BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE BIJELJINA

SEMINARSKI RAD
Predmet: Teorija i analiza bilansa Tema: Analiza ocene kreditnog boniteta preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a.d. Ugljevik za period od 2007. do 2009. godine

Mentor
Doc. dr Vitomir Starčević

Student

Bijeljina, 2010. godine

3. ZAKLJUČAK 4. Zaduženost 1.5.2.1.1. Koeficijent ubrzane likvidnosti 1. Struktura prihoda i rashoda 1. Opšta ( tekuća ) likvidnost 1.d.3. Poslovni rashodi 1.2.1.3.1.d.1.3.2.1.1.2.3. NOVIJE METODE ANALIZE OCENE KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA .1.1.2. Prosečan broj dana naplate potraživanja 1.1.3.1.1. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda 1. Finansijska ravnoteža 1. Koeficijent trenutne likvidnosti 1.d. Kratkoročna finansijska ravnoteža 1.2.1.1. Ugljevik 1.3.1. Dugoročna finansijska ravnoteža 1.3.3.1.2. Poslovni prihodi 1.1.4.2. Stopa pokrivenosti zaliha 1. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata 1.4. Adekvatnost kapitala 1.2. Ugljevik 1.1.3.3. Ugljevik Sažeti bilans uspeha preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. Imovinski položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.1. Ugljevik 1.„Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA 3.2.2.1.1. Ugljevik 1.d. Profitabilnost preduzeća 1. Rentabilnost 2. Stanje i efikasnost imovine 1.d.5.1.1. Solventnost 1. Likvidnost 1.4.2.2. Prinosni položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.3. LITERATURA . Finansijski položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.SADRŽAJ UVOD Sažeti bilans stanja preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.2. Struktura imovine 1. Koeficijenti obrta 1.3. OCENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM POSTUPKU 1.1.

UKUPNA PASIVA AOP Iznos 2009 2008 2007 001 002 008 021 031 032 039 040 046 055 059 061 062 063 064 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 114 117 122 125 132 133 142 159 161 162 163 . Kratkoročne obaveze 1. Dugoročne obaveze II. Ulozi 5. Pasivna vremenska razgraničenja G. KAPITAL I OSNOVNI KAPITAL 1.u KM POZICIJA AKTIVA A. UKUPNA AKTIVA PASIVA A. plasmani i gotovina 1. Aktivna vremenska razgraničenja V. postrojenja. Akcijski kapital 2.Sažeti bilans stanja preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. Ugljevik . VANBILANSNA AKTIVA Đ. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću 3. STALNA IMOVINA I Nematerijalna ulaganja II Nekretnine. Zadružni udjeli 4. TEKUĆA IMOVINA I Zalihe. Ostali osnovni kapital II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL III EMISIONA PREMIJA IV REZERVE V REVALORIZACIONE REZERVE VI NERASPOREĐENI DOBITAK VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA B.d. Državni kapital 6. OBAVEZE I. Kratkoročna potraživanja 2. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA G. VANBILANSNA PASIVA Đ. POSLOVNA PASIVA D. Kratkoročna potraživanja. stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namenjena prodaji II. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4. DUGOROČNA REZERVISANJA V. Kratkoročni finansijski plasmani 3. oprema i investicione nekretnine III Dugoročni finansijski plasmani B. POSLOVNA AKTIVA D.

Ugljevik . POSLOVNI DOBITAK V. Troškovi materijala 3. naknada zarada i ostali lični rashodi 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 5. POSLOVNI GUBITAK G. PRIHOD I RASHOD OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine II Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine J. DOBITAK I GUBITAK PRE OPOREZIVANJA I Dobitak pre oporezivanja POZICIJA 201 202 206 210 211 212 215 216 217 218 219 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 238 240 244 245 246 257 268 269 270 280 293 AOP Iznos . Troškovi poreza 8. Rashodi kamata D. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI II FINANSIJSKI RASHODI 1. Troškovi proizvodnih usluga 5. Nematerijalni troškovi 7. POSLOVNI RASHODI 1.Troškovi amortizacije 5.1. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA I. Nabavna vrednost prodate robe 2. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA Z.u KM Iznos POZICIJA AOP 2009 2008 2007 A. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 5. Prihodi od prodaje učinaka 3. Troškovi doprinosa B. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI Đ. Prihodi od prodaje robe 2. OSTALI PRIHODI I RASHODI I OSTALI PRIHODI II OSTALI RASHODI Ž. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 6.d. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe I učinaka 4. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI 1.2. Troškovi rezervisanja 6.Sažeti bilans uspeha preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI E. Troškovi zarada. Ostali poslovni prihodi II.

NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA 1. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT L. UKUPNI PRIHODI N. Neto dobitak tekuće godine 2. UKUPNI RASHODI 294 295 298 299 2008 2007 317 318 325 326 1. Neto gubitak tekuće godine LJ. OCENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM POSTUPKU .UKUPNI NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU I Ukupni neto dobitak u obračunskom periodu II Ukupni neto gubitak u obračunskom periodu M.2009 II Gubitak pre oporezivanja K.

Kratkoročni finansijski plasmani 3..d. Trajni i dugoročni kapital 101. ravnoteža (Veće od . Stalna imovina i upisani neuplaćeni kapital 001.125.000 1. Ugljevik 1.000 1.1. 1. Stalna imovina 001 9.. DUGOROČNO VEZANA IMOVINA (7 do 9) 10.) AOP 040 046 055 059 2009 2008 2007 142 fin.132 14. TRAJNI I DUGOROČNI KAPITAL (10 do 12) DUGOROČNA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA (III/IV) REFERENTNA VREDNOST . Zalihe.. fin.) 13.1.Kratkor. FINANSIJSKA RAVNOTEŽA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA u KM POZICIJA 1.Dugor.000 1. Likvidnost LIKVIDNOST u KM .. Kratkoročni izvori finansiranja (5) KRATKOROČNA FIN.00% 100.. Dugoročne obaveze IV. Kapital 11. stalna sredstva i sredstva obustavljenog 032 poslovanja namenjena prodaji III.1. Kratkoročne obaveze II. Zalihe.000 1.Stopa pokrivenosti zaliha (Veće od . Kratkoročna potraživanja 2. RAVNOTEŽA (I/II) REFERENTNA VREDNOST .109 15. Aktivna vremenska razgraničenja I. Neto obrtni kapital (13–14) 16. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 4. Dugoročna rezervisanja 12. Upisani neuplaćeni kapital 109 8.00% 1.000 100.2.00% 100. Finansijski položaj preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. ravnoteža (Manje od .1.1.. stalna sredstva i sredstva obustavljenog 032 poslovanja namenjena prodaji STOPA POKRIVENOSTI ZALIHA (15/16´ 100) REFERENTNA VREDNOST .) 101 125 132 1.000 7. Kratkoročno vezana sredstva (1 do 4) 5.

000 2.) AOP 062 125.3.) / Tekuća AOP 2009 2008 2007 031/142 2.. Poslovna aktiva 2.4.000 1.000 1.000 1. Solventnost SOLVENTNOST u KM POZICIJA 1.000 Redukovana likvidnost gotovina + kratkoročna potraživanja / (055+040)/142 kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST – Redukovana likvidnost (Veće od …) Trenutna likvidnost gotovina / 055/142 kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST – Trenutna likvidnost Prosečan broj dana naplate potraživanja Potraživanja x 365 / Prihodi od prodaje 1.000 1.000 (033*365)/ (202+206) 1.132 2009 2008 2007 1..000 2.000 1.000 1...000 1.1. Dugovi KOEFICIJENT SOLVENTNOSTI (1/2) REFERENTNA VREDNOST Koeficijent solventnosti (Veće od .PDobavljači J A odnosno 365 O Z I C I × 181 Tekuća likvidnost: Tekuća imovina Kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST likvidnost (Veće od .000 1.1. Zaduženost ADEKVATNOST KAPITALA u KM .

Dugovi 125. BILANS STANJA u KM POZICIJA Imovinski položaj preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. Ulozi 6.1.ukupno 3. Ugljevik Struktura imovine 2009 2008 2007 .5. REVALORIZACIONE REZERVE V. REZERVE IV. EMISIONA PREMIJA III. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću 4. 1. Ostali osnovni kapital I. NERASPOREĐENI DOBITAK VI. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (1 do 7) II. Adekvatnost kapitala STRUKTURA KAPITALA u KM POZICIJA 1. Zadružni udeli 5.POZICIJA AOP 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % 1. Akcijski kapital Akcijski kapital . Državni kapital 7.1.132 PASIVA (1 + 2) REFERENTNA VREDNOST Kapital/Dugovi: Kapital: 50% Dugovi: 50% - 1.d.1. GUBITAK DO VISINE KAPITALA UKUPNI KAPITAL (I do VII) AOP 103 104 105 106 107 108 110 111 114 117 122 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % 1.1. Kapital 101 2.

Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4. plasmani i gotovina 1. UKUPNA PASIVA 1. Zadružni udjeli 4. Aktivna vremenska razgraničenja V. Kratkoročni finansijski plasmani 3. Kratkoročne obaveze 1. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA G. Stanje i efikasnost imovine EFIKASNOST IMOVINE u KM POZICIJA 1. STALNA IMOVINA I Nematerijalna ulaganja II Nekretnine.2. UKUPNA AKTIVA PASIVA A. OBAVEZE I. stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namenjena prodaji II. Ukupan prihod AOP 325 2009 2008 2007 . VANBILANSNA PASIVA Đ. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću 3.1. KAPITAL I OSNOVNI KAPITAL 1. DUGOROČNA REZERVISANJA V. Ulozi 5. Državni kapital 6.Iznos AKTIVA % Iznos % Iznos % A. Dugoročne obaveze II. postrojenja. Ostali osnovni kapital II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL III EMISIONA PREMIJA IV REZERVE V REVALORIZACIONE REZERVE VI NERASPOREĐENI DOBITAK VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA B. POSLOVNA PASIVA D. Akcijski kapital 2. POSLOVNA AKTIVA D. VANBILANSNA AKTIVA Đ. Pasivna vremenska razgraničenja G. oprema i investicione nekretnine III Dugoročni finansijski plasmani B. Kratkoročna potraživanja 2. TEKUĆA IMOVINA I Zalihe. Kratkoročna potraživanja.

206 031/2 032/2 040/2 2009 2008 2007 1.3.000 0. Prinosni položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. Koeficijent obrta obrtne imovine (1/2) 5b.1.000 1. Prosečna potraživanja 5a. Ugljevik 1.) 062/2 - 0. Dani vezivanja potraživanja AOP 202.000 0.. Prosečna poslovna imovina 3. EFIKASNOST IMOVINE (1/2) REFERENTNA VREDNOST Efikasnost imovine (Veće od .3.2. Dani vezivanja zaliha 7a. Prosečna obrtna imovina 3. Prihodi od prodaje 2. Koeficijent obrta IMOVINSKI POLOŽAJ u KM POZICIJA 1.2. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda POSLOVNI PRIHODI I RASHODI u KM POZICIJA 2009 2008 2007 . Koeficijent obrta zaliha (1/3) 6b.2. Koeficijent obrta potraživanja (1/4) 7b.. Dani vezivanja obrtne imovine 6a. Prosečne zalihe 4.d.

prihoda i rashoda (Veće od .. Poslovni rashodi (1 do 8) III.000 100. Nabavna vrednost prodate robe 2.Rezul.1.00% 0. Prihodi od prodaje učinaka 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 5. Finansijski prihodi 3. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 6.Odnos posl.Troškovi zarada.00% 100.II) REFERENTNA VREDNOST .00% 0. Troškovi amortizacije I rezervisanja 6. naknada zarada i ostali lični rashodi 4.) IV.Iznos Struktura poslovnih prihoda: 1. prihoda i rashoda (Veće od . Troškovi proizvodnih usluga 5. Nematerijalni troškovi 7. REZULTAT POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I .. RELATIVNA RAZLIKA POSL. PRIHODA I RASHODA ((I/II)-100%) REFERENTNA VREDNOST . Troškovi doprinosa II.000 0..) V.000 0.. posl. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe I učinaka 4.) % Iznos % Iznos % 0..00% 100. ODNOS POSL. Poslovni prihodi 2. Ostali poslovni prihodi I. Troškovi materijala 3. Prihodi od prodaje robe 2.Relativna razlika posl.2. Struktura prihoda i rashoda BILANS USPEHA u KM POZICIJA 1.00% 0.. Troškovi poreza 8.00% 1. aktivnosti (Veće od . Ostali prihodi AOP 201 231 246 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % . Poslovni prihodi (1 do 6) Struktura poslovnih rashoda: 1. PRIHODA I RASHODA (I / II) REFERENTNA VREDNOST .

3.000 0. Profitabilnost preduzeća BILANS USPEHA u KM POZICIJA AOP Iznos 2009 2008 2007 1.318 periodu 4.I PRIHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (1+2+3) 4. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata RIZIK OSTVARENJA FINANSIJSKOG REZULTATA u KM POZICIJA 2009 1. Rashodi revalorizacije i priznavanja imparitetnih gubitaka IV UKUPNI RASHODI (III+7+8) 216 238 257 268 270 1. Varijabilni rashodi 3.000 0. Vanredni prihodi 267 5. Ostali rashodi III RASHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (6+7+8) 9. Ukupan prihod 325 KOEFICIJENT PROFITABILNOSTI PREDUZEĆA (3/4) REFERENTNA VREDNOST . Ukupni neto dobitak (gubitak) u obračunskom 317.3. Vanredni rashodi 10.000 1. Dobitak/(Gubitak) pre oporezivanja 293. Revalorizacioni prihodi 269 II UKUPNI PRIHODI (I+4+5) 6. Poslovni prihodi 2.4.2) 4.3.. profitabilnosti (Veće od . Poslovni rashodi 7.294 2. Fiksni i pretežno fiksni rashodi 2008 2007 .) 0. Finansijski rashodi 8.Koef. Tekući I odloženi porez na dobit 295 3.. Marža pokrića (1 .

5) 8. Rashodi kamata 6. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog dobitka redovne aktivnosti ((1–12)/1)´100 1.5. Potreban poslovni prihod za ostvarenje neutralnog poslovnog dobitka (4/9) 11. FAKTORI RIZIKA : 8. Koeficijent marže pokrića (3/1) 10. Potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti (4+5)/9 13.) 9.2. Rentabilnost . Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog poslovnog dobitka ((1–10)/1)´100 12. Finansijskog (6/7) 8. Bruto finansijski rezultat (6 . Ukupnog (8.3. Poslovni rezultat (3 .3.1. * 8. Poslovnog (3/6) 8.1.2.5.4) 7.

RENTABILNOST u KM POZICIJA 1. Rentabilnost sopstvenog kapitala (1/4)× 100 REFERENTNA VREDNOST .00% 0.Rentabilnost ukupnog kapitala (Veće od . Neto dobitak / (gubitak) 2.„Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA .) AOP 298 240 102/2 101/2 (102+114)/2 2009 2008 2007 0.00% 0.00% 0.Rentabilnost sopstvenog kapitala (Veće od .Rentabilnost investiranog kapitala (Veće od .00% 0. Rentabilnost investiranog kapitala (3/6)x100 REFERENTNA VREDNOST . Prosečan ukupan kapital 6.00% 2. Rashodi kamata 3. Rentabilnost ukupnog kapitala (1/5)× 100 REFERENTNA VREDNOST . Prosečan sopstveni kapital 5..00% 0..00% 0.) 9.00% 0.... Prosečan investirani kapital 7. NOVIJE METODE ANALIZE OCENE KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA .00% 0. NETO PRINOS NA UKUPAN KAPITAL (1+2) 4.) 8..

6Х4 + 1.999Х5 .006Х4 + + 0.0Х5 З= 0. ОПИС Капитал Укупна актива Х1 (1/2) 2009 2008 2007 3. 4.2Х1+ 1. Нето добит Укупна актива Х2 (3/4) 5. 2.012Х1 + 0.033Х3 + 0.3Х3 + 0. Приходи од продаје Укупна актива Х5 (9/10) '' З '' ЗЕТА З= 1. 6. 10. 8. 1.4Х2 + 3. Бруто добит Укупна актива Х3 (5/6) 7.Р.014Х2 + 0.бр. Тржишна вриједност капитала Укупне обавезе Х4 (7/8) 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful