pruvodce zakladnirn nastavenim pocitace

Instalace a nastaveAf hardware Optimalizaee vtkC1tnu POST testy a chybov8 Ilda-s:eni Upgrade Bl~U

lJsah
Uvod

11

BIOS
1.1 1.2 Poslanl BIOSu
Uspoiadani BIOSu
Vrstvy BIOSu yYrobci BIOSu Baterie Vymazan! obsahu Setupu

13
14 15
15 16 16 16

1.3

Informace

0

poufltem hardwaru

17

Start pocitace a POST-testy
2.1 2.2
Start pocitace Uvodni obrazovky
Informace Informace Informace
0 zobrazovactrn

19
20 20
20 21 22

adapteru

0 typu a verzi BIOSu 0 hardwaru

pocttace

2.3 2.4 2.5

Chybova hlaseni POST·k6dy Beep k6dy
Beep k6dy BIOSu AMI Beep k6dy BIOSu Award Beep k6dy Compaq

24 25 26
26 27 27

Setup
3.1 3.2
Uvodni obrazovka Standard CMOS Setup Prace se zanzeruml IDE
Disketova Video Halt On - Reakce na POST-testy Operacnl parnet mechanika

29
31 32 33 37 37 37 38 38

3.3

Advanced BIOS Features Setup

-------------------------------------------------------

7

Obsah

Menu Boot

3.4

Advanced Chipset Features
Integrovana graflcka karta Menu Advanced

41
42

FSB (Front Side Bus) Znacent rnodulu

83 84

3.5 3.6 3.7

Power Management Setup
Obrazovka Power

45 45 46
51 52
53

5.5

0 mikroprocesoru
Tepelna ochrana Hyper-Threading CPUID - identifikacnf clslo mikroprocesoru

86
86 86
87

PNPIPCI Configurations
Menu Advanced

Integrated Peripherals
OnChip IDE Device OnBoard Device Super 10 Device Menu Advanced

5.6 5.7

54 55
56 5.8 5.9 5.10

0 integrovane graficke karte 0 pevnem disku (E)IDE Fyzicka struktura
Rozhranf (E)I DE

89
90

90 92
95

0 pevnem disku SATA 0 diskovjch polich RAID 0 setreni energll (Power Management, ACPI)
APM (Advanced Power Management) ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

57
59 61 63 64 65 65 66

3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

PC Health Status FrequencyIVoltage Contlol
Menu Power

98 99 100
100 102 104

Load FaiJ- Save Defaults, BIOS Setup Defaults Prace s hesly - Supervisor Password, User Password
Menu Security

5.11 5.12

0 PnP a systemovjch zdrojich 0 rozhranich pocitace

Ukonceni setupu - Save & Exit Setup, Exit Without Saving
votba Exit

o IEEE 1394 FireWire
o o
retimech Standardnf systernove

o univerzalnr

seriove sbernici

USB (Universal Serial Bus)

104
105

67
67

paralelnlho portu
prostredky portu

porto

4

Upgrade (flash) BIOSu
4.1 Postup pn upgradu
Identifikace zakladn: desky a BIOSu softwaru flash Pffprava potrebneho Nastavenf BIOSu Prace s programem Kontrola

69
70
71 71 72 72
76

rezlmech infracerveneho

106 107 107

Slovnicek Piilohy
Procesory Intel Pentium 4 Procesory AMD Post-k6dY

109

113
114 116 118

4.2

Co kdyZ:se to nepovede?

76

5

o hardwaru
5.1 5.2 5.3 5.4 0 z<ikladnidesce 0 frekvencich 0 chipsetu
PAT (Intel® Performance Acceleration Technology)

79
80 81 82 83 83 83

Rejstiik

123

0 pameti
SPD (Serial Presence Detect)

8
BIOS

a

Setup - provo dee zakladn{m nastavenfm

poCftace

9

ze knihu nebudou cist iiplni zaeatecnfei. jimiz se hardware zakladnf desky nastavuje. I . v niz jsou vysvetleny jednotlive konfiguracni fadky programu Setup.. Abych usnadnil pochopeni vsech souvislostt. ale pfed obrazovkami Windows je ukryto mnoho zakladnfeh nastavenf hardwarovyeh prvku pocitace. Pfitom spravna konfigurace zakladnf desky a vsech komponent uvnitf pocftacove skffne rna zasadni vliv na vykon a vlastnosti ceIeho pocitace. at uz jde 0 samotna textova hlasenf. Jeho poslanf a zakladni konstrukci je venovanaprvn( kapitola knihy nazvana BIOS. Predposlednf. Druhci kapitola .i Tfeti kapitola . Tim. a navfe ruzne varianty stejneho vyrobee. Pfestoze jsem vycMzel znekolika Setupu.Setup . Zde jsem se snazil vysvetlit nektere pojmy.I ~~----~-------------------------------------'l I Uvoa I I Uvod Moje kniha je urcena tern.. Tato kapitola nenf nejakou vseobeenou ueebnicf hardwaru. jak zjistit zakladni informace 0 BIOSu a hardwaru pocftace. nektere detaily konkretnfho Setupu konkretnf zakladnf desky se mohou lisit. ktere je potfeba znat ph praci s programem Setup. ktere muzeme pousft pfi prepisovanf BIOSu novou verzi. kdo chtejf porozumst detailnejsfrnu nastavenf parametrU pocftaceoVets ina uzivatelu PC zna praei s operaenfm system (nejcasteji Windows). je program BIOS.vypaleni spatneho programu do pameti BIOSu. Proto jsem aJespoi'i ty nejdUlezitejsi z nich uvedl v Piilohdch. takjakje Setupy nabfzeji. zaradil jsem na konec knihy kapitolu vysvetJujicf mnoho pojmu souvisejicfch s nastavovanfrn vlastnostf PC. kdo zakladm desku oZivuje. kde jsou pops any vrstvy BIOSu.je nosnou castf knihy. najdete jej zde. Jsou zde zakladnf inform ace 0 parametrech mikroprocesoru a dale pfehled nekterych POST-testa yY_ robeu BIOSu. ktera se objevi behem poruchy. Dale jsem sem zaradil popis chybovych hlaseni. . ale ctenan majfci 0 konstrukci pocitace ureitou predstavu.. co delat v pffpade neiispeehu . Bohuzal existuje mnoho Setupf od rUznych vjrobcu. Popisuje start po- Ii I I Citace z hlediska hardwaru. doeteme se zde 0 vjrobcfch BIOSu i 0 dUIeZitosti baterie zalohujici nastavenf BIOSu. na konci knihy. nebude popis nikdy vycerpavajfcf. Je jakymsi uvodem do problematiky. ale pokud nektery z rnnoha konfiguraenfch fadku potfebuje objasneni. Vyklad jsem rozdeli1 do jednotlivych obrazovek. kapitolu 0 hardtoaru. Pusti-Ii se do eteni nekdo mene znaly. PH zadavani parametru v Setupu je nutne zmit mnoho detailnfch informacf 0 hardwaru PC. takze jsem se krorne popisu samotne flash BIOSu kratee zastavil u toho. Dozvfme se. Predpokladam.Start pocitace a POST-testy je podstatns obsahlejsf. ctvrld kapitola Upgrade (flash) BIOSu je venovana postupum. zvukove beep k6dy nebo cfsla POST-testu. zaradil jsem na konec ptitou. Tato potrebna cinnost pfedstavuja urcite nebezpeci. II .

I I I j Ij I I I III 'i I I kapitola 1 BIOS I. .

. Tyto inform ace jsou k dispozici po startu poeftaee. vane erif . Tim se komunikace mezi vsemi komponentami PC zjednodusuje. nernusr by!: vzo. zavisf cely vykon poeitace. mikroprocesor. ~~~bie.. Aplikaee tedy preda pffkaz API a to zajisti vse potrebne pro provedeni tohoto pfikazu... typ pameti. Tyto tfi vrstvy BIOSu zarucujf komunikaci mezi aplikacf a operacnim system em na rUznych druzich hardwaru. ktera provede obsluha PC programern Setup (Setup je soueastf kazdeho BIOSu). uzeme SI uvest maly pffklad: Diky BIOSu vidi 0 eracnf s t' ~~:~uJa(ko ~ltOzhllste uhn:isem ukladat a efst. nezavislc na mome~talne . protoze software komunikuje pouze s operacnfrn system em.i~~ly ~ak~adnf desky a pfedava je vyssi vrstve PC . ze se programy nemusi starat.. zasunutem do patice zakladnf Zakladni deska je tim co sp .aplikacnf programove rozhrani). poce av.1: Ptinck: B{OSu Obrazek 1. . druh procesoru zasazeny v patici atd. ale jan s oVlaaaci. pracujfci.2 v Usporadanf BIOSu Vrstvy BIOSu Ureita cast BIOSuje vypalena do eipu pameti Flash ROM. " 0 ~~ ---.. PH rozdilnych konfiguracich hardwaru je tak vzdy zaruceno standardni rozhrani pro operaenf systemy.zity.. kam se ukladajf jednotliva nastaveni. Druhou vrstvu BIOSu tvoff eip s nazvern CMOS.ov. N a zakladni desce jsou elektronieke obvody tvoffcf chipset. Deje se to tak.operaeme YJ~ _:vmS! "prekladacem" rnezi hardwarovymi castmi PC a 0 eraeVllC1 ~:~!e~::e: -d op. je potre a progra (B . jak budou pracovat mezi sebou jednotlivs dily. System si tak dokaze detekovat disketovou mechaniku. sektorU atd._~!' warn.::mmu ~yst~mu se tvili "stale stejne".. API (Application Programming Interface . sbernics integroPI v porty . V praxi to znamena.. Pokucl nemate originalnf ovladaee.Vda S.e.' m" very JeJlCh spo 1upraei umoznf. povrc u. Operacnf system tecry nekomunlkuje s hardWarem. ve slotech jsou zasunuty rozsifujicf karty. JednotIive prvky desky se vsak mezi s~bou mu81'd om UVl.--- . mnoho z nich detekuje BIOS automaticky). _~. jenz desku OZivIa vzajemne prizpusobt parametry jejfeh k~:. Vsschny tyto komponenty nesou inform ace samy 0 sobe ve vlastnich pameteeh ROM (tuto cast BIOSu ulozenou na pndavnych kartaeh oznacujeme jako firmware).e 15 . Fyzicky je BIOS ulozen ve vlastnfm integrovanem desky. jak a kam maji ulozit soubory nebo jak tisknout atd.rozhrani {API} \. je v podstate tvoren sadou ovladaeu zakladnfeh komponent s sternu N a tom. nikoliv s hardwarem.y zarucena spravna funkcnost a tim stabilita systemu! 14 BI05 a Setup pruvodce ztJkladn{m nastavenfm poCfta{.1 BIOS Poslanr BIOSu v 1. Parnef CMOS je trvale zalohovana knoflfkovym lithiovym napajecfrn Clankem. z niz Izejen eist (nebo ji preps at specialmrn programem flash). ojuje vsec ny uuy pocltace (procesor. vo !~~~s~~a~~eBy~~c.2: Starsf a novejSf provedenf imegroveneno obvodu 5 BIOSem Tip: Z predesUiho vykladu le zi'eJme. .Ch rne. disky. h -l<l _. tvofene rUznjrni pffkazy a funkcemi. y .. PH startu systemu se naetou jejich ovladaee (ty jsou soucast! Windows) a vytvoff se tak tfeti vrstva BIOSu. upravfme v Setupu. I .en~. Proto $[ instalujte do operacnfho systemu jen ovladace dodavane od vyrobce daneho zaifzenr. st~Pbma vystupni kt . ze se BIOS sklada Z n)znych ovladaM.i operacnfm s¥stemem a hardwarern..informace 0 moznych komponentaeh zakladnf de sky (ktere komponenty jsou na desce skuteene pou.) .BIOS 1 1.. ze si BIOS vytvoff tzv... obvodu.____ r Aplikc:lcnll . Tim programem je BIOS k aS1C npu utput System). .).. - -.dy mohou s?olu~racovat s hardwarem rnznych vyrobef v odlisnych r~clC . J e zde zapsan vlastnf program BIOS a jeho data .~-_ ---"'-r-_. ale nemusi se zajimat 0 konkr~tnf para~e:rym dat.etrl. Operacnl syste'!l _J " I I [ ObriJzek 1..

pravodce lflkladnfm nesteventm oocttece 17 . . ze se zaene opozd'ovat systemovy cas..amibios. 'Bude-li treba. . "I I prepravnl pcloha Obrazek 1. V manualech a popiseeh d Hlavne nas budou ~aJl~at soueasn~ a ht" e neco je moine zjistit ve Windows. Vk od tematu k nfi se vsak budeme casto vracet. N ejznamejsfmi jsou: • • AMI BIOS (http://www. u hodinars koupfme stejny typ a baterii vlozfrne na mfsto. Nemusfme kvuli tomu vytahovat baterii z patice. Nynf si dovolfm malou odboc u v • Baterie Aby si parnef CMOS pamatovala iidaje.~?_0f~ :~ar'e~ a podava dostateene mnozstvf infer(vvww:aida32. vani Setupu budeme. U dvoupinoveho jumperu proste oba piny zkratujeme.3: 3pinovy jumper 16 BIOS a Setup . pHcemz si zapamatujeme polaritu (zpravidla je kladny pol nahora).je v soueasne doM asi nejrozsfrenejSfm BIOSem mezi zakladnfmi deskami viibec. Award BIOS (www. U prepfnace se tremi piny slouzf dvajako "nosi<~"propojky. Existuje jieh polepsf informaee do~tan:me pros re n .3 Informace 0 pouzitem hardwaru Vyrobci BIOSu BIOS je stejne jako ostatni komponenty zakladnf desky vyraMn specializovanYmi vyrobei. ktery je pro oso m pOUZl1 e .com) . Na kaZde zakladnf desee tedy najdeme baterii ueenou pro napajanf pameti BIOSu.firma svlij vyrobek prodava jako OEM a umoziiuje tak zmenu kddu. s jehoz pomoef obsah baterie CMOS vymaZeme.r: . ale i nadale se muzete setkat s BlOSy pod hlaviekou Award. Naproti tomu cast BIOSu ulozena v parneti Flash ROM.com) . takze budeme muset BIOS znovu nastavit.byI dlouhou dobou prumyslovjm standardem kompatibility a je zarukou v kvalits POST a v perfektnf dokumentaei. U starsfeh pocftacu se muze stat. V pffpads potreby je vsak mozne nahrat do Flash ROM DOVOU verzi BIOSu. Opatrne ji ze zakladm desky vyjmeme. ~t~oft Sandbra. Odpojenfm baterie vsak vymazema udaje z pameti CMOS. V roce 1998 byla firma koupena spolecnostf Phoenix. pouze sijej upravf. K tomu slouzf utility flash umoznujicf zapis do eipu. uvidfme obrazovky programu v jednotlivyc api 0 ae . Propojkou pak propojime prazdny pin se sousedmm. ze se clanek vybije. cfmz baterii vymaZeme. Vymazani obsahu Setupu Nekdy potrebujeme obsah baterie CMOS vymazat (napf. Phoenix BIOS (www. musf byt napajena z haterie.l:i :~i~:\ezimy prace. ve kterem je ukryt BIOS (na konei knihy je tomu venovana kapitoIa 4 _ Upgrade (flash) BIOSu). pamef CMOS je napajena z baterie.award. PH nastavoidet iln "" informaee 0 instalovanem hardwaru. CMOS Checksum Failure). nebo 3 piny. ale nejsoucastek tyto udaje najdeme P~l_?~~~~~z~p~cializOvanyeh programu.. TY. Cas propojeni zkratovacfeh pinu by mel bjt alespoii pet sekund. Je take velrni rozsfren. V takovern pffpade musfme baterii vymenit. ale na kaide zakladnf desee najdeme prepfnac (jumper).potrebo~at C? ne. 1. d) Ja budu pouzfvat program AIDA32 R merne hodne (napr.eom) . CMOS Battery State Low. stejny jako se pouzfva pro naramkova hodinky.BIOS Jakjiz bylo receno. I I. h k it I' h mad. jsme zapomneH heslo pro vstup do BIOSu). Tohoto BlOSu vyuzlvaji hlavne dalsi vyrobci pocitacu.hu). nepotrebuje zadny trvaly zdroj napajenf.I I Kapitola 1. Zavada se projevf tak. Jumper bjva oznaeen CMOS clear a rna bud 2. nebof nemusi psat k6d od zaMtku. pnpadne se hehern POST-testu ukaze hlaseni upozoriiujfcf na nesrovnalosti v pameti CMOS (napf.phoenix. Jde a maly knoflikovJ clanek.

I ~ I I kapitola 2 Start -""tace -.. poel a POS -t ..

Start BIOSu probfM ve vice Nejdffve BIOS prohledne vsechny sloty (ISA. Obrazek 2. Ten je ulozen na nekterem z datovych medii (nejcasteji na pevnem disku. 2.pravoac» zakladnfm nastaven{m pocfta{.:1: Informace 0 grafickB karte ___ BIOS a Setup . ale muze to bft i disketa. LAN). nebo beep kodem). CD-ROM. a .II Kapitola 2 . pgr . BIOS Release Number ukazujici verzi BIOSu (po prepsam DaIsrm u ajem je . PCl.11 0 plug-and-play a systrfmovych zdrojich).ouzity cipset. ldenti?kace Udaj~ je poz nehoz vyc. Aby to nemusel de- • Iat pri kazdem startu. objevujici se na obrazovce behem startu Informace 0 zobrazovacim adapteru Zpocatku uvidfme v levem hornim rohu obrazovky (pomerns o instalovanem zobrazovacfm adapteru. Start pocitace a POST-testy Start pocftace Informace 0 typu a verzi BIOSu Pak se nam BIOS pfedstavi svymi identifikacnfrni cisly.. uklada si tyto udaje (tzv.10.t~me vyr v 'h 'b BIOSu odlisna proto se jf nebudu venovat. Pote spustf BIOS testy POST (Power On Self Test). 2.00. merne sIozrta a pro kazde 0 vyro ce . POST-testy neprobsh. AGp. V teto kapitole sf strucne popfsems kroky probfhajfcf behem startu pocftace a pak se zastavime u krocieh: nekterych skutecnostf dulezitych pro praktickou praci.20 -------------- typ graficke karty .e 21 . idai . nou a BIOS nas 0 poruse informuje (hlasenim na obrazovce. JestIize rna nektery hardwarovy prvek poruchu. ESCD) do parnsti CMOS (viz kap. • • Na prvnim radku obrazovky vidfme vyrobee BIOSu.05. 2 Pro praktickou BIOSu. NVIDIA TNT 2 Model 64 VGA 810S Version 3. id tifikacnf k6d (BIOS Reference Number). Po uspesnem provedenf POST-testu se na obrazovce objevf seznam hardwarovych prvku pocitace.'AlDA32 Stejne tidaje pohodlneji a rychleji zjistfme pomoci programu .00 Copyright (C) 1996-2000 NVIDIA Corp 320MB RAM kratkou dobu) informaci Obrazek 2.1 1. Ve ~PO?ni ~asti ob~a~~. z nichz vytvoff API. vyhleda BIOS zavadec operacnfho systemu. . 5. Po nalezenf nacte zavadec operaeni system a ten dale naets vsechny ovladaes pottebne pro komunikaci s API (a jeho prostrednictvfm s hardwarem PC). . patice procesorn a parnstf) a z jejich pamatt ROM pfecte informace..Start pocftace a POST-testy 2 2. v " . 3. VIZ ap.. Uvodn! obrazovky cinnost jsou dulezite informace.:~a~~~~:~~e~ke.2: Identifikaeni elsla BIOSu '-~---. Pokud jsou POST v poradku. jimiz zjistf jaky je v pocftaci hardware.k 4U ade (flash) BIOSu) BIOSu zde spatfime novejsi tidaj.

Informace 0 hardwaru pocitace :formace. EiJ~ $ • . 0 velikosti I Field ~BIOS .typ disketove mechaniky.phoer'ix. Jak jsme mRlt zq. Obriizek 2.frekvence mikroprocesoru.3. kdy mely pocitace operaem parnef rozdelenou na zakladnf (Base) a rozsffenou (Extended). PrimSlave Disk . ale dnes je integrovana v mikroprocesoru. CPUID/ucode ID . VSe si uvedeme na . Pokud buderne mrtlnstarovany disky SAiA.. V lev em sloupci Diskette Drive A .estu. pnpadne cf.44 ME. Prim.com!en!Product8ldefaun. Jde 0 poziistatek z dob DOSu. Metoda adresovanf sektorii je LBA. rozhranf pracuje podle protokolu ATA 100. zjisvten~ POS!-t:~ty.velikost pamsti cache.:-nvneJd~leZlteJslch udaJu vypise dle verze a vYrobce BIOSu) ale ty u v~ o~r1?.velikost rozsffene pameti.stavaji. Master Disk . nemus'J bS't 1/ tabulbe uvedeny. CPU Clock . JfP~ Vefikast pameti je uv<idena hue!'v KB. Informace o jejich nalezenf se vsak urciteop. • Obrazek 2. Maximalnf velikost pameti Base byla 640 KB.ek-aWckecrSelne sQustavy. Computer Motherboard $CPU 0 mikroprocesoru: CPU type .tidaje 0 disku master primamfho kanalu.:v~~l:y. coz je dnes standardnf hodnota. SecSlave Disk . . peimem disku (Vysvetlenf k terminologii pevnyeh disku je v kapitole 5.Motherboard I!Illl Memory I!Illl SPD ~Award ~Award § Video $810S ~ . protokolem ATA 33.druhy disk na primarnfrn kanalu nemame. Velikost operaem pameti naseho pocftace je 128 ME. ar: ware poc~tace.7 0 hardwaru/O (E)lDE). Stfednf cast tabulky POST obsahuje tidaje 0 dalsim hardwaru jsou shromazdsny udaje 0 externfch pametovych jednotkach: • • pocitace. j6\l( benem POS1·t. Informace a BIOSu (AIDA32) D r' dOL te:t~~e n: ~z~~!~a~~~~ou V' . Beh~m uspesneho prubehu nych diskil). Ta by la drfve soucas ti zakladnf desky (proto ji najdeme spoleens s iidaji 0 operaenf pameti). DisPlay Mu~imedia ~a ~ Chipset Manufacturer Name Product InformaliOn Phoenix Technologies Ltd. BIOS Date EiJ 1!fJ Operating System EiJ ~ Server ' EiJ . ktery vidfta na obraz'. je vysvetleno v ka- I®I CPUID 1>. 000.00PG 0512812002 05128AJ2 06t16AJ1 • • (0 co jde.la P:oobih~j~:?c~. •£ v es .na sekundarnfm CD-ROM.~~~~t ~a~r'1TI test_o':.:p BIOS Type Properties BIOS Type BIOS Message BIOS Date Value Award Phoenix.an~p~~~ti. kanalu pracuje jako master mechanika • I. 22 BIOS a Setup prCivOdc. Extended Memory Size .08 GB . tedy Base + Extended. Hodl'lota 1 024 WcMzr z bim3n1r ¢fselne spul:>tavy ~ Je to 210. kapacita je 40 GB (tiplne presne 38. neba MS.5 a hardwaruiO mikroprocesoru).identiflkaenf k6d mikroprocesoru pitole 5.ezakfadnfm nastavenrm pocrtace 23 .velikost zakladnf pamsti. ?et:~ci pevBIOS az po uspesnem ukonceni test.ani na sekundarnfrn kanalu nepracuje druhy disk.. JeJl presny obsah Bemuze lisit (po~ n prfkladu. httPIMww.GB je opet 1 024x vetSf nez MB).!!! System Pravy hornf sloupec ukazuje tidaje • pameti umfstene na zakladnf desce.ku 2 4 HeJ udezl eJsll~.Award BIOS v6.I·~m ~Company Base Memory Size .. Ptevod rneziobema jednotkami nenf a. o~mace zu.4: Hardware poc{tace Tip: Odaje 0 discfch se tykajf pquze diskti IDE.typ mikroprocesoru. Cache Memory . Updale n If necessary. ale f 024.KapitoJa 2 ~ Start pocftace a POST-testy V levem sloupci hornf casti obrazovky jsou uvedeny iidaje • AIDA32 v3.Master Disk .80 i±I ~ S . Z hlediska Windows (ktere jiZ takto pamef nedelf) ajejich aplikacfje dUleZity soueet obou udaju. • • Sec.j storage Input OO·~ Video BIOS is more than 2 years Old. ou . temer vzdy to bude mechanika 3.5" s kapacitou 1.

.3 Hliisenl No CPU installed xxxxx xxxxx Chybova hlasenf Popis Nenalezenf zailzenf v systsmove v rozsilujfcfrn slotu Uspesny prilbeh testu Chyba parity Karta parnetl na adrese xxxxx rna chybu na adrese xxxxx Pokud se nektery z POST-testu nepodan. " dil nekolik ukazek k6du POST-testu vtrobc~ B!. Dnes se pouZivaji hradne displeje a monitory normy YGA. Do Not Enable Cache CMOS Battery State Low CMOS Checksum Failure Popis Vadna pamef cache Nfzke napetf baterie CMOS. Navic existuji POST-testy pr.a a POST-testu najdeme na WW'Vif-strankach mu muzeme presne identifikovat chybu.ukazuje tabulka (vychazsl jsem z chybovych hlasem AMI BIOSu). zpravidla je opet po menit baterii CMOS. diagnostick9m progtamern (viz obrazovky progralllu AIDA v mnoha kapitofach knihy).typ displeje je opet prezitkem z dffvejska.elze. tu na obrazovku. Dfky tonektera z POST-kontrol s. vy_ Hlasenl Cache Memory Bad.~ Chybova hlasenr POST-testD desky nenf mikroprocesor System failed CPU test System failed memory test No keyboard detected No floppy disk detected No IDE hard disk detected CPU temperature CPU fan failed CPU voltage out of range too high V socketu lakladnf Spatny test CPU Spatny test operacnr pamiW (zpravidla nejsou DIMMy ve slotech) Nenalezena klavesnice Nenalezena disketova mechanika Nenalezen pevny disk (na sbernlci IDE) Vysoka teplota CPU (asi spravne neprac4ie ventilator mikroprocesoru) Chyba ventilatoru mikroprocesoru (napf. ukazuje obsazene pamefove banky.Start pocftace a POST-testy Y pravem sloupci strednf casti tabulky najdeme: • Display Type . bude ji tfeba vymenit Kontrolnf soucet je chybnY. Na nasern PC poParalel Port(s) . V pameti je zapsano n~co ji~eho treba net v debe vytvorenf kontrolnfho souctu. takze fada udajO pouze problikne.provoaoe zakladnfm nastavenfm pocl1ace 25 .1o~y z. kontroIer IDE) a IRQ s pferusenimi.adresa paralelniho portu.o BIOSu odpovidat nezbude.aIa . je 0 tom uZivatel informovan na obrazovce. hlednout na V/WW-strankach vyrobce. • "' o.y o~J_11e?1 ne k6dy pro POST-te~ty.O~il. • DDR SDRAM at Bank Poznamka Konfiguracf porto $9 CMOS System Options Not Set CMOS Display Type Mismatch CMOS Memory Size Mismatch _ zapsano zabjva kapitola 5. DUlezite jsou sloupeeky Device Class. t vi uvidfrne cislo nepodareneho testu.A20 Error Address Line Short vyrobce BIOSu: . POST-k6du. MOzeme Ie take zJlstit pozdeji. nenf pi'ipojen k napajenl) Chyba ve velikosti napcljecfho napetf procesoru Chyby behem testti Nepracuje brana A20 kontroh§ru klavesnice Chyba v dek6dovanf adresy 2.KapitoJa 2 .'YPISUJI pru~eh POST:te~ohU obrazovky nebo v ramecku na obrazovce. yznam 8042 Gate .adresy. Fyzicka velikost pameti na zakladnf desce je jina. Zastavit je 1ll0~eme pomocr klavesy Pause (a start nekofikratzopakovat). ~ogIcky te y YBIOSy upravovane velkymi VYrObClpocltacu. System completed On Self Test PowerPOST-testy probehly (ispesne Zacalo vyhledavanf zavadecs operacnfho systernu Computer now booting from operating system Tabulka 2. Pro predstavu jsern do ~r. v nichZ najdeme typ zaffzenf (napf. Diskette Boot Failure DMA Error . ktera tato zaffzeni pouzivajf. NejcastejSf hlasenf.. . na kterych komunikuji seriove porty PC.4 POST-k6dy . dlsketove mechaniky pevneho disku Poslednf cast tabulky ukazuje zanzeni komunikujicf prostrednictvim sbernics PCr. uiivame dva porty s beznjrni adresarni. 24 BIOS a Setup . Menici se efsla pray€! probfhajfcfho Nove BIOSy . tv' ch produktii a ty samozrejme pouzivajr ruzKatdy vyrobce vsak nabfzi ne~olik v~na:ebs l~ moine zaradit do phlohy vsechn.12 0 hardwaru/O rozhrsnict. Hodnoty v pameti CMOS RAM jsou vadne nebo chybf Typ videa uloteny v CMOS nenf detakovan Blosem. Pokud POST-testu vidfme v pravem spodrum . FDD Controller Failure HOD Controller Failure INTR #x Error Keybo a rd Error KB/lnterface Error v konektoru klavesnlce Parity Error ???? Memory Parity Error at I/O Card Parity Error at Chyba parity v systernove parnetl na neznarne adrese 2. nez se porozPokud tedy tabulky v Prfloze nebudou vasemu . Tip: V dnesnfeh pocftaofch probfM start velmi rychle. testy se zays. net v CMOS RAM Start systemu z diskety se nepodaftl Chyba fadice DMA BIOS nemuzs komunikovat BIOS nemuze komunikovat Chyba kanalu prerusenf x Problem s ktavesntcr Chyba 5 kontrolerern 5 kontrolerern je • • Serial port(s) . pocitace.

. Jejf pffcinou muze by! bud ohyba ve video ROM. pocrtaen . nebo Tip: Obecne platr. Jednou z a • "' vO 0 Beep k6d 1 kratke 1 dlouhe.kart}' ve slotech atd. nebyl detekovan monitor. nebo je adapter spatne zasunut ve slotu. 1 kratke 2 kratke 1 dlouhe.. V pffpade chyby 8 vyzkousime jiny videoadapter.5 8eep kody Beep kody BIOSu Award: Beep k6d 1 kratke plpnutf behern uvodnfho loga BIOSu Opakujfcf se pfpanr 1 dl au he pfpnutf 3 kratka 1 dlouhs pipnutr 2 kratka Rychle se opakujfcf plpant behern prace systemu parnet] Opakujfcf se vysoky/nfzky ton VYznam Nektere chyby vsak na displej vypsat nelze (napf. Znamena to.3 K6dy Award 10 11 2 kratka otpnutr 1 dlouM a 2 kratka prpnutt 1 dlouM a 3 kratka prpnutr 1 dlauM pfpnutf Chyba parnetl cache Chyba POST behem hardwarovych testa Chyba videa. J a k 0 prfklad uvedu tabulku beep k6du· ompaq. Vyznam signahl je zpravidla uveden v popisu zakladni desky.Kapitofa 2 . muzeme se pokusit vyresit problem: • • V pffpade chyb 1-3 zkusfme pouZit jine pamefove moduly. mft nastaveny spatne parametry v BIOSu) 8 9 Tabulka 2.beep k6dy. Pokud se objevf stejna chyba i po vyjmutf karet. nemohlytesty chybovY) bychom melt obdrzet do 3 S . ku C ObC1 Velci W oblasti uprav jsou take beep kod y. spatne pracovat ventilator. Chyba videa: video DAC je vadna.mfor~aGe 0 ~ruekund POkud se tak nestane. ze. 2 dlouhe Tabulka 2.le5Ky. . 1 kratke.4 K6dy Compaq . ze vyjmeme vsechny rozsifujici desky ze zakladm de sky. Pak bychom meli obdrzet pouze zpravu 0 chyb8jfcfm adapteru VGA. pameti Chyba parity Chyba pri testu read/write Chyba procesoru Chyba kontroleru Vseobecna chyba Chyba pameti displeje Chyba kontrolnillo Chyba read/write souctu parnetl ROM v reglstrech CMOS klavesnice POST-testy probehly v poradku Nedetekovana operacnf parnet Nenalezena videokarta Chyba videoadapteru Pfehrata CPU.l treba zKontrolovat propoien . presto uvedu alespoii nejznamejsf k6dy. ale puvodni chyba se jiZ neobjevf.tsavoace :a!Jkladn{m nastavenfm po6ftace 27 . ze pncinou problemu je nektera z rozsii'ujfcich karet._.2 K6dYAMl Obdrzime-li chybovy k6d. Ii prcbenncut. Jejf pncinu muzeme odhalit tak. V takovem pnpade se uplatiiujf zvukove signaly .)._ Chyba kontro Iru 0 soucVtu BIOS ROM . Castou pncinou je rovnez nedotlacena videokarta ve slotu AGP (ktery rna dye rady konektorU nad sebou). ··behu POST-te5m (at jiz bude uspesn9.. f p repfnacll c.Start pocftace a POST-testy 2. spocfva jeji pncina v zakladnf desce. patrne DIMM Chyba v obsahu RAM Tabulka 2. JI. udsje v pameti ROM jsou chybne ill Celkova chyba (pffcina neznarna) Chyba vldeoadapteru Chyba AGP videa (nejcasteji rozsirujrcr karta) Spatna operacnt parnet. nsoo je vadna video RAM POST-testy byly uspesne Beep kody Compaq: "BIOS od specla l'lzovany'ch vyr' obeu a pots jej mfrne upravuji. • 26 BIOS a Setup . 2 kratke 7 plpnutl (stfidajf se dlouha a kratka) 1 dlouhe nekoncicf pfpanf VYznam POST-testy probehly bez chyb . Beepkody Pocet pi"pnut! 1 BIOSu AMI: Vyznam Chyba v refres. je chyba v zobrazovacfm adapteru atd. je nutna zkontrolovat ventilator nebo spatna parnef videokarty 2 3 4 5 6 7 Nepracuje timer zakladn] desky Chyba v CPU (maze bYt spatne zasazeny ve slotu. V pfipade chyb 4-7 a 9-11 jde 0 fatalnf chybu. PUJl.

kapitola 3 .

Prvni obrazovka Setupu je vlastne nabid 1'h. Jeji vyznam vsak zUstane stejny. BIOS Setup Defaults) figurace pOJednava kapito a. s maximalnfrni moznostmi konfigurace. Page Up. Muze se tedy stat. Esc konei Setup bez nastaveni. Setup • • • F1 spousti napovedu- F5 vraci k predeslyro hodnotam . ktery nam umoznf definovat hodnoty BIOSu. 0 o 0 ' Setup je program. jine pi·ibYvajf. ale behem startu poeftace. NejrozsffenejSi jsou BIOSy phmo od vyrobee BIOSu. BIOSy upravujf (velmi easto se s tim setkame u notebooku).: PrvnT nabfdkoviJ obrazov/{a • Setup se ovlada pouze klavesnici (ovladanf mysi se obcas objevi. ale prj vykladu narazfme na nekolik problema. kovou a iednotlive radky jsou vstupem do dal~~h. Pro rychle volby jsou k dispozici take funkcni klavesy (vsimnete si jich na obrazetch). Hard Disk Type Obrazek 3. Informaci 0 tom. Standard CMOS Features Advanced BIOSFeatures FrequencyNoltage Control Tabulka 3. nektere hodnoty z obrazovek Advanced Chipset Features Power Management Setup PNP/PCI Configurations Integrated Peripherals PC Health Status ESC: Quit F10 : Save &Exit Setup Obsah obrazovek Setupu jednotlivych vyrobcf nenf samozrejme shodny. . jehoz prostrednictvim muzeme BIOS konfigurovat.--' Kapitola 3 .1 AMI AWARD PHOENIX Stisk klavesy DEL bshem testu pametl pfi startu PC (behern POST-testa) Stisk ktaves DEL nebo CTRL+ALHESC behem startu PC Stisk F2. a Enter.1.1. • . s kterym bude deska spolupracovat. Velci vyrobci poeltacu. Vyznam voleb v obrazovkaeh si samozrejme vysvetlfme.oravoace zakladnim nesteventm pocrtace . ze ve svern Setupu najdete nekterou volbu v jine obrazovce. Zpravidla to byvaji: • • FlO konci Setup a uklada nastavenf. najdeme vzdy pi-i startu pocftaee na jeho obrazovce a take v manualu zakladni desky. F6 nacita Setup v bezpecne konfiguraci. Ovladam nem mja so 3. Date. .v oPtll~ahlzo. CTRL+ALT+ESC nebo CTRL+ALT+S Ovodnf obrazovka 0 ~. nez je popsana v knize. na konci kazde kapitoly jsou pak uvedeny rozdily mezi obema druhy ovladam. nektere parametry nastavuji "natvrdo" a BIOSy jejich pocitaeu pak nenabizeji tolik konfiguraenich variant. k fi aci (0 naeteni bezpecne a optimalnf konF7 naClta S~tup. U Setupu "SVlS e i:m nabidek (u horniho okraje obrazovky). k 1 zl°te a vzdy k nemu na obrazovce najdete napovedu. .. jine z menu umfsteneho na horrnrn radku obrazovky (v knize jej nazyvam "svislYm" Setupern). BIOSu. jak Setup otevfft. Prvni typ je asi castejSf a ja z neho pfi vykladu vychazfm. Vstup do Setupu Load Fail . konfiguracnfch obrazovek. nastesti se vyrazne nelisi. Asi nejvetsim problernem (z hlediska vykladu) je existence vice verzi BIOSu. ale v knize se mu nevenuji). Dalsim kriteriem pro delenf BIOSu je jejich puvod. ~. nastavovat parametry jednotlivych prvku a tak vlastne doladit spolupraei vsech hardwarovyeh slozek. kdy stiskneme urcite klavesy N ejcasteji pouzfvane klavesy ukazuje tabulka. Page Doum. Setup nespoustfme Z operaenfho systemu. t 1. Compaq nebo Dell.~~eL : fa~l. napr. Pomocf Setupu muzeme tedy zvolit hardware. Nektere se ovladaji pornoei obrazovek. N ejeasteji pouzivame klavesy sipek.- :Select Item • Time. • • S vyvojem hardwaru se take men! parametry rnizi." je nabidkova obrazovka nahrazena rad0'. 31 30 BIOS a Setup .Save Defaults BIOS Setup Defaults Supervisor Password User Password Save & Exit Setup Ellit Without Saving Po spusteru Setupu se dostaneme do obrazovkoveho menu.Save Defaults.Setup 3.

or <Enter> selects field Language: 1.S340] [Not Detected] [ English] <Tab>.7 Souvislosti: Vysvetlenf termfhlJ a mozne . ·Datum~ cas ~i asove C B[~~·ij"~~. [15:40:47 ... ~---=====:. ...mm:ss): 10: 00: 00 IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master tOE Secondary Slave Drive A: [AutoJ [None] [Auto] [None1 Item specific Help Adjust calendar clock Item Help Menu Level Change the day. . 3. Ve Windows XP dochazi navie k synchronizaci casu automaticky. Ve svisle ovladanych Setupech odpovfda teto obrazovce volba Main. Stacf poklepat na ikonku casu umistenou v pravem dolnim rohu Hlavniho panelu..~' hodnoty.ij. year and century . 33 .5 in EGA/VGA All Errors 640K Video Hall On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: E t Select U~:Move n er: F5: Previous values 65472K 66496K Obrazek 3.. nastavenl najdete v kapltcle 5. kterou pak pffslusnou khivesou zmenime. . '_. ceo 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 ~ 11 12 26 13 27 14 21 28 ia 25 19 20 .Setup I II I .OK Aktua~nr aso.1t 32 BIOS a Setup . <Shift Tab>.Optomized Defaults F6: Fail-Safe Defaults 3.Kapitola 3 .3: Standard CMOS Setup Je prvni nastavovacf obrazovkou. 0 niz si povime.44M..:-. ._ " .::====. 0 pevnem disku (£)IDE. Pohodlneji vsak oba udajezadame z Windows. Time: datum a cas jsou prvnimi nastavovanYmi hOdnotami... Maji vyznam zejmena pH ozivovanf zakIadni desky Cnebo po vYmene baterie)._....I I I Main Syslem Time.~~~~~~·~t~_ __'_.2 Standard CMOS Setup Detum Obnjzek 3. s fadDate. . e se zarizenimi IDE . diskovych jednotek a bYva zde uvedena informace 0 velikosti operacnf pameti.-----.2: Obrazovka -svisteho Setupu s fadkem nabTdek U +/·PUIPD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7.: System Dale: [10:28:551 [02/05/2002J STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Tuem 26 1999 Time (hh.2 Obrazovka "Bvisleho" Setupu...e pasmo: Stfedoevrop5ky be~ny ces c __ 1 i II Storo" Obrazek 3.pnivodce zakladnfm nastavenim poMace rae .. . : .. nenf tedy nutny Mdny zvlastnf vyklad kern nabidek).. Secondary Master: SecondarySlave [ST320413AJ [Not DetectedJ [Asus CD.. Pravadfme zde predevSfm konfiguraci data a casu. Primary Master Primary Slave . behem prace s Internetem.4: Nastavenr casu z Windows P . month. V nasem pffkladu je zrnena hodnoty provadena klavesami Page Up a Page Down (viz napoveda ve spadnf casti obrazovky). (vidfte ji na predes1em obrazku 3.. __ _n. Kurzor mnistime na menenou hcdnotn. Vlastni nastaveni provedeme jednoduse.

v d ehoz bude prekompenzace provaden~).Detection IDE Primary Master Access Mode Capacity Cylinder Head Precomp Loading Zone Sector Press Enter Item Help rOE Primal)'_!I1!!~l!r None " [] Auto [. Vedls hidku vid1me zvolens hodnoty.. . Volba rna vyznam pouze s kombinac! Manual v nasIedujicim radku. nejdtfve je vsak nutne do Setupu zadat spravne hodnoty. Nastavenim kurzoru na radek disku a stiskem Enteru se dostaneme do konfiguracnf obrazovky konkretmho disku IDE.Detection. t v.:Move Enler:Select F5: Previous values +!-PUlPD:VaJue F10:Save ESC:Exit F1:General Help F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults IDE PRIMARY MASTER Obrazek 3.44M. Access Mode: zde :?bi. ale v provedenf IDE se take vyrabejf jednotky ZIP. bezstarostnou a ez •.F5: Previous values +!-PUIPD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7'. 0 n 'iz nepouzfva.. ~ it raci se zanzenfmi IDE. 0 nalezenem disku budeme informovani behem POST~testu a take v zaverecne tabulcs POST (viz obrazek Hardware paNtace v kapitole 2. nebo mizev pfipojeneho zaHzenf.---_ . U starSich Setupu byla teto funkci venovana zvlastn! obrazovka IDE HDD Auto . Pro kai. nekdy podrobnejsf informace chybf. J~k. tieke detekce.orovoace lflkladnfm nastavenfm poCftace 3S . E H-:Move nter: Sleet e ..e me poslednf cylindr. b d hledat).pfi ruenim vk a am ge~d . Start mOzeme zryc~lItt Y . stftku kazdeho disku. pouze I'd" metriekych parametru disku pos aCI Manual . popiSeme sije podle pffWadu z ob~ razku 3. RovnezLoadmg Zon.5: Obrazovka Standard CMOS Setup rOE HOD Auto . Pro upl~o~t jeste d~~ vsak je. Obrazek 3. Zada plnim: Precomp (cIslo cy~ndru. kde budou parkovany avic y poslednf cylindr.5 in EGAlVGA All Errors 640K 65472K 66496K Ifem Help Menu Level Change the day. ke kabelu IDE marne k dispozici jeden radek obrazovky.Detection: umistenim kurzoru na tuto volbu a stiskem Enteru provedeme automatickou detekei pevneho disku. ze 19" cas. 0 nichz vfme.. 'ho disku (Setup je ziskal automaticpnpoJene H-.~ame. Zde zadavarne nekolik parametrU.de zatfzenf pnpojene. .] [I [] NejduleZitejsim zafizenim IDE je pevny disk. STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Time (hh:mm:ss): TueflM1'26 1999 10: 00: 00 [Auto] [None] [Aulo] [None] 1. Nekdy je naSetupy poskytuji jeStE~dalsf mozno~l.disk bude hledan automaticky behem startu pocitace.6 "Korifigurace IDE". ( brazovce integrated Peripherals.D~ak~~~~t:: Detection).O. snadnejsi 3 tidaje: Cylin~er. .~~~~~~l:jde v podstate 0 ~lastnosti integrovajdeme v sekci Standard CMOS Set?. Nejcasteji to jsou mechaniky CD (ai "obycejmi" CD Ci RW nebo DVD).2 Start poc#ace a POST-testylUvadnf obra- .. volba Auto) spotfebuje behem startu PC ur~iTip: Automqticke VYhledavan~ dl~~UZ(zadame Noneu tech dlsl(LJ. . a tak sf vse ukazems prave najeho phkladu.. v'" W '" . kde zadavame rezim detek- None .6: Konfigurace IDE • A uta .Kapito/a 3 . ~ak~~~ev~tS~nou neudelame chybu ani zaskrtnutfm auto rnaSoueasne disky pouzivaji meto u .. se~. Ve spo d m'v' ti obrazovky vidfme parametry cas 1 kou detekcf). Ve vetsine pffpadf nam tato volba zaruei 0 zovky/lnforrnac~ ~~~~~~r:v~u detekci disku. nechat je yhIeda:. Head. Oplomized Defaults IDE Primary ce disku: • Master: z teto fadky vyvolams pomocne okenko. man tho year and century IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master IDE Secondary Slave Drive A: Video Hart On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: oC:itace). neho radlce IDE. ale na kanaly IDE mohon bjt pnpojeny j jine prvky. _. protoz: pr~fo~~e~z:~~~e~ EIDE vyznam _ muzeme nastavit (mfsto. takze je caste spatrime na 0 34 BIOS a Setup .Setup Mezi zaHzeni IDE pam zejmena pevne disky.- -_ • -~--~-~----~ - ---_-. protoze najde a nastavf parametry disku (ktere bychom jinak museli zadat rucne).disk nebude hledan.] ManuaL [] Access Mode CHS LBA Large Auto [] [. . Vsechna zatfzenf se pfi spravn~m nastavenf Setupu konfigurujf automaticky. 1Y mohou Setupy ukazovat rUzne: bud' jen zvoleny rezim detekce. nejsou pfipojeny (B[OS je behem startu ne u e o' . IDE HDD Auto . t d u bude provadena adresace sektoru na disku. 3. LS-120 a Magnetoopticke mechaniky.

(Muzeme POUZl Combined Mode: ParaH: d t ym operaenim systernem. kd yz . Radekje stupny. dnes standard. Radek Halt On (Zastavit. N as k' 'nam protoze se jii dlouho pouzrvaji " vy " 'hradne monitob:~e~. najdeme ve vlastnostech fadice IDE dalSf volby. zahzeni je 6. z pohledu fadice SATA. HDD BlockMode.predpovidan prostrednictvim JC. se tyM zastavem s a . Pokud to PIO mode: muzeme rucne zadat m6d. VU 's t nabizi tyto moznos 1 p chaniky.. PATA PATA Video ry normy 'kt' Take tento fadek ne~~~. ktere pOriy bude POuZivat r. konce iii~ota: A. druhy zbude na + SATA pruadf druhemu kan::ilu zaffzeni PATA. "'d nalezenf ehyby se inieializace zastavi V] nyt All Errors by me o bvt nastaveno vz y. "' Serial ATA nebo Slave. • a na disp ej je v " "'tace nebude pferuseno prr No Errors je opakem pre desleho pnpadu. stara nepouzfvana norma. Peripherals. Sectors/IRQ . c . All But Keyboard bude ignorova . v 1/ . budeme pouzivatjen • . v zavislosti na pouiitem operacnim systemu. par. jestliZe Parale1ni ATA praeuje s novjm operacnim syst€mem a SATA se starjrn. • • • PATA • • • • t Prumer 5. lATA a Serial ATA pracuji spolecne.Setup Multi-Sector Transfers. • SATA Only: Serial Pi p . sa. zda zanzsm f pripojene k portu 1 SATA bude Mas er. zadavat kapacitu mezemm.I • Auto' Automatieka volba provedena BIOSem.Reakce na POST-testy . + SATA pfifadi prvnfmu kanalu zaiizenf PATA. pokud v radku Onboard IDE Operation Mode zadame Compatible Mode. ti k fipoJ'eni floppy rnechani . Uvidime zde nasledujfci moinosti: Onboard IDE Operation • • Mode: volba rezimu. 36 -----BIOS a Setup ~ prC/vodce zakladnim nastavenim _ pocitace 37 . 'pocftace stale potre na.p 0u ifvli se velmi malo. pokud obe zafizeni pracuji s novjm operacnfm systemem. • Disabled: Vypina fadic Serial ATA.)('Iy mohou bit na obrazovce Standard CMOS Setup (ci Main) nebo v Integrated SouvisJosti: V9klad k problematice SATAje v kapitOle 5. musnne vsak pracova . Serial ATA Port 0 Mode: zadavame./1 . J ej'... Port 1 Mode: zadavams. Blocks per Interrupt. na JeJICh z chyby nebude POST-test reagovat: Nekdy je mozne em . Secondary SATA. : pocet soucasne pfenasenych sektorll rnuzeme zadavat manu6lne nebo automaticky. Prumer 3.di. do. kdyi Seriove ATA praeuje s novvm operacnfm system em a PATA se star1m.Kapitola 3 . t pouze ehyby klavesnice. .. Enhanced Mode pro nove operacni systemy (Windows XP. v hidee IDE Configuration.. ra nepouzivana norma. o. • • • Primary SATA. PATA (je to diiIeiiitC pH bootovani systemu). 3 5" s kapacitou 2. zda zarfzenf pripoj ene por u t nebo Slave. TA racuje se starsfm operaenfm systemem.: Nekdy je spolupraee obou zafizeni definovana opacne.. • • • v v V'tJ'en ULTRA DMA Mode: opet moznosj rucm110 zadam rezimu DMA (obe poslednf volby PIO a DMA bjvaji spolehlive detekovany automatieky). IDE Pori Settings: deflnujeme. MultiSector Setting.. D' A Ackoliv je disketova meehanika sta~ zba~tavujeme v fadku rlVe. 0 KB tara nepouzfvana norma. me ra y ik: K °li zpetne kompatibilite muze . disk umj. ovat zahzem. nekdy je automaticka volba oznacowlnajako Maximum. Nastavenim muze bit pfistupne pfes fadek On-Chip Serial ATA (muze bft v obrazovce Integrated Peripherals). t rtu pocftace pfi nalezenf chyby be.) dve zafizenf IDE. Me. v ascm- v.s • Promer o.r. VGA. b zafizenf Serial ATA 1 Para em. v ~ Enhanced Mode SupportOn: definujeme spolupraci s operacnfm systemem. d fi .4 MB . v ) hem testu POST. . Radek je dostupny. SMART je dobre SMART povolit. All But DIskette ne b u de brat v uvahu ehyby disketovych mechamk. bootovam POCl "d i ehybe v v v zane " . Jemuz . v nemZ bude zaffzeni IDE pracovat. 2000).. lei • ypsano ehybove . s kapaciiou 1. + SATA. • '.rumer.8 0 peYnem disku SATA.88 MB . .25" s kapacitou 36 v 0v Vstup k definowini spolupnice IDE a SATA muze bit napf. ik t 0 SATA bude Master. P.. MOinostijsou nasledujici. Monitoring: zapfna nebo vypfna hJfdani moznych chyb pevneho disku. 1 ] 'ATA Maxirnalnf pocet ' . pokud v fadku Onboard IDE Operation Mode zadame Enhanced Mode.2 MB .NET Server). Pokud nas BIOS podporuje praei se zafizenimi SATA.ame':Y Je~:ouho ..25" s kapacitou 1. PATA. Halt On .5" s kapaei itou 720 KB .5" . SATA. Windows. PrilmerS. Kazdy e up . Enhanced Mode: ~apn:a 0 e t pod novym operacnim systemem. VGNEGA. Disketovci mechanika v Pl~Sb~: Compatible Mode pro starSf operacni systemy (Windows 9x. praeujeme po s ar . prvnim bude Tactice PATA. pn i hlasenf yo PATA Only vypne fadic SATA.

I a etupu 0 JeJI veIikosti pouze informativ~f.-----~--. Advanced BIOS Features Setu Quick Power On Self Test: POST-testy pracuji ve dvou variantach: Rychlejsi. pneme pocftiac. Tip: Operacnr systemy Windows 2000 a XPf!!i'i svem startu ovladajf NumLock samy a Impltc.!:) post'YP {mam jej wlsouseny 'Ie Windows XPj: V pflhtaSQvaot o. a tak doporucuji nastavit Disabled..SSelect (For DRAM>64MB) ~:n OS2 VIdeo BIOS Shadow Enabled H!. Behem startu tak bude zapnuta numerieka klavesnice (jako bychom stiskli NumLock). Boot Up NumLock Status: Doporueeno je Enabled. uvo ce zakladnim nastavenfm pocitace 39 .tretl. PH vyhledavanf chyby nebo instalaci systemu doporucuji nastavenf podle obrazku ObrazovkaAdvanced BIOS Features Setup. na nichz bude po skonceni POST-testu hledan operaeni system. 3.USEBHJontrol Ban~'~Keyboara\:tnitiaIKeyboardlndjcators nastavrme na 2. operacnih6 systemu. Stare mechaniky s kapacitou 360 kB umsly pouze 40 stop. je instarace vacihosektoru payoUt! erne mstalovat.~ startovacl hodnoty soustredeny ve volbe Boot.zaplsu do bootovaciho sektoru _ na f· hI __ ~astaVIme Enabled. Gate A20 Option: Kontroler klavesniee (obvod 8042) obsahuje branu A20.50 Secur. Boot Other Device . Must byt vzdy zapnuto. bude BIOS informou Cont~nue (YIN)? Doporucene nasta _~. bude se behem startu kontrolovat pocet stop instalovane disketove mechaniky. rea ures etup Je za par~metru. N epatrne se tak prodlouzf bootovam. j . Poradf bootovann Zde definujeme poradf jednotek. ku a m?h_ou tak snadno znicit vsechna data Pok napaqa.'d· til .vnem star-tu Dude NumLock zapnut uz v PfVRi pi'1hlasovacf o. CPU Ll & L2: Aktivuje vnitrnt systemovou cache procesoru Ll a externf cache L2. Boot Other DeVice Hard Disk Swap Floppy Drive Enabled Boot Up Floppy Seek Disabled Boot UpNumlock Status g~abled Gate A20 Option Fast Typematic Rate Setting Disabled X Typematic Rate (Chars/Sec) X Type~atie Delay (Msee) . r-~--·-~<----. pocitac je bez cache podstatne pornalejsf.aCJh~sektOrtf2apisujeme. Third Boot Device . Operacni pamet' J ' . a tak jsou udaje v _ . :Move Enfer:Select F5: Previous values Item Help Select Your Boot Device Priority Swap Floppy Drive: Ma vyznam pouze tehdy.7: Obrazovka AdVanced BIOS Features Setup Virus Warning: Nektere viry (One Half Pieck . Dnes je cache L2 integrovana v procesoru. kdy testy nejsou tak dukladne a pomalejSf se standardni delkou testii. musf to b. kdy se otestuje j khivesnice. Ten pak bude zaveden z jednotky. • INSTALLED. Marne dve moznosti: • Fast. neni j' .prvnf zarfzenf Second Boot Device . Doporucene nastaveni je Disabled. rnusjme to. musfme zapis dOboata- 38 810S a Setup pr· d. kdy je nzenf brany prirazeno cipsetu zakladni desky. kdyz jsou v PC instalovany dye disketove mechaniky (coz se dnes jiz nedela).itne jej vypfnajr.3 o Obrazovka Advanced BIOS LT t S .du$sJ je vsab tent. b d • NOT INSTALLED b vh . U druheho typu Setupu . d·) cw f¥ Tip: Jedioou legalnr cionostf kay. ale pnpadna hardwarova chyba je odhalena jiz pfi startu PC. Sejf velikost . vsechny pozdejsf 80. PClkuEitedysys~e~~~o.brazQvce Windows. Vv .ock.druhe. 1?o ope{o. na nfz bude nalezen nejdhve. ovliVnittake ve Windows: Pustfme]:lfograro R£GEDIT fl hpdno. Dnes je tato kontrola zbytecna. +/·PU/PD:Vafue F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exif F1:General Help F7: Optomized Defaults Obrazek 3." (.ws zapneme klavesll Nurnl. Aktivaci (Enabled) pfehodime jejich poradf (z A: bude B: a naopak). muzeme ji zde zapnout ci vypnout. nepi'ihfasimese vSl.liM. Pro beznyprovozje nejlepe zadatjako prvnf disk..Yt povoleno v teto volbe.lk.Jl bootovaci sektor pevneho disvat o. Hyper-Threading Technology: Pokud zakladnf deska podporuje tuto novou technologii (je vysvetlena v kapitole 5.brazovce Windo. Zrychlime tim start (bude se prohledavat jen jedno ZaTIzenf. na nemz je operacni system) a vylouCfme neehtene nactenf viru ze zapomenute diskety ci CD.lu kJfce HKEY_ CUR" RENT:. I mozne niiak konfigurovat.aby BIOS postupne hledal operacni system na ruznych zafizenfch. proto je aktivace pro obe cache spoleena.5 mikroprocesoru). Boot Up Floppy Seek: Je-li povoleno. ey oar s eventualitami: ._ e det e k ovana automatlCky. ale vy. Pokud ctlJ::eme Numtock zal!lfnatautomaticky. me:-ena na stanoveni startovacich hodnot Ukazka tohoto menu je na konci kapd~.ltyOption APIC Mode Setup MPSVerSionControl For OS Enabled o. e em startu se k1c:ivesnicenekontroluje.Kapitola 3 ~ Setup V nekterych Setupech naleznete misto Halt On hidek K. J. na nemz je nainstalovan operaenf system.---------ADVANCEDBIOS FEATURSS------- ~----~< Virus Warning CPU l1 & l2 Disabled H Enabled yper-Threading Technology Enabled ~ulck power On Self Test Enabled First Boot Device Second Boot Device Floppy Third Boot Device Iii'lj. Jedno. asemm: BootSector Write!!! Possible VIRU. Ostatnf zaTIzeni je dobre zakazat.S' VeTIl e tedy Enabled. ktera prepina mikroprocesor do realneho nebo chraneneho reznnu. P . • • • • First Boot Device .

a tak uvedu if k zadani zbylych startovaclch P~Iarne~...ent vjpisy potlaef.lJO?·d. Typematic Rate: rychlost odezvy klavesniceerne 41 40 BIOS a Setup .1 je puvodnfrn starsfrn predpisem. z~am vetsiny voleb je zl'ejmy..pfiradfte tim ffzeni ehipsetu. N ovejsl Windows (2000 a XP) by nemely mit Mdne problemy (specifikaci 1. ktery bude pouzfvan zakladni deskou.k Aulo TypemaUc Ra1e Boo\ to 0512 Walt for F1 If Error . "OS -aficke karty zkopirovan do operacni p. MPS 1. Y. VyuZijerne jej take v jednoproeesorovem PC.2 BIOS/Vymazanf obsahu Setupu.. Ph nastaveni na System jsme na hesio dotazani pfi kazdem startu poCltace.ot Demtola 3. je rnozne jeJ vymazat (ale srnazeme Urn cele nastavenr Setupu). ne 0 vypr PS/2 Mouse Suppo .ovacm~ ~~dmmk~~chZ omoci pl'oehcizfme do dalsfeh ob~·a~ove~. Naopak dru a momos BootuP Num-Lock: zapnuti klave~y ~um~ock. ty sarnozrejme vysvetlim podrobneJl: Main Advanced Security Power Boot Info Exit . Existuji dye normy MPS: • • MPS 1. N ekter: volby jsou e nove. Setup. PouZiva se pro nastavenf typu funkce MPS (Multi-ProcessoT system). Disabled. viz kapito1a 3.oOtov~ClC:a. Typematic Delay (Msec): prodleva mezi stiskem klavesy a zacatkem opakovanf znaku (v milisekundaeh). Auto. Menu Boot Pfi konfiguraci jde 0 to. Niemes!taga Display Fast No Enabled Enabled APIC Mode: Na novejsfch deskach najderne vylepseny fadic prerusenf -APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). "tichy start" (Enabled).4. User PasS1.a~ Video BIOS Shadow: . • Normal. Pokud zadarne druhou moznost. Windows nebo OS/2. branu A20 zapina a vypma fadic klavesnice. V prvni ra~lce Bo.rye zee a bylo jen zbytecnyro plytvanirn operaem parneti.4 podporoval dnes uz historicky Windows NT Server). ~ . Zpravidla se tedy setkame s nastavenou hodnotou 1.e. I dky POST-testu.. Takovymito systerny jsou napf. dnes nejvice pouzfvanou (zavadf lepsi podporu sbernice PCl). jimiz ovlivnfme vlastnosti klavesnice: .' d. v opaenem pffpade na Non . . n Y b' ". Mosnosti konfiguraee yvaji: . .sh?~asobne po hl J t 1 dostacujici a zapnuti teto volby by tak meti grafiekyeh karet maji pnstupOV?U . Vidlme dve ~a~~adDlIadky: s J~~o ra~i s heslem (definief hesla se zabyva kap~Nekdy zde najdeme take radek ~ec~nty ~uo/ User password).u. Ureite nastavte na Enabled. Popis vyrnazanf Setupu je v kapitole 1. . rl~T~S~idfme Mhern bootovani PC vjpisy z dflROM pffdavnyeh karet. To je podstatne ph praci v operacmch systemeeh. OS Select (For DRAM>64MB): Operaeni system IBM OS/2 se od ostatnich liSf tim. To p~st~lP do'systernove RAM.. ve kterern bude BIOS pozadovat kontrolu hesla. 5340 1 st Boot D&.' am iako Quick power On SdfTest. ktere se casto pfepfnaji mezi ehranenym rezimern procesoru (umoznuje pristupovat k pameti nad hranicf 1 MB) a rsalnym rezimem (dovoluje adresovat pouze prvnf megabajt operaem pameti). . b 'nat podporu mysi pfipojene k porrt: ekd je mozne zapmat. Cich BIOSil. Option: urcuje okamzik. povolfme-h .4 je novejsi variantou. jeho mozny tvar ukazuU svisleho Setu?uje s~art. Tip: Jestlize heslo zaporneneme. Enabled. je obrazek. bude rrns 0 "" ' is hlasen! z BIOSu ulozenych v pametl Add On ROM Display Mo~e: vo!t. Pokud jste vlastniky OS/2 a mate vice nez 64 MB RAM. • • Security • • Typernatic Rate (Chars/Sec): udava rychlost opakovani znaku ph trvale stisknute klavese (pocet znaku za sekundu). Muz vybirat zeOW a . jak phstupuje k operaenf pameti nad hranici 64 ME. ktery dokaze zapinat a vypfnat branu A20 ryehIeji nez fadie klavesnice. Volbu nastavte na hodnotu Fast . navrzeny podle Standardu PC2001.Ureuje. jen jejich stl'Ueny prehled.Setup .Boot Settings Configuration Soot-Devlc. Typematic Rate Setting: Zapsanfm Enabled zpffstupnfme dalsf dva hidky. ::::iZ. e li Disabled uvidfme behem startu vys e Quiet Boot: zadam " t POST zobrazeno logo OEM. Sl Fast tu PS/2 .. Pri(Uity __ FirSt floppy Drive ST·320413A PS. protoze zvlada sdfleni jednoho prerusem vice zanzenfmi....~~~: ?S. zh~da~e-h t ~~:p Cur.l~.. zda rna byt ~I gr 1 d bach kdy byl phstup do parnetl meti poCitace a pouzfvan odta:ntud '. BOQ1Sottlngs Configuration Qulc~6001 QuiclBool Add On ROM Olsplay Mode 800tuP Enabled E""blo<l Force On BIOS PSil ~ou5e Support Num~Dc. nastavte tuto volbu na hodnotu OS/2. Quick Boot: rna steJny vyzn J .Kapitola 3 . MPS Version Control For OS: Toto pole rna vyznam u vfceproeesorovych systemu.11 Prtice s hesly -Y Su?e·rv~sm J:'a~s. aby stejnou specifikaci pouzivala zakladnf deska a operaem system. venovane menu Boot.. Hit DEI. Boot Device Priority .11 Prace s hesly Supervisor Pass·word.OS2.pruvodce zakladn(m nastavenim poMace . Oproti puvodnimu r'adiei prerusenf umf obsluhovat vice rnikroprocesoru (kazdy z procesorfi rnuze ohsluhovat prerusenf). ale najdeme je i v jinyeh Setupeeh. .A5U5 CD . budeme heslo zadavat pouze ph vstupu do Setupu.lce 2 nd Boot Devlco 3 rd BCtOt Dellice Vlastni heslo zadavarne v samostatne obrazovce Setupu. Dnesni paROM na videokartaeh nm. Menu Boot " .ni Druha Boot Settings Configuratwn slouee Priority vybirame porac1i b.

kdy nebude pracovat Tce. System BIOS Cacheable: zapma pouziti pameti cache L2 i pro oblast pamsti BIOS ROM Cadres FOOOOh FFFFFh). navic malokdy vede k vyraznejSfmu zryseni vykonu. nastavte 3.~ozo. ktere deska podporuje. y pro spustem Setupu (napf.toto je zpjisob. Memory Hole At 15M .16.dulu SPD.ale pozor na podivne zatuhavani PC apod. obnova nemusi byt iiplna a SDRAM neudril datal DRAM RAS# to CAS# Delay: specifikuje prodlevu mezi signaly CAS a RAS.' "oe Za pocitace 43 . Press DEL to DRAM Timing Selectable (Auto Configuration): Muzeme vybfrat z varianty SPD ci Manual. e opera~ni pameti.! Active to Precharge Delay: ureuje poeet pfistupu do pameti.Setup I as Select.. a tak nastaveni vypneme. standardne 'e n zobrazeno hlaseni 0 nutnosti stisku klave~ ~.nastavf se automaticky. Moine hodnoty jsou 2 a 3.krnUjln. v opacnem pnpade bychom (krome onoho vyhrazeneho megabajtu) pfisli i 0 veskerou pamef nad hranici lf ME. mo. v.aobraze. ktere tuto oblast potfebuji. Jde 0 dobu behem startu pocitaee.16M: Tato volba umoziiuje vyhradit pamefovou oblast mezi 15. Prot02e konstruk u ve m. aby tato polozka byla Disabled. Kvalitnf pamef zvladne nastavenf 2. ale zmenou defaultnich para:etr0 v~. jsou take rUzne moznosIiv.. nechte zapnuto. Video BIOS Cacheable: cache L2 bude pracovat take s oblasti videopameti BIOS. H!.) CAS Latency Time (SDRAM Cycle Length): je prvni "manualnf" volbou konfigurace operaen! pamsti (dostupna je pouze tehdy. Prfklad vidite na obrazku.4 Advanced Chipset Features TIetf obrazovka Setupu je zamefena na detailni k fi . Pokud pamef zvladne 2. ale narocnejsl na rychlost parneti. Jejf dslka by mela byt 0 malo veti§i. takZe by se yam mohlo zdat. doplnfm js] . ale prakti jejich nastaveni. V' Boot to OS/2: rna stejny vyznam jako Wait for Fl If Error: je li zadano E bl d vesy Fl. 0 pametiza.. v' obce z on 19ur~~l ?bvodu ~akladnf desky. arre 11"11 roprocesoru TCe J'e e '" ' .ns v. . nastavenf prodlevy pred signalern CAS (Column Add1"essStrobe). Mens! prodleva je rychlejsf. ze se vyplati casovani podle SPD vypnout a nastavit phslusne hodnoty (viz daISi volby nize) manualne.. Pokud nastavime SPD. nez udavaji jejich specifikace. kIn. 3. Z techto dUD vodu s b ce dkesekjsou odlisne.KapitoJa 3 . umoznuja doladit mnoM vlastnosti za.9: Obrazovka Advanced Chipset Features Prvnf cast se tyka k nfi o gurace rychlosti operaenf pameti. najdeme u frekvence pamati Auto.viz kap. kdyz v predesle volbe mfsto SPD pouzijeme Manuan.. BIOS pfi kazdem spustenf poeitace pfecte inforrnace ulozene v SPD a podle nich nakonfiguruje chipset . hlavne ~ladm desky.. 550 -k . Pro manualru nastaveni jsou dostupne frekvence FSB. Ta by mela by! uvedena na modulu (v kap 5.. ml roprocesoru/Tepefnfl ochrana. Pamsti vsak casto snesou vets! zatez. 'Iakova konfigurace je vsak velmi slozita a naroena.4 0 pami!ti je take popis znacenf pametovych modulu). Pokud poeftae nastartuje behern 5 minut. . :Move Enter:Serect F10:Save ESC:Exit F1:GeneralHelp F5: Previous values +'·PU/PD:Value F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults Obrazek 3. Nastavime-li v prvnirn radku SPD. 8. na e . upec naJlt. Delay Prior to Thermal: nabizi nekolik casovych voleb (napf. 'k eo razov y Advan d Ch' SIt ne tere volby opet najdete v jinych b k' ce ~pset Features v Setupech jeste dalSfmi volbarni ktere muzete v SeOtrazohv a~~. (Pokud SPD pouZijeme.32 min). V naSi obrazovce koncf timto radkem velby vymezene pro ryehlost operaeni pamsti. pHcemz optimalnf je z hlediska rychlosti hodnota 2. V opaenem pifpade nastavte hodnotu 3. Melo by zde byt co nejvyssi efslo (aby obcerstvovacfch impulsu by10 co nejmene).3 psa. a tak je rnozne ai kesovanf BIOSu zakazat. . Tepelne OChr· . . ceka system pn jakekoliv chybe na stisk kla- Hit DEL Message Display.orovoa. budou nektere volby v obrazovce Advanced Chipset Feoiures tykajicl se casovam pameti nepffstupne . fj' SOtlV~$lo$ti:ZaJdadnr VYSvetlenr k na I' . Zejmena usedU)~crrmJ textu naJdete_ v kapitolacn: 9. frekvence FSB a AGP.. 4. nebo to proste zkusfme . jak nastavit nominalnf (a tudfZ spolehlive) hodnoty. .ou nepatms zvysfme vykon.!~le~ a pak je behem POST-testu rur: Setup)..keS0vanf (tedy presuny pameiove oblasti do pameti cache) Je u6innejsr net shadowing (pi'esuny parnetf ROM do operacn" RAM) . 3.3 Advanced 810S Features Setup. mezi nimiz se provadf obnova pamefovych modulu. zpravidla je vsak volba nastavena na Enabled. megabajtem pro nektere stare karty ISA. . •. nez je dplny start PC. pokud ale mate problemy se stabilitou. NskterEigrafieke karty vyzaduj]. Tip: GacheabJe . a 16.4 0 pameti. Menu fevel 8 4 4 Auto Enabled Disabled Disabled 16 M' 128 In AGP Enabled ECC Memory Frequency For (FSB Frequency): zde nastavujeme frekvenci pametf.~veno En.· v novana kapltoJa ADVANCED CHIPSETFEATURES DRAM Timing Selectable CAS Latency Time Active to Precharge Delay DRAM RAs# to CAS# Delay DRAM RAS# Precharge Memory Frequency For System BIOS Cacheable Video BIOS Cacheable Memory . Nekterym programum muze tato parnef vadit. tieky snfZime spolehlivost. ale bude-li tato doba prilis dlouha. DRAM RAS# Precharge: opet poeet cekacich prodlev pro signal RAS.Hole At 15M· 16M Delay Prror to Thermal A~P ~perture Siz-e(MB) Inlt DISplay First eSA LAN (Giga LAN) DRAM Data Integrity Mode "":2:"". Sloty ISA uz v poeitaefch nenajdeme. D9J@ •• Item Herp .£J. QQhl~setu a 5. rneli bychom radek nastavit na ~k iadnfm nastavenim 42 BIOS a Setup . form ace.

#X. Radek GSA LAN je prfkladem takoveho resenf Jde 0 sftovou kartu Gigabrtoveho Ethernetu (najdeme ji v chipsetech lntelu 865G. Mode: Tady muzete zapnout nebo vypnout kontrolu obsahu pamerna samozrejme cenu pouze tehdy. byvajf jeji ko?figuracni fadky umisteny Je~~ ~ao~~~~~ce Advanced Chipset Features. pficemz jedna z nich je ve slotu AGP a druha ve slotu PCl. takze potreba alokovane systernove RAM klesa. Ve svislych" Setupech vychazeJl podrol nejsi . 16.startovanf poeitace tim rovnez malinko uryehlfme. fk je venovana kapitola 5. Pokud mate grafiekou kartu s podporou AGP 4x a VYSSl. II.prOvo dee zakladnfm nastavenim pocitace . 2x.Chipset II. ktera z nich bude inieializovana jako prvni. ze zde nastavens mnczstvi pameti automaticky nezabere systemovou RAM .Jnenaj eme. 0 integrovane graficke karte.Setup 8 minut. Drazsf. tim mensf odkladacf soubor (zde apertura AGP) je zapoti"ebf. ~y 0 45 44 ---------------------------------------------------------------. kdy BIOS sam detekuje prftomnost takto vybavenyeh modulu DRAM. Rozhodne tuto hodnotu nezadavejte dlouhou. u Obrazek 3. cirnz zakazete jakymkoliv programum zapis do teto oblasti. tvi SPD a rucmm nas ave prostre me vim . BIOS Protection: radek znemosiiujfet pfepsanf BIOSu. CSA LAN (Giga LAN): v nekterych chipsetech jsSJUintegrovany dals] obvody. V podstate se jedna 0 stejnou zalezitost jako u odkladaefho souboru Windows: cim vetsi je systemova RAM (zde RAM graficke karty). . ale bezpecnejsf moduly se pouzivaji predevsim v serverech.settn~gs (pro . nastartuje se poCitac v pofadku bez ohledu na to. Takove zaffzenf pak muzeme zapnout (Enable) nebo vypnout (Disable).""=V II. reite zvolte Enabled.Kapitola 3 . protoze nektere viry dokazou BIOS nenavratne smazat. VGA' ' '"'vypina integrovanou grafickou kartu. spravnYmi prvky.ni ~dfte na 0~ra~ku~~!7~lps~tu). moznosti konfigurace chipsetu jsou rozdflne. muzeme prostfednictvim teto fadky ureit. (Pro integrovana zaffzenf maji Setupy zvlastm obrazovku Integrated Peripheral.. ~nboard VGA BIOS Update: zde povolfme (zakazeme) pfepsanf BIOSu gTaficke karty. Zapnuti II. kde nenf . DRAM Data Integrity Integrovana graficka karta . rui e-li nase deska technologii PAT a je-li osazena Performance Accel~:atlOn iod?:ol~gii povolit (viz chipsetulPAT). AGP Fast Write. Menu Advanced. 8x).tato oblast bude postupne zabirana jen v pnpade absolutnf nutnosti. ktera bude vyhrazena pro VGA Shared emory rze: .iJ Souvislosti: Zakladnfm vlastnostem .BIOS a Setup . a proto uvadirn jeste dals. nahrazujfci nekterou z easto pouzfvanych rozsifujicfch karet. 'd ) 1 t AGP.5s. Nastavte tu hodnotn. S vetsf lokalni pameti videokarty se do ni samozrejme vejde vice textur.6 Integrovane gra I Y . 32 a 6 .. zapma/ .Onboard LJ"V'. 4 MB afickou kartu.Speech Configuration . Dalsfm dUleZity-mfaktem je. Mate-li jen jednu grafickou kartu.Instant Music Configuration Jak jiz bylo receno.1. Rozumne je ponechat hodnotu Auto." konfiguracni obrazovky z menu Advanced. nema tento hidek vyznam a v Setupu Je. 865P).. Radeji tedy mejte nastaveno na Enabled. co zde nastavtme. kterou zvlada vase grafieka karta (lx. 19u d Chipset Features. v nfz muzeme radek venovany siiove karte take najft).) AGP Aperture Size (MB): ureuje velikost pametoveho prostoru PCl vyhrazeneho pro grafiku (a take maximalni mnozstvi systemove RAM.jJ. Init Display First: Pokud [sou v poeitaei dve graficke karty. nastavenf. • d . nechte na \ \ \ Auto. podobne tern z predesleho vykladu 0 vance Advan Advanced Chipset settings WARNING: Setling wronq val-uesin the s~clions below my cause system to malfunction Configure DRAM Timing by SPD Performance Acceleration Mode DRAM Idle Timer DRAM Refresh Rate Graphic Adapter Priority Graphics Aperture Size Spread Spectrum ICH Delayed Transaction MPS Revision [Enabled] [Auto] [Auto] [Auto] [AGP/PCII [64MB] [Enabled] [Enabled] ti pomoci parity nebo funkce EGG. Doporucuji nastavit v 1'OZmezi 64 az 128 MB. _ ni desce integrovana graficka karla. . Presto doporueuji zadat spravny typ graficke karty (AGP nebo PC!). N ejcastejsf volby jsou 8. toto pole povoluje rychle zapisovani. Umoziiuje procesoru posilat data prfmo do pameti videokarty tedy bez nutnosti pruchodu operaenf parnetf.' :~d~. 865PE. nevite-li. . Zakladnf desky jsou tim ehraneny proti pocitaeovym virum. ...PCI PnP II. Nejcasteji zde najdeme: _ ' _ _ ta . (Pokud nem na zakladm des ON·Chip .0: Menu Advanced SPD' zde se rozhodujeme mezi automatickou konfiguraci t' nim (Vl'Z DRAM Timing Selectable). s nimiz se muzeme setkat: AGP Mode: ureuje rychlost komunikace zakladnf desky se slotem AGP graficke karty.USB Configuration II. ie 'este doplnen konfiguracni obrazovpffldad tohoto us~oi'ada. jsou-li v zakladni desce pamefove moduly podporujfcf nekterou z techto kontrolnich metod.. zadavame velikost operacnf parneti. protoze po dosaseni kriticke teploty bude procesor tepelnym senzorem odpojen od napajenf. doba reakee cidla je 0. (Kriticka teplota se pohybuje oko10 135°C. ktere lze alokovat graficke karte pro ukladani textur). Disabled volte jen pfi prepisovanf BIOSu na novou verzi (0 cemz pojednava kapitola 4 Upgrade BIOSu).CPU Configuration II. ce So.. muzeme z e u 0 ec Configure DRAM Tlmln~ . Pochopitelne zde vidime r':idky kou Advanced Chtps~t . BIOS pfi kazdern bootu nebude zbytecne inieializovat grafiku tam. M S'. _" b .

46 BIOS a Setl.~."r ·0 z Windows.ychl9m probuzernm. APM zakazat) a setreni nastavovat z Windows.ozf tav s~stem~na disk ~f~Cpi~ P~:amfnam.. Auto . . Pocitac se bude necekans vypinat nebo se z tisporneho rezimu neprobudi. ce zakladnf desky rnusi krome rezimu .) MPS Revision: Nastaveni podpory viceprocesorove prace MPS (Multi-Processor system) je vysvetleno v kapitole 3. muzete vyjit z defaultnfho nastavenf (15. (Prvni PCI karty nemusi v tomto rezirnu bezet. pocftac se kud ovsem nektera z k?mpon:nt (dn. Je-li vsak refresh vysoka. ave 'I zici tracftko. Auto User Define DPMS Yes Stop Grant ~isabled Disabled lnstant-Off Item Help t: --Menu Jevel I I • ne stranky az potovarmm nastavenim.Setup DRAM Idle Timer: N astavuje pocet nulovych cyklu. sr . Infinite. . ktere jsou povoleny pred tim.. ztraci se obsah pamefuvych bunek _ system bude nestabilni. 1'0 t0 . DRAM Refresh Rate: interval mezi obnovenim pamefoyYch bunek.ur..5\1 Shift muzeme zmen. .pameiovy kontro1er bude pouzfvat tovarm nastavenf (je to defaultni volba) Pameiovy kontroler provadi refresh otevrepro servery nastavenf OT.potrebuje mene casu na vlastni reZii).S pro 128Mb a mensr pamefove chipy a 7. dv~: ACPI function Suspend Type definuj e typ setrenr. V Setupech bYva moinost nastavit interval rucne (napf. sptmku. Dalsi obrazovka Setupu se zabYva pfedevSim seti'enim elektrickou energii. 64T. tim je pamef rychlejSf . jakY typ setrenf buACPI Suspend Type: z. systemove promenne zaehovava v aktivnfm stavu. "Reload Global Timer Events" ..10 0 setfeni energif. k'. rto rnenst setrenf sr. nez pamefovy kontro1er zavfe otevfenou stranku nebo prove de jeji obnovenf (refresh). Pro bezne. ne (. . a pokud ano.3 Advanced BIOS Features Setup _ v popisu i'adky MPS Version Control For OS. d ACPI povolfme. 64.Move Enter:Select • F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7 0 t rnized Defaults F6.Kapltola 3 .' ~. ICB Delayed Transaction: tyM se nastaveni sbernice PCL Nastavime-li na Enabled. l6T. vsechny schopen se rychle probudit.' Fail-Safe Defaults : pOI Obrazek 3.it na Rezlm o m. Pokud chcete experimentovat.. U' 'etim ktere stts em . o~'l a a' et pouze operacni pamef.) '. ~ nebude schopen ze spanku probu 1. . i' -. (2) . = v 'I Ii 3..COM. ACPI defin~Je sestwmo~.6. ~ ~ pocitaee ktere jsou oznaeeny 80 aZ 85. s tlme.d~zadava:n:. fi opetovnem zapnutfm se vratim spanku. 7. •. ie Rezim spank~ mu".pametovy kontroler buds provadet refresh okamzite po pnizdnem cyklu POWERMANAGEMENTSETUP ACPI Suspend Type Run VGABIOS if S3 Resume Power Management Video Off Method Video Off In Suspend Suspend Type Modem Use IRQ Suspend Mode HODPower Down Soft-Off by PWR·BTIN mtiIt!lliJ • • Infinite . otevfena stranka bude uzavi'ena az pH potrebe obnoveni.8 j.6 fJ.nyc S~ lemento~at jeste jeden Z rezimu 83 nebo 84. Pokomponenty vcetne procesoru. ven ba W) ezim STR nepodporuje.Jp .UJe zap~u . avsak obsahujf vice harmonickYch kmitoetU. do st<?Jneh.1. a VYPI 'mi ACPI a ACPI . '. 31. Primary IDE 0 D~sabled Primary IDE 1 D!sabled SecondarylDE 0 D!sabled SecondarylDE 1 D~sabled FDD. .refresh nebude nikdy proveden pi'edcasne. se ve s anku z. ys ill '?P. VJ'robde zvolen. PH Disabled jsou signaly ostfejsf.1. R:- napaJenJ). sf by'!:v operacmrn systemu J.nehoz je poeftac enl • 81 (P08 .LPT Port D!sabfed PCI PIRQ[A·D]# Disabled Wake Up Events Press Enter I t":: .2. V Uspomem rettrr. ze umistenf radku v obrazovkach se muze liSit. .L8) nebo automaticky (volba Auto).:cd~bre si setHcl l'ezimy vyzkouset. K dispoziei byva mnoho variant setreni (vychazejiclch ze dvou standardu APM a ACPl). budou vypnuty. 128 f.ST.. (Opet je zl'ejme. jejich libovolne kombinace vsak mohou pi'inest problemy. Pri V)lwhanf mame k dIS?-OTip~ SnadneJsl Je volit ZPus.5 • 83 (8TR Save To RAM) bude ve ~~~~ ~ n :v~ych diskU atd.8. spomy t. b us?a~1 Pkr.LS pro 256Mb a vetSi pamefove chipy) a postupne refresh zvysovat (elm vysSi je interval refresh. Ostatm I Nskdy byvajf v Setupech volby..O stavuJako pred vYPln~ k rta}Retim spanku v obrazovce Moznostl . 0 w. Auto. • OT .orcvoace zakladnfm nastavenfm poeftace 47 . Osvedcenou variantou je pfenechat ffzeni Windows (prostrednictvim ACPI.Power On SuS~enSd) ~lStl m~~~l. kdy je hodnota intervalu refresh pfeetena z modulu SPD pamefoveho ehipu. desktopove stanice se doporucuje nastaveni Infinite.je castjrn 8 nulovych cyklech. 15. Dostupns volby bjvaji: OT.1: Obrazovka Power Management Setup Spread Spectrum: Ovliviiuje modulaci signalu na sbernicfch.o!e monit~r a p~vny disk. Graphics Aperture Size: bylo popsano v odstavciAGP Apertu1'e Size (MB). bude zapnuta podpora specifikace PCI 2.k Power Management Setup Sou1I'islostl: PopiS zakladhfch pojt:nu najdete v kapitoJe 5..lovolen\ VIZ a . pouze zapma. Graphic Adapter Priority: viz Init Display First.etl oV a J.

~ . ntene mo 'd tail k t okra pracuJeme metodou APM). ale vas monitor nejak. nebude monitor behem setricfho rezimu vypfnan.pokles pffkonu notku. Obrazek 3.je lepsi Power Management vypnout nastavenim na hodnotu User Define a rovnez vypnout ostatni volby.r .Management. kde je vypfnan pouze CPU.OlJ1e rye e •. Pokud vas monitor podporuje DPMS (Display Power Management Signaling).:0 () setrenf energff. System pak pri uspam vypne vertikalnf a horizontalni synchronizacnf porty a vymase vidsopamef. avesyd tat.~ Mrli~jir»~~u.lc.- Obrazek 3. Nekdy jsou nabfzeny pouze dva rezimy Min.: . ptJdrZ'{e kJavesu Shift. Saving a Max. .3: Karta Reiim spanku .Drf ~lL. Neni-Ii tomu tak.N.rido!aa~ SttM'!l~lIr'4Jn_j"""""lzenf ..2: VoJbasetficiho retimu Video Off Method: specifikuje zpusob uspanf monitoru.. li . 1) nejstarsi monitory se pak budou muset spokojit s hodnotou Blank Screen. Suspend Type: zpfesii. coz splnuji vsechny moderni monitory. Obrazek 3.I' . .Setup <I.. Saving.h11O CI!'iIR~I!o COOOCOOJ' 11 "~i ceo. nastavte zde hodnotu DPMS Support. Muzeme pouzft: • • Stop Gromi. c~F. Pokud sem zapiseme No.Pa1~«c)'w!. • :!~~ ~_DI. Pokud jsme prostfednictvim ACPI pfedali fizeni spotfeby Windows.4.oI. €)ii~e&bl:OIIYd>~eI<- Enabled se bude karta pfi prob~~enf in~~~]l~izaee ~arty VG~ po Rrobuzeni z m6du S3.O:m"""".zmensenf odberu pevneho disku do Sleep Mode. po stisku kla E . .by iej byl aby bvlo m -.. Vyrobci zakladnlch desek casto doplnujf vlasfnf reiimy. a Jes e vo ba Auto.. /ij .. Rezim sp.1. Full (nebo Suspend Both). e 1ne onfigurovat setteni (tensetHer rezimy: . _ +. takZe j&pak nutns pfecrst st jejiCh popis v manualu zilkladnf desky a vsa VY-'Rou~et..-u. 0 sese nastavujf doby.Ymi zakladmmi "zelenjrni" funkcemi disponuje. J" spo e lye..zadu~e. vypfna se jak CPU. Video Off In Suspend: zadame-li Yes. """ ~ !!I!I'HC:M.uje nastaveni setficiho rezimu. 0 Ulo2faki:u'ini stay picrhy ne pevey disk.1.1. . :~~:::!~=l ·IU~~""~ '!Il5-r~~UMT!~ ~!ido!'~ZI-I. :':VYP[loutpos:fta'i .4: fRQ Modemu 48 BIOS a Setup prQvod ce Za ~kl • admm nastavenrm pocftace 49 .A. Tip: Presne defmice seti'icfch retllllu APM a ABPI [sou v kapitole 5. po kterych BIOS zapne tfi v v v Run VGABIOS if S3 Resume' t 'ka se i . te vol byv Power . "Ij~ • • Doze Mode .:It1'i) " ..g• j~" . at Vp zne .IPQ ..tjliK~ ~ b : TW~~ll __ ~Wr1~cd= =~~Lt>-4lOM N~mni~-tlItf~~ .. bude vypfnan monitor podle zvolene Suspend rnetody. relimu sptin~. Uvede poatac do u~PQrneho rezimu obnovk retsn systeml"j Window$.Kapitola 3 .inku obnovlt) a vyprre poru<..AGP driver). 0 je snfien 0 80 %.odber mikroproeesoru Standby Mode . a take zobrazovaci jedmonitoru a pfepnutf 92 % pro mikroprocesor 99 % u mikroprocesoru.. pH Disato . muzete zkusit hodnotu VIR SYNC+Blank..-. .1. Chcete-~j radeji prejil: do J J 0 m02ne • Suspend Mode .H :l . PH bled bude probouzenf rychIejsia1e namusf b''i+°vatl(Chal~t~ "Y.. K dlSPOZlCI . ktera pouze vymaza videoparnet. tak chipset zakladnf desky .

je dobre nastavit na Disabled. v pfipa. . . Isa . kdyzjsme v fadku POWER ON Function zadaIi Hot Key. HardwareMonitor I Wake Up Events: volba. bl d] gls~l:dJ ... dostupne .io_n~ __ Power-Ma~·a~emenuAPM Video Power Down Mode Hard Disk Power Down Made Suspend Time Out Throttle Slow Clock Ralio System Thermal Power Button Mode Restore on AC Power Loss On On Power On Power On Power On P P.) Je-li ACPI v provozu. LPT Port: udalosti na seriovem nebo paralelnfm portu ci disketove jednotee.. .. Volime zde typ setHciho reHDD Power Down: po zadane periode vypne pevne disky.. tavenf Power managementu • AP M Configuration venovane detailnfmu nas .. Pro tuto funkct mus! by!: pocftac pouLAM nebo automatlCky (Power On by ~.Video on S3 Resume Repost Auto.pokud nem ACPI aktivovano. POWER ON Function: definuje. pISU ra . muzeme nynf zadat tvar hesla pro start pocitace. FDD. Jednu z jejich Ve svislych Setupeeh bjva se~fem vyznam vesmy moznych variant ukazuje obrazek. Main Advanced Security [Auto] [No] [No) Power funguje hlavnf vypina' nor""'me ("Y!>irui a zapilUi Suspend Mode RepastVideo on S3 Resume ACPI 2. _..r ke startovat z lokalnf sM (Wake on Tip: pocrtac mOze~e krome probouze~ ta). nema zde nastavena hodnota zadn. BUTTON ONLY a Keyboard 98.Setup Modem Use IRQ: Ma-li bit BIOS sehopen probudit pocitac ze spanku. . .0 Support zapina podporu ACP I. Th lze zjistit napfiklad ve Spravci zafizenf (viz obrazek 3. . . 'da Ib S8 Only. de ze nepouzfvame ACPL • • • ' '. no do obrazovky Power.. Power On by Modem: probuzenf obdrzenfm pfiehoziho signalu do modemu.9 Frequency!Voltage Control. Suspend. nos ti jsou: Disabled.. neakthruje h"'lnotu Suspend).". pocftac._. systemu prostrednictvim startovaciho signalu [Disabled] [Disabled] [Disabled] [ .. PoHardware M oniior je obra~ov~ . v 50 -------- _ BIOS a Setup . ce IDE. VIZ radek Run VGABIOS ifS3 Resume. (Jedna se o soucast specifikace ACPI . ou venovanou napajecfm napettm a frekvenetm. APM Confi~urat. Mouse Move._ ze "mekce vypnut". Wake up z LAN: nastartovani obdrzeneho on pocitacove site. pocftac se vypne.limu: Suspend nebo vyznam pouze pH vypnuts podpore ACPI. nelisi od predesleho vy a u. . ktere maji pro- • • Primary IDE 0 at Secondary IDE 1: aktivita na discfch prvni nebo druM sbernl. Hot KEY. zadavame kombinaci klaves pro probuzenf PC. Mode.!p Soft·Off by PWR·BTTN: urcuje funkei hlavniho vypinace na ski'ini pocftace. ktere rna vas modem pHrazeno.. arm. dostupno volby Yes. Obrazovka Power . . ale pnpolen k naf)SJem.illP Help'---_ . je nastavena hodnota Delay 4 sec a pokud drZite vypfnac stisknuty mene nez 4 sekundy. ... Standby). 'k] d . jakmile se k PC pokusf nekdo pHpojit modemem. Obrazovka APM konfiguraee se ope mja k vyrazns .. . zda system muze bit zapnut PS2 mySi ci kIavesnici. tedy vypnut. ACPI APIC Support vysvet eno v r vI vadkuAPIC DaISf dva radky otevrou okna: .Kapitola 3 ..0 Support ACPI APIC Support _~- lJlE!m sp~c.pr(JVodce ztikladnfm nastavenfm POI5itace Video Power Doum M ode.. Hard Dis k Power Doum Mode: volfme mod setrem (moz. Hot Key Power ON.. KB Wake: system bude probuzen z reZimu S3 z USB klavesnice (stiskem klaPOwer On by Alarm: uzivateJ zada datum a cas probuzenf PC. ACPI 2.13). ale neda se pou. prepnete se do reZimu Suspend.. v.::~ By RTC Alarm By External Modem By PCI Devices By PS/2 Keyboard B PS/2 Mouse [Enabled~) [Suspen [SUSP~I~~) [DI~a [50 Yo] [Disabled] [On/Off] ff] [Power 0 I [Enabled) Reload Global Timer Event: teto bouzet pocitac ze spanku.. _ __j Obrazek 3.•. SUspend Mode: rna Standby mode. COM. . No. ~ .:15: Obrazovka Power • • • • Suspend Mo d e 0 d POVI hidku ACPI Suspend Type. APM • • Pouier ManagementlAPM: zapfna a vypma podporu .yvIiv. I isou: 51 ..lit pro SCSI disky. ktera jeste Upresiiuje moznosti probouzeni: • o Power On by PCI/Onbd LAN: system buds aktivovan sigmilem ze sbernice PCI (preSneji z rozsifujicf karty ve slotu PCI). Nastavime-li zde rezim Instant-Off. . . APM Configuration . musite B10Su sdelit cislo IRQ. KB Power ON Password: pokud jsme v predes1em hidku (POWER ON Function) zadali Password. USB vesy).. vou y jsou: . 't . PouZivame-li ACPI. . Mouse Click. Dostupne volby jsou Password. proto jen struene: V . Drzfte-li ho 4 sekundy a dele. e~ergll so~:~~ed:oleb zname z pfedeslriho vykladu. MuzeVto bit: casti obrazovky definujeme udalosti. St (POS) Only. -dku teto obrazovky Je venovana ka Pitola 3. nebo z integroVane (onboard) sfeave karty.

Pokud chceme BIOS pfinutit k novemu pridelenf systemovyeh zdroju. . a stemOvjch Zdrojfch.e vitsine karet. budeme.' k rtu ktera neumi plug-andRucni konfiguraci pouzijeme pouze tehdy. u nichz vyiadujeme nepretrzity provoz. . zadanfm Power On se pocitac zapne a nastavenim Last State se vrati do stavu pred vypadkern napajenf. v W v.~~) mohou mit s tfrnto biGA ( grafieke akceleratory ne 0 a t (E dardni karty V napr.6 PNPIPCI Configurations Souvisfosti: Zakladn! termfny jsou vysvetleny v kapltole 5 . bude start probfhat Minim zpusobem. r:. t pcr Nektere nestanPCINGA Palette Snoop: je patjm biten. y ta a IDE. budou vsem rozsITUJlClm BIOSem. v. Zpravidla je vyjadren v % skutecneho taktu (napf. pokud v predeslem nastavenf (Resources Controlled By) zvolfrne Manual. ) • No.) IRQ Resources: tento ractek je pnstupny pouze tehdy.e . budou IRQ a DMA prideleny automaticky. I/O. Byvalo to cas e u a e.16: Obrazovka PNPJPCI Configurations Reset Configuration Data (Clear ESCD): vtme. ~_ Resources Controlled By X IRQ Resource PCINGA Palette Snoop FDD IRQ Can Be Free IRQ 3 assignet to PCIIISA PnP IRQ 4 assignet to PCl/lSA PnP IRQ 5 assignet to Legacy ISA • • • • 4 assignet IRQ to PCIIISA PnP 3.5. Legacy ISA: budeme moci zadat cislo kanalu rucne. Za optimalni hodnotu se povazuje 50 %. . Dovoluje nam autornaticke zapnutf PC pfi obnove napajen]. marne k dispoziei tento factek. J'imz zdroje pridelf BIOS. pcr a hlavns zdroju. jehoz aktivitou bude pocitac probuzen. DMA . ~~ kuje Volbou No bude preruseni nvolneno. o• yo t I· olnit IRQ pridelovane floppy mec amce FDD IRQ Can Be Free: zde m~ze. kud nemame disketovou me cham u. d .5). • PnP/PCI Configurations Reset Configuration Data I ntmnttt.' Menu Advanced v v. e. Vyjimkou budou kan:Y n~. v V. coz p.62.(ta(. v PTIKabZovkemrty. tvfm menu .. Volba se nasledne automatickyvypne. Restore onAC Power Loss: volime reakci pocitace po obnove napajeefho napetf (doslo-li pfedtfm k vypadku napajcnf).5. . l t!..KapitoJa 3 . Standardni nastavem (DIsabled) vy ovuj 'h . mOieme zkuslt No. t-edy Tip: Plug-al'ld-play u~e~1 vsechny ~'k nestandardnr kartou.name-bh :OZSlTIl~lel a . Pokud by se ~ J ~Vl Ypo 12e~ .. v.. Marne-II vsak poUze S neja ou 53 52 BIOS a Setup . Poneehams-li standardnf nastavenf Auto. OMA 0 assigned to PCIIISA PnP DMA 1 assigned to PCIIISA PnP DMA 2 assigned to PCIIISA PnP sy. Throttle Slow Clock Ratio: urcujeme takt systemovYch hodin v setficich rezimech. aby zkontroioval karty a pridelil jim znovu zdroje (vytvofil nove ESCD).37. play. Pfi PowerOf{zustane pocitac vypnuty. (IRQ 6). I Auto (ESCD) Press Enter isabled Yes Menu Defau reset Data IR~_~~sources_~_~_. po nemz bude startovat setf:icl rezim.) Power On By: zaffzenf.12. N astavfrne-li: PI OS· s timto hidkem se v Setupec se am Plug and ay . zda vypfnacim tlaeftkern (na skhni pocftace) budeme vypinat (volba OnIOjJ)._ ~. n.~l usen{nf~e jedno preruseni pro ostatni zarfzeni. . (Nutnost pouziti muze vyvstat napf. biev ·1 t" barvou miizete zkusit tuto volbu zapnou natsm problemy. napf. Zadivame. bled).50. uvo _ v U~lV. Pfi volbe Manual zpnstupnime radek IRQ Resources a pfidelem IRQ a DMA muieme zadat rucne.5. I • t' k r t rSA dnes s tim pro emy nej sou.1:1 0 plug-and-play. N astavime-1i vsak na Enabled. • • • v·v . nebo prechazet do setficfho rezimu (Suspend).V . po instalaci nove karty.75. VI n s stemove zdroje plug-and-play operac• Yes budou rozsifujfcfm kartam pride e Yt ~ k nacoctovsm systemu (graficka karni~ s stemem.. Ponechame-Ii zde standardnf hodnotu Disabled. ktera vyvolala zavazny konf1ikt zdroju a znemoznila tak start PC. Windows (pi'esneji od WinGows95). Volba je dUleiita predevsfm pro pocftace. dnes se to pouzfva velmi rnalo. PoDsfaultne je nastaveno Yes. do konfigurace plug-and-play prostre me Ve svislych Setupech v~t?~~l:~t trochu odlisne volby: Advanced.25. zadavet Yes. pnpa d ne SCSI) . Muzeme zde ovlivnit pfifazeni kanaIu IRQ a DMA: • • PCIIISA PnP: pfidelovam bude fizeno systemem plug-and-play.Move Enter:SeleGi F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults • • • 7 assigned DMA \ to PCIIISA PnP ' Tato cast Setupu je vyhrazena konfiguraci sbernice prostfednictvim prldeleny rozsifujicim deskam.prwodce zakladnfm nas/avenTm poi'. Power Button Mode: obdoba nastaveni Sojt-Of{ by PWKBTTN. (Ma to vyznam pouze pfi nefunkenostl plug-and-play. pfinutfme BIOS.. System Thermal: zde povolujeme pouziti tepelnyeh oehran na zakladnf desce. ze pfi startu PC si BIOS nacfta konfiguraen] tidaje ESCD z pamsti CMOS. ktere jsou jejim Obrazek 3. N a obrazku vidi P h tk' e velmi casto.) I I I Resources Controlled By: zde ovliviiujsma zpusob pfidelovani systemovyeh zdrojn. u starsfch rozsifujfcich karat.. . ale iadny zaloini zdroj nema nekoneenou kapacitu baterif a nekdy i on napajenf prerusi. kartam prideleny systemove zdroje (IRQ.Setup • • Suspend Time Out: cas nednnosti systemu. (Takove stroje sice napajfme z UPS. 87.

je IRQ reservovano pro starsr zaHzeni (nebude prideleno prostfednictvim pIug-and~play).. Obrazovka Integrated Peripherals je ureena k povolovanf ci zakazovani techto prvku a k jejich detailm konfiguraci.1 bu.Ui¥ii:nnt ------] Press Enter Press Enter i ..... uto nebo zadanf konkretni veradlcI. eim Obrazek 3. je rozumne poIDE HDD Block take A volit tuto vlastnost Mode:naP9ku.OnBoard Device ...0 controller USB Keyboard Support USB Mouse Support Onboard 1394 Onboard Realtek Lan Onboard PCI AUdi()_ ~_~ I~i!l~_. jez se dnve pouZlvaly ve forme rozsfrujicich karet. •' 54 810S a Setup ~ provodce zakladnfm nastavenfm pocita6e 55 ... .7 Integrated Peripherals db'" _ pre eznevy zrychluje pnjen v tom (ne(externi fadic v Na zakladnf desceje dnes integrovano mnoho zaifzeni. ~ imu meli jesw jiny pfilis pravdepodobnem) pnpade.OeVice _. d v dOY fi . jejichz prostrednictvim teprve vstupujeme do konkretnich obrazovek. likosti datovyeh bloku. S timto nastavenim se casteji setkame spise v obrazovce Advanced Chipset Features...OnChip IDE Device . di SATA. jak dIouho muze kazde zaHzenf PCI "drzet" sbernici pcr. di k "' ifef blokovy prenos dat. ..0 p v .8. Palette Snooping: viz PCI/vGA Palette Snoop. lnstant Music Configuration Advanced PCIf"'nP settings WARNING: Setting wrong values in the sections below my cause system to malfunction Plug and Play OS [No] PCI Latency Timer [64J Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] Snooping [DisabledJ PCI IDE BusMaster [Enabled] IRQ 3 [Available] IRQ 4 [Available] IRQ 5 [AvaiiableJ • IRQ 13 IRQ 14 ---. Onboard Devices Configuration . e _ Enabled Auto Auto Normal Full 37811RQ7 ECP 3 Disabled Disabled 1o__ ... ktere jsou soucastI radl?e IDE. ~~m?~reJOn-Chip Primary/Secondary P~ '. vyp::u~: ~=y~n~pe~1dad ~fi peruse integrovansho IDE).1. :r~ nZt'je potreba snad stup k pfipojenemu zafuem.Onboard FDC Controller Auto Onboard Serial Port 1 Auto Onboard Serial Port 2 Auto UARl Mode Select Auto UR2 Duplex Mode Auto Onboard Paralel Port Auto Paralel Port Mode Auto ECP Mode use DMA Auto Game Port Address Auto Midi Port Address Primary Mastel Midi__l>ortlRg Primary Slave --l=-S~~r USB controller USB 2. .mM~e l~.. Dostupne volby jsou Auto nebo konkretm rezim . v . USB . " .70 peimem.. nez ji bude muset uvolnit pro potreby jineho zai1zenf (pokud 0 pnstup pozada jina karta).8 0 pevnem disku SArA.. jestliie zadams Reserved... sta?d. '_nt_~_g_ra_te_d_p_e_r_Ph_e_ra_l_a· OnBoa!!!. . avsak dIouM transakce (napf. 7 0: pevnern disku 't (E)1OE a 5.Kapitola 3. ktere jsou e ~~I . nizsi je tato hodnota. bude IRQ pfidelovano plug-and~play. bude jeho kon 19uraee rovnez ... . Mentms hodnotu Disabled ci Enabled. disku/Rozhrani (EJIDE/Rychlost pfenosu dat)..1. CPU Configuration . trU integrovaneho fadice IDE... 3. v kagiO Jach 5.. ze ka... tfm rychIeji jednotlive karty ziskavajf pnstup ke sbernici._----~--. Chipset . I IDE: za Ina/vypfna integrovany radic IDE.. kdezto tato kapi a popisu je nastavovanf vlastnostf radicu. . pri praci s disky SCSI) se tim casteji preruSujf.ardne je zapnu..~-~-----~ . PCI . oznos yvaji . . muzete tuto volbu vypnout.. Pokud je zde Available.. de v1?UJe~opIO 0' 0 PIO vat. Speech vU'H'Y'U'd"UII ..~. Enabled Enabled Disabled Disabled Enabled ~na~:e: _!l_~ __ . V nasem Setupu je tvorena tremi fadky. Jedno IRQ tak nebude zbytecne blokovano. o. tehd kdyz chceme integrovany radIC name je nastaveno Enable~.Setup ~r-_~ __ .it Souvlslostl! v:ysvetlenr problernatiky najdete..2 Standard vv v' soucasti zakladnf desky. y ..mo~?~~abled.. . e ra IC pracobu IDE Primary/Secondary Master/Slave P~O:.~- -_'- .. _ PCI Latency Timer: definuje.Super 10 DeVice I. id PlO v nemz 4. Nej1epe je ponechatstandardnfhodnoty.. ska obsahuje ra IC· CMOS S t (kde najdete velmi podobna nastavenf) se tykaIa pr:popitola disku. a pokud zakladnf deZdeje soustredeno nastavovam~arame fi zde Jesw musfm upfesnit.8: Obrazovka Integrated Peripherals OnChip IDE Device Allocate IRQ to PCI VGA: pri Yes pHdiHuje BIOS pferui3eni (IRQ) graficke karte_ VetSina modernfch karet 3D IRQ potfebuje. '-' • • IRQ 15 [AvaiiableJ I Obrazek 3. .. II PCI IDE BusMaster dovoIujeme BIOSu pouzfvat Busmastering pfi cteni/zapisu dat na zaiizeni IDE (v podstats pevny disk) (viz kapitola 5. jenych3.. f. ze vase graficka karta IRQ nevyzaduje (najdete to v jejim manualu). Pokud jste si vsak jisti. 7: Menu Advanced IDE HOD Block Mode IDE DMA transfer access On-Chip Primary/Secondary PCI IDE IDE Primary Master PIa IDE Primary Slave PIO IDE Secondary Master PIO IDE Secondary Slave PIa DE Primary Master UDMA IDE Primary Slave UDMA IDE Secondary Master UOMA IDE Secondary Slave UDMA On-Chip Serial ATA Serial AlA Port 0 Mode Serial AlA Port 1 Mode Auto Enabled Enabled . " " VT ovnavacfch parneti pro IDE DMA transfer access: zap~3/~I~~ POUZl1 ~oze ovnavaef pamef volam (prefetch).-~~ _<?I!<::Ii!p_I[)~ !J~e_\lice. hradit novejsfm ve forme rozatrujici . ze byste ve svem sys e IDE) ktery prefetch nepodporuje... IRQ xx: obdoba Resources Controlled By. " '.

nebo vypneme. zakladnf informace 0 U2E1394 najdete vkap.INJ vdee a hernch 5it'oye ecepetev Svsternove ~arizeni J ---.floppy diskety. SATA Only: radic SATA pracuje samostatne. Enhanced Mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelni a senove ATA.avesntce +Q '-t- :+: . USB Keyboard Support: zapinwvypina podporu klavesnies USB. Dostupne JSOU tyto hodnoty. Onboard 1394: zapfnwvypina podporu lEE 1394 FireWire. i~_ ~ MOO81T1Y Monitory Mysl . OnBoard Device Obsah teto obrazovky je zamefen na konfiguraci zbyvajfefeh integrovanych zahzenf.. I . 2F8/IRQ3 je standardni hodnotou pro COM2.. I ! !L.!KQintJrIl!tarni d Po-mac J a j!na polohcved z. Norma USB 2. Super 10 Device SouVislosti: poe{tace.12 0 rozhranfch Tato cast konfigurace integrovanyeh (Input/Output) zafizenfrn. BjTvajf zde umfsteny fadice USB. bude pnpojene vysokol'ychlostnf zanzem USB automaticky detekovano a nasledns se zapne podpora prenosove rychJosti High Speed. _ (COM 1) port ((DM2) po{Htace/O ItEE 1394 rireWire. Combined mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelm a seriovs ATA.: internf fadi~ .+' + @ Ra~ce lDE ATAiATAPI a USB 2. kdy budou systemove zdroje pfifazeny automaticky.12 0 rozhranfch pocftace. 2E8/IRQS je standardnf hodnotou pro COM4. 0 Controller Mode v popisu "svisIeho" Setupu na konci kapitoly). Pokud nastavfme Enabled. SouviSlostl: POpis USB je v kapitole 5.j G:r. 5. I I' kar- • • Auto..fl~tu.+: ~ Sit Seznem koilf'ktrifch J Bezkor. • 3F8/IRQ4 je standardnf hodnotou pro COM!.Setup IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA: definuje m6d DMA. Pokud toto zaffzenf nepouZivame... Ii 57 I ! 56 BIOS a Setup . kterou bud' zapneme. '. rozhranf je venovana standardnim vstupns vystupnfm Serial ATA Port 0/1 Mode: volime.j.dku 110 Netlavenf 03FB· 03fF 04 IIIIRomh IRQ . v nemz bude fadic pracovat. Zakladnf fakta 0 zaffzenfch I/O najdete v kapttole 5. c~mz p?voli~. ~~~ Jednotky ovo nebc CD-R. [sou optatnf rozhranf kfavesniC vyprluty. Obsah obrazovky pak samozrejme odpovida instalovanym prvkiim zakladm desky. sfiova karta.U __ ~ _. USB Keyboard SUPPort nastaVfme na Enabled.ani'E:ni I·!%I I TypPlps:tre. USB Mouse Support: opst zapina/vypfna podporu USB mysi.e_n_f: ··F ~ Rad:c~ sbemice USB R~dfce 2VI.§ :+ . • • • • • Disabled: fadic vypfna.19: Systemove prostFedky serioveho portu Onboard FDC Controller: bude nastaven~ na Ena?'~~. Tip.. pH Enabled budeme moci s klavesniei pl'acovat uz pfed startem Windows. USB controIIer: +'.' Po. Je'li kH~vesnice Usa povolena.\ ¥ ~ Dsketove Dlskove Jednol:ky ._ ~ OK _ 'I Siorno Obrazek 3. zafl2.' tlska. nastavfme na Disabled.J Kapitola 3 .0 controller: tyM se rychlosti sbernics.0 zavedla novou rychlost USB ~ High Speed _ 480Mb/s.J POtty (COM.OM Kl. poulivame.ny(LPTl) '_Procesory ihrdlce disk€tuvYch lednotek zapfnwvypina integrovany kontroldr USB. +. Onboard Realtek Lan: nase vzorova zakladnf deska je vybavena integrovanou tou s cipem Realtek.pn)vodce zakladnim nastavenrm po6ftace .af!ckeedeoterv t .. Onboard Serial Port 1/2: zde nastavfms preruseni a adresu I/~ ~enovYch portfi ~S 232C (v podstate pfiradfme konkretnf zdffce jmeno COMx). :+~a . V Setupech se casto zadavajf konkretnf pfenosove rychlosti (viz radek USB 2. Auto: rezim zvoh BlOS .to univerz§lnr seriovesbi!imfcf. ktery z kanaIu SATA bude primarrn a ktery sekundarm. V tomto radku ji muzeme vypnout/zapnout. SleOVOU • • i 3E8/lRQ4 je standardnf hodnotou pro COM3.j.GJoLPT) :I t:Omunikacni port .. + J. On chip serial ATA: Volime rezim Serial ATA fadice: Onboard PCI Audio: dalsf (temef standardni) vybavou desky je zvukova karta.12 0 rozhranfch JAADUII +.- )ednotky Naslevenl pr-os~i'edk. integrovana zvukova karta. pouze pokud skutecne USB klavesnic. JestIize toto zaffzenf nepouzfvama. Dostupne volby jsou Auto nebo Disabled.. Pn vypnute podpofe bude kJAvesnice dostupna az po naeteru ovladaeu. modem a take vstupne vystupm porty. opet nastavirne na Disabled. Disabled a radic disketove mechamky v rOZSll'UJlCl karte pouzijeme pouze pri poruse integrovaneho radice..

EPP: obousmerny rezim vhodny pro tiskarny a skenery. je dalsim rezimem. ECP Mode Use DMA: Rezirn ECP pouzfva kanal DMA.17). vopaenem pnpade nastavte podle dokumentace daneho zafizenf pfislusny typ portu (nskdy jsou tato pffdavna zaffzenf integrovana na zakladnf desce).). 300 a 330 (default). nebo obecne zafizeni. 3. ktery kanal DMA to bude.Setup • Disabled integrovany radic serioveho rozhram vypne. ktery vybframe podle m6du prace pripojeneho zaffzenf: • • Full Duplex. normy IrDa. • Normal: puvodnf jednosmsrny rezirn. • • • hodnota pro LPTl. kdy je prenos jednoeestny. V nasem Setupu muzeme volit: • • • • Normal. nekdy je k dispozici volbaAuto. zvu- o PQI<ud mo!no.''''''. ktery podporuje serioveho rozhranf. UART Mode Select: Druhy seriovy port muze fungovat bud' jako standardni rozhranf RS-232C. ASKIR 0. soueasne z pocftaee do zafizeni a naopak). vetsinu z nich znams. start a ovladanf jsou popsany v manualu zakladni desky. Jeho umfstem. hodnota pro LPT3. Setupoveho ovladanf. druhy seriovy port bude pracovat v normalmm rezimu RS 232C. musfme konfiguraci diskoveho pole dokoncit.57 ME je infracerveny rezim firmy Sharp. UR2 Duplex Mode: tyM se rezimu prace infraportu. vetsina obvodu • • • • SP P: obousmerny rezim IBM. hodnota pro LPT2. pffpadne port vypneme. Game Port Address: nastavujeme adresu hernfho portu. se riziku. externf pevny disk atd. hodnotu Skuteene nastavenou (Obr: 3. muzeme mu pridelit kanal IRQ (5 nebo defaultnf 10). druhy seriovy port bude pracovat v infraeervenem reZimu. Zde (Obr. Nastavenfm na Enabled integrovany radic zapneme a v nasledujfcim radku Operating Mode vybereme rezim price (RAID nebo IDE). ECP: obousmerny rezim vhodny pro pamefuve jednotky (Iomega ZIP. Port: stejne jako u serioveho portu volfme pridelenf systemovych zdroju: paralelnf port. Zacnu na obrazovce Onboard Devices Configuration. implicitne byva pouzita 3.orovodce zaklaOn{m nastavenrm oocttsce 59 . a tak upozomfm na odlisnosti. io~P'j·. nebo jako port pro dalst zafizenf (zmezi na vyrobei desky). IRDA.' plenJ!enl CIslo porlulPT. Proto jsem iakladnf popls RAID zafadil do kap. V tomto Setupu budeme pouzfvat dYe obrazovky: Onboard Devices Configuration a USE Configuration. Midi Port Address: pro pfipojenf Midi portu muzeme zvolit z adres 290. systemovych prostfedku najdeme ve Sprtuoci zaiizeni Hodnotu prerusenf a cislo paralelnfho portu ovliviiuji ve svem Spriioci zaiizenf dows..20) je IRQ dokonce implicitne zakazano. Priznavate.i"". Zde muzeme nastavit. ponechte zde hodnotu Normal. K nastavovani vlastnostf integrovanych rozhranf zakladnf desky se dostaneme prostrednietvfrn menu Advanced. ze nevite. v OnBoard Promise Controller: zakladnf deska v nasem pffkladu je vybavena integrovanym radieem disku. OnBoard AC 97 Audio: ph Auto bude automaticky vyhledana a zapnuta integrovana kova karta. Zvolfme-li RAID. Half Duplex. !LPTl . Obrazek 3. ktere easto mem srner toku dat. Midi Port IRQ: je-li Midi port povolen. ze BIOS nastavf ten mene SCR (Smart Card Reader). VyMr byv::i z adres 201 (default) a 209 nebo muzeme herni port vypnout (Disabled). ktery muze pracovat v rezimu IDE nebo RAID. kdy je umoznen dvoukanalovy pfenos dat (tj. OnBoard IEEE 1394 Controller: zapina/vypfn::i integrovany radic IEEE 1394. To se provadf specialnfm programem konkretnfho radice. ~!-~~~~l__~----.21. kterou muzete zmenit na 1. take Win- Paralel Port Mode: paralelni port je schopen pracovat ve vice reZimech paralelniho rozhrani. a vystavujete vhodny.20: Konfigurace LPT ve Windows 58 BIOS a Setup . ECP+ EPP: spfse vychodisko z nouze." Mt:'todll rllt'O"::~nl pl(j. c:=--.Kapitofa 3 .9 0 diSko\IYCh polich RAID. 5. Dostupne volby vidime na obrazku 3. bude zde nastavena volba Disabled. Pokud ji Setup nenajde. N emate-li takove zaffzenf. nO(>OUiiv. ktery z reZimu je pro pfipojene zafizeni optimalni. Onboard Paralel • Disabled vypma integrovany 378/IRQ7 je standardni 2781IRQ5 je standardni SEC/IRQ7 je standardni Menu Advanced Souvislosti: Nektere drazsf zakladnr deSky nabfzejf rnoznost oraces rezimy RAID.'-Iredkl~ N a zaver uvedu jeste ukazku druheho.

0. Operating Mode gn~oar~ ~~E 1394 Controller I [Auto] [Enabled] [RAID] [Enabled] [Disabled] (Enabled] [Enabled [Enabled) [3F8!IRQ4) [2F8/IRQ3] [378] [Normal] [1.1J OnBoard LAN: zapfna/vypfna integrovanou sffovou kartu. 2 USB Ports.32V 5.22: Obrazovka PC Health Status 60 BIO$ a Setup - oravoace zakladnrm nastavenrm pocitace 61 J' . Zbytek voleb na obrazovce se nijak nelisi od stejnych radko. Poetem porto. nekdy take zakladnf desky a skutecnou rychlost otacek ventilatoru.fdentifikacnT oislo mikroprocesoru a mnoho adaJtJ najdete v Pff/ohfich na kOJic] knihy.40 s. funkce funguje pouze v systemeeh ACPI! pc Healt Shutdown Temperature CPUVCore AGPVoltage "'3. Dostupns volby byvajf: 10.0 Controller Mode Ad"anced.. Na me desce to je 60. N astavime zde lirnitnf te_plotu. Taje ureena ke konfiguraci velkokapacitnich zaffzeni USB (diskU USB). menu Advanced .0 Controller Mode: volime rychlost. muzeme zadat.I·I·~· .0 Controller USB 2. ale programem ulozenym v hootovaci pamsti sffove karty.23..8 Obrazek 3.92V 2. kdy POST cekaji na start disku USB. z nieh je urcena dvo- II> CPU Configuration Onboard Devices Configuration I ____. .Setup .zdravf" pocftace je spfse informativni. USB bude aktivnich (samozrejme hodne zalezi na skuteenem poctu porto. Mozncsti volby jsou: Disabled.48V 5. 6 USB Paris a 8 USB Ports. 30. N apfiklad meehaniku ZIP takto "predefinujeme" na disketu a muzeme z ni udelat bootovaef zafizeni (viz kap. v opaenem prfpade ji vypne. Prokazdy jice radek: • Device 1: zde se ukazuje detekovans zahzeni. pfi jejfmz dos~zeni bude system vypnut (pfijdeme pravdepodobne a data. popsanyeh v Super I/O device v teto kapitole. II> Onboard DeVlces~snfigurafion II> PCI PnP II> Instant Music Configuration I"'- n o~nBoard LAN Boot ROM DnBoard Modem OnBoard Floppy Controller Serial Port1 Address Serial Port2 Address Parallel Port Address Parallel Port Mode EPP Version ECP Mode DMA Channel Parallel Port IRQ OnBoard Game/MIDI Port [6 USB Ports] [Auto) [Enabled) [HiS peed] • .02V 2.: 3. je USB Configuration. 1. Pozor.ij. teplotu procesoru.Full Speed (12 Mb/s). Hodnoty mohou byt Enabled/Disabled nebo Auto/Disabled. zakladnf desky). USB je definovan mozny pocet diskf USB. -'+ USB Ports. •. ale ne 0 mikroprocesor). zapne jejich podporu. Obrazovka venovana . 75°C.·I·.ni). phpadne muzeme integrovanyradie USB vypnout.'. Legacy USB Support: se tykci podpory starsfch zafizeni USB (mysi a klavesnic USB). Enabled budou obe zafizeni pnstupna jill pfed naetenfrn ovladaeu.(480 Mb/s) Obrazek 3.0 Controller: lt~ :Move Enler:Select F5: Previous values +!-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exil F1:General Help F7: Optcmlzed Defaults USB 2.: Konfigurace imegrovsnyct: zarrzeni V PC Health Status Souvislostl: Jak zjfstime zal\ladnf parametry mikroprocesoruje popsano vkapltoIe 5.05V 12. zapneme/vypneme kontroler posledniho standardu USB 2. Emulation Type: zapisern Auto bude zafizeni s kapacitou mensf nez 530 MB emulovano jako ~oppy disketova mechanika a vetSf zaffzenf jako pevne disky.3V +5.16V -11. Druhou obrazovkou. USB Mass Storage Dev'ce Configuration 3.3 Advanced BIOS Features Setup/Poradi bootov6.mll.5V 5VSB Voltage Battery CPU Temperature CPU FAN Speed System FAN Speed Status ··JtfiHftl Ilem Help Auto behem startu PC detekuje BIOS zaffzeni USB.9) [DMA3) [IRQ7] [Disabled] USB Mass Storage Device Configuration: poslednf radek je vstupem do daiM podobrazovky. SB Configuration U V~ Speech Configuration II> Chipset.m •••• Item specific Help Advanced OnBoard AC"97 Audio 0 nBoar d P rormse C on t ro IIer . OnBoard Modem: zapina/vypimi integrovany modem.. Sdeluje nam skuteene hodnoty napefovyeh urovnf. Pak by start PC neprobihal z pevneho disku. P?kud se behem teto doby zarfzenf neaktivuje.lIlIl!I.Kapitola 3 . 70.03V 3. Shutdown Temperature: je vetsinou jedinym konfiguracnim radkem v obrazovce. Najde-li mys ci klavesnici USB.91V 46'C 4590RPM 4500RPM Menu level USB 2. 20. ci High Speed . s jakou bude radic praeovat . kolik porto.. pfi: • • • Disabled budeme moci s temito periferiemi pracovat az po nactenf jejich ovladacu (tedy po startu Windows).. Ta rna mime odlisne fadky od tech uvedenych v casti OnBoard Device: USB Function: zde zadavame. zda bude pouzita jeji bootovacf pamef (OnBoard LAN Boot ROM). U~~ Mass St~rage Reset Delay: na prvnfrn radku zadavarne pocet sekund.73V 3.5 0 mikroprocesoru/GPu/D . ktera se zabyva vlastnostrni integrovanych rozhranf. objevf se hlasenf No USB mass storage device detect.0V +12V -12V +2.m•• / ~ Advanced USB Configuration USB Function Legacy USB Support USB 2. 65. Je-li karta povolena.

41 V Obrazek 3.Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7: Optomized Defaults e!J Memory @lSPD -(ji.:Move Enter:Select .J. +/. mikroprocesoru. + 2.9 Frequency jVoltage Souvis(osti.port &ud.. Dostupne rnoznosti "zp]osteni" jsou: +/.l Input Display i+ s os v 1197V A +5 V st. FrequencyNoltage ~ __ ~~ __ CPU FAN Speed: otacky vsntilatoru System FAN Speed: otacky nektereho z dalsich ventilatoru. CPU Clock Ratio: sern zapiSeme pomer mezi frekvenci jadra mikroprocesoru a vnejsi frekvenci (tj.S2V 3.0. senzory uvidfme take v pwgramu AlDA32 (viz ___ c__ ~ __ ~~~~~~~ Control ~ _ I ~ew B. coi se projevi na vseeh komponentach zakladni desky! V jednotlivych Setupech se tyto obrazovky mohou znacne lisit. a pokud zjistf.> Chipset * $CPU 244SRPM <:p aos (±j_ ~ i. + 12V.03 v Obrazek 3. Properties Type Access <. KvU1istabilite systemu se vsak doporueuje volbu vypnout.!Leb 0 ••• -----. ze spicky signalfi budou modulovany na ploehe kfivky.flkladnrm nastavenrm po/jftace 63 . storay" :. nenajdete tuto obrazovku vubec.5 $+3.-~------- a § Computer DMI AIDA32 vaso Summary comouter Name ! I Field. a aby nastavena hodnota byla akceptovana. cimz se elektromagneticke rusenf omezf. Tim se omezf elektromagneticke ruseni.Mry +12V 5. jfmz se startuje PC)..kladnf clesky pojednava kapltola 5. nemuzeme do nich tedy vstupovat.1. Motherbo8rd B:§ Temperatures: $CPU $cPU $CPUID . teplota mikroprocesoru..je pomerne slozite. ze se tim zaroven muze narusit komunikace se zaffzenfmi.11 V 1.pretaktovavat .b ijJ ~ Operating Server System A Vo~e~e velues $CPUCore 0.t information ______ ~ic. Dalsf radky jsou jiZ informativni.I"" ITEiT6705F ISA 290h I ~senSDr CPU Clock Ratio Auto Detect PCI Clk Spread Spectrum CPU Clock Voltage Fine Tune X CPU Voltage Regulator XAGP Voltage Regulator XDRAM Voltage Regulator ~ Enabled Disabled 100MHz Disabled Default Default Default Item Help iI 1 ~?~ 6.eo$:.0..75%. Zapnutim teto volby zajistite.3 V V 5V 1. 5VSB (napefovy signal zdroje. jejichz skutecne hodnoty ukazuji radky: + 3. . Odaje pro nejpotlzfvanejsT mlkroprocesory jsem pak zaradi! dO Pi'fIoh. + 5.24: Obrazovka Frequency/Voltage Control '!!!.3V.\ISeMor V.50%. Nsvyhodou vsakje. Control OSQuvlslostflch meZi fr:ekvencemi za. krome vstraku CPU mahou bjt vsntilatcrem ofukovany chladiee na chipsetu ci vidsokarte.ndby ~VaATB.20 Jrekvencfch. M~~im.0. mustme najit v papisu zakladnf desky.F5: Previous values "/-PU/PD. Pokud budete pracovat se starou deskou. Je posledni konfiguracnf obrazovkou v nasem Setupu. +/.znecisfuvat" kolemjdoucf signaIy.Setup . zda jsou zakladni deska a jeji Setup konstruovany pro pfetaktovanf (overclocking). nektere Setupy ji nabizejf v obrazovce Advanced Chipset Features.) . (VentilatorU je v PC celafada.~ia .2. 62 BIOS a Setup . ktere by mohlo zbyteene vznikat a . frekvenci USB). Motherboard +Motherbo:E:lrd ~AUX Cooling Fans 35"C (95 'f) 47"C (117"F) 24 'C (75 'F) H. Kazde PC je napajeno nekolika napetovymi urovnemi.£ 41. Multiplikatory mikroproeesoril. musime mikroprocesor odblokovat. velkjm vetrakem dispanuje take napajecf zdroj. teploty a nepet! na zakladnf desce Spread Spectrum: s touto volbou jsme se jiz jednou setkali.35%. zalezf na tom. Auto Detect PCl Clk: pfi zapnuti volby bude BIOS monitorovat aktivitu PCI. ze nektere slaty nejsou obsazeny (nebo [sou obsazeny a nejsou aktivnf).Kapitofa 3 .sensor .73V 1.5V. CPU Vcore: ukazuje skutecne napajeci napetf jadra mikroprocesoru. ale jejich udaje jsou pomerne dUlezite. nektera zafizeni SCSI). +/. jsou totiZ uzameeny. Voltage Battery: CPU Temperature: napetf baterie zalohujicf pamef BIOSu. AGP Voltage: zde vidime skuteene napajecf napetf na sbernici AGP.0..---.23: Otacky. Tip: Hadnoty srurnane jednotlivymi obrazek 3. 3. Muzeme zde ovlivnit nejzakladnejsi pararnetry. Proto se heine nastavuje hodnota Disabled. Struene tedy zopakuji: Behem prace generatoru hodinovyeh impulsii vznika ze spickoyYch hodnot pulsu elektromagnetieke rusenf.prQvodce . Tip: Pfehled provoznleh teplot mikroprocesonl najdete samQZfejme na 'WVNV-stran- kach V9robce.. jeji vlastnosti se totiz menf pornoci propojek (jumperu). ktera jsou chonlostiva na pfesne casovanf (napf.00%.21). Kteremu chladici je radek venovan. vypne signaly jdoucf k nim. Spravnou hodnotu nastavf BIOS sam a zvysovat ji .

Ochranu heslem zapiname vetsmou v obrazovce Advanced BIOS Features Setup (viz volba Security Option) a marne k dispoziei dve moznosti: • • Setup.5°F [N/A] BIOS Setup Defaults: v tomto pifpade naeteme parametry chle nastaveni. napf. Muzeme z: 11/16. Zde najdeme odkaz na Hardware Monitor. vybitfm baterie CMOS nebo nasfrn omylem pfi zadavanf parametru. dobre je ravnei zkontrolovat parametry pevnych diskli a nastavenf disketove mechantky. (Konstrukce zakladnf desky z hlediska frekvenef je popsana v kap. Main Advanced Security Power Pouzitim teehto dvou voleb muzeme nacfst vyrobcem pripravenou konfiguraci Setupu. Fan Speed Ratio: zde zapisujeme konkretnf hodnotu otaeek. PouZijeme ho pro rychlou konfiguraci Setupu po ztrate nastaveni. vybfrat (opet vidime.' hesla musime zadat pouze pfi vstupu do Setupu. Nastavenf se nacita z pameti CMOS. BIOS Setup Defaults Menu Power Ve svislych Setupech je momontalnfmu stavu pocitace vyhrazeno menu Power. musfme doplnit nektere udaje. To ve vysledku vede ke zvjseni vikonu procesoru. CPU Clock: tato volba je rnozna nejdUlezitejsf z cele obrazovky. tak napajecich napeti a frekvencf). kde je vyrobcem ulozeno. System: heslo je vyzadovano pfi kazdem spusteni PC (presne po skoncenf testti POST).10 Load Fail . 5.3V Voltage 5VVoitage 12V Voltage • [44°Cf111 OF] [36°C/96. Zvysovanf napeti rna sv-ujvyznam pouze pri pretaktovani.. 3. Power Temperature: teplota napajeefho zdroje (v nasem prfklade sice BIOS podporuje mefenf teploty zdroje. Vyrobci jednotlivych prvkii vsak zvysovam napeti durazne nedoporucujfl CPU Voltage Regulator: AGP Voltage Regulator: DRAM Voltage Regulator: dovoluje zvysovat napetf jadra mikroprocesoru.Q Support CPU Temperature ACPI APIC Support MB Temperature Power Temperature ~ APM Configuration . optimalizovane pro l'y- [Disabled] [11/16] [2250RPM] [XXX RPM] [XXX RPM] [1. User PassUJ01'd. kam zapisujeme heslo potrebne pro praci se Setupem (odpovida nastaveni Setup v obrazovce Advanced BIOS Features Setup). ze snimaei otaeek nejsou vybaveny Poslednf ctyfi radky ukazujf skutacne hodnoty jednotlivyeh napetovyeh hladin..11 Prace s hesly . Hardware Monitor Q-Fan Control Fan Speed Ratio CPU Fan Speed Chassis Fan Speed Power Fan Speed VCORE Voltage 3. dovoluje zvysovat napetf sbernice AGP.386V] [4. Rovnez pofadrbootovant je vhodne pfizPllsobit nasirn patrebam. a system se muze stat nestabilnfm.Save Defaults. Za- Pro tvar hesla jsou vsak vyhrazeny obrazovky: • • Supervisor Password. chipsetu zakladnf desky. zpusobene napf. teplota zakladni desky.Setup .890V] [11. N ezapomeiime vsak. Suspend Mode ~~-'--Repast Video on S3 Resum' Hardware Monitor ACPI2. Obrazek 3. umoznuje pozvednout frekvenci FSB 0 nekolik procent.ktera slouzf ke vlozenf uzivatelskeho hesla. ze s FSB se men! i dalsf frekvenca na zakladni desce. Chassis Fan Speed: otacky ventilatoru Power Fan Speed: otacky ventilatoru vsechny komponenty zakladnt desky). PCI a AGp. ale ve zdroji neni tepelne cidlo).Supervisor Password. N aetene tidaje nam pak mohou slouzit jako zaklad pro daISf konfiguraci. V jeho obrazovce vidime jiz zname iidaje (tykajicf se jak teplot a otacek. dovoluje zvysovat napeti parnetf DRAM. • Load FailSave Defaults: nacteme overene a funkcnf parametry BIOSu. Q-Fan Control: tento BIOS a zakladm deska nabizeji prizpusobeni otacek ventilatoru.25: Obrazovka Hardware Monitor CPU Temperature: ME Temperature: teplota mikroproeesoru. 15/16 (posledni volba nabfzi nejvyssi otacky). dokonce ani nemusi nastartovat. 14/16.pruvodce zakladnrm nastavenrm Poc/tace . 13/16. Je mozne definovat heslo a to pak vyzadovat pfi startu PC.20 frekvencich. 3.Kapitola 3 . User Password KaZdy BIOS dispanuje moznosti ochrany pfed zneuzitfrn. ktere vsak nemusi vZdy fungovat. 12/16. Jde a cas a datum. kdy miize zrysit spolehlivost pretaktovanych komponent. 65 64 BIOS a Setup . CPU Fan Speed: otaeky ventilatoru rnikroprocesoru (RPM:::: otacky/min). tedy pfi startn operaenfho systemu a take pfi vstupu do Setupu.550V] [3. damm Enabled budeme moei regulaci pouzft a zpi1stupnfme fadek Fan Speed Ratio.) Voltage Fine Tune: prepnutfrn na Enabled povolirne zmeny napajecfho napetf prvkii v nasledujicfch tfech radcich.900V] Tip: I kdyz pouzijeme prednastavenau kcnflguracl. Pokud ji Setup obsahuje.

bude toto heslo nutne zadat pfi startu PC a take pfi vstupu do Setupu. BIOS Setup Defaults). 3.Save & Exit Setup. kam heslo zapfseme.anfhesla a "ovladnutf" PC. v opaenem pnpade Not Installed. Najdeme v ni take moznosti pro naeteni vyrobcem pripravene konfigurace (Load Fail. budeme zdavat User Password pfi startu PC. Password a Change User Password vymaze heslo. Vlastni zadani hesla je velmi snadne. K otevfeni Setupu pro libovolne tipravy budeme muset pouzft Supervisor Password.2 Us:nofiidanf BiOSujVymazanJObsatlu Setupu).- ~--. Volba Exit Ve svislem Setupu je pro ukoneovani programu vyhrazena volba Exit.__ ----c I Ir I Enter New Password l= =-==-= =- ==-_--=~~ Sel(wt Ilel1l Select Menu Obnjzek 3.ale rozhodne nenr nepi'ekonatelna (viz kapitola 1. Jsou-li definovana obe hesla. ale muzeme s nim otevfit take Setup.Exit Without Saving. V obou pffpadech musime sve rozhodnuti jeste potvrdit stiskem klavssy Y.Kapitola 3 . Je-li ochrana heslem aktivni. nebo bez ulozenf zmen . password <Tab>. Exit Without Saving Ukoneenf prace se Setupem provadime Minym zpiisobem. bud's ulozerum nastavenf Save & Exit Setup.prOvodce zakladnrm nesteventm poMace 67 . ale podstatne prOdlouif cas po- ti'ebny k tomuto iJk:onu. Po klepnuti na pnslusny radek (User Password ci Supervisor Password) otevfeme okenko. Zapis se provadf dvakrat kvuli vyloucenf omylu. Menu Security Ve svislem Setupu je prace s hesly soustredena zpravidla do jedne obrazovky menu Security.Setup PH pouzrti hesel mohou nastat dye varianty Pouzijeme-li pouze User Password (Supervisor Password ziLstane prazdne).26: Menu Security Tjp: Ochrana heslern BIOSuje pomerne tJ'cTnna. BIOS Features SetupNirus Virus Protection bylo popsano v Advanced Main Advanced Security Power Not Installed Installed Boot Info Exit I I I Supervisor Password User Password Chan e Su ervisor Password Change UserPassword Clear User Password Boot Sector Virus Protection . V Setupu nam vsak bude dovoleno nastavit pouze jiny tvar User Password.. Change Supervisor Clear User Password Boot Sector Warning. or <Enter> selects field I I I [Disabled} --~-_ = .-: Item specific Help r Install or Change the . Na obrazku vidite jedno z moznych feseni.Save Defaults. ~ slouzi k zadanf hesla. <Shift Tab>.12 ukoncenr Setupu . Muzeme take pouzft "horke" klavesy (zpravidlaFl0 a ESC). uvidfrne zde Installed. Supervisor Password a User Password indikuji nastaveni hesla.-.-. Znalemu I'1tocnfkovi nezabrani ve vymaz. 66 BIOS a Setup .

kapitola 4 . Upgrade · (flash) BIOSu .

ie kdyz se upgrade nepodaff. Snadno se muze stat.Effeclive Bandwidth Bus Properties 3228Ml3is i±I ~ MuHlmedi. Ve svete PC se vse vyvfjf (a zastarava) velice rychle. Proto je dobre provadet pfepis BIOSu na PC pripojenem k zalohovacfmu zdroji (UPS)! N as BIOS muzeme prepsat spatnym datovym programem. Je tedy nutne spravne identifikovat zakladnf de sku.: Zakfadn{ deska pocftace Tip: Je dobr~ poznernenat si starpu verzi 61 . Pokud vsak dojde k prerusenf napajeni PC.. Pffpadne pouzijeme diagnostieky program (napf. 4. kdy BIOS vznikal. se vyrabeIy disky s mensf kapacitou a tak vetSf poeet logickych bloku (LBA) jeste BIOS neznal. Nejcasteji je duvodem pro upgrade BIOSu zlepsenf podpory ACPI. Datovy soubor. • +Front Motherboard ID Motherboard Name Sfde Bus Properties Type 0512812002·P4X266·B233·ID6LWEOCC·OO Unknown +·MmI1eroosra t!Ii!I Memory !lIllI SPD ~ Chipset ·~BIOS OperetU1g System CPLJID 4. pfinaSi s sebou ureita nebezpeei. a tak je dobre venovat mu patricnou pozornost.ge <:. Zdanlive preruseni zapisu nehrozi. zda chceme pokraeovat. Intel NetBurst . 2. nebude nam nas novy BIOS k nieernu.R . Pote nam bude polozena otazka. dokonalejSirn programem. Pak budeme muset stary BIOS prepsat novym. ale s mensi kapaeitou (nebo jej nevidf vubec).. pokud pokracovam zvolime. protoze neni softwarove mesne ~ zadny pffkaz na to neexistuje. prestaly nam vyhovovat jejf parametry). kterym BIOS prepfserne. Vysvetleni je snadne.2 Start pocitace AIDA32 v3. nesmime jej nikdy prerusit. Cfmi jej vlastne zniefme. behem startu pocftace (kapitola 2. vymena mikroprocesoru ci zdokonaleni podpory AGP.hraZel1l8 nov-au (zda sa preparen! BIOSu zaanlo). neni tiplne snadne (ale ani nijak slozite). a prostudovat dokumentaci. Input Network DiredX <pChipset . jakou desku marne). v nemz je ulozen novy tvar programu BIOS. flash z Windows). je venovana kap. Je tedy dobre prohlednout si CD. PH skutecne praei s konkretmrn BIOSem budeme samozrejme pouZfvat software odpovidajici nasi zakladnf desce.Upgrade (flash) BIOSu 4 Upgrade(flash) BIOSu Identifikace zakladni desky a BIOSu Obrazne se da nci.1 ~ Varianta 4. jednu z nich ukazuje kapitola 4.) 70 ----------------------------------------------------------- 8105 a Setup - oravodce zilkladnfm nastaven{m pocitace 71 .80 Iii Ii:i + Motherboard 40CPLJ 40 !lI Compuler . Zakoupime novy. zrychleni porta I/O.M 10f MHz (QDR) 404 MHz ee IClock ClOCk .S~ prQto~ po jeho upgraElu si 11l0zeme snadrm zkontrolovat. AIDA32). a pokud se sem vejde. Obrazek 4. caste je take integrovan v BIOSu. Tu je mozne prepsat a nahradit tak starsf BIOS novym. Pokud udelame chybu. v dobe. Deska a BIOS. se predstavt a POST-testy/Uvodni obrazovkYllnJormace a typu a verzi BIOSu)..J! Stor. musfrn upozornit na to. Pak si je stahneme a vetsinou je budeme muset rozbalit.)Bus Type 4'1 Bus VIAV·link 8-bo \I\o1d1h Jeste nez se budeme venovat flashi BIOSu. C02 plati take 0 hardwarovych prvcfch. Bude tedy dobre vyrobit si dosovou startovacf disketu.:J Server 9 Display ilfJ .2 Co kdyz se to nepovede ?).1 • • Postup pri upgradu Program.vdechuje zivot" hardwaru pocftace. ktere k zakladm desce path'.-Bus . budeme mit znaene problemy (tomu. Nekteh vyrobci dodavaji program flash na CD s ovladaci zakladnf desky (pak nam odpadne jeho hledanf v Internetu). Jako pffklad muzeme uvest pevny disk. tak datovy program.Kapitola 4 . zda byta nCj. Prvnim krokem je spravna identifikace zakladni desky a BIOSu. Priprava potrebneho softwaru Oba soubory pro upgrade (program a data) najdeme na WWW-strankach vyrobce zakladnf desky (uz vime. k tomu marne nekolik moznostf: • • • Oba iidaje najdeme v dokumentaci poeitaee. Nahrajeme sem take program flash. Vyrobei BIOSil si toto nebezpeef uvedomuji a swj program zapisuji do parneti Flash ROM.. ale BIOS si s tfrnto prvkem jiZ nebude rozumet.Bus\l\o1d1h 84. ze BIOS . K prepsani BIOSu pctrebujeme dva zakladni prvky: iE Iii EO ili . budeme na nespravny datovy soubor upozorneni jeste vlastnfm vypalovacim programem. z niZ pocftac nastartujeme. jak je resit. Prepsanf BIOSu se neprovadi kazdy den. ze budeme potrebovat nekterou z hardwarovych soueastek vymenit (je porouchana. flash BIOSu se nezdan a problemy jsou na svete. verzi BIOSu a vse zkontrolovat se spravnou verzf datoveho programu. Disketu vytvoffme snadno pffkazem Format (staci klepnout pravou klavesou rnysi na ikonce disketove mechaniky a P1111:az vybrat).1. zvetSeni pevneho disku. Vlastnf program flash pracuje zpravidla nad DOSem (verze pro Windows nejsou tak caste. Vlastnf upgrade popisuji v nasledujicich kroefch: (Pro demonstraci postupu pouziji vzorovy program a datovy soubor. PH pfepisovani nam hrozf dve nebezpecf L Zaene-li zapis do pameti. po instalaci do PC jej sice BIOS identifikuje.

2: Parametry pffkazu Format Nastaveni BIOSu Pred spustenfrn vlastniho programu flash si jeste zkontrolujeme nektera nastavenf v Setupu: 1. Do radku Enter Choice napfseme 1 a potvrdime Enterem.. Propojka (jumper) je starsfm resemm." " j I Obrazek 4.IIt •• l?l~iY~t~~S.BIN). kterou budeme pfepisovat (Flash M e- Zde pouzijeme volbu 2 (Update BIOS Including Boot Block a ASCD). Rozhodns Update BIOS Including Boot Block a ABeD slouZ! k vlastnfmu prepisu BIOSu .iiI~M~(iQ$j L Spl!.!iii. Saue Current BIOS To File.5: Zslonoven.u~H..BIN) a pak se prermstfme do obrazovky Update BIOS Including Boot Block a ASCD. ~apaclta: • S}'stem soobo... napr. kam se vejde urcite.4: ~ayril: 1. Prejdeme tak do obrazovky Save Current BIOS To File a zadame jmeno souboru. ale pokud mate takovou desku.3: Obsah stertoveci diskety Obrazek 4.i!9. Nejdfive zkontrolujeme verze.bl zr yelikost .4 Advanced Chipset Features). BIOSu 2. Varianta flash se vyskytuji v nekolika provedenich. 0 uspesne zaloze jsme mformovam (BIOS Saved Successfully) a pak se klavesou Esc vratime do prvnf obrazovky. jednotl:y: tiloznosti [ormato . aby start PC probehl z diskety (kapitola 3. A:lzaloha. anf t'l : h. bin). v nemz bude zaloha ulozena (pro jistotu uved'te plnou cestu. budeme vyzvani k vlozenf jmena souboru s novymi daty (v nasem pifkladu by to byl A:16aiv0920.10Men. Pak jsou uvedeny dva 6aiv0920. bude to AWDFLASHEXE). model a datum obou BIOSli. s jehoz pomoef stary BIOS zazaIohujeme.tR & -. Prace s programem flash Programy z nich. Bezpeenejsf je vsak ulozit jej na zvlastm disketu. 1 ja se pokusim ukazat nejznamejsf Po nastartovani PC ze startovaci diskety spustime program flash (pokud budu pokracovat v nasem prfkladu. Prvnim krokem je tedy zalohovam soucasne verze BIOSu. nebo propojkou na zakladnf desce. inverzne zobrazeny jsou soubary potrebne pro flash (AWDFLASHEXE a datovy mory). Upgrade za- 72 BIOS a Setup - orovoace zakladnrm nesteveotm pocrtace 73 . Obrazek 4. my si jej povolime a po upgradu znovu zakazerne. stavajfcfho (CURRENT) a noveho. v dalsfch :hidcich nasledujs radky nabidek: • tento krok nevynechavejte! verze. Prepsanf BIOSu spatnou hodnotou je pomerne zajfmavym resenirn pro pocitacove viry. Souhor zalohy nebyva dlouhy a zpravidla se vejde na startovacf disketu. Zapis ovlivllujeme bud' volbou v Setupu. BIOS Protection (kapitola 3. Druhy obrazek ukazuje obsah startovacf dlskety. . Proto je prepsanf BIOSu zpravidla zakazano. Pof-adi bootomini. kde musirne zajistit. Radkem zakazujicim flash BIOSu muze bit napr.. obrezovks progremu flash Obrazek 4. musite si v jeji dokumentaci najit pffslusnou propojku a jejf polohu.3 Advanced BIOS Features/Poradi bootovrini).Upgrade (flash) 8fOSu Parametry prikazu Format ukazuje obrazek. ktere takto mohou dosahnout "vjbornych" vjsledku.Kapitofa 4 . model a datum BIOSu. Kazdy takovy program rna jednoduchou ovladacf obrazovku: V horni casti vidime typ pameti.

Userrecove. zpravidla jsme inforrnovani 0 verzi BIOSu a po potvrzenf je vypalem provedeno. Flashed Rebooting. (Na obrazku vidite. ale tato moznost neni obecna. V tornto pnpade jsou program i data ulozeny v jedinern souboru.•• foundl fn .EN EN29F2NT ISV DATE: 0510812002 File nama 10 Program' Salle current BIOS as: A:\6aiv0920.dk.• Starting BIOS recovery .\za~ha.. Vile je pomerne jednoduchs.9: Prvni lntortnecn! obrazovka programu 74 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenim poCitace 75 .Nejdn:ve jsme vyzvani k napsanf jrnena datoveho souboru (s obsahem noveho BIOSU) :..rom". kterym flash provedeme.) Vlastnf update je pak pomerne jednoduehy.mming uvidime programovane casti pameti. zpravidla kombinacf klaves Alt a F.Kapito/a 4 . Uspeeh operace nam program oznami hlasemm Flashed Successfully.ryrequeeted.7: Obrazovka AWDFLASH Obrazek 4. 0 jehoz prubehu jsme inforrnovani posuvnikem na obrazovce. rom).. Obrazek 4. ze nas BIOS je aktualrn a nenf tfeba jej menit. Prubeh updatu ukav zuj e obrazek (datovy soubor se v tomto pffpade jmenovaI P4c800b. Pak nas program vybidne k zapsanf jmena soub~ru se zalohou. Start flashing . ktera provadf update B IOSu.•. kdy se na obrazovku vypise kombinace klaves pro spustenf EZ Flash.8: Update pomocf EZ Flash Obrazek 4. Checking Floppy Reading for floppy . successfully_ Completed. AWARDBIOS FIash UtilityV8. potrebne informace najdete rovnes v manualu zakladni desky. flash z Windows Prepalit BIOS je mozne take prfmo z Windows.. Soubor spustfme. Program se spoustf behem POST-testil. Varianta 3 Mnoho novych BIOSil obsahuje utilitu EZ Flash.t P.bin MessBge: Do You want To Save BIOS (YIN) Obrazek 4..Upgrade (flash) BfOSu hajfrne zapisem Y do Hdku Are you sure (YIN)? V i·a._ogr?.6: Flash BJOSu Varianta 4.BIN A. nabfzejf ji pouze velci vyrobei PC (mis prfklad ukazuje flash BIOSu pocftace HP/Compaq). (Pokud vase zakladnt deska obsahuje EZ Flash. ~~r P4~6~·: 6233~ID8LWEOCC-OO Flash Type . Staci ulozit na disketu datovy SOUbOl~lozitji do mechaniky a behem bootovanf PC spustitEZ Flash.29E (C) Phoenix Technologies Ltd: ~I~ ~g~~_~eserv~.) Varianta 2 Casto nabfzf program flash jednodussf jednoobrazovkove rozhran!'. bude 0 tom informovat behem POST-testU. ~p4c800b. pouze je nutne najit na Internetu spravny soubor.radek File name to Program. Nakonec odsouhlasime zahajeni updatu.

11.1U \UU. BIOSu z druheho poeitace a vlo- Tentokrat bude start uspesny (vzdyt pouzijeme nepo- 76 BIOS a Setup .ar. 4. skozeny BIOS). .reVe"". ze po startu PC se BIOS nacte do pameti cache L2. Druha moznost je plne v nasi rezii. nebo vytvoreny pro jinou zakladnf de sku.) ~o v~dn~h~ 'pocft~ce vloifme disketu s programem flash a zalohou BI OSu. spatne pfepaleny modulo (Poeftaei to nebude nijak vadit. Postup je sice . ani pffpadnou kombinaci klaves pro spustenf EZ Flash? V podstate marne dve moznosti: Pozadat dodavatele poCftace 0 pfepalenf B IOSu."! 10"JIit . ze mis BIOS je jiZ novejSi verze. Pocitac nevYl?:leme.~em~~Jepa. jak z teto slamastiky ven.ijolf'plo~e" Or pre" 'Clo.Vy BIOSu budeme premtsfovat pametove cipy BIOSu rnezl zakladmrm deskan:I. Vidfte. Tu jsme udelah pn p~vmm pokus~ 0 prepaleni BIOSu (pokud ji nemams. Obrazek 4. '!¥ Kontrola Po uspesnem up datu se bude pocftac restartovat a my si zkontrolujeme. Commt Version: 2Il0J)·Og. ale vede k uspechu.". Vadny poCftac nastartujeme. vytvonrne si ji na nel:oskozenem PC)" Pote z diskety spustfrne program flash a znovu vadny BIOS obnovfma. spatne verzi BIOSu atd. ready to begin the in. ale ?patr~e vyjmeme neposkozeny modul BIOSu ze zakladm desky a vloz!me sem 'pu~odm.J) oysrem rlrmWHre upaate • Soflw. Proto jedobre pouzft spectainr v kleste. Kazdy vetSf vyrobce pocftacu si vede pfesnou evidenci pouzitych BIOSu a zakladnich desek.alehymicky". • • N ejdnve musime vyjmout modul neposkozeneho zit jej misto vadneho do porouehaneho PC. Uvidfrne pouze cernou obrazovku (mozna s nejakym nesrnyslnym hlasenfm). Plea~revi. spravnym. Behem ~bn':.pruvodce zi'lkladnim nastavenim pocrtace 77 . je znovu prepalit vadny BIOS novym. a tak pro neho nero problem obnovit vadny cip BIOSu. start se nezdafi. S1 lb.Kapitofa 4 . juruz muzeme tntegrovany obvod vyjmout z patlce.. budeme mit velke problemy Start pocftace je totiZ provaden BIOSem. ako datovy soubor pouzijeme zalohu puvodmho BIOSu.o~u'.Upgrade (flash) BfOSu ••• i r-rULIatu MLJ. is in'ilal!ed futlo nol uP to irate. p<!c""ge betow before conlinu"'9 Nyni vyuzijeme toho. muze stat nejakou korunu.2 Co kdyz se to nepovede? Pokud flash pameti BIOS seIze (kvUli vypadku napajeni.R. Jedina moznost.Pntom m9zeme snadno ohnout nebo ulormt nozicky tntegrovaneno ob":. J ak to vsak udelat. f • Neposkozeny modul BlOSu samozfejms vratfrne do piivodnfho PC .. ze chyba behem updatu BIOSu se nevyplacf . Toto resenf je organizacne a casove mirocnejsf.n: 2002. ale z nesnazi nas vysvobodi. eress 'IMtaU' to continue wit" the insla. protoze komunikujs s BIOSem v pameti cache. .jejf odstranovam nam pfinese znacne problemy.~n orocees.15 rlormation .1l9 • . ale pro jeji splnenf potrebujerne mit k dispozici dalsf pocftac se stejnou zakladnf deskou a BIOSem.bout the CUllen! Setup i.10: ZahBjenT instalace A Tip:.0P". kdyz pocftac nenastartuje a my nemuzeme pouzft ani disketovou mechaniku. Tim vratfrne BIOS do puvodmho stavu. $e1up.met s BIOSem realizovana. Stejnou kontrolu muzeme provest take programem AIDA32.). a protoze ntiS novy BIOS je bud' nekompletne prepsany.

kapitola 5 o hardwaru .I .

Uvecfme si pffklad zakladnf desky pracujfei s FSB 100 MHz (neni sice nejmodernejsf.kjeho. ktery snizuje frekvenci FSB na 33 MHz (pomerem 1/3).v:. ktery frekvenci zvys!.stem Con. Sbermcl F~B_ (Front Side Bus) je pfipojen k procesoru a. J dem .1 o hardwaru o zakladnl desce 5. Mez! North Bndge a South Brl~~e~: ?ata zena sbernice PCl (jeji sloty jsou na zakladnf desce vyve~eny pro rozsll"_UJlCl ka:ty). BIOS V podstate zpffstnpfiuje a ozivuje zakladnidesku. '.. pr?:esoru a zajisiuje rychle pfesuny dat mezi kltcovymi oblastmi poclta~e. Dare spojuje sbermcl AGP. Ja: ko oslednf z ryehlyeh se k North Bridge Controlleru pnpojuje take pa~eiova sbe~nice.1.9 Frequency/Voltage Control. t k kt .. Obr8zek 5.to~. j: Mnoho Setupu a zakladnfch desek umoziiuje upravovat zakladnf frekvenci FSB a nasledne tak ovlivnit cely system. Musime si uvedomit souvislosti. musfme si ukazat alespon zakladni principy konstru ce za ames Y.?lSkovy ~ubsyst:m. kteryvytvan sy nrcite frekvence. ~ 'MIKROPROCESOR. "••• !III! •• .: . takze parametry Smtih Bridge. Sbernice AGP pracovala pirvodne na frekvenci 66 MHz. Mikroprocesor rna nastaveny nasobitel (pomsr mezi internf a externi sbernief).·1i.. W·_. generator impulsu) je zakladnim obvodem. a proto by tornuto nasobku mely odpovidat take rychlosti pameiovych modulu. jejich rychlost sice plne nevyuzijeme. Pokud je system osazen mikroprocesorem Intel Pentium 4. Radic pamefove sbernice bude pracovat na frekvenei 100 MHz. Obrazek 5.2: Frekvence souceste« Systemovy casovac (timer.. bude v nasem pffpade (FSB 100 MHz) nasobitel I'Z.. My budeme predpokladat frekvenci 100 MHz.Kapitola 5 .JeJl~ f:ekven<:e je ad ~ozena z kmitoctu FSB.....v~u rychlost budou moci pfipojene pevne disky~~~~at .chipsetem. ale muzeme take snfZit spolehlivost celeho systemu nebo znicit nekterou soucastku. Proto je mezi sbernici FSB a AGP vlozen nasobic. Dnes beina AGP 4 pouifva takt 4 x 66 = 264. Jeji rychlost byva vetsin~u n~sobkem ~SB..7 GHz. Sy. bude jednou z variant efektivnf frekvence 400 MHz systsrnovy casovac (timer) ::J I systernova sbernice (FS6) • South Bridge Uizni most) . Systemova impul- sbernice (FSB) bude pracovat na 100 MHz realne ana 400 MHz efektivne.~r blize.Peripheral B'I!'3ControU~r . eeleho cipsetu rozho~uJl o. Pokud chceme {ozuI?~t ~e~~ko~figuracnim volbam.. sou prop oj eny specialnfm obvoN a zakladni desce spolupracuje rnnoho soucas : ' v.se naopak s~ara ? P~po: jeni dalsich periferii k zakladni desce. ale zaplatfme). Zmenou techto nastaveni muzeme sice zvYsit vykon 0 nekolik procent. Sbernice PCI vyuziva take delic..0 hardwaru 5 5. Na zakladnf desce je jediny systemovy casovac.Mlm? disku se vsak out nge stara a USB. nebof pro obe se pouzfva stejny fr~kv:n:m ge~erato:. od nshoz [sou odvozeny vsechny frekvence.troll. 1-- nasobic •. z~jisi~je ~a.2 o frekvencfch Souvislosti: Zde popsana temattka se vnahuje pi'edevsfm ke kapltole 3. K South Bruiqe je pfipojen predevsfm kornpletnf. resp. seriove a paralelnf party ClzaJlsiuJe sluzby BIOSu .. Ja~ou Eren~s.. er.~kerou spolu_prac~ ostatnfmi castmi zakladni desky. . Bude-Ii pracovat na frekvenci 1.. ale bude se nam dobre poeftat).: Chipset zakladni desky Zmenou frekvence FSB tedy ovlivnime takt vsech soucastekl 80 Bros a Setup prilvodce zllkladnrm nastavenfm pocitace 81 . Ten se sklada ze dvou zakladmch cash: • North Bridge (severni most) nazivany tez. ktere zmena nastavenf vyvola. budeme moci pouift obvody PC 1600 (nebo vyssi.

@GurrernAGP ~Fasl-W-~e <&lSide Band Addressing ~ Chipset Manufacturer <&lCompony Nome ±l ~ nevcce rti ~.4 Advanced Chipset Features. jeho datovou sfrku.. SPD (Serial Presence Detect) PH zadavanf parametru pametovyeh modulu se setkame s mnoha parametry.5T 3T 3T 6T ~Memory ~1ImIlI!l 4:< BIOS Display SPD 5.Server pitole.Kapitofa 5 . Y3. ze vlastnosti chipsetujsou rozhodujici pro kvalitu cele desky. je moine PAT zapnout v BIOSu (kap. Pokud mate desku osazenou potrebnyrni prvky a jeji chipset PAT umi. MulLimed~$. ktera byla poprve pouzita v chipsetu InteIS75P. v ka128 MB (PC2100 DDR SDRAM) £ ~.. Jejich spravne nastaveni je velmi slozite.AGP Aperture Sire Supported AGP Speeds Speed . Rychlosti jsou standardizovany organizacf JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council).3.1 Start poeiiace/ln!ormace 0 typu a verzi BIOSu). K identifikaci chipsetu muzeme vyuzit nekolika moznostf: • • • N ajdeme jej v manualu zakladni desky. Je jednfm z automatickych kriterif.3: Informace 0 chipsetu Frekvence systemovs sbernice.80 Properties: """Motherooard ill ~ ~ . s nfmz komunikuje prostrednictvfm ovladacu.:h1p!. Chipset organizuje prenos dat tak. ze v ramci informacf 0 chipsetu vidfme take vlastnosti a nastavsnf sbernlca AGP. . Odtud BIOS zjistf velikost daneho modulu. Hlavni pnnos vidf Intel ve zrychIenf grafickych aplikacf (filmu DVD. PAT (lntel® Performance Acceleration Technology) Je novou vlastnostf.3 o chipsetu Kde spravne ovladace najdeme? Opet marne nekolik moznostf: Je jasne. PMnasi zryehlenf prenosu dat mezi mikroprocesorem a operacnf pametf. Existuji take moduly DDR DIMM s nestandardnf rychlostf. Zjistime jej pomoef specialnfho programu. ±i OperBt~ng System :emMemorvSlats !1I!l DRAM Slot #1 Souvislosti: lyto informace budou Rotl'eba pri konfiguraci parametni pametl.tw . Kazdy pametovy modul by mel byt vybaven malou parnetf EEPROM. Pracuje s taktem FSB SOOMHz a pametovou konfiguraci Dual Channel DDR 400. na strankach vyrobce zakladm desky nebo na strankaeh vyrobce chipsetu.. Zkrati se tak pocet cyklu potrebnych pro prenos dat. a tak se pouziva automaticka konfigurace. BIOS (a jeho chipset) vsak take komunikuje s operaenfm systemem (viz obrazek Princip BIOSu). Jeho identifikacni kod uvidfrne pfi startu pocitace (viz kapitola 2. (adresu ke stazeni ovladaee nabizi take AIDA). rychlost. 4x 4x Not Suppot1ed Supported.0 hardwaru 5.4 Advanced Chipset Features/Menu Advanced/Performance Acceleration Mode).software . je dUlezitfm kriteriem pro praci celeho systemu a pro pameti zvlMi. lnc.. easove cykly atd. Prehled modulu DIMM ukazuje tabulka (standardizovane rychlosti jsou vyznaeeny tucne).•la. {!I!l e> CPU Motherboafd Chip. na nemz jsou take V Internetu. 3.4 o pameti ~ Ii[j :t:l b ±. Pro spravnou funkci operacnfho systernu (a zprovozneni prvkil integrovanych v systemu) je nutne nahrat do operacnfho systemu spravne ovladaee chipsetu. budeme muset zadat jeji spravnou hodnotu.±l " ~-2 G DrrectX Mise Network . nJMo~!olf.etilide. Smerem k hardwaru je mozne chipset nastavit prosttednictvfm BIOSoveho programu Setup. protoze zakladnf deska bude umet pouze to. BIOS pak automaticky detekuje parametry pametf a odpovfdajicfm zpusobem nastavf chipset. jakousi pamefovou certifikacnf autoritou... • • V pffslusenstvf tyto ovladace.Tyto lnformsce se nsm budou hodit v obrazovce Setupu savencea Chipset Features.. ~prQductJn1ormation htio:!fwww . Podle usnesenf nejvyznamnejsfeh vyrobcu pametf sdruzenych v organizaci JEDEC by msly byt chipem SPD vybaveny vsechny moduly SDRAM. ze datovy prenos mezi mikroprocesorem a operaeni pameti je predvfdatalny a je mozne ovlivnit jeho prenosove cykly. ze nektera data behern sveho pohybu skrz chipset vynechavaji ureite buffery. Operacnirnu systernu se chipset jevi jako dalsf zaHzenf.) ~". ale pokud SPD nepouzijems.: FP ! e @Orlver Download FSB (Front Side Bus) Obrazek 5. @AGP ~AGP ~ Properties Version 2.l. Tip: Vsimnete si..com._ ..00 Enabled 64MB 1:<1 zx.tency I!!I!!!I RAS Precharge _RAS Active Time 2.. her atd. Technologie vychazf z toho.).±l (}. Disabled $AGP statu.Con1ig :±i (±l rnz -(>- Z BenchrMrk VIA T&:hnologies. zakladnf desky (a potazmo celeho PC) je CD. computer '* . napaiecf napeu. 82 BIOS a Setup - oravoace zakladnfm nastavenfm pocftace 83 . v je ulozena informace SP D. s nfZ parnefove moduly pracuji. "JI Storage ll!:> Inpu! .et Queue Depth CAS Delay VIA VT6753iAJE 12 Apollo P4X2661AiE """In-Order l!I!lIRAS To CPU!D MO!heroa~rd l!IBCAS L. co umf chipset. tiBlp '"''II.

Proto je v Setupu fada parametru definujicich eekani pamefoveho obvodu.e Info~m~hon Download VIA Techno109le5:.Jnc.:..st.6 2.izek 5.flrge <fl}1S!E!! <.5 3.ld 11PDr1v!.t.perlureSiIe QSuppc-rtl!'d AGPSneece ~ Cu:rrerd: AG-P Speed Ellilnd Adclres:s-lng Manuf~rer . Po zadam adresy pametove buiiky neni moine okamzite cist nebo psat. QSide..41:" Not .2 3.A.l tdtp'if...5: Znecen.s $AGPVersiorl ~AGPstm-us f::t.r OAGP . td!f..2 rychlost sbernlce FSB [MHz) 400 533 pocet cekacich cykl6 __ pfed slqnalern CAS (CAS Latency Time) I "-------L_------- R pro Registred rnoduly.0 hardwaru znacent PC1.pChips~ ~Prodl..51' 3T Znaceni modulu Rozhodneme-li se pro rucnf konfiguraei.&rc§rg:b!ru.Serv". znaceni PC800 PC1066 propustnost [GB/s] 3. nez se operace provede.."#1 1 28 MB (PC21 00 DDR SORAM) .2::<. My Operating System &9MemorySiots !!I!lDRA]. :tj Matht'!rfj~rd Memory gc."C!L~.pOrled.:.4: Znecent modu/U RIMM 2_C~_100R .IS.. v3 60 F'oeld V¥Chip~ .·. Pro adresaei se pouZfvaji dve zkratky: • • CAS (Column Access Strobe) .:. Benchmark G)Co~N'lyN&m.2533 .4MB 1:':..Kapitola 5 .4 Advanced Chipset Features.6: pameti zapsana V modulu SPD 84 BIOS <3 Setup . RAS (Row Access Strobe) . Tabulka 5.1':!Y~'f!!. U pro moduly Unbuffered sire pasma [MB/s) Obrazek 5. dlilezite jsou take moznosti chipsetu (viz obrazek 5. mohou nam pomoci iidaje uvedene na modulu.tJ . co:>mPP~gelD"'+ Informace 0 Obr. SUPfXll1:ed Disabl'ed Sup. .2.ns ~RAS ..2 4. Vyznam j ednotlivych polozek j e vysvetlen v kapitole 3.6 Informace 0 chipsetu).66 183 200 217 233 250 256MB / 16 ECC I i-'~ II I[ pcaoo pasma [MB/s] korekce chyb pocet jednolek RDRAM na rnodulu kapacita modulu I ------- LSire '------pfipadna Obrazek 5..U!:. a tak je jejf informaee ulozena v urcitem radku a sloupci.540LreVlze chipuSPD . itI ~ l:b ~ ::i:i .7 3.. :...0 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz] DDR200 DDR266 DDR333 DDR366 DDR400 DDR433 DDR466 DDR500 rychlost sbernice FSB [MHz] 1. Informace 0 vlastnostech pameti najdeme take v programu AIDA32 (viz obrazsk).1!!:'i!~~f. !i Computer OCPUIO ..graMS Latency To CAS Delay Adrve TllTle _RASPrect. Oln·Order o csu qa SPD Motherbol!lrc:l Prooertes Chipset Queue Deptl'1 VIA VTEl753fAIE ApDDoNX166tAIE <pMotherbo!llrd 12 2. .'. ± tMisc G 1i>F.. 2.>8toS ST 6T d:il".1 Rycntost! tnodult: DfMM I I .7 4.. Pamef je usporadana do matice.:.n..prliYodce zak/adnfm nast<3venlm potTtate 85 . ale musi se ureitou dobu pockat. I I i I Read data access lime (tAC) [ ns] cekacich cyklu pro sigmil RAS (RAS Precharge) prodleva mezi signaly RAS a CAS v cyklech (RAS to CAS Delay) I /1 Il L__- '-------pocet -- Take moduly RIMM se vyrabeji pro rUzne rychlosti sbernice.600 PC21.00 Enobl«< . X pocet :±i A10A32 ::: .wa.adresa sloupce.bl~ ::ti Network :i:i E)DlredX Devices Sonware Conflg :il - Dts:play MlJltJmedla ~AOPP_rh.y.33 1.:ti:l.1 .1.'lsenych bajttl X ooeet pamet'ovych modulu.adresa hidku.00 1.:t.2 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz} 2x400 2x533 Tabulka 5. .0 3.Jl stQf~g~ .ry'NW v1a<t'en". modu/Ci DDR Rychlosti moouta RIMM Poznamka: Datovou propustnost pametf spocftame takto: frekvence FSB pren. Znacenf se provadi podle specifikaee Intelu a ukazujf je 0 brazky.00 PC2700 PC3000 PC3200 PC3500 PC3700 PC4000 propustnost [GB/s1 1.

'~vlJvV'{ Jll1ej.r S . Proto nenf narust vykonu dvojnasobny. Ta umoziiuje procesoru tvafit se.1 W 84 . Po startu pocitace. Stale vsak jde 0 jeden procesor.C?mmr01UCl!imroW5:el~II)t:e::. Pri provadem jednoho vypoeetnfho vlakna (anglicky thread) se vyskytuji okarnziky.. (. U. HyperThreading musejf totiz podporovat ostatni prvky poeitaee: BIOSy a cipove sady (tedy za- 11> Product ¢>CPU#1 Inter Carpom11oll ~dtp If.MU:-. Motherboard eM. Tepelna ochrana Souvislosti: Volha Delay Prior To ThermaJ.) x 4U4) OCPUAlias <:::tOnalnSICIQCI( VV1~amette lite.jeden fyzicky procesor se chova jako dva logieke. jako by v poeftaci byly procesory dva . protoze se vlastne dYe veei poeitaji souMzne. Tehdy se nevyuziti jednotka zapojf do vypoetu druheho programoveho vlakna.tr tOr-tae.CDnflg illtM1S:C ttl ' Benchmark ~ .i..mory !1J!!I SPO ~ Chipset '*'~CPUID -=ei. kde CPUID zjistfme. Tak je teplota udrzovana v predepsanem provoznfm rozsahu. CPUID .pr(ivodce ztlkladnim nastavenfm pocitei':e 87 .. A I CI t-un-Speeaj 91-'flCKaYB $P8ckage "Transistors rvce Sire 3. a tak se docfli zvYseni vykonu..CoreVoliage 110 Voltage bM. ze jednotlive bl. ale zaroven pokles jeho teploty./':JV urn. Proto se Tee behem bootovanf pe vypina.. lIlt..... I. hodnoty tepelnychparametni [sou take v Pfilohach.S8W (C1epen~ln_g (aepending on clock speecj on c:jOCK eoeec r Hype r-Threading Do novych Pentif 4 je implemsntovana technologie Huper-Threadinq.:11 storage Vysledny snlteny vykon .. 'IY se narn pak rnohou ~Odl: pn konfi~acl Setupu (n~pr.Kapito/a 5 - a hardwaru 5.. 2. 1.cellnTo ".. Hodne zalezf na dalsieh castech systemu.a I f Ii I I Ii i i Ii f OCPU OCPU OL ~L QL2 OCPU Type stepping Intel Ceieron 4.ankach vyro.". OCompany Name Power 63..jj~lnput ! 6 Network E3 DirectX Process Technology C::>Oie Size /!'..oev"es A A Typi~l .5 o mikroprocesoru kladnf desky)..2'. Obriizek 5.7: Vkl8danf nul0vYch cykJU :il 'ib Software Iii 9.. Field Nulove cykly iil1iii i±l I:Il . v setupove sekcl Advanced Chipset Features.to} d. sdili pro obe vlakna. ktery urcite systemove prostredky jake pamef cache atd.50 em x 3:50 r-m 4.identifikacni cislo mikroprocesoru V nekterych typech mikroprocesorii je vsazeno tepelne cidlo.. PrudM ohrati procesoru vsak neni zpusobeno jeho pretfzenfrn.. dojde k prudkemu narustu jeho teploty..H:i :l1tmm. je aktivovan TeC.l ill /IfJ <:pBIOS Operating System server Display Multimed. ktere je zakladem pro tepelny kontrolni obvod TCC (Thermal Control Circuit).. moznosti je nekolik: • • Zobrazuje jej yetsina BIOSu hehem sveho startu a POST-testy/Uvodni obrazovky). 1..:'m11llOII . Tee by vsak tento jev vyhodnotil jako poruchu a zaeal by vkladat nulove cykly.che Phys.A MaXimum Powe$ CPU Manufacture. VVllremette-11tf tU ·lfulil!lJnJ" 1 Trace Cache 1 pete Cache C... k.-::sur rail..ao til ~ Comput. MHz (4.. Ten zaene vkladat mezi pracovni kmitocet nulove cykly (v rozsahu 50-70 %). a pokud dosahne maxima. kdy je procesor chladny. pn nastavovanf Iimitnf teploty mikroprocesoru). Motherboard Norrnalnitakt . doba jeho neeinnosti se zadava ve volbe Setupu Delay Prior To Thermal.. J de 0 to. Doba prehfati Identifikacnf cisl~ (kad! mikro~:o~esoru )edn~~na~ne de~nuje procesor.sti procesoru nejsou v priibehu vykonavani vJpoctu (behu programu) vyuZity stoprocentne.ltl 12K InsirlJmnn .66. Muzeme pouzft specialm identifikaenf program.bce zjistime veskere udajs 0 mlkroprocesoru. Prvm otazkou tedy je. S klesajfcf teplotou redukuje Tee poeet nulovych cyklii a vykon procesoru postupne stoupa. .. Vysledkem je sice snfzeni vykonu procesoru (050-70 %).8: Informace 0 mikroprocesoru 86 BIOS a Setup . S jeho pomocf pak na ~-st:. Tepelny senzor sleduje teplotu procesoru. ale prirozenym ohrevem chladneho procesoru na provozni teplotu.2 Start pocitace • !ll'I AIDA32 vs. Ukaze nam jej AIDA32 (viz obrazek). ale maximalne 30%.". dostupny na WWW-strankach vyrobcs . CPU Propeme::. Dale je treba napsat spnivne programy a mikroprocesor s Hyper-Threadingem musf pracovat s odpovidajfcim operaenirn systemem (umf to az Windows XP). Jnformaiion ! CPU UllttzOllo" Obr. kdy urcite casU jadra procesoru zahalf.:_ (viz kap.5 .izek 5.

takze velikost RAM se trvale snizuje 0 hodnotu zadanou uzivatelem v Setupu.y najdete v kap..) S b8znou velikosti operaeni pameti v soucasnyeh pocftacich (256 ME a vice) nemusf bit velikost pameti vslkym problemern.±I !It Devices o o o o Not supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported AMD 3DNow! Professional AMD Enhanced 3DNow! AMD Extended MMX qrix Ext. Horsf je sdfleni pamefove sbernice .0 hardwaru EiIe 'I_iew B. must pouzfvat systemovou pamef RAM. 1 IJ Operaling Server Dlsplay .. 3.6 lntel(R) Celeron[R) CPU 1 III"H7 t"foceSSDI o integrovane graficke karte crasemceucn r-rocesscr ceeaus Souvlslosti: Volby tYkajfc[ se integrovane grafik. 810S System ! ce> lnstructlon 0 AMD 3DNowi . Motherboard $lABrBndlD $Pllltlorm <$IA r ID CPU Serial Number Set Monulocturer CPU Name Genl. CPU lev-el 2 cache' Level I dale.mrilt CPU Model· Level l trece cecne N a zakladni desce muzeme nekdy najit. f. jeho instalaenim souborem Jejidenu26-.ctX .: Sheamlng SIMU extensions t: Ym: • Obrazek 5.nOed MMX OAMD64 OIA-04 Not Supported Informace 0 Obrazek 5.1:1: Jdentifikace mikroprocesoru AMD 5. InformatIOn klcen. take integrovanou grafickou kartu.linelrnel Inlel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz OF13h OAh (Inlel Cel.Kapito/a 5 .l r..1.cenu.. MultimediEt '" blnput :fj~..9: CPUJDmikroprocesoru U poslednf moznosti se trochu zdrzfm. ale nese s sebou velky handicap.musfme si uvedornit. 1 'H): CPU Type.f1 III S1or. Po jeho spustem vidfme zakladm oe.9). NelBursttTMJ rncrcerchiechae '(eo..prcvooce zakladnim nastavenim poiHtace 89 . N a obrazku vive dime take vyznam jednotlivycn pfsmen identifikaenfho cisla. ze 0 pfistup k pameti se v kazdem okamziku deli graficke obvody s centralnim procesorem a vzajemne se tak brzdf. cache. Preeesscr teatutes.g. Toto reseni rna jedinou vyhodu . Progr~m Intelu se j~enuje I~tel Processor Frequency ID Utility.port li"~t Identifikaeni program AMD je kratkym udaje na obrazovce (viz obrazek 5. podle potreby Uzivatel pak zadava pouze hornf hranici pameti vymezene pro grafiku. fC·PGA2 • Pamef pouzivana grafikou je nedostupna pro procesor. Z toho vypljvajf dve zakladnt nevyhody: CPU Slopping: CPU RevIsion.ron 4) OCh (Sockel478) Unknown <e>CPUID Revision _Memory I!Jl! SPD ~ Chip'.0: /dentifikace mikroprocesoru Intel 88 BIOS a Setup .mS1.e ~eb !'jugin tielp souborem exe.. Network a. CPUID Properties $CPUIO ~CPUID . I:Il~vm ob:azovku pr~gTam~ vidite na obrazku. (Nektere Setupy obsazuji grafickou pamef dynamicky.QOir.c." :£ :b :1:i I±.. CPUID pak precteme v prvnfm SlOUpCl svislern srneru.4 Advanced Chip" set Features/lntegrovana gr2fika. Obrazek 5..

kde je dobfe videt standardni reseni . ci SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) je technologie umoziiujtc! pfedvidat mozne selhanf pevneho disku.A. SetuQY mfvajr n~ktere v:olby Bostupne taKe v obra.Pfi bliZsim pohledu na geometrii disku zjistfte..7 o Peripherals. Cylinder a Sector. OK: V61ue is-norms! 01<: Value is normal OK: VaU:t is normsl OK VoluB is normal it! Q . doba vystavenf.zadarne cislo poslednf stopy. Pokud radic posune hlavu cislo 4 (patrfci tretfmu povrchu) nad stopu 154.~ Event Count 0 51 51 99 100 100 100 . gramu ovlivnit: • pevnem disku (E)IDE SO\lvislosti. ale hodr S8 POUZ8pliO jednodussf. protoze krajni kotouee nemusi mit nutne magneticke povrchy z obou stran.i _ Opernling . Obranou proti tomuto jevu je pre- S.lu. 128 sektoru). Pfenos jednoho datoveho sektoru totiZ vyzaduje sled nekolika operaci a tak je vYhodnejsi prenest najednou vice sektorU. AJwr:.Jf. do kteryeh si tidaje zapisuje. vAm integrovana grafika pf. ktere musime obcas BIOSu sdelit (nastestf je vetsinou pozna automaticky). laUm prazdneho slotu AGP. se :zakladl'll deskou. Proto v Setupu zadavame posledni stopu . 64. Potrebujeme-li ziskat 0 disku detailnejsf informace. kde jsou tyto . N a kazde strane plotny je magnetieka vrstva.a grafika je levna:. Zpravidla od nas konfiguracni program vyzaduje jeste dalM informace..kupte si potftar. Dip6ly.cislo stogy. Kazda stopa je navic pHcne rozdelena na sektory (sector). T~o veClgmosti bud.:12: VysJedky SMART 91 90 8105 a Setup . Sektor stopy 0 (prvni vllejSi stopa) je delsi nez stejny sektor posledni stopy (te u stredu). dnes se jiz nepouzfva.zovce Integrated Fyzicka struldura Z hlediska konfigurace BIOSu nas zajfmaji predevsfm geometricke parametry sku.9 Computer iiI. hrozf pfi jiste kombinaci kladnych a zapornych impulsf nehezpeei. parkovaci oblast .llOll Reeaoceded Count Sector Count System Ttv~~ 51 21 200 96 ___ ADA32v3_60 ... ktera cte a zapisuje data. tak BIOSu.(4 CUrrent Pendin~ Sector Unconect. I) malo drazs8.. Loading zone. Poeet sektori't prenesenych v jednom bloku se oznacuje jako blocking factor.nl'l2ete dokaupitgraficko. o ~ ~ ~ 09 OA 00 OC Power-On Time-Count Spin Retry count CQlibrel:icm Retry Count Power Cl(Gie Count Re. r.~ § Wndows Store Loglc~ Ot. Magnetickj povrch ploten je rozdelen na stopy (soustredne krusnice). 4. Rancelarske prograroy). Ma-li tedy pevny disk 5 ploten.. kratkych stopach. bjvaji uvedeny na stitku disku. U integrovane graficke karty zvlastni graficka sbernice chybi. staticke apllkace (nap!'.sahuJe taKe sbernici a slot AGP fie pouze.M. kten8 ~mme inlegrovane grafH~~ob. Tyto tfi udaje Head.lve::s Phys.Mo!:he:rboard !±. Tip: Integrov~n.It Devicesiii··~SottWetre i:b rr 0 CS . Dnes je prekompenzace nahrazena zonovym zapisem.. Pfedpokladem spravne funkce je podpora blokoveho pfenosujak na strane disku.. ktere vsak bylo nutne zadavat dffve a dnes jjz potreba nejsou: • Prekompenzace ('write precompensation) . Hlav vsak muze byt mene.2 0 frekvencich).estaJ:lElvyhovovat. Toto usporadani nazyvame fyzickou organizaci dat. jsou v podstate malymi magnety.magnety" blizko u sebe.Kapitola 5 . Ten vetsinou upozorni uzivatele na nutnost zalohovani dat na disku.u Rartu a osadlt ji do. )_ Kazda vlastnost rna presne definovany rozsah hodnot.tim vlastne prekompenzaci vyradfme.0 (6 0C7 i ~ ca 0. ale pusobenfm vzajemnych magnetiekyeh sil se "srovnaji". ze v dusledku pfitazlivych a odpudivych sil vniknou magnety do sebe.pro grafiku je vyhrazena samostatna shernice AGP.specialnfrnu softwaru. U dnesnfch diskU se setkame jeste s dverna vlastnostmi.ew pot1'6Qovat v cbrazevce Standard CMOS Setup nebo Main.flble IJlf'{!IoATACRCErrOfR~e V\lt'ite Error Rate count Sector <DO 200 Count 51 200 200 200 99 100 100 100 200 200 200 253 200 OK Vtdue is normel 1216 OK AM8YS passing 0 OK. otacky disku.. N a vnitmfch. veskere obrazove prenosy se uskuteenuji po sb8rnici pametove. . vYska hlav nad plotnou disku. Vsechny hlavy jsou umfsteny na spoleenem rameni. Blocks per Interrupt. Dfky spolecnemu rameni se tedy hlavy vzdy vznasejf nad stejnou stopou vsech povrchii. 8.50 -f Seek Error Rate Optleel Drives ATA ~ASP1 ··. Nad kazdou stranou plotny se pohybuje jedna magnetieka hlavieka (Head). Pienos vice datmrych sektoril najednou (HDD BlockMode.l . Velue rs normfll 887 OK: I>JwtJys PMSt'Ig 0 OK.R. presto oba sektory nesou stejne mnozstvf dat. 16.?~eI 0 2550 692 0 0 Sh.y:s: passlng a 0 0 OK: AlwaY'S: passing OK: AJwesys: ~eSSlng OK: __ yo po$Slng OK: Value Is IlOI1'MI Conlig 0 I > Obrazek 5. 'fa pracuje tak. od nizje na disku vyhrazeno misto pro parkovanf hlav.tceJ Dnvess -4i 003 004 200 91 100 o ~ 05 07 40 140 51 HlO 200 100 zoo .ler ~ _ Display Multlrnedie ~1 R!!IW Read Error RMe SplnUpnme s!Mr. rychlost vypoetu polohy sektoru . cfmz se informace narusf a data budou neeitelna.. Je zalozena na sledovani vlastnostf disku (napf. posunou se i hlavy nad ostatnfmi kotouei nad stopu 154 sveho povrchu. preda zpravu 0 pravdepodobnem vzniku ehyby dale . Sectors/IRQ) je technologif umozllUjfci prenos dat ve skupinaeh sektorf (2. 32. MultiSeetor Setting. Value is normal 0 OK.0 hardwaru Vse je ztetelne z obrazku Frekmenee soucastek (kapitola 5. • kompenzace. ktery vlastnost disku sleduje. Proto pouzijeme stejnou metodu jako u prekompenzace .~Input i%l -Bll N8twmk . muze mit aZ 10 hlav (kazdy kotoue rna 2 povrchy). je indikovana moznost vzniku ehyby Radic disku. v nichz jsou data ulozena. kam ukladame data. i kdyz je ve vetSine pnpadfi odhali Setup automaticky. Pokud segro nl rozhodnete. ze vllejsi stopy jsou v dusledku vetsfho prumeru "deIM" nez vnitmf.T. ktere muzeme v setupovem pro- 5. najdeme je na WWW-stninkaeh vyrobce disku. Stejnym stop am na ri'tznych povrsieh se ffka eyUndr (Cylinder). Ke spravne funkci SMART potfebujeme disk a BIOS podporujief SMART. Pokud se nekter~ z hodnot dostane mimo vymezene hranice.. lS<r. Rokud. ze datove bity jsou iimyslne ukladany na geometricky spatne misto. Stopy disku jsou rozdslany do nekolika z6n s ruznim poctem sektoru.pruvodce zakladnFm nastavenrm pocitace l.t-' lilQOirectX itJ . psvnyeh di• KaZdy disk je slozen z nekolika ploten ci kotoueii.IIocMLOf) Off·t. Stor~g8 . To se zadavalo u starych diskii.

ze tato metoda se jii nepouzfva. pouzivaly ji stare disky IDE. T~P:Met~da adres?wmr ~i&kovehO prostoru prosta nekohka vyvojoyYmf stupru. ffdicf) a druhe Slave (podfizene). je sektor. V rezimsch PIO dnes pracujf pouze nektere CD ROM.5 KB pfedstavuje kapacitu jednoho sektoru 512 B a 1 024 je prevod KB na MB). Radle EIDE je integrovan na zakladmch deskach pocitacu. • I I' I.) Vetsina novejsfch diskf bude vyzadovat tento kabel. Skut:cna rychlostje ovlivnena parametry pevneho disku (pnstupova doba. BIOSem a samotnjrn rozhramm. Protoze zakladnfrn prvkem. takze Je ~o~n~ adres?vat . a pI:estoze vsechny dnesni Setupy pracujf se standardem EIDE. Proto najderne v Setupu ctyH hidky pro konfiguraci zanzenf EIDE: • • • • IDE Primary Master pro Mdici zai1zeni prvnfho kanalu._ tabulc:Jsou ryze. ze ani tato metoda se dnes nepouzfva. Kapacita takto adresovaneho disku je maximalne 7. Pro komunikaci rnezi radieem a diskem jsou z hlediska BIOSu dUleZite nasledujfci vlastnosti: Adresovanf diskovych bloku Pevny disk musi byt schopen urdit pfesnou polohu dat.. velikost cache). do nehoz jsou data ukladana.tarSimi fadiei IDE se ale stale v BIOSu uvadf CHS tak.! I i . Na druhem konei sbernice musi byt dalsi elektronicky obvod . ktera komunikuje se sbernict. Ten spoeiva v tom ze presun dat je rfzen radicem. ktere je schopno adresovat 10 bitu pro adresu eylindru. ktsre se Iogtcky odrazily take v 610Su. ze hodnoty uvedene.Kapitola 5 . 24 = 16 adres). je tedy soucastf BIOSu a jeho vlastnosti urcujerne prostrednietvim Setupu. ve vylepsenc verzi nazyvany Ultra DMA (easto obchodns oznacovanjako UltraATA). Z duvodti zpetne kompatibility BIOSu se starymi disky najdeme v Setupech take moznost definice starsieh rezimu. 6 bitu pro sektory (64 adres) a 10 bitu (1 024 adres) pro cylindr. . Upgrade (flash) BIOSu).) Kapacita pevnych diskf vsak prerostla maximum 28bltove adresace LBA. Je k tomu potfeba program. pi-iblizne 144 milionu GB (asi 144 petabajtu). Maximaln! mozna kapaeita disku je 24~X512 baJtu. • CHS (Cylinder/Head/Sector): je prvnf metodou adresovani. Adresovam LBAJe dnes pro disky standardem a v Setupu jej budeme zadavat prakticky vzdy. Kazdy sektor pak rna svoji 28bitovou adresu. Poloha dat na disku byla definovana adresou hlavy sektoru a cylindru. (Pro zachovani zpetne kompatihility s~ s. ktery LBA nepodporuje. ktera jsou na nem ulozena. ktery s diskem komunikuje. ale vetSinoll je detekce automaticka. Z toho vychazi maximalni kapacita disku: 16*64*1 024*0. Int13h: tato metoda (pro nil. jak to rna nastave~ pevny dl~k. ktery komunikaci s diskem zprostredkuje.5/1 024 = 512 MB (0. teoreticke. Sektory na disku jsou cis10van! ~d nuly ~o maxrrnalm hodnoty. Maze se tedy stat. ktery je pfeete a zobrazi na monitoru. !JMA CDire.10. J~stlize disk pfipojfme ke staremu fadici IDE. Large. Postupne. Pri velikosti sektoru 512 B je pak ma:a~alm kapacita disku s adresovanim LBA 128 GB. 92 --------------------------------------------------------. J e jasne.modernejsfm rezimem diskoveho pfenosu EIDE Je. 100 a 133 vyzadujf pro sve vysoke krnitoety speeialni 80zIlovy kabel. na kazdem z nieh muze pracovat dvojice zaffzenf (celkem tedy 4 zarfzenf). systemovou sbernicf. bylo pouzito nekolik metod pro adresovani diskfi. 4 bity pro cislo hlavy a 8 bitu pro Cislo sektoru. Rozhrani EIDE je pokracovatelem starsf normy IDE.88 GB. tak jak rostla kapacita disku. IDE Secondary Master pro Hdici zaffzenf druheho kanalu. Proto vznikl standard ATA/ATAP 1-6 kte~'ymimo jine o?sahuje 48bitove adresovanf LBA. Nejpouzivanejsim fadieem pro komunikaci s pevnymi disky je EIDE (Enhanced Iniegmted Drive Electronics). V takovern pi'rpade pravdepodobne pomOze prepsanf BIOSu novou verzf (viz kapitola 4.228 sektoru (268 435 456).nastavenrm 810S a Setup .ct Memory Access) . J e dUlezite si uvedomit. Je jasne. srm BIOSem nedornluvl nebo jej bud~ 810S zobrazovat s mensr kapacitou. Procesor jednoduse zada pfrkaz k prenosu dat a 0 vse ostatnf se postara fadic disku. ~eho zakladm nevyhodou j e vytezovani procesoru pri zapisu ei dem z disku. DM-. nikoliv procesorem. (E)IDE rna dva kanaly. zohrazf s~ dIS~ alespon jako 7.pravodce zakladnTm poMace 93 I JI. • Rozhrani (E)IDE Kazdy disk rna svoji Hdicf elektroniku. • Ne~aI~omente: _ze_pf~1_loso~eprotokoly ll_ltr?DMA/66.0 hardwaru Vysledky analyzy SMART je moine (a alespoii obcas dobre) prohlednout.programovany vstup/vystup je ffzen proces~rel~ poeitaee.tzn. Rozhranf IDE pouzfvalo 16 bitu pro cislo cylindru. se pounva vice oznaeenf) dokaze vyuiit vseeh bitu rozhranf Int13h . Zatfzenf procesoru je ve srovnanf s PIO mnohem mensf. napr.piimy pffstup do pameti). Jedno z nieh musf byt oznaceno Master (hlavni. ze senas navY disk se star. IDE Secondary Slave pro podffzene zarfzenf druheho kanalu.88 GB.fadie. vyjdou narn: 4 bity pro adresaci hlavy (tj. ~arametry ~ednotlivyeh rez~mu ukazuji tabulky. 8 bitu pro adresu hlavy a 6 bitu pro adresu sektoru. AIDA. Pro prfrnou komunikaci mezi radieem a pameti se zde pouzfva Busmastering. IDE Primary Slave pro podhzene zaffzeni prvniho kanalu. L~A (Logical Block Addressing): Logieke adresovanf bloku bylo prevzato od dis~u s radicem SCSI ~ zc_:el~ zmenilo metodu adresace. Pro pffstup k disku pouziva BIOS rozhrani Int13h.1 (Direct Memory Access . s kterymi daty ehce pracovat. musf umet definovat pozadavek. XCHS. 40 vodicu navic je pouze rozvedeny zemnicf signal. Rovnez hdie. Rychlost prenosu dat Pi-enos dat mezi diskem a operaem pametf muze probihat dvema zpusoby: • PIO (Pr~~~mmed I~ut!O?tpu~) . N_ektere Setup~ dovoluji nastavenf prenosovych rezimu. Pokud zkombinujeme tato clsla a vybereme vzdy to mensf z dvojice. m1uvime take 0 metode adresovanf sektorfi. 8 a 6 bitii. oznaeuji jej casto jako IDE. (Ma stale jen 40 datovyeh vodicu. ktery lepe odde!uje jednotlive signalm vodiee v kabelu. Obe zaffzeru tedy musf pouzfvat stejnou metodu pro adresovanf dat.

mber ~Rel{rsion System ~Parameters Chipset woe W0400S8-00DEAO ~810S WO-WMAD12421658 05.t.--II Zeitacr. disku SATA) vede pouze jeden kabel. IiI- sotl~. ~ VIA Bus Ma<t.'wW we~erndlg1.» Input .Mu~imedla ... nutny signal IORDY nestan d ardi zovano dl 5 AIDA32 v3.±i ±i sa. ECCByt es ~Mex .J Stor.4: 0 pevnem disku Poat~c pcrty (COM.... D..• vice Deseriptloo . zaffzenf nenf pnpoieno) • Kjednomu zafizeni (napr..oub.>Mothemo.! 0Wrn... WDC WD400J3s-00DcAO (WD-WMAD12421 Me) ..c~y WATA Device Features 44727MB SMART Tabulka 5. Modemy My.i Mon:tory a jlno --.~ ."- .... .. 11 .4 Refimy Ultra DMA 'I:.. Oproti klasickemu paralelnfmu rozhranf EIDE rna nekolik vyhod: 'rW zllalosti bt:ldet.r 0 !yp zafizeni tniormsce Obrazek 5. podrobnejsi udaje poskytne take AIDA32_ "'tMi:::C .·· Server Pienos Ultra DMA M6d 0 M6d 2 M6d 4 Mod 5 Mod 6 Operetlnq Doba cyklu 240 ns 120 ns 60 ns 40 ns Standard Ultra ATA Ultra ATA 33 Ultra ATA66 Ultra ATA100 Ultra ATA133 '!i 11 a .fi. 53 sectors per track.03ED5 77545 cylinders.f '+.80 j ccrrooter Motherboard .2 MB/s Standard ATA ATA ATA ATA-2..patery [ DMA (i..-~\! :f: >El'J Rodice disketovvrh jednotek :~' RadiCe IDE ATNATAPI '9 §~4 § § 5. odpadaji take problemy s nastavovanfrn propojek a tenef seriove kabely jsou ideal- 94 BIOS a setuo - prOvo dee zakladnfm nastavenrm pocrtal5e 95 ~} .lJ cOrnfenrbroducts II :+: ~ ' 'o' .3 MB/s 11. m! . Supported Not Supported Suppot1eol Cache Pralected Benchmark o ~ • o Power-Up Automatic In Standby Acoustic Mana_gement Overlay S\Jpported Not Supported Supported Nal D 48-bH L8A ATA Supported Device Configunrlion Device: Manufacturer Supporte • :... Read Ahead) § Wndows StorS98 ¥ MultipJe Sectors . proresorv LPT) B e2im pfenosv f·--··_· ------- -.:.JJ ~ Logicel prves Phyeicel Drivels PIa 4 UDMA UDMA5 5 (ATA-1 00) ~ Max.. UDMA Transfer ~Actiye UDMA Transfer Mode (ATA-l00) ... Definlcnf faEiKy najaete.."ob. MoOOIID ~Serial Nu.1 Obocne iUPr.. ill<l:B .6 MB/s 22..et'l[: R.1..are Con11!.:tr. Informace 0 tom. LBA Sector.-~.ve. ~Buffer Ported. 600 bytes per sector 78f05380 2 MB (Dual IS 40 Mode Mcc!e ~ l.. v obrqzQvkach Standard CMOS se.~li k di'pozlci] Akt1!_arn [ rezimpienosz IN'elle poultl grovano rozhranf SArA. Are.iE .r IDE Radice :. tup nebo Main a Integrated Rer. @ Host o Sec"r~v @ o Power o SMART Supported Mode Supported Management Advanced Power "ManJ.Kapitola 5 . )j :+: __ t.!'~m pienosu o pevnern Souvislusti: disku SATA Sei<r-rndarnikenalIDE +.13: Pfenosove reZimy prvnfho kanalu IDE (2.8 ZaHzenf 1 T yp ~arr2..• RCi:dice 2VUkIJ} videa :+.~e Dlsplay .lgemeni.' ~CPU ~CPUID "'.if. v jakem rezimu disk pracuje..d.7 MB/s 33. zfskate ve Spravci zafizeni.1 MB/s 16.r.ePQlfebova!::. Unformatt •• C..pOkUdje na vasf zakJadnf desce inte- Obrazek 5 •.3 MB/s 5..Alomatick6 rozpo~tlavani ~+:.. ! .. nutny signal IORDY ATA-2.p.-.~~UPro'liedkY I '+.. Networt Dnedx ill '! Devices ~ fa ~ ..2 MB/s 8.16 heeds.Pfierals.i[E. Seriove rozhranf pro pevne disky se v poeftaefch pomalu zabydluje.bernice USB IAl.. PIO TranSfer Optical Drives ~ASPI * .. diskje vzdy Master a odpadaji tak easove prodlevy nutne pfi pfepfnanf rnezi dvema disky EIDE... IIi!1I 5~ove .0 hardwaru Mod PIO 0 1 2 3 4 5 Doba cyklu 600 ns 383 ns 240 ns 180 ns 120 ns 90 ns Prenosova rychlost 3.alit ~ ~ Company Name Producllnformation Western Di_g1tfllCorporation http. eg Memory Tabulka 5.3 MB/s 66.'.3 Retimy PlO Pi'enosC)va rychlost 16...7 MBjs 100 MB/s 133 MB/s Sl! SPD <$> dJ " .

:1. ze jsou definovany dva kanaly (secondary a primary) a ze kazde zaffzenf must byt bud' Slave. nebo pouze zaffzenf SATA (varianta B). Native (Enhanced Mode) mode pro nove operacnf systemy (Windows XP SPI. Je mozne pouzft az 6 zahzenf (4 PATA a 2 SATA). my si ukazeme pffklad zalozeny na South Bridge.bud' SATA. z tohoto hlediska zeznavame dva rezimy (ty pak musirne definovat v Setupu): • Compatible mode definovany pro stars! operaenf systemy (DOS. • Obfi'izek 5. • Prenosova rychlost Serial ATA je 150 MB/s (tedy vyssf nez u Ultra ATA133).15 Nekombinovany reiim.5: Nekombinovany reiitn • 96 BIOS a Setup .6: Kombinovany rezim Protoze je tato problematika pomerne nova.tivy: c • • Nekombinovany reiim.:1.:1.16 Kombinooomq reiim ukazuje zakladnf moznosti praee v kombinovanem rezimu a Compatible m6du (tedy se starsfrn operacmm systemem). Vidfme.Kapitola 5 . Kombinovany reiim. Navfc maximalnf delka kabelu muze byt az 1 m.pravooce zakladnfm nastavenfm pocitace 97 . Wmdows Server 2003). Windows 2000). Ph instalaei operacnfho systemu budeme pro disk SATA potrebovat ovladac (ktery zatfrn Windows neznaji) a rovnez budeme muset nastavit nektere parametry v Setupu. • Obrazek 5. zaradil jsem obrazky ukazujicf moine varianty spoluprace PATA a SATA. kdy pracujeme pouze s jednfm typem zahzenf .17 Enhanced Mode pfedstavuje kdy je mozne vyuzft vsechna zahzenf.0 hardwaru ni z hlediska montaze i proudern vzduchu. V zasade muzeme pouZit dye praeovni alterna. praci v novem operacnfm systemu. nebo PATA (Pa1'alelni ATA = EIDE). podporujicfm dva kanaly Ultra ATA a dva kanaly SATA (Intel ICH5). 1'0- Velmi dUlezita je take podpora SATA ze strany operacnfho systemu. nebo Master. Tfeti ohrazek 5. Obrazek 5. To vse usnadnuje montaz v poeftaeovych sknnfch. kdy oba typy zahzeni praeujf soueasne. 7: Enhanced Mode • Vypnuto (DISABLE) Na obrazku 5. vidime pfipojena pouze zahzeni PATA (varianta A). Windows 98IMe. ktera mohou pracovat v kombinovanem a nekombinovanem rezimu. Nove zarfzeni vsak s sebou pi"imlSli problemy. Lze pousit maximalne 4 zahzenf. A B Obrazek 5. 'IY budou samozrejme zalezet na konstrukci zakladnf desky. A • Diky navrzem vnejsiho provedeni sbernice a konektoru je mozne pfipojenf a odpojeni diskii za chodu poeitade.

Kapito/a 5 -

a hardwaru

5.9

o diskovych

polfch RAID

RAID 0

disk1

Souvislosti: RAID [e spfse vysadou serveru, ale nektere jeho retimy nabfzejf take
zakladnf desky "obycejnych" PC. Nastavovanl parametru RAID se pak zpravidla provacr v obrazovce fntegrated Peripherals.
disk2

.~
I
disk2

_?dala

U mnoha lepsich zakladmch desek najdeme integrovany fadic RAID, ktery vytvari z nekolika disku jedno diskove pole. Jde 0 skupinu disku, ktera se navenek "tvan" jako disk jeden, Pocitac sem posfla pozadavky na cteni a zapisy dat a pole S1 sarno organizuje, na ktery disk se data ulozi (ci odkud se prectou). Ucelem diskovyeh poll neni vetsinou zvetSeni kapacity, ale zvysem bezpecnosti dat. K organizaei dat pouzfvajf nekterou z metod RAID (Redundant A1'ray of Inexpensive Disks). Tu pak musime nastavit v Setupu. (Na jednodussteh integrovanyeh fadicfch RAID nebjvajf vetSinou k dispozici vsechny rezimy RAID.) Pole je nutne vytvaret z odpovidajfefeh diskfi, neJvjhodnejsi jsou disky stejneho typu (stejna kapacita a rychlost). Vlastni problematika RAID je velmi sloziti, pro nase ucely postacf vysvetlit zakladni vlastnosti diskovyeh poll. Vyssi bezpeenosti diskovych polf je dosazeno dfky nadbyteenosti (redundanci) dat. Pfi havarii se pak z nadbytecnych dat doplni chybejiei ridaje. RAID se delf do nekolika skupin, ktere pouzfvajf ruzne urovne redundance dat. Podstatne znaky metod RAID ukazuje tabulka:
typ
RAID 0, striping

disk 1

disk3

disk 4
I I

RAID 1

~---~

RAID 4

1·---._ .
RAIDS

I

.."._.,.)

princip
Data se rozdeluit mezi nekollk diskO

yYhody
ZyYsenf kapacity, snfzenf prtstupove doby pri ctecrch i zaplsovactch operacfch. Data [sou 100% redundantnr. Vysoka bezpecnost, pf peruse primarnfho disku, pfebfra jeho funkci sekundarnf disk. Zvysenf vykoru, pri ctecjch operacich. Redundantnf data zaberou jen jeden disk (nenf tfeba zdvojnasobovat kapacitu disku). Havarovany disk je moine vyrnenit. Pole dopoclta a zrekonstruuje chybejicf data.

neyYhody
Nezvysuje bezpecnost, pokud jeden disk zhavaruje, ztratfme vsecnna data K ulozenf dat je potrebna dvojnasobna kapacita. Kapacita jednoho disku je zrcadlena na disk dalsf, Nizsf yYkon pri zapisovych operaclch, predevsrm pf pozadavku synchronniho zapisu. Potfeba mintrnalne tff disku,
v

Normalnl data Redundantni data

Obrazek 5.18:
Pincipy RAID

RAID 1, mirroring

Data se soucasne zapisujf na Vice diskO (vetsinou dva). Jeden disk je uplnou kopif druheho Data jsou rozdelovana rnezl vice dtsku, Navfc jeden disk za sady je vyhrazen pro ukladanf paritnfch redundantnrch udajO. Zhavarovany disk je mozne vymenit, Jeho data jsou pak zrekonstruovana pomoci paritnfch redundantnfch udaju.

5.10
.!}1J

o setrenl

RAID 4, striping s redundancf

energif (Power Management,

ACPI)

Souvislosti: Rfzenfm spoti'eby se zabyvajf obrazovky Power Management ci Power.

RAID 5, striping 5 redundanor

Pracuje podobne jako RAID 4, Plati vse jako u RAID 4. Platf vse jako u RAID 4. ale "nadbytecna" paritni data U nekterych systernu je RAID 5 jsou rozprostfena na vsechny mene yYkonny nez RAID 4. disky. Neni zde zvlastnr disk pro redundantnf data.

Setfenf energii je soucasti kazdeho PC. Po urcite dobe neCinnosti dochazf ke snfzenf vykonu a pote k vypnutf jednotlivyeh hardwarovych prvku, K fizenf Power managementu byly vyvinuty dye metody, obe majf vztah k BIOSu a pri jeho konfiguraci je potfeba porozumst jejich zakladnf terminologii.

APM (Advanced Power Management)
Jde 0 starsi zpiisob, ktery se definuje v BIOSu a je pod jeho zpravou. Poslednf standard APM 1.2 popisuje zafizenf, metodu a dobu, po niz rna k setfenf energii dochazet, Proto je

Tabulka 5.5
Reiimy RAID

98

810S a Setup -

oravoace

zaklednfm nastavenrm poCitace

99

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

v Setupech mnoho radak k nastaveni setficfho rezimu pro konkretni zahzenf. APM rna vsak nekolik prohlemu: • Kazdy BIOS rna vlastni schemata napajeni, coi klade naroky na programatory BIOSu a vyrobce zakladnfch desek. Nenfto pffjemne ani uzivatelum, kteh ne zeela jednotne schema (a volby v Setupu) pfizpiisobuji svoji potrebe, Operaemmu systernu neni [asna phcina prechodu do setHciho rezimu - byl to stisk setficiho tlacftka uzivatelern, nebo zapusobil BIOS? APM nezna nova zarfzenf USB a IEEE 1394.

• • •

S2 Sleeping: stejny jako u St, ale obsah cache procesoru je ztracen. S3 Save-to-RAM_ (STR): jako u S2, ale vsechny komponenty krome RAM (jejfz obsah je udrzovan) jsou vypnuty. Probuzeni trva priblisne 5 s. S4 Save-to-Disk: je vypnuty operaeni system, na rozdfl od S3 je obsah RAM zapsan na pevny disk. K probuzenf je potreba asi 20 s.

• •

APM rozlisuje tyto zakladni stavy spotreby: • • • Enabled, zapnuto, plny, 100% vykon, Standby (Sl/POS), (Power Saving), stay snizeneho prfkonu, ve kterem se periferiim vysle signal ke snfzenf pfikonu. Suspend (S3/STR), (Suspend to RAM), stav odlozeni, ve kterern dojde k odpojeni napajenf vetSiny periferii a ulozenf jejieh stavu do pameti RAM. PH probuzenf se jejich stay obnovi. Off, vypnuto.

Aby ACPI mohlo bezchyhne fungovat, musi teto specifikaci vyhovovat veskery instalovany hardware a software, operacnf system a BIOS, Dnes to neni problem, ale u starSfeh poeitamuie nekompatibilita nektereho prvku zpusobovat podivne potfze (vypfnani PC, havarie systernu apod.), Pak je lepSf Power management vypnout a zkontrolovat, zda setreni neni prfcinou problemfi, N aopak, pokud se poeitac prostfednictvim tlacitka Start nevypma automaticky (ale pouze zapfnaefm tlaeftkem), zkontrolujte povoleni ACPI v BIOSu,

eu

ACPI bylo definovano v roce 2000, takze jeho parametrurn vyhovuji operacnf systemy Windows 98 SE, Me, 2000 a XP. Aby ACPI spravne fungovalo, musi byt v BIOSu povoleno. Tip: Pi'i lnstalaet operacnfho systemu je dobre mft ui ACPI povoleno, usetttme sl pracl s pozctejSfmdoph'iovanfm pottebnych ovladacQ. (Pokud ACPI nepovolfme, Windows nalnstaluil podporu pro APM.) Konfiguraci spotfeby ve Windows XP ukazuje obrazek Moznosti na.plijeni. 0 torn, jak zahzeni operaeniho systemu podporuji ACPI, se presvedetme ve Spravci za.fizeni (viz obrazek),

Existuje jesre jeden zajirnavy stav; ktery vsak nepodporuji vsechny zakladm desky - Suspend to disk (STD), hibernace - odlozeni stavu systemu na disk, odkud se po prohuzenf vse obnovf.

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
J e dnesnfm standardem, kdy je rfzenf spotfeby v rezii operacnfho systemu. ACPI definuje hardwarove registry (implementovane v ehipsetu), rozhranf BIOSu (obsahujfcf konfiguracni tabulku, v niz je zapsana konfigurace pro prvky zakladni desky) a teplotni model ACPI. N avic je zaveden specialrujazyk, jimi se provadf komunikace mezi prvky ACPI. Jde 0 AML (AGP! Machine Language), jehoz prostrednictvfm komunikuji zaffzenf s operaenfm systemem (ktery tak fidi jejieh spotrebu). Take ACPI definuje zakladnf setfici stavy: • • • • Working
(SO),

s che.rI1~lanai't.:Jveni nap~iel'l;
L~,d9,ap_nlllo_ . __ ---

----:=::OdllraniL

vi

I U lo,iq.ko - II

I

Mzmi prace ph 100% vykonu.

..

Nesleveni PIOschema nepeien i Vidy z.apnuto
VJlphout !)loniLo, V~pnout pevne §-20-",~in-UL-aC-h

~-------"I

Sleeping (Sl-S3), pokud nebeil programy, zapinajf se setnef rezimy sleeping, popsane dale, Soft-Off (S4) , setHef rezim s vyssi ucinnosti, rovnez popsan dale. Mechanical-Off (S5), system je vypnuty, zapnout jej je mozne pouze vypinaeem,

gi,ky:

[ f~~

.. _ _

Ospomy reiim: Aezim $I!anku:

Stay Sleeping je jeste rozdelen na podrezimy: • St Sleeping (POS): koresponduje s m6dy Standby/Suspend v APM, proeesor nezpracovava zadne prograrny, je udrzovan obsah operacru pameti a cache proeesoru.

OK

i [..LQlOo II.. S

PllUzrt

Obrazek 5.1.9: Motnosti napajenf

100

BIOS a Setup - prlivodce zakiadnrm nastavenrm

pocftace

101
'.1

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

• •

I/O (Input/Output)

- vstupne/vystupnfho

portu.

Urciteho prostoru v operacni pameti:

.t.

+ +

0.. Ral.J1'-L_
Il'i1I Sil'ove
adapatery

Pokud by nekolik karet obdrzelo stejne zdroje (IRQ vsak novejsi desky scb1et urneji, viz Poztuimka), dojde ke konfliktu a jedna z nich nebo obe nebudou spravne pracovat. Drive se pridelovant provadelo ruene, ale dnes je to zalezitost PnP (Plug-and-Play). Pro spravnou cinnost PnP musf byt splneno nekolik podminek. S nimi u novejsieh stroju nebyvaji potfze ale pro jistotu uvedu jejich pfehled: ' • BIOS musf PnP umet, Rov~ei Operaeni system musi znat PnP. To splnovaly jii Windows 95, z dnes pouztvanych systernu neumf PnP pouze dozfvajfcf Windows NT. PnP musf podporovat samotna rozsifujfc! karta (pfesneji jeji BIOS).
pel a ISA

:~ '~

zafl2en[ Datovy port pro ueni Plug and Play ne sbernid ISA
Most VIA Tech mezi sbemlcemr

PrograMDI/j:ltelny

Numetkky datavy proossor Tadi~ preru:senr
VIA Tech

Pro'iti'"edky zal<Jadni desky Radic portu A(;P k procesoru

Radi' ptimeho pfistupu do pameti (OMA) Sbernice PO Softwarovy modul pro vycet lanzeni tvpu plug and play System ..... yhoVIJjic:i svstemu Systemova Systemove SystBmovy deska htldtny reelnehc cElSDvac ACPl CC'lSUa obvcdu CMOS

Ph konfiguraci systemovych zdrojf nenf dfky PnP vetsinou nutny zasah usivatele. 0 tom ktere zdroje jsou pHdeIeny, ziskame informaei ve Spravci zafizeni nebo v programu AIDA32.

Systemovy reprcduktor Termalnf zona roi"hran{ ACPI

TJ.~atkoreebranl APCl s definovanou
Ventilator rozhreru ACPJ

funke!

ObrilZek 5.20: Spravce zaffzenf

Z~?izenf oodle typu
Zanzenf podle pnpojeni
+. ~
_c ~

Po,adavok pTerusenf (IRQ) Pi'imy pnstup do pamO\:i (DMA)

Prostfedky • Prostredky

podle typu pod!a prTpojeni

Thermal management
ACPI nahizi take tepelnou kontrolu kritickych komponent systemu. Aby vse fungovalo, musf byt na zakladni desce umistena topelna cidla. Jejich iidaje pak maie e1st BIOS a operaenf system. V principu funguje system tak, ze se stoupajici teplotou stoupaji take otaeky ventilaton) chladicn, Pokud presto nenf mozne soucastku uehladit, maze dojit az k vypnutf systemu.
-_-c

§ lI!!I
+.

4 Radio p'm.ho pl1stupu do pametl ([)MA:! Vstupne-vystupni ecrese (I/O)

i:J

2

standardni

rodiE disksto •• jednotky

Zobrazfc skryta z.eITzeni
Vlastnr

c,:

y y

restevers. ..

[OQOOOOOO- 000OOCf7) [00000000. ODDOfffF)

SbiifO~e PCI Sbomce PCI

5.11

o PnP a systemovych

zdrojfch

Obr<izek 5.21.: Systemove zdroje ve SprflVci zaffzenf

Souvislo$ti: Tyto lnfntmace uplatnfrne pfJ konfiguracl ZdrojCpro zaffzenf PCI v obrazovee PNP/PCI configurations. Aby se rozsifujicf karty zaelenily do operaenfho systemu, musime jej doplnit 0 jejich ovladace. To vsak nestact, protoze pffdavna zanzenf navic vyzaduji exkluzivnf pfidelenf systemovych zdrojii: • • DMA (Direct Memoru Access) - cfsla kanalu pro pfimy pfistup do pameti. IRQ (Inierrup; Request Levels) - cisla pozadavku na prerusenf

BIOS tedy rnusi pfi startu PC prozkoumat vseehny pffdavne karty a pfidslit jim systemove zdroje. Aby tuto Cinnost nemusel opakovat pfi kaidem startu PC (a nemarnil tak zbytecne cas), uklada si tidaje 0 konfiguraci ESCD - (Extended System Configuration Data) do pameti CMOS. Odtud sije pfi startu preete, a pokud se od posledniho bootu nic nezmenilo (nebyl pridan novy hardware), nenf nutne nic konfigurovat, pouZiji se tedy dfive pfidelene zdroje. ESCD pouZivaji take Windows, v nichz tyto iidaje muzeme zmenit ve Spravci zafizeni. Pm;mimka: NoveJsf zaktadnf desky jsou osazenyi'adicem IRQ ARIC (Advanced Programmable Interrupt ControllerJ. Opron pOvodnfrnu !'adlci urn! sdtlet zdroje - 0 jed~ no prerusenr Sa tak mOte deJit nekolfk zaffzenl(-kap. 3.3 Advanced BIOS Features Setup/APIC mode).

102

BIOS a Setup - pruvadce zakladnfm nastavenim

paNtace

]03

1.6 Periferie a rychlosti USB o univerzeilni o IEEE 1394 FireWire Tato externi sberniee poeitaee je dnes beznjrn standardem.1lil¥k14 j I §IRQ 08 it. 63 zaffzenf.edie VIA Rev 5 e PCI1()~ OOMbFest vyisi USB Univerealni hostitelsky radiC VIA Rev 5. Moznost pfipojit zaffzeni za chodu poeftaee. Radky pro nastaveni USB obsahuje kazdy Setup. ktery se muze vetvit k dalsfrn periferifm.hostitele vede jen jediny kabel.0 hardwaru mtl .22: Systemove zdroje .medi' ± . :t !. Podpora vice soucasnych operacf na nekolika zaffzenieh.. tiskarny.!i vyssi USB ·I! II@JIRQOBShoredVlA Benchmark I ~J.nOlIDE fi4 glRQ e.. Od jedne zdfrky USB pocitace .0 byla doplnena rychlost High Speed .OOOOOO-OOOSfFFF nnnAnnnn."._'i!Leb __ ~~~}:!~ .:ti <:P Input :::t' ~ 1jIRQ 03 crJl I "::J1RQ 04 I~ : I '" IRQ 05 Komun..~IDe-lices ~ Printers l ~lRQ 08 ~ IRQ 09 II f) IRQOA I ~ ~ §JRQ 06 svstersu ACPI ~ prffj!ii. . digitalnf fotoaparaty . zanzenr pro ukladan] dat (disky USB) 5. . kofen" (vetsinou vestaveny do zakladni desky pocftace).e 'Sh:Ar~rJ Syslemov. proto shrnu jeho zakladni vlastnosti: Ma topologickou strukturu podobnou pyramids. Pfenosova rychlost USB Low speed Full speed High speed operacnfm systemem.> IRQ 01 ± S ~. coz splfiuji vsechny Windows poefnaje Obrazek 5.scni port ~ L_ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller MOM) standardnl rae. jednotky Rdd~c primeho pfistupu do pamBti (DMA) Sys1emovy casovEtc Easy Im. S rozhramm USB se vyrabejf temef vseehny periferie (klavesniee. . pakove ovladaee. Ve vedenf jsou pouzity take dva vodice s napajecfrn napetfrn 5 V..Zejfzeni MIDIkompatibflnl S MPU·401 C} t t ltl Software Conlig Misc IRQ08 IRQ OB OB vyssf USB • • ! I ~IRQ ! Universalnl hoslrtelsky .. pouzfvane pro propojovanf poeitaeovych sitf).ilo.met Keyboard (COM1) ._ _.ile !!lew Report • Zarfzenf muze byt az 5 m od rozbocovace.. videorekordsry). ktery ndi podffzena zarfzenf (v zakladnich deskach bjvaji nejcasteji 2~ zdifky = "kofeny" USB). ~ . USB rna tyto vlastnosti: • USB podporuje al.IRQ I" I '1Memory va Memnrv Exclusive EXclu".Ill Slorage .. Server <'i. E. myai. Ii g IRQUD OF IRQ OC DE OO. zvukova zaHzeni..480 Mb/s (kabel je stejny jako u Full Speed). 104 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenrm polHtace 105 . IEEE 1394 je seriovy protokol popisujfci pravidla Z hlediska pripojovanf definuje IEEE 1394 konektor (ten je sesti nebo ctyfpinory) a kabel (2 kroucene dvojlinky. Podpora Power managementu jfcfch periferif). 5 iirovnf zaffzeni.Kapitofa 5 . skenery.Jsive Shared Shared Shared Shered Shared EXclusive Exclusive Ex_elusive Device DescripUon Stan•• ~ ttl I ~ DMA 04 i IRQ 00 02 rdni radie disketov. ty mohou byt integrovany do nektereho zaffzeni USB. (pro automaticke "uspavani" momentalne nepracu- ~Q ~=. maximalni delka 5 m). se pfipojujf zarfzenf prenasejicf velka mnozstvi dat (kamery.nnnRFfFF Log~ech·compatible MoL.j Network . \Al!ndows Devices ~Phy:sIl.. Mutt. komunikace mezi zaiizenfmi. II ~IRQOe I~ I.'t Devices. IEEE 1394 je opet sbernicf seriovou a externi.lSe PSf2 Numerick'( datovy procesor Prlmernl kan61tDE Sekund'rni k. vymenna media.i. ureene k napajenf nfzkonapsfovych periferif.lic dtsketove jednotky svete-nove hodiny realneho casu a obvndu CMOS System vyhovujlcf LucentVVinModem NVIOIA RIVA TNT2 Model 64 Universalni hostitelskji rsdiC VIA Rev 5 EI • • • E3 Directx ~ 1.. _ ~ - • • ~ A1DA32 v380 Motherboard Opertrting System Djsplay If "' ~ Computer ±• ±i :ti II I Reso_urce §DMA ~ Share Exclusive Exclusive Exctustve Exclusive Exclusive Exclusive Shared Exclusive Exclusive Shared Exch.5 Mb/s pro pomala zaffzeni (mohou se pouzft i nestfnene kabely 0 maximalni delce 3 m). Mezi daIM vlastnosti path: • • • Pripojenf al.). Tabulka 5.Jiostitel. Propojeni az 1 023 sbernic (tim vznikne sf£ zahzeni FireWire)_ Podpora PnP. 0@ Budit [rrorrn<>tion bicense . desk. k nil.. sitove adaptery.ikni5ni ort (COM2) p KOffiun. . Vetvenf probfha v rozboeovacfeh USB (USB HUB). modemy. Moznost pfipojit az 127zaffzenf. Full Speed -12 Mb/s pro zanzeni rychla (kabel musf byt stine ny. Ethernet Map1e.AIDA32 Prenosova rychlost periferie 10-100 kh/s 500 kb/s-10 Mb/s 25-400 Mb/s Typicka periferie Klavesnice. rnysl. hernf zanzenr Audiozaitzenl a mikrofony Videozarrzenr. Podpora Plug-and-Play Pouziva tfi prenosove rychlosti Low Speed . normou USB 2.12 o rozhranfch pocltace seriove sbernici USB (Universal Serial Bus) Souvislosti: Tyto vedomosti uplatnfme pfedevsfm V obrazovce Integrated Peripherals. NVlnlA RIVA TNT? MlirlAI USB musi byt podporovana Windows 95 OSR 2. N a vrcholku pyramidy stoji .

Zafizeni musf bit vUci sobe v pffme viditelnosti.fracervene rozhranf IrDa (Infrared Data. Byte Mode . Xircom a Zenith roku 1991. protoze pomaha vytvaret kompletnf obousmernou (b'i-directional) komunikaci. Pro spravnou funkei je samozrejrne nutna podpora normy operaenfm systamem. tak paralelnim) systemove prostfedky a tak Je dobre vedet ktere prostredky jsou pro tyto ucely vyhrazeny: port adresa I/O IRQ lPT1. Obvykle je nazyvan Centronics Mode. • E~P_ Mode je a~! ~e~r?zsfre~ejsim reZimem P:o tiskamy.K(3pito/a 5 . Tento standard zahrnuje specifikace SPp. z nichZ jeden musfme zvolit v Setupu. • o reiimech paralelniho portu Paralelni rozhranf bylo puvodne urceno pro pfipojeni tiskarny a je take caste oznaeovano podIe stejnojmenneho vyrobce tiskaren Centronics. Tato norma existovala jeste pfed vznikem organizace IrDA a oznacovala se HPSIR. presto ji najdeme v mnoha Setupech. 3F8 COM2 2F8 COM3 3E8 4 COM4 2E8 • IRQ 4 3 3 • Tabulka 5. S200 (196. o reiimech infracerveneho portu Kratce po uvedeni EPP (roku 1992) pHsly spolecnosti Microsoft a Hewlett Packard se standardem ECP (Extended Capabilities Port).mod pouzfvany k pfenosu dat z poeitace do tiskarny. a tak byl postupne vylepsovan.0 hardwaru • Standard podporuje tyto pfenosove rychlosti: S100 (98. Fast Infrared • (FIR) je novejsi normou. Rozsffeni se ujalo pod nazvem SPP (Standard Parallel Port) a zcela nahradilo puvodni Centronics. Association) je casto vestaveno v noteboocich a jeho podporu nabizi take vetsina Setupu stolnfch PC. EPP umoznuje rychlejsi prenos dat. (SIR) se pouzfval u starsich pfistroju a pracoval s rychlosti od 9600 b/s do 115 kb/s. Dnes paralelni porty vyuzfvaji tzv. vhodny pro rychle perifene_ ?. Zaffzenf IrDA komunikujf pornocf infracervenych diod (emituji svetlo s vinovou delkou 875 nm). Vyuziva peti linek z perifarnfho zaffzeni pro indikaci stavu tohoto zaftzenf.7 Systemove zdroje seriorych porW Enhanced Parallel Port (EPP) je norma vytvorena spoleeenstvfm firem Intel. Pouzfva jej hodne firem (hlavne tvurce tohoto standardu firma HewlettPackard) a byva casto oznacovan jako Bi. SPP mode. Zatimco EPP byl ureen pro jina zanzeni.druhy reverzni m6d pro obousmernou Na rozdfl od Nibble Mode vyuzfva osmi linek. buffer FIFO pro pi-enos dat v Compatibility Mode. ' I 106 BIOS a Setup . PouZiva protokol DMA. ktere potfebuji nejvyssi moznou rychlost pi'enosu dat. a tak i Centronicsje jsdnosmemym rozhranfrn (od PC do tiskarny). pfi niz umi pfistroje komunikovat az ry- chlostf 4 Mb/s. zajistujicf kompatibilitu se starSimi zarfzenfmi. kteremu pak v Setupech pnrazujeme prerusenf. Vzdalenost mezi zaffzenfrni by nemela prekroeit 1 m a infracerveny vysflac a pfijimac by nemely bit od sebe odkloneny vice nez 0 uhel 30°. Signaling MethodfoT a Bi-directional Parallel Peripheral Interface for Personal Computers. Jake volby zde tedy muzeme najit? • • Centronics mode (nekdy tez oznaeovany Normal.Tronics. EC~ M ~~e (Ex~~nd~d ~apabilities PoTtY je opet obousmerny rezirn. Tento zpusob prace prestaval vyhovovat novym periferiim. V Setupu pak musime zvolit rezim. Windows podporuji Fire Wire od Windows 98. Vyuzitf FIFO je nazyvano Fast CentTonics Mode nebo Parallel Pori FIFO Mode. Pouzitfm FIFO se zvYsi rychlost prenosu dat.216 Mb/s).). Roku 1994 byl uveden standard IEEE 1284 Suuulard. (bi-directional) komunikaci. Prenos dat z PC do tiskarny byl jednosmerny a 4bitovj.orovodce zakladnim nastavenfm poNtace 107 __ I. externi pevne disky atd.6 Systemove zdroje paralelnfch porta port adresa I/O COM1. ECP je navrzen kviili ryehlejsi a efektivnejsi komunikaci s novymi tiskarnarni a skenery. SPP pracuje ve trech modech: • Compatibility Mode . Standar~u pro fyzicky pi-enos me:i elekt~onic~Ymi pr:rst!"ojije nekolik (vetsinu z nich vypracovala bDa). 378 7 lPT2 278 lPT3 3SG 5 ci 7 5 Tabulka5. 5tandardni systemove prostiedky portu V Set~pech jr: m_o~nepridelit pO~llm qak seriovym. coz je rezim puvodnfho jednosmerneho Centronicsu (realizovany v rarnci SPP). take tnnozfiuje obousmerny prenos. EPP a ECP. Nibble Mode . (Parallel Port FIFO Mode nenf definovan v dokumentu IEEE 1284). coz je oboustranny rezim pro tiskarny In. ktere umoziiovalo Sbitovy obousmerny prenos dat.304 Mb/s). Je zamereno na jine periferie nez tiskarny pripojovane k paralelnimu portu (zalohovaef zarfzeill. od 500 kB do 2 MB za sekundu. I . • ASKIR je normou firmy Sharp. S400 (393. nebo Compatible Mode).608 Mb/s). S nastupem PS/2 roku 1987 navrhla IBM rozsffeni stavajicfho paralelniho portu.?'Ipo~enek paralelnfmu portu. podporujfci nektere PDA a notebooky ale se standardy IrDA je nekompatibilni. Paralelni rozhrani integrovane v zakladnich dsskach umf vetsinou vseehny rezimy prace. s mmz budeme pracovat: • Serial Infrared.je kombinovan s CO'Jnpatibility Mode (popffpade s Perollei Port FIFO Mode).

'I I: I I I . I I..

Metoda pfenosu dat mezi pavnym diskem a mikroprocesorem. dnes nepouiivana. FSB (Front Side Bus) Sbernlce. Miniaturnf kondenzatory majl malou kapacitu a brzy se vybijejf. z nichi se vytvareji diskova pole. Kanalu je vtce (8). Je rychlejSf a jednodusst net EIDE. CAS (Column Access Strobe) Adresa sloupce parnetove buflky. Qznamuje jaky POST-test se prave provadf. ROM (Read Only Memory) Druh parnetl. RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) Metodika spoluprace Vice disku. ktere je vsak caste nespravns oznacovano jako IDE. matejstho protejsfho prvku. Nekdy se terminem flash oznacuje sarnotna metoda pfeplsovanf parneti ROM Flash (viz Upgrade). ISA (Industry Standard Architecture) Stary standard 16bitove sbernice pro propojenf mikroprocesoru s periferiemi.Wadn[m nastavenim poMace 111 . jehoz pamefova buiika je tvofena miniaturnfm kondenzatorern. kdy je pfenos ifzen mikroprocesorem . Beep k6d Zvukove signaly indikujicf chybu behern startu PC Ude 0 chyby. je mikroprocesor Head (hlava) Cteci/zapisovaci propojen s okottrn. APM (Advanced Power Management) Metoda setrent energif. jejiz obsah [e rnozne nekolikrat pfepsat. ktere nelze zobrazit na disple]'). AMI (American Megatrends) Vyrobce BIOSu. RAS (Row Access Strobe) Adresa radku pametove bunky. ECP (Extended Capabilities Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. Ten predstavuie v nabitem stavu jednicku a ve vybitem nulu. ECC musf by! podporovan zakladnl deskou i parnefovyrn modulem.Iazyk definovany pro [ehoz prostrednlctvlm nim systernern (ktery Language) komunikaci mezi prvky ACPI.Slo vn (cek Slovnicek ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Metoda setreni energil. z nfl se pouze Gist. hledaji se v cache. jii. Dnes se PIO pouiiva velmi malo. ktere si vytvafr BIOS pro komunikaci s operacnrrn systemem. 2. AML (ACPI Machine .provadet obcerstvo- Chipset (clpset) Elektronicky obvod Fidici cinnost zakladnf desky.. Kanal pro primy pfenos dat mezi mlkroprocesorem a periferii. komunikujf zanzent s operactak ffdf jejich spotrebu) . Kanalu prerusenf je vfce (16) a kazdy ma sve i5fslo a prioritu. Ones se pouzrva rozhranf EIDE. CMOS (Complementary Metal Oxide Silicon) Pamei vyznacujici se malou spotfebou. dnes pouzrvana vyhradne. MPEG Format pro kompresi obrazu. ESCD (Extended System Configuration Data) Udaje 0 konfiguraci systemovych zdroju (ktere rozsirujicf desce pam jake IRQ. IRQ (Interrupt Request Levels) Kanal. je potfeba kondenzatorky periodicky dobijet . ze jej potfebujT). Ethernet Asi nejpouzlvanejsf standard pro pracl v pocrtacove sfti. Refresh Viz DRAM. ale vetsinou je podporovan). urrustena mezi dverna prvky. DMA atd. IEEE 1394 (FireWire) serlova externf sbernice. 1(0 (InpUt/Output) Adresa vstupneyvystupntho portu.. DRAM (Dynamicka RAM) Pame{oyY modul. EPP (Enhanced Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. nebo operacnr system. kes Viz cache. Jeji V)ihodou je automatizace. Ucelem je zpravidla zvyseni bezpscnosti dat. CPUID ldentifikacnf k6d mikroprocesoru. Award Vyrobce BIOSu. DMA (Direct Memory Access) 1. vfce se oouzrva DMA. rnagneticka hlava pevneho disku. kdy kazdy sektor rna sve Cislo. neni nutne je pfenaset z po- Cylinder (cylindr) Stejne stopy na ruznych povrsrch dlsku. zprosttedkovava komunikaci mezi hardwarem a operacntrn systememo Cache Rychla vyrovnavacl parnet. IRDA (Infrared Data Association) lnfracerveny rezlm prace obvodu UART. 110 BIOS a Setup - orovoace z. PnP (Plug and Play) Metoda pro pridelovanf systernowc-: zdrojll periferiim. Phoenix Vyrobce BIOSu. ASKIR lnfracerveny rezlm prace obvodu UART (neni slce standardem IrDa. pfenos dat fidi ladic pevneho disku. V PC se poui. videorekoreery). LBA (Logical Block Addressing) Metoda adresace diskovych bloku. kdy rfzeni spotreby ridf BIOS. CPU (Central Processor Unit) oznacenl pro mikroprocesor.) POST (Power On Self Test) Testy hardwaroV)ich prvka pri startu pocrtace. [ehoz prostrednictvrm zadajr periferie mikroprocesor 0 prerusenf jeho cinnosti (upozorflujf mikroprocesor na to. sktaca se ze South Bridge a North Bridge. Jsou parnetml. ktery se vypisuje na displeji behern startu PC. Parita Dnes malo pouzivana metoda kontroly prace operacnr pameti (castejSf je ECG). Jde 0 stary zpusob setrenf. AGP (Accelerated Graphics Port) Samostatna sbernice pro pfipojenf graflcke karty. BIOS (Basic Input/Output System) Program ozivujici zakladnl desku. Flash Druh pametl ROM. Syva osazena spfse na drazsjch zakladnfch deskach. Casto vsak jde 0 parneti Flash ROM (viz flash). PIO (Programmed Input/Output) Metoda prenosu dat mezi pevnym dlskern a rnikroprocesorem. da SATA (Serial ATA) Je noV)im rozhranlm pro pfipojovan! pevnych disku k zakladn! desce. Dnes je nahrazen normou PCI a v poi':ftacich jiz sloty ISA nenajdeme. ale i opravlt jednobitovou (nove systerny i dvoubitovou) chybu v pameti.). protoze pridelovanr rfdf bud BIOS. RAM (Random Access Memory) Pameti pro casty zapis i ctenr. Aby se tak pamet nevymazala. IDE (Integrated Drive Electronics) Rozhranf pro pripojovanf diskovych periferii (hlavne pevnych disku a mechanik CD) k zakladnf desce. jejl maxirnalnt kapacita disku je 512 MB. kaidy rna uroitou prioritu. kdy je fizeni spotreby v rezii Windows. vhodny pro prlpciovanf tiskaren a skeneru. (Nernus! to provadet obsluha PC. ECC (Error Checking and Correcting) sarnoopravny ked pro praci S operacru parnetl. SCR (Smart Card Reader) lnfracerveny reiim prace obvodu UART. Ukladaji se do ni zpracovavana data.. APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Dnes standardnf radie prerusenf. Je rychlejsf nez PIO a dnes hojne pouzlvana. API (Application Programming Interface) Aplikacn! programove rozhrani. Pokud [sou data potfeba opakovane. Dnes je pouzfvana temer vyhradne (metoda APM se jiz nepouzrva). vhodny pro pripojovan! velkoxapacltruch zaffzenf.fva pro zapls pararnetru BIOSu programern Setup. 00kaze nejen zjistlt. POST-kod Ciselny k6d. s nimii nejcasteji spolupracuje mikroprocesor. EIDE (Enhanced IDE) Viz IDE. a kdyz se zde najdou. ktery dovoluje sdtlet jedno prerusent vice hardwarovymi prvky. CHS (Cyllnder(Head(Sector) Prvni metoda adresace diskovych bloku. vant (refresh). Tim se prace vyzr-arrne zrychluje. k nii se pfipojuj! zanzen] pfenasejfci velka rnnozstvl dat (kamery. ktery je dnes nahrazen metodou ACPI.

USB (Universal Serial Bus) Externf seriova sbernice PC.) XCHS (Extended CHS) Metoda adresace dlskovych bloku. SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) Metoda. Tce (Thermal Control Circuit) Metoda pro tepelnou ochranu mlkrcorocesoru. MOze pracovat v nekolika rezimech (viz IROA. Jejl rnaxlmalnf kapacita disku Je 7. Upgrade BIOSu Postup pro prepsant BIOSu novou verzr (nekdy se tento postup oznacuje jako flash). dnes nepouzlvana. M<:ijeste podreflmy. ktera sleduie parametry disku a z jejich horsicfch se hodnot pfedpovf poruchu disku. SCR. kterY jej jedinyrn konkurentem VGA.88 GB. Piilohy 112 BIOS a Setup . SPO (Serial Presence Detect) Maly obvod umfsteny na oarnetovern modulu. Jsou zde zapsany zakladni parametry pameti. Odtud si je nactta BIOS. SPP (Standard Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. UART (Universal Asynchronous Receiver Transceiver) Obvod. Pri pFehFfvani PC [sou mezi pracovnf cykly rnikroprocesoru vklanany nulove lmpulsy. k nft se pripojujf periferie. kteryrn jsou reauzovany seriove porty. VGA (VIdeo Graphic Array) Standard pro analogovy prenos signalu mezi grafickou kartou a monitorem. ktera nahradila CHS.Slovn{cek Sector (sektor) Nejrnens! oddfl dat (cast stopy pevneho disku) s kapacitou 512 kB. Ones je pouzfvany temei vYhradne. (Pro pfipojovanf displeja LCD je vyvinut standard DVI.oravodce zakladnfm nastavenim poCitace . Jde 0 nove hodne pounvane rozhranr. Pokud dojde k vY' padku napajec! site. ktere upFesnujf jeho konfiguraci. Setup Program pro nastavovanf parametru 810Su. vhodny pro pFipojovani starslch tis karen. je zdroj schopny napaiet pocrtac z baterif (po omezenou dobu danou kapacitou baterif). cfmz se omezf vYkon a prehFfvani mikroprocesoru. UPS (Unlnterruptlble Power Supply) Zaloznf zdro] napajecfho naoetr. ASCIR). osazene ve vsech PC.

13 4.66 2.__ __ L __j I __ Tape/ny V'jkOI1 pror:csoru (~ 4B.. Tento procesor je v 478pinovem pouzdre 001 FC-PGA2.50 1.__ 70 69 t i- E!6.n FC-PGA2 _ f- 1.70 1.~pin FC-PG~ FC-PGfg__ Fc.!l. Specifikace pIatf pro procesory zalozsne na C1 steppingu (1...l_ ____g. ~1.4.15 2.:=73 -==1 ---=.'A__? 478-pi_nf_C-PG~2 4Zll:ei_n FC-PGA2 ~nFC-PGA2 478-pin FC-PGA2 ~n FC-PG~ I L _L_ t i .0 ia 14 ---1.50 1.60 66.40 1. 2.550V).'I_O 1. - I -J-80 OF27h 2..525V).-1.._1.75 -" --- -EO -----r .50 1.53 1.--I i 4.40 69 70 70 t 52.7 4.06 3.0 - __ -I 4.~0 2.~..60 2..!).60 __j.70 1. 6 _ _ 51.5Q __ 423-flinOOI _ ~!!:pin FC-PGA2 I~78:pin FC-P~2_ E~ _::_ §Z.0 _ 59.4. 3.~ . 7 2. 9.1 _~.8_ ____j78:pi_nFC-PGA2 --t _ 2.50 2.Q 60.2 _ 12. -- -.80 1.7 _ .550 . 7 -1--1.§_ 2. 7 .5.50 1. 1.6 ._61 ..1.3. __ _1.~ 1.!. 10 1. Speciftkace plati pro proeesory zalozene na BO steppingu (1. Pouzdfeni ~pinOOI 423-pinOOI 4?J-pinQ()1 423:pinOClI.'!. l i 4. 8..~C-PGA2 ~ 2.7 81..5 62.550V).8. 13. Specifikace platf pro procesory zalozene na DO steppingu (1.I 4._ -- +4Z8-pi~ 4~pin i __ 72_ 7~ 71?_.1 68.7 2. 6.9 2A 2.7 55.?- I 1 i I I-- 59. .70 1. 3. 1._ ___ ~. 7 4.40 1.~GA2 478:pin FG--PGA2 47~pi n F9_-PGA2 42:. 3.PGA~_ j~ c- _ t-._6. .-L .9. _2.4QC _T?_Q ~ 71 74 72 71__ 72 72 .525V).~.tpin 001 478-p..4.90 2 1. 70_ 70 72 72 __ _72 _ --1-.9_ 1.5 1. 11 - _ j 1 47!)-_jlir1£_C-P(.40B 2. procesotu Maxim.30 1.~ 4B.18 I 56. .0 -1 63.60 1.53 2.6 2. 4.70 _1. I OF1311 I I 1._3.550 ---- .40Jj 2.80 1.!:! 75.-. 9 4~ 9 _ 4&9 4.~.13 JL.6o__ __ .1.70 _.75 __ 57.0 64. Je nutne prostudovat dokumentaei konkretnfho procesoru.. 4.20 ~ • ~ 478-pin FC-P(. Specifikace platf pro procesory zalozene na C1 steppingu (1._s.~.9 ~ -J -.5 1.!.50V).4.3.3 l .J:~. 7. Tento procesor je v 423pinovem pouzdre 001. "I _tf~.EI= I::H ~~--=:--=t =+ __ .~~ 1=f-~:~.59 1.80 1.~.3 . Specifikace platf pro procesory zalozane na Dl steppingu (1. 11.i.4 I .4. 7 _ I 423-pi_n_OOI __ 478:pin FC-PG~ l_i_23-pinOOI ~_. .50 ?._ __73__ _ _ 78 78 77 77 _ r_ 84.5 _63._ _+ _ 9 4!~.A2 T I ~1_.8 6O. Nektere procesory teto frekvence mohou mit hodnoty rozdflne ad tahulkovyeh. 55._3.7 _ __ .c4. ~_~13. 14.5 __ -+ -c _J I -+ 4.75V).75 .~7 2. Specifikace platf pro procesory Pentium 4 s 512KB 12 cache a s jadrem 0.11 .il - --- +--._8.9 81. ~j I SteppIng D1 Cl CPUID OF29l1 OF27h I Frekvence J8dra [GHz] 3 3.20 -+-- -1 47!!:(lin FC-PGA_2 47)l-_EinF9:i>§A2 47&pin FC-PGA2 +- --I.10 1.2 _.06 2..50 _ __ _ __ 2._--_- 423-pin Q()I 4?&pin091 478:pin FC::. 15.7 ---_.60 1.9 51.90 2 2 --=1 .11 ..8 54.80C 74_ 75 75_. Specifikace plati pro procesory zalozene na B2 steppingu (1.8. 10. 9. Plat! pro Pentia 4 v 478pinovem pouzdre.lQ_ ~ __ ~ -~:-2.4.80 1_.53 2.provo dee zilkJadnfm nastavenrm polHtace 115 .Pfflohy Piilohy Procesory Intel Pentium 4 Tabulka 1: Tepefne zatrienf Pentif 4 Frekvence jadra procesoru (Gllz) I Pozniimky: 1.8. 12.3 _ L __ ~ t :.~9 4. 7 __ 73 __ 57.60C _~ l 478:pin_F9-PG~2 478:~~_F'C-PGI'.50 1.40_8 2._10 67 J5 ~ 73 74 76 _E..70 - 82 OF07h 2.j(ni tepJola pouzdra ("C) 69 1.20 2. Specifikace platf pro procesory zalozene na D1 steppingu (1. ~.75V).7.6 ~4.8 --__ -----. opet je nutne prostudovat dokumentaci konkretnfho procesoru.-7 _ _ -+ .6-=~._6 1.30 1.6 Pomamka --J --t __ 1.A2 478:pln FC-PQA2 478:p!~ FC-PGA2 478:pircIYPGA_2 478:pin_fC-P~ 478:2i~ ..__12.1i15 __ I 4.7 ~ 1 __ ~.!!.40 1.66 - L.?_0 1.!l. ~.~ _:j 4ZB-~9:f'~A FC-P_GA2_ 478:pin FC-PGA2 El~~~~~GA2 478:pin FC:f'!3A -+4?8:pin 1._--1.6OA 1. PIaU pro Pentia 4 v 423pinovem pouzdfe.53 2..8.80A 2A aF24h 423-pinOOI 478-pin FC-PG.80 1. 6 2.3&.6 69. _8..'!.0__! 57.1. 7 1_525 C1 4. ~ 76 1+ r __ 61.80 1. f!-J.8.BOA 1.60 1.9 1.26 2.!.70 1.!l.60A 1. Nektere procesory teto frekvence mohou mit odlisne VID.70V).8 70 82.15 .3_ ~+"}:4.!.70 1.40 2.40 1.75 ci 00 OFOAh OFl2h 3 3. 2. 4.4() 1. 11 _ 1.1.~.80 2..__ -r-r-t _ -r-r.26 2.@ 1. 4 i.61.-.40B 2._1_ -=. 5. Tabulka 2: Napajec( napetf jEidra Pentif 4 [V] MMlm8Jnf nspll}ecf napetf jMra ---- 1'-!'1.70. Specifikace plat! pro procesory zalozene na Cl steppingu (l.90 114 BIOS a Setup ._4.30 _ _ l. 4.

6 1.6 1.75 1.4 27. Model 6.8 42.4 33.75 1.75 1.5 1.3 60.1 41.6 1. Model 8.8 60 49.prOvo dee zakladnfm nastavenfm pocJtace ------------------------------------------------------- 117 .6 1.4 35.PfTlohy Procesory AMD Tabulka B: Athlon Processor A1400AMS3C A1400AMS38 A1333AMS3C A1300AMS36 A1200AMS3C A1200AMS36 A1133AMS3C Al100AMS36 Al000AMS3C 1.5 51 49.3 36.-----'p.75 1.65 1.7 1.75 1.75 1.75 1.6 1.3 62.18 Jim AMP2100DMS3C ------ _.3 68.6 1.8 60 D0950AUT1B D0900AUT1B D0850AUT18 D0800AUT18 D0750AUT18 D0700AUT18 D0550AUT18 D0600AUT1B D0550AUT18 Duron Duron Duron 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Duron Duron Duron Duron Duron Duron 1.75 0-95 ---- ---- .13 Jim Tabulka 7: Athlon MP Processor.75 t.55 1.7 50.75 1.9 62.75 1.7 1.4 29.75 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 116 BIOS a Setup .75 1. _-- -_.90 ass 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 38..65 1.75 1.1 64 64 Tabulka 5" Athlon XP Processor.4 Al000AMT3B Al000APT3B A0950APT38 A0900APT36 A0850APT36 A0800APT3B A0750APT3B A0700APT3B A0650APT3B Athlon Athlon Athlon Alhlon Alhlon Atn!on Ath!on Athlrm Alh!M NIA NlA NlA NlA NlA NlA NiA NIA NIA NIA NIA NIA N/A N/A NIA NIA NIA NIA 1400 14()0 1333 i 300 1 200 1200 1133 j PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1.75 1. 2100.75 1.75 1.3 68.6 1.65 1.S 39.75 1.7 ()-95 ()-95 ()-95 ()-9S ()-95 ()-95 ()-95 ()-95 (H)5 256 256 256 256 256 25!l 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 266 200 266 200 266 200 266 200 266 200 200 200 200 200 200 200 200 200 72 72 70 68 66 66 63 60 Tabulka 4: Athlon XP Processor.6 40.4 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 60 54.6 1. - AthlonMP AthlonMP AlhlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP -.5 Il-8S 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 ()-85 0-90 0-90 0-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 2S6 256 333 333 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 68.- -- 1.75 1.3 60. 0.3 68.5 37.75 1.7 1. 0.4 Athlon Ath!on Ath!on Athlon Athlon AIh!on Ath!on Athlon ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 0-.6 1.18 Jim AX2100DMT3C AX2000DMT3C AX1900DMT3C AXl BOODMT3C AX1700DMT3C AX1600DMT3C AXt500DMT3C AlhlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP Alh!onXP Alh!onXP 2100+ 2000+ 1900+ 1800+ 1700+ 1600+ 1500+ 1733 1667 1 600 1 533 1 467 1400 1333 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 1. 0.5 1.3 256 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 266 AMP2000DMS3C AMP1900DMS3C AMP18QODMS3C AMP1600DMS3C AMP1500DMS3C AHX1200AMS3C AHX1000AMS3C US 1.65 1.75 1.75 1.75 1.18 Jim DHD1300AMT1B DH01200AMT18 DHDll00AMT16 DHDl OOOAMTl6 Duron Duron DUron DUron NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA N/A NIA NIA 1300 1200 1100 1000 900 900 850 800 750 700 650 600 550 PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1.65 1.13 Jim AXDA2700DK3D AXDA2600DK3D AXDA2600DK3C AXDA2400DK3C AXDA24000U3C AXDA22000U3G AXDA22000K3G AXOA2100DUT3C AXOA2000DUT3C AXDA2000DUT3C AXDA2000DKT3C AXDA1900DLT3C AXDA1800DLT3C AXOA1700DLT3C Athlo"XP Ath!onXP AthlonXP AthlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AIhlonXP AthlonXP AIh!onXP Alh!onXP AthlonXP AthlonXP 2700+ 2600+ 2600+ 2400+ 2400+ 2200+ 2200+ 2100+ 2000+ 2000+ 2000+ 1900+ 1BOO+ 1700+ 2167 2083 2133 2000 2000 1800 1800 1733 1 667 1 667 1667 1600 1533 1467 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 100 1000 1000 1 000 950 900 850 800 750 700 650 54 54 54. Model 6. 0.6 1.3 46. Model 8..1 41.7 1.75 ()-90 ()-90 0-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 72 70 68 66 64 62.1 61.3 52.4 31. 2000+ 1900+ 1800+ 1600+ 1500+ NIA NIA - - 1733 1667 1600 1533 1400 1333 1200 1000 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA PGA PGA ---- .7 1.4 21.75 1.8 67.1 Armon Tabulka 9: Duron Processor 0.75 1.7 1.75 1.6 '1)6 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 64 (.7 44.75 1.3 52 49.8 1._ 66 66 66 66 62.3 65.7 1.6 Tabulka 6: Athlon MP Processor.

Program the keyboard controller command byte is being done affer Auto detection at KB/MS using AJMtKB-5. Early POST initialization of chipset registers. InitiaUzes DMAC. Initializes both Ihe 8259 compatible PICs in the system Initializes Ihe interrupt controlling hardware (generally PIC) and interrupt vector table. Check boot password if installed.." Initializes the CPU. Passes contralto OS Loader (typically INTI9h). Initializes NUM-LOCK status and programs the KBD typematic rate. If the CMOS checksum is bad. Initialize System Management Interrupt. Initialized CMOS as mentioned in the Kemel Variable 'wCMOSFlags. Description Disable NMI. Activate ADM module. Uncompress and initialize any platform specilic BIOS modules. Detects and initializes the video adapler installed in the system that have optional ROMs. Display errors to the user and gets the user response for error. Prepares 1I1eruntime language module. etc. The BAT test is being done on KBC. and Silent logo modules. Initializes remaining option ROMs_ Generate and write ccntents of ESCD in NVAam. The error associated with this value may be different trom one platlarm to the next. and coprocessor in CPU. ' Check CMOS diagnostic byte to determine if battery power is OK and CMOS checksum is OK.Pfflohy Post-k6dy Tabulka 1. Initializes IPL devlces controlled by BIOS and option ROMs. Enable/Disable NMI as selected Late POST initialization of system management interrupt. Initialize CH-O as system timer. OEM POST Error. Traps INT1Ch vector to "POSTINT1ChHandlerBlock. Initializes different devices through DIM. update CMOS with power-on default values and clear passwords. update Ihe Kernel Variables. Auntime data area.0: AM/B/OS8 Post code 03 Post code 52 60 75 78 7A Description Updates CMOS memory size from memory found in memory test AJlocates memory for Ex!ended BIOS Data Area from base memory. Also. Late POST inmalizanon of chipset registers. Initialize the CPU's before boot. This range is reserved for chipset vendors & system manufacturers. T~kes care 01 r~ntime image pre~aration for differenl BIOS modules. Log errors encountered dUring POST.pravoace zakladnim nastavenfm poNtace 119 .) successtully installed in the system and update the BDA. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. RII the free area in FOOOhsegment with OFFh. Prepare BBS lor Int19 boot .Testing and initialization of different Inpul Devices. Early CPU Inil Start -. and DMA controllers_ Initialize BIOS. Check for DEL or ESC keys 10limit memory test. Save system context for ACP!. 1~ltiahz~sthe Microsoft IRQ Routing Table. Initializes different devices through DIM. Initialize ATC date/time. which includes the programming at the MTRA·s. Programming Ihe memory hole or any kind of implementation that needs an adjustment in system RAM size if needed. Parity. Allocale memory for ADM module and uncompress it. 04 lC 84 85 87 8C 8D BE 90 AO Al A2 05 06 08 CO Cl C2 C5 C6 C7 OA A4 A7 AS A9 OB OC OE 13 24 30 2A 2C 2E 31 33 37 38 39 3A 38 3C 40 50 AA AB AC Bl 00 61·70 118 Bros a Setup .j & DMAC-2. Test for total memory installed in the system. Uncompress all available language. Clean-up work needed betore booting to OS. Initializes data variables that are based on CMOS setup questions. Detect different devices (Parallel ports. End of POST initialization of chipset registers. Detects the presence of PS/2 mouse. Also initialize BIOS modules on POST entry and GPNV area. EBDA . Prepare CPU for OS boot including final MTAR values. Verify CMOS checksum manually by reading storage area. . Displaying sign·on message. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. Build ACPI tables (if ACPI is supported) Program the peripheral parameters. Mid POST initialization at chipset registers. Initializes the silent boot module.. so thallhe POST lNT09h handler gets control for fRQ1.Init Local APIC Set up boot strap processor Information Set up boot strap processor for POST Enumerate and set up application processors Ae-enable cache for boot strap processor Early CPU In~ Exit Initializes the 8042 compatible Key Board Controller... etc.. . Give control 10ADM module for initialization. Install the POSTINTI Ch handler. Execute BIOS setup if needed I requested. Initializes all the output devices. video for EGA. Displays the system configuration screen if enabled. Initia6ze run1ime language module. Disables the system configuration display It needed. Deinitializes the ADM module. and any OEM specifiC information. Enable IRQ·O in PIC for system timer interrupt. Initialize InH3 and prepare for IPL detection. AJso. Display tolal memory in the system. Do fWI test to CH-2 count reg. Inifialize status register A. Initializes different devices. POST. Traps the INT09h vector.Disable Cache . Detects the presence of Keyboard in KBC port. set the window for displaying tex! information. serial ports. BIOS logo. setup key message. Initialize language and font modules for ADM. Uninstall POST INTI Ch vector and INT09h vector. CPU information. Wait for user input at config display if needec.

PIE. DMA_ Reset math coprocessor. Initialize first 120 interrupt vectors Test CMOS RAM checksum Initialize keyboard. Program chipsel regislers and power-or BIOS defaults. Size the base memory from 256K 10640K and the exlended memory above 1MB Test base and extended memory. Clear all page registers and CMOS shutdown. Detect CPU clock. POST loop.0 Post code 01 02 03 04 05 07 08 09 OA OB DC 00 OE OF 10 tl 12-t3 14 15 16 17 18 19 lA lB-iE IF 20 21-2F 30 31 32 33-3B 3C 3D Post code 45 46 47 48-4D 4E 4F 50 51 52 53 60 61 62 63 80 Bl BE BF CO Cl C5 C6 El-EF FF Description Deteat and Inil. OEM chipset routines.Pfflohy Tabulka ll: BIOS Phoenix 4. serial & parallel ports Reserved 3E 40 41 42 43 44 120 BIOS a Setup - orovoace zilkiadnfm nastavenim poMace 121 . Jnitialize interrupt controllers 0 and 1. OEM specific. or display messages Security password Write CMOS. Processor status. test firsl 64K memory Early cache initialization. Write sign·on message to screen. keyboard detect and initialization Test DMA controller 1 Test DMA page registers Reserved Test timer counter 2 Test 8259-1 mask bits Test 8259-2 mask bits Test stuck 8259 interrupt bits. ReadIWrite and verify all CPU regislers tnitialize chips. Inrtialize DMA conlroller 0 and 1. Test the base memory lrom 256K to 640K and the exlended memory above 1MB using various bit patterns Test EISA exlended memory Reserved Setup enabled Inhialize and install mouse if present Setup cache controller Display virus protect disable or enable Initialize floppy Initialize hard drive Detect & Inil. Initialize and ROM's present at locations C800h to EFFFFh Initialize time value Setup virus protect Set boot speed Setup NumLock Baal attempt Spurious Unclaimed NMI Chipset default initialization. Disable video. Display CPU clock Reserved Sel EISA mode. Keyboard controller initialization Test CMOS interface and battery Set up low memory. memory presence test. verificalion Processor test 2. math coprocessor Reserved Reserved Reserved Mfg. System board Enable slots 1-15 Size base and extended memory. Test memory refresh toggle Blank video. initialize keyboard. Disable NMI. Early chipset initialization. Enable parity checking. UEI. setup shadow RAM Test DMA controller 0. OEM specific. BIOS checksum test. Write CMOS back to RAM and clear screen Pre-boot enable. enable NM I. Detect the type of keyboard conlroller Initlalize video interface. If the EISA memory checksum is good then EISA is initialized.0 Release 6. If it's not good then ISA tests and clear EISA mode lIag Enable slot 0. clear low 64K memory. early shadow enable for fast boot Cache presence lest. parity checking. Test stuck key Test 8259 interrupt functionality Test stuck NMI bits (parity 1/0 check) Benchmark. EXlernal cache-size detection test Setup pages Boat loader Description Processor test. CPU and cache initialization Set up inlerrupt vector table. SQWV. Chipset inilialization. enable cache before boot Initialize oplion ROM's. Reserved Turn off chipset cache Memory presence lest. detect and initialize video adapter Test video memory. AlE. test the size of on-board memory Early shadcw. read CMOS location 14h to find the type of video in use. Cyrix CPU specific.

26 . 63.BIOSu Award. 14.84 Centronics mode.BIOSu AMI. 80. 100. 41 bootovani. 36. 32 COM. 45 B baterie. 64 CPUID. 27 BIOS Setup Defaults. 83 AGP Aperture Size. 46 AGP Fast Write. 22. 106 C Cache L1. 100 AGp.83. 47. 16 Boot Sector Virus Protection. 65 blocking factor. 98 DMA.48. 99. 16 AML. 39. 103 APM.51. 51. 37 Compatibility Mode (SPP). 93.16 CMOS Setup. 43 CAS.Compaq. 91 123 . 44 AGP Mode. 44 AMI BIOS. Serial port. 66 Boot Up NumLock Status. 107 Auto Detect PCI Clk. 56.84 disketova mechanika. 81. 92 Advanced BIOS Features Setup. 93 Byte Mode (SPP).106 Compatible Mode. 59. 27 . 100. 35 ACPI. 15 APIC. 106 CMOS. 96 CPU Clock. 43. 42 Advanced Power Management. 39. 86 DIMM. 100 Advanced Chipset Features. 44. 100 adresovanf diskovych bloku.49 DRAM Idle Timer. 38 Advanced Configuration and Power Interface. 40. 100 ASKIR.lOO API. 102 Doze Mode. 26 . 57 Combined Mode.43.90 D Delay Prior To Thermal. L2. 41 Busmastering. 39. 37 diskova pole RAID.Rejstiik A Access Mode. 87 cylindr. 63 Award BIOS. 49 DPMS. 58. 54. 15.16 beep k6dy. 46 DRAM Timing.

40. 43. 52 port . 52 Power Management. 41 .102 nastaveni BIOSu. 105 LPT. 55. 39 H Halt On. 15 freeware. 52 Restore on AC Power Loss. 39.Boot. 107 password. 34. 84 reakce na POST-testy. 106.58 M Mechanical-Off (S5). 99 Power Management Setup. 72. 51 OnBoard Device. 44 Integrated Peripherals. 46 POST ~ chybova hlasenf. 65 PAT. 86 R RAID. 82 CRS. 80 nulovy cyklus. 36. 54.74. 16 kontrola. 89 L LBA. 46 Paralel Port. 54 integrovana graficka karla. 35. 71 idantifikacni cislo mikroprocesoru.paralelnf. 102. 92 Enhanced Mode.83 PC Health Status. 76 I I G Gate A20. 100 menu Advanced.99 RAS. 24.Power.38 =systern. 51 Power Button Mode. 107 . 105 fyzicka struktura.107 Hyper-Threading. 87 IEEE 1284. 58. 79 HDD BlockMode. 72 Native (Enhanced Mode). 89 IrDa. 92 . 19. 104 RS-232C. 53 Peripheral Bus Controller. 61 PCI. 106 ESCD. 20. 24 125 124 BIOS a Setup . 54 pretaktovanf. 114 program flash. 56. 109 . 56 OnChip IDE Device. 21 _ 0 zobrazovacim adapteru. 16 pametova bunka.45. 65 FIR. 20. 54 PCI/VGA Palette Snoop. 80 pevny disk . 100 Pre charge.55. 36 EPP (Enhanced Parallel Port). 106 EIDE (IDE). 46 Power Saving. 59. 55 operacni -pamet. 62. 70 Power. 59. 36.102 IDE (EIDE).81 Frequency/Voltage Control. 52 reztm . 65 hibernace. 59. 53. 52. 16 PIO. 66 mikroprocesor. 20 infraeerveny port. 17. 59. 15 flash. 58. 103 PNPJPCI Configurations. 106 .Security. 64 .(E)IDE. 35.Rejstffk N 1/0. 107 Fire Wire. 54 PCI Latency Timer. 109 Init Display First. 14 ovladanf Setupu klavesnici.92 IDE HDD Block Mode. 46 Multi-Sector Transfers.testy. 103. 59. 45. 90 p pamet. 107 IRQ. 86.Save Defaults. 52. 55 identifikace zakladnf desky a BIOSu.infracerveny.Intel Pentium 4.105 informace . 106 North Bridge. 37 Refresh Rate.dat. 106 rozhrani . 97 Nibble Mode (SPP). 93 . 81. 58. 43.infraeerveneho portu. 100 High Speed (USB). 39 grafieka karta.(E) IDE. 91 pferusenf. 45 Reset Configuration Data. 53. 67 o obrazovka Power. 37 postup pH upgradu. 63 PS2.98.90. 55. 36. 22 J Jumper. 80. 107 I Q Quick Power On Self Test.k6dy.44 ECP (Extended Capabilities Port).0 hardwaru poeitaee.95 Phoenix BIOS. 91 CH chipset. 75. 35. 43 prekompenzace. 93 Load Fail.40. 22 .0 typu a verzi BIOSu. 90. 37 hardware.41 E ECC. 90 procesory -AMD.16 pi-enos .118 . 90 HPSIR. 59 menu . 87 MPS.93 PnP (Plug and Play). 106.76 Flash ROM.pocitace. 59.116 .pruvodce z[ikladnim nastavenim poMace . 105 hlava (magneticka). 103 Exit Without Saving. 80 PCI IDE BusMaster. 90 -SATA.paralalnfho portu. 44. 45. 83 Full Speed (USB). 91 heslo. 92 chybova hlasenf. 30 F Fan Speed. 23.datovych sektoru. 72 propojka. 106 IEEE 1394 FireWire. 105 firmware.systemove prostredky. 34. 91 Low Speed (USB). 107 POST. 52. 63 FSB. 25 . 17 frekvence. 45.83 -CMOS. 65 Loading zone. 25.

104 upgrade (flash) BIOSu. 66 uvodnf obrazovky. 49. 19. U UART. 38 vlakno. 90 Super 10 Device. 80. 65. 43. 16 vyrobci BIOSu.58 ukonceni Setupu. Rejstffk tepelmi ochrana. 91 Soft-Off (S4). 29. 47.100 SMART. 56. 40 sektor. 43. 83 SPP (Standard Parallel Port). 60. 70 USB. 67 Save Defaults. 42 Wake Up. 16 50 software. 46. 63 Standard CMOS Setup. 30 Shutdown Temperature.81 zapis do pameti. 104 univerzalni seriova sMrnice USB. Soustredte se na to. 26 S setrem energii. 102 Chcete svuj novyobchod? Mftobchod na lntemetu? Za petnsct: minutje VaS! W Wait for F1 If Error. 20 stopa. 33. 49 Suspend to disk (STD). 38 Virus Warning. 67 Voltage.92 porta. COM. 86 Throttle Slow Clock Ratio. 32 Standby Mode (Sl/POS). 59 Spread Spectrum. 71 South Bridge. 61. 80 SPD (Serial Presence Detect). 15 vymazanl obsahu Setupu. 65 SCR.104 User Password. 36. 86 126 BIOS a Setup prDvodce zilkiadnrm nastavenrm pocftace . 95 Save & Exit Setup. Bez programovanf a be hem 15 minut.100 start pocitace. 99 Vltava2000.r . 100 Soft-Off by PWR-BTTN. 57 Setup. 34 zneeeni modulu. 107 Sleeping (SI-S3). 80.cz umozriuje provozovat vlastnf internetovy obchod. 71. 70 zaflzeni IDE. 56.51. serial ATA. 64 vrstvy BIOSu. 52 R fadic RAID. 50 Working (SO). 20. T TCe. 86 Thermal. 1. 67 Universal Serial Bus. 76 verze BIOSu. 84 zvukove sigmily. co urnfre: prodavejte. 49 vadny cip BIOSu. 69. 80 systemove _ prostfedky _ zdroje. 100 Suspend to RAM. 100 System Controller. 21 video. 66 Suspend Mode (S3/ST).90 Serial port. 65.58 security. 36. V VIR SYNC + Blank. 100 X XCRS. 43. 37 virus. 31 61 SIR. 107 Z zakladnideska. 86 volba Exit. 98 S SATA. 57 Supervisor Password.

nam. V soucasnosf zodpovlde jako systernovi inzany. ale i navod k upgradu BIOSu pornocl prepsani pameti flash.knihy. Ve chvdl. i. HARDWARE ucetmice pro pokroci!e a Poi5itacove sfte pro zacfnajfci sprevce. doporucena • Sezplatna telefonni linka: 800555513 ISBN 80-251-0148-7 PRODEJNi KOD K0991 cena 147 Kc 227 Sk 9788025 I II 101483 . Phoenix. Ternto uzivatelum je ur6ena dalsl publikace z pera zkuseneho autora. dubna 48 63500 Sma objednavelte na: www.) Tato velmi praktlcka publikace je koncipovana tak. Jim zustava skryt.e principya pop lsovane postupy jsou i pres mirne odlisny vzhled konfigura6nich nabidek platne pro nastavenf BIOSu vsech nejrozsirenejsich v9robcu: AMI.se s 810Sem setkava]] a rrmozi si nedokazl poradit s provedenim potrebnych nastaveni. a.BIOS o autorovi: aSetu~ Zatfmco svernu opera6nfmu systemu caste uzivatele rozurnsll a dokazi bez obtizl pracovat ve Windows nebo Linuxu.cz 9pgrade (tzv. kterY mall na svern pocltacl vsichni. absolvent Vysoke akoly dopravy a spoiu v Zilini) wucoval deset let praci na PC.cz distribuce@cpress.cpress.flash") BIOSu Re$eni konfliktu ruznych zafizeni (p~erI.v poertacove firme za provoz pocttacove site. feseni potiz1s funqovanim pocitace. pri pfstaktovani procesoru nebo jine potrebs zmeny vnitfni konfigurace.s. jei. z nichz dYe vysly jii: v nekolika vydanich.4Senf. se jako dosud [edlna v cestine pine zab9va tajemstvimi nastaveni BIOSu. ve ktere je BIOS na vasern pocltaci ulozen. Kniha objasr'iuje"~ejmena ~asledujici problernatiku: • • • • • Zakladnl seznamsni s hardwarem pocitace Obvykle polozky Setupu pro konfiguraci BIOSu POSrtesty a chybova hlasenl I Jaroslav Horak (*1959). DMA apod.. Naleznete v ni vysvetlujid popisy cbybovych hlaseni.napilklad po pridanl novaho hardwaru nebo pf peruse stavaiiciho . kdy ale naslane nejakY problem . Award. Sve bohate zkusenostl z udri:by a oprav pocttacoveho hardwaru i padaqcqlcke schopnosti zurocil uz v knihach TisMrny Prakticky pr(Jvodce uiivatele. V publikaci zlskate zdatneho pomocnika pf upgradu pocltacoveho hardwaru. Zarazeni publikaee Computer Press. system. . 28.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful