pruvodce zakladnirn nastavenim pocitace

Instalace a nastaveAf hardware Optimalizaee vtkC1tnu POST testy a chybov8 Ilda-s:eni Upgrade Bl~U

lJsah
Uvod

11

BIOS
1.1 1.2 Poslanl BIOSu
Uspoiadani BIOSu
Vrstvy BIOSu yYrobci BIOSu Baterie Vymazan! obsahu Setupu

13
14 15
15 16 16 16

1.3

Informace

0

poufltem hardwaru

17

Start pocitace a POST-testy
2.1 2.2
Start pocitace Uvodni obrazovky
Informace Informace Informace
0 zobrazovactrn

19
20 20
20 21 22

adapteru

0 typu a verzi BIOSu 0 hardwaru

pocttace

2.3 2.4 2.5

Chybova hlaseni POST·k6dy Beep k6dy
Beep k6dy BIOSu AMI Beep k6dy BIOSu Award Beep k6dy Compaq

24 25 26
26 27 27

Setup
3.1 3.2
Uvodni obrazovka Standard CMOS Setup Prace se zanzeruml IDE
Disketova Video Halt On - Reakce na POST-testy Operacnl parnet mechanika

29
31 32 33 37 37 37 38 38

3.3

Advanced BIOS Features Setup

-------------------------------------------------------

7

Obsah

Menu Boot

3.4

Advanced Chipset Features
Integrovana graflcka karta Menu Advanced

41
42

FSB (Front Side Bus) Znacent rnodulu

83 84

3.5 3.6 3.7

Power Management Setup
Obrazovka Power

45 45 46
51 52
53

5.5

0 mikroprocesoru
Tepelna ochrana Hyper-Threading CPUID - identifikacnf clslo mikroprocesoru

86
86 86
87

PNPIPCI Configurations
Menu Advanced

Integrated Peripherals
OnChip IDE Device OnBoard Device Super 10 Device Menu Advanced

5.6 5.7

54 55
56 5.8 5.9 5.10

0 integrovane graficke karte 0 pevnem disku (E)IDE Fyzicka struktura
Rozhranf (E)I DE

89
90

90 92
95

0 pevnem disku SATA 0 diskovjch polich RAID 0 setreni energll (Power Management, ACPI)
APM (Advanced Power Management) ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

57
59 61 63 64 65 65 66

3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

PC Health Status FrequencyIVoltage Contlol
Menu Power

98 99 100
100 102 104

Load FaiJ- Save Defaults, BIOS Setup Defaults Prace s hesly - Supervisor Password, User Password
Menu Security

5.11 5.12

0 PnP a systemovjch zdrojich 0 rozhranich pocitace

Ukonceni setupu - Save & Exit Setup, Exit Without Saving
votba Exit

o IEEE 1394 FireWire
o o
retimech Standardnf systernove

o univerzalnr

seriove sbernici

USB (Universal Serial Bus)

104
105

67
67

paralelnlho portu
prostredky portu

porto

4

Upgrade (flash) BIOSu
4.1 Postup pn upgradu
Identifikace zakladn: desky a BIOSu softwaru flash Pffprava potrebneho Nastavenf BIOSu Prace s programem Kontrola

69
70
71 71 72 72
76

rezlmech infracerveneho

106 107 107

Slovnicek Piilohy
Procesory Intel Pentium 4 Procesory AMD Post-k6dY

109

113
114 116 118

4.2

Co kdyZ:se to nepovede?

76

5

o hardwaru
5.1 5.2 5.3 5.4 0 z<ikladnidesce 0 frekvencich 0 chipsetu
PAT (Intel® Performance Acceleration Technology)

79
80 81 82 83 83 83

Rejstiik

123

0 pameti
SPD (Serial Presence Detect)

8
BIOS

a

Setup - provo dee zakladn{m nastavenfm

poCftace

9

Vyklad jsem rozdeli1 do jednotlivych obrazovek. v niz jsou vysvetleny jednotlive konfiguracni fadky programu Setup. Tato potrebna cinnost pfedstavuja urcite nebezpeci. II . je program BIOS. ale pfed obrazovkami Windows je ukryto mnoho zakladnfeh nastavenf hardwarovyeh prvku pocitace.Start pocitace a POST-testy je podstatns obsahlejsf. ktere muzeme pousft pfi prepisovanf BIOSu novou verzi. ale pokud nektery z rnnoha konfiguraenfch fadku potfebuje objasneni. Je jakymsi uvodem do problematiky. Dozvfme se. Zde jsem se snazil vysvetlit nektere pojmy. jimiz se hardware zakladnf desky nastavuje. Predposlednf.Setup . kdo chtejf porozumst detailnejsfrnu nastavenf parametrU pocftaceoVets ina uzivatelu PC zna praei s operaenfm system (nejcasteji Windows). nebude popis nikdy vycerpavajfcf. co delat v pffpade neiispeehu . PH zadavani parametru v Setupu je nutne zmit mnoho detailnfch informacf 0 hardwaru PC. Pfitom spravna konfigurace zakladnf desky a vsech komponent uvnitf pocftacove skffne rna zasadni vliv na vykon a vlastnosti ceIeho pocitace. Dale jsem sem zaradil popis chybovych hlaseni. Druhci kapitola . Bohuzal existuje mnoho Setupf od rUznych vjrobcu. Tato kapitola nenf nejakou vseobeenou ueebnicf hardwaru. Jeho poslanf a zakladni konstrukci je venovanaprvn( kapitola knihy nazvana BIOS. ze knihu nebudou cist iiplni zaeatecnfei. I . takze jsem se krorne popisu samotne flash BIOSu kratee zastavil u toho. .vypaleni spatneho programu do pameti BIOSu. Pusti-Ii se do eteni nekdo mene znaly. a navfe ruzne varianty stejneho vyrobee. zaradil jsem na konec ptitou. ctvrld kapitola Upgrade (flash) BIOSu je venovana postupum. Popisuje start po- Ii I I Citace z hlediska hardwaru.je nosnou castf knihy. zvukove beep k6dy nebo cfsla POST-testu. Predpokladam.. nektere detaily konkretnfho Setupu konkretnf zakladnf desky se mohou lisit.i Tfeti kapitola . ktere je potfeba znat ph praci s programem Setup. kapitolu 0 hardtoaru. at uz jde 0 samotna textova hlasenf.. jak zjistit zakladni informace 0 BIOSu a hardwaru pocftace. Abych usnadnil pochopeni vsech souvislostt. zaradil jsem na konec knihy kapitolu vysvetJujicf mnoho pojmu souvisejicfch s nastavovanfrn vlastnostf PC. na konci knihy. ktera se objevi behem poruchy. najdete jej zde. Proto jsem aJespoi'i ty nejdUlezitejsi z nich uvedl v Piilohdch. kdo zakladm desku oZivuje. Tim. kde jsou pops any vrstvy BIOSu. ale ctenan majfci 0 konstrukci pocitace ureitou predstavu. doeteme se zde 0 vjrobcfch BIOSu i 0 dUIeZitosti baterie zalohujici nastavenf BIOSu.. takjakje Setupy nabfzeji.I ~~----~-------------------------------------'l I Uvoa I I Uvod Moje kniha je urcena tern. Jsou zde zakladnf inform ace 0 parametrech mikroprocesoru a dale pfehled nekterych POST-testa yY_ robeu BIOSu. Pfestoze jsem vycMzel znekolika Setupu.

.I I I j Ij I I I III 'i I I kapitola 1 BIOS I.

je potre a progra (B .2 v Usporadanf BIOSu Vrstvy BIOSu Ureita cast BIOSuje vypalena do eipu pameti Flash ROM.Ch rne._~!' warn.aplikacnf programove rozhrani). poce av. - -. vane erif . JednotIive prvky desky se vsak mezi s~bou mu81'd om UVl.). J e zde zapsan vlastnf program BIOS a jeho data . y .1 BIOS Poslanr BIOSu v 1.e.' m" very JeJlCh spo 1upraei umoznf. nikoliv s hardwarem. ze se BIOS sklada Z n)znych ovladaM. Proto $[ instalujte do operacnfho systemu jen ovladace dodavane od vyrobce daneho zaifzenr. " 0 ~~ ---. obvodu. h -l<l _.dy mohou s?olu~racovat s hardwarem rnznych vyrobef v odlisnych r~clC .. System si tak dokaze detekovat disketovou mechaniku.e 15 .. ve slotech jsou zasunuty rozsifujicf karty. Tim se komunikace mezi vsemi komponentami PC zjednodusuje. ale jan s oVlaaaci. tvofene rUznjrni pffkazy a funkcemi.etrl..) . Druhou vrstvu BIOSu tvoff eip s nazvern CMOS. jak a kam maji ulozit soubory nebo jak tisknout atd...en~. uzeme SI uvest maly pffklad: Diky BIOSu vidi 0 eracnf s t' ~~:~uJa(ko ~ltOzhllste uhn:isem ukladat a efst.____ r Aplikc:lcnll ... PH startu systemu se naetou jejich ovladaee (ty jsou soucast! Windows) a vytvoff se tak tfeti vrstva BIOSu. ojuje vsec ny uuy pocltace (procesor. Tyto tfi vrstvy BIOSu zarucujf komunikaci mezi aplikacf a operacnim system em na rUznych druzich hardwaru. typ pameti.ov. . protoze software komunikuje pouze s operacnfrn system em. z niz Izejen eist (nebo ji preps at specialmrn programem flash).Vda S. Deje se to tak.i~~ly ~ak~adnf desky a pfedava je vyssi vrstve PC .operaeme YJ~ _:vmS! "prekladacem" rnezi hardwarovymi castmi PC a 0 eraeVllC1 ~:~!e~::e: -d op. zavisf cely vykon poeitace. druh procesoru zasazeny v patici atd. upravfme v Setupu. Operacnf system tecry nekomunlkuje s hardWarem. jak budou pracovat mezi sebou jednotlivs dily.. PH rozdilnych konfiguracich hardwaru je tak vzdy zaruceno standardni rozhrani pro operaenf systemy. jenz desku OZivIa vzajemne prizpusobt parametry jejfeh k~:.2: Starsf a novejSf provedenf imegroveneno obvodu 5 BIOSem Tip: Z predesUiho vykladu le zi'eJme. povrc u. mikroprocesor. nezavislc na mome~talne .::mmu ~yst~mu se tvili "stale stejne".. Vsschny tyto komponenty nesou inform ace samy 0 sobe ve vlastnich pameteeh ROM (tuto cast BIOSu ulozenou na pndavnych kartaeh oznacujeme jako firmware). N a zakladni desce jsou elektronieke obvody tvoffcf chipset. zasunutem do patice zakladnf Zakladni deska je tim co sp . vo !~~~s~~a~~eBy~~c.. Pokucl nemate originalnf ovladaee..informace 0 moznych komponentaeh zakladnf de sky (ktere komponenty jsou na desce skuteene pou. . Aplikaee tedy preda pffkaz API a to zajisti vse potrebne pro provedeni tohoto pfikazu. V praxi to znamena.rozhrani {API} \. Tyto inform ace jsou k dispozici po startu poeftaee. kam se ukladajf jednotliva nastaveni. pracujfci. ze si BIOS vytvoff tzv...zity.1: Ptinck: B{OSu Obrazek 1. Operacnl syste'!l _J " I I [ ObriJzek 1. ale nemusi se zajimat 0 konkr~tnf para~e:rym dat. Tim programem je BIOS k aS1C npu utput System). Fyzicky je BIOS ulozen ve vlastnfm integrovanem desky. API (Application Programming Interface .BIOS 1 1.~-_ ---"'-r-_. je v podstate tvoren sadou ovladaeu zakladnfeh komponent s sternu N a tom. I . disky.--- . sbernics integroPI v porty .y zarucena spravna funkcnost a tim stabilita systemu! 14 BI05 a Setup pruvodce ztJkladn{m nastavenfm poCfta{. .. ~~~bie.. _~.. ktera provede obsluha PC programern Setup (Setup je soueastf kazdeho BIOSu). mnoho z nich detekuje BIOS automaticky).i operacnfm s¥stemem a hardwarern. Parnef CMOS je trvale zalohovana knoflfkovym lithiovym napajecfrn Clankem. nernusr by!: vzo. sektorU atd. st~Pbma vystupni kt . ze se programy nemusi starat.

amibios.pravodce lflkladnfm nesteventm oocttece 17 . ktery je pro oso m pOUZl1 e . pnpadne se hehern POST-testu ukaze hlaseni upozoriiujfcf na nesrovnalosti v pameti CMOS (napf.je v soueasne doM asi nejrozsfrenejSfm BIOSem mezi zakladnfmi deskami viibec. nebof nemusi psat k6d od zaMtku. Nemusfme kvuli tomu vytahovat baterii z patice. .com) . ze se zaene opozd'ovat systemovy cas. ale i nadale se muzete setkat s BlOSy pod hlaviekou Award. Tohoto BlOSu vyuzlvaji hlavne dalsi vyrobci pocitacu. I I.award.eom) . U starsfeh pocftacu se muze stat. Nynf si dovolfm malou odboc u v • Baterie Aby si parnef CMOS pamatovala iidaje.com) .3: 3pinovy jumper 16 BIOS a Setup . Na kaZde zakladnf desee tedy najdeme baterii ueenou pro napajanf pameti BIOSu. vani Setupu budeme. U prepfnace se tremi piny slouzf dvajako "nosi<~"propojky. cfmz baterii vymaZeme. U dvoupinoveho jumperu proste oba piny zkratujeme. Zavada se projevf tak. Cas propojeni zkratovacfeh pinu by mel bjt alespoii pet sekund. K tomu slouzf utility flash umoznujicf zapis do eipu.BIOS Jakjiz bylo receno. Phoenix BIOS (www. 'Bude-li treba. Naproti tomu cast BIOSu ulozena v parneti Flash ROM. jsme zapomneH heslo pro vstup do BIOSu).phoenix. Vymazani obsahu Setupu Nekdy potrebujeme obsah baterie CMOS vymazat (napf. ale nejsoucastek tyto udaje najdeme P~l_?~~~~~z~p~cializOvanyeh programu. ~t~oft Sandbra. s jehoz pomoef obsah baterie CMOS vymaZeme. V takovern pffpade musfme baterii vymenit. stejny jako se pouzfva pro naramkova hodinky. pouze sijej upravf. Odpojenfm baterie vsak vymazema udaje z pameti CMOS. .l:i :~i~:\ezimy prace. V roce 1998 byla firma koupena spolecnostf Phoenix.I I Kapitola 1.byI dlouhou dobou prumyslovjm standardem kompatibility a je zarukou v kvalits POST a v perfektnf dokumentaei. u hodinars koupfme stejny typ a baterii vlozfrne na mfsto. pamef CMOS je napajena z baterie. pHcemz si zapamatujeme polaritu (zpravidla je kladny pol nahora). Award BIOS (www.3 Informace 0 pouzitem hardwaru Vyrobci BIOSu BIOS je stejne jako ostatni komponenty zakladnf desky vyraMn specializovanYmi vyrobei. h k it I' h mad. "I I prepravnl pcloha Obrazek 1. uvidfme obrazovky programu v jednotlivyc api 0 ae . Jde a maly knoflikovJ clanek. nebo 3 piny. V manualech a popiseeh d Hlavne nas budou ~aJl~at soueasn~ a ht" e neco je moine zjistit ve Windows. takze budeme muset BIOS znovu nastavit. N ejznamejsfmi jsou: • • AMI BIOS (http://www. d) Ja budu pouzfvat program AIDA32 R merne hodne (napr. Propojkou pak propojime prazdny pin se sousedmm. musf byt napajena z haterie. Existuje jieh polepsf informaee do~tan:me pros re n . ze se clanek vybije. TY... nepotrebuje zadny trvaly zdroj napajenf. CMOS Battery State Low. Opatrne ji ze zakladm desky vyjmeme.firma svlij vyrobek prodava jako OEM a umoziiuje tak zmenu kddu. Jumper bjva oznaeen CMOS clear a rna bud 2. Vk od tematu k nfi se vsak budeme casto vracet. Je take velrni rozsfren.~?_0f~ :~ar'e~ a podava dostateene mnozstvf infer(vvww:aida32. 1. PH nastavoidet iln "" informaee 0 instalovanem hardwaru. ale na kaide zakladnf desee najdeme prepfnac (jumper).r: . ve kterem je ukryt BIOS (na konei knihy je tomu venovana kapitoIa 4 _ Upgrade (flash) BIOSu).potrebo~at C? ne.hu). CMOS Checksum Failure). V pffpads potreby je vsak mozne nahrat do Flash ROM DOVOU verzi BIOSu.

I ~ I I kapitola 2 Start -""tace -.. poel a POS -t ..

1 1. PCl. v " . Uvodn! obrazovky cinnost jsou dulezite informace.e 21 . Start pocitace a POST-testy Start pocftace Informace 0 typu a verzi BIOSu Pak se nam BIOS pfedstavi svymi identifikacnfrni cisly. Po nalezenf nacte zavadec operaeni system a ten dale naets vsechny ovladaes pottebne pro komunikaci s API (a jeho prostrednictvfm s hardwarem PC). 2. 5.Start pocftace a POST-testy 2 2.00... pgr . POST-testy neprobsh. VIZ ap. NVIDIA TNT 2 Model 64 VGA 810S Version 3. jimiz zjistf jaky je v pocftaci hardware. JestIize rna nektery hardwarovy prvek poruchu.ouzity cipset. uklada si tyto udaje (tzv. nou a BIOS nas 0 poruse informuje (hlasenim na obrazovce. 3.:1: Informace 0 grafickB karte ___ BIOS a Setup .. idai .:~a~~~~:~~e~ke. AGp. . .10. id tifikacnf k6d (BIOS Reference Number).2: Identifikaeni elsla BIOSu '-~---. LAN). Po uspesnem provedenf POST-testu se na obrazovce objevf seznam hardwarovych prvku pocitace. Pokud jsou POST v poradku.pravoac» zakladnfm nastaven{m pocfta{.k 4U ade (flash) BIOSu) BIOSu zde spatfime novejsi tidaj.05. 2. merne sIozrta a pro kazde 0 vyro ce . BIOS Release Number ukazujici verzi BIOSu (po prepsam DaIsrm u ajem je .00 Copyright (C) 1996-2000 NVIDIA Corp 320MB RAM kratkou dobu) informaci Obrazek 2. vyhleda BIOS zavadec operacnfho systemu. V teto kapitole sf strucne popfsems kroky probfhajfcf behem startu pocftace a pak se zastavime u krocieh: nekterych skutecnostf dulezitych pro praktickou praci. Pote spustf BIOS testy POST (Power On Self Test). ESCD) do parnsti CMOS (viz kap. ldenti?kace Udaj~ je poz nehoz vyc. Ten je ulozen na nekterem z datovych medii (nejcasteji na pevnem disku. objevujici se na obrazovce behem startu Informace 0 zobrazovacim adapteru Zpocatku uvidfme v levem hornim rohu obrazovky (pomerns o instalovanem zobrazovacfm adapteru.t~me vyr v 'h 'b BIOSu odlisna proto se jf nebudu venovat.II Kapitola 2 .11 0 plug-and-play a systrfmovych zdrojich).20 -------------- typ graficke karty . z nichz vytvoff API. CD-ROM. • • Na prvnim radku obrazovky vidfme vyrobee BIOSu. Start BIOSu probfM ve vice Nejdffve BIOS prohledne vsechny sloty (ISA. a . Ve ~PO?ni ~asti ob~a~~. 2 Pro praktickou BIOSu. Obrazek 2. Aby to nemusel de- • Iat pri kazdem startu. nebo beep kodem). patice procesorn a parnstf) a z jejich pamatt ROM pfecte informace. ale muze to bft i disketa.'AlDA32 Stejne tidaje pohodlneji a rychleji zjistfme pomoci programu .

zjisvten~ POS!-t:~ty. V lev em sloupci Diskette Drive A . Pokud buderne mrtlnstarovany disky SAiA.44 ME. ale f 024. Hodl'lota 1 024 WcMzr z bim3n1r ¢fselne spul:>tavy ~ Je to 210.la P:oobih~j~:?c~. coz je dnes standardnf hodnota.. ale dnes je integrovana v mikroprocesoru.00PG 0512812002 05128AJ2 06t16AJ1 • • (0 co jde.Award BIOS v6.5" s kapacitou 1. httPIMww. neba MS. ktery vidfta na obraz'.velikost rozsffene pameti. 0 velikosti I Field ~BIOS . • • Sec. Velikost operaem pameti naseho pocftace je 128 ME. • Obrazek 2. JeJl presny obsah Bemuze lisit (po~ n prfkladu. Maximalnf velikost pameti Base byla 640 KB. CPU Clock .velikost zakladnf pamsti. Prim..ani na sekundarnfrn kanalu nepracuje druhy disk. .com!en!Product8ldefaun. Computer Motherboard $CPU 0 mikroprocesoru: CPU type . Stfednf cast tabulky POST obsahuje tidaje 0 dalsim hardwaru jsou shromazdsny udaje 0 externfch pametovych jednotkach: • • pocitace. Z hlediska Windows (ktere jiZ takto pamef nedelf) ajejich aplikacfje dUleZity soueet obou udaju. Updale n If necessary. Jde 0 poziistatek z dob DOSu. CPUID/ucode ID .an~p~~~ti.estu.Motherboard I!Illl Memory I!Illl SPD ~Award ~Award § Video $810S ~ . o~mace zu. peimem disku (Vysvetlenf k terminologii pevnyeh disku je v kapitole 5.druhy disk na primarnfrn kanalu nemame. Informace o jejich nalezenf se vsak urciteop.frekvence mikroprocesoru.I·~m ~Company Base Memory Size .:p BIOS Type Properties BIOS Type BIOS Message BIOS Date Value Award Phoenix. •£ v es . EiJ~ $ • ..ek-aWckecrSelne sQustavy.3. kapacita je 40 GB (tiplne presne 38. Beh~m uspesneho prubehu nych diskil). Ptevod rneziobema jednotkami nenf a. ?et:~ci pevBIOS az po uspesnem ukonceni test. tedy Base + Extended.typ disketove mechaniky. Obriizek 2.j storage Input OO·~ Video BIOS is more than 2 years Old.80 i±I ~ S . Jak jsme mRlt zq. 000. PrimSlave Disk . Metoda adresovanf sektorii je LBA.velikost pamsti cache. DisPlay Mu~imedia ~a ~ Chipset Manufacturer Name Product InformaliOn Phoenix Technologies Ltd. pnpadne cf. je vysvetleno v ka- I®I CPUID 1>. JfP~ Vefikast pameti je uv<idena hue!'v KB. Informace a BIOSu (AIDA32) D r' dOL te:t~~e n: ~z~~!~a~~~~ou V' . kdy mely pocitace operaem parnef rozdelenou na zakladnf (Base) a rozsffenou (Extended).:-nvneJd~leZlteJslch udaJu vypise dle verze a vYrobce BIOSu) ale ty u v~ o~r1?.5 a hardwaruiO mikroprocesoru).:v~~l:y. ar: ware poc~tace.~~~~t ~a~r'1TI test_o':.phoer'ix.!!! System Pravy hornf sloupec ukazuje tidaje • pameti umfstene na zakladnf desce.stavaji. ou . Extended Memory Size .KapitoJa 2 ~ Start pocftace a POST-testy V levem sloupci hornf casti obrazovky jsou uvedeny iidaje • AIDA32 v3.GB je opet 1 024x vetSf nez MB).tidaje 0 disku master primamfho kanalu. rozhranf pracuje podle protokolu ATA 100.Master Disk . SecSlave Disk . temer vzdy to bude mechanika 3.typ mikroprocesoru. kanalu pracuje jako master mechanika • I. j6\l( benem POS1·t. Ta by la drfve soucas ti zakladnf desky (proto ji najdeme spoleens s iidaji 0 operaenf pameti). Cache Memory .08 GB .7 0 hardwaru/O (E)lDE). Informace 0 hardwaru pocitace :formace. Master Disk . 22 BIOS a Setup prCivOdc. protokolem ATA 33. nemus'J bS't 1/ tabulbe uvedeny. BIOS Date EiJ 1!fJ Operating System EiJ ~ Server ' EiJ .ezakfadnfm nastavenrm pocrtace 23 .na sekundarnfm CD-ROM.4: Hardware poc{tace Tip: Odaje 0 discfch se tykajf pquze diskti IDE. VSe si uvedeme na .ku 2 4 HeJ udezl eJsll~.identiflkaenf k6d mikroprocesoru pitole 5.

aIa .12 0 hardwaru/O rozhrsnict.provoaoe zakladnfm nastavenfm pocl1ace 25 . Menici se efsla pray€! probfhajfcfho Nove BIOSy .typ displeje je opet prezitkem z dffvejska. je 0 tom uZivatel informovan na obrazovce.elze.a a POST-testu najdeme na WW'Vif-strankach mu muzeme presne identifikovat chybu. System completed On Self Test PowerPOST-testy probehly (ispesne Zacalo vyhledavanf zavadecs operacnfho systernu Computer now booting from operating system Tabulka 2. Hodnoty v pameti CMOS RAM jsou vadne nebo chybf Typ videa uloteny v CMOS nenf detakovan Blosem. v nichZ najdeme typ zaffzenf (napf. ktera tato zaffzeni pouzivajf. zpravidla je opet po menit baterii CMOS. Do Not Enable Cache CMOS Battery State Low CMOS Checksum Failure Popis Vadna pamef cache Nfzke napetf baterie CMOS.~ Chybova hlasenr POST-testD desky nenf mikroprocesor System failed CPU test System failed memory test No keyboard detected No floppy disk detected No IDE hard disk detected CPU temperature CPU fan failed CPU voltage out of range too high V socketu lakladnf Spatny test CPU Spatny test operacnr pamiW (zpravidla nejsou DIMMy ve slotech) Nenalezena klavesnice Nenalezena disketova mechanika Nenalezen pevny disk (na sbernlci IDE) Vysoka teplota CPU (asi spravne neprac4ie ventilator mikroprocesoru) Chyba ventilatoru mikroprocesoru (napf. pocitace. tv' ch produktii a ty samozrejme pouzivajr ruzKatdy vyrobce vsak nabfzi ne~olik v~na:ebs l~ moine zaradit do phlohy vsechn. kontroIer IDE) a IRQ s pferusenimi. • DDR SDRAM at Bank Poznamka Konfiguracf porto $9 CMOS System Options Not Set CMOS Display Type Mismatch CMOS Memory Size Mismatch _ zapsano zabjva kapitola 5.KapitoJa 2 . takze fada udajO pouze problikne. nenf pi'ipojen k napajenl) Chyba ve velikosti napcljecfho napetf procesoru Chyby behem testti Nepracuje brana A20 kontroh§ru klavesnice Chyba v dek6dovanf adresy 2. FDD Controller Failure HOD Controller Failure INTR #x Error Keybo a rd Error KB/lnterface Error v konektoru klavesnlce Parity Error ???? Memory Parity Error at I/O Card Parity Error at Chyba parity v systernove parnetl na neznarne adrese 2. hlednout na V/WW-strankach vyrobce.4 POST-k6dy .y o~J_11e?1 ne k6dy pro POST-te~ty. vy_ Hlasenl Cache Memory Bad.ukazuje tabulka (vychazsl jsem z chybovych hlasem AMI BIOSu).'YPISUJI pru~eh POST:te~ohU obrazovky nebo v ramecku na obrazovce. bude ji tfeba vymenit Kontrolnf soucet je chybnY. 24 BIOS a Setup .. DUlezite jsou sloupeeky Device Class. MOzeme Ie take zJlstit pozdeji.adresa paralelniho portu. • "' o. testy se zays. .. net v CMOS RAM Start systemu z diskety se nepodaftl Chyba fadice DMA BIOS nemuzs komunikovat BIOS nemuze komunikovat Chyba kanalu prerusenf x Problem s ktavesntcr Chyba 5 kontrolerern 5 kontrolerern je • • Serial port(s) . t vi uvidfrne cislo nepodareneho testu.3 Hliisenl No CPU installed xxxxx xxxxx Chybova hlasenf Popis Nenalezenf zailzenf v systsmove v rozsilujfcfrn slotu Uspesny prilbeh testu Chyba parity Karta parnetl na adrese xxxxx rna chybu na adrese xxxxx Pokud se nektery z POST-testu nepodan. uiivame dva porty s beznjrni adresarni. diagnostick9m progtamern (viz obrazovky progralllu AIDA v mnoha kapitofach knihy). Pro predstavu jsern do ~r.1o~y z. Tip: V dnesnfeh pocftaofch probfM start velmi rychle. V pameti je zapsano n~co ji~eho treba net v debe vytvorenf kontrolnfho souctu. Pokud POST-testu vidfme v pravem spodrum . " dil nekolik ukazek k6du POST-testu vtrobc~ B!. Diskette Boot Failure DMA Error .o BIOSu odpovidat nezbude. nez se porozPokud tedy tabulky v Prfloze nebudou vasemu . ~ogIcky te y YBIOSy upravovane velkymi VYrObClpocltacu. dlsketove mechaniky pevneho disku Poslednf cast tabulky ukazuje zanzeni komunikujicf prostrednictvim sbernics PCr. Dfky tonektera z POST-kontrol s.Start pocftace a POST-testy Y pravem sloupci strednf casti tabulky najdeme: • Display Type . Navic existuji POST-testy pr. na kterych komunikuji seriove porty PC.A20 Error Address Line Short vyrobce BIOSu: . ukazuje obsazene pamefove banky. Zastavit je 1ll0~eme pomocr klavesy Pause (a start nekofikratzopakovat). Fyzicka velikost pameti na zakladnf desce je jina. Na nasern PC poParalel Port(s) . yznam 8042 Gate .adresy. NejcastejSf hlasenf. Dnes se pouZivaji hradne displeje a monitory normy YGA.O~il. tu na obrazovku. POST-k6du.

3 K6dy Award 10 11 2 kratka otpnutr 1 dlouM a 2 kratka prpnutt 1 dlouM a 3 kratka prpnutr 1 dlauM pfpnutf Chyba parnetl cache Chyba POST behem hardwarovych testa Chyba videa. spatne pracovat ventilator.tsavoace :a!Jkladn{m nastavenfm po6ftace 27 .Start pocftace a POST-testy 2. ze vyjmeme vsechny rozsifujici desky ze zakladm de sky. . nebyl detekovan monitor. muzeme se pokusit vyresit problem: • • V pffpade chyb 1-3 zkusfme pouZit jine pamefove moduly. 2 dlouhe Tabulka 2. ··behu POST-te5m (at jiz bude uspesn9. nsoo je vadna video RAM POST-testy byly uspesne Beep kody Compaq: "BIOS od specla l'lzovany'ch vyr' obeu a pots jej mfrne upravuji. Ii prcbenncut. mft nastaveny spatne parametry v BIOSu) 8 9 Tabulka 2. Vyznam signahl je zpravidla uveden v popisu zakladni desky.kart}' ve slotech atd. Pokud se objevf stejna chyba i po vyjmutf karet. • 26 BIOS a Setup . je chyba v zobrazovacfm adapteru atd. . Pak bychom meli obdrzet pouze zpravu 0 chyb8jfcfm adapteru VGA. pameti Chyba parity Chyba pri testu read/write Chyba procesoru Chyba kontroleru Vseobecna chyba Chyba pameti displeje Chyba kontrolnillo Chyba read/write souctu parnetl ROM v reglstrech CMOS klavesnice POST-testy probehly v poradku Nedetekovana operacnf parnet Nenalezena videokarta Chyba videoadapteru Pfehrata CPU. presto uvedu alespoii nejznamejsf k6dy. Jejf pncinu muzeme odhalit tak.). nebo Tip: Obecne platr.2 K6dYAMl Obdrzime-li chybovy k6d..4 K6dy Compaq . JI.l treba zKontrolovat propoien . J a k 0 prfklad uvedu tabulku beep k6du· ompaq. udsje v pameti ROM jsou chybne ill Celkova chyba (pffcina neznarna) Chyba vldeoadapteru Chyba AGP videa (nejcasteji rozsirujrcr karta) Spatna operacnt parnet. 1 kratke 2 kratke 1 dlouhe. nemohlytesty chybovY) bychom melt obdrzet do 3 S .Kapitofa 2 . Jednou z a • "' vO 0 Beep k6d 1 kratke 1 dlouhe. ze. patrne DIMM Chyba v obsahu RAM Tabulka 2. Chyba videa: video DAC je vadna. je nutna zkontrolovat ventilator nebo spatna parnef videokarty 2 3 4 5 6 7 Nepracuje timer zakladn] desky Chyba v CPU (maze bYt spatne zasazeny ve slotu.beep k6dy..le5Ky. Jejf pffcinou muze by! bud ohyba ve video ROM. Castou pncinou je rovnez nedotlacena videokarta ve slotu AGP (ktery rna dye rady konektorU nad sebou)._. Znamena to._ Chyba kontro Iru 0 soucVtu BIOS ROM . pocrtaen . 2 kratke 7 plpnutl (stfidajf se dlouha a kratka) 1 dlouhe nekoncicf pfpanf VYznam POST-testy probehly bez chyb . 1 kratke. spocfva jeji pncina v zakladnf desce. nebo je adapter spatne zasunut ve slotu. ale puvodni chyba se jiZ neobjevf. V pffpade chyby 8 vyzkousime jiny videoadapter. ze pncinou problemu je nektera z rozsii'ujfcich karet. f p repfnacll c.5 8eep kody Beep kody BIOSu Award: Beep k6d 1 kratke plpnutf behern uvodnfho loga BIOSu Opakujfcf se pfpanr 1 dl au he pfpnutf 3 kratka 1 dlouhs pipnutr 2 kratka Rychle se opakujfcf plpant behern prace systemu parnet] Opakujfcf se vysoky/nfzky ton VYznam Nektere chyby vsak na displej vypsat nelze (napf. Beepkody Pocet pi"pnut! 1 BIOSu AMI: Vyznam Chyba v refres.mfor~aGe 0 ~ruekund POkud se tak nestane. PUJl. ku C ObC1 Velci W oblasti uprav jsou take beep kod y. V takovem pnpade se uplatiiujf zvukove signaly . V pfipade chyb 4-7 a 9-11 jde 0 fatalnf chybu.

kapitola 3 .

--' Kapitola 3 . k 1 zl°te a vzdy k nemu na obrazovce najdete napovedu. 31 30 BIOS a Setup ." je nabidkova obrazovka nahrazena rad0'. Standard CMOS Features Advanced BIOSFeatures FrequencyNoltage Control Tabulka 3. Dalsim kriteriem pro delenf BIOSu je jejich puvod. Hard Disk Type Obrazek 3. Pro rychle volby jsou k dispozici take funkcni klavesy (vsimnete si jich na obrazetch). ktery nam umoznf definovat hodnoty BIOSu. Vyznam voleb v obrazovkaeh si samozrejme vysvetlfme.Setup 3. Pomocf Setupu muzeme tedy zvolit hardware. nektere hodnoty z obrazovek Advanced Chipset Features Power Management Setup PNP/PCI Configurations Integrated Peripherals PC Health Status ESC: Quit F10 : Save &Exit Setup Obsah obrazovek Setupu jednotlivych vyrobcf nenf samozrejme shodny. ze ve svern Setupu najdete nekterou volbu v jine obrazovce. • • S vyvojem hardwaru se take men! parametry rnizi. Ovladam nem mja so 3. s kterym bude deska spolupracovat. CTRL+ALT+ESC nebo CTRL+ALT+S Ovodnf obrazovka 0 ~.1 AMI AWARD PHOENIX Stisk klavesy DEL bshem testu pametl pfi startu PC (behern POST-testa) Stisk ktaves DEL nebo CTRL+ALHESC behem startu PC Stisk F2. t 1. . jine pi·ibYvajf. • . jehoz prostrednictvim muzeme BIOS konfigurovat. U Setupu "SVlS e i:m nabidek (u horniho okraje obrazovky).. F6 nacita Setup v bezpecne konfiguraci. a Enter. Velci vyrobci poeltacu. nez je popsana v knize. ale behem startu poeftace. Prvni obrazovka Setupu je vlastne nabid 1'h.: PrvnT nabfdkoviJ obrazov/{a • Setup se ovlada pouze klavesnici (ovladanf mysi se obcas objevi.~~eL : fa~l. Asi nejvetsim problernem (z hlediska vykladu) je existence vice verzi BIOSu. Page Up. s maximalnfrni moznostmi konfigurace. 0 o 0 ' Setup je program. N ejeasteji pouzivame klavesy sipek. nastavovat parametry jednotlivych prvku a tak vlastne doladit spolupraei vsech hardwarovyeh slozek. nastesti se vyrazne nelisi. konfiguracnfch obrazovek. . Prvni typ je asi castejSf a ja z neho pfi vykladu vychazfm. napr. ~. jak Setup otevfft. kdy stiskneme urcite klavesy N ejcasteji pouzfvane klavesy ukazuje tabulka. . Esc konei Setup bez nastaveni. Vstup do Setupu Load Fail . Muze se tedy stat. ale v knize se mu nevenuji). Page Doum. Compaq nebo Dell. nektere parametry nastavuji "natvrdo" a BIOSy jejich pocitaeu pak nenabizeji tolik konfiguraenich variant. NejrozsffenejSi jsou BIOSy phmo od vyrobee BIOSu. Nektere se ovladaji pornoei obrazovek. Setup nespoustfme Z operaenfho systemu. Informaci 0 tom. ale prj vykladu narazfme na nekolik problema. BIOSu. kovou a iednotlive radky jsou vstupem do dal~~h. Zpravidla to byvaji: • • FlO konci Setup a uklada nastavenf. najdeme vzdy pi-i startu pocftaee na jeho obrazovce a take v manualu zakladni desky.- :Select Item • Time. Setup • • • F1 spousti napovedu- F5 vraci k predeslyro hodnotam .Save Defaults BIOS Setup Defaults Supervisor Password User Password Save & Exit Setup Ellit Without Saving Po spusteru Setupu se dostaneme do obrazovkoveho menu. Jeji vyznam vsak zUstane stejny.1.v oPtll~ahlzo.Save Defaults. na konci kazde kapitoly jsou pak uvedeny rozdily mezi obema druhy ovladam. jine z menu umfsteneho na horrnrn radku obrazovky (v knize jej nazyvam "svislYm" Setupern). Date. k fi aci (0 naeteni bezpecne a optimalnf konF7 naClta S~tup.oravoace zakladnim nesteventm pocrtace . BIOS Setup Defaults) figurace pOJednava kapito a. BIOSy upravujf (velmi easto se s tim setkame u notebooku).1.

1t 32 BIOS a Setup .. .. 0 pevnem disku (£)IDE.I I I Main Syslem Time..mm:ss): 10: 00: 00 IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master tOE Secondary Slave Drive A: [AutoJ [None] [Auto] [None1 Item specific Help Adjust calendar clock Item Help Menu Level Change the day.:-. Primary Master Primary Slave . '_. Ve Windows XP dochazi navie k synchronizaci casu automaticky.. nastavenl najdete v kapltcle 5. [15:40:47 . or <Enter> selects field Language: 1.7 Souvislosti: Vysvetlenf termfhlJ a mozne . (vidfte ji na predes1em obrazku 3.44M.~~~~~~·~t~_ __'_.: System Dale: [10:28:551 [02/05/2002J STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Tuem 26 1999 Time (hh.S340] [Not Detected] [ English] <Tab>. Maji vyznam zejmena pH ozivovanf zakIadni desky Cnebo po vYmene baterie). ._. . ~---=====:.. Ve svisle ovladanych Setupech odpovfda teto obrazovce volba Main. ceo 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 ~ 11 12 26 13 27 14 21 28 ia 25 19 20 ..4: Nastavenr casu z Windows P .OK Aktua~nr aso.2 Standard CMOS Setup Detum Obnjzek 3.._ " .pnivodce zakladnfm nastavenim poMace rae .::====.e pasmo: Stfedoevrop5ky be~ny ces c __ 1 i II Storo" Obrazek 3. e se zarizenimi IDE .. Time: datum a cas jsou prvnimi nastavovanYmi hOdnotami. Pohodlneji vsak oba udajezadame z Windows.... Secondary Master: SecondarySlave [ST320413AJ [Not DetectedJ [Asus CD.. Kurzor mnistime na menenou hcdnotn. diskovych jednotek a bYva zde uvedena informace 0 velikosti operacnf pameti. kterou pak pffslusnou khivesou zmenime. nenf tedy nutny Mdny zvlastnf vyklad kern nabidek). <Shift Tab>. .. : .. ·Datum~ cas ~i asove C B[~~·ij"~~..ij. behem prace s Internetem.....3: Standard CMOS Setup Je prvni nastavovacf obrazovkou. Stacf poklepat na ikonku casu umistenou v pravem dolnim rohu Hlavniho panelu. 0 niz si povime.Kapitola 3 . month. Pravadfme zde predevSfm konfiguraci data a casu.5 in EGA/VGA All Errors 640K Video Hall On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: E t Select U~:Move n er: F5: Previous values 65472K 66496K Obrazek 3. 3. Vlastni nastaveni provedeme jednoduse.-----. year and century . s fadDate. __ _n. . . 33 .2: Obrazovka -svisteho Setupu s fadkem nabTdek U +/·PUIPD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7.Optomized Defaults F6: Fail-Safe Defaults 3.2 Obrazovka "Bvisleho" Setupu.Setup I II I . V nasem pffkladu je zrnena hodnoty provadena klavesami Page Up a Page Down (viz napoveda ve spadnf casti obrazovky).~' hodnoty.

Nastavenim kurzoru na radek disku a stiskem Enteru se dostaneme do konfiguracnf obrazovky konkretmho disku IDE. ~ it raci se zanzenfmi IDE. Head. Start mOzeme zryc~lItt Y . STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Time (hh:mm:ss): TueflM1'26 1999 10: 00: 00 [Auto] [None] [Aulo] [None] 1. protoz: pr~fo~~e~z:~~~e~ EIDE vyznam _ muzeme nastavit (mfsto.. stftku kazdeho disku. Obrazek 3.. pouze I'd" metriekych parametru disku pos aCI Manual .Detection... Ve vetsine pffpadf nam tato volba zaruei 0 zovky/lnforrnac~ ~~~~~~r:v~u detekci disku. Zde zadavarne nekolik parametrU. ~ak~~~ev~tS~nou neudelame chybu ani zaskrtnutfm auto rnaSoueasne disky pouzivaji meto u . ze 19" cas.5 in EGAlVGA All Errors 640K 65472K 66496K Ifem Help Menu Level Change the day. Oplomized Defaults IDE Primary ce disku: • Master: z teto fadky vyvolams pomocne okenko. Access Mode: zde :?bi.disk nebude hledan. 0 nichz vfme. . Nejcasteji to jsou mechaniky CD (ai "obycejmi" CD Ci RW nebo DVD). . se~. Volba rna vyznam pouze s kombinac! Manual v nasIedujicim radku. b d hledat).Detection: umistenim kurzoru na tuto volbu a stiskem Enteru provedeme automatickou detekei pevneho disku. Pro upl~o~t jeste d~~ vsak je..D~ak~~~~t:: Detection).---_ . ale v provedenf IDE se take vyrabejf jednotky ZIP. IDE HDD Auto .e me poslednf cylindr. . takze je caste spatrime na 0 34 BIOS a Setup . 1Y mohou Setupy ukazovat rUzne: bud' jen zvoleny rezim detekce.2 Start poc#ace a POST-testylUvadnf obra- . popiSeme sije podle pffWadu z ob~ razku 3. Pro kai.pfi ruenim vk a am ge~d .Setup Mezi zaHzeni IDE pam zejmena pevne disky. man tho year and century IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master IDE Secondary Slave Drive A: Video Hart On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: oC:itace). U starSich Setupu byla teto funkci venovana zvlastn! obrazovka IDE HDD Auto . 0 nalezenem disku budeme informovani behem POST~testu a take v zaverecne tabulcs POST (viz obrazek Hardware paNtace v kapitole 2.- -_ • -~--~-~----~ - ---_-. v'" W '" . a tak sf vse ukazems prave najeho phkladu.Kapito/a 3 .Detection IDE Primary Master Access Mode Capacity Cylinder Head Precomp Loading Zone Sector Press Enter Item Help rOE Primal)'_!I1!!~l!r None " [] Auto [.~ame.. Ve spo d m'v' ti obrazovky vidfme parametry cas 1 kou detekcf). kde budou parkovany avic y poslednf cylindr. 0 n 'iz nepouzfva. snadnejsi 3 tidaje: Cylin~er.~~~~~~l:jde v podstate 0 ~lastnosti integrovajdeme v sekci Standard CMOS Set?.disk bude hledan automaticky behem startu pocitace.5: Obrazovka Standard CMOS Setup rOE HOD Auto . nejdtfve je vsak nutne do Setupu zadat spravne hodnoty. Zada plnim: Precomp (cIslo cy~ndru. Nekdy je naSetupy poskytuji jeStE~dalsf mozno~l. v d ehoz bude prekompenzace provaden~).6: Konfigurace IDE • A uta . neho radlce IDE.O. tieke detekce. 3. Vedls hidku vid1me zvolens hodnoty. LS-120 a Magnetoopticke mechaniky. RovnezLoadmg Zon. E H-:Move nter: Sleet e .orovoace lflkladnfm nastavenfm poCftace 3S . . nechat je yhIeda:. bezstarostnou a ez •. volba Auto) spotfebuje behem startu PC ur~iTip: Automqticke VYhledavan~ dl~~UZ(zadame Noneu tech dlsl(LJ. t v. Vsechna zatfzenf se pfi spravn~m nastavenf Setupu konfigurujf automaticky. ke kabelu IDE marne k dispozici jeden radek obrazovky. nejsou pfipojeny (B[OS je behem startu ne u e o' . ale na kanaly IDE mohon bjt pnpojeny j jine prvky. kde zadavame rezim detek- None . protoze najde a nastavf parametry disku (ktere bychom jinak museli zadat rucne). J~k..6 "Korifigurace IDE".de zatfzenf pnpojene.F5: Previous values +!-PUIPD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7'. ( brazovce integrated Peripherals.44M. _.] ManuaL [] Access Mode CHS LBA Large Auto [] [.:Move Enler:Select F5: Previous values +!-PUlPD:VaJue F10:Save ESC:Exit F1:General Help F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults IDE PRIMARY MASTER Obrazek 3. nebo mizev pfipojeneho zaHzenf. nekdy podrobnejsf informace chybf. t d u bude provadena adresace sektoru na disku. . 'ho disku (Setup je ziskal automaticpnpoJene H-.] [I [] NejduleZitejsim zafizenim IDE je pevny disk.

sa. D' A Ackoliv je disketova meehanika sta~ zba~tavujeme v fadku rlVe.. Port 1 Mode: zadavams. zadavat kapacitu mezemm. me ra y ik: K °li zpetne kompatibilite muze .)('Iy mohou bit na obrazovce Standard CMOS Setup (ci Main) nebo v Integrated SouvisJosti: V9klad k problematice SATAje v kapitOle 5. • • • PATA • • • • t Prumer 5. ti k fipoJ'eni floppy rnechani .. Radekje stupny. 1 ] 'ATA Maxirnalnf pocet ' . v hidee IDE Configuration. v ) hem testu POST. Nastavenim muze bit pfistupne pfes fadek On-Chip Serial ATA (muze bft v obrazovce Integrated Peripherals). v zavislosti na pouiitem operacnim systemu. druhy zbude na + SATA pruadf druhemu kan::ilu zaffzeni PATA. o. z pohledu fadice SATA. lei • ypsano ehybove . Disketovci mechanika v Pl~Sb~: Compatible Mode pro starSf operacni systemy (Windows 9x. TA racuje se starsfm operaenfm systemem. pokud v fadku Onboard IDE Operation Mode zadame Enhanced Mode. SMART je dobre SMART povolit.di. kd yz . • '. Blocks per Interrupt. Secondary SATA. zda zanzsm f pripojene k portu 1 SATA bude Mas er. 3 5" s kapacitou 2.Kapitola 3 . nekdy je automaticka volba oznacowlnajako Maximum. Pokud to PIO mode: muzeme rucne zadat m6d. Peripherals. stara nepouzfvana norma. Radek Halt On (Zastavit. Sectors/IRQ . VU 's t nabizi tyto moznos 1 p chaniky. pokud v radku Onboard IDE Operation Mode zadame Compatible Mode./1 .p 0u ifvli se velmi malo.predpovidan prostrednictvim JC. SATA.NET Server). na JeJICh z chyby nebude POST-test reagovat: Nekdy je mozne em . + SATA. Windows. b zafizenf Serial ATA 1 Para em. musnne vsak pracova . ik t 0 SATA bude Master. kdyi Seriove ATA praeuje s novvm operacnfm system em a PATA se star1m. disk umj.5" .: Nekdy je spolupraee obou zafizeni definovana opacne. VGA.25" s kapacitou 36 v 0v Vstup k definowini spolupnice IDE a SATA muze bit napf.. : pocet soucasne pfenasenych sektorll rnuzeme zadavat manu6lne nebo automaticky. 'pocftace stale potre na.25" s kapacitou 1. zda zarfzenf pripoj ene por u t nebo Slave. • SATA Only: Serial Pi p . Radek je dostupny. Monitoring: zapfna nebo vypfna hJfdani moznych chyb pevneho disku. prvnim bude Tactice PATA..4 MB . ra nepouzivana norma.88 MB .Reakce na POST-testy .) dve zafizenf IDE. s kapaciiou 1. Enhanced Mode pro nove operacni systemy (Windows XP. • Disabled: Vypina fadic Serial ATA.8 0 peYnem disku SATA. t rtu pocftace pfi nalezenf chyby be. MOinostijsou nasledujici.r. VGNEGA. . Uvidime zde nasledujfci moinosti: Onboard IDE Operation • • Mode: volba rezimu. bootovam POCl "d i ehybe v v v zane " . do.rumer.. par. c . P. + SATA pfifadi prvnfmu kanalu zaiizenf PATA. v 1/ .. • a na disp ej je v " "'tace nebude pferuseno prr No Errors je opakem pre desleho pnpadu. praeujeme po s ar .. • • • Primary SATA. Prumer 3. lATA a Serial ATA pracuji spolecne. Kazdy e up . PATA PATA Video ry normy 'kt' Take tento fadek ne~~~. budeme pouzivatjen • . PATA.ame':Y Je~:ouho . jestliZe Parale1ni ATA praeuje s novjm operacnim syst€mem a SATA se starjrn. pokud obe zafizeni pracuji s novjm operacnfm systemem. J ej'. PrilmerS. v ascm- v. 36 -----BIOS a Setup ~ prC/vodce zakladnim nastavenim _ pocitace 37 . • • • v v V'tJ'en ULTRA DMA Mode: opet moznosj rucm110 zadam rezimu DMA (obe poslednf volby PIO a DMA bjvaji spolehlive detekovany automatieky). MultiSector Setting. Jemuz . se tyM zastavem s a . . 2000). t pouze ehyby klavesnice.I • Auto' Automatieka volba provedena BIOSem. N as k' 'nam protoze se jii dlouho pouzrvaji " vy " 'hradne monitob:~e~. HDD BlockMode. pn i hlasenf yo PATA Only vypne fadic SATA.2 MB . Me. Pokud nas BIOS podporuje praei se zafizenimi SATA. ovat zahzem. "'d nalezenf ehyby se inieializace zastavi V] nyt All Errors by me o bvt nastaveno vz y.. d fi . 0 KB tara nepouzfvana norma. zahzeni je 6. . Enhanced Mode: ~apn:a 0 e t pod novym operacnim systemem. najdeme ve vlastnostech fadice IDE dalSf volby. konce iii~ota: A.5" s kapaei itou 720 KB . "' Serial ATA nebo Slave. v nemZ bude zaffzeni IDE pracovat.. v ~ Enhanced Mode SupportOn: definujeme spolupraci s operacnfm systemem. IDE Pori Settings: deflnujeme. Serial ATA Port 0 Mode: zadavame. PATA (je to diiIeiiitC pH bootovani systemu).Setup Multi-Sector Transfers. Halt On .. All But DIskette ne b u de brat v uvahu ehyby disketovych mechamk. ktere pOriy bude POuZivat r. All But Keyboard bude ignorova . (Muzeme POUZl Combined Mode: ParaH: d t ym operaenim systernem.s • Promer o. dnes standard.

musfme zapis dOboata- 38 810S a Setup pr· d.50 Secur. Boot Up NumLock Status: Doporueeno je Enabled.~ startovacl hodnoty soustredeny ve volbe Boot.ws zapneme klavesll Nurnl. Marne dve moznosti: • Fast. Advanced BIOS Features Setu Quick Power On Self Test: POST-testy pracuji ve dvou variantach: Rychlejsi. ale vy. Gate A20 Option: Kontroler klavesniee (obvod 8042) obsahuje branu A20.vnem star-tu Dude NumLock zapnut uz v PfVRi pi'1hlasovacf o.prvnf zarfzenf Second Boot Device ._ e det e k ovana automatlCky. musf to b.Kapitola 3 ~ Setup V nekterych Setupech naleznete misto Halt On hidek K. Tip: Operacnr systemy Windows 2000 a XPf!!i'i svem startu ovladajf NumLock samy a Impltc.5 mikroprocesoru).---------ADVANCEDBIOS FEATURSS------- ~----~< Virus Warning CPU l1 & l2 Disabled H Enabled yper-Threading Technology Enabled ~ulck power On Self Test Enabled First Boot Device Second Boot Device Floppy Third Boot Device Iii'lj. rnusjme to. bude BIOS informou Cont~nue (YIN)? Doporucene nasta _~. Boot Other Device . I mozne niiak konfigurovat. a tak doporucuji nastavit Disabled. nepi'ihfasimese vSl. Pro beznyprovozje nejlepe zadatjako prvnf disk. Ten pak bude zaveden z jednotky. ovliVnittake ve Windows: Pustfme]:lfograro R£GEDIT fl hpdno.lu kJfce HKEY_ CUR" RENT:. kdy je nzenf brany prirazeno cipsetu zakladni desky.druhe. na nfz bude nalezen nejdhve. operacnih6 systemu.'d· til . ey oar s eventualitami: . J. Behem startu tak bude zapnuta numerieka klavesnice (jako bychom stiskli NumLock). Vv . Stare mechaniky s kapacitou 360 kB umsly pouze 40 stop. N epatrne se tak prodlouzf bootovam.aCJh~sektOrtf2apisujeme. PClkuEitedysys~e~~~o. Dnes je tato kontrola zbytecna. • INSTALLED. uvo ce zakladnim nastavenfm pocitace 39 .. j . Boot Other DeVice Hard Disk Swap Floppy Drive Enabled Boot Up Floppy Seek Disabled Boot UpNumlock Status g~abled Gate A20 Option Fast Typematic Rate Setting Disabled X Typematic Rate (Chars/Sec) X Type~atie Delay (Msee) . kdy testy nejsou tak dukladne a pomalejSf se standardni delkou testii. pocitac je bez cache podstatne pornalejsf. I a etupu 0 JeJI veIikosti pouze informativ~f. P . neni j' . na nemz je nainstalovan operaenf system.ltyOption APIC Mode Setup MPSVerSionControl For OS Enabled o. bude se behem startu kontrolovat pocet stop instalovane disketove mechaniky. 3. Operacni pamet' J ' .aby BIOS postupne hledal operacni system na ruznych zafizenfch. ale pnpadna hardwarova chyba je odhalena jiz pfi startu PC. Pokud ctlJ::eme Numtock zal!lfnatautomaticky.!:) post'YP {mam jej wlsouseny 'Ie Windows XPj: V pflhtaSQvaot o.liM.tretl. je instarace vacihosektoru payoUt! erne mstalovat. vsechny pozdejsf 80. kdyz jsou v PC instalovany dye disketove mechaniky (coz se dnes jiz nedela). r-~--·-~<----. Jedno.3 o Obrazovka Advanced BIOS LT t S . Boot Up Floppy Seek: Je-li povoleno. 1?o ope{o. proto je aktivace pro obe cache spoleena.USEBHJontrol Ban~'~Keyboara\:tnitiaIKeyboardlndjcators nastavrme na 2. U druheho typu Setupu . kdy se otestuje j khivesnice. Hyper-Threading Technology: Pokud zakladnf deska podporuje tuto novou technologii (je vysvetlena v kapitole 5.S' VeTIl e tedy Enabled. a tak jsou udaje v _ . Dnes je cache L2 integrovana v procesoru. • • • • First Boot Device . PH vyhledavanf chyby nebo instalaci systemu doporucuji nastavenf podle obrazku ObrazovkaAdvanced BIOS Features Setup.itne jej vypfnajr.7: Obrazovka AdVanced BIOS Features Setup Virus Warning: Nektere viry (One Half Pieck .Yt povoleno v teto volbe. Zrychlime tim start (bude se prohledavat jen jedno ZaTIzenf. CPU Ll & L2: Aktivuje vnitrnt systemovou cache procesoru Ll a externf cache L2.du$sJ je vsab tent. Ostatnf zaTIzeni je dobre zakazat.. ku a m?h_ou tak snadno znicit vsechna data Pok napaqa. asemm: BootSector Write!!! Possible VIRU. rea ures etup Je za par~metru.lk.zaplsu do bootovaciho sektoru _ na f· hI __ ~astaVIme Enabled. :Move Enfer:Select F5: Previous values Item Help Select Your Boot Device Priority Swap Floppy Drive: Ma vyznam pouze tehdy. b d • NOT INSTALLED b vh . Doporucene nastaveni je Disabled.ock. Third Boot Device . me:-ena na stanoveni startovacich hodnot Ukazka tohoto menu je na konci kapd~. Sejf velikost . d·) cw f¥ Tip: Jedioou legalnr cionostf kay. na nemz je operacni system) a vylouCfme neehtene nactenf viru ze zapomenute diskety ci CD. muzeme ji zde zapnout ci vypnout." (.brazQvce Windows.-----~--. Poradf bootovann Zde definujeme poradf jednotek. Must byt vzdy zapnuto. Aktivaci (Enabled) pfehodime jejich poradf (z A: bude B: a naopak). na nichz bude po skonceni POST-testu hledan operaeni system.SSelect (For DRAM>64MB) ~:n OS2 VIdeo BIOS Shadow Enabled H!. e em startu se k1c:ivesnicenekontroluje.brazovce Windo. +/·PU/PD:Vafue F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exif F1:General Help F7: Optomized Defaults Obrazek 3. pneme pocftiac.Jl bootovaci sektor pevneho disvat o. ktera prepina mikroprocesor do realneho nebo chraneneho reznnu.

Kapitola 3 . Pri(Uity __ FirSt floppy Drive ST·320413A PS.4 podporoval dnes uz historicky Windows NT Server). n Y b' ".. VyuZijerne jej take v jednoproeesorovem PC. N ekter: volby jsou e nove. ktery bude pouzfvan zakladni deskou.Ureuje. Pokud zadarne druhou moznost.lce 2 nd Boot Devlco 3 rd BCtOt Dellice Vlastni heslo zadavarne v samostatne obrazovce Setupu. Existuji dye normy MPS: • • MPS 1.11 Prace s hesly Supervisor Pass·word. Takovymito systerny jsou napf.pruvodce zakladn(m nastavenim poMace .. ktery dokaze zapinat a vypfnat branu A20 ryehIeji nez fadie klavesnice. Boot Device Priority .4 je novejsi variantou. protoze zvlada sdfleni jednoho prerusem vice zanzenfmi. I dky POST-testu. Sl Fast tu PS/2 . Zpravidla se tedy setkame s nastavenou hodnotou 1. nastavte tuto volbu na hodnotu OS/2. Popis vyrnazanf Setupu je v kapitole 1. MPS Version Control For OS: Toto pole rna vyznam u vfceproeesorovych systemu. V prvni ra~lce Bo..Boot Settings Configuration Soot-Devlc. branu A20 zapina a vypma fadic klavesnice. . ale najdeme je i v jinyeh Setupeeh. Typematic Rate: rychlost odezvy klavesniceerne 41 40 BIOS a Setup . rl~T~S~idfme Mhern bootovani PC vjpisy z dflROM pffdavnyeh karet.rye zee a bylo jen zbytecnyro plytvanirn operaem parneti. Pokud jste vlastniky OS/2 a mate vice nez 64 MB RAM. Auto. Ureite nastavte na Enabled. jen jejich stl'Ueny prehled.l~. Volbu nastavte na hodnotu Fast . . BOQ1Sottlngs Configuration Qulc~6001 QuiclBool Add On ROM Olsplay Mode 800tuP Enabled E""blo<l Force On BIOS PSil ~ou5e Support Num~Dc.2 BIOS/Vymazanf obsahu Setupu. Y.ni Druha Boot Settings Configuratwn slouee Priority vybirame porac1i b.ovacm~ ~~dmmk~~chZ omoci pl'oehcizfme do dalsfeh ob~·a~ove~. ktere se casto pfepfnaji mezi ehranenym rezimern procesoru (umoznuje pristupovat k pameti nad hranicf 1 MB) a rsalnym rezimem (dovoluje adresovat pouze prvnf megabajt operaem pameti). jak phstupuje k operaenf pameti nad hranici 64 ME. To je podstatne ph praci v operacmch systemeeh. venovane menu Boot. jeho mozny tvar ukazuU svisleho Setu?uje s~art. Windows nebo OS/2. Hit DEI. Option: urcuje okamzik. ::::iZ. . Ph nastaveni na System jsme na hesio dotazani pfi kazdem startu poCltace. To p~st~lP do'systernove RAM. Naopak dru a momos BootuP Num-Lock: zapnuti klave~y ~um~ock. dnes nejvice pouzfvanou (zavadf lepsi podporu sbernice PCl). Menu Boot Pfi konfiguraci jde 0 to. User PasS1.11 Prtice s hesly -Y Su?e·rv~sm J:'a~s. povolfme-h . aby stejnou specifikaci pouzivala zakladnf deska a operaem system. Niemes!taga Display Fast No Enabled Enabled APIC Mode: Na novejsfch deskach najderne vylepseny fadic prerusenf -APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). e li Disabled uvidfme behem startu vys e Quiet Boot: zadam " t POST zobrazeno logo OEM.A5U5 CD . je obrazek.OS2. MPS 1..lJO?·d. Enabled. Quick Boot: rna steJny vyzn J .k Aulo TypemaUc Ra1e Boo\ to 0512 Walt for F1 If Error . "OS -aficke karty zkopirovan do operacni p. Mosnosti konfiguraee yvaji: .ot Demtola 3. Oproti puvodnimu r'adiei prerusenf umf obsluhovat vice rnikroprocesoru (kazdy z procesorfi rnuze ohsluhovat prerusenf). Typematic Delay (Msec): prodleva mezi stiskem klavesy a zacatkem opakovanf znaku (v milisekundaeh). jimiz ovlivnfme vlastnosti klavesnice: . budeme heslo zadavat pouze ph vstupu do Setupu.ent vjpisy potlaef.e. b 'nat podporu mysi pfipojene k porrt: ekd je mozne zapmat. Setup. navrzeny podle Standardu PC2001. PouZiva se pro nastavenf typu funkce MPS (Multi-ProcessoT system). • • Security • • Typernatic Rate (Chars/Sec): udava rychlost opakovani znaku ph trvale stisknute klavese (pocet znaku za sekundu).. Menu Boot " . "tichy start" (Enabled)... • Normal. zh~da~e-h t ~~:p Cur.~~~: ?S.4. Muz vybirat zeOW a . ~ . N ovejsl Windows (2000 a XP) by nemely mit Mdne problemy (specifikaci 1. . Dnesni paROM na videokartaeh nm.sh?~asobne po hl J t 1 dostacujici a zapnuti teto volby by tak meti grafiekyeh karet maji pnstupOV?U . bude rrns 0 "" ' is hlasen! z BIOSu ulozenych v pametl Add On ROM Display Mo~e: vo!t.pfiradfte tim ffzeni ehipsetu. OS Select (For DRAM>64MB): Operaeni system IBM OS/2 se od ostatnich liSf tim. Cich BIOSil. je rnozne jeJ vymazat (ale srnazeme Urn cele nastavenr Setupu).1 je puvodnfrn starsfrn predpisem.. ty sarnozrejme vysvetlim podrobneJl: Main Advanced Security Power Boot Info Exit . v opaenem pffpade na Non . Disabled..oOtov~ClC:a.' d.. z~am vetsiny voleb je zl'ejmy. ne 0 vypr PS/2 Mouse Suppo . zda rna byt ~I gr 1 d bach kdy byl phstup do parnetl meti poCitace a pouzfvan odta:ntud '.' am iako Quick power On SdfTest. Typematic Rate Setting: Zapsanfm Enabled zpffstupnfme dalsf dva hidky. Vidlme dve ~a~~adDlIadky: s J~~o ra~i s heslem (definief hesla se zabyva kap~Nekdy zde najdeme take radek ~ec~nty ~uo/ User password).a~ Video BIOS Shadow: . . a tak uvedu if k zadani zbylych startovaclch P~Iarne~. ve kterern bude BIOS pozadovat kontrolu hesla. Tip: Jestlize heslo zaporneneme. viz kapito1a 3.Setup .u.. 5340 1 st Boot D&..

nastavte 3.ns v. 0 pametiza. arre 11"11 roprocesoru TCe J'e e '" ' .~ozo. Kvalitnf pamef zvladne nastavenf 2.ale pozor na podivne zatuhavani PC apod. nez je dplny start PC. mezi nimiz se provadf obnova pamefovych modulu. V naSi obrazovce koncf timto radkem velby vymezene pro ryehlost operaeni pamsti.KapitoJa 3 . Prot02e konstruk u ve m..!~le~ a pak je behem POST-testu rur: Setup). H!. ze se vyplati casovani podle SPD vypnout a nastavit phslusne hodnoty (viz daISi volby nize) manualne.nastavf se automaticky. 'Iakova konfigurace je vsak velmi slozita a naroena.. NskterEigrafieke karty vyzaduj].aobraze. tieky snfZime spolehlivost... a tak nastaveni vypneme.! Active to Precharge Delay: ureuje poeet pfistupu do pameti. Zejmena usedU)~crrmJ textu naJdete_ v kapitolacn: 9. ale narocnejsl na rychlost parneti. najdeme u frekvence pamati Auto. . pHcemz optimalnf je z hlediska rychlosti hodnota 2. jak nastavit nominalnf (a tudfZ spolehlive) hodnoty. ale bude-li tato doba prilis dlouha. Press DEL to DRAM Timing Selectable (Auto Configuration): Muzeme vybfrat z varianty SPD ci Manual. budou nektere volby v obrazovce Advanced Chipset Feoiures tykajicl se casovam pameti nepffstupne . BIOS pfi kazdem spustenf poeitace pfecte inforrnace ulozene v SPD a podle nich nakonfiguruje chipset . e opera~ni pameti.4 Advanced Chipset Features TIetf obrazovka Setupu je zamefena na detailni k fi . kdy nebude pracovat Tce.4 0 pami!ti je take popis znacenf pametovych modulu).ou nepatms zvysfme vykon. Melo by zde byt co nejvyssi efslo (aby obcerstvovacfch impulsu by10 co nejmene). y pro spustem Setupu (napf. Ta by mela by! uvedena na modulu (v kap 5.' "oe Za pocitace 43 . 4. Delay Prior to Thermal: nabizi nekolik casovych voleb (napf. •. Video BIOS Cacheable: cache L2 bude pracovat take s oblasti videopameti BIOS. Jejf dslka by mela byt 0 malo veti§i.orovoa. V opaenem pifpade nastavte hodnotu 3.Setup I as Select.dulu SPD. jsou take rUzne moznosIiv. v opacnem pnpade bychom (krome onoho vyhrazeneho megabajtu) pfisli i 0 veskerou pamef nad hranici lf ME. . Pokud nastavime SPD. Nekterym programum muze tato parnef vadit. ale zmenou defaultnich para:etr0 v~. standardne 'e n zobrazeno hlaseni 0 nutnosti stisku klave~ ~. ml roprocesoru/Tepefnfl ochrana. Memory Hole At 15M . kdyz v predesle volbe mfsto SPD pouzijeme Manuan. 'k eo razov y Advan d Ch' SIt ne tere volby opet najdete v jinych b k' ce ~pset Features v Setupech jeste dalSfmi volbarni ktere muzete v SeOtrazohv a~~. aby tato polozka byla Disabled. Sloty ISA uz v poeitaefch nenajdeme. . D9J@ •• Item Herp . form ace. Pamsti vsak casto snesou vets! zatez.16M: Tato volba umoziiuje vyhradit pamefovou oblast mezi 15. DRAM RAS# Precharge: opet poeet cekacich prodlev pro signal RAS. . QQhl~setu a 5. Prfklad vidite na obrazku.£J.3 psa. Nastavime-li v prvnirn radku SPD.. v' obce z on 19ur~~l ?bvodu ~akladnf desky. na e . a tak je rnozne ai kesovanf BIOSu zakazat. nez udavaji jejich specifikace.· v novana kapltoJa ADVANCED CHIPSETFEATURES DRAM Timing Selectable CAS Latency Time Active to Precharge Delay DRAM RAs# to CAS# Delay DRAM RAS# Precharge Memory Frequency For System BIOS Cacheable Video BIOS Cacheable Memory . doplnfm js] .) CAS Latency Time (SDRAM Cycle Length): je prvni "manualnf" volbou konfigurace operaen! pamsti (dostupna je pouze tehdy.keS0vanf (tedy presuny pameiove oblasti do pameti cache) Je u6innejsr net shadowing (pi'esuny parnetf ROM do operacn" RAM) . Jde 0 dobu behem startu pocitaee.9: Obrazovka Advanced Chipset Features Prvnf cast se tyka k nfi o gurace rychlosti operaenf pameti.32 min). umoznuja doladit mnoM vlastnosti za.3 Advanced 810S Features Setup. ktere tuto oblast potfebuji. Mens! prodleva je rychlejsf. Menu fevel 8 4 4 Auto Enabled Disabled Disabled 16 M' 128 In AGP Enabled ECC Memory Frequency For (FSB Frequency): zde nastavujeme frekvenci pametf. a 16. 8... V' Boot to OS/2: rna stejny vyznam jako Wait for Fl If Error: je li zadano E bl d vesy Fl. zpravidla je vsak volba nastavena na Enabled.16. 3. Tepelne OChr· . nechte zapnuto. kIn. 550 -k . fj' SOtlV~$lo$ti:ZaJdadnr VYSvetlenr k na I' .Hole At 15M· 16M Delay Prror to Thermal A~P ~perture Siz-e(MB) Inlt DISplay First eSA LAN (Giga LAN) DRAM Data Integrity Mode "":2:"". frekvence FSB a AGP. ale prakti jejich nastaveni.. v. . (Pokud SPD pouZijeme.krnUjln. mo. Z techto dUD vodu s b ce dkesekjsou odlisne. Pokud pamef zvladne 2. obnova nemusi byt iiplna a SDRAM neudril datal DRAM RAS# to CAS# Delay: specifikuje prodlevu mezi signaly CAS a RAS. Pro manualru nastaveni jsou dostupne frekvence FSB. nebo to proste zkusfme .. takZe by se yam mohlo zdat. navic malokdy vede k vyraznejSfmu zryseni vykonu. Moine hodnoty jsou 2 a 3. Pokud poeftae nastartuje behern 5 minut. ceka system pn jakekoliv chybe na stisk kla- Hit DEL Message Display. rneli bychom radek nastavit na ~k iadnfm nastavenim 42 BIOS a Setup . . ktere deska podporuje. nastavenf prodlevy pred signalern CAS (Column Add1"essStrobe).4 0 pameti. pokud ale mate problemy se stabilitou. System BIOS Cacheable: zapma pouziti pameti cache L2 i pro oblast pamsti BIOS ROM Cadres FOOOOh FFFFFh). Tip: GacheabJe .~veno En. :Move Enter:Serect F10:Save ESC:Exit F1:GeneralHelp F5: Previous values +'·PU/PD:Value F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults Obrazek 3. 3.toto je zpjisob. upec naJlt. megabajtem pro nektere stare karty ISA.viz kap. hlavne ~ladm desky.

. Rozhodne tuto hodnotu nezadavejte dlouhou. 865P). 4 MB afickou kartu.0: Menu Advanced SPD' zde se rozhodujeme mezi automatickou konfiguraci t' nim (Vl'Z DRAM Timing Selectable). 32 a 6 .6 Integrovane gra I Y . tim mensf odkladacf soubor (zde apertura AGP) je zapoti"ebf.Jnenaj eme. protoze po dosaseni kriticke teploty bude procesor tepelnym senzorem odpojen od napajenf.PCI PnP II. muzeme z e u 0 ec Configure DRAM Tlmln~ . nevite-li. ktere lze alokovat graficke karte pro ukladani textur).Speech Configuration . muzeme prostfednictvim teto fadky ureit. (Kriticka teplota se pohybuje oko10 135°C. Zakladnf desky jsou tim ehraneny proti pocitaeovym virum.5s.jJ. (Pokud nem na zakladm des ON·Chip . _" b . V podstate se jedna 0 stejnou zalezitost jako u odkladaefho souboru Windows: cim vetsi je systemova RAM (zde RAM graficke karty). zadavame velikost operacnf parneti. kterou zvlada vase grafieka karta (lx. byvajf jeji ko?figuracni fadky umisteny Je~~ ~ao~~~~~ce Advanced Chipset Features. tvi SPD a rucmm nas ave prostre me vim . takze potreba alokovane systernove RAM klesa.. ce So. M S'. _ ni desce integrovana graficka karla. a proto uvadirn jeste dals.CPU Configuration II. nahrazujfci nekterou z easto pouzfvanych rozsifujicfch karet. Zapnuti II.Kapitola 3 . moznosti konfigurace chipsetu jsou rozdflne. BIOS pfi kazdern bootu nebude zbytecne inieializovat grafiku tam. 2x. podobne tern z predesleho vykladu 0 vance Advan Advanced Chipset settings WARNING: Setling wronq val-uesin the s~clions below my cause system to malfunction Configure DRAM Timing by SPD Performance Acceleration Mode DRAM Idle Timer DRAM Refresh Rate Graphic Adapter Priority Graphics Aperture Size Spread Spectrum ICH Delayed Transaction MPS Revision [Enabled] [Auto] [Auto] [Auto] [AGP/PCII [64MB] [Enabled] [Enabled] ti pomoci parity nebo funkce EGG. 19u d Chipset Features. v nfz muzeme radek venovany siiove karte take najft). Menu Advanced. 'd ) 1 t AGP. pficemz jedna z nich je ve slotu AGP a druha ve slotu PCl. kde nenf . Mode: Tady muzete zapnout nebo vypnout kontrolu obsahu pamerna samozrejme cenu pouze tehdy. BIOS Protection: radek znemosiiujfet pfepsanf BIOSu.. 0 integrovane graficke karte. Dalsfm dUleZity-mfaktem je. Radek GSA LAN je prfkladem takoveho resenf Jde 0 sftovou kartu Gigabrtoveho Ethernetu (najdeme ji v chipsetech lntelu 865G. rui e-li nase deska technologii PAT a je-li osazena Performance Accel~:atlOn iod?:ol~gii povolit (viz chipsetulPAT). 865PE. Pochopitelne zde vidime r':idky kou Advanced Chtps~t . . Umoziiuje procesoru posilat data prfmo do pameti videokarty tedy bez nutnosti pruchodu operaenf parnetf. Disabled volte jen pfi prepisovanf BIOSu na novou verzi (0 cemz pojednava kapitola 4 Upgrade BIOSu).startovanf poeitace tim rovnez malinko uryehlfme. . reite zvolte Enabled. toto pole povoluje rychle zapisovani. protoze nektere viry dokazou BIOS nenavratne smazat. u Obrazek 3.BIOS a Setup .iJ Souvislosti: Zakladnfm vlastnostem . ~y 0 45 44 ---------------------------------------------------------------. Nastavte tu hodnotn. N ejcastejsf volby jsou 8. co zde nastavtme. s nimiz se muzeme setkat: AGP Mode: ureuje rychlost komunikace zakladnf desky se slotem AGP graficke karty. 16.tato oblast bude postupne zabirana jen v pnpade absolutnf nutnosti. nastartuje se poCitac v pofadku bez ohledu na to. Ve svislych" Setupech vychazeJl podrol nejsi .prOvo dee zakladnfm nastavenim pocitace . VGA' ' '"'vypina integrovanou grafickou kartu..settn~gs (pro . ze zde nastavens mnczstvi pameti automaticky nezabere systemovou RAM . nastavenf.""=V II. #X. Presto doporueuji zadat spravny typ graficke karty (AGP nebo PC!). ale bezpecnejsf moduly se pouzivaji predevsim v serverech.USB Configuration II. ~nboard VGA BIOS Update: zde povolfme (zakazeme) pfepsanf BIOSu gTaficke karty.ni ~dfte na 0~ra~ku~~!7~lps~tu). kdy BIOS sam detekuje prftomnost takto vybavenyeh modulu DRAM. zapma/ . (Pro integrovana zaffzenf maji Setupy zvlastm obrazovku Integrated Peripheral. Mate-li jen jednu grafickou kartu. Takove zaffzenf pak muzeme zapnout (Enable) nebo vypnout (Disable). S vetsf lokalni pameti videokarty se do ni samozrejme vejde vice textur. . Rozumne je ponechat hodnotu Auto.. cirnz zakazete jakymkoliv programum zapis do teto oblasti. AGP Fast Write.Setup 8 minut." konfiguracni obrazovky z menu Advanced.. ktera bude vyhrazena pro VGA Shared emory rze: . Drazsf. II. fk je venovana kapitola 5. ktera z nich bude inieializovana jako prvni. doba reakee cidla je 0. Doporucuji nastavit v 1'OZmezi 64 az 128 MB. Init Display First: Pokud [sou v poeitaei dve graficke karty. Nejcasteji zde najdeme: _ ' _ _ ta . • d . nechte na \ \ \ Auto.Instant Music Configuration Jak jiz bylo receno.Onboard LJ"V'. jsou-li v zakladni desce pamefove moduly podporujfcf nekterou z techto kontrolnich metod.1. CSA LAN (Giga LAN): v nekterych chipsetech jsSJUintegrovany dals] obvody.Chipset II. ie 'este doplnen konfiguracni obrazovpffldad tohoto us~oi'ada. .. spravnYmi prvky. nema tento hidek vyznam a v Setupu Je. Pokud mate grafiekou kartu s podporou AGP 4x a VYSSl.' :~d~.) AGP Aperture Size (MB): ureuje velikost pametoveho prostoru PCl vyhrazeneho pro grafiku (a take maximalni mnozstvi systemove RAM. DRAM Data Integrity Integrovana graficka karta . Radeji tedy mejte nastaveno na Enabled. 8x).

pameiovy kontro1er bude pouzfvat tovarm nastavenf (je to defaultni volba) Pameiovy kontroler provadi refresh otevrepro servery nastavenf OT. APM zakazat) a setreni nastavovat z Windows.je castjrn 8 nulovych cyklech. (Prvni PCI karty nemusi v tomto rezirnu bezet. 128 f.d~zadava:n:.10 0 setfeni energif. . jejich libovolne kombinace vsak mohou pi'inest problemy. PH Disabled jsou signaly ostfejsf. R:- napaJenJ). ce zakladnf desky rnusi krome rezimu . Graphics Aperture Size: bylo popsano v odstavciAGP Apertu1'e Size (MB).pametovy kontroler buds provadet refresh okamzite po pnizdnem cyklu POWERMANAGEMENTSETUP ACPI Suspend Type Run VGABIOS if S3 Resume Power Management Video Off Method Video Off In Suspend Suspend Type Modem Use IRQ Suspend Mode HODPower Down Soft-Off by PWR·BTIN mtiIt!lliJ • • Infinite . Je-li vsak refresh vysoka. Pokomponenty vcetne procesoru.. Dostupns volby bjvaji: OT. .Setup DRAM Idle Timer: N astavuje pocet nulovych cyklu.. Dalsi obrazovka Setupu se zabYva pfedevSim seti'enim elektrickou energii. ze umistenf radku v obrazovkach se muze liSit. ys ill '?P. Ostatm I Nskdy byvajf v Setupech volby. (2) . sptmku. avsak obsahujf vice harmonickYch kmitoetU. .. kdy je hodnota intervalu refresh pfeetena z modulu SPD pamefoveho ehipu.orcvoace zakladnfm nastavenfm poeftace 47 . "Reload Global Timer Events" . . systemove promenne zaehovava v aktivnfm stavu. k'. ven ba W) ezim STR nepodporuje.5\1 Shift muzeme zmen. ~ ~ pocitaee ktere jsou oznaeeny 80 aZ 85.L8) nebo automaticky (volba Auto).k Power Management Setup Sou1I'islostl: PopiS zakladhfch pojt:nu najdete v kapitoJe 5. ktere jsou povoleny pred tim. Osvedcenou variantou je pfenechat ffzeni Windows (prostrednictvim ACPI.1. a VYPI 'mi ACPI a ACPI . pouze zapma. .COM. 15.8 j. rto rnenst setrenf sr.ychl9m probuzernm.2. '. a pokud ano.lovolen\ VIZ a . dv~: ACPI function Suspend Type definuj e typ setrenr. 1'0 t0 . Graphic Adapter Priority: viz Init Display First.."r ·0 z Windows.' ~. Auto User Define DPMS Yes Stop Grant ~isabled Disabled lnstant-Off Item Help t: --Menu Jevel I I • ne stranky az potovarmm nastavenim.. sf by'!:v operacmrn systemu J.. 64. VJ'robde zvolen. pocftac se kud ovsem nektera z k?mpon:nt (dn.5 • 83 (8TR Save To RAM) bude ve ~~~~ ~ n :v~ych diskU atd. i' -. se ve s anku z. nez pamefovy kontro1er zavfe otevfenou stranku nebo prove de jeji obnovenf (refresh). 0 w. muzete vyjit z defaultnfho nastavenf (15. Pro bezne. do st<?Jneh. 46 BIOS a Setl.etl oV a J. o~'l a a' et pouze operacni pamef.S pro 128Mb a mensr pamefove chipy a 7.. sr . ztraci se obsah pamefuvych bunek _ system bude nestabilni. desktopove stanice se doporucuje nastaveni Infinite.LS pro 256Mb a vetSi pamefove chipy) a postupne refresh zvysovat (elm vysSi je interval refresh. Pocitac se bude necekans vypinat nebo se z tisporneho rezimu neprobudi. Infinite.ST.1.it na Rezlm o m.potrebuje mene casu na vlastni reZii).o!e monit~r a p~vny disk... Auto.:cd~bre si setHcl l'ezimy vyzkouset. DRAM Refresh Rate: interval mezi obnovenim pamefoyYch bunek.1: Obrazovka Power Management Setup Spread Spectrum: Ovliviiuje modulaci signalu na sbernicfch.) MPS Revision: Nastaveni podpory viceprocesorove prace MPS (Multi-Processor system) je vysvetleno v kapitole 3. vsechny schopen se rychle probudit.ur. ie Rezim spank~ mu". Pokud chcete experimentovat.refresh nebude nikdy proveden pi'edcasne.) '. ICB Delayed Transaction: tyM se nastaveni sbernice PCL Nastavime-li na Enabled. s tlme.6. (Opet je zl'ejme. l6T. V Setupech bYva moinost nastavit interval rucne (napf.nehoz je poeftac enl • 81 (P08 .LPT Port D!sabfed PCI PIRQ[A·D]# Disabled Wake Up Events Press Enter I t":: .ozf tav s~stem~na disk ~f~Cpi~ P~:amfnam.Kapltola 3 . ave 'I zici tracftko.' Fail-Safe Defaults : pOI Obrazek 3.Jp . .UJe zap~u . V Uspomem rettrr. •. 7. ACPI defin~Je sestwmo~. jakY typ setrenf buACPI Suspend Type: z. tim je pamef rychlejSf . Primary IDE 0 D~sabled Primary IDE 1 D!sabled SecondarylDE 0 D!sabled SecondarylDE 1 D~sabled FDD.O stavuJako pred vYPln~ k rta}Retim spanku v obrazovce Moznostl . budou vypnuty. Pri V)lwhanf mame k dIS?-OTip~ SnadneJsl Je volit ZPus.~.6 fJ. bude zapnuta podpora specifikace PCI 2. fi opetovnem zapnutfm se vratim spanku. K dispoziei byva mnoho variant setreni (vychazejiclch ze dvou standardu APM a ACPl). .3 Advanced BIOS Features Setup _ v popisu i'adky MPS Version Control For OS. • OT .nyc S~ lemento~at jeste jeden Z rezimu 83 nebo 84. b us?a~1 Pkr. U' 'etim ktere stts em . otevfena stranka bude uzavi'ena az pH potrebe obnoveni. spomy t. Auto . ~ nebude schopen ze spanku probu 1. ne (. 31.8. d ACPI povolfme. 64T.Move Enter:Select • F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7 0 t rnized Defaults F6. = v 'I Ii 3.Power On SuS~enSd) ~lStl m~~~l.

ntene mo 'd tail k t okra pracuJeme metodou APM).- Obrazek 3. Full (nebo Suspend Both).inku obnovlt) a vyprre poru<.Kapitola 3 .Drf ~lL. c~F.. nebude monitor behem setricfho rezimu vypfnan. ptJdrZ'{e kJavesu Shift.. Obrazek 3.Pa1~«c)'w!.. :~~:::!~=l ·IU~~""~ '!Il5-r~~UMT!~ ~!ido!'~ZI-I..O:m"""". po stisku kla E . li . Neni-Ii tomu tak.. . e 1ne onfigurovat setteni (tensetHer rezimy: . Video Off In Suspend: zadame-li Yes. Suspend Type: zpfesii.r .. vypfna se jak CPU. Vyrobci zakladnlch desek casto doplnujf vlasfnf reiimy. ..Setup <I. €)ii~e&bl:OIIYd>~eI<- Enabled se bude karta pfi prob~~enf in~~~]l~izaee ~arty VG~ po Rrobuzeni z m6du S3.-. Uvede poatac do u~PQrneho rezimu obnovk retsn systeml"j Window$.OlJ1e rye e •. nastavte zde hodnotu DPMS Support. J" spo e lye.1. a take zobrazovaci jedmonitoru a pfepnutf 92 % pro mikroprocesor 99 % u mikroprocesoru.1. kde je vypfnan pouze CPU. """ ~ !!I!I'HC:M. te vol byv Power . pH Disato . /ij .g• j~" ..1.je lepsi Power Management vypnout nastavenim na hodnotu User Define a rovnez vypnout ostatni volby. Pokud vas monitor podporuje DPMS (Display Power Management Signaling).IPQ . Saving. Saving a Max.Management.4: fRQ Modemu 48 BIOS a Setup prQvod ce Za ~kl • admm nastavenrm pocftace 49 .~ Mrli~jir»~~u.. 0 je snfien 0 80 %..AGP driver).. "Ij~ • • Doze Mode . muzete zkusit hodnotu VIR SYNC+Blank..N. System pak pri uspam vypne vertikalnf a horizontalni synchronizacnf porty a vymase vidsopamef.oI.: . :':VYP[loutpos:fta'i . po kterych BIOS zapne tfi v v v Run VGABIOS if S3 Resume' t 'ka se i .odber mikroproeesoru Standby Mode . K dlSPOZlCI .rido!aa~ SttM'!l~lIr'4Jn_j"""""lzenf . relimu sptin~. Pokud jsme prostfednictvim ACPI pfedali fizeni spotfeby Windows.-u. takZe j&pak nutns pfecrst st jejiCh popis v manualu zilkladnf desky a vsa VY-'Rou~et. ktera pouze vymaza videoparnet.. Rezim sp.zadu~e. Muzeme pouzft: • • Stop Gromi.Ymi zakladmmi "zelenjrni" funkcemi disponuje.2: VoJbasetficiho retimu Video Off Method: specifikuje zpusob uspanf monitoru. Pokud sem zapiseme No.H :l . . Tip: Presne defmice seti'icfch retllllu APM a ABPI [sou v kapitole 5. 1) nejstarsi monitory se pak budou muset spokojit s hodnotou Blank Screen.lc. avesyd tat.A. 0 sese nastavujf doby. ale vas monitor nejak.1. Obrazek 3. . PH bled bude probouzenf rychIejsia1e namusf b''i+°vatl(Chal~t~ "Y. ~ .uje nastaveni setficiho rezimu. • :!~~ ~_DI.pokles pffkonu notku. bude vypfnan monitor podle zvolene Suspend rnetody. tak chipset zakladnf desky .:It1'i) " .. coz splnuji vsechny moderni monitory. . Nekdy jsou nabfzeny pouze dva rezimy Min. 0 Ulo2faki:u'ini stay picrhy ne pevey disk.h11O CI!'iIR~I!o COOOCOOJ' 11 "~i ceo. Chcete-~j radeji prejil: do J J 0 m02ne • Suspend Mode . _ +..3: Karta Reiim spanku . at Vp zne .I' .tjliK~ ~ b : TW~~ll __ ~Wr1~cd= =~~Lt>-4lOM N~mni~-tlItf~~ .by iej byl aby bvlo m -. a Jes e vo ba Auto.zmensenf odberu pevneho disku do Sleep Mode.:0 () setrenf energff.4.

e~ergll so~:~~ed:oleb zname z pfedeslriho vykladu.. . _ __j Obrazek 3. de ze nepouzfvame ACPL • • • ' '. PoHardware M oniior je obra~ov~ . ou venovanou napajecfm napettm a frekvenetm. COM. APM • • Pouier ManagementlAPM: zapfna a vypma podporu . LPT Port: udalosti na seriovem nebo paralelnfm portu ci disketove jednotee. nema zde nastavena hodnota zadn. ale pnpolen k naf)SJem. Suspend. _. ~ . vou y jsou: .. pocftac. Main Advanced Security [Auto] [No] [No) Power funguje hlavnf vypina' nor""'me ("Y!>irui a zapilUi Suspend Mode RepastVideo on S3 Resume ACPI 2. Standby). muzeme nynf zadat tvar hesla pro start pocitace.Setup Modem Use IRQ: Ma-li bit BIOS sehopen probudit pocitac ze spanku. . KB Wake: system bude probuzen z reZimu S3 z USB klavesnice (stiskem klaPOwer On by Alarm: uzivateJ zada datum a cas probuzenf PC. no do obrazovky Power.. VIZ radek Run VGABIOS ifS3 Resume. nebo z integroVane (onboard) sfeave karty. SUspend Mode: rna Standby mode. Nastavime-li zde rezim Instant-Off.•. Mouse Click. v pfipa.13). ACPI APIC Support vysvet eno v r vI vadkuAPIC DaISf dva radky otevrou okna: . dostupno volby Yes._. Pro tuto funkct mus! by!: pocftac pouLAM nebo automatlCky (Power On by ~. jakmile se k PC pokusf nekdo pHpojit modemem..._ ze "mekce vypnut". ktere rna vas modem pHrazeno. ale neda se pou. Hot KEY. . APM Configuration . 't . APM Confi~urat. systemu prostrednictvim startovaciho signalu [Disabled] [Disabled] [Disabled] [ ... prepnete se do reZimu Suspend. Power On by Modem: probuzenf obdrzenfm pfiehoziho signalu do modemu. HardwareMonitor I Wake Up Events: volba. ce IDE. . KB Power ON Password: pokud jsme v predes1em hidku (POWER ON Function) zadali Password.yvIiv.. FDD. dostupne .9 Frequency!Voltage Control. Jednu z jejich Ve svislych Setupeeh bjva se~fem vyznam vesmy moznych variant ukazuje obrazek. nos ti jsou: Disabled.. bl d] gls~l:dJ . Dostupne volby jsou Password. PouZivame-li ACPI. Mouse Move... . nelisi od predesleho vy a u.lit pro SCSI disky.Kapitola 3 .0 Support zapina podporu ACP I. pocftac se vypne. Hard Dis k Power Doum Mode: volfme mod setrem (moz.pokud nem ACPI aktivovano. . proto jen struene: V .io_n~ __ Power-Ma~·a~emenuAPM Video Power Down Mode Hard Disk Power Down Made Suspend Time Out Throttle Slow Clock Ralio System Thermal Power Button Mode Restore on AC Power Loss On On Power On Power On Power On P P. Wake up z LAN: nastartovani obdrzeneho on pocitacove site. . St (POS) Only. Obrazovka APM konfiguraee se ope mja k vyrazns . Drzfte-li ho 4 sekundy a dele. (Jedna se o soucast specifikace ACPI . Volime zde typ setHciho reHDD Power Down: po zadane periode vypne pevne disky.Video on S3 Resume Repost Auto. . No. neakthruje h"'lnotu Suspend).. ktere maji pro- • • Primary IDE 0 at Secondary IDE 1: aktivita na discfch prvni nebo druM sbernl. . .. ktera jeste Upresiiuje moznosti probouzeni: • o Power On by PCI/Onbd LAN: system buds aktivovan sigmilem ze sbernice PCI (preSneji z rozsifujicf karty ve slotu PCI). Obrazovka Power . kdyzjsme v fadku POWER ON Function zadaIi Hot Key. ACPI 2. USB vesy).. zadavame kombinaci klaves pro probuzenf PC. . Isa . zda system muze bit zapnut PS2 mySi ci kIavesnici. . I isou: 51 . MuzeVto bit: casti obrazovky definujeme udalosti.illP Help'---_ .::~ By RTC Alarm By External Modem By PCI Devices By PS/2 Keyboard B PS/2 Mouse [Enabled~) [Suspen [SUSP~I~~) [DI~a [50 Yo] [Disabled] [On/Off] ff] [Power 0 I [Enabled) Reload Global Timer Event: teto bouzet pocitac ze spanku. BUTTON ONLY a Keyboard 98.. je nastavena hodnota Delay 4 sec a pokud drZite vypfnac stisknuty mene nez 4 sekundy. musite B10Su sdelit cislo IRQ.. v.limu: Suspend nebo vyznam pouze pH vypnuts podpore ACPI. . pISU ra .". . ..:15: Obrazovka Power • • • • Suspend Mo d e 0 d POVI hidku ACPI Suspend Type..r ke startovat z lokalnf sM (Wake on Tip: pocrtac mOze~e krome probouze~ ta).. Mode. 'da Ib S8 Only. tedy vypnut. v 50 -------- _ BIOS a Setup ..) Je-li ACPI v provozu. 'k] d .!p Soft·Off by PWR·BTTN: urcuje funkei hlavniho vypinace na ski'ini pocftace. Hot Key Power ON. arm.. tavenf Power managementu • AP M Configuration venovane detailnfmu nas . -dku teto obrazovky Je venovana ka Pitola 3.pr(JVodce ztikladnfm nastavenfm POI5itace Video Power Doum M ode. POWER ON Function: definuje. Th lze zjistit napfiklad ve Spravci zafizenf (viz obrazek 3.0 Support ACPI APIC Support _~- lJlE!m sp~c.je dobre nastavit na Disabled.

) I I I Resources Controlled By: zde ovliviiujsma zpusob pfidelovani systemovyeh zdrojn. marne k dispoziei tento factek.Move Enter:SeleGi F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults • • • 7 assigned DMA \ to PCIIISA PnP ' Tato cast Setupu je vyhrazena konfiguraci sbernice prostfednictvim prldeleny rozsifujicim deskam. y ta a IDE.prwodce zakladnfm nas/avenTm poi'. o• yo t I· olnit IRQ pridelovane floppy mec amce FDD IRQ Can Be Free: zde m~ze. System Thermal: zde povolujeme pouziti tepelnyeh oehran na zakladnf desce. Throttle Slow Clock Ratio: urcujeme takt systemovYch hodin v setficich rezimech. Dovoluje nam autornaticke zapnutf PC pfi obnove napajen]. . N astavime-1i vsak na Enabled. OMA 0 assigned to PCIIISA PnP DMA 1 assigned to PCIIISA PnP DMA 2 assigned to PCIIISA PnP sy. v. ~~ kuje Volbou No bude preruseni nvolneno. u starsfch rozsifujfcich karat. (Nutnost pouziti muze vyvstat napf. Volba je dUleiita predevsfm pro pocftace. 87. ktera vyvolala zavazny konf1ikt zdroju a znemoznila tak start PC.. • PnP/PCI Configurations Reset Configuration Data I ntmnttt.37. J'imz zdroje pridelf BIOS.e . l t!. Volba se nasledne automatickyvypne. . Za optimalni hodnotu se povazuje 50 %.25.V . Vyjimkou budou kan:Y n~. • • • v·v .12. pcr a hlavns zdroju. Ponechame-Ii zde standardnf hodnotu Disabled. Pfi PowerOf{zustane pocitac vypnuty.' Menu Advanced v v.5. dnes se to pouzfva velmi rnalo. Muzeme zde ovlivnit pfifazeni kanaIu IRQ a DMA: • • PCIIISA PnP: pfidelovam bude fizeno systemem plug-and-play.(ta(. pnpa d ne SCSI) . Pokud by se ~ J ~Vl Ypo 12e~ . uvo _ v U~lV.name-bh :OZSlTIl~lel a . ze pfi startu PC si BIOS nacfta konfiguraen] tidaje ESCD z pamsti CMOS. (IRQ 6).. play.5). do konfigurace plug-and-play prostre me Ve svislych Setupech v~t?~~l:~t trochu odlisne volby: Advanced. tvfm menu . Poneehams-li standardnf nastavenf Auto. (Takove stroje sice napajfme z UPS..16: Obrazovka PNPJPCI Configurations Reset Configuration Data (Clear ESCD): vtme.62.~l usen{nf~e jedno preruseni pro ostatni zarfzeni. ~_ Resources Controlled By X IRQ Resource PCINGA Palette Snoop FDD IRQ Can Be Free IRQ 3 assignet to PCIIISA PnP IRQ 4 assignet to PCl/lSA PnP IRQ 5 assignet to Legacy ISA • • • • 4 assignet IRQ to PCIIISA PnP 3. budou vsem rozsITUJlClm BIOSem. napf. v V. I • t' k r t rSA dnes s tim pro emy nej sou. kud nemame disketovou me cham u.. d . po nemz bude startovat setf:icl rezim. r:. Marne-II vsak poUze S neja ou 53 52 BIOS a Setup .6 PNPIPCI Configurations Souvisfosti: Zakladn! termfny jsou vysvetleny v kapltole 5 . Restore onAC Power Loss: volime reakci pocitace po obnove napajeefho napetf (doslo-li pfedtfm k vypadku napajcnf). kartam prideleny systemove zdroje (IRQ. DMA . I Auto (ESCD) Press Enter isabled Yes Menu Defau reset Data IR~_~~sources_~_~_. po instalaci nove karty. t-edy Tip: Plug-al'ld-play u~e~1 vsechny ~'k nestandardnr kartou.KapitoJa 3 .50. v. zadanfm Power On se pocitac zapne a nastavenim Last State se vrati do stavu pred vypadkern napajenf. budeme.) Power On By: zaffzenf. v W v. Zpravidla je vyjadren v % skutecneho taktu (napf. (Ma to vyznam pouze pfi nefunkenostl plug-and-play. ) • No. e. I/O.5.Setup • • Suspend Time Out: cas nednnosti systemu. bude start probfhat Minim zpusobem. .' k rtu ktera neumi plug-andRucni konfiguraci pouzijeme pouze tehdy. . aby zkontroioval karty a pridelil jim znovu zdroje (vytvofil nove ESCD). Windows (pi'esneji od WinGows95). Pokud chceme BIOS pfinutit k novemu pridelenf systemovyeh zdroju. Byvalo to cas e u a e. budou IRQ a DMA prideleny automaticky. Legacy ISA: budeme moci zadat cislo kanalu rucne. ktere jsou jejim Obrazek 3. jehoz aktivitou bude pocitac probuzen. PoDsfaultne je nastaveno Yes. u nichz vyiadujeme nepretrzity provoz. mOieme zkuslt No. n. . Standardni nastavem (DIsabled) vy ovuj 'h .. a stemOvjch Zdrojfch..e vitsine karet.75. . Power Button Mode: obdoba nastaveni Sojt-Of{ by PWKBTTN.. v PTIKabZovkemrty. Zadivame. N astavfrne-li: PI OS· s timto hidkem se v Setupec se am Plug and ay . t pcr Nektere nestanPCINGA Palette Snoop: je patjm biten. ale iadny zaloini zdroj nema nekoneenou kapacitu baterif a nekdy i on napajenf prerusi.1:1 0 plug-and-play. N a obrazku vidi P h tk' e velmi casto. nebo prechazet do setficfho rezimu (Suspend)._ ~. Pfi volbe Manual zpnstupnime radek IRQ Resources a pfidelem IRQ a DMA muieme zadat rucne.~~) mohou mit s tfrnto biGA ( grafieke akceleratory ne 0 a t (E dardni karty V napr. zadavet Yes. biev ·1 t" barvou miizete zkusit tuto volbu zapnou natsm problemy. zda vypfnacim tlaeftkern (na skhni pocftace) budeme vypinat (volba OnIOjJ). coz p.) IRQ Resources: tento ractek je pnstupny pouze tehdy. VI n s stemove zdroje plug-and-play operac• Yes budou rozsifujfcfm kartam pride e Yt ~ k nacoctovsm systemu (graficka karni~ s stemem. bled). pfinutfme BIOS. pokud v predeslem nastavenf (Resources Controlled By) zvolfrne Manual.5.

. I IDE: za Ina/vypfna integrovany radic IDE.. Speech vU'H'Y'U'd"UII . d v dOY fi . V nasem Setupu je tvorena tremi fadky.70 peimem.... uto nebo zadanf konkretni veradlcI. vyp::u~: ~=y~n~pe~1dad ~fi peruse integrovansho IDE). :r~ nZt'je potreba snad stup k pfipojenemu zafuem... jenych3.. .. je rozumne poIDE HDD Block take A volit tuto vlastnost Mode:naP9ku. " ....0 p v . pri praci s disky SCSI) se tim casteji preruSujf.... USB . Dostupne volby jsou Auto nebo konkretm rezim .. '-' • • IRQ 15 [AvaiiableJ I Obrazek 3.Super 10 DeVice I. S timto nastavenim se casteji setkame spise v obrazovce Advanced Chipset Features. sta?d.. 7: Menu Advanced IDE HOD Block Mode IDE DMA transfer access On-Chip Primary/Secondary PCI IDE IDE Primary Master PIa IDE Primary Slave PIO IDE Secondary Master PIO IDE Secondary Slave PIa DE Primary Master UDMA IDE Primary Slave UDMA IDE Secondary Master UOMA IDE Secondary Slave UDMA On-Chip Serial ATA Serial AlA Port 0 Mode Serial AlA Port 1 Mode Auto Enabled Enabled . jak dIouho muze kazde zaHzenf PCI "drzet" sbernici pcr. disku/Rozhrani (EJIDE/Rychlost pfenosu dat)... IRQ xx: obdoba Resources Controlled By. je IRQ reservovano pro starsr zaHzeni (nebude prideleno prostfednictvim pIug-and~play). Jedno IRQ tak nebude zbytecne blokovano. Mentms hodnotu Disabled ci Enabled. kdezto tato kapi a popisu je nastavovanf vlastnostf radicu. . o.it Souvlslostl! v:ysvetlenr problernatiky najdete. nizsi je tato hodnota.-~~ _<?I!<::Ii!p_I[)~ !J~e_\lice.7 Integrated Peripherals db'" _ pre eznevy zrychluje pnjen v tom (ne(externi fadic v Na zakladnf desceje dnes integrovano mnoho zaifzeni. Obrazovka Integrated Peripherals je ureena k povolovanf ci zakazovani techto prvku a k jejich detailm konfiguraci. oznos yvaji . . Pokud jste si vsak jisti. e ra IC pracobu IDE Primary/Secondary Master/Slave P~O:. .8 0 pevnem disku SArA. ze byste ve svem sys e IDE) ktery prefetch nepodporuje.. Nej1epe je ponechatstandardnfhodnoty.Setup ~r-_~ __ . ze ka. ~ imu meli jesw jiny pfilis pravdepodobnem) pnpade. " " VT ovnavacfch parneti pro IDE DMA transfer access: zap~3/~I~~ POUZl1 ~oze ovnavaef pamef volam (prefetch).. f. tehd kdyz chceme integrovany radIC name je nastaveno Enable~. v kagiO Jach 5.1. jez se dnve pouZlvaly ve forme rozsfrujicich karet. . CPU Configuration . bude IRQ pfidelovano plug-and~play. . .. ze vase graficka karta IRQ nevyzaduje (najdete to v jejim manualu).. jejichz prostrednictvim teprve vstupujeme do konkretnich obrazovek..~- -_'- . hradit novejsfm ve forme rozatrujici . II PCI IDE BusMaster dovoIujeme BIOSu pouzfvat Busmastering pfi cteni/zapisu dat na zaiizeni IDE (v podstats pevny disk) (viz kapitola 5. tfm rychIeji jednotlive karty ziskavajf pnstup ke sbernici. 7 0: pevnern disku 't (E)1OE a 5.. '_nt_~_g_ra_te_d_p_e_r_Ph_e_ra_l_a· OnBoa!!!..OeVice _. lnstant Music Configuration Advanced PCIf"'nP settings WARNING: Setting wrong values in the sections below my cause system to malfunction Plug and Play OS [No] PCI Latency Timer [64J Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] Snooping [DisabledJ PCI IDE BusMaster [Enabled] IRQ 3 [Available] IRQ 4 [Available] IRQ 5 [AvaiiableJ • IRQ 13 IRQ 14 ---. Palette Snooping: viz PCI/vGA Palette Snoop..OnBoard Device . a pokud zakladnf deZdeje soustredeno nastavovam~arame fi zde Jesw musfm upfesnit. Onboard Devices Configuration . ~~m?~reJOn-Chip Primary/Secondary P~ '.Onboard FDC Controller Auto Onboard Serial Port 1 Auto Onboard Serial Port 2 Auto UARl Mode Select Auto UR2 Duplex Mode Auto Onboard Paralel Port Auto Paralel Port Mode Auto ECP Mode use DMA Auto Game Port Address Auto Midi Port Address Primary Mastel Midi__l>ortlRg Primary Slave --l=-S~~r USB controller USB 2. _ PCI Latency Timer: definuje. e _ Enabled Auto Auto Normal Full 37811RQ7 ECP 3 Disabled Disabled 1o__ .Kapitola 3.1 bu. bude jeho kon 19uraee rovnez . y .1.mo~?~~abled.8: Obrazovka Integrated Peripherals OnChip IDE Device Allocate IRQ to PCI VGA: pri Yes pHdiHuje BIOS pferui3eni (IRQ) graficke karte_ VetSina modernfch karet 3D IRQ potfebuje. di SATA.ardne je zapnu.. 3..0 controller USB Keyboard Support USB Mouse Support Onboard 1394 Onboard Realtek Lan Onboard PCI AUdi()_ ~_~ I~i!l~_. muzete tuto volbu vypnout. nez ji bude muset uvolnit pro potreby jineho zai1zenf (pokud 0 pnstup pozada jina karta).~-~-----~ . v .Ui¥ii:nnt ------] Press Enter Press Enter i . trU integrovaneho fadice IDE.. " '.2 Standard vv v' soucasti zakladnf desky..OnChip IDE Device . PCI ... de v1?UJe~opIO 0' 0 PIO vat. Enabled Enabled Disabled Disabled Enabled ~na~:e: _!l_~ __ .. eim Obrazek 3. jestliie zadams Reserved.. di k "' ifef blokovy prenos dat. Pokud je zde Available. ktere jsou e ~~I .~. •' 54 810S a Setup ~ provodce zakladnfm nastavenfm pocita6e 55 .. ska obsahuje ra IC· CMOS S t (kde najdete velmi podobna nastavenf) se tykaIa pr:popitola disku.. id PlO v nemz 4.. likosti datovyeh bloku. avsak dIouM transakce (napf. Chipset .mM~e l~..8. ktere jsou soucastI radl?e IDE. ._----~--. ...

J POtty (COM. '. pouze pokud skutecne USB klavesnic. modem a take vstupne vystupm porty. • • • • • Disabled: fadic vypfna. SATA Only: radic SATA pracuje samostatne. USB Keyboard Support: zapinwvypina podporu klavesnies USB.e_n_f: ··F ~ Rad:c~ sbemice USB R~dfce 2VI. Tip. kdy budou systemove zdroje pfifazeny automaticky. SleOVOU • • i 3E8/lRQ4 je standardnf hodnotou pro COM3.fl~tu. +. Onboard Realtek Lan: nase vzorova zakladnf deska je vybavena integrovanou tou s cipem Realtek.: internf fadi~ .. poulivame.- )ednotky Naslevenl pr-os~i'edk. Zakladnf fakta 0 zaffzenfch I/O najdete v kapttole 5. Enhanced Mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelni a senove ATA.+' + @ Ra~ce lDE ATAiATAPI a USB 2. 0 Controller Mode v popisu "svisIeho" Setupu na konci kapitoly). 2F8/IRQ3 je standardni hodnotou pro COM2.j. I ! !L. zakladnf informace 0 U2E1394 najdete vkap.0 controller: tyM se rychlosti sbernics. V Setupech se casto zadavajf konkretnf pfenosove rychlosti (viz radek USB 2. OnBoard Device Obsah teto obrazovky je zamefen na konfiguraci zbyvajfefeh integrovanych zahzenf.. Combined mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelm a seriovs ATA. Ii 57 I ! 56 BIOS a Setup .. opet nastavirne na Disabled.ani'E:ni I·!%I I TypPlps:tre. USB controIIer: +'.. I .dku 110 Netlavenf 03FB· 03fF 04 IIIIRomh IRQ . _ (COM 1) port ((DM2) po{Htace/O ItEE 1394 rireWire. Dostupne JSOU tyto hodnoty. nebo vypneme. V tomto radku ji muzeme vypnout/zapnout. :+~a . Pokud nastavfme Enabled.ny(LPTl) '_Procesory ihrdlce disk€tuvYch lednotek zapfnwvypina integrovany kontroldr USB. rozhranf je venovana standardnim vstupns vystupnfm Serial ATA Port 0/1 Mode: volime..floppy diskety. Dostupne volby jsou Auto nebo Disabled.. Auto: rezim zvoh BlOS .pn)vodce zakladnim nastavenrm po6ftace . pH Enabled budeme moci s klavesniei pl'acovat uz pfed startem Windows. c~mz p?voli~. Norma USB 2.!KQintJrIl!tarni d Po-mac J a j!na polohcved z.\ ¥ ~ Dsketove Dlskove Jednol:ky .12 0 rozhranfch JAADUII +.. USB Mouse Support: opst zapina/vypfna podporu USB mysi.19: Systemove prostFedky serioveho portu Onboard FDC Controller: bude nastaven~ na Ena?'~~. Pn vypnute podpofe bude kJAvesnice dostupna az po naeteru ovladaeu. • 3F8/IRQ4 je standardnf hodnotou pro COM!._ ~ OK _ 'I Siorno Obrazek 3. Onboard Serial Port 1/2: zde nastavfms preruseni a adresu I/~ ~enovYch portfi ~S 232C (v podstate pfiradfme konkretnf zdffce jmeno COMx).Setup IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA: definuje m6d DMA.J Kapitola 3 . v nemz bude fadic pracovat.j G:r. + J. sfiova karta. integrovana zvukova karta. Super 10 Device SouVislosti: poe{tace.GJoLPT) :I t:Omunikacni port . kterou bud' zapneme. Je'li kH~vesnice Usa povolena. 5. ktery z kanaIu SATA bude primarrn a ktery sekundarm. BjTvajf zde umfsteny fadice USB. nastavfme na Disabled.avesntce +Q '-t- :+: . i~_ ~ MOO81T1Y Monitory Mysl .to univerz§lnr seriovesbi!imfcf. Disabled a radic disketove mechamky v rOZSll'UJlCl karte pouzijeme pouze pri poruse integrovaneho radice. Onboard 1394: zapfnwvypina podporu lEE 1394 FireWire. 2E8/IRQS je standardnf hodnotou pro COM4.U __ ~ _.' Po. USB Keyboard SUPPort nastaVfme na Enabled. Pokud toto zaffzenf nepouZivame. [sou optatnf rozhranf kfavesniC vyprluty.12 0 rozhranfch Tato cast konfigurace integrovanyeh (Input/Output) zafizenfrn.0 zavedla novou rychlost USB ~ High Speed _ 480Mb/s.af!ckeedeoterv t . Obsah obrazovky pak samozrejme odpovida instalovanym prvkiim zakladm desky. SouviSlostl: POpis USB je v kapitole 5..INJ vdee a hernch 5it'oye ecepetev Svsternove ~arizeni J ---. bude pnpojene vysokol'ychlostnf zanzem USB automaticky detekovano a nasledns se zapne podpora prenosove rychJosti High Speed. JestIize toto zaffzenf nepouzfvama.' tlska. zafl2. On chip serial ATA: Volime rezim Serial ATA fadice: Onboard PCI Audio: dalsf (temef standardni) vybavou desky je zvukova karta..§ :+ .. I I' kar- • • Auto.+: ~ Sit Seznem koilf'ktrifch J Bezkor.12 0 rozhranfch pocftace.j.OM Kl. ~~~ Jednotky ovo nebc CD-R.

hodnota pro LPT3. 5. 3. c:=--. ktery vybframe podle m6du prace pripojeneho zaffzenf: • • Full Duplex.20) je IRQ dokonce implicitne zakazano. Priznavate. io~P'j·. kdy je umoznen dvoukanalovy pfenos dat (tj.57 ME je infracerveny rezim firmy Sharp. se riziku. ktery z reZimu je pro pfipojene zafizeni optimalni. soueasne z pocftaee do zafizeni a naopak). Game Port Address: nastavujeme adresu hernfho portu.Setup • Disabled integrovany radic serioveho rozhram vypne. a vystavujete vhodny. Zacnu na obrazovce Onboard Devices Configuration. To se provadf specialnfm programem konkretnfho radice. Obrazek 3. muzeme mu pridelit kanal IRQ (5 nebo defaultnf 10). je dalsim rezimem.'-Iredkl~ N a zaver uvedu jeste ukazku druheho. nebo obecne zafizeni.). ~!-~~~~l__~----. ASKIR 0. Half Duplex. VyMr byv::i z adres 201 (default) a 209 nebo muzeme herni port vypnout (Disabled). vetsinu z nich znams. musfme konfiguraci diskoveho pole dokoncit. nebo jako port pro dalst zafizenf (zmezi na vyrobei desky). V nasem Setupu muzeme volit: • • • • Normal. EPP: obousmerny rezim vhodny pro tiskarny a skenery. a tak upozomfm na odlisnosti. ktery kanal DMA to bude. OnBoard AC 97 Audio: ph Auto bude automaticky vyhledana a zapnuta integrovana kova karta. Proto jsem iakladnf popls RAID zafadil do kap.17). ze BIOS nastavf ten mene SCR (Smart Card Reader). systemovych prostfedku najdeme ve Sprtuoci zaiizeni Hodnotu prerusenf a cislo paralelnfho portu ovliviiuji ve svem Spriioci zaiizenf dows. nekdy je k dispozici volbaAuto. !LPTl . normy IrDa. Onboard Paralel • Disabled vypma integrovany 378/IRQ7 je standardni 2781IRQ5 je standardni SEC/IRQ7 je standardni Menu Advanced Souvislosti: Nektere drazsf zakladnr deSky nabfzejf rnoznost oraces rezimy RAID.' plenJ!enl CIslo porlulPT. ECP Mode Use DMA: Rezirn ECP pouzfva kanal DMA. IRDA." Mt:'todll rllt'O"::~nl pl(j. Dostupne volby vidime na obrazku 3. externf pevny disk atd. OnBoard IEEE 1394 Controller: zapina/vypfn::i integrovany radic IEEE 1394.20: Konfigurace LPT ve Windows 58 BIOS a Setup .9 0 diSko\IYCh polich RAID. take Win- Paralel Port Mode: paralelni port je schopen pracovat ve vice reZimech paralelniho rozhrani. pffpadne port vypneme. Jeho umfstem. ktery muze pracovat v rezimu IDE nebo RAID.orovodce zaklaOn{m nastavenrm oocttsce 59 . N emate-li takove zaffzenf. ECP: obousmerny rezim vhodny pro pamefuve jednotky (Iomega ZIP. Pokud ji Setup nenajde. Zde (Obr. ponechte zde hodnotu Normal. Setupoveho ovladanf. UR2 Duplex Mode: tyM se rezimu prace infraportu. • • • hodnota pro LPTl. zvu- o PQI<ud mo!no. druhy seriovy port bude pracovat v normalmm rezimu RS 232C. implicitne byva pouzita 3. ktery podporuje serioveho rozhranf. hodnota pro LPT2. ktere easto mem srner toku dat. UART Mode Select: Druhy seriovy port muze fungovat bud' jako standardni rozhranf RS-232C. ze nevite. Port: stejne jako u serioveho portu volfme pridelenf systemovych zdroju: paralelnf port. v OnBoard Promise Controller: zakladnf deska v nasem pffkladu je vybavena integrovanym radieem disku. bude zde nastavena volba Disabled.i"".Kapitofa 3 . Zvolfme-li RAID.. Zde muzeme nastavit. • Normal: puvodnf jednosmsrny rezirn. hodnotu Skuteene nastavenou (Obr: 3. nO(>OUiiv. Midi Port IRQ: je-li Midi port povolen. Nastavenfm na Enabled integrovany radic zapneme a v nasledujfcim radku Operating Mode vybereme rezim price (RAID nebo IDE). K nastavovani vlastnostf integrovanych rozhranf zakladnf desky se dostaneme prostrednietvfrn menu Advanced. Midi Port Address: pro pfipojenf Midi portu muzeme zvolit z adres 290. kdy je prenos jednoeestny. druhy seriovy port bude pracovat v infraeervenem reZimu. kterou muzete zmenit na 1. start a ovladanf jsou popsany v manualu zakladni desky. vetsina obvodu • • • • SP P: obousmerny rezim IBM. vopaenem pnpade nastavte podle dokumentace daneho zafizenf pfislusny typ portu (nskdy jsou tato pffdavna zaffzenf integrovana na zakladnf desce). 300 a 330 (default). ECP+ EPP: spfse vychodisko z nouze.21.''''''. V tomto Setupu budeme pouzfvat dYe obrazovky: Onboard Devices Configuration a USE Configuration.

Taje ureena ke konfiguraci velkokapacitnich zaffzeni USB (diskU USB). Sdeluje nam skuteene hodnoty napefovyeh urovnf.1J OnBoard LAN: zapfna/vypfna integrovanou sffovou kartu. funkce funguje pouze v systemeeh ACPI! pc Healt Shutdown Temperature CPUVCore AGPVoltage "'3. 20.I·I·~· .. Legacy USB Support: se tykci podpory starsfch zafizeni USB (mysi a klavesnic USB). Poetem porto. objevf se hlasenf No USB mass storage device detect. ktera se zabyva vlastnostrni integrovanych rozhranf.05V 12. USB Mass Storage Dev'ce Configuration 3.(480 Mb/s) Obrazek 3. zda bude pouzita jeji bootovacf pamef (OnBoard LAN Boot ROM). 6 USB Paris a 8 USB Ports.: Konfigurace imegrovsnyct: zarrzeni V PC Health Status Souvislostl: Jak zjfstime zal\ladnf parametry mikroprocesoruje popsano vkapltoIe 5. 30.: 3.92V 2. ale programem ulozenym v hootovaci pamsti sffove karty. s jakou bude radic praeovat . 1. Mozncsti volby jsou: Disabled. N astavime zde lirnitnf te_plotu. teplotu procesoru. je USB Configuration. 65. 75°C.'. USB je definovan mozny pocet diskf USB.03V 3.ij. 2 USB Ports. zakladnf desky).0 Controller Mode Ad"anced.32V 5.9) [DMA3) [IRQ7] [Disabled] USB Mass Storage Device Configuration: poslednf radek je vstupem do daiM podobrazovky. -'+ USB Ports.48V 5.Setup . muzeme zadat.22: Obrazovka PC Health Status 60 BIO$ a Setup - oravoace zakladnrm nastavenrm pocitace 61 J' . kolik porto. SB Configuration U V~ Speech Configuration II> Chipset.23. phpadne muzeme integrovanyradie USB vypnout.02V 2. U~~ Mass St~rage Reset Delay: na prvnfrn radku zadavarne pocet sekund. pfi jejfmz dos~zeni bude system vypnut (pfijdeme pravdepodobne a data. zapneme/vypneme kontroler posledniho standardu USB 2. 70. Hodnoty mohou byt Enabled/Disabled nebo Auto/Disabled. ale ne 0 mikroprocesor). OnBoard Modem: zapina/vypimi integrovany modem..40 s.0 Controller: lt~ :Move Enler:Select F5: Previous values +!-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exil F1:General Help F7: Optcmlzed Defaults USB 2. Pak by start PC neprobihal z pevneho disku. ci High Speed . Ta rna mime odlisne fadky od tech uvedenych v casti OnBoard Device: USB Function: zde zadavame. v opaenem prfpade ji vypne..ni).·I·. zapne jejich podporu.. Pozor..Full Speed (12 Mb/s).5V 5VSB Voltage Battery CPU Temperature CPU FAN Speed System FAN Speed Status ··JtfiHftl Ilem Help Auto behem startu PC detekuje BIOS zaffzeni USB.73V 3.0V +12V -12V +2. menu Advanced .m•• / ~ Advanced USB Configuration USB Function Legacy USB Support USB 2.zdravf" pocftace je spfse informativni.5 0 mikroprocesoru/GPu/D .Kapitola 3 .8 Obrazek 3. Operating Mode gn~oar~ ~~E 1394 Controller I [Auto] [Enabled] [RAID] [Enabled] [Disabled] (Enabled] [Enabled [Enabled) [3F8!IRQ4) [2F8/IRQ3] [378] [Normal] [1. Na me desce to je 60. Je-li karta povolena.3V +5. pfi: • • • Disabled budeme moci s temito periferiemi pracovat az po nactenf jejich ovladacu (tedy po startu Windows). .0 Controller Mode: volime rychlost. II> Onboard DeVlces~snfigurafion II> PCI PnP II> Instant Music Configuration I"'- n o~nBoard LAN Boot ROM DnBoard Modem OnBoard Floppy Controller Serial Port1 Address Serial Port2 Address Parallel Port Address Parallel Port Mode EPP Version ECP Mode DMA Channel Parallel Port IRQ OnBoard Game/MIDI Port [6 USB Ports] [Auto) [Enabled) [HiS peed] • . N apfiklad meehaniku ZIP takto "predefinujeme" na disketu a muzeme z ni udelat bootovaef zafizeni (viz kap.3 Advanced BIOS Features Setup/Poradi bootov6. z nieh je urcena dvo- II> CPU Configuration Onboard Devices Configuration I ____. nekdy take zakladnf desky a skutecnou rychlost otacek ventilatoru. P?kud se behem teto doby zarfzenf neaktivuje. Prokazdy jice radek: • Device 1: zde se ukazuje detekovans zahzeni.m •••• Item specific Help Advanced OnBoard AC"97 Audio 0 nBoar d P rormse C on t ro IIer . kdy POST cekaji na start disku USB. Zbytek voleb na obrazovce se nijak nelisi od stejnych radko. •. Najde-li mys ci klavesnici USB. USB bude aktivnich (samozrejme hodne zalezi na skuteenem poctu porto.91V 46'C 4590RPM 4500RPM Menu level USB 2.0.16V -11.0 Controller USB 2. Obrazovka venovana . Enabled budou obe zafizeni pnstupna jill pfed naetenfrn ovladaeu.mll. Shutdown Temperature: je vetsinou jedinym konfiguracnim radkem v obrazovce.lIlIl!I. Emulation Type: zapisern Auto bude zafizeni s kapacitou mensf nez 530 MB emulovano jako ~oppy disketova mechanika a vetSf zaffzenf jako pevne disky.fdentifikacnT oislo mikroprocesoru a mnoho adaJtJ najdete v Pff/ohfich na kOJic] knihy. Dostupns volby byvajf: 10. Druhou obrazovkou. popsanyeh v Super I/O device v teto kapitole.

CPU Clock Ratio: sern zapiSeme pomer mezi frekvenci jadra mikroprocesoru a vnejsi frekvenci (tj.-~------- a § Computer DMI AIDA32 vaso Summary comouter Name ! I Field.sensor . +/. Motherboard +Motherbo:E:lrd ~AUX Cooling Fans 35"C (95 'f) 47"C (117"F) 24 'C (75 'F) H..0. jfmz se startuje PC). nektere Setupy ji nabizejf v obrazovce Advanced Chipset Features. cimz se elektromagneticke rusenf omezf. CPU Vcore: ukazuje skutecne napajeci napetf jadra mikroprocesoru. nemuzeme do nich tedy vstupovat. ale jejich udaje jsou pomerne dUlezite.> Chipset * $CPU 244SRPM <:p aos (±j_ ~ i. Tip: Hadnoty srurnane jednotlivymi obrazek 3.) .9 Frequency jVoltage Souvis(osti.port &ud. senzory uvidfme take v pwgramu AlDA32 (viz ___ c__ ~ __ ~~~~~~~ Control ~ _ I ~ew B. Tip: Pfehled provoznleh teplot mikroprocesonl najdete samQZfejme na 'WVNV-stran- kach V9robce.41 V Obrazek 3. Multiplikatory mikroproeesoril. jsou totiZ uzameeny.5V. 62 BIOS a Setup .\ISeMor V. nenajdete tuto obrazovku vubec.3V.l Input Display i+ s os v 1197V A +5 V st.5 $+3.t information ______ ~ic.!Leb 0 ••• -----. Pokud budete pracovat se starou deskou.F5: Previous values "/-PU/PD. zda jsou zakladni deska a jeji Setup konstruovany pro pfetaktovanf (overclocking). zalezf na tom. Auto Detect PCl Clk: pfi zapnuti volby bude BIOS monitorovat aktivitu PCI. velkjm vetrakem dispanuje take napajecf zdroj.73V 1.20 Jrekvencfch.I"" ITEiT6705F ISA 290h I ~senSDr CPU Clock Ratio Auto Detect PCI Clk Spread Spectrum CPU Clock Voltage Fine Tune X CPU Voltage Regulator XAGP Voltage Regulator XDRAM Voltage Regulator ~ Enabled Disabled 100MHz Disabled Default Default Default Item Help iI 1 ~?~ 6.£ 41. Proto se heine nastavuje hodnota Disabled. storay" :. krome vstraku CPU mahou bjt vsntilatcrem ofukovany chladiee na chipsetu ci vidsokarte.03 v Obrazek 3. coi se projevi na vseeh komponentach zakladni desky! V jednotlivych Setupech se tyto obrazovky mohou znacne lisit.75%. FrequencyNoltage ~ __ ~~ __ CPU FAN Speed: otacky vsntilatoru System FAN Speed: otacky nektereho z dalsich ventilatoru... jeji vlastnosti se totiz menf pornoci propojek (jumperu). ktera jsou chonlostiva na pfesne casovanf (napf. ktere by mohlo zbyteene vznikat a .b ijJ ~ Operating Server System A Vo~e~e velues $CPUCore 0.kladnf clesky pojednava kapltola 5.pretaktovavat . teploty a nepet! na zakladnf desce Spread Spectrum: s touto volbou jsme se jiz jednou setkali. mustme najit v papisu zakladnf desky. teplota mikroprocesoru.flkladnrm nastavenrm po/jftace 63 . Dalsf radky jsou jiZ informativni. a pokud zjistf. Nsvyhodou vsakje.Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7: Optomized Defaults e!J Memory @lSPD -(ji.0. ze nektere slaty nejsou obsazeny (nebo [sou obsazeny a nejsou aktivnf).Setup . + 2. a aby nastavena hodnota byla akceptovana.35%. Muzeme zde ovlivnit nejzakladnejsi pararnetry. 3.11 V 1..Mry +12V 5. Dostupne rnoznosti "zp]osteni" jsou: +/.J.~ia . Properties Type Access <. Kteremu chladici je radek venovan. Je posledni konfiguracnf obrazovkou v nasem Setupu.eo$:.ndby ~VaATB. musime mikroprocesor odblokovat.24: Obrazovka Frequency/Voltage Control '!!!.:Move Enter:Select .S2V 3.znecisfuvat" kolemjdoucf signaIy.21).2.23: Otacky. (VentilatorU je v PC celafada.Kapitofa 3 . ze se tim zaroven muze narusit komunikace se zaffzenfmi. + 12V. + 5. AGP Voltage: zde vidime skuteene napajecf napetf na sbernici AGP.3 V V 5V 1. +/. frekvenci USB).---. +/.prQvodce .je pomerne slozite. 5VSB (napefovy signal zdroje. ze spicky signalfi budou modulovany na ploehe kfivky. Odaje pro nejpotlzfvanejsT mlkroprocesory jsem pak zaradi! dO Pi'fIoh. Tim se omezf elektromagneticke ruseni. KvU1istabilite systemu se vsak doporueuje volbu vypnout.. Spravnou hodnotu nastavf BIOS sam a zvysovat ji .0. Kazde PC je napajeno nekolika napetovymi urovnemi. vypne signaly jdoucf k nim.0. Voltage Battery: CPU Temperature: napetf baterie zalohujicf pamef BIOSu. M~~im. nektera zafizeni SCSI).50%.. jejichz skutecne hodnoty ukazuji radky: + 3. Struene tedy zopakuji: Behem prace generatoru hodinovyeh impulsii vznika ze spickoyYch hodnot pulsu elektromagnetieke rusenf. mikroprocesoru. Zapnutim teto volby zajistite. . Control OSQuvlslostflch meZi fr:ekvencemi za. Motherbo8rd B:§ Temperatures: $CPU $cPU $CPUID .00%.1.

Za- Pro tvar hesla jsou vsak vyhrazeny obrazovky: • • Supervisor Password. Power Temperature: teplota napajeefho zdroje (v nasem prfklade sice BIOS podporuje mefenf teploty zdroje. kdy miize zrysit spolehlivost pretaktovanych komponent. Je mozne definovat heslo a to pak vyzadovat pfi startu PC. 5. umoznuje pozvednout frekvenci FSB 0 nekolik procent. N aetene tidaje nam pak mohou slouzit jako zaklad pro daISf konfiguraci. Chassis Fan Speed: otacky ventilatoru Power Fan Speed: otacky ventilatoru vsechny komponenty zakladnt desky). To ve vysledku vede ke zvjseni vikonu procesoru. BIOS Setup Defaults Menu Power Ve svislych Setupech je momontalnfmu stavu pocitace vyhrazeno menu Power. musfme doplnit nektere udaje. Nastavenf se nacita z pameti CMOS. 13/16. ktere vsak nemusi vZdy fungovat. Vyrobci jednotlivych prvkii vsak zvysovam napeti durazne nedoporucujfl CPU Voltage Regulator: AGP Voltage Regulator: DRAM Voltage Regulator: dovoluje zvysovat napetf jadra mikroprocesoru.' hesla musime zadat pouze pfi vstupu do Setupu.5°F [N/A] BIOS Setup Defaults: v tomto pifpade naeteme parametry chle nastaveni. PCI a AGp. vybfrat (opet vidime. Pokud ji Setup obsahuje.Kapitola 3 .900V] Tip: I kdyz pouzijeme prednastavenau kcnflguracl.550V] [3. 3. dobre je ravnei zkontrolovat parametry pevnych diskli a nastavenf disketove mechantky. Rovnez pofadrbootovant je vhodne pfizPllsobit nasirn patrebam. napf.pruvodce zakladnrm nastavenrm Poc/tace . Zde najdeme odkaz na Hardware Monitor.. damm Enabled budeme moei regulaci pouzft a zpi1stupnfme fadek Fan Speed Ratio. • Load FailSave Defaults: nacteme overene a funkcnf parametry BIOSu. dokonce ani nemusi nastartovat.890V] [11. System: heslo je vyzadovano pfi kazdem spusteni PC (presne po skoncenf testti POST). zpusobene napf. ale ve zdroji neni tepelne cidlo).3V Voltage 5VVoitage 12V Voltage • [44°Cf111 OF] [36°C/96. (Konstrukce zakladnf desky z hlediska frekvenef je popsana v kap. 12/16. 65 64 BIOS a Setup . Fan Speed Ratio: zde zapisujeme konkretnf hodnotu otaeek. kde je vyrobcem ulozeno. kam zapisujeme heslo potrebne pro praci se Setupem (odpovida nastaveni Setup v obrazovce Advanced BIOS Features Setup). dovoluje zvysovat napeti parnetf DRAM.20 frekvencich. CPU Fan Speed: otaeky ventilatoru rnikroprocesoru (RPM:::: otacky/min).386V] [4. chipsetu zakladnf desky. teplota zakladni desky. Suspend Mode ~~-'--Repast Video on S3 Resum' Hardware Monitor ACPI2.25: Obrazovka Hardware Monitor CPU Temperature: ME Temperature: teplota mikroproeesoru. optimalizovane pro l'y- [Disabled] [11/16] [2250RPM] [XXX RPM] [XXX RPM] [1.Q Support CPU Temperature ACPI APIC Support MB Temperature Power Temperature ~ APM Configuration . tedy pfi startn operaenfho systemu a take pfi vstupu do Setupu.Supervisor Password. PouZijeme ho pro rychlou konfiguraci Setupu po ztrate nastaveni. User PassUJ01'd. N ezapomeiime vsak.ktera slouzf ke vlozenf uzivatelskeho hesla. a system se muze stat nestabilnfm. Muzeme z: 11/16.10 Load Fail ..) Voltage Fine Tune: prepnutfrn na Enabled povolirne zmeny napajecfho napetf prvkii v nasledujicfch tfech radcich. Main Advanced Security Power Pouzitim teehto dvou voleb muzeme nacfst vyrobcem pripravenou konfiguraci Setupu. tak napajecich napeti a frekvencf). Ochranu heslem zapiname vetsmou v obrazovce Advanced BIOS Features Setup (viz volba Security Option) a marne k dispoziei dve moznosti: • • Setup. vybitfm baterie CMOS nebo nasfrn omylem pfi zadavanf parametru. Hardware Monitor Q-Fan Control Fan Speed Ratio CPU Fan Speed Chassis Fan Speed Power Fan Speed VCORE Voltage 3. Zvysovanf napeti rna sv-ujvyznam pouze pri pretaktovani.11 Prace s hesly . ze s FSB se men! i dalsf frekvenca na zakladni desce.Save Defaults. 14/16. Q-Fan Control: tento BIOS a zakladm deska nabizeji prizpusobeni otacek ventilatoru. dovoluje zvysovat napetf sbernice AGP. Obrazek 3. 15/16 (posledni volba nabfzi nejvyssi otacky). CPU Clock: tato volba je rnozna nejdUlezitejsf z cele obrazovky. ze snimaei otaeek nejsou vybaveny Poslednf ctyfi radky ukazujf skutacne hodnoty jednotlivyeh napetovyeh hladin.Setup . 3. Jde a cas a datum. User Password KaZdy BIOS dispanuje moznosti ochrany pfed zneuzitfrn. V jeho obrazovce vidime jiz zname iidaje (tykajicf se jak teplot a otacek.

<Shift Tab>.Setup PH pouzrti hesel mohou nastat dye varianty Pouzijeme-li pouze User Password (Supervisor Password ziLstane prazdne).prOvodce zakladnrm nesteventm poMace 67 .-. ~ slouzi k zadanf hesla. v opaenem pnpade Not Installed.- ~--.anfhesla a "ovladnutf" PC. password <Tab>.-: Item specific Help r Install or Change the .12 ukoncenr Setupu . 3. bud's ulozerum nastavenf Save & Exit Setup. Jsou-li definovana obe hesla.__ ----c I Ir I Enter New Password l= =-==-= =- ==-_--=~~ Sel(wt Ilel1l Select Menu Obnjzek 3.Save & Exit Setup. ale podstatne prOdlouif cas po- ti'ebny k tomuto iJk:onu. Exit Without Saving Ukoneenf prace se Setupem provadime Minym zpiisobem.2 Us:nofiidanf BiOSujVymazanJObsatlu Setupu). Vlastni zadani hesla je velmi snadne. Volba Exit Ve svislem Setupu je pro ukoneovani programu vyhrazena volba Exit. Znalemu I'1tocnfkovi nezabrani ve vymaz. V obou pffpadech musime sve rozhodnuti jeste potvrdit stiskem klavssy Y.Save Defaults. Na obrazku vidite jedno z moznych feseni. uvidfrne zde Installed. BIOS Setup Defaults). nebo bez ulozenf zmen . 66 BIOS a Setup . BIOS Features SetupNirus Virus Protection bylo popsano v Advanced Main Advanced Security Power Not Installed Installed Boot Info Exit I I I Supervisor Password User Password Chan e Su ervisor Password Change UserPassword Clear User Password Boot Sector Virus Protection . kam heslo zapfseme.Exit Without Saving. Change Supervisor Clear User Password Boot Sector Warning. Password a Change User Password vymaze heslo. Najdeme v ni take moznosti pro naeteni vyrobcem pripravene konfigurace (Load Fail. bude toto heslo nutne zadat pfi startu PC a take pfi vstupu do Setupu. Menu Security Ve svislem Setupu je prace s hesly soustredena zpravidla do jedne obrazovky menu Security.-. K otevfeni Setupu pro libovolne tipravy budeme muset pouzft Supervisor Password. ale muzeme s nim otevfit take Setup. V Setupu nam vsak bude dovoleno nastavit pouze jiny tvar User Password. or <Enter> selects field I I I [Disabled} --~-_ = .26: Menu Security Tjp: Ochrana heslern BIOSuje pomerne tJ'cTnna. Supervisor Password a User Password indikuji nastaveni hesla. Zapis se provadf dvakrat kvuli vyloucenf omylu.ale rozhodne nenr nepi'ekonatelna (viz kapitola 1.. budeme zdavat User Password pfi startu PC. Muzeme take pouzft "horke" klavesy (zpravidlaFl0 a ESC). Je-li ochrana heslem aktivni.Kapitola 3 . Po klepnuti na pnslusny radek (User Password ci Supervisor Password) otevfeme okenko.

Upgrade · (flash) BIOSu .kapitola 4 .

R .Kapitola 4 . k tomu marne nekolik moznostf: • • • Oba iidaje najdeme v dokumentaci poeitaee. zda chceme pokraeovat.:J Server 9 Display ilfJ . Pak si je stahneme a vetsinou je budeme muset rozbalit. Snadno se muze stat. flash z Windows). Zakoupime novy. je venovana kap.S~ prQto~ po jeho upgraElu si 11l0zeme snadrm zkontrolovat.: Zakfadn{ deska pocftace Tip: Je dobr~ poznernenat si starpu verzi 61 . caste je take integrovan v BIOSu. a prostudovat dokumentaci. v nemz je ulozen novy tvar programu BIOS. Nahrajeme sem take program flash. Je tedy nutne spravne identifikovat zakladnf de sku. Ve svete PC se vse vyvfjf (a zastarava) velice rychle. vymena mikroprocesoru ci zdokonaleni podpory AGP. z niZ pocftac nastartujeme. Vysvetleni je snadne. pfinaSi s sebou ureita nebezpeei. se predstavt a POST-testy/Uvodni obrazovkYllnJormace a typu a verzi BIOSu).M 10f MHz (QDR) 404 MHz ee IClock ClOCk . Zdanlive preruseni zapisu nehrozi. C02 plati take 0 hardwarovych prvcfch. Pffpadne pouzijeme diagnostieky program (napf.. Pokud udelame chybu. Deska a BIOS.. AIDA32). PH skutecne praei s konkretmrn BIOSem budeme samozrejme pouZfvat software odpovidajici nasi zakladnf desce. verzi BIOSu a vse zkontrolovat se spravnou verzf datoveho programu. Obrazek 4.Bus\l\o1d1h 84. kdy BIOS vznikal. Proto je dobre provadet pfepis BIOSu na PC pripojenem k zalohovacfmu zdroji (UPS)! N as BIOS muzeme prepsat spatnym datovym programem. Disketu vytvoffme snadno pffkazem Format (staci klepnout pravou klavesou rnysi na ikonce disketove mechaniky a P1111:az vybrat). • +Front Motherboard ID Motherboard Name Sfde Bus Properties Type 0512812002·P4X266·B233·ID6LWEOCC·OO Unknown +·MmI1eroosra t!Ii!I Memory !lIllI SPD ~ Chipset ·~BIOS OperetU1g System CPLJID 4.hraZel1l8 nov-au (zda sa preparen! BIOSu zaanlo). v dobe. Pote nam bude polozena otazka.)Bus Type 4'1 Bus VIAV·link 8-bo \I\o1d1h Jeste nez se budeme venovat flashi BIOSu. Tu je mozne prepsat a nahradit tak starsf BIOS novym. nesmime jej nikdy prerusit.2 Start pocitace AIDA32 v3. Vyrobei BIOSil si toto nebezpeef uvedomuji a swj program zapisuji do parneti Flash ROM. tak datovy program. neni tiplne snadne (ale ani nijak slozite). a pokud se sem vejde. nebude nam nas novy BIOS k nieernu. jednu z nich ukazuje kapitola 4. ie kdyz se upgrade nepodaff. Pokud vsak dojde k prerusenf napajeni PC.) 70 ----------------------------------------------------------- 8105 a Setup - oravodce zilkladnfm nastaven{m pocitace 71 . se vyrabeIy disky s mensf kapacitou a tak vetSf poeet logickych bloku (LBA) jeste BIOS neznal..Upgrade (flash) BIOSu 4 Upgrade(flash) BIOSu Identifikace zakladni desky a BIOSu Obrazne se da nci.-Bus . zda byta nCj. protoze neni softwarove mesne ~ zadny pffkaz na to neexistuje. K prepsani BIOSu pctrebujeme dva zakladni prvky: iE Iii EO ili . 2. zvetSeni pevneho disku. ktere k zakladm desce path'. Je tedy dobre prohlednout si CD.1 • • Postup pri upgradu Program. Input Network DiredX <pChipset . ale BIOS si s tfrnto prvkem jiZ nebude rozumet. Prepsanf BIOSu se neprovadi kazdy den. zrychleni porta I/O. behem startu pocftace (kapitola 2.1 ~ Varianta 4. jakou desku marne).80 Iii Ii:i + Motherboard 40CPLJ 40 !lI Compuler . Datovy soubor. dokonalejSirn programem. Jako pffklad muzeme uvest pevny disk.2 Co kdyz se to nepovede ?). Vlastnf upgrade popisuji v nasledujicich kroefch: (Pro demonstraci postupu pouziji vzorovy program a datovy soubor. Pak budeme muset stary BIOS prepsat novym. flash BIOSu se nezdan a problemy jsou na svete. Nekteh vyrobci dodavaji program flash na CD s ovladaci zakladnf desky (pak nam odpadne jeho hledanf v Internetu). pokud pokracovam zvolime.vdechuje zivot" hardwaru pocftace. kterym BIOS prepfserne. jak je resit. Cfmi jej vlastne zniefme.Effeclive Bandwidth Bus Properties 3228Ml3is i±I ~ MuHlmedi. budeme na nespravny datovy soubor upozorneni jeste vlastnfm vypalovacim programem. Nejcasteji je duvodem pro upgrade BIOSu zlepsenf podpory ACPI.. prestaly nam vyhovovat jejf parametry). Prvnim krokem je spravna identifikace zakladni desky a BIOSu. ze BIOS . musfrn upozornit na to. ale s mensi kapaeitou (nebo jej nevidf vubec). budeme mit znaene problemy (tomu.1. Bude tedy dobre vyrobit si dosovou startovacf disketu.ge <:. po instalaci do PC jej sice BIOS identifikuje.J! Stor. Vlastnf program flash pracuje zpravidla nad DOSem (verze pro Windows nejsou tak caste. PH pfepisovani nam hrozf dve nebezpecf L Zaene-li zapis do pameti. Intel NetBurst . ze budeme potrebovat nekterou z hardwarovych soueastek vymenit (je porouchana. Priprava potrebneho softwaru Oba soubory pro upgrade (program a data) najdeme na WWW-strankach vyrobce zakladnf desky (uz vime. a tak je dobre venovat mu patricnou pozornost. 4.

.Upgrade (flash) 8fOSu Parametry prikazu Format ukazuje obrazek. Pof-adi bootomini. Rozhodns Update BIOS Including Boot Block a ABeD slouZ! k vlastnfmu prepisu BIOSu . Radkem zakazujicim flash BIOSu muze bit napr..!iii. model a datum obou BIOSli. . Saue Current BIOS To File. jednotl:y: tiloznosti [ormato . BIOSu 2. Proto je prepsanf BIOSu zpravidla zakazano. v nemz bude zaloha ulozena (pro jistotu uved'te plnou cestu. model a datum BIOSu. napr.3: Obsah stertoveci diskety Obrazek 4. ktere takto mohou dosahnout "vjbornych" vjsledku.3 Advanced BIOS Features/Poradi bootovrini). inverzne zobrazeny jsou soubary potrebne pro flash (AWDFLASHEXE a datovy mory). stavajfcfho (CURRENT) a noveho. bin). obrezovks progremu flash Obrazek 4. 0 uspesne zaloze jsme mformovam (BIOS Saved Successfully) a pak se klavesou Esc vratime do prvnf obrazovky.bl zr yelikost .tR & -. Nejdfive zkontrolujeme verze. Souhor zalohy nebyva dlouhy a zpravidla se vejde na startovacf disketu.IIt •• l?l~iY~t~~S. Prepsanf BIOSu spatnou hodnotou je pomerne zajfmavym resenirn pro pocitacove viry. Bezpeenejsf je vsak ulozit jej na zvlastm disketu. Do radku Enter Choice napfseme 1 a potvrdime Enterem. Kazdy takovy program rna jednoduchou ovladacf obrazovku: V horni casti vidime typ pameti.. 1 ja se pokusim ukazat nejznamejsf Po nastartovani PC ze startovaci diskety spustime program flash (pokud budu pokracovat v nasem prfkladu.4 Advanced Chipset Features). Varianta flash se vyskytuji v nekolika provedenich.i!9. v dalsfch :hidcich nasledujs radky nabidek: • tento krok nevynechavejte! verze.u~H. budeme vyzvani k vlozenf jmena souboru s novymi daty (v nasem pifkladu by to byl A:16aiv0920. bude to AWDFLASHEXE).BIN) a pak se prermstfme do obrazovky Update BIOS Including Boot Block a ASCD. BIOS Protection (kapitola 3. kterou budeme pfepisovat (Flash M e- Zde pouzijeme volbu 2 (Update BIOS Including Boot Block a ASCD). Upgrade za- 72 BIOS a Setup - orovoace zakladnrm nesteveotm pocrtace 73 . my si jej povolime a po upgradu znovu zakazerne." " j I Obrazek 4. Prace s programem flash Programy z nich. A:lzaloha.Kapitofa 4 . Prejdeme tak do obrazovky Save Current BIOS To File a zadame jmeno souboru. kam se vejde urcite. Pak jsou uvedeny dva 6aiv0920. s jehoz pomoef stary BIOS zazaIohujeme. Zapis ovlivllujeme bud' volbou v Setupu.2: Parametry pffkazu Format Nastaveni BIOSu Pred spustenfrn vlastniho programu flash si jeste zkontrolujeme nektera nastavenf v Setupu: 1.. musite si v jeji dokumentaci najit pffslusnou propojku a jejf polohu. anf t'l : h.BIN). Propojka (jumper) je starsfm resemm. Obrazek 4. ~apaclta: • S}'stem soobo. aby start PC probehl z diskety (kapitola 3. nebo propojkou na zakladnf desce.iiI~M~(iQ$j L Spl!. kde musirne zajistit.10Men..4: ~ayril: 1. Prvnim krokem je tedy zalohovam soucasne verze BIOSu. ale pokud mate takovou desku.5: Zslonoven. Druhy obrazek ukazuje obsah startovacf dlskety.

Prubeh updatu ukav zuj e obrazek (datovy soubor se v tomto pffpade jmenovaI P4c800b..mming uvidime programovane casti pameti.•• foundl fn .ryrequeeted. nabfzejf ji pouze velci vyrobei PC (mis prfklad ukazuje flash BIOSu pocftace HP/Compaq).bin MessBge: Do You want To Save BIOS (YIN) Obrazek 4. kdy se na obrazovku vypise kombinace klaves pro spustenf EZ Flash. Pak nas program vybidne k zapsanf jmena soub~ru se zalohou. Userrecove.Kapito/a 4 .t P. flash z Windows Prepalit BIOS je mozne take prfmo z Windows. zpravidla jsme inforrnovani 0 verzi BIOSu a po potvrzenf je vypalem provedeno.rom".6: Flash BJOSu Varianta 4. Soubor spustfme.radek File name to Program. ze nas BIOS je aktualrn a nenf tfeba jej menit. Varianta 3 Mnoho novych BIOSil obsahuje utilitu EZ Flash. Nakonec odsouhlasime zahajeni updatu. kterym flash provedeme. potrebne informace najdete rovnes v manualu zakladni desky. pouze je nutne najit na Internetu spravny soubor. (Na obrazku vidite.EN EN29F2NT ISV DATE: 0510812002 File nama 10 Program' Salle current BIOS as: A:\6aiv0920. Start flashing . successfully_ Completed. ktera provadf update B IOSu.29E (C) Phoenix Technologies Ltd: ~I~ ~g~~_~eserv~. V tornto pnpade jsou program i data ulozeny v jedinern souboru.Nejdn:ve jsme vyzvani k napsanf jrnena datoveho souboru (s obsahem noveho BIOSU) :.) Varianta 2 Casto nabfzf program flash jednodussf jednoobrazovkove rozhran!'. ~~r P4~6~·: 6233~ID8LWEOCC-OO Flash Type .dk. zpravidla kombinacf klaves Alt a F. Checking Floppy Reading for floppy . Staci ulozit na disketu datovy SOUbOl~lozitji do mechaniky a behem bootovanf PC spustitEZ Flash.... Obrazek 4. bude 0 tom informovat behem POST-testU.9: Prvni lntortnecn! obrazovka programu 74 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenim poCitace 75 .\za~ha.. Program se spoustf behem POST-testil. ~p4c800b. (Pokud vase zakladnt deska obsahuje EZ Flash.• Starting BIOS recovery . 0 jehoz prubehu jsme inforrnovani posuvnikem na obrazovce. ale tato moznost neni obecna.Upgrade (flash) BfOSu hajfrne zapisem Y do Hdku Are you sure (YIN)? V i·a.BIN A. rom). AWARDBIOS FIash UtilityV8.7: Obrazovka AWDFLASH Obrazek 4. Uspeeh operace nam program oznami hlasemm Flashed Successfully._ogr?.•. Vile je pomerne jednoduchs.8: Update pomocf EZ Flash Obrazek 4.) Vlastnf update je pak pomerne jednoduehy. Flashed Rebooting.

spatne pfepaleny modulo (Poeftaei to nebude nijak vadit. 4. Toto resenf je organizacne a casove mirocnejsf.bout the CUllen! Setup i. ale z nesnazi nas vysvobodi.J) oysrem rlrmWHre upaate • Soflw.Kapitofa 4 . '!¥ Kontrola Po uspesnem up datu se bude pocftac restartovat a my si zkontrolujeme. Jedina moznost. Kazdy vetSf vyrobce pocftacu si vede pfesnou evidenci pouzitych BIOSu a zakladnich desek.) ~o v~dn~h~ 'pocft~ce vloifme disketu s programem flash a zalohou BI OSu.ijolf'plo~e" Or pre" 'Clo. muze stat nejakou korunu.~n orocees. eress 'IMtaU' to continue wit" the insla. ako datovy soubor pouzijeme zalohu puvodmho BIOSu. ze chyba behem updatu BIOSu se nevyplacf . ale vede k uspechu.met s BIOSem realizovana. ani pffpadnou kombinaci klaves pro spustenf EZ Flash? V podstate marne dve moznosti: Pozadat dodavatele poCftace 0 pfepalenf B IOSu.jejf odstranovam nam pfinese znacne problemy. Behem ~bn':.reVe"". skozeny BIOS). Tim vratfrne BIOS do puvodmho stavu. Vadny poCftac nastartujeme.0P". Vidfte. ale ?patr~e vyjmeme neposkozeny modul BIOSu ze zakladm desky a vloz!me sem 'pu~odm.pruvodce zi'lkladnim nastavenim pocrtace 77 .~em~~Jepa.o~u'.ar. ze mis BIOS je jiZ novejSi verze. spravnym. jak z teto slamastiky ven..Pntom m9zeme snadno ohnout nebo ulormt nozicky tntegrovaneno ob":. S1 lb..n: 2002. Stejnou kontrolu muzeme provest take programem AIDA32.Upgrade (flash) BfOSu ••• i r-rULIatu MLJ. f • Neposkozeny modul BlOSu samozfejms vratfrne do piivodnfho PC . Obrazek 4. juruz muzeme tntegrovany obvod vyjmout z patlce. ze po startu PC se BIOS nacte do pameti cache L2. Proto jedobre pouzft spectainr v kleste. a protoze ntiS novy BIOS je bud' nekompletne prepsany. $e1up. • • N ejdnve musime vyjmout modul neposkozeneho zit jej misto vadneho do porouehaneho PC. je znovu prepalit vadny BIOS novym.2 Co kdyz se to nepovede? Pokud flash pameti BIOS seIze (kvUli vypadku napajeni. budeme mit velke problemy Start pocftace je totiZ provaden BIOSem. p<!c""ge betow before conlinu"'9 Nyni vyuzijeme toho.15 rlormation .alehymicky". ready to begin the in. spatne verzi BIOSu atd. kdyz pocftac nenastartuje a my nemuzeme pouzft ani disketovou mechaniku. is in'ilal!ed futlo nol uP to irate. a tak pro neho nero problem obnovit vadny cip BIOSu. Druha moznost je plne v nasi rezii.). Plea~revi.Vy BIOSu budeme premtsfovat pametove cipy BIOSu rnezl zakladmrm deskan:I.". ."! 10"JIit . protoze komunikujs s BIOSem v pameti cache. vytvonrne si ji na nel:oskozenem PC)" Pote z diskety spustfrne program flash a znovu vadny BIOS obnovfma.1l9 • .11. J ak to vsak udelat.1U \UU. BIOSu z druheho poeitace a vlo- Tentokrat bude start uspesny (vzdyt pouzijeme nepo- 76 BIOS a Setup .10: ZahBjenT instalace A Tip:. Pocitac nevYl?:leme. .R. Commt Version: 2Il0J)·Og. Tu jsme udelah pn p~vmm pokus~ 0 prepaleni BIOSu (pokud ji nemams. start se nezdafi. nebo vytvoreny pro jinou zakladnf de sku. Uvidfrne pouze cernou obrazovku (mozna s nejakym nesrnyslnym hlasenfm). ale pro jeji splnenf potrebujerne mit k dispozici dalsf pocftac se stejnou zakladnf deskou a BIOSem. Postup je sice .

kapitola 5 o hardwaru .I .

Na zakladnf desce je jediny systemovy casovac. bude v nasem pffpade (FSB 100 MHz) nasobitel I'Z. Sbermcl F~B_ (Front Side Bus) je pfipojen k procesoru a. Zmenou techto nastaveni muzeme sice zvYsit vykon 0 nekolik procent.kjeho.7 GHz. Obr8zek 5.. ale zaplatfme).·1i.stem Con. '. z~jisi~je ~a.~r blize. musfme si ukazat alespon zakladni principy konstru ce za ames Y. Ten se sklada ze dvou zakladmch cash: • North Bridge (severni most) nazivany tez.0 hardwaru 5 5..~kerou spolu_prac~ ostatnfmi castmi zakladni desky.se naopak s~ara ? P~po: jeni dalsich periferii k zakladni desce. Pokud je system osazen mikroprocesorem Intel Pentium 4. Mez! North Bndge a South Brl~~e~: ?ata zena sbernice PCl (jeji sloty jsou na zakladnf desce vyve~eny pro rozsll"_UJlCl ka:ty). od nshoz [sou odvozeny vsechny frekvence. er..1.Kapitola 5 . Ja: ko oslednf z ryehlyeh se k North Bridge Controlleru pnpojuje take pa~eiova sbe~nice. My budeme predpokladat frekvenci 100 MHz.: . Sy. Systemova impul- sbernice (FSB) bude pracovat na 100 MHz realne ana 400 MHz efektivne. ktery frekvenci zvys!.2: Frekvence souceste« Systemovy casovac (timer. Dare spojuje sbermcl AGP.2 o frekvencfch Souvislosti: Zde popsana temattka se vnahuje pi'edevsfm ke kapltole 3. 1-- nasobic •. seriove a paralelnf party ClzaJlsiuJe sluzby BIOSu ... Proto je mezi sbernici FSB a AGP vlozen nasobic. sou prop oj eny specialnfm obvoN a zakladni desce spolupracuje rnnoho soucas : ' v. BIOS V podstate zpffstnpfiuje a ozivuje zakladnidesku. Mikroprocesor rna nastaveny nasobitel (pomsr mezi internf a externi sbernief). K South Bruiqe je pfipojen predevsfm kornpletnf. Radic pamefove sbernice bude pracovat na frekvenei 100 MHz. Uvecfme si pffklad zakladnf desky pracujfei s FSB 100 MHz (neni sice nejmodernejsf. W·_. J dem .to~. Pokud chceme {ozuI?~t ~e~~ko~figuracnim volbam. ~ 'MIKROPROCESOR. kteryvytvan sy nrcite frekvence.?lSkovy ~ubsyst:m.9 Frequency/Voltage Control.. t k kt . pr?:esoru a zajisiuje rychle pfesuny dat mezi kltcovymi oblastmi poclta~e. ktery snizuje frekvenci FSB na 33 MHz (pomerem 1/3). budeme moci pouift obvody PC 1600 (nebo vyssi. takze parametry Smtih Bridge.. ktere zmena nastavenf vyvola. j: Mnoho Setupu a zakladnfch desek umoziiuje upravovat zakladnf frekvenci FSB a nasledne tak ovlivnit cely system.. Bude-Ii pracovat na frekvenci 1.troll.Peripheral B'I!'3ControU~r .v~u rychlost budou moci pfipojene pevne disky~~~~at . Obrazek 5. Jeji rychlost byva vetsin~u n~sobkem ~SB.1 o hardwaru o zakladnl desce 5. resp.chipsetem. jejich rychlost sice plne nevyuzijeme.. Musime si uvedomit souvislosti.Mlm? disku se vsak out nge stara a USB.. Ja~ou Eren~s... Dnes beina AGP 4 pouifva takt 4 x 66 = 264.. "••• !III! •• .v:. generator impulsu) je zakladnim obvodem. Sbernice PCI vyuziva take delic..: Chipset zakladni desky Zmenou frekvence FSB tedy ovlivnime takt vsech soucastekl 80 Bros a Setup prilvodce zllkladnrm nastavenfm pocitace 81 . . nebof pro obe se pouzfva stejny fr~kv:n:m ge~erato:. bude jednou z variant efektivnf frekvence 400 MHz systsrnovy casovac (timer) ::J I systernova sbernice (FS6) • South Bridge Uizni most) . ale muzeme take snfZit spolehlivost celeho systemu nebo znicit nekterou soucastku. ale bude se nam dobre poeftat). Sbernice AGP pracovala pirvodne na frekvenci 66 MHz.JeJl~ f:ekven<:e je ad ~ozena z kmitoctu FSB.. a proto by tornuto nasobku mely odpovidat take rychlosti pameiovych modulu. eeleho cipsetu rozho~uJl o.

ze datovy prenos mezi mikroprocesorem a operaeni pameti je predvfdatalny a je mozne ovlivnit jeho prenosove cykly.3: Informace 0 chipsetu Frekvence systemovs sbernice.Con1ig :±i (±l rnz -(>- Z BenchrMrk VIA T&:hnologies.etilide. ale pokud SPD nepouzijems.±l (}. s nfZ parnefove moduly pracuji. rychlost. Chipset organizuje prenos dat tak. K identifikaci chipsetu muzeme vyuzit nekolika moznostf: • • • N ajdeme jej v manualu zakladni desky. co umf chipset..AGP Aperture Sire Supported AGP Speeds Speed . Y3.00 Enabled 64MB 1:<1 zx. s nfmz komunikuje prostrednictvfm ovladacu. jeho datovou sfrku.5T 3T 3T 6T ~Memory ~1ImIlI!l 4:< BIOS Display SPD 5. • • V pffslusenstvf tyto ovladace. a tak se pouziva automaticka konfigurace. ~prQductJn1ormation htio:!fwww ... Smerem k hardwaru je mozne chipset nastavit prosttednictvfm BIOSoveho programu Setup. 82 BIOS a Setup - oravoace zakladnfm nastavenfm pocftace 83 .tw . Prehled modulu DIMM ukazuje tabulka (standardizovane rychlosti jsou vyznaeeny tucne).3.et Queue Depth CAS Delay VIA VT6753iAJE 12 Apollo P4X2661AiE """In-Order l!I!lIRAS To CPU!D MO!heroa~rd l!IBCAS L. Tip: Vsimnete si.. je dUlezitfm kriteriem pro praci celeho systemu a pro pameti zvlMi. budeme muset zadat jeji spravnou hodnotu. her atd.Kapitofa 5 . 3.) ~". ze v ramci informacf 0 chipsetu vidfme take vlastnosti a nastavsnf sbernlca AGP.80 Properties: """Motherooard ill ~ ~ .. MulLimed~$.). ±i OperBt~ng System :emMemorvSlats !1I!l DRAM Slot #1 Souvislosti: lyto informace budou Rotl'eba pri konfiguraci parametni pametl. protoze zakladnf deska bude umet pouze to. napaiecf napeu. "JI Storage ll!:> Inpu! .: FP ! e @Orlver Download FSB (Front Side Bus) Obrazek 5. na nemz jsou take V Internetu. Pokud mate desku osazenou potrebnyrni prvky a jeji chipset PAT umi. Hlavni pnnos vidf Intel ve zrychIenf grafickych aplikacf (filmu DVD.software . je moine PAT zapnout v BIOSu (kap. Operacnirnu systernu se chipset jevi jako dalsf zaHzenf.tency I!!I!!!I RAS Precharge _RAS Active Time 2. tiBlp '"''II.4 Advanced Chipset Features.@GurrernAGP ~Fasl-W-~e <&lSide Band Addressing ~ Chipset Manufacturer <&lCompony Nome ±l ~ nevcce rti ~. ze nektera data behern sveho pohybu skrz chipset vynechavaji ureite buffery. Kazdy pametovy modul by mel byt vybaven malou parnetf EEPROM.•la.com._ .±l " ~-2 G DrrectX Mise Network . . Zjistime jej pomoef specialnfho programu. BIOS (a jeho chipset) vsak take komunikuje s operaenfm systemem (viz obrazek Princip BIOSu). Pracuje s taktem FSB SOOMHz a pametovou konfiguraci Dual Channel DDR 400. Technologie vychazf z toho. Zkrati se tak pocet cyklu potrebnych pro prenos dat. v je ulozena informace SP D. Podle usnesenf nejvyznamnejsfeh vyrobcu pametf sdruzenych v organizaci JEDEC by msly byt chipem SPD vybaveny vsechny moduly SDRAM. BIOS pak automaticky detekuje parametry pametf a odpovfdajicfm zpusobem nastavf chipset. PMnasi zryehlenf prenosu dat mezi mikroprocesorem a operacnf pametf.:h1p!. computer '* . easove cykly atd. nJMo~!olf. (adresu ke stazeni ovladaee nabizi take AIDA). zakladnf desky (a potazmo celeho PC) je CD. PAT (lntel® Performance Acceleration Technology) Je novou vlastnostf. Pro spravnou funkci operacnfho systernu (a zprovozneni prvkil integrovanych v systemu) je nutne nahrat do operacnfho systemu spravne ovladaee chipsetu. @AGP ~AGP ~ Properties Version 2. Odtud BIOS zjistf velikost daneho modulu..4 Advanced Chipset Features/Menu Advanced/Performance Acceleration Mode). ktera byla poprve pouzita v chipsetu InteIS75P. Rychlosti jsou standardizovany organizacf JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council). na strankach vyrobce zakladm desky nebo na strankaeh vyrobce chipsetu. lnc. ze vlastnosti chipsetujsou rozhodujici pro kvalitu cele desky. jakousi pamefovou certifikacnf autoritou..4 o pameti ~ Ii[j :t:l b ±.. Disabled $AGP statu. {!I!l e> CPU Motherboafd Chip. v ka128 MB (PC2100 DDR SDRAM) £ ~.0 hardwaru 5.1 Start poeiiace/ln!ormace 0 typu a verzi BIOSu).Tyto lnformsce se nsm budou hodit v obrazovce Setupu savencea Chipset Features.l.Server pitole. Jeho identifikacni kod uvidfrne pfi startu pocitace (viz kapitola 2. Existuji take moduly DDR DIMM s nestandardnf rychlostf. 4x 4x Not Suppot1ed Supported.. Je jednfm z automatickych kriterif.3 o chipsetu Kde spravne ovladace najdeme? Opet marne nekolik moznostf: Je jasne. SPD (Serial Presence Detect) PH zadavanf parametru pametovyeh modulu se setkame s mnoha parametry. Jejich spravne nastaveni je velmi slozite..

:t.1!!:'i!~~f.'. a tak je jejf informaee ulozena v urcitem radku a sloupci.l tdtp'if.graMS Latency To CAS Delay Adrve TllTle _RASPrect.U!:. .."C!L~.0 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz] DDR200 DDR266 DDR333 DDR366 DDR400 DDR433 DDR466 DDR500 rychlost sbernice FSB [MHz] 1..s $AGPVersiorl ~AGPstm-us f::t. modu/Ci DDR Rychlosti moouta RIMM Poznamka: Datovou propustnost pametf spocftame takto: frekvence FSB pren.adresa hidku. Tabulka 5. SUPfXll1:ed Disabl'ed Sup..2533 . !i Computer OCPUIO . Vyznam j ednotlivych polozek j e vysvetlen v kapitole 3.·..00 PC2700 PC3000 PC3200 PC3500 PC3700 PC4000 propustnost [GB/s1 1.izek 5. .33 1..1 Rycntost! tnodult: DfMM I I . znaceni PC800 PC1066 propustnost [GB/s] 3.5: Znecen. mohou nam pomoci iidaje uvedene na modulu.prliYodce zak/adnfm nast<3venlm potTtate 85 ..st.0 hardwaru znacent PC1.600 PC21.4: Znecent modu/U RIMM 2_C~_100R .bl~ ::ti Network :i:i E)DlredX Devices Sonware Conflg :il - Dts:play MlJltJmedla ~AOPP_rh. v3 60 F'oeld V¥Chip~ .:.tJ . RAS (Row Access Strobe) .wa. ± tMisc G 1i>F.00 Enobl«< ..>8toS ST 6T d:il". :..1':!Y~'f!!."#1 1 28 MB (PC21 00 DDR SORAM) .4 Advanced Chipset Features. Po zadam adresy pametove buiiky neni moine okamzite cist nebo psat. ale musi se ureitou dobu pockat.51' 3T Znaceni modulu Rozhodneme-li se pro rucnf konfiguraei.n. Znacenf se provadi podle specifikaee Intelu a ukazujf je 0 brazky. I I i I Read data access lime (tAC) [ ns] cekacich cyklu pro sigmil RAS (RAS Precharge) prodleva mezi signaly RAS a CAS v cyklech (RAS to CAS Delay) I /1 Il L__- '-------pocet -- Take moduly RIMM se vyrabeji pro rUzne rychlosti sbernice..1 . U pro moduly Unbuffered sire pasma [MB/s) Obrazek 5. co:>mPP~gelD"'+ Informace 0 Obr. My Operating System &9MemorySiots !!I!lDRA].0 3.6: pameti zapsana V modulu SPD 84 BIOS <3 Setup .41:" Not .540LreVlze chipuSPD .2 3. :tj Matht'!rfj~rd Memory gc.perlureSiIe QSuppc-rtl!'d AGPSneece ~ Cu:rrerd: AG-P Speed Ellilnd Adclres:s-lng Manuf~rer . 2. .y. Oln·Order o csu qa SPD Motherbol!lrc:l Prooertes Chipset Queue Deptl'1 VIA VTEl753fAIE ApDDoNX166tAIE <pMotherbo!llrd 12 2.6 Informace 0 chipsetu).Jl stQf~g~ .6 2.'lsenych bajttl X ooeet pamet'ovych modulu.2 rychlost sbernlce FSB [MHz) 400 533 pocet cekacich cykl6 __ pfed slqnalern CAS (CAS Latency Time) I "-------L_------- R pro Registred rnoduly.r OAGP .1. Pro adresaei se pouZfvaji dve zkratky: • • CAS (Column Access Strobe) . X pocet :±i A10A32 ::: .t. QSide.adresa sloupce.ns ~RAS . nez se operace provede.ry'NW v1a<t'en". Informace 0 vlastnostech pameti najdeme take v programu AIDA32 (viz obrazsk)..pChips~ ~Prodl.2 4.66 183 200 217 233 250 256MB / 16 ECC I i-'~ II I[ pcaoo pasma [MB/s] korekce chyb pocet jednolek RDRAM na rnodulu kapacita modulu I ------- LSire '------pfipadna Obrazek 5.2. Proto je v Setupu fada parametru definujicich eekani pamefoveho obvodu.2 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz} 2x400 2x533 Tabulka 5.7 4.ld 11PDr1v!.:.4MB 1:':.pOrled.Kapitola 5 .7 3.:.00 1..&rc§rg:b!ru.IS. Benchmark G)Co~N'lyN&m.2::<..Jnc.A..5 3..flrge <fl}1S!E!! <.e Info~m~hon Download VIA Techno109le5:.. td!f. dlilezite jsou take moznosti chipsetu (viz obrazek 5.. Pamef je usporadana do matice.Serv".:ti:l.. itI ~ l:b ~ ::i:i ..:.

.ltl 12K InsirlJmnn ...bce zjistime veskere udajs 0 mlkroprocesoru.8: Informace 0 mikroprocesoru 86 BIOS a Setup .jeden fyzicky procesor se chova jako dva logieke.izek 5. Dale je treba napsat spnivne programy a mikroprocesor s Hyper-Threadingem musf pracovat s odpovidajfcim operaenirn systemem (umf to az Windows XP). Tee by vsak tento jev vyhodnotil jako poruchu a zaeal by vkladat nulove cykly.. hodnoty tepelnychparametni [sou take v Pfilohach. . 2. HyperThreading musejf totiz podporovat ostatni prvky poeitaee: BIOSy a cipove sady (tedy za- 11> Product ¢>CPU#1 Inter Carpom11oll ~dtp If.sti procesoru nejsou v priibehu vykonavani vJpoctu (behu programu) vyuZity stoprocentne.. J de 0 to. Jnformaiion ! CPU UllttzOllo" Obr.C?mmr01UCl!imroW5:el~II)t:e::. ktery urcite systemove prostredky jake pamef cache atd. Field Nulove cykly iil1iii i±l I:Il .:_ (viz kap. kdy urcite casU jadra procesoru zahalf. Ta umoziiuje procesoru tvafit se. S klesajfcf teplotou redukuje Tee poeet nulovych cyklii a vykon procesoru postupne stoupa.Kapito/a 5 - a hardwaru 5. ale maximalne 30%. k.-::sur rail.oev"es A A Typi~l . a pokud dosahne maxima. Doba prehfati Identifikacnf cisl~ (kad! mikro~:o~esoru )edn~~na~ne de~nuje procesor.mory !1J!!I SPO ~ Chipset '*'~CPUID -=ei.. a tak se docfli zvYseni vykonu.5 o mikroprocesoru kladnf desky).. CPU Propeme::..7: Vkl8danf nul0vYch cykJU :il 'ib Software Iii 9. Po startu pocitace. OCompany Name Power 63. doba jeho neeinnosti se zadava ve volbe Setupu Delay Prior To Thermal.2'.. A I CI t-un-Speeaj 91-'flCKaYB $P8ckage "Transistors rvce Sire 3. Motherboard Norrnalnitakt . PrudM ohrati procesoru vsak neni zpusobeno jeho pretfzenfrn..) x 4U4) OCPUAlias <:::tOnalnSICIQCI( VV1~amette lite. Tepelna ochrana Souvislosti: Volha Delay Prior To ThermaJ.H:i :l1tmm.MU:-. ze jednotlive bl.ao til ~ Comput.:11 storage Vysledny snlteny vykon . I. ktere je zakladem pro tepelny kontrolni obvod TCC (Thermal Control Circuit). Stale vsak jde 0 jeden procesor.5 . Prvm otazkou tedy je.'~vlJvV'{ Jll1ej. S jeho pomocf pak na ~-st:. kdy je procesor chladny.. dostupny na WWW-strankach vyrobcs . kde CPUID zjistfme. Vysledkem je sice snfzeni vykonu procesoru (050-70 %). Ukaze nam jej AIDA32 (viz obrazek).cellnTo ".... moznosti je nekolik: • • Zobrazuje jej yetsina BIOSu hehem sveho startu a POST-testy/Uvodni obrazovky).identifikacni cislo mikroprocesoru V nekterych typech mikroprocesorii je vsazeno tepelne cidlo... protoze se vlastne dYe veei poeitaji souMzne.. Motherboard eM.i./':JV urn. dojde k prudkemu narustu jeho teploty.a I f Ii I I Ii i i Ii f OCPU OCPU OL ~L QL2 OCPU Type stepping Intel Ceieron 4. (.50 em x 3:50 r-m 4. MHz (4.. Ten zaene vkladat mezi pracovni kmitocet nulove cykly (v rozsahu 50-70 %).jj~lnput ! 6 Network E3 DirectX Process Technology C::>Oie Size /!'. je aktivovan TeC.S8W (C1epen~ln_g (aepending on clock speecj on c:jOCK eoeec r Hype r-Threading Do novych Pentif 4 je implemsntovana technologie Huper-Threadinq. Obriizek 5.. Hodne zalezf na dalsieh castech systemu. v setupove sekcl Advanced Chipset Features.A MaXimum Powe$ CPU Manufacture. U.....66.to} d. VVllremette-11tf tU ·lfulil!lJnJ" 1 Trace Cache 1 pete Cache C.CoreVoliage 110 Voltage bM.2 Start pocitace • !ll'I AIDA32 vs. sdili pro obe vlakna.. 1.. ale prirozenym ohrevem chladneho procesoru na provozni teplotu.ankach vyro. Muzeme pouzft specialm identifikaenf program. 'IY se narn pak rnohou ~Odl: pn konfi~acl Setupu (n~pr. CPUID .".". Tepelny senzor sleduje teplotu procesoru.CDnflg illtM1S:C ttl ' Benchmark ~ .:'m11llOII . jako by v poeftaci byly procesory dva . ale zaroven pokles jeho teploty.. Proto se Tee behem bootovanf pe vypina.1 W 84 .l ill /IfJ <:pBIOS Operating System server Display Multimed. lIlt. Tehdy se nevyuziti jednotka zapojf do vypoetu druheho programoveho vlakna.che Phys. Pri provadem jednoho vypoeetnfho vlakna (anglicky thread) se vyskytuji okarnziky. Proto nenf narust vykonu dvojnasobny. Tak je teplota udrzovana v predepsanem provoznfm rozsahu.pr(ivodce ztlkladnim nastavenfm pocitei':e 87 . pn nastavovanf Iimitnf teploty mikroprocesoru).. 1.r S .tr tOr-tae.

0 hardwaru EiIe 'I_iew B. I:Il~vm ob:azovku pr~gTam~ vidite na obrazku. NelBursttTMJ rncrcerchiechae '(eo. fC·PGA2 • Pamef pouzivana grafikou je nedostupna pro procesor. must pouzfvat systemovou pamef RAM. 1 IJ Operaling Server Dlsplay . (Nektere Setupy obsazuji grafickou pamef dynamicky..g..port li"~t Identifikaeni program AMD je kratkym udaje na obrazovce (viz obrazek 5.linelrnel Inlel(R) Celeron(R) CPU 1.. Network a. 3.: Sheamlng SIMU extensions t: Ym: • Obrazek 5.70GHz OF13h OAh (Inlel Cel. Z toho vypljvajf dve zakladnt nevyhody: CPU Slopping: CPU RevIsion. N a obrazku vive dime take vyznam jednotlivycn pfsmen identifikaenfho cisla.nOed MMX OAMD64 OIA-04 Not Supported Informace 0 Obrazek 5. f.0: /dentifikace mikroprocesoru Intel 88 BIOS a Setup . Toto reseni rna jedinou vyhodu .. CPUID Properties $CPUIO ~CPUID .Kapito/a 5 .mS1. Obrazek 5.cenu. jeho instalaenim souborem Jejidenu26-. Motherboard $lABrBndlD $Pllltlorm <$IA r ID CPU Serial Number Set Monulocturer CPU Name Genl.f1 III S1or. MultimediEt '" blnput :fj~.mrilt CPU Model· Level l trece cecne N a zakladni desce muzeme nekdy najit.1:1: Jdentifikace mikroprocesoru AMD 5.l r. takze velikost RAM se trvale snizuje 0 hodnotu zadanou uzivatelem v Setupu..4 Advanced Chip" set Features/lntegrovana gr2fika.9: CPUJDmikroprocesoru U poslednf moznosti se trochu zdrzfm.. 1 'H): CPU Type.. Preeesscr teatutes.. InformatIOn klcen..6 lntel(R) Celeron[R) CPU 1 III"H7 t"foceSSDI o integrovane graficke karte crasemceucn r-rocesscr ceeaus Souvlslosti: Volby tYkajfc[ se integrovane grafik." :£ :b :1:i I±.) S b8znou velikosti operaeni pameti v soucasnyeh pocftacich (256 ME a vice) nemusf bit velikost pameti vslkym problemern. podle potreby Uzivatel pak zadava pouze hornf hranici pameti vymezene pro grafiku. cache. ale nese s sebou velky handicap.±I !It Devices o o o o Not supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported AMD 3DNow! Professional AMD Enhanced 3DNow! AMD Extended MMX qrix Ext. Horsf je sdfleni pamefove sbernice .c.QOir.ron 4) OCh (Sockel478) Unknown <e>CPUID Revision _Memory I!Jl! SPD ~ Chip'.ctX .y najdete v kap. take integrovanou grafickou kartu. ze 0 pfistup k pameti se v kazdem okamziku deli graficke obvody s centralnim procesorem a vzajemne se tak brzdf.9). CPUID pak precteme v prvnfm SlOUpCl svislern srneru.e ~eb !'jugin tielp souborem exe. 810S System ! ce> lnstructlon 0 AMD 3DNowi .prcvooce zakladnim nastavenim poiHtace 89 . CPU lev-el 2 cache' Level I dale.1.musfme si uvedornit. Po jeho spustem vidfme zakladm oe. Progr~m Intelu se j~enuje I~tel Processor Frequency ID Utility.

ci SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) je technologie umoziiujtc! pfedvidat mozne selhanf pevneho disku. Rokud. psvnyeh di• KaZdy disk je slozen z nekolika ploten ci kotoueii. Ma-li tedy pevny disk 5 ploten. U dnesnfch diskU se setkame jeste s dverna vlastnostmi. OK: V61ue is-norms! 01<: Value is normal OK: VaU:t is normsl OK VoluB is normal it! Q .ew pot1'6Qovat v cbrazevce Standard CMOS Setup nebo Main. kratkych stopach. 'fa pracuje tak.Jf. Kazda stopa je navic pHcne rozdelena na sektory (sector). ale hodr S8 POUZ8pliO jednodussf. i kdyz je ve vetSine pnpadfi odhali Setup automaticky.. hrozf pfi jiste kombinaci kladnych a zapornych impulsf nehezpeei.Kapitola 5 .It Devicesiii··~SottWetre i:b rr 0 CS .. je indikovana moznost vzniku ehyby Radic disku. Tip: Integrov~n. . Loading zone.. veskere obrazove prenosy se uskuteenuji po sb8rnici pametove. ale pusobenfm vzajemnych magnetiekyeh sil se "srovnaji". ze vllejsi stopy jsou v dusledku vetsfho prumeru "deIM" nez vnitmf.R.9 Computer iiI.2 0 frekvencich).ler ~ _ Display Multlrnedie ~1 R!!IW Read Error RMe SplnUpnme s!Mr. Je zalozena na sledovani vlastnostf disku (napf. vYska hlav nad plotnou disku.. cfmz se informace narusf a data budou neeitelna.specialnfrnu softwaru.u Rartu a osadlt ji do. Pfedpokladem spravne funkce je podpora blokoveho pfenosujak na strane disku. Pokud radic posune hlavu cislo 4 (patrfci tretfmu povrchu) nad stopu 154.magnety" blizko u sebe. Stopy disku jsou rozdslany do nekolika z6n s ruznim poctem sektoru.~ Event Count 0 51 51 99 100 100 100 . Cylinder a Sector..0 hardwaru Vse je ztetelne z obrazku Frekmenee soucastek (kapitola 5. Hlav vsak muze byt mene. od nizje na disku vyhrazeno misto pro parkovanf hlav. Ten vetsinou upozorni uzivatele na nutnost zalohovani dat na disku.. U integrovane graficke karty zvlastni graficka sbernice chybi. To se zadavalo u starych diskii. Nad kazdou stranou plotny se pohybuje jedna magnetieka hlavieka (Head). Stejnym stop am na ri'tznych povrsieh se ffka eyUndr (Cylinder). Pokud se nekter~ z hodnot dostane mimo vymezene hranice.~ § Wndows Store Loglc~ Ot.pruvodce zakladnFm nastavenrm pocitace l. kten8 ~mme inlegrovane grafH~~ob. o ~ ~ ~ 09 OA 00 OC Power-On Time-Count Spin Retry count CQlibrel:icm Retry Count Power Cl(Gie Count Re. Rancelarske prograroy).IIocMLOf) Off·t.0 (6 0C7 i ~ ca 0. Ke spravne funkci SMART potfebujeme disk a BIOS podporujief SMART. 8.l .nl'l2ete dokaupitgraficko. tak BIOSu. Stor~g8 . ktere vsak bylo nutne zadavat dffve a dnes jjz potreba nejsou: • Prekompenzace ('write precompensation) .llOll Reeaoceded Count Sector Count System Ttv~~ 51 21 200 96 ___ ADA32v3_60 . Proto pouzijeme stejnou metodu jako u prekompenzace . 128 sektoru).cislo stogy.zovce Integrated Fyzicka struldura Z hlediska konfigurace BIOSu nas zajfmaji predevsfm geometricke parametry sku. Obranou proti tomuto jevu je pre- S.kupte si potftar... Magnetickj povrch ploten je rozdelen na stopy (soustredne krusnice). AJwr:. gramu ovlivnit: • pevnem disku (E)IDE SO\lvislosti.. najdeme je na WWW-stninkaeh vyrobce disku. SetuQY mfvajr n~ktere v:olby Bostupne taKe v obra. • kompenzace. presto oba sektory nesou stejne mnozstvf dat. )_ Kazda vlastnost rna presne definovany rozsah hodnot. Poeet sektori't prenesenych v jednom bloku se oznacuje jako blocking factor. lS<r.tceJ Dnvess -4i 003 004 200 91 100 o ~ 05 07 40 140 51 HlO 200 100 zoo . bjvaji uvedeny na stitku disku. ktery vlastnost disku sleduje. 64. Vsechny hlavy jsou umfsteny na spoleenem rameni. jsou v podstate malymi magnety. vAm integrovana grafika pf. Pokud segro nl rozhodnete.:12: VysJedky SMART 91 90 8105 a Setup . v nichz jsou data ulozena. 4.lu. Sectors/IRQ) je technologif umozllUjfci prenos dat ve skupinaeh sektorf (2. 32. ktera cte a zapisuje data. Proto v Setupu zadavame posledni stopu . Tyto tfi udaje Head. ktere muzeme v setupovem pro- 5. muze mit aZ 10 hlav (kazdy kotoue rna 2 povrchy).~Input i%l -Bll N8twmk .a grafika je levna:. posunou se i hlavy nad ostatnfmi kotouei nad stopu 154 sveho povrchu. kam ukladame data. Potrebujeme-li ziskat 0 disku detailnejsf informace.7 o Peripherals. do kteryeh si tidaje zapisuje. protoze krajni kotouee nemusi mit nutne magneticke povrchy z obou stran. Pienos vice datmrych sektoril najednou (HDD BlockMode. I) malo drazs8. preda zpravu 0 pravdepodobnem vzniku ehyby dale ..Mo!:he:rboard !±. Zpravidla od nas konfiguracni program vyzaduje jeste dalM informace. N a kazde strane plotny je magnetieka vrstva. Blocks per Interrupt. N a vnitmfch. r. kde jsou tyto . 16. Velue rs normfll 887 OK: I>JwtJys PMSt'Ig 0 OK.?~eI 0 2550 692 0 0 Sh.Pfi bliZsim pohledu na geometrii disku zjistfte. Dnes je prekompenzace nahrazena zonovym zapisem.flble IJlf'{!IoATACRCErrOfR~e V\lt'ite Error Rate count Sector <DO 200 Count 51 200 200 200 99 100 100 100 200 200 200 253 200 OK Vtdue is normel 1216 OK AM8YS passing 0 OK. Dip6ly. ze v dusledku pfitazlivych a odpudivych sil vniknou magnety do sebe. ktere musime obcas BIOSu sdelit (nastestf je vetsinou pozna automaticky). se :zakladl'll deskou.zadarne cislo poslednf stopy. dnes se jiz nepouzfva.(4 CUrrent Pendin~ Sector Unconect. staticke apllkace (nap!'. Pfenos jednoho datoveho sektoru totiZ vyzaduje sled nekolika operaci a tak je vYhodnejsi prenest najednou vice sektorU. MultiSeetor Setting.sahuJe taKe sbernici a slot AGP fie pouze. kde je dobfe videt standardni reseni . rychlost vypoetu polohy sektoru . Sektor stopy 0 (prvni vllejSi stopa) je delsi nez stejny sektor posledni stopy (te u stredu).T. doba vystavenf.estaJ:lElvyhovovat.i _ Opernling . Value is normal 0 OK. parkovaci oblast .t-' lilQOirectX itJ .50 -f Seek Error Rate Optleel Drives ATA ~ASP1 ··. otacky disku.pro grafiku je vyhrazena samostatna shernice AGP. ze datove bity jsou iimyslne ukladany na geometricky spatne misto.. laUm prazdneho slotu AGP.tim vlastne prekompenzaci vyradfme.y:s: passlng a 0 0 OK: AlwaY'S: passing OK: AJwesys: ~eSSlng OK: __ yo po$Slng OK: Value Is IlOI1'MI Conlig 0 I > Obrazek 5.M. Toto usporadani nazyvame fyzickou organizaci dat.A. T~o veClgmosti bud.lve::s Phys. Dfky spolecnemu rameni se tedy hlavy vzdy vznasejf nad stejnou stopou vsech povrchii.

Procesor jednoduse zada pfrkaz k prenosu dat a 0 vse ostatnf se postara fadic disku. Kapacita takto adresovaneho disku je maximalne 7. Obe zaffzeru tedy musf pouzfvat stejnou metodu pro adresovanf dat. ze senas navY disk se star. 4 bity pro cislo hlavy a 8 bitu pro Cislo sektoru. !JMA CDire. Z duvodti zpetne kompatibility BIOSu se starymi disky najdeme v Setupech take moznost definice starsieh rezimu. (E)IDE rna dva kanaly. Pri velikosti sektoru 512 B je pak ma:a~alm kapacita disku s adresovanim LBA 128 GB. ktery s diskem komunikuje. je tedy soucastf BIOSu a jeho vlastnosti urcujerne prostrednietvim Setupu.5 KB pfedstavuje kapacitu jednoho sektoru 512 B a 1 024 je prevod KB na MB). srm BIOSem nedornluvl nebo jej bud~ 810S zobrazovat s mensr kapacitou. Postupne. se pounva vice oznaeenf) dokaze vyuiit vseeh bitu rozhranf Int13h . a pI:estoze vsechny dnesni Setupy pracujf se standardem EIDE.tarSimi fadiei IDE se ale stale v BIOSu uvadf CHS tak. AIDA. teoreticke. napr.programovany vstup/vystup je ffzen proces~rel~ poeitaee. m1uvime take 0 metode adresovanf sektorfi. BIOSem a samotnjrn rozhramm. vyjdou narn: 4 bity pro adresaci hlavy (tj. Z toho vychazi maximalni kapacita disku: 16*64*1 024*0. Rovnez hdie. 8 a 6 bitii. s kterymi daty ehce pracovat. Proto vznikl standard ATA/ATAP 1-6 kte~'ymimo jine o?sahuje 48bitove adresovanf LBA. Adresovam LBAJe dnes pro disky standardem a v Setupu jej budeme zadavat prakticky vzdy.88 GB. ~eho zakladm nevyhodou j e vytezovani procesoru pri zapisu ei dem z disku. J e jasne. bylo pouzito nekolik metod pro adresovani diskfi. Sektory na disku jsou cis10van! ~d nuly ~o maxrrnalm hodnoty. Rozhranf IDE pouzfvalo 16 bitu pro cislo cylindru. Int13h: tato metoda (pro nil.Kapitola 5 . Pro prfrnou komunikaci mezi radieem a pameti se zde pouzfva Busmastering. J~stlize disk pfipojfme ke staremu fadici IDE. musf umet definovat pozadavek. . ze hodnoty uvedene.5/1 024 = 512 MB (0.tzn. Maximaln! mozna kapaeita disku je 24~X512 baJtu. Skut:cna rychlostje ovlivnena parametry pevneho disku (pnstupova doba. Pokud zkombinujeme tato clsla a vybereme vzdy to mensf z dvojice. • I I' I.228 sektoru (268 435 456).) Kapacita pevnych diskf vsak prerostla maximum 28bltove adresace LBA.1 (Direct Memory Access .) Vetsina novejsfch diskf bude vyzadovat tento kabel. ktera jsou na nem ulozena. ktery lepe odde!uje jednotlive signalm vodiee v kabelu. V takovern pi'rpade pravdepodobne pomOze prepsanf BIOSu novou verzf (viz kapitola 4. Proto najderne v Setupu ctyH hidky pro konfiguraci zanzenf EIDE: • • • • IDE Primary Master pro Mdici zai1zeni prvnfho kanalu. J e dUlezite si uvedomit.nastavenrm 810S a Setup .! I i . ve vylepsenc verzi nazyvany Ultra DMA (easto obchodns oznacovanjako UltraATA). 92 --------------------------------------------------------. ale vetSinoll je detekce automaticka. 24 = 16 adres).88 GB. • Ne~aI~omente: _ze_pf~1_loso~eprotokoly ll_ltr?DMA/66. ktsre se Iogtcky odrazily take v 610Su. pi-iblizne 144 milionu GB (asi 144 petabajtu). ffdicf) a druhe Slave (podfizene).. Upgrade (flash) BIOSu). 100 a 133 vyzadujf pro sve vysoke krnitoety speeialni 80zIlovy kabel. na kazdem z nieh muze pracovat dvojice zaffzenf (celkem tedy 4 zarfzenf). DM-._ tabulc:Jsou ryze. Je k tomu potfeba program.fadie. XCHS. N_ektere Setup~ dovoluji nastavenf prenosovych rezimu.0 hardwaru Vysledky analyzy SMART je moine (a alespoii obcas dobre) prohlednout. Maze se tedy stat. Radle EIDE je integrovan na zakladmch deskach pocitacu. 8 bitu pro adresu hlavy a 6 bitu pro adresu sektoru.ct Memory Access) . Zatfzenf procesoru je ve srovnanf s PIO mnohem mensf. Poloha dat na disku byla definovana adresou hlavy sektoru a cylindru. ktery komunikaci s diskem zprostredkuje. IDE Primary Slave pro podhzene zaffzeni prvniho kanalu. Large. Rychlost prenosu dat Pi-enos dat mezi diskem a operaem pametf muze probihat dvema zpusoby: • PIO (Pr~~~mmed I~ut!O?tpu~) . pouzivaly ji stare disky IDE. • Rozhrani (E)IDE Kazdy disk rna svoji Hdicf elektroniku.modernejsfm rezimem diskoveho pfenosu EIDE Je. nikoliv procesorem. • CHS (Cylinder/Head/Sector): je prvnf metodou adresovani. Protoze zakladnfrn prvkem. velikost cache). (Ma stale jen 40 datovyeh vodicu. ze ani tato metoda se dnes nepouzfva. ze tato metoda se jii nepouzfva. systemovou sbernicf. Nejpouzivanejsim fadieem pro komunikaci s pevnymi disky je EIDE (Enhanced Iniegmted Drive Electronics). ktere je schopno adresovat 10 bitu pro adresu eylindru. Je jasne. Pro pffstup k disku pouziva BIOS rozhrani Int13h. zohrazf s~ dIS~ alespon jako 7. tak jak rostla kapacita disku. L~A (Logical Block Addressing): Logieke adresovanf bloku bylo prevzato od dis~u s radicem SCSI ~ zc_:el~ zmenilo metodu adresace. IDE Secondary Slave pro podffzene zarfzenf druheho kanalu. T~P:Met~da adres?wmr ~i&kovehO prostoru prosta nekohka vyvojoyYmf stupru. 6 bitu pro sektory (64 adres) a 10 bitu (1 024 adres) pro cylindr. ktery LBA nepodporuje. V rezimsch PIO dnes pracujf pouze nektere CD ROM. do nehoz jsou data ukladana. Jedno z nieh musf byt oznaceno Master (hlavni. (Pro zachovani zpetne kompatihility s~ s. takze Je ~o~n~ adres?vat . jak to rna nastave~ pevny dl~k. 40 vodicu navic je pouze rozvedeny zemnicf signal. Na druhem konei sbernice musi byt dalsi elektronicky obvod . Ten spoeiva v tom ze presun dat je rfzen radicem. ~arametry ~ednotlivyeh rez~mu ukazuji tabulky.piimy pffstup do pameti). je sektor. Pro komunikaci rnezi radieem a diskem jsou z hlediska BIOSu dUleZite nasledujfci vlastnosti: Adresovanf diskovych bloku Pevny disk musi byt schopen urdit pfesnou polohu dat. oznaeuji jej casto jako IDE. IDE Secondary Master pro Hdici zaffzenf druheho kanalu.pravodce zakladnTm poMace 93 I JI. Rozhrani EIDE je pokracovatelem starsf normy IDE. ktery je pfeete a zobrazi na monitoru. Kazdy sektor pak rna svoji 28bitovou adresu. ktera komunikuje se sbernict.10.

lJ cOrnfenrbroducts II :+: ~ ' 'o' ..ePQlfebova!::.6 MB/s 22. ~Buffer Ported..Kapitola 5 .~li k di'pozlci] Akt1!_arn [ rezimpienosz IN'elle poultl grovano rozhranf SArA...4 Refimy Ultra DMA 'I:.mber ~Rel{rsion System ~Parameters Chipset woe W0400S8-00DEAO ~810S WO-WMAD12421658 05. D. tup nebo Main a Integrated Rer.iE .. eg Memory Tabulka 5.t. @ Host o Sec"r~v @ o Power o SMART Supported Mode Supported Management Advanced Power "ManJ. v obrqzQvkach Standard CMOS se.JJ ~ Logicel prves Phyeicel Drivels PIa 4 UDMA UDMA5 5 (ATA-1 00) ~ Max.' ~CPU ~CPUID "'...0 hardwaru Mod PIO 0 1 2 3 4 5 Doba cyklu 600 ns 383 ns 240 ns 180 ns 120 ns 90 ns Prenosova rychlost 3.3 MB/s 5.-~\! :f: >El'J Rodice disketovvrh jednotek :~' RadiCe IDE ATNATAPI '9 §~4 § § 5.~ .. Supported Not Supported Suppot1eol Cache Pralected Benchmark o ~ • o Power-Up Automatic In Standby Acoustic Mana_gement Overlay S\Jpported Not Supported Supported Nal D 48-bH L8A ATA Supported Device Configunrlion Device: Manufacturer Supporte • :. 600 bytes per sector 78f05380 2 MB (Dual IS 40 Mode Mcc!e ~ l.4: 0 pevnem disku Poat~c pcrty (COM.Mu~imedla .» Input .lgemeni. Informace 0 tom..-~.:.~e Dlsplay . odpadaji take problemy s nastavovanfrn propojek a tenef seriove kabely jsou ideal- 94 BIOS a setuo - prOvo dee zakladnfm nastavenrm pocrtal5e 95 ~} ..--II Zeitacr.3 MB/s 66.3 MB/s 11.r.1 MB/s 16.bernice USB IAl...2 MB/s Standard ATA ATA ATA ATA-2.f '+. zaffzenf nenf pnpoieno) • Kjednomu zafizeni (napr.alit ~ ~ Company Name Producllnformation Western Di_g1tfllCorporation http..16 heeds.>Mothemo. Unformatt •• C...fi.~~UPro'liedkY I '+. IiI- sotl~..13: Pfenosove reZimy prvnfho kanalu IDE (2. Definlcnf faEiKy najaete.80 j ccrrooter Motherboard .• RCi:dice 2VUkIJ} videa :+. Modemy My..±i ±i sa.1. Read Ahead) § Wndows StorS98 ¥ MultipJe Sectors . Networt Dnedx ill '! Devices ~ fa ~ . ~ VIA Bus Ma<t.et'l[: R....'.J Stor.c~y WATA Device Features 44727MB SMART Tabulka 5.r 0 !yp zafizeni tniormsce Obrazek 5. LBA Sector..are Con11!.. v jakem rezimu disk pracuje. disku SATA) vede pouze jeden kabel.i[E. UDMA Transfer ~Actiye UDMA Transfer Mode (ATA-l00) .."ob.if.8 ZaHzenf 1 T yp ~arr2. podrobnejsi udaje poskytne take AIDA32_ "'tMi:::C . nutny signal IORDY nestan d ardi zovano dl 5 AIDA32 v3..03ED5 77545 cylinders.Pfierals.'wW we~erndlg1.7 MB/s 33. ill<l:B . zfskate ve Spravci zafizeni... .1 Obocne iUPr.• vice Deseriptloo ..oub.patery [ DMA (i. nutny signal IORDY ATA-2. 11 .Alomatick6 rozpo~tlavani ~+:.ve...-. IIi!1I 5~ove ..7 MBjs 100 MB/s 133 MB/s Sl! SPD <$> dJ " ."- . MoOOIID ~Serial Nu. )j :+: __ t.2 MB/s 8..p.i Mon:tory a jlno --. ! .! 0Wrn..r IDE Radice :. Are.!'~m pienosu o pevnern Souvislusti: disku SATA Sei<r-rndarnikenalIDE +.:tr. ECCByt es ~Mex .... Seriove rozhranf pro pevne disky se v poeftaefch pomalu zabydluje. proresorv LPT) B e2im pfenosv f·--··_· ------- -. m! .3 Retimy PlO Pi'enosC)va rychlost 16... diskje vzdy Master a odpadaji tak easove prodlevy nutne pfi pfepfnanf rnezi dvema disky EIDE... PIO TranSfer Optical Drives ~ASPI * . Oproti klasickemu paralelnfmu rozhranf EIDE rna nekolik vyhod: 'rW zllalosti bt:ldet. WDC WD400J3s-00DcAO (WD-WMAD12421 Me) .pOkUdje na vasf zakJadnf desce inte- Obrazek 5 •.·· Server Pienos Ultra DMA M6d 0 M6d 2 M6d 4 Mod 5 Mod 6 Operetlnq Doba cyklu 240 ns 120 ns 60 ns 40 ns Standard Ultra ATA Ultra ATA 33 Ultra ATA66 Ultra ATA100 Ultra ATA133 '!i 11 a .. 53 sectors per track..d.

nebo pouze zaffzenf SATA (varianta B).5: Nekombinovany reiitn • 96 BIOS a Setup . To vse usnadnuje montaz v poeftaeovych sknnfch. Kombinovany reiim.bud' SATA.:1. 'IY budou samozrejme zalezet na konstrukci zakladnf desky.17 Enhanced Mode pfedstavuje kdy je mozne vyuzft vsechna zahzenf. • Prenosova rychlost Serial ATA je 150 MB/s (tedy vyssf nez u Ultra ATA133). • Obfi'izek 5. nebo Master. z tohoto hlediska zeznavame dva rezimy (ty pak musirne definovat v Setupu): • Compatible mode definovany pro stars! operaenf systemy (DOS.:1.pravooce zakladnfm nastavenfm pocitace 97 . Vidfme. A • Diky navrzem vnejsiho provedeni sbernice a konektoru je mozne pfipojenf a odpojeni diskii za chodu poeitade. Obrazek 5. ze jsou definovany dva kanaly (secondary a primary) a ze kazde zaffzenf must byt bud' Slave. 7: Enhanced Mode • Vypnuto (DISABLE) Na obrazku 5. podporujicfm dva kanaly Ultra ATA a dva kanaly SATA (Intel ICH5). kdy oba typy zahzeni praeujf soueasne. 1'0- Velmi dUlezita je take podpora SATA ze strany operacnfho systemu.tivy: c • • Nekombinovany reiim. Tfeti ohrazek 5.0 hardwaru ni z hlediska montaze i proudern vzduchu.16 Kombinooomq reiim ukazuje zakladnf moznosti praee v kombinovanem rezimu a Compatible m6du (tedy se starsfrn operacmm systemem). nebo PATA (Pa1'alelni ATA = EIDE). zaradil jsem obrazky ukazujicf moine varianty spoluprace PATA a SATA.15 Nekombinovany reiim. A B Obrazek 5.6: Kombinovany rezim Protoze je tato problematika pomerne nova.Kapitola 5 . Windows 98IMe. Lze pousit maximalne 4 zahzenf. Nove zarfzeni vsak s sebou pi"imlSli problemy. Windows 2000). praci v novem operacnfm systemu. kdy pracujeme pouze s jednfm typem zahzenf . Je mozne pouzft az 6 zahzenf (4 PATA a 2 SATA). Wmdows Server 2003). V zasade muzeme pouZit dye praeovni alterna. my si ukazeme pffklad zalozeny na South Bridge. Navfc maximalnf delka kabelu muze byt az 1 m. ktera mohou pracovat v kombinovanem a nekombinovanem rezimu.:1. Native (Enhanced Mode) mode pro nove operacnf systemy (Windows XP SPI. vidime pfipojena pouze zahzeni PATA (varianta A). • Obrazek 5. Ph instalaei operacnfho systemu budeme pro disk SATA potrebovat ovladac (ktery zatfrn Windows neznaji) a rovnez budeme muset nastavit nektere parametry v Setupu.

Kapito/a 5 -

a hardwaru

5.9

o diskovych

polfch RAID

RAID 0

disk1

Souvislosti: RAID [e spfse vysadou serveru, ale nektere jeho retimy nabfzejf take
zakladnf desky "obycejnych" PC. Nastavovanl parametru RAID se pak zpravidla provacr v obrazovce fntegrated Peripherals.
disk2

.~
I
disk2

_?dala

U mnoha lepsich zakladmch desek najdeme integrovany fadic RAID, ktery vytvari z nekolika disku jedno diskove pole. Jde 0 skupinu disku, ktera se navenek "tvan" jako disk jeden, Pocitac sem posfla pozadavky na cteni a zapisy dat a pole S1 sarno organizuje, na ktery disk se data ulozi (ci odkud se prectou). Ucelem diskovyeh poll neni vetsinou zvetSeni kapacity, ale zvysem bezpecnosti dat. K organizaei dat pouzfvajf nekterou z metod RAID (Redundant A1'ray of Inexpensive Disks). Tu pak musime nastavit v Setupu. (Na jednodussteh integrovanyeh fadicfch RAID nebjvajf vetSinou k dispozici vsechny rezimy RAID.) Pole je nutne vytvaret z odpovidajfefeh diskfi, neJvjhodnejsi jsou disky stejneho typu (stejna kapacita a rychlost). Vlastni problematika RAID je velmi sloziti, pro nase ucely postacf vysvetlit zakladni vlastnosti diskovyeh poll. Vyssi bezpeenosti diskovych polf je dosazeno dfky nadbyteenosti (redundanci) dat. Pfi havarii se pak z nadbytecnych dat doplni chybejiei ridaje. RAID se delf do nekolika skupin, ktere pouzfvajf ruzne urovne redundance dat. Podstatne znaky metod RAID ukazuje tabulka:
typ
RAID 0, striping

disk 1

disk3

disk 4
I I

RAID 1

~---~

RAID 4

1·---._ .
RAIDS

I

.."._.,.)

princip
Data se rozdeluit mezi nekollk diskO

yYhody
ZyYsenf kapacity, snfzenf prtstupove doby pri ctecrch i zaplsovactch operacfch. Data [sou 100% redundantnr. Vysoka bezpecnost, pf peruse primarnfho disku, pfebfra jeho funkci sekundarnf disk. Zvysenf vykoru, pri ctecjch operacich. Redundantnf data zaberou jen jeden disk (nenf tfeba zdvojnasobovat kapacitu disku). Havarovany disk je moine vyrnenit. Pole dopoclta a zrekonstruuje chybejicf data.

neyYhody
Nezvysuje bezpecnost, pokud jeden disk zhavaruje, ztratfme vsecnna data K ulozenf dat je potrebna dvojnasobna kapacita. Kapacita jednoho disku je zrcadlena na disk dalsf, Nizsf yYkon pri zapisovych operaclch, predevsrm pf pozadavku synchronniho zapisu. Potfeba mintrnalne tff disku,
v

Normalnl data Redundantni data

Obrazek 5.18:
Pincipy RAID

RAID 1, mirroring

Data se soucasne zapisujf na Vice diskO (vetsinou dva). Jeden disk je uplnou kopif druheho Data jsou rozdelovana rnezl vice dtsku, Navfc jeden disk za sady je vyhrazen pro ukladanf paritnfch redundantnrch udajO. Zhavarovany disk je mozne vymenit, Jeho data jsou pak zrekonstruovana pomoci paritnfch redundantnfch udaju.

5.10
.!}1J

o setrenl

RAID 4, striping s redundancf

energif (Power Management,

ACPI)

Souvislosti: Rfzenfm spoti'eby se zabyvajf obrazovky Power Management ci Power.

RAID 5, striping 5 redundanor

Pracuje podobne jako RAID 4, Plati vse jako u RAID 4. Platf vse jako u RAID 4. ale "nadbytecna" paritni data U nekterych systernu je RAID 5 jsou rozprostfena na vsechny mene yYkonny nez RAID 4. disky. Neni zde zvlastnr disk pro redundantnf data.

Setfenf energii je soucasti kazdeho PC. Po urcite dobe neCinnosti dochazf ke snfzenf vykonu a pote k vypnutf jednotlivyeh hardwarovych prvku, K fizenf Power managementu byly vyvinuty dye metody, obe majf vztah k BIOSu a pri jeho konfiguraci je potfeba porozumst jejich zakladnf terminologii.

APM (Advanced Power Management)
Jde 0 starsi zpiisob, ktery se definuje v BIOSu a je pod jeho zpravou. Poslednf standard APM 1.2 popisuje zafizenf, metodu a dobu, po niz rna k setfenf energii dochazet, Proto je

Tabulka 5.5
Reiimy RAID

98

810S a Setup -

oravoace

zaklednfm nastavenrm poCitace

99

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

v Setupech mnoho radak k nastaveni setficfho rezimu pro konkretni zahzenf. APM rna vsak nekolik prohlemu: • Kazdy BIOS rna vlastni schemata napajeni, coi klade naroky na programatory BIOSu a vyrobce zakladnfch desek. Nenfto pffjemne ani uzivatelum, kteh ne zeela jednotne schema (a volby v Setupu) pfizpiisobuji svoji potrebe, Operaemmu systernu neni [asna phcina prechodu do setHciho rezimu - byl to stisk setficiho tlacftka uzivatelern, nebo zapusobil BIOS? APM nezna nova zarfzenf USB a IEEE 1394.

• • •

S2 Sleeping: stejny jako u St, ale obsah cache procesoru je ztracen. S3 Save-to-RAM_ (STR): jako u S2, ale vsechny komponenty krome RAM (jejfz obsah je udrzovan) jsou vypnuty. Probuzeni trva priblisne 5 s. S4 Save-to-Disk: je vypnuty operaeni system, na rozdfl od S3 je obsah RAM zapsan na pevny disk. K probuzenf je potreba asi 20 s.

• •

APM rozlisuje tyto zakladni stavy spotreby: • • • Enabled, zapnuto, plny, 100% vykon, Standby (Sl/POS), (Power Saving), stay snizeneho prfkonu, ve kterem se periferiim vysle signal ke snfzenf pfikonu. Suspend (S3/STR), (Suspend to RAM), stav odlozeni, ve kterern dojde k odpojeni napajenf vetSiny periferii a ulozenf jejieh stavu do pameti RAM. PH probuzenf se jejich stay obnovi. Off, vypnuto.

Aby ACPI mohlo bezchyhne fungovat, musi teto specifikaci vyhovovat veskery instalovany hardware a software, operacnf system a BIOS, Dnes to neni problem, ale u starSfeh poeitamuie nekompatibilita nektereho prvku zpusobovat podivne potfze (vypfnani PC, havarie systernu apod.), Pak je lepSf Power management vypnout a zkontrolovat, zda setreni neni prfcinou problemfi, N aopak, pokud se poeitac prostfednictvim tlacitka Start nevypma automaticky (ale pouze zapfnaefm tlaeftkem), zkontrolujte povoleni ACPI v BIOSu,

eu

ACPI bylo definovano v roce 2000, takze jeho parametrurn vyhovuji operacnf systemy Windows 98 SE, Me, 2000 a XP. Aby ACPI spravne fungovalo, musi byt v BIOSu povoleno. Tip: Pi'i lnstalaet operacnfho systemu je dobre mft ui ACPI povoleno, usetttme sl pracl s pozctejSfmdoph'iovanfm pottebnych ovladacQ. (Pokud ACPI nepovolfme, Windows nalnstaluil podporu pro APM.) Konfiguraci spotfeby ve Windows XP ukazuje obrazek Moznosti na.plijeni. 0 torn, jak zahzeni operaeniho systemu podporuji ACPI, se presvedetme ve Spravci za.fizeni (viz obrazek),

Existuje jesre jeden zajirnavy stav; ktery vsak nepodporuji vsechny zakladm desky - Suspend to disk (STD), hibernace - odlozeni stavu systemu na disk, odkud se po prohuzenf vse obnovf.

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
J e dnesnfm standardem, kdy je rfzenf spotfeby v rezii operacnfho systemu. ACPI definuje hardwarove registry (implementovane v ehipsetu), rozhranf BIOSu (obsahujfcf konfiguracni tabulku, v niz je zapsana konfigurace pro prvky zakladni desky) a teplotni model ACPI. N avic je zaveden specialrujazyk, jimi se provadf komunikace mezi prvky ACPI. Jde 0 AML (AGP! Machine Language), jehoz prostrednictvfm komunikuji zaffzenf s operaenfm systemem (ktery tak fidi jejieh spotrebu). Take ACPI definuje zakladnf setfici stavy: • • • • Working
(SO),

s che.rI1~lanai't.:Jveni nap~iel'l;
L~,d9,ap_nlllo_ . __ ---

----:=::OdllraniL

vi

I U lo,iq.ko - II

I

Mzmi prace ph 100% vykonu.

..

Nesleveni PIOschema nepeien i Vidy z.apnuto
VJlphout !)loniLo, V~pnout pevne §-20-",~in-UL-aC-h

~-------"I

Sleeping (Sl-S3), pokud nebeil programy, zapinajf se setnef rezimy sleeping, popsane dale, Soft-Off (S4) , setHef rezim s vyssi ucinnosti, rovnez popsan dale. Mechanical-Off (S5), system je vypnuty, zapnout jej je mozne pouze vypinaeem,

gi,ky:

[ f~~

.. _ _

Ospomy reiim: Aezim $I!anku:

Stay Sleeping je jeste rozdelen na podrezimy: • St Sleeping (POS): koresponduje s m6dy Standby/Suspend v APM, proeesor nezpracovava zadne prograrny, je udrzovan obsah operacru pameti a cache proeesoru.

OK

i [..LQlOo II.. S

PllUzrt

Obrazek 5.1.9: Motnosti napajenf

100

BIOS a Setup - prlivodce zakiadnrm nastavenrm

pocftace

101
'.1

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

• •

I/O (Input/Output)

- vstupne/vystupnfho

portu.

Urciteho prostoru v operacni pameti:

.t.

+ +

0.. Ral.J1'-L_
Il'i1I Sil'ove
adapatery

Pokud by nekolik karet obdrzelo stejne zdroje (IRQ vsak novejsi desky scb1et urneji, viz Poztuimka), dojde ke konfliktu a jedna z nich nebo obe nebudou spravne pracovat. Drive se pridelovant provadelo ruene, ale dnes je to zalezitost PnP (Plug-and-Play). Pro spravnou cinnost PnP musf byt splneno nekolik podminek. S nimi u novejsieh stroju nebyvaji potfze ale pro jistotu uvedu jejich pfehled: ' • BIOS musf PnP umet, Rov~ei Operaeni system musi znat PnP. To splnovaly jii Windows 95, z dnes pouztvanych systernu neumf PnP pouze dozfvajfcf Windows NT. PnP musf podporovat samotna rozsifujfc! karta (pfesneji jeji BIOS).
pel a ISA

:~ '~

zafl2en[ Datovy port pro ueni Plug and Play ne sbernid ISA
Most VIA Tech mezi sbemlcemr

PrograMDI/j:ltelny

Numetkky datavy proossor Tadi~ preru:senr
VIA Tech

Pro'iti'"edky zal<Jadni desky Radic portu A(;P k procesoru

Radi' ptimeho pfistupu do pameti (OMA) Sbernice PO Softwarovy modul pro vycet lanzeni tvpu plug and play System ..... yhoVIJjic:i svstemu Systemova Systemove SystBmovy deska htldtny reelnehc cElSDvac ACPl CC'lSUa obvcdu CMOS

Ph konfiguraci systemovych zdrojf nenf dfky PnP vetsinou nutny zasah usivatele. 0 tom ktere zdroje jsou pHdeIeny, ziskame informaei ve Spravci zafizeni nebo v programu AIDA32.

Systemovy reprcduktor Termalnf zona roi"hran{ ACPI

TJ.~atkoreebranl APCl s definovanou
Ventilator rozhreru ACPJ

funke!

ObrilZek 5.20: Spravce zaffzenf

Z~?izenf oodle typu
Zanzenf podle pnpojeni
+. ~
_c ~

Po,adavok pTerusenf (IRQ) Pi'imy pnstup do pamO\:i (DMA)

Prostfedky • Prostredky

podle typu pod!a prTpojeni

Thermal management
ACPI nahizi take tepelnou kontrolu kritickych komponent systemu. Aby vse fungovalo, musf byt na zakladni desce umistena topelna cidla. Jejich iidaje pak maie e1st BIOS a operaenf system. V principu funguje system tak, ze se stoupajici teplotou stoupaji take otaeky ventilaton) chladicn, Pokud presto nenf mozne soucastku uehladit, maze dojit az k vypnutf systemu.
-_-c

§ lI!!I
+.

4 Radio p'm.ho pl1stupu do pametl ([)MA:! Vstupne-vystupni ecrese (I/O)

i:J

2

standardni

rodiE disksto •• jednotky

Zobrazfc skryta z.eITzeni
Vlastnr

c,:

y y

restevers. ..

[OQOOOOOO- 000OOCf7) [00000000. ODDOfffF)

SbiifO~e PCI Sbomce PCI

5.11

o PnP a systemovych

zdrojfch

Obr<izek 5.21.: Systemove zdroje ve SprflVci zaffzenf

Souvislo$ti: Tyto lnfntmace uplatnfrne pfJ konfiguracl ZdrojCpro zaffzenf PCI v obrazovee PNP/PCI configurations. Aby se rozsifujicf karty zaelenily do operaenfho systemu, musime jej doplnit 0 jejich ovladace. To vsak nestact, protoze pffdavna zanzenf navic vyzaduji exkluzivnf pfidelenf systemovych zdrojii: • • DMA (Direct Memoru Access) - cfsla kanalu pro pfimy pfistup do pameti. IRQ (Inierrup; Request Levels) - cisla pozadavku na prerusenf

BIOS tedy rnusi pfi startu PC prozkoumat vseehny pffdavne karty a pfidslit jim systemove zdroje. Aby tuto Cinnost nemusel opakovat pfi kaidem startu PC (a nemarnil tak zbytecne cas), uklada si tidaje 0 konfiguraci ESCD - (Extended System Configuration Data) do pameti CMOS. Odtud sije pfi startu preete, a pokud se od posledniho bootu nic nezmenilo (nebyl pridan novy hardware), nenf nutne nic konfigurovat, pouZiji se tedy dfive pfidelene zdroje. ESCD pouZivaji take Windows, v nichz tyto iidaje muzeme zmenit ve Spravci zafizeni. Pm;mimka: NoveJsf zaktadnf desky jsou osazenyi'adicem IRQ ARIC (Advanced Programmable Interrupt ControllerJ. Opron pOvodnfrnu !'adlci urn! sdtlet zdroje - 0 jed~ no prerusenr Sa tak mOte deJit nekolfk zaffzenl(-kap. 3.3 Advanced BIOS Features Setup/APIC mode).

102

BIOS a Setup - pruvadce zakladnfm nastavenim

paNtace

]03

lic dtsketove jednotky svete-nove hodiny realneho casu a obvndu CMOS System vyhovujlcf LucentVVinModem NVIOIA RIVA TNT2 Model 64 Universalni hostitelskji rsdiC VIA Rev 5 EI • • • E3 Directx ~ 1. ~ . sitove adaptery..5 Mb/s pro pomala zaffzeni (mohou se pouzft i nestfnene kabely 0 maximalni delce 3 m). N a vrcholku pyramidy stoji .480 Mb/s (kabel je stejny jako u Full Speed). skenery.. (pro automaticke "uspavani" momentalne nepracu- ~Q ~=. kofen" (vetsinou vestaveny do zakladni desky pocftace).0 hardwaru mtl ..ikni5ni ort (COM2) p KOffiun. Ethernet Map1e. Moznost pfipojit zaffzeni za chodu poeftaee. Podpora Plug-and-Play Pouziva tfi prenosove rychlosti Low Speed . Mutt.1lil¥k14 j I §IRQ 08 it. pakove ovladaee. ktery se muze vetvit k dalsfrn periferifm. IEEE 1394 je opet sbernicf seriovou a externi. Ve vedenf jsou pouzity take dva vodice s napajecfrn napetfrn 5 V.12 o rozhranfch pocltace seriove sbernici USB (Universal Serial Bus) Souvislosti: Tyto vedomosti uplatnfme pfedevsfm V obrazovce Integrated Peripherals.ilo. zanzenr pro ukladan] dat (disky USB) 5.nnnRFfFF Log~ech·compatible MoL.. ktery ndi podffzena zarfzenf (v zakladnich deskach bjvaji nejcasteji 2~ zdifky = "kofeny" USB).. komunikace mezi zaiizenfmi.lSe PSf2 Numerick'( datovy procesor Prlmernl kan61tDE Sekund'rni k. . :t !. rnysl.0 byla doplnena rychlost High Speed . Radky pro nastaveni USB obsahuje kazdy Setup. 63 zaffzenf. proto shrnu jeho zakladni vlastnosti: Ma topologickou strukturu podobnou pyramids. . Full Speed -12 Mb/s pro zanzeni rychla (kabel musf byt stine ny._'i!Leb __ ~~~}:!~ .hostitele vede jen jediny kabel. NVlnlA RIVA TNT? MlirlAI USB musi byt podporovana Windows 95 OSR 2..).i.medi' ± . vymenna media. 0@ Budit [rrorrn<>tion bicense ..AIDA32 Prenosova rychlost periferie 10-100 kh/s 500 kb/s-10 Mb/s 25-400 Mb/s Typicka periferie Klavesnice.'t Devices.22: Systemove zdroje . E. normou USB 2. ureene k napajenf nfzkonapsfovych periferif.. \Al!ndows Devices ~Phy:sIl.OOOOOO-OOOSfFFF nnnAnnnn. hernf zanzenr Audiozaitzenl a mikrofony Videozarrzenr.IRQ I" I '1Memory va Memnrv Exclusive EXclu". Server <'i. Podpora Power managementu jfcfch periferif).Jiostitel.Jsive Shared Shared Shared Shered Shared EXclusive Exclusive Ex_elusive Device DescripUon Stan•• ~ ttl I ~ DMA 04 i IRQ 00 02 rdni radie disketov. Propojeni az 1 023 sbernic (tim vznikne sf£ zahzeni FireWire)_ Podpora PnP.met Keyboard (COM1) . 104 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenrm polHtace 105 . ty mohou byt integrovany do nektereho zaffzeni USB.ile !!lew Report • Zarfzenf muze byt az 5 m od rozbocovace.scni port ~ L_ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller MOM) standardnl rae.j Network . modemy._ _. Vetvenf probfha v rozboeovacfeh USB (USB HUB). pouzfvane pro propojovanf poeitaeovych sitf). tiskarny. Podpora vice soucasnych operacf na nekolika zaffzenieh. digitalnf fotoaparaty . Ii g IRQUD OF IRQ OC DE OO. desk. k nil. Od jedne zdfrky USB pocitace . zvukova zaHzeni. USB rna tyto vlastnosti: • USB podporuje al.6 Periferie a rychlosti USB o univerzeilni o IEEE 1394 FireWire Tato externi sberniee poeitaee je dnes beznjrn standardem. myai. IEEE 1394 je seriovy protokol popisujfci pravidla Z hlediska pripojovanf definuje IEEE 1394 konektor (ten je sesti nebo ctyfpinory) a kabel (2 kroucene dvojlinky.edie VIA Rev 5 e PCI1()~ OOMbFest vyisi USB Univerealni hostitelsky radiC VIA Rev 5. coz splfiuji vsechny Windows poefnaje Obrazek 5.. S rozhramm USB se vyrabejf temef vseehny periferie (klavesniee.".:ti <:P Input :::t' ~ 1jIRQ 03 crJl I "::J1RQ 04 I~ : I '" IRQ 05 Komun. Tabulka 5.Ill Slorage . maximalni delka 5 m).1.e 'Sh:Ar~rJ Syslemov. .Zejfzeni MIDIkompatibflnl S MPU·401 C} t t ltl Software Conlig Misc IRQ08 IRQ OB OB vyssf USB • • ! I ~IRQ ! Universalnl hoslrtelsky . videorekordsry).Kapitofa 5 . _ ~ - • • ~ A1DA32 v380 Motherboard Opertrting System Djsplay If "' ~ Computer ±• ±i :ti II I Reso_urce §DMA ~ Share Exclusive Exclusive Exctustve Exclusive Exclusive Exclusive Shared Exclusive Exclusive Shared Exch. 5 iirovnf zaffzeni..~IDe-lices ~ Printers l ~lRQ 08 ~ IRQ 09 II f) IRQOA I ~ ~ §JRQ 06 svstersu ACPI ~ prffj!ii. .nOlIDE fi4 glRQ e. II ~IRQOe I~ I. Pfenosova rychlost USB Low speed Full speed High speed operacnfm systemem.!i vyssi USB ·I! II@JIRQOBShoredVlA Benchmark I ~J.. se pfipojujf zarfzenf prenasejicf velka mnozstvi dat (kamery. Moznost pfipojit az 127zaffzenf. Mezi daIM vlastnosti path: • • • Pripojenf al.> IRQ 01 ± S ~. jednotky Rdd~c primeho pfistupu do pamBti (DMA) Sys1emovy casovEtc Easy Im.

Standar~u pro fyzicky pi-enos me:i elekt~onic~Ymi pr:rst!"ojije nekolik (vetsinu z nich vypracovala bDa). Rozsffeni se ujalo pod nazvem SPP (Standard Parallel Port) a zcela nahradilo puvodni Centronics. Pouzfva jej hodne firem (hlavne tvurce tohoto standardu firma HewlettPackard) a byva casto oznacovan jako Bi. protoze pomaha vytvaret kompletnf obousmernou (b'i-directional) komunikaci. 3F8 COM2 2F8 COM3 3E8 4 COM4 2E8 • IRQ 4 3 3 • Tabulka 5. 5tandardni systemove prostiedky portu V Set~pech jr: m_o~nepridelit pO~llm qak seriovym. Fast Infrared • (FIR) je novejsi normou.304 Mb/s).Tronics. SPP pracuje ve trech modech: • Compatibility Mode . take tnnozfiuje obousmerny prenos.6 Systemove zdroje paralelnfch porta port adresa I/O COM1.mod pouzfvany k pfenosu dat z poeitace do tiskarny.orovodce zakladnim nastavenfm poNtace 107 __ I. ' I 106 BIOS a Setup . Nibble Mode . Zaffzenf IrDA komunikujf pornocf infracervenych diod (emituji svetlo s vinovou delkou 875 nm). buffer FIFO pro pi-enos dat v Compatibility Mode. Signaling MethodfoT a Bi-directional Parallel Peripheral Interface for Personal Computers. (bi-directional) komunikaci. Obvykle je nazyvan Centronics Mode. Pro spravnou funkei je samozrejrne nutna podpora normy operaenfm systamem. I . (Parallel Port FIFO Mode nenf definovan v dokumentu IEEE 1284). Windows podporuji Fire Wire od Windows 98.0 hardwaru • Standard podporuje tyto pfenosove rychlosti: S100 (98. Prenos dat z PC do tiskarny byl jednosmerny a 4bitovj.druhy reverzni m6d pro obousmernou Na rozdfl od Nibble Mode vyuzfva osmi linek. Roku 1994 byl uveden standard IEEE 1284 Suuulard.je kombinovan s CO'Jnpatibility Mode (popffpade s Perollei Port FIFO Mode). Xircom a Zenith roku 1991.K(3pito/a 5 . pfi niz umi pfistroje komunikovat az ry- chlostf 4 Mb/s. vhodny pro rychle perifene_ ?. EPP a ECP. S400 (393. Dnes paralelni porty vyuzfvaji tzv. ktere umoziiovalo Sbitovy obousmerny prenos dat. Vzdalenost mezi zaffzenfrni by nemela prekroeit 1 m a infracerveny vysflac a pfijimac by nemely bit od sebe odkloneny vice nez 0 uhel 30°. podporujfci nektere PDA a notebooky ale se standardy IrDA je nekompatibilni. EC~ M ~~e (Ex~~nd~d ~apabilities PoTtY je opet obousmerny rezirn. Byte Mode . coz je oboustranny rezim pro tiskarny In. 378 7 lPT2 278 lPT3 3SG 5 ci 7 5 Tabulka5. z nichZ jeden musfme zvolit v Setupu. Zatimco EPP byl ureen pro jina zanzeni. Paralelni rozhrani integrovane v zakladnich dsskach umf vetsinou vseehny rezimy prace. Tato norma existovala jeste pfed vznikem organizace IrDA a oznacovala se HPSIR.?'Ipo~enek paralelnfmu portu.7 Systemove zdroje seriorych porW Enhanced Parallel Port (EPP) je norma vytvorena spoleeenstvfm firem Intel.216 Mb/s). Tento zpusob prace prestaval vyhovovat novym periferiim. ktere potfebuji nejvyssi moznou rychlost pi'enosu dat. coz je rezim puvodnfho jednosmerneho Centronicsu (realizovany v rarnci SPP). a tak i Centronicsje jsdnosmemym rozhranfrn (od PC do tiskarny).608 Mb/s). S nastupem PS/2 roku 1987 navrhla IBM rozsffeni stavajicfho paralelniho portu. S200 (196.). externi pevne disky atd. tak paralelnim) systemove prostfedky a tak Je dobre vedet ktere prostredky jsou pro tyto ucely vyhrazeny: port adresa I/O IRQ lPT1. Association) je casto vestaveno v noteboocich a jeho podporu nabizi take vetsina Setupu stolnfch PC. Zafizeni musf bit vUci sobe v pffme viditelnosti. kteremu pak v Setupech pnrazujeme prerusenf. SPP mode. Jake volby zde tedy muzeme najit? • • Centronics mode (nekdy tez oznaeovany Normal. s mmz budeme pracovat: • Serial Infrared. Tento standard zahrnuje specifikace SPp. od 500 kB do 2 MB za sekundu. Je zamereno na jine periferie nez tiskarny pripojovane k paralelnimu portu (zalohovaef zarfzeill. EPP umoznuje rychlejsi prenos dat. zajistujicf kompatibilitu se starSimi zarfzenfmi. o reiimech infracerveneho portu Kratce po uvedeni EPP (roku 1992) pHsly spolecnosti Microsoft a Hewlett Packard se standardem ECP (Extended Capabilities Port). Vyuziva peti linek z perifarnfho zaffzeni pro indikaci stavu tohoto zaftzenf. presto ji najdeme v mnoha Setupech. • E~P_ Mode je a~! ~e~r?zsfre~ejsim reZimem P:o tiskamy. Pouzitfm FIFO se zvYsi rychlost prenosu dat. ECP je navrzen kviili ryehlejsi a efektivnejsi komunikaci s novymi tiskarnarni a skenery. (SIR) se pouzfval u starsich pfistroju a pracoval s rychlosti od 9600 b/s do 115 kb/s. PouZiva protokol DMA. V Setupu pak musime zvolit rezim. • ASKIR je normou firmy Sharp. Vyuzitf FIFO je nazyvano Fast CentTonics Mode nebo Parallel Pori FIFO Mode. nebo Compatible Mode).fracervene rozhranf IrDa (Infrared Data. • o reiimech paralelniho portu Paralelni rozhranf bylo puvodne urceno pro pfipojeni tiskarny a je take caste oznaeovano podIe stejnojmenneho vyrobce tiskaren Centronics. a tak byl postupne vylepsovan.

I I. 'I I: I I I ..

videorekoreery). protoze pridelovanr rfdf bud BIOS. jii. rnagneticka hlava pevneho disku. kes Viz cache. kaidy rna uroitou prioritu. a kdyz se zde najdou. Metoda pfenosu dat mezi pavnym diskem a mikroprocesorem. Pokud [sou data potfeba opakovane. ktere si vytvafr BIOS pro komunikaci s operacnrrn systemem. Phoenix Vyrobce BIOSu. CPU (Central Processor Unit) oznacenl pro mikroprocesor. pfenos dat fidi ladic pevneho disku. POST-kod Ciselny k6d. EPP (Enhanced Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. AGP (Accelerated Graphics Port) Samostatna sbernice pro pfipojenf graflcke karty.. Award Vyrobce BIOSu. APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Dnes standardnf radie prerusenf. Jde 0 stary zpusob setrenf. AMI (American Megatrends) Vyrobce BIOSu.Slo vn (cek Slovnicek ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Metoda setreni energil.. Je rychlejsf nez PIO a dnes hojne pouzlvana. CPUID ldentifikacnf k6d mikroprocesoru. Dnes je nahrazen normou PCI a v poi':ftacich jiz sloty ISA nenajdeme. [ehoz prostrednictvrm zadajr periferie mikroprocesor 0 prerusenf jeho cinnosti (upozorflujf mikroprocesor na to. komunikujf zanzent s operactak ffdf jejich spotrebu) . Dnes se PIO pouiiva velmi malo. DMA (Direct Memory Access) 1. 110 BIOS a Setup - orovoace z. da SATA (Serial ATA) Je noV)im rozhranlm pro pfipojovan! pevnych disku k zakladn! desce. APM (Advanced Power Management) Metoda setrent energif. vant (refresh). s nimii nejcasteji spolupracuje mikroprocesor. ze jej potfebujT). k nii se pfipojuj! zanzen] pfenasejfci velka rnnozstvl dat (kamery. DRAM (Dynamicka RAM) Pame{oyY modul. urrustena mezi dverna prvky. Casto vsak jde 0 parneti Flash ROM (viz flash). MPEG Format pro kompresi obrazu. ktery se vypisuje na displeji behern startu PC. API (Application Programming Interface) Aplikacn! programove rozhrani. ktery je dnes nahrazen metodou ACPI. RAS (Row Access Strobe) Adresa radku pametove bunky. nebo operacnr system. Parita Dnes malo pouzivana metoda kontroly prace operacnr pameti (castejSf je ECG). Ucelem je zpravidla zvyseni bezpscnosti dat. IRDA (Infrared Data Association) lnfracerveny rezlm prace obvodu UART.Iazyk definovany pro [ehoz prostrednlctvlm nim systernern (ktery Language) komunikaci mezi prvky ACPI. Dnes je pouzfvana temer vyhradne (metoda APM se jiz nepouzrva). Ukladaji se do ni zpracovavana data.. AML (ACPI Machine . EIDE (Enhanced IDE) Viz IDE. sktaca se ze South Bridge a North Bridge. dnes pouzrvana vyhradne. IRQ (Interrupt Request Levels) Kanal. vfce se oouzrva DMA. ROM (Read Only Memory) Druh parnetl. Kanalu prerusenf je vfce (16) a kazdy ma sve i5fslo a prioritu. 1(0 (InpUt/Output) Adresa vstupneyvystupntho portu. Ten predstavuie v nabitem stavu jednicku a ve vybitem nulu. Tim se prace vyzr-arrne zrychluje. z nichi se vytvareji diskova pole. ASKIR lnfracerveny rezlm prace obvodu UART (neni slce standardem IrDa. 00kaze nejen zjistlt. kdy je pfenos ifzen mikroprocesorem . CHS (Cyllnder(Head(Sector) Prvni metoda adresace diskovych bloku. Aby se tak pamet nevymazala. LBA (Logical Block Addressing) Metoda adresace diskovych bloku. ktere nelze zobrazit na disple]'). Miniaturnf kondenzatory majl malou kapacitu a brzy se vybijejf. kdy rfzeni spotreby ridf BIOS. V PC se poui. Refresh Viz DRAM. ECC (Error Checking and Correcting) sarnoopravny ked pro praci S operacru parnetl. 2. hledaji se v cache. z nfl se pouze Gist. jejl maxirnalnt kapacita disku je 512 MB. RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) Metodika spoluprace Vice disku. Beep k6d Zvukove signaly indikujicf chybu behern startu PC Ude 0 chyby. neni nutne je pfenaset z po- Cylinder (cylindr) Stejne stopy na ruznych povrsrch dlsku. (Nernus! to provadet obsluha PC.fva pro zapls pararnetru BIOSu programern Setup.) POST (Power On Self Test) Testy hardwaroV)ich prvka pri startu pocrtace. kdy je fizeni spotreby v rezii Windows. BIOS (Basic Input/Output System) Program ozivujici zakladnl desku. FSB (Front Side Bus) Sbernlce.Wadn[m nastavenim poMace 111 . ECP (Extended Capabilities Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. matejstho protejsfho prvku. vhodny pro pripojovan! velkoxapacltruch zaffzenf. Flash Druh pametl ROM. vhodny pro prlpciovanf tiskaren a skeneru. CAS (Column Access Strobe) Adresa sloupce parnetove buflky. IDE (Integrated Drive Electronics) Rozhranf pro pripojovanf diskovych periferii (hlavne pevnych disku a mechanik CD) k zakladnf desce. CMOS (Complementary Metal Oxide Silicon) Pamei vyznacujici se malou spotfebou. PIO (Programmed Input/Output) Metoda prenosu dat mezi pevnym dlskern a rnikroprocesorem. ale i opravlt jednobitovou (nove systerny i dvoubitovou) chybu v pameti. Ones se pouzrva rozhranf EIDE. kdy kazdy sektor rna sve Cislo. jehoz pamefova buiika je tvofena miniaturnfm kondenzatorern. Jeji V)ihodou je automatizace. RAM (Random Access Memory) Pameti pro casty zapis i ctenr. je potfeba kondenzatorky periodicky dobijet . SCR (Smart Card Reader) lnfracerveny reiim prace obvodu UART. Qznamuje jaky POST-test se prave provadf. ECC musf by! podporovan zakladnl deskou i parnefovyrn modulem. Syva osazena spfse na drazsjch zakladnfch deskach. zprosttedkovava komunikaci mezi hardwarem a operacntrn systememo Cache Rychla vyrovnavacl parnet. Jsou parnetml. IEEE 1394 (FireWire) serlova externf sbernice. ale vetsinou je podporovan). Je rychlejSf a jednodusst net EIDE. ktery dovoluje sdtlet jedno prerusent vice hardwarovymi prvky. Ethernet Asi nejpouzlvanejsf standard pro pracl v pocrtacove sfti. Nekdy se terminem flash oznacuje sarnotna metoda pfeplsovanf parneti ROM Flash (viz Upgrade). PnP (Plug and Play) Metoda pro pridelovanf systernowc-: zdrojll periferiim. dnes nepouiivana. DMA atd.provadet obcerstvo- Chipset (clpset) Elektronicky obvod Fidici cinnost zakladnf desky.). Kanalu je vtce (8). ESCD (Extended System Configuration Data) Udaje 0 konfiguraci systemovych zdroju (ktere rozsirujicf desce pam jake IRQ. je mikroprocesor Head (hlava) Cteci/zapisovaci propojen s okottrn. jejiz obsah [e rnozne nekolikrat pfepsat. ISA (Industry Standard Architecture) Stary standard 16bitove sbernice pro propojenf mikroprocesoru s periferiemi. Kanal pro primy pfenos dat mezi mlkroprocesorem a periferii. ktere je vsak caste nespravns oznacovano jako IDE.

) XCHS (Extended CHS) Metoda adresace dlskovych bloku. vhodny pro pFipojovani starslch tis karen. k nft se pripojujf periferie. osazene ve vsech PC.oravodce zakladnfm nastavenim poCitace .Slovn{cek Sector (sektor) Nejrnens! oddfl dat (cast stopy pevneho disku) s kapacitou 512 kB. Pokud dojde k vY' padku napajec! site. UART (Universal Asynchronous Receiver Transceiver) Obvod. ktere upFesnujf jeho konfiguraci. Jde 0 nove hodne pounvane rozhranr. kterY jej jedinyrn konkurentem VGA. Pri pFehFfvani PC [sou mezi pracovnf cykly rnikroprocesoru vklanany nulove lmpulsy. SCR. SPO (Serial Presence Detect) Maly obvod umfsteny na oarnetovern modulu. Setup Program pro nastavovanf parametru 810Su. kteryrn jsou reauzovany seriove porty. Tce (Thermal Control Circuit) Metoda pro tepelnou ochranu mlkrcorocesoru. MOze pracovat v nekolika rezimech (viz IROA. ktera nahradila CHS. Upgrade BIOSu Postup pro prepsant BIOSu novou verzr (nekdy se tento postup oznacuje jako flash). ktera sleduie parametry disku a z jejich horsicfch se hodnot pfedpovf poruchu disku.88 GB. (Pro pfipojovanf displeja LCD je vyvinut standard DVI. USB (Universal Serial Bus) Externf seriova sbernice PC. UPS (Unlnterruptlble Power Supply) Zaloznf zdro] napajecfho naoetr. M<:ijeste podreflmy. cfmz se omezf vYkon a prehFfvani mikroprocesoru. SPP (Standard Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. Odtud si je nactta BIOS. je zdroj schopny napaiet pocrtac z baterif (po omezenou dobu danou kapacitou baterif). Piilohy 112 BIOS a Setup . VGA (VIdeo Graphic Array) Standard pro analogovy prenos signalu mezi grafickou kartou a monitorem. dnes nepouzlvana. Jsou zde zapsany zakladni parametry pameti. Jejl rnaxlmalnf kapacita disku Je 7. Ones je pouzfvany temei vYhradne. SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) Metoda. ASCIR).

_8. 70_ 70 72 72 __ _72 _ --1-. Nektere procesory teto frekvence mohou mit hodnoty rozdflne ad tahulkovyeh. Tento procesor je v 478pinovem pouzdre 001 FC-PGA2.7 81. Specifikace plati pro procesory zalozene na B2 steppingu (1.9 81.40 1.8_ ____j78:pi_nFC-PGA2 --t _ 2.53 2.6 .60C _~ l 478:pin_F9-PG~2 478:~~_F'C-PGI'. PIaU pro Pentia 4 v 423pinovem pouzdfe.80 1_.15 .8.2 _ 12. 11.75 . Pouzdfeni ~pinOOI 423-pinOOI 4?J-pinQ()1 423:pinOClI.3&.4 I .70 _1.BOA 1. ~_~13.1.!:! 75..4QC _T?_Q ~ 71 74 72 71__ 72 72 .5Q __ 423-flinOOI _ ~!!:pin FC-PGA2 I~78:pin FC-P~2_ E~ _::_ §Z.9 ~ -J -. 14.06 3.0 ia 14 ---1. Specifikace platf pro procesory zalozene na DO steppingu (1.l_ ____g.~GA2 478:pin FG--PGA2 47~pi n F9_-PGA2 42:.~ 4B.-7 _ _ -+ .~0 2. 11 - _ j 1 47!)-_jlir1£_C-P(._ ___ ~.11 . 4.__ -r-r-t _ -r-r. 5.0 - __ -I 4.60A 1.~9 4. 7 2.!l.1i15 __ I 4..6 ~4.__12.40_8 2.40B 2.c4.8. Je nutne prostudovat dokumentaei konkretnfho procesoru._3.. 13.. 3.4. 6 2.!.10 1.~7 2.2 _.50 2.75 ci 00 OFOAh OFl2h 3 3.11 ._--_- 423-pin Q()I 4?&pin091 478:pin FC::.61.53 2. 7 1_525 C1 4.0 _ 59.40 2.8 6O.40 1._61 . ~ 76 1+ r __ 61.550V). I OF1311 I I 1.60 1. 3..provo dee zilkJadnfm nastavenrm polHtace 115 .53 1. 15.20 2. _8. ._3. .525V).40Jj 2._--1.18 I 56. 7 .n FC-PGA2 _ f- 1. procesotu Maxim.5 _63. ~.59 1..7 ---_.4..A2 T I ~1_..?- I 1 i I I-- 59.6 69.66 2.~.550V). 4.80 1.!l.6-=~. Specifikace platf pro procesory zalozene na C1 steppingu (1. Specifikace platf pro procesory zalozene na D1 steppingu (1. ~j I SteppIng D1 Cl CPUID OF29l1 OF27h I Frekvence J8dra [GHz] 3 3.60 2. 10 1.6 Pomamka --J --t __ 1.J:~.Q 60. Specifikace platf pro procesory Pentium 4 s 512KB 12 cache a s jadrem 0._6. 1. 4.5 __ -+ -c _J I -+ 4.5 1. 4 i..1 _~. 7. Plat! pro Pentia 4 v 478pinovem pouzdre.6OA 1. 8. _2.'A__? 478-pi_nf_C-PG~2 4Zll:ei_n FC-PGA2 ~nFC-PGA2 478-pin FC-PGA2 ~n FC-PG~ I L _L_ t i .9_ 1.7..1.6o__ __ .75V). 55.70. 7 _ I 423-pi_n_OOI __ 478:pin FC-PG~ l_i_23-pinOOI ~_.75 -" --- -EO -----r .0 64.-. .4..4() 1.5.40 69 70 70 t 52.50 1.550 . Tabulka 2: Napajec( napetf jEidra Pentif 4 [V] MMlm8Jnf nspll}ecf napetf jMra ---- 1'-!'1.7 _ __ ._10 67 J5 ~ 73 74 76 _E.8 70 82.75V)._ -- +4Z8-pi~ 4~pin i __ 72_ 7~ 71?_.60 __j._s.~. Specifikace plat! pro procesory zalozene na Cl steppingu (l.40 1.80 1.66 - L.@ 1.50 1. 11 _ 1.5 1.?_0 1. ~1.3.0 -1 63._ __73__ _ _ 78 78 77 77 _ r_ 84.~C-PGA2 ~ 2.0__! 57. "I _tf~. 6 _ _ 51.7 4.6 2..§_ 2.~ .~.~ _:j 4ZB-~9:f'~A FC-P_GA2_ 478:pin FC-PGA2 El~~~~~GA2 478:pin FC:f'!3A -+4?8:pin 1. ~. opet je nutne prostudovat dokumentaci konkretnfho procesoru.9.A2 478:pln FC-PQA2 478:p!~ FC-PGA2 478:pircIYPGA_2 478:pin_fC-P~ 478:2i~ .90 2 2 --=1 .-1.7 _ .3 _ L __ ~ t :.-.__ 70 69 t i- E!6.30 1.525V)..__ __ L __j I __ Tape/ny V'jkOI1 pror:csoru (~ 4B.20 -+-- -1 47!!:(lin FC-PGA_2 47)l-_EinF9:i>§A2 47&pin FC-PGA2 +- --I. - I -J-80 OF27h 2.60 1.I 4.90 114 BIOS a Setup .j(ni tepJola pouzdra ("C) 69 1._6 1.!!.50V).8.70 1. Nektere procesory teto frekvence mohou mit odlisne VID.40 1. -- -. l i 4. . 1.~.3_ ~+"}:4.3 .80 2.50 1.50 1.EI= I::H ~~--=:--=t =+ __ .30 1.8.50 1.7 55.1. 7 -1--1.80C 74_ 75 75_. f!-J. 6.15 2.4._ _+ _ 9 4!~.1.13 JL.'!.il - --- +--._1_ -=.PGA~_ j~ c- _ t-.'!.60 1.3 l .50 ?.!. Specifikace pIatf pro procesory zalozsne na C1 steppingu (1.90 2 1.1 68.~.4.tpin 001 478-p.80 1.:=73 -==1 ---=.70V).~. 9.9 51._1.30 _ _ l.53 2.80 1.!.7 ~ 1 __ ~. 12. 9.26 2.550 ---- ...70 - 82 OF07h 2. 2.80A 2A aF24h 423-pinOOI 478-pin FC-PG.8 --__ -----.lQ_ ~ __ ~ -~:-2.60 66.i. Tento procesor je v 423pinovem pouzdre 001.3.80 1. 10.-L . __ _1.70 1.--I i 4.Pfflohy Piilohy Procesory Intel Pentium 4 Tabulka 1: Tepefne zatrienf Pentif 4 Frekvence jadra procesoru (Gllz) I Pozniimky: 1.75 __ 57.!.50 _ __ _ __ 2. 7 4.~~ 1=f-~:~.5 62.70 1.8. 7 __ 73 __ 57.70 1.20 ~ • ~ 478-pin FC-P(.8 54.26 2. 2.4.7 2.70 1.!). Specifikace platf pro procesory zalozane na Dl steppingu (1.70 _. 3.!l. Speciftkace plati pro proeesory zalozene na BO steppingu (1. 13 4..'I_O 1...9 1. 4.~ 1.40B 2._4. 9 4~ 9 _ 4&9 4..06 2.~pin FC-PG~ FC-PGfg__ Fc.9 2A 2.

3 46.75 1.75 1.6 1. 2100.75 1.7 1.7 1.65 1.9 62.55 1.prOvo dee zakladnfm nastavenfm pocJtace ------------------------------------------------------- 117 .4 29.5 Il-8S 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 ()-85 0-90 0-90 0-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 2S6 256 333 333 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 68.75 1.18 Jim AX2100DMT3C AX2000DMT3C AX1900DMT3C AXl BOODMT3C AX1700DMT3C AX1600DMT3C AXt500DMT3C AlhlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP Alh!onXP Alh!onXP 2100+ 2000+ 1900+ 1800+ 1700+ 1600+ 1500+ 1733 1667 1 600 1 533 1 467 1400 1333 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 1.75 1.6 1.65 1. Model 6.4 35.4 Athlon Ath!on Ath!on Athlon Athlon AIh!on Ath!on Athlon ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 0-.7 1.-----'p.75 ()-90 ()-90 0-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 72 70 68 66 64 62.6 1..75 1.75 1.75 1.75 1. - AthlonMP AthlonMP AlhlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP -.75 1.S 39.1 61. 0.7 1.75 1.3 65.65 1.5 1.6 1.90 ass 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 38.6 1.3 60.8 1.13 Jim Tabulka 7: Athlon MP Processor.75 1.4 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 60 54.3 68. Model 6.75 1.18 Jim DHD1300AMT1B DH01200AMT18 DHDll00AMT16 DHDl OOOAMTl6 Duron Duron DUron DUron NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA N/A NIA NIA 1300 1200 1100 1000 900 900 850 800 750 700 650 600 550 PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1.6 Tabulka 6: Athlon MP Processor.75 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 116 BIOS a Setup .75 1.4 31.7 1.75 1..65 1.75 0-95 ---- ---- .6 40. Model 8.8 67.75 t.7 1.13 Jim AXDA2700DK3D AXDA2600DK3D AXDA2600DK3C AXDA2400DK3C AXDA24000U3C AXDA22000U3G AXDA22000K3G AXOA2100DUT3C AXOA2000DUT3C AXDA2000DUT3C AXDA2000DKT3C AXDA1900DLT3C AXDA1800DLT3C AXOA1700DLT3C Athlo"XP Ath!onXP AthlonXP AthlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AIhlonXP AthlonXP AIh!onXP Alh!onXP AthlonXP AthlonXP 2700+ 2600+ 2600+ 2400+ 2400+ 2200+ 2200+ 2100+ 2000+ 2000+ 2000+ 1900+ 1BOO+ 1700+ 2167 2083 2133 2000 2000 1800 1800 1733 1 667 1 667 1667 1600 1533 1467 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 100 1000 1000 1 000 950 900 850 800 750 700 650 54 54 54.75 1.8 60 D0950AUT1B D0900AUT1B D0850AUT18 D0800AUT18 D0750AUT18 D0700AUT18 D0550AUT18 D0600AUT1B D0550AUT18 Duron Duron Duron 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Duron Duron Duron Duron Duron Duron 1.3 256 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 266 AMP2000DMS3C AMP1900DMS3C AMP18QODMS3C AMP1600DMS3C AMP1500DMS3C AHX1200AMS3C AHX1000AMS3C US 1.7 ()-95 ()-95 ()-95 ()-9S ()-95 ()-95 ()-95 ()-95 (H)5 256 256 256 256 256 25!l 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 266 200 266 200 266 200 266 200 266 200 200 200 200 200 200 200 200 200 72 72 70 68 66 66 63 60 Tabulka 4: Athlon XP Processor._ 66 66 66 66 62. 2000+ 1900+ 1800+ 1600+ 1500+ NIA NIA - - 1733 1667 1600 1533 1400 1333 1200 1000 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA PGA PGA ---- .75 1.75 1.75 1.75 1.3 62.3 52.75 1.3 68.7 50.7 44.75 1.3 36.6 1.6 1.1 41.6 '1)6 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 64 (. 0. Model 8.1 Armon Tabulka 9: Duron Processor 0. _-- -_.3 68.3 52 49.8 42.4 27.1 64 64 Tabulka 5" Athlon XP Processor.5 37.1 41.5 1.- -- 1.4 21.6 1.65 1.7 1.3 60. 0.18 Jim AMP2100DMS3C ------ _. 0.75 1.75 1.4 Al000AMT3B Al000APT3B A0950APT38 A0900APT36 A0850APT36 A0800APT3B A0750APT3B A0700APT3B A0650APT3B Athlon Athlon Athlon Alhlon Alhlon Atn!on Ath!on Athlrm Alh!M NIA NlA NlA NlA NlA NlA NiA NIA NIA NIA NIA NIA N/A N/A NIA NIA NIA NIA 1400 14()0 1333 i 300 1 200 1200 1133 j PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1.PfTlohy Procesory AMD Tabulka B: Athlon Processor A1400AMS3C A1400AMS38 A1333AMS3C A1300AMS36 A1200AMS3C A1200AMS36 A1133AMS3C Al100AMS36 Al000AMS3C 1.5 51 49.8 60 49.6 1.6 1.4 33.

CPU information. Initializes NUM-LOCK status and programs the KBD typematic rate. Uncompress and initialize any platform specilic BIOS modules. which includes the programming at the MTRA·s. Initialize InH3 and prepare for IPL detection. Enable/Disable NMI as selected Late POST initialization of system management interrupt. Deinitializes the ADM module.0: AM/B/OS8 Post code 03 Post code 52 60 75 78 7A Description Updates CMOS memory size from memory found in memory test AJlocates memory for Ex!ended BIOS Data Area from base memory. Traps the INT09h vector. Passes contralto OS Loader (typically INTI9h). 1~ltiahz~sthe Microsoft IRQ Routing Table. etc. End of POST initialization of chipset registers. ' Check CMOS diagnostic byte to determine if battery power is OK and CMOS checksum is OK. Build ACPI tables (if ACPI is supported) Program the peripheral parameters. Initialize the CPU's before boot. Display tolal memory in the system. so thallhe POST lNT09h handler gets control for fRQ1. If the CMOS checksum is bad. . Parity. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. Prepare CPU for OS boot including final MTAR values. video for EGA. Detect different devices (Parallel ports. Program the keyboard controller command byte is being done affer Auto detection at KB/MS using AJMtKB-5.Disable Cache . Display errors to the user and gets the user response for error. Wait for user input at config display if needec.. Initializes different devices through DIM. . This range is reserved for chipset vendors & system manufacturers. EBDA . Initialize System Management Interrupt. and coprocessor in CPU. serial ports. set the window for displaying tex! information. AJso. Initialize language and font modules for ADM.pravoace zakladnim nastavenfm poNtace 119 . Initializes different devices. Allocale memory for ADM module and uncompress it. POST. Initializes IPL devlces controlled by BIOS and option ROMs. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. Prepares 1I1eruntime language module. BIOS logo. Inifialize status register A. Initializes the silent boot module. Late POST inmalizanon of chipset registers. Check for DEL or ESC keys 10limit memory test. Log errors encountered dUring POST. Initializes all the output devices. The BAT test is being done on KBC.. Activate ADM module. Programming Ihe memory hole or any kind of implementation that needs an adjustment in system RAM size if needed. update Ihe Kernel Variables. Uninstall POST INTI Ch vector and INT09h vector. Uncompress all available language. Save system context for ACP!. Displaying sign·on message. Do fWI test to CH-2 count reg. and Silent logo modules. OEM POST Error. Initialize CH-O as system timer.Pfflohy Post-k6dy Tabulka 1. etc. Initialized CMOS as mentioned in the Kemel Variable 'wCMOSFlags. setup key message. Test for total memory installed in the system. Check boot password if installed. 04 lC 84 85 87 8C 8D BE 90 AO Al A2 05 06 08 CO Cl C2 C5 C6 C7 OA A4 A7 AS A9 OB OC OE 13 24 30 2A 2C 2E 31 33 37 38 39 3A 38 3C 40 50 AA AB AC Bl 00 61·70 118 Bros a Setup . and any OEM specifiC information. Also. Detects and initializes the video adapler installed in the system that have optional ROMs. Execute BIOS setup if needed I requested. InitiaUzes DMAC. Traps INT1Ch vector to "POSTINT1ChHandlerBlock. Auntime data area. Initializes different devices through DIM. Displays the system configuration screen if enabled. Clean-up work needed betore booting to OS. Initialize ATC date/time. Disables the system configuration display It needed. Install the POSTINTI Ch handler. Initializes both Ihe 8259 compatible PICs in the system Initializes Ihe interrupt controlling hardware (generally PIC) and interrupt vector table.) successtully installed in the system and update the BDA.. Early CPU Inil Start -. T~kes care 01 r~ntime image pre~aration for differenl BIOS modules. Initia6ze run1ime language module.. Enable IRQ·O in PIC for system timer interrupt. Give control 10ADM module for initialization. Mid POST initialization at chipset registers. Initializes data variables that are based on CMOS setup questions..Init Local APIC Set up boot strap processor Information Set up boot strap processor for POST Enumerate and set up application processors Ae-enable cache for boot strap processor Early CPU In~ Exit Initializes the 8042 compatible Key Board Controller. and DMA controllers_ Initialize BIOS. Description Disable NMI. The error associated with this value may be different trom one platlarm to the next. Detects the presence of Keyboard in KBC port. Verify CMOS checksum manually by reading storage area. Early POST initialization of chipset registers. RII the free area in FOOOhsegment with OFFh.j & DMAC-2. update CMOS with power-on default values and clear passwords. Initializes remaining option ROMs_ Generate and write ccntents of ESCD in NVAam. Detects the presence of PS/2 mouse. Prepare BBS lor Int19 boot .Testing and initialization of different Inpul Devices." Initializes the CPU. Also initialize BIOS modules on POST entry and GPNV area.

initialize keyboard. OEM specific. If it's not good then ISA tests and clear EISA mode lIag Enable slot 0. Disable video. detect and initialize video adapter Test video memory. Chipset inilialization. PIE. read CMOS location 14h to find the type of video in use. If the EISA memory checksum is good then EISA is initialized. Cyrix CPU specific. Write sign·on message to screen. verificalion Processor test 2. Detect the type of keyboard conlroller Initlalize video interface. enable NM I. test the size of on-board memory Early shadcw. enable cache before boot Initialize oplion ROM's. Write CMOS back to RAM and clear screen Pre-boot enable. BIOS checksum test. setup shadow RAM Test DMA controller 0. SQWV. clear low 64K memory. Inrtialize DMA conlroller 0 and 1. Early chipset initialization. Keyboard controller initialization Test CMOS interface and battery Set up low memory. System board Enable slots 1-15 Size base and extended memory. test firsl 64K memory Early cache initialization. Program chipsel regislers and power-or BIOS defaults. Initialize and ROM's present at locations C800h to EFFFFh Initialize time value Setup virus protect Set boot speed Setup NumLock Baal attempt Spurious Unclaimed NMI Chipset default initialization. Clear all page registers and CMOS shutdown. Test memory refresh toggle Blank video. UEI. Enable parity checking. POST loop. Detect CPU clock. keyboard detect and initialization Test DMA controller 1 Test DMA page registers Reserved Test timer counter 2 Test 8259-1 mask bits Test 8259-2 mask bits Test stuck 8259 interrupt bits. Test stuck key Test 8259 interrupt functionality Test stuck NMI bits (parity 1/0 check) Benchmark. AlE. Size the base memory from 256K 10640K and the exlended memory above 1MB Test base and extended memory. Reserved Turn off chipset cache Memory presence lest. serial & parallel ports Reserved 3E 40 41 42 43 44 120 BIOS a Setup - orovoace zilkiadnfm nastavenim poMace 121 .0 Release 6. Processor status. OEM chipset routines. EXlernal cache-size detection test Setup pages Boat loader Description Processor test. Test the base memory lrom 256K to 640K and the exlended memory above 1MB using various bit patterns Test EISA exlended memory Reserved Setup enabled Inhialize and install mouse if present Setup cache controller Display virus protect disable or enable Initialize floppy Initialize hard drive Detect & Inil. CPU and cache initialization Set up inlerrupt vector table. memory presence test. Initialize first 120 interrupt vectors Test CMOS RAM checksum Initialize keyboard.0 Post code 01 02 03 04 05 07 08 09 OA OB DC 00 OE OF 10 tl 12-t3 14 15 16 17 18 19 lA lB-iE IF 20 21-2F 30 31 32 33-3B 3C 3D Post code 45 46 47 48-4D 4E 4F 50 51 52 53 60 61 62 63 80 Bl BE BF CO Cl C5 C6 El-EF FF Description Deteat and Inil. DMA_ Reset math coprocessor. early shadow enable for fast boot Cache presence lest. Jnitialize interrupt controllers 0 and 1. Disable NMI. OEM specific. or display messages Security password Write CMOS. ReadIWrite and verify all CPU regislers tnitialize chips. parity checking.Pfflohy Tabulka ll: BIOS Phoenix 4. math coprocessor Reserved Reserved Reserved Mfg. Display CPU clock Reserved Sel EISA mode.

96 CPU Clock. 44. 100 ASKIR. 39.106 Compatible Mode.84 disketova mechanika. 106 CMOS. 49 DPMS. 56. 100.Rejstiik A Access Mode. 14. 106 C Cache L1. 35 ACPI. Serial port. 44 AGP Mode. 43. 93 Byte Mode (SPP). 100 adresovanf diskovych bloku. 80.lOO API. 51. 44 AMI BIOS. 92 Advanced BIOS Features Setup. 65 blocking factor.48. 103 APM. 59. 46 AGP Fast Write.16 CMOS Setup. 100 Advanced Chipset Features. 100 AGp. 58. 57 Combined Mode. 42 Advanced Power Management.49 DRAM Idle Timer.84 Centronics mode. 41 bootovani. 100.BIOSu Award.51. 43 CAS. 16 AML. 39. 99. 47.90 D Delay Prior To Thermal.Compaq. 93. 36. 86 DIMM. 63 Award BIOS. 41 Busmastering. 54. 98 DMA. 64 CPUID. 102 Doze Mode. 63. 40. 16 Boot Sector Virus Protection. 37 diskova pole RAID. 45 B baterie. 87 cylindr. 27 BIOS Setup Defaults. 39. 66 Boot Up NumLock Status. 26 .43. 91 123 .BIOSu AMI. L2. 107 Auto Detect PCI Clk. 32 COM.16 beep k6dy. 26 . 38 Advanced Configuration and Power Interface. 15. 81.83. 46 DRAM Timing. 27 . 15 APIC. 22. 37 Compatibility Mode (SPP). 83 AGP Aperture Size.

87 MPS. 39 grafieka karta. 53.38 =systern. 84 reakce na POST-testy. 90 -SATA. 114 program flash.Security. 34. 44 Integrated Peripherals. 107 IRQ.(E)IDE. 109 . 93 Load Fail. 20.pruvodce z[ikladnim nastavenim poMace . 46 Power Saving. 52 Power Management. 35. 56 OnChip IDE Device. 39 H Halt On.paralalnfho portu. 59. 106. 16 kontrola.45.99 RAS. 22 J Jumper. 51 OnBoard Device. 58.Save Defaults.Power. 106 ESCD. 81. 59.k6dy.102 IDE (EIDE).44 ECP (Extended Capabilities Port). 45. 104 RS-232C.0 hardwaru poeitaee. 100 High Speed (USB).Boot. 87 IEEE 1284. 51 Power Button Mode. 55 identifikace zakladnf desky a BIOSu. 106 EIDE (IDE).98. 97 Nibble Mode (SPP). 52. 62. 22 . 59 menu .testy. 54 integrovana graficka karla.92 IDE HDD Block Mode. 44. 99 Power Management Setup. 45. 53. 25.dat. 65 FIR. 46 Multi-Sector Transfers. 54 PCI Latency Timer. 17 frekvence. 30 F Fan Speed. 107 POST. 65 hibernace. 91 heslo. 107 . 105 firmware. 93 . 43.(E) IDE. 35. 16 PIO.116 . 80 nulovy cyklus. 43 prekompenzace. 107 Fire Wire. 106 IEEE 1394 FireWire. 86 R RAID. 107 password. 36. 91 CH chipset.76 Flash ROM. 40. 67 o obrazovka Power.16 pi-enos . 15 freeware. 59. 59. 66 mikroprocesor. 106 rozhrani . 90 p pamet. 46 Paralel Port. 80. 103. 35. 58.41 E ECC. 15 flash. 100 menu Advanced. 89 L LBA.Rejstffk N 1/0.datovych sektoru. 102. 79 HDD BlockMode. 75. 72 Native (Enhanced Mode). 37 hardware. 54 PCI/VGA Palette Snoop. 36. 103 PNPJPCI Configurations.paralelnf.107 Hyper-Threading. 55 operacni -pamet. 72 propojka. 37 postup pH upgradu.83 PC Health Status.74. 41 .Intel Pentium 4. 45.55. 56. 52 reztm . 52. 91 Low Speed (USB). 80 PCI IDE BusMaster. 100 Pre charge. 82 CRS.infracerveny. 64 . 105 LPT. 105 hlava (magneticka). 45 Reset Configuration Data. 19. 89 IrDa. 105 fyzicka struktura. 46 POST ~ chybova hlasenf.pocitace.105 informace . 90 HPSIR. 70 Power. 76 I I G Gate A20.0 typu a verzi BIOSu. 106 North Bridge. 59. 72. 54. 90. 55. 61 PCI. 59.infraeerveneho portu. 21 _ 0 zobrazovacim adapteru. 107 I Q Quick Power On Self Test. 92 . 109 Init Display First. 52 port . 106. 36 EPP (Enhanced Parallel Port). 91 pferusenf. 43. 65 Loading zone.81 Frequency/Voltage Control. 90 procesory -AMD. 20. 53 Peripheral Bus Controller. 34. 20 infraeerveny port.58 M Mechanical-Off (S5).83 -CMOS. 37 Refresh Rate. 54 pretaktovanf. 55.118 . 103 Exit Without Saving.95 Phoenix BIOS. 25 . 92 Enhanced Mode.90. 23. 52 Restore on AC Power Loss.102 nastaveni BIOSu. 92 chybova hlasenf. 86. 65 PAT. 16 pametova bunka. 39. 14 ovladanf Setupu klavesnici. 63 PS2. 52. 80 pevny disk . 24.systemove prostredky. 24 125 124 BIOS a Setup . 106 .93 PnP (Plug and Play). 17. 71 idantifikacni cislo mikroprocesoru. 58.40. 83 Full Speed (USB). 63 FSB. 36.

30 Shutdown Temperature. 67 Voltage.104 User Password. 100 X XCRS. Soustredte se na to. 107 Sleeping (SI-S3). 1. 56. 16 vyrobci BIOSu. 43. 80 SPD (Serial Presence Detect). 43. 57 Supervisor Password. 36. serial ATA. 40 sektor. V VIR SYNC + Blank. 52 R fadic RAID. 86 Throttle Slow Clock Ratio. 86 volba Exit. 61. 20 stopa. 102 Chcete svuj novyobchod? Mftobchod na lntemetu? Za petnsct: minutje VaS! W Wait for F1 If Error. Rejstffk tepelmi ochrana.81 zapis do pameti. 59 Spread Spectrum.90 Serial port. 38 vlakno. 67 Save Defaults. 65 SCR.cz umozriuje provozovat vlastnf internetovy obchod.92 porta. 66 Suspend Mode (S3/ST). 29.100 SMART. 90 Super 10 Device. co urnfre: prodavejte. 46. 65. 49 Suspend to disk (STD). 67 Universal Serial Bus. 100 Soft-Off by PWR-BTTN. 42 Wake Up. 49 vadny cip BIOSu. 64 vrstvy BIOSu. 49. 26 S setrem energii. 60. 15 vymazanl obsahu Setupu. 19. 71 South Bridge. 76 verze BIOSu.58 security.58 ukonceni Setupu. 80 systemove _ prostfedky _ zdroje. 107 Z zakladnideska. 37 virus. 84 zvukove sigmily. 98 S SATA. 80. 38 Virus Warning. 70 zaflzeni IDE. 50 Working (SO). 83 SPP (Standard Parallel Port). COM. 104 upgrade (flash) BIOSu. 100 System Controller. 47. 32 Standby Mode (Sl/POS). 65. 43.51.r . 56. Bez programovanf a be hem 15 minut. 69. 71. 66 uvodnf obrazovky. 86 Thermal. T TCe. 86 126 BIOS a Setup prDvodce zilkiadnrm nastavenrm pocftace . 33. 57 Setup. 20. 95 Save & Exit Setup. 100 Suspend to RAM. 70 USB. 31 61 SIR. 36.100 start pocitace. 63 Standard CMOS Setup. 80. 104 univerzalni seriova sMrnice USB. 21 video. U UART. 91 Soft-Off (S4). 16 50 software. 99 Vltava2000. 34 zneeeni modulu.

ve ktere je BIOS na vasern pocltaci ulozen.v poertacove firme za provoz pocttacove site.knihy. Ternto uzivatelum je ur6ena dalsl publikace z pera zkuseneho autora.napilklad po pridanl novaho hardwaru nebo pf peruse stavaiiciho .se s 810Sem setkava]] a rrmozi si nedokazl poradit s provedenim potrebnych nastaveni. . nam. se jako dosud [edlna v cestine pine zab9va tajemstvimi nastaveni BIOSu. kterY mall na svern pocltacl vsichni. z nichz dYe vysly jii: v nekolika vydanich. 28. DMA apod. a. Award.cpress. Jim zustava skryt. V publikaci zlskate zdatneho pomocnika pf upgradu pocltacoveho hardwaru. jei.BIOS o autorovi: aSetu~ Zatfmco svernu opera6nfmu systemu caste uzivatele rozurnsll a dokazi bez obtizl pracovat ve Windows nebo Linuxu. ale i navod k upgradu BIOSu pornocl prepsani pameti flash. Ve chvdl. system. Zarazeni publikaee Computer Press. doporucena • Sezplatna telefonni linka: 800555513 ISBN 80-251-0148-7 PRODEJNi KOD K0991 cena 147 Kc 227 Sk 9788025 I II 101483 . i. pri pfstaktovani procesoru nebo jine potrebs zmeny vnitfni konfigurace. Sve bohate zkusenostl z udri:by a oprav pocttacoveho hardwaru i padaqcqlcke schopnosti zurocil uz v knihach TisMrny Prakticky pr(Jvodce uiivatele. HARDWARE ucetmice pro pokroci!e a Poi5itacove sfte pro zacfnajfci sprevce.flash") BIOSu Re$eni konfliktu ruznych zafizeni (p~erI. Kniha objasr'iuje"~ejmena ~asledujici problernatiku: • • • • • Zakladnl seznamsni s hardwarem pocitace Obvykle polozky Setupu pro konfiguraci BIOSu POSrtesty a chybova hlasenl I Jaroslav Horak (*1959).cz 9pgrade (tzv. feseni potiz1s funqovanim pocitace. absolvent Vysoke akoly dopravy a spoiu v Zilini) wucoval deset let praci na PC.. Naleznete v ni vysvetlujid popisy cbybovych hlaseni. V soucasnosf zodpovlde jako systernovi inzany. dubna 48 63500 Sma objednavelte na: www. kdy ale naslane nejakY problem .) Tato velmi praktlcka publikace je koncipovana tak.e principya pop lsovane postupy jsou i pres mirne odlisny vzhled konfigura6nich nabidek platne pro nastavenf BIOSu vsech nejrozsirenejsich v9robcu: AMI.s.cz distribuce@cpress.4Senf. Phoenix.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful