BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE BIJELJINA

SEMINARSKI RAD
Predmet: Teorija i analiza bilansa Tema: Analiza ocene kreditnog boniteta preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a.d. Ugljevik za period od 2007. do 2009. godine

Mentor
Doc. dr Vitomir Starčević

Student

Bijeljina, 2010. godine

1. Ugljevik Sažeti bilans uspeha preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.4.1.2. OCENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM POSTUPKU 1.1. Ugljevik 1. Koeficijent ubrzane likvidnosti 1.1.1. Opšta ( tekuća ) likvidnost 1. Likvidnost 1.3.5. ZAKLJUČAK 4.1.2.3.2. Ugljevik 1.1.2.1.1.1.2. Zaduženost 1.2.4.1. Finansijski položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. Struktura prihoda i rashoda 1. Stopa pokrivenosti zaliha 1. Struktura imovine 1. Poslovni prihodi 1.2.1.1. Dugoročna finansijska ravnoteža 1.3.3.d.5.2. Prinosni položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. Adekvatnost kapitala 1. Koeficijent trenutne likvidnosti 1.2.1. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata 1. Rentabilnost 2. Finansijska ravnoteža 1.1.3.2.d. Prosečan broj dana naplate potraživanja 1. Profitabilnost preduzeća 1.1.1. Koeficijenti obrta 1.3.SADRŽAJ UVOD Sažeti bilans stanja preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.2.d. Solventnost 1.1.1. Imovinski položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. Ugljevik 1.d.2.3. Poslovni rashodi 1. NOVIJE METODE ANALIZE OCENE KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA . LITERATURA .1.1.2.d. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda 1.„Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA 3. Kratkoročna finansijska ravnoteža 1.3. Stanje i efikasnost imovine 1.3.1.2.3.3. Ugljevik 1.1.3.1.4.3.

Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću 3. Kratkoročna potraživanja 2. Kratkoročne obaveze 1. Ulozi 5. VANBILANSNA AKTIVA Đ. KAPITAL I OSNOVNI KAPITAL 1. oprema i investicione nekretnine III Dugoročni finansijski plasmani B. VANBILANSNA PASIVA Đ. POSLOVNA PASIVA D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA G. POSLOVNA AKTIVA D. DUGOROČNA REZERVISANJA V. plasmani i gotovina 1. Ugljevik .d. Zadružni udjeli 4. UKUPNA AKTIVA PASIVA A. Akcijski kapital 2. Pasivna vremenska razgraničenja G. stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namenjena prodaji II. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4. Kratkoročni finansijski plasmani 3. Dugoročne obaveze II. UKUPNA PASIVA AOP Iznos 2009 2008 2007 001 002 008 021 031 032 039 040 046 055 059 061 062 063 064 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 114 117 122 125 132 133 142 159 161 162 163 . Aktivna vremenska razgraničenja V. postrojenja. OBAVEZE I. Državni kapital 6.Sažeti bilans stanja preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. Kratkoročna potraživanja. STALNA IMOVINA I Nematerijalna ulaganja II Nekretnine. Ostali osnovni kapital II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL III EMISIONA PREMIJA IV REZERVE V REVALORIZACIONE REZERVE VI NERASPOREĐENI DOBITAK VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA B. TEKUĆA IMOVINA I Zalihe.u KM POZICIJA AKTIVA A.

DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI Đ. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe I učinaka 4.1. Troškovi proizvodnih usluga 5. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI II FINANSIJSKI RASHODI 1. naknada zarada i ostali lični rashodi 4. POSLOVNI RASHODI 1. Prihodi od prodaje robe 2.Sažeti bilans uspeha preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. OSTALI PRIHODI I RASHODI I OSTALI PRIHODI II OSTALI RASHODI Ž. Troškovi poreza 8. DOBITAK I GUBITAK PRE OPOREZIVANJA I Dobitak pre oporezivanja POZICIJA 201 202 206 210 211 212 215 216 217 218 219 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 238 240 244 245 246 257 268 269 270 280 293 AOP Iznos . POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI 1. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 5. Nabavna vrednost prodate robe 2. Troškovi zarada.2. Troškovi materijala 3. Troškovi amortizacije i rezervisanja 5.u KM Iznos POZICIJA AOP 2009 2008 2007 A. POSLOVNI GUBITAK G. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA I. Rashodi kamata D.Troškovi amortizacije 5.d. Ugljevik . Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 6. Troškovi doprinosa B. Prihodi od prodaje učinaka 3. PRIHOD I RASHOD OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine II Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine J. Nematerijalni troškovi 7. Ostali poslovni prihodi II. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA Z. Troškovi rezervisanja 6. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI E. POSLOVNI DOBITAK V.

2009 II Gubitak pre oporezivanja K.UKUPNI NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU I Ukupni neto dobitak u obračunskom periodu II Ukupni neto gubitak u obračunskom periodu M. Neto gubitak tekuće godine LJ. UKUPNI PRIHODI N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT L. Neto dobitak tekuće godine 2. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA 1. UKUPNI RASHODI 294 295 298 299 2008 2007 317 318 325 326 1. OCENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM POSTUPKU .

Kratkoročne obaveze II. Dugoročna rezervisanja 12. ravnoteža (Veće od .109 15..) AOP 040 046 055 059 2009 2008 2007 142 fin. stalna sredstva i sredstva obustavljenog 032 poslovanja namenjena prodaji STOPA POKRIVENOSTI ZALIHA (15/16´ 100) REFERENTNA VREDNOST . Upisani neuplaćeni kapital 109 8. Kapital 11. Kratkoročni izvori finansiranja (5) KRATKOROČNA FIN.125.000 1.Stopa pokrivenosti zaliha (Veće od ..1. Finansijski položaj preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a.1. Stalna imovina 001 9..000 1. Neto obrtni kapital (13–14) 16..Kratkor.000 7. fin.000 1. Kratkoročni finansijski plasmani 3.. Zalihe.) 101 125 132 1. FINANSIJSKA RAVNOTEŽA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA u KM POZICIJA 1. 1. Zalihe. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 4. stalna sredstva i sredstva obustavljenog 032 poslovanja namenjena prodaji III. Trajni i dugoročni kapital 101.2. Aktivna vremenska razgraničenja I. Kratkoročno vezana sredstva (1 do 4) 5.) 13.132 14.00% 1. TRAJNI I DUGOROČNI KAPITAL (10 do 12) DUGOROČNA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA (III/IV) REFERENTNA VREDNOST .Dugor.00% 100. ravnoteža (Manje od .1. Dugoročne obaveze IV. Likvidnost LIKVIDNOST u KM .d. Kratkoročna potraživanja 2.00% 100.000 100. Stalna imovina i upisani neuplaćeni kapital 001. DUGOROČNO VEZANA IMOVINA (7 do 9) 10.1.. RAVNOTEŽA (I/II) REFERENTNA VREDNOST . Ugljevik 1.000 1.1.

132 2009 2008 2007 1. Poslovna aktiva 2..000 1.1.000 1.) / Tekuća AOP 2009 2008 2007 031/142 2..000 1.000 1..000 Redukovana likvidnost gotovina + kratkoročna potraživanja / (055+040)/142 kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST – Redukovana likvidnost (Veće od …) Trenutna likvidnost gotovina / 055/142 kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST – Trenutna likvidnost Prosečan broj dana naplate potraživanja Potraživanja x 365 / Prihodi od prodaje 1.4.000 1.PDobavljači J A odnosno 365 O Z I C I × 181 Tekuća likvidnost: Tekuća imovina Kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST likvidnost (Veće od .000 1. Solventnost SOLVENTNOST u KM POZICIJA 1.000 1.1. Zaduženost ADEKVATNOST KAPITALA u KM .3.) AOP 062 125.000 (033*365)/ (202+206) 1.000 2.000 1. Dugovi KOEFICIJENT SOLVENTNOSTI (1/2) REFERENTNA VREDNOST Koeficijent solventnosti (Veće od ..000 2.

d.132 PASIVA (1 + 2) REFERENTNA VREDNOST Kapital/Dugovi: Kapital: 50% Dugovi: 50% - 1.1. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću 4. 1.ukupno 3. Adekvatnost kapitala STRUKTURA KAPITALA u KM POZICIJA 1. Dugovi 125. Ostali osnovni kapital I. Ulozi 6. Državni kapital 7. Kapital 101 2. REZERVE IV. Ugljevik Struktura imovine 2009 2008 2007 .1. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (1 do 7) II. NERASPOREĐENI DOBITAK VI.POZICIJA AOP 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % 1. REVALORIZACIONE REZERVE V. EMISIONA PREMIJA III. Zadružni udeli 5. Akcijski kapital Akcijski kapital .5. GUBITAK DO VISINE KAPITALA UKUPNI KAPITAL (I do VII) AOP 103 104 105 106 107 108 110 111 114 117 122 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % 1.1.1. BILANS STANJA u KM POZICIJA Imovinski položaj preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a.

STALNA IMOVINA I Nematerijalna ulaganja II Nekretnine.1. Zadružni udjeli 4. Pasivna vremenska razgraničenja G. VANBILANSNA AKTIVA Đ. Državni kapital 6. Ulozi 5. TEKUĆA IMOVINA I Zalihe. Kratkoročne obaveze 1. KAPITAL I OSNOVNI KAPITAL 1. Ostali osnovni kapital II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL III EMISIONA PREMIJA IV REZERVE V REVALORIZACIONE REZERVE VI NERASPOREĐENI DOBITAK VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA B.2. Kratkoročni finansijski plasmani 3. POSLOVNA AKTIVA D. plasmani i gotovina 1. VANBILANSNA PASIVA Đ. Aktivna vremenska razgraničenja V. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA G. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću 3. Kratkoročna potraživanja. Kratkoročna potraživanja 2. Stanje i efikasnost imovine EFIKASNOST IMOVINE u KM POZICIJA 1. Dugoročne obaveze II.Iznos AKTIVA % Iznos % Iznos % A. POSLOVNA PASIVA D. OBAVEZE I. Ukupan prihod AOP 325 2009 2008 2007 . DUGOROČNA REZERVISANJA V. UKUPNA AKTIVA PASIVA A. postrojenja. UKUPNA PASIVA 1. stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namenjena prodaji II. Akcijski kapital 2. oprema i investicione nekretnine III Dugoročni finansijski plasmani B.

2.3. EFIKASNOST IMOVINE (1/2) REFERENTNA VREDNOST Efikasnost imovine (Veće od . Koeficijent obrta potraživanja (1/4) 7b. Prosečna obrtna imovina 3. Koeficijent obrta obrtne imovine (1/2) 5b. Koeficijent obrta IMOVINSKI POLOŽAJ u KM POZICIJA 1.206 031/2 032/2 040/2 2009 2008 2007 1..2.000 0. Dani vezivanja zaliha 7a. Prinosni položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.000 1. Dani vezivanja obrtne imovine 6a.d.000 0. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda POSLOVNI PRIHODI I RASHODI u KM POZICIJA 2009 2008 2007 . Ugljevik 1.) 062/2 - 0. Prosečna potraživanja 5a..3.2.1. Dani vezivanja potraživanja AOP 202. Prosečna poslovna imovina 3. Prosečne zalihe 4. Koeficijent obrta zaliha (1/3) 6b. Prihodi od prodaje 2.

2.00% 0. RELATIVNA RAZLIKA POSL. Poslovni prihodi 2. Troškovi doprinosa II..00% 0.000 0. aktivnosti (Veće od .. Poslovni rashodi (1 do 8) III.) IV. ODNOS POSL. Troškovi materijala 3. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 6.) V.000 0. Ostali prihodi AOP 201 231 246 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % .00% 100.) % Iznos % Iznos % 0.000 100. prihoda i rashoda (Veće od .Iznos Struktura poslovnih prihoda: 1. naknada zarada i ostali lični rashodi 4.Rezul. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 5... Ostali poslovni prihodi I. Troškovi poreza 8. Nematerijalni troškovi 7.Relativna razlika posl. Finansijski prihodi 3. Prihodi od prodaje učinaka 3. PRIHODA I RASHODA (I / II) REFERENTNA VREDNOST ..1.00% 100. PRIHODA I RASHODA ((I/II)-100%) REFERENTNA VREDNOST . Nabavna vrednost prodate robe 2. prihoda i rashoda (Veće od .II) REFERENTNA VREDNOST . Troškovi amortizacije I rezervisanja 6. posl. Poslovni prihodi (1 do 6) Struktura poslovnih rashoda: 1.Troškovi zarada. Troškovi proizvodnih usluga 5. REZULTAT POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I .Odnos posl..00% 0. Prihodi od prodaje robe 2.00% 1. Struktura prihoda i rashoda BILANS USPEHA u KM POZICIJA 1. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe I učinaka 4.

Koef.000 0.3. profitabilnosti (Veće od . Poslovni prihodi 2.. Ostali rashodi III RASHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (6+7+8) 9.3. Profitabilnost preduzeća BILANS USPEHA u KM POZICIJA AOP Iznos 2009 2008 2007 1.) 0.3. Ukupni neto dobitak (gubitak) u obračunskom 317. Rashodi revalorizacije i priznavanja imparitetnih gubitaka IV UKUPNI RASHODI (III+7+8) 216 238 257 268 270 1.4.2) 4. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata RIZIK OSTVARENJA FINANSIJSKOG REZULTATA u KM POZICIJA 2009 1. Varijabilni rashodi 3. Ukupan prihod 325 KOEFICIJENT PROFITABILNOSTI PREDUZEĆA (3/4) REFERENTNA VREDNOST . Tekući I odloženi porez na dobit 295 3.294 2. Marža pokrića (1 . Vanredni prihodi 267 5.318 periodu 4.000 1. Finansijski rashodi 8. Poslovni rashodi 7..000 0. Revalorizacioni prihodi 269 II UKUPNI PRIHODI (I+4+5) 6. Dobitak/(Gubitak) pre oporezivanja 293.I PRIHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (1+2+3) 4. Fiksni i pretežno fiksni rashodi 2008 2007 . Vanredni rashodi 10.

Rentabilnost . Poslovni rezultat (3 .) 9.3.5. Ukupnog (8. FAKTORI RIZIKA : 8. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog dobitka redovne aktivnosti ((1–12)/1)´100 1.5) 8. Potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti (4+5)/9 13. Poslovnog (3/6) 8. Potreban poslovni prihod za ostvarenje neutralnog poslovnog dobitka (4/9) 11. Bruto finansijski rezultat (6 . Koeficijent marže pokrića (3/1) 10.1.4) 7.1.2. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog poslovnog dobitka ((1–10)/1)´100 12. Rashodi kamata 6. * 8.2.3.5. Finansijskog (6/7) 8.

00% 0.) 9..00% 0.RENTABILNOST u KM POZICIJA 1.00% 0.00% 0.00% 0. Prosečan investirani kapital 7. Rentabilnost sopstvenog kapitala (1/4)× 100 REFERENTNA VREDNOST ..Rentabilnost ukupnog kapitala (Veće od .) 8.00% 0.. Prosečan ukupan kapital 6.) AOP 298 240 102/2 101/2 (102+114)/2 2009 2008 2007 0.„Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA . NOVIJE METODE ANALIZE OCENE KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA .00% 0.Rentabilnost investiranog kapitala (Veće od . Rashodi kamata 3..00% 2. Prosečan sopstveni kapital 5.00% 0. NETO PRINOS NA UKUPAN KAPITAL (1+2) 4. Neto dobitak / (gubitak) 2. Rentabilnost investiranog kapitala (3/6)x100 REFERENTNA VREDNOST .. Rentabilnost ukupnog kapitala (1/5)× 100 REFERENTNA VREDNOST .Rentabilnost sopstvenog kapitala (Veće od ..

6.014Х2 + 0.033Х3 + 0. Бруто добит Укупна актива Х3 (5/6) 7.2Х1+ 1.4Х2 + 3. 4. Нето добит Укупна актива Х2 (3/4) 5. 1. 2.0Х5 З= 0.012Х1 + 0.999Х5 . Приходи од продаје Укупна актива Х5 (9/10) '' З '' ЗЕТА З= 1.006Х4 + + 0. 10.3Х3 + 0. Тржишна вриједност капитала Укупне обавезе Х4 (7/8) 9. 8. ОПИС Капитал Укупна актива Х1 (1/2) 2009 2008 2007 3.бр.6Х4 + 1.Р.