Neprespí celú noc

o teraz?

22. Október 2010 od vieracervena Komentáre (159) U prespí celú noc? pýtajú sa asto mami ky jedna druhej pri rozhovoroch na detských ihriskách. Ak ide o malého novorodenca, asté no né budenie sa toleruje, novorodenec má predsa malý alúdok a potrebuje sa doj i (k mi ) ka dé 3 hodiny. Av ak ím je bábätko star ie, tým menej sa toleruje a chápe jeho potreba no ného doj enia, najmä, ak je príli asté. Pritom pri tolerancii astosti no ných prebudení ako model obvykle slú i die a, ktoré nie je doj ené. To spôsobuje aj mylnú predstavu, e po cca pol roku sa u v noci die a doj i nepotrebuje ve po pol roku by u malo vydr a celú noc bez jedla. Nepochopenie toho, o v etko doj enie bábätku poskytuje, redukovanie doj enia na prostriedok pre zasýtenie die a a spôsobuje, e sa vä inou v spolo nosti netoleruje, ak vä ie bábätko potrebuje doj enie aj v noci. Nepochopenie odli nosti spánkových cyklov bábätka a dospelého loveka spôsobuje, e si myslíme, e ani pre bábätko sam otné nie je dobré sa asto v noci budi , dokonca aj v radoch niektorých odborníkov sa asté no né budenie pova uje za spánkovú poruchu. V hor om prípade sa pova uje a za rozmaznanos .

Preto mnohí udia, ktorí sa za astým no ným budením vidia ako vinníka doj enie, odporú ajú mami ke bábätka, ktoré sa napr. v 9. mesiaci budí ka dú hodinu po celú noc, aby ho v noci prestala doj i , nech ho v noci uspáva man el, prípadne babi ka, bábätko sa tak nau í v noci fungova bez doj enia a bude sa menej asto budi . udia, ktorí za astým no ným doj ením vidia rozmaznanos , zasa asto odporú ajú metódu vyplakania bábätka.

Oba tieto prístupy v ak nemajú podporu v sú asných vedeckých poznatkoch a mô u ma záva né dôsledky pre zdravie die a a z dlhodobého h adiska, preto je dôle ité zvá i ich pou itie. V prvom rade moderné poznatky z neurobiológie jednozna ne vyvrátili mo nos , e by bábätko bolo schopné manipulova spôsobom, e si premyslí, e ak sa v noci zobudí, budú ho uspáva a ke bude plaka , donúti svojho opatrovate a ho doj ením, i hojdaním, alebo iným spôsobom uspáva . V mozgu bábätka nie je funk ný tzv. glutamátový systém v elových lalokoch mozgu, o prakticky znamená, e bábätká nie sú schopné myslie tak, ako dospelí, nieto e te manipulova rodi mi. Ak sa do adujú starostlivosti rodi ov, robia tak preto, e to naozaj potrebujú. Tento poznatok mo no aplikova univerzálne bábätko, ktoré pla e, mô eme smelo rozmaznáva nosením na rukách i v nosi i, astým doj ením, hojdaním, i uspávaním, preto e sa skrátka rozmazna nedá. elové laloky za ínajú fungova a po 12. mesiaci ivota die a a a aj vtedy e te nefungujú rovnako, ako pri dospelom loveku. Tým, e budeme po úva a odpoveda na potreby svojho die a a ho nerozmaznávame, ale dávate mu najavo, e jeho potreby sú pre nás dôle ité.

Rie enie astého no ného budenia odstavením bábätka od no ného doj enia zni uje tvorbu mlieka a ru í jednu z hlavných funkcií doj enia, ktorou je práve uspávanie. Koniec no ného doj enia preto asto býva koncom doj enia ako takého, o priná a riziká pred asného odstavenia pre zdravie die a a aj matky. Mami ky, ktoré tento problém rie ia na internetových diskusiách navy e uvádzajú, e asto toto rie enie nepomô e zní i astos no ných prebudení. Die a sa teda u nedoj í, ale budí sa

rovnako asto a matka musí miesto jednoduchého ponúknutia prsníka, namáhavo uspáva die a. Vysvetli to mo no aj tým, e doj enie nie je len príjem mlieka, star ie bábätko mo no vydr í celú noc bez jedla, nevydr í v ak bez doj enia. Doj enie reguluje jeho telesné funkcie, zmier uje pre ívanie bolesti (preto sa deti chcú astej ie doj i ak im rastú zúbky, i sú choré), uspáva a nesmieme zabúda na to, e doj enie je nástrojom, ktorým sa die a pripútava k matke. Ak teda die atko vy aduje asté doj enie, svojim spôsobom sa vlastne do aduje astého a intenzívneho kontaktu s mami kou. Rie enie astého no ného doj enia odstavením teda v podstate pretrháva spojenie medzi matkou a die a om. Preto aj ak necháme die a v noci man elovi, i babi ke, bábätko síce nepla e samo, ale ako si vysvet uje, o sa stalo s mami kou, ktorá zrazu v noci nie je tam, kde býva, je otázne. Z h adiska neurobiológie sa pri dlhotrvajúcom pla i nenávratne menia systémy odpovede tela a mozgu na stres a nastavujú sa na prive kú citlivos . Navy e sa aktivujú obvody bolesti, bábätko dlhotrvajúci pla fyzicky bolí, je mu, ako by sa skuto ne fyzicky zranilo. Die a sa doká e po ur itom ase prispôsobi svoj protest vzdá a nau í sa vysta i si samo. Stane sa tak v ak násilne a v období, kedy e te die a svoju matku intenzívne potrebuje. A potreba, ktorá nie je naplnená, v skuto nosti nikdy neodoznie.

A o metóda kontrolovaného pla u? Ve mi asto sa odporú a s odôvodnením, e je lep ie necha 2 -3 noci die a vyplaka a potom u bude spokojne spa a nebude sa v noci budi a budú aj bábätko aj mami ka cez de odpo inutí. Pre die a je pod a tejto teórie lep ie odtrpie si pár preplakaných nocí, na ktoré za chví u zabudne, ako trávi dni s matkou, ktorá je permanentne nevyspatá a podrá dená. Tieto argumenty skuto ne znejú ve mi logicky, v dy ma v ak mrzí, e udia, ktorí ich odporú ajú, si nepre tudujú, o táto metóda skuto ne obná a. Najskôr die a o ividne dáva najavo, e potrebuje prítomnos rodi a. Pla e, ale na jeho pla nikto neodpovedá, prípadne, aj ak niekto príde, neberie ho na ruky, nepomô e mu zvládnu stresovú reakciu, ktorá je odpove ou na túto situáciu. Výsledkom tejto stresovej reakcie je nepravidelné dýchanie a tep srdie ka a vysoká hladina stresového hormónu kortizolu, ktorý priamo zni uje imunitu bábätka. ím dlh ie die a pla e, tým vy ie hladiny kortizolu má. To v etko by sa v ak dalo zvládnu , ak by i lo skuto ne len o pár dní. Po pár nociach die a svoj boj vzdá a nau í sa, e pomoc nepríde, preto, ke ho polo ia samé do postie ky, neprotestuje, nepla e a po ase zaspí. Navonok sa zdá pokojné, vyzerá to, e metóda zabrala. Realita je v ak taká, e túdie dokazujú, e aj v ase, ke u vonkaj ie prejavy stresu (pla a protest) ustali, hladina kortizolu bola stále vysoká a dokonca e te vä mi stúpla. Die a je teda v skuto nosti dlhodobo opakovane vystavené pre ívaniu úzkosti z odlú enia a výsledkom mô e by mimoriadna citlivos na stres. Táto metóda je teda výhrou z krátkodobého h adiska, ale dôsledky tohto nácviku samostatného spánku die a a jeho okolie ponesie celý svoj ivot.

Ako teda vyrie i asté no né budenie tak, aby bol vlk sýty aj ovca celá? :) V prvom rade je dobré pochopi a prija , e udské mlá a nie je nastavené na samostatné zaspávanie, mnoho mesiacov po narodení je závislé na rodi ovi, ktorý mu pomô e (doj ením, hojdaním, spievaním, alebo nejakým rituálom na zaspávanie) dosta sa do príjemného stavu driemania, v ktorom sa mu zní ia hladiny stresových hormónov a prevládnu chemikálie navodzujúce stav pohody oxytocín a opiody. Uspa bábätko a umo ni mu dobre sa vyspa je preto jednou z najvä ích výziev rodi ovstva. Tým, e bábätku pomáhame navodi pred spánkom tento stav, mu budujeme zdravé spánkové návyky pre dospelos , deti, ku ktorým sa pristupuje takto citlivo, málokedy mávajú v neskor om detskom veku

i u v spolo nej posteli alebo s postie kou so spustenou bo nicou. Ak sa bábätko budí asto. rast zúbkov. Pre jednoduch ie no né doj enie je v ak potrebné. matka pri om podvedome reaguje na die a. ktorý vidíme pri vä ine detí. mo no aj hodina. o matka kone ne zaspí. ale bábätko sa za ína v noci oraz astej ie budi . rýchlej ie dýcha. e spôsobuje toto asté no né budenie. i iné problémy. Mami ka doj eného die a a má toti jednu ve kú výhodu vä ine detí sta í prilo i ich k prsníku a monotónny pohyb pri satí prsníka spolu s intenzívnym fyzickým kontaktom. aby sme sa museli utieka k násilným rie eniam. Druhý polrok ivota bábätka je preto pre mnohé mami ky v tomto smere ve mi náro ný po celodennej starostlivosti o die atko si potrebujú oddýchnu . Bábätko sa medzitým plne zobudilo. prirazenou k matkinej posteli. Jednou z mo ností teda je spáva spolu s bábätkom. pla e a je a ké ho upokoji . mami ka ho hne prilo í k prsníku a obaja spolu zaspávajú. Pri spolo nom spaní matka citlivo vníma spánkové cykly svojho die a a a pokia nie je pod vplyvom omamných látok. v skuto nosti ponúka mo nos . je zásadný matka. pri ktorej nemusí nijako die a pridr iava i podopiera . Vä ina bábätiek máva po 6. bábätko nakoniec upadá do spánku. dr. podrá dená. bábätko rýchlo uspia. ve akrát sa budí z hlbokej spánkovej fázy. zobúdza sa asto a na pla die atka. mesiaci spánok oraz viac preru ovaný. Prí iny mô u by rôzne intenzívny vývoj mozgu. aby znova pre li do hlbokej spánkovej fázy. mesiaca a potom sa postupne pomaly zlep uje. potreba ubezpe enia sa. Spánkový cyklus die a a je krat í ne pri dospelom loveku. Ak nespí spolu so svojim die a om. e matka je nablízku Ka dopádne je to stav. ktoré je mylne obvi ované z toho. i extrémne unavená.no né mory. musí ho znova uspáva ) a odchádza do svojej postele. e bábätko spí v porovnaní s dospelým zle v skuto nosti by bolo vhodnej ie poveda . Od jej prebudenia uplynula pol hodina. Uspávanie alebo doj enie trvá dlho. ktorý sa ozna uje ako no ná harmónia to znamená. mu rýchlej ie bije srdie ko. Je ve mi dôle ité si uvedomi aj to. o mnohé mami ky nesmierne vy erpáva. najmä. v tomto zmysle funguje lep ie ako monitor dychu. e sa to nepodarí a die a sa zobudí. aby matka spala v tesnej blízkosti die atka a aby pre doj enie na la polohu. ktorá spí spolu s die a om sa vä inou budí z ahkej spánkovej fázy a po prilo ení bábätka rýchlo zaspáva. ktoré nastávajú pri doj ení. i v úplne inej izbe. aby znova zaspala. Toto je nesmierne náro né a je samozrejmé. úplne sa precitla a potrebuje nejakú dobu. Doj enie. matka ho opatrne prelo í naspä do postie ky (v prípade. skrátka. Popredný odborník na detský spánok. bábätko sa za ne precita . rovnako ako sa nedá s dospelým porovnáva v iných oblastiach napr. aby ho len prilo ila a spala alej. Doj enie navy e uspáva aj matku. Rozdiel medzi takýmto zobudením a zobudením sa na pla bábätka spiaceho v postie ke. e sa budí chví u pred tým. spí s die a om v stave. chví u po tom. vníma jeho telesné funkcie. oby ajne vrcholí okolo 9. alebo potrebu ma v noci zapnutú lampi ku. v noci sa budia oraz astej ie. e spí inak ako dospelý. o je pre jej organizmus ve mi náro né. die a spí viac v ahkej spánkovej fáze a mnohé deti pri prechode z hlbokého spánku do ahkého potrebujú pomoc rodi a. ako toto náro né obdobie zvládnu lep ie a bez toho. ne sa zobudí die a. i má iný pomer hlavy k telu. e takáto mami ka je pre a ená. sa znova musí zobudi na pla die a a a celý koloto sa opakuje. ak sa cez de starajú e te o star ie die a. un avená a potrebuje svoju situáciu zmeni . ako pomo ovanie. James McKenna odporú a spolo né spanie ako najbezpe nej í variant spánku pre udské mlá a. .

Náro nú starostlivos o bábätko mô eme teda vníma ako bremeno alebo ako istú formu investície.v noci . ni menej Kto viete po anglicky: http://www.Matka malého bábätka. toto sú veci z praxe. ubomíra Ra ková hovorí: 13. ich silná naviazanos na nás nepotrvá dlho a je to práve toto silné prepojenie a puto. Ak niekto nemá dôveru k vede a k výskumom. vie spat aj hodinu a pol ale doteraz som neprisla na to.z. ke u nás nebude tak intenzívne potrebova a bude sa postupne osamostat ova .sku ali sme rôzneMETODY. ktorý sa budi v noci asi tak es krát . Na e deti sú mali ké len krátku chví u. ale spolo ným spaním a uspávaním die atka doj ením sa dá asté no né budenie zvládnu . ko ko sa nám po ase z na ej investície vráti. Pre o vie jeden den spat aj hodinu dve a dalsich pä dni len po polhodine . Katarína hovorí: 15. December 2010 o 09:24 dobrý den dievcata . ni viac. aby sme tomu predisli. ktoré sa asto v noci budí.museli sme sa s tym zmierit .html?ref=839 2.krmime sa rovnako. ktoré nám pomô e ma s die a om pekný vz ah v ase. ale bohuzial.som s velkym zaujmom citala vase komentare mam sedemmesa ného syna. poradky a o. Najskôr treba vlo i a potom budeme môc vybera . Toto obdobie je len kusok nasho zivota a to co dietatu dame nam raz urcite vráti . vsetko je priblizne rovnake ako kazdy den proste je taky a s manzelom nam nepomô e ni len to vydrzat .a pravdaze nam trosku vadi ze sa nevyspime ale musime to vydrzat. autorka lánku: RNDr. hrame sa rovnako. December 2010 o 23:07 Aby sme zostali objektívni a skuto ne ukázali mami kám obe stránky spolo ného spania. tatistiky. sa nevyspí tak kvalitne. pre o. Viera ervená.com/news/some-parents-at-odds-with-experts-about-sharing-beds-with-infants111745839. Je len na nás.lvrj. ako ke nemala iadne die a. nase dieta je od narodenia take . Mamila 1.okrem toho spi cez den najviac trikrat polhodinu ked ma lepsi den.

lebo som bohuzial nevladala k nemu vstavat es sedemkrat a uspavanie na fitlopte???no neviem . aby som sa JA vyspala a mala pokoj. ktoru pouzijete na upravenie spanku dietata. Ja si uzivam to. dokonca niekde vo vedlajsiej izbe. tak to nezavana nicim dobrym. ze jedneho dna budete vlastnemu dietatku na nic. Neviem si predstavit. ze by mal spat vo svojej postielke.spíme spolu. ze materinske instinkty sa oplati pocuvat :) Obsiahlu diskusiu k nemu sa neda nevsimnut. December 2010 o 14:45 Dakujem za krasny clanok. Ved on sa na tento svet nepytal.skusali sme vela metod ako to zmenit ale nedosiahli sme bohuzial nic a to som si pred pôrodom povedala ze sa budem snazit nenaucit nase dieta takymto moresom ale toto nie su moresy toto je nase dieta ktore si to nevymyslelo proste je take bol taky uz v prvy den v nemocnici touto cestou dakujem katarine ktora nam velmivelmi pomohla v tazkych chvilach a doteraz aj pomaha a vsetkym mamickam aj oteckom zelam vela trpezlivosti a hlavne zdrave deti ky 3. az velmi . podla mna nic nie je horsie ako unavena mama a vystavena mama. ze ma nikdy ani len nanapadlo. ze ho dojcim a som rada. ze spi so mnou v posteli. ze by som na svojho syna uplatnovala nejake cielene metody za ucelom toho. Ak uz niekto zacne operovat slovom metoda. ta predstava ma dost desi. Petra hovorí: 11.. December 2010 o 20:26 mila petra. staci napriklad taka cesta autom k lekarovi. tak prenho urobim vsetko. bezbranny. Asi by som bez neho ani oka nezazmurila Zelam vsetkym mamickam krasny zivot s babatkom po boku (nielen v noci) :) jana hovorí: 11. co ho ukludni. ale z citania niektorych pasazi mi bolo jedine tak uzko. co potrebuje. ze to tak bude najlepsie pre vsetkych clenov rodiny. ze ho mozem vdaka tej blizkosti spoznavat aky je. utvrdila som sa zase raz. ake ma rytmy spanku. kde vdaka unave dostanete mirkospanok nasledky mozu byt daleko horsie ako akakolvek metoda . Je to fakt krasne obdobie nasho zivota a dojcenie to vsetko len umocnuje. ze sme ho doviedli my. Priznam sa. obe moje deti spavaju od narodenia v postielkach moj materinsky instinkt mi napovedal. obe mi spali v noci narodenia dobre. ked je este malinky. priviedla som ho sem ja. nebudem svoje potreby povysovat nad jeho a uz vobec nie. ale ono ak sa vy nevyspite tak sa moze stat. suhlasim s vami. ze dieta sa na svet nepytalo.ak vam dieta nezaspi inak iba na nej tak preco nie???ono o tretej rano vam jej jedno ako zaspi hlavne ze zaspi . ked sa bavime o babatkach.

my sme rodicia. ak sa ten cas prepasie a vlacik ujde. nic som neriesila. tyka sa to deti tak kojenych ako nekojenych. hlavne ked su starsie tam uz potom nestaci ponosit. postarat sa o ne. je zle. cely tento clanok a aj jemu podobne pre mna stavaju ulohu otca mimo. mladsiemu sa to pokazilo pocas zapalu prsnika. akoby ani neexistoval. spal v tej dobe dokonca so mnou v posteli. aby sa do vsetkeho zapojil aj otec deti moze im dat jest. ktore samo nie je v stave zvladnut. ci su pripravene hopsat/nosit/uspavat na prsniku dlhodobo. vsimat si spravne dieta. a jedine k comu sme sa dopracovali boli dve unavene osoby ja a mladsi syn a starsi. moze byt. ze nikto z vas nepochopil. ze sa vsetci vyspia. kedy ma ist dieta spat. potom by mali maminky. my sme za dieta zodpovedni. a tiez pre mna vztah s dietom nevytvara to. ale dodnes som presvedcena. vytacali ma malickosti. pretoze potom sa necudujem. hoci mrnci. a to potom sposobuje detom problemy vsetko sa to nabaluje. pre mna je dolezite. ze sa nesnazi propagovat nejaku metodu. ze sa na vselijakych forach otvaraju otazky na temu: pomoc moje dieta zaspava len fit lopte ci inak a zial to dieta ma uz viac ako tych sladkych 5-6kg. ide podla mna skor o to. to by podla mna bolo minimalne fer. ze jeho dieta je vyspate a spokojne. ze v urcitom momente skodi menej ako nevyspata a unavena matka. my to volame spaci vlacik. tak dieta spi skutocne dobre a naozaj sa ako pise katarina nepotrebue x-krat budit aby ho niekto alebo nieco uspalo. co sa metody vyplakania tyka nikdy som ju nepouzila a nie som jej zastanca. a je to nasa vina pretoze my sme prepasli vlak. ze prsnik ostal vonku a je mi zima a musim sa zapnut. nie je to spokojne a uz vobec nie vyspate dieta. takze ak mi niekto tvrdi. nejde o nic ine. nedavala som pozor pri soferovani uz obycajna cesta do potravin bola riskantna. pretoze sa stavali presne vyssie uvedene veci skratka som sa nesustredila na podstatne veci nechala som zapnuty sporak (nastastie elektricky). ze taketo uspavanie mozu deticky vyzadovat nielen kym su male. je zlostne a potrebuje na vecer stimulaciu tak klame sam seba. problem spacieho vlacika je vsak ten.dobre. . len o vystihnutie spravneho momentu. ale aj do neskorsieho veku. osobne si neviem predstavit spat s dvoma detmi a manzelom v jednej posteli neexistuje. nakoniec som bola nutena to riesit. starsiemu to ostalo doteraz. moze prist za 5min ale aj za 5 hodin. kde to stalo ak niekto odporuca rozne metody uspavania. ktora je v stave dietatu ublizit. kolko casu s nim stravim. a ak stihneme vlak. kedy pride dalsi. a este jedna poznamka na margo clanku a diskusie neviem uz presne. ktore cakaju babatko a citaju takyto clanok moznost sa zamysliet. s jednym dietatom by som povedala ok. ked som potom zaspala. budil sa maly na jedenie. aby som sa vyspala . ktory si celu tu moju unavu odnasal nebola som v stave patricne reagovat. nielen ja musim byt pre deti dolezita. dieta je podrazdene. kde som ho budila na dojcenie. ponosit ich ak treba nepotrebuju len mna. ale aj ich otec. mal by maminky aj varovat. zlostne a nakoniec sa dostava do nekontrolovatelneho stavu. ze nikto nevie. pretoze som si povedala. ale ako ho stravim. ten prichadza na stanicu v urcitom case. este ku katarine myslim. ale pri dvoch a nebodaj troch prepacte neverim tomu. pohojdat ci nakojit. ved vela matiek to takto robi. vyriesila som to k spokojnosti vsetkych. nervozne. nic z toho sa nestalo budila som sa na to.

ze ste sa nevyspali. venujem sa domacnosti. ale to. usmievavi. lebo sa volá metóda. ziadna troska ani nevyspata mumia nehrozi . obaja sme spokojni. ale predvcerom sa zobudil 3x. len odhadom 2-3. teraz som na rodicovskej dovolenke. December 2010 o 11:09 . co krasne v noci aj cez den spinka. ale nie je mi vobec sympaticka. jana hovorí: 12. December 2010 o 00:01 janka. December 2010 o 00:12 Tak to je správne a tak to má by . ja som tam prenho. e to sebecky robí preto. ja si to prave naopak pochvalujem. volá metóda. ked som pracovne lietala medzi casovymi pasmami a bola som nutena pracovat casto po nociach. a ostatné mami ky a deti ky mô u potrebova nejakú inú. teda vo va om prípade ur ite. aby som ju mohla dopodrobna rozobrat a odsudit. niet o rie i na o aj? Tak e len tak alej. nevidim tam ten problem. citam. ktory treba riesit. ja si materstvo uzivam. ze sa dieta zobudi 1x za noc a na mojom mieste by to uz riesila metodou. ktore prespi cele. Metód je toti stra ne ve a a tamto je jedna z nich. ja totiz nevidim nic patologickeho na mojom dietati. mrzi ma.. Petra hovorí: 12. e ak sa niektorá mami ka rozhodne rie i problémy so spánkom svojho die atka. A správna. takze sa asi nezhodneme. Len nevravte. vcera spal 11 hodin vkuse. mam dieta.) Katarína hovorí: 12. nerobim z neho hned pacienta. o opisujete sa tie . o vasej metode neviem zase tolko. vyspim sa lepsie ako kedykolvek v poslednych mesiacoch pred tehotenstvom. inokedy sa zobudi. nechcem vás sklama . stretavam sa s ludmi. lebo viem. ani keby sa zobudilo viackrat za noc. aby sa ONA sama dobre vyspala. ktoru propagujete vy. To jediné mi na va om príspevku preká alo. ia . moj syn ma teraz obdobie zubkov. hram golf. tie nocne dojcenia ani neviem poriadne zratat. ktorú vy nemáte rada len preto. ale pre niektoru mamicku moze byt problem aj to. Kým sú v etci spokojní a oddýchnutí. napriek tomu rano vstaval v oboch pripadoch s usmevom.Petra hovorí: 12. December 2010 o 00:33 Katka. uz asi pol roka je stale viac noci. aj ke je to vlastne to isté. ze to k detom patri. Inak je vá systém spinkania úplne v súlade s metódou.

Myslím. tak. ktore su ako vy.petra. December 2010 o 14:52 Jani. ze je to normalne. stale je v noci viac a viac hore. nie o mamickach. ale na obed je uz unavene. po obede uz umrncane napriek obednemu a doobednemu spanku. aký tu popísali Zuzana. mesiaci prestáva v noci precita na viacerých miestach to. Ja v ak nesúhlasím s Katarínou v tom. a mamicka. i nie je as nie o s tým urobi . ale su deti. ci im isli alebo idu zuby. aj dospely ak nemoze spat. ze vam dobre spi a vy ste spokojna. ze sa skratka ta unava u toho dietata nabaluje a hroti sa to viac a viac. sú v poriadku. ktora mozno vidi problem. rano vstane s usmevom. a riesi to. tie trvaju urcity cas a stratia sa tak. o by bolo v rozpore s týmto Va im komentárom. ale ved to je super. Mnohé mami ky potom za nú uva ova nad tým. ale rozdiely tam predsa len su. ve aj dr. pre ktorý tento lánok vznikol. ako prisli. alebo vstane a je hodinu alebo dve hore. v ak tie neho vorí o nie om inom. A som ve mi rada. je v poriadku a nie je o rie i . treba to podla mna riesit. e die a spiace v noci týlom. napr. ci zaspavat ide k lekarovi. ci dieta vstane 1x za noc len aby si potiahlo z prsnika a spalo dalej. e toto niekto nebude pova ova za nenormálne. e asté no né prebúdzanie detí. aby nebolo chronicky unavené a nevyspaté. ktoré inak spia zdravo a v noci sú ich prebudenia len precitnutiami. ked su chore. lebo ved naco. napokon. e sa to v dne nej dobe dá dosiahnu len weissbluthovou metódou a poukazujem na to. ved sa pise. ktore tak ako vase vstane 2-3x za noc. ale to su vynimocne situacie. e sú rodi ia. asto bývajú drastické a asto zasahujú do doj enia. ktoré na to pou ívajú. ale ak dieta nevie spat ci ma problem zaspat. a takisto je rozdiel. Petra a Zuzana. ku koncu diskusie to uznala aj samotná Katarína. ho odmietne riesit. Myslím. mamicka sa nestretava s inymi ludmi. o tom je rec. e ka dé dobre spiace a dobre vyspaté die a sa u po 9. Metódy. ja s týmto Va im komentárom úplne súhlasím a trúfam si poveda . ku ktorému sa tu táto diskusia rozbehla. dieta ma rok. e ohlasy na tento lánok preva ne také. je to stale len 1x za noc. i Petra. e táto metóda má aj svoje riziká. e j to v poriadku predsa potvrdila aj Katarína a e nie je vhodné mu znova pomôc do hlb ieho spánku (na o doj iace matky mô u vyu i najpohodlnej iu formu doj enie pri ktorom aj ony samé mô u spa alej a nebudú sa cíti z no nej starostlivosti o die a také vy erpané). lánok. e sa tu v etci zhodujeme na tom. ako to tu opísali napr. nehra golf (ani len na citanie nema cas) a len sa venuje dietatu. Toto bol primárny dôvod. Napriek tomu sa matky ako Zuzana a Petra mô u stretnú s tým. ano problemy k detom patria aj moje spia inak. e Katarína rovnako. verím. tam kde nie je. v aké som dúfala e povzbudí niektoré . e z Kataríniných príspevkov je mo né si odnies dôle itú informáciu. tak preco to odmietame riesit u deti a berieme to ako normalne? Viera Cervena hovorí: 12. Nie je pravda. ktore je umrncane a nevie preco. Weissbluth uznáva. ktorí toto netu ia. nikto predsa nechce riesit problem. na doj enie. e treba sledova svoje die a.

Najma nedeje sa tak z vole dietata. December 2010 o 15:44 Petra. ved unavu riesia miliony rodicov na svete a ten sa toci dalej. ze si znicim krize a ze on sa v satke nemoze dobre vyspat. mô e sa sta . aj tam si rad pospinka. ale ved ja som napisala. naopak. aby neodstavovali die a od no ného doj enia. on to dospi vzdy podla svojej potreby a ja to dospim. jana hovorí: 12. ak sa ob as stane. co som chcela povedat ja. napr. e to nie je ni príjemné. ale to mi . Vy poradkyna viete omnoho lepsie vystihnut to. podla mna spi fakt velmi pekne a tie divoke noci beriem tak ako prichadzaju. ale aby sa skôr pokúsili vyu i doj enie na to. e die a má zlú noc. e bude hore aj v noci zobudí sa a pri doj ení skrátka nezaspí. mozno mi niekto povie. akujem za ten predchádzajúci komentár k tomuto len.5kg. ze sa to stava a pokial to nie je pravidlom niet co riesit. ale ani to nie je ni patologické a rozhodne tu treba by pre die a aj v tomto stave. Petra hovorí: 12. no a? urcite to nebol pre mna dovod zacat s tym nieco robit a nebodaj ho odstavit od nocneho dojcenia. moj syn ma 14 mesiacov a uz neraz sme zazili noc. December 2010 o 15:26 Vierka. ked sa da. aj nám. haci ma 11. dakujem. dospelým sa to predsa ob as stane. December 2010 o 18:01 petra. a nocim ho doteraz v satke. ale to uz sa asi zasmejem :) Viera Cervena hovorí: 12. e je normálne aj to. to nie je problem. zúbky. e sa zobudí a je hodinu-dve hore. Ak je napr. ak sme príli rozru ení. A k vyplakavaniu sa ani nejdem vyjadrovat. ze odstavenie od nocneho dojcenia ma velke rizika. Odhliadnuc od vsetkych detailov. ide o nasilne odstavenie. December 2010 o 15:29 janka. Petra hovorí: 12. jednoducho nevidim v tom ziaden problem. úplne sa rozoberie a je nejakú dobu hore samozrejme. kedy bol 1-2 hodiny hore. e myslím.mami ky v tom. aby ani ony nevnímali tieto precitnutia ako zá a a boli sa schopné popri tom slu ne vyspa . aj moje deti su obcas v noci hore ked su chore. To by som neriskla. kazdemu musi byt jasne. ci idu zuby. i sa nesna ili vyplakaním die a dontúti prespa celú noc. die a choré alebo ho nie o bolí. metoda nemetoda. vedie k predcasnemu odstaveniu.

ktore neuvazene naucia spat dietatko hopsanim na fitlotpe. ze to moze dlho trvat. budete si to mozno vytykat. ze mamicke niekto povie. je to spravne pre nas. ktoru ja osobne posudit neviem. ze moje deti sa v nosici nevyspali. e sa tu v etci zhodujeme na tom. mozno by si povedali.-) to. ze je to ta spravna cesta. ale pozrite si niekedy forum na mk a tam zistite. vy problem nemate. cize ak si dieta v noci nepyta jest. jedna zvladne vstavat 10x za noc a ani si to nevsimne a jednej staci vstat 1x a ma to nasledky. nikto vas nemoze kritizovat. ktoré inak spia zdravo a v noci sú ich prebudenia len precitnutiami. ze keby ste videli. tak by sa produkcia mlieka logicky mala upravit podla poziadaviek dietata. (ale to som ja. alebo. ale pre danu mamicku urcite nie. ktory nie je problemom. jednak spali kratko a jednak sa po prebudeni chovali akoby vobec nespali. pretoze by dieta tento pre nu zlozvyk nenaucila.) co sa nosenia tyka je to vase rozhodnutie. a kojila by som este dalej. ktore je tazke je cisto vasa zalezitost. ako uspavat dieta. nikto ich neupozonril. ako ho odnaucit a niekedy to skutocne skocni metodou vyplakania. pri dvoch to zial nie je mozne. od 11. ci sa vyspi to uz je druha vec. ale ma 8 zubov a priznam sa. rozhodli by sa inak. na doj enie. lenze ked sa rozhodovali. co sa tyka nocneho kojenia pokial dieta spi a nepyta sa jest bude ho matka v noci budit. . ale to sme my. tak dopyt ovplyvnuje ponuku. lebo na toto sa necitim. u vas to moze byt inak. ktora by vobec nebola nutna. napr. e asté no né prebúdzanie detí. Myslím. hoci by ste tusili v com moze byt problem? a verim tomu. druhy od 4 mesiacov. aby neriskla. ci nosenim na rukach a neskor zrazu zistia. nepokojne a uplakane cele dni. u nas to tak bolo u oboch. takze ho predcasne odstavujem. len uz jej trebars nepovie. ak si znicite krize. ze takto uspavali do 3 rokov dietata. pre vas mozno banalita. ako to tu opísali napr. nehovorim. ze sa mozete dospat pri jednom som sa dospavala aj ja. a potom tato druha mamicka unavena a ubolena hlada pomoc na roznom fore. vam a synovi to vyhovuje.chcete naozaj povedat. naprosto suhlasim s touto vetou z vierinho komentara. tak. ze kopec mamiciek problem ma. mna hneva to. vyhovuje vam to. tak ako deti su rozne aj mamicky su rozne. mozno keby to vedeli. cize skutocne nikto neriesi problem. sú v poriadku. mesiaca som kojila uz len rano a vecer. ze vase dieta je nevyspate. tak skusim inu cestu. to je skvele takto uspavat dieta. ale ja uz nevladzem. je mi to neprijemne. pre kazdu je zataz ina. dostali sa do zacarovaneho kruhu a nevedia z neho von. u nas to pomohlo. ze sa odstavi? ide v tomto pripade skutocne o blaho dietata alebo o dobry pocit matky. . keby mamicka mala spravne informacie. ale je to len a len na vas. rozhodli ste sa. ze nosite dieta. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. viem. ze musi aj niekto iny. ale su mamicku. syn si urcite v satke pospi. hoci si pospali. ze este koji? ak si spravne pamatam vsetky clanky o kojeni. skratka prespali noc jeden od 6 tyzdnov. Petra a Zuzana. co zisitite az vekom.

matka ho rozmaznáva alebo e ho doj í zbyto ne. ak die a vyu íva v etky funkcie doj enia. za predpokladu. je to úplne v poriadku a netreba to vôbec nijako rie i . ktorých deti nemajú nijaký problém so spánkom. preto e musí die a u i samostatnosti aj v oblasti spánku. lánok primárne mal za cie venova sa mami kám. e ak sa budí a doj í pre uspatie. i rôznych neprirodzených zásahov do doj enia . tento lánok nemal za cie rie i patológiu. co sa tyka nocneho kojenia pokial dieta spi a nepyta sa jest bude ho matka v noci budit. za predpokladu. December 2010 o 18:03 trochu sa mi ten komentar zmotal.-) Viera Cervena hovorí: 13. preto e potom sa na to nikdy nenau í. co som chcela povedat . ze keby ste videli. alebo ho u musí necha vyplaka . i rôznych neprirodzených zásahov do doj enia stru ne povedané. e toto nie je dôsledok odpútania sa od matky. napriek tomu ich okolie presved í. katarína hovorí: 13. mám dôveru v schopnosti mami iek.jana hovorí: 12. aby doj ené die a prespalo noc bez precitnutia a bez doj enia. aby doj ené die a prespalo noc bez precitnutia a bez doj enia. preventívne odsávanie v noci i dokonca budenie die a a sú úplne zbyto né. nepokojne a uplakane cele dni. ktoré by pod a môjho názoru tie mali by schopné rozpozna . December 2010 o 08:07 ale to mi chcete naozaj povedat. hoci by ste tusili v com moze byt problem? Jani chcem ve mi po akova za túto vetu PRESNE toto je ono. ale dufam. e toto nie je dôsledok odpútania sa od matky. December 2010 o 11:49 nie je úplne be né. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. preto e die a u po ur itom veku doj enie v noci nepotrebuje. ktoré sú prirodzene pre doj enie ur ené a napriek tomu v noci nepotrebuje doj enie. i ich die a je nevyspaté a nepokojné alebo je to v poriadku. ze vase dieta je nevyspate. ze je jasne. ze sa odstavi? odpove na túto otázku som detailne rozpísala do komentáru pre Terezu v star ích komentároch nie je úplne be né. e 9-mesa né die a alebo ro né die a u musí prespa celú noc bez jediného precitnutia. aby neriskla.

tak to die a ahko dospí. je to nie len be né. o mnoho rodi ov. toto je tie normálne a nevolám to no né budenie sa. aby sme mu odmietli akúko vek po iadavku na doj enie. ktoré som u ila spánku. e je be né. aj môj malý máva noci. ka dý sa v noci budíme nieko kokrát. katarína hovorí: 13. ia . e sa v noci zobudí a je aj hodinu hore. ale normálne a zdravé. ak die a spí tak ako Terezino. Tak ako Janine dve deti. eby to v etko boli výnimky? Zrovna moje mami ky sú v etky výnimky? Ve v etky doj ia na po iadanie. Terezino die a nie je výnimkou. lebo sme precitli iba do akéhosi polospánku. Teda. i neprirodzene ho odpútavali od matky. ob as dokonca dve. najmä pri splne a pri nove mesiaca. nie je to ni zlé. tak ako moje. ktoré mnohí rodi ia pokladajú za prvé znaky únavy) a ich stopercentné re pektovanie. najmä ak je spln. ale toto predsa nemô e nabúra celkový rytmus spánku. December 2010 o 12:00 Och. ale na druhý de ráno si ni nepamätáme. aby sme zase nesloví karili: ak sa to stane raz za as. ob as sa trebárs pri tom aj posadíme.Nedáte si poveda . e te doplním. kým sa mu podarí znova zaspa . Len aby ste ma zase nechytali za sloví ka. mnohé z nich spia spolu so svojimi de mi a nikdy nenechali svoje die a vyplaka sa! Nu ale pod a vás toto nie je be né ja vám vravím. nevie odhadnú . ktoré neboli ani vyplakané. lebo nechcem hovori ja o koze a vy o voze. To isté ahu ké precitnutia to je v spánku prirodzené. Kým to nie je asto. Ve Jana potvrdzuje to isté u oboch svojich detí. e sa zrazu samo prestane v noci budi normálne do 9 mesiaca bez toho. ak die a spí v súlade so svojím rytmom odmali ka. . ani im nebolo upreté nijaké doj enie. ak spí v súlade s vlastným biorytmom. tie . Toto mi preká a na va om lánku a radách! Práve e. Stáva sa to aj mne. nebola na nich skú aná nijaká iná metóda ako len sledovanie prvotných náznakov únavy (nie znakov pokro ilej únavy ako trenie si o í a mrn anie. kým to zostáva výnimkou. V etky deti sa samé prestali budi do 9 mesiaca ak ich rodi ia SPRÁVNE sledovali a re pektovali ich spánkové rytmy a to stále hovorím o doj ených de och. a moje mami ky.

ze je normalne. ale mô em vám ho zisti . Najprv reagujete na Vierkine slova. ja tvrdím. December 2010 o 13:18 Katarina. o hovorí lánok. tak to je nie len be né. Lebo tento lánok nerozli uje vôbec vek die a a. V nasledujucom komentari upresnite. e nie je pravda. Myslím. e ak má dobrý spánkový re im. e to be né je. e spí rovnako. kedy sa definitívne detský mozog vyvinie do takého tádia. ale aj slová budenie sa a to je u iný pojem a je to nesmierne zavádzajúce. najmä len s ve mi slabým precitnutím 2-3x za noc a ve mi be ne aj bez doj enia ak má die a dobrý re im spánku.o mô e by pravda pre ve mi malé miminká. Ale ved Vierka pise o tom istom nejde o to. December 2010 o 15:09 Janka: nedá sa mi reagova priamo na Vá príspevok. Preto som citovala práve tú as Vierinho komentára. ja . krat í spánok. dieta sa len zlahka prebudi a v takom rannom veku ma problem upadnut naspat do hlbokeho spanku. ktoré zostáva a je výnimkou. nie je to be né. Die a má rovnaký spánok ako dospelý lovek u po nieko kých mesiacoch ivota. nerozumiem celkom Vasim dvom poslednym komentarom. teraz si presne nespomeniem cca vek. ale nie pre ro né deti!!! lánok nepou íva len slová precitnutie. ze je normalne sa zlahka prebudit. prepá te. tak aspo takto: Vierka vyhlasuje. e je to od 4 mesiacov do pol roka. len to takeho polospanku. e die a v porovnaní s dospelým spí proste zle (spomína sa tam povrchnej í. ak sa doj ené deti. Takze co ste vlastne chceli povedat? Proti comu sa tak ohradzujete? katarína hovorí: 13. tak mu matka pomoze dojcenim. ktoré dobre spia (ako Terezino) ozna ia za výnimky a nie ve mi be nú vec. lánok hovorí. e ak sa die a nebudí vôbec. e die a má celkom iný spánok ako dospelý. ako dospelý. ked dieta v noci precita a ziada si dojcenie.No ja stále hovorím o no nom budení! Nie o no nom precitaní. Nesmierne zavádzajúce je aj to. a ani nie o príle itostnom no nom zobudení. bez precitnutia a bez doj enia tvrdím. A e te: ona vraví nie je be né . ale normálne a zdravé. Janka hovorí: 13. a pokracovat dalej. akoze s tym nesuhlasite a razne proti tomu protestujete. ze sa dieta chce hrat. astej ie budenie).

mrnci pre nic za nic (nie place) a je nervozne. ak je vsetko ok. December 2010 o 18:45 . ze sa moze potom stat. co sa snazi katartina povedat. a kedze vsade sa pise. nie som sice katarina. ze sa dieta z nejakeho dovodu nebude budit. ze dieta si zameni den s nocou. ked budeme brat ako normu nekojene deti tak potom ani precitanie zo spanku nebude povazovane za normalne. ze vsetci su nevyspati. ked ono skor nechce. ze je normalne. pripadne je aj dlhsie hore. ak mamicka vystihne spravny moment ulozenia dietata do postielky ci do velkej postele k sebe (na tom nezalezi). tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. ze dnes delime deti na kojene a nekojene (nielen pri spanku) ale deti by mali byt stale rovnake. tak dieta je prestimulovane a naozaj nechce . aku maju potravu. ze deti chodia spat neuveritelne neskoro a mamicky sa obhajuju tym. niekde sa stala chyba. ale ak je dieta unavene. v tom lepsom pripade si to cez den dieta aj mamicka dospia toto nesie riziko. potom sa v noci budi. katarína hovorí: 13. v tom horsom. pretoze ak budeme brat ako normu kojene deti potom bude problemom to. v tomto priade si myslim. ze ved nocne budenie je u deti normalne . problem je podla mna v tom. ale myslim. sa to zacykluje a cela rodina tym trpi a je to len preto. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. ked citam rozne fora tak si vsimam. a tiez sa pravdepodobne nezhodne s vierou v tom. a takto to ide stale dokola. ze sa nemylim) a katarina z pohladu niekoho. na co poukazuje katarina. ono chce. ze ak niekto povie. bez ohaldu na to. ze kojene dieta dokaze prespat noc podla viery to nie je prirodzene. ale ze to bude skor vynimka ako pravidlo. nehovorime. pretoze to je normalne . kto sa uz dlhsie zaobera detskym spankom. moze sa stat. ze som to spravne pochopila :-) ide v podstate o to. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. ze rozumiem. podla katariny a v tomto s nou suhlasim je to prirodzene aj pre kojene dieta. ze mamicka. kazdy to vnima zo svojho pohladu viera z pohladu laktacnej poradkyne (dufam. nervozne.jana hovorí: 13. ze meritkom by mala byt kvalita spanku jednotliveho dietata a celkove posobenie dietata pocas dna. ak sa dieta v noci casto budi. niet co riesit. neskor zlostne az agresivne. len mamicka si to nevsimne a zmeska tu spravnu chvilu a potom ked ho chce dat spat. December 2010 o 15:27 janka. vela krat. teda dufam. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive.

pí e Katka presne. práve vtedy sa úplne rozoberie a za ne plaka . ob as sa trebárs pri tom aj posadíme. tak je tam sú asne aj presne popísané. s ktorými rie ime tieto problémy. e myslím skuto ne len precitnutie. aby sa dovolalo pomoci). iestej preto e medzi asom sa die a pár krát ahu ko precitne a potrebuje znova pomoc s uspatím (a v tomto sa skuto ne die a lí i v spánku od dospelého dospelý sa vie uspa sám. Viera Cervena hovorí: 14. tak. ze keby ste videli. e sa úplne rozoberie a treba sa s ním napr. V oblasti no ného spánku celá táto diskusia vznikla najmä preto. najskôr napí ete: ale to mi chcete naozaj povedat. ve aj ako poradky e pri doj ení sa sna íme mami kám pri osobnej náv teve pomôc aj v tejto oblasti a apelujeme na to. teda nemyslím to. e noc neprebieha tak. v akom ho chápete Vy.12. ukazujeme mami kám. December 2010 o 10:08 Janka. ak po precitnutí potrebuje pomoc dospelého a ak mu tento nepomô e.27 niet o doda . Ja som do tohto lánku preto pou ila takéto termíny. Katka. najjednoduch ie ide doj ené die a uspa v noci doj ením. e toto je normálne. iadna patológia. to íme sa stále okolo toho istého. normálne ahu ké precitnutia. akujem v prvom rade za to. Je to v ak presne naopak to. be ne ka dú noc dve hodiny hore. pre die a je ale prirodzené. ja VIEM. be ne ozna ujú ako budenie alebo povedia die a má 8 mesiacov a neprespí celú noc pri om myslia. aby sa die a v noci asto budilo s tým. v noci hra a zase po ase spa . ako rozpozna . o pí e Katarína: ahu ké precitnutia to je v spánku prirodzené. ako ho tu zadefinovala Katka a k tomu dodala. V etky tri sa zhodujeme na tom. e tu tvrdím. toto presne je obsahom tohto lánku. o 15. aby bábätká boli dobre vyspaté cez de aj v noci. Vystihla si to úplne presne. pri om ale ak si ho poriadne pre ítate. . e Va e príspevky ponúkajú kon truktívnu a udskú kritiku. bez arogantnej prezentácie svojho postoja. e sa die a úplne rozoberie a je napr. Janka. ak mô em. e teraz si u kone ne rozumieme tento lánok naozaj nehovorí o no nom budení v takom zmysle. o v tom lánku vôbec nie je a dúfam. e o ve er o siedmej die a zaspí a nevedia o om a ráno do napr. e dôle ité je. e je normálne. e pí ete stále o nie om. e si nerozumieme terminologicky a Katka po pre ítaní môjho lánku nadobudla dojem. Tieto precitnutia v ak mami ky. e bábätko za ína by unavené. takto mô eme normálne diskutova tak e. a ani nie o príle itostnom no nom zobudení. lebo sme precitli iba do akéhosi polospánku.Sná len K Janinmu poslednému komentáru z 13. toto je tie normálne a nevolám to no né budenie sa. tak e mami ky hovoria budí sa na doj enie . akujem. No ja stále hovorím o no nom budení! Nie o no nom precitaní. e die a by malo zaspa pri prvých miernych príznakoch únavy. ka dý sa v noci budíme nieko kokrát. ktoré zostáva a je výnimkou. e zdravý spánok je dôle itý. ale na druhý de ráno si ni nepamätáme. akujem a klobúk dolu.

e je to nesprávne. A toto nie je ojedinelé takéto mami ky sa na m a a mnohé al ie na e poradkyne be ne . ktoré o tom hovoria. tak ako napr. ktorý som tu nedávno písala. Ako sa tieto dva názory dajú sk bi ? Navy e napí em to pre istotu znova lánok jasne hovorí o precitaní. v noci u by si ho koji nemala. e to nie je be né. Navy e ja som nepovedala. umrn ané jediný problém bol. skuto ne nemô em za to. nemô em za to.ze vase dieta je nevyspate. kazí mu zuby. je to v jeho závere úplne jasne definované. ak sa dieta v noci casto budi. napr. neznamená. pri om v etky ich deti spali normálnym zdravým spôsobom. e pri konzultácii s okolím dostanú jednozna nú odpove toto nie je normálne. e sa v noci doj ili a to nieko kokrát za noc ka dá táto mami ka sa na m a obrátila s tým. rie ila som v jednom mesiaci 5 takýchto mami iek sú asne. Na ka dú z nás sa obracajú mami ky s inými otázkami a okruhmi problémov. dobre priberá a prospieva. ktorá si pre íta tento lánok. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. e to. by nemala ma pocit. nepokojne a uplakane cele dni. To. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. ke mu nedá prsník Ke som písala tento lánok. e hovorím. musí ho necha vyplaka . hoci sa to Kataríne nepá i. a kedze vsade sa pise. ja hovorím. i ako si to tu my pracovne nazveme. Katka rie i spánok. e aj toto je v poriadku a normálne. nie je prirodzené. Ak ten pocit mami ka získa. nenormálne a e s tým treba nie o robi . doj ením. ktoré tieto precitnutia takmer ka dé jedno potrebujú rie i s pomocou rodi a. ke sa v noci precitne a za ne plaka . nervozne. 6x. aby jediný raz potrebovalo pomoc rodi a s uspatím. e ho v noci kojí . aby doj ené die a prespalo skuto ne celú noc bez toho. Prirodzená akcelerácia vývoja mozgu. ja rie im problémy mami iek súvisiace s doj ením a mami ky sa na m a obracajú asto. ktorá sa za ína cca. ktoré je inak zdravé. ve má pol roka. kazí mu trávenie. e je normálne. ktorá tu písala a skúste prosím poriadne pre íta moju odpove hovorím jej. Ale sú deti. ke ich bábätko má viac ako 6 mesiacov s tým. cez de veselé. napr. spokojné. ze ved nocne budenie je u deti normalne . pretoze to je normalne . po 9. i skuto ne no né doj enie u jej die a nepotrebuje a i ho má necha vyplaka . pre ítajte si komentár pre Katarínu. ze mamicka. mami ka. Terezino die a. u musí vydr a v noci bez jedla. sa skrátka po tom iestom mesiaci za ne v noci astej ie ahu ko precita a potrebuje sa miesto napr. ne odi iel spací vlá ik . e to nie je be né. Niektoré deti tieto precitnutia prejdú s tým. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. die a si zvyklo. e si lánok nepre íta poriadne. e to nie je prirodzené a e s tým má nie o robi ?! Niektoré deti niektoré precitnutia prejdú tie samé. dvoch doj ení v noci zrazu doj i napr. tak ako to napr. teraz tebou manipuluje. ak si to niekto vysvetlí presne naopak. mesiaci ivota spôsobuje. moze sa stat. presne som tam kopírovala vety. ako to chápe a definuje Katarína). prípad Terezy. e sa pomrvia. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. e mi popí u svoj denný a no ný re im a die a. deti cez de neboli unavené. mo no nie o zamrnkajú ale spia alej toto je napr. Tieto mami ky sa na m a obracajú preto. treba aby sa u kone ne nau ilo spa celú noc bez jediného prebudenia ( ahu kého precitnutia ). ze je normalne. hoci by ste tusili v com moze byt problem? Ale potom lánku vy ítate toto: ide v podstate o to. pí e v star ích komentároch Zuzana i Petra a Vy samé ste napísali (a zhodujete sa v tom so mnou). ze ak niekto povie. matky sa sna ili ich uspáva e te pred tým. sa doj ia 1-2x za noc. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. neskor zlostne az agresivne. ale iné precitnutia potrebujú rie i s pomocou rodi a. e die a sa v noci mô e a asto sa aj naozaj astej ie precitá (a zase hovorím o precitnutiach!). aby sa die a v noci úplne zobudilo (tak. treba s tým nie o robi .

ako je pri om be né. Nemal by teda falo ne ubezpe i mami ky. e falo ne ubezpe ím matky detí. rie i mnoho mami iek.citujem: ide v podstate o to. zobudia sa. ak sa dieta v noci casto budi. kde problemy riesia mamicky. A tým sa myslí skuto ne prespa ve er ulo i die a a do rána o om nevedie ni . o napísala ona sama toto by si matka mala v imnú . komentare katariny a ostatnych mamiciek. o je normálny re im jej die a a a vie odpozorova . ktorých deti majú problémy so spánkom a ktorých deti sú celodenne umrn ané. ktoré sa samé. Najmä ak tie rie enia priná ajú so sebou záva né riziká. alebo tým. e je toto pritom úplne normálne. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. i s tým. chodia spáva . ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. asto sa doj ili. kym ta posledna odpoved bola snaha objasnit o co ide katarine v jej komentaroch a preco s vami nesuhlasi. nevedia znova zaspa a sú chronicky predrá dené a unavené. Toto je tie problém a treba sa vyjadri aj k nemu. spontánne. ze ved nocne budenie je u deti normalne . a skutocne az okrem jednej vety rozpravate stale sa o . sú hore. Preto dilemu. ale pri de och. ja som konkretne vas clanok citala viac nez jeden krat. e sa týka no ného precitnutia. ne je be né vie. sú jasne zdokumentované a tie ich netreba podce ova . myslim. este raz som si ho precitala pred touto odpovedou. tak je sa sná zhodneme aj na tom. jana hovorí: 14. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. ze ak niekto povie. pretoze to je normalne . taktiez vsetky vase odpovede. o v skuto nosti rie i netreba. ktorá celodenne je so svojim die a om. vie asto pod a prejavov únavy u de dopredu poveda . December 2010 o 11:41 Viera. ktore im povedia. spia potom nepokojne. lebo bolo stále za nie o uplakané a prípadne spalo viac. alebo ho uspala napr. ktore maju skutocny problem. a ke ich únava úplne zlo í. Ak sme sa v etky tri zhodli. ta prva bola konkretna otazka pre petru. Navy e plne súhlasím s Jankou v tom. ktoré to doj enie chcú a potreb ujú). ze im deti z toho vyrastu. na doj enie neprecitnú.obracajú. preto e bolo umrn ané a nespokojné. Povedomie v spolo nosti je také. ktoré priná a rie enie ahu kého no ného precitania tým. ktoré majú spánkový problém. e ho necháme vyplaka . len sa to cele zhorsi. a kedze vsade sa pise. to iste sa deje aj na forach. ze nemusia nic riesit. e lánok o ni om takom nehovorí. 6x a má u rok. ze je normalne. e je v etko v poriadku znova zdôraz ujem. ze ved nocne budenie (nie precitanie) je normalne. e na druhý de jej die a bude napr. tieto moje myslienky si neodporuju. Ale riziká. e nehovorí o úplnom zobudení. e die a odu íme od doj enia v noci (ak ho potrebuje nie pri de och ako napísala Tereza. ale su ucicikane mamickami. e sa die a v noci doj í napr. e naozaj je rizikové rie i ni o normálne a prirodzené. kym som sa do diskusie pustila. lánok jasne definuje. choré. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. ze mamicka. o hodinu skôr. e nie o nie je v poriadku! Janka tu argumentuje rizikami. neskor zlostne az agresivne. ze ste ma trocha nepochopili. nervozne. e die a by malo od ur itého asu prespa celú noc. matka. ale deti im z toho nevyrastu. pretoze sa o tom niekde docitali. moze sa stat.

ktore maju skutocny problem. e osobne som mala pocit. ze ved nocne budenie (nie precitanie) je normalne ak môj lánok jasne definuje. mami ka ho hne prilo í k prsníku a obaja spolu zaspávajú. ze sa vsetci tocime okolo toho isteho a ide nam o to iste o kvalitny detsky spanok. kde sa zmienujete o precitnuti je tato veta: Pri spolo nom spaní matka citlivo vníma spánkové cykly svojho die a a a pokia nie je pod vplyvom omamných látok. naj ah ie doj ením. je vhodné. A aby to bolo jasné u pri ítaní lánku. nerada sa taham o slovicka. ako som to zamý ala. v ktorej by sa potom vlastne dopatral. v etky sme sa nakoniec pochopili a ide nám o ten istý cie . ktorý sa ozna uje ako no ná harmónia to znamená. i doplní. jedine. ktorá to detailne vysvetlí. December 2010 o 14:46 . pretoze nie kazdy ma chut citat zaroven s clankom tuto siahodlhu diskusiu. tak e to nemá zmysel alej rozobera . December 2010 o 11:53 Jani. ako ho tu definovala Katka. tak sa skuto ne necítim by vinná za to. OK. s Katkou nezhodneme. e sa budí chví u pred tým. je to fakt o sloví kach. Myslím. ke e ide o lánok ur ený pre mami ky. tak. ktorú mami ky samotné pou ívajú pri popisovaní tejto problematiky. ne sa zobudí die a. spí s die a om v stave. e si to niektorá mami ka vysvetlí zle.nocnom budeni co podla mna je to. i extrémne unavená. ale su ucicikane mamickami. ze myslite precitnutie a nie budenie sa. Ka dopádne. ako je to presne a jasne v samotnej jeho asti vysvetlené e hovorí o no nom budení týlom. hovorím v lánku o budení. bábätko sa za ne precita . hoci v prostriedkoch. len to kazda piseme inak a zjavne nie vzdy zrozumitelne. tak. nie je pre m a problém poprosi Katku. Viera Cervena hovorí: 14. e hovorím o precitaní. e je to v lánku nejasne a nezrozumite ne definované a e to naopak vä ina matiek pochopí nesprávne. ktore su kamenom urazu medzi vami a katarinou. potvrdili. Áno. e lánok pochopili tak. jana hovorí: 14. kde problemy riesia mamicky. na forach. na co sa snazi katarina poukazat ako na zavadzajuce a co moze sposobit vyssie citovane problemy. aby tam doplnila nejakú vetu. ale myslim si. autorku tohto blogu. preto s vami suhlasim. ktore im povedia. ale preto. ze v tomto pripade su to prave slovicka. ale aj na iných fórach. v jednej asti lánku detailne popisujem. ako ho dosiahnu sa. ako mal by pochopený tak. mo no skúste napísa . e reakcie mnohých mami iek aj v tejto samotnej diskusii. e pou íva terminológiu. Ve aj mne ide o to. aby sa lánok chápal správne. pod a m a je z toho zrejmé. o pod tým budením myslím. e sa die a precitne a znova sa uspí. e myslím precitnutie. o by ste si tam predstavovali a ja to tam dám. ak máte pocit.

aby to bolo fakt úplne zrejmé a nedo lo k zbyto ným omylom. ak nejaka mamicka zle pochopi vas clanok. to nebolo mojim umyslom. to. skratka. ze to je z mojej strany vsetko. presne tak ako ste to neskor pisali v komentaroch. aby sme sa MY matky sebecké dobre vyspali. nesna íme sa o zdravý spánok. ke nedá die a u okoládu na ve eru ve kvôli tomu pla e! Sebecká matka. jasna definicia co si pod pojmom nocneho budenia myslite. 2. e nebola sebecká. inak prepacte ak ste nadobudli dojem. prajem vam pekny advent a cas straveny s rodinou. ze dieta stravi v noci 1 ci 2 hodiny hranim. Viera Cervena hovorí: 14. ale preto.Viera. pokial k tomu nedoslo umelo. o je pre jej die a dobré a o kodí). co podla mna v clanku chyba aby nedoslo k nejasnostiam. ale skusim napisat. e je zdravý! To je ako keby niekto obvinil matku. 1. Takéto absurdné sú va e úvahy o tom. December 2010 o 16:00 Skvelé. co ste napisali tereze. Janka. ze aj kojene dieta moze prespat noc bez kojenia a ze je to v poriadku.ze ide o precitanie zo spanku a nie o to. myslim. je skutocne len na vas. ze nie je nocne budenie ako nocne budenie. ze ho mamicky chapu rozne vidite aj na tejto siahodlhej diskusii. pokúsim sa toto v lánku upresni . e je sebecká. tak stále tvrdím. dali ste mi nelakhu ulohu. ze sa snazim vo vas vzbudit pocit viny. ci to doplnite alebo nie. iste ju chce zjes sama (a keby ju aj zjedla. je to vas clanok. December 2010 o 23:12 Inak.aspon ako poznamka na okraj by nebolo na skodu uviest to. akujem za pomoc a prajem pekný advent aj Vám a rodinke :) Katarína hovorí: 11. . len vie.

nervóznej ie ). regulova v etky telesné innosti. Nepí em vám tu nijaké novinky. sta ia. urobte si výskum vo vlastnom okolí. ke je telo ly iara po celom dni unavené a preto ove a náchylnej ie k úrazom.nie je ochotná ku nemu vstáva (nie spáva ) znak. Mami ky. na schopnosti sústredi sa. ste podrá denej ie. prejavuje sa to (u detí aj u rodi ov) na celkovej nálade (iste viete. aby vám nebolo mrzuté a umrn ané a ak nebodaj má k tomu e te o ividné problémy so zaspávaním. Telo mô e i len na hamburgeroch. ktorý je v súlade s prirodzeným rytmom die a a. Jana má úplnú pravdu. povedané laicky. vníma podnety. a i bude zdravé. Robila som v horskej slu be a aj tam bolo najviac úrazov na konci d a. Zdravý spánok je pre detský organizmus rovnako potrebný a dôle itý ako zdravá strava asi vä ina z vás netu í. Ak neveríte. Tak e ja nevidím opodstatnenie v tvrdení. e len za dostato ného prísunu kvalitného. ale i bude aj zdravo a správne fungova . e ke sa nevyspíte. i vo ve erných hodinách bolo treba ho neustále stimulova . lebo matka sa chce vyspa a nie je ochotná ku nemu spáva . va im de om kodí rovnako ako nekvalitná strava. Mozog mô e i aj na nekvalitnom spánku. u i sa. December 2010 o 21:44 .. to je tie otázne. December 2010 o 23:15 V poslednom odstavci sa opravujem: . ako by mal. aby na om bolo bada znaky nejakej únavy. po ktorom sa die a budí oddýchnuté a vydr í také a do al ieho spánku. dokonca aj na celkovej imunite. e navyka die a zdravým spánkovým návykom je sebecké. Unavené deti sú preukázate ne náchylnej ie ku v etkým be ným chorobám a s únavou rapídne vzrastá aj úrazovos . myslím. aby nemrn alo a vydr alo e te nejako dokým pôjde spa . ale i bude aj správne fungova . Katarína hovorí: 11. bez toho. jeho spánok nie je dostato ne kvalitný a jeho mozog nedostáva ancu pracova tak. u je neskoro Silvi Blahovská hovorí: 22. e treba ís spa . Zdravý a kvalitný spánok je jedine taký. Ak tento spánok absentuje. jedine taký. alebo je roztrie tený i povrchný a nekvalitný. aby sme sa MY matky vyspali! Aj ke . Spánok je potravou pre mozog. uvedomte si. povrchný a roztrie tený spánok. e musíme by oddýchnutí v etci a jej argumenty. ktorý nie je v súlade s vlastným rytmom organizmu. to je otázne. ktorá býva oslabená následkom nedostatku kvalitného spánku. ak otvoríte o i. Ak musíte v emo ne po as d a (a najmä ve er) zabáva a stimulova svoje die a. e nekvalitný. zdravého spánku (plus dostatok kyslíka) je mozog schopný správne pracova a rozvíja sa. tak ako vitamíny a bielkoviny sú potravou pre telo. Mozog rastie a naplno pracuje po as spánku. budete to vidie v okolí aj vy.e deti majú zdravo spa len pre to.

krásne napísané :-) Silvi Blahovská hovorí: 22. December 2010 o 21:45 pre Petru: krásne napísané :-) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful