Neprespí celú noc

o teraz?

22. Október 2010 od vieracervena Komentáre (159) U prespí celú noc? pýtajú sa asto mami ky jedna druhej pri rozhovoroch na detských ihriskách. Ak ide o malého novorodenca, asté no né budenie sa toleruje, novorodenec má predsa malý alúdok a potrebuje sa doj i (k mi ) ka dé 3 hodiny. Av ak ím je bábätko star ie, tým menej sa toleruje a chápe jeho potreba no ného doj enia, najmä, ak je príli asté. Pritom pri tolerancii astosti no ných prebudení ako model obvykle slú i die a, ktoré nie je doj ené. To spôsobuje aj mylnú predstavu, e po cca pol roku sa u v noci die a doj i nepotrebuje ve po pol roku by u malo vydr a celú noc bez jedla. Nepochopenie toho, o v etko doj enie bábätku poskytuje, redukovanie doj enia na prostriedok pre zasýtenie die a a spôsobuje, e sa vä inou v spolo nosti netoleruje, ak vä ie bábätko potrebuje doj enie aj v noci. Nepochopenie odli nosti spánkových cyklov bábätka a dospelého loveka spôsobuje, e si myslíme, e ani pre bábätko sam otné nie je dobré sa asto v noci budi , dokonca aj v radoch niektorých odborníkov sa asté no né budenie pova uje za spánkovú poruchu. V hor om prípade sa pova uje a za rozmaznanos .

Preto mnohí udia, ktorí sa za astým no ným budením vidia ako vinníka doj enie, odporú ajú mami ke bábätka, ktoré sa napr. v 9. mesiaci budí ka dú hodinu po celú noc, aby ho v noci prestala doj i , nech ho v noci uspáva man el, prípadne babi ka, bábätko sa tak nau í v noci fungova bez doj enia a bude sa menej asto budi . udia, ktorí za astým no ným doj ením vidia rozmaznanos , zasa asto odporú ajú metódu vyplakania bábätka.

Oba tieto prístupy v ak nemajú podporu v sú asných vedeckých poznatkoch a mô u ma záva né dôsledky pre zdravie die a a z dlhodobého h adiska, preto je dôle ité zvá i ich pou itie. V prvom rade moderné poznatky z neurobiológie jednozna ne vyvrátili mo nos , e by bábätko bolo schopné manipulova spôsobom, e si premyslí, e ak sa v noci zobudí, budú ho uspáva a ke bude plaka , donúti svojho opatrovate a ho doj ením, i hojdaním, alebo iným spôsobom uspáva . V mozgu bábätka nie je funk ný tzv. glutamátový systém v elových lalokoch mozgu, o prakticky znamená, e bábätká nie sú schopné myslie tak, ako dospelí, nieto e te manipulova rodi mi. Ak sa do adujú starostlivosti rodi ov, robia tak preto, e to naozaj potrebujú. Tento poznatok mo no aplikova univerzálne bábätko, ktoré pla e, mô eme smelo rozmaznáva nosením na rukách i v nosi i, astým doj ením, hojdaním, i uspávaním, preto e sa skrátka rozmazna nedá. elové laloky za ínajú fungova a po 12. mesiaci ivota die a a a aj vtedy e te nefungujú rovnako, ako pri dospelom loveku. Tým, e budeme po úva a odpoveda na potreby svojho die a a ho nerozmaznávame, ale dávate mu najavo, e jeho potreby sú pre nás dôle ité.

Rie enie astého no ného budenia odstavením bábätka od no ného doj enia zni uje tvorbu mlieka a ru í jednu z hlavných funkcií doj enia, ktorou je práve uspávanie. Koniec no ného doj enia preto asto býva koncom doj enia ako takého, o priná a riziká pred asného odstavenia pre zdravie die a a aj matky. Mami ky, ktoré tento problém rie ia na internetových diskusiách navy e uvádzajú, e asto toto rie enie nepomô e zní i astos no ných prebudení. Die a sa teda u nedoj í, ale budí sa

rovnako asto a matka musí miesto jednoduchého ponúknutia prsníka, namáhavo uspáva die a. Vysvetli to mo no aj tým, e doj enie nie je len príjem mlieka, star ie bábätko mo no vydr í celú noc bez jedla, nevydr í v ak bez doj enia. Doj enie reguluje jeho telesné funkcie, zmier uje pre ívanie bolesti (preto sa deti chcú astej ie doj i ak im rastú zúbky, i sú choré), uspáva a nesmieme zabúda na to, e doj enie je nástrojom, ktorým sa die a pripútava k matke. Ak teda die atko vy aduje asté doj enie, svojim spôsobom sa vlastne do aduje astého a intenzívneho kontaktu s mami kou. Rie enie astého no ného doj enia odstavením teda v podstate pretrháva spojenie medzi matkou a die a om. Preto aj ak necháme die a v noci man elovi, i babi ke, bábätko síce nepla e samo, ale ako si vysvet uje, o sa stalo s mami kou, ktorá zrazu v noci nie je tam, kde býva, je otázne. Z h adiska neurobiológie sa pri dlhotrvajúcom pla i nenávratne menia systémy odpovede tela a mozgu na stres a nastavujú sa na prive kú citlivos . Navy e sa aktivujú obvody bolesti, bábätko dlhotrvajúci pla fyzicky bolí, je mu, ako by sa skuto ne fyzicky zranilo. Die a sa doká e po ur itom ase prispôsobi svoj protest vzdá a nau í sa vysta i si samo. Stane sa tak v ak násilne a v období, kedy e te die a svoju matku intenzívne potrebuje. A potreba, ktorá nie je naplnená, v skuto nosti nikdy neodoznie.

A o metóda kontrolovaného pla u? Ve mi asto sa odporú a s odôvodnením, e je lep ie necha 2 -3 noci die a vyplaka a potom u bude spokojne spa a nebude sa v noci budi a budú aj bábätko aj mami ka cez de odpo inutí. Pre die a je pod a tejto teórie lep ie odtrpie si pár preplakaných nocí, na ktoré za chví u zabudne, ako trávi dni s matkou, ktorá je permanentne nevyspatá a podrá dená. Tieto argumenty skuto ne znejú ve mi logicky, v dy ma v ak mrzí, e udia, ktorí ich odporú ajú, si nepre tudujú, o táto metóda skuto ne obná a. Najskôr die a o ividne dáva najavo, e potrebuje prítomnos rodi a. Pla e, ale na jeho pla nikto neodpovedá, prípadne, aj ak niekto príde, neberie ho na ruky, nepomô e mu zvládnu stresovú reakciu, ktorá je odpove ou na túto situáciu. Výsledkom tejto stresovej reakcie je nepravidelné dýchanie a tep srdie ka a vysoká hladina stresového hormónu kortizolu, ktorý priamo zni uje imunitu bábätka. ím dlh ie die a pla e, tým vy ie hladiny kortizolu má. To v etko by sa v ak dalo zvládnu , ak by i lo skuto ne len o pár dní. Po pár nociach die a svoj boj vzdá a nau í sa, e pomoc nepríde, preto, ke ho polo ia samé do postie ky, neprotestuje, nepla e a po ase zaspí. Navonok sa zdá pokojné, vyzerá to, e metóda zabrala. Realita je v ak taká, e túdie dokazujú, e aj v ase, ke u vonkaj ie prejavy stresu (pla a protest) ustali, hladina kortizolu bola stále vysoká a dokonca e te vä mi stúpla. Die a je teda v skuto nosti dlhodobo opakovane vystavené pre ívaniu úzkosti z odlú enia a výsledkom mô e by mimoriadna citlivos na stres. Táto metóda je teda výhrou z krátkodobého h adiska, ale dôsledky tohto nácviku samostatného spánku die a a jeho okolie ponesie celý svoj ivot.

Ako teda vyrie i asté no né budenie tak, aby bol vlk sýty aj ovca celá? :) V prvom rade je dobré pochopi a prija , e udské mlá a nie je nastavené na samostatné zaspávanie, mnoho mesiacov po narodení je závislé na rodi ovi, ktorý mu pomô e (doj ením, hojdaním, spievaním, alebo nejakým rituálom na zaspávanie) dosta sa do príjemného stavu driemania, v ktorom sa mu zní ia hladiny stresových hormónov a prevládnu chemikálie navodzujúce stav pohody oxytocín a opiody. Uspa bábätko a umo ni mu dobre sa vyspa je preto jednou z najvä ích výziev rodi ovstva. Tým, e bábätku pomáhame navodi pred spánkom tento stav, mu budujeme zdravé spánkové návyky pre dospelos , deti, ku ktorým sa pristupuje takto citlivo, málokedy mávajú v neskor om detskom veku

ako toto náro né obdobie zvládnu lep ie a bez toho. aby ho len prilo ila a spala alej. najmä. rast zúbkov. Prí iny mô u by rôzne intenzívny vývoj mozgu. spí s die a om v stave.no né mory. ale bábätko sa za ína v noci oraz astej ie budi . mesiaci spánok oraz viac preru ovaný. úplne sa precitla a potrebuje nejakú dobu. chví u po tom. Druhý polrok ivota bábätka je preto pre mnohé mami ky v tomto smere ve mi náro ný po celodennej starostlivosti o die atko si potrebujú oddýchnu . die a spí viac v ahkej spánkovej fáze a mnohé deti pri prechode z hlbokého spánku do ahkého potrebujú pomoc rodi a. je zásadný matka. un avená a potrebuje svoju situáciu zmeni . aby matka spala v tesnej blízkosti die atka a aby pre doj enie na la polohu. musí ho znova uspáva ) a odchádza do svojej postele. e spí inak ako dospelý. ak sa cez de starajú e te o star ie die a. aby znova pre li do hlbokej spánkovej fázy. Uspávanie alebo doj enie trvá dlho. mu rýchlej ie bije srdie ko. Toto je nesmierne náro né a je samozrejmé. Pri spolo nom spaní matka citlivo vníma spánkové cykly svojho die a a a pokia nie je pod vplyvom omamných látok. i má iný pomer hlavy k telu. i u v spolo nej posteli alebo s postie kou so spustenou bo nicou. Je ve mi dôle ité si uvedomi aj to. zobúdza sa asto a na pla die atka. mesiaca a potom sa postupne pomaly zlep uje. bábätko rýchlo uspia. prirazenou k matkinej posteli. Doj enie navy e uspáva aj matku. i iné problémy. vníma jeho telesné funkcie. i v úplne inej izbe. dr. i extrémne unavená. ako pomo ovanie. Spánkový cyklus die a a je krat í ne pri dospelom loveku. Ak nespí spolu so svojim die a om. ktorá spí spolu s die a om sa vä inou budí z ahkej spánkovej fázy a po prilo ení bábätka rýchlo zaspáva. skrátka. pri ktorej nemusí nijako die a pridr iava i podopiera . matka pri om podvedome reaguje na die a. aby sme sa museli utieka k násilným rie eniam. rovnako ako sa nedá s dospelým porovnáva v iných oblastiach napr. sa znova musí zobudi na pla die a a a celý koloto sa opakuje. bábätko nakoniec upadá do spánku. Ak sa bábätko budí asto. e takáto mami ka je pre a ená. e sa to nepodarí a die a sa zobudí. Jednou z mo ností teda je spáva spolu s bábätkom. ne sa zobudí die a. podrá dená. o matka kone ne zaspí. Bábätko sa medzitým plne zobudilo. ve akrát sa budí z hlbokej spánkovej fázy. potreba ubezpe enia sa. v tomto zmysle funguje lep ie ako monitor dychu. ktoré je mylne obvi ované z toho. Doj enie. mami ka ho hne prilo í k prsníku a obaja spolu zaspávajú. aby znova zaspala. e matka je nablízku Ka dopádne je to stav. Mami ka doj eného die a a má toti jednu ve kú výhodu vä ine detí sta í prilo i ich k prsníku a monotónny pohyb pri satí prsníka spolu s intenzívnym fyzickým kontaktom. e spôsobuje toto asté no né budenie. matka ho opatrne prelo í naspä do postie ky (v prípade. James McKenna odporú a spolo né spanie ako najbezpe nej í variant spánku pre udské mlá a. . v noci sa budia oraz astej ie. v skuto nosti ponúka mo nos . o mnohé mami ky nesmierne vy erpáva. e bábätko spí v porovnaní s dospelým zle v skuto nosti by bolo vhodnej ie poveda . pla e a je a ké ho upokoji . bábätko sa za ne precita . ktorý sa ozna uje ako no ná harmónia to znamená. e sa budí chví u pred tým. oby ajne vrcholí okolo 9. rýchlej ie dýcha. alebo potrebu ma v noci zapnutú lampi ku. Od jej prebudenia uplynula pol hodina. Rozdiel medzi takýmto zobudením a zobudením sa na pla bábätka spiaceho v postie ke. Pre jednoduch ie no né doj enie je v ak potrebné. mo no aj hodina. ktoré nastávajú pri doj ení. Popredný odborník na detský spánok. o je pre jej organizmus ve mi náro né. Vä ina bábätiek máva po 6. ktorý vidíme pri vä ine detí.

Toto obdobie je len kusok nasho zivota a to co dietatu dame nam raz urcite vráti . nase dieta je od narodenia take . December 2010 o 23:07 Aby sme zostali objektívni a skuto ne ukázali mami kám obe stránky spolo ného spania.krmime sa rovnako. Je len na nás. pre o. ubomíra Ra ková hovorí: 13.a pravdaze nam trosku vadi ze sa nevyspime ale musime to vydrzat. hrame sa rovnako. vie spat aj hodinu a pol ale doteraz som neprisla na to. ko ko sa nám po ase z na ej investície vráti. ich silná naviazanos na nás nepotrvá dlho a je to práve toto silné prepojenie a puto.lvrj. toto sú veci z praxe. Náro nú starostlivos o bábätko mô eme teda vníma ako bremeno alebo ako istú formu investície.som s velkym zaujmom citala vase komentare mam sedemmesa ného syna. vsetko je priblizne rovnake ako kazdy den proste je taky a s manzelom nam nepomô e ni len to vydrzat . ktoré sa asto v noci budí. autorka lánku: RNDr.sku ali sme rôzneMETODY.museli sme sa s tym zmierit . aby sme tomu predisli. tatistiky.com/news/some-parents-at-odds-with-experts-about-sharing-beds-with-infants111745839. poradky a o. Pre o vie jeden den spat aj hodinu dve a dalsich pä dni len po polhodine .html?ref=839 2. Viera ervená. Na e deti sú mali ké len krátku chví u. ale bohuzial. Najskôr treba vlo i a potom budeme môc vybera . ni menej Kto viete po anglicky: http://www. ni viac.v noci . ke u nás nebude tak intenzívne potrebova a bude sa postupne osamostat ova . Mamila 1.okrem toho spi cez den najviac trikrat polhodinu ked ma lepsi den. sa nevyspí tak kvalitne. ako ke nemala iadne die a. Katarína hovorí: 15. ktoré nám pomô e ma s die a om pekný vz ah v ase.z. ale spolo ným spaním a uspávaním die atka doj ením sa dá asté no né budenie zvládnu .Matka malého bábätka. ktorý sa budi v noci asi tak es krát . Ak niekto nemá dôveru k vede a k výskumom. December 2010 o 09:24 dobrý den dievcata .

ze by mal spat vo svojej postielke.ak vam dieta nezaspi inak iba na nej tak preco nie???ono o tretej rano vam jej jedno ako zaspi hlavne ze zaspi . ze jedneho dna budete vlastnemu dietatku na nic. utvrdila som sa zase raz. tak prenho urobim vsetko. nebudem svoje potreby povysovat nad jeho a uz vobec nie. co potrebuje. Neviem si predstavit. ta predstava ma dost desi. ze ho mozem vdaka tej blizkosti spoznavat aky je. priviedla som ho sem ja. ze materinske instinkty sa oplati pocuvat :) Obsiahlu diskusiu k nemu sa neda nevsimnut. ze sme ho doviedli my. obe moje deti spavaju od narodenia v postielkach moj materinsky instinkt mi napovedal. aby som sa JA vyspala a mala pokoj. ze dieta sa na svet nepytalo.. Petra hovorí: 11. tak to nezavana nicim dobrym. ze ho dojcim a som rada. podla mna nic nie je horsie ako unavena mama a vystavena mama.spíme spolu. ked sa bavime o babatkach. ake ma rytmy spanku. ked je este malinky. ze spi so mnou v posteli. kde vdaka unave dostanete mirkospanok nasledky mozu byt daleko horsie ako akakolvek metoda . staci napriklad taka cesta autom k lekarovi. dokonca niekde vo vedlajsiej izbe.skusali sme vela metod ako to zmenit ale nedosiahli sme bohuzial nic a to som si pred pôrodom povedala ze sa budem snazit nenaucit nase dieta takymto moresom ale toto nie su moresy toto je nase dieta ktore si to nevymyslelo proste je take bol taky uz v prvy den v nemocnici touto cestou dakujem katarine ktora nam velmivelmi pomohla v tazkych chvilach a doteraz aj pomaha a vsetkym mamickam aj oteckom zelam vela trpezlivosti a hlavne zdrave deti ky 3. lebo som bohuzial nevladala k nemu vstavat es sedemkrat a uspavanie na fitlopte???no neviem . Je to fakt krasne obdobie nasho zivota a dojcenie to vsetko len umocnuje. Ja si uzivam to. Asi by som bez neho ani oka nezazmurila Zelam vsetkym mamickam krasny zivot s babatkom po boku (nielen v noci) :) jana hovorí: 11. Priznam sa. Ved on sa na tento svet nepytal. obe mi spali v noci narodenia dobre. bezbranny. ze to tak bude najlepsie pre vsetkych clenov rodiny. suhlasim s vami. az velmi . ale z citania niektorych pasazi mi bolo jedine tak uzko. ktoru pouzijete na upravenie spanku dietata. ze ma nikdy ani len nanapadlo. ale ono ak sa vy nevyspite tak sa moze stat. December 2010 o 14:45 Dakujem za krasny clanok. ze by som na svojho syna uplatnovala nejake cielene metody za ucelom toho. Ak uz niekto zacne operovat slovom metoda. co ho ukludni. December 2010 o 20:26 mila petra.

pretoze som si povedala. problem spacieho vlacika je vsak ten. vytacali ma malickosti. ale aj ich otec. hlavne ked su starsie tam uz potom nestaci ponosit. nic z toho sa nestalo budila som sa na to. co sa metody vyplakania tyka nikdy som ju nepouzila a nie som jej zastanca. ale aj do neskorsieho veku. pre mna je dolezite. a je to nasa vina pretoze my sme prepasli vlak. ak sa ten cas prepasie a vlacik ujde. ale dodnes som presvedcena. a to potom sposobuje detom problemy vsetko sa to nabaluje. my sme za dieta zodpovedni. ze sa na vselijakych forach otvaraju otazky na temu: pomoc moje dieta zaspava len fit lopte ci inak a zial to dieta ma uz viac ako tych sladkych 5-6kg. pretoze sa stavali presne vyssie uvedene veci skratka som sa nesustredila na podstatne veci nechala som zapnuty sporak (nastastie elektricky). kde to stalo ak niekto odporuca rozne metody uspavania. pohojdat ci nakojit. postarat sa o ne. kolko casu s nim stravim. hoci mrnci.dobre. osobne si neviem predstavit spat s dvoma detmi a manzelom v jednej posteli neexistuje. s jednym dietatom by som povedala ok. ale pri dvoch a nebodaj troch prepacte neverim tomu. kedy ma ist dieta spat. takze ak mi niekto tvrdi. ale ako ho stravim. a jedine k comu sme sa dopracovali boli dve unavene osoby ja a mladsi syn a starsi. ze sa vsetci vyspia. ze v urcitom momente skodi menej ako nevyspata a unavena matka. nielen ja musim byt pre deti dolezita. ktore cakaju babatko a citaju takyto clanok moznost sa zamysliet. ved vela matiek to takto robi. dieta je podrazdene. a tiez pre mna vztah s dietom nevytvara to. moze prist za 5min ale aj za 5 hodin. tyka sa to deti tak kojenych ako nekojenych. nedavala som pozor pri soferovani uz obycajna cesta do potravin bola riskantna. je zlostne a potrebuje na vecer stimulaciu tak klame sam seba. moze byt. ked som potom zaspala. spal v tej dobe dokonca so mnou v posteli. mladsiemu sa to pokazilo pocas zapalu prsnika. a este jedna poznamka na margo clanku a diskusie neviem uz presne. nervozne. ze nikto nevie. kedy pride dalsi. ide podla mna skor o to. . ci su pripravene hopsat/nosit/uspavat na prsniku dlhodobo. zlostne a nakoniec sa dostava do nekontrolovatelneho stavu. vsimat si spravne dieta. cely tento clanok a aj jemu podobne pre mna stavaju ulohu otca mimo. nakoniec som bola nutena to riesit. potom by mali maminky. ten prichadza na stanicu v urcitom case. len o vystihnutie spravneho momentu. este ku katarine myslim. to by podla mna bolo minimalne fer. starsiemu to ostalo doteraz. ktora je v stave dietatu ublizit. nejde o nic ine. aby som sa vyspala . nie je to spokojne a uz vobec nie vyspate dieta. my sme rodicia. je zle. vyriesila som to k spokojnosti vsetkych. aby sa do vsetkeho zapojil aj otec deti moze im dat jest. ktory si celu tu moju unavu odnasal nebola som v stave patricne reagovat. akoby ani neexistoval. pretoze potom sa necudujem. ktore samo nie je v stave zvladnut. ze sa nesnazi propagovat nejaku metodu. ze taketo uspavanie mozu deticky vyzadovat nielen kym su male. ze jeho dieta je vyspate a spokojne. tak dieta spi skutocne dobre a naozaj sa ako pise katarina nepotrebue x-krat budit aby ho niekto alebo nieco uspalo. nic som neriesila. ze nikto z vas nepochopil. kde som ho budila na dojcenie. ze prsnik ostal vonku a je mi zima a musim sa zapnut. mal by maminky aj varovat. budil sa maly na jedenie. ponosit ich ak treba nepotrebuju len mna. a ak stihneme vlak. my to volame spaci vlacik.

aj ke je to vlastne to isté. inokedy sa zobudi. A správna. nechcem vás sklama . ze sa dieta zobudi 1x za noc a na mojom mieste by to uz riesila metodou. December 2010 o 00:12 Tak to je správne a tak to má by . hram golf. teraz som na rodicovskej dovolenke. aby sa ONA sama dobre vyspala. To jediné mi na va om príspevku preká alo. ale pre niektoru mamicku moze byt problem aj to. ktoru propagujete vy. mam dieta. Len nevravte. vcera spal 11 hodin vkuse. ja som tam prenho. venujem sa domacnosti. moj syn ma teraz obdobie zubkov. aby som ju mohla dopodrobna rozobrat a odsudit.) Katarína hovorí: 12. napriek tomu rano vstaval v oboch pripadoch s usmevom. e to sebecky robí preto. takze sa asi nezhodneme. ja si to prave naopak pochvalujem. teda vo va om prípade ur ite. December 2010 o 00:33 Katka. o opisujete sa tie . tie nocne dojcenia ani neviem poriadne zratat. a ostatné mami ky a deti ky mô u potrebova nejakú inú. December 2010 o 11:09 . ze to k detom patri. mrzi ma. e ak sa niektorá mami ka rozhodne rie i problémy so spánkom svojho die atka. co krasne v noci aj cez den spinka. ale to. usmievavi. o vasej metode neviem zase tolko.. ja si materstvo uzivam. ktore prespi cele. citam. ktorú vy nemáte rada len preto. stretavam sa s ludmi. Petra hovorí: 12. December 2010 o 00:01 janka. ze ste sa nevyspali. ani keby sa zobudilo viackrat za noc.Petra hovorí: 12. Kým sú v etci spokojní a oddýchnutí. ale predvcerom sa zobudil 3x. len odhadom 2-3. obaja sme spokojni. Inak je vá systém spinkania úplne v súlade s metódou. lebo sa volá metóda. nerobim z neho hned pacienta. ked som pracovne lietala medzi casovymi pasmami a bola som nutena pracovat casto po nociach. ale nie je mi vobec sympaticka. ziadna troska ani nevyspata mumia nehrozi . ktory treba riesit. ia . uz asi pol roka je stale viac noci. volá metóda. ja totiz nevidim nic patologickeho na mojom dietati. nevidim tam ten problem. lebo viem. vyspim sa lepsie ako kedykolvek v poslednych mesiacoch pred tehotenstvom. Metód je toti stra ne ve a a tamto je jedna z nich. niet o rie i na o aj? Tak e len tak alej. jana hovorí: 12.

Metódy. treba to podla mna riesit. tak. je v poriadku a nie je o rie i . na doj enie. e sa to v dne nej dobe dá dosiahnu len weissbluthovou metódou a poukazujem na to. ze vam dobre spi a vy ste spokojna. ked su chore. December 2010 o 14:52 Jani. ako to tu opísali napr. nie o mamickach. ktoré inak spia zdravo a v noci sú ich prebudenia len precitnutiami. i nie je as nie o s tým urobi . ktora mozno vidi problem. e treba sledova svoje die a. mesiaci prestáva v noci precita na viacerých miestach to. Myslím. ale ved to je super. ako prisli. ku koncu diskusie to uznala aj samotná Katarína. lebo ved naco. ze sa skratka ta unava u toho dietata nabaluje a hroti sa to viac a viac. ale ak dieta nevie spat ci ma problem zaspat. mamicka sa nestretava s inymi ludmi. e ohlasy na tento lánok preva ne také. i Petra. Myslím.petra. ve aj dr. a takisto je rozdiel. rano vstane s usmevom. napokon. ktorí toto netu ia. aký tu popísali Zuzana. tam kde nie je. ktore tak ako vase vstane 2-3x za noc. aj dospely ak nemoze spat. ho odmietne riesit. a riesi to. e sú rodi ia. ktore su ako vy. asto bývajú drastické a asto zasahujú do doj enia. je to stale len 1x za noc. nehra golf (ani len na citanie nema cas) a len sa venuje dietatu. e ka dé dobre spiace a dobre vyspaté die a sa u po 9. ja s týmto Va im komentárom úplne súhlasím a trúfam si poveda . Petra a Zuzana. ku ktorému sa tu táto diskusia rozbehla. Toto bol primárny dôvod. alebo vstane a je hodinu alebo dve hore. Nie je pravda. sú v poriadku. dieta ma rok. ci im isli alebo idu zuby. e j to v poriadku predsa potvrdila aj Katarína a e nie je vhodné mu znova pomôc do hlb ieho spánku (na o doj iace matky mô u vyu i najpohodlnej iu formu doj enie pri ktorom aj ony samé mô u spa alej a nebudú sa cíti z no nej starostlivosti o die a také vy erpané). stale je v noci viac a viac hore. aby nebolo chronicky unavené a nevyspaté. a mamicka. ze je to normalne. o tom je rec. v ak tie neho vorí o nie om inom. napr. e asté no né prebúdzanie detí. e táto metóda má aj svoje riziká. Mnohé mami ky potom za nú uva ova nad tým. po obede uz umrncane napriek obednemu a doobednemu spanku. ci dieta vstane 1x za noc len aby si potiahlo z prsnika a spalo dalej. Weissbluth uznáva. e toto niekto nebude pova ova za nenormálne. e z Kataríniných príspevkov je mo né si odnies dôle itú informáciu. tie trvaju urcity cas a stratia sa tak. nikto predsa nechce riesit problem. Napriek tomu sa matky ako Zuzana a Petra mô u stretnú s tým. ci zaspavat ide k lekarovi. ale rozdiely tam predsa len su. ale to su vynimocne situacie. e sa tu v etci zhodujeme na tom. ved sa pise. A som ve mi rada. e Katarína rovnako. ano problemy k detom patria aj moje spia inak. lánok. ale na obed je uz unavene. verím. pre ktorý tento lánok vznikol. ktore je umrncane a nevie preco. Ja v ak nesúhlasím s Katarínou v tom. ktoré na to pou ívajú. e die a spiace v noci týlom. o by bolo v rozpore s týmto Va im komentárom. tak preco to odmietame riesit u deti a berieme to ako normalne? Viera Cervena hovorí: 12. v aké som dúfala e povzbudí niektoré . ale su deti.

ide o nasilne odstavenie. kedy bol 1-2 hodiny hore. aby neodstavovali die a od no ného doj enia. e myslím. co som chcela povedat ja. mô e sa sta . moj syn ma 14 mesiacov a uz neraz sme zazili noc. ale ani to nie je ni patologické a rozhodne tu treba by pre die a aj v tomto stave. Najma nedeje sa tak z vole dietata. aj moje deti su obcas v noci hore ked su chore. dospelým sa to predsa ob as stane. jednoducho nevidim v tom ziaden problem. Ak je napr.5kg. vedie k predcasnemu odstaveniu. ci idu zuby. e sa zobudí a je hodinu-dve hore. Petra hovorí: 12. zúbky. ze sa to stava a pokial to nie je pravidlom niet co riesit. Petra hovorí: 12.mami ky v tom. ak sa ob as stane. December 2010 o 15:26 Vierka. úplne sa rozoberie a je nejakú dobu hore samozrejme. aj nám. ale aby sa skôr pokúsili vyu i doj enie na to. i sa nesna ili vyplakaním die a dontúti prespa celú noc. e die a má zlú noc. ale to uz sa asi zasmejem :) Viera Cervena hovorí: 12. haci ma 11. naopak. A k vyplakavaniu sa ani nejdem vyjadrovat. kazdemu musi byt jasne. e bude hore aj v noci zobudí sa a pri doj ení skrátka nezaspí. ked sa da. e to nie je ni príjemné. December 2010 o 15:44 Petra. to nie je problem. akujem za ten predchádzajúci komentár k tomuto len. mozno mi niekto povie. Odhliadnuc od vsetkych detailov. on to dospi vzdy podla svojej potreby a ja to dospim. no a? urcite to nebol pre mna dovod zacat s tym nieco robit a nebodaj ho odstavit od nocneho dojcenia. To by som neriskla. metoda nemetoda. ale ved ja som napisala. a nocim ho doteraz v satke. ze si znicim krize a ze on sa v satke nemoze dobre vyspat. ale to mi . e je normálne aj to. dakujem. napr. die a choré alebo ho nie o bolí. ved unavu riesia miliony rodicov na svete a ten sa toci dalej. December 2010 o 18:01 petra. aj tam si rad pospinka. aby ani ony nevnímali tieto precitnutia ako zá a a boli sa schopné popri tom slu ne vyspa . ze odstavenie od nocneho dojcenia ma velke rizika. Vy poradkyna viete omnoho lepsie vystihnut to. podla mna spi fakt velmi pekne a tie divoke noci beriem tak ako prichadzaju. jana hovorí: 12. December 2010 o 15:29 janka. ak sme príli rozru ení.

sú v poriadku. ze to moze dlho trvat. ci nosenim na rukach a neskor zrazu zistia. ale su mamicku. ak si znicite krize. jednak spali kratko a jednak sa po prebudeni chovali akoby vobec nespali. aby neriskla. ktora by vobec nebola nutna. tak. ze moje deti sa v nosici nevyspali. ze mamicke niekto povie. e asté no né prebúdzanie detí. nepokojne a uplakane cele dni. nehovorim. ze kopec mamiciek problem ma. dostali sa do zacarovaneho kruhu a nevedia z neho von. ze este koji? ak si spravne pamatam vsetky clanky o kojeni. od 11. tak dopyt ovplyvnuje ponuku. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. viem. cize ak si dieta v noci nepyta jest. ktore neuvazene naucia spat dietatko hopsanim na fitlotpe. syn si urcite v satke pospi. ale ma 8 zubov a priznam sa. . e sa tu v etci zhodujeme na tom. tak ako deti su rozne aj mamicky su rozne. vam a synovi to vyhovuje. ze nosite dieta. mna hneva to. ale je to len a len na vas. budete si to mozno vytykat.) co sa nosenia tyka je to vase rozhodnutie. pre kazdu je zataz ina. hoci si pospali. ze sa odstavi? ide v tomto pripade skutocne o blaho dietata alebo o dobry pocit matky. to je skvele takto uspavat dieta. lenze ked sa rozhodovali. mozno by si povedali. ako uspavat dieta. mesiaca som kojila uz len rano a vecer. ktore je tazke je cisto vasa zalezitost. je mi to neprijemne.-) to. ze je to ta spravna cesta.chcete naozaj povedat. na doj enie. ale to sme my. ktoru ja osobne posudit neviem. lebo na toto sa necitim. (ale to som ja. naprosto suhlasim s touto vetou z vierinho komentara. mozno keby to vedeli. vy problem nemate. rozhodli by sa inak. co sa tyka nocneho kojenia pokial dieta spi a nepyta sa jest bude ho matka v noci budit. nikto vas nemoze kritizovat. a potom tato druha mamicka unavena a ubolena hlada pomoc na roznom fore. alebo. u nas to pomohlo. ze takto uspavali do 3 rokov dietata. ze keby ste videli. cize skutocne nikto neriesi problem. len uz jej trebars nepovie. rozhodli ste sa. ako ho odnaucit a niekedy to skutocne skocni metodou vyplakania. pri dvoch to zial nie je mozne. jedna zvladne vstavat 10x za noc a ani si to nevsimne a jednej staci vstat 1x a ma to nasledky. skratka prespali noc jeden od 6 tyzdnov. ktoré inak spia zdravo a v noci sú ich prebudenia len precitnutiami. keby mamicka mala spravne informacie. Petra a Zuzana. ako to tu opísali napr. pre vas mozno banalita. a kojila by som este dalej. Myslím. tak skusim inu cestu. je to spravne pre nas. co zisitite az vekom. ze musi aj niekto iny. nikto ich neupozonril. hoci by ste tusili v com moze byt problem? a verim tomu. ze sa mozete dospat pri jednom som sa dospavala aj ja. napr. druhy od 4 mesiacov. . u vas to moze byt inak. u nas to tak bolo u oboch. tak by sa produkcia mlieka logicky mala upravit podla poziadaviek dietata. ale ja uz nevladzem. ale pozrite si niekedy forum na mk a tam zistite. takze ho predcasne odstavujem. ci sa vyspi to uz je druha vec. vyhovuje vam to. ze vase dieta je nevyspate. ktory nie je problemom. ale pre danu mamicku urcite nie. pretoze by dieta tento pre nu zlozvyk nenaucila.

i rôznych neprirodzených zásahov do doj enia . e ak sa budí a doj í pre uspatie. tento lánok nemal za cie rie i patológiu. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. preto e musí die a u i samostatnosti aj v oblasti spánku. aby doj ené die a prespalo noc bez precitnutia a bez doj enia. aby doj ené die a prespalo noc bez precitnutia a bez doj enia. katarína hovorí: 13. December 2010 o 18:03 trochu sa mi ten komentar zmotal. ze sa odstavi? odpove na túto otázku som detailne rozpísala do komentáru pre Terezu v star ích komentároch nie je úplne be né. ktoré sú prirodzene pre doj enie ur ené a napriek tomu v noci nepotrebuje doj enie. za predpokladu. December 2010 o 11:49 nie je úplne be né. nepokojne a uplakane cele dni. i ich die a je nevyspaté a nepokojné alebo je to v poriadku. e 9-mesa né die a alebo ro né die a u musí prespa celú noc bez jediného precitnutia. co som chcela povedat . napriek tomu ich okolie presved í. aby neriskla. ze je jasne. alebo ho u musí necha vyplaka . e toto nie je dôsledok odpútania sa od matky. i rôznych neprirodzených zásahov do doj enia stru ne povedané. preventívne odsávanie v noci i dokonca budenie die a a sú úplne zbyto né. ale dufam. e toto nie je dôsledok odpútania sa od matky.-) Viera Cervena hovorí: 13. ze vase dieta je nevyspate. co sa tyka nocneho kojenia pokial dieta spi a nepyta sa jest bude ho matka v noci budit. matka ho rozmaznáva alebo e ho doj í zbyto ne. ktoré by pod a môjho názoru tie mali by schopné rozpozna . za predpokladu. je to úplne v poriadku a netreba to vôbec nijako rie i . preto e die a u po ur itom veku doj enie v noci nepotrebuje. preto e potom sa na to nikdy nenau í. mám dôveru v schopnosti mami iek. hoci by ste tusili v com moze byt problem? Jani chcem ve mi po akova za túto vetu PRESNE toto je ono. ze keby ste videli. December 2010 o 08:07 ale to mi chcete naozaj povedat. lánok primárne mal za cie venova sa mami kám.jana hovorí: 12. ak die a vyu íva v etky funkcie doj enia. ktorých deti nemajú nijaký problém so spánkom.

Stáva sa to aj mne. . e sa v noci zobudí a je aj hodinu hore. Len aby ste ma zase nechytali za sloví ka. nebola na nich skú aná nijaká iná metóda ako len sledovanie prvotných náznakov únavy (nie znakov pokro ilej únavy ako trenie si o í a mrn anie.Nedáte si poveda . mnohé z nich spia spolu so svojimi de mi a nikdy nenechali svoje die a vyplaka sa! Nu ale pod a vás toto nie je be né ja vám vravím. kým sa mu podarí znova zaspa . ktoré neboli ani vyplakané. e sa zrazu samo prestane v noci budi normálne do 9 mesiaca bez toho. e je be né. e te doplním. lebo sme precitli iba do akéhosi polospánku. December 2010 o 12:00 Och. ak spí v súlade s vlastným biorytmom. ani im nebolo upreté nijaké doj enie. ak die a spí tak ako Terezino. najmä pri splne a pri nove mesiaca. tak to die a ahko dospí. ak die a spí v súlade so svojím rytmom odmali ka. aby sme mu odmietli akúko vek po iadavku na doj enie. lebo nechcem hovori ja o koze a vy o voze. je to nie len be né. ale toto predsa nemô e nabúra celkový rytmus spánku. ale na druhý de ráno si ni nepamätáme. Tak ako Janine dve deti. nevie odhadnú . ktoré som u ila spánku. toto je tie normálne a nevolám to no né budenie sa. i neprirodzene ho odpútavali od matky. a moje mami ky. ob as dokonca dve. kým to zostáva výnimkou. katarína hovorí: 13. Ve Jana potvrdzuje to isté u oboch svojich detí. o mnoho rodi ov. eby to v etko boli výnimky? Zrovna moje mami ky sú v etky výnimky? Ve v etky doj ia na po iadanie. Kým to nie je asto. ktoré mnohí rodi ia pokladajú za prvé znaky únavy) a ich stopercentné re pektovanie. Toto mi preká a na va om lánku a radách! Práve e. tie . To isté ahu ké precitnutia to je v spánku prirodzené. ale normálne a zdravé. najmä ak je spln. V etky deti sa samé prestali budi do 9 mesiaca ak ich rodi ia SPRÁVNE sledovali a re pektovali ich spánkové rytmy a to stále hovorím o doj ených de och. ob as sa trebárs pri tom aj posadíme. tak ako moje. Terezino die a nie je výnimkou. aj môj malý máva noci. ka dý sa v noci budíme nieko kokrát. ia . aby sme zase nesloví karili: ak sa to stane raz za as. Teda. nie je to ni zlé.

Myslím. prepá te. ktoré zostáva a je výnimkou. akoze s tym nesuhlasite a razne proti tomu protestujete. December 2010 o 13:18 Katarina. ked dieta v noci precita a ziada si dojcenie. e ak má dobrý spánkový re im. tak to je nie len be né. ale aj slová budenie sa a to je u iný pojem a je to nesmierne zavádzajúce. tak aspo takto: Vierka vyhlasuje. Janka hovorí: 13. e nie je pravda. krat í spánok. lánok hovorí.No ja stále hovorím o no nom budení! Nie o no nom precitaní. ze je normalne. tak mu matka pomoze dojcenim. ale mô em vám ho zisti . bez precitnutia a bez doj enia tvrdím. nie je to be né. ale normálne a zdravé. Die a má rovnaký spánok ako dospelý lovek u po nieko kých mesiacoch ivota. dieta sa len zlahka prebudi a v takom rannom veku ma problem upadnut naspat do hlbokeho spanku. Nesmierne zavádzajúce je aj to. e spí rovnako. Lebo tento lánok nerozli uje vôbec vek die a a. a pokracovat dalej. e die a v porovnaní s dospelým spí proste zle (spomína sa tam povrchnej í. Preto som citovala práve tú as Vierinho komentára. e die a má celkom iný spánok ako dospelý. e ak sa die a nebudí vôbec. najmä len s ve mi slabým precitnutím 2-3x za noc a ve mi be ne aj bez doj enia ak má die a dobrý re im spánku. ak sa doj ené deti. V nasledujucom komentari upresnite. ja tvrdím. teraz si presne nespomeniem cca vek. ale nie pre ro né deti!!! lánok nepou íva len slová precitnutie. December 2010 o 15:09 Janka: nedá sa mi reagova priamo na Vá príspevok. len to takeho polospanku. ja . ze sa dieta chce hrat. e je to od 4 mesiacov do pol roka. ktoré dobre spia (ako Terezino) ozna ia za výnimky a nie ve mi be nú vec. Ale ved Vierka pise o tom istom nejde o to. ze je normalne sa zlahka prebudit. astej ie budenie). e to be né je. nerozumiem celkom Vasim dvom poslednym komentarom. o hovorí lánok. A e te: ona vraví nie je be né . Takze co ste vlastne chceli povedat? Proti comu sa tak ohradzujete? katarína hovorí: 13.o mô e by pravda pre ve mi malé miminká. kedy sa definitívne detský mozog vyvinie do takého tádia. ako dospelý. Najprv reagujete na Vierkine slova. a ani nie o príle itostnom no nom zobudení.

ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. ze sa moze potom stat. v tom horsom. ze deti chodia spat neuveritelne neskoro a mamicky sa obhajuju tym. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. moze sa stat. ono chce. neskor zlostne az agresivne. potom sa v noci budi. v tom lepsom pripade si to cez den dieta aj mamicka dospia toto nesie riziko. nehovorime. a kedze vsade sa pise. niet co riesit. ze kojene dieta dokaze prespat noc podla viery to nie je prirodzene. ze sa dieta z nejakeho dovodu nebude budit. ak sa dieta v noci casto budi. December 2010 o 15:27 janka. nervozne. nie som sice katarina. problem je podla mna v tom. katarína hovorí: 13. ked citam rozne fora tak si vsimam. mrnci pre nic za nic (nie place) a je nervozne. len mamicka si to nevsimne a zmeska tu spravnu chvilu a potom ked ho chce dat spat. pretoze to je normalne . vela krat. ze ak niekto povie. pripadne je aj dlhsie hore. ale myslim. a tiez sa pravdepodobne nezhodne s vierou v tom. December 2010 o 18:45 . ked budeme brat ako normu nekojene deti tak potom ani precitanie zo spanku nebude povazovane za normalne. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. ale ak je dieta unavene. sa to zacykluje a cela rodina tym trpi a je to len preto. ze je normalne. ze vsetci su nevyspati. teda dufam. aku maju potravu. a takto to ide stale dokola. ze sa nemylim) a katarina z pohladu niekoho. ze dieta si zameni den s nocou. ze mamicka. niekde sa stala chyba. ak mamicka vystihne spravny moment ulozenia dietata do postielky ci do velkej postele k sebe (na tom nezalezi). ked ono skor nechce. ze ved nocne budenie je u deti normalne . ale ze to bude skor vynimka ako pravidlo. ak je vsetko ok. bez ohaldu na to. tak dieta je prestimulovane a naozaj nechce . ze meritkom by mala byt kvalita spanku jednotliveho dietata a celkove posobenie dietata pocas dna. co sa snazi katartina povedat. na co poukazuje katarina. kazdy to vnima zo svojho pohladu viera z pohladu laktacnej poradkyne (dufam. kto sa uz dlhsie zaobera detskym spankom.jana hovorí: 13. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. ze som to spravne pochopila :-) ide v podstate o to. podla katariny a v tomto s nou suhlasim je to prirodzene aj pre kojene dieta. ze rozumiem. ze dnes delime deti na kojene a nekojene (nielen pri spanku) ale deti by mali byt stale rovnake. v tomto priade si myslim. pretoze ak budeme brat ako normu kojene deti potom bude problemom to.

pí e Katka presne. aby bábätká boli dobre vyspaté cez de aj v noci. iestej preto e medzi asom sa die a pár krát ahu ko precitne a potrebuje znova pomoc s uspatím (a v tomto sa skuto ne die a lí i v spánku od dospelého dospelý sa vie uspa sám. aby sa die a v noci asto budilo s tým. iadna patológia. ak mô em. . ako rozpozna . ka dý sa v noci budíme nieko kokrát. e dôle ité je. Vystihla si to úplne presne. akujem. práve vtedy sa úplne rozoberie a za ne plaka . pre die a je ale prirodzené. e je normálne. o v tom lánku vôbec nie je a dúfam. najskôr napí ete: ale to mi chcete naozaj povedat. teda nemyslím to. e tu tvrdím. akujem a klobúk dolu. ze keby ste videli. e sa úplne rozoberie a treba sa s ním napr. e pí ete stále o nie om. akujem v prvom rade za to. e Va e príspevky ponúkajú kon truktívnu a udskú kritiku. e noc neprebieha tak. takto mô eme normálne diskutova tak e. tak e mami ky hovoria budí sa na doj enie . tak je tam sú asne aj presne popísané. e die a by malo zaspa pri prvých miernych príznakoch únavy. ukazujeme mami kám. o 15. be ne ka dú noc dve hodiny hore. o pí e Katarína: ahu ké precitnutia to je v spánku prirodzené. e o ve er o siedmej die a zaspí a nevedia o om a ráno do napr. lebo sme precitli iba do akéhosi polospánku. normálne ahu ké precitnutia. toto presne je obsahom tohto lánku. e zdravý spánok je dôle itý.12. ve aj ako poradky e pri doj ení sa sna íme mami kám pri osobnej náv teve pomôc aj v tejto oblasti a apelujeme na to. Ja som do tohto lánku preto pou ila takéto termíny. Tieto precitnutia v ak mami ky. e bábätko za ína by unavené. toto je tie normálne a nevolám to no né budenie sa. a ani nie o príle itostnom no nom zobudení. pri om ale ak si ho poriadne pre ítate. ako ho tu zadefinovala Katka a k tomu dodala. Viera Cervena hovorí: 14. s ktorými rie ime tieto problémy. No ja stále hovorím o no nom budení! Nie o no nom precitaní. ak po precitnutí potrebuje pomoc dospelého a ak mu tento nepomô e. e toto je normálne. December 2010 o 10:08 Janka. e sa die a úplne rozoberie a je napr. Janka.Sná len K Janinmu poslednému komentáru z 13. V oblasti no ného spánku celá táto diskusia vznikla najmä preto. v akom ho chápete Vy. Je to v ak presne naopak to. aby sa dovolalo pomoci). tak. Katka.27 niet o doda . v noci hra a zase po ase spa . bez arogantnej prezentácie svojho postoja. ktoré zostáva a je výnimkou. ale na druhý de ráno si ni nepamätáme. V etky tri sa zhodujeme na tom. e si nerozumieme terminologicky a Katka po pre ítaní môjho lánku nadobudla dojem. najjednoduch ie ide doj ené die a uspa v noci doj ením. e teraz si u kone ne rozumieme tento lánok naozaj nehovorí o no nom budení v takom zmysle. to íme sa stále okolo toho istého. be ne ozna ujú ako budenie alebo povedia die a má 8 mesiacov a neprespí celú noc pri om myslia. ja VIEM. e myslím skuto ne len precitnutie. ob as sa trebárs pri tom aj posadíme.

ze ak niekto povie. aby sa die a v noci úplne zobudilo (tak. treba aby sa u kone ne nau ilo spa celú noc bez jediného prebudenia ( ahu kého precitnutia ). tak ako napr. 6x. ja hovorím. e to nie je be né. aby jediný raz potrebovalo pomoc rodi a s uspatím. aby doj ené die a prespalo skuto ne celú noc bez toho. Tieto mami ky sa na m a obracajú preto. ak sa dieta v noci casto budi. ke sa v noci precitne a za ne plaka . ve má pol roka. doj ením. moze sa stat. Niektoré deti tieto precitnutia prejdú s tým. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. Ak ten pocit mami ka získa. e to. e je to nesprávne. je to v jeho závere úplne jasne definované. e pri konzultácii s okolím dostanú jednozna nú odpove toto nie je normálne. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. ke ich bábätko má viac ako 6 mesiacov s tým. pí e v star ích komentároch Zuzana i Petra a Vy samé ste napísali (a zhodujete sa v tom so mnou). i ako si to tu my pracovne nazveme. ktorá si pre íta tento lánok. napr. e die a sa v noci mô e a asto sa aj naozaj astej ie precitá (a zase hovorím o precitnutiach!). umrn ané jediný problém bol.ze vase dieta je nevyspate. pri om v etky ich deti spali normálnym zdravým spôsobom. sa doj ia 1-2x za noc. teraz tebou manipuluje. A toto nie je ojedinelé takéto mami ky sa na m a a mnohé al ie na e poradkyne be ne . mami ka. e ho v noci kojí . e je normálne. skuto ne nemô em za to. e aj toto je v poriadku a normálne. ja rie im problémy mami iek súvisiace s doj ením a mami ky sa na m a obracajú asto. ktorá sa za ína cca. napr. pre ítajte si komentár pre Katarínu. e mi popí u svoj denný a no ný re im a die a. Ako sa tieto dva názory dajú sk bi ? Navy e napí em to pre istotu znova lánok jasne hovorí o precitaní. Katka rie i spánok. ke mu nedá prsník Ke som písala tento lánok. hoci sa to Kataríne nepá i. Terezino die a. ze ved nocne budenie je u deti normalne . prípad Terezy. musí ho necha vyplaka . nepokojne a uplakane cele dni. u musí vydr a v noci bez jedla. ktorá tu písala a skúste prosím poriadne pre íta moju odpove hovorím jej. e sa pomrvia. Navy e ja som nepovedala. dvoch doj ení v noci zrazu doj i napr. ze je normalne. Prirodzená akcelerácia vývoja mozgu. hoci by ste tusili v com moze byt problem? Ale potom lánku vy ítate toto: ide v podstate o to. mo no nie o zamrnkajú ale spia alej toto je napr. ako to chápe a definuje Katarína). nie je prirodzené. deti cez de neboli unavené. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. nemô em za to. treba s tým nie o robi . v noci u by si ho koji nemala. a kedze vsade sa pise. by nemala ma pocit. po 9. kazí mu zuby. die a si zvyklo. cez de veselé. pretoze to je normalne . To. Na ka dú z nás sa obracajú mami ky s inými otázkami a okruhmi problémov. neznamená. dobre priberá a prospieva. nenormálne a e s tým treba nie o robi . ktoré je inak zdravé. ktoré o tom hovoria. nervozne. ze mamicka. ale iné precitnutia potrebujú rie i s pomocou rodi a. mesiaci ivota spôsobuje. tak ako to napr. ktorý som tu nedávno písala. presne som tam kopírovala vety. ktoré tieto precitnutia takmer ka dé jedno potrebujú rie i s pomocou rodi a. e sa v noci doj ili a to nieko kokrát za noc ka dá táto mami ka sa na m a obrátila s tým. i skuto ne no né doj enie u jej die a nepotrebuje a i ho má necha vyplaka . ne odi iel spací vlá ik . spokojné. e to nie je prirodzené a e s tým má nie o robi ?! Niektoré deti niektoré precitnutia prejdú tie samé. e hovorím. matky sa sna ili ich uspáva e te pred tým. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. ak si to niekto vysvetlí presne naopak. sa skrátka po tom iestom mesiaci za ne v noci astej ie ahu ko precita a potrebuje sa miesto napr. Ale sú deti. e si lánok nepre íta poriadne. rie ila som v jednom mesiaci 5 takýchto mami iek sú asne. neskor zlostne az agresivne. kazí mu trávenie. e to nie je be né. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude.

ktoré sa samé. komentare katariny a ostatnych mamiciek. chodia spáva . na doj enie neprecitnú. e na druhý de jej die a bude napr. ze ved nocne budenie (nie precitanie) je normalne. ze im deti z toho vyrastu. e nehovorí o úplnom zobudení. e sa die a v noci doj í napr. Nemal by teda falo ne ubezpe i mami ky. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. spontánne. ale su ucicikane mamickami. pretoze sa o tom niekde docitali. zobudia sa. matka. sú jasne zdokumentované a tie ich netreba podce ova . o je normálny re im jej die a a a vie odpozorova . ktoré majú spánkový problém. ta prva bola konkretna otazka pre petru. vie asto pod a prejavov únavy u de dopredu poveda .obracajú. e je v etko v poriadku znova zdôraz ujem. ktorá celodenne je so svojim die a om. ktore maju skutocny problem. jana hovorí: 14. kym som sa do diskusie pustila. pretoze to je normalne . choré. ale deti im z toho nevyrastu. ze mamicka. Najmä ak tie rie enia priná ajú so sebou záva né riziká. ze je normalne. e die a by malo od ur itého asu prespa celú noc. a skutocne az okrem jednej vety rozpravate stale sa o . o napísala ona sama toto by si matka mala v imnú . a ke ich únava úplne zlo í. alebo tým. Ak sme sa v etky tri zhodli. ze ak niekto povie. alebo ho uspala napr. a kedze vsade sa pise. e die a odu íme od doj enia v noci (ak ho potrebuje nie pri de och ako napísala Tereza. i s tým. ktorých deti majú problémy so spánkom a ktorých deti sú celodenne umrn ané. ja som konkretne vas clanok citala viac nez jeden krat. spia potom nepokojne. sú hore. ak sa dieta v noci casto budi. ako je pri om be né. nevedia znova zaspa a sú chronicky predrá dené a unavené. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. o hodinu skôr. rie i mnoho mami iek. taktiez vsetky vase odpovede. tak je sa sná zhodneme aj na tom. to iste sa deje aj na forach. myslim. December 2010 o 11:41 Viera. ze ved nocne budenie je u deti normalne . Preto dilemu. kym ta posledna odpoved bola snaha objasnit o co ide katarine v jej komentaroch a preco s vami nesuhlasi. neskor zlostne az agresivne. ktore im povedia. Navy e plne súhlasím s Jankou v tom. ze ste ma trocha nepochopili. ktoré to doj enie chcú a potreb ujú). lebo bolo stále za nie o uplakané a prípadne spalo viac. ze nemusia nic riesit. ktoré priná a rie enie ahu kého no ného precitania tým. 6x a má u rok. Toto je tie problém a treba sa vyjadri aj k nemu.citujem: ide v podstate o to. nervozne. tieto moje myslienky si neodporuju. len sa to cele zhorsi. e nie o nie je v poriadku! Janka tu argumentuje rizikami. asto sa doj ili. A tým sa myslí skuto ne prespa ve er ulo i die a a do rána o om nevedie ni . ne je be né vie. preto e bolo umrn ané a nespokojné. moze sa stat. ale pri de och. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. lánok jasne definuje. kde problemy riesia mamicky. Ale riziká. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. e naozaj je rizikové rie i ni o normálne a prirodzené. e lánok o ni om takom nehovorí. o v skuto nosti rie i netreba. este raz som si ho precitala pred touto odpovedou. e je toto pritom úplne normálne. e falo ne ubezpe ím matky detí. e ho necháme vyplaka . e sa týka no ného precitnutia. Povedomie v spolo nosti je také.

A aby to bolo jasné u pri ítaní lánku. o pod tým budením myslím. ktorú mami ky samotné pou ívajú pri popisovaní tejto problematiky.nocnom budeni co podla mna je to. bábätko sa za ne precita . i doplní. jana hovorí: 14. Viera Cervena hovorí: 14. v ktorej by sa potom vlastne dopatral. ktore maju skutocny problem. ale aj na iných fórach. na forach. ako mal by pochopený tak. ze sa vsetci tocime okolo toho isteho a ide nam o to iste o kvalitny detsky spanok. s Katkou nezhodneme. e osobne som mala pocit. Ve aj mne ide o to. i extrémne unavená. pretoze nie kazdy ma chut citat zaroven s clankom tuto siahodlhu diskusiu. ale preto. ke e ide o lánok ur ený pre mami ky. ako je to presne a jasne v samotnej jeho asti vysvetlené e hovorí o no nom budení týlom. December 2010 o 11:53 Jani. ak máte pocit. e reakcie mnohých mami iek aj v tejto samotnej diskusii. o by ste si tam predstavovali a ja to tam dám. potvrdili. na co sa snazi katarina poukazat ako na zavadzajuce a co moze sposobit vyssie citovane problemy. ktorý sa ozna uje ako no ná harmónia to znamená. Ka dopádne. jedine. ne sa zobudí die a. v jednej asti lánku detailne popisujem. aby sa lánok chápal správne. hovorím v lánku o budení. ze ved nocne budenie (nie precitanie) je normalne ak môj lánok jasne definuje. ze v tomto pripade su to prave slovicka. mo no skúste napísa . mami ka ho hne prilo í k prsníku a obaja spolu zaspávajú. e je to v lánku nejasne a nezrozumite ne definované a e to naopak vä ina matiek pochopí nesprávne. len to kazda piseme inak a zjavne nie vzdy zrozumitelne. ze myslite precitnutie a nie budenie sa. ale su ucicikane mamickami. ako som to zamý ala. kde sa zmienujete o precitnuti je tato veta: Pri spolo nom spaní matka citlivo vníma spánkové cykly svojho die a a a pokia nie je pod vplyvom omamných látok. e myslím precitnutie. pod a m a je z toho zrejmé. ktore im povedia. je to fakt o sloví kach. v etky sme sa nakoniec pochopili a ide nám o ten istý cie . tak sa skuto ne necítim by vinná za to. e sa budí chví u pred tým. e pou íva terminológiu. tak. tak e to nemá zmysel alej rozobera . e hovorím o precitaní. nie je pre m a problém poprosi Katku. kde problemy riesia mamicky. December 2010 o 14:46 . autorku tohto blogu. nerada sa taham o slovicka. je vhodné. naj ah ie doj ením. tak. spí s die a om v stave. OK. preto s vami suhlasim. ktore su kamenom urazu medzi vami a katarinou. hoci v prostriedkoch. e lánok pochopili tak. Myslím. e sa die a precitne a znova sa uspí. ktorá to detailne vysvetlí. Áno. ako ho tu definovala Katka. ale myslim si. ako ho dosiahnu sa. aby tam doplnila nejakú vetu. e si to niektorá mami ka vysvetlí zle.

1. co podla mna v clanku chyba aby nedoslo k nejasnostiam. ale skusim napisat. myslim. . e nebola sebecká. ze dieta stravi v noci 1 ci 2 hodiny hranim. e je zdravý! To je ako keby niekto obvinil matku. December 2010 o 16:00 Skvelé. jasna definicia co si pod pojmom nocneho budenia myslite. Viera Cervena hovorí: 14. to. December 2010 o 23:12 Inak. 2. o je pre jej die a dobré a o kodí). co ste napisali tereze. je skutocne len na vas. to nebolo mojim umyslom. pokial k tomu nedoslo umelo. skratka. inak prepacte ak ste nadobudli dojem. len vie. iste ju chce zjes sama (a keby ju aj zjedla. prajem vam pekny advent a cas straveny s rodinou. ak nejaka mamicka zle pochopi vas clanok. dali ste mi nelakhu ulohu. ci to doplnite alebo nie. ale preto. tak stále tvrdím.aspon ako poznamka na okraj by nebolo na skodu uviest to. je to vas clanok. akujem za pomoc a prajem pekný advent aj Vám a rodinke :) Katarína hovorí: 11. ze sa snazim vo vas vzbudit pocit viny. pokúsim sa toto v lánku upresni . ze ho mamicky chapu rozne vidite aj na tejto siahodlhej diskusii. ke nedá die a u okoládu na ve eru ve kvôli tomu pla e! Sebecká matka. presne tak ako ste to neskor pisali v komentaroch. nesna íme sa o zdravý spánok. aby to bolo fakt úplne zrejmé a nedo lo k zbyto ným omylom. Janka. ze aj kojene dieta moze prespat noc bez kojenia a ze je to v poriadku. Takéto absurdné sú va e úvahy o tom. e je sebecká. ze nie je nocne budenie ako nocne budenie.Viera. aby sme sa MY matky sebecké dobre vyspali.ze ide o precitanie zo spanku a nie o to. ze to je z mojej strany vsetko.

e deti majú zdravo spa len pre to. lebo matka sa chce vyspa a nie je ochotná ku nemu spáva . ak otvoríte o i. povrchný a roztrie tený spánok. e navyka die a zdravým spánkovým návykom je sebecké. e ke sa nevyspíte. alebo je roztrie tený i povrchný a nekvalitný. ktorý je v súlade s prirodzeným rytmom die a a. jedine taký. Ak musíte v emo ne po as d a (a najmä ve er) zabáva a stimulova svoje die a. Katarína hovorí: 11. Spánok je potravou pre mozog. ale i bude aj správne fungova . va im de om kodí rovnako ako nekvalitná strava. a i bude zdravé. Ak tento spánok absentuje. aby nemrn alo a vydr alo e te nejako dokým pôjde spa . e treba ís spa . urobte si výskum vo vlastnom okolí.. Telo mô e i len na hamburgeroch. povedané laicky. aby sme sa MY matky vyspali! Aj ke . regulova v etky telesné innosti. u je neskoro Silvi Blahovská hovorí: 22. na schopnosti sústredi sa. sta ia. dokonca aj na celkovej imunite. e nekvalitný. aby vám nebolo mrzuté a umrn ané a ak nebodaj má k tomu e te o ividné problémy so zaspávaním. Mozog mô e i aj na nekvalitnom spánku.nie je ochotná ku nemu vstáva (nie spáva ) znak. prejavuje sa to (u detí aj u rodi ov) na celkovej nálade (iste viete. tak ako vitamíny a bielkoviny sú potravou pre telo. Nepí em vám tu nijaké novinky. po ktorom sa die a budí oddýchnuté a vydr í také a do al ieho spánku. u i sa. to je tie otázne. budete to vidie v okolí aj vy. Tak e ja nevidím opodstatnenie v tvrdení. ktorá býva oslabená následkom nedostatku kvalitného spánku. December 2010 o 23:15 V poslednom odstavci sa opravujem: . ktorý nie je v súlade s vlastným rytmom organizmu. ste podrá denej ie. i vo ve erných hodinách bolo treba ho neustále stimulova . Unavené deti sú preukázate ne náchylnej ie ku v etkým be ným chorobám a s únavou rapídne vzrastá aj úrazovos . nervóznej ie ). Mozog rastie a naplno pracuje po as spánku. vníma podnety. myslím. December 2010 o 21:44 . uvedomte si. aby na om bolo bada znaky nejakej únavy. e musíme by oddýchnutí v etci a jej argumenty. to je otázne. zdravého spánku (plus dostatok kyslíka) je mozog schopný správne pracova a rozvíja sa. ale i bude aj zdravo a správne fungova . Mami ky. Robila som v horskej slu be a aj tam bolo najviac úrazov na konci d a. Zdravý spánok je pre detský organizmus rovnako potrebný a dôle itý ako zdravá strava asi vä ina z vás netu í. ako by mal. jeho spánok nie je dostato ne kvalitný a jeho mozog nedostáva ancu pracova tak. ke je telo ly iara po celom dni unavené a preto ove a náchylnej ie k úrazom. Ak neveríte. e len za dostato ného prísunu kvalitného. bez toho. Jana má úplnú pravdu. Zdravý a kvalitný spánok je jedine taký.

December 2010 o 21:45 pre Petru: krásne napísané :-) .krásne napísané :-) Silvi Blahovská hovorí: 22.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful