2000+ 1900+ 1800+ 1600+ 1500+ NIA NIA - - 1733 1667 1600 1533 1400 1333 1200 1000 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA PGA PGA ---- .6 1.7 44.75 ()-90 ()-90 0-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 72 70 68 66 64 62.75 1.75 1.75 1.PfTlohy Procesory AMD Tabulka B: Athlon Processor A1400AMS3C A1400AMS38 A1333AMS3C A1300AMS36 A1200AMS3C A1200AMS36 A1133AMS3C Al100AMS36 Al000AMS3C 1.

Detects and initializes the video adapler installed in the system that have optional ROMs. and Silent logo modules. ' Check CMOS diagnostic byte to determine if battery power is OK and CMOS checksum is OK. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. Build ACPI tables (if ACPI is supported) Program the peripheral parameters. Do fWI test to CH-2 count reg. Prepare BBS lor Int19 boot . Execute BIOS setup if needed I requested. Initialize ATC date/time. Initializes remaining option ROMs_ Generate and write ccntents of ESCD in NVAam. etc. Uncompress all available language. If the CMOS checksum is bad. Initializes data variables that are based on CMOS setup questions. Initialized CMOS as mentioned in the Kemel Variable 'wCMOSFlags. Initializes all the output devices. Initializes both Ihe 8259 compatible PICs in the system Initializes Ihe interrupt controlling hardware (generally PIC) and interrupt vector table. Mid POST initialization at chipset registers. POST. video for EGA.Disable Cache . Uninstall POST INTI Ch vector and INT09h vector.j & DMAC-2. update CMOS with power-on default values and clear passwords. Early CPU Inil Start -. Also.. RII the free area in FOOOhsegment with OFFh. Traps the INT09h vector. serial ports.. so thallhe POST lNT09h handler gets control for fRQ1. End of POST initialization of chipset registers. EBDA . which includes the programming at the MTRA·s. Inifialize status register A. . OEM POST Error.. Prepare CPU for OS boot including final MTAR values. Displaying sign·on message. Activate ADM module. Initializes NUM-LOCK status and programs the KBD typematic rate. BIOS logo. Initializes different devices through DIM.pravoace zakladnim nastavenfm poNtace 119 . Description Disable NMI. Programming Ihe memory hole or any kind of implementation that needs an adjustment in system RAM size if needed. Enable/Disable NMI as selected Late POST initialization of system management interrupt. CPU information. Initialize CH-O as system timer. Allocale memory for ADM module and uncompress it. Traps INT1Ch vector to "POSTINT1ChHandlerBlock. Passes contralto OS Loader (typically INTI9h). The error associated with this value may be different trom one platlarm to the next. Late POST inmalizanon of chipset registers. See DIM Code Checkpoints section of document for more information.Init Local APIC Set up boot strap processor Information Set up boot strap processor for POST Enumerate and set up application processors Ae-enable cache for boot strap processor Early CPU In~ Exit Initializes the 8042 compatible Key Board Controller. Save system context for ACP!. Initializes different devices. Display tolal memory in the system. Auntime data area. Initialize InH3 and prepare for IPL detection. Displays the system configuration screen if enabled. . and any OEM specifiC information. T~kes care 01 r~ntime image pre~aration for differenl BIOS modules. Initializes the silent boot module. Initia6ze run1ime language module. and DMA controllers_ Initialize BIOS. Display errors to the user and gets the user response for error.) successtully installed in the system and update the BDA.Pfflohy Post-k6dy Tabulka 1. set the window for displaying tex! information. Deinitializes the ADM module. etc.. Detect different devices (Parallel ports. Early POST initialization of chipset registers. Initializes IPL devlces controlled by BIOS and option ROMs. AJso. Initialize language and font modules for ADM. Initialize System Management Interrupt. Initialize the CPU's before boot. Parity." Initializes the CPU. Prepares 1I1eruntime language module. and coprocessor in CPU. Check boot password if installed. Program the keyboard controller command byte is being done affer Auto detection at KB/MS using AJMtKB-5. Clean-up work needed betore booting to OS. setup key message. Give control 10ADM module for initialization. 1~ltiahz~sthe Microsoft IRQ Routing Table.Testing and initialization of different Inpul Devices. Also initialize BIOS modules on POST entry and GPNV area. Disables the system configuration display It needed. Detects the presence of Keyboard in KBC port. Test for total memory installed in the system. InitiaUzes DMAC. 04 lC 84 85 87 8C 8D BE 90 AO Al A2 05 06 08 CO Cl C2 C5 C6 C7 OA A4 A7 AS A9 OB OC OE 13 24 30 2A 2C 2E 31 33 37 38 39 3A 38 3C 40 50 AA AB AC Bl 00 61·70 118 Bros a Setup . Enable IRQ·O in PIC for system timer interrupt. This range is reserved for chipset vendors & system manufacturers. Initializes different devices through DIM. update Ihe Kernel Variables.0: AM/B/OS8 Post code 03 Post code 52 60 75 78 7A Description Updates CMOS memory size from memory found in memory test AJlocates memory for Ex!ended BIOS Data Area from base memory. Log errors encountered dUring POST. Detects the presence of PS/2 mouse. Install the POSTINTI Ch handler. Uncompress and initialize any platform specilic BIOS modules. Check for DEL or ESC keys 10limit memory test. The BAT test is being done on KBC.. Wait for user input at config display if needec. Verify CMOS checksum manually by reading storage area.

Clear all page registers and CMOS shutdown. verificalion Processor test 2. Initialize and ROM's present at locations C800h to EFFFFh Initialize time value Setup virus protect Set boot speed Setup NumLock Baal attempt Spurious Unclaimed NMI Chipset default initialization. Write CMOS back to RAM and clear screen Pre-boot enable. serial & parallel ports Reserved 3E 40 41 42 43 44 120 BIOS a Setup - orovoace zilkiadnfm nastavenim poMace 121 . System board Enable slots 1-15 Size base and extended memory. Test stuck key Test 8259 interrupt functionality Test stuck NMI bits (parity 1/0 check) Benchmark. OEM chipset routines.0 Release 6. Initialize first 120 interrupt vectors Test CMOS RAM checksum Initialize keyboard. Jnitialize interrupt controllers 0 and 1. memory presence test. PIE. Chipset inilialization. Disable NMI. Test the base memory lrom 256K to 640K and the exlended memory above 1MB using various bit patterns Test EISA exlended memory Reserved Setup enabled Inhialize and install mouse if present Setup cache controller Display virus protect disable or enable Initialize floppy Initialize hard drive Detect & Inil. ReadIWrite and verify all CPU regislers tnitialize chips. Size the base memory from 256K 10640K and the exlended memory above 1MB Test base and extended memory. Processor status. Detect the type of keyboard conlroller Initlalize video interface.0 Post code 01 02 03 04 05 07 08 09 OA OB DC 00 OE OF 10 tl 12-t3 14 15 16 17 18 19 lA lB-iE IF 20 21-2F 30 31 32 33-3B 3C 3D Post code 45 46 47 48-4D 4E 4F 50 51 52 53 60 61 62 63 80 Bl BE BF CO Cl C5 C6 El-EF FF Description Deteat and Inil. Early chipset initialization. clear low 64K memory. enable NM I. Detect CPU clock. Enable parity checking. parity checking. CPU and cache initialization Set up inlerrupt vector table. UEI. Write sign·on message to screen. read CMOS location 14h to find the type of video in use. test firsl 64K memory Early cache initialization. EXlernal cache-size detection test Setup pages Boat loader Description Processor test. math coprocessor Reserved Reserved Reserved Mfg. Program chipsel regislers and power-or BIOS defaults. Reserved Turn off chipset cache Memory presence lest. Inrtialize DMA conlroller 0 and 1. Cyrix CPU specific. DMA_ Reset math coprocessor. test the size of on-board memory Early shadcw. Disable video. Display CPU clock Reserved Sel EISA mode. If it's not good then ISA tests and clear EISA mode lIag Enable slot 0.Pfflohy Tabulka ll: BIOS Phoenix 4. initialize keyboard. SQWV. BIOS checksum test. OEM specific. Test memory refresh toggle Blank video. OEM specific. detect and initialize video adapter Test video memory. setup shadow RAM Test DMA controller 0. If the EISA memory checksum is good then EISA is initialized. or display messages Security password Write CMOS. POST loop. enable cache before boot Initialize oplion ROM's. Keyboard controller initialization Test CMOS interface and battery Set up low memory. AlE. early shadow enable for fast boot Cache presence lest. keyboard detect and initialization Test DMA controller 1 Test DMA page registers Reserved Test timer counter 2 Test 8259-1 mask bits Test 8259-2 mask bits Test stuck 8259 interrupt bits.

16 Boot Sector Virus Protection. 65 blocking factor. 96 CPU Clock. 47.51. 58. 40. 26 . 22. 93 Byte Mode (SPP). 46 DRAM Timing.84 disketova mechanika. 99. 80.16 beep k6dy. 86 DIMM.16 CMOS Setup.BIOSu AMI. 81. 15. 38 Advanced Configuration and Power Interface. 66 Boot Up NumLock Status. L2. 63. 102 Doze Mode. 36.43. 43. 92 Advanced BIOS Features Setup. 39. 91 123 . 32 COM.83.Compaq. 64 CPUID. 100 adresovanf diskovych bloku.49 DRAM Idle Timer. 45 B baterie. 59. 39. 41 bootovani.Rejstiik A Access Mode. 37 diskova pole RAID. 51. 44 AMI BIOS. 100 Advanced Chipset Features.84 Centronics mode. 44 AGP Mode. 83 AGP Aperture Size. 106 CMOS. 98 DMA. 26 .106 Compatible Mode. 57 Combined Mode. 63 Award BIOS.lOO API. 15 APIC. 27 BIOS Setup Defaults. 14. 103 APM. 106 C Cache L1.90 D Delay Prior To Thermal. 87 cylindr. 100. 93. 100 ASKIR. Serial port. 49 DPMS.48. 37 Compatibility Mode (SPP). 35 ACPI. 27 . 46 AGP Fast Write. 41 Busmastering. 107 Auto Detect PCI Clk.BIOSu Award. 16 AML. 54. 39. 100. 42 Advanced Power Management. 43 CAS. 100 AGp. 44. 56.

53.40. 107 IRQ. 52. 106 IEEE 1394 FireWire. 41 . 46 Paralel Port.102 nastaveni BIOSu. 65 PAT. 61 PCI.58 M Mechanical-Off (S5). 91 Low Speed (USB). 59. 30 F Fan Speed.99 RAS. 36. 105 firmware. 91 heslo. 70 Power. 90 procesory -AMD. 52 reztm . 80. 90 p pamet. 114 program flash. 62. 35. 63 FSB. 66 mikroprocesor. 81. 107 password. 105 hlava (magneticka). 16 kontrola. 92 chybova hlasenf. 79 HDD BlockMode. 44 Integrated Peripherals. 43. 24. 107 . 100 menu Advanced. 103 Exit Without Saving.102 IDE (EIDE). 55. 80 pevny disk .Security. 39 grafieka karta. 90 HPSIR. 21 _ 0 zobrazovacim adapteru. 54.83 -CMOS. 34. 86 R RAID. 54 PCI Latency Timer. 54 PCI/VGA Palette Snoop.pruvodce z[ikladnim nastavenim poMace . 92 Enhanced Mode. 80 nulovy cyklus.k6dy. 20 infraeerveny port. 59.93 PnP (Plug and Play). 87 IEEE 1284. 59. 36.16 pi-enos . 15 flash. 106 ESCD. 109 Init Display First.0 hardwaru poeitaee. 84 reakce na POST-testy. 103. 97 Nibble Mode (SPP). 46 POST ~ chybova hlasenf. 16 pametova bunka. 46 Multi-Sector Transfers. 65 hibernace. 105 LPT. 53. 54 pretaktovanf.44 ECP (Extended Capabilities Port). 75. 37 Refresh Rate. 40. 93 . 92 .55. 36. 91 CH chipset. 83 Full Speed (USB). 104 RS-232C. 16 PIO. 39.81 Frequency/Voltage Control. 56. 107 I Q Quick Power On Self Test. 52. 55 operacni -pamet.(E) IDE.pocitace. 46 Power Saving. 72.45. 17 frekvence. 93 Load Fail. 35.Power. 22 . 51 OnBoard Device.testy. 72 Native (Enhanced Mode). 23. 44. 59. 109 .83 PC Health Status. 106. 52 port .Boot.0 typu a verzi BIOSu. 106. 106 North Bridge.Intel Pentium 4.infraeerveneho portu. 45. 17.95 Phoenix BIOS. 25 . 59. 107 Fire Wire. 64 . 105 fyzicka struktura.41 E ECC. 100 Pre charge.116 .Save Defaults. 76 I I G Gate A20. 106 EIDE (IDE).systemove prostredky. 90 -SATA. 106 . 91 pferusenf. 65 FIR. 52 Power Management. 34. 51 Power Button Mode. 82 CRS. 45 Reset Configuration Data. 54 integrovana graficka karla. 20.38 =systern. 37 postup pH upgradu. 55. 67 o obrazovka Power. 89 IrDa. 37 hardware. 56 OnChip IDE Device. 90. 36 EPP (Enhanced Parallel Port). 87 MPS. 86. 35. 80 PCI IDE BusMaster. 100 High Speed (USB). 14 ovladanf Setupu klavesnici. 45. 65 Loading zone. 89 L LBA. 58. 19. 25. 43 prekompenzace. 52 Restore on AC Power Loss. 59. 39 H Halt On. 71 idantifikacni cislo mikroprocesoru.98.92 IDE HDD Block Mode. 45. 103 PNPJPCI Configurations. 102.118 . 107 POST. 22 J Jumper.(E)IDE. 52.90. 43. 106 rozhrani .Rejstffk N 1/0. 55 identifikace zakladnf desky a BIOSu. 58.paralalnfho portu. 99 Power Management Setup. 58.76 Flash ROM.74.dat.105 informace . 59 menu .datovych sektoru.infracerveny. 15 freeware. 20. 24 125 124 BIOS a Setup . 53 Peripheral Bus Controller.107 Hyper-Threading.paralelnf. 72 propojka. 63 PS2.

83 SPP (Standard Parallel Port). 80. 71. 104 upgrade (flash) BIOSu. 42 Wake Up.r . 69. 20. 104 univerzalni seriova sMrnice USB. 59 Spread Spectrum. 71 South Bridge. 107 Sleeping (SI-S3). 98 S SATA. 57 Setup. 16 vyrobci BIOSu. 67 Save Defaults. 15 vymazanl obsahu Setupu. 90 Super 10 Device. COM. 86 Thermal. 31 61 SIR. 43. 107 Z zakladnideska. 86 126 BIOS a Setup prDvodce zilkiadnrm nastavenrm pocftace . 19. 102 Chcete svuj novyobchod? Mftobchod na lntemetu? Za petnsct: minutje VaS! W Wait for F1 If Error. 43.90 Serial port. 50 Working (SO). 80 SPD (Serial Presence Detect). 67 Voltage.cz umozriuje provozovat vlastnf internetovy obchod. 49 Suspend to disk (STD). 86 Throttle Slow Clock Ratio. Rejstffk tepelmi ochrana. 60. 100 Soft-Off by PWR-BTTN.51. V VIR SYNC + Blank. 76 verze BIOSu. 47. 36. 46. 29. 86 volba Exit. 34 zneeeni modulu. 67 Universal Serial Bus. 37 virus. 95 Save & Exit Setup. 43. 56. 65. 49. 91 Soft-Off (S4). 99 Vltava2000. 65. 66 Suspend Mode (S3/ST). Bez programovanf a be hem 15 minut. 61. 100 Suspend to RAM. 84 zvukove sigmily. 80. 26 S setrem energii. 40 sektor.104 User Password. T TCe. 100 X XCRS.92 porta. co urnfre: prodavejte. 21 video. 52 R fadic RAID. 70 zaflzeni IDE. 100 System Controller. serial ATA.58 ukonceni Setupu. 65 SCR. 56. 32 Standby Mode (Sl/POS). 63 Standard CMOS Setup.100 SMART.100 start pocitace. U UART. 70 USB. 33. Soustredte se na to.58 security. 36. 16 50 software. 66 uvodnf obrazovky. 38 vlakno. 80 systemove _ prostfedky _ zdroje. 1. 38 Virus Warning. 64 vrstvy BIOSu. 30 Shutdown Temperature.81 zapis do pameti. 49 vadny cip BIOSu. 57 Supervisor Password. 20 stopa.

Ve chvdl. Kniha objasr'iuje"~ejmena ~asledujici problernatiku: • • • • • Zakladnl seznamsni s hardwarem pocitace Obvykle polozky Setupu pro konfiguraci BIOSu POSrtesty a chybova hlasenl I Jaroslav Horak (*1959). V soucasnosf zodpovlde jako systernovi inzany. 28.) Tato velmi praktlcka publikace je koncipovana tak. Sve bohate zkusenostl z udri:by a oprav pocttacoveho hardwaru i padaqcqlcke schopnosti zurocil uz v knihach TisMrny Prakticky pr(Jvodce uiivatele. kterY mall na svern pocltacl vsichni. absolvent Vysoke akoly dopravy a spoiu v Zilini) wucoval deset let praci na PC.cz 9pgrade (tzv. kdy ale naslane nejakY problem . Jim zustava skryt. se jako dosud [edlna v cestine pine zab9va tajemstvimi nastaveni BIOSu. pri pfstaktovani procesoru nebo jine potrebs zmeny vnitfni konfigurace. HARDWARE ucetmice pro pokroci!e a Poi5itacove sfte pro zacfnajfci sprevce. DMA apod.cz distribuce@cpress.s.BIOS o autorovi: aSetu~ Zatfmco svernu opera6nfmu systemu caste uzivatele rozurnsll a dokazi bez obtizl pracovat ve Windows nebo Linuxu.e principya pop lsovane postupy jsou i pres mirne odlisny vzhled konfigura6nich nabidek platne pro nastavenf BIOSu vsech nejrozsirenejsich v9robcu: AMI. system. Phoenix. z nichz dYe vysly jii: v nekolika vydanich. .v poertacove firme za provoz pocttacove site.flash") BIOSu Re$eni konfliktu ruznych zafizeni (p~erI. ale i navod k upgradu BIOSu pornocl prepsani pameti flash. dubna 48 63500 Sma objednavelte na: www. jei. nam.. feseni potiz1s funqovanim pocitace. a.napilklad po pridanl novaho hardwaru nebo pf peruse stavaiiciho . Ternto uzivatelum je ur6ena dalsl publikace z pera zkuseneho autora.knihy. Naleznete v ni vysvetlujid popisy cbybovych hlaseni. Zarazeni publikaee Computer Press. doporucena • Sezplatna telefonni linka: 800555513 ISBN 80-251-0148-7 PRODEJNi KOD K0991 cena 147 Kc 227 Sk 9788025 I II 101483 .se s 810Sem setkava]] a rrmozi si nedokazl poradit s provedenim potrebnych nastaveni.4Senf.cpress. i. ve ktere je BIOS na vasern pocltaci ulozen. V publikaci zlskate zdatneho pomocnika pf upgradu pocltacoveho hardwaru. Award.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->