P. 1
Neprespí celú noc

Neprespí celú noc

|Views: 57|Likes:
Published by uni018788

More info:

Published by: uni018788 on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2011

pdf

text

original

Neprespí celú noc

o teraz?

22. Október 2010 od vieracervena Komentáre (159) U prespí celú noc? pýtajú sa asto mami ky jedna druhej pri rozhovoroch na detských ihriskách. Ak ide o malého novorodenca, asté no né budenie sa toleruje, novorodenec má predsa malý alúdok a potrebuje sa doj i (k mi ) ka dé 3 hodiny. Av ak ím je bábätko star ie, tým menej sa toleruje a chápe jeho potreba no ného doj enia, najmä, ak je príli asté. Pritom pri tolerancii astosti no ných prebudení ako model obvykle slú i die a, ktoré nie je doj ené. To spôsobuje aj mylnú predstavu, e po cca pol roku sa u v noci die a doj i nepotrebuje ve po pol roku by u malo vydr a celú noc bez jedla. Nepochopenie toho, o v etko doj enie bábätku poskytuje, redukovanie doj enia na prostriedok pre zasýtenie die a a spôsobuje, e sa vä inou v spolo nosti netoleruje, ak vä ie bábätko potrebuje doj enie aj v noci. Nepochopenie odli nosti spánkových cyklov bábätka a dospelého loveka spôsobuje, e si myslíme, e ani pre bábätko sam otné nie je dobré sa asto v noci budi , dokonca aj v radoch niektorých odborníkov sa asté no né budenie pova uje za spánkovú poruchu. V hor om prípade sa pova uje a za rozmaznanos .

Preto mnohí udia, ktorí sa za astým no ným budením vidia ako vinníka doj enie, odporú ajú mami ke bábätka, ktoré sa napr. v 9. mesiaci budí ka dú hodinu po celú noc, aby ho v noci prestala doj i , nech ho v noci uspáva man el, prípadne babi ka, bábätko sa tak nau í v noci fungova bez doj enia a bude sa menej asto budi . udia, ktorí za astým no ným doj ením vidia rozmaznanos , zasa asto odporú ajú metódu vyplakania bábätka.

Oba tieto prístupy v ak nemajú podporu v sú asných vedeckých poznatkoch a mô u ma záva né dôsledky pre zdravie die a a z dlhodobého h adiska, preto je dôle ité zvá i ich pou itie. V prvom rade moderné poznatky z neurobiológie jednozna ne vyvrátili mo nos , e by bábätko bolo schopné manipulova spôsobom, e si premyslí, e ak sa v noci zobudí, budú ho uspáva a ke bude plaka , donúti svojho opatrovate a ho doj ením, i hojdaním, alebo iným spôsobom uspáva . V mozgu bábätka nie je funk ný tzv. glutamátový systém v elových lalokoch mozgu, o prakticky znamená, e bábätká nie sú schopné myslie tak, ako dospelí, nieto e te manipulova rodi mi. Ak sa do adujú starostlivosti rodi ov, robia tak preto, e to naozaj potrebujú. Tento poznatok mo no aplikova univerzálne bábätko, ktoré pla e, mô eme smelo rozmaznáva nosením na rukách i v nosi i, astým doj ením, hojdaním, i uspávaním, preto e sa skrátka rozmazna nedá. elové laloky za ínajú fungova a po 12. mesiaci ivota die a a a aj vtedy e te nefungujú rovnako, ako pri dospelom loveku. Tým, e budeme po úva a odpoveda na potreby svojho die a a ho nerozmaznávame, ale dávate mu najavo, e jeho potreby sú pre nás dôle ité.

Rie enie astého no ného budenia odstavením bábätka od no ného doj enia zni uje tvorbu mlieka a ru í jednu z hlavných funkcií doj enia, ktorou je práve uspávanie. Koniec no ného doj enia preto asto býva koncom doj enia ako takého, o priná a riziká pred asného odstavenia pre zdravie die a a aj matky. Mami ky, ktoré tento problém rie ia na internetových diskusiách navy e uvádzajú, e asto toto rie enie nepomô e zní i astos no ných prebudení. Die a sa teda u nedoj í, ale budí sa

rovnako asto a matka musí miesto jednoduchého ponúknutia prsníka, namáhavo uspáva die a. Vysvetli to mo no aj tým, e doj enie nie je len príjem mlieka, star ie bábätko mo no vydr í celú noc bez jedla, nevydr í v ak bez doj enia. Doj enie reguluje jeho telesné funkcie, zmier uje pre ívanie bolesti (preto sa deti chcú astej ie doj i ak im rastú zúbky, i sú choré), uspáva a nesmieme zabúda na to, e doj enie je nástrojom, ktorým sa die a pripútava k matke. Ak teda die atko vy aduje asté doj enie, svojim spôsobom sa vlastne do aduje astého a intenzívneho kontaktu s mami kou. Rie enie astého no ného doj enia odstavením teda v podstate pretrháva spojenie medzi matkou a die a om. Preto aj ak necháme die a v noci man elovi, i babi ke, bábätko síce nepla e samo, ale ako si vysvet uje, o sa stalo s mami kou, ktorá zrazu v noci nie je tam, kde býva, je otázne. Z h adiska neurobiológie sa pri dlhotrvajúcom pla i nenávratne menia systémy odpovede tela a mozgu na stres a nastavujú sa na prive kú citlivos . Navy e sa aktivujú obvody bolesti, bábätko dlhotrvajúci pla fyzicky bolí, je mu, ako by sa skuto ne fyzicky zranilo. Die a sa doká e po ur itom ase prispôsobi svoj protest vzdá a nau í sa vysta i si samo. Stane sa tak v ak násilne a v období, kedy e te die a svoju matku intenzívne potrebuje. A potreba, ktorá nie je naplnená, v skuto nosti nikdy neodoznie.

A o metóda kontrolovaného pla u? Ve mi asto sa odporú a s odôvodnením, e je lep ie necha 2 -3 noci die a vyplaka a potom u bude spokojne spa a nebude sa v noci budi a budú aj bábätko aj mami ka cez de odpo inutí. Pre die a je pod a tejto teórie lep ie odtrpie si pár preplakaných nocí, na ktoré za chví u zabudne, ako trávi dni s matkou, ktorá je permanentne nevyspatá a podrá dená. Tieto argumenty skuto ne znejú ve mi logicky, v dy ma v ak mrzí, e udia, ktorí ich odporú ajú, si nepre tudujú, o táto metóda skuto ne obná a. Najskôr die a o ividne dáva najavo, e potrebuje prítomnos rodi a. Pla e, ale na jeho pla nikto neodpovedá, prípadne, aj ak niekto príde, neberie ho na ruky, nepomô e mu zvládnu stresovú reakciu, ktorá je odpove ou na túto situáciu. Výsledkom tejto stresovej reakcie je nepravidelné dýchanie a tep srdie ka a vysoká hladina stresového hormónu kortizolu, ktorý priamo zni uje imunitu bábätka. ím dlh ie die a pla e, tým vy ie hladiny kortizolu má. To v etko by sa v ak dalo zvládnu , ak by i lo skuto ne len o pár dní. Po pár nociach die a svoj boj vzdá a nau í sa, e pomoc nepríde, preto, ke ho polo ia samé do postie ky, neprotestuje, nepla e a po ase zaspí. Navonok sa zdá pokojné, vyzerá to, e metóda zabrala. Realita je v ak taká, e túdie dokazujú, e aj v ase, ke u vonkaj ie prejavy stresu (pla a protest) ustali, hladina kortizolu bola stále vysoká a dokonca e te vä mi stúpla. Die a je teda v skuto nosti dlhodobo opakovane vystavené pre ívaniu úzkosti z odlú enia a výsledkom mô e by mimoriadna citlivos na stres. Táto metóda je teda výhrou z krátkodobého h adiska, ale dôsledky tohto nácviku samostatného spánku die a a jeho okolie ponesie celý svoj ivot.

Ako teda vyrie i asté no né budenie tak, aby bol vlk sýty aj ovca celá? :) V prvom rade je dobré pochopi a prija , e udské mlá a nie je nastavené na samostatné zaspávanie, mnoho mesiacov po narodení je závislé na rodi ovi, ktorý mu pomô e (doj ením, hojdaním, spievaním, alebo nejakým rituálom na zaspávanie) dosta sa do príjemného stavu driemania, v ktorom sa mu zní ia hladiny stresových hormónov a prevládnu chemikálie navodzujúce stav pohody oxytocín a opiody. Uspa bábätko a umo ni mu dobre sa vyspa je preto jednou z najvä ích výziev rodi ovstva. Tým, e bábätku pomáhame navodi pred spánkom tento stav, mu budujeme zdravé spánkové návyky pre dospelos , deti, ku ktorým sa pristupuje takto citlivo, málokedy mávajú v neskor om detskom veku

ako pomo ovanie. e spôsobuje toto asté no né budenie. sa znova musí zobudi na pla die a a a celý koloto sa opakuje. Od jej prebudenia uplynula pol hodina. musí ho znova uspáva ) a odchádza do svojej postele. i u v spolo nej posteli alebo s postie kou so spustenou bo nicou. v skuto nosti ponúka mo nos . ale bábätko sa za ína v noci oraz astej ie budi . ak sa cez de starajú e te o star ie die a. i extrémne unavená. bábätko rýchlo uspia. Druhý polrok ivota bábätka je preto pre mnohé mami ky v tomto smere ve mi náro ný po celodennej starostlivosti o die atko si potrebujú oddýchnu . ne sa zobudí die a. aby znova zaspala. Prí iny mô u by rôzne intenzívny vývoj mozgu. Toto je nesmierne náro né a je samozrejmé. Popredný odborník na detský spánok. Vä ina bábätiek máva po 6. Rozdiel medzi takýmto zobudením a zobudením sa na pla bábätka spiaceho v postie ke. potreba ubezpe enia sa. Uspávanie alebo doj enie trvá dlho. rovnako ako sa nedá s dospelým porovnáva v iných oblastiach napr. bábätko nakoniec upadá do spánku. aby ho len prilo ila a spala alej. e sa to nepodarí a die a sa zobudí. prirazenou k matkinej posteli. ktorý vidíme pri vä ine detí. rast zúbkov. matka pri om podvedome reaguje na die a. e sa budí chví u pred tým. i v úplne inej izbe. dr. Bábätko sa medzitým plne zobudilo. . mesiaca a potom sa postupne pomaly zlep uje. mesiaci spánok oraz viac preru ovaný. aby sme sa museli utieka k násilným rie eniam. podrá dená. James McKenna odporú a spolo né spanie ako najbezpe nej í variant spánku pre udské mlá a. Pri spolo nom spaní matka citlivo vníma spánkové cykly svojho die a a a pokia nie je pod vplyvom omamných látok. Doj enie navy e uspáva aj matku. matka ho opatrne prelo í naspä do postie ky (v prípade. zobúdza sa asto a na pla die atka. Doj enie. i má iný pomer hlavy k telu. Ak nespí spolu so svojim die a om. najmä. aby znova pre li do hlbokej spánkovej fázy. chví u po tom. e takáto mami ka je pre a ená. rýchlej ie dýcha. mu rýchlej ie bije srdie ko. e matka je nablízku Ka dopádne je to stav. ktorý sa ozna uje ako no ná harmónia to znamená. ktoré je mylne obvi ované z toho. pri ktorej nemusí nijako die a pridr iava i podopiera . i iné problémy. Mami ka doj eného die a a má toti jednu ve kú výhodu vä ine detí sta í prilo i ich k prsníku a monotónny pohyb pri satí prsníka spolu s intenzívnym fyzickým kontaktom. mami ka ho hne prilo í k prsníku a obaja spolu zaspávajú. spí s die a om v stave. aby matka spala v tesnej blízkosti die atka a aby pre doj enie na la polohu. ktoré nastávajú pri doj ení. skrátka. alebo potrebu ma v noci zapnutú lampi ku.no né mory. ktorá spí spolu s die a om sa vä inou budí z ahkej spánkovej fázy a po prilo ení bábätka rýchlo zaspáva. die a spí viac v ahkej spánkovej fáze a mnohé deti pri prechode z hlbokého spánku do ahkého potrebujú pomoc rodi a. Jednou z mo ností teda je spáva spolu s bábätkom. v tomto zmysle funguje lep ie ako monitor dychu. vníma jeho telesné funkcie. oby ajne vrcholí okolo 9. bábätko sa za ne precita . e bábätko spí v porovnaní s dospelým zle v skuto nosti by bolo vhodnej ie poveda . o je pre jej organizmus ve mi náro né. e spí inak ako dospelý. Spánkový cyklus die a a je krat í ne pri dospelom loveku. un avená a potrebuje svoju situáciu zmeni . v noci sa budia oraz astej ie. ve akrát sa budí z hlbokej spánkovej fázy. Pre jednoduch ie no né doj enie je v ak potrebné. o matka kone ne zaspí. Je ve mi dôle ité si uvedomi aj to. úplne sa precitla a potrebuje nejakú dobu. o mnohé mami ky nesmierne vy erpáva. je zásadný matka. mo no aj hodina. ako toto náro né obdobie zvládnu lep ie a bez toho. pla e a je a ké ho upokoji . Ak sa bábätko budí asto.

hrame sa rovnako. ktorý sa budi v noci asi tak es krát . ni viac.html?ref=839 2. vsetko je priblizne rovnake ako kazdy den proste je taky a s manzelom nam nepomô e ni len to vydrzat .som s velkym zaujmom citala vase komentare mam sedemmesa ného syna. poradky a o. ich silná naviazanos na nás nepotrvá dlho a je to práve toto silné prepojenie a puto. ubomíra Ra ková hovorí: 13. ko ko sa nám po ase z na ej investície vráti. tatistiky. Je len na nás. sa nevyspí tak kvalitne. nase dieta je od narodenia take .v noci .a pravdaze nam trosku vadi ze sa nevyspime ale musime to vydrzat. December 2010 o 09:24 dobrý den dievcata . Ak niekto nemá dôveru k vede a k výskumom.z. ale spolo ným spaním a uspávaním die atka doj ením sa dá asté no né budenie zvládnu . toto sú veci z praxe. Na e deti sú mali ké len krátku chví u.krmime sa rovnako. aby sme tomu predisli. ale bohuzial. pre o. Toto obdobie je len kusok nasho zivota a to co dietatu dame nam raz urcite vráti . ako ke nemala iadne die a. Mamila 1. ktoré nám pomô e ma s die a om pekný vz ah v ase.lvrj. Náro nú starostlivos o bábätko mô eme teda vníma ako bremeno alebo ako istú formu investície.com/news/some-parents-at-odds-with-experts-about-sharing-beds-with-infants111745839. ktoré sa asto v noci budí. Najskôr treba vlo i a potom budeme môc vybera . Katarína hovorí: 15. Viera ervená. December 2010 o 23:07 Aby sme zostali objektívni a skuto ne ukázali mami kám obe stránky spolo ného spania. Pre o vie jeden den spat aj hodinu dve a dalsich pä dni len po polhodine . ni menej Kto viete po anglicky: http://www. vie spat aj hodinu a pol ale doteraz som neprisla na to. ke u nás nebude tak intenzívne potrebova a bude sa postupne osamostat ova . autorka lánku: RNDr.Matka malého bábätka.okrem toho spi cez den najviac trikrat polhodinu ked ma lepsi den.sku ali sme rôzneMETODY.museli sme sa s tym zmierit .

priviedla som ho sem ja. Ak uz niekto zacne operovat slovom metoda. tak to nezavana nicim dobrym.. kde vdaka unave dostanete mirkospanok nasledky mozu byt daleko horsie ako akakolvek metoda . ze dieta sa na svet nepytalo. aby som sa JA vyspala a mala pokoj. Ja si uzivam to. December 2010 o 20:26 mila petra. ze jedneho dna budete vlastnemu dietatku na nic. ktoru pouzijete na upravenie spanku dietata. ze ho mozem vdaka tej blizkosti spoznavat aky je. podla mna nic nie je horsie ako unavena mama a vystavena mama. co potrebuje. ze by som na svojho syna uplatnovala nejake cielene metody za ucelom toho. ale ono ak sa vy nevyspite tak sa moze stat. ake ma rytmy spanku. ked je este malinky. Je to fakt krasne obdobie nasho zivota a dojcenie to vsetko len umocnuje. ze spi so mnou v posteli. staci napriklad taka cesta autom k lekarovi. tak prenho urobim vsetko. ked sa bavime o babatkach. obe moje deti spavaju od narodenia v postielkach moj materinsky instinkt mi napovedal. lebo som bohuzial nevladala k nemu vstavat es sedemkrat a uspavanie na fitlopte???no neviem . ze to tak bude najlepsie pre vsetkych clenov rodiny.ak vam dieta nezaspi inak iba na nej tak preco nie???ono o tretej rano vam jej jedno ako zaspi hlavne ze zaspi .skusali sme vela metod ako to zmenit ale nedosiahli sme bohuzial nic a to som si pred pôrodom povedala ze sa budem snazit nenaucit nase dieta takymto moresom ale toto nie su moresy toto je nase dieta ktore si to nevymyslelo proste je take bol taky uz v prvy den v nemocnici touto cestou dakujem katarine ktora nam velmivelmi pomohla v tazkych chvilach a doteraz aj pomaha a vsetkym mamickam aj oteckom zelam vela trpezlivosti a hlavne zdrave deti ky 3. Neviem si predstavit.spíme spolu. ta predstava ma dost desi. ze ma nikdy ani len nanapadlo. Ved on sa na tento svet nepytal. December 2010 o 14:45 Dakujem za krasny clanok. ze by mal spat vo svojej postielke. nebudem svoje potreby povysovat nad jeho a uz vobec nie. suhlasim s vami. co ho ukludni. utvrdila som sa zase raz. dokonca niekde vo vedlajsiej izbe. obe mi spali v noci narodenia dobre. Petra hovorí: 11. Priznam sa. ale z citania niektorych pasazi mi bolo jedine tak uzko. az velmi . ze ho dojcim a som rada. bezbranny. ze materinske instinkty sa oplati pocuvat :) Obsiahlu diskusiu k nemu sa neda nevsimnut. Asi by som bez neho ani oka nezazmurila Zelam vsetkym mamickam krasny zivot s babatkom po boku (nielen v noci) :) jana hovorí: 11. ze sme ho doviedli my.

ze v urcitom momente skodi menej ako nevyspata a unavena matka. este ku katarine myslim. nic som neriesila. nielen ja musim byt pre deti dolezita. hoci mrnci. len o vystihnutie spravneho momentu. ale pri dvoch a nebodaj troch prepacte neverim tomu. moze byt. pre mna je dolezite. takze ak mi niekto tvrdi. nervozne. tyka sa to deti tak kojenych ako nekojenych. a to potom sposobuje detom problemy vsetko sa to nabaluje. nie je to spokojne a uz vobec nie vyspate dieta. nic z toho sa nestalo budila som sa na to. pretoze sa stavali presne vyssie uvedene veci skratka som sa nesustredila na podstatne veci nechala som zapnuty sporak (nastastie elektricky). vyriesila som to k spokojnosti vsetkych. kedy pride dalsi. aby som sa vyspala . problem spacieho vlacika je vsak ten. . vytacali ma malickosti. budil sa maly na jedenie. ktora je v stave dietatu ublizit. zlostne a nakoniec sa dostava do nekontrolovatelneho stavu. ak sa ten cas prepasie a vlacik ujde. ale aj ich otec. ktory si celu tu moju unavu odnasal nebola som v stave patricne reagovat. ten prichadza na stanicu v urcitom case. hlavne ked su starsie tam uz potom nestaci ponosit. ze taketo uspavanie mozu deticky vyzadovat nielen kym su male. nakoniec som bola nutena to riesit. ze nikto nevie. kedy ma ist dieta spat. postarat sa o ne. a tiez pre mna vztah s dietom nevytvara to. kde to stalo ak niekto odporuca rozne metody uspavania. nejde o nic ine. vsimat si spravne dieta. akoby ani neexistoval. s jednym dietatom by som povedala ok. kde som ho budila na dojcenie. ide podla mna skor o to. ponosit ich ak treba nepotrebuju len mna. mladsiemu sa to pokazilo pocas zapalu prsnika. ved vela matiek to takto robi. ktore cakaju babatko a citaju takyto clanok moznost sa zamysliet. ze jeho dieta je vyspate a spokojne. my sme rodicia.dobre. my sme za dieta zodpovedni. osobne si neviem predstavit spat s dvoma detmi a manzelom v jednej posteli neexistuje. co sa metody vyplakania tyka nikdy som ju nepouzila a nie som jej zastanca. ktore samo nie je v stave zvladnut. a este jedna poznamka na margo clanku a diskusie neviem uz presne. cely tento clanok a aj jemu podobne pre mna stavaju ulohu otca mimo. ze nikto z vas nepochopil. je zlostne a potrebuje na vecer stimulaciu tak klame sam seba. ale dodnes som presvedcena. moze prist za 5min ale aj za 5 hodin. ale ako ho stravim. potom by mali maminky. ze sa vsetci vyspia. je zle. dieta je podrazdene. ze sa nesnazi propagovat nejaku metodu. pretoze potom sa necudujem. starsiemu to ostalo doteraz. mal by maminky aj varovat. ze sa na vselijakych forach otvaraju otazky na temu: pomoc moje dieta zaspava len fit lopte ci inak a zial to dieta ma uz viac ako tych sladkych 5-6kg. to by podla mna bolo minimalne fer. tak dieta spi skutocne dobre a naozaj sa ako pise katarina nepotrebue x-krat budit aby ho niekto alebo nieco uspalo. ze prsnik ostal vonku a je mi zima a musim sa zapnut. a ak stihneme vlak. aby sa do vsetkeho zapojil aj otec deti moze im dat jest. pohojdat ci nakojit. ci su pripravene hopsat/nosit/uspavat na prsniku dlhodobo. spal v tej dobe dokonca so mnou v posteli. pretoze som si povedala. kolko casu s nim stravim. ked som potom zaspala. a jedine k comu sme sa dopracovali boli dve unavene osoby ja a mladsi syn a starsi. my to volame spaci vlacik. nedavala som pozor pri soferovani uz obycajna cesta do potravin bola riskantna. ale aj do neskorsieho veku. a je to nasa vina pretoze my sme prepasli vlak.

December 2010 o 00:12 Tak to je správne a tak to má by . niet o rie i na o aj? Tak e len tak alej. ani keby sa zobudilo viackrat za noc. a ostatné mami ky a deti ky mô u potrebova nejakú inú. ia . aj ke je to vlastne to isté. co krasne v noci aj cez den spinka. ale pre niektoru mamicku moze byt problem aj to. e to sebecky robí preto. ja som tam prenho. lebo sa volá metóda. stretavam sa s ludmi. len odhadom 2-3. hram golf. Petra hovorí: 12. ktoru propagujete vy. ale to. o vasej metode neviem zase tolko. A správna. ale nie je mi vobec sympaticka. mrzi ma. takze sa asi nezhodneme. aby som ju mohla dopodrobna rozobrat a odsudit. ja totiz nevidim nic patologickeho na mojom dietati. lebo viem. nerobim z neho hned pacienta. usmievavi. ze ste sa nevyspali. e ak sa niektorá mami ka rozhodne rie i problémy so spánkom svojho die atka. nechcem vás sklama . ktore prespi cele. obaja sme spokojni. venujem sa domacnosti. Len nevravte. nevidim tam ten problem. teraz som na rodicovskej dovolenke. jana hovorí: 12. citam. vyspim sa lepsie ako kedykolvek v poslednych mesiacoch pred tehotenstvom. ktorú vy nemáte rada len preto. December 2010 o 11:09 . Metód je toti stra ne ve a a tamto je jedna z nich.) Katarína hovorí: 12.Petra hovorí: 12. ze to k detom patri. December 2010 o 00:33 Katka. Kým sú v etci spokojní a oddýchnutí. mam dieta. ked som pracovne lietala medzi casovymi pasmami a bola som nutena pracovat casto po nociach. o opisujete sa tie . Inak je vá systém spinkania úplne v súlade s metódou. vcera spal 11 hodin vkuse. aby sa ONA sama dobre vyspala. December 2010 o 00:01 janka. ktory treba riesit. ziadna troska ani nevyspata mumia nehrozi . ja si to prave naopak pochvalujem. ja si materstvo uzivam. volá metóda. inokedy sa zobudi. To jediné mi na va om príspevku preká alo. napriek tomu rano vstaval v oboch pripadoch s usmevom. uz asi pol roka je stale viac noci. teda vo va om prípade ur ite. moj syn ma teraz obdobie zubkov. ale predvcerom sa zobudil 3x. tie nocne dojcenia ani neviem poriadne zratat.. ze sa dieta zobudi 1x za noc a na mojom mieste by to uz riesila metodou.

je to stale len 1x za noc. ale na obed je uz unavene. v aké som dúfala e povzbudí niektoré . stale je v noci viac a viac hore. e die a spiace v noci týlom. e toto niekto nebude pova ova za nenormálne. Ja v ak nesúhlasím s Katarínou v tom. tak preco to odmietame riesit u deti a berieme to ako normalne? Viera Cervena hovorí: 12. e táto metóda má aj svoje riziká. a riesi to. sú v poriadku. v ak tie neho vorí o nie om inom. Myslím. tam kde nie je. ved sa pise. nikto predsa nechce riesit problem. ktore tak ako vase vstane 2-3x za noc. ku ktorému sa tu táto diskusia rozbehla. Myslím. ale to su vynimocne situacie. tak. e ohlasy na tento lánok preva ne také. e z Kataríniných príspevkov je mo né si odnies dôle itú informáciu. ale rozdiely tam predsa len su. ci dieta vstane 1x za noc len aby si potiahlo z prsnika a spalo dalej. e ka dé dobre spiace a dobre vyspaté die a sa u po 9. Mnohé mami ky potom za nú uva ova nad tým. ze sa skratka ta unava u toho dietata nabaluje a hroti sa to viac a viac. ku koncu diskusie to uznala aj samotná Katarína. ktoré inak spia zdravo a v noci sú ich prebudenia len precitnutiami. ze je to normalne. e asté no né prebúdzanie detí. ako prisli.petra. ci im isli alebo idu zuby. aj dospely ak nemoze spat. e Katarína rovnako. ktoré na to pou ívajú. aký tu popísali Zuzana. na doj enie. Toto bol primárny dôvod. mesiaci prestáva v noci precita na viacerých miestach to. je v poriadku a nie je o rie i . e treba sledova svoje die a. ako to tu opísali napr. Nie je pravda. aby nebolo chronicky unavené a nevyspaté. e j to v poriadku predsa potvrdila aj Katarína a e nie je vhodné mu znova pomôc do hlb ieho spánku (na o doj iace matky mô u vyu i najpohodlnej iu formu doj enie pri ktorom aj ony samé mô u spa alej a nebudú sa cíti z no nej starostlivosti o die a také vy erpané). i Petra. ze vam dobre spi a vy ste spokojna. mamicka sa nestretava s inymi ludmi. rano vstane s usmevom. dieta ma rok. Napriek tomu sa matky ako Zuzana a Petra mô u stretnú s tým. nie o mamickach. ja s týmto Va im komentárom úplne súhlasím a trúfam si poveda . a mamicka. Metódy. December 2010 o 14:52 Jani. i nie je as nie o s tým urobi . verím. ho odmietne riesit. treba to podla mna riesit. Petra a Zuzana. ked su chore. ktore je umrncane a nevie preco. pre ktorý tento lánok vznikol. ve aj dr. tie trvaju urcity cas a stratia sa tak. ktora mozno vidi problem. e sú rodi ia. o by bolo v rozpore s týmto Va im komentárom. asto bývajú drastické a asto zasahujú do doj enia. ale ak dieta nevie spat ci ma problem zaspat. po obede uz umrncane napriek obednemu a doobednemu spanku. napr. lánok. a takisto je rozdiel. ale ved to je super. ktorí toto netu ia. Weissbluth uznáva. e sa tu v etci zhodujeme na tom. o tom je rec. ci zaspavat ide k lekarovi. e sa to v dne nej dobe dá dosiahnu len weissbluthovou metódou a poukazujem na to. ale su deti. ktore su ako vy. napokon. nehra golf (ani len na citanie nema cas) a len sa venuje dietatu. ano problemy k detom patria aj moje spia inak. alebo vstane a je hodinu alebo dve hore. lebo ved naco. A som ve mi rada.

haci ma 11. i sa nesna ili vyplakaním die a dontúti prespa celú noc. aj tam si rad pospinka. ze odstavenie od nocneho dojcenia ma velke rizika. aj nám. ale aby sa skôr pokúsili vyu i doj enie na to. e myslím. no a? urcite to nebol pre mna dovod zacat s tym nieco robit a nebodaj ho odstavit od nocneho dojcenia. úplne sa rozoberie a je nejakú dobu hore samozrejme. on to dospi vzdy podla svojej potreby a ja to dospim. aby ani ony nevnímali tieto precitnutia ako zá a a boli sa schopné popri tom slu ne vyspa . e je normálne aj to. napr. die a choré alebo ho nie o bolí. ze sa to stava a pokial to nie je pravidlom niet co riesit. co som chcela povedat ja. mozno mi niekto povie. ved unavu riesia miliony rodicov na svete a ten sa toci dalej. kedy bol 1-2 hodiny hore. aj moje deti su obcas v noci hore ked su chore. ci idu zuby. ide o nasilne odstavenie. a nocim ho doteraz v satke. ale to uz sa asi zasmejem :) Viera Cervena hovorí: 12. akujem za ten predchádzajúci komentár k tomuto len. ked sa da. e die a má zlú noc. dakujem. Petra hovorí: 12. December 2010 o 18:01 petra. kazdemu musi byt jasne. to nie je problem. zúbky. ak sa ob as stane. ale ved ja som napisala. ze si znicim krize a ze on sa v satke nemoze dobre vyspat. ale ani to nie je ni patologické a rozhodne tu treba by pre die a aj v tomto stave. To by som neriskla. metoda nemetoda. e to nie je ni príjemné. Odhliadnuc od vsetkych detailov. A k vyplakavaniu sa ani nejdem vyjadrovat. jednoducho nevidim v tom ziaden problem. vedie k predcasnemu odstaveniu. e sa zobudí a je hodinu-dve hore. moj syn ma 14 mesiacov a uz neraz sme zazili noc. ale to mi . Petra hovorí: 12. December 2010 o 15:26 Vierka. naopak. Najma nedeje sa tak z vole dietata. aby neodstavovali die a od no ného doj enia. ak sme príli rozru ení. e bude hore aj v noci zobudí sa a pri doj ení skrátka nezaspí. jana hovorí: 12.mami ky v tom. Vy poradkyna viete omnoho lepsie vystihnut to. podla mna spi fakt velmi pekne a tie divoke noci beriem tak ako prichadzaju. Ak je napr. December 2010 o 15:44 Petra. December 2010 o 15:29 janka. dospelým sa to predsa ob as stane.5kg. mô e sa sta .

ale pre danu mamicku urcite nie. ako uspavat dieta. ale to sme my. ze nosite dieta. tak by sa produkcia mlieka logicky mala upravit podla poziadaviek dietata. napr. takze ho predcasne odstavujem. mesiaca som kojila uz len rano a vecer. ze este koji? ak si spravne pamatam vsetky clanky o kojeni. ktore neuvazene naucia spat dietatko hopsanim na fitlotpe. rozhodli by sa inak. ze takto uspavali do 3 rokov dietata. to je skvele takto uspavat dieta. e sa tu v etci zhodujeme na tom. mozno keby to vedeli. ze mamicke niekto povie. vam a synovi to vyhovuje. co zisitite az vekom. naprosto suhlasim s touto vetou z vierinho komentara. e asté no né prebúdzanie detí. ale je to len a len na vas. ale ma 8 zubov a priznam sa. ze kopec mamiciek problem ma. ze keby ste videli. nikto ich neupozonril. tak. vyhovuje vam to. ktoru ja osobne posudit neviem. ze moje deti sa v nosici nevyspali. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. nikto vas nemoze kritizovat. od 11. u nas to tak bolo u oboch. budete si to mozno vytykat. ci sa vyspi to uz je druha vec. u nas to pomohlo. a potom tato druha mamicka unavena a ubolena hlada pomoc na roznom fore. ktory nie je problemom. Petra a Zuzana. ktoré inak spia zdravo a v noci sú ich prebudenia len precitnutiami. dostali sa do zacarovaneho kruhu a nevedia z neho von. ako ho odnaucit a niekedy to skutocne skocni metodou vyplakania. ale ja uz nevladzem. vy problem nemate. je to spravne pre nas. tak ako deti su rozne aj mamicky su rozne. pri dvoch to zial nie je mozne. alebo. sú v poriadku. ze je to ta spravna cesta. druhy od 4 mesiacov. keby mamicka mala spravne informacie. ze sa mozete dospat pri jednom som sa dospavala aj ja. co sa tyka nocneho kojenia pokial dieta spi a nepyta sa jest bude ho matka v noci budit. ktora by vobec nebola nutna. tak dopyt ovplyvnuje ponuku.) co sa nosenia tyka je to vase rozhodnutie. ale pozrite si niekedy forum na mk a tam zistite. syn si urcite v satke pospi. (ale to som ja. ze to moze dlho trvat. a kojila by som este dalej. hoci by ste tusili v com moze byt problem? a verim tomu. . ze sa odstavi? ide v tomto pripade skutocne o blaho dietata alebo o dobry pocit matky. lebo na toto sa necitim. jednak spali kratko a jednak sa po prebudeni chovali akoby vobec nespali. jedna zvladne vstavat 10x za noc a ani si to nevsimne a jednej staci vstat 1x a ma to nasledky. je mi to neprijemne. nehovorim. len uz jej trebars nepovie. ze musi aj niekto iny. ktore je tazke je cisto vasa zalezitost.chcete naozaj povedat. ci nosenim na rukach a neskor zrazu zistia. ako to tu opísali napr. u vas to moze byt inak. . hoci si pospali. ak si znicite krize. rozhodli ste sa. mozno by si povedali. mna hneva to. Myslím. ale su mamicku. na doj enie. lenze ked sa rozhodovali. tak skusim inu cestu. viem. cize skutocne nikto neriesi problem. nepokojne a uplakane cele dni. pretoze by dieta tento pre nu zlozvyk nenaucila. pre vas mozno banalita. aby neriskla. pre kazdu je zataz ina. skratka prespali noc jeden od 6 tyzdnov. cize ak si dieta v noci nepyta jest.-) to. ze vase dieta je nevyspate.

i rôznych neprirodzených zásahov do doj enia stru ne povedané. aby doj ené die a prespalo noc bez precitnutia a bez doj enia. i rôznych neprirodzených zásahov do doj enia . mám dôveru v schopnosti mami iek. co som chcela povedat . ze keby ste videli.jana hovorí: 12. December 2010 o 11:49 nie je úplne be né. December 2010 o 18:03 trochu sa mi ten komentar zmotal. e ak sa budí a doj í pre uspatie. December 2010 o 08:07 ale to mi chcete naozaj povedat. ktoré sú prirodzene pre doj enie ur ené a napriek tomu v noci nepotrebuje doj enie. nepokojne a uplakane cele dni. co sa tyka nocneho kojenia pokial dieta spi a nepyta sa jest bude ho matka v noci budit. e toto nie je dôsledok odpútania sa od matky. za predpokladu. je to úplne v poriadku a netreba to vôbec nijako rie i . ze sa odstavi? odpove na túto otázku som detailne rozpísala do komentáru pre Terezu v star ích komentároch nie je úplne be né. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. aby neriskla. aby doj ené die a prespalo noc bez precitnutia a bez doj enia. za predpokladu. matka ho rozmaznáva alebo e ho doj í zbyto ne. preventívne odsávanie v noci i dokonca budenie die a a sú úplne zbyto né. alebo ho u musí necha vyplaka . katarína hovorí: 13.-) Viera Cervena hovorí: 13. e 9-mesa né die a alebo ro né die a u musí prespa celú noc bez jediného precitnutia. preto e musí die a u i samostatnosti aj v oblasti spánku. i ich die a je nevyspaté a nepokojné alebo je to v poriadku. hoci by ste tusili v com moze byt problem? Jani chcem ve mi po akova za túto vetu PRESNE toto je ono. ze je jasne. ale dufam. ktorých deti nemajú nijaký problém so spánkom. preto e potom sa na to nikdy nenau í. ak die a vyu íva v etky funkcie doj enia. e toto nie je dôsledok odpútania sa od matky. ze vase dieta je nevyspate. preto e die a u po ur itom veku doj enie v noci nepotrebuje. ktoré by pod a môjho názoru tie mali by schopné rozpozna . lánok primárne mal za cie venova sa mami kám. tento lánok nemal za cie rie i patológiu. napriek tomu ich okolie presved í.

Stáva sa to aj mne. ktoré mnohí rodi ia pokladajú za prvé znaky únavy) a ich stopercentné re pektovanie. katarína hovorí: 13. najmä pri splne a pri nove mesiaca. ka dý sa v noci budíme nieko kokrát. aby sme zase nesloví karili: ak sa to stane raz za as. kým to zostáva výnimkou. Teda. ak die a spí tak ako Terezino. Toto mi preká a na va om lánku a radách! Práve e. aby sme mu odmietli akúko vek po iadavku na doj enie. ob as dokonca dve. a moje mami ky. ak spí v súlade s vlastným biorytmom. o mnoho rodi ov. ktoré som u ila spánku. eby to v etko boli výnimky? Zrovna moje mami ky sú v etky výnimky? Ve v etky doj ia na po iadanie. nevie odhadnú . ale na druhý de ráno si ni nepamätáme. mnohé z nich spia spolu so svojimi de mi a nikdy nenechali svoje die a vyplaka sa! Nu ale pod a vás toto nie je be né ja vám vravím. V etky deti sa samé prestali budi do 9 mesiaca ak ich rodi ia SPRÁVNE sledovali a re pektovali ich spánkové rytmy a to stále hovorím o doj ených de och. najmä ak je spln. nebola na nich skú aná nijaká iná metóda ako len sledovanie prvotných náznakov únavy (nie znakov pokro ilej únavy ako trenie si o í a mrn anie. e je be né. lebo sme precitli iba do akéhosi polospánku. aj môj malý máva noci. lebo nechcem hovori ja o koze a vy o voze. Ve Jana potvrdzuje to isté u oboch svojich detí. Terezino die a nie je výnimkou. tie . e sa zrazu samo prestane v noci budi normálne do 9 mesiaca bez toho. Tak ako Janine dve deti. ktoré neboli ani vyplakané. ale toto predsa nemô e nabúra celkový rytmus spánku. e te doplním. nie je to ni zlé.Nedáte si poveda . toto je tie normálne a nevolám to no né budenie sa. ia . e sa v noci zobudí a je aj hodinu hore. tak to die a ahko dospí. ob as sa trebárs pri tom aj posadíme. Len aby ste ma zase nechytali za sloví ka. December 2010 o 12:00 Och. je to nie len be né. ak die a spí v súlade so svojím rytmom odmali ka. ani im nebolo upreté nijaké doj enie. tak ako moje. kým sa mu podarí znova zaspa . . To isté ahu ké precitnutia to je v spánku prirodzené. i neprirodzene ho odpútavali od matky. ale normálne a zdravé. Kým to nie je asto.

o mô e by pravda pre ve mi malé miminká. len to takeho polospanku. e die a v porovnaní s dospelým spí proste zle (spomína sa tam povrchnej í. ja . Nesmierne zavádzajúce je aj to. ja tvrdím. ze je normalne. Myslím. Ale ved Vierka pise o tom istom nejde o to. e nie je pravda. krat í spánok. a ani nie o príle itostnom no nom zobudení. ako dospelý. ze sa dieta chce hrat. ktoré dobre spia (ako Terezino) ozna ia za výnimky a nie ve mi be nú vec. A e te: ona vraví nie je be né . prepá te. Die a má rovnaký spánok ako dospelý lovek u po nieko kých mesiacoch ivota. e je to od 4 mesiacov do pol roka.No ja stále hovorím o no nom budení! Nie o no nom precitaní. Najprv reagujete na Vierkine slova. Takze co ste vlastne chceli povedat? Proti comu sa tak ohradzujete? katarína hovorí: 13. o hovorí lánok. a pokracovat dalej. e ak má dobrý spánkový re im. V nasledujucom komentari upresnite. najmä len s ve mi slabým precitnutím 2-3x za noc a ve mi be ne aj bez doj enia ak má die a dobrý re im spánku. bez precitnutia a bez doj enia tvrdím. dieta sa len zlahka prebudi a v takom rannom veku ma problem upadnut naspat do hlbokeho spanku. tak to je nie len be né. ze je normalne sa zlahka prebudit. ale mô em vám ho zisti . tak mu matka pomoze dojcenim. teraz si presne nespomeniem cca vek. kedy sa definitívne detský mozog vyvinie do takého tádia. Lebo tento lánok nerozli uje vôbec vek die a a. December 2010 o 15:09 Janka: nedá sa mi reagova priamo na Vá príspevok. ale normálne a zdravé. ked dieta v noci precita a ziada si dojcenie. e spí rovnako. nerozumiem celkom Vasim dvom poslednym komentarom. e die a má celkom iný spánok ako dospelý. lánok hovorí. e to be né je. akoze s tym nesuhlasite a razne proti tomu protestujete. December 2010 o 13:18 Katarina. astej ie budenie). ale nie pre ro né deti!!! lánok nepou íva len slová precitnutie. Janka hovorí: 13. Preto som citovala práve tú as Vierinho komentára. nie je to be né. e ak sa die a nebudí vôbec. ak sa doj ené deti. ktoré zostáva a je výnimkou. ale aj slová budenie sa a to je u iný pojem a je to nesmierne zavádzajúce. tak aspo takto: Vierka vyhlasuje.

ze dieta si zameni den s nocou. teda dufam. problem je podla mna v tom.jana hovorí: 13. ze kojene dieta dokaze prespat noc podla viery to nie je prirodzene. ak je vsetko ok. ze dnes delime deti na kojene a nekojene (nielen pri spanku) ale deti by mali byt stale rovnake. ale ak je dieta unavene. ze ak niekto povie. pretoze ak budeme brat ako normu kojene deti potom bude problemom to. v tom horsom. December 2010 o 15:27 janka. ale myslim. potom sa v noci budi. mrnci pre nic za nic (nie place) a je nervozne. ak mamicka vystihne spravny moment ulozenia dietata do postielky ci do velkej postele k sebe (na tom nezalezi). a kedze vsade sa pise. co sa snazi katartina povedat. December 2010 o 18:45 . ked citam rozne fora tak si vsimam. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. ak sa dieta v noci casto budi. ono chce. v tom lepsom pripade si to cez den dieta aj mamicka dospia toto nesie riziko. ze meritkom by mala byt kvalita spanku jednotliveho dietata a celkove posobenie dietata pocas dna. kazdy to vnima zo svojho pohladu viera z pohladu laktacnej poradkyne (dufam. a takto to ide stale dokola. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. ze sa nemylim) a katarina z pohladu niekoho. aku maju potravu. nie som sice katarina. ze sa dieta z nejakeho dovodu nebude budit. niekde sa stala chyba. ale ze to bude skor vynimka ako pravidlo. podla katariny a v tomto s nou suhlasim je to prirodzene aj pre kojene dieta. moze sa stat. ze sa moze potom stat. ked budeme brat ako normu nekojene deti tak potom ani precitanie zo spanku nebude povazovane za normalne. ze vsetci su nevyspati. pretoze to je normalne . pripadne je aj dlhsie hore. len mamicka si to nevsimne a zmeska tu spravnu chvilu a potom ked ho chce dat spat. a tiez sa pravdepodobne nezhodne s vierou v tom. na co poukazuje katarina. kto sa uz dlhsie zaobera detskym spankom. ze som to spravne pochopila :-) ide v podstate o to. ze mamicka. ze ved nocne budenie je u deti normalne . vela krat. niet co riesit. ked ono skor nechce. bez ohaldu na to. ze je normalne. sa to zacykluje a cela rodina tym trpi a je to len preto. nehovorime. v tomto priade si myslim. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. ze deti chodia spat neuveritelne neskoro a mamicky sa obhajuju tym. tak dieta je prestimulovane a naozaj nechce . katarína hovorí: 13. nervozne. neskor zlostne az agresivne. ze rozumiem. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude.

aby sa die a v noci asto budilo s tým. e myslím skuto ne len precitnutie. Janka. s ktorými rie ime tieto problémy. e zdravý spánok je dôle itý. V oblasti no ného spánku celá táto diskusia vznikla najmä preto. bez arogantnej prezentácie svojho postoja. ako ho tu zadefinovala Katka a k tomu dodala. V etky tri sa zhodujeme na tom. lebo sme precitli iba do akéhosi polospánku. tak. e tu tvrdím. o v tom lánku vôbec nie je a dúfam. e Va e príspevky ponúkajú kon truktívnu a udskú kritiku. o pí e Katarína: ahu ké precitnutia to je v spánku prirodzené. e dôle ité je. práve vtedy sa úplne rozoberie a za ne plaka .27 niet o doda . e die a by malo zaspa pri prvých miernych príznakoch únavy. pí e Katka presne. ja VIEM. Je to v ak presne naopak to. ak po precitnutí potrebuje pomoc dospelého a ak mu tento nepomô e. akujem. Ja som do tohto lánku preto pou ila takéto termíny. ktoré zostáva a je výnimkou. be ne ka dú noc dve hodiny hore. aby bábätká boli dobre vyspaté cez de aj v noci. tak je tam sú asne aj presne popísané. pri om ale ak si ho poriadne pre ítate. v akom ho chápete Vy. Katka. normálne ahu ké precitnutia. najskôr napí ete: ale to mi chcete naozaj povedat. iestej preto e medzi asom sa die a pár krát ahu ko precitne a potrebuje znova pomoc s uspatím (a v tomto sa skuto ne die a lí i v spánku od dospelého dospelý sa vie uspa sám. e noc neprebieha tak. a ani nie o príle itostnom no nom zobudení. akujem a klobúk dolu. o 15. toto presne je obsahom tohto lánku. Vystihla si to úplne presne. ale na druhý de ráno si ni nepamätáme. tak e mami ky hovoria budí sa na doj enie . . be ne ozna ujú ako budenie alebo povedia die a má 8 mesiacov a neprespí celú noc pri om myslia. ze keby ste videli. toto je tie normálne a nevolám to no né budenie sa. aby sa dovolalo pomoci). teda nemyslím to.Sná len K Janinmu poslednému komentáru z 13. ak mô em. pre die a je ale prirodzené. iadna patológia. najjednoduch ie ide doj ené die a uspa v noci doj ením. akujem v prvom rade za to. ako rozpozna . Tieto precitnutia v ak mami ky. e je normálne. No ja stále hovorím o no nom budení! Nie o no nom precitaní. e sa úplne rozoberie a treba sa s ním napr. e teraz si u kone ne rozumieme tento lánok naozaj nehovorí o no nom budení v takom zmysle. e pí ete stále o nie om. takto mô eme normálne diskutova tak e. to íme sa stále okolo toho istého. Viera Cervena hovorí: 14. ka dý sa v noci budíme nieko kokrát. December 2010 o 10:08 Janka. e bábätko za ína by unavené. ob as sa trebárs pri tom aj posadíme. e toto je normálne. e si nerozumieme terminologicky a Katka po pre ítaní môjho lánku nadobudla dojem. e sa die a úplne rozoberie a je napr. v noci hra a zase po ase spa . e o ve er o siedmej die a zaspí a nevedia o om a ráno do napr.12. ukazujeme mami kám. ve aj ako poradky e pri doj ení sa sna íme mami kám pri osobnej náv teve pomôc aj v tejto oblasti a apelujeme na to.

tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. pretoze to je normalne . ne odi iel spací vlá ik . ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. umrn ané jediný problém bol. treba aby sa u kone ne nau ilo spa celú noc bez jediného prebudenia ( ahu kého precitnutia ). a kedze vsade sa pise. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. kazí mu zuby. ktorá si pre íta tento lánok. Prirodzená akcelerácia vývoja mozgu. je to v jeho závere úplne jasne definované. spokojné.ze vase dieta je nevyspate. ke mu nedá prsník Ke som písala tento lánok. by nemala ma pocit. e to nie je prirodzené a e s tým má nie o robi ?! Niektoré deti niektoré precitnutia prejdú tie samé. dvoch doj ení v noci zrazu doj i napr. ak sa dieta v noci casto budi. ale iné precitnutia potrebujú rie i s pomocou rodi a. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. ze mamicka. ktorá sa za ína cca. prípad Terezy. e to. sa doj ia 1-2x za noc. Navy e ja som nepovedala. neskor zlostne az agresivne. nemô em za to. e to nie je be né. treba s tým nie o robi . A toto nie je ojedinelé takéto mami ky sa na m a a mnohé al ie na e poradkyne be ne . ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. ve má pol roka. ak si to niekto vysvetlí presne naopak. tak ako napr. pí e v star ích komentároch Zuzana i Petra a Vy samé ste napísali (a zhodujete sa v tom so mnou). e je normálne. die a si zvyklo. mami ka. e pri konzultácii s okolím dostanú jednozna nú odpove toto nie je normálne. aby sa die a v noci úplne zobudilo (tak. mesiaci ivota spôsobuje. v noci u by si ho koji nemala. sa skrátka po tom iestom mesiaci za ne v noci astej ie ahu ko precita a potrebuje sa miesto napr. ke sa v noci precitne a za ne plaka . e si lánok nepre íta poriadne. Ako sa tieto dva názory dajú sk bi ? Navy e napí em to pre istotu znova lánok jasne hovorí o precitaní. ktoré tieto precitnutia takmer ka dé jedno potrebujú rie i s pomocou rodi a. ako to chápe a definuje Katarína). nie je prirodzené. dobre priberá a prospieva. e to nie je be né. Ak ten pocit mami ka získa. nenormálne a e s tým treba nie o robi . ke ich bábätko má viac ako 6 mesiacov s tým. ze ak niekto povie. Terezino die a. Katka rie i spánok. skuto ne nemô em za to. Niektoré deti tieto precitnutia prejdú s tým. moze sa stat. e je to nesprávne. presne som tam kopírovala vety. Ale sú deti. ktorá tu písala a skúste prosím poriadne pre íta moju odpove hovorím jej. ja hovorím. ze je normalne. tak ako to napr. e die a sa v noci mô e a asto sa aj naozaj astej ie precitá (a zase hovorím o precitnutiach!). napr. po 9. e hovorím. rie ila som v jednom mesiaci 5 takýchto mami iek sú asne. pre ítajte si komentár pre Katarínu. 6x. musí ho necha vyplaka . ktorý som tu nedávno písala. neznamená. Tieto mami ky sa na m a obracajú preto. deti cez de neboli unavené. e sa v noci doj ili a to nieko kokrát za noc ka dá táto mami ka sa na m a obrátila s tým. teraz tebou manipuluje. i ako si to tu my pracovne nazveme. e aj toto je v poriadku a normálne. aby doj ené die a prespalo skuto ne celú noc bez toho. cez de veselé. kazí mu trávenie. e ho v noci kojí . Na ka dú z nás sa obracajú mami ky s inými otázkami a okruhmi problémov. aby jediný raz potrebovalo pomoc rodi a s uspatím. mo no nie o zamrnkajú ale spia alej toto je napr. pri om v etky ich deti spali normálnym zdravým spôsobom. i skuto ne no né doj enie u jej die a nepotrebuje a i ho má necha vyplaka . hoci by ste tusili v com moze byt problem? Ale potom lánku vy ítate toto: ide v podstate o to. ktoré o tom hovoria. doj ením. napr. hoci sa to Kataríne nepá i. u musí vydr a v noci bez jedla. ze ved nocne budenie je u deti normalne . e mi popí u svoj denný a no ný re im a die a. nervozne. ktoré je inak zdravé. ja rie im problémy mami iek súvisiace s doj ením a mami ky sa na m a obracajú asto. To. e sa pomrvia. nepokojne a uplakane cele dni. matky sa sna ili ich uspáva e te pred tým.

a skutocne az okrem jednej vety rozpravate stale sa o . e lánok o ni om takom nehovorí. spia potom nepokojne. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. vie asto pod a prejavov únavy u de dopredu poveda . e na druhý de jej die a bude napr. ne je be né vie. Povedomie v spolo nosti je také. ktorých deti majú problémy so spánkom a ktorých deti sú celodenne umrn ané.citujem: ide v podstate o to. Najmä ak tie rie enia priná ajú so sebou záva né riziká. pretoze to je normalne . Preto dilemu. ktoré sa samé. e sa týka no ného precitnutia. este raz som si ho precitala pred touto odpovedou. e falo ne ubezpe ím matky detí. ktore maju skutocny problem. kde problemy riesia mamicky. ze mamicka. myslim. a kedze vsade sa pise. i s tým. o je normálny re im jej die a a a vie odpozorova . Toto je tie problém a treba sa vyjadri aj k nemu. o napísala ona sama toto by si matka mala v imnú . matka. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. 6x a má u rok. tieto moje myslienky si neodporuju. rie i mnoho mami iek. alebo tým. ktore im povedia. spontánne.obracajú. nevedia znova zaspa a sú chronicky predrá dené a unavené. asto sa doj ili. ktorá celodenne je so svojim die a om. moze sa stat. ja som konkretne vas clanok citala viac nez jeden krat. jana hovorí: 14. choré. tak je sa sná zhodneme aj na tom. o v skuto nosti rie i netreba. e je toto pritom úplne normálne. ze je normalne. ale pri de och. December 2010 o 11:41 Viera. e je v etko v poriadku znova zdôraz ujem. komentare katariny a ostatnych mamiciek. ze im deti z toho vyrastu. alebo ho uspala napr. Ak sme sa v etky tri zhodli. e die a odu íme od doj enia v noci (ak ho potrebuje nie pri de och ako napísala Tereza. Ale riziká. lebo bolo stále za nie o uplakané a prípadne spalo viac. e nehovorí o úplnom zobudení. A tým sa myslí skuto ne prespa ve er ulo i die a a do rána o om nevedie ni . e nie o nie je v poriadku! Janka tu argumentuje rizikami. e die a by malo od ur itého asu prespa celú noc. ak sa dieta v noci casto budi. a ke ich únava úplne zlo í. to iste sa deje aj na forach. ale deti im z toho nevyrastu. ktoré to doj enie chcú a potreb ujú). kym ta posledna odpoved bola snaha objasnit o co ide katarine v jej komentaroch a preco s vami nesuhlasi. ako je pri om be né. ze ved nocne budenie (nie precitanie) je normalne. ta prva bola konkretna otazka pre petru. sú hore. kym som sa do diskusie pustila. e ho necháme vyplaka . ze ste ma trocha nepochopili. ze ved nocne budenie je u deti normalne . nervozne. Nemal by teda falo ne ubezpe i mami ky. ze ak niekto povie. Navy e plne súhlasím s Jankou v tom. sú jasne zdokumentované a tie ich netreba podce ova . len sa to cele zhorsi. e sa die a v noci doj í napr. taktiez vsetky vase odpovede. lánok jasne definuje. zobudia sa. ktoré majú spánkový problém. preto e bolo umrn ané a nespokojné. ze nemusia nic riesit. e naozaj je rizikové rie i ni o normálne a prirodzené. neskor zlostne az agresivne. na doj enie neprecitnú. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. chodia spáva . ktoré priná a rie enie ahu kého no ného precitania tým. ale su ucicikane mamickami. pretoze sa o tom niekde docitali. o hodinu skôr.

i extrémne unavená. OK. spí s die a om v stave. Viera Cervena hovorí: 14. ale preto. jedine. ako ho dosiahnu sa. nie je pre m a problém poprosi Katku. ze myslite precitnutie a nie budenie sa. je to fakt o sloví kach. ze v tomto pripade su to prave slovicka. ktore maju skutocny problem. e sa die a precitne a znova sa uspí. Ka dopádne. tak. ako som to zamý ala. e reakcie mnohých mami iek aj v tejto samotnej diskusii. tak e to nemá zmysel alej rozobera . e pou íva terminológiu. ze ved nocne budenie (nie precitanie) je normalne ak môj lánok jasne definuje. len to kazda piseme inak a zjavne nie vzdy zrozumitelne. A aby to bolo jasné u pri ítaní lánku. e sa budí chví u pred tým. e myslím precitnutie. v etky sme sa nakoniec pochopili a ide nám o ten istý cie . ako je to presne a jasne v samotnej jeho asti vysvetlené e hovorí o no nom budení týlom. tak sa skuto ne necítim by vinná za to. Ve aj mne ide o to. preto s vami suhlasim. ke e ide o lánok ur ený pre mami ky. je vhodné. ze sa vsetci tocime okolo toho isteho a ide nam o to iste o kvalitny detsky spanok. v ktorej by sa potom vlastne dopatral. December 2010 o 11:53 Jani. e je to v lánku nejasne a nezrozumite ne definované a e to naopak vä ina matiek pochopí nesprávne. e si to niektorá mami ka vysvetlí zle. naj ah ie doj ením. e osobne som mala pocit. o pod tým budením myslím. ktore im povedia. ak máte pocit. s Katkou nezhodneme. jana hovorí: 14. Myslím. e lánok pochopili tak. ale su ucicikane mamickami. hovorím v lánku o budení. kde sa zmienujete o precitnuti je tato veta: Pri spolo nom spaní matka citlivo vníma spánkové cykly svojho die a a a pokia nie je pod vplyvom omamných látok. Áno. pretoze nie kazdy ma chut citat zaroven s clankom tuto siahodlhu diskusiu. aby sa lánok chápal správne. ako mal by pochopený tak. ktorú mami ky samotné pou ívajú pri popisovaní tejto problematiky. ktorý sa ozna uje ako no ná harmónia to znamená. ktorá to detailne vysvetlí. ne sa zobudí die a. na forach. ale aj na iných fórach. ktore su kamenom urazu medzi vami a katarinou. tak. i doplní. pod a m a je z toho zrejmé. aby tam doplnila nejakú vetu. ako ho tu definovala Katka. ale myslim si. na co sa snazi katarina poukazat ako na zavadzajuce a co moze sposobit vyssie citovane problemy. kde problemy riesia mamicky. v jednej asti lánku detailne popisujem.nocnom budeni co podla mna je to. nerada sa taham o slovicka. hoci v prostriedkoch. bábätko sa za ne precita . e hovorím o precitaní. mami ka ho hne prilo í k prsníku a obaja spolu zaspávajú. autorku tohto blogu. December 2010 o 14:46 . mo no skúste napísa . potvrdili. o by ste si tam predstavovali a ja to tam dám.

Viera Cervena hovorí: 14. 2. prajem vam pekny advent a cas straveny s rodinou.ze ide o precitanie zo spanku a nie o to. December 2010 o 16:00 Skvelé. ze dieta stravi v noci 1 ci 2 hodiny hranim. pokial k tomu nedoslo umelo. ak nejaka mamicka zle pochopi vas clanok. iste ju chce zjes sama (a keby ju aj zjedla. ze ho mamicky chapu rozne vidite aj na tejto siahodlhej diskusii. inak prepacte ak ste nadobudli dojem. aby to bolo fakt úplne zrejmé a nedo lo k zbyto ným omylom. ke nedá die a u okoládu na ve eru ve kvôli tomu pla e! Sebecká matka. akujem za pomoc a prajem pekný advent aj Vám a rodinke :) Katarína hovorí: 11. e je zdravý! To je ako keby niekto obvinil matku. je skutocne len na vas. tak stále tvrdím. Takéto absurdné sú va e úvahy o tom. skratka. o je pre jej die a dobré a o kodí). ze sa snazim vo vas vzbudit pocit viny.aspon ako poznamka na okraj by nebolo na skodu uviest to. 1. jasna definicia co si pod pojmom nocneho budenia myslite. pokúsim sa toto v lánku upresni . je to vas clanok. e nebola sebecká. len vie. ale preto. aby sme sa MY matky sebecké dobre vyspali. nesna íme sa o zdravý spánok. . co ste napisali tereze. to nebolo mojim umyslom. ze to je z mojej strany vsetko.Viera. ze nie je nocne budenie ako nocne budenie. ale skusim napisat. myslim. ze aj kojene dieta moze prespat noc bez kojenia a ze je to v poriadku. to. e je sebecká. Janka. presne tak ako ste to neskor pisali v komentaroch. co podla mna v clanku chyba aby nedoslo k nejasnostiam. December 2010 o 23:12 Inak. dali ste mi nelakhu ulohu. ci to doplnite alebo nie.

Ak tento spánok absentuje. bez toho. ke je telo ly iara po celom dni unavené a preto ove a náchylnej ie k úrazom. Zdravý a kvalitný spánok je jedine taký. jedine taký. a i bude zdravé. e len za dostato ného prísunu kvalitného. e ke sa nevyspíte.e deti majú zdravo spa len pre to. Telo mô e i len na hamburgeroch. Jana má úplnú pravdu. ale i bude aj správne fungova . Zdravý spánok je pre detský organizmus rovnako potrebný a dôle itý ako zdravá strava asi vä ina z vás netu í. ktorá býva oslabená následkom nedostatku kvalitného spánku. e treba ís spa . e navyka die a zdravým spánkovým návykom je sebecké. ste podrá denej ie. ale i bude aj zdravo a správne fungova . po ktorom sa die a budí oddýchnuté a vydr í také a do al ieho spánku. Mozog mô e i aj na nekvalitnom spánku. ako by mal. jeho spánok nie je dostato ne kvalitný a jeho mozog nedostáva ancu pracova tak. to je otázne.. Mozog rastie a naplno pracuje po as spánku. ktorý je v súlade s prirodzeným rytmom die a a. Nepí em vám tu nijaké novinky. aby vám nebolo mrzuté a umrn ané a ak nebodaj má k tomu e te o ividné problémy so zaspávaním. aby nemrn alo a vydr alo e te nejako dokým pôjde spa . to je tie otázne. Mami ky. aby sme sa MY matky vyspali! Aj ke . urobte si výskum vo vlastnom okolí. aby na om bolo bada znaky nejakej únavy. povrchný a roztrie tený spánok. povedané laicky. December 2010 o 23:15 V poslednom odstavci sa opravujem: . lebo matka sa chce vyspa a nie je ochotná ku nemu spáva .nie je ochotná ku nemu vstáva (nie spáva ) znak. va im de om kodí rovnako ako nekvalitná strava. Tak e ja nevidím opodstatnenie v tvrdení. nervóznej ie ). vníma podnety. sta ia. Katarína hovorí: 11. Spánok je potravou pre mozog. December 2010 o 21:44 . Unavené deti sú preukázate ne náchylnej ie ku v etkým be ným chorobám a s únavou rapídne vzrastá aj úrazovos . Ak neveríte. uvedomte si. e nekvalitný. dokonca aj na celkovej imunite. regulova v etky telesné innosti. e musíme by oddýchnutí v etci a jej argumenty. na schopnosti sústredi sa. myslím. u i sa. Ak musíte v emo ne po as d a (a najmä ve er) zabáva a stimulova svoje die a. u je neskoro Silvi Blahovská hovorí: 22. zdravého spánku (plus dostatok kyslíka) je mozog schopný správne pracova a rozvíja sa. alebo je roztrie tený i povrchný a nekvalitný. ktorý nie je v súlade s vlastným rytmom organizmu. prejavuje sa to (u detí aj u rodi ov) na celkovej nálade (iste viete. Robila som v horskej slu be a aj tam bolo najviac úrazov na konci d a. i vo ve erných hodinách bolo treba ho neustále stimulova . budete to vidie v okolí aj vy. ak otvoríte o i. tak ako vitamíny a bielkoviny sú potravou pre telo.

December 2010 o 21:45 pre Petru: krásne napísané :-) .krásne napísané :-) Silvi Blahovská hovorí: 22.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->