pruvodce zakladnirn nastavenim pocitace

Instalace a nastaveAf hardware Optimalizaee vtkC1tnu POST testy a chybov8 Ilda-s:eni Upgrade Bl~U

lJsah
Uvod

11

BIOS
1.1 1.2 Poslanl BIOSu
Uspoiadani BIOSu
Vrstvy BIOSu yYrobci BIOSu Baterie Vymazan! obsahu Setupu

13
14 15
15 16 16 16

1.3

Informace

0

poufltem hardwaru

17

Start pocitace a POST-testy
2.1 2.2
Start pocitace Uvodni obrazovky
Informace Informace Informace
0 zobrazovactrn

19
20 20
20 21 22

adapteru

0 typu a verzi BIOSu 0 hardwaru

pocttace

2.3 2.4 2.5

Chybova hlaseni POST·k6dy Beep k6dy
Beep k6dy BIOSu AMI Beep k6dy BIOSu Award Beep k6dy Compaq

24 25 26
26 27 27

Setup
3.1 3.2
Uvodni obrazovka Standard CMOS Setup Prace se zanzeruml IDE
Disketova Video Halt On - Reakce na POST-testy Operacnl parnet mechanika

29
31 32 33 37 37 37 38 38

3.3

Advanced BIOS Features Setup

-------------------------------------------------------

7

Obsah

Menu Boot

3.4

Advanced Chipset Features
Integrovana graflcka karta Menu Advanced

41
42

FSB (Front Side Bus) Znacent rnodulu

83 84

3.5 3.6 3.7

Power Management Setup
Obrazovka Power

45 45 46
51 52
53

5.5

0 mikroprocesoru
Tepelna ochrana Hyper-Threading CPUID - identifikacnf clslo mikroprocesoru

86
86 86
87

PNPIPCI Configurations
Menu Advanced

Integrated Peripherals
OnChip IDE Device OnBoard Device Super 10 Device Menu Advanced

5.6 5.7

54 55
56 5.8 5.9 5.10

0 integrovane graficke karte 0 pevnem disku (E)IDE Fyzicka struktura
Rozhranf (E)I DE

89
90

90 92
95

0 pevnem disku SATA 0 diskovjch polich RAID 0 setreni energll (Power Management, ACPI)
APM (Advanced Power Management) ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

57
59 61 63 64 65 65 66

3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

PC Health Status FrequencyIVoltage Contlol
Menu Power

98 99 100
100 102 104

Load FaiJ- Save Defaults, BIOS Setup Defaults Prace s hesly - Supervisor Password, User Password
Menu Security

5.11 5.12

0 PnP a systemovjch zdrojich 0 rozhranich pocitace

Ukonceni setupu - Save & Exit Setup, Exit Without Saving
votba Exit

o IEEE 1394 FireWire
o o
retimech Standardnf systernove

o univerzalnr

seriove sbernici

USB (Universal Serial Bus)

104
105

67
67

paralelnlho portu
prostredky portu

porto

4

Upgrade (flash) BIOSu
4.1 Postup pn upgradu
Identifikace zakladn: desky a BIOSu softwaru flash Pffprava potrebneho Nastavenf BIOSu Prace s programem Kontrola

69
70
71 71 72 72
76

rezlmech infracerveneho

106 107 107

Slovnicek Piilohy
Procesory Intel Pentium 4 Procesory AMD Post-k6dY

109

113
114 116 118

4.2

Co kdyZ:se to nepovede?

76

5

o hardwaru
5.1 5.2 5.3 5.4 0 z<ikladnidesce 0 frekvencich 0 chipsetu
PAT (Intel® Performance Acceleration Technology)

79
80 81 82 83 83 83

Rejstiik

123

0 pameti
SPD (Serial Presence Detect)

8
BIOS

a

Setup - provo dee zakladn{m nastavenfm

poCftace

9

Proto jsem aJespoi'i ty nejdUlezitejsi z nich uvedl v Piilohdch. Je jakymsi uvodem do problematiky. kdo chtejf porozumst detailnejsfrnu nastavenf parametrU pocftaceoVets ina uzivatelu PC zna praei s operaenfm system (nejcasteji Windows). kapitolu 0 hardtoaru. co delat v pffpade neiispeehu . II . takze jsem se krorne popisu samotne flash BIOSu kratee zastavil u toho. Abych usnadnil pochopeni vsech souvislostt. I . Tato kapitola nenf nejakou vseobeenou ueebnicf hardwaru.Start pocitace a POST-testy je podstatns obsahlejsf. jak zjistit zakladni informace 0 BIOSu a hardwaru pocftace. ktera se objevi behem poruchy. ze knihu nebudou cist iiplni zaeatecnfei. Dozvfme se. nebude popis nikdy vycerpavajfcf. Pfestoze jsem vycMzel znekolika Setupu. Pfitom spravna konfigurace zakladnf desky a vsech komponent uvnitf pocftacove skffne rna zasadni vliv na vykon a vlastnosti ceIeho pocitace.. Druhci kapitola . jimiz se hardware zakladnf desky nastavuje. ale pokud nektery z rnnoha konfiguraenfch fadku potfebuje objasneni. zaradil jsem na konec knihy kapitolu vysvetJujicf mnoho pojmu souvisejicfch s nastavovanfrn vlastnostf PC. nektere detaily konkretnfho Setupu konkretnf zakladnf desky se mohou lisit. na konci knihy.I ~~----~-------------------------------------'l I Uvoa I I Uvod Moje kniha je urcena tern. Tim.je nosnou castf knihy.Setup . v niz jsou vysvetleny jednotlive konfiguracni fadky programu Setup.vypaleni spatneho programu do pameti BIOSu. Predposlednf. a navfe ruzne varianty stejneho vyrobee. kde jsou pops any vrstvy BIOSu. Dale jsem sem zaradil popis chybovych hlaseni. takjakje Setupy nabfzeji.. Tato potrebna cinnost pfedstavuja urcite nebezpeci. kdo zakladm desku oZivuje. ktere je potfeba znat ph praci s programem Setup. Pusti-Ii se do eteni nekdo mene znaly. ale pfed obrazovkami Windows je ukryto mnoho zakladnfeh nastavenf hardwarovyeh prvku pocitace.. Bohuzal existuje mnoho Setupf od rUznych vjrobcu. najdete jej zde. ktere muzeme pousft pfi prepisovanf BIOSu novou verzi.i Tfeti kapitola . PH zadavani parametru v Setupu je nutne zmit mnoho detailnfch informacf 0 hardwaru PC. Popisuje start po- Ii I I Citace z hlediska hardwaru. Jeho poslanf a zakladni konstrukci je venovanaprvn( kapitola knihy nazvana BIOS. zaradil jsem na konec ptitou. at uz jde 0 samotna textova hlasenf. doeteme se zde 0 vjrobcfch BIOSu i 0 dUIeZitosti baterie zalohujici nastavenf BIOSu. ale ctenan majfci 0 konstrukci pocitace ureitou predstavu. zvukove beep k6dy nebo cfsla POST-testu. je program BIOS. ctvrld kapitola Upgrade (flash) BIOSu je venovana postupum. Zde jsem se snazil vysvetlit nektere pojmy. Predpokladam. . Vyklad jsem rozdeli1 do jednotlivych obrazovek. Jsou zde zakladnf inform ace 0 parametrech mikroprocesoru a dale pfehled nekterych POST-testa yY_ robeu BIOSu.

I I I j Ij I I I III 'i I I kapitola 1 BIOS I. .

z niz Izejen eist (nebo ji preps at specialmrn programem flash).. Operacnl syste'!l _J " I I [ ObriJzek 1.. JednotIive prvky desky se vsak mezi s~bou mu81'd om UVl. - -.1: Ptinck: B{OSu Obrazek 1. Pokucl nemate originalnf ovladaee._~!' warn.i operacnfm s¥stemem a hardwarern.. vo !~~~s~~a~~eBy~~c.' m" very JeJlCh spo 1upraei umoznf. y . Aplikaee tedy preda pffkaz API a to zajisti vse potrebne pro provedeni tohoto pfikazu. ze se programy nemusi starat. ve slotech jsou zasunuty rozsifujicf karty.::mmu ~yst~mu se tvili "stale stejne". vane erif .dy mohou s?olu~racovat s hardwarem rnznych vyrobef v odlisnych r~clC . tvofene rUznjrni pffkazy a funkcemi. je v podstate tvoren sadou ovladaeu zakladnfeh komponent s sternu N a tom.Vda S.. st~Pbma vystupni kt . " 0 ~~ ---. ~~~bie. sbernics integroPI v porty . mnoho z nich detekuje BIOS automaticky). ale jan s oVlaaaci. Fyzicky je BIOS ulozen ve vlastnfm integrovanem desky. disky. protoze software komunikuje pouze s operacnfrn system em.en~.. .. pracujfci. .2 v Usporadanf BIOSu Vrstvy BIOSu Ureita cast BIOSuje vypalena do eipu pameti Flash ROM. ktera provede obsluha PC programern Setup (Setup je soueastf kazdeho BIOSu).2: Starsf a novejSf provedenf imegroveneno obvodu 5 BIOSem Tip: Z predesUiho vykladu le zi'eJme.--- . Tim se komunikace mezi vsemi komponentami PC zjednodusuje.BIOS 1 1. mikroprocesor. jak budou pracovat mezi sebou jednotlivs dily. kam se ukladajf jednotliva nastaveni. PH startu systemu se naetou jejich ovladaee (ty jsou soucast! Windows) a vytvoff se tak tfeti vrstva BIOSu.. I . ze se BIOS sklada Z n)znych ovladaM. je potre a progra (B .y zarucena spravna funkcnost a tim stabilita systemu! 14 BI05 a Setup pruvodce ztJkladn{m nastavenfm poCfta{. upravfme v Setupu. Tyto inform ace jsou k dispozici po startu poeftaee. System si tak dokaze detekovat disketovou mechaniku.1 BIOS Poslanr BIOSu v 1. zasunutem do patice zakladnf Zakladni deska je tim co sp . jak a kam maji ulozit soubory nebo jak tisknout atd.. poce av.etrl.zity. typ pameti.Ch rne. nezavislc na mome~talne . V praxi to znamena. obvodu.. J e zde zapsan vlastnf program BIOS a jeho data . Operacnf system tecry nekomunlkuje s hardWarem. Druhou vrstvu BIOSu tvoff eip s nazvern CMOS. N a zakladni desce jsou elektronieke obvody tvoffcf chipset.. ale nemusi se zajimat 0 konkr~tnf para~e:rym dat.i~~ly ~ak~adnf desky a pfedava je vyssi vrstve PC .operaeme YJ~ _:vmS! "prekladacem" rnezi hardwarovymi castmi PC a 0 eraeVllC1 ~:~!e~::e: -d op. uzeme SI uvest maly pffklad: Diky BIOSu vidi 0 eracnf s t' ~~:~uJa(ko ~ltOzhllste uhn:isem ukladat a efst.e 15 .rozhrani {API} \.).~-_ ---"'-r-_.e. povrc u. druh procesoru zasazeny v patici atd. sektorU atd.aplikacnf programove rozhrani). Parnef CMOS je trvale zalohovana knoflfkovym lithiovym napajecfrn Clankem. _~... . nernusr by!: vzo... Proto $[ instalujte do operacnfho systemu jen ovladace dodavane od vyrobce daneho zaifzenr. Tim programem je BIOS k aS1C npu utput System). jenz desku OZivIa vzajemne prizpusobt parametry jejfeh k~:. Vsschny tyto komponenty nesou inform ace samy 0 sobe ve vlastnich pameteeh ROM (tuto cast BIOSu ulozenou na pndavnych kartaeh oznacujeme jako firmware). ze si BIOS vytvoff tzv.ov. h -l<l _. Deje se to tak.____ r Aplikc:lcnll .) . API (Application Programming Interface . Tyto tfi vrstvy BIOSu zarucujf komunikaci mezi aplikacf a operacnim system em na rUznych druzich hardwaru. zavisf cely vykon poeitace.. ojuje vsec ny uuy pocltace (procesor.. PH rozdilnych konfiguracich hardwaru je tak vzdy zaruceno standardni rozhrani pro operaenf systemy.informace 0 moznych komponentaeh zakladnf de sky (ktere komponenty jsou na desce skuteene pou. nikoliv s hardwarem.

pouze sijej upravf. "I I prepravnl pcloha Obrazek 1. N ejznamejsfmi jsou: • • AMI BIOS (http://www. nebof nemusi psat k6d od zaMtku. Existuje jieh polepsf informaee do~tan:me pros re n .pravodce lflkladnfm nesteventm oocttece 17 . U prepfnace se tremi piny slouzf dvajako "nosi<~"propojky. I I. d) Ja budu pouzfvat program AIDA32 R merne hodne (napr.amibios. ale nejsoucastek tyto udaje najdeme P~l_?~~~~~z~p~cializOvanyeh programu. takze budeme muset BIOS znovu nastavit. nepotrebuje zadny trvaly zdroj napajenf. TY. Zavada se projevf tak. ze se clanek vybije. PH nastavoidet iln "" informaee 0 instalovanem hardwaru. nebo 3 piny. pHcemz si zapamatujeme polaritu (zpravidla je kladny pol nahora).. Naproti tomu cast BIOSu ulozena v parneti Flash ROM. pnpadne se hehern POST-testu ukaze hlaseni upozoriiujfcf na nesrovnalosti v pameti CMOS (napf. h k it I' h mad.phoenix.com) . 'Bude-li treba.3 Informace 0 pouzitem hardwaru Vyrobci BIOSu BIOS je stejne jako ostatni komponenty zakladnf desky vyraMn specializovanYmi vyrobei. Jumper bjva oznaeen CMOS clear a rna bud 2.~?_0f~ :~ar'e~ a podava dostateene mnozstvf infer(vvww:aida32. pamef CMOS je napajena z baterie. Vymazani obsahu Setupu Nekdy potrebujeme obsah baterie CMOS vymazat (napf.byI dlouhou dobou prumyslovjm standardem kompatibility a je zarukou v kvalits POST a v perfektnf dokumentaei.I I Kapitola 1. K tomu slouzf utility flash umoznujicf zapis do eipu. Nemusfme kvuli tomu vytahovat baterii z patice. V pffpads potreby je vsak mozne nahrat do Flash ROM DOVOU verzi BIOSu. jsme zapomneH heslo pro vstup do BIOSu). CMOS Battery State Low. U starsfeh pocftacu se muze stat. Nynf si dovolfm malou odboc u v • Baterie Aby si parnef CMOS pamatovala iidaje.je v soueasne doM asi nejrozsfrenejSfm BIOSem mezi zakladnfmi deskami viibec. Propojkou pak propojime prazdny pin se sousedmm. ze se zaene opozd'ovat systemovy cas. V manualech a popiseeh d Hlavne nas budou ~aJl~at soueasn~ a ht" e neco je moine zjistit ve Windows. ale i nadale se muzete setkat s BlOSy pod hlaviekou Award. 1.hu). . CMOS Checksum Failure). Vk od tematu k nfi se vsak budeme casto vracet.potrebo~at C? ne. ~t~oft Sandbra. Opatrne ji ze zakladm desky vyjmeme. Phoenix BIOS (www. stejny jako se pouzfva pro naramkova hodinky. ktery je pro oso m pOUZl1 e . Cas propojeni zkratovacfeh pinu by mel bjt alespoii pet sekund. s jehoz pomoef obsah baterie CMOS vymaZeme. uvidfme obrazovky programu v jednotlivyc api 0 ae .r: . V takovern pffpade musfme baterii vymenit.l:i :~i~:\ezimy prace. cfmz baterii vymaZeme. Na kaZde zakladnf desee tedy najdeme baterii ueenou pro napajanf pameti BIOSu. Tohoto BlOSu vyuzlvaji hlavne dalsi vyrobci pocitacu. U dvoupinoveho jumperu proste oba piny zkratujeme. Jde a maly knoflikovJ clanek. .com) . ale na kaide zakladnf desee najdeme prepfnac (jumper). Odpojenfm baterie vsak vymazema udaje z pameti CMOS. V roce 1998 byla firma koupena spolecnostf Phoenix.3: 3pinovy jumper 16 BIOS a Setup . ve kterem je ukryt BIOS (na konei knihy je tomu venovana kapitoIa 4 _ Upgrade (flash) BIOSu).BIOS Jakjiz bylo receno.firma svlij vyrobek prodava jako OEM a umoziiuje tak zmenu kddu. u hodinars koupfme stejny typ a baterii vlozfrne na mfsto. Je take velrni rozsfren.award. musf byt napajena z haterie. Award BIOS (www.eom) . vani Setupu budeme..

poel a POS -t ...I ~ I I kapitola 2 Start -""tace -.

. 2.II Kapitola 2 . Aby to nemusel de- • Iat pri kazdem startu. nebo beep kodem). CD-ROM.10. a . objevujici se na obrazovce behem startu Informace 0 zobrazovacim adapteru Zpocatku uvidfme v levem hornim rohu obrazovky (pomerns o instalovanem zobrazovacfm adapteru. Ten je ulozen na nekterem z datovych medii (nejcasteji na pevnem disku. 5.e 21 . Pokud jsou POST v poradku. id tifikacnf k6d (BIOS Reference Number). . ldenti?kace Udaj~ je poz nehoz vyc.:~a~~~~:~~e~ke.05.00. vyhleda BIOS zavadec operacnfho systemu. 2. v " . VIZ ap. Uvodn! obrazovky cinnost jsou dulezite informace. Po uspesnem provedenf POST-testu se na obrazovce objevf seznam hardwarovych prvku pocitace.:1: Informace 0 grafickB karte ___ BIOS a Setup . Pote spustf BIOS testy POST (Power On Self Test).11 0 plug-and-play a systrfmovych zdrojich). NVIDIA TNT 2 Model 64 VGA 810S Version 3. JestIize rna nektery hardwarovy prvek poruchu. 3. • • Na prvnim radku obrazovky vidfme vyrobee BIOSu. nou a BIOS nas 0 poruse informuje (hlasenim na obrazovce. AGp. pgr . merne sIozrta a pro kazde 0 vyro ce .ouzity cipset.00 Copyright (C) 1996-2000 NVIDIA Corp 320MB RAM kratkou dobu) informaci Obrazek 2. z nichz vytvoff API.20 -------------- typ graficke karty . Ve ~PO?ni ~asti ob~a~~. LAN). uklada si tyto udaje (tzv. idai . jimiz zjistf jaky je v pocftaci hardware.k 4U ade (flash) BIOSu) BIOSu zde spatfime novejsi tidaj. ESCD) do parnsti CMOS (viz kap.pravoac» zakladnfm nastaven{m pocfta{. V teto kapitole sf strucne popfsems kroky probfhajfcf behem startu pocftace a pak se zastavime u krocieh: nekterych skutecnostf dulezitych pro praktickou praci. Po nalezenf nacte zavadec operaeni system a ten dale naets vsechny ovladaes pottebne pro komunikaci s API (a jeho prostrednictvfm s hardwarem PC). Obrazek 2. 2 Pro praktickou BIOSu. Start BIOSu probfM ve vice Nejdffve BIOS prohledne vsechny sloty (ISA.2: Identifikaeni elsla BIOSu '-~---.1 1.Start pocftace a POST-testy 2 2.'AlDA32 Stejne tidaje pohodlneji a rychleji zjistfme pomoci programu . . ale muze to bft i disketa. POST-testy neprobsh. BIOS Release Number ukazujici verzi BIOSu (po prepsam DaIsrm u ajem je .. PCl.. patice procesorn a parnstf) a z jejich pamatt ROM pfecte informace. Start pocitace a POST-testy Start pocftace Informace 0 typu a verzi BIOSu Pak se nam BIOS pfedstavi svymi identifikacnfrni cisly.t~me vyr v 'h 'b BIOSu odlisna proto se jf nebudu venovat.

4: Hardware poc{tace Tip: Odaje 0 discfch se tykajf pquze diskti IDE. BIOS Date EiJ 1!fJ Operating System EiJ ~ Server ' EiJ . Computer Motherboard $CPU 0 mikroprocesoru: CPU type . Pokud buderne mrtlnstarovany disky SAiA. 000. protokolem ATA 33. tedy Base + Extended.3. Master Disk . ale f 024. ou . SecSlave Disk .ani na sekundarnfrn kanalu nepracuje druhy disk. CPU Clock . Cache Memory . . Updale n If necessary.j storage Input OO·~ Video BIOS is more than 2 years Old.. Beh~m uspesneho prubehu nych diskil).typ disketove mechaniky. zjisvten~ POS!-t:~ty. Metoda adresovanf sektorii je LBA..frekvence mikroprocesoru. temer vzdy to bude mechanika 3.ezakfadnfm nastavenrm pocrtace 23 .Master Disk .:-nvneJd~leZlteJslch udaJu vypise dle verze a vYrobce BIOSu) ale ty u v~ o~r1?.7 0 hardwaru/O (E)lDE).estu.velikost zakladnf pamsti.~~~~t ~a~r'1TI test_o':.ku 2 4 HeJ udezl eJsll~. Stfednf cast tabulky POST obsahuje tidaje 0 dalsim hardwaru jsou shromazdsny udaje 0 externfch pametovych jednotkach: • • pocitace.com!en!Product8ldefaun.la P:oobih~j~:?c~. ale dnes je integrovana v mikroprocesoru. Extended Memory Size . Maximalnf velikost pameti Base byla 640 KB. Prim. kapacita je 40 GB (tiplne presne 38.I·~m ~Company Base Memory Size . ?et:~ci pevBIOS az po uspesnem ukonceni test.ek-aWckecrSelne sQustavy. CPUID/ucode ID . EiJ~ $ • .GB je opet 1 024x vetSf nez MB). Hodl'lota 1 024 WcMzr z bim3n1r ¢fselne spul:>tavy ~ Je to 210. JfP~ Vefikast pameti je uv<idena hue!'v KB.00PG 0512812002 05128AJ2 06t16AJ1 • • (0 co jde.na sekundarnfm CD-ROM.:p BIOS Type Properties BIOS Type BIOS Message BIOS Date Value Award Phoenix. JeJl presny obsah Bemuze lisit (po~ n prfkladu.velikost rozsffene pameti. Z hlediska Windows (ktere jiZ takto pamef nedelf) ajejich aplikacfje dUleZity soueet obou udaju. Jde 0 poziistatek z dob DOSu. kdy mely pocitace operaem parnef rozdelenou na zakladnf (Base) a rozsffenou (Extended).phoer'ix.44 ME. peimem disku (Vysvetlenf k terminologii pevnyeh disku je v kapitole 5. o~mace zu.80 i±I ~ S . Obriizek 2. • Obrazek 2.typ mikroprocesoru. Velikost operaem pameti naseho pocftace je 128 ME. Ta by la drfve soucas ti zakladnf desky (proto ji najdeme spoleens s iidaji 0 operaenf pameti). kanalu pracuje jako master mechanika • I. ktery vidfta na obraz'.KapitoJa 2 ~ Start pocftace a POST-testy V levem sloupci hornf casti obrazovky jsou uvedeny iidaje • AIDA32 v3. VSe si uvedeme na . 22 BIOS a Setup prCivOdc. Informace a BIOSu (AIDA32) D r' dOL te:t~~e n: ~z~~!~a~~~~ou V' .tidaje 0 disku master primamfho kanalu.Motherboard I!Illl Memory I!Illl SPD ~Award ~Award § Video $810S ~ . 0 velikosti I Field ~BIOS . neba MS. rozhranf pracuje podle protokolu ATA 100.an~p~~~ti.Award BIOS v6.08 GB . Ptevod rneziobema jednotkami nenf a. DisPlay Mu~imedia ~a ~ Chipset Manufacturer Name Product InformaliOn Phoenix Technologies Ltd.!!! System Pravy hornf sloupec ukazuje tidaje • pameti umfstene na zakladnf desce. nemus'J bS't 1/ tabulbe uvedeny. ar: ware poc~tace. PrimSlave Disk . •£ v es .velikost pamsti cache. pnpadne cf. • • Sec.:v~~l:y. Informace o jejich nalezenf se vsak urciteop. Informace 0 hardwaru pocitace :formace. j6\l( benem POS1·t. V lev em sloupci Diskette Drive A .stavaji.5 a hardwaruiO mikroprocesoru). coz je dnes standardnf hodnota.5" s kapacitou 1..identiflkaenf k6d mikroprocesoru pitole 5. httPIMww. je vysvetleno v ka- I®I CPUID 1>.druhy disk na primarnfrn kanalu nemame. Jak jsme mRlt zq.

Menici se efsla pray€! probfhajfcfho Nove BIOSy . vy_ Hlasenl Cache Memory Bad. Tip: V dnesnfeh pocftaofch probfM start velmi rychle. NejcastejSf hlasenf. uiivame dva porty s beznjrni adresarni. Na nasern PC poParalel Port(s) .a a POST-testu najdeme na WW'Vif-strankach mu muzeme presne identifikovat chybu. DUlezite jsou sloupeeky Device Class. yznam 8042 Gate . Do Not Enable Cache CMOS Battery State Low CMOS Checksum Failure Popis Vadna pamef cache Nfzke napetf baterie CMOS.3 Hliisenl No CPU installed xxxxx xxxxx Chybova hlasenf Popis Nenalezenf zailzenf v systsmove v rozsilujfcfrn slotu Uspesny prilbeh testu Chyba parity Karta parnetl na adrese xxxxx rna chybu na adrese xxxxx Pokud se nektery z POST-testu nepodan. ukazuje obsazene pamefove banky.1o~y z. 24 BIOS a Setup . . tu na obrazovku. MOzeme Ie take zJlstit pozdeji. na kterych komunikuji seriove porty PC. v nichZ najdeme typ zaffzenf (napf. kontroIer IDE) a IRQ s pferusenimi.. System completed On Self Test PowerPOST-testy probehly (ispesne Zacalo vyhledavanf zavadecs operacnfho systernu Computer now booting from operating system Tabulka 2.o BIOSu odpovidat nezbude.'YPISUJI pru~eh POST:te~ohU obrazovky nebo v ramecku na obrazovce. bude ji tfeba vymenit Kontrolnf soucet je chybnY. pocitace. Zastavit je 1ll0~eme pomocr klavesy Pause (a start nekofikratzopakovat). dlsketove mechaniky pevneho disku Poslednf cast tabulky ukazuje zanzeni komunikujicf prostrednictvim sbernics PCr.O~il. Navic existuji POST-testy pr. Diskette Boot Failure DMA Error .4 POST-k6dy .12 0 hardwaru/O rozhrsnict. V pameti je zapsano n~co ji~eho treba net v debe vytvorenf kontrolnfho souctu. tv' ch produktii a ty samozrejme pouzivajr ruzKatdy vyrobce vsak nabfzi ne~olik v~na:ebs l~ moine zaradit do phlohy vsechn. nez se porozPokud tedy tabulky v Prfloze nebudou vasemu . POST-k6du. " dil nekolik ukazek k6du POST-testu vtrobc~ B!. nenf pi'ipojen k napajenl) Chyba ve velikosti napcljecfho napetf procesoru Chyby behem testti Nepracuje brana A20 kontroh§ru klavesnice Chyba v dek6dovanf adresy 2.elze. t vi uvidfrne cislo nepodareneho testu. testy se zays. • "' o.Start pocftace a POST-testy Y pravem sloupci strednf casti tabulky najdeme: • Display Type . FDD Controller Failure HOD Controller Failure INTR #x Error Keybo a rd Error KB/lnterface Error v konektoru klavesnlce Parity Error ???? Memory Parity Error at I/O Card Parity Error at Chyba parity v systernove parnetl na neznarne adrese 2.ukazuje tabulka (vychazsl jsem z chybovych hlasem AMI BIOSu). Dfky tonektera z POST-kontrol s. Fyzicka velikost pameti na zakladnf desce je jina. Pokud POST-testu vidfme v pravem spodrum . Pro predstavu jsern do ~r.aIa . takze fada udajO pouze problikne.y o~J_11e?1 ne k6dy pro POST-te~ty. • DDR SDRAM at Bank Poznamka Konfiguracf porto $9 CMOS System Options Not Set CMOS Display Type Mismatch CMOS Memory Size Mismatch _ zapsano zabjva kapitola 5. Hodnoty v pameti CMOS RAM jsou vadne nebo chybf Typ videa uloteny v CMOS nenf detakovan Blosem.adresa paralelniho portu.. diagnostick9m progtamern (viz obrazovky progralllu AIDA v mnoha kapitofach knihy).~ Chybova hlasenr POST-testD desky nenf mikroprocesor System failed CPU test System failed memory test No keyboard detected No floppy disk detected No IDE hard disk detected CPU temperature CPU fan failed CPU voltage out of range too high V socketu lakladnf Spatny test CPU Spatny test operacnr pamiW (zpravidla nejsou DIMMy ve slotech) Nenalezena klavesnice Nenalezena disketova mechanika Nenalezen pevny disk (na sbernlci IDE) Vysoka teplota CPU (asi spravne neprac4ie ventilator mikroprocesoru) Chyba ventilatoru mikroprocesoru (napf.KapitoJa 2 . zpravidla je opet po menit baterii CMOS.adresy. ~ogIcky te y YBIOSy upravovane velkymi VYrObClpocltacu. ktera tato zaffzeni pouzivajf. je 0 tom uZivatel informovan na obrazovce. Dnes se pouZivaji hradne displeje a monitory normy YGA. hlednout na V/WW-strankach vyrobce.A20 Error Address Line Short vyrobce BIOSu: .typ displeje je opet prezitkem z dffvejska.provoaoe zakladnfm nastavenfm pocl1ace 25 . net v CMOS RAM Start systemu z diskety se nepodaftl Chyba fadice DMA BIOS nemuzs komunikovat BIOS nemuze komunikovat Chyba kanalu prerusenf x Problem s ktavesntcr Chyba 5 kontrolerern 5 kontrolerern je • • Serial port(s) .

1 kratke 2 kratke 1 dlouhe.Kapitofa 2 . J a k 0 prfklad uvedu tabulku beep k6du· ompaq. nsoo je vadna video RAM POST-testy byly uspesne Beep kody Compaq: "BIOS od specla l'lzovany'ch vyr' obeu a pots jej mfrne upravuji. V takovem pnpade se uplatiiujf zvukove signaly . ku C ObC1 Velci W oblasti uprav jsou take beep kod y. Chyba videa: video DAC je vadna. V pffpade chyby 8 vyzkousime jiny videoadapter. ze.l treba zKontrolovat propoien . pocrtaen . spatne pracovat ventilator. • 26 BIOS a Setup . nemohlytesty chybovY) bychom melt obdrzet do 3 S . nebo je adapter spatne zasunut ve slotu.le5Ky. udsje v pameti ROM jsou chybne ill Celkova chyba (pffcina neznarna) Chyba vldeoadapteru Chyba AGP videa (nejcasteji rozsirujrcr karta) Spatna operacnt parnet.mfor~aGe 0 ~ruekund POkud se tak nestane. 2 kratke 7 plpnutl (stfidajf se dlouha a kratka) 1 dlouhe nekoncicf pfpanf VYznam POST-testy probehly bez chyb .4 K6dy Compaq . presto uvedu alespoii nejznamejsf k6dy. JI. nebo Tip: Obecne platr. ._. Castou pncinou je rovnez nedotlacena videokarta ve slotu AGP (ktery rna dye rady konektorU nad sebou). Pak bychom meli obdrzet pouze zpravu 0 chyb8jfcfm adapteru VGA.. mft nastaveny spatne parametry v BIOSu) 8 9 Tabulka 2.). Jejf pncinu muzeme odhalit tak. . je chyba v zobrazovacfm adapteru atd. pameti Chyba parity Chyba pri testu read/write Chyba procesoru Chyba kontroleru Vseobecna chyba Chyba pameti displeje Chyba kontrolnillo Chyba read/write souctu parnetl ROM v reglstrech CMOS klavesnice POST-testy probehly v poradku Nedetekovana operacnf parnet Nenalezena videokarta Chyba videoadapteru Pfehrata CPU.3 K6dy Award 10 11 2 kratka otpnutr 1 dlouM a 2 kratka prpnutt 1 dlouM a 3 kratka prpnutr 1 dlauM pfpnutf Chyba parnetl cache Chyba POST behem hardwarovych testa Chyba videa.kart}' ve slotech atd.2 K6dYAMl Obdrzime-li chybovy k6d. ale puvodni chyba se jiZ neobjevf. PUJl. 1 kratke. ze vyjmeme vsechny rozsifujici desky ze zakladm de sky. Beepkody Pocet pi"pnut! 1 BIOSu AMI: Vyznam Chyba v refres. Znamena to. ··behu POST-te5m (at jiz bude uspesn9.5 8eep kody Beep kody BIOSu Award: Beep k6d 1 kratke plpnutf behern uvodnfho loga BIOSu Opakujfcf se pfpanr 1 dl au he pfpnutf 3 kratka 1 dlouhs pipnutr 2 kratka Rychle se opakujfcf plpant behern prace systemu parnet] Opakujfcf se vysoky/nfzky ton VYznam Nektere chyby vsak na displej vypsat nelze (napf. V pfipade chyb 4-7 a 9-11 jde 0 fatalnf chybu. 2 dlouhe Tabulka 2. je nutna zkontrolovat ventilator nebo spatna parnef videokarty 2 3 4 5 6 7 Nepracuje timer zakladn] desky Chyba v CPU (maze bYt spatne zasazeny ve slotu.. patrne DIMM Chyba v obsahu RAM Tabulka 2. Ii prcbenncut._ Chyba kontro Iru 0 soucVtu BIOS ROM . Pokud se objevf stejna chyba i po vyjmutf karet.Start pocftace a POST-testy 2. f p repfnacll c. nebyl detekovan monitor. Jednou z a • "' vO 0 Beep k6d 1 kratke 1 dlouhe.beep k6dy. muzeme se pokusit vyresit problem: • • V pffpade chyb 1-3 zkusfme pouZit jine pamefove moduly. spocfva jeji pncina v zakladnf desce.tsavoace :a!Jkladn{m nastavenfm po6ftace 27 . Vyznam signahl je zpravidla uveden v popisu zakladni desky. Jejf pffcinou muze by! bud ohyba ve video ROM. ze pncinou problemu je nektera z rozsii'ujfcich karet.

kapitola 3 .

1. konfiguracnfch obrazovek. Esc konei Setup bez nastaveni. Pro rychle volby jsou k dispozici take funkcni klavesy (vsimnete si jich na obrazetch).1 AMI AWARD PHOENIX Stisk klavesy DEL bshem testu pametl pfi startu PC (behern POST-testa) Stisk ktaves DEL nebo CTRL+ALHESC behem startu PC Stisk F2. jine pi·ibYvajf. Jeji vyznam vsak zUstane stejny. jak Setup otevfft. N ejeasteji pouzivame klavesy sipek. NejrozsffenejSi jsou BIOSy phmo od vyrobee BIOSu.: PrvnT nabfdkoviJ obrazov/{a • Setup se ovlada pouze klavesnici (ovladanf mysi se obcas objevi." je nabidkova obrazovka nahrazena rad0'. Setup nespoustfme Z operaenfho systemu. Prvni typ je asi castejSf a ja z neho pfi vykladu vychazfm. ale behem startu poeftace. s kterym bude deska spolupracovat. BIOSu.~~eL : fa~l. k fi aci (0 naeteni bezpecne a optimalnf konF7 naClta S~tup. nektere hodnoty z obrazovek Advanced Chipset Features Power Management Setup PNP/PCI Configurations Integrated Peripherals PC Health Status ESC: Quit F10 : Save &Exit Setup Obsah obrazovek Setupu jednotlivych vyrobcf nenf samozrejme shodny. ktery nam umoznf definovat hodnoty BIOSu..Save Defaults.v oPtll~ahlzo. U Setupu "SVlS e i:m nabidek (u horniho okraje obrazovky). Standard CMOS Features Advanced BIOSFeatures FrequencyNoltage Control Tabulka 3. Pomocf Setupu muzeme tedy zvolit hardware. 31 30 BIOS a Setup . Page Doum. Muze se tedy stat. BIOS Setup Defaults) figurace pOJednava kapito a.1. kovou a iednotlive radky jsou vstupem do dal~~h.--' Kapitola 3 . Zpravidla to byvaji: • • FlO konci Setup a uklada nastavenf. Date. ale v knize se mu nevenuji). najdeme vzdy pi-i startu pocftaee na jeho obrazovce a take v manualu zakladni desky. Nektere se ovladaji pornoei obrazovek. Ovladam nem mja so 3. kdy stiskneme urcite klavesy N ejcasteji pouzfvane klavesy ukazuje tabulka. . jehoz prostrednictvim muzeme BIOS konfigurovat. t 1. Vstup do Setupu Load Fail . ~. • • S vyvojem hardwaru se take men! parametry rnizi. a Enter. nastavovat parametry jednotlivych prvku a tak vlastne doladit spolupraei vsech hardwarovyeh slozek. nez je popsana v knize. ale prj vykladu narazfme na nekolik problema.oravoace zakladnim nesteventm pocrtace . na konci kazde kapitoly jsou pak uvedeny rozdily mezi obema druhy ovladam. BIOSy upravujf (velmi easto se s tim setkame u notebooku). • . CTRL+ALT+ESC nebo CTRL+ALT+S Ovodnf obrazovka 0 ~.Save Defaults BIOS Setup Defaults Supervisor Password User Password Save & Exit Setup Ellit Without Saving Po spusteru Setupu se dostaneme do obrazovkoveho menu. napr. jine z menu umfsteneho na horrnrn radku obrazovky (v knize jej nazyvam "svislYm" Setupern).Setup 3. Dalsim kriteriem pro delenf BIOSu je jejich puvod. Vyznam voleb v obrazovkaeh si samozrejme vysvetlfme. Page Up. k 1 zl°te a vzdy k nemu na obrazovce najdete napovedu. F6 nacita Setup v bezpecne konfiguraci. Compaq nebo Dell. . nastesti se vyrazne nelisi. Setup • • • F1 spousti napovedu- F5 vraci k predeslyro hodnotam . Prvni obrazovka Setupu je vlastne nabid 1'h.- :Select Item • Time. s maximalnfrni moznostmi konfigurace. ze ve svern Setupu najdete nekterou volbu v jine obrazovce. Asi nejvetsim problernem (z hlediska vykladu) je existence vice verzi BIOSu. 0 o 0 ' Setup je program. Hard Disk Type Obrazek 3. nektere parametry nastavuji "natvrdo" a BIOSy jejich pocitaeu pak nenabizeji tolik konfiguraenich variant. . Velci vyrobci poeltacu. Informaci 0 tom.

. ceo 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 ~ 11 12 26 13 27 14 21 28 ia 25 19 20 .2: Obrazovka -svisteho Setupu s fadkem nabTdek U +/·PUIPD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7.::====. Vlastni nastaveni provedeme jednoduse.._ " . __ _n. 33 .7 Souvislosti: Vysvetlenf termfhlJ a mozne . . Ve svisle ovladanych Setupech odpovfda teto obrazovce volba Main...Setup I II I . month.Kapitola 3 ._.. ·Datum~ cas ~i asove C B[~~·ij"~~. nastavenl najdete v kapltcle 5.:-.OK Aktua~nr aso. ~---=====:.. Ve Windows XP dochazi navie k synchronizaci casu automaticky. Maji vyznam zejmena pH ozivovanf zakIadni desky Cnebo po vYmene baterie)..2 Standard CMOS Setup Detum Obnjzek 3. Pohodlneji vsak oba udajezadame z Windows. V nasem pffkladu je zrnena hodnoty provadena klavesami Page Up a Page Down (viz napoveda ve spadnf casti obrazovky). 0 niz si povime..S340] [Not Detected] [ English] <Tab>.. Secondary Master: SecondarySlave [ST320413AJ [Not DetectedJ [Asus CD. Time: datum a cas jsou prvnimi nastavovanYmi hOdnotami.: System Dale: [10:28:551 [02/05/2002J STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Tuem 26 1999 Time (hh.. behem prace s Internetem.1t 32 BIOS a Setup . diskovych jednotek a bYva zde uvedena informace 0 velikosti operacnf pameti.~~~~~~·~t~_ __'_.2 Obrazovka "Bvisleho" Setupu.ij.. year and century . 0 pevnem disku (£)IDE.e pasmo: Stfedoevrop5ky be~ny ces c __ 1 i II Storo" Obrazek 3. <Shift Tab>.. (vidfte ji na predes1em obrazku 3. Stacf poklepat na ikonku casu umistenou v pravem dolnim rohu Hlavniho panelu.-----. or <Enter> selects field Language: 1.44M.. '_.Optomized Defaults F6: Fail-Safe Defaults 3.. 3..pnivodce zakladnfm nastavenim poMace rae . .. : ..I I I Main Syslem Time....3: Standard CMOS Setup Je prvni nastavovacf obrazovkou.4: Nastavenr casu z Windows P . Primary Master Primary Slave . . nenf tedy nutny Mdny zvlastnf vyklad kern nabidek).~' hodnoty. s fadDate.5 in EGA/VGA All Errors 640K Video Hall On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: E t Select U~:Move n er: F5: Previous values 65472K 66496K Obrazek 3. Pravadfme zde predevSfm konfiguraci data a casu. Kurzor mnistime na menenou hcdnotn. kterou pak pffslusnou khivesou zmenime. [15:40:47 .mm:ss): 10: 00: 00 IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master tOE Secondary Slave Drive A: [AutoJ [None] [Auto] [None1 Item specific Help Adjust calendar clock Item Help Menu Level Change the day. . . e se zarizenimi IDE .

snadnejsi 3 tidaje: Cylin~er. neho radlce IDE.5: Obrazovka Standard CMOS Setup rOE HOD Auto . ale na kanaly IDE mohon bjt pnpojeny j jine prvky. LS-120 a Magnetoopticke mechaniky..6: Konfigurace IDE • A uta .:Move Enler:Select F5: Previous values +!-PUlPD:VaJue F10:Save ESC:Exit F1:General Help F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults IDE PRIMARY MASTER Obrazek 3.de zatfzenf pnpojene.] ManuaL [] Access Mode CHS LBA Large Auto [] [.disk nebude hledan. .pfi ruenim vk a am ge~d .~~~~~~l:jde v podstate 0 ~lastnosti integrovajdeme v sekci Standard CMOS Set?. nekdy podrobnejsf informace chybf. a tak sf vse ukazems prave najeho phkladu.2 Start poc#ace a POST-testylUvadnf obra- . popiSeme sije podle pffWadu z ob~ razku 3.Detection IDE Primary Master Access Mode Capacity Cylinder Head Precomp Loading Zone Sector Press Enter Item Help rOE Primal)'_!I1!!~l!r None " [] Auto [.5 in EGAlVGA All Errors 640K 65472K 66496K Ifem Help Menu Level Change the day. 0 nalezenem disku budeme informovani behem POST~testu a take v zaverecne tabulcs POST (viz obrazek Hardware paNtace v kapitole 2.Kapito/a 3 . _. 0 n 'iz nepouzfva. Head. Ve spo d m'v' ti obrazovky vidfme parametry cas 1 kou detekcf). bezstarostnou a ez •. Nastavenim kurzoru na radek disku a stiskem Enteru se dostaneme do konfiguracnf obrazovky konkretmho disku IDE. Nekdy je naSetupy poskytuji jeStE~dalsf mozno~l.Detection. ( brazovce integrated Peripherals.~ame. . Vsechna zatfzenf se pfi spravn~m nastavenf Setupu konfigurujf automaticky. Volba rna vyznam pouze s kombinac! Manual v nasIedujicim radku. kde budou parkovany avic y poslednf cylindr. Pro upl~o~t jeste d~~ vsak je. ~ it raci se zanzenfmi IDE.orovoace lflkladnfm nastavenfm poCftace 3S . Oplomized Defaults IDE Primary ce disku: • Master: z teto fadky vyvolams pomocne okenko. Zde zadavarne nekolik parametrU. ~ak~~~ev~tS~nou neudelame chybu ani zaskrtnutfm auto rnaSoueasne disky pouzivaji meto u . nejsou pfipojeny (B[OS je behem startu ne u e o' .e me poslednf cylindr. Pro kai.44M. t v. . ke kabelu IDE marne k dispozici jeden radek obrazovky. Start mOzeme zryc~lItt Y .Setup Mezi zaHzeni IDE pam zejmena pevne disky. b d hledat).D~ak~~~~t:: Detection).F5: Previous values +!-PUIPD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7'. nebo mizev pfipojeneho zaHzenf. protoz: pr~fo~~e~z:~~~e~ EIDE vyznam _ muzeme nastavit (mfsto. STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Time (hh:mm:ss): TueflM1'26 1999 10: 00: 00 [Auto] [None] [Aulo] [None] 1.. ale v provedenf IDE se take vyrabejf jednotky ZIP. kde zadavame rezim detek- None .] [I [] NejduleZitejsim zafizenim IDE je pevny disk. tieke detekce.---_ . 3. RovnezLoadmg Zon. ze 19" cas. pouze I'd" metriekych parametru disku pos aCI Manual . IDE HDD Auto . Vedls hidku vid1me zvolens hodnoty. v'" W '" . volba Auto) spotfebuje behem startu PC ur~iTip: Automqticke VYhledavan~ dl~~UZ(zadame Noneu tech dlsl(LJ. 1Y mohou Setupy ukazovat rUzne: bud' jen zvoleny rezim detekce. protoze najde a nastavf parametry disku (ktere bychom jinak museli zadat rucne). .Detection: umistenim kurzoru na tuto volbu a stiskem Enteru provedeme automatickou detekei pevneho disku. U starSich Setupu byla teto funkci venovana zvlastn! obrazovka IDE HDD Auto . 0 nichz vfme. J~k.6 "Korifigurace IDE". takze je caste spatrime na 0 34 BIOS a Setup .. Nejcasteji to jsou mechaniky CD (ai "obycejmi" CD Ci RW nebo DVD).. v d ehoz bude prekompenzace provaden~). E H-:Move nter: Sleet e . Ve vetsine pffpadf nam tato volba zaruei 0 zovky/lnforrnac~ ~~~~~~r:v~u detekci disku.- -_ • -~--~-~----~ - ---_-. t d u bude provadena adresace sektoru na disku. stftku kazdeho disku. Access Mode: zde :?bi.O. Obrazek 3. nechat je yhIeda:. se~. man tho year and century IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master IDE Secondary Slave Drive A: Video Hart On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: oC:itace). nejdtfve je vsak nutne do Setupu zadat spravne hodnoty.. .disk bude hledan automaticky behem startu pocitace. 'ho disku (Setup je ziskal automaticpnpoJene H-.. Zada plnim: Precomp (cIslo cy~ndru..

)('Iy mohou bit na obrazovce Standard CMOS Setup (ci Main) nebo v Integrated SouvisJosti: V9klad k problematice SATAje v kapitOle 5. v 1/ . D' A Ackoliv je disketova meehanika sta~ zba~tavujeme v fadku rlVe. + SATA pfifadi prvnfmu kanalu zaiizenf PATA. TA racuje se starsfm operaenfm systemem. dnes standard. Peripherals. najdeme ve vlastnostech fadice IDE dalSf volby.5" . PrilmerS./1 .ame':Y Je~:ouho .. Nastavenim muze bit pfistupne pfes fadek On-Chip Serial ATA (muze bft v obrazovce Integrated Peripherals). nekdy je automaticka volba oznacowlnajako Maximum. v zavislosti na pouiitem operacnim systemu. PATA (je to diiIeiiitC pH bootovani systemu). 3 5" s kapacitou 2. Sectors/IRQ .NET Server). v ~ Enhanced Mode SupportOn: definujeme spolupraci s operacnfm systemem. zda zanzsm f pripojene k portu 1 SATA bude Mas er. ti k fipoJ'eni floppy rnechani .Setup Multi-Sector Transfers. IDE Pori Settings: deflnujeme. musnne vsak pracova . + SATA. 36 -----BIOS a Setup ~ prC/vodce zakladnim nastavenim _ pocitace 37 . 1 ] 'ATA Maxirnalnf pocet ' . konce iii~ota: A. me ra y ik: K °li zpetne kompatibilite muze . lei • ypsano ehybove .. v nemZ bude zaffzeni IDE pracovat. VU 's t nabizi tyto moznos 1 p chaniky.p 0u ifvli se velmi malo. Pokud to PIO mode: muzeme rucne zadat m6d. ovat zahzem. par. do. • Disabled: Vypina fadic Serial ATA. se tyM zastavem s a .Kapitola 3 .I • Auto' Automatieka volba provedena BIOSem. ik t 0 SATA bude Master.. . 0 KB tara nepouzfvana norma. : pocet soucasne pfenasenych sektorll rnuzeme zadavat manu6lne nebo automaticky.r.4 MB . v ) hem testu POST. Jemuz . lATA a Serial ATA pracuji spolecne. t pouze ehyby klavesnice. MOinostijsou nasledujici.s • Promer o. Blocks per Interrupt. kd yz . 2000). N as k' 'nam protoze se jii dlouho pouzrvaji " vy " 'hradne monitob:~e~. Uvidime zde nasledujfci moinosti: Onboard IDE Operation • • Mode: volba rezimu. Pokud nas BIOS podporuje praei se zafizenimi SATA. All But DIskette ne b u de brat v uvahu ehyby disketovych mechamk. PATA PATA Video ry normy 'kt' Take tento fadek ne~~~.) dve zafizenf IDE. Radekje stupny. prvnim bude Tactice PATA.. pokud v fadku Onboard IDE Operation Mode zadame Enhanced Mode.2 MB . v hidee IDE Configuration..di. • '.. bootovam POCl "d i ehybe v v v zane " . kdyi Seriove ATA praeuje s novvm operacnfm system em a PATA se star1m. Disketovci mechanika v Pl~Sb~: Compatible Mode pro starSf operacni systemy (Windows 9x.: Nekdy je spolupraee obou zafizeni definovana opacne. v ascm- v. Radek je dostupny. 'pocftace stale potre na. (Muzeme POUZl Combined Mode: ParaH: d t ym operaenim systernem. s kapaciiou 1. Enhanced Mode: ~apn:a 0 e t pod novym operacnim systemem. • a na disp ej je v " "'tace nebude pferuseno prr No Errors je opakem pre desleho pnpadu. praeujeme po s ar . Prumer 3. Radek Halt On (Zastavit. • • • v v V'tJ'en ULTRA DMA Mode: opet moznosj rucm110 zadam rezimu DMA (obe poslednf volby PIO a DMA bjvaji spolehlive detekovany automatieky). Enhanced Mode pro nove operacni systemy (Windows XP. d fi . sa.5" s kapaei itou 720 KB . . .88 MB . • • • Primary SATA.rumer. VGNEGA. SMART je dobre SMART povolit. pokud obe zafizeni pracuji s novjm operacnfm systemem. VGA. zadavat kapacitu mezemm. Port 1 Mode: zadavams. "' Serial ATA nebo Slave.25" s kapacitou 36 v 0v Vstup k definowini spolupnice IDE a SATA muze bit napf.8 0 peYnem disku SATA. • SATA Only: Serial Pi p . budeme pouzivatjen • . J ej'. SATA. ktere pOriy bude POuZivat r. Monitoring: zapfna nebo vypfna hJfdani moznych chyb pevneho disku. pn i hlasenf yo PATA Only vypne fadic SATA. zahzeni je 6.. MultiSector Setting... disk umj. druhy zbude na + SATA pruadf druhemu kan::ilu zaffzeni PATA. z pohledu fadice SATA. ra nepouzivana norma. Halt On . Windows. zda zarfzenf pripoj ene por u t nebo Slave.Reakce na POST-testy . pokud v radku Onboard IDE Operation Mode zadame Compatible Mode. • • • PATA • • • • t Prumer 5. Secondary SATA. HDD BlockMode. o. Kazdy e up . "'d nalezenf ehyby se inieializace zastavi V] nyt All Errors by me o bvt nastaveno vz y. P.25" s kapacitou 1. na JeJICh z chyby nebude POST-test reagovat: Nekdy je mozne em . stara nepouzfvana norma. Serial ATA Port 0 Mode: zadavame.predpovidan prostrednictvim JC.. b zafizenf Serial ATA 1 Para em. t rtu pocftace pfi nalezenf chyby be. c . PATA. Me. All But Keyboard bude ignorova . jestliZe Parale1ni ATA praeuje s novjm operacnim syst€mem a SATA se starjrn.

'd· til . d·) cw f¥ Tip: Jedioou legalnr cionostf kay.USEBHJontrol Ban~'~Keyboara\:tnitiaIKeyboardlndjcators nastavrme na 2.50 Secur. e em startu se k1c:ivesnicenekontroluje.brazQvce Windows. N epatrne se tak prodlouzf bootovam.ltyOption APIC Mode Setup MPSVerSionControl For OS Enabled o.S' VeTIl e tedy Enabled. Ten pak bude zaveden z jednotky. Jedno. musf to b. Boot Other Device .Yt povoleno v teto volbe.aby BIOS postupne hledal operacni system na ruznych zafizenfch. Must byt vzdy zapnuto.-----~--." (. r-~--·-~<----. Pokud ctlJ::eme Numtock zal!lfnatautomaticky. +/·PU/PD:Vafue F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exif F1:General Help F7: Optomized Defaults Obrazek 3. I mozne niiak konfigurovat.ock. Operacni pamet' J ' . Dnes je tato kontrola zbytecna._ e det e k ovana automatlCky. neni j' . P . proto je aktivace pro obe cache spoleena. U druheho typu Setupu .!:) post'YP {mam jej wlsouseny 'Ie Windows XPj: V pflhtaSQvaot o. nepi'ihfasimese vSl. ale pnpadna hardwarova chyba je odhalena jiz pfi startu PC. kdy testy nejsou tak dukladne a pomalejSf se standardni delkou testii. b d • NOT INSTALLED b vh . Zrychlime tim start (bude se prohledavat jen jedno ZaTIzenf. ale vy.vnem star-tu Dude NumLock zapnut uz v PfVRi pi'1hlasovacf o. Dnes je cache L2 integrovana v procesoru.3 o Obrazovka Advanced BIOS LT t S .ws zapneme klavesll Nurnl. PClkuEitedysys~e~~~o.prvnf zarfzenf Second Boot Device .zaplsu do bootovaciho sektoru _ na f· hI __ ~astaVIme Enabled. operacnih6 systemu.liM. rnusjme to. na nemz je nainstalovan operaenf system. Aktivaci (Enabled) pfehodime jejich poradf (z A: bude B: a naopak). Ostatnf zaTIzeni je dobre zakazat. • • • • First Boot Device . a tak jsou udaje v _ .brazovce Windo.Jl bootovaci sektor pevneho disvat o. musfme zapis dOboata- 38 810S a Setup pr· d.~ startovacl hodnoty soustredeny ve volbe Boot. muzeme ji zde zapnout ci vypnout. 3.Kapitola 3 ~ Setup V nekterych Setupech naleznete misto Halt On hidek K. 1?o ope{o. Behem startu tak bude zapnuta numerieka klavesnice (jako bychom stiskli NumLock)..---------ADVANCEDBIOS FEATURSS------- ~----~< Virus Warning CPU l1 & l2 Disabled H Enabled yper-Threading Technology Enabled ~ulck power On Self Test Enabled First Boot Device Second Boot Device Floppy Third Boot Device Iii'lj.du$sJ je vsab tent. Third Boot Device . vsechny pozdejsf 80. asemm: BootSector Write!!! Possible VIRU. uvo ce zakladnim nastavenfm pocitace 39 . kdyz jsou v PC instalovany dye disketove mechaniky (coz se dnes jiz nedela). Boot Up NumLock Status: Doporueeno je Enabled. J.SSelect (For DRAM>64MB) ~:n OS2 VIdeo BIOS Shadow Enabled H!.aCJh~sektOrtf2apisujeme. Hyper-Threading Technology: Pokud zakladnf deska podporuje tuto novou technologii (je vysvetlena v kapitole 5.tretl. Marne dve moznosti: • Fast.5 mikroprocesoru). Doporucene nastaveni je Disabled.itne jej vypfnajr. kdy se otestuje j khivesnice. j . bude BIOS informou Cont~nue (YIN)? Doporucene nasta _~. Tip: Operacnr systemy Windows 2000 a XPf!!i'i svem startu ovladajf NumLock samy a Impltc.druhe. rea ures etup Je za par~metru.lu kJfce HKEY_ CUR" RENT:. na nemz je operacni system) a vylouCfme neehtene nactenf viru ze zapomenute diskety ci CD. ovliVnittake ve Windows: Pustfme]:lfograro R£GEDIT fl hpdno. pneme pocftiac. na nichz bude po skonceni POST-testu hledan operaeni system. :Move Enfer:Select F5: Previous values Item Help Select Your Boot Device Priority Swap Floppy Drive: Ma vyznam pouze tehdy. Poradf bootovann Zde definujeme poradf jednotek. PH vyhledavanf chyby nebo instalaci systemu doporucuji nastavenf podle obrazku ObrazovkaAdvanced BIOS Features Setup. bude se behem startu kontrolovat pocet stop instalovane disketove mechaniky. me:-ena na stanoveni startovacich hodnot Ukazka tohoto menu je na konci kapd~. ktera prepina mikroprocesor do realneho nebo chraneneho reznnu. CPU Ll & L2: Aktivuje vnitrnt systemovou cache procesoru Ll a externf cache L2. ey oar s eventualitami: . je instarace vacihosektoru payoUt! erne mstalovat.lk. Sejf velikost . Boot Up Floppy Seek: Je-li povoleno. Pro beznyprovozje nejlepe zadatjako prvnf disk. Boot Other DeVice Hard Disk Swap Floppy Drive Enabled Boot Up Floppy Seek Disabled Boot UpNumlock Status g~abled Gate A20 Option Fast Typematic Rate Setting Disabled X Typematic Rate (Chars/Sec) X Type~atie Delay (Msee) . Vv .7: Obrazovka AdVanced BIOS Features Setup Virus Warning: Nektere viry (One Half Pieck . Advanced BIOS Features Setu Quick Power On Self Test: POST-testy pracuji ve dvou variantach: Rychlejsi. Gate A20 Option: Kontroler klavesniee (obvod 8042) obsahuje branu A20. na nfz bude nalezen nejdhve. a tak doporucuji nastavit Disabled. • INSTALLED.. ku a m?h_ou tak snadno znicit vsechna data Pok napaqa. kdy je nzenf brany prirazeno cipsetu zakladni desky. Stare mechaniky s kapacitou 360 kB umsly pouze 40 stop. I a etupu 0 JeJI veIikosti pouze informativ~f. pocitac je bez cache podstatne pornalejsf.

"tichy start" (Enabled)..ovacm~ ~~dmmk~~chZ omoci pl'oehcizfme do dalsfeh ob~·a~ove~. User PasS1. je rnozne jeJ vymazat (ale srnazeme Urn cele nastavenr Setupu).rye zee a bylo jen zbytecnyro plytvanirn operaem parneti. viz kapito1a 3. Pokud zadarne druhou moznost. Auto. I dky POST-testu. Existuji dye normy MPS: • • MPS 1.ent vjpisy potlaef. Zpravidla se tedy setkame s nastavenou hodnotou 1.. 5340 1 st Boot D&.pruvodce zakladn(m nastavenim poMace . ktery bude pouzfvan zakladni deskou. z~am vetsiny voleb je zl'ejmy. • • Security • • Typernatic Rate (Chars/Sec): udava rychlost opakovani znaku ph trvale stisknute klavese (pocet znaku za sekundu).ot Demtola 3. Niemes!taga Display Fast No Enabled Enabled APIC Mode: Na novejsfch deskach najderne vylepseny fadic prerusenf -APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). Pokud jste vlastniky OS/2 a mate vice nez 64 MB RAM. Popis vyrnazanf Setupu je v kapitole 1. ktere se casto pfepfnaji mezi ehranenym rezimern procesoru (umoznuje pristupovat k pameti nad hranicf 1 MB) a rsalnym rezimem (dovoluje adresovat pouze prvnf megabajt operaem pameti).. Volbu nastavte na hodnotu Fast . Windows nebo OS/2. ale najdeme je i v jinyeh Setupeeh. protoze zvlada sdfleni jednoho prerusem vice zanzenfmi..a~ Video BIOS Shadow: ... n Y b' ". ktery dokaze zapinat a vypfnat branu A20 ryehIeji nez fadie klavesnice. Typematic Delay (Msec): prodleva mezi stiskem klavesy a zacatkem opakovanf znaku (v milisekundaeh).Ureuje. ::::iZ. Tip: Jestlize heslo zaporneneme. Oproti puvodnimu r'adiei prerusenf umf obsluhovat vice rnikroprocesoru (kazdy z procesorfi rnuze ohsluhovat prerusenf). Dnesni paROM na videokartaeh nm. To p~st~lP do'systernove RAM. PouZiva se pro nastavenf typu funkce MPS (Multi-ProcessoT system). jen jejich stl'Ueny prehled. branu A20 zapina a vypma fadic klavesnice.lce 2 nd Boot Devlco 3 rd BCtOt Dellice Vlastni heslo zadavarne v samostatne obrazovce Setupu. Option: urcuje okamzik. BOQ1Sottlngs Configuration Qulc~6001 QuiclBool Add On ROM Olsplay Mode 800tuP Enabled E""blo<l Force On BIOS PSil ~ou5e Support Num~Dc.Kapitola 3 .OS2. ~ . . b 'nat podporu mysi pfipojene k porrt: ekd je mozne zapmat. Boot Device Priority . . Naopak dru a momos BootuP Num-Lock: zapnuti klave~y ~um~ock.. . nastavte tuto volbu na hodnotu OS/2.e. je obrazek. N ovejsl Windows (2000 a XP) by nemely mit Mdne problemy (specifikaci 1..4. Hit DEI.Boot Settings Configuration Soot-Devlc. . Ureite nastavte na Enabled.4 podporoval dnes uz historicky Windows NT Server).u. dnes nejvice pouzfvanou (zavadf lepsi podporu sbernice PCl). bude rrns 0 "" ' is hlasen! z BIOSu ulozenych v pametl Add On ROM Display Mo~e: vo!t.' d. Menu Boot Pfi konfiguraci jde 0 to. jimiz ovlivnfme vlastnosti klavesnice: . .. Cich BIOSil. ve kterern bude BIOS pozadovat kontrolu hesla. rl~T~S~idfme Mhern bootovani PC vjpisy z dflROM pffdavnyeh karet. zh~da~e-h t ~~:p Cur.. v opaenem pffpade na Non . "OS -aficke karty zkopirovan do operacni p.k Aulo TypemaUc Ra1e Boo\ to 0512 Walt for F1 If Error . povolfme-h .ni Druha Boot Settings Configuratwn slouee Priority vybirame porac1i b. budeme heslo zadavat pouze ph vstupu do Setupu. V prvni ra~lce Bo. jak phstupuje k operaenf pameti nad hranici 64 ME. Setup.lJO?·d..sh?~asobne po hl J t 1 dostacujici a zapnuti teto volby by tak meti grafiekyeh karet maji pnstupOV?U . navrzeny podle Standardu PC2001. Mosnosti konfiguraee yvaji: . Menu Boot " . jeho mozny tvar ukazuU svisleho Setu?uje s~art. Ph nastaveni na System jsme na hesio dotazani pfi kazdem startu poCltace.1 je puvodnfrn starsfrn predpisem. Vidlme dve ~a~~adDlIadky: s J~~o ra~i s heslem (definief hesla se zabyva kap~Nekdy zde najdeme take radek ~ec~nty ~uo/ User password). OS Select (For DRAM>64MB): Operaeni system IBM OS/2 se od ostatnich liSf tim.11 Prace s hesly Supervisor Pass·word. Disabled. Sl Fast tu PS/2 . Typematic Rate Setting: Zapsanfm Enabled zpffstupnfme dalsf dva hidky. a tak uvedu if k zadani zbylych startovaclch P~Iarne~. Muz vybirat zeOW a . venovane menu Boot. Takovymito systerny jsou napf. Typematic Rate: rychlost odezvy klavesniceerne 41 40 BIOS a Setup .11 Prtice s hesly -Y Su?e·rv~sm J:'a~s. zda rna byt ~I gr 1 d bach kdy byl phstup do parnetl meti poCitace a pouzfvan odta:ntud '.A5U5 CD . • Normal.~~~: ?S. MPS Version Control For OS: Toto pole rna vyznam u vfceproeesorovych systemu.pfiradfte tim ffzeni ehipsetu..l~. Y. N ekter: volby jsou e nove.2 BIOS/Vymazanf obsahu Setupu.' am iako Quick power On SdfTest.oOtov~ClC:a. Enabled.Setup . ty sarnozrejme vysvetlim podrobneJl: Main Advanced Security Power Boot Info Exit . e li Disabled uvidfme behem startu vys e Quiet Boot: zadam " t POST zobrazeno logo OEM. Pri(Uity __ FirSt floppy Drive ST·320413A PS. aby stejnou specifikaci pouzivala zakladnf deska a operaem system. VyuZijerne jej take v jednoproeesorovem PC. Quick Boot: rna steJny vyzn J . MPS 1.4 je novejsi variantou. ne 0 vypr PS/2 Mouse Suppo . To je podstatne ph praci v operacmch systemeeh.

y pro spustem Setupu (napf.32 min). Nekterym programum muze tato parnef vadit. Pokud poeftae nastartuje behern 5 minut. kdy nebude pracovat Tce. Moine hodnoty jsou 2 a 3. . kdyz v predesle volbe mfsto SPD pouzijeme Manuan. Tip: GacheabJe . Pokud pamef zvladne 2..£J. jsou take rUzne moznosIiv. zpravidla je vsak volba nastavena na Enabled.ale pozor na podivne zatuhavani PC apod.· v novana kapltoJa ADVANCED CHIPSETFEATURES DRAM Timing Selectable CAS Latency Time Active to Precharge Delay DRAM RAs# to CAS# Delay DRAM RAS# Precharge Memory Frequency For System BIOS Cacheable Video BIOS Cacheable Memory . a tak je rnozne ai kesovanf BIOSu zakazat. System BIOS Cacheable: zapma pouziti pameti cache L2 i pro oblast pamsti BIOS ROM Cadres FOOOOh FFFFFh). .3 psa.!~le~ a pak je behem POST-testu rur: Setup). Pro manualru nastaveni jsou dostupne frekvence FSB.3 Advanced 810S Features Setup..ns v. 'Iakova konfigurace je vsak velmi slozita a naroena. pokud ale mate problemy se stabilitou. v' obce z on 19ur~~l ?bvodu ~akladnf desky. mo.ou nepatms zvysfme vykon.. v. frekvence FSB a AGP. umoznuja doladit mnoM vlastnosti za.4 0 pami!ti je take popis znacenf pametovych modulu). 8. Press DEL to DRAM Timing Selectable (Auto Configuration): Muzeme vybfrat z varianty SPD ci Manual. Video BIOS Cacheable: cache L2 bude pracovat take s oblasti videopameti BIOS. 4.nastavf se automaticky. navic malokdy vede k vyraznejSfmu zryseni vykonu.toto je zpjisob. fj' SOtlV~$lo$ti:ZaJdadnr VYSvetlenr k na I' . Prot02e konstruk u ve m. (Pokud SPD pouZijeme. NskterEigrafieke karty vyzaduj]. DRAM RAS# Precharge: opet poeet cekacich prodlev pro signal RAS. standardne 'e n zobrazeno hlaseni 0 nutnosti stisku klave~ ~. V naSi obrazovce koncf timto radkem velby vymezene pro ryehlost operaeni pamsti..9: Obrazovka Advanced Chipset Features Prvnf cast se tyka k nfi o gurace rychlosti operaenf pameti. . nez udavaji jejich specifikace. aby tato polozka byla Disabled. 3. Tepelne OChr· . obnova nemusi byt iiplna a SDRAM neudril datal DRAM RAS# to CAS# Delay: specifikuje prodlevu mezi signaly CAS a RAS. 0 pametiza.4 0 pameti. Pamsti vsak casto snesou vets! zatez. V opaenem pifpade nastavte hodnotu 3. V' Boot to OS/2: rna stejny vyznam jako Wait for Fl If Error: je li zadano E bl d vesy Fl.. a tak nastaveni vypneme. jak nastavit nominalnf (a tudfZ spolehlive) hodnoty. kIn.) CAS Latency Time (SDRAM Cycle Length): je prvni "manualnf" volbou konfigurace operaen! pamsti (dostupna je pouze tehdy. . pHcemz optimalnf je z hlediska rychlosti hodnota 2. 3. ceka system pn jakekoliv chybe na stisk kla- Hit DEL Message Display. Jejf dslka by mela byt 0 malo veti§i. doplnfm js] . ze se vyplati casovani podle SPD vypnout a nastavit phslusne hodnoty (viz daISi volby nize) manualne. rneli bychom radek nastavit na ~k iadnfm nastavenim 42 BIOS a Setup .aobraze.. ale narocnejsl na rychlost parneti. mezi nimiz se provadf obnova pamefovych modulu.Hole At 15M· 16M Delay Prror to Thermal A~P ~perture Siz-e(MB) Inlt DISplay First eSA LAN (Giga LAN) DRAM Data Integrity Mode "":2:"".KapitoJa 3 . nastavte 3.16. ml roprocesoru/Tepefnfl ochrana. Zejmena usedU)~crrmJ textu naJdete_ v kapitolacn: 9. Memory Hole At 15M . Pokud nastavime SPD. budou nektere volby v obrazovce Advanced Chipset Feoiures tykajicl se casovam pameti nepffstupne . nastavenf prodlevy pred signalern CAS (Column Add1"essStrobe). nebo to proste zkusfme ..dulu SPD. upec naJlt. arre 11"11 roprocesoru TCe J'e e '" ' . megabajtem pro nektere stare karty ISA. 'k eo razov y Advan d Ch' SIt ne tere volby opet najdete v jinych b k' ce ~pset Features v Setupech jeste dalSfmi volbarni ktere muzete v SeOtrazohv a~~. ale bude-li tato doba prilis dlouha. e opera~ni pameti. tieky snfZime spolehlivost. a 16. v opacnem pnpade bychom (krome onoho vyhrazeneho megabajtu) pfisli i 0 veskerou pamef nad hranici lf ME. :Move Enter:Serect F10:Save ESC:Exit F1:GeneralHelp F5: Previous values +'·PU/PD:Value F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults Obrazek 3. H!. ktere tuto oblast potfebuji. . nez je dplny start PC. Prfklad vidite na obrazku. Mens! prodleva je rychlejsf.krnUjln.~ozo.! Active to Precharge Delay: ureuje poeet pfistupu do pameti. 550 -k .orovoa. Melo by zde byt co nejvyssi efslo (aby obcerstvovacfch impulsu by10 co nejmene). ale prakti jejich nastaveni. takZe by se yam mohlo zdat.. Delay Prior to Thermal: nabizi nekolik casovych voleb (napf. . najdeme u frekvence pamati Auto. Menu fevel 8 4 4 Auto Enabled Disabled Disabled 16 M' 128 In AGP Enabled ECC Memory Frequency For (FSB Frequency): zde nastavujeme frekvenci pametf. Sloty ISA uz v poeitaefch nenajdeme. ktere deska podporuje. nechte zapnuto.4 Advanced Chipset Features TIetf obrazovka Setupu je zamefena na detailni k fi . Kvalitnf pamef zvladne nastavenf 2. Nastavime-li v prvnirn radku SPD..' "oe Za pocitace 43 . D9J@ •• Item Herp . hlavne ~ladm desky.Setup I as Select. na e . form ace. Jde 0 dobu behem startu pocitaee. ale zmenou defaultnich para:etr0 v~. BIOS pfi kazdem spustenf poeitace pfecte inforrnace ulozene v SPD a podle nich nakonfiguruje chipset . QQhl~setu a 5.keS0vanf (tedy presuny pameiove oblasti do pameti cache) Je u6innejsr net shadowing (pi'esuny parnetf ROM do operacn" RAM) . Ta by mela by! uvedena na modulu (v kap 5.~veno En. •.16M: Tato volba umoziiuje vyhradit pamefovou oblast mezi 15.viz kap. Z techto dUD vodu s b ce dkesekjsou odlisne.

spravnYmi prvky.) AGP Aperture Size (MB): ureuje velikost pametoveho prostoru PCl vyhrazeneho pro grafiku (a take maximalni mnozstvi systemove RAM. s nimiz se muzeme setkat: AGP Mode: ureuje rychlost komunikace zakladnf desky se slotem AGP graficke karty. takze potreba alokovane systernove RAM klesa. Nejcasteji zde najdeme: _ ' _ _ ta . _ ni desce integrovana graficka karla. Mode: Tady muzete zapnout nebo vypnout kontrolu obsahu pamerna samozrejme cenu pouze tehdy. zadavame velikost operacnf parneti. _" b . v nfz muzeme radek venovany siiove karte take najft). Dalsfm dUleZity-mfaktem je.1.Speech Configuration . muzeme prostfednictvim teto fadky ureit. nastartuje se poCitac v pofadku bez ohledu na to. fk je venovana kapitola 5.6 Integrovane gra I Y .. Rozhodne tuto hodnotu nezadavejte dlouhou.Kapitola 3 . nahrazujfci nekterou z easto pouzfvanych rozsifujicfch karet. Presto doporueuji zadat spravny typ graficke karty (AGP nebo PC!). Radeji tedy mejte nastaveno na Enabled. Drazsf. kterou zvlada vase grafieka karta (lx. 2x. • d . BIOS pfi kazdern bootu nebude zbytecne inieializovat grafiku tam. muzeme z e u 0 ec Configure DRAM Tlmln~ . kde nenf . Doporucuji nastavit v 1'OZmezi 64 az 128 MB. 32 a 6 . Zakladnf desky jsou tim ehraneny proti pocitaeovym virum. byvajf jeji ko?figuracni fadky umisteny Je~~ ~ao~~~~~ce Advanced Chipset Features. (Pokud nem na zakladm des ON·Chip . ktera bude vyhrazena pro VGA Shared emory rze: . V podstate se jedna 0 stejnou zalezitost jako u odkladaefho souboru Windows: cim vetsi je systemova RAM (zde RAM graficke karty). Rozumne je ponechat hodnotu Auto.tato oblast bude postupne zabirana jen v pnpade absolutnf nutnosti. Zapnuti II. II.ni ~dfte na 0~ra~ku~~!7~lps~tu). ktera z nich bude inieializovana jako prvni. . co zde nastavtme. 16.settn~gs (pro . reite zvolte Enabled. nastavenf.Setup 8 minut.prOvo dee zakladnfm nastavenim pocitace . tim mensf odkladacf soubor (zde apertura AGP) je zapoti"ebf. (Kriticka teplota se pohybuje oko10 135°C. N ejcastejsf volby jsou 8.Jnenaj eme. S vetsf lokalni pameti videokarty se do ni samozrejme vejde vice textur. (Pro integrovana zaffzenf maji Setupy zvlastm obrazovku Integrated Peripheral. Disabled volte jen pfi prepisovanf BIOSu na novou verzi (0 cemz pojednava kapitola 4 Upgrade BIOSu). DRAM Data Integrity Integrovana graficka karta .. Pochopitelne zde vidime r':idky kou Advanced Chtps~t . rui e-li nase deska technologii PAT a je-li osazena Performance Accel~:atlOn iod?:ol~gii povolit (viz chipsetulPAT). AGP Fast Write. 865PE. a proto uvadirn jeste dals. tvi SPD a rucmm nas ave prostre me vim .. VGA' ' '"'vypina integrovanou grafickou kartu. Mate-li jen jednu grafickou kartu.iJ Souvislosti: Zakladnfm vlastnostem .CPU Configuration II. Menu Advanced. podobne tern z predesleho vykladu 0 vance Advan Advanced Chipset settings WARNING: Setling wronq val-uesin the s~clions below my cause system to malfunction Configure DRAM Timing by SPD Performance Acceleration Mode DRAM Idle Timer DRAM Refresh Rate Graphic Adapter Priority Graphics Aperture Size Spread Spectrum ICH Delayed Transaction MPS Revision [Enabled] [Auto] [Auto] [Auto] [AGP/PCII [64MB] [Enabled] [Enabled] ti pomoci parity nebo funkce EGG. 8x). Init Display First: Pokud [sou v poeitaei dve graficke karty. BIOS Protection: radek znemosiiujfet pfepsanf BIOSu. nechte na \ \ \ Auto.PCI PnP II. #X. Takove zaffzenf pak muzeme zapnout (Enable) nebo vypnout (Disable).Onboard LJ"V'. ie 'este doplnen konfiguracni obrazovpffldad tohoto us~oi'ada. nevite-li. Nastavte tu hodnotn. . 4 MB afickou kartu.. 19u d Chipset Features." konfiguracni obrazovky z menu Advanced. ~y 0 45 44 ---------------------------------------------------------------. CSA LAN (Giga LAN): v nekterych chipsetech jsSJUintegrovany dals] obvody. . ze zde nastavens mnczstvi pameti automaticky nezabere systemovou RAM . toto pole povoluje rychle zapisovani. ktere lze alokovat graficke karte pro ukladani textur). M S'. Radek GSA LAN je prfkladem takoveho resenf Jde 0 sftovou kartu Gigabrtoveho Ethernetu (najdeme ji v chipsetech lntelu 865G. . protoze po dosaseni kriticke teploty bude procesor tepelnym senzorem odpojen od napajenf.BIOS a Setup . kdy BIOS sam detekuje prftomnost takto vybavenyeh modulu DRAM.. moznosti konfigurace chipsetu jsou rozdflne. cirnz zakazete jakymkoliv programum zapis do teto oblasti. protoze nektere viry dokazou BIOS nenavratne smazat. nema tento hidek vyznam a v Setupu Je. zapma/ .startovanf poeitace tim rovnez malinko uryehlfme. Ve svislych" Setupech vychazeJl podrol nejsi . 0 integrovane graficke karte.jJ. ~nboard VGA BIOS Update: zde povolfme (zakazeme) pfepsanf BIOSu gTaficke karty. ce So.Chipset II. Umoziiuje procesoru posilat data prfmo do pameti videokarty tedy bez nutnosti pruchodu operaenf parnetf.. jsou-li v zakladni desce pamefove moduly podporujfcf nekterou z techto kontrolnich metod.5s. Pokud mate grafiekou kartu s podporou AGP 4x a VYSSl. 865P).Instant Music Configuration Jak jiz bylo receno.' :~d~. pficemz jedna z nich je ve slotu AGP a druha ve slotu PCl..""=V II. doba reakee cidla je 0. ale bezpecnejsf moduly se pouzivaji predevsim v serverech.USB Configuration II. u Obrazek 3.0: Menu Advanced SPD' zde se rozhodujeme mezi automatickou konfiguraci t' nim (Vl'Z DRAM Timing Selectable). 'd ) 1 t AGP.

lovolen\ VIZ a .) '. PH Disabled jsou signaly ostfejsf. sf by'!:v operacmrn systemu J.:cd~bre si setHcl l'ezimy vyzkouset. ~ nebude schopen ze spanku probu 1.8..nehoz je poeftac enl • 81 (P08 .o!e monit~r a p~vny disk.' ~. jejich libovolne kombinace vsak mohou pi'inest problemy. Osvedcenou variantou je pfenechat ffzeni Windows (prostrednictvim ACPI. otevfena stranka bude uzavi'ena az pH potrebe obnoveni. . ..~. rto rnenst setrenf sr. nez pamefovy kontro1er zavfe otevfenou stranku nebo prove de jeji obnovenf (refresh). Auto . 46 BIOS a Setl. vsechny schopen se rychle probudit. DRAM Refresh Rate: interval mezi obnovenim pamefoyYch bunek. budou vypnuty. ztraci se obsah pamefuvych bunek _ system bude nestabilni. ne (. sptmku. ave 'I zici tracftko. dv~: ACPI function Suspend Type definuj e typ setrenr. R:- napaJenJ).S pro 128Mb a mensr pamefove chipy a 7. 64T. • OT . systemove promenne zaehovava v aktivnfm stavu. Dalsi obrazovka Setupu se zabYva pfedevSim seti'enim elektrickou energii. •. avsak obsahujf vice harmonickYch kmitoetU.6 fJ. Graphics Aperture Size: bylo popsano v odstavciAGP Apertu1'e Size (MB).. .Kapltola 3 . pocftac se kud ovsem nektera z k?mpon:nt (dn.potrebuje mene casu na vlastni reZii). Pri V)lwhanf mame k dIS?-OTip~ SnadneJsl Je volit ZPus.5 • 83 (8TR Save To RAM) bude ve ~~~~ ~ n :v~ych diskU atd. 7. "Reload Global Timer Events" . k'. (Opet je zl'ejme. ze umistenf radku v obrazovkach se muze liSit. V Setupech bYva moinost nastavit interval rucne (napf.it na Rezlm o m. ven ba W) ezim STR nepodporuje.) MPS Revision: Nastaveni podpory viceprocesorove prace MPS (Multi-Processor system) je vysvetleno v kapitole 3.O stavuJako pred vYPln~ k rta}Retim spanku v obrazovce Moznostl . do st<?Jneh. Pro bezne. desktopove stanice se doporucuje nastaveni Infinite.refresh nebude nikdy proveden pi'edcasne.LPT Port D!sabfed PCI PIRQ[A·D]# Disabled Wake Up Events Press Enter I t":: . .ychl9m probuzernm.3 Advanced BIOS Features Setup _ v popisu i'adky MPS Version Control For OS.Setup DRAM Idle Timer: N astavuje pocet nulovych cyklu. 0 w. muzete vyjit z defaultnfho nastavenf (15. jakY typ setrenf buACPI Suspend Type: z. (2) . Primary IDE 0 D~sabled Primary IDE 1 D!sabled SecondarylDE 0 D!sabled SecondarylDE 1 D~sabled FDD. 31.. Auto User Define DPMS Yes Stop Grant ~isabled Disabled lnstant-Off Item Help t: --Menu Jevel I I • ne stranky az potovarmm nastavenim. kdy je hodnota intervalu refresh pfeetena z modulu SPD pamefoveho ehipu.ur. a VYPI 'mi ACPI a ACPI .2. d ACPI povolfme."r ·0 z Windows.ozf tav s~stem~na disk ~f~Cpi~ P~:amfnam..' Fail-Safe Defaults : pOI Obrazek 3.ST.COM. fi opetovnem zapnutfm se vratim spanku.d~zadava:n:. ~ ~ pocitaee ktere jsou oznaeeny 80 aZ 85. pouze zapma. bude zapnuta podpora specifikace PCI 2. a pokud ano. Graphic Adapter Priority: viz Init Display First. .. APM zakazat) a setreni nastavovat z Windows.orcvoace zakladnfm nastavenfm poeftace 47 . Infinite. ce zakladnf desky rnusi krome rezimu .je castjrn 8 nulovych cyklech. spomy t.10 0 setfeni energif. . VJ'robde zvolen. tim je pamef rychlejSf . Dostupns volby bjvaji: OT. sr . Pokud chcete experimentovat. Ostatm I Nskdy byvajf v Setupech volby.8 j. 1'0 t0 .nyc S~ lemento~at jeste jeden Z rezimu 83 nebo 84. 128 f. U' 'etim ktere stts em . ACPI defin~Je sestwmo~. ICB Delayed Transaction: tyM se nastaveni sbernice PCL Nastavime-li na Enabled.L8) nebo automaticky (volba Auto). Je-li vsak refresh vysoka. se ve s anku z.Jp .Move Enter:Select • F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7 0 t rnized Defaults F6. b us?a~1 Pkr.1: Obrazovka Power Management Setup Spread Spectrum: Ovliviiuje modulaci signalu na sbernicfch.k Power Management Setup Sou1I'islostl: PopiS zakladhfch pojt:nu najdete v kapitoJe 5.UJe zap~u . 15.etl oV a J.. K dispoziei byva mnoho variant setreni (vychazejiclch ze dvou standardu APM a ACPl). ie Rezim spank~ mu". s tlme.6. Pokomponenty vcetne procesoru. Auto. 64. ys ill '?P.1. Pocitac se bude necekans vypinat nebo se z tisporneho rezimu neprobudi.Power On SuS~enSd) ~lStl m~~~l. V Uspomem rettrr.5\1 Shift muzeme zmen.pametovy kontroler buds provadet refresh okamzite po pnizdnem cyklu POWERMANAGEMENTSETUP ACPI Suspend Type Run VGABIOS if S3 Resume Power Management Video Off Method Video Off In Suspend Suspend Type Modem Use IRQ Suspend Mode HODPower Down Soft-Off by PWR·BTIN mtiIt!lliJ • • Infinite . o~'l a a' et pouze operacni pamef.LS pro 256Mb a vetSi pamefove chipy) a postupne refresh zvysovat (elm vysSi je interval refresh. '. l6T. = v 'I Ii 3.. (Prvni PCI karty nemusi v tomto rezirnu bezet. .1. ktere jsou povoleny pred tim. i' -.pameiovy kontro1er bude pouzfvat tovarm nastavenf (je to defaultni volba) Pameiovy kontroler provadi refresh otevrepro servery nastavenf OT..

li ..h11O CI!'iIR~I!o COOOCOOJ' 11 "~i ceo. J" spo e lye. 1) nejstarsi monitory se pak budou muset spokojit s hodnotou Blank Screen. at Vp zne . po stisku kla E .zmensenf odberu pevneho disku do Sleep Mode. Nekdy jsou nabfzeny pouze dva rezimy Min. Chcete-~j radeji prejil: do J J 0 m02ne • Suspend Mode . a take zobrazovaci jedmonitoru a pfepnutf 92 % pro mikroprocesor 99 % u mikroprocesoru.lc. nastavte zde hodnotu DPMS Support. .: .. . ptJdrZ'{e kJavesu Shift.je lepsi Power Management vypnout nastavenim na hodnotu User Define a rovnez vypnout ostatni volby.1.zadu~e. Uvede poatac do u~PQrneho rezimu obnovk retsn systeml"j Window$. Pokud vas monitor podporuje DPMS (Display Power Management Signaling). Vyrobci zakladnlch desek casto doplnujf vlasfnf reiimy. _ +.~ Mrli~jir»~~u. c~F.1. Suspend Type: zpfesii.N. relimu sptin~.. takZe j&pak nutns pfecrst st jejiCh popis v manualu zilkladnf desky a vsa VY-'Rou~et.by iej byl aby bvlo m -.Drf ~lL.rido!aa~ SttM'!l~lIr'4Jn_j"""""lzenf . e 1ne onfigurovat setteni (tensetHer rezimy: . avesyd tat..O:m"""". Video Off In Suspend: zadame-li Yes.Ymi zakladmmi "zelenjrni" funkcemi disponuje. Saving a Max.A. nebude monitor behem setricfho rezimu vypfnan..pokles pffkonu notku. po kterych BIOS zapne tfi v v v Run VGABIOS if S3 Resume' t 'ka se i . PH bled bude probouzenf rychIejsia1e namusf b''i+°vatl(Chal~t~ "Y.1.oI. :~~:::!~=l ·IU~~""~ '!Il5-r~~UMT!~ ~!ido!'~ZI-I. ale vas monitor nejak..IPQ . K dlSPOZlCI .4: fRQ Modemu 48 BIOS a Setup prQvod ce Za ~kl • admm nastavenrm pocftace 49 .OlJ1e rye e •. ntene mo 'd tail k t okra pracuJeme metodou APM).r . Obrazek 3. pH Disato . /ij .-u.3: Karta Reiim spanku .1. System pak pri uspam vypne vertikalnf a horizontalni synchronizacnf porty a vymase vidsopamef.:0 () setrenf energff. Neni-Ii tomu tak.Setup <I. €)ii~e&bl:OIIYd>~eI<- Enabled se bude karta pfi prob~~enf in~~~]l~izaee ~arty VG~ po Rrobuzeni z m6du S3.- Obrazek 3. muzete zkusit hodnotu VIR SYNC+Blank. • :!~~ ~_DI.2: VoJbasetficiho retimu Video Off Method: specifikuje zpusob uspanf monitoru.Kapitola 3 . a Jes e vo ba Auto.:It1'i) " . "Ij~ • • Doze Mode . Saving. ktera pouze vymaza videoparnet. bude vypfnan monitor podle zvolene Suspend rnetody. te vol byv Power . 0 sese nastavujf doby. kde je vypfnan pouze CPU. vypfna se jak CPU. Pokud jsme prostfednictvim ACPI pfedali fizeni spotfeby Windows.. ..Pa1~«c)'w!.4. Rezim sp. Pokud sem zapiseme No. tak chipset zakladnf desky .uje nastaveni setficiho rezimu. . ..H :l . Muzeme pouzft: • • Stop Gromi. Full (nebo Suspend Both). Tip: Presne defmice seti'icfch retllllu APM a ABPI [sou v kapitole 5. """ ~ !!I!I'HC:M..g• j~" ..tjliK~ ~ b : TW~~ll __ ~Wr1~cd= =~~Lt>-4lOM N~mni~-tlItf~~ . 0 je snfien 0 80 %.AGP driver).odber mikroproeesoru Standby Mode . ~ .. Obrazek 3.Management. 0 Ulo2faki:u'ini stay picrhy ne pevey disk.inku obnovlt) a vyprre poru<.-.I' . :':VYP[loutpos:fta'i .... coz splnuji vsechny moderni monitory.

Hot Key Power ON. ale pnpolen k naf)SJem. USB vesy). Main Advanced Security [Auto] [No] [No) Power funguje hlavnf vypina' nor""'me ("Y!>irui a zapilUi Suspend Mode RepastVideo on S3 Resume ACPI 2. Obrazovka APM konfiguraee se ope mja k vyrazns ... ~ . HardwareMonitor I Wake Up Events: volba. zda system muze bit zapnut PS2 mySi ci kIavesnici. .pr(JVodce ztikladnfm nastavenfm POI5itace Video Power Doum M ode. BUTTON ONLY a Keyboard 98. APM • • Pouier ManagementlAPM: zapfna a vypma podporu .. jakmile se k PC pokusf nekdo pHpojit modemem. _ __j Obrazek 3. nelisi od predesleho vy a u.je dobre nastavit na Disabled.Kapitola 3 . APM Confi~urat. arm. APM Configuration ..illP Help'---_ .r ke startovat z lokalnf sM (Wake on Tip: pocrtac mOze~e krome probouze~ ta). tedy vypnut. ._ ze "mekce vypnut".. pISU ra . pocftac.::~ By RTC Alarm By External Modem By PCI Devices By PS/2 Keyboard B PS/2 Mouse [Enabled~) [Suspen [SUSP~I~~) [DI~a [50 Yo] [Disabled] [On/Off] ff] [Power 0 I [Enabled) Reload Global Timer Event: teto bouzet pocitac ze spanku.•. e~ergll so~:~~ed:oleb zname z pfedeslriho vykladu. kdyzjsme v fadku POWER ON Function zadaIi Hot Key. Pro tuto funkct mus! by!: pocftac pouLAM nebo automatlCky (Power On by ~. nebo z integroVane (onboard) sfeave karty. Wake up z LAN: nastartovani obdrzeneho on pocitacove site. COM. KB Wake: system bude probuzen z reZimu S3 z USB klavesnice (stiskem klaPOwer On by Alarm: uzivateJ zada datum a cas probuzenf PC. Hard Dis k Power Doum Mode: volfme mod setrem (moz. Mode..0 Support ACPI APIC Support _~- lJlE!m sp~c.. Jednu z jejich Ve svislych Setupeeh bjva se~fem vyznam vesmy moznych variant ukazuje obrazek..!p Soft·Off by PWR·BTTN: urcuje funkei hlavniho vypinace na ski'ini pocftace. Power On by Modem: probuzenf obdrzenfm pfiehoziho signalu do modemu. nema zde nastavena hodnota zadn. muzeme nynf zadat tvar hesla pro start pocitace. . v. . v pfipa. _. tavenf Power managementu • AP M Configuration venovane detailnfmu nas . Isa . bl d] gls~l:dJ .. ktera jeste Upresiiuje moznosti probouzeni: • o Power On by PCI/Onbd LAN: system buds aktivovan sigmilem ze sbernice PCI (preSneji z rozsifujicf karty ve slotu PCI). Mouse Click. systemu prostrednictvim startovaciho signalu [Disabled] [Disabled] [Disabled] [ . FDD. musite B10Su sdelit cislo IRQ... KB Power ON Password: pokud jsme v predes1em hidku (POWER ON Function) zadali Password. Volime zde typ setHciho reHDD Power Down: po zadane periode vypne pevne disky. Dostupne volby jsou Password. . No.. . .limu: Suspend nebo vyznam pouze pH vypnuts podpore ACPI. ACPI APIC Support vysvet eno v r vI vadkuAPIC DaISf dva radky otevrou okna: . pocftac se vypne. dostupne . v 50 -------- _ BIOS a Setup .Setup Modem Use IRQ: Ma-li bit BIOS sehopen probudit pocitac ze spanku.. neakthruje h"'lnotu Suspend).. ..9 Frequency!Voltage Control. -dku teto obrazovky Je venovana ka Pitola 3.) Je-li ACPI v provozu. . ale neda se pou. Obrazovka Power .Video on S3 Resume Repost Auto. zadavame kombinaci klaves pro probuzenf PC. 'k] d .. prepnete se do reZimu Suspend. 't . St (POS) Only. Mouse Move. no do obrazovky Power. ACPI 2.pokud nem ACPI aktivovano.. PouZivame-li ACPI. nos ti jsou: Disabled. .:15: Obrazovka Power • • • • Suspend Mo d e 0 d POVI hidku ACPI Suspend Type. PoHardware M oniior je obra~ov~ . Nastavime-li zde rezim Instant-Off. .io_n~ __ Power-Ma~·a~emenuAPM Video Power Down Mode Hard Disk Power Down Made Suspend Time Out Throttle Slow Clock Ralio System Thermal Power Button Mode Restore on AC Power Loss On On Power On Power On Power On P P. I isou: 51 .". je nastavena hodnota Delay 4 sec a pokud drZite vypfnac stisknuty mene nez 4 sekundy. Suspend. . Hot KEY. . Drzfte-li ho 4 sekundy a dele. Th lze zjistit napfiklad ve Spravci zafizenf (viz obrazek 3. MuzeVto bit: casti obrazovky definujeme udalosti. . de ze nepouzfvame ACPL • • • ' '.lit pro SCSI disky... . POWER ON Function: definuje. ktere maji pro- • • Primary IDE 0 at Secondary IDE 1: aktivita na discfch prvni nebo druM sbernl._. ou venovanou napajecfm napettm a frekvenetm. VIZ radek Run VGABIOS ifS3 Resume. ce IDE.0 Support zapina podporu ACP I.. Standby). SUspend Mode: rna Standby mode. vou y jsou: .yvIiv. 'da Ib S8 Only. (Jedna se o soucast specifikace ACPI . ktere rna vas modem pHrazeno. LPT Port: udalosti na seriovem nebo paralelnfm portu ci disketove jednotee.13). proto jen struene: V .. dostupno volby Yes.

Setup • • Suspend Time Out: cas nednnosti systemu... budou IRQ a DMA prideleny automaticky. budou vsem rozsITUJlClm BIOSem. v PTIKabZovkemrty. r:. Volba se nasledne automatickyvypne.. u starsfch rozsifujfcich karat. do konfigurace plug-and-play prostre me Ve svislych Setupech v~t?~~l:~t trochu odlisne volby: Advanced. e. ~_ Resources Controlled By X IRQ Resource PCINGA Palette Snoop FDD IRQ Can Be Free IRQ 3 assignet to PCIIISA PnP IRQ 4 assignet to PCl/lSA PnP IRQ 5 assignet to Legacy ISA • • • • 4 assignet IRQ to PCIIISA PnP 3.16: Obrazovka PNPJPCI Configurations Reset Configuration Data (Clear ESCD): vtme.37.KapitoJa 3 . . • • • v·v .e . kud nemame disketovou me cham u. Marne-II vsak poUze S neja ou 53 52 BIOS a Setup . v. • PnP/PCI Configurations Reset Configuration Data I ntmnttt. N astavime-1i vsak na Enabled. pnpa d ne SCSI) . Pokud by se ~ J ~Vl Ypo 12e~ . a stemOvjch Zdrojfch.' Menu Advanced v v.) Power On By: zaffzenf. N a obrazku vidi P h tk' e velmi casto. bude start probfhat Minim zpusobem. pfinutfme BIOS. bled). zadanfm Power On se pocitac zapne a nastavenim Last State se vrati do stavu pred vypadkern napajenf. (IRQ 6). v W v.~~) mohou mit s tfrnto biGA ( grafieke akceleratory ne 0 a t (E dardni karty V napr. Za optimalni hodnotu se povazuje 50 %. Zpravidla je vyjadren v % skutecneho taktu (napf. po instalaci nove karty.1:1 0 plug-and-play. .~l usen{nf~e jedno preruseni pro ostatni zarfzeni. OMA 0 assigned to PCIIISA PnP DMA 1 assigned to PCIIISA PnP DMA 2 assigned to PCIIISA PnP sy. Pfi PowerOf{zustane pocitac vypnuty. . play.' k rtu ktera neumi plug-andRucni konfiguraci pouzijeme pouze tehdy.) IRQ Resources: tento ractek je pnstupny pouze tehdy.5). n. .25. System Thermal: zde povolujeme pouziti tepelnyeh oehran na zakladnf desce. ze pfi startu PC si BIOS nacfta konfiguraen] tidaje ESCD z pamsti CMOS.e vitsine karet. ktera vyvolala zavazny konf1ikt zdroju a znemoznila tak start PC. Standardni nastavem (DIsabled) vy ovuj 'h . pcr a hlavns zdroju. Volba je dUleiita predevsfm pro pocftace. . biev ·1 t" barvou miizete zkusit tuto volbu zapnou natsm problemy. (Takove stroje sice napajfme z UPS. J'imz zdroje pridelf BIOS. v. u nichz vyiadujeme nepretrzity provoz.5. (Nutnost pouziti muze vyvstat napf. marne k dispoziei tento factek. kartam prideleny systemove zdroje (IRQ.12. dnes se to pouzfva velmi rnalo. d . Legacy ISA: budeme moci zadat cislo kanalu rucne. Throttle Slow Clock Ratio: urcujeme takt systemovYch hodin v setficich rezimech.5. I • t' k r t rSA dnes s tim pro emy nej sou. 87. pokud v predeslem nastavenf (Resources Controlled By) zvolfrne Manual. Ponechame-Ii zde standardnf hodnotu Disabled. (Ma to vyznam pouze pfi nefunkenostl plug-and-play. ktere jsou jejim Obrazek 3. ) • No. . Restore onAC Power Loss: volime reakci pocitace po obnove napajeefho napetf (doslo-li pfedtfm k vypadku napajcnf)._ ~. po nemz bude startovat setf:icl rezim. y ta a IDE. Pfi volbe Manual zpnstupnime radek IRQ Resources a pfidelem IRQ a DMA muieme zadat rucne. ale iadny zaloini zdroj nema nekoneenou kapacitu baterif a nekdy i on napajenf prerusi. N astavfrne-li: PI OS· s timto hidkem se v Setupec se am Plug and ay . zadavet Yes. Power Button Mode: obdoba nastaveni Sojt-Of{ by PWKBTTN. nebo prechazet do setficfho rezimu (Suspend). I Auto (ESCD) Press Enter isabled Yes Menu Defau reset Data IR~_~~sources_~_~_. PoDsfaultne je nastaveno Yes.50.. Vyjimkou budou kan:Y n~. budeme. l t!.75. Windows (pi'esneji od WinGows95)..Move Enter:SeleGi F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults • • • 7 assigned DMA \ to PCIIISA PnP ' Tato cast Setupu je vyhrazena konfiguraci sbernice prostfednictvim prldeleny rozsifujicim deskam. aby zkontroioval karty a pridelil jim znovu zdroje (vytvofil nove ESCD).(ta(. Muzeme zde ovlivnit pfifazeni kanaIu IRQ a DMA: • • PCIIISA PnP: pfidelovam bude fizeno systemem plug-and-play. Byvalo to cas e u a e. Zadivame. t pcr Nektere nestanPCINGA Palette Snoop: je patjm biten. uvo _ v U~lV.V . Poneehams-li standardnf nastavenf Auto. zda vypfnacim tlaeftkern (na skhni pocftace) budeme vypinat (volba OnIOjJ). jehoz aktivitou bude pocitac probuzen. mOieme zkuslt No.prwodce zakladnfm nas/avenTm poi'. v V.) I I I Resources Controlled By: zde ovliviiujsma zpusob pfidelovani systemovyeh zdrojn.. o• yo t I· olnit IRQ pridelovane floppy mec amce FDD IRQ Can Be Free: zde m~ze.5. tvfm menu .name-bh :OZSlTIl~lel a . Dovoluje nam autornaticke zapnutf PC pfi obnove napajen]. t-edy Tip: Plug-al'ld-play u~e~1 vsechny ~'k nestandardnr kartou. coz p. Pokud chceme BIOS pfinutit k novemu pridelenf systemovyeh zdroju. napf.. I/O. ~~ kuje Volbou No bude preruseni nvolneno.6 PNPIPCI Configurations Souvisfosti: Zakladn! termfny jsou vysvetleny v kapltole 5 .62. DMA . VI n s stemove zdroje plug-and-play operac• Yes budou rozsifujfcfm kartam pride e Yt ~ k nacoctovsm systemu (graficka karni~ s stemem.

. . 7 0: pevnern disku 't (E)1OE a 5.. ._----~--.. :r~ nZt'je potreba snad stup k pfipojenemu zafuem. v . ze vase graficka karta IRQ nevyzaduje (najdete to v jejim manualu). v kagiO Jach 5. '_nt_~_g_ra_te_d_p_e_r_Ph_e_ra_l_a· OnBoa!!!. di k "' ifef blokovy prenos dat.... nizsi je tato hodnota.. Mentms hodnotu Disabled ci Enabled.Kapitola 3. ktere jsou e ~~I . bude IRQ pfidelovano plug-and~play.... ..~. . . USB . Enabled Enabled Disabled Disabled Enabled ~na~:e: _!l_~ __ .. nez ji bude muset uvolnit pro potreby jineho zai1zenf (pokud 0 pnstup pozada jina karta).1..OeVice _..2 Standard vv v' soucasti zakladnf desky..0 p v ..1 bu. PCI . kdezto tato kapi a popisu je nastavovanf vlastnostf radicu.Super 10 DeVice I.it Souvlslostl! v:ysvetlenr problernatiky najdete. Obrazovka Integrated Peripherals je ureena k povolovanf ci zakazovani techto prvku a k jejich detailm konfiguraci.Setup ~r-_~ __ .8. tfm rychIeji jednotlive karty ziskavajf pnstup ke sbernici. tehd kdyz chceme integrovany radIC name je nastaveno Enable~. sta?d. Dostupne volby jsou Auto nebo konkretm rezim .. . II PCI IDE BusMaster dovoIujeme BIOSu pouzfvat Busmastering pfi cteni/zapisu dat na zaiizeni IDE (v podstats pevny disk) (viz kapitola 5. oznos yvaji . lnstant Music Configuration Advanced PCIf"'nP settings WARNING: Setting wrong values in the sections below my cause system to malfunction Plug and Play OS [No] PCI Latency Timer [64J Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] Snooping [DisabledJ PCI IDE BusMaster [Enabled] IRQ 3 [Available] IRQ 4 [Available] IRQ 5 [AvaiiableJ • IRQ 13 IRQ 14 ---. d v dOY fi . Onboard Devices Configuration . V nasem Setupu je tvorena tremi fadky. bude jeho kon 19uraee rovnez . " '. ska obsahuje ra IC· CMOS S t (kde najdete velmi podobna nastavenf) se tykaIa pr:popitola disku. Speech vU'H'Y'U'd"UII ..OnBoard Device . jejichz prostrednictvim teprve vstupujeme do konkretnich obrazovek. f. Jedno IRQ tak nebude zbytecne blokovano. jenych3.. ktere jsou soucastI radl?e IDE. y .Onboard FDC Controller Auto Onboard Serial Port 1 Auto Onboard Serial Port 2 Auto UARl Mode Select Auto UR2 Duplex Mode Auto Onboard Paralel Port Auto Paralel Port Mode Auto ECP Mode use DMA Auto Game Port Address Auto Midi Port Address Primary Mastel Midi__l>ortlRg Primary Slave --l=-S~~r USB controller USB 2. Palette Snooping: viz PCI/vGA Palette Snoop.... hradit novejsfm ve forme rozatrujici . . a pokud zakladnf deZdeje soustredeno nastavovam~arame fi zde Jesw musfm upfesnit. disku/Rozhrani (EJIDE/Rychlost pfenosu dat).Ui¥ii:nnt ------] Press Enter Press Enter i . . uto nebo zadanf konkretni veradlcI. likosti datovyeh bloku. I IDE: za Ina/vypfna integrovany radic IDE. jak dIouho muze kazde zaHzenf PCI "drzet" sbernici pcr.mo~?~~abled.70 peimem. 3.. je rozumne poIDE HDD Block take A volit tuto vlastnost Mode:naP9ku.. avsak dIouM transakce (napf. pri praci s disky SCSI) se tim casteji preruSujf. jestliie zadams Reserved. Chipset .~- -_'- .. '-' • • IRQ 15 [AvaiiableJ I Obrazek 3. je IRQ reservovano pro starsr zaHzeni (nebude prideleno prostfednictvim pIug-and~play). de v1?UJe~opIO 0' 0 PIO vat. e ra IC pracobu IDE Primary/Secondary Master/Slave P~O:.0 controller USB Keyboard Support USB Mouse Support Onboard 1394 Onboard Realtek Lan Onboard PCI AUdi()_ ~_~ I~i!l~_.. ~ imu meli jesw jiny pfilis pravdepodobnem) pnpade.OnChip IDE Device . muzete tuto volbu vypnout. " " VT ovnavacfch parneti pro IDE DMA transfer access: zap~3/~I~~ POUZl1 ~oze ovnavaef pamef volam (prefetch). trU integrovaneho fadice IDE. _ PCI Latency Timer: definuje. CPU Configuration ...8: Obrazovka Integrated Peripherals OnChip IDE Device Allocate IRQ to PCI VGA: pri Yes pHdiHuje BIOS pferui3eni (IRQ) graficke karte_ VetSina modernfch karet 3D IRQ potfebuje. IRQ xx: obdoba Resources Controlled By.. eim Obrazek 3. vyp::u~: ~=y~n~pe~1dad ~fi peruse integrovansho IDE).. " . jez se dnve pouZlvaly ve forme rozsfrujicich karet.. id PlO v nemz 4.... 7: Menu Advanced IDE HOD Block Mode IDE DMA transfer access On-Chip Primary/Secondary PCI IDE IDE Primary Master PIa IDE Primary Slave PIO IDE Secondary Master PIO IDE Secondary Slave PIa DE Primary Master UDMA IDE Primary Slave UDMA IDE Secondary Master UOMA IDE Secondary Slave UDMA On-Chip Serial ATA Serial AlA Port 0 Mode Serial AlA Port 1 Mode Auto Enabled Enabled .7 Integrated Peripherals db'" _ pre eznevy zrychluje pnjen v tom (ne(externi fadic v Na zakladnf desceje dnes integrovano mnoho zaifzeni. ze byste ve svem sys e IDE) ktery prefetch nepodporuje... S timto nastavenim se casteji setkame spise v obrazovce Advanced Chipset Features. di SATA. ~~m?~reJOn-Chip Primary/Secondary P~ '.. .1.8 0 pevnem disku SArA. Nej1epe je ponechatstandardnfhodnoty. Pokud je zde Available. ze ka.mM~e l~. Pokud jste si vsak jisti..-~~ _<?I!<::Ii!p_I[)~ !J~e_\lice. e _ Enabled Auto Auto Normal Full 37811RQ7 ECP 3 Disabled Disabled 1o__ .. •' 54 810S a Setup ~ provodce zakladnfm nastavenfm pocita6e 55 .~-~-----~ .ardne je zapnu. o...

Dostupne volby jsou Auto nebo Disabled. I I' kar- • • Auto. kterou bud' zapneme. c~mz p?voli~. OnBoard Device Obsah teto obrazovky je zamefen na konfiguraci zbyvajfefeh integrovanych zahzenf. ktery z kanaIu SATA bude primarrn a ktery sekundarm... • • • • • Disabled: fadic vypfna.. Combined mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelm a seriovs ATA..\ ¥ ~ Dsketove Dlskove Jednol:ky .!KQintJrIl!tarni d Po-mac J a j!na polohcved z. SouviSlostl: POpis USB je v kapitole 5.- )ednotky Naslevenl pr-os~i'edk. Tip.12 0 rozhranfch pocftace. poulivame. modem a take vstupne vystupm porty.0 controller: tyM se rychlosti sbernics. bude pnpojene vysokol'ychlostnf zanzem USB automaticky detekovano a nasledns se zapne podpora prenosove rychJosti High Speed.floppy diskety.12 0 rozhranfch JAADUII +. • 3F8/IRQ4 je standardnf hodnotou pro COM!.af!ckeedeoterv t .e_n_f: ··F ~ Rad:c~ sbemice USB R~dfce 2VI. Obsah obrazovky pak samozrejme odpovida instalovanym prvkiim zakladm desky. i~_ ~ MOO81T1Y Monitory Mysl .0 zavedla novou rychlost USB ~ High Speed _ 480Mb/s.+' + @ Ra~ce lDE ATAiATAPI a USB 2. pH Enabled budeme moci s klavesniei pl'acovat uz pfed startem Windows. Super 10 Device SouVislosti: poe{tace..fl~tu._ ~ OK _ 'I Siorno Obrazek 3..j. V tomto radku ji muzeme vypnout/zapnout. USB Keyboard SUPPort nastaVfme na Enabled.' Po. SATA Only: radic SATA pracuje samostatne.. JestIize toto zaffzenf nepouzfvama. Pokud nastavfme Enabled.OM Kl. opet nastavirne na Disabled. Pn vypnute podpofe bude kJAvesnice dostupna az po naeteru ovladaeu.j G:r. kdy budou systemove zdroje pfifazeny automaticky. '. Disabled a radic disketove mechamky v rOZSll'UJlCl karte pouzijeme pouze pri poruse integrovaneho radice. zafl2.INJ vdee a hernch 5it'oye ecepetev Svsternove ~arizeni J ---. SleOVOU • • i 3E8/lRQ4 je standardnf hodnotou pro COM3. :+~a .avesntce +Q '-t- :+: . Dostupne JSOU tyto hodnoty. BjTvajf zde umfsteny fadice USB. v nemz bude fadic pracovat.. zakladnf informace 0 U2E1394 najdete vkap.GJoLPT) :I t:Omunikacni port .j. Je'li kH~vesnice Usa povolena. Zakladnf fakta 0 zaffzenfch I/O najdete v kapttole 5.. + J. nastavfme na Disabled. Onboard Realtek Lan: nase vzorova zakladnf deska je vybavena integrovanou tou s cipem Realtek. 5.12 0 rozhranfch Tato cast konfigurace integrovanyeh (Input/Output) zafizenfrn.U __ ~ _. rozhranf je venovana standardnim vstupns vystupnfm Serial ATA Port 0/1 Mode: volime.' tlska. 0 Controller Mode v popisu "svisIeho" Setupu na konci kapitoly). Auto: rezim zvoh BlOS .ny(LPTl) '_Procesory ihrdlce disk€tuvYch lednotek zapfnwvypina integrovany kontroldr USB.dku 110 Netlavenf 03FB· 03fF 04 IIIIRomh IRQ . Enhanced Mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelni a senove ATA. +.Setup IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA: definuje m6d DMA. _ (COM 1) port ((DM2) po{Htace/O ItEE 1394 rireWire.+: ~ Sit Seznem koilf'ktrifch J Bezkor.ani'E:ni I·!%I I TypPlps:tre.to univerz§lnr seriovesbi!imfcf. [sou optatnf rozhranf kfavesniC vyprluty.§ :+ . V Setupech se casto zadavajf konkretnf pfenosove rychlosti (viz radek USB 2. USB Keyboard Support: zapinwvypina podporu klavesnies USB.. Onboard Serial Port 1/2: zde nastavfms preruseni a adresu I/~ ~enovYch portfi ~S 232C (v podstate pfiradfme konkretnf zdffce jmeno COMx). integrovana zvukova karta. pouze pokud skutecne USB klavesnic. I . I ! !L. USB controIIer: +'. USB Mouse Support: opst zapina/vypfna podporu USB mysi. Onboard 1394: zapfnwvypina podporu lEE 1394 FireWire. Ii 57 I ! 56 BIOS a Setup . Norma USB 2.19: Systemove prostFedky serioveho portu Onboard FDC Controller: bude nastaven~ na Ena?'~~. ~~~ Jednotky ovo nebc CD-R.: internf fadi~ . 2E8/IRQS je standardnf hodnotou pro COM4.J Kapitola 3 . sfiova karta. Pokud toto zaffzenf nepouZivame.J POtty (COM. nebo vypneme. On chip serial ATA: Volime rezim Serial ATA fadice: Onboard PCI Audio: dalsf (temef standardni) vybavou desky je zvukova karta.pn)vodce zakladnim nastavenrm po6ftace . 2F8/IRQ3 je standardni hodnotou pro COM2.

ze BIOS nastavf ten mene SCR (Smart Card Reader).Setup • Disabled integrovany radic serioveho rozhram vypne. start a ovladanf jsou popsany v manualu zakladni desky. • Normal: puvodnf jednosmsrny rezirn. ktery podporuje serioveho rozhranf. nebo jako port pro dalst zafizenf (zmezi na vyrobei desky). 5.20: Konfigurace LPT ve Windows 58 BIOS a Setup .21. V nasem Setupu muzeme volit: • • • • Normal. EPP: obousmerny rezim vhodny pro tiskarny a skenery. druhy seriovy port bude pracovat v infraeervenem reZimu. io~P'j·. N emate-li takove zaffzenf. IRDA. ktery muze pracovat v rezimu IDE nebo RAID. ASKIR 0. Port: stejne jako u serioveho portu volfme pridelenf systemovych zdroju: paralelnf port. Nastavenfm na Enabled integrovany radic zapneme a v nasledujfcim radku Operating Mode vybereme rezim price (RAID nebo IDE). Zde (Obr. UART Mode Select: Druhy seriovy port muze fungovat bud' jako standardni rozhranf RS-232C.'-Iredkl~ N a zaver uvedu jeste ukazku druheho. ze nevite. 3. bude zde nastavena volba Disabled.9 0 diSko\IYCh polich RAID. kdy je umoznen dvoukanalovy pfenos dat (tj.i"". kterou muzete zmenit na 1.''''''.57 ME je infracerveny rezim firmy Sharp. K nastavovani vlastnostf integrovanych rozhranf zakladnf desky se dostaneme prostrednietvfrn menu Advanced. To se provadf specialnfm programem konkretnfho radice. V tomto Setupu budeme pouzfvat dYe obrazovky: Onboard Devices Configuration a USE Configuration. Midi Port IRQ: je-li Midi port povolen. UR2 Duplex Mode: tyM se rezimu prace infraportu. pffpadne port vypneme. kdy je prenos jednoeestny.' plenJ!enl CIslo porlulPT. externf pevny disk atd.Kapitofa 3 .17). vopaenem pnpade nastavte podle dokumentace daneho zafizenf pfislusny typ portu (nskdy jsou tato pffdavna zaffzenf integrovana na zakladnf desce). ktery z reZimu je pro pfipojene zafizeni optimalni. ECP Mode Use DMA: Rezirn ECP pouzfva kanal DMA. zvu- o PQI<ud mo!no. hodnota pro LPT2. a vystavujete vhodny. !LPTl . nebo obecne zafizeni. OnBoard AC 97 Audio: ph Auto bude automaticky vyhledana a zapnuta integrovana kova karta. hodnota pro LPT3. Obrazek 3. Half Duplex. VyMr byv::i z adres 201 (default) a 209 nebo muzeme herni port vypnout (Disabled). ktery vybframe podle m6du prace pripojeneho zaffzenf: • • Full Duplex. Zacnu na obrazovce Onboard Devices Configuration. • • • hodnota pro LPTl.orovodce zaklaOn{m nastavenrm oocttsce 59 . c:=--. Zde muzeme nastavit. nekdy je k dispozici volbaAuto. musfme konfiguraci diskoveho pole dokoncit. ECP+ EPP: spfse vychodisko z nouze. Game Port Address: nastavujeme adresu hernfho portu. implicitne byva pouzita 3. Pokud ji Setup nenajde. ponechte zde hodnotu Normal. je dalsim rezimem. ktery kanal DMA to bude. take Win- Paralel Port Mode: paralelni port je schopen pracovat ve vice reZimech paralelniho rozhrani. se riziku. hodnotu Skuteene nastavenou (Obr: 3. soueasne z pocftaee do zafizeni a naopak). Zvolfme-li RAID. druhy seriovy port bude pracovat v normalmm rezimu RS 232C." Mt:'todll rllt'O"::~nl pl(j. Proto jsem iakladnf popls RAID zafadil do kap. Setupoveho ovladanf. Jeho umfstem.20) je IRQ dokonce implicitne zakazano. Onboard Paralel • Disabled vypma integrovany 378/IRQ7 je standardni 2781IRQ5 je standardni SEC/IRQ7 je standardni Menu Advanced Souvislosti: Nektere drazsf zakladnr deSky nabfzejf rnoznost oraces rezimy RAID. vetsinu z nich znams. Dostupne volby vidime na obrazku 3. muzeme mu pridelit kanal IRQ (5 nebo defaultnf 10). nO(>OUiiv.). vetsina obvodu • • • • SP P: obousmerny rezim IBM.. v OnBoard Promise Controller: zakladnf deska v nasem pffkladu je vybavena integrovanym radieem disku. 300 a 330 (default). a tak upozomfm na odlisnosti. ktere easto mem srner toku dat. systemovych prostfedku najdeme ve Sprtuoci zaiizeni Hodnotu prerusenf a cislo paralelnfho portu ovliviiuji ve svem Spriioci zaiizenf dows. Priznavate. normy IrDa. OnBoard IEEE 1394 Controller: zapina/vypfn::i integrovany radic IEEE 1394. ECP: obousmerny rezim vhodny pro pamefuve jednotky (Iomega ZIP. ~!-~~~~l__~----. Midi Port Address: pro pfipojenf Midi portu muzeme zvolit z adres 290.

mll. OnBoard Modem: zapina/vypimi integrovany modem. ale ne 0 mikroprocesor).91V 46'C 4590RPM 4500RPM Menu level USB 2. 75°C.73V 3.·I·. Najde-li mys ci klavesnici USB.'.5V 5VSB Voltage Battery CPU Temperature CPU FAN Speed System FAN Speed Status ··JtfiHftl Ilem Help Auto behem startu PC detekuje BIOS zaffzeni USB.I·I·~· .zdravf" pocftace je spfse informativni. ktera se zabyva vlastnostrni integrovanych rozhranf.0. Mozncsti volby jsou: Disabled.. pfi jejfmz dos~zeni bude system vypnut (pfijdeme pravdepodobne a data. Pak by start PC neprobihal z pevneho disku. Emulation Type: zapisern Auto bude zafizeni s kapacitou mensf nez 530 MB emulovano jako ~oppy disketova mechanika a vetSf zaffzenf jako pevne disky. objevf se hlasenf No USB mass storage device detect. Dostupns volby byvajf: 10. popsanyeh v Super I/O device v teto kapitole.(480 Mb/s) Obrazek 3.0 Controller Mode Ad"anced. je USB Configuration.48V 5. muzeme zadat. Hodnoty mohou byt Enabled/Disabled nebo Auto/Disabled. zda bude pouzita jeji bootovacf pamef (OnBoard LAN Boot ROM).03V 3.ij.9) [DMA3) [IRQ7] [Disabled] USB Mass Storage Device Configuration: poslednf radek je vstupem do daiM podobrazovky. SB Configuration U V~ Speech Configuration II> Chipset. Enabled budou obe zafizeni pnstupna jill pfed naetenfrn ovladaeu. P?kud se behem teto doby zarfzenf neaktivuje. N apfiklad meehaniku ZIP takto "predefinujeme" na disketu a muzeme z ni udelat bootovaef zafizeni (viz kap.0 Controller USB 2. 70. Shutdown Temperature: je vetsinou jedinym konfiguracnim radkem v obrazovce.ni).23.0 Controller Mode: volime rychlost.22: Obrazovka PC Health Status 60 BIO$ a Setup - oravoace zakladnrm nastavenrm pocitace 61 J' .. Prokazdy jice radek: • Device 1: zde se ukazuje detekovans zahzeni..Setup . 6 USB Paris a 8 USB Ports. teplotu procesoru.1J OnBoard LAN: zapfna/vypfna integrovanou sffovou kartu. U~~ Mass St~rage Reset Delay: na prvnfrn radku zadavarne pocet sekund. 30. kdy POST cekaji na start disku USB.02V 2.05V 12.3 Advanced BIOS Features Setup/Poradi bootov6. menu Advanced . Operating Mode gn~oar~ ~~E 1394 Controller I [Auto] [Enabled] [RAID] [Enabled] [Disabled] (Enabled] [Enabled [Enabled) [3F8!IRQ4) [2F8/IRQ3] [378] [Normal] [1. USB je definovan mozny pocet diskf USB. 1.: 3. ci High Speed .. Na me desce to je 60. v opaenem prfpade ji vypne. zakladnf desky). Pozor. II> Onboard DeVlces~snfigurafion II> PCI PnP II> Instant Music Configuration I"'- n o~nBoard LAN Boot ROM DnBoard Modem OnBoard Floppy Controller Serial Port1 Address Serial Port2 Address Parallel Port Address Parallel Port Mode EPP Version ECP Mode DMA Channel Parallel Port IRQ OnBoard Game/MIDI Port [6 USB Ports] [Auto) [Enabled) [HiS peed] • . Poetem porto. phpadne muzeme integrovanyradie USB vypnout. z nieh je urcena dvo- II> CPU Configuration Onboard Devices Configuration I ____. 20. N astavime zde lirnitnf te_plotu.Kapitola 3 .lIlIl!I.5 0 mikroprocesoru/GPu/D . . Obrazovka venovana .32V 5. USB bude aktivnich (samozrejme hodne zalezi na skuteenem poctu porto.. 2 USB Ports. •.8 Obrazek 3.Full Speed (12 Mb/s).: Konfigurace imegrovsnyct: zarrzeni V PC Health Status Souvislostl: Jak zjfstime zal\ladnf parametry mikroprocesoruje popsano vkapltoIe 5.3V +5. -'+ USB Ports. s jakou bude radic praeovat .92V 2. ale programem ulozenym v hootovaci pamsti sffove karty. USB Mass Storage Dev'ce Configuration 3. Druhou obrazovkou.40 s.0V +12V -12V +2.m•• / ~ Advanced USB Configuration USB Function Legacy USB Support USB 2. Je-li karta povolena. Zbytek voleb na obrazovce se nijak nelisi od stejnych radko.fdentifikacnT oislo mikroprocesoru a mnoho adaJtJ najdete v Pff/ohfich na kOJic] knihy. nekdy take zakladnf desky a skutecnou rychlost otacek ventilatoru. zapne jejich podporu.0 Controller: lt~ :Move Enler:Select F5: Previous values +!-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exil F1:General Help F7: Optcmlzed Defaults USB 2.m •••• Item specific Help Advanced OnBoard AC"97 Audio 0 nBoar d P rormse C on t ro IIer . 65. Ta rna mime odlisne fadky od tech uvedenych v casti OnBoard Device: USB Function: zde zadavame. zapneme/vypneme kontroler posledniho standardu USB 2. funkce funguje pouze v systemeeh ACPI! pc Healt Shutdown Temperature CPUVCore AGPVoltage "'3. kolik porto. pfi: • • • Disabled budeme moci s temito periferiemi pracovat az po nactenf jejich ovladacu (tedy po startu Windows). Taje ureena ke konfiguraci velkokapacitnich zaffzeni USB (diskU USB).16V -11. Legacy USB Support: se tykci podpory starsfch zafizeni USB (mysi a klavesnic USB). Sdeluje nam skuteene hodnoty napefovyeh urovnf.

3V.---. Kazde PC je napajeno nekolika napetovymi urovnemi. (VentilatorU je v PC celafada. zalezf na tom. Dostupne rnoznosti "zp]osteni" jsou: +/.50%. frekvenci USB).9 Frequency jVoltage Souvis(osti. coi se projevi na vseeh komponentach zakladni desky! V jednotlivych Setupech se tyto obrazovky mohou znacne lisit.. nektere Setupy ji nabizejf v obrazovce Advanced Chipset Features.5V. 5VSB (napefovy signal zdroje.23: Otacky.l Input Display i+ s os v 1197V A +5 V st. Odaje pro nejpotlzfvanejsT mlkroprocesory jsem pak zaradi! dO Pi'fIoh. jsou totiZ uzameeny. Tip: Hadnoty srurnane jednotlivymi obrazek 3. Tip: Pfehled provoznleh teplot mikroprocesonl najdete samQZfejme na 'WVNV-stran- kach V9robce.S2V 3. mikroprocesoru.eo$:. Zapnutim teto volby zajistite. Motherboard +Motherbo:E:lrd ~AUX Cooling Fans 35"C (95 'f) 47"C (117"F) 24 'C (75 'F) H.F5: Previous values "/-PU/PD. Proto se heine nastavuje hodnota Disabled.ndby ~VaATB. jfmz se startuje PC).11 V 1. Nsvyhodou vsakje. CPU Clock Ratio: sern zapiSeme pomer mezi frekvenci jadra mikroprocesoru a vnejsi frekvenci (tj. teploty a nepet! na zakladnf desce Spread Spectrum: s touto volbou jsme se jiz jednou setkali. vypne signaly jdoucf k nim.znecisfuvat" kolemjdoucf signaIy.0. musime mikroprocesor odblokovat. +/. nenajdete tuto obrazovku vubec. senzory uvidfme take v pwgramu AlDA32 (viz ___ c__ ~ __ ~~~~~~~ Control ~ _ I ~ew B.Kapitofa 3 .75%. FrequencyNoltage ~ __ ~~ __ CPU FAN Speed: otacky vsntilatoru System FAN Speed: otacky nektereho z dalsich ventilatoru. M~~im. + 5.\ISeMor V. 62 BIOS a Setup . ze se tim zaroven muze narusit komunikace se zaffzenfmi. a pokud zjistf. Properties Type Access <.port &ud. jejichz skutecne hodnoty ukazuji radky: + 3.J.73V 1. nektera zafizeni SCSI).Mry +12V 5.0. krome vstraku CPU mahou bjt vsntilatcrem ofukovany chladiee na chipsetu ci vidsokarte. Muzeme zde ovlivnit nejzakladnejsi pararnetry. zda jsou zakladni deska a jeji Setup konstruovany pro pfetaktovanf (overclocking). +/. Multiplikatory mikroproeesoril. teplota mikroprocesoru.3 V V 5V 1. 3.~ia . cimz se elektromagneticke rusenf omezf.. Spravnou hodnotu nastavf BIOS sam a zvysovat ji . Auto Detect PCl Clk: pfi zapnuti volby bude BIOS monitorovat aktivitu PCI. ze nektere slaty nejsou obsazeny (nebo [sou obsazeny a nejsou aktivnf). AGP Voltage: zde vidime skuteene napajecf napetf na sbernici AGP. Tim se omezf elektromagneticke ruseni. Kteremu chladici je radek venovan.1. CPU Vcore: ukazuje skutecne napajeci napetf jadra mikroprocesoru.!Leb 0 ••• -----.) .je pomerne slozite.flkladnrm nastavenrm po/jftace 63 . +/. Je posledni konfiguracnf obrazovkou v nasem Setupu.£ 41.5 $+3. Dalsf radky jsou jiZ informativni.21).kladnf clesky pojednava kapltola 5.-~------- a § Computer DMI AIDA32 vaso Summary comouter Name ! I Field.. + 2.35%.2.t information ______ ~ic. Pokud budete pracovat se starou deskou.Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7: Optomized Defaults e!J Memory @lSPD -(ji. Voltage Battery: CPU Temperature: napetf baterie zalohujicf pamef BIOSu. nemuzeme do nich tedy vstupovat. ktera jsou chonlostiva na pfesne casovanf (napf. . KvU1istabilite systemu se vsak doporueuje volbu vypnout.sensor .I"" ITEiT6705F ISA 290h I ~senSDr CPU Clock Ratio Auto Detect PCI Clk Spread Spectrum CPU Clock Voltage Fine Tune X CPU Voltage Regulator XAGP Voltage Regulator XDRAM Voltage Regulator ~ Enabled Disabled 100MHz Disabled Default Default Default Item Help iI 1 ~?~ 6. storay" :..Setup .0. ale jejich udaje jsou pomerne dUlezite.:Move Enter:Select . + 12V.00%.b ijJ ~ Operating Server System A Vo~e~e velues $CPUCore 0.20 Jrekvencfch.> Chipset * $CPU 244SRPM <:p aos (±j_ ~ i.prQvodce .41 V Obrazek 3.. jeji vlastnosti se totiz menf pornoci propojek (jumperu). Motherbo8rd B:§ Temperatures: $CPU $cPU $CPUID .pretaktovavat . ze spicky signalfi budou modulovany na ploehe kfivky. velkjm vetrakem dispanuje take napajecf zdroj. a aby nastavena hodnota byla akceptovana.24: Obrazovka Frequency/Voltage Control '!!!.. mustme najit v papisu zakladnf desky. ktere by mohlo zbyteene vznikat a .0. Control OSQuvlslostflch meZi fr:ekvencemi za. Struene tedy zopakuji: Behem prace generatoru hodinovyeh impulsii vznika ze spickoyYch hodnot pulsu elektromagnetieke rusenf.03 v Obrazek 3.

ktere vsak nemusi vZdy fungovat.Q Support CPU Temperature ACPI APIC Support MB Temperature Power Temperature ~ APM Configuration . 13/16. User Password KaZdy BIOS dispanuje moznosti ochrany pfed zneuzitfrn. Rovnez pofadrbootovant je vhodne pfizPllsobit nasirn patrebam. Chassis Fan Speed: otacky ventilatoru Power Fan Speed: otacky ventilatoru vsechny komponenty zakladnt desky). a system se muze stat nestabilnfm.. napf. (Konstrukce zakladnf desky z hlediska frekvenef je popsana v kap. CPU Fan Speed: otaeky ventilatoru rnikroprocesoru (RPM:::: otacky/min).Save Defaults. Zvysovanf napeti rna sv-ujvyznam pouze pri pretaktovani. damm Enabled budeme moei regulaci pouzft a zpi1stupnfme fadek Fan Speed Ratio. chipsetu zakladnf desky.20 frekvencich. kdy miize zrysit spolehlivost pretaktovanych komponent. Je mozne definovat heslo a to pak vyzadovat pfi startu PC. 65 64 BIOS a Setup . Pokud ji Setup obsahuje. Za- Pro tvar hesla jsou vsak vyhrazeny obrazovky: • • Supervisor Password. ze s FSB se men! i dalsf frekvenca na zakladni desce.) Voltage Fine Tune: prepnutfrn na Enabled povolirne zmeny napajecfho napetf prvkii v nasledujicfch tfech radcich. Jde a cas a datum.. Vyrobci jednotlivych prvkii vsak zvysovam napeti durazne nedoporucujfl CPU Voltage Regulator: AGP Voltage Regulator: DRAM Voltage Regulator: dovoluje zvysovat napetf jadra mikroprocesoru. Suspend Mode ~~-'--Repast Video on S3 Resum' Hardware Monitor ACPI2. BIOS Setup Defaults Menu Power Ve svislych Setupech je momontalnfmu stavu pocitace vyhrazeno menu Power. PCI a AGp. Hardware Monitor Q-Fan Control Fan Speed Ratio CPU Fan Speed Chassis Fan Speed Power Fan Speed VCORE Voltage 3. umoznuje pozvednout frekvenci FSB 0 nekolik procent. 5. V jeho obrazovce vidime jiz zname iidaje (tykajicf se jak teplot a otacek. User PassUJ01'd.Kapitola 3 . kam zapisujeme heslo potrebne pro praci se Setupem (odpovida nastaveni Setup v obrazovce Advanced BIOS Features Setup). To ve vysledku vede ke zvjseni vikonu procesoru. 14/16. kde je vyrobcem ulozeno. dovoluje zvysovat napeti parnetf DRAM. Ochranu heslem zapiname vetsmou v obrazovce Advanced BIOS Features Setup (viz volba Security Option) a marne k dispoziei dve moznosti: • • Setup. dovoluje zvysovat napetf sbernice AGP. tak napajecich napeti a frekvencf). Zde najdeme odkaz na Hardware Monitor. Nastavenf se nacita z pameti CMOS.11 Prace s hesly .900V] Tip: I kdyz pouzijeme prednastavenau kcnflguracl. Fan Speed Ratio: zde zapisujeme konkretnf hodnotu otaeek. Main Advanced Security Power Pouzitim teehto dvou voleb muzeme nacfst vyrobcem pripravenou konfiguraci Setupu.ktera slouzf ke vlozenf uzivatelskeho hesla.Supervisor Password. • Load FailSave Defaults: nacteme overene a funkcnf parametry BIOSu.386V] [4. vybitfm baterie CMOS nebo nasfrn omylem pfi zadavanf parametru. teplota zakladni desky. N aetene tidaje nam pak mohou slouzit jako zaklad pro daISf konfiguraci.Setup .550V] [3.25: Obrazovka Hardware Monitor CPU Temperature: ME Temperature: teplota mikroproeesoru. zpusobene napf.3V Voltage 5VVoitage 12V Voltage • [44°Cf111 OF] [36°C/96. Obrazek 3. 15/16 (posledni volba nabfzi nejvyssi otacky). tedy pfi startn operaenfho systemu a take pfi vstupu do Setupu. Muzeme z: 11/16.pruvodce zakladnrm nastavenrm Poc/tace . dobre je ravnei zkontrolovat parametry pevnych diskli a nastavenf disketove mechantky. N ezapomeiime vsak. optimalizovane pro l'y- [Disabled] [11/16] [2250RPM] [XXX RPM] [XXX RPM] [1.10 Load Fail . ale ve zdroji neni tepelne cidlo). Q-Fan Control: tento BIOS a zakladm deska nabizeji prizpusobeni otacek ventilatoru. vybfrat (opet vidime. 3. PouZijeme ho pro rychlou konfiguraci Setupu po ztrate nastaveni. dokonce ani nemusi nastartovat. System: heslo je vyzadovano pfi kazdem spusteni PC (presne po skoncenf testti POST).890V] [11.' hesla musime zadat pouze pfi vstupu do Setupu. ze snimaei otaeek nejsou vybaveny Poslednf ctyfi radky ukazujf skutacne hodnoty jednotlivyeh napetovyeh hladin. 3. Power Temperature: teplota napajeefho zdroje (v nasem prfklade sice BIOS podporuje mefenf teploty zdroje. 12/16.5°F [N/A] BIOS Setup Defaults: v tomto pifpade naeteme parametry chle nastaveni. CPU Clock: tato volba je rnozna nejdUlezitejsf z cele obrazovky. musfme doplnit nektere udaje.

-. Najdeme v ni take moznosti pro naeteni vyrobcem pripravene konfigurace (Load Fail. v opaenem pnpade Not Installed. BIOS Setup Defaults). V Setupu nam vsak bude dovoleno nastavit pouze jiny tvar User Password.Exit Without Saving.__ ----c I Ir I Enter New Password l= =-==-= =- ==-_--=~~ Sel(wt Ilel1l Select Menu Obnjzek 3. Exit Without Saving Ukoneenf prace se Setupem provadime Minym zpiisobem. Zapis se provadf dvakrat kvuli vyloucenf omylu. <Shift Tab>. Na obrazku vidite jedno z moznych feseni. Znalemu I'1tocnfkovi nezabrani ve vymaz.Kapitola 3 .26: Menu Security Tjp: Ochrana heslern BIOSuje pomerne tJ'cTnna. Jsou-li definovana obe hesla. Password a Change User Password vymaze heslo.anfhesla a "ovladnutf" PC. nebo bez ulozenf zmen . 3. ale muzeme s nim otevfit take Setup. password <Tab>.- ~--.. bude toto heslo nutne zadat pfi startu PC a take pfi vstupu do Setupu.Save & Exit Setup.2 Us:nofiidanf BiOSujVymazanJObsatlu Setupu). Je-li ochrana heslem aktivni.-. Muzeme take pouzft "horke" klavesy (zpravidlaFl0 a ESC). BIOS Features SetupNirus Virus Protection bylo popsano v Advanced Main Advanced Security Power Not Installed Installed Boot Info Exit I I I Supervisor Password User Password Chan e Su ervisor Password Change UserPassword Clear User Password Boot Sector Virus Protection .Setup PH pouzrti hesel mohou nastat dye varianty Pouzijeme-li pouze User Password (Supervisor Password ziLstane prazdne). uvidfrne zde Installed. Change Supervisor Clear User Password Boot Sector Warning.ale rozhodne nenr nepi'ekonatelna (viz kapitola 1. budeme zdavat User Password pfi startu PC. or <Enter> selects field I I I [Disabled} --~-_ = .12 ukoncenr Setupu . 66 BIOS a Setup . ale podstatne prOdlouif cas po- ti'ebny k tomuto iJk:onu. Menu Security Ve svislem Setupu je prace s hesly soustredena zpravidla do jedne obrazovky menu Security. bud's ulozerum nastavenf Save & Exit Setup. Volba Exit Ve svislem Setupu je pro ukoneovani programu vyhrazena volba Exit.Save Defaults. kam heslo zapfseme. Po klepnuti na pnslusny radek (User Password ci Supervisor Password) otevfeme okenko.-: Item specific Help r Install or Change the . Vlastni zadani hesla je velmi snadne.prOvodce zakladnrm nesteventm poMace 67 . Supervisor Password a User Password indikuji nastaveni hesla. V obou pffpadech musime sve rozhodnuti jeste potvrdit stiskem klavssy Y. K otevfeni Setupu pro libovolne tipravy budeme muset pouzft Supervisor Password. ~ slouzi k zadanf hesla.

kapitola 4 . Upgrade · (flash) BIOSu .

nesmime jej nikdy prerusit.Effeclive Bandwidth Bus Properties 3228Ml3is i±I ~ MuHlmedi. protoze neni softwarove mesne ~ zadny pffkaz na to neexistuje. vymena mikroprocesoru ci zdokonaleni podpory AGP. • +Front Motherboard ID Motherboard Name Sfde Bus Properties Type 0512812002·P4X266·B233·ID6LWEOCC·OO Unknown +·MmI1eroosra t!Ii!I Memory !lIllI SPD ~ Chipset ·~BIOS OperetU1g System CPLJID 4. Disketu vytvoffme snadno pffkazem Format (staci klepnout pravou klavesou rnysi na ikonce disketove mechaniky a P1111:az vybrat).vdechuje zivot" hardwaru pocftace. ale BIOS si s tfrnto prvkem jiZ nebude rozumet. behem startu pocftace (kapitola 2. Je tedy dobre prohlednout si CD. PH pfepisovani nam hrozf dve nebezpecf L Zaene-li zapis do pameti. jednu z nich ukazuje kapitola 4. neni tiplne snadne (ale ani nijak slozite). zvetSeni pevneho disku. ze BIOS . Input Network DiredX <pChipset . 2. verzi BIOSu a vse zkontrolovat se spravnou verzf datoveho programu. Pote nam bude polozena otazka. Proto je dobre provadet pfepis BIOSu na PC pripojenem k zalohovacfmu zdroji (UPS)! N as BIOS muzeme prepsat spatnym datovym programem. Priprava potrebneho softwaru Oba soubory pro upgrade (program a data) najdeme na WWW-strankach vyrobce zakladnf desky (uz vime. a prostudovat dokumentaci.hraZel1l8 nov-au (zda sa preparen! BIOSu zaanlo). po instalaci do PC jej sice BIOS identifikuje. se predstavt a POST-testy/Uvodni obrazovkYllnJormace a typu a verzi BIOSu). Nekteh vyrobci dodavaji program flash na CD s ovladaci zakladnf desky (pak nam odpadne jeho hledanf v Internetu). Nahrajeme sem take program flash. Pokud udelame chybu. zda chceme pokraeovat.. ale s mensi kapaeitou (nebo jej nevidf vubec). Bude tedy dobre vyrobit si dosovou startovacf disketu. Pak si je stahneme a vetsinou je budeme muset rozbalit. ktere k zakladm desce path'. je venovana kap. Datovy soubor. Intel NetBurst .Bus\l\o1d1h 84. pfinaSi s sebou ureita nebezpeei. k tomu marne nekolik moznostf: • • • Oba iidaje najdeme v dokumentaci poeitaee. musfrn upozornit na to..) 70 ----------------------------------------------------------- 8105 a Setup - oravodce zilkladnfm nastaven{m pocitace 71 . Ve svete PC se vse vyvfjf (a zastarava) velice rychle. a tak je dobre venovat mu patricnou pozornost. ie kdyz se upgrade nepodaff. Snadno se muze stat. jak je resit. kterym BIOS prepfserne.1.)Bus Type 4'1 Bus VIAV·link 8-bo \I\o1d1h Jeste nez se budeme venovat flashi BIOSu.. flash z Windows). Prepsanf BIOSu se neprovadi kazdy den.2 Start pocitace AIDA32 v3. flash BIOSu se nezdan a problemy jsou na svete. kdy BIOS vznikal.:J Server 9 Display ilfJ . jakou desku marne).M 10f MHz (QDR) 404 MHz ee IClock ClOCk .2 Co kdyz se to nepovede ?). tak datovy program.Upgrade (flash) BIOSu 4 Upgrade(flash) BIOSu Identifikace zakladni desky a BIOSu Obrazne se da nci. dokonalejSirn programem. Pffpadne pouzijeme diagnostieky program (napf. K prepsani BIOSu pctrebujeme dva zakladni prvky: iE Iii EO ili . v nemz je ulozen novy tvar programu BIOS. Pokud vsak dojde k prerusenf napajeni PC. Jako pffklad muzeme uvest pevny disk. zrychleni porta I/O. z niZ pocftac nastartujeme. Pak budeme muset stary BIOS prepsat novym.1 • • Postup pri upgradu Program.Kapitola 4 .-Bus .. Cfmi jej vlastne zniefme. a pokud se sem vejde.1 ~ Varianta 4. Deska a BIOS. AIDA32).J! Stor. nebude nam nas novy BIOS k nieernu. Nejcasteji je duvodem pro upgrade BIOSu zlepsenf podpory ACPI. pokud pokracovam zvolime. caste je take integrovan v BIOSu. ze budeme potrebovat nekterou z hardwarovych soueastek vymenit (je porouchana. Obrazek 4.S~ prQto~ po jeho upgraElu si 11l0zeme snadrm zkontrolovat. Zdanlive preruseni zapisu nehrozi. Zakoupime novy. Vlastnf program flash pracuje zpravidla nad DOSem (verze pro Windows nejsou tak caste. C02 plati take 0 hardwarovych prvcfch. PH skutecne praei s konkretmrn BIOSem budeme samozrejme pouZfvat software odpovidajici nasi zakladnf desce. zda byta nCj.ge <:. budeme mit znaene problemy (tomu. Prvnim krokem je spravna identifikace zakladni desky a BIOSu. Vysvetleni je snadne. prestaly nam vyhovovat jejf parametry). Vlastnf upgrade popisuji v nasledujicich kroefch: (Pro demonstraci postupu pouziji vzorovy program a datovy soubor. v dobe. budeme na nespravny datovy soubor upozorneni jeste vlastnfm vypalovacim programem. 4.R . Tu je mozne prepsat a nahradit tak starsf BIOS novym. Vyrobei BIOSil si toto nebezpeef uvedomuji a swj program zapisuji do parneti Flash ROM. se vyrabeIy disky s mensf kapacitou a tak vetSf poeet logickych bloku (LBA) jeste BIOS neznal. Je tedy nutne spravne identifikovat zakladnf de sku.: Zakfadn{ deska pocftace Tip: Je dobr~ poznernenat si starpu verzi 61 .80 Iii Ii:i + Motherboard 40CPLJ 40 !lI Compuler .

3: Obsah stertoveci diskety Obrazek 4. v dalsfch :hidcich nasledujs radky nabidek: • tento krok nevynechavejte! verze. Varianta flash se vyskytuji v nekolika provedenich.tR & -.BIN) a pak se prermstfme do obrazovky Update BIOS Including Boot Block a ASCD. Bezpeenejsf je vsak ulozit jej na zvlastm disketu.. Souhor zalohy nebyva dlouhy a zpravidla se vejde na startovacf disketu..10Men. Obrazek 4.3 Advanced BIOS Features/Poradi bootovrini). ktere takto mohou dosahnout "vjbornych" vjsledku. obrezovks progremu flash Obrazek 4. Druhy obrazek ukazuje obsah startovacf dlskety. Prepsanf BIOSu spatnou hodnotou je pomerne zajfmavym resenirn pro pocitacove viry. Prejdeme tak do obrazovky Save Current BIOS To File a zadame jmeno souboru. model a datum BIOSu.4: ~ayril: 1.bl zr yelikost . musite si v jeji dokumentaci najit pffslusnou propojku a jejf polohu.2: Parametry pffkazu Format Nastaveni BIOSu Pred spustenfrn vlastniho programu flash si jeste zkontrolujeme nektera nastavenf v Setupu: 1. kterou budeme pfepisovat (Flash M e- Zde pouzijeme volbu 2 (Update BIOS Including Boot Block a ASCD). bude to AWDFLASHEXE). jednotl:y: tiloznosti [ormato .4 Advanced Chipset Features). Do radku Enter Choice napfseme 1 a potvrdime Enterem. napr.u~H. inverzne zobrazeny jsou soubary potrebne pro flash (AWDFLASHEXE a datovy mory). Saue Current BIOS To File. 0 uspesne zaloze jsme mformovam (BIOS Saved Successfully) a pak se klavesou Esc vratime do prvnf obrazovky. Pak jsou uvedeny dva 6aiv0920. ~apaclta: • S}'stem soobo. Proto je prepsanf BIOSu zpravidla zakazano.. s jehoz pomoef stary BIOS zazaIohujeme. A:lzaloha. Rozhodns Update BIOS Including Boot Block a ABeD slouZ! k vlastnfmu prepisu BIOSu ." " j I Obrazek 4. kde musirne zajistit.BIN).. BIOSu 2. Kazdy takovy program rna jednoduchou ovladacf obrazovku: V horni casti vidime typ pameti. aby start PC probehl z diskety (kapitola 3.Upgrade (flash) 8fOSu Parametry prikazu Format ukazuje obrazek.5: Zslonoven. Propojka (jumper) je starsfm resemm.IIt •• l?l~iY~t~~S. ale pokud mate takovou desku. nebo propojkou na zakladnf desce. bin). budeme vyzvani k vlozenf jmena souboru s novymi daty (v nasem pifkladu by to byl A:16aiv0920. Nejdfive zkontrolujeme verze. model a datum obou BIOSli..Kapitofa 4 . stavajfcfho (CURRENT) a noveho. Upgrade za- 72 BIOS a Setup - orovoace zakladnrm nesteveotm pocrtace 73 .i!9. Prvnim krokem je tedy zalohovam soucasne verze BIOSu.!iii. Zapis ovlivllujeme bud' volbou v Setupu. .iiI~M~(iQ$j L Spl!. kam se vejde urcite. Radkem zakazujicim flash BIOSu muze bit napr. Pof-adi bootomini. BIOS Protection (kapitola 3. Prace s programem flash Programy z nich. v nemz bude zaloha ulozena (pro jistotu uved'te plnou cestu. my si jej povolime a po upgradu znovu zakazerne. anf t'l : h. 1 ja se pokusim ukazat nejznamejsf Po nastartovani PC ze startovaci diskety spustime program flash (pokud budu pokracovat v nasem prfkladu.

Staci ulozit na disketu datovy SOUbOl~lozitji do mechaniky a behem bootovanf PC spustitEZ Flash. Prubeh updatu ukav zuj e obrazek (datovy soubor se v tomto pffpade jmenovaI P4c800b. (Pokud vase zakladnt deska obsahuje EZ Flash.Upgrade (flash) BfOSu hajfrne zapisem Y do Hdku Are you sure (YIN)? V i·a.t P. Pak nas program vybidne k zapsanf jmena soub~ru se zalohou._ogr?. 0 jehoz prubehu jsme inforrnovani posuvnikem na obrazovce. kdy se na obrazovku vypise kombinace klaves pro spustenf EZ Flash. (Na obrazku vidite.•. Program se spoustf behem POST-testil.mming uvidime programovane casti pameti.Nejdn:ve jsme vyzvani k napsanf jrnena datoveho souboru (s obsahem noveho BIOSU) :. V tornto pnpade jsou program i data ulozeny v jedinern souboru.dk.\za~ha. ale tato moznost neni obecna.. ze nas BIOS je aktualrn a nenf tfeba jej menit.ryrequeeted. flash z Windows Prepalit BIOS je mozne take prfmo z Windows... Userrecove. Start flashing .6: Flash BJOSu Varianta 4.) Vlastnf update je pak pomerne jednoduehy.29E (C) Phoenix Technologies Ltd: ~I~ ~g~~_~eserv~. Varianta 3 Mnoho novych BIOSil obsahuje utilitu EZ Flash. ~~r P4~6~·: 6233~ID8LWEOCC-OO Flash Type . zpravidla jsme inforrnovani 0 verzi BIOSu a po potvrzenf je vypalem provedeno.radek File name to Program.bin MessBge: Do You want To Save BIOS (YIN) Obrazek 4.7: Obrazovka AWDFLASH Obrazek 4.EN EN29F2NT ISV DATE: 0510812002 File nama 10 Program' Salle current BIOS as: A:\6aiv0920.9: Prvni lntortnecn! obrazovka programu 74 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenim poCitace 75 .. pouze je nutne najit na Internetu spravny soubor.8: Update pomocf EZ Flash Obrazek 4.BIN A. zpravidla kombinacf klaves Alt a F. Flashed Rebooting. ktera provadf update B IOSu. nabfzejf ji pouze velci vyrobei PC (mis prfklad ukazuje flash BIOSu pocftace HP/Compaq). successfully_ Completed. Checking Floppy Reading for floppy . ~p4c800b. Uspeeh operace nam program oznami hlasemm Flashed Successfully. Nakonec odsouhlasime zahajeni updatu. Soubor spustfme. potrebne informace najdete rovnes v manualu zakladni desky.Kapito/a 4 .. bude 0 tom informovat behem POST-testU.rom". rom). kterym flash provedeme. AWARDBIOS FIash UtilityV8.•• foundl fn . Obrazek 4. Vile je pomerne jednoduchs.• Starting BIOS recovery .) Varianta 2 Casto nabfzf program flash jednodussf jednoobrazovkove rozhran!'.

Kazdy vetSf vyrobce pocftacu si vede pfesnou evidenci pouzitych BIOSu a zakladnich desek. ale z nesnazi nas vysvobodi. Proto jedobre pouzft spectainr v kleste. kdyz pocftac nenastartuje a my nemuzeme pouzft ani disketovou mechaniku. Vadny poCftac nastartujeme. $e1up. Druha moznost je plne v nasi rezii. J ak to vsak udelat.ijolf'plo~e" Or pre" 'Clo. ze mis BIOS je jiZ novejSi verze. 4. • • N ejdnve musime vyjmout modul neposkozeneho zit jej misto vadneho do porouehaneho PC. start se nezdafi. ako datovy soubor pouzijeme zalohu puvodmho BIOSu. Commt Version: 2Il0J)·Og.". je znovu prepalit vadny BIOS novym. Tu jsme udelah pn p~vmm pokus~ 0 prepaleni BIOSu (pokud ji nemams. Postup je sice . Tim vratfrne BIOS do puvodmho stavu. eress 'IMtaU' to continue wit" the insla.~em~~Jepa. '!¥ Kontrola Po uspesnem up datu se bude pocftac restartovat a my si zkontrolujeme. spatne pfepaleny modulo (Poeftaei to nebude nijak vadit. S1 lb.).15 rlormation ..reVe"". p<!c""ge betow before conlinu"'9 Nyni vyuzijeme toho.pruvodce zi'lkladnim nastavenim pocrtace 77 . . Stejnou kontrolu muzeme provest take programem AIDA32.Kapitofa 4 . budeme mit velke problemy Start pocftace je totiZ provaden BIOSem. ani pffpadnou kombinaci klaves pro spustenf EZ Flash? V podstate marne dve moznosti: Pozadat dodavatele poCftace 0 pfepalenf B IOSu.10: ZahBjenT instalace A Tip:.) ~o v~dn~h~ 'pocft~ce vloifme disketu s programem flash a zalohou BI OSu.2 Co kdyz se to nepovede? Pokud flash pameti BIOS seIze (kvUli vypadku napajeni.11. Uvidfrne pouze cernou obrazovku (mozna s nejakym nesrnyslnym hlasenfm). ale pro jeji splnenf potrebujerne mit k dispozici dalsf pocftac se stejnou zakladnf deskou a BIOSem. a protoze ntiS novy BIOS je bud' nekompletne prepsany. vytvonrne si ji na nel:oskozenem PC)" Pote z diskety spustfrne program flash a znovu vadny BIOS obnovfma. juruz muzeme tntegrovany obvod vyjmout z patlce. Plea~revi. a tak pro neho nero problem obnovit vadny cip BIOSu. Behem ~bn':. Pocitac nevYl?:leme.o~u'.0P".1l9 • . nebo vytvoreny pro jinou zakladnf de sku. ze chyba behem updatu BIOSu se nevyplacf .jejf odstranovam nam pfinese znacne problemy.bout the CUllen! Setup i.J) oysrem rlrmWHre upaate • Soflw. Jedina moznost. spatne verzi BIOSu atd. ale ?patr~e vyjmeme neposkozeny modul BIOSu ze zakladm desky a vloz!me sem 'pu~odm.n: 2002.Upgrade (flash) BfOSu ••• i r-rULIatu MLJ. ze po startu PC se BIOS nacte do pameti cache L2. protoze komunikujs s BIOSem v pameti cache. BIOSu z druheho poeitace a vlo- Tentokrat bude start uspesny (vzdyt pouzijeme nepo- 76 BIOS a Setup . f • Neposkozeny modul BlOSu samozfejms vratfrne do piivodnfho PC .~n orocees.R. Toto resenf je organizacne a casove mirocnejsf.met s BIOSem realizovana. muze stat nejakou korunu.alehymicky". skozeny BIOS). is in'ilal!ed futlo nol uP to irate. Obrazek 4. jak z teto slamastiky ven.ar. ale vede k uspechu. . Vidfte.."! 10"JIit . ready to begin the in.1U \UU.Vy BIOSu budeme premtsfovat pametove cipy BIOSu rnezl zakladmrm deskan:I. spravnym.Pntom m9zeme snadno ohnout nebo ulormt nozicky tntegrovaneno ob":.

kapitola 5 o hardwaru .I .

ale zaplatfme). Proto je mezi sbernici FSB a AGP vlozen nasobic. ktery frekvenci zvys!. Zmenou techto nastaveni muzeme sice zvYsit vykon 0 nekolik procent. seriove a paralelnf party ClzaJlsiuJe sluzby BIOSu . takze parametry Smtih Bridge.. Sbernice PCI vyuziva take delic. My budeme predpokladat frekvenci 100 MHz. ale muzeme take snfZit spolehlivost celeho systemu nebo znicit nekterou soucastku.. Uvecfme si pffklad zakladnf desky pracujfei s FSB 100 MHz (neni sice nejmodernejsf. Pokud je system osazen mikroprocesorem Intel Pentium 4. z~jisi~je ~a.JeJl~ f:ekven<:e je ad ~ozena z kmitoctu FSB.to~.. Obr8zek 5. pr?:esoru a zajisiuje rychle pfesuny dat mezi kltcovymi oblastmi poclta~e. W·_. resp. Musime si uvedomit souvislosti. Obrazek 5.7 GHz.Mlm? disku se vsak out nge stara a USB. j: Mnoho Setupu a zakladnfch desek umoziiuje upravovat zakladnf frekvenci FSB a nasledne tak ovlivnit cely system. J dem .?lSkovy ~ubsyst:m.2 o frekvencfch Souvislosti: Zde popsana temattka se vnahuje pi'edevsfm ke kapltole 3.. kteryvytvan sy nrcite frekvence. t k kt . Na zakladnf desce je jediny systemovy casovac.·1i. bude v nasem pffpade (FSB 100 MHz) nasobitel I'Z. Dare spojuje sbermcl AGP.v~u rychlost budou moci pfipojene pevne disky~~~~at . jejich rychlost sice plne nevyuzijeme. .chipsetem..2: Frekvence souceste« Systemovy casovac (timer. Radic pamefove sbernice bude pracovat na frekvenei 100 MHz. Jeji rychlost byva vetsin~u n~sobkem ~SB. Ten se sklada ze dvou zakladmch cash: • North Bridge (severni most) nazivany tez.troll. er. "••• !III! •• . ktery snizuje frekvenci FSB na 33 MHz (pomerem 1/3). Sbermcl F~B_ (Front Side Bus) je pfipojen k procesoru a. 1-- nasobic •.v:.: Chipset zakladni desky Zmenou frekvence FSB tedy ovlivnime takt vsech soucastekl 80 Bros a Setup prilvodce zllkladnrm nastavenfm pocitace 81 . od nshoz [sou odvozeny vsechny frekvence. ktere zmena nastavenf vyvola.Peripheral B'I!'3ControU~r .: .... nebof pro obe se pouzfva stejny fr~kv:n:m ge~erato:.1.. musfme si ukazat alespon zakladni principy konstru ce za ames Y... ~ 'MIKROPROCESOR. K South Bruiqe je pfipojen predevsfm kornpletnf.se naopak s~ara ? P~po: jeni dalsich periferii k zakladni desce. ale bude se nam dobre poeftat). Systemova impul- sbernice (FSB) bude pracovat na 100 MHz realne ana 400 MHz efektivne. Mez! North Bndge a South Brl~~e~: ?ata zena sbernice PCl (jeji sloty jsou na zakladnf desce vyve~eny pro rozsll"_UJlCl ka:ty).9 Frequency/Voltage Control. Sbernice AGP pracovala pirvodne na frekvenci 66 MHz. a proto by tornuto nasobku mely odpovidat take rychlosti pameiovych modulu. sou prop oj eny specialnfm obvoN a zakladni desce spolupracuje rnnoho soucas : ' v. Sy..~kerou spolu_prac~ ostatnfmi castmi zakladni desky. Pokud chceme {ozuI?~t ~e~~ko~figuracnim volbam. '. Dnes beina AGP 4 pouifva takt 4 x 66 = 264. budeme moci pouift obvody PC 1600 (nebo vyssi. Ja~ou Eren~s..~r blize. Ja: ko oslednf z ryehlyeh se k North Bridge Controlleru pnpojuje take pa~eiova sbe~nice.Kapitola 5 ... Bude-Ii pracovat na frekvenci 1.kjeho.1 o hardwaru o zakladnl desce 5. BIOS V podstate zpffstnpfiuje a ozivuje zakladnidesku.stem Con.0 hardwaru 5 5. Mikroprocesor rna nastaveny nasobitel (pomsr mezi internf a externi sbernief). bude jednou z variant efektivnf frekvence 400 MHz systsrnovy casovac (timer) ::J I systernova sbernice (FS6) • South Bridge Uizni most) . eeleho cipsetu rozho~uJl o. generator impulsu) je zakladnim obvodem.

zakladnf desky (a potazmo celeho PC) je CD. co umf chipset.. jakousi pamefovou certifikacnf autoritou. Odtud BIOS zjistf velikost daneho modulu.5T 3T 3T 6T ~Memory ~1ImIlI!l 4:< BIOS Display SPD 5. Y3. PAT (lntel® Performance Acceleration Technology) Je novou vlastnostf. na strankach vyrobce zakladm desky nebo na strankaeh vyrobce chipsetu.. computer '* . 3. ale pokud SPD nepouzijems. ze v ramci informacf 0 chipsetu vidfme take vlastnosti a nastavsnf sbernlca AGP. Pro spravnou funkci operacnfho systernu (a zprovozneni prvkil integrovanych v systemu) je nutne nahrat do operacnfho systemu spravne ovladaee chipsetu. • • V pffslusenstvf tyto ovladace..software . Tip: Vsimnete si. (adresu ke stazeni ovladaee nabizi take AIDA). Existuji take moduly DDR DIMM s nestandardnf rychlostf.1 Start poeiiace/ln!ormace 0 typu a verzi BIOSu). 82 BIOS a Setup - oravoace zakladnfm nastavenfm pocftace 83 . easove cykly atd. ze datovy prenos mezi mikroprocesorem a operaeni pameti je predvfdatalny a je mozne ovlivnit jeho prenosove cykly.) ~". Chipset organizuje prenos dat tak. MulLimed~$. na nemz jsou take V Internetu. je dUlezitfm kriteriem pro praci celeho systemu a pro pameti zvlMi. nJMo~!olf. napaiecf napeu.±l (}. PMnasi zryehlenf prenosu dat mezi mikroprocesorem a operacnf pametf. Smerem k hardwaru je mozne chipset nastavit prosttednictvfm BIOSoveho programu Setup. Operacnirnu systernu se chipset jevi jako dalsf zaHzenf. rychlost. ktera byla poprve pouzita v chipsetu InteIS75P.et Queue Depth CAS Delay VIA VT6753iAJE 12 Apollo P4X2661AiE """In-Order l!I!lIRAS To CPU!D MO!heroa~rd l!IBCAS L. Jeho identifikacni kod uvidfrne pfi startu pocitace (viz kapitola 2. protoze zakladnf deska bude umet pouze to.. .3.:h1p!.3: Informace 0 chipsetu Frekvence systemovs sbernice.Kapitofa 5 . Technologie vychazf z toho. je moine PAT zapnout v BIOSu (kap.com. Hlavni pnnos vidf Intel ve zrychIenf grafickych aplikacf (filmu DVD. Prehled modulu DIMM ukazuje tabulka (standardizovane rychlosti jsou vyznaeeny tucne). Kazdy pametovy modul by mel byt vybaven malou parnetf EEPROM..±l " ~-2 G DrrectX Mise Network . s nfZ parnefove moduly pracuji. her atd. v je ulozena informace SP D. a tak se pouziva automaticka konfigurace.0 hardwaru 5.Server pitole.Tyto lnformsce se nsm budou hodit v obrazovce Setupu savencea Chipset Features.etilide.4 Advanced Chipset Features/Menu Advanced/Performance Acceleration Mode).4 o pameti ~ Ii[j :t:l b ±.4 Advanced Chipset Features. ze nektera data behern sveho pohybu skrz chipset vynechavaji ureite buffery.Con1ig :±i (±l rnz -(>- Z BenchrMrk VIA T&:hnologies.. Je jednfm z automatickych kriterif. budeme muset zadat jeji spravnou hodnotu._ .@GurrernAGP ~Fasl-W-~e <&lSide Band Addressing ~ Chipset Manufacturer <&lCompony Nome ±l ~ nevcce rti ~. Podle usnesenf nejvyznamnejsfeh vyrobcu pametf sdruzenych v organizaci JEDEC by msly byt chipem SPD vybaveny vsechny moduly SDRAM. Rychlosti jsou standardizovany organizacf JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council). Zkrati se tak pocet cyklu potrebnych pro prenos dat.AGP Aperture Sire Supported AGP Speeds Speed . Pracuje s taktem FSB SOOMHz a pametovou konfiguraci Dual Channel DDR 400. 4x 4x Not Suppot1ed Supported. Zjistime jej pomoef specialnfho programu.80 Properties: """Motherooard ill ~ ~ .00 Enabled 64MB 1:<1 zx. lnc.tw .). s nfmz komunikuje prostrednictvfm ovladacu..: FP ! e @Orlver Download FSB (Front Side Bus) Obrazek 5. ±i OperBt~ng System :emMemorvSlats !1I!l DRAM Slot #1 Souvislosti: lyto informace budou Rotl'eba pri konfiguraci parametni pametl. SPD (Serial Presence Detect) PH zadavanf parametru pametovyeh modulu se setkame s mnoha parametry. BIOS (a jeho chipset) vsak take komunikuje s operaenfm systemem (viz obrazek Princip BIOSu). @AGP ~AGP ~ Properties Version 2. v ka128 MB (PC2100 DDR SDRAM) £ ~. "JI Storage ll!:> Inpu! . jeho datovou sfrku. Disabled $AGP statu. Pokud mate desku osazenou potrebnyrni prvky a jeji chipset PAT umi. BIOS pak automaticky detekuje parametry pametf a odpovfdajicfm zpusobem nastavf chipset. tiBlp '"''II. {!I!l e> CPU Motherboafd Chip.tency I!!I!!!I RAS Precharge _RAS Active Time 2.•la.l.. ~prQductJn1ormation htio:!fwww ..3 o chipsetu Kde spravne ovladace najdeme? Opet marne nekolik moznostf: Je jasne.. Jejich spravne nastaveni je velmi slozite. ze vlastnosti chipsetujsou rozhodujici pro kvalitu cele desky. K identifikaci chipsetu muzeme vyuzit nekolika moznostf: • • • N ajdeme jej v manualu zakladni desky.

r OAGP .:.adresa sloupce.1 Rycntost! tnodult: DfMM I I .flrge <fl}1S!E!! <. !i Computer OCPUIO .l tdtp'if.perlureSiIe QSuppc-rtl!'d AGPSneece ~ Cu:rrerd: AG-P Speed Ellilnd Adclres:s-lng Manuf~rer ..2 4. modu/Ci DDR Rychlosti moouta RIMM Poznamka: Datovou propustnost pametf spocftame takto: frekvence FSB pren. Tabulka 5.2::<.:.ry'NW v1a<t'en"..2 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz} 2x400 2x533 Tabulka 5.00 PC2700 PC3000 PC3200 PC3500 PC3700 PC4000 propustnost [GB/s1 1.2533 . .ns ~RAS . I I i I Read data access lime (tAC) [ ns] cekacich cyklu pro sigmil RAS (RAS Precharge) prodleva mezi signaly RAS a CAS v cyklech (RAS to CAS Delay) I /1 Il L__- '-------pocet -- Take moduly RIMM se vyrabeji pro rUzne rychlosti sbernice.prliYodce zak/adnfm nast<3venlm potTtate 85 . znaceni PC800 PC1066 propustnost [GB/s] 3.U!:. Informace 0 vlastnostech pameti najdeme take v programu AIDA32 (viz obrazsk).n.540LreVlze chipuSPD .bl~ ::ti Network :i:i E)DlredX Devices Sonware Conflg :il - Dts:play MlJltJmedla ~AOPP_rh. Oln·Order o csu qa SPD Motherbol!lrc:l Prooertes Chipset Queue Deptl'1 VIA VTEl753fAIE ApDDoNX166tAIE <pMotherbo!llrd 12 2.A.51' 3T Znaceni modulu Rozhodneme-li se pro rucnf konfiguraei..1."C!L~.. QSide..:.. U pro moduly Unbuffered sire pasma [MB/s) Obrazek 5.0 hardwaru znacent PC1..adresa hidku.wa.e Info~m~hon Download VIA Techno109le5:. ale musi se ureitou dobu pockat.izek 5..t. itI ~ l:b ~ ::i:i . Znacenf se provadi podle specifikaee Intelu a ukazujf je 0 brazky.00 Enobl«< .'. My Operating System &9MemorySiots !!I!lDRA].. v3 60 F'oeld V¥Chip~ . Proto je v Setupu fada parametru definujicich eekani pamefoveho obvodu. Pro adresaei se pouZfvaji dve zkratky: • • CAS (Column Access Strobe) ..5 3.4MB 1:':.>8toS ST 6T d:il".Kapitola 5 ..tJ .·.1':!Y~'f!!.6 2.:t.s $AGPVersiorl ~AGPstm-us f::t. Po zadam adresy pametove buiiky neni moine okamzite cist nebo psat.5: Znecen.1 .1!!:'i!~~f.:ti:l.IS.graMS Latency To CAS Delay Adrve TllTle _RASPrect.y.00 1.:. a tak je jejf informaee ulozena v urcitem radku a sloupci.Serv".0 3..'lsenych bajttl X ooeet pamet'ovych modulu.2.. Benchmark G)Co~N'lyN&m.41:" Not .2 rychlost sbernlce FSB [MHz) 400 533 pocet cekacich cykl6 __ pfed slqnalern CAS (CAS Latency Time) I "-------L_------- R pro Registred rnoduly. .Jnc."#1 1 28 MB (PC21 00 DDR SORAM) .66 183 200 217 233 250 256MB / 16 ECC I i-'~ II I[ pcaoo pasma [MB/s] korekce chyb pocet jednolek RDRAM na rnodulu kapacita modulu I ------- LSire '------pfipadna Obrazek 5.33 1.600 PC21. :.4 Advanced Chipset Features.Jl stQf~g~ . SUPfXll1:ed Disabl'ed Sup.2 3.st. X pocet :±i A10A32 ::: . . co:>mPP~gelD"'+ Informace 0 Obr... Pamef je usporadana do matice.4: Znecent modu/U RIMM 2_C~_100R . Vyznam j ednotlivych polozek j e vysvetlen v kapitole 3.6: pameti zapsana V modulu SPD 84 BIOS <3 Setup ... nez se operace provede. ± tMisc G 1i>F..7 4.pChips~ ~Prodl.0 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz] DDR200 DDR266 DDR333 DDR366 DDR400 DDR433 DDR466 DDR500 rychlost sbernice FSB [MHz] 1. RAS (Row Access Strobe) . td!f. :tj Matht'!rfj~rd Memory gc.&rc§rg:b!ru.ld 11PDr1v!.pOrled.7 3.6 Informace 0 chipsetu). 2. dlilezite jsou take moznosti chipsetu (viz obrazek 5. mohou nam pomoci iidaje uvedene na modulu.

7: Vkl8danf nul0vYch cykJU :il 'ib Software Iii 9.. ktere je zakladem pro tepelny kontrolni obvod TCC (Thermal Control Circuit).identifikacni cislo mikroprocesoru V nekterych typech mikroprocesorii je vsazeno tepelne cidlo.. 'IY se narn pak rnohou ~Odl: pn konfi~acl Setupu (n~pr. Jnformaiion ! CPU UllttzOllo" Obr. sdili pro obe vlakna.. moznosti je nekolik: • • Zobrazuje jej yetsina BIOSu hehem sveho startu a POST-testy/Uvodni obrazovky)..r S . I. protoze se vlastne dYe veei poeitaji souMzne.i. Hodne zalezf na dalsieh castech systemu. Proto se Tee behem bootovanf pe vypina.... dojde k prudkemu narustu jeho teploty.izek 5. Tehdy se nevyuziti jednotka zapojf do vypoetu druheho programoveho vlakna. jako by v poeftaci byly procesory dva .. Muzeme pouzft specialm identifikaenf program.tr tOr-tae. HyperThreading musejf totiz podporovat ostatni prvky poeitaee: BIOSy a cipove sady (tedy za- 11> Product ¢>CPU#1 Inter Carpom11oll ~dtp If.:'m11llOII . VVllremette-11tf tU ·lfulil!lJnJ" 1 Trace Cache 1 pete Cache C.a I f Ii I I Ii i i Ii f OCPU OCPU OL ~L QL2 OCPU Type stepping Intel Ceieron 4.2 Start pocitace • !ll'I AIDA32 vs. a tak se docfli zvYseni vykonu.:11 storage Vysledny snlteny vykon .-::sur rail. Stale vsak jde 0 jeden procesor.ao til ~ Comput. (.. Motherboard Norrnalnitakt .8: Informace 0 mikroprocesoru 86 BIOS a Setup . v setupove sekcl Advanced Chipset Features.bce zjistime veskere udajs 0 mlkroprocesoru. Proto nenf narust vykonu dvojnasobny. Tee by vsak tento jev vyhodnotil jako poruchu a zaeal by vkladat nulove cykly.. MHz (4. ale zaroven pokles jeho teploty. Ten zaene vkladat mezi pracovni kmitocet nulove cykly (v rozsahu 50-70 %). Field Nulove cykly iil1iii i±l I:Il .H:i :l1tmm.. S jeho pomocf pak na ~-st:..2'.. Obriizek 5. OCompany Name Power 63. Tepelna ochrana Souvislosti: Volha Delay Prior To ThermaJ.. CPU Propeme::. Vysledkem je sice snfzeni vykonu procesoru (050-70 %). Dale je treba napsat spnivne programy a mikroprocesor s Hyper-Threadingem musf pracovat s odpovidajfcim operaenirn systemem (umf to az Windows XP).C?mmr01UCl!imroW5:el~II)t:e::. U.66.'~vlJvV'{ Jll1ej..5 o mikroprocesoru kladnf desky).pr(ivodce ztlkladnim nastavenfm pocitei':e 87 .MU:-.oev"es A A Typi~l .S8W (C1epen~ln_g (aepending on clock speecj on c:jOCK eoeec r Hype r-Threading Do novych Pentif 4 je implemsntovana technologie Huper-Threadinq.cellnTo ". Ta umoziiuje procesoru tvafit se.. ze jednotlive bl.5 . kdy je procesor chladny.. ale maximalne 30%. doba jeho neeinnosti se zadava ve volbe Setupu Delay Prior To Thermal... ale prirozenym ohrevem chladneho procesoru na provozni teplotu.ankach vyro. hodnoty tepelnychparametni [sou take v Pfilohach. je aktivovan TeC...".:_ (viz kap. PrudM ohrati procesoru vsak neni zpusobeno jeho pretfzenfrn.. Doba prehfati Identifikacnf cisl~ (kad! mikro~:o~esoru )edn~~na~ne de~nuje procesor. lIlt.. Motherboard eM.mory !1J!!I SPO ~ Chipset '*'~CPUID -=ei. 1.ltl 12K InsirlJmnn . ktery urcite systemove prostredky jake pamef cache atd. k. kdy urcite casU jadra procesoru zahalf.) x 4U4) OCPUAlias <:::tOnalnSICIQCI( VV1~amette lite.1 W 84 .Kapito/a 5 - a hardwaru 5.l ill /IfJ <:pBIOS Operating System server Display Multimed./':JV urn.to} d. Po startu pocitace.jeden fyzicky procesor se chova jako dva logieke.jj~lnput ! 6 Network E3 DirectX Process Technology C::>Oie Size /!'. . A I CI t-un-Speeaj 91-'flCKaYB $P8ckage "Transistors rvce Sire 3.".50 em x 3:50 r-m 4. Ukaze nam jej AIDA32 (viz obrazek).A MaXimum Powe$ CPU Manufacture.CoreVoliage 110 Voltage bM. Pri provadem jednoho vypoeetnfho vlakna (anglicky thread) se vyskytuji okarnziky. pn nastavovanf Iimitnf teploty mikroprocesoru).che Phys. 1.. 2.CDnflg illtM1S:C ttl ' Benchmark ~ . Prvm otazkou tedy je... S klesajfcf teplotou redukuje Tee poeet nulovych cyklii a vykon procesoru postupne stoupa. Tak je teplota udrzovana v predepsanem provoznfm rozsahu. dostupny na WWW-strankach vyrobcs . a pokud dosahne maxima.. Tepelny senzor sleduje teplotu procesoru. kde CPUID zjistfme.sti procesoru nejsou v priibehu vykonavani vJpoctu (behu programu) vyuZity stoprocentne. CPUID . J de 0 to.

Motherboard $lABrBndlD $Pllltlorm <$IA r ID CPU Serial Number Set Monulocturer CPU Name Genl.6 lntel(R) Celeron[R) CPU 1 III"H7 t"foceSSDI o integrovane graficke karte crasemceucn r-rocesscr ceeaus Souvlslosti: Volby tYkajfc[ se integrovane grafik.70GHz OF13h OAh (Inlel Cel.. fC·PGA2 • Pamef pouzivana grafikou je nedostupna pro procesor. 810S System ! ce> lnstructlon 0 AMD 3DNowi . Toto reseni rna jedinou vyhodu . Po jeho spustem vidfme zakladm oe. NelBursttTMJ rncrcerchiechae '(eo.0: /dentifikace mikroprocesoru Intel 88 BIOS a Setup .ron 4) OCh (Sockel478) Unknown <e>CPUID Revision _Memory I!Jl! SPD ~ Chip'.. Z toho vypljvajf dve zakladnt nevyhody: CPU Slopping: CPU RevIsion.l r.0 hardwaru EiIe 'I_iew B.: Sheamlng SIMU extensions t: Ym: • Obrazek 5.1.QOir..linelrnel Inlel(R) Celeron(R) CPU 1.f1 III S1or. f. 1 'H): CPU Type.mS1. ze 0 pfistup k pameti se v kazdem okamziku deli graficke obvody s centralnim procesorem a vzajemne se tak brzdf. Obrazek 5. takze velikost RAM se trvale snizuje 0 hodnotu zadanou uzivatelem v Setupu.ctX . must pouzfvat systemovou pamef RAM.1:1: Jdentifikace mikroprocesoru AMD 5. 3..9). Progr~m Intelu se j~enuje I~tel Processor Frequency ID Utility. Preeesscr teatutes.nOed MMX OAMD64 OIA-04 Not Supported Informace 0 Obrazek 5.musfme si uvedornit.±I !It Devices o o o o Not supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported AMD 3DNow! Professional AMD Enhanced 3DNow! AMD Extended MMX qrix Ext. CPUID Properties $CPUIO ~CPUID .Kapito/a 5 .prcvooce zakladnim nastavenim poiHtace 89 .g.cenu.9: CPUJDmikroprocesoru U poslednf moznosti se trochu zdrzfm.4 Advanced Chip" set Features/lntegrovana gr2fika. podle potreby Uzivatel pak zadava pouze hornf hranici pameti vymezene pro grafiku.port li"~t Identifikaeni program AMD je kratkym udaje na obrazovce (viz obrazek 5..) S b8znou velikosti operaeni pameti v soucasnyeh pocftacich (256 ME a vice) nemusf bit velikost pameti vslkym problemern. Network a.e ~eb !'jugin tielp souborem exe. InformatIOn klcen. MultimediEt '" blnput :fj~.. take integrovanou grafickou kartu.. ale nese s sebou velky handicap.y najdete v kap. (Nektere Setupy obsazuji grafickou pamef dynamicky." :£ :b :1:i I±.c. N a obrazku vive dime take vyznam jednotlivycn pfsmen identifikaenfho cisla. jeho instalaenim souborem Jejidenu26-. 1 IJ Operaling Server Dlsplay .. Horsf je sdfleni pamefove sbernice . CPUID pak precteme v prvnfm SlOUpCl svislern srneru. cache..mrilt CPU Model· Level l trece cecne N a zakladni desce muzeme nekdy najit. CPU lev-el 2 cache' Level I dale. I:Il~vm ob:azovku pr~gTam~ vidite na obrazku.

Proto pouzijeme stejnou metodu jako u prekompenzace ..0 hardwaru Vse je ztetelne z obrazku Frekmenee soucastek (kapitola 5. 32. ci SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) je technologie umoziiujtc! pfedvidat mozne selhanf pevneho disku. staticke apllkace (nap!'.9 Computer iiI. Magnetickj povrch ploten je rozdelen na stopy (soustredne krusnice). Sectors/IRQ) je technologif umozllUjfci prenos dat ve skupinaeh sektorf (2. • kompenzace. Potrebujeme-li ziskat 0 disku detailnejsf informace.. Pienos vice datmrych sektoril najednou (HDD BlockMode.A. i kdyz je ve vetSine pnpadfi odhali Setup automaticky. ktera cte a zapisuje data. Kazda stopa je navic pHcne rozdelena na sektory (sector).flble IJlf'{!IoATACRCErrOfR~e V\lt'ite Error Rate count Sector <DO 200 Count 51 200 200 200 99 100 100 100 200 200 200 253 200 OK Vtdue is normel 1216 OK AM8YS passing 0 OK. 4.~ Event Count 0 51 51 99 100 100 100 . jsou v podstate malymi magnety. lS<r. ktere vsak bylo nutne zadavat dffve a dnes jjz potreba nejsou: • Prekompenzace ('write precompensation) . do kteryeh si tidaje zapisuje. Sektor stopy 0 (prvni vllejSi stopa) je delsi nez stejny sektor posledni stopy (te u stredu). ze vllejsi stopy jsou v dusledku vetsfho prumeru "deIM" nez vnitmf. Poeet sektori't prenesenych v jednom bloku se oznacuje jako blocking factor. psvnyeh di• KaZdy disk je slozen z nekolika ploten ci kotoueii. laUm prazdneho slotu AGP. To se zadavalo u starych diskii. U dnesnfch diskU se setkame jeste s dverna vlastnostmi. 128 sektoru). Tip: Integrov~n. Stejnym stop am na ri'tznych povrsieh se ffka eyUndr (Cylinder). tak BIOSu. Rokud. Value is normal 0 OK.specialnfrnu softwaru.Jf.. kam ukladame data. Nad kazdou stranou plotny se pohybuje jedna magnetieka hlavieka (Head)..lve::s Phys.pruvodce zakladnFm nastavenrm pocitace l.cislo stogy.T. Dip6ly. Vsechny hlavy jsou umfsteny na spoleenem rameni. T~o veClgmosti bud. rychlost vypoetu polohy sektoru . Proto v Setupu zadavame posledni stopu . Ke spravne funkci SMART potfebujeme disk a BIOS podporujief SMART..nl'l2ete dokaupitgraficko. kratkych stopach. cfmz se informace narusf a data budou neeitelna. MultiSeetor Setting. ale hodr S8 POUZ8pliO jednodussf. muze mit aZ 10 hlav (kazdy kotoue rna 2 povrchy).estaJ:lElvyhovovat. ktere musime obcas BIOSu sdelit (nastestf je vetsinou pozna automaticky).i _ Opernling .lu. Stopy disku jsou rozdslany do nekolika z6n s ruznim poctem sektoru. kde je dobfe videt standardni reseni . hrozf pfi jiste kombinaci kladnych a zapornych impulsf nehezpeei. ale pusobenfm vzajemnych magnetiekyeh sil se "srovnaji". Rancelarske prograroy). 64.7 o Peripherals. vAm integrovana grafika pf. otacky disku.pro grafiku je vyhrazena samostatna shernice AGP. Pfenos jednoho datoveho sektoru totiZ vyzaduje sled nekolika operaci a tak je vYhodnejsi prenest najednou vice sektorU.~ § Wndows Store Loglc~ Ot.. je indikovana moznost vzniku ehyby Radic disku. se :zakladl'll deskou.It Devicesiii··~SottWetre i:b rr 0 CS . Stor~g8 . o ~ ~ ~ 09 OA 00 OC Power-On Time-Count Spin Retry count CQlibrel:icm Retry Count Power Cl(Gie Count Re..zadarne cislo poslednf stopy. veskere obrazove prenosy se uskuteenuji po sb8rnici pametove. AJwr:.2 0 frekvencich). Cylinder a Sector. parkovaci oblast . Hlav vsak muze byt mene. 8. .ew pot1'6Qovat v cbrazevce Standard CMOS Setup nebo Main. v nichz jsou data ulozena.y:s: passlng a 0 0 OK: AlwaY'S: passing OK: AJwesys: ~eSSlng OK: __ yo po$Slng OK: Value Is IlOI1'MI Conlig 0 I > Obrazek 5. kde jsou tyto . Pfedpokladem spravne funkce je podpora blokoveho pfenosujak na strane disku. Dnes je prekompenzace nahrazena zonovym zapisem. od nizje na disku vyhrazeno misto pro parkovanf hlav... bjvaji uvedeny na stitku disku. Pokud segro nl rozhodnete.tceJ Dnvess -4i 003 004 200 91 100 o ~ 05 07 40 140 51 HlO 200 100 zoo . kten8 ~mme inlegrovane grafH~~ob. )_ Kazda vlastnost rna presne definovany rozsah hodnot. dnes se jiz nepouzfva. vYska hlav nad plotnou disku. ze v dusledku pfitazlivych a odpudivych sil vniknou magnety do sebe.t-' lilQOirectX itJ .sahuJe taKe sbernici a slot AGP fie pouze. r. posunou se i hlavy nad ostatnfmi kotouei nad stopu 154 sveho povrchu. Pokud se nekter~ z hodnot dostane mimo vymezene hranice. Zpravidla od nas konfiguracni program vyzaduje jeste dalM informace.:12: VysJedky SMART 91 90 8105 a Setup . doba vystavenf.IIocMLOf) Off·t.Mo!:he:rboard !±. Ma-li tedy pevny disk 5 ploten. Blocks per Interrupt. Tyto tfi udaje Head.R. gramu ovlivnit: • pevnem disku (E)IDE SO\lvislosti. najdeme je na WWW-stninkaeh vyrobce disku.zovce Integrated Fyzicka struldura Z hlediska konfigurace BIOSu nas zajfmaji predevsfm geometricke parametry sku.0 (6 0C7 i ~ ca 0. 16. Velue rs normfll 887 OK: I>JwtJys PMSt'Ig 0 OK.~Input i%l -Bll N8twmk .?~eI 0 2550 692 0 0 Sh.ler ~ _ Display Multlrnedie ~1 R!!IW Read Error RMe SplnUpnme s!Mr. preda zpravu 0 pravdepodobnem vzniku ehyby dale . N a kazde strane plotny je magnetieka vrstva. Obranou proti tomuto jevu je pre- S. SetuQY mfvajr n~ktere v:olby Bostupne taKe v obra. Loading zone. presto oba sektory nesou stejne mnozstvf dat. N a vnitmfch.tim vlastne prekompenzaci vyradfme. ktere muzeme v setupovem pro- 5.kupte si potftar. OK: V61ue is-norms! 01<: Value is normal OK: VaU:t is normsl OK VoluB is normal it! Q .M.(4 CUrrent Pendin~ Sector Unconect. Je zalozena na sledovani vlastnostf disku (napf.Kapitola 5 .llOll Reeaoceded Count Sector Count System Ttv~~ 51 21 200 96 ___ ADA32v3_60 .Pfi bliZsim pohledu na geometrii disku zjistfte. Ten vetsinou upozorni uzivatele na nutnost zalohovani dat na disku.magnety" blizko u sebe.. I) malo drazs8.. 'fa pracuje tak. Dfky spolecnemu rameni se tedy hlavy vzdy vznasejf nad stejnou stopou vsech povrchii. Pokud radic posune hlavu cislo 4 (patrfci tretfmu povrchu) nad stopu 154.50 -f Seek Error Rate Optleel Drives ATA ~ASP1 ··. U integrovane graficke karty zvlastni graficka sbernice chybi. Toto usporadani nazyvame fyzickou organizaci dat.a grafika je levna:.u Rartu a osadlt ji do. protoze krajni kotouee nemusi mit nutne magneticke povrchy z obou stran.l . ktery vlastnost disku sleduje. ze datove bity jsou iimyslne ukladany na geometricky spatne misto.

J e jasne.88 GB. Skut:cna rychlostje ovlivnena parametry pevneho disku (pnstupova doba.! I i . Obe zaffzeru tedy musf pouzfvat stejnou metodu pro adresovanf dat. ze hodnoty uvedene. Z toho vychazi maximalni kapacita disku: 16*64*1 024*0. XCHS. J e dUlezite si uvedomit. do nehoz jsou data ukladana.tarSimi fadiei IDE se ale stale v BIOSu uvadf CHS tak. Je k tomu potfeba program. (E)IDE rna dva kanaly. ~eho zakladm nevyhodou j e vytezovani procesoru pri zapisu ei dem z disku.nastavenrm 810S a Setup . teoreticke.88 GB. Pro pffstup k disku pouziva BIOS rozhrani Int13h.5/1 024 = 512 MB (0. Kapacita takto adresovaneho disku je maximalne 7. (Pro zachovani zpetne kompatihility s~ s. ze tato metoda se jii nepouzfva. 6 bitu pro sektory (64 adres) a 10 bitu (1 024 adres) pro cylindr. Large. ktere je schopno adresovat 10 bitu pro adresu eylindru. nikoliv procesorem. DM-. • Rozhrani (E)IDE Kazdy disk rna svoji Hdicf elektroniku. !JMA CDire. Pri velikosti sektoru 512 B je pak ma:a~alm kapacita disku s adresovanim LBA 128 GB. BIOSem a samotnjrn rozhramm. Procesor jednoduse zada pfrkaz k prenosu dat a 0 vse ostatnf se postara fadic disku. • CHS (Cylinder/Head/Sector): je prvnf metodou adresovani. N_ektere Setup~ dovoluji nastavenf prenosovych rezimu. AIDA. m1uvime take 0 metode adresovanf sektorfi. ktery komunikaci s diskem zprostredkuje.0 hardwaru Vysledky analyzy SMART je moine (a alespoii obcas dobre) prohlednout. 24 = 16 adres). vyjdou narn: 4 bity pro adresaci hlavy (tj. Int13h: tato metoda (pro nil.. • Ne~aI~omente: _ze_pf~1_loso~eprotokoly ll_ltr?DMA/66. ktera jsou na nem ulozena.tzn. 40 vodicu navic je pouze rozvedeny zemnicf signal. ktery lepe odde!uje jednotlive signalm vodiee v kabelu. ale vetSinoll je detekce automaticka.ct Memory Access) . Kazdy sektor pak rna svoji 28bitovou adresu. Adresovam LBAJe dnes pro disky standardem a v Setupu jej budeme zadavat prakticky vzdy. takze Je ~o~n~ adres?vat .fadie. bylo pouzito nekolik metod pro adresovani diskfi. IDE Secondary Master pro Hdici zaffzenf druheho kanalu. jak to rna nastave~ pevny dl~k. IDE Primary Slave pro podhzene zaffzeni prvniho kanalu. je tedy soucastf BIOSu a jeho vlastnosti urcujerne prostrednietvim Setupu. T~P:Met~da adres?wmr ~i&kovehO prostoru prosta nekohka vyvojoyYmf stupru.228 sektoru (268 435 456). pi-iblizne 144 milionu GB (asi 144 petabajtu). zohrazf s~ dIS~ alespon jako 7.) Kapacita pevnych diskf vsak prerostla maximum 28bltove adresace LBA. Proto vznikl standard ATA/ATAP 1-6 kte~'ymimo jine o?sahuje 48bitove adresovanf LBA. Protoze zakladnfrn prvkem. Rozhranf IDE pouzfvalo 16 bitu pro cislo cylindru. Postupne. 92 --------------------------------------------------------. a pI:estoze vsechny dnesni Setupy pracujf se standardem EIDE. Zatfzenf procesoru je ve srovnanf s PIO mnohem mensf. • I I' I.programovany vstup/vystup je ffzen proces~rel~ poeitaee. Je jasne. Pokud zkombinujeme tato clsla a vybereme vzdy to mensf z dvojice. musf umet definovat pozadavek. Jedno z nieh musf byt oznaceno Master (hlavni. Radle EIDE je integrovan na zakladmch deskach pocitacu. (Ma stale jen 40 datovyeh vodicu. Proto najderne v Setupu ctyH hidky pro konfiguraci zanzenf EIDE: • • • • IDE Primary Master pro Mdici zai1zeni prvnfho kanalu. napr. Ten spoeiva v tom ze presun dat je rfzen radicem. Poloha dat na disku byla definovana adresou hlavy sektoru a cylindru. Pro komunikaci rnezi radieem a diskem jsou z hlediska BIOSu dUleZite nasledujfci vlastnosti: Adresovanf diskovych bloku Pevny disk musi byt schopen urdit pfesnou polohu dat. . Pro prfrnou komunikaci mezi radieem a pameti se zde pouzfva Busmastering. Maximaln! mozna kapaeita disku je 24~X512 baJtu. ktera komunikuje se sbernict._ tabulc:Jsou ryze. ve vylepsenc verzi nazyvany Ultra DMA (easto obchodns oznacovanjako UltraATA). ffdicf) a druhe Slave (podfizene). Nejpouzivanejsim fadieem pro komunikaci s pevnymi disky je EIDE (Enhanced Iniegmted Drive Electronics).pravodce zakladnTm poMace 93 I JI. Rychlost prenosu dat Pi-enos dat mezi diskem a operaem pametf muze probihat dvema zpusoby: • PIO (Pr~~~mmed I~ut!O?tpu~) .5 KB pfedstavuje kapacitu jednoho sektoru 512 B a 1 024 je prevod KB na MB).) Vetsina novejsfch diskf bude vyzadovat tento kabel. srm BIOSem nedornluvl nebo jej bud~ 810S zobrazovat s mensr kapacitou.piimy pffstup do pameti). Maze se tedy stat. ze senas navY disk se star. 8 a 6 bitii. L~A (Logical Block Addressing): Logieke adresovanf bloku bylo prevzato od dis~u s radicem SCSI ~ zc_:el~ zmenilo metodu adresace. ktery je pfeete a zobrazi na monitoru. Z duvodti zpetne kompatibility BIOSu se starymi disky najdeme v Setupech take moznost definice starsieh rezimu. pouzivaly ji stare disky IDE. systemovou sbernicf.10. 4 bity pro cislo hlavy a 8 bitu pro Cislo sektoru. Rovnez hdie.Kapitola 5 . ~arametry ~ednotlivyeh rez~mu ukazuji tabulky. se pounva vice oznaeenf) dokaze vyuiit vseeh bitu rozhranf Int13h . je sektor. Na druhem konei sbernice musi byt dalsi elektronicky obvod . 100 a 133 vyzadujf pro sve vysoke krnitoety speeialni 80zIlovy kabel. oznaeuji jej casto jako IDE. ktsre se Iogtcky odrazily take v 610Su. tak jak rostla kapacita disku. ktery LBA nepodporuje. s kterymi daty ehce pracovat. Sektory na disku jsou cis10van! ~d nuly ~o maxrrnalm hodnoty. Upgrade (flash) BIOSu). V rezimsch PIO dnes pracujf pouze nektere CD ROM.modernejsfm rezimem diskoveho pfenosu EIDE Je. ze ani tato metoda se dnes nepouzfva. J~stlize disk pfipojfme ke staremu fadici IDE. ktery s diskem komunikuje. 8 bitu pro adresu hlavy a 6 bitu pro adresu sektoru. V takovern pi'rpade pravdepodobne pomOze prepsanf BIOSu novou verzf (viz kapitola 4.1 (Direct Memory Access . velikost cache). IDE Secondary Slave pro podffzene zarfzenf druheho kanalu. Rozhrani EIDE je pokracovatelem starsf normy IDE. na kazdem z nieh muze pracovat dvojice zaffzenf (celkem tedy 4 zarfzenf).

lJ cOrnfenrbroducts II :+: ~ ' 'o' ..1.3 MB/s 11. zfskate ve Spravci zafizeni..i[E.pOkUdje na vasf zakJadnf desce inte- Obrazek 5 •..' ~CPU ~CPUID "'. Are. Seriove rozhranf pro pevne disky se v poeftaefch pomalu zabydluje.» Input .2 MB/s Standard ATA ATA ATA ATA-2.if.Alomatick6 rozpo~tlavani ~+:.J Stor.1 Obocne iUPr.-~\! :f: >El'J Rodice disketovvrh jednotek :~' RadiCe IDE ATNATAPI '9 §~4 § § 5..Kapitola 5 . proresorv LPT) B e2im pfenosv f·--··_· ------- -.oub.f '+..r IDE Radice :.iE . Informace 0 tom. 11 .. ! .'wW we~erndlg1.-. IiI- sotl~. Read Ahead) § Wndows StorS98 ¥ MultipJe Sectors .. ECCByt es ~Mex ..3 Retimy PlO Pi'enosC)va rychlost 16. disku SATA) vede pouze jeden kabel.mber ~Rel{rsion System ~Parameters Chipset woe W0400S8-00DEAO ~810S WO-WMAD12421658 05. @ Host o Sec"r~v @ o Power o SMART Supported Mode Supported Management Advanced Power "ManJ."ob.1 MB/s 16. diskje vzdy Master a odpadaji tak easove prodlevy nutne pfi pfepfnanf rnezi dvema disky EIDE.13: Pfenosove reZimy prvnfho kanalu IDE (2. tup nebo Main a Integrated Rer. MoOOIID ~Serial Nu. Modemy My... . Oproti klasickemu paralelnfmu rozhranf EIDE rna nekolik vyhod: 'rW zllalosti bt:ldet...03ED5 77545 cylinders. ~ VIA Bus Ma<t.c~y WATA Device Features 44727MB SMART Tabulka 5.80 j ccrrooter Motherboard .. eg Memory Tabulka 5.3 MB/s 66..... 600 bytes per sector 78f05380 2 MB (Dual IS 40 Mode Mcc!e ~ l.. ill<l:B .±i ±i sa..8 ZaHzenf 1 T yp ~arr2.. Networt Dnedx ill '! Devices ~ fa ~ . )j :+: __ t. 53 sectors per track.lgemeni.4: 0 pevnem disku Poat~c pcrty (COM... podrobnejsi udaje poskytne take AIDA32_ "'tMi:::C . nutny signal IORDY nestan d ardi zovano dl 5 AIDA32 v3. WDC WD400J3s-00DcAO (WD-WMAD12421 Me) ..4 Refimy Ultra DMA 'I:.. Unformatt •• C. D..JJ ~ Logicel prves Phyeicel Drivels PIa 4 UDMA UDMA5 5 (ATA-1 00) ~ Max.!'~m pienosu o pevnern Souvislusti: disku SATA Sei<r-rndarnikenalIDE +..p.r. UDMA Transfer ~Actiye UDMA Transfer Mode (ATA-l00) .~li k di'pozlci] Akt1!_arn [ rezimpienosz IN'elle poultl grovano rozhranf SArA.2 MB/s 8.d.0 hardwaru Mod PIO 0 1 2 3 4 5 Doba cyklu 600 ns 383 ns 240 ns 180 ns 120 ns 90 ns Prenosova rychlost 3.ve.7 MBjs 100 MB/s 133 MB/s Sl! SPD <$> dJ " .~~UPro'liedkY I '+.Pfierals. Supported Not Supported Suppot1eol Cache Pralected Benchmark o ~ • o Power-Up Automatic In Standby Acoustic Mana_gement Overlay S\Jpported Not Supported Supported Nal D 48-bH L8A ATA Supported Device Configunrlion Device: Manufacturer Supporte • :.>Mothemo... odpadaji take problemy s nastavovanfrn propojek a tenef seriove kabely jsou ideal- 94 BIOS a setuo - prOvo dee zakladnfm nastavenrm pocrtal5e 95 ~} .6 MB/s 22.• RCi:dice 2VUkIJ} videa :+..are Con11!.! 0Wrn..t.~ . Definlcnf faEiKy najaete.alit ~ ~ Company Name Producllnformation Western Di_g1tfllCorporation http. v obrqzQvkach Standard CMOS se.7 MB/s 33.--II Zeitacr... IIi!1I 5~ove ..ePQlfebova!::.r 0 !yp zafizeni tniormsce Obrazek 5. zaffzenf nenf pnpoieno) • Kjednomu zafizeni (napr..• vice Deseriptloo .~e Dlsplay ..."- ..i Mon:tory a jlno --.. m! . v jakem rezimu disk pracuje.bernice USB IAl.16 heeds.et'l[: R.:tr.patery [ DMA (i.Mu~imedla .'. nutny signal IORDY ATA-2.:.3 MB/s 5.fi.-~... LBA Sector.. PIO TranSfer Optical Drives ~ASPI * .·· Server Pienos Ultra DMA M6d 0 M6d 2 M6d 4 Mod 5 Mod 6 Operetlnq Doba cyklu 240 ns 120 ns 60 ns 40 ns Standard Ultra ATA Ultra ATA 33 Ultra ATA66 Ultra ATA100 Ultra ATA133 '!i 11 a . ~Buffer Ported.

Lze pousit maximalne 4 zahzenf. z tohoto hlediska zeznavame dva rezimy (ty pak musirne definovat v Setupu): • Compatible mode definovany pro stars! operaenf systemy (DOS. 7: Enhanced Mode • Vypnuto (DISABLE) Na obrazku 5. nebo Master. vidime pfipojena pouze zahzeni PATA (varianta A). nebo PATA (Pa1'alelni ATA = EIDE). kdy pracujeme pouze s jednfm typem zahzenf .5: Nekombinovany reiitn • 96 BIOS a Setup . my si ukazeme pffklad zalozeny na South Bridge.0 hardwaru ni z hlediska montaze i proudern vzduchu. Windows 2000). V zasade muzeme pouZit dye praeovni alterna. Ph instalaei operacnfho systemu budeme pro disk SATA potrebovat ovladac (ktery zatfrn Windows neznaji) a rovnez budeme muset nastavit nektere parametry v Setupu.tivy: c • • Nekombinovany reiim.17 Enhanced Mode pfedstavuje kdy je mozne vyuzft vsechna zahzenf.pravooce zakladnfm nastavenfm pocitace 97 . Obrazek 5. Wmdows Server 2003).:1. A • Diky navrzem vnejsiho provedeni sbernice a konektoru je mozne pfipojenf a odpojeni diskii za chodu poeitade.Kapitola 5 . To vse usnadnuje montaz v poeftaeovych sknnfch. • Obrazek 5.6: Kombinovany rezim Protoze je tato problematika pomerne nova. Je mozne pouzft az 6 zahzenf (4 PATA a 2 SATA). praci v novem operacnfm systemu. • Obfi'izek 5. kdy oba typy zahzeni praeujf soueasne. Windows 98IMe. ktera mohou pracovat v kombinovanem a nekombinovanem rezimu. ze jsou definovany dva kanaly (secondary a primary) a ze kazde zaffzenf must byt bud' Slave.:1.:1. Kombinovany reiim.16 Kombinooomq reiim ukazuje zakladnf moznosti praee v kombinovanem rezimu a Compatible m6du (tedy se starsfrn operacmm systemem). 'IY budou samozrejme zalezet na konstrukci zakladnf desky. A B Obrazek 5. Nove zarfzeni vsak s sebou pi"imlSli problemy. Navfc maximalnf delka kabelu muze byt az 1 m. Vidfme. Tfeti ohrazek 5. podporujicfm dva kanaly Ultra ATA a dva kanaly SATA (Intel ICH5). • Prenosova rychlost Serial ATA je 150 MB/s (tedy vyssf nez u Ultra ATA133).15 Nekombinovany reiim. Native (Enhanced Mode) mode pro nove operacnf systemy (Windows XP SPI. 1'0- Velmi dUlezita je take podpora SATA ze strany operacnfho systemu. nebo pouze zaffzenf SATA (varianta B). zaradil jsem obrazky ukazujicf moine varianty spoluprace PATA a SATA.bud' SATA.

Kapito/a 5 -

a hardwaru

5.9

o diskovych

polfch RAID

RAID 0

disk1

Souvislosti: RAID [e spfse vysadou serveru, ale nektere jeho retimy nabfzejf take
zakladnf desky "obycejnych" PC. Nastavovanl parametru RAID se pak zpravidla provacr v obrazovce fntegrated Peripherals.
disk2

.~
I
disk2

_?dala

U mnoha lepsich zakladmch desek najdeme integrovany fadic RAID, ktery vytvari z nekolika disku jedno diskove pole. Jde 0 skupinu disku, ktera se navenek "tvan" jako disk jeden, Pocitac sem posfla pozadavky na cteni a zapisy dat a pole S1 sarno organizuje, na ktery disk se data ulozi (ci odkud se prectou). Ucelem diskovyeh poll neni vetsinou zvetSeni kapacity, ale zvysem bezpecnosti dat. K organizaei dat pouzfvajf nekterou z metod RAID (Redundant A1'ray of Inexpensive Disks). Tu pak musime nastavit v Setupu. (Na jednodussteh integrovanyeh fadicfch RAID nebjvajf vetSinou k dispozici vsechny rezimy RAID.) Pole je nutne vytvaret z odpovidajfefeh diskfi, neJvjhodnejsi jsou disky stejneho typu (stejna kapacita a rychlost). Vlastni problematika RAID je velmi sloziti, pro nase ucely postacf vysvetlit zakladni vlastnosti diskovyeh poll. Vyssi bezpeenosti diskovych polf je dosazeno dfky nadbyteenosti (redundanci) dat. Pfi havarii se pak z nadbytecnych dat doplni chybejiei ridaje. RAID se delf do nekolika skupin, ktere pouzfvajf ruzne urovne redundance dat. Podstatne znaky metod RAID ukazuje tabulka:
typ
RAID 0, striping

disk 1

disk3

disk 4
I I

RAID 1

~---~

RAID 4

1·---._ .
RAIDS

I

.."._.,.)

princip
Data se rozdeluit mezi nekollk diskO

yYhody
ZyYsenf kapacity, snfzenf prtstupove doby pri ctecrch i zaplsovactch operacfch. Data [sou 100% redundantnr. Vysoka bezpecnost, pf peruse primarnfho disku, pfebfra jeho funkci sekundarnf disk. Zvysenf vykoru, pri ctecjch operacich. Redundantnf data zaberou jen jeden disk (nenf tfeba zdvojnasobovat kapacitu disku). Havarovany disk je moine vyrnenit. Pole dopoclta a zrekonstruuje chybejicf data.

neyYhody
Nezvysuje bezpecnost, pokud jeden disk zhavaruje, ztratfme vsecnna data K ulozenf dat je potrebna dvojnasobna kapacita. Kapacita jednoho disku je zrcadlena na disk dalsf, Nizsf yYkon pri zapisovych operaclch, predevsrm pf pozadavku synchronniho zapisu. Potfeba mintrnalne tff disku,
v

Normalnl data Redundantni data

Obrazek 5.18:
Pincipy RAID

RAID 1, mirroring

Data se soucasne zapisujf na Vice diskO (vetsinou dva). Jeden disk je uplnou kopif druheho Data jsou rozdelovana rnezl vice dtsku, Navfc jeden disk za sady je vyhrazen pro ukladanf paritnfch redundantnrch udajO. Zhavarovany disk je mozne vymenit, Jeho data jsou pak zrekonstruovana pomoci paritnfch redundantnfch udaju.

5.10
.!}1J

o setrenl

RAID 4, striping s redundancf

energif (Power Management,

ACPI)

Souvislosti: Rfzenfm spoti'eby se zabyvajf obrazovky Power Management ci Power.

RAID 5, striping 5 redundanor

Pracuje podobne jako RAID 4, Plati vse jako u RAID 4. Platf vse jako u RAID 4. ale "nadbytecna" paritni data U nekterych systernu je RAID 5 jsou rozprostfena na vsechny mene yYkonny nez RAID 4. disky. Neni zde zvlastnr disk pro redundantnf data.

Setfenf energii je soucasti kazdeho PC. Po urcite dobe neCinnosti dochazf ke snfzenf vykonu a pote k vypnutf jednotlivyeh hardwarovych prvku, K fizenf Power managementu byly vyvinuty dye metody, obe majf vztah k BIOSu a pri jeho konfiguraci je potfeba porozumst jejich zakladnf terminologii.

APM (Advanced Power Management)
Jde 0 starsi zpiisob, ktery se definuje v BIOSu a je pod jeho zpravou. Poslednf standard APM 1.2 popisuje zafizenf, metodu a dobu, po niz rna k setfenf energii dochazet, Proto je

Tabulka 5.5
Reiimy RAID

98

810S a Setup -

oravoace

zaklednfm nastavenrm poCitace

99

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

v Setupech mnoho radak k nastaveni setficfho rezimu pro konkretni zahzenf. APM rna vsak nekolik prohlemu: • Kazdy BIOS rna vlastni schemata napajeni, coi klade naroky na programatory BIOSu a vyrobce zakladnfch desek. Nenfto pffjemne ani uzivatelum, kteh ne zeela jednotne schema (a volby v Setupu) pfizpiisobuji svoji potrebe, Operaemmu systernu neni [asna phcina prechodu do setHciho rezimu - byl to stisk setficiho tlacftka uzivatelern, nebo zapusobil BIOS? APM nezna nova zarfzenf USB a IEEE 1394.

• • •

S2 Sleeping: stejny jako u St, ale obsah cache procesoru je ztracen. S3 Save-to-RAM_ (STR): jako u S2, ale vsechny komponenty krome RAM (jejfz obsah je udrzovan) jsou vypnuty. Probuzeni trva priblisne 5 s. S4 Save-to-Disk: je vypnuty operaeni system, na rozdfl od S3 je obsah RAM zapsan na pevny disk. K probuzenf je potreba asi 20 s.

• •

APM rozlisuje tyto zakladni stavy spotreby: • • • Enabled, zapnuto, plny, 100% vykon, Standby (Sl/POS), (Power Saving), stay snizeneho prfkonu, ve kterem se periferiim vysle signal ke snfzenf pfikonu. Suspend (S3/STR), (Suspend to RAM), stav odlozeni, ve kterern dojde k odpojeni napajenf vetSiny periferii a ulozenf jejieh stavu do pameti RAM. PH probuzenf se jejich stay obnovi. Off, vypnuto.

Aby ACPI mohlo bezchyhne fungovat, musi teto specifikaci vyhovovat veskery instalovany hardware a software, operacnf system a BIOS, Dnes to neni problem, ale u starSfeh poeitamuie nekompatibilita nektereho prvku zpusobovat podivne potfze (vypfnani PC, havarie systernu apod.), Pak je lepSf Power management vypnout a zkontrolovat, zda setreni neni prfcinou problemfi, N aopak, pokud se poeitac prostfednictvim tlacitka Start nevypma automaticky (ale pouze zapfnaefm tlaeftkem), zkontrolujte povoleni ACPI v BIOSu,

eu

ACPI bylo definovano v roce 2000, takze jeho parametrurn vyhovuji operacnf systemy Windows 98 SE, Me, 2000 a XP. Aby ACPI spravne fungovalo, musi byt v BIOSu povoleno. Tip: Pi'i lnstalaet operacnfho systemu je dobre mft ui ACPI povoleno, usetttme sl pracl s pozctejSfmdoph'iovanfm pottebnych ovladacQ. (Pokud ACPI nepovolfme, Windows nalnstaluil podporu pro APM.) Konfiguraci spotfeby ve Windows XP ukazuje obrazek Moznosti na.plijeni. 0 torn, jak zahzeni operaeniho systemu podporuji ACPI, se presvedetme ve Spravci za.fizeni (viz obrazek),

Existuje jesre jeden zajirnavy stav; ktery vsak nepodporuji vsechny zakladm desky - Suspend to disk (STD), hibernace - odlozeni stavu systemu na disk, odkud se po prohuzenf vse obnovf.

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
J e dnesnfm standardem, kdy je rfzenf spotfeby v rezii operacnfho systemu. ACPI definuje hardwarove registry (implementovane v ehipsetu), rozhranf BIOSu (obsahujfcf konfiguracni tabulku, v niz je zapsana konfigurace pro prvky zakladni desky) a teplotni model ACPI. N avic je zaveden specialrujazyk, jimi se provadf komunikace mezi prvky ACPI. Jde 0 AML (AGP! Machine Language), jehoz prostrednictvfm komunikuji zaffzenf s operaenfm systemem (ktery tak fidi jejieh spotrebu). Take ACPI definuje zakladnf setfici stavy: • • • • Working
(SO),

s che.rI1~lanai't.:Jveni nap~iel'l;
L~,d9,ap_nlllo_ . __ ---

----:=::OdllraniL

vi

I U lo,iq.ko - II

I

Mzmi prace ph 100% vykonu.

..

Nesleveni PIOschema nepeien i Vidy z.apnuto
VJlphout !)loniLo, V~pnout pevne §-20-",~in-UL-aC-h

~-------"I

Sleeping (Sl-S3), pokud nebeil programy, zapinajf se setnef rezimy sleeping, popsane dale, Soft-Off (S4) , setHef rezim s vyssi ucinnosti, rovnez popsan dale. Mechanical-Off (S5), system je vypnuty, zapnout jej je mozne pouze vypinaeem,

gi,ky:

[ f~~

.. _ _

Ospomy reiim: Aezim $I!anku:

Stay Sleeping je jeste rozdelen na podrezimy: • St Sleeping (POS): koresponduje s m6dy Standby/Suspend v APM, proeesor nezpracovava zadne prograrny, je udrzovan obsah operacru pameti a cache proeesoru.

OK

i [..LQlOo II.. S

PllUzrt

Obrazek 5.1.9: Motnosti napajenf

100

BIOS a Setup - prlivodce zakiadnrm nastavenrm

pocftace

101
'.1

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

• •

I/O (Input/Output)

- vstupne/vystupnfho

portu.

Urciteho prostoru v operacni pameti:

.t.

+ +

0.. Ral.J1'-L_
Il'i1I Sil'ove
adapatery

Pokud by nekolik karet obdrzelo stejne zdroje (IRQ vsak novejsi desky scb1et urneji, viz Poztuimka), dojde ke konfliktu a jedna z nich nebo obe nebudou spravne pracovat. Drive se pridelovant provadelo ruene, ale dnes je to zalezitost PnP (Plug-and-Play). Pro spravnou cinnost PnP musf byt splneno nekolik podminek. S nimi u novejsieh stroju nebyvaji potfze ale pro jistotu uvedu jejich pfehled: ' • BIOS musf PnP umet, Rov~ei Operaeni system musi znat PnP. To splnovaly jii Windows 95, z dnes pouztvanych systernu neumf PnP pouze dozfvajfcf Windows NT. PnP musf podporovat samotna rozsifujfc! karta (pfesneji jeji BIOS).
pel a ISA

:~ '~

zafl2en[ Datovy port pro ueni Plug and Play ne sbernid ISA
Most VIA Tech mezi sbemlcemr

PrograMDI/j:ltelny

Numetkky datavy proossor Tadi~ preru:senr
VIA Tech

Pro'iti'"edky zal<Jadni desky Radic portu A(;P k procesoru

Radi' ptimeho pfistupu do pameti (OMA) Sbernice PO Softwarovy modul pro vycet lanzeni tvpu plug and play System ..... yhoVIJjic:i svstemu Systemova Systemove SystBmovy deska htldtny reelnehc cElSDvac ACPl CC'lSUa obvcdu CMOS

Ph konfiguraci systemovych zdrojf nenf dfky PnP vetsinou nutny zasah usivatele. 0 tom ktere zdroje jsou pHdeIeny, ziskame informaei ve Spravci zafizeni nebo v programu AIDA32.

Systemovy reprcduktor Termalnf zona roi"hran{ ACPI

TJ.~atkoreebranl APCl s definovanou
Ventilator rozhreru ACPJ

funke!

ObrilZek 5.20: Spravce zaffzenf

Z~?izenf oodle typu
Zanzenf podle pnpojeni
+. ~
_c ~

Po,adavok pTerusenf (IRQ) Pi'imy pnstup do pamO\:i (DMA)

Prostfedky • Prostredky

podle typu pod!a prTpojeni

Thermal management
ACPI nahizi take tepelnou kontrolu kritickych komponent systemu. Aby vse fungovalo, musf byt na zakladni desce umistena topelna cidla. Jejich iidaje pak maie e1st BIOS a operaenf system. V principu funguje system tak, ze se stoupajici teplotou stoupaji take otaeky ventilaton) chladicn, Pokud presto nenf mozne soucastku uehladit, maze dojit az k vypnutf systemu.
-_-c

§ lI!!I
+.

4 Radio p'm.ho pl1stupu do pametl ([)MA:! Vstupne-vystupni ecrese (I/O)

i:J

2

standardni

rodiE disksto •• jednotky

Zobrazfc skryta z.eITzeni
Vlastnr

c,:

y y

restevers. ..

[OQOOOOOO- 000OOCf7) [00000000. ODDOfffF)

SbiifO~e PCI Sbomce PCI

5.11

o PnP a systemovych

zdrojfch

Obr<izek 5.21.: Systemove zdroje ve SprflVci zaffzenf

Souvislo$ti: Tyto lnfntmace uplatnfrne pfJ konfiguracl ZdrojCpro zaffzenf PCI v obrazovee PNP/PCI configurations. Aby se rozsifujicf karty zaelenily do operaenfho systemu, musime jej doplnit 0 jejich ovladace. To vsak nestact, protoze pffdavna zanzenf navic vyzaduji exkluzivnf pfidelenf systemovych zdrojii: • • DMA (Direct Memoru Access) - cfsla kanalu pro pfimy pfistup do pameti. IRQ (Inierrup; Request Levels) - cisla pozadavku na prerusenf

BIOS tedy rnusi pfi startu PC prozkoumat vseehny pffdavne karty a pfidslit jim systemove zdroje. Aby tuto Cinnost nemusel opakovat pfi kaidem startu PC (a nemarnil tak zbytecne cas), uklada si tidaje 0 konfiguraci ESCD - (Extended System Configuration Data) do pameti CMOS. Odtud sije pfi startu preete, a pokud se od posledniho bootu nic nezmenilo (nebyl pridan novy hardware), nenf nutne nic konfigurovat, pouZiji se tedy dfive pfidelene zdroje. ESCD pouZivaji take Windows, v nichz tyto iidaje muzeme zmenit ve Spravci zafizeni. Pm;mimka: NoveJsf zaktadnf desky jsou osazenyi'adicem IRQ ARIC (Advanced Programmable Interrupt ControllerJ. Opron pOvodnfrnu !'adlci urn! sdtlet zdroje - 0 jed~ no prerusenr Sa tak mOte deJit nekolfk zaffzenl(-kap. 3.3 Advanced BIOS Features Setup/APIC mode).

102

BIOS a Setup - pruvadce zakladnfm nastavenim

paNtace

]03

sitove adaptery. (pro automaticke "uspavani" momentalne nepracu- ~Q ~=. myai.ile !!lew Report • Zarfzenf muze byt az 5 m od rozbocovace. Ve vedenf jsou pouzity take dva vodice s napajecfrn napetfrn 5 V. ktery ndi podffzena zarfzenf (v zakladnich deskach bjvaji nejcasteji 2~ zdifky = "kofeny" USB). II ~IRQOe I~ I. Mezi daIM vlastnosti path: • • • Pripojenf al...lic dtsketove jednotky svete-nove hodiny realneho casu a obvndu CMOS System vyhovujlcf LucentVVinModem NVIOIA RIVA TNT2 Model 64 Universalni hostitelskji rsdiC VIA Rev 5 EI • • • E3 Directx ~ 1. E.5 Mb/s pro pomala zaffzeni (mohou se pouzft i nestfnene kabely 0 maximalni delce 3 m). digitalnf fotoaparaty ._ _. 5 iirovnf zaffzeni.. .Jsive Shared Shared Shared Shered Shared EXclusive Exclusive Ex_elusive Device DescripUon Stan•• ~ ttl I ~ DMA 04 i IRQ 00 02 rdni radie disketov..6 Periferie a rychlosti USB o univerzeilni o IEEE 1394 FireWire Tato externi sberniee poeitaee je dnes beznjrn standardem. se pfipojujf zarfzenf prenasejicf velka mnozstvi dat (kamery. skenery. jednotky Rdd~c primeho pfistupu do pamBti (DMA) Sys1emovy casovEtc Easy Im._'i!Leb __ ~~~}:!~ . komunikace mezi zaiizenfmi. 0@ Budit [rrorrn<>tion bicense ..Ill Slorage . Podpora Power managementu jfcfch periferif). Pfenosova rychlost USB Low speed Full speed High speed operacnfm systemem. 104 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenrm polHtace 105 . proto shrnu jeho zakladni vlastnosti: Ma topologickou strukturu podobnou pyramids.AIDA32 Prenosova rychlost periferie 10-100 kh/s 500 kb/s-10 Mb/s 25-400 Mb/s Typicka periferie Klavesnice. desk.nOlIDE fi4 glRQ e. Radky pro nastaveni USB obsahuje kazdy Setup. Tabulka 5..!i vyssi USB ·I! II@JIRQOBShoredVlA Benchmark I ~J.i.Zejfzeni MIDIkompatibflnl S MPU·401 C} t t ltl Software Conlig Misc IRQ08 IRQ OB OB vyssf USB • • ! I ~IRQ ! Universalnl hoslrtelsky . IEEE 1394 je opet sbernicf seriovou a externi. .met Keyboard (COM1) .Jiostitel.hostitele vede jen jediny kabel. Mutt.e 'Sh:Ar~rJ Syslemov. hernf zanzenr Audiozaitzenl a mikrofony Videozarrzenr. :t !. rnysl. modemy. Ii g IRQUD OF IRQ OC DE OO.~IDe-lices ~ Printers l ~lRQ 08 ~ IRQ 09 II f) IRQOA I ~ ~ §JRQ 06 svstersu ACPI ~ prffj!ii. Podpora Plug-and-Play Pouziva tfi prenosove rychlosti Low Speed . Full Speed -12 Mb/s pro zanzeni rychla (kabel musf byt stine ny.480 Mb/s (kabel je stejny jako u Full Speed)..).0 hardwaru mtl . IEEE 1394 je seriovy protokol popisujfci pravidla Z hlediska pripojovanf definuje IEEE 1394 konektor (ten je sesti nebo ctyfpinory) a kabel (2 kroucene dvojlinky. k nil.ilo.lSe PSf2 Numerick'( datovy procesor Prlmernl kan61tDE Sekund'rni k. Od jedne zdfrky USB pocitace . zvukova zaHzeni. N a vrcholku pyramidy stoji .OOOOOO-OOOSfFFF nnnAnnnn. Propojeni az 1 023 sbernic (tim vznikne sf£ zahzeni FireWire)_ Podpora PnP. . pouzfvane pro propojovanf poeitaeovych sitf). pakove ovladaee. kofen" (vetsinou vestaveny do zakladni desky pocftace). 63 zaffzenf.. Server <'i.IRQ I" I '1Memory va Memnrv Exclusive EXclu". videorekordsry). S rozhramm USB se vyrabejf temef vseehny periferie (klavesniee. vymenna media. Vetvenf probfha v rozboeovacfeh USB (USB HUB). zanzenr pro ukladan] dat (disky USB) 5.Kapitofa 5 . _ ~ - • • ~ A1DA32 v380 Motherboard Opertrting System Djsplay If "' ~ Computer ±• ±i :ti II I Reso_urce §DMA ~ Share Exclusive Exclusive Exctustve Exclusive Exclusive Exclusive Shared Exclusive Exclusive Shared Exch.'t Devices.> IRQ 01 ± S ~. tiskarny. .ikni5ni ort (COM2) p KOffiun.medi' ± .12 o rozhranfch pocltace seriove sbernici USB (Universal Serial Bus) Souvislosti: Tyto vedomosti uplatnfme pfedevsfm V obrazovce Integrated Peripherals.22: Systemove zdroje .1lil¥k14 j I §IRQ 08 it.nnnRFfFF Log~ech·compatible MoL.. \Al!ndows Devices ~Phy:sIl.scni port ~ L_ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller MOM) standardnl rae.j Network . maximalni delka 5 m).edie VIA Rev 5 e PCI1()~ OOMbFest vyisi USB Univerealni hostitelsky radiC VIA Rev 5.0 byla doplnena rychlost High Speed . ktery se muze vetvit k dalsfrn periferifm. ~ . Moznost pfipojit az 127zaffzenf. NVlnlA RIVA TNT? MlirlAI USB musi byt podporovana Windows 95 OSR 2. normou USB 2. ty mohou byt integrovany do nektereho zaffzeni USB..". USB rna tyto vlastnosti: • USB podporuje al. coz splfiuji vsechny Windows poefnaje Obrazek 5. Moznost pfipojit zaffzeni za chodu poeftaee. ureene k napajenf nfzkonapsfovych periferif. Podpora vice soucasnych operacf na nekolika zaffzenieh.:ti <:P Input :::t' ~ 1jIRQ 03 crJl I "::J1RQ 04 I~ : I '" IRQ 05 Komun.1.. Ethernet Map1e.

druhy reverzni m6d pro obousmernou Na rozdfl od Nibble Mode vyuzfva osmi linek. I . coz je rezim puvodnfho jednosmerneho Centronicsu (realizovany v rarnci SPP). ktere potfebuji nejvyssi moznou rychlost pi'enosu dat.).608 Mb/s). • o reiimech paralelniho portu Paralelni rozhranf bylo puvodne urceno pro pfipojeni tiskarny a je take caste oznaeovano podIe stejnojmenneho vyrobce tiskaren Centronics. Windows podporuji Fire Wire od Windows 98. tak paralelnim) systemove prostfedky a tak Je dobre vedet ktere prostredky jsou pro tyto ucely vyhrazeny: port adresa I/O IRQ lPT1. (SIR) se pouzfval u starsich pfistroju a pracoval s rychlosti od 9600 b/s do 115 kb/s. Fast Infrared • (FIR) je novejsi normou. zajistujicf kompatibilitu se starSimi zarfzenfmi. protoze pomaha vytvaret kompletnf obousmernou (b'i-directional) komunikaci. Rozsffeni se ujalo pod nazvem SPP (Standard Parallel Port) a zcela nahradilo puvodni Centronics.mod pouzfvany k pfenosu dat z poeitace do tiskarny.6 Systemove zdroje paralelnfch porta port adresa I/O COM1. ' I 106 BIOS a Setup . Tento standard zahrnuje specifikace SPp. Nibble Mode . take tnnozfiuje obousmerny prenos. (bi-directional) komunikaci. Paralelni rozhrani integrovane v zakladnich dsskach umf vetsinou vseehny rezimy prace. 5tandardni systemove prostiedky portu V Set~pech jr: m_o~nepridelit pO~llm qak seriovym. EPP umoznuje rychlejsi prenos dat. Prenos dat z PC do tiskarny byl jednosmerny a 4bitovj. EPP a ECP. Pouzfva jej hodne firem (hlavne tvurce tohoto standardu firma HewlettPackard) a byva casto oznacovan jako Bi. z nichZ jeden musfme zvolit v Setupu. Xircom a Zenith roku 1991. presto ji najdeme v mnoha Setupech. Tato norma existovala jeste pfed vznikem organizace IrDA a oznacovala se HPSIR.0 hardwaru • Standard podporuje tyto pfenosove rychlosti: S100 (98. vhodny pro rychle perifene_ ?. S nastupem PS/2 roku 1987 navrhla IBM rozsffeni stavajicfho paralelniho portu. Zatimco EPP byl ureen pro jina zanzeni. a tak i Centronicsje jsdnosmemym rozhranfrn (od PC do tiskarny). Zaffzenf IrDA komunikujf pornocf infracervenych diod (emituji svetlo s vinovou delkou 875 nm). Standar~u pro fyzicky pi-enos me:i elekt~onic~Ymi pr:rst!"ojije nekolik (vetsinu z nich vypracovala bDa). buffer FIFO pro pi-enos dat v Compatibility Mode. Roku 1994 byl uveden standard IEEE 1284 Suuulard. EC~ M ~~e (Ex~~nd~d ~apabilities PoTtY je opet obousmerny rezirn. ECP je navrzen kviili ryehlejsi a efektivnejsi komunikaci s novymi tiskarnarni a skenery. PouZiva protokol DMA. o reiimech infracerveneho portu Kratce po uvedeni EPP (roku 1992) pHsly spolecnosti Microsoft a Hewlett Packard se standardem ECP (Extended Capabilities Port). SPP pracuje ve trech modech: • Compatibility Mode . Pouzitfm FIFO se zvYsi rychlost prenosu dat. Jake volby zde tedy muzeme najit? • • Centronics mode (nekdy tez oznaeovany Normal.7 Systemove zdroje seriorych porW Enhanced Parallel Port (EPP) je norma vytvorena spoleeenstvfm firem Intel. Signaling MethodfoT a Bi-directional Parallel Peripheral Interface for Personal Computers.K(3pito/a 5 . • E~P_ Mode je a~! ~e~r?zsfre~ejsim reZimem P:o tiskamy. V Setupu pak musime zvolit rezim. SPP mode. 378 7 lPT2 278 lPT3 3SG 5 ci 7 5 Tabulka5. Association) je casto vestaveno v noteboocich a jeho podporu nabizi take vetsina Setupu stolnfch PC. Obvykle je nazyvan Centronics Mode.Tronics.?'Ipo~enek paralelnfmu portu.fracervene rozhranf IrDa (Infrared Data. pfi niz umi pfistroje komunikovat az ry- chlostf 4 Mb/s. externi pevne disky atd. Vzdalenost mezi zaffzenfrni by nemela prekroeit 1 m a infracerveny vysflac a pfijimac by nemely bit od sebe odkloneny vice nez 0 uhel 30°.je kombinovan s CO'Jnpatibility Mode (popffpade s Perollei Port FIFO Mode). 3F8 COM2 2F8 COM3 3E8 4 COM4 2E8 • IRQ 4 3 3 • Tabulka 5. Byte Mode .orovodce zakladnim nastavenfm poNtace 107 __ I. coz je oboustranny rezim pro tiskarny In. Pro spravnou funkei je samozrejrne nutna podpora normy operaenfm systamem.216 Mb/s). Vyuziva peti linek z perifarnfho zaffzeni pro indikaci stavu tohoto zaftzenf. Vyuzitf FIFO je nazyvano Fast CentTonics Mode nebo Parallel Pori FIFO Mode. Je zamereno na jine periferie nez tiskarny pripojovane k paralelnimu portu (zalohovaef zarfzeill. • ASKIR je normou firmy Sharp. Tento zpusob prace prestaval vyhovovat novym periferiim. S400 (393. (Parallel Port FIFO Mode nenf definovan v dokumentu IEEE 1284). Dnes paralelni porty vyuzfvaji tzv. S200 (196.304 Mb/s). kteremu pak v Setupech pnrazujeme prerusenf. s mmz budeme pracovat: • Serial Infrared. Zafizeni musf bit vUci sobe v pffme viditelnosti. nebo Compatible Mode). podporujfci nektere PDA a notebooky ale se standardy IrDA je nekompatibilni. od 500 kB do 2 MB za sekundu. a tak byl postupne vylepsovan. ktere umoziiovalo Sbitovy obousmerny prenos dat.

I I. 'I I: I I I ..

ASKIR lnfracerveny rezlm prace obvodu UART (neni slce standardem IrDa. dnes nepouiivana. RAM (Random Access Memory) Pameti pro casty zapis i ctenr. V PC se poui. (Nernus! to provadet obsluha PC. Miniaturnf kondenzatory majl malou kapacitu a brzy se vybijejf. CAS (Column Access Strobe) Adresa sloupce parnetove buflky. Kanal pro primy pfenos dat mezi mlkroprocesorem a periferii. Jde 0 stary zpusob setrenf. CPUID ldentifikacnf k6d mikroprocesoru. vant (refresh). PnP (Plug and Play) Metoda pro pridelovanf systernowc-: zdrojll periferiim. kdy rfzeni spotreby ridf BIOS. ktery dovoluje sdtlet jedno prerusent vice hardwarovymi prvky. rnagneticka hlava pevneho disku. ktery se vypisuje na displeji behern startu PC. Phoenix Vyrobce BIOSu. jii. sktaca se ze South Bridge a North Bridge. DMA atd. ktere nelze zobrazit na disple]'). ESCD (Extended System Configuration Data) Udaje 0 konfiguraci systemovych zdroju (ktere rozsirujicf desce pam jake IRQ. IRDA (Infrared Data Association) lnfracerveny rezlm prace obvodu UART. ktery je dnes nahrazen metodou ACPI. protoze pridelovanr rfdf bud BIOS. k nii se pfipojuj! zanzen] pfenasejfci velka rnnozstvl dat (kamery. Nekdy se terminem flash oznacuje sarnotna metoda pfeplsovanf parneti ROM Flash (viz Upgrade). EIDE (Enhanced IDE) Viz IDE. Qznamuje jaky POST-test se prave provadf. ECC musf by! podporovan zakladnl deskou i parnefovyrn modulem. Je rychlejsf nez PIO a dnes hojne pouzlvana. ECC (Error Checking and Correcting) sarnoopravny ked pro praci S operacru parnetl. pfenos dat fidi ladic pevneho disku. IRQ (Interrupt Request Levels) Kanal. LBA (Logical Block Addressing) Metoda adresace diskovych bloku. ROM (Read Only Memory) Druh parnetl. jejl maxirnalnt kapacita disku je 512 MB.Iazyk definovany pro [ehoz prostrednlctvlm nim systernern (ktery Language) komunikaci mezi prvky ACPI. ze jej potfebujT). kes Viz cache. z nfl se pouze Gist. CHS (Cyllnder(Head(Sector) Prvni metoda adresace diskovych bloku. Ucelem je zpravidla zvyseni bezpscnosti dat. vhodny pro pripojovan! velkoxapacltruch zaffzenf. kaidy rna uroitou prioritu. IEEE 1394 (FireWire) serlova externf sbernice. 1(0 (InpUt/Output) Adresa vstupneyvystupntho portu. kdy kazdy sektor rna sve Cislo. RAS (Row Access Strobe) Adresa radku pametove bunky.. Flash Druh pametl ROM. BIOS (Basic Input/Output System) Program ozivujici zakladnl desku. jehoz pamefova buiika je tvofena miniaturnfm kondenzatorern. Syva osazena spfse na drazsjch zakladnfch deskach.) POST (Power On Self Test) Testy hardwaroV)ich prvka pri startu pocrtace. FSB (Front Side Bus) Sbernlce.. s nimii nejcasteji spolupracuje mikroprocesor. Ones se pouzrva rozhranf EIDE. ale i opravlt jednobitovou (nove systerny i dvoubitovou) chybu v pameti. Je rychlejSf a jednodusst net EIDE. Aby se tak pamet nevymazala. dnes pouzrvana vyhradne. vfce se oouzrva DMA. je potfeba kondenzatorky periodicky dobijet . kdy je fizeni spotreby v rezii Windows.. Refresh Viz DRAM. Dnes je pouzfvana temer vyhradne (metoda APM se jiz nepouzrva). ktere si vytvafr BIOS pro komunikaci s operacnrrn systemem. jejiz obsah [e rnozne nekolikrat pfepsat. 110 BIOS a Setup - orovoace z.). IDE (Integrated Drive Electronics) Rozhranf pro pripojovanf diskovych periferii (hlavne pevnych disku a mechanik CD) k zakladnf desce. komunikujf zanzent s operactak ffdf jejich spotrebu) . da SATA (Serial ATA) Je noV)im rozhranlm pro pfipojovan! pevnych disku k zakladn! desce. APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Dnes standardnf radie prerusenf. Dnes je nahrazen normou PCI a v poi':ftacich jiz sloty ISA nenajdeme. POST-kod Ciselny k6d. hledaji se v cache. SCR (Smart Card Reader) lnfracerveny reiim prace obvodu UART. PIO (Programmed Input/Output) Metoda prenosu dat mezi pevnym dlskern a rnikroprocesorem. urrustena mezi dverna prvky.Slo vn (cek Slovnicek ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Metoda setreni energil. kdy je pfenos ifzen mikroprocesorem .provadet obcerstvo- Chipset (clpset) Elektronicky obvod Fidici cinnost zakladnf desky. AGP (Accelerated Graphics Port) Samostatna sbernice pro pfipojenf graflcke karty. nebo operacnr system. ISA (Industry Standard Architecture) Stary standard 16bitove sbernice pro propojenf mikroprocesoru s periferiemi. 00kaze nejen zjistlt. videorekoreery). vhodny pro prlpciovanf tiskaren a skeneru. a kdyz se zde najdou. Pokud [sou data potfeba opakovane. EPP (Enhanced Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) Metodika spoluprace Vice disku. DRAM (Dynamicka RAM) Pame{oyY modul. Parita Dnes malo pouzivana metoda kontroly prace operacnr pameti (castejSf je ECG). matejstho protejsfho prvku. je mikroprocesor Head (hlava) Cteci/zapisovaci propojen s okottrn. APM (Advanced Power Management) Metoda setrent energif. Tim se prace vyzr-arrne zrychluje. z nichi se vytvareji diskova pole. AML (ACPI Machine . Casto vsak jde 0 parneti Flash ROM (viz flash). ktere je vsak caste nespravns oznacovano jako IDE. Ten predstavuie v nabitem stavu jednicku a ve vybitem nulu. Metoda pfenosu dat mezi pavnym diskem a mikroprocesorem. [ehoz prostrednictvrm zadajr periferie mikroprocesor 0 prerusenf jeho cinnosti (upozorflujf mikroprocesor na to. CPU (Central Processor Unit) oznacenl pro mikroprocesor. MPEG Format pro kompresi obrazu. 2. ECP (Extended Capabilities Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. ale vetsinou je podporovan). Beep k6d Zvukove signaly indikujicf chybu behern startu PC Ude 0 chyby. neni nutne je pfenaset z po- Cylinder (cylindr) Stejne stopy na ruznych povrsrch dlsku. Dnes se PIO pouiiva velmi malo.fva pro zapls pararnetru BIOSu programern Setup. Jeji V)ihodou je automatizace. Kanalu je vtce (8). CMOS (Complementary Metal Oxide Silicon) Pamei vyznacujici se malou spotfebou. Kanalu prerusenf je vfce (16) a kazdy ma sve i5fslo a prioritu. Ethernet Asi nejpouzlvanejsf standard pro pracl v pocrtacove sfti. zprosttedkovava komunikaci mezi hardwarem a operacntrn systememo Cache Rychla vyrovnavacl parnet. Award Vyrobce BIOSu.Wadn[m nastavenim poMace 111 . Jsou parnetml. API (Application Programming Interface) Aplikacn! programove rozhrani. DMA (Direct Memory Access) 1. AMI (American Megatrends) Vyrobce BIOSu. Ukladaji se do ni zpracovavana data.

ASCIR). Tce (Thermal Control Circuit) Metoda pro tepelnou ochranu mlkrcorocesoru. cfmz se omezf vYkon a prehFfvani mikroprocesoru.) XCHS (Extended CHS) Metoda adresace dlskovych bloku. Upgrade BIOSu Postup pro prepsant BIOSu novou verzr (nekdy se tento postup oznacuje jako flash). M<:ijeste podreflmy. Jsou zde zapsany zakladni parametry pameti. osazene ve vsech PC.Slovn{cek Sector (sektor) Nejrnens! oddfl dat (cast stopy pevneho disku) s kapacitou 512 kB. dnes nepouzlvana. SPO (Serial Presence Detect) Maly obvod umfsteny na oarnetovern modulu. VGA (VIdeo Graphic Array) Standard pro analogovy prenos signalu mezi grafickou kartou a monitorem. kterY jej jedinyrn konkurentem VGA. SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) Metoda. (Pro pfipojovanf displeja LCD je vyvinut standard DVI. MOze pracovat v nekolika rezimech (viz IROA. Piilohy 112 BIOS a Setup .oravodce zakladnfm nastavenim poCitace . Ones je pouzfvany temei vYhradne. je zdroj schopny napaiet pocrtac z baterif (po omezenou dobu danou kapacitou baterif). ktere upFesnujf jeho konfiguraci. Setup Program pro nastavovanf parametru 810Su. Odtud si je nactta BIOS. ktera nahradila CHS. Jejl rnaxlmalnf kapacita disku Je 7. ktera sleduie parametry disku a z jejich horsicfch se hodnot pfedpovf poruchu disku. kteryrn jsou reauzovany seriove porty. vhodny pro pFipojovani starslch tis karen. SCR. Pokud dojde k vY' padku napajec! site. k nft se pripojujf periferie. UART (Universal Asynchronous Receiver Transceiver) Obvod. UPS (Unlnterruptlble Power Supply) Zaloznf zdro] napajecfho naoetr. SPP (Standard Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. USB (Universal Serial Bus) Externf seriova sbernice PC. Pri pFehFfvani PC [sou mezi pracovnf cykly rnikroprocesoru vklanany nulove lmpulsy. Jde 0 nove hodne pounvane rozhranr.88 GB.

2 _. 15. - I -J-80 OF27h 2.A2 T I ~1_.50 ?.550 ---- . 3.-.8 70 82.5 __ -+ -c _J I -+ 4.7 81._--1.75V).~pin FC-PG~ FC-PGfg__ Fc.j(ni tepJola pouzdra ("C) 69 1.!:! 75.5Q __ 423-flinOOI _ ~!!:pin FC-PGA2 I~78:pin FC-P~2_ E~ _::_ §Z.n FC-PGA2 _ f- 1.40 2.60A 1.?_0 1._1_ -=.~.--I i 4. PIaU pro Pentia 4 v 423pinovem pouzdfe. ~_~13.-1.70 1.provo dee zilkJadnfm nastavenrm polHtace 115 .40B 2.EI= I::H ~~--=:--=t =+ __ . 7 _ I 423-pi_n_OOI __ 478:pin FC-PG~ l_i_23-pinOOI ~_.l_ ____g._--_- 423-pin Q()I 4?&pin091 478:pin FC::.'I_O 1. 5.60 2. Specifikace platf pro procesory zalozene na DO steppingu (1.8 --__ -----. _8.7 ---_.§_ 2.70V).0 64.40 1. 2.90 114 BIOS a Setup .~ _:j 4ZB-~9:f'~A FC-P_GA2_ 478:pin FC-PGA2 El~~~~~GA2 478:pin FC:f'!3A -+4?8:pin 1.50 1.1. 13.60 1.I 4.50 1.40B 2.70 _.~7 2.3.70 1...59 1. 1. 2._61 .8.26 2.20 -+-- -1 47!!:(lin FC-PGA_2 47)l-_EinF9:i>§A2 47&pin FC-PGA2 +- --I.53 1.7 4.Q 60. .50 1.70.!. 6.53 2. ~.. 3.40 1._8. ..75V). 6 _ _ 51.__ __ L __j I __ Tape/ny V'jkOI1 pror:csoru (~ 4B.5 1.550V). 70_ 70 72 72 __ _72 _ --1-.!.8. 6 2.13 JL. Nektere procesory teto frekvence mohou mit hodnoty rozdflne ad tahulkovyeh.J:~.9_ 1.__12.550V). 4 i.6-=~.il - --- +--.80 1_.60 1.1.?- I 1 i I I-- 59. 9 4~ 9 _ 4&9 4...9 81._ -- +4Z8-pi~ 4~pin i __ 72_ 7~ 71?_.'!.4() 1.-L .A2 478:pln FC-PQA2 478:p!~ FC-PGA2 478:pircIYPGA_2 478:pin_fC-P~ 478:2i~ . 4.1.!.06 3. 9.tpin 001 478-p.80 1.3_ ~+"}:4. 7 -1--1.6OA 1.1i15 __ I 4.4 I .4. 7 4.~~ 1=f-~:~.1 _~.4.40_8 2. 7 __ 73 __ 57.15 2._3.1 68.10 1.6 2._6 1.1.75 -" --- -EO -----r .5.7 ~ 1 __ ~.66 2. Nektere procesory teto frekvence mohou mit odlisne VID.._3. f!-J._ __73__ _ _ 78 78 77 77 _ r_ 84.4QC _T?_Q ~ 71 74 72 71__ 72 72 .7.7 55..7 _ __ .-7 _ _ -+ .PGA~_ j~ c- _ t-.80 1.40 1. I OF1311 I I 1. ~1.5 _63._1. procesotu Maxim.~GA2 478:pin FG--PGA2 47~pi n F9_-PGA2 42:.Pfflohy Piilohy Procesory Intel Pentium 4 Tabulka 1: Tepefne zatrienf Pentif 4 Frekvence jadra procesoru (Gllz) I Pozniimky: 1.'!.66 - L._ ___ ~.6 69. 7 .3 l .50V). 11 - _ j 1 47!)-_jlir1£_C-P(.11 .75 ci 00 OFOAh OFl2h 3 3.80C 74_ 75 75_. ..!!. 13 4.0 -1 63.~0 2.6 Pomamka --J --t __ 1. 11 _ 1.30 _ _ l.50 _ __ _ __ 2.3 _ L __ ~ t :.~. .~9 4.30 1. Je nutne prostudovat dokumentaei konkretnfho procesoru. ~j I SteppIng D1 Cl CPUID OF29l1 OF27h I Frekvence J8dra [GHz] 3 3. Speciftkace plati pro proeesory zalozene na BO steppingu (1.90 2 1. 9. 7 2. Specifikace platf pro procesory Pentium 4 s 512KB 12 cache a s jadrem 0.7 _ . _2. Pouzdfeni ~pinOOI 423-pinOOI 4?J-pinQ()1 423:pinOClI.6 ~4.:=73 -==1 ---=...7 2.80 1. 7.70 1.50 1.~. Specifikace platf pro procesory zalozene na C1 steppingu (1.5 1.20 ~ • ~ 478-pin FC-P(._s.90 2 2 --=1 .9 51..06 2.18 I 56.c4.i.8.26 2.BOA 1. -- -.3.-..0 ia 14 ---1.__ -r-r-t _ -r-r. Tento procesor je v 478pinovem pouzdre 001 FC-PGA2.!l.~ 1.4.. 10 1.lQ_ ~ __ ~ -~:-2. 7 1_525 C1 4.525V).0 _ 59.3&. 55.61.550 .11 .50 2.@ 1. 1..__ 70 69 t i- E!6. 14.5 62..~C-PGA2 ~ 2. Specifikace platf pro procesory zalozene na D1 steppingu (1. ~ 76 1+ r __ 61._10 67 J5 ~ 73 74 76 _E. Plat! pro Pentia 4 v 478pinovem pouzdre. Specifikace plat! pro procesory zalozene na Cl steppingu (l. "I _tf~. Specifikace platf pro procesory zalozane na Dl steppingu (1.50 1.6o__ __ .4.8 6O.70 1.525V)._4. 10.2 _ 12.53 2.40 69 70 70 t 52. 4. l i 4. 8.80 1.9 ~ -J -. 4.70 1.~ . opet je nutne prostudovat dokumentaci konkretnfho procesoru.8._6. 4.40Jj 2.8 54.!l. Specifikace pIatf pro procesory zalozsne na C1 steppingu (1. Specifikace plati pro procesory zalozene na B2 steppingu (1.'A__? 478-pi_nf_C-PG~2 4Zll:ei_n FC-PGA2 ~nFC-PGA2 478-pin FC-PGA2 ~n FC-PG~ I L _L_ t i .20 2.9. 12.!l._ _+ _ 9 4!~.9 1..9 2A 2...4.!.~.60 66.80 1. ~.60C _~ l 478:pin_F9-PG~2 478:~~_F'C-PGI'. Tabulka 2: Napajec( napetf jEidra Pentif 4 [V] MMlm8Jnf nspll}ecf napetf jMra ---- 1'-!'1.3 .30 1.~ 4B.6 .75 . Tento procesor je v 423pinovem pouzdre 001.!).80 2.40 1.8.75 __ 57.60 __j.~. 11.~. __ _1.4.53 2.80A 2A aF24h 423-pinOOI 478-pin FC-PG.15 .0__! 57.70 - 82 OF07h 2.70 _1. 3.0 - __ -I 4.60 1.8_ ____j78:pi_nFC-PGA2 --t _ 2.

13 Jim Tabulka 7: Athlon MP Processor. 0..-----'p. Model 6.3 62.75 1.7 1.4 33.1 61.6 1.8 60 D0950AUT1B D0900AUT1B D0850AUT18 D0800AUT18 D0750AUT18 D0700AUT18 D0550AUT18 D0600AUT1B D0550AUT18 Duron Duron Duron 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Duron Duron Duron Duron Duron Duron 1.65 1.3 46.7 1.75 1.75 1.75 ()-90 ()-90 0-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 72 70 68 66 64 62. _-- -_.75 1.75 1.4 Al000AMT3B Al000APT3B A0950APT38 A0900APT36 A0850APT36 A0800APT3B A0750APT3B A0700APT3B A0650APT3B Athlon Athlon Athlon Alhlon Alhlon Atn!on Ath!on Athlrm Alh!M NIA NlA NlA NlA NlA NlA NiA NIA NIA NIA NIA NIA N/A N/A NIA NIA NIA NIA 1400 14()0 1333 i 300 1 200 1200 1133 j PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1.75 1. 0.75 1.75 1.3 52 49. Model 8.6 1. 0.4 29.5 51 49.6 1.75 1.5 1.75 1. 2100.- -- 1.8 60 49.13 Jim AXDA2700DK3D AXDA2600DK3D AXDA2600DK3C AXDA2400DK3C AXDA24000U3C AXDA22000U3G AXDA22000K3G AXOA2100DUT3C AXOA2000DUT3C AXDA2000DUT3C AXDA2000DKT3C AXDA1900DLT3C AXDA1800DLT3C AXOA1700DLT3C Athlo"XP Ath!onXP AthlonXP AthlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AIhlonXP AthlonXP AIh!onXP Alh!onXP AthlonXP AthlonXP 2700+ 2600+ 2600+ 2400+ 2400+ 2200+ 2200+ 2100+ 2000+ 2000+ 2000+ 1900+ 1BOO+ 1700+ 2167 2083 2133 2000 2000 1800 1800 1733 1 667 1 667 1667 1600 1533 1467 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 100 1000 1000 1 000 950 900 850 800 750 700 650 54 54 54.75 1.75 1.90 ass 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 38.6 1.6 40.6 1.9 62.7 50. 2000+ 1900+ 1800+ 1600+ 1500+ NIA NIA - - 1733 1667 1600 1533 1400 1333 1200 1000 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA PGA PGA ---- .1 64 64 Tabulka 5" Athlon XP Processor.4 21.3 65.4 31.5 37.75 1.8 1.4 27.7 1.55 1.3 60.PfTlohy Procesory AMD Tabulka B: Athlon Processor A1400AMS3C A1400AMS38 A1333AMS3C A1300AMS36 A1200AMS3C A1200AMS36 A1133AMS3C Al100AMS36 Al000AMS3C 1.75 1.3 36. - AthlonMP AthlonMP AlhlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP -.6 1.8 67. 0.4 Athlon Ath!on Ath!on Athlon Athlon AIh!on Ath!on Athlon ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 0-.6 1.prOvo dee zakladnfm nastavenfm pocJtace ------------------------------------------------------- 117 .4 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 60 54.75 1.6 1.3 60.3 68.7 1.5 Il-8S 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 ()-85 0-90 0-90 0-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 2S6 256 333 333 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 68.65 1..75 1.7 1.6 1.S 39.75 1. Model 8.75 1.6 Tabulka 6: Athlon MP Processor.1 41.7 ()-95 ()-95 ()-95 ()-9S ()-95 ()-95 ()-95 ()-95 (H)5 256 256 256 256 256 25!l 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 266 200 266 200 266 200 266 200 266 200 200 200 200 200 200 200 200 200 72 72 70 68 66 66 63 60 Tabulka 4: Athlon XP Processor.18 Jim AMP2100DMS3C ------ _.65 1.75 1.65 1.3 68.3 256 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 266 AMP2000DMS3C AMP1900DMS3C AMP18QODMS3C AMP1600DMS3C AMP1500DMS3C AHX1200AMS3C AHX1000AMS3C US 1._ 66 66 66 66 62.75 0-95 ---- ---- .75 t.1 41.7 1.18 Jim DHD1300AMT1B DH01200AMT18 DHDll00AMT16 DHDl OOOAMTl6 Duron Duron DUron DUron NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA N/A NIA NIA 1300 1200 1100 1000 900 900 850 800 750 700 650 600 550 PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1.5 1.7 1.6 1.75 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 116 BIOS a Setup .6 '1)6 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 64 (.7 44.75 1.3 52. Model 6.65 1.75 1.8 42.75 1.75 1.1 Armon Tabulka 9: Duron Processor 0.3 68.4 35.18 Jim AX2100DMT3C AX2000DMT3C AX1900DMT3C AXl BOODMT3C AX1700DMT3C AX1600DMT3C AXt500DMT3C AlhlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP Alh!onXP Alh!onXP 2100+ 2000+ 1900+ 1800+ 1700+ 1600+ 1500+ 1733 1667 1 600 1 533 1 467 1400 1333 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 1.75 1.

Install the POSTINTI Ch handler. 04 lC 84 85 87 8C 8D BE 90 AO Al A2 05 06 08 CO Cl C2 C5 C6 C7 OA A4 A7 AS A9 OB OC OE 13 24 30 2A 2C 2E 31 33 37 38 39 3A 38 3C 40 50 AA AB AC Bl 00 61·70 118 Bros a Setup . Prepares 1I1eruntime language module. Late POST inmalizanon of chipset registers.pravoace zakladnim nastavenfm poNtace 119 . 1~ltiahz~sthe Microsoft IRQ Routing Table. ' Check CMOS diagnostic byte to determine if battery power is OK and CMOS checksum is OK." Initializes the CPU. Initialize CH-O as system timer. Passes contralto OS Loader (typically INTI9h). Initialize System Management Interrupt. Initializes both Ihe 8259 compatible PICs in the system Initializes Ihe interrupt controlling hardware (generally PIC) and interrupt vector table... The error associated with this value may be different trom one platlarm to the next. and coprocessor in CPU. Initializes the silent boot module. Log errors encountered dUring POST.) successtully installed in the system and update the BDA.. This range is reserved for chipset vendors & system manufacturers. Inifialize status register A. Also. CPU information. . EBDA . and any OEM specifiC information.Testing and initialization of different Inpul Devices. Early POST initialization of chipset registers. and Silent logo modules. Check boot password if installed. Check for DEL or ESC keys 10limit memory test. Display tolal memory in the system. Traps the INT09h vector. Uncompress and initialize any platform specilic BIOS modules. Test for total memory installed in the system. Auntime data area. Prepare CPU for OS boot including final MTAR values. Detects the presence of Keyboard in KBC port. etc. so thallhe POST lNT09h handler gets control for fRQ1. Displaying sign·on message..Init Local APIC Set up boot strap processor Information Set up boot strap processor for POST Enumerate and set up application processors Ae-enable cache for boot strap processor Early CPU In~ Exit Initializes the 8042 compatible Key Board Controller. Execute BIOS setup if needed I requested. Prepare BBS lor Int19 boot . Initializes remaining option ROMs_ Generate and write ccntents of ESCD in NVAam. Detects the presence of PS/2 mouse. and DMA controllers_ Initialize BIOS. The BAT test is being done on KBC. Build ACPI tables (if ACPI is supported) Program the peripheral parameters. Activate ADM module. Programming Ihe memory hole or any kind of implementation that needs an adjustment in system RAM size if needed. Initialized CMOS as mentioned in the Kemel Variable 'wCMOSFlags. Initia6ze run1ime language module. If the CMOS checksum is bad. Wait for user input at config display if needec. which includes the programming at the MTRA·s. Early CPU Inil Start -. Enable IRQ·O in PIC for system timer interrupt.j & DMAC-2. Enable/Disable NMI as selected Late POST initialization of system management interrupt. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. End of POST initialization of chipset registers. Program the keyboard controller command byte is being done affer Auto detection at KB/MS using AJMtKB-5. Initializes NUM-LOCK status and programs the KBD typematic rate. InitiaUzes DMAC. T~kes care 01 r~ntime image pre~aration for differenl BIOS modules. AJso. Initialize language and font modules for ADM.0: AM/B/OS8 Post code 03 Post code 52 60 75 78 7A Description Updates CMOS memory size from memory found in memory test AJlocates memory for Ex!ended BIOS Data Area from base memory. set the window for displaying tex! information. Initialize the CPU's before boot. Deinitializes the ADM module.Pfflohy Post-k6dy Tabulka 1. Traps INT1Ch vector to "POSTINT1ChHandlerBlock. . Displays the system configuration screen if enabled. Initialize InH3 and prepare for IPL detection. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. update CMOS with power-on default values and clear passwords. Mid POST initialization at chipset registers. Save system context for ACP!. Disables the system configuration display It needed. Initializes IPL devlces controlled by BIOS and option ROMs. Initializes different devices through DIM.. Description Disable NMI. serial ports. Also initialize BIOS modules on POST entry and GPNV area. Do fWI test to CH-2 count reg. RII the free area in FOOOhsegment with OFFh. Detect different devices (Parallel ports. Uncompress all available language. Clean-up work needed betore booting to OS. update Ihe Kernel Variables. BIOS logo.Disable Cache . Initializes data variables that are based on CMOS setup questions. video for EGA. Detects and initializes the video adapler installed in the system that have optional ROMs. Verify CMOS checksum manually by reading storage area. etc. Parity. Give control 10ADM module for initialization. Display errors to the user and gets the user response for error. POST. Initializes different devices. Uninstall POST INTI Ch vector and INT09h vector. Initializes all the output devices. Initializes different devices through DIM. Allocale memory for ADM module and uncompress it. OEM POST Error. Initialize ATC date/time. setup key message.

0 Post code 01 02 03 04 05 07 08 09 OA OB DC 00 OE OF 10 tl 12-t3 14 15 16 17 18 19 lA lB-iE IF 20 21-2F 30 31 32 33-3B 3C 3D Post code 45 46 47 48-4D 4E 4F 50 51 52 53 60 61 62 63 80 Bl BE BF CO Cl C5 C6 El-EF FF Description Deteat and Inil. Cyrix CPU specific. memory presence test. enable NM I. enable cache before boot Initialize oplion ROM's. keyboard detect and initialization Test DMA controller 1 Test DMA page registers Reserved Test timer counter 2 Test 8259-1 mask bits Test 8259-2 mask bits Test stuck 8259 interrupt bits. Jnitialize interrupt controllers 0 and 1. ReadIWrite and verify all CPU regislers tnitialize chips. Initialize and ROM's present at locations C800h to EFFFFh Initialize time value Setup virus protect Set boot speed Setup NumLock Baal attempt Spurious Unclaimed NMI Chipset default initialization. Inrtialize DMA conlroller 0 and 1. Write CMOS back to RAM and clear screen Pre-boot enable. detect and initialize video adapter Test video memory. or display messages Security password Write CMOS. EXlernal cache-size detection test Setup pages Boat loader Description Processor test. If the EISA memory checksum is good then EISA is initialized. UEI. Reserved Turn off chipset cache Memory presence lest. DMA_ Reset math coprocessor. parity checking. Display CPU clock Reserved Sel EISA mode. OEM specific. Size the base memory from 256K 10640K and the exlended memory above 1MB Test base and extended memory. Chipset inilialization. PIE. POST loop. Clear all page registers and CMOS shutdown. Disable video. test the size of on-board memory Early shadcw. AlE. Detect CPU clock. Keyboard controller initialization Test CMOS interface and battery Set up low memory. Test memory refresh toggle Blank video. Initialize first 120 interrupt vectors Test CMOS RAM checksum Initialize keyboard. Enable parity checking. BIOS checksum test. CPU and cache initialization Set up inlerrupt vector table. Processor status.Pfflohy Tabulka ll: BIOS Phoenix 4. SQWV. setup shadow RAM Test DMA controller 0. If it's not good then ISA tests and clear EISA mode lIag Enable slot 0. read CMOS location 14h to find the type of video in use. clear low 64K memory. Test stuck key Test 8259 interrupt functionality Test stuck NMI bits (parity 1/0 check) Benchmark. System board Enable slots 1-15 Size base and extended memory. Detect the type of keyboard conlroller Initlalize video interface. OEM chipset routines. math coprocessor Reserved Reserved Reserved Mfg. Early chipset initialization. Disable NMI. early shadow enable for fast boot Cache presence lest. Write sign·on message to screen.0 Release 6. serial & parallel ports Reserved 3E 40 41 42 43 44 120 BIOS a Setup - orovoace zilkiadnfm nastavenim poMace 121 . OEM specific. test firsl 64K memory Early cache initialization. verificalion Processor test 2. Test the base memory lrom 256K to 640K and the exlended memory above 1MB using various bit patterns Test EISA exlended memory Reserved Setup enabled Inhialize and install mouse if present Setup cache controller Display virus protect disable or enable Initialize floppy Initialize hard drive Detect & Inil. initialize keyboard. Program chipsel regislers and power-or BIOS defaults.

51. 43.16 beep k6dy. 16 AML. 44. 63 Award BIOS. 40.BIOSu AMI. 103 APM. 93 Byte Mode (SPP). 45 B baterie. L2. 39.lOO API. 36. 107 Auto Detect PCI Clk. 39. 100 Advanced Chipset Features. 91 123 . 46 AGP Fast Write. 41 Busmastering. 22.84 disketova mechanika. 47. 92 Advanced BIOS Features Setup. 63. 106 C Cache L1. 100.49 DRAM Idle Timer. 100 ASKIR. 106 CMOS. 27 . 58. 80.Rejstiik A Access Mode.16 CMOS Setup. 86 DIMM. 99. 35 ACPI.106 Compatible Mode. 26 . 15 APIC.Compaq. 46 DRAM Timing. 93.48. 98 DMA. 37 diskova pole RAID. 57 Combined Mode. 83 AGP Aperture Size. 42 Advanced Power Management. 100 AGp. 64 CPUID.90 D Delay Prior To Thermal. 26 . 81. Serial port. 49 DPMS. 38 Advanced Configuration and Power Interface. 44 AGP Mode.BIOSu Award. 44 AMI BIOS. 59. 15. 100 adresovanf diskovych bloku. 66 Boot Up NumLock Status. 16 Boot Sector Virus Protection. 56. 87 cylindr. 41 bootovani. 32 COM. 43 CAS.83. 51. 96 CPU Clock. 27 BIOS Setup Defaults.84 Centronics mode.43. 39. 65 blocking factor. 37 Compatibility Mode (SPP). 100. 54. 102 Doze Mode. 14.

59. 30 F Fan Speed. 100 menu Advanced. 55. 21 _ 0 zobrazovacim adapteru.datovych sektoru. 56 OnChip IDE Device. 24 125 124 BIOS a Setup .paralelnf.116 . 59. 51 OnBoard Device.58 M Mechanical-Off (S5). 20.pruvodce z[ikladnim nastavenim poMace . 16 PIO. 15 flash. 24. 65 FIR. 37 Refresh Rate. 106 EIDE (IDE). 54 pretaktovanf. 81. 54 PCI/VGA Palette Snoop. 15 freeware. 45. 23. 106 ESCD. 34. 56. 72. 90 p pamet.81 Frequency/Voltage Control. 59 menu . 17. 43 prekompenzace.92 IDE HDD Block Mode. 90. 22 J Jumper.dat. 106. 66 mikroprocesor. 62. 46 Power Saving. 64 .83 -CMOS. 22 . 92 . 107 .paralalnfho portu. 72 propojka. 107 POST. 45.90. 46 Paralel Port. 52 Restore on AC Power Loss.0 typu a verzi BIOSu. 45 Reset Configuration Data. 89 L LBA. 71 idantifikacni cislo mikroprocesoru. 59. 104 RS-232C. 58. 44 Integrated Peripherals. 54 integrovana graficka karla. 14 ovladanf Setupu klavesnici. 91 heslo. 43. 89 IrDa.Intel Pentium 4. 34. 72 Native (Enhanced Mode).55. 70 Power. 54 PCI Latency Timer. 106 North Bridge. 91 pferusenf.83 PC Health Status. 103. 16 kontrola. 100 Pre charge.76 Flash ROM. 87 MPS. 41 . 52 Power Management. 80 PCI IDE BusMaster. 109 .38 =systern.pocitace. 40. 80. 58. 67 o obrazovka Power. 106 IEEE 1394 FireWire.(E)IDE.infraeerveneho portu. 25.Save Defaults. 65 PAT. 80 pevny disk . 36 EPP (Enhanced Parallel Port).systemove prostredky.118 . 51 Power Button Mode. 53. 91 Low Speed (USB).74.40. 37 postup pH upgradu. 106 rozhrani .102 nastaveni BIOSu. 107 IRQ. 103 PNPJPCI Configurations.Power. 107 password. 52. 103 Exit Without Saving. 90 -SATA.98. 46 Multi-Sector Transfers. 20 infraeerveny port.Security. 100 High Speed (USB). 105 firmware. 79 HDD BlockMode. 92 chybova hlasenf.99 RAS. 107 I Q Quick Power On Self Test. 52. 86. 106. 59. 92 Enhanced Mode. 39 H Halt On. 65 hibernace. 52 port . 97 Nibble Mode (SPP). 83 Full Speed (USB). 17 frekvence.infracerveny. 86 R RAID. 114 program flash. 76 I I G Gate A20.45. 20. 39. 35. 65 Loading zone.107 Hyper-Threading.Rejstffk N 1/0.95 Phoenix BIOS. 37 hardware. 90 HPSIR.16 pi-enos . 46 POST ~ chybova hlasenf. 59. 39 grafieka karta. 52. 84 reakce na POST-testy. 59. 35. 63 PS2.44 ECP (Extended Capabilities Port).Boot.k6dy. 54. 61 PCI. 16 pametova bunka. 36.93 PnP (Plug and Play). 75. 106 . 107 Fire Wire. 82 CRS. 52 reztm . 43. 55. 53 Peripheral Bus Controller. 93 Load Fail. 58. 44.41 E ECC.(E) IDE. 36.testy. 55 identifikace zakladnf desky a BIOSu. 91 CH chipset. 105 fyzicka struktura. 93 . 105 LPT. 80 nulovy cyklus. 102. 90 procesory -AMD. 53. 87 IEEE 1284. 25 .102 IDE (EIDE). 35.0 hardwaru poeitaee. 45. 63 FSB. 19. 105 hlava (magneticka). 55 operacni -pamet.105 informace . 99 Power Management Setup. 36. 109 Init Display First.

66 Suspend Mode (S3/ST). 34 zneeeni modulu. 49 Suspend to disk (STD). 56. 90 Super 10 Device. 71 South Bridge. 67 Save Defaults. 65. 56. 99 Vltava2000. 84 zvukove sigmily.58 security. 107 Z zakladnideska. 95 Save & Exit Setup. 100 Soft-Off by PWR-BTTN. 49 vadny cip BIOSu. 100 Suspend to RAM. 57 Setup.100 SMART. 47. 86 volba Exit.100 start pocitace. T TCe.104 User Password. 21 video.cz umozriuje provozovat vlastnf internetovy obchod. 80 SPD (Serial Presence Detect). 86 Thermal. COM. 100 X XCRS. 61.51. 19. 107 Sleeping (SI-S3). 49. 57 Supervisor Password. Soustredte se na to. 65. 43. 67 Voltage. 50 Working (SO). 63 Standard CMOS Setup. serial ATA. co urnfre: prodavejte. 86 Throttle Slow Clock Ratio. 33. 104 univerzalni seriova sMrnice USB. 71. 102 Chcete svuj novyobchod? Mftobchod na lntemetu? Za petnsct: minutje VaS! W Wait for F1 If Error. 67 Universal Serial Bus. 70 zaflzeni IDE. 46. 26 S setrem energii. 42 Wake Up. V VIR SYNC + Blank. 80. 16 50 software. 36.92 porta.58 ukonceni Setupu. 32 Standby Mode (Sl/POS). 69. 65 SCR. 36. 64 vrstvy BIOSu.90 Serial port.r . 66 uvodnf obrazovky. 31 61 SIR. U UART. 80. 16 vyrobci BIOSu. 15 vymazanl obsahu Setupu. 83 SPP (Standard Parallel Port). 86 126 BIOS a Setup prDvodce zilkiadnrm nastavenrm pocftace . 104 upgrade (flash) BIOSu. 100 System Controller. Rejstffk tepelmi ochrana. 80 systemove _ prostfedky _ zdroje. 60. 43. 40 sektor. 20. 59 Spread Spectrum.81 zapis do pameti. 30 Shutdown Temperature. 98 S SATA. Bez programovanf a be hem 15 minut. 38 Virus Warning. 20 stopa. 43. 29. 91 Soft-Off (S4). 70 USB. 52 R fadic RAID. 37 virus. 76 verze BIOSu. 38 vlakno. 1.

cpress.. ale i navod k upgradu BIOSu pornocl prepsani pameti flash.4Senf.se s 810Sem setkava]] a rrmozi si nedokazl poradit s provedenim potrebnych nastaveni. HARDWARE ucetmice pro pokroci!e a Poi5itacove sfte pro zacfnajfci sprevce. ve ktere je BIOS na vasern pocltaci ulozen. DMA apod. Jim zustava skryt. kterY mall na svern pocltacl vsichni. se jako dosud [edlna v cestine pine zab9va tajemstvimi nastaveni BIOSu. absolvent Vysoke akoly dopravy a spoiu v Zilini) wucoval deset let praci na PC. Ternto uzivatelum je ur6ena dalsl publikace z pera zkuseneho autora.napilklad po pridanl novaho hardwaru nebo pf peruse stavaiiciho . Award.cz 9pgrade (tzv. 28. .) Tato velmi praktlcka publikace je koncipovana tak.s. V soucasnosf zodpovlde jako systernovi inzany. doporucena • Sezplatna telefonni linka: 800555513 ISBN 80-251-0148-7 PRODEJNi KOD K0991 cena 147 Kc 227 Sk 9788025 I II 101483 . system. pri pfstaktovani procesoru nebo jine potrebs zmeny vnitfni konfigurace. Sve bohate zkusenostl z udri:by a oprav pocttacoveho hardwaru i padaqcqlcke schopnosti zurocil uz v knihach TisMrny Prakticky pr(Jvodce uiivatele. Zarazeni publikaee Computer Press.e principya pop lsovane postupy jsou i pres mirne odlisny vzhled konfigura6nich nabidek platne pro nastavenf BIOSu vsech nejrozsirenejsich v9robcu: AMI. a.cz distribuce@cpress. V publikaci zlskate zdatneho pomocnika pf upgradu pocltacoveho hardwaru. nam. Ve chvdl. jei. z nichz dYe vysly jii: v nekolika vydanich. kdy ale naslane nejakY problem . dubna 48 63500 Sma objednavelte na: www. Naleznete v ni vysvetlujid popisy cbybovych hlaseni.v poertacove firme za provoz pocttacove site. Phoenix. feseni potiz1s funqovanim pocitace.BIOS o autorovi: aSetu~ Zatfmco svernu opera6nfmu systemu caste uzivatele rozurnsll a dokazi bez obtizl pracovat ve Windows nebo Linuxu.flash") BIOSu Re$eni konfliktu ruznych zafizeni (p~erI. i. Kniha objasr'iuje"~ejmena ~asledujici problernatiku: • • • • • Zakladnl seznamsni s hardwarem pocitace Obvykle polozky Setupu pro konfiguraci BIOSu POSrtesty a chybova hlasenl I Jaroslav Horak (*1959).knihy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful