P. 1
BIOS a Setup

BIOS a Setup

|Views: 413|Likes:
Published by NamestiMiru

More info:

Published by: NamestiMiru on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

pdf

text

original

pruvodce zakladnirn nastavenim pocitace

Instalace a nastaveAf hardware Optimalizaee vtkC1tnu POST testy a chybov8 Ilda-s:eni Upgrade Bl~U

lJsah
Uvod

11

BIOS
1.1 1.2 Poslanl BIOSu
Uspoiadani BIOSu
Vrstvy BIOSu yYrobci BIOSu Baterie Vymazan! obsahu Setupu

13
14 15
15 16 16 16

1.3

Informace

0

poufltem hardwaru

17

Start pocitace a POST-testy
2.1 2.2
Start pocitace Uvodni obrazovky
Informace Informace Informace
0 zobrazovactrn

19
20 20
20 21 22

adapteru

0 typu a verzi BIOSu 0 hardwaru

pocttace

2.3 2.4 2.5

Chybova hlaseni POST·k6dy Beep k6dy
Beep k6dy BIOSu AMI Beep k6dy BIOSu Award Beep k6dy Compaq

24 25 26
26 27 27

Setup
3.1 3.2
Uvodni obrazovka Standard CMOS Setup Prace se zanzeruml IDE
Disketova Video Halt On - Reakce na POST-testy Operacnl parnet mechanika

29
31 32 33 37 37 37 38 38

3.3

Advanced BIOS Features Setup

-------------------------------------------------------

7

Obsah

Menu Boot

3.4

Advanced Chipset Features
Integrovana graflcka karta Menu Advanced

41
42

FSB (Front Side Bus) Znacent rnodulu

83 84

3.5 3.6 3.7

Power Management Setup
Obrazovka Power

45 45 46
51 52
53

5.5

0 mikroprocesoru
Tepelna ochrana Hyper-Threading CPUID - identifikacnf clslo mikroprocesoru

86
86 86
87

PNPIPCI Configurations
Menu Advanced

Integrated Peripherals
OnChip IDE Device OnBoard Device Super 10 Device Menu Advanced

5.6 5.7

54 55
56 5.8 5.9 5.10

0 integrovane graficke karte 0 pevnem disku (E)IDE Fyzicka struktura
Rozhranf (E)I DE

89
90

90 92
95

0 pevnem disku SATA 0 diskovjch polich RAID 0 setreni energll (Power Management, ACPI)
APM (Advanced Power Management) ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

57
59 61 63 64 65 65 66

3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

PC Health Status FrequencyIVoltage Contlol
Menu Power

98 99 100
100 102 104

Load FaiJ- Save Defaults, BIOS Setup Defaults Prace s hesly - Supervisor Password, User Password
Menu Security

5.11 5.12

0 PnP a systemovjch zdrojich 0 rozhranich pocitace

Ukonceni setupu - Save & Exit Setup, Exit Without Saving
votba Exit

o IEEE 1394 FireWire
o o
retimech Standardnf systernove

o univerzalnr

seriove sbernici

USB (Universal Serial Bus)

104
105

67
67

paralelnlho portu
prostredky portu

porto

4

Upgrade (flash) BIOSu
4.1 Postup pn upgradu
Identifikace zakladn: desky a BIOSu softwaru flash Pffprava potrebneho Nastavenf BIOSu Prace s programem Kontrola

69
70
71 71 72 72
76

rezlmech infracerveneho

106 107 107

Slovnicek Piilohy
Procesory Intel Pentium 4 Procesory AMD Post-k6dY

109

113
114 116 118

4.2

Co kdyZ:se to nepovede?

76

5

o hardwaru
5.1 5.2 5.3 5.4 0 z<ikladnidesce 0 frekvencich 0 chipsetu
PAT (Intel® Performance Acceleration Technology)

79
80 81 82 83 83 83

Rejstiik

123

0 pameti
SPD (Serial Presence Detect)

8
BIOS

a

Setup - provo dee zakladn{m nastavenfm

poCftace

9

Tato potrebna cinnost pfedstavuja urcite nebezpeci. zaradil jsem na konec knihy kapitolu vysvetJujicf mnoho pojmu souvisejicfch s nastavovanfrn vlastnostf PC. takjakje Setupy nabfzeji. Je jakymsi uvodem do problematiky. Jeho poslanf a zakladni konstrukci je venovanaprvn( kapitola knihy nazvana BIOS. . v niz jsou vysvetleny jednotlive konfiguracni fadky programu Setup.. ktere je potfeba znat ph praci s programem Setup. Proto jsem aJespoi'i ty nejdUlezitejsi z nich uvedl v Piilohdch. Jsou zde zakladnf inform ace 0 parametrech mikroprocesoru a dale pfehled nekterych POST-testa yY_ robeu BIOSu. Vyklad jsem rozdeli1 do jednotlivych obrazovek. Pusti-Ii se do eteni nekdo mene znaly. ktera se objevi behem poruchy. nektere detaily konkretnfho Setupu konkretnf zakladnf desky se mohou lisit. Dozvfme se. a navfe ruzne varianty stejneho vyrobee.vypaleni spatneho programu do pameti BIOSu. co delat v pffpade neiispeehu . doeteme se zde 0 vjrobcfch BIOSu i 0 dUIeZitosti baterie zalohujici nastavenf BIOSu. kdo chtejf porozumst detailnejsfrnu nastavenf parametrU pocftaceoVets ina uzivatelu PC zna praei s operaenfm system (nejcasteji Windows). ale pokud nektery z rnnoha konfiguraenfch fadku potfebuje objasneni. Tato kapitola nenf nejakou vseobeenou ueebnicf hardwaru. Dale jsem sem zaradil popis chybovych hlaseni. PH zadavani parametru v Setupu je nutne zmit mnoho detailnfch informacf 0 hardwaru PC. ze knihu nebudou cist iiplni zaeatecnfei. nebude popis nikdy vycerpavajfcf. kdo zakladm desku oZivuje. Abych usnadnil pochopeni vsech souvislostt. kapitolu 0 hardtoaru. ctvrld kapitola Upgrade (flash) BIOSu je venovana postupum. je program BIOS.. at uz jde 0 samotna textova hlasenf. jimiz se hardware zakladnf desky nastavuje. II . Predposlednf. Tim. Pfitom spravna konfigurace zakladnf desky a vsech komponent uvnitf pocftacove skffne rna zasadni vliv na vykon a vlastnosti ceIeho pocitace.I ~~----~-------------------------------------'l I Uvoa I I Uvod Moje kniha je urcena tern. ale ctenan majfci 0 konstrukci pocitace ureitou predstavu. takze jsem se krorne popisu samotne flash BIOSu kratee zastavil u toho. najdete jej zde. jak zjistit zakladni informace 0 BIOSu a hardwaru pocftace.Start pocitace a POST-testy je podstatns obsahlejsf. Bohuzal existuje mnoho Setupf od rUznych vjrobcu. I . zvukove beep k6dy nebo cfsla POST-testu. na konci knihy. ktere muzeme pousft pfi prepisovanf BIOSu novou verzi. ale pfed obrazovkami Windows je ukryto mnoho zakladnfeh nastavenf hardwarovyeh prvku pocitace. Druhci kapitola .. Popisuje start po- Ii I I Citace z hlediska hardwaru.Setup . Predpokladam. Zde jsem se snazil vysvetlit nektere pojmy. kde jsou pops any vrstvy BIOSu. Pfestoze jsem vycMzel znekolika Setupu. zaradil jsem na konec ptitou.i Tfeti kapitola .je nosnou castf knihy.

I I I j Ij I I I III 'i I I kapitola 1 BIOS I. .

. nernusr by!: vzo. . zasunutem do patice zakladnf Zakladni deska je tim co sp . .1: Ptinck: B{OSu Obrazek 1.~-_ ---"'-r-_.etrl. tvofene rUznjrni pffkazy a funkcemi. ~~~bie. nezavislc na mome~talne . druh procesoru zasazeny v patici atd.operaeme YJ~ _:vmS! "prekladacem" rnezi hardwarovymi castmi PC a 0 eraeVllC1 ~:~!e~::e: -d op. kam se ukladajf jednotliva nastaveni. PH startu systemu se naetou jejich ovladaee (ty jsou soucast! Windows) a vytvoff se tak tfeti vrstva BIOSu. pracujfci. _~.zity. N a zakladni desce jsou elektronieke obvody tvoffcf chipset. Vsschny tyto komponenty nesou inform ace samy 0 sobe ve vlastnich pameteeh ROM (tuto cast BIOSu ulozenou na pndavnych kartaeh oznacujeme jako firmware). y . protoze software komunikuje pouze s operacnfrn system em.Ch rne. Tyto tfi vrstvy BIOSu zarucujf komunikaci mezi aplikacf a operacnim system em na rUznych druzich hardwaru. Operacnl syste'!l _J " I I [ ObriJzek 1. - -. zavisf cely vykon poeitace. je potre a progra (B . typ pameti.). jak a kam maji ulozit soubory nebo jak tisknout atd.2: Starsf a novejSf provedenf imegroveneno obvodu 5 BIOSem Tip: Z predesUiho vykladu le zi'eJme. J e zde zapsan vlastnf program BIOS a jeho data .Vda S..en~. sbernics integroPI v porty . ze se BIOS sklada Z n)znych ovladaM. . nikoliv s hardwarem.BIOS 1 1. System si tak dokaze detekovat disketovou mechaniku. vo !~~~s~~a~~eBy~~c... vane erif . Pokucl nemate originalnf ovladaee._~!' warn. V praxi to znamena.rozhrani {API} \. h -l<l _. Fyzicky je BIOS ulozen ve vlastnfm integrovanem desky. Tim se komunikace mezi vsemi komponentami PC zjednodusuje. ojuje vsec ny uuy pocltace (procesor. Tim programem je BIOS k aS1C npu utput System). povrc u.2 v Usporadanf BIOSu Vrstvy BIOSu Ureita cast BIOSuje vypalena do eipu pameti Flash ROM. Druhou vrstvu BIOSu tvoff eip s nazvern CMOS.--- .. ze si BIOS vytvoff tzv.1 BIOS Poslanr BIOSu v 1. I .ov.. sektorU atd.y zarucena spravna funkcnost a tim stabilita systemu! 14 BI05 a Setup pruvodce ztJkladn{m nastavenfm poCfta{. mnoho z nich detekuje BIOS automaticky).i operacnfm s¥stemem a hardwarern. Operacnf system tecry nekomunlkuje s hardWarem. Tyto inform ace jsou k dispozici po startu poeftaee.e 15 ..informace 0 moznych komponentaeh zakladnf de sky (ktere komponenty jsou na desce skuteene pou.. poce av.. Deje se to tak. ve slotech jsou zasunuty rozsifujicf karty.::mmu ~yst~mu se tvili "stale stejne".. ze se programy nemusi starat. ktera provede obsluha PC programern Setup (Setup je soueastf kazdeho BIOSu). jenz desku OZivIa vzajemne prizpusobt parametry jejfeh k~:. Proto $[ instalujte do operacnfho systemu jen ovladace dodavane od vyrobce daneho zaifzenr.. upravfme v Setupu.e.. obvodu. je v podstate tvoren sadou ovladaeu zakladnfeh komponent s sternu N a tom. ale jan s oVlaaaci.' m" very JeJlCh spo 1upraei umoznf.____ r Aplikc:lcnll .i~~ly ~ak~adnf desky a pfedava je vyssi vrstve PC . JednotIive prvky desky se vsak mezi s~bou mu81'd om UVl..aplikacnf programove rozhrani). Aplikaee tedy preda pffkaz API a to zajisti vse potrebne pro provedeni tohoto pfikazu. jak budou pracovat mezi sebou jednotlivs dily.. PH rozdilnych konfiguracich hardwaru je tak vzdy zaruceno standardni rozhrani pro operaenf systemy. st~Pbma vystupni kt . API (Application Programming Interface . mikroprocesor. ale nemusi se zajimat 0 konkr~tnf para~e:rym dat.. z niz Izejen eist (nebo ji preps at specialmrn programem flash)..) . disky. Parnef CMOS je trvale zalohovana knoflfkovym lithiovym napajecfrn Clankem. uzeme SI uvest maly pffklad: Diky BIOSu vidi 0 eracnf s t' ~~:~uJa(ko ~ltOzhllste uhn:isem ukladat a efst.dy mohou s?olu~racovat s hardwarem rnznych vyrobef v odlisnych r~clC . " 0 ~~ ---.

. Cas propojeni zkratovacfeh pinu by mel bjt alespoii pet sekund.3 Informace 0 pouzitem hardwaru Vyrobci BIOSu BIOS je stejne jako ostatni komponenty zakladnf desky vyraMn specializovanYmi vyrobei. Phoenix BIOS (www.je v soueasne doM asi nejrozsfrenejSfm BIOSem mezi zakladnfmi deskami viibec.eom) . musf byt napajena z haterie. uvidfme obrazovky programu v jednotlivyc api 0 ae . u hodinars koupfme stejny typ a baterii vlozfrne na mfsto. TY. pamef CMOS je napajena z baterie. jsme zapomneH heslo pro vstup do BIOSu).3: 3pinovy jumper 16 BIOS a Setup . Odpojenfm baterie vsak vymazema udaje z pameti CMOS.com) .byI dlouhou dobou prumyslovjm standardem kompatibility a je zarukou v kvalits POST a v perfektnf dokumentaei. V roce 1998 byla firma koupena spolecnostf Phoenix. pouze sijej upravf. Propojkou pak propojime prazdny pin se sousedmm. Nemusfme kvuli tomu vytahovat baterii z patice. 'Bude-li treba. U prepfnace se tremi piny slouzf dvajako "nosi<~"propojky.hu). CMOS Checksum Failure). Opatrne ji ze zakladm desky vyjmeme.~?_0f~ :~ar'e~ a podava dostateene mnozstvf infer(vvww:aida32.amibios.award.BIOS Jakjiz bylo receno. U dvoupinoveho jumperu proste oba piny zkratujeme.firma svlij vyrobek prodava jako OEM a umoziiuje tak zmenu kddu. ze se clanek vybije. ale na kaide zakladnf desee najdeme prepfnac (jumper). 1. ~t~oft Sandbra.l:i :~i~:\ezimy prace. vani Setupu budeme. Na kaZde zakladnf desee tedy najdeme baterii ueenou pro napajanf pameti BIOSu. V manualech a popiseeh d Hlavne nas budou ~aJl~at soueasn~ a ht" e neco je moine zjistit ve Windows. ve kterem je ukryt BIOS (na konei knihy je tomu venovana kapitoIa 4 _ Upgrade (flash) BIOSu). Vymazani obsahu Setupu Nekdy potrebujeme obsah baterie CMOS vymazat (napf. Existuje jieh polepsf informaee do~tan:me pros re n . ale nejsoucastek tyto udaje najdeme P~l_?~~~~~z~p~cializOvanyeh programu. V takovern pffpade musfme baterii vymenit. pnpadne se hehern POST-testu ukaze hlaseni upozoriiujfcf na nesrovnalosti v pameti CMOS (napf. Zavada se projevf tak. "I I prepravnl pcloha Obrazek 1. pHcemz si zapamatujeme polaritu (zpravidla je kladny pol nahora). I I. ktery je pro oso m pOUZl1 e . h k it I' h mad. PH nastavoidet iln "" informaee 0 instalovanem hardwaru.com) .r: .pravodce lflkladnfm nesteventm oocttece 17 . ze se zaene opozd'ovat systemovy cas.. V pffpads potreby je vsak mozne nahrat do Flash ROM DOVOU verzi BIOSu. stejny jako se pouzfva pro naramkova hodinky. takze budeme muset BIOS znovu nastavit. Vk od tematu k nfi se vsak budeme casto vracet. Tohoto BlOSu vyuzlvaji hlavne dalsi vyrobci pocitacu. Je take velrni rozsfren. Naproti tomu cast BIOSu ulozena v parneti Flash ROM.potrebo~at C? ne. .phoenix. K tomu slouzf utility flash umoznujicf zapis do eipu.I I Kapitola 1. CMOS Battery State Low. Nynf si dovolfm malou odboc u v • Baterie Aby si parnef CMOS pamatovala iidaje. Jde a maly knoflikovJ clanek. U starsfeh pocftacu se muze stat. s jehoz pomoef obsah baterie CMOS vymaZeme. d) Ja budu pouzfvat program AIDA32 R merne hodne (napr. N ejznamejsfmi jsou: • • AMI BIOS (http://www. cfmz baterii vymaZeme. ale i nadale se muzete setkat s BlOSy pod hlaviekou Award. nepotrebuje zadny trvaly zdroj napajenf. nebo 3 piny.. nebof nemusi psat k6d od zaMtku. Jumper bjva oznaeen CMOS clear a rna bud 2. Award BIOS (www.

.I ~ I I kapitola 2 Start -""tace -. poel a POS -t ..

nou a BIOS nas 0 poruse informuje (hlasenim na obrazovce. BIOS Release Number ukazujici verzi BIOSu (po prepsam DaIsrm u ajem je .11 0 plug-and-play a systrfmovych zdrojich). LAN). nebo beep kodem). v " . Obrazek 2.. Ten je ulozen na nekterem z datovych medii (nejcasteji na pevnem disku. pgr . V teto kapitole sf strucne popfsems kroky probfhajfcf behem startu pocftace a pak se zastavime u krocieh: nekterych skutecnostf dulezitych pro praktickou praci. z nichz vytvoff API. JestIize rna nektery hardwarovy prvek poruchu.10.. Po nalezenf nacte zavadec operaeni system a ten dale naets vsechny ovladaes pottebne pro komunikaci s API (a jeho prostrednictvfm s hardwarem PC). 2. Ve ~PO?ni ~asti ob~a~~. id tifikacnf k6d (BIOS Reference Number). ESCD) do parnsti CMOS (viz kap.t~me vyr v 'h 'b BIOSu odlisna proto se jf nebudu venovat.:1: Informace 0 grafickB karte ___ BIOS a Setup . .1 1. PCl.Start pocftace a POST-testy 2 2. vyhleda BIOS zavadec operacnfho systemu.05.pravoac» zakladnfm nastaven{m pocfta{. Uvodn! obrazovky cinnost jsou dulezite informace. . patice procesorn a parnstf) a z jejich pamatt ROM pfecte informace. POST-testy neprobsh. CD-ROM. NVIDIA TNT 2 Model 64 VGA 810S Version 3. 2 Pro praktickou BIOSu. Pote spustf BIOS testy POST (Power On Self Test).'AlDA32 Stejne tidaje pohodlneji a rychleji zjistfme pomoci programu . 5. ldenti?kace Udaj~ je poz nehoz vyc..20 -------------- typ graficke karty . idai .00 Copyright (C) 1996-2000 NVIDIA Corp 320MB RAM kratkou dobu) informaci Obrazek 2. Start BIOSu probfM ve vice Nejdffve BIOS prohledne vsechny sloty (ISA. • • Na prvnim radku obrazovky vidfme vyrobee BIOSu. AGp. ale muze to bft i disketa. uklada si tyto udaje (tzv. jimiz zjistf jaky je v pocftaci hardware.e 21 .:~a~~~~:~~e~ke. objevujici se na obrazovce behem startu Informace 0 zobrazovacim adapteru Zpocatku uvidfme v levem hornim rohu obrazovky (pomerns o instalovanem zobrazovacfm adapteru. Pokud jsou POST v poradku. merne sIozrta a pro kazde 0 vyro ce . Start pocitace a POST-testy Start pocftace Informace 0 typu a verzi BIOSu Pak se nam BIOS pfedstavi svymi identifikacnfrni cisly.00.k 4U ade (flash) BIOSu) BIOSu zde spatfime novejsi tidaj. 3. a . Po uspesnem provedenf POST-testu se na obrazovce objevf seznam hardwarovych prvku pocitace. Aby to nemusel de- • Iat pri kazdem startu. VIZ ap.II Kapitola 2 .2: Identifikaeni elsla BIOSu '-~---. 2.ouzity cipset.

Informace 0 hardwaru pocitace :formace.frekvence mikroprocesoru. Ptevod rneziobema jednotkami nenf a. CPUID/ucode ID . Cache Memory . V lev em sloupci Diskette Drive A . • • Sec.druhy disk na primarnfrn kanalu nemame. PrimSlave Disk .ek-aWckecrSelne sQustavy. tedy Base + Extended.4: Hardware poc{tace Tip: Odaje 0 discfch se tykajf pquze diskti IDE. JeJl presny obsah Bemuze lisit (po~ n prfkladu.Master Disk . Jde 0 poziistatek z dob DOSu. kanalu pracuje jako master mechanika • I. neba MS. coz je dnes standardnf hodnota.stavaji. Hodl'lota 1 024 WcMzr z bim3n1r ¢fselne spul:>tavy ~ Je to 210. Jak jsme mRlt zq. j6\l( benem POS1·t. ale dnes je integrovana v mikroprocesoru. . Prim. Pokud buderne mrtlnstarovany disky SAiA.ezakfadnfm nastavenrm pocrtace 23 .KapitoJa 2 ~ Start pocftace a POST-testy V levem sloupci hornf casti obrazovky jsou uvedeny iidaje • AIDA32 v3. Velikost operaem pameti naseho pocftace je 128 ME. peimem disku (Vysvetlenf k terminologii pevnyeh disku je v kapitole 5. 22 BIOS a Setup prCivOdc.80 i±I ~ S . Updale n If necessary.identiflkaenf k6d mikroprocesoru pitole 5. kdy mely pocitace operaem parnef rozdelenou na zakladnf (Base) a rozsffenou (Extended). temer vzdy to bude mechanika 3.typ mikroprocesoru.!!! System Pravy hornf sloupec ukazuje tidaje • pameti umfstene na zakladnf desce. Master Disk .:-nvneJd~leZlteJslch udaJu vypise dle verze a vYrobce BIOSu) ale ty u v~ o~r1?.:p BIOS Type Properties BIOS Type BIOS Message BIOS Date Value Award Phoenix. nemus'J bS't 1/ tabulbe uvedeny. Computer Motherboard $CPU 0 mikroprocesoru: CPU type . 0 velikosti I Field ~BIOS .ani na sekundarnfrn kanalu nepracuje druhy disk. kapacita je 40 GB (tiplne presne 38. Ta by la drfve soucas ti zakladnf desky (proto ji najdeme spoleens s iidaji 0 operaenf pameti). •£ v es .:v~~l:y.velikost pamsti cache. CPU Clock . ou .Motherboard I!Illl Memory I!Illl SPD ~Award ~Award § Video $810S ~ . Maximalnf velikost pameti Base byla 640 KB.~~~~t ~a~r'1TI test_o':. Extended Memory Size . DisPlay Mu~imedia ~a ~ Chipset Manufacturer Name Product InformaliOn Phoenix Technologies Ltd.an~p~~~ti.j storage Input OO·~ Video BIOS is more than 2 years Old.phoer'ix.I·~m ~Company Base Memory Size . ktery vidfta na obraz'. ar: ware poc~tace.velikost zakladnf pamsti. SecSlave Disk .velikost rozsffene pameti. ?et:~ci pevBIOS az po uspesnem ukonceni test.typ disketove mechaniky.ku 2 4 HeJ udezl eJsll~.estu.na sekundarnfm CD-ROM. protokolem ATA 33.08 GB . Metoda adresovanf sektorii je LBA.5" s kapacitou 1.44 ME.Award BIOS v6..5 a hardwaruiO mikroprocesoru).la P:oobih~j~:?c~. VSe si uvedeme na .com!en!Product8ldefaun.7 0 hardwaru/O (E)lDE). zjisvten~ POS!-t:~ty. Stfednf cast tabulky POST obsahuje tidaje 0 dalsim hardwaru jsou shromazdsny udaje 0 externfch pametovych jednotkach: • • pocitace.GB je opet 1 024x vetSf nez MB).. JfP~ Vefikast pameti je uv<idena hue!'v KB..00PG 0512812002 05128AJ2 06t16AJ1 • • (0 co jde. pnpadne cf. BIOS Date EiJ 1!fJ Operating System EiJ ~ Server ' EiJ . EiJ~ $ • . • Obrazek 2. Beh~m uspesneho prubehu nych diskil). Informace o jejich nalezenf se vsak urciteop. ale f 024.3.tidaje 0 disku master primamfho kanalu. Informace a BIOSu (AIDA32) D r' dOL te:t~~e n: ~z~~!~a~~~~ou V' . Obriizek 2. Z hlediska Windows (ktere jiZ takto pamef nedelf) ajejich aplikacfje dUleZity soueet obou udaju. rozhranf pracuje podle protokolu ATA 100. je vysvetleno v ka- I®I CPUID 1>. 000. httPIMww. o~mace zu.

zpravidla je opet po menit baterii CMOS. v nichZ najdeme typ zaffzenf (napf. pocitace.4 POST-k6dy . net v CMOS RAM Start systemu z diskety se nepodaftl Chyba fadice DMA BIOS nemuzs komunikovat BIOS nemuze komunikovat Chyba kanalu prerusenf x Problem s ktavesntcr Chyba 5 kontrolerern 5 kontrolerern je • • Serial port(s) .elze.typ displeje je opet prezitkem z dffvejska. nenf pi'ipojen k napajenl) Chyba ve velikosti napcljecfho napetf procesoru Chyby behem testti Nepracuje brana A20 kontroh§ru klavesnice Chyba v dek6dovanf adresy 2. FDD Controller Failure HOD Controller Failure INTR #x Error Keybo a rd Error KB/lnterface Error v konektoru klavesnlce Parity Error ???? Memory Parity Error at I/O Card Parity Error at Chyba parity v systernove parnetl na neznarne adrese 2. takze fada udajO pouze problikne. diagnostick9m progtamern (viz obrazovky progralllu AIDA v mnoha kapitofach knihy).. . na kterych komunikuji seriove porty PC.3 Hliisenl No CPU installed xxxxx xxxxx Chybova hlasenf Popis Nenalezenf zailzenf v systsmove v rozsilujfcfrn slotu Uspesny prilbeh testu Chyba parity Karta parnetl na adrese xxxxx rna chybu na adrese xxxxx Pokud se nektery z POST-testu nepodan.ukazuje tabulka (vychazsl jsem z chybovych hlasem AMI BIOSu).A20 Error Address Line Short vyrobce BIOSu: . Menici se efsla pray€! probfhajfcfho Nove BIOSy . Dfky tonektera z POST-kontrol s. uiivame dva porty s beznjrni adresarni. Fyzicka velikost pameti na zakladnf desce je jina. 24 BIOS a Setup . " dil nekolik ukazek k6du POST-testu vtrobc~ B!. POST-k6du. Tip: V dnesnfeh pocftaofch probfM start velmi rychle. DUlezite jsou sloupeeky Device Class. testy se zays. ukazuje obsazene pamefove banky. ~ogIcky te y YBIOSy upravovane velkymi VYrObClpocltacu. ktera tato zaffzeni pouzivajf. Hodnoty v pameti CMOS RAM jsou vadne nebo chybf Typ videa uloteny v CMOS nenf detakovan Blosem. Pokud POST-testu vidfme v pravem spodrum . tv' ch produktii a ty samozrejme pouzivajr ruzKatdy vyrobce vsak nabfzi ne~olik v~na:ebs l~ moine zaradit do phlohy vsechn. • "' o. bude ji tfeba vymenit Kontrolnf soucet je chybnY. tu na obrazovku. Navic existuji POST-testy pr. Zastavit je 1ll0~eme pomocr klavesy Pause (a start nekofikratzopakovat).KapitoJa 2 . V pameti je zapsano n~co ji~eho treba net v debe vytvorenf kontrolnfho souctu.o BIOSu odpovidat nezbude.y o~J_11e?1 ne k6dy pro POST-te~ty. Na nasern PC poParalel Port(s) .'YPISUJI pru~eh POST:te~ohU obrazovky nebo v ramecku na obrazovce. hlednout na V/WW-strankach vyrobce. dlsketove mechaniky pevneho disku Poslednf cast tabulky ukazuje zanzeni komunikujicf prostrednictvim sbernics PCr. Pro predstavu jsern do ~r. t vi uvidfrne cislo nepodareneho testu. Dnes se pouZivaji hradne displeje a monitory normy YGA. NejcastejSf hlasenf.. MOzeme Ie take zJlstit pozdeji.1o~y z. Do Not Enable Cache CMOS Battery State Low CMOS Checksum Failure Popis Vadna pamef cache Nfzke napetf baterie CMOS.adresy.12 0 hardwaru/O rozhrsnict.a a POST-testu najdeme na WW'Vif-strankach mu muzeme presne identifikovat chybu. je 0 tom uZivatel informovan na obrazovce.adresa paralelniho portu. System completed On Self Test PowerPOST-testy probehly (ispesne Zacalo vyhledavanf zavadecs operacnfho systernu Computer now booting from operating system Tabulka 2.~ Chybova hlasenr POST-testD desky nenf mikroprocesor System failed CPU test System failed memory test No keyboard detected No floppy disk detected No IDE hard disk detected CPU temperature CPU fan failed CPU voltage out of range too high V socketu lakladnf Spatny test CPU Spatny test operacnr pamiW (zpravidla nejsou DIMMy ve slotech) Nenalezena klavesnice Nenalezena disketova mechanika Nenalezen pevny disk (na sbernlci IDE) Vysoka teplota CPU (asi spravne neprac4ie ventilator mikroprocesoru) Chyba ventilatoru mikroprocesoru (napf.provoaoe zakladnfm nastavenfm pocl1ace 25 . Diskette Boot Failure DMA Error . nez se porozPokud tedy tabulky v Prfloze nebudou vasemu . kontroIer IDE) a IRQ s pferusenimi. yznam 8042 Gate . vy_ Hlasenl Cache Memory Bad.Start pocftace a POST-testy Y pravem sloupci strednf casti tabulky najdeme: • Display Type .aIa . • DDR SDRAM at Bank Poznamka Konfiguracf porto $9 CMOS System Options Not Set CMOS Display Type Mismatch CMOS Memory Size Mismatch _ zapsano zabjva kapitola 5.O~il.

Jejf pffcinou muze by! bud ohyba ve video ROM.). ze vyjmeme vsechny rozsifujici desky ze zakladm de sky.beep k6dy. nebo je adapter spatne zasunut ve slotu. Jednou z a • "' vO 0 Beep k6d 1 kratke 1 dlouhe. nebo Tip: Obecne platr.tsavoace :a!Jkladn{m nastavenfm po6ftace 27 . 1 kratke. patrne DIMM Chyba v obsahu RAM Tabulka 2. Vyznam signahl je zpravidla uveden v popisu zakladni desky. 2 dlouhe Tabulka 2. Chyba videa: video DAC je vadna. presto uvedu alespoii nejznamejsf k6dy. muzeme se pokusit vyresit problem: • • V pffpade chyb 1-3 zkusfme pouZit jine pamefove moduly. je nutna zkontrolovat ventilator nebo spatna parnef videokarty 2 3 4 5 6 7 Nepracuje timer zakladn] desky Chyba v CPU (maze bYt spatne zasazeny ve slotu. je chyba v zobrazovacfm adapteru atd. Castou pncinou je rovnez nedotlacena videokarta ve slotu AGP (ktery rna dye rady konektorU nad sebou).Start pocftace a POST-testy 2. udsje v pameti ROM jsou chybne ill Celkova chyba (pffcina neznarna) Chyba vldeoadapteru Chyba AGP videa (nejcasteji rozsirujrcr karta) Spatna operacnt parnet. PUJl. . pocrtaen ._ Chyba kontro Iru 0 soucVtu BIOS ROM .l treba zKontrolovat propoien ._. V pffpade chyby 8 vyzkousime jiny videoadapter. nebyl detekovan monitor.le5Ky. • 26 BIOS a Setup . nsoo je vadna video RAM POST-testy byly uspesne Beep kody Compaq: "BIOS od specla l'lzovany'ch vyr' obeu a pots jej mfrne upravuji. . ze pncinou problemu je nektera z rozsii'ujfcich karet. 2 kratke 7 plpnutl (stfidajf se dlouha a kratka) 1 dlouhe nekoncicf pfpanf VYznam POST-testy probehly bez chyb . ··behu POST-te5m (at jiz bude uspesn9.2 K6dYAMl Obdrzime-li chybovy k6d. f p repfnacll c.Kapitofa 2 .mfor~aGe 0 ~ruekund POkud se tak nestane. Pak bychom meli obdrzet pouze zpravu 0 chyb8jfcfm adapteru VGA. JI. ze. V pfipade chyb 4-7 a 9-11 jde 0 fatalnf chybu. Jejf pncinu muzeme odhalit tak.3 K6dy Award 10 11 2 kratka otpnutr 1 dlouM a 2 kratka prpnutt 1 dlouM a 3 kratka prpnutr 1 dlauM pfpnutf Chyba parnetl cache Chyba POST behem hardwarovych testa Chyba videa. spatne pracovat ventilator.. ale puvodni chyba se jiZ neobjevf. mft nastaveny spatne parametry v BIOSu) 8 9 Tabulka 2. pameti Chyba parity Chyba pri testu read/write Chyba procesoru Chyba kontroleru Vseobecna chyba Chyba pameti displeje Chyba kontrolnillo Chyba read/write souctu parnetl ROM v reglstrech CMOS klavesnice POST-testy probehly v poradku Nedetekovana operacnf parnet Nenalezena videokarta Chyba videoadapteru Pfehrata CPU..5 8eep kody Beep kody BIOSu Award: Beep k6d 1 kratke plpnutf behern uvodnfho loga BIOSu Opakujfcf se pfpanr 1 dl au he pfpnutf 3 kratka 1 dlouhs pipnutr 2 kratka Rychle se opakujfcf plpant behern prace systemu parnet] Opakujfcf se vysoky/nfzky ton VYznam Nektere chyby vsak na displej vypsat nelze (napf. Ii prcbenncut. nemohlytesty chybovY) bychom melt obdrzet do 3 S . J a k 0 prfklad uvedu tabulku beep k6du· ompaq.kart}' ve slotech atd. Pokud se objevf stejna chyba i po vyjmutf karet. Znamena to. V takovem pnpade se uplatiiujf zvukove signaly . ku C ObC1 Velci W oblasti uprav jsou take beep kod y.4 K6dy Compaq . spocfva jeji pncina v zakladnf desce. 1 kratke 2 kratke 1 dlouhe. Beepkody Pocet pi"pnut! 1 BIOSu AMI: Vyznam Chyba v refres.

kapitola 3 .

Pro rychle volby jsou k dispozici take funkcni klavesy (vsimnete si jich na obrazetch). ktery nam umoznf definovat hodnoty BIOSu.: PrvnT nabfdkoviJ obrazov/{a • Setup se ovlada pouze klavesnici (ovladanf mysi se obcas objevi. Compaq nebo Dell.1. Informaci 0 tom. BIOSy upravujf (velmi easto se s tim setkame u notebooku). ale prj vykladu narazfme na nekolik problema. Velci vyrobci poeltacu. kdy stiskneme urcite klavesy N ejcasteji pouzfvane klavesy ukazuje tabulka.- :Select Item • Time. Dalsim kriteriem pro delenf BIOSu je jejich puvod. Date." je nabidkova obrazovka nahrazena rad0'.Save Defaults BIOS Setup Defaults Supervisor Password User Password Save & Exit Setup Ellit Without Saving Po spusteru Setupu se dostaneme do obrazovkoveho menu. . s kterym bude deska spolupracovat. na konci kazde kapitoly jsou pak uvedeny rozdily mezi obema druhy ovladam. CTRL+ALT+ESC nebo CTRL+ALT+S Ovodnf obrazovka 0 ~. s maximalnfrni moznostmi konfigurace.oravoace zakladnim nesteventm pocrtace .Setup 3. N ejeasteji pouzivame klavesy sipek. jine z menu umfsteneho na horrnrn radku obrazovky (v knize jej nazyvam "svislYm" Setupern). nastesti se vyrazne nelisi. t 1. Setup • • • F1 spousti napovedu- F5 vraci k predeslyro hodnotam . Muze se tedy stat..1. • . ale behem startu poeftace. Prvni typ je asi castejSf a ja z neho pfi vykladu vychazfm. jak Setup otevfft. ze ve svern Setupu najdete nekterou volbu v jine obrazovce. Jeji vyznam vsak zUstane stejny. Ovladam nem mja so 3. nez je popsana v knize. kovou a iednotlive radky jsou vstupem do dal~~h. Esc konei Setup bez nastaveni. .~~eL : fa~l. Asi nejvetsim problernem (z hlediska vykladu) je existence vice verzi BIOSu. ~. Pomocf Setupu muzeme tedy zvolit hardware.1 AMI AWARD PHOENIX Stisk klavesy DEL bshem testu pametl pfi startu PC (behern POST-testa) Stisk ktaves DEL nebo CTRL+ALHESC behem startu PC Stisk F2. nastavovat parametry jednotlivych prvku a tak vlastne doladit spolupraei vsech hardwarovyeh slozek. Zpravidla to byvaji: • • FlO konci Setup a uklada nastavenf. napr. nektere parametry nastavuji "natvrdo" a BIOSy jejich pocitaeu pak nenabizeji tolik konfiguraenich variant. Nektere se ovladaji pornoei obrazovek. jehoz prostrednictvim muzeme BIOS konfigurovat.--' Kapitola 3 . najdeme vzdy pi-i startu pocftaee na jeho obrazovce a take v manualu zakladni desky. 0 o 0 ' Setup je program. jine pi·ibYvajf. F6 nacita Setup v bezpecne konfiguraci. konfiguracnfch obrazovek. Page Doum. Prvni obrazovka Setupu je vlastne nabid 1'h. U Setupu "SVlS e i:m nabidek (u horniho okraje obrazovky). 31 30 BIOS a Setup . k 1 zl°te a vzdy k nemu na obrazovce najdete napovedu.Save Defaults. ale v knize se mu nevenuji). Setup nespoustfme Z operaenfho systemu. Vyznam voleb v obrazovkaeh si samozrejme vysvetlfme. . NejrozsffenejSi jsou BIOSy phmo od vyrobee BIOSu.v oPtll~ahlzo. Hard Disk Type Obrazek 3. k fi aci (0 naeteni bezpecne a optimalnf konF7 naClta S~tup. Standard CMOS Features Advanced BIOSFeatures FrequencyNoltage Control Tabulka 3. Page Up. nektere hodnoty z obrazovek Advanced Chipset Features Power Management Setup PNP/PCI Configurations Integrated Peripherals PC Health Status ESC: Quit F10 : Save &Exit Setup Obsah obrazovek Setupu jednotlivych vyrobcf nenf samozrejme shodny. a Enter. Vstup do Setupu Load Fail . • • S vyvojem hardwaru se take men! parametry rnizi. BIOS Setup Defaults) figurace pOJednava kapito a. BIOSu.

ceo 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 ~ 11 12 26 13 27 14 21 28 ia 25 19 20 . Time: datum a cas jsou prvnimi nastavovanYmi hOdnotami. <Shift Tab>... '_. (vidfte ji na predes1em obrazku 3. e se zarizenimi IDE .::====... Vlastni nastaveni provedeme jednoduse. Stacf poklepat na ikonku casu umistenou v pravem dolnim rohu Hlavniho panelu. Pravadfme zde predevSfm konfiguraci data a casu.5 in EGA/VGA All Errors 640K Video Hall On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: E t Select U~:Move n er: F5: Previous values 65472K 66496K Obrazek 3. Secondary Master: SecondarySlave [ST320413AJ [Not DetectedJ [Asus CD.2: Obrazovka -svisteho Setupu s fadkem nabTdek U +/·PUIPD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7. Maji vyznam zejmena pH ozivovanf zakIadni desky Cnebo po vYmene baterie)..44M.1t 32 BIOS a Setup . month..ij.. 0 pevnem disku (£)IDE. __ _n.pnivodce zakladnfm nastavenim poMace rae .. 0 niz si povime. 33 . Ve svisle ovladanych Setupech odpovfda teto obrazovce volba Main. ·Datum~ cas ~i asove C B[~~·ij"~~.: System Dale: [10:28:551 [02/05/2002J STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Tuem 26 1999 Time (hh.. Ve Windows XP dochazi navie k synchronizaci casu automaticky.Optomized Defaults F6: Fail-Safe Defaults 3... Kurzor mnistime na menenou hcdnotn. ~---=====:._ " . year and century .7 Souvislosti: Vysvetlenf termfhlJ a mozne . 3.. . Pohodlneji vsak oba udajezadame z Windows. behem prace s Internetem. Primary Master Primary Slave .Kapitola 3 .3: Standard CMOS Setup Je prvni nastavovacf obrazovkou.~~~~~~·~t~_ __'_.mm:ss): 10: 00: 00 IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master tOE Secondary Slave Drive A: [AutoJ [None] [Auto] [None1 Item specific Help Adjust calendar clock Item Help Menu Level Change the day.S340] [Not Detected] [ English] <Tab>. .-----. .I I I Main Syslem Time. ._.2 Standard CMOS Setup Detum Obnjzek 3.. kterou pak pffslusnou khivesou zmenime.. nenf tedy nutny Mdny zvlastnf vyklad kern nabidek).4: Nastavenr casu z Windows P .~' hodnoty. or <Enter> selects field Language: 1..e pasmo: Stfedoevrop5ky be~ny ces c __ 1 i II Storo" Obrazek 3. V nasem pffkladu je zrnena hodnoty provadena klavesami Page Up a Page Down (viz napoveda ve spadnf casti obrazovky).2 Obrazovka "Bvisleho" Setupu.. diskovych jednotek a bYva zde uvedena informace 0 velikosti operacnf pameti. : .:-. s fadDate. nastavenl najdete v kapltcle 5..Setup I II I . .OK Aktua~nr aso. [15:40:47 . ...

Setup Mezi zaHzeni IDE pam zejmena pevne disky. Zde zadavarne nekolik parametrU. 0 nichz vfme. ~ it raci se zanzenfmi IDE. t v. pouze I'd" metriekych parametru disku pos aCI Manual .6 "Korifigurace IDE".. Nejcasteji to jsou mechaniky CD (ai "obycejmi" CD Ci RW nebo DVD). volba Auto) spotfebuje behem startu PC ur~iTip: Automqticke VYhledavan~ dl~~UZ(zadame Noneu tech dlsl(LJ. popiSeme sije podle pffWadu z ob~ razku 3. snadnejsi 3 tidaje: Cylin~er. Vsechna zatfzenf se pfi spravn~m nastavenf Setupu konfigurujf automaticky. Head. ze 19" cas. protoz: pr~fo~~e~z:~~~e~ EIDE vyznam _ muzeme nastavit (mfsto.5: Obrazovka Standard CMOS Setup rOE HOD Auto .F5: Previous values +!-PUIPD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7'.Kapito/a 3 . ale na kanaly IDE mohon bjt pnpojeny j jine prvky. nejsou pfipojeny (B[OS je behem startu ne u e o' . se~. bezstarostnou a ez •. _. kde zadavame rezim detek- None ..~ame. J~k. Pro upl~o~t jeste d~~ vsak je. Ve spo d m'v' ti obrazovky vidfme parametry cas 1 kou detekcf). .. Nekdy je naSetupy poskytuji jeStE~dalsf mozno~l. 0 n 'iz nepouzfva.. Access Mode: zde :?bi. IDE HDD Auto .6: Konfigurace IDE • A uta .. man tho year and century IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master IDE Secondary Slave Drive A: Video Hart On Base Memory: Extended Memory: Total Memory: oC:itace). ke kabelu IDE marne k dispozici jeden radek obrazovky. b d hledat).. 'ho disku (Setup je ziskal automaticpnpoJene H-.44M. kde budou parkovany avic y poslednf cylindr.de zatfzenf pnpojene. Volba rna vyznam pouze s kombinac! Manual v nasIedujicim radku. Zada plnim: Precomp (cIslo cy~ndru. ~ak~~~ev~tS~nou neudelame chybu ani zaskrtnutfm auto rnaSoueasne disky pouzivaji meto u . nekdy podrobnejsf informace chybf. .5 in EGAlVGA All Errors 640K 65472K 66496K Ifem Help Menu Level Change the day.disk nebude hledan. 0 nalezenem disku budeme informovani behem POST~testu a take v zaverecne tabulcs POST (viz obrazek Hardware paNtace v kapitole 2. nejdtfve je vsak nutne do Setupu zadat spravne hodnoty.- -_ • -~--~-~----~ - ---_-. RovnezLoadmg Zon. 1Y mohou Setupy ukazovat rUzne: bud' jen zvoleny rezim detekce.disk bude hledan automaticky behem startu pocitace. . ale v provedenf IDE se take vyrabejf jednotky ZIP.:Move Enler:Select F5: Previous values +!-PUlPD:VaJue F10:Save ESC:Exit F1:General Help F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults IDE PRIMARY MASTER Obrazek 3. 3. v'" W '" . protoze najde a nastavf parametry disku (ktere bychom jinak museli zadat rucne). Obrazek 3. Start mOzeme zryc~lItt Y . U starSich Setupu byla teto funkci venovana zvlastn! obrazovka IDE HDD Auto . takze je caste spatrime na 0 34 BIOS a Setup .e me poslednf cylindr. nechat je yhIeda:. . tieke detekce. Pro kai.O..2 Start poc#ace a POST-testylUvadnf obra- . Vedls hidku vid1me zvolens hodnoty.Detection: umistenim kurzoru na tuto volbu a stiskem Enteru provedeme automatickou detekei pevneho disku. E H-:Move nter: Sleet e . stftku kazdeho disku.~~~~~~l:jde v podstate 0 ~lastnosti integrovajdeme v sekci Standard CMOS Set?. nebo mizev pfipojeneho zaHzenf. t d u bude provadena adresace sektoru na disku.Detection IDE Primary Master Access Mode Capacity Cylinder Head Precomp Loading Zone Sector Press Enter Item Help rOE Primal)'_!I1!!~l!r None " [] Auto [. v d ehoz bude prekompenzace provaden~). Nastavenim kurzoru na radek disku a stiskem Enteru se dostaneme do konfiguracnf obrazovky konkretmho disku IDE.Detection. Ve vetsine pffpadf nam tato volba zaruei 0 zovky/lnforrnac~ ~~~~~~r:v~u detekci disku. . STANDARD CMOS SETUP Date (mm:dd:yy): Time (hh:mm:ss): TueflM1'26 1999 10: 00: 00 [Auto] [None] [Aulo] [None] 1.] [I [] NejduleZitejsim zafizenim IDE je pevny disk. Oplomized Defaults IDE Primary ce disku: • Master: z teto fadky vyvolams pomocne okenko. ( brazovce integrated Peripherals.] ManuaL [] Access Mode CHS LBA Large Auto [] [. neho radlce IDE.pfi ruenim vk a am ge~d .D~ak~~~~t:: Detection). LS-120 a Magnetoopticke mechaniky. a tak sf vse ukazems prave najeho phkladu.orovoace lflkladnfm nastavenfm poCftace 3S .---_ .

Nastavenim muze bit pfistupne pfes fadek On-Chip Serial ATA (muze bft v obrazovce Integrated Peripherals).predpovidan prostrednictvim JC. ik t 0 SATA bude Master. . Pokud to PIO mode: muzeme rucne zadat m6d. b zafizenf Serial ATA 1 Para em. Prumer 3. PrilmerS.. konce iii~ota: A. VGNEGA.di. v hidee IDE Configuration. + SATA pfifadi prvnfmu kanalu zaiizenf PATA. kdyi Seriove ATA praeuje s novvm operacnfm system em a PATA se star1m. o. Kazdy e up .) dve zafizenf IDE. v nemZ bude zaffzeni IDE pracovat. Peripherals. stara nepouzfvana norma. N as k' 'nam protoze se jii dlouho pouzrvaji " vy " 'hradne monitob:~e~. ra nepouzivana norma. • • • PATA • • • • t Prumer 5. lATA a Serial ATA pracuji spolecne. v zavislosti na pouiitem operacnim systemu. Serial ATA Port 0 Mode: zadavame. me ra y ik: K °li zpetne kompatibilite muze . Pokud nas BIOS podporuje praei se zafizenimi SATA. t rtu pocftace pfi nalezenf chyby be. 0 KB tara nepouzfvana norma.s • Promer o..88 MB . : pocet soucasne pfenasenych sektorll rnuzeme zadavat manu6lne nebo automaticky.4 MB . zda zarfzenf pripoj ene por u t nebo Slave. Radekje stupny. • '. v ~ Enhanced Mode SupportOn: definujeme spolupraci s operacnfm systemem.. musnne vsak pracova .I • Auto' Automatieka volba provedena BIOSem. Windows.rumer. VU 's t nabizi tyto moznos 1 p chaniky. praeujeme po s ar . na JeJICh z chyby nebude POST-test reagovat: Nekdy je mozne em . budeme pouzivatjen • . • SATA Only: Serial Pi p .25" s kapacitou 1.Setup Multi-Sector Transfers. + SATA. Sectors/IRQ . 'pocftace stale potre na. disk umj. pokud v fadku Onboard IDE Operation Mode zadame Enhanced Mode. t pouze ehyby klavesnice. . MOinostijsou nasledujici.5" .5" s kapaei itou 720 KB .. MultiSector Setting. PATA (je to diiIeiiitC pH bootovani systemu).Reakce na POST-testy . pn i hlasenf yo PATA Only vypne fadic SATA. Radek Halt On (Zastavit.)('Iy mohou bit na obrazovce Standard CMOS Setup (ci Main) nebo v Integrated SouvisJosti: V9klad k problematice SATAje v kapitOle 5. • • • v v V'tJ'en ULTRA DMA Mode: opet moznosj rucm110 zadam rezimu DMA (obe poslednf volby PIO a DMA bjvaji spolehlive detekovany automatieky). "' Serial ATA nebo Slave.. pokud v radku Onboard IDE Operation Mode zadame Compatible Mode. VGA./1 . ktere pOriy bude POuZivat r.r. zda zanzsm f pripojene k portu 1 SATA bude Mas er. Disketovci mechanika v Pl~Sb~: Compatible Mode pro starSf operacni systemy (Windows 9x. zahzeni je 6. ti k fipoJ'eni floppy rnechani . v ascm- v. Enhanced Mode: ~apn:a 0 e t pod novym operacnim systemem. "'d nalezenf ehyby se inieializace zastavi V] nyt All Errors by me o bvt nastaveno vz y.. najdeme ve vlastnostech fadice IDE dalSf volby. dnes standard. v 1/ .25" s kapacitou 36 v 0v Vstup k definowini spolupnice IDE a SATA muze bit napf. c . nekdy je automaticka volba oznacowlnajako Maximum. Port 1 Mode: zadavams. SATA. Me. 36 -----BIOS a Setup ~ prC/vodce zakladnim nastavenim _ pocitace 37 . Blocks per Interrupt.Kapitola 3 .2 MB . 2000).. Halt On . .. IDE Pori Settings: deflnujeme. kd yz . P. jestliZe Parale1ni ATA praeuje s novjm operacnim syst€mem a SATA se starjrn. d fi . Monitoring: zapfna nebo vypfna hJfdani moznych chyb pevneho disku. se tyM zastavem s a . druhy zbude na + SATA pruadf druhemu kan::ilu zaffzeni PATA. Radek je dostupny. lei • ypsano ehybove . ovat zahzem. pokud obe zafizeni pracuji s novjm operacnfm systemem. • Disabled: Vypina fadic Serial ATA. PATA.p 0u ifvli se velmi malo. HDD BlockMode. sa. Uvidime zde nasledujfci moinosti: Onboard IDE Operation • • Mode: volba rezimu. PATA PATA Video ry normy 'kt' Take tento fadek ne~~~. TA racuje se starsfm operaenfm systemem. s kapaciiou 1..ame':Y Je~:ouho . par. • • • Primary SATA. z pohledu fadice SATA. • a na disp ej je v " "'tace nebude pferuseno prr No Errors je opakem pre desleho pnpadu. prvnim bude Tactice PATA.8 0 peYnem disku SATA. Jemuz . Enhanced Mode pro nove operacni systemy (Windows XP. (Muzeme POUZl Combined Mode: ParaH: d t ym operaenim systernem. v ) hem testu POST. D' A Ackoliv je disketova meehanika sta~ zba~tavujeme v fadku rlVe. Secondary SATA. SMART je dobre SMART povolit. zadavat kapacitu mezemm..NET Server). All But Keyboard bude ignorova . do. 3 5" s kapacitou 2. bootovam POCl "d i ehybe v v v zane " .: Nekdy je spolupraee obou zafizeni definovana opacne. 1 ] 'ATA Maxirnalnf pocet ' . J ej'. All But DIskette ne b u de brat v uvahu ehyby disketovych mechamk.

brazQvce Windows. Operacni pamet' J ' . I a etupu 0 JeJI veIikosti pouze informativ~f.Yt povoleno v teto volbe. Stare mechaniky s kapacitou 360 kB umsly pouze 40 stop. a tak jsou udaje v _ .du$sJ je vsab tent. Hyper-Threading Technology: Pokud zakladnf deska podporuje tuto novou technologii (je vysvetlena v kapitole 5. Vv ._ e det e k ovana automatlCky.itne jej vypfnajr. Boot Up Floppy Seek: Je-li povoleno.brazovce Windo. P . musf to b. Aktivaci (Enabled) pfehodime jejich poradf (z A: bude B: a naopak).ws zapneme klavesll Nurnl.lu kJfce HKEY_ CUR" RENT:. Advanced BIOS Features Setu Quick Power On Self Test: POST-testy pracuji ve dvou variantach: Rychlejsi.prvnf zarfzenf Second Boot Device . Jedno. Must byt vzdy zapnuto.~ startovacl hodnoty soustredeny ve volbe Boot. uvo ce zakladnim nastavenfm pocitace 39 . kdy testy nejsou tak dukladne a pomalejSf se standardni delkou testii.lk. ku a m?h_ou tak snadno znicit vsechna data Pok napaqa.. ey oar s eventualitami: . Pro beznyprovozje nejlepe zadatjako prvnf disk. neni j' . Sejf velikost .5 mikroprocesoru). U druheho typu Setupu . bude se behem startu kontrolovat pocet stop instalovane disketove mechaniky. 3. j . na nichz bude po skonceni POST-testu hledan operaeni system. kdyz jsou v PC instalovany dye disketove mechaniky (coz se dnes jiz nedela). 1?o ope{o.zaplsu do bootovaciho sektoru _ na f· hI __ ~astaVIme Enabled. bude BIOS informou Cont~nue (YIN)? Doporucene nasta _~.---------ADVANCEDBIOS FEATURSS------- ~----~< Virus Warning CPU l1 & l2 Disabled H Enabled yper-Threading Technology Enabled ~ulck power On Self Test Enabled First Boot Device Second Boot Device Floppy Third Boot Device Iii'lj.'d· til . • INSTALLED. muzeme ji zde zapnout ci vypnout. pocitac je bez cache podstatne pornalejsf. Pokud ctlJ::eme Numtock zal!lfnatautomaticky. Poradf bootovann Zde definujeme poradf jednotek.USEBHJontrol Ban~'~Keyboara\:tnitiaIKeyboardlndjcators nastavrme na 2.liM. rea ures etup Je za par~metru. a tak doporucuji nastavit Disabled.vnem star-tu Dude NumLock zapnut uz v PfVRi pi'1hlasovacf o. e em startu se k1c:ivesnicenekontroluje.. N epatrne se tak prodlouzf bootovam. me:-ena na stanoveni startovacich hodnot Ukazka tohoto menu je na konci kapd~. b d • NOT INSTALLED b vh .tretl. Third Boot Device .50 Secur. Dnes je tato kontrola zbytecna. Doporucene nastaveni je Disabled. Boot Up NumLock Status: Doporueeno je Enabled. je instarace vacihosektoru payoUt! erne mstalovat. PH vyhledavanf chyby nebo instalaci systemu doporucuji nastavenf podle obrazku ObrazovkaAdvanced BIOS Features Setup. na nemz je operacni system) a vylouCfme neehtene nactenf viru ze zapomenute diskety ci CD.7: Obrazovka AdVanced BIOS Features Setup Virus Warning: Nektere viry (One Half Pieck . nepi'ihfasimese vSl. d·) cw f¥ Tip: Jedioou legalnr cionostf kay. Gate A20 Option: Kontroler klavesniee (obvod 8042) obsahuje branu A20. na nemz je nainstalovan operaenf system. kdy je nzenf brany prirazeno cipsetu zakladni desky. +/·PU/PD:Vafue F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exif F1:General Help F7: Optomized Defaults Obrazek 3. rnusjme to. ale pnpadna hardwarova chyba je odhalena jiz pfi startu PC.aby BIOS postupne hledal operacni system na ruznych zafizenfch. PClkuEitedysys~e~~~o. Dnes je cache L2 integrovana v procesoru. Boot Other Device . proto je aktivace pro obe cache spoleena. CPU Ll & L2: Aktivuje vnitrnt systemovou cache procesoru Ll a externf cache L2. Marne dve moznosti: • Fast.SSelect (For DRAM>64MB) ~:n OS2 VIdeo BIOS Shadow Enabled H!. Tip: Operacnr systemy Windows 2000 a XPf!!i'i svem startu ovladajf NumLock samy a Impltc. :Move Enfer:Select F5: Previous values Item Help Select Your Boot Device Priority Swap Floppy Drive: Ma vyznam pouze tehdy. na nfz bude nalezen nejdhve.aCJh~sektOrtf2apisujeme. pneme pocftiac. operacnih6 systemu. Boot Other DeVice Hard Disk Swap Floppy Drive Enabled Boot Up Floppy Seek Disabled Boot UpNumlock Status g~abled Gate A20 Option Fast Typematic Rate Setting Disabled X Typematic Rate (Chars/Sec) X Type~atie Delay (Msee) . Ostatnf zaTIzeni je dobre zakazat. I mozne niiak konfigurovat.druhe." (.3 o Obrazovka Advanced BIOS LT t S .ltyOption APIC Mode Setup MPSVerSionControl For OS Enabled o. asemm: BootSector Write!!! Possible VIRU.Kapitola 3 ~ Setup V nekterych Setupech naleznete misto Halt On hidek K. r-~--·-~<----.Jl bootovaci sektor pevneho disvat o. Ten pak bude zaveden z jednotky. Zrychlime tim start (bude se prohledavat jen jedno ZaTIzenf.!:) post'YP {mam jej wlsouseny 'Ie Windows XPj: V pflhtaSQvaot o. Behem startu tak bude zapnuta numerieka klavesnice (jako bychom stiskli NumLock). ktera prepina mikroprocesor do realneho nebo chraneneho reznnu. kdy se otestuje j khivesnice. J. ovliVnittake ve Windows: Pustfme]:lfograro R£GEDIT fl hpdno. vsechny pozdejsf 80.ock. ale vy. • • • • First Boot Device . musfme zapis dOboata- 38 810S a Setup pr· d.-----~--.S' VeTIl e tedy Enabled.

Tip: Jestlize heslo zaporneneme.1 je puvodnfrn starsfrn predpisem. je obrazek. Menu Boot " . je rnozne jeJ vymazat (ale srnazeme Urn cele nastavenr Setupu). Muz vybirat zeOW a . To p~st~lP do'systernove RAM.Boot Settings Configuration Soot-Devlc..Ureuje. Naopak dru a momos BootuP Num-Lock: zapnuti klave~y ~um~ock.u. • Normal..k Aulo TypemaUc Ra1e Boo\ to 0512 Walt for F1 If Error .' am iako Quick power On SdfTest.OS2. Setup.' d. rl~T~S~idfme Mhern bootovani PC vjpisy z dflROM pffdavnyeh karet.4. . "tichy start" (Enabled). MPS Version Control For OS: Toto pole rna vyznam u vfceproeesorovych systemu. 5340 1 st Boot D&. Vidlme dve ~a~~adDlIadky: s J~~o ra~i s heslem (definief hesla se zabyva kap~Nekdy zde najdeme take radek ~ec~nty ~uo/ User password).ot Demtola 3. z~am vetsiny voleb je zl'ejmy. User PasS1. ktery dokaze zapinat a vypfnat branu A20 ryehIeji nez fadie klavesnice. .A5U5 CD . Enabled.. ktere se casto pfepfnaji mezi ehranenym rezimern procesoru (umoznuje pristupovat k pameti nad hranicf 1 MB) a rsalnym rezimem (dovoluje adresovat pouze prvnf megabajt operaem pameti). Disabled. budeme heslo zadavat pouze ph vstupu do Setupu. Volbu nastavte na hodnotu Fast . bude rrns 0 "" ' is hlasen! z BIOSu ulozenych v pametl Add On ROM Display Mo~e: vo!t.. venovane menu Boot. Boot Device Priority . n Y b' ".. • • Security • • Typernatic Rate (Chars/Sec): udava rychlost opakovani znaku ph trvale stisknute klavese (pocet znaku za sekundu). Option: urcuje okamzik. Y. Niemes!taga Display Fast No Enabled Enabled APIC Mode: Na novejsfch deskach najderne vylepseny fadic prerusenf -APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller).l~. Zpravidla se tedy setkame s nastavenou hodnotou 1.a~ Video BIOS Shadow: .pruvodce zakladn(m nastavenim poMace . PouZiva se pro nastavenf typu funkce MPS (Multi-ProcessoT system). ne 0 vypr PS/2 Mouse Suppo .sh?~asobne po hl J t 1 dostacujici a zapnuti teto volby by tak meti grafiekyeh karet maji pnstupOV?U .11 Prtice s hesly -Y Su?e·rv~sm J:'a~s. To je podstatne ph praci v operacmch systemeeh. ve kterern bude BIOS pozadovat kontrolu hesla. jak phstupuje k operaenf pameti nad hranici 64 ME. Takovymito systerny jsou napf. Pokud zadarne druhou moznost. Dnesni paROM na videokartaeh nm. N ovejsl Windows (2000 a XP) by nemely mit Mdne problemy (specifikaci 1. Windows nebo OS/2. Pri(Uity __ FirSt floppy Drive ST·320413A PS. viz kapito1a 3. ~ . a tak uvedu if k zadani zbylych startovaclch P~Iarne~. Oproti puvodnimu r'adiei prerusenf umf obsluhovat vice rnikroprocesoru (kazdy z procesorfi rnuze ohsluhovat prerusenf). Sl Fast tu PS/2 . .11 Prace s hesly Supervisor Pass·word.ent vjpisy potlaef. MPS 1. navrzeny podle Standardu PC2001. jimiz ovlivnfme vlastnosti klavesnice: . Typematic Rate Setting: Zapsanfm Enabled zpffstupnfme dalsf dva hidky.e.pfiradfte tim ffzeni ehipsetu.. jeho mozny tvar ukazuU svisleho Setu?uje s~art. I dky POST-testu.rye zee a bylo jen zbytecnyro plytvanirn operaem parneti. N ekter: volby jsou e nove..Setup . "OS -aficke karty zkopirovan do operacni p.4 podporoval dnes uz historicky Windows NT Server). ktery bude pouzfvan zakladni deskou. Ureite nastavte na Enabled. V prvni ra~lce Bo. Hit DEI.. ale najdeme je i v jinyeh Setupeeh. Mosnosti konfiguraee yvaji: . OS Select (For DRAM>64MB): Operaeni system IBM OS/2 se od ostatnich liSf tim.2 BIOS/Vymazanf obsahu Setupu.oOtov~ClC:a.. b 'nat podporu mysi pfipojene k porrt: ekd je mozne zapmat. VyuZijerne jej take v jednoproeesorovem PC.ni Druha Boot Settings Configuratwn slouee Priority vybirame porac1i b. e li Disabled uvidfme behem startu vys e Quiet Boot: zadam " t POST zobrazeno logo OEM. Popis vyrnazanf Setupu je v kapitole 1.. v opaenem pffpade na Non .ovacm~ ~~dmmk~~chZ omoci pl'oehcizfme do dalsfeh ob~·a~ove~. Typematic Delay (Msec): prodleva mezi stiskem klavesy a zacatkem opakovanf znaku (v milisekundaeh). Quick Boot: rna steJny vyzn J .4 je novejsi variantou.Kapitola 3 . Pokud jste vlastniky OS/2 a mate vice nez 64 MB RAM. ty sarnozrejme vysvetlim podrobneJl: Main Advanced Security Power Boot Info Exit .~~~: ?S. ::::iZ.lce 2 nd Boot Devlco 3 rd BCtOt Dellice Vlastni heslo zadavarne v samostatne obrazovce Setupu. Typematic Rate: rychlost odezvy klavesniceerne 41 40 BIOS a Setup .lJO?·d. povolfme-h . BOQ1Sottlngs Configuration Qulc~6001 QuiclBool Add On ROM Olsplay Mode 800tuP Enabled E""blo<l Force On BIOS PSil ~ou5e Support Num~Dc. jen jejich stl'Ueny prehled. Ph nastaveni na System jsme na hesio dotazani pfi kazdem startu poCltace. nastavte tuto volbu na hodnotu OS/2. Menu Boot Pfi konfiguraci jde 0 to.. Cich BIOSil. . Auto. branu A20 zapina a vypma fadic klavesnice. aby stejnou specifikaci pouzivala zakladnf deska a operaem system. protoze zvlada sdfleni jednoho prerusem vice zanzenfmi. zda rna byt ~I gr 1 d bach kdy byl phstup do parnetl meti poCitace a pouzfvan odta:ntud '. dnes nejvice pouzfvanou (zavadf lepsi podporu sbernice PCl). Existuji dye normy MPS: • • MPS 1.. zh~da~e-h t ~~:p Cur. .

V opaenem pifpade nastavte hodnotu 3. ale prakti jejich nastaveni.!~le~ a pak je behem POST-testu rur: Setup). Memory Hole At 15M . jak nastavit nominalnf (a tudfZ spolehlive) hodnoty. pokud ale mate problemy se stabilitou. QQhl~setu a 5. nez je dplny start PC. 'Iakova konfigurace je vsak velmi slozita a naroena. Sloty ISA uz v poeitaefch nenajdeme. frekvence FSB a AGP.4 0 pameti. budou nektere volby v obrazovce Advanced Chipset Feoiures tykajicl se casovam pameti nepffstupne .32 min). na e . . form ace. ceka system pn jakekoliv chybe na stisk kla- Hit DEL Message Display. H!. doplnfm js] . Pamsti vsak casto snesou vets! zatez.! Active to Precharge Delay: ureuje poeet pfistupu do pameti.KapitoJa 3 . Moine hodnoty jsou 2 a 3.ns v. V naSi obrazovce koncf timto radkem velby vymezene pro ryehlost operaeni pamsti. Z techto dUD vodu s b ce dkesekjsou odlisne. ktere deska podporuje. a tak je rnozne ai kesovanf BIOSu zakazat.~ozo. nechte zapnuto. Pokud poeftae nastartuje behern 5 minut. v opacnem pnpade bychom (krome onoho vyhrazeneho megabajtu) pfisli i 0 veskerou pamef nad hranici lf ME. nebo to proste zkusfme .16M: Tato volba umoziiuje vyhradit pamefovou oblast mezi 15. najdeme u frekvence pamati Auto.' "oe Za pocitace 43 .ou nepatms zvysfme vykon.Hole At 15M· 16M Delay Prror to Thermal A~P ~perture Siz-e(MB) Inlt DISplay First eSA LAN (Giga LAN) DRAM Data Integrity Mode "":2:"". fj' SOtlV~$lo$ti:ZaJdadnr VYSvetlenr k na I' . 550 -k . Pokud pamef zvladne 2. •. 8. ale narocnejsl na rychlost parneti. hlavne ~ladm desky. nez udavaji jejich specifikace. :Move Enter:Serect F10:Save ESC:Exit F1:GeneralHelp F5: Previous values +'·PU/PD:Value F6: Fail-Safe Defaults F7: Optomized Defaults Obrazek 3. Jde 0 dobu behem startu pocitaee. nastavenf prodlevy pred signalern CAS (Column Add1"essStrobe). ml roprocesoru/Tepefnfl ochrana. 0 pametiza.toto je zpjisob.4 0 pami!ti je take popis znacenf pametovych modulu).· v novana kapltoJa ADVANCED CHIPSETFEATURES DRAM Timing Selectable CAS Latency Time Active to Precharge Delay DRAM RAs# to CAS# Delay DRAM RAS# Precharge Memory Frequency For System BIOS Cacheable Video BIOS Cacheable Memory . ale zmenou defaultnich para:etr0 v~. mo.3 Advanced 810S Features Setup.. v. nastavte 3. Delay Prior to Thermal: nabizi nekolik casovych voleb (napf.ale pozor na podivne zatuhavani PC apod.keS0vanf (tedy presuny pameiove oblasti do pameti cache) Je u6innejsr net shadowing (pi'esuny parnetf ROM do operacn" RAM) ..4 Advanced Chipset Features TIetf obrazovka Setupu je zamefena na detailni k fi . 'k eo razov y Advan d Ch' SIt ne tere volby opet najdete v jinych b k' ce ~pset Features v Setupech jeste dalSfmi volbarni ktere muzete v SeOtrazohv a~~.. 3. .9: Obrazovka Advanced Chipset Features Prvnf cast se tyka k nfi o gurace rychlosti operaenf pameti.~veno En. obnova nemusi byt iiplna a SDRAM neudril datal DRAM RAS# to CAS# Delay: specifikuje prodlevu mezi signaly CAS a RAS. upec naJlt.. e opera~ni pameti. . Melo by zde byt co nejvyssi efslo (aby obcerstvovacfch impulsu by10 co nejmene). Prot02e konstruk u ve m. tieky snfZime spolehlivost.viz kap. .nastavf se automaticky. kdy nebude pracovat Tce. BIOS pfi kazdem spustenf poeitace pfecte inforrnace ulozene v SPD a podle nich nakonfiguruje chipset . mezi nimiz se provadf obnova pamefovych modulu. Mens! prodleva je rychlejsf. V' Boot to OS/2: rna stejny vyznam jako Wait for Fl If Error: je li zadano E bl d vesy Fl. rneli bychom radek nastavit na ~k iadnfm nastavenim 42 BIOS a Setup . NskterEigrafieke karty vyzaduj]. Ta by mela by! uvedena na modulu (v kap 5. Press DEL to DRAM Timing Selectable (Auto Configuration): Muzeme vybfrat z varianty SPD ci Manual. arre 11"11 roprocesoru TCe J'e e '" ' .dulu SPD. kIn. takZe by se yam mohlo zdat. v' obce z on 19ur~~l ?bvodu ~akladnf desky. aby tato polozka byla Disabled. 4.. pHcemz optimalnf je z hlediska rychlosti hodnota 2. kdyz v predesle volbe mfsto SPD pouzijeme Manuan. umoznuja doladit mnoM vlastnosti za. ze se vyplati casovani podle SPD vypnout a nastavit phslusne hodnoty (viz daISi volby nize) manualne.£J. Menu fevel 8 4 4 Auto Enabled Disabled Disabled 16 M' 128 In AGP Enabled ECC Memory Frequency For (FSB Frequency): zde nastavujeme frekvenci pametf. ktere tuto oblast potfebuji. 3. System BIOS Cacheable: zapma pouziti pameti cache L2 i pro oblast pamsti BIOS ROM Cadres FOOOOh FFFFFh). jsou take rUzne moznosIiv. D9J@ •• Item Herp . Tepelne OChr· . Tip: GacheabJe . Zejmena usedU)~crrmJ textu naJdete_ v kapitolacn: 9.) CAS Latency Time (SDRAM Cycle Length): je prvni "manualnf" volbou konfigurace operaen! pamsti (dostupna je pouze tehdy. Pro manualru nastaveni jsou dostupne frekvence FSB. .aobraze. navic malokdy vede k vyraznejSfmu zryseni vykonu. Jejf dslka by mela byt 0 malo veti§i. a tak nastaveni vypneme.. Nastavime-li v prvnirn radku SPD. (Pokud SPD pouZijeme. Kvalitnf pamef zvladne nastavenf 2.orovoa..krnUjln.. Nekterym programum muze tato parnef vadit. DRAM RAS# Precharge: opet poeet cekacich prodlev pro signal RAS.16. y pro spustem Setupu (napf.3 psa. standardne 'e n zobrazeno hlaseni 0 nutnosti stisku klave~ ~. Prfklad vidite na obrazku. megabajtem pro nektere stare karty ISA. ale bude-li tato doba prilis dlouha. Video BIOS Cacheable: cache L2 bude pracovat take s oblasti videopameti BIOS. a 16. . zpravidla je vsak volba nastavena na Enabled. Pokud nastavime SPD..Setup I as Select.

prOvo dee zakladnfm nastavenim pocitace . _" b . Pokud mate grafiekou kartu s podporou AGP 4x a VYSSl.Instant Music Configuration Jak jiz bylo receno. nechte na \ \ \ Auto. Drazsf. Init Display First: Pokud [sou v poeitaei dve graficke karty. V podstate se jedna 0 stejnou zalezitost jako u odkladaefho souboru Windows: cim vetsi je systemova RAM (zde RAM graficke karty). Pochopitelne zde vidime r':idky kou Advanced Chtps~t . 2x. Ve svislych" Setupech vychazeJl podrol nejsi . tvi SPD a rucmm nas ave prostre me vim .5s.CPU Configuration II. ~y 0 45 44 ---------------------------------------------------------------...Kapitola 3 . cirnz zakazete jakymkoliv programum zapis do teto oblasti.) AGP Aperture Size (MB): ureuje velikost pametoveho prostoru PCl vyhrazeneho pro grafiku (a take maximalni mnozstvi systemove RAM. spravnYmi prvky. Nastavte tu hodnotn. . Zakladnf desky jsou tim ehraneny proti pocitaeovym virum. (Kriticka teplota se pohybuje oko10 135°C. 4 MB afickou kartu. Mode: Tady muzete zapnout nebo vypnout kontrolu obsahu pamerna samozrejme cenu pouze tehdy. BIOS Protection: radek znemosiiujfet pfepsanf BIOSu. _ ni desce integrovana graficka karla.6 Integrovane gra I Y . nastavenf. kde nenf .tato oblast bude postupne zabirana jen v pnpade absolutnf nutnosti. ktera bude vyhrazena pro VGA Shared emory rze: . nastartuje se poCitac v pofadku bez ohledu na to. muzeme z e u 0 ec Configure DRAM Tlmln~ . 'd ) 1 t AGP. tim mensf odkladacf soubor (zde apertura AGP) je zapoti"ebf. jsou-li v zakladni desce pamefove moduly podporujfcf nekterou z techto kontrolnich metod. Mate-li jen jednu grafickou kartu. u Obrazek 3. ze zde nastavens mnczstvi pameti automaticky nezabere systemovou RAM . 865PE. takze potreba alokovane systernove RAM klesa.jJ.' :~d~.Setup 8 minut. moznosti konfigurace chipsetu jsou rozdflne.." konfiguracni obrazovky z menu Advanced. ktere lze alokovat graficke karte pro ukladani textur). 32 a 6 . Presto doporueuji zadat spravny typ graficke karty (AGP nebo PC!). BIOS pfi kazdern bootu nebude zbytecne inieializovat grafiku tam. fk je venovana kapitola 5. nevite-li.1. N ejcastejsf volby jsou 8.ni ~dfte na 0~ra~ku~~!7~lps~tu). (Pro integrovana zaffzenf maji Setupy zvlastm obrazovku Integrated Peripheral. Doporucuji nastavit v 1'OZmezi 64 az 128 MB. podobne tern z predesleho vykladu 0 vance Advan Advanced Chipset settings WARNING: Setling wronq val-uesin the s~clions below my cause system to malfunction Configure DRAM Timing by SPD Performance Acceleration Mode DRAM Idle Timer DRAM Refresh Rate Graphic Adapter Priority Graphics Aperture Size Spread Spectrum ICH Delayed Transaction MPS Revision [Enabled] [Auto] [Auto] [Auto] [AGP/PCII [64MB] [Enabled] [Enabled] ti pomoci parity nebo funkce EGG.iJ Souvislosti: Zakladnfm vlastnostem . M S'. Dalsfm dUleZity-mfaktem je.BIOS a Setup . #X. Umoziiuje procesoru posilat data prfmo do pameti videokarty tedy bez nutnosti pruchodu operaenf parnetf. s nimiz se muzeme setkat: AGP Mode: ureuje rychlost komunikace zakladnf desky se slotem AGP graficke karty. . reite zvolte Enabled.settn~gs (pro . zapma/ . 19u d Chipset Features. byvajf jeji ko?figuracni fadky umisteny Je~~ ~ao~~~~~ce Advanced Chipset Features.Jnenaj eme. kdy BIOS sam detekuje prftomnost takto vybavenyeh modulu DRAM. co zde nastavtme. . Takove zaffzenf pak muzeme zapnout (Enable) nebo vypnout (Disable).USB Configuration II.Speech Configuration . Menu Advanced. 16. v nfz muzeme radek venovany siiove karte take najft).. Radek GSA LAN je prfkladem takoveho resenf Jde 0 sftovou kartu Gigabrtoveho Ethernetu (najdeme ji v chipsetech lntelu 865G. DRAM Data Integrity Integrovana graficka karta . Radeji tedy mejte nastaveno na Enabled. Rozhodne tuto hodnotu nezadavejte dlouhou. Nejcasteji zde najdeme: _ ' _ _ ta . S vetsf lokalni pameti videokarty se do ni samozrejme vejde vice textur. II. 865P). 8x).startovanf poeitace tim rovnez malinko uryehlfme. CSA LAN (Giga LAN): v nekterych chipsetech jsSJUintegrovany dals] obvody. VGA' ' '"'vypina integrovanou grafickou kartu. pficemz jedna z nich je ve slotu AGP a druha ve slotu PCl. Rozumne je ponechat hodnotu Auto. ce So.Onboard LJ"V'. a proto uvadirn jeste dals. doba reakee cidla je 0. ktera z nich bude inieializovana jako prvni. ie 'este doplnen konfiguracni obrazovpffldad tohoto us~oi'ada. nahrazujfci nekterou z easto pouzfvanych rozsifujicfch karet. . nema tento hidek vyznam a v Setupu Je. 0 integrovane graficke karte. Zapnuti II.. zadavame velikost operacnf parneti. protoze po dosaseni kriticke teploty bude procesor tepelnym senzorem odpojen od napajenf.Chipset II. Disabled volte jen pfi prepisovanf BIOSu na novou verzi (0 cemz pojednava kapitola 4 Upgrade BIOSu).PCI PnP II.. ale bezpecnejsf moduly se pouzivaji predevsim v serverech. toto pole povoluje rychle zapisovani.""=V II. • d . AGP Fast Write. ~nboard VGA BIOS Update: zde povolfme (zakazeme) pfepsanf BIOSu gTaficke karty. rui e-li nase deska technologii PAT a je-li osazena Performance Accel~:atlOn iod?:ol~gii povolit (viz chipsetulPAT). (Pokud nem na zakladm des ON·Chip . kterou zvlada vase grafieka karta (lx. protoze nektere viry dokazou BIOS nenavratne smazat. muzeme prostfednictvim teto fadky ureit..0: Menu Advanced SPD' zde se rozhodujeme mezi automatickou konfiguraci t' nim (Vl'Z DRAM Timing Selectable).

budou vypnuty. (Prvni PCI karty nemusi v tomto rezirnu bezet. 15. 7. jakY typ setrenf buACPI Suspend Type: z. . Pri V)lwhanf mame k dIS?-OTip~ SnadneJsl Je volit ZPus.. 64. rto rnenst setrenf sr. Pro bezne.6 fJ. Graphics Aperture Size: bylo popsano v odstavciAGP Apertu1'e Size (MB).5 • 83 (8TR Save To RAM) bude ve ~~~~ ~ n :v~ych diskU atd. Primary IDE 0 D~sabled Primary IDE 1 D!sabled SecondarylDE 0 D!sabled SecondarylDE 1 D~sabled FDD.8. V Setupech bYva moinost nastavit interval rucne (napf.. K dispoziei byva mnoho variant setreni (vychazejiclch ze dvou standardu APM a ACPl). Pokomponenty vcetne procesoru.k Power Management Setup Sou1I'islostl: PopiS zakladhfch pojt:nu najdete v kapitoJe 5.ozf tav s~stem~na disk ~f~Cpi~ P~:amfnam. ce zakladnf desky rnusi krome rezimu . nez pamefovy kontro1er zavfe otevfenou stranku nebo prove de jeji obnovenf (refresh). . ie Rezim spank~ mu". Je-li vsak refresh vysoka. ne (.Power On SuS~enSd) ~lStl m~~~l. ACPI defin~Je sestwmo~. DRAM Refresh Rate: interval mezi obnovenim pamefoyYch bunek. sf by'!:v operacmrn systemu J.LPT Port D!sabfed PCI PIRQ[A·D]# Disabled Wake Up Events Press Enter I t":: . R:- napaJenJ). '. desktopove stanice se doporucuje nastaveni Infinite. a VYPI 'mi ACPI a ACPI . sr . ktere jsou povoleny pred tim.5\1 Shift muzeme zmen.. pocftac se kud ovsem nektera z k?mpon:nt (dn.8 j. Dalsi obrazovka Setupu se zabYva pfedevSim seti'enim elektrickou energii.. . se ve s anku z.pametovy kontroler buds provadet refresh okamzite po pnizdnem cyklu POWERMANAGEMENTSETUP ACPI Suspend Type Run VGABIOS if S3 Resume Power Management Video Off Method Video Off In Suspend Suspend Type Modem Use IRQ Suspend Mode HODPower Down Soft-Off by PWR·BTIN mtiIt!lliJ • • Infinite . avsak obsahujf vice harmonickYch kmitoetU.) '.Move Enter:Select • F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F7 0 t rnized Defaults F6. sptmku. . (Opet je zl'ejme.Kapltola 3 . .d~zadava:n:. U' 'etim ktere stts em . Pocitac se bude necekans vypinat nebo se z tisporneho rezimu neprobudi. Graphic Adapter Priority: viz Init Display First. 46 BIOS a Setl. Infinite. "Reload Global Timer Events" . ave 'I zici tracftko. d ACPI povolfme. Pokud chcete experimentovat.. systemove promenne zaehovava v aktivnfm stavu. 64T. Dostupns volby bjvaji: OT.LS pro 256Mb a vetSi pamefove chipy) a postupne refresh zvysovat (elm vysSi je interval refresh. tim je pamef rychlejSf .:cd~bre si setHcl l'ezimy vyzkouset.lovolen\ VIZ a .' Fail-Safe Defaults : pOI Obrazek 3. = v 'I Ii 3. dv~: ACPI function Suspend Type definuj e typ setrenr. Auto.1. APM zakazat) a setreni nastavovat z Windows. 0 w.UJe zap~u . s tlme. jejich libovolne kombinace vsak mohou pi'inest problemy. do st<?Jneh.Jp . VJ'robde zvolen.10 0 setfeni energif.ychl9m probuzernm. • OT . a pokud ano.potrebuje mene casu na vlastni reZii).ur. kdy je hodnota intervalu refresh pfeetena z modulu SPD pamefoveho ehipu. ze umistenf radku v obrazovkach se muze liSit.etl oV a J.. ~ nebude schopen ze spanku probu 1. Auto .je castjrn 8 nulovych cyklech.o!e monit~r a p~vny disk. V Uspomem rettrr. ztraci se obsah pamefuvych bunek _ system bude nestabilni. fi opetovnem zapnutfm se vratim spanku. ~ ~ pocitaee ktere jsou oznaeeny 80 aZ 85. . spomy t.it na Rezlm o m. i' -. (2) . 1'0 t0 . b us?a~1 Pkr.nyc S~ lemento~at jeste jeden Z rezimu 83 nebo 84.. Osvedcenou variantou je pfenechat ffzeni Windows (prostrednictvim ACPI. bude zapnuta podpora specifikace PCI 2. Auto User Define DPMS Yes Stop Grant ~isabled Disabled lnstant-Off Item Help t: --Menu Jevel I I • ne stranky az potovarmm nastavenim. ICB Delayed Transaction: tyM se nastaveni sbernice PCL Nastavime-li na Enabled. pouze zapma.S pro 128Mb a mensr pamefove chipy a 7.O stavuJako pred vYPln~ k rta}Retim spanku v obrazovce Moznostl .COM.~..refresh nebude nikdy proveden pi'edcasne. ven ba W) ezim STR nepodporuje. Ostatm I Nskdy byvajf v Setupech volby..) MPS Revision: Nastaveni podpory viceprocesorove prace MPS (Multi-Processor system) je vysvetleno v kapitole 3. l6T.1.2. vsechny schopen se rychle probudit. . muzete vyjit z defaultnfho nastavenf (15. 128 f.3 Advanced BIOS Features Setup _ v popisu i'adky MPS Version Control For OS. 31. •.pameiovy kontro1er bude pouzfvat tovarm nastavenf (je to defaultni volba) Pameiovy kontroler provadi refresh otevrepro servery nastavenf OT.Setup DRAM Idle Timer: N astavuje pocet nulovych cyklu.1: Obrazovka Power Management Setup Spread Spectrum: Ovliviiuje modulaci signalu na sbernicfch. o~'l a a' et pouze operacni pamef.' ~. otevfena stranka bude uzavi'ena az pH potrebe obnoveni.L8) nebo automaticky (volba Auto).nehoz je poeftac enl • 81 (P08 .orcvoace zakladnfm nastavenfm poeftace 47 . PH Disabled jsou signaly ostfejsf.6. ys ill '?P."r ·0 z Windows.ST. k'.

: . Full (nebo Suspend Both).Ymi zakladmmi "zelenjrni" funkcemi disponuje. bude vypfnan monitor podle zvolene Suspend rnetody. kde je vypfnan pouze CPU. nebude monitor behem setricfho rezimu vypfnan. "Ij~ • • Doze Mode . nastavte zde hodnotu DPMS Support. . Chcete-~j radeji prejil: do J J 0 m02ne • Suspend Mode . /ij .by iej byl aby bvlo m -.1.uje nastaveni setficiho rezimu.r .tjliK~ ~ b : TW~~ll __ ~Wr1~cd= =~~Lt>-4lOM N~mni~-tlItf~~ . Pokud sem zapiseme No. takZe j&pak nutns pfecrst st jejiCh popis v manualu zilkladnf desky a vsa VY-'Rou~et.AGP driver).. Neni-Ii tomu tak. 0 sese nastavujf doby.. a take zobrazovaci jedmonitoru a pfepnutf 92 % pro mikroprocesor 99 % u mikroprocesoru.4: fRQ Modemu 48 BIOS a Setup prQvod ce Za ~kl • admm nastavenrm pocftace 49 .. Video Off In Suspend: zadame-li Yes.3: Karta Reiim spanku . K dlSPOZlCI .. J" spo e lye.:It1'i) " . ktera pouze vymaza videoparnet.IPQ .:0 () setrenf energff.. PH bled bude probouzenf rychIejsia1e namusf b''i+°vatl(Chal~t~ "Y.-.Setup <I. coz splnuji vsechny moderni monitory.zmensenf odberu pevneho disku do Sleep Mode.A. vypfna se jak CPU. a Jes e vo ba Auto.N.I' . Rezim sp. .1. pH Disato . System pak pri uspam vypne vertikalnf a horizontalni synchronizacnf porty a vymase vidsopamef. Pokud vas monitor podporuje DPMS (Display Power Management Signaling). muzete zkusit hodnotu VIR SYNC+Blank.h11O CI!'iIR~I!o COOOCOOJ' 11 "~i ceo. €)ii~e&bl:OIIYd>~eI<- Enabled se bude karta pfi prob~~enf in~~~]l~izaee ~arty VG~ po Rrobuzeni z m6du S3.rido!aa~ SttM'!l~lIr'4Jn_j"""""lzenf . Uvede poatac do u~PQrneho rezimu obnovk retsn systeml"j Window$.H :l . . . :~~:::!~=l ·IU~~""~ '!Il5-r~~UMT!~ ~!ido!'~ZI-I. • :!~~ ~_DI.pokles pffkonu notku. :':VYP[loutpos:fta'i . Obrazek 3. """ ~ !!I!I'HC:M... c~F.2: VoJbasetficiho retimu Video Off Method: specifikuje zpusob uspanf monitoru. ntene mo 'd tail k t okra pracuJeme metodou APM). Saving.odber mikroproeesoru Standby Mode . te vol byv Power .1.4. 0 Ulo2faki:u'ini stay picrhy ne pevey disk.~ Mrli~jir»~~u. e 1ne onfigurovat setteni (tensetHer rezimy: .g• j~" . Vyrobci zakladnlch desek casto doplnujf vlasfnf reiimy. at Vp zne .je lepsi Power Management vypnout nastavenim na hodnotu User Define a rovnez vypnout ostatni volby.inku obnovlt) a vyprre poru<..Kapitola 3 . Obrazek 3. Nekdy jsou nabfzeny pouze dva rezimy Min.- Obrazek 3.1..Management. li .OlJ1e rye e •. avesyd tat. po stisku kla E . Pokud jsme prostfednictvim ACPI pfedali fizeni spotfeby Windows. Saving a Max. ale vas monitor nejak..lc. ~ . 0 je snfien 0 80 %. Tip: Presne defmice seti'icfch retllllu APM a ABPI [sou v kapitole 5.-u.oI. tak chipset zakladnf desky . po kterych BIOS zapne tfi v v v Run VGABIOS if S3 Resume' t 'ka se i . . Suspend Type: zpfesii...O:m"""".Pa1~«c)'w!.zadu~e. relimu sptin~.Drf ~lL. _ +.. ptJdrZ'{e kJavesu Shift.. Muzeme pouzft: • • Stop Gromi. 1) nejstarsi monitory se pak budou muset spokojit s hodnotou Blank Screen..

. . proto jen struene: V . . v 50 -------- _ BIOS a Setup .limu: Suspend nebo vyznam pouze pH vypnuts podpore ACPI. nelisi od predesleho vy a u. -dku teto obrazovky Je venovana ka Pitola 3. Obrazovka Power . KB Power ON Password: pokud jsme v predes1em hidku (POWER ON Function) zadali Password. APM • • Pouier ManagementlAPM: zapfna a vypma podporu . PoHardware M oniior je obra~ov~ .. je nastavena hodnota Delay 4 sec a pokud drZite vypfnac stisknuty mene nez 4 sekundy. zadavame kombinaci klaves pro probuzenf PC.. Dostupne volby jsou Password. dostupno volby Yes.lit pro SCSI disky. Drzfte-li ho 4 sekundy a dele.. Standby). (Jedna se o soucast specifikace ACPI . St (POS) Only. Jednu z jejich Ve svislych Setupeeh bjva se~fem vyznam vesmy moznych variant ukazuje obrazek. Mouse Move. kdyzjsme v fadku POWER ON Function zadaIi Hot Key.. ce IDE. ktere rna vas modem pHrazeno.je dobre nastavit na Disabled. Mouse Click.:15: Obrazovka Power • • • • Suspend Mo d e 0 d POVI hidku ACPI Suspend Type. KB Wake: system bude probuzen z reZimu S3 z USB klavesnice (stiskem klaPOwer On by Alarm: uzivateJ zada datum a cas probuzenf PC.Kapitola 3 . Nastavime-li zde rezim Instant-Off. POWER ON Function: definuje.r ke startovat z lokalnf sM (Wake on Tip: pocrtac mOze~e krome probouze~ ta).io_n~ __ Power-Ma~·a~emenuAPM Video Power Down Mode Hard Disk Power Down Made Suspend Time Out Throttle Slow Clock Ralio System Thermal Power Button Mode Restore on AC Power Loss On On Power On Power On Power On P P. FDD. No. USB vesy). de ze nepouzfvame ACPL • • • ' '. 'da Ib S8 Only.. ale neda se pou.::~ By RTC Alarm By External Modem By PCI Devices By PS/2 Keyboard B PS/2 Mouse [Enabled~) [Suspen [SUSP~I~~) [DI~a [50 Yo] [Disabled] [On/Off] ff] [Power 0 I [Enabled) Reload Global Timer Event: teto bouzet pocitac ze spanku. .!p Soft·Off by PWR·BTTN: urcuje funkei hlavniho vypinace na ski'ini pocftace.) Je-li ACPI v provozu.13).illP Help'---_ . Wake up z LAN: nastartovani obdrzeneho on pocitacove site. Main Advanced Security [Auto] [No] [No) Power funguje hlavnf vypina' nor""'me ("Y!>irui a zapilUi Suspend Mode RepastVideo on S3 Resume ACPI 2.. ACPI 2.. . APM Confi~urat. nema zde nastavena hodnota zadn. Hot KEY. musite B10Su sdelit cislo IRQ. zda system muze bit zapnut PS2 mySi ci kIavesnici. ktere maji pro- • • Primary IDE 0 at Secondary IDE 1: aktivita na discfch prvni nebo druM sbernl. . nos ti jsou: Disabled. v pfipa. dostupne . _. Power On by Modem: probuzenf obdrzenfm pfiehoziho signalu do modemu. no do obrazovky Power. Hot Key Power ON. arm.pokud nem ACPI aktivovano. .0 Support zapina podporu ACP I. Pro tuto funkct mus! by!: pocftac pouLAM nebo automatlCky (Power On by ~. Th lze zjistit napfiklad ve Spravci zafizenf (viz obrazek 3._..9 Frequency!Voltage Control. . _ __j Obrazek 3. .yvIiv. pISU ra .. pocftac.Video on S3 Resume Repost Auto. Volime zde typ setHciho reHDD Power Down: po zadane periode vypne pevne disky. I isou: 51 . jakmile se k PC pokusf nekdo pHpojit modemem. ale pnpolen k naf)SJem. 'k] d . MuzeVto bit: casti obrazovky definujeme udalosti._ ze "mekce vypnut". LPT Port: udalosti na seriovem nebo paralelnfm portu ci disketove jednotee. Hard Dis k Power Doum Mode: volfme mod setrem (moz. COM. PouZivame-li ACPI. . Obrazovka APM konfiguraee se ope mja k vyrazns . e~ergll so~:~~ed:oleb zname z pfedeslriho vykladu. vou y jsou: . HardwareMonitor I Wake Up Events: volba."... pocftac se vypne.. . Mode. ktera jeste Upresiiuje moznosti probouzeni: • o Power On by PCI/Onbd LAN: system buds aktivovan sigmilem ze sbernice PCI (preSneji z rozsifujicf karty ve slotu PCI). ~ . ACPI APIC Support vysvet eno v r vI vadkuAPIC DaISf dva radky otevrou okna: .Setup Modem Use IRQ: Ma-li bit BIOS sehopen probudit pocitac ze spanku. VIZ radek Run VGABIOS ifS3 Resume. v. tedy vypnut.pr(JVodce ztikladnfm nastavenfm POI5itace Video Power Doum M ode. . . . bl d] gls~l:dJ . muzeme nynf zadat tvar hesla pro start pocitace.. nebo z integroVane (onboard) sfeave karty...0 Support ACPI APIC Support _~- lJlE!m sp~c.. .. 't .•. ou venovanou napajecfm napettm a frekvenetm.. tavenf Power managementu • AP M Configuration venovane detailnfmu nas .. Isa . . prepnete se do reZimu Suspend. APM Configuration . BUTTON ONLY a Keyboard 98. Suspend. neakthruje h"'lnotu Suspend). systemu prostrednictvim startovaciho signalu [Disabled] [Disabled] [Disabled] [ .. SUspend Mode: rna Standby mode.

) I I I Resources Controlled By: zde ovliviiujsma zpusob pfidelovani systemovyeh zdrojn. ale iadny zaloini zdroj nema nekoneenou kapacitu baterif a nekdy i on napajenf prerusi.25. Dovoluje nam autornaticke zapnutf PC pfi obnove napajen]. jehoz aktivitou bude pocitac probuzen. Pfi PowerOf{zustane pocitac vypnuty. Windows (pi'esneji od WinGows95). Standardni nastavem (DIsabled) vy ovuj 'h . ) • No. VI n s stemove zdroje plug-and-play operac• Yes budou rozsifujfcfm kartam pride e Yt ~ k nacoctovsm systemu (graficka karni~ s stemem. pfinutfme BIOS. bude start probfhat Minim zpusobem. • • • v·v .. ktera vyvolala zavazny konf1ikt zdroju a znemoznila tak start PC. zadavet Yes. J'imz zdroje pridelf BIOS. Volba se nasledne automatickyvypne. Throttle Slow Clock Ratio: urcujeme takt systemovYch hodin v setficich rezimech.5).) Power On By: zaffzenf.prwodce zakladnfm nas/avenTm poi'._ ~.e vitsine karet. e.. . Muzeme zde ovlivnit pfifazeni kanaIu IRQ a DMA: • • PCIIISA PnP: pfidelovam bude fizeno systemem plug-and-play. budou IRQ a DMA prideleny automaticky. aby zkontroioval karty a pridelil jim znovu zdroje (vytvofil nove ESCD).Move Enter:SeleGi F5: Previous values +1-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults • • • 7 assigned DMA \ to PCIIISA PnP ' Tato cast Setupu je vyhrazena konfiguraci sbernice prostfednictvim prldeleny rozsifujicim deskam. (Takove stroje sice napajfme z UPS. po nemz bude startovat setf:icl rezim. Ponechame-Ii zde standardnf hodnotu Disabled.62.Setup • • Suspend Time Out: cas nednnosti systemu. Zadivame. budou vsem rozsITUJlClm BIOSem. play. bled). Legacy ISA: budeme moci zadat cislo kanalu rucne.5. . .) IRQ Resources: tento ractek je pnstupny pouze tehdy. (Ma to vyznam pouze pfi nefunkenostl plug-and-play.e . r:.75.5. • PnP/PCI Configurations Reset Configuration Data I ntmnttt. Zpravidla je vyjadren v % skutecneho taktu (napf.37.' k rtu ktera neumi plug-andRucni konfiguraci pouzijeme pouze tehdy. dnes se to pouzfva velmi rnalo.12. v V. u starsfch rozsifujfcich karat. d . a stemOvjch Zdrojfch. marne k dispoziei tento factek. zadanfm Power On se pocitac zapne a nastavenim Last State se vrati do stavu pred vypadkern napajenf. I • t' k r t rSA dnes s tim pro emy nej sou. v.' Menu Advanced v v. ~~ kuje Volbou No bude preruseni nvolneno. v PTIKabZovkemrty. kud nemame disketovou me cham u. ktere jsou jejim Obrazek 3. pcr a hlavns zdroju.50. Pfi volbe Manual zpnstupnime radek IRQ Resources a pfidelem IRQ a DMA muieme zadat rucne.5. Pokud by se ~ J ~Vl Ypo 12e~ . . Vyjimkou budou kan:Y n~. v. biev ·1 t" barvou miizete zkusit tuto volbu zapnou natsm problemy. Power Button Mode: obdoba nastaveni Sojt-Of{ by PWKBTTN. zda vypfnacim tlaeftkern (na skhni pocftace) budeme vypinat (volba OnIOjJ). OMA 0 assigned to PCIIISA PnP DMA 1 assigned to PCIIISA PnP DMA 2 assigned to PCIIISA PnP sy. pokud v predeslem nastavenf (Resources Controlled By) zvolfrne Manual.name-bh :OZSlTIl~lel a . Za optimalni hodnotu se povazuje 50 %. u nichz vyiadujeme nepretrzity provoz.. (Nutnost pouziti muze vyvstat napf. tvfm menu . y ta a IDE. mOieme zkuslt No. Volba je dUleiita predevsfm pro pocftace. 87. budeme.1:1 0 plug-and-play. t-edy Tip: Plug-al'ld-play u~e~1 vsechny ~'k nestandardnr kartou. uvo _ v U~lV.6 PNPIPCI Configurations Souvisfosti: Zakladn! termfny jsou vysvetleny v kapltole 5 . Poneehams-li standardnf nastavenf Auto. o• yo t I· olnit IRQ pridelovane floppy mec amce FDD IRQ Can Be Free: zde m~ze. Pokud chceme BIOS pfinutit k novemu pridelenf systemovyeh zdroju.V .. I Auto (ESCD) Press Enter isabled Yes Menu Defau reset Data IR~_~~sources_~_~_. Restore onAC Power Loss: volime reakci pocitace po obnove napajeefho napetf (doslo-li pfedtfm k vypadku napajcnf).KapitoJa 3 . . ze pfi startu PC si BIOS nacfta konfiguraen] tidaje ESCD z pamsti CMOS. napf. n. (IRQ 6).~l usen{nf~e jedno preruseni pro ostatni zarfzeni. coz p.. pnpa d ne SCSI) . ~_ Resources Controlled By X IRQ Resource PCINGA Palette Snoop FDD IRQ Can Be Free IRQ 3 assignet to PCIIISA PnP IRQ 4 assignet to PCl/lSA PnP IRQ 5 assignet to Legacy ISA • • • • 4 assignet IRQ to PCIIISA PnP 3. PoDsfaultne je nastaveno Yes. kartam prideleny systemove zdroje (IRQ.~~) mohou mit s tfrnto biGA ( grafieke akceleratory ne 0 a t (E dardni karty V napr. do konfigurace plug-and-play prostre me Ve svislych Setupech v~t?~~l:~t trochu odlisne volby: Advanced.. System Thermal: zde povolujeme pouziti tepelnyeh oehran na zakladnf desce. N astavfrne-li: PI OS· s timto hidkem se v Setupec se am Plug and ay . nebo prechazet do setficfho rezimu (Suspend).. Marne-II vsak poUze S neja ou 53 52 BIOS a Setup . t pcr Nektere nestanPCINGA Palette Snoop: je patjm biten. l t!.16: Obrazovka PNPJPCI Configurations Reset Configuration Data (Clear ESCD): vtme. . I/O. N a obrazku vidi P h tk' e velmi casto. N astavime-1i vsak na Enabled. Byvalo to cas e u a e.(ta(. po instalaci nove karty. v W v. DMA .

Palette Snooping: viz PCI/vGA Palette Snoop. trU integrovaneho fadice IDE..8 0 pevnem disku SArA.. Jedno IRQ tak nebude zbytecne blokovano..0 p v . v . " . .. muzete tuto volbu vypnout. S timto nastavenim se casteji setkame spise v obrazovce Advanced Chipset Features... di SATA. je IRQ reservovano pro starsr zaHzeni (nebude prideleno prostfednictvim pIug-and~play). f.. ska obsahuje ra IC· CMOS S t (kde najdete velmi podobna nastavenf) se tykaIa pr:popitola disku. . bude jeho kon 19uraee rovnez . sta?d.8. y . Pokud jste si vsak jisti.. tehd kdyz chceme integrovany radIC name je nastaveno Enable~..~-~-----~ . ~ imu meli jesw jiny pfilis pravdepodobnem) pnpade. USB . disku/Rozhrani (EJIDE/Rychlost pfenosu dat). ze vase graficka karta IRQ nevyzaduje (najdete to v jejim manualu).-~~ _<?I!<::Ii!p_I[)~ !J~e_\lice. di k "' ifef blokovy prenos dat. hradit novejsfm ve forme rozatrujici . ..0 controller USB Keyboard Support USB Mouse Support Onboard 1394 Onboard Realtek Lan Onboard PCI AUdi()_ ~_~ I~i!l~_. e ra IC pracobu IDE Primary/Secondary Master/Slave P~O:. bude IRQ pfidelovano plug-and~play..~. Dostupne volby jsou Auto nebo konkretm rezim .. lnstant Music Configuration Advanced PCIf"'nP settings WARNING: Setting wrong values in the sections below my cause system to malfunction Plug and Play OS [No] PCI Latency Timer [64J Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] Snooping [DisabledJ PCI IDE BusMaster [Enabled] IRQ 3 [Available] IRQ 4 [Available] IRQ 5 [AvaiiableJ • IRQ 13 IRQ 14 ---.1. PCI . 7: Menu Advanced IDE HOD Block Mode IDE DMA transfer access On-Chip Primary/Secondary PCI IDE IDE Primary Master PIa IDE Primary Slave PIO IDE Secondary Master PIO IDE Secondary Slave PIa DE Primary Master UDMA IDE Primary Slave UDMA IDE Secondary Master UOMA IDE Secondary Slave UDMA On-Chip Serial ATA Serial AlA Port 0 Mode Serial AlA Port 1 Mode Auto Enabled Enabled . je rozumne poIDE HDD Block take A volit tuto vlastnost Mode:naP9ku. " " VT ovnavacfch parneti pro IDE DMA transfer access: zap~3/~I~~ POUZl1 ~oze ovnavaef pamef volam (prefetch). jejichz prostrednictvim teprve vstupujeme do konkretnich obrazovek.~- -_'- .70 peimem. Enabled Enabled Disabled Disabled Enabled ~na~:e: _!l_~ __ ... e _ Enabled Auto Auto Normal Full 37811RQ7 ECP 3 Disabled Disabled 1o__ ..ardne je zapnu.. .8: Obrazovka Integrated Peripherals OnChip IDE Device Allocate IRQ to PCI VGA: pri Yes pHdiHuje BIOS pferui3eni (IRQ) graficke karte_ VetSina modernfch karet 3D IRQ potfebuje. ..OeVice _. Pokud je zde Available._----~--. :r~ nZt'je potreba snad stup k pfipojenemu zafuem..Onboard FDC Controller Auto Onboard Serial Port 1 Auto Onboard Serial Port 2 Auto UARl Mode Select Auto UR2 Duplex Mode Auto Onboard Paralel Port Auto Paralel Port Mode Auto ECP Mode use DMA Auto Game Port Address Auto Midi Port Address Primary Mastel Midi__l>ortlRg Primary Slave --l=-S~~r USB controller USB 2. ~~m?~reJOn-Chip Primary/Secondary P~ '...2 Standard vv v' soucasti zakladnf desky.. " '...1 bu. .. II PCI IDE BusMaster dovoIujeme BIOSu pouzfvat Busmastering pfi cteni/zapisu dat na zaiizeni IDE (v podstats pevny disk) (viz kapitola 5.. oznos yvaji . .Super 10 DeVice I.mM~e l~. ktere jsou soucastI radl?e IDE. ktere jsou e ~~I . tfm rychIeji jednotlive karty ziskavajf pnstup ke sbernici. o. ze byste ve svem sys e IDE) ktery prefetch nepodporuje.... 3. avsak dIouM transakce (napf. likosti datovyeh bloku. jenych3. I IDE: za Ina/vypfna integrovany radic IDE.. id PlO v nemz 4. CPU Configuration . Obrazovka Integrated Peripherals je ureena k povolovanf ci zakazovani techto prvku a k jejich detailm konfiguraci. jez se dnve pouZlvaly ve forme rozsfrujicich karet. •' 54 810S a Setup ~ provodce zakladnfm nastavenfm pocita6e 55 . Mentms hodnotu Disabled ci Enabled. a pokud zakladnf deZdeje soustredeno nastavovam~arame fi zde Jesw musfm upfesnit. eim Obrazek 3.7 Integrated Peripherals db'" _ pre eznevy zrychluje pnjen v tom (ne(externi fadic v Na zakladnf desceje dnes integrovano mnoho zaifzeni.it Souvlslostl! v:ysvetlenr problernatiky najdete. Chipset .. 7 0: pevnern disku 't (E)1OE a 5. Nej1epe je ponechatstandardnfhodnoty.. ... Speech vU'H'Y'U'd"UII .. pri praci s disky SCSI) se tim casteji preruSujf. de v1?UJe~opIO 0' 0 PIO vat... v kagiO Jach 5. IRQ xx: obdoba Resources Controlled By.. . nez ji bude muset uvolnit pro potreby jineho zai1zenf (pokud 0 pnstup pozada jina karta).OnBoard Device . V nasem Setupu je tvorena tremi fadky.Kapitola 3. '-' • • IRQ 15 [AvaiiableJ I Obrazek 3.OnChip IDE Device . _ PCI Latency Timer: definuje. uto nebo zadanf konkretni veradlcI. jestliie zadams Reserved. jak dIouho muze kazde zaHzenf PCI "drzet" sbernici pcr.Setup ~r-_~ __ . kdezto tato kapi a popisu je nastavovanf vlastnostf radicu.. ze ka.Ui¥ii:nnt ------] Press Enter Press Enter i . d v dOY fi . '_nt_~_g_ra_te_d_p_e_r_Ph_e_ra_l_a· OnBoa!!!. vyp::u~: ~=y~n~pe~1dad ~fi peruse integrovansho IDE). nizsi je tato hodnota. Onboard Devices Configuration ....mo~?~~abled.1.

af!ckeedeoterv t .12 0 rozhranfch JAADUII +. I ! !L. Ii 57 I ! 56 BIOS a Setup . _ (COM 1) port ((DM2) po{Htace/O ItEE 1394 rireWire. poulivame. [sou optatnf rozhranf kfavesniC vyprluty.floppy diskety.... Norma USB 2. nastavfme na Disabled.e_n_f: ··F ~ Rad:c~ sbemice USB R~dfce 2VI. kdy budou systemove zdroje pfifazeny automaticky.to univerz§lnr seriovesbi!imfcf.\ ¥ ~ Dsketove Dlskove Jednol:ky . SleOVOU • • i 3E8/lRQ4 je standardnf hodnotou pro COM3. Super 10 Device SouVislosti: poe{tace. + J.U __ ~ _. Onboard Realtek Lan: nase vzorova zakladnf deska je vybavena integrovanou tou s cipem Realtek. rozhranf je venovana standardnim vstupns vystupnfm Serial ATA Port 0/1 Mode: volime.0 controller: tyM se rychlosti sbernics. 5. kterou bud' zapneme. v nemz bude fadic pracovat. 2E8/IRQS je standardnf hodnotou pro COM4. Onboard Serial Port 1/2: zde nastavfms preruseni a adresu I/~ ~enovYch portfi ~S 232C (v podstate pfiradfme konkretnf zdffce jmeno COMx).Setup IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA: definuje m6d DMA.OM Kl. 0 Controller Mode v popisu "svisIeho" Setupu na konci kapitoly).J Kapitola 3 .' tlska.!KQintJrIl!tarni d Po-mac J a j!na polohcved z. sfiova karta. nebo vypneme._ ~ OK _ 'I Siorno Obrazek 3.dku 110 Netlavenf 03FB· 03fF 04 IIIIRomh IRQ . modem a take vstupne vystupm porty. Pn vypnute podpofe bude kJAvesnice dostupna az po naeteru ovladaeu. I . • 3F8/IRQ4 je standardnf hodnotou pro COM!. Combined mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelm a seriovs ATA. i~_ ~ MOO81T1Y Monitory Mysl . SouviSlostl: POpis USB je v kapitole 5. JestIize toto zaffzenf nepouzfvama. pH Enabled budeme moci s klavesniei pl'acovat uz pfed startem Windows.12 0 rozhranfch pocftace.pn)vodce zakladnim nastavenrm po6ftace .19: Systemove prostFedky serioveho portu Onboard FDC Controller: bude nastaven~ na Ena?'~~.INJ vdee a hernch 5it'oye ecepetev Svsternove ~arizeni J ---. Auto: rezim zvoh BlOS . Pokud nastavfme Enabled.avesntce +Q '-t- :+: .+' + @ Ra~ce lDE ATAiATAPI a USB 2. USB controIIer: +'.- )ednotky Naslevenl pr-os~i'edk. Pokud toto zaffzenf nepouZivame. '.GJoLPT) :I t:Omunikacni port . OnBoard Device Obsah teto obrazovky je zamefen na konfiguraci zbyvajfefeh integrovanych zahzenf. BjTvajf zde umfsteny fadice USB. I I' kar- • • Auto.ani'E:ni I·!%I I TypPlps:tre.j. Je'li kH~vesnice Usa povolena.12 0 rozhranfch Tato cast konfigurace integrovanyeh (Input/Output) zafizenfrn. pouze pokud skutecne USB klavesnic. Disabled a radic disketove mechamky v rOZSll'UJlCl karte pouzijeme pouze pri poruse integrovaneho radice.: internf fadi~ . zakladnf informace 0 U2E1394 najdete vkap. Obsah obrazovky pak samozrejme odpovida instalovanym prvkiim zakladm desky. Dostupne volby jsou Auto nebo Disabled.0 zavedla novou rychlost USB ~ High Speed _ 480Mb/s. Dostupne JSOU tyto hodnoty. Zakladnf fakta 0 zaffzenfch I/O najdete v kapttole 5. +. On chip serial ATA: Volime rezim Serial ATA fadice: Onboard PCI Audio: dalsf (temef standardni) vybavou desky je zvukova karta. • • • • • Disabled: fadic vypfna. USB Keyboard Support: zapinwvypina podporu klavesnies USB. USB Keyboard SUPPort nastaVfme na Enabled. c~mz p?voli~.. :+~a . ktery z kanaIu SATA bude primarrn a ktery sekundarm. opet nastavirne na Disabled. SATA Only: radic SATA pracuje samostatne.j G:r.ny(LPTl) '_Procesory ihrdlce disk€tuvYch lednotek zapfnwvypina integrovany kontroldr USB.. V Setupech se casto zadavajf konkretnf pfenosove rychlosti (viz radek USB 2.j. integrovana zvukova karta..§ :+ . V tomto radku ji muzeme vypnout/zapnout. ~~~ Jednotky ovo nebc CD-R. bude pnpojene vysokol'ychlostnf zanzem USB automaticky detekovano a nasledns se zapne podpora prenosove rychJosti High Speed.fl~tu.. Tip. Enhanced Mode: soucasns pracujf obe rozhranf ~ paralelni a senove ATA. Onboard 1394: zapfnwvypina podporu lEE 1394 FireWire. USB Mouse Support: opst zapina/vypfna podporu USB mysi.J POtty (COM.. zafl2. 2F8/IRQ3 je standardni hodnotou pro COM2.' Po..+: ~ Sit Seznem koilf'ktrifch J Bezkor..

ECP: obousmerny rezim vhodny pro pamefuve jednotky (Iomega ZIP. nebo obecne zafizeni. To se provadf specialnfm programem konkretnfho radice.Setup • Disabled integrovany radic serioveho rozhram vypne. a vystavujete vhodny.i"". ECP+ EPP: spfse vychodisko z nouze. externf pevny disk atd. N emate-li takove zaffzenf. • Normal: puvodnf jednosmsrny rezirn. Port: stejne jako u serioveho portu volfme pridelenf systemovych zdroju: paralelnf port. Dostupne volby vidime na obrazku 3. muzeme mu pridelit kanal IRQ (5 nebo defaultnf 10). c:=--. ktery kanal DMA to bude.20) je IRQ dokonce implicitne zakazano. ktery muze pracovat v rezimu IDE nebo RAID. Obrazek 3. !LPTl . V nasem Setupu muzeme volit: • • • • Normal.' plenJ!enl CIslo porlulPT. io~P'j·.''''''.20: Konfigurace LPT ve Windows 58 BIOS a Setup . Pokud ji Setup nenajde. UART Mode Select: Druhy seriovy port muze fungovat bud' jako standardni rozhranf RS-232C. Jeho umfstem. V tomto Setupu budeme pouzfvat dYe obrazovky: Onboard Devices Configuration a USE Configuration. vopaenem pnpade nastavte podle dokumentace daneho zafizenf pfislusny typ portu (nskdy jsou tato pffdavna zaffzenf integrovana na zakladnf desce). UR2 Duplex Mode: tyM se rezimu prace infraportu. Zde (Obr. ponechte zde hodnotu Normal. zvu- o PQI<ud mo!no. pffpadne port vypneme. a tak upozomfm na odlisnosti. 3. start a ovladanf jsou popsany v manualu zakladni desky. Zvolfme-li RAID.orovodce zaklaOn{m nastavenrm oocttsce 59 . VyMr byv::i z adres 201 (default) a 209 nebo muzeme herni port vypnout (Disabled). K nastavovani vlastnostf integrovanych rozhranf zakladnf desky se dostaneme prostrednietvfrn menu Advanced. implicitne byva pouzita 3. hodnotu Skuteene nastavenou (Obr: 3. IRDA. Nastavenfm na Enabled integrovany radic zapneme a v nasledujfcim radku Operating Mode vybereme rezim price (RAID nebo IDE). Onboard Paralel • Disabled vypma integrovany 378/IRQ7 je standardni 2781IRQ5 je standardni SEC/IRQ7 je standardni Menu Advanced Souvislosti: Nektere drazsf zakladnr deSky nabfzejf rnoznost oraces rezimy RAID.'-Iredkl~ N a zaver uvedu jeste ukazku druheho. normy IrDa. vetsinu z nich znams. druhy seriovy port bude pracovat v normalmm rezimu RS 232C. ECP Mode Use DMA: Rezirn ECP pouzfva kanal DMA. ktery z reZimu je pro pfipojene zafizeni optimalni. hodnota pro LPT2. take Win- Paralel Port Mode: paralelni port je schopen pracovat ve vice reZimech paralelniho rozhrani. musfme konfiguraci diskoveho pole dokoncit. ktery podporuje serioveho rozhranf. soueasne z pocftaee do zafizeni a naopak). ktery vybframe podle m6du prace pripojeneho zaffzenf: • • Full Duplex." Mt:'todll rllt'O"::~nl pl(j. Zde muzeme nastavit. nekdy je k dispozici volbaAuto. kdy je umoznen dvoukanalovy pfenos dat (tj. hodnota pro LPT3. 5. Game Port Address: nastavujeme adresu hernfho portu. Midi Port Address: pro pfipojenf Midi portu muzeme zvolit z adres 290. OnBoard AC 97 Audio: ph Auto bude automaticky vyhledana a zapnuta integrovana kova karta. Setupoveho ovladanf. bude zde nastavena volba Disabled.. nebo jako port pro dalst zafizenf (zmezi na vyrobei desky). OnBoard IEEE 1394 Controller: zapina/vypfn::i integrovany radic IEEE 1394.9 0 diSko\IYCh polich RAID. • • • hodnota pro LPTl. kdy je prenos jednoeestny. ktere easto mem srner toku dat. druhy seriovy port bude pracovat v infraeervenem reZimu. ~!-~~~~l__~----. systemovych prostfedku najdeme ve Sprtuoci zaiizeni Hodnotu prerusenf a cislo paralelnfho portu ovliviiuji ve svem Spriioci zaiizenf dows. Proto jsem iakladnf popls RAID zafadil do kap.17). Midi Port IRQ: je-li Midi port povolen. ze nevite. ze BIOS nastavf ten mene SCR (Smart Card Reader).). se riziku. kterou muzete zmenit na 1.21. nO(>OUiiv. v OnBoard Promise Controller: zakladnf deska v nasem pffkladu je vybavena integrovanym radieem disku. ASKIR 0. je dalsim rezimem.Kapitofa 3 .57 ME je infracerveny rezim firmy Sharp. Half Duplex. vetsina obvodu • • • • SP P: obousmerny rezim IBM. 300 a 330 (default). Zacnu na obrazovce Onboard Devices Configuration. Priznavate. EPP: obousmerny rezim vhodny pro tiskarny a skenery.

zapneme/vypneme kontroler posledniho standardu USB 2.05V 12. Emulation Type: zapisern Auto bude zafizeni s kapacitou mensf nez 530 MB emulovano jako ~oppy disketova mechanika a vetSf zaffzenf jako pevne disky. zakladnf desky). Na me desce to je 60. -'+ USB Ports. funkce funguje pouze v systemeeh ACPI! pc Healt Shutdown Temperature CPUVCore AGPVoltage "'3. SB Configuration U V~ Speech Configuration II> Chipset. Najde-li mys ci klavesnici USB. N apfiklad meehaniku ZIP takto "predefinujeme" na disketu a muzeme z ni udelat bootovaef zafizeni (viz kap. kdy POST cekaji na start disku USB.23.Setup . s jakou bude radic praeovat .(480 Mb/s) Obrazek 3. z nieh je urcena dvo- II> CPU Configuration Onboard Devices Configuration I ____. Legacy USB Support: se tykci podpory starsfch zafizeni USB (mysi a klavesnic USB). P?kud se behem teto doby zarfzenf neaktivuje. Hodnoty mohou byt Enabled/Disabled nebo Auto/Disabled.. N astavime zde lirnitnf te_plotu.Full Speed (12 Mb/s). 70. 30. Dostupns volby byvajf: 10. USB je definovan mozny pocet diskf USB.lIlIl!I. muzeme zadat. Pozor. pfi: • • • Disabled budeme moci s temito periferiemi pracovat az po nactenf jejich ovladacu (tedy po startu Windows). Operating Mode gn~oar~ ~~E 1394 Controller I [Auto] [Enabled] [RAID] [Enabled] [Disabled] (Enabled] [Enabled [Enabled) [3F8!IRQ4) [2F8/IRQ3] [378] [Normal] [1. Sdeluje nam skuteene hodnoty napefovyeh urovnf.ij. ale programem ulozenym v hootovaci pamsti sffove karty.: Konfigurace imegrovsnyct: zarrzeni V PC Health Status Souvislostl: Jak zjfstime zal\ladnf parametry mikroprocesoruje popsano vkapltoIe 5. pfi jejfmz dos~zeni bude system vypnut (pfijdeme pravdepodobne a data. Enabled budou obe zafizeni pnstupna jill pfed naetenfrn ovladaeu. 65. U~~ Mass St~rage Reset Delay: na prvnfrn radku zadavarne pocet sekund.02V 2.. •.91V 46'C 4590RPM 4500RPM Menu level USB 2. Poetem porto.0.3 Advanced BIOS Features Setup/Poradi bootov6.9) [DMA3) [IRQ7] [Disabled] USB Mass Storage Device Configuration: poslednf radek je vstupem do daiM podobrazovky.mll. 2 USB Ports. Pak by start PC neprobihal z pevneho disku.16V -11.03V 3. je USB Configuration. popsanyeh v Super I/O device v teto kapitole.zdravf" pocftace je spfse informativni. Prokazdy jice radek: • Device 1: zde se ukazuje detekovans zahzeni.ni). 1. Shutdown Temperature: je vetsinou jedinym konfiguracnim radkem v obrazovce. 75°C.5 0 mikroprocesoru/GPu/D .m•• / ~ Advanced USB Configuration USB Function Legacy USB Support USB 2.. teplotu procesoru.5V 5VSB Voltage Battery CPU Temperature CPU FAN Speed System FAN Speed Status ··JtfiHftl Ilem Help Auto behem startu PC detekuje BIOS zaffzeni USB.0 Controller USB 2.0V +12V -12V +2.0 Controller Mode: volime rychlost. Zbytek voleb na obrazovce se nijak nelisi od stejnych radko.·I·. 6 USB Paris a 8 USB Ports. v opaenem prfpade ji vypne. kolik porto.73V 3.1J OnBoard LAN: zapfna/vypfna integrovanou sffovou kartu. menu Advanced ..0 Controller Mode Ad"anced. zda bude pouzita jeji bootovacf pamef (OnBoard LAN Boot ROM). ..92V 2. nekdy take zakladnf desky a skutecnou rychlost otacek ventilatoru. objevf se hlasenf No USB mass storage device detect.22: Obrazovka PC Health Status 60 BIO$ a Setup - oravoace zakladnrm nastavenrm pocitace 61 J' . USB Mass Storage Dev'ce Configuration 3. ci High Speed . Je-li karta povolena. ale ne 0 mikroprocesor). OnBoard Modem: zapina/vypimi integrovany modem. ktera se zabyva vlastnostrni integrovanych rozhranf.Kapitola 3 .32V 5.0 Controller: lt~ :Move Enler:Select F5: Previous values +!-PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exil F1:General Help F7: Optcmlzed Defaults USB 2. Obrazovka venovana .'. USB bude aktivnich (samozrejme hodne zalezi na skuteenem poctu porto. Taje ureena ke konfiguraci velkokapacitnich zaffzeni USB (diskU USB). Druhou obrazovkou.3V +5. 20.m •••• Item specific Help Advanced OnBoard AC"97 Audio 0 nBoar d P rormse C on t ro IIer .I·I·~· . zapne jejich podporu.40 s.: 3. Mozncsti volby jsou: Disabled.8 Obrazek 3. II> Onboard DeVlces~snfigurafion II> PCI PnP II> Instant Music Configuration I"'- n o~nBoard LAN Boot ROM DnBoard Modem OnBoard Floppy Controller Serial Port1 Address Serial Port2 Address Parallel Port Address Parallel Port Mode EPP Version ECP Mode DMA Channel Parallel Port IRQ OnBoard Game/MIDI Port [6 USB Ports] [Auto) [Enabled) [HiS peed] • .48V 5. Ta rna mime odlisne fadky od tech uvedenych v casti OnBoard Device: USB Function: zde zadavame.fdentifikacnT oislo mikroprocesoru a mnoho adaJtJ najdete v Pff/ohfich na kOJic] knihy. phpadne muzeme integrovanyradie USB vypnout.

ze se tim zaroven muze narusit komunikace se zaffzenfmi.J. M~~im. + 12V. cimz se elektromagneticke rusenf omezf.24: Obrazovka Frequency/Voltage Control '!!!. Odaje pro nejpotlzfvanejsT mlkroprocesory jsem pak zaradi! dO Pi'fIoh.!Leb 0 ••• -----. ale jejich udaje jsou pomerne dUlezite. Motherbo8rd B:§ Temperatures: $CPU $cPU $CPUID . Muzeme zde ovlivnit nejzakladnejsi pararnetry. +/.3 V V 5V 1.\ISeMor V. 3.20 Jrekvencfch.. CPU Vcore: ukazuje skutecne napajeci napetf jadra mikroprocesoru. 5VSB (napefovy signal zdroje. krome vstraku CPU mahou bjt vsntilatcrem ofukovany chladiee na chipsetu ci vidsokarte.port &ud. Spravnou hodnotu nastavf BIOS sam a zvysovat ji . +/. Auto Detect PCl Clk: pfi zapnuti volby bude BIOS monitorovat aktivitu PCI. +/. Tim se omezf elektromagneticke ruseni.03 v Obrazek 3..eo$:. jfmz se startuje PC).11 V 1.21). Voltage Battery: CPU Temperature: napetf baterie zalohujicf pamef BIOSu.t information ______ ~ic. Struene tedy zopakuji: Behem prace generatoru hodinovyeh impulsii vznika ze spickoyYch hodnot pulsu elektromagnetieke rusenf. jeji vlastnosti se totiz menf pornoci propojek (jumperu). FrequencyNoltage ~ __ ~~ __ CPU FAN Speed: otacky vsntilatoru System FAN Speed: otacky nektereho z dalsich ventilatoru.. Control OSQuvlslostflch meZi fr:ekvencemi za. Dostupne rnoznosti "zp]osteni" jsou: +/. ktera jsou chonlostiva na pfesne casovanf (napf.75%. nenajdete tuto obrazovku vubec. Kazde PC je napajeno nekolika napetovymi urovnemi.2.Setup . AGP Voltage: zde vidime skuteene napajecf napetf na sbernici AGP.---.F5: Previous values "/-PU/PD. + 2. ktere by mohlo zbyteene vznikat a .je pomerne slozite. . Tip: Hadnoty srurnane jednotlivymi obrazek 3.-~------- a § Computer DMI AIDA32 vaso Summary comouter Name ! I Field.5 $+3. Multiplikatory mikroproeesoril. + 5. Pokud budete pracovat se starou deskou. teploty a nepet! na zakladnf desce Spread Spectrum: s touto volbou jsme se jiz jednou setkali.Kapitofa 3 . KvU1istabilite systemu se vsak doporueuje volbu vypnout. Dalsf radky jsou jiZ informativni. teplota mikroprocesoru. a pokud zjistf.00%. ze nektere slaty nejsou obsazeny (nebo [sou obsazeny a nejsou aktivnf).73V 1.35%. ze spicky signalfi budou modulovany na ploehe kfivky.prQvodce . Properties Type Access <.sensor .Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults ESC:Exit F1:General Help F7: Optomized Defaults e!J Memory @lSPD -(ji.1. jejichz skutecne hodnoty ukazuji radky: + 3. jsou totiZ uzameeny. Je posledni konfiguracnf obrazovkou v nasem Setupu. storay" :. 62 BIOS a Setup .Mry +12V 5.pretaktovavat .> Chipset * $CPU 244SRPM <:p aos (±j_ ~ i.l Input Display i+ s os v 1197V A +5 V st. nemuzeme do nich tedy vstupovat. nektere Setupy ji nabizejf v obrazovce Advanced Chipset Features. mikroprocesoru.:Move Enter:Select . coi se projevi na vseeh komponentach zakladni desky! V jednotlivych Setupech se tyto obrazovky mohou znacne lisit.flkladnrm nastavenrm po/jftace 63 .0.0.) . mustme najit v papisu zakladnf desky. senzory uvidfme take v pwgramu AlDA32 (viz ___ c__ ~ __ ~~~~~~~ Control ~ _ I ~ew B. Kteremu chladici je radek venovan.3V. velkjm vetrakem dispanuje take napajecf zdroj. Motherboard +Motherbo:E:lrd ~AUX Cooling Fans 35"C (95 'f) 47"C (117"F) 24 'C (75 'F) H. Proto se heine nastavuje hodnota Disabled..znecisfuvat" kolemjdoucf signaIy.ndby ~VaATB.23: Otacky. Tip: Pfehled provoznleh teplot mikroprocesonl najdete samQZfejme na 'WVNV-stran- kach V9robce. Zapnutim teto volby zajistite.b ijJ ~ Operating Server System A Vo~e~e velues $CPUCore 0.kladnf clesky pojednava kapltola 5.£ 41. CPU Clock Ratio: sern zapiSeme pomer mezi frekvenci jadra mikroprocesoru a vnejsi frekvenci (tj. zalezf na tom.5V.41 V Obrazek 3.50%.0. musime mikroprocesor odblokovat.I"" ITEiT6705F ISA 290h I ~senSDr CPU Clock Ratio Auto Detect PCI Clk Spread Spectrum CPU Clock Voltage Fine Tune X CPU Voltage Regulator XAGP Voltage Regulator XDRAM Voltage Regulator ~ Enabled Disabled 100MHz Disabled Default Default Default Item Help iI 1 ~?~ 6. vypne signaly jdoucf k nim. Nsvyhodou vsakje.. nektera zafizeni SCSI).9 Frequency jVoltage Souvis(osti.0. a aby nastavena hodnota byla akceptovana.~ia . zda jsou zakladni deska a jeji Setup konstruovany pro pfetaktovanf (overclocking).S2V 3.. frekvenci USB). (VentilatorU je v PC celafada.

3V Voltage 5VVoitage 12V Voltage • [44°Cf111 OF] [36°C/96. ktere vsak nemusi vZdy fungovat.10 Load Fail .pruvodce zakladnrm nastavenrm Poc/tace .Kapitola 3 . Zvysovanf napeti rna sv-ujvyznam pouze pri pretaktovani. kde je vyrobcem ulozeno. N aetene tidaje nam pak mohou slouzit jako zaklad pro daISf konfiguraci. (Konstrukce zakladnf desky z hlediska frekvenef je popsana v kap.25: Obrazovka Hardware Monitor CPU Temperature: ME Temperature: teplota mikroproeesoru. User Password KaZdy BIOS dispanuje moznosti ochrany pfed zneuzitfrn.11 Prace s hesly . dokonce ani nemusi nastartovat.) Voltage Fine Tune: prepnutfrn na Enabled povolirne zmeny napajecfho napetf prvkii v nasledujicfch tfech radcich.' hesla musime zadat pouze pfi vstupu do Setupu. napf. kam zapisujeme heslo potrebne pro praci se Setupem (odpovida nastaveni Setup v obrazovce Advanced BIOS Features Setup).Supervisor Password. dobre je ravnei zkontrolovat parametry pevnych diskli a nastavenf disketove mechantky. System: heslo je vyzadovano pfi kazdem spusteni PC (presne po skoncenf testti POST). N ezapomeiime vsak. Power Temperature: teplota napajeefho zdroje (v nasem prfklade sice BIOS podporuje mefenf teploty zdroje.5°F [N/A] BIOS Setup Defaults: v tomto pifpade naeteme parametry chle nastaveni. CPU Fan Speed: otaeky ventilatoru rnikroprocesoru (RPM:::: otacky/min). CPU Clock: tato volba je rnozna nejdUlezitejsf z cele obrazovky. 14/16. kdy miize zrysit spolehlivost pretaktovanych komponent. Nastavenf se nacita z pameti CMOS.386V] [4. a system se muze stat nestabilnfm. Obrazek 3. V jeho obrazovce vidime jiz zname iidaje (tykajicf se jak teplot a otacek.900V] Tip: I kdyz pouzijeme prednastavenau kcnflguracl. • Load FailSave Defaults: nacteme overene a funkcnf parametry BIOSu. optimalizovane pro l'y- [Disabled] [11/16] [2250RPM] [XXX RPM] [XXX RPM] [1.. Rovnez pofadrbootovant je vhodne pfizPllsobit nasirn patrebam. 65 64 BIOS a Setup . 13/16. ze snimaei otaeek nejsou vybaveny Poslednf ctyfi radky ukazujf skutacne hodnoty jednotlivyeh napetovyeh hladin. PCI a AGp. vybfrat (opet vidime. umoznuje pozvednout frekvenci FSB 0 nekolik procent. chipsetu zakladnf desky. Zde najdeme odkaz na Hardware Monitor. vybitfm baterie CMOS nebo nasfrn omylem pfi zadavanf parametru.Q Support CPU Temperature ACPI APIC Support MB Temperature Power Temperature ~ APM Configuration . Za- Pro tvar hesla jsou vsak vyhrazeny obrazovky: • • Supervisor Password. BIOS Setup Defaults Menu Power Ve svislych Setupech je momontalnfmu stavu pocitace vyhrazeno menu Power. tedy pfi startn operaenfho systemu a take pfi vstupu do Setupu. PouZijeme ho pro rychlou konfiguraci Setupu po ztrate nastaveni. User PassUJ01'd.890V] [11. Pokud ji Setup obsahuje. Jde a cas a datum. Q-Fan Control: tento BIOS a zakladm deska nabizeji prizpusobeni otacek ventilatoru. Fan Speed Ratio: zde zapisujeme konkretnf hodnotu otaeek. dovoluje zvysovat napeti parnetf DRAM. Je mozne definovat heslo a to pak vyzadovat pfi startu PC. To ve vysledku vede ke zvjseni vikonu procesoru. Muzeme z: 11/16.550V] [3.20 frekvencich. teplota zakladni desky.. Main Advanced Security Power Pouzitim teehto dvou voleb muzeme nacfst vyrobcem pripravenou konfiguraci Setupu.Save Defaults. Ochranu heslem zapiname vetsmou v obrazovce Advanced BIOS Features Setup (viz volba Security Option) a marne k dispoziei dve moznosti: • • Setup.Setup . Suspend Mode ~~-'--Repast Video on S3 Resum' Hardware Monitor ACPI2.ktera slouzf ke vlozenf uzivatelskeho hesla. musfme doplnit nektere udaje. 3. ale ve zdroji neni tepelne cidlo). dovoluje zvysovat napetf sbernice AGP. 12/16. tak napajecich napeti a frekvencf). Hardware Monitor Q-Fan Control Fan Speed Ratio CPU Fan Speed Chassis Fan Speed Power Fan Speed VCORE Voltage 3. Vyrobci jednotlivych prvkii vsak zvysovam napeti durazne nedoporucujfl CPU Voltage Regulator: AGP Voltage Regulator: DRAM Voltage Regulator: dovoluje zvysovat napetf jadra mikroprocesoru. 15/16 (posledni volba nabfzi nejvyssi otacky). damm Enabled budeme moei regulaci pouzft a zpi1stupnfme fadek Fan Speed Ratio. Chassis Fan Speed: otacky ventilatoru Power Fan Speed: otacky ventilatoru vsechny komponenty zakladnt desky). ze s FSB se men! i dalsf frekvenca na zakladni desce. 5. zpusobene napf. 3.

v opaenem pnpade Not Installed. ~ slouzi k zadanf hesla. 3. V Setupu nam vsak bude dovoleno nastavit pouze jiny tvar User Password. budeme zdavat User Password pfi startu PC. Na obrazku vidite jedno z moznych feseni. K otevfeni Setupu pro libovolne tipravy budeme muset pouzft Supervisor Password. Vlastni zadani hesla je velmi snadne. Jsou-li definovana obe hesla. Change Supervisor Clear User Password Boot Sector Warning. Menu Security Ve svislem Setupu je prace s hesly soustredena zpravidla do jedne obrazovky menu Security. bud's ulozerum nastavenf Save & Exit Setup. Exit Without Saving Ukoneenf prace se Setupem provadime Minym zpiisobem.2 Us:nofiidanf BiOSujVymazanJObsatlu Setupu). <Shift Tab>. V obou pffpadech musime sve rozhodnuti jeste potvrdit stiskem klavssy Y. ale muzeme s nim otevfit take Setup. BIOS Setup Defaults). Je-li ochrana heslem aktivni.__ ----c I Ir I Enter New Password l= =-==-= =- ==-_--=~~ Sel(wt Ilel1l Select Menu Obnjzek 3.Setup PH pouzrti hesel mohou nastat dye varianty Pouzijeme-li pouze User Password (Supervisor Password ziLstane prazdne). nebo bez ulozenf zmen . 66 BIOS a Setup .Save & Exit Setup. password <Tab>. ale podstatne prOdlouif cas po- ti'ebny k tomuto iJk:onu.ale rozhodne nenr nepi'ekonatelna (viz kapitola 1.26: Menu Security Tjp: Ochrana heslern BIOSuje pomerne tJ'cTnna.-.12 ukoncenr Setupu . BIOS Features SetupNirus Virus Protection bylo popsano v Advanced Main Advanced Security Power Not Installed Installed Boot Info Exit I I I Supervisor Password User Password Chan e Su ervisor Password Change UserPassword Clear User Password Boot Sector Virus Protection . Password a Change User Password vymaze heslo.Save Defaults. kam heslo zapfseme.-. uvidfrne zde Installed. Zapis se provadf dvakrat kvuli vyloucenf omylu.anfhesla a "ovladnutf" PC. Volba Exit Ve svislem Setupu je pro ukoneovani programu vyhrazena volba Exit.- ~--.-: Item specific Help r Install or Change the . Najdeme v ni take moznosti pro naeteni vyrobcem pripravene konfigurace (Load Fail.Kapitola 3 .Exit Without Saving.prOvodce zakladnrm nesteventm poMace 67 . Znalemu I'1tocnfkovi nezabrani ve vymaz. Supervisor Password a User Password indikuji nastaveni hesla. bude toto heslo nutne zadat pfi startu PC a take pfi vstupu do Setupu. Muzeme take pouzft "horke" klavesy (zpravidlaFl0 a ESC). Po klepnuti na pnslusny radek (User Password ci Supervisor Password) otevfeme okenko. or <Enter> selects field I I I [Disabled} --~-_ = ..

Upgrade · (flash) BIOSu .kapitola 4 .

jakou desku marne).: Zakfadn{ deska pocftace Tip: Je dobr~ poznernenat si starpu verzi 61 . flash z Windows). ale s mensi kapaeitou (nebo jej nevidf vubec).80 Iii Ii:i + Motherboard 40CPLJ 40 !lI Compuler . zvetSeni pevneho disku. Pote nam bude polozena otazka.1 ~ Varianta 4.M 10f MHz (QDR) 404 MHz ee IClock ClOCk . v dobe. Zakoupime novy. behem startu pocftace (kapitola 2. vymena mikroprocesoru ci zdokonaleni podpory AGP. ze BIOS . je venovana kap. Je tedy dobre prohlednout si CD. 2. z niZ pocftac nastartujeme. Vlastnf upgrade popisuji v nasledujicich kroefch: (Pro demonstraci postupu pouziji vzorovy program a datovy soubor. Jako pffklad muzeme uvest pevny disk. pfinaSi s sebou ureita nebezpeei. Cfmi jej vlastne zniefme.ge <:. • +Front Motherboard ID Motherboard Name Sfde Bus Properties Type 0512812002·P4X266·B233·ID6LWEOCC·OO Unknown +·MmI1eroosra t!Ii!I Memory !lIllI SPD ~ Chipset ·~BIOS OperetU1g System CPLJID 4. Je tedy nutne spravne identifikovat zakladnf de sku. Pokud udelame chybu.vdechuje zivot" hardwaru pocftace. Pak si je stahneme a vetsinou je budeme muset rozbalit. nesmime jej nikdy prerusit. PH pfepisovani nam hrozf dve nebezpecf L Zaene-li zapis do pameti. k tomu marne nekolik moznostf: • • • Oba iidaje najdeme v dokumentaci poeitaee.2 Start pocitace AIDA32 v3.) 70 ----------------------------------------------------------- 8105 a Setup - oravodce zilkladnfm nastaven{m pocitace 71 . Vysvetleni je snadne. jak je resit. Vlastnf program flash pracuje zpravidla nad DOSem (verze pro Windows nejsou tak caste. Ve svete PC se vse vyvfjf (a zastarava) velice rychle. po instalaci do PC jej sice BIOS identifikuje. Snadno se muze stat.. Zdanlive preruseni zapisu nehrozi. ie kdyz se upgrade nepodaff..Effeclive Bandwidth Bus Properties 3228Ml3is i±I ~ MuHlmedi.2 Co kdyz se to nepovede ?). zda chceme pokraeovat. ktere k zakladm desce path'.J! Stor. budeme mit znaene problemy (tomu. Nekteh vyrobci dodavaji program flash na CD s ovladaci zakladnf desky (pak nam odpadne jeho hledanf v Internetu).S~ prQto~ po jeho upgraElu si 11l0zeme snadrm zkontrolovat. neni tiplne snadne (ale ani nijak slozite). jednu z nich ukazuje kapitola 4. nebude nam nas novy BIOS k nieernu. Nejcasteji je duvodem pro upgrade BIOSu zlepsenf podpory ACPI. Bude tedy dobre vyrobit si dosovou startovacf disketu. prestaly nam vyhovovat jejf parametry). Datovy soubor. Obrazek 4. a prostudovat dokumentaci. v nemz je ulozen novy tvar programu BIOS. caste je take integrovan v BIOSu. budeme na nespravny datovy soubor upozorneni jeste vlastnfm vypalovacim programem. se predstavt a POST-testy/Uvodni obrazovkYllnJormace a typu a verzi BIOSu). a pokud se sem vejde. protoze neni softwarove mesne ~ zadny pffkaz na to neexistuje.-Bus . AIDA32). flash BIOSu se nezdan a problemy jsou na svete. PH skutecne praei s konkretmrn BIOSem budeme samozrejme pouZfvat software odpovidajici nasi zakladnf desce. kdy BIOS vznikal. Prvnim krokem je spravna identifikace zakladni desky a BIOSu. Nahrajeme sem take program flash.Bus\l\o1d1h 84. zrychleni porta I/O. kterym BIOS prepfserne. se vyrabeIy disky s mensf kapacitou a tak vetSf poeet logickych bloku (LBA) jeste BIOS neznal.Kapitola 4 . Pokud vsak dojde k prerusenf napajeni PC. Priprava potrebneho softwaru Oba soubory pro upgrade (program a data) najdeme na WWW-strankach vyrobce zakladnf desky (uz vime. Prepsanf BIOSu se neprovadi kazdy den. zda byta nCj.. Pffpadne pouzijeme diagnostieky program (napf.R .:J Server 9 Display ilfJ . Intel NetBurst . Deska a BIOS. C02 plati take 0 hardwarovych prvcfch. Disketu vytvoffme snadno pffkazem Format (staci klepnout pravou klavesou rnysi na ikonce disketove mechaniky a P1111:az vybrat).hraZel1l8 nov-au (zda sa preparen! BIOSu zaanlo). Tu je mozne prepsat a nahradit tak starsf BIOS novym. musfrn upozornit na to. a tak je dobre venovat mu patricnou pozornost..1 • • Postup pri upgradu Program. Proto je dobre provadet pfepis BIOSu na PC pripojenem k zalohovacfmu zdroji (UPS)! N as BIOS muzeme prepsat spatnym datovym programem. Vyrobei BIOSil si toto nebezpeef uvedomuji a swj program zapisuji do parneti Flash ROM. Pak budeme muset stary BIOS prepsat novym.1. K prepsani BIOSu pctrebujeme dva zakladni prvky: iE Iii EO ili .Upgrade (flash) BIOSu 4 Upgrade(flash) BIOSu Identifikace zakladni desky a BIOSu Obrazne se da nci. pokud pokracovam zvolime. ale BIOS si s tfrnto prvkem jiZ nebude rozumet. ze budeme potrebovat nekterou z hardwarovych soueastek vymenit (je porouchana. 4. tak datovy program. dokonalejSirn programem. Input Network DiredX <pChipset . verzi BIOSu a vse zkontrolovat se spravnou verzf datoveho programu.)Bus Type 4'1 Bus VIAV·link 8-bo \I\o1d1h Jeste nez se budeme venovat flashi BIOSu.

v dalsfch :hidcich nasledujs radky nabidek: • tento krok nevynechavejte! verze.bl zr yelikost . Saue Current BIOS To File. s jehoz pomoef stary BIOS zazaIohujeme.i!9." " j I Obrazek 4.BIN) a pak se prermstfme do obrazovky Update BIOS Including Boot Block a ASCD. bude to AWDFLASHEXE). Do radku Enter Choice napfseme 1 a potvrdime Enterem. kterou budeme pfepisovat (Flash M e- Zde pouzijeme volbu 2 (Update BIOS Including Boot Block a ASCD).Upgrade (flash) 8fOSu Parametry prikazu Format ukazuje obrazek. Pof-adi bootomini.. Zapis ovlivllujeme bud' volbou v Setupu. . A:lzaloha. ~apaclta: • S}'stem soobo. kde musirne zajistit. jednotl:y: tiloznosti [ormato . ale pokud mate takovou desku. v nemz bude zaloha ulozena (pro jistotu uved'te plnou cestu.. Radkem zakazujicim flash BIOSu muze bit napr. kam se vejde urcite. model a datum obou BIOSli.. Pak jsou uvedeny dva 6aiv0920. Upgrade za- 72 BIOS a Setup - orovoace zakladnrm nesteveotm pocrtace 73 . Nejdfive zkontrolujeme verze. Prejdeme tak do obrazovky Save Current BIOS To File a zadame jmeno souboru.!iii.2: Parametry pffkazu Format Nastaveni BIOSu Pred spustenfrn vlastniho programu flash si jeste zkontrolujeme nektera nastavenf v Setupu: 1.u~H.4: ~ayril: 1. Prace s programem flash Programy z nich. Druhy obrazek ukazuje obsah startovacf dlskety. Propojka (jumper) je starsfm resemm. nebo propojkou na zakladnf desce.5: Zslonoven.Kapitofa 4 . my si jej povolime a po upgradu znovu zakazerne.3 Advanced BIOS Features/Poradi bootovrini).3: Obsah stertoveci diskety Obrazek 4. Prvnim krokem je tedy zalohovam soucasne verze BIOSu. musite si v jeji dokumentaci najit pffslusnou propojku a jejf polohu. Varianta flash se vyskytuji v nekolika provedenich. Kazdy takovy program rna jednoduchou ovladacf obrazovku: V horni casti vidime typ pameti. aby start PC probehl z diskety (kapitola 3. ktere takto mohou dosahnout "vjbornych" vjsledku. Obrazek 4. Bezpeenejsf je vsak ulozit jej na zvlastm disketu. bin).10Men. obrezovks progremu flash Obrazek 4. Proto je prepsanf BIOSu zpravidla zakazano. budeme vyzvani k vlozenf jmena souboru s novymi daty (v nasem pifkladu by to byl A:16aiv0920. BIOS Protection (kapitola 3. anf t'l : h. inverzne zobrazeny jsou soubary potrebne pro flash (AWDFLASHEXE a datovy mory). napr. Souhor zalohy nebyva dlouhy a zpravidla se vejde na startovacf disketu. BIOSu 2.4 Advanced Chipset Features).tR & -. Prepsanf BIOSu spatnou hodnotou je pomerne zajfmavym resenirn pro pocitacove viry. Rozhodns Update BIOS Including Boot Block a ABeD slouZ! k vlastnfmu prepisu BIOSu .iiI~M~(iQ$j L Spl!.IIt •• l?l~iY~t~~S.. 1 ja se pokusim ukazat nejznamejsf Po nastartovani PC ze startovaci diskety spustime program flash (pokud budu pokracovat v nasem prfkladu. 0 uspesne zaloze jsme mformovam (BIOS Saved Successfully) a pak se klavesou Esc vratime do prvnf obrazovky. model a datum BIOSu..BIN). stavajfcfho (CURRENT) a noveho.

) Vlastnf update je pak pomerne jednoduehy. V tornto pnpade jsou program i data ulozeny v jedinern souboru. Soubor spustfme.. Obrazek 4. ale tato moznost neni obecna... potrebne informace najdete rovnes v manualu zakladni desky.• Starting BIOS recovery . Nakonec odsouhlasime zahajeni updatu. ktera provadf update B IOSu. kdy se na obrazovku vypise kombinace klaves pro spustenf EZ Flash.. zpravidla kombinacf klaves Alt a F.•.Kapito/a 4 . Varianta 3 Mnoho novych BIOSil obsahuje utilitu EZ Flash. rom).29E (C) Phoenix Technologies Ltd: ~I~ ~g~~_~eserv~. Flashed Rebooting. bude 0 tom informovat behem POST-testU.radek File name to Program.. ~p4c800b.bin MessBge: Do You want To Save BIOS (YIN) Obrazek 4.•• foundl fn . Checking Floppy Reading for floppy .ryrequeeted.7: Obrazovka AWDFLASH Obrazek 4.BIN A. pouze je nutne najit na Internetu spravny soubor.dk. Uspeeh operace nam program oznami hlasemm Flashed Successfully._ogr?. Program se spoustf behem POST-testil. Vile je pomerne jednoduchs. nabfzejf ji pouze velci vyrobei PC (mis prfklad ukazuje flash BIOSu pocftace HP/Compaq). kterym flash provedeme. (Pokud vase zakladnt deska obsahuje EZ Flash. ~~r P4~6~·: 6233~ID8LWEOCC-OO Flash Type .9: Prvni lntortnecn! obrazovka programu 74 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenim poCitace 75 .t P. flash z Windows Prepalit BIOS je mozne take prfmo z Windows. AWARDBIOS FIash UtilityV8.) Varianta 2 Casto nabfzf program flash jednodussf jednoobrazovkove rozhran!'.Nejdn:ve jsme vyzvani k napsanf jrnena datoveho souboru (s obsahem noveho BIOSU) :.6: Flash BJOSu Varianta 4. Start flashing .EN EN29F2NT ISV DATE: 0510812002 File nama 10 Program' Salle current BIOS as: A:\6aiv0920. successfully_ Completed. Userrecove. 0 jehoz prubehu jsme inforrnovani posuvnikem na obrazovce. ze nas BIOS je aktualrn a nenf tfeba jej menit.\za~ha. Prubeh updatu ukav zuj e obrazek (datovy soubor se v tomto pffpade jmenovaI P4c800b.rom". Staci ulozit na disketu datovy SOUbOl~lozitji do mechaniky a behem bootovanf PC spustitEZ Flash.mming uvidime programovane casti pameti. Pak nas program vybidne k zapsanf jmena soub~ru se zalohou.Upgrade (flash) BfOSu hajfrne zapisem Y do Hdku Are you sure (YIN)? V i·a.8: Update pomocf EZ Flash Obrazek 4. (Na obrazku vidite. zpravidla jsme inforrnovani 0 verzi BIOSu a po potvrzenf je vypalem provedeno.

~em~~Jepa.11. ready to begin the in. Kazdy vetSf vyrobce pocftacu si vede pfesnou evidenci pouzitych BIOSu a zakladnich desek. • • N ejdnve musime vyjmout modul neposkozeneho zit jej misto vadneho do porouehaneho PC. Vidfte. ale z nesnazi nas vysvobodi. nebo vytvoreny pro jinou zakladnf de sku. Plea~revi..) ~o v~dn~h~ 'pocft~ce vloifme disketu s programem flash a zalohou BI OSu. Stejnou kontrolu muzeme provest take programem AIDA32. Tim vratfrne BIOS do puvodmho stavu.ijolf'plo~e" Or pre" 'Clo..0P".ar.J) oysrem rlrmWHre upaate • Soflw.Kapitofa 4 .alehymicky". juruz muzeme tntegrovany obvod vyjmout z patlce.Pntom m9zeme snadno ohnout nebo ulormt nozicky tntegrovaneno ob":. a tak pro neho nero problem obnovit vadny cip BIOSu. a protoze ntiS novy BIOS je bud' nekompletne prepsany.15 rlormation . start se nezdafi. '!¥ Kontrola Po uspesnem up datu se bude pocftac restartovat a my si zkontrolujeme. is in'ilal!ed futlo nol uP to irate. 4. Toto resenf je organizacne a casove mirocnejsf. ale pro jeji splnenf potrebujerne mit k dispozici dalsf pocftac se stejnou zakladnf deskou a BIOSem.Upgrade (flash) BfOSu ••• i r-rULIatu MLJ. Vadny poCftac nastartujeme.o~u'. Behem ~bn':. Postup je sice . Jedina moznost.n: 2002.met s BIOSem realizovana. ako datovy soubor pouzijeme zalohu puvodmho BIOSu. Tu jsme udelah pn p~vmm pokus~ 0 prepaleni BIOSu (pokud ji nemams. ze chyba behem updatu BIOSu se nevyplacf . budeme mit velke problemy Start pocftace je totiZ provaden BIOSem.jejf odstranovam nam pfinese znacne problemy. ale vede k uspechu. p<!c""ge betow before conlinu"'9 Nyni vyuzijeme toho. jak z teto slamastiky ven.1U \UU. S1 lb. f • Neposkozeny modul BlOSu samozfejms vratfrne do piivodnfho PC . eress 'IMtaU' to continue wit" the insla.~n orocees. Proto jedobre pouzft spectainr v kleste. spatne verzi BIOSu atd. .R. ani pffpadnou kombinaci klaves pro spustenf EZ Flash? V podstate marne dve moznosti: Pozadat dodavatele poCftace 0 pfepalenf B IOSu. $e1up.pruvodce zi'lkladnim nastavenim pocrtace 77 .10: ZahBjenT instalace A Tip:. spatne pfepaleny modulo (Poeftaei to nebude nijak vadit. Pocitac nevYl?:leme. spravnym. kdyz pocftac nenastartuje a my nemuzeme pouzft ani disketovou mechaniku. Obrazek 4. skozeny BIOS). Commt Version: 2Il0J)·Og.". BIOSu z druheho poeitace a vlo- Tentokrat bude start uspesny (vzdyt pouzijeme nepo- 76 BIOS a Setup .Vy BIOSu budeme premtsfovat pametove cipy BIOSu rnezl zakladmrm deskan:I.bout the CUllen! Setup i. Druha moznost je plne v nasi rezii. muze stat nejakou korunu. protoze komunikujs s BIOSem v pameti cache. . ze mis BIOS je jiZ novejSi verze. ze po startu PC se BIOS nacte do pameti cache L2.1l9 • .). ale ?patr~e vyjmeme neposkozeny modul BIOSu ze zakladm desky a vloz!me sem 'pu~odm."! 10"JIit . vytvonrne si ji na nel:oskozenem PC)" Pote z diskety spustfrne program flash a znovu vadny BIOS obnovfma.2 Co kdyz se to nepovede? Pokud flash pameti BIOS seIze (kvUli vypadku napajeni. je znovu prepalit vadny BIOS novym.reVe"". J ak to vsak udelat. Uvidfrne pouze cernou obrazovku (mozna s nejakym nesrnyslnym hlasenfm).

I .kapitola 5 o hardwaru .

BIOS V podstate zpffstnpfiuje a ozivuje zakladnidesku. t k kt . "••• !III! •• . nebof pro obe se pouzfva stejny fr~kv:n:m ge~erato:. Ten se sklada ze dvou zakladmch cash: • North Bridge (severni most) nazivany tez.. eeleho cipsetu rozho~uJl o.: . Proto je mezi sbernici FSB a AGP vlozen nasobic. Mez! North Bndge a South Brl~~e~: ?ata zena sbernice PCl (jeji sloty jsou na zakladnf desce vyve~eny pro rozsll"_UJlCl ka:ty).... a proto by tornuto nasobku mely odpovidat take rychlosti pameiovych modulu.stem Con. Mikroprocesor rna nastaveny nasobitel (pomsr mezi internf a externi sbernief). Sbernice PCI vyuziva take delic. ktery frekvenci zvys!.Kapitola 5 . Sbermcl F~B_ (Front Side Bus) je pfipojen k procesoru a. sou prop oj eny specialnfm obvoN a zakladni desce spolupracuje rnnoho soucas : ' v..9 Frequency/Voltage Control. Radic pamefove sbernice bude pracovat na frekvenei 100 MHz.. Ja: ko oslednf z ryehlyeh se k North Bridge Controlleru pnpojuje take pa~eiova sbe~nice.2 o frekvencfch Souvislosti: Zde popsana temattka se vnahuje pi'edevsfm ke kapltole 3. ktere zmena nastavenf vyvola. Musime si uvedomit souvislosti. kteryvytvan sy nrcite frekvence.: Chipset zakladni desky Zmenou frekvence FSB tedy ovlivnime takt vsech soucastekl 80 Bros a Setup prilvodce zllkladnrm nastavenfm pocitace 81 . Obr8zek 5.troll.to~. od nshoz [sou odvozeny vsechny frekvence.. ale zaplatfme). z~jisi~je ~a.Peripheral B'I!'3ControU~r . bude jednou z variant efektivnf frekvence 400 MHz systsrnovy casovac (timer) ::J I systernova sbernice (FS6) • South Bridge Uizni most) . '.~kerou spolu_prac~ ostatnfmi castmi zakladni desky. j: Mnoho Setupu a zakladnfch desek umoziiuje upravovat zakladnf frekvenci FSB a nasledne tak ovlivnit cely system. Dare spojuje sbermcl AGP.·1i. . bude v nasem pffpade (FSB 100 MHz) nasobitel I'Z.JeJl~ f:ekven<:e je ad ~ozena z kmitoctu FSB.Mlm? disku se vsak out nge stara a USB.?lSkovy ~ubsyst:m.~r blize.7 GHz. Zmenou techto nastaveni muzeme sice zvYsit vykon 0 nekolik procent. Dnes beina AGP 4 pouifva takt 4 x 66 = 264. musfme si ukazat alespon zakladni principy konstru ce za ames Y.. resp. ale muzeme take snfZit spolehlivost celeho systemu nebo znicit nekterou soucastku. My budeme predpokladat frekvenci 100 MHz.. jejich rychlost sice plne nevyuzijeme. Ja~ou Eren~s.1. Uvecfme si pffklad zakladnf desky pracujfei s FSB 100 MHz (neni sice nejmodernejsf. Bude-Ii pracovat na frekvenci 1. Pokud je system osazen mikroprocesorem Intel Pentium 4. generator impulsu) je zakladnim obvodem. pr?:esoru a zajisiuje rychle pfesuny dat mezi kltcovymi oblastmi poclta~e.chipsetem. W·_. Obrazek 5.. Sy. Na zakladnf desce je jediny systemovy casovac. Sbernice AGP pracovala pirvodne na frekvenci 66 MHz. seriove a paralelnf party ClzaJlsiuJe sluzby BIOSu .0 hardwaru 5 5.v~u rychlost budou moci pfipojene pevne disky~~~~at . budeme moci pouift obvody PC 1600 (nebo vyssi. ~ 'MIKROPROCESOR....se naopak s~ara ? P~po: jeni dalsich periferii k zakladni desce. ale bude se nam dobre poeftat). Jeji rychlost byva vetsin~u n~sobkem ~SB. K South Bruiqe je pfipojen predevsfm kornpletnf. er..1 o hardwaru o zakladnl desce 5. 1-- nasobic •.2: Frekvence souceste« Systemovy casovac (timer.v:. Pokud chceme {ozuI?~t ~e~~ko~figuracnim volbam. J dem ..kjeho. Systemova impul- sbernice (FSB) bude pracovat na 100 MHz realne ana 400 MHz efektivne. ktery snizuje frekvenci FSB na 33 MHz (pomerem 1/3). takze parametry Smtih Bridge.

zakladnf desky (a potazmo celeho PC) je CD. 82 BIOS a Setup - oravoace zakladnfm nastavenfm pocftace 83 . je moine PAT zapnout v BIOSu (kap. ze vlastnosti chipsetujsou rozhodujici pro kvalitu cele desky. Pro spravnou funkci operacnfho systernu (a zprovozneni prvkil integrovanych v systemu) je nutne nahrat do operacnfho systemu spravne ovladaee chipsetu.3.•la.. BIOS pak automaticky detekuje parametry pametf a odpovfdajicfm zpusobem nastavf chipset. BIOS (a jeho chipset) vsak take komunikuje s operaenfm systemem (viz obrazek Princip BIOSu)..3: Informace 0 chipsetu Frekvence systemovs sbernice. jakousi pamefovou certifikacnf autoritou. Existuji take moduly DDR DIMM s nestandardnf rychlostf. ze nektera data behern sveho pohybu skrz chipset vynechavaji ureite buffery. MulLimed~$.@GurrernAGP ~Fasl-W-~e <&lSide Band Addressing ~ Chipset Manufacturer <&lCompony Nome ±l ~ nevcce rti ~.Tyto lnformsce se nsm budou hodit v obrazovce Setupu savencea Chipset Features. tiBlp '"''II. napaiecf napeu. nJMo~!olf. Smerem k hardwaru je mozne chipset nastavit prosttednictvfm BIOSoveho programu Setup. jeho datovou sfrku. ±i OperBt~ng System :emMemorvSlats !1I!l DRAM Slot #1 Souvislosti: lyto informace budou Rotl'eba pri konfiguraci parametni pametl.etilide. ~prQductJn1ormation htio:!fwww . Zkrati se tak pocet cyklu potrebnych pro prenos dat. s nfZ parnefove moduly pracuji. s nfmz komunikuje prostrednictvfm ovladacu. {!I!l e> CPU Motherboafd Chip. Podle usnesenf nejvyznamnejsfeh vyrobcu pametf sdruzenych v organizaci JEDEC by msly byt chipem SPD vybaveny vsechny moduly SDRAM. na strankach vyrobce zakladm desky nebo na strankaeh vyrobce chipsetu. Chipset organizuje prenos dat tak. Hlavni pnnos vidf Intel ve zrychIenf grafickych aplikacf (filmu DVD. budeme muset zadat jeji spravnou hodnotu. Pracuje s taktem FSB SOOMHz a pametovou konfiguraci Dual Channel DDR 400. computer '* . "JI Storage ll!:> Inpu! .. protoze zakladnf deska bude umet pouze to.:h1p!.tw .Kapitofa 5 . a tak se pouziva automaticka konfigurace. (adresu ke stazeni ovladaee nabizi take AIDA). na nemz jsou take V Internetu. ale pokud SPD nepouzijems.1 Start poeiiace/ln!ormace 0 typu a verzi BIOSu). her atd.Con1ig :±i (±l rnz -(>- Z BenchrMrk VIA T&:hnologies. Jejich spravne nastaveni je velmi slozite. v ka128 MB (PC2100 DDR SDRAM) £ ~.4 o pameti ~ Ii[j :t:l b ±. . Y3. 4x 4x Not Suppot1ed Supported.. PMnasi zryehlenf prenosu dat mezi mikroprocesorem a operacnf pametf. je dUlezitfm kriteriem pro praci celeho systemu a pro pameti zvlMi..et Queue Depth CAS Delay VIA VT6753iAJE 12 Apollo P4X2661AiE """In-Order l!I!lIRAS To CPU!D MO!heroa~rd l!IBCAS L. • • V pffslusenstvf tyto ovladace. Tip: Vsimnete si. lnc.4 Advanced Chipset Features/Menu Advanced/Performance Acceleration Mode). SPD (Serial Presence Detect) PH zadavanf parametru pametovyeh modulu se setkame s mnoha parametry. Je jednfm z automatickych kriterif. Jeho identifikacni kod uvidfrne pfi startu pocitace (viz kapitola 2. Odtud BIOS zjistf velikost daneho modulu. K identifikaci chipsetu muzeme vyuzit nekolika moznostf: • • • N ajdeme jej v manualu zakladni desky.: FP ! e @Orlver Download FSB (Front Side Bus) Obrazek 5.AGP Aperture Sire Supported AGP Speeds Speed .5T 3T 3T 6T ~Memory ~1ImIlI!l 4:< BIOS Display SPD 5._ .software .) ~".±l (}.4 Advanced Chipset Features. ze v ramci informacf 0 chipsetu vidfme take vlastnosti a nastavsnf sbernlca AGP...)..l.. Rychlosti jsou standardizovany organizacf JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council). ktera byla poprve pouzita v chipsetu InteIS75P. co umf chipset.tency I!!I!!!I RAS Precharge _RAS Active Time 2. ze datovy prenos mezi mikroprocesorem a operaeni pameti je predvfdatalny a je mozne ovlivnit jeho prenosove cykly. Operacnirnu systernu se chipset jevi jako dalsf zaHzenf.00 Enabled 64MB 1:<1 zx. @AGP ~AGP ~ Properties Version 2. 3.±l " ~-2 G DrrectX Mise Network . rychlost. Disabled $AGP statu. Pokud mate desku osazenou potrebnyrni prvky a jeji chipset PAT umi. v je ulozena informace SP D. PAT (lntel® Performance Acceleration Technology) Je novou vlastnostf. Kazdy pametovy modul by mel byt vybaven malou parnetf EEPROM. Technologie vychazf z toho. Zjistime jej pomoef specialnfho programu. Prehled modulu DIMM ukazuje tabulka (standardizovane rychlosti jsou vyznaeeny tucne).3 o chipsetu Kde spravne ovladace najdeme? Opet marne nekolik moznostf: Je jasne.80 Properties: """Motherooard ill ~ ~ .com. easove cykly atd.0 hardwaru 5.Server pitole..

I I i I Read data access lime (tAC) [ ns] cekacich cyklu pro sigmil RAS (RAS Precharge) prodleva mezi signaly RAS a CAS v cyklech (RAS to CAS Delay) I /1 Il L__- '-------pocet -- Take moduly RIMM se vyrabeji pro rUzne rychlosti sbernice.5 3.'.2. Benchmark G)Co~N'lyN&m.Jnc.00 1. nez se operace provede. a tak je jejf informaee ulozena v urcitem radku a sloupci..wa...6: pameti zapsana V modulu SPD 84 BIOS <3 Setup .0 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz] DDR200 DDR266 DDR333 DDR366 DDR400 DDR433 DDR466 DDR500 rychlost sbernice FSB [MHz] 1.st.. ..Kapitola 5 . mohou nam pomoci iidaje uvedene na modulu..·.33 1. 2.2::<.540LreVlze chipuSPD .1 Rycntost! tnodult: DfMM I I .adresa hidku.1':!Y~'f!!.perlureSiIe QSuppc-rtl!'d AGPSneece ~ Cu:rrerd: AG-P Speed Ellilnd Adclres:s-lng Manuf~rer .:..flrge <fl}1S!E!! <.t.00 Enobl«< . Oln·Order o csu qa SPD Motherbol!lrc:l Prooertes Chipset Queue Deptl'1 VIA VTEl753fAIE ApDDoNX166tAIE <pMotherbo!llrd 12 2.1!!:'i!~~f."C!L~.ry'NW v1a<t'en".. td!f..51' 3T Znaceni modulu Rozhodneme-li se pro rucnf konfiguraei.y.7 4. U pro moduly Unbuffered sire pasma [MB/s) Obrazek 5.&rc§rg:b!ru.IS.adresa sloupce.:. X pocet :±i A10A32 ::: . :.:.2533 . itI ~ l:b ~ ::i:i . Po zadam adresy pametove buiiky neni moine okamzite cist nebo psat. Pamef je usporadana do matice.41:" Not .'lsenych bajttl X ooeet pamet'ovych modulu.4: Znecent modu/U RIMM 2_C~_100R . Znacenf se provadi podle specifikaee Intelu a ukazujf je 0 brazky.Serv".pOrled.4MB 1:':.. Pro adresaei se pouZfvaji dve zkratky: • • CAS (Column Access Strobe) . dlilezite jsou take moznosti chipsetu (viz obrazek 5.6 2. ± tMisc G 1i>F.600 PC21. Tabulka 5.2 4... Vyznam j ednotlivych polozek j e vysvetlen v kapitole 3.ns ~RAS ..l tdtp'if.Jl stQf~g~ . Proto je v Setupu fada parametru definujicich eekani pamefoveho obvodu. My Operating System &9MemorySiots !!I!lDRA].>8toS ST 6T d:il".:. :tj Matht'!rfj~rd Memory gc. .1.2 efektivnf rychlost modulu DIMM [MHz} 2x400 2x533 Tabulka 5.66 183 200 217 233 250 256MB / 16 ECC I i-'~ II I[ pcaoo pasma [MB/s] korekce chyb pocet jednolek RDRAM na rnodulu kapacita modulu I ------- LSire '------pfipadna Obrazek 5.e Info~m~hon Download VIA Techno109le5:.U!:.s $AGPVersiorl ~AGPstm-us f::t.ld 11PDr1v!."#1 1 28 MB (PC21 00 DDR SORAM) ...5: Znecen. v3 60 F'oeld V¥Chip~ . ale musi se ureitou dobu pockat..0 3.izek 5.:t.bl~ ::ti Network :i:i E)DlredX Devices Sonware Conflg :il - Dts:play MlJltJmedla ~AOPP_rh.00 PC2700 PC3000 PC3200 PC3500 PC3700 PC4000 propustnost [GB/s1 1.tJ .4 Advanced Chipset Features. co:>mPP~gelD"'+ Informace 0 Obr.6 Informace 0 chipsetu).0 hardwaru znacent PC1..2 rychlost sbernlce FSB [MHz) 400 533 pocet cekacich cykl6 __ pfed slqnalern CAS (CAS Latency Time) I "-------L_------- R pro Registred rnoduly. modu/Ci DDR Rychlosti moouta RIMM Poznamka: Datovou propustnost pametf spocftame takto: frekvence FSB pren. .n.r OAGP . SUPfXll1:ed Disabl'ed Sup. !i Computer OCPUIO .:ti:l.prliYodce zak/adnfm nast<3venlm potTtate 85 . QSide.2 3.pChips~ ~Prodl..graMS Latency To CAS Delay Adrve TllTle _RASPrect.7 3. Informace 0 vlastnostech pameti najdeme take v programu AIDA32 (viz obrazsk).A. znaceni PC800 PC1066 propustnost [GB/s] 3. RAS (Row Access Strobe) .1 .

to} d. Proto se Tee behem bootovanf pe vypina. kdy je procesor chladny. Ukaze nam jej AIDA32 (viz obrazek).izek 5... Vysledkem je sice snfzeni vykonu procesoru (050-70 %).bce zjistime veskere udajs 0 mlkroprocesoru. pn nastavovanf Iimitnf teploty mikroprocesoru). Tehdy se nevyuziti jednotka zapojf do vypoetu druheho programoveho vlakna.mory !1J!!I SPO ~ Chipset '*'~CPUID -=ei.ao til ~ Comput...oev"es A A Typi~l . Tepelna ochrana Souvislosti: Volha Delay Prior To ThermaJ.. U.66. ale zaroven pokles jeho teploty. Ten zaene vkladat mezi pracovni kmitocet nulove cykly (v rozsahu 50-70 %). hodnoty tepelnychparametni [sou take v Pfilohach... a tak se docfli zvYseni vykonu. Doba prehfati Identifikacnf cisl~ (kad! mikro~:o~esoru )edn~~na~ne de~nuje procesor.identifikacni cislo mikroprocesoru V nekterych typech mikroprocesorii je vsazeno tepelne cidlo.. I. v setupove sekcl Advanced Chipset Features... CPU Propeme::... protoze se vlastne dYe veei poeitaji souMzne.ankach vyro.. Ta umoziiuje procesoru tvafit se.7: Vkl8danf nul0vYch cykJU :il 'ib Software Iii 9. Stale vsak jde 0 jeden procesor.pr(ivodce ztlkladnim nastavenfm pocitei':e 87 . J de 0 to.. 1. Tepelny senzor sleduje teplotu procesoru. Obriizek 5. HyperThreading musejf totiz podporovat ostatni prvky poeitaee: BIOSy a cipove sady (tedy za- 11> Product ¢>CPU#1 Inter Carpom11oll ~dtp If. jako by v poeftaci byly procesory dva ./':JV urn.MU:-.) x 4U4) OCPUAlias <:::tOnalnSICIQCI( VV1~amette lite..cellnTo ".:_ (viz kap.:11 storage Vysledny snlteny vykon .jj~lnput ! 6 Network E3 DirectX Process Technology C::>Oie Size /!'.l ill /IfJ <:pBIOS Operating System server Display Multimed. lIlt.2'. (.sti procesoru nejsou v priibehu vykonavani vJpoctu (behu programu) vyuZity stoprocentne. 'IY se narn pak rnohou ~Odl: pn konfi~acl Setupu (n~pr. dostupny na WWW-strankach vyrobcs . doba jeho neeinnosti se zadava ve volbe Setupu Delay Prior To Thermal..:'m11llOII .jeden fyzicky procesor se chova jako dva logieke.H:i :l1tmm.CDnflg illtM1S:C ttl ' Benchmark ~ . ale prirozenym ohrevem chladneho procesoru na provozni teplotu. je aktivovan TeC.. PrudM ohrati procesoru vsak neni zpusobeno jeho pretfzenfrn. Hodne zalezf na dalsieh castech systemu. Muzeme pouzft specialm identifikaenf program. Jnformaiion ! CPU UllttzOllo" Obr. dojde k prudkemu narustu jeho teploty...a I f Ii I I Ii i i Ii f OCPU OCPU OL ~L QL2 OCPU Type stepping Intel Ceieron 4. VVllremette-11tf tU ·lfulil!lJnJ" 1 Trace Cache 1 pete Cache C..i. ale maximalne 30%.tr tOr-tae. 1. 2. S jeho pomocf pak na ~-st:.. S klesajfcf teplotou redukuje Tee poeet nulovych cyklii a vykon procesoru postupne stoupa.. moznosti je nekolik: • • Zobrazuje jej yetsina BIOSu hehem sveho startu a POST-testy/Uvodni obrazovky)..CoreVoliage 110 Voltage bM. Tee by vsak tento jev vyhodnotil jako poruchu a zaeal by vkladat nulove cykly. Field Nulove cykly iil1iii i±l I:Il .5 o mikroprocesoru kladnf desky).2 Start pocitace • !ll'I AIDA32 vs.-::sur rail.50 em x 3:50 r-m 4. Po startu pocitace.'~vlJvV'{ Jll1ej. ktery urcite systemove prostredky jake pamef cache atd. Proto nenf narust vykonu dvojnasobny.5 . Motherboard eM. Dale je treba napsat spnivne programy a mikroprocesor s Hyper-Threadingem musf pracovat s odpovidajfcim operaenirn systemem (umf to az Windows XP). MHz (4.r S . Prvm otazkou tedy je. ktere je zakladem pro tepelny kontrolni obvod TCC (Thermal Control Circuit).C?mmr01UCl!imroW5:el~II)t:e::.. OCompany Name Power 63. Pri provadem jednoho vypoeetnfho vlakna (anglicky thread) se vyskytuji okarnziky.S8W (C1epen~ln_g (aepending on clock speecj on c:jOCK eoeec r Hype r-Threading Do novych Pentif 4 je implemsntovana technologie Huper-Threadinq. Tak je teplota udrzovana v predepsanem provoznfm rozsahu.A MaXimum Powe$ CPU Manufacture.".che Phys. Motherboard Norrnalnitakt . a pokud dosahne maxima.8: Informace 0 mikroprocesoru 86 BIOS a Setup ... CPUID . sdili pro obe vlakna.". kdy urcite casU jadra procesoru zahalf. k. . ze jednotlive bl.Kapito/a 5 - a hardwaru 5.ltl 12K InsirlJmnn .1 W 84 . kde CPUID zjistfme. A I CI t-un-Speeaj 91-'flCKaYB $P8ckage "Transistors rvce Sire 3..

Motherboard $lABrBndlD $Pllltlorm <$IA r ID CPU Serial Number Set Monulocturer CPU Name Genl.nOed MMX OAMD64 OIA-04 Not Supported Informace 0 Obrazek 5.. Toto reseni rna jedinou vyhodu . cache.4 Advanced Chip" set Features/lntegrovana gr2fika. Network a." :£ :b :1:i I±. must pouzfvat systemovou pamef RAM. 1 IJ Operaling Server Dlsplay .. InformatIOn klcen. ale nese s sebou velky handicap. CPUID Properties $CPUIO ~CPUID .musfme si uvedornit. Preeesscr teatutes. I:Il~vm ob:azovku pr~gTam~ vidite na obrazku.e ~eb !'jugin tielp souborem exe.Kapito/a 5 . f.0: /dentifikace mikroprocesoru Intel 88 BIOS a Setup .9: CPUJDmikroprocesoru U poslednf moznosti se trochu zdrzfm. CPU lev-el 2 cache' Level I dale.. fC·PGA2 • Pamef pouzivana grafikou je nedostupna pro procesor.mrilt CPU Model· Level l trece cecne N a zakladni desce muzeme nekdy najit.cenu..ron 4) OCh (Sockel478) Unknown <e>CPUID Revision _Memory I!Jl! SPD ~ Chip'.. podle potreby Uzivatel pak zadava pouze hornf hranici pameti vymezene pro grafiku.ctX . Obrazek 5.6 lntel(R) Celeron[R) CPU 1 III"H7 t"foceSSDI o integrovane graficke karte crasemceucn r-rocesscr ceeaus Souvlslosti: Volby tYkajfc[ se integrovane grafik. Progr~m Intelu se j~enuje I~tel Processor Frequency ID Utility.y najdete v kap.l r.1. NelBursttTMJ rncrcerchiechae '(eo.) S b8znou velikosti operaeni pameti v soucasnyeh pocftacich (256 ME a vice) nemusf bit velikost pameti vslkym problemern.c..±I !It Devices o o o o Not supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported Not Supported AMD 3DNow! Professional AMD Enhanced 3DNow! AMD Extended MMX qrix Ext. takze velikost RAM se trvale snizuje 0 hodnotu zadanou uzivatelem v Setupu.f1 III S1or. CPUID pak precteme v prvnfm SlOUpCl svislern srneru..g.port li"~t Identifikaeni program AMD je kratkym udaje na obrazovce (viz obrazek 5. Po jeho spustem vidfme zakladm oe. ze 0 pfistup k pameti se v kazdem okamziku deli graficke obvody s centralnim procesorem a vzajemne se tak brzdf.prcvooce zakladnim nastavenim poiHtace 89 .mS1.linelrnel Inlel(R) Celeron(R) CPU 1.QOir. 810S System ! ce> lnstructlon 0 AMD 3DNowi .70GHz OF13h OAh (Inlel Cel. Z toho vypljvajf dve zakladnt nevyhody: CPU Slopping: CPU RevIsion.. take integrovanou grafickou kartu.: Sheamlng SIMU extensions t: Ym: • Obrazek 5.0 hardwaru EiIe 'I_iew B. 3.9). jeho instalaenim souborem Jejidenu26-. N a obrazku vive dime take vyznam jednotlivycn pfsmen identifikaenfho cisla.. 1 'H): CPU Type. MultimediEt '" blnput :fj~.1:1: Jdentifikace mikroprocesoru AMD 5. Horsf je sdfleni pamefove sbernice . (Nektere Setupy obsazuji grafickou pamef dynamicky.

magnety" blizko u sebe.IIocMLOf) Off·t.Pfi bliZsim pohledu na geometrii disku zjistfte. T~o veClgmosti bud.T. U dnesnfch diskU se setkame jeste s dverna vlastnostmi. Toto usporadani nazyvame fyzickou organizaci dat. Obranou proti tomuto jevu je pre- S. Dfky spolecnemu rameni se tedy hlavy vzdy vznasejf nad stejnou stopou vsech povrchii. r. • kompenzace.M. otacky disku.A. doba vystavenf. rychlost vypoetu polohy sektoru . ci SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) je technologie umoziiujtc! pfedvidat mozne selhanf pevneho disku.nl'l2ete dokaupitgraficko. Pokud radic posune hlavu cislo 4 (patrfci tretfmu povrchu) nad stopu 154. Value is normal 0 OK. Pokud se nekter~ z hodnot dostane mimo vymezene hranice.Jf. I) malo drazs8.a grafika je levna:. kten8 ~mme inlegrovane grafH~~ob. Vsechny hlavy jsou umfsteny na spoleenem rameni.. kde jsou tyto . cfmz se informace narusf a data budou neeitelna. SetuQY mfvajr n~ktere v:olby Bostupne taKe v obra. 4. Pienos vice datmrych sektoril najednou (HDD BlockMode.0 (6 0C7 i ~ ca 0. Ke spravne funkci SMART potfebujeme disk a BIOS podporujief SMART.7 o Peripherals.R.ler ~ _ Display Multlrnedie ~1 R!!IW Read Error RMe SplnUpnme s!Mr.kupte si potftar. psvnyeh di• KaZdy disk je slozen z nekolika ploten ci kotoueii. ze v dusledku pfitazlivych a odpudivych sil vniknou magnety do sebe.l . Pfedpokladem spravne funkce je podpora blokoveho pfenosujak na strane disku. bjvaji uvedeny na stitku disku. Sektor stopy 0 (prvni vllejSi stopa) je delsi nez stejny sektor posledni stopy (te u stredu).tim vlastne prekompenzaci vyradfme. ktera cte a zapisuje data. ale hodr S8 POUZ8pliO jednodussf. Potrebujeme-li ziskat 0 disku detailnejsf informace. Pokud segro nl rozhodnete. o ~ ~ ~ 09 OA 00 OC Power-On Time-Count Spin Retry count CQlibrel:icm Retry Count Power Cl(Gie Count Re. Stor~g8 .~ Event Count 0 51 51 99 100 100 100 .cislo stogy.ew pot1'6Qovat v cbrazevce Standard CMOS Setup nebo Main. Kazda stopa je navic pHcne rozdelena na sektory (sector). Dnes je prekompenzace nahrazena zonovym zapisem. Pfenos jednoho datoveho sektoru totiZ vyzaduje sled nekolika operaci a tak je vYhodnejsi prenest najednou vice sektorU. kde je dobfe videt standardni reseni . Loading zone.. Tyto tfi udaje Head.sahuJe taKe sbernici a slot AGP fie pouze. tak BIOSu.. )_ Kazda vlastnost rna presne definovany rozsah hodnot.. Je zalozena na sledovani vlastnostf disku (napf.?~eI 0 2550 692 0 0 Sh. je indikovana moznost vzniku ehyby Radic disku. protoze krajni kotouee nemusi mit nutne magneticke povrchy z obou stran. kratkych stopach.pruvodce zakladnFm nastavenrm pocitace l. Velue rs normfll 887 OK: I>JwtJys PMSt'Ig 0 OK.lu.lve::s Phys. Nad kazdou stranou plotny se pohybuje jedna magnetieka hlavieka (Head). Sectors/IRQ) je technologif umozllUjfci prenos dat ve skupinaeh sektorf (2.Kapitola 5 . ktere musime obcas BIOSu sdelit (nastestf je vetsinou pozna automaticky). najdeme je na WWW-stninkaeh vyrobce disku.llOll Reeaoceded Count Sector Count System Ttv~~ 51 21 200 96 ___ ADA32v3_60 .. jsou v podstate malymi magnety. AJwr:.flble IJlf'{!IoATACRCErrOfR~e V\lt'ite Error Rate count Sector <DO 200 Count 51 200 200 200 99 100 100 100 200 200 200 253 200 OK Vtdue is normel 1216 OK AM8YS passing 0 OK. U integrovane graficke karty zvlastni graficka sbernice chybi. Stejnym stop am na ri'tznych povrsieh se ffka eyUndr (Cylinder). 64. veskere obrazove prenosy se uskuteenuji po sb8rnici pametove. Ma-li tedy pevny disk 5 ploten.estaJ:lElvyhovovat. Magnetickj povrch ploten je rozdelen na stopy (soustredne krusnice). posunou se i hlavy nad ostatnfmi kotouei nad stopu 154 sveho povrchu.. 'fa pracuje tak.. ktery vlastnost disku sleduje.~Input i%l -Bll N8twmk . To se zadavalo u starych diskii. N a vnitmfch.zovce Integrated Fyzicka struldura Z hlediska konfigurace BIOSu nas zajfmaji predevsfm geometricke parametry sku. vAm integrovana grafika pf..2 0 frekvencich). presto oba sektory nesou stejne mnozstvf dat. Stopy disku jsou rozdslany do nekolika z6n s ruznim poctem sektoru. ze vllejsi stopy jsou v dusledku vetsfho prumeru "deIM" nez vnitmf. Blocks per Interrupt. muze mit aZ 10 hlav (kazdy kotoue rna 2 povrchy). Zpravidla od nas konfiguracni program vyzaduje jeste dalM informace. staticke apllkace (nap!'.9 Computer iiI.y:s: passlng a 0 0 OK: AlwaY'S: passing OK: AJwesys: ~eSSlng OK: __ yo po$Slng OK: Value Is IlOI1'MI Conlig 0 I > Obrazek 5. MultiSeetor Setting.zadarne cislo poslednf stopy.u Rartu a osadlt ji do. Ten vetsinou upozorni uzivatele na nutnost zalohovani dat na disku. 8. Proto v Setupu zadavame posledni stopu . dnes se jiz nepouzfva. ze datove bity jsou iimyslne ukladany na geometricky spatne misto. ale pusobenfm vzajemnych magnetiekyeh sil se "srovnaji". 16. Rokud. Tip: Integrov~n. se :zakladl'll deskou.t-' lilQOirectX itJ . od nizje na disku vyhrazeno misto pro parkovanf hlav.:12: VysJedky SMART 91 90 8105 a Setup . Hlav vsak muze byt mene. gramu ovlivnit: • pevnem disku (E)IDE SO\lvislosti. kam ukladame data. Proto pouzijeme stejnou metodu jako u prekompenzace . preda zpravu 0 pravdepodobnem vzniku ehyby dale . OK: V61ue is-norms! 01<: Value is normal OK: VaU:t is normsl OK VoluB is normal it! Q .. hrozf pfi jiste kombinaci kladnych a zapornych impulsf nehezpeei. Poeet sektori't prenesenych v jednom bloku se oznacuje jako blocking factor. 32.(4 CUrrent Pendin~ Sector Unconect... ktere muzeme v setupovem pro- 5.50 -f Seek Error Rate Optleel Drives ATA ~ASP1 ··.~ § Wndows Store Loglc~ Ot. laUm prazdneho slotu AGP. parkovaci oblast . N a kazde strane plotny je magnetieka vrstva.pro grafiku je vyhrazena samostatna shernice AGP. vYska hlav nad plotnou disku.tceJ Dnvess -4i 003 004 200 91 100 o ~ 05 07 40 140 51 HlO 200 100 zoo . Cylinder a Sector.Mo!:he:rboard !±. v nichz jsou data ulozena.i _ Opernling . Dip6ly.0 hardwaru Vse je ztetelne z obrazku Frekmenee soucastek (kapitola 5.It Devicesiii··~SottWetre i:b rr 0 CS . lS<r. 128 sektoru). ktere vsak bylo nutne zadavat dffve a dnes jjz potreba nejsou: • Prekompenzace ('write precompensation) . do kteryeh si tidaje zapisuje. i kdyz je ve vetSine pnpadfi odhali Setup automaticky. . Rancelarske prograroy).specialnfrnu softwaru.

92 --------------------------------------------------------. bylo pouzito nekolik metod pro adresovani diskfi. je tedy soucastf BIOSu a jeho vlastnosti urcujerne prostrednietvim Setupu. se pounva vice oznaeenf) dokaze vyuiit vseeh bitu rozhranf Int13h .10. • I I' I. zohrazf s~ dIS~ alespon jako 7.) Kapacita pevnych diskf vsak prerostla maximum 28bltove adresace LBA. J~stlize disk pfipojfme ke staremu fadici IDE. Zatfzenf procesoru je ve srovnanf s PIO mnohem mensf. vyjdou narn: 4 bity pro adresaci hlavy (tj. Jedno z nieh musf byt oznaceno Master (hlavni. ve vylepsenc verzi nazyvany Ultra DMA (easto obchodns oznacovanjako UltraATA). 100 a 133 vyzadujf pro sve vysoke krnitoety speeialni 80zIlovy kabel. IDE Secondary Slave pro podffzene zarfzenf druheho kanalu. Rychlost prenosu dat Pi-enos dat mezi diskem a operaem pametf muze probihat dvema zpusoby: • PIO (Pr~~~mmed I~ut!O?tpu~) . Na druhem konei sbernice musi byt dalsi elektronicky obvod . pi-iblizne 144 milionu GB (asi 144 petabajtu). ze tato metoda se jii nepouzfva.1 (Direct Memory Access . Proto vznikl standard ATA/ATAP 1-6 kte~'ymimo jine o?sahuje 48bitove adresovanf LBA. Pro prfrnou komunikaci mezi radieem a pameti se zde pouzfva Busmastering. musf umet definovat pozadavek. ze hodnoty uvedene. Kazdy sektor pak rna svoji 28bitovou adresu. V takovern pi'rpade pravdepodobne pomOze prepsanf BIOSu novou verzf (viz kapitola 4. (Pro zachovani zpetne kompatihility s~ s. ~arametry ~ednotlivyeh rez~mu ukazuji tabulky. Nejpouzivanejsim fadieem pro komunikaci s pevnymi disky je EIDE (Enhanced Iniegmted Drive Electronics). 8 bitu pro adresu hlavy a 6 bitu pro adresu sektoru._ tabulc:Jsou ryze. Ten spoeiva v tom ze presun dat je rfzen radicem. Je k tomu potfeba program. 40 vodicu navic je pouze rozvedeny zemnicf signal.5 KB pfedstavuje kapacitu jednoho sektoru 512 B a 1 024 je prevod KB na MB). Z duvodti zpetne kompatibility BIOSu se starymi disky najdeme v Setupech take moznost definice starsieh rezimu. do nehoz jsou data ukladana.88 GB. Radle EIDE je integrovan na zakladmch deskach pocitacu. Pri velikosti sektoru 512 B je pak ma:a~alm kapacita disku s adresovanim LBA 128 GB. ktery komunikaci s diskem zprostredkuje.! I i . J e jasne. Poloha dat na disku byla definovana adresou hlavy sektoru a cylindru. tak jak rostla kapacita disku. Pokud zkombinujeme tato clsla a vybereme vzdy to mensf z dvojice. na kazdem z nieh muze pracovat dvojice zaffzenf (celkem tedy 4 zarfzenf). (Ma stale jen 40 datovyeh vodicu. srm BIOSem nedornluvl nebo jej bud~ 810S zobrazovat s mensr kapacitou.pravodce zakladnTm poMace 93 I JI. Je jasne. ale vetSinoll je detekce automaticka. takze Je ~o~n~ adres?vat . XCHS. Pro pffstup k disku pouziva BIOS rozhrani Int13h. Maze se tedy stat. Postupne. DM-. 4 bity pro cislo hlavy a 8 bitu pro Cislo sektoru. ze ani tato metoda se dnes nepouzfva. napr.5/1 024 = 512 MB (0. ktery s diskem komunikuje. nikoliv procesorem. 6 bitu pro sektory (64 adres) a 10 bitu (1 024 adres) pro cylindr. 24 = 16 adres). Rozhranf IDE pouzfvalo 16 bitu pro cislo cylindru. 8 a 6 bitii.) Vetsina novejsfch diskf bude vyzadovat tento kabel. a pI:estoze vsechny dnesni Setupy pracujf se standardem EIDE.modernejsfm rezimem diskoveho pfenosu EIDE Je. Z toho vychazi maximalni kapacita disku: 16*64*1 024*0. Skut:cna rychlostje ovlivnena parametry pevneho disku (pnstupova doba. (E)IDE rna dva kanaly.piimy pffstup do pameti). oznaeuji jej casto jako IDE. ktery lepe odde!uje jednotlive signalm vodiee v kabelu. Pro komunikaci rnezi radieem a diskem jsou z hlediska BIOSu dUleZite nasledujfci vlastnosti: Adresovanf diskovych bloku Pevny disk musi byt schopen urdit pfesnou polohu dat. jak to rna nastave~ pevny dl~k. J e dUlezite si uvedomit. ffdicf) a druhe Slave (podfizene). AIDA. . BIOSem a samotnjrn rozhramm. V rezimsch PIO dnes pracujf pouze nektere CD ROM. Adresovam LBAJe dnes pro disky standardem a v Setupu jej budeme zadavat prakticky vzdy. Proto najderne v Setupu ctyH hidky pro konfiguraci zanzenf EIDE: • • • • IDE Primary Master pro Mdici zai1zeni prvnfho kanalu. Protoze zakladnfrn prvkem. !JMA CDire. Rovnez hdie. velikost cache). m1uvime take 0 metode adresovanf sektorfi. s kterymi daty ehce pracovat. ktere je schopno adresovat 10 bitu pro adresu eylindru. Int13h: tato metoda (pro nil.0 hardwaru Vysledky analyzy SMART je moine (a alespoii obcas dobre) prohlednout. ze senas navY disk se star. ktera komunikuje se sbernict. teoreticke. L~A (Logical Block Addressing): Logieke adresovanf bloku bylo prevzato od dis~u s radicem SCSI ~ zc_:el~ zmenilo metodu adresace. • Rozhrani (E)IDE Kazdy disk rna svoji Hdicf elektroniku.228 sektoru (268 435 456).. systemovou sbernicf. T~P:Met~da adres?wmr ~i&kovehO prostoru prosta nekohka vyvojoyYmf stupru. Maximaln! mozna kapaeita disku je 24~X512 baJtu. • CHS (Cylinder/Head/Sector): je prvnf metodou adresovani.tzn. ktery je pfeete a zobrazi na monitoru.88 GB.fadie. ktera jsou na nem ulozena. Procesor jednoduse zada pfrkaz k prenosu dat a 0 vse ostatnf se postara fadic disku. • Ne~aI~omente: _ze_pf~1_loso~eprotokoly ll_ltr?DMA/66. Rozhrani EIDE je pokracovatelem starsf normy IDE.tarSimi fadiei IDE se ale stale v BIOSu uvadf CHS tak. Obe zaffzeru tedy musf pouzfvat stejnou metodu pro adresovanf dat.Kapitola 5 . Kapacita takto adresovaneho disku je maximalne 7. ktsre se Iogtcky odrazily take v 610Su. Sektory na disku jsou cis10van! ~d nuly ~o maxrrnalm hodnoty.ct Memory Access) . ~eho zakladm nevyhodou j e vytezovani procesoru pri zapisu ei dem z disku. je sektor. N_ektere Setup~ dovoluji nastavenf prenosovych rezimu. pouzivaly ji stare disky IDE. Large.nastavenrm 810S a Setup . IDE Primary Slave pro podhzene zaffzeni prvniho kanalu.programovany vstup/vystup je ffzen proces~rel~ poeitaee. ktery LBA nepodporuje. Upgrade (flash) BIOSu). IDE Secondary Master pro Hdici zaffzenf druheho kanalu.

.Alomatick6 rozpo~tlavani ~+:..Mu~imedla .d.2 MB/s Standard ATA ATA ATA ATA-2.iE .pOkUdje na vasf zakJadnf desce inte- Obrazek 5 •....i[E.-.f '+.1.• vice Deseriptloo .13: Pfenosove reZimy prvnfho kanalu IDE (2. UDMA Transfer ~Actiye UDMA Transfer Mode (ATA-l00) .:tr.8 ZaHzenf 1 T yp ~arr2.ve. 11 ..2 MB/s 8.3 MB/s 5.. D. v obrqzQvkach Standard CMOS se..r IDE Radice :.16 heeds.3 MB/s 66.4: 0 pevnem disku Poat~c pcrty (COM.oub.1 Obocne iUPr. m! ."ob....J Stor.. v jakem rezimu disk pracuje. Read Ahead) § Wndows StorS98 ¥ MultipJe Sectors .! 0Wrn.bernice USB IAl.et'l[: R. disku SATA) vede pouze jeden kabel. )j :+: __ t.patery [ DMA (i."- .» Input .r 0 !yp zafizeni tniormsce Obrazek 5. WDC WD400J3s-00DcAO (WD-WMAD12421 Me) . ECCByt es ~Mex . nutny signal IORDY nestan d ardi zovano dl 5 AIDA32 v3.~li k di'pozlci] Akt1!_arn [ rezimpienosz IN'elle poultl grovano rozhranf SArA. ill<l:B . Definlcnf faEiKy najaete..r.alit ~ ~ Company Name Producllnformation Western Di_g1tfllCorporation http..-~. odpadaji take problemy s nastavovanfrn propojek a tenef seriove kabely jsou ideal- 94 BIOS a setuo - prOvo dee zakladnfm nastavenrm pocrtal5e 95 ~} .. ~Buffer Ported.!'~m pienosu o pevnern Souvislusti: disku SATA Sei<r-rndarnikenalIDE +...-~\! :f: >El'J Rodice disketovvrh jednotek :~' RadiCe IDE ATNATAPI '9 §~4 § § 5. tup nebo Main a Integrated Rer.80 j ccrrooter Motherboard . zfskate ve Spravci zafizeni. nutny signal IORDY ATA-2.0 hardwaru Mod PIO 0 1 2 3 4 5 Doba cyklu 600 ns 383 ns 240 ns 180 ns 120 ns 90 ns Prenosova rychlost 3.·· Server Pienos Ultra DMA M6d 0 M6d 2 M6d 4 Mod 5 Mod 6 Operetlnq Doba cyklu 240 ns 120 ns 60 ns 40 ns Standard Ultra ATA Ultra ATA 33 Ultra ATA66 Ultra ATA100 Ultra ATA133 '!i 11 a . PIO TranSfer Optical Drives ~ASPI * .....03ED5 77545 cylinders.7 MB/s 33.:.±i ±i sa.ePQlfebova!::. 600 bytes per sector 78f05380 2 MB (Dual IS 40 Mode Mcc!e ~ l. Are. Seriove rozhranf pro pevne disky se v poeftaefch pomalu zabydluje.3 Retimy PlO Pi'enosC)va rychlost 16.~~UPro'liedkY I '+. Modemy My. Oproti klasickemu paralelnfmu rozhranf EIDE rna nekolik vyhod: 'rW zllalosti bt:ldet..c~y WATA Device Features 44727MB SMART Tabulka 5. Unformatt •• C. ! .. ..lgemeni.7 MBjs 100 MB/s 133 MB/s Sl! SPD <$> dJ " . Informace 0 tom.. diskje vzdy Master a odpadaji tak easove prodlevy nutne pfi pfepfnanf rnezi dvema disky EIDE...3 MB/s 11. Supported Not Supported Suppot1eol Cache Pralected Benchmark o ~ • o Power-Up Automatic In Standby Acoustic Mana_gement Overlay S\Jpported Not Supported Supported Nal D 48-bH L8A ATA Supported Device Configunrlion Device: Manufacturer Supporte • :. proresorv LPT) B e2im pfenosv f·--··_· ------- -.i Mon:tory a jlno --. eg Memory Tabulka 5.. @ Host o Sec"r~v @ o Power o SMART Supported Mode Supported Management Advanced Power "ManJ..mber ~Rel{rsion System ~Parameters Chipset woe W0400S8-00DEAO ~810S WO-WMAD12421658 05.. MoOOIID ~Serial Nu..~e Dlsplay ..p. LBA Sector.' ~CPU ~CPUID "'.are Con11!..--II Zeitacr. IIi!1I 5~ove .>Mothemo. ~ VIA Bus Ma<t. podrobnejsi udaje poskytne take AIDA32_ "'tMi:::C .lJ cOrnfenrbroducts II :+: ~ ' 'o' .'.. IiI- sotl~..Kapitola 5 .. Networt Dnedx ill '! Devices ~ fa ~ .~ .4 Refimy Ultra DMA 'I:. zaffzenf nenf pnpoieno) • Kjednomu zafizeni (napr.'wW we~erndlg1.Pfierals..if.1 MB/s 16.JJ ~ Logicel prves Phyeicel Drivels PIa 4 UDMA UDMA5 5 (ATA-1 00) ~ Max.. 53 sectors per track..fi.• RCi:dice 2VUkIJ} videa :+..6 MB/s 22.t..

ze jsou definovany dva kanaly (secondary a primary) a ze kazde zaffzenf must byt bud' Slave. To vse usnadnuje montaz v poeftaeovych sknnfch. kdy pracujeme pouze s jednfm typem zahzenf . Navfc maximalnf delka kabelu muze byt az 1 m. Obrazek 5. podporujicfm dva kanaly Ultra ATA a dva kanaly SATA (Intel ICH5).6: Kombinovany rezim Protoze je tato problematika pomerne nova. Windows 98IMe. 'IY budou samozrejme zalezet na konstrukci zakladnf desky.0 hardwaru ni z hlediska montaze i proudern vzduchu. nebo PATA (Pa1'alelni ATA = EIDE). kdy oba typy zahzeni praeujf soueasne. Vidfme.:1. Nove zarfzeni vsak s sebou pi"imlSli problemy. Kombinovany reiim. praci v novem operacnfm systemu. my si ukazeme pffklad zalozeny na South Bridge. A • Diky navrzem vnejsiho provedeni sbernice a konektoru je mozne pfipojenf a odpojeni diskii za chodu poeitade. Lze pousit maximalne 4 zahzenf.16 Kombinooomq reiim ukazuje zakladnf moznosti praee v kombinovanem rezimu a Compatible m6du (tedy se starsfrn operacmm systemem). • Obrazek 5.:1. Tfeti ohrazek 5. nebo Master. Wmdows Server 2003). • Prenosova rychlost Serial ATA je 150 MB/s (tedy vyssf nez u Ultra ATA133). zaradil jsem obrazky ukazujicf moine varianty spoluprace PATA a SATA. • Obfi'izek 5.15 Nekombinovany reiim. V zasade muzeme pouZit dye praeovni alterna. Ph instalaei operacnfho systemu budeme pro disk SATA potrebovat ovladac (ktery zatfrn Windows neznaji) a rovnez budeme muset nastavit nektere parametry v Setupu.:1. Native (Enhanced Mode) mode pro nove operacnf systemy (Windows XP SPI. vidime pfipojena pouze zahzeni PATA (varianta A).Kapitola 5 .17 Enhanced Mode pfedstavuje kdy je mozne vyuzft vsechna zahzenf.bud' SATA. A B Obrazek 5.pravooce zakladnfm nastavenfm pocitace 97 . nebo pouze zaffzenf SATA (varianta B). 7: Enhanced Mode • Vypnuto (DISABLE) Na obrazku 5. Windows 2000). Je mozne pouzft az 6 zahzenf (4 PATA a 2 SATA).tivy: c • • Nekombinovany reiim. z tohoto hlediska zeznavame dva rezimy (ty pak musirne definovat v Setupu): • Compatible mode definovany pro stars! operaenf systemy (DOS. ktera mohou pracovat v kombinovanem a nekombinovanem rezimu.5: Nekombinovany reiitn • 96 BIOS a Setup . 1'0- Velmi dUlezita je take podpora SATA ze strany operacnfho systemu.

Kapito/a 5 -

a hardwaru

5.9

o diskovych

polfch RAID

RAID 0

disk1

Souvislosti: RAID [e spfse vysadou serveru, ale nektere jeho retimy nabfzejf take
zakladnf desky "obycejnych" PC. Nastavovanl parametru RAID se pak zpravidla provacr v obrazovce fntegrated Peripherals.
disk2

.~
I
disk2

_?dala

U mnoha lepsich zakladmch desek najdeme integrovany fadic RAID, ktery vytvari z nekolika disku jedno diskove pole. Jde 0 skupinu disku, ktera se navenek "tvan" jako disk jeden, Pocitac sem posfla pozadavky na cteni a zapisy dat a pole S1 sarno organizuje, na ktery disk se data ulozi (ci odkud se prectou). Ucelem diskovyeh poll neni vetsinou zvetSeni kapacity, ale zvysem bezpecnosti dat. K organizaei dat pouzfvajf nekterou z metod RAID (Redundant A1'ray of Inexpensive Disks). Tu pak musime nastavit v Setupu. (Na jednodussteh integrovanyeh fadicfch RAID nebjvajf vetSinou k dispozici vsechny rezimy RAID.) Pole je nutne vytvaret z odpovidajfefeh diskfi, neJvjhodnejsi jsou disky stejneho typu (stejna kapacita a rychlost). Vlastni problematika RAID je velmi sloziti, pro nase ucely postacf vysvetlit zakladni vlastnosti diskovyeh poll. Vyssi bezpeenosti diskovych polf je dosazeno dfky nadbyteenosti (redundanci) dat. Pfi havarii se pak z nadbytecnych dat doplni chybejiei ridaje. RAID se delf do nekolika skupin, ktere pouzfvajf ruzne urovne redundance dat. Podstatne znaky metod RAID ukazuje tabulka:
typ
RAID 0, striping

disk 1

disk3

disk 4
I I

RAID 1

~---~

RAID 4

1·---._ .
RAIDS

I

.."._.,.)

princip
Data se rozdeluit mezi nekollk diskO

yYhody
ZyYsenf kapacity, snfzenf prtstupove doby pri ctecrch i zaplsovactch operacfch. Data [sou 100% redundantnr. Vysoka bezpecnost, pf peruse primarnfho disku, pfebfra jeho funkci sekundarnf disk. Zvysenf vykoru, pri ctecjch operacich. Redundantnf data zaberou jen jeden disk (nenf tfeba zdvojnasobovat kapacitu disku). Havarovany disk je moine vyrnenit. Pole dopoclta a zrekonstruuje chybejicf data.

neyYhody
Nezvysuje bezpecnost, pokud jeden disk zhavaruje, ztratfme vsecnna data K ulozenf dat je potrebna dvojnasobna kapacita. Kapacita jednoho disku je zrcadlena na disk dalsf, Nizsf yYkon pri zapisovych operaclch, predevsrm pf pozadavku synchronniho zapisu. Potfeba mintrnalne tff disku,
v

Normalnl data Redundantni data

Obrazek 5.18:
Pincipy RAID

RAID 1, mirroring

Data se soucasne zapisujf na Vice diskO (vetsinou dva). Jeden disk je uplnou kopif druheho Data jsou rozdelovana rnezl vice dtsku, Navfc jeden disk za sady je vyhrazen pro ukladanf paritnfch redundantnrch udajO. Zhavarovany disk je mozne vymenit, Jeho data jsou pak zrekonstruovana pomoci paritnfch redundantnfch udaju.

5.10
.!}1J

o setrenl

RAID 4, striping s redundancf

energif (Power Management,

ACPI)

Souvislosti: Rfzenfm spoti'eby se zabyvajf obrazovky Power Management ci Power.

RAID 5, striping 5 redundanor

Pracuje podobne jako RAID 4, Plati vse jako u RAID 4. Platf vse jako u RAID 4. ale "nadbytecna" paritni data U nekterych systernu je RAID 5 jsou rozprostfena na vsechny mene yYkonny nez RAID 4. disky. Neni zde zvlastnr disk pro redundantnf data.

Setfenf energii je soucasti kazdeho PC. Po urcite dobe neCinnosti dochazf ke snfzenf vykonu a pote k vypnutf jednotlivyeh hardwarovych prvku, K fizenf Power managementu byly vyvinuty dye metody, obe majf vztah k BIOSu a pri jeho konfiguraci je potfeba porozumst jejich zakladnf terminologii.

APM (Advanced Power Management)
Jde 0 starsi zpiisob, ktery se definuje v BIOSu a je pod jeho zpravou. Poslednf standard APM 1.2 popisuje zafizenf, metodu a dobu, po niz rna k setfenf energii dochazet, Proto je

Tabulka 5.5
Reiimy RAID

98

810S a Setup -

oravoace

zaklednfm nastavenrm poCitace

99

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

v Setupech mnoho radak k nastaveni setficfho rezimu pro konkretni zahzenf. APM rna vsak nekolik prohlemu: • Kazdy BIOS rna vlastni schemata napajeni, coi klade naroky na programatory BIOSu a vyrobce zakladnfch desek. Nenfto pffjemne ani uzivatelum, kteh ne zeela jednotne schema (a volby v Setupu) pfizpiisobuji svoji potrebe, Operaemmu systernu neni [asna phcina prechodu do setHciho rezimu - byl to stisk setficiho tlacftka uzivatelern, nebo zapusobil BIOS? APM nezna nova zarfzenf USB a IEEE 1394.

• • •

S2 Sleeping: stejny jako u St, ale obsah cache procesoru je ztracen. S3 Save-to-RAM_ (STR): jako u S2, ale vsechny komponenty krome RAM (jejfz obsah je udrzovan) jsou vypnuty. Probuzeni trva priblisne 5 s. S4 Save-to-Disk: je vypnuty operaeni system, na rozdfl od S3 je obsah RAM zapsan na pevny disk. K probuzenf je potreba asi 20 s.

• •

APM rozlisuje tyto zakladni stavy spotreby: • • • Enabled, zapnuto, plny, 100% vykon, Standby (Sl/POS), (Power Saving), stay snizeneho prfkonu, ve kterem se periferiim vysle signal ke snfzenf pfikonu. Suspend (S3/STR), (Suspend to RAM), stav odlozeni, ve kterern dojde k odpojeni napajenf vetSiny periferii a ulozenf jejieh stavu do pameti RAM. PH probuzenf se jejich stay obnovi. Off, vypnuto.

Aby ACPI mohlo bezchyhne fungovat, musi teto specifikaci vyhovovat veskery instalovany hardware a software, operacnf system a BIOS, Dnes to neni problem, ale u starSfeh poeitamuie nekompatibilita nektereho prvku zpusobovat podivne potfze (vypfnani PC, havarie systernu apod.), Pak je lepSf Power management vypnout a zkontrolovat, zda setreni neni prfcinou problemfi, N aopak, pokud se poeitac prostfednictvim tlacitka Start nevypma automaticky (ale pouze zapfnaefm tlaeftkem), zkontrolujte povoleni ACPI v BIOSu,

eu

ACPI bylo definovano v roce 2000, takze jeho parametrurn vyhovuji operacnf systemy Windows 98 SE, Me, 2000 a XP. Aby ACPI spravne fungovalo, musi byt v BIOSu povoleno. Tip: Pi'i lnstalaet operacnfho systemu je dobre mft ui ACPI povoleno, usetttme sl pracl s pozctejSfmdoph'iovanfm pottebnych ovladacQ. (Pokud ACPI nepovolfme, Windows nalnstaluil podporu pro APM.) Konfiguraci spotfeby ve Windows XP ukazuje obrazek Moznosti na.plijeni. 0 torn, jak zahzeni operaeniho systemu podporuji ACPI, se presvedetme ve Spravci za.fizeni (viz obrazek),

Existuje jesre jeden zajirnavy stav; ktery vsak nepodporuji vsechny zakladm desky - Suspend to disk (STD), hibernace - odlozeni stavu systemu na disk, odkud se po prohuzenf vse obnovf.

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
J e dnesnfm standardem, kdy je rfzenf spotfeby v rezii operacnfho systemu. ACPI definuje hardwarove registry (implementovane v ehipsetu), rozhranf BIOSu (obsahujfcf konfiguracni tabulku, v niz je zapsana konfigurace pro prvky zakladni desky) a teplotni model ACPI. N avic je zaveden specialrujazyk, jimi se provadf komunikace mezi prvky ACPI. Jde 0 AML (AGP! Machine Language), jehoz prostrednictvfm komunikuji zaffzenf s operaenfm systemem (ktery tak fidi jejieh spotrebu). Take ACPI definuje zakladnf setfici stavy: • • • • Working
(SO),

s che.rI1~lanai't.:Jveni nap~iel'l;
L~,d9,ap_nlllo_ . __ ---

----:=::OdllraniL

vi

I U lo,iq.ko - II

I

Mzmi prace ph 100% vykonu.

..

Nesleveni PIOschema nepeien i Vidy z.apnuto
VJlphout !)loniLo, V~pnout pevne §-20-",~in-UL-aC-h

~-------"I

Sleeping (Sl-S3), pokud nebeil programy, zapinajf se setnef rezimy sleeping, popsane dale, Soft-Off (S4) , setHef rezim s vyssi ucinnosti, rovnez popsan dale. Mechanical-Off (S5), system je vypnuty, zapnout jej je mozne pouze vypinaeem,

gi,ky:

[ f~~

.. _ _

Ospomy reiim: Aezim $I!anku:

Stay Sleeping je jeste rozdelen na podrezimy: • St Sleeping (POS): koresponduje s m6dy Standby/Suspend v APM, proeesor nezpracovava zadne prograrny, je udrzovan obsah operacru pameti a cache proeesoru.

OK

i [..LQlOo II.. S

PllUzrt

Obrazek 5.1.9: Motnosti napajenf

100

BIOS a Setup - prlivodce zakiadnrm nastavenrm

pocftace

101
'.1

Kapito/a 5 - 0 hardwaru

• •

I/O (Input/Output)

- vstupne/vystupnfho

portu.

Urciteho prostoru v operacni pameti:

.t.

+ +

0.. Ral.J1'-L_
Il'i1I Sil'ove
adapatery

Pokud by nekolik karet obdrzelo stejne zdroje (IRQ vsak novejsi desky scb1et urneji, viz Poztuimka), dojde ke konfliktu a jedna z nich nebo obe nebudou spravne pracovat. Drive se pridelovant provadelo ruene, ale dnes je to zalezitost PnP (Plug-and-Play). Pro spravnou cinnost PnP musf byt splneno nekolik podminek. S nimi u novejsieh stroju nebyvaji potfze ale pro jistotu uvedu jejich pfehled: ' • BIOS musf PnP umet, Rov~ei Operaeni system musi znat PnP. To splnovaly jii Windows 95, z dnes pouztvanych systernu neumf PnP pouze dozfvajfcf Windows NT. PnP musf podporovat samotna rozsifujfc! karta (pfesneji jeji BIOS).
pel a ISA

:~ '~

zafl2en[ Datovy port pro ueni Plug and Play ne sbernid ISA
Most VIA Tech mezi sbemlcemr

PrograMDI/j:ltelny

Numetkky datavy proossor Tadi~ preru:senr
VIA Tech

Pro'iti'"edky zal<Jadni desky Radic portu A(;P k procesoru

Radi' ptimeho pfistupu do pameti (OMA) Sbernice PO Softwarovy modul pro vycet lanzeni tvpu plug and play System ..... yhoVIJjic:i svstemu Systemova Systemove SystBmovy deska htldtny reelnehc cElSDvac ACPl CC'lSUa obvcdu CMOS

Ph konfiguraci systemovych zdrojf nenf dfky PnP vetsinou nutny zasah usivatele. 0 tom ktere zdroje jsou pHdeIeny, ziskame informaei ve Spravci zafizeni nebo v programu AIDA32.

Systemovy reprcduktor Termalnf zona roi"hran{ ACPI

TJ.~atkoreebranl APCl s definovanou
Ventilator rozhreru ACPJ

funke!

ObrilZek 5.20: Spravce zaffzenf

Z~?izenf oodle typu
Zanzenf podle pnpojeni
+. ~
_c ~

Po,adavok pTerusenf (IRQ) Pi'imy pnstup do pamO\:i (DMA)

Prostfedky • Prostredky

podle typu pod!a prTpojeni

Thermal management
ACPI nahizi take tepelnou kontrolu kritickych komponent systemu. Aby vse fungovalo, musf byt na zakladni desce umistena topelna cidla. Jejich iidaje pak maie e1st BIOS a operaenf system. V principu funguje system tak, ze se stoupajici teplotou stoupaji take otaeky ventilaton) chladicn, Pokud presto nenf mozne soucastku uehladit, maze dojit az k vypnutf systemu.
-_-c

§ lI!!I
+.

4 Radio p'm.ho pl1stupu do pametl ([)MA:! Vstupne-vystupni ecrese (I/O)

i:J

2

standardni

rodiE disksto •• jednotky

Zobrazfc skryta z.eITzeni
Vlastnr

c,:

y y

restevers. ..

[OQOOOOOO- 000OOCf7) [00000000. ODDOfffF)

SbiifO~e PCI Sbomce PCI

5.11

o PnP a systemovych

zdrojfch

Obr<izek 5.21.: Systemove zdroje ve SprflVci zaffzenf

Souvislo$ti: Tyto lnfntmace uplatnfrne pfJ konfiguracl ZdrojCpro zaffzenf PCI v obrazovee PNP/PCI configurations. Aby se rozsifujicf karty zaelenily do operaenfho systemu, musime jej doplnit 0 jejich ovladace. To vsak nestact, protoze pffdavna zanzenf navic vyzaduji exkluzivnf pfidelenf systemovych zdrojii: • • DMA (Direct Memoru Access) - cfsla kanalu pro pfimy pfistup do pameti. IRQ (Inierrup; Request Levels) - cisla pozadavku na prerusenf

BIOS tedy rnusi pfi startu PC prozkoumat vseehny pffdavne karty a pfidslit jim systemove zdroje. Aby tuto Cinnost nemusel opakovat pfi kaidem startu PC (a nemarnil tak zbytecne cas), uklada si tidaje 0 konfiguraci ESCD - (Extended System Configuration Data) do pameti CMOS. Odtud sije pfi startu preete, a pokud se od posledniho bootu nic nezmenilo (nebyl pridan novy hardware), nenf nutne nic konfigurovat, pouZiji se tedy dfive pfidelene zdroje. ESCD pouZivaji take Windows, v nichz tyto iidaje muzeme zmenit ve Spravci zafizeni. Pm;mimka: NoveJsf zaktadnf desky jsou osazenyi'adicem IRQ ARIC (Advanced Programmable Interrupt ControllerJ. Opron pOvodnfrnu !'adlci urn! sdtlet zdroje - 0 jed~ no prerusenr Sa tak mOte deJit nekolfk zaffzenl(-kap. 3.3 Advanced BIOS Features Setup/APIC mode).

102

BIOS a Setup - pruvadce zakladnfm nastavenim

paNtace

]03

104 BIOS a Setup - orovoace zakladnfm nastavenrm polHtace 105 . maximalni delka 5 m).e 'Sh:Ar~rJ Syslemov. tiskarny..AIDA32 Prenosova rychlost periferie 10-100 kh/s 500 kb/s-10 Mb/s 25-400 Mb/s Typicka periferie Klavesnice. myai. Moznost pfipojit az 127zaffzenf.nnnRFfFF Log~ech·compatible MoL. Vetvenf probfha v rozboeovacfeh USB (USB HUB). Radky pro nastaveni USB obsahuje kazdy Setup. Podpora vice soucasnych operacf na nekolika zaffzenieh. N a vrcholku pyramidy stoji . proto shrnu jeho zakladni vlastnosti: Ma topologickou strukturu podobnou pyramids.IRQ I" I '1Memory va Memnrv Exclusive EXclu". digitalnf fotoaparaty . pakove ovladaee.ilo. S rozhramm USB se vyrabejf temef vseehny periferie (klavesniee.5 Mb/s pro pomala zaffzeni (mohou se pouzft i nestfnene kabely 0 maximalni delce 3 m). zanzenr pro ukladan] dat (disky USB) 5.scni port ~ L_ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller MOM) standardnl rae.22: Systemove zdroje . _ ~ - • • ~ A1DA32 v380 Motherboard Opertrting System Djsplay If "' ~ Computer ±• ±i :ti II I Reso_urce §DMA ~ Share Exclusive Exclusive Exctustve Exclusive Exclusive Exclusive Shared Exclusive Exclusive Shared Exch.. .Ill Slorage . Pfenosova rychlost USB Low speed Full speed High speed operacnfm systemem. Moznost pfipojit zaffzeni za chodu poeftaee.". Server <'i. II ~IRQOe I~ I. (pro automaticke "uspavani" momentalne nepracu- ~Q ~=.Jiostitel. IEEE 1394 je seriovy protokol popisujfci pravidla Z hlediska pripojovanf definuje IEEE 1394 konektor (ten je sesti nebo ctyfpinory) a kabel (2 kroucene dvojlinky. Ethernet Map1e.i.:ti <:P Input :::t' ~ 1jIRQ 03 crJl I "::J1RQ 04 I~ : I '" IRQ 05 Komun.1._ _.ikni5ni ort (COM2) p KOffiun. :t !. Full Speed -12 Mb/s pro zanzeni rychla (kabel musf byt stine ny. 63 zaffzenf. ~ . ty mohou byt integrovany do nektereho zaffzeni USB..6 Periferie a rychlosti USB o univerzeilni o IEEE 1394 FireWire Tato externi sberniee poeitaee je dnes beznjrn standardem. Tabulka 5. sitove adaptery. skenery.hostitele vede jen jediny kabel. zvukova zaHzeni.Kapitofa 5 . normou USB 2.480 Mb/s (kabel je stejny jako u Full Speed). . k nil. \Al!ndows Devices ~Phy:sIl.!i vyssi USB ·I! II@JIRQOBShoredVlA Benchmark I ~J. kofen" (vetsinou vestaveny do zakladni desky pocftace). ktery se muze vetvit k dalsfrn periferifm..met Keyboard (COM1) .lSe PSf2 Numerick'( datovy procesor Prlmernl kan61tDE Sekund'rni k.lic dtsketove jednotky svete-nove hodiny realneho casu a obvndu CMOS System vyhovujlcf LucentVVinModem NVIOIA RIVA TNT2 Model 64 Universalni hostitelskji rsdiC VIA Rev 5 EI • • • E3 Directx ~ 1.ile !!lew Report • Zarfzenf muze byt az 5 m od rozbocovace.1lil¥k14 j I §IRQ 08 it.Jsive Shared Shared Shared Shered Shared EXclusive Exclusive Ex_elusive Device DescripUon Stan•• ~ ttl I ~ DMA 04 i IRQ 00 02 rdni radie disketov. 5 iirovnf zaffzeni. USB rna tyto vlastnosti: • USB podporuje al. Podpora Plug-and-Play Pouziva tfi prenosove rychlosti Low Speed . Podpora Power managementu jfcfch periferif)... desk.edie VIA Rev 5 e PCI1()~ OOMbFest vyisi USB Univerealni hostitelsky radiC VIA Rev 5. ureene k napajenf nfzkonapsfovych periferif. NVlnlA RIVA TNT? MlirlAI USB musi byt podporovana Windows 95 OSR 2.'t Devices.nOlIDE fi4 glRQ e. Mezi daIM vlastnosti path: • • • Pripojenf al. jednotky Rdd~c primeho pfistupu do pamBti (DMA) Sys1emovy casovEtc Easy Im. Od jedne zdfrky USB pocitace . hernf zanzenr Audiozaitzenl a mikrofony Videozarrzenr.j Network .0 byla doplnena rychlost High Speed . komunikace mezi zaiizenfmi.OOOOOO-OOOSfFFF nnnAnnnn.. E.12 o rozhranfch pocltace seriove sbernici USB (Universal Serial Bus) Souvislosti: Tyto vedomosti uplatnfme pfedevsfm V obrazovce Integrated Peripherals. ktery ndi podffzena zarfzenf (v zakladnich deskach bjvaji nejcasteji 2~ zdifky = "kofeny" USB).~IDe-lices ~ Printers l ~lRQ 08 ~ IRQ 09 II f) IRQOA I ~ ~ §JRQ 06 svstersu ACPI ~ prffj!ii. coz splfiuji vsechny Windows poefnaje Obrazek 5..0 hardwaru mtl .). rnysl. pouzfvane pro propojovanf poeitaeovych sitf). videorekordsry). Ii g IRQUD OF IRQ OC DE OO. modemy. Mutt. 0@ Budit [rrorrn<>tion bicense ...> IRQ 01 ± S ~. se pfipojujf zarfzenf prenasejicf velka mnozstvi dat (kamery._'i!Leb __ ~~~}:!~ .medi' ± . IEEE 1394 je opet sbernicf seriovou a externi. Ve vedenf jsou pouzity take dva vodice s napajecfrn napetfrn 5 V.Zejfzeni MIDIkompatibflnl S MPU·401 C} t t ltl Software Conlig Misc IRQ08 IRQ OB OB vyssf USB • • ! I ~IRQ ! Universalnl hoslrtelsky . Propojeni az 1 023 sbernic (tim vznikne sf£ zahzeni FireWire)_ Podpora PnP.. . vymenna media. .

ECP je navrzen kviili ryehlejsi a efektivnejsi komunikaci s novymi tiskarnarni a skenery. • ASKIR je normou firmy Sharp.Tronics. 5tandardni systemove prostiedky portu V Set~pech jr: m_o~nepridelit pO~llm qak seriovym.).0 hardwaru • Standard podporuje tyto pfenosove rychlosti: S100 (98.druhy reverzni m6d pro obousmernou Na rozdfl od Nibble Mode vyuzfva osmi linek. Prenos dat z PC do tiskarny byl jednosmerny a 4bitovj. EPP umoznuje rychlejsi prenos dat. Tato norma existovala jeste pfed vznikem organizace IrDA a oznacovala se HPSIR. I . buffer FIFO pro pi-enos dat v Compatibility Mode. a tak byl postupne vylepsovan. 3F8 COM2 2F8 COM3 3E8 4 COM4 2E8 • IRQ 4 3 3 • Tabulka 5. (bi-directional) komunikaci.K(3pito/a 5 . Zafizeni musf bit vUci sobe v pffme viditelnosti. Vyuziva peti linek z perifarnfho zaffzeni pro indikaci stavu tohoto zaftzenf. externi pevne disky atd.608 Mb/s). Fast Infrared • (FIR) je novejsi normou.mod pouzfvany k pfenosu dat z poeitace do tiskarny. Windows podporuji Fire Wire od Windows 98. SPP mode.6 Systemove zdroje paralelnfch porta port adresa I/O COM1. Vzdalenost mezi zaffzenfrni by nemela prekroeit 1 m a infracerveny vysflac a pfijimac by nemely bit od sebe odkloneny vice nez 0 uhel 30°.216 Mb/s). Association) je casto vestaveno v noteboocich a jeho podporu nabizi take vetsina Setupu stolnfch PC. Paralelni rozhrani integrovane v zakladnich dsskach umf vetsinou vseehny rezimy prace. Jake volby zde tedy muzeme najit? • • Centronics mode (nekdy tez oznaeovany Normal. Rozsffeni se ujalo pod nazvem SPP (Standard Parallel Port) a zcela nahradilo puvodni Centronics. Zatimco EPP byl ureen pro jina zanzeni. podporujfci nektere PDA a notebooky ale se standardy IrDA je nekompatibilni. (SIR) se pouzfval u starsich pfistroju a pracoval s rychlosti od 9600 b/s do 115 kb/s. ' I 106 BIOS a Setup . kteremu pak v Setupech pnrazujeme prerusenf. Pro spravnou funkei je samozrejrne nutna podpora normy operaenfm systamem.je kombinovan s CO'Jnpatibility Mode (popffpade s Perollei Port FIFO Mode). Xircom a Zenith roku 1991.304 Mb/s). coz je oboustranny rezim pro tiskarny In. a tak i Centronicsje jsdnosmemym rozhranfrn (od PC do tiskarny). zajistujicf kompatibilitu se starSimi zarfzenfmi. Signaling MethodfoT a Bi-directional Parallel Peripheral Interface for Personal Computers. od 500 kB do 2 MB za sekundu. Tento standard zahrnuje specifikace SPp. S400 (393. Obvykle je nazyvan Centronics Mode. EC~ M ~~e (Ex~~nd~d ~apabilities PoTtY je opet obousmerny rezirn. ktere umoziiovalo Sbitovy obousmerny prenos dat. Dnes paralelni porty vyuzfvaji tzv. presto ji najdeme v mnoha Setupech. Vyuzitf FIFO je nazyvano Fast CentTonics Mode nebo Parallel Pori FIFO Mode. Byte Mode . Standar~u pro fyzicky pi-enos me:i elekt~onic~Ymi pr:rst!"ojije nekolik (vetsinu z nich vypracovala bDa). (Parallel Port FIFO Mode nenf definovan v dokumentu IEEE 1284).fracervene rozhranf IrDa (Infrared Data. SPP pracuje ve trech modech: • Compatibility Mode . protoze pomaha vytvaret kompletnf obousmernou (b'i-directional) komunikaci. s mmz budeme pracovat: • Serial Infrared.7 Systemove zdroje seriorych porW Enhanced Parallel Port (EPP) je norma vytvorena spoleeenstvfm firem Intel. Roku 1994 byl uveden standard IEEE 1284 Suuulard. vhodny pro rychle perifene_ ?. z nichZ jeden musfme zvolit v Setupu.?'Ipo~enek paralelnfmu portu. tak paralelnim) systemove prostfedky a tak Je dobre vedet ktere prostredky jsou pro tyto ucely vyhrazeny: port adresa I/O IRQ lPT1. Je zamereno na jine periferie nez tiskarny pripojovane k paralelnimu portu (zalohovaef zarfzeill. • o reiimech paralelniho portu Paralelni rozhranf bylo puvodne urceno pro pfipojeni tiskarny a je take caste oznaeovano podIe stejnojmenneho vyrobce tiskaren Centronics. pfi niz umi pfistroje komunikovat az ry- chlostf 4 Mb/s. Zaffzenf IrDA komunikujf pornocf infracervenych diod (emituji svetlo s vinovou delkou 875 nm). o reiimech infracerveneho portu Kratce po uvedeni EPP (roku 1992) pHsly spolecnosti Microsoft a Hewlett Packard se standardem ECP (Extended Capabilities Port). Nibble Mode . Pouzitfm FIFO se zvYsi rychlost prenosu dat. nebo Compatible Mode). • E~P_ Mode je a~! ~e~r?zsfre~ejsim reZimem P:o tiskamy. PouZiva protokol DMA. Tento zpusob prace prestaval vyhovovat novym periferiim. S200 (196.orovodce zakladnim nastavenfm poNtace 107 __ I. ktere potfebuji nejvyssi moznou rychlost pi'enosu dat. V Setupu pak musime zvolit rezim. take tnnozfiuje obousmerny prenos. 378 7 lPT2 278 lPT3 3SG 5 ci 7 5 Tabulka5. EPP a ECP. coz je rezim puvodnfho jednosmerneho Centronicsu (realizovany v rarnci SPP). Pouzfva jej hodne firem (hlavne tvurce tohoto standardu firma HewlettPackard) a byva casto oznacovan jako Bi. S nastupem PS/2 roku 1987 navrhla IBM rozsffeni stavajicfho paralelniho portu.

'I I: I I I .. I I.

jehoz pamefova buiika je tvofena miniaturnfm kondenzatorern. 1(0 (InpUt/Output) Adresa vstupneyvystupntho portu. V PC se poui.fva pro zapls pararnetru BIOSu programern Setup. Refresh Viz DRAM. kaidy rna uroitou prioritu. kdy je pfenos ifzen mikroprocesorem . Qznamuje jaky POST-test se prave provadf. RAS (Row Access Strobe) Adresa radku pametove bunky. ECP (Extended Capabilities Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. API (Application Programming Interface) Aplikacn! programove rozhrani. nebo operacnr system. CHS (Cyllnder(Head(Sector) Prvni metoda adresace diskovych bloku. z nichi se vytvareji diskova pole. Tim se prace vyzr-arrne zrychluje. urrustena mezi dverna prvky. Pokud [sou data potfeba opakovane. ale i opravlt jednobitovou (nove systerny i dvoubitovou) chybu v pameti. Miniaturnf kondenzatory majl malou kapacitu a brzy se vybijejf.Slo vn (cek Slovnicek ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Metoda setreni energil.Wadn[m nastavenim poMace 111 . Ones se pouzrva rozhranf EIDE. 110 BIOS a Setup - orovoace z. APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Dnes standardnf radie prerusenf. jii.). videorekoreery). CPU (Central Processor Unit) oznacenl pro mikroprocesor. Aby se tak pamet nevymazala. kdy kazdy sektor rna sve Cislo. 2. CMOS (Complementary Metal Oxide Silicon) Pamei vyznacujici se malou spotfebou. AGP (Accelerated Graphics Port) Samostatna sbernice pro pfipojenf graflcke karty. IDE (Integrated Drive Electronics) Rozhranf pro pripojovanf diskovych periferii (hlavne pevnych disku a mechanik CD) k zakladnf desce. IRQ (Interrupt Request Levels) Kanal. POST-kod Ciselny k6d. Casto vsak jde 0 parneti Flash ROM (viz flash). Ethernet Asi nejpouzlvanejsf standard pro pracl v pocrtacove sfti. PnP (Plug and Play) Metoda pro pridelovanf systernowc-: zdrojll periferiim. CAS (Column Access Strobe) Adresa sloupce parnetove buflky. ISA (Industry Standard Architecture) Stary standard 16bitove sbernice pro propojenf mikroprocesoru s periferiemi. kdy je fizeni spotreby v rezii Windows. IEEE 1394 (FireWire) serlova externf sbernice. AMI (American Megatrends) Vyrobce BIOSu. SCR (Smart Card Reader) lnfracerveny reiim prace obvodu UART. Dnes je nahrazen normou PCI a v poi':ftacich jiz sloty ISA nenajdeme. Ukladaji se do ni zpracovavana data. dnes nepouiivana. neni nutne je pfenaset z po- Cylinder (cylindr) Stejne stopy na ruznych povrsrch dlsku. je potfeba kondenzatorky periodicky dobijet . je mikroprocesor Head (hlava) Cteci/zapisovaci propojen s okottrn. ktery se vypisuje na displeji behern startu PC. matejstho protejsfho prvku. CPUID ldentifikacnf k6d mikroprocesoru. RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) Metodika spoluprace Vice disku. jejiz obsah [e rnozne nekolikrat pfepsat. LBA (Logical Block Addressing) Metoda adresace diskovych bloku. ROM (Read Only Memory) Druh parnetl. FSB (Front Side Bus) Sbernlce. Phoenix Vyrobce BIOSu. dnes pouzrvana vyhradne. hledaji se v cache. EPP (Enhanced Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. ECC musf by! podporovan zakladnl deskou i parnefovyrn modulem. jejl maxirnalnt kapacita disku je 512 MB. ktere nelze zobrazit na disple]').. vfce se oouzrva DMA.. ale vetsinou je podporovan). 00kaze nejen zjistlt. RAM (Random Access Memory) Pameti pro casty zapis i ctenr. Jeji V)ihodou je automatizace.Iazyk definovany pro [ehoz prostrednlctvlm nim systernern (ktery Language) komunikaci mezi prvky ACPI. Kanalu prerusenf je vfce (16) a kazdy ma sve i5fslo a prioritu. k nii se pfipojuj! zanzen] pfenasejfci velka rnnozstvl dat (kamery. z nfl se pouze Gist. rnagneticka hlava pevneho disku. Kanalu je vtce (8). DMA (Direct Memory Access) 1. da SATA (Serial ATA) Je noV)im rozhranlm pro pfipojovan! pevnych disku k zakladn! desce. Ten predstavuie v nabitem stavu jednicku a ve vybitem nulu. Beep k6d Zvukove signaly indikujicf chybu behern startu PC Ude 0 chyby. ze jej potfebujT). komunikujf zanzent s operactak ffdf jejich spotrebu) . vant (refresh). Kanal pro primy pfenos dat mezi mlkroprocesorem a periferii. ktery je dnes nahrazen metodou ACPI. DRAM (Dynamicka RAM) Pame{oyY modul. Metoda pfenosu dat mezi pavnym diskem a mikroprocesorem. vhodny pro prlpciovanf tiskaren a skeneru. zprosttedkovava komunikaci mezi hardwarem a operacntrn systememo Cache Rychla vyrovnavacl parnet. Je rychlejsf nez PIO a dnes hojne pouzlvana. Jsou parnetml. ASKIR lnfracerveny rezlm prace obvodu UART (neni slce standardem IrDa. Syva osazena spfse na drazsjch zakladnfch deskach. Ucelem je zpravidla zvyseni bezpscnosti dat. pfenos dat fidi ladic pevneho disku. Parita Dnes malo pouzivana metoda kontroly prace operacnr pameti (castejSf je ECG).) POST (Power On Self Test) Testy hardwaroV)ich prvka pri startu pocrtace. ktery dovoluje sdtlet jedno prerusent vice hardwarovymi prvky. Dnes je pouzfvana temer vyhradne (metoda APM se jiz nepouzrva). ktere je vsak caste nespravns oznacovano jako IDE. EIDE (Enhanced IDE) Viz IDE. PIO (Programmed Input/Output) Metoda prenosu dat mezi pevnym dlskern a rnikroprocesorem. Jde 0 stary zpusob setrenf.provadet obcerstvo- Chipset (clpset) Elektronicky obvod Fidici cinnost zakladnf desky. (Nernus! to provadet obsluha PC. Je rychlejSf a jednodusst net EIDE. DMA atd. a kdyz se zde najdou. [ehoz prostrednictvrm zadajr periferie mikroprocesor 0 prerusenf jeho cinnosti (upozorflujf mikroprocesor na to. Dnes se PIO pouiiva velmi malo. sktaca se ze South Bridge a North Bridge. ktere si vytvafr BIOS pro komunikaci s operacnrrn systemem. kes Viz cache. Award Vyrobce BIOSu. APM (Advanced Power Management) Metoda setrent energif. ESCD (Extended System Configuration Data) Udaje 0 konfiguraci systemovych zdroju (ktere rozsirujicf desce pam jake IRQ. Flash Druh pametl ROM. protoze pridelovanr rfdf bud BIOS. ECC (Error Checking and Correcting) sarnoopravny ked pro praci S operacru parnetl. Nekdy se terminem flash oznacuje sarnotna metoda pfeplsovanf parneti ROM Flash (viz Upgrade). MPEG Format pro kompresi obrazu. s nimii nejcasteji spolupracuje mikroprocesor. BIOS (Basic Input/Output System) Program ozivujici zakladnl desku.. kdy rfzeni spotreby ridf BIOS. AML (ACPI Machine . vhodny pro pripojovan! velkoxapacltruch zaffzenf. IRDA (Infrared Data Association) lnfracerveny rezlm prace obvodu UART.

Odtud si je nactta BIOS. kteryrn jsou reauzovany seriove porty. SCR. cfmz se omezf vYkon a prehFfvani mikroprocesoru. Setup Program pro nastavovanf parametru 810Su. Piilohy 112 BIOS a Setup . vhodny pro pFipojovani starslch tis karen. Upgrade BIOSu Postup pro prepsant BIOSu novou verzr (nekdy se tento postup oznacuje jako flash).88 GB.) XCHS (Extended CHS) Metoda adresace dlskovych bloku. (Pro pfipojovanf displeja LCD je vyvinut standard DVI. kterY jej jedinyrn konkurentem VGA. SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) Metoda. USB (Universal Serial Bus) Externf seriova sbernice PC. Pokud dojde k vY' padku napajec! site. k nft se pripojujf periferie. Tce (Thermal Control Circuit) Metoda pro tepelnou ochranu mlkrcorocesoru. VGA (VIdeo Graphic Array) Standard pro analogovy prenos signalu mezi grafickou kartou a monitorem. SPP (Standard Parallel Port) Jeden z rezimu prace paralelnfho portu. UPS (Unlnterruptlble Power Supply) Zaloznf zdro] napajecfho naoetr. ktera nahradila CHS. je zdroj schopny napaiet pocrtac z baterif (po omezenou dobu danou kapacitou baterif). SPO (Serial Presence Detect) Maly obvod umfsteny na oarnetovern modulu. ASCIR). ktere upFesnujf jeho konfiguraci. Jejl rnaxlmalnf kapacita disku Je 7.Slovn{cek Sector (sektor) Nejrnens! oddfl dat (cast stopy pevneho disku) s kapacitou 512 kB. UART (Universal Asynchronous Receiver Transceiver) Obvod. Ones je pouzfvany temei vYhradne. osazene ve vsech PC. MOze pracovat v nekolika rezimech (viz IROA. M<:ijeste podreflmy. Jsou zde zapsany zakladni parametry pameti. Jde 0 nove hodne pounvane rozhranr. Pri pFehFfvani PC [sou mezi pracovnf cykly rnikroprocesoru vklanany nulove lmpulsy. ktera sleduie parametry disku a z jejich horsicfch se hodnot pfedpovf poruchu disku.oravodce zakladnfm nastavenim poCitace . dnes nepouzlvana.

.~7 2.7. 3.9 1.30 1..50 1. 6 _ _ 51._ _+ _ 9 4!~. 11 _ 1.~ 4B. 13.:=73 -==1 ---=.n FC-PGA2 _ f- 1.2 _.~.__12.80 1.~GA2 478:pin FG--PGA2 47~pi n F9_-PGA2 42:.!. 12.1.50 1. 70_ 70 72 72 __ _72 _ --1-.550V). 5..20 ~ • ~ 478-pin FC-P(.70V).1 68._ __73__ _ _ 78 78 77 77 _ r_ 84. Specifikace plat! pro procesory zalozene na Cl steppingu (l. Specifikace platf pro procesory Pentium 4 s 512KB 12 cache a s jadrem 0.8 --__ -----._3.70 _.60 1.6 2.70 1.75 ci 00 OFOAh OFl2h 3 3. Speciftkace plati pro proeesory zalozene na BO steppingu (1.90 2 1..70 - 82 OF07h 2. ~_~13.4.~C-PGA2 ~ 2. ~1.4QC _T?_Q ~ 71 74 72 71__ 72 72 .8._8. procesotu Maxim.60 2.8_ ____j78:pi_nFC-PGA2 --t _ 2..18 I 56.I 4. .-L .!l.20 -+-- -1 47!!:(lin FC-PGA_2 47)l-_EinF9:i>§A2 47&pin FC-PGA2 +- --I. ~ 76 1+ r __ 61..75 -" --- -EO -----r . 4. .9 2A 2.60C _~ l 478:pin_F9-PG~2 478:~~_F'C-PGI'. 4. 2.Q 60. 11 - _ j 1 47!)-_jlir1£_C-P(.80 1._6 1. Specifikace plati pro procesory zalozene na B2 steppingu (1.70 1.5 __ -+ -c _J I -+ 4..3_ ~+"}:4..70.0 - __ -I 4.60 __j.40 1.. 7 1_525 C1 4.3 _ L __ ~ t :.61.1.3 l .A2 478:pln FC-PQA2 478:p!~ FC-PGA2 478:pircIYPGA_2 478:pin_fC-P~ 478:2i~ . 7 4. 7 -1--1.2 _ 12. _2.60 1.53 2.0 _ 59.70 1..50 1.60 1.__ __ L __j I __ Tape/ny V'jkOI1 pror:csoru (~ 4B.!l. 3.75 __ 57. 7.40 1.8.4.3.9 51.?- I 1 i I I-- 59.l_ ____g. 8. ~.5 _63. _8.4. 9.!..4. 10 1.90 2 2 --=1 . Nektere procesory teto frekvence mohou mit hodnoty rozdflne ad tahulkovyeh.10 1.-.80 1.59 1.3 .~ .80A 2A aF24h 423-pinOOI 478-pin FC-PG.20 2.66 - L.7 2.06 2. Plat! pro Pentia 4 v 478pinovem pouzdre..--I i 4. 55.13 JL..7 55.7 81._6.75V).~ _:j 4ZB-~9:f'~A FC-P_GA2_ 478:pin FC-PGA2 El~~~~~GA2 478:pin FC:f'!3A -+4?8:pin 1._1_ -=. ~j I SteppIng D1 Cl CPUID OF29l1 OF27h I Frekvence J8dra [GHz] 3 3.53 2. -- -.__ 70 69 t i- E!6. Pouzdfeni ~pinOOI 423-pinOOI 4?J-pinQ()1 423:pinOClI.40 69 70 70 t 52.8. 4 i.26 2. 6. Specifikace platf pro procesory zalozane na Dl steppingu (1._61 .!!.6-=~.!:! 75.0 64. 10.!l.1i15 __ I 4. 7 _ I 423-pi_n_OOI __ 478:pin FC-PG~ l_i_23-pinOOI ~_.~.A2 T I ~1_. I OF1311 I I 1.6 ._3. f!-J.0 -1 63.~.0__! 57.EI= I::H ~~--=:--=t =+ __ .525V).§_ 2.15 2._ -- +4Z8-pi~ 4~pin i __ 72_ 7~ 71?_.'!.60 66.J:~._s.40_8 2. 6 2.40 1. opet je nutne prostudovat dokumentaci konkretnfho procesoru._10 67 J5 ~ 73 74 76 _E. Tabulka 2: Napajec( napetf jEidra Pentif 4 [V] MMlm8Jnf nspll}ecf napetf jMra ---- 1'-!'1.j(ni tepJola pouzdra ("C) 69 1.__ -r-r-t _ -r-r.9.8 6O.11 .~.26 2.4._1.5Q __ 423-flinOOI _ ~!!:pin FC-PGA2 I~78:pin FC-P~2_ E~ _::_ §Z.3&.8.7 4.7 ~ 1 __ ~._--_- 423-pin Q()I 4?&pin091 478:pin FC::. Specifikace platf pro procesory zalozene na D1 steppingu (1.tpin 001 478-p.-1.90 114 BIOS a Setup .30 _ _ l.50 _ __ _ __ 2.provo dee zilkJadnfm nastavenrm polHtace 115 . Je nutne prostudovat dokumentaei konkretnfho procesoru.PGA~_ j~ c- _ t-.!). 15. ~..!. Tento procesor je v 478pinovem pouzdre 001 FC-PGA2.6o__ __ . 1.50 2. 7 .80C 74_ 75 75_.il - --- +--.3.~.8 54.15 .550 ---- . 13 4.70 1. 1.80 1_.40 2. Nektere procesory teto frekvence mohou mit odlisne VID. Tento procesor je v 423pinovem pouzdre 001._--1..@ 1. 9.1 _~. 4. 4.5.50 1.~.8 70 82. .lQ_ ~ __ ~ -~:-2.30 1.75V).~~ 1=f-~:~.70 1. PIaU pro Pentia 4 v 423pinovem pouzdfe. 2. 7 2.BOA 1.550 . __ _1... 11.7 ---_.80 1.'A__? 478-pi_nf_C-PG~2 4Zll:ei_n FC-PGA2 ~nFC-PGA2 478-pin FC-PGA2 ~n FC-PG~ I L _L_ t i ._ ___ ~.!. 14.11 .c4.'I_O 1. Specifikace pIatf pro procesory zalozsne na C1 steppingu (1. Specifikace platf pro procesory zalozene na DO steppingu (1. "I _tf~.75 .66 2.9 ~ -J -..06 3.5 62..4 I .525V).7 _ __ .Pfflohy Piilohy Procesory Intel Pentium 4 Tabulka 1: Tepefne zatrienf Pentif 4 Frekvence jadra procesoru (Gllz) I Pozniimky: 1. 3.6OA 1.5 1._4.53 2.1.70 _1.40 1. 7 __ 73 __ 57.60A 1. Specifikace platf pro procesory zalozene na C1 steppingu (1.550V).6 Pomamka --J --t __ 1.~ 1. l i 4.6 69.~0 2.50 1.?_0 1.40B 2. 9 4~ 9 _ 4&9 4.4() 1.8.53 1.4.i.. - I -J-80 OF27h 2.40B 2.-.80 1.6 ~4.~9 4.9_ 1.1.5 1.~pin FC-PG~ FC-PGfg__ Fc.40Jj 2.80 2.'!.9 81.0 ia 14 ---1.-7 _ _ -+ .50 ?.50V).7 _ .

3 62.6 1.75 1.3 52 49.75 1.65 1.S 39.75 1..6 1.13 Jim Tabulka 7: Athlon MP Processor.75 1.5 37.75 1.7 1.3 65.1 64 64 Tabulka 5" Athlon XP Processor.75 1.7 1.1 41..4 21.4 27.5 1.- -- 1.18 Jim AMP2100DMS3C ------ _.8 1.4 29.75 1.75 0-95 ---- ---- .75 1.7 1.90 ass 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 38.6 1.7 44.8 60 D0950AUT1B D0900AUT1B D0850AUT18 D0800AUT18 D0750AUT18 D0700AUT18 D0550AUT18 D0600AUT1B D0550AUT18 Duron Duron Duron 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Duron Duron Duron Duron Duron Duron 1.75 1.3 68. 2100.6 1.6 1.3 60.6 Tabulka 6: Athlon MP Processor.6 '1)6 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 64 (. - AthlonMP AthlonMP AlhlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP AthlonMP -.3 60.4 31.75 t.4 33.5 51 49.18 Jim AX2100DMT3C AX2000DMT3C AX1900DMT3C AXl BOODMT3C AX1700DMT3C AX1600DMT3C AXt500DMT3C AlhlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP AthlonXP Alh!onXP Alh!onXP 2100+ 2000+ 1900+ 1800+ 1700+ 1600+ 1500+ 1733 1667 1 600 1 533 1 467 1400 1333 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 1.75 1.7 1.4 Al000AMT3B Al000APT3B A0950APT38 A0900APT36 A0850APT36 A0800APT3B A0750APT3B A0700APT3B A0650APT3B Athlon Athlon Athlon Alhlon Alhlon Atn!on Ath!on Athlrm Alh!M NIA NlA NlA NlA NlA NlA NiA NIA NIA NIA NIA NIA N/A N/A NIA NIA NIA NIA 1400 14()0 1333 i 300 1 200 1200 1133 j PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1.3 256 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 266 AMP2000DMS3C AMP1900DMS3C AMP18QODMS3C AMP1600DMS3C AMP1500DMS3C AHX1200AMS3C AHX1000AMS3C US 1.65 1.65 1.1 61.6 1.prOvo dee zakladnfm nastavenfm pocJtace ------------------------------------------------------- 117 .5 1.6 1.13 Jim AXDA2700DK3D AXDA2600DK3D AXDA2600DK3C AXDA2400DK3C AXDA24000U3C AXDA22000U3G AXDA22000K3G AXOA2100DUT3C AXOA2000DUT3C AXDA2000DUT3C AXDA2000DKT3C AXDA1900DLT3C AXDA1800DLT3C AXOA1700DLT3C Athlo"XP Ath!onXP AthlonXP AthlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AlhlonXP AIhlonXP AthlonXP AIh!onXP Alh!onXP AthlonXP AthlonXP 2700+ 2600+ 2600+ 2400+ 2400+ 2200+ 2200+ 2100+ 2000+ 2000+ 2000+ 1900+ 1BOO+ 1700+ 2167 2083 2133 2000 2000 1800 1800 1733 1 667 1 667 1667 1600 1533 1467 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA 100 1000 1000 1 000 950 900 850 800 750 700 650 54 54 54.1 Armon Tabulka 9: Duron Processor 0.8 60 49.75 1. Model 6.6 1.7 1.65 1.PfTlohy Procesory AMD Tabulka B: Athlon Processor A1400AMS3C A1400AMS38 A1333AMS3C A1300AMS36 A1200AMS3C A1200AMS36 A1133AMS3C Al100AMS36 Al000AMS3C 1.75 1. Model 8.75 1. Model 6. 0.75 1._ 66 66 66 66 62.75 ()-90 ()-90 0-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 256 256 256 256 256 256 256 266 266 266 266 266 266 266 72 70 68 66 64 62.75 1.75 1.6 40.75 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 0-95 116 BIOS a Setup .4 35.3 36.6 1. 0. 2000+ 1900+ 1800+ 1600+ 1500+ NIA NIA - - 1733 1667 1600 1533 1400 1333 1200 1000 OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA OPGA PGA PGA ---- .5 Il-8S 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 1l-85 ()-85 0-90 0-90 0-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 2S6 256 333 333 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 68.3 46. 0.8 42. 0.7 1.75 1.3 52.7 1. _-- -_.7 ()-95 ()-95 ()-95 ()-9S ()-95 ()-95 ()-95 ()-95 (H)5 256 256 256 256 256 25!l 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 266 200 266 200 266 200 266 200 266 200 200 200 200 200 200 200 200 200 72 72 70 68 66 66 63 60 Tabulka 4: Athlon XP Processor.55 1.75 1.75 1.7 50.18 Jim DHD1300AMT1B DH01200AMT18 DHDll00AMT16 DHDl OOOAMTl6 Duron Duron DUron DUron NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA N/A NIA NIA 1300 1200 1100 1000 900 900 850 800 750 700 650 600 550 PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA PGA 1.1 41.-----'p.3 68.4 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 60 54.6 1.65 1. Model 8.8 67.75 1.3 68.75 1.75 1.9 62.4 Athlon Ath!on Ath!on Athlon Athlon AIh!on Ath!on Athlon ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 ()-90 0-90 0-90 0-90 0-.75 1.75 1.

and DMA controllers_ Initialize BIOS. Auntime data area.. 1~ltiahz~sthe Microsoft IRQ Routing Table. Uncompress all available language. which includes the programming at the MTRA·s. BIOS logo. Initia6ze run1ime language module.Init Local APIC Set up boot strap processor Information Set up boot strap processor for POST Enumerate and set up application processors Ae-enable cache for boot strap processor Early CPU In~ Exit Initializes the 8042 compatible Key Board Controller. Prepare BBS lor Int19 boot . Verify CMOS checksum manually by reading storage area. Initializes data variables that are based on CMOS setup questions. Parity. Initializes all the output devices. Save system context for ACP!. Build ACPI tables (if ACPI is supported) Program the peripheral parameters.. Uninstall POST INTI Ch vector and INT09h vector. and any OEM specifiC information. Description Disable NMI. Execute BIOS setup if needed I requested. etc. and Silent logo modules.. Traps INT1Ch vector to "POSTINT1ChHandlerBlock.) successtully installed in the system and update the BDA. Initializes different devices. Give control 10ADM module for initialization.. serial ports. Initialized CMOS as mentioned in the Kemel Variable 'wCMOSFlags. Log errors encountered dUring POST. Deinitializes the ADM module. Detect different devices (Parallel ports. Initializes both Ihe 8259 compatible PICs in the system Initializes Ihe interrupt controlling hardware (generally PIC) and interrupt vector table. If the CMOS checksum is bad. POST. 04 lC 84 85 87 8C 8D BE 90 AO Al A2 05 06 08 CO Cl C2 C5 C6 C7 OA A4 A7 AS A9 OB OC OE 13 24 30 2A 2C 2E 31 33 37 38 39 3A 38 3C 40 50 AA AB AC Bl 00 61·70 118 Bros a Setup . etc. Check for DEL or ESC keys 10limit memory test. Initialize language and font modules for ADM. . Program the keyboard controller command byte is being done affer Auto detection at KB/MS using AJMtKB-5. The BAT test is being done on KBC." Initializes the CPU. OEM POST Error. Initializes different devices through DIM. Initializes NUM-LOCK status and programs the KBD typematic rate. InitiaUzes DMAC.Pfflohy Post-k6dy Tabulka 1. Detects the presence of PS/2 mouse. Uncompress and initialize any platform specilic BIOS modules. Activate ADM module. Initializes different devices through DIM. Initialize InH3 and prepare for IPL detection. Allocale memory for ADM module and uncompress it. . Early POST initialization of chipset registers. Do fWI test to CH-2 count reg. set the window for displaying tex! information. AJso. Disables the system configuration display It needed. Display tolal memory in the system. update Ihe Kernel Variables. Initialize ATC date/time. Detects and initializes the video adapler installed in the system that have optional ROMs. This range is reserved for chipset vendors & system manufacturers. Prepare CPU for OS boot including final MTAR values. so thallhe POST lNT09h handler gets control for fRQ1. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. Mid POST initialization at chipset registers.Testing and initialization of different Inpul Devices.. Wait for user input at config display if needec. Enable/Disable NMI as selected Late POST initialization of system management interrupt. Inifialize status register A. Displays the system configuration screen if enabled. Also. update CMOS with power-on default values and clear passwords. T~kes care 01 r~ntime image pre~aration for differenl BIOS modules. Also initialize BIOS modules on POST entry and GPNV area. Traps the INT09h vector. Early CPU Inil Start -.Disable Cache .0: AM/B/OS8 Post code 03 Post code 52 60 75 78 7A Description Updates CMOS memory size from memory found in memory test AJlocates memory for Ex!ended BIOS Data Area from base memory. Detects the presence of Keyboard in KBC port. End of POST initialization of chipset registers. Initialize CH-O as system timer. Passes contralto OS Loader (typically INTI9h). Displaying sign·on message. Prepares 1I1eruntime language module. Programming Ihe memory hole or any kind of implementation that needs an adjustment in system RAM size if needed. Initializes the silent boot module. video for EGA. Display errors to the user and gets the user response for error.pravoace zakladnim nastavenfm poNtace 119 . EBDA . Check boot password if installed. and coprocessor in CPU. Clean-up work needed betore booting to OS. setup key message. Install the POSTINTI Ch handler. Initializes IPL devlces controlled by BIOS and option ROMs. Initializes remaining option ROMs_ Generate and write ccntents of ESCD in NVAam. The error associated with this value may be different trom one platlarm to the next. Enable IRQ·O in PIC for system timer interrupt.j & DMAC-2. Initialize the CPU's before boot. Initialize System Management Interrupt. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. RII the free area in FOOOhsegment with OFFh. ' Check CMOS diagnostic byte to determine if battery power is OK and CMOS checksum is OK. Test for total memory installed in the system. CPU information. Late POST inmalizanon of chipset registers.

Disable NMI. Test memory refresh toggle Blank video. setup shadow RAM Test DMA controller 0. verificalion Processor test 2. AlE. keyboard detect and initialization Test DMA controller 1 Test DMA page registers Reserved Test timer counter 2 Test 8259-1 mask bits Test 8259-2 mask bits Test stuck 8259 interrupt bits. Display CPU clock Reserved Sel EISA mode. Test the base memory lrom 256K to 640K and the exlended memory above 1MB using various bit patterns Test EISA exlended memory Reserved Setup enabled Inhialize and install mouse if present Setup cache controller Display virus protect disable or enable Initialize floppy Initialize hard drive Detect & Inil. Inrtialize DMA conlroller 0 and 1. If it's not good then ISA tests and clear EISA mode lIag Enable slot 0.0 Release 6. Chipset inilialization. Initialize and ROM's present at locations C800h to EFFFFh Initialize time value Setup virus protect Set boot speed Setup NumLock Baal attempt Spurious Unclaimed NMI Chipset default initialization. Detect CPU clock.Pfflohy Tabulka ll: BIOS Phoenix 4. SQWV. EXlernal cache-size detection test Setup pages Boat loader Description Processor test. memory presence test. math coprocessor Reserved Reserved Reserved Mfg. BIOS checksum test. read CMOS location 14h to find the type of video in use. Initialize first 120 interrupt vectors Test CMOS RAM checksum Initialize keyboard. Enable parity checking. If the EISA memory checksum is good then EISA is initialized. test firsl 64K memory Early cache initialization. detect and initialize video adapter Test video memory. clear low 64K memory. enable NM I. Reserved Turn off chipset cache Memory presence lest. early shadow enable for fast boot Cache presence lest. DMA_ Reset math coprocessor. Program chipsel regislers and power-or BIOS defaults.0 Post code 01 02 03 04 05 07 08 09 OA OB DC 00 OE OF 10 tl 12-t3 14 15 16 17 18 19 lA lB-iE IF 20 21-2F 30 31 32 33-3B 3C 3D Post code 45 46 47 48-4D 4E 4F 50 51 52 53 60 61 62 63 80 Bl BE BF CO Cl C5 C6 El-EF FF Description Deteat and Inil. initialize keyboard. or display messages Security password Write CMOS. System board Enable slots 1-15 Size base and extended memory. UEI. OEM specific. Jnitialize interrupt controllers 0 and 1. ReadIWrite and verify all CPU regislers tnitialize chips. CPU and cache initialization Set up inlerrupt vector table. Clear all page registers and CMOS shutdown. Detect the type of keyboard conlroller Initlalize video interface. test the size of on-board memory Early shadcw. Cyrix CPU specific. Write sign·on message to screen. OEM specific. PIE. Early chipset initialization. POST loop. Size the base memory from 256K 10640K and the exlended memory above 1MB Test base and extended memory. Processor status. Keyboard controller initialization Test CMOS interface and battery Set up low memory. parity checking. serial & parallel ports Reserved 3E 40 41 42 43 44 120 BIOS a Setup - orovoace zilkiadnfm nastavenim poMace 121 . Disable video. enable cache before boot Initialize oplion ROM's. Write CMOS back to RAM and clear screen Pre-boot enable. OEM chipset routines. Test stuck key Test 8259 interrupt functionality Test stuck NMI bits (parity 1/0 check) Benchmark.

59. 56.83. 65 blocking factor. 106 C Cache L1. 107 Auto Detect PCI Clk. 81. 100 Advanced Chipset Features.16 beep k6dy.43.106 Compatible Mode. 44 AGP Mode. 22. 54. 58. 103 APM. 99. 37 diskova pole RAID.48. 39. 41 Busmastering.BIOSu AMI. 63. 36.51.84 disketova mechanika. 106 CMOS. 38 Advanced Configuration and Power Interface. 98 DMA. 100 AGp. 100 adresovanf diskovych bloku. 27 . 66 Boot Up NumLock Status.BIOSu Award. 64 CPUID. 27 BIOS Setup Defaults.84 Centronics mode. 46 AGP Fast Write. 16 Boot Sector Virus Protection. 26 . 41 bootovani. 39.90 D Delay Prior To Thermal. 16 AML.16 CMOS Setup. 15 APIC. 92 Advanced BIOS Features Setup. 32 COM. 47. 87 cylindr. 44 AMI BIOS. 49 DPMS. 37 Compatibility Mode (SPP). 100.lOO API. 39. 46 DRAM Timing. 45 B baterie. 86 DIMM. 80. 93. 57 Combined Mode. 14. 40. 35 ACPI. Serial port.Rejstiik A Access Mode. 43. 100.49 DRAM Idle Timer.Compaq. 96 CPU Clock. 100 ASKIR. 43 CAS. 91 123 . L2. 44. 15. 93 Byte Mode (SPP). 51. 63 Award BIOS. 83 AGP Aperture Size. 42 Advanced Power Management. 26 . 102 Doze Mode.

59. 36.38 =systern. 65 hibernace. 106 rozhrani . 20 infraeerveny port. 39.83 PC Health Status. 87 IEEE 1284. 90 procesory -AMD. 16 PIO. 17. 46 Multi-Sector Transfers.45. 14 ovladanf Setupu klavesnici.118 . 20. 54 integrovana graficka karla.55. 91 CH chipset.102 IDE (EIDE).83 -CMOS. 55 operacni -pamet. 90 -SATA.(E) IDE. 16 kontrola. 86 R RAID. 91 pferusenf. 106 IEEE 1394 FireWire.93 PnP (Plug and Play).infraeerveneho portu. 34.testy.Power. 80 pevny disk . 53. 59. 76 I I G Gate A20.Intel Pentium 4.40. 52 Power Management. 30 F Fan Speed. 104 RS-232C. 93 Load Fail. 80 nulovy cyklus. 46 Power Saving.81 Frequency/Voltage Control. 53. 72. 20. 35. 15 flash. 39 grafieka karta. 80 PCI IDE BusMaster. 58. 105 LPT. 19. 72 Native (Enhanced Mode). 45. 107 I Q Quick Power On Self Test. 102. 82 CRS.systemove prostredky. 105 hlava (magneticka).k6dy. 80. 81. 16 pametova bunka. 65 PAT. 61 PCI. 100 Pre charge.dat. 43. 106 ESCD. 64 . 58. 103. 54 pretaktovanf. 66 mikroprocesor. 107 POST. 109 . 37 postup pH upgradu. 17 frekvence. 46 POST ~ chybova hlasenf.(E)IDE. 56. 54 PCI/VGA Palette Snoop.0 typu a verzi BIOSu.90. 105 firmware. 51 Power Button Mode. 24 125 124 BIOS a Setup . 43 prekompenzace.41 E ECC. 107 IRQ. 35. 52 reztm . 107 Fire Wire.Security. 22 .0 hardwaru poeitaee. 59. 70 Power.58 M Mechanical-Off (S5). 71 idantifikacni cislo mikroprocesoru. 63 PS2. 63 FSB. 109 Init Display First. 22 J Jumper.Rejstffk N 1/0. 25. 52 port . 100 menu Advanced.paralalnfho portu. 45 Reset Configuration Data. 55 identifikace zakladnf desky a BIOSu.44 ECP (Extended Capabilities Port). 91 heslo. 72 propojka. 90 p pamet. 40. 44. 37 hardware. 87 MPS. 62.98.16 pi-enos . 52 Restore on AC Power Loss. 92 . 45.Boot. 36 EPP (Enhanced Parallel Port).datovych sektoru.102 nastaveni BIOSu. 45.116 .paralelnf. 65 FIR. 59. 90 HPSIR.105 informace . 24. 59 menu . 92 Enhanced Mode. 55. 97 Nibble Mode (SPP). 44 Integrated Peripherals. 37 Refresh Rate. 59. 79 HDD BlockMode.107 Hyper-Threading. 103 PNPJPCI Configurations. 86. 67 o obrazovka Power.99 RAS.pruvodce z[ikladnim nastavenim poMace . 52. 56 OnChip IDE Device. 75. 83 Full Speed (USB). 106.92 IDE HDD Block Mode. 106 . 54. 35. 23. 93 . 106 EIDE (IDE). 51 OnBoard Device. 90. 100 High Speed (USB). 89 IrDa. 107 . 58. 15 freeware. 46 Paralel Port. 105 fyzicka struktura. 53 Peripheral Bus Controller. 59. 52. 54 PCI Latency Timer.74.76 Flash ROM. 92 chybova hlasenf. 41 . 107 password. 34.Save Defaults. 36. 99 Power Management Setup.infracerveny. 36. 43. 65 Loading zone. 39 H Halt On. 106. 89 L LBA. 52. 106 North Bridge. 25 . 91 Low Speed (USB). 21 _ 0 zobrazovacim adapteru. 84 reakce na POST-testy.95 Phoenix BIOS. 103 Exit Without Saving. 55. 114 program flash.pocitace.

90 Serial port. 64 vrstvy BIOSu. co urnfre: prodavejte. 20. 34 zneeeni modulu. Bez programovanf a be hem 15 minut. 104 upgrade (flash) BIOSu. 107 Z zakladnideska. 76 verze BIOSu. 66 uvodnf obrazovky. 70 zaflzeni IDE. 46.100 SMART. 38 Virus Warning. 69. 91 Soft-Off (S4). 67 Voltage. 67 Universal Serial Bus. 50 Working (SO). 99 Vltava2000.58 ukonceni Setupu. 47. U UART. 80 SPD (Serial Presence Detect). 43. Rejstffk tepelmi ochrana. 29. Soustredte se na to. 1. 71. 100 System Controller. 104 univerzalni seriova sMrnice USB. 63 Standard CMOS Setup.81 zapis do pameti. 16 vyrobci BIOSu. 57 Supervisor Password. 16 50 software. 57 Setup. 107 Sleeping (SI-S3).r . COM. 21 video. 67 Save Defaults. 60. 43. 84 zvukove sigmily. 36. V VIR SYNC + Blank. 56. 30 Shutdown Temperature. 52 R fadic RAID. 36. 90 Super 10 Device. 71 South Bridge. 20 stopa. 86 volba Exit. 49. 42 Wake Up. 100 Suspend to RAM.104 User Password. 65. 102 Chcete svuj novyobchod? Mftobchod na lntemetu? Za petnsct: minutje VaS! W Wait for F1 If Error. 80. 83 SPP (Standard Parallel Port). 80. 59 Spread Spectrum. 43.51. 31 61 SIR. 86 Throttle Slow Clock Ratio. 65.100 start pocitace. 70 USB. 80 systemove _ prostfedky _ zdroje. 38 vlakno. 66 Suspend Mode (S3/ST). serial ATA. T TCe.92 porta. 15 vymazanl obsahu Setupu. 26 S setrem energii. 37 virus. 100 X XCRS. 65 SCR. 98 S SATA. 56. 86 126 BIOS a Setup prDvodce zilkiadnrm nastavenrm pocftace . 49 Suspend to disk (STD). 61. 33. 32 Standby Mode (Sl/POS). 95 Save & Exit Setup. 100 Soft-Off by PWR-BTTN.cz umozriuje provozovat vlastnf internetovy obchod. 49 vadny cip BIOSu. 86 Thermal. 40 sektor.58 security. 19.

pri pfstaktovani procesoru nebo jine potrebs zmeny vnitfni konfigurace. z nichz dYe vysly jii: v nekolika vydanich. jei. Ve chvdl. nam. Award. system. Phoenix.cpress.BIOS o autorovi: aSetu~ Zatfmco svernu opera6nfmu systemu caste uzivatele rozurnsll a dokazi bez obtizl pracovat ve Windows nebo Linuxu. a. ale i navod k upgradu BIOSu pornocl prepsani pameti flash. Sve bohate zkusenostl z udri:by a oprav pocttacoveho hardwaru i padaqcqlcke schopnosti zurocil uz v knihach TisMrny Prakticky pr(Jvodce uiivatele.e principya pop lsovane postupy jsou i pres mirne odlisny vzhled konfigura6nich nabidek platne pro nastavenf BIOSu vsech nejrozsirenejsich v9robcu: AMI. V publikaci zlskate zdatneho pomocnika pf upgradu pocltacoveho hardwaru. absolvent Vysoke akoly dopravy a spoiu v Zilini) wucoval deset let praci na PC. Kniha objasr'iuje"~ejmena ~asledujici problernatiku: • • • • • Zakladnl seznamsni s hardwarem pocitace Obvykle polozky Setupu pro konfiguraci BIOSu POSrtesty a chybova hlasenl I Jaroslav Horak (*1959). kterY mall na svern pocltacl vsichni. kdy ale naslane nejakY problem . Jim zustava skryt. feseni potiz1s funqovanim pocitace. V soucasnosf zodpovlde jako systernovi inzany.s. i. Naleznete v ni vysvetlujid popisy cbybovych hlaseni. DMA apod. doporucena • Sezplatna telefonni linka: 800555513 ISBN 80-251-0148-7 PRODEJNi KOD K0991 cena 147 Kc 227 Sk 9788025 I II 101483 .flash") BIOSu Re$eni konfliktu ruznych zafizeni (p~erI.se s 810Sem setkava]] a rrmozi si nedokazl poradit s provedenim potrebnych nastaveni.napilklad po pridanl novaho hardwaru nebo pf peruse stavaiiciho . HARDWARE ucetmice pro pokroci!e a Poi5itacove sfte pro zacfnajfci sprevce. ve ktere je BIOS na vasern pocltaci ulozen.v poertacove firme za provoz pocttacove site. Zarazeni publikaee Computer Press.) Tato velmi praktlcka publikace je koncipovana tak.cz 9pgrade (tzv.knihy. se jako dosud [edlna v cestine pine zab9va tajemstvimi nastaveni BIOSu.4Senf.cz distribuce@cpress. Ternto uzivatelum je ur6ena dalsl publikace z pera zkuseneho autora. .. dubna 48 63500 Sma objednavelte na: www. 28.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->