Neprespí celú noc

o teraz?

22. Október 2010 od vieracervena Komentáre (159) U prespí celú noc? pýtajú sa asto mami ky jedna druhej pri rozhovoroch na detských ihriskách. Ak ide o malého novorodenca, asté no né budenie sa toleruje, novorodenec má predsa malý alúdok a potrebuje sa doj i (k mi ) ka dé 3 hodiny. Av ak ím je bábätko star ie, tým menej sa toleruje a chápe jeho potreba no ného doj enia, najmä, ak je príli asté. Pritom pri tolerancii astosti no ných prebudení ako model obvykle slú i die a, ktoré nie je doj ené. To spôsobuje aj mylnú predstavu, e po cca pol roku sa u v noci die a doj i nepotrebuje ve po pol roku by u malo vydr a celú noc bez jedla. Nepochopenie toho, o v etko doj enie bábätku poskytuje, redukovanie doj enia na prostriedok pre zasýtenie die a a spôsobuje, e sa vä inou v spolo nosti netoleruje, ak vä ie bábätko potrebuje doj enie aj v noci. Nepochopenie odli nosti spánkových cyklov bábätka a dospelého loveka spôsobuje, e si myslíme, e ani pre bábätko sam otné nie je dobré sa asto v noci budi , dokonca aj v radoch niektorých odborníkov sa asté no né budenie pova uje za spánkovú poruchu. V hor om prípade sa pova uje a za rozmaznanos .

Preto mnohí udia, ktorí sa za astým no ným budením vidia ako vinníka doj enie, odporú ajú mami ke bábätka, ktoré sa napr. v 9. mesiaci budí ka dú hodinu po celú noc, aby ho v noci prestala doj i , nech ho v noci uspáva man el, prípadne babi ka, bábätko sa tak nau í v noci fungova bez doj enia a bude sa menej asto budi . udia, ktorí za astým no ným doj ením vidia rozmaznanos , zasa asto odporú ajú metódu vyplakania bábätka.

Oba tieto prístupy v ak nemajú podporu v sú asných vedeckých poznatkoch a mô u ma záva né dôsledky pre zdravie die a a z dlhodobého h adiska, preto je dôle ité zvá i ich pou itie. V prvom rade moderné poznatky z neurobiológie jednozna ne vyvrátili mo nos , e by bábätko bolo schopné manipulova spôsobom, e si premyslí, e ak sa v noci zobudí, budú ho uspáva a ke bude plaka , donúti svojho opatrovate a ho doj ením, i hojdaním, alebo iným spôsobom uspáva . V mozgu bábätka nie je funk ný tzv. glutamátový systém v elových lalokoch mozgu, o prakticky znamená, e bábätká nie sú schopné myslie tak, ako dospelí, nieto e te manipulova rodi mi. Ak sa do adujú starostlivosti rodi ov, robia tak preto, e to naozaj potrebujú. Tento poznatok mo no aplikova univerzálne bábätko, ktoré pla e, mô eme smelo rozmaznáva nosením na rukách i v nosi i, astým doj ením, hojdaním, i uspávaním, preto e sa skrátka rozmazna nedá. elové laloky za ínajú fungova a po 12. mesiaci ivota die a a a aj vtedy e te nefungujú rovnako, ako pri dospelom loveku. Tým, e budeme po úva a odpoveda na potreby svojho die a a ho nerozmaznávame, ale dávate mu najavo, e jeho potreby sú pre nás dôle ité.

Rie enie astého no ného budenia odstavením bábätka od no ného doj enia zni uje tvorbu mlieka a ru í jednu z hlavných funkcií doj enia, ktorou je práve uspávanie. Koniec no ného doj enia preto asto býva koncom doj enia ako takého, o priná a riziká pred asného odstavenia pre zdravie die a a aj matky. Mami ky, ktoré tento problém rie ia na internetových diskusiách navy e uvádzajú, e asto toto rie enie nepomô e zní i astos no ných prebudení. Die a sa teda u nedoj í, ale budí sa

rovnako asto a matka musí miesto jednoduchého ponúknutia prsníka, namáhavo uspáva die a. Vysvetli to mo no aj tým, e doj enie nie je len príjem mlieka, star ie bábätko mo no vydr í celú noc bez jedla, nevydr í v ak bez doj enia. Doj enie reguluje jeho telesné funkcie, zmier uje pre ívanie bolesti (preto sa deti chcú astej ie doj i ak im rastú zúbky, i sú choré), uspáva a nesmieme zabúda na to, e doj enie je nástrojom, ktorým sa die a pripútava k matke. Ak teda die atko vy aduje asté doj enie, svojim spôsobom sa vlastne do aduje astého a intenzívneho kontaktu s mami kou. Rie enie astého no ného doj enia odstavením teda v podstate pretrháva spojenie medzi matkou a die a om. Preto aj ak necháme die a v noci man elovi, i babi ke, bábätko síce nepla e samo, ale ako si vysvet uje, o sa stalo s mami kou, ktorá zrazu v noci nie je tam, kde býva, je otázne. Z h adiska neurobiológie sa pri dlhotrvajúcom pla i nenávratne menia systémy odpovede tela a mozgu na stres a nastavujú sa na prive kú citlivos . Navy e sa aktivujú obvody bolesti, bábätko dlhotrvajúci pla fyzicky bolí, je mu, ako by sa skuto ne fyzicky zranilo. Die a sa doká e po ur itom ase prispôsobi svoj protest vzdá a nau í sa vysta i si samo. Stane sa tak v ak násilne a v období, kedy e te die a svoju matku intenzívne potrebuje. A potreba, ktorá nie je naplnená, v skuto nosti nikdy neodoznie.

A o metóda kontrolovaného pla u? Ve mi asto sa odporú a s odôvodnením, e je lep ie necha 2 -3 noci die a vyplaka a potom u bude spokojne spa a nebude sa v noci budi a budú aj bábätko aj mami ka cez de odpo inutí. Pre die a je pod a tejto teórie lep ie odtrpie si pár preplakaných nocí, na ktoré za chví u zabudne, ako trávi dni s matkou, ktorá je permanentne nevyspatá a podrá dená. Tieto argumenty skuto ne znejú ve mi logicky, v dy ma v ak mrzí, e udia, ktorí ich odporú ajú, si nepre tudujú, o táto metóda skuto ne obná a. Najskôr die a o ividne dáva najavo, e potrebuje prítomnos rodi a. Pla e, ale na jeho pla nikto neodpovedá, prípadne, aj ak niekto príde, neberie ho na ruky, nepomô e mu zvládnu stresovú reakciu, ktorá je odpove ou na túto situáciu. Výsledkom tejto stresovej reakcie je nepravidelné dýchanie a tep srdie ka a vysoká hladina stresového hormónu kortizolu, ktorý priamo zni uje imunitu bábätka. ím dlh ie die a pla e, tým vy ie hladiny kortizolu má. To v etko by sa v ak dalo zvládnu , ak by i lo skuto ne len o pár dní. Po pár nociach die a svoj boj vzdá a nau í sa, e pomoc nepríde, preto, ke ho polo ia samé do postie ky, neprotestuje, nepla e a po ase zaspí. Navonok sa zdá pokojné, vyzerá to, e metóda zabrala. Realita je v ak taká, e túdie dokazujú, e aj v ase, ke u vonkaj ie prejavy stresu (pla a protest) ustali, hladina kortizolu bola stále vysoká a dokonca e te vä mi stúpla. Die a je teda v skuto nosti dlhodobo opakovane vystavené pre ívaniu úzkosti z odlú enia a výsledkom mô e by mimoriadna citlivos na stres. Táto metóda je teda výhrou z krátkodobého h adiska, ale dôsledky tohto nácviku samostatného spánku die a a jeho okolie ponesie celý svoj ivot.

Ako teda vyrie i asté no né budenie tak, aby bol vlk sýty aj ovca celá? :) V prvom rade je dobré pochopi a prija , e udské mlá a nie je nastavené na samostatné zaspávanie, mnoho mesiacov po narodení je závislé na rodi ovi, ktorý mu pomô e (doj ením, hojdaním, spievaním, alebo nejakým rituálom na zaspávanie) dosta sa do príjemného stavu driemania, v ktorom sa mu zní ia hladiny stresových hormónov a prevládnu chemikálie navodzujúce stav pohody oxytocín a opiody. Uspa bábätko a umo ni mu dobre sa vyspa je preto jednou z najvä ích výziev rodi ovstva. Tým, e bábätku pomáhame navodi pred spánkom tento stav, mu budujeme zdravé spánkové návyky pre dospelos , deti, ku ktorým sa pristupuje takto citlivo, málokedy mávajú v neskor om detskom veku

je zásadný matka. e spí inak ako dospelý. alebo potrebu ma v noci zapnutú lampi ku. Doj enie navy e uspáva aj matku. mami ka ho hne prilo í k prsníku a obaja spolu zaspávajú. i extrémne unavená. ve akrát sa budí z hlbokej spánkovej fázy. aby znova zaspala. ktoré je mylne obvi ované z toho. v tomto zmysle funguje lep ie ako monitor dychu. vníma jeho telesné funkcie. Doj enie. Uspávanie alebo doj enie trvá dlho. skrátka. Jednou z mo ností teda je spáva spolu s bábätkom. mesiaci spánok oraz viac preru ovaný. e sa to nepodarí a die a sa zobudí. ako pomo ovanie. Rozdiel medzi takýmto zobudením a zobudením sa na pla bábätka spiaceho v postie ke. ktorá spí spolu s die a om sa vä inou budí z ahkej spánkovej fázy a po prilo ení bábätka rýchlo zaspáva. ktoré nastávajú pri doj ení. ak sa cez de starajú e te o star ie die a. sa znova musí zobudi na pla die a a a celý koloto sa opakuje.no né mory. Prí iny mô u by rôzne intenzívny vývoj mozgu. v skuto nosti ponúka mo nos . e takáto mami ka je pre a ená. i v úplne inej izbe. Ak sa bábätko budí asto. rovnako ako sa nedá s dospelým porovnáva v iných oblastiach napr. pri ktorej nemusí nijako die a pridr iava i podopiera . rast zúbkov. i iné problémy. matka ho opatrne prelo í naspä do postie ky (v prípade. ale bábätko sa za ína v noci oraz astej ie budi . aby matka spala v tesnej blízkosti die atka a aby pre doj enie na la polohu. i u v spolo nej posteli alebo s postie kou so spustenou bo nicou. Mami ka doj eného die a a má toti jednu ve kú výhodu vä ine detí sta í prilo i ich k prsníku a monotónny pohyb pri satí prsníka spolu s intenzívnym fyzickým kontaktom. ktorý sa ozna uje ako no ná harmónia to znamená. bábätko sa za ne precita . rýchlej ie dýcha. o je pre jej organizmus ve mi náro né. Bábätko sa medzitým plne zobudilo. ako toto náro né obdobie zvládnu lep ie a bez toho. un avená a potrebuje svoju situáciu zmeni . Popredný odborník na detský spánok. Od jej prebudenia uplynula pol hodina. Pre jednoduch ie no né doj enie je v ak potrebné. pla e a je a ké ho upokoji . i má iný pomer hlavy k telu. e bábätko spí v porovnaní s dospelým zle v skuto nosti by bolo vhodnej ie poveda . Toto je nesmierne náro né a je samozrejmé. Druhý polrok ivota bábätka je preto pre mnohé mami ky v tomto smere ve mi náro ný po celodennej starostlivosti o die atko si potrebujú oddýchnu . Pri spolo nom spaní matka citlivo vníma spánkové cykly svojho die a a a pokia nie je pod vplyvom omamných látok. musí ho znova uspáva ) a odchádza do svojej postele. aby sme sa museli utieka k násilným rie eniam. chví u po tom. aby ho len prilo ila a spala alej. mo no aj hodina. mesiaca a potom sa postupne pomaly zlep uje. potreba ubezpe enia sa. bábätko rýchlo uspia. najmä. Vä ina bábätiek máva po 6. matka pri om podvedome reaguje na die a. mu rýchlej ie bije srdie ko. úplne sa precitla a potrebuje nejakú dobu. ktorý vidíme pri vä ine detí. Je ve mi dôle ité si uvedomi aj to. o mnohé mami ky nesmierne vy erpáva. Spánkový cyklus die a a je krat í ne pri dospelom loveku. e spôsobuje toto asté no né budenie. Ak nespí spolu so svojim die a om. e matka je nablízku Ka dopádne je to stav. James McKenna odporú a spolo né spanie ako najbezpe nej í variant spánku pre udské mlá a. o matka kone ne zaspí. die a spí viac v ahkej spánkovej fáze a mnohé deti pri prechode z hlbokého spánku do ahkého potrebujú pomoc rodi a. v noci sa budia oraz astej ie. bábätko nakoniec upadá do spánku. . podrá dená. ne sa zobudí die a. spí s die a om v stave. e sa budí chví u pred tým. prirazenou k matkinej posteli. zobúdza sa asto a na pla die atka. dr. oby ajne vrcholí okolo 9. aby znova pre li do hlbokej spánkovej fázy.

aby sme tomu predisli. Mamila 1. Pre o vie jeden den spat aj hodinu dve a dalsich pä dni len po polhodine . ke u nás nebude tak intenzívne potrebova a bude sa postupne osamostat ova . pre o. poradky a o. vie spat aj hodinu a pol ale doteraz som neprisla na to. Na e deti sú mali ké len krátku chví u. ni viac. Ak niekto nemá dôveru k vede a k výskumom.com/news/some-parents-at-odds-with-experts-about-sharing-beds-with-infants111745839. Toto obdobie je len kusok nasho zivota a to co dietatu dame nam raz urcite vráti . hrame sa rovnako. ale bohuzial. Náro nú starostlivos o bábätko mô eme teda vníma ako bremeno alebo ako istú formu investície. Viera ervená. toto sú veci z praxe. Najskôr treba vlo i a potom budeme môc vybera . ubomíra Ra ková hovorí: 13. ni menej Kto viete po anglicky: http://www. Je len na nás. sa nevyspí tak kvalitne.lvrj. Katarína hovorí: 15. ako ke nemala iadne die a.a pravdaze nam trosku vadi ze sa nevyspime ale musime to vydrzat.okrem toho spi cez den najviac trikrat polhodinu ked ma lepsi den.z.v noci . ich silná naviazanos na nás nepotrvá dlho a je to práve toto silné prepojenie a puto.som s velkym zaujmom citala vase komentare mam sedemmesa ného syna. autorka lánku: RNDr. ale spolo ným spaním a uspávaním die atka doj ením sa dá asté no né budenie zvládnu . December 2010 o 23:07 Aby sme zostali objektívni a skuto ne ukázali mami kám obe stránky spolo ného spania. tatistiky. nase dieta je od narodenia take . vsetko je priblizne rovnake ako kazdy den proste je taky a s manzelom nam nepomô e ni len to vydrzat . ko ko sa nám po ase z na ej investície vráti. ktorý sa budi v noci asi tak es krát .html?ref=839 2.krmime sa rovnako.sku ali sme rôzneMETODY. December 2010 o 09:24 dobrý den dievcata . ktoré sa asto v noci budí.Matka malého bábätka. ktoré nám pomô e ma s die a om pekný vz ah v ase.museli sme sa s tym zmierit .

aby som sa JA vyspala a mala pokoj. Petra hovorí: 11. ze ho mozem vdaka tej blizkosti spoznavat aky je. December 2010 o 20:26 mila petra. kde vdaka unave dostanete mirkospanok nasledky mozu byt daleko horsie ako akakolvek metoda . ked sa bavime o babatkach. Ak uz niekto zacne operovat slovom metoda. utvrdila som sa zase raz. suhlasim s vami. ze materinske instinkty sa oplati pocuvat :) Obsiahlu diskusiu k nemu sa neda nevsimnut. ze ho dojcim a som rada. Ja si uzivam to. ze dieta sa na svet nepytalo. Asi by som bez neho ani oka nezazmurila Zelam vsetkym mamickam krasny zivot s babatkom po boku (nielen v noci) :) jana hovorí: 11. podla mna nic nie je horsie ako unavena mama a vystavena mama. ze by som na svojho syna uplatnovala nejake cielene metody za ucelom toho. ze by mal spat vo svojej postielke. Priznam sa. ake ma rytmy spanku. nebudem svoje potreby povysovat nad jeho a uz vobec nie. co ho ukludni.skusali sme vela metod ako to zmenit ale nedosiahli sme bohuzial nic a to som si pred pôrodom povedala ze sa budem snazit nenaucit nase dieta takymto moresom ale toto nie su moresy toto je nase dieta ktore si to nevymyslelo proste je take bol taky uz v prvy den v nemocnici touto cestou dakujem katarine ktora nam velmivelmi pomohla v tazkych chvilach a doteraz aj pomaha a vsetkym mamickam aj oteckom zelam vela trpezlivosti a hlavne zdrave deti ky 3. ktoru pouzijete na upravenie spanku dietata. ze jedneho dna budete vlastnemu dietatku na nic. ze to tak bude najlepsie pre vsetkych clenov rodiny. dokonca niekde vo vedlajsiej izbe. ta predstava ma dost desi. Ved on sa na tento svet nepytal. ze ma nikdy ani len nanapadlo. tak to nezavana nicim dobrym. bezbranny. ze spi so mnou v posteli. ze sme ho doviedli my. Neviem si predstavit. tak prenho urobim vsetko. az velmi . obe mi spali v noci narodenia dobre. obe moje deti spavaju od narodenia v postielkach moj materinsky instinkt mi napovedal. Je to fakt krasne obdobie nasho zivota a dojcenie to vsetko len umocnuje. ale ono ak sa vy nevyspite tak sa moze stat. staci napriklad taka cesta autom k lekarovi. priviedla som ho sem ja..spíme spolu.ak vam dieta nezaspi inak iba na nej tak preco nie???ono o tretej rano vam jej jedno ako zaspi hlavne ze zaspi . ked je este malinky. lebo som bohuzial nevladala k nemu vstavat es sedemkrat a uspavanie na fitlopte???no neviem . ale z citania niektorych pasazi mi bolo jedine tak uzko. December 2010 o 14:45 Dakujem za krasny clanok. co potrebuje.

ale pri dvoch a nebodaj troch prepacte neverim tomu. budil sa maly na jedenie.dobre. kedy ma ist dieta spat. kde to stalo ak niekto odporuca rozne metody uspavania. ak sa ten cas prepasie a vlacik ujde. tak dieta spi skutocne dobre a naozaj sa ako pise katarina nepotrebue x-krat budit aby ho niekto alebo nieco uspalo. akoby ani neexistoval. ci su pripravene hopsat/nosit/uspavat na prsniku dlhodobo. cely tento clanok a aj jemu podobne pre mna stavaju ulohu otca mimo. aby sa do vsetkeho zapojil aj otec deti moze im dat jest. vytacali ma malickosti. nic som neriesila. a este jedna poznamka na margo clanku a diskusie neviem uz presne. nielen ja musim byt pre deti dolezita. ale aj ich otec. moze byt. pretoze potom sa necudujem. a je to nasa vina pretoze my sme prepasli vlak. spal v tej dobe dokonca so mnou v posteli. my sme rodicia. zlostne a nakoniec sa dostava do nekontrolovatelneho stavu. mal by maminky aj varovat. a tiez pre mna vztah s dietom nevytvara to. ze nikto nevie. takze ak mi niekto tvrdi. ale aj do neskorsieho veku. len o vystihnutie spravneho momentu. . nejde o nic ine. ze nikto z vas nepochopil. problem spacieho vlacika je vsak ten. pre mna je dolezite. co sa metody vyplakania tyka nikdy som ju nepouzila a nie som jej zastanca. ale ako ho stravim. ze sa nesnazi propagovat nejaku metodu. dieta je podrazdene. ze prsnik ostal vonku a je mi zima a musim sa zapnut. a jedine k comu sme sa dopracovali boli dve unavene osoby ja a mladsi syn a starsi. ked som potom zaspala. nedavala som pozor pri soferovani uz obycajna cesta do potravin bola riskantna. a ak stihneme vlak. aby som sa vyspala . je zle. my sme za dieta zodpovedni. vsimat si spravne dieta. tyka sa to deti tak kojenych ako nekojenych. je zlostne a potrebuje na vecer stimulaciu tak klame sam seba. pretoze som si povedala. ze jeho dieta je vyspate a spokojne. nie je to spokojne a uz vobec nie vyspate dieta. ale dodnes som presvedcena. nic z toho sa nestalo budila som sa na to. moze prist za 5min ale aj za 5 hodin. este ku katarine myslim. ide podla mna skor o to. postarat sa o ne. ktore cakaju babatko a citaju takyto clanok moznost sa zamysliet. s jednym dietatom by som povedala ok. potom by mali maminky. ktora je v stave dietatu ublizit. kde som ho budila na dojcenie. to by podla mna bolo minimalne fer. a to potom sposobuje detom problemy vsetko sa to nabaluje. ze sa na vselijakych forach otvaraju otazky na temu: pomoc moje dieta zaspava len fit lopte ci inak a zial to dieta ma uz viac ako tych sladkych 5-6kg. starsiemu to ostalo doteraz. hoci mrnci. ktore samo nie je v stave zvladnut. osobne si neviem predstavit spat s dvoma detmi a manzelom v jednej posteli neexistuje. ktory si celu tu moju unavu odnasal nebola som v stave patricne reagovat. ze sa vsetci vyspia. ze taketo uspavanie mozu deticky vyzadovat nielen kym su male. nakoniec som bola nutena to riesit. ze v urcitom momente skodi menej ako nevyspata a unavena matka. pohojdat ci nakojit. ten prichadza na stanicu v urcitom case. nervozne. mladsiemu sa to pokazilo pocas zapalu prsnika. kedy pride dalsi. my to volame spaci vlacik. pretoze sa stavali presne vyssie uvedene veci skratka som sa nesustredila na podstatne veci nechala som zapnuty sporak (nastastie elektricky). ved vela matiek to takto robi. ponosit ich ak treba nepotrebuju len mna. vyriesila som to k spokojnosti vsetkych. kolko casu s nim stravim. hlavne ked su starsie tam uz potom nestaci ponosit.

inokedy sa zobudi. ked som pracovne lietala medzi casovymi pasmami a bola som nutena pracovat casto po nociach. December 2010 o 11:09 . obaja sme spokojni. ale pre niektoru mamicku moze byt problem aj to. lebo sa volá metóda. len odhadom 2-3. e to sebecky robí preto. napriek tomu rano vstaval v oboch pripadoch s usmevom. teraz som na rodicovskej dovolenke. ktorú vy nemáte rada len preto. ia . vcera spal 11 hodin vkuse.. nechcem vás sklama . ani keby sa zobudilo viackrat za noc.Petra hovorí: 12. citam. December 2010 o 00:12 Tak to je správne a tak to má by . ja totiz nevidim nic patologickeho na mojom dietati. ktory treba riesit. moj syn ma teraz obdobie zubkov. stretavam sa s ludmi. e ak sa niektorá mami ka rozhodne rie i problémy so spánkom svojho die atka. ktore prespi cele. niet o rie i na o aj? Tak e len tak alej. ja si materstvo uzivam. vyspim sa lepsie ako kedykolvek v poslednych mesiacoch pred tehotenstvom. Inak je vá systém spinkania úplne v súlade s metódou. nevidim tam ten problem. nerobim z neho hned pacienta.) Katarína hovorí: 12. venujem sa domacnosti. o opisujete sa tie . Metód je toti stra ne ve a a tamto je jedna z nich. hram golf. Kým sú v etci spokojní a oddýchnutí. To jediné mi na va om príspevku preká alo. takze sa asi nezhodneme. Petra hovorí: 12. aj ke je to vlastne to isté. o vasej metode neviem zase tolko. tie nocne dojcenia ani neviem poriadne zratat. ale nie je mi vobec sympaticka. ja som tam prenho. aby som ju mohla dopodrobna rozobrat a odsudit. ja si to prave naopak pochvalujem. December 2010 o 00:33 Katka. December 2010 o 00:01 janka. aby sa ONA sama dobre vyspala. A správna. mam dieta. co krasne v noci aj cez den spinka. ziadna troska ani nevyspata mumia nehrozi . lebo viem. volá metóda. ale to. a ostatné mami ky a deti ky mô u potrebova nejakú inú. ze to k detom patri. usmievavi. ale predvcerom sa zobudil 3x. uz asi pol roka je stale viac noci. ktoru propagujete vy. ze ste sa nevyspali. mrzi ma. teda vo va om prípade ur ite. Len nevravte. jana hovorí: 12. ze sa dieta zobudi 1x za noc a na mojom mieste by to uz riesila metodou.

e die a spiace v noci týlom. nikto predsa nechce riesit problem. pre ktorý tento lánok vznikol. Metódy. Mnohé mami ky potom za nú uva ova nad tým. a riesi to. e ohlasy na tento lánok preva ne také. lánok. je v poriadku a nie je o rie i . e sa tu v etci zhodujeme na tom. napokon. aký tu popísali Zuzana. e j to v poriadku predsa potvrdila aj Katarína a e nie je vhodné mu znova pomôc do hlb ieho spánku (na o doj iace matky mô u vyu i najpohodlnej iu formu doj enie pri ktorom aj ony samé mô u spa alej a nebudú sa cíti z no nej starostlivosti o die a také vy erpané). tie trvaju urcity cas a stratia sa tak. nie o mamickach. Petra a Zuzana. stale je v noci viac a viac hore. e z Kataríniných príspevkov je mo né si odnies dôle itú informáciu. ale rozdiely tam predsa len su. sú v poriadku. ako prisli. ci im isli alebo idu zuby. treba to podla mna riesit. ked su chore. Weissbluth uznáva. Nie je pravda. ktore tak ako vase vstane 2-3x za noc. ktore je umrncane a nevie preco. e toto niekto nebude pova ova za nenormálne. ze je to normalne.petra. ktorí toto netu ia. v aké som dúfala e povzbudí niektoré . tak. ku koncu diskusie to uznala aj samotná Katarína. ho odmietne riesit. i nie je as nie o s tým urobi . ci dieta vstane 1x za noc len aby si potiahlo z prsnika a spalo dalej. ze sa skratka ta unava u toho dietata nabaluje a hroti sa to viac a viac. a mamicka. verím. nehra golf (ani len na citanie nema cas) a len sa venuje dietatu. o by bolo v rozpore s týmto Va im komentárom. i Petra. ako to tu opísali napr. Toto bol primárny dôvod. po obede uz umrncane napriek obednemu a doobednemu spanku. ale to su vynimocne situacie. Myslím. e asté no né prebúdzanie detí. e sú rodi ia. Napriek tomu sa matky ako Zuzana a Petra mô u stretnú s tým. e sa to v dne nej dobe dá dosiahnu len weissbluthovou metódou a poukazujem na to. e Katarína rovnako. e táto metóda má aj svoje riziká. lebo ved naco. napr. o tom je rec. ktoré na to pou ívajú. ktora mozno vidi problem. ale ak dieta nevie spat ci ma problem zaspat. aj dospely ak nemoze spat. A som ve mi rada. rano vstane s usmevom. Ja v ak nesúhlasím s Katarínou v tom. ale na obed je uz unavene. tak preco to odmietame riesit u deti a berieme to ako normalne? Viera Cervena hovorí: 12. mamicka sa nestretava s inymi ludmi. ved sa pise. ktoré inak spia zdravo a v noci sú ich prebudenia len precitnutiami. na doj enie. mesiaci prestáva v noci precita na viacerých miestach to. ktore su ako vy. v ak tie neho vorí o nie om inom. e ka dé dobre spiace a dobre vyspaté die a sa u po 9. alebo vstane a je hodinu alebo dve hore. dieta ma rok. Myslím. je to stale len 1x za noc. ano problemy k detom patria aj moje spia inak. e treba sledova svoje die a. December 2010 o 14:52 Jani. ve aj dr. asto bývajú drastické a asto zasahujú do doj enia. ale ved to je super. tam kde nie je. ja s týmto Va im komentárom úplne súhlasím a trúfam si poveda . aby nebolo chronicky unavené a nevyspaté. a takisto je rozdiel. ci zaspavat ide k lekarovi. ale su deti. ze vam dobre spi a vy ste spokojna. ku ktorému sa tu táto diskusia rozbehla.

5kg. Petra hovorí: 12. haci ma 11. no a? urcite to nebol pre mna dovod zacat s tym nieco robit a nebodaj ho odstavit od nocneho dojcenia. moj syn ma 14 mesiacov a uz neraz sme zazili noc. e die a má zlú noc. Petra hovorí: 12. Vy poradkyna viete omnoho lepsie vystihnut to. aj moje deti su obcas v noci hore ked su chore. ze sa to stava a pokial to nie je pravidlom niet co riesit. ale to uz sa asi zasmejem :) Viera Cervena hovorí: 12. e sa zobudí a je hodinu-dve hore. e myslím. úplne sa rozoberie a je nejakú dobu hore samozrejme. naopak. December 2010 o 18:01 petra. ale aby sa skôr pokúsili vyu i doj enie na to. ale ved ja som napisala. A k vyplakavaniu sa ani nejdem vyjadrovat. e to nie je ni príjemné. ked sa da. napr. ze si znicim krize a ze on sa v satke nemoze dobre vyspat. aj nám. mozno mi niekto povie. kazdemu musi byt jasne. ze odstavenie od nocneho dojcenia ma velke rizika. to nie je problem. e je normálne aj to. ak sa ob as stane. ved unavu riesia miliony rodicov na svete a ten sa toci dalej. ci idu zuby. ak sme príli rozru ení. ale ani to nie je ni patologické a rozhodne tu treba by pre die a aj v tomto stave. mô e sa sta . ide o nasilne odstavenie. Odhliadnuc od vsetkych detailov. ale to mi . zúbky. kedy bol 1-2 hodiny hore. on to dospi vzdy podla svojej potreby a ja to dospim. co som chcela povedat ja. To by som neriskla. dospelým sa to predsa ob as stane. e bude hore aj v noci zobudí sa a pri doj ení skrátka nezaspí. vedie k predcasnemu odstaveniu.mami ky v tom. Najma nedeje sa tak z vole dietata. jednoducho nevidim v tom ziaden problem. metoda nemetoda. aby ani ony nevnímali tieto precitnutia ako zá a a boli sa schopné popri tom slu ne vyspa . die a choré alebo ho nie o bolí. akujem za ten predchádzajúci komentár k tomuto len. Ak je napr. a nocim ho doteraz v satke. podla mna spi fakt velmi pekne a tie divoke noci beriem tak ako prichadzaju. aby neodstavovali die a od no ného doj enia. December 2010 o 15:44 Petra. dakujem. aj tam si rad pospinka. December 2010 o 15:26 Vierka. December 2010 o 15:29 janka. jana hovorí: 12. i sa nesna ili vyplakaním die a dontúti prespa celú noc.

-) to. jedna zvladne vstavat 10x za noc a ani si to nevsimne a jednej staci vstat 1x a ma to nasledky. nikto vas nemoze kritizovat. a potom tato druha mamicka unavena a ubolena hlada pomoc na roznom fore. vy problem nemate. takze ho predcasne odstavujem. ale to sme my. ale pozrite si niekedy forum na mk a tam zistite. pri dvoch to zial nie je mozne. rozhodli ste sa. ze moje deti sa v nosici nevyspali. nikto ich neupozonril. mozno by si povedali. tak by sa produkcia mlieka logicky mala upravit podla poziadaviek dietata. ktory nie je problemom. Myslím. lebo na toto sa necitim. budete si to mozno vytykat. ktora by vobec nebola nutna. co sa tyka nocneho kojenia pokial dieta spi a nepyta sa jest bude ho matka v noci budit. ci nosenim na rukach a neskor zrazu zistia. (ale to som ja. vyhovuje vam to. na doj enie. tak dopyt ovplyvnuje ponuku. pre kazdu je zataz ina. tak skusim inu cestu. e sa tu v etci zhodujeme na tom. ktore je tazke je cisto vasa zalezitost. a kojila by som este dalej. ktore neuvazene naucia spat dietatko hopsanim na fitlotpe. cize skutocne nikto neriesi problem. syn si urcite v satke pospi. ak si znicite krize. je mi to neprijemne. ze mamicke niekto povie. nepokojne a uplakane cele dni. jednak spali kratko a jednak sa po prebudeni chovali akoby vobec nespali. tak. nehovorim. mna hneva to. ze este koji? ak si spravne pamatam vsetky clanky o kojeni.chcete naozaj povedat. tak ako deti su rozne aj mamicky su rozne. viem. u vas to moze byt inak. ze kopec mamiciek problem ma. ktoru ja osobne posudit neviem. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. ze takto uspavali do 3 rokov dietata. pre vas mozno banalita. je to spravne pre nas. ze sa mozete dospat pri jednom som sa dospavala aj ja. ako to tu opísali napr. dostali sa do zacarovaneho kruhu a nevedia z neho von. aby neriskla. co zisitite az vekom. lenze ked sa rozhodovali. ze to moze dlho trvat. cize ak si dieta v noci nepyta jest. ci sa vyspi to uz je druha vec. vam a synovi to vyhovuje. to je skvele takto uspavat dieta. . ze nosite dieta. od 11. sú v poriadku. Petra a Zuzana. ale ma 8 zubov a priznam sa.) co sa nosenia tyka je to vase rozhodnutie. ale su mamicku. u nas to pomohlo. napr. u nas to tak bolo u oboch. ze sa odstavi? ide v tomto pripade skutocne o blaho dietata alebo o dobry pocit matky. rozhodli by sa inak. ze je to ta spravna cesta. ze keby ste videli. hoci si pospali. ze vase dieta je nevyspate. keby mamicka mala spravne informacie. len uz jej trebars nepovie. hoci by ste tusili v com moze byt problem? a verim tomu. ako uspavat dieta. naprosto suhlasim s touto vetou z vierinho komentara. ale ja uz nevladzem. mozno keby to vedeli. pretoze by dieta tento pre nu zlozvyk nenaucila. skratka prespali noc jeden od 6 tyzdnov. mesiaca som kojila uz len rano a vecer. . ze musi aj niekto iny. ale je to len a len na vas. druhy od 4 mesiacov. ako ho odnaucit a niekedy to skutocne skocni metodou vyplakania. e asté no né prebúdzanie detí. ktoré inak spia zdravo a v noci sú ich prebudenia len precitnutiami. ale pre danu mamicku urcite nie. alebo.

tento lánok nemal za cie rie i patológiu. December 2010 o 08:07 ale to mi chcete naozaj povedat.-) Viera Cervena hovorí: 13. ktorých deti nemajú nijaký problém so spánkom. nepokojne a uplakane cele dni.jana hovorí: 12. ze je jasne. ktoré by pod a môjho názoru tie mali by schopné rozpozna . i rôznych neprirodzených zásahov do doj enia stru ne povedané. mám dôveru v schopnosti mami iek. ze keby ste videli. alebo ho u musí necha vyplaka . ak die a vyu íva v etky funkcie doj enia. December 2010 o 11:49 nie je úplne be né. za predpokladu. matka ho rozmaznáva alebo e ho doj í zbyto ne. napriek tomu ich okolie presved í. preto e musí die a u i samostatnosti aj v oblasti spánku. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. preto e potom sa na to nikdy nenau í. aby doj ené die a prespalo noc bez precitnutia a bez doj enia. ktoré sú prirodzene pre doj enie ur ené a napriek tomu v noci nepotrebuje doj enie. e toto nie je dôsledok odpútania sa od matky. e toto nie je dôsledok odpútania sa od matky. katarína hovorí: 13. aby doj ené die a prespalo noc bez precitnutia a bez doj enia. ze sa odstavi? odpove na túto otázku som detailne rozpísala do komentáru pre Terezu v star ích komentároch nie je úplne be né. je to úplne v poriadku a netreba to vôbec nijako rie i . za predpokladu. preto e die a u po ur itom veku doj enie v noci nepotrebuje. ale dufam. e 9-mesa né die a alebo ro né die a u musí prespa celú noc bez jediného precitnutia. lánok primárne mal za cie venova sa mami kám. co som chcela povedat . ze vase dieta je nevyspate. e ak sa budí a doj í pre uspatie. preventívne odsávanie v noci i dokonca budenie die a a sú úplne zbyto né. i rôznych neprirodzených zásahov do doj enia . hoci by ste tusili v com moze byt problem? Jani chcem ve mi po akova za túto vetu PRESNE toto je ono. December 2010 o 18:03 trochu sa mi ten komentar zmotal. i ich die a je nevyspaté a nepokojné alebo je to v poriadku. aby neriskla. co sa tyka nocneho kojenia pokial dieta spi a nepyta sa jest bude ho matka v noci budit.

ak spí v súlade s vlastným biorytmom. o mnoho rodi ov. Ve Jana potvrdzuje to isté u oboch svojich detí. ak die a spí tak ako Terezino. ktoré som u ila spánku. nie je to ni zlé. je to nie len be né. Kým to nie je asto. nebola na nich skú aná nijaká iná metóda ako len sledovanie prvotných náznakov únavy (nie znakov pokro ilej únavy ako trenie si o í a mrn anie. Teda. Tak ako Janine dve deti.Nedáte si poveda . mnohé z nich spia spolu so svojimi de mi a nikdy nenechali svoje die a vyplaka sa! Nu ale pod a vás toto nie je be né ja vám vravím. aj môj malý máva noci. December 2010 o 12:00 Och. Terezino die a nie je výnimkou. najmä pri splne a pri nove mesiaca. lebo sme precitli iba do akéhosi polospánku. tak ako moje. katarína hovorí: 13. e sa zrazu samo prestane v noci budi normálne do 9 mesiaca bez toho. eby to v etko boli výnimky? Zrovna moje mami ky sú v etky výnimky? Ve v etky doj ia na po iadanie. Stáva sa to aj mne. aby sme zase nesloví karili: ak sa to stane raz za as. najmä ak je spln. ale normálne a zdravé. e te doplním. ka dý sa v noci budíme nieko kokrát. ale na druhý de ráno si ni nepamätáme. kým sa mu podarí znova zaspa . toto je tie normálne a nevolám to no né budenie sa. a moje mami ky. e sa v noci zobudí a je aj hodinu hore. ktoré neboli ani vyplakané. Toto mi preká a na va om lánku a radách! Práve e. ob as dokonca dve. ktoré mnohí rodi ia pokladajú za prvé znaky únavy) a ich stopercentné re pektovanie. i neprirodzene ho odpútavali od matky. ale toto predsa nemô e nabúra celkový rytmus spánku. To isté ahu ké precitnutia to je v spánku prirodzené. Len aby ste ma zase nechytali za sloví ka. ob as sa trebárs pri tom aj posadíme. kým to zostáva výnimkou. ia . V etky deti sa samé prestali budi do 9 mesiaca ak ich rodi ia SPRÁVNE sledovali a re pektovali ich spánkové rytmy a to stále hovorím o doj ených de och. . tak to die a ahko dospí. ak die a spí v súlade so svojím rytmom odmali ka. tie . e je be né. ani im nebolo upreté nijaké doj enie. nevie odhadnú . aby sme mu odmietli akúko vek po iadavku na doj enie. lebo nechcem hovori ja o koze a vy o voze.

tak aspo takto: Vierka vyhlasuje. o hovorí lánok. e die a v porovnaní s dospelým spí proste zle (spomína sa tam povrchnej í. dieta sa len zlahka prebudi a v takom rannom veku ma problem upadnut naspat do hlbokeho spanku. Lebo tento lánok nerozli uje vôbec vek die a a. e spí rovnako. e to be né je. V nasledujucom komentari upresnite. e ak sa die a nebudí vôbec. A e te: ona vraví nie je be né . e je to od 4 mesiacov do pol roka. e ak má dobrý spánkový re im. ale nie pre ro né deti!!! lánok nepou íva len slová precitnutie. teraz si presne nespomeniem cca vek. Myslím. ale mô em vám ho zisti . Die a má rovnaký spánok ako dospelý lovek u po nieko kých mesiacoch ivota. Najprv reagujete na Vierkine slova.No ja stále hovorím o no nom budení! Nie o no nom precitaní. bez precitnutia a bez doj enia tvrdím. ze je normalne sa zlahka prebudit. ze je normalne. Janka hovorí: 13.o mô e by pravda pre ve mi malé miminká. lánok hovorí. ale normálne a zdravé. e die a má celkom iný spánok ako dospelý. Ale ved Vierka pise o tom istom nejde o to. najmä len s ve mi slabým precitnutím 2-3x za noc a ve mi be ne aj bez doj enia ak má die a dobrý re im spánku. ze sa dieta chce hrat. a pokracovat dalej. ja . ktoré zostáva a je výnimkou. Takze co ste vlastne chceli povedat? Proti comu sa tak ohradzujete? katarína hovorí: 13. December 2010 o 13:18 Katarina. a ani nie o príle itostnom no nom zobudení. ked dieta v noci precita a ziada si dojcenie. Nesmierne zavádzajúce je aj to. Preto som citovala práve tú as Vierinho komentára. kedy sa definitívne detský mozog vyvinie do takého tádia. len to takeho polospanku. nie je to be né. ja tvrdím. ale aj slová budenie sa a to je u iný pojem a je to nesmierne zavádzajúce. ktoré dobre spia (ako Terezino) ozna ia za výnimky a nie ve mi be nú vec. astej ie budenie). tak to je nie len be né. e nie je pravda. ako dospelý. krat í spánok. ak sa doj ené deti. akoze s tym nesuhlasite a razne proti tomu protestujete. nerozumiem celkom Vasim dvom poslednym komentarom. prepá te. tak mu matka pomoze dojcenim. December 2010 o 15:09 Janka: nedá sa mi reagova priamo na Vá príspevok.

ze sa moze potom stat. kto sa uz dlhsie zaobera detskym spankom. ze sa nemylim) a katarina z pohladu niekoho. ze rozumiem. ono chce. sa to zacykluje a cela rodina tym trpi a je to len preto. niekde sa stala chyba. December 2010 o 18:45 . nervozne. ze deti chodia spat neuveritelne neskoro a mamicky sa obhajuju tym. tak dieta je prestimulovane a naozaj nechce . potom sa v noci budi. ze dieta si zameni den s nocou. bez ohaldu na to. a tiez sa pravdepodobne nezhodne s vierou v tom. ale ak je dieta unavene. pretoze to je normalne . v tom horsom. ale ze to bude skor vynimka ako pravidlo. ze ved nocne budenie je u deti normalne . December 2010 o 15:27 janka. ze mamicka. ze sa dieta z nejakeho dovodu nebude budit. vela krat. moze sa stat. ak sa dieta v noci casto budi. co sa snazi katartina povedat. ked budeme brat ako normu nekojene deti tak potom ani precitanie zo spanku nebude povazovane za normalne. ked ono skor nechce. v tomto priade si myslim. a takto to ide stale dokola. ak mamicka vystihne spravny moment ulozenia dietata do postielky ci do velkej postele k sebe (na tom nezalezi). ze som to spravne pochopila :-) ide v podstate o to. ze kojene dieta dokaze prespat noc podla viery to nie je prirodzene. v tom lepsom pripade si to cez den dieta aj mamicka dospia toto nesie riziko. kazdy to vnima zo svojho pohladu viera z pohladu laktacnej poradkyne (dufam. nehovorime. ze je normalne.jana hovorí: 13. ze dnes delime deti na kojene a nekojene (nielen pri spanku) ale deti by mali byt stale rovnake. ked citam rozne fora tak si vsimam. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. podla katariny a v tomto s nou suhlasim je to prirodzene aj pre kojene dieta. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. problem je podla mna v tom. mrnci pre nic za nic (nie place) a je nervozne. nie som sice katarina. katarína hovorí: 13. ze ak niekto povie. ale myslim. pripadne je aj dlhsie hore. pretoze ak budeme brat ako normu kojene deti potom bude problemom to. ak je vsetko ok. ze vsetci su nevyspati. aku maju potravu. teda dufam. neskor zlostne az agresivne. a kedze vsade sa pise. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. len mamicka si to nevsimne a zmeska tu spravnu chvilu a potom ked ho chce dat spat. niet co riesit. na co poukazuje katarina. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. ze meritkom by mala byt kvalita spanku jednotliveho dietata a celkove posobenie dietata pocas dna.

Katka. tak e mami ky hovoria budí sa na doj enie . e myslím skuto ne len precitnutie. e Va e príspevky ponúkajú kon truktívnu a udskú kritiku. be ne ka dú noc dve hodiny hore. akujem. V oblasti no ného spánku celá táto diskusia vznikla najmä preto. ze keby ste videli. ale na druhý de ráno si ni nepamätáme. v noci hra a zase po ase spa . Je to v ak presne naopak to. o pí e Katarína: ahu ké precitnutia to je v spánku prirodzené. e sa úplne rozoberie a treba sa s ním napr. Tieto precitnutia v ak mami ky. to íme sa stále okolo toho istého.12. e toto je normálne. be ne ozna ujú ako budenie alebo povedia die a má 8 mesiacov a neprespí celú noc pri om myslia. e sa die a úplne rozoberie a je napr. V etky tri sa zhodujeme na tom.Sná len K Janinmu poslednému komentáru z 13. akujem a klobúk dolu. pí e Katka presne. ak po precitnutí potrebuje pomoc dospelého a ak mu tento nepomô e. aby bábätká boli dobre vyspaté cez de aj v noci. ob as sa trebárs pri tom aj posadíme. tak je tam sú asne aj presne popísané. ka dý sa v noci budíme nieko kokrát. Vystihla si to úplne presne. pri om ale ak si ho poriadne pre ítate. o 15. e pí ete stále o nie om. bez arogantnej prezentácie svojho postoja. lebo sme precitli iba do akéhosi polospánku. a ani nie o príle itostnom no nom zobudení. najjednoduch ie ide doj ené die a uspa v noci doj ením. e je normálne. . e si nerozumieme terminologicky a Katka po pre ítaní môjho lánku nadobudla dojem. Viera Cervena hovorí: 14. pre die a je ale prirodzené. e dôle ité je. ako ho tu zadefinovala Katka a k tomu dodala. takto mô eme normálne diskutova tak e. aby sa die a v noci asto budilo s tým. ktoré zostáva a je výnimkou. e die a by malo zaspa pri prvých miernych príznakoch únavy. v akom ho chápete Vy. najskôr napí ete: ale to mi chcete naozaj povedat. No ja stále hovorím o no nom budení! Nie o no nom precitaní. Ja som do tohto lánku preto pou ila takéto termíny. práve vtedy sa úplne rozoberie a za ne plaka . toto presne je obsahom tohto lánku. e o ve er o siedmej die a zaspí a nevedia o om a ráno do napr. e zdravý spánok je dôle itý. e noc neprebieha tak. ve aj ako poradky e pri doj ení sa sna íme mami kám pri osobnej náv teve pomôc aj v tejto oblasti a apelujeme na to. ukazujeme mami kám. e tu tvrdím. ja VIEM.27 niet o doda . iestej preto e medzi asom sa die a pár krát ahu ko precitne a potrebuje znova pomoc s uspatím (a v tomto sa skuto ne die a lí i v spánku od dospelého dospelý sa vie uspa sám. toto je tie normálne a nevolám to no né budenie sa. teda nemyslím to. tak. o v tom lánku vôbec nie je a dúfam. December 2010 o 10:08 Janka. e teraz si u kone ne rozumieme tento lánok naozaj nehovorí o no nom budení v takom zmysle. normálne ahu ké precitnutia. aby sa dovolalo pomoci). e bábätko za ína by unavené. ako rozpozna . akujem v prvom rade za to. ak mô em. iadna patológia. Janka. s ktorými rie ime tieto problémy.

e to. neskor zlostne az agresivne. Ako sa tieto dva názory dajú sk bi ? Navy e napí em to pre istotu znova lánok jasne hovorí o precitaní. e si lánok nepre íta poriadne. ke sa v noci precitne a za ne plaka . moze sa stat. ktorý som tu nedávno písala. po 9. Prirodzená akcelerácia vývoja mozgu. e ho v noci kojí . pretoze to je normalne . ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. Katka rie i spánok. ktoré je inak zdravé. Niektoré deti tieto precitnutia prejdú s tým. ze ved nocne budenie je u deti normalne . umrn ané jediný problém bol. i ako si to tu my pracovne nazveme. ze mamicka. treba aby sa u kone ne nau ilo spa celú noc bez jediného prebudenia ( ahu kého precitnutia ). teraz tebou manipuluje. matky sa sna ili ich uspáva e te pred tým. ktorá si pre íta tento lánok. e to nie je be né. ak sa dieta v noci casto budi. ze ak niekto povie. sa doj ia 1-2x za noc. prípad Terezy. pí e v star ích komentároch Zuzana i Petra a Vy samé ste napísali (a zhodujete sa v tom so mnou). dvoch doj ení v noci zrazu doj i napr. u musí vydr a v noci bez jedla. e sa v noci doj ili a to nieko kokrát za noc ka dá táto mami ka sa na m a obrátila s tým. e mi popí u svoj denný a no ný re im a die a. skuto ne nemô em za to.ze vase dieta je nevyspate. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. To. ktoré o tom hovoria. pri om v etky ich deti spali normálnym zdravým spôsobom. by nemala ma pocit. kazí mu zuby. ze je normalne. a kedze vsade sa pise. aby doj ené die a prespalo skuto ne celú noc bez toho. doj ením. nie je prirodzené. e je normálne. ke ich bábätko má viac ako 6 mesiacov s tým. Ale sú deti. je to v jeho závere úplne jasne definované. 6x. rie ila som v jednom mesiaci 5 takýchto mami iek sú asne. hoci sa to Kataríne nepá i. nemô em za to. nervozne. A toto nie je ojedinelé takéto mami ky sa na m a a mnohé al ie na e poradkyne be ne . tak ako to napr. neznamená. ako to chápe a definuje Katarína). aby sa die a v noci úplne zobudilo (tak. e je to nesprávne. ale iné precitnutia potrebujú rie i s pomocou rodi a. mami ka. i skuto ne no né doj enie u jej die a nepotrebuje a i ho má necha vyplaka . e sa pomrvia. ne odi iel spací vlá ik . e die a sa v noci mô e a asto sa aj naozaj astej ie precitá (a zase hovorím o precitnutiach!). napr. die a si zvyklo. aby jediný raz potrebovalo pomoc rodi a s uspatím. Tieto mami ky sa na m a obracajú preto. treba s tým nie o robi . cez de veselé. Ak ten pocit mami ka získa. e to nie je prirodzené a e s tým má nie o robi ?! Niektoré deti niektoré precitnutia prejdú tie samé. musí ho necha vyplaka . nepokojne a uplakane cele dni. ke mu nedá prsník Ke som písala tento lánok. ktorá sa za ína cca. mo no nie o zamrnkajú ale spia alej toto je napr. v noci u by si ho koji nemala. Terezino die a. hoci by ste tusili v com moze byt problem? Ale potom lánku vy ítate toto: ide v podstate o to. deti cez de neboli unavené. ak si to niekto vysvetlí presne naopak. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. pre ítajte si komentár pre Katarínu. mesiaci ivota spôsobuje. sa skrátka po tom iestom mesiaci za ne v noci astej ie ahu ko precita a potrebuje sa miesto napr. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. ja rie im problémy mami iek súvisiace s doj ením a mami ky sa na m a obracajú asto. Na ka dú z nás sa obracajú mami ky s inými otázkami a okruhmi problémov. ktoré tieto precitnutia takmer ka dé jedno potrebujú rie i s pomocou rodi a. ve má pol roka. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. ja hovorím. e aj toto je v poriadku a normálne. e hovorím. spokojné. dobre priberá a prospieva. tak ako napr. ktorá tu písala a skúste prosím poriadne pre íta moju odpove hovorím jej. kazí mu trávenie. nenormálne a e s tým treba nie o robi . e pri konzultácii s okolím dostanú jednozna nú odpove toto nie je normálne. presne som tam kopírovala vety. e to nie je be né. Navy e ja som nepovedala. napr.

a skutocne az okrem jednej vety rozpravate stale sa o . nevedia znova zaspa a sú chronicky predrá dené a unavené. e je v etko v poriadku znova zdôraz ujem. Ak sme sa v etky tri zhodli. preto e bolo umrn ané a nespokojné. chodia spáva . ktorých deti majú problémy so spánkom a ktorých deti sú celodenne umrn ané. o v skuto nosti rie i netreba. tak je sa sná zhodneme aj na tom. ze je normalne. ako je pri om be né. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. len sa to cele zhorsi.citujem: ide v podstate o to. ak sa dieta v noci casto budi. e sa die a v noci doj í napr. neskor zlostne az agresivne. e na druhý de jej die a bude napr. Nemal by teda falo ne ubezpe i mami ky. ze ak niekto povie. myslim. ale deti im z toho nevyrastu. kym ta posledna odpoved bola snaha objasnit o co ide katarine v jej komentaroch a preco s vami nesuhlasi. ze mamicka. komentare katariny a ostatnych mamiciek. sú jasne zdokumentované a tie ich netreba podce ova . ze im deti z toho vyrastu. e sa týka no ného precitnutia. alebo ho uspala napr. asto sa doj ili. 6x a má u rok. ktorá celodenne je so svojim die a om. o je normálny re im jej die a a a vie odpozorova . na doj enie neprecitnú. Navy e plne súhlasím s Jankou v tom. kde problemy riesia mamicky. tieto moje myslienky si neodporuju. lebo bolo stále za nie o uplakané a prípadne spalo viac. ja som konkretne vas clanok citala viac nez jeden krat. i s tým. kym som sa do diskusie pustila. ne je be né vie. vie asto pod a prejavov únavy u de dopredu poveda . matka. ale su ucicikane mamickami. ktore im povedia. e nehovorí o úplnom zobudení. taktiez vsetky vase odpovede. choré. ale pri de och. o napísala ona sama toto by si matka mala v imnú . moze sa stat. December 2010 o 11:41 Viera. e falo ne ubezpe ím matky detí. e die a by malo od ur itého asu prespa celú noc. jana hovorí: 14. alebo tým. a kedze vsade sa pise. e je toto pritom úplne normálne. spia potom nepokojne.obracajú. e die a odu íme od doj enia v noci (ak ho potrebuje nie pri de och ako napísala Tereza. sú hore. nervozne. e naozaj je rizikové rie i ni o normálne a prirodzené. ze ved nocne budenie (nie precitanie) je normalne. ktoré to doj enie chcú a potreb ujú). ktoré sa samé. ze ste ma trocha nepochopili. e lánok o ni om takom nehovorí. e ho necháme vyplaka . pretoze sa o tom niekde docitali. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. ktoré majú spánkový problém. A tým sa myslí skuto ne prespa ve er ulo i die a a do rána o om nevedie ni . Ale riziká. lánok jasne definuje. ktore maju skutocny problem. a ke ich únava úplne zlo í. spontánne. pretoze to je normalne . e nie o nie je v poriadku! Janka tu argumentuje rizikami. Toto je tie problém a treba sa vyjadri aj k nemu. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. este raz som si ho precitala pred touto odpovedou. Povedomie v spolo nosti je také. ze ved nocne budenie je u deti normalne . Najmä ak tie rie enia priná ajú so sebou záva né riziká. Preto dilemu. ze nemusia nic riesit. rie i mnoho mami iek. zobudia sa. ktoré priná a rie enie ahu kého no ného precitania tým. to iste sa deje aj na forach. o hodinu skôr. ta prva bola konkretna otazka pre petru.

ale su ucicikane mamickami. potvrdili. jedine. e sa budí chví u pred tým. December 2010 o 11:53 Jani. kde sa zmienujete o precitnuti je tato veta: Pri spolo nom spaní matka citlivo vníma spánkové cykly svojho die a a a pokia nie je pod vplyvom omamných látok. kde problemy riesia mamicky. tak sa skuto ne necítim by vinná za to. len to kazda piseme inak a zjavne nie vzdy zrozumitelne. e je to v lánku nejasne a nezrozumite ne definované a e to naopak vä ina matiek pochopí nesprávne. jana hovorí: 14. ako ho tu definovala Katka. ako som to zamý ala. ktorý sa ozna uje ako no ná harmónia to znamená. ke e ide o lánok ur ený pre mami ky. e osobne som mala pocit. v jednej asti lánku detailne popisujem. ze sa vsetci tocime okolo toho isteho a ide nam o to iste o kvalitny detsky spanok. ne sa zobudí die a. autorku tohto blogu. ze v tomto pripade su to prave slovicka. hoci v prostriedkoch. v etky sme sa nakoniec pochopili a ide nám o ten istý cie . v ktorej by sa potom vlastne dopatral. December 2010 o 14:46 . Viera Cervena hovorí: 14. tak. hovorím v lánku o budení. je vhodné. e pou íva terminológiu. na forach. mami ka ho hne prilo í k prsníku a obaja spolu zaspávajú. e hovorím o precitaní. pretoze nie kazdy ma chut citat zaroven s clankom tuto siahodlhu diskusiu. ktorá to detailne vysvetlí. aby tam doplnila nejakú vetu. tak. spí s die a om v stave. nie je pre m a problém poprosi Katku. i extrémne unavená. ktore su kamenom urazu medzi vami a katarinou. e lánok pochopili tak. o by ste si tam predstavovali a ja to tam dám. bábätko sa za ne precita . ktorú mami ky samotné pou ívajú pri popisovaní tejto problematiky.nocnom budeni co podla mna je to. Myslím. e myslím precitnutie. e si to niektorá mami ka vysvetlí zle. ale myslim si. tak e to nemá zmysel alej rozobera . ale aj na iných fórach. e reakcie mnohých mami iek aj v tejto samotnej diskusii. ak máte pocit. ze ved nocne budenie (nie precitanie) je normalne ak môj lánok jasne definuje. ale preto. nerada sa taham o slovicka. ako je to presne a jasne v samotnej jeho asti vysvetlené e hovorí o no nom budení týlom. e sa die a precitne a znova sa uspí. naj ah ie doj ením. i doplní. ako mal by pochopený tak. mo no skúste napísa . Ve aj mne ide o to. A aby to bolo jasné u pri ítaní lánku. s Katkou nezhodneme. pod a m a je z toho zrejmé. ktore maju skutocny problem. o pod tým budením myslím. je to fakt o sloví kach. aby sa lánok chápal správne. ktore im povedia. OK. na co sa snazi katarina poukazat ako na zavadzajuce a co moze sposobit vyssie citovane problemy. ako ho dosiahnu sa. Ka dopádne. preto s vami suhlasim. Áno. ze myslite precitnutie a nie budenie sa.

aby to bolo fakt úplne zrejmé a nedo lo k zbyto ným omylom. je skutocne len na vas. ke nedá die a u okoládu na ve eru ve kvôli tomu pla e! Sebecká matka. ale skusim napisat. pokial k tomu nedoslo umelo. pokúsim sa toto v lánku upresni . skratka. e nebola sebecká. tak stále tvrdím. Janka. nesna íme sa o zdravý spánok. presne tak ako ste to neskor pisali v komentaroch. Takéto absurdné sú va e úvahy o tom. ze aj kojene dieta moze prespat noc bez kojenia a ze je to v poriadku. 1. ale preto. iste ju chce zjes sama (a keby ju aj zjedla. ze nie je nocne budenie ako nocne budenie. e je zdravý! To je ako keby niekto obvinil matku. December 2010 o 23:12 Inak. e je sebecká. ze ho mamicky chapu rozne vidite aj na tejto siahodlhej diskusii. ze to je z mojej strany vsetko. to nebolo mojim umyslom. co ste napisali tereze. len vie. to. 2. ak nejaka mamicka zle pochopi vas clanok. Viera Cervena hovorí: 14. aby sme sa MY matky sebecké dobre vyspali. jasna definicia co si pod pojmom nocneho budenia myslite. co podla mna v clanku chyba aby nedoslo k nejasnostiam. ze dieta stravi v noci 1 ci 2 hodiny hranim. December 2010 o 16:00 Skvelé. akujem za pomoc a prajem pekný advent aj Vám a rodinke :) Katarína hovorí: 11.ze ide o precitanie zo spanku a nie o to. . prajem vam pekny advent a cas straveny s rodinou.Viera. o je pre jej die a dobré a o kodí). ze sa snazim vo vas vzbudit pocit viny. dali ste mi nelakhu ulohu. je to vas clanok. inak prepacte ak ste nadobudli dojem.aspon ako poznamka na okraj by nebolo na skodu uviest to. myslim. ci to doplnite alebo nie.

e musíme by oddýchnutí v etci a jej argumenty. Zdravý a kvalitný spánok je jedine taký. sta ia. vníma podnety. jedine taký. ale i bude aj zdravo a správne fungova . Mami ky. December 2010 o 21:44 . bez toho.nie je ochotná ku nemu vstáva (nie spáva ) znak. zdravého spánku (plus dostatok kyslíka) je mozog schopný správne pracova a rozvíja sa. regulova v etky telesné innosti. ktorá býva oslabená následkom nedostatku kvalitného spánku.e deti majú zdravo spa len pre to. va im de om kodí rovnako ako nekvalitná strava. aby na om bolo bada znaky nejakej únavy. Mozog rastie a naplno pracuje po as spánku. ktorý je v súlade s prirodzeným rytmom die a a. ste podrá denej ie. ktorý nie je v súlade s vlastným rytmom organizmu. na schopnosti sústredi sa. aby sme sa MY matky vyspali! Aj ke . aby nemrn alo a vydr alo e te nejako dokým pôjde spa . ak otvoríte o i. urobte si výskum vo vlastnom okolí. a i bude zdravé. Jana má úplnú pravdu. aby vám nebolo mrzuté a umrn ané a ak nebodaj má k tomu e te o ividné problémy so zaspávaním. e len za dostato ného prísunu kvalitného. povedané laicky. budete to vidie v okolí aj vy. Nepí em vám tu nijaké novinky. December 2010 o 23:15 V poslednom odstavci sa opravujem: . to je otázne. e treba ís spa . ke je telo ly iara po celom dni unavené a preto ove a náchylnej ie k úrazom. Ak neveríte. u i sa. Telo mô e i len na hamburgeroch. uvedomte si. myslím. alebo je roztrie tený i povrchný a nekvalitný. u je neskoro Silvi Blahovská hovorí: 22. e navyka die a zdravým spánkovým návykom je sebecké. lebo matka sa chce vyspa a nie je ochotná ku nemu spáva . Unavené deti sú preukázate ne náchylnej ie ku v etkým be ným chorobám a s únavou rapídne vzrastá aj úrazovos . Ak musíte v emo ne po as d a (a najmä ve er) zabáva a stimulova svoje die a. Tak e ja nevidím opodstatnenie v tvrdení. jeho spánok nie je dostato ne kvalitný a jeho mozog nedostáva ancu pracova tak. Spánok je potravou pre mozog. tak ako vitamíny a bielkoviny sú potravou pre telo.. dokonca aj na celkovej imunite. povrchný a roztrie tený spánok. Robila som v horskej slu be a aj tam bolo najviac úrazov na konci d a. prejavuje sa to (u detí aj u rodi ov) na celkovej nálade (iste viete. i vo ve erných hodinách bolo treba ho neustále stimulova . po ktorom sa die a budí oddýchnuté a vydr í také a do al ieho spánku. to je tie otázne. ako by mal. e nekvalitný. nervóznej ie ). e ke sa nevyspíte. Katarína hovorí: 11. Ak tento spánok absentuje. Mozog mô e i aj na nekvalitnom spánku. ale i bude aj správne fungova . Zdravý spánok je pre detský organizmus rovnako potrebný a dôle itý ako zdravá strava asi vä ina z vás netu í.

krásne napísané :-) Silvi Blahovská hovorí: 22. December 2010 o 21:45 pre Petru: krásne napísané :-) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful