BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE BIJELJINA

SEMINARSKI RAD
Predmet: Teorija i analiza bilansa Tema: Analiza ocene kreditnog boniteta preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a.d. Ugljevik za period od 2007. do 2009. godine

Mentor
Doc. dr Vitomir Starčević

Student

Bijeljina, 2010. godine

2. Adekvatnost kapitala 1.5. Struktura imovine 1.1.1. Finansijski položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.1.3.1. Ugljevik 1. Stanje i efikasnost imovine 1.2.4.3.2.3.2.1.d.4.1.d. Koeficijent trenutne likvidnosti 1. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata 1. OCENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM POSTUPKU 1. Imovinski položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. Zaduženost 1. Koeficijenti obrta 1. Likvidnost 1.2.3. Rentabilnost 2. Koeficijent ubrzane likvidnosti 1. Poslovni prihodi 1.3. Ugljevik 1.1.3.2.1. Ugljevik 1.3.1. Kratkoročna finansijska ravnoteža 1.SADRŽAJ UVOD Sažeti bilans stanja preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.4.2.2.1. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda 1.2.1.1. ZAKLJUČAK 4.2. Stopa pokrivenosti zaliha 1. Prinosni položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.1. Poslovni rashodi 1. Profitabilnost preduzeća 1.3.1.d.„Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA 3. Dugoročna finansijska ravnoteža 1. NOVIJE METODE ANALIZE OCENE KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA .1.2. Struktura prihoda i rashoda 1.1. Finansijska ravnoteža 1.1.1.3.2.d.1. Ugljevik Sažeti bilans uspeha preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.3.1.3. Solventnost 1.5. LITERATURA .d.2.1.2.1.1. Prosečan broj dana naplate potraživanja 1. Opšta ( tekuća ) likvidnost 1.3. Ugljevik 1.3.1.

Sažeti bilans stanja preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. Ostali osnovni kapital II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL III EMISIONA PREMIJA IV REZERVE V REVALORIZACIONE REZERVE VI NERASPOREĐENI DOBITAK VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA B. Kratkoročna potraživanja. KAPITAL I OSNOVNI KAPITAL 1. Kratkoročne obaveze 1. POSLOVNA AKTIVA D. Ulozi 5. plasmani i gotovina 1. DUGOROČNA REZERVISANJA V. Aktivna vremenska razgraničenja V. oprema i investicione nekretnine III Dugoročni finansijski plasmani B. postrojenja. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću 3. UKUPNA AKTIVA PASIVA A. Zadružni udjeli 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4. POSLOVNA PASIVA D. VANBILANSNA AKTIVA Đ.d. Pasivna vremenska razgraničenja G. STALNA IMOVINA I Nematerijalna ulaganja II Nekretnine. Državni kapital 6. VANBILANSNA PASIVA Đ. Dugoročne obaveze II. OBAVEZE I. Akcijski kapital 2.u KM POZICIJA AKTIVA A. Kratkoročni finansijski plasmani 3. stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namenjena prodaji II. Kratkoročna potraživanja 2. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA G. UKUPNA PASIVA AOP Iznos 2009 2008 2007 001 002 008 021 031 032 039 040 046 055 059 061 062 063 064 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 114 117 122 125 132 133 142 159 161 162 163 . Ugljevik . TEKUĆA IMOVINA I Zalihe.

Troškovi materijala 3. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI II FINANSIJSKI RASHODI 1. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 5.u KM Iznos POZICIJA AOP 2009 2008 2007 A. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 6. Troškovi proizvodnih usluga 5. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI Đ. OSTALI PRIHODI I RASHODI I OSTALI PRIHODI II OSTALI RASHODI Ž.1. naknada zarada i ostali lični rashodi 4. Troškovi rezervisanja 6. Troškovi zarada. Troškovi doprinosa B. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA I. Nabavna vrednost prodate robe 2. POSLOVNI GUBITAK G.Troškovi amortizacije 5. POSLOVNI RASHODI 1. Troškovi poreza 8. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI DOBITAK V. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA Z.Sažeti bilans uspeha preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe I učinaka 4.d. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI E. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI 1.2. Prihodi od prodaje učinaka 3. Troškovi amortizacije i rezervisanja 5. Ugljevik . Rashodi kamata D. DOBITAK I GUBITAK PRE OPOREZIVANJA I Dobitak pre oporezivanja POZICIJA 201 202 206 210 211 212 215 216 217 218 219 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 238 240 244 245 246 257 268 269 270 280 293 AOP Iznos . Prihodi od prodaje robe 2. PRIHOD I RASHOD OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine II Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine J. Nematerijalni troškovi 7.

UKUPNI RASHODI 294 295 298 299 2008 2007 317 318 325 326 1. UKUPNI PRIHODI N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT L.2009 II Gubitak pre oporezivanja K. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA 1. Neto dobitak tekuće godine 2.UKUPNI NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU I Ukupni neto dobitak u obračunskom periodu II Ukupni neto gubitak u obračunskom periodu M. OCENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM POSTUPKU . Neto gubitak tekuće godine LJ.

Ugljevik 1.Stopa pokrivenosti zaliha (Veće od . Dugoročna rezervisanja 12.. RAVNOTEŽA (I/II) REFERENTNA VREDNOST . Finansijski položaj preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a.00% 100. Kratkoročne obaveze II. Stalna imovina 001 9. 1.000 100.. Kratkoročno vezana sredstva (1 do 4) 5. Zalihe. Aktivna vremenska razgraničenja I.Kratkor. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 4.000 1.. Trajni i dugoročni kapital 101.1.1. ravnoteža (Veće od .. stalna sredstva i sredstva obustavljenog 032 poslovanja namenjena prodaji III. Neto obrtni kapital (13–14) 16. TRAJNI I DUGOROČNI KAPITAL (10 do 12) DUGOROČNA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA (III/IV) REFERENTNA VREDNOST .) 101 125 132 1.Dugor.2.109 15. Kratkoročna potraživanja 2. Likvidnost LIKVIDNOST u KM .1. Dugoročne obaveze IV. Upisani neuplaćeni kapital 109 8. Stalna imovina i upisani neuplaćeni kapital 001..132 14.00% 100.. Zalihe. fin. Kapital 11.000 7.000 1.1.d. Kratkoročni izvori finansiranja (5) KRATKOROČNA FIN.000 1. DUGOROČNO VEZANA IMOVINA (7 do 9) 10.) AOP 040 046 055 059 2009 2008 2007 142 fin. ravnoteža (Manje od . stalna sredstva i sredstva obustavljenog 032 poslovanja namenjena prodaji STOPA POKRIVENOSTI ZALIHA (15/16´ 100) REFERENTNA VREDNOST . Kratkoročni finansijski plasmani 3.1.) 13.000 1.125.00% 1. FINANSIJSKA RAVNOTEŽA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA u KM POZICIJA 1.

.) / Tekuća AOP 2009 2008 2007 031/142 2.000 1.000 1. Poslovna aktiva 2.1. Dugovi KOEFICIJENT SOLVENTNOSTI (1/2) REFERENTNA VREDNOST Koeficijent solventnosti (Veće od .3.000 1.132 2009 2008 2007 1.) AOP 062 125.000 1.4. Solventnost SOLVENTNOST u KM POZICIJA 1.000 1.000 Redukovana likvidnost gotovina + kratkoročna potraživanja / (055+040)/142 kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST – Redukovana likvidnost (Veće od …) Trenutna likvidnost gotovina / 055/142 kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST – Trenutna likvidnost Prosečan broj dana naplate potraživanja Potraživanja x 365 / Prihodi od prodaje 1...000 (033*365)/ (202+206) 1.000 1.000 2.000 1.000 2.PDobavljači J A odnosno 365 O Z I C I × 181 Tekuća likvidnost: Tekuća imovina Kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST likvidnost (Veće od .1.000 1.. Zaduženost ADEKVATNOST KAPITALA u KM .

1.d.1. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (1 do 7) II. Akcijski kapital Akcijski kapital . Državni kapital 7. Zadružni udeli 5. REVALORIZACIONE REZERVE V. GUBITAK DO VISINE KAPITALA UKUPNI KAPITAL (I do VII) AOP 103 104 105 106 107 108 110 111 114 117 122 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % 1. EMISIONA PREMIJA III.ukupno 3. Ugljevik Struktura imovine 2009 2008 2007 . BILANS STANJA u KM POZICIJA Imovinski položaj preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a.1.1.132 PASIVA (1 + 2) REFERENTNA VREDNOST Kapital/Dugovi: Kapital: 50% Dugovi: 50% - 1. Dugovi 125. Adekvatnost kapitala STRUKTURA KAPITALA u KM POZICIJA 1. 1. Kapital 101 2. REZERVE IV.5. Ostali osnovni kapital I. Ulozi 6. NERASPOREĐENI DOBITAK VI. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću 4.POZICIJA AOP 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % 1.

POSLOVNA PASIVA D. Kratkoročne obaveze 1. VANBILANSNA PASIVA Đ. UKUPNA PASIVA 1. Dugoročne obaveze II. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA G. Aktivna vremenska razgraničenja V. VANBILANSNA AKTIVA Đ. DUGOROČNA REZERVISANJA V. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću 3. Pasivna vremenska razgraničenja G.2. Ukupan prihod AOP 325 2009 2008 2007 . KAPITAL I OSNOVNI KAPITAL 1. Zadružni udjeli 4. Kratkoročni finansijski plasmani 3. oprema i investicione nekretnine III Dugoročni finansijski plasmani B. stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namenjena prodaji II. POSLOVNA AKTIVA D.Iznos AKTIVA % Iznos % Iznos % A.1. Državni kapital 6. plasmani i gotovina 1. Kratkoročna potraživanja 2. UKUPNA AKTIVA PASIVA A. Kratkoročna potraživanja. TEKUĆA IMOVINA I Zalihe. Akcijski kapital 2. Ostali osnovni kapital II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL III EMISIONA PREMIJA IV REZERVE V REVALORIZACIONE REZERVE VI NERASPOREĐENI DOBITAK VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA B. OBAVEZE I. Ulozi 5. Stanje i efikasnost imovine EFIKASNOST IMOVINE u KM POZICIJA 1. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4. STALNA IMOVINA I Nematerijalna ulaganja II Nekretnine. postrojenja.

000 0. Dani vezivanja zaliha 7a.000 0. Prosečna poslovna imovina 3. Prosečna obrtna imovina 3. Koeficijent obrta potraživanja (1/4) 7b.3. Koeficijent obrta zaliha (1/3) 6b. Prinosni položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.000 1. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda POSLOVNI PRIHODI I RASHODI u KM POZICIJA 2009 2008 2007 .206 031/2 032/2 040/2 2009 2008 2007 1.) 062/2 - 0.3. Prosečne zalihe 4. Dani vezivanja potraživanja AOP 202.1. Prosečna potraživanja 5a.. Koeficijent obrta IMOVINSKI POLOŽAJ u KM POZICIJA 1. Ugljevik 1.2.d.2. Koeficijent obrta obrtne imovine (1/2) 5b. Dani vezivanja obrtne imovine 6a. Prihodi od prodaje 2.. EFIKASNOST IMOVINE (1/2) REFERENTNA VREDNOST Efikasnost imovine (Veće od .2.

Odnos posl.Troškovi zarada. Prihodi od prodaje učinaka 3. Troškovi doprinosa II.000 100. REZULTAT POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I .. Troškovi proizvodnih usluga 5.) V. ODNOS POSL. Nematerijalni troškovi 7. posl. PRIHODA I RASHODA (I / II) REFERENTNA VREDNOST .. Troškovi poreza 8.00% 0. RELATIVNA RAZLIKA POSL.000 0.00% 0. Poslovni rashodi (1 do 8) III. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 6.00% 1.00% 0.. prihoda i rashoda (Veće od . Finansijski prihodi 3.. Poslovni prihodi 2. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe I učinaka 4.Rezul. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 5. aktivnosti (Veće od .) % Iznos % Iznos % 0. Ostali poslovni prihodi I.Relativna razlika posl.Iznos Struktura poslovnih prihoda: 1. PRIHODA I RASHODA ((I/II)-100%) REFERENTNA VREDNOST .) IV.. Troškovi amortizacije I rezervisanja 6.II) REFERENTNA VREDNOST .000 0. Ostali prihodi AOP 201 231 246 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % . Troškovi materijala 3. prihoda i rashoda (Veće od .1. naknada zarada i ostali lični rashodi 4.2. Prihodi od prodaje robe 2. Struktura prihoda i rashoda BILANS USPEHA u KM POZICIJA 1.00% 100.00% 100.. Nabavna vrednost prodate robe 2. Poslovni prihodi (1 do 6) Struktura poslovnih rashoda: 1.

Vanredni rashodi 10. profitabilnosti (Veće od .2) 4.3.Koef. Finansijski rashodi 8.000 0..3.) 0. Vanredni prihodi 267 5. Ukupan prihod 325 KOEFICIJENT PROFITABILNOSTI PREDUZEĆA (3/4) REFERENTNA VREDNOST . Profitabilnost preduzeća BILANS USPEHA u KM POZICIJA AOP Iznos 2009 2008 2007 1.3. Ostali rashodi III RASHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (6+7+8) 9. Ukupni neto dobitak (gubitak) u obračunskom 317. Rashodi revalorizacije i priznavanja imparitetnih gubitaka IV UKUPNI RASHODI (III+7+8) 216 238 257 268 270 1.000 1.318 periodu 4.. Varijabilni rashodi 3. Fiksni i pretežno fiksni rashodi 2008 2007 . Rizik ostvarenja finansijskog rezultata RIZIK OSTVARENJA FINANSIJSKOG REZULTATA u KM POZICIJA 2009 1. Tekući I odloženi porez na dobit 295 3.294 2.4.000 0. Poslovni prihodi 2. Marža pokrića (1 . Dobitak/(Gubitak) pre oporezivanja 293. Poslovni rashodi 7. Revalorizacioni prihodi 269 II UKUPNI PRIHODI (I+4+5) 6.I PRIHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (1+2+3) 4.

Rashodi kamata 6.1. Ukupnog (8.2.5.) 9. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog poslovnog dobitka ((1–10)/1)´100 12. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog dobitka redovne aktivnosti ((1–12)/1)´100 1.3. * 8.4) 7. Koeficijent marže pokrića (3/1) 10.2.1. Bruto finansijski rezultat (6 . Potreban poslovni prihod za ostvarenje neutralnog poslovnog dobitka (4/9) 11. Rentabilnost . FAKTORI RIZIKA : 8. Poslovni rezultat (3 . Finansijskog (6/7) 8. Poslovnog (3/6) 8.5) 8. Potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti (4+5)/9 13.5.3.

00% 2. Prosečan investirani kapital 7. NOVIJE METODE ANALIZE OCENE KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA .00% 0. Rentabilnost ukupnog kapitala (1/5)× 100 REFERENTNA VREDNOST .00% 0. Rashodi kamata 3.) AOP 298 240 102/2 101/2 (102+114)/2 2009 2008 2007 0. Prosečan ukupan kapital 6.RENTABILNOST u KM POZICIJA 1...00% 0..00% 0.) 9. Prosečan sopstveni kapital 5.. Rentabilnost investiranog kapitala (3/6)x100 REFERENTNA VREDNOST ..00% 0.) 8. Rentabilnost sopstvenog kapitala (1/4)× 100 REFERENTNA VREDNOST .„Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA .00% 0.00% 0. NETO PRINOS NA UKUPAN KAPITAL (1+2) 4.Rentabilnost ukupnog kapitala (Veće od .00% 0.Rentabilnost sopstvenog kapitala (Veće od .Rentabilnost investiranog kapitala (Veće od . Neto dobitak / (gubitak) 2..

10. Тржишна вриједност капитала Укупне обавезе Х4 (7/8) 9.4Х2 + 3.012Х1 + 0. Нето добит Укупна актива Х2 (3/4) 5. 1.033Х3 + 0.бр.3Х3 + 0. 4. Бруто добит Укупна актива Х3 (5/6) 7.999Х5 .014Х2 + 0.006Х4 + + 0. 2. 8.Р. ОПИС Капитал Укупна актива Х1 (1/2) 2009 2008 2007 3.0Х5 З= 0. 6. Приходи од продаје Укупна актива Х5 (9/10) '' З '' ЗЕТА З= 1.2Х1+ 1.6Х4 + 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful