BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE BIJELJINA

SEMINARSKI RAD
Predmet: Teorija i analiza bilansa Tema: Analiza ocene kreditnog boniteta preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a.d. Ugljevik za period od 2007. do 2009. godine

Mentor
Doc. dr Vitomir Starčević

Student

Bijeljina, 2010. godine

Rizik ostvarenja finansijskog rezultata 1. Ugljevik 1.4.1.d. Prosečan broj dana naplate potraživanja 1. Ugljevik 1.1.1.1.d.2. Ugljevik Sažeti bilans uspeha preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.1.2. Zaduženost 1.1.2.2.2.5. Kratkoročna finansijska ravnoteža 1. Likvidnost 1. Imovinski položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.3.2.1. Finansijska ravnoteža 1.1.5. Stopa pokrivenosti zaliha 1.1.d.4. Poslovni prihodi 1.1. Adekvatnost kapitala 1.3.1.d.1.SADRŽAJ UVOD Sažeti bilans stanja preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.2.2.3.3.1.1. Ugljevik 1. Prinosni položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d.2. Koeficijent trenutne likvidnosti 1.3. Solventnost 1. LITERATURA .2.2. Profitabilnost preduzeća 1.1. Koeficijent ubrzane likvidnosti 1.3. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda 1.3. Struktura prihoda i rashoda 1.3.2. NOVIJE METODE ANALIZE OCENE KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA .3. Dugoročna finansijska ravnoteža 1.4. Finansijski položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. Poslovni rashodi 1. Koeficijenti obrta 1.3. ZAKLJUČAK 4. Stanje i efikasnost imovine 1. Ugljevik 1.1. Opšta ( tekuća ) likvidnost 1.3.1.2. Rentabilnost 2.1.1.1.1.3. OCENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM POSTUPKU 1.1. Struktura imovine 1.1.3.2.„Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA 3.1.

Državni kapital 6. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću 3. Ugljevik . Kratkoročni finansijski plasmani 3. POSLOVNA AKTIVA D. oprema i investicione nekretnine III Dugoročni finansijski plasmani B. TEKUĆA IMOVINA I Zalihe. UKUPNA AKTIVA PASIVA A. VANBILANSNA AKTIVA Đ. VANBILANSNA PASIVA Đ. Kratkoročna potraživanja 2.Sažeti bilans stanja preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. DUGOROČNA REZERVISANJA V. STALNA IMOVINA I Nematerijalna ulaganja II Nekretnine. KAPITAL I OSNOVNI KAPITAL 1. Ulozi 5. Pasivna vremenska razgraničenja G. plasmani i gotovina 1. Dugoročne obaveze II. Kratkoročna potraživanja.d. UKUPNA PASIVA AOP Iznos 2009 2008 2007 001 002 008 021 031 032 039 040 046 055 059 061 062 063 064 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 114 117 122 125 132 133 142 159 161 162 163 . Akcijski kapital 2. Kratkoročne obaveze 1. OBAVEZE I. Zadružni udjeli 4.u KM POZICIJA AKTIVA A. Aktivna vremenska razgraničenja V. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA G. postrojenja. stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namenjena prodaji II. Ostali osnovni kapital II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL III EMISIONA PREMIJA IV REZERVE V REVALORIZACIONE REZERVE VI NERASPOREĐENI DOBITAK VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA B. POSLOVNA PASIVA D.

Troškovi rezervisanja 6. Ostali poslovni prihodi II. DOBITAK I GUBITAK PRE OPOREZIVANJA I Dobitak pre oporezivanja POZICIJA 201 202 206 210 211 212 215 216 217 218 219 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 238 240 244 245 246 257 268 269 270 280 293 AOP Iznos . Troškovi amortizacije i rezervisanja 5. Troškovi zarada.1. POSLOVNI GUBITAK G. Ugljevik .2. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI Đ. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA I.Sažeti bilans uspeha preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. naknada zarada i ostali lični rashodi 4. Prihodi od prodaje učinaka 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 5. Prihodi od prodaje robe 2. OSTALI PRIHODI I RASHODI I OSTALI PRIHODI II OSTALI RASHODI Ž. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 6. Nabavna vrednost prodate robe 2. Troškovi poreza 8. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe I učinaka 4. Troškovi proizvodnih usluga 5. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI II FINANSIJSKI RASHODI 1. POSLOVNI DOBITAK V. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI E. POSLOVNI RASHODI 1. PRIHOD I RASHOD OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine II Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine J.u KM Iznos POZICIJA AOP 2009 2008 2007 A. Troškovi doprinosa B.d. Nematerijalni troškovi 7.Troškovi amortizacije 5. Troškovi materijala 3. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA Z. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI 1. Rashodi kamata D.

UKUPNI NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU I Ukupni neto dobitak u obračunskom periodu II Ukupni neto gubitak u obračunskom periodu M. Neto dobitak tekuće godine 2. Neto gubitak tekuće godine LJ. UKUPNI RASHODI 294 295 298 299 2008 2007 317 318 325 326 1. UKUPNI PRIHODI N. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA 1. OCENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM POSTUPKU . TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT L.2009 II Gubitak pre oporezivanja K.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 4. Neto obrtni kapital (13–14) 16.000 1. Likvidnost LIKVIDNOST u KM .00% 100.000 7. Kapital 11. Kratkoročno vezana sredstva (1 do 4) 5.d...00% 1.109 15. ravnoteža (Manje od .1.132 14. fin. Trajni i dugoročni kapital 101.) 13. DUGOROČNO VEZANA IMOVINA (7 do 9) 10. Upisani neuplaćeni kapital 109 8.2. Dugoročne obaveze IV. ravnoteža (Veće od . stalna sredstva i sredstva obustavljenog 032 poslovanja namenjena prodaji III.) AOP 040 046 055 059 2009 2008 2007 142 fin.1.1.Stopa pokrivenosti zaliha (Veće od .1. Dugoročna rezervisanja 12.Dugor.000 1. Zalihe. TRAJNI I DUGOROČNI KAPITAL (10 do 12) DUGOROČNA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA (III/IV) REFERENTNA VREDNOST . Stalna imovina i upisani neuplaćeni kapital 001.1. FINANSIJSKA RAVNOTEŽA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA u KM POZICIJA 1..) 101 125 132 1.000 1. 1. Kratkoročne obaveze II. Stalna imovina 001 9. Ugljevik 1. Zalihe. Aktivna vremenska razgraničenja I.000 100. stalna sredstva i sredstva obustavljenog 032 poslovanja namenjena prodaji STOPA POKRIVENOSTI ZALIHA (15/16´ 100) REFERENTNA VREDNOST ..Kratkor. Kratkoročni finansijski plasmani 3. Kratkoročni izvori finansiranja (5) KRATKOROČNA FIN.000 1.125... Kratkoročna potraživanja 2.00% 100. Finansijski položaj preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. RAVNOTEŽA (I/II) REFERENTNA VREDNOST .

000 1.000 (033*365)/ (202+206) 1.PDobavljači J A odnosno 365 O Z I C I × 181 Tekuća likvidnost: Tekuća imovina Kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST likvidnost (Veće od .1..000 1.3.000 1.000 2.000 1. Dugovi KOEFICIJENT SOLVENTNOSTI (1/2) REFERENTNA VREDNOST Koeficijent solventnosti (Veće od .1.000 2.000 1. Solventnost SOLVENTNOST u KM POZICIJA 1. Zaduženost ADEKVATNOST KAPITALA u KM .132 2009 2008 2007 1.000 1.. Poslovna aktiva 2.000 1.) AOP 062 125.4.) / Tekuća AOP 2009 2008 2007 031/142 2...000 1.000 Redukovana likvidnost gotovina + kratkoročna potraživanja / (055+040)/142 kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST – Redukovana likvidnost (Veće od …) Trenutna likvidnost gotovina / 055/142 kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST – Trenutna likvidnost Prosečan broj dana naplate potraživanja Potraživanja x 365 / Prihodi od prodaje 1.

Ulozi 6. Dugovi 125. Adekvatnost kapitala STRUKTURA KAPITALA u KM POZICIJA 1. BILANS STANJA u KM POZICIJA Imovinski položaj preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. Kapital 101 2.ukupno 3.d.1.1.132 PASIVA (1 + 2) REFERENTNA VREDNOST Kapital/Dugovi: Kapital: 50% Dugovi: 50% - 1. EMISIONA PREMIJA III.1. Ugljevik Struktura imovine 2009 2008 2007 .POZICIJA AOP 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % 1. Akcijski kapital Akcijski kapital .1. GUBITAK DO VISINE KAPITALA UKUPNI KAPITAL (I do VII) AOP 103 104 105 106 107 108 110 111 114 117 122 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % 1. REVALORIZACIONE REZERVE V. Ostali osnovni kapital I. Državni kapital 7. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (1 do 7) II.5. REZERVE IV. NERASPOREĐENI DOBITAK VI. 1. Zadružni udeli 5. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću 4.

Ulozi 5.2. Zadružni udjeli 4. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA G. Stanje i efikasnost imovine EFIKASNOST IMOVINE u KM POZICIJA 1. oprema i investicione nekretnine III Dugoročni finansijski plasmani B. TEKUĆA IMOVINA I Zalihe. Kratkoročna potraživanja 2. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4. Kratkoročne obaveze 1. OBAVEZE I. DUGOROČNA REZERVISANJA V. Državni kapital 6. UKUPNA PASIVA 1.1. Aktivna vremenska razgraničenja V. stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namenjena prodaji II. Kratkoročni finansijski plasmani 3. Ostali osnovni kapital II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL III EMISIONA PREMIJA IV REZERVE V REVALORIZACIONE REZERVE VI NERASPOREĐENI DOBITAK VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA B. VANBILANSNA AKTIVA Đ. STALNA IMOVINA I Nematerijalna ulaganja II Nekretnine. Dugoročne obaveze II. UKUPNA AKTIVA PASIVA A. Kratkoročna potraživanja. Pasivna vremenska razgraničenja G. POSLOVNA AKTIVA D. postrojenja. Ukupan prihod AOP 325 2009 2008 2007 . Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću 3. KAPITAL I OSNOVNI KAPITAL 1.Iznos AKTIVA % Iznos % Iznos % A. plasmani i gotovina 1. Akcijski kapital 2. VANBILANSNA PASIVA Đ. POSLOVNA PASIVA D.

Prinosni položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. Ugljevik 1. Dani vezivanja zaliha 7a.1.2. Koeficijent obrta IMOVINSKI POLOŽAJ u KM POZICIJA 1. Prosečne zalihe 4.000 0. Koeficijent obrta obrtne imovine (1/2) 5b. Koeficijent obrta zaliha (1/3) 6b.206 031/2 032/2 040/2 2009 2008 2007 1. EFIKASNOST IMOVINE (1/2) REFERENTNA VREDNOST Efikasnost imovine (Veće od ..000 1.2.3.3. Prosečna obrtna imovina 3.000 0. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda POSLOVNI PRIHODI I RASHODI u KM POZICIJA 2009 2008 2007 .d. Dani vezivanja potraživanja AOP 202. Dani vezivanja obrtne imovine 6a.) 062/2 - 0. Prosečna poslovna imovina 3. Koeficijent obrta potraživanja (1/4) 7b.. Prosečna potraživanja 5a. Prihodi od prodaje 2.2.

000 0. Prihodi od prodaje učinaka 3.) V. Troškovi amortizacije I rezervisanja 6.Relativna razlika posl. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe I učinaka 4.1. Ostali prihodi AOP 201 231 246 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % .00% 100.00% 0.Odnos posl.00% 0. prihoda i rashoda (Veće od . Troškovi materijala 3.. Poslovni prihodi 2.00% 100.) % Iznos % Iznos % 0.Troškovi zarada.. Troškovi doprinosa II. Nabavna vrednost prodate robe 2. prihoda i rashoda (Veće od . aktivnosti (Veće od .) IV. REZULTAT POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I . Troškovi poreza 8. posl. PRIHODA I RASHODA ((I/II)-100%) REFERENTNA VREDNOST . PRIHODA I RASHODA (I / II) REFERENTNA VREDNOST . Povećanje vrednosti zaliha učinaka 5.Rezul. Ostali poslovni prihodi I. Prihodi od prodaje robe 2.000 100.. ODNOS POSL. Struktura prihoda i rashoda BILANS USPEHA u KM POZICIJA 1.00% 1. Troškovi proizvodnih usluga 5.000 0.00% 0. Poslovni rashodi (1 do 8) III. Poslovni prihodi (1 do 6) Struktura poslovnih rashoda: 1..Iznos Struktura poslovnih prihoda: 1. RELATIVNA RAZLIKA POSL..II) REFERENTNA VREDNOST . Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 6. Nematerijalni troškovi 7.2. naknada zarada i ostali lični rashodi 4.. Finansijski prihodi 3.

Tekući I odloženi porez na dobit 295 3. Poslovni rashodi 7. Vanredni rashodi 10. Marža pokrića (1 . Ostali rashodi III RASHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (6+7+8) 9. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata RIZIK OSTVARENJA FINANSIJSKOG REZULTATA u KM POZICIJA 2009 1.000 0.I PRIHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (1+2+3) 4.3. Vanredni prihodi 267 5.294 2.3.Koef. Ukupan prihod 325 KOEFICIJENT PROFITABILNOSTI PREDUZEĆA (3/4) REFERENTNA VREDNOST .. Ukupni neto dobitak (gubitak) u obračunskom 317.000 0. Rashodi revalorizacije i priznavanja imparitetnih gubitaka IV UKUPNI RASHODI (III+7+8) 216 238 257 268 270 1. Revalorizacioni prihodi 269 II UKUPNI PRIHODI (I+4+5) 6. Dobitak/(Gubitak) pre oporezivanja 293. Poslovni prihodi 2. Profitabilnost preduzeća BILANS USPEHA u KM POZICIJA AOP Iznos 2009 2008 2007 1.3.000 1. profitabilnosti (Veće od . Finansijski rashodi 8.2) 4. Fiksni i pretežno fiksni rashodi 2008 2007 .4. Varijabilni rashodi 3.) 0.318 periodu 4..

5.4) 7. Ukupnog (8.5) 8.1. Koeficijent marže pokrića (3/1) 10. Poslovnog (3/6) 8.2. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog poslovnog dobitka ((1–10)/1)´100 12.3.2. Rentabilnost . * 8. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog dobitka redovne aktivnosti ((1–12)/1)´100 1.1.5.) 9. Finansijskog (6/7) 8. Rashodi kamata 6. Bruto finansijski rezultat (6 . FAKTORI RIZIKA : 8. Poslovni rezultat (3 .3. Potreban poslovni prihod za ostvarenje neutralnog poslovnog dobitka (4/9) 11. Potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti (4+5)/9 13.

00% 0. Prosečan sopstveni kapital 5.00% 0.) 9.) 8..00% 0.. Rashodi kamata 3.RENTABILNOST u KM POZICIJA 1. Neto dobitak / (gubitak) 2. Rentabilnost sopstvenog kapitala (1/4)× 100 REFERENTNA VREDNOST . NETO PRINOS NA UKUPAN KAPITAL (1+2) 4. Prosečan investirani kapital 7. Prosečan ukupan kapital 6. NOVIJE METODE ANALIZE OCENE KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA .00% 0..Rentabilnost ukupnog kapitala (Veće od .00% 2..) AOP 298 240 102/2 101/2 (102+114)/2 2009 2008 2007 0.00% 0.Rentabilnost sopstvenog kapitala (Veće od .Rentabilnost investiranog kapitala (Veće od .„Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA .. Rentabilnost ukupnog kapitala (1/5)× 100 REFERENTNA VREDNOST .00% 0..00% 0. Rentabilnost investiranog kapitala (3/6)x100 REFERENTNA VREDNOST .00% 0.

0Х5 З= 0.999Х5 . 8. 1.033Х3 + 0.3Х3 + 0.014Х2 + 0. ОПИС Капитал Укупна актива Х1 (1/2) 2009 2008 2007 3.2Х1+ 1. 6.Р.6Х4 + 1.бр. Бруто добит Укупна актива Х3 (5/6) 7. 2.012Х1 + 0. Приходи од продаје Укупна актива Х5 (9/10) '' З '' ЗЕТА З= 1. Тржишна вриједност капитала Укупне обавезе Х4 (7/8) 9. 10. Нето добит Укупна актива Х2 (3/4) 5. 4.006Х4 + + 0.4Х2 + 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful