Neprespí celú noc

o teraz?

22. Október 2010 od vieracervena Komentáre (159) U prespí celú noc? pýtajú sa asto mami ky jedna druhej pri rozhovoroch na detských ihriskách. Ak ide o malého novorodenca, asté no né budenie sa toleruje, novorodenec má predsa malý alúdok a potrebuje sa doj i (k mi ) ka dé 3 hodiny. Av ak ím je bábätko star ie, tým menej sa toleruje a chápe jeho potreba no ného doj enia, najmä, ak je príli asté. Pritom pri tolerancii astosti no ných prebudení ako model obvykle slú i die a, ktoré nie je doj ené. To spôsobuje aj mylnú predstavu, e po cca pol roku sa u v noci die a doj i nepotrebuje ve po pol roku by u malo vydr a celú noc bez jedla. Nepochopenie toho, o v etko doj enie bábätku poskytuje, redukovanie doj enia na prostriedok pre zasýtenie die a a spôsobuje, e sa vä inou v spolo nosti netoleruje, ak vä ie bábätko potrebuje doj enie aj v noci. Nepochopenie odli nosti spánkových cyklov bábätka a dospelého loveka spôsobuje, e si myslíme, e ani pre bábätko sam otné nie je dobré sa asto v noci budi , dokonca aj v radoch niektorých odborníkov sa asté no né budenie pova uje za spánkovú poruchu. V hor om prípade sa pova uje a za rozmaznanos .

Preto mnohí udia, ktorí sa za astým no ným budením vidia ako vinníka doj enie, odporú ajú mami ke bábätka, ktoré sa napr. v 9. mesiaci budí ka dú hodinu po celú noc, aby ho v noci prestala doj i , nech ho v noci uspáva man el, prípadne babi ka, bábätko sa tak nau í v noci fungova bez doj enia a bude sa menej asto budi . udia, ktorí za astým no ným doj ením vidia rozmaznanos , zasa asto odporú ajú metódu vyplakania bábätka.

Oba tieto prístupy v ak nemajú podporu v sú asných vedeckých poznatkoch a mô u ma záva né dôsledky pre zdravie die a a z dlhodobého h adiska, preto je dôle ité zvá i ich pou itie. V prvom rade moderné poznatky z neurobiológie jednozna ne vyvrátili mo nos , e by bábätko bolo schopné manipulova spôsobom, e si premyslí, e ak sa v noci zobudí, budú ho uspáva a ke bude plaka , donúti svojho opatrovate a ho doj ením, i hojdaním, alebo iným spôsobom uspáva . V mozgu bábätka nie je funk ný tzv. glutamátový systém v elových lalokoch mozgu, o prakticky znamená, e bábätká nie sú schopné myslie tak, ako dospelí, nieto e te manipulova rodi mi. Ak sa do adujú starostlivosti rodi ov, robia tak preto, e to naozaj potrebujú. Tento poznatok mo no aplikova univerzálne bábätko, ktoré pla e, mô eme smelo rozmaznáva nosením na rukách i v nosi i, astým doj ením, hojdaním, i uspávaním, preto e sa skrátka rozmazna nedá. elové laloky za ínajú fungova a po 12. mesiaci ivota die a a a aj vtedy e te nefungujú rovnako, ako pri dospelom loveku. Tým, e budeme po úva a odpoveda na potreby svojho die a a ho nerozmaznávame, ale dávate mu najavo, e jeho potreby sú pre nás dôle ité.

Rie enie astého no ného budenia odstavením bábätka od no ného doj enia zni uje tvorbu mlieka a ru í jednu z hlavných funkcií doj enia, ktorou je práve uspávanie. Koniec no ného doj enia preto asto býva koncom doj enia ako takého, o priná a riziká pred asného odstavenia pre zdravie die a a aj matky. Mami ky, ktoré tento problém rie ia na internetových diskusiách navy e uvádzajú, e asto toto rie enie nepomô e zní i astos no ných prebudení. Die a sa teda u nedoj í, ale budí sa

rovnako asto a matka musí miesto jednoduchého ponúknutia prsníka, namáhavo uspáva die a. Vysvetli to mo no aj tým, e doj enie nie je len príjem mlieka, star ie bábätko mo no vydr í celú noc bez jedla, nevydr í v ak bez doj enia. Doj enie reguluje jeho telesné funkcie, zmier uje pre ívanie bolesti (preto sa deti chcú astej ie doj i ak im rastú zúbky, i sú choré), uspáva a nesmieme zabúda na to, e doj enie je nástrojom, ktorým sa die a pripútava k matke. Ak teda die atko vy aduje asté doj enie, svojim spôsobom sa vlastne do aduje astého a intenzívneho kontaktu s mami kou. Rie enie astého no ného doj enia odstavením teda v podstate pretrháva spojenie medzi matkou a die a om. Preto aj ak necháme die a v noci man elovi, i babi ke, bábätko síce nepla e samo, ale ako si vysvet uje, o sa stalo s mami kou, ktorá zrazu v noci nie je tam, kde býva, je otázne. Z h adiska neurobiológie sa pri dlhotrvajúcom pla i nenávratne menia systémy odpovede tela a mozgu na stres a nastavujú sa na prive kú citlivos . Navy e sa aktivujú obvody bolesti, bábätko dlhotrvajúci pla fyzicky bolí, je mu, ako by sa skuto ne fyzicky zranilo. Die a sa doká e po ur itom ase prispôsobi svoj protest vzdá a nau í sa vysta i si samo. Stane sa tak v ak násilne a v období, kedy e te die a svoju matku intenzívne potrebuje. A potreba, ktorá nie je naplnená, v skuto nosti nikdy neodoznie.

A o metóda kontrolovaného pla u? Ve mi asto sa odporú a s odôvodnením, e je lep ie necha 2 -3 noci die a vyplaka a potom u bude spokojne spa a nebude sa v noci budi a budú aj bábätko aj mami ka cez de odpo inutí. Pre die a je pod a tejto teórie lep ie odtrpie si pár preplakaných nocí, na ktoré za chví u zabudne, ako trávi dni s matkou, ktorá je permanentne nevyspatá a podrá dená. Tieto argumenty skuto ne znejú ve mi logicky, v dy ma v ak mrzí, e udia, ktorí ich odporú ajú, si nepre tudujú, o táto metóda skuto ne obná a. Najskôr die a o ividne dáva najavo, e potrebuje prítomnos rodi a. Pla e, ale na jeho pla nikto neodpovedá, prípadne, aj ak niekto príde, neberie ho na ruky, nepomô e mu zvládnu stresovú reakciu, ktorá je odpove ou na túto situáciu. Výsledkom tejto stresovej reakcie je nepravidelné dýchanie a tep srdie ka a vysoká hladina stresového hormónu kortizolu, ktorý priamo zni uje imunitu bábätka. ím dlh ie die a pla e, tým vy ie hladiny kortizolu má. To v etko by sa v ak dalo zvládnu , ak by i lo skuto ne len o pár dní. Po pár nociach die a svoj boj vzdá a nau í sa, e pomoc nepríde, preto, ke ho polo ia samé do postie ky, neprotestuje, nepla e a po ase zaspí. Navonok sa zdá pokojné, vyzerá to, e metóda zabrala. Realita je v ak taká, e túdie dokazujú, e aj v ase, ke u vonkaj ie prejavy stresu (pla a protest) ustali, hladina kortizolu bola stále vysoká a dokonca e te vä mi stúpla. Die a je teda v skuto nosti dlhodobo opakovane vystavené pre ívaniu úzkosti z odlú enia a výsledkom mô e by mimoriadna citlivos na stres. Táto metóda je teda výhrou z krátkodobého h adiska, ale dôsledky tohto nácviku samostatného spánku die a a jeho okolie ponesie celý svoj ivot.

Ako teda vyrie i asté no né budenie tak, aby bol vlk sýty aj ovca celá? :) V prvom rade je dobré pochopi a prija , e udské mlá a nie je nastavené na samostatné zaspávanie, mnoho mesiacov po narodení je závislé na rodi ovi, ktorý mu pomô e (doj ením, hojdaním, spievaním, alebo nejakým rituálom na zaspávanie) dosta sa do príjemného stavu driemania, v ktorom sa mu zní ia hladiny stresových hormónov a prevládnu chemikálie navodzujúce stav pohody oxytocín a opiody. Uspa bábätko a umo ni mu dobre sa vyspa je preto jednou z najvä ích výziev rodi ovstva. Tým, e bábätku pomáhame navodi pred spánkom tento stav, mu budujeme zdravé spánkové návyky pre dospelos , deti, ku ktorým sa pristupuje takto citlivo, málokedy mávajú v neskor om detskom veku

chví u po tom. je zásadný matka. un avená a potrebuje svoju situáciu zmeni . o je pre jej organizmus ve mi náro né. Ak nespí spolu so svojim die a om. e spí inak ako dospelý. e takáto mami ka je pre a ená. v tomto zmysle funguje lep ie ako monitor dychu. mesiaci spánok oraz viac preru ovaný. bábätko sa za ne precita . mu rýchlej ie bije srdie ko. v skuto nosti ponúka mo nos . matka ho opatrne prelo í naspä do postie ky (v prípade. Prí iny mô u by rôzne intenzívny vývoj mozgu. spí s die a om v stave. Popredný odborník na detský spánok. pla e a je a ké ho upokoji . matka pri om podvedome reaguje na die a. podrá dená. e bábätko spí v porovnaní s dospelým zle v skuto nosti by bolo vhodnej ie poveda . Spánkový cyklus die a a je krat í ne pri dospelom loveku. oby ajne vrcholí okolo 9. vníma jeho telesné funkcie. e sa budí chví u pred tým. i v úplne inej izbe. ktoré je mylne obvi ované z toho. Doj enie navy e uspáva aj matku. James McKenna odporú a spolo né spanie ako najbezpe nej í variant spánku pre udské mlá a. úplne sa precitla a potrebuje nejakú dobu. ak sa cez de starajú e te o star ie die a. aby znova pre li do hlbokej spánkovej fázy. aby ho len prilo ila a spala alej. sa znova musí zobudi na pla die a a a celý koloto sa opakuje. rýchlej ie dýcha. Druhý polrok ivota bábätka je preto pre mnohé mami ky v tomto smere ve mi náro ný po celodennej starostlivosti o die atko si potrebujú oddýchnu . Ak sa bábätko budí asto. Bábätko sa medzitým plne zobudilo. e sa to nepodarí a die a sa zobudí. aby znova zaspala. ktorý sa ozna uje ako no ná harmónia to znamená. pri ktorej nemusí nijako die a pridr iava i podopiera . Je ve mi dôle ité si uvedomi aj to. Toto je nesmierne náro né a je samozrejmé. ale bábätko sa za ína v noci oraz astej ie budi . ako pomo ovanie. Mami ka doj eného die a a má toti jednu ve kú výhodu vä ine detí sta í prilo i ich k prsníku a monotónny pohyb pri satí prsníka spolu s intenzívnym fyzickým kontaktom. rovnako ako sa nedá s dospelým porovnáva v iných oblastiach napr. Od jej prebudenia uplynula pol hodina. musí ho znova uspáva ) a odchádza do svojej postele. Vä ina bábätiek máva po 6. aby matka spala v tesnej blízkosti die atka a aby pre doj enie na la polohu. e matka je nablízku Ka dopádne je to stav. potreba ubezpe enia sa. zobúdza sa asto a na pla die atka. i u v spolo nej posteli alebo s postie kou so spustenou bo nicou. i má iný pomer hlavy k telu. Pre jednoduch ie no né doj enie je v ak potrebné. Jednou z mo ností teda je spáva spolu s bábätkom. Doj enie. i extrémne unavená. alebo potrebu ma v noci zapnutú lampi ku. aby sme sa museli utieka k násilným rie eniam. skrátka. ktoré nastávajú pri doj ení. bábätko rýchlo uspia. o matka kone ne zaspí. mo no aj hodina. v noci sa budia oraz astej ie. ako toto náro né obdobie zvládnu lep ie a bez toho. bábätko nakoniec upadá do spánku. Pri spolo nom spaní matka citlivo vníma spánkové cykly svojho die a a a pokia nie je pod vplyvom omamných látok. prirazenou k matkinej posteli. Rozdiel medzi takýmto zobudením a zobudením sa na pla bábätka spiaceho v postie ke.no né mory. ne sa zobudí die a. najmä. ve akrát sa budí z hlbokej spánkovej fázy. mami ka ho hne prilo í k prsníku a obaja spolu zaspávajú. ktorá spí spolu s die a om sa vä inou budí z ahkej spánkovej fázy a po prilo ení bábätka rýchlo zaspáva. ktorý vidíme pri vä ine detí. mesiaca a potom sa postupne pomaly zlep uje. e spôsobuje toto asté no né budenie. i iné problémy. rast zúbkov. o mnohé mami ky nesmierne vy erpáva. . Uspávanie alebo doj enie trvá dlho. die a spí viac v ahkej spánkovej fáze a mnohé deti pri prechode z hlbokého spánku do ahkého potrebujú pomoc rodi a. dr.

lvrj.v noci . nase dieta je od narodenia take . Katarína hovorí: 15. Najskôr treba vlo i a potom budeme môc vybera . ubomíra Ra ková hovorí: 13. sa nevyspí tak kvalitne. pre o. ni viac. hrame sa rovnako. December 2010 o 09:24 dobrý den dievcata . Ak niekto nemá dôveru k vede a k výskumom. autorka lánku: RNDr. ktorý sa budi v noci asi tak es krát . ale spolo ným spaním a uspávaním die atka doj ením sa dá asté no né budenie zvládnu .som s velkym zaujmom citala vase komentare mam sedemmesa ného syna. toto sú veci z praxe. poradky a o. ale bohuzial.a pravdaze nam trosku vadi ze sa nevyspime ale musime to vydrzat. Mamila 1. Na e deti sú mali ké len krátku chví u. Pre o vie jeden den spat aj hodinu dve a dalsich pä dni len po polhodine .krmime sa rovnako. tatistiky. ktoré nám pomô e ma s die a om pekný vz ah v ase.html?ref=839 2. Toto obdobie je len kusok nasho zivota a to co dietatu dame nam raz urcite vráti . vsetko je priblizne rovnake ako kazdy den proste je taky a s manzelom nam nepomô e ni len to vydrzat . Náro nú starostlivos o bábätko mô eme teda vníma ako bremeno alebo ako istú formu investície. ktoré sa asto v noci budí. ke u nás nebude tak intenzívne potrebova a bude sa postupne osamostat ova . aby sme tomu predisli.sku ali sme rôzneMETODY. vie spat aj hodinu a pol ale doteraz som neprisla na to.z.com/news/some-parents-at-odds-with-experts-about-sharing-beds-with-infants111745839.Matka malého bábätka. December 2010 o 23:07 Aby sme zostali objektívni a skuto ne ukázali mami kám obe stránky spolo ného spania. Viera ervená. ko ko sa nám po ase z na ej investície vráti. ni menej Kto viete po anglicky: http://www. Je len na nás. ako ke nemala iadne die a.okrem toho spi cez den najviac trikrat polhodinu ked ma lepsi den.museli sme sa s tym zmierit . ich silná naviazanos na nás nepotrvá dlho a je to práve toto silné prepojenie a puto.

dokonca niekde vo vedlajsiej izbe. utvrdila som sa zase raz. Asi by som bez neho ani oka nezazmurila Zelam vsetkym mamickam krasny zivot s babatkom po boku (nielen v noci) :) jana hovorí: 11. ta predstava ma dost desi. ked sa bavime o babatkach. ze ho mozem vdaka tej blizkosti spoznavat aky je. az velmi . ze to tak bude najlepsie pre vsetkych clenov rodiny. kde vdaka unave dostanete mirkospanok nasledky mozu byt daleko horsie ako akakolvek metoda . ze sme ho doviedli my. ale ono ak sa vy nevyspite tak sa moze stat. December 2010 o 20:26 mila petra. Ja si uzivam to. December 2010 o 14:45 Dakujem za krasny clanok.. aby som sa JA vyspala a mala pokoj. co potrebuje.skusali sme vela metod ako to zmenit ale nedosiahli sme bohuzial nic a to som si pred pôrodom povedala ze sa budem snazit nenaucit nase dieta takymto moresom ale toto nie su moresy toto je nase dieta ktore si to nevymyslelo proste je take bol taky uz v prvy den v nemocnici touto cestou dakujem katarine ktora nam velmivelmi pomohla v tazkych chvilach a doteraz aj pomaha a vsetkym mamickam aj oteckom zelam vela trpezlivosti a hlavne zdrave deti ky 3. ale z citania niektorych pasazi mi bolo jedine tak uzko. Priznam sa. ze jedneho dna budete vlastnemu dietatku na nic. ze by som na svojho syna uplatnovala nejake cielene metody za ucelom toho. Ak uz niekto zacne operovat slovom metoda. ze materinske instinkty sa oplati pocuvat :) Obsiahlu diskusiu k nemu sa neda nevsimnut. tak to nezavana nicim dobrym. ze ho dojcim a som rada. bezbranny. ktoru pouzijete na upravenie spanku dietata. nebudem svoje potreby povysovat nad jeho a uz vobec nie. Je to fakt krasne obdobie nasho zivota a dojcenie to vsetko len umocnuje. Neviem si predstavit. lebo som bohuzial nevladala k nemu vstavat es sedemkrat a uspavanie na fitlopte???no neviem . Ved on sa na tento svet nepytal. ze by mal spat vo svojej postielke. staci napriklad taka cesta autom k lekarovi. ze dieta sa na svet nepytalo. co ho ukludni. Petra hovorí: 11. ze ma nikdy ani len nanapadlo. ake ma rytmy spanku.spíme spolu. suhlasim s vami. obe moje deti spavaju od narodenia v postielkach moj materinsky instinkt mi napovedal.ak vam dieta nezaspi inak iba na nej tak preco nie???ono o tretej rano vam jej jedno ako zaspi hlavne ze zaspi . ze spi so mnou v posteli. ked je este malinky. priviedla som ho sem ja. obe mi spali v noci narodenia dobre. tak prenho urobim vsetko. podla mna nic nie je horsie ako unavena mama a vystavena mama.

pohojdat ci nakojit. tak dieta spi skutocne dobre a naozaj sa ako pise katarina nepotrebue x-krat budit aby ho niekto alebo nieco uspalo. my sme za dieta zodpovedni. ked som potom zaspala. problem spacieho vlacika je vsak ten. ze jeho dieta je vyspate a spokojne. to by podla mna bolo minimalne fer. ze v urcitom momente skodi menej ako nevyspata a unavena matka. ale dodnes som presvedcena. a to potom sposobuje detom problemy vsetko sa to nabaluje. ale aj do neskorsieho veku. kde som ho budila na dojcenie. osobne si neviem predstavit spat s dvoma detmi a manzelom v jednej posteli neexistuje. s jednym dietatom by som povedala ok. je zlostne a potrebuje na vecer stimulaciu tak klame sam seba. cely tento clanok a aj jemu podobne pre mna stavaju ulohu otca mimo. ktore cakaju babatko a citaju takyto clanok moznost sa zamysliet. vytacali ma malickosti. ze sa nesnazi propagovat nejaku metodu. co sa metody vyplakania tyka nikdy som ju nepouzila a nie som jej zastanca. je zle. a ak stihneme vlak. ze nikto z vas nepochopil. takze ak mi niekto tvrdi. ze sa na vselijakych forach otvaraju otazky na temu: pomoc moje dieta zaspava len fit lopte ci inak a zial to dieta ma uz viac ako tych sladkych 5-6kg. ponosit ich ak treba nepotrebuju len mna. nie je to spokojne a uz vobec nie vyspate dieta. kde to stalo ak niekto odporuca rozne metody uspavania. vyriesila som to k spokojnosti vsetkych. akoby ani neexistoval. ze sa vsetci vyspia. my sme rodicia. a jedine k comu sme sa dopracovali boli dve unavene osoby ja a mladsi syn a starsi. nedavala som pozor pri soferovani uz obycajna cesta do potravin bola riskantna. pretoze som si povedala. ze nikto nevie. hlavne ked su starsie tam uz potom nestaci ponosit. a tiez pre mna vztah s dietom nevytvara to. vsimat si spravne dieta. ze taketo uspavanie mozu deticky vyzadovat nielen kym su male. spal v tej dobe dokonca so mnou v posteli. tyka sa to deti tak kojenych ako nekojenych. kolko casu s nim stravim. kedy pride dalsi. nic som neriesila.dobre. starsiemu to ostalo doteraz. ktore samo nie je v stave zvladnut. ale pri dvoch a nebodaj troch prepacte neverim tomu. nakoniec som bola nutena to riesit. potom by mali maminky. budil sa maly na jedenie. este ku katarine myslim. dieta je podrazdene. moze byt. a je to nasa vina pretoze my sme prepasli vlak. a este jedna poznamka na margo clanku a diskusie neviem uz presne. mladsiemu sa to pokazilo pocas zapalu prsnika. kedy ma ist dieta spat. ci su pripravene hopsat/nosit/uspavat na prsniku dlhodobo. ktora je v stave dietatu ublizit. moze prist za 5min ale aj za 5 hodin. ze prsnik ostal vonku a je mi zima a musim sa zapnut. my to volame spaci vlacik. aby sa do vsetkeho zapojil aj otec deti moze im dat jest. postarat sa o ne. nic z toho sa nestalo budila som sa na to. mal by maminky aj varovat. . aby som sa vyspala . ktory si celu tu moju unavu odnasal nebola som v stave patricne reagovat. hoci mrnci. ale aj ich otec. ale ako ho stravim. len o vystihnutie spravneho momentu. ten prichadza na stanicu v urcitom case. ide podla mna skor o to. zlostne a nakoniec sa dostava do nekontrolovatelneho stavu. ak sa ten cas prepasie a vlacik ujde. pre mna je dolezite. nejde o nic ine. nervozne. ved vela matiek to takto robi. nielen ja musim byt pre deti dolezita. pretoze potom sa necudujem. pretoze sa stavali presne vyssie uvedene veci skratka som sa nesustredila na podstatne veci nechala som zapnuty sporak (nastastie elektricky).

ktore prespi cele. December 2010 o 00:33 Katka. uz asi pol roka je stale viac noci. aby sa ONA sama dobre vyspala. vyspim sa lepsie ako kedykolvek v poslednych mesiacoch pred tehotenstvom. a ostatné mami ky a deti ky mô u potrebova nejakú inú. o vasej metode neviem zase tolko. ja si to prave naopak pochvalujem. ja totiz nevidim nic patologickeho na mojom dietati. ze ste sa nevyspali.Petra hovorí: 12.) Katarína hovorí: 12. moj syn ma teraz obdobie zubkov. stretavam sa s ludmi. ale predvcerom sa zobudil 3x. ale pre niektoru mamicku moze byt problem aj to. December 2010 o 11:09 . ze to k detom patri. len odhadom 2-3. ktorú vy nemáte rada len preto. ani keby sa zobudilo viackrat za noc. ja si materstvo uzivam. December 2010 o 00:12 Tak to je správne a tak to má by . aj ke je to vlastne to isté.. napriek tomu rano vstaval v oboch pripadoch s usmevom. ktoru propagujete vy. Kým sú v etci spokojní a oddýchnutí. Len nevravte. tie nocne dojcenia ani neviem poriadne zratat. e to sebecky robí preto. aby som ju mohla dopodrobna rozobrat a odsudit. Inak je vá systém spinkania úplne v súlade s metódou. ale nie je mi vobec sympaticka. teda vo va om prípade ur ite. nevidim tam ten problem. ked som pracovne lietala medzi casovymi pasmami a bola som nutena pracovat casto po nociach. hram golf. ale to. ja som tam prenho. ziadna troska ani nevyspata mumia nehrozi . venujem sa domacnosti. co krasne v noci aj cez den spinka. Petra hovorí: 12. obaja sme spokojni. A správna. mrzi ma. nechcem vás sklama . teraz som na rodicovskej dovolenke. inokedy sa zobudi. ze sa dieta zobudi 1x za noc a na mojom mieste by to uz riesila metodou. o opisujete sa tie . ktory treba riesit. lebo sa volá metóda. jana hovorí: 12. citam. ia . usmievavi. takze sa asi nezhodneme. mam dieta. volá metóda. To jediné mi na va om príspevku preká alo. e ak sa niektorá mami ka rozhodne rie i problémy so spánkom svojho die atka. lebo viem. vcera spal 11 hodin vkuse. nerobim z neho hned pacienta. December 2010 o 00:01 janka. Metód je toti stra ne ve a a tamto je jedna z nich. niet o rie i na o aj? Tak e len tak alej.

Ja v ak nesúhlasím s Katarínou v tom. ako to tu opísali napr. Petra a Zuzana. ako prisli. asto bývajú drastické a asto zasahujú do doj enia. e ka dé dobre spiace a dobre vyspaté die a sa u po 9. e toto niekto nebude pova ova za nenormálne. alebo vstane a je hodinu alebo dve hore. ja s týmto Va im komentárom úplne súhlasím a trúfam si poveda . tak. rano vstane s usmevom. ktorí toto netu ia. ktore tak ako vase vstane 2-3x za noc. dieta ma rok. e die a spiace v noci týlom. a riesi to. ktoré na to pou ívajú. ktore su ako vy. stale je v noci viac a viac hore.petra. na doj enie. ze je to normalne. ktore je umrncane a nevie preco. v ak tie neho vorí o nie om inom. o by bolo v rozpore s týmto Va im komentárom. ktora mozno vidi problem. aj dospely ak nemoze spat. ktoré inak spia zdravo a v noci sú ich prebudenia len precitnutiami. Mnohé mami ky potom za nú uva ova nad tým. v aké som dúfala e povzbudí niektoré . Nie je pravda. Toto bol primárny dôvod. ci dieta vstane 1x za noc len aby si potiahlo z prsnika a spalo dalej. e asté no né prebúdzanie detí. e treba sledova svoje die a. je to stale len 1x za noc. i Petra. tak preco to odmietame riesit u deti a berieme to ako normalne? Viera Cervena hovorí: 12. lebo ved naco. Myslím. napokon. ale ved to je super. po obede uz umrncane napriek obednemu a doobednemu spanku. ku koncu diskusie to uznala aj samotná Katarína. ale ak dieta nevie spat ci ma problem zaspat. ale su deti. Myslím. a takisto je rozdiel. Metódy. ku ktorému sa tu táto diskusia rozbehla. nikto predsa nechce riesit problem. ale na obed je uz unavene. Napriek tomu sa matky ako Zuzana a Petra mô u stretnú s tým. mesiaci prestáva v noci precita na viacerých miestach to. ze vam dobre spi a vy ste spokojna. tie trvaju urcity cas a stratia sa tak. A som ve mi rada. nie o mamickach. ve aj dr. sú v poriadku. ale to su vynimocne situacie. e sa tu v etci zhodujeme na tom. ze sa skratka ta unava u toho dietata nabaluje a hroti sa to viac a viac. aby nebolo chronicky unavené a nevyspaté. ho odmietne riesit. o tom je rec. lánok. e z Kataríniných príspevkov je mo né si odnies dôle itú informáciu. aký tu popísali Zuzana. verím. ano problemy k detom patria aj moje spia inak. nehra golf (ani len na citanie nema cas) a len sa venuje dietatu. pre ktorý tento lánok vznikol. e Katarína rovnako. i nie je as nie o s tým urobi . je v poriadku a nie je o rie i . ci im isli alebo idu zuby. tam kde nie je. treba to podla mna riesit. e sa to v dne nej dobe dá dosiahnu len weissbluthovou metódou a poukazujem na to. ci zaspavat ide k lekarovi. December 2010 o 14:52 Jani. Weissbluth uznáva. e j to v poriadku predsa potvrdila aj Katarína a e nie je vhodné mu znova pomôc do hlb ieho spánku (na o doj iace matky mô u vyu i najpohodlnej iu formu doj enie pri ktorom aj ony samé mô u spa alej a nebudú sa cíti z no nej starostlivosti o die a také vy erpané). e táto metóda má aj svoje riziká. ale rozdiely tam predsa len su. a mamicka. ved sa pise. e sú rodi ia. mamicka sa nestretava s inymi ludmi. napr. ked su chore. e ohlasy na tento lánok preva ne také.

mozno mi niekto povie. e sa zobudí a je hodinu-dve hore. A k vyplakavaniu sa ani nejdem vyjadrovat. ale to mi . dospelým sa to predsa ob as stane. akujem za ten predchádzajúci komentár k tomuto len. e je normálne aj to. Najma nedeje sa tak z vole dietata. ale ved ja som napisala. Ak je napr. Petra hovorí: 12. e bude hore aj v noci zobudí sa a pri doj ení skrátka nezaspí. a nocim ho doteraz v satke. vedie k predcasnemu odstaveniu. to nie je problem. i sa nesna ili vyplakaním die a dontúti prespa celú noc. e die a má zlú noc.5kg. co som chcela povedat ja. Vy poradkyna viete omnoho lepsie vystihnut to. ze odstavenie od nocneho dojcenia ma velke rizika. úplne sa rozoberie a je nejakú dobu hore samozrejme. Odhliadnuc od vsetkych detailov. ak sa ob as stane. mô e sa sta . ale aby sa skôr pokúsili vyu i doj enie na to. December 2010 o 15:26 Vierka. December 2010 o 15:29 janka. on to dospi vzdy podla svojej potreby a ja to dospim. e to nie je ni príjemné. To by som neriskla. napr. dakujem. die a choré alebo ho nie o bolí. naopak. December 2010 o 15:44 Petra. kazdemu musi byt jasne. ide o nasilne odstavenie. ale ani to nie je ni patologické a rozhodne tu treba by pre die a aj v tomto stave. aby neodstavovali die a od no ného doj enia. aj nám. Petra hovorí: 12. podla mna spi fakt velmi pekne a tie divoke noci beriem tak ako prichadzaju. aj moje deti su obcas v noci hore ked su chore. metoda nemetoda. ked sa da. moj syn ma 14 mesiacov a uz neraz sme zazili noc. jana hovorí: 12. ze si znicim krize a ze on sa v satke nemoze dobre vyspat. ved unavu riesia miliony rodicov na svete a ten sa toci dalej. ak sme príli rozru ení. e myslím.mami ky v tom. kedy bol 1-2 hodiny hore. aj tam si rad pospinka. no a? urcite to nebol pre mna dovod zacat s tym nieco robit a nebodaj ho odstavit od nocneho dojcenia. ale to uz sa asi zasmejem :) Viera Cervena hovorí: 12. ze sa to stava a pokial to nie je pravidlom niet co riesit. December 2010 o 18:01 petra. aby ani ony nevnímali tieto precitnutia ako zá a a boli sa schopné popri tom slu ne vyspa . jednoducho nevidim v tom ziaden problem. haci ma 11. zúbky. ci idu zuby.

ze moje deti sa v nosici nevyspali. vam a synovi to vyhovuje. ak si znicite krize. ale su mamicku. skratka prespali noc jeden od 6 tyzdnov. ze to moze dlho trvat. hoci by ste tusili v com moze byt problem? a verim tomu. pre vas mozno banalita. mna hneva to. ako uspavat dieta. a kojila by som este dalej. aby neriskla. ci nosenim na rukach a neskor zrazu zistia. mesiaca som kojila uz len rano a vecer. u vas to moze byt inak. co sa tyka nocneho kojenia pokial dieta spi a nepyta sa jest bude ho matka v noci budit. . len uz jej trebars nepovie. ako ho odnaucit a niekedy to skutocne skocni metodou vyplakania. od 11. ktore neuvazene naucia spat dietatko hopsanim na fitlotpe.) co sa nosenia tyka je to vase rozhodnutie. cize skutocne nikto neriesi problem. ako to tu opísali napr. ktore je tazke je cisto vasa zalezitost. jedna zvladne vstavat 10x za noc a ani si to nevsimne a jednej staci vstat 1x a ma to nasledky. ze este koji? ak si spravne pamatam vsetky clanky o kojeni. druhy od 4 mesiacov. mozno by si povedali. ktoru ja osobne posudit neviem. ale pozrite si niekedy forum na mk a tam zistite. syn si urcite v satke pospi. tak dopyt ovplyvnuje ponuku. tak ako deti su rozne aj mamicky su rozne. ale pre danu mamicku urcite nie. alebo. (ale to som ja. e sa tu v etci zhodujeme na tom. ale to sme my. lenze ked sa rozhodovali. . co zisitite az vekom. viem. ale je to len a len na vas. pri dvoch to zial nie je mozne. nikto ich neupozonril. tak by sa produkcia mlieka logicky mala upravit podla poziadaviek dietata. Petra a Zuzana. ze musi aj niekto iny. ktory nie je problemom. ze sa odstavi? ide v tomto pripade skutocne o blaho dietata alebo o dobry pocit matky. a potom tato druha mamicka unavena a ubolena hlada pomoc na roznom fore. Myslím. ale ja uz nevladzem. keby mamicka mala spravne informacie. je mi to neprijemne. ci sa vyspi to uz je druha vec. pre kazdu je zataz ina. vyhovuje vam to. sú v poriadku. pretoze by dieta tento pre nu zlozvyk nenaucila. e asté no né prebúdzanie detí. cize ak si dieta v noci nepyta jest. ze kopec mamiciek problem ma. ze nosite dieta. rozhodli by sa inak. tak. mozno keby to vedeli. naprosto suhlasim s touto vetou z vierinho komentara. ze keby ste videli. u nas to pomohlo. dostali sa do zacarovaneho kruhu a nevedia z neho von. je to spravne pre nas. nepokojne a uplakane cele dni. ze vase dieta je nevyspate. ze je to ta spravna cesta. ze takto uspavali do 3 rokov dietata. tak skusim inu cestu. ale ma 8 zubov a priznam sa. budete si to mozno vytykat. to je skvele takto uspavat dieta. jednak spali kratko a jednak sa po prebudeni chovali akoby vobec nespali. nikto vas nemoze kritizovat. ktora by vobec nebola nutna.-) to. na doj enie. hoci si pospali.chcete naozaj povedat. lebo na toto sa necitim. napr. ze mamicke niekto povie. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. rozhodli ste sa. nehovorim. ktoré inak spia zdravo a v noci sú ich prebudenia len precitnutiami. ze sa mozete dospat pri jednom som sa dospavala aj ja. vy problem nemate. takze ho predcasne odstavujem. u nas to tak bolo u oboch.

ze sa odstavi? odpove na túto otázku som detailne rozpísala do komentáru pre Terezu v star ích komentároch nie je úplne be né. mám dôveru v schopnosti mami iek. i ich die a je nevyspaté a nepokojné alebo je to v poriadku. preto e potom sa na to nikdy nenau í. aby doj ené die a prespalo noc bez precitnutia a bez doj enia. hoci by ste tusili v com moze byt problem? Jani chcem ve mi po akova za túto vetu PRESNE toto je ono. aby neriskla. preventívne odsávanie v noci i dokonca budenie die a a sú úplne zbyto né. je to úplne v poriadku a netreba to vôbec nijako rie i . za predpokladu. katarína hovorí: 13. alebo ho u musí necha vyplaka . ze vase dieta je nevyspate. preto e die a u po ur itom veku doj enie v noci nepotrebuje. ktoré by pod a môjho názoru tie mali by schopné rozpozna . December 2010 o 08:07 ale to mi chcete naozaj povedat. aby doj ené die a prespalo noc bez precitnutia a bez doj enia. preto e musí die a u i samostatnosti aj v oblasti spánku. ak die a vyu íva v etky funkcie doj enia. December 2010 o 11:49 nie je úplne be né. e toto nie je dôsledok odpútania sa od matky. e ak sa budí a doj í pre uspatie. matka ho rozmaznáva alebo e ho doj í zbyto ne. ale dufam. December 2010 o 18:03 trochu sa mi ten komentar zmotal. napriek tomu ich okolie presved í. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. i rôznych neprirodzených zásahov do doj enia stru ne povedané. tento lánok nemal za cie rie i patológiu. e toto nie je dôsledok odpútania sa od matky. i rôznych neprirodzených zásahov do doj enia . ktoré sú prirodzene pre doj enie ur ené a napriek tomu v noci nepotrebuje doj enie. nepokojne a uplakane cele dni. ze keby ste videli.jana hovorí: 12. ze je jasne. za predpokladu. co som chcela povedat .-) Viera Cervena hovorí: 13. lánok primárne mal za cie venova sa mami kám. co sa tyka nocneho kojenia pokial dieta spi a nepyta sa jest bude ho matka v noci budit. e 9-mesa né die a alebo ro né die a u musí prespa celú noc bez jediného precitnutia. ktorých deti nemajú nijaký problém so spánkom.

Teda. tie . December 2010 o 12:00 Och. najmä ak je spln. nebola na nich skú aná nijaká iná metóda ako len sledovanie prvotných náznakov únavy (nie znakov pokro ilej únavy ako trenie si o í a mrn anie. e sa zrazu samo prestane v noci budi normálne do 9 mesiaca bez toho. aj môj malý máva noci. ak spí v súlade s vlastným biorytmom. ale toto predsa nemô e nabúra celkový rytmus spánku.Nedáte si poveda . Terezino die a nie je výnimkou. ktoré som u ila spánku. nie je to ni zlé. ktoré neboli ani vyplakané. . ob as dokonca dve. Ve Jana potvrdzuje to isté u oboch svojich detí. e sa v noci zobudí a je aj hodinu hore. ak die a spí tak ako Terezino. toto je tie normálne a nevolám to no né budenie sa. ktoré mnohí rodi ia pokladajú za prvé znaky únavy) a ich stopercentné re pektovanie. aby sme mu odmietli akúko vek po iadavku na doj enie. Tak ako Janine dve deti. To isté ahu ké precitnutia to je v spánku prirodzené. kým sa mu podarí znova zaspa . eby to v etko boli výnimky? Zrovna moje mami ky sú v etky výnimky? Ve v etky doj ia na po iadanie. ale normálne a zdravé. aby sme zase nesloví karili: ak sa to stane raz za as. tak ako moje. mnohé z nich spia spolu so svojimi de mi a nikdy nenechali svoje die a vyplaka sa! Nu ale pod a vás toto nie je be né ja vám vravím. najmä pri splne a pri nove mesiaca. ob as sa trebárs pri tom aj posadíme. ia . o mnoho rodi ov. ak die a spí v súlade so svojím rytmom odmali ka. i neprirodzene ho odpútavali od matky. ani im nebolo upreté nijaké doj enie. ka dý sa v noci budíme nieko kokrát. lebo sme precitli iba do akéhosi polospánku. Toto mi preká a na va om lánku a radách! Práve e. katarína hovorí: 13. e je be né. V etky deti sa samé prestali budi do 9 mesiaca ak ich rodi ia SPRÁVNE sledovali a re pektovali ich spánkové rytmy a to stále hovorím o doj ených de och. je to nie len be né. Len aby ste ma zase nechytali za sloví ka. tak to die a ahko dospí. ale na druhý de ráno si ni nepamätáme. e te doplním. lebo nechcem hovori ja o koze a vy o voze. nevie odhadnú . Kým to nie je asto. kým to zostáva výnimkou. a moje mami ky. Stáva sa to aj mne.

kedy sa definitívne detský mozog vyvinie do takého tádia. ze je normalne. ak sa doj ené deti. a ani nie o príle itostnom no nom zobudení.o mô e by pravda pre ve mi malé miminká. tak to je nie len be né. Myslím. bez precitnutia a bez doj enia tvrdím. e spí rovnako. krat í spánok. Najprv reagujete na Vierkine slova. nie je to be né. e ak sa die a nebudí vôbec. teraz si presne nespomeniem cca vek. lánok hovorí. dieta sa len zlahka prebudi a v takom rannom veku ma problem upadnut naspat do hlbokeho spanku. e to be né je. Takze co ste vlastne chceli povedat? Proti comu sa tak ohradzujete? katarína hovorí: 13. ale nie pre ro né deti!!! lánok nepou íva len slová precitnutie. Janka hovorí: 13. ja tvrdím. e je to od 4 mesiacov do pol roka. tak mu matka pomoze dojcenim. December 2010 o 15:09 Janka: nedá sa mi reagova priamo na Vá príspevok. e ak má dobrý spánkový re im. akoze s tym nesuhlasite a razne proti tomu protestujete. e die a v porovnaní s dospelým spí proste zle (spomína sa tam povrchnej í. ja .No ja stále hovorím o no nom budení! Nie o no nom precitaní. prepá te. Preto som citovala práve tú as Vierinho komentára. ktoré dobre spia (ako Terezino) ozna ia za výnimky a nie ve mi be nú vec. Nesmierne zavádzajúce je aj to. nerozumiem celkom Vasim dvom poslednym komentarom. Lebo tento lánok nerozli uje vôbec vek die a a. ze sa dieta chce hrat. A e te: ona vraví nie je be né . Die a má rovnaký spánok ako dospelý lovek u po nieko kých mesiacoch ivota. V nasledujucom komentari upresnite. ako dospelý. e die a má celkom iný spánok ako dospelý. tak aspo takto: Vierka vyhlasuje. o hovorí lánok. e nie je pravda. ktoré zostáva a je výnimkou. ale aj slová budenie sa a to je u iný pojem a je to nesmierne zavádzajúce. Ale ved Vierka pise o tom istom nejde o to. ked dieta v noci precita a ziada si dojcenie. ale normálne a zdravé. najmä len s ve mi slabým precitnutím 2-3x za noc a ve mi be ne aj bez doj enia ak má die a dobrý re im spánku. ale mô em vám ho zisti . December 2010 o 13:18 Katarina. astej ie budenie). ze je normalne sa zlahka prebudit. a pokracovat dalej. len to takeho polospanku.

ze dieta si zameni den s nocou. a takto to ide stale dokola. bez ohaldu na to. niet co riesit. ale ze to bude skor vynimka ako pravidlo. ze ved nocne budenie je u deti normalne . a kedze vsade sa pise. tak dieta je prestimulovane a naozaj nechce . a tiez sa pravdepodobne nezhodne s vierou v tom. mrnci pre nic za nic (nie place) a je nervozne. v tom lepsom pripade si to cez den dieta aj mamicka dospia toto nesie riziko. v tom horsom. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. v tomto priade si myslim. pripadne je aj dlhsie hore. teda dufam. co sa snazi katartina povedat. December 2010 o 15:27 janka. pretoze ak budeme brat ako normu kojene deti potom bude problemom to. kazdy to vnima zo svojho pohladu viera z pohladu laktacnej poradkyne (dufam. ked ono skor nechce. ze som to spravne pochopila :-) ide v podstate o to. ale myslim. sa to zacykluje a cela rodina tym trpi a je to len preto. moze sa stat. ak je vsetko ok. len mamicka si to nevsimne a zmeska tu spravnu chvilu a potom ked ho chce dat spat. ono chce. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. aku maju potravu. ze rozumiem. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. nie som sice katarina. ze sa nemylim) a katarina z pohladu niekoho. problem je podla mna v tom. ak mamicka vystihne spravny moment ulozenia dietata do postielky ci do velkej postele k sebe (na tom nezalezi). kto sa uz dlhsie zaobera detskym spankom. December 2010 o 18:45 . ze meritkom by mala byt kvalita spanku jednotliveho dietata a celkove posobenie dietata pocas dna. ze sa dieta z nejakeho dovodu nebude budit.jana hovorí: 13. katarína hovorí: 13. vela krat. niekde sa stala chyba. ze ak niekto povie. ze kojene dieta dokaze prespat noc podla viery to nie je prirodzene. pretoze to je normalne . podla katariny a v tomto s nou suhlasim je to prirodzene aj pre kojene dieta. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. neskor zlostne az agresivne. ak sa dieta v noci casto budi. ze vsetci su nevyspati. ked citam rozne fora tak si vsimam. ze mamicka. na co poukazuje katarina. nervozne. ze sa moze potom stat. ked budeme brat ako normu nekojene deti tak potom ani precitanie zo spanku nebude povazovane za normalne. potom sa v noci budi. nehovorime. ale ak je dieta unavene. ze deti chodia spat neuveritelne neskoro a mamicky sa obhajuju tym. ze dnes delime deti na kojene a nekojene (nielen pri spanku) ale deti by mali byt stale rovnake. ze je normalne.

ak po precitnutí potrebuje pomoc dospelého a ak mu tento nepomô e. e toto je normálne. lebo sme precitli iba do akéhosi polospánku. Viera Cervena hovorí: 14. akujem v prvom rade za to. e myslím skuto ne len precitnutie. práve vtedy sa úplne rozoberie a za ne plaka . Tieto precitnutia v ak mami ky. o v tom lánku vôbec nie je a dúfam. e tu tvrdím. ukazujeme mami kám. e dôle ité je. V etky tri sa zhodujeme na tom. toto je tie normálne a nevolám to no né budenie sa. e teraz si u kone ne rozumieme tento lánok naozaj nehovorí o no nom budení v takom zmysle. iestej preto e medzi asom sa die a pár krát ahu ko precitne a potrebuje znova pomoc s uspatím (a v tomto sa skuto ne die a lí i v spánku od dospelého dospelý sa vie uspa sám. Janka. ja VIEM. aby bábätká boli dobre vyspaté cez de aj v noci. December 2010 o 10:08 Janka. ob as sa trebárs pri tom aj posadíme. ka dý sa v noci budíme nieko kokrát. e sa die a úplne rozoberie a je napr. ale na druhý de ráno si ni nepamätáme. e noc neprebieha tak. v akom ho chápete Vy. bez arogantnej prezentácie svojho postoja. e die a by malo zaspa pri prvých miernych príznakoch únavy. ze keby ste videli. be ne ka dú noc dve hodiny hore. takto mô eme normálne diskutova tak e. e o ve er o siedmej die a zaspí a nevedia o om a ráno do napr. tak e mami ky hovoria budí sa na doj enie . teda nemyslím to. aby sa dovolalo pomoci). pre die a je ale prirodzené. No ja stále hovorím o no nom budení! Nie o no nom precitaní. Vystihla si to úplne presne. ako ho tu zadefinovala Katka a k tomu dodala. o 15. tak. e sa úplne rozoberie a treba sa s ním napr. ako rozpozna . e je normálne. a ani nie o príle itostnom no nom zobudení. toto presne je obsahom tohto lánku. o pí e Katarína: ahu ké precitnutia to je v spánku prirodzené. akujem. tak je tam sú asne aj presne popísané. e Va e príspevky ponúkajú kon truktívnu a udskú kritiku. v noci hra a zase po ase spa . najjednoduch ie ide doj ené die a uspa v noci doj ením. aby sa die a v noci asto budilo s tým. iadna patológia.27 niet o doda . V oblasti no ného spánku celá táto diskusia vznikla najmä preto. e zdravý spánok je dôle itý. be ne ozna ujú ako budenie alebo povedia die a má 8 mesiacov a neprespí celú noc pri om myslia. Ja som do tohto lánku preto pou ila takéto termíny. ak mô em. . ktoré zostáva a je výnimkou. akujem a klobúk dolu. Katka. ve aj ako poradky e pri doj ení sa sna íme mami kám pri osobnej náv teve pomôc aj v tejto oblasti a apelujeme na to.12. e si nerozumieme terminologicky a Katka po pre ítaní môjho lánku nadobudla dojem. e bábätko za ína by unavené. e pí ete stále o nie om. to íme sa stále okolo toho istého. najskôr napí ete: ale to mi chcete naozaj povedat.Sná len K Janinmu poslednému komentáru z 13. s ktorými rie ime tieto problémy. normálne ahu ké precitnutia. Je to v ak presne naopak to. pri om ale ak si ho poriadne pre ítate. pí e Katka presne.

aby jediný raz potrebovalo pomoc rodi a s uspatím. Ak ten pocit mami ka získa. deti cez de neboli unavené. Navy e ja som nepovedala. e to nie je be né. e sa pomrvia. ak sa dieta v noci casto budi. e aj toto je v poriadku a normálne. ktoré tieto precitnutia takmer ka dé jedno potrebujú rie i s pomocou rodi a. ktoré o tom hovoria. u musí vydr a v noci bez jedla. e to. Niektoré deti tieto precitnutia prejdú s tým. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. ze je normalne. ak si to niekto vysvetlí presne naopak. nie je prirodzené. A toto nie je ojedinelé takéto mami ky sa na m a a mnohé al ie na e poradkyne be ne . a kedze vsade sa pise. prípad Terezy. dvoch doj ení v noci zrazu doj i napr. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. dobre priberá a prospieva. pre ítajte si komentár pre Katarínu. je to v jeho závere úplne jasne definované. cez de veselé. e mi popí u svoj denný a no ný re im a die a. napr. ktorý som tu nedávno písala. e pri konzultácii s okolím dostanú jednozna nú odpove toto nie je normálne. Tieto mami ky sa na m a obracajú preto. sa doj ia 1-2x za noc. Prirodzená akcelerácia vývoja mozgu. tak ako napr. e je normálne. 6x. e sa v noci doj ili a to nieko kokrát za noc ka dá táto mami ka sa na m a obrátila s tým. ktoré je inak zdravé. skuto ne nemô em za to. kazí mu zuby. ja hovorím. Ako sa tieto dva názory dajú sk bi ? Navy e napí em to pre istotu znova lánok jasne hovorí o precitaní. neznamená.ze vase dieta je nevyspate. e si lánok nepre íta poriadne. aby sa die a v noci úplne zobudilo (tak. mo no nie o zamrnkajú ale spia alej toto je napr. ktorá sa za ína cca. po 9. teraz tebou manipuluje. kazí mu trávenie. ze ak niekto povie. i skuto ne no né doj enie u jej die a nepotrebuje a i ho má necha vyplaka . Katka rie i spánok. moze sa stat. doj ením. e hovorím. neskor zlostne az agresivne. ale iné precitnutia potrebujú rie i s pomocou rodi a. ke sa v noci precitne a za ne plaka . Na ka dú z nás sa obracajú mami ky s inými otázkami a okruhmi problémov. mesiaci ivota spôsobuje. nervozne. ktorá tu písala a skúste prosím poriadne pre íta moju odpove hovorím jej. hoci by ste tusili v com moze byt problem? Ale potom lánku vy ítate toto: ide v podstate o to. tak ako to napr. nepokojne a uplakane cele dni. To. e to nie je be né. musí ho necha vyplaka . napr. e ho v noci kojí . ve má pol roka. hoci sa to Kataríne nepá i. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. pri om v etky ich deti spali normálnym zdravým spôsobom. ke mu nedá prsník Ke som písala tento lánok. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. treba s tým nie o robi . spokojné. by nemala ma pocit. matky sa sna ili ich uspáva e te pred tým. nemô em za to. treba aby sa u kone ne nau ilo spa celú noc bez jediného prebudenia ( ahu kého precitnutia ). ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. rie ila som v jednom mesiaci 5 takýchto mami iek sú asne. ze ved nocne budenie je u deti normalne . ze mamicka. e to nie je prirodzené a e s tým má nie o robi ?! Niektoré deti niektoré precitnutia prejdú tie samé. e je to nesprávne. ja rie im problémy mami iek súvisiace s doj ením a mami ky sa na m a obracajú asto. v noci u by si ho koji nemala. ktorá si pre íta tento lánok. e die a sa v noci mô e a asto sa aj naozaj astej ie precitá (a zase hovorím o precitnutiach!). sa skrátka po tom iestom mesiaci za ne v noci astej ie ahu ko precita a potrebuje sa miesto napr. nenormálne a e s tým treba nie o robi . ke ich bábätko má viac ako 6 mesiacov s tým. aby doj ené die a prespalo skuto ne celú noc bez toho. ako to chápe a definuje Katarína). Ale sú deti. presne som tam kopírovala vety. umrn ané jediný problém bol. mami ka. pí e v star ích komentároch Zuzana i Petra a Vy samé ste napísali (a zhodujete sa v tom so mnou). Terezino die a. i ako si to tu my pracovne nazveme. pretoze to je normalne . ne odi iel spací vlá ik . die a si zvyklo.

o hodinu skôr. Nemal by teda falo ne ubezpe i mami ky.citujem: ide v podstate o to. spia potom nepokojne. e die a by malo od ur itého asu prespa celú noc. pretoze to je normalne . sú jasne zdokumentované a tie ich netreba podce ova . na doj enie neprecitnú. ak sa dieta v noci casto budi. ktore maju skutocny problem. 6x a má u rok. Povedomie v spolo nosti je také. ze ste ma trocha nepochopili. ktoré priná a rie enie ahu kého no ného precitania tým. e lánok o ni om takom nehovorí. ta prva bola konkretna otazka pre petru. to iste sa deje aj na forach. nervozne. ze ved nocne budenie je u deti normalne . ktorých deti majú problémy so spánkom a ktorých deti sú celodenne umrn ané. ze je normalne. a kedze vsade sa pise. a ke ich únava úplne zlo í. ale pri de och. o napísala ona sama toto by si matka mala v imnú . Navy e plne súhlasím s Jankou v tom. komentare katariny a ostatnych mamiciek. moze sa stat. Ak sme sa v etky tri zhodli. ktorá celodenne je so svojim die a om. kym som sa do diskusie pustila. matka. e naozaj je rizikové rie i ni o normálne a prirodzené. e ho necháme vyplaka . nevedia znova zaspa a sú chronicky predrá dené a unavené.obracajú. e je v etko v poriadku znova zdôraz ujem. myslim. alebo tým. pretoze sa o tom niekde docitali. e nehovorí o úplnom zobudení. December 2010 o 11:41 Viera. sú hore. e sa die a v noci doj í napr. ktoré to doj enie chcú a potreb ujú). ktore im povedia. ze mamicka. lánok jasne definuje. e sa týka no ného precitnutia. ja som konkretne vas clanok citala viac nez jeden krat. ktoré sa samé. tieto moje myslienky si neodporuju. o je normálny re im jej die a a a vie odpozorova . lebo bolo stále za nie o uplakané a prípadne spalo viac. ale deti im z toho nevyrastu. tak je sa sná zhodneme aj na tom. Najmä ak tie rie enia priná ajú so sebou záva né riziká. ktoré majú spánkový problém. e die a odu íme od doj enia v noci (ak ho potrebuje nie pri de och ako napísala Tereza. zobudia sa. taktiez vsetky vase odpovede. Ale riziká. alebo ho uspala napr. Toto je tie problém a treba sa vyjadri aj k nemu. rie i mnoho mami iek. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. Preto dilemu. e falo ne ubezpe ím matky detí. ze ved nocne budenie (nie precitanie) je normalne. i s tým. ne je be né vie. a skutocne az okrem jednej vety rozpravate stale sa o . asto sa doj ili. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. jana hovorí: 14. preto e bolo umrn ané a nespokojné. kde problemy riesia mamicky. kym ta posledna odpoved bola snaha objasnit o co ide katarine v jej komentaroch a preco s vami nesuhlasi. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. e nie o nie je v poriadku! Janka tu argumentuje rizikami. neskor zlostne az agresivne. A tým sa myslí skuto ne prespa ve er ulo i die a a do rána o om nevedie ni . vie asto pod a prejavov únavy u de dopredu poveda . o v skuto nosti rie i netreba. chodia spáva . choré. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. e na druhý de jej die a bude napr. spontánne. len sa to cele zhorsi. este raz som si ho precitala pred touto odpovedou. ze im deti z toho vyrastu. ze ak niekto povie. ale su ucicikane mamickami. e je toto pritom úplne normálne. ako je pri om be né. ze nemusia nic riesit.

e si to niektorá mami ka vysvetlí zle. ktore su kamenom urazu medzi vami a katarinou. e pou íva terminológiu. potvrdili. preto s vami suhlasim.nocnom budeni co podla mna je to. tak. Áno. i extrémne unavená. s Katkou nezhodneme. Ve aj mne ide o to. ze v tomto pripade su to prave slovicka. len to kazda piseme inak a zjavne nie vzdy zrozumitelne. kde sa zmienujete o precitnuti je tato veta: Pri spolo nom spaní matka citlivo vníma spánkové cykly svojho die a a a pokia nie je pod vplyvom omamných látok. v ktorej by sa potom vlastne dopatral. nie je pre m a problém poprosi Katku. ako mal by pochopený tak. e sa budí chví u pred tým. tak sa skuto ne necítim by vinná za to. mami ka ho hne prilo í k prsníku a obaja spolu zaspávajú. e lánok pochopili tak. December 2010 o 14:46 . autorku tohto blogu. naj ah ie doj ením. pod a m a je z toho zrejmé. bábätko sa za ne precita . ale myslim si. ako ho dosiahnu sa. ze sa vsetci tocime okolo toho isteho a ide nam o to iste o kvalitny detsky spanok. ale su ucicikane mamickami. ako som to zamý ala. aby sa lánok chápal správne. ale aj na iných fórach. Viera Cervena hovorí: 14. spí s die a om v stave. ako ho tu definovala Katka. jana hovorí: 14. e reakcie mnohých mami iek aj v tejto samotnej diskusii. ktore im povedia. o by ste si tam predstavovali a ja to tam dám. tak e to nemá zmysel alej rozobera . e osobne som mala pocit. Ka dopádne. ke e ide o lánok ur ený pre mami ky. mo no skúste napísa . ktorú mami ky samotné pou ívajú pri popisovaní tejto problematiky. je to fakt o sloví kach. ze myslite precitnutie a nie budenie sa. nerada sa taham o slovicka. ktorý sa ozna uje ako no ná harmónia to znamená. hovorím v lánku o budení. v etky sme sa nakoniec pochopili a ide nám o ten istý cie . ak máte pocit. v jednej asti lánku detailne popisujem. na co sa snazi katarina poukazat ako na zavadzajuce a co moze sposobit vyssie citovane problemy. ktore maju skutocny problem. o pod tým budením myslím. e je to v lánku nejasne a nezrozumite ne definované a e to naopak vä ina matiek pochopí nesprávne. pretoze nie kazdy ma chut citat zaroven s clankom tuto siahodlhu diskusiu. e myslím precitnutie. i doplní. je vhodné. jedine. e hovorím o precitaní. kde problemy riesia mamicky. aby tam doplnila nejakú vetu. OK. ako je to presne a jasne v samotnej jeho asti vysvetlené e hovorí o no nom budení týlom. ale preto. ne sa zobudí die a. e sa die a precitne a znova sa uspí. na forach. Myslím. December 2010 o 11:53 Jani. ktorá to detailne vysvetlí. A aby to bolo jasné u pri ítaní lánku. ze ved nocne budenie (nie precitanie) je normalne ak môj lánok jasne definuje. hoci v prostriedkoch. tak.

2. presne tak ako ste to neskor pisali v komentaroch.ze ide o precitanie zo spanku a nie o to. ke nedá die a u okoládu na ve eru ve kvôli tomu pla e! Sebecká matka.aspon ako poznamka na okraj by nebolo na skodu uviest to. e je zdravý! To je ako keby niekto obvinil matku. ak nejaka mamicka zle pochopi vas clanok. len vie. Takéto absurdné sú va e úvahy o tom. e nebola sebecká. to. tak stále tvrdím. e je sebecká. aby to bolo fakt úplne zrejmé a nedo lo k zbyto ným omylom. o je pre jej die a dobré a o kodí). co podla mna v clanku chyba aby nedoslo k nejasnostiam. ci to doplnite alebo nie. aby sme sa MY matky sebecké dobre vyspali. to nebolo mojim umyslom. 1. December 2010 o 23:12 Inak. akujem za pomoc a prajem pekný advent aj Vám a rodinke :) Katarína hovorí: 11. . je skutocne len na vas. ale skusim napisat. ze dieta stravi v noci 1 ci 2 hodiny hranim. ze aj kojene dieta moze prespat noc bez kojenia a ze je to v poriadku. je to vas clanok. ze nie je nocne budenie ako nocne budenie. myslim. pokial k tomu nedoslo umelo. inak prepacte ak ste nadobudli dojem. dali ste mi nelakhu ulohu. Janka. skratka. ale preto. iste ju chce zjes sama (a keby ju aj zjedla. ze sa snazim vo vas vzbudit pocit viny. jasna definicia co si pod pojmom nocneho budenia myslite. co ste napisali tereze. pokúsim sa toto v lánku upresni . December 2010 o 16:00 Skvelé.Viera. ze ho mamicky chapu rozne vidite aj na tejto siahodlhej diskusii. Viera Cervena hovorí: 14. prajem vam pekny advent a cas straveny s rodinou. nesna íme sa o zdravý spánok. ze to je z mojej strany vsetko.

December 2010 o 23:15 V poslednom odstavci sa opravujem: . Unavené deti sú preukázate ne náchylnej ie ku v etkým be ným chorobám a s únavou rapídne vzrastá aj úrazovos . to je otázne. vníma podnety. tak ako vitamíny a bielkoviny sú potravou pre telo. zdravého spánku (plus dostatok kyslíka) je mozog schopný správne pracova a rozvíja sa. e musíme by oddýchnutí v etci a jej argumenty. regulova v etky telesné innosti.nie je ochotná ku nemu vstáva (nie spáva ) znak.e deti majú zdravo spa len pre to. jeho spánok nie je dostato ne kvalitný a jeho mozog nedostáva ancu pracova tak. budete to vidie v okolí aj vy. Mozog mô e i aj na nekvalitnom spánku. ako by mal. bez toho. myslím. Ak tento spánok absentuje. po ktorom sa die a budí oddýchnuté a vydr í také a do al ieho spánku. ale i bude aj zdravo a správne fungova . aby vám nebolo mrzuté a umrn ané a ak nebodaj má k tomu e te o ividné problémy so zaspávaním. va im de om kodí rovnako ako nekvalitná strava. lebo matka sa chce vyspa a nie je ochotná ku nemu spáva . sta ia. ke je telo ly iara po celom dni unavené a preto ove a náchylnej ie k úrazom. ste podrá denej ie. ale i bude aj správne fungova . ktorý je v súlade s prirodzeným rytmom die a a. e len za dostato ného prísunu kvalitného. Mozog rastie a naplno pracuje po as spánku. dokonca aj na celkovej imunite. a i bude zdravé. aby sme sa MY matky vyspali! Aj ke . Zdravý spánok je pre detský organizmus rovnako potrebný a dôle itý ako zdravá strava asi vä ina z vás netu í. povedané laicky. Spánok je potravou pre mozog. e ke sa nevyspíte. u je neskoro Silvi Blahovská hovorí: 22. aby na om bolo bada znaky nejakej únavy. nervóznej ie ). Tak e ja nevidím opodstatnenie v tvrdení. Nepí em vám tu nijaké novinky. ktorá býva oslabená následkom nedostatku kvalitného spánku. to je tie otázne. uvedomte si. alebo je roztrie tený i povrchný a nekvalitný. Robila som v horskej slu be a aj tam bolo najviac úrazov na konci d a. ak otvoríte o i. i vo ve erných hodinách bolo treba ho neustále stimulova . December 2010 o 21:44 .. Telo mô e i len na hamburgeroch. Zdravý a kvalitný spánok je jedine taký. prejavuje sa to (u detí aj u rodi ov) na celkovej nálade (iste viete. na schopnosti sústredi sa. Ak neveríte. ktorý nie je v súlade s vlastným rytmom organizmu. aby nemrn alo a vydr alo e te nejako dokým pôjde spa . urobte si výskum vo vlastnom okolí. Mami ky. e nekvalitný. jedine taký. e navyka die a zdravým spánkovým návykom je sebecké. Jana má úplnú pravdu. e treba ís spa . u i sa. Katarína hovorí: 11. Ak musíte v emo ne po as d a (a najmä ve er) zabáva a stimulova svoje die a. povrchný a roztrie tený spánok.

December 2010 o 21:45 pre Petru: krásne napísané :-) .krásne napísané :-) Silvi Blahovská hovorí: 22.