,

9-10/2011 Rue i IX.

&Isopls

0

prlemysle, vede a technlke

Cerra: 3 f

ev hl!JI~ a Ihl'l~di sl o.bJtcinilJte

atal09 rdumal
[,,1""1'1 ORI"II i' 1 f., . (IAn 1 nc 1 fl

n
:.(0

(~

F- m.lli. In1 -~ • dl ~ ff'lf ',If ','. '~tr IH.I'
Najr
'ID

Disfrelec

mn~jfi dts
0

ni firm ok

poe'

Q(

yei?o p,J III -

i~~1o,~Ji' t oni(!i<fI flf YO v srd«i lIr/~P1.


D
I. - M..N., $.r.o.

••
u

--------------------------------------------------------------

D.A.U - "N..

u.&.

ie vjilr-'rj 'a:

*"1[. •

I:

sdnj'dl I. eri TAl iiel! S!owinsU rich "-'Dl1IIidDr.., lOtlW 2... re~

it e

D.A.U- .. N." mhr.

I.,.. a lIen..,..illE D.llL
D.All-

au ..~

-

Tulia

II\[

rri e "'.

[-.II

!lin
--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

KONCAR-Micrnitronsfonnotori, d.d.

J.

Obsah Svet reprografickej teehniky ocami Ifdra .4 Sto rokov na trhu 5 Priemysel vystavuje v Brne 6, 7 Resenf pro navrhovant ktera pflrno podporujf podnikanf ..8 Amte k - Nova generaeia rnaqnetickych senzorov pre linearne motory 10,11 Robme veei jednod ueho vda ka aplikacll EMANSaj pri JIT a JIS 11 Dreamland: rychle, cenove pfijatelne a kvalitnf sluzby 12 Nov)i standard: MasterPLUS 13 Procesny kallbrator U1401A 14 Distrelee na vystave ELOSYS 15 7 os pro dokona lou volnost pohybu 16, 17 vyznam externkh firem zabyvajlclch se zabezpecenfrn kvalitya reworkem 18 115 rokov Landis + Gyr 19 vysokovykonovy sad bagervovyhotovenf ADR 20, 21, 22 Sabl6ny SMT I'ahko a rychlo 22 ATEQ- novinky v mere nf tesnosti 23 Ako sa rodl uspech na Siovensku? 24, 25 Grandioznf navrat radialnich plastovych ventilatoru, NVN" na trh 26,27 Prurnyslove manipulatory Indeva 28,29 EXTECHINSTRUMENTS Synonymum spickovej meracej teehniky 30,31 Napajacle zdroje serie HLG riesenle pre LEDosvetlen ia v exte rieri 32 Mobilnf rneficf EMC komora typu MMK 33 Mere nf tech noloqickych velicin v prurnysl u a jejich nasledne zpracovanl 34,35 Napajacie zdroje pre LEDs krytfm IP67 36 Vlajkova lod'Getacu je nynf rychlejsf a rna delsfv)idrz 37 WIS system 38 Rychlosf, komplexnosf a profesionalita vsetko, co si zakaznlk vazi 39 Terrnoqraficke kamerytesto stech nol6giou SuperResolution 40,41,42 Sad ele me nty pro filtracn f systerny 43 Aj v patdeslatke vitalny a ucenliv)i ako predtyrn 44,45 Muzeum kutilstvf Polna aneb, co dokazall kutilove v debe totalitnf 47 GPSmoduly u-blox 6 sfskaly nova vylepsenl .48, 49 Variabilnf a energeticky usporne 50 Prepatova oehrana vofotovoltick)ieh systernoch 51 Efektivnf energetika pro High Density DATACENTRA 52, 53 .. Efektlvnejsie a viae ekoloqicke osvetlenie lnterieru vdaka LEDsvetelnyrn zdrojom 53 Jak vyzrat nad navrhern nastroju? 54,55 Zmena na trhu so svetelnyrnl zdrojmi 55 Novinky v elektrolnstalaciach 56 Nove pracovn fjed notky s onli ne konfigurad 57 BLCDmotory znarne - neznarne 58 Uspora energie s detektory pi'ftomnosti 59 1mplernentacla diqita Inej i nteligeneie do svetelnotechnkkeho projektu 60,61 Plastic ka maziva TOTAL- vyrobky vyvin ute pro nejnarocnejsf provoznf podmfnky 62, 63 Synteticke obrabecl kapaliny pro budoucnost 64 Dirnenzionalnl mei'enf 65 AQUA 66 Zabezpecenie automobilov 67 Prepatove och rany"povin na vybava" 69 Elektromobily EVCz Ceske republiky 70 MesacnfkTechnika vydava:

Teehpark, o. z. reqistrada vykonana 22. 10.2003 pod c. WS/1-900/90-22538

Adresa redakcie: TechPark, o. z. Pltn lcka c. 4, 01001 Zilina tel.: +421 41 5001656 - 8 mobil: +421 905206227 e-mail: redakeia@teehpark.sk Sriifredaktorka: Ing. Dana Tretinlkova tretin ikova@techpark.sk Redakcia: Ing. Lukas Kula kula@teehpark.sk Miriam Maqathova magathova@techpark.sk Ladislav RepCfk repeik@teehpark.sk Ing. Michal Gonda gonda@techpark.sk Mgr. Zuzana Augustfnova augustinova@teehpark.sk Inzercia: tel.: +421 41 500 1656 - 8, e-mail: inzereia@techpark.sk

Grafika: Graficke studio Teehpark Obchodne zastlipenie Zvolen: Maria Cerovska, tel/fax: 0455361 054,069201 0094, mobil: 0903526053, inag.zvolen@gmail.com Tlac: P+M Turany, Budovatel'ska 516/1,03853 Turany, www.p-mtlac.sk Rozsiruje: vlastna dlstrlbucna slet, MEDIA PRINTKAPA, pressg rosso, Bratislava, PrNS,a. s. Bratislava
a sukrornnf distrlbutorl

Registrovane: MK SRpod. reg. cfslom 3036/2003 ISSN1337-0022

www.techpartc.sk

Skuseni a ostrielani odbornici v roznyeh oblastiaeh biznisu maju jedno spolocne takmer vzdy dokazu nazeraf na veci z jedinecneho uhla pohl'adu. Mozno pravEtam sa skryva sila vodeovstva. V rozhovore s Marianom Hlasnym, generalnym riaditel'om spolocnosti Koniea Minolta Slovakia sa dozvedame viae 0 uspedroch, viziaeh a vyvoji "dirigenta" v oblasti reprografiekej teehniky.

Svet reprografickej techniky ocami lldra
Minuly rok oslavila spolocnosf Konica Minolta Slovakia 20 rokov posobenia na slovenskom trhu. Vy stojfte na jej cele uz 11 rokov. Ako vnfmate vjvoj spolcenosti pocastejtodoby?
Konica Minolta sa za 20 rokov zrnenlla, a to nielen na Siovensku, ale aj .celosvetovo" Ked' som pred sestnastirnl rokmi priSiel do Minolty Slovakia, neboli mobilne telef6ny zfvaju na vlastne podnikatelske aktivity, na pro pre.copy shopy" V posled nyc h rokoch sme sa aktfvne zaca li venova1' aj r6znym komplexnyrn rieseniarn, pretoze pre koncovych uzlvatelov nie je podstatne, na akych strojoch tlacia, alebo kopfruju, a Ie kva lita servisu a poskytova nych sluzieb. Ta ktiez je d6lezite, aby nas zakaznlci nevnfmali ako predajcov "krabfc'~ ale ako poskytovatel'ov komplexlocnyrn usillrn vsetkych zamestnancov sa Konica Minolta Slovakia stala stabilnyrn klucOvYm hracorn na slovenskom trhu. Mojfm dalslrn velkyrn cielorn je, aby tu pracovali ludia, ktorf budu 5 rados1'ou chodif do prace, budu sa v nej dobre cftif a budu spokojnf, pretoze spokojny zamestnanec je viae ako ce Ie PRoAk do I'udf investujete peniaze a cas a oni sa rozhodnu odist iba kvoli tornu, ze 5 nirni nepracujete tak, akoby oni ocakavali, tak je to vasa prehra. Nie je jednoduche zhodnotit, ci sa podarilo alebo nepodarilo tento ciel' zrealizova1' uspesne. Fa ktom vsa k je, ze marne vel'mi rnalu fluktuaciu, a tak pred poklada m.ze sa tu ludla cltla dobre. Gro naslch clelov narn stanovila rnaterska firma, ta kze nasou snahou je spin if ich a by"!'us pesnyrnl na Siovensku. Plan, ktory dostavarne, sa na m darf naplnat vd'a ka sieti pobociek a sieti naslch partne roy - d fie roy a dlstributorev, Vybudovanu obchodnu sie1'sme vyrazne rozslrlll a neustale podporujeme.

Medail6n osobnosti: Meno priezvisko: Marian Hlasny Funkcia: Genenilny riaditel' Kariera: Deloitte & Touche, Konica Minolta Slovakia Rodina: zenatY, 2 deti Hobby: beh, Iyzovanie, tenis, judo Osobne kredo: Nic nieje nemozne

a namiesto e-mailov sa poslelali faxy. System prace bol pornalsl, V portf61iu firmy flqurovalifotoaparaty, tlaclarne, kopfrovacie zariadenia a faxy. Z jednoduchych kopfrok a tlaciarnf sa casorn stall rnultifunkcne zarladenia, ktore aj skenuju a akje to potrebne, vedia i faxovaf. Vyvo] technol6gif so sebou priniesol prechod z analoqovych na digitalne zariadenia. Ve I'mi vyznarnnou zmenou bola fuzia spolocnostl Minolta a Konica v roku 2003. Zlucenie dvoch technologicky vyspelych spolocnostf prinieslo na trh om noho kvalitnej sie a mo dernejsie stroje. Zmenila sa aj ponuka firmy. V roku 2006 rozhodlo vedenie koncernu v Japonsku 0 odchode z fotoqrafickeho trhu a vo svojom portf61iu ponechali multifunkcne zariadenia na baze kopirok, tlaciarnl ci stand-alone tlaciarnf. Postupne sa rozslrila ponuka ostroje urcene na produkcnutlac, Klienti ich vyu-

na vyvo] na trhu a potreby naslch zakaznfkov sme rozsfrlll portf6lio 0 Optimized Print Services. Tato sluzba spocfva v tom, ze na zaklade nami vypracovanej analyzy tlacoveho prostredia klienta pripravfme konkretny navrh optimalizacle, ktoreho ciel'om je mlnlrnallzacla nakladov na tlac, Ak by som mal urobif pornyselny prierez vsetkyrnl doteraz zrealizovanyrnl prfpadmi, tak priernerna hod nota uspor zakaznlkov bola zhruba 30 %, co v6bec nieje malo.

nych sluzleb, V nadvaznostl

Pocas svojej profesijnej karieryste pracovali aj pre inu zahranicnu spolocnosf. Mozete povedaf, ake su specifikii japonskejfiremnej kultury?
Japonska kultura je vel'mi speciflcka a vyrazne sa Ifsi od americkej alebo eur6pskej. Japonci su vel'mi zodpovednf, svedomitf a pracovitf ludia. SU cestnl a ferovf, Ak yam Japonec niece slubi, rnozete si byf isty, ze sl'ub dod rzf. Rozdie Ije aj v prijfma n f rozhodnutf - kyrn my chceme urobif rozhodnutie rychlo, Japonci sa poradia a prehodnotia vsetko, co by mohlo sp6sobif problem. SU prirodzene uvazltvl, Vacsinu rozhodnutf prijfrnaju kolektfvne, cize aj zodpovednosf za to, ako sa rozhodli,je kolektfvna a nepada na h lavu jednotlivca. Je dolezite podotknut, ze su vel'mi dochvfl'ni a neexistuje, a by Ja ponec meskal na stretnutie. Ked'v Japonsku povedia.ze sa stretnutie zacina 0 10:00, takvskutocnosti zacne 0 9:50, pretoze uz su vsetci

Pri nastupa do funkcie generalneho riaditela ste si urcite stanovili nejake dele. Podarilisa yam ich zrealizovat7
Je prirodzene, ze som si vtedy stanovil ciele, ktore osobne pokladarn za najdolezltejsie. Okrem lnych patrfmedzi ne dlhodobe Ifderstvo v oblasti reprografickej techniky. Spo-

4

www_techpark_sk

II

prftomnf. Charakterizuje lch aj silne vyvinuzmysel pre detail. AkJaponec na niecorn rob], vzdy to urobf na sto percent. Nestane sa, ze by musel nieco po sebe prerabat, alebo opravovat. Za tento perfekcionizmus vd'aCfme takej vysokej urovni naslch produktov.

t:y

Sto rokov na trhu
Spolocnost' IBMoslavila 100 rokov. Pocas svojej existencie hrala klUcovu ulohu pri transformacii podnikania, vedy aj spolocnosti. Oejiny IBMje moine vnimat' ako sled vyznamnych mil'nikov:
Prve desat'rocie IBM Produktove portfolio spolocnosti IBM zahfrialo siroky sortiment od obchodnych yah, priernyselnych kontrolnych hodfn cez krajace na rnaso a syr az po tabulatory a dierne stltky, Vyplyvalo to z roznorodostl troch firiem, z ktorych zlucenfrn vznikla v roku 1911 Computing-Tabu lati ng-Recording Com pany (C-TR). Prvyrn generalnym riaditel'om bol Thomas Watson. Svojej firme predpovedal stastnu buducnost ajeho oblubene heslo"THINK" (mysliet) sacoskorostalosynonymom pre IBM. predchodcu

Spolocnost' Konica Minolta Slovakia kladie velkY doraz na spolocensky zodpovedne podnikanie. Predstavte narn aspen niektore aktivity ztejto oblasti. Myslfm si, ze tf, ktorf su uspesn f, by mali mat urcitu spolocensku zodpoved nostvoci tyrn, ktorf nemali stastie, nie su zdravi, su nejako zdravotne posti hn uti, alebo sa nedobrovol'ne stall bezdomovcami. Uspesny jednotlivecalebofirma by mala tyrnto I'udom pornahat. Otazka je, ako to urobit, pretoze pornahat sa da financne, rnaterialne ci moraine. Konica Minolta Slovakia naprfklad podporuje I'udfs diagn6zou skler6za multiplex alebo zdravotne postihnutych sportovcov Nezabudarne ani na opustene deti v detskych dornoch, preto spolupracujeme s detskyrn domovom l.astovkka v TrenCfne. Okrem filantropie sa zodpovedne staviame aj k zivotnern u prostrediu. Prfrodne bohatstvo chranlme formou podpory recyklovaneho papiera. Len pre informaciu, kazda tona recyklovaneho papiera usetrl az 17 stromov. Konica Minolta Slovakia sa tlez zapojila do kolektfvneho systernu vyrobcov a dovozcov ele ktroza riadenf, co zna mena, ze sa aktfvne podiel'ame na zbere a ekologickej llkvidacll ele ktroodpad u. Ktore uspechy dosiahnute pocas viiSho vedenia spoloenosti si najviac cenite a ake mate planydo d~"'sich rokov? Najviac si cenfm a tesfm sa z toho, ze je v nase] firme vel'mi nfzka fluktuacla a ze tu pracuje silnytlrn, ktorern u vdacfm za vyborne vysledky, Sme dlhodobo uspesnou firmou s prlblizne 40 % podielom na trhu. V prvom polroku 2011 sme dosiahli takmer 60 % podiel na trhu farebnych multlfunkcnych zariadenf A3. To su vysledky, s ktoryrni sa rnozerne pochvalit a samozrejme, chvalime sa radi. Takisto si myslfm, ze sme dobre zvladli flnancnu krfzu. Ked'prepukla a firmy zacall prepustat, klesali obraty, profity, my sme ustali situaciu bez toho, aby sme museli zredukovaf pocet zarnestnancov, Nas obrat mierne klesol, ale ciele sme plnili tak, akoby krfza nebola. Myslfm sl.ze to svedcf o torn.ze vo firme pracuju spravnl ludia, ktorf sa nezl'akn U, ked' inf nepredavaju, aIe idu vpred stanovenou cestou. Poklal' ide 0 nase ciele, tie su vidyfazke, no my sa ich snazlme naplnat tak, aby sme boli viac ako uspesnf. Aby sme v rarnci koncernu boll vyhodnocovanf ako jednaztopfiriem a abysme sa udrzall na vrcholnej pozfcii bizn lsu, ktory robfme. Dakujem za rozhovor Text: Daniel Karasek

-

Vytvorenie International Business Machines (1920 - 1940) V rokoch po prvej svetovej vojne sa obchodns aktivity spolocnosti postupne rozslrovali v geog rafickom aj funkcnorn srnere, co vsak sposobi 10, ze jej stary nazov sa pre nu staI prflis obrnedzujuclrn a 14. februara 1924 spolocnost C-T-Rforrnalne zmenila svoj nazov na Internationa I BusinessMach ines Corporation. Tridsiate roky 20. storocia pozna me nalavelka hospoda rska krfza. Aj pocas tohto tazkeho obdobia vsak IBM dokaza la rast, zatial' co zbytok ekonomiky Spoje nych statov saboril stazkosta mi. V tieni druhej svetovej vojny (1940 - 1950) Ked'sa zacala druha svetova vojna, IBM urnoznila vlade Spojenych statov vyuzfvat jej vyrobne priestory. Vyrobne linky IBM sa rozsirili a zahrriali aj bombardovacie zarneriavace, pusky a casti strojov -spolutakmertrinasttuctovdolezitych poloziek, ThomasWatson stars! zaviedol na tieto v)i rob ky nomina Iny jednoperce ntny zisk a ta ktozlskane prostried ky pouzil na zalozenie fondu pre vdovy a siroty obetfvojny z radov zamestnancov IBM.Vojnove roky vsakzna menali aj prve kroky IBM sme rom kvyvo] u pocftacov, 60. roky 20. storoda: ad pocitacov

n

pornocok a pfsacfch strojov na Ifdra IBIVI pocltacoveho priemyslu. V roku 1960 Personal spolocnost IBM uviedla pocltacovy Computer system Stretch, najvykonnejsf poCftac svojej doby. V roku 1962 IBM vyvinula rezervacny system SABREpre Arnericke aerolfnie, prvy priernyselny system, ktory fungoval cez telef6nne linky v "realnom case'~V 60. rokoch boli vynajdene aj clanky dynamickej operacnej parnate a technika na rozpoznavanie slov, identlflkacla volajuceho a pokrocily hlasovyvystup,

-

k pocitacovjm systemom ra m pocltacovv obchodnej sfere, StaIna cele tra nsforrnacie IBM zo stredne

r.my

ve lke h o vyr o b cu

t

abula c nych

-

80. roky: era osobnych pocrtacov Vymenovanie Johna R.Opela do pozfcie qeneralneho riaditela v roku 1981 sa prelfnalo so zaciatkorn novej ery v pocltacovorn odvetvL Vdaka zrodu osobneho pocftaca od IBM, alebo PC,znacka IBM zacata prenikaf aj do dornacnostt rnensfch firiem a skol. V roku 1986 zfskali zamestnanci IBM Gerd K. Binnig a Heinrich Rohrer z Vyskurnneho laborat6ria IBM v Zurichu Nobelovu cenu zafyziku za svoju pracu na v)lvoji skenovacieho tuneloveho mikroskopu. IBM redefinuje svoje postavenie V osemdesiatych a zaciatkorn devafdesiatych rokov m usela IBM celif dvom po sebe id ucirn revoluciarn. Revolucla voblasti osobnych pocftacovvlozila pocltace do ruk mili6nom ludl, A hned' po tom sa konala dalsla revolucia, ktora sa snazlla prepojit vsetky tieto osobne pocltace s vacSfmi, pracujucimi niekde v pozadf - do popredia sa dostavaiu aj servery. Obe revolucie zmenili sposob, ako zakaznlci vnlrnaju, pouzlvaju a nakupuju technol6gie. A obe zatrlasli samotrryrnizakladrnl IBM. -red-

www.techpark.sk

5

Priemysel vystavuje v Brne
Na bmianskorn vystavisku vrcholia pripravy najvacsej veltrznej akcie roku - uz 53. romika Medzimirodneho strojarenskeho veltrhu. NajvYznarnnejsia prehliadka priernyselnych technologii v stredeeurepskom regione sa tento rok tesi zvysenernu zaujrnu vystavovatelov.
Usporiadatelia ocakavaju prlbllzne 1 700firiem, medzi nimi tretinu organizuje priemyslu Zvaz stojarskej a obchodu technoloqie za podpory Sufazifsa Ministerstva bude kazdy sk61 a ueilfsf. a system NC proa riadiaci sys-

zahranicnych,

medzinarodny narast 0 viac ako desaf percent. Navstevnkl sa m6zu tesit na obsadene vystavns haly, rad zaujfrnavych noviniek a bohaty sprievodny program. 53. rnedzinarodny strojarensky veltrh sa uskutocnl od 3. do 7. oktobra
co predstavuje so 6. bienalnyrn nastupuje veltrhorn Transport a Logistika. v porovna nf Priemysel sa opaf stavia na nohy a na stroja rskom veltrh u to bude poznaf. I ked' ozivenie dvomi Ie n zvol'na a postupn pribudlo

CR a dalslch

partnerov.

ve 1hz ny den v pavilone cie schopnosti Kazdy z nich Heidenhain gram

A, kde postupne

zme ria svoje progra movafrezovania sustruzenla

120 studenov si vyberie

stred nyc h technickych

bud' technologiu

2011 spolocne

ei Siemens alebo technoloqiu

tem Fanuc a behom 90 rninut priamo

na mieste vypracuje

s ostatnyrni

rokmi flrrnarn

zakazok a svoje pozitfv-

nejsie ocakava nia premietaj u doveltrznej ucasti. Na MSV sa vracaju niektore podniky, ktore vystavovali naposledy v roku 2008, dalsie rozsi ruj u svoje vystavne plochy a dovaza] uviac exponatov."Vacsina hal bola uz tyzdne pred zahajenfrn vypredana do posledneho
miesta.

podla zadaneho vykresu Vffazny program bude okarnzite pouzity na obrabanie na CNC stroji a vyherca si z Brna odvezie vyrobokvyrobeny podl'a vlastneho program u.

Energetika hybepriemyslom
o potrebe zefektfvnitvyrobu prave teraz s nastuporn nosf stala jednoznacnyrn a znfzif naklady sa hovorf uz dlho, ale krfzy sa enerqeticka Energetika preto sprievodneho usporpatrf ku prograekonomickej imperatfvom.

Znarnkou zvyseneho zaujrnu su

tiez

cakacie listlny, ktore
na krytej

sme v min ulych dvoch rokoch nepotrebova pioche, tento Rousek. rok miesto maf nebudeme,"

Ii. Naviac je iste, ze pre hovorf riaditel' MSV Jii'f

vsetkych neskorych za ujemcov, ktorf by chceli vystavovaf

kl'ucovym te ma m to hto roc neho V utorok 4.10. konfe rencia je predovsetkyrn

MSV ijeho

rnu, ktory sa na proble mati ku pozera z r6znych uhl'ov pohl'ad u. sa v rarncl cyklu Energia pre buducnost uskutocnl Jej ternou

Energia v priemysle rozumne a efektfvne.

fahui'iom vel'trhuzostava strojarstvo
Na prie k tom u, ze Medzina rod ny st roj a rsk}i veltrh davno nie je len o stroja rstve, te nto od bor nad'a lej zostava klucovyrn.Ceska ka je krajinou s tradlcne silnou obra badch strojov a brniansky vel'trh vzdy predstavova republi-

vyroba energie z obnovltelnych zdrojov, efektfvne vyuzfvanie energie a inteligentne systerny distrlbucie a riadenia spotreby energie v priemysle. Prednasky sa budu zaoberaf okrem
smernicou 0 energetickej ueinnosti uspor a jej v ceskorn prostredf, Europskyrn strategick}im planorn energie a optima-

vyrobnou zakladnou v odbore
I najdolezl-

ineho Novou europskou apllkaciou v priemysle pre enerqeticke kou pasfvneho

tejsiu vykladnu skrlnu tejto ponuky. Rozsah veltrhu tak do istej miery kopfruje vyvo] odvetvl, Rovnako ako sa v rokoch 2009 a 201 0
na MSV negatfvne a vyrazneho prejavil prepad

technoloqie a aktfvneho

(SET), rnoznostaml a novych

pri existujuclch

technoloqiach,
manazrnentu

problemati-

svetoveho

dopytu

po

kovoobra-

enerqetickeho energie.

badch strojoch, teraz vel'trh naopa k fazf zo stablllzacle ozivenia, Zvaz strojarskej

ekonom iky

llzacie vyroby z hladiska spotreby
prfklady, ako rozumne ene rgiu vpriemysle. Energetika je tiez tradicnyrn a efektfvne

Dalsie prfspevky

uvedu

technoloqle, ktory zdruzuje najvyzna rnnejskh tuzernskych vyrobcov odboru, za registroval uz v posledom stvrtroku roku 2010 obrat v poets zakaziek a narast
priernyselneho dopytu. eeskeho tohto Zarovefi trhu vzrastla tiez prftazlivost vysoko Len 0121

vyrabat, distribuovaf
odvetvfm

a vyuzfvaf

exportnyrn

eeskych firiem projet-

a 0 moznostlach

ich uplatnen ia v rozsia hlych enerqetickych

priernyselneho

pre zahranlcnych v medzirocnorn

dodavatelov,
porovnanf

v prvom stvrtroku percent. Spiekova obrabacia tiu predovsetkyrn svit MAS bude funkcne Zaujerncovia

roku vzrastol

dovoz obra badch a tvarnia-

cich strojov do Ceskej republiky

Projektyenergetikyako impuls pre export investicnych celkov. Na programe bude okrem ineho podpora exportu velkych investlcnych celkov z pohl'adu statu,
koch bude 4. 10. konferencia posto] ceskej vlady a Europskej komisie kjadrovej energetike a tenprevzal der na dostavbu minister jednyrnz Medzi priemyslu JE Temelfn. Zastitu nad konferenciou Kocourek,

a tva rniaca tech nika bude na MSV k na hliadnuv najvaesom pavilone P,kde rozsiahle expozfcie Naprfklad novinku 5X techniku

a obchodu

Martin

ktory bude
ani Cesky zvaz odboru, ktory

slubuju zaujlmave strojne exponaty,
prezentovaf MCU svoju 630VT desiatok Yamazaki centrum

spolocnost roka - patose
sa tento

Kovomulti-

prednasajuclch, MSV 2011 samozrejme v energetike programu

ucastnlkrnt

nschyba
garant

s rnoznostou

sustruzenia. rok zoznamedzi

zarnestnavatelov

ako odborny

0 obrabaciu niekolko

a tvarntacu

na svojom sta nku bude zastupovaf V rarnci sprievodneho 5. 10. sa uskutocnl konferencia

ele nske firmy a od borne skoly, dve akcie. V stedu

mia s ponukou

novych

vystavovatel"ov,

zvaz pripravuje

nimi tiez spolocnostou

Mazak Central po troch

Europe. Niektorf rokoch a dalsf ako podstatne obrabaclch rozsia tvar-

lmplementacta

spolupnke
zarnerana na medzi-

tradicnl

ucastnlcl

sa na veltrh vracaju

energetickfch

firiem so skolami v regi6noch

St rojfrn a Tyc, Itax Precision alebo Agie Charmilles ruju svoje stanky, takze tohtorocna niacich strojov bude rozslahlejsia norn veltrhu tvarniacich sestdesiat IMT. chybaf ani netradicne prezerrtacia

oblast technickeho

skolstva 0 den nesk6r bude prebiehaf

ako na minulom exponaty.

speclalizovaVyrobcovia rok oslavuje unikatovlana prfna pocestzvo-

na rodna konferencia Strategie pre konkurencieschopnu, udriatelnu a bezpecnu energetiku, s prfspevkami odbornfkov z Nemecka, Ruska a Siovenska. sekretar Hosfom konferencie bude qeneralny EURELECTRIC z Bruselu pan Hans ten Berge, ktory bude strateqia energeti kyv EO. energie v doprave bude rokovyuzltia e lektrickej

Vedla strojov nebudu

strojov a kovadch rokov od zalozenia,

lisov ZDAS, ktory tento bude do expozkie mi. Bola vyrobena odliatkom

pred nasatna tern u Bezpecnostna

pozyvaf

o pe rspektfvach
vat konferencia

nou zvon kohrou s deviatimizvona nu, ktory bol prvyrnfirernnyrn da poCftac. Takakona predoslych rocnfkoch.ani

E-MOBILITY yYvoj a trendy 2011 - 2015.
budu informovafodbornfcizospolocnosRez predstavf unikatny e-mobility pohonorn, dale] sa bude hovorlt tlezo proba vyhladu rozvoja nechyba ani medzi expo-

z roku 1951, ajejzvuk

o aktualnych
autobus lematike

projektoch

tf CEZ a E.ON, Ostav jad rove ho vyskurnu tento rok sa nezabuda s trihybrldnyrn napajanla elektromobilov

pravu nastupuj uce] qeneracle stroja rskych od born fkov. Sut'azmladych strojarov v programovanf CNCobrabacich strojov opat

do roku 2030. Dodajme,

ze elektromobil

6

www_techpark_sk

natrni tohtorocneho a inovacif platforme chr6nnym Studenti rychlu

MSV - v rarnci projektu II je pohariany Siemens automobilu

Transfer technol6gif SUPER EL II" na chladenyrn asynvykonorn sa podielali

vzdelania

a vyskurnu

propagovaf

Nemecko

ako centrum

vyskurnu partroz-

ho vystavfVUT Skoda Superb elektromotorom

v Brne. Ele ktormobll.VlfT vodou so

a inovacle a sucasne urnoznit nermi vtechnickom prezentacie hovory orqanizovane

nadviazat

spolupracu prebiehaf

s ceskymi kooperacne

vysku me, vede a ekonomi v spolupraci

ke. V rarnci nemeckej obchodnou

splckovyrn

budu od utorka do stvrtka komorou.

100 kW. Na prestavbe nabijacku

na elektromobil

s Cesko-nemeckou

a doktora nti VUT v Brne, ktorf v sucasnej dobe pripravuju 49 kW schopnu nabif baterie z 10 na 90 percent 30 rninut,

a priemyselnou Ceskyvyskurn povaf okrem informovaf

bude v proje kte Tra nsef technol6gif ineho Akadernia vied
0 vysled koch svojej

a inovaci fzastucestou

kapacityza

CR, ktora chce touto unikatne svetla

od bornu verejnosf techniky ktora exponatorn

prace, Ostav prfzariadenie zdokonal'uje

Na podporu vyskumu,vzdeliivaniaa
Konkure vyskumne] riadatelia rlavaju ncleschopny zakladne Medzlnarodneho Sufaze priemysel a kvallflkovanych strojarskeho mladych vyskurnu

rozvoja l'udsky-chzdrojov
sa neobfde veltrhu bez kva litnej us pozamezdrojov. CNC ktore pracovnfkov. Pretosa dlhodobo ludskych

strojovej pre met6du

na vystavisku s vyuzitfrn

predstavf biele ho

metrol6giu,

inte rferornetricke

ho merania. VUT v Brne nadalej patrf elektromobil najrna na chepasorn dokaVUT bude stu pSkoda Superb II alebo zachranarske vyuzltelne este zaujme tiez robot Scorpio urcekde vda ka husenkovyrn expozfcie

K zaujfrnavyrn roboty

na prepajanie

a praxe i rozvoj strojarov

"VUT SUPER EL II" na platforme Orpheus-AC micky prieskum. ny do vnutornych ze chodif prenosny Navstevnfkov priestorov,

Vedl'a atraktfvnej sa osvedcill Tretfkrat

v programovanf projekty,

a Orpheus-Explorer

obra bacfch strojov sa uskutoc nia este dva speclalne uz na predoslych kde technicke Miestom je pocetna rocnlkoch, projekt v rarnci MSV prebehne

Transfer technol6gif
institucie pavil6n predA 1, a Ie

i po schodoch. rontqenovya

Inou zaujfmavosfou

a inoviicif,
pa rtnerom. novinkou vobec po

vysoke skoly a vyskumne prezentacie ucasf bude opaf ktore

CT prfstroj SCIOX, s ktoryrn sa daj u robif kladigita Inej podobe, vo vysokom cenu. Toto studentske riese nie zvf-

stavuju dosia h nute vysled ky a ponukaju Nemecka expozfcii

spol upracu priernyselnyrn zastresena su zastupene Spolkov}im popredne mikrosysMedzi institut strojov centra Freiburg

sicke rontqenove

a CT snfmkyv

ni rozllse nia a za vel'm i priaznivu ocenenf. Po dvojrocnej pracovnych dopyt prestavke prflezitostf

tazilo v sUfazi Ceskej hlavicky 2010 a zfskalo niekol'ko zahranicnych sa na vystavlsko JobFair pracovnfkoch vracia dvojdnovy reaguje v technlckych priemyslu vel'trh

ministerstvom

vzdelavania

a vyskurnu,

na MSV vystavuje

prvykrat,
siete

V spolocnej posobiace mechatroniky, nechyba

nernecke
a vyvojove ternovej desiatimi v}irobnej a zariadenf Univerzity a Univerzity

vyskurn ne
techniky,

pracoviska,

vysoke

skoly

a vyskurnne
autornatizacie

MSV, ktory

na obnoveny profeslach, z a dalslch

v sektoroch a inforrnacnych vyhlaseny

strojarstva, technol6gif. Fraunhoferov vyroby

po kvallflkovanych

nanotechnol6gie,

Na stra ne vystavovate oblasti stojarstva, odborov. odbore porovnafich Zaujerncovia

lov sa zucastnla
0 pracu

vyzna m nf zarnestnavatella staz v technickom a dalslch firiem,

a vyrobnych,

ekoloqickych

energetiky,

autornobiloveho alebo studijnu

instituciami techniky Chemnitz Hamburg.

a autornatizacie

IPA, lnstitut

sa mozu stretnut

s personalistami

tychto

ICM alebo specializovane Duisburg-Essen,

vyskurnne Univerzity

ponuky a overif si svoju pozfciu na trhu prace, Zarovef uskutocn f sprlevodny prog ra m za me ra ny na

Sarska, Univerzity

sa pri tejto prflezltostl

Ocasfou na MSV chce Spolkove

ministerstvo

trendy za mestna nosti vtechn ickych odvetviach.

53. medzinarodny
strojarsky veltrh MSV 2011

veltrh dopravy a logistiky

6. medzinarodny

••

Najdolezitejsia udalosf ceskeho priemyslu - inovacie a trendy v k[UcovYch odboroch: strojarstvo, elektrotechnika, energetika, automatizacia, plasty, doprava, manipulacia, skladovanie, balenie, logistika.

Vdetrl1~1 Brno, a.s,

~f~_<:;t,nd~t?! 1
6:'700 Erne tel.: +420 541152 926

BVVn
VeLetrhy
Brno
7

fa" +420541
e-ntail:

Zaregistrujte sa pred svojou navstevou vettrnu, usetrite cas a peniaze! www.bvv.ajmsv

153044 Insv@tJ.· .... v.c:&:

'.w,lw.bvv.cz/msv wINw.bw.c:!/trClI'l~log

Resenl pro navrhovanf ktera primo podporujl podnikanl
Dvacate vydani predniho CADsoftwaru poskytuje uiivatelum vice nei 200 novych funkci
Spolecnost Corp. 2012, tivneji, uvedla Dassault na trh Systernes aplikaci SolidWorks SolidWorks" pracovat efekpro komplexnf resenf pro 3D navrhovanl, uzivatelurn take data potiebna

ktere urnozfiuje prijfma nf lepskh

Poskytujejim

navrhalskych rozhod nutf ve vsech fazlch vyvoje vyrobku, Vylepsenl
najdeme ce zacf napHkladvoblastech inteqrovane kreslenf,

zvyrazneny a ukazujf i piedcoz usnadnuje revizi. Sekvencn] razenf pozic a maqneticke cary automaticky pornahaji s razenfm a umfsfovanlrn pozic - uzivatel tak stravl mene casu upravou detailu azarovnavanlrn kresby. Dlouhodobe udriitelne navrhovani automaticky chozf hodnoty, Nove, pokroclle ce SolidWorks scenaru a plesnejsf uzlvatelske rozhranf aplikaurnoznuje v rarnci ruzSustainability vyrobku

maticky zaHzenf.

rozvinout

a zdokumentovat

pro

vyrobu s exporte m pro C NC stroje a vyrobnl Simulace - SolidWorks
je moznosti bu, vylepsene Simulation optimalizace obsahupohy-

pra-

se sestavami,

simulace,

vypoctu
budou

nakladu, trasovanl, tvorby vizualia animacf ei spravy dat. Vsech ny i novace
mft pozitivnf vliv na kazdoden nf pra-

posouzenf

ktere automatlckyvyuzlvajlvysledku studie pohybu pro posouzenf urnlstenl eidel a vyhodnocenf komplexnfch a casove narocnych aspektu - na pliklad velikosti motoru, zatlzenf nebo rozsahu pohybu.
Uzivatel muze zrnenou vstupu optimalizoposoudit vat navrh ve zlomku casu a ihned

nych
cssu

nablzl

take podporu pouzitf

unikatpro-

nfch ei vlastnfch

materialu.

Pri simulaci

ci konstrukcnlchtyrnu. Pres 200 vylepsenl na zvysenlvykonu nfch tymu. to oblastech: - za utornatlzovan cf pro navrhovanl, f nejpouzlva nejsfch fun kje zarnefeno a produktivity pjedevsfrn konstrukcv tech-

Ize zohlednit k prubezne

rscyklovanych Navfcje rnozmateSustainability,

zrne ny s ohlede m na omeze nf nebo die.

materia lu a zivotnostvyrobku. ny pffstup rialum aplikace SolidWorks

doplnovanyrn kdispozici.

Rozsii'ena podpora spoleprace a vzajemneho propojenftYmu
Vyrobnl postupy proto se v dnesnl dobe stale vfce je vzajernna t;my dulezitejsf spoluprace nez di'fve. propojit globalizujf,

Usnadnu]f

praci zejmena

a to ihned,jakmilejsou

- zvysenivykonu,
dusenf pracovnlch hova nlbehern

zlepsenl

Plynulejsf pracovnf postup SolidWorks 2012 urnozriuje
navrhovanl bez zbytecnych chyb. Zasluhu

mezi vzdalenyrnl

pfirozenejsl
vllvu, majf

Novy t;my

softwer

dokaze

navzajern

kvality a zjednourychlujfcf navr-

ruslvych na tom

postupu,

- zasadnl zmena postupu

coz za rue uje rychlejsf tvorbu
sfrn mnozstvlrn i tyto moznosti;

navrhu s me n-

celeho vyvojevyrobku, - rozsffenl pod pory spoluprace a vzaje rnneho propojenf t;m us diem vyssf kreativity i

vykonnostl,
"SolidWorks oblasti, Tutoverzi uvedenf 2012 se soustredf a ziskovost zejrnena na

vel keho navrhu - u m oz uj e vel kych sestav ne bo jednotlivych soucastl s pomod virtualnkh pruchodu, rezu a mei'enf. Vse bez nutPrezkoumani
oka mzite otevi'e nf a kontrolu nosti pouzlvat vysoce vykonny poCftae obnone bo specia Ine pi'ipravovat soubor. Zmrazeni prvku - bran f nechtenernu vovanf urcenych prvku, Umz

n

ruznych funkd: Integrovane vyhledavani, prizpusobeni a sirsi podpora s resenfm SolidWorks Enterprise PDM - i'esenf, inteqrovano do
nejruznejsfch velikostf s pomod Pruzkurnnlka Windows", urnozriuje konk pine si pfiz-

strukterurn
funkcnlrnu pusobit

[ednoduchy
vyhledavanl

pflstup
Je mozne

uzlvatelske
,..,

rozhranf

Pruzkurnnfka

ktere nasim zakaznikum

pomohou

zvysit produktivitu

spolecnosti,

vydavarne u pfflezitostl 20. vyroCf naseho CAD softwaru, Cfmz take
nas ell pornahat vykonny uzlvatelum

se zrychluje

..!I!:~::.:I .!1!t.l1:!J~91£:-I±I.!ll::l.~.L~JI e. '1<, ...

~~ .....
!::::; "..... _, ... ,<I

,-

"

..... ,

potvrzujeme Austin vyzkumu

prace na velkych a komplexnfch modelech, u nichz nenf potiebne dane prvky obnovovat neustale, Zrnrazene mrazit. prvky Ize kdykoli roz-

pfetva ret inovace v obchod nf uspechy," l'fka
O'Malley, a vyvoje viceprezident Dassault ve spolecnosti

.,!~
T~~~~

~~~~~
~~~""

Editor rovnic - nove funkce urnozfiujl uflvatelurn porozurnet pruznost rychleji

Systernes SolidWorks.
Scott Ma ro ze spolec nosti Ma ro & Associates

vytvalet

'~~;:;;~

rovnice

a lepe

' ..... '''' ..... -.."'",='...:J .... ".-) b, .............' ";,u:-,
"'_"".-,~.

i'azen f rovnic. Nabfzejf ta k vyssf a produktivitu.

.l~~~

ocefiuje, ze vykonnl zastupci a tyrny vyvojaru se zajfmajf 0 to, co se v kornunite deje. .Takovy zajernjsern uzadne jlne spolecnosti
nevi del, l.ide z vyzkurnu vyslechnou poskytujf azeptajf a vyvoje vas vzdy se na dulezite veci.Take

Vyznamna vrrobku
SolidWorks a zefektlvriuje ti'ebnfho stroju:

vylepsenf
2012

celkoveho

vYvoje
I~
I """ •• """. ~

zvysuje postup

produktivitu vyvoje spoWindows i'ady na-

celkovy

rnoznost a Ifa testovani interne, ale take na uzivatelskych
dch. Vysledkern je doporuceno SolidWorks uzivateli

- nejenom
konferen-

a zfskat rychlejsi pi'fstup k potfebSolidWorks Enterprise pro kancewebo-

vyrobku

prosti'ednictvfm

nym

informadm.

PDM navfc nove nabfzf podporu kalkulaci nakladu na vyrobu pleveho klienta.

je, ze 90 % vsech vylepsenf v rarnci programu

Kalkulace nakladu - nastro], ktery zautomatizuje

larsky ba Ifk Office 2010 a 64bitoveho

nasloucha" pro
di'fve zvysuje nabfzf

chovych
hodnutf

a obra be nych d flu. Konstrukteil
behern celeho navrhovanl

mohou na za klade na klad u pi'ijfmat Ie psf roz-

Zautomatizovane navrharskefunkce zlepseni produktivity
Spolecnost nezbytne pouzitelnost odstranuje kroky i produktivitu. nektere tfm Vylepsenf a vyznarnne

Realisticke zobrazeni s aplikaci 3DVIA ComposerTM - navrhalurn urnozriu]e zfskat kontrol u nad vizua lizace mi pro Ie psf prezentaci vlastnostf vyrobku, a Mezi vylepsenl pridavanl stfnopati'f [ednoduche

a pru-

bezne pi'ipravovat zite odhady

nove scenafe pro okam-

provoznfch

nakladu,
navrhu od pocatku 3D modelu rnaterialem,

piesne

Plechove
nebo trolu zakaznlka

dily - tvorba
na plechovy

van f mezi dlly.zastlnen urozrnernych nujezvyraznit Vfce informad a vldeoukazky panelu,

fod okolf ei stfn u dvoEfekt zale pak umoz-

pi'evod

jiz vytvoteneho

zejrnena vtec hto oblastec h:

dfl pi'i nasf plnou kon-

d ulezite oblastf,
0 a pli kaci SolidWorks

Vjkresy - nove nastroje porna hajf vytvalet
lepe vypadajfd postup vkratSfm a presnejsfvykresy, detailnf urychlit navrhy koty jsou revizf a dokoncovat

nad prad s tak narocnyrn koncove

ja kyrn je piech. Za hrn uje i pi'esnou kontrolu lernu z hrany, veetne "k vrcholu" podmfnky autoNavrhy je mozne nechat

2012

najdete

na

str ankach

case. NapHklad upravene

www.solidworks.cz/launch.

8

www_techpark_sk

~:-'~;'.~~: ".:-~~~~~~~\:~;~~_:~~r:_~:'~/~~f~~~_::,~?t~:r;;~';::~:---~.. _...o-_ - .... : :_ ..... ---~_,,~ _,,_ .. _

.....~ :~:-.: ::l.~- --'- ~~~::;::-~~.:~.:- -~:l~~~< ~ ~--...
.... "I...~ _,.. -... -:

t"..

.. ~- ..:...... :: ..,..... ~~-

_"

.:; ~ ..
.;~:-::

~::1
.......

Navrhai'i vyuzili SolidWorksu k vytvoi'enl prvnl odlehcujlcl, sefiditelne kolennl podpery

-..

_

_:;

--~~~--~:i -~~~~~~
.....

-:

...........•

-".....

',J

----

....

-

~
..

-

-- _.

_

.

-,
I_~:~~

:

_..

i._
>

c;

z ......

Ci..

......

,~
> .~

~
rn

~
-: -~.:..:

1
OJ!

]<

_- :"t."::
, .....

~~
.:

..

~

R t. .. _ .. .. ", ..• ..1 -I:~

~ -L:~:

Tym zkratil navrhove
cykly
o

vlce nez

25%

SolidWorks Simulation pomohl snlzit naklady na vyrobu prototvpu
05-10%

celkoveho

rozpoctu

c;

~ - _"'"': .. .;

r"

. ..
• _

""

~

0"

o -ru

u

...... -i;b ~- .. " ~.. ..-".' ." ~ ..:. -..... ... _ _ .. ::=-- ~--:::--c: ~~~:,-.
Ln ;.

> o

~ ~:;: .. =-.-"

~ :~... ~:::::~.:.:~ -~.>.~.;: :~.. .. : ~.. ~ !L~~-.i:;:-;-~!:~:~~-'--

- -:-=:"".:--..
--

:.

"0""

.... .',

~ ..

-0::
:-

:=:.-:

..; ..

~t_;~~"~~~~~;:c~:-~)::: -f: => -~J;:_-~~.~~< ::":._ '.: ; .: .: _'_::: .~;~ :~:"~~ : _,
",!"

~;::--:...",:"J..

..... .......... -- ........... _.. _,....
--: ':: _.

.,=.:::

._. _, ""'. :r-' ~~._, -z.,> :a..~'.z:::-::;,-:...-_:, _.....:-. __ '.- ..
"'-

_

-= -

I"'~ -..~;'

,,'.

";.-.._ _

,

.: ' ......

:" ...; ... : _ .. '

~.. ....._
-

_ ... -- .......
-

,.

POSAHNETE 5.PfCKOVE VYKONNOSTf PfKY SOLfPWORKSU®
VEZMETE 51 PRiKLAO Z TYMU OJO.
Vsadili na reseni SolidWorks, aby zkratili navrhove cykly, vylepsili styl a vytvorili jeste pokrokovejsi ortopedicke podpery. Byl to chytry tah. Muzete tezit ze stejnych vyhcd. Ziskejte vse, co potfebujete pro navrhovanl, simulace, komu nikaci a rlzen i Vasich napadu - budete schopni zkratit navrhove cykly, snlfit naklady a posilit inovace. Presvedcte se sami u prlpadovych studii tyrnu DJO a dalslch zakaznlku
na www.soUdworks.cz.

pS SOLIDWORKS
LET'S 60 PES/GN

7.

automalizafne prvky elektronicke s(J('jiastky profilove systemy

PRIEMYSELNA AUTOMATlzAclA C~iJAtAlOC.IC,"
Bezpeenosr a senzorika

Nova generacia magnetickjch senzorov pre linearne motory
• • • • • bezpe(')nostne svetelne bariery priemyselne snlmafe kamerov8 inipekcne systemy identifika(')ne systemy lase rove znafenie

E:id- -soric
Atandardne a ApeclAlne prlemy seine snrmaee iplekoveJ kvallty
,

Vd'aka najmodernejsim magnetickYm technologiam, nove linearne senzory firmy Lika Electronic zabezpecuju spatnu vazbu polohy pre plynule riadenie pohybu a pre vysoku presnost' polohovania. Celym radom vylepseni, vratane kompaktneho, presnehe a univerzalneho dizajnu, linearne senzory SMx poskytuju vynikajuce funkcne vlastnosti pre najnarocnejsie aplikacie linearneho motora, kdeje doraz na vysoku dynamiku a presnost'.
Lika Electronic a dlhodobo patrf medzi poinsta lacia system u bezkon ku rencne jednoprednyc h svetovych mov a polohovacfch vysokej vyrobcov jednotiek. optlckych

"i;r'5;s~
• • • •

it
I ,

maqnetickych enkoderov,

meracfch

syste-

duchsia, pri zachovanf spolahlivej prevadzky avysokychvykonovych cha ra kteristfk.
Vd'a ka vtriede robustnern u hli nlkovern u puzd ru pred olejvodou, beznyrnl prachosu IP67 su senzory chranene strlekajucou latkarni a najjernnejsfrnl elektronicke najnovslch

Uvedenfm spo-

novej serle SMx pokracuje eovania kvality

v trende za bezpea vynikajucej

rnl, mazivami, chernlckyrnl pine

lahllvosti svojich vyrobkov, Ponuka vysoku vykon nost so zvysenou presnosfou pri vysokych r)lch lostiach snfman ia a robustne vyhotovenie denlnarn rnyselneho

vyrni casticaml,
integrovane navrhnute

Navyse, senzory, ktorych
obvody technol6-

snima(')e pribliienia preletoveJprepadove bariery snlmaoo etikiet kontaktne a vibracne sntrnaee

s

odolnosfou prostredia.

vocl necistotarn,
narocneho Navyse,

usaprie-

s poufltlrn

a dalsfrn vplyvom

gi f,su odolnevocl

extrern nym na razom a vibrozsah u (rozsa h SMx vyrazne co ich robf krehkejsfch a prevodnf-

univerzalny instaza konkurenlinearne senpre spatnu av pres-

ractarn v slrokorn teplotnom terny bezkontaktneho zn izu] u opotrebenie kurencnu dlhodobu lepsou a lacnejsou a drahsfch kov.

dizajn urnozfiuje laciu, bezudrzbovu cieschopne

rychlu a jednoduchu prevadzku

pracovnych teplot je -25 "C az +85 "e). Sysmerania spol'ahlivosf, alternatfvou senzorov

li<a
Enk6dery a lineame meracie systemy

ceny. Bezkontaktne

cast! a zarucuju bezkon-

zory SMx su specialne

navrhnute

vazbu polohy v llnearnych

motoroch

nych dynamickych
nych odvetvL aj absolutns hranL

systernoch

pohybu, pou-

optickych

zfva nych v za riaden iach z roznych priemyselK dispozfcii senzory su inkrernentalne so slrokou skalou rozzdokonaleny dualny

lnkrementalne senzory
lnkrernentalne

linearne
verzie

maqneticke
v dvoch case

Senzory SMx vyuzfvaju magnetorezistfvny

ponukarne

senzor

na zabezpecenie

seriach: Seria SMS generuje ana 16gov}i signa I sin/cos 1 000 typu 11m, vhodny interpolaciou.

v realnorn

• • • •

inkrementdllne, absol(Jtne vynikaj(Jci pomer kvalita/cana vhodne pre V9t'ahove aplik8cie zakaznfcke rielanie na mieru

vysokej cistotou

presnosti

aj pri najvyssfch

rych losrnaju

1Vpp s presnosfou
spracovanie

tiach a nfzkej urovni rnodulacie svynikajucou vystupneho siqnalu. Senzory funkciu irnplernentovanu ofsetu autornatickeho korekcie siqnalu (SDE). dovol"uje paskou je kvalitu system

na dalsie

Seria SME ponuka vystupy Push-Pull a Line-Driver s volitelnym
az do 0,5 11m.

riadenia zisku (AGC) a automatickej (AOe). Obe zlepsuju chybu rnaqneticky medzi bola v

roztfsenlrn
prsvadzkova

Maxirnalna

AMTEK, spol. • r.o.
zash'ipenie na Siovensku: Ing. Dusan Hlavka mobil +421 911 205556 dusan.hlavka@amtek.cz www.amtek.cz

a rninirnalizuju Navyse, novy vacsie aby V medzera tolerancie

interpolacie

pri rnontazi rozsahu

a urnoznuje, az do 0,5 mm. senzormi

rychlostje az 8 m/s. Senzory su vybavene inte qrovanyrn snlrnacorn na detekciu referencnej znacky "O'~ ktora m6Ze byt instalovana na zvolene miesto na
stupnici. ca, ktora Dve inteqrovane ulahcuje jeho LED indikuju nastavenie refesnfmapri rencnu znacku "0" a spravnu funkciu

magnetickou

a senzorom porovnanf

s optickyrni

Na poziadanle su k dispozfcii splnace na snfmanie hornej a dolnej medze na stupnki, ktorych stavy su zo br azova ne d'alsfrn i dvomi LED i ndik ator rni. l nkre me nta lne llne a r ne senzory LIKA su idea lne pre vsetky priemysel ne a plikacie, ktore vyzadu] u meranie na dlhych vzdialenostiach aj v najtazskh centra, roboty, podmienkach prostredia, ako su CNC obra bacie stroje

instalaclf. koncove

rychlosti telnyrn

5 rn/s, v kornbinacil rozlfsenfrn do

s programovarna

jednoducho piacej

5 11m. SMAl

o b m e dze ny pohyb v smere osi do maxirnalnej dlzky 5,1 m. Mornentalne je to
jediny protokol, llnearny vhodny senzor na svete vybaveny BISS pre ochranu rusenlu kornunlkaSMA 1 sa so syn(SSI), BaC proti (EMI) prevadzkove

lnstalovat pomocou samolepasky a v prfpade mechanickeho poskodeniajejej vyrnenajednoducha. Li ka Electronic vyvfja a vyra ba opticke a rnaqneticke, inkrernentalne a absolutne
rotacne a llnearne meracie enkodery, senzory,

dlqitalnyrn rychlosti,
e lektro ciou

rozhranfm s vylepsenou

pre vysoke

rnaqneticke

polohovaciejednotky,

systerny, integrovane displeje a radice polo-

maqnetlckernu obojsmernou

stroje,
pre dreva,

frezky, obra bacie

a s rozslrenou

vyvrtavacky,

sustruhy,
textilny
kovu a

brusky,
karnena.
SMSR

pre dalsle

regulatory. aj vo verzii

priemysel, senzor

navyse
chronnyrn

ponuka

spracovanie Kornpaktny sinusovyrn

seriovyrn

rozhranfm

inkrernerrtalny siqnalorn.

zo serie SMS ponuka vyhotoveniuje

vystup s analopovyrn
Vd'aka kornpaktnernu linearnyrn enko-

najrnensfrn

pricorn analoqove vystupne signaly sin/cos lVpp pre spatnu vazbu riadenia rychlosti, su dodavarie vo vsetkychverziach ako standard,
Vsetky uvedene linearne pouzlvaju senzory firmy Lika Electronic pre pohyblive vanfm pre pripojenie hy. Posobf na celom svete, poskytuje a efektfvnu siroku

derorn na trhu, s rozmermi snfmacej hlavy 25 mm x 8,5 mm x 15 mm. Jeho typicke pouzitie je na instalaciu na kratke vzdialenosti, vratane vybavenia rnanipulatorov,
pick & place robotov, elektronickych strojov, monmeelektro-

vysoko flexi bi Iny ka be I, specia Ine vhodny

ulozenie, dokladovanytestocyklov. Senzory

na viac ako rnilion

taznych

liniek, tlaciarenskych

racfch prfstrojova

zdravotnkkych

nlc kych zariadenL Absollitne
Pre

rnaju k dispozfcif pridavne stierace, ktore odstranuju prfpadne necistoty na drahe senzora a zabezpecuju jeho hladky pohyb
oboma smermi.

qlobalnu distribucnu sief a vynikajuce sluzby zakaznfkorn s kvalitnou technickou podporou. Lika rna certifikovany system rnanazerstva kvality ISO 9001 :2000. Vsetky produkty su certifikovane, v zhode
s potrebnyrni Podrobnejsie normami informacie CE, UL a CSA a pine k vyrobkom www.amtek.cz Text: AMTEK Foto: Lika Electronic mozspfnaju poziadavky smernfc RoHS a REACH. no najst na strankach alebo jeho distributora v:}irobcu www.lika.biz

linearne magnetick@ senzory
v

l.inearne
Electronic a absolutne z polymer kyrn

meracie pouzfvaju

systerny
pre

firmy

LIKA

apllkacie,

ktorych

je

vyzadovana
polohy,

spatLika

inkrernentalne

na vazba s urcenlrn Electronic senzorov a cenovo pracuje po nuka

absolutnej ser iu

absolutnych

SMA1. Tento robustny, spolahlivy efektfvny maqneticky snfrnac az do maximalnej povolenej

stupnice maqneticke pasky -ferltoveho kornpozitneho materlalu, ktory je vysoko odolny vocl mechanicneclstotarn, kvapallnarn v priemysle. a rnazivarn Paska sa da bezne pouzfvanyml

s.r.o.,
SrI.

Robme veci jednoducho vdaka aplikadi EMAN5 aj pri JI1 a JI5
Tlakna zvysovanie kvality vjroby a efektivity ludske] prace sa da zvladnut' iba spravnym vyuzivanim informaenych technol6gii.
Znakom su

navrhu vyroby

je

definovana
Pocas vyroby urovnou

sekvencia, sa vyrobok

pri ktorej je

stanoveny

cas vyroby sposobene sposobenyrn potrebou sekvenciu. Zavedenfm padnym

vyrobku, rozdielnou opravy

presuva po rnontaz-

nych strediskach,

kde moze dojst' k casov)im zaskolenia rnaterialu

odchylka m. Mozu byt
pracovnfkov, prestojom alebo vsak je, na rocne, clnpriealebo miesto

pne zapaja nie informacnych technoloqll aj do oblasti, ktore boli donedavna uzavreteza branouvyrobnej haly. Prvyrn krokom prlzavadzanlrl rlesenldo vyroa prostried kom inovatfvnosti je postu by boll.bezpaplerove nie a jednotnu nutie maxlrnalne] kancelarie" kvality vyroby ktore umoznlll dokumentov. pri dodrzlavanf vsak dokazall k inforrnacnemu spolocne vyuzfvaarchlvaciu vyrobnych Snahu 0 dosiahmetod JIT (Just In v dalsorn u a riademedzi
0 kontrol

nedodanfm

na rnontazne

chybne vykonaneho

kroku. Podmienkou

a by pri vystupe z vyrobne] linky dod rzalvyrobok presne definova nu Sledovat evidenciu inforrnacnych rucne je casovo a kapacitne na riadenie systernov montaznych

nostf sa za bezpecl, aby sa vystu pna sekvencia dodrza la na priek prfcasovyrn

Time) a JIS (Just In Sequence)

zabezpecit

odchylkarn, Vdaka systernorn je pracovnfk
0 case, ktory

vyvo] iba pi ne inteqrovatelne
nie ludskej

syste my doplnene

bezne inforrnovany EMANS zo spolocnosti sekvencie dostahnut skej prace."Minimalne je v)ihodne ponechat

rna na vykonanie

ukonu,

prace,

Tyrn doslo

prepojeniu

o casovej reze rve. Pod la Jozefa M ikulaslka, produ ktove ho rnanaze ra ANASOFT, moznov vsegmente riadenie praxivd'a ka dod rziavan iu sposobu I'udje beznou formou poziadavdovodov vysslu kvalitu vd'aka rladenernu a utomotive

tyrn, co sa planuje,

fyzicky uvolfiu]e

do vyroby a co sa s materlalorn fyzicky opustf ktora je pine naviaza na na prinasa riziko obrovskych rnanazeri aj krizos oh lavzni-

krok za krokom vo vyrobe inforrnacne vyrobne financnych pri vypadku technoloqie

deje, kyrn hotovy vyrobok vyroby, softver, vyrobnych

vyrobn u linku. C ha ra kter takejto LAN siete a obsluzny strat pri zastavenf podnikovej

ako ce ntral ny server, loka Ine alebo medziliniek. Vyrobnf prlslusns]

kou vo vyrobe dodrzlavanle rnoch (Manufacturing

metod JIT a JIS. Z praktlckych elektronickou Systems) a nestaraf

na MES systesa rnanualne J.Mikulasik.

Execution

tak musia riesif novu otazku:"Ak)im dokumentacie?"

sposobom

zabezpecitvyrobu elektronickej a rnoznych

o procesy, ktore by mali byfautomatizovane,"hovorf Co sa stane v prfpade vypadku udalostiam dochadzavelrnizriedka, pokracovat tychto

LAN siete alebo

systernov? Aj ked' k takyrnto na lokal nej u rovni vyrobne] objednavok a po obnove Dru he riesenie monMa n ua Iny rezim

Riesenlrn je rozdelenie

procesov

rlesenia su iba dve. Pouzltlm sysv plnenf

v)ic h sltuacil na mensie casti a uvazovaf dom na vsetkyvzniknute kaju nove vzajomne minaciu moznych ju moduly takmer

pri navrhu koncepcie kazdyrn delenfm vytvaraf prehl'adnosti

te mov, ktore si uchovava] u objednavky linky, moze vyroba spojenia taznych

entity.Samozrejme

vazby, ktore pomahaju chYb. Na zabezpecenie

procesy na elisa pouzfvaMES kvality proceJIS alebo JIT

dojde k celkovej a ktua lizacll databaz,

Ii niek niektorf zamestna nci an i nepoznaju.
kodovalebotlac dokumentov. do pocftaca.

BPM. Tie su integralnou systemov, 0 sposobe

sucasfou

inovatfvnejskh kontroly

a docasna pa pie rova evidencia, tavanie ciarov)ich budeme m usiefvsetko

pri ktorej je vsa kbezne lokal ne naCfA potom, akovzdy, APR, s. r. o.

alebo Shop-floor treba uvazovat

bez ktorYch je prevadzka vykonavania

nepredstavitelha.

rucne doplnif

uz pri navrhova nf v)irobnej

linky. Na zaciatku

Text: Anasoft

www_techpark..sk

11

Dreamland: ryehle, eenove prijatelne a kvalitni sluzby
Mladoboleslavskii spolecnost DREAMland specializuje na automatizacni techniku od spolecnosti Siemens. Team se specialistu se zabyvii opravami automatizacni technikyr zejmena znacky Siemensr ale i od jinych vyrobcu. Rovnezvykupuje nepotrebne ziisoby a pouzitou automatizacni tedmikuktereu prostrednictvim vlastnich smluvnich partneru repasuje a opet prodiivii.
Zdajf se yam nove dfly pffliS drahe nebo vyrobce na hrad nf dfl jiz nedodava a dokonee neexistuje nahrada varni poptavaneho dflu? Spolecnost Dreamland nabfzf dfly repasovane, opravy, opravyvyrnenou a nebod fly

vratlzpet.Je
dobu a pote

to nejlevnejsl

moznost, ale trva
oprava trva urcltou dfl testuje kornplexne, pod aby

Vtomto

pi'fpade se muze obratit

na nas, my aby platil penfze. repasf a mohou

to 3 az 4 tydny,

Sarnotna

od nej stare dflyodkoupfme.Mfsto, za lividaci Vykoupene vcetne

se opraveny

odpadu,

od nas dostane kompletnf

plnou zatezf, co je casove na rocne, Opraveny dfl se repasuje a testuje

dfly projdou

novejejichz obaly byly pouze oteviene. Sve sluzby poskytuje spolecnost zakaznik-

zakaznlk
s jinou

neposlal ehybou.

po par Proto

tydnech

dfl

zpet

uplne kontroly a testovanl poslouzlt dalsfrnza kanlkurn.

se men! vsechny

soucasti, u kterych se piedpoklada, ze jsou tesne pled konce m sveho technickeho zivotao
Druhy zpusob opravy je 0 neco drazsf nez

Prodejdnu
v otevtenych i uzavtenych obalech, nebo bez obalu. Dfly repasovane jsou odzkousene a funkcnl, Zaruka na jakykoli dflje 12 mesfcu. Odeslanf dflu probfha v den po pfijetl objednavky, v urgentn fch pi'fpadeeh je rnozne expres dodani, nebo je Nove dfly nabfzfme rnozne doml uvit osobnfvyzved nutf.

piedchoz! varlanta, ale vyrazne rychlejsl, Kdyz zakaznlk s opravou specha je rnozne zvolit opravu vyrnenou, Jde-Ii 0 bezny dil, ktery je na sklade u nas anebo u zahranknfho partners, dostane repasovany dfl do druheho dne. Za kaznfk rna tyden til svu] nefunkcni V prlpade dfl. zavodu, kde je casove vyrobnfho na to, aby vra-

zdrzeni neplfpustne, je nejlepslm resenfm vytvoilt sl vlastnf sklad na hrad nfch dflu, Take
vtomto urn ze vsech oboru prurnyslove Ceske republiky firem az po Spolupracuje i ze zahranicf velke prurnyslove s firrnami, vyroby z cele od malych podniky. pflpade mu rnuzerne pomoei a prolevdat repasovane nabfdneme odkupem dfly, ktore jsou vyrazne

nejsf nez nove dfly. V nekterych

pi'fpadeeh

sluzby v oblasti systernu,

navrhu

ktere poskytujf a udrzby i'fdicfch

i nove dily, ktere jsme zfskali nepotiebnych zasob, Toto resenf kazn fkz urciteho

je vyhod ne i pri modern izaei nebo rozsifovanf vyrobyv pffpadech.zeza d uvod u neehee prejft na zee la novy i'fdicf sys-

Pod ivej rne se najednotlive Opravydnu
Opravy dflu je pricem

reseni:

tem a stars! systernyvyrobcejiz

nsdodava.

Odkupdflu rnozne uskutecnit dverna zalezf kolik penez muze
a rovnez na rychlosti Stava

Vyhody Zakaznlk, ktery rna starsl ildicf system a setka se s tlrn, ze jej vyrobce vu bee neopravuje
nebo jsou ceny

se,

ze

zakaznlk

plechazl

na

nove

nahradnlch

dflu pffliS vyso-

spusoby, zakaznik
opravy.

vyrobnl

technologie, nenf

kde starou

automati-

investovat

zacnltechnlku nost jeste sklade

uz neuplatnf

ackolivjejlfivotNavfc

ke, muze vyuzft vsech sluzeb dodavky repasova nyc h dflu, oprav, nebo dodavky novych
dllu, Vslchni kvalitnf kteraje muzou vyuzft sancl poffdit za si

vycerpana.
stava]f

rna

na

Prvnf zpusob je oprava vadneho dflu. Zakaznik posle vadny dfl, ktery se opravf a

nahradnl
se

dfly, casto jeste nepouzlte,

autornatlzacnl
pro ne] pfijatelna.

techniku

cenu,

ktere

najed nou

nepottebne.

Text: Miriam

Magathova

AUTOMATIZACE-PLC
CO

DREAMLand
IDREAMland~
Pod Borkern

spol.
313,29.':)

s r.o.
U1 Mladj Bcleslav, CL

NABfzfME
3 DUVODY
./ ./ Dodi3vky u p r avv p
..... Nove a nf c s s

PROC
Doda\13m~

SI

NAs

VYBRAT

dilu dflli
.

Siemens Siemens,
s u

-

n o ve , r a pa s ov a n e Allen Bradlev,
m r o n , o s

l n d r a rn e t , Schneider, t
s , a

./ t
az

r v c hle

Ase, Ml t
r a

bls h l
c h o nf

c
~

t
o

n

i
a

v

v
t
n

r

o

bc l
v

n

a

c
c

o

if'
d o

ren a

j e d~le!ltO nil ku alit u

c

p

vv s.e

r

v

c

p

St

em

en

s.t

I

v

r

o

b

i

n

a

t

a

z

./

Dbam~

./
./

odkup
Ddeni"

n e p o t Fe b n
s kj a d u
=

vc

h dilCi
v

r sn

nov

yc
d

h, pou il u

z j t vc h

, n e fu n k

c ni c

h INFO@AIJTOMATIZACE-PlC.CZ

v e m!

yb

v ch

WWW.AIJTOMATllACE-PlC.Cl

12

Novy standard: MasterPLU5
Ovladani motoru, ventilu atd. se neprovadi pfi dnesnim stavu techniky pfimo PLC (Programmable Logic Controller), ale pres vazebni cleny nazyvane vazebni nebo interfejsova rele, jez maji dye galvanicky oddelene oblasti. Jako rimsky buh Janus ochrance vchodu a vychodu s dvema tvaremi hledicimijedna kupfedu a druha dozadu - chrani vazebni clen vstupy a vystupy PLC. Soucasne vazebni cleny chrani ovladani pfed prepetimi indukovanymi ve vedenieh a mimo to rovnez proti nekteryrn poruchovym nadproudum. Nova fada MasterINTERFACE nabizi pro praxi vhodne reseni proti vyskytujicim se poruchovym nadproudum jednotlivych vykonnych jednotek, cirnZ zvysuje funkcni spolehlivost.

(i)'inder·
- dodatecny pojistkovy modul nevyzaduje dalsi potrebne misto na DIN liste - ve fazi projektovani neni nezbytne zvazovat, ke kteremu vystupu bude treba jisteni - vypadek pojistky je mozne snadno pfiradit prislusne vykonne jednotce Vazebni cleny MasterPLUS, jakof i vazebni cleny MasterBASIC, mohou byt pouzity jako vstupni rele k PLC. PM provoznim napeti vazebnieh clem) (110 az 240) V AC a polovodicovych vystupech cidel nebo dlouhych ovladacich vedenich k vazebnimu clenu je mozno se setkat s nezadanymi zbytkovymi proudy, jet vedou k porucham funkce. Tomuto problemu eel! provedeni 39-31.3, ktere potlacuje takove zbytkove proudy. Vedle osazeni vazebnich clenu MasterPLUS elektromechanickymi rele (do 6 A) se vyznacuje osazeni vazebnieh clem) polovodicovymi rele (do 2 A) vyssi ocekavanou zivotnostt. PM vlastnostech, ktere rna provedeni vazebnich clenu MasterPLUS oproti standardnim vazebnim clenum, je pouziti MasterPLUS v mnoha pfipadech vyhodnym resentm. Vyjdou dalsl clanky 0 uzivatelskych dach fady MasterINTERFACE. - Proc MasterINPUn - Je MasterOUTPUTryhoda? vyhoclenu clenu,

tez

vazebniho clenu sifky 6,2 mm s moznosti individualniho, take i dodatecne pouzitelneho jisteni bez potreby dalsiho mista na DIN liste CSN EN 60175 TH35. Pro objasneni vyhody vazebniho

MasterPLUS bude nejprve popsano spinani
pfi pouziti norrnalniho vazebniho jako tfeba MasterBASIC.

Pusobeni nadproudu zpusobenych zkraty ve vedenich, zkraty ovladanych zarizeni zablokovanim AC ventilu AC stykaci nebo motory atd. jsou omezeny diky pojistkarn. V konvencnim zapojeni to hlavne znamena, ze se na vstupu ovladani zvoli pojistka s proudovou hodnotou, ktera pokryje eelkovy proud. Nadproud zablokovaneho AC ventilu nebo zablokovaneho motoru tim nebude caste rozpoznan, protoze je pojistka zvolena pro celou oblast a ne pro individualni prislusny vykon. Pokud se chce nebo musi s rizikem nadproudu pocitat, zvysuji se jiz v ranem stadiu projektovani naklady na ohodnoceni rizika moznych proudu na vystupu a stanoveni jisteni, coz je spojeno se znacnymi naklady, Obtizi take bude dodatecne individualni jisteni vystupu, neb of se pojistka neumistuje nekde v proudovem obvodu, ale pfimo v obvodu napajeni vfstupnijednotky. Vazebni clen MasterPLUS spojuje ve svetovern meritku dosud neznamy zpusob vyhod Finder CZ, s.r.o., Hostivarska Tel.: +420286889504,

Tfi vazebni cleny (Cl, C2, Cn) jsou ovladany PLC a spinaji vykonne jednotky (motor, svitidlo, stykac). Napeti pro vykonne jednotky je privedeno pfes propojovaci listu (cervena) pro vice vazebnich clenu. Druhy vyvod je priveden pres zobrazene svetle sede svorky. Jestlize se chce jistit motor oddelene, pak je v motorovem pfivodu nutria dalsi pojistkova svorka (tmave seda). Tuto pojistkovou svorku je treba zakotvit v projektu, neb of je pro ni potrebne jedno misto na DIN liste. Pouzitirn vazebniho clenu MasterBASIC se jiz redukuje potreba propojeni diky cerne propojovaci liste v pfipojeni k ovladacimu vedeni k PLC a diky cervene propojovaci liste (L nebo +) pro provozni napeti vykonnych jednotek, Na zaklade zapojeni na obr. 1 je zrejme, ze pro individualni jisteni kazde vykonne jednotky je potrebna dodatecna pojistkova svorka a redukce propojeni vodici pomoci cervene propojovaci listy nelze pouzit. Zde spoclvaji vyhody vazebniho clenu

MasterPLUS.
Vyhody vazebnich zretelne: clenu MasterPLUS jsou

- propojovaci listy na strane PLC i vykonnych jednotekjsou pouzitelne bez omezeni - vystup kazdeho vazebniho samostatne jisteni clenu rna

- MasterTIMER
- Uzivatelske vyhody MasterINTERFACE

RNDr. Stanislav Hotmar, CSc.

92/6, 10200 Praha 10, www.finder.cz

pokrokova tethnikD, 5piikOVG .po/ehlivosf

fax: +420 286 889 505, finder.cz@findernet.com

Obr. 2 MasterBASIC

typ 39.11

Obr. 5 MasterPLUS typ 39.31

n::::ii:::i:!!i:
Obr. 1 MasterBASIC pouzitjaka vystupnivazebnii'len mezi PLC a vjkonnymi jednotkami

"!!II 1;;;;1 !II I:
Obr.3 propojovacflista typ 093.16

Obr.4 MasterPLUS pro vjhodnou instalaci jako vazebni den mezi PLC a vykon njrn ijednotkami

Obr. 6 Pojistkovymodul (5 a bez krytu) pro trubii'kovt! pojistky (20 x 5) mm

Nova fidici jednotka PLCFP2SH 5 32k
Nova ridici procesorova jednotka je vhodna prave pro ty narocne aplikace, kde standardni verze neni dostacujici a jednotky 560 k nebo 120 kjsou zbytecne predimenzovane.
Produktova prurnyslove
i'ada FP2, ktera svou sirokou poti'eb a dfky sve rychlosti volnosti. zpracovanl se vyborne FP2SH 5 32 k, nej novejsf pi'fruste k do rodiny FP2, je klkern pro m noho novych skalou I/O rnodulu pokryje vetSinu hodf pro i'fzenf pohybu v nekolika

osach

projektu
paramet-

vyroby, je na trh u ve 1mi dobi'e

hlavne
rum:

dfky

svyrn

technickym

programova

kapaclta

32kkroku

vysoka

provoznf

rychlost

velka kapacita pro uklada nf dat
vynikajicf porner cenya vykonu

folio

...........

vhodne rozsii'uje portp ro qr a movate lnyc h a utornatu Panasonie, jejfz vsechny i'ady Ize programovat jednfm vyvojovyrn prosti'edfm FP
Nova i'fdfdjednotka Text: l.udek Bartak

Win Pro.

Panasonic
KancelM 34815

Electric Works Czech s.r.o.
podpory 1 prodeje pro CR a SR

Prurnyslova Plana

Tel.: (+420) 374799990, zavede na. Rozsifltelnost kom unikacn fsbe rRychlost zpracovanlje za klad na urovnl 30 ns pro Fax: (+420) 374799999 Mobil: (+420) 733662766 e-mail: L.Bartak@eu.pewg.panasonic.com

nice urnozriuje ovladat az 2048 vstupu/

vystupu,
Cela fada FP2 disponuje kornunlkacnfch jednotek sirokou pro nabfdkou ruzne sfte

u rovne.

nll nstrukce
modul

a 60 ns pro (F-ROM)

lnstrukcevysl s
kapacitou

Dalsfrn benefitem

je novy volite Iny http://www.panasonie-electrie-works.cz

parnetovy
2MB.

Procesny kalibrator U1401A
S obsiahlym vyberom vysoko kvalitnych produktov pemika DISTRELE( ozsiahlu skiilu z oblasti r elektroniky, elektrotechniky, meracej techniky, automatiziicii, tlakovzdusnych zariadeni, niiradia a estatnehoprislusenstva.
Sucastou slrokej ponuky
aj napr.: spo-

locnosti Distrelecje

Ruc.nY multifunkc.ny niistroj s kalibriitorom procesnych signiilov a multimetromTRMS
Rucny
5

diqit.zakladna presnosfO,03 %, napatie, prud, odpor, frekvencia, teplota, sfrka pulzu, diodevytest a test spoje nia
Kalibrator: zdroj napatia ±1 SV,

zdroj prudu ±25 mA, generator simulator 20mA pulzov±5/±12V, prudu 4, 20/0 ...

Informacie kdodavke
Dodavka obsah uje: dobfjaciu bateriu NiMH, sietovy adapte r/na bfjac ku,

rnultifunkcny a multimetrom hodn6t:

nastroj real-

kallbratororn

proce snych

meraclkabel,
kro kod IIie svorky, ka bel pre sim ulaciu mA, ochranny rameno, ram, ma kku tasku s rem ie nkom cez

siqnalov Dvojity nfm

nych efektfvnych

LCD displej s podsviete-

Funkcie Hold, Min/Max/Average doPC DMM:True RMS AC+DC, 50'000 a prenos dat

"Quick Sta rt G uide" ka libracny certifi kat (CoC), CD softver pre datovy logger

Lislo tovaru: 914770

14

www.techpark.sk

Firma DISTRELECna veltrhu ELOSYS!
Spolocnost' DISTRELEC, distributor elektroniky a automatiziicie predstavuje svoj novy a ocakiivany katalog 2011.
DISTRELEC, distributor predstavuje kornpletny S obsiahlym vynikajuclch vyrobkov automatlzacie, prlslusenstva. a osvedceny od 11. do 14. okt6bra program vybsrom vyrobcov, elektroniky a pocitacoveho prlslusenstva v ktorom cenami. od sa je na tohtorocnorn odbornom vel'trhu ELOSYS v Trencfne katal6gom, produktov rozsiahlu

2011 s aktualnyrn
vysoko ponuka kvalltnych

s red ukova nyrni, velrnlzauifrnavyrnl DISTRELEC

1000
skalu

z oblasti

elektroniky,

elektrotechniky, zariadenf, oblasti

meracej techniky, a ostatneho rozsiruju

tlakovzdusnych Jednotlive sortiment vyrobne

naradia

sa priebezne

bud uje nove doplnkove

skupinyvyrobkov,

E-Commerce - elektronickY obchod, riesenyfirmou DISTRELEC priamonamieru:
DISTRELEC, distributor Varn ponuka riesenie prfpad Commerce - e lektronicky elektroniky zhotovene obchod. uskutocneny elektronickou elektronicke formou, setrf transakcie, a pocitacoveho priamo prfslusenstva Ide 0 Ena mieru.

Kazdy obchodny cas aj peniaze! webshopy

DISTRELEC podporuje

v spojen f s vasirn systernorn

tova roveho hospoda rstva pre vas E-Procurement (eclass,

alebo s norma lizova nyrni udajrni v katal6gu system. Pod porova ne budu: Katal6gove forrnaty

(BMEcat, XML, ASCII, ...), klasiflkacne (EDlfact, SAP ORDERS, ...).

UN/SPSC, ...) a tra nsa kcne forrnaty

Standardna

dodacia

lehotaje

24 hodin, cena za dopravu zasielky je
a vahy

5 Eur plus DPH. Tato cena nie je zavisla od rnnozstva Predovsetkyrn Okrem foriem v DISTRELEC online obchode aktualne t}izdenne

zasielky,
ponuky.

za kaznki, ktorf su obozna menf s cena rni, najdu teraz vyhodne obchodu

prla my donavate I kval itnyc h elektron i ckych suriastok a pocttacoveho prlslusenstva II~-~-h--~ do dacla Ie hota j e 24 hod in t;.."_!".;:If. ~~inka-' nlzke prepravne naklady Vel'mi rycblid dOd<ivka J • od via c ako 1000 vyrobcov kornpetentnl, po slovensky hovorlacl operatorl suciastky balene na automatlcke spracovanle • NOVINKA:"KataI6g Plus". Niikupny servls pre ViM
net 1400 vyrobcov

DISTRELEC online

(www.distrelec.sk)
program nachadza prfsl usenstva.

a roznych v tlacenorn

e-commerce,

sa celkovy

kata 16gu pre ele ktroniku

a pocltacoveho

Nevahajte a lhned'sl objednajte Telefon: OSOO 00 43 03
Fax: 0800 00 43 04

katal6g zdarma!

E-mail: Info-sk@>distrelec.com www.distreler.sk

DISTRELEC Leithastrasse 25 A-1200Wien Tel.: 0800 00 43 03 Fax:0800 0043 04 E-mail: info-skdistrelec.com www.distrelec.sk

Distre/ec
Najvyznamnejsi distribu tor e{ektronickych suiiastok a poiitaioveho prislusenstva v srdci Europy.

Institut Maxe Plancka pro biologickou kybernetiku a spolecnost Buck Engineering & Consulting GmbH spolecne vyvijeji simulator pohybu noveho typu, pro ktery firma HElUKABEl® navrhla novou soupravu ochrannych hadic pro pouziti u robotu.

-

UKABE~

7 os pro dokonalou volnost pohybu
Pro sirnulaci manevru s vrtulnfky v realnern mefftku 1 : 1 upravujf oba partnei'i sestiosy robot KUKA na sedrniosy simulator, ktery urnozfiuje llnearnl a otaciva zryehlenf a pohyby velkeho rozsahu. Novy system se da pouzft napi'lklad pri vyuce pilotu vrtulnfku, velkeho rozsahu pohybu by sevsak rnohlo vhodne vyuzft i pil vyuce jfzdy. neoeenitelnou hodnotu. Pri technicke realizaci je jednfm z hlavnich u kolu vratit pohyby kom plexnfch realnych system u do vymezeneho prostoru tak, aby pasazer uveril, ze se nachazl v realnern prostjedf Dokonalou iluzi navodf synchronizaee s 3D zobrazovanlrn, kdy dva svazky paprsku promftajf skutecnou situacl do kabiny simula-

Perfektni simulacejizdy

nebo letu

Cilern spolecneho vyvoje je postavit takovy simulator, ktery by umoznil efektivne a bezpecne napodobit narocne manevry nebo jfzdnf situaee a tfm prozkournat zakladnl polohy multisenzoricke integrace pfi kontrolnkh ulohach, Kriticke manevry se tak mohou libovolne casto a v reprodukovatelne kvalite opakovat a simulovat az do stupne havarie nebo zrkenf. Ucitele jfzdy nebo letanijsou pak pli vyuce v reallstickern prostfedl nueeni zasahovat pf chybach hned od zacatku, Takto zlskane zkusenosti majf

toru. To pfi zrychlenfch a pohybech sirnulatoru urnozfiuje dosahnout napffklad vysokych ryehlostf i velkych zpozdenf, Sedmiosy simulator predstavuje novy stupefi zaifzenlvyvlnuteho k sirnulaci pohybu v Institutu Maxe Plancka pro bioloqickou kybernetiku. Na sestiosern robotu je piipevnena kabina sirnulatoru od firmy BuekEnginee ring & Consulting GmbH. Kabina z podniku v nerneckern Reutlingenu je jako jedina na svete vybavena sedmou osou, ktera urnozf uje trva lezvetslttranslacnl prostor pro pohyb omezene sestlose meehaniky.

16

www.techpark.sk

Krome toho je dfky pi'fdavne sedrne ja ko odstredlvky. Konstrukce vetS[ pracovnf a pohybovy

ose mozny provoz sirnulatoru podstatne robotic-

jsou svyrn provedenfm holetou

urcene pro pouzitl

u robotu a zarucujf dlou-

sim ulatoru ta ke poskytuje

zivotnost a bezpecnost

pli experimentech.

prostor nez bezne plosinyajine

ke systerny, Funkeni soustavyhadic od Helukabelu zakladktery je linearnlrn
prostoru soustavu

Vyhody pouzitf ramene robotu v psychofyzickernvyzkumu nfch poloh spocfvajlvevelkern pro simulaci zrychlenf kaci vyvinul pro roboty. Iy. Obvykle S celkovou

pohybu,

dulezitY. Protuto delkou kolem

kom plexnf ana rocnou a plihadic urcsnou pfipojuje kabinu kabevel11 rnetru

HELUROBOTIC S" specialnf

slrnulatoruvldeokabely.sltovyrnl,

napajecfrni gondoly

a senzorovyrni

vedenf svazku ochrannych rozsahu

hadic nebylo z duvodu a jejfho

keho pracovnfho
HELUROBOTIC pohybu soustava ochrannych a tazne

zavesenl mozne,

S" proto

vyvinul

nove vedenf svazku hadic. novou metodou

Funkcnl
HELUKABEL
27306

hadicjevybavena

vratneho

hadicoveho svazku. Kombinace plynove tlacne pruziny pruziny dovoluje temer nehlucny provoz teto funkcnl sestavy ochrannych hadic po kabine sirnulatoru, Za rove i'i je k dispozici dostatecna
bu zdvihu. pati'f i dokonale rezerva v deice hadic pro pi'fpad velkeho sirnulacnlrnu provozu robotu vybrane kabely. Pouzite pohyKUKA Ke spolehlivernu

ez, s. r. o.
620 621

Areal dolu MAX, l.ibusfn/Kladno Tel.: +420312672 Fax: +420312672 prodej@helukabel.cz

kabely od HELUKABEL"

_

HELUKABEI!

Viis dodavatel kabelu, vodicu a kabeloveho pffslusenstvf

HELUKABEL CZ, s, r. o. Areal dolu MAX, 273 06 Libusin Tel.: +420312672620 Fax: +420312672621 info@helukabel.cz

www.helukabel.cz

17

VSeobecne se da rici, ze rozvoj sluzeb tohoto druhu v automobilovem prumyslu ma jiz tradici trvajici nekolik desetileti a neni tedy zadnou novinkou. Puvodne bylo hlavnim duvodem vzniku firem, zabyvajicich se timto oborem, snizeni zmetkovitosti externich dodavek, ktere se v dobe pied tiiceti lety pohybovaly iadove v procentech a u nekterych specialnich odvetvi iv desitkach procent zmetkovitosti. Tato skutemost neni za soucasnych podminek samozrejme mozna. Vsichni, kteri se zabyvaji automobilovym prumyslem, vi, ze soucasnym pozadavkem je takzvana nulova zmetkovitost. Stejne tak se na zaklade pozadavku automobilovych koncernu zprisnily i automobilove normy. Na zaklade techto skutecnosti se samoziejme zmenily i pozadavky na externi firmy, ktere se zabyvaji zabezpecenim kvality.

Pri vyrobe a resf,jakym

se firmy

potykaji

s ruznyrni

kvalitativnfmi

problemy

pozadavky pravidelne

za kazn fku. Specializovane skolenyrnt krnenovyrni a mohou vybavenfm,

firmy obvykle tak

dispon uj fja k pomoci s

zpusobern zajistit kvalitu pfi co nejnizsfch nakladsch na kus. Moznosti zabezpeceni kvality, resenf problernu kvality a zajistenl kvalitnfch dodavek zakaznfkovi mohou byt sa rnoziej me ruzne. Pokud firma zvolf variantu zabezpeceni kvality vlastnfmi zamestnanci, musf sl zodpovedet mnozstvl otazek, ktere s touto

zamestnanci,

tak i potiebnyrn

technickym
resenfm

kvalifikovane

problernu VetSinou rnajl take sjednany vysoke pojistky odpovednosti a jsou certifikovany, coz poskytuje znacnou zaruku kva lity jejich sluzeb,
Spolecnost Jsme cinnosti zejmena 100 % REWORK s.r.o. jsme za lozi ll v roce 2001 v Brne. podle zajistenf ISO 9001 :2009 a orientujeme kvality a s tfm spojenych zurocujerne a elektrotechnicky se na sluzeb, a to ktere certiflkovanl v oblasti

pro autornobllovy oblastech

prumysl, Ve vsech zkusenosti,

nablzenych disponujeme Mnichovo

zakaznfkurn

jsme behern devfti let pusobenl peti vybavenyrnl Hradlste, Nejdek)

na trhu zfskali. V Ceske republice provozy (Brno, Jihlava, NoV)i Jlcfn, zakladnou vlastnfch

a dostatecnou

kmenovych zarnestnancu, kteff jsou zarukou minimalizace rizik protyto sluzby: - vizualnf kontrola -tffdenf dllu - rework - qaulity
wa II - C5L 1/2 - sl uzby rezide ntu - skolenl kvality - porade nstvf za kazkove mei'enf na 3D stroj kh atd. Text: 100 % REWORK

variantou mohli zajistena objednanych opetvratli abyfirrnarn (zastavenf mozno st

souvisf: vyroba

Mame

dostatek kontrolu

volnych nasich splnill

kapacit, vyrobku? termfny

abychom Bude pak do davek

zajistlt

opstovnou objernu

ta k, a bychom vyrobku? Jak budeme

Jake marne zaruky, ze toto i'esenf postupovat, obdrzel rychle Tou je kdyz se narn vyrobky kvalitnf vyrobky, po pi'.

bude dostacujkf? Jelikoz je dulezite,

po nasf opetovne nevznikly

kontrole? s naslednyrn resenfm u zakaznlku reagovat. vyuzitf Nedostatek pro dalsf externfch na prostor

aby zakaznlk problemy

~IOOREWORK
~~f'tf!,,!I: rM~Mr:k,e.i! 'Wt~ 1rt1~//WW."..~rrJt~ Int~n~:!t'U"'ni' iklllieiilf :k!f<lliity - Yf~'e I1Elw'il!w.rework.'~z

linky apod.), zabezpecen

musf firmy

casu na i'esenf V)ise uvedenych speciallzovanych

otazek otevlra

i kvality.

. e •..... W', .~' :"_ ..

$6!rwce~for

the ClLlltomQtlVEI

'iidl)l~""ry

lOCi % FclEWOFlK.s" r; 0 mlijkpY~ ';'r), ~,OO ~~7 Q~ Ce11!1i ~ii'iillllk~
fI!"J=~~m~R!;o,;*4~a'541633!1l3S

firem, ktere jsou schopny

rychle zareagovat

18

www.techpark.sk

115 rokov Landis + Gyr
Z histone rnozno spornenuf 1896: Richard The iler rozbleha vyrobu tromerovvZugu 1905: a Heinrich 1924: Eur6py: 1940: budov; gies. 1976: 1987: rovi. 1989: PrvY elektronlckyelektrorner vatel'stvo. 1996: The Swiss Electrowatt rnajoritny podiel Landis&Gyr. 1998: Siemens odkupuje Electrowattu, priernyselnu cast group zfskava pre obyV USA, v Indiane Rodina kupil Landis&Gyr of Lafayette. svoj spolocnosf Ou nca n Electronics zakladatel'a (Svajeiarsko). Dr. Karl Heinrich na Landis&Gyr. Gyr a premePodnikatelia e lekv oblasti vysokokva 2002: Siemens

litnych
previedol

elektromerov. aktivity metevratlla stala Luxem bourg.

Vdaka svojmu + Gyr vel'mi

novernu

vlastnfkovi,

spolocLandis

nosti Toshiba, bude mat Spolocnosf

ri ng una Demag Holding, 1. novembra k povodnernu 1. okt6bra a Mel2002

sa spolocnost

rnoznosti poskytovat este sirsie spektru m riesenl'srnart grid" svo-

dobre

Landis prevzali aktivity

nazvu Landis +Gyr. Bayard Capital. + Gyr ako popredny

novali spolocnost Landis&Gyr kancelarie

2004 sa novyrn vlastnfkom kupila Landis+Gyr, Landis

zaklada pobocky mimo
v New Yorku

australska spolocnosf
2011:Toschiba Spolocnost celosvetov}i

bourne,(Australia).

Zaclatok

aktivft v oblasti technol6gif Building Technolo-

dnes Siemens

vyrobca a dodavatel' meracfch zostav zintenzlvnuje svoje usllie na trhu intellqentnych riesenl novej qeneracie.
Tentotrend loe nostizo ho koncernu bol potvrdeny aj prevzatfm spostra ny nadna rodneho ja ponskeToshiba. Z tohto d6vod u predv najblifse] dobe sa portf61io Landis + Gyr rozsfri aj 0 riesenla jim zakaznlkorn "intelige Kontakt: Landis+Gyr, Mlynske s. r. 0., organizacmio zlozka Nivy 43 a prispeje k tomu, aby sa

predava

podiel Landis&Gyr

priernyselnernu

investo-

pokladarne.ze
spolocnosti

zahffiajuce dornacu autornatizaclu a inteliqentne domy(Home Automation). Za klad produ ktoveho portf61ia spolocnostl tvoria elektrome ry, plynomery a rnerace tepla vratane suvisiacich riesenf pre inteligentne zahfnaju meranie (Smart Metering), ktore a telekornunikacne technol6gie

ntnysvet" stal rea litou.

spaja svoje meteringove aktivity s Landis&Gyr a zaklada spolocnosf Siemens Metering, novy qlobalny Ifder na trhu

821 09 Bratislava mobil: +421 903 539680,
ja n ette.kr uta kova@la nd isgyr.com www.landisgyr.cz

systernove riesenia.

Vstupte s Landis + Gyr do sveta smart meteringu
· Smart metering · Riesenia pre smart grid · Komplexne systerny pre zber a spracovanie dat pre zakaznfkov · Ekonomicke rlesenla dialkoveho odpoctu pre priemyselne arealy · Web portal · Integrovane multlutllltne rtesenta obsahujuce inteltqerrtne merace vsetkych energif - elektriny, tepla, vody a plynu Dovol'ujeme v pavil6ne ktory si Vas pozvat' c. 10, stanok do nasej expozicie ELO SYS, 2011. c. 131 na vel'trhu v dnoch

sa uskutocni

vTrencine s celym

11. - 14. okt6bra produktov

Radi Vas zoznamime a sluzieb firmy

sortimentom

Landis+Gyr. www.landisgyr.cz

Pmanime Y~m ve ysech otalkac~ d~lknvehD meieni a.pocil~nl.
Gc .... ::ro~n.j:!a:s.t-o~pClnl
prCI

CSR:

ING. BENE~ ASPOl..
FOB~EiNI Tii:IDi\14.
.la~toupl9olli pro Slo .... ensk~:

FRAHA X ••
,:,c.oP(J1.

THEFON 617.31

.EVUS·

elektrofechn. velkocbch

www.techpark.sk

19

Vysokovykonovy saci bager vo vyhotoveni ADR
Priemyselny vysavac - vysoko vykonovy sad bager vo vyhotoveni ADR,je vhodny na odsavanie, manipulaciu a prepravu nebezpecnych latok a priemyselnych odpadov. Konstrukcia zariadenia umoznuje nielen odsatie, prepravu, ale aj vjtlak bezpecnym a ekologickjm sposobom aj najnebezpecnejsich latok. Zariadenie je vyrobene z nehrdzavejucej ocele, takze nie nachylne na poskodenie prepravovanymi latkami. Zariadenie je umiestnene na mobilnom podvozku nakladneho automobilu, takze moze vykonavat' aj prepravu latok na velke vzdialenosti.
Preprava zariadenia upravuje predpisov a 0 zmene nebezpecnych na zhodnocovanie najma
§

odpadov
§ 20 zakona

od

miesta

ich

vzniku

do

na prepravu polotuhych je vysoko

a vyfukovanie mobilny

kvapalnych, prlernyselny a lebo

praskovych, vysavac,

past6znych,

alebo recyklaclu c.223/2001 znenie

ci zneskodnovanle Z.z. oodpadoch

latok ako aj granulrltov vykonny

vo vyhotove

nf ADR. Sad bager ktory saje kaly, nafu kaj u sypke ci na stavbe.

7a

a doplnenf (409/2006

nlektorych zakonov v znenf
Z.z. uplne zakona § 2 bod C. 5 je jednoznacne

neskorskh

sypke
vytazia

a prasne hmoty,

tlez

u horny prach. V stavebn fctve sacie bagre pne umaticky

0 odpadoch).

zem in u z vykopu

V zakone 0 odpadoch

definovane, ze nakladanie s odpadmi je zber, preprava a zneskodnovanle od padovvrata ne sta rostlivosti 0 miesto zneskodnova nia.
Kazdy je povinny nakladaf zakonorn. s odpadmi rozhodnutfm inom s odpadmi Ten, komu alebo alebo zaobchadzat vyplyvaju s nimi je aj z rozhodnutia

stavebne

hrnotydo cieloveho

umiestnenlavzavode

v sulade s tyrnto alebo povolenia povinny v sulade s odpadmi nakladaf s tyrnto alebo

vyda neho na za klade tohto alebo

zakona povinnosti,

inak s nimi zaobchadzat povolenfm. s nimi je kazdy

Pri nakladanf

zaobchadzanl
prostredie.

povinny

c hra n itzd ravie ludf a zivotne

Konstrukcia vysoko vYkonoveho vyhotoveni ADR
Zariadenie automobilu je rnobilne a je

sacieho zariadenia
na podvozku

- bagra vo
nakladneho Dbr. 1 Principialna schema saaeho baqra Nase stroj ne vybavenie urnozfiuje zoznam prepravovaf ne bezpecnyodpad a 9 (obr. 2). pre odpadov

ulozene

(obr. 1). Vozidlo je urcene na suche a rnokre sanie ako aj

AQUACLEAN, $.r.o., Bratislava
dodna
• vyooko tlakoYe piestovii cerpadla s tlakom p - 300 MPa • ~16 a agreg6ly na Clstenle tlakovou vodou 280 MPa, vrttane kompletneho prisluienstva:
plMole, hadlce, trysky, ventlly, rotai:ne trysky, samohybne dYzy,

podla nasledovnych Konkretny vozid lotriedy ADRje:

tried odpadov:

3, 4.1, 5.1,6.1,6.2,8 prepravovanych

a podrobny

Nase stroj ne vybavenie urnozfiuje prepravovaf ne bezpecnyodpad podl'a nasledovnych tried odpadov: 3, 4.1, 5.1,6.1,6.2,8 a 9 (obr. 2).
Konkretny vozidlotriedy c.3 a podrobny ADR: zoznam prepravovanych odpadov pre

Horlave kvapa lne

latky,

c.4.1 Horlave pevne latky

20 rokov na trhu 20 rokov pre Vas

pancier0v8 hadice, pieskovaoie InJektory, rota¢ne hlavlce ald'. • blrpadl6 na dopravu abrazNnych mlidii, tzv. sliury pumpy

c. 5.1 Okyslicovacie latky c. 6.1 Jedovate latky
c. 6.2 Infe kc ne Iatky c. 8 Zie rave lat ky
c.9 lne ne bezpecne

• ~Ia

na dopravu kvapalnYch

piynov, napr. CO2

latky a pred mety

• tlakovacie eerpadlli.: - rucne $ tlakom do 100 MPa, - aleidromoiorova do 300 MPa

vykoniva .. rvi.
• opravy a seNls ¢e!pa(llel, agregatov a prisluienstva

poOytuj •• llIiby
• skUllky a clstenle vodnjrn luOOm do 2500 barov • razania matwiillovvodnjrn lueom

AQUACUAII .. r... Whradn6 zastupanla
firmyURACA preCRaSR BralirII_

Obr. 2 Piktogramy nebezpecnych kito« podia kateg6ri{

Odsavanie
schopna dokonca hadicou.

materialovsacim
je vybavene pri absolutnorn

bagrom
vysoko vykonovou 1 bar odsaf vyvevou, ktora je rozne materialy, rnaterialu,

Sacie zariadenie

tal./fax: 02/52 495 312 tel.: 02152 444 938
e-mail: aquacleanOnelax.sk

podtlaku

aj granulat

s priemerom

az do 100 mm, ktory prejde sacou odsavaneho

Samozrejme,

zavisl od hustoty

20

www.techpark.sk

resp. od mernej hmotnosti ci viskozity da neho mate rialu. Vzhl'adom na dany vykon v)ivevy (480 kW) je schopny odsavat neclstoty z hlbky az 50 m. Sadv)ikon je az 10000 m'zhod, Schema prindpu odsavanlaje na obr. 3.

juca cestnu dopravu nebezpecnychvecf, prfp. ich balen ie, pine nie, nakladku, vyklad ku vymenova neho jed neho, aIebo viacerych bezpecnostnych poradcov (okrem vynirniek stanovenych v bode 1.1.3.1 ADR). Olohou bezpecnostnych poradcov je pornahaf pri zabranovani rnoznehovzniku nebezpecenstiev pri balenf, nakladke,vykladke a doprave nebezpecnych ved, ktore by mohli ohrozif a poskoditzdravie I'udf,majetoka zivotne prostredie. ADR dohoda neplatf pri pre prave nebezpecnyc h ved po ceste len pre v)inimky stanovene v bode 1.1.3.1ADR dohody (napr. preprava horlavych kvapalfn sukromnyrnl osobami do 60 litrov na obal s max. mnozstvorn do 240 litrov na dopravnu jednotku). lod poved nou osobou je vzdy odosielatel' nebezpecnej veci. eely proces alezvycaine zaclna u vyrobcu nebezpecne] veci, ktorytakuto povinnos1' rna (nakolko je on zvycajne prvyrn odosielatel'om). Pri c hemickych latkach a zmesiach rna prave on povinnos1' spracovat tzv. kartu bezpecnostnych udajov (KB0), z ktorej sa dozvieme ci jetovar klaslflkovany ako Apk nebezpecnytbod 14 KBO). Na to aby vozidlo splnalo standardy ADR musf by1'vyhotovene z kvalltnych materlalov - odolavajucim nebezpecnym prepravo-

Obr.3 Principid/na schema odsavania sadm bagrom

VYtlakmaterhilovsacim bagrom lariadenie je tiez schopne odsate materialy vytlacif z prepravova nej ciste my (objem az 12 rn' = 12 000 litrov) do velkych v)isok. Opat zavisl od druhu vytlacaneho rnateria!u Niektore praskove rnaterialy (cement, vapno, naplne uhlfkovych filtrov,

Obr.5 Nadstovba saaeiio bagra vrdtane tistemy je vyrobend z nerezove] ocele.

vanyrn materialorn. Preto je konkretne vozidlo vyrobene komplet z nehrdzavejucej ocele (obr. 5), ktora vel'mi dobre odolava roznyrn chernickym latkarn. Sad bager je zariadenie, ktore pornaha vyrazne setrif zivotne a pracovne prostredie. Velakrat su prace, napr. na odsavanl lahko odparujucich sa latok, ako rozne ropne produkty, vykonavans rnanualne s pouzitlrn primitfvnych pracovnych nastrojov, alo su lopata, vedro a , lano a nfzko kvalifikovana pracovna sila, ktora velakrat nieje inforrnovana 0 nebezpecenstve a rizikach pri vykone prac, Vykon prac je verakrat organ izovany stochasticky

Obr. 4 Principid/na schema vft/aku materid/u sacim bagrom

kol6n a reaktorov) mozno vytlacif aj do v)isky 100 m. Princlpialna schema clnnostl zariadenia pri vytlaku a smer pohybu tlakoveho vzduchu]e na obr.4. Preprava nebezpecnych odpadov Na prepravu nebez pecnych materlalov a odpadov musf by"!' vozidlo prisposobene na takyto ukon. Musf by"!' konstrukcne vyhotovene tak, aby splnalo zakonne predpisy. Standardom, ktory charakterizuje poziadavky na taketo vozidla je predpis ADR. CojetoADR? Je to Eur6pska dohoda 0 medzlnarodne] cestnej preprave nebezpecnych vecf. Bola uzavreta 30_ septembra 1957 v Zeneve pod gesciou Eur6pskej hospodarskej komisie prl Orqanizacll spojenych narodov a svoju ucinnosf nadobudla 29_ [anuara 1968. Na nasorn uzernl je ucinna od 17.8.1986 (vydana v zbierke pod c.64/1987 Zb.), Dohoda ADR platf aj pri vnutrostatnej prepravevSRaj CR. ADRdohoda platf pre vsetkych ucastnikov prepravy, t.j. odosielatel'a, dopravcu a prfjemcu, ako aj pre inych zucastnenych (napr. nakladajucu, baliacu, plniacu orqanlzaclu, prevadzkovatela clsternoveho kontajnera a pod.). Okrem ineho orqanizacia, ktora je ucastnfkorn ADR prepravy musf mat bezpecnostneho poradcu. Od 1.1.2003 musf maf kazda orqanizacla vykonava-

·r ,_-~

"~~

Obr.6 Neodbomd manipu/acia s nebezpecnymi /atkami zotaiuie itvotn« orostredte. 21

www_techpark..sk

a nekoncepcne a obsluha je vystavovana p6sobeniu nebezpecnych latok, Nehovoriac 0 kvalite zivotneho prostredia, kde sa do ovzdusia dostavaju r6zne exhalaty (obr. 6). Naproti tomu odborne pr ace vykon ava ne p rie myse Inym vysava com, kto re m aj u uzatvo reny pracovny priestor a osoba vykonavajuca obsluhu neprichadza do kontaktu s nebezpecnyrn odpadom (obr. 7).

hko a rychlo ...
Kazdy vyrobca elektroniky, ktory vyraba na doskach s technologiou SMTsa cas od casu stretne s probh!mom expresnej vyroby sablony pre osadenie jednej DPSalebo pre urychlenu vyrobu malej serie. Na trhu je nenarocna a spol~hliva technologia na vyrobu takejto sablony "doma" v case do 30 mimit,
Zakladorn je uspesny a popula rny davkovacl robot F4200N. Dokaze opracovaf plochu 200 x 200 mm s vysokou presnosfou polohovania 0,02 mm v kazdej osi. Vhodnou upravou pracovneho stollka, doplnenfm 0 vysokorychlostnu vftacku a oriqinalny software pre pocftac, vznikne poloprofesionalne vftacie pracovisko. Robot je samozrejme aj nadalej pouzitelhy na davkovanie, manipulaciu alebo ine vyuzitie. Postup prace Z navrhoveho CAD systernu vygenerujeme gerber data pre vyrobu SMT sablony (da sa pouzlt aj subor pre vyrobu masky s upravarni). Subor natia hneme do program u G2 D a v grafickom rozhranf nastavfme za men ujednotllvych D-kodov zodpovedaj uclm rozmerom vrtaka. Podlhovaste plosky mozeme nahradifskupinou dier. Upneme do vftacky prfslusny vrtak, nastavfme spravnu pociatocnu polohu v osiaeh X,Y a Z a spustfme vfta nie. Pri preehode na iny vrta k, nas program vyzve na vyrnenu a nastavenie osi Z. Takyrnto sp6sobom pokracujerne pre vsetky pouzlte vrtaky, Zahlbovanie dier nie je potrebne, ak savrtana folia upne medzi dve tenke dosky sololitu. Samozrejme konecnyrn miestom na ulozenle nebezpecneho odpadu je skladka nebezpecneho odpadu, ktora splfia pozadovane kriteria na tento ucel. Zaverorn tre ba poznamenaf, ze uz aj na Siove nsku existuje moderna techn ika splna] uca na rocne bezpecnostne a ekoloqicke Standardy vyhovujuce rnedzinarodnyrn norrnarn a predpisom. Treba len dufat, ze najde uplatnenie aj v nasich podmienkaeh a ze najvacsfrn problernorn nebude a keeptovaie eeny prace v porovna nf s rucnyrn a nebezpecnyrn sp6sobom rnanlpulacie s nebezpecnymi latkarni. Sad bager je vybaveny postrannymi zasobnlkrni cistej vody a tiez vykonnyrn vysokotlakovyrn cerpadlom URACA KD 606-G na cistenie potrubf a kanallzacli s dlzkou tlakovej hadice L = 80 brn, a taktiez striekacou pistolou na cistenie odsatych nadrzf, sachlst, deklova poklopov, ako aj sa motnej eiste rnyvozid la. Dr.1ng. Zden ko Krajny, AQUACLEAN, s.r.o. Bratislava, aquaelean@netax.sk, www.aquaelean.sk. tel.: 0905708171, teL/fax.: 02-52 495 312, tel.: 02-52 444 938, 22

•. ·1
II • ill ill
••• II II II ••

••
I•
II

iii ••••
••••

1111

••• 1111111 II II ::

..••, .•...~~- -.:=. . II' II.. I . ..~ ~: ::"11:: ~
•• !!I ·11111111 __

.7. ....
. ..
II 11111111

.::::."..+.... ;=:";:, .II ~j
~ ~

IIII

•• I.


11 •• II. ~""",

Ii Ii

• II II


II
I~~I~

I
~.~.
,II,

Ii
~
,_

II1II • .. ·.~.:~'!I!I 1111:'- ::i: : r.: :-:-:-::
~? ~"::"':~ ;;:~!: :;~.. .
clrQo, ~I..lo. III ."_'

••:: ... ;::~~

,_.
~::
,~ •• I ...

.J

...... ~~I:

f!*~. ~,,_~ :",",_,.:. l~
...

--.'- ...'".

~~

.J

Na vyrobu sa blon sa pouzlvaju PVC folie s hrubkou 0,15 az 0,20 m m. Vzhladorn na to.fe sa stvorcove pl6Skyvtomto prfpade nahradzaju kruznicou vplsanou, celkovy objem pasty zodpoveda laserom vyrezava nej sablone s h ru bkou 0,12 - 0,15 m m. Praeovisko praeuje uz viae ako dva roky v oddelenfSMT vyroby, DPS osadene do pasty s vftanyrni sablonarni su na urovni profeslonalnej vyroby, Minirnalne obmedzenia ako su rninirnalne pouzitelne prieme ryvrtakov, a lebo maxima Iny rozme r sablony su bohato vyvazene rychlostouvyroby a presnosfou sablonza rninirnalnu eenu. Ing. Jan Hresko

www.techpark.sk

V oblasti mereni tesnosti soucasti je firma ATEQ svetove znamym Yjrobcem meridch pristroju tzv.leakdetektoru. Behem sveho pusobeni na trzich peti kentlnenta se setkava 5 ruznymi pozadavky zakazniku na mereni a detekd netesnestl, V reakd na tyto vyzvy byly vyvinuty leakdetektory zalozene na ruznych principech.

ATEQ- novinky V mereni tesnosti
Na trhu leakdetektoru je ATEQ zastoupen tesnost soucastl pomotlaku vzduchu merenf zvon, z ktereho je i'fzene odsavan vzduch pak tlaku testu. Pokud ano, pHstroj otevie ventil a zaha]! odsavanf vzduchu je spolecne V pi'fpade netesnosti vyhodnotf vyssf sad ja k pHstroji meHdmi d pjesneho i pHstroji pres senzor, ktery detekuje srnes, kterou je na plnena, toru pod zvonem. vodfku. vodfku koncentrace centrace netesnosti, mu zvonu.Je zvonu soucasti, mohlo navrhu objem prutoku vzduchu (ATEQ D, ATEQ G, ATEQ plastovych soucastf nabfzf (lONIQ). na mei'enf izolacnfch MF). Pro merenf schopny v pi'fstroji ppm. Jsou pi'ftom nostvodfnetesna, pron ika do prosnarusta konnarustu ze zvonu. odsava na vodfku na merenf poklesu ku. Pokud je mei'ena soucast

uvniti soucasti (pilstroje rady ATEQ F), tak
postavenyrni na principu

i srnes proni kaj fd do zvonu. Jestlize pHstroj koncentraci nezje stanoveny u testu a pi'fstroj mimo merenf. pi'fstroj obsahujlcf pneurnaticke tesne konci dobytestu, jicf nym nfm Analogicky limitem so ucastl limit kvasoucasti je

Zde postupne Rychlost

v case zavisl na velikosti plnid srnesl a objeefm mensije roste hladina Aby vlastnf objem vodfku merenf pri v testovane

lity, je soucast deklarovana mei'ena vyhovujfd. avycistenfrn koncentrace

jako nevyhovupod stanovejako vyprazdnemei'enf

koncentraci zfejrne.ze

vodfku

a cfrn vetSf je netesnost tfm rychleji okruhu. velmi

ji vyhodnotf prostor

Cyklus je ukoncen senzorutak,aby

v testovadm

byt

rychle, je tedy tfeba aplikace optimalizovat

byl pi'fstroj pli-

konkretnl a tvar zvonu.

praven kdalslmu

Soucasne je nezbytne senzor zrneny 0-100 aby konco nejmensl majf rozsah cltlive, zrneny

ATEQ H520 je kompaktnf

pouzft pokud koncentrace ppm. Senzory

rnozno co nejcitllvejsf vod fku. Senzory

vsechny

potiebne

a rneficf

zaznamenat ATEQ H520 tedy rychle vodfku

prvky nezbytne byly popsany provadf tovad

k zajiSte nl pi ne a utomaticmerenf, takjak naproqrarnovany f pi'fstroje se vYse, jsou

firma resenf zalozene

pouzlva ne 5 % +/- 1

keho rnefenf.Jednotllvefaze v pi'fstroji. Vlastn f proqrarnovan pres navlqacnl program obsahuje

vlastnostltestovanesoucasti

mei'f s pfesnostl dostatecne rozpoznaly v merenem

Merenitesnosti
V lofiskern prezentova velmi n

pomoci detekce vodiku
veletrhu ATEQ detekovat pre nosny pi'fstroj

klavesy, Kazdy tesjak casove parallmitu kvality. Aby do rozhras limitnf

roce byl na brnenskern schopen

dostatecne centrace ce vodfku

okruhu.

metry zkousky, tak i mezn f limity testovadho tlaku a vakua veetne pi'fstroj mohl bytjednoduse cele technoloqicke funkce dodat pi'fstroje je kalibrovane projekty nfm pro rfzenf externfm netesnosti rnozne inteqrovany

H6000. Tento pi'fstrojje male koncentrace

Pi'fstroj mei'f 0 nekolik radu nizsf koncentrav porovnanl s 5 % koncentrad pro testokonkretni slozitejsf. cykprincip, vodfku ve smesi, ktera je pouzita

vodfku. Testovana

soucast se pfi testu napl nf kornerc ne bezne dostupnou srnesl 4,5 az 5 % vodfku v dusfku. Rue n f so nd ou je m oz ne kont rol ovat kriticka m fsta na testova nern d fie. Ta m, kde je netesnost, dou, ktera mosfeie, rnozne limitu prlpadne srnes unika do atrnosfery meH koncentraci podle vodfku a sonv at-

linky,je vybaven a simulaci spolu netesnosti prokazujf, dllu

vanl, Toto je vsak jenorn
tech nicke Jednotlive i'ese nf je

PLC. Pro kontrolu s pifstrojern s definovaze testery

ponekud

faze celeho autornatickeho na grafu.

lujsouznazorneny

nyrn prutokern. Prvnf pilotnf na bazi detekce vodfku mohou na trh u pledstavovat zajimave
1\

je rnozne mfsto nalezt, PHstroj je kalibrovat kvality. m fsto pozadovaneho operator, a oznacl '\._'_1 z provozu H6000 linky,
D~t~:~::::E- Linikl.l I t'

Merenf narnelene

provadl hodnoty

a cenove efektlvnf vzduchem

Iesenf

ktery sleduje Na zaklade ktere budeme skern veletrhu.

tam, kde he llove testery jsou pi'fliS nakladne a presne, ale detekce
'i:

uniku,

jiz narazf na letosnfrn

zkusenostl

bylo vyvi nuto resenf pro a utornaticke letos prezentovat Princip pi'fstroje

~

na svoje limity. 5 detailya mentem

celyrn naslm sorti-

('J:.'!'IIlMpr85r1o;:!r:1

na brnenH520 je na Nejdi'fveje tsstovana

1m ,~

Vas radi obeznarnfrne

,"

N
cast vyvakuovana Na testova na sou cast izopumpy a pi'fstroj mei'f konci faze VAKUUMje lovana od vakuove

MSVv Brne v pifzern f pavi Ion u C, sta nek 34. Text: FrantiSek Bahensky

obrazku.

narust tlaku. Behem teto faze jsou detekova ny hrube netesnosti, vf, automaticky Soucast je zda pak je Pokud soucastvyhodalsf sekvence. srnesl vodfku je spustena naplnena dosazeno

ATEa
www.ateq.cz
23

ATEQ,.Mezirka 775/1, Brno TeL/fax: +420 549 210 419

Testovana soucast ]e naplnena smesl vodlku a dusfku a je umlstena pod testovad

a dusfku ana konci faze PLNENI pHstroj kontroluje, piedepsaneho

www.techpark.sk

Zac.iatky ... Cely prfbeh zacaI v roku 2005. Vtedy hfstka nadsencov prijala vyzvu Norskej spolocnosti Eltekfinerqyzalozlt svojuvyrobnu prevadzku na Siovensku. Nikto este ani netusil, ze sa zaklada vyrobny zavod, ktory dnes vyraba najviac vyrobkov nadna rodnej spolocnosti na svete. Z prenajatych priestorov v Liptovskom Hradku sa postupne rozsirovala vyroba do kompletne rekonstruovanej vyrobnej haly, kde sa uz spornlnana "h fstka nadsencov" postupne rozrastla k stovke za mestna ncov. Nasledova la

Prec.opravenaSlovensku

... ?

1§]

(,,",,'\)~t3)p)f®~1i~7@~fp l~$~~@filO1~( d ~1.'W~' ifi~@lo'l~ i'n@~~~!m;7@~~ ::(_@B

pre miestnych ludf, Ones to je az 400 pracovnych miest prevazne pre kvaliflkovanu pracovnu silu. Ones ... Dnesna firma EltekValere, s. r. o. zabezpecuje pre druheho najvacsieho vyrobcu na svete: - narocnu variabilnu a flexibilnu vyrobu napajaclch zd rojov pre tele komu ni kacie

~:rIDq:@I)1cri1~~ ~~~))L!'jJ
Rozhod nutie Norovvlozltinvestfcle adoveru do Slovakov sa ukazalo strategicky vyhodnyrn krokom. Rydzo slovensky ma nazrnent, ktory postu pne budova I, vychovaval a formoval jadro kolektfvu zamestnancov zostal dodnes bez nasadeneho reprezentanta z Norska. Oovodom

- vyvo] a navrh speclflckych zakaznlckych
napajaclchzdrojov - opravy modulov po urovne suctastok pre celu EMEAoblasf - nakup a skladovanie rnaterialu a komponentov - prfjem, planovanie a realizaciu objednavokzakaznfkov a poboclekz celej EMEA - skladovanie a logistiku hotovych vyrobkovdo celeho sveta Ookazom schopnostf zamestnancov je zdvojnasobenie objemu vyroby za posledne dva roky a v sucasnosti prve miesto medzi vyrobnyrnl zavodrnl EltekValere na ce 10msvete. Spic.kove vyrobky svetovej urovne ... Nad narodna spolocnost EltekValere, je v sucasnostl techno loqlckym Ifdrom v oblasti tech niky premeny e nergie svysokou ucinnosfou. Spolocnost vcas pochopila dolezitost ochrany zivotneho prostredia prostrednfctvom uspor energie a znizovania vypustaneho CO, do ovzdusla. UZ v roku 2008 zacala dodavat na trh usmernovacle moduly radu HE (High Efficiency) s uclnnostou konverzie viae ako 96 %. Kazdym poufltlrn takeho zariadenia saznizuju straty prernenene na teplo 0 50 % oproti poslednej qeneracll usrnernovacfch modulov. Ones sa vo firme EltekValere,s. r.o. vyra baju tieto rnoderne modulyv drvivej vacsine vyra banych a navrhova nych napajacfch zdrojov. Prave preto je ich uz na celom

"rekultivacia" kukuricneho pola na obrovsky areal na zelenej luke s planrni skladovania a dlstrlbucie do celeho sveta. 00 budovy sa neskor premiestnHa aj vyroba dalse] norskej spolocnosti NERANetworks ..

bola spola hllvost, doslednost a kvalifikovanosf slovenskej pracovnej slly na Liptove. Hlavnou hnacou silou bola snaha vytvorif stabilnu, modernu a perspektfvnu prevadzku a samozrejme pracovne prflezltosti

24

www.techpark.sk

svete v prevadzke Cfm si firma vtelekom

a.l 300 000 kusov,

ceny, ale aj tlakom

na znizovanie Tentotlaksa

prepre-

maze priplsaf

svetove prvenstvo

absolutne v usporach energie

vadzkovych
zivotneho

nakladov
prostredia. .liadaju

a zatazenie
trhu, kde

un ikaciach.

javuje aj telekomunikacnorn

zakaznki

coraz

rnodernejsie
a lacradu

Niktonieje doma prorokom
Prflis vysoke tempo rile sa na vyrobu dodnes je rozvoja a zamerato, .le este s. r. o. viacej sp6sobili

zariadenia

5 rnensou

spotrebou
5

nejsou udrzbou,

Napajacie
Flatpack2 - elektricku - elektricku denie

zdroje

modulmi

EltekValere,

HE usetria:
energiu energiu (znfzenfrn stratovej potrebnu na chla-

znarna vo svete ako doma. Slovenske

enerqle o so %)

- naklady na opravy (ni.lsia tepelna zafa.l suclastok)

- prenajlmany

priestor

- naklady na odhlucnenie (v}irazne znl.lena h lucnost pocas prevadzky)

Solar,vietor, hybrid
Vyuzitle technol6gie

HE v rnodernych
pane-

technoloqlach

vyrobyenerqie:

- Menice energie fotovoltickych lov na stabilne jednosrnerne FlatpackSolar - Menice

napatie

HE s ucinnostou

> 96%
na

energie z veternej

turbfny

stabilnejednosrnerne napatie - Menice energie fotovoltickych panelov na sietove striedave napatle stringinvertoryTheiaHE-t - Kornpletne solarno hybridne a meranfm alebo systerny zariavstava-

napajania telekomunlkacnych
denf 5 riadenfm ne do vnutornych

vonkajsfch

skrfri, Spolocnosf
u.l niekolko

EltekValere s.r.o. rea lizova la

napaiackh systernov z obnovitefnych zdrojov pre tele komu nikacie.Su vhodne aj na napajanie rnensfch

su krom nych
denf.

a lebo

fire

mnych

za ria-

Doterajsie skusenosti

potvrdzuju, .le aj

v nasich zernepisnych
realizacia napajania
zd rojove nergie. firmy

sfrkac h je rnozna
z obnovitelnych

sa velrni tazko orientuju
na dornacorn uspechy

na novektory sa

ho vyrobcu

trhu,

Teehnol6gia janie vodnej nabfjacf

Nabijackyelektromobilov HE je vyuzltelna
baterif modul elektromobilov
5

aj na nabfz roz-

vyraba

a dodava

svetoznarnu

znacku,
roku.

Prve vyznamne

v predaji

siete. EltekValere napatla

zaCfnaj u prejavovaf

azvtornto

rna vyvlnuty vykonorn 3 kW pre
akumulatorove] elektrosa vykomodulov

viae rozsahov

Napajacie zdroje pre telekomunikade od 5 do 5000 A a viae
napajaclch zariadenf Eltek Valerepre telekornunikacne a datove
Rozsah zariadenia jevyrobkarni pokrytyv sirokom rozsahu od 250 W a.l po stovky a.l

baterie
mobilov. dosahuje nu.

sucasne
zvysenie

vyrabanych
nabfjaeieho

Kombinaclou moduly

Nabfjacie

sa dodavaju

v modeloeh

IP20 a Ip67.

tisfce kW.
Vyrabaju larneho sa kornpletne typu rlesenia moduale aj a vonna zabudovanie, pre vnutorne

Buduenost'
Firma Eltek Valere, s. r. 0 v Liptovskom Hradku vyrastla nielen na vyznamneho trhu prace, ale aj vyrobku me na Siovenska. Na kazdeho zavode je uvedeText: Tibor Fuzik, EltekValere, s. r. o. hraca na liptovskom na slritela dobreho vyrobnorn vyrobeneho ne"Made setrenie ene rgie od6ne usta Iym rastom stftku v tomto in Slovakia':

predi nsta Iova ne fun kcne skri ne (ka binety) v prevedenf kajsle prostredie.

Setrime energiu
V dnesnej dobeje vod ne ne nie len

www.techpark.sk

25

Historicky byly plastove radialni ventilatory vyvinuty a jejich seriova vyroba byla zahajena v SO-tjch letech minuleho stoleti ve spolecnosti Technoplast (hropyne. Vte dobe 510 0 monopolniho vyrobce plastovych foli! a desek, pro ktere hledal uplatneni.

Ventilatory si ryehle nasty sve misto v prumyslovych provozeeh nejruznejsfch oboru pod oznacenlrn, N" (Njako novodur). Poeca 10 letec h byla jejich vyroba plesun uta do nedaleke KromeHze, do spolecnosti PLASTIKAv.d., ktera se zabyvala zpracovanirn plastovych dese k a vyrobou vzd uchotechnickeho potrubf. Ventilatory prosly nekolika konstrukcnlrni upravarni a take se rozs ifila jejich vyrobnl Iada Nove oznacenl tvofila pfsmena , NV" a troj rnfstne Cislo udavajki prumer obezneho kola. Dale pak u nekterych typu jeSte symbol M nebo Voznacujlcf Male provedenf (sestip610ve elektromotory) a Velke (ctyrp610ve elektromotory). Ventilatory se vyrabely 0 velikosteeh 160 M a V, 250 M a V, 315M aV,400M aV,500MaVa 630MaV.

sivnfeh medii byly z plastu - Pvc. Pouzit}i material mel a rna velmi dobrou ehemickou odolnost, pozdeji byl stabilizovan take proti pusobenf Uvzalenl, Kombinace uvedeneho rnela zasadn fvliv na zivotnost a spolehlivost v provozech. Nebylo vyjim kou, ze ve nti latery v narocnych prostiedfch pracovaly a dodnes pracujfi nekollk desetiletf. Zasad nf zlom nasta Iv unoru 201 0, kdy vyrobu ventilatoru (firmu PLASTIKASV) postihl nicivy pozar, ktery znicil vetSinu forem a zasadne poskodil vyrobni zaHzenf. Pote doslo k nekoli karneslcnf prodleve a zvazovan f,zda bude vyroba obnovena ci nikoliv. V lete roku 2010 vyrobu odkou pi la spolecnost FORT-PLASTY, . r. o. z Kromei'fZe, ktera s patiila po dlouhe roky kjednfm z nejvetsfch

Spolecnost FORT-PLASTY s.r.o. si stanovila za en do roku opet uvest na trh ventilatory vestne splnenl vsech legislativnfeh pozadavku, ktere jsou na vyrobky kladeny. Stanoveny ukol nebyl jednoduchy, protoze vetsinu forem bylo tleba vyrobit znovu. Jednoucelove stroje prosly kompletnf generalnf opravou azbyvajkl musely byt nove poHzeny. Postupne doslo take k mnoha konstrukcnlrn a zlepsenfrn. Mezi nejvyznarnnejsi a nejvyraznejsf patH: - zvyseni vYkonu vsech typu ventilatoru, - zvyseni ucinnosti vsech typu venti latoru,

zrnenarn

Konstrukcne bylyventllatorysestavenyz nekolika zakladnlch dflu; plastovych obeznych kol v levotoclvern nebo pravotocivern provedeni osazenyc h na pflrno na hrfde Iielektromotoru plastovych spiralnfch sklfnlvcetne sadho ustl oehran proti streplnarn (pouze u typu NV400,500 a 630) tlumfdch vlozekna sanl avytlaku elektrornotoru v 6 nebo 4 polovern provedeni ocslovych stolkek ramu pruzneho ulozeni izolatoru chven f Ventilatory byly konstruovany tak, aby vsechny casti vystavene pusobeni agre26

odberatelu techto ventllatoru a rozhodla se ji obnovit a inovovat. Pro rozlisenl puvodnkh a novych verrtilatoru doslo ke zrnene v oznacenl z puvodnkh "NV xxx M/V" na nove "FORT NVN xxx MN': Typ vEmtiliitoru
NVN 250M NVN 250V NVN 315M NVN 315V NVN400M NVN 400V NVN 500 NVN 630M NVN 630V

novY typ NVN 630 V rozsfi'il puvodnf vyrobnf radu. Ventilator dosahuje vykonu az 25000 m'/hod pri p", 1 650 Pa. nove konstrukcni reseni spiralnich ski'ini - nyni jsou pouzfvany silnejsi materlaly, spojenf volut s cely skilnl je kornpaktnejsl, sHine jsou svafovany oboustrannymi svary s vyssf pevnostf. Uvedenymi u prava mi doslo kzvysenf eelkove tesnosti, tu hosti a robustnosti skrfnf. obezna kola majf stejny prurner unasecfho naboje jako puvodnf, po urcitych upravach se dajf osadit do puvodnkh ventilatoru, chveni u temer vsech typu ventllatoru je lOx nizsi nez uvadi a povoluje norma. OtaCkyn [min-11
850 1395 910 1420 940 1455 950 965 965

Typ@l@ktromotoru
1 LA 7070-6AA 1 LA 7080-4AA 1 LA 7083-6AA 1 LA 9096-4KA 1 LA 9113-6KA 1 LA 9130-4KA 10 10 10 10 10 60

Pfikon Pi [kWI
0,25 0,55 0,55 1,5 2,2 5,5 5,5 15 18,5

Poc@t p61u [ -I
6 4 6 4 6 4 6 6 6

Hmntnnst
44 46 55 60 119 114 122 415 440

[ kg I

1 LA 91 34-6KA 60 1 LG 6186-6AA 16BG 188-6AA 60 60

www.techpark.sk

IE2 jsou jii standardne do vsech typu ventilatoru die pozadavku srnernice ErP (pledepsane min. ucinnosti elektrornotoru 0 plfkonu 0,75 kWa vyssQ. nerezova ochrana proti sti'epinarn nahradila puvodnf oceTyp lovou, ktera casto pod leha la ventiliitoru korozi. pHslusenstvf Ize die pranf zakaznlka dale rozsfi'it 0 odNVN 250M vod kondenzatu, cistfd/revizNVN 250V nf otvor, kryt elektromotoru, NVN 315M pffpadne instalovat vkeotackovy elektromotor nebo elekNVN 315V tromotor 5 dalslrn pfislusenNVN400M stvfm (termistory ve vinutf, NVN400V NVN 500 te rmokonta kty, atd.). NVN 630M ocelove stolieky budou konNVN 630V strukene upravovany ta k, aby doslo ke snfienf jejich hmotnostf pf zachovanl tuhostf a celkove klidneho chovan lventilatoru. Po v)!robe ovefovacl se rie byly vsech ny ventilatory prornejeny ve speclalizovane zkusebne vzduchotech niky a nasled ne byly certltlkovanyvevyzkurnnern ustavu pozemnfch staveb v Praze 10 - Hostiva i'i.
montovany

elektromotory

Vsechny uvedenezmeny se podafilo zrealizovat, aniz bydoslo ke zmene celkovjch nebo pripojovacfch rozmeru ventilatoru. Pro odberatele je podstatne take to, ze
Parametryventiliitoru Objem vzduchu [m'Jhod]
1585 1940 2735 3995 7165 8460 11950 18300 25500

i novyrn verrtilatorurn, pi'icemi dochazl k doprodeji puvodnkh kol, ktera budou nahrazena s vykonnejsfrni parametry.
Parametryventiliitoru Objem vzduchu [m'/hod]
1225 1480 2270 3060 4500 5940 8390 15260 17930

postupne

obeznych
novyrnl -

pri maximiilnim vjk:onu Ucinnost soustroji
[%] 18 37 36 48 26 53 50 58 57

v bode nejvySsi uCinnosti Ucinnost soustroji
[%] 30 39 41 51 54 60 57 60 65

Celkovj tlakDpcv [Pal
115 430 335 825 355 1440 990 1730 1830

AkustickY vjk:on zdroje do vj1:1aku Lw. [dB]
80,6 82,1 80,8 90,9 89,5 96,7 93,2 97,7 101,2

Celkovj tlek Dp., [Pal
200 455 380 845 660 1460 1000 1675 1840

AkustickY vjk:on zdroje do vj1:laku Lw. [dB]
70,7 78,6 76,8 85,9 83,4 90,5 87,9 95,5 97,8

i pres celkove zvysenf uzitnych vlastnostf se prozatfm dai'f zachovat puvodnf ceny z roku 2009. Prestoze za poslednf dva roky doslo k nekolika zdrazenfm cen plastovych desek, zvjsenf cen elektromotoru souvisejfcfch se zmenou provedenf z IEl na IE2, cen energif, atd. Standardne rna dnes spolecnost FORTPLASTY s.r.o. pro sve zakaznlkyskladern kompletn f ventilatory ve vsech rozrnerovych Iadach v levotocivem i pravotocivern provedenf. Dale pak nahradnf dfly k puvodnirn

V soucasne dobe fi rma pf pravuje nove propagac nf a tech nicke rnaterialy, ktere pfispejf
k lepsf a kornfortnejsf praci uzivatelu.

Ke vsem typum ventilatoru Ize dolozit vYkonnostnf charakteristiky, (ieinnosti, hodnoty akustickeho tlaku a vYkonu do okolf, sanf a vjtlaku, hodnoty vibracf v jednotlivjch pracovnfch bodech.

Nazev elanku" Grandi6znf navrat ventilatoru NVN na trh " snad nenf prehn any nebo vychloubaeny. Ventilatory se skuteene vratily a to v lepsfm, vjkonnejsfm a kvalitnejsfm provedenf nez tomu by-valodHve. Autor: Ing. Mlroslav Silny ml. technicky reditel spolecnosti FORT-PLASTY, s. r. o.

•••••••
FORT -PLASTY s.r.o.

•• ••••••••••••
tel.: +420575755711,573336777 mob.: +42060.5 298703 fax: +420575 755 750, 573 345 284
obchod@fort-plasty.cz

Hulinska 2193/2a 767 01 Kromerii

www.techpark.sk

27

Scaqlla.zalozena
cem 70-tych lucnf system Jako vyrobce

v roku 1939, vyvinula na manipulaci

kon-

a vykonnejsf na Scaglia

servls, byla v roce 2004 zalozeINDEVA SpA. Dnes se firma a se spolecnost na trhu a za

Urnozriu]f

manipulovat

se zatezf az 310 kg,

letvyvazovac manipulacnkh

LlFTRONIC, revose zatezemi. zaHzenf byla

povazuje za vedoucf tech noloqickeho vyroby zai'fzenf. nachazf

ktera se uchopf mimo sveho teziste. Vsechny vyvazovacl serie PN mohou byt,
podle smernlc pouzitf s odstupnovanlrn EU 94/9 a 1999/92 dodany ohrozenern pod Ie nore m ATEX. na v prosti'edf vybuchern

Ifdra v oblasti konstrukce

spolecnost

jednfrn

z prvnfch

podniku, ktere

prurnyslovych

byly ce rtltikovany

pod Ie ISO 9001 :2000. Aby

Centralni
v meste

manlpulacnlch vyrobnl stfedisko
vzdalenern

Brembilla,

50 km od Mi la na.

Sioupove, stropni, kolejn icove ... Balancery se vyrabe]] v sloupovern, stropnfrn, kolejnicovern zaHzenf provedenf. Je rnozne je

Inteligentni
Firma

manipulace

vyrabi manipulacnf

nazyvane
nebo

ukotvit uchopit

na pojfzd

nych

jerabech

ne bo na zdvise muze nebo ak ani

take Intelligent

Devices for Handling

hacfch vozfcfch

Liftruck.

Bremeno podle

jednoduse

INDEVA. Krome pneumatickych i na elektron icbyla

ma n ipulatoru se specializuje ky ovlada ne za i'fzen f. Pri elektronickych bezna pneurnaticka modernf Tfm se eliminujf urnoznujf

maqnetickyrn, vakuovyrn nastrojern,
uplne spokojenosti Jedno africke

mechanick)lm

potjeb

za kaznfka.

manipulatorech technologie

pi'fslovf Hka, ze "nemame

nahrazena technologif. Tyto zai'fzen f pohyby roz-

poneti, jake je tezke
n ez dv ih a m e ... ". pracovnfci, desftky firma. Operator hmotnostf dotknutfm let se tomu Jsme

brerneno,
a p ou to

ktere my
h l avn e a i nase svoje s

mikroprocesorovou

Ch

nektera omezenf a dosahuje rychle a pfesne

ktei'f manipulujf pfiprave ni

s bjernenern vyuzft

se vyssfho stupne efektivnosti. plynule,

snazf rozurnet

blernene a disponujf poznavanlrnzateze. Ivnebezpecnem
Manlpulacnf se dale pod porova I rust podniku a aby se pneumaticky. balancery

plnoa utornatickyrn

zkusenosti

kvasernu
m uze az

prospechu
zdvihnout

bierneno
je dno duchyrn rukoveti nebo

320

kg

prostfedf
Jsou to spolehlive, vertlkalnlrn robustnf ramenem.

se servo-ovladacl smerern,

za i'fzen f serie PN jsou ovlada na s pevnym

zateze sarnotne pozadovanyrn vazilojen

a piern fstitji Ie hkyrn tla kem jakoby

bierneno

zakaznfkurn 28

nabldljeste

kvalitnejslvyrobek

nekollk qramu,

www.techpark.sk

PrimiSfme Vam vyjadrenf alespon dvou klientu, kteH si na zaklade svych zkusenostf v dubnu 2008 objednali dalsf techniku:
Jirma Hancieke ielezcirny a perovny,a.s., {:fen skupiny Moravia Steel Tfinee, vyrcibf za tepla tvcifea vinute pruiiny pro evropske ncikladnf automobily vinute pruiiny 320 kg. Pro manipulaci a pro ielezniin! vagonyCi lokomolisty pruiin do firmy na dosahujf tyto vyrookyai 120 kg, jednotlive

ne listov«
vyrobnki,

tivy. Svymi hmotnostmi

ai 60 kg a sestavene listydo pruiinyai TOKA INDEVA, se kterjmi zaitzenl, elektroniekj manipulaee hodnuto lcitoru vteikem

s pruiinami

pracovisticn,

zaitzen! a linek a pro odklcidcinf vyrobku do palet se vyuifvajf majf Hancieke ielezcirny listy pruiin.

manipulcitoryod

a perovny jii nekolikaletou

zkusenost. Prvnf

ba Ian eer Liftronie EASY E 125 C byl za koupe n jii v roee 2006 ja ko podpora Bylo tfeba ovetit vhodnost nasazenf tohoto typu manipufirmy

s jednotlivjmi
3-smennem

inepfetriitem

provozu. Po prvnfm roee uspesneho nasazent bylo rozNabfdka typu a nosnostt tech to manipulcitoru uiitf iprovozu Hanciekjeh pruiinami ietezaren a peroven.

0 ncikupu dalsfeh tecbto

zattzent.

TOKA INDEVA v zcisade vyhovuje rozmanitemu Pfi sloiite manipulaei s jednotlivymi manipukitory usnadnena

listy ise sestavenymi

byly pro dva vybrane projek-

ty pouiity
vyrobnfm zleoiovana

ipneumaticke
opercitorum bezpeaiost

typove fady LlFTRONIC AIR, ktere se rovnei osvedCi/y. od firmy TaKA INDEVA, aby by/a bfemeny-pruiinami zaitzent a linek. a zciroven stcile s teikymi

Prubeinejsou

vybavovcina

i dalsf pracoviste manipulcitory
manipulaee

a oehrana zdravf opercitoru

vjrobnfeh

Ing. Petr Vanek; genercilnf feditel a pfedseda pfedstavenstva Hancieke ielezcirny a perovny, a. s.

S narastajueou bolo zvjsenie ne, zostavalo hmotnosf fovjtrn

vjrobou

sme v nase] spolocnosti

museli zacaf ridifvciiny

problem

a nfm

kapacity linky pre pogumovany ui len spravif potrebne

o eefo kord. Ako jeden z najvacsfeh prfnosov
z typu BS-60 na BS-80. Zadanie bolo [as-

sme videli, prejsf z cievok na ktoryeh je pneudr6t

kroky pre niro reafizciciu. Najva csf problem je eelkovci zdvihnuf a nasadif na oeev zcivislosti od

BS-80-ky. Oproti p6vodnej je to ncirast 0 em 1OO%,Ciie cievka mci necelyci: 50kg z Indevy. Pretoie cievkytreba dostavu pregumovanie nosicovl ai do vysky 2 m a najednu jepotrebnyeh

a toto ui je uloha pre manipulcitor typu kordu nahodifviae

ako 1000 takychto

Kedie

mcime dve taketo devocnice,

za do vciii Ii sme si aj dva totoine

manipulcitory,

ktore ncim vyrazne ufahCili prcicu. A preto ktorf sa na tomto projekte podiefali. Luboslav Stefcinik, Teehnieky servis, Continental Matador Rubber,s.r.o.

touto eestou by som sa eheel poaakovafvsetkjm,

Mrave( je nelinavnya intelegentny pra(ovnlk, dokdie zdvihnUf a rahko prenaSo( naklady, ktort sli overa viiBie ako on. Totoanalagia predstavuje poslanie spololnostiScaglia INOEVA

IND[,/1
INTELLIGENT DEVICES FDR HANDLING

Navrhovanie a vjroba priemyselnych manipulatorov, ktore su kompaktne a predsa silne, [ednodudre a predsa inteligentne a pomahaju pracujucim ludem vyhnut'sa skodlivej namahe.

Zastupenie pre (esku republiku: Tomas KaSpar - TOKA Kirchstrasse49,881 38 Weissensberg Telefan: +4983898512 Mobil: +491714553650 Jii'f Stepanek - TOKA U tevaren 31, 10200 Praha 10 Telefon: +420 274818045 Mobil: +420 602 304 871 www.indevagroup.com

Zastupenie pre Siovensku republiku:
Ing. Pavol Galanek - TOKA Hapakova 7, 08006 Lubotice Mobil: +421 904408861 Marek Galanek - TOKA GeeR Mag 55/1492, 05311 Smiiany

Telefon: +421 534410712,
Mobil: +421 911 325580

info@cz.indevagroup.com,

info@sk.indevagroup.com,

www.indevagroup.com 29

EXTECH INSTRUMENTS Synonymum spickovej meracej techniky
Firma EXTECH Instruments so sidlom v ameickom WAlTHAMrzalozena v r. 1970r vyraba vysokokvalitne pristroje na meranie elektricych a neelektrickjch veliein. Vyrobny program firmy sa eleni do 24 kateg6riir prieom kazda z nich obsahuje viacero modelov odjednoduchychr az po vysoko sofistikovane.
V roku 2007 sa firma stala dcerskou nosfou spolocrad Prfstroj odpor, moclanku tibilnys meria

napatie,

prud /True RMS/,
pomocou hlavny terdisplej

s lubovolnym merom so

multimetrom zodpovedajucirn

alebo

teplo-

fy. FLlR, svetoveho

Ifdra v infracervznikol mera-

kapacitu

a teplotu

vstupom.

venej technike. dc h prfstrojov.

Zo spoluprace

K. Podsvieteny WINDOWS.

Model TP200 meria v rozsa hu -20 az +93 "C, model TP400 meria v rozsahu -20 az +232

vyni kaj ucich a casto nekonvencnych

s bargrafomje

5 miestny. Softver je kompa-

Priemyselny multimeter s IR teplomerom
Ex570 je presny, predzny prfstroj (0,06 %) s velkyrn podsviete5-miestnym ne bargrafu. Na meranie terrnoclanok

Kliest'ovy multi- met e r teplomerom
Ked'vsestranny vy multimeter, urcite potom

siR
kliestotak EX623!

nyrn L(D displejom
Meria teploty typu

vratanapasiMi Kana IR

Vynikajuci pomocnfk, ktory vyhovie takmer
vo

tie, prud, odpor aka pacitu.

vs etkom

, Meria

42275

striedavy i jednosmerny prud, napatie (True
RMS), odpor, ciu a sfrku Kapacitu frekvenimpulzov. meria Data na

"C.

bezkontaktne
teplomer zameriavanfm.

meranie

Zaznamnfkteplotya relatfvnej vlhkosti
Maly, ale unikatny je zaznarnnik 42275, ktory sluzi na auton6mne monitorovanie teploty a relatfvnej vlhkosti

s lase rovyrn IR teplo-

motorovych

mer je vel'mi vyhodny pri Ex570 mov, motorov, cast!. je vybaveny funkciami testerom HOLD,

kondenzatorov
fX623

a zaznarn v

rychle] lokalizacii prehriatych elektrickych systeresp. na kontrolu teploty telies a inych techno-

az do 40 000 uFoJe vybaveny Hold meranie modanky tepl6tT1 teplomer nabehoveho rov. Okrem toho tlacidlarni a Peak Hold

uzavretych priestoroch, napr. v prepravnych kontajneroch, skladoch, sklen fkoch, rnuzeac h, atd.
zaznarn hodinami 16000 meranf - 8 000 vlhkosf.Je casu a datualarmu, lirnitovana a 8 000 pre relatfvnu

potrubf,

vyhrevnych

prudu elektromotodva vstu py pre termeranie je tiez IR fm a bez-

Urnoznuje pre teplotu

loqickych
Multimeter

rna

diod a
PEAK,

typu

K, co urnoznuje zameriavan

vybaveny
medzf indikuje min/max. zhruba

realneho

priechodnosti, AVERAGE a stroj poskytuje

,T2 a T1 - T2. Zabudovany s laserovyrn prftomnosti

mu.lntervalzaznarnu prekrocenie

rnozno nastavifvroz-

parnatou na tri merania. Na prlvyrobca za ru ku tri roky.

1s az 2 hod, vratane Doba zaznarnuje 1 rok. Start

ktory
kvasa byf

dotykovy detektor
meracie nieteploty

striedavena mera-

nastavenej

hodnoty

ho napatia. K prfstroju

je mozne dokupit

Multimeter so zaznamnikom a bezdrotovym USBrozhranfm
Ex542 priemyse timeter s krytfm namnfk meranf je pr e sny lny (0,06 mul%)

klieste s terrnoclankarnl na potrubiach.

litou pouzitej Li baterie, ale predpoklada
zaznarnu alebo

maze

okarnzity,

Meracie klieSte TP200ITP400
Umoznuju bez-

pomocou prfstroja deniaje

oneskoreny, maqnetickeho
je dokovacia

spusteny pola. Sucasfou
zariamm.

stanica s rozhranfm

IP67. Ma

RS232 a software. Vaha kornpletneho 254 g, romery 124x95x51

z ab udovany
na

zaz9 999 1 az USB (433MPrenos

problernove term o c la n ko v e
meranie na bez teploty potrubiach

s nastavitel'-

nyrn intervalom

'Infracerveny teplomersalarmom
Model 42509je riadne prakticky, Iy, cenovo mimo-

255 s. Je vybaveny

6,35 az 38 mm,

bezdrotovyrn
rozhranfm Hz) 10 udajov metrov. do P(

s dosahom

p o uz it l a upevnovaclch pasikov, Klieste
m o c la n ko m

su osade ne terTP200 typu K a rnozno p o u z it

rychvyhodny, a preto znacne oblubeny v techn ickej praxi. Meria teplotu sahu Opt icky pomer v rozje - 20 az +510"(.

maze
po

byt v rezirne online Ex542
alebo v subore, ukoncenf meranf.

ic h

12:1, presnosf 1 %, roz-

30

www.techpark.sk

Wienie

0,1

Emisivitaje

%, doba odozvy 150 ms. nastavltelna vrozsahu 0,1-1.
spicPrfstroj teplote.

Videoskopy

EXTECH radu HDV600vznikii endoskopov a momen-

dalslrn vyvojorn

Funkcia MAX urnozfiuje zaznarnenat ky pri rychlo sa meniacej

talne predstavuju
ku vtejto Videoskop a monitora oblasti.

absolutnu

svetovu spie-

rna nastavltelny ala rm pri pre krocen f max. alebo min. teploty. Ta je indlkovana zmenou pozadia displeja z modrej na eervenu a navyse zvukovyrn znamenfm. Dvojity

pozostava z karnery.zakladne
sfarebnou obrazovkou s 7,5': 1m sluiia do bezurnoz6 mm je umiestneramene

Kamera s priemerom

na

na flexibilnom

dlzkou

laserovy zameriavacje BezdotykovY
_

samozrejmosIou.

a rnozno ju dialkovo osvetlenie 4 vykonne monitora drotovy nuje

natacafai

0 320". Na

snfrnaneho LED di6dy.

priestoru alebo

detektor
E'X~'1
_

napatla
~~ -_ .....

s IR

Prenos obrazu

_c ~__
_ __ {1Lo'~ ......

moze byf drotovy do okruhu sledovanie,

.1 •• )

30 m. Prfstroj

~l.

online

zhotovenie

ai

~ --~
DV40

'few

14600 fotografif
i/(:lPI'

r

~.ol~

I ..

rr"~" ~

na SD kartu, alebo vide-

-

-

teplomerom
DV40 detektor teplomerom 1:1, je pate ntova ny

bezdotykovy
na patia 50

striedaveho
-30

ai

ozaznarn vrata ne zvu koveho doprovodu, do dlzky 4 hodfn. Cez video vystup rnozno zariadenie prepojif s pocltacorn. Videoskopy HDV60 rnaju krytie IP67 a monltorje odolnyvod paduz vysky? m. Presny RLCmeter
Je u ree ny na meranie a triedenie pasfvnych nf rnozno

1 000 V, kornbinovany

s infracervenyrn v puzdrevel'teplomera vypfnanie pre vsetkych je 0,95.

ai +230"(,
0,1

kosti pera. Opticky pomer rozllsenle rna Prfstroj a upozornf technikova autornatlcke pom6ckou

"C, emisivita

suciaszadat

na slabu baterlu, Vaii len 42 9

tokRLC. Pri triedehornu a dolnu hranicuv abs. hod notach, alebo permin. meranf. s PC prostred-

a je idealnou

udrzbarov,

centua Ine. Prfstroj
registruje max. hodnotu
380193

a strednu

Kornunikacia sa deje

nfctvom
BR200/BR250

zbernice

RS232. V cene prfstroja s WINDOWS

je software,

kornpatibilny

95/98/NT/200/XP. na vizualne pre-

BR200/BR250-Endoskopy
Endoskopy hliadanie su zariadenia

tazko prfstupnych miest, napr. vnUtra dutfn a potrubf, objektov "za rohorn" atd. Pozostavaj u z kamery na flexibilnom ramene, zakladne a z displeja
TFT LCD 3,5'; s rozllsenfrn Displejje iitelhy doplnena osvetlenie modely 17mm,resp. ne sledovanie eivideozaznamu. Parnatovyrn mediornje SD karta 16 GB. 320x240 bodov.

Meracparametrovprostredia
Meria teplotu, tfvnu denie vlhkost, relapru-

vzduchu osvetleter-

a intenzitu

oddelitelnyod
v okruhu vykonnyrni

zakladne aje pouLED diodarni, priestoru. na Oba

nia. Navyse k nemu rnozno pripojit moela nok typu K. Je

10m od nej. Kamera je

sledovaneho

sa Ifsia len priemerom a zhotovovanie

karnery,
fotografif,

9mm. Prfstroj urnozfiuje onli-

vybave ny parn at a rn i MAX/MIN a DATA HOLD. Clslice tia na displeji sa a utomaticky podl'a

obrarez irnu je z 9 V

VideoskopyraduHDV600
45170

pouzitia. Napajany

baterie a vazi 160 g.

V clan ku su k vacsine len zak lad ne Podrobne parametre,

prfstrojov

uvedene udaje. listy

informatfvne kataloqove

Autorizovany

distriliutor:

a ma nua Iy rnozno najsf na:

www.extechinstruments.eu
HDV640W

www.mikrona.sk

www.mikrona.sk
31

Snaha setrit' energiou je v sucasnej do be trend, ktory sa celosvetovo spaja 5 najnovsimi technol6giami a smermi. Preto aj spolocnost' Mean Well, vyrobca a dodavatel'impulznych napajadch zdrojov, rozsiril svoju ponuku 0 napajacie zdroje serie HLG5 vysokou ucinnost'ou, elektrickou pevnost'ou a spolahlivost'ou.

Napajacie zdroje serle HLG

rlesenle pre LED osvetlenia v exterlerl
Napajacie zdroje s krytfm az IP67, ktore su uplne vodotesne, su dodava ne s PFC,ucinn fkomja lovej zlozky, co zabezpecuje vysoku ucinnosI az 95 %. Tieto zdroje su urcene na napajanie LEDosvetlenia a technol6gii vo vonkajsorn prostredf (napr. poulicne lampy, reklarnne napisy...), pracuju 5 konstantnyrn napatfrn a aj 5 konstantnyrn prudorn. V praxito zna rnena, ze pri zapn utf LEDosvetlenia zdroja nabieha v napatovorn rezime (CV - consta nt voltage). Po ustalenlvystupneho prudu zdroj prejde do prudoveho rezimu (CC- consta nt current), to zna rnena ze sa prud usta li na h ladi ne, ktora je potrebna na napajanie LED technol6gie. Nasledne sa zacne znizovat napatie pod la potre by LEDspotrebica. Tyrnto sposobom sa vyrazne predlzuje zlvotnost celej LED technol6gie. Napajacie zdroje serie HLG rnaju vysoku elektricku pevnosf az 3,75 kV(vstup-vystu p) aje rnozne ich dodavaf na poziada nie aj pre vyssie vstu pne napatie az do 305 V AC (na pro HLG-240H-12). Napajacie zdroje serie HLGje mozne dodavat aj 5 funkciou stmievania (na proHLG-80H-12B),ktoreje rnozne realizovaf riadiacim signalorn (PWM), riadiacim napatlrn (1 az 10 V DC) alebo zmenou od poru (10 kOhm az 100 kOhm). Tyrnto sp6sobom sa za bezpec f stmievanie v rozsahu 10 % az 100 % hodnoty vystupneho prudu zdroja. Zdroje serie HLG su dodavane v kovovych krabickach 5 pasfvnym chladenfm a ich pracovna teplota je od -40 "C do +70 "C. Pri teplote okolia nad +50"C dochadza k ubytku vykonu podia zatafovace] krivky. Napajacle zdroje HLGsu v sucasne] dobe dodava ne s vykonorn od 80W do 320W a v bl fzkej dobe pribud nu aj40Wa 60Wzdrojesoznacenfm HLG-40Ha HLG-60H. Napajacie zdroje s vykonorn 80 W rnaju oznacenle HLG-80H, ich vstupne napatiejev rozsahu 90 az 305 V ACalebo 127 az431 V DC. Vystu pne parametre zdrojov HLG-80H su 12 V 5 A pre typ HLG80H-12, 15V5 A pretyp HLG-80H-l 5,20V4A pretyp HLG-80H-20, 24 V3,4A pretyp HLG-80H-24, 30V2,7 A pretyp HLG-80H-30, 36V 2,3 A pre typ HLG-80H-36, 42 V 1,95 A pre typ HLG-80H-42, 48 V 1,7A pretyp HLG-80H-48a 54 Vl ,5 A pretyp HLG-80H-54. Dalsfmodelje HLG-l oo so vstupnym napatfrn 90az 264VACaiebo 127 az 370 V DC a HLG-l OOHso vstupnyrn napatfrn 90 az 305 V AC alebo 127 az 431 V DC. Napajacie zdroje HLG-l OO(H) dodavaju sa svystupnyrni napatlarnl 20V 4,8 A pretyp HLG-l00(H)-20, 24 V 4A pre typ HLG-l00(H)-24, 30 V 3,2 A pre typ HLG-l00(H)-30, 36 V 2,65 A pre typ HLG-l00(H)-36,42 V2,28 A pre typ HLG-l00(H)-42, 48 V2 A pretyp HLG-l 00(H)-48,54 V 1,77 A pretyp HLG-l 00(H)-54. Napajacie zdroje s oznacenlrn HLG-120 rnaju vstupne napatle 90az264 VAC alebo 127 aZ370VDC a napajacie zdroje HLG-120H majuvyssie vstupne napatle v rozsahu 90 az 305V AC alebo 127 az 431VDC. 32 Jed not live typy rnaju vystupne parametre: 12 V lOA pre typ HLG120(H)-12, 15 V 8 A pre typ HLG-120(H)-15, 20 V 6 A pre typ HLG120(H)-20, 24 V 5 A pre typ HLG-120(H)-24, 30 V 4 A pre typ HLG120(H)-30, 36 V 3,4 A pre typ HLG-120(H)-36, 42 V2,9 A pre typ HLG120(H)-42, 48 V 2,5 A pre typ HLG-120(H)-48, 54 V 2,3 A pre typ HLG120(H)-54. Oznaceriie HLG-150 a HLG-150H rnaju napajacie zdroje serie HLG s vykonorn 150W. Zdroje HLG-l SOrnaju vstupne napatie 90az 264 V

TAIWAN

FX(EUEHCf 2011

TAIWAN
AC ale bo 127 az 370 V DC a napajacie zdroje HLG-l SOHrnaju vyssie vstupne napatle v rozsahu 90 az 305V AC alebo 127 az431 V DC.Tieto napajacie zdroje sa dodavaju s vystupnyrnl napatlarn i 12 V 12,5 A pre typ HLG-l 50(H)-12, 15V 1OA pretyp HLG-l 50(H)-15,20V7,5 A pretyp HLG-l 50(H)-20, 24 V6,3 A pretyp HLG-l 50(H)-24,30V 5 A pretyp HLG150(H)-30, 36 V 4,2 A pre typ HLG-l 50(H)-36, 42 V 3,6 A pre typ HLG150(H)-42, 48 V 3,2 A pre typ HLG-l 50(H)-48, 54 V 2,8 A pre typ HLG150(H)-54. Napajacie zdroje serie HLG 5 vykonorn 185 W rnaju oznacenle HLG185 a su dodavane so vstupnyrn napatlrn 90 az264 VAC alebo 127 az 370 V DC. Zdroje s oznacenfrn HLG-185H su dodavane 5 vyssfrn vstupnyrn napatfrn 90 aZ305VAC alebo 127 az431 V DC.K dispozfcii su tieto vystupne parametre: 12 V 13 A pre typ HLG-185(H)-12, 15 V 11,5 A pre typ HLG-185(H)-15, 20 V 9,3 A pre typ HLG-185(H)-20, 24 V 7,8 A pre typ HLG-185(H)-24, 30 V 6,2 A pre typ HLG-185(H)-30, 36 V 5,2 A pre typ HLG-185(H)-36, 42 V 4,4 A pre typ HLG-185(H)-42,48 V 3,9A pretyp HLG-185(H)-48,54 V3,45 A pretyp HLG-185(H)-54.

www.techpark.sk

Naj predavanejslrn

modelom

zo serie H LGje zdroj H LG-240, ktory 127 az 370 V DC 90 az 305 V AC 12 V 16 20 V napatie

rna vstupne
a model

napatle

90 az 264 V AC alebo rna vyssie vstupne

HLG-240H

alebo 127 az431VDC. Model HLG-240{H) sa dodava s vystupnyrni A pre typ H LG-240{H)-12, 12 A pre typ H LG-240{H)-20, 30V8A pre typ HLG-240{H)-30, parametrami 15 V 15 A pre typ HLG-240{H)-15,

Mobilnr merier EMCkomora typu MMK
Spolecnost Telemeter Electronic nyni rozsiruje sve vyrobni portfolio do oblasti mobilnich mericich boxu. Box s oznacenim MMKIze pouzit pro mereni ve frekvencnim piismu 800 MHz az 5,8 GHz. Jednii se 0 mereni pro oblasti RFID,UMTSa WLAN.Tato merici komora je urcena predevsim pro uzivatele, kteri vyviji nebo vyriibi vlastni vyrobky v techto frekvencnich piismech.

24 V 10 A pre typ HLG-240{H)-24, 36 V 6,7 A pre typ HLG-240{H)-36,

42 V 5,72 A pre typ H LG-240{H)-42, 48 V 5 A pre typ HLG-240{H)48 a 54 V 4,45 A pre typ H LG-240{H)-54. Horuca novinka a sucasns najvykonnejsi zdroj s krytfm IP67 je s vys24 V zdroj HLG-320H. Jeho vstupne tupnyrni parametrami pre typ HLG-320H-15,

napatie je v rozsahu 90 az 305 V
HLG-320H sa dodavaju HLG-320H-12, 15V 19 A

AC alebo 127 az 431 V DC. Zdroje

12 V22 A pretyp

20 V 15 A pre typ HLG-320H-20,

13,34 A pre typ HLG-320H-24, 48V6,7 A pretyp Zdroje rnarn EN-61347-1, 1. Splna] u normy B, EN61000-3-2 imunity

30V 10,7 A pre typ HLG-320H-30, V5,95A prfsnym pretyp HLG-320H-54. nor-

36 V8,9 A pre typ H LG-320H-36, 42 V7,65 A pre typ HLG-320H-42, HLG-320H-48,54 EN61347-2-13,

serie HLG zodpovedaju

bezpecnostnyrn

EN60950-1, UL8750, UL60950EN61 000-3-3 a EMC

EMC emisif EN55015, EN55022 {CISPR22)Class Class C (nad 50% zataze), zdrojov EN61547, EN55024. zaruka 5 rokov. kvaExcellence Taiwan dokona 10s1' vyn ikajucu a cenou Taiwan bola zdroje

EN61 000-4-2,3,4,5,6,8,11,

Na seriu napajacfch

HLG je poskytovana

Pre vysoku spola h livost, technicku litu bola tato seria zdrojov 2011 a spolocnosf Mean Superior Brands 201 O. Na Siovensku m6Zete JDC, s. r. 0., prfpadne a www.meanwell.co. autorizovaneho Well

ocenena

ocenena

cenou

zakupif v spolocnosti strankach www.jdc.sk Taktiez ich najdete vystavene v expozfcii
tieto na jej web Mea n Well, firmy J DC, s. r. 0., v stan-

distributora

ktora sa kona v drioch 11. az 14. okt6bra 2011. Firma J DC, s.r.o. je na nasorn uzernijedlnyrn autorizovanyrn distributorom napajacich

ku cfslo 104 v hale 10 pocas vystavy ELOSYS v Trencine,

zd rojov

Mea n Well, a preto pon podmienky, podporu

uka

svoji m zakaznfkorn tie

najvy-

hodnejsie

pre predaj a dodavky

napaja-

dch zdrojov. V ponuke

najdete viae ako 4500 r6znych modelov napajackh zdrojov v r6znych prevedeniach a vykonoch (zdroje na DIN listu, open fra me, ada ptery, men ice na patia, LEDzdroje ...). Samozrejmos1'ou je, ze vsetky napajacie zdroje su ce rtifikovane a
rnaju vyda ne vyhlasenie na sklade spolocnosti ne prakticky okamzlte, 0 zhode CEoVacsina tova ru je dostupna Dodanie tova ru zvacsa rea lizuje kurierska d024 hodfn od objednania. rrmozstva V prfpade praspolocposkytuje J DC, s.r.o., cfrn su na pajacle zd roje dostupMerid box se sklada ze dvou hlavnfch castf: (merid komory a z pojlzdneho podstavce

s policf, kterou
Efektivnf

Ize vyuzft pro urnlstenl pro standardnftyp Vnitfnf prostor je absor-

spolocnost sdodanfm
videlnych

potlebne pilstrojove

techniky.

rozrnery

od be rov alebo vyssleho

jsou 1,0 m x 1,0 m x 1,6 m. Vnejsf rozrne ry vcetne spod nfho d flu jsou 2,0 m (vyska) x 1,93 m (sfi'ka) x 1,33 m (hloubka). stfneny a je vyplnen casti boxu. Uvnlti ne kolika vrstva mi specia Infch penovych cm x60cm) 0 prurneru

nest JDC, s.r.o. zakaznlcke ra baty a speclalne pod mienky priamo pre konkretnyrnodel a mnozstvo.Spolocnost.Iut..s. r.o.si svojim
indlvldualnyrn prfstupom buduje pozlclu stabilneho dodavatela

beru, Tento prostor je pifstupny pres okno{60
se nachazf otocny stul

v centralnl

napajackh zdrojov a znacka trh u napajaclch zdrojov.

Mean Well sa

stava

Ifdrom na

nasorn

50 cm a merid te mito rozhran f-

antena,
Pro extern f kom un ikaci je mericf komora vybavena mi: 2x konektor 2x konektory 1 x uzernnenl 1 x uzernnenl kdekoliv. merenf konstrukci uspofadanl merenf typu.N" FSMA (pro optiku) pro napajenf24 VDC rarnu Ize tento box pouzfvat prakticky a nakladneho k jednoduche boxu i vnitfnf stlneni mericfkomory stlnenlhlinfkoveho rozrnerurn externfch hlinfkovou 2x USB-konektor 1 x konektorXLR

Text: Juraj Klein

Dfky svyrn kompaktnfm Hlavnivyhodouje

uspora casove narocneho firem. Vzhledem kostru, velikost

prostiednktvfrn
Ize robustnf pllzpusobltvzdy

die pranf a potfeb frekvencemi

uzivatele. Za ucelem nad nebo pod danyrn

produktu

s pracovnfmi

rozsa hem Ize box upravit, a ta k nasledne rea lizovat merenf v rozsahu
ELOSYS2011 . Trenrln • Hala 10 . Stanek

c.l 04

1OMHzaz 24GHz(max). -red-

33

V souladu s trendem dnesni doby, kdy spotfeba energii a tim setrnost k zivotnimu prostredi je jednim z dUiezitych kriterii pri vjberu vhodne technologie, prichiizi Panasonic Electric Works (PEW), v ramd sveho globalni projektu Eco Ideas, s mnoha novinkami v oblasti mereni technologickjch velicin a jejich nasledneho zpracovani.

Merenl technologickjc V prumyslu a jejich nasledne zpracevani
Za kladem Jejich zpracovant zrneffrne eliminovat meren f jsou a pfesnost Pokud nepiesne, vstupn f senzory. ovlivnf

Programovatelne
PLC jako hlavnf

automaty
"mozek" automatickych

kvalita

cele dalsf
nebo

Dotykove operatorske kouai15"
Operatorske dotykove nfkem mezi strojem

panely s uhlopHc.pa ne Iy jsou prostfed-

neco nezmefime

chybu se narn nepodai'f n a s le d ny rn mei'fcfho

vyrobnlch linek Ize uzivatelsky programovat v prostl'edf FP Win Pro a hardwarove je zal'fzenf univerzalne rozsifitelne jak na vstupu senzori ky, ta k na av prave pro rnozne pfipojenl

a clovekern. Kvalita eelpresPanely kom uGT05 je 096

s e b e l e p s Im pi'fkladem

nfho panelu - jeho cltllvost, barevnost, je 0 kornfortu, s jakyrn se pracuje.

vypoctern.
laseroveho 30,50,85

pi'esneho

nost, velikost ci zpracovan f g rafiky rozhod uPanasonic s krytfm IP65 az IP67 se vyrobcu,

senzoru s rozliSenfm 0,5 rnikronu pro vzdalenosti digia 120 mm. Svyrni parametry,

vystupu pro ovladanl pohonu jednotlivych

je HL-G1, ktery je k dispozici

castl vyroby,

Velmi

zajirnava

prurnyslu

vyznacu]l

talnlm

displejem,

tierni dlqltalnlrnl

vystupy

poptava na vlastnost proqramovatelnych autornatu a dotykovych operatorskych
panelu autornatu skernu je rnoznost Ize pfipojit a tfm komunikace nekolika operatorffdit HMI s vfce PLC. Ai 32 proqrarnovatelnych

u vsech rnodelu rady GT i G N dobrou nikacf s PLC PEW i jinych prvn f3,5 palcovy pa nel barev. Pro aplikace, panel vetSfch a rozllsenfrn timent procesorem kde je nezbytny rozrneru,

s rozlisen fm

320x 240 bodu a moznostlzobrazovat-t

k jedinernu
ziskat

panelu

rnoznost

operatorsky

a kontrolovat ffdicfch cfch 50400 bezpeoiostni senzor untku kapaliny

chod i vzda lenych stroj u z jedumoznuje rozdelenl ci tvorbu

nabfzf PEW panely 7 az 15 palcu Jsou vybaveny RAM zvu-

noho mista. To zarovefi pravomocf

rady GN, ktere uhlopffckou optlrnalne doplnu]e.

zaloznfch ffdfpane-

az 1 024x 768 bodu stavajlcl sorAtom firmy Intel, pamstl

systernu

pro pi'fpad

vypadku, Zarovef
do i'fzenf mfstech automaty

lze, opacne, pfipojlt lu k jedlnernu vstupovat die potfeby. PEW rozsffll

az 32 dotykovych nictvfm

PLC a mft moznost

256 MB a standardns koveho vybaveny vystupu jsou

se dodava]l s operacpi'fstroje standardne 2x USB, i se

a dverna analoqovyrni
0-1 OV)je senzor vhodny love merenf nych pro s vysokou detekuje detekci pokracovat

vystupy
mfrou unik

(4-20 mA, opakovatelbezpeckapaliny, ci FZ-l 0 odstfnu.

prostfed

operatorskych

nfm systernern WINDOWSCE®6.0.Vedle rozhranfmi rozhranfm zobrazovat 2x Ethernet, RS485.

pro piesne prurnys-

panelu rozrnfstenych ina odlehlych programovatelne

nosti. Rada SQ pati'fcf do kategorie senzoru pjesnou DPH100 je vhodne Takto by pro merenftlaku bar evneho senzor.

lx RS232. Na pranf mohou seriovyrn mohou receptur "Data sleduje jednotky vavatcl

byt dodany

rady FP-l:, FPORa FP-X 0 bezpecnostnlfunkce podle nove normy DIN EN 62061. Tfm byl zachovan vysokou povely vech "online" programovacf uroven bezpecnosti
0

Vedle statkkyc h textu a 9 raflckych napi'. take udaje jako data z PLC, grafy trendu, apod. Velmi vyuzfvanou Dotykovy panel a uklada nadeflnovana logging':

sym bolu slozeni funkcf je prubezne

komfort moznost zai'fzenf

pod Ie zajistit SIL3 stafunkce

dynamicke

510

stale dal a pro kaz-

IEC61 131 -3 a navfc pfibyla (Safety Integrity

dou ulohu najft optirnalnl detekci konkretni veliciny.

Na stra ne vstupu jsou senzory pro merenf ci Jsou k dispozici unlku roku kapaliny dodavany
0 senzory

Level). PLC dostava vsech ny

a informace z centralnlho a vsechny

bezpecnostnkh

data z i'fdfcf

senzoryfotoe

lektricke, indu kc nl, meffc f,se nprutoku,

modulu

bezpecnosti takjak to PLC rychprogra-

(PLC) a uklada na SD kartu do soupouzfvat pro nejakou on line a pll kaci a sofistikovane se budou sledovat definovat a jakym systepres

zory merenf tlaku, Sunx, jsou od

bezpecnostnl

boru CSV. Pokud je tjeba data ihned zpracornuzerne v systernu pouzlt OPC server, ktery

atd. Senzory, dod nes zna me pod oznacenlrn letosnlho provedenf, pfesne rnefeni s logem pro velmi Panasonie.

jsou vykonavany norma pfedeplsu]e, Slrokou rady funkcniml movacf

zcela nezavlsle, uzavfrajf

At se [edna

skalu typu vlastnostmi parneti

vykonne

Ize programovat jake prornenne zpusobern

v miniaturnfm

laserove senzory vzdalenosti

FP2 a FP2SH, ktere

svyrni

vysokymi

Ci
auto-

a rnlrnoradnou

se budou pouzivat, je silnou strankou propojeny

detekci barvy -vsechny - Ize je pilpojit matu m (PLC) Panasonic.

majfjedno

spolecne

lostf zpracovanl

pf velke kapacite
uspokojf

Prave komunikace my, ktere jsou

k proqrarnovatelnym

i ty nejnarocnejsf

m u Panason ic, Po celern svete fu ng uj f systemezi sebou

pozadavky, www.techpark.sk

34

Ethernet TCPflP (Modbus, Panasonic MEWNET, Schraml), IEC60870-5-101, IEC60870-5-104, PROFI US DP (CPU as slaB ve), M-BUS, SEAB1F (master and slave), seriove protokoly, PROFI ETatd. N Panasonic MINAS AS - servopohony s integrovanou bezpec.nostnf funkcf Na strane vstupujsou senzory pro rnefenf ei detekci konkretnlvellciny, PLCrna na starosti rozhodovanl a pohony plnf pi'fkazy i'fdfcf logiky. Servopohony Panasonic serle Minas A5 jsou standardne vybaveny funkcf "Bezpecne zastavenf" (STO '" Safe Torque Off). Skutecnost, ze bezpecnostnl funkce jsou zacleneny do servopohonu, urnozriu]e po vzniku bezpecnostnlho incidentu (splnae nouzoveho zastavenf, bezpecnostni svetelne zavory, ochranne dveie atd.) jed nodussf a rychlejsf nabehnutf linky do normalnfho provozu. Servopohony Minas A5 najdou uplatneni v jakychkoliv projektech v souladu s CSN EN 61508, EN62061 a 15013849-1. 5 odezvou 2 kHz pam mezi nejrychlejsi pohony teto kategorie. Krome svych pokrocilych kontrolnfch funkcf je MINAS A5 vybaven architekturou LSI, ktera urnoznuje ultrarychly provoz systernu, Dfky l Ovpolovernu rotoru bylo dosazeno nlzkeho tocive ho momentu ave 1m stabiln f rych losti. i Dvaceti bitove ovladanf (1,04 milionu pulsu na jednu otacku) urnozfiuje rnlrnoiadne rychle a pfesne polohovan! a zajiSfuje plyn ulejs! provoz. Daleje rnozne vyuzft automaticke ei ruene nastavitel ne fi Itry pro eli minaci vibracf pi'i zastavenf stroje. 5 ohledem na zrnlnene vlastnosti a rychlou odezvujsou Minas A5 vhodna pro aplikace v siroke skale provozu s durazern na pi'esnost. Vykon servo rnotoru je v rozmezfod 50 do 5000 W. Efektivnf evidence pomodDataloggeru Datalogge r spolecnosti Panasonic Electric Works urnoznuje efektivne evidovat data slroke skaIy aplikacf jako je meren f spoti'eby elektricke energie (plynu, vody, pary, pohonnych hmot apod.), vzdalene sledovanf bezobsluznych provozu nebo monitorovan! stavu v)irobnflinky. Je mozno jej pfipojlt pi'es rozhrannf RS232fRS485, pi'es kornunlkacnl jednotku pi'fmo k proqrarnovatelnernu automatu (PLC)a zaroven Ize pouzftctyli paralelnfvstupy pro pi'ipojenf vodorneru, elektrorneru, plynorneru nebo napi, pocltadla rohllku, Data Ize pfenaset pomocfCompaq Flash kar-

ty; v ramci sfte existuje moznost je zasflat emailem nebo k nim pi'istupovat pi'es protokol FTP.Provzdalene pi'ipojenfje mozno pouzft jednotku FPMode m-56k. Data jsou pi'ehledne ukladana do souboru CSV,coz velmi zjednodusuje [akekollv nasledne zpracovanf. Pro nastavenf celeho zai'fzenf nenf ti'eba zadny specialnf program a Ize jej nastavit wsbovym prohlfzecern pfipojeneho Pc. Eco power meter Zai'fzenf, kteryrn Ize prubezne bezdratove sledovat spoti'ebu a vytfzenost jednotlivych stroju (sekcf,haI)a nasledne, nazaklade techtozjistenych fa ktu, hledat usporna i'esenf.

usporne ho rezlmu. Energetic ka narocnost a vyrobnl zpracovatelske naklady se tak stanou snadno meritelne a tfm i transparentnejsf. Nove pi'fstroje Eco-Iady tfm ueinne podporujf hospodarne vyuzfvanl elektricke energie a pflspfvajl nepi'fmo i k menslmu zneCiStenfzivotnfho prostiedl emisemi CO,. UVvytvrzovimfnabazi LED V mnoha rozlicnych aplikacfch ja ko tfeba pli vyrobe rele, injekcnlch strlkacek, rnotoru, DVD,kdeje tteba UVzarenf kvytvrzovan! rozlienych substrata se uplatnf zai'fzenf Aicure UJ30, kde jako zdroj svetla je pouzita LED technologie. Oproti klasickyrn zai'fzenfm

Dotykove 1Spalcu

operatorske

panely az do

veukosti

WebDataloggerUnit sledovat a ordiivovat

- moznost

prubezne

mefene veliCiny

Inteligentnf pi'fstroj KW8M urnoznuje nejenom efektivnf sledovanl a i'fzenf ekonomicke spotlebyelektricke energie ruznych stroju a vyrobnlch zai'fzenf, dflen a provozu, ale soucasne poskytuje uzlvatell take dulezite udaje a informace pro zaklad n f diagnostiku rozvodne sfte, monitorovanl a rozbor poruch i planovanou udrzbu, Jedna se o inteligentnf e lektronlcky ele ktrorne r,ktery vedle pfesneho rnefen f spoti'e bovane ene rgie urnozf uje sledova nf a evidova n fskutecne doby provozu a poctu zapn utf zvoleneho spotlebice i merenf charakterlstlckych velicin rozvodne sfte, Dfky standardne vestavenemu seriovernu rozhranf RS485 MODBUS RTUse da kompaktnf pi'fstroj snadno propojit sjiz existujfcfmi provoznfmi a rneflcfrnl systerny. Rovnez ho Ize bez problernu pi'ipojit s vyuzttlrn programovacfho nastroje MEWTOCOL k proqrarnovatelnyrn automatum Panasonic i'ady FP.Z narneienych velicin ( u,i,[,cos'{J,P,S,Q, Wp,WS,WQ,t"",t"""n ) se dajf znarnenite odvodit opati'enf pro optima Inf hospodaien fse nergif, sledovan f poruchovosti a planovanf technicke udrzby, Nove pfidanou funkcf je inteqrovany konfiqurovatelny pulznlvystup, ktery pf dosazenf piedern definovane spotieby automaticky vysle signal. To urnoznuje napi'fklad prepnutf elektrlckych pohonu (eerpadel, rnkhacek aj.) v zavislosti na spotiebe do

s UV lampou se UJ30 vyznacuje plsdevsfrn nitsf spoti'ebou, bezudrzbovyrn provozem, rninirnalnfrn odpadnfm teplem vyzai'ujfcfm do okol f, krats fm easem vytvrzova nfd fky Iepsfrnu srnefovanl svetelneho paprsku a provozem bez dodatecneho chlazenf i pi'i nonstop nasazen f. Spol u sezpetnou vazbou kontroly teploty je qarantovana stabilita svetelneho paprsku (nastavitelna plynule az do 8000 mW/crn') s maxima Infodchylkou 2 %. Kzai'fzenf Ize pi'ipojit az4 h lavy s ruznou ve llkostf ei tva rem paprsku a Ize je pouzft pro sarnostatne aplikace nebo paprsky jednotlivych hlav vhodne kombinovat. Zlvotnost emitujfcfch hlav kde vystupn f paprsek m uze bYt pi'fmy nebo pod uhlern 90', je pf maximalnlrn vykonu 20tisfc hodin. PEWvoboru prumyslove automatizace nabfzlkornplexnffesen fkompone nty jedne znackyo Jejich optima Inf moznosti propojen f a komunikace vedou k uspote easu, a tfm i flnancnkh prostredku jak pli resenf celeho projektu na klk, tak pf dodatecne integraci dllclch funkcf do stavajlclho systernu, Ai se [edna 0 merenf ei plnou regulaciteploty, prutoku, tlaku atd. Ize vybrat prave to vhodne resenf z nepjeberne skaly jiz realizovanych projektu, Univerzalnf pouzitl jednotlivych komponent urnozfiuje najft resenf te merna jakoukolivulohu. Text: Ludek Bartak

Komp/exni sortiment vyrobku pro automatizaci

SUN£)
'. ". .
'.1.:)


tyka
senzoru,

Panasonic
bezpecnostnlch zavcr a laserovych popisovacu.

*)

Panasonic Electric Works Czech s.r.o. \
inl0·cz@eu.pewg,.panasonic.com www.panasonlc-electrlc-wo-ks.cz
Zmena
llaZIJU

sunx na Pai"Jasonic se

www.techpark.sk

35

Medzi segment s najvyssim rastom podielu na trhu v elektrotechnike patri cast' zaoberajuca sa LED osvetlenim. Preto aj podiel prediivanych napiijacich zdrojov v tomto segmente prudko stupa. Lidrom s najsirsou ponukou napiijacich zdrojov pre LEDje svetovyvyrobca Mean Well. ~
_ .• &c.. ...

::.-c_

Napajacie zdroje pre LEDs krytim IP67
K najziadanejsfrn zdrojom tove a prudove LPVzahfna a cenovo zdroje s krytfm atraktfvnym IP 67. Seria nom 20 W s oznacenfrn LPV-20 rna vstupne oznacenie (vstup patria serie LPVa LPC.lde 0 napa-

LPV-700_LPH-78 LPLC-18 (vstup 115V AC) a LPHC-18 modely mA 6Vaz25V. od 90do s konstanLPC-20 sa zdroje Zdroje su s vystuporn 350 mA 6 V az 48 V

napatie

od 90 do 264 V AC. K dispozfcii +12 V 1,67 A, LPV-20-15 VO,84 A. modelom

su
s

230 V AC). Standardne

modely LPV-20-5 s vystupom 12 s vystuporn vystuporn--z-; Vykonnejslrn spickovo

+5V 3 A, LPV-20-

LPHC-18-350

stantnyrn
_ zdroje

napatove zdroje -zdroje s konvystupnyrn napatlm (constant
serie LPC su prudove zdroje prudorn (constant

a LPHC-18-700svystupom700 264 V AC rnaju

vystu pom +15 V 1,33 A a model LPV-20-24 s Vyssfvykon
je typ LPV-35 s vykotnyrn

20W a unlverzalnyvstup

voltage),zdroje

napajacie
LPC-20.

s konstantnyrn

1
g ~~~~f-i:.~~.".~"""~'7.;~
·,i,.v.'\N·.me~rhI,ell.co"~·

J

prudorn

nom 35W. Dodava sa s parametrami az 6 A, s oznacenfrn LPV-35-12, 3 As oznacenlrn +15V,

+5\1; 5 A,
2,4Asoz-

dodavaju s vystuporn

350 mA 9 V az 48 V pre

LPV-35-5, +12 V,

,. S(__~~~.:.

)
18W

nacenlrn

LPV-35-15, +24 V, 1,5 A s oznacenfrn As oznacenfrn model LPV-35-36.

model LPC-20-350, zdroje LPC-20-700 rnaju vystup 700 mA a pracuju s vystupnyrn napatfrn 9 VaZ30 V. Prudove napajacie zdroje s vykonorn a dodavaju s vystuporn svystuporn 35 W rnaju sa standardne oznaceriie LPC-35 tri typy LPC-35-700 LPC-35-

LPV-35-24,+36V,1

LPV-60_LPV-35 current). Vyznacuju Serle sa dodavaju sa vysokou s vykonorn

napatovych zdrojov pre LED je LPV-60 je dodavany v typovych
radoch LPV-60-5 s vystupnyrni parametrami + 15 V, +5 V 8 A, najziada

Najpouzlvanejsf

350 mA 9 V az 48 \I; LPC-35-1 050 l 050mA9VaZ30Vatyp

nejsf typ LPV-60-12 s vystu+24 V, 2,5 A, LPV-

14001,4A,9Vaz24V. Najvykon nejsf prudovy 1 050 mA a pracuje Zdroje LPC-60-1400 az 42 V a zdroje parametre zdroj se rie LPC je zd roj prudorn s napatfrn 9 V az 48 V. rnaju vystupne LPC-60, ktory sa dodava s vystupnyrn

az 100 W, resp. 18 W az 60 W pre se riu LPC.

pom + 12 V 5 A, LPV-60-15 s vystuporn 4 A, LPV-60-24 s vystuporn 60-36 s vystuporn 48svystupom +48V, 1,25 A.

spolahlivostou, nfzkou cenou, nernaju PFC a su v plastovych kra bkkach.Ide 0 vyrobkytrledy II. Male rozmery, pasfvne chladenie a vysoke krytie
predurcuju Napatove ich pouzitie zdroje na napajanie LED pasi kov, mod ulova ineho LED osvetle nia. s vykonorn 18 W rnaju sa s vystu-

+36 V, 1,67 A a typ LPV-60-

rnaju vystup 1400 mA 9V

Najvykonnejsl v serli LPV je model LPV-l00, ktory sa dodava s vystupnyrni parametrami
+5 V 12 A pre typ LPV-l 00-5, +12 V 8,5 A pre model LPV-l00-12,+15V6,7 +36 V, 2,8 A pre model Napajacle vystupe zdroje A pre model LPVLPV-l 00-36 a +48 V, prudorn na 100-15, +24 V 4,2 A pre mode I LPV-l00-24, 2,1 A pre model LPV-l 00-48. s konstantnyrn vykonorn a s najnizsfm 18 W maju

LPC-60-1750

1 750m A, 9 VaZ34V.

oznacenie 18 (vstup

LPH-18 (vstup 230 V AC) a LPL115 V AC). Dodavaju

Napajacie zdroje serie LPVa LPC dokazu prekonat vstupne prepatie do 300V AC, ich ucinnost je az 89 %. Nfzka cena, vysoka spol'ahlivost, krytie IP67 a dvojrocna zaruka robfztejto

pom +12 V 1,5 A _ model LPH-18-12, +24 V 0,75 A _ model model LPH-18-24 a +36 V 0,5 A _ Napatovy zdroj s vykoLPH-18-36.

serle najpredavanejsl
stranne pouzitle

artikel

vhodny

na

vse-

pre LEDtechnol6gie. Text: Juraj Klein

Specialni odborna spoluprace: Svaz pod n i kate Iu vc stavcbn i ctvl v CR
Nadace pro rozvoj architekturv a stavitelstv]

ABF

Cesky svaz stavebnich inienyru l:eskA kornora arcl-itektu

INCHEBA EXPO PRAHA

Vlajkova lod'Getacu je nyni rychlejsi a ma delsi vydrz
Vyrobce Getac modernizoval odolny notebook Getac 8300, ktery je nyni 020 % pro cent rychlejsi a jeho provozni doba se prodlouzila az na 30 hodin. To mamena, ze jej Ize pouZivat vice nez jeden den bez napajeciho adapteru,
Notebook s technologi covnfch je vybaven vykonnyrn procesorem Inter Core"'i7 Ize

Vyrobce Getac nazyva pienosny pOCltac 8300 zocelenyrn
kem v poll, Dfkyvysoke sobit rozlicnyrn variabilite konfiguracf Ize notebook pozadavkurn uzivatelu.

bojovnf-

f lntelTu rbo 800st. Ope

racnl

pa met pomace

rozslpra-

piizpu-

flt az na 8G8. Odolny podrnfnkach.

pocftac zvlada provoz v tech nejtegfch

Nowatron Elektron ik, spol. sr. 0., dodava prezentacn ftech niku, pro[ekcnf systerny, velkoplosne zobrazovacf systerny, dispecerska pracoviste, prurnyslove pomace a monitory renornovanych svetovych vyrobcu, timent, Dfkyspolupraci poskytuje pi'fstup se spickovymivyrobci poradenske ke vsern zakaznikurn. nabfzfkvalitnf a servisnf Garantem sorsluzby kvality AV & profesionalnl,

a nadstandardnf

poskytovanych
integrace Electronics

sluzeb je clenstvf firmy v Asociaci systernove
Armed Forces Communications programu (AFCEA) a zavedenf

(ASAVI), v organizaci Association

kvality die

sta nda rdu ISO 9001 : 2000. Pro vfce Chinevovou Tyto vlastnosti zfskal Getac 8300 dfky nejnovejsf spickovy graficky platforrne informacf, kontaktujte Nowatron Elektronik, Danielu nebo

na e-rnailove

adrese dchinevova@nowatron.cz 615925.

natel.cfslech+420251 Intel' Huron River, ktera zajistuje

614073,+420251

Text: Nowatron

vykon, bez nut-

nosti sarnostatne qraficke karty. Robustnf notebook nabfzfvynikajfd vypocetnf a graficky vykon a delsf vydrz pfi praci na baterie, coz jsou klkove faktory pro provoz v terenu, Pi'itom jiz pi'edchozf generace se osvedcila v arrnadnlm prostfedf a v prostfedf sluzeb vterenu,

Modernizovana
rozsifujfcf graficke dokonce4G

verze rna take lepsl konektivitu

a vfce I/O portu

Patff mezi ne dva seriove porty, tri porty US8 3.0, dva eSATA porty, slot pro karty typu Smart Card a HDMI port inteqrovane karty. Pro bezdratovou modems podporou displejem pocftaci displej narocny komunikaci sftftypu LTE. Ize pouzlt 3 G, nebo

Getac 8300 jevybaven pracujf na pjenosnern si dotykovy nost zvolit pomac Notebook a vystupnl pevnyrn

0 uh 10pHcce 13,3". Uzivate Ie, kteff v terenu, citelny arrnadnl ci ve vozidle, na ocenf rnozs jasem

pilrnern
standard

slunci

1400 nitu, 8300 splnuje dfky

MIL-STD 81 OG.

krytf IP 65 neposkodl stffkajfcf voda, ani prach. rna odolne sasi z hoicfkove slitiny, cfmz zlskava vysokou odolnost napffklad proti razurn a vibracfm. Vstupnf proti v siroporty jsou utesneny a vlhkostL teplot. kryty, ktere zajistujl ochranu teplota se rozsfiila

mechanickou

casticfm

Pocftac muze byt provozovan

kern rozsahu

Jeho provoznf

od -29°C

do +60 °C (v rezi mech ja k na baterie, tak s adaptere

m). Getac 8300

Ize volite Ine uzpusobit rioval odolnost

pro uzitf v na morn fm prostfed f, tak a by splkde se klade velky a je notebook 8300

vuci solne mlze. Pro aplikace, TPM 1.2 (HWsifrovanQ, karet, Clmz zajiSfuje

duraz

na

bezpecnost,
modulem cteckou

cipovym clpovou

vybaveny zabudovanyrn snlmacern otisku prstu
ochranu

dokonalou

uloze-

nych

dat.

www_techpark.sk

37

Bezdrotovy pre nos az 8 signiilov senzorov (PNP, NO,M12xl)z pohyblivej do stacioniirnej casti strojneho zariadenia pri dosahu 5 az 20 mm

WIS

(W-

bezdrotovy

I - induktfvny modulu

S - system)

induktfvny pri 5 mm,

v arfantv
P.C.

\VIS _ svstemu pre 5 a 2()mm d osah: Popis Typ
Art.

prenosovy

system vzdy pozostava zo 4-och dielov: (IP6S, 12VDC,2.5W!1.SW xM12x1) PNP NO, vystup.t

c.

Vyrobca

- WIS sekundarneho - WIS sekundarneho - WIS prirnarneho - WIS prirnarneho

1OOmA, vstupy:8xM12x1

dosah 5 mm 1a WIS sek_zberny_modul vstupy 8x M 12x 1 vystup 1x M12x1 4 pin ~DS-F146-BE2-V1 200663

vysielaca (lp67) vysielaca (lp67) vyh. modulu (lP20, 24VDC, 1000 mA, vstupy: kanalov PNP NO, Tx, reakcny cas: 200 ms) urnozfiuje pripojenie az 8 kusov sa
2b
~1!E1!I1"Rl.FUOO

1 kanal, EN, vystupy.S WIS sekundarny modul

senzorov

(PNP, NO, M12x1 3pin.) umiestnenych

na hybajucorn

WIS sakundarny ~DS5-30GM-1 M-V1 200662 :'Y~ielac, dosah 5mm, 1 m kabel

eJI!EI!I1ERl.~UCfl!>

komponente. WIS sekundarny modul je pripojeny k WIS sekuadarnemu sa komponente
4d WIS prim_vyhod_modul vstupy: 1 kanal, EN vYstupy: a kanalov, Tx ~DP-KE2-BE2 200660
~I!EI'IlERl'FUCHS,

3c

WIS prtmamy vysielac dosah 5mm, 5 m kabel

~DP5-30GM-5M

200661

fit.1!E1!I1'illt.~uQ~

vysielacu

- oba su nainstalovane

na hybajucorn

stroj ne hoza riadenia. WI S primiuny vysielac a WIS prim iuny m odul je n ai nsta lova ny na strojneho za riade nia.

stactonamorn
WIS primarny

kom ponente modul

alebo dosah 20 mm

je zo vstupnej a zvystupne] urnlestnene

strany

pripojeny

k WIS
1a WIS sek_zberny_modul vstupy ax M 12x 1 vystup 1x M12x1 4 pin ~DS-F146-BE2-V1 200663
fit.1!E1!II~R~'~UQ~

primarnemuvysielacu Ked' su dva WIS vyslelace dosahu

strany k riadeniu (napr.: PLC). celarnl oproti sebe v rarncl do WIS sa zaclna

systernu

(eca Smm u 30GM puzdra, je prenasana pre napajanie energia senzorov

resp. cca 20 mm u FP
5b

puzdra vyslelacov), sekundarne] casti clnnostsenzorov, Vystupne sekundarne] zariadenia. Stav slqnalov to zodpovedalo Vysoka co tiez hod nota indikuje v siqnaly

z WIS primarne] a sucasne

WIS sekundarny vysielac, dosah 20 rnrn, s kon. M12x1

~DS20-FP-V1

210658

~Ile.P,Il~R.l'~lLCH:>

senzorov

su prenasane

v opacnorn

smere zo riadenfm

6c

k primarne]

strane modulu

a su k dispozfcii

na vystupnych
1d

WIS primarny vysielac, dosah 20 mm, s kon M12x1

~DP20-FP-V1

210651

fit.I!EI!I1ER~'FUCHS,

svorkach WIS prirnarneho

pre dalsle spracovanie

je tlez

zobrazeny

prostrednfctvom indikuje medzi

LED tak,

aby

WIS prim_vyhod_modul vstupy: 1 kanal, EN vYstupy: a kanalov, Tx

~DP-KE2-BE2-FP

221418

i:ltI!EI'I!ERl+FUCHS,

prlslusnym indikuje aj svietiaca systems

kana 10m senzorov. Osobltny module komunikaciu mozu WIS

vystupny Dodavky su mozne do 7 az 10 dnf. Je mozne pozriet' si

signal Tx na WIS prlrnarnorn

stay kornunlkacle,

vyslelacrni,
napajania (nad 15V)

prezentacneVIDEO http://www.pepperl-

na linku: (4,42MB)

LED Tx. Prenos

energie

a kornunikacia a dea ktivovane Sucet prudu vacsf nez kalkulovane

byt aktivovane

fuchs.com/cps/rde/xchg/global/hs.xsI17400.htm

(pod 3 V) na WIS prirnarnorn snlmacov prenasaneho prudu

modu Ie eez EN vstup. sa casti nesmie byf (1 000 energie mAl. pri Je to 12VDC,

vsetkych maximum

na hybajucej

rozdelenfm

pre nasanej

prostrednfctvomvysielacov. Dovolena teplota okolia pre WIS system je 0 az+SO "C.

Pri pre nose zabezpecit vzdialenosti

energie aby okolo kovovych

(vzhl'adom

na indu ktfvny strojneho

princfp)

treba

WIS vysielacov

boli dodrzane

predpisane

castf kom ponentov

zariadenia.

38

www.techpark.sk

Do portf61ia za kaznfkov Lusik Trade, s. r. o. pat ria tak ce losvetovo posobiace spolocnosti ako cisto slovenske a ceske firmy roznych velkostl predovsetkyrn, z oblasti strojarskeho, autornobiloveho a stave bneho priemyslu. Zameranie spolocnosti Hlavnyrn zameranfmje pogumovanie valcov a kolies pre strojarske firrny, kde je potreba velke rnnozstvo pracovnych hodfn valcov ako najna mahanejskh cast! strojov. To zna mens vysoke na roky na kvalitu qurnovych povlakovvalcov, profesionalitu a technicku pomoc. Firma ponuka pogumovanie od fazkYch oceliarskych a papierenskych valcovceztransportne a potravinarske, az potlaciarenske a ofsetove valce. Dalsfm nemenej dolezitym zameranfm je vyroba qurnovych vyrobkov vo forrnach. Firma sa venuje zakaznlkorn zo vsetkych druhov priemyselnej vyroby, ale hlavne dodavatelorn automobilovych a stavsbnych komponentov. Poziadavky zakaznlkov su predovsetkyrn na kva litu pouzite ho mate ria Iu a presnosf rozmerov vyrob kov. Obrovskou devfzou je sfrka sortimentu qurnovych materialov, kde rna firma Lusik Trade v ponuke viac ak0300druhovgumovYchzmesf.

Lusik Trade poskytuje svojim za kaznfkom aj tech nicky a technologickY servis. Pon uka spracovanie navrhu a nakresu forie m vrata ne vyroby, odskusa nia a doladenia vo vyrobe, Vsetko prezakaznfka Ing. Ja n Luhovy zo spolocnosti LusikTrade uvadza: "Nasou najvacsou prednosfouje rychla a spolahliva dodavka kompletnej objednavky zakaznfkovi, Zastavarne nazor.ze zakaznfkje vtedy spokojny, ked' nadobud ne pocit, ze m u nasa spolocnost pomohla vyrieslt jeho problem s pogumovanfm resp. s vyrobou qurnovych vyrobkov. Vtomto duchu a v doraze na kvalitu vyrobkov marne od roku 2003 zavedeny system riadenia kvality podla normy ISO 9001 :2000. Vzhladorn na narast dopytu po vyrobkoch a sluzbach myslfme neustale dopredu. Uviedli sme do prevadzky novu lisovfiu na vyrobu qurnovych vyrobkov, Od za kladu sme zmodernizova li pieskovnu, ktoru sme vybavili novou, modernou technol6giou. Planujeme rozsfrif pocet zamestna ncov a este blizslu spolupracu s nasim i od beratelrn L5 rastom a rozvojom nasich zakazn lkov spajarne ocakava nie rastu nasej spolocnostl:' -red-

Vyroba: -Pogumovanie

valcov LUSIK TRADE, s. r. o. Slatinska cesta 1724 01861 Belusa Slovenska republika tel.: +421 424624037 fax: +421 424624036 e-mail: info@lusiktrade.sk www.lusiktrade.sk

-Gumarenska vyroba
-Vyrobky z technickej gumy -Lisovanie technickej gumy vo formach -Celogumene priemyselne pneumatiky

www.techpark.sk

39

Testo AGje jednym zo svetovych lidrov vo vyrobe prenosnych a stacioniirnych meracich pristrojov. Ponuka riesenia pre najrozlicnejsie oblasti pouzitia, okrem ineho pre techniku merania klimy a zivotneho prostredia, pre priemyselne aplikiicie, meranie emisii, monitorovanie kvality potravin, ci setrenie energii v stavebnictve a inych odvetviach.

4 X viae meracieh bodova dvojnasobne vyssie rozliSenie u
Testo rna v ponuke uz 3. generaciu terrnoqrafickych kamier s oznacenirn testa 875/876/881 atesta 882. mostf charakteristiky pouzitej infracervenej optiky. To sa dosiahne optima lizaciou zobrazovacfch schopnostf optiky vypoctorn. Tento postup pomohol, napr. aj podstatnernu zvyseniu rozlfsenia znarneho Hubblovhovesmfrne ho te leskopu. Testo technol6gia SuperResolution nle je [ednoducha met6da interpolacle, kde sa umelo dopocltavaju stredne hodnoty medzi meranyrnl bodmi bezzfskania dalslch lnforrnacll 5 pomocou SuperResolution su zrnerane skutocne hodnoty, ktore su porovnava ne a pouzite vo vypocte na zvYsenie rozllsen ia porovnatelneho s dete ktormi vyssieho rozllsenla. Teda, naprotermog ram s rozlfsenfrn 160x 120 bodovdosiahne rozlfsenie 320x 240 bodov a termogram s rozlfsenirn 320 x 240 bodov dostane rozlfsenie 640 x 480 bodov. Tak sa qeornetricke rozllsen ie termogra mu vdaka technol6gii SuperResolution efektfvne zdvojnasobf,
SR·-,zaznam
tltm9.gf.am9V

~

.... •..
~-~':'-;:/

Vyrobca neustale prinasa pokrokove inovacie, ktore udavaju standardyvodboretermografie a tyrn ponuka estevyssiu pridavnu hodnotu pre zakaznikov, Najnovsie vylepsenia kamier testa rnozno charakterizova1' tyrnito novymlvlastnostaml; SuperResolution - zvysenie rozlfsenia pre vsetky Testo termovfzne kamery:4xviac meracfch bodov. Jedlnecny refirn merania vlhkosti zobrazuje hodnoty vlhkosti na povrc hu rneraneho objektu priamo na displeji. Solarny rezlrn urnoznuje zaznamena1' na kazdy termogram aj intenzitu slnecneho zlarenla co podstatne ulahcuje pracu pri analyze a vyhodnotenftermogramovs PCprogramom. Optima lizova na qalerla obrazkovv kamere. Testo uvadza na trh novu technol6giu SuperResolution, ktora prezentuje podstatne zlepsenie kvality obrazu pre vsetky termograficke kamery testo. Stoutotechnol6giou vyuzlvajucou met6dya aIgoritmy rozpoznavanla sa podstatne zvysuje rozlfsenle terrnoqrarnov; 4 nasobne stupne pocet meradch bodova efektfvne bude dvakrat vyssie rozllsenle, kazdy termogram zobrazuje podstatne viac detailova toznarnena vacsiu spolahllvost pritermografickom meranf. Patentovana Testo technol6gia SuperResolution, vyuzlva dve dobreznarne rozpoznavacie met6dy. Po prve, do parnatl sa ulozf sekvencia niekolkych obrazovzaznamenanych v kratkorn case po sebe. Na zaklade vypoctov z tychto sekvencnych obrazovsa vypoCfta vysledny obraz svysslm rozlfsenfm. Tato met6da vyuzfva skutocnost, ze kazdy clovek sa pohybuje a aj minlmalne pohyby pocas snfmania termogramu postacuju na zosnfmanie niekolkych obrazov s mlnimalnyml ofsetmi navzajorn. Specialny algoritmus flrrny Testo vyuzfva dalsie inforrnacle a zaznarnenane udaje z termogramov na zhotovenie vysledneho termo9 ram u mera neho objektu svysokym rozllsen fm. Po druhe, kvalita obrazu je vylepsena na zaklade detailnych vedo40

....

SRalgoritmus

....

Obr_ 1 Postup testa technol6gie SuperResolution pre zvysenie rozlisenia

Technol6gia SuperResolution sa aplikuje na vsetky terrnoqraflcke kamery Testo od 1.10.2011. Do modelov kamier 875, testa 876, testa 881 a testa 882 ku penych pred tyrnto daturnom sada tee hno16giaSuperResolution aktivovaf jednoducho rozslrenfrn pomocou programu IRSoftsamotnym uzfvatelorn. Technol6gia SuperResolutionje jedinecna vo svojej kateg6rii aznarnena zvysenie rozlfsenia kameryo jednutriedu!

S techno16giou

-

SR

ZvYsenie rozlfsenia kame ry testa 765/876/881 s technol6giou SRz povodnych 160x 120 bodov na 320x240 bodov.

5 techr olog.ou SR

-

Zvysenie rozllsenla kamery testa 882 s technol6giou povodnych 320x 240 bodov na 640x 480 bodov.
Ot»: 2 Vysledky zvysenia rozlisenia lechnol6giou

SR z

SuperResolulion

www.techpark.sk

Druhou jedinecnou fu nkciou, ktora je v terrnoqraflckych kame rach vylepsena, je moznost detegovaf rozlozenie povrchovej relatfvnej vlhkosti na meranom objekte. Vlhkosf v interieroch casto vedie k sirokernu okruhu problernov, Strukturalne poruchy a neprirnerane spravanie uzlvatelov mozu viesf k vzniku plesni. Vedecke studie ukazuju, ze na rast plesnf je potrebna relatfvna vlhkosf asi 80 % r.v.PlesneXerophilk fu ngi rastu dokonca od asi 65 % r.v. Terrnoqraficke kamery testa ulahcia monitorovanie vsetkych potencia Inych zdrojov rizik, pretoze dokazuvypodtathod notu relatfvnej vlhkosti v kazdorn bode merania. Vyuziju na to externe zistenu teplotu okolia a relatfvnuvlhkosf vzduchu,akoajz meranie povrchovej teploty miest s rizikom rastu plesnf, akyrni su stropy, kuty, atd'.A na displeji kamerysa okamzite detegujete to.co oko nevidf. Testo vyuzfva na vyznacenie relatfvne povrchovej vlhkosti farby semafora: Miesta bez ohrozenia rastu plesnf s relatfvnou povrchovou vlhkosfou < 65 % r.v. su oznacene zelenou farbou. V rozsahu relatfvnej povrchovej vlhkosti > 65 % r.v. < 80 % r.v. su zltou farbou oznacene povrchy s rizikom rnozneho rastu niektorych plesnf. Miesta s vlhkosfou > 80 % r.v. su oznacene cervenou a zobrazuju povrchy, kde by mohli rasf takmer vsetky typy plesnf. S pomocou novej vlh kostnej funkcie je rnozno priamo na displeji kamery vidief stupnlcu vlhkosti. Pary v Interierl a plesne nebudu mat viac sancu, Postacuje jeden pohlad, aby ste vedeli posudit skutkovy stav. Nepotrebujete uz viae casu na spracovanie a zlozity vypocet hodnot vi hkosti alebo na lc h popfsa nie. Akosa aktivuje vlh kostny rezim merania? Povybere fun kcie v menu kamery sa ma nua Ine zadaju parameterokolia a vlozene hodnoty sa potvrdia:

Simuhkia vlhkosti Svyuzitfrn vyhod nocovacieho program uTesto IRSoftje rnozne zrealizovaf aj sirnulaciu povrchovej vlhkosti na vsetkych termogramoch z kamier testo. Postacuje v prog rame zadaf funkci u zobrazenia vlhkosti azrnenifpozadova ne parametre teplotya relatfvnej vlhkosti okolia. Natermograme sa okarnzite zobrazf rozlozenie relatfvnej povrchovejvlhkosti a uzfvatelrna rnoznost posudit podmienky

Obr. 5 Simulacia vlhkostnych pomerov na termogramoch pomocou IRS oft

testa

Obr.3 Vlhkostny reiim zobrazenia

v termografickych

kamerach testa

okolla, ktore uz mozuvlestk riziku rastu plesnL Pomocou terrnoqrafickych kamiertesto mozno rychlo diag nostikovat poruchy pocas prevadzky fotovoltickych systernov, ktore mozu sposobit v)irazne zmeny teplot, ako napr.: skrat v solarnych clankoch, zneclstenle clankov a panelov, vniknutie vlhkosti, trhliny v clan koch alebo v skle panelov, poruchy spojov medzi vodlvymi prepojkami solarnych clankov, poskodene bypass diody, nepripojene moduly a moduly v prevadzke naprazdno, prfpadne moduly s neprisposobenfrn, t.j. pokles vykonu z dovodu rozdielnych vykonovych parametrov jednotlivych mod ulov. Na zaistenie dostatocneho teplotneho kontrastu pocas kontroly solarnych clankovvterene by mala byfi ntenzita slnecneho zla renia aspon 500W/m' a vyssia. Na dosiahnutie maxlrnalnych vysledkov je odporucana optirnalna hod nota intenzity slnecneho zlarenia 700W/m'. Tretfm vylepsenfrn kamier testa je funkcia solarny rezirn. Prave vtomto rezirne rnozno do kameryzadafexternezmerane hodnoty intenzity slnecneho zia renia a ulozif ich spolu s kazdyrn termogramom. Prednosfou tohto riesenia je, ze tech nik diagnostiky FTVsa nemusf obavat straty udajov atermogra my s uloznou velicinou su kdispozfell aj pri analyze termogramov vo vyhodnocovacom programe IRSoft.

Navyse ku terrnoqrafickyrn karnerarn testa 881 a testa 882 rnozno pripojif bezdrotovo radiove vi hkostne sondy testa na pre nos parametrov okolia do kamery. UZnieje potrebne rucne zadavanie tychto rneranych parametrov a nepretrztty pre nos udajov zarucu]e jednod uchsf a spola h livejsfvypocet hod not vi hkosti.

Gbr. 6 Zedeveni« do kamier testa

intenzity slnecneho iiarenia

v reiime Solar mode

Obr. 4 Radiove vlhkostne sondy komunikuju

bezdr6tovo

s kamerami testa pri prenose parametrov okolia.

Uzfvatelia kamier testa ocenia aj dalsie vylepsenie - optlrnallzaciu prezerania qalerie termogramo na displeji kamery. Terrnoqraflcke kamery testa u kladaju okrem termogra mov do pamati aj diqltalnu fotografiu. Pri prezeranf termogramov na mieste merania sa na displeji kamery zobrazl termogram a fotografia v rezlrne PIP (Picture in Picture). Nova funkcia pon uka zobraze nie samot nychter-

K- TEST,s. r.o.
Letna40 04269 KoJlce

0556253633 ktest@iol.sk www.ktest.sk

mogramov. a tak sa daju lepsie realizovaf ich analyzy, napr. dvojbodove merania tepl6t alebo najdenie najteplejsieho/najchladnejsiehobodu ci MaxiMinvovybranejz6nevtermograme na displeji.

grafii a termograme rneraneho objektu sa da realizovaf presne preIfnanie. Aj ked' su sceny rneraneho objektu snirnane z rozlicnych vzdialenosti je prelfnanie bez problernov a ukaze sa vo vyslednorn obraze. Takto je rnozne najst' miesta 5 kritickyrn i teplota rni pria mo v fotografii mera neho objektu.

Obr. 7 Optimaiizacia

prezerania

fermogramov

na dispieji kamier teste

Pri vybe retermovfznej ka me ry teste na kazdoden nu pracu sa moze vychadzat z porovnania. Je tlez potrebne parnatat na najrnensiu zaostrovaei u vzdialenosf objektfvu a z toho vyplyva] uce IFOV(teda naj mens! priemer rneraneho povrehu na jeden bod snlmaca ka mery). Testo rna objektfvy, ktore urnozfiuju zaostrovaf uz od 10 em, a preto dokaze snfmaf ploehu s priemerom 1 m m na jeden bod snlmaca.S funkciou Super resolution dokonea od 0,6 mm najeden snlmadbod! PC softver IRSoft pre profesiomilnu analyzu IRSoft - je vykonny nastroj - PC softve rfirmy teste na profesional nu analyzu termogramov. Vyznacuje sa mimoriadne jednoduchou obslu hou a jasnou strukturou, S pomocou IRSoftdokazete: - precfzneanalyzovaftermogramy, - rych loajed nod ucho vytvarat profesiona Ine spravy, - sucasns analyzovara porovnavara] niekolkotermogramov. Pine funkcna verzia progra mu IRSoft sa dodava s kazdou te rmovfznou kamerou testo. Da sa bezplatne stiahnuf na teste stranke. Na dosia hnutie pe rfektnych vysledkov je v menu progra mu aj profesionalne prelfnanie obrazov Testo Twin Pix. To ulahcuje analyzu a pornaha pri lepse] loka lizac!i miest poruchy. Jed nod uchyrn nastavenfm niekolkych identickych bodov na konve ncne] digita InejfotoVlastnosti termovfznych kamier testa 875·1 testa 875-2

Obr. 8 Funkeia prelinania

TwinPix

Oblasti pouzitia termoviznych kamiertesto 875 aZtesto 882 Termografic ke kamery teste s novyrni vylepsenia m i pon ukaju podstatne vyssiu kva litu a komfort na kazdoden ne pouzttievovsetkych aplikaciach, napr. pri: mo nitorova n frozvod ov vyku rova nia a vody, detekcii stavebnych poruch a pri kontrole kvality vyhotovenia stavieb, • analyze plasfa budov a pri rozsiahlom energetickom poradenstve, • efektfvnej prevenciivzniku plesnf, pravidel nej ud rzbe elektrickych a mecha nickych za riadenf, • zaistenlvysse] spol'ahlivosti, istotya monitorovanfv)iroby, ucin nej ana Iyze prehrieva nia o bvodov plosnych spojov, rych lej a jednod uchej kontrole v)isky hladiny, monitorovanfa kontrole solamych systernov, Ing. Dusan Kisel'CSc. K- TEST,s. r. 0., l.etna 40, 042 60 Kosice 055 6253633,6255150 ktest@ioi.sk, ktest@ktest.sk www.ktest.s!s,www.testo.sk

Detektor ( bod ov) Super resolution (volba) Teolotna citlivost' NETD Merad rozs ah Opakovacia frekvencia obrazu Stand ardny objektfv 32 'x23 " Teleobjektfv 9 -a

NOVINKA testa testa 876 881·1 160x 120 320 x 240

testa 881-2

X

< 80mK ·20 ...+280 "C 9 Hz IX I
(X)

< 50mK
-20 ...+350 "C 33 Hz* X X zaostren ie od 0,1 m (X) I

NOVINKA testa 882 320 x 240 640 x 480 < 60 mK

I I

X zaostrenie (X)

X od 0,2 m

:
3,5 mrad lmm pri 0,1 m 2,1 mrad 0,6mm pri 0,1 m

I

Geornetricke rozhsenie FOV Najmensf merany objekt Geornetricke rozlfsenie FOV pri Super resolution Najmensf rnerany objekt pri Super resolution Oto cnv d isplej Vvsoke teolotv +55 -c Auto rozpoznanie teply/studeny bod Vypocet minimax vo vybranej zone Izotermy na displeii Povrchova vlhkost', manualnc vlozcno parametre okolia Povrchova vlhkost', radiova vlh kostna sonda Solarnv rezim Zaznarn komentara Diqitalny Iotoaparat Svietidlo LED Zaostrenie motorom l.aserove zameranie*

zaostren ie od 0,5 m zaostrenie od 0,5 m 3,5 mrad/l,O mrad (standardnyobjektfv Iteleobjektfv) 1 mm/l,5 mm pri 0,1 m (stand ardny objektfv)/0,5 m (teleobjektfv) 2,1 mrad/0,6 rnrad (standardny objektfv/teleobjektfv)
0,6 mm/0,9 mm pri 0,1 m (stand ardn ' oblektfv)/0,5 X

1,79 mrad lmm pri 0,2m 1,1 mrad 0,6mm pri 0,2m (X) X X X X (X) X X X X X X (x) voibe, - nedostupne

m (teleobj_ektfv) (X) X X X X (X)

°

X

X

X

X X X X

X

X

X

X X

X X X X

X X

X

X X X X X X

X standardnem,
v

42

Sad elementy pro filtracni systemy
Sad elementy pro filtracni systemy jsou nezbytne produkty v mnoha technickYch oborech jako kovoprumysll elektrotechnickY a chemickY prumysillaboratore vseho druhu1lekarstvi a mnoha dalsich odvetvi.
Uceleny system pro ramen a elektera drzf rameno jednfm nebo v dane poloramena, zhotovena ze samopolo-

rnentu
vyhovuje

filtracnf

systemy
sortikto: mm,

ze. VetS[ a delsf typy jsou neseny

nosneho volne prostorove

nejsi rsf poptavce. na bizeny

Jejl soucasny Standardne

ment Ize cha ra kterizovatta

dodavane

prurnery
100 m m,

tlckyrnl Soucasti i uzavfracf klapka.Velrni
je tez pouzity

dverna pneumasta bllizacnfrnl pfsty. kazdeho ramena je
dulezity

hovatelneho materlalu Pro vsechna sad ramena je k dlspozicl siroka skala konco-

sadch elernentu pi'icemz rieko lik Ramena rnontaz plochy, zavesne nych

jsou 050 sad rameno

rnaterial.ze ktere-

vych sadch elernerrtu pfstal, klobouku, lopatek
s jasne deflnovanym

sadch apod.

o 63 m m, 0 75 m mao

kazde
variant jsou ze nebo

rna
na jine Ize ruz-

MSV Brno 3. - 7. 10.2011, na stanku 136 hala P
ho jsou V nabfdce ra me na zhotovena. je nekollk variant eloxovane je duralove plastove cervenern i vlastnost-

provedenf. bud' nebo ktere

urcena stolu je

zakladnl
jovacf z v bflern,

a zpusobern optirnalnlho pouzltl v jed not llvyc h segmenmi tech prurnysl u. Neza ned bateluniflkovanych sadch kabinetu vyrabl na je tez vyroba i zakazkovych z

k dispozici

provedenf,

pi'icemz pouzlte spokomponenty mohou nebo

provedenf,

uchytit (pjfrno nebo pomod uniflkovanych Dalsfrn

polypropylenu

byt
cer-

adapteru) hlediskem je se

a boxu, ktere se obvykle p r uh le d n e h o

na strop nebo do bocnlkonzoly na steny, rozrner bezne a dosah se vyrabl nebo ti'emi ramen - sou-

nern provedenL Da Isf va ria ntou provedenf oranzovyrnl v chernlckern i varianta ramen existujf standardnfch i ramena je antlstaticke s cernoexistuje odolnych Vedle ramen prumyslu

chemicky

odol ne-ho PETG materia lu. Ceska firma WEMAC, spol. s r.o., ktera spolupracuje ka ncelMf shode hleda zastupce s i'adou konnic-

ramena

prvky. Pro aplikace chemicky

dverna
kloubya

otocnymi

covych uzlvatelu, projekcnkh
a vzd uchotech m kych firem a vsoucasne s vyrobce exkluzivnfho dobe ve a ktua Ine partnera -

s ruznyrn dosahem tak, pouzltl bylo co nejo-

aby jejich

z polypropylenu.

pe ratlvnejsf, Ramena jsou samonosna - kazdy kloub je vybave n sil nou nerezovou pruzinou,

typ u ramen
s vysuvnyml tubusy nebo

teleskoplckyrni

pro cele Siovensko.

liltracni slstemv

cW1MAC~

WEMAC spol s.r.o.

Areal VU Bechovice, budova lOB, 19011 Praha 9 T: 281 86 4546, 28186 4473, F: 281 86 4318 www.wemac.cz.wemac@wemac.cz

Hltracni svsternv pro odsavanl olejoveho koufe, ernulznlho aerosolu, prachu, koufe, chemlckvch vyparu, zplodin z pajenl, dymu z Iaserovvch, elektroerozivnfch a WEDM technologu, Sad ramena a koncove sad elementy ALSIDENT.

Hledame zastupce pro distribuci sadch ramen ALSIDENT prooblast Siovenska I

www.techpark_sk

43

Zrod Rittalu sa datuje do obdobia pred pat'desiatimi rokmi, ked'prisiel zakladatel'Rudolf Loh na myslienku vyrabat' prazdne rozvadzacove skrine pre inych vyrobcov rozvadzacov. Vtedy to nerobil nikto, uplne bezne bolo vyrobit' si najprv skrinu ohybanim a zvaranim plechov a naslednaju naplnit'pristrojmi a ozivit'.

Sta nda rdizova ne rozme ry skrln, ktore su dodavane zo skladu umoznili vyrobcorn rozvadzacov skratit dodad cas a hlavne sustredif sa na sarnotnu rnontaz prfstrojov. U rnoznilo to aj podstatne zV)isifV)ikon a zrusif klampiarsku vyrobu Pouzfvanie standardnych rozrnerovych variantov rozvadzacov sa rychlo rozsfrilo po celom vtedajsorn vyspelom priemyselnom svete. Ukazalo sa, ze idea, spociatku oznacovana za blaznivu a nerealizovatelnu, sa uplatnila prakticky po celom svete a postupne takmer vo V)ilucnom meradle. Dnes uz takmer neexistuju vyrobcovia rozvadzacov, ktorf by si sa mi vyrabali vsetky skrine. Ved' vseobecne platf, ze umne skombinovaf komponenty roznych vyrobcov znarnena podstatne vacsiu pridanu hodnotu ako triestif sily a vyrabat co najviac svojpomoc ne.
Preco na vel'trh

dovat, kde rna smerovaf d'a Isf vyvoj, Hist6ria na m ukazuje.ze n ie vzdy sa presadia technologicky naj pokrokovejsie produ kty. Casto zalezf na pocitoch, zauzfvanosti a subjektfvnom nahlade. Preto rna Rittal na vystavu pripravene ideove vzorky, ktore nie su este pripravene do V)iroby, ale zo vzorky su zrejrne vlastnosti noveho produktu. Na vystave sa potom diskutuje so zakaznikrni potreba a uplatnitel'nosf take hoto produktu, prfpadne sa doladuju detaily. Jednou z tern na vystave HMI bude naprfklad diskusia, ci je dobre umiestnif vymennlk tepla alebo chladiacu jed notku do priestoru podstavca skrine.
Velt:rh Hannovermesse

pre d'alsf vyvo] mimoriadne doleztte. Sledovafto je prave vyhodou firiem, ktore su svetoV)imijednotkami, preto mozu sledovaf a hned' napodobnovat, Udri to rnaju fazsie. Aj tento rok, ktory je sucasne rokom V)iznarnneho okruhleho V)irocia vzniku Rittalu pripravil rnnozstvo noviniek. Clastocne takych, ktore sa uz dostavaju do seriovej vyroby, ale aj takych, ktore cakaju na vysledokdiskusie so zakaznlkrni prave na vel'trhu. Ai na zaklade tychto inforrnacil sa rozhodne, ci as akyrni upravarni sa dostane novinka do vyroby. Vzorky, ktore sa pouzfvaju ako podklad pri rozhodovan fsa volaju diskusne vzorkyoSu to dielenskyvyrobene prototypy casto nie s uplnou funkciona litou.
Novinkyna vystave

Firmy sa chodia na vystavu prezentovaf, uviesf novinky a ukazat svoju silu a sortiment, moznosti, Rittal, ako svetova jednotka v niektorych skupinach produkcie rna na vystave este ine poslanie. Bude konzultovaf so zakaznlkrni nove idey a podl'a vysledku orientovaf vyvo] smerom, ktory bude pozadovany v najvacsej miere. Znie to ve I'mi ucene. ale zarner je jasny, Akje niekto na spicke vyvoja v da nej oblasti, m us! sa vedief rozho-

HMI je skratka svetovo poprednej priemyselnej vystavy ktora sa kazdorocne kona v nemeckom Hanoveri. Tu je Rittal kazdyrn rokom jednyrn z najvacsfch vystavovatelbv. Prave pot reba diskusie so zakaznlkrnl a tyrn spravnejsie rozhodovanie smerovania V)ivoja novych produktov predznarnenava potrebu velkeho a pomerne vypravneho stanku Ak sa chce predznacovatel' dalsieho vyvoja udrzat na vrchole, musf investovaf do tych produktov, ktore sa budu pouzfvat a teda predavat.Inac moze I'ahko prist 0 prvenstvo. A naozaj platize svetove prvenstvosa lahsie nadobuda ako udrztava. lnforrnacie 0 tom, co sa uchytilo a stalo uspesnyrn na trhu, su

Novinky, ktore su predstavene na vystave a vzapati sa dostanu do serlovej vyroby uz disponuju rozhod nutirn, ze vyroba je pri pravena a spravidla sa bezprostredne po vystave spusta. U takychto sa nediskutuje ci je vhodne ich ponuknut, rozhodnutie tu uz padlo. V seg me nte skrinovych systernov su ta kyrn ito novinkami naprfklad novy rozrnerovy rad antikorovych svorkovnicoV)ich skriniek, a to beznyc h s kryt fm IP66 a ko ajvo vy hotove n fs krytfm IP69K (odolne proti vysokotlakovemu cisteniu), alebo vo vyhotovenf Hygienic

Design (do potravinarskeho
keho priemyslu).

a farmaceutic-

Alebo nove komponenty do siqnalizacnych stlpov na rozvadzace na baze LED svietidiel,

noveho radufiltroventilMorova sucasne rozslrenie sortimentu 0 typ s prietokom az 900m3 Ih. TYm padorn sa doterajsie typy, ktorych je vo svete este d nes predava ne obrovske rnnozstvo stanu vybehovyrn typom s dostupnosfou uz len asi do konca tohto roka. Novy typ rna samozrej me okrem podstatnych az prevratnych vyhod rovna ku cenu ako doterajsie typy. Voblasti kllrnatlzacle budu ihned' zavadzane do vyroby tzv. superefektfvne klirnatizac ne jed notky, ktore uplne pri vsetkych velkostnych typoch nahradia doterajsle typy riadene mlkropocl-

tacorn,
ktore prinasaju usporu v cene, zivotnostl a spotrebe. Voblasti rozvadzacov do vonkajsieho prostredia nastava navrat k povodnemu vseobecne najdokonalejsiernu riesenlu - skrff na baze Top-Tee. Tieto boli seriovo dostupne pred niekolkyrnl rokrni, nasledne bolo rozhodnute 0 prechode najednoduchsle a teda lacnejsie riesenle. Skusenost vsak ukazala, ze zakaznfcl pozaduju najcastejsie predsa len to nejlepsie rlesenie, aj ked' relatfvne drahsie - s antikorovyrn rarnom a hlinfkovymi plochymidielrnl.

noduchom vypusfanl chladiacej kvapaliny a rovnomernom chladenf, hlavne pri vacsfch doskach, Zmena je uplatnena okarnzite a nove chladiace dosky su uz aj dostupne, Zaujlrnave je aj rozsirenie vykonoveho radu vyhrievacfch jednotiek smerom k vacsfm vykonorn u verzif so zabudovanyrn ventilatorom. V oblasti diskusnych vzoriekje ve lrn i dolezitiou novinkou velrni progresfvny typ podstavca postaveny na plastovych rohovych kusoch. Tie by mohli uplne nahradif vsetky typy podstavcov ktore sa dnes masfvne pouzfvaju. Novy typ by mal poskytovaf velrni vazne vyhody pri zjednodusenl montaze a rnanlpulacie, navyse pri objednavanf a skladovanf. V dalsfch predstavach existuje dokonca, opaf ako diskusna vzorka variant, do ktoreho sa da zabudovaf kllrnatizacnajednotka alebo vyrnennfk tepla a to pod rozvadzac a lebodokonca nad strech u. Ako diskusna vzorka sa predstavuje aj sys-

V oblasti
vyznarnnou

kllrnatlzacnych komponentov je novinkou uz plna dostupnosf

V oblasti pokrokoveho chladenia hlavne pohonova frekvencnych rnenkov s chladiacou montaznou doskou, tzv. system DCP (DirectCooling Package) nastala prakticka zrnena. Vertikalny vlnovec sa zmenil na horizontalny, co rna prlaznive nasledky hlavne v jedtern znarny z intenzfvneho

chladenia serverovych skrln - system LCP (Liquid Cooling Package). Tento raz je pouzity prfpadne aj pre silove rozvadzace s mimoriadne velkyrn stratovyrn vykonorn. Podobne aplikaciou ide! z oblasti IT rnozno vidief syste m chladenia odchadzajuceho vzduchu zo skrine superten kyrn vyrnennikorn tepla vzduch - voda zabudovanyrn vzadnych dverach.Toto su len nie ktore z diskusnych vzoriek predstavenych na sta n ku Ritta Iv pavil6ne 11. Text: Ritta I

vYSTAVISTE BRNO
20. - 23. 3. 2012

roPTOnlKA
3:.
\feletl't-.

optleke

a

Iotonlcke

eechnlkv

MezimlrDdnf veletrh elektrotechnikv, automatlzace a kornun.kace

elektroniky,
PDradii TERINVEST

Muzeum kutiistvi Polna, aneb co dokazall kutllove v dobe totalitnl
Kutilstvi mele v Ceskoslovensku pied rokem 1989 vjznamnou roiL Spousta z dnesniho pohledu beznych vjrobku byla tehdy pro vetSinu lidi nedestupnydr, Casto z cenovjch duvodur ale take proto, ze tehdejsi politickya hospodarslqf system nebyl schopen dostatecny sortiment zajistit.
Touha poi'fdit si tyto nedostupne vecl vedla pravdepodobne k tom u, ze si je kutllove a matersky vyra bell, Navfc meli lide po skoncenl zarnestna nf (a casto i vza mestna nf) dostatek volneho casu a mohli se tedy kutllstvlvenovat, Material se shanel tezko, spoustu vecf nemohl obycejny obcan vubec koupit. Ponekud volnejsf system evidence v tehdejskh podnicfch vsa k umoznova I neoflcia Ine zfskat prakticky vsech ny poti'ebne rnaterialy i soucastky a kutilove ta ke prokazova Ii neobycejnou napaditost v tom, jak pouzft veci urcene k necemu jinemu tak, aby vyrobek fungoval. Strojnf vybavenf bylo (velmi casto nacerno) kdispozici u tehdejslch za rnestnavatelu. Zejrnena v 70. a 80. letech 20. stoletf tak zcela jiste platilo okifdlene rceni 0 zlatych ceskych ruclckach, Ceskoslovenstf kutilove vytvollli snad vse, na co si vzpomenete. Zda se, ze nenf obor, ktery by nebyl zastoupen kutilskyrn vyrobkern, Mezi masovs arnatersky vyrabene pi'fstroje pati'ily napj, sekacky na travu, nf zesilovace a reproduktorove ski'fne, "ci rkula rky", na bfjecky a utobate ril, e lektricke svrli'ec ky, rychlova rice na vod u atd. Mene casto vzni kaly za hrad nftra ktory, dlqltalni hodi ny, mei'fcf pi'fstroje a nekdy i naproste unikaty, jako jsou arnaterske osobnf a utomobily, te levizory ne bo detektory radioaktivnfho zaien f, bryle proti mig rene atd. Sarnostatnyrn velmi rozsffenyrn arnaterskyrn oborem byla tvorba u me leckych pjedrnetu. Zejrnena na vojne se vyra bely vazicky, kocary a larnpicky vyrezavane lupenkovou pilkou z pieklizky, tajne v zarnestnanlvznikalyfiqurky z dratu, svai'ovane svfcny, rarny na zrcadla apod. VetSina techto arnaterskych vyrobku jiz neexistuje, nektere naopak dodnes dobi'e
slouzf,
Koed r z pfeklizky (vyroben behem sluzby) (vyrobena pfeffznutim vysavace ETA 41 --_ ......

autor: Karel Dockal rok V)iroby: nezndmy

Kutilstvf kutilstvf doby, a kutilove napady,
vyrobekv

pi'ed rokem 1989 mapuje cerstve otevfene Muzeum Polna, ktere jiz vlastnf kolem 1SO zajfmavostf z te svoji sbfrku stale rozsiiu]e 0 dals! exponaty, Nektei'f tak teprve dnes zfskali zadostiucinenl za sve skvele technicka i'esenf a zrucnost alespon tlrn, ze je jejich
rnuzeu urnlsten,

zdkladnivojenske autor: nezndmy rokvyroby: BrYle poti migrene (zdkladem jsou plavecke 1975

bryte,

Prohlfdka

Text: Ing. Milan Rfha Muzeum kutilstvf Polna, Zejdlicova 681 (areal firmy Almeto, s. r.o.) 58813 Polna www.muzeumkutilstvLcz e-mail: riha@almeto.cz mozna po dornluve na tel. cfsle +420606 313 209 (radeji SMS)

v nichz blikaji LED) autor: Josef Valenta rok V)iroby: 1987

Mefie tranztstoru autor: nezndmy rok vyroby: nezndmy

Mame trvaly zajem 0 Vase kutilske vYrobky. Budeme rad], kdyz nam je do nasahc muzea poskytnete.

www.techpark.sk

47

GPSmoduly u-blox 6 ziskaly nove vylepseni
Trvah! pozadavky na zlepsovani vlastnosti systemu GPSjsou velkou vyzvou pro firmy specializovane na vyvoj a vyrobu modulu pro navigaci GPS. Soucasny system GPSje vysledkem nakladnych vypusteni mnoha druzic na obeznou drahu, ktere zacaly pred 30 lety. Vzhledem k tomu, ze se jedna 0 zavedeny system, Ize na strane druzic ocekavat pouze mala zlepseni. Zlepseni vlastnosti GPStedy lezi primo na bedrech vyvojaru prijimacu GPS.
Soucasnysystern GPS rna dve zakladnl omezenf: Velmi slabysignal- Obezna draha satelitu GPS je ve vysce 20tis. km. Nez signa Idorazlz druzice k pi'ijfmaci GPS, klesne jeho hodnota terne] na -120dBm. Tento signal je dale deqradovan nap]. ve rnestech s vysokou zastavbou, s mnoha zd roji rusenl a izolovat jej z okol nfho surn uje prvnfvelkou vyzvou v)ivojaru. Nfzky datovy tok - Kompletnf datovy rarnec obsahujkf data potiebna k navigaci rna velikost 1500 bitu a vzhledem k nlzkernu datove mu toku 50 b/s trva jeho pre nos 30s. Aby bylo rnozno spocltat pozici, je nutno najft mini maine ctyi'i druzice a zlskat od nich naviqacnlzpravu Uvedena omezenf zpusobuji znarne zpozdenf zacatku navigace zvlaste v prlpade tzv. stude neho startu, bezneho po delsfrn vypnutf pi'ijfmace GPS, kdy ztratf platnost navigac nl data. Po zapnutf modu I zacne vyhledavat druzice a okarnzite po jejich nalezenf zacne nezbytne ziskavanf dat, ktere trva rninirnalne 30s, v rnistech s horsfrn pHjmem signalu i dele. Je zfejrne, ze tate omezenf kazf radost z.okamzlte polohy" Abychom pfekonall uvedena omezenfa zfskali ze systernu GPS lepsf vysled ky, musf bytvyvlnuty nove tech nologie, kte re Ize a plikovat na strane pfijlrnace, Firma u-blox, jedna z nekolika svetovych firem se specla lizad na vyvo] v oblasti GPS, se sousti'edila na nasledujfcl pozadavky: Rych lejivyhledat sig na Iysatelitu GPS Rych lejizfskat neboextra polovat naviqacn fdata (efemeridy) Snfzitspotlebu Vyuzft GSM ke zlepsen fa doplnenl novych vlastnostf Podfvejme se, jak se povedla implementace techto pozadavku pokrocilyrnl softwarov)imi triky v novern firmwaru 7 a hardwarovyrnl upravarniv rnodulech u-blox 6. Zvysemi citlivost a presnejsi navigace V souvislosti se zvysovanfm poctu funkd a miniaturizad mobilnkh zai'fzenf, jako jsou mobilnf telefony a navigace GPS, rostou pozadavky na zme nsova nf pouzityc h a nten, Vysledkem m iniaturizaceje extrernne mala urovefi siqnalu na vf vstupu modulu, jez pi'inasf pozadavek na zvysovan! citlivosti pfijfrnace GPS. Poslednf zrneny rnodulu u-blox 6 resf zvysenf citlivosti ve ttech zakladnkh rezimech, kteryrnl jsou pi'ijetf naviqacnf zpravy, sarnotna navigace a obnovenf navigace. Prvnf pfipad nastava zejrnena v situadch, kdy byl modul dels! dobu vypnuty bez rnoznosti aktualizace naviqacnkh dat, ktera tak pozbyla platnost. Citlivost je v tomto pHpade velmi dulezita pro sarnotny zacatek navigace kdy prijfmac musf bezchybne izolovat sig naly z d ruzic a pi'ijmout navlqacn fzpravu, Citlivost v tomto rezimu byla zlepsena o t dBna-148dBm. Po obdrzenl naviqacnfch dat zacne sarnotna navigace a pi'ijfmac musf spolehlive sledovat satelity, aby kolisanl siqnalu, ke kterernu dochazi napHklad v mfstech s vysokou zastavbou, nernelo vliv na navigaci a nedoslo kjejfmu pieruseni, Mod uly u-blox 6 moh uk navigaci pouzft satelity.jejichz sig na Idosahuje hod not -162 dBm. Specialnlrn pHpadem je kratka ztrata siqnalu GPS, ktera je typicka napHklad pro prujezd tunelem. Nav)isenf citlivosti 0 5 dB na 160 dBm muze usetfit cenne sekundy a rychlejsfrn startem ulehcit kriticke situace, ktere vznikajf na kiizovatkach tesne za tunelem 48 nebov)ijezdem z podzem nfho pa rkoviste, Sfirmwarem 7 se do rnodulu u-bloxvradpodpora protokolu RTCM. To urnoznf zv)isit pi'esnost navigace prostled nictvfm vysflac u RTCM, ktere nabfzf korekcnl data kjednotliv)im sateliturn GPS jejichz signal je ovlivnen atrnosferlckyrn ivlivy. Startnavigace bez externlhoA-GPS Systerny A-GPS urnozfiujl dodanf navlqacnkh datjinou cestou nez pi'fmo z druzic. Beznejde 0 pi'enos datze serveru poskytovateIe zpravidla prosti'ednictvfm GPRS. Tento postup muze znatelne zrychlit studeny sta rt. Firma u-blox na bfzf dve verze nazvane AssistNow onIine a AssistNow of-line, ktere se liSfzejrnena delkou platnosti navigacnfch dat. Obe zm fnene verze vsak vyzad ujf extern fserver a vzdaIene pi'ipojenf, ktere u rnoznl prenos dat. Moduly u-blox 6 prinasf novou bezplatnou technologii AssistNow Autonomous (obr. 1), ktera nabfzffunkci podobnou A-GPS, ovsern bez nutnosti zfska nf dat na dalku ze se rye ru. Pi'ijfmac GPS zpracovava data pi'ijata zd ruzlc GPS a na jejich za klade automaticky generuje plesna data, ktera mohou byt pouzita pro zlskanl navigace pf pozdejsfch startech. Konceptje zalozen na perlodicite pohybu satelitu GPS,jejichz poloha se kazdych 24 hodi n opakuje. Na zaklade zlskanych efe me rid u ve speciflckych casech behern standardnfho provozu pfijfrnace GPS a naslednych startu navigace v odpovfdajfdch casov)ich pasrnsch

AssistNoW' Autonomousefemeriry v'JPol!ten(; ze zaznillmu pr8d 14hcellnaml Iz", .... )'uz,it ;;.2: 3 dny

Ize pozdeji po delsl necinnosti pfijfrnace mnohem rychleji zahajit navigaci. AssistNow Autonomous spolehlive zajistf zrychlenf startu navigace podobu 3 dnu, Funkceje idealnlv aplikackh s pozadavkern na rychly start navigace, ktery se opa kuje kazdy den v u rcltern casovem inte rva lu. Typicke vyuzltl najde v elektron ickych knlhach j lzd, zazna mn kh pozlce, a le iv beznych navigacfch GPS, ktere jsou kazdodenne uvedeny do provozu ve stejnern casovern useku, Soucinnostsmoduly GSM u-blox Vsechny moduly u-blox6jsou vybaveny rozhranfm pro komunikaci s moduly GSM/GPRS LEON a moduly 3G LISA(obr. 2). Tato soucinnost otevlra nove moznostivyuzltl navigace: - Pi'enos informace 0 poloze - spoti'ebnf elektronika muze nabfd-

www.techpark.sk

nout nove sluzby nad rarnec zakladnf h u internetovych Sledovani

navigace, jako je vyber obsa-

stranek a social nfch sftf na zaklade polohy, lokalizace prozachranne systerny a vyhlsdavanf osob.
vozoveho parku, prurnyslove aplikace - s kombinaef a movirnodulu GPS a GSM u-blox Ize zjistit presnou pozicivozidel

te ho majetku kdekolivv dosah u sftfGSM a UMTS. To u mozn uje lidem, stejne jako autornatlzovanym zai'fzenfm, rfdit cenne zasilky a dohl fzet na ne, optimalizovat piepravnf Ietezec a zajistit och ra nu a pieh led 0 poloze nakladnych zaflzen f.
Zpoplatneni silnic - v souvislosti odpovfdajfef pay-as-you-go. pocftac vozidla automaticky detekuje s narustern provozu vozidel nabfzf presne resenf vyberu

muze vyresit system CellLocate, ktery nabfdne odhad pozice. To je vyhod ne va pli kaefch, jako je sled ova nfvozide I ne bo kontejneru, ktere uplednostnuj! alsepon pfibllznou polohu nez zadnou. Tento system je fu nkcnl ve skladech, nad razfch, na letiStfc h, v tunelech a na dalsich mfstech s dostupnyrn siqnalem GSM. - Signal GPSje ruse ny- rusicky slqnalu GPS jsou snadno dostupne. Tato za i'fzenf, ktera mohou odstavit prijfmac G PS,jsou caste vyuzlvana pf kradezkh vozidel. Zaloznf system GSM v takovern pfipade pornuze, protoze signal GSM muze zustatstale o rusenl GPS muze rozsffit funkcionalitu dostupny. lnforrnace
0 informaci,

ze je pi'ftomno
0 pozi-

urcenf a pienos polohy vozidel a ujete vzdalenosti
vyse poplatku, Postup Ize pouzft i pro

rusenl a systernje ohrozen.
Aplikace M2M - mnoho a pli kaef M2M

vyzad

uje informaci

pojistenltypu
-

civ ra mel u rcite oblasti,ja hlavnfho vozidla apod.) prosti'ednictvfm kte re u-blox Spoleh livost

ko je rnesto, podel ze leznicnf trati, blfzkost Ize v techto pi'fpadec h posflit AssistNow Online,

Tfsnove volant - Palubnf

ne bo mfsto kona n f a kef (vystavy, zd ravotnf a ktivity navigace sfte GSM. Na

havarli a zahaji hovor s pohotovostnf sluzbou a soucasne pleda pjesnou polohu a dalsf technicke informace 0 havarii, Varianta
modulu GSM LEON modepodporuje s implementaef mu in-band duly

zaklade rozsfleni
sl uzba CellLocate,

v soucinnosti
GPS a

s mou-blox

evropsky
eCal1

syste m

rusky
E RA-

ktera sestavf informace 0 poloze bunek systernu GSM sparovane s di'fve ziskanyrni polohami pri uspesne navigaci. Toto "sa mouCfef" i'esenf muze byt prakticke v aplikaefch, ve kterychjsoujednotky opakovane vyuzlvany v urcitych oblastech, jako je taxi sluzba nebo pieprava kontejneru a palet mezi sklady. V techto pi'fpadech se rychle vygeneruje databaze potiebnych bunek a sluzba spolehlive nabfdne soucasnou pozici. V uvedenych rnodulu GSM pi'fpadech nabfdne GPS. rnuzerne tezit z kombinace vysledky nez a GPS, ktera ucelenejsf

na bfzf, je vyuzlta

sy s t e m
GLONASS.
(3.75G H5DPA)

samostatnatechnoloqie NiiSi spotreba

CellLocate
Nova funkce urnozfiuje zvysuje spolehlivost urcenl polohy podle systernu GSM. Funkce a doplnuje navigaci v krytych prosne nf vsude dostu pna. navigace

Optirnalizovany

usporny

rezlm vybaveny

autornatlckyrn

i'fzenfm generaef obvody

spotieby redukuje spoti'ebu ve srovnanl s pfedchozl o 35%. Rezlm automaticky vyplna a zaplna vf a ffdfcf
v zavlslostl Usporny na jejich pottebe. To urnoznuje dosahnout

torech. ACkoliv je G PS rozsfrena technologie, Zvlaste se [edna 0 stlnene vrena parkoviste byt zlepsena U-blox

vyborneho 1 Hz,

prostory, ja ko jsou kryte m fstnosti, uzaGPS 0 informace rnodulu
0 burikach

porneru spotieba -vykon, kterysoucasne
rezim Ize ucinne aplikovat dosahuje hodnot kdyspoti'eba

aplikacevyzaduil.
navigace

nebo 0 pi'fpady rusenl siqnalu GPS. Situace muze

uz pri frekvenci

rozsfien fm dat z pfijirnace vlastnfho

12 mA pf 3,DV nebo 1,8V.

GSM, ktere mohu vyuzft cetne a plikace.

prostiednictvlrn
tento

vyvoje

GSM a UMTS ve svych modu-

Detekce ruseni
Bonus v nove m firmware je venovan rozSii'ujfcf se nabfdce levnych rusicek G PS. Detekce rusen f rozpozna jeho pi'ftomnost u rovefi za bezpecen f napi'fklad v pi'fpadech sledovanl naviqacnfrn aktivovat majetku. Schopnost uzitnou pfijfrnace hodnotu. zda je pi'ftomno rusenl a oznarnit zpravu GPS u-blox Na zaklade a zvysuje ta k 6 rozpoznat, muze zvysit oznarnenl Ize zalohu,

integroval

typ navigace,

zvany CellLocate,

lech LEON a LISA.

kradezf vozide I ne bo pri

to rnikrokontroleru,
0 zavade

systernum

alarm, popfipade

nebo spustit CellLocate.

jako napi'fklad lokalizaci Firma u-bloxjiz logif pro navigaci.Jako taz a v soucasnosti sovanl citlivosti, krokem

prosti'ednictvfmfunkce

s terne] 15 letou tradief urcuje trend vyvoje technoprvnf na bfdla modu I G PS pro plosnou se na spolehlivost navigace monnabfzf nejrnensl soustieduje pfijfrnacfch modul GPS. Zapocala trend zvya dalsfrn kanalu, ktera vedla koptimalitechnologii firmy GSM, kterernu navrh s dalsfrni pfivyvocenovou v automovozidel fdat.

byla diferenciace

zaci spotie by, sta rtu a citlivosti ny uspech vstupem
eel/Locate zjisti pribliznou polohu

navigace. Vyrobce zazna mena Iznacs vyvojari dobra Neonseven,

na trh v zabehnute spoluprace architektui'e,

i vmistech

bez signdlu

GPS

pomohly zalozeny technicka nabfdkou. bilovych

vyborna

na overene podpora, Vyrobky aplikadch,

interoperabilita u-bloxzvyklijiz s vyhodnou zejmena a sledovani

Technologie

urnozriu]e nezavisly odhad pozice zalozeny
bunkach GSM v souclnnosti nekolika situaefch:

na inforGPS, pozlcl par-

kom ponenty,

zej me na s mod uly GPS, a v neposled nf rade vyborna na kteroujsouzakaznlci technologiemi u-blox jako je spolecne vyuzitf zabezpeceni nachazejf

maefch 0 bllzkych -

se systernern

ktery rnuze byt vyuzltv

ji s dosavadnfmi ko napi'fklad tu ne-

Signal GPS je nedostupny

- prijfmac GPS nernuze stanovit signa Ize satelitu.ja kontejnerech. Ve sprave vozoveho

v mfstech, kde je nedostupny Iy, uvniti' budov, v kovovych ku a i'fze nf pre pravnfho

a v prurnysluja

ko casove norrnaly a pro sber a zpracovan

i'etezce je tate situace ne prijate Ina. Situaci

Text: Microdis

Microdis.CZ@)Microdis.net

SR: Tel. +421 484 152451 M icrodis.SK@)Mmicrodis.net

@ Microdis
r'_w.rv'A-ti","

~ 7Z"ii.rvl4i~1tj

49

Variabilni a energeticky usporne
Nove pracovni jednotky s online konfiguraci
Jednotky pneumatickjch valcu 5 ovladacimi ventily poskytuji idealni reseni pro integrovane, decentralizovane pneumaticke aplikace, jako je ovladani klapek v rozsahlych technologiich. Tyto pracovnijednotky umoznuji efektivni vyuziti stlaceneho vzduchu dikyredukovanym delkam hadic a momesti vyberu ruznychtypu ventilu.
Serle (VI je novou generaci pracovnfch jednotek, charakteristickou vysokyrn poctern variant. Konfiguraenf program pro ser!i umoznuje rychle a efektivnf projektovanl sestav, pfieemz obsahuje take kompletnf technickou dokumentaci pffslusne konfigurace, vcetne (ADvYkresu. Serie ISO valcu s prurnery od 32 do 125 mm mohou byt komKe kornponenturn Rexroth navfc nabfzf take odpovfdajfd nastroje pro [e dnoduche konfigurace individualnlch pracovnfch jednotek. Pouzitfrn konfigurMoru v online katalogu na strankach www.boschrexroth.cz/pneumatika.

Ventil pro upravu vzduchu

mohou byt pracovnfjednotky projektovane az do poslednfho deta ilu, po uze pomod nekol ikajed nod uchych kl iknutf. KonfigurMorobsahuje stroke spektrum kornponentu a pflslusenstvi a urnoznuje vytvafet optimalnl (VI pracovnf jednotky pro konkretnl pozadavky jednotlivych aplikacf. Konfiqurator generuje kompletnf technickou dokumentaci, vcetne (AD

Konfigurovane kompletn!!

pracovni jednotky

Rexroth sene CVI jsou doddvane

smontovane

a odzkousen«

binovane s komponenty z peti ruznych fad ventilu provytvofenf lndlvidualnfch pneurnatlckych pracovnfch jednotek. To urnoznuje cllene pfizpusobeni existujfdm provoznfm podrninkarn, napi'fklad v aplikadch s ornezenyrn instalacnim prostorem, nebo v narocnern pracovnfm prostredf. System modula rnfch vymenltel nych tesnen f plstnl tyee s ruznyrn: typy steraeutake pfispfva kflexibilitetohoto i'esenf. Jednotlive komponenty garantujf vyjirnecnou kompatibilitu jednotek serie (VI, ktere mohou byt konflqurovany pffmo pro konkretnl aplikace. Maxlrnalnl energeticka uclnnost s usporami stlaceneho vzduchu az 50%, v zavislosti na aplikaci, muze byt dosazeno dirnenzovanlm prutoku presne pro dane pozadavky, kratkyrni hadkovyrnl spoji a pflpadne regulatorytlaku. Tento prvekje urnlsten mezi hlavnfventil avalec, coz umoznuje vratne pohyby s pouzitlm nlzkeho tlaku. Stop ventily jsou dostupne jako pfldavne komponenty zajisfujfcf zastavovanl pohybu a prevenci nechtene aktivace systernu 50

Pfiklad apiikace

ovldddni

klapek.

dat, rozrnerovych vykresu, vykresu sestav a individualnkh objednacfch Cfsel. Optirnalizovany loqisticky proces zarucu]e rychlou dostupnost pffmo z centralnlho skladu. Pracovnf jednotky Rexroth jsou testovane a pripravene k dodanf pro jednoduchou a rych 10 u mo ntaz systernern plug-i n. Text: Bosch Rexroth

www.techpark.sk

Prepat'ova ochrana vo fotovoltickych systemech
Zariadenia na ochranu proti prepiitiu (Surge Protective Devices-SPD)su nelinearne odporove prvky zapojene v sieti medzi aktivny vodic a neutralne, alebo zemne spojenie.
Hlavna funkcia SPD je obmedzit prebytku prechodne prudu napatie do zeme, celeho na zaklade co obmesucast SPD. Ako je vseobecne zvysuju naklady na zakladnu v apllkaciach mozu taktiez sposoblt SPD pouzlvane rych nieje skratovy znarne, vsetky a ktua Ine rlesenia dale] prepatovu ochranu a poruchy SPD je typic ky pre nasmerovania dzuje prechodne vysokej a fazovy elektrlckeho

napatla a urnozriu]e elektrlckeho (zdanlivy oproti odpor prudu

tak ochranu dostava

systernu,
suciastky

servlsne opravy. Tento problem

SPD sa po prechode impedancie

prudu

naspat do stavu harrnonlckeho je na

AC DC a niektore dalsie aplikacle, v kto(ako napr. vnapatl).

elektrotechnickej pri prechode

prud zdroja obrnedzeny

posun napatia ele ktrickeho rozdielom vysokom

striedaveho Zakladnyrn v pomerne

prud u da nej frekvencie). medzi fotovoltlckyrnl a inyrnl systernaml prepatla s ohl'adom su: ny okru h toku elektrickeho systerne, systernoch

2. Ako zabrimit', alebo aspOl' spomalit' opotrebenie MOV vzhl'adom na unikprudu, atYm predr.zit'jeho zivotnost'?
Najjednoduchsie a standardne riese nie je seriove zapojenie ochrany. GDT a MOV.Jehonev)ihodouje znfzenie stupna prepatove]

na patl na obmedze prlsposobenie

prudu, To si vyzadu]e typ pripojenia Najbeznejsle 1.V pripojenie 2. L pripojenie zapojenla

vodlcov

a pouzrtle prvkovvdanom SPDvofotovolickych

Nova technol6gia TC-Gv skutoencstl vytvara dva nezavisle okruhy: 2. Uzavrety okruh pozostavajuci z GDT a MOV. SafetecTC-G
Posobf ako ochrana proti prepatlu v nestalorn prost red l, a lebo v na patovych vlnach, ktore sa

3. za poje nie do troj uhol nfka 4. Y pripojenie Polovodic odporom MOV (Metal Oxide Varistor v zavislostl Tube - polovodic bezne s premen-liv)im pouzfvane vybo]. prvky na na patl) a poistka proti blesku - bleskoistka - GDT) su dva sa mostatne a ko vodic

r-..... vyznacuju .....,
v pomerne

rychlyrn zvysenlrn
sposobene sa sklada ak medzi

prudu a napatia
napr. priamymi vyboj mi. z pokrocllej toto do TC-G v prfpade prevysuje SPD. druheho

kratkorn casovom obdobf. Typicke

nestale prepatieje 2. Druhy okruh

(Gass Discharge v zariadeniac prepatia, pretoze

a nepria mym i atmosferickyrnl technoloqie. zvyse ne ho deklarovane Funkcie okruhu

h SPD. GDT sa nesmie pouzlvat nem6Ze zmiernif ochrana elektricky

To je dovod, prud moze

Prvky su aktivovane napatla, napatle

prsco su vzdy spojene ako qalvanicka prechadzat V prfpade predtyrn

do serie s MOV. Pouzlvaju

sa predovsetkyrn

pre MOV tyrn, ze unlkajuci v DC aplikaclach objavovaf urcite (aplikacle

svorkami

aj poistka mi proti blesku. aplikaclf SPD, sa najrnf zacali (apllkacie el. prudu),

prvkov urnozfiuiu:

zapojenych

jednosmerneho

chyby, ktore
el. napatia. sposobuje metrov Ako typicke rychlejsle

a. vytvaraf dynarnlcky
je potrebny b. galvanicky uz bolo spornenute, opotrebenie pre aktivaciu oddelif je to

ubytok napatia, ktory
GDTvsysteme MOV od napajaneho unikajuci prud, ktory parazakladnych

neboli znarne v AC aplikaclach sa problemy pretoze

striedaveho prudorn

prudu). V DC aplikaclach

s unlkajucirn ten znizuje znizenfrn

pre MOV zacali objavovat, napatla
zsn
eon

vykon teploty

MOV ovel'a a vlhkosti tepelproti SPD,

rychlejsle, Prejavilo sa to predovsetkyrn
MOV. Pomerne extrernne len urychli proces zhorsenla vlastnostfMOV.

prevadzkoveho

a deqradaciu

prevadzkove

MOV. lnstalaciou

prvku v procese seriovej vyroby a ktfvne i ba v prfpadoch Jeho hodnota

sa m6Ze prepatia tak, pociakles10 mAo

dosia hnut, ze MOVje v skutocnosti
Co obrnedzif

Aj ked'su rlesenia vyuzlvajuce

,
1\
~ ,

--1. -- -T1D 2~

I I I

prud pretekajuci deklarovanu

cez MOV aj v prfpade, ze sa napatie je requlovana uceho cez MOVv na uroveri kapacitu okolo

ne istice integrovane uz dlhsf eas ako znehodnocovaniu v DC aplikaciach lahlivejsie funkeny --'
ae

v SPD znarne ochrana a nicenlu

zv)isi nad tocnorn Uvedene zaistuje.ze realizovane Zakladnyrn navodivom

hranicu.

a by maximal na hod nota prud u prechadzaj stave vodivosti zostatok prudy bola priblizne elektrickeho ne aktualny prudu

1A. Po cca 40 sekundach

to nie je najspomedzi prudorn, medzi naelek-

riesenie. Schema ilustruje vztah

nepresahuju je

enerqeticku

MOV. Riesenie ie vyrobku vyplnaca, MOV. sa

aj pri vyssfch hodnotach vlastnosfou prostrednfctvom designov)im povrchu, prvkom

na patia je MOV sta lefun keny. rotacneho obluku

-ee eu

patirn trodarni riesenie ~zniku

a vzdialenostnu

3. Dolezitou

mecha nic ke vyhotoven specialneho je izolovany

00

se

a jasne ukazuje, preco nie je vhodne, Vzdia lenost, zabranit medzi elektrickeho obluku

ktory sa pouzfva na uhasenie elektrickeho
ktory by mohol vyvolaf zdroja,

v blfzkosti

=-= ,::::~:
--'""'"""
Cham kteristiky jeanosmemeho n apatia

___ . 'om"', Iktora by mala spol'ahlivo

kryt nachadzajuci elektrickyobluk. jednod

~epelnym isticorn a odpojenou e Ie kt rod ou, nie jed ostatoc n aby sa elektrick€ho obluku a elektrick€ho prudu us kutoc ni 10 bez pee ne od po je n ie.

a,

4. Da lsia funkcia,

tzv. och ra na proti prefazeniu,

ucho odpojf narastie na

SPD od napajacleho

ked hod nota el. prudu

h ra nienu hod notu (Imax). Text: Igor Juricev, Iskra Zascite d.o.o.

Ulohy a potrebynoyYch technol6gii
Vsetky vyssie uvedene chadzajucich sobom aplikacll s technoloqlou problemy znarnu a niektore z nich znarne z predinovatfvnym sposu v sucasnosti riesene

ako SAFETEC TC a jej rozslrenou

verziou SAFETECTC-G, ktora uplne eli mi nuje u nikaj ucl prud,

iii -Bez ochrannej

poistky

1.Ql
.

OBez straty prudu ~ -TOVimunita

~::,:-:>~

Nova technol6gia riesi nasi edovne vyzvy:
1.Ako zaistlt Znarne vymenit:. prudu bezpecnejsi knarastu vyuzfvaju prechod prechod dosiahne MOV do tzv. nlzkoohrnlckeho rnenovite napatie MOV? (nizkoproti el. MOV do skratoveho tento stav, ochrana formou, stavu, ked'dojde riesenla prekracujucernu

ii!ii -Kontrolovane

iii -Viae ako 20 rokov

zaruky

odpojenie

ohrnkkeho) stavu. To rna za nasledok znicenie MOV a SPD sa musf
Ked' zariadenie sa aktivuje, eo moze byf bud externou alebo ako

Viae informaeii zlskata ak na isete na e-mail: info . Tel.: +3861 5003100

www.techpark.sk

51

V souCasne dobe( kdy jsou poCitace s internetem a systemy ICTneodmyslitelnou souC:astisvetoveho obehedu, se stale casteji setkavame s projekty velkYch DATA-CENTER( jejichz prikon casto presahuje 1 MVA.PrudkY vjvoj ICThardwaru umoznuje na malou zastavenou plochu instalovat systemy velkYch vjkonu( coz prinasi mensi prostorove naroky. Jedna se 0 tzv,,,High Density DATACENTRA'~ jsou na kde plose 0(8 m' bezne lnstalovany servery a ITtechnika prevysujici prikon 1S kW.

rllt.

r~1lI UNI.

1!'[l .... F~

U_r,ill

lQUCjl n~l['lIIMII\.I.\'I!in:J'"

I~WIn;:IIGLAH ' 010l\ll

Efektivni energetika pro High Density DATACENTRA
Zijeme vsak take v dobe, kdy celosvetova krize pfinutila ta s ucinnostl elektroniky.Je ka omezenf. spfnacf a ostatnf

nutne si uvedornit.ze
Napajecl soustavy,

stejne
nic-

hran f distri butora el. ene rgie a elektroinstalace investora. micky vyhodna Tato konstrukce uz od pffkonu i ostatnf DATACENTRA je ekono2 MVA, coz technologii

vsechny setilt a kdy efektiviprovozu a rozhodujl, do kteresenf Pro Siova pro-

ja ko jine obory i energetika prvky,

rna svatech

vykonove

rych

technologif

technickych

ele ktronicke

prlstroje

pf nutnosti
infrastruktury pffkonu

napajet

budou firmy jako jsou

smetovat
efektivita,

pffStf investice. minimalizace

zaffzenl, to vse rna sve vykonove hlediska

odpovlda

DATACENTRA toto

platf dvojnasob, ci "Green

limity nejenz

norninalnlho zatlze-

ICT v rad u 1 MW. Posu nutf zalohohladinu

ucinnost,

nf,ale i z pohledu

voznfch

nakladu

DATACENTRA" na dennfm

poruchach
napajenf, nejen

dynarnickeho chovanlpf slte. Spravna volba topologie
a napetove hladiny investice, systernu sfte ale po ekonornlcke dopady

van!

na

vysokeho
vyhodu

napetf

pil-

naSi jednu

podstatnou

- plechod

pf jednanfch poladku,
Design

s investory

vykonu

rna navfc obrovske

a opti ma lizace moder-nfch

tee h noloqicke
"High Density problem, vysoce systernu monitoringu A je to

na velikost jeho

pocatecnl
naklady

infrastruktury

zejmena pilfi'em

na provoznf tohoto

DATACENTER" je vykonnych pecnosti,

mezioborovy

celou dobu

zlvotnostl,

Zakladnfrn
napajecf

ktery vyzaduje zvladnout integraci
a soflstlkovanych rnefenf a regulace,

resenf je zaloznf

system DUPS - dynarnlcka Technologie soustrojf doposud takjednoduse hned nekolikza realizovat

ups.
v jed nom resitelne a
0

napajen f, chlazenf, obje ktove a fyzlcke beza navazujfcfch procesu a sluzeb, v tomto

DUPS integruje projekty

ffzen f a urnozfiuje dvou

(."

prave

ENERGETIKA, housle"

ktera

pflpade

vyhradne

instalacf

vlce
sobe
ener-

hraje "prvnf

a ktera b}iva nejvyzcele investice. hracernje energetiky spolscnost a napa-

sarnostatnych

zallzenl, ktere samy

narnnejsf polozkou Prednfm inovativnfm lednf jenf

byly zd rojem da lsfch nevyhnutelnych

PRONIX, s. r. o. z jejlhoz pera vzesly v pos-

qetickych, a tedy i ekonornickych ztrat, Spolecnost PRONIX, s. r. o. pracuje se systemem DUPS EURO-DIESEL No-Break KS, z proudu v radu tislcu arnper na proudy rnedi) v soucasne strukce

dobe projekty
nekollka jed no

vyznarnnych

DATACENTER

s pffkonem

nad S MVA, a ktera v soucasne

dobe nejlepsfrn a nejkomplexnejsfm systernern natrhu. Pate ntova na konNo-Break KS posouva rnoznosti

dobe

takove

ENERGOCENTRUM

i'adu jed notek ci desftek a rnper, Pi'i neustaIe rostoudch toto resenf uspory, cenach kovu (zejmena znarnena obrovske vodicu flnancni nutnych

stavfv Mlade Boleslavi.

Spolecnost

PRONIX s. r. o. uvedla na trh rese-

------;~
pro byly covat klasicke elektronicke a stale jsou Dynarnicke napetova

zaloznkh napajeclch zdroju zase 0 generaci dal, Tento syste m dosah uje vykonu, ktere

Rozdfl v prufezu

pro pi'enesen f stej neho vykon u na h ladine VN a NN pi'inasf nejen usporu materia lu, a Ie i snlzenf ptenosovych uvedeme
50 5

ztrat, Pro nazornost

n~

ktery je na napetove hladine VN 22 kV a vykonu 1.6 MV 0 23 % levnejsf nez jlstic na napetopi'fklad ve h ladine NN pro stejny vykon a soustavu

vyplnace,

5(1Hl

3 x400 VIS 0 Hz. Nelze opomenout
ze z hlediska zkratovych

a ni fa kt, na hranice

porneru se pi'itako-

.
nf v podobe cfho

~Or.lOITIONIPiG

~ ODe

.'
napajeodpovida a pli kad resf ty piekracujl zaloznl zdroje diem. pra- tato zdroj nedosazitelnyrn KS mohou napeti pfipojit vysokeho dovoluje

vychto vykonech jiz dostavarne

techn ickych rnoznostl NN pffstroju.

Zakladnf provoznf rezimy A-Kondicnfreiim
Standardnf dodavana provoznf z dlstrlbucnl tlumivku. rezim - enerqie je sfte do vystupu Zaffzenf provadl fil-

unikatnfho ktery

zaloznfho presne

systernu,

potfe ba m vysoce aplikace,

vykonovych

ups
hladina

No-Break

pres requlacnf

a za roven jed nod uchyrn zpusobern ktere svyrnl pozadavky

na hladine

online analyzu pa ra metru vstupn fho napetl a zajiSfujejehotrvalou traci a kompenzaci. oboustrannou Akumulator energie se

technicke
52

rnoznosti

stavajlcl

vykonove

zalohovaneho

napajeni

(DUPS) jiz na roz-

www.techpark.sk

trvale toe! - jeho otacky jsou neustale

udr-

zovany
Dleselovy jevtomto

na

nornlnalnfch

ho dnotach.
a akurnulatorern

motor

stojf a je v rezlmu Stand-

by. Spojka mezi motorem

rezimu rozpojena.

Zmena na trhu
50

Will

B-Emergencyre.zim
Zalozni rezirn - pa ra metry vstupnf mimo toleranci. Po dobu, dieselmotor, sfte jsou

nez nastartuje je energie dodavana kineticV okamziku, kryta kdy je

kyrn akumulatorern.
ka a energie je

svetelnjml zdrojmi
rozsvecovanf nol6gie Osrarn), niekolkych nych farieb

motor na nom ina In fch otackach, spina spojdieselmotorem. na norninalnf Akurnulator se "nabfjr' zpet

otacky, Navrat po obnovenf napeti distribucnl sfte je provade n plynu Ie a v synchronizovanern stavu na sft,

Nariadenie Eur6pskejunie 0 postupnom vyradenf neefektfvnych svetelnych zdrojov z trhu vstupuje do d1dsejfazy a od septembra 2011 sa na trh prestanu dedavat' obltibene 60-wattove iiarovky.
Kriteria ucinnosti a inych energeticky

svetelnych vyznarnnych

zdrojov

ziariviek,
Light

a to zasluhou (napr. rozsvietenie

techdo

vyrobkov su z roka na

Quick

v ziarivkach zlarivky

VyhodysystemuNo-BreakKS
- Integruje - Presne i'esenf UPS a motorgeneratoru i'fzenf. do koncepcf UP-TIME. aplikovatelne vystupu red un(napajea topologif do jednohoza

(ErP - Energy Realted Products) rok prlsnejsie nariadenf

ktora zaruCf pine sekund, rnoznosf

a vyrobky, ktore poziadavky

Kornpaktne

zapada

TIERdle instituce - Jde 0 jednoduse dantn frese nf. - Nabfzf rnoznost typSB. - Zaffzenf - Vykazuje

ErP nesplnaju, m usia byt vyradene z obehu. Doteraz boli zakazane klasicke ziarovky 5 prfkonom vyssfm ako 7S wattov a odjesene bude tento zakaz rozsfreny a] na

navyse ponukaju

vybra1' si z roz-

svetla, od pnjernneho

tepleho

dvojfho

ziarovky 5 prfkonom 60 wattov. Regulacia sa tyka vyroby a dovozu, takze
z pultov pocftia predajnf slovenskf zrniznu az postupne po

klasicke

nf bez prod levy a

napajenl

5 prodlevou)-

vypredanlvsetkych
rna vysokou celkovou uclnnost dobne najvyraznejsie,

zasob, Tutozrnenuvsak
spotrebitelia pravdepozia-

(vcet ne uci n nosti vsec h su bsyste m u).

ztraty ze vsech doposud srovnatelnychzallaenl, - Pracuje na vsech standardnfch napetovych hladlnach, - Minima lizuje pozadavky na zastaveny
nejnizsf provoznf prostor. - Jde 0

kedze 60-wattove rovky patria medzi najviac pouzivane,

Ponuka uspornych alternativ je siroka
Vyrobcovia ponukaju rnnozstvo inovatfvktore nych uspornych svetelnych zdrojov,

elektrlcky,

ni koliv elektronic strojeje ani neobsahuje bate rie.

kY stro],
speclalnl

deklarovana - Nepotrebuje

zlvotnost

3S let. vakuum).

adekvatne nahradif oblubene 60-wattove zla rovky. Tieto a Iternatfvne svetelne zdroje set ria zivotne prostredie, vlastnos1'ami eli mi nuju nedostatky chodcova v neposlednom usporu financnych cii je niekolko svojich predrade prinasaju K dispozfsvetla Warm Comfort zoznanie mierne vlek, cez neutralnu denne svetlo Light, ktoreje na neroaz po ekviva5 prfko-

dokazu

prostiedla
- Provoznf - Obsluha

materlalythellum,
udrzba
zaffzenf

- Zaffzenf nepotfebuje a casove nenarocna.

prostriedkov.

je nenakladna a uzivatel-

je velmi jednoducha

sky pi'fvetiva. - Zai'fzenf neobsahuje

rnoznostl na hrady. Okrem uz dobre znarnych kornpaktnych ziariviek su to aj svetelne zd roje technol6gie LED a priama nahrada klasickych ziaroviek - vykonne
haloqenove ziarovky,

od zlteho svetla

beznych zlaroprlpornlnajucl

bielu Cool White

kartace

anijlne

rychjsou

modrasty odtiei'i

Ie se opotlebovavajkf materia Iy. - Pozadavky na stavebnf konstrukce obdobnejako toru. - Dohledje obdobny u klasickeho

- Day Light. Usporny klasickej zlarovky

rnotorqenera-

"LED-ky"ako inovatfvne svetlo buducnosti
Vynikajucou nahradou je rnoderna usporu klasickej 60-watto5 prf-

lent vyrad'ovanej nom 60wattov paktne Intelligent 11 wattov. usporne Long

predstavuju
ziarlvky Life alebo

naprfklad Osram Osram

komDulux Dulux

jako u standardnfUPS server). rozvodu pozadavtopologie

vej ziarovky konom

LED ziarovka

(Ethe rne r SNMp, integrovanyWEB Vlastnf resenf a zalohovansho llzovany ku klienta

12 wattov.

Ma tvar klasickej zlarov80 % a vyrazne

navrhy

Su pe rsta r Micro Twist a Min i Ball 5 prfkonom

ky, enerqeticku
vyssiu zivotnosf, 25 tisk hodfn. nerna zladne

napajeni

jsou vzdy optimaje zejmena

na zaklade

konkretnfch

ktora je az neuve rite lnych LED technol6gia navyse
ziareje okam-

- rozhodujfcf

poza-

UV alebo infracervene

"Halogenky" ako lepsie dvojca k1asickjch ziarovi ek
Dalsfm svetelnyrn rovky. Prfkon zdrojorn, ktory vyborne fiaHaziarovky Osram ziarovky je aj vsak a intennah rad f klasicke zla rovky, su ha loqenove starej 60-wattovej ziarovka vystrieda logen sa tvarom zlaroviek, svetlo, 42 wattova nijako dokonca

dova ny stu pe i'i za bezpecenl, geticka bilance, typ provozu stupei'i etapizace vystavby, zice, lokalita vyrazne instituce, apod. Projektanti na

celkova ene rDATACENTRA, stavebnf dispospolecnosti nebo se mnoha podniky, providery, sluzeb a dalsf

nie. Velkou vyhodou tzv."LED-iek" zit; 1 00% svetelnytok,

PRONIX, s. r. o. pffmo zpracovava]f podflejf univerzity,

Kompaktne (isporne ziarivky ako najbeznejsia alternativa
Najsirsia ponuka alternatfv klasickej zlarovuspornych zlarlky je z radu kornpaktnych energie az 80 %, zlvotnost ponuka umozi'iuju atraktfvnych vyuzit zlarlvky

Classic A Eco. Haloqenove neodlisuju rovnako

plfprave

od tradknych prljemne

vyznarnnych telekornunikacnl poskytovatele

DATACENTER pro bankovnf prurnyslove a internetove hostingoV)ich

viek. Medzi ich hlavne vyhody patrf uspora 20 rokov a siroka a uprav, ktore aj na dekoratfvne tvarov

ktore

produkuju,

"Halogenky"

maju dvoj nasobne d lhsiu zivotnost upravova1'.

zita svetla sa da vdaka 100 % stlmitelhosti -red-

V)iznacne instituce. Text: Ing. Milan Egart, PRONIX, s. r. o.

ucely. Prekonany

je tiez mytus 0 pomalom

www.techpark.sk

53

Jak vyzrat nad navrhem nastroju?
N a m3sledujici otazku se snaii najit odpoved'publikace s nazvem"Pruvodce reseni

pro nastrojare - jak vyzrat nad navrhem nastroju'J. V teto publikaci je rozebren a detailne popsan cely proces dodavky nastreje, S navrhem reseni vedouci k zlepseni celkovych ekonomickjch vysledku dodavky nastroje, (ely proces je dokumentovan na skutecnych pfipadech a prezentovan na software (imatronE.
CAD/CAM system CimatronE, ktery v sousednfm Nemecku vyuzlva kazdafretf nastroja rna, pledstavuje i ntegrova ne resen f pro cely proces od nabfdky pres navrh, konstrukci a vyrobu nastroje, Dovoluje zpracovat nabfdku v dostatecnern stupni spolehlivosti, minirnalnlm case ana profesionalnl urovni, V navaznosti na tento program Izeoptimalizovat i planovanla i'fzenf souvisejlckh vyrobnfch procesu tak, aby byly splneny die zadanf a soucasne vsechny Nabfdkove !,fzenf V prvnf fazl je v obou pi'fpadech nezbytny import dat a sestavenf nabfdky zakaznlkovi, Mnoho procesu z oblasti tvorby forem a nastroju zaCfna importem dat z jinych CAD systernu, CimatronE zde nabfzf sirokou paletu prevodnlku dat z/do nejuzfvanejskh formatu (DXF,DWG, STEP ) a CAD/CAM systernu (napf, CATlA, ProlE, ... NX - dtlve Unigraphics aj.),vcetne moznostl jejich uprav a doladenf, Pro rychly navrh a pfesny odhad ceny je software CimatronE vybayen funkd QuickSplit, ktera urnoznuje pfedbezne zobrazenf konstrukce a pomod aplikace Moldquote dovede pflpravit nabfdku s profesionalnfrn vzhledem. Pri tomto inteqrovanern i'esenf hraje d ulezltou roll kontakt meziza kaznfkem a dodavate lem. NilVrhove a konstrukcnfHzenf V teto fazi, v pifpade navrhu fore m, popisuje prfrucka nalezenl delicl roviny, predbezny navrh, konstrukci a sestavenf vykresove dokumentace. Na jedno kliknutf mysi Ize zajistit bezvadne delenf dflu s analyzou a podfezanirn. Software disponuje snadnyrn urnlstenfrn vsech komponent - desky, kluzne prvky, ch lazenf, vyhazovad a vtokove systerny, Nasledne je automaticky gene rovan pi'ed bezny soupis kornponentu, ta kZeIzeobjednat materia I a uz behem schva levanlvysledneho provedenf zakaznfkern muze zadt prvotnf obrabenl, Konstrukci foremje nutne dale doplnit 0 konfiguraci zakladnyforrny a konstrukcivyhazovadch systernu (vkladanlvyhazovacfch systernu zja kehokoliv kata logu), chladidho systemu a konstrukd vtoku, kterouje nutne ovefitanalyzou a detekdkolizL Jestlize se bude jednat 0 pi'fpad navrhu postupoveho strizneho nastroje, tak jsou nezbytnymi kroky rozvin a pi'fsti'ih, rozvrzeni nastfihoveho pia nu, konstru kce nastroje a taktez sestaven fvykresove dokumentace. Manualnf praci konstruktera Ize eliminovat pomod uzivatelskych funkd. Clmatron Emyslfta ke na velm i rychlou tvorbu tvaru pro raznfky, unasece, vedenf - hledacky pfi okarnzitern zobrazenf ucinku kazde sti'izne operace s moznostl okamzite editace. VyrobnfHzenf Poslednf faz], fazf vyrobnf, je sestavenf vykresove dokumentace pomod sablon a tvorba sarnotneho NC programu s postprocesorern, pf kterern je du lezite spravne a vhodne volit vyrobni operace. Pi'i vyrobe forem a postupoveho stflzneho nastroje se uplatfiuje ti'f az petiose obrabeni ve forme frszovanf nekonvencnkh metod obrabenl (EDM - elektrojlskrove hloubenf a rezanO nebo mikrofrezovanl, ve kterern je spolecnost Cimatron Ltd. prukopnlkern. Pro vyrobu forem se nablzlvyuzftvykonnych hrubovaclch operad svyuzitfrn vysokorychlostn lho obra ben! (HSM) a vysoce kvalltnfho dokoncovanl, Pro pine vyuzitl vykonneho systernu je nezbytne disponovat kvalitnfmi, velmi pi'esnymi obrabecfrni stroji, ktere zarucftuhost soustavy stroj, nastroj obrobeka pi'fpravek. Reference - praxe hovoH za vse V meskl cervn u probeh Iwebovy seminar spolecnosti Cimatron Ltd., ktery posluchace seznarnil, jakyrn zpusobern Ize pi'i navrhu forem

kroky provestv mlnimalnfrn case.System rna modularnf koncepcl a je tedy rnozno jej zavest bud' po jednotlivych mod ulech, nebo najed nou,jako kom plexnlfesen r. Z obsahu publikace Uvodnf cast plfrucky je venovana tlern zakladnfrn fazfrn, kteryrnl jsou poptavka, navrh a konstrukce nastroje a dodavka. Zakladnf vyrobn ffaze se del f na osm cast!.Tyto casti prochaze]l zmenovyrn i'fzenfm a liSfse pak podle toho, zda sejedna 0 vyrobu forem nebo o vyrobu postupoveho sti'izneho nastro]e, Terminologie a sled jednotllvych cast! komplexnfho i'esenf vychazl ze znalostf izraelske firmy Cimatron Ltd., ktera software pro navrh nastro] u vyvOf.

54

www.techpark.sk

nastroju usetiit az 30 % nakladu patiil Samsung, kterernu se dfky softwa ru Cimatron E podalilo sn fzit pf navrhu formy materia love
striznych Mezi prezentujkffirmy naklady 0 9 % a dobu cyklu vstfikovanl tloustku 0 16 sekund. Firma Salcornp optimalizovala .lila 020 %. Spolecnost steny, desig n v)ilisku a elirnivylisku sn flimited, kolem Acer, Holding

a postupovych

Efektivnejsie a viae ekologieke osvetlenie lnterleru vdaka LEDsvetelnym zdrojom
Kjrn denedavna predstavovali LED technol6gie"hudbu bud(icnosti'~ dnes s(i plnohodnotnou nahradeu tradimych svetelnych zdrojov. LED technol6gie zaznamenali v poslednych rokoch obrovskj rozvoj. Svoje miesto si nasli __, v osvetlenf interil!rov i exteril!rov.
svetel

nova la nad me me vyta pe nf. Smrste nl a deformace Ju Teng International

piedni

dodavatel

100 forem Asus, Apple, jednoho dosahuje Pri techto

mesfcne.

kornponentu do poCftacu, vyrabi Jejfmi zakaznlky jsou spolecnosti
Sonya resenf CAD/CAM

Deli, HP, Leonovo,

Toshiba. S nasazenfm

inteqrovaneho
prumerne

20 % casove uspory

usporach je pak jednoduche
kapitalu vynalozeneho

systernu CimatronE lhutach, sl uvedornit rychlou
v dodadch licenci softwaru.

navratnost

najednu

.....;;.. __
Hlavnou v)ihodou

nych

LED tech nol6gif

je

ich

efektivita.

LED- -ky

usetria az d090 % elektrickej energie. Kym klasicke zlarovky premenia na svetlo iba 6 % elektrickej energie a zvysok spotrebuju na produkciu tepla, LED svetelne zdroje produkuju priblizne 100 lurnenov na jeden
watt a iba rnalu cas1'energie prernieriaju na teplo. Okremtoho LEDzdroje

rnaju extrernne dlhu zivotnost, od 25- do 50-tisk hodfn. V porovnanf s klasickyrni ziarovkarni, ktore rnaju zivotnost od 1 000 do 2 000 hodln, mozu vydrzaf az 50-nasobne dlhsie. dalsou vyhodou je spol'ahlivos1', odolnos1' voc i nar azorn ci otrasom, okarnzite rozsvietenie,
neobrnedzeny stlmovania. pocet spfnadch cyklov a rnoznost plnohodnotneho a kvalitnyrn

Navyse dodavaju interieru mode my dizajn

poda nfm farieb svetla

daju

vyn

iknuf

priestoru.

LED-ky, ktore dokilzu osvetlifcelu
Zasluhou pouzit rychlehovyvoja na plnohodnotne osvetlenie

domaenost'
rnozerne tento typ osvetlenia Problernorn vykonu prvych LED interieru.

LEDtechnol6gif

svetiel bol ich nfzky vykon, ktory ich predurcoval na ulohu vedlajsieho a lebo dekoracneho sujuci hodnotu alternatfvy osvetle nia, Na rast rnerneho na 1 watt LED di6d prevy100 lurnenov ich posunul do pozfcie realnej

haloqenovych

svetelnych

zdrojov,

ale aj kornpaktnych

zlari-

viek. Navyse LED svetla ich okrem zivotnosti za hrievan fm, co rozsiruje rnoznosti

prekonavaju

aj rninlrnalnyrn

ich umiestne nia v lnterieri.

Vyhody, vyuzitf a uplatnenf prfrucky Pomod pifrucky a softwaru CimatronE dokaze uzivatel zv)isit pocet vyh ra nychza kazeka jejkh ziskovitost pi'esnejsfm sestaven fm nakladu na profesiona In f u rovni. Optl malizovat vyrobn f proces, redu kovat poti'e bny cas pf zdlouhavych nfch ukolech Ize dfky silnyrn konstrukcnfrn nastrojurn navrhu vyvinutyrn special ne pro nastrojaie. uzivatel konstrukca analytickyrn Dfky v)ise uve-

ad intenzfvneho
Vyznamnu

hlavneho po decentne bodove osvetlenie
bodove svetla s jednoduchou a v prfpade osadene rnenskh rnontazou, modelov aj do do stropu svietidla

ulohu zohravaju

ktore rnozno zabudova1' rnalych priestorov, Iy nahradzaju getickej vykonne podhladove

a ko su na prfklad skrine a Ie bo po Ike. Jed notlive modehaloqenovyrni ziarovkarni a enerkornbinacie rychla navratnosf intenzitu modely. svetelnej lnvestkie. su urcene bez preble-

alebo kompaktnYmiziarivkami.VYsledkom ucinnosti a zaroven a dlhejzivotnostlje energeticky Do priestorov, ktore si vyzaduju vysoku usporne

denern u, tedy nalezen fm optima Infho kom plexn fho i'esenf pfi nastroju, zvysuje

osvetlenia, Svletidla

pledevsfrn svoji konkuren-

ceschopnost.

mov osvetlia velke vstupne a ko osvetlenie hotelov zlarovky, su dveverzie Na osvetlenie od zkusenospodniku. oproti konsystemern, haloqenove K dispozfcii pritom a norrnalizovanych pravidel

ha Iy alebo priestra nnejsle izby. Vhod ne su aj je urceny model, ktory nahradza 50 W stropnu montaz,

ci obchodov. Svojfm zhotovenfm setrnysposob pollcjevhodny zhotoveniu urnoznuje bodoveho model,

Zaver
Navrh a konstru kce nastroju se odvfj f piedevsfrn tl konstruktera Podstatnou technologa roll hraje to, ze konstrukter a naopak. Tytov)ihody a to spravne zvolenyrn

rnenslch priestorov

s uh 10m svetla 12 alebo 36 stu pi'iov. Predstavuju osvetlenla, ktory produku-

rna castecne znalosti CAD/CAM

mimoriadne

ekologicky na osvetlenie

uz potornzbyva

Doskrfi'i, satnfkovcl nosti vyuzltla,

kurenci zurocit,

je menej tepla a ko haloqenove 13 mm ho mozno zabudovafdo

ekviva lenty a ponuka tak ovel'a sirsie moza instalacnej

ktery je pro tento druh vyroby pfizpusoben a vyvfjen. Jak Hka prezident spolecnoti Cimatron Denny Haran..Pokud chci jezdit do terenu, nastro]e, .Pruvodce strukteru nastroje koupfm si terennl auto. Pokud chci jezdit s rodiIne k tomu urcenY': V publikaci daneho typu a obecny nou, koupfm si rodin ne auta. A pokud c hci delat profesiona koupfm si software rese nl pro nastrojaie" nebo konkretnl ctenar nedozvf, postup se prakticke

Vd'aka kornpaktnernu

hlbke iba

vsetkych typov na bytku.

Svetelne pasy, ktore dodaju interieru atraktfvny a modernydizajn
Podh ladove svieten ie nie je jedine, nie. Zaujfrnavyrn je vyuzitle kde nasli LED technol6gie uplatnepraalebo svetel nyc h pasov a rarnov, Tento system je s rnoznostou vitrfn, velkoplosneho ci nabytku prvkov. Text: OSRAM sviete-

zkuse nosti kon-

pf konstrukci

urceny na r6zne sp6soby osvetl'ova n ia interie ru, ci uz na vseobecne, covne alebo dekoracne nia. Produkty a ko nepriame su vhodne osvetlenie na osvetlenie reqalov

ale nalezne zde odpovedi kornplexne.

popis konstrukce

nastroje a ja k Ize resittuto CimatronE

rozsah lou probleFra ntiSek Macha ra

matiku dfky softwaru

osvetle nie rnensfch archltektonlckych

www_techpark.sk

55

Divizia nizkeho napiitia spolocnosti ABB predstavila vsetky vyznamne novinky, vratane uplne noveho dizajnoveho radu spinacova zasuviek. Predstavujeme yam niektore z nich.

(lI)(I!llJ!

9

;PO]

+

Preco maf 510chadld v u§iach, ked' va§a ob(0bend hodba mOie znid v kaidej miestn ostt vd§h 0 bytu? A pritom 5tatf len odloiifptehtdvat do doku, 5tlatif playa va§a hudba vyplnf priestor.

Novinky V elektrelnstaladach
Posobivj
Spolocnost

dizajn

5 dusou

- DECENTO"
aj V tomto koncoJe nfm Krasne
V oblasti

len rarncek, ale aj kryty a packy spinacov, Kompletne

farby "soft

touch':

V dizajne

impuls

bola

ABB s.r.o., prlnasa novinku

porcelanova

je taktiez zasuvka

tato

povrchova

uprava
s nazvorn

pouzita

uz pred

roku speclficku

230 V/16 A, ako aj kryty

slaboprudovych

casom vo farbe

sate nova strie-

vych prvkov
porcelanovy noduchostou jednoduchy, chovej

V elektrolnstalaclach,

spinae Decento". a modernou gul'atY tvar

Vynlka jed-

zasuviek, Jednoduche,
Decento

pioche

a eiste Ifnie dizajnu trendv sucasnych

borna V tomto roku prichadzaju na trh zarnatova eierna a zarnatova biela, v ktorich biela vel'mi efektne p6sobf eierna linear". podsvietenie LED diodarni. Tieto dve farby a zarnatova future v dizajne - zarnatova su novinkou aj ponukavyele-

Ifniou.

su v sulade s interierovyrni interieroch Tento dizajn uc irn doplnf ponuku

a predovsetkyrn porcelanove spl-

m i a predu reuj u ho na vyuzitie modernych projektoch. nyrn Decento doplnuj

rnaterlalvpraktlckorn nace a zasuvky, nut. Zladne.retro" clu a vsetky maxlrnalne plexnosti znarnena zakaznfcl

lesklom dizajne povrprehliad-

ei v rezidencnych bude vzdy vyrazinter ie ru. na 14 ABB na rok 2011 dizajnov Tie umoH\uju prvkom

upravy, Skutocne

V pocte

ktore sa nedaju

nych farieb

zakaznki

zaznarnenaju

ale oriqina I. Forma dizajsledujejehofunksu tejto System prfstroj Ifnii komco segprfstroje

nenie grafitovejfarbyvdizajne alnou nahradou

solo" a aktu-

nu splnaca jednoznacne ostatne

a zv)isi pocet stroku rnoznost nfka a potreby bol verejnosti 2011, Electron
5 ohl'adom

ponukanych a farbach, volby

bude antracitova

v r6znych tvaroch

prisposobene, rarncek, kryt,

podl'a zelania zakazDizajn Decento" na vystave ohlas najrna

Novinkyvo
Pristrojovy tovernu nica
5

svetezvuku
rad Audioworld sa pripojil dokovacia k svestaktor a u iPod" a iPhone". Busch-iDock",

produ ktu nie je stavebnlcovy, pri dizajnoch v strednom

interieru.

- ako su

predstaveny kde vzbudil seg mente.

fenornen nazvorn

V ponuke je preto zakladna sprostredkuje z prehravaca struovany spojenie

mente splnacov

a zasuviek

ABB zvyknutf

na vyrazn u od llsnost existujucej

produ kcievtomto

a pre nos siqnalu Apple do sysprfstroj je konso je

alebo telefonu Sa motny

tem u Audioworld. zosllnovacorn svoju prevadzku Zaujfmavou Apple i Phone" janie
Dizajnet5kyvynimoi'ny tad impu/s je vdoko techn%gii .sott touch" vynimoi'ny aj no dotyt:

predovsetkyrn
5 tunerom

na pripojenie FM. Napajanie napajacizdro]. prfstrojov

priamo zo siete 230 V, nepotrebuje prfdavny funkciou zostavy

teda na je

rnoznost pouzitia dialkoveho ovladanla
Remote, ktore je funkcne aj vtedy, pre zosilani sta nidobfportom stanice vybavene 2G, iPod novae s tunerom ked- iPod"

nie su za pojene v dokovacej zabezpecuje vstupnyrn dokovacej Apple pre spornlnane

ci. Prfstroj Busch-iDock" baterky Apple inych a je vybaveny na pripojenie Do pri-pojif vyrobcov,

prfstroje

3,5 mm rnozno

MP3 prshravacov

Farbyvsade,
Tento
-61200-

kde sa pozries
farebnych Pre zmien dizajny farba Tieto fa rrozdizajnoch.

prfstroje

dokovacfm ne"

konektorom:

iPhone" 3GS, iPho-

rok je v znamenf a Element"

3G, iPhone®, ocenia

iPodtouch® pouzfvatelia

All

v jednotliv)ich Tango" odtiene

na no" 4G, iPod na no" 5G a iPod®classsic. Dalsf prfstroj instalacjf novu radu vaesfch sa Audioworld, ktoru rnozno v ktorych pouzit

bola doplnena opalova, v trendovych easev)irazne odtienov

hneda, resp. kavova/ladova najdu umiestnenie v interie roch s na bytkom bach, kde sa v poslednom sfrila
Cetoporceuuiovy dizajnovy rad DECENTO

predovsetkyrn

pouzfva funkcia "interkom': konzolu, klad na recepcii roch, ordinaciach

Ide 0 rnikrofonaprfpriestocen-

v kancelarskych ei rehabllitacnych je vybavena

ponuka

r6znych

orecha, neboli

arnerickeho

duba a pod, ku ktoryrn

trach,

Konzola

rnikrofonorn zon, interpripo-

odpldca narocnos(vYroby svojou krdsou a jedtneinostou, ktons odovzdava a] inteneru, v ktorom ho oouiijete:

p6vod ne odt ie n e vhod n e. Vyrazne zmeny vo farbach objavili aj v dizajnoch prfpade a impuls. V tomto na rok 2011 sa future linear" nejde 0 zmenu real nu, pocis prfstrojom, nanasania

s pohybllvyrn

stojanom

a tlacidla mi na pria-

me vola n ie do 15-tic h irrternych nyrn reproduktorom.avsakmomeje

jif aj dva reproduktory
vae s interkomom.

externe. V stavebni-

Decento vyrobok.

sa bude ponukaf Dominantnym z ktoreho

ako kornpletny je snehonieje vyrobeny

iba vizua Inu, a Ie predovsetkyrn tovu pri samotnom kontakte a to v d6sledku zmeny techniky

covej insta lacii zaujfma miesto a ko zosi lnoText: ABB

prvkom

biely porcelan,

56

www.techpark.sk

Cilem nasi orientace na prumyslove oblasti je poskytovat reseni ktera padnou na miru, jsou optimalni pro danou aplikaci a nabizi technicky a ekonomicky dulezitevYhody. Modularnikoncepcetesnenijetoho dalsim dukazem. Cilene navrzene presne sterace

s extremne nizkjmi naroky na udrzbu.

VetS ffl exi bi lita, kvalltnejsltesnen covnf vykony spokojit s rnensfrnl

f,vetSf pra-

naklady, Proc se

nfch teplotach od -20 O( do +80 va Icejsou optima Ine chranene jednoducha vyrnena

O()

Vodfd pouzdra s kornpletne

zabudovanyrnl jsou dfl a mohou

s neefm mensfrn? Kdyz jde 0 vas

bez demontaze

tesnlclrnl dostupna
proto vyrnenena,

prvky jako

lozisky nahradnl
a

sarnostatne byt

uspech je jen to nejlepsf dost dobre, A nej-

lepsl kyrn

je to, co je site nam fru pozadavkurn.

vaslm
je

specific-

valce mlnlrnalnl
prostoje

na valcl kdykoliv

jed nod use a rychle Text: Bosch Rexroth

naklady na udrzbu, male

Pi'rkladem

specialnl
duvodu

sterae pfstnf tyee, ktery z tohoto vydrzf dele a za rove chod i ekonomicky ny rnoznosti zvolit muzete jiny

n zarucl

bezporuchovy zajisteny vsechkdykoliv

pracovnf cyklus.S modudokonce zrnenlt,

larnl koncepcf tesnenijsou - rnuzete typ sterace

na stejnern

vaki,

sve pozadavky

Vyuzijte

tutovariabilitu. uei nnejsf pi'eciznf stfran f

delslzfvotnost
chranene tesnenf pfstn ftyee jednod technika flexibilita Nej lepsitesnenf Na podrnfnkach volne necistoty, dy material vsechny ucha vyrnena a udrzba stfra n fdie a plikace rnodularnlkoncepce pro kazdou extra a pli kaci pouzitf zalezf, At uz jde 0 kapalne ei pevne, nebotvrna pfstnf tyei - pro nabfzf stfracf pouzdro take maxi rna Inf se sami rozhodMosazny sterac s plovoucfm a dfevozpracujfcfm prumyslu. uloienfm, proti pfilnavym materidlum jako jsou pryskyfice, led, kovove zbytky po brusenf a svafovdnf, a do vysol<.ych teplot - pouiitf napf. vautomobilovem

ulpfvajfcf

pozadavky

krorne mode rnf konstrukce pfizpusobivost. Muzete

nout, ktery ste rae pfi nese nejvetSf vyhody provasi aplikaci a odvetvi, www.boschrexroth.com/a bstreife r PTFE Po lytetrafTu 0 rethylenovy teplotdm - pouiitf sterac plneny karbonem, a chemickem odolny proti chemikdlilm a vysol<.ym napi. v textilnfm prumyslu. pa pfrensk}i a tiskaisky, textiln f pru mysl potravina rsky prurnysl.jatky chernicky pru mysl, vyroba cukru

vyroba

oceli, autornobilovy prurnysl, svaiovacf zaffzenf, dlevozpracujfcf prumysl,pily pouzdra narocnych redukuje lepe se osvedcu]! provoznfch radialnl dosedat ve vsech podmfnek. a proto tyr. tesPEEPolyester Elastomerovy sterac se zvysenou pevnostf - napf. pro papfrenske a tiskafske stroje.

Modularnf druzfch loziskern mute

Mensf tolerance sterae

mezi pfstnf tyef a kluznyrn vule, na pfstnf

Krome toho je kluzne lozisko urnisteno ne za steracern, cozzlepsujefun minlmalnlzlvotnost

kci stfran f.

S 000 km (pii okol-

www.techpark.sk

57

BLCD motory zname - nezname
I I I I

V oblasti servornotoru, neeh motory dopravnfeh jiz beznym

rnodelaistvf,
jsou

pohoBLOC

mag nety. ledy ty, kte re nemajf kl uzny kontakt. Prave vznikl odstra nen fm motor kl uzneho konta ktu je obvykle

hHdele. Presnost u hlove ho natoceni leje 1 0. Motor je sehopen

hffdenape-

prostredku pojmem.

pf napajenf

K zakladnlm
BLOC. Zkratka z anqlickeho

tfm 230V ISO HzG62jakcinnosti

zeela auto-

BrushLess OC Motor. stator stfldaveho

Zakladern

nomnf podle pledvolenych konstant, tak spoluprace s vyssfrn Hdfdm pocftacern prostlednictvlm rozhranf RS232, RS48S

vykonovym stu pnern e Ie ktronicke jed notky, rotor s permanentnfmi magnety a indikaee uhlove polohy hlfdele rotoru. U vysoee presnych servornotoru
yOU

stroje, napajeny

s pozadovanou enkodery

uhlo-

presnostl hjfdele pod 1 ° se k indikaei
opticke a resolvery,

pouzfvaji

Princip motoru BLOC pozadavkurn
na soudobe a

ktere se montujf pilmo na hffdel rotoru. Pro aplikaee s uhlovou piesnostl okolo 1° se pouzfvaji vyrazne levnejsf hallovy sondy. Jed na se 0 mene piesne servomotory a a plikaee pohony pam na BLOC rnotoru rnotoru. pro silove pohony presperve elekjednoti'esenebo CAN. Pod oznacenfrn motory, Velikost G66 jsou motory G62UF rna vykon do cca 600W. G62 jsou pouze s pi'evodovkou. do 300 W, velina hradou async hronn feh a kornutatoroNejlevnejslrn je prineip manentnfho vinutf a nejrnene indikaee pohybu magnetu uhlove

vysoka
udrzbu

ucinnost

minirnalnl
Vysokou

naroky

vych

elektromotoru.

ucinnostf

nyrn resenfm

polohy hffdele odezvou

Motor G43VF ...

statoru,
tronicka nf

kterou

vyhod nocuje ka. Takove

Ize apliko-

kostG62UL Motory nfku

vat pro pohony jednoduBLOC i'ady G43VF jsou elektromona za klade pozadavku na vyssf zivotnost

c hye h za i'fzenf na bez vet-

tory vyvinute

slch naroku
regulaei na-

za kazstejnosrnernych stroju bez vetslho naroku na polohovanl hHdele. Zakladnf koneepce je podobna,
u motoru G62UF. Vsechny soucasti

pohonu, jako jsou pHklad poho-

jako

stroje jsou jednotce. den osy

urnfsteny v [edne konstrukcnl lndikace polohy hlldele hallovypi'icemz nenfklapolohy
0

nyventllatoru,
vyvev, nL pump a da Isfc h za i'fze-

mi sondarnljejednodussf

duraz
71.

na

pi'esnost

hildele,
s vyskou

Elektromotor

je patkopllrubovy napetf24V Elektromotor

Zakladnf provedenf

vykonu

600 W, pf napajeclm

OC a otac-

Motor disponujf

G66 U F ... se snskovou
kornutatorove na udrzbu nf motory skied

BLOC motory ATAS Spolecnost AlAS elektroprevodovkou nlzke G66UL. strukcnl motory BLOC rnotoru Elektromotory stroje, jednotee Nachod rady vyrabl radu pod oznacenlrn G62UF az konpolohy

kach

3 600 1/min.

pro pohon omezena

stejnosmernych
pouze zivotnostl urnozriuje

je urcen zallzenl, ktere

vyzad uj f bezud rzbovy provoz. Zlvotnostje lozlsek, podobne jako u asynchronnfch nlckajednotka ce potenciometrem

motory,

G62UF jsou elektromotor,

rnotoru, Elektrovyvedenf lnq.Josef reg ulaSirnon

pozadavky asynchron chronnl

mely v minulostijen na kratko a synpermanentnfmi

soflstikovane

ktere v jedine a indikator

zahrnujf

nebosbernidCAN.

motory

s buzenfm

elektronickoujednotku

58

www.techpark.sk

Uspora energie a s ni spojenii uspora provoznich niikladu je cesta, 0 kterou se stiile intenzivneji zajimii rada investoru v oblasti moderni vystavby. Vyrobci osvetlovaci techniky predstavuji celou radu prvku, ktere dokiizou spotrebu elektrkke energie vyrazne snizit. Usporne kompaktni ziirivky nebo stmivatelne elektronicke predradniky, jsou samozrejmou souciisti projektu, ve kterjch je kladen duraz na ekonomickj provoz budov.

Dalsfrn dulezltyrn uspornych

faktorem

v energeticky d ete ktory to, co nemoelektronicke zafivky, Seti'it

Detektory tronicke urneleho sobe

pfftomnosti pi'edi'adnfky osvetlenf),

urnozfiujl (az 50

ffdit eleknajednou), a hladi-

ha I, loqistlckych standardem

center nebo sportovlst

a je

proje ktec h j sou ktere dokazou sarnotne ani kompaktnf

pi'i rekonstrukcfch

osvetlenl

piftornnosti,
hou pi'edi'adnfky

merit hladinujasu

(rnefenfrn

pfirozeneho

vtschto

prostorach,
instalace, pouze kde nsvystacf s infracervesituadch vyuzitl je s cidlem jsou nebo

nabfdnout

i'fdit konstantnf ve sbemicovych

nu jasu ve dvou i ti'ech zonach a pracovat

nezavisle na syste-

Existujf specialnf detektor vyhodna zvuku. napi'fklad sportovnfch nf mfstnosti.

pi'ftomnosti napi'fklad Klasickyrn urnyvarny

mech BUS (DALI, DSI, KNX/EIB, LON a specia In fch 24 V i'esenfch). A to vse te hdy, kdy je osvetleni pi'ftomnosti zapoti'ebf. To znarnena behern prostolidf v osvstlovanych

nyrn zaren fm (PIR). V takovych kombinace pi'fkladem

ve vyrobnkh

rach.
Standardnf verze detektoru rnoznost 5 kruhovyrn nebo ovalnym pi'ftomnosti vybrat detektor skupro

ha lach nebo ti'eba konferenc-

nabfzf projektanturn tecne technicky danou instalaci.

Minidetektory celaie, hotely,

s prurnerern restaurace

snfmad

hlavy

nejvhodnejsi

45 mm jsou elegantnfm ny, ve kterych d soustavy.

i'esenfm

pro kan-

zaberern (s dosa-

nebo provozovosvetlovaf nejen v kou-

(360°), ctvercovym

by klasicky rozrner detektoru provedenf uplatnenl Mi nidetektory v proveden

hem 20 m na kazdou stranu) i pro montaz

mohl rusit designove IP65 pak naleznou

dovetskhvysek,
Detektory energii a soucasne do celeho procesu zahrnout lidsky fa ktor. Rfdit osvetlovaci na za klade pohybu Zakladnfrn kvalitnf pi'ftomnosti bylyvybaveny: 1. Kontinualnfrn merenfm srniseneho lidlv budove, pro uspesne pomod aby detektoru detektory Ukazatel a system podlahya vyrobnfch davky piedpokladern je nezbytne, i'fzenf osvetleni na Napornaha s rnontaznl svelmi cltllvyrnl vyskou 10m od

pel nach a sprchovadch Pohodlne, dovane detektoru ni detektoru

koutech. nastavit poza-

a plesnymi

cidly
a hlavne pjesne, parametry dalkovyrn Ize tfmto pozavetS!. urnoznuje ovladani Nastavesnadno

jsou nepostradatelne usporu k tomu

pf i'fzenf osvetlenive
energie stale

halach a skladech, kdejsou i rozsflenf

ovladacern,
ovladacern

snirnane

Bez detektoru pi'ftomnosti 292 146 7,3 1080 prostoru

5 detektorem pi'ftomnosti 37 18,5 0,9 136

Ospora 255 kW.h 127,5 kq 6,4stromu 944Kc

svetla, kte re za ruef, ze svftid la nebudou svftit v oka rnziku, kdy jiz bude dostatecny pi'fstup svftidla pfirozeneho pfipade vypnou svetla (nezavisle pohybu. okny. pfftomna V takovern nosti nastavenern detektory

case svfcenf). Tfmto se take

spotieba energi e pri osvetl en! prostoru 8 h denne (kW.h/rok) mnozstvi emisf COjrok (kq)*) pocet strornu nutnych k eliminaci emisf CO,/rok (ks)**) vydaje za energii za rok pri ceni! 3,70 KC/kW.h (Kcl***l
Ta b. 1. Energetickci bila nce pli osvetlenl

liSfod klasickych detektoru 2. Citlivyrni (napi'fklad zone. Sirsfvyuzitf technicke tuje detektoru

100 W za rovkou

eoekami, ktere urnozni snadno pohyb sedfcfho cloveka pi'i praci na PC) ve snlmane

zaznamenat

") 0,5 kg CO, unikne do iivotnfho **) jeden strom absorbuje pfibliine ***) prumernd

prosti'edf pfi vyrobe 1 kW.h enetqie 20 kg CO, za rok

cena za 1 kW.h bez DPH detektory (jed notky sladetektoru investici. vyuzfvan a vyrobnlch v master) a soukdykoliv bovak ocenf mohou provefen zrnenit a zebflk, take zejmena bez nutnosti Zvoleny spravcl v testovacfm budov, pouzlt sroubYt To tak uzl-

oblasti 0 podflzene pfftornnosti voblasti jejich se ve), casne Detektor vysky je ktere rfzenf osvetlenl nejruznejsf urnozriu]e zejmena

usnad nujf

seHzenf

rezirn muze rezirnu. kteff

(sefizu]e se pouze detektor z levnuje pfftomnosti proto stale p ocatecnl

resenf a provedenf,

ktere respekse kteryrnl

pozadavky

pro vetSf montaznl casteji

pruzne reagovat

na pozadavky

Ize pf rfzenf osvetlenl set kat.

a jeho projektovanl

vatelu,
Ing. Michal Kucera

novych projektech

skladovych

www.techpark.sk

59

lmplementada digitalnej inteligencie do svetelnotedmkkehe projektu
Svetelna teehnika je jedno z najprogresivnejsie sa rozvijajucieh odvetvi teehniky. Na jej dynamiekom rozvoji sa okrem ineho podiel~ju nove materialy a teehnologie. Prenikaju do nej prenikajuee tenke vrstvy, mikroelektronika ci vypoctova teehnika. V ostatnyeh rokoeh doslo k ryehlemu vyvoju pocitacom podporovanyeh metod simulacie a modelovania svetelneho prostredia, cim vzrastla ponuka svetelnoteehniek specializovanyeh softverov. Zvysila sa dostupnost'vypoctovej teehniky projektantom a digitalne teehnologie sa coraz viae vyuzivaju pri projektovani osvetlovacieh sustav,
Teoreticke a legislative navrh osvetlenia
Pri navrhu osvetlbvacfch

vjchodiska

pre

mene poznatkov, nej a osvetlovacej

ktore sa t)ikaju techniky,

svetel-

. vizuallzacne osvetlenia

- vysledkorn (3D Studio,

je iba (obrazok) Auto-Cad,

farby a vide-

sustav je potrebne a normatfvsuboru patrf parametrov (osvetle-

nia a obrazovejtechnol6gii.

LightSpace,Corel V prfspevku gramoch realistickej

Photo- Paint, ...).

respektovat
kvantitatfvnych osvetlenia. nepochybne d61ezitosf vyzaduje sa

platne legislatfvne
a kvalitatfvnych intenzita

ne poziadavkyv

ra mci kornplexneho parametrom osvetlenia osvetlenia. aj

K zakladnyrn

Vyuzitie simulacnych programov pri navrhu osvetlbvacich sustav Navrh a vypocet osvetlovaclch sustav rnozno realizovaf mov na r6znymi osvetlenia. vypoctovyrn: met6prograaj dami, alebo pouzitlrn

boli spracova ne si mu lacle v pros moznostou K dispozfcif fotosu vo
0 para-

Dialux a Relux, ktore patria medzi vizua llzacie.

volne sfritel'ne programy

nost) a rovnomernosf

Rovnaka sustav si
sa da

pocitacovych
vysledkov spracovaf

vsetkych
Vystupom metroch

hlavnych

svetovych

jazykoch.

vsak
Navrh

pripisuje

poziadavkarn
ktory

navrh

Tie uz dnes okrem ponukaju kornpletnu prograa pro-

z prog ra movsu inforrnacle

na oslnenie.

osvetlovackh
prfstup,

svetelnotechnick)ich jektantom vykresovu nickernu a objernne urnoznuju projektu. kniznlce

kornplexny

vizua llzaclu osvetlova nych priestorov dokurnentaciu

osvetlovacej sustavy, Medzi najcastejsie riesene zadania patrf intenzita urneleho osvetlenia, Programy rozrnerne ju import ktore prezentuju jeho rovnomernosf qraficke a jas. dale] ponukaju

zvladnut len pomocou speciflckych znalostf na zaklade teoretickych poznatkov z danej oblasti. Kedze osvetlovacia sustava pre umeIe osvetlen ie je subor technlckych za riaden f (svletidla, svetelne zdroje, predradnfky, riadiace systerny a prfslusenstvo, atd.), ktora je
prlrnarne urcena na vytvorenie prostredia, pozadovaaspektom. a noriem.

k svetelnotech-

vystupy,

Niektore z tychto

tzv. izofotlcke

mapy, troj-

mov su platene a ponu kaj u ve Iku va riabilitu prvkov. Exlstuju aj volne ktore poskydostupne"freeware"programy,

sceny - 3D modely, r6zne rastrove a export

2D a 3D grafy a pod. Tieto a plikacie urnozf u-

do vsetkych

CAD prograsluzla

neho svetelneho
Dalsou

treba venovaf

tuju projektantom i stroke] ve rejnosti uzitocne nastro]e pre navrh a vypocetosvetlenla,
Programy mozerne rozdelif na:

mov v .dxf a .dwg formate. na navrhovanie podobe. spolocnosti Listy osvetlenia najma s kataloqovyrni

Primarne

plochy a pracuju

na lezitu pozornostvsetkyrnjej osvetlenia je znalosf

listamivelektronickej

dolezitou oblastou pri navrhovan!
legislatfvy

. vypoctove - vysledkorn su svetelnotechnicke para metre (Dialux, Relux, Lightscape, Europic,Ca leu lux, Win lux, Wi Is, ...),

poskytuju

jednotlive

firmy svie-

Dial a Relux,Cfm vyrobcovia u seba a svojevyrobky,
-L='11l.I

Ramee mu davajutieto druhydokurnentov: Legislativnedokumenty:
Nariadenie votnych Vyhlaska vlady SR c. 391/2006 na pracovisko Z.z. 0 podna osvetleZ. z. a zdrao mlnimalnych bezpecnostnych

tidiel prezentuj

poziadavkach

·,b-..."-_"-±,-"oo1t,,,ro':r,, T,." TT"", T 1,0./ to"'"'
I

TT .,'" T
I I l'

T=

"TTt"
1

T I

",T",TT

1""

MZ SR c. 541/2007
0 poziadavkach

I I

robnostiach nie pri praci -

,,
I I'

I I

I I

l

J

",

,

Zakon NR SRc. 555/2005 kej hospodarnostl rou sa ustanovuju te energetic kej budov

Z.z. 0 energetic-

. ,,

, ,
i

Vyh laska MVa RR SR c. 311/2009 podrobnosti hospoda rnosti certlflkatu

Z:z., kto0 vypoc-

budov

a obsah enerqetlckeho

Technicke normy:
STN EN 12665:2003 Za kladne termfny poziadavlek Svetlo a osvetlenie. Dbr. 1 Modelovanie vprogrameDialux a krlteria na sta novenie (36 0071) Svetlo Svetlo

na osvetlenie sportovisk. pracovnych miesta (36 0074)

~

STN EN 12193:2009 a osvetlen ie. Osvetlenie a osvetlenie. miest.

STN EN 12464-1 :2004 (36 0074) Osvetlenie pracovne

-

Cast l .Vnutorne STN EN Osvetlenie

12464-2:2009 pracovfsk.

Casf 2: Vonkajsie Poziadavky

pracoviska
STN EN 1838:2001 na osvetlenie. (360075) Nudzove osvetlenie

Odporucania

CIE:

Medzlna rodna komisia pre osvetlova n ie CI E sa yen uje medzina rod nej spolu praci a vy-

oor. 2 Modelovanie
www.techpark.sk

v programe Relux

60

Prog ra my v ra mcivlzualizacle · interaktfvn pohyb po miestnosti, · filmy - moznost · vlzualizacla · fotorealizmus modulu

ponukaju:

,J.''''''',JtL-J,·_''' ""F"'~" .... ,_<:::::::::::J_":::::::::J!Oi u

u 3-D vizua lizaclu - jed noduchy pre hliadky fotorealistickej textury na realis-

vizua llzacie svete lneho vypoctu, - pouzfvanie - vd'aka

I

r

VI

",-------

...•

r

,w.
1

ticke stvarnenle,
lnteqrovanernu na stvarnenie seen

1 ..~. L1

L-. III!I

I

.

tL
'QI

· farebne odstupfiovanie
ny nahlad na vysledok m6iu komplikovanejsie

- poskytuje
osvetlenia seen,

zbezaj pre

usporiadanie byf vytlacene

ot». 530 rastrovv" diagram

osvetienosti (Relux)

· vysledky
kaidy nie

na tlaclarnl

alebo exportova sceny

ne do .pdf suboru, byf ulozene do .jpg

pohl'ad na scenu a kazde vyobraze-

m6ie
(import

suboru, interakeia navrhu a export) mozu - po ukonceni byf .dwg a .dxf spolu Obr. s tzototta« krivky stmuiovanebo prostredia vprogrameDialux v priestore. Ide v podstate
0 2D a 3D zobra-

osvetlenia

subory irnportovane

a exportovane

svysledka m l,
3-D Import - vkladanie objekty. kornpletnych budovako3-D

zenia nepravyrnifarbarnl,

kde sa farebna

skaalebo aj

Simulikiavprogramoch Dialuxa Relux Na zaciatku projektovania osvetlenia v spomlnanych softveroch je potrebne nazorne
vymodelovanie povrehov, miestnostf, zadefinovanie

la menf na zaklade

zrnenyosvetlenostl sa rnozerne

Obr. 6 Krivka svietivosti svietidia (Dialux)

jasu. V literature
s pomenovanfm

stretnuf

plosna mapa resp, izofotica priestorova osvetlemera::~-~

ka ploeha (pre 2D zobrazenie)
Na odCftanie

rnaterialov a casti lnterieru V dalsorn kroku mozu byf zadane elementy miestnosti, ako su okna, dvere, stlpy, atd,
Vklada nie objektov prssuvanfrn novanie veho rnanazera. do priestoru sa realizuje zadefijed notlivyc h prvkov z projektoNasledne je moine v priestore.

ma pa (p re 3 D zo braze n ie)( ob rA).

orierrtacnych

hodn6t

nosti v jed notlivych bodoeh p6dorysu

-

~
.-. _._
.

::~

-_ -_._
na

~',:--~-

-'.

ich rozmerov, pre uloienie

textury, farieb a ich

suradnic
krokom

Hlavnyrn
je vlo-

Obr. 7 Krivka svtetivosti sviettdia (Relux)

navrhu

osvetl'ovaeej do proje ktu

sustavy

navrhnute

osvetlenie

zabezpecuje

pozadokva litu

ienie svietidiel

vane podmienky na pracoviskach kych projektov. eie cloveka casnosti

vykonavanle zrakovych

uloh, Sta Ie viae treba preh Ibovafjeho Svietidla je moine vkladaf do projektu zo specialnej kniznice alebo z online databaz, kde su k dispozfeif svietidla od desiatok
vyrobcov modelu vypocet Tleto a distributorov, sirnulovaneho dokazu Po navrhu 3D priestoru nasleduje pa ra metrov, zadaa jas sa EN leh vystuporn

rlese nfm svetel noteeh niesu osvetl'ovapohode normami v sukzrakovej Projektovanie Okrem ponukaju

sustavy prlspievajuce
a v sulade rnozno predpismL softvermi. vysledkov

s prfslusnyml

a pravnyrnl vlzuallzacnyrnl technlckych

svetel noteeh nlckych

realizovaf

aj modernyrnl svetelnovlzualiza-

programy udajov

na zaklade osvetlenosf

nych

vypocltat
odporucania eur6pskyeh

v posudzovanom zohladnuju

priestore.

Pri vypoctoch [IE a poiiadavky noriem Po STN

eiu osvetlovanych tom umoinuju vanie projektov vznikol podporu ktorych

priestorov osvetl'ovacfeh s podporou autori pri vznikol

a projektansustav bez

rychle a jednoduchespraco-

najnovslch
12464-1

a STN EN 12464-2. vieme

reallzacll
distriObr. 4 3D stvdrnennie repravym! farbami neho priestoru nen ie je moine vyuiif 3D znazorosvetlenosti projektanparasp6sob rastroveho diag ra mu programy

prae nych vypoctov, Prfspevok aqentury Grantovej dakuju za projektov, (KEGA predvysopodKEGA, ktorej

vypoctu programom

sledovaf

buciu

svetla a

predchadzat
a ehybnej

tak nevhodnesvietidiel sle-

mu rozloieniu zarnenou Na zaklade znazornlt nom vsetky

instalacll

flnancnu
v rarncl 3/7422/09 pokladov koskolskej kladova

riesenf

do priestoru.Zmenou dovaf vysledne efekty

polohy svietid la a lebo a urovne hodn6t osvetlenia. je moine pornyselna ktore su prl blizne

prfspevok vyskurnnych modernej

za iny typ ci vykon, dokazerne

(obr, 5). Taktiez tieto ti, ktore radfme medzi metre svietidla, rozloienia svetelneho

Vytvorenie ucebnlce vydanie

tom ponu kaju vizua llzaci u kriviek svietivosnajdolezitejsle udavaju toku pretoie

na vypraeovanie

vypocltanych
tzv, izofotlcke (obr,

Ekodizajn

v strojarstve ucebnice diseiplfny 2.

krivky v simulovakrivka, ktora spaja priestore,

a KEGA 3/7426/09

Tvorba dldaktickych vysokoskolskej pre faziskove

prostredf

3). Je to

(obr.6 - Dialux,

rovlnna alebo priestorova body v meranom hodnotou eha ra kterlsticke rovnakou svetelnoteehn tant vyuzlt,

obr.7 - Rei ux).

"Fyzika Ine fa ktory prost redia - objektlvizacla a posudzovanie" a 3. stupna vysokoskolskeho a vysledky d6vodom predpisov badanl v oblasti a jeho na doc.Inq, rnentalne studia environAutorsky Ruiena kolektfv PhD.

rovna kou, alebo niektorej

Zaver
Nove vyskurny vplyvu psyehiku osvetlenie boli svetla na ludsky organizmus

z rneranych projeka jasu

ladenych studijnych progra rnov).
Ing. Katarfna Kevicka Kralikova, Ing. Miriama Pinosova

ickych ve licfn.
ktoru rna rnoznost zobrazovanie map osvetlenosti je plosnych

Dalsou z funkeif, a priestorovych

na vytvorenie a doporuceni Spravne

novych noriem,

vnutornych

priestorov.

www.techpark.sk

61

Plastkka maziva TOTAL- vyrobky
pro nejnarocnejsi provozni podminky
Nadnarodni francouzskY petrolejarskY koncern TOTAL Lubrifiants se intenzivne venuje vyvoji modernich formulaci plastickYch maziv, a to jak v oblasti aplikovanych zakladovych oleju, tak i zejmena v oblasti kvalitnich zpevnovadel a aditiv.
Diem

pffspevku je prosti'ednictvfm

fllialek TOTAL SLOVENSKO
0 nekolika

vencnfrni aplikace

plastickyrni s extrernnlml ucinnymi

mazivy. Prednost teplotamf

maziv spocfva zejrnena -SO DC az +160

pro Dc.

a TOTAL CESKA REPUBLIKA

informovat

vyznamnych plaspoly-

v rozsahu a

sku pi nach plastickych maziv. Jed na se piedevsfrn 0 vysokotlaka

Tato maziva vyn ikajf zesflenou

mecha nickou sta bilitou, tepelne oxi-

ticka maziva CERAN se zpevi'iovadlem
ho kom

na bazi kalcium

sulfonatove-

dacnl stalostl,
mi.

antikorozivnfmi

protloderovymivlastnost-

plexu, plastlcka
a syntetlcka

maziva ALTIS se zpevi'iovad

lem na

bazi

mocoviny

plastlcka maziva MULTIS COMPLEXSHD. Plastickil maziva TOTAL - ALTIS Plasticka maziva ALTIS se zpevi'iovadlem kalcium sulfonat vyznacuj f zejrnena mfnek atd.). Vlastnosti kvalite mocoviny obtfzne jsou zna my jiz delsf dobu, nicrnene povazuje vyrobit v uspokojive a pozadovane zalozene na technologii, provoznfch se za pornerne aditivad a konzistend, maziva tedy rnnozCERAN pro diem dlouzit technicke dlouhou zivotnostl, radu plastickych rnaziv, jez jsou smykovou stanfm podstatnychfunkcl (vysoke teploty, maziva zavelmi tlaky, suche na bazi polyrnocoviny ci Ii dlouhodobyrn narocnych nebo naopak vlhke provoznfch se pod-

Plastickli maziva TOTAL -CERAN Plasticka komplex netuhnou. maziva typu predstavu]f Struktura CERAN se zpevi'iovadlem komplexnf techto korozi, rnechanicke

zac hovaprostledi,

vysoce odolna

vode, teplu,

unave a plsdcasne kontami-

maziv zajiSfuje vysokou

bilitu maziva a naopak velmi uclrmou naci (voda, necistoty ...). Pro pra kticke pouzitl Ize vhodnou stvfm zpevi'iovadla mnoho rozlicnych nickych problernu: CERAN AD PLUS - mazivo vykonne (KV40 sadami CERAN HV (HVA) - mazivo konzistence (extrernnltlaky) odolne mazivo CERAN MS - mazivo molybdenu CERAN WR 1 (2) - mazivo konzistence Resistance") mazivo CERAN MM techniku CERAN PM - mazivo konzistence myslovych tivody, prachu ... (papfrensky - mazivo konzistence : vode odolne konzistence plasticke mazivo CERAN HVS - mazivo konzistence mazivosvisk6znfm CERAN LT - mazivo konzistence plasticke mazivo

barleru vuci morne

plasticke

mazivo

kde zpevi'iovateplotach promazivy

je prave polyrnocovina. kde se podafilo zivotnost

Vy rob ky rady ALTIS proto pi'edstavujf zvysenych vyborny vysokych s "klasickymi" ve smyku, komplexnfmi ucinnejsf nizkych

v oleji, vytvofit

plasticka

maziva,

pf

speclalnkh

aplikad

a resenf narocnychtribotechNLGI 0: adhesivnf zakladovyrn vysoce olejem pflEP

ve srovnanf

az 0 SO %. Tato maziva poskytujf kon-zistence s velmi mechanickou ochranu stabilitu vykon a pevnost jak pf skladovatel visk6znfm a trvaly

mazacf vykon, zesflenou antikoroznf tak

teplotach,
odolnost provo-

>

1 700 mm'/s) NLGI Os pevnyrnl mazivostnfmi

Vykazujf velmi dobrou vuci tuhnutf. zova neho za i'fze nf. NLGI1,5 (2): viceucelove vlceucelove To z nich cinf idealnl

nost a rovnez vysokou snizovat

CERAN GEP - mazivo konzistence

Pozoruhodna

je i schopnost

hlucnost

maziva pro aplikace

v rozmanitych prumyslu,

prurnyslopapfrenuzavi'evysokyrn

vych apllkackh,
stvfapod.: • • • Mazanl

v automobilismu,

ocelarskern a qeneratoru hi'ebeny

NLGI1-2:

EP vode

zakladovyrn NLGI1-2:

olejem (KV40 synteticke

> 700 mm'/s) vkeucelove EP
disulfidu

lozlsek elektrornotru

(v pffpade vystavene

nych systernu se muzejednati l.ozlska, kluzna vedenf, Loziska extrakcnfch

o celozlvotnlnaplne)

ozubene

NLGI 1-2 s pi'fsadou

teplota m vsuche m resp. vlhke m prosti'ed f verrtilatoru na horky plyn, nebo paru, ulov susarnach otackya a pro teploty aplikacemi zenf suslcek, cerpadel, Vyrobky lozisek dopravnlku i sti'ed nf azvysoke

NLGI1 (2) typu WR C,Water

vysoce vykonne

vkeucelove

plasticke

vsechny aplikace, kdejsou i'ady ALTIS konzistence na str.63. jsou uvedenyvtabulce

NLGI 2 s doporucenyrnl

NLGI 2: vhodne

pro mobilnf

NLGI1-2: vhodne

pro loziska pru-

Plastickli maziva TOTAL - MULTIS COMPLEX SHD a MULTISXLT Plastlcka maziva MULTIS COMPLEX SHD pi'edstavujf kvalitnfm syntetick)lm plastickyrni zakladovyrn kornplex.Jedna vencnfrnl se 0 maziva proaplikace, maziva s vel mi Lithium konolejem a zpevi'iovadlem

a plikad pf vysokychtsplotach prurnysl. .. ) NLGI-

a zatlzen lch, v pi'ftom nos2: pro rnazanl strojnfch zai'f-

CERAN FG - mazivo konzistence zenf v potravinaiskern mazivo pro nahodny prurnyslu, kontakts

kdejlz nelze vystaclts

Je schvaleno

die NSF H1 jako

mazivy. Pi'ednosttechto

maziv spocfva zejrne-

potravinami

na pro a plikace s extrern nfm i te plotam f v rozsah u -SO DC az + 160°C. Tato maziva vyn ikajf zesflenou mecha nickou sta bi litou, te pe Ine oxifm i a protloderovyrnivlastnostNLGI 00 : doporucene zejmena pro centralnl rotacnl dacn f stalostl, ucinnymi a ntikorozivn

PlasticklimazivaTOTAL-ALTIS Plasticka maziva ALTIS se zpevi'iovadlem vyznacuji zejmena dlouhou tence NLGI2 s do porucenymi Plastickli mazivaTOTAL kva litnfm syntetickyrn kornplex.Jedna aplikacemijsou na bazi polyrnocovlny uvedenyvtabulce. se

mi.Jed na se 0 nasledujiclvyrobky: MULTIS COMPLEX mazivo SHD 00 - konzistence rozsah, vhodne pro siroky teplotnf

zlvotnostf, Vyrobky

rady ALTIS konzis-

mazad systerny, Doporucene - MULTIS COMPLEX SHD pfedstavujlmazlva svelmi s konolejem a zpevi'i ova d Ie m Lith iu m podrnlnky.Vhodne maziva Vyrazne pro vysoka snizujf trenf Plastlcka maziva MULTIS COMPLEXSHD za kladovyrn MULTISCOMPLEXSHD

pro vysoka zatfzenl a mfrnejsf materlalya

i pro terrnoplasticke zatlzenl

vlhka prosti'edf. rotacni rychlosti.

32 a 100-konzistence a vyssf az vysoke povrchy, mezi kovovyrni

NLGI2: doporucena Cfmz snizujf celkove

se 0 maziva pro apllkace, kdejiz nelze vystaclt

62

www.techpark.sk

vibrace. Ucinne chranf loziska pled tiecf korozf, MULTIS COMPLEX SHD 220 a 460- konzistence losti. Vhod na pro rnazanl te rrnoplastickych odolnost suche vuci vode a suchernu sekce papfrenskych stroju), NLGI2 :doporuPLASTICKA MAZIVA Vyrobek ALTISEM2 ALTIS cena maziva pro vysoke zatfzenf a mime az poma lejsf rotacn f rych-

rnaterialu Ve 1mi dobra prostjedl (doporucena maziva pro
Nfzky tred koeficient techto lozisek, NLGI2. viskozity

maziv urnozn uje enerqeticke

uspory a zvysuje zivotnost

Plastlcke mazivo MULTIS XLT 2 predstavuje

mazivo se syntetlckyrn konzistence kinematicke

zakladovyrn olejem a llthnyrn zpevi'iovadlem,
Jedna se 0 mazivo s velmi nfzkou hodnotou zakladoveho oleje (KV40 = 18 mmvs),

doporucene

pro vysokoomazim pru-

tackove aplikace s otackovyrn fa ktore m az 1000000. Vhodne vo na pf, provietenova myslu. Specialne loziska a proaplikace mazivo pro nastavovad v a utornobilove kluzne mechanismy. maziv doporucene

ALTISMV

2

mechanismy

ne bo requlacn], i'fd fd, seflzovacl, Ekonomicke vyvinutjch Vyse zmlnena mi parametry vyhody modernf

modernich plastlcka

plastickjch

TOTAL technlcky-

ALTISSH2
I

pro nejnarocnejsi se v provoznfm

provozni nasazenf

podminky vyznacu]! nasledujfcfrnl

maziva se spickovymi

ekonornlckymlvyhodarni:
- Vyrazne nitsf naroky na prostoje, - Racionalizace techto typujsou maziv maziv az 0 SO % a hava rif usene unlku poskozenl plastlckych skladovanl schopna udrzbu a mazad servis udrzby, jelikoz maziva mnoho dalslch konvencnkh a zjednodusenl nahradit

Aplikace prednostne doporucovane mazivo pro utesnene naplne dlouhodobe zlvotnostl. Mazen! lozisek, kluznych vederu vystavenych vvsokym teplotam v suchern nebo mfrne vlhkem prostiedi (elektromotory, qeneratory, ventilatory, lozlska suslcek, cerpadel, dopravnlku), Veskere aplikace s vysokyrn] otackarnl a teplotami. prednostne doporucene mazivo pro dlouhe premazavacl intervaly vcetne celozivotnlch naplnl (vallva a [ehlova lozlska elektrornotoru, ventilatoru, rfdfclch jednotek). Veskere aplikace se strednfmi az vysok')imi otackami, strednlm az zvysenym zatlzenlm a vyssfmi teplotami. Mazivo se syntetickyrr zakladovym olejem vykazujfd vynikajfcf nfzkoteplotnf a vysokoteplotnfvlastnosti. Urceno pro dlouhe pi'emazavacf intervaly (elektromotory, ventilatory, cerpadla, susieky ... J pro zaifzenf s vysokyrni otackarm a sirok')im rozsahem pracovnfch teplot.

TOTAL.

0

- Maziva typu CERAN, ALTIS, MULTIS COMPLEX a MULTIS XLT 2 n eobsa h uj f za d n e tezke kovy n e bo sIoz ky, jez jsou povazova ny za skod live lidskern u zdravf a zivotnimu - Minima InfzneCiStenfv dusledku

- Efektivn fsnfze nf spotfeby - Nizsf riziko nakladnych

prostjed f
Ing.Pavel Ruzicka TOTAL SLOVENSKO s.r.o.

sn fzenyc h ztrat a uniku

- Snfzene riziko chybne a pli kace maziva v dusled ku zjednod

udrzby
- Zvyse na bezpecnost na pracoviSti vd usled ku nizsfch ztrata

TOTAL CESKA REPUBLIKA s.r.o.

53.MSV
BRNO 2011
stanek

sydec~ V RS zveme ~ V\.;~vstevl ""l;(seho sttt""R.w. e. 3'T v -pAV~lo""w. V
Mezi.."",'yootIAlC~ styojCytll\.S~e~ velttyhu v -sml ~~~ho ve d lI\.teh 3. 1....0. - T. 1...0. 20'1..::1.
53.

&I\i"

c. 37

pavilon V

TOTAL
www.total.cz
www_techpark.sk

www.total.sk
63

Synteticke obrabeci kapaliny pro budoucnost
Spickove technicke vlastnosti a vysokj vykon jsou dnes samozrejme pozadavky na vodou misitelne obrabeci kapaliny. Nadstandardni obrabeci kapaliny dale vykazuji mimoradnou zivotnost jab vyznamny benefit pro zakaznika. Skutecne prvotiidni obrabeci kapalina navic musi, jako vysledek nejnovejsiho vyvoje, ve sve formulaci obsahovat chemicke latky 5 minimalnimi negativnimi vlastnostmi z hlediska hygieny a ekologie. Synteticke obrabeci kapaliny, ktere neobsahuji mineralni oleje, prevysuji vsechny uvedene pozadavky.
Vodou mfsitelne obrabecl kapaliny muzeme rozdelit na dve velke skupiny - na dnes pfevazujlcl mikroernulze s nizsfm obsahem Jednotlive formu lace se vyrazne liS!v zavislosti na technicke aplikaci produktu, mimoradny vyznarn pli vyvoji majf hyqienicke a ekoloqicke aspekty. Synteticke kapaliny majf rad u vyhod, ktere zvysujf produ ktivitu vyroby, Spoj uj f v sobe ty nej lepsf vlastnosti ze sveta obrabeckh kapalin, totiz vysokou urove n mazacfch vlastnostf znarnou z oblasti reznych oleju a chladicf vlastnosti vody. vysoky chladicf ucinek urnozfiuje zvysit reznou rychlost operacf. ZV)isenf zivotnosti nastroju, obvykle kolem 20 %, setH prostoje a vysoke naklady, Aditivacnl protipenivostnftechnologie urnozfiuje pouzitl i pfi vysokern tlaku chladid kapaliny. Velkou vyhodouje udrzovanf extrernne cisteho pracovnfho prostoru stroju dfky vyrazne eliminaci tvorby usad a povla ku Opti malizova ne smacscl vlastnosti vyrazne snizu]f vynos kapaliny a tfm jejf spotfebu, velka vetslna syntetickych obrabeclch kapalin vykazuje ja ko zasadnlvyhod u odl udvost cizfch oleju, Efektivnf separace cizfch oleju urnoznuje prodlouzlt zivotnost kapaliny. Snadnejsi obnovitelnost puvodn fch vlastnostf naplne vede k rnensfrnu doplfiovani koncerrtratu ve srovnanl s klasickou emulzf ci mikroemulzf. Pouzitf syntetickych kapalin je tez velkyrn pffnosem pro pracovnf hygienu a ekologii. Je sarnozfejrne, ze tyto typy produktu splnujf bez vyjimek pozadavky chernicke legislativy, pfedevslrn neobsahujf chlor, fenolya dusitany. VetSinou jsou taktez bez obsahu sloucenin boru, ktere mohou vykazovat nebezpecne toxlkoloqicke vlastnosti a vytvaiet potencia I ktvorbe usad v prostreditvrde vody, Pozitivnfje take rnensl drazdi-

rnlneralnlho oleje a na syrrteticke roztoky zcela bez mineralnfho oleje pfedstavujkl budoud srner vyvoje. Synteticke chladfd kapaliny neobsahujf mineralnl ani zadne synteticke oleje, aIe special nf srnesi ve vode roz pustnych maziv a dalsfch aditiv.

64

www.techpark.sk

yost vuci pokozce v dusledku sfho obsahu oleje eliminuje mu napadenf. biocidu mi kapalinami. Nepi'ftomnost sklon kapaliny

mnohem

niz-

ve srovnanl

s emulznfmineralnfho

Dimenzionalni mereni
Nova technologie vypoCtove tomografie 5 multisenzorovou metrologii pro nedestruktivni presne a kompletni mereni soucasti.
K dyz byl koncem 18. stoletf objeve n re ntgetechnologii tomografu a ji integrovala do

k bioloqickemohou

Synteticke
nejen

kapaliny

klasicke emulze a mikroemulze, ale i i'ezne oleje. Tlmto zpusobem je mozne vyloucit nepflznive vlastnahradit nosti i'eznych oleju, mezi jlnyrni pozarnl

efektivne

nebezpecf, Davno jiz neplatf, ze synteticke ka paliny jsou
jen dornenou brousenl, efekt. nejen kde je vyzadovan Modernf chladief,

novy paprsek,
dalSf spojenf Computed

nikdo

by

nepledpokladal
tomogram jenz (CTzpusobila prinv pruRalfa

rnultisenzorove

dlrnenzlonalnl

metrologie.

s vypoctovou Tomography),

vysoky chladief
roztoky vykazujf

synteticke
ale tez

Vyhoda CT je schopnost zfskat za kratky cas velke rnnozstvl bodu mei'enych skrze vysoce pres ny multi se nzorovy CMM. Stro j 0 ta kove konfiguraci "pi'fstupnych je schopen nejenom merenf

pi'evrat v lekafske vede. Nynf, vfce nez 100 let po te, cerpa nova CT z vedeckych

extrern nf mazaef vlastnosti ne pro nej narocnejsf je protahovanl,

a jsou ta k vhodi'ezanf zavitu firemjsou s temer tez neusyntetick}ich nepffznive

obra beef operace ja ko

cipu

rentgenu rn

a slibuje rnaterialnl

transformovat zkousku Dr.

vystruzovanl, a obrabenl ozubenf. V nabfdce nejrnodernejsl specialnl druhy kapalin pro obrabeni hlinfku
interakce,

nedestruktivnf myslove Christopha,

qeornetrif" ale stejne ta k dobi'e i pro.konvencnl metodu" skryte rozrnery, uhly a prurnery ze struktury metodou uvniti' dfl-

sektoru. presidenta

Podle Werth

Messtechnik take od presne dimenziletech se

ceo Touto

GmbH (Giessen Nemecko expandovat dirnenzionalnf ce prurnyslovou rnetroloqii.Jak na vyuziti CTv

a Old Saybrook, tomogram

tralnfrn

pH, ktere zcela eliminujf

CT), bude tato nova slibna technologie materia love inspekce az k aplikaci

ziskane geometrie Ize dale jeste zpiesnit.kalibracntrni body" ziskanyrni vysoce plesnyrn kontaktrychlou nfm senzorem pro zabezpeceni preciznosti nebymei'egeo-

chernicke
excelentnf vajf nostem. Aplikaef

obrabf pf dosazenl kvality povrchu a rovnez pfispl-

a opa kovatelnosti

vysledku,

Doposud

k velmi

setrnyrn

hyqienickyrn
roztoku snfzenl
je

vlast-

lfka sam tvur-

rnyslenky

pfesne

10 rnozno provest kompletnfa pjesne nf rozpoznanirn vsech standardnfch
metrif, obecnyc h ploch, vniti'nfch ci neplfstupnych hrany nebozapichy System funguje na otocny stul castf dflcejako bezdestrukce aby

syntetickych

rnozne
pro

onalnl metrologii
naskytla vytvoi'en

"v poslednfch prvnf -Werth poskytuje

geometrif jsou skryte dflce. umfstnf

dosahnout

vyrazneho zvysenf

produktivity rozpoCtu podmfnpro pro-

zcela nova rnoznost

a dfky te byl

prace za soucasneho

svetove

multisenzorov}i TornoScope".

chladfef a mazacf kapaliny. voz syntetickych nfm kapalin.

Nutnou Naprosto

Soufadnicovy

Mei'ief Stroj (CMM) s integro-

tak, ze se obrobek tak,

kou nasazen fje optima lizacefaktoru a podceriovanym faktorem

vanoutechnologifCT Tato technologie pletnf prvku

lezel v paprsku

zasad-

rychle, kommnoha pfesnyrn

je kvalita

a nedestruktivnf CT v kombinaci

mei'enf s vysoce

vysoka tvrdost. Tento faktor vyzaduje casto pouzitl technologif pro

vody, pi'icemz je nezadoucf

rnefenfrn

funkcnkh

rozrneru

dotekovyrn

vychazejlcfho z rentqenoveho zarice. Jeho profil je detekovan na detektoru, ktery jej piepocfta z rerrtqenoveho obrazu do digitalnlch 2D obrazu pro dalsl zpracovanl,
Objekt je po

zrnekcovanlvody, V dusledku
pusobeni
pHpadech vuci

nizsf-

nebo optickyrn

se nzorem.

te otace no

360

stupn

u a re nt-

ho antikorozivnfho olejurn je v nekterych lv}isene tibilnfch vyplavova

reznym

Rozsireni moznosti - CT
Sa motny koncepce nologie vNernecku i pro multisenzorovy Torno'Scope soufadnlcovy je vertikalnf CT v kombitech2005 vzato, na jai'e mericfstrojWerth

nutne pou-

zitf specia In fch konze rvacn fch produktu, n f oleju pro kl uzna vedei'esit pouzltirn nemusf kompanfje mozne efektivne kompatibilita tickych

qenove obrazy jsou sn lmany v mnoha pozicfch otacenf, nasledovne je zrekonstruovan v sft 3D bodu a zobrazen jako uceleny dflec.
Tyto body jsou pouzity nf geometrie nout senzor pro nasledujfclrnefemuze dike. Tato aplikace pro zpracovanl vytvoflt

pracujfcf na principu byla zpjfstupnena

byt

maziv. Problernern s tesnenlrn

byt

naci s dalsfrnl senzory. Tato jedinecna

ani

rozsflena integraef da lslch senzoru, Ize zah robrazu, ktery umoznl nych, operatorurn extrernne a svetlych umoznl pine automapovrtma-

a natery a rovnez syntea rychprosysternec h

a na podzim 2005 byla uvolnena

Ize optimalizovat

procesy pi'i pouzitl

ostatnf

staty,

Vseobecne

ka pa lin v centra Infch

tlcka, vysoce piesna merenf na komplikovanfzce-kontrastnfch a m6du nasvfcenf sfch dfky prusvltu

prumyslovyCT pohledu geometrif.

urnozf uje zfska n f,zpracova3D dllcu ze slozenych a externfch kva lity vniti'zai'fzenf a vyve vlozenern s vysokou vyuzitelnosti v dfleninspekci zvolf merief optipro merenf prv-

soh ledem na odliSnou filtrovatelnost lost sedimentace dukty cenu, majf

neclstot,

nf a rekonstrukci

Synteticke

na vytvorenfinternfch

zpravidla

vyssf

jednotkovou vykazujf

vych

ploch. Da Isf laserovy senzor povrchu, pfesne snlmac, geometrif. Kontaktnf mei'enf, pro Hlavne muze vysoce

ale pi'i vhodnern

nasazenf

umoznl senzor optiku elektronlckych poreznosti v kombinaci k rozSfi'enf stejnejako kontrolu

mei'enf profilu ne pffstu pnych ale i opticky

vyrazne nizsf celkove provoznlnaklady, Ing. Petr Ki'fz

Apli kace zacle nuje i vizualizaci nfch elernentu odlitku. presnostl CMM pro pocfta 3D merenf Flexibilita vedla

Castrol Lubricants (CR), s.r.o.
V Parku 2294/2,14800 Praha

kontaktnf, merenf strukce

byt

uzit pro zvysenf pHstroje

presnosti Werth rotacnf

tornoqraflckeho Tornoscope' osou a volitelnou proti kollzi m6du. se

Castrol Siovensko,

s.r.o.

matematickou

korekcf. Hlavnf konqranitoveho zakladu

rozrnerovou nastroju Operator

Roznavska 24, Bratislava

skych prostorech nfch dilcu, v laboratofl. strategii matickern spolehlivost. geometrie zorovym

sestava ze stabilnfho s integrovanou druhou v osou procesu

www.castrol.com
e-mail: petr.kriz@castrol.com tel.:+420603222163

a vyvojovou k speclficke

nenf ornezeny, muze generovat

Z jako opati'enf
multlse zaclefiuje

typ snfrnace odpovfdajf a dfky tomu zkusebni mei'iefm mallzovany

nzor oveho

Ttech nologie

precizn f motoricke

IT'S MORE THAN JUST OIL.
IT'S LlaUID ENGINEERING.

plan v jed nom autoprogramu. Toto garana vyssf kompletnf dlouhy mei'enf. ze flexibilitu

rnechanicke
vhodnych

linearnlvedenf
i pro dilenska

ve vsech osach
prosti'edf. V navrhu pro rentgenopine chraneni nad

tuje ekonomickou

vyhodu,

a konstru kci rneficfho bezpecnostnfrni ve paprsky, pied prvky zdrojem byly operatof zarenf.

stroje se setkava me s jsou do

~Castroll
Industrial

Dokonce

merenf

pozadavky

dfke klasickym CMM pottebuje

nebo i multisenrelativne

Dalsf bezpecnostnf zaHzenf

programovaef spolecnost

cas i cas sarnotneho jedinecna

inteqrovany

Tatotechnologieje

dfkytomu,

ra mec vsechza konnych

pozadavku,
Text: Prima Bilavclk

Werth Messtech nik GmbH uzlla

www.techpark.sk

65

19. MEDZINARODNA SPECIALIZOVANA vYSTAVA VODNEHO ZIVOTNEHO PROSTREDIA, KOMUNALNEJ TECHNIKY

HOSPODARSTVA, HYDROENERGETIKY, OCHRANY
A RD-lVOJA MtEST AOSCI
---@

-

-

12. - 14. 6. 2012
areal vYsta~iska · Trenefn
www.expocenter.sk
EXPO CENTER as. Pod Sokolicaml 43, 911 01 Tren~(n, SR tel.: 1421-32-770 43 25 a-mall: masarykova@axpocantar.sk

EXPO CEnTER
TRENCiN

Uzpri pohl'ade na prve vyrobene auto bolo jasner ze sa zredll stre], ktorj stojf za ukradnutie. Trvalo sfce trosku dlhsier kjrn sa objavili prvf autfckarir ale zabezpedt'aute bolo nutnost'ou uz pred 100 rokmi. Na zadatku to bolo len zdokonal'ovanie zapalovare] skrinky - kvalitny zamek a umiestnenie. Boom zabezpecovadch systemov nastava az v osemdesiatych rokoch minuleho stereda. Su to prve autoalarmy s dialkovym ovladanfmr elektremeehankke imobilizery a rozne ine systemy braniace nastartevaf a ukradnut'vozidlo.

Zaciatkorn devatdeslatych rokov je autlckarov uz tolko, ze prichadzaju nove zakony, ktore nariaduju pouzif dodatocne zabezpecovacie systerny na vsetkych novo predava nych vozidlach, Systerny v autach sa neustale zdokonaluju, avsak ani a utfcka ri nezosta li Ie n pri sperhakoch a skrutkovacoch ...
Co by auto V prvom lrnobilizer V sucasnostl malo maf, aby sa nestalo rade

snfrnace a snfrnace

otvorenia pohybu

dverf, vo

kapoty

motora,

batozinoveho

priestoru je

vnUtornom

priestore.

V sucasnosti

najcastejslrn

snfrnac naklonu vozidla, ktory signalizuje naprfklad zmenu naklonu auta, ak by niekto cheel odmontovaf koleso, a leboauto odtia hnuf.
doplnkom Vel'a automobiliek uz priamo z vyroby, ponuka autoalarm ako doplnkove zabezpecenie Co su

lahkou korlstou zlodeja?
blokovanie vacsine je motora. trhy tzv. to na eur6pske

imobilizer z vyroby,

elektronlcke V prevaznej

Avsak nie je autoalarm, funkcionality?

ako autoalarm.

musia mat vsetky vozidla urcene priamo

najcastejsle chybajuce
neho priestoru. zladny poplach. odpojenfm naklonovy siqnallzacle Co doplnif intorrnaclu priamo

Chybajuce snlmace vnutorrozbitia okien auto ne hlasi ze slrena, bez Chybajuci akejkolvek

To zna rnena, ze v prfpade Chybajuci dovolf sa umlcl

transponderovy

typ - maly cipje zapustsnyv

plaste kruca vozidla.

zalchovy zdroj slreny m6ze sposobit,
aj takato kolesa odmontovaf

autobaterie snlrnac narusenia. k autoalarmu?

Vhodnyrn

doplnkom

je dialkove

hlasenle

poplaeh u prost red n fetvom Tleto hlasice funquju

pejdzera.

Majitel'

vozid la dosta ne dostane pult

ihned' po narusenl a vie, ze sa niece deje sjeho vozidlom. na princfpe GSM, a tak sa inforrnacla Vyssfm stupi'iom

na mobilny telef6n

vodka.

su satelitne

vyhladiivacie systemy,
bezpecnostnej

ktore su pripojene

priamo na operacny

aqentu ry.
svoje auto? Zasadou je mat tam vzdy niece model. To znarnena, ze ak rnaju vsetky

Ako si teda zabezpecit naviac ako ponuka Vo vozidle je antena,

zakladny

auta daneho modelu spravnosf spravnosti ktora zazna rnena prftom nosf transponders, a riadiaca jednotka po vyhodnotenf povolf startovanie motora. Pre vodka to neznarnena
jeho k6du Je ale ucinne zariadenie, vozidla. rovnakyrn sp6sob, Filozofiou zabudovane zlodeja

lrnoblllzer, tak ja si tam dam aj autoalarm. je auto ukradnut rychlo, a preto ak rna auto
stojf za uvah u dopl nit vozidlo prekazku pri prekonavanl je poplachu

nieco naviac, takna druhej ulici si najde take iste, ale bez rom, ktory sposobl Aj

a utoala rm u. Pri kupe vyssfch modelov naviac dalsfrn imoblllze

ziady ukon naviae a mnohf ani netusia, ze pouzfvaju imobilizer, to jednoduche, a teda

ktore zabrani

nastartovaniu
a cas': vzdy je seriove

standartneho
pomocnfkom, a nernoze Telernaticke 24 hodinovu ked' majitel'je kvozidlu, V ponuke

systernu.

dialkove hlasenle
na rozbite

dobryrn
vozidlom

ukradnutiu modele vyvinu

Avsak"vsetko sp6sobom, ktoryrn

chee teehniku urniestfiovany potom a na taketo

lebo majitel' systerny prevadzku

sa pozrie, co sa deje na operacny ze 0 vozidlo

s

jeho pult,

A kedze pri seriovej vyrobe je irnobilizer
v danom zariadenie irnobilizera casu najeho Druhyrn faktom doba, za ktoru

sa mu stat, ze naprfklad s pripojenfm zabezpecia,

okno

prfde az rano, ktory rna stara aj

tyrn "casom" Nevyhodou

autkkari

najdu slabe miesto

sa niekto

ho prekonaju,

na prfklad v kine. Vyj azd ova jed notka oka rnzlte Startuje narusene a niektosa ho snazf ukradnut, ktore dokazu dialkovo hlasit To

je, zeje tichy, a ta k rna potenciona prekona nie.

Iny zlodej dostatok

ktoreje su aj

telematicke systemy,
asistenciu

stupi'iom

zabezpecenia

je

autoalarm,
narusenie

ktory nielen branl D61ezitym urclte nebude Autoa larm mu u patria

poplach znarnena velakrat

a aj poskytovaf ze 0 vodka aj prejeho najvhodnejsfrn

v prfpade

nehody niekto

vozidla. pre

nastartovanlu, d Iho pracovafza skracuje.xas';

ale aj signalizuje

vozidla.

a jeho auto sa nepretrzite sklbenfrn

stara, To je
vozidlo Kluka

je, ze autoalarm

bllka a huka, takze zlodej

bezpecnosti

zvuku slreny a blika nia smeroviek.

a bezpecnosti

posadku
Text: Ing. Hubert

ktory stravl vozidle. K sta nda rd u autoalarm

www.techpark.sk

67

Prepiifove ochrany "povinna vybava"
Tak, ako sa pred par rokmi zacinali uvadzat' na trh prudove ehranice, ktoryeh hlavnou ulohou je oehrana Ilidskeho zivota pred nebezpeCim urazu elektriekjm pnidem, tak sa v sucasnej dobe zaCinaju stale viae dostavat' do povedomia Ilidi a investorov aj prepat'ove oehrany. leh hlavnym poslanim je oehrana majetku zamedzenim velkjeh skod a hlavne zaistenie bezpeinosti stavieb.
Fenornen prepatia je sucastou odkedy nasho zivota udery prfked' nasi v rarnci jed notllvyc h zdrojov. Treba si vsak Preto by mali v revfznych odporucanle ochranami mi v do existujuce spravach uvadzat uz od pradavna, starf rodicia v podstate su znarne vzdy odpajali uvedom if, a ke nasled ky moze rnatvypadok da neho zd roja co i Ie n na urcit)i cas(v prfpade uderu blesku spravidla tieto opravy trvaju niekolko sekundarne zisk, prechod dnf) a navazne na to ake buduskody spojene s ni mi (napr. usly na drahsl enerqetlckyzdroj), vybavenia budovy ochrany prepatovyrni a technol6s rizikauderu vocl

blesku. Vacsina z nas si spomenie, pri burkach jedna

gie podia STN EN 62 305 v suvlslostl problematike

vodne snury spotrebicov
pred prepatfrn,

od napajania.Toje
ochran je malo aj v sucas-

zo zakladnych zariadenf

caste vyuzfvana

nosti. Kvoli minlaturizacll v case nasej neprftomnosti.

ucinna a v praxi velrni tazko realizovatelna

Ochrana pred bleskom STN EN 62 305
Stale nove inforrnacne technol6gie (napr.sulade v sulade datove centra), ktore suzrladovanev

Bezpecnosf
Zo statistfk zariadeniach poistne poisfovne v bode

stavieb atechnol6gif
poisfovnf je znarne, ze zhruba na elektronickych prepatie, ne pricom kradezou obsiahnuty (musf isf rnaju zvlasf obmedzena zariadevo udalostf sposobuje

s STN EN 50 310 ed.2, sa v praxi odporuca vybavif s normou v plnom vnutornej voci rnotne prepatovymi obdobia, prepatovych ochrany opatrenf ochranami STN EN 62 30. T.3 platf po skoncenl od 1. 2. 2009 platf ochran vonkajsej ako sucast' ochrany Sarozsah u a sa motna norma prikazuvoci blesku, ktore navasustava).

27 % poistnych

prechodneho je pouzltie

uda losti maju

sposobe uder

a va nda lizmom tvoria okolo 24 %. Sa rnotne blesku
0 zivelnych

pohrornach

zuju na subor blesku

o priarny uder blesku, ktory za necha vidite 1"nu stopu). poistku, Ale uz na prepatie v ktorej rnaju spravidla

(bleskozvodna ochrany

prepatove 1 (zvodk

sa instaluju prudov) rozvavedenia spravidla rozvadzaci zlozudere spravidla na bleskove

v trojstupnovorn SPD typ spravidla

systerne och ra ny: bleskovych v hlavnom

nie, ze dana poistka sa vzfahuje nia nie starsie ako S rokov.

urniestneny

V sucasnej dobe sa sta Ie viac sa objavuje vacsine suciastok, cesorov, vosti technol6gif riadiacich tzv. mlnlaturizacla obvodov

dzacl rna za ulohu zlikvidovaf prudy na vstupe 2 (zvodk elektrickeho prepatia) dobudovy, SPD typ urniestneny ku prepatla v podruznorn

a mikropro-

co ma za nasledok obvodov

zvysente

citli-

danych

na rozne

rusenia V tejto rizika pri -

a prechodne suvislosti

javy ako aj prepatla. asi najvacsie elektronickych

rna za ulohu eliminovaf

induktfvnu

vznikaju

aj pri vzdialenom prepatia)

strate datfza mrzne pc, znernoznf z hardisku), vypadku pecovacich zlyhanf zacnych riadiacich a kamerov)ich systernov

vyber dat zabezpri

blesku,
SPD typ 3 (zvodk u rniestneny (chranenernu) to, ze jeho nacieho co najbllzsie zariadeniu. ku kon cove m u Vzhl"adom

systernov,

budov, klimatijednotiek. rade naalea ludf budovy

a vzduchotechnlckych danej stavby

ucinok je do 5 m po vedenf n ie tzv. spiaj blesku a sfrenla prepatla, vzavislostl nych skodach, ktore mozu sposobit ktore su sucastou aj dostatocnu rnotne tec hnol6gie, vy. To predpoklada da nej problemati technikov jenia na mozaj sabudoznalosf danej za poje ochran. vyrobcov prepspod roba casto sa vyraba

To vsetko rna obrovsky na bezpecnosf chadzajucich ohrozuje botechnol6gie.

vplyv v prvom

spravid la urceny na eliminova prepatia s vysokofrekve cepcii pospajania ncnym filtrom.

sa vo vnutri v znacnej mie reto prevadzku

sarnotnu

Pri ndp ochrany voci prepati u spocfva v konna rovnaky potencial: na ekvipotencialnu ed.2 cez ed.2 datove vodice) prudov, alebo zvonezive casti priamo prfpojnicu a STN 33 2000-4-41

Prepafove ochrany kYchzdrojov
Enerqeticke vodnych vyssie zdroje sa plochach polozenych systernoch.

- sucasf

energeticbud' pri elek-

vid, STN 33 2000-5-54

ky zo stra ny revfznych

caste

buduju

zive casti (pracovne, zvodice bleskovych dice prepatia

pre spravne vyhodnotenie prepatovych odborne

- malych vodnych miestach

sltuacie, a Ie aj pre kontrol u spravneho sarnotnych Taketo podrobnejsle prepatovych technickeho tovych ochran kde sa tejto ochran,

tra rn f, cistickach elektrarriach, solarnych tvoria rlzikove

odpadovych

vod, a lebo na - veternych elektrarnach, lokality uder mozny

inforrnacle

fotovoltlckych miesta pre

Uloha revfznych technikov
Podstatnu zohravaju ulohu aj v danej problematike ktorf pri revfzni budov rnozne opatrenia technici, rnaju na za ich

rnozne zfskaf u renornovanejsich poradenstva problematike

Prave tieto

ktorf spravidla v rarnci a navrhu venuju skolenia,

blesku. Dolezitu hra predovsetkyrn nosti umiestnenia

ulohu v tychto ce na tychto

prfpadoch technol6gif, nutochran

pravidelnych
lacif starskh vyhladavat odporucat

revlziach elektrickych instapovinnosf na to elirninaciu. rizika a navazne

robia aj pravidelne

ktora sama dava odpoved'

na otazku

nejsle.
Spracova I: Ing. Jan Fedes

prepatovych

www.techpark..sk

69

Elektromobily Eve z (eske republiky
V ned eli 25. 9. 2011 skoncila v Praze expedicni jizda elektromobilu Wave 2011. Ucastnilo se 25 jitymu,behem 14-ti dnu vozy projely pres 8stiitu - Francii, Belgii, Nizozemi, Nemecko,Svycarsko, Lichtenstejnsko, Rakousko a (eskou republiku.
Jednfm kterajela

z ucastnfku

byla ceska posadka, postavenyrn na

elektromobil hustotou dosahovat 300km.

Li-Pol energie, dojezdu

akumulatory

s vetS[ vozidlo

Maxlrnalnl je a osazeno

rychlostje stejnyrni

120 km/hod. LiFeYP04 kapacitou

Vozidlo aku16 kWh ujede ai

zelektromobilem

pote

bude

zaklade ceskeho seriove vyrabe neho vozu Skoda Superb. Prestavbu na elektricky

podle stylu jlzdy 250-

mulatory s celkovou

napetlrn

80 V. Na jedno Ize vozidlo

nabltl

1OOkm. Nabfjet

stejnosrnemyrn

proudem, 100 A 300 V, je zapotiebi specialnf externf nabijecka, pote nabitf na z 20 % na 70 % kapacity trva asi 30 minut. Pri objed nan f vykon nejsfch internfch nabljecekje moine nabft ze 400V na 90 % kapacity 1,5 hodiny. A pfi jednofazovern na bfjen fz beinych 230 Vtrva na bitl na 90 % kapacity6 hodin.

Vyrobce na vsechny vozy poskytuje za ru ku
na dva rokyvcetne Vzhledem zakaznfku akumu latoru, zajrnu ze stran elektrornobilu, k velkernu se ceskyvyrobce

spolecnost EVC Group rozhodla vstoupit na vyse zrninene trhy formou zastoupenf.
A do pohon provedla konce letosnlho roku oznarnf

taktez

ceska firma

EVC

Napi'fklad ve Svycarskuje vozem mobily Skoda jsou Octavia zde velmi stavf

velmi obllbenyrn Comb. popularnl, Elektroproto

Group, ktera toto vozidlo pod vlastnfm Vozidlo spickovem mentu cia nky elektromotor oznacsnlm
0 jrnenovitern

nabfzf kornercne EVC 57 electric. tHfazovy 30 kW, mo95-ti vykonu je osazeno
0

pouzfva

asynchronnf

elektromobil EVC Group rnodelove nenf Skody ponenty zminovane problem

od EVC vzbudil

velky zajern.

elektromobily elektrickou Vlozene jako bude

z cele
verzi komshora

vykonu 65 kWa kroutfcfm

rady vozu Skoda, a proto pro ne dodat Combi.

190 n.m. Vozidlo LiFeYP04

(lith iu m-ielezo-fos-

Octavia jsou

fatovymi)
30 kWh dosahovalo

akurnulatory
a napetlrn na rychlostnf

celkove

kapacite
tak to je Pri

to tozrie,
tak

300 V. Vozidlo

a vuz

dosahovat

nerneckych

dalniclch

podobnych postaveny
Roomster, Ten je jii na bfjecfm vozidlo

pararnetru,
na

Jako dalsf z dflny vozu Skoda

maxirnalni
na ctvrt)i

rychlosti okolo 170 krn/hod.a stupei'i. Ve vozidle moine dynamiky.

EVC Group byl v Brne k videnf elektromobil

z ak lade
jako

zachovan
dosaieno beinem okolo50

puvodni system razenf, aby bylo

oznaceny konektore

EVC R7 electric. standardem, sLED Dale je firmou provozu

maxirnalnl
rnestskern km/hod

osazen evropskyrn indikujfcfm novyrn system)

rezirnu, pri rychlostech dojezdu ai po dalnici Ize Ize

m Mennekes nabfjenf. vyvinut)im

Ize dosahnout nabitf. Prijfzde

podsvfcenfm, management a

200 km na jedno prurnernou

vybaveno

BMS (battery system i'fdf

rychlostf dojezdu

90 - 110 km/hod asi 150 km. Nabfjet proudem,

dosahnout
vozidlo 300 V, je

EVC Group. Tento elektronicky

stejnosrnernyrn

100 A

hlida

akurnulatory

behern

zapotlebl specialnf externf nabljecka, pote nabitf na z 20 % na 70 % kapacity trva asi 30 minut. Pri objednanl vykonnejslch internfch nabfjecek je moine nabft ze 400V na 90 % ka pacity 3,5 hodiny.
A pli jednofazovern 230Vtrva aby se Akumulatory nenf nabfjenf dobre z beinych 11 hodin. uplne, nabitf na 90 % kapacity vybfjet nezkracovala jejich

a nabfjenf. Dale dfkyaplikaci pres blue-tooth elektromobilu take a sms stelefony

EVC umoZi'iuje komunikaci pi'fmo na

behem nabfjenf.TakZe stay nabitf
vidfte

vaseho

sve m mobiln fm telefonu. EVC Group rovy

nablzf rnaly petldve-

mestsky elektromobil postaveny na za klade vozu Skoda Fabia. Je osazen
slabslrn vykonu kroutfcf elektromotorem 15 kWa spickovern moment
0 jrnenovitern

zlvotnost,

konkretnl zastupce,

ktei'f budou zajistovat Martin Jahn

Zivotnost

akurnulatoru udava vyrobce 3 000 dobfjecfch cyklu, Je moine osadit

vykonu 110

30 kW, n.m.

p rod ej a servis pro danou zem i.

dosahuje

70

www.techpark.sk

Podnikanie

s prehl'adom ...

- 0' SK.
Ar.\BANKA

.

erodom, s. r, o_ Stefanikova 58 SK - 01001 Zili a, Slova ia e-mail: erodom@ferodom.sk