BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE BIJELJINA

SEMINARSKI RAD
Predmet: Teorija i analiza bilansa Tema: Analiza ocene kreditnog boniteta preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a.d. Ugljevik za period od 2007. do 2009. godine

Mentor
Doc. dr Vitomir Starčević

Student

Bijeljina, 2010. godine

2. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata 1. Ugljevik 1. Koeficijent trenutne likvidnosti 1.3. Adekvatnost kapitala 1.4. NOVIJE METODE ANALIZE OCENE KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA .2.1.3.1. Ugljevik 1. LITERATURA . Ugljevik 1.2.2.SADRŽAJ UVOD Sažeti bilans stanja preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.2. Struktura prihoda i rashoda 1. Ugljevik Sažeti bilans uspeha preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.3.3. Poslovni prihodi 1. Prosečan broj dana naplate potraživanja 1.1.3. Profitabilnost preduzeća 1.1. Kratkoročna finansijska ravnoteža 1.1.d. Solventnost 1. Koeficijent ubrzane likvidnosti 1.3.5.1.2.2.3. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda 1.3. Koeficijenti obrta 1. Prinosni položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. Dugoročna finansijska ravnoteža 1.1.1.1.2.3. Ugljevik 1.2.1.1.3.1.4. Imovinski položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.1.2.d.d. Zaduženost 1. Rentabilnost 2.1. Finansijska ravnoteža 1.2. Likvidnost 1. Finansijski položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.„Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA 3.4.1. Stopa pokrivenosti zaliha 1.1. Opšta ( tekuća ) likvidnost 1.1.1.1.1.2.1. ZAKLJUČAK 4.3.1.2.2. Poslovni rashodi 1.1.3.d.5.1.3. Struktura imovine 1.d. OCENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM POSTUPKU 1. Stanje i efikasnost imovine 1.

Sažeti bilans stanja preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4. Ostali osnovni kapital II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL III EMISIONA PREMIJA IV REZERVE V REVALORIZACIONE REZERVE VI NERASPOREĐENI DOBITAK VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA B. POSLOVNA AKTIVA D. Aktivna vremenska razgraničenja V. Državni kapital 6. postrojenja. TEKUĆA IMOVINA I Zalihe. Zadružni udjeli 4. Kratkoročne obaveze 1. DUGOROČNA REZERVISANJA V. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću 3. Kratkoročni finansijski plasmani 3. oprema i investicione nekretnine III Dugoročni finansijski plasmani B. Kratkoročna potraživanja 2. POSLOVNA PASIVA D. UKUPNA PASIVA AOP Iznos 2009 2008 2007 001 002 008 021 031 032 039 040 046 055 059 061 062 063 064 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 114 117 122 125 132 133 142 159 161 162 163 .d. Ugljevik . KAPITAL I OSNOVNI KAPITAL 1. OBAVEZE I. UKUPNA AKTIVA PASIVA A. stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namenjena prodaji II. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA G. Ulozi 5. STALNA IMOVINA I Nematerijalna ulaganja II Nekretnine. Pasivna vremenska razgraničenja G. Akcijski kapital 2. Kratkoročna potraživanja. VANBILANSNA AKTIVA Đ. plasmani i gotovina 1.u KM POZICIJA AKTIVA A. VANBILANSNA PASIVA Đ. Dugoročne obaveze II.

PRIHOD I RASHOD OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine II Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine J. Prihodi od prodaje robe 2. POSLOVNI RASHODI 1. OSTALI PRIHODI I RASHODI I OSTALI PRIHODI II OSTALI RASHODI Ž.d. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 6. Ugljevik . Nematerijalni troškovi 7. naknada zarada i ostali lični rashodi 4. Troškovi zarada. Troškovi rezervisanja 6. Troškovi amortizacije i rezervisanja 5. Troškovi materijala 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe I učinaka 4. Troškovi poreza 8. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI 1. POSLOVNI DOBITAK V. Rashodi kamata D. Troškovi proizvodnih usluga 5. Ostali poslovni prihodi II. DOBITAK I GUBITAK PRE OPOREZIVANJA I Dobitak pre oporezivanja POZICIJA 201 202 206 210 211 212 215 216 217 218 219 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 238 240 244 245 246 257 268 269 270 280 293 AOP Iznos . Troškovi doprinosa B. Nabavna vrednost prodate robe 2. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA Z.Troškovi amortizacije 5. POSLOVNI GUBITAK G.1.u KM Iznos POZICIJA AOP 2009 2008 2007 A. Prihodi od prodaje učinaka 3.2. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI II FINANSIJSKI RASHODI 1. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI E. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 5. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI Đ. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA I.Sažeti bilans uspeha preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a.

Neto dobitak tekuće godine 2. OCENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM POSTUPKU .2009 II Gubitak pre oporezivanja K. Neto gubitak tekuće godine LJ. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT L. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA 1.UKUPNI NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU I Ukupni neto dobitak u obračunskom periodu II Ukupni neto gubitak u obračunskom periodu M. UKUPNI PRIHODI N. UKUPNI RASHODI 294 295 298 299 2008 2007 317 318 325 326 1.

1. Kratkoročni finansijski plasmani 3.1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 4. Finansijski položaj preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a.000 1. Kratkoročno vezana sredstva (1 do 4) 5.00% 100.Dugor.000 1. Ugljevik 1. Stalna imovina i upisani neuplaćeni kapital 001. Zalihe...) 101 125 132 1.132 14. Aktivna vremenska razgraničenja I. 1.) AOP 040 046 055 059 2009 2008 2007 142 fin. TRAJNI I DUGOROČNI KAPITAL (10 do 12) DUGOROČNA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA (III/IV) REFERENTNA VREDNOST . ravnoteža (Veće od .2. Dugoročne obaveze IV.1. Neto obrtni kapital (13–14) 16. Zalihe.Stopa pokrivenosti zaliha (Veće od . FINANSIJSKA RAVNOTEŽA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA u KM POZICIJA 1. Kratkoročna potraživanja 2.109 15.000 1. Kapital 11.1. Kratkoročne obaveze II.. Dugoročna rezervisanja 12. Likvidnost LIKVIDNOST u KM .125.. DUGOROČNO VEZANA IMOVINA (7 do 9) 10.00% 100. stalna sredstva i sredstva obustavljenog 032 poslovanja namenjena prodaji STOPA POKRIVENOSTI ZALIHA (15/16´ 100) REFERENTNA VREDNOST .1.000 100. ravnoteža (Manje od . stalna sredstva i sredstva obustavljenog 032 poslovanja namenjena prodaji III. Stalna imovina 001 9. fin..) 13. RAVNOTEŽA (I/II) REFERENTNA VREDNOST . Trajni i dugoročni kapital 101. Kratkoročni izvori finansiranja (5) KRATKOROČNA FIN.Kratkor. Upisani neuplaćeni kapital 109 8..d.00% 1.000 1.000 7.

.000 1.) AOP 062 125.000 2.3. Zaduženost ADEKVATNOST KAPITALA u KM .000 1..4. Dugovi KOEFICIJENT SOLVENTNOSTI (1/2) REFERENTNA VREDNOST Koeficijent solventnosti (Veće od . Poslovna aktiva 2.PDobavljači J A odnosno 365 O Z I C I × 181 Tekuća likvidnost: Tekuća imovina Kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST likvidnost (Veće od .000 1.1.000 1.1.000 1.) / Tekuća AOP 2009 2008 2007 031/142 2. Solventnost SOLVENTNOST u KM POZICIJA 1.000 2.000 (033*365)/ (202+206) 1.000 Redukovana likvidnost gotovina + kratkoročna potraživanja / (055+040)/142 kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST – Redukovana likvidnost (Veće od …) Trenutna likvidnost gotovina / 055/142 kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST – Trenutna likvidnost Prosečan broj dana naplate potraživanja Potraživanja x 365 / Prihodi od prodaje 1.000 1..000 1.132 2009 2008 2007 1.000 1..

Adekvatnost kapitala STRUKTURA KAPITALA u KM POZICIJA 1. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (1 do 7) II. REZERVE IV.1. Državni kapital 7. Akcijski kapital Akcijski kapital . BILANS STANJA u KM POZICIJA Imovinski položaj preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. Ugljevik Struktura imovine 2009 2008 2007 . Zadružni udeli 5. Dugovi 125.1.132 PASIVA (1 + 2) REFERENTNA VREDNOST Kapital/Dugovi: Kapital: 50% Dugovi: 50% - 1.1.ukupno 3.5. GUBITAK DO VISINE KAPITALA UKUPNI KAPITAL (I do VII) AOP 103 104 105 106 107 108 110 111 114 117 122 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % 1.POZICIJA AOP 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % 1. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću 4. EMISIONA PREMIJA III.d.1. Ostali osnovni kapital I. Ulozi 6. Kapital 101 2. 1. REVALORIZACIONE REZERVE V. NERASPOREĐENI DOBITAK VI.

VANBILANSNA PASIVA Đ. KAPITAL I OSNOVNI KAPITAL 1. Akcijski kapital 2. Ulozi 5. Pasivna vremenska razgraničenja G. TEKUĆA IMOVINA I Zalihe.Iznos AKTIVA % Iznos % Iznos % A. UKUPNA PASIVA 1. Kratkoročna potraživanja 2. oprema i investicione nekretnine III Dugoročni finansijski plasmani B. Kratkoročne obaveze 1. Kratkoročni finansijski plasmani 3. Državni kapital 6. POSLOVNA PASIVA D. VANBILANSNA AKTIVA Đ. postrojenja. Stanje i efikasnost imovine EFIKASNOST IMOVINE u KM POZICIJA 1. Aktivna vremenska razgraničenja V. DUGOROČNA REZERVISANJA V. Zadružni udjeli 4. Ukupan prihod AOP 325 2009 2008 2007 .1. OBAVEZE I. Ostali osnovni kapital II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL III EMISIONA PREMIJA IV REZERVE V REVALORIZACIONE REZERVE VI NERASPOREĐENI DOBITAK VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA B. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću 3. plasmani i gotovina 1. STALNA IMOVINA I Nematerijalna ulaganja II Nekretnine. Kratkoročna potraživanja.2. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA G. UKUPNA AKTIVA PASIVA A. Dugoročne obaveze II. stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namenjena prodaji II. POSLOVNA AKTIVA D. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.

Prosečne zalihe 4. Ugljevik 1.1.. Koeficijent obrta IMOVINSKI POLOŽAJ u KM POZICIJA 1.2.. Koeficijent obrta potraživanja (1/4) 7b. Dani vezivanja zaliha 7a.3.000 0. Prosečna potraživanja 5a. Prosečna poslovna imovina 3. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda POSLOVNI PRIHODI I RASHODI u KM POZICIJA 2009 2008 2007 .d.206 031/2 032/2 040/2 2009 2008 2007 1.2.3. EFIKASNOST IMOVINE (1/2) REFERENTNA VREDNOST Efikasnost imovine (Veće od . Koeficijent obrta zaliha (1/3) 6b.000 0. Dani vezivanja potraživanja AOP 202. Prihodi od prodaje 2. Prinosni položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.) 062/2 - 0. Prosečna obrtna imovina 3. Dani vezivanja obrtne imovine 6a.2. Koeficijent obrta obrtne imovine (1/2) 5b.000 1.

naknada zarada i ostali lični rashodi 4.Iznos Struktura poslovnih prihoda: 1. Struktura prihoda i rashoda BILANS USPEHA u KM POZICIJA 1. Poslovni prihodi (1 do 6) Struktura poslovnih rashoda: 1. Poslovni rashodi (1 do 8) III. Troškovi materijala 3.2. Prihodi od prodaje učinaka 3. Ostali prihodi AOP 201 231 246 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % . Povećanje vrednosti zaliha učinaka 5. Prihodi od prodaje robe 2. RELATIVNA RAZLIKA POSL. Troškovi poreza 8.Rezul.00% 0.. Troškovi proizvodnih usluga 5.00% 0.000 100.00% 100.Relativna razlika posl. prihoda i rashoda (Veće od . ODNOS POSL. posl.II) REFERENTNA VREDNOST .1..000 0. Nabavna vrednost prodate robe 2. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe I učinaka 4. PRIHODA I RASHODA ((I/II)-100%) REFERENTNA VREDNOST ... Troškovi amortizacije I rezervisanja 6.. Poslovni prihodi 2.) V. aktivnosti (Veće od .. Nematerijalni troškovi 7. prihoda i rashoda (Veće od . Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 6. Finansijski prihodi 3.000 0.00% 0.00% 1. Ostali poslovni prihodi I.) IV.) % Iznos % Iznos % 0.Troškovi zarada.00% 100. Troškovi doprinosa II. PRIHODA I RASHODA (I / II) REFERENTNA VREDNOST . REZULTAT POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I .Odnos posl.

Poslovni rashodi 7. profitabilnosti (Veće od .2) 4. Fiksni i pretežno fiksni rashodi 2008 2007 . Rashodi revalorizacije i priznavanja imparitetnih gubitaka IV UKUPNI RASHODI (III+7+8) 216 238 257 268 270 1. Vanredni prihodi 267 5. Vanredni rashodi 10. Ostali rashodi III RASHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (6+7+8) 9. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata RIZIK OSTVARENJA FINANSIJSKOG REZULTATA u KM POZICIJA 2009 1.000 0.294 2. Ukupan prihod 325 KOEFICIJENT PROFITABILNOSTI PREDUZEĆA (3/4) REFERENTNA VREDNOST ..3.3. Revalorizacioni prihodi 269 II UKUPNI PRIHODI (I+4+5) 6. Tekući I odloženi porez na dobit 295 3. Poslovni prihodi 2. Varijabilni rashodi 3..3.I PRIHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (1+2+3) 4. Dobitak/(Gubitak) pre oporezivanja 293.4. Profitabilnost preduzeća BILANS USPEHA u KM POZICIJA AOP Iznos 2009 2008 2007 1.318 periodu 4. Finansijski rashodi 8. Marža pokrića (1 .) 0. Ukupni neto dobitak (gubitak) u obračunskom 317.000 1.000 0.Koef.

Poslovni rezultat (3 . Ukupnog (8. Rashodi kamata 6.5. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog dobitka redovne aktivnosti ((1–12)/1)´100 1. Potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti (4+5)/9 13.5.3. Finansijskog (6/7) 8.4) 7. * 8. Koeficijent marže pokrića (3/1) 10.2. FAKTORI RIZIKA : 8.5) 8.1. Potreban poslovni prihod za ostvarenje neutralnog poslovnog dobitka (4/9) 11. Rentabilnost .3. Bruto finansijski rezultat (6 .1. Poslovnog (3/6) 8.2.) 9. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog poslovnog dobitka ((1–10)/1)´100 12.

00% 0..RENTABILNOST u KM POZICIJA 1.00% 2. Prosečan investirani kapital 7. Rentabilnost ukupnog kapitala (1/5)× 100 REFERENTNA VREDNOST .00% 0.„Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA .Rentabilnost ukupnog kapitala (Veće od ..00% 0.00% 0..) AOP 298 240 102/2 101/2 (102+114)/2 2009 2008 2007 0.. Prosečan sopstveni kapital 5.00% 0.00% 0. Rentabilnost sopstvenog kapitala (1/4)× 100 REFERENTNA VREDNOST .00% 0.Rentabilnost sopstvenog kapitala (Veće od .) 8. Prosečan ukupan kapital 6. NOVIJE METODE ANALIZE OCENE KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA . NETO PRINOS NA UKUPAN KAPITAL (1+2) 4.) 9.. Neto dobitak / (gubitak) 2.. Rentabilnost investiranog kapitala (3/6)x100 REFERENTNA VREDNOST . Rashodi kamata 3.00% 0.Rentabilnost investiranog kapitala (Veće od .

Нето добит Укупна актива Х2 (3/4) 5.4Х2 + 3.3Х3 + 0.0Х5 З= 0. 8. 1.999Х5 . 4.012Х1 + 0.014Х2 + 0. Приходи од продаје Укупна актива Х5 (9/10) '' З '' ЗЕТА З= 1. Бруто добит Укупна актива Х3 (5/6) 7.6Х4 + 1.033Х3 + 0. 2. 10. ОПИС Капитал Укупна актива Х1 (1/2) 2009 2008 2007 3.бр. 6.Р.2Х1+ 1. Тржишна вриједност капитала Укупне обавезе Х4 (7/8) 9.006Х4 + + 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful