TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

EKONOMICKÁ FAKULTA

Výsluhové dôchodky policajtov
(SEMESTRÁLNA PRÁCA)

2011

EkF

KET

Obsah
1 Úvod......................................................................................................................3 2 Sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov ..................................................4 2.1.1 Výsluhové dôchodky ...............................................................................4 3 Zmeny výsluhových dôchodkov.........................................................................5 4 Záver.....................................................................................................................8 Zoznam použitej literatúry...................................................................................9

EkF

KET

1 Úvod
V mojej semestrálnej práci som sa zaoberala výsluhovými dôchodkami policajtov, ktoré sú súčasťou zákona 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. V prvej časti by som rada vysvetlila, čo sú to výsluhové dôchodky, kto má právo poberať ich a ako sa vyrátavajú. V druhej časti by som chcela priblížiť zmeny, ktoré by sa mali týkať výsluhových dôchodkov a reakcie na tieto zmeny.

3

EkF

KET

2 Sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov
Výsluhové dôchodky policajtov a profesionálnych vojakov sú vysvetlené v zákone 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. V prvej časti zákona je vysvetlené, že sociálne zabezpečenie policajtov a profesionálnych vojakov, ktoré tento zákon upravuje, tvorí nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie a služby sociálneho zabezpečenia. Popisuje, že pod pojmom policajt rozumieme príslušníka Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície a colník. Pod pojmom profesionálny vojak sa rozumie aj vojak mimoriadnej služby. Ďalej uvádza, že dávky výsluhového zabezpečenia poskytované policajtom a profesionálnym vojakom závisia od doby trvania služobného pomeru v ozbrojených bezpečnostných zboroch, v ozbrojených zboroch, v Hasičskom a záchrannom zbore, v Horskej záchrannej službe, v Národnom bezpečnostnom úrade, v Slovenskej informačnej službe a v ozbrojených silách. A tiež závisia od sumy služobného platu policajta a sumy služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktoré dosiahli v ustanovenom období pred vznikom nároku na dávku. Dávky výsluhového zabezpečenie sú rozdelené do 8 skupín, ako sú výsluhové príspevky, odchodné, úmrtné, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok. [5]

2.1.1 Výsluhové dôchodky
Pretože témou mojej semestrálnej práce sú výsluhové dôchodky, zamerala som sa preto iba na túto skupinu dávok sociálneho zabezpečenia. Nárok na výsluhový dôchodok má policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, ak trval najmenej 15 rokov. Nárok na výsluhový dôchodok má aj policajt alebo profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, ak poberal invalidný výsluhový dôchodok a doba trvania služobného pomeru spolu s dobou poberania invalidného výsluhového dôchodku dosahuje najmenej 15 rokov. Policajtovi vzniká nárok na výsluhový dôchodok po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ak jeho služobný pomer skončil stratou hodnosti, prepustením z dôvodu právoplatného 4

EkF KET odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom, alebo za zločin. Profesionálnemu vojakovi vzniká nárok na výsluhový dôchodok po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ak jeho služobný pomer skončil z dôvodu straty vojenskej hodnosti, prepustením z dôvodu závažného porušenia základnej povinnosti ustanovenej osobitným predpisom, porušenia zákazu ustanoveného osobitným predpisom, právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom alebo za zločin. Základ na výpočet výsluhového dôchodku policajta a profesionálneho vojaka sa zistí z priemerného služobného platu v príjmovo najlepšom ukončenom kalendárnom roku v období posledných desiatich ukončených kalendárnych rokov pred dňom skončenia služobného pomeru. Priemerným mesačným služobným platom policajta je podiel súčtu mesačných služobných platov a celkového počtu kalendárnych dní, za ktoré služobný plat v tomto roku patril. Takto zistený priemerný mesačný služobný plat sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nahor. [5]

3 Zmeny výsluhových dôchodkov
Po parlamentných voľbách sa politici opäť začali zaujímať o výsluhové dôchodky policajtov a vojakov. Sociálne výhody silových zložiek sú terčom kritiky už niekoľko rokov, keďže štát stoja veľa peňazí. Preto niektorí zástupcovia pravicových strán už pre voľbami avizovali, že tu bude potrebná zmena. Podľa SDKÚ, SaS a strany Most-Híd by mali bezpečnostné zložky prísť o viaceré sociálne výhody. Proti zmenám v systéme je len KDH. Iveta Radičová sa vyjadrila na tému výsluhových dôchodkov, kde ju zarážajú tri veci. Nepáči sa jej, že do času výkonu služby sa započítava aj škola či spôsob výpočtu výšky penzie. [3] Zatiaľ čo SDKÚ a Most-Híd by chceli zmeniť systém výsluhových dôchodkov, SaS navrhuje ich úplné zrušenie. Noví policajti by vstupovali do služby s tým, že odvody by platili už do Sociálnej poisťovne a nie do fondov polície a armády. Štát by im prispieval do tretieho piliera, ale len tým, ktorí pri práci nasadzovali svoj život a zdravie. [2] Je však otázne, ako by chceli určiť, kto podľa nich nasadzuje svoj život a zdravie. Pretože každý jeden policajt, vojak, hasič či záchranár nastupuje do svojej služby s tým, že nikdy nevie čo ho čaká. A po tragédiách, ktoré Slovensko zažilo v posledných rokoch, ako je banské nešťastie v Handlovej alebo streľba v mestskej časti

5

EkF KET Devínska Nová Ves, by nebolo zlé sa opýtať, či si predsa len nezaslúžia výsluhové dôchodky. A hoci štát stoja ročne milióny eur, policajti a vojaci si platia odvody do svojich vlastných fondov, z ktorých sa im tieto dôchodky vyplácajú. [2] „ Rok sme budovali sociálny systém policajtov a hasičov. Nastavili sme ho tak, aby štát nemusel na tieto dôchodky doplácať ako v minulosti. Systém funguje dva roky a je ziskový. Je stavaný na prirodzený príchod policajtov, hasičov do služby a odchodu do dôchodku. Tento systém je ziskový. Ak ho niekto nabúra, bude musieť štát doplácať všetkým, ktorí odídu. Ak je niekto ekonóm a nie blázon, tak systém nechá na pokoji aby si sám vyrábal peniaze,“ povedal bývalý policajný prezident Ján Packa. [1] V neskorších vyhláseniach bolo uvedené že, zmeny nenarušia zásadu zachovania vzniknutých nárokov a neohrozia ani stabilitu systému. Súčasní policajti o sociálne istoty neprídu. Opatrenia v rámci výsluhového zabezpečenia sa dotknú iba nových policajtov, ktorí budú prijatí do PZ po dni nadobudnutia účinnosti navrhovaných zmien (predpokladá sa 1.7.2012).[4] Kvôli týmto špekuláciám ohľadne výsluhových dôchodkov si viacero policajtov podalo žiadosť o odchod do dôchodku. Jednalo sa hlavne o služobne starších policajtov. Napríklad kým v júni v roku 2009 opustilo PZ 61 príslušníkov, v roku 2010 to bolo 254. V júli odišlo do civilu 233 policajtov, pričom v roku 2009 to bolo len 39. [3] Ďalej bolo vyhlásené, že zmeny budú znamenať zníženie nákladov z osobitného účtu a podporia personálnu stabilitu vekovej skupiny policajtov od 30 do 40 rokov, kedy sa dá efektívne zhodnotiť získaná kvalifikácia a skúsenosti. Navrhované opatrenia sú súčasťou Analýzy sociálneho systému ozbrojených zložiek. Analýzu ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Policajti, ktorí odslúžili 15 až 19 rokov, budú namiesto trvalo vyplácaného výsluhového dôchodku dostávať 4 roky výsluhový príspevok. Sedemnásobne sa tak znížia náklady na opakujúce sa dávky výsluhového zabezpečenia. Efekt úspory sa však dostaví až po uplynutí 5 rokov od prijatia zmien, pretože nároky vznikajú po 5 rokoch trvania služby. Minimálna doba služby na nárok na výsluhový dôchodok sa zvýši zo súčasných 15 na 20 rokov. Dôchodok bude vyplácaný väčšinou až po dosiahnutí 40 rokov veku, kedy už nemožno predpokladať plnohodnotnú rekvalifikáciu na výkon ďalšieho zamestnania.

6

EkF

KET Zváži sa tiež úprava základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, tvoril

by ho priemerný plat z troch príjmovo najlepších rokov za posledných 10 rokov služby. Dnes je to priemerný plat v príjmovo najlepšom roku za posledných 10 rokov pred ukončením služby. Zachová sa tým uplatňovanie kariérneho princípu a zabráni špekulatívnemu zvyšovaniu platu pred skončením služobného pomeru. [4]

7

EkF

KET

4 Záver
V moje semestrálnej práci som sa venovala sociálnemu systému policajtov a vojakov, presnejšie ich výsluhovým dôchodkom. V prvej časti som vysvetlila, čo tvorí sociálne zabezpečenia policajtov a vojakova, a aké druhy dávok sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov poznáme. Ďalej som sa zaoberala výsluhovým zabezpečením a hlavne výsluhovými dôchodkami policajtov. Snažila som sa priblížiť, kto a kedy má nárok na výsluhový dôchodok a ako z čoho sa tento dôchodok počíta. V poslednej časti som predstavila, čo si niektoré politické strany myslia o výsluhových dôchodkoch a ako by ich chceli riešiť. Poukázala som na zmeny, ktoré špekulácia o výsluhových dôchodkoch vyvolali a snažila som sa priblížiť, aké zmeny môžu policajti a vojaci očakávať v ich sociálnom systéme.

8

EkF

KET

Zoznam použitej literatúry
Nový Čas. 2010. Policajti sa boja o výsluhové dôchodky: Utekajú do penzie!. In čas. [online]. 2010 [cit. 15.4.2011]. Dostupne na internete: < http://www.cas.sk/clanok/169487/policajti-sa-boja-o-vysluhovedochodky-utekaju-do-penzie.html>. Vavrová, V. 2010. Policajti a vojaci o niektoré výhody zrejme prídu. In Pravda [online]. 2010 [cit. 15.4.2011]. Dostupné na internete: < http://spravy.pravda.sk/policajti-a-vojaci-o-niektore-vyhody-zrejmepridu-fvj-/sk_domace.asp?c=A100622_105623_sk_domace_p29>. Šuplata, I. 2010. Radičová zmení výsluhové dôchodky. In Pluska [online]. 2010 [cit. 15.4.2011]. Dostupné na internete: <http://www.pluska.sk/slovensko/politika/radicova-zmeni-vysluhovedochodky.html>. Ministerstvo vnútra SR. 2011. Súčasní policajti o sociálne istoty neprídu. [online]. 2011 [cit. 15.4.2011]. Dostupné na internete: <http://www.minv.sk/?tlacovespravy&sprava=sucasni-policajti-o-socialne-istoty-nepridu>. Zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9