pruvodce zakladnirn nastavenim pocitace

Instalace a nastaveAf hardware Optimalizaee vtkC1tnu POST testy a chybov8 Ilda-s:eni Upgrade Bl~U

lJsah
Uvod

11

BIOS
1.1 1.2 Poslanl BIOSu
Uspoiadani BIOSu
Vrstvy BIOSu yYrobci BIOSu Baterie Vymazan! obsahu Setupu

13
14 15
15 16 16 16

1.3

Informace

0

poufltem hardwaru

17

Start pocitace a POST-testy
2.1 2.2
Start pocitace Uvodni obrazovky
Informace Informace Informace
0 zobrazovactrn

19
20 20
20 21 22

adapteru

0 typu a verzi BIOSu 0 hardwaru

pocttace

2.3 2.4 2.5

Chybova hlaseni POST·k6dy Beep k6dy
Beep k6dy BIOSu AMI Beep k6dy BIOSu Award Beep k6dy Compaq

24 25 26
26 27 27

Setup
3.1 3.2
Uvodni obrazovka Standard CMOS Setup Prace se zanzeruml IDE
Disketova Video Halt On - Reakce na POST-testy Operacnl parnet mechanika

29
31 32 33 37 37 37 38 38

3.3

Advanced BIOS Features Setup

-------------------------------------------------------

7

Obsah

Menu Boot

3.4

Advanced Chipset Features
Integrovana graflcka karta Menu Advanced

41
42

FSB (Front Side Bus) Znacent rnodulu

83 84

3.5 3.6 3.7

Power Management Setup
Obrazovka Power

45 45 46
51 52
53

5.5

0 mikroprocesoru
Tepelna ochrana Hyper-Threading CPUID - identifikacnf clslo mikroprocesoru

86
86 86
87

PNPIPCI Configurations
Menu Advanced

Integrated Peripherals
OnChip IDE Device OnBoard Device Super 10 Device Menu Advanced

5.6 5.7

54 55
56 5.8 5.9 5.10

0 integrovane graficke karte 0 pevnem disku (E)IDE Fyzicka struktura
Rozhranf (E)I DE

89
90

90 92
95

0 pevnem disku SATA 0 diskovjch polich RAID 0 setreni energll (Power Management, ACPI)
APM (Advanced Power Management) ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

57
59 61 63 64 65 65 66

3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

PC Health Status FrequencyIVoltage Contlol
Menu Power

98 99 100
100 102 104

Load FaiJ- Save Defaults, BIOS Setup Defaults Prace s hesly - Supervisor Password, User Password
Menu Security

5.11 5.12

0 PnP a systemovjch zdrojich 0 rozhranich pocitace

Ukonceni setupu - Save & Exit Setup, Exit Without Saving
votba Exit

o IEEE 1394 FireWire
o o
retimech Standardnf systernove

o univerzalnr

seriove sbernici

USB (Universal Serial Bus)

104
105

67
67

paralelnlho portu
prostredky portu

porto

4

Upgrade (flash) BIOSu
4.1 Postup pn upgradu
Identifikace zakladn: desky a BIOSu softwaru flash Pffprava potrebneho Nastavenf BIOSu Prace s programem Kontrola

69
70
71 71 72 72
76

rezlmech infracerveneho

106 107 107

Slovnicek Piilohy
Procesory Intel Pentium 4 Procesory AMD Post-k6dY

109

113
114 116 118

4.2

Co kdyZ:se to nepovede?

76

5

o hardwaru
5.1 5.2 5.3 5.4 0 z<ikladnidesce 0 frekvencich 0 chipsetu
PAT (Intel® Performance Acceleration Technology)

79
80 81 82 83 83 83

Rejstiik

123

0 pameti
SPD (Serial Presence Detect)

8
BIOS

a

Setup - provo dee zakladn{m nastavenfm

poCftace

9

kde jsou pops any vrstvy BIOSu. ze knihu nebudou cist iiplni zaeatecnfei. Pfitom spravna konfigurace zakladnf desky a vsech komponent uvnitf pocftacove skffne rna zasadni vliv na vykon a vlastnosti ceIeho pocitace. Predpokladam. Tato potrebna cinnost pfedstavuja urcite nebezpeci. II . Tato kapitola nenf nejakou vseobeenou ueebnicf hardwaru.Start pocitace a POST-testy je podstatns obsahlejsf. a navfe ruzne varianty stejneho vyrobee. zaradil jsem na konec ptitou. Dale jsem sem zaradil popis chybovych hlaseni. najdete jej zde. PH zadavani parametru v Setupu je nutne zmit mnoho detailnfch informacf 0 hardwaru PC.. Proto jsem aJespoi'i ty nejdUlezitejsi z nich uvedl v Piilohdch. ktera se objevi behem poruchy. nektere detaily konkretnfho Setupu konkretnf zakladnf desky se mohou lisit. jak zjistit zakladni informace 0 BIOSu a hardwaru pocftace. ale pfed obrazovkami Windows je ukryto mnoho zakladnfeh nastavenf hardwarovyeh prvku pocitace. at uz jde 0 samotna textova hlasenf. Jeho poslanf a zakladni konstrukci je venovanaprvn( kapitola knihy nazvana BIOS.vypaleni spatneho programu do pameti BIOSu. kapitolu 0 hardtoaru. ctvrld kapitola Upgrade (flash) BIOSu je venovana postupum. Zde jsem se snazil vysvetlit nektere pojmy. zvukove beep k6dy nebo cfsla POST-testu. doeteme se zde 0 vjrobcfch BIOSu i 0 dUIeZitosti baterie zalohujici nastavenf BIOSu. Jsou zde zakladnf inform ace 0 parametrech mikroprocesoru a dale pfehled nekterych POST-testa yY_ robeu BIOSu. Je jakymsi uvodem do problematiky. Popisuje start po- Ii I I Citace z hlediska hardwaru. je program BIOS. Pfestoze jsem vycMzel znekolika Setupu. zaradil jsem na konec knihy kapitolu vysvetJujicf mnoho pojmu souvisejicfch s nastavovanfrn vlastnostf PC. ale pokud nektery z rnnoha konfiguraenfch fadku potfebuje objasneni. Vyklad jsem rozdeli1 do jednotlivych obrazovek. Pusti-Ii se do eteni nekdo mene znaly. kdo chtejf porozumst detailnejsfrnu nastavenf parametrU pocftaceoVets ina uzivatelu PC zna praei s operaenfm system (nejcasteji Windows). ktere muzeme pousft pfi prepisovanf BIOSu novou verzi. jimiz se hardware zakladnf desky nastavuje.i Tfeti kapitola . Tim. Dozvfme se. nebude popis nikdy vycerpavajfcf. na konci knihy. ale ctenan majfci 0 konstrukci pocitace ureitou predstavu. .je nosnou castf knihy. I . Druhci kapitola .Setup . takjakje Setupy nabfzeji. kdo zakladm desku oZivuje.. takze jsem se krorne popisu samotne flash BIOSu kratee zastavil u toho.. Abych usnadnil pochopeni vsech souvislostt. v niz jsou vysvetleny jednotlive konfiguracni fadky programu Setup.I ~~----~-------------------------------------'l I Uvoa I I Uvod Moje kniha je urcena tern. Predposlednf. ktere je potfeba znat ph praci s programem Setup. co delat v pffpade neiispeehu . Bohuzal existuje mnoho Setupf od rUznych vjrobcu.

.I I I j Ij I I I III 'i I I kapitola 1 BIOS I.

zasunutem do patice zakladnf Zakladni deska je tim co sp .1 BIOS Poslanr BIOSu v 1. " 0 ~~ ---.informace 0 moznych komponentaeh zakladnf de sky (ktere komponenty jsou na desce skuteene pou.rozhrani {API} \.1: Ptinck: B{OSu Obrazek 1.). N a zakladni desce jsou elektronieke obvody tvoffcf chipset. Aplikaee tedy preda pffkaz API a to zajisti vse potrebne pro provedeni tohoto pfikazu. ~~~bie. API (Application Programming Interface . uzeme SI uvest maly pffklad: Diky BIOSu vidi 0 eracnf s t' ~~:~uJa(ko ~ltOzhllste uhn:isem ukladat a efst.operaeme YJ~ _:vmS! "prekladacem" rnezi hardwarovymi castmi PC a 0 eraeVllC1 ~:~!e~::e: -d op. je potre a progra (B . . Operacnf system tecry nekomunlkuje s hardWarem. jak a kam maji ulozit soubory nebo jak tisknout atd.____ r Aplikc:lcnll . z niz Izejen eist (nebo ji preps at specialmrn programem flash).. Tim programem je BIOS k aS1C npu utput System). jak budou pracovat mezi sebou jednotlivs dily. PH rozdilnych konfiguracich hardwaru je tak vzdy zaruceno standardni rozhrani pro operaenf systemy.y zarucena spravna funkcnost a tim stabilita systemu! 14 BI05 a Setup pruvodce ztJkladn{m nastavenfm poCfta{... ktera provede obsluha PC programern Setup (Setup je soueastf kazdeho BIOSu).~-_ ---"'-r-_. - -. y . poce av. Tyto tfi vrstvy BIOSu zarucujf komunikaci mezi aplikacf a operacnim system em na rUznych druzich hardwaru. J e zde zapsan vlastnf program BIOS a jeho data . Proto $[ instalujte do operacnfho systemu jen ovladace dodavane od vyrobce daneho zaifzenr. _~. V praxi to znamena. ze se programy nemusi starat.) . disky. vane erif . je v podstate tvoren sadou ovladaeu zakladnfeh komponent s sternu N a tom.. Fyzicky je BIOS ulozen ve vlastnfm integrovanem desky. h -l<l _. st~Pbma vystupni kt .BIOS 1 1. nernusr by!: vzo. mnoho z nich detekuje BIOS automaticky).etrl..--- . ze si BIOS vytvoff tzv... ve slotech jsou zasunuty rozsifujicf karty. I . sbernics integroPI v porty .i~~ly ~ak~adnf desky a pfedava je vyssi vrstve PC . pracujfci.i operacnfm s¥stemem a hardwarern. ojuje vsec ny uuy pocltace (procesor. PH startu systemu se naetou jejich ovladaee (ty jsou soucast! Windows) a vytvoff se tak tfeti vrstva BIOSu. vo !~~~s~~a~~eBy~~c. Pokucl nemate originalnf ovladaee. System si tak dokaze detekovat disketovou mechaniku. obvodu. JednotIive prvky desky se vsak mezi s~bou mu81'd om UVl. upravfme v Setupu. sektorU atd. ze se BIOS sklada Z n)znych ovladaM.en~. nezavislc na mome~talne .ov. ..e.' m" very JeJlCh spo 1upraei umoznf. nikoliv s hardwarem.aplikacnf programove rozhrani). zavisf cely vykon poeitace. mikroprocesor... Tim se komunikace mezi vsemi komponentami PC zjednodusuje._~!' warn. ale nemusi se zajimat 0 konkr~tnf para~e:rym dat. druh procesoru zasazeny v patici atd..::mmu ~yst~mu se tvili "stale stejne".2 v Usporadanf BIOSu Vrstvy BIOSu Ureita cast BIOSuje vypalena do eipu pameti Flash ROM. povrc u. ale jan s oVlaaaci. . Deje se to tak.2: Starsf a novejSf provedenf imegroveneno obvodu 5 BIOSem Tip: Z predesUiho vykladu le zi'eJme....Ch rne. typ pameti. Tyto inform ace jsou k dispozici po startu poeftaee. Vsschny tyto komponenty nesou inform ace samy 0 sobe ve vlastnich pameteeh ROM (tuto cast BIOSu ulozenou na pndavnych kartaeh oznacujeme jako firmware). Parnef CMOS je trvale zalohovana knoflfkovym lithiovym napajecfrn Clankem.. jenz desku OZivIa vzajemne prizpusobt parametry jejfeh k~:..e 15 .zity. tvofene rUznjrni pffkazy a funkcemi. Druhou vrstvu BIOSu tvoff eip s nazvern CMOS. Operacnl syste'!l _J " I I [ ObriJzek 1. protoze software komunikuje pouze s operacnfrn system em.Vda S.dy mohou s?olu~racovat s hardwarem rnznych vyrobef v odlisnych r~clC . kam se ukladajf jednotliva nastaveni.

I I Kapitola 1. pamef CMOS je napajena z baterie. U prepfnace se tremi piny slouzf dvajako "nosi<~"propojky. takze budeme muset BIOS znovu nastavit. Propojkou pak propojime prazdny pin se sousedmm. pnpadne se hehern POST-testu ukaze hlaseni upozoriiujfcf na nesrovnalosti v pameti CMOS (napf.byI dlouhou dobou prumyslovjm standardem kompatibility a je zarukou v kvalits POST a v perfektnf dokumentaei. vani Setupu budeme. Je take velrni rozsfren. N ejznamejsfmi jsou: • • AMI BIOS (http://www. d) Ja budu pouzfvat program AIDA32 R merne hodne (napr. nebo 3 piny.potrebo~at C? ne. cfmz baterii vymaZeme. V takovern pffpade musfme baterii vymenit.com) . s jehoz pomoef obsah baterie CMOS vymaZeme.com) . Opatrne ji ze zakladm desky vyjmeme. ktery je pro oso m pOUZl1 e . jsme zapomneH heslo pro vstup do BIOSu). Naproti tomu cast BIOSu ulozena v parneti Flash ROM. Odpojenfm baterie vsak vymazema udaje z pameti CMOS. "I I prepravnl pcloha Obrazek 1. Cas propojeni zkratovacfeh pinu by mel bjt alespoii pet sekund. . . h k it I' h mad..je v soueasne doM asi nejrozsfrenejSfm BIOSem mezi zakladnfmi deskami viibec. Vymazani obsahu Setupu Nekdy potrebujeme obsah baterie CMOS vymazat (napf. Existuje jieh polepsf informaee do~tan:me pros re n . Nynf si dovolfm malou odboc u v • Baterie Aby si parnef CMOS pamatovala iidaje.hu). stejny jako se pouzfva pro naramkova hodinky. nebof nemusi psat k6d od zaMtku.. U starsfeh pocftacu se muze stat. Award BIOS (www. uvidfme obrazovky programu v jednotlivyc api 0 ae .~?_0f~ :~ar'e~ a podava dostateene mnozstvf infer(vvww:aida32. Jumper bjva oznaeen CMOS clear a rna bud 2.eom) . u hodinars koupfme stejny typ a baterii vlozfrne na mfsto. pHcemz si zapamatujeme polaritu (zpravidla je kladny pol nahora). ve kterem je ukryt BIOS (na konei knihy je tomu venovana kapitoIa 4 _ Upgrade (flash) BIOSu). ale nejsoucastek tyto udaje najdeme P~l_?~~~~~z~p~cializOvanyeh programu. pouze sijej upravf. K tomu slouzf utility flash umoznujicf zapis do eipu.3: 3pinovy jumper 16 BIOS a Setup . Vk od tematu k nfi se vsak budeme casto vracet. ze se clanek vybije. I I.3 Informace 0 pouzitem hardwaru Vyrobci BIOSu BIOS je stejne jako ostatni komponenty zakladnf desky vyraMn specializovanYmi vyrobei.BIOS Jakjiz bylo receno. Zavada se projevf tak. ~t~oft Sandbra. Tohoto BlOSu vyuzlvaji hlavne dalsi vyrobci pocitacu. ze se zaene opozd'ovat systemovy cas. ale na kaide zakladnf desee najdeme prepfnac (jumper).r: . U dvoupinoveho jumperu proste oba piny zkratujeme. Jde a maly knoflikovJ clanek. 'Bude-li treba. PH nastavoidet iln "" informaee 0 instalovanem hardwaru. musf byt napajena z haterie. Na kaZde zakladnf desee tedy najdeme baterii ueenou pro napajanf pameti BIOSu. nepotrebuje zadny trvaly zdroj napajenf.l:i :~i~:\ezimy prace.phoenix. V roce 1998 byla firma koupena spolecnostf Phoenix.amibios. Nemusfme kvuli tomu vytahovat baterii z patice. CMOS Battery State Low.award. CMOS Checksum Failure).pravodce lflkladnfm nesteventm oocttece 17 . ale i nadale se muzete setkat s BlOSy pod hlaviekou Award.firma svlij vyrobek prodava jako OEM a umoziiuje tak zmenu kddu. V pffpads potreby je vsak mozne nahrat do Flash ROM DOVOU verzi BIOSu. TY. 1. V manualech a popiseeh d Hlavne nas budou ~aJl~at soueasn~ a ht" e neco je moine zjistit ve Windows. Phoenix BIOS (www.

. poel a POS -t ..I ~ I I kapitola 2 Start -""tace -.

id tifikacnf k6d (BIOS Reference Number). Ve ~PO?ni ~asti ob~a~~. vyhleda BIOS zavadec operacnfho systemu. Obrazek 2.2: Identifikaeni elsla BIOSu '-~---. 3. jimiz zjistf jaky je v pocftaci hardware.Start pocftace a POST-testy 2 2.05. Pote spustf BIOS testy POST (Power On Self Test). Start BIOSu probfM ve vice Nejdffve BIOS prohledne vsechny sloty (ISA. Uvodn! obrazovky cinnost jsou dulezite informace. . nou a BIOS nas 0 poruse informuje (hlasenim na obrazovce.t~me vyr v 'h 'b BIOSu odlisna proto se jf nebudu venovat. Ten je ulozen na nekterem z datovych medii (nejcasteji na pevnem disku.k 4U ade (flash) BIOSu) BIOSu zde spatfime novejsi tidaj. V teto kapitole sf strucne popfsems kroky probfhajfcf behem startu pocftace a pak se zastavime u krocieh: nekterych skutecnostf dulezitych pro praktickou praci. patice procesorn a parnstf) a z jejich pamatt ROM pfecte informace. 2 Pro praktickou BIOSu. AGp.00. Aby to nemusel de- • Iat pri kazdem startu. a . merne sIozrta a pro kazde 0 vyro ce .II Kapitola 2 . POST-testy neprobsh. • • Na prvnim radku obrazovky vidfme vyrobee BIOSu.e 21 .ouzity cipset. Pokud jsou POST v poradku. . LAN).. idai . PCl. objevujici se na obrazovce behem startu Informace 0 zobrazovacim adapteru Zpocatku uvidfme v levem hornim rohu obrazovky (pomerns o instalovanem zobrazovacfm adapteru. 5.00 Copyright (C) 1996-2000 NVIDIA Corp 320MB RAM kratkou dobu) informaci Obrazek 2.:~a~~~~:~~e~ke.:1: Informace 0 grafickB karte ___ BIOS a Setup . NVIDIA TNT 2 Model 64 VGA 810S Version 3.'AlDA32 Stejne tidaje pohodlneji a rychleji zjistfme pomoci programu . 2.20 -------------- typ graficke karty . nebo beep kodem). Po nalezenf nacte zavadec operaeni system a ten dale naets vsechny ovladaes pottebne pro komunikaci s API (a jeho prostrednictvfm s hardwarem PC). Start pocitace a POST-testy Start pocftace Informace 0 typu a verzi BIOSu Pak se nam BIOS pfedstavi svymi identifikacnfrni cisly. pgr .. BIOS Release Number ukazujici verzi BIOSu (po prepsam DaIsrm u ajem je .1 1. VIZ ap..pravoac» zakladnfm nastaven{m pocfta{. z nichz vytvoff API. v " .10. JestIize rna nektery hardwarovy prvek poruchu. ESCD) do parnsti CMOS (viz kap. Po uspesnem provedenf POST-testu se na obrazovce objevf seznam hardwarovych prvku pocitace. ldenti?kace Udaj~ je poz nehoz vyc. 2. uklada si tyto udaje (tzv. ale muze to bft i disketa. CD-ROM.11 0 plug-and-play a systrfmovych zdrojich).

ktery vidfta na obraz'.an~p~~~ti.tidaje 0 disku master primamfho kanalu. Extended Memory Size . ale dnes je integrovana v mikroprocesoru. Beh~m uspesneho prubehu nych diskil).la P:oobih~j~:?c~. neba MS.na sekundarnfm CD-ROM. JfP~ Vefikast pameti je uv<idena hue!'v KB. SecSlave Disk . • Obrazek 2. kanalu pracuje jako master mechanika • I. Pokud buderne mrtlnstarovany disky SAiA. rozhranf pracuje podle protokolu ATA 100. Jde 0 poziistatek z dob DOSu. ale f 024. 22 BIOS a Setup prCivOdc..Motherboard I!Illl Memory I!Illl SPD ~Award ~Award § Video $810S ~ .I·~m ~Company Base Memory Size .7 0 hardwaru/O (E)lDE).08 GB .druhy disk na primarnfrn kanalu nemame.44 ME.Award BIOS v6. 000. Ptevod rneziobema jednotkami nenf a. Hodl'lota 1 024 WcMzr z bim3n1r ¢fselne spul:>tavy ~ Je to 210.3.velikost pamsti cache. VSe si uvedeme na . •£ v es .:p BIOS Type Properties BIOS Type BIOS Message BIOS Date Value Award Phoenix. Informace 0 hardwaru pocitace :formace. j6\l( benem POS1·t. Stfednf cast tabulky POST obsahuje tidaje 0 dalsim hardwaru jsou shromazdsny udaje 0 externfch pametovych jednotkach: • • pocitace.:v~~l:y. tedy Base + Extended.identiflkaenf k6d mikroprocesoru pitole 5.estu. kapacita je 40 GB (tiplne presne 38. httPIMww. • • Sec.j storage Input OO·~ Video BIOS is more than 2 years Old.4: Hardware poc{tace Tip: Odaje 0 discfch se tykajf pquze diskti IDE.ezakfadnfm nastavenrm pocrtace 23 .velikost zakladnf pamsti.ku 2 4 HeJ udezl eJsll~.stavaji.ek-aWckecrSelne sQustavy. Informace o jejich nalezenf se vsak urciteop. pnpadne cf. . 0 velikosti I Field ~BIOS .frekvence mikroprocesoru.GB je opet 1 024x vetSf nez MB). Obriizek 2. CPU Clock . o~mace zu.com!en!Product8ldefaun. PrimSlave Disk . Ta by la drfve soucas ti zakladnf desky (proto ji najdeme spoleens s iidaji 0 operaenf pameti). Z hlediska Windows (ktere jiZ takto pamef nedelf) ajejich aplikacfje dUleZity soueet obou udaju.80 i±I ~ S .:-nvneJd~leZlteJslch udaJu vypise dle verze a vYrobce BIOSu) ale ty u v~ o~r1?. protokolem ATA 33. ou . Jak jsme mRlt zq. coz je dnes standardnf hodnota. nemus'J bS't 1/ tabulbe uvedeny.. Master Disk .5" s kapacitou 1.Master Disk .KapitoJa 2 ~ Start pocftace a POST-testy V levem sloupci hornf casti obrazovky jsou uvedeny iidaje • AIDA32 v3. Metoda adresovanf sektorii je LBA. Prim.. je vysvetleno v ka- I®I CPUID 1>. zjisvten~ POS!-t:~ty. kdy mely pocitace operaem parnef rozdelenou na zakladnf (Base) a rozsffenou (Extended). EiJ~ $ • .velikost rozsffene pameti.typ mikroprocesoru. Maximalnf velikost pameti Base byla 640 KB. DisPlay Mu~imedia ~a ~ Chipset Manufacturer Name Product InformaliOn Phoenix Technologies Ltd.phoer'ix. peimem disku (Vysvetlenf k terminologii pevnyeh disku je v kapitole 5.ani na sekundarnfrn kanalu nepracuje druhy disk. Informace a BIOSu (AIDA32) D r' dOL te:t~~e n: ~z~~!~a~~~~ou V' . Velikost operaem pameti naseho pocftace je 128 ME. CPUID/ucode ID . Updale n If necessary. BIOS Date EiJ 1!fJ Operating System EiJ ~ Server ' EiJ .typ disketove mechaniky. ar: ware poc~tace. ?et:~ci pevBIOS az po uspesnem ukonceni test. V lev em sloupci Diskette Drive A .00PG 0512812002 05128AJ2 06t16AJ1 • • (0 co jde. temer vzdy to bude mechanika 3. Computer Motherboard $CPU 0 mikroprocesoru: CPU type .!!! System Pravy hornf sloupec ukazuje tidaje • pameti umfstene na zakladnf desce.5 a hardwaruiO mikroprocesoru). Cache Memory . JeJl presny obsah Bemuze lisit (po~ n prfkladu.~~~~t ~a~r'1TI test_o':.

Pokud POST-testu vidfme v pravem spodrum . tv' ch produktii a ty samozrejme pouzivajr ruzKatdy vyrobce vsak nabfzi ne~olik v~na:ebs l~ moine zaradit do phlohy vsechn. Navic existuji POST-testy pr. nez se porozPokud tedy tabulky v Prfloze nebudou vasemu . yznam 8042 Gate .elze. hlednout na V/WW-strankach vyrobce.. Na nasern PC poParalel Port(s) .ukazuje tabulka (vychazsl jsem z chybovych hlasem AMI BIOSu). Hodnoty v pameti CMOS RAM jsou vadne nebo chybf Typ videa uloteny v CMOS nenf detakovan Blosem. na kterych komunikuji seriove porty PC. Zastavit je 1ll0~eme pomocr klavesy Pause (a start nekofikratzopakovat). net v CMOS RAM Start systemu z diskety se nepodaftl Chyba fadice DMA BIOS nemuzs komunikovat BIOS nemuze komunikovat Chyba kanalu prerusenf x Problem s ktavesntcr Chyba 5 kontrolerern 5 kontrolerern je • • Serial port(s) .3 Hliisenl No CPU installed xxxxx xxxxx Chybova hlasenf Popis Nenalezenf zailzenf v systsmove v rozsilujfcfrn slotu Uspesny prilbeh testu Chyba parity Karta parnetl na adrese xxxxx rna chybu na adrese xxxxx Pokud se nektery z POST-testu nepodan. Menici se efsla pray€! probfhajfcfho Nove BIOSy .typ displeje je opet prezitkem z dffvejska. .o BIOSu odpovidat nezbude. Dfky tonektera z POST-kontrol s. MOzeme Ie take zJlstit pozdeji. Fyzicka velikost pameti na zakladnf desce je jina. v nichZ najdeme typ zaffzenf (napf. takze fada udajO pouze problikne. zpravidla je opet po menit baterii CMOS. Do Not Enable Cache CMOS Battery State Low CMOS Checksum Failure Popis Vadna pamef cache Nfzke napetf baterie CMOS. DUlezite jsou sloupeeky Device Class. tu na obrazovku. diagnostick9m progtamern (viz obrazovky progralllu AIDA v mnoha kapitofach knihy). Diskette Boot Failure DMA Error .4 POST-k6dy . " dil nekolik ukazek k6du POST-testu vtrobc~ B!.aIa .KapitoJa 2 .adresy. je 0 tom uZivatel informovan na obrazovce. • "' o. ktera tato zaffzeni pouzivajf. Tip: V dnesnfeh pocftaofch probfM start velmi rychle.A20 Error Address Line Short vyrobce BIOSu: . ukazuje obsazene pamefove banky.y o~J_11e?1 ne k6dy pro POST-te~ty. t vi uvidfrne cislo nepodareneho testu. FDD Controller Failure HOD Controller Failure INTR #x Error Keybo a rd Error KB/lnterface Error v konektoru klavesnlce Parity Error ???? Memory Parity Error at I/O Card Parity Error at Chyba parity v systernove parnetl na neznarne adrese 2. • DDR SDRAM at Bank Poznamka Konfiguracf porto $9 CMOS System Options Not Set CMOS Display Type Mismatch CMOS Memory Size Mismatch _ zapsano zabjva kapitola 5. NejcastejSf hlasenf.provoaoe zakladnfm nastavenfm pocl1ace 25 .~ Chybova hlasenr POST-testD desky nenf mikroprocesor System failed CPU test System failed memory test No keyboard detected No floppy disk detected No IDE hard disk detected CPU temperature CPU fan failed CPU voltage out of range too high V socketu lakladnf Spatny test CPU Spatny test operacnr pamiW (zpravidla nejsou DIMMy ve slotech) Nenalezena klavesnice Nenalezena disketova mechanika Nenalezen pevny disk (na sbernlci IDE) Vysoka teplota CPU (asi spravne neprac4ie ventilator mikroprocesoru) Chyba ventilatoru mikroprocesoru (napf. testy se zays. 24 BIOS a Setup . Dnes se pouZivaji hradne displeje a monitory normy YGA. ~ogIcky te y YBIOSy upravovane velkymi VYrObClpocltacu. pocitace.12 0 hardwaru/O rozhrsnict. kontroIer IDE) a IRQ s pferusenimi. System completed On Self Test PowerPOST-testy probehly (ispesne Zacalo vyhledavanf zavadecs operacnfho systernu Computer now booting from operating system Tabulka 2. vy_ Hlasenl Cache Memory Bad.O~il. POST-k6du.Start pocftace a POST-testy Y pravem sloupci strednf casti tabulky najdeme: • Display Type .'YPISUJI pru~eh POST:te~ohU obrazovky nebo v ramecku na obrazovce.1o~y z. nenf pi'ipojen k napajenl) Chyba ve velikosti napcljecfho napetf procesoru Chyby behem testti Nepracuje brana A20 kontroh§ru klavesnice Chyba v dek6dovanf adresy 2.adresa paralelniho portu. uiivame dva porty s beznjrni adresarni. V pameti je zapsano n~co ji~eho treba net v debe vytvorenf kontrolnfho souctu.a a POST-testu najdeme na WW'Vif-strankach mu muzeme presne identifikovat chybu. dlsketove mechaniky pevneho disku Poslednf cast tabulky ukazuje zanzeni komunikujicf prostrednictvim sbernics PCr. bude ji tfeba vymenit Kontrolnf soucet je chybnY.. Pro predstavu jsern do ~r.

2 dlouhe Tabulka 2. 2 kratke 7 plpnutl (stfidajf se dlouha a kratka) 1 dlouhe nekoncicf pfpanf VYznam POST-testy probehly bez chyb . . f p repfnacll c. Beepkody Pocet pi"pnut! 1 BIOSu AMI: Vyznam Chyba v refres. spocfva jeji pncina v zakladnf desce. JI. Znamena to. Pak bychom meli obdrzet pouze zpravu 0 chyb8jfcfm adapteru VGA. muzeme se pokusit vyresit problem: • • V pffpade chyb 1-3 zkusfme pouZit jine pamefove moduly. nebo je adapter spatne zasunut ve slotu. Castou pncinou je rovnez nedotlacena videokarta ve slotu AGP (ktery rna dye rady konektorU nad sebou).2 K6dYAMl Obdrzime-li chybovy k6d. pameti Chyba parity Chyba pri testu read/write Chyba procesoru Chyba kontroleru Vseobecna chyba Chyba pameti displeje Chyba kontrolnillo Chyba read/write souctu parnetl ROM v reglstrech CMOS klavesnice POST-testy probehly v poradku Nedetekovana operacnf parnet Nenalezena videokarta Chyba videoadapteru Pfehrata CPU.kart}' ve slotech atd.. mft nastaveny spatne parametry v BIOSu) 8 9 Tabulka 2. Pokud se objevf stejna chyba i po vyjmutf karet. PUJl. V pfipade chyb 4-7 a 9-11 jde 0 fatalnf chybu. Ii prcbenncut. ze vyjmeme vsechny rozsifujici desky ze zakladm de sky. V takovem pnpade se uplatiiujf zvukove signaly . Jejf pncinu muzeme odhalit tak. spatne pracovat ventilator.3 K6dy Award 10 11 2 kratka otpnutr 1 dlouM a 2 kratka prpnutt 1 dlouM a 3 kratka prpnutr 1 dlauM pfpnutf Chyba parnetl cache Chyba POST behem hardwarovych testa Chyba videa.mfor~aGe 0 ~ruekund POkud se tak nestane. Vyznam signahl je zpravidla uveden v popisu zakladni desky. ze.Start pocftace a POST-testy 2._. ··behu POST-te5m (at jiz bude uspesn9. patrne DIMM Chyba v obsahu RAM Tabulka 2.l treba zKontrolovat propoien .Kapitofa 2 .). • 26 BIOS a Setup .. Chyba videa: video DAC je vadna. J a k 0 prfklad uvedu tabulku beep k6du· ompaq. . nebo Tip: Obecne platr.4 K6dy Compaq ._ Chyba kontro Iru 0 soucVtu BIOS ROM . 1 kratke. nemohlytesty chybovY) bychom melt obdrzet do 3 S . nebyl detekovan monitor. ze pncinou problemu je nektera z rozsii'ujfcich karet. ku C ObC1 Velci W oblasti uprav jsou take beep kod y.le5Ky. Jejf pffcinou muze by! bud ohyba ve video ROM. Jednou z a • "' vO 0 Beep k6d 1 kratke 1 dlouhe. ale puvodni chyba se jiZ neobjevf. nsoo je vadna video RAM POST-testy byly uspesne Beep kody Compaq: "BIOS od specla l'lzovany'ch vyr' obeu a pots jej mfrne upravuji.5 8eep kody Beep kody BIOSu Award: Beep k6d 1 kratke plpnutf behern uvodnfho loga BIOSu Opakujfcf se pfpanr 1 dl au he pfpnutf 3 kratka 1 dlouhs pipnutr 2 kratka Rychle se opakujfcf plpant behern prace systemu parnet] Opakujfcf se vysoky/nfzky ton VYznam Nektere chyby vsak na displej vypsat nelze (napf.tsavoace :a!Jkladn{m nastavenfm po6ftace 27 . pocrtaen .beep k6dy. je chyba v zobrazovacfm adapteru atd. 1 kratke 2 kratke 1 dlouhe. presto uvedu alespoii nejznamejsf k6dy. je nutna zkontrolovat ventilator nebo spatna parnef videokarty 2 3 4 5 6 7 Nepracuje timer zakladn] desky Chyba v CPU (maze bYt spatne zasazeny ve slotu. V pffpade chyby 8 vyzkousime jiny videoadapter. udsje v pameti ROM jsou chybne ill Celkova chyba (pffcina neznarna) Chyba vldeoadapteru Chyba AGP videa (nejcasteji rozsirujrcr karta) Spatna operacnt parnet.

kapitola 3 .

t 1. U Setupu "SVlS e i:m nabidek (u horniho okraje obrazovky). jine pi·ibYvajf. Compaq nebo Dell.v oPtll~ahlzo. ale v knize se mu nevenuji). Pro rychle volby jsou k dispozici take funkcni klavesy (vsimnete si jich na obrazetch)..Save Defaults. s maximalnfrni moznostmi konfigurace. 31 30 BIOS a Setup . ale prj vykladu narazfme na nekolik problema. najdeme vzdy pi-i startu pocftaee na jeho obrazovce a take v manualu zakladni desky.--' Kapitola 3 . Page Up. BIOSu. nastavovat parametry jednotlivych prvku a tak vlastne doladit spolupraei vsech hardwarovyeh slozek. Asi nejvetsim problernem (z hlediska vykladu) je existence vice verzi BIOSu. Nektere se ovladaji pornoei obrazovek.: PrvnT nabfdkoviJ obrazov/{a • Setup se ovlada pouze klavesnici (ovladanf mysi se obcas objevi. N ejeasteji pouzivame klavesy sipek. Date.1. nez je popsana v knize. napr. kovou a iednotlive radky jsou vstupem do dal~~h. nektere parametry nastavuji "natvrdo" a BIOSy jejich pocitaeu pak nenabizeji tolik konfiguraenich variant.- :Select Item • Time. Prvni obrazovka Setupu je vlastne nabid 1'h. Dalsim kriteriem pro delenf BIOSu je jejich puvod. Setup • • • F1 spousti napovedu- F5 vraci k predeslyro hodnotam . ze ve svern Setupu najdete nekterou volbu v jine obrazovce. 0 o 0 ' Setup je program. Prvni typ je asi castejSf a ja z neho pfi vykladu vychazfm. • . ktery nam umoznf definovat hodnoty BIOSu. ale behem startu poeftace. jehoz prostrednictvim muzeme BIOS konfigurovat. k fi aci (0 naeteni bezpecne a optimalnf konF7 naClta S~tup. Page Doum. k 1 zl°te a vzdy k nemu na obrazovce najdete napovedu. jak Setup otevfft. Vyznam voleb v obrazovkaeh si samozrejme vysvetlfme. BIOSy upravujf (velmi easto se s tim setkame u notebooku). NejrozsffenejSi jsou BIOSy phmo od vyrobee BIOSu. Setup nespoustfme Z operaenfho systemu.Setup 3. jine z menu umfsteneho na horrnrn radku obrazovky (v knize jej nazyvam "svislYm" Setupern). ~. Vstup do Setupu Load Fail . na konci kazde kapitoly jsou pak uvedeny rozdily mezi obema druhy ovladam. F6 nacita Setup v bezpecne konfiguraci. Muze se tedy stat.1. nektere hodnoty z obrazovek Advanced Chipset Features Power Management Setup PNP/PCI Configurations Integrated Peripherals PC Health Status ESC: Quit F10 : Save &Exit Setup Obsah obrazovek Setupu jednotlivych vyrobcf nenf samozrejme shodny. Velci vyrobci poeltacu. Standard CMOS Features Advanced BIOSFeatures FrequencyNoltage Control Tabulka 3.Save Defaults BIOS Setup Defaults Supervisor Password User Password Save & Exit Setup Ellit Without Saving Po spusteru Setupu se dostaneme do obrazovkoveho menu. Ovladam nem mja so 3.oravoace zakladnim nesteventm pocrtace . • • S vyvojem hardwaru se take men! parametry rnizi.~~eL : fa~l. kdy stiskneme urcite klavesy N ejcasteji pouzfvane klavesy ukazuje tabulka. BIOS Setup Defaults) figurace pOJednava kapito a. s kterym bude deska spolupracovat." je nabidkova obrazovka nahrazena rad0'. a Enter. Hard Disk Type Obrazek 3. Informaci 0 tom. Zpravidla to byvaji: • • FlO konci Setup a uklada nastavenf. . Pomocf Setupu muzeme tedy zvolit hardware.1 AMI AWARD PHOENIX Stisk klavesy DEL bshem testu pametl pfi startu PC (behern POST-testa) Stisk ktaves DEL nebo CTRL+ALHESC behem startu PC Stisk F2. Jeji vyznam vsak zUstane stejny. CTRL+ALT+ESC nebo CTRL+ALT+S Ovodnf obrazovka 0 ~. . nastesti se vyrazne nelisi. konfiguracnfch obrazovek. Esc konei Setup bez nastaveni. .

~' hodnoty. ~---=====:.. Kurzor mnistime na menenou hcdnotn.Kapitola 3 .. .. ceo 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 ~ 11 12 26 13 27 14 21 28 ia 25 19 20 .2: Obrazovka -svisteho Setupu s fadkem nabTdek U +/·PUIPD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7.ij.2 Standard CMOS Setup Detum Obnjzek 3.OK Aktua~nr aso. e se zarizenimi IDE ..4: Nastavenr casu z Windows P .I I I Main Syslem Time. 0 pevnem disku (£)IDE.1t 32 BIOS a Setup . : ...:-. year and century .44M. s fadDate. __ _n..~~~~~~·~t~_ __'_. Primary Master Primary Slave . Ve Windows XP dochazi navie k synchronizaci casu automaticky. ·Datum~ cas ~i asove C B[~~·ij"~~. Stacf poklepat na ikonku casu umistenou v pravem dolnim rohu Hlavniho panelu.mm:ss): 10: 00: 00 IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master tOE Secondary Slave Drive A: [AutoJ [None] [Auto] [None1 Item specific Help Adjust calendar clock Item Help Menu Level Change the day. month. or <Enter> selects field Language: 1. . kterou pak pffslusnou khivesou zmenime.3: Standard CMOS Setup Je prvni nastavovacf obrazovkou. Vlastni nastaveni provedeme jednoduse. Pohodlneji vsak oba udajezadame z Windows. '_. behem prace s Internetem. nastavenl najdete v kapltcle 5... 33 . Pravadfme zde predevSfm konfiguraci data a casu. Ve svisle ovladanych Setupech odpovfda teto obrazovce volba Main. V nasem pffkladu je zrnena hodnoty provadena klavesami Page Up a Page Down (viz napoveda ve spadnf casti obrazovky)..::====. Time: datum a cas jsou prvnimi nastavovanYmi hOdnotami.. 0 niz si povime..pnivodce zakladnfm nastavenim poMace rae .S340] [Not Detected] [ English] <Tab>.7 Souvislosti: Vysvetlenf termfhlJ a mozne .: System Dale: [10:28:551 [02/05/2002J STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Tuem 26 1999 Time (hh. .. Secondary Master: SecondarySlave [ST320413AJ [Not DetectedJ [Asus CD. (vidfte ji na predes1em obrazku 3. .. ._ " .. . nenf tedy nutny Mdny zvlastnf vyklad kern nabidek). [15:40:47 . <Shift Tab>.Optomized Defaults F6: Fail-Safe Defaults 3.5 in EGA/VGA All Errors 640K Video Hall On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: E t Select U~:Move n er: F5: Previous values 65472K 66496K Obrazek 3..e pasmo: Stfedoevrop5ky be~ny ces c __ 1 i II Storo" Obrazek 3..-----.. Maji vyznam zejmena pH ozivovanf zakIadni desky Cnebo po vYmene baterie).Setup I II I ._. 3.. diskovych jednotek a bYva zde uvedena informace 0 velikosti operacnf pameti.2 Obrazovka "Bvisleho" Setupu.

0 n 'iz nepouzfva. ~ it raci se zanzenfmi IDE. nejsou pfipojeny (B[OS je behem startu ne u e o' .. Zde zadavarne nekolik parametrU.Detection IDE Primary Master Access Mode Capacity Cylinder Head Precomp Loading Zone Sector Press Enter Item Help rOE Primal)'_!I1!!~l!r None " [] Auto [.---_ . snadnejsi 3 tidaje: Cylin~er.2 Start poc#ace a POST-testylUvadnf obra- .Detection. kde budou parkovany avic y poslednf cylindr. IDE HDD Auto . E H-:Move nter: Sleet e . Access Mode: zde :?bi. LS-120 a Magnetoopticke mechaniky.Detection: umistenim kurzoru na tuto volbu a stiskem Enteru provedeme automatickou detekei pevneho disku.disk nebude hledan. Start mOzeme zryc~lItt Y . Zada plnim: Precomp (cIslo cy~ndru. stftku kazdeho disku.de zatfzenf pnpojene.5: Obrazovka Standard CMOS Setup rOE HOD Auto . _. . . 3.5 in EGAlVGA All Errors 640K 65472K 66496K Ifem Help Menu Level Change the day. STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Time (hh:mm:ss): TueflM1'26 1999 10: 00: 00 [Auto] [None] [Aulo] [None] 1. nejdtfve je vsak nutne do Setupu zadat spravne hodnoty. J~k. pouze I'd" metriekych parametru disku pos aCI Manual .e me poslednf cylindr. ke kabelu IDE marne k dispozici jeden radek obrazovky.~ame. t d u bude provadena adresace sektoru na disku.6: Konfigurace IDE • A uta .orovoace lflkladnfm nastavenfm poCftace 3S . ..D~ak~~~~t:: Detection). b d hledat).~~~~~~l:jde v podstate 0 ~lastnosti integrovajdeme v sekci Standard CMOS Set?. v'" W '" . 0 nichz vfme.:Move Enler:Select F5: Previous values +!-PUlPD:VaJue F10:Save ESC:Exit F1:General Help F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults IDE PRIMARY MASTER Obrazek 3.Kapito/a 3 . Ve spo d m'v' ti obrazovky vidfme parametry cas 1 kou detekcf). neho radlce IDE. ~ak~~~ev~tS~nou neudelame chybu ani zaskrtnutfm auto rnaSoueasne disky pouzivaji meto u .] [I [] NejduleZitejsim zafizenim IDE je pevny disk. 1Y mohou Setupy ukazovat rUzne: bud' jen zvoleny rezim detekce. a tak sf vse ukazems prave najeho phkladu. nekdy podrobnejsf informace chybf. protoze najde a nastavf parametry disku (ktere bychom jinak museli zadat rucne). Nekdy je naSetupy poskytuji jeStE~dalsf mozno~l. Oplomized Defaults IDE Primary ce disku: • Master: z teto fadky vyvolams pomocne okenko. Ve vetsine pffpadf nam tato volba zaruei 0 zovky/lnforrnac~ ~~~~~~r:v~u detekci disku. Nastavenim kurzoru na radek disku a stiskem Enteru se dostaneme do konfiguracnf obrazovky konkretmho disku IDE. Obrazek 3. nebo mizev pfipojeneho zaHzenf. Nejcasteji to jsou mechaniky CD (ai "obycejmi" CD Ci RW nebo DVD). popiSeme sije podle pffWadu z ob~ razku 3. 0 nalezenem disku budeme informovani behem POST~testu a take v zaverecne tabulcs POST (viz obrazek Hardware paNtace v kapitole 2. v d ehoz bude prekompenzace provaden~). Pro kai. RovnezLoadmg Zon. bezstarostnou a ez •.6 "Korifigurace IDE". ( brazovce integrated Peripherals. ze 19" cas.pfi ruenim vk a am ge~d . volba Auto) spotfebuje behem startu PC ur~iTip: Automqticke VYhledavan~ dl~~UZ(zadame Noneu tech dlsl(LJ. takze je caste spatrime na 0 34 BIOS a Setup . ale na kanaly IDE mohon bjt pnpojeny j jine prvky.Setup Mezi zaHzeni IDE pam zejmena pevne disky.] ManuaL [] Access Mode CHS LBA Large Auto [] [. Vsechna zatfzenf se pfi spravn~m nastavenf Setupu konfigurujf automaticky.. Volba rna vyznam pouze s kombinac! Manual v nasIedujicim radku. .disk bude hledan automaticky behem startu pocitace. kde zadavame rezim detek- None . .. 'ho disku (Setup je ziskal automaticpnpoJene H-. Pro upl~o~t jeste d~~ vsak je.. se~. t v. Head.44M. nechat je yhIeda:. Vedls hidku vid1me zvolens hodnoty.O. U starSich Setupu byla teto funkci venovana zvlastn! obrazovka IDE HDD Auto .. protoz: pr~fo~~e~z:~~~e~ EIDE vyznam _ muzeme nastavit (mfsto. man tho year and century IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master IDE Secondary Slave Drive A: Video Hart On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: oC:itace). tieke detekce.- -_ • -~--~-~----~ - ---_-. ale v provedenf IDE se take vyrabejf jednotky ZIP.F5: Previous values +!-PUIPD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7'..

PATA PATA Video ry normy 'kt' Take tento fadek ne~~~. + SATA pfifadi prvnfmu kanalu zaiizenf PATA.I • Auto' Automatieka volba provedena BIOSem.. Windows.25" s kapacitou 36 v 0v Vstup k definowini spolupnice IDE a SATA muze bit napf. Secondary SATA. ti k fipoJ'eni floppy rnechani ... VGA. pokud obe zafizeni pracuji s novjm operacnfm systemem. na JeJICh z chyby nebude POST-test reagovat: Nekdy je mozne em . Blocks per Interrupt. 1 ] 'ATA Maxirnalnf pocet ' . pokud v radku Onboard IDE Operation Mode zadame Compatible Mode. o.: Nekdy je spolupraee obou zafizeni definovana opacne. • • • PATA • • • • t Prumer 5. • • • Primary SATA. prvnim bude Tactice PATA. Jemuz .s • Promer o. 2000).. Peripherals. Radekje stupny. stara nepouzfvana norma. zda zarfzenf pripoj ene por u t nebo Slave. PrilmerS. Radek Halt On (Zastavit. PATA (je to diiIeiiitC pH bootovani systemu). + SATA.88 MB . Port 1 Mode: zadavams. konce iii~ota: A. 0 KB tara nepouzfvana norma. MultiSector Setting. • a na disp ej je v " "'tace nebude pferuseno prr No Errors je opakem pre desleho pnpadu. sa. se tyM zastavem s a . Enhanced Mode pro nove operacni systemy (Windows XP. .5" s kapaei itou 720 KB . N as k' 'nam protoze se jii dlouho pouzrvaji " vy " 'hradne monitob:~e~. Sectors/IRQ . lATA a Serial ATA pracuji spolecne.rumer.. PATA. • Disabled: Vypina fadic Serial ATA. Serial ATA Port 0 Mode: zadavame.NET Server). Uvidime zde nasledujfci moinosti: Onboard IDE Operation • • Mode: volba rezimu.Kapitola 3 . t pouze ehyby klavesnice. v ~ Enhanced Mode SupportOn: definujeme spolupraci s operacnfm systemem. do.25" s kapacitou 1. musnne vsak pracova .p 0u ifvli se velmi malo. b zafizenf Serial ATA 1 Para em. kdyi Seriove ATA praeuje s novvm operacnfm system em a PATA se star1m. zda zanzsm f pripojene k portu 1 SATA bude Mas er. Kazdy e up ..ame':Y Je~:ouho . ktere pOriy bude POuZivat r. ra nepouzivana norma.5" . druhy zbude na + SATA pruadf druhemu kan::ilu zaffzeni PATA.r. nekdy je automaticka volba oznacowlnajako Maximum. VU 's t nabizi tyto moznos 1 p chaniky. zahzeni je 6. "' Serial ATA nebo Slave. All But Keyboard bude ignorova . Prumer 3. d fi . Pokud to PIO mode: muzeme rucne zadat m6d. t rtu pocftace pfi nalezenf chyby be. • • • v v V'tJ'en ULTRA DMA Mode: opet moznosj rucm110 zadam rezimu DMA (obe poslednf volby PIO a DMA bjvaji spolehlive detekovany automatieky).. v ascm- v. IDE Pori Settings: deflnujeme.Reakce na POST-testy . VGNEGA. "'d nalezenf ehyby se inieializace zastavi V] nyt All Errors by me o bvt nastaveno vz y. ovat zahzem. par. 'pocftace stale potre na. : pocet soucasne pfenasenych sektorll rnuzeme zadavat manu6lne nebo automaticky. me ra y ik: K °li zpetne kompatibilite muze . All But DIskette ne b u de brat v uvahu ehyby disketovych mechamk. pokud v fadku Onboard IDE Operation Mode zadame Enhanced Mode. HDD BlockMode. Enhanced Mode: ~apn:a 0 e t pod novym operacnim systemem. • '.Setup Multi-Sector Transfers. Disketovci mechanika v Pl~Sb~: Compatible Mode pro starSf operacni systemy (Windows 9x. s kapaciiou 1..di. v hidee IDE Configuration. Me. disk umj. 3 5" s kapacitou 2. v zavislosti na pouiitem operacnim systemu. D' A Ackoliv je disketova meehanika sta~ zba~tavujeme v fadku rlVe. pn i hlasenf yo PATA Only vypne fadic SATA. P. bootovam POCl "d i ehybe v v v zane " . jestliZe Parale1ni ATA praeuje s novjm operacnim syst€mem a SATA se starjrn.2 MB .. Radek je dostupny.) dve zafizenf IDE. z pohledu fadice SATA. zadavat kapacitu mezemm. najdeme ve vlastnostech fadice IDE dalSf volby. kd yz . MOinostijsou nasledujici. TA racuje se starsfm operaenfm systemem. v nemZ bude zaffzeni IDE pracovat.predpovidan prostrednictvim JC. 36 -----BIOS a Setup ~ prC/vodce zakladnim nastavenim _ pocitace 37 . . ik t 0 SATA bude Master.)('Iy mohou bit na obrazovce Standard CMOS Setup (ci Main) nebo v Integrated SouvisJosti: V9klad k problematice SATAje v kapitOle 5. lei • ypsano ehybove . Nastavenim muze bit pfistupne pfes fadek On-Chip Serial ATA (muze bft v obrazovce Integrated Peripherals). dnes standard. . v ) hem testu POST. v 1/ .4 MB ./1 . (Muzeme POUZl Combined Mode: ParaH: d t ym operaenim systernem. budeme pouzivatjen • . Monitoring: zapfna nebo vypfna hJfdani moznych chyb pevneho disku.. c . Halt On . SATA. • SATA Only: Serial Pi p . SMART je dobre SMART povolit. praeujeme po s ar .8 0 peYnem disku SATA. J ej'. Pokud nas BIOS podporuje praei se zafizenimi SATA.

aCJh~sektOrtf2apisujeme.vnem star-tu Dude NumLock zapnut uz v PfVRi pi'1hlasovacf o. kdy testy nejsou tak dukladne a pomalejSf se standardni delkou testii. Vv . PH vyhledavanf chyby nebo instalaci systemu doporucuji nastavenf podle obrazku ObrazovkaAdvanced BIOS Features Setup.Jl bootovaci sektor pevneho disvat o. Boot Other Device . U druheho typu Setupu . a tak doporucuji nastavit Disabled. Ten pak bude zaveden z jednotky." (. Third Boot Device . :Move Enfer:Select F5: Previous values Item Help Select Your Boot Device Priority Swap Floppy Drive: Ma vyznam pouze tehdy. j .50 Secur.---------ADVANCEDBIOS FEATURSS------- ~----~< Virus Warning CPU l1 & l2 Disabled H Enabled yper-Threading Technology Enabled ~ulck power On Self Test Enabled First Boot Device Second Boot Device Floppy Third Boot Device Iii'lj.~ startovacl hodnoty soustredeny ve volbe Boot. ale vy.ws zapneme klavesll Nurnl.Kapitola 3 ~ Setup V nekterych Setupech naleznete misto Halt On hidek K. Sejf velikost .. Boot Up Floppy Seek: Je-li povoleno. Poradf bootovann Zde definujeme poradf jednotek.druhe. Hyper-Threading Technology: Pokud zakladnf deska podporuje tuto novou technologii (je vysvetlena v kapitole 5.5 mikroprocesoru). Marne dve moznosti: • Fast.zaplsu do bootovaciho sektoru _ na f· hI __ ~astaVIme Enabled.aby BIOS postupne hledal operacni system na ruznych zafizenfch. neni j' . na nfz bude nalezen nejdhve. +/·PU/PD:Vafue F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exif F1:General Help F7: Optomized Defaults Obrazek 3. Jedno. • INSTALLED. bude se behem startu kontrolovat pocet stop instalovane disketove mechaniky.itne jej vypfnajr. ktera prepina mikroprocesor do realneho nebo chraneneho reznnu. na nemz je operacni system) a vylouCfme neehtene nactenf viru ze zapomenute diskety ci CD. b d • NOT INSTALLED b vh . J. I a etupu 0 JeJI veIikosti pouze informativ~f. Boot Up NumLock Status: Doporueeno je Enabled.prvnf zarfzenf Second Boot Device . r-~--·-~<----. Must byt vzdy zapnuto. Doporucene nastaveni je Disabled.!:) post'YP {mam jej wlsouseny 'Ie Windows XPj: V pflhtaSQvaot o. pocitac je bez cache podstatne pornalejsf.3 o Obrazovka Advanced BIOS LT t S . kdy se otestuje j khivesnice. PClkuEitedysys~e~~~o. 1?o ope{o. kdyz jsou v PC instalovany dye disketove mechaniky (coz se dnes jiz nedela). Boot Other DeVice Hard Disk Swap Floppy Drive Enabled Boot Up Floppy Seek Disabled Boot UpNumlock Status g~abled Gate A20 Option Fast Typematic Rate Setting Disabled X Typematic Rate (Chars/Sec) X Type~atie Delay (Msee) .SSelect (For DRAM>64MB) ~:n OS2 VIdeo BIOS Shadow Enabled H!. 3. nepi'ihfasimese vSl. e em startu se k1c:ivesnicenekontroluje. Operacni pamet' J ' . me:-ena na stanoveni startovacich hodnot Ukazka tohoto menu je na konci kapd~.brazQvce Windows. je instarace vacihosektoru payoUt! erne mstalovat. proto je aktivace pro obe cache spoleena. Pro beznyprovozje nejlepe zadatjako prvnf disk.ock. d·) cw f¥ Tip: Jedioou legalnr cionostf kay.liM. • • • • First Boot Device .du$sJ je vsab tent..'d· til .lu kJfce HKEY_ CUR" RENT:. muzeme ji zde zapnout ci vypnout. na nichz bude po skonceni POST-testu hledan operaeni system.USEBHJontrol Ban~'~Keyboara\:tnitiaIKeyboardlndjcators nastavrme na 2.brazovce Windo. Dnes je tato kontrola zbytecna. pneme pocftiac. ale pnpadna hardwarova chyba je odhalena jiz pfi startu PC. musf to b. Stare mechaniky s kapacitou 360 kB umsly pouze 40 stop.7: Obrazovka AdVanced BIOS Features Setup Virus Warning: Nektere viry (One Half Pieck . Advanced BIOS Features Setu Quick Power On Self Test: POST-testy pracuji ve dvou variantach: Rychlejsi. CPU Ll & L2: Aktivuje vnitrnt systemovou cache procesoru Ll a externf cache L2. Aktivaci (Enabled) pfehodime jejich poradf (z A: bude B: a naopak).tretl. Tip: Operacnr systemy Windows 2000 a XPf!!i'i svem startu ovladajf NumLock samy a Impltc. rnusjme to. vsechny pozdejsf 80. Dnes je cache L2 integrovana v procesoru. ovliVnittake ve Windows: Pustfme]:lfograro R£GEDIT fl hpdno. rea ures etup Je za par~metru. Ostatnf zaTIzeni je dobre zakazat. a tak jsou udaje v _ . P . musfme zapis dOboata- 38 810S a Setup pr· d. Zrychlime tim start (bude se prohledavat jen jedno ZaTIzenf. Behem startu tak bude zapnuta numerieka klavesnice (jako bychom stiskli NumLock). ku a m?h_ou tak snadno znicit vsechna data Pok napaqa.S' VeTIl e tedy Enabled. kdy je nzenf brany prirazeno cipsetu zakladni desky. I mozne niiak konfigurovat.Yt povoleno v teto volbe.lk. ey oar s eventualitami: . bude BIOS informou Cont~nue (YIN)? Doporucene nasta _~. operacnih6 systemu. Gate A20 Option: Kontroler klavesniee (obvod 8042) obsahuje branu A20.ltyOption APIC Mode Setup MPSVerSionControl For OS Enabled o._ e det e k ovana automatlCky. asemm: BootSector Write!!! Possible VIRU. uvo ce zakladnim nastavenfm pocitace 39 . N epatrne se tak prodlouzf bootovam. na nemz je nainstalovan operaenf system.-----~--. Pokud ctlJ::eme Numtock zal!lfnatautomaticky.

Tip: Jestlize heslo zaporneneme. aby stejnou specifikaci pouzivala zakladnf deska a operaem system.A5U5 CD .. Niemes!taga Display Fast No Enabled Enabled APIC Mode: Na novejsfch deskach najderne vylepseny fadic prerusenf -APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). Auto. Sl Fast tu PS/2 . zh~da~e-h t ~~:p Cur. branu A20 zapina a vypma fadic klavesnice. .pruvodce zakladn(m nastavenim poMace . Boot Device Priority . Volbu nastavte na hodnotu Fast ..4 podporoval dnes uz historicky Windows NT Server). b 'nat podporu mysi pfipojene k porrt: ekd je mozne zapmat. Disabled. Takovymito systerny jsou napf. • • Security • • Typernatic Rate (Chars/Sec): udava rychlost opakovani znaku ph trvale stisknute klavese (pocet znaku za sekundu). Menu Boot Pfi konfiguraci jde 0 to.. ty sarnozrejme vysvetlim podrobneJl: Main Advanced Security Power Boot Info Exit . je obrazek. jeho mozny tvar ukazuU svisleho Setu?uje s~art. ne 0 vypr PS/2 Mouse Suppo . je rnozne jeJ vymazat (ale srnazeme Urn cele nastavenr Setupu).Setup . Enabled. Existuji dye normy MPS: • • MPS 1. navrzeny podle Standardu PC2001. e li Disabled uvidfme behem startu vys e Quiet Boot: zadam " t POST zobrazeno logo OEM. venovane menu Boot.4. Setup. jak phstupuje k operaenf pameti nad hranici 64 ME. • Normal. Zpravidla se tedy setkame s nastavenou hodnotou 1.1 je puvodnfrn starsfrn predpisem.4 je novejsi variantou. Pokud jste vlastniky OS/2 a mate vice nez 64 MB RAM. ktery bude pouzfvan zakladni deskou.lce 2 nd Boot Devlco 3 rd BCtOt Dellice Vlastni heslo zadavarne v samostatne obrazovce Setupu.l~. Ph nastaveni na System jsme na hesio dotazani pfi kazdem startu poCltace.ovacm~ ~~dmmk~~chZ omoci pl'oehcizfme do dalsfeh ob~·a~ove~. 5340 1 st Boot D&.. V prvni ra~lce Bo. nastavte tuto volbu na hodnotu OS/2. n Y b' ". PouZiva se pro nastavenf typu funkce MPS (Multi-ProcessoT system). Menu Boot " .rye zee a bylo jen zbytecnyro plytvanirn operaem parneti..11 Prtice s hesly -Y Su?e·rv~sm J:'a~s.. Typematic Rate: rychlost odezvy klavesniceerne 41 40 BIOS a Setup . z~am vetsiny voleb je zl'ejmy.. BOQ1Sottlngs Configuration Qulc~6001 QuiclBool Add On ROM Olsplay Mode 800tuP Enabled E""blo<l Force On BIOS PSil ~ou5e Support Num~Dc. Pri(Uity __ FirSt floppy Drive ST·320413A PS. Typematic Rate Setting: Zapsanfm Enabled zpffstupnfme dalsf dva hidky.oOtov~ClC:a. protoze zvlada sdfleni jednoho prerusem vice zanzenfmi.~~~: ?S. To je podstatne ph praci v operacmch systemeeh. Quick Boot: rna steJny vyzn J . . ale najdeme je i v jinyeh Setupeeh.. To p~st~lP do'systernove RAM. Typematic Delay (Msec): prodleva mezi stiskem klavesy a zacatkem opakovanf znaku (v milisekundaeh). jen jejich stl'Ueny prehled. N ekter: volby jsou e nove. Mosnosti konfiguraee yvaji: .pfiradfte tim ffzeni ehipsetu. Muz vybirat zeOW a . I dky POST-testu.. VyuZijerne jej take v jednoproeesorovem PC.OS2.ot Demtola 3.Ureuje. . Hit DEI. a tak uvedu if k zadani zbylych startovaclch P~Iarne~. budeme heslo zadavat pouze ph vstupu do Setupu.' am iako Quick power On SdfTest. .lJO?·d.k Aulo TypemaUc Ra1e Boo\ to 0512 Walt for F1 If Error . ktery dokaze zapinat a vypfnat branu A20 ryehIeji nez fadie klavesnice. Option: urcuje okamzik. viz kapito1a 3.2 BIOS/Vymazanf obsahu Setupu. MPS 1.a~ Video BIOS Shadow: . User PasS1. Popis vyrnazanf Setupu je v kapitole 1. Windows nebo OS/2.. ::::iZ. Ureite nastavte na Enabled.e.ent vjpisy potlaef. Naopak dru a momos BootuP Num-Lock: zapnuti klave~y ~um~ock. Pokud zadarne druhou moznost. "tichy start" (Enabled). v opaenem pffpade na Non .Kapitola 3 . OS Select (For DRAM>64MB): Operaeni system IBM OS/2 se od ostatnich liSf tim.ni Druha Boot Settings Configuratwn slouee Priority vybirame porac1i b. povolfme-h . zda rna byt ~I gr 1 d bach kdy byl phstup do parnetl meti poCitace a pouzfvan odta:ntud '. . N ovejsl Windows (2000 a XP) by nemely mit Mdne problemy (specifikaci 1. Vidlme dve ~a~~adDlIadky: s J~~o ra~i s heslem (definief hesla se zabyva kap~Nekdy zde najdeme take radek ~ec~nty ~uo/ User password).u. ktere se casto pfepfnaji mezi ehranenym rezimern procesoru (umoznuje pristupovat k pameti nad hranicf 1 MB) a rsalnym rezimem (dovoluje adresovat pouze prvnf megabajt operaem pameti). dnes nejvice pouzfvanou (zavadf lepsi podporu sbernice PCl).sh?~asobne po hl J t 1 dostacujici a zapnuti teto volby by tak meti grafiekyeh karet maji pnstupOV?U . bude rrns 0 "" ' is hlasen! z BIOSu ulozenych v pametl Add On ROM Display Mo~e: vo!t.' d. jimiz ovlivnfme vlastnosti klavesnice: .. MPS Version Control For OS: Toto pole rna vyznam u vfceproeesorovych systemu.. "OS -aficke karty zkopirovan do operacni p.Boot Settings Configuration Soot-Devlc. ve kterern bude BIOS pozadovat kontrolu hesla. ~ .11 Prace s hesly Supervisor Pass·word. rl~T~S~idfme Mhern bootovani PC vjpisy z dflROM pffdavnyeh karet. Oproti puvodnimu r'adiei prerusenf umf obsluhovat vice rnikroprocesoru (kazdy z procesorfi rnuze ohsluhovat prerusenf). Dnesni paROM na videokartaeh nm. Y. Cich BIOSil.

umoznuja doladit mnoM vlastnosti za.. Jde 0 dobu behem startu pocitaee.4 Advanced Chipset Features TIetf obrazovka Setupu je zamefena na detailni k fi . najdeme u frekvence pamati Auto. ml roprocesoru/Tepefnfl ochrana. aby tato polozka byla Disabled. kdyz v predesle volbe mfsto SPD pouzijeme Manuan. 'Iakova konfigurace je vsak velmi slozita a naroena. ceka system pn jakekoliv chybe na stisk kla- Hit DEL Message Display. Zejmena usedU)~crrmJ textu naJdete_ v kapitolacn: 9. 3. V opaenem pifpade nastavte hodnotu 3. QQhl~setu a 5. (Pokud SPD pouZijeme. a tak je rnozne ai kesovanf BIOSu zakazat.3 psa. nastavte 3. nebo to proste zkusfme . Prfklad vidite na obrazku. Nastavime-li v prvnirn radku SPD.krnUjln. . Sloty ISA uz v poeitaefch nenajdeme. a 16. nez je dplny start PC.. Delay Prior to Thermal: nabizi nekolik casovych voleb (napf.4 0 pameti. v opacnem pnpade bychom (krome onoho vyhrazeneho megabajtu) pfisli i 0 veskerou pamef nad hranici lf ME. 8. Prot02e konstruk u ve m. ale prakti jejich nastaveni. Pamsti vsak casto snesou vets! zatez. kIn.. 4. ze se vyplati casovani podle SPD vypnout a nastavit phslusne hodnoty (viz daISi volby nize) manualne. . takZe by se yam mohlo zdat. jsou take rUzne moznosIiv.. jak nastavit nominalnf (a tudfZ spolehlive) hodnoty. Nekterym programum muze tato parnef vadit. Press DEL to DRAM Timing Selectable (Auto Configuration): Muzeme vybfrat z varianty SPD ci Manual. ale zmenou defaultnich para:etr0 v~.. Pokud nastavime SPD. Tip: GacheabJe .· v novana kapltoJa ADVANCED CHIPSETFEATURES DRAM Timing Selectable CAS Latency Time Active to Precharge Delay DRAM RAs# to CAS# Delay DRAM RAS# Precharge Memory Frequency For System BIOS Cacheable Video BIOS Cacheable Memory .16.keS0vanf (tedy presuny pameiove oblasti do pameti cache) Je u6innejsr net shadowing (pi'esuny parnetf ROM do operacn" RAM) .16M: Tato volba umoziiuje vyhradit pamefovou oblast mezi 15. 0 pametiza. v. Pokud pamef zvladne 2. Pro manualru nastaveni jsou dostupne frekvence FSB. . pokud ale mate problemy se stabilitou.~veno En. 3. Kvalitnf pamef zvladne nastavenf 2.9: Obrazovka Advanced Chipset Features Prvnf cast se tyka k nfi o gurace rychlosti operaenf pameti.Hole At 15M· 16M Delay Prror to Thermal A~P ~perture Siz-e(MB) Inlt DISplay First eSA LAN (Giga LAN) DRAM Data Integrity Mode "":2:"". Mens! prodleva je rychlejsf. .! Active to Precharge Delay: ureuje poeet pfistupu do pameti. Ta by mela by! uvedena na modulu (v kap 5. 'k eo razov y Advan d Ch' SIt ne tere volby opet najdete v jinych b k' ce ~pset Features v Setupech jeste dalSfmi volbarni ktere muzete v SeOtrazohv a~~. BIOS pfi kazdem spustenf poeitace pfecte inforrnace ulozene v SPD a podle nich nakonfiguruje chipset ..) CAS Latency Time (SDRAM Cycle Length): je prvni "manualnf" volbou konfigurace operaen! pamsti (dostupna je pouze tehdy. tieky snfZime spolehlivost. nez udavaji jejich specifikace. navic malokdy vede k vyraznejSfmu zryseni vykonu.Setup I as Select.nastavf se automaticky. standardne 'e n zobrazeno hlaseni 0 nutnosti stisku klave~ ~.32 min).orovoa. fj' SOtlV~$lo$ti:ZaJdadnr VYSvetlenr k na I' .ou nepatms zvysfme vykon.dulu SPD. mezi nimiz se provadf obnova pamefovych modulu. NskterEigrafieke karty vyzaduj].. rneli bychom radek nastavit na ~k iadnfm nastavenim 42 BIOS a Setup . e opera~ni pameti. arre 11"11 roprocesoru TCe J'e e '" ' . mo. Video BIOS Cacheable: cache L2 bude pracovat take s oblasti videopameti BIOS. megabajtem pro nektere stare karty ISA.!~le~ a pak je behem POST-testu rur: Setup).KapitoJa 3 . nastavenf prodlevy pred signalern CAS (Column Add1"essStrobe). D9J@ •• Item Herp .viz kap.aobraze.. y pro spustem Setupu (napf. ktere tuto oblast potfebuji. Jejf dslka by mela byt 0 malo veti§i. hlavne ~ladm desky. ale narocnejsl na rychlost parneti. Moine hodnoty jsou 2 a 3. Menu fevel 8 4 4 Auto Enabled Disabled Disabled 16 M' 128 In AGP Enabled ECC Memory Frequency For (FSB Frequency): zde nastavujeme frekvenci pametf.' "oe Za pocitace 43 . •. ktere deska podporuje. Pokud poeftae nastartuje behern 5 minut..~ozo. System BIOS Cacheable: zapma pouziti pameti cache L2 i pro oblast pamsti BIOS ROM Cadres FOOOOh FFFFFh).3 Advanced 810S Features Setup.toto je zpjisob. obnova nemusi byt iiplna a SDRAM neudril datal DRAM RAS# to CAS# Delay: specifikuje prodlevu mezi signaly CAS a RAS. Z techto dUD vodu s b ce dkesekjsou odlisne. nechte zapnuto. zpravidla je vsak volba nastavena na Enabled. budou nektere volby v obrazovce Advanced Chipset Feoiures tykajicl se casovam pameti nepffstupne . Melo by zde byt co nejvyssi efslo (aby obcerstvovacfch impulsu by10 co nejmene). na e .ns v. V naSi obrazovce koncf timto radkem velby vymezene pro ryehlost operaeni pamsti. H!.£J. . frekvence FSB a AGP. upec naJlt. Tepelne OChr· .ale pozor na podivne zatuhavani PC apod. :Move Enter:Serect F10:Save ESC:Exit F1:GeneralHelp F5: Previous values +'·PU/PD:Value F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults Obrazek 3. doplnfm js] . ale bude-li tato doba prilis dlouha. . pHcemz optimalnf je z hlediska rychlosti hodnota 2. Memory Hole At 15M . form ace. DRAM RAS# Precharge: opet poeet cekacich prodlev pro signal RAS. V' Boot to OS/2: rna stejny vyznam jako Wait for Fl If Error: je li zadano E bl d vesy Fl. 550 -k . v' obce z on 19ur~~l ?bvodu ~akladnf desky. kdy nebude pracovat Tce. a tak nastaveni vypneme.4 0 pami!ti je take popis znacenf pametovych modulu).

co zde nastavtme. N ejcastejsf volby jsou 8. #X. muzeme prostfednictvim teto fadky ureit.iJ Souvislosti: Zakladnfm vlastnostem . tim mensf odkladacf soubor (zde apertura AGP) je zapoti"ebf. Pokud mate grafiekou kartu s podporou AGP 4x a VYSSl. Disabled volte jen pfi prepisovanf BIOSu na novou verzi (0 cemz pojednava kapitola 4 Upgrade BIOSu). kdy BIOS sam detekuje prftomnost takto vybavenyeh modulu DRAM.PCI PnP II.. 8x). Rozumne je ponechat hodnotu Auto. • d . Nejcasteji zde najdeme: _ ' _ _ ta . Mode: Tady muzete zapnout nebo vypnout kontrolu obsahu pamerna samozrejme cenu pouze tehdy. ktere lze alokovat graficke karte pro ukladani textur). kde nenf . 865PE..Chipset II.6 Integrovane gra I Y .ni ~dfte na 0~ra~ku~~!7~lps~tu). .5s. nechte na \ \ \ Auto.prOvo dee zakladnfm nastavenim pocitace . Doporucuji nastavit v 1'OZmezi 64 az 128 MB. v nfz muzeme radek venovany siiove karte take najft).Setup 8 minut.Instant Music Configuration Jak jiz bylo receno. s nimiz se muzeme setkat: AGP Mode: ureuje rychlost komunikace zakladnf desky se slotem AGP graficke karty. Zakladnf desky jsou tim ehraneny proti pocitaeovym virum. _ ni desce integrovana graficka karla. (Kriticka teplota se pohybuje oko10 135°C.USB Configuration II. Init Display First: Pokud [sou v poeitaei dve graficke karty. BIOS Protection: radek znemosiiujfet pfepsanf BIOSu.CPU Configuration II. protoze po dosaseni kriticke teploty bude procesor tepelnym senzorem odpojen od napajenf.BIOS a Setup . BIOS pfi kazdern bootu nebude zbytecne inieializovat grafiku tam. 16.settn~gs (pro . nastartuje se poCitac v pofadku bez ohledu na to. ktera bude vyhrazena pro VGA Shared emory rze: . ~nboard VGA BIOS Update: zde povolfme (zakazeme) pfepsanf BIOSu gTaficke karty. podobne tern z predesleho vykladu 0 vance Advan Advanced Chipset settings WARNING: Setling wronq val-uesin the s~clions below my cause system to malfunction Configure DRAM Timing by SPD Performance Acceleration Mode DRAM Idle Timer DRAM Refresh Rate Graphic Adapter Priority Graphics Aperture Size Spread Spectrum ICH Delayed Transaction MPS Revision [Enabled] [Auto] [Auto] [Auto] [AGP/PCII [64MB] [Enabled] [Enabled] ti pomoci parity nebo funkce EGG.tato oblast bude postupne zabirana jen v pnpade absolutnf nutnosti. ie 'este doplnen konfiguracni obrazovpffldad tohoto us~oi'ada. reite zvolte Enabled. . doba reakee cidla je 0.""=V II. (Pro integrovana zaffzenf maji Setupy zvlastm obrazovku Integrated Peripheral. M S'. _" b . zadavame velikost operacnf parneti. Nastavte tu hodnotn. . zapma/ . Radek GSA LAN je prfkladem takoveho resenf Jde 0 sftovou kartu Gigabrtoveho Ethernetu (najdeme ji v chipsetech lntelu 865G. 865P).. Mate-li jen jednu grafickou kartu.jJ. S vetsf lokalni pameti videokarty se do ni samozrejme vejde vice textur.. VGA' ' '"'vypina integrovanou grafickou kartu.' :~d~. 32 a 6 . nema tento hidek vyznam a v Setupu Je. (Pokud nem na zakladm des ON·Chip .." konfiguracni obrazovky z menu Advanced.. V podstate se jedna 0 stejnou zalezitost jako u odkladaefho souboru Windows: cim vetsi je systemova RAM (zde RAM graficke karty). ~y 0 45 44 ---------------------------------------------------------------.Speech Configuration . Pochopitelne zde vidime r':idky kou Advanced Chtps~t . 0 integrovane graficke karte. fk je venovana kapitola 5.Kapitola 3 . spravnYmi prvky. II. Rozhodne tuto hodnotu nezadavejte dlouhou. Presto doporueuji zadat spravny typ graficke karty (AGP nebo PC!). AGP Fast Write. u Obrazek 3. 2x.Onboard LJ"V'. Ve svislych" Setupech vychazeJl podrol nejsi . Drazsf.0: Menu Advanced SPD' zde se rozhodujeme mezi automatickou konfiguraci t' nim (Vl'Z DRAM Timing Selectable). ce So. tvi SPD a rucmm nas ave prostre me vim . nastavenf. jsou-li v zakladni desce pamefove moduly podporujfcf nekterou z techto kontrolnich metod. 4 MB afickou kartu. ale bezpecnejsf moduly se pouzivaji predevsim v serverech.) AGP Aperture Size (MB): ureuje velikost pametoveho prostoru PCl vyhrazeneho pro grafiku (a take maximalni mnozstvi systemove RAM. Dalsfm dUleZity-mfaktem je. ktera z nich bude inieializovana jako prvni. Zapnuti II. Menu Advanced. . toto pole povoluje rychle zapisovani. rui e-li nase deska technologii PAT a je-li osazena Performance Accel~:atlOn iod?:ol~gii povolit (viz chipsetulPAT). moznosti konfigurace chipsetu jsou rozdflne..startovanf poeitace tim rovnez malinko uryehlfme. kterou zvlada vase grafieka karta (lx.1.Jnenaj eme. 'd ) 1 t AGP. nahrazujfci nekterou z easto pouzfvanych rozsifujicfch karet. pficemz jedna z nich je ve slotu AGP a druha ve slotu PCl. byvajf jeji ko?figuracni fadky umisteny Je~~ ~ao~~~~~ce Advanced Chipset Features. muzeme z e u 0 ec Configure DRAM Tlmln~ . nevite-li. protoze nektere viry dokazou BIOS nenavratne smazat. ze zde nastavens mnczstvi pameti automaticky nezabere systemovou RAM . takze potreba alokovane systernove RAM klesa. DRAM Data Integrity Integrovana graficka karta . Radeji tedy mejte nastaveno na Enabled. 19u d Chipset Features. Umoziiuje procesoru posilat data prfmo do pameti videokarty tedy bez nutnosti pruchodu operaenf parnetf. a proto uvadirn jeste dals. cirnz zakazete jakymkoliv programum zapis do teto oblasti. CSA LAN (Giga LAN): v nekterych chipsetech jsSJUintegrovany dals] obvody. Takove zaffzenf pak muzeme zapnout (Enable) nebo vypnout (Disable).

~ ~ pocitaee ktere jsou oznaeeny 80 aZ 85. ie Rezim spank~ mu". U' 'etim ktere stts em . a VYPI 'mi ACPI a ACPI . otevfena stranka bude uzavi'ena az pH potrebe obnoveni. Auto.je castjrn 8 nulovych cyklech.. Dostupns volby bjvaji: OT.L8) nebo automaticky (volba Auto). Infinite.~.LS pro 256Mb a vetSi pamefove chipy) a postupne refresh zvysovat (elm vysSi je interval refresh. ys ill '?P. rto rnenst setrenf sr. ce zakladnf desky rnusi krome rezimu . . R:- napaJenJ). APM zakazat) a setreni nastavovat z Windows.. Primary IDE 0 D~sabled Primary IDE 1 D!sabled SecondarylDE 0 D!sabled SecondarylDE 1 D~sabled FDD. jakY typ setrenf buACPI Suspend Type: z.1. nez pamefovy kontro1er zavfe otevfenou stranku nebo prove de jeji obnovenf (refresh). s tlme. tim je pamef rychlejSf .pametovy kontroler buds provadet refresh okamzite po pnizdnem cyklu POWERMANAGEMENTSETUP ACPI Suspend Type Run VGABIOS if S3 Resume Power Management Video Off Method Video Off In Suspend Suspend Type Modem Use IRQ Suspend Mode HODPower Down Soft-Off by PWR·BTIN mtiIt!lliJ • • Infinite . muzete vyjit z defaultnfho nastavenf (15. spomy t. V Setupech bYva moinost nastavit interval rucne (napf.Setup DRAM Idle Timer: N astavuje pocet nulovych cyklu.8. 64T.:cd~bre si setHcl l'ezimy vyzkouset. 7.5\1 Shift muzeme zmen.Move Enter:Select • F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7 0 t rnized Defaults F6. 1'0 t0 . Auto . (2) .ozf tav s~stem~na disk ~f~Cpi~ P~:amfnam.1: Obrazovka Power Management Setup Spread Spectrum: Ovliviiuje modulaci signalu na sbernicfch.8 j.' ~. 0 w. sptmku. i' -. '. ne (. ze umistenf radku v obrazovkach se muze liSit.2. = v 'I Ii 3. (Opet je zl'ejme.. 15. Pokomponenty vcetne procesoru.orcvoace zakladnfm nastavenfm poeftace 47 . VJ'robde zvolen.ur. .etl oV a J. ACPI defin~Je sestwmo~.nehoz je poeftac enl • 81 (P08 .6.Jp . fi opetovnem zapnutfm se vratim spanku. DRAM Refresh Rate: interval mezi obnovenim pamefoyYch bunek. K dispoziei byva mnoho variant setreni (vychazejiclch ze dvou standardu APM a ACPl). •. budou vypnuty. desktopove stanice se doporucuje nastaveni Infinite. ~ nebude schopen ze spanku probu 1. vsechny schopen se rychle probudit. Dalsi obrazovka Setupu se zabYva pfedevSim seti'enim elektrickou energii.6 fJ. Pokud chcete experimentovat.d~zadava:n:.Power On SuS~enSd) ~lStl m~~~l.10 0 setfeni energif. .LPT Port D!sabfed PCI PIRQ[A·D]# Disabled Wake Up Events Press Enter I t":: . bude zapnuta podpora specifikace PCI 2. d ACPI povolfme.1. ave 'I zici tracftko.. Ostatm I Nskdy byvajf v Setupech volby. 128 f. dv~: ACPI function Suspend Type definuj e typ setrenr. "Reload Global Timer Events" . Auto User Define DPMS Yes Stop Grant ~isabled Disabled lnstant-Off Item Help t: --Menu Jevel I I • ne stranky az potovarmm nastavenim. V Uspomem rettrr. a pokud ano. 31.5 • 83 (8TR Save To RAM) bude ve ~~~~ ~ n :v~ych diskU atd. . ven ba W) ezim STR nepodporuje. PH Disabled jsou signaly ostfejsf. b us?a~1 Pkr."r ·0 z Windows.it na Rezlm o m.. ktere jsou povoleny pred tim. jejich libovolne kombinace vsak mohou pi'inest problemy. Pocitac se bude necekans vypinat nebo se z tisporneho rezimu neprobudi.3 Advanced BIOS Features Setup _ v popisu i'adky MPS Version Control For OS.pameiovy kontro1er bude pouzfvat tovarm nastavenf (je to defaultni volba) Pameiovy kontroler provadi refresh otevrepro servery nastavenf OT. systemove promenne zaehovava v aktivnfm stavu.nyc S~ lemento~at jeste jeden Z rezimu 83 nebo 84.. (Prvni PCI karty nemusi v tomto rezirnu bezet. • OT . 46 BIOS a Setl.ychl9m probuzernm.. ztraci se obsah pamefuvych bunek _ system bude nestabilni.O stavuJako pred vYPln~ k rta}Retim spanku v obrazovce Moznostl . o~'l a a' et pouze operacni pamef.S pro 128Mb a mensr pamefove chipy a 7.refresh nebude nikdy proveden pi'edcasne. Graphics Aperture Size: bylo popsano v odstavciAGP Apertu1'e Size (MB). pocftac se kud ovsem nektera z k?mpon:nt (dn. 64.) '.COM. Pro bezne. l6T. ICB Delayed Transaction: tyM se nastaveni sbernice PCL Nastavime-li na Enabled.k Power Management Setup Sou1I'islostl: PopiS zakladhfch pojt:nu najdete v kapitoJe 5. .) MPS Revision: Nastaveni podpory viceprocesorove prace MPS (Multi-Processor system) je vysvetleno v kapitole 3.o!e monit~r a p~vny disk. . do st<?Jneh. sf by'!:v operacmrn systemu J.lovolen\ VIZ a . Osvedcenou variantou je pfenechat ffzeni Windows (prostrednictvim ACPI.. Graphic Adapter Priority: viz Init Display First. pouze zapma. .UJe zap~u . Je-li vsak refresh vysoka. sr .ST. k'.potrebuje mene casu na vlastni reZii).Kapltola 3 . kdy je hodnota intervalu refresh pfeetena z modulu SPD pamefoveho ehipu.' Fail-Safe Defaults : pOI Obrazek 3. se ve s anku z. avsak obsahujf vice harmonickYch kmitoetU. Pri V)lwhanf mame k dIS?-OTip~ SnadneJsl Je volit ZPus..

.1.g• j~" . ale vas monitor nejak. Obrazek 3. c~F. Vyrobci zakladnlch desek casto doplnujf vlasfnf reiimy. pH Disato .1. relimu sptin~. li . Suspend Type: zpfesii. takZe j&pak nutns pfecrst st jejiCh popis v manualu zilkladnf desky a vsa VY-'Rou~et.N. a Jes e vo ba Auto.je lepsi Power Management vypnout nastavenim na hodnotu User Define a rovnez vypnout ostatni volby.H :l . :':VYP[loutpos:fta'i . System pak pri uspam vypne vertikalnf a horizontalni synchronizacnf porty a vymase vidsopamef.odber mikroproeesoru Standby Mode . Full (nebo Suspend Both).A..2: VoJbasetficiho retimu Video Off Method: specifikuje zpusob uspanf monitoru.Setup <I. po kterych BIOS zapne tfi v v v Run VGABIOS if S3 Resume' t 'ka se i . Pokud sem zapiseme No.lc.-.. e 1ne onfigurovat setteni (tensetHer rezimy: . ntene mo 'd tail k t okra pracuJeme metodou APM). muzete zkusit hodnotu VIR SYNC+Blank. """ ~ !!I!I'HC:M..: .uje nastaveni setficiho rezimu.. 0 je snfien 0 80 %. tak chipset zakladnf desky . _ +. nebude monitor behem setricfho rezimu vypfnan.pokles pffkonu notku.~ Mrli~jir»~~u.1. Nekdy jsou nabfzeny pouze dva rezimy Min.oI..4. Video Off In Suspend: zadame-li Yes. ktera pouze vymaza videoparnet.. Chcete-~j radeji prejil: do J J 0 m02ne • Suspend Mode ..3: Karta Reiim spanku . 0 sese nastavujf doby. Saving a Max. at Vp zne . 1) nejstarsi monitory se pak budou muset spokojit s hodnotou Blank Screen. ~ .I' .Kapitola 3 .. €)ii~e&bl:OIIYd>~eI<- Enabled se bude karta pfi prob~~enf in~~~]l~izaee ~arty VG~ po Rrobuzeni z m6du S3. PH bled bude probouzenf rychIejsia1e namusf b''i+°vatl(Chal~t~ "Y..1. .by iej byl aby bvlo m -. bude vypfnan monitor podle zvolene Suspend rnetody. Uvede poatac do u~PQrneho rezimu obnovk retsn systeml"j Window$. Pokud jsme prostfednictvim ACPI pfedali fizeni spotfeby Windows.OlJ1e rye e •.Pa1~«c)'w!.AGP driver).Drf ~lL. Saving.- Obrazek 3.inku obnovlt) a vyprre poru<. coz splnuji vsechny moderni monitory. avesyd tat. te vol byv Power . /ij . vypfna se jak CPU.zadu~e. Neni-Ii tomu tak. Pokud vas monitor podporuje DPMS (Display Power Management Signaling)..r .. Rezim sp. po stisku kla E . Muzeme pouzft: • • Stop Gromi.IPQ .rido!aa~ SttM'!l~lIr'4Jn_j"""""lzenf . :~~:::!~=l ·IU~~""~ '!Il5-r~~UMT!~ ~!ido!'~ZI-I. .. kde je vypfnan pouze CPU. nastavte zde hodnotu DPMS Support. Tip: Presne defmice seti'icfch retllllu APM a ABPI [sou v kapitole 5. "Ij~ • • Doze Mode . 0 Ulo2faki:u'ini stay picrhy ne pevey disk..4: fRQ Modemu 48 BIOS a Setup prQvod ce Za ~kl • admm nastavenrm pocftace 49 ...Ymi zakladmmi "zelenjrni" funkcemi disponuje.-u.:It1'i) " .Management.h11O CI!'iIR~I!o COOOCOOJ' 11 "~i ceo. Obrazek 3. • :!~~ ~_DI. a take zobrazovaci jedmonitoru a pfepnutf 92 % pro mikroprocesor 99 % u mikroprocesoru. ptJdrZ'{e kJavesu Shift. .zmensenf odberu pevneho disku do Sleep Mode. K dlSPOZlCI .:0 () setrenf energff.O:m"""".tjliK~ ~ b : TW~~ll __ ~Wr1~cd= =~~Lt>-4lOM N~mni~-tlItf~~ . J" spo e lye. .

Mode. Th lze zjistit napfiklad ve Spravci zafizenf (viz obrazek 3. Suspend. (Jedna se o soucast specifikace ACPI . Dostupne volby jsou Password.".0 Support ACPI APIC Support _~- lJlE!m sp~c.. tavenf Power managementu • AP M Configuration venovane detailnfmu nas . . . Standby). tedy vypnut. Wake up z LAN: nastartovani obdrzeneho on pocitacove site.. muzeme nynf zadat tvar hesla pro start pocitace. Mouse Move. No. _. v. VIZ radek Run VGABIOS ifS3 Resume.) Je-li ACPI v provozu._ ze "mekce vypnut". APM Configuration . KB Wake: system bude probuzen z reZimu S3 z USB klavesnice (stiskem klaPOwer On by Alarm: uzivateJ zada datum a cas probuzenf PC. ._... jakmile se k PC pokusf nekdo pHpojit modemem... pISU ra . .r ke startovat z lokalnf sM (Wake on Tip: pocrtac mOze~e krome probouze~ ta). musite B10Su sdelit cislo IRQ. nema zde nastavena hodnota zadn. . . ktere rna vas modem pHrazeno.Video on S3 Resume Repost Auto. . APM Confi~urat. PoHardware M oniior je obra~ov~ . ~ .. ce IDE. neakthruje h"'lnotu Suspend). nelisi od predesleho vy a u. pocftac.limu: Suspend nebo vyznam pouze pH vypnuts podpore ACPI.io_n~ __ Power-Ma~·a~emenuAPM Video Power Down Mode Hard Disk Power Down Made Suspend Time Out Throttle Slow Clock Ralio System Thermal Power Button Mode Restore on AC Power Loss On On Power On Power On Power On P P.0 Support zapina podporu ACP I.illP Help'---_ . . .!p Soft·Off by PWR·BTTN: urcuje funkei hlavniho vypinace na ski'ini pocftace.::~ By RTC Alarm By External Modem By PCI Devices By PS/2 Keyboard B PS/2 Mouse [Enabled~) [Suspen [SUSP~I~~) [DI~a [50 Yo] [Disabled] [On/Off] ff] [Power 0 I [Enabled) Reload Global Timer Event: teto bouzet pocitac ze spanku. Hot KEY.•. ACPI 2. dostupne . Jednu z jejich Ve svislych Setupeeh bjva se~fem vyznam vesmy moznych variant ukazuje obrazek. systemu prostrednictvim startovaciho signalu [Disabled] [Disabled] [Disabled] [ .:15: Obrazovka Power • • • • Suspend Mo d e 0 d POVI hidku ACPI Suspend Type. kdyzjsme v fadku POWER ON Function zadaIi Hot Key... FDD. Hot Key Power ON.. ACPI APIC Support vysvet eno v r vI vadkuAPIC DaISf dva radky otevrou okna: .. COM. Hard Dis k Power Doum Mode: volfme mod setrem (moz. SUspend Mode: rna Standby mode. HardwareMonitor I Wake Up Events: volba. USB vesy). bl d] gls~l:dJ . v pfipa. zda system muze bit zapnut PS2 mySi ci kIavesnici.13). vou y jsou: . pocftac se vypne. proto jen struene: V . St (POS) Only. POWER ON Function: definuje.... ale pnpolen k naf)SJem. MuzeVto bit: casti obrazovky definujeme udalosti. _ __j Obrazek 3. arm. .. Pro tuto funkct mus! by!: pocftac pouLAM nebo automatlCky (Power On by ~.. Main Advanced Security [Auto] [No] [No) Power funguje hlavnf vypina' nor""'me ("Y!>irui a zapilUi Suspend Mode RepastVideo on S3 Resume ACPI 2.pokud nem ACPI aktivovano. Obrazovka Power . dostupno volby Yes.pr(JVodce ztikladnfm nastavenfm POI5itace Video Power Doum M ode.9 Frequency!Voltage Control. KB Power ON Password: pokud jsme v predes1em hidku (POWER ON Function) zadali Password.je dobre nastavit na Disabled. de ze nepouzfvame ACPL • • • ' '. Volime zde typ setHciho reHDD Power Down: po zadane periode vypne pevne disky. v 50 -------- _ BIOS a Setup .. PouZivame-li ACPI. e~ergll so~:~~ed:oleb zname z pfedeslriho vykladu.. BUTTON ONLY a Keyboard 98. Obrazovka APM konfiguraee se ope mja k vyrazns .. je nastavena hodnota Delay 4 sec a pokud drZite vypfnac stisknuty mene nez 4 sekundy. I isou: 51 . zadavame kombinaci klaves pro probuzenf PC. Isa . LPT Port: udalosti na seriovem nebo paralelnfm portu ci disketove jednotee. APM • • Pouier ManagementlAPM: zapfna a vypma podporu . no do obrazovky Power. ou venovanou napajecfm napettm a frekvenetm. ale neda se pou. . 'k] d . Mouse Click. ktere maji pro- • • Primary IDE 0 at Secondary IDE 1: aktivita na discfch prvni nebo druM sbernl.yvIiv. nos ti jsou: Disabled. prepnete se do reZimu Suspend. ... .Setup Modem Use IRQ: Ma-li bit BIOS sehopen probudit pocitac ze spanku. -dku teto obrazovky Je venovana ka Pitola 3. . . ktera jeste Upresiiuje moznosti probouzeni: • o Power On by PCI/Onbd LAN: system buds aktivovan sigmilem ze sbernice PCI (preSneji z rozsifujicf karty ve slotu PCI).Kapitola 3 . 't . 'da Ib S8 Only.lit pro SCSI disky. nebo z integroVane (onboard) sfeave karty. Power On by Modem: probuzenf obdrzenfm pfiehoziho signalu do modemu. Nastavime-li zde rezim Instant-Off. Drzfte-li ho 4 sekundy a dele.

_ ~. Standardni nastavem (DIsabled) vy ovuj 'h .' Menu Advanced v v. n. r:. kud nemame disketovou me cham u. tvfm menu .(ta(.12. ) • No. budou vsem rozsITUJlClm BIOSem.prwodce zakladnfm nas/avenTm poi'. play. zadavet Yes. Zadivame. J'imz zdroje pridelf BIOS. Legacy ISA: budeme moci zadat cislo kanalu rucne. v.) IRQ Resources: tento ractek je pnstupny pouze tehdy.5. e... Marne-II vsak poUze S neja ou 53 52 BIOS a Setup . pcr a hlavns zdroju. bude start probfhat Minim zpusobem. u nichz vyiadujeme nepretrzity provoz.. po instalaci nove karty. Byvalo to cas e u a e. mOieme zkuslt No.16: Obrazovka PNPJPCI Configurations Reset Configuration Data (Clear ESCD): vtme. ale iadny zaloini zdroj nema nekoneenou kapacitu baterif a nekdy i on napajenf prerusi. I Auto (ESCD) Press Enter isabled Yes Menu Defau reset Data IR~_~~sources_~_~_. . . . • • • v·v . (Ma to vyznam pouze pfi nefunkenostl plug-and-play. aby zkontroioval karty a pridelil jim znovu zdroje (vytvofil nove ESCD).KapitoJa 3 . ~~ kuje Volbou No bude preruseni nvolneno. OMA 0 assigned to PCIIISA PnP DMA 1 assigned to PCIIISA PnP DMA 2 assigned to PCIIISA PnP sy. pokud v predeslem nastavenf (Resources Controlled By) zvolfrne Manual. Windows (pi'esneji od WinGows95). l t!.25.5. (Takove stroje sice napajfme z UPS. Throttle Slow Clock Ratio: urcujeme takt systemovYch hodin v setficich rezimech. Pokud chceme BIOS pfinutit k novemu pridelenf systemovyeh zdroju.37.~~) mohou mit s tfrnto biGA ( grafieke akceleratory ne 0 a t (E dardni karty V napr. bled). marne k dispoziei tento factek. zadanfm Power On se pocitac zapne a nastavenim Last State se vrati do stavu pred vypadkern napajenf.e . napf. ze pfi startu PC si BIOS nacfta konfiguraen] tidaje ESCD z pamsti CMOS. a stemOvjch Zdrojfch.. t-edy Tip: Plug-al'ld-play u~e~1 vsechny ~'k nestandardnr kartou. Zpravidla je vyjadren v % skutecneho taktu (napf. Volba se nasledne automatickyvypne. pnpa d ne SCSI) . System Thermal: zde povolujeme pouziti tepelnyeh oehran na zakladnf desce. ~_ Resources Controlled By X IRQ Resource PCINGA Palette Snoop FDD IRQ Can Be Free IRQ 3 assignet to PCIIISA PnP IRQ 4 assignet to PCl/lSA PnP IRQ 5 assignet to Legacy ISA • • • • 4 assignet IRQ to PCIIISA PnP 3. Restore onAC Power Loss: volime reakci pocitace po obnove napajeefho napetf (doslo-li pfedtfm k vypadku napajcnf). t pcr Nektere nestanPCINGA Palette Snoop: je patjm biten. po nemz bude startovat setf:icl rezim. ktere jsou jejim Obrazek 3.Move Enter:SeleGi F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults • • • 7 assigned DMA \ to PCIIISA PnP ' Tato cast Setupu je vyhrazena konfiguraci sbernice prostfednictvim prldeleny rozsifujicim deskam. PoDsfaultne je nastaveno Yes. Za optimalni hodnotu se povazuje 50 %. Ponechame-Ii zde standardnf hodnotu Disabled. dnes se to pouzfva velmi rnalo.5).' k rtu ktera neumi plug-andRucni konfiguraci pouzijeme pouze tehdy. v. N astavime-1i vsak na Enabled. pfinutfme BIOS. Dovoluje nam autornaticke zapnutf PC pfi obnove napajen].name-bh :OZSlTIl~lel a . Pokud by se ~ J ~Vl Ypo 12e~ . • PnP/PCI Configurations Reset Configuration Data I ntmnttt. budou IRQ a DMA prideleny automaticky. uvo _ v U~lV. DMA .. I/O.V . o• yo t I· olnit IRQ pridelovane floppy mec amce FDD IRQ Can Be Free: zde m~ze. Pfi volbe Manual zpnstupnime radek IRQ Resources a pfidelem IRQ a DMA muieme zadat rucne. N a obrazku vidi P h tk' e velmi casto. v PTIKabZovkemrty. do konfigurace plug-and-play prostre me Ve svislych Setupech v~t?~~l:~t trochu odlisne volby: Advanced.) I I I Resources Controlled By: zde ovliviiujsma zpusob pfidelovani systemovyeh zdrojn. y ta a IDE. VI n s stemove zdroje plug-and-play operac• Yes budou rozsifujfcfm kartam pride e Yt ~ k nacoctovsm systemu (graficka karni~ s stemem. biev ·1 t" barvou miizete zkusit tuto volbu zapnou natsm problemy.6 PNPIPCI Configurations Souvisfosti: Zakladn! termfny jsou vysvetleny v kapltole 5 .62. ktera vyvolala zavazny konf1ikt zdroju a znemoznila tak start PC. Pfi PowerOf{zustane pocitac vypnuty. zda vypfnacim tlaeftkern (na skhni pocftace) budeme vypinat (volba OnIOjJ).) Power On By: zaffzenf. Poneehams-li standardnf nastavenf Auto. v V.e vitsine karet.. nebo prechazet do setficfho rezimu (Suspend). (Nutnost pouziti muze vyvstat napf. .Setup • • Suspend Time Out: cas nednnosti systemu. N astavfrne-li: PI OS· s timto hidkem se v Setupec se am Plug and ay . .~l usen{nf~e jedno preruseni pro ostatni zarfzeni. Vyjimkou budou kan:Y n~. I • t' k r t rSA dnes s tim pro emy nej sou. (IRQ 6). . v W v. Muzeme zde ovlivnit pfifazeni kanaIu IRQ a DMA: • • PCIIISA PnP: pfidelovam bude fizeno systemem plug-and-play. coz p.1:1 0 plug-and-play. kartam prideleny systemove zdroje (IRQ. Power Button Mode: obdoba nastaveni Sojt-Of{ by PWKBTTN.75. Volba je dUleiita predevsfm pro pocftace..50. budeme.5. jehoz aktivitou bude pocitac probuzen. d . u starsfch rozsifujfcich karat. 87.

Super 10 DeVice I.. ktere jsou soucastI radl?e IDE... tehd kdyz chceme integrovany radIC name je nastaveno Enable~. S timto nastavenim se casteji setkame spise v obrazovce Advanced Chipset Features.8: Obrazovka Integrated Peripherals OnChip IDE Device Allocate IRQ to PCI VGA: pri Yes pHdiHuje BIOS pferui3eni (IRQ) graficke karte_ VetSina modernfch karet 3D IRQ potfebuje. Obrazovka Integrated Peripherals je ureena k povolovanf ci zakazovani techto prvku a k jejich detailm konfiguraci.1. lnstant Music Configuration Advanced PCIf"'nP settings WARNING: Setting wrong values in the sections below my cause system to malfunction Plug and Play OS [No] PCI Latency Timer [64J Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] Snooping [DisabledJ PCI IDE BusMaster [Enabled] IRQ 3 [Available] IRQ 4 [Available] IRQ 5 [AvaiiableJ • IRQ 13 IRQ 14 ---. muzete tuto volbu vypnout. Onboard Devices Configuration . V nasem Setupu je tvorena tremi fadky. PCI . oznos yvaji .8 0 pevnem disku SArA. . sta?d. bude jeho kon 19uraee rovnez .OnBoard Device . . e ra IC pracobu IDE Primary/Secondary Master/Slave P~O:... " '.. v kagiO Jach 5.70 peimem. f.. " . pri praci s disky SCSI) se tim casteji preruSujf.mM~e l~. eim Obrazek 3. Chipset .. jenych3.. ze byste ve svem sys e IDE) ktery prefetch nepodporuje. IRQ xx: obdoba Resources Controlled By. y .1. kdezto tato kapi a popisu je nastavovanf vlastnostf radicu.. ska obsahuje ra IC· CMOS S t (kde najdete velmi podobna nastavenf) se tykaIa pr:popitola disku.~-~-----~ . vyp::u~: ~=y~n~pe~1dad ~fi peruse integrovansho IDE). disku/Rozhrani (EJIDE/Rychlost pfenosu dat).0 controller USB Keyboard Support USB Mouse Support Onboard 1394 Onboard Realtek Lan Onboard PCI AUdi()_ ~_~ I~i!l~_.~- -_'- .1 bu. ..... . 7: Menu Advanced IDE HOD Block Mode IDE DMA transfer access On-Chip Primary/Secondary PCI IDE IDE Primary Master PIa IDE Primary Slave PIO IDE Secondary Master PIO IDE Secondary Slave PIa DE Primary Master UDMA IDE Primary Slave UDMA IDE Secondary Master UOMA IDE Secondary Slave UDMA On-Chip Serial ATA Serial AlA Port 0 Mode Serial AlA Port 1 Mode Auto Enabled Enabled . uto nebo zadanf konkretni veradlcI. '_nt_~_g_ra_te_d_p_e_r_Ph_e_ra_l_a· OnBoa!!!...8.._----~--.. ze ka... Dostupne volby jsou Auto nebo konkretm rezim . avsak dIouM transakce (napf. II PCI IDE BusMaster dovoIujeme BIOSu pouzfvat Busmastering pfi cteni/zapisu dat na zaiizeni IDE (v podstats pevny disk) (viz kapitola 5.0 p v . . je IRQ reservovano pro starsr zaHzeni (nebude prideleno prostfednictvim pIug-and~play). nizsi je tato hodnota. ~ imu meli jesw jiny pfilis pravdepodobnem) pnpade. ..mo~?~~abled.. CPU Configuration . di SATA.. de v1?UJe~opIO 0' 0 PIO vat. Pokud jste si vsak jisti.OeVice _. USB .. " " VT ovnavacfch parneti pro IDE DMA transfer access: zap~3/~I~~ POUZl1 ~oze ovnavaef pamef volam (prefetch).. ktere jsou e ~~I .Setup ~r-_~ __ .. '-' • • IRQ 15 [AvaiiableJ I Obrazek 3. ..2 Standard vv v' soucasti zakladnf desky. . jak dIouho muze kazde zaHzenf PCI "drzet" sbernici pcr.-~~ _<?I!<::Ii!p_I[)~ !J~e_\lice. o. Enabled Enabled Disabled Disabled Enabled ~na~:e: _!l_~ __ . Mentms hodnotu Disabled ci Enabled. . bude IRQ pfidelovano plug-and~play. jestliie zadams Reserved. Pokud je zde Available.. trU integrovaneho fadice IDE...~.. nez ji bude muset uvolnit pro potreby jineho zai1zenf (pokud 0 pnstup pozada jina karta). v .Ui¥ii:nnt ------] Press Enter Press Enter i .OnChip IDE Device . 3.Onboard FDC Controller Auto Onboard Serial Port 1 Auto Onboard Serial Port 2 Auto UARl Mode Select Auto UR2 Duplex Mode Auto Onboard Paralel Port Auto Paralel Port Mode Auto ECP Mode use DMA Auto Game Port Address Auto Midi Port Address Primary Mastel Midi__l>ortlRg Primary Slave --l=-S~~r USB controller USB 2... 7 0: pevnern disku 't (E)1OE a 5.. ~~m?~reJOn-Chip Primary/Secondary P~ '... di k "' ifef blokovy prenos dat. Palette Snooping: viz PCI/vGA Palette Snoop..ardne je zapnu. Nej1epe je ponechatstandardnfhodnoty. tfm rychIeji jednotlive karty ziskavajf pnstup ke sbernici. a pokud zakladnf deZdeje soustredeno nastavovam~arame fi zde Jesw musfm upfesnit.. id PlO v nemz 4. jejichz prostrednictvim teprve vstupujeme do konkretnich obrazovek. jez se dnve pouZlvaly ve forme rozsfrujicich karet.7 Integrated Peripherals db'" _ pre eznevy zrychluje pnjen v tom (ne(externi fadic v Na zakladnf desceje dnes integrovano mnoho zaifzeni. Jedno IRQ tak nebude zbytecne blokovano. e _ Enabled Auto Auto Normal Full 37811RQ7 ECP 3 Disabled Disabled 1o__ . hradit novejsfm ve forme rozatrujici . I IDE: za Ina/vypfna integrovany radic IDE.. ze vase graficka karta IRQ nevyzaduje (najdete to v jejim manualu).. d v dOY fi . je rozumne poIDE HDD Block take A volit tuto vlastnost Mode:naP9ku. Speech vU'H'Y'U'd"UII .it Souvlslostl! v:ysvetlenr problernatiky najdete. :r~ nZt'je potreba snad stup k pfipojenemu zafuem. likosti datovyeh bloku. •' 54 810S a Setup ~ provodce zakladnfm nastavenfm pocita6e 55 .Kapitola 3.. _ PCI Latency Timer: definuje.

5.: internf fadi~ . integrovana zvukova karta.fl~tu. Dostupne volby jsou Auto nebo Disabled. Norma USB 2. '. USB controIIer: +'.19: Systemove prostFedky serioveho portu Onboard FDC Controller: bude nastaven~ na Ena?'~~. BjTvajf zde umfsteny fadice USB.pn)vodce zakladnim nastavenrm po6ftace .ani'E:ni I·!%I I TypPlps:tre. poulivame.+' + @ Ra~ce lDE ATAiATAPI a USB 2.J POtty (COM. Onboard 1394: zapfnwvypina podporu lEE 1394 FireWire. +.ny(LPTl) '_Procesory ihrdlce disk€tuvYch lednotek zapfnwvypina integrovany kontroldr USB. • • • • • Disabled: fadic vypfna.avesntce +Q '-t- :+: .j.j. USB Mouse Support: opst zapina/vypfna podporu USB mysi. kterou bud' zapneme. Zakladnf fakta 0 zaffzenfch I/O najdete v kapttole 5.j G:r. nebo vypneme... Dostupne JSOU tyto hodnoty. I ! !L.' tlska. :+~a . Onboard Realtek Lan: nase vzorova zakladnf deska je vybavena integrovanou tou s cipem Realtek.INJ vdee a hernch 5it'oye ecepetev Svsternove ~arizeni J ---. JestIize toto zaffzenf nepouzfvama.. rozhranf je venovana standardnim vstupns vystupnfm Serial ATA Port 0/1 Mode: volime.. pouze pokud skutecne USB klavesnic. I I' kar- • • Auto. Je'li kH~vesnice Usa povolena. c~mz p?voli~.to univerz§lnr seriovesbi!imfcf. Tip. USB Keyboard SUPPort nastaVfme na Enabled. pH Enabled budeme moci s klavesniei pl'acovat uz pfed startem Windows.' Po. _ (COM 1) port ((DM2) po{Htace/O ItEE 1394 rireWire. V Setupech se casto zadavajf konkretnf pfenosove rychlosti (viz radek USB 2. Enhanced Mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelni a senove ATA. Super 10 Device SouVislosti: poe{tace.GJoLPT) :I t:Omunikacni port .e_n_f: ··F ~ Rad:c~ sbemice USB R~dfce 2VI.U __ ~ _..0 controller: tyM se rychlosti sbernics. Pokud toto zaffzenf nepouZivame. kdy budou systemove zdroje pfifazeny automaticky.\ ¥ ~ Dsketove Dlskove Jednol:ky . bude pnpojene vysokol'ychlostnf zanzem USB automaticky detekovano a nasledns se zapne podpora prenosove rychJosti High Speed. 2F8/IRQ3 je standardni hodnotou pro COM2.af!ckeedeoterv t .+: ~ Sit Seznem koilf'ktrifch J Bezkor._ ~ OK _ 'I Siorno Obrazek 3.12 0 rozhranfch Tato cast konfigurace integrovanyeh (Input/Output) zafizenfrn.. 2E8/IRQS je standardnf hodnotou pro COM4.dku 110 Netlavenf 03FB· 03fF 04 IIIIRomh IRQ . ktery z kanaIu SATA bude primarrn a ktery sekundarm. i~_ ~ MOO81T1Y Monitory Mysl .floppy diskety.Setup IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA: definuje m6d DMA. zakladnf informace 0 U2E1394 najdete vkap. ~~~ Jednotky ovo nebc CD-R. Ii 57 I ! 56 BIOS a Setup .. 0 Controller Mode v popisu "svisIeho" Setupu na konci kapitoly). Onboard Serial Port 1/2: zde nastavfms preruseni a adresu I/~ ~enovYch portfi ~S 232C (v podstate pfiradfme konkretnf zdffce jmeno COMx)..!KQintJrIl!tarni d Po-mac J a j!na polohcved z.12 0 rozhranfch JAADUII +. • 3F8/IRQ4 je standardnf hodnotou pro COM!. I .- )ednotky Naslevenl pr-os~i'edk. Combined mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelm a seriovs ATA. + J.. opet nastavirne na Disabled. Pokud nastavfme Enabled. Obsah obrazovky pak samozrejme odpovida instalovanym prvkiim zakladm desky. USB Keyboard Support: zapinwvypina podporu klavesnies USB. SleOVOU • • i 3E8/lRQ4 je standardnf hodnotou pro COM3. zafl2. Pn vypnute podpofe bude kJAvesnice dostupna az po naeteru ovladaeu. On chip serial ATA: Volime rezim Serial ATA fadice: Onboard PCI Audio: dalsf (temef standardni) vybavou desky je zvukova karta. v nemz bude fadic pracovat.OM Kl. SATA Only: radic SATA pracuje samostatne. SouviSlostl: POpis USB je v kapitole 5.J Kapitola 3 . [sou optatnf rozhranf kfavesniC vyprluty. OnBoard Device Obsah teto obrazovky je zamefen na konfiguraci zbyvajfefeh integrovanych zahzenf. sfiova karta. modem a take vstupne vystupm porty. Disabled a radic disketove mechamky v rOZSll'UJlCl karte pouzijeme pouze pri poruse integrovaneho radice.. Auto: rezim zvoh BlOS . V tomto radku ji muzeme vypnout/zapnout.0 zavedla novou rychlost USB ~ High Speed _ 480Mb/s.§ :+ . nastavfme na Disabled.12 0 rozhranfch pocftace.

ponechte zde hodnotu Normal. Proto jsem iakladnf popls RAID zafadil do kap. VyMr byv::i z adres 201 (default) a 209 nebo muzeme herni port vypnout (Disabled). start a ovladanf jsou popsany v manualu zakladni desky. ktery kanal DMA to bude. ktery podporuje serioveho rozhranf. Setupoveho ovladanf. Zde muzeme nastavit. Zvolfme-li RAID. musfme konfiguraci diskoveho pole dokoncit." Mt:'todll rllt'O"::~nl pl(j. ECP Mode Use DMA: Rezirn ECP pouzfva kanal DMA. druhy seriovy port bude pracovat v infraeervenem reZimu. Obrazek 3. 5. Zde (Obr. ktery muze pracovat v rezimu IDE nebo RAID. ze nevite.Setup • Disabled integrovany radic serioveho rozhram vypne. V nasem Setupu muzeme volit: • • • • Normal. je dalsim rezimem.).20) je IRQ dokonce implicitne zakazano. nebo obecne zafizeni. !LPTl . ~!-~~~~l__~----. soueasne z pocftaee do zafizeni a naopak). druhy seriovy port bude pracovat v normalmm rezimu RS 232C. systemovych prostfedku najdeme ve Sprtuoci zaiizeni Hodnotu prerusenf a cislo paralelnfho portu ovliviiuji ve svem Spriioci zaiizenf dows. se riziku.21. ktery z reZimu je pro pfipojene zafizeni optimalni. nekdy je k dispozici volbaAuto. io~P'j·. Zacnu na obrazovce Onboard Devices Configuration. Game Port Address: nastavujeme adresu hernfho portu. muzeme mu pridelit kanal IRQ (5 nebo defaultnf 10). • Normal: puvodnf jednosmsrny rezirn. normy IrDa. kterou muzete zmenit na 1. v OnBoard Promise Controller: zakladnf deska v nasem pffkladu je vybavena integrovanym radieem disku. vetsina obvodu • • • • SP P: obousmerny rezim IBM. hodnota pro LPT3. 3. OnBoard AC 97 Audio: ph Auto bude automaticky vyhledana a zapnuta integrovana kova karta. OnBoard IEEE 1394 Controller: zapina/vypfn::i integrovany radic IEEE 1394. ECP: obousmerny rezim vhodny pro pamefuve jednotky (Iomega ZIP. ECP+ EPP: spfse vychodisko z nouze. Midi Port Address: pro pfipojenf Midi portu muzeme zvolit z adres 290. Nastavenfm na Enabled integrovany radic zapneme a v nasledujfcim radku Operating Mode vybereme rezim price (RAID nebo IDE). vetsinu z nich znams. V tomto Setupu budeme pouzfvat dYe obrazovky: Onboard Devices Configuration a USE Configuration.' plenJ!enl CIslo porlulPT.20: Konfigurace LPT ve Windows 58 BIOS a Setup . Priznavate. UART Mode Select: Druhy seriovy port muze fungovat bud' jako standardni rozhranf RS-232C. K nastavovani vlastnostf integrovanych rozhranf zakladnf desky se dostaneme prostrednietvfrn menu Advanced. Midi Port IRQ: je-li Midi port povolen. externf pevny disk atd.17). ktere easto mem srner toku dat. zvu- o PQI<ud mo!no. • • • hodnota pro LPTl. Half Duplex. a tak upozomfm na odlisnosti.Kapitofa 3 . kdy je umoznen dvoukanalovy pfenos dat (tj.''''''. Jeho umfstem. hodnota pro LPT2. pffpadne port vypneme.9 0 diSko\IYCh polich RAID. implicitne byva pouzita 3. take Win- Paralel Port Mode: paralelni port je schopen pracovat ve vice reZimech paralelniho rozhrani.. Onboard Paralel • Disabled vypma integrovany 378/IRQ7 je standardni 2781IRQ5 je standardni SEC/IRQ7 je standardni Menu Advanced Souvislosti: Nektere drazsf zakladnr deSky nabfzejf rnoznost oraces rezimy RAID. N emate-li takove zaffzenf. a vystavujete vhodny.i"". EPP: obousmerny rezim vhodny pro tiskarny a skenery.'-Iredkl~ N a zaver uvedu jeste ukazku druheho. IRDA. ze BIOS nastavf ten mene SCR (Smart Card Reader). nO(>OUiiv. Pokud ji Setup nenajde. nebo jako port pro dalst zafizenf (zmezi na vyrobei desky). ktery vybframe podle m6du prace pripojeneho zaffzenf: • • Full Duplex. bude zde nastavena volba Disabled. c:=--. kdy je prenos jednoeestny. 300 a 330 (default). hodnotu Skuteene nastavenou (Obr: 3. Port: stejne jako u serioveho portu volfme pridelenf systemovych zdroju: paralelnf port.orovodce zaklaOn{m nastavenrm oocttsce 59 . UR2 Duplex Mode: tyM se rezimu prace infraportu. To se provadf specialnfm programem konkretnfho radice.57 ME je infracerveny rezim firmy Sharp. vopaenem pnpade nastavte podle dokumentace daneho zafizenf pfislusny typ portu (nskdy jsou tato pffdavna zaffzenf integrovana na zakladnf desce). ASKIR 0. Dostupne volby vidime na obrazku 3.

nekdy take zakladnf desky a skutecnou rychlost otacek ventilatoru.8 Obrazek 3. Dostupns volby byvajf: 10.'.fdentifikacnT oislo mikroprocesoru a mnoho adaJtJ najdete v Pff/ohfich na kOJic] knihy... teplotu procesoru. ktera se zabyva vlastnostrni integrovanych rozhranf.23.91V 46'C 4590RPM 4500RPM Menu level USB 2.Setup . U~~ Mass St~rage Reset Delay: na prvnfrn radku zadavarne pocet sekund.02V 2. 75°C. USB bude aktivnich (samozrejme hodne zalezi na skuteenem poctu porto.0 Controller Mode: volime rychlost. funkce funguje pouze v systemeeh ACPI! pc Healt Shutdown Temperature CPUVCore AGPVoltage "'3. ale programem ulozenym v hootovaci pamsti sffove karty.92V 2. II> Onboard DeVlces~snfigurafion II> PCI PnP II> Instant Music Configuration I"'- n o~nBoard LAN Boot ROM DnBoard Modem OnBoard Floppy Controller Serial Port1 Address Serial Port2 Address Parallel Port Address Parallel Port Mode EPP Version ECP Mode DMA Channel Parallel Port IRQ OnBoard Game/MIDI Port [6 USB Ports] [Auto) [Enabled) [HiS peed] • .5 0 mikroprocesoru/GPu/D . Ta rna mime odlisne fadky od tech uvedenych v casti OnBoard Device: USB Function: zde zadavame. zakladnf desky). Pozor.m •••• Item specific Help Advanced OnBoard AC"97 Audio 0 nBoar d P rormse C on t ro IIer . Obrazovka venovana . Mozncsti volby jsou: Disabled. Zbytek voleb na obrazovce se nijak nelisi od stejnych radko.32V 5. Sdeluje nam skuteene hodnoty napefovyeh urovnf.. Shutdown Temperature: je vetsinou jedinym konfiguracnim radkem v obrazovce.: Konfigurace imegrovsnyct: zarrzeni V PC Health Status Souvislostl: Jak zjfstime zal\ladnf parametry mikroprocesoruje popsano vkapltoIe 5. Poetem porto. Na me desce to je 60. kdy POST cekaji na start disku USB. Emulation Type: zapisern Auto bude zafizeni s kapacitou mensf nez 530 MB emulovano jako ~oppy disketova mechanika a vetSf zaffzenf jako pevne disky.I·I·~· . s jakou bude radic praeovat .0V +12V -12V +2. v opaenem prfpade ji vypne. •. 70.05V 12. Najde-li mys ci klavesnici USB. Taje ureena ke konfiguraci velkokapacitnich zaffzeni USB (diskU USB). -'+ USB Ports.0 Controller Mode Ad"anced. OnBoard Modem: zapina/vypimi integrovany modem.lIlIl!I. popsanyeh v Super I/O device v teto kapitole.40 s. 20.·I·.ni). muzeme zadat.0.22: Obrazovka PC Health Status 60 BIO$ a Setup - oravoace zakladnrm nastavenrm pocitace 61 J' .Kapitola 3 . USB Mass Storage Dev'ce Configuration 3. zapneme/vypneme kontroler posledniho standardu USB 2. zda bude pouzita jeji bootovacf pamef (OnBoard LAN Boot ROM).m•• / ~ Advanced USB Configuration USB Function Legacy USB Support USB 2.0 Controller USB 2. Legacy USB Support: se tykci podpory starsfch zafizeni USB (mysi a klavesnic USB).(480 Mb/s) Obrazek 3. Operating Mode gn~oar~ ~~E 1394 Controller I [Auto] [Enabled] [RAID] [Enabled] [Disabled] (Enabled] [Enabled [Enabled) [3F8!IRQ4) [2F8/IRQ3] [378] [Normal] [1. 6 USB Paris a 8 USB Ports. 2 USB Ports. N astavime zde lirnitnf te_plotu. SB Configuration U V~ Speech Configuration II> Chipset. pfi jejfmz dos~zeni bude system vypnut (pfijdeme pravdepodobne a data. N apfiklad meehaniku ZIP takto "predefinujeme" na disketu a muzeme z ni udelat bootovaef zafizeni (viz kap. USB je definovan mozny pocet diskf USB. menu Advanced . ale ne 0 mikroprocesor).48V 5.73V 3. z nieh je urcena dvo- II> CPU Configuration Onboard Devices Configuration I ____.03V 3.3 Advanced BIOS Features Setup/Poradi bootov6.9) [DMA3) [IRQ7] [Disabled] USB Mass Storage Device Configuration: poslednf radek je vstupem do daiM podobrazovky..ij. zapne jejich podporu.0 Controller: lt~ :Move Enler:Select F5: Previous values +!-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exil F1:General Help F7: Optcmlzed Defaults USB 2. P?kud se behem teto doby zarfzenf neaktivuje. Je-li karta povolena. phpadne muzeme integrovanyradie USB vypnout. Druhou obrazovkou. 65.1J OnBoard LAN: zapfna/vypfna integrovanou sffovou kartu.5V 5VSB Voltage Battery CPU Temperature CPU FAN Speed System FAN Speed Status ··JtfiHftl Ilem Help Auto behem startu PC detekuje BIOS zaffzeni USB. 30. Prokazdy jice radek: • Device 1: zde se ukazuje detekovans zahzeni. Pak by start PC neprobihal z pevneho disku.mll. objevf se hlasenf No USB mass storage device detect.16V -11. ci High Speed . . je USB Configuration.: 3. pfi: • • • Disabled budeme moci s temito periferiemi pracovat az po nactenf jejich ovladacu (tedy po startu Windows).Full Speed (12 Mb/s).3V +5.zdravf" pocftace je spfse informativni. kolik porto. 1. Enabled budou obe zafizeni pnstupna jill pfed naetenfrn ovladaeu. Hodnoty mohou byt Enabled/Disabled nebo Auto/Disabled..

Tim se omezf elektromagneticke ruseni. (VentilatorU je v PC celafada. Odaje pro nejpotlzfvanejsT mlkroprocesory jsem pak zaradi! dO Pi'fIoh.5V.je pomerne slozite.23: Otacky. Tip: Pfehled provoznleh teplot mikroprocesonl najdete samQZfejme na 'WVNV-stran- kach V9robce..0.. +/. musime mikroprocesor odblokovat.t information ______ ~ic. Pokud budete pracovat se starou deskou. jeji vlastnosti se totiz menf pornoci propojek (jumperu).50%.> Chipset * $CPU 244SRPM <:p aos (±j_ ~ i. teploty a nepet! na zakladnf desce Spread Spectrum: s touto volbou jsme se jiz jednou setkali.Mry +12V 5.Setup .11 V 1. Dostupne rnoznosti "zp]osteni" jsou: +/..l Input Display i+ s os v 1197V A +5 V st. jfmz se startuje PC). .\ISeMor V. Multiplikatory mikroproeesoril.eo$:.73V 1. frekvenci USB). zda jsou zakladni deska a jeji Setup konstruovany pro pfetaktovanf (overclocking). a pokud zjistf. Zapnutim teto volby zajistite.sensor .£ 41. cimz se elektromagneticke rusenf omezf. jejichz skutecne hodnoty ukazuji radky: + 3.J. zalezf na tom. Kazde PC je napajeno nekolika napetovymi urovnemi.0.prQvodce .b ijJ ~ Operating Server System A Vo~e~e velues $CPUCore 0.I"" ITEiT6705F ISA 290h I ~senSDr CPU Clock Ratio Auto Detect PCI Clk Spread Spectrum CPU Clock Voltage Fine Tune X CPU Voltage Regulator XAGP Voltage Regulator XDRAM Voltage Regulator ~ Enabled Disabled 100MHz Disabled Default Default Default Item Help iI 1 ~?~ 6.kladnf clesky pojednava kapltola 5. M~~im. Properties Type Access <. storay" :. ze se tim zaroven muze narusit komunikace se zaffzenfmi.1. nemuzeme do nich tedy vstupovat.Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7: Optomized Defaults e!J Memory @lSPD -(ji.F5: Previous values "/-PU/PD.3 V V 5V 1. mustme najit v papisu zakladnf desky. velkjm vetrakem dispanuje take napajecf zdroj. mikroprocesoru. Voltage Battery: CPU Temperature: napetf baterie zalohujicf pamef BIOSu. + 2.21). Control OSQuvlslostflch meZi fr:ekvencemi za. teplota mikroprocesoru. ze nektere slaty nejsou obsazeny (nebo [sou obsazeny a nejsou aktivnf).03 v Obrazek 3. ale jejich udaje jsou pomerne dUlezite.---. +/. a aby nastavena hodnota byla akceptovana.Kapitofa 3 . nektera zafizeni SCSI). Spravnou hodnotu nastavf BIOS sam a zvysovat ji . nektere Setupy ji nabizejf v obrazovce Advanced Chipset Features. Tip: Hadnoty srurnane jednotlivymi obrazek 3. Motherbo8rd B:§ Temperatures: $CPU $cPU $CPUID .~ia .flkladnrm nastavenrm po/jftace 63 . 5VSB (napefovy signal zdroje.35%.S2V 3.00%.0. KvU1istabilite systemu se vsak doporueuje volbu vypnout. senzory uvidfme take v pwgramu AlDA32 (viz ___ c__ ~ __ ~~~~~~~ Control ~ _ I ~ew B. ze spicky signalfi budou modulovany na ploehe kfivky.5 $+3. jsou totiZ uzameeny. FrequencyNoltage ~ __ ~~ __ CPU FAN Speed: otacky vsntilatoru System FAN Speed: otacky nektereho z dalsich ventilatoru.. + 5. ktera jsou chonlostiva na pfesne casovanf (napf. ktere by mohlo zbyteene vznikat a . krome vstraku CPU mahou bjt vsntilatcrem ofukovany chladiee na chipsetu ci vidsokarte. Proto se heine nastavuje hodnota Disabled.ndby ~VaATB..) .!Leb 0 ••• -----.3V.41 V Obrazek 3.75%. 62 BIOS a Setup .pretaktovavat . vypne signaly jdoucf k nim.2.port &ud. Kteremu chladici je radek venovan.. Dalsf radky jsou jiZ informativni. Nsvyhodou vsakje. Je posledni konfiguracnf obrazovkou v nasem Setupu. Auto Detect PCl Clk: pfi zapnuti volby bude BIOS monitorovat aktivitu PCI.-~------- a § Computer DMI AIDA32 vaso Summary comouter Name ! I Field. +/. Motherboard +Motherbo:E:lrd ~AUX Cooling Fans 35"C (95 'f) 47"C (117"F) 24 'C (75 'F) H. AGP Voltage: zde vidime skuteene napajecf napetf na sbernici AGP. CPU Clock Ratio: sern zapiSeme pomer mezi frekvenci jadra mikroprocesoru a vnejsi frekvenci (tj.9 Frequency jVoltage Souvis(osti.znecisfuvat" kolemjdoucf signaIy. Muzeme zde ovlivnit nejzakladnejsi pararnetry. coi se projevi na vseeh komponentach zakladni desky! V jednotlivych Setupech se tyto obrazovky mohou znacne lisit. 3. Struene tedy zopakuji: Behem prace generatoru hodinovyeh impulsii vznika ze spickoyYch hodnot pulsu elektromagnetieke rusenf. + 12V.20 Jrekvencfch.24: Obrazovka Frequency/Voltage Control '!!!. nenajdete tuto obrazovku vubec.0.:Move Enter:Select . CPU Vcore: ukazuje skutecne napajeci napetf jadra mikroprocesoru.

User Password KaZdy BIOS dispanuje moznosti ochrany pfed zneuzitfrn.550V] [3. ze snimaei otaeek nejsou vybaveny Poslednf ctyfi radky ukazujf skutacne hodnoty jednotlivyeh napetovyeh hladin. umoznuje pozvednout frekvenci FSB 0 nekolik procent. Za- Pro tvar hesla jsou vsak vyhrazeny obrazovky: • • Supervisor Password.20 frekvencich.pruvodce zakladnrm nastavenrm Poc/tace . tak napajecich napeti a frekvencf). Vyrobci jednotlivych prvkii vsak zvysovam napeti durazne nedoporucujfl CPU Voltage Regulator: AGP Voltage Regulator: DRAM Voltage Regulator: dovoluje zvysovat napetf jadra mikroprocesoru. tedy pfi startn operaenfho systemu a take pfi vstupu do Setupu. CPU Clock: tato volba je rnozna nejdUlezitejsf z cele obrazovky. 3. Zvysovanf napeti rna sv-ujvyznam pouze pri pretaktovani.10 Load Fail . 12/16.25: Obrazovka Hardware Monitor CPU Temperature: ME Temperature: teplota mikroproeesoru.900V] Tip: I kdyz pouzijeme prednastavenau kcnflguracl. • Load FailSave Defaults: nacteme overene a funkcnf parametry BIOSu. Rovnez pofadrbootovant je vhodne pfizPllsobit nasirn patrebam. kam zapisujeme heslo potrebne pro praci se Setupem (odpovida nastaveni Setup v obrazovce Advanced BIOS Features Setup). Suspend Mode ~~-'--Repast Video on S3 Resum' Hardware Monitor ACPI2. chipsetu zakladnf desky. CPU Fan Speed: otaeky ventilatoru rnikroprocesoru (RPM:::: otacky/min). Jde a cas a datum. teplota zakladni desky. kdy miize zrysit spolehlivost pretaktovanych komponent. To ve vysledku vede ke zvjseni vikonu procesoru.' hesla musime zadat pouze pfi vstupu do Setupu. BIOS Setup Defaults Menu Power Ve svislych Setupech je momontalnfmu stavu pocitace vyhrazeno menu Power. Ochranu heslem zapiname vetsmou v obrazovce Advanced BIOS Features Setup (viz volba Security Option) a marne k dispoziei dve moznosti: • • Setup. N ezapomeiime vsak. User PassUJ01'd. Nastavenf se nacita z pameti CMOS. Muzeme z: 11/16. 65 64 BIOS a Setup .. a system se muze stat nestabilnfm. PouZijeme ho pro rychlou konfiguraci Setupu po ztrate nastaveni. Obrazek 3. N aetene tidaje nam pak mohou slouzit jako zaklad pro daISf konfiguraci. vybitfm baterie CMOS nebo nasfrn omylem pfi zadavanf parametru. Q-Fan Control: tento BIOS a zakladm deska nabizeji prizpusobeni otacek ventilatoru. optimalizovane pro l'y- [Disabled] [11/16] [2250RPM] [XXX RPM] [XXX RPM] [1. musfme doplnit nektere udaje. 3. Hardware Monitor Q-Fan Control Fan Speed Ratio CPU Fan Speed Chassis Fan Speed Power Fan Speed VCORE Voltage 3. ktere vsak nemusi vZdy fungovat. Pokud ji Setup obsahuje. dovoluje zvysovat napetf sbernice AGP.Save Defaults. vybfrat (opet vidime.890V] [11.ktera slouzf ke vlozenf uzivatelskeho hesla. damm Enabled budeme moei regulaci pouzft a zpi1stupnfme fadek Fan Speed Ratio.. dobre je ravnei zkontrolovat parametry pevnych diskli a nastavenf disketove mechantky.Setup . V jeho obrazovce vidime jiz zname iidaje (tykajicf se jak teplot a otacek. System: heslo je vyzadovano pfi kazdem spusteni PC (presne po skoncenf testti POST).Q Support CPU Temperature ACPI APIC Support MB Temperature Power Temperature ~ APM Configuration .11 Prace s hesly . Je mozne definovat heslo a to pak vyzadovat pfi startu PC. 15/16 (posledni volba nabfzi nejvyssi otacky). 14/16. Zde najdeme odkaz na Hardware Monitor. dokonce ani nemusi nastartovat.3V Voltage 5VVoitage 12V Voltage • [44°Cf111 OF] [36°C/96. napf. (Konstrukce zakladnf desky z hlediska frekvenef je popsana v kap. Fan Speed Ratio: zde zapisujeme konkretnf hodnotu otaeek.386V] [4. 13/16. ale ve zdroji neni tepelne cidlo). ze s FSB se men! i dalsf frekvenca na zakladni desce. 5. PCI a AGp.5°F [N/A] BIOS Setup Defaults: v tomto pifpade naeteme parametry chle nastaveni. Main Advanced Security Power Pouzitim teehto dvou voleb muzeme nacfst vyrobcem pripravenou konfiguraci Setupu. zpusobene napf. kde je vyrobcem ulozeno. Chassis Fan Speed: otacky ventilatoru Power Fan Speed: otacky ventilatoru vsechny komponenty zakladnt desky). Power Temperature: teplota napajeefho zdroje (v nasem prfklade sice BIOS podporuje mefenf teploty zdroje.Supervisor Password.) Voltage Fine Tune: prepnutfrn na Enabled povolirne zmeny napajecfho napetf prvkii v nasledujicfch tfech radcich. dovoluje zvysovat napeti parnetf DRAM.Kapitola 3 .

Znalemu I'1tocnfkovi nezabrani ve vymaz. Muzeme take pouzft "horke" klavesy (zpravidlaFl0 a ESC). Jsou-li definovana obe hesla. 3. V obou pffpadech musime sve rozhodnuti jeste potvrdit stiskem klavssy Y. BIOS Setup Defaults).- ~--. BIOS Features SetupNirus Virus Protection bylo popsano v Advanced Main Advanced Security Power Not Installed Installed Boot Info Exit I I I Supervisor Password User Password Chan e Su ervisor Password Change UserPassword Clear User Password Boot Sector Virus Protection . Supervisor Password a User Password indikuji nastaveni hesla.anfhesla a "ovladnutf" PC.-: Item specific Help r Install or Change the . bud's ulozerum nastavenf Save & Exit Setup. bude toto heslo nutne zadat pfi startu PC a take pfi vstupu do Setupu. Volba Exit Ve svislem Setupu je pro ukoneovani programu vyhrazena volba Exit. password <Tab>. budeme zdavat User Password pfi startu PC.Exit Without Saving. <Shift Tab>.Save & Exit Setup. v opaenem pnpade Not Installed. Change Supervisor Clear User Password Boot Sector Warning.-. V Setupu nam vsak bude dovoleno nastavit pouze jiny tvar User Password.Setup PH pouzrti hesel mohou nastat dye varianty Pouzijeme-li pouze User Password (Supervisor Password ziLstane prazdne). uvidfrne zde Installed. Password a Change User Password vymaze heslo.ale rozhodne nenr nepi'ekonatelna (viz kapitola 1.__ ----c I Ir I Enter New Password l= =-==-= =- ==-_--=~~ Sel(wt Ilel1l Select Menu Obnjzek 3.Kapitola 3 . nebo bez ulozenf zmen .. K otevfeni Setupu pro libovolne tipravy budeme muset pouzft Supervisor Password.-. Najdeme v ni take moznosti pro naeteni vyrobcem pripravene konfigurace (Load Fail. Je-li ochrana heslem aktivni. ale podstatne prOdlouif cas po- ti'ebny k tomuto iJk:onu. ~ slouzi k zadanf hesla.12 ukoncenr Setupu .26: Menu Security Tjp: Ochrana heslern BIOSuje pomerne tJ'cTnna.prOvodce zakladnrm nesteventm poMace 67 . or <Enter> selects field I I I [Disabled} --~-_ = .2 Us:nofiidanf BiOSujVymazanJObsatlu Setupu). Menu Security Ve svislem Setupu je prace s hesly soustredena zpravidla do jedne obrazovky menu Security. kam heslo zapfseme. Vlastni zadani hesla je velmi snadne. Po klepnuti na pnslusny radek (User Password ci Supervisor Password) otevfeme okenko. 66 BIOS a Setup . Zapis se provadf dvakrat kvuli vyloucenf omylu. Exit Without Saving Ukoneenf prace se Setupem provadime Minym zpiisobem.Save Defaults. Na obrazku vidite jedno z moznych feseni. ale muzeme s nim otevfit take Setup.

kapitola 4 . Upgrade · (flash) BIOSu .

Snadno se muze stat. dokonalejSirn programem. po instalaci do PC jej sice BIOS identifikuje. Vysvetleni je snadne. zda byta nCj.)Bus Type 4'1 Bus VIAV·link 8-bo \I\o1d1h Jeste nez se budeme venovat flashi BIOSu. Tu je mozne prepsat a nahradit tak starsf BIOS novym. ale BIOS si s tfrnto prvkem jiZ nebude rozumet. kdy BIOS vznikal.:J Server 9 Display ilfJ . Vyrobei BIOSil si toto nebezpeef uvedomuji a swj program zapisuji do parneti Flash ROM. Vlastnf upgrade popisuji v nasledujicich kroefch: (Pro demonstraci postupu pouziji vzorovy program a datovy soubor.2 Co kdyz se to nepovede ?). ze budeme potrebovat nekterou z hardwarovych soueastek vymenit (je porouchana. prestaly nam vyhovovat jejf parametry). je venovana kap.Bus\l\o1d1h 84.: Zakfadn{ deska pocftace Tip: Je dobr~ poznernenat si starpu verzi 61 .ge <:. Datovy soubor. PH skutecne praei s konkretmrn BIOSem budeme samozrejme pouZfvat software odpovidajici nasi zakladnf desce.80 Iii Ii:i + Motherboard 40CPLJ 40 !lI Compuler .M 10f MHz (QDR) 404 MHz ee IClock ClOCk . PH pfepisovani nam hrozf dve nebezpecf L Zaene-li zapis do pameti. pokud pokracovam zvolime. Je tedy nutne spravne identifikovat zakladnf de sku. kterym BIOS prepfserne. C02 plati take 0 hardwarovych prvcfch. Pote nam bude polozena otazka. 2. behem startu pocftace (kapitola 2. zda chceme pokraeovat.S~ prQto~ po jeho upgraElu si 11l0zeme snadrm zkontrolovat. Priprava potrebneho softwaru Oba soubory pro upgrade (program a data) najdeme na WWW-strankach vyrobce zakladnf desky (uz vime. z niZ pocftac nastartujeme. Zakoupime novy. ale s mensi kapaeitou (nebo jej nevidf vubec). Cfmi jej vlastne zniefme.2 Start pocitace AIDA32 v3. Obrazek 4. a prostudovat dokumentaci. budeme na nespravny datovy soubor upozorneni jeste vlastnfm vypalovacim programem. • +Front Motherboard ID Motherboard Name Sfde Bus Properties Type 0512812002·P4X266·B233·ID6LWEOCC·OO Unknown +·MmI1eroosra t!Ii!I Memory !lIllI SPD ~ Chipset ·~BIOS OperetU1g System CPLJID 4. nesmime jej nikdy prerusit.. Disketu vytvoffme snadno pffkazem Format (staci klepnout pravou klavesou rnysi na ikonce disketove mechaniky a P1111:az vybrat). Prepsanf BIOSu se neprovadi kazdy den. Pokud udelame chybu. a tak je dobre venovat mu patricnou pozornost. nebude nam nas novy BIOS k nieernu.1 ~ Varianta 4. se vyrabeIy disky s mensf kapacitou a tak vetSf poeet logickych bloku (LBA) jeste BIOS neznal.Upgrade (flash) BIOSu 4 Upgrade(flash) BIOSu Identifikace zakladni desky a BIOSu Obrazne se da nci. Deska a BIOS. v dobe. k tomu marne nekolik moznostf: • • • Oba iidaje najdeme v dokumentaci poeitaee.. flash BIOSu se nezdan a problemy jsou na svete. v nemz je ulozen novy tvar programu BIOS. jakou desku marne).vdechuje zivot" hardwaru pocftace. Jako pffklad muzeme uvest pevny disk. Zdanlive preruseni zapisu nehrozi.Effeclive Bandwidth Bus Properties 3228Ml3is i±I ~ MuHlmedi. Proto je dobre provadet pfepis BIOSu na PC pripojenem k zalohovacfmu zdroji (UPS)! N as BIOS muzeme prepsat spatnym datovym programem. Vlastnf program flash pracuje zpravidla nad DOSem (verze pro Windows nejsou tak caste. verzi BIOSu a vse zkontrolovat se spravnou verzf datoveho programu.-Bus . K prepsani BIOSu pctrebujeme dva zakladni prvky: iE Iii EO ili . Nejcasteji je duvodem pro upgrade BIOSu zlepsenf podpory ACPI. musfrn upozornit na to. se predstavt a POST-testy/Uvodni obrazovkYllnJormace a typu a verzi BIOSu).Kapitola 4 . Pak si je stahneme a vetsinou je budeme muset rozbalit.) 70 ----------------------------------------------------------- 8105 a Setup - oravodce zilkladnfm nastaven{m pocitace 71 . Ve svete PC se vse vyvfjf (a zastarava) velice rychle. jak je resit. Prvnim krokem je spravna identifikace zakladni desky a BIOSu. zvetSeni pevneho disku.1 • • Postup pri upgradu Program. Pokud vsak dojde k prerusenf napajeni PC.R . Nekteh vyrobci dodavaji program flash na CD s ovladaci zakladnf desky (pak nam odpadne jeho hledanf v Internetu). caste je take integrovan v BIOSu.J! Stor.1.. ie kdyz se upgrade nepodaff. pfinaSi s sebou ureita nebezpeei. a pokud se sem vejde.hraZel1l8 nov-au (zda sa preparen! BIOSu zaanlo). AIDA32). Je tedy dobre prohlednout si CD. Intel NetBurst .. flash z Windows). ktere k zakladm desce path'. budeme mit znaene problemy (tomu. protoze neni softwarove mesne ~ zadny pffkaz na to neexistuje. Input Network DiredX <pChipset . vymena mikroprocesoru ci zdokonaleni podpory AGP. Pak budeme muset stary BIOS prepsat novym. ze BIOS . tak datovy program. jednu z nich ukazuje kapitola 4. 4. Bude tedy dobre vyrobit si dosovou startovacf disketu. zrychleni porta I/O. Nahrajeme sem take program flash. neni tiplne snadne (ale ani nijak slozite). Pffpadne pouzijeme diagnostieky program (napf.

5: Zslonoven. . Propojka (jumper) je starsfm resemm. Druhy obrazek ukazuje obsah startovacf dlskety. ktere takto mohou dosahnout "vjbornych" vjsledku.4 Advanced Chipset Features).3: Obsah stertoveci diskety Obrazek 4. v nemz bude zaloha ulozena (pro jistotu uved'te plnou cestu. inverzne zobrazeny jsou soubary potrebne pro flash (AWDFLASHEXE a datovy mory). kterou budeme pfepisovat (Flash M e- Zde pouzijeme volbu 2 (Update BIOS Including Boot Block a ASCD). model a datum BIOSu..BIN). Varianta flash se vyskytuji v nekolika provedenich. Proto je prepsanf BIOSu zpravidla zakazano. Souhor zalohy nebyva dlouhy a zpravidla se vejde na startovacf disketu. Obrazek 4.2: Parametry pffkazu Format Nastaveni BIOSu Pred spustenfrn vlastniho programu flash si jeste zkontrolujeme nektera nastavenf v Setupu: 1.. obrezovks progremu flash Obrazek 4. jednotl:y: tiloznosti [ormato . napr. Upgrade za- 72 BIOS a Setup - orovoace zakladnrm nesteveotm pocrtace 73 . Pof-adi bootomini. stavajfcfho (CURRENT) a noveho. Prace s programem flash Programy z nich.tR & -.u~H. kde musirne zajistit.IIt •• l?l~iY~t~~S.iiI~M~(iQ$j L Spl!." " j I Obrazek 4. Prepsanf BIOSu spatnou hodnotou je pomerne zajfmavym resenirn pro pocitacove viry.BIN) a pak se prermstfme do obrazovky Update BIOS Including Boot Block a ASCD. ale pokud mate takovou desku.3 Advanced BIOS Features/Poradi bootovrini). ~apaclta: • S}'stem soobo. s jehoz pomoef stary BIOS zazaIohujeme.. Saue Current BIOS To File. Rozhodns Update BIOS Including Boot Block a ABeD slouZ! k vlastnfmu prepisu BIOSu .. aby start PC probehl z diskety (kapitola 3. Prvnim krokem je tedy zalohovam soucasne verze BIOSu.i!9. Zapis ovlivllujeme bud' volbou v Setupu. kam se vejde urcite. A:lzaloha. BIOSu 2. anf t'l : h. BIOS Protection (kapitola 3.Upgrade (flash) 8fOSu Parametry prikazu Format ukazuje obrazek. nebo propojkou na zakladnf desce. budeme vyzvani k vlozenf jmena souboru s novymi daty (v nasem pifkladu by to byl A:16aiv0920.bl zr yelikost . Pak jsou uvedeny dva 6aiv0920. Kazdy takovy program rna jednoduchou ovladacf obrazovku: V horni casti vidime typ pameti. Bezpeenejsf je vsak ulozit jej na zvlastm disketu. Do radku Enter Choice napfseme 1 a potvrdime Enterem. 0 uspesne zaloze jsme mformovam (BIOS Saved Successfully) a pak se klavesou Esc vratime do prvnf obrazovky. 1 ja se pokusim ukazat nejznamejsf Po nastartovani PC ze startovaci diskety spustime program flash (pokud budu pokracovat v nasem prfkladu. model a datum obou BIOSli. Radkem zakazujicim flash BIOSu muze bit napr. Prejdeme tak do obrazovky Save Current BIOS To File a zadame jmeno souboru. v dalsfch :hidcich nasledujs radky nabidek: • tento krok nevynechavejte! verze. Nejdfive zkontrolujeme verze.10Men. bude to AWDFLASHEXE).4: ~ayril: 1.. bin).Kapitofa 4 . musite si v jeji dokumentaci najit pffslusnou propojku a jejf polohu. my si jej povolime a po upgradu znovu zakazerne.!iii.

pouze je nutne najit na Internetu spravny soubor. ~~r P4~6~·: 6233~ID8LWEOCC-OO Flash Type .6: Flash BJOSu Varianta 4. AWARDBIOS FIash UtilityV8..rom". Prubeh updatu ukav zuj e obrazek (datovy soubor se v tomto pffpade jmenovaI P4c800b. Obrazek 4. Vile je pomerne jednoduchs..mming uvidime programovane casti pameti._ogr?. ze nas BIOS je aktualrn a nenf tfeba jej menit.•.• Starting BIOS recovery ..Upgrade (flash) BfOSu hajfrne zapisem Y do Hdku Are you sure (YIN)? V i·a.EN EN29F2NT ISV DATE: 0510812002 File nama 10 Program' Salle current BIOS as: A:\6aiv0920. kdy se na obrazovku vypise kombinace klaves pro spustenf EZ Flash.Nejdn:ve jsme vyzvani k napsanf jrnena datoveho souboru (s obsahem noveho BIOSU) :. Program se spoustf behem POST-testil.radek File name to Program. Varianta 3 Mnoho novych BIOSil obsahuje utilitu EZ Flash. rom). successfully_ Completed.Kapito/a 4 . 0 jehoz prubehu jsme inforrnovani posuvnikem na obrazovce. Soubor spustfme. flash z Windows Prepalit BIOS je mozne take prfmo z Windows. (Na obrazku vidite.•• foundl fn . Checking Floppy Reading for floppy .ryrequeeted.7: Obrazovka AWDFLASH Obrazek 4. zpravidla kombinacf klaves Alt a F. (Pokud vase zakladnt deska obsahuje EZ Flash.9: Prvni lntortnecn! obrazovka programu 74 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenim poCitace 75 . Nakonec odsouhlasime zahajeni updatu. ale tato moznost neni obecna. potrebne informace najdete rovnes v manualu zakladni desky.. Start flashing .bin MessBge: Do You want To Save BIOS (YIN) Obrazek 4. ktera provadf update B IOSu. ~p4c800b. Staci ulozit na disketu datovy SOUbOl~lozitji do mechaniky a behem bootovanf PC spustitEZ Flash. V tornto pnpade jsou program i data ulozeny v jedinern souboru. bude 0 tom informovat behem POST-testU.8: Update pomocf EZ Flash Obrazek 4. Uspeeh operace nam program oznami hlasemm Flashed Successfully. kterym flash provedeme.t P.\za~ha. Flashed Rebooting. zpravidla jsme inforrnovani 0 verzi BIOSu a po potvrzenf je vypalem provedeno. Userrecove. nabfzejf ji pouze velci vyrobei PC (mis prfklad ukazuje flash BIOSu pocftace HP/Compaq).) Varianta 2 Casto nabfzf program flash jednodussf jednoobrazovkove rozhran!'.. Pak nas program vybidne k zapsanf jmena soub~ru se zalohou.29E (C) Phoenix Technologies Ltd: ~I~ ~g~~_~eserv~.dk.) Vlastnf update je pak pomerne jednoduehy.BIN A.

protoze komunikujs s BIOSem v pameti cache.1l9 • .Upgrade (flash) BfOSu ••• i r-rULIatu MLJ. Kazdy vetSf vyrobce pocftacu si vede pfesnou evidenci pouzitych BIOSu a zakladnich desek. .o~u'. juruz muzeme tntegrovany obvod vyjmout z patlce. BIOSu z druheho poeitace a vlo- Tentokrat bude start uspesny (vzdyt pouzijeme nepo- 76 BIOS a Setup . Vadny poCftac nastartujeme. . Postup je sice . Stejnou kontrolu muzeme provest take programem AIDA32.15 rlormation .Pntom m9zeme snadno ohnout nebo ulormt nozicky tntegrovaneno ob":.). ale z nesnazi nas vysvobodi. p<!c""ge betow before conlinu"'9 Nyni vyuzijeme toho.pruvodce zi'lkladnim nastavenim pocrtace 77 .2 Co kdyz se to nepovede? Pokud flash pameti BIOS seIze (kvUli vypadku napajeni. f • Neposkozeny modul BlOSu samozfejms vratfrne do piivodnfho PC . a protoze ntiS novy BIOS je bud' nekompletne prepsany. spravnym. S1 lb.~em~~Jepa.ar.bout the CUllen! Setup i.Kapitofa 4 . • • N ejdnve musime vyjmout modul neposkozeneho zit jej misto vadneho do porouehaneho PC.R.met s BIOSem realizovana.10: ZahBjenT instalace A Tip:. jak z teto slamastiky ven. eress 'IMtaU' to continue wit" the insla. Uvidfrne pouze cernou obrazovku (mozna s nejakym nesrnyslnym hlasenfm).1U \UU. Commt Version: 2Il0J)·Og.". ale pro jeji splnenf potrebujerne mit k dispozici dalsf pocftac se stejnou zakladnf deskou a BIOSem. ani pffpadnou kombinaci klaves pro spustenf EZ Flash? V podstate marne dve moznosti: Pozadat dodavatele poCftace 0 pfepalenf B IOSu. ready to begin the in. J ak to vsak udelat. Proto jedobre pouzft spectainr v kleste. ze po startu PC se BIOS nacte do pameti cache L2. Obrazek 4. ale ?patr~e vyjmeme neposkozeny modul BIOSu ze zakladm desky a vloz!me sem 'pu~odm. Vidfte. spatne verzi BIOSu atd.) ~o v~dn~h~ 'pocft~ce vloifme disketu s programem flash a zalohou BI OSu. ako datovy soubor pouzijeme zalohu puvodmho BIOSu.jejf odstranovam nam pfinese znacne problemy. ze mis BIOS je jiZ novejSi verze.reVe"".0P". spatne pfepaleny modulo (Poeftaei to nebude nijak vadit. muze stat nejakou korunu. kdyz pocftac nenastartuje a my nemuzeme pouzft ani disketovou mechaniku. Toto resenf je organizacne a casove mirocnejsf."! 10"JIit . Jedina moznost.. nebo vytvoreny pro jinou zakladnf de sku.J) oysrem rlrmWHre upaate • Soflw. start se nezdafi. vytvonrne si ji na nel:oskozenem PC)" Pote z diskety spustfrne program flash a znovu vadny BIOS obnovfma. a tak pro neho nero problem obnovit vadny cip BIOSu.ijolf'plo~e" Or pre" 'Clo..~n orocees. Plea~revi. Tim vratfrne BIOS do puvodmho stavu. je znovu prepalit vadny BIOS novym.n: 2002. Tu jsme udelah pn p~vmm pokus~ 0 prepaleni BIOSu (pokud ji nemams. Druha moznost je plne v nasi rezii.Vy BIOSu budeme premtsfovat pametove cipy BIOSu rnezl zakladmrm deskan:I. budeme mit velke problemy Start pocftace je totiZ provaden BIOSem. skozeny BIOS). $e1up. Behem ~bn':. ze chyba behem updatu BIOSu se nevyplacf . ale vede k uspechu. 4. is in'ilal!ed futlo nol uP to irate. '!¥ Kontrola Po uspesnem up datu se bude pocftac restartovat a my si zkontrolujeme.alehymicky". Pocitac nevYl?:leme.11.

I .kapitola 5 o hardwaru .

Radic pamefove sbernice bude pracovat na frekvenei 100 MHz. Ja~ou Eren~s. W·_.troll. ale bude se nam dobre poeftat). ktere zmena nastavenf vyvola.v~u rychlost budou moci pfipojene pevne disky~~~~at .?lSkovy ~ubsyst:m.. Zmenou techto nastaveni muzeme sice zvYsit vykon 0 nekolik procent.. ale zaplatfme). kteryvytvan sy nrcite frekvence.JeJl~ f:ekven<:e je ad ~ozena z kmitoctu FSB. Uvecfme si pffklad zakladnf desky pracujfei s FSB 100 MHz (neni sice nejmodernejsf. z~jisi~je ~a..9 Frequency/Voltage Control..Mlm? disku se vsak out nge stara a USB. resp. Obr8zek 5. sou prop oj eny specialnfm obvoN a zakladni desce spolupracuje rnnoho soucas : ' v. Mikroprocesor rna nastaveny nasobitel (pomsr mezi internf a externi sbernief).. ktery snizuje frekvenci FSB na 33 MHz (pomerem 1/3).2 o frekvencfch Souvislosti: Zde popsana temattka se vnahuje pi'edevsfm ke kapltole 3.. Sbermcl F~B_ (Front Side Bus) je pfipojen k procesoru a. Mez! North Bndge a South Brl~~e~: ?ata zena sbernice PCl (jeji sloty jsou na zakladnf desce vyve~eny pro rozsll"_UJlCl ka:ty).stem Con.. t k kt . K South Bruiqe je pfipojen predevsfm kornpletnf.0 hardwaru 5 5. seriove a paralelnf party ClzaJlsiuJe sluzby BIOSu . bude v nasem pffpade (FSB 100 MHz) nasobitel I'Z.. Pokud chceme {ozuI?~t ~e~~ko~figuracnim volbam..~kerou spolu_prac~ ostatnfmi castmi zakladni desky. nebof pro obe se pouzfva stejny fr~kv:n:m ge~erato:. Proto je mezi sbernici FSB a AGP vlozen nasobic. er. J dem . Systemova impul- sbernice (FSB) bude pracovat na 100 MHz realne ana 400 MHz efektivne. eeleho cipsetu rozho~uJl o.1 o hardwaru o zakladnl desce 5. My budeme predpokladat frekvenci 100 MHz..se naopak s~ara ? P~po: jeni dalsich periferii k zakladni desce. '.. Ja: ko oslednf z ryehlyeh se k North Bridge Controlleru pnpojuje take pa~eiova sbe~nice. Sbernice PCI vyuziva take delic.to~.2: Frekvence souceste« Systemovy casovac (timer. Pokud je system osazen mikroprocesorem Intel Pentium 4. Musime si uvedomit souvislosti. Jeji rychlost byva vetsin~u n~sobkem ~SB.1. takze parametry Smtih Bridge. Ten se sklada ze dvou zakladmch cash: • North Bridge (severni most) nazivany tez.. ~ 'MIKROPROCESOR.: Chipset zakladni desky Zmenou frekvence FSB tedy ovlivnime takt vsech soucastekl 80 Bros a Setup prilvodce zllkladnrm nastavenfm pocitace 81 .. Sy. od nshoz [sou odvozeny vsechny frekvence. Dnes beina AGP 4 pouifva takt 4 x 66 = 264.chipsetem.·1i. musfme si ukazat alespon zakladni principy konstru ce za ames Y. "••• !III! •• .kjeho. Sbernice AGP pracovala pirvodne na frekvenci 66 MHz. ale muzeme take snfZit spolehlivost celeho systemu nebo znicit nekterou soucastku..Kapitola 5 . BIOS V podstate zpffstnpfiuje a ozivuje zakladnidesku. generator impulsu) je zakladnim obvodem.7 GHz.~r blize.Peripheral B'I!'3ControU~r . pr?:esoru a zajisiuje rychle pfesuny dat mezi kltcovymi oblastmi poclta~e. Bude-Ii pracovat na frekvenci 1. Dare spojuje sbermcl AGP. 1-- nasobic •. bude jednou z variant efektivnf frekvence 400 MHz systsrnovy casovac (timer) ::J I systernova sbernice (FS6) • South Bridge Uizni most) . ktery frekvenci zvys!.. jejich rychlost sice plne nevyuzijeme.: . Na zakladnf desce je jediny systemovy casovac. Obrazek 5.v:. budeme moci pouift obvody PC 1600 (nebo vyssi. . a proto by tornuto nasobku mely odpovidat take rychlosti pameiovych modulu. j: Mnoho Setupu a zakladnfch desek umoziiuje upravovat zakladnf frekvenci FSB a nasledne tak ovlivnit cely system.

na strankach vyrobce zakladm desky nebo na strankaeh vyrobce chipsetu.4 o pameti ~ Ii[j :t:l b ±. BIOS pak automaticky detekuje parametry pametf a odpovfdajicfm zpusobem nastavf chipset.). Disabled $AGP statu.Server pitole. a tak se pouziva automaticka konfigurace. Kazdy pametovy modul by mel byt vybaven malou parnetf EEPROM. 3.80 Properties: """Motherooard ill ~ ~ .. Pro spravnou funkci operacnfho systernu (a zprovozneni prvkil integrovanych v systemu) je nutne nahrat do operacnfho systemu spravne ovladaee chipsetu. K identifikaci chipsetu muzeme vyuzit nekolika moznostf: • • • N ajdeme jej v manualu zakladni desky. co umf chipset. Technologie vychazf z toho.3: Informace 0 chipsetu Frekvence systemovs sbernice. ze datovy prenos mezi mikroprocesorem a operaeni pameti je predvfdatalny a je mozne ovlivnit jeho prenosove cykly.: FP ! e @Orlver Download FSB (Front Side Bus) Obrazek 5. "JI Storage ll!:> Inpu! .Tyto lnformsce se nsm budou hodit v obrazovce Setupu savencea Chipset Features. Je jednfm z automatickych kriterif. 82 BIOS a Setup - oravoace zakladnfm nastavenfm pocftace 83 .. MulLimed~$. Chipset organizuje prenos dat tak. BIOS (a jeho chipset) vsak take komunikuje s operaenfm systemem (viz obrazek Princip BIOSu).4 Advanced Chipset Features. Podle usnesenf nejvyznamnejsfeh vyrobcu pametf sdruzenych v organizaci JEDEC by msly byt chipem SPD vybaveny vsechny moduly SDRAM. ~prQductJn1ormation htio:!fwww . • • V pffslusenstvf tyto ovladace.0 hardwaru 5.3.±l " ~-2 G DrrectX Mise Network ..3 o chipsetu Kde spravne ovladace najdeme? Opet marne nekolik moznostf: Je jasne.tency I!!I!!!I RAS Precharge _RAS Active Time 2. Odtud BIOS zjistf velikost daneho modulu. ze nektera data behern sveho pohybu skrz chipset vynechavaji ureite buffery.. v ka128 MB (PC2100 DDR SDRAM) £ ~. Jejich spravne nastaveni je velmi slozite. Zjistime jej pomoef specialnfho programu. ze vlastnosti chipsetujsou rozhodujici pro kvalitu cele desky. Operacnirnu systernu se chipset jevi jako dalsf zaHzenf. (adresu ke stazeni ovladaee nabizi take AIDA).l. rychlost. her atd. zakladnf desky (a potazmo celeho PC) je CD.. ±i OperBt~ng System :emMemorvSlats !1I!l DRAM Slot #1 Souvislosti: lyto informace budou Rotl'eba pri konfiguraci parametni pametl. Pracuje s taktem FSB SOOMHz a pametovou konfiguraci Dual Channel DDR 400. . nJMo~!olf.AGP Aperture Sire Supported AGP Speeds Speed . easove cykly atd.•la. s nfZ parnefove moduly pracuji.) ~". lnc.et Queue Depth CAS Delay VIA VT6753iAJE 12 Apollo P4X2661AiE """In-Order l!I!lIRAS To CPU!D MO!heroa~rd l!IBCAS L. Rychlosti jsou standardizovany organizacf JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council). s nfmz komunikuje prostrednictvfm ovladacu. ze v ramci informacf 0 chipsetu vidfme take vlastnosti a nastavsnf sbernlca AGP. Pokud mate desku osazenou potrebnyrni prvky a jeji chipset PAT umi. napaiecf napeu.tw . je dUlezitfm kriteriem pro praci celeho systemu a pro pameti zvlMi. ale pokud SPD nepouzijems.@GurrernAGP ~Fasl-W-~e <&lSide Band Addressing ~ Chipset Manufacturer <&lCompony Nome ±l ~ nevcce rti ~. ktera byla poprve pouzita v chipsetu InteIS75P..1 Start poeiiace/ln!ormace 0 typu a verzi BIOSu). Tip: Vsimnete si. protoze zakladnf deska bude umet pouze to. Prehled modulu DIMM ukazuje tabulka (standardizovane rychlosti jsou vyznaeeny tucne).software . Existuji take moduly DDR DIMM s nestandardnf rychlostf. Y3.etilide.4 Advanced Chipset Features/Menu Advanced/Performance Acceleration Mode)... PMnasi zryehlenf prenosu dat mezi mikroprocesorem a operacnf pametf. na nemz jsou take V Internetu. Zkrati se tak pocet cyklu potrebnych pro prenos dat. Hlavni pnnos vidf Intel ve zrychIenf grafickych aplikacf (filmu DVD.Kapitofa 5 . 4x 4x Not Suppot1ed Supported..Con1ig :±i (±l rnz -(>- Z BenchrMrk VIA T&:hnologies. {!I!l e> CPU Motherboafd Chip. @AGP ~AGP ~ Properties Version 2. Smerem k hardwaru je mozne chipset nastavit prosttednictvfm BIOSoveho programu Setup..±l (}. jakousi pamefovou certifikacnf autoritou. Jeho identifikacni kod uvidfrne pfi startu pocitace (viz kapitola 2. computer '* . jeho datovou sfrku. tiBlp '"''II. je moine PAT zapnout v BIOSu (kap. budeme muset zadat jeji spravnou hodnotu.5T 3T 3T 6T ~Memory ~1ImIlI!l 4:< BIOS Display SPD 5.:h1p!. v je ulozena informace SP D._ .00 Enabled 64MB 1:<1 zx. PAT (lntel® Performance Acceleration Technology) Je novou vlastnostf. SPD (Serial Presence Detect) PH zadavanf parametru pametovyeh modulu se setkame s mnoha parametry.com.

tJ . I I i I Read data access lime (tAC) [ ns] cekacich cyklu pro sigmil RAS (RAS Precharge) prodleva mezi signaly RAS a CAS v cyklech (RAS to CAS Delay) I /1 Il L__- '-------pocet -- Take moduly RIMM se vyrabeji pro rUzne rychlosti sbernice.flrge <fl}1S!E!! <.ry'NW v1a<t'en".Jl stQf~g~ . QSide. itI ~ l:b ~ ::i:i .l tdtp'if.adresa sloupce.pOrled.prliYodce zak/adnfm nast<3venlm potTtate 85 .n.ld 11PDr1v!. . RAS (Row Access Strobe) . Oln·Order o csu qa SPD Motherbol!lrc:l Prooertes Chipset Queue Deptl'1 VIA VTEl753fAIE ApDDoNX166tAIE <pMotherbo!llrd 12 2.Serv".0 3.. X pocet :±i A10A32 ::: .4 Advanced Chipset Features. Pro adresaei se pouZfvaji dve zkratky: • • CAS (Column Access Strobe) .. dlilezite jsou take moznosti chipsetu (viz obrazek 5. mohou nam pomoci iidaje uvedene na modulu.5: Znecen.0 hardwaru znacent PC1.7 3.bl~ ::ti Network :i:i E)DlredX Devices Sonware Conflg :il - Dts:play MlJltJmedla ~AOPP_rh.51' 3T Znaceni modulu Rozhodneme-li se pro rucnf konfiguraei.66 183 200 217 233 250 256MB / 16 ECC I i-'~ II I[ pcaoo pasma [MB/s] korekce chyb pocet jednolek RDRAM na rnodulu kapacita modulu I ------- LSire '------pfipadna Obrazek 5.t."#1 1 28 MB (PC21 00 DDR SORAM) . v3 60 F'oeld V¥Chip~ . Proto je v Setupu fada parametru definujicich eekani pamefoveho obvodu.2 4.00 Enobl«< .1':!Y~'f!!. znaceni PC800 PC1066 propustnost [GB/s] 3.6: pameti zapsana V modulu SPD 84 BIOS <3 Setup .1. :tj Matht'!rfj~rd Memory gc. !i Computer OCPUIO .2533 .4MB 1:':..izek 5.1 Rycntost! tnodult: DfMM I I .. Benchmark G)Co~N'lyN&m.pChips~ ~Prodl.540LreVlze chipuSPD .00 1.2 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz} 2x400 2x533 Tabulka 5.'lsenych bajttl X ooeet pamet'ovych modulu.5 3."C!L~. Vyznam j ednotlivych polozek j e vysvetlen v kapitole 3.s $AGPVersiorl ~AGPstm-us f::t. Pamef je usporadana do matice..ns ~RAS .6 2...'. Po zadam adresy pametove buiiky neni moine okamzite cist nebo psat..2.. 2.:ti:l.Jnc.IS.2::<. Tabulka 5. SUPfXll1:ed Disabl'ed Sup. co:>mPP~gelD"'+ Informace 0 Obr.:t.·..2 3..1!!:'i!~~f.0 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz] DDR200 DDR266 DDR333 DDR366 DDR400 DDR433 DDR466 DDR500 rychlost sbernice FSB [MHz] 1.6 Informace 0 chipsetu).33 1..:. :.:. a tak je jejf informaee ulozena v urcitem radku a sloupci.. Znacenf se provadi podle specifikaee Intelu a ukazujf je 0 brazky.graMS Latency To CAS Delay Adrve TllTle _RASPrect.. ..Kapitola 5 .&rc§rg:b!ru. td!f.2 rychlost sbernlce FSB [MHz) 400 533 pocet cekacich cykl6 __ pfed slqnalern CAS (CAS Latency Time) I "-------L_------- R pro Registred rnoduly.41:" Not .7 4. Informace 0 vlastnostech pameti najdeme take v programu AIDA32 (viz obrazsk)..adresa hidku..A.4: Znecent modu/U RIMM 2_C~_100R .perlureSiIe QSuppc-rtl!'d AGPSneece ~ Cu:rrerd: AG-P Speed Ellilnd Adclres:s-lng Manuf~rer .:.>8toS ST 6T d:il". ale musi se ureitou dobu pockat.600 PC21.U!:.r OAGP . U pro moduly Unbuffered sire pasma [MB/s) Obrazek 5. . My Operating System &9MemorySiots !!I!lDRA].:.st. nez se operace provede. modu/Ci DDR Rychlosti moouta RIMM Poznamka: Datovou propustnost pametf spocftame takto: frekvence FSB pren. ± tMisc G 1i>F.y.00 PC2700 PC3000 PC3200 PC3500 PC3700 PC4000 propustnost [GB/s1 1.wa.1 .e Info~m~hon Download VIA Techno109le5:..

k..ltl 12K InsirlJmnn . Motherboard eM.ankach vyro.CDnflg illtM1S:C ttl ' Benchmark ~ . PrudM ohrati procesoru vsak neni zpusobeno jeho pretfzenfrn.. A I CI t-un-Speeaj 91-'flCKaYB $P8ckage "Transistors rvce Sire 3. Muzeme pouzft specialm identifikaenf program.ao til ~ Comput.che Phys.50 em x 3:50 r-m 4. sdili pro obe vlakna.cellnTo ". Po startu pocitace.pr(ivodce ztlkladnim nastavenfm pocitei':e 87 . Tee by vsak tento jev vyhodnotil jako poruchu a zaeal by vkladat nulove cykly. Hodne zalezf na dalsieh castech systemu.l ill /IfJ <:pBIOS Operating System server Display Multimed.2'. Tepelna ochrana Souvislosti: Volha Delay Prior To ThermaJ.. Tak je teplota udrzovana v predepsanem provoznfm rozsahu. dojde k prudkemu narustu jeho teploty. Tepelny senzor sleduje teplotu procesoru...7: Vkl8danf nul0vYch cykJU :il 'ib Software Iii 9..mory !1J!!I SPO ~ Chipset '*'~CPUID -=ei.'~vlJvV'{ Jll1ej. moznosti je nekolik: • • Zobrazuje jej yetsina BIOSu hehem sveho startu a POST-testy/Uvodni obrazovky). VVllremette-11tf tU ·lfulil!lJnJ" 1 Trace Cache 1 pete Cache C.1 W 84 . (. Ten zaene vkladat mezi pracovni kmitocet nulove cykly (v rozsahu 50-70 %). Pri provadem jednoho vypoeetnfho vlakna (anglicky thread) se vyskytuji okarnziky... a tak se docfli zvYseni vykonu. Prvm otazkou tedy je.CoreVoliage 110 Voltage bM. jako by v poeftaci byly procesory dva .66. OCompany Name Power 63. CPU Propeme::. I. Proto se Tee behem bootovanf pe vypina. ze jednotlive bl.r S . CPUID .:'m11llOII ...2 Start pocitace • !ll'I AIDA32 vs.izek 5.."..MU:-. dostupny na WWW-strankach vyrobcs .A MaXimum Powe$ CPU Manufacture./':JV urn..C?mmr01UCl!imroW5:el~II)t:e::. protoze se vlastne dYe veei poeitaji souMzne. .. hodnoty tepelnychparametni [sou take v Pfilohach.-::sur rail. Vysledkem je sice snfzeni vykonu procesoru (050-70 %). Obriizek 5.". Jnformaiion ! CPU UllttzOllo" Obr. Ta umoziiuje procesoru tvafit se. MHz (4.jeden fyzicky procesor se chova jako dva logieke. 1. v setupove sekcl Advanced Chipset Features. ktery urcite systemove prostredky jake pamef cache atd..tr tOr-tae. ale zaroven pokles jeho teploty. Proto nenf narust vykonu dvojnasobny. Dale je treba napsat spnivne programy a mikroprocesor s Hyper-Threadingem musf pracovat s odpovidajfcim operaenirn systemem (umf to az Windows XP).:11 storage Vysledny snlteny vykon .. doba jeho neeinnosti se zadava ve volbe Setupu Delay Prior To Thermal.identifikacni cislo mikroprocesoru V nekterych typech mikroprocesorii je vsazeno tepelne cidlo..to} d.i. pn nastavovanf Iimitnf teploty mikroprocesoru). Ukaze nam jej AIDA32 (viz obrazek).oev"es A A Typi~l ..5 o mikroprocesoru kladnf desky). HyperThreading musejf totiz podporovat ostatni prvky poeitaee: BIOSy a cipove sady (tedy za- 11> Product ¢>CPU#1 Inter Carpom11oll ~dtp If. kdy urcite casU jadra procesoru zahalf. 'IY se narn pak rnohou ~Odl: pn konfi~acl Setupu (n~pr.Kapito/a 5 - a hardwaru 5.8: Informace 0 mikroprocesoru 86 BIOS a Setup .. kdy je procesor chladny.S8W (C1epen~ln_g (aepending on clock speecj on c:jOCK eoeec r Hype r-Threading Do novych Pentif 4 je implemsntovana technologie Huper-Threadinq.:_ (viz kap.sti procesoru nejsou v priibehu vykonavani vJpoctu (behu programu) vyuZity stoprocentne.. ktere je zakladem pro tepelny kontrolni obvod TCC (Thermal Control Circuit).. S klesajfcf teplotou redukuje Tee poeet nulovych cyklii a vykon procesoru postupne stoupa. Stale vsak jde 0 jeden procesor. Tehdy se nevyuziti jednotka zapojf do vypoetu druheho programoveho vlakna. 2. Field Nulove cykly iil1iii i±l I:Il . ale maximalne 30%. 1.jj~lnput ! 6 Network E3 DirectX Process Technology C::>Oie Size /!'. S jeho pomocf pak na ~-st:.bce zjistime veskere udajs 0 mlkroprocesoru. kde CPUID zjistfme.... Doba prehfati Identifikacnf cisl~ (kad! mikro~:o~esoru )edn~~na~ne de~nuje procesor. U.a I f Ii I I Ii i i Ii f OCPU OCPU OL ~L QL2 OCPU Type stepping Intel Ceieron 4.) x 4U4) OCPUAlias <:::tOnalnSICIQCI( VV1~amette lite. lIlt.. J de 0 to. ale prirozenym ohrevem chladneho procesoru na provozni teplotu. a pokud dosahne maxima...5 . je aktivovan TeC.H:i :l1tmm. Motherboard Norrnalnitakt .

port li"~t Identifikaeni program AMD je kratkym udaje na obrazovce (viz obrazek 5. take integrovanou grafickou kartu..1.. 810S System ! ce> lnstructlon 0 AMD 3DNowi . fC·PGA2 • Pamef pouzivana grafikou je nedostupna pro procesor.6 lntel(R) Celeron[R) CPU 1 III"H7 t"foceSSDI o integrovane graficke karte crasemceucn r-rocesscr ceeaus Souvlslosti: Volby tYkajfc[ se integrovane grafik.c. 3.0: /dentifikace mikroprocesoru Intel 88 BIOS a Setup .9). must pouzfvat systemovou pamef RAM.ctX . jeho instalaenim souborem Jejidenu26-. Motherboard $lABrBndlD $Pllltlorm <$IA r ID CPU Serial Number Set Monulocturer CPU Name Genl.. CPUID Properties $CPUIO ~CPUID . Horsf je sdfleni pamefove sbernice .linelrnel Inlel(R) Celeron(R) CPU 1.9: CPUJDmikroprocesoru U poslednf moznosti se trochu zdrzfm. ze 0 pfistup k pameti se v kazdem okamziku deli graficke obvody s centralnim procesorem a vzajemne se tak brzdf.Kapito/a 5 . NelBursttTMJ rncrcerchiechae '(eo..QOir.mS1. f. Preeesscr teatutes. Z toho vypljvajf dve zakladnt nevyhody: CPU Slopping: CPU RevIsion.l r. Toto reseni rna jedinou vyhodu .. N a obrazku vive dime take vyznam jednotlivycn pfsmen identifikaenfho cisla..ron 4) OCh (Sockel478) Unknown <e>CPUID Revision _Memory I!Jl! SPD ~ Chip'. Progr~m Intelu se j~enuje I~tel Processor Frequency ID Utility.1:1: Jdentifikace mikroprocesoru AMD 5. cache.cenu.. I:Il~vm ob:azovku pr~gTam~ vidite na obrazku.) S b8znou velikosti operaeni pameti v soucasnyeh pocftacich (256 ME a vice) nemusf bit velikost pameti vslkym problemern. 1 'H): CPU Type.g. (Nektere Setupy obsazuji grafickou pamef dynamicky. CPUID pak precteme v prvnfm SlOUpCl svislern srneru. takze velikost RAM se trvale snizuje 0 hodnotu zadanou uzivatelem v Setupu. CPU lev-el 2 cache' Level I dale.prcvooce zakladnim nastavenim poiHtace 89 . InformatIOn klcen.70GHz OF13h OAh (Inlel Cel.±I !It Devices o o o o Not supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported AMD 3DNow! Professional AMD Enhanced 3DNow! AMD Extended MMX qrix Ext. Obrazek 5.y najdete v kap.f1 III S1or.0 hardwaru EiIe 'I_iew B. ale nese s sebou velky handicap..musfme si uvedornit. 1 IJ Operaling Server Dlsplay . MultimediEt '" blnput :fj~.mrilt CPU Model· Level l trece cecne N a zakladni desce muzeme nekdy najit.nOed MMX OAMD64 OIA-04 Not Supported Informace 0 Obrazek 5. Network a. podle potreby Uzivatel pak zadava pouze hornf hranici pameti vymezene pro grafiku.: Sheamlng SIMU extensions t: Ym: • Obrazek 5..4 Advanced Chip" set Features/lntegrovana gr2fika.e ~eb !'jugin tielp souborem exe." :£ :b :1:i I±. Po jeho spustem vidfme zakladm oe.

ze vllejsi stopy jsou v dusledku vetsfho prumeru "deIM" nez vnitmf. Ke spravne funkci SMART potfebujeme disk a BIOS podporujief SMART. • kompenzace.zovce Integrated Fyzicka struldura Z hlediska konfigurace BIOSu nas zajfmaji predevsfm geometricke parametry sku. Dnes je prekompenzace nahrazena zonovym zapisem. ze datove bity jsou iimyslne ukladany na geometricky spatne misto.~ Event Count 0 51 51 99 100 100 100 . Zpravidla od nas konfiguracni program vyzaduje jeste dalM informace. Kazda stopa je navic pHcne rozdelena na sektory (sector). Cylinder a Sector.ler ~ _ Display Multlrnedie ~1 R!!IW Read Error RMe SplnUpnme s!Mr.A. I) malo drazs8. Sectors/IRQ) je technologif umozllUjfci prenos dat ve skupinaeh sektorf (2.llOll Reeaoceded Count Sector Count System Ttv~~ 51 21 200 96 ___ ADA32v3_60 .R. staticke apllkace (nap!'.lve::s Phys.?~eI 0 2550 692 0 0 Sh. Rancelarske prograroy). Dfky spolecnemu rameni se tedy hlavy vzdy vznasejf nad stejnou stopou vsech povrchii... psvnyeh di• KaZdy disk je slozen z nekolika ploten ci kotoueii. Pokud segro nl rozhodnete. preda zpravu 0 pravdepodobnem vzniku ehyby dale . rychlost vypoetu polohy sektoru . protoze krajni kotouee nemusi mit nutne magneticke povrchy z obou stran. o ~ ~ ~ 09 OA 00 OC Power-On Time-Count Spin Retry count CQlibrel:icm Retry Count Power Cl(Gie Count Re. kratkych stopach.l . se :zakladl'll deskou. cfmz se informace narusf a data budou neeitelna. ale pusobenfm vzajemnych magnetiekyeh sil se "srovnaji". Loading zone. N a kazde strane plotny je magnetieka vrstva. kde je dobfe videt standardni reseni .t-' lilQOirectX itJ .sahuJe taKe sbernici a slot AGP fie pouze. T~o veClgmosti bud.It Devicesiii··~SottWetre i:b rr 0 CS .. Proto v Setupu zadavame posledni stopu .flble IJlf'{!IoATACRCErrOfR~e V\lt'ite Error Rate count Sector <DO 200 Count 51 200 200 200 99 100 100 100 200 200 200 253 200 OK Vtdue is normel 1216 OK AM8YS passing 0 OK.. bjvaji uvedeny na stitku disku.IIocMLOf) Off·t. tak BIOSu. ze v dusledku pfitazlivych a odpudivych sil vniknou magnety do sebe.M.9 Computer iiI.a grafika je levna:. SetuQY mfvajr n~ktere v:olby Bostupne taKe v obra. 4.. N a vnitmfch. je indikovana moznost vzniku ehyby Radic disku. Obranou proti tomuto jevu je pre- S. kam ukladame data. Toto usporadani nazyvame fyzickou organizaci dat. Pienos vice datmrych sektoril najednou (HDD BlockMode.i _ Opernling . Pfedpokladem spravne funkce je podpora blokoveho pfenosujak na strane disku. Blocks per Interrupt. dnes se jiz nepouzfva. Stopy disku jsou rozdslany do nekolika z6n s ruznim poctem sektoru. Tyto tfi udaje Head. ktery vlastnost disku sleduje.Mo!:he:rboard !±. jsou v podstate malymi magnety. Proto pouzijeme stejnou metodu jako u prekompenzace . laUm prazdneho slotu AGP.. vAm integrovana grafika pf. AJwr:..Pfi bliZsim pohledu na geometrii disku zjistfte. otacky disku.. Stor~g8 . Pfenos jednoho datoveho sektoru totiZ vyzaduje sled nekolika operaci a tak je vYhodnejsi prenest najednou vice sektorU.Kapitola 5 . Hlav vsak muze byt mene. Stejnym stop am na ri'tznych povrsieh se ffka eyUndr (Cylinder). MultiSeetor Setting. Value is normal 0 OK. od nizje na disku vyhrazeno misto pro parkovanf hlav.y:s: passlng a 0 0 OK: AlwaY'S: passing OK: AJwesys: ~eSSlng OK: __ yo po$Slng OK: Value Is IlOI1'MI Conlig 0 I > Obrazek 5. ktere muzeme v setupovem pro- 5. hrozf pfi jiste kombinaci kladnych a zapornych impulsf nehezpeei.. U integrovane graficke karty zvlastni graficka sbernice chybi. OK: V61ue is-norms! 01<: Value is normal OK: VaU:t is normsl OK VoluB is normal it! Q . 'fa pracuje tak. i kdyz je ve vetSine pnpadfi odhali Setup automaticky. doba vystavenf.Jf. ktere musime obcas BIOSu sdelit (nastestf je vetsinou pozna automaticky). U dnesnfch diskU se setkame jeste s dverna vlastnostmi.ew pot1'6Qovat v cbrazevce Standard CMOS Setup nebo Main. Sektor stopy 0 (prvni vllejSi stopa) je delsi nez stejny sektor posledni stopy (te u stredu). 64. parkovaci oblast .. Ma-li tedy pevny disk 5 ploten.0 hardwaru Vse je ztetelne z obrazku Frekmenee soucastek (kapitola 5. Ten vetsinou upozorni uzivatele na nutnost zalohovani dat na disku.0 (6 0C7 i ~ ca 0. Potrebujeme-li ziskat 0 disku detailnejsf informace. 32. do kteryeh si tidaje zapisuje.T.pruvodce zakladnFm nastavenrm pocitace l.50 -f Seek Error Rate Optleel Drives ATA ~ASP1 ··. 16. vYska hlav nad plotnou disku.magnety" blizko u sebe. veskere obrazove prenosy se uskuteenuji po sb8rnici pametove. 128 sektoru).:12: VysJedky SMART 91 90 8105 a Setup . Rokud. muze mit aZ 10 hlav (kazdy kotoue rna 2 povrchy). ktera cte a zapisuje data. Poeet sektori't prenesenych v jednom bloku se oznacuje jako blocking factor.tceJ Dnvess -4i 003 004 200 91 100 o ~ 05 07 40 140 51 HlO 200 100 zoo .specialnfrnu softwaru.estaJ:lElvyhovovat.kupte si potftar. Pokud se nekter~ z hodnot dostane mimo vymezene hranice.pro grafiku je vyhrazena samostatna shernice AGP. 8. Dip6ly. lS<r.nl'l2ete dokaupitgraficko. .7 o Peripherals. Magnetickj povrch ploten je rozdelen na stopy (soustredne krusnice). posunou se i hlavy nad ostatnfmi kotouei nad stopu 154 sveho povrchu.zadarne cislo poslednf stopy. Je zalozena na sledovani vlastnostf disku (napf.~ § Wndows Store Loglc~ Ot. Nad kazdou stranou plotny se pohybuje jedna magnetieka hlavieka (Head).~Input i%l -Bll N8twmk . ale hodr S8 POUZ8pliO jednodussf. kde jsou tyto . presto oba sektory nesou stejne mnozstvf dat. r. ktere vsak bylo nutne zadavat dffve a dnes jjz potreba nejsou: • Prekompenzace ('write precompensation) . Tip: Integrov~n.tim vlastne prekompenzaci vyradfme.lu. Vsechny hlavy jsou umfsteny na spoleenem rameni. To se zadavalo u starych diskii. Pokud radic posune hlavu cislo 4 (patrfci tretfmu povrchu) nad stopu 154. kten8 ~mme inlegrovane grafH~~ob. v nichz jsou data ulozena. ci SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) je technologie umoziiujtc! pfedvidat mozne selhanf pevneho disku. gramu ovlivnit: • pevnem disku (E)IDE SO\lvislosti. najdeme je na WWW-stninkaeh vyrobce disku. )_ Kazda vlastnost rna presne definovany rozsah hodnot.cislo stogy.u Rartu a osadlt ji do.2 0 frekvencich).(4 CUrrent Pendin~ Sector Unconect.. Velue rs normfll 887 OK: I>JwtJys PMSt'Ig 0 OK.

_ tabulc:Jsou ryze. oznaeuji jej casto jako IDE. Maximaln! mozna kapaeita disku je 24~X512 baJtu.5 KB pfedstavuje kapacitu jednoho sektoru 512 B a 1 024 je prevod KB na MB).! I i . Kapacita takto adresovaneho disku je maximalne 7. (Pro zachovani zpetne kompatihility s~ s. L~A (Logical Block Addressing): Logieke adresovanf bloku bylo prevzato od dis~u s radicem SCSI ~ zc_:el~ zmenilo metodu adresace. musf umet definovat pozadavek. T~P:Met~da adres?wmr ~i&kovehO prostoru prosta nekohka vyvojoyYmf stupru. 24 = 16 adres). ktera jsou na nem ulozena. Nejpouzivanejsim fadieem pro komunikaci s pevnymi disky je EIDE (Enhanced Iniegmted Drive Electronics). se pounva vice oznaeenf) dokaze vyuiit vseeh bitu rozhranf Int13h . vyjdou narn: 4 bity pro adresaci hlavy (tj.10. Rozhranf IDE pouzfvalo 16 bitu pro cislo cylindru. Postupne. ktery komunikaci s diskem zprostredkuje.) Kapacita pevnych diskf vsak prerostla maximum 28bltove adresace LBA. na kazdem z nieh muze pracovat dvojice zaffzenf (celkem tedy 4 zarfzenf). J e dUlezite si uvedomit. ktery s diskem komunikuje. napr. Je k tomu potfeba program. Pro komunikaci rnezi radieem a diskem jsou z hlediska BIOSu dUleZite nasledujfci vlastnosti: Adresovanf diskovych bloku Pevny disk musi byt schopen urdit pfesnou polohu dat. Proto vznikl standard ATA/ATAP 1-6 kte~'ymimo jine o?sahuje 48bitove adresovanf LBA. Je jasne. XCHS. (Ma stale jen 40 datovyeh vodicu. Kazdy sektor pak rna svoji 28bitovou adresu. ffdicf) a druhe Slave (podfizene). do nehoz jsou data ukladana.programovany vstup/vystup je ffzen proces~rel~ poeitaee. IDE Secondary Slave pro podffzene zarfzenf druheho kanalu. IDE Secondary Master pro Hdici zaffzenf druheho kanalu. bylo pouzito nekolik metod pro adresovani diskfi. Pokud zkombinujeme tato clsla a vybereme vzdy to mensf z dvojice. srm BIOSem nedornluvl nebo jej bud~ 810S zobrazovat s mensr kapacitou. Proto najderne v Setupu ctyH hidky pro konfiguraci zanzenf EIDE: • • • • IDE Primary Master pro Mdici zai1zeni prvnfho kanalu. ze ani tato metoda se dnes nepouzfva. je sektor. Int13h: tato metoda (pro nil. ale vetSinoll je detekce automaticka. pi-iblizne 144 milionu GB (asi 144 petabajtu).) Vetsina novejsfch diskf bude vyzadovat tento kabel. Upgrade (flash) BIOSu). Ten spoeiva v tom ze presun dat je rfzen radicem. Procesor jednoduse zada pfrkaz k prenosu dat a 0 vse ostatnf se postara fadic disku. Pro prfrnou komunikaci mezi radieem a pameti se zde pouzfva Busmastering. • CHS (Cylinder/Head/Sector): je prvnf metodou adresovani. Large. Z toho vychazi maximalni kapacita disku: 16*64*1 024*0. 4 bity pro cislo hlavy a 8 bitu pro Cislo sektoru. systemovou sbernicf. J e jasne. velikost cache). 8 bitu pro adresu hlavy a 6 bitu pro adresu sektoru. . nikoliv procesorem.Kapitola 5 . Radle EIDE je integrovan na zakladmch deskach pocitacu. Sektory na disku jsou cis10van! ~d nuly ~o maxrrnalm hodnoty. je tedy soucastf BIOSu a jeho vlastnosti urcujerne prostrednietvim Setupu. Obe zaffzeru tedy musf pouzfvat stejnou metodu pro adresovanf dat. • I I' I. V takovern pi'rpade pravdepodobne pomOze prepsanf BIOSu novou verzf (viz kapitola 4.88 GB. Protoze zakladnfrn prvkem. N_ektere Setup~ dovoluji nastavenf prenosovych rezimu. tak jak rostla kapacita disku. Maze se tedy stat. 92 --------------------------------------------------------. zohrazf s~ dIS~ alespon jako 7. • Ne~aI~omente: _ze_pf~1_loso~eprotokoly ll_ltr?DMA/66. !JMA CDire. 8 a 6 bitii. m1uvime take 0 metode adresovanf sektorfi. ~arametry ~ednotlivyeh rez~mu ukazuji tabulky. J~stlize disk pfipojfme ke staremu fadici IDE. Jedno z nieh musf byt oznaceno Master (hlavni..fadie. ze hodnoty uvedene. DM-. IDE Primary Slave pro podhzene zaffzeni prvniho kanalu. ktere je schopno adresovat 10 bitu pro adresu eylindru. ve vylepsenc verzi nazyvany Ultra DMA (easto obchodns oznacovanjako UltraATA).tarSimi fadiei IDE se ale stale v BIOSu uvadf CHS tak. AIDA. 100 a 133 vyzadujf pro sve vysoke krnitoety speeialni 80zIlovy kabel. Adresovam LBAJe dnes pro disky standardem a v Setupu jej budeme zadavat prakticky vzdy. 40 vodicu navic je pouze rozvedeny zemnicf signal. Z duvodti zpetne kompatibility BIOSu se starymi disky najdeme v Setupech take moznost definice starsieh rezimu. Na druhem konei sbernice musi byt dalsi elektronicky obvod . a pI:estoze vsechny dnesni Setupy pracujf se standardem EIDE. ktery LBA nepodporuje. (E)IDE rna dva kanaly.pravodce zakladnTm poMace 93 I JI. ~eho zakladm nevyhodou j e vytezovani procesoru pri zapisu ei dem z disku. BIOSem a samotnjrn rozhramm. Rovnez hdie.88 GB. ktery lepe odde!uje jednotlive signalm vodiee v kabelu. V rezimsch PIO dnes pracujf pouze nektere CD ROM.1 (Direct Memory Access . jak to rna nastave~ pevny dl~k. Rychlost prenosu dat Pi-enos dat mezi diskem a operaem pametf muze probihat dvema zpusoby: • PIO (Pr~~~mmed I~ut!O?tpu~) . ze tato metoda se jii nepouzfva. Zatfzenf procesoru je ve srovnanf s PIO mnohem mensf.5/1 024 = 512 MB (0. Skut:cna rychlostje ovlivnena parametry pevneho disku (pnstupova doba.ct Memory Access) .tzn.modernejsfm rezimem diskoveho pfenosu EIDE Je. Pro pffstup k disku pouziva BIOS rozhrani Int13h.228 sektoru (268 435 456). Poloha dat na disku byla definovana adresou hlavy sektoru a cylindru.piimy pffstup do pameti). • Rozhrani (E)IDE Kazdy disk rna svoji Hdicf elektroniku. Rozhrani EIDE je pokracovatelem starsf normy IDE.nastavenrm 810S a Setup . takze Je ~o~n~ adres?vat . ktsre se Iogtcky odrazily take v 610Su. s kterymi daty ehce pracovat. Pri velikosti sektoru 512 B je pak ma:a~alm kapacita disku s adresovanim LBA 128 GB. teoreticke.0 hardwaru Vysledky analyzy SMART je moine (a alespoii obcas dobre) prohlednout. ktery je pfeete a zobrazi na monitoru. ze senas navY disk se star. pouzivaly ji stare disky IDE. 6 bitu pro sektory (64 adres) a 10 bitu (1 024 adres) pro cylindr. ktera komunikuje se sbernict.

JJ ~ Logicel prves Phyeicel Drivels PIa 4 UDMA UDMA5 5 (ATA-1 00) ~ Max.."- .13: Pfenosove reZimy prvnfho kanalu IDE (2..! 0Wrn..2 MB/s Standard ATA ATA ATA ATA-2... odpadaji take problemy s nastavovanfrn propojek a tenef seriove kabely jsou ideal- 94 BIOS a setuo - prOvo dee zakladnfm nastavenrm pocrtal5e 95 ~} . podrobnejsi udaje poskytne take AIDA32_ "'tMi:::C .3 MB/s 66.t.Alomatick6 rozpo~tlavani ~+:..fi.if.pOkUdje na vasf zakJadnf desce inte- Obrazek 5 •.Mu~imedla . ill<l:B . proresorv LPT) B e2im pfenosv f·--··_· ------- -..3 Retimy PlO Pi'enosC)va rychlost 16.. Seriove rozhranf pro pevne disky se v poeftaefch pomalu zabydluje..• RCi:dice 2VUkIJ} videa :+. UDMA Transfer ~Actiye UDMA Transfer Mode (ATA-l00) .7 MB/s 33..i Mon:tory a jlno --...ve.1.'wW we~erndlg1. ~Buffer Ported..f '+.80 j ccrrooter Motherboard . D. IIi!1I 5~ove .i[E.8 ZaHzenf 1 T yp ~arr2. Definlcnf faEiKy najaete.~e Dlsplay . @ Host o Sec"r~v @ o Power o SMART Supported Mode Supported Management Advanced Power "ManJ..-~.3 MB/s 11. diskje vzdy Master a odpadaji tak easove prodlevy nutne pfi pfepfnanf rnezi dvema disky EIDE.. Are.. )j :+: __ t. 600 bytes per sector 78f05380 2 MB (Dual IS 40 Mode Mcc!e ~ l.• vice Deseriptloo .J Stor..alit ~ ~ Company Name Producllnformation Western Di_g1tfllCorporation http..c~y WATA Device Features 44727MB SMART Tabulka 5.Pfierals. Informace 0 tom. IiI- sotl~.1 MB/s 16.~ ..:. Networt Dnedx ill '! Devices ~ fa ~ . nutny signal IORDY ATA-2. Unformatt •• C.-..0 hardwaru Mod PIO 0 1 2 3 4 5 Doba cyklu 600 ns 383 ns 240 ns 180 ns 120 ns 90 ns Prenosova rychlost 3..are Con11!.6 MB/s 22.16 heeds.mber ~Rel{rsion System ~Parameters Chipset woe W0400S8-00DEAO ~810S WO-WMAD12421658 05..1 Obocne iUPr. 11 .ePQlfebova!::.:tr. MoOOIID ~Serial Nu. nutny signal IORDY nestan d ardi zovano dl 5 AIDA32 v3.et'l[: R. zfskate ve Spravci zafizeni.r 0 !yp zafizeni tniormsce Obrazek 5..d..r. disku SATA) vede pouze jeden kabel.p.» Input .'.r IDE Radice :.lJ cOrnfenrbroducts II :+: ~ ' 'o' .~li k di'pozlci] Akt1!_arn [ rezimpienosz IN'elle poultl grovano rozhranf SArA.-~\! :f: >El'J Rodice disketovvrh jednotek :~' RadiCe IDE ATNATAPI '9 §~4 § § 5.. ~ VIA Bus Ma<t.±i ±i sa.bernice USB IAl..2 MB/s 8.. Oproti klasickemu paralelnfmu rozhranf EIDE rna nekolik vyhod: 'rW zllalosti bt:ldet. v obrqzQvkach Standard CMOS se.~~UPro'liedkY I '+.03ED5 77545 cylinders. Modemy My. tup nebo Main a Integrated Rer.4 Refimy Ultra DMA 'I:..!'~m pienosu o pevnern Souvislusti: disku SATA Sei<r-rndarnikenalIDE +..... WDC WD400J3s-00DcAO (WD-WMAD12421 Me) .iE .oub.4: 0 pevnem disku Poat~c pcrty (COM. eg Memory Tabulka 5.patery [ DMA (i.>Mothemo. LBA Sector.. 53 sectors per track.. ECCByt es ~Mex .. ! . PIO TranSfer Optical Drives ~ASPI * ..3 MB/s 5.' ~CPU ~CPUID "'."ob...--II Zeitacr. zaffzenf nenf pnpoieno) • Kjednomu zafizeni (napr. .lgemeni. Read Ahead) § Wndows StorS98 ¥ MultipJe Sectors .Kapitola 5 .. v jakem rezimu disk pracuje.·· Server Pienos Ultra DMA M6d 0 M6d 2 M6d 4 Mod 5 Mod 6 Operetlnq Doba cyklu 240 ns 120 ns 60 ns 40 ns Standard Ultra ATA Ultra ATA 33 Ultra ATA66 Ultra ATA100 Ultra ATA133 '!i 11 a . Supported Not Supported Suppot1eol Cache Pralected Benchmark o ~ • o Power-Up Automatic In Standby Acoustic Mana_gement Overlay S\Jpported Not Supported Supported Nal D 48-bH L8A ATA Supported Device Configunrlion Device: Manufacturer Supporte • :...7 MBjs 100 MB/s 133 MB/s Sl! SPD <$> dJ " . m! .

pravooce zakladnfm nastavenfm pocitace 97 . V zasade muzeme pouZit dye praeovni alterna. To vse usnadnuje montaz v poeftaeovych sknnfch. Navfc maximalnf delka kabelu muze byt az 1 m. Kombinovany reiim.16 Kombinooomq reiim ukazuje zakladnf moznosti praee v kombinovanem rezimu a Compatible m6du (tedy se starsfrn operacmm systemem). kdy pracujeme pouze s jednfm typem zahzenf . Windows 2000). nebo pouze zaffzenf SATA (varianta B). • Obrazek 5.17 Enhanced Mode pfedstavuje kdy je mozne vyuzft vsechna zahzenf. vidime pfipojena pouze zahzeni PATA (varianta A). Native (Enhanced Mode) mode pro nove operacnf systemy (Windows XP SPI.:1. Lze pousit maximalne 4 zahzenf. Windows 98IMe. 1'0- Velmi dUlezita je take podpora SATA ze strany operacnfho systemu. • Obfi'izek 5. praci v novem operacnfm systemu.:1.:1.bud' SATA. Wmdows Server 2003). Nove zarfzeni vsak s sebou pi"imlSli problemy. ze jsou definovany dva kanaly (secondary a primary) a ze kazde zaffzenf must byt bud' Slave.5: Nekombinovany reiitn • 96 BIOS a Setup . 'IY budou samozrejme zalezet na konstrukci zakladnf desky. ktera mohou pracovat v kombinovanem a nekombinovanem rezimu. A B Obrazek 5. Tfeti ohrazek 5. 7: Enhanced Mode • Vypnuto (DISABLE) Na obrazku 5.0 hardwaru ni z hlediska montaze i proudern vzduchu. Obrazek 5.Kapitola 5 .6: Kombinovany rezim Protoze je tato problematika pomerne nova. A • Diky navrzem vnejsiho provedeni sbernice a konektoru je mozne pfipojenf a odpojeni diskii za chodu poeitade. • Prenosova rychlost Serial ATA je 150 MB/s (tedy vyssf nez u Ultra ATA133). nebo PATA (Pa1'alelni ATA = EIDE). podporujicfm dva kanaly Ultra ATA a dva kanaly SATA (Intel ICH5). Vidfme. my si ukazeme pffklad zalozeny na South Bridge. zaradil jsem obrazky ukazujicf moine varianty spoluprace PATA a SATA. z tohoto hlediska zeznavame dva rezimy (ty pak musirne definovat v Setupu): • Compatible mode definovany pro stars! operaenf systemy (DOS.tivy: c • • Nekombinovany reiim. kdy oba typy zahzeni praeujf soueasne. Ph instalaei operacnfho systemu budeme pro disk SATA potrebovat ovladac (ktery zatfrn Windows neznaji) a rovnez budeme muset nastavit nektere parametry v Setupu.15 Nekombinovany reiim. nebo Master. Je mozne pouzft az 6 zahzenf (4 PATA a 2 SATA).

Kapito/a 5 -

a hardwaru

5.9

o diskovych

polfch RAID

RAID 0

disk1

Souvislosti: RAID [e spfse vysadou serveru, ale nektere jeho retimy nabfzejf take
zakladnf desky "obycejnych" PC. Nastavovanl parametru RAID se pak zpravidla provacr v obrazovce fntegrated Peripherals.
disk2

.~
I
disk2

_?dala

U mnoha lepsich zakladmch desek najdeme integrovany fadic RAID, ktery vytvari z nekolika disku jedno diskove pole. Jde 0 skupinu disku, ktera se navenek "tvan" jako disk jeden, Pocitac sem posfla pozadavky na cteni a zapisy dat a pole S1 sarno organizuje, na ktery disk se data ulozi (ci odkud se prectou). Ucelem diskovyeh poll neni vetsinou zvetSeni kapacity, ale zvysem bezpecnosti dat. K organizaei dat pouzfvajf nekterou z metod RAID (Redundant A1'ray of Inexpensive Disks). Tu pak musime nastavit v Setupu. (Na jednodussteh integrovanyeh fadicfch RAID nebjvajf vetSinou k dispozici vsechny rezimy RAID.) Pole je nutne vytvaret z odpovidajfefeh diskfi, neJvjhodnejsi jsou disky stejneho typu (stejna kapacita a rychlost). Vlastni problematika RAID je velmi sloziti, pro nase ucely postacf vysvetlit zakladni vlastnosti diskovyeh poll. Vyssi bezpeenosti diskovych polf je dosazeno dfky nadbyteenosti (redundanci) dat. Pfi havarii se pak z nadbytecnych dat doplni chybejiei ridaje. RAID se delf do nekolika skupin, ktere pouzfvajf ruzne urovne redundance dat. Podstatne znaky metod RAID ukazuje tabulka:
typ
RAID 0, striping

disk 1

disk3

disk 4
I I

RAID 1

~---~

RAID 4

1·---._ .
RAIDS

I

.."._.,.)

princip
Data se rozdeluit mezi nekollk diskO

yYhody
ZyYsenf kapacity, snfzenf prtstupove doby pri ctecrch i zaplsovactch operacfch. Data [sou 100% redundantnr. Vysoka bezpecnost, pf peruse primarnfho disku, pfebfra jeho funkci sekundarnf disk. Zvysenf vykoru, pri ctecjch operacich. Redundantnf data zaberou jen jeden disk (nenf tfeba zdvojnasobovat kapacitu disku). Havarovany disk je moine vyrnenit. Pole dopoclta a zrekonstruuje chybejicf data.

neyYhody
Nezvysuje bezpecnost, pokud jeden disk zhavaruje, ztratfme vsecnna data K ulozenf dat je potrebna dvojnasobna kapacita. Kapacita jednoho disku je zrcadlena na disk dalsf, Nizsf yYkon pri zapisovych operaclch, predevsrm pf pozadavku synchronniho zapisu. Potfeba mintrnalne tff disku,
v

Normalnl data Redundantni data

Obrazek 5.18:
Pincipy RAID

RAID 1, mirroring

Data se soucasne zapisujf na Vice diskO (vetsinou dva). Jeden disk je uplnou kopif druheho Data jsou rozdelovana rnezl vice dtsku, Navfc jeden disk za sady je vyhrazen pro ukladanf paritnfch redundantnrch udajO. Zhavarovany disk je mozne vymenit, Jeho data jsou pak zrekonstruovana pomoci paritnfch redundantnfch udaju.

5.10
.!}1J

o setrenl

RAID 4, striping s redundancf

energif (Power Management,

ACPI)

Souvislosti: Rfzenfm spoti'eby se zabyvajf obrazovky Power Management ci Power.

RAID 5, striping 5 redundanor

Pracuje podobne jako RAID 4, Plati vse jako u RAID 4. Platf vse jako u RAID 4. ale "nadbytecna" paritni data U nekterych systernu je RAID 5 jsou rozprostfena na vsechny mene yYkonny nez RAID 4. disky. Neni zde zvlastnr disk pro redundantnf data.

Setfenf energii je soucasti kazdeho PC. Po urcite dobe neCinnosti dochazf ke snfzenf vykonu a pote k vypnutf jednotlivyeh hardwarovych prvku, K fizenf Power managementu byly vyvinuty dye metody, obe majf vztah k BIOSu a pri jeho konfiguraci je potfeba porozumst jejich zakladnf terminologii.

APM (Advanced Power Management)
Jde 0 starsi zpiisob, ktery se definuje v BIOSu a je pod jeho zpravou. Poslednf standard APM 1.2 popisuje zafizenf, metodu a dobu, po niz rna k setfenf energii dochazet, Proto je

Tabulka 5.5
Reiimy RAID

98

810S a Setup -

oravoace

zaklednfm nastavenrm poCitace

99

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

v Setupech mnoho radak k nastaveni setficfho rezimu pro konkretni zahzenf. APM rna vsak nekolik prohlemu: • Kazdy BIOS rna vlastni schemata napajeni, coi klade naroky na programatory BIOSu a vyrobce zakladnfch desek. Nenfto pffjemne ani uzivatelum, kteh ne zeela jednotne schema (a volby v Setupu) pfizpiisobuji svoji potrebe, Operaemmu systernu neni [asna phcina prechodu do setHciho rezimu - byl to stisk setficiho tlacftka uzivatelern, nebo zapusobil BIOS? APM nezna nova zarfzenf USB a IEEE 1394.

• • •

S2 Sleeping: stejny jako u St, ale obsah cache procesoru je ztracen. S3 Save-to-RAM_ (STR): jako u S2, ale vsechny komponenty krome RAM (jejfz obsah je udrzovan) jsou vypnuty. Probuzeni trva priblisne 5 s. S4 Save-to-Disk: je vypnuty operaeni system, na rozdfl od S3 je obsah RAM zapsan na pevny disk. K probuzenf je potreba asi 20 s.

• •

APM rozlisuje tyto zakladni stavy spotreby: • • • Enabled, zapnuto, plny, 100% vykon, Standby (Sl/POS), (Power Saving), stay snizeneho prfkonu, ve kterem se periferiim vysle signal ke snfzenf pfikonu. Suspend (S3/STR), (Suspend to RAM), stav odlozeni, ve kterern dojde k odpojeni napajenf vetSiny periferii a ulozenf jejieh stavu do pameti RAM. PH probuzenf se jejich stay obnovi. Off, vypnuto.

Aby ACPI mohlo bezchyhne fungovat, musi teto specifikaci vyhovovat veskery instalovany hardware a software, operacnf system a BIOS, Dnes to neni problem, ale u starSfeh poeitamuie nekompatibilita nektereho prvku zpusobovat podivne potfze (vypfnani PC, havarie systernu apod.), Pak je lepSf Power management vypnout a zkontrolovat, zda setreni neni prfcinou problemfi, N aopak, pokud se poeitac prostfednictvim tlacitka Start nevypma automaticky (ale pouze zapfnaefm tlaeftkem), zkontrolujte povoleni ACPI v BIOSu,

eu

ACPI bylo definovano v roce 2000, takze jeho parametrurn vyhovuji operacnf systemy Windows 98 SE, Me, 2000 a XP. Aby ACPI spravne fungovalo, musi byt v BIOSu povoleno. Tip: Pi'i lnstalaet operacnfho systemu je dobre mft ui ACPI povoleno, usetttme sl pracl s pozctejSfmdoph'iovanfm pottebnych ovladacQ. (Pokud ACPI nepovolfme, Windows nalnstaluil podporu pro APM.) Konfiguraci spotfeby ve Windows XP ukazuje obrazek Moznosti na.plijeni. 0 torn, jak zahzeni operaeniho systemu podporuji ACPI, se presvedetme ve Spravci za.fizeni (viz obrazek),

Existuje jesre jeden zajirnavy stav; ktery vsak nepodporuji vsechny zakladm desky - Suspend to disk (STD), hibernace - odlozeni stavu systemu na disk, odkud se po prohuzenf vse obnovf.

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
J e dnesnfm standardem, kdy je rfzenf spotfeby v rezii operacnfho systemu. ACPI definuje hardwarove registry (implementovane v ehipsetu), rozhranf BIOSu (obsahujfcf konfiguracni tabulku, v niz je zapsana konfigurace pro prvky zakladni desky) a teplotni model ACPI. N avic je zaveden specialrujazyk, jimi se provadf komunikace mezi prvky ACPI. Jde 0 AML (AGP! Machine Language), jehoz prostrednictvfm komunikuji zaffzenf s operaenfm systemem (ktery tak fidi jejieh spotrebu). Take ACPI definuje zakladnf setfici stavy: • • • • Working
(SO),

s che.rI1~lanai't.:Jveni nap~iel'l;
L~,d9,ap_nlllo_ . __ ---

----:=::OdllraniL

vi

I U lo,iq.ko - II

I

Mzmi prace ph 100% vykonu.

..

Nesleveni PIOschema nepeien i Vidy z.apnuto
VJlphout !)loniLo, V~pnout pevne §-20-",~in-UL-aC-h

~-------"I

Sleeping (Sl-S3), pokud nebeil programy, zapinajf se setnef rezimy sleeping, popsane dale, Soft-Off (S4) , setHef rezim s vyssi ucinnosti, rovnez popsan dale. Mechanical-Off (S5), system je vypnuty, zapnout jej je mozne pouze vypinaeem,

gi,ky:

[ f~~

.. _ _

Ospomy reiim: Aezim $I!anku:

Stay Sleeping je jeste rozdelen na podrezimy: • St Sleeping (POS): koresponduje s m6dy Standby/Suspend v APM, proeesor nezpracovava zadne prograrny, je udrzovan obsah operacru pameti a cache proeesoru.

OK

i [..LQlOo II.. S

PllUzrt

Obrazek 5.1.9: Motnosti napajenf

100

BIOS a Setup - prlivodce zakiadnrm nastavenrm

pocftace

101
'.1

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

• •

I/O (Input/Output)

- vstupne/vystupnfho

portu.

Urciteho prostoru v operacni pameti:

.t.

+ +

0.. Ral.J1'-L_
Il'i1I Sil'ove
adapatery

Pokud by nekolik karet obdrzelo stejne zdroje (IRQ vsak novejsi desky scb1et urneji, viz Poztuimka), dojde ke konfliktu a jedna z nich nebo obe nebudou spravne pracovat. Drive se pridelovant provadelo ruene, ale dnes je to zalezitost PnP (Plug-and-Play). Pro spravnou cinnost PnP musf byt splneno nekolik podminek. S nimi u novejsieh stroju nebyvaji potfze ale pro jistotu uvedu jejich pfehled: ' • BIOS musf PnP umet, Rov~ei Operaeni system musi znat PnP. To splnovaly jii Windows 95, z dnes pouztvanych systernu neumf PnP pouze dozfvajfcf Windows NT. PnP musf podporovat samotna rozsifujfc! karta (pfesneji jeji BIOS).
pel a ISA

:~ '~

zafl2en[ Datovy port pro ueni Plug and Play ne sbernid ISA
Most VIA Tech mezi sbemlcemr

PrograMDI/j:ltelny

Numetkky datavy proossor Tadi~ preru:senr
VIA Tech

Pro'iti'"edky zal<Jadni desky Radic portu A(;P k procesoru

Radi' ptimeho pfistupu do pameti (OMA) Sbernice PO Softwarovy modul pro vycet lanzeni tvpu plug and play System ..... yhoVIJjic:i svstemu Systemova Systemove SystBmovy deska htldtny reelnehc cElSDvac ACPl CC'lSUa obvcdu CMOS

Ph konfiguraci systemovych zdrojf nenf dfky PnP vetsinou nutny zasah usivatele. 0 tom ktere zdroje jsou pHdeIeny, ziskame informaei ve Spravci zafizeni nebo v programu AIDA32.

Systemovy reprcduktor Termalnf zona roi"hran{ ACPI

TJ.~atkoreebranl APCl s definovanou
Ventilator rozhreru ACPJ

funke!

ObrilZek 5.20: Spravce zaffzenf

Z~?izenf oodle typu
Zanzenf podle pnpojeni
+. ~
_c ~

Po,adavok pTerusenf (IRQ) Pi'imy pnstup do pamO\:i (DMA)

Prostfedky • Prostredky

podle typu pod!a prTpojeni

Thermal management
ACPI nahizi take tepelnou kontrolu kritickych komponent systemu. Aby vse fungovalo, musf byt na zakladni desce umistena topelna cidla. Jejich iidaje pak maie e1st BIOS a operaenf system. V principu funguje system tak, ze se stoupajici teplotou stoupaji take otaeky ventilaton) chladicn, Pokud presto nenf mozne soucastku uehladit, maze dojit az k vypnutf systemu.
-_-c

§ lI!!I
+.

4 Radio p'm.ho pl1stupu do pametl ([)MA:! Vstupne-vystupni ecrese (I/O)

i:J

2

standardni

rodiE disksto •• jednotky

Zobrazfc skryta z.eITzeni
Vlastnr

c,:

y y

restevers. ..

[OQOOOOOO- 000OOCf7) [00000000. ODDOfffF)

SbiifO~e PCI Sbomce PCI

5.11

o PnP a systemovych

zdrojfch

Obr<izek 5.21.: Systemove zdroje ve SprflVci zaffzenf

Souvislo$ti: Tyto lnfntmace uplatnfrne pfJ konfiguracl ZdrojCpro zaffzenf PCI v obrazovee PNP/PCI configurations. Aby se rozsifujicf karty zaelenily do operaenfho systemu, musime jej doplnit 0 jejich ovladace. To vsak nestact, protoze pffdavna zanzenf navic vyzaduji exkluzivnf pfidelenf systemovych zdrojii: • • DMA (Direct Memoru Access) - cfsla kanalu pro pfimy pfistup do pameti. IRQ (Inierrup; Request Levels) - cisla pozadavku na prerusenf

BIOS tedy rnusi pfi startu PC prozkoumat vseehny pffdavne karty a pfidslit jim systemove zdroje. Aby tuto Cinnost nemusel opakovat pfi kaidem startu PC (a nemarnil tak zbytecne cas), uklada si tidaje 0 konfiguraci ESCD - (Extended System Configuration Data) do pameti CMOS. Odtud sije pfi startu preete, a pokud se od posledniho bootu nic nezmenilo (nebyl pridan novy hardware), nenf nutne nic konfigurovat, pouZiji se tedy dfive pfidelene zdroje. ESCD pouZivaji take Windows, v nichz tyto iidaje muzeme zmenit ve Spravci zafizeni. Pm;mimka: NoveJsf zaktadnf desky jsou osazenyi'adicem IRQ ARIC (Advanced Programmable Interrupt ControllerJ. Opron pOvodnfrnu !'adlci urn! sdtlet zdroje - 0 jed~ no prerusenr Sa tak mOte deJit nekolfk zaffzenl(-kap. 3.3 Advanced BIOS Features Setup/APIC mode).

102

BIOS a Setup - pruvadce zakladnfm nastavenim

paNtace

]03

AIDA32 Prenosova rychlost periferie 10-100 kh/s 500 kb/s-10 Mb/s 25-400 Mb/s Typicka periferie Klavesnice.6 Periferie a rychlosti USB o univerzeilni o IEEE 1394 FireWire Tato externi sberniee poeitaee je dnes beznjrn standardem.1. jednotky Rdd~c primeho pfistupu do pamBti (DMA) Sys1emovy casovEtc Easy Im. modemy..ile !!lew Report • Zarfzenf muze byt az 5 m od rozbocovace.480 Mb/s (kabel je stejny jako u Full Speed).. Podpora Power managementu jfcfch periferif).edie VIA Rev 5 e PCI1()~ OOMbFest vyisi USB Univerealni hostitelsky radiC VIA Rev 5. ureene k napajenf nfzkonapsfovych periferif.nOlIDE fi4 glRQ e. ty mohou byt integrovany do nektereho zaffzeni USB.0 hardwaru mtl ..!i vyssi USB ·I! II@JIRQOBShoredVlA Benchmark I ~J. 5 iirovnf zaffzeni. Podpora vice soucasnych operacf na nekolika zaffzenieh.hostitele vede jen jediny kabel. Mezi daIM vlastnosti path: • • • Pripojenf al. zvukova zaHzeni. zanzenr pro ukladan] dat (disky USB) 5. Vetvenf probfha v rozboeovacfeh USB (USB HUB). .'t Devices.Jsive Shared Shared Shared Shered Shared EXclusive Exclusive Ex_elusive Device DescripUon Stan•• ~ ttl I ~ DMA 04 i IRQ 00 02 rdni radie disketov. ktery se muze vetvit k dalsfrn periferifm..lSe PSf2 Numerick'( datovy procesor Prlmernl kan61tDE Sekund'rni k. Propojeni az 1 023 sbernic (tim vznikne sf£ zahzeni FireWire)_ Podpora PnP. E.scni port ~ L_ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller MOM) standardnl rae..lic dtsketove jednotky svete-nove hodiny realneho casu a obvndu CMOS System vyhovujlcf LucentVVinModem NVIOIA RIVA TNT2 Model 64 Universalni hostitelskji rsdiC VIA Rev 5 EI • • • E3 Directx ~ 1. Ve vedenf jsou pouzity take dva vodice s napajecfrn napetfrn 5 V. normou USB 2. skenery. tiskarny. Ethernet Map1e. IEEE 1394 je seriovy protokol popisujfci pravidla Z hlediska pripojovanf definuje IEEE 1394 konektor (ten je sesti nebo ctyfpinory) a kabel (2 kroucene dvojlinky. sitove adaptery.. rnysl.e 'Sh:Ar~rJ Syslemov.12 o rozhranfch pocltace seriove sbernici USB (Universal Serial Bus) Souvislosti: Tyto vedomosti uplatnfme pfedevsfm V obrazovce Integrated Peripherals. (pro automaticke "uspavani" momentalne nepracu- ~Q ~=._ _. Pfenosova rychlost USB Low speed Full speed High speed operacnfm systemem. Podpora Plug-and-Play Pouziva tfi prenosove rychlosti Low Speed .1lil¥k14 j I §IRQ 08 it. maximalni delka 5 m).).> IRQ 01 ± S ~. NVlnlA RIVA TNT? MlirlAI USB musi byt podporovana Windows 95 OSR 2.. 0@ Budit [rrorrn<>tion bicense . USB rna tyto vlastnosti: • USB podporuje al.Jiostitel. k nil. komunikace mezi zaiizenfmi.OOOOOO-OOOSfFFF nnnAnnnn.~IDe-lices ~ Printers l ~lRQ 08 ~ IRQ 09 II f) IRQOA I ~ ~ §JRQ 06 svstersu ACPI ~ prffj!ii. pouzfvane pro propojovanf poeitaeovych sitf). II ~IRQOe I~ I.IRQ I" I '1Memory va Memnrv Exclusive EXclu". . S rozhramm USB se vyrabejf temef vseehny periferie (klavesniee. _ ~ - • • ~ A1DA32 v380 Motherboard Opertrting System Djsplay If "' ~ Computer ±• ±i :ti II I Reso_urce §DMA ~ Share Exclusive Exclusive Exctustve Exclusive Exclusive Exclusive Shared Exclusive Exclusive Shared Exch. proto shrnu jeho zakladni vlastnosti: Ma topologickou strukturu podobnou pyramids. . hernf zanzenr Audiozaitzenl a mikrofony Videozarrzenr. Od jedne zdfrky USB pocitace . Full Speed -12 Mb/s pro zanzeni rychla (kabel musf byt stine ny.ikni5ni ort (COM2) p KOffiun. coz splfiuji vsechny Windows poefnaje Obrazek 5. 104 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenrm polHtace 105 . ktery ndi podffzena zarfzenf (v zakladnich deskach bjvaji nejcasteji 2~ zdifky = "kofeny" USB).j Network . Radky pro nastaveni USB obsahuje kazdy Setup.". pakove ovladaee. desk. digitalnf fotoaparaty .i.5 Mb/s pro pomala zaffzeni (mohou se pouzft i nestfnene kabely 0 maximalni delce 3 m).0 byla doplnena rychlost High Speed .nnnRFfFF Log~ech·compatible MoL.Ill Slorage . ..medi' ± . \Al!ndows Devices ~Phy:sIl. kofen" (vetsinou vestaveny do zakladni desky pocftace). Server <'i..22: Systemove zdroje . Mutt. videorekordsry). vymenna media.:ti <:P Input :::t' ~ 1jIRQ 03 crJl I "::J1RQ 04 I~ : I '" IRQ 05 Komun. Moznost pfipojit zaffzeni za chodu poeftaee. se pfipojujf zarfzenf prenasejicf velka mnozstvi dat (kamery.Kapitofa 5 . ~ . myai._'i!Leb __ ~~~}:!~ . 63 zaffzenf. Moznost pfipojit az 127zaffzenf.ilo. Ii g IRQUD OF IRQ OC DE OO.Zejfzeni MIDIkompatibflnl S MPU·401 C} t t ltl Software Conlig Misc IRQ08 IRQ OB OB vyssf USB • • ! I ~IRQ ! Universalnl hoslrtelsky . IEEE 1394 je opet sbernicf seriovou a externi. Tabulka 5.met Keyboard (COM1) ... :t !. N a vrcholku pyramidy stoji .

z nichZ jeden musfme zvolit v Setupu. Signaling MethodfoT a Bi-directional Parallel Peripheral Interface for Personal Computers. zajistujicf kompatibilitu se starSimi zarfzenfmi.K(3pito/a 5 . Zafizeni musf bit vUci sobe v pffme viditelnosti. a tak i Centronicsje jsdnosmemym rozhranfrn (od PC do tiskarny). Pro spravnou funkei je samozrejrne nutna podpora normy operaenfm systamem. 5tandardni systemove prostiedky portu V Set~pech jr: m_o~nepridelit pO~llm qak seriovym. take tnnozfiuje obousmerny prenos. Association) je casto vestaveno v noteboocich a jeho podporu nabizi take vetsina Setupu stolnfch PC. • ASKIR je normou firmy Sharp. pfi niz umi pfistroje komunikovat az ry- chlostf 4 Mb/s. externi pevne disky atd.216 Mb/s). Prenos dat z PC do tiskarny byl jednosmerny a 4bitovj. S nastupem PS/2 roku 1987 navrhla IBM rozsffeni stavajicfho paralelniho portu. Pouzfva jej hodne firem (hlavne tvurce tohoto standardu firma HewlettPackard) a byva casto oznacovan jako Bi. kteremu pak v Setupech pnrazujeme prerusenf. buffer FIFO pro pi-enos dat v Compatibility Mode. I . Tato norma existovala jeste pfed vznikem organizace IrDA a oznacovala se HPSIR. presto ji najdeme v mnoha Setupech. podporujfci nektere PDA a notebooky ale se standardy IrDA je nekompatibilni. Nibble Mode . ECP je navrzen kviili ryehlejsi a efektivnejsi komunikaci s novymi tiskarnarni a skenery.6 Systemove zdroje paralelnfch porta port adresa I/O COM1. Tento standard zahrnuje specifikace SPp. Dnes paralelni porty vyuzfvaji tzv. Xircom a Zenith roku 1991.?'Ipo~enek paralelnfmu portu. coz je oboustranny rezim pro tiskarny In. Vyuzitf FIFO je nazyvano Fast CentTonics Mode nebo Parallel Pori FIFO Mode. Jake volby zde tedy muzeme najit? • • Centronics mode (nekdy tez oznaeovany Normal. Rozsffeni se ujalo pod nazvem SPP (Standard Parallel Port) a zcela nahradilo puvodni Centronics. Zatimco EPP byl ureen pro jina zanzeni. Obvykle je nazyvan Centronics Mode. Paralelni rozhrani integrovane v zakladnich dsskach umf vetsinou vseehny rezimy prace. EPP a ECP. s mmz budeme pracovat: • Serial Infrared.je kombinovan s CO'Jnpatibility Mode (popffpade s Perollei Port FIFO Mode). • o reiimech paralelniho portu Paralelni rozhranf bylo puvodne urceno pro pfipojeni tiskarny a je take caste oznaeovano podIe stejnojmenneho vyrobce tiskaren Centronics. SPP pracuje ve trech modech: • Compatibility Mode .orovodce zakladnim nastavenfm poNtace 107 __ I. Roku 1994 byl uveden standard IEEE 1284 Suuulard. S200 (196. Fast Infrared • (FIR) je novejsi normou.fracervene rozhranf IrDa (Infrared Data. ktere umoziiovalo Sbitovy obousmerny prenos dat. Standar~u pro fyzicky pi-enos me:i elekt~onic~Ymi pr:rst!"ojije nekolik (vetsinu z nich vypracovala bDa). protoze pomaha vytvaret kompletnf obousmernou (b'i-directional) komunikaci. S400 (393. SPP mode. nebo Compatible Mode).7 Systemove zdroje seriorych porW Enhanced Parallel Port (EPP) je norma vytvorena spoleeenstvfm firem Intel.0 hardwaru • Standard podporuje tyto pfenosove rychlosti: S100 (98. EPP umoznuje rychlejsi prenos dat.304 Mb/s). ktere potfebuji nejvyssi moznou rychlost pi'enosu dat. EC~ M ~~e (Ex~~nd~d ~apabilities PoTtY je opet obousmerny rezirn. 3F8 COM2 2F8 COM3 3E8 4 COM4 2E8 • IRQ 4 3 3 • Tabulka 5. coz je rezim puvodnfho jednosmerneho Centronicsu (realizovany v rarnci SPP). o reiimech infracerveneho portu Kratce po uvedeni EPP (roku 1992) pHsly spolecnosti Microsoft a Hewlett Packard se standardem ECP (Extended Capabilities Port). Je zamereno na jine periferie nez tiskarny pripojovane k paralelnimu portu (zalohovaef zarfzeill. a tak byl postupne vylepsovan. PouZiva protokol DMA. Byte Mode .Tronics. Pouzitfm FIFO se zvYsi rychlost prenosu dat. Windows podporuji Fire Wire od Windows 98. Tento zpusob prace prestaval vyhovovat novym periferiim. V Setupu pak musime zvolit rezim.druhy reverzni m6d pro obousmernou Na rozdfl od Nibble Mode vyuzfva osmi linek. tak paralelnim) systemove prostfedky a tak Je dobre vedet ktere prostredky jsou pro tyto ucely vyhrazeny: port adresa I/O IRQ lPT1. (SIR) se pouzfval u starsich pfistroju a pracoval s rychlosti od 9600 b/s do 115 kb/s. Zaffzenf IrDA komunikujf pornocf infracervenych diod (emituji svetlo s vinovou delkou 875 nm). Vyuziva peti linek z perifarnfho zaffzeni pro indikaci stavu tohoto zaftzenf.608 Mb/s). Vzdalenost mezi zaffzenfrni by nemela prekroeit 1 m a infracerveny vysflac a pfijimac by nemely bit od sebe odkloneny vice nez 0 uhel 30°.mod pouzfvany k pfenosu dat z poeitace do tiskarny. (bi-directional) komunikaci. od 500 kB do 2 MB za sekundu. vhodny pro rychle perifene_ ?. ' I 106 BIOS a Setup . • E~P_ Mode je a~! ~e~r?zsfre~ejsim reZimem P:o tiskamy.). 378 7 lPT2 278 lPT3 3SG 5 ci 7 5 Tabulka5. (Parallel Port FIFO Mode nenf definovan v dokumentu IEEE 1284).

. 'I I: I I I . I I.

je mikroprocesor Head (hlava) Cteci/zapisovaci propojen s okottrn. 110 BIOS a Setup - orovoace z. kdy kazdy sektor rna sve Cislo. V PC se poui. ktery je dnes nahrazen metodou ACPI. Pokud [sou data potfeba opakovane. sktaca se ze South Bridge a North Bridge. jejiz obsah [e rnozne nekolikrat pfepsat. je potfeba kondenzatorky periodicky dobijet . jejl maxirnalnt kapacita disku je 512 MB. Je rychlejSf a jednodusst net EIDE. ASKIR lnfracerveny rezlm prace obvodu UART (neni slce standardem IrDa. RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) Metodika spoluprace Vice disku. da SATA (Serial ATA) Je noV)im rozhranlm pro pfipojovan! pevnych disku k zakladn! desce. IDE (Integrated Drive Electronics) Rozhranf pro pripojovanf diskovych periferii (hlavne pevnych disku a mechanik CD) k zakladnf desce. CMOS (Complementary Metal Oxide Silicon) Pamei vyznacujici se malou spotfebou. matejstho protejsfho prvku. pfenos dat fidi ladic pevneho disku. a kdyz se zde najdou. Qznamuje jaky POST-test se prave provadf. vfce se oouzrva DMA. Miniaturnf kondenzatory majl malou kapacitu a brzy se vybijejf. Nekdy se terminem flash oznacuje sarnotna metoda pfeplsovanf parneti ROM Flash (viz Upgrade). Syva osazena spfse na drazsjch zakladnfch deskach.provadet obcerstvo- Chipset (clpset) Elektronicky obvod Fidici cinnost zakladnf desky. ze jej potfebujT). urrustena mezi dverna prvky. ale i opravlt jednobitovou (nove systerny i dvoubitovou) chybu v pameti. ktery se vypisuje na displeji behern startu PC. CHS (Cyllnder(Head(Sector) Prvni metoda adresace diskovych bloku. Flash Druh pametl ROM.Wadn[m nastavenim poMace 111 . vant (refresh). ROM (Read Only Memory) Druh parnetl. ktere si vytvafr BIOS pro komunikaci s operacnrrn systemem. kaidy rna uroitou prioritu. kes Viz cache. ktery dovoluje sdtlet jedno prerusent vice hardwarovymi prvky. hledaji se v cache. protoze pridelovanr rfdf bud BIOS. Ten predstavuie v nabitem stavu jednicku a ve vybitem nulu. Ones se pouzrva rozhranf EIDE. Ethernet Asi nejpouzlvanejsf standard pro pracl v pocrtacove sfti. rnagneticka hlava pevneho disku. Parita Dnes malo pouzivana metoda kontroly prace operacnr pameti (castejSf je ECG).. ale vetsinou je podporovan). Tim se prace vyzr-arrne zrychluje.) POST (Power On Self Test) Testy hardwaroV)ich prvka pri startu pocrtace.). ESCD (Extended System Configuration Data) Udaje 0 konfiguraci systemovych zdroju (ktere rozsirujicf desce pam jake IRQ. k nii se pfipojuj! zanzen] pfenasejfci velka rnnozstvl dat (kamery. Metoda pfenosu dat mezi pavnym diskem a mikroprocesorem. LBA (Logical Block Addressing) Metoda adresace diskovych bloku.. neni nutne je pfenaset z po- Cylinder (cylindr) Stejne stopy na ruznych povrsrch dlsku. vhodny pro pripojovan! velkoxapacltruch zaffzenf. DMA (Direct Memory Access) 1. ECP (Extended Capabilities Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. kdy je pfenos ifzen mikroprocesorem . Aby se tak pamet nevymazala. IRQ (Interrupt Request Levels) Kanal. kdy rfzeni spotreby ridf BIOS. CPUID ldentifikacnf k6d mikroprocesoru. EIDE (Enhanced IDE) Viz IDE. Phoenix Vyrobce BIOSu. Dnes je nahrazen normou PCI a v poi':ftacich jiz sloty ISA nenajdeme. [ehoz prostrednictvrm zadajr periferie mikroprocesor 0 prerusenf jeho cinnosti (upozorflujf mikroprocesor na to. Jde 0 stary zpusob setrenf. FSB (Front Side Bus) Sbernlce.Slo vn (cek Slovnicek ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Metoda setreni energil. (Nernus! to provadet obsluha PC. AML (ACPI Machine . Kanalu prerusenf je vfce (16) a kazdy ma sve i5fslo a prioritu. jii. Je rychlejsf nez PIO a dnes hojne pouzlvana. Jsou parnetml. MPEG Format pro kompresi obrazu. Award Vyrobce BIOSu. IRDA (Infrared Data Association) lnfracerveny rezlm prace obvodu UART. nebo operacnr system. jehoz pamefova buiika je tvofena miniaturnfm kondenzatorern. CPU (Central Processor Unit) oznacenl pro mikroprocesor.. ktere nelze zobrazit na disple]'). zprosttedkovava komunikaci mezi hardwarem a operacntrn systememo Cache Rychla vyrovnavacl parnet. POST-kod Ciselny k6d. EPP (Enhanced Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. 00kaze nejen zjistlt. Ukladaji se do ni zpracovavana data. Dnes je pouzfvana temer vyhradne (metoda APM se jiz nepouzrva). PnP (Plug and Play) Metoda pro pridelovanf systernowc-: zdrojll periferiim. z nfl se pouze Gist. vhodny pro prlpciovanf tiskaren a skeneru. 2. RAS (Row Access Strobe) Adresa radku pametove bunky. Kanalu je vtce (8). DMA atd. APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Dnes standardnf radie prerusenf. Refresh Viz DRAM. ISA (Industry Standard Architecture) Stary standard 16bitove sbernice pro propojenf mikroprocesoru s periferiemi. AMI (American Megatrends) Vyrobce BIOSu. Beep k6d Zvukove signaly indikujicf chybu behern startu PC Ude 0 chyby. BIOS (Basic Input/Output System) Program ozivujici zakladnl desku. z nichi se vytvareji diskova pole. ktere je vsak caste nespravns oznacovano jako IDE. ECC musf by! podporovan zakladnl deskou i parnefovyrn modulem. API (Application Programming Interface) Aplikacn! programove rozhrani. videorekoreery). komunikujf zanzent s operactak ffdf jejich spotrebu) .fva pro zapls pararnetru BIOSu programern Setup. AGP (Accelerated Graphics Port) Samostatna sbernice pro pfipojenf graflcke karty. IEEE 1394 (FireWire) serlova externf sbernice. kdy je fizeni spotreby v rezii Windows. SCR (Smart Card Reader) lnfracerveny reiim prace obvodu UART. PIO (Programmed Input/Output) Metoda prenosu dat mezi pevnym dlskern a rnikroprocesorem. Dnes se PIO pouiiva velmi malo. RAM (Random Access Memory) Pameti pro casty zapis i ctenr. DRAM (Dynamicka RAM) Pame{oyY modul. Jeji V)ihodou je automatizace. dnes nepouiivana. Casto vsak jde 0 parneti Flash ROM (viz flash). CAS (Column Access Strobe) Adresa sloupce parnetove buflky. s nimii nejcasteji spolupracuje mikroprocesor. ECC (Error Checking and Correcting) sarnoopravny ked pro praci S operacru parnetl. Kanal pro primy pfenos dat mezi mlkroprocesorem a periferii.Iazyk definovany pro [ehoz prostrednlctvlm nim systernern (ktery Language) komunikaci mezi prvky ACPI. 1(0 (InpUt/Output) Adresa vstupneyvystupntho portu. dnes pouzrvana vyhradne. Ucelem je zpravidla zvyseni bezpscnosti dat. APM (Advanced Power Management) Metoda setrent energif.

Pri pFehFfvani PC [sou mezi pracovnf cykly rnikroprocesoru vklanany nulove lmpulsy. Jde 0 nove hodne pounvane rozhranr.oravodce zakladnfm nastavenim poCitace .88 GB. USB (Universal Serial Bus) Externf seriova sbernice PC. dnes nepouzlvana. je zdroj schopny napaiet pocrtac z baterif (po omezenou dobu danou kapacitou baterif). kterY jej jedinyrn konkurentem VGA.) XCHS (Extended CHS) Metoda adresace dlskovych bloku. ktera nahradila CHS. cfmz se omezf vYkon a prehFfvani mikroprocesoru. ASCIR). VGA (VIdeo Graphic Array) Standard pro analogovy prenos signalu mezi grafickou kartou a monitorem. Jsou zde zapsany zakladni parametry pameti. SPP (Standard Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. Upgrade BIOSu Postup pro prepsant BIOSu novou verzr (nekdy se tento postup oznacuje jako flash). Tce (Thermal Control Circuit) Metoda pro tepelnou ochranu mlkrcorocesoru. vhodny pro pFipojovani starslch tis karen. k nft se pripojujf periferie. (Pro pfipojovanf displeja LCD je vyvinut standard DVI. MOze pracovat v nekolika rezimech (viz IROA. Pokud dojde k vY' padku napajec! site. osazene ve vsech PC. Piilohy 112 BIOS a Setup . ktere upFesnujf jeho konfiguraci. Jejl rnaxlmalnf kapacita disku Je 7. Setup Program pro nastavovanf parametru 810Su. UART (Universal Asynchronous Receiver Transceiver) Obvod. Odtud si je nactta BIOS. M<:ijeste podreflmy. Ones je pouzfvany temei vYhradne. ktera sleduie parametry disku a z jejich horsicfch se hodnot pfedpovf poruchu disku. SPO (Serial Presence Detect) Maly obvod umfsteny na oarnetovern modulu. UPS (Unlnterruptlble Power Supply) Zaloznf zdro] napajecfho naoetr. kteryrn jsou reauzovany seriove porty. SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) Metoda. SCR.Slovn{cek Sector (sektor) Nejrnens! oddfl dat (cast stopy pevneho disku) s kapacitou 512 kB.

3.il - --- +--.I 4.70 1. ~1. ~ 76 1+ r __ 61._61 .4 I .-.3_ ~+"}:4.6 2.8 54. 55.40 1.70 _.-L .PGA~_ j~ c- _ t-.0 _ 59.5. Tento procesor je v 423pinovem pouzdre 001.3.~C-PGA2 ~ 2.. 15.7 ~ 1 __ ~.30 1.80C 74_ 75 75_.. Specifikace platf pro procesory zalozene na D1 steppingu (1.-..60 __j. .i.5Q __ 423-flinOOI _ ~!!:pin FC-PGA2 I~78:pin FC-P~2_ E~ _::_ §Z.70 1.~7 2.20 2.50 ?.8_ ____j78:pi_nFC-PGA2 --t _ 2. Specifikace plati pro procesory zalozene na B2 steppingu (1.9.0 64. 7 2._ __73__ _ _ 78 78 77 77 _ r_ 84._3.11 .5 1.7.60 1.50V). ~_~13. 1.70 _1. 8.0 - __ -I 4._s._6.1 _~.9 ~ -J -. 7 -1--1.. .550 ---- .~0 2.~ 4B.4() 1.80 1. opet je nutne prostudovat dokumentaci konkretnfho procesoru.8.550V).9 51.!.c4..Pfflohy Piilohy Procesory Intel Pentium 4 Tabulka 1: Tepefne zatrienf Pentif 4 Frekvence jadra procesoru (Gllz) I Pozniimky: 1.1.3 l . Tento procesor je v 478pinovem pouzdre 001 FC-PGA2.!l.BOA 1. 7 4. _8..__ -r-r-t _ -r-r.60 1.~. Pouzdfeni ~pinOOI 423-pinOOI 4?J-pinQ()1 423:pinOClI.4.!l.7 4.60 1.6o__ __ . 6.5 1. 3. 4. 5. 1. 9.60 2.3&.20 ~ • ~ 478-pin FC-P(.40 1.8.. .:=73 -==1 ---=. 9.60 66.70V).40Jj 2.8 --__ -----.06 2.--I i 4. procesotu Maxim.?- I 1 i I I-- 59..1 68.~ .8.18 I 56.0__! 57. 11 _ 1. _2.-7 _ _ -+ ..9 81._6 1.4. 11.20 -+-- -1 47!!:(lin FC-PGA_2 47)l-_EinF9:i>§A2 47&pin FC-PGA2 +- --I.Q 60..1._1_ -=.!. 4.. 6 _ _ 51.A2 478:pln FC-PQA2 478:p!~ FC-PGA2 478:pircIYPGA_2 478:pin_fC-P~ 478:2i~ .0 ia 14 ---1..8.53 2.4._ -- +4Z8-pi~ 4~pin i __ 72_ 7~ 71?_.75V).70 1. 6 2.~.. l i 4._8.80 1.4QC _T?_Q ~ 71 74 72 71__ 72 72 ._ ___ ~.8 6O.50 1.EI= I::H ~~--=:--=t =+ __ .lQ_ ~ __ ~ -~:-2.6 ~4.50 2.'!. f!-J.7 55.26 2.5 __ -+ -c _J I -+ 4. 2.61. 70_ 70 72 72 __ _72 _ --1-.75 ._ _+ _ 9 4!~.~.53 2.!.7 _ __ .40_8 2.70 - 82 OF07h 2.26 2.90 2 1.!l. 10 1. -- -.66 2.7 81. Specifikace platf pro procesory zalozene na C1 steppingu (1.75V).90 114 BIOS a Setup .525V).50 1. 7 _ I 423-pi_n_OOI __ 478:pin FC-PG~ l_i_23-pinOOI ~_.-1.7 2.75 -" --- -EO -----r .5 62.6-=~.!:! 75.50 1.4.75 ci 00 OFOAh OFl2h 3 3.90 2 2 --=1 .80 1.4.50 1.40B 2.1.!._--1. Specifikace platf pro procesory Pentium 4 s 512KB 12 cache a s jadrem 0.!!.50 1. 13. I OF1311 I I 1. ~.2 _.__ __ L __j I __ Tape/ny V'jkOI1 pror:csoru (~ 4B.59 1.80 1.!).80 1_.06 3.3. "I _tf~..?_0 1.50 _ __ _ __ 2.53 2.J:~.0 -1 63.7 ---_.8 70 82.40 69 70 70 t 52.40B 2.3 _ L __ ~ t :.11 .60A 1.15 .'I_O 1.15 2.~~ 1=f-~:~. 4. 4. 12.6 . Tabulka 2: Napajec( napetf jEidra Pentif 4 [V] MMlm8Jnf nspll}ecf napetf jMra ---- 1'-!'1. Nektere procesory teto frekvence mohou mit odlisne VID.~ _:j 4ZB-~9:f'~A FC-P_GA2_ 478:pin FC-PGA2 El~~~~~GA2 478:pin FC:f'!3A -+4?8:pin 1. 10.9_ 1. ~j I SteppIng D1 Cl CPUID OF29l1 OF27h I Frekvence J8dra [GHz] 3 3. 13 4.. Plat! pro Pentia 4 v 478pinovem pouzdre.~ 1. Je nutne prostudovat dokumentaei konkretnfho procesoru.__ 70 69 t i- E!6.@ 1. 7 .30 _ _ l.550V). 9 4~ 9 _ 4&9 4._1.30 1.80 2.3 ..60C _~ l 478:pin_F9-PG~2 478:~~_F'C-PGI'. Specifikace pIatf pro procesory zalozsne na C1 steppingu (1.8. Specifikace platf pro procesory zalozane na Dl steppingu (1.provo dee zilkJadnfm nastavenrm polHtace 115 ..A2 T I ~1_._--_- 423-pin Q()I 4?&pin091 478:pin FC::. 7. 3. Specifikace plat! pro procesory zalozene na Cl steppingu (l.1i15 __ I 4._3. 4 i.'!. __ _1.2 _ 12.7 _ . - I -J-80 OF27h 2.~.70 1.~pin FC-PG~ FC-PGfg__ Fc.6OA 1. 7 1_525 C1 4.5 _63. Speciftkace plati pro proeesory zalozene na BO steppingu (1.13 JL.~.1.__12.l_ ____g. 14.40 2.70.53 1. Specifikace platf pro procesory zalozene na DO steppingu (1._4.6 69.40 1.66 - L._10 67 J5 ~ 73 74 76 _E.9 2A 2.'A__? 478-pi_nf_C-PG~2 4Zll:ei_n FC-PGA2 ~nFC-PGA2 478-pin FC-PGA2 ~n FC-PG~ I L _L_ t i .§_ 2. ~.525V)..75 __ 57.j(ni tepJola pouzdra ("C) 69 1.~9 4.80 1.70 1.. 11 - _ j 1 47!)-_jlir1£_C-P(. Nektere procesory teto frekvence mohou mit hodnoty rozdflne ad tahulkovyeh.tpin 001 478-p. .10 1.80A 2A aF24h 423-pinOOI 478-pin FC-PG.6 Pomamka --J --t __ 1. 7 __ 73 __ 57.40 1.~. 2.9 1.550 .n FC-PGA2 _ f- 1. PIaU pro Pentia 4 v 423pinovem pouzdfe.4.~GA2 478:pin FG--PGA2 47~pi n F9_-PGA2 42:.

3 36.75 1.prOvo dee zakladnfm nastavenfm pocJtace ------------------------------------------------------- 117 .75 1.1 41.6 Tabulka 6: Athlon MP Processor.7 1.75 t.4 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 60 54.75 ()-90 ()-90 0-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 72 70 68 66 64 62.4 29. Model 6.65 1. 0.5 1.3 68.7 44. - AthlonMP AthlonMP AlhlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP -.-----'p. 0.75 1.55 1.65 1.18 Jim AX2100DMT3C AX2000DMT3C AX1900DMT3C AXl BOODMT3C AX1700DMT3C AX1600DMT3C AXt500DMT3C AlhlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP Alh!onXP Alh!onXP 2100+ 2000+ 1900+ 1800+ 1700+ 1600+ 1500+ 1733 1667 1 600 1 533 1 467 1400 1333 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 1.75 1.3 52 49.7 1.3 60.4 Athlon Ath!on Ath!on Athlon Athlon AIh!on Ath!on Athlon ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 0-.75 1.75 1.75 1.6 1.4 21.65 1.18 Jim AMP2100DMS3C ------ _.6 1. 2000+ 1900+ 1800+ 1600+ 1500+ NIA NIA - - 1733 1667 1600 1533 1400 1333 1200 1000 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA PGA PGA ---- .3 256 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 266 AMP2000DMS3C AMP1900DMS3C AMP18QODMS3C AMP1600DMS3C AMP1500DMS3C AHX1200AMS3C AHX1000AMS3C US 1.6 1.8 60 49. Model 8.65 1. _-- -_.75 1.7 ()-95 ()-95 ()-95 ()-9S ()-95 ()-95 ()-95 ()-95 (H)5 256 256 256 256 256 25!l 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 266 200 266 200 266 200 266 200 266 200 200 200 200 200 200 200 200 200 72 72 70 68 66 66 63 60 Tabulka 4: Athlon XP Processor.65 1.4 Al000AMT3B Al000APT3B A0950APT38 A0900APT36 A0850APT36 A0800APT3B A0750APT3B A0700APT3B A0650APT3B Athlon Athlon Athlon Alhlon Alhlon Atn!on Ath!on Athlrm Alh!M NIA NlA NlA NlA NlA NlA NiA NIA NIA NIA NIA NIA N/A N/A NIA NIA NIA NIA 1400 14()0 1333 i 300 1 200 1200 1133 j PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1. Model 6.S 39.75 1.8 67.7 1..- -- 1.18 Jim DHD1300AMT1B DH01200AMT18 DHDll00AMT16 DHDl OOOAMTl6 Duron Duron DUron DUron NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA N/A NIA NIA 1300 1200 1100 1000 900 900 850 800 750 700 650 600 550 PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1.7 1. 0.3 60.75 1.75 1.75 1.5 Il-8S 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 ()-85 0-90 0-90 0-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 2S6 256 333 333 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 68.75 1.1 61.3 46.7 1.9 62..PfTlohy Procesory AMD Tabulka B: Athlon Processor A1400AMS3C A1400AMS38 A1333AMS3C A1300AMS36 A1200AMS3C A1200AMS36 A1133AMS3C Al100AMS36 Al000AMS3C 1.4 35.75 1.75 1.75 0-95 ---- ---- ._ 66 66 66 66 62.6 1.75 1.75 1.1 41. 2100.6 1.6 '1)6 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 64 (.6 1.3 62.75 1.90 ass 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 38. Model 8.3 65.5 51 49.1 Armon Tabulka 9: Duron Processor 0.4 33.75 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 116 BIOS a Setup .7 50.8 60 D0950AUT1B D0900AUT1B D0850AUT18 D0800AUT18 D0750AUT18 D0700AUT18 D0550AUT18 D0600AUT1B D0550AUT18 Duron Duron Duron 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Duron Duron Duron Duron Duron Duron 1.6 1.6 1.13 Jim AXDA2700DK3D AXDA2600DK3D AXDA2600DK3C AXDA2400DK3C AXDA24000U3C AXDA22000U3G AXDA22000K3G AXOA2100DUT3C AXOA2000DUT3C AXDA2000DUT3C AXDA2000DKT3C AXDA1900DLT3C AXDA1800DLT3C AXOA1700DLT3C Athlo"XP Ath!onXP AthlonXP AthlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AIhlonXP AthlonXP AIh!onXP Alh!onXP AthlonXP AthlonXP 2700+ 2600+ 2600+ 2400+ 2400+ 2200+ 2200+ 2100+ 2000+ 2000+ 2000+ 1900+ 1BOO+ 1700+ 2167 2083 2133 2000 2000 1800 1800 1733 1 667 1 667 1667 1600 1533 1467 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 100 1000 1000 1 000 950 900 850 800 750 700 650 54 54 54.75 1.13 Jim Tabulka 7: Athlon MP Processor.6 1.75 1.6 1.3 68.75 1.3 52.75 1.4 31.8 42.6 40.3 68.7 1. 0.5 1.75 1.7 1.75 1.5 37.4 27.8 1.1 64 64 Tabulka 5" Athlon XP Processor.

and DMA controllers_ Initialize BIOS. 04 lC 84 85 87 8C 8D BE 90 AO Al A2 05 06 08 CO Cl C2 C5 C6 C7 OA A4 A7 AS A9 OB OC OE 13 24 30 2A 2C 2E 31 33 37 38 39 3A 38 3C 40 50 AA AB AC Bl 00 61·70 118 Bros a Setup . Initializes all the output devices. Late POST inmalizanon of chipset registers." Initializes the CPU. Wait for user input at config display if needec. OEM POST Error.. The BAT test is being done on KBC. Auntime data area. Mid POST initialization at chipset registers. Initializes remaining option ROMs_ Generate and write ccntents of ESCD in NVAam. Check for DEL or ESC keys 10limit memory test. set the window for displaying tex! information. Displays the system configuration screen if enabled. Also initialize BIOS modules on POST entry and GPNV area. Install the POSTINTI Ch handler. Programming Ihe memory hole or any kind of implementation that needs an adjustment in system RAM size if needed. BIOS logo. The error associated with this value may be different trom one platlarm to the next. Passes contralto OS Loader (typically INTI9h).j & DMAC-2. Traps INT1Ch vector to "POSTINT1ChHandlerBlock. Initialize System Management Interrupt. video for EGA. Allocale memory for ADM module and uncompress it. Execute BIOS setup if needed I requested. . Uncompress and initialize any platform specilic BIOS modules.. Detects the presence of PS/2 mouse. Also. Initia6ze run1ime language module. Initializes NUM-LOCK status and programs the KBD typematic rate. Program the keyboard controller command byte is being done affer Auto detection at KB/MS using AJMtKB-5. . setup key message. and Silent logo modules.. update Ihe Kernel Variables. and any OEM specifiC information. Display errors to the user and gets the user response for error. Early CPU Inil Start -. etc. CPU information. Enable IRQ·O in PIC for system timer interrupt. Parity. Prepare CPU for OS boot including final MTAR values. Do fWI test to CH-2 count reg. Inifialize status register A. T~kes care 01 r~ntime image pre~aration for differenl BIOS modules. Check boot password if installed. 1~ltiahz~sthe Microsoft IRQ Routing Table. Initializes the silent boot module.Disable Cache . update CMOS with power-on default values and clear passwords. so thallhe POST lNT09h handler gets control for fRQ1. This range is reserved for chipset vendors & system manufacturers. Detects and initializes the video adapler installed in the system that have optional ROMs. Uncompress all available language... Detects the presence of Keyboard in KBC port. Initializes data variables that are based on CMOS setup questions. EBDA . End of POST initialization of chipset registers.0: AM/B/OS8 Post code 03 Post code 52 60 75 78 7A Description Updates CMOS memory size from memory found in memory test AJlocates memory for Ex!ended BIOS Data Area from base memory. Initialize InH3 and prepare for IPL detection. Give control 10ADM module for initialization.pravoace zakladnim nastavenfm poNtace 119 . AJso. Disables the system configuration display It needed. Displaying sign·on message. Clean-up work needed betore booting to OS. Display tolal memory in the system. Verify CMOS checksum manually by reading storage area. etc. POST.) successtully installed in the system and update the BDA. Build ACPI tables (if ACPI is supported) Program the peripheral parameters.Pfflohy Post-k6dy Tabulka 1. Early POST initialization of chipset registers. Initializes different devices.Testing and initialization of different Inpul Devices. Test for total memory installed in the system. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. RII the free area in FOOOhsegment with OFFh. serial ports. Log errors encountered dUring POST. Enable/Disable NMI as selected Late POST initialization of system management interrupt. Initializes IPL devlces controlled by BIOS and option ROMs. Detect different devices (Parallel ports. Prepare BBS lor Int19 boot . Deinitializes the ADM module. Initialize the CPU's before boot. which includes the programming at the MTRA·s. Description Disable NMI. ' Check CMOS diagnostic byte to determine if battery power is OK and CMOS checksum is OK. InitiaUzes DMAC. Initialize ATC date/time. Initialize CH-O as system timer. Activate ADM module. Initializes both Ihe 8259 compatible PICs in the system Initializes Ihe interrupt controlling hardware (generally PIC) and interrupt vector table. Initialize language and font modules for ADM. Uninstall POST INTI Ch vector and INT09h vector. If the CMOS checksum is bad. Prepares 1I1eruntime language module. Initialized CMOS as mentioned in the Kemel Variable 'wCMOSFlags. See DIM Code Checkpoints section of document for more information.Init Local APIC Set up boot strap processor Information Set up boot strap processor for POST Enumerate and set up application processors Ae-enable cache for boot strap processor Early CPU In~ Exit Initializes the 8042 compatible Key Board Controller. Initializes different devices through DIM. Initializes different devices through DIM. Save system context for ACP!. and coprocessor in CPU. Traps the INT09h vector.

Detect the type of keyboard conlroller Initlalize video interface.0 Post code 01 02 03 04 05 07 08 09 OA OB DC 00 OE OF 10 tl 12-t3 14 15 16 17 18 19 lA lB-iE IF 20 21-2F 30 31 32 33-3B 3C 3D Post code 45 46 47 48-4D 4E 4F 50 51 52 53 60 61 62 63 80 Bl BE BF CO Cl C5 C6 El-EF FF Description Deteat and Inil. EXlernal cache-size detection test Setup pages Boat loader Description Processor test. POST loop. Detect CPU clock. setup shadow RAM Test DMA controller 0. UEI. Initialize and ROM's present at locations C800h to EFFFFh Initialize time value Setup virus protect Set boot speed Setup NumLock Baal attempt Spurious Unclaimed NMI Chipset default initialization. If it's not good then ISA tests and clear EISA mode lIag Enable slot 0. serial & parallel ports Reserved 3E 40 41 42 43 44 120 BIOS a Setup - orovoace zilkiadnfm nastavenim poMace 121 . DMA_ Reset math coprocessor. BIOS checksum test. Early chipset initialization. Program chipsel regislers and power-or BIOS defaults. System board Enable slots 1-15 Size base and extended memory. Disable NMI. ReadIWrite and verify all CPU regislers tnitialize chips. CPU and cache initialization Set up inlerrupt vector table. Disable video. PIE. or display messages Security password Write CMOS. Display CPU clock Reserved Sel EISA mode. parity checking. OEM specific. early shadow enable for fast boot Cache presence lest. SQWV. verificalion Processor test 2. Size the base memory from 256K 10640K and the exlended memory above 1MB Test base and extended memory. Chipset inilialization. If the EISA memory checksum is good then EISA is initialized. test the size of on-board memory Early shadcw.0 Release 6. read CMOS location 14h to find the type of video in use. Clear all page registers and CMOS shutdown. Inrtialize DMA conlroller 0 and 1. initialize keyboard. memory presence test. Test the base memory lrom 256K to 640K and the exlended memory above 1MB using various bit patterns Test EISA exlended memory Reserved Setup enabled Inhialize and install mouse if present Setup cache controller Display virus protect disable or enable Initialize floppy Initialize hard drive Detect & Inil. clear low 64K memory. keyboard detect and initialization Test DMA controller 1 Test DMA page registers Reserved Test timer counter 2 Test 8259-1 mask bits Test 8259-2 mask bits Test stuck 8259 interrupt bits. detect and initialize video adapter Test video memory. math coprocessor Reserved Reserved Reserved Mfg. enable cache before boot Initialize oplion ROM's. Test memory refresh toggle Blank video. Processor status. Write sign·on message to screen. OEM chipset routines. Reserved Turn off chipset cache Memory presence lest.Pfflohy Tabulka ll: BIOS Phoenix 4. enable NM I. Enable parity checking. AlE. Jnitialize interrupt controllers 0 and 1. test firsl 64K memory Early cache initialization. Initialize first 120 interrupt vectors Test CMOS RAM checksum Initialize keyboard. Test stuck key Test 8259 interrupt functionality Test stuck NMI bits (parity 1/0 check) Benchmark. Keyboard controller initialization Test CMOS interface and battery Set up low memory. Write CMOS back to RAM and clear screen Pre-boot enable. OEM specific. Cyrix CPU specific.

100.90 D Delay Prior To Thermal. 56. 57 Combined Mode.43.16 beep k6dy. 86 DIMM. 15 APIC. 22. 64 CPUID. 81.BIOSu AMI. 106 CMOS. 59. 44. 102 Doze Mode.16 CMOS Setup. 65 blocking factor. 16 AML. 100 ASKIR. 100. 41 bootovani. 42 Advanced Power Management. 106 C Cache L1. 37 Compatibility Mode (SPP). 103 APM. 100 Advanced Chipset Features. 80.106 Compatible Mode. 39. 63. 100 adresovanf diskovych bloku. 32 COM. 51.Rejstiik A Access Mode. 43. 44 AMI BIOS. 100 AGp.83. 46 DRAM Timing. 92 Advanced BIOS Features Setup. 27 BIOS Setup Defaults. 91 123 . 45 B baterie. 43 CAS. 44 AGP Mode. 14. 26 . 46 AGP Fast Write. 96 CPU Clock. 27 . 38 Advanced Configuration and Power Interface. 66 Boot Up NumLock Status. Serial port. L2. 36.Compaq. 87 cylindr. 40. 49 DPMS. 16 Boot Sector Virus Protection.BIOSu Award. 99. 93 Byte Mode (SPP). 54.48. 15. 98 DMA. 47. 39. 37 diskova pole RAID. 83 AGP Aperture Size.51. 63 Award BIOS. 93.lOO API. 35 ACPI. 39.84 disketova mechanika. 26 . 107 Auto Detect PCI Clk.49 DRAM Idle Timer. 41 Busmastering.84 Centronics mode. 58.

56 OnChip IDE Device. 52 reztm .95 Phoenix BIOS. 66 mikroprocesor. 71 idantifikacni cislo mikroprocesoru. 105 fyzicka struktura. 59. 80 pevny disk . 65 hibernace. 46 Power Saving. 54 pretaktovanf.105 informace . 72 Native (Enhanced Mode).44 ECP (Extended Capabilities Port).55. 45. 37 postup pH upgradu.testy. 37 Refresh Rate. 89 IrDa. 87 IEEE 1284. 59.41 E ECC.Save Defaults.16 pi-enos . 81.74. 45. 44 Integrated Peripherals. 92 chybova hlasenf. 106 EIDE (IDE).Intel Pentium 4. 30 F Fan Speed. 106 . 34. 54 PCI/VGA Palette Snoop. 40.45. 25.58 M Mechanical-Off (S5). 21 _ 0 zobrazovacim adapteru. 64 .datovych sektoru. 36.90. 46 POST ~ chybova hlasenf. 53.0 hardwaru poeitaee. 65 PAT.pruvodce z[ikladnim nastavenim poMace . 114 program flash. 43. 15 freeware.93 PnP (Plug and Play). 100 menu Advanced. 55. 52. 102. 90 HPSIR. 80 nulovy cyklus. 22 J Jumper. 53. 65 FIR. 59. 106 North Bridge. 105 LPT. 39 grafieka karta. 72 propojka. 56. 106 IEEE 1394 FireWire. 105 hlava (magneticka).83 -CMOS. 52 Power Management.0 typu a verzi BIOSu. 58. 55 identifikace zakladnf desky a BIOSu. 91 CH chipset. 86. 24.76 Flash ROM. 91 Low Speed (USB). 59. 100 High Speed (USB). 92 Enhanced Mode. 19. 97 Nibble Mode (SPP). 106. 76 I I G Gate A20. 54. 107 password.38 =systern. 43. 109 Init Display First. 37 hardware. 80 PCI IDE BusMaster.systemove prostredky. 91 heslo. 39. 84 reakce na POST-testy. 59. 17 frekvence. 90 p pamet.81 Frequency/Voltage Control. 107 IRQ. 86 R RAID. 103. 90.116 . 16 pametova bunka. 106. 46 Paralel Port. 39 H Halt On. 54 integrovana graficka karla. 41 . 55. 35. 35.k6dy.40. 43 prekompenzace. 63 FSB. 52 port . 92 . 52. 16 kontrola. 79 HDD BlockMode. 106 rozhrani . 107 POST.dat. 70 Power. 93 . 16 PIO. 83 Full Speed (USB).102 nastaveni BIOSu. 54 PCI Latency Timer. 105 firmware. 82 CRS. 90 procesory -AMD. 45. 107 .paralelnf.99 RAS. 103 Exit Without Saving.98. 87 MPS. 100 Pre charge. 20. 80. 65 Loading zone. 51 Power Button Mode. 107 I Q Quick Power On Self Test. 34.pocitace. 109 .107 Hyper-Threading. 90 -SATA. 25 . 52.(E) IDE. 23. 59. 53 Peripheral Bus Controller. 44.92 IDE HDD Block Mode. 107 Fire Wire. 103 PNPJPCI Configurations. 67 o obrazovka Power. 24 125 124 BIOS a Setup . 58. 36. 20 infraeerveny port.Security. 75. 59 menu . 55 operacni -pamet. 36 EPP (Enhanced Parallel Port). 63 PS2. 46 Multi-Sector Transfers.Power. 52 Restore on AC Power Loss. 106 ESCD. 62. 61 PCI. 45 Reset Configuration Data. 91 pferusenf. 104 RS-232C.infraeerveneho portu. 17. 72.Boot. 22 .102 IDE (EIDE).118 . 15 flash.Rejstffk N 1/0.83 PC Health Status. 89 L LBA. 14 ovladanf Setupu klavesnici. 20. 35. 99 Power Management Setup.(E)IDE. 36. 51 OnBoard Device. 93 Load Fail.paralalnfho portu.infracerveny. 58.

102 Chcete svuj novyobchod? Mftobchod na lntemetu? Za petnsct: minutje VaS! W Wait for F1 If Error. 16 50 software. 100 X XCRS. 67 Voltage. 49 Suspend to disk (STD). 57 Supervisor Password. 80. 26 S setrem energii. 34 zneeeni modulu.104 User Password. 86 volba Exit. 20. 76 verze BIOSu. 90 Super 10 Device. 95 Save & Exit Setup. 80.cz umozriuje provozovat vlastnf internetovy obchod. 98 S SATA.r . 40 sektor. Soustredte se na to. U UART. 52 R fadic RAID. V VIR SYNC + Blank. 43. 86 126 BIOS a Setup prDvodce zilkiadnrm nastavenrm pocftace . 66 uvodnf obrazovky. 100 Suspend to RAM. 65. 37 virus. 49 vadny cip BIOSu. 42 Wake Up. 36. 43.100 start pocitace. 86 Throttle Slow Clock Ratio. 43. 50 Working (SO). 59 Spread Spectrum.58 ukonceni Setupu. 60. 91 Soft-Off (S4). 100 System Controller. 19. 86 Thermal. 30 Shutdown Temperature. 56. 104 upgrade (flash) BIOSu. 32 Standby Mode (Sl/POS). 57 Setup. 33. 49. 99 Vltava2000. 66 Suspend Mode (S3/ST). T TCe. 15 vymazanl obsahu Setupu. COM.51. 46. 65 SCR. 100 Soft-Off by PWR-BTTN. 107 Z zakladnideska. 70 USB. 71 South Bridge. 47. Bez programovanf a be hem 15 minut. 83 SPP (Standard Parallel Port).58 security. 36. 31 61 SIR. 67 Save Defaults. 29. 80 SPD (Serial Presence Detect). 80 systemove _ prostfedky _ zdroje.90 Serial port. 20 stopa.92 porta. 84 zvukove sigmily. 38 Virus Warning. 16 vyrobci BIOSu. 64 vrstvy BIOSu.100 SMART. co urnfre: prodavejte. Rejstffk tepelmi ochrana. 1. 56. 70 zaflzeni IDE. 65. 38 vlakno. 63 Standard CMOS Setup. 67 Universal Serial Bus. 21 video.81 zapis do pameti. serial ATA. 61. 71. 69. 104 univerzalni seriova sMrnice USB. 107 Sleeping (SI-S3).

Phoenix. absolvent Vysoke akoly dopravy a spoiu v Zilini) wucoval deset let praci na PC. ale i navod k upgradu BIOSu pornocl prepsani pameti flash. pri pfstaktovani procesoru nebo jine potrebs zmeny vnitfni konfigurace. HARDWARE ucetmice pro pokroci!e a Poi5itacove sfte pro zacfnajfci sprevce. doporucena • Sezplatna telefonni linka: 800555513 ISBN 80-251-0148-7 PRODEJNi KOD K0991 cena 147 Kc 227 Sk 9788025 I II 101483 . nam. z nichz dYe vysly jii: v nekolika vydanich. V soucasnosf zodpovlde jako systernovi inzany. Sve bohate zkusenostl z udri:by a oprav pocttacoveho hardwaru i padaqcqlcke schopnosti zurocil uz v knihach TisMrny Prakticky pr(Jvodce uiivatele.cz distribuce@cpress. Jim zustava skryt. V publikaci zlskate zdatneho pomocnika pf upgradu pocltacoveho hardwaru.se s 810Sem setkava]] a rrmozi si nedokazl poradit s provedenim potrebnych nastaveni. DMA apod.napilklad po pridanl novaho hardwaru nebo pf peruse stavaiiciho . Award.flash") BIOSu Re$eni konfliktu ruznych zafizeni (p~erI. .s. jei. 28. Ternto uzivatelum je ur6ena dalsl publikace z pera zkuseneho autora.e principya pop lsovane postupy jsou i pres mirne odlisny vzhled konfigura6nich nabidek platne pro nastavenf BIOSu vsech nejrozsirenejsich v9robcu: AMI. Naleznete v ni vysvetlujid popisy cbybovych hlaseni. system.BIOS o autorovi: aSetu~ Zatfmco svernu opera6nfmu systemu caste uzivatele rozurnsll a dokazi bez obtizl pracovat ve Windows nebo Linuxu. Zarazeni publikaee Computer Press.cpress. ve ktere je BIOS na vasern pocltaci ulozen. feseni potiz1s funqovanim pocitace.cz 9pgrade (tzv. kterY mall na svern pocltacl vsichni.knihy. dubna 48 63500 Sma objednavelte na: www.v poertacove firme za provoz pocttacove site.4Senf.. a.) Tato velmi praktlcka publikace je koncipovana tak. Ve chvdl. i. Kniha objasr'iuje"~ejmena ~asledujici problernatiku: • • • • • Zakladnl seznamsni s hardwarem pocitace Obvykle polozky Setupu pro konfiguraci BIOSu POSrtesty a chybova hlasenl I Jaroslav Horak (*1959). se jako dosud [edlna v cestine pine zab9va tajemstvimi nastaveni BIOSu. kdy ale naslane nejakY problem .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful