Neprespí celú noc

o teraz?

22. Október 2010 od vieracervena Komentáre (159) U prespí celú noc? pýtajú sa asto mami ky jedna druhej pri rozhovoroch na detských ihriskách. Ak ide o malého novorodenca, asté no né budenie sa toleruje, novorodenec má predsa malý alúdok a potrebuje sa doj i (k mi ) ka dé 3 hodiny. Av ak ím je bábätko star ie, tým menej sa toleruje a chápe jeho potreba no ného doj enia, najmä, ak je príli asté. Pritom pri tolerancii astosti no ných prebudení ako model obvykle slú i die a, ktoré nie je doj ené. To spôsobuje aj mylnú predstavu, e po cca pol roku sa u v noci die a doj i nepotrebuje ve po pol roku by u malo vydr a celú noc bez jedla. Nepochopenie toho, o v etko doj enie bábätku poskytuje, redukovanie doj enia na prostriedok pre zasýtenie die a a spôsobuje, e sa vä inou v spolo nosti netoleruje, ak vä ie bábätko potrebuje doj enie aj v noci. Nepochopenie odli nosti spánkových cyklov bábätka a dospelého loveka spôsobuje, e si myslíme, e ani pre bábätko sam otné nie je dobré sa asto v noci budi , dokonca aj v radoch niektorých odborníkov sa asté no né budenie pova uje za spánkovú poruchu. V hor om prípade sa pova uje a za rozmaznanos .

Preto mnohí udia, ktorí sa za astým no ným budením vidia ako vinníka doj enie, odporú ajú mami ke bábätka, ktoré sa napr. v 9. mesiaci budí ka dú hodinu po celú noc, aby ho v noci prestala doj i , nech ho v noci uspáva man el, prípadne babi ka, bábätko sa tak nau í v noci fungova bez doj enia a bude sa menej asto budi . udia, ktorí za astým no ným doj ením vidia rozmaznanos , zasa asto odporú ajú metódu vyplakania bábätka.

Oba tieto prístupy v ak nemajú podporu v sú asných vedeckých poznatkoch a mô u ma záva né dôsledky pre zdravie die a a z dlhodobého h adiska, preto je dôle ité zvá i ich pou itie. V prvom rade moderné poznatky z neurobiológie jednozna ne vyvrátili mo nos , e by bábätko bolo schopné manipulova spôsobom, e si premyslí, e ak sa v noci zobudí, budú ho uspáva a ke bude plaka , donúti svojho opatrovate a ho doj ením, i hojdaním, alebo iným spôsobom uspáva . V mozgu bábätka nie je funk ný tzv. glutamátový systém v elových lalokoch mozgu, o prakticky znamená, e bábätká nie sú schopné myslie tak, ako dospelí, nieto e te manipulova rodi mi. Ak sa do adujú starostlivosti rodi ov, robia tak preto, e to naozaj potrebujú. Tento poznatok mo no aplikova univerzálne bábätko, ktoré pla e, mô eme smelo rozmaznáva nosením na rukách i v nosi i, astým doj ením, hojdaním, i uspávaním, preto e sa skrátka rozmazna nedá. elové laloky za ínajú fungova a po 12. mesiaci ivota die a a a aj vtedy e te nefungujú rovnako, ako pri dospelom loveku. Tým, e budeme po úva a odpoveda na potreby svojho die a a ho nerozmaznávame, ale dávate mu najavo, e jeho potreby sú pre nás dôle ité.

Rie enie astého no ného budenia odstavením bábätka od no ného doj enia zni uje tvorbu mlieka a ru í jednu z hlavných funkcií doj enia, ktorou je práve uspávanie. Koniec no ného doj enia preto asto býva koncom doj enia ako takého, o priná a riziká pred asného odstavenia pre zdravie die a a aj matky. Mami ky, ktoré tento problém rie ia na internetových diskusiách navy e uvádzajú, e asto toto rie enie nepomô e zní i astos no ných prebudení. Die a sa teda u nedoj í, ale budí sa

rovnako asto a matka musí miesto jednoduchého ponúknutia prsníka, namáhavo uspáva die a. Vysvetli to mo no aj tým, e doj enie nie je len príjem mlieka, star ie bábätko mo no vydr í celú noc bez jedla, nevydr í v ak bez doj enia. Doj enie reguluje jeho telesné funkcie, zmier uje pre ívanie bolesti (preto sa deti chcú astej ie doj i ak im rastú zúbky, i sú choré), uspáva a nesmieme zabúda na to, e doj enie je nástrojom, ktorým sa die a pripútava k matke. Ak teda die atko vy aduje asté doj enie, svojim spôsobom sa vlastne do aduje astého a intenzívneho kontaktu s mami kou. Rie enie astého no ného doj enia odstavením teda v podstate pretrháva spojenie medzi matkou a die a om. Preto aj ak necháme die a v noci man elovi, i babi ke, bábätko síce nepla e samo, ale ako si vysvet uje, o sa stalo s mami kou, ktorá zrazu v noci nie je tam, kde býva, je otázne. Z h adiska neurobiológie sa pri dlhotrvajúcom pla i nenávratne menia systémy odpovede tela a mozgu na stres a nastavujú sa na prive kú citlivos . Navy e sa aktivujú obvody bolesti, bábätko dlhotrvajúci pla fyzicky bolí, je mu, ako by sa skuto ne fyzicky zranilo. Die a sa doká e po ur itom ase prispôsobi svoj protest vzdá a nau í sa vysta i si samo. Stane sa tak v ak násilne a v období, kedy e te die a svoju matku intenzívne potrebuje. A potreba, ktorá nie je naplnená, v skuto nosti nikdy neodoznie.

A o metóda kontrolovaného pla u? Ve mi asto sa odporú a s odôvodnením, e je lep ie necha 2 -3 noci die a vyplaka a potom u bude spokojne spa a nebude sa v noci budi a budú aj bábätko aj mami ka cez de odpo inutí. Pre die a je pod a tejto teórie lep ie odtrpie si pár preplakaných nocí, na ktoré za chví u zabudne, ako trávi dni s matkou, ktorá je permanentne nevyspatá a podrá dená. Tieto argumenty skuto ne znejú ve mi logicky, v dy ma v ak mrzí, e udia, ktorí ich odporú ajú, si nepre tudujú, o táto metóda skuto ne obná a. Najskôr die a o ividne dáva najavo, e potrebuje prítomnos rodi a. Pla e, ale na jeho pla nikto neodpovedá, prípadne, aj ak niekto príde, neberie ho na ruky, nepomô e mu zvládnu stresovú reakciu, ktorá je odpove ou na túto situáciu. Výsledkom tejto stresovej reakcie je nepravidelné dýchanie a tep srdie ka a vysoká hladina stresového hormónu kortizolu, ktorý priamo zni uje imunitu bábätka. ím dlh ie die a pla e, tým vy ie hladiny kortizolu má. To v etko by sa v ak dalo zvládnu , ak by i lo skuto ne len o pár dní. Po pár nociach die a svoj boj vzdá a nau í sa, e pomoc nepríde, preto, ke ho polo ia samé do postie ky, neprotestuje, nepla e a po ase zaspí. Navonok sa zdá pokojné, vyzerá to, e metóda zabrala. Realita je v ak taká, e túdie dokazujú, e aj v ase, ke u vonkaj ie prejavy stresu (pla a protest) ustali, hladina kortizolu bola stále vysoká a dokonca e te vä mi stúpla. Die a je teda v skuto nosti dlhodobo opakovane vystavené pre ívaniu úzkosti z odlú enia a výsledkom mô e by mimoriadna citlivos na stres. Táto metóda je teda výhrou z krátkodobého h adiska, ale dôsledky tohto nácviku samostatného spánku die a a jeho okolie ponesie celý svoj ivot.

Ako teda vyrie i asté no né budenie tak, aby bol vlk sýty aj ovca celá? :) V prvom rade je dobré pochopi a prija , e udské mlá a nie je nastavené na samostatné zaspávanie, mnoho mesiacov po narodení je závislé na rodi ovi, ktorý mu pomô e (doj ením, hojdaním, spievaním, alebo nejakým rituálom na zaspávanie) dosta sa do príjemného stavu driemania, v ktorom sa mu zní ia hladiny stresových hormónov a prevládnu chemikálie navodzujúce stav pohody oxytocín a opiody. Uspa bábätko a umo ni mu dobre sa vyspa je preto jednou z najvä ích výziev rodi ovstva. Tým, e bábätku pomáhame navodi pred spánkom tento stav, mu budujeme zdravé spánkové návyky pre dospelos , deti, ku ktorým sa pristupuje takto citlivo, málokedy mávajú v neskor om detskom veku

e spí inak ako dospelý. e sa budí chví u pred tým. matka pri om podvedome reaguje na die a. chví u po tom. e matka je nablízku Ka dopádne je to stav. je zásadný matka. o je pre jej organizmus ve mi náro né. mu rýchlej ie bije srdie ko. die a spí viac v ahkej spánkovej fáze a mnohé deti pri prechode z hlbokého spánku do ahkého potrebujú pomoc rodi a. sa znova musí zobudi na pla die a a a celý koloto sa opakuje. matka ho opatrne prelo í naspä do postie ky (v prípade. pri ktorej nemusí nijako die a pridr iava i podopiera . Pri spolo nom spaní matka citlivo vníma spánkové cykly svojho die a a a pokia nie je pod vplyvom omamných látok. Popredný odborník na detský spánok. rýchlej ie dýcha. i má iný pomer hlavy k telu. e sa to nepodarí a die a sa zobudí. aby ho len prilo ila a spala alej. Pre jednoduch ie no né doj enie je v ak potrebné. Prí iny mô u by rôzne intenzívny vývoj mozgu. . ktorý sa ozna uje ako no ná harmónia to znamená. vníma jeho telesné funkcie. aby sme sa museli utieka k násilným rie eniam. v skuto nosti ponúka mo nos . aby matka spala v tesnej blízkosti die atka a aby pre doj enie na la polohu. o matka kone ne zaspí. mesiaca a potom sa postupne pomaly zlep uje. ako toto náro né obdobie zvládnu lep ie a bez toho. i u v spolo nej posteli alebo s postie kou so spustenou bo nicou. un avená a potrebuje svoju situáciu zmeni .no né mory. mo no aj hodina. Rozdiel medzi takýmto zobudením a zobudením sa na pla bábätka spiaceho v postie ke. ktorý vidíme pri vä ine detí. aby znova zaspala. i extrémne unavená. Druhý polrok ivota bábätka je preto pre mnohé mami ky v tomto smere ve mi náro ný po celodennej starostlivosti o die atko si potrebujú oddýchnu . Je ve mi dôle ité si uvedomi aj to. e spôsobuje toto asté no né budenie. ne sa zobudí die a. úplne sa precitla a potrebuje nejakú dobu. aby znova pre li do hlbokej spánkovej fázy. skrátka. mesiaci spánok oraz viac preru ovaný. v noci sa budia oraz astej ie. Uspávanie alebo doj enie trvá dlho. Ak sa bábätko budí asto. Od jej prebudenia uplynula pol hodina. Mami ka doj eného die a a má toti jednu ve kú výhodu vä ine detí sta í prilo i ich k prsníku a monotónny pohyb pri satí prsníka spolu s intenzívnym fyzickým kontaktom. najmä. ako pomo ovanie. rovnako ako sa nedá s dospelým porovnáva v iných oblastiach napr. Doj enie navy e uspáva aj matku. musí ho znova uspáva ) a odchádza do svojej postele. Doj enie. bábätko sa za ne precita . e takáto mami ka je pre a ená. rast zúbkov. ktoré nastávajú pri doj ení. e bábätko spí v porovnaní s dospelým zle v skuto nosti by bolo vhodnej ie poveda . bábätko rýchlo uspia. Spánkový cyklus die a a je krat í ne pri dospelom loveku. ktorá spí spolu s die a om sa vä inou budí z ahkej spánkovej fázy a po prilo ení bábätka rýchlo zaspáva. v tomto zmysle funguje lep ie ako monitor dychu. potreba ubezpe enia sa. Jednou z mo ností teda je spáva spolu s bábätkom. bábätko nakoniec upadá do spánku. Toto je nesmierne náro né a je samozrejmé. James McKenna odporú a spolo né spanie ako najbezpe nej í variant spánku pre udské mlá a. zobúdza sa asto a na pla die atka. ak sa cez de starajú e te o star ie die a. ve akrát sa budí z hlbokej spánkovej fázy. i iné problémy. ktoré je mylne obvi ované z toho. Vä ina bábätiek máva po 6. ale bábätko sa za ína v noci oraz astej ie budi . Bábätko sa medzitým plne zobudilo. i v úplne inej izbe. dr. oby ajne vrcholí okolo 9. o mnohé mami ky nesmierne vy erpáva. spí s die a om v stave. pla e a je a ké ho upokoji . mami ka ho hne prilo í k prsníku a obaja spolu zaspávajú. Ak nespí spolu so svojim die a om. prirazenou k matkinej posteli. podrá dená. alebo potrebu ma v noci zapnutú lampi ku.

toto sú veci z praxe.Matka malého bábätka. aby sme tomu predisli. ale bohuzial. sa nevyspí tak kvalitne. ale spolo ným spaním a uspávaním die atka doj ením sa dá asté no né budenie zvládnu . December 2010 o 09:24 dobrý den dievcata . vie spat aj hodinu a pol ale doteraz som neprisla na to.sku ali sme rôzneMETODY. December 2010 o 23:07 Aby sme zostali objektívni a skuto ne ukázali mami kám obe stránky spolo ného spania.okrem toho spi cez den najviac trikrat polhodinu ked ma lepsi den.html?ref=839 2.com/news/some-parents-at-odds-with-experts-about-sharing-beds-with-infants111745839. hrame sa rovnako. poradky a o.krmime sa rovnako. vsetko je priblizne rovnake ako kazdy den proste je taky a s manzelom nam nepomô e ni len to vydrzat . nase dieta je od narodenia take .lvrj. ich silná naviazanos na nás nepotrvá dlho a je to práve toto silné prepojenie a puto. Najskôr treba vlo i a potom budeme môc vybera . pre o. Ak niekto nemá dôveru k vede a k výskumom. ke u nás nebude tak intenzívne potrebova a bude sa postupne osamostat ova . ktoré sa asto v noci budí. Náro nú starostlivos o bábätko mô eme teda vníma ako bremeno alebo ako istú formu investície. Viera ervená. ni menej Kto viete po anglicky: http://www. Je len na nás. ubomíra Ra ková hovorí: 13. autorka lánku: RNDr. Toto obdobie je len kusok nasho zivota a to co dietatu dame nam raz urcite vráti . ktoré nám pomô e ma s die a om pekný vz ah v ase. ktorý sa budi v noci asi tak es krát .museli sme sa s tym zmierit . ako ke nemala iadne die a.v noci .som s velkym zaujmom citala vase komentare mam sedemmesa ného syna.z. tatistiky. Katarína hovorí: 15. Na e deti sú mali ké len krátku chví u. ni viac. ko ko sa nám po ase z na ej investície vráti. Pre o vie jeden den spat aj hodinu dve a dalsich pä dni len po polhodine . Mamila 1.a pravdaze nam trosku vadi ze sa nevyspime ale musime to vydrzat.

ta predstava ma dost desi.skusali sme vela metod ako to zmenit ale nedosiahli sme bohuzial nic a to som si pred pôrodom povedala ze sa budem snazit nenaucit nase dieta takymto moresom ale toto nie su moresy toto je nase dieta ktore si to nevymyslelo proste je take bol taky uz v prvy den v nemocnici touto cestou dakujem katarine ktora nam velmivelmi pomohla v tazkych chvilach a doteraz aj pomaha a vsetkym mamickam aj oteckom zelam vela trpezlivosti a hlavne zdrave deti ky 3.ak vam dieta nezaspi inak iba na nej tak preco nie???ono o tretej rano vam jej jedno ako zaspi hlavne ze zaspi . tak to nezavana nicim dobrym. ze by mal spat vo svojej postielke. Neviem si predstavit. Ved on sa na tento svet nepytal. dokonca niekde vo vedlajsiej izbe. Asi by som bez neho ani oka nezazmurila Zelam vsetkym mamickam krasny zivot s babatkom po boku (nielen v noci) :) jana hovorí: 11. bezbranny. ze ho dojcim a som rada. co potrebuje. az velmi . ked sa bavime o babatkach. suhlasim s vami. ze spi so mnou v posteli. priviedla som ho sem ja. ze materinske instinkty sa oplati pocuvat :) Obsiahlu diskusiu k nemu sa neda nevsimnut. Priznam sa. kde vdaka unave dostanete mirkospanok nasledky mozu byt daleko horsie ako akakolvek metoda . obe mi spali v noci narodenia dobre. ze to tak bude najlepsie pre vsetkych clenov rodiny. utvrdila som sa zase raz. obe moje deti spavaju od narodenia v postielkach moj materinsky instinkt mi napovedal. Ak uz niekto zacne operovat slovom metoda. ze ho mozem vdaka tej blizkosti spoznavat aky je. ake ma rytmy spanku. December 2010 o 14:45 Dakujem za krasny clanok. ze dieta sa na svet nepytalo.spíme spolu. Ja si uzivam to. podla mna nic nie je horsie ako unavena mama a vystavena mama. ktoru pouzijete na upravenie spanku dietata. ze by som na svojho syna uplatnovala nejake cielene metody za ucelom toho. tak prenho urobim vsetko. co ho ukludni. staci napriklad taka cesta autom k lekarovi. December 2010 o 20:26 mila petra. lebo som bohuzial nevladala k nemu vstavat es sedemkrat a uspavanie na fitlopte???no neviem . ked je este malinky. Je to fakt krasne obdobie nasho zivota a dojcenie to vsetko len umocnuje. aby som sa JA vyspala a mala pokoj. Petra hovorí: 11. nebudem svoje potreby povysovat nad jeho a uz vobec nie. ze sme ho doviedli my.. ze ma nikdy ani len nanapadlo. ze jedneho dna budete vlastnemu dietatku na nic. ale z citania niektorych pasazi mi bolo jedine tak uzko. ale ono ak sa vy nevyspite tak sa moze stat.

ze sa na vselijakych forach otvaraju otazky na temu: pomoc moje dieta zaspava len fit lopte ci inak a zial to dieta ma uz viac ako tych sladkych 5-6kg. dieta je podrazdene. ponosit ich ak treba nepotrebuju len mna. vytacali ma malickosti. je zlostne a potrebuje na vecer stimulaciu tak klame sam seba. takze ak mi niekto tvrdi. nakoniec som bola nutena to riesit. a jedine k comu sme sa dopracovali boli dve unavene osoby ja a mladsi syn a starsi. moze byt. nic som neriesila. ze sa vsetci vyspia. problem spacieho vlacika je vsak ten. akoby ani neexistoval. ked som potom zaspala. ale aj do neskorsieho veku. a tiez pre mna vztah s dietom nevytvara to. spal v tej dobe dokonca so mnou v posteli. to by podla mna bolo minimalne fer. len o vystihnutie spravneho momentu. cely tento clanok a aj jemu podobne pre mna stavaju ulohu otca mimo. kedy pride dalsi. budil sa maly na jedenie. hoci mrnci. ze v urcitom momente skodi menej ako nevyspata a unavena matka. ze taketo uspavanie mozu deticky vyzadovat nielen kym su male. mladsiemu sa to pokazilo pocas zapalu prsnika. aby som sa vyspala . nielen ja musim byt pre deti dolezita. my sme za dieta zodpovedni. vsimat si spravne dieta. osobne si neviem predstavit spat s dvoma detmi a manzelom v jednej posteli neexistuje. nie je to spokojne a uz vobec nie vyspate dieta. ktore samo nie je v stave zvladnut. a este jedna poznamka na margo clanku a diskusie neviem uz presne. kedy ma ist dieta spat. ide podla mna skor o to. pre mna je dolezite. kde som ho budila na dojcenie. a ak stihneme vlak. pretoze potom sa necudujem. ci su pripravene hopsat/nosit/uspavat na prsniku dlhodobo. ze nikto z vas nepochopil. ze prsnik ostal vonku a je mi zima a musim sa zapnut. ak sa ten cas prepasie a vlacik ujde. mal by maminky aj varovat. . vyriesila som to k spokojnosti vsetkych. kde to stalo ak niekto odporuca rozne metody uspavania. ale pri dvoch a nebodaj troch prepacte neverim tomu. ktore cakaju babatko a citaju takyto clanok moznost sa zamysliet. nejde o nic ine. nervozne. nic z toho sa nestalo budila som sa na to. tak dieta spi skutocne dobre a naozaj sa ako pise katarina nepotrebue x-krat budit aby ho niekto alebo nieco uspalo. ze jeho dieta je vyspate a spokojne. este ku katarine myslim. nedavala som pozor pri soferovani uz obycajna cesta do potravin bola riskantna. je zle. a to potom sposobuje detom problemy vsetko sa to nabaluje. ze nikto nevie. aby sa do vsetkeho zapojil aj otec deti moze im dat jest. ale ako ho stravim. ktora je v stave dietatu ublizit. tyka sa to deti tak kojenych ako nekojenych. s jednym dietatom by som povedala ok. a je to nasa vina pretoze my sme prepasli vlak. pretoze sa stavali presne vyssie uvedene veci skratka som sa nesustredila na podstatne veci nechala som zapnuty sporak (nastastie elektricky). postarat sa o ne. potom by mali maminky. ved vela matiek to takto robi. pohojdat ci nakojit. ten prichadza na stanicu v urcitom case. zlostne a nakoniec sa dostava do nekontrolovatelneho stavu. ale aj ich otec. starsiemu to ostalo doteraz. ktory si celu tu moju unavu odnasal nebola som v stave patricne reagovat. moze prist za 5min ale aj za 5 hodin. my sme rodicia. my to volame spaci vlacik. hlavne ked su starsie tam uz potom nestaci ponosit.dobre. ze sa nesnazi propagovat nejaku metodu. kolko casu s nim stravim. co sa metody vyplakania tyka nikdy som ju nepouzila a nie som jej zastanca. ale dodnes som presvedcena. pretoze som si povedala.

nevidim tam ten problem. ziadna troska ani nevyspata mumia nehrozi . tie nocne dojcenia ani neviem poriadne zratat. nechcem vás sklama . To jediné mi na va om príspevku preká alo. napriek tomu rano vstaval v oboch pripadoch s usmevom. lebo viem. lebo sa volá metóda. teraz som na rodicovskej dovolenke. ja totiz nevidim nic patologickeho na mojom dietati. stretavam sa s ludmi. mrzi ma. ale predvcerom sa zobudil 3x. ale pre niektoru mamicku moze byt problem aj to. ja si to prave naopak pochvalujem. ia . uz asi pol roka je stale viac noci. a ostatné mami ky a deti ky mô u potrebova nejakú inú. ze ste sa nevyspali. December 2010 o 11:09 . inokedy sa zobudi. co krasne v noci aj cez den spinka. usmievavi. mam dieta. ale nie je mi vobec sympaticka. ale to. aj ke je to vlastne to isté. jana hovorí: 12. ja si materstvo uzivam. aby som ju mohla dopodrobna rozobrat a odsudit. ktoru propagujete vy. ktore prespi cele. December 2010 o 00:01 janka. ktorú vy nemáte rada len preto. hram golf. A správna. volá metóda. moj syn ma teraz obdobie zubkov. December 2010 o 00:33 Katka. vcera spal 11 hodin vkuse. len odhadom 2-3. December 2010 o 00:12 Tak to je správne a tak to má by . ani keby sa zobudilo viackrat za noc. obaja sme spokojni.Petra hovorí: 12. e ak sa niektorá mami ka rozhodne rie i problémy so spánkom svojho die atka. ja som tam prenho. ze sa dieta zobudi 1x za noc a na mojom mieste by to uz riesila metodou. Metód je toti stra ne ve a a tamto je jedna z nich. o vasej metode neviem zase tolko. ktory treba riesit. o opisujete sa tie . teda vo va om prípade ur ite.. venujem sa domacnosti. e to sebecky robí preto. citam. Inak je vá systém spinkania úplne v súlade s metódou. Petra hovorí: 12. Len nevravte. takze sa asi nezhodneme. Kým sú v etci spokojní a oddýchnutí. niet o rie i na o aj? Tak e len tak alej. aby sa ONA sama dobre vyspala.) Katarína hovorí: 12. vyspim sa lepsie ako kedykolvek v poslednych mesiacoch pred tehotenstvom. ked som pracovne lietala medzi casovymi pasmami a bola som nutena pracovat casto po nociach. nerobim z neho hned pacienta. ze to k detom patri.

lánok. ale na obed je uz unavene. e sú rodi ia. e Katarína rovnako. Mnohé mami ky potom za nú uva ova nad tým. pre ktorý tento lánok vznikol. aký tu popísali Zuzana. o tom je rec. ja s týmto Va im komentárom úplne súhlasím a trúfam si poveda . je v poriadku a nie je o rie i . napokon. dieta ma rok. nehra golf (ani len na citanie nema cas) a len sa venuje dietatu. mamicka sa nestretava s inymi ludmi. ale rozdiely tam predsa len su. tam kde nie je. e sa to v dne nej dobe dá dosiahnu len weissbluthovou metódou a poukazujem na to. ale ak dieta nevie spat ci ma problem zaspat. ale to su vynimocne situacie. tie trvaju urcity cas a stratia sa tak. ci im isli alebo idu zuby. Petra a Zuzana. ze vam dobre spi a vy ste spokojna. a riesi to. e die a spiace v noci týlom. ku ktorému sa tu táto diskusia rozbehla. mesiaci prestáva v noci precita na viacerých miestach to. je to stale len 1x za noc. ve aj dr. ho odmietne riesit. December 2010 o 14:52 Jani. e táto metóda má aj svoje riziká. asto bývajú drastické a asto zasahujú do doj enia. sú v poriadku. ktore su ako vy. o by bolo v rozpore s týmto Va im komentárom. aby nebolo chronicky unavené a nevyspaté. Ja v ak nesúhlasím s Katarínou v tom. a takisto je rozdiel. ci zaspavat ide k lekarovi. ako to tu opísali napr. i nie je as nie o s tým urobi . i Petra. ktore je umrncane a nevie preco. e j to v poriadku predsa potvrdila aj Katarína a e nie je vhodné mu znova pomôc do hlb ieho spánku (na o doj iace matky mô u vyu i najpohodlnej iu formu doj enie pri ktorom aj ony samé mô u spa alej a nebudú sa cíti z no nej starostlivosti o die a také vy erpané). aj dospely ak nemoze spat. Nie je pravda. Metódy. ze je to normalne. napr. ku koncu diskusie to uznala aj samotná Katarína. e sa tu v etci zhodujeme na tom.petra. a mamicka. ci dieta vstane 1x za noc len aby si potiahlo z prsnika a spalo dalej. Napriek tomu sa matky ako Zuzana a Petra mô u stretnú s tým. e z Kataríniných príspevkov je mo né si odnies dôle itú informáciu. e treba sledova svoje die a. tak preco to odmietame riesit u deti a berieme to ako normalne? Viera Cervena hovorí: 12. A som ve mi rada. ale su deti. e toto niekto nebude pova ova za nenormálne. nie o mamickach. Weissbluth uznáva. Myslím. ale ved to je super. ked su chore. ktoré na to pou ívajú. ved sa pise. stale je v noci viac a viac hore. e ohlasy na tento lánok preva ne také. ako prisli. ano problemy k detom patria aj moje spia inak. tak. ktoré inak spia zdravo a v noci sú ich prebudenia len precitnutiami. ze sa skratka ta unava u toho dietata nabaluje a hroti sa to viac a viac. po obede uz umrncane napriek obednemu a doobednemu spanku. e asté no né prebúdzanie detí. alebo vstane a je hodinu alebo dve hore. ktorí toto netu ia. ktore tak ako vase vstane 2-3x za noc. Myslím. Toto bol primárny dôvod. treba to podla mna riesit. lebo ved naco. v ak tie neho vorí o nie om inom. nikto predsa nechce riesit problem. e ka dé dobre spiace a dobre vyspaté die a sa u po 9. na doj enie. ktora mozno vidi problem. rano vstane s usmevom. v aké som dúfala e povzbudí niektoré . verím.

moj syn ma 14 mesiacov a uz neraz sme zazili noc. e to nie je ni príjemné. Najma nedeje sa tak z vole dietata. December 2010 o 15:26 Vierka. e je normálne aj to. Odhliadnuc od vsetkych detailov. naopak. ale to uz sa asi zasmejem :) Viera Cervena hovorí: 12. ale aby sa skôr pokúsili vyu i doj enie na to. aby ani ony nevnímali tieto precitnutia ako zá a a boli sa schopné popri tom slu ne vyspa . napr. ak sa ob as stane. ved unavu riesia miliony rodicov na svete a ten sa toci dalej. kazdemu musi byt jasne. ze sa to stava a pokial to nie je pravidlom niet co riesit.mami ky v tom. A k vyplakavaniu sa ani nejdem vyjadrovat. ci idu zuby. Petra hovorí: 12. akujem za ten predchádzajúci komentár k tomuto len. e bude hore aj v noci zobudí sa a pri doj ení skrátka nezaspí. Vy poradkyna viete omnoho lepsie vystihnut to. i sa nesna ili vyplakaním die a dontúti prespa celú noc. ide o nasilne odstavenie. ale ved ja som napisala. ale to mi . to nie je problem. Ak je napr. die a choré alebo ho nie o bolí. e myslím. aj nám. To by som neriskla. e sa zobudí a je hodinu-dve hore. Petra hovorí: 12. metoda nemetoda. ze si znicim krize a ze on sa v satke nemoze dobre vyspat. ze odstavenie od nocneho dojcenia ma velke rizika. e die a má zlú noc. December 2010 o 15:29 janka. a nocim ho doteraz v satke. mô e sa sta .5kg. úplne sa rozoberie a je nejakú dobu hore samozrejme. aby neodstavovali die a od no ného doj enia. on to dospi vzdy podla svojej potreby a ja to dospim. co som chcela povedat ja. December 2010 o 15:44 Petra. vedie k predcasnemu odstaveniu. mozno mi niekto povie. no a? urcite to nebol pre mna dovod zacat s tym nieco robit a nebodaj ho odstavit od nocneho dojcenia. zúbky. December 2010 o 18:01 petra. kedy bol 1-2 hodiny hore. ak sme príli rozru ení. podla mna spi fakt velmi pekne a tie divoke noci beriem tak ako prichadzaju. haci ma 11. aj moje deti su obcas v noci hore ked su chore. jana hovorí: 12. jednoducho nevidim v tom ziaden problem. ale ani to nie je ni patologické a rozhodne tu treba by pre die a aj v tomto stave. ked sa da. aj tam si rad pospinka. dospelým sa to predsa ob as stane. dakujem.

ze kopec mamiciek problem ma. pretoze by dieta tento pre nu zlozvyk nenaucila. ale to sme my. sú v poriadku. takze ho predcasne odstavujem. ktoru ja osobne posudit neviem. skratka prespali noc jeden od 6 tyzdnov. ze takto uspavali do 3 rokov dietata. ale ma 8 zubov a priznam sa. ze mamicke niekto povie. jedna zvladne vstavat 10x za noc a ani si to nevsimne a jednej staci vstat 1x a ma to nasledky. tak dopyt ovplyvnuje ponuku. ako uspavat dieta. ze moje deti sa v nosici nevyspali. viem. hoci by ste tusili v com moze byt problem? a verim tomu. ale je to len a len na vas. ze keby ste videli. u nas to pomohlo. tak ako deti su rozne aj mamicky su rozne. tak by sa produkcia mlieka logicky mala upravit podla poziadaviek dietata. pre vas mozno banalita. ktory nie je problemom. ze vase dieta je nevyspate. nepokojne a uplakane cele dni.-) to. ci nosenim na rukach a neskor zrazu zistia. ze sa mozete dospat pri jednom som sa dospavala aj ja. napr. ktore je tazke je cisto vasa zalezitost. (ale to som ja. ak si znicite krize. u vas to moze byt inak. dostali sa do zacarovaneho kruhu a nevedia z neho von. lebo na toto sa necitim. aby neriskla. vy problem nemate. lenze ked sa rozhodovali. mozno by si povedali. vyhovuje vam to. cize ak si dieta v noci nepyta jest. od 11. je mi to neprijemne. tak. . cize skutocne nikto neriesi problem. len uz jej trebars nepovie. rozhodli ste sa. e asté no né prebúdzanie detí. ako ho odnaucit a niekedy to skutocne skocni metodou vyplakania. ktora by vobec nebola nutna. budete si to mozno vytykat. ktoré inak spia zdravo a v noci sú ich prebudenia len precitnutiami. na doj enie. a potom tato druha mamicka unavena a ubolena hlada pomoc na roznom fore. je to spravne pre nas. druhy od 4 mesiacov. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. ale su mamicku. nehovorim. rozhodli by sa inak. ale ja uz nevladzem. . co sa tyka nocneho kojenia pokial dieta spi a nepyta sa jest bude ho matka v noci budit. a kojila by som este dalej. ako to tu opísali napr. ktore neuvazene naucia spat dietatko hopsanim na fitlotpe. co zisitite az vekom. Petra a Zuzana. naprosto suhlasim s touto vetou z vierinho komentara. vam a synovi to vyhovuje. Myslím. ci sa vyspi to uz je druha vec. ze nosite dieta. alebo. keby mamicka mala spravne informacie. ze je to ta spravna cesta. ze este koji? ak si spravne pamatam vsetky clanky o kojeni. e sa tu v etci zhodujeme na tom. mna hneva to. ze musi aj niekto iny. nikto vas nemoze kritizovat. syn si urcite v satke pospi. mozno keby to vedeli. u nas to tak bolo u oboch. mesiaca som kojila uz len rano a vecer. ze to moze dlho trvat. ale pre danu mamicku urcite nie. hoci si pospali. to je skvele takto uspavat dieta. ale pozrite si niekedy forum na mk a tam zistite. pre kazdu je zataz ina. pri dvoch to zial nie je mozne. nikto ich neupozonril.chcete naozaj povedat.) co sa nosenia tyka je to vase rozhodnutie. ze sa odstavi? ide v tomto pripade skutocne o blaho dietata alebo o dobry pocit matky. jednak spali kratko a jednak sa po prebudeni chovali akoby vobec nespali. tak skusim inu cestu.

co som chcela povedat . ktoré by pod a môjho názoru tie mali by schopné rozpozna . ze sa odstavi? odpove na túto otázku som detailne rozpísala do komentáru pre Terezu v star ích komentároch nie je úplne be né. aby doj ené die a prespalo noc bez precitnutia a bez doj enia. preto e die a u po ur itom veku doj enie v noci nepotrebuje. preto e musí die a u i samostatnosti aj v oblasti spánku. e toto nie je dôsledok odpútania sa od matky. je to úplne v poriadku a netreba to vôbec nijako rie i . e 9-mesa né die a alebo ro né die a u musí prespa celú noc bez jediného precitnutia. December 2010 o 08:07 ale to mi chcete naozaj povedat. December 2010 o 11:49 nie je úplne be né. e ak sa budí a doj í pre uspatie. aby neriskla. December 2010 o 18:03 trochu sa mi ten komentar zmotal. aby doj ené die a prespalo noc bez precitnutia a bez doj enia. e toto nie je dôsledok odpútania sa od matky. i ich die a je nevyspaté a nepokojné alebo je to v poriadku. napriek tomu ich okolie presved í. i rôznych neprirodzených zásahov do doj enia stru ne povedané. ze vase dieta je nevyspate. ze je jasne. matka ho rozmaznáva alebo e ho doj í zbyto ne. nepokojne a uplakane cele dni.jana hovorí: 12.-) Viera Cervena hovorí: 13. alebo ho u musí necha vyplaka . tento lánok nemal za cie rie i patológiu. ktoré sú prirodzene pre doj enie ur ené a napriek tomu v noci nepotrebuje doj enie. ale dufam. za predpokladu. preventívne odsávanie v noci i dokonca budenie die a a sú úplne zbyto né. lánok primárne mal za cie venova sa mami kám. mám dôveru v schopnosti mami iek. ak die a vyu íva v etky funkcie doj enia. i rôznych neprirodzených zásahov do doj enia . ktorých deti nemajú nijaký problém so spánkom. co sa tyka nocneho kojenia pokial dieta spi a nepyta sa jest bude ho matka v noci budit. za predpokladu. katarína hovorí: 13. preto e potom sa na to nikdy nenau í. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. ze keby ste videli. hoci by ste tusili v com moze byt problem? Jani chcem ve mi po akova za túto vetu PRESNE toto je ono.

December 2010 o 12:00 Och. ak die a spí tak ako Terezino. katarína hovorí: 13. nebola na nich skú aná nijaká iná metóda ako len sledovanie prvotných náznakov únavy (nie znakov pokro ilej únavy ako trenie si o í a mrn anie. lebo sme precitli iba do akéhosi polospánku. i neprirodzene ho odpútavali od matky. najmä ak je spln. kým to zostáva výnimkou. o mnoho rodi ov. ktoré neboli ani vyplakané. ob as sa trebárs pri tom aj posadíme. To isté ahu ké precitnutia to je v spánku prirodzené. ani im nebolo upreté nijaké doj enie. Len aby ste ma zase nechytali za sloví ka. Stáva sa to aj mne. ale toto predsa nemô e nabúra celkový rytmus spánku. tie . mnohé z nich spia spolu so svojimi de mi a nikdy nenechali svoje die a vyplaka sa! Nu ale pod a vás toto nie je be né ja vám vravím. aj môj malý máva noci. a moje mami ky. aby sme mu odmietli akúko vek po iadavku na doj enie. lebo nechcem hovori ja o koze a vy o voze. e je be né. ia . Ve Jana potvrdzuje to isté u oboch svojich detí. je to nie len be né. najmä pri splne a pri nove mesiaca.Nedáte si poveda . tak ako moje. e sa v noci zobudí a je aj hodinu hore. ka dý sa v noci budíme nieko kokrát. ale na druhý de ráno si ni nepamätáme. nie je to ni zlé. ale normálne a zdravé. V etky deti sa samé prestali budi do 9 mesiaca ak ich rodi ia SPRÁVNE sledovali a re pektovali ich spánkové rytmy a to stále hovorím o doj ených de och. ktoré mnohí rodi ia pokladajú za prvé znaky únavy) a ich stopercentné re pektovanie. Teda. Kým to nie je asto. e sa zrazu samo prestane v noci budi normálne do 9 mesiaca bez toho. eby to v etko boli výnimky? Zrovna moje mami ky sú v etky výnimky? Ve v etky doj ia na po iadanie. tak to die a ahko dospí. ob as dokonca dve. toto je tie normálne a nevolám to no né budenie sa. nevie odhadnú . Toto mi preká a na va om lánku a radách! Práve e. Tak ako Janine dve deti. kým sa mu podarí znova zaspa . ktoré som u ila spánku. ak die a spí v súlade so svojím rytmom odmali ka. aby sme zase nesloví karili: ak sa to stane raz za as. Terezino die a nie je výnimkou. e te doplním. . ak spí v súlade s vlastným biorytmom.

bez precitnutia a bez doj enia tvrdím. ked dieta v noci precita a ziada si dojcenie. Lebo tento lánok nerozli uje vôbec vek die a a. Janka hovorí: 13. tak to je nie len be né. a ani nie o príle itostnom no nom zobudení. dieta sa len zlahka prebudi a v takom rannom veku ma problem upadnut naspat do hlbokeho spanku. Die a má rovnaký spánok ako dospelý lovek u po nieko kých mesiacoch ivota. e die a v porovnaní s dospelým spí proste zle (spomína sa tam povrchnej í. V nasledujucom komentari upresnite. ze je normalne. Takze co ste vlastne chceli povedat? Proti comu sa tak ohradzujete? katarína hovorí: 13. len to takeho polospanku. Ale ved Vierka pise o tom istom nejde o to. ktoré dobre spia (ako Terezino) ozna ia za výnimky a nie ve mi be nú vec. ale mô em vám ho zisti . A e te: ona vraví nie je be né . Najprv reagujete na Vierkine slova. a pokracovat dalej. Nesmierne zavádzajúce je aj to. teraz si presne nespomeniem cca vek. lánok hovorí. ak sa doj ené deti. e die a má celkom iný spánok ako dospelý. e to be né je. tak mu matka pomoze dojcenim. December 2010 o 13:18 Katarina. ze sa dieta chce hrat. December 2010 o 15:09 Janka: nedá sa mi reagova priamo na Vá príspevok. ktoré zostáva a je výnimkou. ze je normalne sa zlahka prebudit. ja tvrdím. astej ie budenie). e ak sa die a nebudí vôbec. o hovorí lánok. e je to od 4 mesiacov do pol roka. nerozumiem celkom Vasim dvom poslednym komentarom. ale aj slová budenie sa a to je u iný pojem a je to nesmierne zavádzajúce. Preto som citovala práve tú as Vierinho komentára. prepá te. ja . Myslím.No ja stále hovorím o no nom budení! Nie o no nom precitaní.o mô e by pravda pre ve mi malé miminká. ale nie pre ro né deti!!! lánok nepou íva len slová precitnutie. krat í spánok. kedy sa definitívne detský mozog vyvinie do takého tádia. akoze s tym nesuhlasite a razne proti tomu protestujete. e spí rovnako. ale normálne a zdravé. tak aspo takto: Vierka vyhlasuje. ako dospelý. najmä len s ve mi slabým precitnutím 2-3x za noc a ve mi be ne aj bez doj enia ak má die a dobrý re im spánku. e nie je pravda. nie je to be né. e ak má dobrý spánkový re im.

ze deti chodia spat neuveritelne neskoro a mamicky sa obhajuju tym. len mamicka si to nevsimne a zmeska tu spravnu chvilu a potom ked ho chce dat spat. tak dieta je prestimulovane a naozaj nechce . katarína hovorí: 13. v tom lepsom pripade si to cez den dieta aj mamicka dospia toto nesie riziko. ale ak je dieta unavene. sa to zacykluje a cela rodina tym trpi a je to len preto. December 2010 o 18:45 . mrnci pre nic za nic (nie place) a je nervozne. problem je podla mna v tom. moze sa stat. kazdy to vnima zo svojho pohladu viera z pohladu laktacnej poradkyne (dufam. bez ohaldu na to. a takto to ide stale dokola. ale ze to bude skor vynimka ako pravidlo. nehovorime. ak je vsetko ok. aku maju potravu. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. ze sa moze potom stat. a kedze vsade sa pise. ked ono skor nechce. ze mamicka. ze sa nemylim) a katarina z pohladu niekoho. ze ved nocne budenie je u deti normalne . December 2010 o 15:27 janka. teda dufam. pretoze ak budeme brat ako normu kojene deti potom bude problemom to. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. pripadne je aj dlhsie hore. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. ono chce. na co poukazuje katarina. pretoze to je normalne . v tom horsom. ze som to spravne pochopila :-) ide v podstate o to. kto sa uz dlhsie zaobera detskym spankom. nie som sice katarina. ze rozumiem. niekde sa stala chyba. ze dieta si zameni den s nocou. ale myslim. ze je normalne. co sa snazi katartina povedat. ked citam rozne fora tak si vsimam. ked budeme brat ako normu nekojene deti tak potom ani precitanie zo spanku nebude povazovane za normalne. ze kojene dieta dokaze prespat noc podla viery to nie je prirodzene. niet co riesit. ze dnes delime deti na kojene a nekojene (nielen pri spanku) ale deti by mali byt stale rovnake. ak mamicka vystihne spravny moment ulozenia dietata do postielky ci do velkej postele k sebe (na tom nezalezi). podla katariny a v tomto s nou suhlasim je to prirodzene aj pre kojene dieta. nervozne. neskor zlostne az agresivne.jana hovorí: 13. v tomto priade si myslim. ze ak niekto povie. ze vsetci su nevyspati. potom sa v noci budi. ak sa dieta v noci casto budi. ze meritkom by mala byt kvalita spanku jednotliveho dietata a celkove posobenie dietata pocas dna. vela krat. a tiez sa pravdepodobne nezhodne s vierou v tom. ze sa dieta z nejakeho dovodu nebude budit. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita.

e bábätko za ína by unavené. ak po precitnutí potrebuje pomoc dospelého a ak mu tento nepomô e. e dôle ité je. teda nemyslím to. tak. tak je tam sú asne aj presne popísané. Ja som do tohto lánku preto pou ila takéto termíny. s ktorými rie ime tieto problémy. v akom ho chápete Vy. e tu tvrdím. ukazujeme mami kám. pri om ale ak si ho poriadne pre ítate. ze keby ste videli. ve aj ako poradky e pri doj ení sa sna íme mami kám pri osobnej náv teve pomôc aj v tejto oblasti a apelujeme na to. e o ve er o siedmej die a zaspí a nevedia o om a ráno do napr. Vystihla si to úplne presne. práve vtedy sa úplne rozoberie a za ne plaka . e je normálne. lebo sme precitli iba do akéhosi polospánku. December 2010 o 10:08 Janka. e zdravý spánok je dôle itý. Janka. iadna patológia. najskôr napí ete: ale to mi chcete naozaj povedat. e sa úplne rozoberie a treba sa s ním napr. Tieto precitnutia v ak mami ky. akujem v prvom rade za to. akujem. ja VIEM. V etky tri sa zhodujeme na tom. No ja stále hovorím o no nom budení! Nie o no nom precitaní. bez arogantnej prezentácie svojho postoja. e myslím skuto ne len precitnutie. v noci hra a zase po ase spa . takto mô eme normálne diskutova tak e. o v tom lánku vôbec nie je a dúfam. pre die a je ale prirodzené. pí e Katka presne. e noc neprebieha tak. ktoré zostáva a je výnimkou.Sná len K Janinmu poslednému komentáru z 13. a ani nie o príle itostnom no nom zobudení. aby sa die a v noci asto budilo s tým. e pí ete stále o nie om. be ne ozna ujú ako budenie alebo povedia die a má 8 mesiacov a neprespí celú noc pri om myslia. e Va e príspevky ponúkajú kon truktívnu a udskú kritiku. o pí e Katarína: ahu ké precitnutia to je v spánku prirodzené. . ako rozpozna . e sa die a úplne rozoberie a je napr. normálne ahu ké precitnutia. e si nerozumieme terminologicky a Katka po pre ítaní môjho lánku nadobudla dojem. e teraz si u kone ne rozumieme tento lánok naozaj nehovorí o no nom budení v takom zmysle. e die a by malo zaspa pri prvých miernych príznakoch únavy. aby sa dovolalo pomoci). to íme sa stále okolo toho istého. be ne ka dú noc dve hodiny hore. tak e mami ky hovoria budí sa na doj enie .12. ale na druhý de ráno si ni nepamätáme. o 15. Viera Cervena hovorí: 14. V oblasti no ného spánku celá táto diskusia vznikla najmä preto. ka dý sa v noci budíme nieko kokrát. ob as sa trebárs pri tom aj posadíme. ak mô em.27 niet o doda . toto presne je obsahom tohto lánku. aby bábätká boli dobre vyspaté cez de aj v noci. toto je tie normálne a nevolám to no né budenie sa. ako ho tu zadefinovala Katka a k tomu dodala. e toto je normálne. akujem a klobúk dolu. iestej preto e medzi asom sa die a pár krát ahu ko precitne a potrebuje znova pomoc s uspatím (a v tomto sa skuto ne die a lí i v spánku od dospelého dospelý sa vie uspa sám. Katka. najjednoduch ie ide doj ené die a uspa v noci doj ením. Je to v ak presne naopak to.

tak ako napr. Na ka dú z nás sa obracajú mami ky s inými otázkami a okruhmi problémov. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. ke sa v noci precitne a za ne plaka . Katka rie i spánok. e hovorím. pri om v etky ich deti spali normálnym zdravým spôsobom. dobre priberá a prospieva. ak sa dieta v noci casto budi. aby jediný raz potrebovalo pomoc rodi a s uspatím. kazí mu trávenie. rie ila som v jednom mesiaci 5 takýchto mami iek sú asne. neznamená. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. treba s tým nie o robi . e sa pomrvia. ze ak niekto povie. A toto nie je ojedinelé takéto mami ky sa na m a a mnohé al ie na e poradkyne be ne . pí e v star ích komentároch Zuzana i Petra a Vy samé ste napísali (a zhodujete sa v tom so mnou). napr. musí ho necha vyplaka . Navy e ja som nepovedala. mo no nie o zamrnkajú ale spia alej toto je napr. e pri konzultácii s okolím dostanú jednozna nú odpove toto nie je normálne. umrn ané jediný problém bol. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. po 9. e si lánok nepre íta poriadne. ktoré tieto precitnutia takmer ka dé jedno potrebujú rie i s pomocou rodi a. ktorá sa za ína cca. ne odi iel spací vlá ik . Prirodzená akcelerácia vývoja mozgu. e to. ale iné precitnutia potrebujú rie i s pomocou rodi a. Niektoré deti tieto precitnutia prejdú s tým. e to nie je be né. mesiaci ivota spôsobuje. e aj toto je v poriadku a normálne. e to nie je prirodzené a e s tým má nie o robi ?! Niektoré deti niektoré precitnutia prejdú tie samé. pre ítajte si komentár pre Katarínu. tak ako to napr. teraz tebou manipuluje. deti cez de neboli unavené. ak si to niekto vysvetlí presne naopak. i skuto ne no né doj enie u jej die a nepotrebuje a i ho má necha vyplaka . Terezino die a. ke ich bábätko má viac ako 6 mesiacov s tým. e ho v noci kojí . cez de veselé. u musí vydr a v noci bez jedla. prípad Terezy. ke mu nedá prsník Ke som písala tento lánok. e je to nesprávne. presne som tam kopírovala vety. aby doj ené die a prespalo skuto ne celú noc bez toho. hoci sa to Kataríne nepá i. je to v jeho závere úplne jasne definované. nie je prirodzené.ze vase dieta je nevyspate. ktoré o tom hovoria. matky sa sna ili ich uspáva e te pred tým. Ak ten pocit mami ka získa. skuto ne nemô em za to. nenormálne a e s tým treba nie o robi . pretoze to je normalne . ze mamicka. napr. e to nie je be né. ktoré je inak zdravé. Ako sa tieto dva názory dajú sk bi ? Navy e napí em to pre istotu znova lánok jasne hovorí o precitaní. e sa v noci doj ili a to nieko kokrát za noc ka dá táto mami ka sa na m a obrátila s tým. ja rie im problémy mami iek súvisiace s doj ením a mami ky sa na m a obracajú asto. sa doj ia 1-2x za noc. nemô em za to. mami ka. treba aby sa u kone ne nau ilo spa celú noc bez jediného prebudenia ( ahu kého precitnutia ). ako to chápe a definuje Katarína). sa skrátka po tom iestom mesiaci za ne v noci astej ie ahu ko precita a potrebuje sa miesto napr. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. doj ením. Tieto mami ky sa na m a obracajú preto. v noci u by si ho koji nemala. nepokojne a uplakane cele dni. e die a sa v noci mô e a asto sa aj naozaj astej ie precitá (a zase hovorím o precitnutiach!). dvoch doj ení v noci zrazu doj i napr. ve má pol roka. neskor zlostne az agresivne. nervozne. ktorá si pre íta tento lánok. kazí mu zuby. e mi popí u svoj denný a no ný re im a die a. To. ja hovorím. spokojné. ktorá tu písala a skúste prosím poriadne pre íta moju odpove hovorím jej. e je normálne. aby sa die a v noci úplne zobudilo (tak. 6x. ze ved nocne budenie je u deti normalne . ktorý som tu nedávno písala. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. hoci by ste tusili v com moze byt problem? Ale potom lánku vy ítate toto: ide v podstate o to. ze je normalne. die a si zvyklo. Ale sú deti. moze sa stat. by nemala ma pocit. a kedze vsade sa pise. i ako si to tu my pracovne nazveme.

pretoze to je normalne . ktorá celodenne je so svojim die a om. spontánne. asto sa doj ili. a kedze vsade sa pise. matka. A tým sa myslí skuto ne prespa ve er ulo i die a a do rána o om nevedie ni . chodia spáva . Najmä ak tie rie enia priná ajú so sebou záva né riziká. na doj enie neprecitnú. len sa to cele zhorsi. e die a by malo od ur itého asu prespa celú noc. a skutocne az okrem jednej vety rozpravate stale sa o . ze mamicka. ktore im povedia. i s tým. e je toto pritom úplne normálne. preto e bolo umrn ané a nespokojné. ktoré sa samé. lebo bolo stále za nie o uplakané a prípadne spalo viac. Toto je tie problém a treba sa vyjadri aj k nemu. tak je sa sná zhodneme aj na tom. ale su ucicikane mamickami. myslim. a ke ich únava úplne zlo í. ze im deti z toho vyrastu. ze nemusia nic riesit. nervozne.citujem: ide v podstate o to. e sa die a v noci doj í napr. ak sa dieta v noci casto budi.obracajú. Nemal by teda falo ne ubezpe i mami ky. choré. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. o je normálny re im jej die a a a vie odpozorova . Povedomie v spolo nosti je také. sú hore. moze sa stat. jana hovorí: 14. tieto moje myslienky si neodporuju. nevedia znova zaspa a sú chronicky predrá dené a unavené. ale deti im z toho nevyrastu. ze ved nocne budenie (nie precitanie) je normalne. ktoré to doj enie chcú a potreb ujú). kde problemy riesia mamicky. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. Navy e plne súhlasím s Jankou v tom. taktiez vsetky vase odpovede. ta prva bola konkretna otazka pre petru. Ak sme sa v etky tri zhodli. este raz som si ho precitala pred touto odpovedou. kym ta posledna odpoved bola snaha objasnit o co ide katarine v jej komentaroch a preco s vami nesuhlasi. e nie o nie je v poriadku! Janka tu argumentuje rizikami. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. rie i mnoho mami iek. o napísala ona sama toto by si matka mala v imnú . e na druhý de jej die a bude napr. e nehovorí o úplnom zobudení. ne je be né vie. ze ste ma trocha nepochopili. o hodinu skôr. ja som konkretne vas clanok citala viac nez jeden krat. sú jasne zdokumentované a tie ich netreba podce ova . December 2010 o 11:41 Viera. ako je pri om be né. vie asto pod a prejavov únavy u de dopredu poveda . Preto dilemu. o v skuto nosti rie i netreba. 6x a má u rok. ze ak niekto povie. neskor zlostne az agresivne. spia potom nepokojne. to iste sa deje aj na forach. ktoré majú spánkový problém. e die a odu íme od doj enia v noci (ak ho potrebuje nie pri de och ako napísala Tereza. e je v etko v poriadku znova zdôraz ujem. ze je normalne. ale pri de och. ze ved nocne budenie je u deti normalne . e lánok o ni om takom nehovorí. alebo tým. komentare katariny a ostatnych mamiciek. kym som sa do diskusie pustila. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. e falo ne ubezpe ím matky detí. lánok jasne definuje. alebo ho uspala napr. ktorých deti majú problémy so spánkom a ktorých deti sú celodenne umrn ané. e ho necháme vyplaka . ktoré priná a rie enie ahu kého no ného precitania tým. Ale riziká. zobudia sa. e sa týka no ného precitnutia. ktore maju skutocny problem. pretoze sa o tom niekde docitali. e naozaj je rizikové rie i ni o normálne a prirodzené.

na forach. ktorá to detailne vysvetlí. ak máte pocit. o pod tým budením myslím. tak. ako som to zamý ala. o by ste si tam predstavovali a ja to tam dám. hovorím v lánku o budení. je vhodné. OK. ako mal by pochopený tak. ze myslite precitnutie a nie budenie sa. Myslím. nie je pre m a problém poprosi Katku. ne sa zobudí die a. ze ved nocne budenie (nie precitanie) je normalne ak môj lánok jasne definuje. v etky sme sa nakoniec pochopili a ide nám o ten istý cie . Viera Cervena hovorí: 14. ako ho tu definovala Katka. ktore maju skutocny problem. ktorú mami ky samotné pou ívajú pri popisovaní tejto problematiky. ke e ide o lánok ur ený pre mami ky. ze v tomto pripade su to prave slovicka. jana hovorí: 14. Ve aj mne ide o to. nerada sa taham o slovicka. v ktorej by sa potom vlastne dopatral. December 2010 o 14:46 . aby sa lánok chápal správne. mami ka ho hne prilo í k prsníku a obaja spolu zaspávajú. ale myslim si. e myslím precitnutie. kde problemy riesia mamicky. ale preto. kde sa zmienujete o precitnuti je tato veta: Pri spolo nom spaní matka citlivo vníma spánkové cykly svojho die a a a pokia nie je pod vplyvom omamných látok. len to kazda piseme inak a zjavne nie vzdy zrozumitelne. s Katkou nezhodneme. ktore im povedia. e si to niektorá mami ka vysvetlí zle. e osobne som mala pocit. e pou íva terminológiu. A aby to bolo jasné u pri ítaní lánku. ktorý sa ozna uje ako no ná harmónia to znamená. December 2010 o 11:53 Jani. Ka dopádne. hoci v prostriedkoch. mo no skúste napísa . preto s vami suhlasim. tak sa skuto ne necítim by vinná za to. e reakcie mnohých mami iek aj v tejto samotnej diskusii. bábätko sa za ne precita . ze sa vsetci tocime okolo toho isteho a ide nam o to iste o kvalitny detsky spanok. ale su ucicikane mamickami. ako je to presne a jasne v samotnej jeho asti vysvetlené e hovorí o no nom budení týlom. autorku tohto blogu. na co sa snazi katarina poukazat ako na zavadzajuce a co moze sposobit vyssie citovane problemy. e lánok pochopili tak. e hovorím o precitaní. ale aj na iných fórach. je to fakt o sloví kach. tak. spí s die a om v stave. jedine. ako ho dosiahnu sa. Áno.nocnom budeni co podla mna je to. i doplní. pretoze nie kazdy ma chut citat zaroven s clankom tuto siahodlhu diskusiu. pod a m a je z toho zrejmé. i extrémne unavená. potvrdili. aby tam doplnila nejakú vetu. e sa die a precitne a znova sa uspí. v jednej asti lánku detailne popisujem. tak e to nemá zmysel alej rozobera . naj ah ie doj ením. e sa budí chví u pred tým. e je to v lánku nejasne a nezrozumite ne definované a e to naopak vä ina matiek pochopí nesprávne. ktore su kamenom urazu medzi vami a katarinou.

e je zdravý! To je ako keby niekto obvinil matku. 1. ke nedá die a u okoládu na ve eru ve kvôli tomu pla e! Sebecká matka. Viera Cervena hovorí: 14. ze nie je nocne budenie ako nocne budenie. ak nejaka mamicka zle pochopi vas clanok. co podla mna v clanku chyba aby nedoslo k nejasnostiam. ze to je z mojej strany vsetko. je to vas clanok. December 2010 o 16:00 Skvelé. je skutocne len na vas. 2.ze ide o precitanie zo spanku a nie o to. ale preto. co ste napisali tereze. ci to doplnite alebo nie. ze dieta stravi v noci 1 ci 2 hodiny hranim. o je pre jej die a dobré a o kodí). tak stále tvrdím. December 2010 o 23:12 Inak.Viera. Takéto absurdné sú va e úvahy o tom. to nebolo mojim umyslom. ale skusim napisat.aspon ako poznamka na okraj by nebolo na skodu uviest to. len vie. to. aby to bolo fakt úplne zrejmé a nedo lo k zbyto ným omylom. akujem za pomoc a prajem pekný advent aj Vám a rodinke :) Katarína hovorí: 11. myslim. ze aj kojene dieta moze prespat noc bez kojenia a ze je to v poriadku. inak prepacte ak ste nadobudli dojem. ze sa snazim vo vas vzbudit pocit viny. pokúsim sa toto v lánku upresni . pokial k tomu nedoslo umelo. ze ho mamicky chapu rozne vidite aj na tejto siahodlhej diskusii. nesna íme sa o zdravý spánok. jasna definicia co si pod pojmom nocneho budenia myslite. skratka. presne tak ako ste to neskor pisali v komentaroch. e nebola sebecká. aby sme sa MY matky sebecké dobre vyspali. . iste ju chce zjes sama (a keby ju aj zjedla. dali ste mi nelakhu ulohu. prajem vam pekny advent a cas straveny s rodinou. Janka. e je sebecká.

jeho spánok nie je dostato ne kvalitný a jeho mozog nedostáva ancu pracova tak. e ke sa nevyspíte. urobte si výskum vo vlastnom okolí. lebo matka sa chce vyspa a nie je ochotná ku nemu spáva . u i sa.nie je ochotná ku nemu vstáva (nie spáva ) znak. ale i bude aj zdravo a správne fungova . i vo ve erných hodinách bolo treba ho neustále stimulova . e nekvalitný. ako by mal. Mozog mô e i aj na nekvalitnom spánku. budete to vidie v okolí aj vy. Zdravý spánok je pre detský organizmus rovnako potrebný a dôle itý ako zdravá strava asi vä ina z vás netu í. ste podrá denej ie. ktorá býva oslabená následkom nedostatku kvalitného spánku. aby vám nebolo mrzuté a umrn ané a ak nebodaj má k tomu e te o ividné problémy so zaspávaním. vníma podnety. Nepí em vám tu nijaké novinky. Ak neveríte. e navyka die a zdravým spánkovým návykom je sebecké. Jana má úplnú pravdu. Robila som v horskej slu be a aj tam bolo najviac úrazov na konci d a. December 2010 o 21:44 . e musíme by oddýchnutí v etci a jej argumenty.. ale i bude aj správne fungova . regulova v etky telesné innosti. December 2010 o 23:15 V poslednom odstavci sa opravujem: . aby na om bolo bada znaky nejakej únavy. prejavuje sa to (u detí aj u rodi ov) na celkovej nálade (iste viete. Telo mô e i len na hamburgeroch. uvedomte si. po ktorom sa die a budí oddýchnuté a vydr í také a do al ieho spánku. ke je telo ly iara po celom dni unavené a preto ove a náchylnej ie k úrazom. Ak tento spánok absentuje. nervóznej ie ). myslím. povrchný a roztrie tený spánok. bez toho. Unavené deti sú preukázate ne náchylnej ie ku v etkým be ným chorobám a s únavou rapídne vzrastá aj úrazovos . Ak musíte v emo ne po as d a (a najmä ve er) zabáva a stimulova svoje die a. to je tie otázne. ktorý nie je v súlade s vlastným rytmom organizmu. jedine taký. aby sme sa MY matky vyspali! Aj ke . Zdravý a kvalitný spánok je jedine taký. na schopnosti sústredi sa. to je otázne. Katarína hovorí: 11. Mozog rastie a naplno pracuje po as spánku. alebo je roztrie tený i povrchný a nekvalitný. Spánok je potravou pre mozog. dokonca aj na celkovej imunite. Tak e ja nevidím opodstatnenie v tvrdení. e treba ís spa . aby nemrn alo a vydr alo e te nejako dokým pôjde spa . e len za dostato ného prísunu kvalitného.e deti majú zdravo spa len pre to. sta ia. Mami ky. u je neskoro Silvi Blahovská hovorí: 22. tak ako vitamíny a bielkoviny sú potravou pre telo. va im de om kodí rovnako ako nekvalitná strava. povedané laicky. ak otvoríte o i. ktorý je v súlade s prirodzeným rytmom die a a. zdravého spánku (plus dostatok kyslíka) je mozog schopný správne pracova a rozvíja sa. a i bude zdravé.

krásne napísané :-) Silvi Blahovská hovorí: 22. December 2010 o 21:45 pre Petru: krásne napísané :-) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful