P. 1
Neprespí celú noc

Neprespí celú noc

|Views: 57|Likes:
Published by uni018788

More info:

Published by: uni018788 on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2011

pdf

text

original

Neprespí celú noc

o teraz?

22. Október 2010 od vieracervena Komentáre (159) U prespí celú noc? pýtajú sa asto mami ky jedna druhej pri rozhovoroch na detských ihriskách. Ak ide o malého novorodenca, asté no né budenie sa toleruje, novorodenec má predsa malý alúdok a potrebuje sa doj i (k mi ) ka dé 3 hodiny. Av ak ím je bábätko star ie, tým menej sa toleruje a chápe jeho potreba no ného doj enia, najmä, ak je príli asté. Pritom pri tolerancii astosti no ných prebudení ako model obvykle slú i die a, ktoré nie je doj ené. To spôsobuje aj mylnú predstavu, e po cca pol roku sa u v noci die a doj i nepotrebuje ve po pol roku by u malo vydr a celú noc bez jedla. Nepochopenie toho, o v etko doj enie bábätku poskytuje, redukovanie doj enia na prostriedok pre zasýtenie die a a spôsobuje, e sa vä inou v spolo nosti netoleruje, ak vä ie bábätko potrebuje doj enie aj v noci. Nepochopenie odli nosti spánkových cyklov bábätka a dospelého loveka spôsobuje, e si myslíme, e ani pre bábätko sam otné nie je dobré sa asto v noci budi , dokonca aj v radoch niektorých odborníkov sa asté no né budenie pova uje za spánkovú poruchu. V hor om prípade sa pova uje a za rozmaznanos .

Preto mnohí udia, ktorí sa za astým no ným budením vidia ako vinníka doj enie, odporú ajú mami ke bábätka, ktoré sa napr. v 9. mesiaci budí ka dú hodinu po celú noc, aby ho v noci prestala doj i , nech ho v noci uspáva man el, prípadne babi ka, bábätko sa tak nau í v noci fungova bez doj enia a bude sa menej asto budi . udia, ktorí za astým no ným doj ením vidia rozmaznanos , zasa asto odporú ajú metódu vyplakania bábätka.

Oba tieto prístupy v ak nemajú podporu v sú asných vedeckých poznatkoch a mô u ma záva né dôsledky pre zdravie die a a z dlhodobého h adiska, preto je dôle ité zvá i ich pou itie. V prvom rade moderné poznatky z neurobiológie jednozna ne vyvrátili mo nos , e by bábätko bolo schopné manipulova spôsobom, e si premyslí, e ak sa v noci zobudí, budú ho uspáva a ke bude plaka , donúti svojho opatrovate a ho doj ením, i hojdaním, alebo iným spôsobom uspáva . V mozgu bábätka nie je funk ný tzv. glutamátový systém v elových lalokoch mozgu, o prakticky znamená, e bábätká nie sú schopné myslie tak, ako dospelí, nieto e te manipulova rodi mi. Ak sa do adujú starostlivosti rodi ov, robia tak preto, e to naozaj potrebujú. Tento poznatok mo no aplikova univerzálne bábätko, ktoré pla e, mô eme smelo rozmaznáva nosením na rukách i v nosi i, astým doj ením, hojdaním, i uspávaním, preto e sa skrátka rozmazna nedá. elové laloky za ínajú fungova a po 12. mesiaci ivota die a a a aj vtedy e te nefungujú rovnako, ako pri dospelom loveku. Tým, e budeme po úva a odpoveda na potreby svojho die a a ho nerozmaznávame, ale dávate mu najavo, e jeho potreby sú pre nás dôle ité.

Rie enie astého no ného budenia odstavením bábätka od no ného doj enia zni uje tvorbu mlieka a ru í jednu z hlavných funkcií doj enia, ktorou je práve uspávanie. Koniec no ného doj enia preto asto býva koncom doj enia ako takého, o priná a riziká pred asného odstavenia pre zdravie die a a aj matky. Mami ky, ktoré tento problém rie ia na internetových diskusiách navy e uvádzajú, e asto toto rie enie nepomô e zní i astos no ných prebudení. Die a sa teda u nedoj í, ale budí sa

rovnako asto a matka musí miesto jednoduchého ponúknutia prsníka, namáhavo uspáva die a. Vysvetli to mo no aj tým, e doj enie nie je len príjem mlieka, star ie bábätko mo no vydr í celú noc bez jedla, nevydr í v ak bez doj enia. Doj enie reguluje jeho telesné funkcie, zmier uje pre ívanie bolesti (preto sa deti chcú astej ie doj i ak im rastú zúbky, i sú choré), uspáva a nesmieme zabúda na to, e doj enie je nástrojom, ktorým sa die a pripútava k matke. Ak teda die atko vy aduje asté doj enie, svojim spôsobom sa vlastne do aduje astého a intenzívneho kontaktu s mami kou. Rie enie astého no ného doj enia odstavením teda v podstate pretrháva spojenie medzi matkou a die a om. Preto aj ak necháme die a v noci man elovi, i babi ke, bábätko síce nepla e samo, ale ako si vysvet uje, o sa stalo s mami kou, ktorá zrazu v noci nie je tam, kde býva, je otázne. Z h adiska neurobiológie sa pri dlhotrvajúcom pla i nenávratne menia systémy odpovede tela a mozgu na stres a nastavujú sa na prive kú citlivos . Navy e sa aktivujú obvody bolesti, bábätko dlhotrvajúci pla fyzicky bolí, je mu, ako by sa skuto ne fyzicky zranilo. Die a sa doká e po ur itom ase prispôsobi svoj protest vzdá a nau í sa vysta i si samo. Stane sa tak v ak násilne a v období, kedy e te die a svoju matku intenzívne potrebuje. A potreba, ktorá nie je naplnená, v skuto nosti nikdy neodoznie.

A o metóda kontrolovaného pla u? Ve mi asto sa odporú a s odôvodnením, e je lep ie necha 2 -3 noci die a vyplaka a potom u bude spokojne spa a nebude sa v noci budi a budú aj bábätko aj mami ka cez de odpo inutí. Pre die a je pod a tejto teórie lep ie odtrpie si pár preplakaných nocí, na ktoré za chví u zabudne, ako trávi dni s matkou, ktorá je permanentne nevyspatá a podrá dená. Tieto argumenty skuto ne znejú ve mi logicky, v dy ma v ak mrzí, e udia, ktorí ich odporú ajú, si nepre tudujú, o táto metóda skuto ne obná a. Najskôr die a o ividne dáva najavo, e potrebuje prítomnos rodi a. Pla e, ale na jeho pla nikto neodpovedá, prípadne, aj ak niekto príde, neberie ho na ruky, nepomô e mu zvládnu stresovú reakciu, ktorá je odpove ou na túto situáciu. Výsledkom tejto stresovej reakcie je nepravidelné dýchanie a tep srdie ka a vysoká hladina stresového hormónu kortizolu, ktorý priamo zni uje imunitu bábätka. ím dlh ie die a pla e, tým vy ie hladiny kortizolu má. To v etko by sa v ak dalo zvládnu , ak by i lo skuto ne len o pár dní. Po pár nociach die a svoj boj vzdá a nau í sa, e pomoc nepríde, preto, ke ho polo ia samé do postie ky, neprotestuje, nepla e a po ase zaspí. Navonok sa zdá pokojné, vyzerá to, e metóda zabrala. Realita je v ak taká, e túdie dokazujú, e aj v ase, ke u vonkaj ie prejavy stresu (pla a protest) ustali, hladina kortizolu bola stále vysoká a dokonca e te vä mi stúpla. Die a je teda v skuto nosti dlhodobo opakovane vystavené pre ívaniu úzkosti z odlú enia a výsledkom mô e by mimoriadna citlivos na stres. Táto metóda je teda výhrou z krátkodobého h adiska, ale dôsledky tohto nácviku samostatného spánku die a a jeho okolie ponesie celý svoj ivot.

Ako teda vyrie i asté no né budenie tak, aby bol vlk sýty aj ovca celá? :) V prvom rade je dobré pochopi a prija , e udské mlá a nie je nastavené na samostatné zaspávanie, mnoho mesiacov po narodení je závislé na rodi ovi, ktorý mu pomô e (doj ením, hojdaním, spievaním, alebo nejakým rituálom na zaspávanie) dosta sa do príjemného stavu driemania, v ktorom sa mu zní ia hladiny stresových hormónov a prevládnu chemikálie navodzujúce stav pohody oxytocín a opiody. Uspa bábätko a umo ni mu dobre sa vyspa je preto jednou z najvä ích výziev rodi ovstva. Tým, e bábätku pomáhame navodi pred spánkom tento stav, mu budujeme zdravé spánkové návyky pre dospelos , deti, ku ktorým sa pristupuje takto citlivo, málokedy mávajú v neskor om detskom veku

die a spí viac v ahkej spánkovej fáze a mnohé deti pri prechode z hlbokého spánku do ahkého potrebujú pomoc rodi a. Bábätko sa medzitým plne zobudilo. Je ve mi dôle ité si uvedomi aj to. bábätko sa za ne precita . Mami ka doj eného die a a má toti jednu ve kú výhodu vä ine detí sta í prilo i ich k prsníku a monotónny pohyb pri satí prsníka spolu s intenzívnym fyzickým kontaktom. matka ho opatrne prelo í naspä do postie ky (v prípade. ktoré nastávajú pri doj ení. matka pri om podvedome reaguje na die a. Prí iny mô u by rôzne intenzívny vývoj mozgu. Ak nespí spolu so svojim die a om. ne sa zobudí die a. Doj enie navy e uspáva aj matku. mesiaca a potom sa postupne pomaly zlep uje. oby ajne vrcholí okolo 9. i iné problémy. rast zúbkov. aby ho len prilo ila a spala alej. ako pomo ovanie. skrátka. o mnohé mami ky nesmierne vy erpáva. ve akrát sa budí z hlbokej spánkovej fázy. Od jej prebudenia uplynula pol hodina. rovnako ako sa nedá s dospelým porovnáva v iných oblastiach napr. mu rýchlej ie bije srdie ko. James McKenna odporú a spolo né spanie ako najbezpe nej í variant spánku pre udské mlá a. rýchlej ie dýcha. e sa to nepodarí a die a sa zobudí. Toto je nesmierne náro né a je samozrejmé. alebo potrebu ma v noci zapnutú lampi ku. aby znova zaspala. Vä ina bábätiek máva po 6. i v úplne inej izbe. ale bábätko sa za ína v noci oraz astej ie budi . prirazenou k matkinej posteli. najmä. un avená a potrebuje svoju situáciu zmeni . e bábätko spí v porovnaní s dospelým zle v skuto nosti by bolo vhodnej ie poveda . Ak sa bábätko budí asto. e matka je nablízku Ka dopádne je to stav. pla e a je a ké ho upokoji . ktorý vidíme pri vä ine detí. ktoré je mylne obvi ované z toho. . i extrémne unavená. i u v spolo nej posteli alebo s postie kou so spustenou bo nicou. dr. v skuto nosti ponúka mo nos . ktorá spí spolu s die a om sa vä inou budí z ahkej spánkovej fázy a po prilo ení bábätka rýchlo zaspáva. e sa budí chví u pred tým. e spí inak ako dospelý.no né mory. i má iný pomer hlavy k telu. Druhý polrok ivota bábätka je preto pre mnohé mami ky v tomto smere ve mi náro ný po celodennej starostlivosti o die atko si potrebujú oddýchnu . o matka kone ne zaspí. Rozdiel medzi takýmto zobudením a zobudením sa na pla bábätka spiaceho v postie ke. chví u po tom. aby matka spala v tesnej blízkosti die atka a aby pre doj enie na la polohu. aby sme sa museli utieka k násilným rie eniam. ako toto náro né obdobie zvládnu lep ie a bez toho. ak sa cez de starajú e te o star ie die a. je zásadný matka. Pre jednoduch ie no né doj enie je v ak potrebné. o je pre jej organizmus ve mi náro né. Spánkový cyklus die a a je krat í ne pri dospelom loveku. úplne sa precitla a potrebuje nejakú dobu. vníma jeho telesné funkcie. bábätko rýchlo uspia. potreba ubezpe enia sa. spí s die a om v stave. Pri spolo nom spaní matka citlivo vníma spánkové cykly svojho die a a a pokia nie je pod vplyvom omamných látok. Jednou z mo ností teda je spáva spolu s bábätkom. sa znova musí zobudi na pla die a a a celý koloto sa opakuje. e takáto mami ka je pre a ená. Popredný odborník na detský spánok. mesiaci spánok oraz viac preru ovaný. podrá dená. musí ho znova uspáva ) a odchádza do svojej postele. bábätko nakoniec upadá do spánku. Uspávanie alebo doj enie trvá dlho. e spôsobuje toto asté no né budenie. mo no aj hodina. Doj enie. ktorý sa ozna uje ako no ná harmónia to znamená. v tomto zmysle funguje lep ie ako monitor dychu. mami ka ho hne prilo í k prsníku a obaja spolu zaspávajú. pri ktorej nemusí nijako die a pridr iava i podopiera . zobúdza sa asto a na pla die atka. v noci sa budia oraz astej ie. aby znova pre li do hlbokej spánkovej fázy.

Mamila 1.krmime sa rovnako. Na e deti sú mali ké len krátku chví u. poradky a o. ko ko sa nám po ase z na ej investície vráti. sa nevyspí tak kvalitne. vsetko je priblizne rovnake ako kazdy den proste je taky a s manzelom nam nepomô e ni len to vydrzat . toto sú veci z praxe.som s velkym zaujmom citala vase komentare mam sedemmesa ného syna. ale bohuzial. ni menej Kto viete po anglicky: http://www. tatistiky.museli sme sa s tym zmierit .z. ke u nás nebude tak intenzívne potrebova a bude sa postupne osamostat ova . ich silná naviazanos na nás nepotrvá dlho a je to práve toto silné prepojenie a puto. December 2010 o 23:07 Aby sme zostali objektívni a skuto ne ukázali mami kám obe stránky spolo ného spania.v noci .sku ali sme rôzneMETODY. autorka lánku: RNDr.com/news/some-parents-at-odds-with-experts-about-sharing-beds-with-infants111745839. ktoré nám pomô e ma s die a om pekný vz ah v ase. ale spolo ným spaním a uspávaním die atka doj ením sa dá asté no né budenie zvládnu . pre o. hrame sa rovnako.Matka malého bábätka. December 2010 o 09:24 dobrý den dievcata . Najskôr treba vlo i a potom budeme môc vybera . ni viac.okrem toho spi cez den najviac trikrat polhodinu ked ma lepsi den. Ak niekto nemá dôveru k vede a k výskumom. aby sme tomu predisli. Toto obdobie je len kusok nasho zivota a to co dietatu dame nam raz urcite vráti . nase dieta je od narodenia take . Katarína hovorí: 15. ktorý sa budi v noci asi tak es krát .a pravdaze nam trosku vadi ze sa nevyspime ale musime to vydrzat. ubomíra Ra ková hovorí: 13. vie spat aj hodinu a pol ale doteraz som neprisla na to. Náro nú starostlivos o bábätko mô eme teda vníma ako bremeno alebo ako istú formu investície. Je len na nás.html?ref=839 2. Viera ervená. ktoré sa asto v noci budí. Pre o vie jeden den spat aj hodinu dve a dalsich pä dni len po polhodine .lvrj. ako ke nemala iadne die a.

ze dieta sa na svet nepytalo. ked sa bavime o babatkach. kde vdaka unave dostanete mirkospanok nasledky mozu byt daleko horsie ako akakolvek metoda . Je to fakt krasne obdobie nasho zivota a dojcenie to vsetko len umocnuje. Ja si uzivam to. ked je este malinky. ze jedneho dna budete vlastnemu dietatku na nic. Ak uz niekto zacne operovat slovom metoda. ze ma nikdy ani len nanapadlo.skusali sme vela metod ako to zmenit ale nedosiahli sme bohuzial nic a to som si pred pôrodom povedala ze sa budem snazit nenaucit nase dieta takymto moresom ale toto nie su moresy toto je nase dieta ktore si to nevymyslelo proste je take bol taky uz v prvy den v nemocnici touto cestou dakujem katarine ktora nam velmivelmi pomohla v tazkych chvilach a doteraz aj pomaha a vsetkym mamickam aj oteckom zelam vela trpezlivosti a hlavne zdrave deti ky 3. aby som sa JA vyspala a mala pokoj. ze materinske instinkty sa oplati pocuvat :) Obsiahlu diskusiu k nemu sa neda nevsimnut.. az velmi . priviedla som ho sem ja. podla mna nic nie je horsie ako unavena mama a vystavena mama. Asi by som bez neho ani oka nezazmurila Zelam vsetkym mamickam krasny zivot s babatkom po boku (nielen v noci) :) jana hovorí: 11. ake ma rytmy spanku. co potrebuje. tak prenho urobim vsetko. co ho ukludni. Priznam sa. ze to tak bude najlepsie pre vsetkych clenov rodiny. ze ho dojcim a som rada. December 2010 o 20:26 mila petra. lebo som bohuzial nevladala k nemu vstavat es sedemkrat a uspavanie na fitlopte???no neviem . ta predstava ma dost desi. ktoru pouzijete na upravenie spanku dietata. bezbranny. ze spi so mnou v posteli. staci napriklad taka cesta autom k lekarovi. obe mi spali v noci narodenia dobre. dokonca niekde vo vedlajsiej izbe. ale ono ak sa vy nevyspite tak sa moze stat. utvrdila som sa zase raz. nebudem svoje potreby povysovat nad jeho a uz vobec nie. December 2010 o 14:45 Dakujem za krasny clanok. Petra hovorí: 11.spíme spolu. ze ho mozem vdaka tej blizkosti spoznavat aky je. Ved on sa na tento svet nepytal. suhlasim s vami. ze by som na svojho syna uplatnovala nejake cielene metody za ucelom toho. ale z citania niektorych pasazi mi bolo jedine tak uzko. ze sme ho doviedli my. ze by mal spat vo svojej postielke.ak vam dieta nezaspi inak iba na nej tak preco nie???ono o tretej rano vam jej jedno ako zaspi hlavne ze zaspi . obe moje deti spavaju od narodenia v postielkach moj materinsky instinkt mi napovedal. Neviem si predstavit. tak to nezavana nicim dobrym.

len o vystihnutie spravneho momentu. starsiemu to ostalo doteraz. ktory si celu tu moju unavu odnasal nebola som v stave patricne reagovat. ze nikto nevie. ktore cakaju babatko a citaju takyto clanok moznost sa zamysliet. my sme rodicia. tak dieta spi skutocne dobre a naozaj sa ako pise katarina nepotrebue x-krat budit aby ho niekto alebo nieco uspalo. budil sa maly na jedenie. my to volame spaci vlacik. zlostne a nakoniec sa dostava do nekontrolovatelneho stavu. mal by maminky aj varovat. to by podla mna bolo minimalne fer. ale aj do neskorsieho veku. ten prichadza na stanicu v urcitom case. pohojdat ci nakojit. nielen ja musim byt pre deti dolezita. ktora je v stave dietatu ublizit. pretoze som si povedala. ze sa vsetci vyspia. ktore samo nie je v stave zvladnut. nakoniec som bola nutena to riesit. ze nikto z vas nepochopil. vsimat si spravne dieta. ze v urcitom momente skodi menej ako nevyspata a unavena matka. a je to nasa vina pretoze my sme prepasli vlak. a jedine k comu sme sa dopracovali boli dve unavene osoby ja a mladsi syn a starsi. nic som neriesila. a ak stihneme vlak. ale aj ich otec. kedy pride dalsi. ide podla mna skor o to. ze sa nesnazi propagovat nejaku metodu. ale pri dvoch a nebodaj troch prepacte neverim tomu. ze taketo uspavanie mozu deticky vyzadovat nielen kym su male. akoby ani neexistoval. dieta je podrazdene. je zlostne a potrebuje na vecer stimulaciu tak klame sam seba. potom by mali maminky. spal v tej dobe dokonca so mnou v posteli. ze jeho dieta je vyspate a spokojne. ze sa na vselijakych forach otvaraju otazky na temu: pomoc moje dieta zaspava len fit lopte ci inak a zial to dieta ma uz viac ako tych sladkych 5-6kg. nic z toho sa nestalo budila som sa na to. pre mna je dolezite. aby som sa vyspala . hlavne ked su starsie tam uz potom nestaci ponosit. este ku katarine myslim. vytacali ma malickosti. . je zle. nedavala som pozor pri soferovani uz obycajna cesta do potravin bola riskantna. ale dodnes som presvedcena. problem spacieho vlacika je vsak ten. ved vela matiek to takto robi. a tiez pre mna vztah s dietom nevytvara to. nie je to spokojne a uz vobec nie vyspate dieta. aby sa do vsetkeho zapojil aj otec deti moze im dat jest. kedy ma ist dieta spat. ze prsnik ostal vonku a je mi zima a musim sa zapnut. s jednym dietatom by som povedala ok. ci su pripravene hopsat/nosit/uspavat na prsniku dlhodobo. moze prist za 5min ale aj za 5 hodin. my sme za dieta zodpovedni. co sa metody vyplakania tyka nikdy som ju nepouzila a nie som jej zastanca. tyka sa to deti tak kojenych ako nekojenych. moze byt. ak sa ten cas prepasie a vlacik ujde. kde som ho budila na dojcenie. kolko casu s nim stravim. nejde o nic ine. kde to stalo ak niekto odporuca rozne metody uspavania. a to potom sposobuje detom problemy vsetko sa to nabaluje. a este jedna poznamka na margo clanku a diskusie neviem uz presne. ked som potom zaspala. vyriesila som to k spokojnosti vsetkych. cely tento clanok a aj jemu podobne pre mna stavaju ulohu otca mimo.dobre. pretoze sa stavali presne vyssie uvedene veci skratka som sa nesustredila na podstatne veci nechala som zapnuty sporak (nastastie elektricky). ponosit ich ak treba nepotrebuju len mna. ale ako ho stravim. osobne si neviem predstavit spat s dvoma detmi a manzelom v jednej posteli neexistuje. mladsiemu sa to pokazilo pocas zapalu prsnika. nervozne. pretoze potom sa necudujem. postarat sa o ne. takze ak mi niekto tvrdi. hoci mrnci.

mrzi ma. December 2010 o 00:12 Tak to je správne a tak to má by . aby som ju mohla dopodrobna rozobrat a odsudit. ja som tam prenho. ja si materstvo uzivam. ia . ktorú vy nemáte rada len preto. Len nevravte. teda vo va om prípade ur ite. ze ste sa nevyspali. To jediné mi na va om príspevku preká alo. ktoru propagujete vy. ze to k detom patri. takze sa asi nezhodneme. aj ke je to vlastne to isté. ani keby sa zobudilo viackrat za noc. o vasej metode neviem zase tolko. Petra hovorí: 12. moj syn ma teraz obdobie zubkov. obaja sme spokojni. vyspim sa lepsie ako kedykolvek v poslednych mesiacoch pred tehotenstvom. ziadna troska ani nevyspata mumia nehrozi .. Inak je vá systém spinkania úplne v súlade s metódou. napriek tomu rano vstaval v oboch pripadoch s usmevom. ale pre niektoru mamicku moze byt problem aj to. ale predvcerom sa zobudil 3x. lebo viem. venujem sa domacnosti. citam.) Katarína hovorí: 12. volá metóda. usmievavi. lebo sa volá metóda. December 2010 o 00:33 Katka. nerobim z neho hned pacienta. hram golf.Petra hovorí: 12. ale nie je mi vobec sympaticka. A správna. ale to. ked som pracovne lietala medzi casovymi pasmami a bola som nutena pracovat casto po nociach. ze sa dieta zobudi 1x za noc a na mojom mieste by to uz riesila metodou. ja totiz nevidim nic patologickeho na mojom dietati. ja si to prave naopak pochvalujem. uz asi pol roka je stale viac noci. e to sebecky robí preto. December 2010 o 00:01 janka. nechcem vás sklama . niet o rie i na o aj? Tak e len tak alej. Metód je toti stra ne ve a a tamto je jedna z nich. nevidim tam ten problem. aby sa ONA sama dobre vyspala. len odhadom 2-3. co krasne v noci aj cez den spinka. jana hovorí: 12. stretavam sa s ludmi. vcera spal 11 hodin vkuse. mam dieta. December 2010 o 11:09 . a ostatné mami ky a deti ky mô u potrebova nejakú inú. Kým sú v etci spokojní a oddýchnutí. ktory treba riesit. tie nocne dojcenia ani neviem poriadne zratat. e ak sa niektorá mami ka rozhodne rie i problémy so spánkom svojho die atka. teraz som na rodicovskej dovolenke. o opisujete sa tie . ktore prespi cele. inokedy sa zobudi.

aj dospely ak nemoze spat. Nie je pravda. A som ve mi rada. ze je to normalne. ci im isli alebo idu zuby. e sa tu v etci zhodujeme na tom. e treba sledova svoje die a. ale su deti. v ak tie neho vorí o nie om inom. Myslím. ze vam dobre spi a vy ste spokojna. ze sa skratka ta unava u toho dietata nabaluje a hroti sa to viac a viac. e j to v poriadku predsa potvrdila aj Katarína a e nie je vhodné mu znova pomôc do hlb ieho spánku (na o doj iace matky mô u vyu i najpohodlnej iu formu doj enie pri ktorom aj ony samé mô u spa alej a nebudú sa cíti z no nej starostlivosti o die a také vy erpané). e die a spiace v noci týlom. ktorí toto netu ia. tam kde nie je. e asté no né prebúdzanie detí. po obede uz umrncane napriek obednemu a doobednemu spanku. ku koncu diskusie to uznala aj samotná Katarína. ale to su vynimocne situacie. napokon. ve aj dr. Weissbluth uznáva. lánok. je v poriadku a nie je o rie i . tak. stale je v noci viac a viac hore. lebo ved naco. e táto metóda má aj svoje riziká. alebo vstane a je hodinu alebo dve hore. December 2010 o 14:52 Jani. rano vstane s usmevom. e Katarína rovnako. ale na obed je uz unavene. treba to podla mna riesit. Napriek tomu sa matky ako Zuzana a Petra mô u stretnú s tým. mamicka sa nestretava s inymi ludmi. v aké som dúfala e povzbudí niektoré . ktore je umrncane a nevie preco. je to stale len 1x za noc. a takisto je rozdiel. ano problemy k detom patria aj moje spia inak. ale ak dieta nevie spat ci ma problem zaspat. e z Kataríniných príspevkov je mo né si odnies dôle itú informáciu. aký tu popísali Zuzana. i nie je as nie o s tým urobi . nehra golf (ani len na citanie nema cas) a len sa venuje dietatu. napr. mesiaci prestáva v noci precita na viacerých miestach to. ved sa pise. e sa to v dne nej dobe dá dosiahnu len weissbluthovou metódou a poukazujem na to. asto bývajú drastické a asto zasahujú do doj enia. ked su chore. ako prisli. e toto niekto nebude pova ova za nenormálne. pre ktorý tento lánok vznikol. e ka dé dobre spiace a dobre vyspaté die a sa u po 9. i Petra. aby nebolo chronicky unavené a nevyspaté. tak preco to odmietame riesit u deti a berieme to ako normalne? Viera Cervena hovorí: 12. nie o mamickach. ale ved to je super. ktore su ako vy. ku ktorému sa tu táto diskusia rozbehla. ktoré inak spia zdravo a v noci sú ich prebudenia len precitnutiami. a mamicka. o tom je rec. Petra a Zuzana. e sú rodi ia. ale rozdiely tam predsa len su. e ohlasy na tento lánok preva ne také.petra. ktore tak ako vase vstane 2-3x za noc. Mnohé mami ky potom za nú uva ova nad tým. ci zaspavat ide k lekarovi. nikto predsa nechce riesit problem. na doj enie. Metódy. ktora mozno vidi problem. ktoré na to pou ívajú. Toto bol primárny dôvod. Ja v ak nesúhlasím s Katarínou v tom. ci dieta vstane 1x za noc len aby si potiahlo z prsnika a spalo dalej. verím. tie trvaju urcity cas a stratia sa tak. ako to tu opísali napr. ho odmietne riesit. ja s týmto Va im komentárom úplne súhlasím a trúfam si poveda . dieta ma rok. Myslím. a riesi to. o by bolo v rozpore s týmto Va im komentárom. sú v poriadku.

Najma nedeje sa tak z vole dietata. to nie je problem. a nocim ho doteraz v satke. no a? urcite to nebol pre mna dovod zacat s tym nieco robit a nebodaj ho odstavit od nocneho dojcenia. ved unavu riesia miliony rodicov na svete a ten sa toci dalej. aby neodstavovali die a od no ného doj enia. e myslím. Petra hovorí: 12. December 2010 o 15:44 Petra. co som chcela povedat ja. die a choré alebo ho nie o bolí. aby ani ony nevnímali tieto precitnutia ako zá a a boli sa schopné popri tom slu ne vyspa . ked sa da. vedie k predcasnemu odstaveniu. aj moje deti su obcas v noci hore ked su chore. jana hovorí: 12. dakujem. ale to mi . jednoducho nevidim v tom ziaden problem. December 2010 o 18:01 petra. úplne sa rozoberie a je nejakú dobu hore samozrejme. podla mna spi fakt velmi pekne a tie divoke noci beriem tak ako prichadzaju. e sa zobudí a je hodinu-dve hore. ale ved ja som napisala. zúbky. akujem za ten predchádzajúci komentár k tomuto len. e bude hore aj v noci zobudí sa a pri doj ení skrátka nezaspí. moj syn ma 14 mesiacov a uz neraz sme zazili noc. A k vyplakavaniu sa ani nejdem vyjadrovat. aj tam si rad pospinka. ale ani to nie je ni patologické a rozhodne tu treba by pre die a aj v tomto stave. naopak.mami ky v tom. December 2010 o 15:29 janka. Odhliadnuc od vsetkych detailov. i sa nesna ili vyplakaním die a dontúti prespa celú noc. ale aby sa skôr pokúsili vyu i doj enie na to. kazdemu musi byt jasne. December 2010 o 15:26 Vierka. e je normálne aj to. mô e sa sta . ide o nasilne odstavenie. e die a má zlú noc. aj nám. e to nie je ni príjemné. ze odstavenie od nocneho dojcenia ma velke rizika. mozno mi niekto povie. ze sa to stava a pokial to nie je pravidlom niet co riesit. Vy poradkyna viete omnoho lepsie vystihnut to. on to dospi vzdy podla svojej potreby a ja to dospim. ale to uz sa asi zasmejem :) Viera Cervena hovorí: 12. Ak je napr. kedy bol 1-2 hodiny hore.5kg. haci ma 11. ak sa ob as stane. Petra hovorí: 12. ci idu zuby. napr. To by som neriskla. ze si znicim krize a ze on sa v satke nemoze dobre vyspat. ak sme príli rozru ení. metoda nemetoda. dospelým sa to predsa ob as stane.

u nas to pomohlo. takze ho predcasne odstavujem. rozhodli by sa inak. . Myslím.chcete naozaj povedat. lebo na toto sa necitim. alebo. Petra a Zuzana. napr. ze musi aj niekto iny. u vas to moze byt inak. mesiaca som kojila uz len rano a vecer. a kojila by som este dalej. ale pozrite si niekedy forum na mk a tam zistite. aby neriskla. mna hneva to. hoci by ste tusili v com moze byt problem? a verim tomu. vam a synovi to vyhovuje. ktore neuvazene naucia spat dietatko hopsanim na fitlotpe. hoci si pospali.-) to. ze keby ste videli. tak dopyt ovplyvnuje ponuku. vy problem nemate.) co sa nosenia tyka je to vase rozhodnutie. druhy od 4 mesiacov. rozhodli ste sa. od 11. co sa tyka nocneho kojenia pokial dieta spi a nepyta sa jest bude ho matka v noci budit. ktory nie je problemom. jednak spali kratko a jednak sa po prebudeni chovali akoby vobec nespali. ale pre danu mamicku urcite nie. ze takto uspavali do 3 rokov dietata. mozno keby to vedeli. nehovorim. jedna zvladne vstavat 10x za noc a ani si to nevsimne a jednej staci vstat 1x a ma to nasledky. ci nosenim na rukach a neskor zrazu zistia. ako uspavat dieta. tak skusim inu cestu. dostali sa do zacarovaneho kruhu a nevedia z neho von. naprosto suhlasim s touto vetou z vierinho komentara. nepokojne a uplakane cele dni. tak ako deti su rozne aj mamicky su rozne. pri dvoch to zial nie je mozne. ak si znicite krize. . ze vase dieta je nevyspate. tak by sa produkcia mlieka logicky mala upravit podla poziadaviek dietata. ktora by vobec nebola nutna. e asté no né prebúdzanie detí. ale su mamicku. skratka prespali noc jeden od 6 tyzdnov. pre vas mozno banalita. e sa tu v etci zhodujeme na tom. ale ma 8 zubov a priznam sa. ze sa mozete dospat pri jednom som sa dospavala aj ja. tak. viem. ze je to ta spravna cesta. co zisitite az vekom. cize skutocne nikto neriesi problem. ale ja uz nevladzem. ze este koji? ak si spravne pamatam vsetky clanky o kojeni. ze mamicke niekto povie. vyhovuje vam to. ako ho odnaucit a niekedy to skutocne skocni metodou vyplakania. ale je to len a len na vas. je to spravne pre nas. nikto vas nemoze kritizovat. nikto ich neupozonril. u nas to tak bolo u oboch. ze kopec mamiciek problem ma. ako to tu opísali napr. lenze ked sa rozhodovali. ze nosite dieta. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. budete si to mozno vytykat. ze moje deti sa v nosici nevyspali. syn si urcite v satke pospi. na doj enie. pre kazdu je zataz ina. len uz jej trebars nepovie. ale to sme my. ktore je tazke je cisto vasa zalezitost. a potom tato druha mamicka unavena a ubolena hlada pomoc na roznom fore. ktoré inak spia zdravo a v noci sú ich prebudenia len precitnutiami. ze to moze dlho trvat. (ale to som ja. ci sa vyspi to uz je druha vec. ktoru ja osobne posudit neviem. cize ak si dieta v noci nepyta jest. to je skvele takto uspavat dieta. keby mamicka mala spravne informacie. mozno by si povedali. pretoze by dieta tento pre nu zlozvyk nenaucila. sú v poriadku. ze sa odstavi? ide v tomto pripade skutocne o blaho dietata alebo o dobry pocit matky. je mi to neprijemne.

i rôznych neprirodzených zásahov do doj enia stru ne povedané. mám dôveru v schopnosti mami iek. ze keby ste videli. e 9-mesa né die a alebo ro né die a u musí prespa celú noc bez jediného precitnutia. co sa tyka nocneho kojenia pokial dieta spi a nepyta sa jest bude ho matka v noci budit. co som chcela povedat . December 2010 o 11:49 nie je úplne be né. i ich die a je nevyspaté a nepokojné alebo je to v poriadku. ktoré by pod a môjho názoru tie mali by schopné rozpozna . ze je jasne. je to úplne v poriadku a netreba to vôbec nijako rie i . preto e die a u po ur itom veku doj enie v noci nepotrebuje. za predpokladu. aby doj ené die a prespalo noc bez precitnutia a bez doj enia. ktorých deti nemajú nijaký problém so spánkom. December 2010 o 18:03 trochu sa mi ten komentar zmotal. e ak sa budí a doj í pre uspatie. ze sa odstavi? odpove na túto otázku som detailne rozpísala do komentáru pre Terezu v star ích komentároch nie je úplne be né. katarína hovorí: 13. za predpokladu. ze vase dieta je nevyspate. preto e potom sa na to nikdy nenau í. hoci by ste tusili v com moze byt problem? Jani chcem ve mi po akova za túto vetu PRESNE toto je ono. aby neriskla.jana hovorí: 12. tento lánok nemal za cie rie i patológiu. December 2010 o 08:07 ale to mi chcete naozaj povedat. lánok primárne mal za cie venova sa mami kám. napriek tomu ich okolie presved í. nepokojne a uplakane cele dni. i rôznych neprirodzených zásahov do doj enia . alebo ho u musí necha vyplaka . e toto nie je dôsledok odpútania sa od matky. ak die a vyu íva v etky funkcie doj enia. preventívne odsávanie v noci i dokonca budenie die a a sú úplne zbyto né. ale dufam. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat.-) Viera Cervena hovorí: 13. matka ho rozmaznáva alebo e ho doj í zbyto ne. aby doj ené die a prespalo noc bez precitnutia a bez doj enia. preto e musí die a u i samostatnosti aj v oblasti spánku. e toto nie je dôsledok odpútania sa od matky. ktoré sú prirodzene pre doj enie ur ené a napriek tomu v noci nepotrebuje doj enie.

ob as sa trebárs pri tom aj posadíme. tak to die a ahko dospí. aj môj malý máva noci. eby to v etko boli výnimky? Zrovna moje mami ky sú v etky výnimky? Ve v etky doj ia na po iadanie. je to nie len be né. ktoré mnohí rodi ia pokladajú za prvé znaky únavy) a ich stopercentné re pektovanie. To isté ahu ké precitnutia to je v spánku prirodzené. aby sme mu odmietli akúko vek po iadavku na doj enie. a moje mami ky. ani im nebolo upreté nijaké doj enie. nebola na nich skú aná nijaká iná metóda ako len sledovanie prvotných náznakov únavy (nie znakov pokro ilej únavy ako trenie si o í a mrn anie. toto je tie normálne a nevolám to no né budenie sa. nevie odhadnú . Toto mi preká a na va om lánku a radách! Práve e. ale toto predsa nemô e nabúra celkový rytmus spánku. ob as dokonca dve. ale normálne a zdravé. e sa zrazu samo prestane v noci budi normálne do 9 mesiaca bez toho. Ve Jana potvrdzuje to isté u oboch svojich detí. Teda. e te doplním. o mnoho rodi ov. najmä pri splne a pri nove mesiaca. ktoré neboli ani vyplakané. December 2010 o 12:00 Och. Len aby ste ma zase nechytali za sloví ka. najmä ak je spln. ak die a spí tak ako Terezino. Terezino die a nie je výnimkou. tie . ktoré som u ila spánku. e sa v noci zobudí a je aj hodinu hore. ak die a spí v súlade so svojím rytmom odmali ka. Stáva sa to aj mne. lebo nechcem hovori ja o koze a vy o voze. e je be né. Kým to nie je asto. ia . i neprirodzene ho odpútavali od matky. mnohé z nich spia spolu so svojimi de mi a nikdy nenechali svoje die a vyplaka sa! Nu ale pod a vás toto nie je be né ja vám vravím. ka dý sa v noci budíme nieko kokrát. katarína hovorí: 13.Nedáte si poveda . ak spí v súlade s vlastným biorytmom. aby sme zase nesloví karili: ak sa to stane raz za as. nie je to ni zlé. ale na druhý de ráno si ni nepamätáme. Tak ako Janine dve deti. tak ako moje. . kým sa mu podarí znova zaspa . V etky deti sa samé prestali budi do 9 mesiaca ak ich rodi ia SPRÁVNE sledovali a re pektovali ich spánkové rytmy a to stále hovorím o doj ených de och. kým to zostáva výnimkou. lebo sme precitli iba do akéhosi polospánku.

krat í spánok. nie je to be né. A e te: ona vraví nie je be né . a ani nie o príle itostnom no nom zobudení. a pokracovat dalej. ako dospelý. ale nie pre ro né deti!!! lánok nepou íva len slová precitnutie. astej ie budenie). tak to je nie len be né. ale normálne a zdravé. December 2010 o 15:09 Janka: nedá sa mi reagova priamo na Vá príspevok. e die a v porovnaní s dospelým spí proste zle (spomína sa tam povrchnej í. Janka hovorí: 13. teraz si presne nespomeniem cca vek. ze sa dieta chce hrat. tak mu matka pomoze dojcenim. akoze s tym nesuhlasite a razne proti tomu protestujete. ja tvrdím. e die a má celkom iný spánok ako dospelý. Takze co ste vlastne chceli povedat? Proti comu sa tak ohradzujete? katarína hovorí: 13. ktoré zostáva a je výnimkou. e nie je pravda. Ale ved Vierka pise o tom istom nejde o to.No ja stále hovorím o no nom budení! Nie o no nom precitaní. ked dieta v noci precita a ziada si dojcenie. nerozumiem celkom Vasim dvom poslednym komentarom. V nasledujucom komentari upresnite. ja . ze je normalne sa zlahka prebudit. Nesmierne zavádzajúce je aj to. e je to od 4 mesiacov do pol roka. kedy sa definitívne detský mozog vyvinie do takého tádia. Die a má rovnaký spánok ako dospelý lovek u po nieko kých mesiacoch ivota. najmä len s ve mi slabým precitnutím 2-3x za noc a ve mi be ne aj bez doj enia ak má die a dobrý re im spánku. e ak má dobrý spánkový re im. Myslím. bez precitnutia a bez doj enia tvrdím. Najprv reagujete na Vierkine slova. ak sa doj ené deti. Preto som citovala práve tú as Vierinho komentára. e to be né je. prepá te. tak aspo takto: Vierka vyhlasuje. December 2010 o 13:18 Katarina. e spí rovnako. ze je normalne. dieta sa len zlahka prebudi a v takom rannom veku ma problem upadnut naspat do hlbokeho spanku. lánok hovorí. Lebo tento lánok nerozli uje vôbec vek die a a. ale aj slová budenie sa a to je u iný pojem a je to nesmierne zavádzajúce. o hovorí lánok. e ak sa die a nebudí vôbec. ale mô em vám ho zisti . len to takeho polospanku. ktoré dobre spia (ako Terezino) ozna ia za výnimky a nie ve mi be nú vec.o mô e by pravda pre ve mi malé miminká.

a kedze vsade sa pise. nie som sice katarina. kazdy to vnima zo svojho pohladu viera z pohladu laktacnej poradkyne (dufam. ak mamicka vystihne spravny moment ulozenia dietata do postielky ci do velkej postele k sebe (na tom nezalezi). ze kojene dieta dokaze prespat noc podla viery to nie je prirodzene. ale myslim.jana hovorí: 13. teda dufam. moze sa stat. v tom lepsom pripade si to cez den dieta aj mamicka dospia toto nesie riziko. ze dnes delime deti na kojene a nekojene (nielen pri spanku) ale deti by mali byt stale rovnake. potom sa v noci budi. v tom horsom. aku maju potravu. niet co riesit. December 2010 o 15:27 janka. katarína hovorí: 13. ked budeme brat ako normu nekojene deti tak potom ani precitanie zo spanku nebude povazovane za normalne. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. mrnci pre nic za nic (nie place) a je nervozne. nehovorime. ale ze to bude skor vynimka ako pravidlo. ze rozumiem. ale ak je dieta unavene. podla katariny a v tomto s nou suhlasim je to prirodzene aj pre kojene dieta. tak dieta je prestimulovane a naozaj nechce . pretoze ak budeme brat ako normu kojene deti potom bude problemom to. len mamicka si to nevsimne a zmeska tu spravnu chvilu a potom ked ho chce dat spat. ze sa moze potom stat. a tiez sa pravdepodobne nezhodne s vierou v tom. neskor zlostne az agresivne. ak sa dieta v noci casto budi. ze mamicka. ze je normalne. ze ved nocne budenie je u deti normalne . ze som to spravne pochopila :-) ide v podstate o to. ze sa dieta z nejakeho dovodu nebude budit. na co poukazuje katarina. sa to zacykluje a cela rodina tym trpi a je to len preto. ze deti chodia spat neuveritelne neskoro a mamicky sa obhajuju tym. ze vsetci su nevyspati. v tomto priade si myslim. niekde sa stala chyba. a takto to ide stale dokola. ked citam rozne fora tak si vsimam. bez ohaldu na to. kto sa uz dlhsie zaobera detskym spankom. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. ze ak niekto povie. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. problem je podla mna v tom. pretoze to je normalne . nervozne. ak je vsetko ok. vela krat. ze dieta si zameni den s nocou. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. ked ono skor nechce. ze sa nemylim) a katarina z pohladu niekoho. pripadne je aj dlhsie hore. ze meritkom by mala byt kvalita spanku jednotliveho dietata a celkove posobenie dietata pocas dna. December 2010 o 18:45 . co sa snazi katartina povedat. ono chce.

27 niet o doda . tak. pí e Katka presne. normálne ahu ké precitnutia. ukazujeme mami kám. najskôr napí ete: ale to mi chcete naozaj povedat. e die a by malo zaspa pri prvých miernych príznakoch únavy. to íme sa stále okolo toho istého. ka dý sa v noci budíme nieko kokrát. Ja som do tohto lánku preto pou ila takéto termíny. tak e mami ky hovoria budí sa na doj enie . be ne ka dú noc dve hodiny hore. toto presne je obsahom tohto lánku. Viera Cervena hovorí: 14. e teraz si u kone ne rozumieme tento lánok naozaj nehovorí o no nom budení v takom zmysle. V oblasti no ného spánku celá táto diskusia vznikla najmä preto. Je to v ak presne naopak to. ze keby ste videli. pri om ale ak si ho poriadne pre ítate. aby sa dovolalo pomoci). ak mô em. e noc neprebieha tak. e dôle ité je. be ne ozna ujú ako budenie alebo povedia die a má 8 mesiacov a neprespí celú noc pri om myslia. iestej preto e medzi asom sa die a pár krát ahu ko precitne a potrebuje znova pomoc s uspatím (a v tomto sa skuto ne die a lí i v spánku od dospelého dospelý sa vie uspa sám. ktoré zostáva a je výnimkou. teda nemyslím to. ako ho tu zadefinovala Katka a k tomu dodala. e myslím skuto ne len precitnutie. iadna patológia. s ktorými rie ime tieto problémy. lebo sme precitli iba do akéhosi polospánku. December 2010 o 10:08 Janka. takto mô eme normálne diskutova tak e. tak je tam sú asne aj presne popísané. akujem v prvom rade za to. bez arogantnej prezentácie svojho postoja. e Va e príspevky ponúkajú kon truktívnu a udskú kritiku. e bábätko za ína by unavené. e sa úplne rozoberie a treba sa s ním napr. No ja stále hovorím o no nom budení! Nie o no nom precitaní. e sa die a úplne rozoberie a je napr. e tu tvrdím. e toto je normálne. akujem a klobúk dolu. v noci hra a zase po ase spa . . pre die a je ale prirodzené. a ani nie o príle itostnom no nom zobudení. V etky tri sa zhodujeme na tom. ob as sa trebárs pri tom aj posadíme. ako rozpozna . aby bábätká boli dobre vyspaté cez de aj v noci. Vystihla si to úplne presne. e pí ete stále o nie om. Katka. ale na druhý de ráno si ni nepamätáme. aby sa die a v noci asto budilo s tým.12. ja VIEM. ak po precitnutí potrebuje pomoc dospelého a ak mu tento nepomô e. o pí e Katarína: ahu ké precitnutia to je v spánku prirodzené. e je normálne. o v tom lánku vôbec nie je a dúfam. v akom ho chápete Vy. ve aj ako poradky e pri doj ení sa sna íme mami kám pri osobnej náv teve pomôc aj v tejto oblasti a apelujeme na to. akujem. Tieto precitnutia v ak mami ky.Sná len K Janinmu poslednému komentáru z 13. toto je tie normálne a nevolám to no né budenie sa. najjednoduch ie ide doj ené die a uspa v noci doj ením. o 15. Janka. e zdravý spánok je dôle itý. e si nerozumieme terminologicky a Katka po pre ítaní môjho lánku nadobudla dojem. e o ve er o siedmej die a zaspí a nevedia o om a ráno do napr. práve vtedy sa úplne rozoberie a za ne plaka .

i ako si to tu my pracovne nazveme. spokojné. napr. je to v jeho závere úplne jasne definované. teraz tebou manipuluje. ze ved nocne budenie je u deti normalne . e to. nepokojne a uplakane cele dni. doj ením. tak ako napr. skuto ne nemô em za to. e si lánok nepre íta poriadne. e aj toto je v poriadku a normálne. e je normálne. ke mu nedá prsník Ke som písala tento lánok. e sa pomrvia. ak si to niekto vysvetlí presne naopak. pre ítajte si komentár pre Katarínu. e ho v noci kojí . Navy e ja som nepovedala. e je to nesprávne. Ak ten pocit mami ka získa. rie ila som v jednom mesiaci 5 takýchto mami iek sú asne. ja hovorím. umrn ané jediný problém bol. Prirodzená akcelerácia vývoja mozgu. sa doj ia 1-2x za noc. nie je prirodzené. aby jediný raz potrebovalo pomoc rodi a s uspatím. ako to chápe a definuje Katarína). po 9. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. e pri konzultácii s okolím dostanú jednozna nú odpove toto nie je normálne. treba s tým nie o robi . dobre priberá a prospieva. presne som tam kopírovala vety. die a si zvyklo. tak to nechate bez povsimnutia a nebudete sa tym zaobereat. mo no nie o zamrnkajú ale spia alej toto je napr. Ako sa tieto dva názory dajú sk bi ? Navy e napí em to pre istotu znova lánok jasne hovorí o precitaní. ja rie im problémy mami iek súvisiace s doj ením a mami ky sa na m a obracajú asto. v noci u by si ho koji nemala. cez de veselé. kazí mu trávenie. Katka rie i spánok. e to nie je be né. e die a sa v noci mô e a asto sa aj naozaj astej ie precitá (a zase hovorím o precitnutiach!). pí e v star ích komentároch Zuzana i Petra a Vy samé ste napísali (a zhodujete sa v tom so mnou). nemô em za to. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. mesiaci ivota spôsobuje. deti cez de neboli unavené. ke sa v noci precitne a za ne plaka . matky sa sna ili ich uspáva e te pred tým. nervozne. 6x.ze vase dieta je nevyspate. e hovorím. Na ka dú z nás sa obracajú mami ky s inými otázkami a okruhmi problémov. ak sa dieta v noci casto budi. ve má pol roka. Tieto mami ky sa na m a obracajú preto. nenormálne a e s tým treba nie o robi . sa skrátka po tom iestom mesiaci za ne v noci astej ie ahu ko precita a potrebuje sa miesto napr. e to nie je be né. ale iné precitnutia potrebujú rie i s pomocou rodi a. ze ak niekto povie. aby sa die a v noci úplne zobudilo (tak. kazí mu zuby. e mi popí u svoj denný a no ný re im a die a. treba aby sa u kone ne nau ilo spa celú noc bez jediného prebudenia ( ahu kého precitnutia ). e to nie je prirodzené a e s tým má nie o robi ?! Niektoré deti niektoré precitnutia prejdú tie samé. neznamená. ktorá tu písala a skúste prosím poriadne pre íta moju odpove hovorím jej. pri om v etky ich deti spali normálnym zdravým spôsobom. ktoré je inak zdravé. ktorý som tu nedávno písala. ktorá si pre íta tento lánok. ne odi iel spací vlá ik . pretoze to je normalne . A toto nie je ojedinelé takéto mami ky sa na m a a mnohé al ie na e poradkyne be ne . ktoré tieto precitnutia takmer ka dé jedno potrebujú rie i s pomocou rodi a. a kedze vsade sa pise. dvoch doj ení v noci zrazu doj i napr. musí ho necha vyplaka . ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. e sa v noci doj ili a to nieko kokrát za noc ka dá táto mami ka sa na m a obrátila s tým. moze sa stat. ktoré o tom hovoria. i skuto ne no né doj enie u jej die a nepotrebuje a i ho má necha vyplaka . Terezino die a. u musí vydr a v noci bez jedla. Niektoré deti tieto precitnutia prejdú s tým. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude. napr. To. mami ka. ktorá sa za ína cca. Ale sú deti. neskor zlostne az agresivne. ze je normalne. hoci by ste tusili v com moze byt problem? Ale potom lánku vy ítate toto: ide v podstate o to. ke ich bábätko má viac ako 6 mesiacov s tým. by nemala ma pocit. aby doj ené die a prespalo skuto ne celú noc bez toho. tak ako to napr. prípad Terezy. hoci sa to Kataríne nepá i. ze mamicka.

ak sa dieta v noci casto budi. o v skuto nosti rie i netreba. kym ta posledna odpoved bola snaha objasnit o co ide katarine v jej komentaroch a preco s vami nesuhlasi. to iste sa deje aj na forach. Povedomie v spolo nosti je také. lánok jasne definuje. ktore im povedia. a skutocne az okrem jednej vety rozpravate stale sa o . choré. len sa to cele zhorsi. spontánne. vie asto pod a prejavov únavy u de dopredu poveda . 6x a má u rok. Nemal by teda falo ne ubezpe i mami ky. ta prva bola konkretna otazka pre petru. ktoré sa samé. komentare katariny a ostatnych mamiciek. tak dotycna mamicka vinu v spanku hladat ani nebude.obracajú. e lánok o ni om takom nehovorí. matka. e die a odu íme od doj enia v noci (ak ho potrebuje nie pri de och ako napísala Tereza. ne je be né vie. kym som sa do diskusie pustila. i s tým. na doj enie neprecitnú. ja som konkretne vas clanok citala viac nez jeden krat. lebo bolo stále za nie o uplakané a prípadne spalo viac. ktorej dieta sa v noci casto budi (nielen precita. Ak sme sa v etky tri zhodli. ze nemusia nic riesit. ktore maju skutocny problem. pretoze to je normalne . preto e bolo umrn ané a nespokojné. December 2010 o 11:41 Viera. zobudia sa.citujem: ide v podstate o to. ze ak niekto povie. o napísala ona sama toto by si matka mala v imnú . chodia spáva . ze ved nocne budenie je u deti normalne . neskor zlostne az agresivne. alebo tým. ale su ucicikane mamickami. asto sa doj ili. e ho necháme vyplaka . Preto dilemu. e die a by malo od ur itého asu prespa celú noc. ktoré to doj enie chcú a potreb ujú). taktiez vsetky vase odpovede. e na druhý de jej die a bude napr. nevedia znova zaspa a sú chronicky predrá dené a unavené. e sa týka no ného precitnutia. a ke ich únava úplne zlo í. ale pri de och. Najmä ak tie rie enia priná ajú so sebou záva né riziká. ale dietatko zacne mat problemy bude placlive. ktorá celodenne je so svojim die a om. nervozne. spia potom nepokojne. e je v etko v poriadku znova zdôraz ujem. sú jasne zdokumentované a tie ich netreba podce ova . Navy e plne súhlasím s Jankou v tom. pretoze sa o tom niekde docitali. alebo ho uspala napr. moze sa stat. ze je normalne. ze ved nocne budenie (nie precitanie) je normalne. ale naozaj sa budi) si precita takyto clanok a nebude problem riesit. e je toto pritom úplne normálne. o je normálny re im jej die a a a vie odpozorova . a kedze vsade sa pise. e sa die a v noci doj í napr. rie i mnoho mami iek. sú hore. este raz som si ho precitala pred touto odpovedou. ktoré majú spánkový problém. A tým sa myslí skuto ne prespa ve er ulo i die a a do rána o om nevedie ni . jana hovorí: 14. ze mamicka. tieto moje myslienky si neodporuju. e nie o nie je v poriadku! Janka tu argumentuje rizikami. e nehovorí o úplnom zobudení. tak je sa sná zhodneme aj na tom. myslim. ze ste ma trocha nepochopili. ale deti im z toho nevyrastu. ktorých deti majú problémy so spánkom a ktorých deti sú celodenne umrn ané. Toto je tie problém a treba sa vyjadri aj k nemu. o hodinu skôr. ze im deti z toho vyrastu. ktoré priná a rie enie ahu kého no ného precitania tým. Ale riziká. ako je pri om be né. e naozaj je rizikové rie i ni o normálne a prirodzené. e falo ne ubezpe ím matky detí. kde problemy riesia mamicky.

pod a m a je z toho zrejmé.nocnom budeni co podla mna je to. A aby to bolo jasné u pri ítaní lánku. kde sa zmienujete o precitnuti je tato veta: Pri spolo nom spaní matka citlivo vníma spánkové cykly svojho die a a a pokia nie je pod vplyvom omamných látok. e sa die a precitne a znova sa uspí. ako mal by pochopený tak. tak e to nemá zmysel alej rozobera . e osobne som mala pocit. o by ste si tam predstavovali a ja to tam dám. Ka dopádne. v jednej asti lánku detailne popisujem. ak máte pocit. e hovorím o precitaní. ale preto. e reakcie mnohých mami iek aj v tejto samotnej diskusii. na co sa snazi katarina poukazat ako na zavadzajuce a co moze sposobit vyssie citovane problemy. Ve aj mne ide o to. nerada sa taham o slovicka. pretoze nie kazdy ma chut citat zaroven s clankom tuto siahodlhu diskusiu. Viera Cervena hovorí: 14. i extrémne unavená. ktore im povedia. je vhodné. potvrdili. na forach. e sa budí chví u pred tým. OK. mami ka ho hne prilo í k prsníku a obaja spolu zaspávajú. ale aj na iných fórach. aby sa lánok chápal správne. ke e ide o lánok ur ený pre mami ky. ktorý sa ozna uje ako no ná harmónia to znamená. naj ah ie doj ením. Myslím. ne sa zobudí die a. tak. ze sa vsetci tocime okolo toho isteho a ide nam o to iste o kvalitny detsky spanok. ako som to zamý ala. ze v tomto pripade su to prave slovicka. mo no skúste napísa . v ktorej by sa potom vlastne dopatral. ale myslim si. v etky sme sa nakoniec pochopili a ide nám o ten istý cie . hovorím v lánku o budení. ktorá to detailne vysvetlí. e si to niektorá mami ka vysvetlí zle. tak sa skuto ne necítim by vinná za to. spí s die a om v stave. e je to v lánku nejasne a nezrozumite ne definované a e to naopak vä ina matiek pochopí nesprávne. ktore su kamenom urazu medzi vami a katarinou. ako ho dosiahnu sa. jana hovorí: 14. jedine. ze ved nocne budenie (nie precitanie) je normalne ak môj lánok jasne definuje. s Katkou nezhodneme. ale su ucicikane mamickami. hoci v prostriedkoch. aby tam doplnila nejakú vetu. ktore maju skutocny problem. e lánok pochopili tak. preto s vami suhlasim. bábätko sa za ne precita . len to kazda piseme inak a zjavne nie vzdy zrozumitelne. kde problemy riesia mamicky. Áno. ze myslite precitnutie a nie budenie sa. e myslím precitnutie. ktorú mami ky samotné pou ívajú pri popisovaní tejto problematiky. i doplní. December 2010 o 11:53 Jani. autorku tohto blogu. tak. e pou íva terminológiu. December 2010 o 14:46 . nie je pre m a problém poprosi Katku. o pod tým budením myslím. ako je to presne a jasne v samotnej jeho asti vysvetlené e hovorí o no nom budení týlom. ako ho tu definovala Katka. je to fakt o sloví kach.

tak stále tvrdím.Viera. ale skusim napisat. pokúsim sa toto v lánku upresni . e je zdravý! To je ako keby niekto obvinil matku. aby sme sa MY matky sebecké dobre vyspali. co podla mna v clanku chyba aby nedoslo k nejasnostiam. ze aj kojene dieta moze prespat noc bez kojenia a ze je to v poriadku. o je pre jej die a dobré a o kodí). ci to doplnite alebo nie. len vie. je skutocne len na vas. December 2010 o 23:12 Inak. iste ju chce zjes sama (a keby ju aj zjedla. myslim. nesna íme sa o zdravý spánok. 1. akujem za pomoc a prajem pekný advent aj Vám a rodinke :) Katarína hovorí: 11.ze ide o precitanie zo spanku a nie o to. ze sa snazim vo vas vzbudit pocit viny. Viera Cervena hovorí: 14. ke nedá die a u okoládu na ve eru ve kvôli tomu pla e! Sebecká matka. e nebola sebecká. ze dieta stravi v noci 1 ci 2 hodiny hranim. e je sebecká. aby to bolo fakt úplne zrejmé a nedo lo k zbyto ným omylom. presne tak ako ste to neskor pisali v komentaroch.aspon ako poznamka na okraj by nebolo na skodu uviest to. je to vas clanok. jasna definicia co si pod pojmom nocneho budenia myslite. Janka. December 2010 o 16:00 Skvelé. to nebolo mojim umyslom. ze ho mamicky chapu rozne vidite aj na tejto siahodlhej diskusii. 2. co ste napisali tereze. dali ste mi nelakhu ulohu. Takéto absurdné sú va e úvahy o tom. ze nie je nocne budenie ako nocne budenie. skratka. . to. prajem vam pekny advent a cas straveny s rodinou. ze to je z mojej strany vsetko. ale preto. inak prepacte ak ste nadobudli dojem. ak nejaka mamicka zle pochopi vas clanok. pokial k tomu nedoslo umelo.

e len za dostato ného prísunu kvalitného. ktorý nie je v súlade s vlastným rytmom organizmu. ktorý je v súlade s prirodzeným rytmom die a a. Zdravý spánok je pre detský organizmus rovnako potrebný a dôle itý ako zdravá strava asi vä ina z vás netu í. aby na om bolo bada znaky nejakej únavy. ale i bude aj zdravo a správne fungova . povedané laicky. alebo je roztrie tený i povrchný a nekvalitný. Tak e ja nevidím opodstatnenie v tvrdení. Jana má úplnú pravdu. Spánok je potravou pre mozog. u i sa. e nekvalitný. sta ia. Unavené deti sú preukázate ne náchylnej ie ku v etkým be ným chorobám a s únavou rapídne vzrastá aj úrazovos .nie je ochotná ku nemu vstáva (nie spáva ) znak. Katarína hovorí: 11. vníma podnety. to je tie otázne. e musíme by oddýchnutí v etci a jej argumenty. uvedomte si. e treba ís spa . Ak musíte v emo ne po as d a (a najmä ve er) zabáva a stimulova svoje die a. ktorá býva oslabená následkom nedostatku kvalitného spánku. ke je telo ly iara po celom dni unavené a preto ove a náchylnej ie k úrazom. prejavuje sa to (u detí aj u rodi ov) na celkovej nálade (iste viete. Nepí em vám tu nijaké novinky. ako by mal. Ak tento spánok absentuje. jedine taký. po ktorom sa die a budí oddýchnuté a vydr í také a do al ieho spánku. ale i bude aj správne fungova . December 2010 o 21:44 . aby vám nebolo mrzuté a umrn ané a ak nebodaj má k tomu e te o ividné problémy so zaspávaním. myslím. tak ako vitamíny a bielkoviny sú potravou pre telo. va im de om kodí rovnako ako nekvalitná strava. i vo ve erných hodinách bolo treba ho neustále stimulova . urobte si výskum vo vlastnom okolí. a i bude zdravé. regulova v etky telesné innosti. Mami ky. Telo mô e i len na hamburgeroch. Mozog mô e i aj na nekvalitnom spánku. December 2010 o 23:15 V poslednom odstavci sa opravujem: . ak otvoríte o i. aby nemrn alo a vydr alo e te nejako dokým pôjde spa . aby sme sa MY matky vyspali! Aj ke . Mozog rastie a naplno pracuje po as spánku. bez toho. budete to vidie v okolí aj vy. na schopnosti sústredi sa. zdravého spánku (plus dostatok kyslíka) je mozog schopný správne pracova a rozvíja sa. Robila som v horskej slu be a aj tam bolo najviac úrazov na konci d a. ste podrá denej ie. Ak neveríte. to je otázne. dokonca aj na celkovej imunite. lebo matka sa chce vyspa a nie je ochotná ku nemu spáva . jeho spánok nie je dostato ne kvalitný a jeho mozog nedostáva ancu pracova tak..e deti majú zdravo spa len pre to. e ke sa nevyspíte. povrchný a roztrie tený spánok. e navyka die a zdravým spánkovým návykom je sebecké. Zdravý a kvalitný spánok je jedine taký. nervóznej ie ). u je neskoro Silvi Blahovská hovorí: 22.

December 2010 o 21:45 pre Petru: krásne napísané :-) .krásne napísané :-) Silvi Blahovská hovorí: 22.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->