Neprespí celú noc

o teraz?

22. Október 2010 od vieracervena Komentáre (159) U prespí celú noc? pýtajú sa asto mami ky jedna druhej pri rozhovoroch na detských ihriskách. Ak ide o malého novorodenca, asté no né budenie sa toleruje, novorodenec má predsa malý alúdok a potrebuje sa doj i (k mi ) ka dé 3 hodiny. Av ak ím je bábätko star ie, tým menej sa toleruje a chápe jeho potreba no ného doj enia, najmä, ak je príli asté. Pritom pri tolerancii astosti no ných prebudení ako model obvykle slú i die a, ktoré nie je doj ené. To spôsobuje aj mylnú predstavu, e po cca pol roku sa u v noci die a doj i nepotrebuje ve po pol roku by u malo vydr a celú noc bez jedla. Nepochopenie toho, o v etko doj enie bábätku poskytuje, redukovanie doj enia na prostriedok pre zasýtenie die a a spôsobuje, e sa vä inou v spolo nosti netoleruje, ak vä ie bábätko potrebuje doj enie aj v noci. Nepochopenie odli nosti spánkových cyklov bábätka a dospelého loveka spôsobuje, e si myslíme, e ani pre bábätko sam otné nie je dobré sa asto v noci budi , dokonca aj v radoch niektorých odborníkov sa asté no né budenie pova uje za spánkovú poruchu. V hor om prípade sa pova uje a za rozmaznanos .

Preto mnohí udia, ktorí sa za astým no ným budením vidia ako vinníka doj enie, odporú ajú mami ke bábätka, ktoré sa napr. v 9. mesiaci budí ka dú hodinu po celú noc, aby ho v noci prestala doj i , nech ho v noci uspáva man el, prípadne babi ka, bábätko sa tak nau í v noci fungova bez doj enia a bude sa menej asto budi . udia, ktorí za astým no ným doj ením vidia rozmaznanos , zasa asto odporú ajú metódu vyplakania bábätka.

Oba tieto prístupy v ak nemajú podporu v sú asných vedeckých poznatkoch a mô u ma záva né dôsledky pre zdravie die a a z dlhodobého h adiska, preto je dôle ité zvá i ich pou itie. V prvom rade moderné poznatky z neurobiológie jednozna ne vyvrátili mo nos , e by bábätko bolo schopné manipulova spôsobom, e si premyslí, e ak sa v noci zobudí, budú ho uspáva a ke bude plaka , donúti svojho opatrovate a ho doj ením, i hojdaním, alebo iným spôsobom uspáva . V mozgu bábätka nie je funk ný tzv. glutamátový systém v elových lalokoch mozgu, o prakticky znamená, e bábätká nie sú schopné myslie tak, ako dospelí, nieto e te manipulova rodi mi. Ak sa do adujú starostlivosti rodi ov, robia tak preto, e to naozaj potrebujú. Tento poznatok mo no aplikova univerzálne bábätko, ktoré pla e, mô eme smelo rozmaznáva nosením na rukách i v nosi i, astým doj ením, hojdaním, i uspávaním, preto e sa skrátka rozmazna nedá. elové laloky za ínajú fungova a po 12. mesiaci ivota die a a a aj vtedy e te nefungujú rovnako, ako pri dospelom loveku. Tým, e budeme po úva a odpoveda na potreby svojho die a a ho nerozmaznávame, ale dávate mu najavo, e jeho potreby sú pre nás dôle ité.

Rie enie astého no ného budenia odstavením bábätka od no ného doj enia zni uje tvorbu mlieka a ru í jednu z hlavných funkcií doj enia, ktorou je práve uspávanie. Koniec no ného doj enia preto asto býva koncom doj enia ako takého, o priná a riziká pred asného odstavenia pre zdravie die a a aj matky. Mami ky, ktoré tento problém rie ia na internetových diskusiách navy e uvádzajú, e asto toto rie enie nepomô e zní i astos no ných prebudení. Die a sa teda u nedoj í, ale budí sa

rovnako asto a matka musí miesto jednoduchého ponúknutia prsníka, namáhavo uspáva die a. Vysvetli to mo no aj tým, e doj enie nie je len príjem mlieka, star ie bábätko mo no vydr í celú noc bez jedla, nevydr í v ak bez doj enia. Doj enie reguluje jeho telesné funkcie, zmier uje pre ívanie bolesti (preto sa deti chcú astej ie doj i ak im rastú zúbky, i sú choré), uspáva a nesmieme zabúda na to, e doj enie je nástrojom, ktorým sa die a pripútava k matke. Ak teda die atko vy aduje asté doj enie, svojim spôsobom sa vlastne do aduje astého a intenzívneho kontaktu s mami kou. Rie enie astého no ného doj enia odstavením teda v podstate pretrháva spojenie medzi matkou a die a om. Preto aj ak necháme die a v noci man elovi, i babi ke, bábätko síce nepla e samo, ale ako si vysvet uje, o sa stalo s mami kou, ktorá zrazu v noci nie je tam, kde býva, je otázne. Z h adiska neurobiológie sa pri dlhotrvajúcom pla i nenávratne menia systémy odpovede tela a mozgu na stres a nastavujú sa na prive kú citlivos . Navy e sa aktivujú obvody bolesti, bábätko dlhotrvajúci pla fyzicky bolí, je mu, ako by sa skuto ne fyzicky zranilo. Die a sa doká e po ur itom ase prispôsobi svoj protest vzdá a nau í sa vysta i si samo. Stane sa tak v ak násilne a v období, kedy e te die a svoju matku intenzívne potrebuje. A potreba, ktorá nie je naplnená, v skuto nosti nikdy neodoznie.

A o metóda kontrolovaného pla u? Ve mi asto sa odporú a s odôvodnením, e je lep ie necha 2 -3 noci die a vyplaka a potom u bude spokojne spa a nebude sa v noci budi a budú aj bábätko aj mami ka cez de odpo inutí. Pre die a je pod a tejto teórie lep ie odtrpie si pár preplakaných nocí, na ktoré za chví u zabudne, ako trávi dni s matkou, ktorá je permanentne nevyspatá a podrá dená. Tieto argumenty skuto ne znejú ve mi logicky, v dy ma v ak mrzí, e udia, ktorí ich odporú ajú, si nepre tudujú, o táto metóda skuto ne obná a. Najskôr die a o ividne dáva najavo, e potrebuje prítomnos rodi a. Pla e, ale na jeho pla nikto neodpovedá, prípadne, aj ak niekto príde, neberie ho na ruky, nepomô e mu zvládnu stresovú reakciu, ktorá je odpove ou na túto situáciu. Výsledkom tejto stresovej reakcie je nepravidelné dýchanie a tep srdie ka a vysoká hladina stresového hormónu kortizolu, ktorý priamo zni uje imunitu bábätka. ím dlh ie die a pla e, tým vy ie hladiny kortizolu má. To v etko by sa v ak dalo zvládnu , ak by i lo skuto ne len o pár dní. Po pár nociach die a svoj boj vzdá a nau í sa, e pomoc nepríde, preto, ke ho polo ia samé do postie ky, neprotestuje, nepla e a po ase zaspí. Navonok sa zdá pokojné, vyzerá to, e metóda zabrala. Realita je v ak taká, e túdie dokazujú, e aj v ase, ke u vonkaj ie prejavy stresu (pla a protest) ustali, hladina kortizolu bola stále vysoká a dokonca e te vä mi stúpla. Die a je teda v skuto nosti dlhodobo opakovane vystavené pre ívaniu úzkosti z odlú enia a výsledkom mô e by mimoriadna citlivos na stres. Táto metóda je teda výhrou z krátkodobého h adiska, ale dôsledky tohto nácviku samostatného spánku die a a jeho okolie ponesie celý svoj ivot.

Ako teda vyrie i asté no né budenie tak, aby bol vlk sýty aj ovca celá? :) V prvom rade je dobré pochopi a prija , e udské mlá a nie je nastavené na samostatné zaspávanie, mnoho mesiacov po narodení je závislé na rodi ovi, ktorý mu pomô e (doj ením, hojdaním, spievaním, alebo nejakým rituálom na zaspávanie) dosta sa do príjemného stavu driemania, v ktorom sa mu zní ia hladiny stresových hormónov a prevládnu chemikálie navodzujúce stav pohody oxytocín a opiody. Uspa bábätko a umo ni mu dobre sa vyspa je preto jednou z najvä ích výziev rodi ovstva. Tým, e bábätku pomáhame navodi pred spánkom tento stav, mu budujeme zdravé spánkové návyky pre dospelos , deti, ku ktorým sa pristupuje takto citlivo, málokedy mávajú v neskor om detskom veku

e spí inak ako dospelý. Ak sa bábätko budí asto. i u v spolo nej posteli alebo s postie kou so spustenou bo nicou. ktorý sa ozna uje ako no ná harmónia to znamená. ak sa cez de starajú e te o star ie die a. Jednou z mo ností teda je spáva spolu s bábätkom. o mnohé mami ky nesmierne vy erpáva. aby znova pre li do hlbokej spánkovej fázy. vníma jeho telesné funkcie. o matka kone ne zaspí. e matka je nablízku Ka dopádne je to stav. Vä ina bábätiek máva po 6. Toto je nesmierne náro né a je samozrejmé. Pri spolo nom spaní matka citlivo vníma spánkové cykly svojho die a a a pokia nie je pod vplyvom omamných látok. matka pri om podvedome reaguje na die a. Uspávanie alebo doj enie trvá dlho. ktorá spí spolu s die a om sa vä inou budí z ahkej spánkovej fázy a po prilo ení bábätka rýchlo zaspáva. die a spí viac v ahkej spánkovej fáze a mnohé deti pri prechode z hlbokého spánku do ahkého potrebujú pomoc rodi a. James McKenna odporú a spolo né spanie ako najbezpe nej í variant spánku pre udské mlá a. dr. ako toto náro né obdobie zvládnu lep ie a bez toho. Mami ka doj eného die a a má toti jednu ve kú výhodu vä ine detí sta í prilo i ich k prsníku a monotónny pohyb pri satí prsníka spolu s intenzívnym fyzickým kontaktom. oby ajne vrcholí okolo 9. . Spánkový cyklus die a a je krat í ne pri dospelom loveku. ktoré je mylne obvi ované z toho. bábätko nakoniec upadá do spánku. mami ka ho hne prilo í k prsníku a obaja spolu zaspávajú. Je ve mi dôle ité si uvedomi aj to. Doj enie navy e uspáva aj matku. e bábätko spí v porovnaní s dospelým zle v skuto nosti by bolo vhodnej ie poveda . bábätko sa za ne precita . ktoré nastávajú pri doj ení. je zásadný matka. mesiaci spánok oraz viac preru ovaný. alebo potrebu ma v noci zapnutú lampi ku. matka ho opatrne prelo í naspä do postie ky (v prípade. chví u po tom. spí s die a om v stave. rast zúbkov. mo no aj hodina. ne sa zobudí die a. ktorý vidíme pri vä ine detí. úplne sa precitla a potrebuje nejakú dobu. mesiaca a potom sa postupne pomaly zlep uje. aby ho len prilo ila a spala alej. pla e a je a ké ho upokoji . mu rýchlej ie bije srdie ko. Doj enie. aby matka spala v tesnej blízkosti die atka a aby pre doj enie na la polohu. zobúdza sa asto a na pla die atka. Druhý polrok ivota bábätka je preto pre mnohé mami ky v tomto smere ve mi náro ný po celodennej starostlivosti o die atko si potrebujú oddýchnu . Prí iny mô u by rôzne intenzívny vývoj mozgu.no né mory. sa znova musí zobudi na pla die a a a celý koloto sa opakuje. v noci sa budia oraz astej ie. e sa budí chví u pred tým. Rozdiel medzi takýmto zobudením a zobudením sa na pla bábätka spiaceho v postie ke. Ak nespí spolu so svojim die a om. rovnako ako sa nedá s dospelým porovnáva v iných oblastiach napr. ako pomo ovanie. v skuto nosti ponúka mo nos . v tomto zmysle funguje lep ie ako monitor dychu. prirazenou k matkinej posteli. musí ho znova uspáva ) a odchádza do svojej postele. aby znova zaspala. ve akrát sa budí z hlbokej spánkovej fázy. i v úplne inej izbe. Bábätko sa medzitým plne zobudilo. ale bábätko sa za ína v noci oraz astej ie budi . aby sme sa museli utieka k násilným rie eniam. e takáto mami ka je pre a ená. Od jej prebudenia uplynula pol hodina. o je pre jej organizmus ve mi náro né. bábätko rýchlo uspia. i extrémne unavená. rýchlej ie dýcha. un avená a potrebuje svoju situáciu zmeni . i iné problémy. podrá dená. Popredný odborník na detský spánok. i má iný pomer hlavy k telu. e spôsobuje toto asté no né budenie. pri ktorej nemusí nijako die a pridr iava i podopiera . najmä. Pre jednoduch ie no né doj enie je v ak potrebné. e sa to nepodarí a die a sa zobudí. skrátka. potreba ubezpe enia sa.

sa nevyspí tak kvalitne. vie spat aj hodinu a pol ale doteraz som neprisla na to. ako ke nemala iadne die a. ich silná naviazanos na nás nepotrvá dlho a je to práve toto silné prepojenie a puto. Katarína hovorí: 15. aby sme tomu predisli. tatistiky. Najskôr treba vlo i a potom budeme môc vybera .som s velkym zaujmom citala vase komentare mam sedemmesa ného syna. December 2010 o 09:24 dobrý den dievcata . poradky a o. ni viac.html?ref=839 2. Na e deti sú mali ké len krátku chví u.museli sme sa s tym zmierit . Náro nú starostlivos o bábätko mô eme teda vníma ako bremeno alebo ako istú formu investície. ktoré sa asto v noci budí.sku ali sme rôzneMETODY. toto sú veci z praxe. ko ko sa nám po ase z na ej investície vráti.com/news/some-parents-at-odds-with-experts-about-sharing-beds-with-infants111745839. ktorý sa budi v noci asi tak es krát . hrame sa rovnako. Viera ervená. autorka lánku: RNDr.z. Toto obdobie je len kusok nasho zivota a to co dietatu dame nam raz urcite vráti . vsetko je priblizne rovnake ako kazdy den proste je taky a s manzelom nam nepomô e ni len to vydrzat .a pravdaze nam trosku vadi ze sa nevyspime ale musime to vydrzat. ke u nás nebude tak intenzívne potrebova a bude sa postupne osamostat ova . Je len na nás.Matka malého bábätka. Pre o vie jeden den spat aj hodinu dve a dalsich pä dni len po polhodine . ni menej Kto viete po anglicky: http://www. ale spolo ným spaním a uspávaním die atka doj ením sa dá asté no né budenie zvládnu . ubomíra Ra ková hovorí: 13. ale bohuzial. nase dieta je od narodenia take .okrem toho spi cez den najviac trikrat polhodinu ked ma lepsi den.krmime sa rovnako. Mamila 1. Ak niekto nemá dôveru k vede a k výskumom.lvrj. December 2010 o 23:07 Aby sme zostali objektívni a skuto ne ukázali mami kám obe stránky spolo ného spania.v noci . ktoré nám pomô e ma s die a om pekný vz ah v ase. pre o.

ak vam dieta nezaspi inak iba na nej tak preco nie???ono o tretej rano vam jej jedno ako zaspi hlavne ze zaspi . tak prenho urobim vsetko. ze by mal spat vo svojej postielke. az velmi . lebo som bohuzial nevladala k nemu vstavat es sedemkrat a uspavanie na fitlopte???no neviem . ze materinske instinkty sa oplati pocuvat :) Obsiahlu diskusiu k nemu sa neda nevsimnut. dokonca niekde vo vedlajsiej izbe. co potrebuje. Ak uz niekto zacne operovat slovom metoda. ze dieta sa na svet nepytalo. bezbranny. aby som sa JA vyspala a mala pokoj. December 2010 o 20:26 mila petra..spíme spolu. ze sme ho doviedli my. obe moje deti spavaju od narodenia v postielkach moj materinsky instinkt mi napovedal. ze ma nikdy ani len nanapadlo. December 2010 o 14:45 Dakujem za krasny clanok. utvrdila som sa zase raz. priviedla som ho sem ja. obe mi spali v noci narodenia dobre. suhlasim s vami. ake ma rytmy spanku. ze ho mozem vdaka tej blizkosti spoznavat aky je. co ho ukludni. ta predstava ma dost desi. Je to fakt krasne obdobie nasho zivota a dojcenie to vsetko len umocnuje. ze by som na svojho syna uplatnovala nejake cielene metody za ucelom toho. Petra hovorí: 11. ze to tak bude najlepsie pre vsetkych clenov rodiny.skusali sme vela metod ako to zmenit ale nedosiahli sme bohuzial nic a to som si pred pôrodom povedala ze sa budem snazit nenaucit nase dieta takymto moresom ale toto nie su moresy toto je nase dieta ktore si to nevymyslelo proste je take bol taky uz v prvy den v nemocnici touto cestou dakujem katarine ktora nam velmivelmi pomohla v tazkych chvilach a doteraz aj pomaha a vsetkym mamickam aj oteckom zelam vela trpezlivosti a hlavne zdrave deti ky 3. ked je este malinky. kde vdaka unave dostanete mirkospanok nasledky mozu byt daleko horsie ako akakolvek metoda . Priznam sa. Ved on sa na tento svet nepytal. ale ono ak sa vy nevyspite tak sa moze stat. ked sa bavime o babatkach. ale z citania niektorych pasazi mi bolo jedine tak uzko. ktoru pouzijete na upravenie spanku dietata. ze spi so mnou v posteli. tak to nezavana nicim dobrym. podla mna nic nie je horsie ako unavena mama a vystavena mama. ze ho dojcim a som rada. Asi by som bez neho ani oka nezazmurila Zelam vsetkym mamickam krasny zivot s babatkom po boku (nielen v noci) :) jana hovorí: 11. Ja si uzivam to. staci napriklad taka cesta autom k lekarovi. ze jedneho dna budete vlastnemu dietatku na nic. Neviem si predstavit. nebudem svoje potreby povysovat nad jeho a uz vobec nie.

je zlostne a potrebuje na vecer stimulaciu tak klame sam seba. problem spacieho vlacika je vsak ten. ze taketo uspavanie mozu deticky vyzadovat nielen kym su male. my sme za dieta zodpovedni. vsimat si spravne dieta. moze byt. ktore cakaju babatko a citaju takyto clanok moznost sa zamysliet. s jednym dietatom by som povedala ok. ze sa vsetci vyspia. pretoze potom sa necudujem. dieta je podrazdene. a jedine k comu sme sa dopracovali boli dve unavene osoby ja a mladsi syn a starsi. nic z toho sa nestalo budila som sa na to. moze prist za 5min ale aj za 5 hodin. hoci mrnci. ze v urcitom momente skodi menej ako nevyspata a unavena matka. ved vela matiek to takto robi. nakoniec som bola nutena to riesit. ze nikto z vas nepochopil. nervozne. pre mna je dolezite. takze ak mi niekto tvrdi. ked som potom zaspala. mladsiemu sa to pokazilo pocas zapalu prsnika. nic som neriesila. ktory si celu tu moju unavu odnasal nebola som v stave patricne reagovat. ale pri dvoch a nebodaj troch prepacte neverim tomu. je zle. len o vystihnutie spravneho momentu. postarat sa o ne. kolko casu s nim stravim. pretoze sa stavali presne vyssie uvedene veci skratka som sa nesustredila na podstatne veci nechala som zapnuty sporak (nastastie elektricky). ponosit ich ak treba nepotrebuju len mna. tak dieta spi skutocne dobre a naozaj sa ako pise katarina nepotrebue x-krat budit aby ho niekto alebo nieco uspalo. a ak stihneme vlak. akoby ani neexistoval. osobne si neviem predstavit spat s dvoma detmi a manzelom v jednej posteli neexistuje. zlostne a nakoniec sa dostava do nekontrolovatelneho stavu. a tiez pre mna vztah s dietom nevytvara to. ktora je v stave dietatu ublizit. ale aj do neskorsieho veku. ale dodnes som presvedcena. a to potom sposobuje detom problemy vsetko sa to nabaluje. . aby sa do vsetkeho zapojil aj otec deti moze im dat jest. ale aj ich otec. potom by mali maminky. cely tento clanok a aj jemu podobne pre mna stavaju ulohu otca mimo. ze jeho dieta je vyspate a spokojne. aby som sa vyspala . a je to nasa vina pretoze my sme prepasli vlak. nielen ja musim byt pre deti dolezita. ze prsnik ostal vonku a je mi zima a musim sa zapnut. mal by maminky aj varovat. spal v tej dobe dokonca so mnou v posteli. my to volame spaci vlacik. pretoze som si povedala. kde to stalo ak niekto odporuca rozne metody uspavania. ktore samo nie je v stave zvladnut. nedavala som pozor pri soferovani uz obycajna cesta do potravin bola riskantna. ze sa na vselijakych forach otvaraju otazky na temu: pomoc moje dieta zaspava len fit lopte ci inak a zial to dieta ma uz viac ako tych sladkych 5-6kg. ak sa ten cas prepasie a vlacik ujde. vytacali ma malickosti. ze nikto nevie. to by podla mna bolo minimalne fer. kedy pride dalsi. starsiemu to ostalo doteraz. a este jedna poznamka na margo clanku a diskusie neviem uz presne. co sa metody vyplakania tyka nikdy som ju nepouzila a nie som jej zastanca. hlavne ked su starsie tam uz potom nestaci ponosit. ci su pripravene hopsat/nosit/uspavat na prsniku dlhodobo. budil sa maly na jedenie. kde som ho budila na dojcenie. ze sa nesnazi propagovat nejaku metodu. este ku katarine myslim. pohojdat ci nakojit. tyka sa to deti tak kojenych ako nekojenych. ten prichadza na stanicu v urcitom case. my sme rodicia. vyriesila som to k spokojnosti vsetkych. kedy ma ist dieta spat. ide podla mna skor o to. ale ako ho stravim. nie je to spokojne a uz vobec nie vyspate dieta. nejde o nic ine.dobre.

Petra hovorí: 12. aby som ju mohla dopodrobna rozobrat a odsudit. citam. ja si to prave naopak pochvalujem. December 2010 o 11:09 . December 2010 o 00:01 janka. Metód je toti stra ne ve a a tamto je jedna z nich. ja si materstvo uzivam. aj ke je to vlastne to isté. To jediné mi na va om príspevku preká alo. ja som tam prenho. ja totiz nevidim nic patologickeho na mojom dietati. inokedy sa zobudi. len odhadom 2-3. ktore prespi cele. nechcem vás sklama . ze to k detom patri. ani keby sa zobudilo viackrat za noc. aby sa ONA sama dobre vyspala. Len nevravte. mrzi ma. December 2010 o 00:12 Tak to je správne a tak to má by . ktoru propagujete vy. December 2010 o 00:33 Katka. co krasne v noci aj cez den spinka. tie nocne dojcenia ani neviem poriadne zratat. ktorú vy nemáte rada len preto. e ak sa niektorá mami ka rozhodne rie i problémy so spánkom svojho die atka. ale to. Inak je vá systém spinkania úplne v súlade s metódou. niet o rie i na o aj? Tak e len tak alej. ked som pracovne lietala medzi casovymi pasmami a bola som nutena pracovat casto po nociach. vyspim sa lepsie ako kedykolvek v poslednych mesiacoch pred tehotenstvom. ze sa dieta zobudi 1x za noc a na mojom mieste by to uz riesila metodou. ktory treba riesit. o vasej metode neviem zase tolko. hram golf. jana hovorí: 12. lebo sa volá metóda. vcera spal 11 hodin vkuse. ze ste sa nevyspali. ale nie je mi vobec sympaticka. obaja sme spokojni. ale pre niektoru mamicku moze byt problem aj to.) Katarína hovorí: 12. Kým sú v etci spokojní a oddýchnutí. usmievavi. volá metóda. teraz som na rodicovskej dovolenke. napriek tomu rano vstaval v oboch pripadoch s usmevom. ziadna troska ani nevyspata mumia nehrozi .. ale predvcerom sa zobudil 3x. takze sa asi nezhodneme. stretavam sa s ludmi. ia . nerobim z neho hned pacienta.Petra hovorí: 12. o opisujete sa tie . nevidim tam ten problem. uz asi pol roka je stale viac noci. venujem sa domacnosti. moj syn ma teraz obdobie zubkov. lebo viem. teda vo va om prípade ur ite. mam dieta. a ostatné mami ky a deti ky mô u potrebova nejakú inú. A správna. e to sebecky robí preto.

pre ktorý tento lánok vznikol. ci dieta vstane 1x za noc len aby si potiahlo z prsnika a spalo dalej. v ak tie neho vorí o nie om inom. a riesi to. rano vstane s usmevom. ktorí toto netu ia. tam kde nie je. e sa tu v etci zhodujeme na tom. Nie je pravda. v aké som dúfala e povzbudí niektoré . napokon. Ja v ak nesúhlasím s Katarínou v tom. lánok. a takisto je rozdiel. o by bolo v rozpore s týmto Va im komentárom. ved sa pise. mesiaci prestáva v noci precita na viacerých miestach to. aby nebolo chronicky unavené a nevyspaté. aj dospely ak nemoze spat. ked su chore. o tom je rec. dieta ma rok. i nie je as nie o s tým urobi . Toto bol primárny dôvod. ale to su vynimocne situacie. tie trvaju urcity cas a stratia sa tak. tak preco to odmietame riesit u deti a berieme to ako normalne? Viera Cervena hovorí: 12. stale je v noci viac a viac hore. ktore je umrncane a nevie preco. je to stale len 1x za noc. e z Kataríniných príspevkov je mo né si odnies dôle itú informáciu. ho odmietne riesit. ale ved to je super. Napriek tomu sa matky ako Zuzana a Petra mô u stretnú s tým. December 2010 o 14:52 Jani. ci zaspavat ide k lekarovi. e sa to v dne nej dobe dá dosiahnu len weissbluthovou metódou a poukazujem na to. e treba sledova svoje die a. na doj enie. e sú rodi ia. nehra golf (ani len na citanie nema cas) a len sa venuje dietatu. e ohlasy na tento lánok preva ne také. treba to podla mna riesit. mamicka sa nestretava s inymi ludmi. ano problemy k detom patria aj moje spia inak. e Katarína rovnako. e die a spiace v noci týlom. ktore su ako vy. ako prisli. alebo vstane a je hodinu alebo dve hore. ale rozdiely tam predsa len su. ktoré na to pou ívajú. po obede uz umrncane napriek obednemu a doobednemu spanku. asto bývajú drastické a asto zasahujú do doj enia. ja s týmto Va im komentárom úplne súhlasím a trúfam si poveda . Petra a Zuzana. Mnohé mami ky potom za nú uva ova nad tým. ale na obed je uz unavene. lebo ved naco. ze je to normalne. tak. ktore tak ako vase vstane 2-3x za noc. ku ktorému sa tu táto diskusia rozbehla. Weissbluth uznáva. e asté no né prebúdzanie detí. verím. napr. ze vam dobre spi a vy ste spokojna. ale su deti. a mamicka. e táto metóda má aj svoje riziká. ve aj dr. e ka dé dobre spiace a dobre vyspaté die a sa u po 9. ale ak dieta nevie spat ci ma problem zaspat. ci im isli alebo idu zuby. ktora mozno vidi problem. je v poriadku a nie je o rie i . ku koncu diskusie to uznala aj samotná Katarína. ako to tu opísali napr. A som ve mi rada. aký tu popísali Zuzana. e toto niekto nebude pova ova za nenormálne. nikto predsa nechce riesit problem. sú v poriadku. ktoré inak spia zdravo a v noci sú ich prebudenia len precitnutiami. nie o mamickach. Metódy. ze sa skratka ta unava u toho dietata nabaluje a hroti sa to viac a viac. i Petra. Myslím. Myslím.petra. e j to v poriadku predsa potvrdila aj Katarína a e nie je vhodné mu znova pomôc do hlb ieho spánku (na o doj iace matky mô u vyu i najpohodlnej iu formu doj enie pri ktorom aj ony samé mô u spa alej a nebudú sa cíti z no nej starostlivosti o die a také vy erpané).

aj moje deti su obcas v noci hore ked su chore. ale ani to nie je ni patologické a rozhodne tu treba by pre die a aj v tomto stave. ale ved ja som napisala. ved unavu riesia miliony rodicov na svete a ten sa toci dalej. ci idu zuby. kedy bol 1-2 hodiny hore. Odhliadnuc od vsetkych detailov. haci ma 11. e je normálne aj to. ale to uz sa asi zasmejem :) Viera Cervena hovorí: 12. Vy poradkyna viete omnoho lepsie vystihnut to. December 2010 o 15:26 Vierka. ze si znicim krize a ze on sa v satke nemoze dobre vyspat. kazdemu musi byt jasne. ale to mi . To by som neriskla. e die a má zlú noc.5kg. ide o nasilne odstavenie. mô e sa sta . jana hovorí: 12. aby ani ony nevnímali tieto precitnutia ako zá a a boli sa schopné popri tom slu ne vyspa . e to nie je ni príjemné. e myslím. Petra hovorí: 12. a nocim ho doteraz v satke. úplne sa rozoberie a je nejakú dobu hore samozrejme. akujem za ten predchádzajúci komentár k tomuto len. December 2010 o 15:29 janka. Petra hovorí: 12. i sa nesna ili vyplakaním die a dontúti prespa celú noc. mozno mi niekto povie. no a? urcite to nebol pre mna dovod zacat s tym nieco robit a nebodaj ho odstavit od nocneho dojcenia. vedie k predcasnemu odstaveniu. zúbky. aj tam si rad pospinka. dakujem. co som chcela povedat ja. December 2010 o 18:01 petra. aby neodstavovali die a od no ného doj enia. metoda nemetoda. jednoducho nevidim v tom ziaden problem. aj nám. die a choré alebo ho nie o bolí. ale aby sa skôr pokúsili vyu i doj enie na to. ak sa ob as stane. A k vyplakavaniu sa ani nejdem vyjadrovat. moj syn ma 14 mesiacov a uz neraz sme zazili noc. ze sa to stava a pokial to nie je pravidlom niet co riesit. e sa zobudí a je hodinu-dve hore. naopak. December 2010 o 15:44 Petra. napr. podla mna spi fakt velmi pekne a tie divoke noci beriem tak ako prichadzaju. Ak je napr. Najma nedeje sa tak z vole dietata.mami ky v tom. e bude hore aj v noci zobudí sa a pri doj ení skrátka nezaspí. ked sa da. to nie je problem. ze odstavenie od nocneho dojcenia ma velke rizika. dospelým sa to predsa ob as stane. ak sme príli rozru ení. on to dospi vzdy podla svojej potreby a ja to dospim.

pretoze by dieta tento pre nu zlozvyk nenaucila. ze este koji? ak si spravne pamatam vsetky clanky o kojeni. jedna zvladne vstavat 10x za noc a ani si to nevsimne a jednej staci vstat 1x a ma to nasledky. (ale to som ja. pre vas mozno banalita. u nas to tak bolo u oboch. . ktore je tazke je cisto vasa zalezitost. napr. vyhovuje vam to. len uz jej trebars nepovie. aby neriskla. ze nosite dieta. vam a synovi to vyhovuje. na doj enie. . e asté no né prebúdzanie detí. u vas to moze byt inak. ze takto uspavali do 3 rokov dietata. dostali sa do zacarovaneho kruhu a nevedia z neho von. sú v poriadku. Petra a Zuzana. co zisitite az vekom. tak dopyt ovplyvnuje ponuku. pre kazdu je zataz ina. ako to tu opísali napr. to je skvele takto uspavat dieta. ak si znicite krize. ze vase dieta je nevyspate. mna hneva to. tak ako deti su rozne aj mamicky su rozne. Myslím. tak by sa produkcia mlieka logicky mala upravit podla poziadaviek dietata. mesiaca som kojila uz len rano a vecer. rozhodli ste sa. vy problem nemate. lenze ked sa rozhodovali. mozno keby to vedeli. od 11. ze to moze dlho trvat. alebo. viem. pri dvoch to zial nie je mozne. takze ho predcasne odstavujem. ktora by vobec nebola nutna. ci nosenim na rukach a neskor zrazu zistia. e sa tu v etci zhodujeme na tom. hoci by ste tusili v com moze byt problem? a verim tomu. ktore neuvazene naucia spat dietatko hopsanim na fitlotpe. druhy od 4 mesiacov. nehovorim. ze keby ste videli. mozno by si povedali. cize ak si dieta v noci nepyta jest. ze je to ta spravna cesta. nikto ich neupozonril. ktory nie je problemom. ze kopec mamiciek problem ma. je to spravne pre nas.) co sa nosenia tyka je to vase rozhodnutie. ale ma 8 zubov a priznam sa. ale ja uz nevladzem.chcete naozaj povedat. ze musi aj niekto iny. ako ho odnaucit a niekedy to skutocne skocni metodou vyplakania. co sa tyka nocneho kojenia pokial dieta spi a nepyta sa jest bude ho matka v noci budit. hoci si pospali. naprosto suhlasim s touto vetou z vierinho komentara. ze sa odstavi? ide v tomto pripade skutocne o blaho dietata alebo o dobry pocit matky. jednak spali kratko a jednak sa po prebudeni chovali akoby vobec nespali. tak skusim inu cestu. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. cize skutocne nikto neriesi problem. ale to sme my. ktoré inak spia zdravo a v noci sú ich prebudenia len precitnutiami. ktoru ja osobne posudit neviem. ale su mamicku. rozhodli by sa inak. skratka prespali noc jeden od 6 tyzdnov. keby mamicka mala spravne informacie. ze moje deti sa v nosici nevyspali. ci sa vyspi to uz je druha vec. tak. a potom tato druha mamicka unavena a ubolena hlada pomoc na roznom fore. ale pre danu mamicku urcite nie. u nas to pomohlo. ze sa mozete dospat pri jednom som sa dospavala aj ja. ze mamicke niekto povie. ale pozrite si niekedy forum na mk a tam zistite. budete si to mozno vytykat. ale je to len a len na vas. a kojila by som este dalej. nepokojne a uplakane cele dni. nikto vas nemoze kritizovat. syn si urcite v satke pospi. je mi to neprijemne. lebo na toto sa necitim.-) to. ako uspavat dieta.

ze vase dieta je nevyspate. hoci by ste tusili v com moze byt problem? Jani chcem ve mi po akova za túto vetu PRESNE toto je ono. lánok primárne mal za cie venova sa mami kám. co sa tyka nocneho kojenia pokial dieta spi a nepyta sa jest bude ho matka v noci budit. katarína hovorí: 13. December 2010 o 08:07 ale to mi chcete naozaj povedat. ktorých deti nemajú nijaký problém so spánkom. za predpokladu. December 2010 o 18:03 trochu sa mi ten komentar zmotal. preto e potom sa na to nikdy nenau í. ak die a vyu íva v etky funkcie doj enia. ktoré by pod a môjho názoru tie mali by schopné rozpozna . matka ho rozmaznáva alebo e ho doj í zbyto ne. e 9-mesa né die a alebo ro né die a u musí prespa celú noc bez jediného precitnutia. alebo ho u musí necha vyplaka . za predpokladu. preventívne odsávanie v noci i dokonca budenie die a a sú úplne zbyto né. e ak sa budí a doj í pre uspatie. co som chcela povedat . napriek tomu ich okolie presved í.-) Viera Cervena hovorí: 13. ktoré sú prirodzene pre doj enie ur ené a napriek tomu v noci nepotrebuje doj enie. aby neriskla. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat.jana hovorí: 12. preto e musí die a u i samostatnosti aj v oblasti spánku. ze sa odstavi? odpove na túto otázku som detailne rozpísala do komentáru pre Terezu v star ích komentároch nie je úplne be né. e toto nie je dôsledok odpútania sa od matky. je to úplne v poriadku a netreba to vôbec nijako rie i . nepokojne a uplakane cele dni. i rôznych neprirodzených zásahov do doj enia . e toto nie je dôsledok odpútania sa od matky. i rôznych neprirodzených zásahov do doj enia stru ne povedané. December 2010 o 11:49 nie je úplne be né. i ich die a je nevyspaté a nepokojné alebo je to v poriadku. mám dôveru v schopnosti mami iek. tento lánok nemal za cie rie i patológiu. aby doj ené die a prespalo noc bez precitnutia a bez doj enia. aby doj ené die a prespalo noc bez precitnutia a bez doj enia. ale dufam. ze je jasne. ze keby ste videli. preto e die a u po ur itom veku doj enie v noci nepotrebuje.

najmä pri splne a pri nove mesiaca. ale na druhý de ráno si ni nepamätáme. kým to zostáva výnimkou. mnohé z nich spia spolu so svojimi de mi a nikdy nenechali svoje die a vyplaka sa! Nu ale pod a vás toto nie je be né ja vám vravím. e te doplním. ktoré som u ila spánku. ak die a spí tak ako Terezino. tak ako moje. ia . o mnoho rodi ov. nebola na nich skú aná nijaká iná metóda ako len sledovanie prvotných náznakov únavy (nie znakov pokro ilej únavy ako trenie si o í a mrn anie. a moje mami ky. eby to v etko boli výnimky? Zrovna moje mami ky sú v etky výnimky? Ve v etky doj ia na po iadanie. December 2010 o 12:00 Och. aby sme mu odmietli akúko vek po iadavku na doj enie. ale normálne a zdravé. aj môj malý máva noci. e sa v noci zobudí a je aj hodinu hore. . ob as sa trebárs pri tom aj posadíme. aby sme zase nesloví karili: ak sa to stane raz za as. Toto mi preká a na va om lánku a radách! Práve e. Ve Jana potvrdzuje to isté u oboch svojich detí.Nedáte si poveda . katarína hovorí: 13. je to nie len be né. ak spí v súlade s vlastným biorytmom. Terezino die a nie je výnimkou. ak die a spí v súlade so svojím rytmom odmali ka. ktoré neboli ani vyplakané. To isté ahu ké precitnutia to je v spánku prirodzené. nie je to ni zlé. e je be né. ka dý sa v noci budíme nieko kokrát. Tak ako Janine dve deti. Kým to nie je asto. tie . ktoré mnohí rodi ia pokladajú za prvé znaky únavy) a ich stopercentné re pektovanie. ani im nebolo upreté nijaké doj enie. e sa zrazu samo prestane v noci budi normálne do 9 mesiaca bez toho. tak to die a ahko dospí. lebo nechcem hovori ja o koze a vy o voze. toto je tie normálne a nevolám to no né budenie sa. najmä ak je spln. Stáva sa to aj mne. Teda. kým sa mu podarí znova zaspa . ale toto predsa nemô e nabúra celkový rytmus spánku. nevie odhadnú . V etky deti sa samé prestali budi do 9 mesiaca ak ich rodi ia SPRÁVNE sledovali a re pektovali ich spánkové rytmy a to stále hovorím o doj ených de och. i neprirodzene ho odpútavali od matky. lebo sme precitli iba do akéhosi polospánku. Len aby ste ma zase nechytali za sloví ka. ob as dokonca dve.

ked dieta v noci precita a ziada si dojcenie. dieta sa len zlahka prebudi a v takom rannom veku ma problem upadnut naspat do hlbokeho spanku. A e te: ona vraví nie je be né . akoze s tym nesuhlasite a razne proti tomu protestujete. V nasledujucom komentari upresnite. ale mô em vám ho zisti . a pokracovat dalej. astej ie budenie). e die a má celkom iný spánok ako dospelý. krat í spánok. Die a má rovnaký spánok ako dospelý lovek u po nieko kých mesiacoch ivota. a ani nie o príle itostnom no nom zobudení. nie je to be né. e die a v porovnaní s dospelým spí proste zle (spomína sa tam povrchnej í. ja tvrdím. lánok hovorí. ale normálne a zdravé. ak sa doj ené deti. ze sa dieta chce hrat. Lebo tento lánok nerozli uje vôbec vek die a a. Najprv reagujete na Vierkine slova. tak to je nie len be né. Preto som citovala práve tú as Vierinho komentára. najmä len s ve mi slabým precitnutím 2-3x za noc a ve mi be ne aj bez doj enia ak má die a dobrý re im spánku. tak mu matka pomoze dojcenim. ale nie pre ro né deti!!! lánok nepou íva len slová precitnutie. ktoré zostáva a je výnimkou. len to takeho polospanku. e ak sa die a nebudí vôbec. ze je normalne. tak aspo takto: Vierka vyhlasuje. ale aj slová budenie sa a to je u iný pojem a je to nesmierne zavádzajúce. o hovorí lánok.o mô e by pravda pre ve mi malé miminká. teraz si presne nespomeniem cca vek. December 2010 o 15:09 Janka: nedá sa mi reagova priamo na Vá príspevok. ako dospelý.No ja stále hovorím o no nom budení! Nie o no nom precitaní. Nesmierne zavádzajúce je aj to. Janka hovorí: 13. Ale ved Vierka pise o tom istom nejde o to. e ak má dobrý spánkový re im. kedy sa definitívne detský mozog vyvinie do takého tádia. e je to od 4 mesiacov do pol roka. ze je normalne sa zlahka prebudit. bez precitnutia a bez doj enia tvrdím. Myslím. e nie je pravda. e to be né je. December 2010 o 13:18 Katarina. ja . Takze co ste vlastne chceli povedat? Proti comu sa tak ohradzujete? katarína hovorí: 13. e spí rovnako. ktoré dobre spia (ako Terezino) ozna ia za výnimky a nie ve mi be nú vec. nerozumiem celkom Vasim dvom poslednym komentarom. prepá te.

ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. niekde sa stala chyba. ked citam rozne fora tak si vsimam. ze ak niekto povie. pripadne je aj dlhsie hore. kto sa uz dlhsie zaobera detskym spankom. nie som sice katarina. ze vsetci su nevyspati. ze deti chodia spat neuveritelne neskoro a mamicky sa obhajuju tym. na co poukazuje katarina. ze sa nemylim) a katarina z pohladu niekoho. ale ze to bude skor vynimka ako pravidlo. potom sa v noci budi. teda dufam. v tomto priade si myslim. ked budeme brat ako normu nekojene deti tak potom ani precitanie zo spanku nebude povazovane za normalne. ak je vsetko ok. podla katariny a v tomto s nou suhlasim je to prirodzene aj pre kojene dieta. co sa snazi katartina povedat. kazdy to vnima zo svojho pohladu viera z pohladu laktacnej poradkyne (dufam. ze mamicka. a takto to ide stale dokola. v tom horsom. ze kojene dieta dokaze prespat noc podla viery to nie je prirodzene. neskor zlostne az agresivne. pretoze to je normalne . ze dieta si zameni den s nocou. December 2010 o 18:45 . ale ak je dieta unavene. aku maju potravu. problem je podla mna v tom. niet co riesit. ak sa dieta v noci casto budi. vela krat. mrnci pre nic za nic (nie place) a je nervozne. ale myslim. ked ono skor nechce. moze sa stat. bez ohaldu na to. ze som to spravne pochopila :-) ide v podstate o to. ono chce. ze ved nocne budenie je u deti normalne . ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit.jana hovorí: 13. ze je normalne. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. nehovorime. ze rozumiem. ze meritkom by mala byt kvalita spanku jednotliveho dietata a celkove posobenie dietata pocas dna. pretoze ak budeme brat ako normu kojene deti potom bude problemom to. nervozne. ze sa dieta z nejakeho dovodu nebude budit. len mamicka si to nevsimne a zmeska tu spravnu chvilu a potom ked ho chce dat spat. December 2010 o 15:27 janka. ze sa moze potom stat. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. katarína hovorí: 13. a tiez sa pravdepodobne nezhodne s vierou v tom. ze dnes delime deti na kojene a nekojene (nielen pri spanku) ale deti by mali byt stale rovnake. ak mamicka vystihne spravny moment ulozenia dietata do postielky ci do velkej postele k sebe (na tom nezalezi). a kedze vsade sa pise. v tom lepsom pripade si to cez den dieta aj mamicka dospia toto nesie riziko. sa to zacykluje a cela rodina tym trpi a je to len preto. tak dieta je prestimulovane a naozaj nechce .

akujem. teda nemyslím to. Janka. ak mô em. ak po precitnutí potrebuje pomoc dospelého a ak mu tento nepomô e. ako rozpozna . tak. e bábätko za ína by unavené. Je to v ak presne naopak to. e si nerozumieme terminologicky a Katka po pre ítaní môjho lánku nadobudla dojem. s ktorými rie ime tieto problémy. akujem a klobúk dolu. tak je tam sú asne aj presne popísané.Sná len K Janinmu poslednému komentáru z 13. normálne ahu ké precitnutia. najjednoduch ie ide doj ené die a uspa v noci doj ením. . a ani nie o príle itostnom no nom zobudení. pre die a je ale prirodzené. V etky tri sa zhodujeme na tom. toto presne je obsahom tohto lánku. e die a by malo zaspa pri prvých miernych príznakoch únavy. Katka. No ja stále hovorím o no nom budení! Nie o no nom precitaní. v akom ho chápete Vy. ako ho tu zadefinovala Katka a k tomu dodala.12. e myslím skuto ne len precitnutie. lebo sme precitli iba do akéhosi polospánku. e dôle ité je. tak e mami ky hovoria budí sa na doj enie . ze keby ste videli. o v tom lánku vôbec nie je a dúfam.27 niet o doda . e zdravý spánok je dôle itý. ale na druhý de ráno si ni nepamätáme. V oblasti no ného spánku celá táto diskusia vznikla najmä preto. bez arogantnej prezentácie svojho postoja. aby sa dovolalo pomoci). e tu tvrdím. Vystihla si to úplne presne. aby sa die a v noci asto budilo s tým. Viera Cervena hovorí: 14. takto mô eme normálne diskutova tak e. Ja som do tohto lánku preto pou ila takéto termíny. e pí ete stále o nie om. be ne ka dú noc dve hodiny hore. práve vtedy sa úplne rozoberie a za ne plaka . akujem v prvom rade za to. December 2010 o 10:08 Janka. be ne ozna ujú ako budenie alebo povedia die a má 8 mesiacov a neprespí celú noc pri om myslia. e noc neprebieha tak. ka dý sa v noci budíme nieko kokrát. e je normálne. v noci hra a zase po ase spa . ve aj ako poradky e pri doj ení sa sna íme mami kám pri osobnej náv teve pomôc aj v tejto oblasti a apelujeme na to. e o ve er o siedmej die a zaspí a nevedia o om a ráno do napr. o pí e Katarína: ahu ké precitnutia to je v spánku prirodzené. toto je tie normálne a nevolám to no né budenie sa. Tieto precitnutia v ak mami ky. e sa úplne rozoberie a treba sa s ním napr. ukazujeme mami kám. e toto je normálne. ktoré zostáva a je výnimkou. ob as sa trebárs pri tom aj posadíme. najskôr napí ete: ale to mi chcete naozaj povedat. e sa die a úplne rozoberie a je napr. ja VIEM. o 15. pí e Katka presne. iestej preto e medzi asom sa die a pár krát ahu ko precitne a potrebuje znova pomoc s uspatím (a v tomto sa skuto ne die a lí i v spánku od dospelého dospelý sa vie uspa sám. iadna patológia. e teraz si u kone ne rozumieme tento lánok naozaj nehovorí o no nom budení v takom zmysle. pri om ale ak si ho poriadne pre ítate. e Va e príspevky ponúkajú kon truktívnu a udskú kritiku. to íme sa stále okolo toho istého. aby bábätká boli dobre vyspaté cez de aj v noci.

ke mu nedá prsník Ke som písala tento lánok. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. pí e v star ích komentároch Zuzana i Petra a Vy samé ste napísali (a zhodujete sa v tom so mnou). e je to nesprávne. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. Terezino die a. ze ak niekto povie. ktorá sa za ína cca. ako to chápe a definuje Katarína). ja rie im problémy mami iek súvisiace s doj ením a mami ky sa na m a obracajú asto. skuto ne nemô em za to. kazí mu zuby. a kedze vsade sa pise. ktorá tu písala a skúste prosím poriadne pre íta moju odpove hovorím jej. ve má pol roka. dobre priberá a prospieva. ktorá si pre íta tento lánok. treba s tým nie o robi . ktoré tieto precitnutia takmer ka dé jedno potrebujú rie i s pomocou rodi a. aby doj ené die a prespalo skuto ne celú noc bez toho. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. rie ila som v jednom mesiaci 5 takýchto mami iek sú asne. po 9. kazí mu trávenie. teraz tebou manipuluje. Niektoré deti tieto precitnutia prejdú s tým. ke ich bábätko má viac ako 6 mesiacov s tým. mo no nie o zamrnkajú ale spia alej toto je napr. e je normálne. cez de veselé. sa skrátka po tom iestom mesiaci za ne v noci astej ie ahu ko precita a potrebuje sa miesto napr. matky sa sna ili ich uspáva e te pred tým. pre ítajte si komentár pre Katarínu. Prirodzená akcelerácia vývoja mozgu. neskor zlostne az agresivne. nie je prirodzené. ze ved nocne budenie je u deti normalne . spokojné. Tieto mami ky sa na m a obracajú preto. tak ako to napr. i ako si to tu my pracovne nazveme. mami ka. treba aby sa u kone ne nau ilo spa celú noc bez jediného prebudenia ( ahu kého precitnutia ). nepokojne a uplakane cele dni. e mi popí u svoj denný a no ný re im a die a. pretoze to je normalne . i skuto ne no né doj enie u jej die a nepotrebuje a i ho má necha vyplaka . e si lánok nepre íta poriadne. by nemala ma pocit. 6x. ze mamicka. A toto nie je ojedinelé takéto mami ky sa na m a a mnohé al ie na e poradkyne be ne . dvoch doj ení v noci zrazu doj i napr. Na ka dú z nás sa obracajú mami ky s inými otázkami a okruhmi problémov. ktorý som tu nedávno písala. umrn ané jediný problém bol. e die a sa v noci mô e a asto sa aj naozaj astej ie precitá (a zase hovorím o precitnutiach!). ale iné precitnutia potrebujú rie i s pomocou rodi a. pri om v etky ich deti spali normálnym zdravým spôsobom. napr. hoci by ste tusili v com moze byt problem? Ale potom lánku vy ítate toto: ide v podstate o to. doj ením. ktoré je inak zdravé. e to nie je be né. Navy e ja som nepovedala. Ale sú deti. e aj toto je v poriadku a normálne. ak si to niekto vysvetlí presne naopak. v noci u by si ho koji nemala. nervozne. prípad Terezy. e sa v noci doj ili a to nieko kokrát za noc ka dá táto mami ka sa na m a obrátila s tým. Ak ten pocit mami ka získa. ke sa v noci precitne a za ne plaka . e sa pomrvia. To. deti cez de neboli unavené. e to. tak ako napr. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. neznamená. aby sa die a v noci úplne zobudilo (tak.ze vase dieta je nevyspate. mesiaci ivota spôsobuje. moze sa stat. u musí vydr a v noci bez jedla. sa doj ia 1-2x za noc. ne odi iel spací vlá ik . ktoré o tom hovoria. Katka rie i spánok. ja hovorím. e hovorím. hoci sa to Kataríne nepá i. nenormálne a e s tým treba nie o robi . e ho v noci kojí . ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. Ako sa tieto dva názory dajú sk bi ? Navy e napí em to pre istotu znova lánok jasne hovorí o precitaní. die a si zvyklo. presne som tam kopírovala vety. e to nie je prirodzené a e s tým má nie o robi ?! Niektoré deti niektoré precitnutia prejdú tie samé. e pri konzultácii s okolím dostanú jednozna nú odpove toto nie je normálne. je to v jeho závere úplne jasne definované. ak sa dieta v noci casto budi. musí ho necha vyplaka . nemô em za to. e to nie je be né. aby jediný raz potrebovalo pomoc rodi a s uspatím. napr. ze je normalne.

myslim. e je toto pritom úplne normálne. Najmä ak tie rie enia priná ajú so sebou záva né riziká. kym som sa do diskusie pustila. lánok jasne definuje. ze im deti z toho vyrastu. 6x a má u rok. lebo bolo stále za nie o uplakané a prípadne spalo viac. komentare katariny a ostatnych mamiciek. ze mamicka. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. e sa týka no ného precitnutia. ak sa dieta v noci casto budi. este raz som si ho precitala pred touto odpovedou. Preto dilemu. o je normálny re im jej die a a a vie odpozorova . o v skuto nosti rie i netreba. ktoré priná a rie enie ahu kého no ného precitania tým. tak je sa sná zhodneme aj na tom. spontánne. ktoré majú spánkový problém. ze ved nocne budenie (nie precitanie) je normalne. preto e bolo umrn ané a nespokojné. ze nemusia nic riesit. o napísala ona sama toto by si matka mala v imnú . moze sa stat. pretoze sa o tom niekde docitali.obracajú. choré. ja som konkretne vas clanok citala viac nez jeden krat. na doj enie neprecitnú. ale pri de och. taktiez vsetky vase odpovede. December 2010 o 11:41 Viera. ze ved nocne budenie je u deti normalne . e nehovorí o úplnom zobudení. i s tým. e die a by malo od ur itého asu prespa celú noc. ktorá celodenne je so svojim die a om. a kedze vsade sa pise. ktoré sa samé. Nemal by teda falo ne ubezpe i mami ky. e naozaj je rizikové rie i ni o normálne a prirodzené. a skutocne az okrem jednej vety rozpravate stale sa o . ale deti im z toho nevyrastu. neskor zlostne az agresivne. kde problemy riesia mamicky. rie i mnoho mami iek. to iste sa deje aj na forach. Ale riziká. matka. sú jasne zdokumentované a tie ich netreba podce ova . e die a odu íme od doj enia v noci (ak ho potrebuje nie pri de och ako napísala Tereza. alebo ho uspala napr. ktorých deti majú problémy so spánkom a ktorých deti sú celodenne umrn ané. ze ste ma trocha nepochopili. ze je normalne. e falo ne ubezpe ím matky detí. e na druhý de jej die a bude napr. ako je pri om be né. a ke ich únava úplne zlo í. len sa to cele zhorsi. chodia spáva . nevedia znova zaspa a sú chronicky predrá dené a unavené. alebo tým. e nie o nie je v poriadku! Janka tu argumentuje rizikami. nervozne. A tým sa myslí skuto ne prespa ve er ulo i die a a do rána o om nevedie ni . o hodinu skôr. ne je be né vie. kym ta posledna odpoved bola snaha objasnit o co ide katarine v jej komentaroch a preco s vami nesuhlasi. ktore maju skutocny problem. Navy e plne súhlasím s Jankou v tom. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita.citujem: ide v podstate o to. pretoze to je normalne . Povedomie v spolo nosti je také. vie asto pod a prejavov únavy u de dopredu poveda . ktore im povedia. zobudia sa. sú hore. ktoré to doj enie chcú a potreb ujú). jana hovorí: 14. Ak sme sa v etky tri zhodli. tieto moje myslienky si neodporuju. ta prva bola konkretna otazka pre petru. ze ak niekto povie. spia potom nepokojne. e lánok o ni om takom nehovorí. Toto je tie problém a treba sa vyjadri aj k nemu. e ho necháme vyplaka . e sa die a v noci doj í napr. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. e je v etko v poriadku znova zdôraz ujem. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. asto sa doj ili. ale su ucicikane mamickami.

OK. e si to niektorá mami ka vysvetlí zle. ak máte pocit. ako som to zamý ala. tak. aby sa lánok chápal správne. e lánok pochopili tak. ktorý sa ozna uje ako no ná harmónia to znamená. v etky sme sa nakoniec pochopili a ide nám o ten istý cie . Myslím. je vhodné. e myslím precitnutie. i extrémne unavená. na co sa snazi katarina poukazat ako na zavadzajuce a co moze sposobit vyssie citovane problemy. ale myslim si. jedine. ktorá to detailne vysvetlí. preto s vami suhlasim. Ka dopádne. ke e ide o lánok ur ený pre mami ky. ze ved nocne budenie (nie precitanie) je normalne ak môj lánok jasne definuje. i doplní. ale aj na iných fórach. ze myslite precitnutie a nie budenie sa. A aby to bolo jasné u pri ítaní lánku. ako je to presne a jasne v samotnej jeho asti vysvetlené e hovorí o no nom budení týlom.nocnom budeni co podla mna je to. pretoze nie kazdy ma chut citat zaroven s clankom tuto siahodlhu diskusiu. jana hovorí: 14. ze v tomto pripade su to prave slovicka. Viera Cervena hovorí: 14. bábätko sa za ne precita . naj ah ie doj ením. tak sa skuto ne necítim by vinná za to. aby tam doplnila nejakú vetu. e sa budí chví u pred tým. ktore su kamenom urazu medzi vami a katarinou. ako ho dosiahnu sa. v jednej asti lánku detailne popisujem. len to kazda piseme inak a zjavne nie vzdy zrozumitelne. o pod tým budením myslím. kde sa zmienujete o precitnuti je tato veta: Pri spolo nom spaní matka citlivo vníma spánkové cykly svojho die a a a pokia nie je pod vplyvom omamných látok. o by ste si tam predstavovali a ja to tam dám. na forach. je to fakt o sloví kach. ako ho tu definovala Katka. hoci v prostriedkoch. ne sa zobudí die a. e reakcie mnohých mami iek aj v tejto samotnej diskusii. v ktorej by sa potom vlastne dopatral. e sa die a precitne a znova sa uspí. pod a m a je z toho zrejmé. ktorú mami ky samotné pou ívajú pri popisovaní tejto problematiky. e pou íva terminológiu. spí s die a om v stave. ze sa vsetci tocime okolo toho isteho a ide nam o to iste o kvalitny detsky spanok. ako mal by pochopený tak. nie je pre m a problém poprosi Katku. hovorím v lánku o budení. s Katkou nezhodneme. e hovorím o precitaní. mo no skúste napísa . ale preto. mami ka ho hne prilo í k prsníku a obaja spolu zaspávajú. December 2010 o 14:46 . ktore maju skutocny problem. nerada sa taham o slovicka. ale su ucicikane mamickami. tak e to nemá zmysel alej rozobera . ktore im povedia. autorku tohto blogu. Ve aj mne ide o to. potvrdili. e je to v lánku nejasne a nezrozumite ne definované a e to naopak vä ina matiek pochopí nesprávne. Áno. December 2010 o 11:53 Jani. kde problemy riesia mamicky. tak. e osobne som mala pocit.

dali ste mi nelakhu ulohu. ze dieta stravi v noci 1 ci 2 hodiny hranim. ak nejaka mamicka zle pochopi vas clanok. tak stále tvrdím. je skutocne len na vas. e je zdravý! To je ako keby niekto obvinil matku. len vie. e je sebecká. iste ju chce zjes sama (a keby ju aj zjedla. ze sa snazim vo vas vzbudit pocit viny. aby to bolo fakt úplne zrejmé a nedo lo k zbyto ným omylom. ze aj kojene dieta moze prespat noc bez kojenia a ze je to v poriadku. to. prajem vam pekny advent a cas straveny s rodinou. . December 2010 o 16:00 Skvelé. pokial k tomu nedoslo umelo. aby sme sa MY matky sebecké dobre vyspali. je to vas clanok.Viera. skratka. pokúsim sa toto v lánku upresni . ci to doplnite alebo nie. jasna definicia co si pod pojmom nocneho budenia myslite. ze ho mamicky chapu rozne vidite aj na tejto siahodlhej diskusii. nesna íme sa o zdravý spánok. presne tak ako ste to neskor pisali v komentaroch. ze to je z mojej strany vsetko.aspon ako poznamka na okraj by nebolo na skodu uviest to. ke nedá die a u okoládu na ve eru ve kvôli tomu pla e! Sebecká matka. ale preto. December 2010 o 23:12 Inak. e nebola sebecká. myslim. co podla mna v clanku chyba aby nedoslo k nejasnostiam. akujem za pomoc a prajem pekný advent aj Vám a rodinke :) Katarína hovorí: 11. o je pre jej die a dobré a o kodí). ale skusim napisat. 2. Viera Cervena hovorí: 14. co ste napisali tereze. to nebolo mojim umyslom. ze nie je nocne budenie ako nocne budenie. Takéto absurdné sú va e úvahy o tom. Janka.ze ide o precitanie zo spanku a nie o to. 1. inak prepacte ak ste nadobudli dojem.

Mozog rastie a naplno pracuje po as spánku. jedine taký. ktorá býva oslabená následkom nedostatku kvalitného spánku.. sta ia. ako by mal. e musíme by oddýchnutí v etci a jej argumenty. myslím. Mozog mô e i aj na nekvalitnom spánku. Telo mô e i len na hamburgeroch. to je otázne.nie je ochotná ku nemu vstáva (nie spáva ) znak. prejavuje sa to (u detí aj u rodi ov) na celkovej nálade (iste viete. ste podrá denej ie. jeho spánok nie je dostato ne kvalitný a jeho mozog nedostáva ancu pracova tak. vníma podnety. lebo matka sa chce vyspa a nie je ochotná ku nemu spáva . po ktorom sa die a budí oddýchnuté a vydr í také a do al ieho spánku. ktorý je v súlade s prirodzeným rytmom die a a. u i sa. Ak tento spánok absentuje. Nepí em vám tu nijaké novinky. ak otvoríte o i. zdravého spánku (plus dostatok kyslíka) je mozog schopný správne pracova a rozvíja sa. Katarína hovorí: 11. povrchný a roztrie tený spánok.e deti majú zdravo spa len pre to. u je neskoro Silvi Blahovská hovorí: 22. Zdravý a kvalitný spánok je jedine taký. ke je telo ly iara po celom dni unavené a preto ove a náchylnej ie k úrazom. uvedomte si. budete to vidie v okolí aj vy. aby nemrn alo a vydr alo e te nejako dokým pôjde spa . December 2010 o 21:44 . alebo je roztrie tený i povrchný a nekvalitný. nervóznej ie ). povedané laicky. va im de om kodí rovnako ako nekvalitná strava. Mami ky. a i bude zdravé. e len za dostato ného prísunu kvalitného. aby vám nebolo mrzuté a umrn ané a ak nebodaj má k tomu e te o ividné problémy so zaspávaním. bez toho. e nekvalitný. i vo ve erných hodinách bolo treba ho neustále stimulova . Robila som v horskej slu be a aj tam bolo najviac úrazov na konci d a. e ke sa nevyspíte. tak ako vitamíny a bielkoviny sú potravou pre telo. Jana má úplnú pravdu. Ak neveríte. December 2010 o 23:15 V poslednom odstavci sa opravujem: . na schopnosti sústredi sa. Spánok je potravou pre mozog. Zdravý spánok je pre detský organizmus rovnako potrebný a dôle itý ako zdravá strava asi vä ina z vás netu í. ktorý nie je v súlade s vlastným rytmom organizmu. Tak e ja nevidím opodstatnenie v tvrdení. to je tie otázne. ale i bude aj správne fungova . urobte si výskum vo vlastnom okolí. aby sme sa MY matky vyspali! Aj ke . regulova v etky telesné innosti. ale i bude aj zdravo a správne fungova . Ak musíte v emo ne po as d a (a najmä ve er) zabáva a stimulova svoje die a. e treba ís spa . e navyka die a zdravým spánkovým návykom je sebecké. aby na om bolo bada znaky nejakej únavy. dokonca aj na celkovej imunite. Unavené deti sú preukázate ne náchylnej ie ku v etkým be ným chorobám a s únavou rapídne vzrastá aj úrazovos .

krásne napísané :-) Silvi Blahovská hovorí: 22. December 2010 o 21:45 pre Petru: krásne napísané :-) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful