pruvodce zakladnirn nastavenim pocitace

Instalace a nastaveAf hardware Optimalizaee vtkC1tnu POST testy a chybov8 Ilda-s:eni Upgrade Bl~U

lJsah
Uvod

11

BIOS
1.1 1.2 Poslanl BIOSu
Uspoiadani BIOSu
Vrstvy BIOSu yYrobci BIOSu Baterie Vymazan! obsahu Setupu

13
14 15
15 16 16 16

1.3

Informace

0

poufltem hardwaru

17

Start pocitace a POST-testy
2.1 2.2
Start pocitace Uvodni obrazovky
Informace Informace Informace
0 zobrazovactrn

19
20 20
20 21 22

adapteru

0 typu a verzi BIOSu 0 hardwaru

pocttace

2.3 2.4 2.5

Chybova hlaseni POST·k6dy Beep k6dy
Beep k6dy BIOSu AMI Beep k6dy BIOSu Award Beep k6dy Compaq

24 25 26
26 27 27

Setup
3.1 3.2
Uvodni obrazovka Standard CMOS Setup Prace se zanzeruml IDE
Disketova Video Halt On - Reakce na POST-testy Operacnl parnet mechanika

29
31 32 33 37 37 37 38 38

3.3

Advanced BIOS Features Setup

-------------------------------------------------------

7

Obsah

Menu Boot

3.4

Advanced Chipset Features
Integrovana graflcka karta Menu Advanced

41
42

FSB (Front Side Bus) Znacent rnodulu

83 84

3.5 3.6 3.7

Power Management Setup
Obrazovka Power

45 45 46
51 52
53

5.5

0 mikroprocesoru
Tepelna ochrana Hyper-Threading CPUID - identifikacnf clslo mikroprocesoru

86
86 86
87

PNPIPCI Configurations
Menu Advanced

Integrated Peripherals
OnChip IDE Device OnBoard Device Super 10 Device Menu Advanced

5.6 5.7

54 55
56 5.8 5.9 5.10

0 integrovane graficke karte 0 pevnem disku (E)IDE Fyzicka struktura
Rozhranf (E)I DE

89
90

90 92
95

0 pevnem disku SATA 0 diskovjch polich RAID 0 setreni energll (Power Management, ACPI)
APM (Advanced Power Management) ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

57
59 61 63 64 65 65 66

3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

PC Health Status FrequencyIVoltage Contlol
Menu Power

98 99 100
100 102 104

Load FaiJ- Save Defaults, BIOS Setup Defaults Prace s hesly - Supervisor Password, User Password
Menu Security

5.11 5.12

0 PnP a systemovjch zdrojich 0 rozhranich pocitace

Ukonceni setupu - Save & Exit Setup, Exit Without Saving
votba Exit

o IEEE 1394 FireWire
o o
retimech Standardnf systernove

o univerzalnr

seriove sbernici

USB (Universal Serial Bus)

104
105

67
67

paralelnlho portu
prostredky portu

porto

4

Upgrade (flash) BIOSu
4.1 Postup pn upgradu
Identifikace zakladn: desky a BIOSu softwaru flash Pffprava potrebneho Nastavenf BIOSu Prace s programem Kontrola

69
70
71 71 72 72
76

rezlmech infracerveneho

106 107 107

Slovnicek Piilohy
Procesory Intel Pentium 4 Procesory AMD Post-k6dY

109

113
114 116 118

4.2

Co kdyZ:se to nepovede?

76

5

o hardwaru
5.1 5.2 5.3 5.4 0 z<ikladnidesce 0 frekvencich 0 chipsetu
PAT (Intel® Performance Acceleration Technology)

79
80 81 82 83 83 83

Rejstiik

123

0 pameti
SPD (Serial Presence Detect)

8
BIOS

a

Setup - provo dee zakladn{m nastavenfm

poCftace

9

Popisuje start po- Ii I I Citace z hlediska hardwaru. najdete jej zde. I . v niz jsou vysvetleny jednotlive konfiguracni fadky programu Setup.i Tfeti kapitola . co delat v pffpade neiispeehu ... Pfestoze jsem vycMzel znekolika Setupu.I ~~----~-------------------------------------'l I Uvoa I I Uvod Moje kniha je urcena tern. Pfitom spravna konfigurace zakladnf desky a vsech komponent uvnitf pocftacove skffne rna zasadni vliv na vykon a vlastnosti ceIeho pocitace. Jsou zde zakladnf inform ace 0 parametrech mikroprocesoru a dale pfehled nekterych POST-testa yY_ robeu BIOSu. zaradil jsem na konec ptitou. zaradil jsem na konec knihy kapitolu vysvetJujicf mnoho pojmu souvisejicfch s nastavovanfrn vlastnostf PC. Tato kapitola nenf nejakou vseobeenou ueebnicf hardwaru. Dozvfme se. Bohuzal existuje mnoho Setupf od rUznych vjrobcu. Vyklad jsem rozdeli1 do jednotlivych obrazovek. Tato potrebna cinnost pfedstavuja urcite nebezpeci. kdo zakladm desku oZivuje. na konci knihy. . jak zjistit zakladni informace 0 BIOSu a hardwaru pocftace.je nosnou castf knihy. a navfe ruzne varianty stejneho vyrobee. takjakje Setupy nabfzeji. Pusti-Ii se do eteni nekdo mene znaly. ale pokud nektery z rnnoha konfiguraenfch fadku potfebuje objasneni. Je jakymsi uvodem do problematiky. ale ctenan majfci 0 konstrukci pocitace ureitou predstavu. doeteme se zde 0 vjrobcfch BIOSu i 0 dUIeZitosti baterie zalohujici nastavenf BIOSu. Tim. nektere detaily konkretnfho Setupu konkretnf zakladnf desky se mohou lisit. takze jsem se krorne popisu samotne flash BIOSu kratee zastavil u toho. kde jsou pops any vrstvy BIOSu. Jeho poslanf a zakladni konstrukci je venovanaprvn( kapitola knihy nazvana BIOS. kdo chtejf porozumst detailnejsfrnu nastavenf parametrU pocftaceoVets ina uzivatelu PC zna praei s operaenfm system (nejcasteji Windows). zvukove beep k6dy nebo cfsla POST-testu. ze knihu nebudou cist iiplni zaeatecnfei. ktera se objevi behem poruchy. Predposlednf. ale pfed obrazovkami Windows je ukryto mnoho zakladnfeh nastavenf hardwarovyeh prvku pocitace. ctvrld kapitola Upgrade (flash) BIOSu je venovana postupum. ktere muzeme pousft pfi prepisovanf BIOSu novou verzi. at uz jde 0 samotna textova hlasenf.. Druhci kapitola . kapitolu 0 hardtoaru. Predpokladam. II . Dale jsem sem zaradil popis chybovych hlaseni. Proto jsem aJespoi'i ty nejdUlezitejsi z nich uvedl v Piilohdch. jimiz se hardware zakladnf desky nastavuje. ktere je potfeba znat ph praci s programem Setup.Start pocitace a POST-testy je podstatns obsahlejsf. je program BIOS.Setup .vypaleni spatneho programu do pameti BIOSu. nebude popis nikdy vycerpavajfcf. PH zadavani parametru v Setupu je nutne zmit mnoho detailnfch informacf 0 hardwaru PC. Zde jsem se snazil vysvetlit nektere pojmy. Abych usnadnil pochopeni vsech souvislostt.

I I I j Ij I I I III 'i I I kapitola 1 BIOS I. .

Vsschny tyto komponenty nesou inform ace samy 0 sobe ve vlastnich pameteeh ROM (tuto cast BIOSu ulozenou na pndavnych kartaeh oznacujeme jako firmware). Tim se komunikace mezi vsemi komponentami PC zjednodusuje. protoze software komunikuje pouze s operacnfrn system em. _~.zity. je v podstate tvoren sadou ovladaeu zakladnfeh komponent s sternu N a tom. API (Application Programming Interface ..1: Ptinck: B{OSu Obrazek 1. PH startu systemu se naetou jejich ovladaee (ty jsou soucast! Windows) a vytvoff se tak tfeti vrstva BIOSu. disky. ze si BIOS vytvoff tzv.--- . Parnef CMOS je trvale zalohovana knoflfkovym lithiovym napajecfrn Clankem.dy mohou s?olu~racovat s hardwarem rnznych vyrobef v odlisnych r~clC . je potre a progra (B . Tim programem je BIOS k aS1C npu utput System). poce av. Pokucl nemate originalnf ovladaee.2: Starsf a novejSf provedenf imegroveneno obvodu 5 BIOSem Tip: Z predesUiho vykladu le zi'eJme. zavisf cely vykon poeitace. ale nemusi se zajimat 0 konkr~tnf para~e:rym dat. ~~~bie. z niz Izejen eist (nebo ji preps at specialmrn programem flash). ojuje vsec ny uuy pocltace (procesor. PH rozdilnych konfiguracich hardwaru je tak vzdy zaruceno standardni rozhrani pro operaenf systemy. ze se programy nemusi starat.. vo !~~~s~~a~~eBy~~c. Fyzicky je BIOS ulozen ve vlastnfm integrovanem desky. jenz desku OZivIa vzajemne prizpusobt parametry jejfeh k~:. h -l<l _. - -. nikoliv s hardwarem. Proto $[ instalujte do operacnfho systemu jen ovladace dodavane od vyrobce daneho zaifzenr. . V praxi to znamena.y zarucena spravna funkcnost a tim stabilita systemu! 14 BI05 a Setup pruvodce ztJkladn{m nastavenfm poCfta{. tvofene rUznjrni pffkazy a funkcemi. . jak a kam maji ulozit soubory nebo jak tisknout atd. sektorU atd. pracujfci.' m" very JeJlCh spo 1upraei umoznf.. I . mnoho z nich detekuje BIOS automaticky).::mmu ~yst~mu se tvili "stale stejne". N a zakladni desce jsou elektronieke obvody tvoffcf chipset.. JednotIive prvky desky se vsak mezi s~bou mu81'd om UVl. typ pameti. Tyto inform ace jsou k dispozici po startu poeftaee. ktera provede obsluha PC programern Setup (Setup je soueastf kazdeho BIOSu).. Aplikaee tedy preda pffkaz API a to zajisti vse potrebne pro provedeni tohoto pfikazu. J e zde zapsan vlastnf program BIOS a jeho data ... vane erif .etrl.~-_ ---"'-r-_.2 v Usporadanf BIOSu Vrstvy BIOSu Ureita cast BIOSuje vypalena do eipu pameti Flash ROM. Deje se to tak.en~...rozhrani {API} \..____ r Aplikc:lcnll .ov.. jak budou pracovat mezi sebou jednotlivs dily. povrc u. Operacnl syste'!l _J " I I [ ObriJzek 1. ze se BIOS sklada Z n)znych ovladaM.i operacnfm s¥stemem a hardwarern. sbernics integroPI v porty ...Vda S. druh procesoru zasazeny v patici atd. uzeme SI uvest maly pffklad: Diky BIOSu vidi 0 eracnf s t' ~~:~uJa(ko ~ltOzhllste uhn:isem ukladat a efst. ale jan s oVlaaaci. zasunutem do patice zakladnf Zakladni deska je tim co sp .BIOS 1 1. Druhou vrstvu BIOSu tvoff eip s nazvern CMOS. .Ch rne.e 15 . ve slotech jsou zasunuty rozsifujicf karty.i~~ly ~ak~adnf desky a pfedava je vyssi vrstve PC . nernusr by!: vzo.1 BIOS Poslanr BIOSu v 1. Operacnf system tecry nekomunlkuje s hardWarem. " 0 ~~ ---. obvodu.aplikacnf programove rozhrani). upravfme v Setupu..informace 0 moznych komponentaeh zakladnf de sky (ktere komponenty jsou na desce skuteene pou.) .. nezavislc na mome~talne ._~!' warn.. st~Pbma vystupni kt . mikroprocesor. System si tak dokaze detekovat disketovou mechaniku. Tyto tfi vrstvy BIOSu zarucujf komunikaci mezi aplikacf a operacnim system em na rUznych druzich hardwaru.operaeme YJ~ _:vmS! "prekladacem" rnezi hardwarovymi castmi PC a 0 eraeVllC1 ~:~!e~::e: -d op. y .). kam se ukladajf jednotliva nastaveni.e.

award. uvidfme obrazovky programu v jednotlivyc api 0 ae .potrebo~at C? ne. "I I prepravnl pcloha Obrazek 1. 1. nepotrebuje zadny trvaly zdroj napajenf. U prepfnace se tremi piny slouzf dvajako "nosi<~"propojky. u hodinars koupfme stejny typ a baterii vlozfrne na mfsto. U starsfeh pocftacu se muze stat.3: 3pinovy jumper 16 BIOS a Setup .com) . V roce 1998 byla firma koupena spolecnostf Phoenix. stejny jako se pouzfva pro naramkova hodinky.hu).~?_0f~ :~ar'e~ a podava dostateene mnozstvf infer(vvww:aida32. ~t~oft Sandbra. Award BIOS (www. h k it I' h mad. pnpadne se hehern POST-testu ukaze hlaseni upozoriiujfcf na nesrovnalosti v pameti CMOS (napf. Phoenix BIOS (www. I I. takze budeme muset BIOS znovu nastavit.firma svlij vyrobek prodava jako OEM a umoziiuje tak zmenu kddu.com) .BIOS Jakjiz bylo receno. ale na kaide zakladnf desee najdeme prepfnac (jumper). ale i nadale se muzete setkat s BlOSy pod hlaviekou Award. nebof nemusi psat k6d od zaMtku. CMOS Battery State Low.. pouze sijej upravf. K tomu slouzf utility flash umoznujicf zapis do eipu. Tohoto BlOSu vyuzlvaji hlavne dalsi vyrobci pocitacu. ze se clanek vybije.eom) .r: . Existuje jieh polepsf informaee do~tan:me pros re n . CMOS Checksum Failure). PH nastavoidet iln "" informaee 0 instalovanem hardwaru.amibios.byI dlouhou dobou prumyslovjm standardem kompatibility a je zarukou v kvalits POST a v perfektnf dokumentaei. jsme zapomneH heslo pro vstup do BIOSu).I I Kapitola 1.3 Informace 0 pouzitem hardwaru Vyrobci BIOSu BIOS je stejne jako ostatni komponenty zakladnf desky vyraMn specializovanYmi vyrobei.phoenix.je v soueasne doM asi nejrozsfrenejSfm BIOSem mezi zakladnfmi deskami viibec. Opatrne ji ze zakladm desky vyjmeme. ze se zaene opozd'ovat systemovy cas. pamef CMOS je napajena z baterie. N ejznamejsfmi jsou: • • AMI BIOS (http://www. vani Setupu budeme. Propojkou pak propojime prazdny pin se sousedmm. pHcemz si zapamatujeme polaritu (zpravidla je kladny pol nahora). nebo 3 piny. V manualech a popiseeh d Hlavne nas budou ~aJl~at soueasn~ a ht" e neco je moine zjistit ve Windows. U dvoupinoveho jumperu proste oba piny zkratujeme. TY.pravodce lflkladnfm nesteventm oocttece 17 . Jde a maly knoflikovJ clanek.. 'Bude-li treba. ktery je pro oso m pOUZl1 e . cfmz baterii vymaZeme. Na kaZde zakladnf desee tedy najdeme baterii ueenou pro napajanf pameti BIOSu. Je take velrni rozsfren. musf byt napajena z haterie. V takovern pffpade musfme baterii vymenit. Cas propojeni zkratovacfeh pinu by mel bjt alespoii pet sekund. s jehoz pomoef obsah baterie CMOS vymaZeme. d) Ja budu pouzfvat program AIDA32 R merne hodne (napr. Nynf si dovolfm malou odboc u v • Baterie Aby si parnef CMOS pamatovala iidaje. V pffpads potreby je vsak mozne nahrat do Flash ROM DOVOU verzi BIOSu. . Odpojenfm baterie vsak vymazema udaje z pameti CMOS. Jumper bjva oznaeen CMOS clear a rna bud 2. Nemusfme kvuli tomu vytahovat baterii z patice. Vk od tematu k nfi se vsak budeme casto vracet. ve kterem je ukryt BIOS (na konei knihy je tomu venovana kapitoIa 4 _ Upgrade (flash) BIOSu). ale nejsoucastek tyto udaje najdeme P~l_?~~~~~z~p~cializOvanyeh programu. Naproti tomu cast BIOSu ulozena v parneti Flash ROM.l:i :~i~:\ezimy prace. Vymazani obsahu Setupu Nekdy potrebujeme obsah baterie CMOS vymazat (napf. Zavada se projevf tak. .

.I ~ I I kapitola 2 Start -""tace -.. poel a POS -t .

Obrazek 2. Ve ~PO?ni ~asti ob~a~~.00 Copyright (C) 1996-2000 NVIDIA Corp 320MB RAM kratkou dobu) informaci Obrazek 2. 2. Ten je ulozen na nekterem z datovych medii (nejcasteji na pevnem disku. idai . 2 Pro praktickou BIOSu. JestIize rna nektery hardwarovy prvek poruchu. .k 4U ade (flash) BIOSu) BIOSu zde spatfime novejsi tidaj. . Pokud jsou POST v poradku. Pote spustf BIOS testy POST (Power On Self Test). AGp. nebo beep kodem). uklada si tyto udaje (tzv. VIZ ap. NVIDIA TNT 2 Model 64 VGA 810S Version 3. ale muze to bft i disketa. v " .1 1.e 21 .II Kapitola 2 .t~me vyr v 'h 'b BIOSu odlisna proto se jf nebudu venovat. CD-ROM. nou a BIOS nas 0 poruse informuje (hlasenim na obrazovce. id tifikacnf k6d (BIOS Reference Number). BIOS Release Number ukazujici verzi BIOSu (po prepsam DaIsrm u ajem je .'AlDA32 Stejne tidaje pohodlneji a rychleji zjistfme pomoci programu ..ouzity cipset. 2. PCl. Start BIOSu probfM ve vice Nejdffve BIOS prohledne vsechny sloty (ISA. vyhleda BIOS zavadec operacnfho systemu. jimiz zjistf jaky je v pocftaci hardware. objevujici se na obrazovce behem startu Informace 0 zobrazovacim adapteru Zpocatku uvidfme v levem hornim rohu obrazovky (pomerns o instalovanem zobrazovacfm adapteru. 3.. patice procesorn a parnstf) a z jejich pamatt ROM pfecte informace. • • Na prvnim radku obrazovky vidfme vyrobee BIOSu.00. Aby to nemusel de- • Iat pri kazdem startu. ldenti?kace Udaj~ je poz nehoz vyc.Start pocftace a POST-testy 2 2. ESCD) do parnsti CMOS (viz kap.2: Identifikaeni elsla BIOSu '-~---. Uvodn! obrazovky cinnost jsou dulezite informace. Start pocitace a POST-testy Start pocftace Informace 0 typu a verzi BIOSu Pak se nam BIOS pfedstavi svymi identifikacnfrni cisly.pravoac» zakladnfm nastaven{m pocfta{..:1: Informace 0 grafickB karte ___ BIOS a Setup .:~a~~~~:~~e~ke.11 0 plug-and-play a systrfmovych zdrojich).05. LAN). Po uspesnem provedenf POST-testu se na obrazovce objevf seznam hardwarovych prvku pocitace. a .10. z nichz vytvoff API. 5. V teto kapitole sf strucne popfsems kroky probfhajfcf behem startu pocftace a pak se zastavime u krocieh: nekterych skutecnostf dulezitych pro praktickou praci.20 -------------- typ graficke karty . pgr . merne sIozrta a pro kazde 0 vyro ce . Po nalezenf nacte zavadec operaeni system a ten dale naets vsechny ovladaes pottebne pro komunikaci s API (a jeho prostrednictvfm s hardwarem PC). POST-testy neprobsh.

JfP~ Vefikast pameti je uv<idena hue!'v KB. 0 velikosti I Field ~BIOS . zjisvten~ POS!-t:~ty. Ptevod rneziobema jednotkami nenf a. Master Disk . Jak jsme mRlt zq.la P:oobih~j~:?c~. pnpadne cf.identiflkaenf k6d mikroprocesoru pitole 5. ktery vidfta na obraz'.Motherboard I!Illl Memory I!Illl SPD ~Award ~Award § Video $810S ~ . 22 BIOS a Setup prCivOdc. CPUID/ucode ID .tidaje 0 disku master primamfho kanalu. kapacita je 40 GB (tiplne presne 38.:-nvneJd~leZlteJslch udaJu vypise dle verze a vYrobce BIOSu) ale ty u v~ o~r1?.5 a hardwaruiO mikroprocesoru). temer vzdy to bude mechanika 3. Cache Memory . Informace 0 hardwaru pocitace :formace. V lev em sloupci Diskette Drive A .GB je opet 1 024x vetSf nez MB).typ mikroprocesoru.44 ME. Updale n If necessary.ku 2 4 HeJ udezl eJsll~. SecSlave Disk .. Computer Motherboard $CPU 0 mikroprocesoru: CPU type .velikost zakladnf pamsti.7 0 hardwaru/O (E)lDE). ale f 024. Informace a BIOSu (AIDA32) D r' dOL te:t~~e n: ~z~~!~a~~~~ou V' .Award BIOS v6. Velikost operaem pameti naseho pocftace je 128 ME. Prim. Beh~m uspesneho prubehu nych diskil).j storage Input OO·~ Video BIOS is more than 2 years Old. Jde 0 poziistatek z dob DOSu..I·~m ~Company Base Memory Size . rozhranf pracuje podle protokolu ATA 100. o~mace zu. ale dnes je integrovana v mikroprocesoru. Stfednf cast tabulky POST obsahuje tidaje 0 dalsim hardwaru jsou shromazdsny udaje 0 externfch pametovych jednotkach: • • pocitace.na sekundarnfm CD-ROM.:v~~l:y.velikost rozsffene pameti.!!! System Pravy hornf sloupec ukazuje tidaje • pameti umfstene na zakladnf desce.KapitoJa 2 ~ Start pocftace a POST-testy V levem sloupci hornf casti obrazovky jsou uvedeny iidaje • AIDA32 v3. ou .Master Disk . EiJ~ $ • . Maximalnf velikost pameti Base byla 640 KB. neba MS.phoer'ix. ar: ware poc~tace. peimem disku (Vysvetlenf k terminologii pevnyeh disku je v kapitole 5.velikost pamsti cache. Hodl'lota 1 024 WcMzr z bim3n1r ¢fselne spul:>tavy ~ Je to 210. JeJl presny obsah Bemuze lisit (po~ n prfkladu.typ disketove mechaniky. j6\l( benem POS1·t.08 GB . tedy Base + Extended.druhy disk na primarnfrn kanalu nemame. Informace o jejich nalezenf se vsak urciteop. DisPlay Mu~imedia ~a ~ Chipset Manufacturer Name Product InformaliOn Phoenix Technologies Ltd. Metoda adresovanf sektorii je LBA. VSe si uvedeme na . . kdy mely pocitace operaem parnef rozdelenou na zakladnf (Base) a rozsffenou (Extended). • Obrazek 2. • • Sec.5" s kapacitou 1.~~~~t ~a~r'1TI test_o':.stavaji. 000.frekvence mikroprocesoru. •£ v es . Ta by la drfve soucas ti zakladnf desky (proto ji najdeme spoleens s iidaji 0 operaenf pameti).estu. ?et:~ci pevBIOS az po uspesnem ukonceni test. coz je dnes standardnf hodnota. nemus'J bS't 1/ tabulbe uvedeny.00PG 0512812002 05128AJ2 06t16AJ1 • • (0 co jde. httPIMww.an~p~~~ti. Pokud buderne mrtlnstarovany disky SAiA. Extended Memory Size .ani na sekundarnfrn kanalu nepracuje druhy disk.com!en!Product8ldefaun.:p BIOS Type Properties BIOS Type BIOS Message BIOS Date Value Award Phoenix. CPU Clock . PrimSlave Disk . BIOS Date EiJ 1!fJ Operating System EiJ ~ Server ' EiJ .ezakfadnfm nastavenrm pocrtace 23 . Obriizek 2.4: Hardware poc{tace Tip: Odaje 0 discfch se tykajf pquze diskti IDE.ek-aWckecrSelne sQustavy. protokolem ATA 33. kanalu pracuje jako master mechanika • I. Z hlediska Windows (ktere jiZ takto pamef nedelf) ajejich aplikacfje dUleZity soueet obou udaju.. je vysvetleno v ka- I®I CPUID 1>.80 i±I ~ S .3.

POST-k6du. Tip: V dnesnfeh pocftaofch probfM start velmi rychle.typ displeje je opet prezitkem z dffvejska.o BIOSu odpovidat nezbude. ukazuje obsazene pamefove banky. zpravidla je opet po menit baterii CMOS. na kterych komunikuji seriove porty PC. nez se porozPokud tedy tabulky v Prfloze nebudou vasemu . . Dnes se pouZivaji hradne displeje a monitory normy YGA.3 Hliisenl No CPU installed xxxxx xxxxx Chybova hlasenf Popis Nenalezenf zailzenf v systsmove v rozsilujfcfrn slotu Uspesny prilbeh testu Chyba parity Karta parnetl na adrese xxxxx rna chybu na adrese xxxxx Pokud se nektery z POST-testu nepodan. dlsketove mechaniky pevneho disku Poslednf cast tabulky ukazuje zanzeni komunikujicf prostrednictvim sbernics PCr. ~ogIcky te y YBIOSy upravovane velkymi VYrObClpocltacu. tv' ch produktii a ty samozrejme pouzivajr ruzKatdy vyrobce vsak nabfzi ne~olik v~na:ebs l~ moine zaradit do phlohy vsechn. je 0 tom uZivatel informovan na obrazovce.provoaoe zakladnfm nastavenfm pocl1ace 25 .elze.4 POST-k6dy . Do Not Enable Cache CMOS Battery State Low CMOS Checksum Failure Popis Vadna pamef cache Nfzke napetf baterie CMOS.adresy. bude ji tfeba vymenit Kontrolnf soucet je chybnY. • "' o. tu na obrazovku. System completed On Self Test PowerPOST-testy probehly (ispesne Zacalo vyhledavanf zavadecs operacnfho systernu Computer now booting from operating system Tabulka 2. DUlezite jsou sloupeeky Device Class. Menici se efsla pray€! probfhajfcfho Nove BIOSy . pocitace. V pameti je zapsano n~co ji~eho treba net v debe vytvorenf kontrolnfho souctu.adresa paralelniho portu. kontroIer IDE) a IRQ s pferusenimi. • DDR SDRAM at Bank Poznamka Konfiguracf porto $9 CMOS System Options Not Set CMOS Display Type Mismatch CMOS Memory Size Mismatch _ zapsano zabjva kapitola 5. uiivame dva porty s beznjrni adresarni. Na nasern PC poParalel Port(s) . yznam 8042 Gate .aIa .ukazuje tabulka (vychazsl jsem z chybovych hlasem AMI BIOSu). MOzeme Ie take zJlstit pozdeji. ktera tato zaffzeni pouzivajf. hlednout na V/WW-strankach vyrobce. FDD Controller Failure HOD Controller Failure INTR #x Error Keybo a rd Error KB/lnterface Error v konektoru klavesnlce Parity Error ???? Memory Parity Error at I/O Card Parity Error at Chyba parity v systernove parnetl na neznarne adrese 2. NejcastejSf hlasenf. net v CMOS RAM Start systemu z diskety se nepodaftl Chyba fadice DMA BIOS nemuzs komunikovat BIOS nemuze komunikovat Chyba kanalu prerusenf x Problem s ktavesntcr Chyba 5 kontrolerern 5 kontrolerern je • • Serial port(s) . Navic existuji POST-testy pr. vy_ Hlasenl Cache Memory Bad. takze fada udajO pouze problikne. " dil nekolik ukazek k6du POST-testu vtrobc~ B!.KapitoJa 2 ..A20 Error Address Line Short vyrobce BIOSu: . Zastavit je 1ll0~eme pomocr klavesy Pause (a start nekofikratzopakovat). 24 BIOS a Setup .12 0 hardwaru/O rozhrsnict.a a POST-testu najdeme na WW'Vif-strankach mu muzeme presne identifikovat chybu..'YPISUJI pru~eh POST:te~ohU obrazovky nebo v ramecku na obrazovce.~ Chybova hlasenr POST-testD desky nenf mikroprocesor System failed CPU test System failed memory test No keyboard detected No floppy disk detected No IDE hard disk detected CPU temperature CPU fan failed CPU voltage out of range too high V socketu lakladnf Spatny test CPU Spatny test operacnr pamiW (zpravidla nejsou DIMMy ve slotech) Nenalezena klavesnice Nenalezena disketova mechanika Nenalezen pevny disk (na sbernlci IDE) Vysoka teplota CPU (asi spravne neprac4ie ventilator mikroprocesoru) Chyba ventilatoru mikroprocesoru (napf. v nichZ najdeme typ zaffzenf (napf. diagnostick9m progtamern (viz obrazovky progralllu AIDA v mnoha kapitofach knihy). nenf pi'ipojen k napajenl) Chyba ve velikosti napcljecfho napetf procesoru Chyby behem testti Nepracuje brana A20 kontroh§ru klavesnice Chyba v dek6dovanf adresy 2.y o~J_11e?1 ne k6dy pro POST-te~ty. testy se zays. Pokud POST-testu vidfme v pravem spodrum .Start pocftace a POST-testy Y pravem sloupci strednf casti tabulky najdeme: • Display Type . Diskette Boot Failure DMA Error . t vi uvidfrne cislo nepodareneho testu. Hodnoty v pameti CMOS RAM jsou vadne nebo chybf Typ videa uloteny v CMOS nenf detakovan Blosem. Fyzicka velikost pameti na zakladnf desce je jina.1o~y z. Pro predstavu jsern do ~r.O~il. Dfky tonektera z POST-kontrol s.

l treba zKontrolovat propoien . ale puvodni chyba se jiZ neobjevf.Kapitofa 2 . V pfipade chyb 4-7 a 9-11 jde 0 fatalnf chybu.). 2 kratke 7 plpnutl (stfidajf se dlouha a kratka) 1 dlouhe nekoncicf pfpanf VYznam POST-testy probehly bez chyb . f p repfnacll c.3 K6dy Award 10 11 2 kratka otpnutr 1 dlouM a 2 kratka prpnutt 1 dlouM a 3 kratka prpnutr 1 dlauM pfpnutf Chyba parnetl cache Chyba POST behem hardwarovych testa Chyba videa._. nsoo je vadna video RAM POST-testy byly uspesne Beep kody Compaq: "BIOS od specla l'lzovany'ch vyr' obeu a pots jej mfrne upravuji. Castou pncinou je rovnez nedotlacena videokarta ve slotu AGP (ktery rna dye rady konektorU nad sebou). ze vyjmeme vsechny rozsifujici desky ze zakladm de sky. patrne DIMM Chyba v obsahu RAM Tabulka 2. nebo je adapter spatne zasunut ve slotu. 2 dlouhe Tabulka 2. nemohlytesty chybovY) bychom melt obdrzet do 3 S . Znamena to. Chyba videa: video DAC je vadna.4 K6dy Compaq . . presto uvedu alespoii nejznamejsf k6dy. • 26 BIOS a Setup . Beepkody Pocet pi"pnut! 1 BIOSu AMI: Vyznam Chyba v refres. Pokud se objevf stejna chyba i po vyjmutf karet.tsavoace :a!Jkladn{m nastavenfm po6ftace 27 . V takovem pnpade se uplatiiujf zvukove signaly .Start pocftace a POST-testy 2. V pffpade chyby 8 vyzkousime jiny videoadapter.beep k6dy.kart}' ve slotech atd. Jejf pffcinou muze by! bud ohyba ve video ROM. Jejf pncinu muzeme odhalit tak._ Chyba kontro Iru 0 soucVtu BIOS ROM .2 K6dYAMl Obdrzime-li chybovy k6d.5 8eep kody Beep kody BIOSu Award: Beep k6d 1 kratke plpnutf behern uvodnfho loga BIOSu Opakujfcf se pfpanr 1 dl au he pfpnutf 3 kratka 1 dlouhs pipnutr 2 kratka Rychle se opakujfcf plpant behern prace systemu parnet] Opakujfcf se vysoky/nfzky ton VYznam Nektere chyby vsak na displej vypsat nelze (napf. ··behu POST-te5m (at jiz bude uspesn9. muzeme se pokusit vyresit problem: • • V pffpade chyb 1-3 zkusfme pouZit jine pamefove moduly. Pak bychom meli obdrzet pouze zpravu 0 chyb8jfcfm adapteru VGA.le5Ky. Jednou z a • "' vO 0 Beep k6d 1 kratke 1 dlouhe. spocfva jeji pncina v zakladnf desce. PUJl.. spatne pracovat ventilator. nebo Tip: Obecne platr. udsje v pameti ROM jsou chybne ill Celkova chyba (pffcina neznarna) Chyba vldeoadapteru Chyba AGP videa (nejcasteji rozsirujrcr karta) Spatna operacnt parnet. JI. mft nastaveny spatne parametry v BIOSu) 8 9 Tabulka 2. Ii prcbenncut. pocrtaen . 1 kratke 2 kratke 1 dlouhe.mfor~aGe 0 ~ruekund POkud se tak nestane. 1 kratke. nebyl detekovan monitor. Vyznam signahl je zpravidla uveden v popisu zakladni desky. je chyba v zobrazovacfm adapteru atd. ze. pameti Chyba parity Chyba pri testu read/write Chyba procesoru Chyba kontroleru Vseobecna chyba Chyba pameti displeje Chyba kontrolnillo Chyba read/write souctu parnetl ROM v reglstrech CMOS klavesnice POST-testy probehly v poradku Nedetekovana operacnf parnet Nenalezena videokarta Chyba videoadapteru Pfehrata CPU.. je nutna zkontrolovat ventilator nebo spatna parnef videokarty 2 3 4 5 6 7 Nepracuje timer zakladn] desky Chyba v CPU (maze bYt spatne zasazeny ve slotu. J a k 0 prfklad uvedu tabulku beep k6du· ompaq. ku C ObC1 Velci W oblasti uprav jsou take beep kod y. ze pncinou problemu je nektera z rozsii'ujfcich karet. .

kapitola 3 .

s maximalnfrni moznostmi konfigurace.: PrvnT nabfdkoviJ obrazov/{a • Setup se ovlada pouze klavesnici (ovladanf mysi se obcas objevi. nez je popsana v knize. kovou a iednotlive radky jsou vstupem do dal~~h. ale behem startu poeftace. nektere hodnoty z obrazovek Advanced Chipset Features Power Management Setup PNP/PCI Configurations Integrated Peripherals PC Health Status ESC: Quit F10 : Save &Exit Setup Obsah obrazovek Setupu jednotlivych vyrobcf nenf samozrejme shodny. N ejeasteji pouzivame klavesy sipek. k fi aci (0 naeteni bezpecne a optimalnf konF7 naClta S~tup.- :Select Item • Time. ktery nam umoznf definovat hodnoty BIOSu. s kterym bude deska spolupracovat. Pro rychle volby jsou k dispozici take funkcni klavesy (vsimnete si jich na obrazetch). Setup • • • F1 spousti napovedu- F5 vraci k predeslyro hodnotam . Prvni obrazovka Setupu je vlastne nabid 1'h. BIOS Setup Defaults) figurace pOJednava kapito a. napr. a Enter. najdeme vzdy pi-i startu pocftaee na jeho obrazovce a take v manualu zakladni desky. jine pi·ibYvajf. ale v knize se mu nevenuji). Ovladam nem mja so 3. ~." je nabidkova obrazovka nahrazena rad0'.oravoace zakladnim nesteventm pocrtace . Standard CMOS Features Advanced BIOSFeatures FrequencyNoltage Control Tabulka 3. Pomocf Setupu muzeme tedy zvolit hardware. Jeji vyznam vsak zUstane stejny. 31 30 BIOS a Setup . jine z menu umfsteneho na horrnrn radku obrazovky (v knize jej nazyvam "svislYm" Setupern).. nektere parametry nastavuji "natvrdo" a BIOSy jejich pocitaeu pak nenabizeji tolik konfiguraenich variant.Save Defaults. • • S vyvojem hardwaru se take men! parametry rnizi. Asi nejvetsim problernem (z hlediska vykladu) je existence vice verzi BIOSu.1 AMI AWARD PHOENIX Stisk klavesy DEL bshem testu pametl pfi startu PC (behern POST-testa) Stisk ktaves DEL nebo CTRL+ALHESC behem startu PC Stisk F2. .~~eL : fa~l. Date. nastesti se vyrazne nelisi. . F6 nacita Setup v bezpecne konfiguraci. Setup nespoustfme Z operaenfho systemu. 0 o 0 ' Setup je program. ale prj vykladu narazfme na nekolik problema. BIOSy upravujf (velmi easto se s tim setkame u notebooku). Prvni typ je asi castejSf a ja z neho pfi vykladu vychazfm. Dalsim kriteriem pro delenf BIOSu je jejich puvod. • .v oPtll~ahlzo. Vyznam voleb v obrazovkaeh si samozrejme vysvetlfme. jak Setup otevfft. Nektere se ovladaji pornoei obrazovek. BIOSu. na konci kazde kapitoly jsou pak uvedeny rozdily mezi obema druhy ovladam. Hard Disk Type Obrazek 3. Esc konei Setup bez nastaveni. Muze se tedy stat. konfiguracnfch obrazovek. CTRL+ALT+ESC nebo CTRL+ALT+S Ovodnf obrazovka 0 ~. kdy stiskneme urcite klavesy N ejcasteji pouzfvane klavesy ukazuje tabulka. jehoz prostrednictvim muzeme BIOS konfigurovat.Save Defaults BIOS Setup Defaults Supervisor Password User Password Save & Exit Setup Ellit Without Saving Po spusteru Setupu se dostaneme do obrazovkoveho menu.--' Kapitola 3 . Informaci 0 tom. .Setup 3. Zpravidla to byvaji: • • FlO konci Setup a uklada nastavenf.1. NejrozsffenejSi jsou BIOSy phmo od vyrobee BIOSu. Compaq nebo Dell. Page Up. Vstup do Setupu Load Fail . k 1 zl°te a vzdy k nemu na obrazovce najdete napovedu. U Setupu "SVlS e i:m nabidek (u horniho okraje obrazovky). t 1. ze ve svern Setupu najdete nekterou volbu v jine obrazovce. nastavovat parametry jednotlivych prvku a tak vlastne doladit spolupraei vsech hardwarovyeh slozek. Page Doum.1. Velci vyrobci poeltacu.

or <Enter> selects field Language: 1. Maji vyznam zejmena pH ozivovanf zakIadni desky Cnebo po vYmene baterie).._. kterou pak pffslusnou khivesou zmenime. behem prace s Internetem. [15:40:47 . 3.3: Standard CMOS Setup Je prvni nastavovacf obrazovkou.-----. <Shift Tab>... Vlastni nastaveni provedeme jednoduse...I I I Main Syslem Time. ceo 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 ~ 11 12 26 13 27 14 21 28 ia 25 19 20 .~~~~~~·~t~_ __'_. ·Datum~ cas ~i asove C B[~~·ij"~~.S340] [Not Detected] [ English] <Tab>. 0 pevnem disku (£)IDE.1t 32 BIOS a Setup .2 Standard CMOS Setup Detum Obnjzek 3. Pravadfme zde predevSfm konfiguraci data a casu..Setup I II I .Kapitola 3 ..4: Nastavenr casu z Windows P .pnivodce zakladnfm nastavenim poMace rae .. Stacf poklepat na ikonku casu umistenou v pravem dolnim rohu Hlavniho panelu.5 in EGA/VGA All Errors 640K Video Hall On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: E t Select U~:Move n er: F5: Previous values 65472K 66496K Obrazek 3. Secondary Master: SecondarySlave [ST320413AJ [Not DetectedJ [Asus CD.7 Souvislosti: Vysvetlenf termfhlJ a mozne .2 Obrazovka "Bvisleho" Setupu. Ve svisle ovladanych Setupech odpovfda teto obrazovce volba Main..ij.2: Obrazovka -svisteho Setupu s fadkem nabTdek U +/·PUIPD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7.._ " . . __ _n. '_.44M.. Kurzor mnistime na menenou hcdnotn. .mm:ss): 10: 00: 00 IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master tOE Secondary Slave Drive A: [AutoJ [None] [Auto] [None1 Item specific Help Adjust calendar clock Item Help Menu Level Change the day. ~---=====:..Optomized Defaults F6: Fail-Safe Defaults 3.OK Aktua~nr aso.. s fadDate. e se zarizenimi IDE . (vidfte ji na predes1em obrazku 3.. Pohodlneji vsak oba udajezadame z Windows. .~' hodnoty. Primary Master Primary Slave .:-. month. .. . : . nastavenl najdete v kapltcle 5.: System Dale: [10:28:551 [02/05/2002J STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Tuem 26 1999 Time (hh.. Ve Windows XP dochazi navie k synchronizaci casu automaticky.::====. 33 . nenf tedy nutny Mdny zvlastnf vyklad kern nabidek). . 0 niz si povime. V nasem pffkladu je zrnena hodnoty provadena klavesami Page Up a Page Down (viz napoveda ve spadnf casti obrazovky)... Time: datum a cas jsou prvnimi nastavovanYmi hOdnotami. year and century ..e pasmo: Stfedoevrop5ky be~ny ces c __ 1 i II Storo" Obrazek 3. diskovych jednotek a bYva zde uvedena informace 0 velikosti operacnf pameti.

. pouze I'd" metriekych parametru disku pos aCI Manual .44M. LS-120 a Magnetoopticke mechaniky. nejsou pfipojeny (B[OS je behem startu ne u e o' . . kde budou parkovany avic y poslednf cylindr. STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Time (hh:mm:ss): TueflM1'26 1999 10: 00: 00 [Auto] [None] [Aulo] [None] 1.. takze je caste spatrime na 0 34 BIOS a Setup .e me poslednf cylindr. stftku kazdeho disku.Setup Mezi zaHzeni IDE pam zejmena pevne disky. b d hledat). 0 n 'iz nepouzfva.---_ . E H-:Move nter: Sleet e . kde zadavame rezim detek- None .2 Start poc#ace a POST-testylUvadnf obra- .- -_ • -~--~-~----~ - ---_-. Volba rna vyznam pouze s kombinac! Manual v nasIedujicim radku. nebo mizev pfipojeneho zaHzenf. 1Y mohou Setupy ukazovat rUzne: bud' jen zvoleny rezim detekce. bezstarostnou a ez •. _. Ve vetsine pffpadf nam tato volba zaruei 0 zovky/lnforrnac~ ~~~~~~r:v~u detekci disku.Kapito/a 3 .5 in EGAlVGA All Errors 640K 65472K 66496K Ifem Help Menu Level Change the day.] ManuaL [] Access Mode CHS LBA Large Auto [] [. a tak sf vse ukazems prave najeho phkladu.pfi ruenim vk a am ge~d . . protoze najde a nastavf parametry disku (ktere bychom jinak museli zadat rucne). IDE HDD Auto . Head. ke kabelu IDE marne k dispozici jeden radek obrazovky. Oplomized Defaults IDE Primary ce disku: • Master: z teto fadky vyvolams pomocne okenko. protoz: pr~fo~~e~z:~~~e~ EIDE vyznam _ muzeme nastavit (mfsto.de zatfzenf pnpojene. . se~.. J~k. t d u bude provadena adresace sektoru na disku. nejdtfve je vsak nutne do Setupu zadat spravne hodnoty. U starSich Setupu byla teto funkci venovana zvlastn! obrazovka IDE HDD Auto .. ale v provedenf IDE se take vyrabejf jednotky ZIP. Nastavenim kurzoru na radek disku a stiskem Enteru se dostaneme do konfiguracnf obrazovky konkretmho disku IDE. Obrazek 3.orovoace lflkladnfm nastavenfm poCftace 3S . Start mOzeme zryc~lItt Y .disk nebude hledan. 0 nalezenem disku budeme informovani behem POST~testu a take v zaverecne tabulcs POST (viz obrazek Hardware paNtace v kapitole 2. ~ak~~~ev~tS~nou neudelame chybu ani zaskrtnutfm auto rnaSoueasne disky pouzivaji meto u .. neho radlce IDE. Ve spo d m'v' ti obrazovky vidfme parametry cas 1 kou detekcf). Access Mode: zde :?bi. v'" W '" . . man tho year and century IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master IDE Secondary Slave Drive A: Video Hart On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: oC:itace). snadnejsi 3 tidaje: Cylin~er. t v.F5: Previous values +!-PUIPD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7'.:Move Enler:Select F5: Previous values +!-PUlPD:VaJue F10:Save ESC:Exit F1:General Help F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults IDE PRIMARY MASTER Obrazek 3.~ame. nekdy podrobnejsf informace chybf. volba Auto) spotfebuje behem startu PC ur~iTip: Automqticke VYhledavan~ dl~~UZ(zadame Noneu tech dlsl(LJ.Detection: umistenim kurzoru na tuto volbu a stiskem Enteru provedeme automatickou detekei pevneho disku. Nekdy je naSetupy poskytuji jeStE~dalsf mozno~l.. Vsechna zatfzenf se pfi spravn~m nastavenf Setupu konfigurujf automaticky. 0 nichz vfme. ~ it raci se zanzenfmi IDE.D~ak~~~~t:: Detection). Nejcasteji to jsou mechaniky CD (ai "obycejmi" CD Ci RW nebo DVD). Zada plnim: Precomp (cIslo cy~ndru.5: Obrazovka Standard CMOS Setup rOE HOD Auto . tieke detekce.6 "Korifigurace IDE".disk bude hledan automaticky behem startu pocitace. Vedls hidku vid1me zvolens hodnoty.~~~~~~l:jde v podstate 0 ~lastnosti integrovajdeme v sekci Standard CMOS Set?. Pro upl~o~t jeste d~~ vsak je.. RovnezLoadmg Zon. Zde zadavarne nekolik parametrU. ale na kanaly IDE mohon bjt pnpojeny j jine prvky. v d ehoz bude prekompenzace provaden~).O. popiSeme sije podle pffWadu z ob~ razku 3. Pro kai. ze 19" cas.Detection. . nechat je yhIeda:.6: Konfigurace IDE • A uta . ( brazovce integrated Peripherals.Detection IDE Primary Master Access Mode Capacity Cylinder Head Precomp Loading Zone Sector Press Enter Item Help rOE Primal)'_!I1!!~l!r None " [] Auto [. 'ho disku (Setup je ziskal automaticpnpoJene H-.] [I [] NejduleZitejsim zafizenim IDE je pevny disk. 3.

Secondary SATA. par. v zavislosti na pouiitem operacnim systemu. + SATA.) dve zafizenf IDE. Port 1 Mode: zadavams.p 0u ifvli se velmi malo. pn i hlasenf yo PATA Only vypne fadic SATA.. pokud v fadku Onboard IDE Operation Mode zadame Enhanced Mode. . Blocks per Interrupt. kdyi Seriove ATA praeuje s novvm operacnfm system em a PATA se star1m. PrilmerS. PATA (je to diiIeiiitC pH bootovani systemu).8 0 peYnem disku SATA.Setup Multi-Sector Transfers. • Disabled: Vypina fadic Serial ATA. Peripherals.I • Auto' Automatieka volba provedena BIOSem. ik t 0 SATA bude Master. . Nastavenim muze bit pfistupne pfes fadek On-Chip Serial ATA (muze bft v obrazovce Integrated Peripherals). dnes standard.. Radek je dostupny. Monitoring: zapfna nebo vypfna hJfdani moznych chyb pevneho disku... J ej'. Disketovci mechanika v Pl~Sb~: Compatible Mode pro starSf operacni systemy (Windows 9x. druhy zbude na + SATA pruadf druhemu kan::ilu zaffzeni PATA. PATA PATA Video ry normy 'kt' Take tento fadek ne~~~. Jemuz . z pohledu fadice SATA. najdeme ve vlastnostech fadice IDE dalSf volby. pokud v radku Onboard IDE Operation Mode zadame Compatible Mode.. na JeJICh z chyby nebude POST-test reagovat: Nekdy je mozne em . VGA. VGNEGA. t pouze ehyby klavesnice. konce iii~ota: A. prvnim bude Tactice PATA. jestliZe Parale1ni ATA praeuje s novjm operacnim syst€mem a SATA se starjrn. "' Serial ATA nebo Slave. v ) hem testu POST. Pokud to PIO mode: muzeme rucne zadat m6d. MOinostijsou nasledujici. praeujeme po s ar . budeme pouzivatjen • . v hidee IDE Configuration. D' A Ackoliv je disketova meehanika sta~ zba~tavujeme v fadku rlVe. Enhanced Mode: ~apn:a 0 e t pod novym operacnim systemem. "'d nalezenf ehyby se inieializace zastavi V] nyt All Errors by me o bvt nastaveno vz y. zahzeni je 6. + SATA pfifadi prvnfmu kanalu zaiizenf PATA. Serial ATA Port 0 Mode: zadavame../1 . Radekje stupny... ktere pOriy bude POuZivat r.. lei • ypsano ehybove . c . Me. 3 5" s kapacitou 2.r. : pocet soucasne pfenasenych sektorll rnuzeme zadavat manu6lne nebo automaticky. o. pokud obe zafizeni pracuji s novjm operacnfm systemem. musnne vsak pracova . • SATA Only: Serial Pi p . Halt On . v ascm- v. zadavat kapacitu mezemm. disk umj. IDE Pori Settings: deflnujeme. ovat zahzem. se tyM zastavem s a . bootovam POCl "d i ehybe v v v zane " .ame':Y Je~:ouho . MultiSector Setting. stara nepouzfvana norma. (Muzeme POUZl Combined Mode: ParaH: d t ym operaenim systernem. Enhanced Mode pro nove operacni systemy (Windows XP. b zafizenf Serial ATA 1 Para em. 0 KB tara nepouzfvana norma.4 MB . • • • PATA • • • • t Prumer 5.5" s kapaei itou 720 KB . SATA. v ~ Enhanced Mode SupportOn: definujeme spolupraci s operacnfm systemem. • • • v v V'tJ'en ULTRA DMA Mode: opet moznosj rucm110 zadam rezimu DMA (obe poslednf volby PIO a DMA bjvaji spolehlive detekovany automatieky). P.NET Server). • a na disp ej je v " "'tace nebude pferuseno prr No Errors je opakem pre desleho pnpadu. v 1/ .: Nekdy je spolupraee obou zafizeni definovana opacne. . d fi .predpovidan prostrednictvim JC. ra nepouzivana norma.88 MB . ti k fipoJ'eni floppy rnechani . TA racuje se starsfm operaenfm systemem. zda zarfzenf pripoj ene por u t nebo Slave.5" .Kapitola 3 . PATA.25" s kapacitou 1.rumer. v nemZ bude zaffzeni IDE pracovat. me ra y ik: K °li zpetne kompatibilite muze . sa. Radek Halt On (Zastavit. Pokud nas BIOS podporuje praei se zafizenimi SATA. kd yz . 2000). SMART je dobre SMART povolit. 1 ] 'ATA Maxirnalnf pocet ' . do.25" s kapacitou 36 v 0v Vstup k definowini spolupnice IDE a SATA muze bit napf. lATA a Serial ATA pracuji spolecne.di.s • Promer o.Reakce na POST-testy .2 MB . Sectors/IRQ . Kazdy e up . Windows. N as k' 'nam protoze se jii dlouho pouzrvaji " vy " 'hradne monitob:~e~. Prumer 3. nekdy je automaticka volba oznacowlnajako Maximum.)('Iy mohou bit na obrazovce Standard CMOS Setup (ci Main) nebo v Integrated SouvisJosti: V9klad k problematice SATAje v kapitOle 5. All But DIskette ne b u de brat v uvahu ehyby disketovych mechamk. t rtu pocftace pfi nalezenf chyby be. 36 -----BIOS a Setup ~ prC/vodce zakladnim nastavenim _ pocitace 37 . All But Keyboard bude ignorova . 'pocftace stale potre na. zda zanzsm f pripojene k portu 1 SATA bude Mas er. • • • Primary SATA. HDD BlockMode. VU 's t nabizi tyto moznos 1 p chaniky.. Uvidime zde nasledujfci moinosti: Onboard IDE Operation • • Mode: volba rezimu. • '. s kapaciiou 1.

d·) cw f¥ Tip: Jedioou legalnr cionostf kay. na nemz je operacni system) a vylouCfme neehtene nactenf viru ze zapomenute diskety ci CD. Ten pak bude zaveden z jednotky. Sejf velikost .ws zapneme klavesll Nurnl. r-~--·-~<----. Must byt vzdy zapnuto. Hyper-Threading Technology: Pokud zakladnf deska podporuje tuto novou technologii (je vysvetlena v kapitole 5. Dnes je cache L2 integrovana v procesoru. pocitac je bez cache podstatne pornalejsf. uvo ce zakladnim nastavenfm pocitace 39 . bude BIOS informou Cont~nue (YIN)? Doporucene nasta _~. asemm: BootSector Write!!! Possible VIRU. Stare mechaniky s kapacitou 360 kB umsly pouze 40 stop. ktera prepina mikroprocesor do realneho nebo chraneneho reznnu. Marne dve moznosti: • Fast. ku a m?h_ou tak snadno znicit vsechna data Pok napaqa. • • • • First Boot Device . kdy je nzenf brany prirazeno cipsetu zakladni desky. U druheho typu Setupu .druhe.lu kJfce HKEY_ CUR" RENT:. Aktivaci (Enabled) pfehodime jejich poradf (z A: bude B: a naopak). Dnes je tato kontrola zbytecna.S' VeTIl e tedy Enabled. +/·PU/PD:Vafue F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exif F1:General Help F7: Optomized Defaults Obrazek 3. pneme pocftiac.aCJh~sektOrtf2apisujeme.zaplsu do bootovaciho sektoru _ na f· hI __ ~astaVIme Enabled. Ostatnf zaTIzeni je dobre zakazat. Zrychlime tim start (bude se prohledavat jen jedno ZaTIzenf.du$sJ je vsab tent. N epatrne se tak prodlouzf bootovam.Yt povoleno v teto volbe. ale vy. Poradf bootovann Zde definujeme poradf jednotek..tretl. Boot Up Floppy Seek: Je-li povoleno. J. ale pnpadna hardwarova chyba je odhalena jiz pfi startu PC. Advanced BIOS Features Setu Quick Power On Self Test: POST-testy pracuji ve dvou variantach: Rychlejsi." (. kdy se otestuje j khivesnice. :Move Enfer:Select F5: Previous values Item Help Select Your Boot Device Priority Swap Floppy Drive: Ma vyznam pouze tehdy. na nichz bude po skonceni POST-testu hledan operaeni system. na nfz bude nalezen nejdhve. musfme zapis dOboata- 38 810S a Setup pr· d. kdyz jsou v PC instalovany dye disketove mechaniky (coz se dnes jiz nedela). I a etupu 0 JeJI veIikosti pouze informativ~f. me:-ena na stanoveni startovacich hodnot Ukazka tohoto menu je na konci kapd~._ e det e k ovana automatlCky.prvnf zarfzenf Second Boot Device . Doporucene nastaveni je Disabled.aby BIOS postupne hledal operacni system na ruznych zafizenfch. a tak doporucuji nastavit Disabled.SSelect (For DRAM>64MB) ~:n OS2 VIdeo BIOS Shadow Enabled H!.USEBHJontrol Ban~'~Keyboara\:tnitiaIKeyboardlndjcators nastavrme na 2. ey oar s eventualitami: .. P . PH vyhledavanf chyby nebo instalaci systemu doporucuji nastavenf podle obrazku ObrazovkaAdvanced BIOS Features Setup. na nemz je nainstalovan operaenf system.vnem star-tu Dude NumLock zapnut uz v PfVRi pi'1hlasovacf o. proto je aktivace pro obe cache spoleena. Pokud ctlJ::eme Numtock zal!lfnatautomaticky. PClkuEitedysys~e~~~o. Behem startu tak bude zapnuta numerieka klavesnice (jako bychom stiskli NumLock). Pro beznyprovozje nejlepe zadatjako prvnf disk.3 o Obrazovka Advanced BIOS LT t S .7: Obrazovka AdVanced BIOS Features Setup Virus Warning: Nektere viry (One Half Pieck .ltyOption APIC Mode Setup MPSVerSionControl For OS Enabled o. rnusjme to.Kapitola 3 ~ Setup V nekterych Setupech naleznete misto Halt On hidek K. • INSTALLED. Vv .itne jej vypfnajr. 1?o ope{o. a tak jsou udaje v _ . Operacni pamet' J ' . je instarace vacihosektoru payoUt! erne mstalovat. vsechny pozdejsf 80. ovliVnittake ve Windows: Pustfme]:lfograro R£GEDIT fl hpdno. Boot Other Device .---------ADVANCEDBIOS FEATURSS------- ~----~< Virus Warning CPU l1 & l2 Disabled H Enabled yper-Threading Technology Enabled ~ulck power On Self Test Enabled First Boot Device Second Boot Device Floppy Third Boot Device Iii'lj. Boot Up NumLock Status: Doporueeno je Enabled.!:) post'YP {mam jej wlsouseny 'Ie Windows XPj: V pflhtaSQvaot o. I mozne niiak konfigurovat. bude se behem startu kontrolovat pocet stop instalovane disketove mechaniky.~ startovacl hodnoty soustredeny ve volbe Boot.-----~--. Third Boot Device . 3. nepi'ihfasimese vSl. rea ures etup Je za par~metru. kdy testy nejsou tak dukladne a pomalejSf se standardni delkou testii.brazQvce Windows. Tip: Operacnr systemy Windows 2000 a XPf!!i'i svem startu ovladajf NumLock samy a Impltc. Boot Other DeVice Hard Disk Swap Floppy Drive Enabled Boot Up Floppy Seek Disabled Boot UpNumlock Status g~abled Gate A20 Option Fast Typematic Rate Setting Disabled X Typematic Rate (Chars/Sec) X Type~atie Delay (Msee) .lk.Jl bootovaci sektor pevneho disvat o. neni j' . b d • NOT INSTALLED b vh . Gate A20 Option: Kontroler klavesniee (obvod 8042) obsahuje branu A20. CPU Ll & L2: Aktivuje vnitrnt systemovou cache procesoru Ll a externf cache L2. musf to b. Jedno.5 mikroprocesoru). muzeme ji zde zapnout ci vypnout.'d· til .brazovce Windo. operacnih6 systemu.50 Secur. j .ock.liM. e em startu se k1c:ivesnicenekontroluje.

V prvni ra~lce Bo.. "tichy start" (Enabled). Enabled.a~ Video BIOS Shadow: .e.pruvodce zakladn(m nastavenim poMace . budeme heslo zadavat pouze ph vstupu do Setupu.lJO?·d. . Naopak dru a momos BootuP Num-Lock: zapnuti klave~y ~um~ock. Existuji dye normy MPS: • • MPS 1. protoze zvlada sdfleni jednoho prerusem vice zanzenfmi. • Normal.oOtov~ClC:a. • • Security • • Typernatic Rate (Chars/Sec): udava rychlost opakovani znaku ph trvale stisknute klavese (pocet znaku za sekundu).' d. jimiz ovlivnfme vlastnosti klavesnice: . "OS -aficke karty zkopirovan do operacni p. . a tak uvedu if k zadani zbylych startovaclch P~Iarne~. zh~da~e-h t ~~:p Cur. Boot Device Priority ..2 BIOS/Vymazanf obsahu Setupu. je rnozne jeJ vymazat (ale srnazeme Urn cele nastavenr Setupu).u. Dnesni paROM na videokartaeh nm.Boot Settings Configuration Soot-Devlc. Pokud jste vlastniky OS/2 a mate vice nez 64 MB RAM.ni Druha Boot Settings Configuratwn slouee Priority vybirame porac1i b.A5U5 CD .ovacm~ ~~dmmk~~chZ omoci pl'oehcizfme do dalsfeh ob~·a~ove~. bude rrns 0 "" ' is hlasen! z BIOSu ulozenych v pametl Add On ROM Display Mo~e: vo!t. Oproti puvodnimu r'adiei prerusenf umf obsluhovat vice rnikroprocesoru (kazdy z procesorfi rnuze ohsluhovat prerusenf).lce 2 nd Boot Devlco 3 rd BCtOt Dellice Vlastni heslo zadavarne v samostatne obrazovce Setupu.. ve kterern bude BIOS pozadovat kontrolu hesla. Y. je obrazek. Menu Boot Pfi konfiguraci jde 0 to. Niemes!taga Display Fast No Enabled Enabled APIC Mode: Na novejsfch deskach najderne vylepseny fadic prerusenf -APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller)..OS2. 5340 1 st Boot D&.ent vjpisy potlaef. ktery dokaze zapinat a vypfnat branu A20 ryehIeji nez fadie klavesnice. Hit DEI.~~~: ?S.sh?~asobne po hl J t 1 dostacujici a zapnuti teto volby by tak meti grafiekyeh karet maji pnstupOV?U . Menu Boot " .4 je novejsi variantou. ale najdeme je i v jinyeh Setupeeh.. To je podstatne ph praci v operacmch systemeeh. jen jejich stl'Ueny prehled.11 Prace s hesly Supervisor Pass·word. n Y b' ". venovane menu Boot.k Aulo TypemaUc Ra1e Boo\ to 0512 Walt for F1 If Error .pfiradfte tim ffzeni ehipsetu.Setup . branu A20 zapina a vypma fadic klavesnice. viz kapito1a 3.rye zee a bylo jen zbytecnyro plytvanirn operaem parneti. Quick Boot: rna steJny vyzn J . jak phstupuje k operaenf pameti nad hranici 64 ME. . Takovymito systerny jsou napf..11 Prtice s hesly -Y Su?e·rv~sm J:'a~s. Typematic Delay (Msec): prodleva mezi stiskem klavesy a zacatkem opakovanf znaku (v milisekundaeh).Kapitola 3 . Disabled. Pokud zadarne druhou moznost. . povolfme-h . jeho mozny tvar ukazuU svisleho Setu?uje s~art. Setup.l~. zda rna byt ~I gr 1 d bach kdy byl phstup do parnetl meti poCitace a pouzfvan odta:ntud '.. Auto. ty sarnozrejme vysvetlim podrobneJl: Main Advanced Security Power Boot Info Exit .Ureuje. N ovejsl Windows (2000 a XP) by nemely mit Mdne problemy (specifikaci 1. v opaenem pffpade na Non . dnes nejvice pouzfvanou (zavadf lepsi podporu sbernice PCl). User PasS1. Ureite nastavte na Enabled..1 je puvodnfrn starsfrn predpisem. PouZiva se pro nastavenf typu funkce MPS (Multi-ProcessoT system). OS Select (For DRAM>64MB): Operaeni system IBM OS/2 se od ostatnich liSf tim. b 'nat podporu mysi pfipojene k porrt: ekd je mozne zapmat. Popis vyrnazanf Setupu je v kapitole 1. MPS 1. Zpravidla se tedy setkame s nastavenou hodnotou 1. Muz vybirat zeOW a . N ekter: volby jsou e nove. ktery bude pouzfvan zakladni deskou.4 podporoval dnes uz historicky Windows NT Server). Typematic Rate Setting: Zapsanfm Enabled zpffstupnfme dalsf dva hidky. Sl Fast tu PS/2 . ~ . Cich BIOSil. e li Disabled uvidfme behem startu vys e Quiet Boot: zadam " t POST zobrazeno logo OEM.4. Mosnosti konfiguraee yvaji: . aby stejnou specifikaci pouzivala zakladnf deska a operaem system.. Typematic Rate: rychlost odezvy klavesniceerne 41 40 BIOS a Setup .ot Demtola 3.. nastavte tuto volbu na hodnotu OS/2.. VyuZijerne jej take v jednoproeesorovem PC. Tip: Jestlize heslo zaporneneme. z~am vetsiny voleb je zl'ejmy. Windows nebo OS/2. To p~st~lP do'systernove RAM. Option: urcuje okamzik. MPS Version Control For OS: Toto pole rna vyznam u vfceproeesorovych systemu. Volbu nastavte na hodnotu Fast . ne 0 vypr PS/2 Mouse Suppo . ktere se casto pfepfnaji mezi ehranenym rezimern procesoru (umoznuje pristupovat k pameti nad hranicf 1 MB) a rsalnym rezimem (dovoluje adresovat pouze prvnf megabajt operaem pameti). ::::iZ. . rl~T~S~idfme Mhern bootovani PC vjpisy z dflROM pffdavnyeh karet. navrzeny podle Standardu PC2001. BOQ1Sottlngs Configuration Qulc~6001 QuiclBool Add On ROM Olsplay Mode 800tuP Enabled E""blo<l Force On BIOS PSil ~ou5e Support Num~Dc. Pri(Uity __ FirSt floppy Drive ST·320413A PS. Vidlme dve ~a~~adDlIadky: s J~~o ra~i s heslem (definief hesla se zabyva kap~Nekdy zde najdeme take radek ~ec~nty ~uo/ User password).. I dky POST-testu.' am iako Quick power On SdfTest. Ph nastaveni na System jsme na hesio dotazani pfi kazdem startu poCltace.

ktere tuto oblast potfebuji.ns v. Tepelne OChr· . a tak je rnozne ai kesovanf BIOSu zakazat. takZe by se yam mohlo zdat.. pokud ale mate problemy se stabilitou. Jde 0 dobu behem startu pocitaee. 3. Moine hodnoty jsou 2 a 3. Delay Prior to Thermal: nabizi nekolik casovych voleb (napf. ale bude-li tato doba prilis dlouha. tieky snfZime spolehlivost. a 16. Video BIOS Cacheable: cache L2 bude pracovat take s oblasti videopameti BIOS. rneli bychom radek nastavit na ~k iadnfm nastavenim 42 BIOS a Setup . v' obce z on 19ur~~l ?bvodu ~akladnf desky. ceka system pn jakekoliv chybe na stisk kla- Hit DEL Message Display.. 0 pametiza. . DRAM RAS# Precharge: opet poeet cekacich prodlev pro signal RAS. mezi nimiz se provadf obnova pamefovych modulu. doplnfm js] . Mens! prodleva je rychlejsf.9: Obrazovka Advanced Chipset Features Prvnf cast se tyka k nfi o gurace rychlosti operaenf pameti. upec naJlt.keS0vanf (tedy presuny pameiove oblasti do pameti cache) Je u6innejsr net shadowing (pi'esuny parnetf ROM do operacn" RAM) . 'k eo razov y Advan d Ch' SIt ne tere volby opet najdete v jinych b k' ce ~pset Features v Setupech jeste dalSfmi volbarni ktere muzete v SeOtrazohv a~~. e opera~ni pameti. aby tato polozka byla Disabled..32 min). form ace. .. nez udavaji jejich specifikace. nastavenf prodlevy pred signalern CAS (Column Add1"essStrobe). . Prfklad vidite na obrazku.16M: Tato volba umoziiuje vyhradit pamefovou oblast mezi 15. Memory Hole At 15M .orovoa. kdy nebude pracovat Tce.Hole At 15M· 16M Delay Prror to Thermal A~P ~perture Siz-e(MB) Inlt DISplay First eSA LAN (Giga LAN) DRAM Data Integrity Mode "":2:"". jsou take rUzne moznosIiv.. QQhl~setu a 5. ale narocnejsl na rychlost parneti.KapitoJa 3 . Sloty ISA uz v poeitaefch nenajdeme. Zejmena usedU)~crrmJ textu naJdete_ v kapitolacn: 9.viz kap. 'Iakova konfigurace je vsak velmi slozita a naroena. standardne 'e n zobrazeno hlaseni 0 nutnosti stisku klave~ ~.' "oe Za pocitace 43 .) CAS Latency Time (SDRAM Cycle Length): je prvni "manualnf" volbou konfigurace operaen! pamsti (dostupna je pouze tehdy.3 psa. hlavne ~ladm desky. ale zmenou defaultnich para:etr0 v~. Tip: GacheabJe . Pokud pamef zvladne 2.~veno En. Nastavime-li v prvnirn radku SPD. nechte zapnuto. Z techto dUD vodu s b ce dkesekjsou odlisne.! Active to Precharge Delay: ureuje poeet pfistupu do pameti. kIn. Pro manualru nastaveni jsou dostupne frekvence FSB. Kvalitnf pamef zvladne nastavenf 2. Ta by mela by! uvedena na modulu (v kap 5. megabajtem pro nektere stare karty ISA. Pamsti vsak casto snesou vets! zatez. Nekterym programum muze tato parnef vadit. 8.toto je zpjisob.4 0 pameti.. V naSi obrazovce koncf timto radkem velby vymezene pro ryehlost operaeni pamsti.3 Advanced 810S Features Setup. kdyz v predesle volbe mfsto SPD pouzijeme Manuan.ou nepatms zvysfme vykon. NskterEigrafieke karty vyzaduj]. nastavte 3.. umoznuja doladit mnoM vlastnosti za. ale prakti jejich nastaveni.Setup I as Select. mo.aobraze. najdeme u frekvence pamati Auto. budou nektere volby v obrazovce Advanced Chipset Feoiures tykajicl se casovam pameti nepffstupne . v. jak nastavit nominalnf (a tudfZ spolehlive) hodnoty. 550 -k .nastavf se automaticky.dulu SPD. Pokud nastavime SPD. nebo to proste zkusfme ..4 Advanced Chipset Features TIetf obrazovka Setupu je zamefena na detailni k fi . . . •.4 0 pami!ti je take popis znacenf pametovych modulu). navic malokdy vede k vyraznejSfmu zryseni vykonu. ze se vyplati casovani podle SPD vypnout a nastavit phslusne hodnoty (viz daISi volby nize) manualne. fj' SOtlV~$lo$ti:ZaJdadnr VYSvetlenr k na I' .krnUjln. Jejf dslka by mela byt 0 malo veti§i. 4. pHcemz optimalnf je z hlediska rychlosti hodnota 2. nez je dplny start PC. 3.!~le~ a pak je behem POST-testu rur: Setup). (Pokud SPD pouZijeme. Melo by zde byt co nejvyssi efslo (aby obcerstvovacfch impulsu by10 co nejmene). obnova nemusi byt iiplna a SDRAM neudril datal DRAM RAS# to CAS# Delay: specifikuje prodlevu mezi signaly CAS a RAS. D9J@ •• Item Herp .· v novana kapltoJa ADVANCED CHIPSETFEATURES DRAM Timing Selectable CAS Latency Time Active to Precharge Delay DRAM RAs# to CAS# Delay DRAM RAS# Precharge Memory Frequency For System BIOS Cacheable Video BIOS Cacheable Memory .ale pozor na podivne zatuhavani PC apod. y pro spustem Setupu (napf. v opacnem pnpade bychom (krome onoho vyhrazeneho megabajtu) pfisli i 0 veskerou pamef nad hranici lf ME. zpravidla je vsak volba nastavena na Enabled. Press DEL to DRAM Timing Selectable (Auto Configuration): Muzeme vybfrat z varianty SPD ci Manual.£J. arre 11"11 roprocesoru TCe J'e e '" ' . V opaenem pifpade nastavte hodnotu 3. Prot02e konstruk u ve m.. Menu fevel 8 4 4 Auto Enabled Disabled Disabled 16 M' 128 In AGP Enabled ECC Memory Frequency For (FSB Frequency): zde nastavujeme frekvenci pametf.16. ktere deska podporuje. Pokud poeftae nastartuje behern 5 minut. na e . frekvence FSB a AGP. H!. :Move Enter:Serect F10:Save ESC:Exit F1:GeneralHelp F5: Previous values +'·PU/PD:Value F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults Obrazek 3. V' Boot to OS/2: rna stejny vyznam jako Wait for Fl If Error: je li zadano E bl d vesy Fl. a tak nastaveni vypneme.~ozo. System BIOS Cacheable: zapma pouziti pameti cache L2 i pro oblast pamsti BIOS ROM Cadres FOOOOh FFFFFh). ml roprocesoru/Tepefnfl ochrana. BIOS pfi kazdem spustenf poeitace pfecte inforrnace ulozene v SPD a podle nich nakonfiguruje chipset . .

startovanf poeitace tim rovnez malinko uryehlfme. BIOS pfi kazdern bootu nebude zbytecne inieializovat grafiku tam. kde nenf .. Mate-li jen jednu grafickou kartu.5s. M S'. reite zvolte Enabled. a proto uvadirn jeste dals. takze potreba alokovane systernove RAM klesa. Dalsfm dUleZity-mfaktem je. 16. Rozhodne tuto hodnotu nezadavejte dlouhou.Setup 8 minut. Init Display First: Pokud [sou v poeitaei dve graficke karty.. protoze nektere viry dokazou BIOS nenavratne smazat. Disabled volte jen pfi prepisovanf BIOSu na novou verzi (0 cemz pojednava kapitola 4 Upgrade BIOSu).) AGP Aperture Size (MB): ureuje velikost pametoveho prostoru PCl vyhrazeneho pro grafiku (a take maximalni mnozstvi systemove RAM.ni ~dfte na 0~ra~ku~~!7~lps~tu). N ejcastejsf volby jsou 8.Kapitola 3 . toto pole povoluje rychle zapisovani. nahrazujfci nekterou z easto pouzfvanych rozsifujicfch karet. Takove zaffzenf pak muzeme zapnout (Enable) nebo vypnout (Disable).1.prOvo dee zakladnfm nastavenim pocitace . 'd ) 1 t AGP.Onboard LJ"V'.. byvajf jeji ko?figuracni fadky umisteny Je~~ ~ao~~~~~ce Advanced Chipset Features. rui e-li nase deska technologii PAT a je-li osazena Performance Accel~:atlOn iod?:ol~gii povolit (viz chipsetulPAT). _" b .Chipset II. tvi SPD a rucmm nas ave prostre me vim . 8x). nechte na \ \ \ Auto. S vetsf lokalni pameti videokarty se do ni samozrejme vejde vice textur. doba reakee cidla je 0. (Pro integrovana zaffzenf maji Setupy zvlastm obrazovku Integrated Peripheral. (Kriticka teplota se pohybuje oko10 135°C. nastartuje se poCitac v pofadku bez ohledu na to. moznosti konfigurace chipsetu jsou rozdflne. Mode: Tady muzete zapnout nebo vypnout kontrolu obsahu pamerna samozrejme cenu pouze tehdy." konfiguracni obrazovky z menu Advanced. CSA LAN (Giga LAN): v nekterych chipsetech jsSJUintegrovany dals] obvody.""=V II.6 Integrovane gra I Y . 4 MB afickou kartu.jJ. 19u d Chipset Features. ~y 0 45 44 ---------------------------------------------------------------.. zapma/ . pficemz jedna z nich je ve slotu AGP a druha ve slotu PCl. Nastavte tu hodnotn. 2x. Zakladnf desky jsou tim ehraneny proti pocitaeovym virum. II. ktera bude vyhrazena pro VGA Shared emory rze: . nema tento hidek vyznam a v Setupu Je.. kdy BIOS sam detekuje prftomnost takto vybavenyeh modulu DRAM. nastavenf.0: Menu Advanced SPD' zde se rozhodujeme mezi automatickou konfiguraci t' nim (Vl'Z DRAM Timing Selectable). Umoziiuje procesoru posilat data prfmo do pameti videokarty tedy bez nutnosti pruchodu operaenf parnetf. muzeme prostfednictvim teto fadky ureit. 865PE. co zde nastavtme. cirnz zakazete jakymkoliv programum zapis do teto oblasti. . VGA' ' '"'vypina integrovanou grafickou kartu. 865P). BIOS Protection: radek znemosiiujfet pfepsanf BIOSu. v nfz muzeme radek venovany siiove karte take najft). s nimiz se muzeme setkat: AGP Mode: ureuje rychlost komunikace zakladnf desky se slotem AGP graficke karty. 32 a 6 .BIOS a Setup . . Nejcasteji zde najdeme: _ ' _ _ ta . V podstate se jedna 0 stejnou zalezitost jako u odkladaefho souboru Windows: cim vetsi je systemova RAM (zde RAM graficke karty).PCI PnP II.. jsou-li v zakladni desce pamefove moduly podporujfcf nekterou z techto kontrolnich metod. AGP Fast Write. ~nboard VGA BIOS Update: zde povolfme (zakazeme) pfepsanf BIOSu gTaficke karty. ale bezpecnejsf moduly se pouzivaji predevsim v serverech. #X. Radek GSA LAN je prfkladem takoveho resenf Jde 0 sftovou kartu Gigabrtoveho Ethernetu (najdeme ji v chipsetech lntelu 865G. ze zde nastavens mnczstvi pameti automaticky nezabere systemovou RAM . ktera z nich bude inieializovana jako prvni. Menu Advanced. fk je venovana kapitola 5.iJ Souvislosti: Zakladnfm vlastnostem . Ve svislych" Setupech vychazeJl podrol nejsi . ie 'este doplnen konfiguracni obrazovpffldad tohoto us~oi'ada. Rozumne je ponechat hodnotu Auto. Doporucuji nastavit v 1'OZmezi 64 az 128 MB.Speech Configuration .Jnenaj eme. ktere lze alokovat graficke karte pro ukladani textur).CPU Configuration II. Presto doporueuji zadat spravny typ graficke karty (AGP nebo PC!). . _ ni desce integrovana graficka karla. 0 integrovane graficke karte.' :~d~. zadavame velikost operacnf parneti. Zapnuti II.. . ce So. nevite-li. DRAM Data Integrity Integrovana graficka karta . muzeme z e u 0 ec Configure DRAM Tlmln~ .USB Configuration II. Drazsf. kterou zvlada vase grafieka karta (lx. u Obrazek 3. podobne tern z predesleho vykladu 0 vance Advan Advanced Chipset settings WARNING: Setling wronq val-uesin the s~clions below my cause system to malfunction Configure DRAM Timing by SPD Performance Acceleration Mode DRAM Idle Timer DRAM Refresh Rate Graphic Adapter Priority Graphics Aperture Size Spread Spectrum ICH Delayed Transaction MPS Revision [Enabled] [Auto] [Auto] [Auto] [AGP/PCII [64MB] [Enabled] [Enabled] ti pomoci parity nebo funkce EGG.settn~gs (pro . Pochopitelne zde vidime r':idky kou Advanced Chtps~t . (Pokud nem na zakladm des ON·Chip .Instant Music Configuration Jak jiz bylo receno. Radeji tedy mejte nastaveno na Enabled. protoze po dosaseni kriticke teploty bude procesor tepelnym senzorem odpojen od napajenf. spravnYmi prvky. Pokud mate grafiekou kartu s podporou AGP 4x a VYSSl. tim mensf odkladacf soubor (zde apertura AGP) je zapoti"ebf.tato oblast bude postupne zabirana jen v pnpade absolutnf nutnosti. • d .

Primary IDE 0 D~sabled Primary IDE 1 D!sabled SecondarylDE 0 D!sabled SecondarylDE 1 D~sabled FDD.COM.d~zadava:n:. jejich libovolne kombinace vsak mohou pi'inest problemy. sr . do st<?Jneh. (Prvni PCI karty nemusi v tomto rezirnu bezet. 46 BIOS a Setl.ST. •. avsak obsahujf vice harmonickYch kmitoetU. desktopove stanice se doporucuje nastaveni Infinite..etl oV a J.ur. Pro bezne.refresh nebude nikdy proveden pi'edcasne. d ACPI povolfme. . . Pri V)lwhanf mame k dIS?-OTip~ SnadneJsl Je volit ZPus. . vsechny schopen se rychle probudit.pameiovy kontro1er bude pouzfvat tovarm nastavenf (je to defaultni volba) Pameiovy kontroler provadi refresh otevrepro servery nastavenf OT.ychl9m probuzernm. V Setupech bYva moinost nastavit interval rucne (napf.1: Obrazovka Power Management Setup Spread Spectrum: Ovliviiuje modulaci signalu na sbernicfch. ~ nebude schopen ze spanku probu 1. Pokomponenty vcetne procesoru. 15.6. ztraci se obsah pamefuvych bunek _ system bude nestabilni.5\1 Shift muzeme zmen. ze umistenf radku v obrazovkach se muze liSit.) MPS Revision: Nastaveni podpory viceprocesorove prace MPS (Multi-Processor system) je vysvetleno v kapitole 3. DRAM Refresh Rate: interval mezi obnovenim pamefoyYch bunek. Ostatm I Nskdy byvajf v Setupech volby.nyc S~ lemento~at jeste jeden Z rezimu 83 nebo 84. Je-li vsak refresh vysoka. tim je pamef rychlejSf .L8) nebo automaticky (volba Auto).Move Enter:Select • F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7 0 t rnized Defaults F6.k Power Management Setup Sou1I'islostl: PopiS zakladhfch pojt:nu najdete v kapitoJe 5. a VYPI 'mi ACPI a ACPI .potrebuje mene casu na vlastni reZii). ~ ~ pocitaee ktere jsou oznaeeny 80 aZ 85. rto rnenst setrenf sr. a pokud ano.1. "Reload Global Timer Events" . U' 'etim ktere stts em .6 fJ. V Uspomem rettrr. APM zakazat) a setreni nastavovat z Windows. systemove promenne zaehovava v aktivnfm stavu.. R:- napaJenJ). ven ba W) ezim STR nepodporuje.~. 64. kdy je hodnota intervalu refresh pfeetena z modulu SPD pamefoveho ehipu. bude zapnuta podpora specifikace PCI 2. Dostupns volby bjvaji: OT..) '. . ie Rezim spank~ mu".je castjrn 8 nulovych cyklech.UJe zap~u . jakY typ setrenf buACPI Suspend Type: z.Jp . Osvedcenou variantou je pfenechat ffzeni Windows (prostrednictvim ACPI. 0 w. 7. (2) .lovolen\ VIZ a . pouze zapma.' ~. se ve s anku z. k'.o!e monit~r a p~vny disk. Graphics Aperture Size: bylo popsano v odstavciAGP Apertu1'e Size (MB).Power On SuS~enSd) ~lStl m~~~l. = v 'I Ii 3.it na Rezlm o m. ICB Delayed Transaction: tyM se nastaveni sbernice PCL Nastavime-li na Enabled.ozf tav s~stem~na disk ~f~Cpi~ P~:amfnam.LPT Port D!sabfed PCI PIRQ[A·D]# Disabled Wake Up Events Press Enter I t":: . 1'0 t0 .2. 128 f. fi opetovnem zapnutfm se vratim spanku. nez pamefovy kontro1er zavfe otevfenou stranku nebo prove de jeji obnovenf (refresh). Auto. ACPI defin~Je sestwmo~.' Fail-Safe Defaults : pOI Obrazek 3. ave 'I zici tracftko.LS pro 256Mb a vetSi pamefove chipy) a postupne refresh zvysovat (elm vysSi je interval refresh.8. o~'l a a' et pouze operacni pamef."r ·0 z Windows. i' -. sptmku. Dalsi obrazovka Setupu se zabYva pfedevSim seti'enim elektrickou energii. ne (.:cd~bre si setHcl l'ezimy vyzkouset. s tlme.8 j.orcvoace zakladnfm nastavenfm poeftace 47 .. ktere jsou povoleny pred tim. • OT . Graphic Adapter Priority: viz Init Display First. . muzete vyjit z defaultnfho nastavenf (15. budou vypnuty. spomy t. 64T. Pokud chcete experimentovat. Pocitac se bude necekans vypinat nebo se z tisporneho rezimu neprobudi.S pro 128Mb a mensr pamefove chipy a 7. Auto . otevfena stranka bude uzavi'ena az pH potrebe obnoveni.Setup DRAM Idle Timer: N astavuje pocet nulovych cyklu. '.3 Advanced BIOS Features Setup _ v popisu i'adky MPS Version Control For OS.. l6T.. b us?a~1 Pkr. ce zakladnf desky rnusi krome rezimu .. ys ill '?P. PH Disabled jsou signaly ostfejsf. .. dv~: ACPI function Suspend Type definuj e typ setrenr. pocftac se kud ovsem nektera z k?mpon:nt (dn.5 • 83 (8TR Save To RAM) bude ve ~~~~ ~ n :v~ych diskU atd.nehoz je poeftac enl • 81 (P08 .. Infinite. 31.1. sf by'!:v operacmrn systemu J.O stavuJako pred vYPln~ k rta}Retim spanku v obrazovce Moznostl .Kapltola 3 . VJ'robde zvolen.pametovy kontroler buds provadet refresh okamzite po pnizdnem cyklu POWERMANAGEMENTSETUP ACPI Suspend Type Run VGABIOS if S3 Resume Power Management Video Off Method Video Off In Suspend Suspend Type Modem Use IRQ Suspend Mode HODPower Down Soft-Off by PWR·BTIN mtiIt!lliJ • • Infinite . (Opet je zl'ejme. K dispoziei byva mnoho variant setreni (vychazejiclch ze dvou standardu APM a ACPl).10 0 setfeni energif. . Auto User Define DPMS Yes Stop Grant ~isabled Disabled lnstant-Off Item Help t: --Menu Jevel I I • ne stranky az potovarmm nastavenim.

1.... System pak pri uspam vypne vertikalnf a horizontalni synchronizacnf porty a vymase vidsopamef. ntene mo 'd tail k t okra pracuJeme metodou APM).Kapitola 3 ..~ Mrli~jir»~~u.Ymi zakladmmi "zelenjrni" funkcemi disponuje.Setup <I.4: fRQ Modemu 48 BIOS a Setup prQvod ce Za ~kl • admm nastavenrm pocftace 49 . li .- Obrazek 3. te vol byv Power .4.AGP driver).. Nekdy jsou nabfzeny pouze dva rezimy Min. Pokud jsme prostfednictvim ACPI pfedali fizeni spotfeby Windows. muzete zkusit hodnotu VIR SYNC+Blank.. vypfna se jak CPU. Rezim sp.I' .H :l . Saving a Max. K dlSPOZlCI . • :!~~ ~_DI. Obrazek 3. a take zobrazovaci jedmonitoru a pfepnutf 92 % pro mikroprocesor 99 % u mikroprocesoru. . ~ .2: VoJbasetficiho retimu Video Off Method: specifikuje zpusob uspanf monitoru. . Tip: Presne defmice seti'icfch retllllu APM a ABPI [sou v kapitole 5.zadu~e.odber mikroproeesoru Standby Mode . "Ij~ • • Doze Mode . /ij . Vyrobci zakladnlch desek casto doplnujf vlasfnf reiimy. .-.inku obnovlt) a vyprre poru<. """ ~ !!I!I'HC:M. Chcete-~j radeji prejil: do J J 0 m02ne • Suspend Mode . 0 je snfien 0 80 %.g• j~" . c~F. e 1ne onfigurovat setteni (tensetHer rezimy: .lc.OlJ1e rye e •..oI..1. Neni-Ii tomu tak. Suspend Type: zpfesii. po stisku kla E . at Vp zne .. Muzeme pouzft: • • Stop Gromi.3: Karta Reiim spanku .by iej byl aby bvlo m -. nebude monitor behem setricfho rezimu vypfnan.uje nastaveni setficiho rezimu. Pokud sem zapiseme No.pokles pffkonu notku. 0 sese nastavujf doby.rido!aa~ SttM'!l~lIr'4Jn_j"""""lzenf . pH Disato .. tak chipset zakladnf desky . ktera pouze vymaza videoparnet. Saving. relimu sptin~. 1) nejstarsi monitory se pak budou muset spokojit s hodnotou Blank Screen. po kterych BIOS zapne tfi v v v Run VGABIOS if S3 Resume' t 'ka se i .. J" spo e lye. _ +. ale vas monitor nejak. coz splnuji vsechny moderni monitory. Full (nebo Suspend Both).h11O CI!'iIR~I!o COOOCOOJ' 11 "~i ceo.je lepsi Power Management vypnout nastavenim na hodnotu User Define a rovnez vypnout ostatni volby.-u. ptJdrZ'{e kJavesu Shift. €)ii~e&bl:OIIYd>~eI<- Enabled se bude karta pfi prob~~enf in~~~]l~izaee ~arty VG~ po Rrobuzeni z m6du S3. avesyd tat.:It1'i) " . Uvede poatac do u~PQrneho rezimu obnovk retsn systeml"j Window$.1.:0 () setrenf energff.. bude vypfnan monitor podle zvolene Suspend rnetody. Video Off In Suspend: zadame-li Yes. Obrazek 3. :':VYP[loutpos:fta'i .N.A..O:m"""".zmensenf odberu pevneho disku do Sleep Mode.: .r .1. kde je vypfnan pouze CPU.Pa1~«c)'w!. .. :~~:::!~=l ·IU~~""~ '!Il5-r~~UMT!~ ~!ido!'~ZI-I. 0 Ulo2faki:u'ini stay picrhy ne pevey disk.Drf ~lL..tjliK~ ~ b : TW~~ll __ ~Wr1~cd= =~~Lt>-4lOM N~mni~-tlItf~~ . PH bled bude probouzenf rychIejsia1e namusf b''i+°vatl(Chal~t~ "Y. .Management. Pokud vas monitor podporuje DPMS (Display Power Management Signaling).IPQ . nastavte zde hodnotu DPMS Support. a Jes e vo ba Auto. takZe j&pak nutns pfecrst st jejiCh popis v manualu zilkladnf desky a vsa VY-'Rou~et.

. v pfipa.::~ By RTC Alarm By External Modem By PCI Devices By PS/2 Keyboard B PS/2 Mouse [Enabled~) [Suspen [SUSP~I~~) [DI~a [50 Yo] [Disabled] [On/Off] ff] [Power 0 I [Enabled) Reload Global Timer Event: teto bouzet pocitac ze spanku. ou venovanou napajecfm napettm a frekvenetm. . Mode. . musite B10Su sdelit cislo IRQ. Power On by Modem: probuzenf obdrzenfm pfiehoziho signalu do modemu. Isa .Video on S3 Resume Repost Auto. nos ti jsou: Disabled. COM.limu: Suspend nebo vyznam pouze pH vypnuts podpore ACPI. Mouse Click. APM Configuration .". Hard Dis k Power Doum Mode: volfme mod setrem (moz. Pro tuto funkct mus! by!: pocftac pouLAM nebo automatlCky (Power On by ~.•. .je dobre nastavit na Disabled. . Volime zde typ setHciho reHDD Power Down: po zadane periode vypne pevne disky. kdyzjsme v fadku POWER ON Function zadaIi Hot Key..0 Support ACPI APIC Support _~- lJlE!m sp~c..r ke startovat z lokalnf sM (Wake on Tip: pocrtac mOze~e krome probouze~ ta).. PoHardware M oniior je obra~ov~ . pocftac.. ale pnpolen k naf)SJem. . . Standby). Hot Key Power ON. KB Wake: system bude probuzen z reZimu S3 z USB klavesnice (stiskem klaPOwer On by Alarm: uzivateJ zada datum a cas probuzenf PC. zadavame kombinaci klaves pro probuzenf PC. v 50 -------- _ BIOS a Setup . prepnete se do reZimu Suspend. . ACPI APIC Support vysvet eno v r vI vadkuAPIC DaISf dva radky otevrou okna: . VIZ radek Run VGABIOS ifS3 Resume. neakthruje h"'lnotu Suspend). Main Advanced Security [Auto] [No] [No) Power funguje hlavnf vypina' nor""'me ("Y!>irui a zapilUi Suspend Mode RepastVideo on S3 Resume ACPI 2. Dostupne volby jsou Password. SUspend Mode: rna Standby mode. nelisi od predesleho vy a u. Mouse Move._ ze "mekce vypnut".pokud nem ACPI aktivovano. ..0 Support zapina podporu ACP I. v. HardwareMonitor I Wake Up Events: volba. systemu prostrednictvim startovaciho signalu [Disabled] [Disabled] [Disabled] [ . pocftac se vypne. No..illP Help'---_ . BUTTON ONLY a Keyboard 98. proto jen struene: V . Suspend.) Je-li ACPI v provozu. dostupno volby Yes. MuzeVto bit: casti obrazovky definujeme udalosti.yvIiv. _ __j Obrazek 3. nema zde nastavena hodnota zadn.13).. Nastavime-li zde rezim Instant-Off. ktere maji pro- • • Primary IDE 0 at Secondary IDE 1: aktivita na discfch prvni nebo druM sbernl. dostupne .pr(JVodce ztikladnfm nastavenfm POI5itace Video Power Doum M ode.. Obrazovka APM konfiguraee se ope mja k vyrazns . POWER ON Function: definuje._. . ktere rna vas modem pHrazeno. ce IDE.lit pro SCSI disky. KB Power ON Password: pokud jsme v predes1em hidku (POWER ON Function) zadali Password. . St (POS) Only.. ktera jeste Upresiiuje moznosti probouzeni: • o Power On by PCI/Onbd LAN: system buds aktivovan sigmilem ze sbernice PCI (preSneji z rozsifujicf karty ve slotu PCI). Jednu z jejich Ve svislych Setupeeh bjva se~fem vyznam vesmy moznych variant ukazuje obrazek. -dku teto obrazovky Je venovana ka Pitola 3. 'da Ib S8 Only.Setup Modem Use IRQ: Ma-li bit BIOS sehopen probudit pocitac ze spanku.Kapitola 3 .... PouZivame-li ACPI. 't . tedy vypnut. bl d] gls~l:dJ . e~ergll so~:~~ed:oleb zname z pfedeslriho vykladu. _.. vou y jsou: . Drzfte-li ho 4 sekundy a dele. FDD. Wake up z LAN: nastartovani obdrzeneho on pocitacove site. muzeme nynf zadat tvar hesla pro start pocitace. no do obrazovky Power.. APM • • Pouier ManagementlAPM: zapfna a vypma podporu . I isou: 51 . APM Confi~urat. je nastavena hodnota Delay 4 sec a pokud drZite vypfnac stisknuty mene nez 4 sekundy.io_n~ __ Power-Ma~·a~emenuAPM Video Power Down Mode Hard Disk Power Down Made Suspend Time Out Throttle Slow Clock Ralio System Thermal Power Button Mode Restore on AC Power Loss On On Power On Power On Power On P P. Obrazovka Power . . arm. ale neda se pou. ACPI 2. (Jedna se o soucast specifikace ACPI . Th lze zjistit napfiklad ve Spravci zafizenf (viz obrazek 3. Hot KEY.9 Frequency!Voltage Control.:15: Obrazovka Power • • • • Suspend Mo d e 0 d POVI hidku ACPI Suspend Type. de ze nepouzfvame ACPL • • • ' '. tavenf Power managementu • AP M Configuration venovane detailnfmu nas .. zda system muze bit zapnut PS2 mySi ci kIavesnici. LPT Port: udalosti na seriovem nebo paralelnfm portu ci disketove jednotee. ~ . . USB vesy). . .... jakmile se k PC pokusf nekdo pHpojit modemem. nebo z integroVane (onboard) sfeave karty. . 'k] d .. pISU ra .!p Soft·Off by PWR·BTTN: urcuje funkei hlavniho vypinace na ski'ini pocftace..

62. v. e.5. d . n..' k rtu ktera neumi plug-andRucni konfiguraci pouzijeme pouze tehdy.prwodce zakladnfm nas/avenTm poi'. uvo _ v U~lV. . kud nemame disketovou me cham u. . Power Button Mode: obdoba nastaveni Sojt-Of{ by PWKBTTN. budeme. ~~ kuje Volbou No bude preruseni nvolneno. pokud v predeslem nastavenf (Resources Controlled By) zvolfrne Manual.) IRQ Resources: tento ractek je pnstupny pouze tehdy. I • t' k r t rSA dnes s tim pro emy nej sou. Zadivame. . Pokud chceme BIOS pfinutit k novemu pridelenf systemovyeh zdroju. pcr a hlavns zdroju. Volba je dUleiita predevsfm pro pocftace. marne k dispoziei tento factek. PoDsfaultne je nastaveno Yes. ale iadny zaloini zdroj nema nekoneenou kapacitu baterif a nekdy i on napajenf prerusi.' Menu Advanced v v. Volba se nasledne automatickyvypne. ze pfi startu PC si BIOS nacfta konfiguraen] tidaje ESCD z pamsti CMOS. Restore onAC Power Loss: volime reakci pocitace po obnove napajeefho napetf (doslo-li pfedtfm k vypadku napajcnf). v V. Throttle Slow Clock Ratio: urcujeme takt systemovYch hodin v setficich rezimech. • • • v·v . bude start probfhat Minim zpusobem.. po nemz bude startovat setf:icl rezim. Pfi PowerOf{zustane pocitac vypnuty.e . v PTIKabZovkemrty. N astavime-1i vsak na Enabled. tvfm menu . I/O.5.KapitoJa 3 .5. Vyjimkou budou kan:Y n~. J'imz zdroje pridelf BIOS._ ~. . pfinutfme BIOS. pnpa d ne SCSI) ..) Power On By: zaffzenf. nebo prechazet do setficfho rezimu (Suspend). (Takove stroje sice napajfme z UPS.. coz p. VI n s stemove zdroje plug-and-play operac• Yes budou rozsifujfcfm kartam pride e Yt ~ k nacoctovsm systemu (graficka karni~ s stemem. y ta a IDE..16: Obrazovka PNPJPCI Configurations Reset Configuration Data (Clear ESCD): vtme. budou vsem rozsITUJlClm BIOSem. Byvalo to cas e u a e. (Ma to vyznam pouze pfi nefunkenostl plug-and-play. N astavfrne-li: PI OS· s timto hidkem se v Setupec se am Plug and ay . aby zkontroioval karty a pridelil jim znovu zdroje (vytvofil nove ESCD). u nichz vyiadujeme nepretrzity provoz.) I I I Resources Controlled By: zde ovliviiujsma zpusob pfidelovani systemovyeh zdrojn. ) • No. napf. Standardni nastavem (DIsabled) vy ovuj 'h . o• yo t I· olnit IRQ pridelovane floppy mec amce FDD IRQ Can Be Free: zde m~ze. (IRQ 6). l t!. OMA 0 assigned to PCIIISA PnP DMA 1 assigned to PCIIISA PnP DMA 2 assigned to PCIIISA PnP sy. . mOieme zkuslt No.~l usen{nf~e jedno preruseni pro ostatni zarfzeni.(ta(. zadavet Yes. biev ·1 t" barvou miizete zkusit tuto volbu zapnou natsm problemy. kartam prideleny systemove zdroje (IRQ. zda vypfnacim tlaeftkern (na skhni pocftace) budeme vypinat (volba OnIOjJ). u starsfch rozsifujfcich karat. v. dnes se to pouzfva velmi rnalo.Setup • • Suspend Time Out: cas nednnosti systemu.e vitsine karet. Dovoluje nam autornaticke zapnutf PC pfi obnove napajen]. N a obrazku vidi P h tk' e velmi casto. Marne-II vsak poUze S neja ou 53 52 BIOS a Setup . 87. Poneehams-li standardnf nastavenf Auto.. Pfi volbe Manual zpnstupnime radek IRQ Resources a pfidelem IRQ a DMA muieme zadat rucne. ktere jsou jejim Obrazek 3.6 PNPIPCI Configurations Souvisfosti: Zakladn! termfny jsou vysvetleny v kapltole 5 .37. play.12. Zpravidla je vyjadren v % skutecneho taktu (napf. Za optimalni hodnotu se povazuje 50 %. jehoz aktivitou bude pocitac probuzen. Windows (pi'esneji od WinGows95). bled).V . po instalaci nove karty.Move Enter:SeleGi F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults • • • 7 assigned DMA \ to PCIIISA PnP ' Tato cast Setupu je vyhrazena konfiguraci sbernice prostfednictvim prldeleny rozsifujicim deskam.1:1 0 plug-and-play. • PnP/PCI Configurations Reset Configuration Data I ntmnttt.25. v W v. ~_ Resources Controlled By X IRQ Resource PCINGA Palette Snoop FDD IRQ Can Be Free IRQ 3 assignet to PCIIISA PnP IRQ 4 assignet to PCl/lSA PnP IRQ 5 assignet to Legacy ISA • • • • 4 assignet IRQ to PCIIISA PnP 3. Ponechame-Ii zde standardnf hodnotu Disabled. Pokud by se ~ J ~Vl Ypo 12e~ . ktera vyvolala zavazny konf1ikt zdroju a znemoznila tak start PC.5). DMA .75. r:. a stemOvjch Zdrojfch. Legacy ISA: budeme moci zadat cislo kanalu rucne. t-edy Tip: Plug-al'ld-play u~e~1 vsechny ~'k nestandardnr kartou. zadanfm Power On se pocitac zapne a nastavenim Last State se vrati do stavu pred vypadkern napajenf. . do konfigurace plug-and-play prostre me Ve svislych Setupech v~t?~~l:~t trochu odlisne volby: Advanced.name-bh :OZSlTIl~lel a .. budou IRQ a DMA prideleny automaticky. System Thermal: zde povolujeme pouziti tepelnyeh oehran na zakladnf desce.~~) mohou mit s tfrnto biGA ( grafieke akceleratory ne 0 a t (E dardni karty V napr. (Nutnost pouziti muze vyvstat napf.50. I Auto (ESCD) Press Enter isabled Yes Menu Defau reset Data IR~_~~sources_~_~_. Muzeme zde ovlivnit pfifazeni kanaIu IRQ a DMA: • • PCIIISA PnP: pfidelovam bude fizeno systemem plug-and-play. t pcr Nektere nestanPCINGA Palette Snoop: je patjm biten.

7 Integrated Peripherals db'" _ pre eznevy zrychluje pnjen v tom (ne(externi fadic v Na zakladnf desceje dnes integrovano mnoho zaifzeni.1. trU integrovaneho fadice IDE.8.. likosti datovyeh bloku. . :r~ nZt'je potreba snad stup k pfipojenemu zafuem.2 Standard vv v' soucasti zakladnf desky.. •' 54 810S a Setup ~ provodce zakladnfm nastavenfm pocita6e 55 .-~~ _<?I!<::Ii!p_I[)~ !J~e_\lice. II PCI IDE BusMaster dovoIujeme BIOSu pouzfvat Busmastering pfi cteni/zapisu dat na zaiizeni IDE (v podstats pevny disk) (viz kapitola 5. ska obsahuje ra IC· CMOS S t (kde najdete velmi podobna nastavenf) se tykaIa pr:popitola disku.Kapitola 3.Setup ~r-_~ __ . o... v . . . nez ji bude muset uvolnit pro potreby jineho zai1zenf (pokud 0 pnstup pozada jina karta). 7: Menu Advanced IDE HOD Block Mode IDE DMA transfer access On-Chip Primary/Secondary PCI IDE IDE Primary Master PIa IDE Primary Slave PIO IDE Secondary Master PIO IDE Secondary Slave PIa DE Primary Master UDMA IDE Primary Slave UDMA IDE Secondary Master UOMA IDE Secondary Slave UDMA On-Chip Serial ATA Serial AlA Port 0 Mode Serial AlA Port 1 Mode Auto Enabled Enabled . uto nebo zadanf konkretni veradlcI. d v dOY fi . e _ Enabled Auto Auto Normal Full 37811RQ7 ECP 3 Disabled Disabled 1o__ . CPU Configuration . '_nt_~_g_ra_te_d_p_e_r_Ph_e_ra_l_a· OnBoa!!!.it Souvlslostl! v:ysvetlenr problernatiky najdete. USB . ze ka. V nasem Setupu je tvorena tremi fadky.. " " VT ovnavacfch parneti pro IDE DMA transfer access: zap~3/~I~~ POUZl1 ~oze ovnavaef pamef volam (prefetch). disku/Rozhrani (EJIDE/Rychlost pfenosu dat).. eim Obrazek 3.. Pokud je zde Available. Onboard Devices Configuration . 7 0: pevnern disku 't (E)1OE a 5.8 0 pevnem disku SArA.. tfm rychIeji jednotlive karty ziskavajf pnstup ke sbernici. sta?d...OnChip IDE Device . hradit novejsfm ve forme rozatrujici .~. di k "' ifef blokovy prenos dat..OnBoard Device . lnstant Music Configuration Advanced PCIf"'nP settings WARNING: Setting wrong values in the sections below my cause system to malfunction Plug and Play OS [No] PCI Latency Timer [64J Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] Snooping [DisabledJ PCI IDE BusMaster [Enabled] IRQ 3 [Available] IRQ 4 [Available] IRQ 5 [AvaiiableJ • IRQ 13 IRQ 14 ---. . I IDE: za Ina/vypfna integrovany radic IDE.. '-' • • IRQ 15 [AvaiiableJ I Obrazek 3.1..Super 10 DeVice I. _ PCI Latency Timer: definuje.. je rozumne poIDE HDD Block take A volit tuto vlastnost Mode:naP9ku...mM~e l~.mo~?~~abled.Onboard FDC Controller Auto Onboard Serial Port 1 Auto Onboard Serial Port 2 Auto UARl Mode Select Auto UR2 Duplex Mode Auto Onboard Paralel Port Auto Paralel Port Mode Auto ECP Mode use DMA Auto Game Port Address Auto Midi Port Address Primary Mastel Midi__l>ortlRg Primary Slave --l=-S~~r USB controller USB 2. Speech vU'H'Y'U'd"UII ... Obrazovka Integrated Peripherals je ureena k povolovanf ci zakazovani techto prvku a k jejich detailm konfiguraci. jestliie zadams Reserved. a pokud zakladnf deZdeje soustredeno nastavovam~arame fi zde Jesw musfm upfesnit. je IRQ reservovano pro starsr zaHzeni (nebude prideleno prostfednictvim pIug-and~play). bude jeho kon 19uraee rovnez .. IRQ xx: obdoba Resources Controlled By. " . " '. bude IRQ pfidelovano plug-and~play..0 p v .70 peimem. kdezto tato kapi a popisu je nastavovanf vlastnostf radicu. di SATA.. S timto nastavenim se casteji setkame spise v obrazovce Advanced Chipset Features.1 bu. PCI .. 3. v kagiO Jach 5.. muzete tuto volbu vypnout.. ktere jsou soucastI radl?e IDE.. .Ui¥ii:nnt ------] Press Enter Press Enter i . ze vase graficka karta IRQ nevyzaduje (najdete to v jejim manualu)...OeVice _. nizsi je tato hodnota. Palette Snooping: viz PCI/vGA Palette Snoop. ktere jsou e ~~I .. Pokud jste si vsak jisti.. id PlO v nemz 4. y . . Dostupne volby jsou Auto nebo konkretm rezim ... ~~m?~reJOn-Chip Primary/Secondary P~ '. e ra IC pracobu IDE Primary/Secondary Master/Slave P~O:. avsak dIouM transakce (napf. Nej1epe je ponechatstandardnfhodnoty. jenych3. Enabled Enabled Disabled Disabled Enabled ~na~:e: _!l_~ __ .. vyp::u~: ~=y~n~pe~1dad ~fi peruse integrovansho IDE). jez se dnve pouZlvaly ve forme rozsfrujicich karet. tehd kdyz chceme integrovany radIC name je nastaveno Enable~. Mentms hodnotu Disabled ci Enabled. de v1?UJe~opIO 0' 0 PIO vat. jejichz prostrednictvim teprve vstupujeme do konkretnich obrazovek.. jak dIouho muze kazde zaHzenf PCI "drzet" sbernici pcr....8: Obrazovka Integrated Peripherals OnChip IDE Device Allocate IRQ to PCI VGA: pri Yes pHdiHuje BIOS pferui3eni (IRQ) graficke karte_ VetSina modernfch karet 3D IRQ potfebuje.. pri praci s disky SCSI) se tim casteji preruSujf. . f. .. ze byste ve svem sys e IDE) ktery prefetch nepodporuje.~- -_'- . oznos yvaji . ...ardne je zapnu. Chipset .~-~-----~ . ~ imu meli jesw jiny pfilis pravdepodobnem) pnpade.0 controller USB Keyboard Support USB Mouse Support Onboard 1394 Onboard Realtek Lan Onboard PCI AUdi()_ ~_~ I~i!l~_. Jedno IRQ tak nebude zbytecne blokovano.._----~--.

zakladnf informace 0 U2E1394 najdete vkap. rozhranf je venovana standardnim vstupns vystupnfm Serial ATA Port 0/1 Mode: volime.floppy diskety.- )ednotky Naslevenl pr-os~i'edk.GJoLPT) :I t:Omunikacni port .. opet nastavirne na Disabled. Ii 57 I ! 56 BIOS a Setup .e_n_f: ··F ~ Rad:c~ sbemice USB R~dfce 2VI.J Kapitola 3 .' tlska.' Po. OnBoard Device Obsah teto obrazovky je zamefen na konfiguraci zbyvajfefeh integrovanych zahzenf.!KQintJrIl!tarni d Po-mac J a j!na polohcved z. Super 10 Device SouVislosti: poe{tace. USB controIIer: +'. Enhanced Mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelni a senove ATA.12 0 rozhranfch pocftace.j.pn)vodce zakladnim nastavenrm po6ftace . Obsah obrazovky pak samozrejme odpovida instalovanym prvkiim zakladm desky.+' + @ Ra~ce lDE ATAiATAPI a USB 2. Dostupne JSOU tyto hodnoty. On chip serial ATA: Volime rezim Serial ATA fadice: Onboard PCI Audio: dalsf (temef standardni) vybavou desky je zvukova karta. SleOVOU • • i 3E8/lRQ4 je standardnf hodnotou pro COM3.dku 110 Netlavenf 03FB· 03fF 04 IIIIRomh IRQ .fl~tu.12 0 rozhranfch JAADUII +.0 zavedla novou rychlost USB ~ High Speed _ 480Mb/s..to univerz§lnr seriovesbi!imfcf.INJ vdee a hernch 5it'oye ecepetev Svsternove ~arizeni J ---. ktery z kanaIu SATA bude primarrn a ktery sekundarm. USB Mouse Support: opst zapina/vypfna podporu USB mysi. modem a take vstupne vystupm porty. V Setupech se casto zadavajf konkretnf pfenosove rychlosti (viz radek USB 2.. Zakladnf fakta 0 zaffzenfch I/O najdete v kapttole 5. 2E8/IRQS je standardnf hodnotou pro COM4.J POtty (COM. +. :+~a . nebo vypneme.Setup IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA: definuje m6d DMA..: internf fadi~ . V tomto radku ji muzeme vypnout/zapnout. poulivame. Tip. Onboard Serial Port 1/2: zde nastavfms preruseni a adresu I/~ ~enovYch portfi ~S 232C (v podstate pfiradfme konkretnf zdffce jmeno COMx).j G:r. Onboard Realtek Lan: nase vzorova zakladnf deska je vybavena integrovanou tou s cipem Realtek. Disabled a radic disketove mechamky v rOZSll'UJlCl karte pouzijeme pouze pri poruse integrovaneho radice. I I' kar- • • Auto. I ! !L. i~_ ~ MOO81T1Y Monitory Mysl . pouze pokud skutecne USB klavesnic.ani'E:ni I·!%I I TypPlps:tre..+: ~ Sit Seznem koilf'ktrifch J Bezkor.. _ (COM 1) port ((DM2) po{Htace/O ItEE 1394 rireWire. Pn vypnute podpofe bude kJAvesnice dostupna az po naeteru ovladaeu.. [sou optatnf rozhranf kfavesniC vyprluty. '. bude pnpojene vysokol'ychlostnf zanzem USB automaticky detekovano a nasledns se zapne podpora prenosove rychJosti High Speed. c~mz p?voli~. nastavfme na Disabled. + J. Pokud toto zaffzenf nepouZivame. 0 Controller Mode v popisu "svisIeho" Setupu na konci kapitoly). zafl2. Combined mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelm a seriovs ATA. JestIize toto zaffzenf nepouzfvama.19: Systemove prostFedky serioveho portu Onboard FDC Controller: bude nastaven~ na Ena?'~~.. ~~~ Jednotky ovo nebc CD-R. Onboard 1394: zapfnwvypina podporu lEE 1394 FireWire. Norma USB 2. SATA Only: radic SATA pracuje samostatne. Dostupne volby jsou Auto nebo Disabled. USB Keyboard Support: zapinwvypina podporu klavesnies USB..§ :+ .U __ ~ _.12 0 rozhranfch Tato cast konfigurace integrovanyeh (Input/Output) zafizenfrn.0 controller: tyM se rychlosti sbernics. kdy budou systemove zdroje pfifazeny automaticky.avesntce +Q '-t- :+: . USB Keyboard SUPPort nastaVfme na Enabled. 2F8/IRQ3 je standardni hodnotou pro COM2. kterou bud' zapneme. SouviSlostl: POpis USB je v kapitole 5. • 3F8/IRQ4 je standardnf hodnotou pro COM!.af!ckeedeoterv t . BjTvajf zde umfsteny fadice USB. pH Enabled budeme moci s klavesniei pl'acovat uz pfed startem Windows.j. 5. v nemz bude fadic pracovat.OM Kl. sfiova karta. Je'li kH~vesnice Usa povolena. integrovana zvukova karta._ ~ OK _ 'I Siorno Obrazek 3. Auto: rezim zvoh BlOS . Pokud nastavfme Enabled..ny(LPTl) '_Procesory ihrdlce disk€tuvYch lednotek zapfnwvypina integrovany kontroldr USB. I . • • • • • Disabled: fadic vypfna.\ ¥ ~ Dsketove Dlskove Jednol:ky .

ktere easto mem srner toku dat. zvu- o PQI<ud mo!no. bude zde nastavena volba Disabled. kdy je prenos jednoeestny. Zde (Obr. Game Port Address: nastavujeme adresu hernfho portu. V nasem Setupu muzeme volit: • • • • Normal. ktery z reZimu je pro pfipojene zafizeni optimalni.i"". 5.9 0 diSko\IYCh polich RAID. ktery muze pracovat v rezimu IDE nebo RAID. vetsinu z nich znams. soueasne z pocftaee do zafizeni a naopak). io~P'j·. hodnota pro LPT3. take Win- Paralel Port Mode: paralelni port je schopen pracovat ve vice reZimech paralelniho rozhrani. VyMr byv::i z adres 201 (default) a 209 nebo muzeme herni port vypnout (Disabled). nebo jako port pro dalst zafizenf (zmezi na vyrobei desky). OnBoard AC 97 Audio: ph Auto bude automaticky vyhledana a zapnuta integrovana kova karta. druhy seriovy port bude pracovat v infraeervenem reZimu. Dostupne volby vidime na obrazku 3.Kapitofa 3 . se riziku. nekdy je k dispozici volbaAuto.).orovodce zaklaOn{m nastavenrm oocttsce 59 . Midi Port IRQ: je-li Midi port povolen. ASKIR 0.Setup • Disabled integrovany radic serioveho rozhram vypne.21.' plenJ!enl CIslo porlulPT. Priznavate." Mt:'todll rllt'O"::~nl pl(j. v OnBoard Promise Controller: zakladnf deska v nasem pffkladu je vybavena integrovanym radieem disku. ECP+ EPP: spfse vychodisko z nouze. hodnotu Skuteene nastavenou (Obr: 3. Zde muzeme nastavit. Half Duplex.20) je IRQ dokonce implicitne zakazano. start a ovladanf jsou popsany v manualu zakladni desky. 300 a 330 (default). • Normal: puvodnf jednosmsrny rezirn. Zvolfme-li RAID. normy IrDa. kdy je umoznen dvoukanalovy pfenos dat (tj.. implicitne byva pouzita 3. UR2 Duplex Mode: tyM se rezimu prace infraportu. ktery kanal DMA to bude. nebo obecne zafizeni. ktery vybframe podle m6du prace pripojeneho zaffzenf: • • Full Duplex. je dalsim rezimem. vetsina obvodu • • • • SP P: obousmerny rezim IBM. IRDA. Proto jsem iakladnf popls RAID zafadil do kap. Port: stejne jako u serioveho portu volfme pridelenf systemovych zdroju: paralelnf port.''''''. ponechte zde hodnotu Normal. nO(>OUiiv. hodnota pro LPT2. ECP: obousmerny rezim vhodny pro pamefuve jednotky (Iomega ZIP. UART Mode Select: Druhy seriovy port muze fungovat bud' jako standardni rozhranf RS-232C. To se provadf specialnfm programem konkretnfho radice. K nastavovani vlastnostf integrovanych rozhranf zakladnf desky se dostaneme prostrednietvfrn menu Advanced. systemovych prostfedku najdeme ve Sprtuoci zaiizeni Hodnotu prerusenf a cislo paralelnfho portu ovliviiuji ve svem Spriioci zaiizenf dows. musfme konfiguraci diskoveho pole dokoncit. ze nevite. muzeme mu pridelit kanal IRQ (5 nebo defaultnf 10).17). Jeho umfstem. ~!-~~~~l__~----. pffpadne port vypneme. Onboard Paralel • Disabled vypma integrovany 378/IRQ7 je standardni 2781IRQ5 je standardni SEC/IRQ7 je standardni Menu Advanced Souvislosti: Nektere drazsf zakladnr deSky nabfzejf rnoznost oraces rezimy RAID. V tomto Setupu budeme pouzfvat dYe obrazovky: Onboard Devices Configuration a USE Configuration. c:=--. !LPTl . kterou muzete zmenit na 1. a vystavujete vhodny. vopaenem pnpade nastavte podle dokumentace daneho zafizenf pfislusny typ portu (nskdy jsou tato pffdavna zaffzenf integrovana na zakladnf desce). 3. druhy seriovy port bude pracovat v normalmm rezimu RS 232C. EPP: obousmerny rezim vhodny pro tiskarny a skenery. Obrazek 3. externf pevny disk atd.20: Konfigurace LPT ve Windows 58 BIOS a Setup .57 ME je infracerveny rezim firmy Sharp. Midi Port Address: pro pfipojenf Midi portu muzeme zvolit z adres 290. OnBoard IEEE 1394 Controller: zapina/vypfn::i integrovany radic IEEE 1394. a tak upozomfm na odlisnosti. ktery podporuje serioveho rozhranf. • • • hodnota pro LPTl.'-Iredkl~ N a zaver uvedu jeste ukazku druheho. Pokud ji Setup nenajde. ECP Mode Use DMA: Rezirn ECP pouzfva kanal DMA. Zacnu na obrazovce Onboard Devices Configuration. ze BIOS nastavf ten mene SCR (Smart Card Reader). Nastavenfm na Enabled integrovany radic zapneme a v nasledujfcim radku Operating Mode vybereme rezim price (RAID nebo IDE). N emate-li takove zaffzenf. Setupoveho ovladanf.

0 Controller Mode: volime rychlost. zapneme/vypneme kontroler posledniho standardu USB 2. zapne jejich podporu.I·I·~· . popsanyeh v Super I/O device v teto kapitole. USB bude aktivnich (samozrejme hodne zalezi na skuteenem poctu porto.05V 12. Pak by start PC neprobihal z pevneho disku. USB Mass Storage Dev'ce Configuration 3.Kapitola 3 .23.03V 3. 65. ale programem ulozenym v hootovaci pamsti sffove karty. ale ne 0 mikroprocesor). N apfiklad meehaniku ZIP takto "predefinujeme" na disketu a muzeme z ni udelat bootovaef zafizeni (viz kap. Je-li karta povolena. 30.1J OnBoard LAN: zapfna/vypfna integrovanou sffovou kartu.9) [DMA3) [IRQ7] [Disabled] USB Mass Storage Device Configuration: poslednf radek je vstupem do daiM podobrazovky. Sdeluje nam skuteene hodnoty napefovyeh urovnf. 2 USB Ports.02V 2.40 s. Pozor. kdy POST cekaji na start disku USB.(480 Mb/s) Obrazek 3. funkce funguje pouze v systemeeh ACPI! pc Healt Shutdown Temperature CPUVCore AGPVoltage "'3. Emulation Type: zapisern Auto bude zafizeni s kapacitou mensf nez 530 MB emulovano jako ~oppy disketova mechanika a vetSf zaffzenf jako pevne disky. Shutdown Temperature: je vetsinou jedinym konfiguracnim radkem v obrazovce. teplotu procesoru. menu Advanced ..32V 5. Dostupns volby byvajf: 10. N astavime zde lirnitnf te_plotu.ij.: Konfigurace imegrovsnyct: zarrzeni V PC Health Status Souvislostl: Jak zjfstime zal\ladnf parametry mikroprocesoruje popsano vkapltoIe 5. pfi jejfmz dos~zeni bude system vypnut (pfijdeme pravdepodobne a data. Najde-li mys ci klavesnici USB.0 Controller Mode Ad"anced. U~~ Mass St~rage Reset Delay: na prvnfrn radku zadavarne pocet sekund.Setup . SB Configuration U V~ Speech Configuration II> Chipset.zdravf" pocftace je spfse informativni. Prokazdy jice radek: • Device 1: zde se ukazuje detekovans zahzeni.: 3.m •••• Item specific Help Advanced OnBoard AC"97 Audio 0 nBoar d P rormse C on t ro IIer . Na me desce to je 60. .8 Obrazek 3. Taje ureena ke konfiguraci velkokapacitnich zaffzeni USB (diskU USB). objevf se hlasenf No USB mass storage device detect.m•• / ~ Advanced USB Configuration USB Function Legacy USB Support USB 2. II> Onboard DeVlces~snfigurafion II> PCI PnP II> Instant Music Configuration I"'- n o~nBoard LAN Boot ROM DnBoard Modem OnBoard Floppy Controller Serial Port1 Address Serial Port2 Address Parallel Port Address Parallel Port Mode EPP Version ECP Mode DMA Channel Parallel Port IRQ OnBoard Game/MIDI Port [6 USB Ports] [Auto) [Enabled) [HiS peed] • . 1. Mozncsti volby jsou: Disabled. Legacy USB Support: se tykci podpory starsfch zafizeni USB (mysi a klavesnic USB).Full Speed (12 Mb/s).73V 3.5V 5VSB Voltage Battery CPU Temperature CPU FAN Speed System FAN Speed Status ··JtfiHftl Ilem Help Auto behem startu PC detekuje BIOS zaffzeni USB. P?kud se behem teto doby zarfzenf neaktivuje..92V 2. 20.91V 46'C 4590RPM 4500RPM Menu level USB 2.0 Controller: lt~ :Move Enler:Select F5: Previous values +!-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exil F1:General Help F7: Optcmlzed Defaults USB 2.0 Controller USB 2. muzeme zadat.22: Obrazovka PC Health Status 60 BIO$ a Setup - oravoace zakladnrm nastavenrm pocitace 61 J' . Poetem porto..0V +12V -12V +2. v opaenem prfpade ji vypne.5 0 mikroprocesoru/GPu/D . s jakou bude radic praeovat .. Operating Mode gn~oar~ ~~E 1394 Controller I [Auto] [Enabled] [RAID] [Enabled] [Disabled] (Enabled] [Enabled [Enabled) [3F8!IRQ4) [2F8/IRQ3] [378] [Normal] [1. zakladnf desky). •.48V 5. USB je definovan mozny pocet diskf USB.'. Hodnoty mohou byt Enabled/Disabled nebo Auto/Disabled.16V -11. 70.ni). pfi: • • • Disabled budeme moci s temito periferiemi pracovat az po nactenf jejich ovladacu (tedy po startu Windows). Enabled budou obe zafizeni pnstupna jill pfed naetenfrn ovladaeu. zda bude pouzita jeji bootovacf pamef (OnBoard LAN Boot ROM). 6 USB Paris a 8 USB Ports. Ta rna mime odlisne fadky od tech uvedenych v casti OnBoard Device: USB Function: zde zadavame. Obrazovka venovana . z nieh je urcena dvo- II> CPU Configuration Onboard Devices Configuration I ____.fdentifikacnT oislo mikroprocesoru a mnoho adaJtJ najdete v Pff/ohfich na kOJic] knihy. -'+ USB Ports.3V +5. nekdy take zakladnf desky a skutecnou rychlost otacek ventilatoru.mll. kolik porto.lIlIl!I. je USB Configuration.. phpadne muzeme integrovanyradie USB vypnout.·I·. ktera se zabyva vlastnostrni integrovanych rozhranf.0. Zbytek voleb na obrazovce se nijak nelisi od stejnych radko. 75°C. OnBoard Modem: zapina/vypimi integrovany modem. ci High Speed .3 Advanced BIOS Features Setup/Poradi bootov6. Druhou obrazovkou.

ktere by mohlo zbyteene vznikat a . cimz se elektromagneticke rusenf omezf.l Input Display i+ s os v 1197V A +5 V st. Je posledni konfiguracnf obrazovkou v nasem Setupu.23: Otacky.-~------- a § Computer DMI AIDA32 vaso Summary comouter Name ! I Field.---. Dostupne rnoznosti "zp]osteni" jsou: +/. CPU Clock Ratio: sern zapiSeme pomer mezi frekvenci jadra mikroprocesoru a vnejsi frekvenci (tj. Zapnutim teto volby zajistite. KvU1istabilite systemu se vsak doporueuje volbu vypnout.9 Frequency jVoltage Souvis(osti. ze se tim zaroven muze narusit komunikace se zaffzenfmi. frekvenci USB). + 5. Odaje pro nejpotlzfvanejsT mlkroprocesory jsem pak zaradi! dO Pi'fIoh.eo$:.Mry +12V 5.prQvodce . Struene tedy zopakuji: Behem prace generatoru hodinovyeh impulsii vznika ze spickoyYch hodnot pulsu elektromagnetieke rusenf. Properties Type Access <.£ 41. .S2V 3.3V..F5: Previous values "/-PU/PD.20 Jrekvencfch.J. Tip: Pfehled provoznleh teplot mikroprocesonl najdete samQZfejme na 'WVNV-stran- kach V9robce. a aby nastavena hodnota byla akceptovana. 3. storay" :. nektera zafizeni SCSI).50%. jfmz se startuje PC).ndby ~VaATB.0. +/. mikroprocesoru. Muzeme zde ovlivnit nejzakladnejsi pararnetry. krome vstraku CPU mahou bjt vsntilatcrem ofukovany chladiee na chipsetu ci vidsokarte. 5VSB (napefovy signal zdroje. Tip: Hadnoty srurnane jednotlivymi obrazek 3. M~~im.0.. nektere Setupy ji nabizejf v obrazovce Advanced Chipset Features.. Kteremu chladici je radek venovan. 62 BIOS a Setup . zda jsou zakladni deska a jeji Setup konstruovany pro pfetaktovanf (overclocking). ze spicky signalfi budou modulovany na ploehe kfivky. + 12V.I"" ITEiT6705F ISA 290h I ~senSDr CPU Clock Ratio Auto Detect PCI Clk Spread Spectrum CPU Clock Voltage Fine Tune X CPU Voltage Regulator XAGP Voltage Regulator XDRAM Voltage Regulator ~ Enabled Disabled 100MHz Disabled Default Default Default Item Help iI 1 ~?~ 6.11 V 1.75%.. Motherbo8rd B:§ Temperatures: $CPU $cPU $CPUID .3 V V 5V 1. zalezf na tom.00%. Voltage Battery: CPU Temperature: napetf baterie zalohujicf pamef BIOSu.znecisfuvat" kolemjdoucf signaIy. ktera jsou chonlostiva na pfesne casovanf (napf. vypne signaly jdoucf k nim.2.03 v Obrazek 3. jeji vlastnosti se totiz menf pornoci propojek (jumperu). +/.Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7: Optomized Defaults e!J Memory @lSPD -(ji.:Move Enter:Select .b ijJ ~ Operating Server System A Vo~e~e velues $CPUCore 0. ze nektere slaty nejsou obsazeny (nebo [sou obsazeny a nejsou aktivnf).1.sensor .kladnf clesky pojednava kapltola 5.port &ud.> Chipset * $CPU 244SRPM <:p aos (±j_ ~ i.pretaktovavat .!Leb 0 ••• -----. (VentilatorU je v PC celafada. Spravnou hodnotu nastavf BIOS sam a zvysovat ji . nenajdete tuto obrazovku vubec. Kazde PC je napajeno nekolika napetovymi urovnemi. Multiplikatory mikroproeesoril. Motherboard +Motherbo:E:lrd ~AUX Cooling Fans 35"C (95 'f) 47"C (117"F) 24 'C (75 'F) H. teplota mikroprocesoru. Tim se omezf elektromagneticke ruseni.) . CPU Vcore: ukazuje skutecne napajeci napetf jadra mikroprocesoru. Control OSQuvlslostflch meZi fr:ekvencemi za.73V 1.24: Obrazovka Frequency/Voltage Control '!!!. ale jejich udaje jsou pomerne dUlezite.5V. Nsvyhodou vsakje.0.35%. Proto se heine nastavuje hodnota Disabled. a pokud zjistf..Kapitofa 3 .t information ______ ~ic. Pokud budete pracovat se starou deskou. teploty a nepet! na zakladnf desce Spread Spectrum: s touto volbou jsme se jiz jednou setkali. Auto Detect PCl Clk: pfi zapnuti volby bude BIOS monitorovat aktivitu PCI. musime mikroprocesor odblokovat.\ISeMor V.je pomerne slozite. +/. + 2.~ia . nemuzeme do nich tedy vstupovat. AGP Voltage: zde vidime skuteene napajecf napetf na sbernici AGP. FrequencyNoltage ~ __ ~~ __ CPU FAN Speed: otacky vsntilatoru System FAN Speed: otacky nektereho z dalsich ventilatoru.5 $+3.. mustme najit v papisu zakladnf desky. velkjm vetrakem dispanuje take napajecf zdroj. jsou totiZ uzameeny.Setup .41 V Obrazek 3. jejichz skutecne hodnoty ukazuji radky: + 3. Dalsf radky jsou jiZ informativni. coi se projevi na vseeh komponentach zakladni desky! V jednotlivych Setupech se tyto obrazovky mohou znacne lisit.21).flkladnrm nastavenrm po/jftace 63 .0. senzory uvidfme take v pwgramu AlDA32 (viz ___ c__ ~ __ ~~~~~~~ Control ~ _ I ~ew B.

3V Voltage 5VVoitage 12V Voltage • [44°Cf111 OF] [36°C/96. dovoluje zvysovat napetf sbernice AGP. 15/16 (posledni volba nabfzi nejvyssi otacky).10 Load Fail . Q-Fan Control: tento BIOS a zakladm deska nabizeji prizpusobeni otacek ventilatoru. Power Temperature: teplota napajeefho zdroje (v nasem prfklade sice BIOS podporuje mefenf teploty zdroje. dokonce ani nemusi nastartovat.Setup .Supervisor Password. Muzeme z: 11/16. tak napajecich napeti a frekvencf). ale ve zdroji neni tepelne cidlo). To ve vysledku vede ke zvjseni vikonu procesoru.550V] [3. Obrazek 3.. zpusobene napf. vybitfm baterie CMOS nebo nasfrn omylem pfi zadavanf parametru. chipsetu zakladnf desky. BIOS Setup Defaults Menu Power Ve svislych Setupech je momontalnfmu stavu pocitace vyhrazeno menu Power. System: heslo je vyzadovano pfi kazdem spusteni PC (presne po skoncenf testti POST).pruvodce zakladnrm nastavenrm Poc/tace . Za- Pro tvar hesla jsou vsak vyhrazeny obrazovky: • • Supervisor Password. 3. CPU Fan Speed: otaeky ventilatoru rnikroprocesoru (RPM:::: otacky/min). CPU Clock: tato volba je rnozna nejdUlezitejsf z cele obrazovky. Chassis Fan Speed: otacky ventilatoru Power Fan Speed: otacky ventilatoru vsechny komponenty zakladnt desky).Kapitola 3 . 12/16. Fan Speed Ratio: zde zapisujeme konkretnf hodnotu otaeek. Rovnez pofadrbootovant je vhodne pfizPllsobit nasirn patrebam. teplota zakladni desky.' hesla musime zadat pouze pfi vstupu do Setupu. V jeho obrazovce vidime jiz zname iidaje (tykajicf se jak teplot a otacek. ze snimaei otaeek nejsou vybaveny Poslednf ctyfi radky ukazujf skutacne hodnoty jednotlivyeh napetovyeh hladin. optimalizovane pro l'y- [Disabled] [11/16] [2250RPM] [XXX RPM] [XXX RPM] [1. kde je vyrobcem ulozeno.. tedy pfi startn operaenfho systemu a take pfi vstupu do Setupu. Je mozne definovat heslo a to pak vyzadovat pfi startu PC. Jde a cas a datum. 3. dobre je ravnei zkontrolovat parametry pevnych diskli a nastavenf disketove mechantky.386V] [4. N aetene tidaje nam pak mohou slouzit jako zaklad pro daISf konfiguraci. Ochranu heslem zapiname vetsmou v obrazovce Advanced BIOS Features Setup (viz volba Security Option) a marne k dispoziei dve moznosti: • • Setup. dovoluje zvysovat napeti parnetf DRAM. Zde najdeme odkaz na Hardware Monitor. PouZijeme ho pro rychlou konfiguraci Setupu po ztrate nastaveni. Hardware Monitor Q-Fan Control Fan Speed Ratio CPU Fan Speed Chassis Fan Speed Power Fan Speed VCORE Voltage 3. ze s FSB se men! i dalsf frekvenca na zakladni desce.890V] [11. umoznuje pozvednout frekvenci FSB 0 nekolik procent. N ezapomeiime vsak.20 frekvencich.Save Defaults. Main Advanced Security Power Pouzitim teehto dvou voleb muzeme nacfst vyrobcem pripravenou konfiguraci Setupu. Pokud ji Setup obsahuje. damm Enabled budeme moei regulaci pouzft a zpi1stupnfme fadek Fan Speed Ratio. kdy miize zrysit spolehlivost pretaktovanych komponent.ktera slouzf ke vlozenf uzivatelskeho hesla. a system se muze stat nestabilnfm.5°F [N/A] BIOS Setup Defaults: v tomto pifpade naeteme parametry chle nastaveni. 13/16.Q Support CPU Temperature ACPI APIC Support MB Temperature Power Temperature ~ APM Configuration . Nastavenf se nacita z pameti CMOS. Suspend Mode ~~-'--Repast Video on S3 Resum' Hardware Monitor ACPI2. vybfrat (opet vidime. 14/16. (Konstrukce zakladnf desky z hlediska frekvenef je popsana v kap. 5. 65 64 BIOS a Setup .11 Prace s hesly . napf. Vyrobci jednotlivych prvkii vsak zvysovam napeti durazne nedoporucujfl CPU Voltage Regulator: AGP Voltage Regulator: DRAM Voltage Regulator: dovoluje zvysovat napetf jadra mikroprocesoru. User Password KaZdy BIOS dispanuje moznosti ochrany pfed zneuzitfrn. PCI a AGp. User PassUJ01'd. • Load FailSave Defaults: nacteme overene a funkcnf parametry BIOSu. Zvysovanf napeti rna sv-ujvyznam pouze pri pretaktovani. ktere vsak nemusi vZdy fungovat. musfme doplnit nektere udaje.25: Obrazovka Hardware Monitor CPU Temperature: ME Temperature: teplota mikroproeesoru.900V] Tip: I kdyz pouzijeme prednastavenau kcnflguracl.) Voltage Fine Tune: prepnutfrn na Enabled povolirne zmeny napajecfho napetf prvkii v nasledujicfch tfech radcich. kam zapisujeme heslo potrebne pro praci se Setupem (odpovida nastaveni Setup v obrazovce Advanced BIOS Features Setup).

v opaenem pnpade Not Installed.Kapitola 3 . Muzeme take pouzft "horke" klavesy (zpravidlaFl0 a ESC). nebo bez ulozenf zmen . ~ slouzi k zadanf hesla. Change Supervisor Clear User Password Boot Sector Warning.-.prOvodce zakladnrm nesteventm poMace 67 .- ~--. Supervisor Password a User Password indikuji nastaveni hesla. 66 BIOS a Setup .. Znalemu I'1tocnfkovi nezabrani ve vymaz.-.26: Menu Security Tjp: Ochrana heslern BIOSuje pomerne tJ'cTnna. 3.-: Item specific Help r Install or Change the . V obou pffpadech musime sve rozhodnuti jeste potvrdit stiskem klavssy Y. K otevfeni Setupu pro libovolne tipravy budeme muset pouzft Supervisor Password. Zapis se provadf dvakrat kvuli vyloucenf omylu. Exit Without Saving Ukoneenf prace se Setupem provadime Minym zpiisobem. ale podstatne prOdlouif cas po- ti'ebny k tomuto iJk:onu.Setup PH pouzrti hesel mohou nastat dye varianty Pouzijeme-li pouze User Password (Supervisor Password ziLstane prazdne). Najdeme v ni take moznosti pro naeteni vyrobcem pripravene konfigurace (Load Fail. ale muzeme s nim otevfit take Setup.anfhesla a "ovladnutf" PC. budeme zdavat User Password pfi startu PC.Save & Exit Setup. bud's ulozerum nastavenf Save & Exit Setup. <Shift Tab>.ale rozhodne nenr nepi'ekonatelna (viz kapitola 1.2 Us:nofiidanf BiOSujVymazanJObsatlu Setupu). Na obrazku vidite jedno z moznych feseni. uvidfrne zde Installed. BIOS Setup Defaults). Jsou-li definovana obe hesla. or <Enter> selects field I I I [Disabled} --~-_ = . Po klepnuti na pnslusny radek (User Password ci Supervisor Password) otevfeme okenko. Je-li ochrana heslem aktivni. bude toto heslo nutne zadat pfi startu PC a take pfi vstupu do Setupu. V Setupu nam vsak bude dovoleno nastavit pouze jiny tvar User Password. Vlastni zadani hesla je velmi snadne.__ ----c I Ir I Enter New Password l= =-==-= =- ==-_--=~~ Sel(wt Ilel1l Select Menu Obnjzek 3. kam heslo zapfseme.Exit Without Saving.12 ukoncenr Setupu .Save Defaults. Password a Change User Password vymaze heslo. BIOS Features SetupNirus Virus Protection bylo popsano v Advanced Main Advanced Security Power Not Installed Installed Boot Info Exit I I I Supervisor Password User Password Chan e Su ervisor Password Change UserPassword Clear User Password Boot Sector Virus Protection . Menu Security Ve svislem Setupu je prace s hesly soustredena zpravidla do jedne obrazovky menu Security. Volba Exit Ve svislem Setupu je pro ukoneovani programu vyhrazena volba Exit. password <Tab>.

kapitola 4 . Upgrade · (flash) BIOSu .

C02 plati take 0 hardwarovych prvcfch. Zdanlive preruseni zapisu nehrozi. pokud pokracovam zvolime. Prvnim krokem je spravna identifikace zakladni desky a BIOSu. zda chceme pokraeovat. Tu je mozne prepsat a nahradit tak starsf BIOS novym. Prepsanf BIOSu se neprovadi kazdy den. Vyrobei BIOSil si toto nebezpeef uvedomuji a swj program zapisuji do parneti Flash ROM. caste je take integrovan v BIOSu.) 70 ----------------------------------------------------------- 8105 a Setup - oravodce zilkladnfm nastaven{m pocitace 71 .)Bus Type 4'1 Bus VIAV·link 8-bo \I\o1d1h Jeste nez se budeme venovat flashi BIOSu. Proto je dobre provadet pfepis BIOSu na PC pripojenem k zalohovacfmu zdroji (UPS)! N as BIOS muzeme prepsat spatnym datovym programem.S~ prQto~ po jeho upgraElu si 11l0zeme snadrm zkontrolovat. Je tedy dobre prohlednout si CD. Bude tedy dobre vyrobit si dosovou startovacf disketu. jednu z nich ukazuje kapitola 4. Vysvetleni je snadne. 2. Pak budeme muset stary BIOS prepsat novym.80 Iii Ii:i + Motherboard 40CPLJ 40 !lI Compuler . Vlastnf upgrade popisuji v nasledujicich kroefch: (Pro demonstraci postupu pouziji vzorovy program a datovy soubor. verzi BIOSu a vse zkontrolovat se spravnou verzf datoveho programu. ie kdyz se upgrade nepodaff. Cfmi jej vlastne zniefme.. jakou desku marne). Nekteh vyrobci dodavaji program flash na CD s ovladaci zakladnf desky (pak nam odpadne jeho hledanf v Internetu).Effeclive Bandwidth Bus Properties 3228Ml3is i±I ~ MuHlmedi.-Bus .R . prestaly nam vyhovovat jejf parametry).. nebude nam nas novy BIOS k nieernu.ge <:. Pffpadne pouzijeme diagnostieky program (napf. zvetSeni pevneho disku. PH pfepisovani nam hrozf dve nebezpecf L Zaene-li zapis do pameti..vdechuje zivot" hardwaru pocftace. kterym BIOS prepfserne. se vyrabeIy disky s mensf kapacitou a tak vetSf poeet logickych bloku (LBA) jeste BIOS neznal. ale BIOS si s tfrnto prvkem jiZ nebude rozumet. Datovy soubor. Intel NetBurst . AIDA32). Je tedy nutne spravne identifikovat zakladnf de sku. Jako pffklad muzeme uvest pevny disk. 4. kdy BIOS vznikal. pfinaSi s sebou ureita nebezpeei. a tak je dobre venovat mu patricnou pozornost.. Pokud udelame chybu. ktere k zakladm desce path'.Kapitola 4 . ze BIOS . budeme na nespravny datovy soubor upozorneni jeste vlastnfm vypalovacim programem. Pote nam bude polozena otazka. K prepsani BIOSu pctrebujeme dva zakladni prvky: iE Iii EO ili . Priprava potrebneho softwaru Oba soubory pro upgrade (program a data) najdeme na WWW-strankach vyrobce zakladnf desky (uz vime. budeme mit znaene problemy (tomu. dokonalejSirn programem. zrychleni porta I/O.M 10f MHz (QDR) 404 MHz ee IClock ClOCk .1 ~ Varianta 4. Obrazek 4. Nejcasteji je duvodem pro upgrade BIOSu zlepsenf podpory ACPI.: Zakfadn{ deska pocftace Tip: Je dobr~ poznernenat si starpu verzi 61 . je venovana kap.2 Co kdyz se to nepovede ?). nesmime jej nikdy prerusit. a pokud se sem vejde. musfrn upozornit na to. neni tiplne snadne (ale ani nijak slozite).Bus\l\o1d1h 84.1 • • Postup pri upgradu Program. PH skutecne praei s konkretmrn BIOSem budeme samozrejme pouZfvat software odpovidajici nasi zakladnf desce. flash BIOSu se nezdan a problemy jsou na svete. Pak si je stahneme a vetsinou je budeme muset rozbalit.2 Start pocitace AIDA32 v3.hraZel1l8 nov-au (zda sa preparen! BIOSu zaanlo). k tomu marne nekolik moznostf: • • • Oba iidaje najdeme v dokumentaci poeitaee.Upgrade (flash) BIOSu 4 Upgrade(flash) BIOSu Identifikace zakladni desky a BIOSu Obrazne se da nci. ze budeme potrebovat nekterou z hardwarovych soueastek vymenit (je porouchana. vymena mikroprocesoru ci zdokonaleni podpory AGP. Vlastnf program flash pracuje zpravidla nad DOSem (verze pro Windows nejsou tak caste. jak je resit. Deska a BIOS. Input Network DiredX <pChipset . z niZ pocftac nastartujeme. v nemz je ulozen novy tvar programu BIOS. zda byta nCj. Nahrajeme sem take program flash. behem startu pocftace (kapitola 2.:J Server 9 Display ilfJ . v dobe. Ve svete PC se vse vyvfjf (a zastarava) velice rychle. ale s mensi kapaeitou (nebo jej nevidf vubec). Zakoupime novy. tak datovy program. po instalaci do PC jej sice BIOS identifikuje. flash z Windows).J! Stor. a prostudovat dokumentaci. se predstavt a POST-testy/Uvodni obrazovkYllnJormace a typu a verzi BIOSu). protoze neni softwarove mesne ~ zadny pffkaz na to neexistuje. • +Front Motherboard ID Motherboard Name Sfde Bus Properties Type 0512812002·P4X266·B233·ID6LWEOCC·OO Unknown +·MmI1eroosra t!Ii!I Memory !lIllI SPD ~ Chipset ·~BIOS OperetU1g System CPLJID 4. Snadno se muze stat. Pokud vsak dojde k prerusenf napajeni PC.1. Disketu vytvoffme snadno pffkazem Format (staci klepnout pravou klavesou rnysi na ikonce disketove mechaniky a P1111:az vybrat).

BIOSu 2. Prejdeme tak do obrazovky Save Current BIOS To File a zadame jmeno souboru. kterou budeme pfepisovat (Flash M e- Zde pouzijeme volbu 2 (Update BIOS Including Boot Block a ASCD). jednotl:y: tiloznosti [ormato . Prace s programem flash Programy z nich. bin). Radkem zakazujicim flash BIOSu muze bit napr. Pof-adi bootomini. kam se vejde urcite. bude to AWDFLASHEXE). . Upgrade za- 72 BIOS a Setup - orovoace zakladnrm nesteveotm pocrtace 73 .tR & -.. 0 uspesne zaloze jsme mformovam (BIOS Saved Successfully) a pak se klavesou Esc vratime do prvnf obrazovky.4 Advanced Chipset Features).. my si jej povolime a po upgradu znovu zakazerne. Do radku Enter Choice napfseme 1 a potvrdime Enterem.!iii. ~apaclta: • S}'stem soobo. model a datum obou BIOSli.5: Zslonoven. s jehoz pomoef stary BIOS zazaIohujeme. Propojka (jumper) je starsfm resemm.10Men.. model a datum BIOSu.3 Advanced BIOS Features/Poradi bootovrini). Druhy obrazek ukazuje obsah startovacf dlskety. Prvnim krokem je tedy zalohovam soucasne verze BIOSu. budeme vyzvani k vlozenf jmena souboru s novymi daty (v nasem pifkladu by to byl A:16aiv0920. musite si v jeji dokumentaci najit pffslusnou propojku a jejf polohu. BIOS Protection (kapitola 3.IIt •• l?l~iY~t~~S. Kazdy takovy program rna jednoduchou ovladacf obrazovku: V horni casti vidime typ pameti. Varianta flash se vyskytuji v nekolika provedenich.. obrezovks progremu flash Obrazek 4.4: ~ayril: 1. Zapis ovlivllujeme bud' volbou v Setupu.BIN) a pak se prermstfme do obrazovky Update BIOS Including Boot Block a ASCD. Nejdfive zkontrolujeme verze. Pak jsou uvedeny dva 6aiv0920.bl zr yelikost . ale pokud mate takovou desku. aby start PC probehl z diskety (kapitola 3.3: Obsah stertoveci diskety Obrazek 4. Bezpeenejsf je vsak ulozit jej na zvlastm disketu. Obrazek 4. stavajfcfho (CURRENT) a noveho. Rozhodns Update BIOS Including Boot Block a ABeD slouZ! k vlastnfmu prepisu BIOSu . Proto je prepsanf BIOSu zpravidla zakazano.BIN). inverzne zobrazeny jsou soubary potrebne pro flash (AWDFLASHEXE a datovy mory).Upgrade (flash) 8fOSu Parametry prikazu Format ukazuje obrazek.u~H. A:lzaloha.i!9. v nemz bude zaloha ulozena (pro jistotu uved'te plnou cestu. v dalsfch :hidcich nasledujs radky nabidek: • tento krok nevynechavejte! verze. Prepsanf BIOSu spatnou hodnotou je pomerne zajfmavym resenirn pro pocitacove viry.. napr. ktere takto mohou dosahnout "vjbornych" vjsledku. nebo propojkou na zakladnf desce.iiI~M~(iQ$j L Spl!." " j I Obrazek 4. Saue Current BIOS To File. Souhor zalohy nebyva dlouhy a zpravidla se vejde na startovacf disketu. anf t'l : h. 1 ja se pokusim ukazat nejznamejsf Po nastartovani PC ze startovaci diskety spustime program flash (pokud budu pokracovat v nasem prfkladu.2: Parametry pffkazu Format Nastaveni BIOSu Pred spustenfrn vlastniho programu flash si jeste zkontrolujeme nektera nastavenf v Setupu: 1.Kapitofa 4 . kde musirne zajistit.

29E (C) Phoenix Technologies Ltd: ~I~ ~g~~_~eserv~.bin MessBge: Do You want To Save BIOS (YIN) Obrazek 4. Staci ulozit na disketu datovy SOUbOl~lozitji do mechaniky a behem bootovanf PC spustitEZ Flash.Kapito/a 4 .7: Obrazovka AWDFLASH Obrazek 4. Checking Floppy Reading for floppy ...Upgrade (flash) BfOSu hajfrne zapisem Y do Hdku Are you sure (YIN)? V i·a.rom". successfully_ Completed.BIN A.) Varianta 2 Casto nabfzf program flash jednodussf jednoobrazovkove rozhran!'. zpravidla jsme inforrnovani 0 verzi BIOSu a po potvrzenf je vypalem provedeno. V tornto pnpade jsou program i data ulozeny v jedinern souboru.t P. Start flashing .mming uvidime programovane casti pameti. Uspeeh operace nam program oznami hlasemm Flashed Successfully.• Starting BIOS recovery . Pak nas program vybidne k zapsanf jmena soub~ru se zalohou. pouze je nutne najit na Internetu spravny soubor. Flashed Rebooting.Nejdn:ve jsme vyzvani k napsanf jrnena datoveho souboru (s obsahem noveho BIOSU) :. nabfzejf ji pouze velci vyrobei PC (mis prfklad ukazuje flash BIOSu pocftace HP/Compaq). zpravidla kombinacf klaves Alt a F.radek File name to Program.8: Update pomocf EZ Flash Obrazek 4._ogr?. 0 jehoz prubehu jsme inforrnovani posuvnikem na obrazovce. ~p4c800b. Nakonec odsouhlasime zahajeni updatu. Varianta 3 Mnoho novych BIOSil obsahuje utilitu EZ Flash. (Pokud vase zakladnt deska obsahuje EZ Flash. Obrazek 4. (Na obrazku vidite.•. kterym flash provedeme. Program se spoustf behem POST-testil. ktera provadf update B IOSu.EN EN29F2NT ISV DATE: 0510812002 File nama 10 Program' Salle current BIOS as: A:\6aiv0920.•• foundl fn . ~~r P4~6~·: 6233~ID8LWEOCC-OO Flash Type . Prubeh updatu ukav zuj e obrazek (datovy soubor se v tomto pffpade jmenovaI P4c800b.\za~ha.6: Flash BJOSu Varianta 4. ale tato moznost neni obecna. kdy se na obrazovku vypise kombinace klaves pro spustenf EZ Flash.. AWARDBIOS FIash UtilityV8. bude 0 tom informovat behem POST-testU. Soubor spustfme.dk.) Vlastnf update je pak pomerne jednoduehy. potrebne informace najdete rovnes v manualu zakladni desky. rom).. Userrecove.9: Prvni lntortnecn! obrazovka programu 74 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenim poCitace 75 . flash z Windows Prepalit BIOS je mozne take prfmo z Windows. Vile je pomerne jednoduchs.. ze nas BIOS je aktualrn a nenf tfeba jej menit.ryrequeeted.

ale pro jeji splnenf potrebujerne mit k dispozici dalsf pocftac se stejnou zakladnf deskou a BIOSem. kdyz pocftac nenastartuje a my nemuzeme pouzft ani disketovou mechaniku. ze po startu PC se BIOS nacte do pameti cache L2.2 Co kdyz se to nepovede? Pokud flash pameti BIOS seIze (kvUli vypadku napajeni. a tak pro neho nero problem obnovit vadny cip BIOSu. protoze komunikujs s BIOSem v pameti cache.jejf odstranovam nam pfinese znacne problemy.Upgrade (flash) BfOSu ••• i r-rULIatu MLJ.o~u'.0P". Jedina moznost. budeme mit velke problemy Start pocftace je totiZ provaden BIOSem. Behem ~bn':. je znovu prepalit vadny BIOS novym. . BIOSu z druheho poeitace a vlo- Tentokrat bude start uspesny (vzdyt pouzijeme nepo- 76 BIOS a Setup . start se nezdafi.15 rlormation . is in'ilal!ed futlo nol uP to irate.ijolf'plo~e" Or pre" 'Clo. Kazdy vetSf vyrobce pocftacu si vede pfesnou evidenci pouzitych BIOSu a zakladnich desek. ale vede k uspechu. p<!c""ge betow before conlinu"'9 Nyni vyuzijeme toho.~n orocees.reVe"".) ~o v~dn~h~ 'pocft~ce vloifme disketu s programem flash a zalohou BI OSu.Kapitofa 4 .".alehymicky".bout the CUllen! Setup i.Vy BIOSu budeme premtsfovat pametove cipy BIOSu rnezl zakladmrm deskan:I.~em~~Jepa.. ze mis BIOS je jiZ novejSi verze. Tu jsme udelah pn p~vmm pokus~ 0 prepaleni BIOSu (pokud ji nemams. J ak to vsak udelat.met s BIOSem realizovana.1U \UU. Proto jedobre pouzft spectainr v kleste. ani pffpadnou kombinaci klaves pro spustenf EZ Flash? V podstate marne dve moznosti: Pozadat dodavatele poCftace 0 pfepalenf B IOSu. spravnym. Uvidfrne pouze cernou obrazovku (mozna s nejakym nesrnyslnym hlasenfm). muze stat nejakou korunu. jak z teto slamastiky ven. ze chyba behem updatu BIOSu se nevyplacf . spatne verzi BIOSu atd. f • Neposkozeny modul BlOSu samozfejms vratfrne do piivodnfho PC .n: 2002. eress 'IMtaU' to continue wit" the insla. Postup je sice . Pocitac nevYl?:leme. Plea~revi. ako datovy soubor pouzijeme zalohu puvodmho BIOSu. Vadny poCftac nastartujeme. ready to begin the in.10: ZahBjenT instalace A Tip:. skozeny BIOS). 4. ale z nesnazi nas vysvobodi. '!¥ Kontrola Po uspesnem up datu se bude pocftac restartovat a my si zkontrolujeme. Vidfte.pruvodce zi'lkladnim nastavenim pocrtace 77 . vytvonrne si ji na nel:oskozenem PC)" Pote z diskety spustfrne program flash a znovu vadny BIOS obnovfma. Toto resenf je organizacne a casove mirocnejsf. . Tim vratfrne BIOS do puvodmho stavu. $e1up.. nebo vytvoreny pro jinou zakladnf de sku."! 10"JIit . juruz muzeme tntegrovany obvod vyjmout z patlce. ale ?patr~e vyjmeme neposkozeny modul BIOSu ze zakladm desky a vloz!me sem 'pu~odm.J) oysrem rlrmWHre upaate • Soflw.R. Obrazek 4. • • N ejdnve musime vyjmout modul neposkozeneho zit jej misto vadneho do porouehaneho PC. Commt Version: 2Il0J)·Og.ar.11. a protoze ntiS novy BIOS je bud' nekompletne prepsany. S1 lb.). Stejnou kontrolu muzeme provest take programem AIDA32. Druha moznost je plne v nasi rezii.1l9 • . spatne pfepaleny modulo (Poeftaei to nebude nijak vadit.Pntom m9zeme snadno ohnout nebo ulormt nozicky tntegrovaneno ob":.

I .kapitola 5 o hardwaru .

ale muzeme take snfZit spolehlivost celeho systemu nebo znicit nekterou soucastku.. kteryvytvan sy nrcite frekvence.2: Frekvence souceste« Systemovy casovac (timer. Na zakladnf desce je jediny systemovy casovac. jejich rychlost sice plne nevyuzijeme. W·_.: .~kerou spolu_prac~ ostatnfmi castmi zakladni desky.. ~ 'MIKROPROCESOR. budeme moci pouift obvody PC 1600 (nebo vyssi.. Pokud je system osazen mikroprocesorem Intel Pentium 4.se naopak s~ara ? P~po: jeni dalsich periferii k zakladni desce. j: Mnoho Setupu a zakladnfch desek umoziiuje upravovat zakladnf frekvenci FSB a nasledne tak ovlivnit cely system.. Sbernice AGP pracovala pirvodne na frekvenci 66 MHz. "••• !III! •• . Sy. '.JeJl~ f:ekven<:e je ad ~ozena z kmitoctu FSB. Ja: ko oslednf z ryehlyeh se k North Bridge Controlleru pnpojuje take pa~eiova sbe~nice. 1-- nasobic •.. z~jisi~je ~a. Ten se sklada ze dvou zakladmch cash: • North Bridge (severni most) nazivany tez.. bude v nasem pffpade (FSB 100 MHz) nasobitel I'Z. Mikroprocesor rna nastaveny nasobitel (pomsr mezi internf a externi sbernief). resp..9 Frequency/Voltage Control. ktery frekvenci zvys!. Radic pamefove sbernice bude pracovat na frekvenei 100 MHz.. Mez! North Bndge a South Brl~~e~: ?ata zena sbernice PCl (jeji sloty jsou na zakladnf desce vyve~eny pro rozsll"_UJlCl ka:ty). Ja~ou Eren~s. Sbermcl F~B_ (Front Side Bus) je pfipojen k procesoru a. J dem . od nshoz [sou odvozeny vsechny frekvence. eeleho cipsetu rozho~uJl o.. Dnes beina AGP 4 pouifva takt 4 x 66 = 264. Dare spojuje sbermcl AGP. Bude-Ii pracovat na frekvenci 1.: Chipset zakladni desky Zmenou frekvence FSB tedy ovlivnime takt vsech soucastekl 80 Bros a Setup prilvodce zllkladnrm nastavenfm pocitace 81 .?lSkovy ~ubsyst:m.kjeho.chipsetem.0 hardwaru 5 5. Obr8zek 5. ale bude se nam dobre poeftat).v~u rychlost budou moci pfipojene pevne disky~~~~at . bude jednou z variant efektivnf frekvence 400 MHz systsrnovy casovac (timer) ::J I systernova sbernice (FS6) • South Bridge Uizni most) .v:. ale zaplatfme).. Zmenou techto nastaveni muzeme sice zvYsit vykon 0 nekolik procent. t k kt .1 o hardwaru o zakladnl desce 5. BIOS V podstate zpffstnpfiuje a ozivuje zakladnidesku. musfme si ukazat alespon zakladni principy konstru ce za ames Y. Musime si uvedomit souvislosti.1.Peripheral B'I!'3ControU~r . Proto je mezi sbernici FSB a AGP vlozen nasobic. sou prop oj eny specialnfm obvoN a zakladni desce spolupracuje rnnoho soucas : ' v. ktery snizuje frekvenci FSB na 33 MHz (pomerem 1/3). Jeji rychlost byva vetsin~u n~sobkem ~SB. Uvecfme si pffklad zakladnf desky pracujfei s FSB 100 MHz (neni sice nejmodernejsf.troll. er. K South Bruiqe je pfipojen predevsfm kornpletnf.to~. My budeme predpokladat frekvenci 100 MHz.~r blize. Pokud chceme {ozuI?~t ~e~~ko~figuracnim volbam. a proto by tornuto nasobku mely odpovidat take rychlosti pameiovych modulu. Sbernice PCI vyuziva take delic.... takze parametry Smtih Bridge. nebof pro obe se pouzfva stejny fr~kv:n:m ge~erato:. pr?:esoru a zajisiuje rychle pfesuny dat mezi kltcovymi oblastmi poclta~e. seriove a paralelnf party ClzaJlsiuJe sluzby BIOSu . Obrazek 5.2 o frekvencfch Souvislosti: Zde popsana temattka se vnahuje pi'edevsfm ke kapltole 3.·1i. ktere zmena nastavenf vyvola.Mlm? disku se vsak out nge stara a USB. Systemova impul- sbernice (FSB) bude pracovat na 100 MHz realne ana 400 MHz efektivne. generator impulsu) je zakladnim obvodem.stem Con.Kapitola 5 ..7 GHz.. .

3: Informace 0 chipsetu Frekvence systemovs sbernice. easove cykly atd. computer '* . Y3. je moine PAT zapnout v BIOSu (kap. BIOS (a jeho chipset) vsak take komunikuje s operaenfm systemem (viz obrazek Princip BIOSu). . Pracuje s taktem FSB SOOMHz a pametovou konfiguraci Dual Channel DDR 400. ze nektera data behern sveho pohybu skrz chipset vynechavaji ureite buffery. Technologie vychazf z toho. K identifikaci chipsetu muzeme vyuzit nekolika moznostf: • • • N ajdeme jej v manualu zakladni desky. co umf chipset. Existuji take moduly DDR DIMM s nestandardnf rychlostf.com. Odtud BIOS zjistf velikost daneho modulu. na strankach vyrobce zakladm desky nebo na strankaeh vyrobce chipsetu. 82 BIOS a Setup - oravoace zakladnfm nastavenfm pocftace 83 .0 hardwaru 5.)._ . Prehled modulu DIMM ukazuje tabulka (standardizovane rychlosti jsou vyznaeeny tucne). Hlavni pnnos vidf Intel ve zrychIenf grafickych aplikacf (filmu DVD...3 o chipsetu Kde spravne ovladace najdeme? Opet marne nekolik moznostf: Je jasne.Server pitole. je dUlezitfm kriteriem pro praci celeho systemu a pro pameti zvlMi. v ka128 MB (PC2100 DDR SDRAM) £ ~. @AGP ~AGP ~ Properties Version 2. ze vlastnosti chipsetujsou rozhodujici pro kvalitu cele desky. Pro spravnou funkci operacnfho systernu (a zprovozneni prvkil integrovanych v systemu) je nutne nahrat do operacnfho systemu spravne ovladaee chipsetu. Jejich spravne nastaveni je velmi slozite.software .5T 3T 3T 6T ~Memory ~1ImIlI!l 4:< BIOS Display SPD 5. s nfmz komunikuje prostrednictvfm ovladacu. ~prQductJn1ormation htio:!fwww .1 Start poeiiace/ln!ormace 0 typu a verzi BIOSu).. Pokud mate desku osazenou potrebnyrni prvky a jeji chipset PAT umi.4 o pameti ~ Ii[j :t:l b ±. na nemz jsou take V Internetu.tw .. Chipset organizuje prenos dat tak. Jeho identifikacni kod uvidfrne pfi startu pocitace (viz kapitola 2.l. rychlost. Zjistime jej pomoef specialnfho programu.) ~".80 Properties: """Motherooard ill ~ ~ . Zkrati se tak pocet cyklu potrebnych pro prenos dat.AGP Aperture Sire Supported AGP Speeds Speed . 3. BIOS pak automaticky detekuje parametry pametf a odpovfdajicfm zpusobem nastavf chipset.3. {!I!l e> CPU Motherboafd Chip. tiBlp '"''II. PMnasi zryehlenf prenosu dat mezi mikroprocesorem a operacnf pametf. napaiecf napeu. budeme muset zadat jeji spravnou hodnotu. a tak se pouziva automaticka konfigurace.Tyto lnformsce se nsm budou hodit v obrazovce Setupu savencea Chipset Features. ale pokud SPD nepouzijems. nJMo~!olf. ±i OperBt~ng System :emMemorvSlats !1I!l DRAM Slot #1 Souvislosti: lyto informace budou Rotl'eba pri konfiguraci parametni pametl. lnc.4 Advanced Chipset Features... SPD (Serial Presence Detect) PH zadavanf parametru pametovyeh modulu se setkame s mnoha parametry.Kapitofa 5 .tency I!!I!!!I RAS Precharge _RAS Active Time 2. PAT (lntel® Performance Acceleration Technology) Je novou vlastnostf.etilide. ktera byla poprve pouzita v chipsetu InteIS75P.. jakousi pamefovou certifikacnf autoritou..4 Advanced Chipset Features/Menu Advanced/Performance Acceleration Mode). ze v ramci informacf 0 chipsetu vidfme take vlastnosti a nastavsnf sbernlca AGP.@GurrernAGP ~Fasl-W-~e <&lSide Band Addressing ~ Chipset Manufacturer <&lCompony Nome ±l ~ nevcce rti ~.±l " ~-2 G DrrectX Mise Network .±l (}.et Queue Depth CAS Delay VIA VT6753iAJE 12 Apollo P4X2661AiE """In-Order l!I!lIRAS To CPU!D MO!heroa~rd l!IBCAS L. "JI Storage ll!:> Inpu! . MulLimed~$. Smerem k hardwaru je mozne chipset nastavit prosttednictvfm BIOSoveho programu Setup. Rychlosti jsou standardizovany organizacf JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council).Con1ig :±i (±l rnz -(>- Z BenchrMrk VIA T&:hnologies.•la.:h1p!. zakladnf desky (a potazmo celeho PC) je CD.00 Enabled 64MB 1:<1 zx. Kazdy pametovy modul by mel byt vybaven malou parnetf EEPROM. 4x 4x Not Suppot1ed Supported. Tip: Vsimnete si. jeho datovou sfrku. protoze zakladnf deska bude umet pouze to. ze datovy prenos mezi mikroprocesorem a operaeni pameti je predvfdatalny a je mozne ovlivnit jeho prenosove cykly. her atd. Disabled $AGP statu. (adresu ke stazeni ovladaee nabizi take AIDA). s nfZ parnefove moduly pracuji.: FP ! e @Orlver Download FSB (Front Side Bus) Obrazek 5... Je jednfm z automatickych kriterif. Operacnirnu systernu se chipset jevi jako dalsf zaHzenf. v je ulozena informace SP D. • • V pffslusenstvf tyto ovladace. Podle usnesenf nejvyznamnejsfeh vyrobcu pametf sdruzenych v organizaci JEDEC by msly byt chipem SPD vybaveny vsechny moduly SDRAM.

e Info~m~hon Download VIA Techno109le5:.A. I I i I Read data access lime (tAC) [ ns] cekacich cyklu pro sigmil RAS (RAS Precharge) prodleva mezi signaly RAS a CAS v cyklech (RAS to CAS Delay) I /1 Il L__- '-------pocet -- Take moduly RIMM se vyrabeji pro rUzne rychlosti sbernice.perlureSiIe QSuppc-rtl!'d AGPSneece ~ Cu:rrerd: AG-P Speed Ellilnd Adclres:s-lng Manuf~rer .pOrled.2. 2. :tj Matht'!rfj~rd Memory gc.5 3.adresa hidku.y. RAS (Row Access Strobe) . . Proto je v Setupu fada parametru definujicich eekani pamefoveho obvodu.. U pro moduly Unbuffered sire pasma [MB/s) Obrazek 5. Oln·Order o csu qa SPD Motherbol!lrc:l Prooertes Chipset Queue Deptl'1 VIA VTEl753fAIE ApDDoNX166tAIE <pMotherbo!llrd 12 2.7 3....1. Benchmark G)Co~N'lyN&m.IS..:t.t.4 Advanced Chipset Features.ld 11PDr1v!..Kapitola 5 .flrge <fl}1S!E!! <.6: pameti zapsana V modulu SPD 84 BIOS <3 Setup . Informace 0 vlastnostech pameti najdeme take v programu AIDA32 (viz obrazsk).:. X pocet :±i A10A32 ::: ..1 .:ti:l. !i Computer OCPUIO . a tak je jejf informaee ulozena v urcitem radku a sloupci.2::<.U!:.1 Rycntost! tnodult: DfMM I I .7 4.>8toS ST 6T d:il". dlilezite jsou take moznosti chipsetu (viz obrazek 5.51' 3T Znaceni modulu Rozhodneme-li se pro rucnf konfiguraei.0 3. . .graMS Latency To CAS Delay Adrve TllTle _RASPrect...bl~ ::ti Network :i:i E)DlredX Devices Sonware Conflg :il - Dts:play MlJltJmedla ~AOPP_rh..4: Znecent modu/U RIMM 2_C~_100R .tJ .Jnc.r OAGP . co:>mPP~gelD"'+ Informace 0 Obr.pChips~ ~Prodl.:.Jl stQf~g~ .00 1..ry'NW v1a<t'en". znaceni PC800 PC1066 propustnost [GB/s] 3. :.2 rychlost sbernlce FSB [MHz) 400 533 pocet cekacich cykl6 __ pfed slqnalern CAS (CAS Latency Time) I "-------L_------- R pro Registred rnoduly.l tdtp'if. QSide..Serv". ale musi se ureitou dobu pockat."C!L~.·.66 183 200 217 233 250 256MB / 16 ECC I i-'~ II I[ pcaoo pasma [MB/s] korekce chyb pocet jednolek RDRAM na rnodulu kapacita modulu I ------- LSire '------pfipadna Obrazek 5. Pamef je usporadana do matice.6 Informace 0 chipsetu). My Operating System &9MemorySiots !!I!lDRA]. modu/Ci DDR Rychlosti moouta RIMM Poznamka: Datovou propustnost pametf spocftame takto: frekvence FSB pren.n. Vyznam j ednotlivych polozek j e vysvetlen v kapitole 3.:.600 PC21.6 2.prliYodce zak/adnfm nast<3venlm potTtate 85 . Znacenf se provadi podle specifikaee Intelu a ukazujf je 0 brazky.2533 . SUPfXll1:ed Disabl'ed Sup.540LreVlze chipuSPD .&rc§rg:b!ru.1':!Y~'f!!.2 4..'lsenych bajttl X ooeet pamet'ovych modulu.33 1.00 PC2700 PC3000 PC3200 PC3500 PC3700 PC4000 propustnost [GB/s1 1..:.adresa sloupce.izek 5. ± tMisc G 1i>F.2 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz} 2x400 2x533 Tabulka 5. itI ~ l:b ~ ::i:i .wa.s $AGPVersiorl ~AGPstm-us f::t. nez se operace provede. Tabulka 5. td!f.ns ~RAS . Pro adresaei se pouZfvaji dve zkratky: • • CAS (Column Access Strobe) .0 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz] DDR200 DDR266 DDR333 DDR366 DDR400 DDR433 DDR466 DDR500 rychlost sbernice FSB [MHz] 1..1!!:'i!~~f."#1 1 28 MB (PC21 00 DDR SORAM) .41:" Not ..st.00 Enobl«< .. Po zadam adresy pametove buiiky neni moine okamzite cist nebo psat.. v3 60 F'oeld V¥Chip~ .2 3.'.4MB 1:':.0 hardwaru znacent PC1. mohou nam pomoci iidaje uvedene na modulu.5: Znecen.

VVllremette-11tf tU ·lfulil!lJnJ" 1 Trace Cache 1 pete Cache C.bce zjistime veskere udajs 0 mlkroprocesoru.. HyperThreading musejf totiz podporovat ostatni prvky poeitaee: BIOSy a cipove sady (tedy za- 11> Product ¢>CPU#1 Inter Carpom11oll ~dtp If. pn nastavovanf Iimitnf teploty mikroprocesoru).. v setupove sekcl Advanced Chipset Features. 1.l ill /IfJ <:pBIOS Operating System server Display Multimed.".. 1.. MHz (4.a I f Ii I I Ii i i Ii f OCPU OCPU OL ~L QL2 OCPU Type stepping Intel Ceieron 4. sdili pro obe vlakna. U. a tak se docfli zvYseni vykonu. Doba prehfati Identifikacnf cisl~ (kad! mikro~:o~esoru )edn~~na~ne de~nuje procesor.50 em x 3:50 r-m 4. Stale vsak jde 0 jeden procesor. Ten zaene vkladat mezi pracovni kmitocet nulove cykly (v rozsahu 50-70 %). OCompany Name Power 63.5 .r S .". Prvm otazkou tedy je. Jnformaiion ! CPU UllttzOllo" Obr.cellnTo ". Tepelna ochrana Souvislosti: Volha Delay Prior To ThermaJ.. kde CPUID zjistfme.A MaXimum Powe$ CPU Manufacture.1 W 84 . I. dostupny na WWW-strankach vyrobcs .sti procesoru nejsou v priibehu vykonavani vJpoctu (behu programu) vyuZity stoprocentne.tr tOr-tae.i. S jeho pomocf pak na ~-st:.ao til ~ Comput. protoze se vlastne dYe veei poeitaji souMzne.. Tak je teplota udrzovana v predepsanem provoznfm rozsahu. Motherboard Norrnalnitakt .pr(ivodce ztlkladnim nastavenfm pocitei':e 87 .. hodnoty tepelnychparametni [sou take v Pfilohach..identifikacni cislo mikroprocesoru V nekterych typech mikroprocesorii je vsazeno tepelne cidlo.MU:-..8: Informace 0 mikroprocesoru 86 BIOS a Setup .jeden fyzicky procesor se chova jako dva logieke.. a pokud dosahne maxima. CPU Propeme::. Obriizek 5. moznosti je nekolik: • • Zobrazuje jej yetsina BIOSu hehem sveho startu a POST-testy/Uvodni obrazovky).ankach vyro. k. Tee by vsak tento jev vyhodnotil jako poruchu a zaeal by vkladat nulove cykly.CDnflg illtM1S:C ttl ' Benchmark ~ . ktery urcite systemove prostredky jake pamef cache atd.. J de 0 to..66.'~vlJvV'{ Jll1ej.oev"es A A Typi~l . jako by v poeftaci byly procesory dva . ale zaroven pokles jeho teploty. Muzeme pouzft specialm identifikaenf program.. Ta umoziiuje procesoru tvafit se.5 o mikroprocesoru kladnf desky). 'IY se narn pak rnohou ~Odl: pn konfi~acl Setupu (n~pr. Tehdy se nevyuziti jednotka zapojf do vypoetu druheho programoveho vlakna. je aktivovan TeC. PrudM ohrati procesoru vsak neni zpusobeno jeho pretfzenfrn.CoreVoliage 110 Voltage bM.che Phys. Motherboard eM.to} d. Tepelny senzor sleduje teplotu procesoru. ale prirozenym ohrevem chladneho procesoru na provozni teplotu.. S klesajfcf teplotou redukuje Tee poeet nulovych cyklii a vykon procesoru postupne stoupa. .:11 storage Vysledny snlteny vykon .. kdy je procesor chladny. Po startu pocitace./':JV urn. Proto se Tee behem bootovanf pe vypina.. (. Pri provadem jednoho vypoeetnfho vlakna (anglicky thread) se vyskytuji okarnziky. ze jednotlive bl. kdy urcite casU jadra procesoru zahalf.S8W (C1epen~ln_g (aepending on clock speecj on c:jOCK eoeec r Hype r-Threading Do novych Pentif 4 je implemsntovana technologie Huper-Threadinq.. CPUID ... Proto nenf narust vykonu dvojnasobny..-::sur rail.Kapito/a 5 - a hardwaru 5.) x 4U4) OCPUAlias <:::tOnalnSICIQCI( VV1~amette lite. Hodne zalezf na dalsieh castech systemu. lIlt.7: Vkl8danf nul0vYch cykJU :il 'ib Software Iii 9.H:i :l1tmm. Vysledkem je sice snfzeni vykonu procesoru (050-70 %)... Dale je treba napsat spnivne programy a mikroprocesor s Hyper-Threadingem musf pracovat s odpovidajfcim operaenirn systemem (umf to az Windows XP).C?mmr01UCl!imroW5:el~II)t:e::.jj~lnput ! 6 Network E3 DirectX Process Technology C::>Oie Size /!'.izek 5.:'m11llOII .2'... Ukaze nam jej AIDA32 (viz obrazek).mory !1J!!I SPO ~ Chipset '*'~CPUID -=ei. ale maximalne 30%.. A I CI t-un-Speeaj 91-'flCKaYB $P8ckage "Transistors rvce Sire 3.ltl 12K InsirlJmnn .. 2.:_ (viz kap.. ktere je zakladem pro tepelny kontrolni obvod TCC (Thermal Control Circuit).2 Start pocitace • !ll'I AIDA32 vs. doba jeho neeinnosti se zadava ve volbe Setupu Delay Prior To Thermal. Field Nulove cykly iil1iii i±l I:Il . dojde k prudkemu narustu jeho teploty.

CPUID pak precteme v prvnfm SlOUpCl svislern srneru..: Sheamlng SIMU extensions t: Ym: • Obrazek 5. Preeesscr teatutes...l r. NelBursttTMJ rncrcerchiechae '(eo. InformatIOn klcen.mrilt CPU Model· Level l trece cecne N a zakladni desce muzeme nekdy najit. ale nese s sebou velky handicap.f1 III S1or.6 lntel(R) Celeron[R) CPU 1 III"H7 t"foceSSDI o integrovane graficke karte crasemceucn r-rocesscr ceeaus Souvlslosti: Volby tYkajfc[ se integrovane grafik." :£ :b :1:i I±. Progr~m Intelu se j~enuje I~tel Processor Frequency ID Utility.4 Advanced Chip" set Features/lntegrovana gr2fika..1:1: Jdentifikace mikroprocesoru AMD 5.c.nOed MMX OAMD64 OIA-04 Not Supported Informace 0 Obrazek 5.9: CPUJDmikroprocesoru U poslednf moznosti se trochu zdrzfm.. f.musfme si uvedornit.0: /dentifikace mikroprocesoru Intel 88 BIOS a Setup .mS1.g. takze velikost RAM se trvale snizuje 0 hodnotu zadanou uzivatelem v Setupu. fC·PGA2 • Pamef pouzivana grafikou je nedostupna pro procesor. 3.1. Z toho vypljvajf dve zakladnt nevyhody: CPU Slopping: CPU RevIsion.linelrnel Inlel(R) Celeron(R) CPU 1.9). MultimediEt '" blnput :fj~. I:Il~vm ob:azovku pr~gTam~ vidite na obrazku. CPUID Properties $CPUIO ~CPUID .QOir. Horsf je sdfleni pamefove sbernice .) S b8znou velikosti operaeni pameti v soucasnyeh pocftacich (256 ME a vice) nemusf bit velikost pameti vslkym problemern. 810S System ! ce> lnstructlon 0 AMD 3DNowi . Po jeho spustem vidfme zakladm oe..port li"~t Identifikaeni program AMD je kratkym udaje na obrazovce (viz obrazek 5.cenu. must pouzfvat systemovou pamef RAM. podle potreby Uzivatel pak zadava pouze hornf hranici pameti vymezene pro grafiku. Obrazek 5. Network a.y najdete v kap.ctX .70GHz OF13h OAh (Inlel Cel.. CPU lev-el 2 cache' Level I dale. jeho instalaenim souborem Jejidenu26-.0 hardwaru EiIe 'I_iew B. (Nektere Setupy obsazuji grafickou pamef dynamicky. 1 'H): CPU Type. Toto reseni rna jedinou vyhodu . 1 IJ Operaling Server Dlsplay ..Kapito/a 5 ..±I !It Devices o o o o Not supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported AMD 3DNow! Professional AMD Enhanced 3DNow! AMD Extended MMX qrix Ext.ron 4) OCh (Sockel478) Unknown <e>CPUID Revision _Memory I!Jl! SPD ~ Chip'. ze 0 pfistup k pameti se v kazdem okamziku deli graficke obvody s centralnim procesorem a vzajemne se tak brzdf. take integrovanou grafickou kartu.prcvooce zakladnim nastavenim poiHtace 89 . N a obrazku vive dime take vyznam jednotlivycn pfsmen identifikaenfho cisla. Motherboard $lABrBndlD $Pllltlorm <$IA r ID CPU Serial Number Set Monulocturer CPU Name Genl.e ~eb !'jugin tielp souborem exe. cache.

veskere obrazove prenosy se uskuteenuji po sb8rnici pametove. Proto pouzijeme stejnou metodu jako u prekompenzace . Ten vetsinou upozorni uzivatele na nutnost zalohovani dat na disku. Cylinder a Sector.specialnfrnu softwaru.~Input i%l -Bll N8twmk . najdeme je na WWW-stninkaeh vyrobce disku.Kapitola 5 . Obranou proti tomuto jevu je pre- S.lu. cfmz se informace narusf a data budou neeitelna. ktere muzeme v setupovem pro- 5. T~o veClgmosti bud. 32. Nad kazdou stranou plotny se pohybuje jedna magnetieka hlavieka (Head). • kompenzace.9 Computer iiI.R.Mo!:he:rboard !±.?~eI 0 2550 692 0 0 Sh. preda zpravu 0 pravdepodobnem vzniku ehyby dale . Dip6ly.magnety" blizko u sebe. do kteryeh si tidaje zapisuje. laUm prazdneho slotu AGP. Hlav vsak muze byt mene.nl'l2ete dokaupitgraficko. Sektor stopy 0 (prvni vllejSi stopa) je delsi nez stejny sektor posledni stopy (te u stredu). Dnes je prekompenzace nahrazena zonovym zapisem.2 0 frekvencich). vAm integrovana grafika pf. Dfky spolecnemu rameni se tedy hlavy vzdy vznasejf nad stejnou stopou vsech povrchii. doba vystavenf.. gramu ovlivnit: • pevnem disku (E)IDE SO\lvislosti..a grafika je levna:. OK: V61ue is-norms! 01<: Value is normal OK: VaU:t is normsl OK VoluB is normal it! Q . Rokud.t-' lilQOirectX itJ . Je zalozena na sledovani vlastnostf disku (napf. protoze krajni kotouee nemusi mit nutne magneticke povrchy z obou stran. otacky disku.. U dnesnfch diskU se setkame jeste s dverna vlastnostmi. ze v dusledku pfitazlivych a odpudivych sil vniknou magnety do sebe.i _ Opernling . Velue rs normfll 887 OK: I>JwtJys PMSt'Ig 0 OK. 8. se :zakladl'll deskou. i kdyz je ve vetSine pnpadfi odhali Setup automaticky. Pfedpokladem spravne funkce je podpora blokoveho pfenosujak na strane disku.~ § Wndows Store Loglc~ Ot.7 o Peripherals.Jf.50 -f Seek Error Rate Optleel Drives ATA ~ASP1 ··.. Pienos vice datmrych sektoril najednou (HDD BlockMode. kten8 ~mme inlegrovane grafH~~ob. ktera cte a zapisuje data. Pfenos jednoho datoveho sektoru totiZ vyzaduje sled nekolika operaci a tak je vYhodnejsi prenest najednou vice sektorU.pruvodce zakladnFm nastavenrm pocitace l.lve::s Phys. psvnyeh di• KaZdy disk je slozen z nekolika ploten ci kotoueii. je indikovana moznost vzniku ehyby Radic disku. r. Tyto tfi udaje Head. Vsechny hlavy jsou umfsteny na spoleenem rameni. 16. od nizje na disku vyhrazeno misto pro parkovanf hlav. ktere musime obcas BIOSu sdelit (nastestf je vetsinou pozna automaticky). Magnetickj povrch ploten je rozdelen na stopy (soustredne krusnice).sahuJe taKe sbernici a slot AGP fie pouze.T. . kde jsou tyto . presto oba sektory nesou stejne mnozstvf dat.. 'fa pracuje tak. kam ukladame data. 128 sektoru).cislo stogy.pro grafiku je vyhrazena samostatna shernice AGP.A. I) malo drazs8. jsou v podstate malymi magnety. To se zadavalo u starych diskii. 64. N a vnitmfch.Pfi bliZsim pohledu na geometrii disku zjistfte. Loading zone. Rancelarske prograroy).M. kde je dobfe videt standardni reseni . bjvaji uvedeny na stitku disku. Stopy disku jsou rozdslany do nekolika z6n s ruznim poctem sektoru. ci SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) je technologie umoziiujtc! pfedvidat mozne selhanf pevneho disku. parkovaci oblast . Pokud se nekter~ z hodnot dostane mimo vymezene hranice.llOll Reeaoceded Count Sector Count System Ttv~~ 51 21 200 96 ___ ADA32v3_60 .~ Event Count 0 51 51 99 100 100 100 . SetuQY mfvajr n~ktere v:olby Bostupne taKe v obra.l . N a kazde strane plotny je magnetieka vrstva. Ke spravne funkci SMART potfebujeme disk a BIOS podporujief SMART. v nichz jsou data ulozena. MultiSeetor Setting. U integrovane graficke karty zvlastni graficka sbernice chybi. Stor~g8 . Value is normal 0 OK..IIocMLOf) Off·t.:12: VysJedky SMART 91 90 8105 a Setup . hrozf pfi jiste kombinaci kladnych a zapornych impulsf nehezpeei. tak BIOSu. )_ Kazda vlastnost rna presne definovany rozsah hodnot. Pokud segro nl rozhodnete.ew pot1'6Qovat v cbrazevce Standard CMOS Setup nebo Main.u Rartu a osadlt ji do.. Poeet sektori't prenesenych v jednom bloku se oznacuje jako blocking factor. dnes se jiz nepouzfva.. staticke apllkace (nap!'.y:s: passlng a 0 0 OK: AlwaY'S: passing OK: AJwesys: ~eSSlng OK: __ yo po$Slng OK: Value Is IlOI1'MI Conlig 0 I > Obrazek 5.. ale hodr S8 POUZ8pliO jednodussf.0 (6 0C7 i ~ ca 0. Blocks per Interrupt. kratkych stopach. Toto usporadani nazyvame fyzickou organizaci dat. Stejnym stop am na ri'tznych povrsieh se ffka eyUndr (Cylinder).zovce Integrated Fyzicka struldura Z hlediska konfigurace BIOSu nas zajfmaji predevsfm geometricke parametry sku. o ~ ~ ~ 09 OA 00 OC Power-On Time-Count Spin Retry count CQlibrel:icm Retry Count Power Cl(Gie Count Re..flble IJlf'{!IoATACRCErrOfR~e V\lt'ite Error Rate count Sector <DO 200 Count 51 200 200 200 99 100 100 100 200 200 200 253 200 OK Vtdue is normel 1216 OK AM8YS passing 0 OK.ler ~ _ Display Multlrnedie ~1 R!!IW Read Error RMe SplnUpnme s!Mr. Proto v Setupu zadavame posledni stopu . muze mit aZ 10 hlav (kazdy kotoue rna 2 povrchy). Potrebujeme-li ziskat 0 disku detailnejsf informace. 4. Sectors/IRQ) je technologif umozllUjfci prenos dat ve skupinaeh sektorf (2. lS<r.kupte si potftar. rychlost vypoetu polohy sektoru . Kazda stopa je navic pHcne rozdelena na sektory (sector). Pokud radic posune hlavu cislo 4 (patrfci tretfmu povrchu) nad stopu 154.It Devicesiii··~SottWetre i:b rr 0 CS ..zadarne cislo poslednf stopy.(4 CUrrent Pendin~ Sector Unconect. ze vllejsi stopy jsou v dusledku vetsfho prumeru "deIM" nez vnitmf. posunou se i hlavy nad ostatnfmi kotouei nad stopu 154 sveho povrchu. ktery vlastnost disku sleduje. vYska hlav nad plotnou disku. Tip: Integrov~n.0 hardwaru Vse je ztetelne z obrazku Frekmenee soucastek (kapitola 5. Ma-li tedy pevny disk 5 ploten.tceJ Dnvess -4i 003 004 200 91 100 o ~ 05 07 40 140 51 HlO 200 100 zoo . ze datove bity jsou iimyslne ukladany na geometricky spatne misto.tim vlastne prekompenzaci vyradfme. AJwr:. ktere vsak bylo nutne zadavat dffve a dnes jjz potreba nejsou: • Prekompenzace ('write precompensation) .estaJ:lElvyhovovat. ale pusobenfm vzajemnych magnetiekyeh sil se "srovnaji". Zpravidla od nas konfiguracni program vyzaduje jeste dalM informace.

. s kterymi daty ehce pracovat. vyjdou narn: 4 bity pro adresaci hlavy (tj. IDE Secondary Master pro Hdici zaffzenf druheho kanalu. ktery s diskem komunikuje. 8 a 6 bitii. Je jasne. ktery je pfeete a zobrazi na monitoru. Rychlost prenosu dat Pi-enos dat mezi diskem a operaem pametf muze probihat dvema zpusoby: • PIO (Pr~~~mmed I~ut!O?tpu~) . ze tato metoda se jii nepouzfva. Protoze zakladnfrn prvkem. zohrazf s~ dIS~ alespon jako 7.) Vetsina novejsfch diskf bude vyzadovat tento kabel.tzn. se pounva vice oznaeenf) dokaze vyuiit vseeh bitu rozhranf Int13h . je sektor. 8 bitu pro adresu hlavy a 6 bitu pro adresu sektoru. DM-.Kapitola 5 . T~P:Met~da adres?wmr ~i&kovehO prostoru prosta nekohka vyvojoyYmf stupru. je tedy soucastf BIOSu a jeho vlastnosti urcujerne prostrednietvim Setupu. Pro komunikaci rnezi radieem a diskem jsou z hlediska BIOSu dUleZite nasledujfci vlastnosti: Adresovanf diskovych bloku Pevny disk musi byt schopen urdit pfesnou polohu dat. • I I' I. Adresovam LBAJe dnes pro disky standardem a v Setupu jej budeme zadavat prakticky vzdy.ct Memory Access) . • Ne~aI~omente: _ze_pf~1_loso~eprotokoly ll_ltr?DMA/66. Rovnez hdie. Na druhem konei sbernice musi byt dalsi elektronicky obvod .5/1 024 = 512 MB (0. IDE Secondary Slave pro podffzene zarfzenf druheho kanalu. Large. do nehoz jsou data ukladana. ktery komunikaci s diskem zprostredkuje. 6 bitu pro sektory (64 adres) a 10 bitu (1 024 adres) pro cylindr.modernejsfm rezimem diskoveho pfenosu EIDE Je. J e jasne. jak to rna nastave~ pevny dl~k. Radle EIDE je integrovan na zakladmch deskach pocitacu. pi-iblizne 144 milionu GB (asi 144 petabajtu). 100 a 133 vyzadujf pro sve vysoke krnitoety speeialni 80zIlovy kabel. Skut:cna rychlostje ovlivnena parametry pevneho disku (pnstupova doba. 40 vodicu navic je pouze rozvedeny zemnicf signal. systemovou sbernicf. Je k tomu potfeba program. m1uvime take 0 metode adresovanf sektorfi.! I i . Pokud zkombinujeme tato clsla a vybereme vzdy to mensf z dvojice. V takovern pi'rpade pravdepodobne pomOze prepsanf BIOSu novou verzf (viz kapitola 4. Kazdy sektor pak rna svoji 28bitovou adresu. BIOSem a samotnjrn rozhramm. 24 = 16 adres). J~stlize disk pfipojfme ke staremu fadici IDE._ tabulc:Jsou ryze. ~eho zakladm nevyhodou j e vytezovani procesoru pri zapisu ei dem z disku. ktera komunikuje se sbernict. Zatfzenf procesoru je ve srovnanf s PIO mnohem mensf.) Kapacita pevnych diskf vsak prerostla maximum 28bltove adresace LBA. Pri velikosti sektoru 512 B je pak ma:a~alm kapacita disku s adresovanim LBA 128 GB. Z toho vychazi maximalni kapacita disku: 16*64*1 024*0. ffdicf) a druhe Slave (podfizene).tarSimi fadiei IDE se ale stale v BIOSu uvadf CHS tak. musf umet definovat pozadavek.. (Pro zachovani zpetne kompatihility s~ s. Proto vznikl standard ATA/ATAP 1-6 kte~'ymimo jine o?sahuje 48bitove adresovanf LBA. ze ani tato metoda se dnes nepouzfva. teoreticke. Nejpouzivanejsim fadieem pro komunikaci s pevnymi disky je EIDE (Enhanced Iniegmted Drive Electronics). Rozhranf IDE pouzfvalo 16 bitu pro cislo cylindru.programovany vstup/vystup je ffzen proces~rel~ poeitaee. Sektory na disku jsou cis10van! ~d nuly ~o maxrrnalm hodnoty. 92 --------------------------------------------------------.0 hardwaru Vysledky analyzy SMART je moine (a alespoii obcas dobre) prohlednout. nikoliv procesorem. ze senas navY disk se star. ~arametry ~ednotlivyeh rez~mu ukazuji tabulky. ktere je schopno adresovat 10 bitu pro adresu eylindru. Obe zaffzeru tedy musf pouzfvat stejnou metodu pro adresovanf dat. takze Je ~o~n~ adres?vat . Rozhrani EIDE je pokracovatelem starsf normy IDE. pouzivaly ji stare disky IDE. J e dUlezite si uvedomit.228 sektoru (268 435 456). ktera jsou na nem ulozena. • CHS (Cylinder/Head/Sector): je prvnf metodou adresovani.88 GB. srm BIOSem nedornluvl nebo jej bud~ 810S zobrazovat s mensr kapacitou. (E)IDE rna dva kanaly. bylo pouzito nekolik metod pro adresovani diskfi.nastavenrm 810S a Setup . IDE Primary Slave pro podhzene zaffzeni prvniho kanalu. (Ma stale jen 40 datovyeh vodicu. AIDA. Maze se tedy stat. velikost cache). V rezimsch PIO dnes pracujf pouze nektere CD ROM. na kazdem z nieh muze pracovat dvojice zaffzenf (celkem tedy 4 zarfzenf). Jedno z nieh musf byt oznaceno Master (hlavni. ze hodnoty uvedene.1 (Direct Memory Access .piimy pffstup do pameti). napr. oznaeuji jej casto jako IDE. tak jak rostla kapacita disku. ktery lepe odde!uje jednotlive signalm vodiee v kabelu. ve vylepsenc verzi nazyvany Ultra DMA (easto obchodns oznacovanjako UltraATA). Pro pffstup k disku pouziva BIOS rozhrani Int13h. • Rozhrani (E)IDE Kazdy disk rna svoji Hdicf elektroniku. L~A (Logical Block Addressing): Logieke adresovanf bloku bylo prevzato od dis~u s radicem SCSI ~ zc_:el~ zmenilo metodu adresace. ale vetSinoll je detekce automaticka. Upgrade (flash) BIOSu). Z duvodti zpetne kompatibility BIOSu se starymi disky najdeme v Setupech take moznost definice starsieh rezimu. Postupne. Maximaln! mozna kapaeita disku je 24~X512 baJtu. N_ektere Setup~ dovoluji nastavenf prenosovych rezimu. ktery LBA nepodporuje. Pro prfrnou komunikaci mezi radieem a pameti se zde pouzfva Busmastering. XCHS. Proto najderne v Setupu ctyH hidky pro konfiguraci zanzenf EIDE: • • • • IDE Primary Master pro Mdici zai1zeni prvnfho kanalu.fadie. a pI:estoze vsechny dnesni Setupy pracujf se standardem EIDE. 4 bity pro cislo hlavy a 8 bitu pro Cislo sektoru. Ten spoeiva v tom ze presun dat je rfzen radicem. Kapacita takto adresovaneho disku je maximalne 7.10. Procesor jednoduse zada pfrkaz k prenosu dat a 0 vse ostatnf se postara fadic disku. ktsre se Iogtcky odrazily take v 610Su.88 GB. !JMA CDire. Poloha dat na disku byla definovana adresou hlavy sektoru a cylindru.pravodce zakladnTm poMace 93 I JI.5 KB pfedstavuje kapacitu jednoho sektoru 512 B a 1 024 je prevod KB na MB). Int13h: tato metoda (pro nil.

Seriove rozhranf pro pevne disky se v poeftaefch pomalu zabydluje.3 MB/s 11..Kapitola 5 . m! .' ~CPU ~CPUID "'...13: Pfenosove reZimy prvnfho kanalu IDE (2..1 MB/s 16.-~\! :f: >El'J Rodice disketovvrh jednotek :~' RadiCe IDE ATNATAPI '9 §~4 § § 5. nutny signal IORDY nestan d ardi zovano dl 5 AIDA32 v3...Alomatick6 rozpo~tlavani ~+:... ~Buffer Ported.patery [ DMA (i. Unformatt •• C.• vice Deseriptloo .~e Dlsplay .. LBA Sector.03ED5 77545 cylinders.--II Zeitacr...r.! 0Wrn...2 MB/s 8. MoOOIID ~Serial Nu.. @ Host o Sec"r~v @ o Power o SMART Supported Mode Supported Management Advanced Power "ManJ..d. ill<l:B . Oproti klasickemu paralelnfmu rozhranf EIDE rna nekolik vyhod: 'rW zllalosti bt:ldet.3 MB/s 66.3 MB/s 5. podrobnejsi udaje poskytne take AIDA32_ "'tMi:::C .7 MB/s 33...:.'.16 heeds.p..'wW we~erndlg1..i Mon:tory a jlno --..-~.i[E.iE . ECCByt es ~Mex .2 MB/s Standard ATA ATA ATA ATA-2. 11 . 600 bytes per sector 78f05380 2 MB (Dual IS 40 Mode Mcc!e ~ l.f '+..Mu~imedla .. PIO TranSfer Optical Drives ~ASPI * .lgemeni. Networt Dnedx ill '! Devices ~ fa ~ .mber ~Rel{rsion System ~Parameters Chipset woe W0400S8-00DEAO ~810S WO-WMAD12421658 05. UDMA Transfer ~Actiye UDMA Transfer Mode (ATA-l00) ..·· Server Pienos Ultra DMA M6d 0 M6d 2 M6d 4 Mod 5 Mod 6 Operetlnq Doba cyklu 240 ns 120 ns 60 ns 40 ns Standard Ultra ATA Ultra ATA 33 Ultra ATA66 Ultra ATA100 Ultra ATA133 '!i 11 a . eg Memory Tabulka 5. zaffzenf nenf pnpoieno) • Kjednomu zafizeni (napr. zfskate ve Spravci zafizeni..4 Refimy Ultra DMA 'I:.:tr. Definlcnf faEiKy najaete.3 Retimy PlO Pi'enosC)va rychlost 16. v jakem rezimu disk pracuje.r 0 !yp zafizeni tniormsce Obrazek 5. Are.1. tup nebo Main a Integrated Rer...t. Read Ahead) § Wndows StorS98 ¥ MultipJe Sectors .r IDE Radice :.J Stor. nutny signal IORDY ATA-2. diskje vzdy Master a odpadaji tak easove prodlevy nutne pfi pfepfnanf rnezi dvema disky EIDE.~ . Modemy My.bernice USB IAl. odpadaji take problemy s nastavovanfrn propojek a tenef seriove kabely jsou ideal- 94 BIOS a setuo - prOvo dee zakladnfm nastavenrm pocrtal5e 95 ~} ."ob..±i ±i sa.7 MBjs 100 MB/s 133 MB/s Sl! SPD <$> dJ " .4: 0 pevnem disku Poat~c pcrty (COM... WDC WD400J3s-00DcAO (WD-WMAD12421 Me) . Supported Not Supported Suppot1eol Cache Pralected Benchmark o ~ • o Power-Up Automatic In Standby Acoustic Mana_gement Overlay S\Jpported Not Supported Supported Nal D 48-bH L8A ATA Supported Device Configunrlion Device: Manufacturer Supporte • :.0 hardwaru Mod PIO 0 1 2 3 4 5 Doba cyklu 600 ns 383 ns 240 ns 180 ns 120 ns 90 ns Prenosova rychlost 3..~~UPro'liedkY I '+.ve.pOkUdje na vasf zakJadnf desce inte- Obrazek 5 •.8 ZaHzenf 1 T yp ~arr2.... ! .80 j ccrrooter Motherboard ..6 MB/s 22.JJ ~ Logicel prves Phyeicel Drivels PIa 4 UDMA UDMA5 5 (ATA-1 00) ~ Max.» Input . )j :+: __ t. ...fi.alit ~ ~ Company Name Producllnformation Western Di_g1tfllCorporation http. v obrqzQvkach Standard CMOS se. IiI- sotl~. 53 sectors per track.are Con11!.• RCi:dice 2VUkIJ} videa :+.et'l[: R...~li k di'pozlci] Akt1!_arn [ rezimpienosz IN'elle poultl grovano rozhranf SArA.!'~m pienosu o pevnern Souvislusti: disku SATA Sei<r-rndarnikenalIDE +..oub. ~ VIA Bus Ma<t. proresorv LPT) B e2im pfenosv f·--··_· ------- -. disku SATA) vede pouze jeden kabel."- .. IIi!1I 5~ove .ePQlfebova!::.if.Pfierals. Informace 0 tom.1 Obocne iUPr.>Mothemo.lJ cOrnfenrbroducts II :+: ~ ' 'o' .c~y WATA Device Features 44727MB SMART Tabulka 5. D..-.

Wmdows Server 2003). 'IY budou samozrejme zalezet na konstrukci zakladnf desky. nebo PATA (Pa1'alelni ATA = EIDE).16 Kombinooomq reiim ukazuje zakladnf moznosti praee v kombinovanem rezimu a Compatible m6du (tedy se starsfrn operacmm systemem).tivy: c • • Nekombinovany reiim. nebo pouze zaffzenf SATA (varianta B). 1'0- Velmi dUlezita je take podpora SATA ze strany operacnfho systemu.15 Nekombinovany reiim. z tohoto hlediska zeznavame dva rezimy (ty pak musirne definovat v Setupu): • Compatible mode definovany pro stars! operaenf systemy (DOS. V zasade muzeme pouZit dye praeovni alterna. Kombinovany reiim. Windows 2000).:1. ktera mohou pracovat v kombinovanem a nekombinovanem rezimu.0 hardwaru ni z hlediska montaze i proudern vzduchu. Tfeti ohrazek 5. 7: Enhanced Mode • Vypnuto (DISABLE) Na obrazku 5. Vidfme. Navfc maximalnf delka kabelu muze byt az 1 m. my si ukazeme pffklad zalozeny na South Bridge. kdy oba typy zahzeni praeujf soueasne.:1. podporujicfm dva kanaly Ultra ATA a dva kanaly SATA (Intel ICH5).pravooce zakladnfm nastavenfm pocitace 97 .:1.17 Enhanced Mode pfedstavuje kdy je mozne vyuzft vsechna zahzenf. Je mozne pouzft az 6 zahzenf (4 PATA a 2 SATA). • Obrazek 5.Kapitola 5 . Obrazek 5. ze jsou definovany dva kanaly (secondary a primary) a ze kazde zaffzenf must byt bud' Slave.6: Kombinovany rezim Protoze je tato problematika pomerne nova. nebo Master. Windows 98IMe. vidime pfipojena pouze zahzeni PATA (varianta A). • Prenosova rychlost Serial ATA je 150 MB/s (tedy vyssf nez u Ultra ATA133). praci v novem operacnfm systemu. Nove zarfzeni vsak s sebou pi"imlSli problemy. A B Obrazek 5.bud' SATA. Native (Enhanced Mode) mode pro nove operacnf systemy (Windows XP SPI. Ph instalaei operacnfho systemu budeme pro disk SATA potrebovat ovladac (ktery zatfrn Windows neznaji) a rovnez budeme muset nastavit nektere parametry v Setupu. To vse usnadnuje montaz v poeftaeovych sknnfch. zaradil jsem obrazky ukazujicf moine varianty spoluprace PATA a SATA.5: Nekombinovany reiitn • 96 BIOS a Setup . Lze pousit maximalne 4 zahzenf. kdy pracujeme pouze s jednfm typem zahzenf . • Obfi'izek 5. A • Diky navrzem vnejsiho provedeni sbernice a konektoru je mozne pfipojenf a odpojeni diskii za chodu poeitade.

Kapito/a 5 -

a hardwaru

5.9

o diskovych

polfch RAID

RAID 0

disk1

Souvislosti: RAID [e spfse vysadou serveru, ale nektere jeho retimy nabfzejf take
zakladnf desky "obycejnych" PC. Nastavovanl parametru RAID se pak zpravidla provacr v obrazovce fntegrated Peripherals.
disk2

.~
I
disk2

_?dala

U mnoha lepsich zakladmch desek najdeme integrovany fadic RAID, ktery vytvari z nekolika disku jedno diskove pole. Jde 0 skupinu disku, ktera se navenek "tvan" jako disk jeden, Pocitac sem posfla pozadavky na cteni a zapisy dat a pole S1 sarno organizuje, na ktery disk se data ulozi (ci odkud se prectou). Ucelem diskovyeh poll neni vetsinou zvetSeni kapacity, ale zvysem bezpecnosti dat. K organizaei dat pouzfvajf nekterou z metod RAID (Redundant A1'ray of Inexpensive Disks). Tu pak musime nastavit v Setupu. (Na jednodussteh integrovanyeh fadicfch RAID nebjvajf vetSinou k dispozici vsechny rezimy RAID.) Pole je nutne vytvaret z odpovidajfefeh diskfi, neJvjhodnejsi jsou disky stejneho typu (stejna kapacita a rychlost). Vlastni problematika RAID je velmi sloziti, pro nase ucely postacf vysvetlit zakladni vlastnosti diskovyeh poll. Vyssi bezpeenosti diskovych polf je dosazeno dfky nadbyteenosti (redundanci) dat. Pfi havarii se pak z nadbytecnych dat doplni chybejiei ridaje. RAID se delf do nekolika skupin, ktere pouzfvajf ruzne urovne redundance dat. Podstatne znaky metod RAID ukazuje tabulka:
typ
RAID 0, striping

disk 1

disk3

disk 4
I I

RAID 1

~---~

RAID 4

1·---._ .
RAIDS

I

.."._.,.)

princip
Data se rozdeluit mezi nekollk diskO

yYhody
ZyYsenf kapacity, snfzenf prtstupove doby pri ctecrch i zaplsovactch operacfch. Data [sou 100% redundantnr. Vysoka bezpecnost, pf peruse primarnfho disku, pfebfra jeho funkci sekundarnf disk. Zvysenf vykoru, pri ctecjch operacich. Redundantnf data zaberou jen jeden disk (nenf tfeba zdvojnasobovat kapacitu disku). Havarovany disk je moine vyrnenit. Pole dopoclta a zrekonstruuje chybejicf data.

neyYhody
Nezvysuje bezpecnost, pokud jeden disk zhavaruje, ztratfme vsecnna data K ulozenf dat je potrebna dvojnasobna kapacita. Kapacita jednoho disku je zrcadlena na disk dalsf, Nizsf yYkon pri zapisovych operaclch, predevsrm pf pozadavku synchronniho zapisu. Potfeba mintrnalne tff disku,
v

Normalnl data Redundantni data

Obrazek 5.18:
Pincipy RAID

RAID 1, mirroring

Data se soucasne zapisujf na Vice diskO (vetsinou dva). Jeden disk je uplnou kopif druheho Data jsou rozdelovana rnezl vice dtsku, Navfc jeden disk za sady je vyhrazen pro ukladanf paritnfch redundantnrch udajO. Zhavarovany disk je mozne vymenit, Jeho data jsou pak zrekonstruovana pomoci paritnfch redundantnfch udaju.

5.10
.!}1J

o setrenl

RAID 4, striping s redundancf

energif (Power Management,

ACPI)

Souvislosti: Rfzenfm spoti'eby se zabyvajf obrazovky Power Management ci Power.

RAID 5, striping 5 redundanor

Pracuje podobne jako RAID 4, Plati vse jako u RAID 4. Platf vse jako u RAID 4. ale "nadbytecna" paritni data U nekterych systernu je RAID 5 jsou rozprostfena na vsechny mene yYkonny nez RAID 4. disky. Neni zde zvlastnr disk pro redundantnf data.

Setfenf energii je soucasti kazdeho PC. Po urcite dobe neCinnosti dochazf ke snfzenf vykonu a pote k vypnutf jednotlivyeh hardwarovych prvku, K fizenf Power managementu byly vyvinuty dye metody, obe majf vztah k BIOSu a pri jeho konfiguraci je potfeba porozumst jejich zakladnf terminologii.

APM (Advanced Power Management)
Jde 0 starsi zpiisob, ktery se definuje v BIOSu a je pod jeho zpravou. Poslednf standard APM 1.2 popisuje zafizenf, metodu a dobu, po niz rna k setfenf energii dochazet, Proto je

Tabulka 5.5
Reiimy RAID

98

810S a Setup -

oravoace

zaklednfm nastavenrm poCitace

99

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

v Setupech mnoho radak k nastaveni setficfho rezimu pro konkretni zahzenf. APM rna vsak nekolik prohlemu: • Kazdy BIOS rna vlastni schemata napajeni, coi klade naroky na programatory BIOSu a vyrobce zakladnfch desek. Nenfto pffjemne ani uzivatelum, kteh ne zeela jednotne schema (a volby v Setupu) pfizpiisobuji svoji potrebe, Operaemmu systernu neni [asna phcina prechodu do setHciho rezimu - byl to stisk setficiho tlacftka uzivatelern, nebo zapusobil BIOS? APM nezna nova zarfzenf USB a IEEE 1394.

• • •

S2 Sleeping: stejny jako u St, ale obsah cache procesoru je ztracen. S3 Save-to-RAM_ (STR): jako u S2, ale vsechny komponenty krome RAM (jejfz obsah je udrzovan) jsou vypnuty. Probuzeni trva priblisne 5 s. S4 Save-to-Disk: je vypnuty operaeni system, na rozdfl od S3 je obsah RAM zapsan na pevny disk. K probuzenf je potreba asi 20 s.

• •

APM rozlisuje tyto zakladni stavy spotreby: • • • Enabled, zapnuto, plny, 100% vykon, Standby (Sl/POS), (Power Saving), stay snizeneho prfkonu, ve kterem se periferiim vysle signal ke snfzenf pfikonu. Suspend (S3/STR), (Suspend to RAM), stav odlozeni, ve kterern dojde k odpojeni napajenf vetSiny periferii a ulozenf jejieh stavu do pameti RAM. PH probuzenf se jejich stay obnovi. Off, vypnuto.

Aby ACPI mohlo bezchyhne fungovat, musi teto specifikaci vyhovovat veskery instalovany hardware a software, operacnf system a BIOS, Dnes to neni problem, ale u starSfeh poeitamuie nekompatibilita nektereho prvku zpusobovat podivne potfze (vypfnani PC, havarie systernu apod.), Pak je lepSf Power management vypnout a zkontrolovat, zda setreni neni prfcinou problemfi, N aopak, pokud se poeitac prostfednictvim tlacitka Start nevypma automaticky (ale pouze zapfnaefm tlaeftkem), zkontrolujte povoleni ACPI v BIOSu,

eu

ACPI bylo definovano v roce 2000, takze jeho parametrurn vyhovuji operacnf systemy Windows 98 SE, Me, 2000 a XP. Aby ACPI spravne fungovalo, musi byt v BIOSu povoleno. Tip: Pi'i lnstalaet operacnfho systemu je dobre mft ui ACPI povoleno, usetttme sl pracl s pozctejSfmdoph'iovanfm pottebnych ovladacQ. (Pokud ACPI nepovolfme, Windows nalnstaluil podporu pro APM.) Konfiguraci spotfeby ve Windows XP ukazuje obrazek Moznosti na.plijeni. 0 torn, jak zahzeni operaeniho systemu podporuji ACPI, se presvedetme ve Spravci za.fizeni (viz obrazek),

Existuje jesre jeden zajirnavy stav; ktery vsak nepodporuji vsechny zakladm desky - Suspend to disk (STD), hibernace - odlozeni stavu systemu na disk, odkud se po prohuzenf vse obnovf.

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
J e dnesnfm standardem, kdy je rfzenf spotfeby v rezii operacnfho systemu. ACPI definuje hardwarove registry (implementovane v ehipsetu), rozhranf BIOSu (obsahujfcf konfiguracni tabulku, v niz je zapsana konfigurace pro prvky zakladni desky) a teplotni model ACPI. N avic je zaveden specialrujazyk, jimi se provadf komunikace mezi prvky ACPI. Jde 0 AML (AGP! Machine Language), jehoz prostrednictvfm komunikuji zaffzenf s operaenfm systemem (ktery tak fidi jejieh spotrebu). Take ACPI definuje zakladnf setfici stavy: • • • • Working
(SO),

s che.rI1~lanai't.:Jveni nap~iel'l;
L~,d9,ap_nlllo_ . __ ---

----:=::OdllraniL

vi

I U lo,iq.ko - II

I

Mzmi prace ph 100% vykonu.

..

Nesleveni PIOschema nepeien i Vidy z.apnuto
VJlphout !)loniLo, V~pnout pevne §-20-",~in-UL-aC-h

~-------"I

Sleeping (Sl-S3), pokud nebeil programy, zapinajf se setnef rezimy sleeping, popsane dale, Soft-Off (S4) , setHef rezim s vyssi ucinnosti, rovnez popsan dale. Mechanical-Off (S5), system je vypnuty, zapnout jej je mozne pouze vypinaeem,

gi,ky:

[ f~~

.. _ _

Ospomy reiim: Aezim $I!anku:

Stay Sleeping je jeste rozdelen na podrezimy: • St Sleeping (POS): koresponduje s m6dy Standby/Suspend v APM, proeesor nezpracovava zadne prograrny, je udrzovan obsah operacru pameti a cache proeesoru.

OK

i [..LQlOo II.. S

PllUzrt

Obrazek 5.1.9: Motnosti napajenf

100

BIOS a Setup - prlivodce zakiadnrm nastavenrm

pocftace

101
'.1

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

• •

I/O (Input/Output)

- vstupne/vystupnfho

portu.

Urciteho prostoru v operacni pameti:

.t.

+ +

0.. Ral.J1'-L_
Il'i1I Sil'ove
adapatery

Pokud by nekolik karet obdrzelo stejne zdroje (IRQ vsak novejsi desky scb1et urneji, viz Poztuimka), dojde ke konfliktu a jedna z nich nebo obe nebudou spravne pracovat. Drive se pridelovant provadelo ruene, ale dnes je to zalezitost PnP (Plug-and-Play). Pro spravnou cinnost PnP musf byt splneno nekolik podminek. S nimi u novejsieh stroju nebyvaji potfze ale pro jistotu uvedu jejich pfehled: ' • BIOS musf PnP umet, Rov~ei Operaeni system musi znat PnP. To splnovaly jii Windows 95, z dnes pouztvanych systernu neumf PnP pouze dozfvajfcf Windows NT. PnP musf podporovat samotna rozsifujfc! karta (pfesneji jeji BIOS).
pel a ISA

:~ '~

zafl2en[ Datovy port pro ueni Plug and Play ne sbernid ISA
Most VIA Tech mezi sbemlcemr

PrograMDI/j:ltelny

Numetkky datavy proossor Tadi~ preru:senr
VIA Tech

Pro'iti'"edky zal<Jadni desky Radic portu A(;P k procesoru

Radi' ptimeho pfistupu do pameti (OMA) Sbernice PO Softwarovy modul pro vycet lanzeni tvpu plug and play System ..... yhoVIJjic:i svstemu Systemova Systemove SystBmovy deska htldtny reelnehc cElSDvac ACPl CC'lSUa obvcdu CMOS

Ph konfiguraci systemovych zdrojf nenf dfky PnP vetsinou nutny zasah usivatele. 0 tom ktere zdroje jsou pHdeIeny, ziskame informaei ve Spravci zafizeni nebo v programu AIDA32.

Systemovy reprcduktor Termalnf zona roi"hran{ ACPI

TJ.~atkoreebranl APCl s definovanou
Ventilator rozhreru ACPJ

funke!

ObrilZek 5.20: Spravce zaffzenf

Z~?izenf oodle typu
Zanzenf podle pnpojeni
+. ~
_c ~

Po,adavok pTerusenf (IRQ) Pi'imy pnstup do pamO\:i (DMA)

Prostfedky • Prostredky

podle typu pod!a prTpojeni

Thermal management
ACPI nahizi take tepelnou kontrolu kritickych komponent systemu. Aby vse fungovalo, musf byt na zakladni desce umistena topelna cidla. Jejich iidaje pak maie e1st BIOS a operaenf system. V principu funguje system tak, ze se stoupajici teplotou stoupaji take otaeky ventilaton) chladicn, Pokud presto nenf mozne soucastku uehladit, maze dojit az k vypnutf systemu.
-_-c

§ lI!!I
+.

4 Radio p'm.ho pl1stupu do pametl ([)MA:! Vstupne-vystupni ecrese (I/O)

i:J

2

standardni

rodiE disksto •• jednotky

Zobrazfc skryta z.eITzeni
Vlastnr

c,:

y y

restevers. ..

[OQOOOOOO- 000OOCf7) [00000000. ODDOfffF)

SbiifO~e PCI Sbomce PCI

5.11

o PnP a systemovych

zdrojfch

Obr<izek 5.21.: Systemove zdroje ve SprflVci zaffzenf

Souvislo$ti: Tyto lnfntmace uplatnfrne pfJ konfiguracl ZdrojCpro zaffzenf PCI v obrazovee PNP/PCI configurations. Aby se rozsifujicf karty zaelenily do operaenfho systemu, musime jej doplnit 0 jejich ovladace. To vsak nestact, protoze pffdavna zanzenf navic vyzaduji exkluzivnf pfidelenf systemovych zdrojii: • • DMA (Direct Memoru Access) - cfsla kanalu pro pfimy pfistup do pameti. IRQ (Inierrup; Request Levels) - cisla pozadavku na prerusenf

BIOS tedy rnusi pfi startu PC prozkoumat vseehny pffdavne karty a pfidslit jim systemove zdroje. Aby tuto Cinnost nemusel opakovat pfi kaidem startu PC (a nemarnil tak zbytecne cas), uklada si tidaje 0 konfiguraci ESCD - (Extended System Configuration Data) do pameti CMOS. Odtud sije pfi startu preete, a pokud se od posledniho bootu nic nezmenilo (nebyl pridan novy hardware), nenf nutne nic konfigurovat, pouZiji se tedy dfive pfidelene zdroje. ESCD pouZivaji take Windows, v nichz tyto iidaje muzeme zmenit ve Spravci zafizeni. Pm;mimka: NoveJsf zaktadnf desky jsou osazenyi'adicem IRQ ARIC (Advanced Programmable Interrupt ControllerJ. Opron pOvodnfrnu !'adlci urn! sdtlet zdroje - 0 jed~ no prerusenr Sa tak mOte deJit nekolfk zaffzenl(-kap. 3.3 Advanced BIOS Features Setup/APIC mode).

102

BIOS a Setup - pruvadce zakladnfm nastavenim

paNtace

]03

Jsive Shared Shared Shared Shered Shared EXclusive Exclusive Ex_elusive Device DescripUon Stan•• ~ ttl I ~ DMA 04 i IRQ 00 02 rdni radie disketov.~IDe-lices ~ Printers l ~lRQ 08 ~ IRQ 09 II f) IRQOA I ~ ~ §JRQ 06 svstersu ACPI ~ prffj!ii. :t !.1.nOlIDE fi4 glRQ e. Propojeni az 1 023 sbernic (tim vznikne sf£ zahzeni FireWire)_ Podpora PnP. hernf zanzenr Audiozaitzenl a mikrofony Videozarrzenr.'t Devices. pakove ovladaee.. E.hostitele vede jen jediny kabel. \Al!ndows Devices ~Phy:sIl. Tabulka 5.ile !!lew Report • Zarfzenf muze byt az 5 m od rozbocovace.. k nil. IEEE 1394 je seriovy protokol popisujfci pravidla Z hlediska pripojovanf definuje IEEE 1394 konektor (ten je sesti nebo ctyfpinory) a kabel (2 kroucene dvojlinky.> IRQ 01 ± S ~. IEEE 1394 je opet sbernicf seriovou a externi.".). 104 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenrm polHtace 105 . jednotky Rdd~c primeho pfistupu do pamBti (DMA) Sys1emovy casovEtc Easy Im. se pfipojujf zarfzenf prenasejicf velka mnozstvi dat (kamery.. myai. skenery.22: Systemove zdroje .nnnRFfFF Log~ech·compatible MoL.i.j Network . USB rna tyto vlastnosti: • USB podporuje al.480 Mb/s (kabel je stejny jako u Full Speed).1lil¥k14 j I §IRQ 08 it. videorekordsry).!i vyssi USB ·I! II@JIRQOBShoredVlA Benchmark I ~J.AIDA32 Prenosova rychlost periferie 10-100 kh/s 500 kb/s-10 Mb/s 25-400 Mb/s Typicka periferie Klavesnice.scni port ~ L_ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller MOM) standardnl rae.lic dtsketove jednotky svete-nove hodiny realneho casu a obvndu CMOS System vyhovujlcf LucentVVinModem NVIOIA RIVA TNT2 Model 64 Universalni hostitelskji rsdiC VIA Rev 5 EI • • • E3 Directx ~ 1. desk. proto shrnu jeho zakladni vlastnosti: Ma topologickou strukturu podobnou pyramids. Vetvenf probfha v rozboeovacfeh USB (USB HUB).. Pfenosova rychlost USB Low speed Full speed High speed operacnfm systemem. Moznost pfipojit zaffzeni za chodu poeftaee.. Full Speed -12 Mb/s pro zanzeni rychla (kabel musf byt stine ny. N a vrcholku pyramidy stoji .. Ii g IRQUD OF IRQ OC DE OO.Kapitofa 5 .Zejfzeni MIDIkompatibflnl S MPU·401 C} t t ltl Software Conlig Misc IRQ08 IRQ OB OB vyssf USB • • ! I ~IRQ ! Universalnl hoslrtelsky . normou USB 2..edie VIA Rev 5 e PCI1()~ OOMbFest vyisi USB Univerealni hostitelsky radiC VIA Rev 5. 0@ Budit [rrorrn<>tion bicense . Od jedne zdfrky USB pocitace .e 'Sh:Ar~rJ Syslemov.6 Periferie a rychlosti USB o univerzeilni o IEEE 1394 FireWire Tato externi sberniee poeitaee je dnes beznjrn standardem. zanzenr pro ukladan] dat (disky USB) 5. _ ~ - • • ~ A1DA32 v380 Motherboard Opertrting System Djsplay If "' ~ Computer ±• ±i :ti II I Reso_urce §DMA ~ Share Exclusive Exclusive Exctustve Exclusive Exclusive Exclusive Shared Exclusive Exclusive Shared Exch. ureene k napajenf nfzkonapsfovych periferif. ktery ndi podffzena zarfzenf (v zakladnich deskach bjvaji nejcasteji 2~ zdifky = "kofeny" USB). .12 o rozhranfch pocltace seriove sbernici USB (Universal Serial Bus) Souvislosti: Tyto vedomosti uplatnfme pfedevsfm V obrazovce Integrated Peripherals. maximalni delka 5 m). sitove adaptery.0 byla doplnena rychlost High Speed . ktery se muze vetvit k dalsfrn periferifm. 5 iirovnf zaffzeni. komunikace mezi zaiizenfmi.. NVlnlA RIVA TNT? MlirlAI USB musi byt podporovana Windows 95 OSR 2.ilo._'i!Leb __ ~~~}:!~ ._ _.Jiostitel. vymenna media. (pro automaticke "uspavani" momentalne nepracu- ~Q ~=..lSe PSf2 Numerick'( datovy procesor Prlmernl kan61tDE Sekund'rni k.ikni5ni ort (COM2) p KOffiun. Podpora vice soucasnych operacf na nekolika zaffzenieh. digitalnf fotoaparaty . . Mutt. kofen" (vetsinou vestaveny do zakladni desky pocftace). .. S rozhramm USB se vyrabejf temef vseehny periferie (klavesniee. ty mohou byt integrovany do nektereho zaffzeni USB. pouzfvane pro propojovanf poeitaeovych sitf). Mezi daIM vlastnosti path: • • • Pripojenf al. Moznost pfipojit az 127zaffzenf. Radky pro nastaveni USB obsahuje kazdy Setup.:ti <:P Input :::t' ~ 1jIRQ 03 crJl I "::J1RQ 04 I~ : I '" IRQ 05 Komun. .5 Mb/s pro pomala zaffzeni (mohou se pouzft i nestfnene kabely 0 maximalni delce 3 m). zvukova zaHzeni. Podpora Power managementu jfcfch periferif). Podpora Plug-and-Play Pouziva tfi prenosove rychlosti Low Speed . 63 zaffzenf. II ~IRQOe I~ I.IRQ I" I '1Memory va Memnrv Exclusive EXclu". Server <'i. coz splfiuji vsechny Windows poefnaje Obrazek 5. Ethernet Map1e.. tiskarny. modemy. rnysl. ~ .OOOOOO-OOOSfFFF nnnAnnnn. Ve vedenf jsou pouzity take dva vodice s napajecfrn napetfrn 5 V.Ill Slorage .met Keyboard (COM1) .0 hardwaru mtl .medi' ± .

pfi niz umi pfistroje komunikovat az ry- chlostf 4 Mb/s. Signaling MethodfoT a Bi-directional Parallel Peripheral Interface for Personal Computers. • E~P_ Mode je a~! ~e~r?zsfre~ejsim reZimem P:o tiskamy. Tato norma existovala jeste pfed vznikem organizace IrDA a oznacovala se HPSIR. Standar~u pro fyzicky pi-enos me:i elekt~onic~Ymi pr:rst!"ojije nekolik (vetsinu z nich vypracovala bDa). podporujfci nektere PDA a notebooky ale se standardy IrDA je nekompatibilni.304 Mb/s). ECP je navrzen kviili ryehlejsi a efektivnejsi komunikaci s novymi tiskarnarni a skenery. take tnnozfiuje obousmerny prenos. Tento standard zahrnuje specifikace SPp. o reiimech infracerveneho portu Kratce po uvedeni EPP (roku 1992) pHsly spolecnosti Microsoft a Hewlett Packard se standardem ECP (Extended Capabilities Port). 5tandardni systemove prostiedky portu V Set~pech jr: m_o~nepridelit pO~llm qak seriovym. (Parallel Port FIFO Mode nenf definovan v dokumentu IEEE 1284). (bi-directional) komunikaci. zajistujicf kompatibilitu se starSimi zarfzenfmi. nebo Compatible Mode). EC~ M ~~e (Ex~~nd~d ~apabilities PoTtY je opet obousmerny rezirn. Prenos dat z PC do tiskarny byl jednosmerny a 4bitovj.?'Ipo~enek paralelnfmu portu. Windows podporuji Fire Wire od Windows 98.K(3pito/a 5 .druhy reverzni m6d pro obousmernou Na rozdfl od Nibble Mode vyuzfva osmi linek. z nichZ jeden musfme zvolit v Setupu. Vzdalenost mezi zaffzenfrni by nemela prekroeit 1 m a infracerveny vysflac a pfijimac by nemely bit od sebe odkloneny vice nez 0 uhel 30°. externi pevne disky atd. Byte Mode . 3F8 COM2 2F8 COM3 3E8 4 COM4 2E8 • IRQ 4 3 3 • Tabulka 5. Dnes paralelni porty vyuzfvaji tzv.608 Mb/s). Rozsffeni se ujalo pod nazvem SPP (Standard Parallel Port) a zcela nahradilo puvodni Centronics. s mmz budeme pracovat: • Serial Infrared. kteremu pak v Setupech pnrazujeme prerusenf. EPP a ECP. tak paralelnim) systemove prostfedky a tak Je dobre vedet ktere prostredky jsou pro tyto ucely vyhrazeny: port adresa I/O IRQ lPT1. V Setupu pak musime zvolit rezim. Tento zpusob prace prestaval vyhovovat novym periferiim. S400 (393.6 Systemove zdroje paralelnfch porta port adresa I/O COM1. ' I 106 BIOS a Setup . (SIR) se pouzfval u starsich pfistroju a pracoval s rychlosti od 9600 b/s do 115 kb/s. Obvykle je nazyvan Centronics Mode. SPP pracuje ve trech modech: • Compatibility Mode .fracervene rozhranf IrDa (Infrared Data. ktere umoziiovalo Sbitovy obousmerny prenos dat. Pouzfva jej hodne firem (hlavne tvurce tohoto standardu firma HewlettPackard) a byva casto oznacovan jako Bi. 378 7 lPT2 278 lPT3 3SG 5 ci 7 5 Tabulka5. Zaffzenf IrDA komunikujf pornocf infracervenych diod (emituji svetlo s vinovou delkou 875 nm). S200 (196. Pouzitfm FIFO se zvYsi rychlost prenosu dat.216 Mb/s). coz je rezim puvodnfho jednosmerneho Centronicsu (realizovany v rarnci SPP). EPP umoznuje rychlejsi prenos dat. Zafizeni musf bit vUci sobe v pffme viditelnosti.0 hardwaru • Standard podporuje tyto pfenosove rychlosti: S100 (98. Association) je casto vestaveno v noteboocich a jeho podporu nabizi take vetsina Setupu stolnfch PC. Xircom a Zenith roku 1991. a tak i Centronicsje jsdnosmemym rozhranfrn (od PC do tiskarny). buffer FIFO pro pi-enos dat v Compatibility Mode. Vyuziva peti linek z perifarnfho zaffzeni pro indikaci stavu tohoto zaftzenf. S nastupem PS/2 roku 1987 navrhla IBM rozsffeni stavajicfho paralelniho portu. Paralelni rozhrani integrovane v zakladnich dsskach umf vetsinou vseehny rezimy prace.).mod pouzfvany k pfenosu dat z poeitace do tiskarny. • o reiimech paralelniho portu Paralelni rozhranf bylo puvodne urceno pro pfipojeni tiskarny a je take caste oznaeovano podIe stejnojmenneho vyrobce tiskaren Centronics.orovodce zakladnim nastavenfm poNtace 107 __ I.je kombinovan s CO'Jnpatibility Mode (popffpade s Perollei Port FIFO Mode).7 Systemove zdroje seriorych porW Enhanced Parallel Port (EPP) je norma vytvorena spoleeenstvfm firem Intel. presto ji najdeme v mnoha Setupech. Roku 1994 byl uveden standard IEEE 1284 Suuulard. Je zamereno na jine periferie nez tiskarny pripojovane k paralelnimu portu (zalohovaef zarfzeill. ktere potfebuji nejvyssi moznou rychlost pi'enosu dat. Zatimco EPP byl ureen pro jina zanzeni. protoze pomaha vytvaret kompletnf obousmernou (b'i-directional) komunikaci. a tak byl postupne vylepsovan. Vyuzitf FIFO je nazyvano Fast CentTonics Mode nebo Parallel Pori FIFO Mode. vhodny pro rychle perifene_ ?. od 500 kB do 2 MB za sekundu. Nibble Mode . SPP mode.Tronics. Fast Infrared • (FIR) je novejsi normou. PouZiva protokol DMA. I . coz je oboustranny rezim pro tiskarny In. Jake volby zde tedy muzeme najit? • • Centronics mode (nekdy tez oznaeovany Normal. • ASKIR je normou firmy Sharp. Pro spravnou funkei je samozrejrne nutna podpora normy operaenfm systamem.

I I. 'I I: I I I ..

sktaca se ze South Bridge a North Bridge.Slo vn (cek Slovnicek ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Metoda setreni energil. 110 BIOS a Setup - orovoace z. Phoenix Vyrobce BIOSu. LBA (Logical Block Addressing) Metoda adresace diskovych bloku. ISA (Industry Standard Architecture) Stary standard 16bitove sbernice pro propojenf mikroprocesoru s periferiemi. BIOS (Basic Input/Output System) Program ozivujici zakladnl desku. s nimii nejcasteji spolupracuje mikroprocesor. Refresh Viz DRAM. ktere nelze zobrazit na disple]'). Nekdy se terminem flash oznacuje sarnotna metoda pfeplsovanf parneti ROM Flash (viz Upgrade). IEEE 1394 (FireWire) serlova externf sbernice. Ukladaji se do ni zpracovavana data.provadet obcerstvo- Chipset (clpset) Elektronicky obvod Fidici cinnost zakladnf desky. Pokud [sou data potfeba opakovane. Kanalu prerusenf je vfce (16) a kazdy ma sve i5fslo a prioritu. hledaji se v cache. urrustena mezi dverna prvky. RAS (Row Access Strobe) Adresa radku pametove bunky. rnagneticka hlava pevneho disku. ECC (Error Checking and Correcting) sarnoopravny ked pro praci S operacru parnetl. Flash Druh pametl ROM. z nichi se vytvareji diskova pole. vfce se oouzrva DMA. V PC se poui. matejstho protejsfho prvku. IRDA (Infrared Data Association) lnfracerveny rezlm prace obvodu UART. DMA (Direct Memory Access) 1. ktery se vypisuje na displeji behern startu PC.) POST (Power On Self Test) Testy hardwaroV)ich prvka pri startu pocrtace. kes Viz cache. FSB (Front Side Bus) Sbernlce. a kdyz se zde najdou. zprosttedkovava komunikaci mezi hardwarem a operacntrn systememo Cache Rychla vyrovnavacl parnet. vant (refresh). ktere si vytvafr BIOS pro komunikaci s operacnrrn systemem. Dnes se PIO pouiiva velmi malo. Parita Dnes malo pouzivana metoda kontroly prace operacnr pameti (castejSf je ECG). Jsou parnetml. Award Vyrobce BIOSu. nebo operacnr system. CPU (Central Processor Unit) oznacenl pro mikroprocesor. DMA atd. kdy kazdy sektor rna sve Cislo. Jeji V)ihodou je automatizace.). kaidy rna uroitou prioritu. CPUID ldentifikacnf k6d mikroprocesoru. 1(0 (InpUt/Output) Adresa vstupneyvystupntho portu. EIDE (Enhanced IDE) Viz IDE.fva pro zapls pararnetru BIOSu programern Setup. CAS (Column Access Strobe) Adresa sloupce parnetove buflky. POST-kod Ciselny k6d. APM (Advanced Power Management) Metoda setrent energif. ktery dovoluje sdtlet jedno prerusent vice hardwarovymi prvky. IDE (Integrated Drive Electronics) Rozhranf pro pripojovanf diskovych periferii (hlavne pevnych disku a mechanik CD) k zakladnf desce. ASKIR lnfracerveny rezlm prace obvodu UART (neni slce standardem IrDa. (Nernus! to provadet obsluha PC. 2. pfenos dat fidi ladic pevneho disku. Kanal pro primy pfenos dat mezi mlkroprocesorem a periferii. Qznamuje jaky POST-test se prave provadf. dnes pouzrvana vyhradne. AML (ACPI Machine .Wadn[m nastavenim poMace 111 . Beep k6d Zvukove signaly indikujicf chybu behern startu PC Ude 0 chyby. Kanalu je vtce (8). RAM (Random Access Memory) Pameti pro casty zapis i ctenr. ale vetsinou je podporovan). z nfl se pouze Gist. Tim se prace vyzr-arrne zrychluje. kdy je pfenos ifzen mikroprocesorem .Iazyk definovany pro [ehoz prostrednlctvlm nim systernern (ktery Language) komunikaci mezi prvky ACPI. je mikroprocesor Head (hlava) Cteci/zapisovaci propojen s okottrn. protoze pridelovanr rfdf bud BIOS. 00kaze nejen zjistlt. Ones se pouzrva rozhranf EIDE. ze jej potfebujT). kdy je fizeni spotreby v rezii Windows. Je rychlejsf nez PIO a dnes hojne pouzlvana. Ethernet Asi nejpouzlvanejsf standard pro pracl v pocrtacove sfti.. kdy rfzeni spotreby ridf BIOS. Ucelem je zpravidla zvyseni bezpscnosti dat. da SATA (Serial ATA) Je noV)im rozhranlm pro pfipojovan! pevnych disku k zakladn! desce. Je rychlejSf a jednodusst net EIDE. ROM (Read Only Memory) Druh parnetl. [ehoz prostrednictvrm zadajr periferie mikroprocesor 0 prerusenf jeho cinnosti (upozorflujf mikroprocesor na to. vhodny pro pripojovan! velkoxapacltruch zaffzenf. komunikujf zanzent s operactak ffdf jejich spotrebu) . dnes nepouiivana. IRQ (Interrupt Request Levels) Kanal. jii. Miniaturnf kondenzatory majl malou kapacitu a brzy se vybijejf. MPEG Format pro kompresi obrazu. ale i opravlt jednobitovou (nove systerny i dvoubitovou) chybu v pameti. CHS (Cyllnder(Head(Sector) Prvni metoda adresace diskovych bloku. APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Dnes standardnf radie prerusenf. Dnes je pouzfvana temer vyhradne (metoda APM se jiz nepouzrva). ECC musf by! podporovan zakladnl deskou i parnefovyrn modulem. SCR (Smart Card Reader) lnfracerveny reiim prace obvodu UART. PIO (Programmed Input/Output) Metoda prenosu dat mezi pevnym dlskern a rnikroprocesorem. k nii se pfipojuj! zanzen] pfenasejfci velka rnnozstvl dat (kamery. ECP (Extended Capabilities Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. videorekoreery). API (Application Programming Interface) Aplikacn! programove rozhrani. CMOS (Complementary Metal Oxide Silicon) Pamei vyznacujici se malou spotfebou.. ktery je dnes nahrazen metodou ACPI. RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) Metodika spoluprace Vice disku. Ten predstavuie v nabitem stavu jednicku a ve vybitem nulu. je potfeba kondenzatorky periodicky dobijet . vhodny pro prlpciovanf tiskaren a skeneru.. Casto vsak jde 0 parneti Flash ROM (viz flash). Dnes je nahrazen normou PCI a v poi':ftacich jiz sloty ISA nenajdeme. ktere je vsak caste nespravns oznacovano jako IDE. jejl maxirnalnt kapacita disku je 512 MB. jehoz pamefova buiika je tvofena miniaturnfm kondenzatorern. ESCD (Extended System Configuration Data) Udaje 0 konfiguraci systemovych zdroju (ktere rozsirujicf desce pam jake IRQ. DRAM (Dynamicka RAM) Pame{oyY modul. EPP (Enhanced Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. PnP (Plug and Play) Metoda pro pridelovanf systernowc-: zdrojll periferiim. Aby se tak pamet nevymazala. Jde 0 stary zpusob setrenf. Syva osazena spfse na drazsjch zakladnfch deskach. neni nutne je pfenaset z po- Cylinder (cylindr) Stejne stopy na ruznych povrsrch dlsku. jejiz obsah [e rnozne nekolikrat pfepsat. Metoda pfenosu dat mezi pavnym diskem a mikroprocesorem. AMI (American Megatrends) Vyrobce BIOSu. AGP (Accelerated Graphics Port) Samostatna sbernice pro pfipojenf graflcke karty.

ktere upFesnujf jeho konfiguraci. ktera sleduie parametry disku a z jejich horsicfch se hodnot pfedpovf poruchu disku.Slovn{cek Sector (sektor) Nejrnens! oddfl dat (cast stopy pevneho disku) s kapacitou 512 kB. ASCIR). Upgrade BIOSu Postup pro prepsant BIOSu novou verzr (nekdy se tento postup oznacuje jako flash). k nft se pripojujf periferie. SPP (Standard Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. Jde 0 nove hodne pounvane rozhranr. UPS (Unlnterruptlble Power Supply) Zaloznf zdro] napajecfho naoetr. vhodny pro pFipojovani starslch tis karen. SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) Metoda. SPO (Serial Presence Detect) Maly obvod umfsteny na oarnetovern modulu. cfmz se omezf vYkon a prehFfvani mikroprocesoru. Setup Program pro nastavovanf parametru 810Su.oravodce zakladnfm nastavenim poCitace . osazene ve vsech PC. USB (Universal Serial Bus) Externf seriova sbernice PC. Pri pFehFfvani PC [sou mezi pracovnf cykly rnikroprocesoru vklanany nulove lmpulsy.88 GB. SCR. UART (Universal Asynchronous Receiver Transceiver) Obvod. Pokud dojde k vY' padku napajec! site. Piilohy 112 BIOS a Setup . Jejl rnaxlmalnf kapacita disku Je 7. Ones je pouzfvany temei vYhradne. (Pro pfipojovanf displeja LCD je vyvinut standard DVI. dnes nepouzlvana. Odtud si je nactta BIOS. M<:ijeste podreflmy. Tce (Thermal Control Circuit) Metoda pro tepelnou ochranu mlkrcorocesoru. je zdroj schopny napaiet pocrtac z baterif (po omezenou dobu danou kapacitou baterif). MOze pracovat v nekolika rezimech (viz IROA. kteryrn jsou reauzovany seriove porty. Jsou zde zapsany zakladni parametry pameti. kterY jej jedinyrn konkurentem VGA.) XCHS (Extended CHS) Metoda adresace dlskovych bloku. ktera nahradila CHS. VGA (VIdeo Graphic Array) Standard pro analogovy prenos signalu mezi grafickou kartou a monitorem.

60A 1.90 2 1._6 1.15 . 4.~.7 55.6 Pomamka --J --t __ 1.40 1. .!. ~.BOA 1.:=73 -==1 ---=.40 69 70 70 t 52. 55..!.'I_O 1.3 l .80A 2A aF24h 423-pinOOI 478-pin FC-PG. 2.6 ~4.80 1.9 2A 2. 3.60C _~ l 478:pin_F9-PG~2 478:~~_F'C-PGI'. Specifikace platf pro procesory zalozene na C1 steppingu (1.PGA~_ j~ c- _ t-.4() 1. 7 -1--1.40 1.80 1_. 12.50 1.2 _.Pfflohy Piilohy Procesory Intel Pentium 4 Tabulka 1: Tepefne zatrienf Pentif 4 Frekvence jadra procesoru (Gllz) I Pozniimky: 1._3.70V)._--_- 423-pin Q()I 4?&pin091 478:pin FC::. 9.4.5.75 .550 ---- . 3.~pin FC-PG~ FC-PGfg__ Fc.. .66 2.4.80 2.!._6.11 . 10.13 JL.Q 60. 15. ~ 76 1+ r __ 61. Specifikace plat! pro procesory zalozene na Cl steppingu (l._4.8_ ____j78:pi_nFC-PGA2 --t _ 2.5 62. f!-J.__ __ L __j I __ Tape/ny V'jkOI1 pror:csoru (~ 4B.tpin 001 478-p.._10 67 J5 ~ 73 74 76 _E.__12.1i15 __ I 4. 7 1_525 C1 4.7 4.~ _:j 4ZB-~9:f'~A FC-P_GA2_ 478:pin FC-PGA2 El~~~~~GA2 478:pin FC:f'!3A -+4?8:pin 1.?_0 1.._1_ -=.60 1.!!. PIaU pro Pentia 4 v 423pinovem pouzdfe. Plat! pro Pentia 4 v 478pinovem pouzdre.~0 2.525V).80 1. l i 4.30 1.A2 478:pln FC-PQA2 478:p!~ FC-PGA2 478:pircIYPGA_2 478:pin_fC-P~ 478:2i~ . 3. 13 4._ -- +4Z8-pi~ 4~pin i __ 72_ 7~ 71?_.~ 1. Specifikace platf pro procesory zalozane na Dl steppingu (1. Nektere procesory teto frekvence mohou mit odlisne VID. ~j I SteppIng D1 Cl CPUID OF29l1 OF27h I Frekvence J8dra [GHz] 3 3. 13.1 _~._ ___ ~.~.'A__? 478-pi_nf_C-PG~2 4Zll:ei_n FC-PGA2 ~nFC-PGA2 478-pin FC-PGA2 ~n FC-PG~ I L _L_ t i ..~7 2.9 1.40 2.20 -+-- -1 47!!:(lin FC-PGA_2 47)l-_EinF9:i>§A2 47&pin FC-PGA2 +- --I. _2.60 1.3.60 2.40_8 2.5 _63.8 70 82.0 - __ -I 4.J:~.75V).15 2.40 1.~ 4B.6 69. 1.11 ..53 2. Specifikace plati pro procesory zalozene na B2 steppingu (1.5 __ -+ -c _J I -+ 4. 4.~.6-=~.. Je nutne prostudovat dokumentaei konkretnfho procesoru.8.!:! 75.5Q __ 423-flinOOI _ ~!!:pin FC-PGA2 I~78:pin FC-P~2_ E~ _::_ §Z.8 --__ -----.7.18 I 56. Speciftkace plati pro proeesory zalozene na BO steppingu (1.1.!l.~. . 7 . .8.1.~ .3_ ~+"}:4.20 2.75V).70 - 82 OF07h 2.7 ~ 1 __ ~.@ 1.!l.50 1. 10 1. Specifikace platf pro procesory Pentium 4 s 512KB 12 cache a s jadrem 0. 8.4 I .70 _1.'!..70 1. Tabulka 2: Napajec( napetf jEidra Pentif 4 [V] MMlm8Jnf nspll}ecf napetf jMra ---- 1'-!'1.75 __ 57..70.. 1.6o__ __ .-. 14.70 1. 70_ 70 72 72 __ _72 _ --1-.50 1. ~.50 1. 7 __ 73 __ 57.. 7.~~ 1=f-~:~..550V). -- -.50V).75 -" --- -EO -----r . 7 4. 6.6OA 1.61.90 2 2 --=1 . ~1.3&.4.!l.8.525V).8 6O.70 1. 7 _ I 423-pi_n_OOI __ 478:pin FC-PG~ l_i_23-pinOOI ~_.40B 2.__ 70 69 t i- E!6.70 1.0 _ 59.~GA2 478:pin FG--PGA2 47~pi n F9_-PGA2 42:._ _+ _ 9 4!~.8.'!.--I i 4. Specifikace platf pro procesory zalozene na D1 steppingu (1.06 3.~. "I _tf~._61 . 4.il - --- +--.!.40B 2..26 2.26 2.9.30 _ _ l.I 4.30 1.0 64.i. opet je nutne prostudovat dokumentaci konkretnfho procesoru. 11.4.5 1.59 1.0__! 57.provo dee zilkJadnfm nastavenrm polHtace 115 .40Jj 2.4.__ -r-r-t _ -r-r. Specifikace pIatf pro procesory zalozsne na C1 steppingu (1..7 2. 2.70 1.80C 74_ 75 75_.53 2.1._s. 11 _ 1.-L . 6 _ _ 51.3 _ L __ ~ t :.10 1. Nektere procesory teto frekvence mohou mit hodnoty rozdflne ad tahulkovyeh.60 66. 4 i.60 1.550V).~C-PGA2 ~ 2.1 68. 9.40 1.3. 11 - _ j 1 47!)-_jlir1£_C-P(.60 __j.4.9 ~ -J -. Tento procesor je v 478pinovem pouzdre 001 FC-PGA2.75 ci 00 OFOAh OFl2h 3 3.!).9 81.n FC-PGA2 _ f- 1.5 1.66 - L.0 ia 14 ---1._--1.80 1. __ _1.EI= I::H ~~--=:--=t =+ __ .06 2.4QC _T?_Q ~ 71 74 72 71__ 72 72 . 4._ __73__ _ _ 78 78 77 77 _ r_ 84.~9 4.90 114 BIOS a Setup . Tento procesor je v 423pinovem pouzdre 001.9_ 1.53 1. Specifikace platf pro procesory zalozene na DO steppingu (1.6 .6 2.2 _ 12. procesotu Maxim. 9 4~ 9 _ 4&9 4.8._1._3. I OF1311 I I 1.~.550 . 6 2. - I -J-80 OF27h 2.20 ~ • ~ 478-pin FC-P(.-..-7 _ _ -+ .50 1.lQ_ ~ __ ~ -~:-2.§_ 2...?- I 1 i I I-- 59. Pouzdfeni ~pinOOI 423-pinOOI 4?J-pinQ()1 423:pinOClI.7 ---_.-1._8.0 -1 63.80 1.. _8.1.50 _ __ _ __ 2.50 ?.7 81. ~_~13.7 _ __ .c4. 7 2.53 2..A2 T I ~1_.3 .7 _ .50 2.j(ni tepJola pouzdra ("C) 69 1.8 54.80 1.9 51.l_ ____g. 5.70 _.

5 1.5 37.75 1.7 1.75 1.3 256 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 266 AMP2000DMS3C AMP1900DMS3C AMP18QODMS3C AMP1600DMS3C AMP1500DMS3C AHX1200AMS3C AHX1000AMS3C US 1.13 Jim AXDA2700DK3D AXDA2600DK3D AXDA2600DK3C AXDA2400DK3C AXDA24000U3C AXDA22000U3G AXDA22000K3G AXOA2100DUT3C AXOA2000DUT3C AXDA2000DUT3C AXDA2000DKT3C AXDA1900DLT3C AXDA1800DLT3C AXOA1700DLT3C Athlo"XP Ath!onXP AthlonXP AthlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AIhlonXP AthlonXP AIh!onXP Alh!onXP AthlonXP AthlonXP 2700+ 2600+ 2600+ 2400+ 2400+ 2200+ 2200+ 2100+ 2000+ 2000+ 2000+ 1900+ 1BOO+ 1700+ 2167 2083 2133 2000 2000 1800 1800 1733 1 667 1 667 1667 1600 1533 1467 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 100 1000 1000 1 000 950 900 850 800 750 700 650 54 54 54.6 1.8 60 49.6 '1)6 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 64 (.6 1.1 41.4 21.75 1.65 1.6 1.4 29.65 1.75 1. 2000+ 1900+ 1800+ 1600+ 1500+ NIA NIA - - 1733 1667 1600 1533 1400 1333 1200 1000 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA PGA PGA ---- .13 Jim Tabulka 7: Athlon MP Processor.7 1.3 52.- -- 1.75 1.75 1.1 41.4 Athlon Ath!on Ath!on Athlon Athlon AIh!on Ath!on Athlon ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 0-.75 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 116 BIOS a Setup .3 68.6 1.3 36.90 ass 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 38.5 51 49.75 ()-90 ()-90 0-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 72 70 68 66 64 62. Model 8.8 42.75 0-95 ---- ---- .S 39.75 1.3 68.7 50.6 Tabulka 6: Athlon MP Processor.4 35.75 1.6 1.75 1.9 62.65 1.6 1.3 60.5 1.5 Il-8S 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 ()-85 0-90 0-90 0-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 2S6 256 333 333 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 68.7 1.1 Armon Tabulka 9: Duron Processor 0.7 1.4 Al000AMT3B Al000APT3B A0950APT38 A0900APT36 A0850APT36 A0800APT3B A0750APT3B A0700APT3B A0650APT3B Athlon Athlon Athlon Alhlon Alhlon Atn!on Ath!on Athlrm Alh!M NIA NlA NlA NlA NlA NlA NiA NIA NIA NIA NIA NIA N/A N/A NIA NIA NIA NIA 1400 14()0 1333 i 300 1 200 1200 1133 j PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1.18 Jim AX2100DMT3C AX2000DMT3C AX1900DMT3C AXl BOODMT3C AX1700DMT3C AX1600DMT3C AXt500DMT3C AlhlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP Alh!onXP Alh!onXP 2100+ 2000+ 1900+ 1800+ 1700+ 1600+ 1500+ 1733 1667 1 600 1 533 1 467 1400 1333 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 1.75 1.75 t.7 1.3 60.7 ()-95 ()-95 ()-95 ()-9S ()-95 ()-95 ()-95 ()-95 (H)5 256 256 256 256 256 25!l 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 266 200 266 200 266 200 266 200 266 200 200 200 200 200 200 200 200 200 72 72 70 68 66 66 63 60 Tabulka 4: Athlon XP Processor.3 62.PfTlohy Procesory AMD Tabulka B: Athlon Processor A1400AMS3C A1400AMS38 A1333AMS3C A1300AMS36 A1200AMS3C A1200AMS36 A1133AMS3C Al100AMS36 Al000AMS3C 1.4 33..75 1. 0. - AthlonMP AthlonMP AlhlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP -. Model 8.8 67. _-- -_.7 44._ 66 66 66 66 62. 2100. Model 6. 0.18 Jim DHD1300AMT1B DH01200AMT18 DHDll00AMT16 DHDl OOOAMTl6 Duron Duron DUron DUron NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA N/A NIA NIA 1300 1200 1100 1000 900 900 850 800 750 700 650 600 550 PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1.75 1.4 31.75 1.65 1.65 1. 0.75 1.6 40.3 68.3 65.1 61.4 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 60 54.18 Jim AMP2100DMS3C ------ _. Model 6.75 1..1 64 64 Tabulka 5" Athlon XP Processor.-----'p.6 1.6 1.3 52 49.8 1.4 27.3 46.75 1.75 1.prOvo dee zakladnfm nastavenfm pocJtace ------------------------------------------------------- 117 . 0.55 1.7 1.75 1.75 1.6 1.75 1.75 1.7 1.8 60 D0950AUT1B D0900AUT1B D0850AUT18 D0800AUT18 D0750AUT18 D0700AUT18 D0550AUT18 D0600AUT1B D0550AUT18 Duron Duron Duron 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Duron Duron Duron Duron Duron Duron 1.6 1.75 1.75 1.75 1.

Test for total memory installed in the system. If the CMOS checksum is bad. Check boot password if installed. Displays the system configuration screen if enabled. Deinitializes the ADM module. Install the POSTINTI Ch handler. Enable/Disable NMI as selected Late POST initialization of system management interrupt. . Initializes remaining option ROMs_ Generate and write ccntents of ESCD in NVAam.pravoace zakladnim nastavenfm poNtace 119 . Initializes the silent boot module. Traps the INT09h vector. Detects and initializes the video adapler installed in the system that have optional ROMs. Prepares 1I1eruntime language module.Init Local APIC Set up boot strap processor Information Set up boot strap processor for POST Enumerate and set up application processors Ae-enable cache for boot strap processor Early CPU In~ Exit Initializes the 8042 compatible Key Board Controller.Disable Cache . AJso. Programming Ihe memory hole or any kind of implementation that needs an adjustment in system RAM size if needed. This range is reserved for chipset vendors & system manufacturers. which includes the programming at the MTRA·s. Initializes different devices through DIM. Uninstall POST INTI Ch vector and INT09h vector. The BAT test is being done on KBC. Detect different devices (Parallel ports. Initialized CMOS as mentioned in the Kemel Variable 'wCMOSFlags. Check for DEL or ESC keys 10limit memory test. Auntime data area. Parity. EBDA . Build ACPI tables (if ACPI is supported) Program the peripheral parameters. InitiaUzes DMAC. POST. Log errors encountered dUring POST. Initialize ATC date/time. and DMA controllers_ Initialize BIOS. Uncompress and initialize any platform specilic BIOS modules. serial ports. Activate ADM module. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. Inifialize status register A. Execute BIOS setup if needed I requested.. Initializes NUM-LOCK status and programs the KBD typematic rate. Description Disable NMI. OEM POST Error. Initialize the CPU's before boot.Testing and initialization of different Inpul Devices. setup key message. video for EGA. etc. The error associated with this value may be different trom one platlarm to the next. Initialize InH3 and prepare for IPL detection. Prepare CPU for OS boot including final MTAR values. Give control 10ADM module for initialization. CPU information. Initialize System Management Interrupt. Mid POST initialization at chipset registers. update CMOS with power-on default values and clear passwords. Do fWI test to CH-2 count reg.) successtully installed in the system and update the BDA. Program the keyboard controller command byte is being done affer Auto detection at KB/MS using AJMtKB-5. Verify CMOS checksum manually by reading storage area. Wait for user input at config display if needec.. set the window for displaying tex! information.j & DMAC-2. T~kes care 01 r~ntime image pre~aration for differenl BIOS modules. ' Check CMOS diagnostic byte to determine if battery power is OK and CMOS checksum is OK. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. 1~ltiahz~sthe Microsoft IRQ Routing Table. Traps INT1Ch vector to "POSTINT1ChHandlerBlock. Prepare BBS lor Int19 boot . Display errors to the user and gets the user response for error. Disables the system configuration display It needed. Also initialize BIOS modules on POST entry and GPNV area. Initia6ze run1ime language module. Also. Detects the presence of PS/2 mouse. 04 lC 84 85 87 8C 8D BE 90 AO Al A2 05 06 08 CO Cl C2 C5 C6 C7 OA A4 A7 AS A9 OB OC OE 13 24 30 2A 2C 2E 31 33 37 38 39 3A 38 3C 40 50 AA AB AC Bl 00 61·70 118 Bros a Setup . Initializes both Ihe 8259 compatible PICs in the system Initializes Ihe interrupt controlling hardware (generally PIC) and interrupt vector table. Display tolal memory in the system.. Initializes data variables that are based on CMOS setup questions. Initialize CH-O as system timer.0: AM/B/OS8 Post code 03 Post code 52 60 75 78 7A Description Updates CMOS memory size from memory found in memory test AJlocates memory for Ex!ended BIOS Data Area from base memory. Clean-up work needed betore booting to OS. Uncompress all available language. and Silent logo modules. Save system context for ACP!. update Ihe Kernel Variables. Early CPU Inil Start -. Initialize language and font modules for ADM. and any OEM specifiC information. . RII the free area in FOOOhsegment with OFFh. Initializes all the output devices. Allocale memory for ADM module and uncompress it.. BIOS logo. so thallhe POST lNT09h handler gets control for fRQ1." Initializes the CPU. Detects the presence of Keyboard in KBC port. Enable IRQ·O in PIC for system timer interrupt. End of POST initialization of chipset registers. Early POST initialization of chipset registers.Pfflohy Post-k6dy Tabulka 1. Initializes different devices.. Late POST inmalizanon of chipset registers. Initializes different devices through DIM. Displaying sign·on message. Passes contralto OS Loader (typically INTI9h). etc. and coprocessor in CPU. Initializes IPL devlces controlled by BIOS and option ROMs.

Write CMOS back to RAM and clear screen Pre-boot enable. Write sign·on message to screen. read CMOS location 14h to find the type of video in use. ReadIWrite and verify all CPU regislers tnitialize chips. Size the base memory from 256K 10640K and the exlended memory above 1MB Test base and extended memory. Program chipsel regislers and power-or BIOS defaults. OEM specific. Cyrix CPU specific. If it's not good then ISA tests and clear EISA mode lIag Enable slot 0. Reserved Turn off chipset cache Memory presence lest. serial & parallel ports Reserved 3E 40 41 42 43 44 120 BIOS a Setup - orovoace zilkiadnfm nastavenim poMace 121 . memory presence test. PIE. Inrtialize DMA conlroller 0 and 1. Test memory refresh toggle Blank video. keyboard detect and initialization Test DMA controller 1 Test DMA page registers Reserved Test timer counter 2 Test 8259-1 mask bits Test 8259-2 mask bits Test stuck 8259 interrupt bits. Initialize and ROM's present at locations C800h to EFFFFh Initialize time value Setup virus protect Set boot speed Setup NumLock Baal attempt Spurious Unclaimed NMI Chipset default initialization. parity checking. test firsl 64K memory Early cache initialization. UEI. enable NM I. OEM specific. POST loop.Pfflohy Tabulka ll: BIOS Phoenix 4. or display messages Security password Write CMOS. clear low 64K memory. Detect CPU clock. EXlernal cache-size detection test Setup pages Boat loader Description Processor test. Disable video. Test stuck key Test 8259 interrupt functionality Test stuck NMI bits (parity 1/0 check) Benchmark. BIOS checksum test. initialize keyboard. Processor status. Chipset inilialization. Clear all page registers and CMOS shutdown.0 Post code 01 02 03 04 05 07 08 09 OA OB DC 00 OE OF 10 tl 12-t3 14 15 16 17 18 19 lA lB-iE IF 20 21-2F 30 31 32 33-3B 3C 3D Post code 45 46 47 48-4D 4E 4F 50 51 52 53 60 61 62 63 80 Bl BE BF CO Cl C5 C6 El-EF FF Description Deteat and Inil. Jnitialize interrupt controllers 0 and 1. enable cache before boot Initialize oplion ROM's. System board Enable slots 1-15 Size base and extended memory. CPU and cache initialization Set up inlerrupt vector table. Disable NMI. If the EISA memory checksum is good then EISA is initialized. detect and initialize video adapter Test video memory. setup shadow RAM Test DMA controller 0. early shadow enable for fast boot Cache presence lest. Keyboard controller initialization Test CMOS interface and battery Set up low memory. verificalion Processor test 2. Enable parity checking. Early chipset initialization. Display CPU clock Reserved Sel EISA mode. OEM chipset routines.0 Release 6. Test the base memory lrom 256K to 640K and the exlended memory above 1MB using various bit patterns Test EISA exlended memory Reserved Setup enabled Inhialize and install mouse if present Setup cache controller Display virus protect disable or enable Initialize floppy Initialize hard drive Detect & Inil. SQWV. test the size of on-board memory Early shadcw. Detect the type of keyboard conlroller Initlalize video interface. math coprocessor Reserved Reserved Reserved Mfg. Initialize first 120 interrupt vectors Test CMOS RAM checksum Initialize keyboard. AlE. DMA_ Reset math coprocessor.

107 Auto Detect PCI Clk. 100. 100 adresovanf diskovych bloku. 98 DMA. 49 DPMS.16 beep k6dy. 93 Byte Mode (SPP). 45 B baterie. 66 Boot Up NumLock Status. 39. 102 Doze Mode. 44.Compaq. 39. 37 diskova pole RAID.106 Compatible Mode. 43. 87 cylindr. 100 Advanced Chipset Features. 58. 22. 26 .90 D Delay Prior To Thermal. L2.43. 100 AGp.lOO API. 16 AML. 92 Advanced BIOS Features Setup.BIOSu Award. 15.Rejstiik A Access Mode. 39.16 CMOS Setup. 96 CPU Clock. 35 ACPI.84 disketova mechanika. 26 . 40.49 DRAM Idle Timer. 100. 14.48. 44 AGP Mode. 106 C Cache L1.51. 46 AGP Fast Write. 41 Busmastering. 59. 44 AMI BIOS. 32 COM. 16 Boot Sector Virus Protection. 103 APM. 46 DRAM Timing. 42 Advanced Power Management. 15 APIC. 81. 99.83. Serial port. 54. 56. 27 BIOS Setup Defaults. 80. 91 123 . 51. 57 Combined Mode. 64 CPUID. 37 Compatibility Mode (SPP). 83 AGP Aperture Size. 41 bootovani. 106 CMOS. 100 ASKIR. 63 Award BIOS.84 Centronics mode. 43 CAS. 63. 27 .BIOSu AMI. 86 DIMM. 47. 38 Advanced Configuration and Power Interface. 93. 36. 65 blocking factor.

55. 107 password. 76 I I G Gate A20. 103 Exit Without Saving.infracerveny. 91 CH chipset. 91 pferusenf. 90 p pamet. 105 LPT. 103.107 Hyper-Threading. 65 hibernace. 55. 65 FIR. 17 frekvence. 67 o obrazovka Power. 53. 90 procesory -AMD. 45. 16 kontrola. 16 PIO. 106 . 87 IEEE 1284. 64 . 106 rozhrani .81 Frequency/Voltage Control. 34. 62. 53 Peripheral Bus Controller.93 PnP (Plug and Play). 59 menu . 92 chybova hlasenf. 90. 66 mikroprocesor. 91 heslo. 52 Power Management. 80. 44. 56 OnChip IDE Device. 46 Paralel Port.58 M Mechanical-Off (S5). 35. 80 PCI IDE BusMaster. 34.testy. 52 port . 14 ovladanf Setupu klavesnici.45. 102. 45. 65 PAT. 22 . 58.pruvodce z[ikladnim nastavenim poMace .92 IDE HDD Block Mode. 39.76 Flash ROM. 81. 39 H Halt On. 36.Intel Pentium 4. 22 J Jumper.paralalnfho portu. 25 .102 nastaveni BIOSu.Security.38 =systern. 16 pametova bunka. 52 Restore on AC Power Loss. 46 Multi-Sector Transfers.Rejstffk N 1/0. 15 flash. 72. 109 Init Display First. 90 -SATA. 37 hardware. 83 Full Speed (USB).0 typu a verzi BIOSu. 99 Power Management Setup. 37 postup pH upgradu. 52 reztm . 54 integrovana graficka karla.83 PC Health Status. 52. 52.Power.44 ECP (Extended Capabilities Port).Boot. 86 R RAID. 70 Power. 114 program flash. 105 firmware. 24 125 124 BIOS a Setup . 24. 65 Loading zone. 20 infraeerveny port. 93 Load Fail. 72 Native (Enhanced Mode).55.k6dy. 103 PNPJPCI Configurations. 52. 105 fyzicka struktura.105 informace . 106 North Bridge. 90 HPSIR. 54 PCI Latency Timer. 105 hlava (magneticka). 55 identifikace zakladnf desky a BIOSu. 91 Low Speed (USB).16 pi-enos . 89 IrDa. 82 CRS. 17. 61 PCI. 63 PS2. 51 OnBoard Device. 97 Nibble Mode (SPP). 35. 59. 59. 100 Pre charge. 107 Fire Wire. 93 . 104 RS-232C. 106 EIDE (IDE).74. 100 High Speed (USB).90. 43.41 E ECC. 19. 107 POST. 44 Integrated Peripherals. 106. 107 . 107 IRQ. 46 Power Saving. 36.(E)IDE.95 Phoenix BIOS. 79 HDD BlockMode.(E) IDE.systemove prostredky.dat. 59.102 IDE (EIDE).83 -CMOS.99 RAS. 106 ESCD. 36. 43. 56. 86. 45 Reset Configuration Data. 109 . 59.Save Defaults. 23. 72 propojka. 59. 39 grafieka karta. 92 .40. 41 . 59. 43 prekompenzace. 58. 45. 21 _ 0 zobrazovacim adapteru. 40. 25. 20. 37 Refresh Rate. 80 nulovy cyklus.118 . 71 idantifikacni cislo mikroprocesoru.0 hardwaru poeitaee. 35. 80 pevny disk . 89 L LBA. 92 Enhanced Mode. 54.116 .infraeerveneho portu. 51 Power Button Mode. 30 F Fan Speed. 107 I Q Quick Power On Self Test. 84 reakce na POST-testy. 106. 63 FSB. 100 menu Advanced. 36 EPP (Enhanced Parallel Port).datovych sektoru.pocitace. 15 freeware. 54 pretaktovanf. 58. 55 operacni -pamet.paralelnf. 20. 53. 87 MPS.98. 54 PCI/VGA Palette Snoop. 75. 46 POST ~ chybova hlasenf. 106 IEEE 1394 FireWire.

67 Voltage. 31 61 SIR. 56. 40 sektor. 16 50 software. 99 Vltava2000. 34 zneeeni modulu. 86 Thermal. 84 zvukove sigmily. 104 upgrade (flash) BIOSu. 32 Standby Mode (Sl/POS). 86 Throttle Slow Clock Ratio. Rejstffk tepelmi ochrana. 46. 65. 98 S SATA. 100 System Controller.92 porta. 67 Save Defaults. 90 Super 10 Device. 30 Shutdown Temperature. 66 Suspend Mode (S3/ST). 57 Supervisor Password. 49 Suspend to disk (STD). 36. 15 vymazanl obsahu Setupu. 29. 80 SPD (Serial Presence Detect). 38 Virus Warning. T TCe. 47. V VIR SYNC + Blank. 20 stopa. 80 systemove _ prostfedky _ zdroje. 66 uvodnf obrazovky. 60. 107 Sleeping (SI-S3). 21 video. 16 vyrobci BIOSu. 52 R fadic RAID. 33. 95 Save & Exit Setup. 70 USB. 43. 1. 50 Working (SO). 57 Setup. 67 Universal Serial Bus.100 start pocitace. 38 vlakno. 36. 76 verze BIOSu.58 security. U UART.90 Serial port. 100 Soft-Off by PWR-BTTN. 19.58 ukonceni Setupu. COM.104 User Password. 83 SPP (Standard Parallel Port). 69. 104 univerzalni seriova sMrnice USB. 63 Standard CMOS Setup. 20. serial ATA. 86 volba Exit. 56. 61. 91 Soft-Off (S4). 71 South Bridge. 65 SCR. Bez programovanf a be hem 15 minut. 71. 65. 26 S setrem energii. 107 Z zakladnideska. 100 Suspend to RAM. 80. 49.cz umozriuje provozovat vlastnf internetovy obchod. 37 virus.51. 70 zaflzeni IDE. 59 Spread Spectrum. 102 Chcete svuj novyobchod? Mftobchod na lntemetu? Za petnsct: minutje VaS! W Wait for F1 If Error. co urnfre: prodavejte. 80. 64 vrstvy BIOSu. 43. 100 X XCRS. 42 Wake Up.r .100 SMART. 43. 86 126 BIOS a Setup prDvodce zilkiadnrm nastavenrm pocftace . Soustredte se na to.81 zapis do pameti. 49 vadny cip BIOSu.

HARDWARE ucetmice pro pokroci!e a Poi5itacove sfte pro zacfnajfci sprevce. . a.) Tato velmi praktlcka publikace je koncipovana tak.v poertacove firme za provoz pocttacove site.knihy.e principya pop lsovane postupy jsou i pres mirne odlisny vzhled konfigura6nich nabidek platne pro nastavenf BIOSu vsech nejrozsirenejsich v9robcu: AMI. doporucena • Sezplatna telefonni linka: 800555513 ISBN 80-251-0148-7 PRODEJNi KOD K0991 cena 147 Kc 227 Sk 9788025 I II 101483 . jei. se jako dosud [edlna v cestine pine zab9va tajemstvimi nastaveni BIOSu.flash") BIOSu Re$eni konfliktu ruznych zafizeni (p~erI.cpress. i. ve ktere je BIOS na vasern pocltaci ulozen. Sve bohate zkusenostl z udri:by a oprav pocttacoveho hardwaru i padaqcqlcke schopnosti zurocil uz v knihach TisMrny Prakticky pr(Jvodce uiivatele. kdy ale naslane nejakY problem . Ve chvdl. Award.napilklad po pridanl novaho hardwaru nebo pf peruse stavaiiciho ..BIOS o autorovi: aSetu~ Zatfmco svernu opera6nfmu systemu caste uzivatele rozurnsll a dokazi bez obtizl pracovat ve Windows nebo Linuxu. kterY mall na svern pocltacl vsichni. z nichz dYe vysly jii: v nekolika vydanich. system. Naleznete v ni vysvetlujid popisy cbybovych hlaseni.se s 810Sem setkava]] a rrmozi si nedokazl poradit s provedenim potrebnych nastaveni. 28. V soucasnosf zodpovlde jako systernovi inzany.4Senf. DMA apod. Jim zustava skryt. absolvent Vysoke akoly dopravy a spoiu v Zilini) wucoval deset let praci na PC. Zarazeni publikaee Computer Press.cz 9pgrade (tzv.s. dubna 48 63500 Sma objednavelte na: www. nam.cz distribuce@cpress. ale i navod k upgradu BIOSu pornocl prepsani pameti flash. Ternto uzivatelum je ur6ena dalsl publikace z pera zkuseneho autora. Kniha objasr'iuje"~ejmena ~asledujici problernatiku: • • • • • Zakladnl seznamsni s hardwarem pocitace Obvykle polozky Setupu pro konfiguraci BIOSu POSrtesty a chybova hlasenl I Jaroslav Horak (*1959). V publikaci zlskate zdatneho pomocnika pf upgradu pocltacoveho hardwaru. Phoenix. pri pfstaktovani procesoru nebo jine potrebs zmeny vnitfni konfigurace. feseni potiz1s funqovanim pocitace.