P. 1
Vseobecna_botanika

Vseobecna_botanika

|Views: 7,916|Likes:
Published by Džou Poljak

More info:

Published by: Džou Poljak on Jun 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

Tibor Baranec, Mária Poláčiková, Jaroslav Košťál

SYSTEMATICKÁ BOTANIKA

2001

Názov : SYSTEMATICKÁ BOTANIKA Autori : RNDr. Tibor Baranec, CSc. RNDr. Mária Poláčiková Mgr. Jaroslav Košťál Lektori: DOC. RNDr. Viera Stolárová, CSc. RNDr. František Mercel, CSc. Technický redaktor: RNDr. Ivan Ikrényi, CSc. © Tibor Baranec, Mária Poláčiková, Jaroslav Košťál, ISBN

OBSAH

1. Úvod
Rastlinná ríša ako najdôležitejšia biotická zložka našej planéty je stredobodom záujmu človeka od historických čias, ale len necelých 500 rokov sa rastliny stali objektom podrobného (vedeckého) bádania botaniky (fytológia). Systematická botanika je jednou z najstarších vedných disciplín v rámci botaniky, ktorá sa rozvíjala v úzkej spojitosti s antickou filozofiou. Už v tom období intenzívneho kultúrneho a vedomostného rozvoja ľudstva, (pred 2500 rokmi), sa poznalo viac než 200 druhov rastlín (Hippokrates, Theophrastos), ktoré sa triedili podľa ich využiteľnosti (jedlé, liečivé, jedovaté, okrasné). V histórii poznávania rastlinnej ríše postupne boli jednoduché praktické kritériá triedenia (klasifikácie) rastlín nahradené kritériami, ktoré zohľadňujú prirodzený vývoj druhov na našej planéte (fylogenéza). Na základe veľmi jednoduchého princípu príbuzenských vzťahov rastlín sa podarilo generáciám vedcov botanikov vytvoriť systém rastlinnej ríše, ktorá dáva obraz vývoja rastlín od počiatku vzniku života na Zemi (asi pred 3,7 miliardami rokov) až po súčasnosť. Rozmanitosť rastlinnej ríše (biodiverzita) sa odhaduje na viac než 1 milión druhov nižších i vyšších rastlín. Reálne poznanie nedosahuje ani 500 tis. druhov v dôsledku obmedzených možností ľudstva, a dokonca veľa druhov vyhynie skôr, ako by boli poznané. Človek z tohto množstva druhov prakticky nevyužíva ani 2 % (12 000 druhov), ale zároveň aktívne vstupuje do biologických (genetických) procesov druhov vytváraním nových foriem, alebo dokonca nových druhov. Zároveň negatívne ovplyvňuje biologické procesy alebo životné prostredie mnohých druhov, čím ohrozuje ich ďalšiu existenciu a dokonca zapríčiňuje ich čiastočné alebo úplné vyhynutie. Dokonalé poznanie diverzity rastlinnej ríše umožňuje systematická botanika pomocou svojich špecifických metód využitím hierarchie systematických kategórií, resp. systematických (taxonomických) jednotiek. V konečnom dôsledku to umožňuje človeku lepšie využitie rastlinných zdrojov a zároveň možnosť ich ochrany. Predkladaný systém rastlinnej ríše nevystihuje reálny fylogenetický systém, ale je prispôsobený požiadavkám výučby študentov dištančného vzdelávania, pričom približuje schématicky jednotlivé vývojové skupiny rastlín od siníc (Cyanophyta) po krytosemenné (Magnoliophytina,=Angiospermae). Z didaktického hľadiska sú krytosemenné rastliny členené v zmysle fylogenézy na vývojovo najdôležitejšie čeľade.

2. Fylogenéza a evolúcia rastlín
Rastlinnú ríšu našej planéty predstavujú dnes druhy rastlín tvoriace veľmi rôznorodé skupiny vývojové oddelenia. Rozmanitosť rastlinstva vyjadrená prostredníctvom druhov (biodiverzita) je výsledkom špecifického procesu, ktorý prebiehal milióny rokov a prebieha doteraz, kontinuitne a vo vzájomnom vzťahu s ostatnými organizmami (vírusy, baktérie, huby, živočíchy), a ktorý označujeme ako evolúcia, čiže vývoj. Základnou vlastnosťou živých organizmov na Zemi je ich sebazdokonaľovanie, ktorého výsledkom je vznik dokonalejších foriem. Tento proces prebieha kontinuitne v určitom čase a na konkrétnom mieste našej planéty. Vývoj sa realizuje jedine prostredníctvom adaptability genómu jedincov druhu na podmienky prostredia a čiastočne ho môže aj ovplyvňovať. Z časového hľadiska evolúcia druhu môže trvať aj tisíce až milióny rokov, kým vznikne nová kvalita, ktorú môžeme označiť ako nový druh. Je to veľmi zložitý proces označovaný ako mikroevolúcia (speciácia). Čas a prostredie neustále pôsobili na druhy milióny až desiatky miliónov rokov (dlhodobý vývoj), ktorého výsledkom je vznik nových progresívnejších vlastností (znakov) pre veľké skupiny druhov, čo nazývame makroevolúciou = fylogenéza. Zo systematického hľadiska hodnotíme takto vzniknuté znaky ako fylogenetické (napr. cievne zväzky a listy pri vyšších rastlinách - Telomophyta, kvet pri krytosemenných rastlinách). Využitím následne vzniknutých znakov druhov v procese vývoja sa vytvárajú prirodzené fylogenetické systémy organizmov jednotlivých ríš. (CRONQUIST 1981, TACHTAJAN 1997). Vznikom a vývojom života (organizmov) na Zemi sa zaoberá veľa teórií a hypotéz, ktoré sa delia na kreačné a evolučné, avšak podstatu vzniku života sa nepodarilo jednoznačne dokázať. Len dlhodobý vývoj organizmov (fylogenézu) je možné mozaikovo poskladať do neúplného obrazu pomocou paleontologických nálezov taxónov najvyšších taxonomických kategórií. Všeobecnú fylogenetickú schému organizmov, zvlášť rastlín, môžeme znázorniť len zjednodušenou a neúplnou schémou (obr.1), nakoľko nemáme dostatok dokladového materiálu.

Vývojová schéma organizmov a rastlinnej ríše na Zemi

4

Začiatok evolúcie a fylogenézy všetkých organizmov sa odvíja od prabunkových organizmov - eobiontov - ktoré žili pred 3,7 miliardami rokov. Eobionty boli jednobunkové autotrofné praorganizmy podobné archiplastom siníc, z ktorých sa vyvinuli postupne mixotrofné organizmy - baktérie, fotoautotrofné organizmy (sinice, riasy a telómové rastliny) a heterotrofné organizmy (huby a živočíchy). Regresným vývojom eobiontov vznikli vírusy a baktériofágy.

5

Prvé fotosyntetizujúce organizmy - rastliny vznikli pred 2 miliardami rokov a nazývajú sa sinice a prvozelené riasy (Prochlorophyta). Zdokonalením bunkovej stavby a asimilačného systému vznikajú riasy, z ktorých najdokonalejšie zelené riasy (Chlorophyta) dali základ pre vznik dokonalejších rastlín telómových, čiže vyšších rastlín. Z geohistorického hľadiska sa tento revolučný proces fylogenézy datuje len spred 450 mil. rokov, kedy tieto rastliny (Rhyniophyta) z vodného prostredia praoceánu prenikli na suchú pevninu. Názorný prehľad chorológie vývoja fylogenetických skupín uvádzame v priloženej schéme. Osídľovanie pevniny prostredníctvom prispôsobenia sa telómu meniacim sa ekologickým podmienkam, sa prejavilo v obrovskej anatomicko-morfologickej zmene rastlinného tela a jeho častí. Podstatný význam v tomto období zohráva metagenéza (rodozmena) ako prvok adaptácie rastlín na podmienky prostredia. Zdokonalením vodivých pletív a asimilačných orgánov cievnaté rastliny (pred 350 mil. rokmi) - papraďorasty (Pteridophyta) dokonale obsadili povrch kontinentu. Striedanie suchších a vlhších periód v tomto období znamenal prispôsobenie sa pohlavného reprodukčného systému rastlín vznikom zvláštneho zariadenia - vajíčka, nevyhnutného pre ďalší adaptačný proces. Vznikli takto semenné rastliny -nahosemenné (Gymnospermae), ktoré na pevnine prevládli nad papraďorastami v stredných druhohorách (150 mil. rokmi). Vznikom kvetu krytosemenných rastlín (Angiospermae) pred 135 mil. rokmi a dokonalou ochranou vyvíjajúcich sa semien v plodoliste nastala kontinuitná evolúcia na vysokej kvalitatívnej úrovni, ktorá sa začala koncom druhohôr a trvá doteraz. Jej výsledkom je obrovská rozmanitosť rastlín (biodiverzita), ktorú hodnotíme pomocou hierarchie taxonomických kategórií vo fylogenetickej chronológii.

Ranunculus macranthus - zástupca druhohornej flóry (130 miliónov rokov)

6

3. Triedenie (klasifikácia) rastlinnej ríše - taxomické kategórie
Druhy rastlinnej ríše, ktoré môžeme v súčasnosti pozorovať na našej planéte, vznikali v priebehu evolúcie v rôznom geohistorickom čase. Z toho vyplýva, že majú rôzne štrukturálne a morfologické vlastnosti (znaky) na rôznej vývojovej úrovni. Usporiadaním druhov od najjednoduchších po najzložitejšie, čiže od najstarších po najmladšie (fylogeneticky), pomocou špecifických metód a kategórií (systematickej botaniky) do systému, sa zaoberá taxonómia (systematika). Vytvorenie prirodzeného systému rastlinnej ríše na základe horeuvedených skutočností, umožňuje lepšie pochopenie, rýchlejšiu a spoľahlivejšiu orientáciu v obrovskej rozmanitosti druhov - biodiverzite. Špecifickým termínom systematickej botaniky je taxón a taxonomická kategória (alebo taxonomická jednotka) v hierarchickom usporiadaní. Pomocou taxonomických kategórií sa vytvára hierarchia taxónov, ktorými charakterizujeme rastlinnú ríšu v celej jej rozmanitosti. Vychádzame pritom zo základnej taxonomickej kategórie resp. taxónu, ktorým je druh ako konkrétna objektívna realita v geohistorickom čase i súčasnosti na Zemi. Rozlišujeme taxonomické kategórie hlavné a vedľajšie, pričom vedľajšie sú podradené alebo nadradené hlavným kategóriam (napr. čeľaď - podčeľaď, rad - nadrad, a pod.). Vo vzťahu k druhu rozlišujeme vyššie kategórie a nižšie kategórie, taktiež z toho vyplýva, že rozdeľujeme taxóny na vyššie a nižšie ako druh. Prehľad hlavných taxonomických kategórií : 1. vyššie (ako druh) : Divisio - oddelenie : Spermatophyta (semenné rastliny) Classis - trieda : Magnoliopsida (magnóliokveté) Ordo - rad : Rosales (ružotvaré) Familia - čeľaď : Rosaceae (ružovité) Genus - rod : Rosa (ruža) 2. základná : Species - druh : Rosa canina (ruža šípová) 3. nižšie : Subspecies - poddruh : Rosa canina subsp. canina (ruža šípová šípová) Varietas - varieta : Rosa canina var. latifolia (ruža šípová širokolistá) Forma - forma : Rosa canina f. alba ( ruža šípová biela) Všeobecná definícia druhu je zložitá, pričom niekoľko desiatok biológov sa ju pokúsilo čo najvýstižnejšie formulovať. Z praktického hľadiska uvádzame nasledovnú definíciu druhu ako : • súbor populácií jedincov s rovnakým pôvodom, rovnakými genetickými vlastnosťami (genotyp), s voľným tokom génov v pohlavnom procese, rovnakými morfologickými znakmi (fenotyp) a fyziologickými procesmi i ekologickými nárokmi, ktoré rastú na určitom geograficky vymedzenom území (areál). Všetky jedince populácie nemusia byť úplne identické, ale môžu sa čiastočne odlišovať v niektorých znakoch, čo označujeme ako vnútrodruhová premenlivosť (diverzita, variabilita). Hodnotíme ju pomocou nižších taxonomických kategórií (subsp., var., f.). Vedecké pomenovanie taxónov (nomeklatúra - názvoslovie) sa riadi pomocou Pravidiel medzinárodného kódu botanickej nomeklatúry, ktoré presne túto činnosť vymedzujú. Pravidlá sa zakladajú na historickom diele najvýznamnejšieho botanika, švédskeho vedca Karla Linného - Species plantarum (1753), ktorý stanovil dvojslovné (binomické) pomenúvanie druhov (napr. Rosa canina, Ginkgo biloba). Národné (slovenské) názvoslovie sa zakladá na vedeckom názvosloví (ruža šípová, ginko dvojlaločné).

7

chvojníky 4. Trieda : Chrysophyceae . Trieda : Polypodiopsida .sinice 2.araukariovité 2.rozsievky 4.machorasty 1. Rad : Laurales . Oddelenie: Chromophyta (Chrysophyta) . Oddelenie : Rhyniophyta .vlkovcotvaré 1.pieprovité 4.ginká 3.Nahosemenné 1.tisy 5. Rad : Nymphaeales .prasličky 4. Oddelenie : Bryophyta .Regnum vegetabile (Plantae) A. Trieda : Anthocerotopsida . Trieda : Chlorophyceae . Oddelenie : Spermatophyta . Čeľaď : Aristolochiaceae .vlkovcovité 5. Trieda : Selaginellopsida .zlatohnedé riasy 2.plavúnky 3. Podtrieda : Sphagnideae 2. Trieda : Taxopsida . Oddelenie: Cyanophyta . Oddelenie : Euglenophyta . Čeľaď : Annonaceae .Dicotyledonae) .zlatisté riasy 1. Cormobionta) .paprade 4. Oddelenie : Pteridophyta . Oddelenie : Chlorophyta .rastliny semenné 1.vavrínovité 2. Trieda : Xanthophyceae . Trieda : Equisetopsida . Oddelenie : Rhodophyta .magnóliovité 2. Čeľaď : Taxodiaceae .vlastné zelené riasy 2.ihličnany 1. Modifikovaný prehľad systému rastlinnej ríše Ríša rastlín . Trieda : Conjugatophyceae . Trieda : Ephedropsida .Magnóliokveté 1. Čeľaď : Pinaceae .červené riasy 4.Telómové rastliny (Vyššie rastliny) 1.lišajníky B. Čeľaď : Cupressaceae . Trieda : Cycadopsida . Trieda : Bacillariophyceae .spájavky 3.vavrínotvaré 1. Trieda : Magnoliopsida (dvojklíčnolistové . Pododdelenie : Gymnospermatophytina (Gymnospermae) . Čeľaď : Magnoliaceae . Trieda : Hepaticopsida .pečeňovky 2. Oddelenie : Lichenophyta . Rad : Aristolochiales .cyprusovité 2.anonovité 2. Čeľaď : Araucariaceae .borovicovité 3. Trieda : Ginkgopsida . Trieda : Lycopodiopsida . Trieda : Pinopsida .magnóliotvaré 1. Podtrieda : Bryideae 2.žltozelené riasy 3. Pododdelenie : Angiospermatophytina (Angiospermae) .zelené riasy 1.leknotvaré 8 .tisovcovité 4.chary 6. Trieda : Phaeophyceae . Čeľaď : Lauraceae .cykasy 2.rýniorasty 3.plavúne 2.machy 1.Nižšie rastliny (Stielkaté rastliny) 1.4.Krytosemenné 1. Rad : Piperales . Čeľaď : Piperaceae .pieprotvaré 1.papraďorasty 1. Čeľaď : Calycanthaceae -kalykantovité 3.rožteky 3. Podríša : Telomophyta (Cormophyta. Trieda : Charophyceae .červenoočká 5.hnedé riasy 3. Rad : Magnoliales . Podríša : Thallophyta (Thallobionta) . Trieda : Bryopsida .

kaparovité 2.kakaovníkovité 3. Rad : Violales .platanovité 11. Rad : Juglandales .fialkovité 2. Čeľaď : Platanaceae .kapustovité 3.makovité 2.iskerníkovité 8. Rad : Hamamelidales . Rad : Caryophyllales .papajovité 4.líčidlovité 4.brezotvaré 1.orechotvaré 1.bavlníkovité 4. Čeľaď : Hypericaceae .dráčotvaré 1.orechovité 13. Čeľaď : Moraceae . Čeľaď : Malvaceae .vŕbotvaré 1.brezovité 15. Rad : Paeoniales .pivonkovité 21. Čeľaď : Ranunculaceae .slezovité 2. Čeľaď : Brassicaceae . Čeľaď : Ulmaceae .mučenkovité 3. Čeľaď : Caryophyllaceae .čajovníkotvaré 1. Čeľaď : Papaveraceae . Čeľaď : Fagaceae . Rad : Theales . Čeľaď : Capparaceae .kaparotvaré 1. Čeľaď : Theaceae . Čeľaď : Cannabaceae .mrlíkovité 17.vŕbovité 16.1.tekvicovité 5. Čeľaď : Berberidaceae .makotvaré 1. Čeľaď : Phytolaccaceae . Čeľaď : Opuntiaceae . Čeľaď : Cucurbitaceae . Rad : Ranunculales . Čeľaď : Nelumbaceae .fialkotvaré 1. Čeľaď : Violaceae . Čeľaď : Tiliaceae . Rad : Polygonales . Rad : Berberidales . Čeľaď : Juglandaceae . Čeľaď : Passifloraceae .bukovité 14. Čeľaď : Salicaceae .konopovité 4. Čeľaď : Paeoniaceae .pivonkotvaré 1. Rad : Opuntiales .čajovníkovité 2. Rad : Betulales . Čeľaď : Polygonaceae .prvosienkotvaré 1. Čeľaď : Hamamelidaceae . Čeľaď : Betulaceae .zemedymovité 9. Rad : Salicales . Rad : Urticales .brestovité 2. Čeľaď : Urticaceae .žihľavotvaré 1.prvosienkovité 20. Rad : Fagales .klinčekotvaré 1. Čeľaď : Amaranthaceae . Čeľaď : Primulaceae .begóniovité 9 .rezedovité 10. Rad : Malvales . Čeľaď : Bombacaceae . Rad : Primulales . Čeľaď : Resedaceae .slezotvaré 1. Čeľaď : Nymphaeaceae . Čeľaď : Caricaceae .opunciotvaré 1.opunciovité 18. Rad : Papaverales .ľubovníkovité 22.iskerníkotvaré 1. Čeľaď : Fumariaceae .hamamelovité 2.dráčovité 7.hamamelotvaré 1.leknovité 2.láskavcovité 3.lotosovité 6.stavikrvovité 19. Čeľaď : Sterculiaceae .morušovité 3. Čeľaď : Chenopodiaceae .stavikrvotvaré 1. Čeľaď : Begoniaceae . Rad : Capparales .žihľavovité 12.lipovité 23.bukotvaré 1.klinčekovité 2.

Čeľaď : Crassulaceae . Čeľaď : Empetraceae . Čeľaď : Cornaceae . Čeľaď : Rhamnaceae . Rad : Cornales . Čeľaď : Fabaceae . Rad : Rutales . Čeľaď : Sapotaceae . Rad : Loganiales . Čeľaď : Euphorbiaceae . Čeľaď : Ebenaceae . Rad : Geraniales . Rad : Scrophulariales . Rad : Fabales .styraxovité 26. Čeľaď : Oenotheraceae . Čeľaď : Apocynaceae .šuchovité 25. Rad : Araliales .myrtovité 2. Rad : Celastrales . Rad : Saxifragales .drieňovité 31. Čeľaď : Aquifoliaceae . Čeľaď : Linaceae .vrabcovníkovité 29. Čeľaď : Hydrangeaceae .ebenovité 2. Čeľaď : Meliaceae . Čeľaď : Caesalpiniaceae .mydlovníkovité 2. Čeľaď : Vitaceae . Čeľaď : Ericaceae . Čeľaď : Rosaceae .mydlovníkotvaré 1.vresovcotvaré 1.lomikameňotvaré 1.viničovité 2.klokočovité 32.brusnicovité 3. Čeľaď : Asclepiadaceae . Čeľaď : Anacardiaceae .netýkavkovité 36.cezalpíniovité 3.loganiovité 2. Rad : Sapindales .mliečnikovité 30.ľanovité 3. Rad : Rosales .bôbovité 28. Čeľaď : Buxaceae .bôbotvaré 1.bršlencovité 2.pakostovité 4. Čeľaď : Balsaminaceae .horcovité 3. Čeľaď : Thymelaeaceae . Rad : Ericales . Čeľaď : Simaroubaceae .loganiotvaré 1.myrtotvaré 1. Čeľaď : Vacciniaceae . Rad : Myrtales .bršlenotvaré 1. Čeľaď : Grossulariaceae . Čeľaď : Saxifragaceae .kysličkovité 2.obličkovcovité 34.aralkovité 2.lomikameňovité 2.egrešovité 3.aralkotvaré 1. Čeľaď : Gentianaceae .mliečnikotvaré 1. Čeľaď : Loganiaceae .simarubovité 2.vresovcovité 2.krtičníkotvaré 10 . Rad : Euphorbiales . Čeľaď : Geraniaceae . Rad : Rhamnales . Čeľaď : Sapindaceae .glejovkovité 39.rutotvaré 1.pupaľkovité 3.mimózovité 2.drieňotvaré 1. Čeľaď : Mimosaceae . Čeľaď : Hippocastanaceae .ebenotvaré 1.cezmínovité 3.hortenziovité 37.ružovité 27.sapotovité 3. Čeľaď : Oxalidaceae .pagaštanovité 3.zimozeleňovité 4. Čeľaď : Rutaceae .rašetliakotvaré 1.meliovité 3. Rad : Ebenales . Čeľaď : Staphyleaceae . Čeľaď : Celastraceae .krušpánovité 2. Čeľaď : Styracaceae .tučnolisté 4.rešetliakovité 33. Čeľaď : Apiaceae . Čeľaď : Myrtaceae .mrkvovité 38.rutovité 35.ružotvaré 1. Čeľaď : Araliaceae .24.pakostotvaré 1.

Rad : Plantaginales .olivovité 40. Čeľaď : Orchidaceae . Rad : Orchidales . Čeľaď : Oleaceae . Rad : Arales . Čeľaď : Butomaceae .okrasovité 2.podenkovité 2.borákovité 43.zvončekotvaré 1.pupencovité 3.zemolezovité 3.1.vstavačovité 7. Čeľaď : Alismataceae .železníkovité 2. Čeľaď : Valerianaceae .ďumbierotvaré 1. Čeľaď : Liliaceae .astrotvaré 1.marenotvaré 1.ľaliotvaré 1. Čeľaď : Scrophulariaceae .hluchavkotvaré 1.pandánovité 2.ľaliovité 2. Rad : Arecales . Čeľaď : Cannaceae . Čeľaď : Agavaceae .valeriánovité 4. Rad : Rubiales . Čeľaď : Commelinaceae .skorocelotvaré 1.sitinovité 9. Čeľaď : Solanaceae . Čeľaď : Cichoriaceae . Čeľaď : Lemnaceae . Čeľaď : Lobeliaceae . Čeľaď : Polemoniaceae .vstavačotvaré 1. Rad : Solanales . Čeľaď : Musaceae .ľaliokveté (Monocotyledonae . Čeľaď : Verbenaceae . Čeľaď : Caprifoliaceae .arekovité 3. Čeľaď : Juncaceae . Čeľaď : Asteraceae .čakankovité 2.amarylkovité 3.astrovité 2.jednoklíčnolistové) 1.okrasotvaré 1. Čeľaď : Pandanaceae .áronovité 2. Trieda : Liliopsida .hluchavkovité 42.vojnovkovité 2. Čeľaď : Zinngiberaceae .kanovité 6.marenovité 2.štetkovité 46.sitinotvaré 1. Čeľaď : Cuscutaceae . Čeľaď : Bromeliaceae .kosatcovité 5. Čeľaď : Convolvulaceae . Čeľaď : Utriculariaceae . Rad : Cyperales .ľuľkotvaré 1. Čeľaď : Dipsacaceae . Čeľaď : Iridaceae .kukučinovité 4. Čeľaď : Arecaceae . Rad : Zinngiberales . Čeľaď : Lamiaceae .šachorotvaré 11 . Čeľaď : Orobanchaceae .banánovníkovité 3.ľuľkovité 41. Rad : Juncales . Čeľaď : Rubiaceae . Rad : Campanulales . Rad : Boraginales -borákovité 1.podenkotvaré 1.zárazovité 3. Čeľaď : Araceae . Čeľaď : Boraginaceae .lobelkovité 45. Čeľaď : Campanulaceae . Rad : Commelinales .zvončekovité 2.arekotvaré (palmy) 1.ďumbierovité 2.žaburinkovité 4.krtičníkovité 2. Rad : Butomales . Čeľaď : Amaryllidaceae .broméliovité 8.skorocelovité 44. Čeľaď : Plantaginaceae .žabníkovité 2. Rad : Liliales . Rad : Lamiales .agávovité 4.bublinatkovité 4.áronotvaré 1. Rad : Asterales .

lipnicovité Agrostemma githago .šachorovité 10.kúkoľ poľný Caryophyllaceae . Čeľaď : Poaceae . Rad : Poales .klinčekovité Caryophyllales .lipnicotvaré 1.1.klinčekotvaré 12 . Čeľaď : Cyperaceae .

Takýto typ jadra sa označuje ako difúzne jadro. Niekedy sa v ňom ukladá uhličitan vápenatý alebo hydroxid železa. trhavý pohyb majú jednobunkové sinice. závisí od dedičných faktorov a podmienok výživy. Tylakoidy tvoria primitívny fotosyntetický aparát a nie sú zabudované do chloroplastov. Akinety tiež vznikajú z vegetatívnych buniek na konci vegetačného obdobia. Tieto látky umožňujú siniciam masovú reprodukciu aj vo vodách. autotrofné rastliny podobajúce sa riasam. Heterocysty majú význam pri sporulácii a pri fixácii atmosférického dusíka. Nepravidelný.vláknité sinice Jednobunkové alebo mnohobunkové.nanocytmi. Niektoré druhy siníc žijú symbioticky s inými druhmi rastlín. z rodu Oscillatoria) vykonávajú pravidelný pohyb. Slizový obal býva zafarbený špecifickými farbivami (karotenoidmi) do žlta. endoplazmatické retikulum). Vstupujú do symbiózy aj s niektorými pečeňovkami (Blasia). Oddelenie : Cyanophyta . „vodný kvet“. na vlhkom dreve. Osídľujú aj teplotne extrémne stanovištia. s ktorými sinice (alebo riasy) tvoria stielku lišajníkov (rody: Gloeocapsa. od čoho je voda červená. v pôde . prezimujú a za priaznivých podmienok vyklíčia na nové vlákno. prokaryon). resp. Špecifickými bunkami niektorých vláknitých siníc sú heterocysty a akinety (spóry). alebo aj farbou od ostatných vegetatívnych buniek. či uvoľnenými vláknami alebo časťami vlákna (hormogónie). do modra alebo červena (gloeokapsín. ale i v moriach a oceánoch. Nostoc.sinice 1. Bunkové steny siníc obaľujú vrstvy slizu. najčastejšie v stojatých vodách. do hneda. odlišujúce sa tvarom. ktoré tvoria zhluky do červena zafarbených vlákien. a to oddelením jednotlivých buniek z vlákna (planokoky). od ktorých sa líšia primitívnejšou stavbou bunky. Sinice sú všeobecne rozšírené v rôznych biotopoch.kokálne sinice 2. alebo v povrchovej vrstve pôdy. zeaxantín. Fotosynteticky aktívne farbivá sú na tylakoidoch. kde je sústredená DNA. V termálnych žriedlach niektoré druhy znášajú teplotu vody až +73 oC. „modrý sneh“. nemá jadrovú membránu ako jadro eukaryotických rastlín. vláknité. 13 . Rad : Oscillatoriales . voľne uložených v protoplaste. ale niektoré sú schopné plazivého. Patria do skupiny prokaryotických organizmov. nukleoid. Charakteristika systematických skupín a kategórií A. Najznámejšia je symbióza s hýfami húb.modrý fykocyán a červený fykoerytrín (ktoré sa priamo nezúčastňujú na fotosyntéze). chýbajú im plastidy. V stojatých a mierne tečúcich vodách tvoria významnú zložku fytoplanktónu a fytobentosu. echinenón. sa nazýva nukleoplazma (jadrový ekvivalent. Červené more) zapríčiňuje „vodný kvet“ rozvoj druhov rodu Trichodesmium. mitochondrie a iné obligátne membránové organely (Golgiho aparát. myxoxantofyl a dva vo vode rozpustné pigmenty . V povrchových vrstvách snehu sú pomerne zriedkavé. Časť centroplazmy. alebo vegetatívne. trpasličími bunkami . Stigonema). kde sa fosfáty a nitráty odčerpali vegetáciou okolitých rias. ako to je pri eukaryotických fotosyntetizujúcich rastlinách.5. Terestrické sinice žijú na povrchu. rožtekmi (Anthoceros). scytonemín). V planktóne tropických morí (napr. kedy dochádza k vyčerpaniu kyslíka a k úhynu rýb.delením buniek na dve časti. Bunky siníc sú najčastejšie modrozelené a hnedozelené. stielkaté. Ich farba je dosť premenlivá. Fotosyntetizujúce sinice obsahujú chlorofyl a (chlorofyl b chýba). Najdôležitejšou zásobnou látkou je sinicový škrob.nižšie rastliny ( stielkaté ) 1. viditeľný voľným okom v podobe drobných zrnkovitých zhlukov. pri hromadnom rozvoji spôsobujú modré zafarbenie snehu tzv. prípadne rozdelením kolónie a tzv. β-karotén. Bunky obsahujú aj veľa polyfosfátových zrniek (volutínové zrnká). Podríša : Thallophyta ( Thallobionta ) . kým vláknité druhy (napr. Chladnomilné druhy z arktických vôd vegetujú pri teplote bodu mrazu. Podobne ako baktérie nemajú morfologicky diferencované jadro. Prevažná časť siníc je nepohyblivá. akými sú horúce termálne pramene a povrchové vrstvy snehu a ľadu. V podmienkach mierneho pásma sa objavuje v letnom a jesennom období a môže podľa stupňa eutrofizácie vôd vytvárať veľa biomasy. Sinice sa rozmnožujú iba nepohlavne . Chroococcus. Rad : Chroococcales . Planktónové druhy spôsobujú pri masovom výskyte tzv. Bentosové sinice v dôsledku tvorby kyslíka alebo iných plynov sa odtŕhajú od substrátu a plávajú na hladine ako slizovité chumáče. Nápadné sú hrubou bunkovou stenou. kĺzavého alebo rotačného pohybu.

Preto sa usudzuje. 8. 2: Vláknité sinice : 1. 5. ježovkami. hospodársky významné pre ich schopnosť fixovať plynný dusík a tým sa uplatňujú na ryžových poliach. Oscillatoria princeps. Stigonema minutum).2 miliardy rokov) a stavba ich stielky je podobná recentným druhom. niekedy viacradové (Hapalosiphon hibernicus. Nodularia harveyana. 4. Podobne sa využívajú na zúrodňovanie niektorých pôd. Pri štúdiu vývoja rias ako významnej etapy v evolúcii rastlín sa zistili Obr. Cyanothece aeruginosa. Cylindrospermum muscicola A: akineta. 6. pôdy a aerických stanovíšť sa opísalo viac ako 1000 druhov. mäkkýšmi. Sinice sa považujú za perspektívne rastliny. ktoré sa začleňujú do 250 rodov. pokusne sú používané v lekárstve (hojenie rán a zápalov). Nodularia harveyana). Gloeocapsa sanguinea. nahosemennými rastlinami (Cycas). Fosílne druhy sú známe z prekambria (3. Aphanothece). Sú to jednobunkové alebo mnohobunkové. circinalis. 9. Synechococcus leopoliensis) alebo v kolóniách (Merismopedia elegans. alergie) a pre drobné živočíchy. Merismopedia elegans  Sinice s vláknitou stielkou. 5.  Do tohoto rodu patria jednobunkové sinice žijúce jednotlivo (Cyanothece aeruginosa. 2. Synechococcus leopoliensis. Microcystis aeruginosa. pre vysoký obsah proteínov (50 % váhy sušiny). ale vývojovo málo progresívnych druhoch. tvarovo rozmanitých. Sinice žijú symbioticky aj s niektorými vodnými živočíchmi. Anabaena v kombinácii fotosyntetických pigmentov. Tolypothrix tenuis. Cyanocystis versicolor. 7. Anabaena circinalis. 4. hubkami. Sinice považujeme za najstaršie a najprimitívnejšie autotrofné organizmy. alebo rozkonárené. 1: Kokálne sinice : 1. Phormidium autumnale. Gloeocapsa sanguinea. Chroococcus turgidus).H: heterocysta. napr. hibernicus . 3. nerozkonárené (Nostoc commune. Obr. Zúčastňujú sa na tvorbe liečivých bahien. 7. Zo sladkých vôd.riasy (Algae) Zo stielkatých rastlín sa medzi eukaryotické organizmy zaraďujú aj riasy. rozmnožujúce sa delením buniek na dve časti a nanocytmi (Cyanocystis versicolor). rozdiely v organizačných znakoch stielky: Phormidium autumnale. 3. Chroococcus turgidus. s prvokmi. V Číne a Japonsku sa oddávna používajú ako lahôdka (Nostoc. Vývojová skupina . Oscillatoria princeps. Vlákna sú jednoduché. Tvoria slepú vývojovú líniu. Nostoc commune.vodnými papraďami (Azolla). že vývoj siníc sa ukončil v dávnych geologických dobách. ktorá sa udržala dodnes v početných. Hapalosiphon v chemickom zložení bunkových stien. Stigonema minutum 14 . Vlákno (filament) tvorí rad buniek s heterocystami a slizová pošva (u niektorých chýba). 6. Významné môžu byť sinice ako zdroj bielkovín vo výžive ľudí i hospodárskych zvierat. 2. Tolypothrix tenuis. Netvoria jednotnú a ucelenú systematickú skupinu ale je to niekoľko samostatných oddelení. medzi ktorými sa nedokázali priame vývojové vzťahy. Niektoré sú toxické pre človeka (zápaly pokožky. Microcystis aeruginosa. stielkaté autotrofné (vzácne heterotrofné) rastliny.

9.má vláknitú alebo vakovitú mnohobunkovú stielku z viacjadrových buniek.jednobunkový. Tieto organizačné stupne nie sú pri všetkých oddeleniach rovnako zastúpené. nemajú bičík. Jednotlivé vývojové etapy rias dnes nazývame organizačné stupne: 1. Kokálny . fukoxantín a xantofyly. Tieto fakty sťažili stanovenie príbuzenských vzťahov a viedli k formulácii hypotézy o paralelnom a nezávislom vývoji jednotlivých oddelení rias. stigmu ani pulzujúcu vakuolu. s veľkou vakuolou a chloroplastom sieťovitej štruktúry. Trieda : Bacillariophyceae . Ich rozmnožovanie je rôzne. Škrob sa však netvorí.jednobunkový.zlatohnedé riasy 2. Rezervnými látkami sú polysacharidy (napr. pri ktorom splývajú gaméty nerovnakého tvaru alebo nerovnakej veľkosti. pohybujú sa prelievaním cytoplazmy do panôžok (pseudopódií). Farba chromatofórov je hnedá alebo žltozelená. 4. 2. zvyčajne dozadu ohnutý. Kombináciu fotosyntetických farbív tvorí chlorofyl a. Trichálny . Monádoidný . jednojadrový.rozsievky 4. ale i terestrickom prostredí. Oddelenie : Chromophyta ( Chrysophyta ) . V bunke je obyčajne veľká stredová vakuola a veľa jadier. 5.jednobunkový. kratší. niektoré i chýbajú (napr. Nepohlavne sa rozmnožujú pohyblivými výtrusmi (zoospórami) i nepohyblivými (aplanospórami). vlákna nie sú rozkonárené (alebo vidlicovite rozkonárené na ramená rovnakého tvaru). Sifonálny . 2. v prednej časti bunky je spravidla bičík. Sifonokládiový . jednojadrový i mnohojadrový. Pri izogamii splývajú dve gaméty rovnakého tvaru aj veľkosti. protoplast s bunkovou stenou obklopenou slizovým obalom. 8.stielka je rúrkovitá. ktorých zástupcovia majú niektoré spoločné znaky. 3. Riasy nemajú vodivé pletivá.zlatisté riasy 1. β-karotén.gametangiá a rozmnožujú sa pohlavným spôsobom. často s bičíkom alebo pseudocíliami. chryzolaminarín) niekedy i olej. (bunky sa delia v 2-3 na seba kolmých rovinách).hnedé riasy Je to je prirodzená skupina rias zahŕňajúca viac tried. Trieda : Xanthophyceae . chlorofyl c. Rizopodiálny . so stigmou. Pri oogamii je nepohyblivá samičia pohlavná bunka (oosféra) oplodnená samčou pohyblivou gamétou (spermatozoidom). 7. 15 . Všetky skupiny však nemali vhodné podmienky na progresívny vývoj a na vznik vysokodiferencovaných stielok.mnohobunková vláknitá stielka je rozkonárená. rozlíšená na bazálne rizoidy bez plastidov a na apikálnu časť so zelenými plastidmi. Žijú najmä vo vodnom. Kapsálny . Trieda : Phaeophyceae . hlavné vlákno sa odlišuje od bočných konárov.žltozelené riasy 3. Heterotrichálny .stielka z parenchymatického pletiva je zreteľne trojrozmerná. s jedným jadrom. Vývojovo najpokročilejšie majú aj osobitné rozmnožovacie orgány . Bičíkaté riasy z tohto oddelenia majú vyvinuté dva bičíky.jednobunkový. jednojadrový. zabezpečuje pohyb a druhý je pasívny. pulzujúce vakuoly a v plastide stigma. Živý obsah bunky obaľuje periplast (vzácne bunková stena).s mnohobunkovou vláknitou stielkou.submikroskopickej štruktúre buniek atď. Len v rámci oddelenia zelených rias (Chlorophyta) sa vyskytujú všetky organizačné stupne. Ich detailnejším štúdiom sa zaoberá vedný odbor algológia. Jeden je dlhý (plávací). vakovitá alebo vláknitá a tvorí ju jediná makroskopická bunka. 6. neustálené a v rámci životného cyklu sa rozlične strieda. Anizogamia je pohlavný proces.monádoidného štádia vo vývinovom cykle červených rias). absencia bičíkatého . ďalej delením buniek a fragmentáciou stielky. s pevnou bunkovou stenou. Pletivový . Trieda : Chrysophyceae .

Kolónie tvorí Uroglena.zlatohnedé riasy Jeden až dva chromatofóry týchto rias sú zlatožlté až hnedé. 9. ktoré sú uložené vo vakuole. 3. kapsálnu a kokálnu stielku. Ochromonas ludibunda. Vyskytujú sa v sladkých vodách. 5: Rôzne druhy zlatohnedých rias : 1. Nepriaznivé obdobie Obr. V blízkosti bičíkov sú 1-2 vakuoly. Sphaerodiothrix compressa.celkový vzhľad stielky. Gloeochrysis turfosa . Uroglena americana. Chrysidiastrum catenatum. detail slizového vlákna. 2. Myxochrysis paradoxa Obr. Trieda : Chrysophyceae . Bunky niektorých zlatohnedých rias bývajú pokryté kremitými šupinami alebo je celulózová bunková stena inkrustovaná SiO2. 5. 6. Jeden dlhý a druhý zakrpatený bičík má Chromulina. ktoré vyprázdňujú svoj obsah pravidelným pulzovaním. Ich zásobnou látkou je polysacharid chryzolaminarín a kvapky oleja. Druhy rodu Ochromonas obal ani schránku netvoria. Monas elongata. iba niektoré druhy v mori. 4. Väčšina druhov sú jednobunkové alebo kolóniové bičíkovce (s 1-2 bičíkmi). Podobný je rod Monas. Rozmnožujú sa nepohlavne delením. Stichogloea olivacea. Chrysocapsa planctonica. viditeľné v svetelnom mikroskope aj bez zafarbenia. jazierkach. lebo chlorofyl a a c sú prekryté fukoxantínom. 4: Amébovité zlatohnedé riasy : 1. Spolu s rozsievkami sú zložkou jarného planktónu v kalužiach. iba niekoľko zástupcov má jednoduchú vláknitú stielku. Pterosperma moebiusii. Zlatohnedé riasy sa vyživujú autotrofne i mixotrofne. 6. Chromulina rosanoffii a nepohyblivá bunka na povrchu vodnej blanky 1. 3. 8. 3. U niektorých druhov týchto rias bola pozorovaná izogamia. Chrysamoeba sp. O. 4. 7. Pri premnožení vo vodárenských nádržiach spôsobia žltohnedé sfarbenie vody. Chrysostephanosphaera globulifera. Slúžia najmä na osmoreguláciu. Rhizochrysis scherffelii. Stigma (červená očná škvrna) má funkciu svetelného receptora a preto sú tieto bičíkovce pozitívne fototaktické (pohybujú sa smerom k svetlu). 3: Bičíkaté zlatohnedé riasy : 1. teda pohlavné rozmnožovanie. Bičíkaté zlatohnedé riasy sa nazývajú aj chryzomonády. Majú maximum rozvoja koncom zimy a na jar. dofleinii. rašelinových vodách. Má 16 Chrysosphaera paludosa. R. Majú jedno jadro..Obr. Tento úkaz je sprevádzaný aj zápachom vody (po rybacom tuku). 2. 56. pretrvávajú v cystách. niektoré majú rizopodiálnu. Phaeothamnion confervicola. 5. 4. Na pôde sa vyskytujú iba zriedka.bičíkovec a cysta. Najrozšírenejšie sú druhy s monadoidnou stielkou. pri ktorom kopulujú izogaméty alebo dva vegetatívne bičíkovce vo funkcií gamét. 2. Hydrurus foetidus . fragilis .

Stielka riasy vačkovky (Botrydium) má Obr.rozsievky Rozsievky sú mikroskopické riasy žijúce jednotlivo alebo usporiadané do kolónií. 7: Rúrkovité žltozelené riasy : 1. bunky vretenovitého tvaru. podobne aj amébovité. Vaucheria). či mnohostena alebo sa stopkou prichytávajú o podklad.žltozelené riasy Žltozelené riasy sú mikroskopické. 2-3. Makroskopickú rúrkovitú stielku vo vnútri nerozdelenú bunkovými priehradkami majú dva rody: Vaucheria a Botrydium. c. Niekoľko druhov žije v brakických a slaných vodách.schopnosť tvoriť nepohyblivé protoplasty sediace na povrchu vodnej blanky. Vyskytuje sa na obnažených dnách rybníkov. pórov). Botrydium granulatum. 3 tvorba synzoospóry) diferencovaný rizoid a guľovitú časť. sphagnicola : Vláknité žltozelené riasy sa vyskytujú v podobe chumáčov najhojnejšie na jar plazmódium žijúce v hyalocystách rašelinníka v chladných stojatých vodách.oogamia je známe iba pri rode Vaucheria. Žijú jednotlivo. Rozlišujú sa podľa organizácie stielky. Pre rozsievky je charakteristická bunková stena . obyčajne prichytené na vláknitých riasach a kameňoch. ojedinele makroskopické (Botrydium. rizopodiálne žltozelené a kapsálne riasy. bičíkaté žltozelené riasy sú pohyblivé. Pomocou rizopódiových výbežkov sa pohybujú ale aj pohlcujú potravu. pravidelnú. Rizopodiálnu stielku s menlivým tvarom bunky majú amébovité zlatohnedé riasy. Môžu mať hladkú bunkovú stenu alebo s tŕňovitými výrastkami. Pohlavné rozmnožovanie . Monadoidné. v tvare Obr. Žijú jednotlivo. Sú zriedkavejšie. Centrálne sú lúčovito súmerné podľa stredového bodu. Schránka je tvorená prevažne oxidom kremičitým. Táto výrazne vyhranená skupina rias vo svojom vývoji ustrnula na jednobunkovosti. Väčšina penátnych rozsievok má v stene misky pozdĺžnu štrbinu (rafe). najmä v sladkovodných biotopoch. Trieda : Xantophyceae . Tento druh sa okrem nepohlavného spôsobu rozmnožuje aj spomínanou oogamiou. Zaujímavá amébovitá riasa Myxochloris sphagnicola žije v palístkoch machu . v zhlukoch či kolóniach. Pri pohľade na schránku zhora vidno jemnú. Rozmnožujú sa delením.karotén a xantofyly. Väčšia (epitéka) prekrýva menšiu (hypotéku) ako veko na krabici. niekedy rozkonárenú stielku. rod Heterothrix a Tribonema. zoospóra a skupinka buniek na pôde. Zásobnou látkou je chryzolaminarín a olej. Vaucheria má dlhú rúrkovitú. β. Cysty tvoria len ojedinele. autospórami). 2. Kombináciu fotosyntetických farbív tvorí chlorofyl a. dorastená bunka s rozkonárenými rizoidmi. majú 2 nerovnako dlhé bičíky. ktorá má význam pre pohyb takýchto rozsievok. Fukoxantín chýba (je u zlatohnedých a hnedých rias a u rozsievok). Skladá sa z dvoch častí (misiek). Malá skupina rias má nepohyblivú kapsálnu. Jednoradové nerozkonárené vlákna má napr. Penátne sú predĺžené v jednom smere. 17 . komôrok. Trieda : Bacillariophyceae ( Diatomae ) . Najväčšou skupinou žltozelených rias sú nepohyblivé a jednobunkové kokálne typy. 6: Myxochloris štvorstena.schránka (frustula).rašelinníka. Žltozelené riasy sú súčasťou rôznych riasových spoločenstiev. často ornamentálnu štruktúru (v podobe pásikov. 3. zoospórami alebo nepohyblivými výtrusmi (aplanospórami. kokálnu a vláknitú stielku. Podľa súmernosti delíme rozsievky na lúčovité (centrálne) a perovité (penátne). Vaucheria sessilis (2-oogamia. Bičíkaté druhy majú červenú stigmu.

že pohyb je spôsobený prúdením cytoplazmy v štrbine a jej priamym kontaktom so substrátom. Pri istej minimálnej veľkosti (ktorú dosiahnu za niekoľko mesiacov až rokov) sa začnú rozmnožovať pomocou auxospór. 4. Synedra acus. Tvorba auxospór je výsledkom pohlavného Obr. 2. 2. 3. Okrem neho však obsahujú aj xantofyly a chlorofyl a a c. Attheya zachariasi. Diatoma vulgare. Auxospóra. Týmto spôsobom sa polovica populácie postupným delením neustále zmenšuje. Triceratium distinctum Obr. Redukcia veľkosti má však svoje medze. Meridion circulare . ktorými sa v populácií obnoví pôvodná veľkosť. 6. môže prečkávať nepriaznivé obdobie a vo vhodnom prostredí si vytvorí schránku. 4. Navicula radiosa. Biddulfia aurita. 5. sú súčasťou fytoplanktónu a fytobentosu. Rozsievky patria v prírode medzi najrozšírenejšie riasy vôbec a v morskej i sladkej vode tvoria značnú časť biomasy. Zásobnou látkou je chryzolaminarín a olejové kvapky. 9: Perovité rozsievky : 1. 8: Lúčovité rozsievky : 1. Pred delením sa epitéka a hypotéka od seba oddialia. Mnoho druhov žije epifyticky na 18 viridis. 3. Pinnularia rozmnožovania. Potom si nové bunky vytvoria chýbajúcu misku (vždy hypotéku). Eunotia lunaris. ktorá vznikne zo zygoty. Hnedá farba rozsievok pochádza od farbiva fukoxantínu. Melosira arenaria. Rozsievky sa rozmnožujú delením buniek na dve. dôjde k mitóze a k deleniu protoplastu.Predpokladá sa.

7. Oddávna sa používali ako hnojivo. t. prípadne sa spájajú do jednoradového vlákna: Melosira. po vysušení ako palivo. 3. že pochádzajú z prvohôr. Attheya. Meridion. ohnuté. 2. Pre väčšinu je charakteristická rodozmena. Na ňom sú rozmanito utvárané fyloidy s funkciou asimilačnou. Pri premnožení spôsobujú nepríjemný zápach vody. striedanie haploidnej a diploidnej generácie. V Číne. Toto farbivo prevláda. Bičíkatý ani kokálny organizačný stupeň u týchto rias nie je známy. c.j. Bunky týchto rozsievok môžu byť aj pospájané do pásikovitých kolónií.karotén a xantofyly (odtiaľ aj názov triedy). Hnedé riasy s najjednoduchšou stielkou majú tvar nerozkonáreného alebo rozkonáreného vlákna (heterotrichálna stielka). dosahujúce rozmery aj niekoľko metrov a s veľmi zložitou stavbou. Undaria). Ďalej sa uplatňujú pri výrobe papiera. do rovných. niektoré na otvorenom mori. Môžu byť podlhovasté. Systematika rozsievok sa zakladá na súmernosti schránok. lineárne. Zástupcovia rodu Fucus majú pásikovitú dichotomicky rozkonárenú stielku s plávacími mechúrikmi. V Škandinávií a na Islande ich pri odlive spásajú ovce. Medzi najväčšie riasy vôbec patrí Macrocystis pyrifera so stielkou dlhou až 60 m. pretože hnedé riasy sa po odumretí rýchlo rozkladajú. Chorda filum má tvar dlhej dutej rúrky. Chorda filum. oválne. Pobrežné druhy chráni pred vyschnutím počas odlivu hrubá slizová vrstva. Diatomit je cenná surovina so širokým praktickým použitím (filtračné. Najvýznamnejšou zásobnou látkou je tiež chryzolaminarín a okrem neho alkoholový cukor manitol a tukové látky. Laminaria saccharina. oblúkovito stočených pásov alebo sú jednotlivé: Synedra. zastiera iné prítomné farbivá . Pinnularia. Na skalnatom pobreží Čierneho a Jadranského mora rastú hojne druhy rodu Cystoseira s malou kríčkovitou stielkou. Bystrici a pri Devíne. Bohato rozkonárené obojpohlavné stielky 19 Obr. β.vodných rastlinách. Tieto fosílne sedimenty z rozsievkových schránok (rozsievková zemina) nazývame diatomit. Navicula. ktoré uľahčujú premiestňovanie asimilátov a pripomínajú sitkovice cievnatých rastlín. na výrobu sódy a jódu. Mohutné usadeniny kremičitých schránok sú dobre zachované a známe z celého sveta. ale najmä nepohlavne obrvenými zoospórami i pohlavne. na impregnovanie textílií. Valcovitý alebo plochý kauloid je podobný stonke vyšších rastlín. výroba dynamitu. Maximum rozvoja hnedých rias je však v chladných vodách. Laminaria má stielky dlhé niekoľko metrov.chlorofyl a. gleju. Iba z odtlačkov vieme.hnedé riasy. Biddulphia. V čistých vodách morí sa vyskytujú aj v hĺbke 50 m. Iba 5 rodov je sladkovodných. Kauloid obsahuje rúrkovité bunky. na výrobu vstrebateľných chirurgických vlákien. alebo sa od seba odlišujú. Systémom rizoidov sa takáto riasa prichytáva o podklad. oválny až vajcovitý s dlhými ostňami alebo sú trojrohé. Postelsia palmaeformis. Najdokonalejšie sú pletivové stielky. Fucus vesiculosus. či kľukatých reťazcov. Trieda : Phaeophyceae . v sklárstve). Zvápenatené stielky sú zriedkavé. Sargassum linifolium. 4. väčšinou makroskopické. chaluhy Stielky týchto morských rias sú mnohobunkové. 4. Bunkové steny hnedých rias sú z celulózy a z alginových kyselín. Rozsievky s lúčovitou symetriou sa považujú za vývojovo staršie. 10: Rôzne druhy hnedých rias : 1. Niektoré druhy obsahujú v bunkách jód (Laminaria). Japonsku a v Rusku majú aj potravinárske využitie (druhy rodu Laminaria. Lessonia flavicans. esovite ohnuté. 6. Triceratium. Rozsievky sa objavili až v druhohorách a najväčší rozvoj dosiahli v treťohorách. izolačné a brúsiace materiály. Na Slovensku sú známe ložiská v Dúbraviciach pri B. 5. Penátne rozsievky sú najčastejšie sladkovodné druhy. Pohlavné orgány sa tvoria na koncoch stielky. Patria sem väčšinou morské druhy. Niektoré majú kruhovitý tvar. Diatoma. Fosílie sa nezachovali. Väčšina recentných druhov žije v pobrežnej zóne morí a oceánov. pričom gametofyt je mikroskopický a sporofyt makroskopický. Vegetatívne sa rozmnožujú fragmentáciou stielky. Stielky niektorých chalúh majú vzhľad stromovitej „palmy“. či polygonálne. Obe tieto generácie gametofyt a sporofyt sú u niektorých druhov morfologicky rovnaké. čistiace. Podobne ako rozsievky aj hnedé riasy majú farbivo fukoxantín. Macrocystis pyrifera .

z toho asi 50 druhov je sladkovodných alebo žijúcich na pôde. Pri červených riasach je častá rodozmena zo striedaním haploidnej a diploidnej generácie. zastavenie krvácania). pri niektorých druhoch sa utvárajú kauloidy a fyloidy zodpovedajúce stonke a listom vyšších rastlín. v horských potokoch. Podtrieda : Bangiophycidae 2. Majú určité vývojové vzťahy k siniciam. V prímorských krajinách sa červené riasy od nepamäti používali ako potravina. Väčšina druhov rastie v litorálnej zóne morí. nepohlavnými spórami alebo zložitým pohlavným procesom . Obe tieto látky sa vylúhujú z hrubých stien stielok červených rias pôsobením horúcej vody. Doteraz je známych približne 4 500 druhov. V Japonsku sa balíčky spracovaných suchých stielok rodu Porphyra dodávajú na trh pod názvom hošinori. mäsa a pod. Agar sa používa na prípravu živých pôd v mikrobiológii a algológii. listovité.s plávacími mechúrikmi má Sargassum. Spermácia je ku karpogónu (samičí orgán) zanášaná pasívne. Karagén je látka podobná agaru.červené riasy 1 Trieda : Rhodophyceae 1. Porphyra leucosticta Podľa organizácie stielky a spôsobu rozmnožovania sa rozdeľuje trieda Rhodophyceae na dve podtriedy : 20 . pretože majú schopnosť pre fotosyntézu využívať aj nepatrné množstvo svetla. voľne sa vznášajúcich porastoch (preto aj pomenovanie Sargassove more). Bangia fuscopurpurea. Uplatňuje sa aj pri výrobe textilu a papiera. Bunková stena červených rias je vzhľadom na vysoký obsah slizu často hrubá. zložitejšie. Hospodársky najvýznamnejšie produkty morských rias sú agar a karagén. Kombináciu farbív v chloroplastoch tvorí chlorofyl a. Zo zásobných látok červených rias je najdôležitejší florideový škrob (paramylon). Prichytávajú sa na podklad rizoidmi. Tradíciu má aj používanie červených rias na lekárske účely (na zmiernenie zápalov. Bunkové steny niektorých červených rias tropických morí sú inkrustované CaCO3 a podieľajú sa na tvorbe koralových útesov. Väčšina zástupcov má červenú stielku ako výsledok dominancie fykoerytrínu nad ostatnými farbivami. Agar sa získava najmä zo stielok rodov Gelidium a Gracilaria. pudingov. Niektoré sú prichytené na ulitách morských živočíchov alebo na morských rastlinách. čím sa líšia od všetkých ostatných oddelení rias. Získava sa Obr. chlorofyl d (chlorofyl b chýba). ktoré ho obsahujú až 40 % v sušine. 2. Gigartina. linifolium vyskytuje v Jadranskom mori. Okrem niekoľkých druhov zo Sargassovho mora sa S. Rizoidy nie sú vyvinuté. vláknité nerozkonárené alebo rozkonárené. pri ktorej nedošlo k vytvoreniu bičíkov. Pri odlive obnažené pobrežie je často pokryté hustým kobercom viacerých druhov červených rias. lupeňovité a pod. pretože sa táto riasa prispôsobila životu vo voľnej morskej vode. prameniskách. Sladkovodné druhy sa vyskytujú v čistých vodách. extrakciou z rias rodov Chondrus a Asterocystis smaragdina. Pletivové sú makroskopické. ale u niektorých až po vyschnutí. Väčšina zástupcov má stielky mnohobunkové. 3. Sliz tvoria dôležité látky agar a karagén. Podtrieda : Florideophycidae Najjednoduchšie červené riasy sú mikroskopické. jednobunkové. pri konzervovaní rýb. 3. Chýba im akékoľvek bičíkaté štádium. Rhodophyta predstavujú vo vývoji rias izolovanú skupinu. Jednobunkové červené riasy sa rozmnožujú vegetatívne delením bunky. Vyskytuje sa na otvorenej hladine Atlantického oceána medzi Azorskými ostrovmi a karibskou oblasťou v obrovských. karotenoidy a vodorozpustné fykobiliproteíny: modrý fykocyanín a červený fykoerytrín. Používa sa aj v potravinárskom priemysle pri príprave rozličných ovocných a mäsových rôsolov. 11: Zástupcovia podtriedy Bangiophycidae : 1. Oddelenie : Rhodophyta . Možno ich nájsť aj v hĺbkach do 100 m.oogamiou.

s . Medzi najznámejšie sladkovodné červené riasy patrí žabie semä (Batrachospermum moniliforme). 13: Červenoočká : 1. Euglena gracilis. ale i pohlavne oogamiou.pulzujúca vakuola. kauloidy a fyloidy. 3. 4. 2. Oddelenie : Euglenophyta . p paramylonové zrná.ampuly. 12: Zástupcovia podtriedy 4. rozlíšené na rizoidy. Rozmnožujú sa delením buniek na dve časti. uložená Obr. Chondrus). Geneticky príbuzné bunky stielky sú spojené plazmatickými môstikmi. vláknitá. viridis : ch . Chondrus crispus. Pohlavné rozmnožovanie je známe pri rode Bangia. mikroskopická až makroskopická. listnatá alebo lupeňovitá. Gracilaria confervoides. Phacus longicauda. Batrachospermum moniliforme. heterotrichálne alebo pletivové. ktorým sa stigma vyvíja ako 21 3. 5. Rozmnožujú sa nepohlavne pomocou spór. 4. Niektoré ďalšie rody sa vyskytujú v teplých moriach (Gelidium. jednobunkové bičíkaté riasy. 2.fuscopurpurea má makroskopickú stielku.stigma.1. Ph. Listovú makroskopickú stielku má Porphyra leucosticta. niekedy aj menlivým pohybom tela.červenoočká Florideophycidae : 1. 2. 5. Delesseria sanguinea. Bunky usporiadané do vláknitých útvarov má druh Asterocystis smaragdina. v . oogamia pri jednobunkových druhoch nie je známa. podtrieda : Bangiophycidae Zástupcovia majú jednoduchú stavbu stielky. Medzi bunkami nie je cytoplazmatické spojenie. 6. Zriedkavo niektoré druhy žijú prichytené na telách vodných kôrovcov alebo planktónových rias. V bezprostrednej blízkosti ampuly sa nachádza samostatná bunková štruktúra . tortus .červená stigma .chromatofór. kolóniová. Delesseria. Druhy rodu Lemanea majú stielku trsovitú z tuhých vláken s uzlami po celej dĺžke. Tým sa červenoočká líšia od ostatných bičíkovcov. Gracilaria. E. Obr. podtrieda : Florideophycidae Stielky sú makroskopické. ktorá je jednobunková. Morský druh B. Trachelomonas volvocina. vyskytujúce sa v pramenistých vodách v podobe slizovitých modrozelených až olivovozelených praslenovitých stielok. Gelidium Sú to mikroskopické. voľne v cytoplazme. ktorá sa nachádza na prednom konci tela. Bičíky rovnako alebo nerovnako dlhé vyrastajú z osobitého fľaškovitého útvaru . U niektorých týchto červených rias je známa izomorfná alebo heteromorfná rodozmena. Jednobunkové červené riasy žijú jednotlivo alebo v zhlukoch. pohybujúce sa jedným alebo dvomi bičíkmi. Lemanea annulata.

Chloroplasty obsahujú okrúhle bielkovinové teliesko . bezfarebné červenoočká sú heterotrofné. violaxantín a i. Bezprostredne pod pelikulou sa nachádzajú slizotvorné telieska. baktérie. kalužiach. ktoré dali vznik vývojovo vyšším zeleným rastlinám. ktorý tvorí 4 -16 bunkové ploché cenóbiá v planktóne rybníkov. Cenóbiá sú vývojovo vyšším typom bunkových súborov. valcovité. vretenovité. Žijú prevažne v sladkých a brakických vodách. uložený v plazme v podobe oválnych zŕn. Bičíkaté zelené riasy majú zvyčajne 2 alebo 4 rovnako dlhé bičíky. 2-4 bičíkatých zoospór alebo nepohyblivých aplanospór. v kalužiach. 1. Pri bičíkatých zelených riasach je súčasťou chloroplastu aj jedna alebo viac stigiem. Phacus.zelené riasy 1. biochemicky. Pohlavné rozmnožovanie sa nepozorovalo. Pohlavne sa rozmnožujú izogamiou. Kolónie sú súbory buniek jednej alebo niekoľkých generácií v slizovom obale. anizogamiou alebo oogamiou . ale aj v kolóniách alebo cenóbiách. napr. guľovité.pyrenoid. Najvyššiu špecializáciu dosiahli tie. Medzi bičíkaté typy zoskupené do cenóbií patrí rod Gonium. Trieda : Conjugatophyceae . zeaxantín.vlastné zelené riasy 2. Stigma sa skladá z väčšieho počtu samostatných olejových kvapiek s obsahom oranžovočervených karotenoidov.spájavky 3. Trieda : Chlorophyceae . t. chlorofyl b.paramylon. v slaných morských vodách sú zriedkavé Hojné sú v planktóne vôd. rozmnožujú sa delením buniek alebo tvorbou nepohlavných výtrusov. Ich povrch je pokrytý pelikulou z bielkovinových pásikov. Trieda : Charophyceae . Rod Pandorina má 8-16 bunkové guľaté cenóbiá. Červenoočká žijú v sladkých a brakických vodách. alebo pletivovou. V prednej časti bunky je veľká pulzujúca vakuola. Niektoré sa prispôsobili parazitickému spôsobu života v tráviacej sústave živočíchov. Rezervnou látkou červenoočiek je polysacharid . Kombináciu fotosyntetických farbív tvorí chlorofyl a. Eutreptia.akinet. červenoočko (Euglena). kokálne typy) aj mnohobunkové so stielkou vláknitou. prvoky. žijúce jednotlivo. vakovitými a sifonokládiové zelené riasy.súčasť chloroplastu. v kyslých rašelinových alebo železitých vodách. bičíky smerujú lúčovite von. Najčastejšie sa vyskytujú v menších stojatých nádržiach. mokradiach i v pôde. Chlorofyl v chloroplastoch nie je prekrytý akcesorickými pigmentami a preto sú zelené. Svoje meno dostali podľa toho. Vegetatívne bunky vlastných zelených rias sú spravidla jednojadrové. Mitóza má niektoré osobitosti. 5. Haematococcus sa často vyskytuje v betónových nádržiach a na kúpaliskách. Zrnká škrobu sú prítomné v chloroplastoch. niekedy nesúmerné alebo aj sploštené. ktoré vytvárajú slizovitý obal okolo buniek. drobné riasy. cytologickej a genetickej rôznorodosti ich spája niekoľko spoločných znakov. vakovité. Tiež sem patria druhy so stielkami rúrkovitými (sifonálnymi). Napriek známej morfologickej. Trieda : Chlorophyceae . Žijú jednotlivo alebo v kolóniách. βkarotén a rôzne xantofyly. iba niektoré druhy boli pozorované aj v mori. že zelené chlorofyly nie sú prekryté akcesorickými (prídavnými) farbivami. rybníkoch znečistených organickými látkami. v ktorých bunky sú rôzne spojené alebo zrastené a všetky patria k jednej generácii a v rôznej miere sa u nich prejavuje funkčná špecializácia buniek.chary Sú to druhovo najbohatšie a v prírode hojne rozšírené riasy. kapsálne. či cenóbiách. Oddelenie : Chlorophyta . Na jeho povrchu bývajú škrobové zrná. Červenoočká sa rozmnožujú pozdĺžnym delením po predchádzajúcej mitóze jadra.vlastné zelené riasy Sú konglomerátom riasových skupín odlišujúcich sa ultraštruktúrou. Delenie buniek a nepriaznivé životné podmienky prečkávajú v slizovitých kolóniách alebo cystách. Chloroplasty červenoočiek obsahujú podobne ako zelené riasy chlorofyl a aj b. typom životného cyklu ai. Vlastné zelené riasy sú jednobunkové (monádoidné s bičíkmi. ktorej obsah sa vyprázdňuje do ampuly. Od spájaviek sa odlišujú spôsobom pohlavného rozmnožovania a od chár inou stavbou stielky. Rozmnožujú sa nepohlavne delením buniek. V čistých vodách sa vyskytujú len ojedinele. Z akcesorických pigmentov je to luteín. Druhy s chloroplastami sa živia fototrofne. Červenoočká majú rôzne tvary bunky: skrutkovite stočené. Nepriaznivé životné podmienky prečkávajú v podobe hrubostenných odpočívajúcich buniek .j. Bunky sú nahlúčené vo vnútri cenóbia. Bunky niektorých červenoočiek si vytvoria schránky (Trachelomonas). napr. Typickým predstaviteľom je rod eugléna. Väčšina druhov zelených rias má iba primárnu celulóznu bunkovú stenu. zachováva sa jadrová membrána. ktoré prijímajú pevnú potravu. Rod Chlamydomonas je bežný v planktóne našich stojatých vôd. Bičíkaté typy sú jednobunkové. Rod Eudorina má cenóbiá 22 .

Ulva lactuca má plochú. Niektoré žijú endosymbioticky v telách živočíchov (nezmary. Eudorina elegans. Ploché. 14: Zelené bičíkaté riasy : 1. na zmáčaných skalách a v povrchových vrstvách snehu. 2. Asterococcus superbus. Schizochlamys. Niekoľko druhov nachádza vhodné životné prostredie v povrchových vrstvách letného snehu vo vysokohorských oblastiach. Vyskytujú sa aj Obr. Najznámejšie rody kapsálnych zelených rias sú: Asterococcus. Jednoradové vlákna prichytené na podklad bazálnou bunkou má rod kaderavka (Ulothrix). „morský šalát“. Rod zelenozrnko (Chlorococcum)je najbežnejšia pôdna kokálna riasa. ale i kolóniové riasy v slizovom púzdre. pluvialis. Scenedesmus) za účelom produkcie bielkovinových a biologicky hodnotných látok ako krmív. Trebouxia). Dobre známe sú aj druhy rodov Scenedesmus. Hydrodictyon. anizogamia i oogamia. 4. tečúcich i stojatých. V prírode sú najviac rozšírené. Pohlavne sa rozmnožuje izogamiou. až 20 cm vysokú listovú stielku. alebo sa podieľajú na stavbe stielky lišajníkov (Myrmecia. Chlorokokálne riasy žijú zväčša v planktóne. 3. Chlamydomonas debaryana. Tvorí ho niekoľko sto až tisíc buniek v guľatom cenóbiu o priemere do 1 mm. 4. Tvoria prechodnú skupinu medzi zelenými bičíkatými a zelenými kokálnymi riasami. 3. V niektorých krajinách ju zbierajú ako tzv. b . tanierovité cenóbiá Obr. že bičíky smerujú von.váľač. Sú spravidla jednobunkové. Žijú v mori i v sladkých vodách. 5. Gloeochaete a i.spravidla zložené z 32 buniek. V posledných desaťročiach sa venuje veľa pozornosti hromadnej kultivácii chlorokokálnych rias (Chlorella. uložených voľne po obvode. čo sa prejavuje zafarbením vody do zelena až zelenohneda. v zarastenom litorále rôznych typov vôd.jednotlivá bunka na povrchu guľovitého Vláknité alebo pletivové typy sú väčšinou cenóbia. Pohlavné rozmnožovanie je rozmanité: izogamia. nálevníky). Tetraspora. alebo sociale. Najvyššiu dokonalosť v organizácii cenóbia má rod Volvox . ploskavce. Pri nepohlavnom rozmnožovaní vznikajú v zoosporangiách bičíkaté zoospóry. 15: Zelené kapsálne riasy : 1. Na kôre stromov tvorí zelené povlaky drobnozrnko (Pleurococcus vulgaris). Cenóbiá sú jednodomé alebo dvojdomé. niektoré s nepohyblivými bičíkmi (pseudocílie). s hladkou bunkovou stenou. Haematococcus s okrajovými laločnatými bunkami má rod Pediastrum.časť cenóbia s bunkami pospájanými povrazcovitými plazmodezmami makroskopické. Tetraspora lemmermannii. Gloeochaete witrockiana v pôde alebo na jej povrchu. Vyskytujú sa aj v pôde. na lekárske a farmaceutické využitie. Volvox aureus: železitými soľami. Pandorina morum. Rozmnožujú sa rozpadom vlákien alebo ich úlomkami. V eutrofizovaných vodách sa často hromadne rozmnožia. 23 . Schizochlamys gelatinosa. Žijú v pôde aj vo vodnom prostredí. V moriach a oceánoch sú ojedinelé. 6. a . často prichytené na rozličnom podklade. Gonium Bunková stena je inkrustovaná kremičitanmi. Do rodu Chlorella patria drobné kokálne druhy rias. Bunky sú umiestnené v jednej vrstve po obvode cenóbia ponorené do slizu tak. 2.

Cladophora glomerata. Morské druhy tvoria vlákna. Ulothrix zonata. 3. Caulerpa prolifera Obr. Acetabularia mediterranea. pri ktorej splývajú protoplasty dvoch susedných buniek toho istého vlákna (bočná konjugácia). sú v podobe plochej doštičky. Zriedkavejša je konjugácia. Zygota (zygospóra) s hrubou bunkovou stenou má schopnosť prečkávať nepriaznivé obdobie. Vyskytuje sa v Stredozemnom mori. 2. Hydrodictyon reticulatum Obr. členené fyloidy. 4. skrutkovito stočeného pásika. 5. zásobných látok a zložením hrubých stien.spájanie. Spájavky sú druhovo bohatou skupinou. 5. Scenedesmus qvadricauda. trsy.bočná konjugácia. a jeden z protoplastov prejde amébovitými pohybmi cez kopulačný kanálik do susednej bunky a splynie s protoplastom druhého vlákna. že vo dvoch tesne susediacich vláknach vzniknú medzi bunkami rozličných vláken kopulačné kanáliky (rebríčkovitá konjugácia). 3. Zo stolónov vyrastajú vzpriamené. 18: Spájavky - konjugácia : 1. kolóniové alebo nerozkonárené vláknité zelené riasy. je najrozšírenejšia spájavka s 1 alebo viacerými chloroplastami v podobe závitnicovej stužky. Ulva lactuca. Podľa niektorých autorov riasy so sifonálnou a sifonokládiovou stielkou tvoria samostatnú triedu (Bryopsidophyceae) charakteristickú prítomnosťou špecifických farbív. Alebo obidva protoplasty (gaméty) vstúpia do kopulačného kanálika. hviezdicovité a pod. Charakteristickým predstaviteľom sifonokládiových rias je rod žabí vlas (Cladophora).spájavky Spájavky sú jednobunkové. Je to osobitný typ izogamie. Mougeotia genuflexa .Obr. ch chloroplast 24 . Patrí sem asi 50 rodov a 4-6 tisíc druhov. ktorá prebieha tak. väčšinou sladkovodných. rastúci v slaných aj sladkých vodách. Častejšie sa vyskytujú druhy rodov jarmovka (Zygnema). prichytených o podklad početnými rizoidmi. Trieda : Conjugatophyceae . 2. 2. Chlorella ellipsoidea. Chloroplasty sú pomerne veľké. Pleurococcus vulgaris. Každá bunka má jedno jadro a jeden alebo viac chloroplastov s pyrenoidmi. Chlorococcum multinucleatum. Zygnema pectinatum rebríčkovitá konjugácia. ktorej zvápenatelá stielka má tvar drobnej bielej huby. 2. Rod závitnicovka (Spirogyra). kopulujú v ňom a vznikne zygospóra. 17: Rôzne druhy zelených rias : 1. Stielka rodu Caulerpa pozostáva z trubicovitých plazivých stolónov. kosákovka (Closterium) a Cosmarium. 16: Jednobunkové kokálne a cenóbiové zelené riasy : 1. Charakteristickým znakom je osobitný priebeh pohlavného rozmnožovania . 4. čiže konjugácia. podobne aj Acetabularia. Pediastrum duplex. chumáče. 6. zväčša stredové.

4. Cosmarium. pripojenú k podkladu pakorienkami. 2a . Z tejto triedy je známych 6 rodov a 315 druhov. Trieda : Charophyceae . Sú to makroskopické až jeden meter veľké zelené riasy. Zygnema. Rod Nitella má palístky vidlicovito delené. Niektorí systematici ich považujú za samostatné oddelenie Charophyta . Mykobiont a fykobiont tvoria spolu fyziologicky i morfologicky vysokoorganizovaný celok. 6. v rybníkoch. Bunkové steny niektorých druhov chár sú preniknuté uhličitanom vápenatým. odvodňovacích jarkoch. Majú zložitú vzpriamenú stielku. celkový vzhľad stielky. 25 .nódy. Chary sú veľmi starou skupinou rias. Closterium Obr.telieskami.Mougeotia : pohľad z plochy. v mori chýbajú. Chara vulgaris. 2b .chary Predstavujú najvyšší stupeň zelených rias. V dôsledku eutrofizácie vôd a melioračných zásahov sú zriedkavé. komplexné organizmy. 19: Spájavky : 1.Mougeotia : pohľad zboku. Sú to podvojné. Spirogyra. Nitella mucronata 3. 3. 3. Recentné chary žijú iba v sladkej a brakickej vode. Hubovú zložku nazývame mykobiont a zložku siníc alebo rias zasa fykobiont.Obr. Pohlavné rozmnožovanie je oogamia osobitného typu. Najrozšírenejším rodom je chara (Chara). 20: Chary : 1. alebo rozmnožovacími hľúzkami . Chary sa vegetatívne rozmnožujú fragmentáciou stielky. Oddelenie : Lichenophyta . ktorých stielku tvoria vlákna húb žijúce v symbióze so sinicami alebo zelenými riasami. Pabyľka je delená na dlhé články internódiá. 5.lišajníky Lišajníky tvoria osobitnú skupinu výtrusných stielkatých rastlín. preto sú na povrchu drsné. na ktorých vyrastá praslen konárikov . 2. ktoré vznikajú v praslene rizoidov alebo premenou nadzemného praslenu pabyľky. Vzhľadom sa podobajú na prasličky.palístkov. praslen palístkov s vajcovitým oogóniom a guľovitým anterídiom. prameniskách. zložené z jednej bunky a uzly. Fosílne poznáme už z prvohôr (silúr). Pohlavné orgány (samčie anterídiá a samičie oogóniá) sú umiestnené v pazuchách palístkov.

primárna stielka.lupeňovitá (Peltigera canina). odlíšené vrstvy. 4 . prijímajú od nich časť asimilátov. na okrajoch lalokovitá. Kríčkovitú stielku majú napr. 5. Nostoc a Stygonema).Trentepohlia). Rhizocarpon ai. dolu šupinkovitá. v menšej miere sú to sinice (Gloeocapsa. Lecanora. Myrmecia. Vonkajší tvar zväčša určuje mykobiont. Lemmopsis ai. 22: Základné anatomické typy stielok lišajníkov : 1 .prierez heteromérickou izolaterálnou stielkou (Usnea).je huspeninovitej alebo slizovitej konzistencie v podobe beztvarých zhlukov alebo povlakov. parasymbióza.býva rozprestretá do plochy. Obr. ploty.ktorej bunky fykobiontov a mykobiontov sú rozložené rovnomerne a v stielke netvoria osobitné. Mykobiontom sú v prevažnej miere vreckaté huby.slizovitá (Collemma cristatum). pod ňou vrstvu fykobiontov a v strede stržeň. kožovitej konzistencie. Patria sem napr.prierez heteromérickou útvarmi sú sorédie. kôra stromov. Podľa tvaru stielky a jej konzistencie rozoznávame 4 základné typy stielok : 1) kríčkovitá stielka . najmä podľa vzájomného usporiadania oboch symbiontov možno odlíšiť 2 základné typy : 1) homeomérická stielka . Parmelia. na poškodenia stielky. stielka kríčkovitá (Cladonia furcata). (husté hubové pletivo). 3) kôrovitá stielka .sorédium pri Xanthoria parietina vnútri stielky a uvoľňujú sa von 26 . prípadne je stred rúrky prázdny. Lobaria ai. Umbilicaria. 21: Morfologické typy stielok lišajníkov : 1 vzhľadom a konzistenciou podobná kôre. rody: Cladonia. spravidla rozkonárené a dolu upevnené len v jednom bode. Najvšeobecnejšie ho vyjadruje názov "lichenizmus". zvyčajne len niekoľko milimetrov ročne.vzhľadom sa podobá malému kríčku.stielka stranou a nedá sa od neho oddeliť bez dutohlávkovitých. Vo väčšine prípadov hubové hýfy obaľujú bunky siníc a rias. rody : Collema. bazídiové huby (u tropických lišajníkov). ojedinele zygomycéty. 4 . Rast lišajníkov je veľmi pomalý. 2) heteromérická stielka . Medzi týmito typmi je veľa prechodných foriem. ktorá je v období sucha krehká a lámavá. preto sa ľahko odtrhnú od podkladu. 2 . Vrchná kôrová vrstva. konzorcium ai).má na priečnom priereze rozlíšených niekoľko vrstiev. Cetraria. vláknité . Patria sem napr. Leptagium. A naopak poskytujú im ochranu pred rozličnými vonkajšími vplyvmi a zásobujú ich vodnými roztokmi solí. Preto neznášajú konkurenciu väčších rastlín a nájdeme ich zvyčajne na miestach neprístupných pre iné rastliny (skaly. Takéto stielky nemajú spravidla ani ochrannú kôrovú vrstvu. Vznikajú vo stielkou (Parmelia).je tiež plochá. Ľahko vysychajú. rody: Peltigera. 3 .Trebouxia. Najjednoduchším spôsobom vegetatívneho rozmnožovania je fragmentácia stielky. Z hľadiska vnútornej stavby stielok. zvlnená a k substrátu pripevnená mnohými rizinami. Tvoria ju rúrkovité. 3 . 2 . Lišajníky sa vyznačujú rozmanitosťou a bohatosťou tvarov. Zaraďujú sa sem napr.Hodnotenie a označenie ich vzájomného vzťahu býva odlišné (symbióza. múry).kôrovitá (Diploschistes pevne prirastená k substrátu celou spodnou scruposus). sú krehké a lámavé. 2) lupeňovitá stielka . 4) slizovitá stielka . Lišajníky s rúrkovitou stavbou stielky majú na vonkajšej strane kôrovú vrstvu. valcovité i stužkovité útvary. nej vzpriamené podécium ukončené niekoľkými apotéciami (Cladonia symphycarpia) rody : Diploschistes. Fykobiontom sú prevažne zelené riasy (jednobunkové . ale Obr. Evernia ai. vrstva fykobiontov. stržňová vrstva a spodná kôrová vrstva prichytená o podklad rizínmi.prierez Osobitými rozmnožovacími homeomérickou stielkou (Collema).

lupeňovitá až kríčkovitá. polyporová ai). Možno ich využiť aj ako idikátorov čistoty ovzdušia. Na primárnej. Druhy rodu bradatec (Usnea) sú väčšinou epifyty s bohato rozkonárenou. alebo sú kriticky ohrozené.podécií. Masovo rastie na severe v tundrách. nadol visiacou stielkou. jej stielka je potravou sobov. Fykobiont sa však môže v stielke lišajníka rozmnožovať aj osobitne. Pri týchto spôsoboch rozmnožovania sa huba i riasa množia a šíria spoločne. Iným význačným rodom je pľuzgierka (Cetraria). vitamíny. 2 . z konárnika slivkového) a farbivá. Sú rozšírené na celom zemskom povrchu.apotéciá alebo peritéciá. Zaujímavú dvojtvárnu stielku majú dutohlávky (Cladonia). V severských tundrách sú súčasťou potravy zvierat. Tieto huby vytvárajú na stielke lišajníka aj plodničky (peritéciá a apotéciá) podobne ako pri voľne žijúcich vreckatých hubách. Sú to drobné šupinkovité výrastky na vrchnej strane stielky. Jedným z najčastejších lišajníkov je diskovník múrový (Xanthoria parientina).po rozrušení kôrovej vrstvy ako jemný prach. prevláda rozmnožovanie askospórami. na skalách (epilitické). podľa toho ku ktorej triede húb patrí a síce pomocou výtrusov. v podobe rúrkovitých alebo pohárikovitých útvarov . hnedé).Cetraria islandica. Lišajníky rastú na pôde (terestrické). 23: Rôzne druhy lišajníkov : 1 . pretože ich stielky sa po odumretí ľahko rozkladajú a sú pomerne mladou fylogenetickou skupinou. choroby pečene).Usnea dasypoga. ale aj sekundárne. 6 . voňavé látky (napr. Rastú najmä na ihličnatých stromoch. 4 . Rastie na skalách. Sú to rôzne primárne produkty (monosacharidy. enzýmy. Na podéciu hubová zložka lišajníka vytvára aj plodničky . Podľa mienky Obr.Parmelia physodes. Predáva sa ako oficinálna droga. alkohol. Fosílne nálezy lišajníkov sú veľmi zriedkavé. Sú rôznej farby (červené. Mnohé druhy sú liečivé (pľúcne choroby.Cladonia rangiferina. V dôsledku rôznych antropických zásahov do prírodného prostredia však viaceré druhy vymizli. Našim častým druhom lišajníka je štítnatec psí (Peltigera canina) zo sivou stielkou. Keďže produkujú špeciálne kyseliny. ktorý má nápadnú lupeňovitú žltopomarančovú stielku. 5 . špecifické pre lišajníky. najmä sobov (pľuzgierka a dutohlávka). šupinkovitej stielke vyrastie neskôr sekundárna. V prírode sú teda jednými z prvých priekopníkov života a pôdotvorným činiteľom. Rod pupkovka (Umbilicaria) má lupeňovitú šedú až čiernohnedú stielku prichytenú o podklad v strede umiestneným „pupkom“. Niektoré druhy sa prísne viažu len na určité horniny. Pretože väčšinou sa jedná o huby vreckaté.Evernia pravdepodobne až začiatkom prunastri treťohôr. Ich stielka je šupinatá.islandica). z toho na Slovensku asi 1 700 druhov. Viaceré druhy používal v čase núdze i človek (Lecanora esculenta). Hubová zložka sa môže rozmnožovať tiež osobitne. Pre lišajníky je charakteristická prítomnosť veľkého počtu produktov spoločného látkového metabolizmu. kde tvoria závesy podobné dlhým pavučinám. Nájdeme ju na silikátovom podklade v horských polohách. Vyskytujú sa najmä na borke stromov. obyčajne delením bunky na dve časti. sú schopné chemicky rozrušovať skalný substrát. 27 . usnová. Niektoré lišajníkové látky majú antibiotické účinky. Najrozšírenejší druh rastúci aj u nás je pľuzgierka islandská (C. cukrovka. na borke a konároch stromov (epifytické). Tvorí prechod medzi lupeňovitými a kríčkovitými stielkami. Zo stielok lišajníkov sa získava aj cukor. čierne. pretože väčšina je citlivá na exhaláty. 3 niektorých autorov vznikli Xanthoria parietina. Iný spôsob vegetatívneho rozmnožovania je pomocou izídií. V súčasnosti je známych asi 16 000 druhov. Bohatým na druhy je rod Parmelia. lipidy). ktoré voláme lišajníkové kyseliny (kyselina protolichesterínová.

Prvoklík je zvyčajne vláknitý. Jadrá buniek gametofytu sú haploidné. z ktorých najznámejšie sú: dutohlávka sobia (C. Extrahujú sa z nej voňavé látky. Táto skutočnosť bola podkladom úvah mnohých autorov o príbuzenských vzťahoch machorastov a zelených rias práve prostredníctvom triedy rožtekov.U nás rastie asi 60 druhov. Ak sa výtrusy po vypadnutí z výtrusnice dostanú do vhodných podmienok.biblická manna Židov. prípadne milimetrov. Trieda : Bryopsida (Muscopsida) . ale ich gametofyt je ploský. v ktorých vznikajú pohlavné bunky (gaméty). Podtrieda : Bryidae . Rožteky majú v bunkách gametofytu iba jediný zelený chloroplast s pyrenoidom. Umiestnenie (frondózna) stielka pečeňovky Riccardia latifrons. Nevápenaté skalné balvany sú často pokryté zelenými. zriedkavejšie i kvapky oleja. Pri frondóznych lupeňovitých typoch stielok. Ontogenéza machorastov a antitetická rodozmena.machorasty 1.muralis). alebo podobu pabyliek s palístkami (machy a niektoré pečeňovky). Takýto typ stielky sa nazýva foliózny.geographicum). stužkovitú stielku. Trieda : Hepaticopsida (Marchantiopsida) . zelený útvar.pyxidata). V bunkách gametofytu je u väčšiny zástupcov viac drobných chloroplastov (hlavne s obsahom chlorofylu a a b). Ontogenetický vývinový cyklus rastlinky (gametofytu) začína nepohlavným jednobunkovým. začnú klíčiť . mnohobunkové výtrusné. nie je gametofyt členený na tieto tri vegetatívne orgány. Ich význačným spoločným znakom je antitetická rodozmena (metagenéza). Lekanora jedlá (Lecanora esculenta) rastie na skalách arabských púští. prameňovka) dosahujú 40-50 cm.lupeňovitá (dvojdomé druhy). aké majú pečeňovky a rožteky.lekanora múrová (L. 24: Morfológia gametofytu : 1 . Oddelenie : Bryophyta .machy rašelinníkové 2.pečeňovky 2. Vznikajú buď spoločne na tom istom jedinci (jednodomé druhy). z ktorých vyrastie vlastný gametofyt. V tejto súvislosti je známa ako povestná tzv. haploidným výtrusom (spórou.diferencovaná (foliózna) stielka machu Mnium punctatum 28 . Bunky majú celulózovú bunkovú stenu. Na prvoklíku sa zakladajú drobné púčiky. Súčasťou gametofytu sú aj pohlavné orgány (gametangiá). Teda okrem vegetatívnej a trofickej funkcie má gametofyt aj úlohu generatívnu. ktorý je základom nového jedinca. čiernolemovanými kôrovitými stielkami druhu zemepisník mapovitý (R.machy prútnikové Sú to autotrofné. Tvoria ho pabyľky (kauloidy) s palístkami (fyloidmi) a smerom do pôdy sa diferencujú pakorienky (rizoidy). stužkovitý alebo lupeňovitý.machy 1. pripomínajúci vlákno zelenej riasy. Stielky majú rozmery len niekoľko centimetrov.a najvyššie organizované stielkaté (gametofyt) rastliny. Má jedlé stielky. bryospórou). Konárnik slivkový (Evernia prunastri) má sivozelenú. Trieda : Anthocerotopsida. 3 . Pri Calypogeia trichomanis s amfigastriami (pohľad lupeňovitom gametofyte sa tvoria na vrchnej strane zdola). najprimitívnejšie telómové (sporofyt) . Podtrieda : Sphagnidae .diferencovaná (foliózna) stielka pečeňovky pohlavných orgánov býva rozdielne. jedincoch 2 . výnimočne niektoré rody (ploník. Iné druhy z rodu lekanora (Lecanora) sa vyskytujú aj u nás na skalách a múroch . Cormobionta ) . B. Je zreteľne rozlíšený na vrchnú (dorzálnu) a spodnú (ventrálnu) stranu. Charakteristické kôrovité povlaky na skalách tvoria druhy rodu zemepisník (Rhizocarpon).telómové ( vyššie rastliny ) 1. striedanie gametofytu a sporofytu.rožteky 3. ktorý môže mať buď jednoduchý lupeňovitý alebo stužkovitý tvar (pečeňovky a rožteky). Pohlavné orgány machorastov sú dobre odlíšené. Prevažnú časť svojho vegetatívneho života prežívajú v stave gametofytu (pohlavná generácia). dutohlávka pohárikovitá (C. alebo osobitne na oddelených Obr. Ich pabyľky a palístky nemajú nikdy pravé cievne zväzky. Podríša : Telomophyta ( Cormophyta.rangiferina). Machorasty sú väčšinou suchozemské rastliny a tomuto spôsobu života je prispôsobená aj celá stavba ich tela.vzniká prvoklík (protonéma). jadrá buniek sporofytu sú diploidné. Asimilačným produktom je škrob.

archegóniá s vajcovou bunkou. 2 . oranžové ružové. 5. B spórami) sa machorasty . ktorá predstavuje hornum. morfologické . sporangium). Najdôležitejšou časťou sporofytu je výtrusnica (capsula.sporofytu. 3. Vo vnútri na dne je umiestnená jediná samičia gaméta vajcová bunka (oosféra). Popri pohlavnom rozmnožovaní (oogamiou) a nepohlavnom rozmnožovaní Obr. špirálovito stočené. ktorými sa tieto dve generácie odlišujú sú : 1. an . funkčné . hore vybieha do kŕčika. Na zdôraznenie nápadných kontrastov obidvoch striedajúcich sa generácií gametofytu a sporofytu sa používa názov antitetická rodozmena (metagenéza). rozmnožujú aj vegetatívne rozličnými S . 26: Schéma rodozmeny : A . 5 . 25: Pohlavné orgány rozmnožovanie1machorastov : 1 .gametofyt je vždy haploidný. Ich tvar. Má zvyčajne bankovitý. aktívne pohyblivé samčie pohlavné bunky spermatozoidy.pečeňovka Metzgeria furcata s bočnými diploidná zygota. oválneho.j. stopky (seta) a výtrusnice. úlohou sporofytu je zase utvoriť spóry a zabezpečiť nepohlavné rozmnožovanie . 4 . 4. 4 .redukčné delenie typmi vegetatívnych rozmnožovacích teliesok. Oplodnenie je viazané na vodné prostredie (dážď.spermatozoid. (výtrusmi.spóra.jednodomá foliózna pečeňovka.telieska na okraji priečny pečeňoviek. veľkosť a skulptúry sú dôležitými taxonomickými znakmi.protonéma s púčikmi. červené) odlišné od ostatných fyloidov a tvoria nápadný útvar . ktoré sa tvoria na stielke exogénne alebo endogénne. G .gametofyt. sporofyt diploidný . Zo zygoty sa teda diferencuje diploidný sporofyt (sporogón).dvojdomý mach : s .misky s talídiami na stielke Marchantia prierez perichéciom s anterídiami a parafýzami druhu Mnium polymorpha. ale z pokožkou) Vegetatívne rozmnožovanie. Tieto sú tvarom aj farbou (žlté. 27: Vegetatívne machorastov : . 2. Vo výtrusnici z materského výtrusorodého pletiva (archespór) redukčným delením meiózou vznikajú výtrusy. 6 . fyziologické . ktorý sa skladá z nôžky (bulbus). Machy sa môžu rozmnožovať vegetatívne aj vytvorením rozmnožovacích púčikov. Obr.fyloidov (oosféry a spermatozoidu) vzniká Lophocolea minor. kyjačikovitého tvaru. podstatne odlišnú stavbu ako sporofyt . Kritéria.stielky. 3 . dolu rozšírený tvar. pn .gametofyt má celkom inú. Výskyt. Odtrhnuté od materského jedinca sú schopné regenerovať a dávajú základ novému jedincovi.periant. Foliózne machorasty majú tieto orgány väčšinou na konci hlavnej pabyľky. nepohlavnej erythrocarpum generácie . pôvod a systematika machorastov 29 . asimilujúci."kvety" machov. R . Po vypadnutí haploidných výtrusov z výtrusnice sa celý cyklus začína odznova.anteriídium Obr. theca. 3 .gametofyt = stielka. Samičí pohlavý orgán je zárodočník (archegónium). ar . fyloidu Ulota phyllantha.sporofyt. p . karyologické . sebestačný.anterídium machov.archegónium machov vegetatívnymi konárikmi. Preto sú vždy haploidné. 5 .archegónium pečeňoviek. Zvyčajne sú chránené v osobitnom obale (perichécium). v ktorej sa tvoria výtrusy (spóry). fylogenetické .hlavnou úlohou gametofytu je priniesť gaméty a zabezpečiť pohlavné rozmnožovanie. rosa).gametofyt je vždy zelený. ktorý vznikol premenou horných fyloidov. valcovitého. sporofyt je naň výživou odkázaný . V ňom vznikajú početné dvojbičíkovité.klbko teliesok v pazuche fyloidu Bryum zárodok druhej t.telieska na Spojením oboch haploidných gamét špičke 2 . ktoré vznikajú na rozličných častiach ich gametofytu. Samčí pohlavný orgán je plemeníček (anterídium).anterídiá so spermatozoidmi. sporofyt = telóm (bez cievneho zväzku.

Trieda : Hepaticopsida . Na rozdiel od triedy machov ich palístky nemajú strednú žilku. Rastú na najrozmanitejších stanovištiach. Niektoré druhy folióznych pečeňoviek sa vyskytujú na vlhkých miestach. Z fylogenetického hľadiska tvoria slepú vývojovú líniu. 3 .Marchantia polymorpha. Najstaršie fosílne nálezy machorastov sú známe z obdobia prvohôr (paleozoikum). ako i na skalách (epilitické). Sporofyt je nezelený. Zo systematického hľadiska rozdeľujeme oddelenie machorastov na tri samostatné triedy. rastie na gametofyte. Machorasty sú bohatá a mnohotvárna skupina výtrusných rastlín. Výtrusy vo výtrusnici sú premiešané zo sterilnými hygroskopickými vláknami . 2. Ich prvoklík (protonéma) je veľmi redukovaný. ktorých odumreté stielky poskytujú cennú organickú hmotu všestranného použitia . stielka so samčím receptákulom. Stielka je stužkovitá. ale súčasne vyparovaním regulujú vzdušnú vlhkosť. na skalách. 2 - Machorasty sú dôležitou zložkou dnešného rastlinného krytu.Conocephalum conicum. vyrovnávajú teplotné rozdiely ovzdušia a ovplyvňujú tak klímu územia. Hoci ich priamy úžitok je pre človeka skromný. Archegónium je u týchto typov umiestnené na konci kauloidu. takisto na holej zemi (terestrické).rašelinu. nepriamo majú veľký význam v hospodárstve prírody. 1. ako sú púšte a arktické oblasti. Vzhľadom podobnú stielku má lupeňovec kuželovitý (Conocephalum conicum). Praktický význam pre človeka majú najmä rašelinníky (Sphagnum L. Po otvorení výtrusnice rozhadzujú výtrusy do okolia. Trieda : Anthocerotopsida . 28: Zástupcovia pečeňoviek : 1 .). Frondózne stielky pečeňoviek sa považujú za vývojovo mladšie. čím jednak chránia pôdu pred vyschnutím.pečeňovky Sú najnižšie organizovanou triedou machorastov. ktorá v celosvetovom meradle zahŕňa spolu asi 25 000 druhov.gemy.Lunularia cruciata. na borke stromov ( epifytické) a na rozličných iných substrátoch. v prameniskách a potokoch.rožteky Marchantia polymorpha. Na povrchu stielky vznikajú vegetatívne telieska . Sú nenáročné. 5 Riccia fluitans 30 Obr. dichotomicky rozkonárená a má dorziventrálnu stavbu. prípadne i vodné (hydrofilné). na lesnej pôde. Sú to rastliny väčšinou vlhkomilné (hygrofilné). rastie na vlhkých miestach. mesiacovka krížovitá (Lunularia cruciata) a druhy z rodu mrvka (Riccia). menej je typov suchomilných (xerofilných). Porastnica mnohotvárna. na hnijúcom dreve. v ktorých sa udržuje veľké množstvo vody. iné zasa v hydrológii ako indikátory čistoty vody a pod.rozhadzovačmi. ktorá neviedla k dokonalejším formám ani k vzniku progresívnych prvkov vývoja rastlín.Obr. Typickým predstaviteľom je porastnica mnohotvárna (Marchantia polymorpha). Z fylogenetického hľadiska za pôvodnejšie a teda aj staršie sa považujú foliózne pečeňovky. Veľmi časté je vegetatívne rozmnožovanie rozličnými telieskami. Tvoria väčšinou husté vankúšovité zárasty. Spolu s lišajníkmi a inými nižšími rastlinami sú medzi prvými priekopníkmi života na skalách a medzi prvými osídľovateľmi obnažených pôd. stielka so samičím receptákulom. 4 . Vyskytujú sa vo všetkých vegetačných pásmach a výškových stupňoch zemegule a nechýbajú ani v oblastiach s extrémnymi životnými podmienkami. Gametofyt je buď foliózny alebo frondózny. Niektoré druhy machorastov možno v lesníctve použiť ako indikátory bonity lesnej pôdy. 29: Anthoceros punctatus . Pohlavné orgány sú umiestnené na stopkatých nosičoch (receptákulum): samičie sú hviezdicovité a samčie zasa diskovité.

pričom vrchné časti dorastajú a spodné odumierajú.machy rašelinníkové Sú najnižšie organizované machy. Je ponorený do gametofytu zhrubnutou nôžkou. Zo zvyškov odumretých rašelinníkov v anaeróbnych podmienkach a za trvalej prítomnosti vody vznikli za 31 . Sporogón (iný názov pre sporofyt machorastov) je tvaru dlhého. 1. prázdne. môže asimilovať a na povrchu má pravé prieduchy schopné autoregulácie. ale vždy s folióznou stielkou.priečny prierez palístkom býva rozlíšený na nôžku. najmä na nepriepustnom geologickom poklade. ktoré sú zásobarňou vody. ktorý u zástupcov tejto triedy nikdy nie je lupeňovitý. Trieda : Bryopsida (Muscopsida) machy Sú najdokonalejšou triedou machorastov. Machy rastú spravidla pospolito . ktoré niekedy vytvárajú prízemnú vrstvu lúčnych porastov. Rastú buď priamo vo vode. Spodná časť stielky odumiera a preto nemajú vyvinuté rizoidy.rašeliniská s charakteristickou flórou. strniskách i na pasienkoch rožtek bodkovaný (Anthoceros punctatus). Fyloidy sú na kauloide usporiadané v špirále. kde je dostatok vlahy alebo vody. tenkého valca. Gametangiá machov sú uložené v Obr. lupeňovitý útvar na okraji lalokovitý. guľatá výtrusnica sedí na nepravej stopke (pastopka pseudopódium). Potláčajú kvalitnejšie zložky porastu najmä trávy. Význačný je výskyt strednej žilky vo fyloidoch väčšiny zástupcov. napr. Vo vnútri výtrusnice je stredný sterilný stĺpik. ktorý zadržiava zrážkovú vodu. Je to zelený.pórus. Podtrieda : Sphagnidae . Výtrusnica sa otvára viečkom. V každom palístku sú dvojaké bunky: veľké. Je zelená. Výtrusnica sa otvára viečkom. V strede kauloidu sa nachádza primitívny zväzok vodivých elementov. pod ním je kruh hygroskopických zúbkov. stopku a výtrusnicu. Z vláknitého rozkonáreného prvoklíka vyrastie vlastný gametofyt. Typickým rodom triedy je rožtek (Anthoceros). 30: Rašelinník (Sphagnum sp. ktoré majú zasa asimilačnú funkciu.gametofyt s dvoma ochranných obaloch (perichécium) na sporofytmi. predstavuje jednu súvislú výtrusnicu. Tvoria osobitné biotopy . p . ktorý má žltozelené až žlté výtrusy.Je to neveľká trieda machorastov. ktorá má aj čiapočku. U nás rastie najmä na jeseň na vlhkých poliach. Pabyľka postupne na vrchole dorastá.hyalocysta.) : 1 . udržujú a zvyšujú zamokrenosť. Medzi nimi sú vklinené drobné. 2 . Sporofyt (sporogón) h . Rašelinníky rastú zvyčajne v súvislých hustých vankúšoch v terénnych zníženinách. alebo v niekoľkých súbežných radoch. Do istej miery je teda sporogón samostatný. Výtrusy tohto rožteka sú tmavohnedé až čierne.anatomická stavba palístka.tvoriace husté vankúšiky až veľké porasty. rašeliniskách. Časté je aj vegetatívne rozmnožovanie. 3 . Gametofyt rožtekov má veľmi jednoduchú stavbu. 3. obklopený výtrusorodým pletivom (archespór). Čierne bodky na zelenej lupeňovitej stielke sú kolónie symbiotickej sinice Nostoc. chl .chlorocysta. Je pokrytá zväzočkami krátkych bočných pabyliek s palístkami. splsťujú prízemnú vrstvu. Pabyľky rašelinníka rastú neobmedzene dlho. bezfarebné . zelené bunky . Bunky ktoré ho tvoria majú iba po jednom chloroplaste. čím sa najmä odlišuje od podobného druhu čertík karolínsky (Phaeoceros carolinianus). Sporofyt má značne skrátenú nôžku aj stopku. alebo na vlhkých či zaplavovaných miestach. Z poľnohospodárskeho hľadiska sú dôležité lúčne machy. len čiastočne závislý od gametofytu. Rastie na vlhších stanovištiach. Vyhýbajú sa vápenatým horninám (kalcifóbne). vrcholoch kauloidov.hyalocysty.chlorocysty.

v lesoch. Katarínka vlnkatá (Atrichum undulatum) je hojne rozšírená v lesoch na hlinitej pôde. 32 . u nás rastúcich druhov. na rýchle kompostovanie. v Európe na území Škandinávie a severe Ruska. 2. kauloidy a fyloidy so strednou žilkou. Z praktických dôvodov uvádzame len niekoľko významných. Do podtriedy patrí asi 14 000 druhov. rastie v lesoch. Špecifickým rašeliniskovým biotopom je vrchovisko s kyslým rašelinným substrátom. modrozelený rašelinník kostrbatý (S. na lúkach i na hnijúcom dreve.nemoreum). ktoré majú veľký vedecký význam pre štúdium vývoja vegetačného krytu. Jeho vzpriamené pabyľky dosahujú výšku až 50 cm. v záhradníctve. Vzpriamený mach s rozkonárenými pabyľkami je merík vlnkatý (Mnium undulatum) s dlhými vlnkatými fyloidmi. podobne aj iné druhy rodu Mnium: merík bodkovaný (M. V nich sa zachovávajú zvyšky aj iných rastlín (časti stromov. Ťažbou rašeliny. chudobným na živiny. Vzniklo nad hladinou podzemnej alebo pramenistej vody s nízkym obsahom minerálnych látok. na mokrých rašeliniskových lúkach i vrchoviskách.punctatum). Rašelina má aj široké praktické využitie. Plemeníčky a zárodočníky sú na vrchole hlavnej pabyľky. múroch a skalách. Podobne husté koberce žltozelenej farby s odtieňom do ružova tvorí rašelinník ostrolistý (S. V prírode majú vrchoviská hydrologický a ekologický význam ako obrovské prírodné rezervoáre vody. rastúci hojne okolo potokov a pramenísk. nápadné. Má končisté fyloidy. Najkrajšie vyvinuté rašeliniská na Slovensku sú na Orave. Kozmopolitný rohozub purpurový (Ceratodon purpureus) je nápadný už z ďaleka červenými stopkami výtrusníc. stopku a výtrusnicu. Vyskytuje sa v podmáčaných lesoch i močaristých jelšinách.dlhé geologické obdobia ložiská rašeliny hrubé aj niekoľko metrov. V mokrých lesoch a na rašeliniskách masovo rastie ploník obyčajný (Polytrichum communae). merík hrotitý (M. Výtrusnica je prikrytá čiapočkou a otvára sa viečkom. na vresoviskách i na humuse skál tvorí kompaktné. Je to hygrofilný druh. Ich gametofyt je rozlíšený na rizoidy. má využitie v kúpeľnej liečbe a tiež ako palivo. Na chudobných kyslých lesných pôdach. Okrem výtrusov sa tieto machy rozmnožujú aj vegetatívne. Medzi najznámejšie patrí rašelinník močiarny (Sphagnum palustre) tvoriaci husté vankúšovité zárasty v lesoch i na vrchoviskách. Osobitným vzhľadom sa vyznačuje asi 15 cm vysoký. Do podtriedy patrí len jeden rod rašelinník (Sphagnum) s viacerými druhmi. odvodnením a rekultiváciou rašelinísk a rašeliniskových lúk dochádza k výraznému narušeniu vodného režimu a tým aj ekologickej rovnováhy v krajine. Sporofyt (sporogón) má vyvinuté tri časti: nôžku.squarrosum). Používa sa ako stelivo.cuspidatum). peľové zrná). bochníkovité vankúše sivozelenej farby bielomach sivý (Leucobryum glaucum) i drobivka vankúšikovitá (Grimmia pulvinata) rastúca na strechách. Podtrieda : Bryidae .machy prútnikové Táto podtrieda zahŕňa druhy najvyššie organizované v rámci celého oddelenia machorastov.

rokmi. 3 . starých múroch a piesočnatých pôdach. Nízke striebrobiele porasty na okrajoch ciest. podľa ktorého má názov celé oddelenie Bryophyta je rod Bryum. tvorí prútnik striebristý (Bryum argenteum). Stromčekovitého vzrastu je rebríčkovec stromkovitý (Climatium dendroides). Tento druh bol kedysi používaný v ľudovom liečiteľstve proti horúčke (antipyretický).vytvorili sa vodivé pletivá a pokožka (epidermis).Polytrichum commune. Spórangiá boli terminálne. ktoré rástli v bahnitých plytkých vodách. Obr. Diploidný genóm buniek pletív umožnil ich väčšiu plasticitu a adaptáciu na vzdušné prostredie (koncové časti rastlín vyčnievali z vody) a neskôr čiastočne suchozemské .. U nás rastie niekoľko desiatok druhov. na trávnatých svahoch a na zemitých skalách.telóm. 5 . Z podzemku vyrástla zväčša dichotomicky rozkonárená stonka . 31: Zástupcovia3machov : 1 sp. polí. Rýniorasty prekonávali rodozmenu. Rastie na spáleniskách. typická pre močaristé miesta a prameniská. Rýniorasty boli najstaršie cievnaté rastliny. 2 Asteroxylon sp. Najbohatším rodom. 6 . častý na lúkach. tzv. V priebehu evolúcie rastlín to boli prvé dokonalejšie. odkiaľ sa dostali na brehy pevniny a predstavujú najdôležitejší prvotný fylogenetický uzol. ( A-celá rastlina. až 1 m vysoké trváce byliny. Medzi naše najmohutnejšie machy patrí kostrbatec trojrohý (Rhytidiadelphus triquetrus). ich význam je najmä fylogenetický. kde indikuje dobré pôdne pomery. Porasty na kameňoch v potokoch tvorí prameňovka obyčajná (Fontinalis antipyretica).. pričom všetky sú si veľmi podobné. periu podobný mach je tujovička tamarišková (Thuidium tamariscifolium). čiže vyššie rastliny. Vznikli z progresívnej skupiny zelených rias (Chlorophyta) niekedy pred 400 mil. 7 .rýniorasty Rýniorasty patria medzi vyhynuté rastliny.Thuidium tamariscifolium. močariskách. Oddelenie : Rhyniophyta .rizomoid s rizoidmi. V zemi mali nerozkonárený podzemok . alebo pokrytá drobnými bezžilovými útvarmi. enafylmi emergenčného pôvodu.Mnium punctatum.Psilotum . Ozdobný. . rokov a zanikli pred 340 mil.Rhytidiadelphus triquetrus 2. Rastliny asimilovali celým povrchom tela a v epiderme stonky boli vyvinuté prieduchy. Odlišujú sa v mikroznakoch výtrusnice. Rakytník lesklý (Hylocomium splendens) má perovitý gametofyt tvoriaci väčšie riedke koberce v lesoch. Masovo rastúci na rozličných stanovištiach je rakyt cyprusovitý (Hypnum cupressiforme). Stonka bola celkom holá. v ktorom sa stretávajú začiatočné 33 .Rhynia sp. 32: Vyhynutí zástupcovia rýniorastov: 1. Rýniorasty boli menšie. na rumoviskách a pod. Sporofyt bol na rozdiel od gametofytu dobre vyvinutý. ktorý tvorí živozelené a riedke vankúše na trávnatých svahoch a v lesoch. 4 Obr. B-koncový telóm so sporangiami) Atrichum undulatum. 2 .Funaria hygrometrica.Fyloidy uložené v prízemnej listovej ružici má skrutok vlahojavný (Funaria hygrometrica) s hruškovitou ovisnutou výtrusnicou. Pravé listy v oddelení rýniorastov ešte neboli vyvinuté. rokov na pobrežných plytčinách silúrskeho praoceánu.Climatium dendroides. pri potokoch. Rozvoj rýnií trval len asi 100 mil.

Tie vznikli splošťovaním (kladodifikáciou) sterilných telómov alebo ich bočným zrastaním (syntelomizáciou) . Nazývajú sa trofosporofyly.všetky výtrusy sú rovnaké. vyvíjajúce sa embryo sporofytu.paprade Zo systematického hľadiska netvoria jednotnú skupinu. Znamená to. V obidvoch evolučných smeroch sú určité výnimky. že ich telo nie je tvorené stielkou. 3. plavúnky. Môžu sa od trofofylov značne líšiť. makrofylné typy listov. I . Pre evolúciu vyšších rastlín bolo dôležité objavenie sa listov telómového pôvodu. čo viedlo k vzniku cievnatých rastlín . L . salvinia). M . D . Trofofyly sú listy zelené. Každá trieda je značne odlišnej stavby. pretože sporofyt je od vodného prostredia prakticky nezávislý. E . Tretí typ listov je kombinovaný. (R! redukčné delenie). Sú to prvé mikrofylné typy listov. Trieda : Lycopodiopsida .dospelý sporofyt. ale najčastejšie na vlhkých miestach.vyvíjajúce sa prothálium. vodné paprade .antherídium patria medzi cievnaté rastliny (Telomophyta pred otvorením. Sú zriedkavejšie (napr. Majú vyvinuté prieduchy i cievne zväzky. Na rozdiel od machorastov prevažuje morfologicky i funkčne sporofyt nad gametofytom. ale pravými orgánmi (koreň. Obr.mladý línií. Trieda : Equisetopsida . napr. Svoje pomenovanie dostali od telómov. čo súvisí s prispôsobením sa suchozemskému prostrediu a čerpaniu živín z pôdneho roztoku na rozdiel od stielkatých. Sporofyly nie sú zelené a nachádzajú sa na nich výtrusnice. Sú to prvé telómové rastliny. majú asimilačnú funkciu a nie sú na ne viazané rozmnožovacie útvary . prasličky).papraďorastov a semenných rastlín. ktoré čerpajú vodu a živiny celým povrchom tela.zygota (O! 34 .marsilea. nie sú morfologicky rozlíšené na samčie a samičie. čiže zelené listy nesú výtrusnice. Fylogenetický vývoj vyšších rastlín išiel dvomi smermi. Aj tento jav súvisí s fylogenetickým prechodom papraďorastov na súš. ktoré dosiahli rovnaký fylogenetický sporofyt. 33: Vývojový cyklus papraďorastov: A . Trieda : Polypodiopsida . ale niekoľko vývojových oplodnenie). aj makrofylné typy listov (paprade). z papradí tzv. Sú teda jalové (sterilné). a to zosilnením gametofytickej generácie. Z hľadiska fylogenetického pôvodu listov poznáme u papraďorastov mikrofylné typy (plavúne. Papraďorasty rastú na súši. K . V ontogenéze môžeme pozorovať výraznú rodozmenu. Väčšina papraďorastov sú izospórické . Vznik listov nastal dvojakou cestou. Papraďorasty majú tri typy listov. Oddelenie : Pteridophyta papraďorasty 1.sórus. Na rastline vznikali tŕňovité výrastky pokožky emergenčného charakteru bez cievnych zväzkov (enafyly) alebo s cievnymi zväzkami (psilofyly).otvorené sporangium stupeň.zrelé archegónium. Heterospórické majú výtrusy rozlíšené na samčie mikrospóry a samičie megaspóry. H . G . plavúnky. Pre ďalšiu úspešnú evolúciu a pre zväčšenie rozmerov tela bolo nevyhnutné zväčšiť asimilačnú plochu týchto primitívnych bezlistých telómových rastlín (Rhyniaceae).archegónium pred otvorením. stonka. J . pretože proces oplodnenia a vývinu gametofytu je viazaný ešte na vodné prostredie.vznik cormusu (stonky s plochými veľkými listami) papraďorastov. Stavba tela papraďorastov nie je jednotná. F sporangium. čo viedlo ku vzniku oddelenia machorastov (Bryophyta)bezcievnaté rastliny a jej redukciou a zosilnením sporofytu. Papraďorasty sú najvyššie so spórami.výtrusnice. koncových dichotomicky rozkonárených častí stonky. list).zrelé antherídium so spermatozoidmi resp.články evolúcie všetkých oddelení vyšších rastlín. u plavúňov sa zoskupujú do výtrusných klasov.prasličky 4.plavúnky 3. Trieda : Selaginellopsida . Sú to tzv. Cormophyta).dospelé organizované výtrusné rastliny a zároveň prothálium. C .plavúne 2.

z ktorej sa vyvíja embryo (zárodok) a z neho dospelá rastlina. Je nezelený a žije v endotrofnej mykoríze. Prvorast je iba niekoľko mm . Ich využitie dnes je menej bežné. Najznámejší zástupca u nás je plavúň obyčajný (Lycopodium clavatum).cm veľký a má charakter stielky. Chvostník jedľovitý (Huperzia selago) sa odlišuje od ostatných plavúňov tým. Plavúne majú jednodomý prvorast (protalium) hľuzovitého alebo červovitého tvaru asi 2 cm veľký. 35: Plavúň obyčajný (Lycopodium aktívne pohybujú. z ktorej vyrastá protálium (prvorast). Výtrusy sú morfologicky nerozlíšené. Najväčší rozvoj papraďorastov bol na konci prvohôr a v druhohorách. Niektoré druhy sa uplatňujú na poliach ako buriny. lupeňovitý. ktoré sú málo odlišné od trofofylov.zygota. Oplodnením oosféry vzniká diploidný útvar . ktorými sa opäť začína gametofytická fáza nasledujúcej generácie. že nemá strobily. ktorá začína výtrusom a končí vznikom pohlavných buniek. lebo všetky druhy sú u nás zákonom chránené. Plavúň pučivý (Lycopodium annotinum) typický pre horské smrečiny má strobily sediace.oosféry. stonkou alebo podzemkom a listami. Fosílne nálezy skamenelín predstavujú väčšinu druhov. Životný cyklus ďalej pokračuje vznikom samčích pohlavných buniek spermatozoidov a samičej pohlavnej bunky . vláknitý. Časť rodozmeny. Sporofyly s výtrusnicami. D.Životný cyklus začína haploidnou spórou (výtrusom). že hubové vlákna vnikajú do prvorastu. Niektoré plavúne sa rozmnožujú aj pomocou opadavých púčikov v pazuchách listov. iné ako okrasné i liečivé. Adventívne korene žijú v symbióze s hubami (mykoríza). Plavúne žijú väčšinou v horských polohách na kyslých pôdach. Znamená to. Trieda : Lycopodiopsida . Zriedkavo sa u nás vyskytujú aj chránené a ohrozené druhy papraďorastov. preto plavúne patria medzi izospórické papraďorasty. Môže mať rozličný tvar. Spermatozoidy sú viazané na vodu (rosa. Tak sa môžu dostať k oosfére a clavatum) oplodniť ju. V našej flóre sa môžeme stretnúť so zástupcami všetkých uvedených tried papraďorastov. 35 .samčie anterídiá (plemeníčky) a samičie archegóniá (zárodočníky). Dospelý papraďorast je trváca rastlina tvorená koreňmi (adventívnymi). ktoré sa vyvinú v pohlavných orgánoch. 1. Nachádza sa na zemi alebo v zemi a preto je veľmi nenápadný. Výtrusy plavúňov sa v minulosti používali ako ľudový prostriedok proti cudzopasnému hmyzu. Tá predstavuje sporofytickú generáciu. dichotomicky rozkonárenou stonkou. iba u prasličiek sú dvojdomé. complanatum). Prvorasty sú Obr. Na prvoraste sa vytvárajú pohlavné orgány . ktorá je husto pokrytá špirálovite postavenými drobnými listami mikrofylného typu s jedným cievnym zväzkom (enafyly psilofyly). Na listoch alebo vo výtrusných klasoch (strobiloch) na stonkách vznikajú vo výtrusniciach meiózou haploidné výtrusy. ktorý má strobily dlhostopkaté. Praktický význam papraďorastov nie je veľký. v lekárstve do zásypov a v pyrotechnike do ohňostrojov. sú usporiadané do výtrusných klasov strobilov (okrem chvostníka). Na rozdiel od plavúniek nemajú listy na báze pajazýček (lingula). dážď). hľuzovitý. Vo vysokých horách sa vzácne vyskytujú aj druhy rodu plavúnik (Diphasiastrum) s druhmi: plavúnik alpínsky. ale redukované sporofyly s výtrusnicami sú v pazuchách zelených listov trofofylov. pretože obsahujú veľa ľahkozápalného oleja.plavúne Vždyzelené byliny s plazivou. 34: Prvorast plavúňa väčšinou jednodomé. je gametofyt. p. v ktorej sa pomocou bičíkov Obr. napr. ktoré mali stromovitý habitus. Môžu byť autotrofné i heterotrofné. sploštený (Diphasiastrum alpinum.

ktorá môže zakoreniť a je oporou stonky. Výtrusnice sa nachádzajú na báze výtrusných listov (sporofylov) a tie sú zoskupené do výtrusného klasu na konci stonky. ktorý sa vyskytuje na listoch tráv. Bočné stonky vyrastajú v praslenoch a sú zelené. Preto sa stávajú na poliach ťažko ničiteľnými burinami.praslička lesná Znamená to.plavúnky Drobné trváce byliny podobné machom. Oba druhy sú chránené. že na rozdiel od Obr. 3. Na báze listov sa nachádza pajazýček (lingula)* . 37: Výtrusy ostatných tried papraďorastov majú spóry rozlíšené fyziologicky aj morfologicky na prasličiek s hapterami mikrospóry (samčie) a megaspóry (samičie). praslička roľná.a mikrosporangiách (samičích a samčích výtrusniciach). ktorá v každom uzle obopína stonku. takže preberajú asimilačnú funkciu listov. Spočíva v heterospórii a v tom. nezelené a zrastajú do zubatej pošvy. Telo prasličiek býva na dotyk tuhé.2.trichómovitý útvar slúžiaci na prijímanie vody. Niektoré tropické druhy sa pestujú ako izbové a skleníkové rastliny (S.prasličky Habitus prasličiek je nápadne odlišný od ostatných papraďorastov. Počet a tvar zubov pošvy a jej dĺžka býva u niektorých zástupcov dôležitým určovacím znakom. S. Rovnako počet megaspór (v sporangiu) je redukovaný na 1 a zárodok (proembryo) sa vyvíja priamo na megasporofyle.bezlistá byľ. (napr.dendroides. U nás rastú iba dva druhy plavúnok. A Plavúnky sú heterospórické. Stonka je praslenovite vetvená. Z neho vyrastajú adventívne korene. Obr. V spodnej časti výtrusného klasu sa nachádzajú samičie výtrusné listy (megasporofyly) a hore samčie výtrusné listy (mikrosporofyly). Trieda : Equisetopsida . rizofor . * pozor na zámenu s jazýčkom (ligula). Trieda : Selaginellopsida . ktorý ich odlišuje od plavúňov. Pajazýček je dôležitý znak plavúnok. Obr. čo predstavuje náznak vzniku semena. čo je spôsobené inkrustáciou bunkových stien pokožky kremičitanmi. dutá a článkovaná. že gametofyt je aj oproti ostatným papraďorastom redukovaný.lepidophylla). Majú väčšinou plazivú. V zemi majú prasličky článkovaný podzemok (rizóm). ktorá je husto pokrytá drobnými listami mikrofylného typu ako u plavúňov. chrupavčité. B . Plavúnka brvitá (Selaginella selaginoides) je vysokohorským druhom a vranček švajčiarsky (Lycopodioides helveticum) je vzácnym druhom pasienkov. Listy sú drobné. ktoré sú pozdĺžne ryhované. dichotomicky rozkonárenú stonku. praslička roľná) majú systém podzemkov vyvinutý veľmi mohutne. 36: Vranček švajčiarsky (Lycopodioides helveticum) 36 . 38: Prierezy stonkami prasličiek. Plavúnky majú najmä fylogenetický význam. V mieste rozdvojenia byle vyrastá pozitívne geotropicky tzv. Tie vznikajú v mega . Niektoré druhy. Pozostáva z uzlov a internódií.

B . ktorý je zelený. ktorá je známa svojou jedovatosťou.salvíniotvaré Obr. 4. že samčie a samičie protáliá sú oddelené.Prvorast prasličiek je zelený. Niektorým druhom vyrastá na jar z podzemku tzv. ktorá dorastá až do výšky 1. Rad : Polypodiales . ktoré sú telómového (stonkového) pôvodu.paprade 1. ktoré sa zmenou vzdušnej vlhkosti zmršťujú a tým sa spóry spletajú do chumáčov. napr. Preto majú zariadenia. z ktorých u nás rastie len 9 druhov.letná byľ Ophioglossales .telmateia).jarná byľ sa postupne rozkonáruje a ozelenie. autotrofný.sylvaticum). Na vrchole nesie výtrusný klas.s niekoľko 100 druhmi. Výtrusné klasy (strobily) prasličiek sú inej stavby ako u plavúňov. Tým. Rad : Marsileales . plochého tvaru a na rozdiel od ostatných papraďorastov je dvojdomý. jarná byľ. B . V recentnej (dnešnej) flóre je zastúpený len rod praslička (Equisetum) . praslička lesná. Naše prasličky sú trváce rastliny bez druhotného hrubnutia. A .. Trieda : Polypodiopsida . Praslenovite usporiadané sporangiofory skladajú výtrusný klas prasličiek. takže pravdepodobnosť oplodnenia je vyššia ako keby sa spóry rozširovali samostatne.5 až 2 m. letná byľ. rozkonárený. 40: Praslička lesná (Equisetum sylvaticum). ktorá je zelená. Chýbajú sporofyly (výtrusné listy) a výtrusnice (sporangiá) vyrastajú na spodnej strane štítkovitých sporangioforov . praslička obrovská. V chumáči výtrusov sú blízko seba spóry.nosičov výtrusníc.marsileotvaré 4. Tretia skupina prasličiek má iba jeden typ byle. napr. Po dozretí a vypadaní výtrusov usychá a na jej mieste z toho istého podzemku vyrastá tzv. Tropické druhy sú stromovitého vzrastu s druhotným hrubnutím stonky. býva sťažené oplodnenie.fluviatile) . možno ju teda nájsť aj v zime. Najznámejšia praslička roľná (Equisetum arvense) je burinou vlhších polí i liečivou rastlinou. len s praslenmi listových pošiev. C . praslička močiarna. rozkonárená a sterilná (bez výtrusného klasu). Na močaristých stanovištiach rastú praslička močiarna (E.hyemalis) má byľ nerozkonárenú a vždyzelenú.sladičotvaré 3.hadivkotvaré 2. obrovská (E. Našou najväčšou prasličkou je p. ktorá má jemné dvakrát rozkonárené bočné stonky. V tônistých lesoch nájdeme prasličku lesnú (E. Rad : Obr. z ktorých vyklíčia protáliá s pohlavnými orgánmi oboch pohlaví. ktoré im oplodnenie naopak uľahčujú.jarná byľ.palustre). praslička roľná. nerozkonárená. Rad : Salviniales . Praslička zimná (E. A jarná byľ. na konci s výtrusným klasom. Iným druhom po uschnutí výtrusného klasu jarná byľ ozelenie a mení sa priamo na sterilnú letnú byľ. Majú viacero typov stoniek.jalová rozkonárená letná byľ 37 . pričom samčie prvorasty sú menšie. i praslička riečna (E. 39: Praslička roľná (Equisetum arvense). Je nezelená. Ich výtrusy majú 4 krídlaté výrastky (haptery). napr.

niekedy pestovaná v záhradkách. Výtrusnice sa u papradí nachádzajú priamo na listoch a to na ich spodnej strane alebo na okraji. B . Je to vzácna a chránená papraď. že pokožkové bunky obsahujú chloroplasty. A . 44: A . nedelená alebo delená. ale najčastejšie viacnásobne perovito zložená. sú len málo odlišné od trofofylov. Mladé listy sú špirálovite zvinuté (circinátna vernácia) s otvorenou žilnatinou. veľkosť a umiestnenie výtrusníc.marsilea. hľuzovitý a saprofytický . ktorá je zelená. ktorá nesie výtrusnice a vyživovaciu. z ktorého vyrastajú veľké listy makrofylného pôvodu. salvinia). hadivka obyčajná (Ophioglossum vulgatum) má list nedelený s celistvým okrajom. Paprade sú byliny (v trópoch aj dreviny). 45: Papradka samičia najmä niektoré liečivé (Athyrium filix-femina) . plodnú časť. kryté plachtičkou (indusium) v strede ktorého sa nachádzajú sporofyly. väčšinou premenená na podzemok. Rastie v pobrežných porastoch potokov. Perovník pštrosí (Matteuccia Obr. Tvar. ale listy má jemnejšie delené a sórusy sú podlhovasté až podkovovité. Listy . 42: Prvorast papradí (slezinník)  Listovú čepeľ majú rozdelenú na tzv. Ich čepeľ môže byť jednoduchá. Prevažná časť papradí je izospórická (okrem tzv.mas) rastie v tienistých lesoch. že nebývajú zelené. Papraď samčia (Dryopteris filix. 38 .Veľmi rozmanitá a druhovo bohatá trieda papraďorastov. Obr. Takéto druhy majú heterofýliu.sporofyloch (perovník pštrosí).prierez sórusom. 43: Sórusy. Dorastá liste.5 m . druhotne nehrubnúca. vratička).umiestnenie sórusov na struthiopteris) je jednou z našich najväčších papradí. teda dva typy listov . výtrusníc sú rohlíčkovitého tvaru ktoré sa u nás pestujú ako okrasné bytové rastliny. 41: Špirálovitá (circinátna) vernácia  Obr. Prvorast je veľmi rozdielne vyvinutý. Stonka býva krátka. alebo na celkom osobitných listoch . vodných papradí . najmä na východnom Slovensku. Častejšie býva nadzemný.papraď samčia (Dryopteris filix-mas).nezelený. Obe rastliny rastú na horských lúkach a patria medzi vzácne druhy. Vratička mesiačikovitá (Botrychium lunaria) má perovito zložené obe časti listu. Odvar z podzemkov sa používa proti črevným parazitom. niektorým zástupcom sa vytvárajú výtrusy len na jednej polovici čepele listu (napr. resp. menej často podzemný. Papradka samičia (Athyrium filixfemina) sa podobá na papraď samčiu. Prevažná väčšina druhov má trofosporofyly. Praktický význam majú Obr. Je liečivou rastlinou. lupeňovitého tvaru. výtrusnice sú do výšky 1. sórusov (kôpok výtrusníc) je dôležitým taxonomickým znakom papradí.trofofyly vyrastajú v tvare lievika. Sporofyly ale nie sú zoskupené do výtrusných klasov.kôpky druhy a cudzokrajné. ako u plavúňov a okrem toho. sterilnú časť. zelený. Na rube listov má sórusy okrúhleho tvaru. B usporiadnie sórusov  Obr.  Do tejto skupiny patrí väčšina našich najznámejších papradí.trofofyly i sporofyly. Zvláštnosťou je. Rastie najmä v bukových lesoch.

Napr. 48: Salvínia plávajúca (Salvinia natans) rastlinou trópov. ale vyvíja sa vyklíčením výtrusov priamo v sporangiách. kde sa udrží vlaha. oválne s konduplikatívnou vernáciou (listy zložené podľa hlavnej žily). sladič obyčajný (Polypodium vulgare). 46: Perovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris) Obr. Tento chránený a ohrozený druh. Marsileotvaré sú heterospórické. výtrusných plôdikov . ktoré splývajú na vodnej hladine. z ktorého vyrastajú adventívne korene a dlhostopkaté štvorpočetné listy. Obr. Rastie takmer po celom svete. Listy sú malé.nidus ) je naopak mohutnou Obr. Má preto sladkastú chuť. z ktorých dva sú plávajúce. netvorí už samostatnú fázu rodozmeny. Z ďalších bytových papradí sú známe nefrolepka vznešená (Nephrolepis exaltata)a parohovec obyčajný (Platycerium alcicorne). 47: Parohovec obyčajný (Plathycerium alcicorne) 39 . plazivý podzemok. Mikro i megasporangiá sú zoskupené do sórusov na báze listov. Tiež druhy rodu slezinník (Asplenium) sú drobné paprade skalných štrbín. známou u nás ako bytová okrasná rastlina. Naša marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia) má dlhý. Kôpky výtrusníc má umiestnené na okraji podvinutých lístkov. Vzhľadom k adaptáciám na vodné prostredie sa značne odlišujú od ostatných papradí.salvínia plávajúca (Salvinia natans). že podzemok je škrobnatý a môže sa používať na výrobu škrobu alebo kŕmenie ošípaných. sa vzácne vyskytuje v stojatých vodách našich nížin. tretí sa premenil na niťovité úkrojky . Marsilea štvorlistá rastie vzácne v plytkých stojatých vodách nížin.   Sú to vodné paprade. Zaujímavosťou je.  Paprade rastúce v stojatých vodách. Sú heterospórické a majú rozlíšené sórusy na mikro a megasórusy.Najmohutnejšou našou papraďou (až 2 m) je orličník obyčajný (Pteridium aquilinum). tzv.rizofylum a preberal funkciu chýbajúceho koreňa. Gametofyt je redukovaný. V našej flóre je zastúpený jediný druh .sporokarpov. Veľa druhov papradí rastie v štrbinách skál. Má listy na stonke v trojpočetných praslenoch. Sú jednoročné na vode plávajúce (natantné) a čiastočne bezkoreňové rastliny. ktorý je liečivou rastlinou pre obsah glykozidov v podzemku. Jazyk jelení (Phyllitis scolopendrium) je chránenou papraďou s nedelenými listami a čiarkovitými sórusmi. Slezinník hniezdový (A.

tisy 5. čo je dôležité pre systematiku nahosemenných rastlín. Trieda : Ginkgopsida . Vajíčka nie sú chránené (obalené) listovými časťami . Obr. resp.4. rozoznávame teda mikrosporangiofory (tyčinky). Pododdelenie : Gymnospermatophytina ( Gymnospermae ) . ktoré nazývame výtrusnými listami. útvaroch stonkového pôvodu. borievka). Tyčinky sú mikrosporofyly a plodolisty (semenné listy) megasporofyly. Väčšina druhov má vždyzelené listy (sempervirenty) mikrofylového alebo makrofylového pôvodu. megasporofyly tvoria jednoduchú alebo zloženú šišku (megastrobil). Tyčinky tvoria jednoduchú šišku (mikrostrobil) a samičie megasporangiofory. Trieda : Ephedropsida . 49: Metagenéza nahosemenných rastlín ( Pinus silvestris) 40 . Trieda : Pinopsida .chvojníky 4. ktoré majú túto vlastnosť sa nazývajú nahosemennými rastlinami (vajíčka po oplodnení sa menia na semená !). ktoré majú dve alebo niekoľko vzájomne nezrastených mikrospórangií (peľové komôrky) s veľkým počtom mikrospór (peľové zrná) a megasporangiofory s terminálnymi vajíčkami s jedným vajíčkovým obalom.Trieda : Cycadopsida . Vývoj reprodukčných orgánov prebiehal 2 smermi. kým listy druhov na vyššom vývojovom stupni sú nedelené a nemajú špirálovú vernáciu (gnetum). sekvojovec) alebo dvojdomé (ginko. Oddelenie : Spermatophyta . Samostatne a nezávisle od listov. kruhovito usporiadané a vytvárajú kambiálny kruh.rastliny semenné 1. Pri mikrofylovom type sú listy ihlicového (borovica) alebo šupinovitého tvaru (tuja). preto všetky druhy rastlín. Listy makrofylového typu sú pri druhoch na nižšom vývojovom stupni ešte papraďového vejárového typu (cykas) a majú špirálovitú vernáciu.cykasy 2.ginká 3. Nahosemenné rastliny na listoch majú dvojaké prieduchy a to haplocheilické alebo syndetocheilické. na ktorých vznikajú na okraji (marginálne) alebo na ich čepeli (laminálne) sporangiá. Trieda : Taxopsida .sú holé (nahé). zriedkavejšie sympodiálnym rozkonárením stonky. ktoré v sekundárnom dreve majú len tracheidy s dvorčekovitými stenčeninami. V pletivách orgánov sú živicové alebo slizové kanáliky.nahosemenné 1. Dnešné nahosemenné rastliny sú jednodomé (borovica.ihličnany Nahosemenné rastliny sú dreviny (stromy a kry) s monopodiálnym. sporofylmi. Kolaterálne cievne zväzky sú otvorené. tis. Vývoj orgánov s výtrusnicami na makrofyloch je viazaný na pravé listy (syntelómy). ktorým nahosemenné rastliny druhotne hrubnú. samčie a samičie výtrusnice (mikrosporangiá a megasporangiá) sa tvoria na sporangioforoch.

Na bezlistnej časti kmeňa sú podobne v závitnici usporiadané stopy po opadnutých listoch. okolo ktorého sú kolaterálne cievne zväzky a kambiálny kruh. ktorá sa vytláča mikropylou ako opeľovacia čiže polinačná kvapka. Listy majú špirálovitú vernáciu tak ako paprade. V peľovom vrecúšku neskôr vznikajú 2 až 3 mm veľké obrvené spermatozoidy. Samičie výtrusné listy (megasporofyly) sú premenené listy. ktoré sa dožili súčasnosti. Stonka samčích rastlín je sympódium. Niektoré druhy majú v stržni veľa škrobu a vymýva sa z neho tzv. ságo. ale dnes žije len 9 rodov (napr. Vo všetkých častiach rastliny majú rozkonárené Obr. rokmi a rozšírili sa po celej súši (veľa rodov). Sú ploché a na dolnom okraji je napr. 51: Megasporofyl (cykas (Macrozamia až 20 m vysoká) so japonský . Preparované listy cykasu japonského sa používajú na aranžovanie pod menom „palmové listy“. Bowenia). ktoré na rube majú veľa mikrosporangií.circinalis) z Indie. Najrozšírenejšie sú cykas japonský (Cycas revoluta) z Japonska a cykas indický (C. Sú dvojdomé. preto stonka samičích rastlín je monopódium (rastový vrchol nezastaví svoju činnosť). 2. B-schematický prierez slizové kanáliky. Vnútri je mnohobunkový nucelus (megaspórangium) a mnohobunkový samičí prvorast (megaprotálium) s niekoľkými archegóniami.cykasy Sú najstaršou fylogenetickou skupinou semenných rastlín. b-integument. Cykasy majú v kmeni mohutný stržeň. používané ako múka. Trieda : Ginkgopsida . Triedu cykasov tvoria druhy drevín s krátkym alebo s vysokým kmeňom Obr. ktorým kmeň druhotne hrubne. C-dospelý sporofyt počtu mikrosporofylov (tyčiniek). Pod peľovým vchodom je klíčna komôrka naplnená tekutinou. vnútri archegónia je jedna veľká (až 6 mm v priemere) vajcová bunka (oosféra).Nahosemenné rastliny sa vyvinuli zo semenných papradí a dosiahli vrchol svojho vývoja už v karbóne a v perme. Plodom je semenná kôstkovica (nepravý plod). iné sa rozvinuli v druhohorách alebo až v treťohorách. niekedy až 3 m dlhými listami. Niektoré vo vrchnej kriede vyhynuli a iné prežili až doteraz. Cycas. lebo je vždy zakončená šiškou mikrosporofylov.ginká Táto vývojová skupina je monotypická. 1. Na rastovom vrchole vyrastajú namiesto asimilačných listov v hustej závitnici nad asimilačnými listami. Zamia. vývojove zodpovedajúcich kôpkam výtrusníc (sórusom) papradí. 50: Semenné paprade (Liginodendropsida) : A-semeno obklopené receptákulom so žliazkami. Ceratozamia. Trieda : Cycadopsida . ktorú reprezentuje len jeden recentný druh ginko 41 . Obidva druhy sa často pestujú v skleníkoch ako ozdobné rastliny. vajíčkom : a-mikropyla. tvoriacimi na vrchole kmeňa chochol listov. Vznikli na konci prvohôr (karbón) približne pred 250 mil. z ktorých jeden oplodní vajcovú bunku archegónia. Cykasy sa vyznačujú striedaním asimilačných listov a megasporofylov na vrchole kmeňa. c-receptakulum Samčie šišky sú zložené z veľkého (kupula). Vajíčka sú pokryté 3 obalmi. pri druhu cykas japonský až 10 vajíčok. ale u niektorých druhov iba 2 (cykas indický).dozreté semená a vajíčka) závitnicovito postavenými veľkými kožovitými perovito zloženými.

Od 18. Ginko dvojlaločné rástlo po celej Euroázii od kriedy až po ľadovú dobu.megasporangioforoch. Prirodzené porasty ginka sa našli v severozápadnej časti Číny (Sečuan) a z Číny ho už v stredoveku preniesli do Japonska. na konci s 2 terminálnymi vajíčkami. Viacerí taxonómovia ich zaraďujú do priamej vývojovej príbuznosti s triedou Gnetopsida a Welwitschiopsida. Prvé ginká sa objavili na našej Zemi v dobe permskej (210 mil. dvorčekové tracheidy) však poukazuje na príbuznosť s nahosemennými rastlinami. Sú to malé metlovité kry so zelenými konárikmi a nepatrnými krížmo protistojnými šupinkovitými listami (podobné prasličkám). V pletivách nemajú nijaké živicové kanáliky. Severná hranica areálu chvojníka dvojklasého (Ephedra distachya) je na Slovensku pri obci Štúrovo. v ktorej došlo skôr k dvojitému oplodneniu. Sú dvojdomé. podobná žilnatine listov papraďorastov (syntelóm). Väčšina znakov (nekryté vajíčka. Z dvoch vajíčok na spoločnej stopke sa vyvinie len jedna semenná kôstkovica. Je to dvojdomý rozkonárený strom s význačnými dvojlaločnými opadavými listami. 52: Ginko dvojlaločné : A-brachyblast s mikrostrobilmi. 3. ale obsahujú alkaloid efedrín.chvojníky Z fylogenetického hľadiska je to najmladšia skupina nahosemenných rastlín. guľatá semenná kôstkovica. Žilnatina listov je vidlicovitá a otvorená. Považuje sa tam za posvätnú rastlinu a všade sa pestuje okolo chrámov. vyrastajúcimi na tohoročných dlhých výhonkoch (makroblastoch) jednotlivo alebo sú nakopené na krátkych a hrubých brachyblastoch. ale niektoré druhy sú hmyzoopelivé. Plodom (nepravým) je žltá. rokov) a v treťohorách zasa väčšinou vyhynuli. Vznikli na začiatku treťohôr asi pred 45 mil. Pre chvojníky je charakteristické primitívne dvojité oplodnenie. Do tejto triedy patrí len jeden rad (Ephedrales) s jedinou čeľaďou (Ephedraceae) a s jedným rodom chvojník (Ephedra) asi so 40 druhmi. svojím vzhľadom podobné jahňadovitému klasu. zriedkavejšie jednodomé. Na samičom strome vyrastajú v pazuche listov na brachyblaste redukované samičie šištice (megastrobily) na dlhých stopkách . ktorá ho napokon zatlačila do juhových. Plodom je nepravá červená semenná bobuľa. Na svojom vretene majú v závitnici mikrosporangiofory (tyčinky). než zanikli archegóniá. veľkosti čerešne so sladkastou chuťou na dlhej stopke. ale prevažne od Strednej Ázie až po Stredomorie a ojedinele aj v Strednej Európe. Ázie. Trieda : Ephedropsida . storočia sa často pestuje ako zvláštnosť aj v parkoch po celej zemeguli. 42 . Preto ich niektorí systematici zadeľujú aj ku krytosemenným rastlinám. Obr. Samičie šištice začínajú niekoľkými pármi listeňov a medzi najvrchnejšími je jedno alebo dve terminálne vajíčka. Samčia šištica pozostáva z listeňov 2-8 zrastených mikrosporangií. B-brachyblast s vajíčkami Chvojníky sú zaujímavou skupinou.dvojlaločné (Ginkgo biloba). Na samčom strome v pazuchách listov brachyblastov vyrastajú samčie šištice (mikrostrobily). Sú vetroopelivé. rokmi. Vývin zárodku sa zakončuje po opadnutí plodu. Opelenie nastane vetrom a oplodňovací proces pomocou spermatozoidov až po niekoľkých mesiacoch. rastúcimi v Strednej Amerike. ktoré tvoria zväzočky.

taxín.canadensis).baccata a T.araukáriovité 2. Triedu Taxopsida v súčasnosti reprezentujú dva rody: tis (Taxus). v Ázii až po Amur a v Afrike v pohorí Atlas. Čeľaď : Taxodiaceae . Trieda : Taxopsida .čím prispievajú k rozmnožovaniu tisu. Druhy tisu sú rozšírené cirkumpolárne. ktorý len čiastočne kryje semeno a nezrastá s ním. V strednej Európe je však takmer na vyhynutie. Jedine červený miešok nie je jedovatý a požierajú ho vtáky. Trieda : Pinopsida (Coniferopsida) . Čeľaď : Araucariaceae . Megastrobil tvorí len jedno vajíčko.4. Semenná bobuľa má neúplný miešok (arilus . lebo dobre znáša strihanie a znečistený vzduch miest. na konárikoch hrebeňovito rozložené. Samčie pohlavné orgány (tyčinky) sú usporiadané v málopočetných šišticiach (5-10). V Európe je domáci len tis obyčajný (Taxus baccata). pôsobiaci ochrnutie dýchacieho centra. Samčie šišky vznikajú naspodku minuloročných konárikov a majú štítkovité mikrospórangiofory. na líci tmavozelené. Je obľúbenou drevinou našich parkov.tisy Zástupcovia tejto triedy predstavujú samostatnú vývojovú skupinu nahosemenných rastlín.epimácium). V parkoch sa často pestuje tis prostredný (T. Má ploché. používané v rezbárstve a pri výrobe lukov. s habitusom nízkeho stromu alebo kra. na rube svetlejšie striedavé ihlice. vyrastajúceho naspodku konárikov. x media). 5. ktorý je hybridom T. Tis obyčajný je rozšírený po celej Európe. Samičie šišky pozostávajú len z jediného terminálneho vajíčka. Vo východnej časti areálu rodu rastie tis japonský (T. Tis obsahuje vo svojich pletivách prudko jedovatý alkaloid . Čeľaď : Pinaceae .ihličnany 1.tisovcovité 43 . patis (Cephalotaxus).cuspidata) a v Amerike tis kanadský (T.cuspidata.semenná bobuľa (spermobacca). Rastie veľmi pomaly. končisté.borovicovité 3. ktoré sa oddelili od triedy ihličnanov už začiatkom druhohôr (trias). má veľmi tvrdé a pružné drevo. ktoré sa po oplodnení mení na semeno obalené čiastočne dužinatým mieškom (arilus) a vytvára nepravý plod . Tisy sú dvojdomé vždyzelené kry a stromy s ihlicovitými listami dvojradovo usporiadané na výhonkoch (konárikoch). Najdôležitejším rozlišovacím znakom pre triedu tisov je terminálny telóm s jedným vajíčkom ponoreným čiastočne v kupule a neprítomnosť živicových kanálikov v dreve a listoch.

borovica vejmutovka (Pinus strobus). rokov) a najväčší rozvoj dosiahli v druhohorách. g. na ktorých vyrastajú listy (smrekovec.semená a klíčiace rastliny.h .šišky ihličnanov.obligátna anemochória. . Živicové kanáliky sú len v kôre. sú jednodomé (borovica) alebo dvojdomé (borievka). o . prevažne stromy. zdanlivo praslenovitým rozkonárovaním stonky. Čeľaď : Cupressaceae . ktorá má aj veľký význam v rastlinnom kryte . jedľa. céder. Ihličnany sú vetroopelivé. V kmeni je veľký stržeň (starý vývojový znak).smrek. Vznik a vývoj ihličnanov datujeme od karbónu (250 mil.cyprusovité Trieda ihličnanov predstavuje dnes počtom druhov a významom najdôležitejšiu triedu nahosemenných rastlín. Po oplodňovacom procese sa vajíčka premieňajú na semená. semenné šupiny vyschnú a tvoria lietacie zariadenie (krídelko) . Prieduchy sú hlboko ponorené do pokožky a okolo nich na kutikule sa vylučuje vosk (na rube listov). s hrubou pokožkou a s hrubou kutikulou. l až r . rozložených okolo listovej žily. kde vyklíčia. brachyblasty. peľové zrná majú vzduchové mechúriky pre nadľahčovanie a vzdušný prenos. a.araukáriovité Do čeľade araukáriovitých patria mohutné stromy s pravidelným. Anatomická stavba listov je význačne xeromorfná. ch.d.Obr. j semeno obalené mieškom.smrekovec. ktorých stonka sa takmer výlučne monopodiálne. Samičia šiška (megastrobil) má na vretene šišky niekoľko podporných listeňov postavených striedavo.tis. ch . Niektorým druhom semenná šupina abortuje (borovica limbová). i .jedľa (Abies). zriedkavejšie sú širšie. Ihličnany majú jednopohlavné šišky. čiarkovité. n .vegetácii našej planéty. l . p . 44 . r smrekovec (Larix) 4. m .i .tyčinkový konárik s 3 kvetmi.prierez semenom a mieškom. Ihličnany sú dreviny.plodný konárik s 2 semenami. Ich postavenie na stonke je striedavé alebo protistojné. zriedkavejšie praslenovité (borievka obyčajná). 53: Nahosemenné (Gymnospermae): a až h .f borovica. Listy ihličnanov sú malé (mikrofyly). zriedka sympodiálne (tisovec) rozkonáruje. s jednou žilou. Teraz sú rozšírené na všetkých kontinentoch.kosodrevina. celkove asi 50 rodov a 600 druhov. v pazuche ktorých sú megasporofyly (semenné šupiny) na báze s 2 vajíčkami. Súčasne vreteno a podporné šupiny šištíc drevnatejú (borovica. Niekedy na konároch sú bočné konáriky veľmi skrátené a vznikajú tzv. Čeľaď : Araucariaceae . ihlicovité alebo šupinovité.smrek (Picea). tuja). k . borovica). Peľové zrná sa zachytia elektrostaticky v polinačnej kvapke mikropyle. e.jedľa.b . Mikrosporangiofory (tyčinky) tvoria (samčie šišky) mikrostrobily a na báze šišky sú obalené šupinami. Listy majú určitý počet živicových kanálikov. alebo dužinatejú (borievka obyčajná). zriedkavejšie kry.borovica lesná (Pinus sylvestris). c. Drevnatá stonka druhotne hrubne a v pletivách sú živicové kanáliky.

Listy sú striedavé a sú buď široké a ploché, kopijovité až vajcovité s mnohými rovnobežnými žilami (damarovník), alebo sú úzke, ihlicovité až šidlovité s jednou žilou (araukária). Sú to dvojdomé rastliny. Samčie šišky sú veľké a pozostávajú z veľmi početných mikrosporangioforov (tyčiniek). Samičie šišky sa vyznačujú tým, že vznikli zrastením podporného listeňa so semennou šupinou, ktorá niekedy je vyvinutá na vrchnej strane šupín ako ligulárna šupina. Na každej šupine je jedno obrátené vajíčko. Dozreté šišky sú veľké, drevnaté a rozpadavé. Recentné araukáriovité s 2 rodmi a 35 druhmi rastú na južnej pologuli (Amerika, Austrália, N. Zéland). Pravidelným rastom, podobným našim smrekom je araukária štíhla (Araucaria excelsa), pochádzajúca z Norfolkských ostrovov. U nás sa často pestuje pre svoje pravidelné rozkonárovanie ako známa "izbová jedlička". Vo svojej vlasti, ako aj príbuzný druh araukária brazílska (A.brasiliana) poskytuje výborné drevo na stavbu lodí. Araukária čílska (Araucaria araucana) rastie v juž. Chile, má kmeň až 60 m vysoký, jej semená a šištice predtým boli hlavnou potravou tamojších indiánov (Araukáni). Druhy rodu damarovník (Agathis) sa vyznačujú plodnými lupeňovitými listami a veľkým množstvom živice v kôre. Najznámejším druhom je damarovník južný (Agathis australis) z Nového Zélandu, ktorý okrem výborného dreva na stavbu lodí poskytuje dôležitý kopálový lak (Kauri-Kopal), ktorý sa podobá jantáru. Čeľaď : Pinaceae - borovicovité Zástupcovia čeľade sú prevažne stromy, zriedkavejšie kry severnej pologule. Kmeň sa rozkonáruje monopodiálne a bočné konáre sa zakladajú tesne pod rastovým vrcholom, takže konáre stoja v zdanlivých praslenoch. Podľa ich počtu možno zistiť vek mladších stromov. Korene sa vyznačujú mykorízou. Listy sú ihlicovitého tvaru a sú postavené v závitnici. Vyrastajú na dlhých výhonkoch - na makroblastoch, alebo na krátkych brachyblastoch (smrekovec, borovica) a prisadajú na konárik vankúšikmi napr. na smreku, preto jeho konáriky sú po opadaní listov drsné, alebo bez vankúšikov, ako je to na jedli a preto sú jej konáriky po opadaní listov hladké. Väčšinou sú vždyzelené a na rastline vytrvávajú asi 4-12 rokov, zriedkavejšie sú listy mäkké a opadavé (smrekovec). Borovicovité sú jednodomé. Samčie šištice majú vzhľad jahňady a na svojej báze sú obalené šupinami. Peľové zrná majú 2 vzdušné mechúriky. Samičie šištice pozostávajú z listeňov postavených v závitnici a semenných šupín, s dvoma obrátenými vajíčkami. Podporné listene (šupiny) neskôr zdrevnatejú vo

Obr. 54: Nahosemenné (Gymnospermae): a až e - anatómia listov ihličnanov (vpravo vrchná, vľavo spodná

strana); a - smrek (Picea), b - borovica lesná (Pinus sylvestris), c - okraj listu borovice čiernej (P.nigra), jedľa biela (Abies alba), e - tis (Taxus); f až j - semenné šupiny šišiek ihličnanov; f,g - smrek (brušná a chrbtová strana), h - borovica čierna, ch - smrekovec (Larix), i,j - jedľa (brušná a chrbtová strana), k - nepravá bobuľa borievky obyčajnej (Juniperus communis) a jej priečny prierez

45

vzpriamené alebo visiace šišky (conus). Semená majú zvyčajne jedno jednostranné krídlo, slúžiace na rozširovanie. V semene je embryo s 3 alebo viacerými klíčnymi listami. Nominátnym rodom čeľade je borovica (Pinus). Ihlice niektorých druhov vyrastajú na brachyblaste v počte 2 a 3 (podrod Diploxylon) a u iných s 5 ihlicami (podrod Haploxylon). Pre druhy podrodu Diploxylon sú charakteristické kuželovito-vajcovité šišky s výrazným štítkom na drevnatej šupine. Na Slovensku z tejto skupiny autochtónne (pôvodne) rastie borovica lesná (Pinus sylvestris) a borovica horská - kosodrevina (P.mugo), ktorá v Karpatoch rastie v nadmorskej výške 1400-1800 m. Na rašeliniskách (vrchoviskách) sa vyskytuje borovica bahenná (P. x rhaetica = P. rotundata) ako kríženec predchádzajúcich druhov. V lesoch sa vysádza borovica čierna (P.nigra subsp. austriaca). V parkoch sa často vyskytuje borovica ťažká (P.ponderosa) a borovica Banksova (P.banksiana). Z borovíc s 5 ihlicami (v ihliciach je jednoduchý cievny zväzok) sú zaujímavé tieto druhy: U nás domáca borovica limbová (Pinus cembra), stromovitého habitusu, rastie na hranici smrekového a kosodrevinného pásma. Hnedé šišky opadávajú neotvorené a bezkrídle semená sú jedlé ako tzv. "limbové oriešky". Rastie vo východných Alpách a Karpatoch. Podobná borovica sibírska (P.sibirica) rastie na Sibíri. Borovica hladká (b.Wejmouthova-vejmutovka - Pinus strobus) pochádza zo Severnej Ameriky. Má 6-12 cm dlhé mäkké ihlice, kôra je hladká. Má dlhé šišky s tenkými drevnatými podpornými šupinami. Borovica štíhla (P.excelsa) pochádza z Himalájí, podobá sa predošlému druhu, ale má dlhšie ihlice a väčšie šišky. Tieto druhy sú často vysádzané v našich parkoch ako solitérne stromy. Rod jedľa (Abies) má na Slovensku len druh jedľu bielu (A.alba), ktorý je významný lesotvorný druh, rastie v zmiešaných lesoch s bukom - jedľobučiny. V Európe rastie ešte jedľa španielska (A.pinsapo), jedľa grécka (A.cephalonica) a jedľa cára Borisa (A.borisii-regis). V parkoch je častá jedľa srienistá (A.concolor) zo Sev. Ameriky. V Európe je významným lesotvorným druhom smrek obyčajný (Picea abies). V parkoch sa vysádza severoamerický smrek pichľavý (P.pungens) so striebristými ihlicami, ktoré bolestivo bodajú. Dekoratívny úzko ihlancovitý až stĺpkovitý habitus má smrek omorikový (P.omorica), ktorý je endemický balkánsky druh, nazývaný dendrológmi ako smrek Pančičov. Veľmi dekoratívne stromy so zväzočkami neopadavých ihlíc na brachyblaste vytvárajú druhy rodu céder (Cedrus). Céder libanonský (C.libani) rastie prirodzene v Malej Ázii (najviac v Turecku), céder atlaský (C.atlantica) rastie na severozápade Afriky v horských oblastiach. Céder himalájsky (C.deodara) je vysokohorský druh pohoria Himaláje. Všetky druhy sú u nás vysádzané v parkoch. Duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) pochádza zo Sev. Ameriky a na Slovensku sa často vysádza v parkoch a lesoch, nakoľko je rýchlorastúci druh. Jej šišky sú charakteristické podpornými šupinami, ktoré sú dlhšie ako semenné šupiny a vyčnievajú zo šišky. Jediný opadavý ihličnan u nás je smrekovec opadavý (Larix decidua), ktorá má zväzoček ihlíc na trvácich brachyblastoch. Poskytuje veľmi kvalitné drevo - "červený smrek". Čeľaď : Taxodiaceae - tisovcovité Tisovcovité sú zvyčajne vysoké stromy, často obrovských rozmerov a dlhého veku. Majú ihlicovité alebo šupinovité listy, takmer vždy striedavého postavenia (okrem rodu metasekvoja). Sú jednodomé. Samčie šišky sa skladajú z tyčiniek s peľovými zrnami bez vzdušných mechúrikov. Samičie šišky sa vyznačujú nedokonalým zrastením podporných šupín so semennou šupinou. Semenné šupiny neskôr zdrevnatejú, semená sú bez krídla alebo majú len úzku obrubu. Do čeľade patrí 8 rodov so špecifickými znakmi a bez bližších príbuzenských vzťahov. Predstavujú reliktné druhy s pomerne malým areálom a malým počtom druhov. Rastú prevažne vo vých. Ázii a v Sev. Amerike a ani jeden ich zástupca nie je v Európe pôvodný. Tisovec dvojradový (Taxodium distichum) tvorí lesy v močaristých krajoch na juhovýchode Sev. Ameriky. Význačný je plochými svetlozelenými listami v dvoch radoch na konárikoch, ktoré v zime v celosti opadávajú. Má kolovité dýchacie korene - pneumatofory, ktorými prevetráva koreňový systém. Sekvoja vždyzelená (Sequoia sempervirens) rastie vo vlhkých lesoch a na brehoch riek v Kalifornii a dorastá do výšky až 110 m. Jej príbuzným druhom je sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum), ktorý rastie na svahoch Sierry Nevady v Kalifornii. Hrúbka jeho kmeňa dosahuje až 12 m a výška vyše 100 m. Recentný vek niektorých jedincov sa odhaduje až na 4000 rokov. Obidva druhy sú na svojich pôvodných náleziskách v Sev. Amerike prísne chránené. Žili v treťohorách aj v Európe a zúčastnili sa na tvorbe hnedého uhlia. Dnes sa obidva druhy s obľubou sadia v parkoch ako ozdobné stromy. Zaujímavý druh metasekvoja dvojradová (Metasequoia glyptostroboides) je zo strednej Číny. Je to jediná recentná rastlina, ktorá sa skôr poznala ako fosílna z obdobia druhohôr. Kryptoméria japonská (Cryptomeria japonica) je domácim druhom (stromom) v Japonsku. Kuninghamia čínska (Cunninghamia lanceolata) pochádza z vých. Ázie, má tmavozelené a tvrdé ihlice s pichľavým vrcholom. Dáždnikovec japonský
46

(Sciadopitys verticillata) rastie v južnom Japonsku. Je to dvojdomý, až 50 m vysoký strom, s takmer v praslene postavenými brachyblastami s jedným listom. Všetky uvedené druhy sú introdukované na Slovensku a zriedkavo sú vysádzané v parkoch. Čeľaď : Cupressaceae - cyprusovité Sú to mohutné vždyzelené stromy až plazivé kríčky. Listy majú ihlicovité alebo šupinovité a to krížmo protistojné alebo v trojpočetných praslenoch. Rastliny sú jednodomé alebo dvojdomé. Samčie šišky sú malé a väčšinou jednotlivo na vrchole krátkych konárikov. Pozostávajú zo štítkovitých mikrosporangioforov (tyčiniek). Peľové zrná nemajú vzdušné mechúriky. Samičie šištice pozostávajú z niekoľkých krížmo protistojných semenných šupín s 1 alebo viacerými priamymi vajíčkami. Semenné šupiny buď zdrevnatejú, čím vznikne šiška (tuja), alebo zdužnatejú a zrastajú, čím vznikne šišková bobuľa - galbulus (borievka). Semená sú bez krídiel. Často pestovaným rodom je tuja (Thuja), s krížmo protistojnými šupinovitými listami. V parkoch a na cintorínoch sa vysádza tuja západná (Thuja occidentalis). Je to až 20 m vysoký strom. Úzku kužeľovitú až stĺpovitú korunu má odroda vyšľachtená na Slovensku T. occidentalis cv. Malonyana. Rozotreté listy príjemne voňajú. Pochádza zo Sev. Ameriky podobne ako tuja riasnatá (T.plicata). Je to až 70 m vysoký strom. Jej listy sú na rube bielo škvrnité. Príbuzným druhom je tuja východná (T.orientalis), až 10 m vysoký strom pochádzajúci z východnej Ázie. Rozotreté listy nepríjemne zapáchajú a sú jedovaté. Tujovka japonská (Thujopsis dolabrata) pochádza z Japonska. Na vodorovne odstávajúcich konárikoch má široké, na líci lesklozelené a na rube biele, šupinovité listy. Z Kalifornie pochádza libocéder zbiehavý (Libocedrus decurrens) so stlačenými hranatými konárikmi a ostrými listami. Je dekoratívny až 20 m vysoký strom, na ekologické podmienky prostredia nenáročný. Z rodu cyprus (Cupressus) najznámejší je cyprus vždyzelený (C.sempervirens). Neveľký strom s vretenovitou až ihlancovitou korunou je ozdobou Stredomoria, kde ho vysádzajú na cintorínoch a v parkoch. Jeho drevnaté šišky sú veľkosti orecha, naše podnebie neznáša (mráz poškodzuje listy). V parkoch sa často vysádzajú druhy rodu cypruštek (Chamaecyparis) a to severoamerický cypruštek Lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana) a cypruštek hrachonosný (Ch.pisifera), okrasný strom pochádzajúci z Japonska. Vyznačuje sa vodorovnými konárikmi a malými šiškami. Tieto druhy sú veľmi variabilné, čo sa využíva na selekciu rôznych odrôd. V okrasnom záhradníctve je známy Cupressocyparis x leylandii, ktorý vznikol krížením druhov rodu Cupressus a Chamaecyparis. Najväčším rodom čeľade je borievka (Juniperus), do ktorého patrí viac než 20 druhov. Na Slovensku sa prirodzene vyskytujú 3 druhy. Borievka obyčajná (Juniperus communis) je hojne rozšírená od nížinného vegetačného stupňa až po horský, najmä na opustených pasienkoch. Má trojpočetné tuhé ihlice a dužinaté šišky so silicovými (schizogénnymi) nádržkami. Borievka sibírska (J.sibirica) rastie na Slovensku len v oblasti hornej hranice lesa. Borievka kláštorná (netatová) (J.sabina) rastie len na severe Slovenska v pohorí Pieniny, celá rastlina je veľmi jedovatá.

47

2. Pododdelenie : Angiospermatophytina (Angiospermae) - krytosemenné rastliny

Obr. 55: Cyprusovité (Cupressaceae): 1a - borievka kláštorná (Juniperus sabina) konárik s ihlicovými listami,

1b - detail konárika s ihlicovými listami, 1c - konárik so šupinovitými listami, 1d - detail konárika so šupinovitými listami; 2a - borievka viržínska (Juniperus virginiana) konárik, 2b - detail konárika; 3a - borievka obyčajná (Juniperus communis var. communis) konárik s plodmi, 3b - ihlica; 4a - borievka sibírska (Juniperus sibirica) konárik, 4b - ihlice zo spodnej a vrchnek strany; 5a - cypruštek Lavsonov (Chamaecyparis lawsoniana) konárik so šiškami, 5b - detail konárika; 6a - cypruštek tupolistý (Chamaecyparis obtusa) konárik, 6b - detail konárika, 6c šišky; 7a - cypruštek nutkanský (Chamaecyparis nootkatensis) konárik, 7b - detail konárika, 7c - šišky; 8a chvojník dvojklasý (Ephedra distachya) habitus, 8b - samičí kvet, 8c - samčí kvet

1. Trieda : Magnoliopsida - magnóliokveté

48

Od nahosemenných rastlín líšia sa najmä tým.2. Cievne zväzky sú prevažne kolaterálne. S týmto javom súvisí aj ich pomenovanie . Okrem kolaterálnych cievnych 49 . ako pri nahosemenných rastlinách. Ich evolúcia súvisí s dokonalým prispôsobením sa sporofytu suchozemskému životu. alebo hlavný koreň zakrpatie alebo zanikne a jeho úlohu preberú adventívne korene (homorízia). Dokonalé embryo je dobre chránené v semene a v oplodí. Bylinný charakter niektorých krytosemenných Obr. Z korienka embrya sa vyvinie dobre vyvinutý hlavný koreň s bočnými koreňmi (alorízia). a to otvorené a usporiadané do kruhu (eustéla) . alebo uzavreté a v stonke rozptýlené (ataktostéla) . So vznikom semenníka súvisí aj vznik pravých plodov.jednoklíčnolistové. Stonka sa rozkonáruje sympodiálne.krytosemenné. Viacročné rastliny s otvorenými kolaterálnymi cievnymi zväzkami druhotne hrubnú pomocou kambiálneho kruhu. zriedkavo dichotomicky. 56: Metagenéza u krytosemenných rastlín rastlín je druhotne získaným znakom a súvisí s prispôsobením sa rastlín k zhoršeným klimatickým podmienkam. Trieda : Liliopsida . Medzi krytosemenné rastliny patria dreviny a byliny. menej monopodiálne. s čím súvisí väčšia redukcia gametofytu.ľaliokveté Táto vývojová skupina rastlín je najdokonalejšou v rámci rastlinnej ríše. že ich plodolisty svojimi okrajmi zrastajú a vytvárajú dutý semenník.dvojklíčnolistové. v ktorom sú vajíčka (a po oplodnení semená) dokonalejšie chránené.

. Rozvíjali sa súbežne s dvojklíčnolistovými. kým gametofyt už nie je samostatný a je len mikroskopickou súčasťou nepohlavnej sporofytickej generácie. napr. 1. Kvety sú zvyčajne päťpočetné (pentamerické) alebo štvorpočetné (tetramerické). Rastlinu reprezentuje diploidný sporofyt. Koreňová sústava má hlavný koreň a bočné korene (alorhízia). magnólia). Paleontologické nálezy ukazujú. V čeľadiach vývojovo starších nájdeme kvety s veľkým a neustáleným počtom kvetných častí. C5. pretože najvýznamnejšou časťou je kvet (flos) . resp. a samičí gametofyt je zastúpený len niekoľkobunkovým zárodočným mieškom bez typických archegónií.cca 135 mil. A4+4. ktoré sú na kvetnom lôžku v závitnici (acyklické kvety. v podzemkoch kosatcov). Napokon sa vyvinuli súkvetia. Krytosemenné rastliny vo svojom individuálnom vývoji taktiež prekonávajú rodozmenu (metagenézu). ale v podstate majú rovnakú morfologickú a anatomickú stavbu. kým listová pošva a prílistky často chýbajú. Synonymom pre krytosemenné rastliny je názov kvitnúce rastliny. K5. Kvet pôvodne podľa kvetného obalu je pravidelný a len neskoršie sa stal súmerným alebo nesúmerným. A ∞. Stavba kvetu všeobecne je veľmi rozmanitá. Peľové zrná prejavujú veľkú tvarovú rozmanitosť u jednotlivých rodov. Trieda : Magnoliopsida (Dicotyledonae) . G5 alebo K4. A5+5. Pôvodne boli kvety na rastline jednotlivé.trieda Magnoliopsida. že vznik krytosemenných rastlín siaha do nedávnej minulosti Zeme . Odtiaľto nastalo osídlenie nižšie položených miest. Jednoklíčnolistové rastliny fylogeneticky (aj morfologicky) nadväzujú na rad dvojklíčnolistových rastlín Nymphaeales (leknokveté) a objavili sa pred 65 mil. ⊕. G ∞ 50 . Predstava o pôvode krytosemenných rastlín dosiaľ nie je ujasnená. Vo vrchnom triase a jure väčšina pôvodných skupín vyhynula. Výsledkom oplodňovacieho procesu je vznik embrya a semena v gynéceu. Z nej sa vyvinuli všetky ostatné typy súkvetia. Variabilita kvetu je obrovská. ktoré zabezpečuje generatívnu reprodukciu. Kvety trojpočetné. niektoré v nezmenenej podobe (morfotype) sa dožili doteraz. Listová čepeľ je rozlíšená na líce a rub . Listový okraj je celistvý. pretože takmer každý druh má iný kvet. sú zriedkavé.zväzkov sa vyskytujú aj bikolaterálne (napr. čím vzniknú kvety spirocyklické (hemicyklické). V cievnych zväzkoch v pravidelne usporiadaných kruhoch sú trachey. Predchodcovia krytosemenných rastlín (Proangiospermae) mohli rásť už v triase v horských oblastiach tropického pásma. geneticky prísne podmienenú. Ak majú kvety iný počet kvetných častí alebo iný počet kruhov. Listová žilnatina je sieťovitá. výnimočne len vo vývojove najstarších čeľadiach (vlkovcovité). prípadne aj na menší počet (až 1). ľuľkovité) a koncentrické cievne zväzky (napr. väčšina rastlín má cyklické kvety (všetky kvetné časti sú v kruhoch). často s veľkým počtom malých kvetov. ktoré reprezentujú dvoklíčnolistové rastliny . v peľovom vrecúšku. Do triedy Magnoliopsida patrí viac než 1000 rodov s takmer 50 tisíc druhmi rozšírenými na všetkých kontinentoch a ostrovoch Zeme. Redukciou súkvetí sa môžu zase vyvinúť druhotne jednotlivé kvety. rokov.bifaciálny list.∞. rokov (vrchná krieda). iskerníkovité). Prvé skupiny krytosemenných rastlín predstavujú druhy čeľade magnóliovitých. Kvet vznikol účelovou modifikáciou fylómov: kvetný obal a plodolist (ochrana pohlavných reprodukčných orgánov .  Kvetný vzorec : .rozmnožovacie zariadenie. Vo vývojove mladších čeľadiach je už časť kvetných častí usporiadaná do kruhov. P 6 . Pritom dochádza k redukcii počtu vnútorných kvetných častí pohlavných orgánov na 5 alebo na 4. C4. a to perovitá alebo dlaňovitá. dá sa vždy odvodiť od čísla 5 alebo 4. zriedka jednožilová. Za najpôvodnejšiu treba považovať vidlicu (dicházium) zo skupiny cymóznych súkvetí. ale aj telómu (kvetné lôžko a čiaška). napr. alebo rôzne členený a časté sú delené a zložené listy. a to terminálne na vrchole výhonku (napr. Listy majú zvyčajne listovú stopku. Neskôr sa vyvinulo pazušné postavenie jednotlivých kvetov. ktorý sa premieňa na plod (fructus).megasporangia a mikrosporangia a efektívny prenos peľových zŕn). ktoré sú typické pre jednoklíčnolistové rastliny. Samčí gametofyt je redukovaný na jedinú vegetatívnu bunku v peľovom zrnku.dvojklíčnolistové Zástupcovia triedy sú dreviny alebo byliny s typicky druhotne hrubnúcou stonkou a koreňom. Zárodok má 2 klíčne listy (cotyledonae).

magnóolia Campbellova (M. Gyneceum je zvyčajne apokarpné z veľkého počtu semenníkov. ktorých heterochlamydeický kvet je v trojpočetných kruhoch. Vnútri semenníkov sú 2 alebo viac vajíčok. Sú pantropické (120 kvetnom lôžku. kvitnúci pred vypučaním listov.  Kvetný vzorec : . G ∞ -1 Sú to tropické dreviny (stromy. Plodom sú bobule. Do čeľade patrí 10 rodov a asi 220 druhov. korenie. Dnes sú na ústupe a na ich dlhý fylogenetický vývoj poukazuje veľké množstvo látok špecializovaného metabolizmu (alkaloidy a glykozidy). veľké.semenník. x soulangeana). Príbuzenské vzťahy sú jednak k čeľadiam vnútri radu magnóliotvarých. rokov). Opadavé prílistky zanechávajú na konáriku kruhovitú jazvu. voňavé látky a drogy. 57: Magnoliovité (Magnoliaceae). ľaliovník) vždyzelenými alebo opadavými listami. ktoré sa u niektorých druhov otvárajú ešte pred vypučaním listov. B . V záhradách sa pestuje hybrid uvedených druhov magnólia Soulangeova (M. Vo svojej vlasti poskytuje hodnotné drevo.denudata). alebo nažka. K 3. má veľké biele. ⊕. Ázia a Sev. Okraje plodolistov nedokonale zrastajú. kry a liany). ľalii podobné kvety. Má výrazne štvorlaločné lýrovité listy.až veľa. ktoré zrastajú a chránia púčiky. A 3 . ktorých peľové zrná sa našli v usadeninách jurskej doby (135 mil.tyčinka. ovocie. Počet kvetných lístkov kolíše medzi 6 . A . a juž. D . a Juž. veľké zelenkasté kvety a dlhostopkaté nažky tvoriace šiškovité plodstvo. Ameriky. vých. Amerika. Môžu byť acyklické alebo spirocyklické. Počet tyčiniek je veľký a sú v závitnici.liliiflora) s červenými kvetmi. zvyčajne opadavými prílistkami. Tyčiniek je veľa a často sú ploché. Známym stromom našich parkov je ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera) pochádzajúci zo Sev. Koncom druhohôr boli veľmi rozšírené a v treťohorách rástli takmer po celej vtedajšej suchej zemi i na území Slovenska. Plody tvoria šiškovité plodstvo mechúrikov alebo nažiek. pravidelné. predkov sa vyvinuli mnohé ďalšie cambellii). Na Slovensku sa pestujú len druhy rodu magnólia a ľaliovník. Poskytujú drevo. predĺženým kvetným lôžkom. ktorých centrum rozšírenia tvoria pohoria Indomalajzie. Gyneceum je apokarpné.semeno rodov s vyše 2000 druhmi) a mnohé druhy sú dôležité úžitkové rastliny.špirálovité usporiadanie pohlavných orgánov na krytosemenné rastliny. Anonovité sú veľmi starou čeľaďou a z ich Obr. Z rodu magnólia (Magnolia) je známa magnólia holá (M. k radu Dilleniales a k čeľadi pivonkovitých (Paeoniaceae). Z Číny pochádza aj ozdobný strom magnólia ľaliokvetá (M. Sú to stromy a kry so striedavými jednoduchými nedelenými alebo delenými (napr. C . Majú jednoduché spirocyklické kvety. Magnóliovité sú entomofilné druhy a ich plodom je mechúrik. obojpohlavné. C 3-12.Sú najstaršou čeľaďou krytosemenných rastlín. 51 . ktoré z vývojového hľadiska stoja veľmi blízko k čeľadi magnóliovitých. Kvety sú jednotlivé. často s rovnakými kališnými (K) lístkami a korunnými (C) lupienkami. ozdobný ker pochádzajúci z Číny.∞.

ktorý sa pestuje na veľkých plantážach na juhu USA pod názvom „poopoo“ . a. A 3+3+3. d . Kananga voňavá (Cananga odoratum) poskytuje zo svojich korunných lupienkov voňavý olej ilang-ilang (Indomalajzia.vetvička s kvetmi a plodmi. G (3) 52 .pozdĺžny rez s piestikom s vajíčkami. Austrália) a xylópia etiopská (Xylopia aethiopica) poskytuje korenie .semeno Známym stromom trópov je anona šupinatá (Annona squamosa). b. Asimina trojlaločná (Asimina triloba). Významným ovocným druhom je asimína trojlaločná (Asimina triloba). G 1 . K 3. i .„černošské korenie“. 58: Anonovité (Annonaceae). ⊕. P 3+3.pawpaw.Obr. C 3.h . severových. A 3+3+3. ⊕.c detail kvetu.  Kvetný vzorec : .

Kalykant floridský(Calycanthus floridus). P ∞. Do čeľade patrí rod kalykant (Calycanthus. Kvety sú malé belavé alebo zelenkasté.i . zvyčajne so striedavými jednoduchými listami s celistvým okrajom. A 2. V strednej a severnej časti Južnej Ameriky sa hojne pestuje hruškovec americký (Persea americana) pre jedlé plody (avokádo).Sú to vždyzelené stromy a kry. najmä Strednej a Južnej Ameriky a len ojedinele v subtrópoch alebo v miernom pásme.C. gynéceum z 3 zrastených plodolistov a semenník s jediným anatropným vajíčkom je čiastočne ponorený do tanierovitej kvetnej stopky (kupula). alebo po opadnutí kupuly sú plody úplne voľné. často s oblúkovitou žilnatinou. zoskupené do strapcovitých súkvetí. Ázie sa získava liečivý gáfor. ⊕. 5 druhov) zo Sev. V Európe (mediterán) rastie len rod vavrín (Laurus). trojpočetné. Plody sú nažky. c. cassia). Z gáfrovníka lekárskeho (Camphora officinarum. 3. . Ameriky a Austrálie.kvitnúca vetvička. Zriedkavo sa u nás v parkoch pestuje kalykant floridský (C. Obr. pochádzajúce z juhovýchodnej Ázie.∞. Plodom je jednosemenná bobuľa alebo kôstkovica.  Kvetný vzorec : . Ďalší rod je zimovec (Chimonanthus) z Číny.Folia Lauri) sú známym korením. G ∞ Sú kry a stromy s protistojnými listami bez prílistkov.plodstvo   Kvetný vzorec : . P 0. Najznámejším druhom je vavrín pravý (Laurus nobilis). m . z ktorého sa u nás pestuje zimovec včasný (Ch. Ich olúpaná kôra je známa v našich domácnostiach pod menom škorica (škoricovník cejlónsky . čiastočne alebo úplne obalená mäsitou alebo zdrevnatenou zväčšenou kupulou. Andréceum pozostáva zvyčajne z 9 tyčiniek. zriedka dvojpočetné alebo päťpočetné a heterochlamydeické. pravidelné.kvet. Sú zvyčajne homochlamydeické. . b . nažiek. zeylanicum. škoricovník čínsky . Cinnamomum camphora) pochádzajúceho z vých. ktoré prechádzajú v početné kvetné lístky acyklického kvetu. Čeľaď zreteľne príbuzensky nadväzuje a má serologickú podobnosť s radom ružotvarých (Rosales). . Ďalej veľmi známe sú škoricovníky (Cinnamomum).semeno a .floridus). charakteristický menší strom Stredomoria. G (3) (1-6) Sú to priame alebo ovíjavé byliny alebo kry. prílistky 53 . 59: Kalykantovité (Calycanthaceae). Jeho listy (bobkové listy . Plodnými konárikmi sa v minulosti ovenčili učenci na univerzitách (bacca laureatus) a s tým súvisí aj dnešné naše pomenovanie „laureát“. Je symbolom slávy a z jeho konárikov sa vijú vence. V ich pletivách sú rozličné silice a alkaloidy.C. ktorých kvetná stopka je zvonka pokrytá listencami. praecox). zvyčajne so striedavými jednoduchými kožovitými listami bez prílistkov. kvitne už v januári pred vyrašením listov. u nás často pestovaný v skleníkoch. ktoré uzaviera zdužnatená kvetná stopka. A 5 . Do čeľade patrí 31 rodov a asi 2250 druhov rozšírených prevažne v trópoch. Semená nemajú endosperm.

kvety obojpohlavné. Jedovatý. Kvety sú bez kvetného obalu. Súkvetie je predĺžený klas. P. zakoreňujúce sa na dne vodných nádrží. pochádzajúci z Indomalajska. Viktória kráľovská (Victoria regia) sa pestuje ako okrasná. 54 . Mnohé druhy sa pestujú pre peknú kresbu svojich listov ako obľúbené ozdobné rastliny skleníkov a bytov (P. Najznámejším druhom je lekno biele (Nymphaea alba). Rod pieprovec (Peperomia) tvoria druhy rastúce v trópoch. Polynézii a Austrálii a lotos žltý (N. tyčiniek 6 alebo 12. Plodom je bobuľa alebo kôstkovica a semená majú endosperm a perisperm. V trópoch sa pestuje piepor čierny (Piper nigrum). V našej flóre sú zastúpené len 2 rody. Obr.luteum) pochádza z oblasti Strednej Ameriky. ktorý rastie Obr. Rastlina má žlté zrastenolupienkové súmerné kvety. Je obľúbenou skleníkovou rastlinou. Andreceum pozostáva z 110 tyčiniek a cenokarpné gyneceum z 1-6 zrastených plodolistov. U nás sa niekedy pestujú v skleníkoch.  Rastliny vodné alebo bahenné so zhrubnutým podzemkom. plodom je tobolka. 60: Vlkovec obyčajný (Aristolochia clematitis) ich okrúhle čepele splývajú na hladine vody. žlté. nápadné. semenník spodný.speciosum). Kvety sú veľké. Kvitne skoro na jar. obsahuje alkaloid aristolochín. Pieprovité rastú najmä v trópoch Ameriky a Malajzie (12 rodov. 61: Lekno biele (Nymphaea alba) v južnej Ázii. Často sa pestuje ako okrasná vodná rastlina v jazierkach parkov. Vlkovec obyčajný (Aristolochia clematitis) je burinou viníc a záhrad teplejších oblastí. Oba druhy sú vzácne a chránené. Listy sú dlho stopkaté. Leknica žltá (Nuphar lutea) má kvety menšie. obtusifolia). ktoré obsahujú alkaloid piperín a iné glykozidy. obojpohlavné alebo jednopohlavné. Vyskytuje sa v podobných biotopoch ako lekno. Okvetie trojpočetné. Piepor dlhý (Piper longum) z Indomalajska dáva tzv. Jediný rod .  Do tejto čeľade patria väčšinou tropické byliny a dreviny. Kopytník európsky (Asarum europaeum) je rastlinou listnatých lesov s nenápadným purpurovohnedým pravidelným kvetom. Najväčším rodom čeľade je rod piepor (Piper). Má listy veľké v priemere až 2 metre. 1400 druhov). na okraji nadvinuté. čím sa vysvetľuje fylogenetický vznik tyčiniek z C lupienkov.chýbajú (pieprovec). Používa sa v ľudovom lekárstve.  Vodné rastliny príbuzné leknovitým s nádhernými veľkými kvetmi. V pletivách sú nádržky s pálivými silicami. Pochádza z povodia Amazonky. mnohopočetné. Vzácne rastie v stojatých vodách mŕtvych ramien riek a vodných kanálov. súmerné (vlkovec) i pravidelné (kopytník). Jeho nedozreté bobule poskytujú „čierne korenie“ a dozreté bobule bez oplodia zasa „biele korenie“. ovíjavý ker. čo je vlastne celé súplodie. Plodom je veľká dužinatá tobolka. je jedovatá. zapácha.“ dlhé korenie“.lotos (Nelumbium) má dva druhy: lotos orechonosný (N. Na hrotoch C lupienkov sú zakrpatené peľnice. hederifolia. Listy majú jednoduché s odnoženou žilnatinou. Vonia gáfrom alebo čiernym korením a má ostrú štipľavú chuť.

z ktorého sa kedysi získavalo farbivo. blyskáč.prilbica).poniklec. C . Dráč obyčajný (Berberis vulgaris) je divorastúci ker s listami vyrastajúcimi na brachyblastoch. zriedkavejšie tobolka. Obr. Niektoré druhy (napr. ostrôžka. Jeho biotopom sú suché krovinaté stráne. najčastejšie sú kvety mnohopočetné alebo 5-početné (4-početné plamienok). S tým súvisí aj entomofília. Kôra a koreň obsahujú alkaloid berberín. Niektoré listy sú premenené na tŕne. Táto čeľaď na rozdiel od mnohých iných je morfologicky rôznorodá. Bplodný konárik  Do čeľade patria najmä byliny ale i liany (plamienok). ktorá obsahuje veľa vitamínu C. Plodom je červená podlhovastá bobuľa kyslej chuti. Trojpočetné žlté kvety sú v strapcoch a majú dráždivé tyčinky. Kvety sú pravidelné. často v strapcoch. poniklec). 62: Dráč obyčajný (Berberis vulgaris) A . E . päťpočetné (čemerica). Dráč je známy medzihostiteľ hrdze trávnej (Puccinia graminis). niekedy s ostrohou (prilbica. ostrôžka i stračonôžka). Sú to kry s jednoduchými listami opadavými i neopadavými. ostrôžka. Takže medzi iskerníkovité patria jedovaté i niektoré liečivé druhy. veternica). výnimočne bobuľa. Výrazne žltej farby je drevo. žlté. julianae) sa vysádzajú ako okrasné kry. ktoré sa pri dotyku skláňajú na bliznu. i nerozlíšené (okvetie-P . Rôznorodosť je zjavná najmä v stavbe kvetov.okvetie s tromi podkvetnými listeňmi (poniklec). Kvetné obaly okrem rôzneho počtu jednotlivých častí môžu byť rozlíšené (kalich-K. u niektorých iskerníkov) a na ňom navzájom nezrastené plodolisty (apokarpné G).okvetie mnohopočetné (pečeňovník).kališné lístky korunovité s nektáriami. Obr. 63: Kvety iskerníkovitých : A . K preto preberá funkciu C. Do čeľade patria druhy s kvetmi pravidelnými (väčšina) i súmernými.kvet s predĺženým kvetným lôžkom (myší chvostík). Veľa druhov tejto čeľade obsahuje glykozidy (napr. ktoré produkujú nektár. anemonín . B . hlaváčik). Je nízkeho vzrastu s pichľavými kožovitými a neopadavými listami. koruna-C). D .okvetie štvorpočetné (plamienok). U niektorých druhov je nažka s ostňami (iskerník roľný). Plodom je bobuľa. G . je rôznofarebný a na prvý pohľad teda pripomína C. 2-4 početné. prilbica) alebo nažka (iskerník. prilbica) majú C premenenú na nektáriá. Okrasným druhom je aj mahónia cezmínolistá (Mahonia aquifolium).veternica) alebo alkaloidy (akonitín .kvet s ostrohami (orlíček) 55 . záružlie. druhy trváce i jednoročné. B. piestikov je taktiež veľa.kvet súmerný (prilbica). počet kvetných častí je rôzny. ktorý napomáha šíreniu plodu pomocou vetra (plamienok.kvitnúci konárik. Plodmi sú mechúrik (napr. modrými jedovatými bobuľami. Niektoré kultivary a iné cudzokrajné druhy (Berberis thunbergii. Tyčiniek býva väčšinou veľké množstvo. alebo s dlhým páperistým chvostíkom. Plodolistov resp. F . so zobáčikom (veternica). Charakteristickým znakom čeľade je ešte predĺžené kvetné lôžko (napr.

riekach i stojatých plodstvo zrastených mechúrikov (černuška) vodách. 65 : Záružlie močiarne (Caltha palustris) Obr. sušením sa jedovatosť znižuje. u nás je pestovaná v záhradách.plodstvo nažiek s krátkym zobáčikom (veternica). Iskerníkovité osídľujú rôzne biotopy. Plody sú mechúriky. Plody sú mechúriky. Žiarivo žlté kvety majú 5-početné P. atď.niger) pochádza z Álp. pasienkoch. 64: Plody iskerníkovitých: A . Žltohlav európsky (Trollius europaeus) patrí medzi vzácne. 66 : Žltohlav európsky (Trollius europaeus) tráviacich orgánov a obličiek. K otravám dochádza aj u hospodárskych zvierat. Patrí sem veľa chránených a vzácnych druhov.podstvo nažiek s páperistými výrastkami lesoch. pri potokoch a (poniklec). B .plodstvo otnitých nažiek (iskerník roľný).purpurascens) rastie vzácne v listnatých lesoch východného Slovenska. Preto sa často pestuje i v rôznofarebných i plnokvetých formách. stračonôžka. Má čierny koreň . ako buriny na poliach. Jedovatý. Orlíček obyčajný (Aquilegia vulgaris) je takisto chránená i dekoratívna rastlina horských polôh. plodmi sú mechúriky. poniklec. kvitne v zime. ak seno alebo čerstvé krmivo obsahuje záružlie. i v alpínskom stupni vysokých hôr. čo sa prejavuje podráždením Obr. výnimočne vegetatívne hľúzkami (blyskáč) alebo poplazmi (iskerník plazivý). C .) Záružlie močiarne (Caltha palustris) je jedna z prvých jarných rastlín rastúcich pri potokoch.plodstvo mechúrikov (záružlie). pričom C sú premenené na nektáriá. Listy sú veľké. kvitnúce skoro na jar alebo dokonca ešte v zime. najmä lesných lúk i svetlých lesov.od toho dostala meno. D . niektoré sú zároveň aj okrasnými (hlaváčik. Čemerica čierna (H. Je mierne jedovatá. v Obr.Rozmnožujú sa väčšinou semenami. K (fialový) s ostrohami dodáva orlíčku ozdobný vzhľad. Veľké žlté kvety polguľovitého tvaru predstavujú sfarbené K. Čemerica purpurová (H. 56 . E . Čemerica (Helleborus). odnoženo strihané. chránené a zároveň veľmi dekoratívne druhy horských vlhkých lúk. Druhy čemerice sú okrasné rastliny. kvety s purpurovočerveným (čemerica purpurová) alebo bielo (čemerica čierna) sfarbeným 5-početným kalichom. Vyskytujú sa na lúkach.

Označujú sa aj ako jarné efeméry. pri cestách i na 57 . prilbica žltá . ktorého horný lístok je zväčšený v tvare prilby. Korunovité K majú nápadnú ostrohu. Prirodzene rastie v listnatých lesoch Slovenska.A.slavica). Černuška roľná (Nigella arvensis).moldavicum). Ostrôžka poľná (C. Na kvetnej stonke má typický 3-početný praslen listeňov. Všetky druhy sú u nás chránené. Počet P častí je premenlivý.variegatum).ranunculoides) so žltým P.A.elatum) i stračonôžka tatranská (D. Väčšia rastlina s dlaňovito delenými listami. Vysokohorským druhom je i poniklec biely (P. fialový (prilbica moldavská . 68: Pečeňovník trojlaločný (Hepatica vysokohorské druhy. Plodmi poniklecov sú nažky s dlhými páperistými výrastkami v plodstvách. 69: Iskerník plazivý (Ranunculus repens) Obr.regalis) je typickým sprievodným druhom obilnín (tzv.orientalis) je pôvodná v južnej Európe a u nás sa pestuje ako okrasná letnička. Veternica (Anemone). Černuška damascénska (N. ktoré čiastočne zrastajú a vytvárajú mechúrikovitú tobolku. Ostrôžka východná (C. Pečeňovník trojlaločný (Hepatica nobilis) má 3-laločnaté listy a azúrovomodré viacpočetné P. prilbica pestrá A. Chránené sú u nás 2 druhy : veternica lesná (A. K je modrý (prilbica tuhá . B . pretože kvitnú v lesoch na jar pred olistením stromov a po odkvitnutí pretrvávajú podzemnými hľuzami. 67: Ostrôžka poľná (Consolida regalis): A kvitnúca rastlina. Veternice sú jedovaté. obsahujú glykozid anemonín.narcissiflora). ktorá rastie na stepných lúkach a veternica narcisokvetá (A. Na suchých lúkach južného i stredného Slovenska rastie poniklec veľkokvetý (P. Jednoročná teplomilná a pomerne zriedkavá burina okrajov polí. V listnatých lesoch rastie veternica hájna (A.A.A. Plodom černušky sú mechúriky. Plamienok plotný (Clematis vitalba) je drevnatou lianou s bielymi drobnými kvetmi. kvôli čomu sa pestuje ako okrasná jarná rastlina. Rastie v krovinách. Podobá sa na ostrôžku.Prilbica (Aconitum). Má súmerné kvety s korunovitým K. Poniklec (Pulsatilla).grandis) a poniklec slovenský (P.alba). Plodom je mechúrik. obsahujú alkaloid akonitín. Oba druhy sa pestujú v záhradách ako okrasné.oxysepalum) sú chránené Obr. Ostrôžka (Consolida).anthora.plod (mechúrik) nobilis) Obr. Sú jedovaté. ktorá skrášľuje v máji a júni horské lúky.stračonôžka vysoká (D. Ázie. čo je pre čeľaď iskerníkovité výnimočné.lycoctonum). žltý (prilbica jedhojová . Sú to zároveň chránené druhy. Pestujú sa aj ako okrasné. od ktorej sa odlišuje dvoma nektáriami v kvetoch. Prilbice sú väčšinou druhy rastúce na horských prameniskách a v lesoch. Poniklece sú preto veľmi dekoratívne i v plodnom stave. Stračonôžka (Delphinium). Oba naše druhy . Plamienok (Clematis) má 4-početné P. Stračonôžka tatranská je tatranským endemitom.sylvestris). segetálny druh).firmum.nemorosa) s bielym P a veternica iskerníkovitá (A. u nás sa pestuje ako okrasná.damascena) pochádza zo Stredozemia a M. podľa čoho dostala rastlina názov. Okrem Tatier nerastie nikde na Zemi. Majú nápadne veľké modrofialové P a kvitnú skoro na jar.

repens) má plazivú stonku a je burinou vlhších pôd (okraje ciest.aestivalis) má kvety menšie. V suchom sene stráca svoju jedovatosť.). C 2+2. Močiarka (Batrachium) je rod blízky iskerníku.viticella) a plamienok Jackmanov (C. Tyčinky sú mnohopočetné.sceleratus). Na suchších lúkach rastie iskerník hľúznatý (R. latex) obsahujúcou početné alkaloidy (morfín. kodeín. Brehy vôd. Plodom je guľatá alebo vajcovitá tobolka pukajúca drobnými otvorčekmi (mak). Obr.arvensis).auricomus). liečivé i divorastúce buriny.bulbosus). ktorý je chránený. Početné drobné semená obsahujú olejnatý endosperm (asi 50% oleja). papaverín ai.platanifolius) alebo iskerník alpínsky (R. Z anatomickej stránky je významná prítomnosť článkovaných mliečnic v pletivách. tebaín. Obr. K 2.integrifolia) je na rozdiel od predošlých druhov bylinou zriedkavo rastúcou na vlhkých alúviálnych lúkach.jacqmanii). napr. C lupienky v púčiku sú zhúžvané.aquatile). 70: Iskerník prudký (Ranunculus acris) Hlaváčik letný (A.plotoch. Jednoročnou burinou polí je dnes už vzácnejší iskerník roľný (R.flammula) a iskerník jedovatý (R. ktorá skrášľuje veľkými žltými kvetmi skoro na jar stepné lúky. Plodmi sú nažky v plodstvách s krátkym zobáčikom. veľké alebo v okolíku. Hlaváčik jarný (Adonis vernalis) je známou chránenou rastlinou. G (2 -∞ ) Sú to jednoročné byliny s jednoduchými alebo delenými listami bez prílistkov. dnes už zriedkavejším. Niektoré druhy sa pestujú ako okrasné. najmä protoanemonín s ostrým zápachom. K pri rozkvitaní opadáva (prchavý). Pravidelné kvety sú jednotlivé. Plamienok celistvolistý (C. Plodom plamienkov sú nažky s páperistými výrastkami ako pri poniklecoch. Je jedovatý. Sú to vodné rastliny s bielymi kvetmi a listami splývajúcimi na hladine vody. zaplavené priekopy a iné mokradné biotopy osídľujú iskerník plamenný (R. ⊕. Oba sú jedovaté (i pre dobytok). výnimočne je tobolka šešuľovitá s dvoma chlopňami (lastovičník väčší). Medzi horskými druhmi sú aj bielokveté druhy. najčastejšie cudzokrajný popínavý plamienok vlašský (C. Lianou je aj chránený plamienok alpínsky (Clematis alpina) s modrými kvetmi. Všetky druhy iskerníka obsahujú glykozidy.alpestris) nízkeho vzrastu. iskerník platanolistý (R. žltej. Iskerník prudký (R. Makovité sú rastliny prevažne mierneho a subtropického pásma severnej pologule. heterochlamydeické.acris) je veľmi jedovatý pre človeka i zvieratá. C). Listy sú až na výnimky dlaňovito delené. červené a je typickým segetálnym druhom. Je typickou lúčnou rastlinou. A i G sú mnohopočetné. Výraznú heterofýliu má iskerník zlatožltý (R. 71: Hlaváčik jarný (Adonis vernalis) 58 .  Kvetný vzorec : . Sú vyplnené mliečnou tekutou emulziou (mlieko.väčšina druhov má 5-početné kvety (K. polí a záhrad). ktorý rastie v horských lesoch. ktorý sa ľahko pozná podľa ostňov na plodoch. Patria sem rastliny pestované. A ∞. odpudivým pre zvieratá. napr. močiarka vodná (B. zriedkavo bielej farby (horské druhy). Iskerník plazivý (R. ktorý má stonku na báze hľuzovito zhrubnutú. najmä v čerstvom stave. Iskerník (Ranunculus) .

tzv. ktorého horká chuť a zápach celej rastliny odpudzujú zvieratá. ktoré zmierňujú bolesť a vyvolávajú spánok (analgetiká). K poľným burinám patrí mak vlčí (Papaver rhoeas). Stonky sú priame. Ópium je prudko jedovaté.semeno vytekajúcej z narezaných. 30 . Farmaceutický priemysel využíva prázdne tobolky na získavanie dôležitých alkaloidov. V ázijských krajinách sa Obr. Stonka aj listy sú porastené odstávajúcimi štetinami. Z dvojplodolistového piestika sa vyvinie úzka valcovitá tobolka. Niektoré druhy makov. nezrelých makovíc.tobolka 59 . mak východný (P. ktoré srdcovitou bázou objímajú stonku. Fajčenie alebo žuvanie tohto narkotika zhubne pôsobí na celý organizmus človeka a spôsobuje predčasnú smrť. na ktorých blizna zostáva. najmä na pôdach s vysokým obsahom dusíka (nitrofyt).argemone).150 cm vysoká. C je červenej farby na báze s čiernou škvrnou. sediacimi listami. ktorý vzniká tuhnutím mliečnej šťavy tobolka.Mak (Papaver) sa vyznačuje lúčovitou (tanierovitou) bliznou sediacou priamo na semenníku (bez čnelky) a charakteristickými tobolkami .orientale) sa pestujú ako okrasné záhradné rastliny (trvalky alebo plnokveté letničky).makovicami. Tobolka .list.gynofore. Mak siaty je prastará kultúrna (aj kultová) rastlina neznámeho pôvodu. pestovaná olejnina. divorastúcich druhov sa odlišuje holými. Lastovičník väčší (Chelidonium majus) je trváca ruderálna rastlina s perovito zloženými listami. sivozelenými (oinovatenými). Menšie žlté kvety sú v riedkom okolíku.dubium) a mak poľný (P. napr.mak pochybný (Papaver dubium). Od ostatných. Semená majú mäsitý výrastok (mäsko . Rastie v blízkosti ľudských obydlí.makovica má vo vnútri neúplné priehradky a vyrastá na asi 1 cm dlhej stopke .tatricum). Obsahujú najmä olej. Vysokohorským druhom nižšieho vzrastu s bielymi kvetmi je mak tatranský (P. t . svetlofialovej alebo červenej farby. s tmavou škvrnou na báze. Mak siaty (Papaver somniferum) je jednoročná. Na dlhých kvetných stopkách sú jednotlivé veľké kvety (v priemere až 10 cm) s C lupienkami bielej. t . podobná šešuli.caruncula). s . Okrasnou letničkou je aj severoamerická slncovka kalifornská (Eschscholtzia californica).  Obr. „kalifornský mak“ s kvetmi červenej alebo oranžovej farby.mak vlčí (Papaver rhoeas). 72: Papaveraceae: 1 . 73: Lastovičník väčší (Chelidonium majus). Početné drobné semená sú podľa odrôd čierne alebo biele (zriedka červené). V Európe sa pestuje od praveku ako pochutina. glycidy a sliz. 2 .pseudo-orientale). bielkoviny. preto ich rozširujú najmä mravce. Oba majú červené C a podobajú sa maku vlčiemu. V mliečniciach sa nachádza oranžové mlieko. mak záhradný (P. Burinnými druhmi sú aj mak pochybný (P. l .zrelá pestuje mak hlavne pre omamný prostriedok -ópium. pre olej a aj ako liečivá.

Čeľaď je rozšírená najmä v miernom pásme severnej pologule a v Stredomorí. Len výnimočne tvoria napr. dužinatá bobuľa. zemedym) alebo bisymetrické (srdcovka). K 2+2. Pôvodná je v Číne a Japonsku. s dutou hľuzou a chochlačka plná (C. usporiadané v strapci. Chochlačky (Corydalis) vytvárajú podzemnú hľuzu (trvalky). podzemné hľuzy.chochlačka dutá (Corydalis cava). s tŕňmi alebo drevnatejú (polokry. alebo je vakovite vydutý. Niektoré cudzokrajné druhy chochlačiek sa pestujú v záhradkách ako skalničky (chochlačka žltá .C. sú bez listov. mnohé vytvárajú prízemnú listovú ružicu. olejniny. pl . ružové alebo biele kvety sú súmerné s ostrohou. Ako okrasná trvalka sa pestuje srdcovka nádherná (Dicentra spectabilis). Sú heterochlamydeické.chochlačka plná (Corydalis solida). že kvety majú súmerné (chochlačka. Na suchých stráňach v Stredomorí je rozšírený druh kapara tŕnitá (Capparis spinosa). G (2) Patrí sem asi 3000 druhov jednoročných i viacročných bylín.solida) má plnú hľuzu. 74: Fumariaceae: 1 . ⊕. dh . malé kry).pozdĺžny rez plnou hľuzou. ale aj kry. chochlačka bledožltá . Plodom je tobolka. na rozdiel od chochlačiek. biele ostrohaté kvety v listenatých strapcoch. Veľké bielofialové kvety majú množstvo fialových tyčiniek. Zemedym (Fumaria) nemá. Kvitnú na jar v dubovohrabových lesoch.C. Medzi kapustovitými je veľa vyšľachtených hospodársky dôležitých druhov a odrôd (zeleniny. iné sú burinami a ruderálnymi rastlinami. Plodom je nažka. A 2+4. v previsnutých jednostranných strapcoch. 2 . Listy sú zložené a plodom je tobolka (chochlačka) alebo nažka (zemedym). C 4. mnohosemenná.  Patria sem najmä tropické alebo subtropické byliny i dreviny. Plod je podlhovastá.Zemedým lekársky (Fumaria officinalis). Kvetné púčiky srdcovitého tvaru veľké asi ako hrach sa konzervujú v soli alebo oleji pod názvom „kapara“ a používajú ako pikantná korenina.lutea. U nás sú najbežnejšie 2 druhy: chochlačka dutá (Corydalis cava). 75: Fumariaceae: 1 . Patria sem aj druhy okrasné (letničky aj trvalky). Jeden zo štyroch korunných lupienkov vybieha do ostrohy.ochroleuca). zemedym Vaillantov) patria k bežným poľným i záhradným burinám. trojpočetný praslen (zubačka). 2 . Niektoré druhy sa prispôsobili aj podmienkam púští.  Obr. s semená na rámčeku.Srdcovka nádherná (Dicentra spectabilis) Kvetný vzorec : . štvorpočetné.Sú to byliny. Ich obrys je srdcovitý.) Niektoré rastú na skalách.officinalis) i ďalšie podobné druhy (zemedym zobáčikatý. v lesoch a na lúkach. Kapustovité majú listy striedavé bez prílistkov. Tento xerofilný ker má tŕne prílistkového pôvodu a listy okrúhleho až vajcovitého tvaru. Od makovitých sa odlišujú predovšetkým tým. Zemedym lekársky (F. Listy sú jemne delené a drobné červené. resp. Majú perovito zložené listy a fialové. Ružové kvety má bisymetricné. Tvar listov je 60 . Tyčinky sú tiež 4.prierez jej dutou hľuzou Obr.

viridis) má nažka (Isatis). 5 . väčšinou pestované. často lýrovitými listami.j. Niektoré druhy čeľade prejavujú sklon k modifikácii jednotlivých orgánov: stonky. nedelenými i delenými. • kapusta obyčajná ružičková . 3 . hviezdovitými). 7 . medzi nimi je blanitá priehradka . 9 . 8 .šešuľa po opadnutí chlopní. tvoriace kompaktnú. voľné listy (forma alboviridis má hľuzu na povrchu zelenkastú. ktoré sú dôležitým rozlišovacím znakom. gemmifera) tvorí na jeseň v pazuchách stonkových listov púčiky v podobe miniatúrnych hlávok. 6 listy perovito laločnaté. • kapusta obyčajná karfiolová .prierez šešuľkou so širokou priehradkou (Draba). convar. ktoré môžeme rozdeliť do niekoľkých kultúrnych konvariet: • kapusta obyčajná hlávková. pričom semená sedia na okraji diafragmy.pašešuľa nedelené. Rod kapusta (Brassica) zahŕňa 1-2 ročné a trváce druhy. Kapusta obyčajná (Brassica oleracea) rastie divo na skalnatom pobreží Stredozemného mora a západnej Európy. U niektorých druhov je plodom pašešuľa.kvet (Capsella). kučeravé. kel hlávkový (B. Piestik zrástol z dvoch plodolistov. repinka.kel štvormocné tyčinky (Sinapis). biele. čím sa listy zhlukujú a vytvárajú pevné listové hlávky (kapusta. Stonky u pestovaných bývajú modifikované. niekedy so zobáčikom. 76: Kvet a plody kapustovitých : 1 . Listy netvoria (Raphanus). Obr. Vhodná je na kŕmenie. (ohnica. v listoch) enzým myrozináza štiepi tioglykozidy na horčičné silice. na rámiku 3 • kapusta obyčajná kalerábová semená (Lunaria). Konzumujú sa ako zelenina.capitata) má skrátenú. Typickým súkvetím kapustovitých je strapec bez listeňov spočiatku podobný chocholíku.krídlatá šešuľka s úzkou priehradkou (Thlaspi). hypokotylu a koreňa. Jednosemenné šešuľky (katran. • kapusta obyčajná kelová. gongylodes) sa pestuje pre bazálnu stonkovú hľuzu. otvárajúca sa šešuľa. Viaceré zimné a letné odrody sa používajú ako bežná zelenina. Charakteristickým plodom kapustovitých je podlhovastá šešuľa. Konzumujú sa čerstvé hlávky alebo ako kvasená kapusta. forma violacea má hľuzu modrofialovej farby). 11 hlávku. oleracea convar. Tyčinky sú štvormocné (dve s kratšími a štyri s dlhšími nitkami). convar.o. sabauda) vytvára na skrátenej stonke hlávku s bublinato-kučeravými listami. Sú to obvykle oinovatené byliny s premenlivými.šešuľa so špirálovito odstávajúcimi chlopňami. farbovník) niektorí autori nesprávne považujú za nažky. ktoré dookola husto pokrývajú byľ až po vrcholové voľné listy.o. Pestuje sa ako biela hlávková kapusta (forma alba) a červená hlávková kapusta (forma rubra).krídlatá kučeravý (B. sinalbín) v pletivách rôznych orgánov. alebo širšia šešuľka. Kvety sú žlté až belavé. ktorá sa rozpadáva na jednosemenné časti. ktoré sedí na vrchole skrátenej stonky medzi vencom širokých listov. modifikovanú stonku (hlúb). u niektorých druhov s krídlatým lemom ( peniažtek.krížokveté) sú žlté.diafragma.variabilný. repča). convar. sú jednoduché alebo delené. 12 . iberka). na ktorej vyrastajú dlho stopkaté. horné prierez šešuľkou s úzkou priehradkou (Capsella). convar.kel ružičkový (B. na báze s nektáriami. 4 .o.veľká šešuľka po opadnutí chlopní.nepukavá šešuľka (Neslia). ktorá rozdeľuje semenník na dve semenné púzdra. convar. botrytis) má zdužinatené zväčšené súkvetie. pevne zvinutú hlávku. 10 . 61 . keď zo stredu hlávky vyrastie predĺžená kvetonosná byľ so strapcom žltých kvetov. Odpradávna sa pestuje v mnohých kultivaroch. Plodom je dlhá šešula s krátkym zobáčikom. Vegetatívne orgány bývajú pokryté trichómami (jednoduchými. buniek s obsahom enzýmu myrozinázy a buniek s obsahom tioglykozidov (sinigrín. Používa sa ako zelenina.o. Pre kapustovité je z histologickej stránky charakteristická aj prítomnosť idioblastov t. na ktorej vyrastajú oinovatelé (s voskovým povlakom) hladké listy.otvorená krídlatá šešuľka (Lepidium) kaleráb (B. Tým sa vysvetľuje význačná chuť a čpavkový zápach mnohých kapustovitých. najmä k zdužnateniu a skracovaniu stonky. 13 .o. Kvitne v druhom roku. ružové alebo fialové. prevláda tvar listu lýrovitý (perovito delený s veľkým koncovým úkrojkom). hlávková kapusta (B. 2 • kapusta obyčajná kučeravá . Štvorpočetné kvety majú jednotnú charakteristickú stavbu. vidlicovitými. Po poranení pletiva (v koreni.karfiol (B. C lupienky usporiadané do kríža (starší názov Cruciferae . Šešule aj šešuľky pukajú dvoma chlopňami zdola nahor. kel).

Má podobné využitie ako karfiol. štetinovité. repovitým. z ktorých sa vyrába horčica. Kvitne dlhšie ako mesiac. sa od predchádzajúcej odlišuje Obr. na povrchu čiernym koreňom.pekinensis) má jasnozelené listy s výrazným. starší názov Melanosinapis communis) je jednoročná bylina s neoinovatenými listami. 77: Kapustovité : 1 . Horčica roľná (S. s ktorou sa veľmi často zamieňa. napus) sa pestuje pre olejnaté semená ako olejnina. priekop. podlhovastý.reďkev ohnicová (Raphanus raphanistrum). ktoré sú v hornej časti stonky objímavé. Horčica biela (Sinapis alba) je jednoročná bylina so strapcom jasnožltých kvetov. sativus) má hypokotyl guľovito zhrubnutý. má však odstávajúce kališné lístky. Horčica (Sinapis) je rod blízky kapuste. C je živožltá. Jej dolné listy sú chlpaté. 2 . Je aj medonosnou rastlinou. Pestuje sa pre čiernohnedé semená na výrobu pochutiny horčice (kremžskej). Dolné listy sú lýrovito perovito strihané. italica).s. • reďkev siata pravá . poskytuje množstvo peľu a nektáru. Ich pestovanie sa aj u nás postupne udomácňuje. Pestuje sa aj v podhorských pdmienkach. štipľavej chuti (var. Má tiež lýrovité listy.repka (B. obyčajne biely.s.voľnejším. • kapusta obyčajná kŕmna .arvensis) má sírovožltú korunu podopretú rovnovážne odstávajúcim K. Spolu s kapustou čínskou (B. ramosa) má vysokú byľ na báze drevnatú.o.reďkvička (R. štvorhranné.nigra. Dolné sú lýrovité. niger) s veľkým. dužinaté. Vylisovaný olej sa využíva ako technický (s obsahom kyseliny erukovej) pri výrobe kaučuku a mydla.rapa subsp. ktoré sú sformované do podlhovastej hlávky. Buľva sa využíva ako krmivo. K je vzpriamený. chocholíkovitým súkvetím na dlhých zdužinatelých stopkách. širokým stredným rebrom. 3 . Má hladké ružencovito zaškrcované šešule s krátkym zobáčikom. Olej podobných vlastností ako z repky olejky poskytuje kapusta poľná olejnatá . Kapusta pekinská (B. Kapusta čierna (B. Je tiež mierne štipľavej chuti. subsp. • kapusta obyčajná špargľová . Pestuje sa ako krmivo. oleifera). po celej dĺžke rovnomerne olistenú. napus) 62 . Najhojnejšia je najmä v chladnejších oblastiach. Pestuje sa po celej Európe pre semená. convar.rapa subsp.kapusta repková pravá (Brassica napus convar. convar. convar.repica olejnatá (B. Kapusta poľná pravá . čím sa líši od podobnej ohnice.kvaka (B. zavlečená na brehy riek. Pestuje sa v dvoch poddruhoch : • reďkev siata čierna (R. rozkonárenú.repka olejka (B.horčica biela (Sinapis arvensis). napobrassica) má koreň a bázu stonky repovito zhrubnutú. Používa sa na kŕmenie. albus má koreň biely). rapa) má tiež koreň repovito až guľovito zhrubnutý. Reďkev siata (Raphanus sativus) je starou kultúrnou rastlinou. napus) je jednoročná alebo dvojročná (ozimná) bylina s belaso oinovatenými holými listami. od stonky rovnovážne odstávajú. vlhké polia a pod. Pašešule (rozpadavý plod) sú valcovité.n. • kapusta repková kvaková .n. pôvodnou v Prednej Ázii. s tmavým žilkovaním. ohnica (Raphanus raphanistrum) je naša bežná jednoročná burina so svetložltými až bielymi kvetmi.plôdiky. Šešule sú krátke.o. Kvety sú fialové až biele a tmavo žilkované. Pašešule sú ružencovite zaškrcované a rozpadávajú sa na jednosemenné časti. U nás sa pestuje vo dvoch odrodách : • kapusta repková pravá . Var. semená červenohnedé.chinensis) sú prastarou kultúrnou zeleninou východnej Ázie. Patrí medzi najobyčajnejšie buriny našich polí. keď kvetné púčiky sú ešte uzavreté. Rastie aj divo. vitreus má hypokotyl biely. kosákovite prehnutým zobáčikom.brokolica (B. konzumuje sa ako lahôdková zelenina. horné kopijovité. červený. Po rafinácii sa olej používa ako stolový. convar. subsp. sú štetinato chlpaté.okrúhlica (B. Kapusta repková . mäsitú. Šešule s dlhým. Reďkev ohnicová.kŕmna kapusta (B.

žerucha poľná (L. jednosemenný. Bol kedysi u nás pestovaný pre etiolované výhonky. napr. Bola k nám zavlečená z Ameriky. pričom spodný diel plodu je valcovitý. Chren dedinský (Armoracia rusticana) je väčšia trvalka.ruderale. Medzi karanténne druhy. Žerušnica nedotklivá (C. ktorých spodné listy tvoria listovú ružicu a sú u väčšiny druhov perovito zložené. Má bledofialové alebo biele kvety. Kvety má biele. 79: Žerucha poľná (Lepidium campestre) 63 .perenne) má bohato rozkonárenú stonku. vajcovitý. so zhrubnutým kolovitým a zvislým koreňom. patrí žerucha hustokvetá (L. šešule sú čiarkovité. Malé. holá. na vlhkých výživných dusíkatých stanovištiach. Katran prímorský (Crambe maritima) je halofytnou rastlinou. U nás rastie zriedkavo ako splanená. ojedinele splaňuje.ruderale). Do veľkého rodu žerušnica (Cardamine) patria Obr. Repča trváce (R. tiež jednosemenný. sivozelená bylina. Odpradávna sa konzumuje valcovitý koreň ako pochutina. Obr. ale aj vitamín C. Šešuľky obsahujú olejnaté semená. Prízemné listy majú dlhú čepeľ. Ako veľmi stará zelenina má význam žerucha siata (Lepidium sativum). Obr. Zrelé šešule sú citlivé na dotyk. oinovatená. Chuť a celková kvalita chrenu závisí od pôdy. Žerušnica horká (C. Kvety sú drobné. Iné divorastúce druhy žerúch rastú na ruderálnych stanovištiach. 78: Repča trváce (Rapistrum perenne) rastliny. ktoré sa získavalo najmä z listov. Rastie na prameniskách a pri potokoch.campestre) alebo žerucha zborenisková (L. Listy majú horkú štipľavú chuť a vysoký obsah vitamínu C. Je to jednoročná. horný je širší. okrúhle šešuľky obsahujú 4-6 semien. Rastie na úhoroch a poliach. biele. Po namočení slizovatejú. aj na vate) po celý rok a týždeň od výsevu sa môžu konzumovať mladé klíčne rastlinky štiplavej chuti. Mladé rastliny sa konzumujú ako šalát.impatiens) má veľmi drobné biele kvety. Žerušnica lúčna (Cardamine pratensis) rastie najmä na vlhkých lúkach. ktorý obsahuje ostro štipľavé silice. Má drobné biele alebo ružové kvety. Pašešule sú dvojdielne. vyskytujúce sa najmä pozdĺž železničných tratí. Pre olejnaté semená bol ojedinele pestovaný aj ľaničník siaty (Camelina sativa). Odpradávna bol pestovaný pre modré farbivo na farbenie látok. Pôvodný vo východoeurópskych stepiach je farbovník obyčajný (Isatis tinctoria). Rastie pozdĺž potokov. Tento druh možno pestovať v domácich podmienkach (napr.amara) netvorí listovú ružicu.densiflorum) zamieňa sa za L. 80: Žerušnica lúčna Eruka siata (Eruca sativa) sa v južných krajinách pestuje pre (Cardamine pratensis) olejnaté semená.Pašešule zaujímavého tvaru má rod repča (Rapistrum). náhle pukajú a vymršťujú semená (odtiaľ názov).

Kvitne zavčasu na jar a patrí medzi efeméry.diffusum) sa vyskytujú na výslnných. K lístky sú fialové. Jednotlivé druhy mávajú farbu kvetov bielu.petrogena). sú porastené 2-4 ramennými trichómami.Rod žerušničník (Cardaminopsis) tiež tvorí z prízemných listov ružicu.šupinatý podzemok. Je to vysoká rastlina s mnohokvetými strapcami fialovopurpurových (zriedka bielych) večer voňajúcich kvetov.podzemok. napr.cheiranthoides).j.matronalis) pestuje v záhradách ako okrasná trvalka.arenosa). Vzrastom je chudôbke podobná útla jednoročná bylina jarmila jarná (Erophila verna). t. ktoré pripomínajú okuliare.-zubačka deväťlistá (Dentaria enneaphyllos).montanum). m . Po odkvitnutí bielych kvietkov sa vyvíjajú elipsovité šešuľky na dlhých stopkách.12. celistvo krajové. Kvitne žltými kvetmi. žerušničník piesočný (C. Horčičník Wittmanov (E. nízka rastlina tvoriaca trsy alebo vankúše s drobnými listami v prízemnej ružici a bezlistým stvolom. stepných stráňach teplejších oblastí.odoratum) a horčičník konáristý (E. Zubačky (Dentaria) sú charakteristické druhy bukových alebo dubovohrabových lesov. 64 . Z niekoľkých druhov rodu večernica (Hesperis) rastúcich vo voľnej prírode sa večernica voňavá (H. rastliny s krátkym vegetačným cyklom.enneaphyllos) a fialovo kvitnúca zubačka žliazkatá (D. Niekedy splanieva.mladé rastlinky vyrastajúce z pacibuliek žltokvitnúca chudôbka vždyzelená (D. alebo zubaté. Vyskytuje sa na vápencových a dolomitových skalách horských polôh. ktorými sú porastené celé rastliny. arábka chlpatá (A. Rastie na suchých trávnatých miestach.aizoides). Na ruderálnych stanovištiach rastie horčičník cheirantovitý (E.halleri). žerušničník skalný (C. Rastú na vápencových a dolomitových skalách a sutinách. Rastie na vápencových skalách a suchých kamenistých lúkach. ale aj na nevápenatých pôdach (žerušničník Hallerov . Vysokohorským druhom je žeruška alpínska (Hutchinsia alpina) a lyžičník tatranský (Cochlearia 81: Kapustovité : tatrae). Na stráňach a na výslnných skalách v teplejších oblastiach sa vyskytuje tarica horská (A. ružovú alebo fialovú.glandulosa) majú tri byľové trojpočetné listy v praslene (nie striedavé) .bulbifera) kvitne ružovo a má v pazuchách horných listov pacibuľky (bulbilus). Z vysokohorských druhov Obr. chudôbok (Draba) je hojnejšia . Zubačka cibuľkonosná (D. Charakteristické sú aj hviezdicovité trichómy. Horčičník voňavý (E.C. Z rodu arábka (Arabis) rastie bielokvetá arábka alpínska (Arabis alpina) na tônistých skalách a sutinách horských polôh. Horčičník (Erysimum) má listy nedelené.wittmannii) je západokarpatským endemitom. ktoré slúžia na vegetatívne rozmnožovanie.hirsuta) na výslnných stráňach. Tarice (Alyssum) sú nižšie rastliny s okrúhlymi šešuľkami. Bledožlto kvitnúca zubačka deväťlistá (D. Dvojštítok hladkoplodý (Biscutella laevigata) má nápadné šešuľky z dvoch okrúhlych štítkov. p šp zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera).

korunný lupienok. rastie na okrajoch ciest. alebo ruderálne rastliny na rôznych stanovištiach. v krovinatých a listnatých lesoch. Vzácnym druhom stepných lúk ružica. š . 83: Kapustovité : 1 . ktorý na jar skrášľuje vápencové skaly. horné perovito strihané alebo hrubo zubaté. huľavník východný (S. 2 . Cesnačka lekárska (Alliaria officinalis) čerstvo rozdrvená zapácha cesnakom. ale takisto aj záhrady. Vyznačuje sa obrátene trojuholníkovitými šešuľkami. na okraji sú zubaté. Je ruderálnym druhom. huľavník Loeselov (S.perfoliatum) má sediace listy s objímavou laevigata). násypoch.jankae).austriaca). Podobný je taričník skalný (Aurinia saxatilis). na opustených miestach. Roripy (Rorippa) sú žltokvitnúce rastliny vlhších stanovíšť i buriny vlhkých polí. Huľavníkovec lekársky (Chamaeplium officinale) má gracovité listy. Listy sú na hlavnej žilke prehnuté (steká po nich voda ku koreňom). Majú kratšie valcovité šešule alebo šešuľky. 65 . C . pretože sa u nás vyskytuje len na dvoch lokalitách (v Zoborských vrchoch pri Nitre a v Slovenskom krase).jarmilka jarná (Erophila verna). v okolí ľudských sídiel.iberka vždyzelená (Iberis semprevirens). Najznámejšou a hojne rozšírenou burinou je kapsička pastierska (Capsella bursa-pastoris). podobne aj u iných druhoch peniažtekov. Barborka obyčajná (Barbarea vulgaris) má dolné listy lýrovité. Úhorník liečivý (Descurainia sophia) má listy 2-3 krát perovito strihané až na čiarkovité úkrojky a drobné žlté kvietky. Peniažtek prerastenolistý Obr. Často sa vyskytuje roripa lesná (R. Vyskytuje sa na brehoch vôd.cesnačka lekárska (Alliaria Vlhkomilným druhom je aj roripa močiarna officinalis). napr.palustris). Od početných hviezdicovitých trichómov je sivozelená šedivka sivá (Berteroa incana). so srdcovitou bázou. kopijovité. popri cestách a pod. Jej dolné listy sú obličkovité. v priekopách a vlhkých lúkach.dvojštítok hladkoplodý (Biscutella (T. K burinám patrí aj peniažtek roľný (Thlaspi arvense). 82: Kapustovité : 1 . Mnohé ďalšie druhy rastú ako buriny. násypoch a iných narušených miestach. Kvety má biele. drobné žlté kvety. Tarice majú žlté kvety. Rastie na suchých stráňach. ktorá má drobné biele kvety v hustých strapcoch. Rod huľavník (Sysimbrium) má viac druhov.altissimum). okrúhle šešuľky sú na obvode krídlaté. Kvety má zlatožltej farby. väčšinou osídľujú ruderálne stanovištia.orientale) a i. pretože sa pestuje ako okrasná skalnička . byľové trojuholníkové. huľavník najvyšší (S.sylvestris) s úzkymi úkrojkami perovitých listov. Je hojnou burinou v teplejších oblastiach.allyssoides). zboreniskách. alebo lýrovité).amphibia) má veľmi premenlivé listy (vajcovité. 2 .Neopadavý K (na rozdiel od všetkých ostatných taríc) má tarica kališná (A. lr . Nápadný je šešulami pritlačenými k vretenu strapca. Častou burinou je vesnovka obyčajná (Cardaria draba). Nedelené listy má roripa rakúska peniažtek roľný (Thlaspi arvense) (R. Roripa obojživelná (R. Obr.zrelá šešuľka je peniažtek slovenský (T. laločnaté.loesellii). 3 (R. ovplyvnených činnosťou človeka: na poliach. Je to burina ruderálnych stanovíšť.listová srdcovitou bázou. Jeho veľké.

Vo všetkých častiach tento druh obsahuje žlté farbivo luteolín. voňavé. Po odpadnutí chlopní šešúľ sa súplodie používa do suchých kytíc (tzv.luteola). Takisto voňavé bledoružové kvety má mesačnica trváca (L. Žltozelené kvety v strapcoch má rezeda žltá (R. šešule sú sivo plstnaté. ktorá rastie na suchých Obr. „Judášove groše“). Má veľké žlté až žltohnedé korunné lupienky a u nás je pestovaný ako okrasná trvalka.mesačnica obsahujú trváca (Lunaria rediviva). Cheirant voňavý (Cheiranthus cheiri) je poloker s drevnatým podzemkom. Zo severnej Afriky pochádza rezeda voňavá (R. líšiaca sa širšími lopatkovitými listami a nekrídlatými šešuľkami. Má názov podľa striebristo bielej diafragmy veľkých oválnych šešúľ. A 4. Pestovaným druhom (niekedy zplanieva) je mesačnica ročná (Lunaria annua). dorastá až do výšky 150 cm. pre ktoré bol kedysi pestovaný ako farbiarska rastlina.V záhra-dách ako skalnička sa pestuje drobná trvalka tarička deltoidovitá (Aubrietia deltoidea). G (2) Zástupcovia čeľade sú dreviny (stromy a kry) s jednoduchými listami. Rezedovité sú rastlinami saván.  Kvetný vzorec: . 85: Rezeda žltá (Reseda lutea) lúkach i v okolí polí i na iných miestach ako burina. Pochádza z južnej Európy.odorata). Podobá sa predchádzajúcemu druhu. 84: Kapustovité : 1 . Iberka vždyzelená (Iberis sempervirens) je poloker s neopadavými listami a chocholíkovitým strapcom bielych kvetov. stepí a púští.Niektoré druhy z tejto čeľade sa pestujú ako okrasné : Fiala sivá (Mathiola incana) je od rozkonárených trichómov sivo plstnatá. Rezeda farbiarska (R.lutea). Má nedelené listy a riedke strapce fialovopurpurových kvetov. ⊕. časté sú plnokveté formy. pestovaný ako skalnička. Podobná je aj iberka vždyživá (Iberis semperflorens). Pestuje sa v záhradách ako letnička. často s hviezdicovitými chlpami a takmer vždy s prílistkami. Podobne ako kapustovité v pletivách Obr. 66 . Plodom je mnohosemenná tobolka. Je sivo chlpatá s fialovými kvetmi. K 4. ktorá však nie je na vrchole uzavretá. C 4. 2 idioblasty s myrozinázou a mesačnica ročná (Lunaria annua) tioglykozidmi. U nás sa z tejto čeľade vyskytuje len rod rezeda (Reseda) s niekoľkými druhmi. Na rozdiel od predošlej je trvácim druhom a rastie prirodzene v bučinách.rediviva). stonka v spodnej časti drevnatie. Kvety sú fialové. Kvety však šešuľka majú súmerné a zoskupené do strapcov s listeňmi.   Sú to byliny aj kry so striedavými listami.

dlaňovitolaločnaté. d . Stromy druhu likvidambar . Kvety sú zoskupené do klbiek. Semenník (synkarpný) je vrchný. ktorý sa občas sadí aj u nás. Tyčinky sú 4 (5) a často taký istý počet staminódií. Obr. vysádza sa v parkoch a záhradkách.occidentalis) pochádzajúci zo Sev. Dnes sú rastlinami východnej Ázie a Sev.semeno. g . dvojplodolistový a dvojpúzdrový s jedným alebo viacerými vajíčkami. ktorý je autochtónny v Malej Ázii. 86: Hamamelovité (Hamamelidaceae): hamamel viržínsky Do čeľade patrí len rod platan (Platanus) (Hamamelis virginiana). ktoré sa vyvinú na súplodie nažiek alebo orieškov. Plodom je tobolka s jedným semenom v púzdre.detail kvetu. Ameriky. 4 C 3. . Často sa vysádza v parkoch kríženec uvedených druhov. Súkvetie tvorí hlávku z niekoľko sto kvetov samčích a samičích. Je liečivý. Veľmi dekoratívny ker je palieska klasnatá (Corylopsis spicata). Z dnešných druhov najznámejší je hamamel virgínsky (Hamamelis virginiana) zo Sev. Ameriky a v teplejších oblastiach platan východný (P. ktorý má meno platan javorolistý (P. Amerika a Malá Ázia) poskytujú voňavý balzam zvaný styrax. Je to ker s listami podobnými lieske. Ameriky (26 rodov a asi 110 druhov). Hamamelovité sú veľmi starou čeľaďou. ktorá v jarnom období pred rašením listov vytvára veľké žlté jahňady.plody. so žltými obojpohlavnými a štvorpočetnými kvetmi. G 5-9 Sú to jednodomé mohutné stromy s nízkonasadenou košatou korunou. ich peľové zrnká sa našli už vo vrstvách kriedovej doby Európy. borka sa odlupuje vo veľkých (ako dlaň) tenkých šupinách. jednopohlavné s apokarpným gynéceom.ambrovník (Liquidambar) s jednopohlavnými nahými kvetmi a s listami podobnými javorovým listom (Sev. Podobný druh hamamel mäkký (H. ktoré tvoria klasy alebo strapce. ktorý sa vyskytuje v Japonsku. Kvety drobné 3-4 početné. K 3. . Niekedy sa vysádza aj v našich parkoch. Na rube listov so stopkatými rozkonárenými trichómami. x acerifolia). Listy striedavé.  Kvetný vzorec: ⊕.orientalis). 4 A 3. V parkoch Európy sa pestuje platan západný (P.Majú pravidelné štvorpočetné (zriedka päťpočetné) obojpohlavné alebo niekedy jednopohlavné kvety často bez koruny alebo s redukovaným kvetným obalom alebo aj bez neho. 67 . h so 6 druhmi rozšírenými na severnej piestik pologuli.mollis). ktoré sa otvárajú niekedy vo februári. f . stopkaté s prílistkami.

Plodom je krídlatá nažka alebo kôstkovica. Na Slovensku s krídlatými nažkami je autochtónny rod brest (Ulmus).brest americký (Ulmus americana). e. 88: Brestovité (Ulmaceae): a až i . ktorý sa vyskytuje od nížiny až do podhorského pásma. e . c . Vo vrchnom dvojplodolistovom a jednopuzdrovom semenníku je len jediné vajíčko.samičí a samčí kvet Obr.samčie a samičie súkvetie. b súkvetia. k až n brestovec hladký (Celtis laevigata). S listami viac menej hladkými a asymetrickými krídlatými nažkami je význačný brest hrabolistý (U. Ako ozdobný strom sa vysádza u nás popri cestách a v parkoch brestovec západný (Celtis occidentalis) s hnedočervenými kôstkovicami. patria sem: brest horský (Ulmus montana) s drsnými listami a s krídlatými nažkami.axilárny púčik. Zelkova krétska (Zelkova cretica) je préglaciálnym reliktom v Európe.plod  Sú to stromy so striedavými.detail kvetu.k .laevis). 87: Platanovité (Plantanaceae): a až d . Mäkké chlpaté listy a dlho stopkaté nažky má brest väz (U. d -prílistky. Prílistky po vypučaní listov opadávajú.m . Ameriky. c . Počet A je rovnaký s počtom P a len zriedka je počet tyčiniek dvojnásobný. Zriedka sa u nás sadí aj brestovec južný (Celtis australis) zo Stredomoria. k.báza listovej stopky. má čierne kôstkovice. h. Rastie v podhorskom pásme.piestik. b . 68 . Kvety sú obojpohlavné so 4-6 P.platan javorolistý (Plantanus acerifolia). k .carpinifolia). Bresty majú drevo vhodné na rezbárske práce a z ich kôry sa vyrábajú lieky. dvojito pílkovitými a nesúmernými listami.i . Druhy čeľade sú rozšírené najmä v trópoch Ázie a Ameriky (15 rodov a 150 druhov). pochádza zo Sev. ktorý rastie v nížinách. Kvety sú v zväzočkoch a otvárajú sa zvyčajne pred vypučaním listov.detail kvetu. a .Obr. e až m platan západný (Plantanus occidentalis).vetvička s plodmi.

je jednopuzdrový. Jednopohlavné kvety sú zoskupené do bohatých vrcholíkových súkvetí. Sú zoskupené do vrcholíkovitých súkvetí tvaru „jahňady“. alebo napokon vreteno súkvetia sa pohárikovito prehĺbi. Je dvojdomá. ktorého dužinatá časť vznikla zdužnatením okvetia. ktorý sa z neho ako aj z iných druhov tropickej Afriky a Ázie získava. Vo svojich pletivách majú nečlánkované mliečnice. málo sladké súplodie. Ameriky a u nás sa vysádza v teplejších krajoch. m . Brusonécia papierovitá (Broussonetia papyrifera) pochádza z Japonska. Východoindický figovník kaučukový (F. súkvetný koláč s kvetmi na vrchnej strane (dorsténia). vzniknutým zdužnatením súkvetie a kvet. Kvety sú vetroopelivé. Veľmi rozšírené izbové rastliny sú druhy figovníka F.nigra) pochádza z Iránu. alebo vreteno súkvetia sa miskovito rozšíri.c . Európskym druhom je figovník obyčajný (F.banyan (F. samčie kvety majú 5 voľných P a 5 A. Moruša biela (Morus alba) je strom pochádzajúci z Číny. vyznačujúca sa laločnatým „súkvetným koláčom“. f.samičie súplodím. Moruša čierna (M.religiosa) roní na miestach pichnutia hmyzom šelak (Gummi Laccae). Najrozšírenejším rodom je moruša (Morus).  Sú to dvojdomé byliny so striedavými alebo protistojnými (chmeľ) listami a neopadavými prílistkami. že oplodnenie obstaráva jeden druh blanokrídlovca hrčiarka figová (Blastophaga grossorum). V tyčinkových kvetoch je toľko A koľko je P a v piestikových kvetoch je jeden vrchný semenník z dvoch plodolistov. Na rozdiel od predošlej čeľade v pletivách nemajú mliečnice. Plodom je nažka. u nás ozdobná drevina. jej kyslasté súplodie je čierne. Figovník bengálsky . Kvety sú jednopohlavné s okvetím alebo bez neho (homochlamydeické alebo achlamydeické kvety). Jeho sladké súplodia sa dovážajú k nám sušené alebo kandizované.bengalensis) sa vyznačuje početnými stĺpovitými vzdušnými koreňmi a rozložitou korunou (škrtič stromov).samčie súkvetie a kvet. Ich príbuznými rastlinami sú figovníky (Ficus). Plodom je nažka alebo bobuľa. Dorsténia (Dorstenia) je americkou liečivou rastlinou. vnútri s jediným vajíčkom. Má biele. Figovník posvätný (F. Má rôznotvaré listy.benjamina. a žltým pomaranču podobným vetvička s listami a plodmi. chlebovník obyčajný (A.elastica a F.communis). V Indomalajsku rastú chlebovníky (Artocarpus) s veľkým dužnatým a na škrob bohatým súplodím.elastica) obsahuje vo svojich mliečniciach veľa kaučuku. až obrastie celé súkvetie a utvorí guľatý alebo hruškovitý obal s drobnými kvietkami vnútri (figovník). vo vlasti však poskytuje materiál na výrobu papiera. Pochádza zo Sev. pochádzajúci zo Stredomoria. Sú to dreviny jedno-až dvojdomé so striedavými listami premenlivého tvaru (heterofýlia) s prílistkami.súplodie vretena súkvetia. napr.carica).g . b. Morušovité rastú prevažne v trópoch (72 rodov a 1100 druhov). ktorými sa živia húsenice priadky morušovej. Poskytuje pevné drevo. Kvety sú päťpočetné. 89: Morušovité (Moraceae): moruša biela (Morus alba). čím vznikne tzv. Zvláštnosťou je. 69 . Morušiam je príbuzná maklura oranžová (Maclura pomifera) so Obr. samičí kvet má zrastenolupienkové P a jeden vrchný jednopuzdrový dvojplodolistový semenník.

Pestujú sa samičie jedince pre súkvetie. Na južnom Slovensku sa vyskytuje aj burina konopa rumovisková (C. f . Plodom je nažka. z ktorých sa zhotovujú hrubé tkaniny ako povrazy. Samčie rastliny majú tyčinkovité kvety v metlinách v pazuchách listov.nažka 70 . hašiš. Je liečivý. zriedkavejšie dreviny so striedavými alebo protistojnými jednoduchými listami s prílistkami. ktorému dodávajú horkastú chuť. so zelenkastým P 2+2. Stonka i listy sú drsné od háčikovitých trichómov. Má dlaňovito delené listy. ktoré sa pri rozkvitnutí prudko vymrštia a peľ vysypú.súkvetie. tzv. Samičie kvety vyrastajú v pazuche listeňov súkvetia a obaľuje ich ešte listenec. Ako divorastúca rastlina rastie v lužných lesoch a pobrežných krovinách. Z histologickej stránky treba uviesť lykové vlákna a neprítomnosť mliečnic. Spolu s konopovitými predstavujú pŕhľavovité fylogeneticky najpokročilejšiu čeľaď. f .Do čeľade patria dva rody : konopa (Cannabis) a chmeľ (Humulus). od ktorých je aj ich pomenovanie.indica) dáva nebezpečnú omamnú látku. Šištičky sa pre uvedené látky používajú pri výrobe piva. Chmeľ obyčajný (Humulus lupulus) je pravoovíjavá dvojdomá bylinná liana. h zväčšia a škridlicovito kryjú kvety.stonka s listami. V piestikovom kvete je jeden vrchný semenník z jediného plodolistu. V tyčinkovom kvete sú 4 tyčinky. Kvety sú zoskupené do hustých vrcholíkových súkvetí. lupulín s antibiotickými a sedatívnymi účinkami. Význačné sú časté pŕhlivé chlpy. 90: Konopovité (Cannabaceae): chmeľ obyčajný (Humulus Po opelení tieto listence sa značne lupulus). Je to jednoročná vysoká bylina s dlaňovito zloženými listami. Je liečivá. s jedným vajíčkom. zriedka 5.e . Konopa siata často splanie. najmä však v trópoch (42 rodov a 700 druhov).pŕhľavovité Sú to zvyčajne jednoročné alebo trváce jedno a dvojdomé byliny. a . a . U nás sú domáce len 2 rody.kvitnúca rastlina.samčí kvet. Obr. 91: Pŕhľavovité (Urticaceae): žihlavovec -kanadský (Laportea canadensis). Sú rozšírené po celom zemskom povrchu. Konopa siata (Cannabis sativa) pochádza z Ázie. d samičí (Urtica) a múrovník (Parietaria). Pravidelné kvety sú jednopohlavné. d. Konopa indická (C.samčí kvet. kvet. Z jej nažiek sa lisuje technický olej. Čeľaď : Urticaceae . Pestuje sa u nás pre pevné lykové vlákna. vylučujúce horké látky humulín. c . vrecia a plachty. a to pŕhľava .žihľava Obr. e . ktoré je podobné vajcovitým šištičkám.ruderalis).plody Na listencoch sú žlté pohárikovité žliazky. samičí kvet.

urens) rastie najmä na dedinských dvoroch. Jednodomá pŕhľava malá (U. V kvetoch sú 4 P a tieto zrastajú s listeňom a dvomi listeňcami. väčšinou mohutné stromy. G (2) Dreviny. Vnútri je jediné veľké semeno bez endospermu a s blanitým osemením. obsahujú veľa oleja. pestované u nás ako okrasné. vyrastajúcich na jednoročných konárikoch. P 4+0.samčí a Najznámejším zástupcom čeľade je orech samičí kvet. na lyže. Plodom je pukavá kôstkovica so zeleným mäsitým exokarpom a tvrdým endokarpom (škrupina). Ameriky. so striedavými nepárnoperovito zloženými listami bez prílistkov. austrálsky strom). v piestikových kvetoch zasa 2 listence a okvetie (4) prirastajú k semenníku. Obsahuje veľa vitamínu C a chlorofylu. 71 . nemá pŕhlivé chlpy a prílistky. Poskytuje tiež kvalitné drevo. Jeho semená sú výživné. na rumoviskách a stanovištiach obohatených o dusík.Laportea gigans. Zo Sev. Tyčiniek je zvyčajne veľa. v západnej časti Severnej Ameriky a vo Východnej Ázii (8 rodov a 58 druhov).nigra a J. P 4+0. Spolu s pŕhľavou dvojdomou je liečivou rastlinou. napr. pochádza z Kaukazu. žihľavec obrovský . Na vrchu semenníka sú dve veľké blizny. Samčie sú drobné v dlhých previsnutých jahňadách. z jej vlákien (ramia) sa zhotovuje silné a pevné plátno (plachty plachetníc. Ameriky pochádzajú druhy orech čierny a orech popolavý (J. Obr. Piestikové kvety sú vo zväzočkoch na tohtoročných konárikoch. Pochádza zo Sev. ktoré na vzduchu červenejú a farbia kožu a drevo. Kvety sú vetroopelivé. Zelené oplodie obsahuje zasa trieslovinu (nucitanín) a kyseliny. .pecan) pre tzv.   Kvetný vzorec : . Tropickou textilnou rastlinou je bömeria snežná (Boehmeria nivea). b. 92: Orechovité (Juglandaceae): hikoria plstnatá (Carya tomentosa). nábytok). Tu pestujú i hikóriu pekanovú (C. pochádzajúci z Prednej Ázie a z Balkánu.pozdĺžny rez plodom vlašský (Juglans regia). Spodný semenník je dvojplodolistový s jediným vajíčkom. Ďalej je to rod hikória (Carya). líšiaci sa od rodu orech tým. Z plodov orecha čierneho sa vyrábajú ozdoby. Zárodok má hrubé poprehýbané klíčne listy. V parkoch sa často vysadzuje orechovec jaseňolistý (Pterocarya fraxinifolia).Pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica) rastie v lužných lesoch.konárik so samčím a samičím súkvetím. Všetky druhy tejto čeľade sú na Slovensku introdukované.d .cannabina) z Iránu poskytuje textilné vlákna. mohutný strom. že nemá priehradkovaný stržeň v konárikoch. a . A 40-3 ⊕. Pŕhľava konopovitá (U. Múrovník lekársky (Parietaria officinalis) rastie na rumoviskách a vlhkých krovinách. Silne pŕhlivé chlpy má tropický rod žihľavec (Laportea) (napr. pekanové oriešky. g . poskytuje výborné tvrdé a pružné drevo.cinerea). Rastliny sú jednodomé. Druhy čeľade sú rozšírené najmä v severnom miernom pásme. Je dôležitou liečivou rastlinou i zeleninou.

dub (Quercus). plod (žaľuď). Tyčinkový kvet má P zo 4-7 zrastených lístkov.plody  Kvetný vzorec : . pozostávajúci z (3) alebo zo (6) plodolistov. alebo po dvoch (buk). a kvet.gaštan jedlý (Castanea sativa). ako je to pri dube. V semene nemajú endosperm.prierez plodom . A 4-20 . V nadmorských výškach od 600 Obr. Plodom je jednosemenný oriešok resp. vnútri s rovnakým počtom alebo zvyčajne s dvojnásobným počtom A. Buk je pomaly 72 . Tyčinkovité kvety tvoria zložené jahňady alebo hlávku (buk).Obr. Každý kvietok má okvetie so 6 P a spodný semenník. ktorá sa potom chlopňovito otvára (buk). plody (bukvice).samičie súkvetie.konárik so samčím súkvetím. e .bukvice. Tyčinkové kvety tvoria hlávky na previsnutých stopkách a piestikové kvety sú v dicháziu po dvoch. f .diagram kvetu. Orechovité (Juglandaceae): d kvet orecha (Juglans regia).buk (Fagus). f . Kvety sedia čiastočne alebo celkom obalené v stonkovej čiaške (kupula). P 4-7. ktorý sedí voľne v čiaške. P 3+3. ktorá neskoršie chlopňovito puká na 4 časti a z puknutej stonkovej čiašky sa uvoľnia 2 oriešky .diagram kvetu. G (3-6) Do čeľade patria stromovité druhy s jednoduchými nedelenými alebo delenými striedavými listami s opadavými prílistkami. Buk lesný (Fagus silvatica) je mohutný strom so sivou hladkou kôrou. alebo je úplne uzavretý v čiaške. b . a . Piestikové kvety sú v dicháziách jednotlivé (dub).1100 m tvorí u nás súvislé bukové lesy. a kvet. g . Sú jednodomé. c samčí kvet. a kvet. c . nažka. V každom puzdre bývajú 2 vajíčka. e . Sú to najdôležitejšie dreviny našich lesov popri ihličnanoch. 93: Bukovité (Fagaceae): dub biely (Quercus alba). plody v stonkovej čiaške (gaštany). Plod je celkom obalený stonkovou čiaškou. 94: Bukovité (Fagaceae): a . klíčia hypogeicky a len buk epigeicky. ale na semeno sa vyvinie len jedno vajíčko semenníka.

Z cudzozemských druhov sa v parkoch pestujú breza cukrová (B. po odkvitnutí sa menia na súplodie nažiek (oriešok) . Plstnato chlpatými mladými konárikmi sa vyznačuje breza plstnatá (B. dub cezmínolistý (Q.pubescens).šištice . Drevo obsahuje živicu. dĺžka vretena súplodia. Piestikové šištice neskoršie zdrevnatejú a ostávajú až do budúcej jari na strome. Bukvice sú dobrým krmivom a zo semien sa lisuje olej.žaluď v čiaške. Okvetie je viac redukované. G (2) Sú to stromy alebo kry (jednodomé) s jednoduchými striedavými listami s opadavými prílistkami. Dub červený sa vysádza aj do lesných porastov pre produkciu drevnej hmoty. Odlišujú sa týmito znakmi : tvar listovej čepele a odenie.cerris).m. Dlho ostnatá stonková čiaška celkom obaľuje 3 oriešky a otvára sa 4 chlopňami.lieskovaté Podčeľaď : Betuloideae . Čeľaď rozdeľujeme na dve podčeľade: 1. P 4. dub plstnatý (Q.  Kvetný vzorec: . Na Slovensku je zastúpený 9 pôvodnými druhmi. Semenník je spodný.rubra). význačný glaciálny relikt.palustris) a dub červený (Q.lenta) a breza papierovitá (B. 4. resp. Pôvodný je v Stredomorí a poskytuje jedlé výživné škrobnaté (až 40% škrobu) semená. 2.ilex) je dominantným druhom krovinatých spoločenstiev. Veľkoplodé variety sa nazývajú „maroni“ a pestujú sa na gaštanových plantážach a sadoch.rastúcou drevinou. obsahujú veľa sacharidov. Rastie na chudobných skalných pôdach. Dozreté jahňady . Samičie kvety sú jednotlivé alebo po 3 v púčikovitých zväzočkoch alebo na báze samčích jahniad. A 2. V Stredomorí sú rozšírené a najznámejšie dva druhy s tuhými vždyzelenými listami . Typická rastlina tundry (rastie i na Šumave) je breza trpasličia (B. niekedy aj púčikovité jahňady s listeňmi a listencami. Žalude sú dobrým krmivom pre lesnú zver.papyrifera). Duby poskytujú kvalitné tvrdé drevo s vysokým obsahom trieslovín a tanínov s využitím ako u buku. Listene a listence po odkvitnutí na jelši sa premenia na drevnaté šupiny a vzniká súplodie šištice. Jelša lepkavá (Alnus glutinosa) je drevinou rastúcou najmä pri potokoch a riekach nižších polôh. 6 . Drevo sa hodí na vodné stavby a ako palivo. na nábytok. z ktorého sa vyrábajú drevené cvoky. dub zimný (Q. 0. ktoré po odkvitnutí opadávajú. a preto aj surové horí. lomy). dokonca aj chýba. Málokveté samičie súkvetia na kratších vretenách. Tieto druhy vytvárajú v nižších polohách ako buk (do 500m n. krídlaté nažky (oriešky) sa rozširujú vetrom. pozostávajúcej z trojkvetých dicházií za listeňom. Najdôležitejšie druhy sú dub letný (Q. dub cerový (Q. 5. Na lieske sa premenia na mäkký pohárik (čiaška) a na hrabe na lietacie zariadenie.dub močiarny (Q. Tvoria skrátené alebo šištičkovité (jelša). Na južnom Slovensku sa vysádza gaštan jedlý (Castanea sativa).sa rozpadnú a drobné. Je pionierskou drevinou . Previsnuté samčie jahňady vyrastajú na vlaňajších dlhých výhonkoch. Čeľaď brezovitých je na vyššom vývojovom stupni než čeľaď bukovitých. stromovitého habitusu. štruktúra čiašky (kupula). kým stojace piestikové jahňady na tohoročných krátkych výhonkoch.osídľuje pusté miesta (napr. Na jednopohlavných kvetoch je jednoduché štvorpočetné alebo dvojpočetné okvetie.pendula) je dekoratívnym stromom s význačnou bielou borkou a trojuholníkovitými listami. na palivové drevo a novšie aj na výrobu papiera. špuľky na cvernu a kresliarske uhlie.) dubové.robur).nana).Coryloideae . Samčie jahňady majú dlhé pevné vreteno. Breza bradavičnatá = breza previsnutá (Betula verrucosa = B. Má pomerne mäkké drevo. Náročná je na svetlo. Má podlhovasté listy s pílkatým okrajom.pubescens). Dub (Quercus) je strom s typickými perovito delenými listami. ku ktorému sa zvyčajne pripájajú aj listence. ktoré môže aj chýbať.petraea). ktoré sú si morfologicky veľmi podobné. P 2+2. štruktúra borky.Betuloideae . že tyčinkové kvety majú okvetie a piestikové sú bez okvetia (nahé). Plodom je nažka alebo oriešok.brezovaté Táto podčeľaď je charakterizovaná tým. Samčie kvety sú zoskupené do zloženej jahňady. Piestikové kvety sú nahé alebo majú okvetie šupinkovité. Brezovité sú prevažne rozšírené v severnom miernom pásme (6 rodov a vyše 100 druhov). Je vhodné na rezbárske práce.brezovaté 2. Do podčeľade patria 2 rody : breza (Betula) a jelša (Alnus).dub korkový (Q. Sprievodcom 73 . dubovo-hrabové lesy. Kvety brezovitých sú vetroopelivé. Samčie a samičie jahňady sa zakladajú už v predošlom roku. Samčie kvety sú v dlhých ovisnutých riedkokvetých jahňadách. Jeho drevo je preto tvrdé a veľmi kvalitné. počet plodov v súplodí. G (2).suber) poskytuje korok na výrobu zátok a podlahoviny. 0. Niektoré introdukované druhy zo Severnej Ameriky sa vysádzajú v parkoch pre dekoratívne na červeno sfarbené listy na jeseň .

z ktorého sa zhotovuje náradie.maxima). Obr. kvety majú červené blizny. Tyčinkové kvety sú v jahňade a piestikové súkvetie je púčikovité.tobolka so semenom 74 . a to vŕba (Salix) a topoľ (Populus). sú však dvojito pílkaté. 96: Vŕbovité (Salicaceae): vŕba sivá (Salix sericea). Obr. h. c . d.colurna).e . Pre veľké semená s chutným endospermom sa vysádzajú odrody liesky obrovskej (C. U nás poznáme len dva rody.samičia a samčia jahňada.konárik s listami.samčí a samičí kvet.f . Hrab obyčajný (Carpinus betulus) má tyčinkové aj piestikové kvety v jahňadách na tohtoročných výhonkoch. e.k .konáriky.incana). d .samčie kvety  Druhy čeľade sú dvojdomé kry a stromy so striedavými jednoduchými listami a prílistkami. o. v Tatrách). V parkoch a stromoradiach sa vysádza lieska turecká (C. i.horských potokov je jelša sivá (A. a . V tyčinkovom kvete sú 4 dvojdielne tyčinky a v piestikovom kvete 2 piestiky vždy s 2 červenými bliznami.lieskovaté Vyznačujú sa tým.k . Listy sa podobajú bukovým. U nás bola vysadená ako protierózna drevina do lavinóznych žľabov (napr. Hrab tvorí lesy s dubom a bukom a má výborné drevo. Na sutinách a kamenistých stráňach Álp rastie jelša zelená (A. 95: Brezovité (Betulaceae): breza cukrová (Betula lenta).samičie kvety. ktoré kvitnú už v prejarí.p . že tyčinkové kvety sú vždy bez okvetia a piestikové kvety majú okvetie.b .samičia jahňada. a. Lieska obyčajná (Corylus avellana) je ker rastúci v podraste listnatých lesov.čiaška. Podčeľaď : Coryloideae .viridis). Zakladá tyčinkové a piestikové súkvetia už v predošlom roku. Z listeňov okolo orieška vznikne mäkký pohárik .samčie súkvetie (jahňady). Listeň a listence zrastajú a vytvárajú trojlaločný lietací aparát.

často sa však pestuje. Tyčinky v kvete vŕb sú zvyčajne 2. Mnohé vŕby rastúce vo vysokých horách a v tundre severských oblastí sú nízkeho a plazivého vzrastu vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky. Jej konáriky s kvitnúcimi jahňadami sú známe ako „bahniatka“.kvety. plody a diagramy vŕbovitých: ch . Tortuosa a cv.semeno. Z biochemickej stránky treba uviesť prítomnosť trieslovín. ktorá spolu rastie s vŕbou bielou.l vŕba odrodou vŕby bielej (S. Z dreva vŕby rakytovej (S. r .antipyreticum). a preto v ostatnom čase sa s obľubou vysádzajú na zaplavované a na piesočnaté miesta (Veľký Žitný ostrov).alba). Erythroflexuosa) s ovisnutými a pokrútenými konármi. Vŕby sú hmyzoopelivé a zvyčajne majú kopijovité listy. vŕba bylinná). V parkoch sa (S. no niekedy aj cenné drevo.diagram kvetu. pretože sa lámu. h . Veľa mladých prútov poskytuje Obr.diskus. sa vyrábajú sitá a krabice. Dobrými vlastnosťami sa prejavujú najmä mnohé krížence. ktoré majú chĺpky podobné vate na roznášanie vetrom.vŕba ušatá (S.caprea).nigra) s veľkými kosoštvorcovými listami. Rastie na brehoch vôd.matsudana cv. ďalej topoľ čierny (P. tremula): m kvet. z nich najmä salicín. i . p .retusa) a vŕbu bylinnú (S.vŕba trojtyčinková (S. d . Niektoré druhy veľmi rýchlo rastú. ktorá tvorí niekedy celé zárasty.vŕba košikárska často sadí tzv. Kmeň vŕb je často bútľavý. Je našou najmenšou drevinou.vŕba plazivá (S. e . Sú rýchlorastúce dreviny. Používajú sa aj na výrobu papiera. nemožno použiť na pletenie. g .diagram kvetu záhradkách sa často vysádza tzv. s . Z nich treba uviesť napr. c . ktorý objíma ostatné časti kvetu (topole). diagram kvetu. Vŕbovité sú rozšírené po celej zemeguli najmä v miernom pásme severnej pologule (3 rody.aurita). rašeliniskách a na mokrých lúkach.diagram pretože u nás vymŕza.osika (Populus tzv. j kvet.alba var.triandra). Topoľ (Populus) je na rozdiel od vŕb vetroopelivý mohutný a vysoký strom. bežne sa vyskytujúcej vŕby horských polôh. o . V parkoch a kvetu. najčastejšia vŕba alba). rakytová (S. vŕbu tupolistú (S.herbacea). tristis). silíc a glykozidov v kôre. l .prierez kvetom.caprea). m až s . vyrastajúce pred vypučaním listov. Poskytujú mäkké drevo na výrobu zápaliek. Kvetný obal vŕb sa premenil na žliazkovité nektárium (sú hmyzoopelivé) u topoľov na pohárikovitý útvar . Vyskytujú sa od nížinného vegetačného stupňa až po subniválny (najmä vŕby). 97: Vŕbovité (Salicaceae): a až h . ktorý dozrieva na dvojchlopňovú tobolku s veľkým počtom semien.vŕba krehká (S.fragilis). 350 druhov). Niektoré druhy vŕb tvoria zložku arktickej tundrovej vegetácie (vŕba laponská.vŕba päťtyčinková (S. k Len zriedka sa pestuje u nás smutná vŕba.pentandra). Oba 75 .viminalis). ch až s .caprea).viminalis) sa používajú v košikárstve na pletenie košov a nábytku. korýt a iné. vŕba japonská (S.repens) rastie na slatinách. mäkké.tobolka. ktorá je (S. smutná vŕba. používaný v lekárstve (kyselina salicilová .babylonica). f .Tyčinkové i piestikové kvety sú v jahňade.vŕba rakytová brehov vôd a lužných lesov.listy vŕb: vŕba biela (Salix vŕba biela (S. Konáre vŕby krehkej (S.repens). n kvet. zriedka 3 alebo 5. Jednotlivé kvety v jahňadách vyrastajú v pazuchách zúbkatých (topoľ) alebo celistvookrajových chĺpkatých listeňov. ch kvet. Majú vysokú regeneračnú schopnosť a neobyčajnú náchylnosť tvoriť krížence. b . Vŕba plazivá (S. v kvetoch topoľov 8-30. Ohybné prúty vŕby košikárskej (S. Semenník je jednopuzdrový z 2 plodolistov (v ktorom na nástennej placente je veľký počet anatropných vajíčok). vŕba babylónska (S.fragilis). Známy je topoľ biely (Populus alba) s bieloplstnatými listami na rube.

Hviezdica trávovitá (S. ktorá má nafúknutý zrastený K a rastie na lúkach a Obr. Pochádza z Obr. rožec roľný C. ktoré sú krížence väčšinou topoľa kanadského (P. Mydlica lekárska (Saponaria officinalis) je liečivou rastlinou. vylučujúci živicovité látky príjemnej vône. 100: Klinčeky: A-C . K 5. niekedy hlboko dvojlaločnatá (obr.holostea) druhom dubohrabových lesov s veľkými kvetmi. Tie vytvárajú aj jednopohlavné kvety. Kukučka (Lychnis) je zastúpená u nás druhmi kukučka lúčna (L. knotovka biela (M. Má vankúšovitý vzrast a sivo plstnaté listy. zúžená do tzv. ktorá rastie na lúkach. ale aj v intraviláne obcí z rýchlorastúcich topoľov.canescens). 98 južnej Európy. Silenkám sú veľmi podobné knotovky. liečivé (mydlica). V skalkách sa často pestuje okrasný rožec biebersteinov (C.tremula) s vajcovitými listami má z boku stlačenú listovú stopku. vyskytuje sa najmä v raži alebo pšenici a Obr. často na poľných cestách. C .inflata). Zriedkavo sa vyskytuje na podobných stanovištiach aj topoľ popolavý (P. Čistením klinček včasný (D. kúkoľ).C.biebersteinii). preto sa listy neprestajne chvejú aj pri najslabšom závane vetra. ktorá je lúčnym druhom a má typicky rozstrapkané C lupienky ružovej farby. praecox) osiva jeho výskyt poklesol a dnes je veľmi vzácny. väčšinou rastúce na poliach alebo v trávnikoch ako buriny (rožec obyčajný . Plodom je najčastejšie tobolka otvárajúca sa cípmi na vrchole (obr. Kukučka vencová (L. Kvitne po celý rok. V predchádzajúcom období sa v Strednej a Západnej Európe intenzívne vysádzali vetrolamy v poľnohospodárskej krajine. Niektoré druhy obsahujú saponíny alebo glykozidy (mydlica. napr. Z viacerých druhov tohto rodu je najbežnejšia silenka nadutá (S. aj v zime. Sklerant ročný (Scleranthus annunus) je drobná rastlina s nenápadnými zelenkastými kvetmi rastúca ako burina na kyslých pôdach.vulgare. ⊕.nigra cv. Kvety sú vo vrcholíkovitých súkvetiach (vidlica. okrasné druhy (klinček).flos-cuculi). 98) až rozstrapkaná (klinčeky). Silenka (Silene). x euramericana.coronaria) je chráneným druhom našej flóry.klinček záhradný (Dianthus caryphyllus). Burinou polí je knôtovkovec nočný (Elisanthe noctiflora). Pochádza z Malej Ázie.  Kvetný vzorec : . A 5+5. D dozrieva súčasne s týmito obilninami.balsamifera).canadensis) a topoľa čierneho pod názvom P. zväzoček).druhy spolu s vŕbami tvoria mäkké lužné lesy pri väčších riekach. ktorá obsahuje saponíny. 5-početné. G (5) Typickými znakmi čeľade sú celistvookrajové listy postavené na stonke protistojne. Rožce (Cerastium) sú nenápadné rastliny. Popri cestách sa vysádza topoľ vlašský (P. Semená obsahujú jedovatý alkaloid githagín a saponíny.graminea) je lúčnym druhom a hviezdica veľkokvetá (S.plnokvetá forma. Často býva vyvinutá pakorunka. C na okraji vykrajovaná. C 5.album).osika (P. 99 trávnikoch. nechtíka. 99). Hviezdica prostredná (Stellaria media) je častou burinou v záhradkách a viniciach. Je typickým segetálnym druhom. 76 . Často sa v parkoch vysádza introdukovaný druh topoľ balzamový (P. Významné sú niektoré buriny polí a záhrad (hviezdica prostredná).arvense). Má veľmi dekoratívne červené kvety a pestuje sa aj v záhradkách. Italica) s význačne štíhlou kuželovitou korunou. Kúkoľ poľný (Agrostemma githago) má ružové kvety s dlhými K lístkami. Topoľ osikový . Má drobné kvety a poliehavú stonku.

Súkvetie je zelené.chinensis) a klinček bradatý (D. resp. kde je narušený vegetačný kryt. Preto sú láskavcovité nepríjemné buriny a rastú takmer všade.caryophyllus). čo spôsobuje. 101: Mydlica lekárska hybridy začínajú využívať ako (Saponaria officinalis) alternatívne plodiny . klinček slzičkový (D.deltoides). suchoblanité. listy jednoduché striedavo postavené. ktorej súkvetia majú ozdobný tvar hrebienka.retroflexus).carthusianorum). ktorý má metlinové súkvetie predĺžené akoby do chvosta a sfarbené do červena. okraje polí. Vyrábajú sa z nich rôzne pekárenské výrobky. U nás sa stretneme s láskavcovitými väčšinou na miestach narušených alebo ovplyvnených človekom (rumoviská. Plodom je drobná jednosemenná tobolka pukajúca viečkom ( obr. ktorý je materským druhom známych rezaných kvetov. ktoré nevytvárajú vrcholové metliny. láskavec hybridný (A. Stonky sú zhrubnuté a pozdĺžne ryhované. Má štíhlejšie súkvetie.albus).). Z našich divorastúcich klinčekov sú najbežnejšie lúčne druhy : klinček kartuziánsky (D.barbatus). Karanténnou burinou je láskavec biely (A. staveniská.chlorostachys). nažka. často pestovaných v plnokvetých a rôznofarebných formách ( karafiát ). 102 a Inkovia a dodnes majú v ich strave dôležité postavenie. Okrasnou rastlinou je aj plamenník hrebenistý (Celosia cristata).superbus) je horským chráneným druhom. napr. 103: Láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus) (P. ich Obr.esulenta) pre jedlé plody. pretože má strapec modročiernych bobúľ. Preto sa niektoré druhy. Jedna rastlina je schopná vyprodukovať obrovské množstvo drobných semien s dobrou klíčivosťou. Láskavcovité obsahujú väčšie množstvo bielkovín a minerálnych látok v semenách. napr. Klinček pyšný (D. resp. čím vzniká v pôde ich zásoba (pôdna banka semien). Medzi láskavce. Ako okrasné veľkokveté druhy sa pestujú aj klinček čínsky (D. Kvety vyrastajú v pazuchách štetinovitých listeňov. Nápadná je najmä v plodnom stave. Zakrpatené P je 5-početné. Z burinných druhov je najbežnejší láskavec ohnutý (A.  Čeľaď je významná fylogeneticky a z praktického hľadiska je známejšou rastlinou americký druh líčidlo americké (Phytolacca americana). Rastliny z tejto čeľade sú jednoročné a ľahko sa poznajú podľa mnohokvetých metlinových súkvetí drobných kvetov.caudatus).  Zástupcovia čeľade sú rozšírení najmä v trópoch južnej Ameriky.blitoides). 77 . že celé súkvetie je potom na dotyk nepríjemne pichľavé. V teplejších oblastiach u nás zdomácnel. láskavec metlinatý (Amarathus cruentus). na prifarbovanie vína. ale kvety sú v pazuchách listov. Ako okrasný druh sa pestuje láskavec chvostnatý (A.hybridus). Pochádza z Južnej Európy. Najznámejší je veľkokvetý klinček záhradný (D. ale i v listoch. V subtropickej Amerike sa pestuje líčidlo jedlé Obr. záhrady a pod. ktoré sa môžu používať ako farbivo. patrí láskavec blitovitý (A. 102). V Južnej Amerike tieto rastliny využívali už Aztékovia Obr. Veľmi podobným druhom je láskavec zelenoklasý (A. Je nižšieho vrastu s poliehavými byľami.Klinček (Dianthus) má mnoho druhov.

glaucum) osídľujú najnitrofilnejšie kvitnúca rastlina.klbiek. Na mrlík biely sa podobajú aj mrlík figolistý (Ch. Hustými súkvetiami sa podobajú láskavcom. pretože semená sa nutričnou hodnotou približujú zrnám raži. Mrlík dobrý (Ch. Niektoré druhy majú až sukulentnú stavbu stonky. Praktický význam majú pestované úžitkové druhy (repa. Niektoré druhy napr.patula) patrí k najbežnejším. dedinských dvoroch. tiež ako buriny obrábaných pôd a človekom narušených stanovíšť. Loboda lesklá (A. rubra). Medzi lobodami poznáme aj úžitkový pestovaný druh. Dnes sa pestuje skôr ako okrasná rastlina v červenými listami (var. lobody rastú prevažne na ruderálnych stanovištiach. ktorý je celý lepkavo žliazkatý. Tvar kroviek je rozlišovacím znakom lobôd. 105: Krovky lobôd 78 . Kvety sú drobné.hortensis).ficifolium) a mrlík kalinolistý (Ch. ktorý má vlastnosti a využitie ako špenát. Vyhovuje mu tu väčší obsah dusíka. Niektoré druhy mrlíkov sú charakteristické nepríjemným zápachom. loboda) a združujú sa do súkvetí . ktoré rastú na podobných stanovištiach. ale na rastline vo veľkom počte. hnojiská a pod. obojpohlavné (napr. Napríklad niektoré druhy rastú prednostne na pôdach s vysokým obsahom dusíka. silážne jamy. plody . Rastliny sa výraznejšie špecializujú na určité typy stanovišťa.rubrum) sa ľahko pozná podľa červeného zafarbenia. Nájdeme ho v každej záhrade. Najčastejšie sa vyskytuje mrlík biely (Chenopodium album). Loboda (Atriplex). špenát). vetroopelivé. ale na rozdiel od nich nemajú v nich štetinovité listene (pri dotyku nepichajú). Má úzke kosoštvorcovité listy a veľmi rozkonárenú stonku.slanobyľ (halofyty). z ktorých pozostáva bohato rozvetvená metlina. Sú jednoročné (mrlík. mrlík hybridný (Ch. Obr. Spolu s mrlíkom Obr.quinoa) sa pokusne pestujú ako obilnina. Iné druhy znášajú slané pôdy .hybridum) a mrlík smradľavý (Ch. 104: Mrlík biely (Chenopodium album). Na láskavcovité sa podobajú aj vzhľadom. ukryté medzi dvoma zväčšenými listeňmi . v našej flóre takmer výlučne rumoviskových. na hnojiskách. V južnej Amerike. Rastie na rôznych výsypkách a piesočnatých brehoch.botrys).sivým (Ch. Je to loboda záhradná (A. mrlík) alebo jednopohlavné (napr. odkiaľ pochádza. Morfologicky je veľmi premenlivý. ho využívali už v minulosti Indiáni. Loboda rozložitá (A. Má červené zdužnatené klbká v pazuchách listov.). podobne ako láskavcovité.premenlivosť listov stanovištia (močoviská. má jednopohlavné kvety.vulvaria). Podobá sa na mrlík. Naopak aromatický je mrlík strapcový (Ch. Veľmi významnou burinou je mrlík mnoholistý (Ch. Plodom sú nažky malých rozmerov.nitens) je mohutná rastlina s veľkými lesklými listami na rube pomúčenými. najmä v horských polohách.foliosum). Mrlík (Chenopodium) zahrňuje množstvo druhov.polyspermum) má ako jeden z mála mrlíkov celokrajné listy.nažky. archeofyt našej flóry. Kvety sú obojpohlavné. Mrlík mnohosemenný (Ch. kompostoch. mrlík čílsky (Ch.krovkami. pretože semená sú dlho klíčivé a je ich v pôde veľká zásoba. loboda) alebo dvojročné (repa) so zhrubnutými a pozdĺžne ryhovanými stonkami. ktorý sa do pôdy dostáva trusom hydiny. napr. Rovnako ako mrlíky. B . Takéto druhy sa nazývajú nitrofyty a rastú napr. Rastliny z tejto čeľade poznáme.bonushenricus) je typickou rastlinou dedinských dvorov.opulifolium). Mrlík červený (Ch. A .

Medzi slanomilné rastliny patria napr. trichophylla sa pestuje ako tzv. ktoré bývajú sfarbené do červena. U nás sa pestuje repa v 4 konvarietách : • repa obyčajná cukrová (Beta vulgaris convar. Pestuje sa na kŕmne účely. V druhom roku kvetonosná stonka s metlinou klbkovitých súkvetí. pieskomilné druhy predstavuje plošticosemä lesklé (Corispermum nitidum). Podobné využitie ako špenát môžu mať aj mnohé druhy divorastúcich ruderálnych mrlíkov a lobôd (okrem druhov s nepríjemným zápachom). Osivom repy je zdrevnatené klbko s viacerými plodmi. Tieto druhy vzhľadom na zriedkavý výskyt zachovalých slanísk a piesčitých biotov patria medzi vzácne. conditiva) má buľvu červenú. gáfrovka ročná (Camphorosma annua). Listy obsahujú bielkoviny a minerálne látky. C . sfarbenú od antokyánov. Európy.plodná rastlina cypruštek“. Je to dvojročná rastlina. Z čeľade sa najčastejšie pestuje repa obyčajná (Beta vulgaris).   Obr. 107: Špenát siaty (Spinacia oleracea) Kochia rozprestretá (Kochia scoparia) sa vyskytuje najčastejšie ako burina šíriaca sa pozdĺž železničných tratí. 108: Kvety repy. 106: Repa obyčajná (Beta vulgaris). B . • repa obyčajná kŕmna (B. Špenát siaty (Spinacia oleracea) je známa listová zelenina s oštepovitými listami. Pestuje sa ako zelenina.vulgaris convar. preto pri klíčení vyrastajú rastliny v skupinách.kvitnúca rastlina. • repa obyčajná zeleninová . A . A .mangold (B. „letný Obr. hopokotylu a koreňa.Obr.buľva s prízemnými listami.stonky. altissima) s bielou buľvou a väčším obsahom sacharózy. ktoré drevnatejú.klbko 79 .vulgaris convar. pôvodom z prímorských oblastí záp. var. ktorá vzniká zhrubnutím a zdužinatením 3 častí .detail kvetu.cvikla (B. slanobyľ obyčajná (Salsola kali). netvorí buľvu. vulgaris) je listová zelenina pestovaná pre zhrubnuté stopky kučeravých listov. B .vulgaris convar. • repa obyčajná cviklová . crassa) má buľvu s väčším podielom stonkovej časti. V prvom roku sa vytvorí listová ružica vyrastajúca z buľvy.

jednopúzdrový. so šticou dlhých chlpov na vrchole. Plod je mäsitá. . ktoré treba považovať za skrátený konárik.bradavkovec mnohobradavkový (Mammilaria polythele). Stonka ostatných rodov je dužinatá a to guľatého. metamorfovanými alebo až celkom zaniknutými listami. Mamily sú jednotlivé (Mamillaria). Nopál košenilový (Nopalea cochenillifera). Druhy rodu Cephalocactus majú tiež stĺpovitú stonku. zvyčajne jedlá bobuľa alebo tobolka. glochídiá. predtým sa často používal na pestovanie košenilových červcov. Kvetný obal je zo závitnicovo postavených lupienkov. Opunciovité sú pomerne mladou čeľaďou a ich samostatný vývoj nastal až po odtrhnutí Ameriky od euroázijského kontinentu. Takmer všetky opunciovité sa veľmi ľahko rozmnožujú vegetatívne. ktorého stĺpovitá stonka dosahuje až 20-25 m výšky a tvorí typický obraz mexickej krajiny. C ∞. Najznámejším druhom je opuncia figová (Opuntia ficus-indica). a až g . kužeľa (mamily) alebo až úzkych ihlancovitých útvarov. Listy celkom chýbajú. pretože má ešte drevnatú stonku. zvyčajne na báze zrastené do rúrky.rastlina. ploché a zelené asimilačné listy a najpôvodnejšiu stavbu kvetov. (z nich farbivo . c. vtáky. 109: Opunciovité (Opuntiaceae). najmä časťami stonky. Rebrovce (Echinocactus) majú guľatú alebo Obr. Dnes sa rozoznáva v čeľadi asi 200 rodov a asi 2500 druhov. Opunciovité predstavujú prirodzenú a vyvíjajúcu sa čeľaď blízko príbuznú najmä čeľadi Phytolaccaceae a Silenaceae.areola s tŕňmi. Najväčším kaktusom je fakľovec obrovský (Cereus giganteus). alebo krátke a dlhé tŕne a ostne. h . Kvety sa často otvárajú v noci. zelené a ploché listy.pereskia veľkokvetá (Pereskia grandiflora) konárik s listami 80 . alebo je sploštená a článkovaná. so sploštenými bočnými konárikmi a pravidelnými kvetmi. z ktorých vonkajšie sú kalichovité (K) a vnútorné korunovité (C). Len druhy rodu Pereskia majú tenké drevnaté stonky a na nich dužinaté. A ∞. . b .Kvetný vzorec : . zriedka súmerné.lišty (Phyllocactus). pologule. Vyšľachtené opuncie bez tŕňov sa dnes vo veľkom pestujú ako krmovina. pochádza z Mexika. a . ⊕. areoly. Sú pravidelné. alebo sa premenili na malé šupiny (Opuntia). zrastený z viacerých plodolistov (4-8). stonkovými článkami alebo aj osobitnými telieskami. s mnohými vajíčkami. podarium. V pazuche listov (Pereskia) alebo šupín (Opuntia) sa vyvinuli tzv. G (8-4) Sú to sukulenty (byliny i dreviny) s dužinatou stonkou rozličného tvaru s redukovanými. Semenník je spodný. alebo pri niektorých druhoch tvoria rebrá (Cereus) až krídlovité útvary . niekedy aj netopiere. valcovitého alebo až stĺpovitého tvaru.karmín). Zdužnatenú článkovanú stonku bez listov majú druhy opuncie (Opuntia). Opelenie protandrických kvetov vykonáva hmyz. alebo ich horná časť zanikla a dolná časť listov sa premenila na tzv. Sú to rastliny púšťových krajov najmä Mexika a USA a len rod ripsalka (Rhipsalis) rastie aj v tropickej Afrike a na Cejlóne. ktorý sa celkom udomácnil v Stredomorí a používa sa na vytvorenie nepreniknuteľných živých plotov. obojpohlavné. Veľmi známe sú druhy rodu fylokaktus (Phyllocactus) so zaokrúhlenou hranatou stonkou. tzv. ktoré majú tvar bradavky. K ∞. Na areolách sediace kvety sú veľké a nápadné.d . ku ktorej sú prirastené tyčinky. Za najpôvodnejší treba považovať rod Pereskia. pazušný orgán. na ktorom sa listy premenili na tŕne. Areoly sa vysunú na podárium a na vrchole ich často pokrývajú husté a krátke chlpy s naspäť zahnutými háčikmi.kvet.

Ich pestovanie je nenáročné a preto aj značne rozšírené. Pochádza z Číny. Všetky tieto druhy rastú na podobných vlhších stanovištiach. Plodom sú ostro trojhranné hnedé nažky. Má trojuholníkovito srdcovité listy a drobné kvety so zelenobielym alebo ružovým P. Ďaľším znakom výnimočným v rámci dvojklíčnolistých sú 3-početné kvety s okvetím (P). Majú ovíjavé stonky. Kvety majú heterostýliu. Plodom je trojboká nažka. ktoré sa používajú ako zrnovina (krúpy. s ktorým sa kedysi spájal do jedného rodu (Polygonum). Mamilárie (Mamillaria) majú guľatú stonku pokrytú početnými kužeľovitými hrboľkami. štiav). preto kvety s kratšími čnelkami sa opeľujú peľom kvetov s čnelkami Obr. Niektoré sú liečivé (stavikrv. lebo neobsahuje bielkovinu lepok (glutén). rôznej šírky.kyjakovitú stonku s ryhami.vulgaris) a horčiak štiavolistý (P. B2. 81 . Pohánka je vhodná na bezlepkovú diétu.tataricum) má sediace listy (pohánka jedlá má listy stopkaté) a tupé hrany nažiek. ktorého listy sú pálivej chuti a horčiak riedkokvetý (P. Významné sú druhy burinné (horčiak. Kvety môžu byť obojpohlavné i jednopohlavné. čím sa stávajú nebezpečnými burinami (invázne). ktoré sa skladajú do paklasu alebo metliny. obnažené dná rybníkov a pod. Burina polí a úhorov je pohánkovec ovíjavý (F. Podobná pohánka tatárska (F. Pestuje sa zriedkavejšie ako liečivka i ako krmovina a medonosná rastlina. Majú nápadne veľké srdcovité listy. Je veľmi blízky stavikrvu (Polygonum). Viacero druhov má rod horčiak (Persicaria). Ázie. Pestuje sa aj ako krmovina i medonosná rastlina (účinné nektáriá).aubertii) je okrasnou trvácou rastlinou s drevnatejúcou stonkou a veľmi rozkonárenými metlinami bielych kvetov. vitamín B1. krupica.  Byliny s jednoduchými listami striedavo postavenými na stonke. 110: Pohánka jedlá (Fagopyrum esculentum) stonky a paklasy bielych kvetov. Okrasnými rastlinami sú aj krídlatky (Reynoutria) pôvodom z vých. Charakteristickým znakom čeľade sú prílistky zrastené do blanitej rúrky (ochrea). ktoré sú v pazušných metlinovitých paklasoch. Pohánka jedlá (Fagopyrum esculentum) je jednoročný druh pôvodne zo strednej Ázie (Himaláje). múka). vodné priekopy pri cestách. hrubé priame Obr. Redšie klasy bielych ružových kvetov má horčiak štipľavý (P. niekedy s trvácim kalichom v podobe blanitých lemov .amphibia). Pohánkam sú podobné burinné druhy rodu pohánkovec (Fallopia).convolvulus). Často splanievajú. rebarbora). Sú drobné. hadovník) i medonosné (pohánka).kroviek (napr. ktorá objíma byľ nad každým uzlom. málokveté paklasy a krídlaté nažky. Listy má väčšinou kopijovité. ktorý vyvoláva u niektorách ľudí alergické reakcie. Pohánkovec čínsky (F. akými sú vlhšie polia. stavikrv) i úžitkové (pohánka. Často sa sadí popri plotoch.lapathifolia).hydropiper). ktorý dobre znáša striedavé vysýchanie stanovíšť a vytvára suchozemskú formu so vzpriamenými stonkami a vodnú formu s listami plávajúcimi na hladine vody. Zaujímavým druhom je horčiak obojživelný (P.mitis). Obsahujú škrob. vytvárajú rozsiahle porasty a rýchle sa šíria. Kompaktnejšie paklasy a širšie listy má horčiak broskyňolistý (P. v klbkách. Kaktusy možno ľahko pestovať v črepníkoch. 111: Ochrea dlhšími. rutín (dôležitý pre pružnosť ciev). Patrí k mladším kultúrnym rastlinám.

úzke listy a drobné kvety v ich pazuchách. Štiav lúčny (Acetosa pratensis syn. 113: Štiavec špenátový (Rumex patientia). štiavec krvavý (R. Podzemok je hrubý.aviculare). Sú väčšinou mohutného vzrastu s bohatou metlinou vetroopelivých kvetov. Na suchších kyslých a piesčitých pôdach (Persicaria vulgaris) rastie drobná štiavička obyčajná (Acetosella vulgaris syn. V horských polohách je veľmi dobrým indikátorom zvýšeného obsahu dusíka v pôde štiavec alpínsky (R. 112: Krídlatka japonská (Reynoutria japonica) Najbežnejším druhom stavikrvov (Polygonum) je stavikrv vtáčí (P. ktoré menia celkový charakter horskej krajiny. nerozkonárenú stonku a hustý paklas ružových kvetov. Na miestach opustených košiarov vytvára husté a rozsiahle porasty.conglomeratus). kedysi pestovaný ako zelenina (názov). preto rastie v okolí ľudských sídiel. Dobre znáša zošľapávanie. Je liečivou rastlinou (podzemok). v štrbinách dlažby a obrubníkov ciest.patientia) je mohutná bylina. na poľných cestách. 82 . A-plodná rastlina a spodný dostali od väčšieho obsahu list. Štiavce sú druhovo najpočetnejšie. Ďalšiu skupinu navzájom príbuzných rodov tvoria : štiav (Acetosa). K bežným buriným druhom.krovka kyseliny šťavelovej.sanguineus) a štiavec klbkatý (R. šírka listov závisí od stanovišťa (na výživnejšom sú širšie). Rumex acetosa) má využitie ako listová Obr. hadovito stočený (odtiaľ názov). Hadovník. hadí koreň (Bistorta) je tiež príbuzným rodom stavikrvu. je druhom vlhších lúk. Má poliehavé rozkonárené byle. Je veľmi premenlivým druhom. štiavec (Rumex) a štiavička (Acetosella). vyskytujúcim sa na vlhších rumoviskách. 114: Horčiak broskyňolistý zelenina.Obr. Štiavec špenátový (R. Hadovník väčší (B. B. Na trojbokých nažkách mávajú krídlaté krovky. u ktorého napr. Rumex acetosella). Útlejšie štiavce sú napr. ktorej metlina neskôr sčervenie. Je liečivým druhom.crispus). dedinských priekopách a iných stanovištiach s vysokým obsahom dusíka patrí štiavec tupolistý (Rumex obtusifolius) a štiavec kučeravý (R. Názov Obr. ktorý má kučeravé okraje listov.alpinus). Má priamu. Splanelý zo zvyškov kultúr sa v súčasnosti intenzívne šíri a bol preto zaradený medzi karanténne buriny.major) je dominantnou bylinou vysokohorských alpínskych holí a rašelinných lúk.

veris) má vráskavé listy. V našej flóre je táto čeľaď zastúpená nasledovnými rodmi : Prvosienky (Primula) sú trváce byliny s listami v prízemnej ružici.kalich. ⊕. Má dužinaté byle a listové stopky a veľké listy na okraji kučeravé. na povrchu hladké. šťavelovú).auricula). K (5). Prvosienka pomúčená (P.koruna. Rastie na lúkach vo vyšších polohách. Využívajú sa dužinaté listové stopky (kompóty. Podzemky sa využívajú v lekárstve.elatior) má nevoňavé bledožlté kvety a K k rúrke C tesne priliehajúci. často s dlhou rúrkou.Rebarbora vlnitá (Rheum rhabarbarum) je mohutná bylina až 2m vysoká. Žlté kvety má aj prvosienka holá (P. 4 .prvosienka pomúčená (Primula farinosa). č . Žĺtkovo žlté kvety voňajú.prvosienka holá (Primula auricula) 83 . C . A 5. Niektoré rody obsahujú glykozidy (primín) a saponíny.sinensis). od C rúrky odstávajúci. Stonka je listnatá alebo listy tvoria prízemnú listovú ružicu. G (5) Sú to byliny s pravidelnými päťpočetnými kvetmi zoskupenými do okolíkov. Pôvodná je vo východnej Ázii. Je chráneným druhom. Z krátkeho podzemku vyrastá ružica listov a medzi nimi žlté kvety na stopkách (asi 5 cm).soldanelka karpatská (Soldanella carpatica).vulgaris) nemá vyvinutú stonku. u rodu prvosienka. Častá je rôznočnelkovosť (heterostýlia). K je nafúknutý. Plodom je tobolka otvárajúca sa zúbkami alebo viečkom. strapcov alebo metlín (zriedka jednotlivé .farinosa) má opak listov bielo Obr. Ako črepníková rastlina sa pestuje červenokvetá prvosienka čínska (P.prvosienka jarná (Primula veris). 5 . koláče) kyslej chuti (obsahujú kys. Stvoly sú zakončené okolíkom.tyčinky. Prvosienka bezbyľová (P. 2 . Podobná prvosienka vyššia (P. zvonkovitá alebo tanierovitá. mäsité (dužinaté) listy. Nájdeme ju rásť na jar v svetlých listanatých lesoch. Plodom je tobolka pukajúca zúbkami. krovinách a na stepných stráňach. 115: Heterostýlia prvosienky : K . Tyčinky sú prirastené ku korune. Jej listovú ružicu tvoria hrubé.prvosienka bezbyľová (Primula vulgaris). Zrastenolupienková C je rúrkovitá. 116 : Prvosienkovité : 1 . Obr.sedmokvietok). 3 . A . Prvosienka holá je typická rastlina dolomitových a vápencových skalných štrbín v horských polohách. marmelády. napr. C (5). pomúčený (odtiaľ názov) a ružovofialové kvety v okolíku.  Kvetný vzorec : . Prvosienka jarná (P. Kvety majú rúrkovitý K a C lievikovitú alebo svietnikovitú. slatinných a rašelinných lúkach horských a podhorských oblastí.čnelka Rastie na močaristých.

Korunné lupienky a korene sú liečivé. ktorých okraje nedokonale zrastajú. pre ktoré je charakteristický v bunkách parenchýmu listov vysoký obsah trieslovín. Jednotlivé pravidelné kvety sú veľké. Do čeľade patrí 40 rodov s viac než 600 druhmi. Drobnou burinou polí a záhrad je drchnička roľná (Anagallis arvensis). Plodmi sú hrubostenné mechúriky. (Trientalis europaea) Semenníky apokarpného gynécea majú hrubé steny. Vyskytujú sa v lesoch. obojpohlavné. Plod je tobolka alebo bobuľa.semeno. d. 5početné kvety sú veľké. Francúzska po Albánsko.Vzhľadom podobná fialovokvitnúcim prvosienkám je chránená kortúza Matthioliho (Cortusa matthioli). 3 .   Sú to kry. Má dlhostopkaté tehlovočervené kvety s priamymi stonkami. 33 druhov). nápadné častým prechodom od listeňov ku Obr. Sedempočetné. 117: Prvosienkovité : 1 . vlhkých lúkach. Podobná. U nás sa pestuje ako ozdobná rastlina (s príjemnou vôňou) spolu s inými druhmi. ako pivonkou červenou (P. Polokožovité obličkovité listy a rozstrapkané koruny má chránená soldanelka karpatská (Soldanella carpatica). 2 kališným lístkom a čerkáč peniažtekový (Lysimachia nummularia). fgyneceum 84 . Rastie len na vápenci v lesoch. s veľkým počtom tyčiniek.   Sú to stromy alebo kry trópov a subtrópov s jednoduchými nedelenými listami.suffruticosa).nummularia) s plazivými stonkami a čerkáč obyčajný (L. 119: Čajovník čínsky (Thea sinensis) korunným lupienkom.kvitnúca rastlina. ktoré po odkvitnutí tvoria plodstvo mechúrikov. Piestik zrastá z 2-5 plodolistov.drchnička roľná (Anagallis arvensis). jednotlivé kvety má sedmokvietok európsky (Trientalis europaea). Do rodu čerkáč (Lysimachia) patrí čerkáč peniažtekový (L. Pestujú sa najmä plnokveté formy. Vodnou rastlinou je perutník močiarny (Hottonia palustris). krovinách. Len rody Obr. Chránený je aj cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense). ale modrokvitnúca je drchnička belasá (A. 118: Pivonka lekárska (Paeonia officinalis): a.sedmokvietok európsky Obr.foemina).vulgaris). Najznámejším druhom je pivonka lekárska (Paeonia officinalis).corallina) a pivonkou polokrovitou (P. Zástupcovia čeľade sú rozšírení v severnom miernom pásme (1 rod. polokry a trváce byliny s delenými až zloženými listami bez prílistkov. pôvodná v stredomorí od juž. Rastie zriedkavo na vápenci v bukových lesoch.

pasienkoch a iných trávnatých spoločenstvách. Na Slovensku rastie 6 druhov tohoto rodu na suchších lúkach. Vylúhovaním v horúcej vode sa pripravuje osviežujúci nápoj . Tyčiniek je veľa.alatamaha). Morfologicky podobný druh je ľubovník škvrnitý (H. sú diskovitého tvaru a rozpadajú sa radiálne na jednotlivé časti (slez. Najznámejšia okrasná rastlina čeľade je kamélia japonská (C. V listoch sa vytvárajú schizogénne olejové nádržky a v korunných lupienkoch je červené farbivo . okrem K majú aj kalištek. v arabčine teja). kultúrna rastlina známa niekoľko tisíc rokov. ibiš). ktorý spôsobuje hovädziemu dobytku precitlivelosť na slnečné žiarenie (fotosenzibilita) a sfarbenie mlieka do žlta.neglecta) má kvety menšie a bledoružové.sinensis). Ako okrasné rastliny sú známe druhy rodu Franklinia (F.japonica). 121: Slez lesný (Malva sylvestris) Kvety sú veľké. Najznámejší rod je ľubovník (Hypericum) rozšírený od trópov až po arktickú klimazónu.kamélia (Camellia) a čajovník (Thea) obsahujú alkaloidy teín. ktorá sa pestuje v mnohých kultivaroch. Niektoré druhy s veľkými a farebnými kvetmi sa pestujú ako okrasné a pre vlákna v stonkách ako textilné rastliny. sú zrastené do 5-tich zväzočkov a vytvárajú rúrku. Plodom môže byť aj tobolka (ibištek). 120: Ľubovník bodkovaný (Hypericum druhov je liečivých. Slez (Malva). Má ružovofialové kvety.zelený čaj a fermentáciou čierny čaj. Z mladých kožovitých listov sa získava sušením droga .maculatum) a ľubovník štvorkrídly (H. čím priaznivo pôsobia na podráždené perforatum) sliznice dýchacích ciest i žalúdka. Kvety slezovitých produkujú veľa nektáru.    Sú to byliny (alebo dreviny) s jednoduchými nedelenými listami. Podobne sa využívajú listy kamélie čínskej (C.hypericín.sinensis). Veľa Obr. Poskytuje kvalitné 85 .čaj (čínsky ca-i. tyčiniek veľa. 5 početné.  U nás sú známe byliny s typickými dlaňovito delenými listami. Kvitnúca stonka (vňať) sa zbiera ako droga. C lupienky vykrajované. Slez nebadaný (M. Obr. Plodom je tobolka. známa liečivá rastlina. Na okraji ciest. teobromín. Plody patria medzi rozpadavé. Ako súčasť liečivých čajov sa používajú kvety i listy. Najdôležitejším druhom je čajovník čínsky (T. Najrozšírenejší druh je ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum). v trávnikoch a na pasienkoch rastie slez lesný (M. dokonca na Kaukaze (Azerbajdžan. Do čeľade patria 3 rody s viac než 700 druhmi.sylvestris). Rastie na podobných stanovištiach ako predošlý druh. Gruzínsko). Je to vždyzelený ker pochádzajúci z Malajzie a pestuje sa v subtrópoch Ázie a Afriky. 5 početné so žltými korunnými lupienkami. Kvety sú veľké. obsahujú slizy.tetrapterum). piestik zrastá z 3-5 plodolistov.

diskovitý rohoží a povrazov.    Dreviny Obr. napr. Semená obsahujú glykozid kolanín a alkaloidy kofeín. preto sú obľúbenou potravou domorodcov. Zbierajú sa nezrelé slizovité tobolky. Rozkvitá v lete. Stonky a listy má plstnaté a kvety bledoružové.krmivo.cannabinus) je jednoročná rastlina pochádzajúca z Indie. že kvety vyrastajú priamo na kmeni a starých konároch (kaulifloria) Obr.esculentus) sa pestuje ako zelenina. Zvláštnosťou tohto druhu je. Ibišteky majú význam aj ako olejnaté rastliny. Ibiš lekársky (Althaea officinalis) sa podobá slezu. technické vlákno na výrobu tkanín. Ibištek konopný (H. 123. Plodom sú veľké tobolky so semenami (kakaové bôby). Liečivá rastlina. Kakaovník pochádza z tropickej Ameriky a pestuje sa na plantážach v trópoch. Ibištek (Hibiscus). C. 124: Bavlník chlpatý (Gossypium hirsutum) : A.mauritiana) je vysoká bylina s purpurovými kvetmi. Pestuje sa podobne ako kola končistá (C. väčšinou na poliach ako burina.konárik. ale aj škrob. B. lebo ich semená obsahujú značné množstvo oleja. ale aj na ochucovanie čajov (ibištekový čaj).acuminata) pre semená. Zo známych úžitkových druhov patrí do tejto čeľade kakaovník pravý (Theobroma cacao). u nás pestovaný pre veľké ružové alebo biele kvety s C lupienkami. 122: Slezovité: A. Ibištek jedlý (H. teobromín. Sú to cudzokrajné druhy. darí sa mu aj v mestskom prostredí. pestovaný u nás ako izbová rastlina pod ľudovým názvom "čínska ruža". Vlákna sa rozpadavý plod spracovávajú aj z iných druhov ibištekov. z ibišteka krvavého (H. ktoré majú na báze purpurovú škvrnu.zrastené tyčinky.  86 Obr. Pochádza zo Stredozemia a u nás sa pestuje ako okrasná i liečivá rastlina. najmä kry. Je chránenou rastlinou a vyskytuje sa na brehoch vôd i na zasolených pôdach. 123 . Pestuje sa pre Obr. kvitne do neskorej jesene. Majú povzbudivé účinky a používajú sa na výrobu osviežujúcich nápojov (coca-cola). Kola lesklá (Cola nitida) pochádza z tropickej Afriky. V nížinách Slovenska rastie ibištek trojdielny (Hibiscus trionum).syriacus) je ker pôvodný v Číne a Malej Ázii.rosa-chinensis) je známy okrasný ker s veľkými červenými kvetmi. Ibištek čínsky (H. Brozšírené v trópoch semeno s vláknami celého sveta. Slez maurský (M.prierez kvetom. Okrasný ibištek sýrsky (H. ale aj na výrobu liečív. ktoré sa vyvíjajú v 5-cípych hviezdicovitých tobolkách.sabdariffa). Majú kyslú chuť a používajú sa na spracovanie na džemy. ktoré po úprave poskytujú kakaový prášok a maslo. z ktorého sa okrem toho využívajú aj dužinaté kalichy s obsahom kyseliny jablčnej. Ich plodom je tobolka.

Kvety 5-početné. vysokohorské polohy). známa pod ľudovým názvom "izbová lipka". Má krémovožlté kvety a tobolku zelenej alebo načervenalej farby.arboreum) pôvodom z Indie má tiež menší význam. Čeľaď je u nás zastúpená len rodom fialka (Viola) s mnohými druhmi.odorata) je druhom krovín a lesných okrajov najmä v blízkosti ľudských sídlisk. Dožíva sa vysokého veku (až 5 000 rokov) a jeho plody sú jedlé. 126: Fialka voňavá (Viola odorata) ľahké. 5početnými voňavými kvetmi bledožltej farby a 5zväzkovitými tyčinkami. Má spravidla len dlhé vlákna. Rozpoznávacími znakmi sú chĺpky medzi žilkami na rube listov. ktoré je mäkké a Obr. Zo 40 druhov sa pestujú len 4. Obr. Zdužnatený miešok semien v ostnitých tobolkách má lahodnú chuť. semená olejnaté. ktorého lykové vlákna (juta) sa spracúvajú na výrobu hrubých tkanín. Sú to stromy so srdcovitými listami. Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) a lipa malolistá (T.cordata) sú podobné druhy rastúce v našich lesoch. Kvety sú veľmi chutnou čajovinou s liečivými účinkami a poskytujú včelám kvalitný nektár a peľ.  Prevažne dreviny. Pochádza z Mexika. Okrem jarných modrých kvetov má aj tzv. ale odpudivý zápach. ktoré nekvitnú a k oplodneniu tu dochádza v uzavretých kvetoch. polia. motúzov a kobercov. Vlákna sú celulózové. Obsahuje alkaloid violín. Dlhé vlákno je surovinou pre textílie.barbadense) pochádza z Južnej Ameriky. U nás rastú pôvodne iba dva druhy lipy (Tilia). Najviac je pestovaný bavlník chlpatý (Gossypium hirsutum). Fialka voňavá (V. Plodom je 3-5 púzdrová tobolka. Okrem týchto dvoch druhov sa často pestuje aj cudzokrajná lipa striebristá (Tilia tomentosa).herbaceum) pochádza pravdepodobne z Afriky. Materiál pre textilné vlákna predstavujú dlhé biele trichómy vyrastajúce zo semien tobolky. celulózy a pod. 125: Kvet lipy Fialka srstnatá (V. krátke na výrobu vaty. Listy (u bežných druhov typické srdcovité) s prílistkami. Kvety sú usporiadané do vrcholíkov. 127: Fialka sirôtková (Viola wittrockiana) x . jednobunkové. ale veľmi hrubý kmeň obsahujúci vodné pletivá. Semená bavlníkov obsahujú olej využiteľný pre potravinárske i technické účely. Lipy poskytujú kvalitné rezbárske drevo. Textilnou rastlinou je jutovník pravý (Corchorus capsularis). fialka lesná (V. kleistogamické kvety. Vlákna sú kratšie a nižšej akosti.canina) patria k lúčnym. ktoré osídlili rôzne biotopy (lesy. Má nízky. Bavlník bylinný (G. Pochádza z južnej Afriky. Lipa veľkolistá rozkvitá asi o 2 týždne skôr a má menej kvetov vo vrcholíku ako lipa malolistá. ktorá má listy na rube husto bielo plstnaté a znáša dobre mestské prostredie. saponíny a preto sa využíva ako liečivá rastlina. Rastie v juhovýchodnej Ázii. Na savanách tropickej Afriky rastie zvláštny strom baobab dlaňovitý (Adansonia digitata). lúky. Jedlé plody má aj durian zapáchavý (Durio zibethinus).  Naše druhy sú byliny. papieru. lint (12-60 mm) a krátke tzv.Dreviny i byliny trópov. s ostrohou u niektorých druhov voňavé. Vydlabaný kmeň baobabov slúži domorodcom ako rezervoár vody v období sucha. ktorých stopka je zrastená s veľkým blanitým listeňom. ktoré sú pri lipe veľkolistej biele.reichenbachiana) zasa k lesným 87 Obr.hirta) a fialka psia (V. G 3-plodolistové dozrieva na tobolku. Do čeľade lipovitých patrí izbová rastlina lipka africká (Sparmannia africana) s veľkými chlpatými listami. Kvety intenzívne voňajú. Semenník dozrieva na oriešok. Sú to kry alebo byliny. dvojakého typu : dlhšie tzv. Bavlník stromovitý (G. Sú príbuzné slezovitým s podobnou stavbou kvetu. vrecoviny. linter (2-5 mm). Bavlník je tiež aj medonosnou a liečivou rastlinou. pri lipe malolistej hnedé. Bavlník (Gossypium) je najdôležitejšia textilná rastlina. súmerné. Bavlník barbadoský (G.

Tekvica obyčajná pravá (C. napr.pepo convar. ovíjavá. pepo) je plodová zelenina s vodnatou dužinou.lutea). Bobule niektorých druhov tekvíc (napr.arvensis). oleifera) sa pestuje najmä kvôli semenám.pepo convar. 88 . Tekvica obyčajná patizónová . tekvica obrovská) majú najväčšie plody medzi rastlinami.časť rastliny s plodom a kvetom. Mučenka jedlá (P. ktorý obsahuje proteolytický enzým papaín. najmä v čerstvom stave (nepražená). mučenka modrastá (Passiflora coerulea). veľké. K tejto skupine fialiek patrí fialka roľná (V. najmä v nezrelých plodoch. Pochádza z Ameriky. Väčšie žlté kvety má fialka žltá (V. patissoniana) má plody diskovitého tvaru. Táto pochutina je veľmi zdravá. ale aj pre textilný priemysel. Na okrasné účely sa často používa veľkokvetá a rôznofarebná fialka sirôtková (Viola x wittrockiana). 128: Tekvica obyčajná (Cucurbita pepo): A. ktorá sa vyskytuje na poliach ako burina. Využíva sa aj latex z mliečnic.pepo) vo viacerých konvarietách. ktoré sa konzumujú rôzne upravené alebo sa nakladajú do sladkokyslého nálevu. Listy dlaňovito delené.edulis) má jedlé plody. Anatomickou zvláštnosťou sú bikolaterálne cievne zväzky. jednopohlavné. zrastených do valcovitého útvaru. najmä ako zelenina alebo ovocie.patizón (C.  Tropické lianovité druhy známe u nás niektorými skleníkovými druhmi s atraktívnymi modrofialovými kvetmi.druhom. Najbežnejšie pestovaným druhom je tekvica obyčajná (C. Kvety sú veľké. Obr. osídľuje alpínske lúky vo vysokých horách. tzv. Má bledožlté kvety. Celé rastliny sú drsné od štetinatých trichómov. kompótov a pod. Žltokvitnúce alebo viacfarebné fialky. ojedinele v Afrike. Plodom je veľká bobuľa. alebo pomocou stonkových úponkov popínavá. Tekvica obyčajná olejnatá (C. B.prierez samičím kvetom  Do čeľade patria väčšinou známe pestované druhy zeleniny. sirôtky sa od ostatných fialiek odlišujú postavením C lupienkov. V samičích kvetoch dozrieva 3-5-puzdrový spodný semenník na mnohosemennú bobuľu veľkých rozmerov. A 5. Vznikla krížením iných druhov. C má lievikovitý alebo zvonkovitý tvar a väčšinou žltú farbu.  Dreviny s mliečnicami rozšírené najmä v tropickej Amerike.pepo convar.prierez samčím kvetom. Stonka tekvicovitých je veľmi typickej stavby: poliehavá. na technické účely i ako olejnaté rastliny. Tekvica (Cucurbita). Použitie tekvicovitých je rôzne. C. zrastenolupienkové 5početné. Prirodzene sa vyskytujú v trópoch a subtrópoch. ktorá je u druhu papája melónová (Carica papaya) jedlá a používa sa aj na výrobu džúsov. ktoré obsahujú väčšie množstvo rastlinných olejov. U nás sa vysádzajú zo sadeníc alebo vysievajú až po skončení jarných mrazov.

hudobné nástroje). prípadne ako krmivo pre zvieratá. Je jednodomá. Cucumis melo).melanosperma.časť rastliny. Uhorka patrí aj medzi medonosné rastliny. Je rastlinou textilnou. Ako zelenina sa používajú mladé plody. Na rozdiel od pestovaných druhov tekvicovitých má malé kvety i plody čiernej farby (jedovaté). Pochádza z Afriky.longus) a uhorka siata nakladačka (Cucumis sativus convar.  Zástupcovia tejto čeľade sú u nás známi ako okrasné izbové rastliny pôvodom z trópov a subtrópov. krížence označované ako B. begónia hľuznatá (Begonia tuberosa). Zaujímavým druhom je fľaškovec valcovitý (Lagenaria cylindrica). 89 . Plodom je podlhovastá bobuľa. avšak má menšie kvety i listy a nerozkonárené úponky.ficifolia) má typické zelenobielo škvrnito mramorované plody a listy podobné figovým. Má tiež podlhovasté plody. Využitie je rôzne.rex) a begónia striebristá (B. Bobuľa je guľatá. Výplňové pletivo sa využíva po spracovaní ako umývacie huby. Používa sa ako podpník pre uhorky. K ovocným tekvicovitým rastlinám patrí melón cukrový (Melo sativus.prierez samčím kvetom. Najznámejší je rod begónia (Begonia). technické filtre. ktoré sú v zrelom stave vyplnené sieťovitým sklerenchymatickým pletivom. Mladé plody sa konzumujú ako zelenina. C. Listami je okrasná begónia kráľovská (B. aromatická a sladká. najmä pri ochorení obličiek. vložky a pod. C. Dužina dyne a melónu obsahuje veľké množstvo fyziologicky viazanej vody. Má dužinaté šťavnaté stonky a nesúmerné listy. na povrchu zkorkovatená. ktorý možno nájsť na plotoch ako popínavú rastlinu. Pestuje sa pre plod ako okrasná alebo sa môže používať ako tekvica obyčajná. u nás v skleníkoch. Má valcovitý alebo kyjovitý plod. niekedy plnokveté a rôznofarebné.viridis). dužina je žltej alebo oranžovej farby. x tuberhybrida. ale plody sú takisto jedlé a vydržia veľmi dlho uskladnené.prierez samičím kvetom Tekvica obrovská (C. Z divorastúcich druhov u nás rastie posed biely (Bryonia alba). preto ich konzumácia má veľký dietetický význam.maxima) má plody veľkých rozmerov a môžu dosiahnuť hmotnosť až 100 kg. kde rastie na úpätí Himalájí. Pestuje sa v trópoch. Uhorka siata (Cucumis sativus) pochádza z Indie.argentea). Jednoročná rastlina podobná tekvici obyčajnej. 129: Uhorka siata (Cucumis sativus): A. B. ktorý sa po vysušení a odstránení dužiny používa na rôzne účely (nástroj na nasávanie vína. Tekvica čiernosemenná.Obr. Pestuje sa v dvoch konvarietách: uhorka siata šalátová (Cucumis sativus convar. Dyňa červená (Citrullus lanatus) nazývaná aj melón vodný. Väčšina begónií sa množí vegetatívne (odrezkami). ktorá sa konzumuje v nezrelom stave ako zelenina. tekvica figolistá (C. má veľké zelené bobule s červenou dužinou a čiernymi olejnatými semenami. napr. podobne ako uhorky. rôzne nádoby. Podobným druhom je tiež tropická lufa valcovitá (Luffa cylindrica). olejninou i liečivou. Rôzne hydridy sa pestujú ako dekoratívne rastliny. resp.

Vresovcovité rastú najmä na chudobných a kyslých pôdach vyšších polôh. 130 : Rojovník močiarny (Ledum palustre) Obr. 3-Vaccinium vitisidaea. Voľnolupienkovú alebo zrastenolupienkovú. ale po odkvitnutí opadavú korunu a peľnice bez príveskov majú Obr. . 7-Loiseleuria procumbens. 8Arctostaphylos uva-ursi. Plodom je tobolka. Vrchný semenník zrastá zo 4-5 plodolistov. ale aj veľkými a kožovitými. K (4-5). 5-Oxycoccus microcarpus. 4-Vaccinium myrtillus. zrastenolupienkové. alebo kôstkovica. G (4-5) A 5+5 Sú to polokry a kríčky so šupinovitými alebo ihlicovitými. ⊕. pravidelné. Rozšírené sú takmer po celom zemskom povrchu (56 rodov a 1400 druhov). väčšinou vždyzelenými listami. bobuľa. Často tvoria rozsiahle porasty (vresoviská. výživu im umožňuje endotrofná mykoríza. K je zvonkovitého. Kvetný vzorec : . a na peľniciach sú 2 rožtekovité výrastky. zriedkavejšie voľnolupienkové. A 4+4. ďalej na piesčinách a rašeliniskách. 10Andromeda polifolia 90 . Tyčinky sú v dvoch kruhoch. 2-Vaccinium gaultherioides. 131: Brusnicovité a vresovcovité: 1-Vaccinium uliginosum. lievikovitého alebo guľovitého tvaru. rašeliniská). Kvety sú 4-5 početné. 6Oxycoccus palustris. 9-Arctostaphylos alpina. C (4-5).

. V Alpách rastie vresovec mäsový (E. A 4-5. ⊕. Zo zrastenolupienkovou. Bielu voľnolupienkovú korunu má náš domáci rojovník močiarny (Ledum palustre). Mnohé cudzokrajné druhy sa pestujú v črepníkoch.arborea) rastie v Stredomorí a z jeho koreňových hlavíc sa vyrábajú fajky. slabo súmerné kvety so zrastenými lupienkami.. Tatier rastie veľmi vzácne pôvodný arktický druh medvedík alpínsky (Arctous alpina). Zrastenolupienkovú.ferrugineum). rojovník (Ledum) a skalienka (Loiseleuria). G (4-5) Sú to kry aj stromy so striedavými listami a 4-5 početnými kvetmi. Na peľniciach sú 2 rožtekovité výrastky a na semenníku je žľaznatý diskus. rozšírené sú takmer po celom zemskom povrchu (24 rodov a 450 druhov). Pochádza z Číny a Japonska. areál zasahuje do južných Čiech (bory. Vresovec stromkovitý (E. po odkvitnutí opadavú korunu a peľnice s 2 príveskami má androméda sivolistá (Andromeda polifolia) s fialovými kvetmi. Plodom je bobuľa. so zrastenolupienkovou korunou. rastúci od nížiny až do alpínskeho stupňa na kyslých pôdach a niekedy tvorí obrovské porasty (vresoviská). V alpínskom stupni V. 91 . Jej druhy rastú na podobných miestach ako druhy vresovcovitých. Rastie na rašeliniskách (Orava). rastie na krovinatých miestach horského až subalpínskeho stupňa. V črepníkoch sa pestuje rododendron indický (R. Cunningham White. K (4-5). Brusnicovité majú zreteľné vzťahy k čeľadi vresovcovitých. ktorý ale na územie Slovenska nezasahuje. syn. Baden Baden. zrúcaniny. Sú to kry so vždyzelenými alebo opadavými listami. Vždylezelený ker arbutus pravý (Arbutus unedo) je typickou rastlinou stredomorských macchií.indicum) pod menom azalka.hirsutum) a na nevápenitom podklade rododendron hrdzavý (R. Je silne voňavý a jedovatý. skaly). s peknými ružovými alebo červenými kvetmi. Rododendrony majú rôznofarebné veľké. Med z rododendronov je jedovatý. ktorý je vždyzelený a pestuje sa v stovkách rôznych odrôd (cv.luteum. Druhy rodu vresovca (Erica) sú pekné vápnomilné kríčky.carnea).rododendrony (Rhododendron). s ktorou sa často aj spájajú do jednej čeľade. líšiace sa od kvetov predošlej čeľade spodným semenníkom zrasteným s kalichom. Niekedy sa v parkoch u nás pestuje rododendron žltý (R.  Kvetný vzorec : . Vo Vysokých Tatrách rastie veľmi vzácne kobercovito rozložený kríček skalienka ležatá (Loiseleuria procumbens). Vo Východných Karpatoch rastie vo výške 1600 až 2000 m rododendron Kotschyho (Rhododendron kotschii) s červenými kvetmi.). poskytuje drogu Folia Uvae ursi obsahujúcu arbutín. Má malé ihlicovité striedavé listy so silne podvinutým okrajom a ružové štvorpočetné kvety v strapcoch. Veľmi variabilným druhom rododendronu je kultúrny druh rododendron hybridný (R. x hybridum). rastúca na rašeliniskách. ružovými alebo fialovými kvetmi (nevoňajú). Azalea lutea) so žltými a voňavými kvetmi a veľa krížencov amerických a ázijských druhov s veľkými bielymi. Medvedica lekárska (Arctostaphylos uva-ursi) s tmavočervenou kôstkovicou. C (4-5). V Alpách na vápenci rastie rododendron chlpatý (R. ale aj po odkvitnutí vytrvávajúcou korunou sa vyznačuje vres obyčajný (Calluna vulgaris).. Obidva sú červenokveté a sú dobrým príkladom vikarizácie.

Napokon sem patrí kľukva močiarna (Oxycoccus palustris = O.Rod brusnica (Vaccinium) má u nás 4 druhy. Ich plody a listy obsahujú triesloviny a rôzne glykozidy. Brusnica barinná (V. voľnolupienkové a zoskupené do koncových alebo pazušných hlávok.lotus) s fialovými plodmi veľkosti čerešne a zriedkavo sa pestuje aj na Slovensku.konárik s listami. a sa aj v južnej Európe. Rastie na rašeliniskách. C 3.e .g . tmavej farby a veľmi cenné v nábytkárstve (eben). Drevo mnohých druhov je trvanlivé. Majú malé čierne kôstkovičky. G (2-9) Sú to kríčky vzhľadu vresovcovitých rastlín so striedavými čiarkovitými a na spodku hlboko ryhovanými listami. Pestuje Obr. ⊕. z ktorej sa vyvinie čierna bobuľa. Brusnica pravá (V. Takéto vlastnosti má najmä tropický ebenovník čierny (Diospyros ebenum).  Kvetný vzorec : . karoténov a vitamínu C.hermafroditum). G ∞ -1 92 . Čučoriedka rastie na kyslom humuse naších horských.gaultherioides) je vysokohorským druhom podobným predchádzajúcemu druhu. ebenovník datlový (D.kaki). V subtrópoch sa pestujú aj ďalšie druhy ebenovníkov. pravidelné. A 3.c . . m.samičí kvet. Obojpohlavné alebo dvojdomé kvety sú zvyčajne trojpočetné. Rastie len na vrchoviskách.n Plodom je oranžová semeno a plod bobuľa pripomínajúca rajčiak s trvácim 4-početným kalichom. Má zrastenolupienkovú.∞.   Sú to tropické a subtropické stromy s kožovitými listami a plodom . K ovocným druhom. guľatú 5-početnú korunu. d. Najväčším rodom je šucha (Empetrum) s dvoma druhmi rastúcimi v horských polohách a rašeliniskách : šucha čierna a šucha obojpohlavná (Empetrum nigrum a E. napr. ale aj na rašeliniskách. K 3. K 5. Dužina je mazľavej konzistencie a sladkej chuti s obsahom cukrov. Brusnica čučoriedková .  Kvetný vzorec : . . Nedostatočne zrelé plody sú však zvieravo trpké (obsahujú triesloviny). najmä ihličnatých lesov. . ⊕. A 5 .myrtillus) je nízky poloker s opadavými listami.uliginosum) má sivobelasé jedlé bobule. pevné. 132: ): Šuchovité (Empetraceae): Šucha čierna (Empetrum nigrum). Plody týchto druhov patria medzi najzdravšie ovocie. Plodom je kôstkovica. ale rastie v subalpínskom stupni.samčí kvet. ktorých plody sa občas vyskytujú aj u nás v predaji patrí ebenovník rajčiakový (D. Pochádza z Číny. Brusnica drobnolistá (V.bobuľou. f. C 5. Rastie na chudobných a suchých pôdach.quadripetalus) s intenzívne ružovou naspäť ohnutou štvorpočetnou korunou a sýto červenou bobuľou.vitis-idaea) má vždyzelené kožovité listy a červené bobule.čučoriedka (V. b.list.

alebo ich je veľa. kry alebo byliny.čremcha (Padus). 2. zvyčajne bez prílistkov. b . C . b .jabloňovaté Predstavitelia čeľade sú stromy. Podčeľaď : Prunoideae . zvyčajne však v strapcovitých súkvetiach (strapec. Kvety majú drobné. malých druhoch (mikrospecies).tavoľník (Spiraea). Do čeľade patrí asi 100 rodov a 3000 druhov. Z bielokvetých ozdobných krov našich parkov do čeľade patrí tavoľa kalinolistá (Physocarpus opulifolia). pričom však čnelky často ostávajú ešte voľné. g . Tyčiniek je 2-3 (-4)krát viac než korunných lupienkov. najmä však v severnom miernom pásme. Z apokarpného gynecea vznikajú charakteristické plodstvá : jahoda. hloh sú morfologicky veľmi premenlivé. okrasných i liečivých rastlín.ruža (Rosa). ktoré sú rozšírené takmer po celom zemskom povrchu. Niektoré rody ako ostružina.tavoľníkovaté Kvetný vzorec : .kvetné diagramy ružovitých: a .alchemilka (Alchemilla). Heterochlamydeické kvety (niekedy bez koruny) sú päťpočetné. c . Do čeľade ružovitých patrí mnoho známych ovocných druhov. S. ktorých počet môže redukovať až na 1. F . Majú listy s prílistkami. V cenokarpnom G zrastá 2-5 plodolistov. Podčeľaď : Spiraeoideae . zriedka vetrom (krvavec). Uprostred čiašky je apokarpné alebo cenokarpné gyneceum. g .. tavoľníkovec jarabinolistý (Sorbaria sorbifolia) a exochorda veľkokvetá (Exochorda grandiflora). Obr.krvavec (Sanguisorba) 93 . Introdukované druhy sa často pestujú ako ozdobné kry a z nich sú najznámejšie tavoľník van-Houtteho (S. Typickým znakom v kvete je veľmi často vyvinutá kvetná čiaška (receptákulum). 133: A . pohárikovitá (slivka). kôstkovica alebo malvica. Podčeľaď : Spiraeoideae . c.ruža (Rosa). salicifolia). A 10+10+10. obojpohlavné a len druhotne jednopohlavné (napr.∞ Sú to kry.krvavec (Sanguisorba). c .jahoda (Fragaria). jarabina.mišpuľa (Mespilus). Tyčinky v púčiku sú oblúkovito ohnuté dovnútra. Apokarpné G tvorí 5 až veľa piestikov. alchemilka. S. Jednotlivé druhy preto možno od seba len ťažko rozlíšiť a hovoríme o tzv. nátržník. zriedka stromy alebo trváce byliny a polokry.tavoľníkovaté 2. podčeľaď) k monokarpnému (3. alebo fľaškovitá a celkom uzatvárajúca piestiky (ruža). plodstvo nažiek v kvetnej čiaške.plody ružovitých: a hruška (Pyrus). a tým vznikne monokarpné G (slivka). e . e . Opelenie nastane hmyzom. na okraji ktorej sú tyčinky a uprostred zvyčajne 5 voľných cyklických apokarpných semenníkov. podčeľaď) resp. K 5. Podčeľaď : Rosoideae . krvavec). s plochou miskovitou kvetnou čiaškou.trnka (Prunus). x bumalda. šípka.jahoda (Fragaria). C 5. Kvety sú jednotlivé. ⊕. a to buď plochá (túžobník). podčeľaď). G 5 . d . f .ružovaté 3. čo súvisí s hybridizáciou.čerešňa (Cerasus). Podčeľaď : Maloideae .hruška (Pyrus). x vanhouttei).čerešňa (Cerasus).1. b .čerešňa (Cerasus). rastúci na výslnných stráňach podhorského a horského pásma Karpát. Jediným autochtónnym druhom je tavoľník prostredný (Spiraea media).d .hloh (Crataegus). okolík). ruža. z ktorých dozrievajú mechúriky s dvoma až viacerými semenami. trilobata a tavoľník vŕbolistý (S. B .kvety ružovitých: a . Prevláda vývoj od apokarpného G (1. ale vývojom kvetnej čiašky postavenie G sa stane spodným (4. Postavenie G je vrchné.slivkovaté 4. d . podčeľaď). k cenokarpnému (4. e . malina. Plodom je mechúrik alebo nažka. polyploidiou a apomiktickým rozmnožovaním.ostružina (Rubus fruticosus).

Je liečivá.virginiana x F. Listy sú vždy s prílistkami. C 5.caesius) s čiernym oinovateným plodstvom. A zvyčajne pozostáva z veľkého množstva tyčiniek a apokarpné gynéceum takisto z veľkého množstva piestikov umiestených na plochom. tvoriace plodstvá.fruticosus) rastú mnohé v lesoch.alba) rastie v dubových lesoch. na povrchu s drobnými nažkami. 94 . kužeľovitom alebo v bankovitom kvetnom lôžku. alchemilka) a pod K niektorých rodov (jahoda. A ∞. Nátržníky (Potentilla) majú nezdužnetené kvetné lôžko. jahoda drúzgavicová (F. V našich záhradách sa pestuje kríženec jahody virgínskej a jahody čílskej (F.). Na stonkách má typické ostne pokožkového pôvodu.moschata) a jahoda trávnicová (F. z ktorých dozrievajú nažky. Najznámejším druhom je ostružina malinová . V kvete niekedy koruna zanikne (krvavec. Z agregátneho druhu (skupina malých druhov) ostružiny krovitej (R. K 5. S kužeľovitým kvetným lôžkom a početnými piestikmi v závitnici.arenaria) a nátržník strieborný (P. s veľkým počtom druhov. je liečivý.anserina) plazivú byľ a často striebristé listy. zo semenníkov sa vyvinú nažky. ⊕. Zo žltokvetých druhov má nátržník husí (P.erecta) so štvorpočetným kvetným obalom obsahuje veľa trieslovín. x ananassa) s veľmi chutnými a veľkými jahodami. Bielokvetý nátržník biely (P.argentea). Rastie na dedinských dvoroch s vysokým obsahom dusíka. Je liečivý. Podobne ako aj nasledujúci druh má stonky poliehavé a plazivé. ktoré obaľuje zdužnatené kvetné lôžko: šípka.chiloensis) jahoda ananásová (F. Plochým alebo miskovitým kvetným lôžkom sa vyznačujú túžobníky (Filipendula). ale namiesto nažiek sa vyvinuli kôstkovičky: plodstvo malina. z Číny a Japonska sa pestujú v záhradách a parkoch. Túžobník brestový a obyčajný (F. Divorastúce druhy sú: jahoda obyčajná (F. Introdukované ozdobné kry.ulmaria. Nátržník vzpriamený (P. a kalištekom sa vyznačujú nátržníky (Potentilla) a jahody (Fragaria). F. nátržník) je vonkajší kalich čiže kalištek prílistkového pôvodu.idaeus) s červeným plodstvom a priamou stonkou. Jahoda (Fragaria) sa od predošlého rodu líši tým. alchemilka A 1.vulgaris) majú bohaté súkvetia bielych kvetov. Kužeľovitým kvetným lôžkom.malina (R. Podobné je plodstvo ostružín. Na suchých lúkach a pasienkoch rastú nátržník piesočný (P. asi s 300 druhmi.Podčeľaď : Rosoideae . repík G 2. G ∞ Zástupcovia sú kry alebo trváce byliny. z ktorých dozrievajú kôstkovičky (plodstvo malina) sa vyznačuje ostružina (Rubus).viridis). že kužeľovité kvetné lôžko pri dozretí zdužnatie na známe plodstvo jahoda (fragum). V jednotlivých semenníkoch je jedno alebo dve vajíčka. Niekedy sa však počet tyčiniek a semenníkov zredukuje až na 1 alebo na 2 (napr. ako žltokvetá kéria japonská (Kerria japonica) a bielkokvetý šípkovec kériovitý (Rhodotypos kerrioides).vesca).ružovaté Kvetný vzorec : . Význačnou rastlinou lužných lesov je ostružina ožinová (R. početnými piestikmi v závitnici. Je to veľmi premenlivý rod. z nich dozrievajú nažky alebo kôstkovičky. na rúbaniskách a pod. V rode ruží kvetné lôžko je bankovité. Niekedy kužeľovité kvetné lôžko zdužnatie a na ňom sú umiestnené jednotlivé nažky: plodstvo jahoda. Rod je veľmi premenlivý.

Niektoré druhy ruží s veľkými šípkami sa pestujú aj ako ovocné druhy.kvitnúca rastlina. Na Slovensku rastie 7 rodov (divorastúce i pestované).rugosa) alebo ruža jabĺčková (R. Najpestovanejšie kultivary sú : R. Qeen Elisabeth. Na listovej stopke alebo na okraji listovej čepele majú často žliazky. ktorá sa pre voňavé kvety pestuje od antickej doby. Slivka domáca (P. Pravidelný kvet s bankovitou kvetnou čiaškou je päťpočetný. sliva (P. Najrozšírenejším druhom u nás je ruža šípová (R. Niektoré druhy majú krátke konáriky. so 6-10 početnými bielymi kvetmi rastie na vápencoch v horskom stupni Karpát. Podčeľaď : Prunoideae (Amygdaloideae) .kvet. Charakteristické je partenogenetické rozmnožovanie.insititia) má krátko stopkaté guľovité kôstkovice rozličnej farby. ⊕.Od predošlých druhov sa líšia trvácou čnelkou na nažkách kuklíky (Geum) a kuklice (Parageum). obsahujú veľa vitamínu C. V horských krajoch rastie ruža ovisnutá (R. Najlepší olej poskytuje ruža damascénska (R. slivka trnková).d . Gloria Dei. napr. Liečivý repík lekársky (Agrimonia eupatoria) a vetroopelivé krvavce (Sanguisorba) majú jednopohlavné kvety. Dryádka osemlístková (Dryas octopetala). ruža vráskavá (R.damascena). italica (slivka ringlotová.čremcha neskorá (Padus serotina) hybrida. Najrozšírenejším divorastúcim druhom na Slovensku je slivka trnková (Prunus spinosa). ktoré po vytvorení niekoľkých listov svoj rast zastavia a premenia sa na stonkové tŕne (napr. Tŕnitý ker so stonkovými tŕňmi.centifolia). Slivka guľatoplodá. „Plody“ (šípky) sa zbierajú na lekvár a čaj. Je vyšľachtených mnoho odrôd: convar. tmavomodré s voľnou kôstkou neprirastenou k dužine. C 5.). a až i . Do podčeľade patrí asi 10 rodov s 200 druhmi.cerasifera. ktorý nezrastá s čiaškou. Jej konáriky nemajú ostne. A 5n. Z pestovaných ruží je známa ruža stolistá (R. poskytuje liečivú drogu Herba Alchemillae. i nažka. Bankovitým kvetným lôžkom.vulgaris). uzavierajúcim veľké množstvo piestikov. Plochým kvetným lôžkom sa vyznačujú alchemilky (Alchemilla) so štvorpočetnými kvetmi. bohato bielo kvitnúci s čiernomodrými oinovatenými kôstkovicami. Super Star. Virgo. Poznáme celkom asi 200 druhov. a . k až n . prunazín a i.pendulina). ktoré sa predtým spájali do jedného rodu slivka (Prunus). e až h .hybrida cv. Alchemilka obyčajná (A.villosa). Poskytuje z korunných lupienkov vzácny ružový olej (Oleum Rosae). ktoré vytvárajú veľké množstvo krížencov.nátržník priamy (Potentilla rôznych druhov pod označením Rosa recta). G (1) Sú to stromy a kry so striedavými jednoduchými listami a opadavými prílistkami.spinosa x P. Na okraji kvetnej čiašky sú početné tyčinky a na dne čiašky je jediný vrchný jednoplodolistový semenník. K 5.canina). 134: Ružovité (Rosaceae).slivkovaté Kvetný vzorec : . V záhradách sa veľmi často už od stredoveku pestujú veľmi dekoratívne a niektoré voňavé hybridy Obr. Kôstkovice sú oválne.tyčinky a piestik. Slivkovaté zvyčajne obsahujú vo svojich pletivách rôzne glykozidy (amygdalín. 95 . c. Plodom je kôstkovica. ktoré v čase zrelosti zdužnatie na známu šípku (cynarrhodum) sa vyznačuje rod ruža (Rosa). vznikla asi krížením P. ktoré sa enzymaticky štiepia a uvoľňujú jedovatý kyanovodík. Kvety rozkvitajú pred rašením (vypučaním) listov.domestica) pochádza pravdepodobne z Prednej Ázie a bežne sa u nás pestuje ako ovocný strom.

plody sú guľovité. Mandľa nízka (A. čo je synonymom jablone domácej (M. Pestuje sa pre chlpaté a voňavé malvice žltej farby. spracovávajú sa na zaváraniny a rôsoly. nižší strom s okrúhlo vajcovitými listami.jadrovník (jabloň. patrí medzi najlepšie a najchutnejšie ovocie vôbec. („jablko“). Je chráneným druhom. ⊕.ringlota). Zo západoázijských foriem boli vyšľachtené subsp. Jej príbuzný druh dulovec japonský (Chaenomeles japonica) pochádza z vých. hloh). pektínové a dusíkaté látky). Plodom je malvica. V surovom stave sú nejedlé. Šťavnaté oplodie obsahuje kyselinu citrónovú. Broskyňa obyčajná (Persica vulgaris) pochádza taktiež z Číny a cez prednú Áziu (niekdajšiu Perziu) sa rozšírilo jej pestovanie do Stredozemia a do teplejších oblastí Európy. Pestuje sa v parkoch ako okrasný strom a v cv. V teplejších oblastiach Európy sa pestuje ako ovocný ker alebo strom. Slivka čerešňoplodá. Na skalnatých stráňach od nížin až do alpínskeho stupňa sa prirodzene vyskytuje a často sa vysádza popri cestách jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia). Pestuje sa pre chutné malvice bez sklereidov.jabloňovaté Kvetný vzorec : . Semenníky v kvetoch sú ponorené do kvetnej čiašky. pôvodná v Ázii. exokarp a mezokarp zasa z kvetnej čiašky.nana) rastie prirodzene na niekoľkých lokalitách južného Slovenska v oblasti Panónskej flóry. Na výslnných stráňach rastie hruška planá (Pirus pyraster). zriedka viac (napr. má dlhostopkaté červené (zriedka žlté alebo čiernočervené) kôstkovice. Pre jedlé malvičky hnedej farby sa pestuje jarabina 96 . Vznikla asi ako kríženec čerešne vtáčej a čerešne krovitej (C. Malvice hrušiek obsahujú zhluky sklerenchymatických pletív (sklereidy). Má cenné drevo. convar. Endokarp (jadrovník) vznikol z plodolistov. mišpuľa.plánka (Malus sylvestris). u nás rastie v lužných lesoch. zrastajú s ňou a vytvárajú tak polospodný alebo spodný semenník. hloh). Zriedkavo sa v parkoch vysádza severoamerický druh čremcha neskorá (P. chrupka) a ich kríženec polochrupka. višňa (C.domestica)] s jedlými plodmi. oranžové (obsahujú provitamín A. Ázie a u nás sa často pestuje pre ohnivočervené kvety. Čerešňa vtáčia (C. dula) alebo tvrdé „kamenné jadrá“ (mišpuľa. Semená sú nejedlé .communis) [hrušku domácu (P. jednotlivé alebo sediace po dvoch. Má vysýchavé kôstkovice s jedlými semenami.domestica).mahaleb). K 5. sylvestris subsp. niekedy aj samoopelivé. myrobalán (P. juliana (čerešňa vtáčia srdcovková. Na krovinatých stráňach od nížiny až do predhoria rastie jabloň planá . z ktorej sa vypestovala jabloň sladká (M.avium) je pôvodný strom.serotina). Jabloň a hruška sú proterogynické a sú cudzoopelivé.toxické (kyanogénne alkaloidy). Plod jablone. Z nej a z iných druhov hrušiek vypestovali krížením hrušku obyčajnú (P. Mandľa obyčajná (A.fruticosa) v juhovýchodnej Európe a pestuje sa v mnohých kultivaroch s kyslastými plodmi. Čnelky sú často ešte voľné. zvyčajne jednoduchými listami s opadavými prílistkami. convar. niektoré rody sú dôležité ovocné stromy a iné zasa ozdobné dreviny. sakura ozdobná (C. mirabelka). Vavrínovec lekársky (Laurocerasus officinalis) je vždyzelený ker s drobnými bielymi kvetmi v priamych strapcoch. Kvety sú ružové.serrulata) pochádza z Východnej Ázie a sadí sa v parkoch ako okrasný strom. V dužinatej malvici jednotlivé plodolisty tvoria pergamenové priehrady .cerasifera). Dula podlhovastá (Cydonia oblonga) pochádza z Prednej Ázie. syriaca (slivka mirabelková. : Malaceae. „Pissardii“ má karmínové listy („nepravá sakura“). s trpkými malvicami. Listy sú nepárno perovito zložené. Vzácne sa vyskytuje na Slovensku hruška snežná (P. Na výhrevných stanovištiach rastie čerešňa mahalebková (C. s metlinovitým súkvetím a ohnivočervenými malvičkami. pomariorum (slivka belicová). Kvety sú ružové. Pomoideae) .communis) sa pestuje v najteplejších oblastiach južného Slovenska pre jedlé semená. mitis). rastie v Stredozemí a z listov sa pripravujú liečivá. na jednej strane žliabkovité. Čerešňa (Cerasus) je strom s bielymi až ružovými kvetmi. G (5-1) Zástupcovia sú stromy a kry so striedavými. Podčeľaď : Maloideae ( syn. dula) alebo len jedno vajíčko (napr. zamatovo plstnaté. používa sa ako podpník. s drobnými kvetmi a s čiernymi trpkými kôstkovicami. Je to ker alebo strom s červenohnedými konármi a pílkovitými krátko stopkatými kopijovitými listami. Patrí k prvým na jar kvitnúcim ovocným stromom. C 5. ktoré sa len po dlhšom skladovaní stanú požívateľnými. Pomaceae. s vysokou dietetickou hodnotou. obsahujú veľa pektínov. Čerešňa višňová. semená obsahujú broskyňový olej. má biele kvety v okolíkatých súkvetiach. Kôstkovice sú guľaté. Jej semená pre slizový obsah osemenia sa používajú v lekárstve (Semen Cydoniae). kališné lístky sú naspäť ohnuté. Je to nízky ker s intenzívne ružovo červenými kvetmi.vulgaris) má kyslé kôstkovice. Rod mandľa (Amygdalus) sa u nás vyskytuje v 2 druhoch. Čerešňa pílkatá.nivalis). Jabloňovaté rastú najmä v miernom pásme severnej pologule. Čremcha obyčajná (Padus racemosa) má biele kvety v strapcoch a čierne nechutné kôstkovice. Semenník je stredouhlový a v každom puzdre sú 2. Marhuľa obyčajná (Armeniaca vulgaris) pochádza zo severnej Číny. A 5n.

monogyna) s listami hlbšie vykrajovanými a hloh obyčajný (C.brekyňa (S. Hloh krivokališný (C. Muchovník vajcovitý (Amelanchier ovalis) je nízkym krom kamenistých strání s vápencovým podkladom. Z rodu citliviek (Mimosa) je najznámejším druhom citlivka obyčajná (M. Pochádza z Brazílie.A. Funkciu listovej čepele často preberajú lupeňovito sploštené listové stopky . rastú na kamenistých biotopoch. Má dekoratívne oranžové malvičky. Mladé vetvičky. Poskytujú oficinálne drogy Flos Crataegi a Fructus Crataegi. Niektoré druhy produkujú glej. Semenník dozrieva na struk.dammeri) pochádzajú z Vých. ktoré po dotyku sklopia lístky.oskoruša (S. Skalník rozprestretý (C. tzv. Hlohyňa šarlátová (Pyracantha coccinea) sa pestuje v parkoch (je vždyzelená). Akácie (Acacia) sú stromy s dáždnikovitým tvarom koruny.niger) sú nízke kry s malými okrúhlymi listami. Nitky tyčiniek sú dlhé a tenké. skalník plstnatý (C. ale je horským druhom.pudica). Iné obsahujú v kôre triesloviny (A. Ozdobná je okolíkom drobných kvetov s dlhými ružovými nitkami tyčiniek. z ktorých najznámejší je hloh jednosemenný (C.torminalis). Veľmi dekoratívna menšia subtropická drevina je albízia (Albizia). Zvyčajne majú dvojito perovitozložené listy s prílistkami.fylódiá.  Táto čeľaď predstavuje najprimitívnejšiu a najpôvodnejšiu čeľaď radu. ktoré majú trváci kalich. sú svetlomilné tŕnité kry.laevigata) s plytšie vykrajovanými listami.curvisepala) je podobný hlohu jednosemennému.oskorušová . Mišpuľa nemecká (Mespilus germanica) pochádza z Prednej Ázie a juhovýchodnej Európy.horizontalis) a skalník Dammerov (C.tomentosus).mukyňa (S. Má štvorpočetné kvety v drobných guľatých hlávkach. Niekedy nahrádzajú korunu (ak táto chýba). listy a struky niektorých druhov sú potravou pre zvieratá. ktoré sú u niektorých premenené na tŕne. s perovito zárezovými listami. Pestuje sa zriedkavo pre malvice hnedej farby. Patria sem prevažne tropické a subtropické dreviny. a jarabina mukyňová .suma). A. často delený na jednosemenné časti.domestica). Majú v kvetoch mnoho tyčiniek. Skalník obyčajný (Cotoneaster integerrimus). Hlohy (Crataegus).senegal).aria) s podlhovastými elipsovitými nedelenými listami. Ázie a pestujú sa v parkoch ako okrasné pôdopokryvné dreviny („bodendecker“). Majú malé červené malvice.alaunicus) a skalník čiernoplodý (C. Pestuje sa v kvetináčoch a v skleníkoch.catechu. skalník čiernočervený (C. Z iných druhov v teplejších dubových lesoch rastie jarabina brekyňová . Vyznačuje sa seizmonastickými pohybmi listov. 97 . Ich malvice nie sú jedlé. V najteplejších oblastiach južného Slovenska sa miestami vysádza Albizia julibrissi. arabskú gumu (akácia senegalská . ozdobné. Kvety sú usporiadané do malých guľatých hlávok alebo valcovitých klasov.

struk  Sú väčšinou tropické a subtropické dreviny. Dužina mäsitých strukov je Obr. 3 .kvitnúca vetvička. Viaceré cudzokrajné druhy sú hospodársky dôležité. 2 . s listami 1-2 krát perovito zloženými.Obr. 135: Mimózovité (Mimosaceae): 1 . rozkonárenými tŕňmi. podobné kvetom bôbovitých.sladká. 98 . strom rastúci v Stredozemí. Z ďalších cudzokrajných druhov treba spomenúť rohovník obyčajný (Ceratonia siliqua). konzumujú Tamarindus indica. Beztŕňovec dvojdomý (Gymnocladus dioica) je strom s krivoľakými konármi a veľkými listami. u niektorých druhov dužinatý a nepukavý. Je to strom s hrubými. Judášovec strukový (Cercis siliquastrum) je zaujímavým stromom. Päťpočetné kvety sú súmerné (zriedka pravidelné). Listy sú srdcovito okrúhle. Haematoxylon campechianum .Albízia. Je známy skôr pod názvom svätojánsky chlieb. Z tejto čeľade sa u nás v sadoch a parkoch vysádza severoamerická gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos).kvitnúca vetvička. Struky má červenohnedé.Bauhinia sp. Plodom je struk.Acacia albida . 2 . 136: Cezalpíniovité: 1. s . mäsité. ktorému fialovoružové kvety vo zväzočkoch vyrastajú priamo na kmeni (kauliflória).

liany a kry. ktorý lucerna kosákovitá (Medicago falcata). hrach). 2 . niekedy je odlišne sfarbený. Z dreva tropického stromu Haematoxylum campechianum sa vyrába farbivo hematoxylín. 3 . 137: Kvety bôbovitých: 1 .sa sušené alebo sa z nich vyrábajú likéry. Modifikovaný lucerna siata (Medicago sativa). dolné dva lupienky sú často zrastené a tvoria člnok (carina). alebo dlaňovito zložené (ďatelina). Súmerné kvety pripomínajú motýľa (odtiaľ starší názov) a majú typickú stavbu. Listy východoafrickej kasie sennovej (Cassia senna) poskytujú tzv. kopál (po kmeňoch stekajúca a stvrdnutá živica amerického druhu Hymenaea courbaril). C 5. naspäť ohnutý alebo smeruje dopredu. v stredoveku sa používali ako váhové jednotky (karát) na drahé kovy a ako závažie v lekárňach. kvôli nádherným súkvetiam. Z upražených semien a rozomletých strukov sa vyrába kávovina.ľadenec sa otvára viečkom majú rožkatý (Lotus corniculatus). A (9). Niektoré poskytujú nábytkárske drevo.fazuľa (Phaseolus) premenené na tŕne.bôb obyčajný (Faba vulgaris). 4 . Prílistky sú trváce (veľké a nápadné má napr. 3 .vika siata (Vicia sativa). 9 .komonica lekárska (Melilotus officinalis) 99 .mechúrnik stromovitý (Colutea arborescens). 6 .podzemnica olejná (Arachis hypogaea). vína a sirupy. zriedkavo jednoduché (kručinka). v ktorom sú ukryté tyčinky a jednoplodolistý piestik.ďatelina lúčna (Trifolium pratense). 2 .motýľokveté ) Kvetný vzorec: . balzamy (americké a africké druhy z rodu Copaifera). 5 . 8 .lucerna siata (Medicago sativa). Dva bočné sú voľné a tvoria krídla (alae). sennové listy s prečisťujúcimi účinkami. iné sa pestujú pre okrasu. alebo priečne pastruk Obr.1. zriedka nepukavý (podzemnica olejná).  ( Viciaceae .šošovica jedlá (Lens esculenta). .lucerna ďatelinová (Medicago lupulina). Semená sú rovnako ťažké. K (5). Do čeľade patrí asi 350 rodov a približne 10000 druhov. vika) alebo hrotom (hrachor). Charakteristické je utváranie C lupienkov.bôb obyčajný (Faba vulgaris).vika siata (Vicia sativa). 4 (ranostaj).hrach siaty (Pisum sativum). Listy majú najčastejšie perovito zložené (vika). agát ich má Obr.vikovité. 138: Plody bôbovitých: 1 . Perovito zložené listy môžu byť zakončené aj úponkou (hrach. Bauhínie (Bauhinia) sú stromy. zriedkavejšie dreviny (mechúrnik).sekernica tmavá zaškrcovaný (Hedysarum hedysaroides). V našom podnebnom pásme sú to väčšinou byliny. 7 . Iné druhy poskytujú drevo. 11 . G (1) A 10 A (10) Bôbovité sú jednou z najrozsiahlejších a najrozšírenejších čeľadí na Zemi. 10 . 5 . Plod je struk (rôzne tvarovaný). 6 1-4 semenný struk. Charakteristickým súkvetím bôbovitých je strapec (vika vtáčia) alebo hlávka (ďatelina). používané v mikrotechnike na farbenie preparátov. Horný C lupienok strieška (vexillum) býva väčší. Jedlé struky má tamarind indický (Tamarindus indica). zriedka vyrastajú v pazuchách horných listov kvety jednotlivo (vika siata). Papilionaceae .

previsnuté strapce žltých kvetov. olejniny (sója). Má nepárno perovito zložené listy s prílistkami premenenými na tŕne. Okrasnou parkovou drevinou je aj sofora japonská (Sophora japonica). Má zložené trojpočetné listy a bohaté. Patria sem nízke kry. Chránenou drevinou výslnných krovinatých strání a suchých dubín južného Slovenska je mechúrnik stromovitý (Colutea arborescens). Semená obsahujú menšie alebo väčšie množstvo oleja. Párno perovité listy má drevina karagana stromovitá (Caragana arborescens). Pôvodom odtiaľ je aj popínavý ker (liana) vistéria čínska (Wisteria sinensis) so strapcami modrých kvetov. Niektoré druhy sú jedovaté (napr. Bohato rozkonáraný ker je prútnatec metlovitý (Sarothamnus scoparius).G. Pochádza z východnej Ázie. Typickou vlastnosťou bôbovitých je symbióza ich koreňov s nitrogénnymi (hľúzkotvornými) baktériami (Rhizobium). Zelenožlté kvety rozkvitajú v neskoršom lete. Na vždyzelených konárikoch vyrastajú drobné trojpočetné listy a žlté. Z trópov a subtrópov sú známe indigovníky (Indigofera). Jej žlté kvety vyrastajú jednotlivo. s trojpočetnými listami. Niekedy sa vysádza v parkoch.R. Previsnuté strapce voňavých. 139: Bôbovité: 1 . Pôvodom severoamerický druh agát biely (Robinia pseudoacacia) je rozšírený najmä na južnom Slovensku.sladkovka hladkoplodná (Glycirrhiza glabra). Rýchlo sa udomácňuje a rozširuje koreňovými výhonkami. väčšinou jednotlivé kvety.ďateliny. bôľhoj). najmä indigovník obyčajný (I. 3 lupína úzkolistá (Lupinus angustifolius) 100 . pri besiedkach.tinctoria). záhradách. agát srstnatý . Dôležitou vlastnosťou semien je tvrdosemennosť. listy sa podobajú agátovým. ktoré sú potravou človeka (strukoviny). Neplatí to však pre pestované druhy. Je dôležitou medonosnou rastlinou.germanica) alebo bez tŕňov (kručinka farbiarska . Vyznačuje sa polopriesvitnými nafúknutými strukmi. iné sú burinami. bielych kvetov produkujú veľa nektáru. Má tvrdé drevo. lucerna). Početný je rod zanoväť (Chamaecytisus). Niektoré druhy agátov s fialovoružovými kvetmi sa pestujú ako okrasné (agát lepkavý R. 2 . Kručinka (Genista) je ker alebo poloker s jednoduchými listami.ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus).hispida).indigo používané najmä na farbenie tkanín. Čeľaď bôbovitých je po hospodárskej stránke veľmi dôležitá. s tŕňmi (kručinka nemecká -G.viscosa. Jedovaté sú najmä semená v strukoch. Sadí sa v parkoch. Dreviny bôbovitých sa u nás uplatňujú najmä ako okrasné. štedrec. Patria sem mnohé druhy. ktoré majú schopnosť viazať atmosferický dusík a premieňať ho na dusičňany. Struky sú ružencovite zaškrcované. komonica) i liečivé rastliny (agát. lupína). z ktorého listov sa vyrábalo modré farbivo . múroch a plotoch. väčšinou chlpaté. ale najmä bielkoviny. medonosné (agát. dôležité krmoviny (ďatelina. Jedovatou okrasnou drevinou pôvodom z južnej Európy je štedrec ovisnutý (Laburnum anagyroides).tinctoria). Lesníci ho často vysievali Obr.

ako pokrm pre zver. Je liečivý. Rôzne druhy z rodu lupína, vlčí bôb (Lupinus) pochádzajú zo severnej Ameriky alebo zo Stredomoria. Majú typicky viacpočetné dlaňovito zložené listy a kvety rôznych farieb vo vrcholových priamych strapcoch. Struky sú zvyčajne kožovité a chlpaté. Jednotlivé druhy obsahujú v semenách v rôznej miere jedovatý alkaloid lupinín. Mnohé sú okrasné trvalky alebo na poliach a lesných lúkach vysádzané ako krmivo pre zver či zelené hnojenie (lupína mnoholistá -L.polyphyllus, lupína žltá - L.luteus, lupína úzkolistá - L.angustifolius). Z xerofytných kozincov (Astragalus) sa získava slizovitá látka tragant (použitie v cukrárstve a na apretúry). Náš najznámejší kozinec sladkolistý (A.glycyphyllos) má poliehavé byle a sladké listy, preto ho dobytok rád obžiera. Rastie najmä na okraji lesov a krovín. Vysokohorské druhy kozincov sú chránené. Farmaceutické využitie má aj sladkovka hladkoplodá (Glycyrrhiza glabra), ľudový názov sladké drievko. Drevnaté podzemky sú sladké, obsahujú sladkohorké glykozidy glycyrizín a likviricín, asparagín, triesloviny a i. Ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus) je trváca bylina s nepárnoperovito zloženými listami a kvetmi v okolíkoch. Žltá koruna je niekedy červenkastá. Úzke valcovité struky po dozretí pukajú tak, že ich chlopne sa špirálovite stáčajú a vymršťujú semená. Je lúčnym kozmopolitom. Paľadenec prímorský (Tetragonolobus maritimus) sa podobá na ľadenec, ale má jednotlivé a väčšie žltkasté kvety. Rastie zriedkavejšie na zasolených lúkach. Bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria) má žlté kvety s bielochlpatými kalichmi usporiadané do hlávok, je veľmi premenlivý s viacerými poddruhmi. Vo voľnej prírode rastie na lúkach a pasienkoch i na holiach vo vyšších polohách. Pestovaný bôľhoj lekársky obyčajný (A.v. subsp. vulgaris) má koncový lístok nepárnoperovitých listov nápadne väčší. Využíva sa ako krmovina. Na výslnných stráňach a lesostepiach rastie ďatelinovec bylinný (Dorycnium pentaphyllum). Jeho struky sú veľmi malé (3-5 mm) a 1-2 semenné. Medzi zástupcov bôbovitých so zaškrcovanými rozpadavými pastrukmi patrí ranostaj pestrý (Coronilla varia), ktorý má hlávky bielo-fialovo-ružových kvetov. Ranostaj ľúby (C.emerus) je poloker vysoký asi 1 m, so zelenými konármi. Má žlté kvety v chudobných hlávkach. Vysokohorským druhom skalnatých a trávnatých holí je sekernica tmavá (Hedysarum hedysaroides). Má červenofialové kvety v mnohokvetých strapcoch. Stlačené zaškrcované pastruky sa rozpadávajú.

101

Obr. 141: Ďateliny: 1 - ďatelina lúčna (Trifolium pratense), 2 - ďatelina purpurová, inkarnát (Trifolium incarnatum),

Pôvodná v tropickej Amerike a u nás pokusne pestovaná pre jedlé olejnaté semená je podzemnica olejná (Arachis hypogaea). Listy má párno perovito zložené, kvety sú žlté. Piestik je v kvetoch umiestnený na gynofóre. Po opelení a oplodnení sa gynofór predlžuje, zavrtáva do zeme a plody- nepukavé struky sa vyvíjajú pod zemou (geokarpia). V hrubom sieťovanom oplodí je 1-5 olejnatých semien (tzv. búrske oriešky, arašidy). Do rodu ihlica (Ononis) patria chlpaté polokry s dlhým koreňom (zbiera sa ako liečivý). Majú trojpočetné, na okraji zubaté listy. Niektoré druhy sú bez tŕňov. Ihlica tŕnitá (O.spinosa) má vyvinuté tŕne. Vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia) je u nás pestovaná krmovina, ale bežne rastie aj na lúkach a pasienkoch. Má dlhý koreň a ružové kvety zoskupené do dlhostopkatých strapcov. Rod ďatelina (Trifolium) má v našej flóre mnoho druhov. Majú trojpočetné listy s prílistkami. Kvety zoskupené do hlávky sú rôznej farby: biele, červené, fialové i. C lupienky na báze zrastajú do rúrky. Malé struky sú podobné tobolke, otvárajú sa viečkom. Žltokveté druhy s drobnými hlávkami sa oddeľujú do rodu ďatelinka (Chrysaspis). Bežným a všeobecne známym druhom je ďatelina lúčna (Trifolium pratense). Je to dvojročná až viacročná rastlina s prízemnými dlhostopkatými listami. Trojpočetné listy majú polmesiacovitú belavú Obr. 140: Podzemnica olejná (Arachis hypogaea) alebo červenkastú škvrnu. Kvety opeľujú prevažne čmeliaky. Je veľmi premenlivá tak v plano rastúcich populáciách ako i v oblastných odrodách. Má širokú ekologickú amplitúdu, častá je na suchších i mezofilných lúkach a pasienkoch, zriedkavejšie i na rašelinových lúkach a nivách (ďatelina lúčna pravá - T.pratense subsp. pratense). Odpradávna sa
102

3 - ďatelinka poľná (Chrysaspis campestris), 4 - ďatelina hybridná (Trifolium hybridum)

Obr. 142: 1 - komonica lekárska (Melilotus officinalis), 2 - lucerna siata (Medicago sativa), 3 - lucerna ďatelinová
(Medicago lupulina)

pestuje ako najdôležitejšia krmovina (ďatelina lúčna siata - T.pratense subsp. sativum). V praxi sa rozlišujú jednokosné ďateliny (f.serotinum) s mohutnejšími trsmi, hrubšími byľami, väčším počtom internódií, po kosbe už znovu nekvitnú. Pestujú sa vo vyšších polohách. Dvojkosné ďateliny (f.praecox) majú slabšie trsy, jemnejšie byle a kvitnú aj po prvej kosbe. Dávajú vyššiu úrodu ako jednokosné. Ďatelina plazivá (T.repens) vyháňa z podzemku plazivé zakoreňujúce byle. Listy aj hlávky bielych kvetov majú dlhé stopky. Rastie na pasienkoch a v trávnikoch, znáša zošľapávanie. Ďatelina hybridná (T.hybridum) sa volá aj tzv. švédska ďatelina. Pestuje sa v miešankách i v čistej kultúre. Kvety má ružovkasté, po odkvitnutí červenohnedé. Ďatelina purpurová - inkarnát (T.incarnatum) je jednoročná krmovina, s husto chlpatou byľou aj listami. Krvavočervené kvietky sú vo valcovitých hlávkach. Ďatelina alpínska (T.alpestre) i ďatelina červená (T.rubens) sú podobné ďateline lúčnej. Ďatelina horská (T.montanum) je bielokvitnúca. Rastie od pahorkatín až po subalpínske pásmo. Ďatelinky (Chrysaspis) majú drobné žlté hlávky z kvetov, ktoré po odkvitnutí neopadávajú. V lúčnych porastoch sa vyskytujú ďatelinka poľná (Ch. campestris), ďatelinka pochybná (Ch.dubia) a ďatelinka zlatožltá (Ch.aurea). Lucerna (Medicago) má trojpočetné listy ako ďatelina. Struky sú podľa jednotlivých druhov rôzneho tvaru, často ostnaté a slimákovito zvinuté. Lucerna siata (M.sativa) je stará krmovinová plodina, u nás bežne pestovaná v rôznych kultivaroch. Často splanieva. Je to trváci druh s hlbokou koreňovou sústavou (aj 10 m). Trsy sú bohato olistené. Modrofialové kvety sú v strapcoch, struky špirálovite skrútené. Lucerna kosákovitá (M.falcata) má žlté kvety v strapcoch a kosákovite zahnuté struky. Dobre znáša mrazy, sucho i obsah solí v pôde. Rastie v trávnatých porastoch nížin. Lucerna menlivá (Medicago x varia = M.falcata x sativa) je kríženec, ktorý vzniká všade, kde sa vyskytujú blízko seba rodičovské druhy, má kvety žlto fialové, bledo fialové alebo hnedé. Lucerna ďatelinová (M.lupulina) má malé hlávkovité strapce žltých kvetov, struky obličkovito stočené. Divo rastie na lúkach, medziach, poliach. Komonica (Melilotus) má tiež trojpočetné zubaté listy a drobné kvety v dlhých strapcoch. Žlté kvety má komonica lekárska (M.officinalis), bielokvitnúcim druhom je komonica biela (M.albus). Nájdeme ich
103

na úhoroch, násypoch a okrajoch ciest. Obidve komonice sú aromatické, obsahujú kumarín a voňajú najmä pri vädnutí a sušení. Rod vika (Vicia) je bohatý na druhy (asi 120, u nás 21). Niektoré sú divorastúce, iné sa pestujú ako krmoviny, najmä v miešankách. Viky sú jednoročné a trváce rastliny, často s tenkými, chabými byľami, rozkonárenými úponkami párnoperovito zložených listov sa prichytávajú o susedné rastliny. Kvety sú v strapcoch. Vika vtáčia (V.cracca) je popínavá trvalka, vysoká až 150 cm. Podobná, ale mäkko chlpatá je vika huňatá (V.villosa). Vika chlpatá (V.hirsuta) a vika štvorsemenná (V.tetrasperma) sú jednoročné druhy s drobnými belavými kvetmi v chudobných strapcoch hojné na celom území. Vika plotná (V.sepium) sa popína pomocou rozkonárených úponkov. Pevné, priame byle má vika tenkolistá (V.tenuifolia). Vika panónska (V.pannonica) je podobná vike plotnej, ale je celá bielohuňatá a má žlté alebo špinavofialové kvety (podľa poddruhu). Rastie v teplých pahorkatinách. Vika siata (V.sativa) ako jednoročný druh a je známa v troch poddruhoch : Vika siata pravá (V.sativa subsp. sativa) sa seje do miešaniek na kŕmenie. Často splanieva. Má širšie listy ako vika siata úzkolistá (V.sativa subsp. angustifolia). Kvety im vyrastajú jednotlivo v pazuchách listov. Vika siata poľná (V.sativa subsp. segetalis), ktorá je slabo chlpatá, rastie ako poľná burina. Medzi bôbovité patria viaceré významné druhy pestované ako strukoviny. Z hľadiska ľudskej výživy sú hodnotné pre obsah škrobu, bielkovín (2-3 x viac ako obilniny), esenciálnych aminokyselín, vitamínov a vlákniny. Bôb obyčajný (Faba vulgaris) je jednoročná rastlina s hrubou štvorhrannou byľou, listy sú mäsité, sivozelené. V pazuchách listov vyrastajú biele kvety s čiernofialovou škvrnou na krídlach. Struky sú veľké, s viacerými semenami. U nás sú známe tri poddruhy, líšiace sa hlavne veľkosťou semien : bôb obyčajný konský (F.vulgaris subsp. equina) má hranaté sploštené semená. Bôb obyčajný holubí (F.vulgaris subsp. minor) má semená menšie, guľaté. Bôb obyčajný svinský (F.vulgaris subsp. major) má veľké sploštené semená. Pestujú sa ako zelenina alebo krmovina. Zelené rastliny sa silážujú. Hrach siaty (Pisum sativum) je pestovaná, jednoročná rastlina s poliehavou alebo popínavou byľou. Prílistky párno perovito zložených listov sú nápadne veľké. Listy sú zakončené rozkonárenou úponkou. Pôvodný je vo východnom Stredomorí a v Prednej Ázii. Hrach siaty pravý (P.sativum subsp. sativum) je pestovaný pre jedlé semená. Hrach siaty roľný, peluška (P.sativum subsp. arvense) má modrasto červenofialové kvety, je pestovaný v miešankách ako krmovina.

104

105 .

s nízkou.semeno 106 . ktoré sú vhodné na konzum za surova v naklíčenom stave.vika plotná (Vicia sepium). 3 . Vo všetkých tropických krajinách sa pestuje ako dôležitá strukovina vigna čínska (Vigna sinensis). č .struk.sója fazuľová (Glycine max). K Fazuľa (Phaseolus) je rozšírená hlavne v trópoch.krídla.lunatus). 3 . Veľké množstvo kultivarov môžeme rozdeliť na 2 taxóny: var.bôb obyčajný (Faba Niektoré druhy sú dekoratívne: fazuľa šarlátová (P. Fazuľa obyčajná (P. c . nanus . k . s . ktorý sa varom denaturuje.vika vtáčia (Vicia cracca). 143: 1 .struk.aureus) a drobnými zelenými semenami. -kalich Obr. vulgaris).Obr. fazuľa zlatá (P. A . V trópoch a subtrópoch sa pestujú druhy so žltými kvetmi fazuľa mungová (P. b . 144: 1 .strieška.vulgaris) je jednoročná rastlina pôvodom z tropickej Ameriky s rôznofarebnými kvetmi.hrach siaty (Pisum sativum) . vulgaris . fazuľa mesiacová (P.tyčinky.mungo). 2 . a .coccineus). 2 . kríčkovitou byľou. s . V miernom pásme je známa len ako pestovaná.s ľavoobjímavou byľou a var.kvet.vika srstnatá (Vicia hirsuta). má až 50 cm dlhé struky.člnok. Semená sú za surova jedovaté s obsahom fazínu.

Má malé. rôznym spôsobom upravené ako sójová múka.fazuľa obyčajná (Phaseolus vulgaris). Cícer baraní (Cicer arietinum) je dôležitou strukovinou Obr. K . 2 . plazivý Obr. tzv. hrdzavohnedo chlpatá rastlina s trojpočetnými listami. pražené. 2 . 3 . Hrachor lúčny (L.cícer baraní (Cicer arietinum).kalich Bledomodré kvety sú jednotlivé.podzemná hľuza. A . Pochádza z východnej Ázie.tuberosus) má dlhý.šošovica jedlá (Lens esculenta). Struky sú v porovnaní s ostatnými strukovinami veľmi malé. Hrachor hľuznatý (L. s . typicky nafúknuté a žliazkaté struky. C Z rodu hrachor (Lathyrus) sa pestuje hrachor siaty (L. sójové mäso. lebo obsahujú bielkoviny podobné živočíšnym.pratensis) má poliehavú alebo popínavú hranatú byľ a strapce žltých kvetov.struk. mlieko. s . len s 1-2 sploštenými semenami. heterofýlia listov Tento jednoročný druh sa využíva ako strukovina i krmovina. vitamíny (B. B .hrachor jarný (Lathyrus vernus). Ďalšie jednoročné i trváce druhy rastú vo voľnej prírode.tyčinky 107 . 147: Eukalyptus guľatoplodý suchých oblastí juhozápadnej Ázie a Stredomoria. syr. s listami a plodmi. vločky.hrachor lesný (Lathyrus sylvestris). Semená sú za surova mierne toxické (obsahujú lathyrogén). Jej semená majú vysokú výživnú hodnotu. Obr. 146: 1 .Strukovina s rôznym využitím je sója fazuľová (Glycine max). alebo sa z nich získava olej.čnelka. 3 . s .struk. 145: 1 . č . pestuje sa aj u (Eucalyptus globulus): A . h . Semená sa používajú varené.tobolka. sú zo všetkých strukovín najhodnotnejšie. ktoré sa podobajú listom fazule (odtiaľ názov). E) a lecitín.semenník. Má listy s úponkami.konárik nás.hrachor hľuznatý (Lathyrus tuberosus).sativus). Je to jednoročná. Šošovica jedlá (Lens esculenta) je stará pestovaná strukovina.

kožovitými. Vysoký strom pochádzajúci z Austrálie. Kyprina úzkolistá (Chamaerion augustifolium) je podobná vŕbovkám. Pochádza zo severnej Ameriky. veľmi príjemnej vône. Z praktického hľadiska sú málo významné. 149: Krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens)  Dreviny rozšírené v trópoch a subtrópoch. ktorý sa šíri pozdĺž ciest.  Dreviny so vždyzelenými. u nás je zavlečeným druhom. rôznofarebné kvety. Ide o druh klinčekovec voňavý (Syzygium aromaticum). hrachor čierny (L. Na južnom Slovensku sa zriedkavo pestuje v záhradkách fuksia čílska (F. Eukalyptus guľatoplodý (Eucalyptus globulus).  Byliny väčšinou so 4-početnými kvetmi a plodom tobolkou. Rod vŕbovka (Epilobium) má niekoľko autochtónnych druhov. U nás je najznámejší krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens).parviflorum) je liečivá.odoratus) má voňavé. Pimentovník pravý (Pimenta officinalis) je vždyzelený tropický strom. Vŕbovka malokvetá (E. Pochádza z Indonézie a pestuje sa aj inde v trópoch (Zanzibar.sylvestris) je rastlina s nápadne krídlatou stonkou i listovými stopkami. B . C pukajúca tobolka 108 . Pôvodne sa vyskytuje v Stredozemí. pôvodom zo strednej Ameriky s obsahom silíc v plodoch (bobuľa). protistojnými listami a jednopohlavnými kvetmi. Plodom je 4-púzdrová drevnatá tobolka. Je to ker s drobnými svetlozelenými tuhými listami. Hrachor voňavý (L. ale je to vyššia bylina s dlhým vrcholovým strapcom červených kvetov. Má aj kvalitné tvrdé drevo. Hrachor lesný (L.kvet.magellanica). Hrachor jarný (L.podzemok a korene hľúzkovito zhrubnuté.vernus). ale často vysádzaný v Stredozemí. Drobnolisté formy sa u nás pestujú ako okrasné bytové rastliny. Obsahujú aromatické silice. Obr. Plodom je tobolka. Aj korenie známe ako klinčeky (hrebíčky) patrí medzi rastliny tejto čeľade. zubné pasty. ktoré sa používajú ako tzv.súkvetie. pre ktoré sa z nich získava eukalyptový olej. Veľmi obľúbený v živých plotoch. Rastie najmä na lesných rúbaniskách. dezodoranty). Z okrasných druhov sa u nás pestujú fuksie (Fuchsia) ako izbové rastliny. Úžitkovou časťou rastliny sú sušené kvetné púčiky s obsahom silice (eugenol). Má listy rôzneho tvaru (heterofýlia). Hľúzky sú jedlé a slúžia na vegetetívne rozmnožovanie. ktoré majú ružové kvety a rastú v rôznych biotopoch. kúpeľové prísady. kde rastie ako súčasť krovitých pichľavých porastov (macchie). Pestujú sa ako okrasné. Pochádza zo Stredozemia. od Obr. pri cestách a pod. Kvitne v lete karmínočervenými kvetmi. ktoré obsahujú aromatické silice. Madagaskar).niger) a hrachor hrachovitý (L. „nové korenie“ s príjemnou pálivou a korenistou chuťou. pretože sa dá strihať do rôznych tvarov. pestuje sa ako ozdobná letnička. Pupalka dvojročná (Oenothera biennis) je tiež vyššia rastlina s veľkými žltými kvetmi.pisiformis) sú lesné druhy. iné ako koreniny. používa sa v kozmetike (voňavky. 148: Vŕbka úzkolistá (Chamaerion angustifolium): A . Myrta obyčajná (Myrtus communis) je ker s drobnými a vždyzelenými listami.

Cyathiá sa združujú do vidlíc a tie do okolíka. Sukulentné druhy sú podobné kaktusom. Zriedkavo v parkoch sa vysádza krušpán drobnolistý (B. listy sú premenené na tŕne. Tieto čiastkové súkvetia (tzv. Bežným druhom listnatých lesov je zasa mliečnik mandľovitý (T. Najrozšírenejším druhom je mliečnik chvojkový (T. Naše druhy sú bylinné. resp. V pletivách majú mliečnice s obsahom kaučuku.amygdaloides). Tieto kvety sa združujú spoločne do zložitých súkvetí.  Do čeľade patria väčšinou tropické druhy (stromy a kry). Vidlice aj zložený okolík sú takisto podoprené listeňmi. u cudzokrajných druhov bobuľa.cyparissias) s úzkymi listami. Veľké množstvo sukulentných druhov mliečnikovitých má centrum rozšírenia v Afrike v suchých. že v zdužnatelých stonkách majú vodné pletivá. ktorý má podporné listene sfarbené do žlta až červena a je dekoratívnym druhom pestovaným aj v záhradkách. takže pri poranení ronia biely latex. polopúštnych oblastiach. Praktické využitie majú okrem sukulentných okrasných druhov aj druhy s väčším obsahom kaučuku (kaučukovník brazílsky) alebo druhy so škrobnatými hľuzami (maniok). len u niektorých druhov majú typickú stavbu. Najčastejším rodom je mliečnik (Tithymalus) s mnohými druhmi. Je dvojdomá.rastlina napadnutá hrdzovcom hrachovým 109 . B .exiguus). mliečnik kolovratcový (T. Týmto nepriaznivým životným podmienkam sa prispôsobili tým. Ich kvety sú jednopohlavné a značne redukované. Napadnutá rastlina má odlišný habitus a je pokrytá žltými až oranžovými ložiskami výtrusov (éciami) tejto hrdze. takže celé cyathium napodobňuje jednoduchý obojpohlavný kvet. kde okolo samičieho kvetu je 5 závinkov samčích kvetov a celok je podopretý 4 oválnymi alebo polmesiačikovitými žliazkami (určovací znak mliečnikov). sú podopreté 2 listeňmi sfarbenými do žlta alebo červena (imitácia kvetných obalov). stonky sú dužinaté a preberajú asimilačnú funkciu listov. Bažanka (Mercurialis) je u nás zastúpená dvoma druhmi. Bažanka trváca (M. pestovaná ako okrasná v záhradách.perennis) tvorí miestami bohaté porasty v listnatých lesoch. bez sukulentnej stavby. V krovinách teplejších oblastí rastie mliečnik mnohofarebný (T. Rastie na suchých lúkach. niektoré so sukulentnou stavbou. Pôvodná je v Stredozemí.annua) je jednoročná burina záhrad a polí.zdravá rastlina.microphylla). mliečnik okrúhlolistý (T. 151: Mliečnik chvojkový (Tithymalus cyparissias): A . Plodom je tobolka. Zakrpatené sú kvetné obaly a pohlavné orgány redukované len na 1 tyčinku (samčí kvet). ktorý deformuje listy. Tento druh často napáda hrdzovec hrachový (Uromyces pisi). najmä bučinách.peplus). mliečnik drobný (T. napr. Niekoľko druhov mliečnikov rastie na poliach a v záhradách ako buriny. cyathiá) majú čiaškovitý tvar.epithymoides). 1 piestik (samičí kvet). Listy sú metamorfované na tŕne vyrastajúce na rebrách dužinatej stonky. 150: Cyathium väčšia rastlina s protistojnými listami (výnimočný znak mliečnikov). ktoré im slúžia ako zásobárne vody v období sucha. ktorý je jedovatý a na vzduchu tuhne.Španielska po Malú Áziu a Kaukaz.helioscopius). Obr. Mliečnik preháňavý (T. Bažanka ročná (M.lathyris) je Obr.

milii) má sukulentnú stonku a listene cyathia sú červené. Je to strom pestovaný na plantážach a Obr. ale aj vo farmaceutickom a textilnom priemysle. Svíbovec floridský (Cynoxylon florida) má guľovité súkvetie drobných kvetov. Jednopohlavné kvety má v metlinách. Olej sa používa na technické účely. Aureovariegata). G (1-2) Sú to stromy a kry s jednoduchými listami bez prílistkov. predovšetkým jeho žlto panašovaná varieta (cv. Veľmi obľúbený vždyzelený ker našich parkov je aukuba japonská (Aucuba japonica). Nemá sukulentnú stavbu a listy sú sfarbené do červena. Plodom je 3-púzdrová tobolka. pochádajúci z Mexika. ktoré sú podopreté štyrmi veľkými petaloidnými listeňmi. syn.australis). podobne ako zemiaky. obsahujú kyanogénne glykozidy. hlávkach a Obr. prýštec hrozný (E. Ameriky a u nás sa vysádza ako ozdobný ker. kyslotrpkej chuti. A 4. d. 154: Drieňovité (Cornaceae). žltými kvetmi v okolíku. K 4. sfarbenými často do fialova. Prýštec ohnivý (E. a to ešte pred vypučaním listov. Ricín sa pestuje u nás ako okrasná rastlina letnička. Pochádza z Madagaskaru. ale zároveň aj jedovatými. v trópoch viacročná. V kvete je spodný dvojplodolistový semenník. Do čeľade patrí 14 rodov s viac než 110 druhmi.plod pre jedlé škrobovité hľuzy. kaučukovník brazílsky (Hevea brasiliensis). 153: Ricín obyčajný (Ricinus communis) vrchlíkoch. jednoročná bylina. C 4. Svíb pochádza z Brazílie. subtrópov a čiastočne mierneho pásma patrí ricín Obr.kvet. Vzhľadom na obsah kaučuku v pletivách mliečnikovitých sa tento produkt využíva najmä z tropických kaučukodarných rastlín ako hevea parakaučuková.obesa). Podlhovasté červené kôstkovice (drienky) sú jedlé. U nás rastie drieň obyčajný (Cornus mas). Výrazne zhrubnutú stonku až súdkovitého tvaru má napr. Pochádza zo Sev. U nás sa častejšie pestujú ako okrasné izbové rastliny prýštec najkrajší (E.  Kvetný vzorec: . so semenami bohatými na olej. V čerstvom stave sú ale hľuzy jedovaté. ⊕. na jar kvitnúci ker alebo malý strom. Maniok jedlý (Manihot esculenta) sa v trópoch pestuje b. K úžitkovým druhom trópov. kry s bielymi kvetmi v chocholíku a čiernymi nejedlými kôstkovicami. Štvorpočetné kvety sú v okolíkoch. Plodom je bobuľa alebo kôstkovica.pulcherrima. 110 . V listnatých lesoch je hojný svíb krvavý (Swida sanguinea) a svíb južný (S.Najpočetnejší je rod prýštec (Euphorbia). niekedy obalené petaloidnými listami. výbežkatý (Swida stolonifera). 152: Mliečnik obyčajný (Ricinus kolovratcový (Tithymalus helioscopius) communis). s drevnatejúcou stonkou a veľkými dlaňovito delenými listami.e . Poinsettia pulcherrima). a .horrida) alebo prýštec tučný (E.c .kvitnúci konárik. ktorý má niekoľko sto druhov sukulentných.

semeno  Sú to dreviny viacmenej krovitého vzrastu s opadavými nepárnoperovito zloženými listami s prílistkami. h . C 4. vzniknutým z vonkajšieho osemenia. plod je kôstkovica. so štvorpočetnými alebo päťpočetnými kvetmi s veľkým žľaznatým diskusom.c . V južnej Európe rastie klokoč perovitý (Staphylea pinnata). Obr. vždyzelený ker až menší strom s ostnatolaločnatými lesklými listami. A 4. Je obľúbeným vianočným stromčekom v Sev. Zriedkavo sa vysádzajú v parkoch aj bršlence (Celastrus). ktorého areál zasahuje aj na Slovensko.kvet 111 .⊕.verrucosus) ako kry v lesných spoločenstvách dubín a dubohrabín. Na Slovensku rastú 2 druhy: bršlen európsky (E. Obr. Niektoré druhy majú v pletivách tracheidy s latexovým mliekom. Pre tento druh sú charakteristické nafúknuté tobolky s veľkými hnedými semenami s tvrdým osemením. i až n . Má drobné biele kvety. 156: Cezmínovité (Aquifoliaceae): cezmína tmavá (Ilex opaca).konárik s kvetmi a plodmi.europaeus) a bršlen bradavičnatý (E.fortunei). Na Slovensku sa pestuje juhoeurópsky druh cezmína ostrolistá (I. g . kôstkovica a bobuľa.kvet. Kvetný vzorec : . Plod je tobolka.scandens) a ázijský bršlenec kruhovitý (C. Kvety sú menšie 4početné.b .  Sú to menšie vždyzelené stromy alebo kry s jednoduchými striedavými listami.5.priečny rez semenníkom.kvitnúci konárik. a. pre listy obsahujúce kofeín. V rámci čeľade sa rozlišuje 50 rodov s 800 druhmi. len zriedka sú jednotlivé v pazuche listov. kry a liany s jednoduchými listami. Tu rastie v dubových lesoch. Najväčším rodom je bršlen (Euonymus) s viac než 200 druhmi. Využívajú sa na prípravu osviežujúceho zeleného čaju pod názvom „máté“. Do čeľade patria 4 rody s viac než 400 druhmi s kozmopolitným rozšírením. Kvety sú malé a zoskupené do pazušných súkvetí. Najväčší rod cezmína (Ilex) má viac než 300 druhov.orbiculatus).plod. V Južnej Amerike sa pestuje na veľkých plantážach cezmína paraguajská (I. Plody sú tobolky alebo nažky s veľmi tvrdým osemením. Do čeľade patrí 5 rodov (asi 50 druhov) rozšírených v temperátnej zóne severnej pologule.5. severoamerický bršlenec popínavý (C.japonica) a panašované formy bršlena Fortuneho (E.K 4. ktoré sa vyvinú na korálovočervené plody pretrvávajúce do jari. 155: Bršlencovité (Celastraceae): bršlen americký (Euonymus americanus).dozretý plod (tobolka). Amerike.paraguaiensis). b. červenej farby. G(2-5) Sú to stromy. Je chránený.5. i až k . Ako ozdobné kry sa vysádzajú ázijské druhy bršlen japonský (E. Semená sú často obalené mäsitým mieškom (arillus). a . h .aquifolium). Semená po dozretí tobolky visia na dlhých vajíčkových šnúrach.

K 4.h piestik 112 . čoskoro opadávajú a na kvete ostáva len krpatý drobný kalich. Striedavé listy sú dlaňovito delené alebo dlaňovito zložené. K 4. G (2-5) Obr.labrusca) odolnejší druh. ⊕. Často sa na južnom Slovensku splanieva vinič pobrežný (V. Vrchný semenník je dvojplodolistový a dvojpuzdrový. 4-5 početné kvety sú pravidelné.tricuspidata) s lesklými trojlaločnatými listami sa využíva na zakrytie budov.inserta). Listy má dlaňovito zložené z 5 úzko vajcovitých lístkov. G (2) Sú to dreviny. Úponky sa na konci rozširujú na prichytávacie platničky.kvitnúca rastlina. Na zakrytie múrov a pergol sa pestuje pavinič päťlistý (Parthenocissus quinquefolia) a pavinič popínavý (P.5. pestovaný v mnohých odrodách. Viničovité sú prevažne tropické rastliny s niekoľkými rodmi s areálom aj v temperátnej zóne severnej pologule (12 rodov a 700 druhov). . ⊕. vždyzelená liana. Hlavná stonka končí ako úponka a ďalší rast preberá bočná stonka.caucasica). s 2 vajíčkami v každom púzdre. Plodom je bobuľa.sylvestris) a viniča kaukazského (V.samčí kvet. so 4 semenami. . Paviniče sú veľmi dekoratívne na jeseň. zoskupené do metlín. pretože sa krásne vyfarbujú. Ameriky. Z amerických druhov sa u nás často pestuje vinič líščí (V. lebo vytvára dokonalú kulisu z mozaiky listov.riparia).5. liany. pochádzajúci zo Sev.5. . Kvetný vzorec : . g. prichytávajúce sa úponkami. C 4. A 4. c. Podobný druh pavinič trojlaločný (P.d . Pravdepodobne vznikol z divorastúcich druhov viniča lesného (V. C 4.5. až so 4 m vysokým a hrubým kmeňom. Veľmi obľúbená nenáročná izbová rastlina je cisus antarktický (C.5. Korunné lupienky čiapočkovito zrastajú. s 300 druhmi. . f . obojpohlavné alebo jednopohlavné (dvojdomé alebo polygamické). a . Sukulentné druhy rastú v juhozápadnej Afrike. Z nich najznámejší kultúrny druh je vinič hroznorodý (Vitis vinifera).antarctica). Entomofilné rastliny. ale poskytuje horšie víno a preto sa používa ako podpník pre vinič hroznorodý. A 4.5.obojpohlavný kvet. vyrastajúca v pazuche listu (sympódium).  Kvetný vzorec : . Šťavu druhu Cissus jattae používajú domorodci ako šípový jed. 157: Viničovité (Vitaceae): vinič letný (Vitis aestivalis). Najväčším rodom je cisus (Cissus).

g . V pletivách sú mliekovité alebo živicovité. Obr. z ktorých dozrieva spočiatku červená. Zo semien amazónskej paulínie nápojovej (Paullinia cupana) sa pripravuje pasta guarana.c .kvitnúce vetvičky. Jujuba holá . Plodom je kôstkovica. Malé kvety tvoria vrcholíkovité súkvetie. 159: Mydlovníkovité (Sapindaceae). i . Druhy čeľade sú rozšírené v miernom. a .⊕. Jeho kôru používajú tiež na výrobu prečisťujúcich liekov. U nás sa často vysádza ako ozdobný strom z Číny jaseňovec metlinatý (Koelreuteria paniculata) s nepárno perovito zloženými listami. b. A 8. Jaseňovec na semene. morfologicky podobné pravým datliam (Phoenix dactylifera). tŕnistý ker (tŕne premenné prílistky).zizyfus jujubový (Z.kvet. Rastie na výslnných kamenistých stráňach. ktorý v Stredomorí rastie ako súčasť macchie. Z cudzozemských treba uviesť paliurus tŕnitý (Paliurus spina-christi). s kvetmi v metline a s nafúknutými tobolkami.kvet.rez plodom (Vietnam a Malajzia).slúži na výrobu osviežujúceho nápoja. Semená obaľuje dužinatý miešok.inermis) poskytuje tzv. ∞. Mydlovník pravý (Sapindus saponaria) zo Strednej a Južnej Ameriky má plody s obsahom saponínu a ich oplodie sa používa ako mydlo. b.K5. v krovinách a vo svetlých lesoch.10. často jedovaté tekutiny s obsahom saponínu. Rešetliak karolínsky (Rhamnus carolinianus). Z plodov a z kôry sa pripravuje prečisťujúci liek.jujuba var. U nás rastú autochtónne len 2 rody. čínske datle. a . d tyčinka. f. obsahujúca kofeín . neskoršie fialovočervená kôstkovica. Majú striedavé perovito zložené alebo jednoduché listy. prevažne kry. Rastie na kyslých substrátoch.plod  Kvetný vzorec : . 158: Rešetliakovité (Rhamnaceae). f až h .Sú to dreviny. Niektoré druhy rodu jujuba zizyfus (Zizyphus) majú jedlé plody. Majú tŕnité brachyblasty s jednoduchými listami s malými prílistkami.e .piestik. h . najmä však v subtropickom a tropickom pásme (58 rodov a 900 druhov). C5.piestik. G (3) Sú to dreviny temperátneho (mierneho) a subtropického pásma. Rešetliak prečisťujúci (Rhamnus cathartica) je dvojdomý tŕnitý ker s protistojnými listami a so súkvetím štvorpočetných zelenkastých kvetov. šikmo súmerné alebo pravidelné päťpočetné kvety a rozmanité plody. 113 . ktorý sa lúpe a kompotuje metlinatý (Koelreuteria paniculata). Sú štvorpočetné alebo päťpočetné.kvitnúci konárik. Krušina jelšová (Frangula alnus) je ker s lámavými beztŕňovými konárikmi so striedavými listami a 5-početnými kvetmi. z ktorých dozrievajú čierne kôstkovice. Dvojslivka čínska (Litchi chinensis) sa pestuje pre lahodný miešok Obr.

Mnohé druhy sú ovocné rastliny trópov.plod. A5-8.kvitnúci konárik. Pagaštan konský je veľký košatý strom (až 20 m). Obličkovcovité rastú väčšinou v subtrópoch a trópoch (79 rodov a 600 druhov). 160: Pagaštanovité (Hippocastanaceae): pagaštan osemmužný (Aesculus octandra).súplodie indický (Mangifera indica) je najdôležitejšou .e . Zdužinatená plodná stopka a semeno sú Obr. vnútri zvyčajne len s jedným veľkým semenom a hnedým lesklým osemením s veľkou belavou jazvou (hilum).K(5).m . k. 161: Obličkovcovité (Anacardiaceae): sumach hladký jedlé (oriešky kešu). x carnea) s bledoružovými kvetmi. Terminálne púčiky sú veľké (obrovské) až 3 cm s lesklými hnedými živicovými šupinami a so šikmo súmernými päťpočetnými kvetmi. b. C4. Ameriky. n . Pochádza z Indie. dlaňovito zloženými listami.piestik. ktorý sa nazýva pagaštan pleťový (A. Do čeľade patria 2 rody a 20 druhov.samičí kvet.konáriky so súkvetím. Stopka plodu hruškovito zdužinatie a na nej je obličkovitá nažka. Obličkovec západný (Anacardium occidentale) pochádza z tropickej Ameriky.hippocastanum). Príbuzný mangovník (Rhus glabra). a .c kvet. iné sa cenia ako ozdobné rastliny a mnohé obsahujú jedovaté sekréty.semeno   Kvetný vzorec : .samčí kvet. ktorý je rozšírený na Balkáne a pagaštan paviový (A. Čeľaď prejavuje príbuzenské vzťahy k radu Rutales a k čeľadi Sapindaceae. Čeľaď má značne veľký praktický význam.5. tobolka alebo nažka.g n . G (3) Sú to dreviny s protistojnými.   Sú to dreviny.pavia) zo Sev.d.l. Obličkovcovité predstavujú primitívnu čeľaď. 114 . veľmi dekoratívny v období kvitnutia. menšie stromy a kry. načo poukazuje aj ojedinelé apokarpné gynéceum. Má veľké šťavnaté kôstkovice oranžovej farby. pukajúca tromi chlopňami. s rôznorodým kvetným obalom. Vhodný je na výsadbu stromoradí alebo solitérov. Súkvetím je vzpriamený strapec závinkov. Plody sú rozmanité a môže to byť kôstkovica. c. f. Najznámejší rod pagaštan (Aesculus) je na Slovensku zastúpený dvoma introdukovanými druhmi: pagaštan konský (A. a . niektoré poskytujú technické a liečivé suroviny. so zloženými striedavými listami.Obr. V parkoch sa vysádza hybrid týchto druhov. m . Plodom je ostnatá tobolka. ovocnou rastlinou všetkých trópov. Kvety sú menšie päťpočetné.

C 4.5. Najviac druhov javorovitých rastie vo vých.0. Podobný lak poskytuje aj sumachovec voskový (T. Pistácia pravá (P. jej listy obsahujú tanín.campestre).platanoides) má listy s 5-7 končistými lalokmi.javor mliečny (A.javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) 115 . . Pistácia mastixová (Pistacia lentiscus) rastie v Stredomorí. 150 druhov). Javor mliečny (A. Poskytuje tzv. Jeho drevo sa používa v nábytkárstve na výrobu hudobných nástrojov. Sumachovce sú jedovaté. .vera) tiež zo Stredomoria poskytuje pistácie.  Kvetný vzorec : . Rozšírené kvetné lôžko vytvára v kvete žľaznatý terč. Ázie poskytuje výborný čierny japonský lak. ktoré sú u nás introdukované. V našich parkoch sa často sadí sumach pálkový (Rhus typhina) pre pekne zafarbené listy na jeseň.5. ⊕.succedaneum). K 4. päťpočetné.javor horský (Acer pseudoplatanus).platanoides). preglejok a pod. používaný v garbiarstve. Často sa sadí v parkoch pre dekoratívne chlpaté súplodia. Ázii a v Severnej Amerike (2 rody. čiže zelené mandle . Je tiež obľúbenou parkovou drevinou. uhorské žlté drevo. niekedy chýba koruna. Na Slovensku sú pôvodné 4 druhy javorov.radicans). Kvety tvoria ovisnuté strapce a krídla dvojnažky zvierajú ostrý uhol. Kvety sú pravidelné. A 4+4. c . Z dvojplodolistového semenníka sa vyvinie krídlatá dvojnažka. je súčasťou macchií a poskytuje mastixovú živicu. U nás v záhradách sa niekedy pestuje zo Sev. Škumpe sú príbuzné rody sumach (Rhus) a sumachovec (Toxicodendron). Ameriky pochádzajúci a tiež jedovatý sumachovec koreňujúci (T.sú to semená v sklerifikovaných tobolkách. Sumachovec fermežový (T.verniciflua) z vých. spôsobujú pri dotyku prudké zápaly kože. Kvety tvoria bohaté metliny a Obr. b . 15862: Javorovité (Aceraceae): a . G (2) A 5+5 Do čeľade patria dreviny s typickými dlaňovitými listami postavenými protistojne a obojpohlavnými alebo jednopohlavnými (javorovec jaseňolistý) kvetmi. heterochlamydeické. Javor horský (Acer pseudoplatanus) je častý strom horských bučín. d .Škumpa vlasatá (Cotinus coggygria) je na Slovensku vzácnym a chráneným teplomilným krom.javor poľný (A.

b. Kvety menšie. k . ktoré napomáhajú šíreniu plodu vetrom. a konárik s plodmi.g . ktorý na jeseň prefarbuje listy do karmínovočervena.tataricum). f. 163: Javorovité (Aceraceae).samičie kvety. strom s veľkými nepárnoperovito zloženými listami a drobnými žltozelenými kvetmi v bohatých súkvetiach. často sa u nás pestuje v parkoch. Pajaseň pochádza z Číny. Vzhľadom na ľahké rozmnožovanie a rýchly rast splanieva a vyskytuje sa ako cudzorodý prvok v lužných lesoch a popri riekach (napr. niekedy v panašovaných formách. So srdcovito vajcovitými a na okraji pílkovitými listami s takmer rovnobežnými krídlami dvojnažiek sa vyznačuje teplomilný javor tatársky (A. Je dvojdomý (takisto výnimočný znak) a často sa sadí v parkoch. Pozná sa podľa striebristého rubu listov.  Sú to prevažne tropické a subtropické dreviny s vysokým obsahom terpenoidov a taxínov v dreve a éterických olejov v listoch. 116 .rubrum). Plodom je nažka s vrtuľovito ohnutými krídlami.saccharinum). podobne ako z javora cukrového (A. Podobný je javor cukrodarný (A. Z cudzokrajných druhov sa u nás pestujú najčastejšie druhy: kvetmi s krvavou korunou sa vyznačuje severoamerický javor červený (A. Americkým druhom je aj javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) s nepárno perovito zloženými listami (výnimočný znak čeľade). Je nebezpečný invázny druh. Z východoázijských druhov sa vysádza v parkoch a záhradkách javor dlaňovitolistý (A.c . Plody sú tobolky. Vzhľadom na ľahké odnožovanie z koreňov sa vegetatívne šíri a splaňuje najmä pri plotoch. Listy sú striedavé.palmatum). Obr. Často sa sadí pri cestách a v parkoch (znáša strihanie).monspessulanum) s dlhostopkatými malými trojlaločnatými listami. na zboreniskách a pod.samčie kvety. bobule alebo kôstkovice. ktorý sa často pestuje v mestách.dasycarpum) pochádzajúci tiež zo Sev.campestre) je ker alebo strom našich lesov v teplejších oblastiach. Dvojnažky sú v previsnutých strapcoch a dovnútra ohnutými krídlami. Dunaj).saccharum = A.krídla dvojnažky zvierajú tupý uhol. Javor poľný (A. Má menšie päťlaločnaté listy s celistvookrajovými lalokmi.plod. perovito zložené. Zriedkavejšie sa u nás vysádza javor montpeliérsky (A. kde sa z jeho miazgy získava cukor (javorový sirup). päťpočetné. je dôležitou medonosnou drevinou. Krídla drobnejších dvojnažiek ležia v jednej rovine. Rýchlo rastie. Ameriky. m semeno   Z tejto prevažne tropickej čeľade je u nás známy pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima). Javor červený (Acer rubrum). najmä dubín.

V Stredomorí rastie krovitý druh. Citrónovník horký (C. trifoliata) pochádza zo severnej Číny. rozšírené kvetné lôžko. Plody sú len 2-3 cm veľké.India a Stredomorie. pomarančovej farby. kompótov a pod. alebo "cédrové drevo" (Cedrela odorata). C. Semená majú viac zárodkov (polyembryónia). Francúzsko) melia japonská (Melia azederach) ako ozdobný ker. používané v podobe džúsov. ktorého aromatické plody sa využívajú v potravinárskom priemysle. Pestuje sa ako okrasný ker.Do čeľade patria mohutné tropické dreviny. Plodom je tobolka (jasenec) alebo bobuľovitý citrusový plod (hesperídium). čiže malé grapefruity. ktoré sa ťažia pre kvalitné drevo mahagón (Swietenia mahagoni. Kvety sú pravidelné. voňavé. veľmi aromatické. poskytuje menšie plody s oranžovým flavedom a albedom oddeliteľným od dužiny mandarinky.5. Plody nie sú jedlé.poskytuje plody cedrato. Citrónovník obrovský (C. Citrónovník pravý (C. Khaya senegalensis). Sú prevažne päťpočetné. ekumarínov a terpenoidov v lyzigénnych nádržkách.5.sinensis) . Plod je hesperídium.grapefruity.India.acida) . rastlina so zelenkastožltými kvetmi. obsahuje glykozid maringin. známy pod menom kumkvát. Kvety sú biele alebo ružové.vlhé trópy. Je odolný voči zime a preto sa používa ako podpník pre kultúrne citrónovníky a na získavanie zimuvzdorných hybridov. Z kôry plodov poddruhu citrónovníka horkého bergamotového (C. subsp. V parkoch sa zriedkavo pestujú ako nízke stromy krídlatec trojlistý (Ptelea trifoliata) a korkovník amurský (Phellodendron amurense). C.a. 117 . konzumované pre ich sladkú šťavu. Je chránený.Predná India. ktorá sa používa na výrobu limonád. poskytuje plody zvané pompelmus.5.známe citróny. sa používajú na výrobu marmelád a likérov a jeho listy sú liečivé ( Folia Aurantii ). subsp. Typické sú najmä sploštené až krídlaté listové stopky.reticulata) . tmavožilkovanými kvetmi a silnou vôňou. sú známe pomaranče. Citrónovník rajský (C. zriedkavejšie byliny známe ako aromatické rastliny s obsahom éterických olejov.pôvodom pravdepodobne z Číny. Sladené albedo plodu je známy citronát. Pochádza z juhovýchodnej Číny a kvitne celý rok príjemne voňavými kvetmi. Z južnej Európy pochádza ruta voňavá (Ruta graveolens). C 4.aurantiifolia.aurantium) má dva poddruhy: plody poddruhu citrónovníka horkého pravého (C. ktorý sa zriedkavo pestuje aj v teplejších oblastiach Európy (Maďarsko. niekedy z väčšieho počtu plodolistov (citrónovník). Zo známejších kultúrnych druhov a krížencov treba uviesť tieto : Citrónovník médsky (C. Stredomorie. Mnohé druhy citrónovníka sa pestujú a ich taxonomické hodnotenie je veľmi ťažké pre tisíce rokov trvajúce kríženie. silíc. Stredomorie . listové stopky majú výrazné krídla.  Kvetný vzorec : . Plody citrónovníka čínskeho (C. Vrchný semenník je z 5. Jediným našim pôvodným druhom z rutovitých je jasenec biely (Dictamnus albus) s veľkými ružovými.medica) . najmä Západná India . Rastie na vápenitých pôdach teplejších polôh. listov a mladých výhonkov sa získava éterický olej. A 4+4. aurantium) .citrónovec trojlistý (Poncitrus trifoliata. K 4. Všetkých zástupcov však možno veľmi dobre poznať podľa typickej arómy. poskytuje plody . má listové stopky bez krídel. Medzi tyčinkami a semenníkom je nápadný žľaznatý terč t. často na Slovensku splanie. ktorých šťavnatá dužina je nahorklá. Je liečivá. Tŕnitý ker .poskytuje veľmi kyslú limetovú šťavu (limet juice).paradisi) je mohutnejšieho vzrastu. zriedkavejšie súmerné (jasenec). Obľúbená izbová rastlina a tiež rastlina japonských cisárov je citrónovník japonský (Fortunella japonica).j. Listy sú perovito zložené alebo jednoduché (citrónovník).pochádza z južnej Ázie.4. Citrónovník limetový (C. Plody sú veľké so žltým flavedom . Z jeho kvetov. zriedkavejšie štvorpočetné. ∞ ) A 5+5 Sú to dreviny (stromy a kry). ⊕. Citrónovník mandarinkový (C.limon) . z ktorých šťava sa používa prevažne na výrobu limonády (šťava obsahuje vitamín C a B1 a kyselinu citrónovú).a. G (2. bergamia) sa získava bergamotový olej.maxima). veľké a prenikavo voňavé. mahagónovníky. používané na výrobu marmelády a na získavanie šťavy. Z tropických a subtropických vždyzelených rutovitých najznámejší je rod citrónovník (Citrus). Čeľaď rutovitých je morfologicky veľmi rozmanitá. prípadne krovitý druh z východnej Ázie fagara jaseňolistá (Fagara schinifolia) = zantoxyl jaseňolistý (Zanthoxylum schinifolium). u ktorého sa pri šľachtených kultivaroch nevytvárajú semená (partenokarpia).

Rastliny sú preto kyslej chuti a môžu sa používať do šalátov a pod. Vytvárajú tak typické troj alebo štvorlístky. vrátane semenníka. Je to jednoročná bylina s čiarkovitými listami. Najznámejším druhom je pestovaný ľan siaty (Linum usitatissimum). crepitans). alebo ľan žltý (L. bielej alebo ružovej farby. 164: Kyslička obyčajná bežnou potravou juhoamerických Indiánov. Na poliach a záhradách teplejších oblastí rastie ako burina žltokvitnúci kysličkovec európsky (Xanthoxalis fontana). Tobolka obsahuje 10 semien.  Obr. pomocou ktorých sa aj vegetatívne rozmnožujú a vytvárajú tak celé polykormóny (kolónie) (napr. napr. ktorý má na podzemkoch škrobnaté hľuzy. 3 alebo 4-početné. Pochádza pravdepodobne z juhozápadnej Ázie a severnej Afriky. V našej flóre je zastúpená kyslička (Oxalis). Výlisky sú krmivom. V tônistých lesoch. syntetického kaučuku a pod. Olej má využitie aj vo farmaceutickom priemysle. Líši sa však najmä listami. pričom každé púzdro je ešte rozdelené nepravou priehradkou. Malá čeľaď príbuzná pakostovitým. Kvety sú 5-početné v chudobných závinkoch. Sú to voskovo žlté bobule s piatimi výraznými rebrami kyslej chuti s vysokým obsahom vitamínu C. jednak ako textilná rastlina (L. z ktorého dozrieva tobolka. kde pred 5-6 tisíc rokmi vznikla jeho kultúrna forma. U nás rastie len niekoľko druhov ľanu (Linum). Je Obr. K jedlým druhom patrí u nás málo známy kysličkovec hľuznatý (X.usitatissimum subsp. Endosperm semien obsahuje až 35 % oleja. Ľan siaty je aj liečivou rastlinou. Pre textilné vlákna je dôležitá stonka obsahujúca sklerenchymatické povrazce okolo cievnych zväzkov. rýchloschnúcich farieb a lakov. ktoré sú dlaňovito zložené. Pomenovanie čeľade je podľa obsahu kyseliny šťavelovej. väčšinou s úzkymi listami. mydla. koreňové hľuzy alebo šupinaté podzemky.usitatissimum).catharticum) s drobnými bielymi kvetmi. 165: Ľan siaty (Linum usitatissimum) 118 . Má biele kvety červenofialovo žilkované. ktoré sú zákonom chránené. Ten je veľmi vysýchavý a preto sa využíva pri výrobe fermeží. ľan tenkolistý (L. Pestuje sa jednak ako olejnina (L. napr. najmä na kyslých pôdach rastie kyslička obyčajná (Oxalis acetosella).  Sú to byliny s jednoduchými.austriacum). (Oxalis acetosella) Ako ovocie sa zriedkavo objavujú v obchodoch plody egrešovca oblého (Averrhoa carambola) pod názvom karambola. Kvety sú 5-početné. kyslička jedlá (Oxalis deppei). Kvety má modrej. Plodom je 5-púzdrová tobolka. Okrem oleja obsahuje aj sliz.usitatissimum subsp. Z divorastúcich druhov ľanu sa vyskytuje na lúkach nenápadný ľan prečisťujúci (L. linolea. Niektoré druhy vytvárajú rôzne podzemné zásobné orgány.tuberosa).flavum). kyslička obyčajná). Na stepných lúkach rastú vzácnejšie ľan rakúsky (L. Tobolky sú guľaté.tenuifolium) s bledomodrými kvetmi. Niektoré ďalšie cudzokrajné druhy sa pestujú ako črepníkové okrasné rastliny.

ktorý spôsobujú aromatické látky terpény. ktorý nepríjemne zapácha a rastie na pôdach s vysokým obsahom dusíka (nitrofyt). t. Tieto druhy.noli-tangere) má veľké sýtožlté kvety a rastie v tônistých listnatých i lužných lesoch. Jediným zástupcom s perovito zloženými listami je bocianik rozpukovitý (Erodium cicutarium).peltatum) s poliehavou stonkou a lesklými listami. Plody patria medzi rozpadavé. Zaujímavosťou sú plody .pusillum). kde vytláča pôvodnú vegetáciu. Netýkavka nedotklivá (I. pri ktorom sa chlopne tobolky náhle skrútia a vystrelia semená (seizmotaxia). Pochádza z Himalájí a u nás sa udomácnila najmä v priekopách a pri potokoch.parviflora) má menšie bledožlté kvety. Najobľúbenejšími druhmi sú muškát krúžkovaný (Pelargonium zonale) s hrubou.  Byliny s dužinatou stonkou a jednoduchými listami. ale na rozdiel od nich k vystreleniu dochádza u šťavnatých plodov a impulzom býva dotyk (napr. 166 pakost močiarny (G. rastúcim na rozhraní lesa a lúky je teplomilný pakost krvavý (G. 168: Netýkavka malokvetá Okrem toho sa aj pestuje ako okrasná letnička. Netýkavka (Impatiens) má zvláštnu stavbu kvetu. Nenápadný. Netýkavka malokvetá (I. ale hojný je aj pakost nízky (G.pelargónie . Známe okrasné muškáty (Pelargonium) pochádzajú najmä z južnej Afriky. robertianum).j.glandulifera). Kvety sú súmerné. Pakostovité sú charakteristické vôňou (muškát) resp.tobolky. Rastie ako burina. uzavreté v trvácom kalichu a pri dozrievaní (vysychaní) dochádza k náhlemu vymršteniu 5 plodov s oblúkovito zahnutými zobáčikmi (Obr. Typickým lemovým druhom. ich krížence a kultivary sú snáď najčastejšími okrasnými rastlinami okien a balkónov.palustre). neofyt) a udomácnila sa v rôznych.Najmä byliny (prípadne polokry . K jednoročným až dvojročným zväčša burinným druhom s drobnými kvetmi patria: pakost smradľavý (G. Dolný K lístok je sfarbený a predĺžený do ostrohy. nachádzajúce sa v žľaznatých trichómoch najmä na listoch. V našej flóre rastie niekoľko druhov pakostov (Geranium). 166). Od kysličkovitých. Podobá sa na Obr. zápachom (napr. ktoré pri dozrievaní vystreľujú semená podobne ako u pakostovitých. drevnatejúcou stonkou a krvavočervenými kvetmi v nepravých okolíkoch a Obr. ktorý má kvety červenofialovej farby a rastie na vlhkých lúkach a pri potokoch. 167: Pakost lúčny (Geranium pratense) muškát štítovitolistový (P. Obr. K lúčnym druhom patrí pakost lúčny (Geranium pratense) s veľkými bledomodrými kvetmi.pakost smradľavý). K nám bola zavlečená ako burina (tzv. pozdĺž ktorých sa naďalej šíri. sú zobákovitého tvaru. Takisto neofytným druhom je netýkavka žliazkatá (I. aj dažďová kvapka). pochádza zo severovýchodnej Ázie. (Impatiens parviflora) 119 . na ktoré sa podobajú. sa líšia najmä plodmi.sanguineum). Mohutná bylina s veľkými ružovopurpurovými kvetmi.muškáty) s typickými dlaňovitými listami a 5početnými kvetmi. najmä lesných biotopoch.

ktorý moschata) kvitne skoro na jar.aizoides).Ako črepníkové okrasné rastliny sa pestujú rôzne hybridy netýkavky sultánskej (I. Na prameniskách nájdeme porasty slezinovky striedavolistej (Chrysosplenium alternifolium). K zrastá na báze s C aj s A a vytvára kvetnú čiašku. aj plnokvetými. 170: Bergénia tučnolistá (Bergenia crassifolia) lomikameň. Typické je vegetatívne rozmnožovanie prídavnými púčikmi. rubrum) majú červené alebo biele plody. odráža ich veľkú životaschopnosť v sťažených podmienkach. ktorá kvitne na žlto a zvláštnosťou je opeľovanie kvetov drobnými slimákmi. lomikameň pižmový (Saxifraga protistojnolistý (S.Obr. lomikameň metlinatý (S. C . Mnoho druhov rodu patrí pre svoj drobný vzrast k obľúbeným skalničkám. Plodom je mnohosemenná bobuľa so zaschnutým K. Ríbezľa červená (R. D . je mimoriadne otužilý a vydrží aj mráz -40 oC.walleriana).ríbezľa červená 120 . 169: Lomikameň aj chránené. výhonkami a pod.  Sú to známe ovocné i okrasné kry s dlaňovito zúbkatými až laločnatými listami.rubrum) je známy ovocný ker. Má červené bobule mdlej chuti a ríbezľa skalná (R. Pôvodná je v severozápadnej Európe. Z okrasných rastlín sa v záhradách bežne pestuje rastlina s mäsitými veľkými lesklými listami a ružovými kvetmi . Názvy týchto druhov ako aj samotný názov . s listami nahlúčenými do prízemnej ružice. Kvety sú drobné v strapcovitých súkvetiach. Obr. Z našich divorastúcich druhov sa v horských polohách vyskytuje ríbezľa alpínska (R. B . ale kyslej chuti. na arktických ostrovoch 83 o severnej zemepisnej šírky). z ktorého sa vyvíja tobolka. Kvety drobné. pestované odrody (var.petraeum) má tiež strapce červených bobúľ.oppositifolia). Piestik je z 2 plodolistov.  Byliny väčšinou drobného a trsnatého až vankúšikovitého vzrastu.balsamina). ktorý je vyššieho vzrastu a rozmnožuje sa pacibuľkami v pazuchách listov. Lomikameň (Saxifraga).bergénia tučnolistá (Bergenia crassifolia). 171: Kvety egrešovitých: A . V nižších polohách na lúkach rastie napr. cibuľkami. 5 početné.paniculata). Mnohé z nich sú Obr. Ríbezľa (Ribes). najčastejšie s ružovými alebo červenými kvetmi. s menšími C lupienkami ako K.alpinum). napr. ktoré obsahujú pektín a preto sú vhodné na prípravu džemov a sirupov. Preto dokáže žiť na hranici možnosti existencie rastlinstva (napr.ríbezľa zlatá. Tieto druhy rastú vo voľnej prírode väčšinou v štrbinách skál horských až vysokohorských oblastí. Z bežnejších sú známe lomikameň vždyzelený (S. Časti kvetu zrastajú do kvetnej čiašky (receptakulum) so spodným semenníkom.Vo vysokých horách rastie u nás ďalších 15 druhov. lomikameň cibuľkatý (S.egreš. väčšinou 5-početné. alebo netýkavka balzamínová (I.pozdĺžny rez kvetom egreša.bulbifera).

album). Podobným rodom je skalničník (Jovibarba). Rozmnožuje sa aj vegetatívne mladými ružicami vyrastajúcimi na poplazoch. Tučnolist stromovitý (Crassula arborescens) pochádza z južnej Afriky a u nás sa pestuje ako izbová sukulentná rastlina vhodná aj na bonsaje. Pajazmín vencový (Philadelphus coronarius) je ker s bielymi. Obidva druhy majú žlté kvety a drobné striedavo postavené tučné listy.sexangulare). Rastliny sú prispôsobené pre život v suchých oblastiach a extrémnych vysokohorských stanovištiach.  121 . na skalách (petrofyty) tým. Divo rastie veľmi zriedkavo v lužných lesoch.sanguineum) so strapcami červených kvetov. ale ploché listy má rozchodník najväčší (S. 172: Rozchodník prudký (Sedum acre): A .  Byliny alebo polokry sukulentného typu s tučnými listami. Rozchodník (Sedum).habitus.montanum) s ružovými C lupienkami.Ríbezľa čierna (R.(stepné lúky s kamenistými pôdami) rastú rozchodník prudký (S. Z okrasných druhov sa pestujú . v ktorých udržujú vodu a sú tak schopné prežiť aj obdobie sucha. zato majú zväčšený a rôznofarebný K. Trojpuk drsný (Deutzia scabra) je podobný dekoratívny ker. Obr. ľudový názov . B . Skalnica (Sempervivum) má tučné listy v hustej prízemnej ružici a kvetonosná byľ vyrastá iba 1-krát za život (monokarpická rastlina). chlpaté. u pestovaných odrôd lysé.ríbezľa zlatá (R.maximum). Egreš obyčajný (Grossularia uva-crispa) je ostnitý ker so zelenkastými alebo červenkastými drobnými kvetmi.tobolkami. Dužinaté.  Byliny alebo kry so 4-5 početnými kvetmi. Podobným druhom s bielymi kvetmi je rozchodník biely (S. Známe sú (Sempervivum tectorum) najmä okrasné druhy rodu hortenzia (Hydrangea). Na suchých stanovištiach Obr. s nevoňavými kvetmi v strapcoch so strihanými C lupienkami. Plody sú jedlé oválne bobule. ktorá má kvety v bohatých chocholíkoch a okrajové kvety sú neplodné. že majú vodné pletivá. Kvety vo vrcholíkovitých súkvetiach majú rozmanitú stavbu a neustálený počet kvetných častí. K pestovaným druhom najmä na cintrorínoch a záhradách patria ešte rozchodník pochybný (S. V našich horách na skalných substrátoch rastie skalnica horská (S. Plodom je mechúrik. pôvodom z Kaukazu s ružovými kvetmi a rozchodník skalný (S. ktorý má menej početné kvety a žlté C lupienky. Má čierne plody s typickou arómou a kyslou chuťou. Rastie takisto na skalnatých miestach od nížin až po horské polohy. Vyniká vysokým obsahom vitamínu C. 173: Skalnica strechová protistojnými listami a plodmi . alebo ríbezľa krvavá (R.spurium).aureum) s lesklými listami a žltými kvetmi.jazmín.acre) a rozchodník kvet šesťradový (S. intenzívne a sladko voňavými kvetmi.reflexum) so sivozelenými tenkými listami a žltými kvetmi. ale jednotlivo alebo v pároch. ktoré na rozdiel od ríbezlí nevyrastajú v strapcoch.nigrum).

okolíkaté ) Kvetný vzorec: . 174: Aralkovité (Araliaceae). Spodný semenník má na vrchu žľaznatý terč (stylopódium). niekedy s niťovými úkrojkami (kôpor. a vyrastanie mladých listov až v lete v čase najväčšieho tepla u nás. a. Niekedy je vyvinutá heterofýlia (bedrovník. G (2) Sú to väčšinou byliny s kolovitým koreňom. ktoré pochádzajú z východnej Ázie. článkovaná a na povrchu ryhovaná. A 5. Umbelliferae . na kvitnúcich a plodných konárikoch vajcovité s celistvým okrajom (heterofýlia). C 5. Šeflera dlaňovitolistá (Schefflera actinophylla) má dlaňovitozložené listy a pestuje sa aj v panašovaných formách. Na jeho tropický povôd poukazujú tieto znaky: drevnatá popínavá liana (v tropických lesoch sa takto dostal k svetlu). K 5. i-plod (bobula) (afrodiziakum). drevnatá liana brečtan popínavý (Hedera helix). niekedy sa vytvára buľva (zeler). Obľúbenými izbovými rastlinami sú: fatsia japonská (Fatsia japonica ). fenikel) a len zriedka je čepeľ nedelená s celistvým okrajom (prerastlík). „zázračne“ liečivú rastlinu Číňanov poznajú na celom svete. so striedavými listami. u niektorých druhov až nafúknutú listovú pošvu. s dlaňovito dielnymi lesklými listami.organizmus človeka dvojito zložený list. ktoré vyrastajú na stonkách. často nesprávne pod menom Aralia sieboldii. ktoré majú veľkú. Čepeľ listu je najčastejšie perovito delená až niekoľkokrát perovito zložená. Rastie v lesoch a často sa pestuje v záhradách na múroch a cintorínoch. A 5.  ( syn. K 5. Je to stará čeľaď blízko príbuzná čeľadi mrkvovitých. Plody sú čierne bobule. koriander. na neplodných konárikoch sú 3-5 laločné. vždyzelené listy. O podklad sa prichytáva krátkymi vzdušnými korienkami. Daucaceae . ⊕. kvôli priaznivému účinku na Obr. Bylinné mrkvovité. ⊕. Kvitne až na jeseň zelenkastými kvetmi v okolíkoch. Plodom je kôstkovica alebo bobuľa.mrkvovité. U nás rastie len jediný druh. Kvety sú 5 početné. zoskupené do okolíkov alebo klasov. Aralkovité rastú v trópoch a subtrópoch (70 rodov a 700 druhov). Brečtan je zaujímavým pozostatkom treťohornej flóry u nás. V naších parkoch sa zriedka vyskytuje kalopanax (Kalopanax picta) a aralka tŕnistá (Aralia spinosa). C 5-10. petržlen). posunutie času kvitnutia na jeseň (tropická krátkodenná rastlina). Ich stonka je dutá. ktoré dozrievajú na budúcu jar. nahé púčiky. nijaký odpočinok semien (nerušený rast v trópoch). Všehoj ázijský (Panax gingseng) známy ženšen. Kožovité neopadavé zelené listy sú dvojaké. d-súkvetie. 122 .Kvetný vzorec: . G (5) Sú to dreviny alebo liany s jednoduchými až dlaňovito zloženými listami (šeflera). rozšírené najmä v miernom pásme sa vyvinuli z drevinných a tropických aralkovitých. Pochádza z Japonska. aralka tŕnistá (Aralia spinosa).

g . f . s dlhým nechtíkom. Z anatomických znakov treba uviesť schizogénne sekrečné kanáliky v koreni. visiace na plodonose karpofore. 176 : Mrkvovité (Apiaceae): a . Pre taxonómiu mrkvovitých sú dôležité morfologické a anatomické znaky plôdikov Obr.mrkva (Daucus). b . Kalich je malý. Pravidelné kvety sú päťpočetné.mrkva (Daucus carota). koreň kultúrnej formy.kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria). d . ktoré však môžu aj chýbať. čiže na báze čnelky. obojpohlavné a len kvety na okraji okolíka sú niekedy súmerné a jednopohlavné . Možno na nich dvojnažkou. Tyčiniek je 5. listoch a oplodí. e . kvet. Na vrchole semenníka. Spodný semenník je zložený z 2 plodolistov. plod a prierez plodom rozpoznať 5 hlavných rebier a 123 . Okraj lupienkov je laločnatý s prostredným lalôčikom ohnutým smerom do stredu kvetu. často sotva badateľný.koriander (Coriandrum sativum). ktorá sa po dozretí rozpadne na dva plôdiky (nažky).rasca (Carum). ktoré sa javí ako biologický celok . ale aj chrobáky a muchy).tyčinkové alebo sú sterilné. kvet.jednoduchý kvet (druhy podčeľade žindavovaté). Kvety sú hmyzoopelivé (opeľovačmi sú včely. zložený okolík a kvet Kvety sú drobné a tvoria jednoduchý alebo zložený okolík podopretý listeňmi (obal) a listeňcami (obalček).aníz (Pimpinella anisum).Obr. Plodom je dvojnažka. C lupienky sú smerom k okraju okolíka zväčšené. je žľaznatý terč (stylopódium) a 2 blizny. stonke. dvojnažka a plôdik. Korunné lupienky sú biele alebo žlté. Niekedy kvety tvoria hlávku alebo aj iné strapcovité súkvetie. 175: Mrkvovité (Apiaceae): listy mrkvovitých: c . prierez (nažiek). list. Obsahujú silice a aromatické oleje. vtedy je kvet súmerný.fenikel (Foeniculum).

od morského pobrežia až do vysokých hôr. Semená majú endosperm.bolševník (Heracleum zelerovaté sphondylium). Hlavné rebrá sú niekedy krídlaté (anemochória) alebo s ostňami a háčikmi (zoochória) a vo vedľajších rebrách. dvojročná bylina s guľovitým habitusom (stepný bežec) so súkvetím podopretým dlhými ostitými obalmi. dulce) sa pestuje pre zdužnatené stopky listov a pošvy ako zelenina. Z vývojovej stránky mrkvovité predstavujú paralelnú čeľaď s aralkovitými a sú v skutočnosti ich zjednodušeným bylinným typom. Medzi úžitkové rastliny tejto čeľade patrí zeler voňavý (Apium graveolens) . koreniny) a liečivé rastliny. Drobné okolíky sú podopreté nápadným obalom zo žltozelených. Zeler voňavý sladký (A. Petržlen záhradný (Petroselinum crispum) sa od praveku pestuje pre aromatické listy (prísada do pokrmov) a pre zhrubnuté 124 . kvety v zložených okolíkoch. terpénov i silíc. Rozdeľujeme ich na 2 podčeľade: 1. e . hviezdicovito rozložených listeňov. Obsahuje apiín a silice. brázdach sa tiahnu olejové kanáliky. v bunkách niektorých druhov sú alkaloidy a kyanidy s toxickými účinkami (bolehlav). Z pôvodnej flóry Slovenska sem patrí kotúč poľný (Eryngium campestre). c . b .žindavovaté Sú to byliny s jednoduchými listami.graveolens var. Žindava európska (Sanicula europaea) a jarmanka väčšia (Astrantia major) sú lesné druhy (bučiny) s dlaňovito dielnymi listami. Kvety sú biele.aníz (Pimpinella anisum). Podčeľaď : Saniculoideae – žindavovaté. a .angelika lesná (Angelica sylvestris). Čeľaď je rozšírená najmä v severnom temperátnom pásme (300 rodov a 3000 druhov).rozpuk jedovatý (Cicuta virosa). 2. bohatý na bielkoviny a tuky. V pletivách väčšiny druhov sú schizogénne kanáliky s obsahom terpenoidov. 177: Mrkvovité (Apiaceae): listy mrkvovitých. hypokotyl i epikotyl).dvojročná bylina s lesklými listami so širokými úkrojkami. Podobný výskyt má hviezdnatec čemericovitý (Hacquetia epipactis). Podčeľaď : Apioideae . Podčeľaď : Apioideae Obr. Mnohé z nich sú úžitkové (zeleniny. Rastie na poľných medziach a pasienkoch.zelerovaté Druhy tejto podčeľade sú tiež byliny so zloženými alebo viackrát delenými listami. preto semená mrkvovitých nepožierajú živočíchy. Pestuje sa ako zelenina pre vňať a zhrubnutú buľvu (tvorí ju zdužinatený koreň. resp. súkvetie hlávka alebo jednoduchý stiahnutý okolík.paštrnák (Pastinaca sativa) Podčeľaď : Saniculoideae .4 vedľajšie rebrá. d .

f .korene (zelenina). aníz . Vajcovité dvojnažky majú zreteľné hlavné rebrá. Stredný kvet v okolíku je často hnedofialový. Pochádza zo Stredomoria a pestuje sa pre aromatické plody Obr. pri výrobe likérov. Je to významná medonosná rastlina (dlho kvitne). ktoré obsahujú kôprovú silicu (zeleninová korenina).fenikel (Foeniculum). g .zeler (Apium vulgare) je jednoročná. obsahujú koriandrovú silicu. zelenkastobiele. Zrelé dvojnažky sa nerozpadávajú. d . m fenikel. Mrkva obyčajná (Daucus carota) je divorastúci druh. okolík bez obalov. nie je však známa divo rastúca.bolševník (Heracleum páperistá bylina s výraznou sphondylium). aromatické. Má typickú vôňu „Maggi“. Z ostatných u nás divo rastúcich druhov sú najhojnejšie: kosáčik obyčajný (Falcaria vulgaris) je väčšia trváca zelenosivá bylina s delenými listami. Miestami sa pestuje ako liečivá rastlina. Kôpor voňavý (Anethum graveolens) má listy troj až štvornásobne strihané na niťové úkrojky.sativa subsp. Pochádza z Prednej Ázie a kedysi sa hojne (dnes zriedka) pestoval ako liečivá a koreňová rastlina.petržlen. priečne rezy plodom: j . Oddávna sa pestuje pre voňavé listy. Z tohto druhu vznikla v Prednej Ázii krížením s D. Archangelika lekárska (Archangelica officinalis) je mohutná trváca bylina s malým podzemkom. sušené listy sa pridávajú do koreninových zmesí. Bedrovník anízový. Rastie na medziach a výslných stráňach i ako burina vo vinohradoch a pod. okolíky sú polguľovité. Pôvodný je v Stredozemí. Kvety sú biele alebo ružové. Olšovník rascolistý (Selinum carvifolia) a smldníky (Peucedanum) sú častou zložkou vlhších lúk a pasienkov. Boli vyšľachtené početné odrody.sativa). heterofýliou. Drobné žlté kvety sú v zložených okolíkoch bez obalov a obalčekov. Anisum koriander (Coriandrum).bolehlav. nezhrubnutý.plody: a . Rastie na okrajoch ciest. pasienkoch.bolehlav (Conium maculatum). dolné stonkové listy perovito strihané a horné stonkové listy dvojito až trojito perovito strihané s nitkovitými úkrojkami. 178: Mrkvovité (Apiaceae) . Vo všetkých častiach obsahuje silice. Fenikel obyčajný (Foeniculum vulgare) je statná sladko aromatická bylina podobná kôpru. Skučeravené listy má forma crispum. Bazálne listy sú celistvé. dvojročná bylina s priamou chlpatou ryhovanou byľou.paštrnák (Pastinaca sativa). horné stonkové listy sú na veľkých bruchato nafúknutých pošvách sediace. e (Pimpinella anisum.maximus mrkva siata (D. Paštrnák siaty (Pastinaca sativa) je dvojročná rastlina s perovito zloženými listami. b (korenina).petržlen (Petroselinum). rasca (Carum carvi). lúk a v priekopách. Koriander siaty (Coriandrum sativum) je jednoročná bylina s výraznou heterofýliou. Rasca lúčna (Carum carvi) je naša pôvodná dvojročná lúčna rastlina. Plôdiky sa používajú ako korenina do sladkého pečiva v cukrárstve. sú guľovité. Nažky sú štetinaté s háčikmi. Listy sú 2-4 krát perovito dielne s úzkymi úkrojkami. Pre obsah cukru a karoténu vo valcovitom koreni s hrubým sladkým kôrovým pletivom sa pestuje oddávna pod menom karotka. sativa) sa pestuje ako koreňová zelenina. k -mrkva. ch. chlpaté. l . Pochádza pravdepodobne z južnej Európy. Žlté kvety sú v zložených okolíkoch bez obalov a obalčekov. Paštrnák siaty pravý (P.archangelika (Archangelica). Odpradávna sa pestuje v Prednej Ázii a v južnej Európe pre aromatické plody (korenina) a liečivo. h . Bazálne a dolné stonkové listy sú dlho stopkaté. Kŕmne odrody majú biely až žltkastý koreň. Byľ je hladká. 125 . Ligurček lekársky (Levisticum officinale) je mohutná bylina s veľkými 2-3 krát perovito zloženými listami a žltými kvetmi. Listová čepeľ je dvojite až trojite perovito strihaná.i . sivo oinovatená. Pestuje sa v niekoľkých kultivaroch pre aromatické plody (korenina). koreň biely. Pochádza z Prednej Ázie. pochádza pravdepodobne z východného Stredozemia. Zložené okolíky bielych kvetov sú na spodku kryté obalom z veľkých perovito strihaných listeňov. medziach a ako burina na okrajoch polí a v trvácich krmovinách. Nažky sú páperisté. jemne graveolens). v lekárstve. U nás rastie hojne na suchých lúkach.

Pri potokoch rastú 2 podobné druhy . veľmi dekoratívny horec luskáčovitý (Gentiana asclepiadea).nux-vomica). ktorá sa na vlhších miestach stáva burinou (vegetatívne rozmnožovanie podzemkovými poplazmi). Celá rastlina je štetinatá. zložkou tzv. ktoré spôsobujú horkú chuť.pneumonanthe) vyskytujúci sa zriedkavo na vlhkých slatinných a rašelinných lúkach nižších polôh. Tieto látky podporujú tvorbu žalúdočných tráviacich štiav a preto sa niektoré horcovité využívajú ako liečivé rastliny i v likérnictve ako prísada do destilátov. ktorý je pôvodný na Kaukaze. vomocin). celistvookrajové. Bolehlav škvrnitý (Conium maculatum) je dvojročná rastlina s hladkou oinovatenou červenkastohnedo škvrnitou byľou. najmä pozdĺž potokov splaňuje. prípravkov na dočasné ochrnutie pri odchyte zveri alebo veterinárnych zákrokoch. Kvitne koncom leta. Horec (Gentiana) má niekoľko druhov s veľkými modrými alebo žltými kvetmi. Taxonómia horcov je zložitejšia. U nás dosahuje výšky až 4 m a priemer stonky majú až 10 cm. napr. Nebezpečný invázny druh. Plody sú veľmi toxické pre obsah koniínu. Sú napr.falcatum). Na jeseň zasa rozkvitá v horách ďalší. Niekedy sa v parkoch pestuje boľševník obrovský (H. Trebuľka voňavá (A. Listy sú 2-3 krát perovito zložené. Rastú najmä v horských až vysokohorských polohách. Sú napr. "kurare" jedov. Celá rastlina je prudko jedovatá (obsahuje cikutoxín). horcovník (Calathiana). horcovka (Comastoma). strychnínovník tŕnitý (Strychnos spinosa) pochádzajúci z Madagaskaru.angelika lesná (Angelica sylvestris) a kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria).  Byliny s jednoduchými sediacimi listami postavenými protistojne a zrastenolupienkovými kvetmi s rúrkovitou C. 4-5-početnou. V Indii je pôvodný strychnínovník indický (S. Z jeho kôry sa vyrábajú šípové jedy. Z rodu horec (Gentiana) boli vyčlenené jednokveté druhy do rodov: horcokvet (Ciminalis). pri vädnutí páchnu myšinou. Alkaloidy sa však používajú aj v lekárstve. Niektoré druhy afrického pôvodu majú aj jedlé plody . K vzácnym horcom dnes už patrí horec pľúcny (G.horčiny a glykozidy. brucin. Pôsobia ako prudké nervové jedy. Horce sú chránené rastliny pre ich vzácny výskyt. súčasťou rôznych anestetík.Prerastlík (Bupleurum) ako jediný rod z čeľade má jednoduché. Rastie na lúkach od nížin do hôr. ktorý má veľmi jedovaté plody i semená (tzv. loganin. Pestuje sa aj v záhradkách. Obr. Z oblasti Venezuely a Kolumbie pochádza strychnínovník jedovatý (Strychnos toxifera). Plod je dvojplodolistová tobolka pukajúca chlopňami. Rozpuk jedovatý (Cicuta virosa) rastie na brehoch vôd. dávivé orechy).mantegazzianum). Pri dotyku spôsobuje kožné i sliznicové ekzémy.cerefolium) je jednoročná nitrofilná rastlina s aromatickými listami (vonia ako hašlerky). 179: Horec žltý (Gentiana lutea) 126 . Miestami v okolí parkov.  Tropické stromy. objímavé až prerastené listy. Plody sú jedovaté. resp. kry i liany vyznačujúce sa obsahom indolových alkaloidov strychnínového typu (strychnín. Pre horcovité sú typické obsahové látky . Trebuľka lesná (Anthriscus sylvestris) je hojnou rastlinou rastúcou popri cestách a v lesoch. ktoré používajú najmä Indiáni v povodí Amazonky do hrotov šípov na lov zveri i proti nepriateľom. Mladé rastliny sa skrmujú.bobule. Boľševník borščový (Heracleum sphondylium) je mohutná trváca bylina s nepárno perovito delenými listami rozmanitého tvaru. Z niekoľkých druhov je v teplejších oblastiach najčastejší prerastlík kosákovitý (B.

 Čeľaď zastúpená drevinami. Je to ker s kožovitými kopijovitými listami a veľkými červenými. Liečivá rastlina. najčastejšie protistojné. Páperisté semená sú ľahko roznášané vetrom. resp. 180: Horcokvet lekársky Obr. V krajinách južnej Európy je veľmi častou okrasnou drevinou parkov a mestskej zelene. Rastie na lúkach a pasienkoch. 182: Oleander obyčajný Pochádza z južnej Európy. podobne ako na horských lúkach horcovník Obr. Obr. pretože tyčinky sú prirastené k piestiku a vytvárajú stĺpik (gynostémium). Clusiov (Ciminalis clusii) (Vincetoxicum hirundinaria) Horček (Gentianella) má niekoľko druhov podobných horcom. v ktorej sú semená s páperistými výrastkami. ktoré podobne ako horce povzbudzujú trávenie. Niekoľko druhov má sukulentnú stavbu. pochádza z južnej Afriky a Madagaskaru (napr. Má menšie kvety žltkastej až bielej farby. K liečivým rastlinám patrí zemežlč menšia (Centaurium erytraea). Vytvára rozsiahle porasty a preto sa aj využíva v záhradách a cintorínoch na zakrytie pôdy. Vyskytuje sa v teplejších oblastiach na suchých stráňach a stepných lúkach i riedkych dubových lesoch. Známejší zástupcovia sa využívajú ako okrasné rastliny. Kedysi pestovaná ako medonosná rastlina. Pachypodium). U nás sa pestuje zriedkavo. Peľové zrná sa zlepujú do hrudky (polinárium).lutea) a horca bodkovaného (G. 127 . Kvety sú 5-početné zvláštnej stavby. väčšina druhov rastie v trópoch. Zimozeleň menšia (Vinca minor) je rastlina dubovohrabových lesov. Semená sú prudko jedovaté. Listy sú jednoduché. pretože nevydrží mráz. Pestovaná i splanelá glejovka americká (Asclepias syriaca) je mohutná rastlina s ružovými kvetmi v okolíkoch a veľkými tobolkami. kožovitými listami. 183: Luskáč jarný (Calathiana verna).punctata).major) s väčšími kvetmi.Podzemky s obsahom horkých látok sa využívajú najmä so žltokvitnúcich druhov mohutného horca žltého (G. lúkach a pod. 181: Zemežlč menšia (Centaurium erytraea) drobné ružové kvety vo vidlici s dlhou C rúrkou. Známy horcokvet Clusiov (Ciminalis clusii) skrášľuje skalnaté vápencové biotopy a vytvára v horách jarný aspekt. Je tiež chránený a podzemky sa získavajú z pestovaných rastlín. Podobne sa pestuje aj zimozeleň väčšia (V. Horec bodkovaný rastie hojnejšie v žulovej časti Tatier a vyšších hôr. V našej flóre rastie jediný domáci druh luskáč lekársky (Vincetoxicum hirundinaria). Plodom je tobolka. Tobolka kopijovitého tvaru. plod tobolka. Kvety sú 45-početné. Rastú najmä v horských polohách. lianami i bylinami. ale kvety sú menšie. Domáca v severnej Amerike. Používa sa vňať s obsahom horčinových glykozidov. Má Obr. (Nerium oleander) Typickou stredozemskou rastlinou je oleander obyčajný (Nerium oleander). na pasienkoch.  Sú to dreviny i byliny so vždyzelenými. niektoré druhy so sukulentnou stavbou. ružovými alebo bielymi kvetmi. mechúrik.

B . listy v podobe šupín). došlo k zdužnateniu stonky.očianka.Veľmi známa je izbová liana hoja vosková (Hoya carnosa). obsahujú glykozidy alebo saponíny. Obr. Najčastešie sú kvety v súkvetiach a to v strapcoch. kvetonosná byľ s jednostranným strapcom veľkých kvetov s lievikovitou C vyrastá až v druhom roku. stromy sú výnimočné (paulovnia). stapélie (Stapelia). Liečivým druhom je tiež náprstník vlnatý (D. divozel). listy sú zakrpatené. U sukulentných druhov. Niektoré sú jedovaté.pyštek. Majú hranaté dužinaté stonky. pyskovitú (papuľka) alebo s ostrohou (pyštek). Prirodzene rastie v lesoch západnej Európy. Do čeľade patria aj parazity alebo poloparazity. ktoré sa využívajú v lekárstve na podporu srdcovej činnosti. od takmer radiálnej (divozel) až po súmernú s C rúrkou (náprstník). Pochádza z Balkánu a obsahuje podobné látky ako predošlý druh. G (2) Prevažujú byliny. alebo poľné a záhradné buriny. . Má jednoduché tuhé voskové listy a malé kvety v guľovitých vrcholíkoch.lanata) s hnedofialovými kvetmi a belavým dolným C pyskom. Pochádza z Číny. pyštek). Plodom je tobolka. ktoré vyrastajú na visiacich vláknitých stonkách. klasoch. Niektoré pripomínajú morské hviezdice. Najväčší význam má náprstník červený (D. Význačné sú najmä kvety. Najviac druhov rastie v miernom pásme. látky využívané v lekárstve (náprstník. pričom ostatné kvety sú súmerné (divozel. ale aj okrasné. Druhy náprstníka (Digitalis) sú dvojročné. C (5-4). Obsahujú kardiotonické glykozidy. ktorých veľké päťcípe koruny sú hladké akoby z vosku. Listy majú najčastejšie jednoduché a veľmi rôznorodé.  Kvetný vzorec : . K (5).purpurea). Kvety majú C veľmi rôznorode utváranú. Kvitne však zriedkavo. alebo iných i vrcholíkatých súkvetiach.veronika 128 . Takými sú napr.krtičník. Význam majú liečivé rastliny. čermeľ). ktorých centrom rozšírenia je najmä južná Afrika. terminálny kvet je pravidelný. 184: Kvety krtičníkovitých: A . Kvety sú hmyzoopelivé. Náprstníky sú jedovaté. Poloparazity sú na nerozoznanie od iných druhov a sú to väčšinou lúčne druhy (očianka. Pestuje sa ako bytová rastlina. C náprstník. A 5-2. tj. Zvláštnosťou býva u viacerých zástupcov tzv. ktorý sa pestuje ako liečivý.všivec. G .divozel. V našich lesoch rastie žltokvitnúci náprstník veľkokvetý (D. Parazity majú pozmenenú stavbu tela (chýba chlorofyl. Mnohé druhy krtičníkovitých majú typický nepríjemný zápach (napr.grandiflora). krtičník). pelorický kvet. E . D . Ceropégia woodová (Ceropegia woodii) má podzemnú hľuzu a sukulentné listy srdcovitého tvaru. Tento jav sa využíva aj pri šľachtení okrasných foriem. F . aj ako okrasný pre dekoratívne veľké červené kvety.

Sú to dvojročné rastliny s prízemnou ružicou listov. štrkáč (Rhinanthus) alebo čermeľ (Melampyrum). Mnoho druhov je poľných a záhradných burín. 185: Náprstník červený (Digitalis početnej C modrej farby a v kvete (Verbascum phlomoides) purpurea) sú len 2 tyčinky. napr. okrajoch ciest. ktoré majú normálne vyvinuté zelené listy. zdravienok (Odontites).chamaedrys). Na koreňoch má vegetatívne pupene.hederifolia). Zvláštnu skupinu krtičníkovitých tvoria poloparazitické druhy. mohutného vzrastu. 187: Štrkáč menší liečivé (očianka.persica). Veroniky sa poznajú podľa 4. napr. zdravienok). Niekoľko ďalších druhov rastie na suchých a výslnných lúkach v teplejších oblastiach. Sú to väčšinou lúčne druhy. Rozsiahlym rodom je veronika (Veronica). očianka (Euphrasia). ale pod zemou vyrastajú z koreňov haustóriá. väčšinou so žtými kvetmi. Obsahovými látkami sú saponíny. Iné druhy patria medzi vysokohorské veronika kríčkovitá (V.Obr. Rastie vo svetlých listnatých lesoch i na pasienkoch. iné patria medzi lúčne rastliny. Liečivými druhmi sú divozel veľkokvetý (Verbascum densiflorum) a divozel sápovitý (V. veronika lesklá (V. Preto je pyštek častou burinou polí a záhrad. slizy a flavonoidy. 186: Divozel sápovitý Obr. úhoroch a pod. (Rhinanthus minor) (Linaria vulgaris) 129 . pomocou ktorých sa korene rozrastajú. Niektoré sú aj Obr. Pyštek obyčajný (Linaria vulgaris) je známou rastlinou so žltými kvetmi s ostrohou.fruticans).Podobné využitie ako náprstníky majú aj niektoré druhy divozelu (Verbascum).arvensis) alebo veronika brečtanolistá (V.phlomoides). Veronika lekárska (V.polita). ktoré sa navzájom veľmi podobajú. alebo v strapcoch.beccabunga). Kvety sú jednotlivé v pazuchách listov. Niekoľko druhov nájdeme pri potokoch a na vlhkých stanovištiach. 5-početné kvety majú tanierovitú C. ktorými čerpajú živiny z hostiteľskej rastliny. 188: Pyštek obyčajný Obr. sú takmer lúčovito súmerné a usporiadané do štíhlych paklasov. K lúčnym druhom patrí veronika obyčajná (V. Majú mäkkoplstnaté listy a rastú na výslnných stráňach. Je zároveň aj indikátorom kyslých pôd. veronika potočná (V. ktoré sú buď tiež v pazuchách listov alebo tvoria terminálne súkvetie. Medzi poľné jednoročné buriny patria veronika perzská (V.officinalis) je liečivá. veronika roľná (V.

Pôvodná je v Japonsku. Kvety sú rôznych farieb: fialové. tabaku. krtičník hľúznatý (Scrophularia nodosa). červenkasté. ľuľku a slnečnici. Úplne parazitickou rastlinou na koreňoch drevín je zubovník šupinatý (Lathraea squamaria).K lesným druhom patrí napr. u nás sa pestuje často v mestách a parkoch (niekedy vymŕza). Niektoré ďalšie druhy rastú na suchých lúkach a pasienkoch a ich Obr. ďatelina. V záhradách sa často pestuje papuľka väčšia (Antirrhinum majus).cumana) parazitujúca najmä na slnečnici ročnej. rajčiak). U nás rastú len 2 rody. na ktorých sa zakladajú adventívne pupene. prameniskách alebo priamo vo vode. ktorými sa vegetatívne rozmnožujú. napr. Je to bezchlorofylová rastlina žltkastej až ružovej farby s hrubou dužinatou stonkou a šupinovitými listami. 189: Krtičník hľúznatý koreňoch iných rastlín. takmer mikroskopických semien. Patrí medzi ne strom s modrofialovými kvetmi s príjemnou prenikavou vôňou a veľkými srdcovito vajcovitými listami . 190: Záraza konáristá  Mäsožravé rastliny žijúce na vlhkých stanovištiach. (Pinguicula vulgaris) hluchavkovité. Do čeľade patrí jeden rod .ramosa) na konope. ďalej záraza konáristá (O. tabak. nevädza a pod. Obr. 191: Tučnica obyčajná hostiteľmi sú napr. ale o to nápadnejší je svojim typickým zápachom. niekedy aj (Scrophularia nodosa) hospodársky významných (slnečnica.záraza (Orobanche) s niekoľkými navzájom ťažko rozlíšiteľnými druhmi. lipkavec. Rastie v listnatých lesoch na jar. žltkasté alebo hnedé. podobná zárazám.  Nezelené bezchlorofylové parazitické rastliny s dužinatými. z ktorého vyrastajú haustóriá ku koreňom hostiteľskej rastliny. U vodných rastlín aj z iných čeľadí je to pomerne častý jav. Pod zemou majú hľuzovito zhrubnutý útvar. palina. šupinovitými listami a súmernými pyskovitými kvetmi v strapci alebo klase. Plodom je tobolka s veľkým množstvom veľmi drobných. Medzi karanténne buriny sa zaraďujú záraza kumánska (O. Dreviny sú v tejto čeľadi výnimočné.paulovnia plstnatá (Paulownia tomentosa). vodné mechúriky v (Orobanche ramosa) 130 . Tieto rastliny parazitujú na Obr. Má nenápadné hnedočervené kvety. Bublinatky (Utricularia) sú vzácne vodné rastliny s niťovitými listami. Okrem toho sú na listoch ponorených pod vodou tzv. Kompenzujú tým zníženú pravdepodobnosť kontaktu vyklíčeného semena s koreňom hostiteľskej rastliny. Má veľké pyskovité kvety rôznych farieb.

žltej farby. 193: Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) (F. Tučnica obyčajná (P. ktorý sa podobá vzrastom na jaseň štíhly. Praktický význam má jeho kvalitné drevo.ornus). Plodom je kôstkovica oválneho tvaru veľkosti drobnej slivky.podobe nafúknutých bubliniek (odtiaľ názov rastliny). kde často tvorí typický obraz krajiny. alebo perovito zloženými (jaseň). prípadne sa pestujú kvôli plodom ako pochutina a olejnina (oliva). Stromy s nepárno perovito zloženými listami. Naše jasene sa dobre rozlišujú aj podľa púčikov. U nás pôvodne rastú 3 druhy. Plody sú veľmi rozdielne: tobolka (orgován). Najbežnejším je jaseň štíhly (F. Rastie v lužných lesoch pri väčších riekach juž. listové úkrojky sú širšie a kvety sú na rozdiel od iných jaseňov hmyzoopelivé. Jaseň štíhly má púčiky čierne. mäsité listy (odtiaľ názov) v prízemnej ružici. jaseň americký (F.  Sú dreviny. obojpohlavné i jednopohlavné. Naopak vlhkomilným druhom je jaseň úzkolistý (F. Je strom so vždyzelenými kožovitými kopijovitými listami a drobnými kvetmi. V parkoch sa niekedy pestujú aj cudzokrajné jasene. Kultivary určené na konzervárenské spracovanie plodov majú menej oleja (8%). zob vtáčí). ktoré slúžia na chytanie drobných vodných živočíchov (dafnie.americana) alebo jaseň červený Obr. bobuľa (zob vtáčí). Využívajú sa najmä ako okrasné dreviny. Oba druhy patria medzi vzácne rastliny a rastú na vlhkých miestach horských polôh.alpina) biely kvet. nažka (jaseň). Rastie v teplých obastiach. Oliva európska (Olea europaea). Kvety sú štvorpočetné. 192: Oliva európska (Olea europaea) Slúžia ako pochutina obľúbená v juhoeurópskych štátoch. Kvety bublinatiek sú súmerné. Dosahuje nižší až krovitý vzrast. suťových lesoch spolu s javormi a lipami. jaseň mannový sivé a jaseň úzkolistý hnedé.angustifolia).vulgaris) má fialový a tučnica alpínska (P. pomocou ktorej dochádza k rozkladu tela uloveného živočícha. stromy alebo kry s protistojnými listami buď jednoduchými (napr. Na povrchu listov sú lepkavé žliazky (tentakuly). Na vnútorných stenách mechúrikov sú žliazky obsahujúce tekutinu. forzítia. ktoré majú iný spôsob chytania hmyzu. Jeho kvety sú nahé. Kvety bez kvetných obalov sú v metlinách. ktoré je pružné a ohybné a používa sa na výrobu nábytku.excelsior). ale listové úkrojky sú užšie. kôstkovica (oliva). Na bezlistej stonke sa nachádza jediný kvet s ostrohou. Je to vysoký strom rastúci v tzv. Tučnice (Pinguicula) sú mäsožravé rastliny. napr. Jaseň (Fraxinus). hudobných nástrojov a pod. Obr. v lesostepiach a teplomilných dubinách. Vzácnejším i chráneným druhom je jaseň mannový (F. väčšinou pôvodom z amerického kontinentu.pennsylvanica). cyklopy). na ktoré sa hmyz prilepí a tráviace enzýmy telo rozložia. najmä v stupni listnatých lesov. vytvárajú bohaté a voňavé metliny. Oliva je pravdepodobne známa len v kultúre v rôznych odrodách a formách a vyskytuje sa i pestuje v oblasti Stredozemného mora. Z jej oplodia sa získava potravinársky najhodnotnejší olivový olej (15-40%). Majú tučné. Slovenska. Plodom jaseňov je nažka s krídlom. 131 .

Pre človeka sú jeho plody mierne jedovaté. Menej často sa pestuje napr. 195) je rastlina s perovito zloženými listami a belasými kvetmi. pretože znáša strihanie. Pestuje sa najmä ako skalnička. Jazmín nahý (Jasminum nudiflorum) je okrasný ker so žltými kvetmi. že kvitne aj v „teplejších“ zimách už v decembri.viridissima) pod názvom zlatovka prostredná (Forsythia x intermedia). Zlatovka (Forsythia) je ker so žltými kvetmi vyrastajúcimi z brachyblastov na prútovitých konárikoch. Kvety 5-početné. Nápadný je v zime čiernymi bobuľami.  Prevažne byliny s protistojnými listami. 194: Orgován obyčajný (Syringa vulgaris) najmä tým.subulata).drummondii). Flox (Phlox) pochádza zo Severnej Ameriky a u nás sa pestujú niektoré okrasné druhy vo veľkom počte rôznofarebných foriem. cestách. Kvitne v máji. a juhových. 3-plodolistový semenník sa mení na tobolku. Rastie na vlhších horských lúkach a pestuje sa ako okrasná i medonosná.Zob vtáčí (Ligustrum vulgare) je ker s jednoduchými listami a bielymi voňavými kvetmi v metlinách. často v kultivaroch panašované listy. ktoré neopádavajú a sú potravou vtákov. Jeho plodom sú tobolky. lúčovito súmerné až takmer súmerné vo vrcholíkoch.paniculata). podobne ako zob vajcovitolistý (L. často s poliehavými alebo popínavými stonkami. 196: Povoja plotná (Calystegia Pochádza z Balkánu a u nás sa sepium) udomácnil najmä pri potokoch. Ázii. 195 132 . striedavo postavené. Nižšieho vzrastu je flox Drummondov (P. známy Obr. Vojnovka belasá (Polemonium coeruleum) (Obr. V záhradách a parkoch sa najčastejšie pestuje kríženec zlatovky previsnutej (F. Obr. ktorý kvitne na jar a vytvára nízke vankúšovité porasty. Zob vtáčí rastie prirodzene v krovitom podraste dubohrabových lesov. Ľudový názov tohto kra „zlatý dážď “ je nesprávny. Plodom sú tobolky. Z vysokých druhov kvitnúcich v lete sú to flox metlinatý (P. okrajoch lesov aj vďaka vegetatívnemu šíreniu. nakoľko sa používa pre štedrec ovisnutý z čeľade bôbovitých. orgován perzský (Syringa persica) pôvodná v juž. Niektoré vytvárajú koreňové hľuzy (povojník). Najnápadnejším Obr. Význam majú najmä niektoré okrasné rastliny.  Sú byliny. Pochádza z Japonska.suspensa) a zlatovky zelenkastej (F. Materské druhy pochádzajú z Číny. ktorý má širšie vždyzelené. Používa sa aj na živé ploty. Orgován obyčajný (Syringa vulgaris) je známy okrasný ker so srdcovitými listami a metlinou drobných voňavých kvetov fialovej alebo bielej farby. Kvitne skoro na jar pred vyrašením listov. Poliehavé stonky s ihlicovitými prezimujúcimi listami má flox šidlolistý (P. Listy sú jednoduché.ovalifolium).

načervenalé alebo žltkasté. kde sa často vyskytuje. Kukučina ľanová (C. Cievne zväzky sú bikolaterálne a niektoré druhy čeľade majú mliečnice alebo sekréčne nádržky so živicami. Rozmnožuje sa vegetatívne a jeho ovíjavé byle opletajú stonky iných rastlín (spôsobujú napr. [C (5) + A Obr. S pupencovitými majú spoločnú vlastnosť . Úžitkový druh trópov a subtrópov povojník batatový (Ipomaea batatas) sa v týchto oblastiach pestuje pre jedlé škrobnaté hľuzy koreňového pôvodu.europaea) má hrubšie byle a početné klbká kvetov. Tyčinky prirastajú ku korune a semenník dozrieva na dvojpúzdrovú tobolku. Kvety sú 4-5-početné. usporiadané v bezstopkatých klbkách. G (2) 133 . aj voči tráviacim šťavám zvierat. dnes však ustupuje v súvislosti s úbytkom pestovania ľanu a modernou agrotechnikou. Povoja plotná (Calystegia sepium) sa podobá na pupenec. K (5).  Parazitické bezchlorofylové rastliny s príbuzenskými vzťahmi k pupencovitým. ale kvety a listy sú väčšie. Parazitickým spôsobom výživy sa značne zmenila stavba ich tela. Plodom je tobolka. alebo boli v minulosti zavlečené. Parazitizmus sa prejavuje čerpaním živín z hostiteľskej rastliny pomocou haustórií (metamorfovaných adventívnych koreňov). Pochádza zo Stredozemia. Kukučina ďatelinová (C. ktoré zostávajú dlho klíčivé a sú veľmi odolné. povojník purpurový (Ipomaea purpurea) sa pestuje ako okrasná popínavá letnička s veľkými lievikovitými kvetmi purpurovočervenej farby. Vzhľadom na charakter šírenia a prispôsobovania sa druhu novým podmienkam bol tento druh zaradený medzi karanténne buriny. sú ale sladšej chuti ("sladké zemiaky") a majú až o 50 % vyššiu nutričnú hodnotu. 197: Klbko kvetov kukučiny 5]. Kukučina európska (C. ružové alebo biele.  Kvetný vzorec : . Stonky sú niťovité. Je parazitom pŕhľavy a iných rastlín lužných lesov (vŕba. poliehanie obilia).znakom čeľade je veľká zrastenolupienková C lievikovitého tvaru.epilinum) cudzopasí na ľane. Semená sa šíria spolu s osivom ďatelín. Je nepríjemnou burinou pretože má dobre vyvinutú koreňovú sústavu. Najbežnejší zástupca čeľade u nás je pupenec roľný (Convolvulus arvensis). Bataty sú dôležitou plodinou aj pre škrobárenský a liehovarnícky priemysel. Používajú sa podobne ako zemiaky. keďže neplnia asimilačnú funkciu. ⊕. Rozmnožuje sa semenami. zemiaky). Hostiteľskými rastlinami sú rôzne druhy vyšších rastlín. povoja). pobrežných krovín a lužných lesov. najmä ďatelinách a lucerne. Vňať a hľuzy sa skrmujú. okrajoch ciest a pri plotoch. napr. napr. napr. z Ameriky a udomácnili sa. Nové taxonomické členenie rozlišuje viac rodov s odlišnými znakmi v kvetoch. sú zakrpatené v podobe drobných šupín. ktoré sa využívajú aj v lekárstve. Rastie na poliach. U nás sa vyskytujúce druhy kukučiny (Cuscuta) sú naše pôvodné. Pupenec je jedovatý a najmä v koreni obsahuje glykozidové živice.ovíjavosť stonky. Je bylinou vlhších stanovíšť. Iné druhy povojníkov.trifolii) cudzopasí na bôbovitých. chmeľ. Podobných hostiteľov pobrežných krovín napáda aj kukučinka chmeľová (Monogynella lupuliformis). Kukučina ďatelinová sa môže tiež rozmnožovať časťami stonky. konopa. Sú hmyzoopelivé a niektoré druhy majú nektáriá. Nevyhýba sa ani kultúrnym rastlinám (tabak. na ktoré sa jednotlivé druhy kukučín špecializujú. Listy.

okrasné druhy tabaku. 199: Plody ľuľkovitých: A . D . 5 tyčiniek je k sebe sklonených a vytvára kužeľ. kedy aj machovka (C zvonkovitá až tanierovitá).durman tobolka. blen). zemiak). B otvárajú v noci.). zvonkovitá a lievikovitá). Pochádza z južnej Ameriky. napr.semeno. beladonín. vzhľadom na niektoré bežne pestované úžitkové rastliny (zemiak.Jedna z poľnohospodárskych najdôležitejších čeľadí. z ktorých s kalichmi.bobuľa. Listy má striedavojarmovo nepárno perovito zložené. hyoscyamín. D tabak (C rúrkovitá). a sú opeľované nočnými motýľmi (petúnie. nikotín ap.tabak . Podzemné časti stonky sú niekedy metamorfované na hľuzy (zemiak). Význam majú nielen druhy pestované ako zelenina. na uvoľňovanie hladkého svalstva). rajčiak. U mnohých druhov sú nápadným znakom aj k sebe sklonené tyčinky. Zástupcovia čeľade sú rozšírení najmä v tropickom a subtropickom pásme. z ktorých mnohé sú prudké jedy (atropín.tobolka vyrastajú mladé stonky. ktoré vyrastajú z podzemnej stonky (z podzemku). len u niektorých druhov perovito zložené (rajčiak. Kvety sú hmyzoopelivé s nektáriami. majú teda stonkový pôvod (nie koreňový !). Plody sú drobné bobule zelenofialovej farby (jedovaté). C . v stonkách s bikolaterálnymi cievnymi zväzkami. B .tabak . Najnápadnejším znakom kvetov je zrastenosť K i C a tvar C (tanierovitá. tabak). Vytvárajú sa na konci stolónov. Jeho plodom je bobuľa. scopolamín.blen (C lievikovitá) najviac voňajú. ktoré vytvárajú kužeľ. ale napr.bobuľa („očká“) v jamkách hľuzy. na stonke postavené striedavo. Plodom je tobolka pukajúca 2 alebo 4 chlopňami alebo viečkom (blen). E . v očnom. Kvety s tanierovitou C sú bledofialové až biele. F . K pestovaným druhom patrí ľuľok zemiakový (Solanum tuberosum).durman (C rúrkovito lievikovitá). rúbanísk. i buriny lesov. Pre ľuľkovité sú charakteristické obsahové látky . aj rastliny pre tabakový priemysel (tabak). v závinkoch (blen). 198: Kvety ľuľkovitých: A . Kvety sú jednotlivé alebo vo vrcholíkovitých súkvetiach.blen . machovka.ľuľkovec .toboľky. Listy sú jednoduché. Niektoré druhy vytvárajú podzemné stonkové hľuzy (zemiak). Najpočetnejším rodom je ľuľok (Solanum). buriny polí (durman. niekedy vysychavá s nepravými priehradkami (paprika). Ľuľkovité sú prevažne byliny. lesných ciest (ľuľkovec zlomocný). Hľuzami sa 134 .zemiak (C tanierovitá). Úžitkovou časťou rastliny sú hľuzy.ľuľkovec (C zvonkovitá). Často sa vyvíja aj bobuľa. okrasné (petúnia. niekedy sa Obr. Dôkazom sú púčiky Obr. paprika.zemiak . Využívajú sa v lekárstve (napr. alebo bobuľa obalená zväčšeným trvácim a sfarbeným kalichom (machovka). durmanu). vzácnejšie dreviny.alkaloidy. nikadra. nikandra). E . C . F . najviac na americkom kontinente.

202: Paprika ročná (Capsicum annuum): A . B1. Obsahuje aj iné dôležité látky. Rajčiak jedlý (Lycopersicon esculentum = Solanum lycopersicum). vrátane klíčkov a zelených častí hľúz okrem zrelých hľúz. ktorá je úžitkovou časťou. Rajčiak pochádza z južnej Ameriky podobne ako zemiak. Známe feferónky možno botanicky zhrnúť do poddruhu paprika ročná maloplodá (C. Kvety sú biele a plody tvoria netypickú bobuľu vysýchavú.plod bobuľa neobsahuje jedovatý solanín a je červenej farby (niektoré kultivary majú žlté plody). ktorého bunky sú vyplnené škrobom. microcarpum) s úzkymi a dlhými plodmi. Využitie je mnohostranné. Zrelé plody sa po zomletí používajú ako korenina s obsahom provitamínu A a vitamínu C. K známym úžitkovým druhom čeľade ľuľkovitých patrí paprika ročná (Capsicum annuum).muricatum).zemiaky vegetatívne rozmnožujú. Hľuzu tvorí zásobné parenchymatické pletivo. organické kyseliny a cukry. Hľuza má na povrchu vrstvy korkového parenchýmu. Odrody s červeno sfarbenými plodmi obsahujú farbivá . 135 . Je to popínavý poloker s fialovými kvetmi a červenými bobuľami s obsahom solanínu a dulkamarínu. Dužina je šťavnatá. farbivá antokyány.rodivý konárik. Dužina má hubovitú konzistenciu a používa sa ako zelenina. záhrad. Kvety sú žlté. B . V nezrelom stave sa konzumuje ako zelenina s vysokým obsahom vitamínu C. úhorov a pustých Obr. Z divorastúcich druhov ľuľkov u nás najčastejšie rastie ľuľok čierny (S. 201). Zemiak obsahuje jedovatý solanín vo všetkých častiach rastliny. Ich spoločnou vlastnosťou je silná pálivá chuť. obsahuje karotény. Pre obsah pektínu sa dužina dá spracovať na pretlak alebo kečup. ale aj guľovitými (podľa odrody). sladkastú dužinu vôňou pripomínajúcu melón cukrový. Baklažán pochádza z Indie a u nás sa zriedkavejšie pestuje v teplejších oblastiach. D . Ľuľok sladkohorký (S.melongena) (Obr. Najväčšie plody má ľuľok baklažánový .antokyán a kapsantín. K je trváci. zostáva aj na zrelom plode Obr. vitamín C.baklažán (S. Aromatická jednoročná rastlina má podobne ako zemiak striedavo jarmové listy. Pochádza z tropickej Ameriky a u nás sa preto pestuje len v teplých oblastiach. fialovej farby a veľkosti až do 30 cm. 201 bobule. napr.annuum subsp.. Pochádza z južnej Ameriky.nigrum). Zrelá pozdĺžny prierez plodom. Táto jednoročná burina okopanín. Jeho bobule sú vajcovitého tvaru. Bobuľa má žltooranžovú farbu. vitamín C. Veľkú bobuľu má aj ľuľok mäkkoostnatý pepino (S. preto dlhšie vydrží a neuvädne.dulcamara) nájdeme najmä na brehoch riek a rybníkov v pobrežných kroviskách.bobuli. 200: Ľuľok zemiakový (Solanum miest má biele kvety a čierne jedovaté tuberosum) Obr. pálivú chuť plodov spôsobuje kapsicín. Má veľa semien a nepravé priehradky. Je to jednoročný druh s jednoduchými listami.

ktorá sa pestuje v rôznych kultivaroch a vznikla krížením juhoamerických druhov. ako väčšina kultúrnych druhov tejto čeľade. Je to i liečivá rastlina. Niektoré druhy durmanov sa pestujú ako okrasné.suaveolens). ktorý je nápadný veľkou bielou lievikovitou C a veľkými ostnitými tobolkami. Jej čierne bobule obsahujú alkaloidy atropín. Okrem tabakových výrobkov sa priemyselne získavajú z týchto rastlín aj organické kyseliny.tabak virgínsky. V listoch sa nachádza alkaloid nikotín.tabacum) a tabak sedliacky (N. Ameriky. kyselina citrónová. Blen čierny (Hyoscyamus niger) je jedovatá burina so žtkastou C. Ružové kvety majú C zrastenú do rúrky a tvoria metliny. Má žltozelené kvety. pukajucími 4 chlopňami. Hojne rozšírený (Petunia hybrida) 136 .alata). v ktorom je plod . Plodom je tobolka pukajúca viečkom. Tento druh rastie aj v listnatých lesoch a v záhradách sa pestuje častejšie podobná. K jedlým druhom patrí machovka peruánska (Ph. organické kyseliny a iné látky. napr. Tabak je teplomilná rastlina. Vyvarením tabakových listov vzniká vodný roztok používaný na ničenie živočíšnych škodcov rastlín. Do čeľade patria aj poľné buriny. Kvety sa otvárajú najmä v noci a opeľované sú nočnými motýľmi. Niektoré druhy tabaku sa pestujú v záhradách ako okrasné.rustica).Obr. 203: A . s veľkými oválnymi listami. tabak voňavý (N. vysoká jednoročná rastlina. napr. Plodom oboch druhov sú tobolky. stopkaté listy a nižší vzrast. K najjedovatejším druhom ľuľkovitých patrí ľuľkovec zlomocný (Atropa bella-donna). napr. Táto mohutná rastlina rastie na lesných rúbaniskách a popri lesných cestách.môžu Obr. Kvety má v závinkoch. Pochádza z Juž. durman obyčajný (Datura stramonium). Okrem nikotínu obsahuje tabak aj glykozidy.tabak sedliacky K známym kultúrnym úžitkovým rastlinám čeľade patrí aj tabak (Nicotiana). K získavaniu suroviny pre tabakové výrobky sa pestujú najmä 2 druhy . Tabak virgínsky je mohutná. hyoscyamím a daturín . Nikandra machovkovitá (Nicandra physaloides) má bledomodré kvety s lievikovitou C a nafúknutým K. Podobným druhom je tabak sedliacky. scopolamín. pôvodom z južnej Ameriky.franchettii). Machovka židovská (Physalis alkekengii) patrí k dekoratívnym Obr. K okrasným ľuľkovitým môžeme zaradiť aj petúniu hybridnú (Petunia hybrida) s veľkými lievikovitými C. 205: Petúnia hybridná zapríčiniť aj smrť človeka. 204: Ľuľkovec zlomocný (Atropa druhom kvôli oranžovo bella-donna) sfarbenému nafúknutemu K pripomínajúcemu lampiónik. tabak krídlatý (N.tabak virgínsky (N. ale statnejšia machovka Franchettova (Ph.bobuľa.peruviana). B . Je jedovatý. ktorej bobuľa je sladkastej chuti a používa sa zaváraná alebo kandizovaná ako náhrada hrozienok.

Morfológiou pripomína druhy z čeľade hluchavkovitých. Ameriky. Rastie najmä v teplejších oblastiach na zašliapavaných miestach.officinalis). Veľmi dekoratívne kvety má klerodendron Thomasonovej (Clerodendron thomasoniae) s ovíjavou byľou.ker na južnom Slovensku je kustovnica cudzia (Lycium barbarum). . Najskôr sú žlté alebo belavé. Kvety majú päťkrídly biely kalich. Domáci v Indonézii je strom Tectoma grandis poskytujúci najlepší materiál na stavbu lodí. U nás sa pestuje v záhradách ako trvalka. Pochádza zo sev. Majú početné žliazkaté trichómy a epidermálne žliazky s éterickými olejmi (silicami) rôzneho zloženia.  Železníkovité sú prevažne subtropické a tropické rastliny. červené až fialové. [C (2/3) + A 4] G (2) Druhy tejto čeľade sa dajú výstižne morfologicky charakterizovať. Svetloružové kvety sú súmerné. ktorý rastie pozdĺž železničných násypov a cestných priekop. je rozšírený takmer kozmopolitne. medziach i poliach. Protistojné listy sa vyznačujú heterofýliou: dolné sú perovito strihané. 206: Verbenaceae: železník lekársky (Verbena officinalis). pôvodom z Brazílie. Sú to byliny zriedka polokry so štvorhrannými byľami a protistojnými (krížmoprotistojnými) listami. Z mangrovej flóry sem patrí rod Avicennia s vivipariou.  Kvetný vzorec : . Druh železník lekársky (V. súkvetie klas.peruviana) má kvety fialové až rumelkovo červené. neskôr oranžové. prostredné trojsegmentové. U nás je čeľaď zastúpená len jediným rodom železník (Verbena).hybrida hort. Z iných cudzích zástupcov patrí do čeľade okrasná lantana menlivá (Lantana camara). ryhovanou byľou. K (5). ktorý farebne kontrastuje s päťdielnou bordovočervenou korunou. Jeho drevo obsahuje množstvo kyseliny kremičitej. sa pestujú krížence mnohých amerických druhov s rôznofarebnými voňavými kvetmi. t . horné úzko kopijovité.zrelé tvrdky 137 . Plody má tvrdky. ktorej kvety menia farbu. Pod menom V. Železník peruánsky (V. Je okrasný. Je to menšia trvalka s priamou. Obr. Preto je väčšina druhov výrazne aromatická.

Koruna je súmerná. Hluchavkovité predstavujú prirodzenú skupinu s nejasnými hranicami oproti čeľadi železníkovitých.zatvorený kalich 138 .hluchavka biela (Lamium album). 3 . 4 . 208: Lamiaceae: 1 . so zakrpateným horným pyskom. Horný pysk môže aj chýbať (hrdobarka) alebo je zakrpatený (zbehovec). Známy je modrokvitnúci zbehovec plazivý (A. 3 - však v Stredomorí.reptans).dúška materina (Thymus serpyllum) Obr.kalich s dozretými tvrdkami a vydutým výrastkom -v na hornom pysku.zbehovec plazivý (Ajuga reptans). mäta). V každom dozrieva 1 tvrdka.zbehovec plazivý (Ajuga reptans). Dvojplodolistový piestik je rozdelený nepravou priehradkou na 4 jednosemenné púzdra. Aromatické silice sa využívajú v lekárstve. Výnimočne niektoré druhy majú korunu len slabo súmernú temer pravidelnú 4- Obr. ktorý vyháňa z podzemku okrem jednoduchých šišak obecný (Scutellaria galericulata). 5 . 207: Kvety hluchavkovitých: 1 .hrdobarka obyčajná (Teucrium chamaedrys). päťzubý alebo dvojpyskový. likérnictve i ako koreniny. najmä vulgaris).Kalich je päťdielny. Štyri tyčinky sú dvojmocné (2 s kratšími a 2 s dlhšími nitkami). dvojpysková.černohlávok obyčajný (Prunella cípu (karbinec. Sú rozšírené takmer po celom svete. ruderálne alebo burinové. 2 . K2 . Mnohé druhy majú význam najmä pre obsah silíc. K1 .šalvia lúčna (Salvia pratensis). s horným dvojdielnym a dolným trojdielnym pyskom C (2/3). iné okrasné. voňavkárstve. Kvety majú zoskupené do papraslenov a tie do zložených súkvetí. 2 . Niektoré druhy sú medonosné. K najprimitívnejším hluchavkovitým patrí rod zbehovec (Ajuga).

podobne aj listence sú zakončené pichľavou štetinou. červené alebo škvrnité kvety majú na dolnom pysku dva kužeľovité hrbolčeky. listnaté výbežky.priamych bylí aj plazivé.vulgare) rastie najmä na južnom Slovensku.tetrahit). Miestami rastie konopnica úzkolistá (G. používa sa aj ľudovom lekárstve. čím sa tento rod odlišuje od všetkých ostatných hluchavkovitých.genevensis) tieto plazivé výbežky netvorí.sápa hľuznatá (Phlomis tuberosa). Rozšírenou poľnou burinou je konopnica napuchnutá (G.ladanum). Rod hrdobarka (Teucrium) má kvety. ktorým horný pysk úplne chýba. Má priamu byľ Obr. Jablčníky (Marrubium) sú vlnaté až bielo plstnaté trvalky s bielymi kvetmi v bohatých papraslenoch. 3 . Žlté.angustifolia) i konopnica širokolistá (G. ktorej byle v spodnej časti drevnatejú . 209: Lamiaceae: 1 .chamaedrys). Zbehovec ženevský (A. že na hornom pysku kalicha má vydutý výrastok. štetinato chlpaté.medunica medovkolistá (Melittis melissophyllum): K . Stonky pod uzlami sú zhrubnuté.kalich. Zuby kalicha sú ostnité. Vyskytuje sa v dubinách a svetlých krovinách v teplejších oblastiach. za sucha voňajúce kumarínom. ktorej dolný pysk je škvrnitý. Rastie však aj na ruderálnych stanovištiach. Purpurovočervené kvety má konopnica páperistá (G. C . a preto je niekde pestovaný.betonika lekárska (Betonica officinalis) a široko vajcovité listy. Je medonosnou rastlinou. 139 . Rastie na suchších slnečných stráňach. Obľubuje vlhšie stanovištia pobrežných krovín a mokrých lúk.pubescens). Z niekoľkých druhov je najčastejšia hrdobarka obyčajná (T. Vzácnym teplomilným druhom stepných stanovíšť je sápa hľuznatá (Phlomis tuberosa). Kvety má červenofialové. Tvorí množstvo olejnatých semien s dlhou klíčivosťou. 2 . Medunica medovkolistá (Melittis melissophyllum) patrí k najkrajším rastlinám čeľade. Zo zvonkovitého kalicha vyrastá biela alebo ružová voňavá koruna. Má príjemnú jablčnú vôňu a horkú chuť. Konopnica (Galeopsis) zahŕňa jednoročné druhy. Šišak vrúbkovaný (Scutellaria galericulata) s modrofialovými kvetmi sa vyznačuje tým. Jablčník obyčajný (M.horný pysk koruny s tyčinkami.

ale husto chlpatý je zádušník chlpatý (G. krovinách i v lesoch.luteum. Čistec močiarny (S. ružovej alebo purpurovej farby.amplexicaule). ktoré sa neotvárajú a opeľujú vlastným peľom (kleistogamia). krovinách. Vyskytuje sa v listnatých lesoch. Je to druh dubín a bučín. Jej srdcovito vajcovité listy sú často bielo škvrnité. Nepríjemne páchne. Je liečivý. Celá rastlina je mäkko chlpatá. tienistých listnatých a lužných lesoch. plazivé výhonky. ktorej kvety sú ružovočervené. Najznámejším žltokvitnúcim druhom z rodu hluchavník (Galeobdolon) je hluchavník žltý (G. Horné listene majú červenofialový odtieň. v záhradách a viniciach ako burina. Vyskytuje sa hojne v krovinách.palustris) má paprasleny fialových kvetov. 2 - Do rodu hluchavka (Lamium) patrí niekoľko druhov s korunami bielej. Kvety sú najčastejšie ružovopurpurové (zriedka i biele). ktorá je ešte aj hnedo škvrnitá a ďalej holými peľnicami. Má dva druhy: zádušník brečtanovitý (G. má tento druh aj kvety. kde sa rozmnožuje úlomkami podzemných častí.album) je páperistá trvalka s bielymi alebo žltkastými kvetmi a chlpatými tmavohnedými peľnicami. Je to druh listnatých lesov.Obr. Listy majú hrubo vrúbkovaný okraj. Hluchavka biela (L. Jednoročným druhom je hluchavka purpurová (L.maculatum).annua) je bledožlto kvitnúci. ktoré vyrastajú z pazúch listov. Má listy okrúhle a dlho stopkaté. ktoré sa otvárajú. Od hluchaviek sa líši farbou koruny. Betonika lekárska (Betonica officinalis) je trvalka s karmínovočervenými kvetmi. Rastie na teplých a suchých stanovištiach. na okrajoch lesov.hederacea) s modrými kvetmi.purpureum).duté hrbolčeky na dolnom pysku. Všeobecne rastie v priekopách. krovinách a lúkach. Je typickou rastlinou okolia ľudských príbytkov. Na podobných miestach rastie jednoročná hluchavka objímavá (L. Je všeobecne rozšírená na poliach. Po odkvitnutí vytvára listnaté. Čistec ročný (S.hirsuta). Rastie v lesoch. Listene pod papraslenmi sú obličkovité.konopnica napuchnutá (Galeopsis tetrahit) : h . Vyskytuje sa na vápenatých pôdach vo vinohradoch. poloobjímavé. Čistec (Stachys) sa u nás vyskytuje v niekoľkých druhoch. Okrem ružových kvetov. Jemu podobný druh tiež bielo plstnatý je v záhradkách pestovaný čistec vlnatý (S. Rastie na vlhkých miestach . v celom štáte hojná. Je liečivá. V nekvitnúcom stave sa podobá na žihľavu. Balota čierna (Ballota nigra) je podobná hluchavkám. Žltokveté hluchavky sa dnes zatrieďujú do rodu hluchavník (Galeobdolon). 140 hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule). Zádušník (Glechoma) je poliehavá alebo vzpriamená trvalka so srdcovitými alebo obličkovitými listami. Podobná je hluchavka škvrnitá (L. predtým Lamium galeobdolon). Čistec nemecký (S.byzantina).rozmarín lekársky (Rosmarinus officinalis) .sylvatica) tvorí tiež podzemné výbežky. vlhkých lúkach a pod. 3 . 210: Lamiaceae: 1 . Z podzemku vyrastajú podzemné výbežky na konci hľuzovito zhrubnuté (jedlé). Kvety sú tmavo červenofialové. na poliach a stráňach v teplejších oblastiach. Čistec lesný (S. rumoviskách. Podobný.germanica) je celý bielo plstnatý. ktoré sú zblížené do koncových paklasov. Je hojný na vlhších lúkach.

3 . Kvety sú farby červenej alebo žltobielej. ktoré sú na rube bielo plstnaté. Jednoročná saturejka záhradná (Satureja hortensis) má bohato rozkonárenú byľ s čiarkovito kopijovitými listami. Pôvodná je v juhovýchodnej Európe.yzop lekársky (Hyssopus officinalis). Medovka lekárska (Melissa officinalis) je pomerne vysoká. Má podobne úzke listy ako saturejka. niekedy vymŕza. citronelalu. U nás sa pestuje v záhradách ako liečivá aromatická trvalka. pôvodom z východného Stredomoria. Darí sa jej na chránených slnečných miestach. voňavý poloker s čiarkovitými. 141 . Vnať sa používa ako obľúbené korenie (obsahuje silice s kalvakrolom a cymolom). žliazkatá rastlina. Kvety sú najčastejšie Obr. lebo zimu neznáša. Tiež pochádza zo Stredomoria. Pochádza z južnej Ázie. geraniolu. Najvyšší pár listov má tesne pod súkvetím modrofialových kvetov. Jej listy majú citrónovú vôňu (obsahujú silicu s obsahom citralu.vulgaris). Drobné bledofialové kvety sú v riedkych papraslenoch.saturejka záhradná (Satureja hortensis) : k kvet spredu. V celom štáte je hojný černohlávok obyčajný (P. Uvedené druhy sa často medzi sebou krížia. Paprasleny bledomodrých kvetov sú riedke. Perovito zárezové listy a žltobiele kvety má černohlávok zastrihovaný (P. Rozmarín lekársky (Rosmarinus officinalis) je sempervirentný. Známe sú tri druhy. Aromatickou rastlinou používanou ako korenina a liečivá rastlina je yzop lekársky (Hyssopus officinalis). Využíva sa aj vo voňavkárstve a pri výrobe mydla.laciniata). Levanduľa úzkolistá (Lavandula angustifolia) je tiež výrazne aromatický poloker s úzkymi listami. U nás sa pestuje ako okrasná rastlina i ako liečivá a korenina. Černohlávok veľkokvetý (P. U nás sa pestuje iba v kvetináčoch. 2 .levanduľa úzkolistá (Lavandula angustifolia) modrofialové. podobne ako aj dva nasledovné druhy. Bazalka pravá (Ocimum basilicum) má listy so širšou vajcovitou čepeľou výrazne aromatické a preto sa využíva ako koreninová i liečivá jednoročná rastlina. Na teplo je náročná.grandiflora) má horné sediace listy od súkvetia oddialené. 211: Lamiaceae: 1 . Od pradávna sa používa ako slávnostná ozdoba svadobčanov. Kvitne modrofialovo.Černohlávok (Prunella) je trvalka. trieslovín a živíc). Pestuje sa oddávna v záhradách. ktorej paprasleny tvoria vrcholové husté paklasy. Paprasleny fialových kvetov utvárajú vrcholový hustý klas. kožovitými listami.

212: Lamiaceae: 1 . Je tiež výrazne aromatická. Z nášho územia sa uvádza viacero druhov. Je taxonomicky zložitý. Je odpradávna pestovaná ako ľudová liečivá rastlina.dúška tymiánová.majorán záhradný (Majorana hortensis).pulegium) je chlpatá aromatická trvalka. Dúška tymiánová. Taxonomická hodnota niektorých vyžaduje ďalšie štúdium. aromatická a rastie na mokrých zaplavovaných miestach. Možno ich použiť ako čajovinu. dúška vajcovitá (T.pulegioides). Paprasleny drobných bielych alebo ružových kvetov sú stopkaté. Rozmnožujú sa iba vegetatívne. Dúška materina (T. Krížia sa medzi sebou a tvoria plodné krížence.crispa). dúška včasná (T. Pestovaná vyžaduje dostatok vlahy a výživnu pôdu. Tyčinky vyčnievajú z kvetov.pamajorán obyčajný (Origanum vulgare). lúky.alpestris) a iné. Mäta pieporná (M. Príjemne voňavé listy má mäta klasnatá (M. Rod mäta má na rozdiel od ostatných rodov temer pravidelnú štvocípu korunu. Občas sa pestuje ako liečivá. Je obľúbenou liečivou a koreninovou rastlinou. Krížence majú sterilný peľ a sú neplodné. Mnohé druhy sú výrazne aromatické. Rod mäta (Mentha) je známy najmä obsahom silice . Mäta sivá (M. Je koreninou aj liečivou rastlinou. drobná sivozelená rastlina. najmä vo var. Obsahuje voňavé silice (najmä baktericídny tymol).serpyllum) rastie na suchých piesčitých substrátoch. 3 . Kvety sú svetločervené. živice.Obr. triesloviny. saponín a iné. tymián (Thymus vulgaris) Korenina a liečivá rastlina je majorán záhradný (Majorana hortensis). dúška alpská (T. Pamajorán obyčajný (Origanum vulgare) má fialovasté kvety v pazuchách vajcovitých listeňov. Iné druhy divorastúcich dúšok sú napr.spicata).longifolia). Častá je hybridizácia. Vytvára vankúšikovité porasty.mentolu. Má malé. ktorá je lysá. Listy a byle sa 142 . 2 . polokrovité alebo vankúšovité byliny s celistvookrajovými listami s obsahom voňavých silíc. Paprasleny fialových kvetov tvoria podlhovasté husté koncové paklasy. vajcovité celistvookrajové listy. „tymián“ (T. ktoré sú purpurovofialové a zoskupené v hlávkovito stiahnutých papraslenoch. x piperita) je krížencom dvoch predchádzajúcich druhov: mäty vodnej a mäty klasnatej. Rastie na okrajoch lesov a krovinatých stráňach.aquatica) je plstnatá. Rod dúška (Thymus) zahŕňa plazivé. Pôvodom je tiež zo Stredomoria. Mäta roľná (M. Pri potokoch na vlhkých až mokrých stanovištiach často rastie mohutnejšia mäta dlholistá (M. crispata (M. Paprasleny vytvárajú koncový dlhý paklas. priekopy. Používa sa aj na aromatizovanie rôznych drogistických výrobkov. Rastie na podobných stanovištiach.praecox).vulgaris) je nízky voňavý poloker s podvinutými čiarkovitými až elipsovitými listami. Byľ aj listy sú sivo alebo bielo vlnaté či plstnaté. Mäta vodná (M. brehy vôd). Usušené listy a kvety sa používajú najmä ako kuchynské korenie. okrem mentolu obsahujú aj triesloviny a horčiny.arvensis) obľubuje vlhké miesta (polia.

do čajových zmesí.žlto. 3 . alebo šupinky či chlpaté hrbolčeky tvoriace tzv. kozmetike a ľudovom lekárstve.S. Sú okrasné najmä svojimi červeno. zriedkavo súmerné (hadinec). západnej Ázii a v Amerike.  Kvetný vzorec : . Ako okrasné sa pestujú niektoré juhoeurópske druhy (šalvia muškátová . s jasnočervenými kvetmi). šalvia hájna (S. Šalvie (Salvia) majú pyskovité koruny s horným pyskom prilbicovitým. K (5).splendens. šalvia praslenatá (S. Najznámejším a hojne rozšíreným druhom suchých lúk a pasienkov je šalvia lúčna (S.S.verticillata) s červenofialovými kvetmi. Čeľaď je rozšírená najmä vo východnom Stredomorí. cukrárstve (žuvačky. Medzi sucho a teplomilné druhy patria aj bieloplstnatá šalvia abesínska (S. pakorunu. Listy obsahujú šalviovú silicu (tujón. pinén a iné).mäta roľná (Mentha arvensis) pre obsah mentolu využívajú vo farmácii. 143 . Má tmavo modrofialové kvety s oblúkovite prehnutým horným pyskom. Tento rod sa od iných odlišuje aj počtom tyčiniek v kvetoch .šalvia lúčna (Salvia pratensis). 2 . v každom je po jednom vajíčku.officinalis). Po odkvitnutí sú podobné jednostrannému strapcu (napr. [C (5) + A 5]. Tyčinky prirastajú ku korune. Plodom borákovitých sú tvrdky. Šalvia lepkavá (S. 213: Lamiaceae: 1 . vo voňavkárstve i ako korenina.mäta pieporná (Mentha x piperita). salviol. Je to poloker so sivozelenými listami. Dvojpuzdrový semenník je rozdelený nepravou priehradkou na 4 puzdrá.Obr.sclarea) alebo juhoamerické (šalvia ohnivá .pratensis). V kvetináčoch alebo aj v parkoch sa s obľubou pestujú niektoré druhy z rodu koleus (Coleus). Kvety sú usporiadané v závinkoch (dvojzávinkoch).nemorosa) s modrofialovými kvetmi.zeleno strakatými listami. Pravidelné kvety majú korunu rúrkovitú až tanierovitú. v likérnictve. smohla) bývajú vyvinuté výrastky. Pôvodom je zo Stredomoria. Kvety sú červenofialové. borneol. Byle aj listy sú až na malé výnimky (voskovka) drsno chlpaté (preto sa predtým nazývali drsnolisté). G (2) Borákovité sú byliny s celistvookrajovými sediacimi alebo zbiehavými listami. V ústí rúrkovitej koruny niektorých druhov (kostihoj. Paprasleny sú vo vrcholových paklasoch.aethiopis).sú iba 2. nezábudka). ⊕. Päťpočetné kvety sú pravidelné. cukríky a iné) likérnictve. Používajú sa v lekárstve (ako kloktadlo). Má svetlo žlté kvety. Aromatickou pestovanou trvalkou je šalvia lekárska (S.glutinosa) je druhom vlhkých lesov a húštin.

Koreň sa zbiera ako liečivý s protizápalovými účinkami. Má nerovnomerne hľuzovito zhrubnutý podzemok. V homeopatickej liečbe sa používa na obklady zlomenín a pomliaždeniny asi pre veľký obsah organicky viazaného vápna. syn. Kvety majú rúrkovité koruny s pakorunou.kvet. Rastie v svetlých a na krovinatých stráňach. Na výslnných pasienkoch. kvety žlté. jasnomodrá. V svetlých humóznych lesoch a vlhších lúkach rastie nezábudka lesná (M. ktorých kvety majú chlpaté kalichy. Päťcípa koruna je tanierovitá. ružové i biele.kalich.pľúcnik lekársky (Pulmonaria officinalis) : h. krovinatých stráňach a lesostepiach rastie jednoročná nezábudka drobnokvetá (M. Podobný pľúcnik mäkký (P. Rastie na vlhkých miestach.mollis) je mäkko chlpatý. Koruna je lievikovitá v ústí s venčekom chĺpkov. Pľúcnik (Pulmonaria) má plazivý podzemok. Kostihoj lekársky (S. medonosná i liečivá rastlina. vajcovitú čepeľ s bielymi škvrnami. ktoré sú na povrchu čierne.koruna. Na iných typoch stanovíšť sa roztrúsene vyskytujú ešte ďalšie druhy nezábudok. niektoré sa považujú za jedovaté. neškvrnité. Na vlhkých poliach je nepríjemnou burinou. Z nadzemných častí sa pripravujú liečivé odvary a čaje (s odhlieňovacím účinkom). Kvitne hneď na jar najmä v dubových lesoch.alpestris) s väčšími kvetmi.officinale) má podzemok a hrubé valcovité korene. v - šťavy). neskôr červené až modrofialové (v závislosti od pH bunkovej Obr. 2 . prízemné listy sú vajcovito kopijovité. zúžené do listovej stopky. menšie modré koruny (zriedka ružové) s krátkymi rúrkami. Nezábudka roľná (M. srstnato chlpatá bylina. C . Kvety sú fialovočervené.V našej flóre majú jednotlivé druhy význam ako buriny. Rod nezábudka (Myosotis) zahŕňa viac druhov.stricta. 3 . Miestami sa listy konzumujú (omáčky a šaláty s uhorkovou príchuťou). Kostihoj (Symphytum) je statná. Prirodzene sa vyskytuje vo vysokohorských polohách.tyčinka s príveskom -p 144 . trváca. s krídlatými stonkami. Z úlomkov vyrastajú nové jedince. krehké a lámavé. medonosné rastliny alebo používané v ľudovom lekárstve (mnoho druhov má v názve officinalis . Z podzemku vyrastajú okrem kvetonosných bylí aj jalové. šupinky tvoriace pakorunu sú biele. Pochádza zo Stredomoria a niekedy sa u nás pestuje ako okrasná.palustris) je hojná na brehoch vôd a mokrých lúkach. určené pre budúci rok.kalich.sylvatica). Prízemné letné listy majú dlhú stopku. M.lekársky).arvensis) je poľnou burinou na nevápenatých pôdach.officinalis). výrastky (fornices) v ústí zrastenolupienkového kvetu. Závinky sú vrcholové. Podobný je lesný druh kostihoj hľuznatý (S. K . 214: Boraginaceae : 1 . Šupiny pakoruny sú oranžové. Kalich je až po bázu delený na čiarkovité zuby.kostihoj lekársky (Symphytum officinale) : kv . V záhradách a parkoch sa pestuje ako okrasná trvalka nezábudka alpínska (M. Borák lekársky (Borago officinalis) je jednoročná rastlina. Zo záhrad splaňuje na polia a rumoviská.micrantha) s malými (asi 1 mm). Najznámejší je pľúcnik lekársky (P. svetlomodrými kvetmi.tuberosum). K . Kvety v závinkoch sú najskôr ružové. z ktorého vyrastajú nerozkonárené srstnaté byle. Nezábudka močiarna (M.h1 heterostýlia.borák lekársky (Borago officinalis) s . Pre drsné byle a listy ich dobytok nežerie.

koruna. viniciach.kamienkovec roľný (Buglossoides arvensis).kamienka roľná (Lithospermum arvense) Kamienka lekárska (Lithospermum officinale) má srstnatú byľ s kopijovitými listami. C . 3 voskovka menšia (Cerinthe minor) : C . K1 . K . ktoré sú drobné. ktoré sú vždy len vrcholové.ostrolist ležatý (Asperugo procumbens) : C . biele a lesklé. K . t . Kamienkovec modropurpurový (B.nezábudka lesná (Myosotis sylvatica) : K kalich. C1 - rozložená koruna. 2 .tyčinka. K . Má tiež biele lesklé tvrdky. Aj tvrdky tohoto druhu sú biele a lesklé.tvrdka. Kamienka má závinky aj vrcholové aj pazušné. Odlišuje sa závinkami. výslnných miestach.Obr. 145 .hadinec obyčajný (Echium vulgare) : kv .koruna. Obr. lužných lesoch. Po odkvitnutí bielych kvetov sa vyvíjajú tvrdky. Ako poľná burina najmä v teplejších oblastiach je známy kamienkovec roľný (B.arvensis). 3 .purpurocaerulea) má zo začiatku červenofialové kvety. b .blizna. 2 .pozdĺžny rez korunou.koruna.kalich s piestikom. 215: Boraginaceae : 1 .listeň. C1 . l .kalich. Smohla lekárska (Anchusa officinalis) rastie na suchších.kalich. Od množstva štetiniek je celá byľ drsná až pichľavá. po opelení modré. C1 rozložená koruna s tyčinkami a s hrbolčekmi -h. Často sa vyskytuje na piesčitých pôdach. t tvrdka Má tmavé hnedofialové kvety.trváci kalich s tvrdkami. Rod kamienkovec (Buglossoides) je podobný predchádzajúcemu. preto sú tvrdé ako drobné kamienky (odkiaľ názov). Je liečivá. s .kvet. Rastie v krovinách.rozložená koruna s tyčinkami. Súmernými modrými kvetmi v zložených súkvetiach (strapec závinkov) sa vyznačuje hadinec obyčajný (Echium vulgare). 216: Boraginaceae : 1 . je husto chlpatá s červenofialovými alebo modrými kvetmi. Obsahujú v oplodí CaCO3 a kyselinu kremičitú. C . Nájdeme ho rásť na lesostepiach a krovinatých stráňach v teplejších oblastiach. Podobné stanovištia obľubuje ostreň počerný (Nonea pulla).

Skorocel väčší (P. fialová. pasienkoch. so zrasteným (trvácim) kalichom a korunou. Sú hmyzom opelivé. niekedy bikolaterálne cievne zväzky a inulín ako zásobnú látku namiesto škrobu. V kvete je päť väčšinou voľných tyčiniek a spodný trojplodolistový semenník. lievikovitá alebo rúrkovitá. Majú obojpohlavné. zriedka biela alebo žltkastá. Skorocel prostredný (P.  Kvetný vzorec: . K (5). dedinské dvory). Obr.Do čeľade patrí aj ostrolist ležatý (Asperugo procumbens) s drobnými modrými kvetmi. lopúšik (Lappula). pravidelné päťpočetné kvety. psojazyk (Cynoglossum). ale vyskytuje sa aj ako burina v porastoch ďateliny. Je sivozelená pretože ju pokrýva jemná vrstva vosku. Bezlistý stvol je zakončený hustým klasom drobných 4-početných kvetov so suchoblanitými kalichmi. Listy sú kopijovité s oblúkovitou žilnatinou. jednoduchými listami. ktorá je zvonkovitá. hlávky. pupkovec (Omphalodes). G (2-5) Patria sem prevažne byliny. väčšinou tvoria strapce. C(5).minor) má spodné listy bielo škvrnité. Rod skorocel (Plantago) má niekoľko druhov rastúcich na lúkach. porastenú háčikovitými chlpmi. Je lúčnym druhom. Voskovka menšia (C. poľných cestách a pod. Liečivým druhom je skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata). štíhly klas. Voskovka väčšia (C. Klas je krátky a koruna hnedastá. Voskovka (Cerinthe) sa od ostatných borákovitých líši tým. zväzočky. Rozšírené sú hlavne v miernom pásme severnej pologule. Zriedkavo sú kvety jednotlivé. A 5. Zo žltých kvetov sa vyvíjajú na rozdiel od ostatných iba 2 dvojsemenné tvrdky. Jej farba je belasá. 217: Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) 146 . Do čeľade ešte patria aj ďaľšie rody: rumenica (Onosma). ale o to väčšími zubatými kalichmi. namiesto trichómov má drobné drsné bradavičky. Rastie na miestach s udupávanou pôdou (poľné cesty.major) má listy široko elipsovité a dlhý. ⊕. Plodom je tobolka s množstvom drobných semien.  Byliny s listami v prízemnej ružici. Plodom je tobolka. Byľ má väčšinou poliehavú. že je holá.major) sa niekedy pestuje ako okrasná letnička.media) má listy širšie ako predošlý druh a listová ružica je pritisnutá k zemi. Z anatomických znakov treba uviesť prítomnosť mliečnic. so striedavými. Je to burina polí a úhorov. ktoré sa za plodu ešte zväčšujú.

t .glomerata) má sa kvet : K . 2 . Vysokou rastlinou je zvonček pŕhľavolistý (C. Je to hojný druh trávnatých porastov a svetlých lesov. Rastie hojne v suchých a svetlých lesoch. Táto vysoká trvalka má prízemné listy srdcovito vajcovité a horné kopijovité.zerva klasnatá (Phyteuma spicatum) A .zrelá tobolka.Zrelé tobolky zvončeka repkovitého (Campanula rapunculoides).Obr.persicifolia) sa vyznačuje veľkými. K .kalich. Zvonček okrúhlolistý (C. Zvonček konáristý (C. Zvonček repkovitý (C.pozdĺžny rez kvetom.koruna. päťcípa.tyčinka.jednoročné i trváce.otvorený kvet: C .koruna. kvety zoskupené vo s -tyčinka.patula) je častý druh lúk.zvonček klbkatý (Campanula glomerata) Rod zvonček (Campanula) je bohatý na druhy .pavinec horský (Jasione montana) : kv . Zvonček broskyňolistý (C. s . Kvety má v rozložitej metline.otvárajúci klbkatý (C.) majú väčšie kvety. jednotlivými kvetmi a úzkymi listami.tobolka. belasofialovej. 3 . Zvonček Obr. A1 . 218: Campanulaceae: 1 .zvonček konáristý (Campanula patula) : kv . lievikovitá až rúrkovitá. C .rotundifolia) má srdcovito alebo ľadvinovito okrúhle spodné listy. pričom byľové sú úzke.zvonček okrúhlolistý (Campanula rotundifolia) : t . Lievikovito zvonkovité kvety sú v jednostrannom strapci.tobolka vrcholovej hlávke. záhrad ale i krovín a okrajov lesov. t .zerva hlavičkatá (Phyteuma orbiculare). Z množstva druhov uvádzame aspoň niektoré.rez kvetom. 2 . Často sa v záhradách 147 . 4 . dlho stopkaté. V záhradách pestované kultivary (C. Koruna je zvonkovitá.rapunculoides) je burinou polí.trachelium) s listami podobnými pŕhľave. 219: Campanulaceae: 1 .kalich.glomerata speciosa hort. zväčša farby belasej. 3 .

ale i v lužných lesoch a pod. Z lesných druhov sa v dubovohrabových a bukových lesoch vyskytuje lipkavec Schultesov (G. praslenovito usporiadané listy. v záhradách a viniciach. ktorý pri vädnutí vonia kumarínom a preto sa môže použiť na aromatizovanie nápojov. Je to typická rastlina kyslých a suchých substrátov (napr. ktoré sa ľahko prichytávajú na odev. lobelka tabaková (L. Často sa pestuje v záhradách ako okrasná rastlina. A. Lipkavec obyčajný (G. Je to horský lúčny druh. Lipkavec (Galium).medium). B. pretože spletá navzájom steblá. Pavinec horský (Jasione montana) má kvety zoskupené v guľatých hlávkach.aparine) je bežnou burinou na poliach. V kultúrach obilnín je nepríjemnou burinou.schultesii) a lipkavec marinkový marinka voňavá (G.lipkavec mäkký. Na lúkach sú hojné: lipkavec vzpriamený (G. liehovín i sladkých jedál (napr. ktoré ich prenášajú (zoochória). Majú veľmi typické. Tmavo belasofialové kvety v guľovitých hlávkach má zerva hlavičkatá (P. Niektoré lobelkovité obsahujú v latexe mliečnic kaučuk. ružovej i bielej.inflata). Rod s veľkým počtom druhov. puding).lipkavec obyčajný 148 .dvojnažka často s ostnatými a háčikovitými výrastkami. u cudzokrajných stromov protistojné (kávovník). ktorý má bohaté súkvetie drobných bielych kvetov. neskôr sa takáto koruna od bázy úplne rozdelí na päť dlhých a úzkych cípov. Plody sú dvojpuzdrové tobolky (vzácne bobule). Zároveň je aj liečivou rastlinou. Odlišné kvety od zvončekov má rod zerva (Phyteuma).album). Pozná sa podľa drsných poliehavých stoniek. odoratum . Semenník je dvojplodolistový a z neho vzniká plod . dvojpyskové.Asperula odorata). Obr. Lobelka belasá (Lobelia erinus) je drobná rastlina s bledobelasými (zriedka ružovými) kvetmi. Kvety majú korunu zrastenú do rúrky len v hornej tretine. Spodný semenník je zrastený z dvoch plodolistov.ako dekoratívna dvojročná bylina pestuje zvonček prostredný (C.orbiculare). Kvety majú na rozdiel od zvončekovitých súmerné. Pochádza z južnej Afriky. alebo lipkavec syridlový (G. Majú nízky kmeň a na jeho vrchole chochol listov. Rastie v listnatých lesoch.spicatum) má zelenožlté až belavé kvety v hustých valcovitých klasoch. Háčikovité plody sa tiež ľahko prichytávajú napr. v trópoch kry alebo stromy. kremence). Mnohé druhy rastú vo vysokých horách Afriky. tvoriaca husté trsy. so zrastenými tyčinkami.  Lobelkovité ako tropické rastliny zasahujúce až do južnej Európy sú väčšinou byliny s mliečnicami. na srsť zvierat. Zerva klasnatá (P. Obr. 221: Plody lipkavca (Galium). Drobné kvety sú 4 až 5-početné bielej alebo žltej farby. Kvety má farby belasofialovej. Je aj liečivá. U tropických druhov je plodom kôstkovica (kávovník) alebo tobolka (chinínovník). 220: Lobelka belasá (Lobelia erinus)  V našej flóre sú to iba byliny.verum) so žltými kvetmi. Takýmto druhom je napr. Iné druhy (severoamerické) sa pestujú ako liečivé pre obsah alkaloidov (lobelín) proti astme.

nie ker. Marena farbiarska (Rubia tinctorum) pochádza z južnej Európy. kroviny) i okrasné pestované. Z okrasných druhov sa najčastejšie pestujú zemolez tatársky (L. Ameriky a často sa sadí do živých plotov. Sú to rastliny prirodzených biotopov (dubohrabiny. Obr. Kvôli dekoratívnym tmavoružovým kvetom sa pestuje aj ázijský druh vajgela ružová (Weigela florida). Obsahuje asi 25 alkaloidov (chinín.Z cudzokrajných úžitkových druhov patrí do čeľade marenovitých kávovník (Coffea). Celá rastlina má typický zápach. Dnes sa pestuje aj v iných oblastiach sveta (Brazília. ktoré sa vyvíjajú v kôstkovici väčšinou po 2.racemosa) má červené plody bez väčšieho úžitku. Má čierne jedovaté plody a celá rastlina nepríjemne zapácha. ktoré pri zašliapnutí pukajú. 5-početné. Obr. Rastie na lesných čistinách. cinchonin).1.ebulus) je na rozdiel od predošlých druhov bylina. Je liečivou rastlinou (čaj). Baza (Sambucus) má u nás 3 druhy a ako jediná z čeľade má nepárnoperovito zložené listy. Kvety súmerné. Pochádza zo Sev. či zemolez ovíjavý (L. Obsahujú 1 . Rastie napr. pri cestách a železničných tratiach. Menej kvalitnú kávu poskytuje tropický kávovník mohutný (C.caprifolium). India). Zemolez obyčajný (L. Baza chabzdová (S. lužné lesy. dvojpyskaté (zemolez) alebo pravidelné (kalina).5 % kofeínu. voňavé. Zemolez (Lonicera). ktorý obsahuje červené farbivo (antrachinonové glykozidy) používané už v antike na farbenie textílií. kôstkovica alebo tobolka. Usporiadané sú vo vrcholíkovitých súkvetiach (vidlica. na rúbaniskách a okrajoch lesov v horských polohách. Je to bylina so žltými 5početnými kvetmi a zhrubnutým koreňom.periclymenum). Rastie na miestach s vysokým obsahom dusíka v pôde (nitrofyt). Kvôli jedlým bobuliam sa pestuje zemolez kamčatský (L. Úžitkovou časťou rastliny sú semená. lekvár alebo sa sušia. Plod je bobuľa. Baza červená (S. stromy a liany). Je to vždyzelený ker s tuhými listami. Pôvodne rástol v dažďových pralesoch Etiópie. Ker s dvojpyskovitými kvetmi vo vidlicovitých súkvetiach a plodmi bobuľami.canephora = C. ale i v lužných lesoch. Kôra chinínovníka patrí k najstarším známym liečivám proti malárii.nigra) je ker s bohatými mnohoramennými vrcholíkmi drobných kvetov krémovej farby. Bežným okrasným krom s typickými bielymi bobuľami.nigra) má v porovnaní s predchádzajúcim druhom bobule čiernej farby na dlhších stopkách a rastie v lesoch vyšších polôh. 222: Kávovník arabský (Coffea arabica)   Dreviny (kry.arabica). Majú protistojné listy. Najvýznamnejším druhom je kávovník arabský (C.robusta). Tento alkaloid vo väčších dávkach (pri nadmernom pití kávy) dráždi nervovú sústavu. 223: Zemolez kozí (Lonicera caprifolium) 149 . Kvety biele.camtchatica). je imelovník biely (Symphoricarpos alba).xylosteum) má červené bobule (jedovaté) a rastie v krovitom poschodí listnatých lesov. Je to vždyzelený strom s ružovými 5-početnými kvetmi.tatarica) a ovíjavý zemolez kozí (L. Zrelé plody sa spracúvajú na šťavy. Baza čierna (S. Chinínovník lekársky (Cinchona officinalis) pochádza z tropických oblastí južnej Ameriky. často na rumoviskách. Zemolez čierny (L. mnohoramenný vrcholík). Plody sú drobné čiernofialové kôstkovice. popri cestách.

pôvodom z Afriky. Mladé listové ružice kultúrnych pestovaných foriem sa používajú ako šalátová zelenina s obsahom vitamínu C. A(5). Celé súkvetie tak imituje jeden veľký kvet. čo súvisí s lákaním hmyzu. Plod je nažka s trvácim K.  Sú to byliny s protistojnými listami. Suché súkvetia sa používajú na ozdobné účely. Štetka lesná (Dipsacus sylvestris) je vysoká bylina. Valeriánka poľná (Valerianella locusta) je jednoročnou rastlinou s prízemnou ružicou listov a drobnými kvetmi. Kalina vráskavolistá (V. alebo sa pripravujú na spôsob špenátu. Rastie na brehoch riek.zákrovom. nápadná dlhými pichľavými listeňmi v súkvetí. mierne jedovatá kôstkovica. Valeriána lekárska (Valeriana officinalis) je známa ako liečivá rastlina s hrubým podzemkom a Obr. ktoré vábia mačky. takže sa súkvetia trochu podobajú úboru astrovitých. K5. Prevažujú byliny. 224: Kalina obyčajná (Viburnum opulus) kvety.  Kvetný vzorec: . Rastie v lesoch a krovinách nižších polôh. G (2) Veľmi rozsiahla čeľaď. Chrastavec lúčny (Knautia arvensis) je typickou lúčnou rastlinou so svetlomodrými 4-početnými kvetmi. Kvety sú v hustých hlávkovitých vrcholíkových súkvetiach podoprených listeňmi .rhytidophyllum) pochádza z Číny. 225: Štetka lesná (Dipsacus sylvestris) orgány sú utvárané rôzne. neskôr čierne kôstkovice. Voňajú aj Obr. kroviskách a pod. Zberajú sa podzemky s typickou arómou a upokojujúcim účinkom. Najtypickejším znakom astrovitých sú 150 . 226 nepárnoperovitozloženými listami. .lantana) má listy nedelené. Divorastúca sa vyskytuje ako jarná burina polí i trávnatých biotopov. C(5). Rastie na vlhších miestach. Kalina siripútková (V. Vegetatívne Obr. pri cestách a pod. niektoré rody (napr. na rube husto belavo plstnaté. vajcovité.0. Plodom je červená. Hlaváč žltkastý (Scabiosa ochroleuca) sa podobá na chrastavec. Plody sú nažky. súmerné. Takisto rastie na lúkach. Kvety sú biele v bohatom vrcholíku a plody sú najskôr červené. ⊕.  Prevažne byliny so súmernými až nesúmernými kvetmi v hustých vrcholíkovitých súkvetiach. má ale 5-početnú C bledožltej farby. Dreviny sú vzácne. má typicky vráskavé listy a pestuje sa ako okrasný ker. starček) majú aj sukulentné druhy. ktoré sú jalové a majú zväčšenú C.Kalina obyčajná (Viburnum opulus) je ker s dlaňovito delenými listami a v súkvetí bielych kvetov vynikajú okrajové kvety. nemožno ich jednotne charakterizovať. Kvety sú 4-5 početné. .

požlt. Slnečnica ich má až 0. Úžitkové rastliny sú pestované pre olejnaté nažky (slnečnica). C . aksamietnica). C je úzko rúrkovitá. F . G . ale vo veľkom množstve v hustých metlinách. lúč. pichliač) a slúži na rozšírovanie plodov vetrom (anemochória). za ktorý sa toto súkvetie často omylom považuje. často i farbou a pohlavnosťou. terč.226 B) vyrastajú po obvode a tvoria tzv. Rúrkovité kvety (Obr.lopúch Obr.5 m v priemere a jednotlivé. krasovlas bezbyľový). päťcípa. 227: Úbory astrovitých : A . Obr. ktoré pozostáva z dvoch typov kvetov. ale polysacharid inulín.úbory. Rýchlo sa šíriace karanténne buriny sú iva voškovníkovitá. H . Sú veľmi premenlivé. artičoka.šalát. Len niekoľko mm veľké úbory má napr. háčikovité zákrovy má zasa lopúch. Vzhľadom na dekoratívnosť a farebnosť úborov je veľa druhov využívaných ako okrasné rastliny (georgína. či žltnicou maloúborovou. Kalich oboch typov kvetov je zakrpatený. nevädza poľná. Ostnato hrotité až pichľavé sú typické napr. cez ktorú prerastá čnelka dvojdielnou bliznou G (2). Väčšinou býva ploché (slnečnica) ale i vyklenuté (rumanček). v záhradách a viniciach sa často stretneme so starčekom obyčajným. podbeľ). Peľnice sú zrastené do rúrky A (5). Môžu byť jednoradové. rumanček. bodliak. ktoré majú zasa význam pri rozširovaní plodov živočíchmi (zoochória). Jazykovité (Obr. pichliač roľný. rebríček.slnečnica 151 . ktoré tvoria zákrov (mnohí si ho mýlia s K lístkami). B rumanček. parumanček.čakanka. U iných druhov môže mať podobu zúbkov. niekedy nápadne veľká. či perie zvierat. B . Medzi buriny polí patria napr. cínia. ako u väčšiny čeľadí. Ich C je podlhovastá. 228: Nažky astrovitých a čakankovitých : A .bodliak. E . rúrkovitých a jazykovitých. Celý úbor tak imituje jednoduchý kvet. Mnoho druhov je liečivých i aromatických (rumanček. Na spodnej strane úboru vyrastajú zelené listene.pichliač. Chocholec môže mať podobu padáčika (starček. Ďalším významným znakom je lôžko úboru. viacradové i strechovite sa kryjúce. pretože nažky s týmito výrastkami sa ľahko prichytávajú na srsť. či tuhých štetín (napr. pre bodliaky a pichliače. Môže byť pokryté plievkami. Rúrkovité kvety sú pravidelné a väčšiou obojpohlavné. Jazykovité kvety sú súmerné. čo do veľkosti. Zákrovné listene rôzneho tvaru sú veľmi dôležitými určovacími znakmi astrovitých. Odlišujú sa v súmernosti. C .súkvetia . rebríček alebo palina. alebo je premenený na chocholec (pappus). Význam astrovitých je rôzny. zrastená. Suchoblanité i rôzne sfarbené zákrovy má napr. D . háčikov.margaréta.nechtík. dvojzub). Zásobnou látkou astrovitých nie je škrob.nažke. slamienka alebo suchokvet. palina. Úbor astrovitých je súkvetie.226 A) sa nachádzajú v strede súkvetia a vytvárajú tzv. chýba.kozobrada. astra. či ambrózia palinolistá. nachádzajúci sa neskôr i na plode . samičie alebo jalové. niektoré druhy ho majú zhrubnuté až dužinaté (napr. ako zelenina (artičoka).

margarínov. Rudbekia (Rudbeckia) má viacero druhov so žltými jazykovitými kvetmi a typicky vystúpeným terčom úboru.tuberosus) je rastlina dorastajúca až do 3 m výšky. Kvety v úbore sú žltooranžové. 229: Slnečnica ročná (Helianthus annuus) splanieva. 231: Artičoka zeleninová (Cynara typickým zápachom. Astrovka čínska (Calistephus chinensis) sa takisto pestuje najčastejšie v plnokvetých kultivaroch. U nás často Má účinný vegetatívny spôsob Obr. Napr. sedmokráska. veľké. sa konzumujú ako lahôdková zelenina zhrubnuté listové stopky. Úžitkovou časťou artičoky zeleninovej (Cynara scolymus) je zhrubnuté lôžko úboru s dužinatými zákrovnými listeňmi. Leuzea šuštivá (Leuzea rhapontica) má nedelené listy na rube sivo plstnaté. pri potokoch deväťsily. Slnečnica ročná (Helianthus annuus) je mohutná jednoročná rastlina s jedným veľkým úborom. K najčastejším okrasným druhom astrovitých patria napr. K častým okrasným druhom patria aj georgíny (Dahlia) s veľkým množstvom rôznofarebných i plnokvetých kultivarov. Podobne aj benedikt lekársky (Cnicus benedictus) sa pestuje pre olejnaté nažky i ako liečivá rastlina. Úbory má menšie ako slnečnica ročná. Úbory dlho stopkaté. Aksamietnice (Tagetes) sú okrasné letničky nižšieho vzrastu s oranžovými alebo žltými kvetmi a Obr. 230: Hľuzy topinamburu Pestrec mariánsky (Silybum marianum) je nápadný ostnitými listami. králik. ktorá má listy delené na niťovité úkrojky a biele. kamzičník. ktorými sa aj vegetatívne rozmnožuje. Pochádza zo Stredomoria a u nás sa pestuje ako okrasná i liečivá rastlina. Liečivá rastlina. Pochádza z Ameriky. Topinambur je stará indiánska rastlina pôvodom zo Severnej Ameriky. Je to trváci druh s podzemkovými hľuzami. Slnečnica hľuznatá . krasuľka perovitá (Cosmos bipinnatus). Nažky sa vyvíjajú len z rúrkovitých kvetov. Je to suchomilná rastlina pestovaná kedysi pre žlté farbivo kartamín obsiahnuté v kvetoch. Bodliakom sa podobá aj niekoľko nasledujúcich druhov. mydla i ako krmovina. ktorý sa otáča za slnkom (heliotropizmus). ktoré sa zbiera pred rozkvitnutím.topinambur (H. Veľmi rozšírené sú na jeseň kvitnúce scolymus) 152 . ružové alebo fialové kvety. Rozmnožujú sa vegetatívne koreňovými hľuzami. majú olejnaté semená a rôznofarebné oplodie. Slnečnica ročná sa pestuje ako olejnina na výrobu potravinárskych olejov. cínia pôvabná (Zinnia elegans) s úbormi rôznych farieb.V lúčnych spoločenstvách sa z astrovitých vyskytuje napr. Je to však kultúrna rastlina domáca v Stredozemí pestovaná ako zelenina. Okrajové jazykovité kvety sú jalové. neskôr sa začal využívať ako olejnina s podobným využitím ako slnečnica ročná. Obr. (Helianthus tuberosus) ktoré sú na žilnatine bielo škvrnité. ktorá sa od predošlého druhu líši pichľavými listami i zákrovnými listeňmi. v lesoch zlatobyľ. Pôvodná v Alpách. Z artičoky kardovej (C. Obsahujú inulín a sú vhodné na konzum. Hľuzy sú nepravidelného tvaru s vypuklými očkami. nevädzovec. najmä pre diabetikov.cardunculus). Kvety sú žltej farby. Kvety sú fialové. K vysokohorským astrovitým patria napr. Môžu sa aj skrmovať. požlt farbiarsky (Carthamus tinctorius) má listy aj listene ostnato zubaté. plesnivec a pod. rozmnožovania a šíri sa najmä pozdĺž vodných tokov. mačucha. Artičoka (Cynara) je rastlina podobná bodliaku.

ktorý má čiastočne zdrevnatené stonky. listy majú tenké úkrojky. Majú jednotlivé vrcholové úbory s bielymi jazykovitými kvetmi a žltým terčom. Dvojzub (Bidens) .discoidea) má úbory s chýbajúcimi jazykovitými kvetmi a vydutým lôžkom. nápadná blankytne modrými kvetmi. Je aromatická a liečivá rastlina. najmä na brehoch vôd a obnažených dnách rybníkov rastie niekoľko druhov dvojzubov.chryzantémy (Dendranthema). nevädzka (Acosta). ktoré ako hovorí názov.cotula). Väčšie úbory a tenšie úkrojky listov má parumanček nevoňavý (Tripleurospermum inodorum). Taxonomicky je tento rod nejednotný a rozdeľuje sa na viacero rodov . Niektoré druhy majú charakteristický zápach.maximum) sa pestuje ako okrasná. 234 (A.frondosa). ktorých lôžko je duté. Rozširovacou jednotkou (diaspórou) je teda celý Obr.na vlhkých stanovištiach. ktorými sa ľahko prichytávajú na srsť. 234) . 232: Krasuľka perovitá kamilkový (Matricaria recutita) je aromatická liečivá rastlina s menšími (Cosmos bipinnatus) úbormi. Chryzantémam sú príbuzné margaréty (Leucanthemum). napr. Vyskytuje sa na suchších stráňach.lappa) a lopúch plstnatý Obr. ktorý rastie na priedomiach a priekopách. Rastú väčšinou v krovinách.segetum). Najčastejšími druhmi sú domáci dvojzub trojdielny (B. kedysi sa z nej získavalo farbivo cyanín.tomentosum). Charakteristické sú najmä ich plody. Chryzantéma pravá je poloker. perie alebo odev človeka (zoochória). Je tiež poľnou burinou. ibaže háčiky nie sú na plodoch. ktorý zdomácnel a dokonca vytláča pôvodné druhy. nevädzovec (Jacea). Vratič obyčajný . atď. Poľnými burinami sú aj rumany (Anthemis) najmä ruman roľný (A. ale na zákrovných listeňoch guľovitých úborov. Tento jednoročný druh sa vyskytuje na dedinských priestranstvách.ruman poľný (Anthemis arvensis). Prispôsobenia zoochórnemu rozširovaniu majú aj lopúchy (Arctium). najmä chryzantémy pravej (D. čiže burinou v obilninách. Margaréta biela (Leucanthemum vulgare) je charakteristickým druhom lúk. ktoré vznikli krížením a šľachtením pôvodných druhov.králik vratič (Tanacetum vulgare) má perovito delené listy a malé žlté úbory bez jazykovitých kvetov usporiadané v chocholíkovitej metline. popri cestách a pod. ruman smradľavý (A. Rumanček Obr. Je liečivou rastlinou. Medzi pravé nevädze (Cyanus) patrí napr. majú 2-4 štetiny s háčikmi (Obr. Je aromatický a vyskytuje sa na podobných stanovištiach ako predošlý druh. Je segetálnym druhom. Najbežnejšími druhmi sú lopúch väčší (A. 153 . poľných cestách. margaréta veľkoúborová (L.indicum). 233: A . pôvodom zo sev. Ameriky. B úbor. ktorý má úbory pavučinovite plstnaté. jednoročná nevädza poľná (C. Používa sa na odpudzovanie nepríjemného hmyzu.nevädzník (Colymbada).tripartita) a cudzokrajný dvojzub čiernoplodý (B. Pochádza z juhovýchodnej Ázie. okrajoch ciest a na pustých miestach. Lopúchy sú dvojročné rastliny rumanček kamilkový (Matricaria recutita) s mohutnými listami a hrubými byľami.arvensis). Rumanček diskovitý (M. Ich úbory sa podobajú úborom margarét. Šíri sa nedokonale čisteným osivom obilnín. Na rôznych typoch lúk rastú niektoré druhy nevädze (Centaurea) s fialovými kvetmi.

ale má vyvinuté jazykovité kvety. starček lesný (S. či podzemkom. Rastie pri potokoch v horských oblastiach. ktorý sa trochu podobá na starček obyčajný. starček abrotanolistý (S. ktoré majú tiež ostnaté listy. medzi ktorými sedí jeden veľký úbor belavých kvetov. Druhy rodov suchokvet (Xeranthemum) a slamiha (Helichrysum) sú známe ako rastliny. Stonka chýba.oculus-christi). Je to druh opustených a zarastajúcich pasienkov.eriophorum). niekedy chýbajú. Ako burina na poliach sa uplatňuje pichliač roľný (C. Je aj medonosnou rastlinou. Iné druhy starčekov možno nájsť na rôznych stanovištiach. napr.acaulis). Tvorí veľa nažiek s vysokou Obr. Preto sa používajú do suchých kytíc. napr.arvense). Má kučeravo krídlatú a ostnitú stonku i listy. napr. ale v trópoch a subtrópoch i dreviny a sukulenty. podobne ako u pestovanej artičoky.sylvaticus). Rastie hojne na úhoroch a rumoviskách. Z niektorých druhov omanov (Inula) sú z hľadiska úžitkovosti významné napr.oleraceum). tvorí mohutnú a rozvetvenú koreňovú sústavu s prídavnými púčikmi.jacobaea). Viaceré druhy rastú v lesoch a na rúbaniskách. 236: Pichliač obyčajný (Cirsium väčšinou žlté. Po vysušení sa tieto rastliny používajú na dekoratívne účely. oman hodvábny (I. Poznáme najmä bylinné starčeky. Pichliač močiarny (C. Burinou na lesných cestách. Lúčovité kvety sú Obr. Mnohé pichliače majú sklon k vzájomnému kríženiu. ktoré si po vysušení zachovávajú vzhľad a farbu kvetov. Starček barinný (S. Intenzívne sa rozmnožuje aj vegetatívne. ktorý rastie na vlhších okrajoch ciest v priekopách a pod. Jeho úbory sú veľké. Omany bývajú často ochlpené. ktorý je bežnou jednoročnou burinou v záhradách a okopaninách.carniolicus). Zvláštnym druhom je krasovlas bezbyľový (C. niekedy sú ich listy i stonky až plstnaté napr.palustre) je vysoká a štíhla rastlina s nápadne ostnitými a zubatými listami i stonkami.paludosus) je zase typický pre mokradné biotopy. Sukulentné starčeky rastú najmä v Afrike a na Madagaskare.helenium). mohutná rastlina s úbormi žltých kvetov. niekedy i s poliehavou stonkou.abrotanifolius). starček hájny (S. Bežným druhom je oman britský (I.canum) s veľkými listami na rube sivými a s úbormi jednotlivými. Pestuje sa ako okrasná i liečivá rastlina. slamiha slamienková . Niektoré sa u nás pestujú ako izbové rastliny. starčeku obyčajnému (Senecio vulgare) vulgaris).britannica). pichliač sivý (C. rúbaniskách i krovinatých stráňach je pichliač obyčajný (C.vulgare) s pichľavými listami i zákrovmi. V čerstvom stave je zhrubnuté lôžko úboru jedlé. k lúčnym druhom patrí starček Jakubov (S. Na suchých stráňach rastú krasovlasy (Carlina). K žltokvitnúcim patrí pichliač zelinový (C. Z niekoľkých druhov je najvýznamnejší bodliak tŕnistý (Carduus acanthoides). Starček (Senecio) je veľkým rodom. napr. 235: Lopúch väčší (Arctium lappa) klíčivosťou. 154 . K vysokohorským druhom patria drobné starčeky. Na podmáčaných lúkach sa hojne vyskytujú: pichliač potočný (Cirsium rivulare) s fialovými kvetmi v úboroch nahlúčených na konci stonky.: oman pravý (I. Veľmi mohutný vzrast má pichliač bielohlavý (C. starček sivý (S.Pichliač (Cirsium) má viac druhov. Sú to rastliny väčšinou s ostnato zubatými listami často v prízemných ružiciach a ostnitými zákrovnými listeňmi. ktorý má prízemnú ružicu pichľavých listov. napr.nemorensis). Chocholec na nažkách je perovitobrvitý a slúži na rozširovanie vetrom. Často sa vyskytuje hromadne. zákrov pavučinato vlnatý. Má niekoľko generácií do roka a často ho možno vidieť kvitnúť aj v zime.slamienka (Helichrysum bracteatum). Pichliačom sú podobné bodliaky (Carduus).

takisto ako nechtík lekársky (Calendula officinalis). vyrastajú z hrubého podzemku. paliny (Artemisia). kamzičník Columnov (D. ktorý vytvára husté porasty obrovských listov. Úbory žltých kvetov sú jednotlivé na šupinatých stvoloch. Niektoré druhy sa pestujú v záhradkách ako okrasné. Majú však strapec úborov s ružovými alebo bielymi kvetmi. Rastie v teplejších oblastiach na medziach. Pri horských potokoch je nápadný deväťsil hybridný (P.metlinách.Podbeľ liečivý (Tussilago farfara) je známa liečivá rastlina i burina. úbory majú Obr.albus) má listy menšie. Snáď najznámejším vysokohorským druhom je plesnivec alpínsky (Leontopodium alpinum). Je to burina. chocholíkovitých metlinách a pod. Sedmokráska obyčajná (Bellis perennis) rastie často na trávnatých miestach. Má listy po oboch stranách sivozelené a je horko aromatická. Kvety sú žlté. napr. Je chránený druh. Podobné použitie má aj palina abrotanová . ktorý sa po odkvitnutí ešte viac predĺži. Úbory nemajú jazykovité kvety. Kamzičník (Doronicum) má kvety žlté v typických úboroch. 237: Podbeľ liečivý (Tussilago farfara) žltý terč a kvety lúča biele alebo ružové. Sú to aromatické rastliny s horkou chuťou.dracunculus) pôvodom z Ázie sa pestuje a používa ako korenina. Tie vyrastajú v bohatých súkvetiach . Listami sa na podbeľ podobajú deväťsily (Petasites). ktorý má oranžové alebo žlté kvety a nažky kosákovité bez chocholca. kde ju možno nájsť na okraji polí. Je nízkeho vzrastu. 238: Deväťsil biely (Petasites albus) 155 . Pestuje sa ako okrasná i liečivá.estragón (A. Pridáva sa do likérov kvôli horkej chuti (absint). Palina dračia . Takými sú napr. Sú dvojdomé. Našim horským druhom je kamzičník rakúsky (D.hybridus). Je to adaptácia na nepriaznivé ekologické podmienky vo vysokých horách. v súčasnosti sa šíri najmä v teplejších oblastiach. Z našich astier (Aster) je najdekoratívnejšia astra alpínska (Aster alpinus).abrotanum).austriacum). Astra novobelgická (A. Celé telo rastliny je porastené hustými bielo plstnatými trichómami. niekedy tvorené len jedným kvetom. prísada do octu.absinthium). Paliny sú stepné druhy. čím nadobúda plesnivý vzhľad. Iva voškovníkovitá (Iva xanthiifolia) má veľké vajcovité až srdcovité listy a metlinu zelenobielych úborov. Spoločným znakom nasledujúcich rodov sú veľmi drobné úbory. Táto okrasná trvalka pôvodom zo Severnej Ameriky často splanieva a šíri sa najmä na brehoch vodných tokov. Používa sa i v kozmetike. Má modré jazykovité kvety a žltý terč. Deväťsil biely (P. Od ostatných palín sa líši nedelenými úzkymi listami. Veľké listy podobné deväťsilom má lesný horský druh mačucha cesnačkovitá (Adenostyles alliariae). Listy sú na rube bielo plstnaté. niekedy ťažko rozoznateľné od podbeľu.columnae). okrajoch ciest a pod. Rastie v lesoch na vlhších miestach. V plnokvetých a veľkokvetých formách sa pestuje ako okrasná rastlina.novi-belgii) má menšie úbory v chocholíkovitých metlinách s bielymi alebo modrastými jazykovitými kvetmi. Palina obyčajná (Artemisia vulgaris) je burinou rastúcou na opustených miestach a rumoviskách. Srdcovito okrúhle listy vyrastajú až po odkvitnutí.božie drievko (A. horčice a pod. Je liečivá. Spolu s ambróziou palinolistou (Ambrosia artemisiifolia) boli zaradené do zoznamu karanténnych burín. Rastie vo vyšších horách a pestuje sa aj ako okrasná. napr. ale aj v intravilánoch miest. ktorá kvitne skoro na jar. Liečivým druhom je palina pravá (A. Ambrózia Obr. Má fialové kvety a úbory v chocholíku.

nie je vytvorený terč a lúč. Poddruh čakanky obyčajnej (C. Plodom je takisto nažka. ktoré majú krehkú konzistenciu a horkastú chuť. z ktorého sa mletím a pražením vyrába náhrada kávy (cigória). Pôvodná je v Sev. Bezlistý. Rebríček .z niekoľkých druhov sa pestuje ako listová zelenina šalát siaty (Lactuca sativa). . väčšinou skučeravené. Listy majú zaujímavé postavenie. 239: Šalát kompasový (Lactuca serriola) Čakanka štrbáková (C. Má prízemnú ružicu gracovitých listov. foliosum) sa pestuje kvôli čakankovým pukom zväčšeným a vybieleným mladým výhonkom. Amerike. Do čeľade patria aj niektoré úžitkové druhy (šalát. Listy v ružici sú variabilné.sativa convar. Zlatobyľ obrovská (S. C (5).serriola). Púpava lekárska (Taraxacum officinale) je trváca rastlina s dlhým koreňom. záhradách a viniciach. Bežnou burinou je turanec kanadský (Conyza canadensis) s veľmi bohatou metlinou úborov a úzkymi nedelenými listami. a drobné úbory v klbkách. Je liečivou rastlinou. Rastie na výslnných miestach.myší chvost (Achillea) má viac druhov. hadomor). crispa). Jej kultivary sú však aj úžitkovými rastlinami. Kučeravé listy má šalát kučeravý (L. ktorých biele alebo žltkasté drobné úbory sú v chocholíkovitých metlinách. Po vytvorení listovej ružice vyrastie kvetonosná byľ s metlinou drobných žltých úborov. buriny (púpava. Úbory v pavidliciach má drobné so žltým terčom a bielymi kvetmi lúča. A (5). Liečivým druhom je známy lúčny druh rebríček obyčajný (A. ktoré sa pestujú jednak kvôli zhrubnutému koreňu. Rastie na úhoroch. na rumoviskách. záhradách a viniciach. Kvety sú žltej farby. ale šíri sa i do polí. šalát hlávkový(L. napr. Obr. capitata) má listovú ružicu v podobe hlávky. Často sa vyskytuje v okolí železničných tratí staníc.gigantea). ale len z jazykovitých kvetov.sativa convar. K (5). Všetky sú orientované v jednej rovine severojužným smerom (odtiaľ názov). Pestuje sa aj v záhradách ako okrasná i medonosná rastlina. Púpavy sú charakteristické 156 . mlieč) i lúčne druhy (kozia brada. Ameriky. endivia) sa podobá na hlávkový šalát a tiež sa pestuje pre listovú ružicu ako zelenina. Čakanka obyčajná (Cichorium intybus) je známa lúčna rastlina so svetlomodrými úbormi. V pletivách na rozdiel od astrovitých sa nachádzajú mliečnice. Žltnica maloúborová (Galinsoga parviflora) je jednoročná burina v okopaninách. popri cestách. záhradách a pod. Šalát (Lactuca) .millefolium). Ostatné druhy sú tiež prevažne lúčne druhy. má perovito strihané listy. preto pri poranení ronia biele mlieko.pochádza zo Sev. Pestuje sa vo viacerých konvarietách. dutý stvol je zakončený jediným úborom žltých kvetov. Zlatobyľ (Solidago) má drobné úbory s kvetmi žltej farby. väčšinou s chocholcom. Súkvetím je úbor. Z divo rastúcich druhov sa ako burina najčastejšie vyskytuje šalát kompasový (L.  kvetný vzorec : . Pochádza z južnej Ameriky. pre ktoré sa pestuje. Pochádza zo Severnej Ameriky. rumoviskách i poliach. preto je aj burinou v okopaninách. ktorá dorastá až do 2 m výšky sa šíri najmä pozdĺž železničných tratí a vodných tokov. V lesoch rastie a koncom leta kvitne zlatobyľ obyčajná (S.čakanka). Typické sú aj ich perovito delené listy (odtiaľ názov). Na strednej žile tuhých listov má ostnité štetiny. Používajú sa preto do zeleninových šalátov.virgaurea).G (2) Čeľaď veľmi podobná predchádzajúcej. Zásobnou látkou je inulín. najmä suchších stanovíšť. Je to jednoročný druh s vyvinutou prízemnou ružicou listov jemnej a krehkej konzistencie. intybus subsp. ktoré sú značne premenlivé.

Typickým druhom jelšín rastúcich pri potokoch je škarda močiarna (C.arvensis). 241: Premenlivosť listov púpavy žltými úbormi. jastrabník lesný (H. napr.čierny koreň (S.autumnalis) sa líši rozkonárenou stonkou. Zároveň sú veľmi premenlivé. Podobným rodom je kozobrada (Tragopogon). Patria sem najmä lúčne druhy. Škarda (Crepis) má viac druhov rastúcich v rôznych biotopoch. Z mladých listov možno pripraviť výživný šalát. Obr. Ich úbory majú žlté kvety. Má žlté úbory. Používa sa ako lahôdková zelenina. i pestované napr. 240: Čakanka obyčajná okrem divorastúcich lúčnych druhov. podobne ako špargľa. bez oplodnenia (apomikticky). Tento druh je pomerne vzácnym divorastúcim druhom stepných lúk v teplejších oblastiach. Medzi lesné druhy patria napr. Púpavec jesenný (L. Hadomor (Scorzonera) zahrňuje Obr. hadomor (Cichorium intybus) španielsky .dubius). Fialové úbory má kozobrada pórolistá (T. najmä púpavec srstnatý (L.aj súplodím nažiek s chocholcom v podobe padáčika. 242: Hadomor španielsky (Scorzonera hispanica) 157 . ktorá sa pestuje ako koreňová zelenina podobne ako čierny koreň. Jastrabník chlpánik (H. Ponúka pašu aj včelám. Rastie v lúčnych biotopoch. paludosa).pilosella) pod názvom chlpánik obyčajný (Pilosella officinarum) je druhom suchých. Najčastejšie sa vyskytujú tri druhy: mlieč zelinný (S. Mlieče (Sonchus) nájdeme rásť v záhradách a obrábaných plochách ako buriny.biennis) je lúčnym druhom. oba so Obr. ktorý má pichľavé listy a mlieč roľný (S. škarda dvojročná (C. Ľahko sa spozná podľa veľmi horkej chuti. Mnoho druhov má jastrabník (Hieracium). pretože sa rozmnožujú nažkami vzniknutými nepohlavne. mlieč drsný (S.asper). Sú to trváce byliny podobné púpave.hispanica) sa pestuje najmä v juhoeurópskych krajinách pre dužinatý valcovitý koreň čiernej farby a krehkej konzistencie.hispidus).vulgatum).porrifolius). rastie však i ako burina v zanedbaných porastoch. Na rôznych typoch lúk rastú z čeľade čakankovitých púpavce (Leontodon).orientalis) alebo kozobrada pochybná (T.murorum) a jastrabník obyčajný (H. Vzhľadom na obsahové látky je liečivou rastlinou. nevápenatých až kyslých pôd. kozobrada východná (T.oleraceus). Napr.

G (3). a to stromy s priamou stonkou a chocholom listov na vrchole (palmy). trávy). zriedkavejšie krivožilovú alebo perovitú žilnatinu (napr. Len zriedka sú drevinami. s rozlíšeným kvetným obalom. ktorým by stonky mohli tak zhrubnúť ako dvojklíčnolistovým rastlinám. stužkovitého tvaru. alebo je tyčinka len 1 (vstavačovité).  Okrasovité sú monotypickou čeľaďou s jediným druhom: okrasa okolíkatá (Butomus umbellatus). dracéna. žabník). Sú priame a z vody vyčnievajúce. Listy sú zvyčajne jednoduché s celistvým okrajom a sediace. spravidla širokou bázou objímajúce stonku. Niektoré jednoklíčnolistové rastliny druhotne hrubnú. V pazuchách listov sú často vyvinuté prídavné (akcesorické) púčiky. . Od tohto všeobecného vzorca sú viaceré odchýlky. súmerné až nesúmerné. banánovník). Avšak medzi jednoklíčnolistovými rastlinami sa vyskytujú aj druhy so stopkatými listami (bambusy). agáva. Takéto druhotné hrubnutie je u rodov aloe. Cenokarpné gynéceum môže tvoriť vrchný aj spodný semenník. Listy sú prevažne prízemné a často sa vyznačujú svojou rôznolistosťou. vo vode plávajúce alebo ponorené.P) podľa všeobecného vzorca : . čím sa podobajú kvetom dvojklíčnolistových rastlín. Postavenie listov na stonke je prevažne dvojradovo striedavé. vytvárajúce len v čase kvitnutia článkovanú priamu stonku. jednopohlavné i rôznoobalové (heterochlamydeické). rozptýlené (ataktostéla) a preto sa v stonke jednoklíčnolistových rastlín nemohol vytvoriť kambiálny kruh. Rozkonárovanie stonky jednoklíčnolistových rastlín je (okrem súkvetí) pomerne zriedkavé. hľuzami a podzemkami). ktorá je často vyvinutá ako pošva (napr. Vysoký stvol je zakončený nepravým okolíkom. Z mohutného valcovitého podzemku vyrastajú čiarkovité trojhranné listy so šupinami. Počet tyčiniek môže poklesnúť na 3 (kosatcovité. Majú zvyčajne rovnobežnú alebo oblúkovobežnú. Plody sú mechúriky. Vznik jedného klíčneho listu sa vysvetľuje rozdielne. bez druhotného delivého pletiva medzi lykom a drevom a často sú obalené pevnou sklerenchymatickou pošvou. P môže byť voľné alebo zrastenolupienkové. Adventívne korene sa len málo rozkonárujú. Len zriedka sa menia na zhrubnuté zásobné korene alebo na koreňové hľuzy (napr. Kvety jednoklíčnolistových rastlín sú väčšinou trojpočetné s nerozlíšenými kvetnými obalmi (okvetie perigonium . Trieda : Liliopsida (Monocotyledonae) . Rastlina je entomogamná a plodom je mechúrik (plodstvo mechúrikov). Kolaterálne cievne zväzky sú uzavreté. alebo bobule. ⊕. a to kambiálnym kruhom. Na Slovensku je rozšírená najmä v Podunajskej a Východoslovenskej nížine.Orchidaceae). alebo dreviny s ovíjavou resp. podopretý listeňom. a to zrastom klíčnych listov (synkotýlia) alebo zakrpatením až zaniknutím jedného klíčneho listu. Cievne zväzky v stonke sú prevažne kolaterálne. Ružovkasté kvety majú apokarpné gynéceum. ktorý vznikne v prvotnej kôre stonky. A 3+3. Kvety sú zoskupené do bohatých rozkonárených súkvetí. Primárny koreň čoskoro zanikne a nahradí sa rovnakými koreňmi (sekundárna homorízia). Z apokarpných semenníkov dozrievajú nažky (plodstvo nažiek). Podobne môžu hrubnúť aj korene. niektoré vstavačovité .  Žabníkovité sú vodné alebo vlhkomilné trváce byliny s pravidelnými kvetmi.jednoklíčnolistové Jednoklíčnolistové sú vývojovo mladšou triedou v porovnaní s dvojklíčnolistovými. zvyčajne druhotne nehrubnú. 158 . Je to trváca bylina. Sú prevažne trváce byliny (geofyty s cibuľkami. juka a dioskórea. P 3+3. výnimočne je aj apokarpné G (okrasa. tobolky. rastúca v bahne na okraji vôd. čoskoro odumierajú a nahradzujú sa novými. Kvety môžu byť pravidelné. lipnicovité). Semená jednoklíčnolistových rastlín klíčia jedným klíčnym listom.2. popínavou stonkou.

nedelené. U nás sa prirodzene vyskytuje žabník skorocelový (Alisma plantago-aquatica) a šípovka vodná (Sagittaria sagittifolia) s typickými šípovitými listami. Kvety tvoria šúľkovité súkvetie zvyčajne podopreté pestrofarebnými listeňmi.tulcom. stopkaté a majú otvorenú alebo zatvorenú pošvu.rastlina. Liany majú dlhé internódiá na popínavých alebo plazivých stonkách (napr. Poskytuje cukornaté jednosemenné kôstkovice. Väčšinou sú stromy s nerozkonáreným stĺpovitým kmeňom. 243: Žabníkovité (Alismataceae). Do čeľade patrí asi 90 druhov rozšírených v teplejších klimatických pásmach. ktoré nasvedčujú o ich príbuznosti. Palmy rastú v subtrópoch celého sveta. P 0. Plodom sú Obr. ktorého druhy rastú v lesoch a na morskom pobreží. Bočné výhonky sú len na báze nízkych paliem. . zriedka vrcholové. kôstkovica alebo nažka.plodstvo nažiek rastlinami morského pobrežia (3 rody a 880 druhov). zriedka obojpohlavné (rotang).utilis s červeným okrajom listov. .samčí kvet. (Sagittaria latifolia). hoci sú vysoké (až 60 m) majú len vláknité adventívne korene (homorízia).samičí Rastú v trópoch Starého sveta a sú význačnými kvet. Kvety sú jednopohlavné.  Kvetný vzorec : ⊕. Každá časť palmy dáva 159 . Oba druhy rastú v pomaly tečúcich vodných tokoch. Súkvetie je pazušné. kry a liany. Kmeň paliem svoju značnú hrúbku dosahuje rozsiahlym prvotným delivým pletivom na vegatačnom vrchole. Malé kvety so zakrpateným okvetím sú jednopohlavné. pokrytými listovými jazvami alebo zvyškami častí listov a na vrchole v hustej špirále s chocholom veľkých listov. Listy sú veľké. h . s krátkymi internódiami. alebo iba jediného plodolistu (monomérny piestik). Calamus). Opelenie hmyzom alebo vetrom.  Kvetný vzorec : . Semeno má dobre vyvinutý endosperm. najmä v trópoch Južnej Ameriky a v Indomalajsku. Tyčinkové kvety majú viac tyčiniek a piestikové kvety synkarpný alebo parakarpný semenník z veľkého počtu plodolistov (70-80 Sarangana). G (3-1) A∞ Sú to výlučne subtropické alebo tropické jednodomé alebo dvojdomé stromy. ale najmä liany s opornými vzdušnými koreňmi. vtákmi. pričom vzniknuté diely sú otvorené. po vypučaní sa dospelé listy perovito alebo dlaňovito trhajú. P 3+3. b . Kvety arekovitých sú veľmi drobné a zoskupené do bohatých šúľkov alebo metlín. Korene druhotne nehrubnú. Len málo druhov zasahuje do severného mierneho pásma a v Európe (južnej) rastie len jeden druh palmička nízka (Chamaerops humilis). Najdôležitejšou palmou a rastlinou vôbec severoafrických a západoázijských oáz je dvojdomý datlovník obyčajný (Phoenix dactylifera). A ∞. Tyčiniek býva 6. tvoriace ozdobné zhluky listov na konci štíhlych valcovitých konárov. . P. často ostro zúbkaté. ktoré sú vždy podopreté listeňom (alebo niekoľkými listeňmi) . dokonca aj netopiermi. Pre plody sa pestuje pandan jedlý (P. Plodom je bobuľa. A 3+3.Hoci čeľaď má veľké množstvo zhodných znakov s čeľaďou iskerníkovitých (Ranuncu-laceae). Majú čiarkovité listy.utilis) poskytujúci textilné vlákna a voňavé silice. G (∞ -1) Pandanovité sú stromy . hmyzom. Opeľujú sa vetrom. a . Šípovka širokolistá kôstkovice alebo bobule tvoriace guľovité súplodie.edulis) a niektoré druhy sa pestujú ako ozdobné rastliny (P. Na stonke sú usporiadané špirálovite. Gynéceum je vždy z 3 plodolistov. d . ⊕.Variegata s bielym pásom na listoch). V púčiku sú listy jednoduché a riasnato zložené. majú aj viac rozdielnych znakov. 3 alebo až veľa. Je to najmä rod pandan (Pandanus).weitchii cv. Rôzne využitie má pandan úžitkový (P. Palmy druhotne nehrubnú. ktoré sa vegetatívne rozmnožujú a často tvoria husté zárasty.

rastúce prevažne v trópoch.rastlina. Rastie v Zadnej Indii a na Sundských ostrovoch. z ktorého sa získava ságo (podobné kukuričnému škrobu). Sklerenchymatický endokarp slúži domorodcom na zhotovenie nádob. Olejnica guinejská (Elaeis guinensis) dáva z mezokarpu kôstkovíc tzv. Z dužinatého endospermu semena sa sušením získava kopra. ktoré sú surovinou s rôznym využitím (koberce. Z listov palmy rafia (Raphia).Obr.plod úžitok. hrubé vlákna (koir).šúľok pozostávajúci z drobných väčšinou jednopohlavných kvetov s redukovanými kvetnými obalmi. ktorý môže byť rôzne sfarbený. V trópoch sa všade pestuje pre jednosemenné kôstkovice „kokosové orechy“. Len niekoľko druhov patrí do našej pôvodnej flóry. používaná ako výživný nápoj. Strednú vrstvu oplodia -mezokarp tvoria pevné. odkiaľ sa morskými prúdmi dostal na tropické korálové ostrovy. mečovitými dlhými listami a 160 . Je to jedovatá rastlina. Lodoicea sejčelská (Lodoicea seychelellarum) má najväčšie semená. 245: Áron alpínsky (Arum alpinum) s mohutným podzemkom.mierne omamná droga. a . V listnatých lesoch rastie áron alpský (Arum alpinum) nápadný najmä v plodnom stave. ktoré Malajci s obľubou žujú potreté nehaseným vápnom a zabalené do listu piepra betelového . Jej stonka je až 150 m dlhá a poskytuje prúty na výrobu stoličiek a košíkov. palmový olej. vypchávky. V dutine endospermu je tzv. 244: Arekovité (Arecaceae): vejčia merillova (Veitchia merrillii). Naše druhy sú byliny s podzemkom. z ktorej sa lisuje olej na prípravu jedlých tukov. sú viac ako 40 cm dlhé a a až 10 kg ťažké („Šalamúnove orechy“).kvet. Východoindický ságovník Rumpphov (Metroxylon rumphii) vo svojom stržni obsahuje veľa škrobu.  Čeľaď zahŕňa rastliny rozličného vzhľadu. i. Šúľok je podopretý alebo zahalený listeňom (tulec). rohože). Areka obyčajná (Areca catechu) má semená. d . sa získava „rafia“. Na jednodomých rastlinách sú samičie kvety na báze šúľku a samčie nad nimi. alebo sa využíva v cukrárstve. Na povrchu majú blanitý exokarp. Druhou dôležitou palmou je kokosovník obyčajný (Cocos nucifera). kokosová voda. Rotang trstenicový (Calamus rotang) je liana. alebo hľuzami. Nápadným znakom je súkvetie .k . v tropickej Ázii. Plodom je bobuľa. Pochádza z južnej Ázie. Je chránený. používaná ako záhradnícke lyko. K vzácnym močiarnym druhom patrí diablik močiarny (Calla palustris) nápadný bielym tulcom. Puškvorec obyčajný (Acorus calamus) je močiarna rastlina Obr. pretože bobule majú výraznú červenooranžovú farbu.

obojpohlavné. Žaburinka menšia (L. kvetov a plodov. V strednej Európe sa dobre udomácnila na brehoch pomaly tečúcich vôd. glykozidov (konvalotoxín) a saponínov. Plodom je tobolka. cibuľami alebo hľuzami. sú redukované len na niekoľko malých listov veľkosti niekoľko mm. využíva sa aj v likérnictve a cukrárstve. Najbežnejším rodom je žaburinka (Lemna).nenápadným zeleným šúľkom i tulcom. rôznej veľkosti (vranovec má kvety štvorpočetné. Celá rastlina je aromatická. Listy sú najčastejšie čiarkovité s rovnobežnou žilnatinou alebo elipsovité s oblúkovobežnou žilnatinou. Kvitnú zriedka. Vtedy pokrýva celú hladinu. izbové alebo záhradné okrasné rastliny. Plodom je tobolka alebo bobuľa. tôňovka dvojpočetné). 161 . Z podčeľadí uvádzame iba niektoré: Podčeľaď : Veratroideae .minor) sa na vodných hladinách rozmnožuje.listnatec). pretože obsahujú veľa škrobu. V trojpúzdrovom semenníku sú anatropné vajíčka. Veľmi ľahko sa šíria (napr. G (3) P (3+3) Sú zvyčajne trváce byliny s podzemkami. obsahuje glykozid akorín. Jej listy majú necelý 1 mm. význačné špecializovaným metabolizmom. vodnými vtákmi). konvalinka). Drobné korienky môžu aj celkom chýbať. monstera (Monstera) a filodendron (Philodendron) sú liany s veľkými listami často pestované v bytoch. tulipán). väčšinou sa rozmnožujú vegetatívne bočnými púčikmi. Žaburinky sa používajú na kŕmenie hydiny. ktorý je bohatý na olej a bielkoviny. Sú prevažne entomogamné. lupeňovité . Najmenšia semenná rastlina vôbec je drobuľka bezkoreňová (Wolffia arrhiza). Je to liečivá rastlina. A 3+3. P 3+3. čím vytvárajú na hladine vody za priaznivých podmienok súvislý porast. praslenovitom alebo len prízemné. ak je voda bohatá na organické látky (eutrofizácia). Niekoľko druhov je vzácnych a zákonom chránených. Plodom je mechúrik. Do čeľade ľaliovitých patrí asi 250 rodov a približne 3000 druhov.kýchavicovaté Z celej čeľade sú vývojovo najpôvodnejšie. na Slovensku veľmi vzácne zanášaná vodnými vtákmi z južnej Európy. 246: Žaburinka menšia (Lemna minor) trojpočetné.  Drobné vodné rastliny plávajúce na hladine vody (natantné rastliny). rozšírených takmer po celom zemskom povrchu najmä v subtrópoch a miernom pásme.  Kvetný vzorec : . ktorá má 3 druhy. ihlicovité asparagus. ⊕. antúrium (Anthurium) má tulce červené s voskovitým povrchom. Niektoré cudzokrajné druhy sa u nás pestujú ako okrasné napr. Okrasné listy má aj známa difenbachia (Dieffenbachia). Po biochemickej stránke sú zaujímavé prítomnosťou alkaloidov (kolchicín. Sú v postavení striedavom. Z poľnohospodárskeho hľadiska niektoré ľaliovité majú význam ako zeleniny. Kvety sú Obr. ktoré im slúžia ako zásobné orgány. iné ako buriny a jedovaté rastliny. Viaceré sa pestujú ako skleníkové. Majú v zemi podzemok alebo bazálnu stonkovú hľuzu. Semená majú embryo uložené v mäsitom alebo v chrupavkovitom endosperme. veratrín). Kvety sú jednotlivé na konci stvolov či olistených bylí (napr. Ľaliovité sa rozdeľujú na niekoľko podčeľadí podľa podzemných orgánov. Niektoré druhy majú fylokládiá (úzke. alebo sú zoskupené do strapcovitých a vrcholíkovitých súkvetí (napr.

Vyznačuje sa obsahom jedovatých alkaloidov. Získava sa pre farmaceutické účely (napr.rastlina s listami a tobolkou. ktorý pôsobí na centrálnu nervovú sústavu. krvný obeh. Je nebezpečný pre pasúce sa stáda alebo pre zvieratá kŕmené senom s prímesou jesienky lebo sa nerozkladá ani pri sušení.kýchavica zelená (Veratrum lobelianum). 247: Veratroideae : 1 . Rastie na vlhkých horských lúkach. Z nich na jeseň vyrastajú 1-3 bledofialové kvety s okvetím na báze zrasteným do dlhej rúrky. p .pozdĺžny rez semenom s mäsitým výrastkom (caruncula)-m 162 . s .kvitnúca rastlina: h . t1 . Rastie na vlhkých lúkach a pasienkoch. Jesienka obsahuje jedovatý alkaloid kolchicín.Do našej flóry patrí kýchavica zelená (Veratrum lobelianum) so širokoelipsovitými listami.blanité pošvy. 2 . V šľachtiteľstve sa používa na získanie polyploidných rastlín. obličky. Má bohatú metlinu kvetov. ktoré dozrievajú v máji a rozširujú sa zoochórne. Je to prudký jed. Štúrovo) rastie vzácny panónsky endemit jesienka piesočná (C.priečny rez tobolkou. ktorá sa nad povrchom pôdy rozdelí na 6 cípov. Na piesčinách Podunajskej nížiny (Čenkov. na liečenie reumy). Listy sa vyvíjajú po oplodnení až na jar. v mladosti zriasnenými pozdĺž žíl. ktorých okvetie je zelené. t .podzemná hľuza obalená zvyškami pošiev odumretých listov. najmä v semenách. niektoré majú hypotenzívny účinok. Medzi nimi je tobolka s početnými semenami.jesienka obyčajná (Colchicum autumnale) A . Jesienka obyčajná (Colchicum autumnale) tvorí v zemi ukryté stonkové hľuzy. Obr. B .zrelá tobolka.arenarium).

2 cesnak orešcový (A.scorodoprassum) : p .cesnakovaté Zahŕňa rastliny tvoriace cibule (jednoduché.cesnak medvedí).cesnak guľatohlavý (Allium sphaerocephalon) : c . duté. Plody sú toboly. sadzačka).schoenoprassum). Prastarou pestovanou rastlinou. V súkvetiach niektorých druhov sa tvoria rozmnožovacie pacibuľky. Cesnak kuchynský perlovkový. Z cibule vyrastá byľ s čiarkovitými listami zakončená súkvetím v blanitom tulci. Patrí sem na druhy bohatý rod cesnak (Allium). ktorá pochádza zo strednej Ázie je cesnak kuchynský (A. vytvoria veľké sukňovité Obr.cesnak kuchynský (A.sativum subsp. Guľaté súkvetie tvorí množstvo drobných bielozelených Obr. 4 .sativum). je v kultúre vzniknutý taxón (A. Semená vysiate v prvom roku kuchynská (Allium cepa). sukňovité) a plod tobolku.cesnak pórový. 248:Allioideae : 1 .sativum) keď sa vysadia v druhom roku.vedľajšie stopkaté cibuľky. 249: Allioideae : 1 . 3 . Listy majú ploché.Podčeľaď : Allioideae . úzko čiarkovité alebo valcovité (elipsovité .cesnak pažítkový.cesnak medvedí (A.ursinum) 163 .cepa) má listy oblé. Okrem kvetov vytvára v súkvetí aj rozmnožovacie pacibuľky. Cesnaky význačne zapáchajú od alylsulfidov. zložené. ktoré (A. pór vytvoria drobné cibuľky (štupľovka. pažítka (A. perlová cibuľa. Cesnaky tvoria súkvetie zdanlivý okolík (skrutec) za mlada obalený v listeňovitom tulci. Zloženú cibuľu tvorí 5-15 dužinatých šupín (strúčikov) uzatvorených v spoločnom blanitom obale. ophioscordon). cibuľa kuchynská (A. 4 . Cesnak cibuľový.rozmnožovacie pacibuľky v súkvetí. rokambol. perlovka. 2 . kvetný stvol v strede nafúknutý. cibuľa kvietkov.vedľajšie stopkaté cibuľky.rotundum) : c . ktorý má jemnejšiu chuť i vôňu a tvorí cibule zložené z guľatých cibuliek bez spoločného obalu.cesnak guľovitý (A. 3 .cesnak cibuľový.ampeloprasum). Tento druh sa považuje za dôležitú a zdravú zeleninu najmä pre obsah vitamínov a aliínu s fytoncidnými účinkami (rastlinné antibiotiká).

Je chráneným druhom listnatých i zmiešaných lesov a krovín. Je trvalka so sukňovitou cibuľou. Jeho listy sú úzko elipsovité alebo vajcovité. Cibuľa obsahuje cukry. Najmenším pestovaným druhom je cesnak pažítkový.giganteum. ktorá prechádza do pošiev plochých.mar-tagon) má zlatožltú cibuľu a červenkastú byľ. ľalia kráľovská (L. 250: Lilioideae : 1 . Ich plodom je tobolka. Rastie najčastejšie na horských lúkach.schoenoprasum).bulbiferum).orešec (A. A.moly. cibuľa zimná (A.salota) tvorí početné vedľajšie cibuľky v hnedastej vonkajšej šupine. Ľalia zlatohlavá (L. Niektoré druhy cesnakov sa pestujú v záhradách ako okrasné (cesnak zlatožltý . Medzi teplomilné druhy skalnatých strání. ľalia zlatá (L. Kvietky v zdanlivom okolíku sú ružovofialové.oleraceum). Výrazne voňavé biele kvety sú usporiadané v strapci. Rod ľalia (Lilium) má cibule zložené z jednotlivých dužinatých šupín. pretože oplodnenie je zriedkavé. Tvorí drobné vajcovité cibule v trsoch. croceum).s guľovitými okolíkmi kvetov.cataviense) a i. Divorastúcich cesnakov je viac druhov. A.regale).ľalia cibuľkonosná (L. Žltými okvetnými lístkami sa vyznačuje xerofytný cesnak žltý (A. Je to druh tônistých dubohrabových hájov. Ako zelenina sa používa celá vňať. Zo Stredomoria pochádza dekoratívna záhradná trvalka ľalia biela (L.auratum). Dekoratívne kvety tvoria strapec.tigrinum). lužných lesov. Je vhodný na konzervovanie (zaváranie). Zo Stredomoria pochádza cesnak pórový. rúrkovité. Miestami splanieva. Má biele kvety a typický cesnakový zápach. bielkoviny.ľalia zlatohlavá (Lilium martagon) : t .scorodoprasum). Používa sa ako jarná vňaťová zelenina pre obsah vitamínu C. Okvetné lístky sú purpurovočervené.ursinum). U nás na celom území sa roztrúsene vyskytuje cesnak orešcový . š . cesnak planý (A. Má malú cibuľu. Cesnak askalonský. žliabkovitých listov. vitamíny B. farby a chuti cibúľ.montanum). ktorá dobre znáša zimu a pestuje sa najmä pre vňať.bulbiferum) : p rozmnožovacie pacibuľky v pazuchách listov názov). Podobné nároky na stanovištie má aj cesnak horský (A. pažítka (A.candidum). okrasných ľalií sú ľalia tigrovaná (L.rotundum) . C a tiež fytoncidy.zrelá tvorí drobné cibuľky (odtiaľ tobolka. Pestuje sa oddávna v celom kultúrnom svete v kultivaroch rozličnej veľkosti. šalotka (A. škvrnité a oblúkom von zakrivené. 2 . Kvety sú v strapcovitých súkvetiach alebo sú terminálne (tulipán). cesnak poľný (A. Byľ nesie 1 alebo viac oranžových.ampeloprasum). Iné druhy pestovaných. Listy má duté.A. Pôvodný na Sibíri je cesnak zimný. Podčeľaď : Lilioideae .ľaliovaté Do tejto podčeľade patria trvalky s podzemnou cibuľou a listnatou byľou alebo prízemnými listami a stvolom.vineale). pór (A. bučín.šupinovitá cibuľa. Z cibule vyrastajú dva škvrnité listy a stvol s jediným ružovým kvetom. škvrnitých kvetov. U nás rastie iba v Slovenskom krase. aj buriny viníc a polí patria cesnak guľatohlavý (A. V pazuchách úzkych listov Obr.fistulosum). Iným tvarom listov než ostatné cesnaky sa vyznačuje cesnak medvedí (A. Tyčinky nápadne vyčnievajú z kvetu. 164 . silice.flavum). Slúžia na vegetatívne rozmnožovanie. Prostredné listy sú v praslenoch.cibule a na tretí rok kvetonosné stvoly. Pestuje sa aj v záhradkách (subsp.sphaerocephalon) a cesnak guľovitý (A. rastie aj v pobrežných krovinách a trávnatých porastoch. Byle sú priame listnaté. Z južnej Európy pochádza aj u nás rastúca ľalia cibuľkonosná (L. Vzácnou a chránenou rastlinou je kandík psí (Erythronium dens-canis). tvaru.

pod ktorými visia v okolíku zoskupené tehlovočervené alebo oranžové zvonkovité kvety. 3 . l . l .tobolka. do ktorého patrí komplex záhradných kultivarov a krížencov pôvodných juhoeurópskych a stredoázijských druhov. 2 .arvensis) : l .vrcholkový praslen listov.lutea) : c (Tulipa sylvestris).jeden prízemný. c .Obr. Najčastejšie sa vyskytuje krivec lúčny (G.arvensis). Má úzke listy a jeden terminálny kvet.dva prízemné čiarkovité listy 165 . Už od 16. Cibule sú prudko jedovaté (alkaloid imperialín). Táto mohutná trvalka má byľ zakončenú vrcholovým praslenom listov. čiarkovito kopijovitý list. na vrchole kapucňovitý. čím sa preslávilo najmä Holandsko.cibuľa. storočia sa datuje pestovanie tulipánov v Európe. Z pestovaných cudzokrajných druhov je obľúbená korunka kráľovská (Petilium imperiale. ktorý je zvončekovitý a šachovnicovito škvrnitý.korunka kráľovská (Petilium imperiale) : l . 3 . Rod krivec (Gagea) má niekoľko drobných žltokvitnúcich druhov.krivec roľný (G. m . ktoré rastú najmä v trávnatých porastoch.hlavná a dve nové vedľajšie guľovité cibule . 252: Lilioideae : 1 . Všeobecne známou okrasnou cibuľovou trvalkou je tulipán Gesnerov (Tulipa gesneriana). syn.kandík psí (Erythronium dens-canis) : t . Fritillaria imperialis).korunkovka strakatá (Fritillaria meleagris) . V trávnatých porastoch sa občas vyskytne splanený žltokvitnúci tulipán lesný Obr.c1. Na poliach miestami rastie krivec roľný (G. 2 . 251: Lilioideae : 1 . Vyskytuje sa len zriedkavo na vlhkých a slatinných lúkach. Rozdiely medzi jednotlivými druhmi sa týkajú hlavne listov a cibúľ.jeden prízemný plochý list. jedna cibuľa sediaca na zväzku koreňov.pratensis) a krivec žltý (G.krivec žltý (G.lutea). Je to súborný druh.krivec lúčny (Gagea pratensis) : c .medníky Chránenou ľaliovitou trvalkou je korunkovka strakatá (Fritillaria meleagris).

tobolka.sibirica).modrica chochlatá (Muscari comosum) 166 .S. ale predĺžené kvetné stopky vrcholových jalových kvetov tvoria chocholec. ale pestujú sa aj v záhradách (i v bielokvetej forme). Najznámejším druhom je modrica strapcovitá (M. a niekoľko čiarkovitých.umbellatum).scila dvojlistá (Scilla bifolia) : t . Plodom je tobolka. V trávnatých porastoch sa často vyskytuje bledavka okolíkatá (O. Z rodu scila (Scilla) sú viaceré druhy pestované pre jarné modré kvety (scila sibírska . bankovitého tvaru.Podčeľaď : Scilloideae .bifolia). žliabkatých listov. Záhradné odrody majú rôznu farbu a prenikavú vôňu. Z cibule urginéy morskej (Urginea maritima) sa pripravuje jed na trávenie potkanov.racemosum). 3 . Modrice (Muscari) majú modré kvety so zrasteným okvetím. Bezlisté stvoly nesú kvety najčastejšie v strapci (zriedkavo v chocholíku). 2 .scilovaté Patria sem rastliny s podzemnými šupinatými cibuľami a úzkymi prízemnými listami. Medzi okrasné rastliny tejto podčeľade patrí aj hyacint východný (Hyacinthus orientalis) so zrasteným okvetím. Obr. Veľké zvonkovité kvety v strapci má bledavka ovisnutá (O.comosum) má síce kvety v strapci. Sú rozšírené najmä v teplejších oblastiach na výslnných a suchých stanovištiach.nutans). Pod menom morská cibula sa u nás v črepníkoch pestuje africký druh Ornithogalum caudatum. Bledavky (Ornithogalum) majú biele alebo zelenkasté kvety v strapci alebo v chocholíku. 253: Scilloideae : 1 . Divorastúcim druhom na vlhkých a zaplavovaných miestach je scila dvojlistá (S. Modrica chochlatá (M.bledavka okolíkatá (Ornithogalum umbellatum) : t . Mnoho druhov sa pestuje pre včasné jarné kvitnutie.tobolka.

vitamíny B a C. Jeho voňavé kvety vyrastajú z pazúch listov jednopohlavné kvety piestikové.plumosus) so štetinovitými fylokládiami.verticillatum).mladé mnohokvetý (P.multiflorum). V svetlých lesoch a na výhonky. b1 . kvietok -k Obr. Obr. Je to horský lesný druh. sacharózu. Ostatné druhy majú listy striedavé. V teplejších oblastiach sa pestuje v niekoľkých kultivaroch na piesočnatých pôdach ako lahôdková zelenina . 2 . Kokorík (Polygonatum) má plazivý podzemok. Obsahujú asparagín. Má drevnatý podzemok. Jednopohlavné kvietky s rudimentami druhého pohlavia sú drobné.bobuľa.časť stonky s plodmi bobuľami. Konzumujú sa etiolované dužinaté jarné výhonky. Niektoré druhy asparágusu sa pestujú ako izbové rastliny.konvalinka voňavá (Convallaria majalis) : p .kokorík praslenatý (P. Najčastejšie to býva aspáragus Sprengerov (A.asparágovaté Do podčeľade patria byliny s podzemkami a plodmi bobuľami. Byľ je hranatá.pozdĺžny rez kvetom.Podčeľaď : Asparagoideae .verticillatum). z ktorého vyrastá bohato rozkonárená byľ so zakrpatenými listami a bočnými konárikmi v podobe fylokládií. Bobule sú belasé až čierne. 254: Asparagoideae : asparágus lekársky. C . oinovatelé. tyrozín.priečny rez bobuľou. Rod asparágus (Asparagus) sa vyznačuje ihlicovitými alebo plochými fylokládiami. Na Slovensku je založená špargľovňa na Záhorí (Veľké Leváre). p .časť stonky s kvetmi : k1 kamenistých.špargľa. Viaceré druhy majú zrastené okvetie. b . jedovaté.podzemok 167 . 3 . suchších miestach rastie kokorík voňavý jednopohlavné kvety tyčinkové.odoratum). V teplejších oblastiach na výslnnych stráňach rastie dvojdomý asparágus lekársky (Asparagus officinalis). Široké listy má kokorík špargľa (Asparagus officinalis) A . Úzke listy v praslenoch má kokorík praslenatý (P. 255: Asparagoideae : 1 . k2 (P.podzemok. zelenožlté na článkovaných stopkách (perikládium). D . fylokládií -f vyrastajúcich z pazuchy šupinkovitého listu -l. B . Plodom je červená bobuľa. kyselinu jantárovú.kokorík mnohokvetý (Polygonatum multiflorum) : k .sprengeri) so širšími fylokládiami a aspáragus perovitý (A. Biele rúrkovité kvety sú ovisnuté a vyrastajú z pazúch listov.zväzočky čiarkovitých najčastejšie jednotlivo. z ktorého vyrastajú oblé alebo hranaté byle.

Kvety v púčiku sú obalené blanitým listeňom (tulec).apríli u nás iba v listnatých lesoch Vihorlatu (východokarpatský endemit). Tôňovka dvojlistá (Majanthemum bifolium) je drobná bylina so strapcom drobných bielych kvetov.listnatec jazykovitý (Ruscus hypoglossum) : f .vonkajšie zelené okvetné lístky. 2 .listom podobné fylokládiá. Amarylkovité sú rozšírené najmä v trópoch a subtrópoch.semenník so 4 čnelkami. Prízemné listy sú úzke. s účinkami povzbudzujúcimi činnosť srdca.bobuľa. z ich lícnej strany vyrastajú listene -l a kvety (neskôr bobule) . len semenník je spodný. G (3) P (3+3) Sú byliny vytrvávajúce podzemnými cibuľami alebo podzemkami. 3 . Okvetné lístky sú biele so žltou alebo zelenkastou škvrnou na ich vrchole. Rastie hojne najmä v podraste bučín.vnútorné čiarkovité a žltkasté okvetné lístky. humóznych listnatých lesoch. Plodom je červená bobuľa. U nás je čeľaď zastúpená rodom snežienka (Galanthus). Rod bleduľa sa na našom území vyskytuje v dvoch druhoch. 2.vranovec štvorlistý (Paris quadrifolia) : k .Konvalinka voňavá (Convallaria majalis) má dva široko elipsovité listy vyrastajúce z podzemku a strapec bielych voňavých kvetov zvonkovitého tvaru. ktorý na rozdiel od všetkých ostatných ľaliovitých (i jednoklíčnolistových) je založený podľa č. Snežienka jarná (Galanthus nivalis) patrí medzi prvé na jar kvitnúce druhy. o1 . b . Sú založené podľa č. zriedka v súkvetiach. A 3+3. 4 (P 4+4. ⊕. Vo voľnej prírode rastie v lužných a vlhších humóznych lesoch a na vlhších miestach. šternbergia (Sternbergia) a v záhradách pestovaným rodom narcis (Narcissus). Medzi nimi je jeden žltozelený kvet. Pestuje sa i v záhradách.štvorpočetný kvet. U niektorých je okvetie zrastené. p . 256: Asparagoideae : 1 . Vranovec štvorlistý (Paris quadrifolia) má byľ zakončenú praslenom štyroch širokých listov so sieťovitou žilnatinou. ktorý je pred rozkvitnutím obalený v blanitom listeni (tulci). Bobule sú purpurovočervené. Bleduľa jarná (Leucojum vernum) má stvol zakončený jedným kvetom. k1 . Z cibule vyrastajú 2 listy a stvol s jedným bielym kvetom.tôňovka dvojlistá (Majanthemum bifolium). P 3+3. Tento vždyzelený polokrík má šupinkovité listy a široké kožovité fylokládiá napodobňujúce list. Veľmi zriedkavým (Malé Karpaty) a chráneným druhom je listnatec jazykovitý (Ruscus hypoglossum). Niektoré druhy majú pakorunu. pri okrasných druhoch je dekoratívnym prvkom kvetu (napr.tyčinka so šidlovito predĺženým spájadlom -c. Obsahuje jedovaté kardiotonické glykozidy (najmä konvalotoxín. bleduľa (Leucojum). Kvety majú väčšinou jednotlivé. G (4)). Plodom je trojpuzdrová tobolka zriedkavo bobuľa. Kvetný vzorec amarylkovitých je podobný ľaliovitým. čiarkovité. Kvetný vzorec : 168 kvetom : o . s .  Obr. niekedy zväčšenú a rôznofarebnú. narcis). konvalamarín). Plodom je čierna bobuľa.pozdĺžny rez . Často sa pestuje v záhradách a vo voľnej prírode rastie vo vlhkých. A 4+4. Celá rastlina je prudko jedovatá. Kvitne v marci .

Haemanthus.semenník.aestivum) má stvol zakončený paokolíkom viacerých kvetov (2-7). Majú okvetie zrastené do dlhej rúrky a 6 rozostúpených cípov.snežienka jarná (Galanthus nivalis) : tu . Tropické druhy rodov Amarylis. 3 .tulec. Známy narcis biely (N. p . 257: Amaryllidaceae: 1 .vnútorný okvetný lístok. Okrem uvedených druhov sa pestuje množstvo kultivarov i plnokvetých.zrelá puknutá tobolka. Listy sú striedavé ale zvyčajne nakopené na báze kmeňa alebo tvoriace chochol. c .blanitá pošva. č čnelka. Žlté kvety sa vyvíjajú v neskorom lete a plod bobuľa dozrieva až na budúcu jar.cibuľa. 4 . s . p . strapcoch alebo metlinách. Clivia. Počas mnohých rokov rastú len v nekvitnúcom stave a súkvetia vytvárajú len jedenkrát až na konci života (monokarpické rastliny). t . Hymenocallis sa pestujú pre veľké aj dekoratívne kvety v črepníkoch.tyčinka. získaných z juhoerópskych druhov. Sú mečovité. Druhy rodu narcis u nás nerastú vo voľnej prírode.bleduľa jarná (Leucojum vernum) : tu . 169 .Pestuje sa aj v záhradách. o .pakoruna  Agávovité sú prevažne viacročné byliny s podzemkom alebo stromy s druhotne hrubnúcim kmeňom.narcis biely (Narcissus poëticus) : s . Obojpohlavné trojpočetné kvety sú v klasoch. často však hrubé a mäsité. Na Belanských kopcoch pri Štúrove rastie vzácna šternbergia jesienkokvetá (Sternbergia colchiciflora). 2 .poëticus) má biele okvetie a žltú.čnelka. V ústí rúrky je vyvinutá pakoruna. Kvitne neskôr ako predošlý druh na zamokrených. Obr.tulec.pseudonarcissus) má jasnožlté okvetie a veľkú valcovitú pakorunu. o - vonkajší okvetný lístok. močaristých lúkach a lužných lesoch južného Slovenska.spodný semenník s vajíčkami. Oba druhy sú chránené. č . červeno lemovanú pakorunu. Všetky ďalej uvedené sa pestujú v záhradách ako okrasné.okvetie. b -blizna.aestivum). Hippeastrum. Bleduľa letná (L. Narcis žltý (N. o1 . Narcis tazetový (N. Eucharis.bleduľa letná (L. st .tazetta) má stvol zakončený väčším počtom stopkatých kvetov.

Agávovité sú rozšírené najmä v arídnych krajinách tropického a subtropického pásma. V niektorých systémoch sa zaraďujú do čeľade amarylkovitých ale aj do samostatného radu Agavales (Hutchinson). Z rodu agáva (Agave) je známa agáva americká (A. svokrin jazyk). 3 vzpriamené) má kosatec (Iris). G (3) P ( 3+3 ) Sú trváce byliny s podzemkami alebo bazálnymi hľuzami. niekedy len prízemné a nasadajú na stonku dvojradovo.  Kvetný vzorec : . vejárik.tyčinka 170 . U nás sa juky pestujú ako okrasné rastliny v skleníkoch a domácnostiach. kefku z mnohobunkových chlpov. . podopreté listeňmi.sisalana).pumila) s krátkou jednokvetou byľou.blizna. ktorá sa používa ako farbivo. na výslnných stráňach kosatec nízky (I. jednotlivé alebo v cymóznych súkvetiach (napr. na brehoch stojatých a mierne tečúcich vôd kosatec žltý (I.Plodom je tobolka alebo bobuľa. alebo kosáčik). Sansevieria (Sansevieria) pochádza z tropickej Afriky. 259: Šafran neapolský (Crocus neapolitanus) : A . Byľ s mečovitými listami vyrastá z podzemku. Obr. Blizna je lupeňovitá. Rod juka (Yucca) pochádza zo strednej a južnej Ameriky. Z narezaných listov agávy pulkvovej (A. mečík).americana).celá rastlina. Spodný semenník dozrieva na tobolku.hľuza. kde zdomácnela.filamentosa). na stepných lúkach a piesčinách kosatec dvojfarebný (I.pseudacorus). Najznámejšia je juka vláknitá (Y.sibirica).graminea) s úzkymi čiarkovitými listami. Z Kanárskych ostrovov pochádza dracéna dračia (Dracaena draco).semenník. Niektoré druhy (napr. Vysoký stvol s bohatým súkvetím sa vytvorí iba jedenkrát po 40 -50 rokoch. Z trhlín alebo zo zárezov kmeňa tejto mohutnej dreviny vyteká červená živica („dračia krv“). ⊕. Veľké pravidelné kvety s nerovnakými okvetnými lístkami (3 nadol sklonené. U nás divo rastie niekoľko druhov: na vlhkých lúkach belasofialový kosatec sibírsky (I. pod jej lalokmi sú ukryté peľnice. Čiarkovité alebo mečovité listy sú striedavé. Čnelka je trojdielna.variegata). ktorá po skvasení dáva alkoholický nápoj pulque. U nás sa pestuje v skleníkoch alebo cez leto aj vonku. Z listov juky sa získavajú textilné (sklerenchymatické) vlákna. Bola zavlečená do južnej Európy. Vonkajšie sklonené okvetné lístky niektorých druhov majú vyvinutú tzv. A 3. P 3+3. blizna často lupeňovito rozšírená a farebná. kosatec trávolistý (I.salmiana) vyteká šťava. Trojpočetné kvety sú buď pravidelné alebo súmerné (napr. Hojne sa pestuje najmä v Afrike. Viaceré naše druhy sú vo voľnej prírode chránené. sansevieria trojpása S. b . 258: Agáva americká (Agave (A. Podobajú sa amarylkovitým. Z biochemickej stránky sú význačné obsahom rôznych glykozidov. B pozdĺžny rez : h . Mnohé sú pre pekné kvety obľúbenými okrasnými rastlinami. s . č čnelka. Okvetie je len na báze zrastené do rúrky. Po dozretí semien odumiera. ktoré prevyšujú kvety. st . od ktorých sa líšia počtom tyčiniek (iba A 3). Tvorí mohutnú ružicu hrubých prízemných listov. Značný technický význam má agáva sisalová Obr.sisal.trifasciata) sa pestujú v domácnostiach pre dlhé dekoratívne listy (tzv. americana) Poskytuje textilné vlákno . najmä pre bohaté súkvetia zvonkovitých belavých kvetov.

A . Má fialové okvetie a trojlaločnú červenooranžovú bliznu. 171 .palustris) má iba 2 mečovité listy a riedke súkvetie červenopurpurových kvetov.variegata. pre ktorú sa pestuje.communis). h1 .imbricatus) s hustým súkvetím červenofialových kvetov rastie na vlhkých lúkach a lesných mokradiach. Je obalená rozpadavými pošvami minuloročných listov. Má niekoľko menších fialovobelasých kvetov. Poskytuje jedno z najdrahších korení. Do rodu šafran (Crocus) patria nízke trvalky s podzemnou bazálnou hľuzou. p . Mečík močiarny (G. p . ktorá sa vytvára na vrchole vlaňajšej (sympódium). U nás zavčasu na jar v trávnatých porastoch (miestami masovo) vo voľnej prírode rastie fialový šafran karpatský (C. alebo z iných druhov Ázie a Severnej Ameriky.Ako okrasné sa najčastejšie pestujú juhoeurópske druhy a to kosatec nemecký (I.ramená čnelky.podzemok. b .heuffelianus).albiflorus). Listy majú čiarkovité. r .čnelka.tohtoročná.púčik. fialkový koreň sa používajú vo voňavkárstve a v lekárstve.vlaňajšia hľuza.vlaňajšia hľuza. Severoamerickým druhom u nás pestovaným a na vlhkých lúkach miestami splaneným je mečovka Obr. z ktorého na budúci rok vyrastie nová kvitnúca byľ. 2 .kosatec žltý (Iris pseudacorus) : o . h1 .sativus) je kultúrny taxón.semenník. V okrasnom záhradníctve sa uplatňuje niekoľko juhoafrických druhov v mnohých dekoratívnych kultivaroch označených súborne mečík obyčajný (G. Vyskytuje sa najmä na slatinných lúkach.tohtoročná hľuza.pallida). V záhradách a parkoch sa pestuje mnoho kultivarov vzniknutých hybridizáciou týchto dvoch druhov a tiež I. Listy sú mečovité (odtiaľ pomenovanie). 260: Iridaceae: 1 .vonkajšie okvetné lístky. č . Mečíky (Gladiolus) majú podzemnú hľuzu.vnútorné okvetné lístky.spodná časť byle.hľuzy mečíka tvoriace sympódium : h . Šafran siaty (C.germanica) s belasofialovými kvetmi a jemu podobný kosatec bledý (I. h1 . o1 .palustris) s obalovými šupinami. Podzemky niektorých druhov kosatcov obsahujú fialkovo voňajúcu silicu a ako tzv. ktoré tvoria hustú sieť. h . V Alpách je pôvodný šafran bielokvetý (C. B : hľuzy mečíka močiarneho (G.mečík škridlicovitý (Gladiolus imbricatus) : h tohtoročná hľuza. kvety súmerné vo vejáriku.minuloročná hľuza horská (Sisyrinchium montanum). V našej flóre sú dva divorastúce druhy. vo voľnej prírode sa nevyskytuje. Podobnou okrasnou trvalkou je aj montbrécia žltočervená (Crocosmia crocosmiiflora). žliabkaté s bielym pásikom na líci. s . Mečík škridlicovitý (G.

Na čepeli niet na okraji vystužovacieho pletiva.c . V súkvetí v pazuche horných listeňov sú tyčinkovité kvety.paradisiaca. Je to prastará kultúrna rastlina s 172 . uprostred súkvetia často sú obojpohlavné a v pazuchách dolných listeňov zasa piestikové kvety. Viacradovo striedavé obrovské listy utvárajú so svojimi pošvami zdanlivý kmeň. a preto sa čepeľ trhá pozdĺž perovitej žilnatiny. 261: Banánovníkovité (Musaceae): banánovník obyčajný pestovaným druhom je banánovník obyčajný (M. rastie prevažne v trópoch Starého sveta. Banánovníky patria k najdôležitejším kultúrnym rastlinám trópov. éterický kurkumový olej a korenie. V zemi majú škrobnatý podzemok a svojimi nadzemnými časťami sa podobajú ľaliovitým rastlinám. pochádza z Indie. Falšuje sa sušenými kvetmi z úborov požltu farbiarského (Carthamus tinctorius). od ktorých sa ale líšia celkom odlišnou stavbou kvetu.rastlina.  Sú to trváce byliny trópov Starého sveta.balbisiana. zvyčajne s farebnými listeňmi. Iné druhy sa pestujú pre škrobnaté podzemky a niektoré druhy sú okrasné skleníkové rastliny. na semenách je dužinatý miešok (arilus). Vo všetkých pletivách sa vyskytujú početné nádržky éterických olejov. pochádza z južnej Ázie. preto ďumbierovité poskytujú koreniny a liečivá. oranžové. Kvety tvoria veľké. Do čeľade patria 2 rody. väčšinou zložité klasovité súkvetia. tvoriace pysk . ktorý po dozretí plodov zanikne (odumrie). Kvety sú súmerné. Banánovník obyčajný (Musa paradisiaca) je známy svojou partenokarpiou.labelum (v čeľadi vstavačovitých ostala len jediná tyčinka vonkajšieho kruhu a pysk vznikol z okvetného lístka). Plodom je tobolka alebo bobuľa. Farbivo z koreňov kurkumy pravej (Curcuma longa) poskytuje žlté farbivo kurkumín. trojpúzdrový. čiže tvorbou plodov bez semien. Najznámejší druh je ďumbier obyčajný (Zingiber officinalis). a .odpradávna používané ako farbivo a liečivo. asi s 80 druhmi. b. často s farebnými listeňmi na báze.  Sú to mohutné trváce tropické byliny (nie dreviny) s podzemkovými hľuzami. syn. žlté. Rod banánovník (Musa). vnútri s veľkým počtom vajíčok. (Musa x paradisiaca). Najznámejším a najviac Obr. Na jar kvitnúce druhy a rozličné kultivary šafranov sa pestujú najmä v trávnikoch alebo sa rýchlia v črepníkoch. trojpočetné s redukovaným A. V rúrkovitom kvete ostala iba jediná tyčinka.kvet M. po zániku druhého pohlavia jednopohlavné. semená majú tvrdé osemenie a škrobnatý endosperm a perisperm. poskytujúci zo svojho podzemku voňavé korenie a drogu. biele. Spodný semeník je z 3 plodolistov. Kvety sú zoskupené do klasovitých alebo metlinovitých súkvetí.acuminata x M. Opelenie nastane hmyzom alebo vtákmi. Kvety sú obojpohlavné. Zygomorfný kvetný obal je diferencovaný na kalich a korunu alebo je iba okvetím. Plodom je mäsitá bobuľa. Musa sapientum). Ich kvety sú fialové. Dve ďalšie tyčinky sa premenili na krásne staminódiá.

263: Podzemné orgány vstavačovitých : A .textilis). používané ako zemiaky. k vyrasteniu Obr. pretože u niektorých druhov opeľovačmi bývajú len konkrétne druhy hmyzu. alebo podzemkami. ktorá pochádza z Ameriky a pestuje sa ako veľmi dekoratívna rastlina takmer na všetkých kontinentoch. Kultúrne bezsemenné banánovníky sa rozmnožujú podzemkovými odnožami. kým druhý sa premenil na korunovito sfarbené staminódium. takže pripomína kvetnú stopku. Ak sa tak aj stane. ktorý z vlákien listových pošiev poskytuje tzv.prierez semeníkom. pochádzajúci z južnej Číny. g . Semenník je spodný.labelum a korunovité staminódiá.tyčinka. Na Filipínach sa pestuje banánovník textilný (M.podzemok (bradáčik). nadzemné časti sú na povrchu hladké. f . ktoré sa líšia od ďumbierovitých asymetrickými kvetmi a redukovanou jedinou tyčinkou len s jediným peľovým váčkom. pestovaná v teplých krajoch celého sveta. Iným druhom je banánovník nízky (M. dolný P lupienok býva premenený a predĺžený do pysku. semeno Zároveň je to jedna z vývojovo najmladších čeľadí. h semenných rastlín (25 000 druhov). listy často v prízemnej ružici. peľové zrná sa zlepujú do tzv. Enseta jedlá (Ensete edule syn. Kvety sú preto súmerné. ale aj veľká variabilita znakov v rámci rodu i druhu a veľká náchylnosť na kríženie. manilské konope.kvet. ktorý sa predovšetkým pestuje na Kanárskych ostrovoch.hľuzy dospelej rastliny a k vykvitnutiu dôjde až o (vstavač). - Do čeľade kanovitých patria trváce byliny (podzemok). že sa dostanú do kontaktu s hubou. lesklé. u niektorých druhov dokonca s nedostatočne vyvinutým embryom. hmyzovník). b . najmä v spôsobe opeľovania. B . Poskytuje tzv.edulis) pre škrobnaté podzemky pod názvom „arrow-root“.  Sú počtom druhov najbohatšou čeľaďou Obr. a rastlina.cavendishii). Musa ensete).početnými kultúrnymi formami. prirastené k nitke. M. V Austrálii sa pestuje kana jedlá (C. Mladý vek čeľade dokumentuje aj veľká špecializácia v kvetnej biológii. pochádza z Afriky a vysádzajú ju v parkoch ako ozdobnú rastlinu. (Ostatné tyčinky tvoria pysk . Najznámejšia je kana indická (C. u niektorých druhov je to aj s hniezdovitými koreňmi (hniezdovka) 173 . Tieto „nedostatky“ sú kompenzované spolužitím semien s hubami (mykoríza). Veľké množstvo semien je zasa akousi kompenzáciou zníženej pravdepodobnosti. ovocné a múčnaté banány (posledné sa jedia vzhľadom na väčšie množstvo škrobu pečené a varené). c až e . C .podzemok niekoľko rokov.) Plodom je tobolka. Vstavačovité sú byliny s podzemnými hľuzami. V rámci čeľade je známy len jeden rod kana (Canna) s tropickými druhmi. Na to si tieto rastliny vyvinuli veľmi špeciálne adaptácie (napr.indica). Tyčinky sú redukované iba na 1. dokonca aj medzirodové.plod. polínia. Kvety majú P najrôznejších tvarov a farieb.nana syn. 262: Kanovité (Cannaceae): kana indická (Canna indica). Tým tyčinka dostane lupeňovitý vzhľad s jediným peľovým váčkom. o čom svedčí jednak veľká druhová pestrosť. pretiahnutý. bez ktorej by nemohlo dôjsť ku klíčeniu. Plodom je tobolka s veľkým množstvom drobných až mikroskopických semien bez vyživovacieho pletiva.

nektár (O. (hmyzovník včelovitý .insectifera). Veľmi zaujímavými druhmi sú hmyzovníky (Ophrys). Na vlhkých lúkach rastie vstavačovec májový (D. dendróbium (Dendrobium) alebo cimbídia (Cymbidium).listen. nezelenou lesnou orchideou je hniezdovka hlístová (Neottia nidus-avis). vstavač trojzubý calceolus) L .semenník. či zmenu stanovištných podmienok (odvodnenie). C . N .sambucina) sa vyskytuje na suchších lúkach a pasienkoch. ET . Výskytom indikujú nenarušené stanovištia. ale často v hustých strapcovitých súkvetiach. vstavač počerný (O. hmyzovník pavúkovitý . Vstavač obyčajný papučkový (Cypripedium lístky.ustulata). V skleníkoch sa najčastejšie pestujú pre okrasné účely tropické epifytické vstavačovité.apifera.    Obr. Medzi cudzokrajné orchidey patrí aj úžitkový druh vanilka voňavá (Vanilla planifolia). Rastie na vápenci v horských bučinách. rody katleja (Cattleya).sphecodes. Patria medzi naše najvzácnejšie vstavačovité. Dolný pysk má v podobe papučky žltej farby. kým ostatné P lupienky sú fialové. BR . Tým sú ich samčekovia prilákaní a v snahe o kopuláciu opelia kvet.militaris) patria medzi vzácne druhy suchších lúk.O. Na zachovalých vlhších lúkach rastie aj päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea) s veľmi bohatým valcovitým klasom ružových voňavých kvetov s dlhou ostrohou. Mnohé z nich sú epifyty a majú nápadné veľké a veľmi dekoratívne kvety. vyživujúce sa odumretými organickými zvyškami (hniezdovka).majalis) s fialovopurpurovými kvetmi a červenohnedo škvrnitými listami. U nás rastú 4 druhy hmyzovníkov. pretože tie sú veľmi citlivé na hnojenie. napr. Jednotlivé druhy majú menšie Obr.vnútorné okvetné lístky.viac ako 10 rokov. Vstavačovec bazový (D. stanhopea (Stanhopea).ostroha. Názov dostala podľa podzemku. vemenník (Platanthera) alebo kruštík (Epipactis). ktorá sa pestuje pre obsah vanilínu v tobolkách.vonkajšie okvetné kvety v klasoch. 264: Kvet vstavačovitých : O . hmyzovník muchovitý . Vstavačom sú príbuzné vstavačovce (Dactylorhiza). prilbovka (Cephalanthera). že ich pysk napodobňuje telo hmyzu. vstavač vojenský (O.pysk. Druhovo najbohatším rodom je vstavač Obr. IT . Medzi vstavačovitými sa nájdu aj druhy nezelené.morio). Špecializácia v opeľovaní kvetov viedla k takej adaptácii. najmä u lúčnych druhov. (O. Našou najväčšou orchideou je črievičník papučkový (Cypripedium calceolus). PO (Orchis).O. ktoré u nás prirodzene rastú (asi 60 druhov) patrí medzi najvzácnejšie rastliny.tridentata). ktorý má hniezdovito spletené korene. Naše pôvodné druhy majú kvety menšie.O. K lesným druhom patrí napr. Kvitne na purpurovo i žlto. Je to liana pôvodom z Mexika. Saprofytickou. 265: Črievičník polínium. Najväčší počet druhov rastie v tropických pralesoch. 266: Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis) 174 . Väčšina vstavačovitých sú zákonom chránené rastliny. Preto väčšina druhov vstavačovitých. chemizáciu. U nás sa pestujú ako okrasné skleníkové či izbové rastliny. saprofytické.

Aechmea ssp. Podobný druh so vzpriamenou stonkou je reo rôznofarebné (Rhoeo discolor) s obojstranne fialovými listami. Typický epifyt tilandsia bradovitá (Tillandsia usneoides) z atlantického pobrežia Ameriky visí zo stromov v podobe zväzkov vlákien v dĺžke až 2-3 metre. Sú pravidelné. Obr. b . ktorá sa nazhromažďuje v ružici listov.albiflora) s bielymi kvetmi. zvyčajne sú pestrofarebné a často s pestrofarebnými listeňmi.časť rastliny. 268: Chlpaňa poľná (Luzula campestris)     Broméliovité sú byliny. prevažne epifyty. Podenka obyčajná (Commelina communis). ktoré sú atraktívne skleníkové a bytové rastliny (Bromelia ssp. Podenka obyčajná (Commelina communis) pochádza z východnej Ázie a k nám bola nedávno zavlečená s obilím a inými plodinami na polia a rumoviská teplejších oblastí. Je to najmä tradeskancia virgínska (Tradescan-tia virginiana). Zhrubnuté listové pošvy vytvárajú niekedy cibule. často sú mäsité. Obr. atď.Podenkovité sú tropické rastliny s kolienkatou byľou a pošvatými listami. Jeho nepravé plody (súplodie bobúľ) vznikajú zrastením mnohých bobúľ s dužinatou osou a listeňmi súkvetia na vrchole s chocholom listov. Mnohé ďalšie epifyty sú obľúbené u pestovateľov. Preto bola zaradená mezi karanténne buriny. Z druhov čeľade je najznámejší ananás siaty (Ananas sativus). i . Zo Strednej Ameriky pochádza zebrina previsnutá (Zebrina pendula) s previsnutou byľovou s purpurovočervenými listami na rube a zelenými listami na líci so striebristými pásikmi. Ameriky. Na vrchnej strane bazálnej časti sú veľmi často osobitné absorbčné šupinovité chlpy na vstrebávanie vody. Mnohé z druhov podenkovitých sa pestujú ako izbové rastliny.plody Vlastné korene slúžia len na pripevnenie rastliny k podkladu. zoskupené do klasov a chocholíkov. Počet tyčiniek je 6 a na nitkách sú dlhé chlpy. Obojpohlavné kvety sú pravidelné a majú rozlíšený kvetný obal..)    175 . c . sukulentnej stavby a na okraji ostnato zúbkaté. Pochádzajú zo Sev. V záhradách sa pestuje podenka belasá (Commelina coelestis) s belasými kvetmi. obojpohlavné. Bilbergia ovisnutá (Bilbergia nutans) je izbová rastlina. Plodom je bobuľa alebo tobolka. s belasými a tradeskancia bielokvetá (T. Kvety majú rozlíšený kvetný obal. zriedkavejšie dreviny subtropického pásma. Listy zvyčajne tvoria listovú ružicu. Nemá korene a používa sa ako obalový materiál na dekoráciu interiérov. Do čeľade patrí niekoľko sto druhov. Z vrchného semenníka dozrieva tobolka. Roelia ssp.kvet. kde sa ďalej šíri... zriedka súmerné. 267: Podenkovité (Commelinaceae).

ako ostrica pobrežná (C. resp. Na lúkach rastie Obr.paniculata). či sú klásky tvorené iba samičími. ostrica predĺžená (C. Na semenách majú výrastky v podobe tzv. Podľa toho. podobne ako trávy. 269: Sitina kĺbkatá ktoré býva u mnohých druhov trojhranné.    Podobne ako sitinovité. a to ostrice s jednopohlavnými kláskami (samičie klásky sú zreteľne odlišné ako samčie klásky) a ostrice s obojpohlavnými kláskami (všetky klásky sú na rastline rovnakého vzhľadu).acutiformis) a mnoho ďalších.trifidus). 176 . Kvety sú jednopohlavné. Mnohé sú trsnatého vzrastu a majú oblé. Chlpaňa (Luzula) má ploché listy na okraji s dlhými riedkymi brvami. v pazuche plevy a skladajú sa do kláskov. Šachorovité sú charakteristické drsnými a tuhými listami i stonkami (obsah SiO2). ktoré je lákadlom pre mravce. Tieto Pamechúriky ostríc druhy vytvárajú mohutné trsy (tzv. okrajoch vodných plôch a tokov. plodom je tobolka. alebo šidlovité. resp. Druhovo najpočetnejším rodom je ostrica (Carex). Sú to trváce rastliny trsnatého alebo výbežkatého vzrastu. že majú pasteblo (calamus) vyplnené aerenchýmom. Majú 3A. ostricové lúky). Listy majú ploché čiarkovité. ale pasteblo. K vysokým ostriciam s obojpohlavnými kláskami patria Obr. Tieto druhy sú zároveň zo skupiny ostríc s jednopohlavnými kláskami. v tzv. 270: druhy: ostrica metlinatá (C. Od pravých tráv sa líšia najmä tým.riparia). 272: Výbežkatý vrast ostrice sitina rozložitá (J. Sitiny (Juncus) sa svojím výskytom viažu väčšinou na vlhké stanovištia. rašeliniskách. Tvoria ich druhy.vesicaria). v mokrých priekopách. šupinkovité. Indikátorom ostrice kyslého pôdneho substrátu je chlpaňa hájna (L.inflexus). alebo sa v klásku nachádzajú kvety oboch pohlaví a podľa počtu kláskov delíme ostrice na 2 skupiny. Porasty tejto rastliny sa vyskytujú v alpínskom stupni hôr a sú veľmi nápadné hrdzavohnedým zafarbením na jeseň. sitina sivá (J. bulty). ostrica ostrá (C. Pasteblo je zakončené krážeľom stiahnutých kláskov. sú (Juncus conglomeratus) čiarkovité s listovou pošvou.Čeľaď zahrňuje byliny trávovitého vzhľadu.elongata). Zaujímavosťou je. Kvety v kráželi sú nevýraznej farby. oblé na priereze. prípadne krážeľa kláskov. Od tráv sa odlišujú plnou stonkou bez kolienok. Typickým súkvetím je krážeľ. ale okvetné lístky sú drobné. 271: Trsnatý vzrast chlpaňa poľná (L.bufonius). Listy sa podobajú listom tráv. takže sú krmovinársky nevhodné. Magnocariceta). Väčšina druhov tvorí dominantné porasty na mokradných stanovištiach. na lúkach a prameniskách. samčími kvetmi.effusus). aj šachorovité sú rastliny trávovitého vzhľadu.luzuloides). plodom je nažka uzavretá v zrastenom listeni. Môžu byť obojpohlavné ale aj jednopohlavné zoskupené do kláskov. ktorá rastie v lesoch.campestris). žliabkovité alebo ploché listy. Vo vysokohorských polohách je hojne rozšírená sitina trojzárezová (J. Nie sú to však pravé trávy (tie patria do čeľade lipnicovitých). zelenej alebo hnedej farby. Iné rozdelenie ostríc je na základe celkového vzhľadu porastov. že semená sitín roznášajú mravce (myrmekochória). U nás rastú 2 rody. najmä na vlhkých lúkach (tzv. Drobnou jednoročnou sitinou rastúcou na bahnistých obnažených brehoch rybníkov je sitina ropušná (J. ktorá je pevne zrastená so stonkou (na rozdiel od tráv). Nemajú teda steblo. Obr. kde ekologicky nahrádzajú trávy. Tieto druhy vytvárajú mohutné trsy a rastú na brehoch rybníkov. Kvety majú P zakrpatené alebo premenené na štetinky (páperník). Jednotlivé druhy majú význam pri indikácii zamokrenia stanovišta. Niektoré sitiny majú krážele hlávkovito stiahnuté. indikujú výšku hladiny podzemnej vody. Rozoznávame tak skupinu ostríc vysokého vzrastu (tzv. Kvety majú zachovanú stavbu kvetu jednoklíčnolistových rastlín ( P 3+3 ). Obr. pamechúriku. mäska. napr. ostrica pľuzgierkatá (C.

Majú zväzkovitú koreňovú sústavu pozostávajúcu z adventívnych koreňov (homorízia). plochá. na pamechúrikoch. ktorá má klásky visiace na dlhých stopkách. môže byť však aj pozdĺžne zložená. Takou je ostrica nízka (C. Zložením alebo zvinutím listu sa zmenšuje celkový povrch listu. je ostrica srstnatá (C. Jednotlivé druhy ostríc sa na seba často veľmi podobajú. alebo je Obr. napr. Je nízkeho vzrastu a tvorí vencovité trsy.ryžovaté 2. škripina lesná (Scirpus sylvaticus). Lipnicovité na rozdiel od podobných Obr. málo známym druhom patrí šachorník jedlý (Chlorocyperus esculentus).    1.panicea). čím sa tieto druhy tráv chránia pred nadmerným odparovaním vody. K lesným druhom patrí ostrica lesná (C. obsahujú sklerenchymatické pletivo a sklereidy. má podzemok s hľuzami. Bahničky (Eleocharis) majú pasteblá zakončené jedným drobným kláskom.nigra) s čiernymi plevami v kláskoch alebo ostrica prosová (C. ktoré sa označujú aj ako trávy. Osídľujú bahnisté brehy vôd. Rastie na slatinných lúkach. Rastú na podmáčaných lúkach. úzkolistý (Eriophorum Samotné steblo. listových pošvách dolných listov a pod.sylvatica). ohýbacie bunky. ktorá má drobné klásky v rozvetvenom kráželi.davalliana) je príkladom dvojdomej ostrice. Veľmi drobného vzrastu sú trsnaté šachory (Cyperus). Nižší vzrast majú napr.Na vlhkých lúkach rastú často napr. Jeho delivou činnosťou sa steblo predlžuje. V plodnom stave sú veľmi nápadné páperníky (Eriophorum) ktoré majú P premenené na chumáč bielych chlpov (odtiaľ názov). alebo pri poľahnutí vzpriamuje. 276 prosovaté 4. K úžitkovým. Sú jednoročné a sú charakteristické pre obnažené bahnisté dná rybníkov a podobné biotopy. takže pri ich určovaní je nutné všímať si detailné znaky. 273: Páperník steblo bez článkov a kolienok (bezkolenec). šachorovité) majú pravé steblo. Podčeľaď : Zeeoideae – Do tejto čeľade patria byliny. vlhších priekop a pod. napr.sempervirens).bambusovaté 3. Častým druhom okrajov ciest. Ostrica Davallova (C. Podčeľaď : Bambusoideae . niektoré druhy aj s oblým pasteblom. Typickou lesnou ostricou je aj ostrica chlpatá (C. Je pôvodom z južnej Európy. 277 rastlín trávovitého vzhľadu (sitinovité.distans).flava). majú angustifolium) spevňovaciu funkciu. Klásky sú podobne ako u škripiny v krážeľoch. Okrem ostríc tvoria porasty na vlhkých stanovištiach napr. Podčeľaď : Pooideae lipnicovaté kukuricovaté 5. Nad každým kolienkom je vrstva interkalárneho (vmedzereného) meristému. Ostrice rastú aj na vyslovene suchých stanovištiach. Indikátorom čiastočného zasolenia pôdy môže byť ostrica vzdialená (C. najmä však kolienka.hirta). Do rodu škripinec (Schoenoplectus) patria mohutné vysoké rastliny. Vysokohorské lúky zasa často osídľuje ostrica vždyzelená (C.pilosa). Anatomickou Obr. Podčeľaď : Oryzoideae . Výnimočne môže byť steblo vyplnené stržňom (kukurica). stepných lúkach. ktorá má na okraji listov krátke chĺpky. (Carex elongata) Nachádzajú sa v hornej pokožke listu a zmena turgoru v nich spôsobí 177 . ktoré sú jedlé. ostrica čierna (C. ostrica žltá (C. alebo zvinutá. 274: Ostrica predĺžená adaptáciou slúžiacou tomuto účelu sú tzv. ktorá je delená kolienkami (nodus) na medzičlánky (internódium). Podčeľaď : Panicoideae Obr. Listy tráv sú postavené striedavo. Má chlpaté listy i klásky. 275 Obr. Ich čepeľ je čiarkovitá.humilis). Je to dutá stonka.

z ktorej môže vyrastať osť. Listy sú vtedy tuhé. Tá vyrastá z kolienka. Extravaginálne výbežky môžu predstavovať často dlhé podzemky. pri zakladaní trávnikov a pod. ryža siata . Sú podopreté listeňom . Môže byť hladký alebo chlpatý.následné zloženie. Porast takejto trávy je rovnomerný. 277) a pod. Tieto útvary sú takisto dôležité určovacie znaky tráv. Trávy majú A3 (výnimkou je napr. Na rozdiel od zelenej plevice je blanitá. Na rozhraní listovej pošvy a čepele sa nachádza blanitý jazýček (ligula) (Obr. Listy tráv nemajú listové stopky (výnimkou je bambus). kukurica). Tak sa môžu trávy vegetatívne rozmnožovať. Tyčinky a blizny piestika vyčnievajú von z kvetu a vietor môže kvety ľahšie opeliť. Kvety sú obojpohlavné (výnimkou je napr. Dĺžka osti. prípadne len veniec chĺpkov (Obr. resp. 276). ktoré zohrávajú úlohu pri rozkvitaní kvetu tým. alebo ušká (auriculae) (Obr. Z vnútorného kruhu P vznikli 2 lodikuly. čo predstavuje adaptáciu na vetroopelivosť. Okraje listovej pošvy môžu byť voľne prekryté alebo zrastené (stoklas). Mimopošvové (extravaginálne) odnožovanie je typické pre výbežkaté trávy. Adaptáciou. vnútropošvovom (intravaginálnom) odnožovaní vyrastá výhonok kolmo pozdĺž stebla. Pri tzv. psinček výbežkatý). 278: Odnožovanie tráv : A vnútropošvové. čím otvárajú kvet. Bunkové steny pokožkových buniek v steblách i listoch sú často inkrustované SiO2. ktoré umožňujú aj pri najmenšom závane vetra uvoľnenie peľu z peľníc. Kvety tráv sú drobné a značne metamorfované s redukovaným P. Obsah SiO2. Majú však veľmi dobre vyvinutú listovú pošvu. sú dôležité ukazovatele kŕmnej hodnoty tráv. Piestik má dvojramennú páperistú bliznu.mimopošvové 178 . ktorým výhonok prenikne cez listovú pošvu a vyrastá vodorovne. Z vonkajšieho kruhu P sa metamorfózou vyvinula plievočka vyrastajúca oproti plevici. Obr. medzi ním a pošvou. 275). Sú to šupinkovité útvary. objíma steblo a prechádza priamo v listovú čepeľ.A6). netvoria sa trsy. Odnožovanie prebieha dvojakým spôsobom. že zväčšujú svoj objem a odtláčajú plevicu od plievočky. z chrbta alebo bázy plevice) sú určovacími znakmi tráv. sú aj dlhé a tenké nitky tyčiniek. rovnako ako množstvo sklerenchýmu pod pokožkou. ktorými trávy odnožujú. Spôsob odnožovania má význam napr.plevicou. B . zvinutie listu. Takýmto odnožovaním vzniká trs. Z pazúch listovej pošvy na bazálnej časti stebla vyrastajú mladé výhonky. ktorá napomáha vetroopelivosti. tvar a spôsob vyrastania (z vrcholu. Dôležitým určovacím znakom je povrch listovej pošvy. Tie sa môžu nachádzať buď pod (pýr plazivý) alebo nad zemou (prstnatec. Niektoré trávy majú kombinované oba spôsoby odnožovania.

je podopretý dvoma listeňmi Obr. timotejka). lipnica). pusty. a kultúrnych druhov tráv.). niektoré druhy ho majú zrastené ešte aj s plevicou (okôrené). bez ohľadu na počet kvetov v ňom.282C). kukurica. pampy. Od plevice oddelené zrná (nahé) majú z obilnín napr. ovos. raž. pšenica) alebo stiahnuté metliny nakopených kláskov (Obr. b . 281: Schéma : A . B . Embryo je oddelené od endospermu štítkom (scutellum). klasy kláskov .282B) (napr. ktoré majú valcovitý tvar (napr. Po olúpaní je biele a takto sa dostáva do obchodnej siete. Plevy sú chrupavkovité. Niektoré sú vzácne a chránené (napr.Obr. sacharózu zasa cirok a najmä cukrová trstina. aromatickú látku kumarín obsahuje tomka. Trávy vytvárajú len málo špecializovaných produktov látkovej premeny (sekundárnych metabolitov).kláskoch usporiadané dvojradovo. Napr. 279: Trsnatá tráva (tvrdica) Obr. žlté alebo hnedasté. že zrná majú zrastené oplodie s osemením. Podľa toho poznáme trávy s jedno. alpínske hole atď. ktorý sprostredkováva transport živín z endospermu do klíčiaceho zárodku. Ryža siata (Oryza sativa) je jednoročná tropická.ryžovaté Charakteristickým znakom je 6 tyčiniek.biomy (stepi. Jeho najväčšiu časť vypĺňa vyživovacie pletivo embrya s veľkým Obr. Počet kvetov v klásku môže byť rôzny. dvoj i viackvetými kláskami. Trávy majú veľký význam.282A)(napr. ovos a jačmeň. kavyľ).jednokvetého klásku. Okrem toho. Čeľaď lipnicovitých sa delí na 5 počeľadí: Podčeľaď : Oryzoideae . najmä kultúrne druhy ako obilniny vo výžive ľudí. 282 obsahom škrobu a bielkovín endosperm. pšenica. subtropická vlhkomilná rastlina s metlinou jednokvetých kláskov. savany. Mnohé druhy sú významné z krmovinárskeho hľadiska. predstavuje po zomletí múku.blizna. Oproti ostatným obilninám obsahuje ryža viac 179 . Z obilnín majú takéto zrná napr. Zriedkavo býva pleva len jedna (mätonoh) alebo 3 (mohár). prérie. Klásky sú základnými súkvetiami tráv a tie sa združujú do zložených súkvetí. Každý klások.lodikuly obilnín. psiarka.paklasy (Obr. c . 283: Zrná obilnín . Zrno je okôrené. ktorý pri Obr.samotného kvetu trávy. resp. Divorastúce druhy sú dominantné a tvoria základ lúčnych biotopov najrôznejších typov . 280: Výbežkatá tráva (prstnatec) Kvety sú v súkvetiach . pýr.plevami. čiže piestik. Plodom tráv je zrno. Môžu to byť metliny kláskov (Obr.

mohár zelený (S.sudanense) pestovaný ako krmovina. Mohár (Setaria) s niekoľkými burinnými a niekoľkými kultúrnymi druhmi sa vyznačuje valcovite stiahnutou metlinou. kvety v bohatých metlinách.italica).dochna var. v metlinách (proso). Nápadné sú tuhé a pokrútené konáriky kláskov.halepense) je poľnou burinou. ktorej steblo nemá kolienka. Ježatka kuria (Echinochloa crus-galli) je jednoročná tráva. Podčeľaď : Panicoideae . Proso siate je stará kultúrna obilnina pôvodom z Ázie. bezkolencové lúky). Je však trvácim druhom a vytvára dlhé nadzemné výbežky (prstovka je trsnatá). Cirok (Sorghum) je mohutná kultúrna tráva so širokými listami a metlinou dvojkvetých kláskov. piesčitých trávnikoch a pasienkoch. najmä v teplejších oblastiach. ktorej trsy vystúpavých stebiel bývajú pritlačené k zemi. Je viacročná. dochna var. ktorý má štetiny v súkvetí hrdzavo hnedé. Prstovka krvavá (Digitaria sanguinalis) je jednoročná burina podobne ako ježatka. zrná sa používali ako krupica. Cirok cukrový (S. Je to tráva vysokého vzrastu so širokými listami. husto trsnatá tráva. Stržeň obsahuje sacharózu . pretože všetky sú nahlúčené na jeho báze. 284 Bezkolenec belasý (Molinia coerulea) je vysoká. Zrná i zelené časti sa využívajú ako krmivo. s drevnatejúcimi steblami.verticillata) má v spodnej časti prerušované súkvetie. Prstovke sa podobá prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon).prosovaté Charakteristické sú guľaté zrná. Súkvetie je zložené z niekoľkých štíhlych paklasov. Cirok cukrový kŕmny (S.lipnicovaté 180 . záhradách a viniciach. Pestovaným druhom je mohár taliansky (S. Pochádza z Číny. najmä škrobu. Kedysi sa pestovala.sacharidov.). Spolu so pšenicou je najvýznamnejšou obilninou z celosvetového hľadiska. Metlinu vytvára niekoľko paklasov.dochna) (Obr. Veľké využitie majú zdrevnatené hrubé steblá bambusu (stavebný materiál. nápadne ježatého vzhľadu kvôli vyčnievajúcim hustým štetinám vyrastajúcim z bázy kláskov. Rastie na okrajoch ciest. najmä v juhovýchodnej Ázii. Podčeľaď : Bambusoideae . Je dominantným druhom vlhkých a slatinných lúk (tzv. Obr. K burinným druhom polí. Pochádza z Indie. Bambusník (Dendrocalamus) a trsťovník (Pseudosasa) sú okrasné druhy pestované aj v našich podmienkach. vo valcovito stiahnutých metlinách (mohár). 284) je pôvodný v tropickej Afrike. Niektoré Obr. Výživná hodnota je najmä v obsahu Fe a vitamínu B. Patrí sem viac rodov rastúcich v subtrópoch. Mnoho druhov má jednokveté klásky.bambusovaté Patria sem trávy mohutného a vysokého vzrastu (až 25 m). K úžitkovým druhom patrí aj cirok sudánsky (S.trstinový cukor. Metlina jednokvetých kláskov býva jednostranne previsnutá. Cirok alepský (S.viridis) má štetiny zelené a mohár praslenatý (S. má široké listy a plné steblá. vysokého vzrastu. Štetiny má drsné. široko elipsovité. Listy majú stopkaté (výnimočný znak čeľade lipnicovitých). ktoré vyrastajú prstovite približne z jedného miesta. Cirok cukrový metlový (S. technicum) sa pestuje pre pevné konáriky súkvetia. saccharatum) s vyšším obsahom cukru v steblách slúži najmä na zelené kŕmenie. Trstina cukrová (Saccharum officinarum) je veľmi významná cukrodarná plodina tropických oblastí. výroba papiera a pod. u nás sa pestuje v dvoch odrodách. z ktorého sa vyrábajú metly a kefy. Mladé výhonky bambusu (Bambusa) sú jedlé a používajú sa najmä v čínskej kuchyni. záhrad a rumovísk patria mohár sivý (Setaria pumila). (Digitaria sanguinalis) Proso siate (Panicum miliaceum) je jednoročná obilnina so širokými listami a chlpatými listovými pošvami. Rastie ako burina v okopaninách. Zrná sú drobné guľaté s chrupavkovitými plevicami. Podčeľaď : Pooideae . Úzka a riedka metlina má klásky sivofialové. 285: Prstovka krvavá druhy majú klasy kláskov (paklasy) vyrastajúce prstovite z jedného miesta (prstnatec).

ktorá má dlhšie jazýčky. Jej listy sú sivozelené. Zrná sú podlhovasté. dĺžka jazýčka. 287: Kostrava žliabkovitá (Festuca rupicola) 181 . Nasledujúce rody majú typ zloženého súkvetia metlinu kláskov. (Bromus mollis) Na suchých stanovištiach. Osti vyrastajú z hrotu plevice. ktorá vytvára často živorodé formy. Je veľmi premenlivým druhom. rastie na vlhkých stanovištiach a brehoch vôd.rubra) má pošvy dolných listov červené. Kostrava rôznolistá (F. Lúčnym druhom je kostrava lúčna (F. okraje ciest. Je to voľne trsnatá tráva s riedkou.Do tejto podčeľade patrí najviac u nás rastúcich druhov tráv. Hrubšie sivozelené listy má kostrava tvrdá (F. ktorá má nápadne veľké ušká objímajúce steblo.nemoralis). V niektorých typoch listnatých lesov. výbežkatá tráva. Lipnica lúčna (Poa pratensis) je trváca.annua) je nízka trsnatá jednoročná tráva. ale užšie listy.palustris) rastie rovnako vo vlhkých biotopoch. Tvoria husté trsy. najmä dubín je prevládajúcim druhom bylinného poschodia. jej listy však nie sú sivé a Obr.trivialis).pseudodalmatica) je indikátorom andezitových hornín. skalnaté a suťové substráty. ktorý osídľuje skalnaté a kamenisté stráne. Mnohé druhy majú listy s adaptáciami na sucho. Lipnica ročná (P. 286: Lipnica lúčna rastie na suchších lúkach.heterophylla) má prízemné listy niťovité a byľové širšie. 288: Stoklas mäkký je cennou trávou na pasienkoch. Je to krátko výbežkatá tráva. Rastie v svetlých listanatých lesoch.vaginata). kýlnaté. múry. nie však vyslovene (Poa pratensis) stepných. pretože sa výskytom viaže práve na tento typ substrátu. Lipnica stlačená (P. Lipnica cibuľkatá (Poa bulbosa) má bázu stebla cibuľkato zhrubnutú. Majú všetky typy zložených súkvetí.pallens). čiže listy sú štetinovité. Lesným druhom je lipnica hájna (P. Z hospodárskeho hľadiska Obr. na rozdiel od prosovatých. Tento rod je druhovo početný a niektoré druhy sa veľmi na seba ponášajú.ovina) s veľmi tenkými a jemnými listami. železničné násypy a pod. Lipnice rastú aj vo vysokohorských biotopoch. Kostrava (Festuca).arundinacea) sa podobá na kostravu lúčnu. Klásky sú z boku sploštené. Vzhľadom podobná je lipnica pospolitá (P. sutiny. najmä v horských polohách. takže niektoré druhy kostráv sa určujú podľa prierezu spodných listov. Na stepných lúkach rastie kostrava valeská (F. ktorá rastie najmä na ušľapávaných miestach (poľné cesty. Rastie na lúkach. Kostrava padalmátska (F. tenké. najhojnejšou je lipnica alpínska (P. Z krmovinárskeho hľadiska je jednou z najhodnotnejších lúčnych tráv. Je to druh.alpina). drsné steblo pod metlinou a rastie na vlhších stanovištiach.pratensis) má tiež ploché.valesiaca).compressa) má bázu stebla aj s pošvami dvojstranne stlačenú. lesný druh kostrava obrovská (Festuca gigantea). Indikátorom piesčitých substrátov je zasa kostrava pošvatá (F. Dôležitými znakmi sú aj šírka listu a anatomická stavba listu. Ako krmovina nie je kvalitnou trávou. ploché. V rôznych šľachtených formách sa využíva do trávnych miešaniek. Je vysokého vzrastu. chudobnou metlinou. Je krmovinársky hodnotnou trávou. Lipnica (Poa) je rod s mnohými druhmi.rupicola). Kostrava červená (F. K druhom s plochými širokými listami patrí napr. Kostrava trsťovitá (F. Typickým druhom pasienkov na minerálne chudobných pôdách je kostrava ovčia (F. Lipnica močiarna (P. ako sú stepné lúky a stráne. Často vytvára aj živorodé formy (namiesto zŕn vyrastajú v kláskoch mladé rastlinky. Rastie na suchších lúkach a stepných stráňach. čo je akási kompenzácia nepriaznivých podmienok hôr. ktoré z klásku vypadnú a zakorenia sa. Plevice bez ostí. Obr. Klásky sú oblé. záhrady). Pri určovaní lipníc je dôležitá napr. čím sa tento druh vegetatívne rozmnožuje). Rastie na lúkach. zvinuté alebo zložené. suché pasienky a pod. končisté a ostité. Osídľuje suché stanovištia. Podobným druhom je kostrava žliabkovitá (F. rastú husto trsnaté druhy kostráv s niťovitými spodnými listami.

Má mohutnú koreňovú sústavu.tectorum). klásky bez ostí. ktoré zostávajú na zrelých zrnách a slúžia ako prostriedok na rozširovanie vetrom.epigejos) má drsné steblo. Klásky sú ostité. dvojreznými listovými pošvami. Je takisto druhom vlhších stanovíšť. Smlzy (Calamagrostis) sú väčšinou statné trváce trávy s rozložitou metlinou. preto je odolná voči suchu.Stoklas (Bromus) je bohatým rodom s mnohými druhmi. okrajoch ciest a ruderálnych stanovištiach je stoklas roľný (B.canina) má na rozdiel od predošlého druhu krátke osti a rastie na vlhkých až močaristých lúkach. bohato vetvenú metlinu s drobnými jednokvetými kláskami.villosa). ale vzrastom nižším druhom je stoklas strechovitý (B. ktorý má metlinu kláskov jednostrannú a konáriky kláskov sú kratšie. Smlz trsťový (C. ako u kostráv). Klásky sú vajcovité až kopijovité a sú postavené vzpriamene. Podobným.pseudophragmites).mollis). lesných čistinkách.arundinacea) je trsnatý. je sivozelenej farby.stolonifera) je nápadný dlhými zakoreňujúcimi nadzemnými výbežkami. na prehnojenie reaguje bujným rastom. Obr. Stoklas jalový (Bromus sterilis) má voľné metliny s kláskami na dlhých konárikoch. osť vyrastá z chrbta plevice (nie z hrotu. Je jednoročná alebo ozimná a vyskytuje sa ako burina v obilných poliach s minerálne chudobným až kyslým substrátom. Má hnedočervenú metlinu. Typickým rodovým znakom sú navzájom zrastené okraje listovej pošvy. nie je trsnatého vzrastu. Rastie v lesoch. ciest. Lesným horským druhom je smlz chĺpkatý (C. Metluška krivoľaká (Avenella flexuosa) je tráva kyslých substrátov. Je pestovaným okrasným Obr. V trávnatých porastoch ako burina i na ruderálnych stanovištiach sa často vyskytuje stoklas mäkký (B. Stoklas bezbranný (B. Keďže na Slovensku sú biotopy tenuis) podobné stepiam zriedkavé.arvensis). Burinným druhom na poliach . Je to typický ruderálny druh rastúci na človekom narušených stanovištiach. Má však dlhé osti. takže často dochádza k omylom pri určovaní. Je dobrou krmovinárskou rastlinou. stoklas Benekenov (B. Napr. Smlz kroviskový (C. Psinček obyčajný (A. Metlička obyčajná (Apera spica-venti) sa podobá psinčeku najmä jemnou a bohato vetvenou metlinou. Niektoré druhy rastú aj v lesoch. Rastie na mezofilných lúkach.maxima). svetlozelený. Metliny bývajú pred rozvinutím úzko stiahnuté. Osídľuje pobrežné kroviny a nánosy potokov. Pre ozdobné osti sa kavyle využívajú aj na okrasné účely. Čepele listov sú drsné (inkrustované SiO2). na vresoviskách a minerálne chudobných pasienkoch. okrajoch lesov.ramosus) sú vysoké trsnaté druhy listnatých lesov.benekenii) a stoklas konáristý (B. steblá sú poliehavé. rastie na pasienkoch a lúkach s minerálne chudobným substrátom (psinčekové lúky).široko srdcovito vajcovité. Rastie na podobných stanovištiach ako predošlý druh. Rastie v lesoch vyšších polôh. Psinček (Agrostis) má jemnú. Je vyššieho vzrastu a rastie na suchších lúkach. obyčajný (Agrostis Kavyle (Stipa) patria medzi typické stepné trávy. ktorý má mäkkochlpaté listové pošvy i klásky. Majú trsnatý vzrast a najnápadnejším znakom sú veľmi dlhé a páperisté osti. 289: Traslica prostredná (Briza media) 182 . Traslica prostredná (Briza media) má veľmi charakteristický tvar kláskov . Metlinu vytvárajú laloky stiahnutých kláskov. Šľachtené formy bez drsných listov majú výborné vlastnosti pre krmovinárske účely. Väčšie klásky má traslica najväčšia (B. 290: Psinček druhom. Na rozdiel od predošlého druhu je nižší. Vlhkomilným druhom je smlz patrsťovitý (C. Pri dotyku sa trasú (názov). Reznačka je druhom mezofilných až vlhších lúk. S jemnými. okrajoch ciest a železníc.inermis) má výnimočne bezostité klásky rozložené vodorovne. Psinček poplazový (A. Je nitrofilným druhom. tieto trávy sú vzácne a chránené. Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata) je trsnatá tráva s nápadne sploštenými.tenuis) je najbežnejším druhom. Má rozložitú metlinu a na rozdiel od iných stoklasov má až 5 mm dlhé peľnice (iné druhy majú len 1 mm). Je častým druhom na lesných rúbaniskách. tenkými a ohybnými listami vytvára rozsiahle „mäkké“ porasty. Konáriky metliny sú krivoľaké. hrádzach a pod. Psinček psí (A.

Je výživný (Ca. syn. Väčšina druhov je kultúrnych. Z kláskov vyčnieva zahnutá osť. Na rozdiel od nej má však jazýčky (trsť má veniec chĺpkov). Kultúrne druhy majú paklas nerozpadavý. syn. pestujú sa však aj formy. hrubý. Vznikol pravdepodobne z ovsa hluchého. Rastie na vlhkých lúkach a najmä na pasienkoch. pretože je laločnato stiahnutá. Ovos siaty má využitie ako krmivo. kde často prevláda (ovsíkové lúky). Chrastnica trsťovníkovitá (Phalaroides arundinacea) sa v nekvitnucom stave podobá trsti. nahé. Medúnok vlnatý (Holcus lanatus) je druhom vlhkých lúk. Rastie podobne ako trsť na brehoch vôd a vlhkých lúčnych biotopoch. U nás pestované druhy vznikli pravdepodobne v Prednej Ázii krížením divorastúcich pšeníc s druhmi mnohoštetu (Aegilops). Ovos (Avena). Jej steblá sa využívajú na rôzne dekoratívne účely.fatua) je burinou poľných kultúr. 294 metliny má žltkasto hnedé s menšími 3-4 kvetnými kláskami. Ovos hluchý (A. dvojradový. Patrí k najproduktívnejším trávam. pestovaných ako obilniny. ale aj poliach ako burina vo vlhších zníženinách. klásky sú široké. Divorastúce druhy majú paklas lámavý. Má nahé. Rastie na stredne vlhkých až suchších lúkach. formy s panašovanými listami sa pestujú ako okrasné. pšenica siata (T. Metlina sa viac podobá reznačke. Trsť obyčajná (Phragmites australis) je vysoká tráva s mohutným podzemkom a širokými listami. Na rozdiel od ovsa siateho má čierne lomené osti. Metliny majú dvojkveté klásky a rozložené sú len v čase kvitnutia. 293: Ovos siaty (Avena Ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius) je pomerne sativa) vysoká tráva. tisícročí p.aestivum. 292: Ovsík Obr. Celá rastlina je husto jemne chĺpkatá. Môže mať ostité aj bezostité formy. l. Je samoopelivá (autogamická). jeho kultúra je pomerne mladá. najmä pre kone. Používa sa na výrobu Obr. 294) je jednoročná alebo ozimná tráva. T. 3-6 kveté s plevicami ostitými alebo bezostitými (podľa odrody). na potravinárske účely (ovsené vločky) a pod. Pestovala sa už v 6.sativum. Pšenica letná. Pre jeho nenáročnosť sa pestuje ako obilnina najmä v horských oblastiach. neokôrené zrno. Namiesto jazýčkov má veniec chĺpkov. Podobným druhom je trojštet žltkastý (Trisetum flavescens) je menšieho vzrastu. Obr. 291: Trsť obyčajná (Phragmites australis) obyčajný (Arrhenatherum elatius) 183 . Mladé rastliny možno skrmovať. Nasledujúce rody majú zložené súkvetie klas kláskov (paklas).vulgare) je najbežnejšie pestovaným druhom pšenice a zároveň najvýznamnejšou obilninou sveta. Jednoročné druhy s veľkými 2-3 kvetými kláskami v metline. Kultúrnym druhom je ovos siaty (Avena sativa). Klásky sú väčšinou bezostité. Často vytvára súvislé porasty. Klásky tvoria bohaté. Z krmovinárskeho hľadiska je to kvalitný druh. kde je dominantným druhom (trojštetové lúky). n. T. Pšenica (Triticum) (Obr. Tento druh trávy rastie na stredne suchých lúkach vo vyšších horských polohách. Paklas je priamy. Klásky metliny sú sfarbené do fialova. Má okôrené zrno. vitamín B) a ľahko stráviteľný. Pochádza z východnej Európy. tzv. ktoré sú pozdĺžne ryhované a drsné (poznávací znak).Metlica trsnatá (Deschampsia caespitosa) je tráva vytvárajúca mohutné trsy spodných listov. Pšenica patrí k starým kultúrnym rastlinám. Obr. Rastie na vlhkých stanovištiach. ktoré majú zrno oddelené od plevice. husté metliny. v čase zrelosti sa rozpadáva na jednotlivé klásky. brehoch rybníkov.

štvorhranný. dvojzrnka (T. Zrná jačmeňa sú okôrené. Pochádza z divorastúceho H.montanum.distichon) (Obr. Pochádza z juhozápadného Stredomoria. Jačmeň (Hordeum) má jednoročné i viacročné druhy.ancestrale) v oblasti Prednej a Strednej Ázie. Tento druh jačmeňa má najväčší význam pri výrobe sladu. pšenica hrubozrnová (T.spelta). ktorá sa seje do ozimných miešaniek. Obsahuje veľa lepku. hexastichon). Je veľmi výživná. Mätonoh mnohokvetý (L. 296) má plochý paklas len s dvoma radmi zŕn.vulgare) má paklas so 4 radmi zŕn: jačmeň obyčajný štvorradový (H. Ostatné kvety sú sterilné. Klásky sú na rozdiel od mätonohu trváceho ostité.multiflorum) je jedno až dvojročným druhom. Ploché klásky sú postavené hranou k vretenu paklasu (na rozdiel od podobného pýru). Plevy kláskov sú šidlovité. Plevice sú dlho ostité. Jačmeň obyčajný sa pestuje ako ozimný. 298:repens) (Elytrigia šesťuholníkový.monococcum). stlačený.dicoccon). Ak sú v trojici 2 obojpohlavné kvety. samčie alebo sterilné. najmä v horských oblastiach. Je dôležitou trávou pri zakladaní trávnatých plôch i hodnotnou krmovinou. ktorý je na priečnom priereze Obr. Jačmeň dvojradový (H. Majú len 1 plevu (druhú nahradzuje výkrojok vretena).paklas Obr. sú dlho ostité. S. sivej farby. väčšinou plné steblá. Paklas je v zrelosti ovisnutý. Jačmeň myší (H. Kvety v kláskoch môžu byť obojpohlavné (tvoria sa v nich zrná). plevice sú dlho ostité. Ak je v trojici kláskov obojpohlavný iba stredný . Častý je v trávnikoch a popri cestách. Raž je cudzoopelivá. Paklas je tvorený dvoma trojicami jednokvetých kláskov v každom výkrojku vretena.polonicum). obsahuje vitamín B (najmä v klíčkoch). Paklas so 6 radmi zŕn má jačmeň obyčajný šesťradový Pýr plazivý (H. Sú to napr. ale aj jačmenných krúp. Používa sa i na zelené kŕmenie.vulgare subsp. Používa sa na kŕmne účely. jednokvetých Raž siata (Secale cereale) (Obr. Bohato odnožuje.múky. Všetky 3 obojpohlavné klásky vytvárajú 6 radov. pšenica dvojzrnová. pšenica Obr. Ražná múka sa používa na pekárenské výrobky.murinum) je divorastúci druh nízkeho vzrastu s hustým paklasom. Zrno je nahé.turgidum). Paklas je kratší ako má pšenica letná. Paklas je priamy. lepok (glutén) je dôležitý pri pekárenských výrobkoch. Mätonoh (Lolium) je trsnatá tráva s plochým dvojradovým paklasom. Rastie hojne najmä okolo ciest a na pustých miestach. Zrno i endosperm sú tvrdé (názov). ktorý sa v zrelosti rozpadáva. krupice. preto sa používa na výrobu cestovín. pšenica španielska (T. Ostatné druhy pšenice majú v súčasnosti menší význam a ich pestovanie bolo rozšírené najmä v minulosti. Prierez paklasom je štvoruholníkový. Jačmeň obyčajný (H. 297: Trojica špaldová (T.295) je jedno i dvojročná obilnina sivozelenej kláskov jačmeňa farby. škrobu. jednozrnka (T. Je prastarou kultúrnou rastlinou pôvodom vypestovanou z divorastúcich druhov (S. Kvety sú opeľované kleistogamicky (vo vnútri kvetu). vytvárajú sa v paklase 4 rady zŕn. 295 je tvorený dvoma pozdĺžnymi radmi zŕn. pšenica jednozrnová.durum) má tuhé. Pôvodným druhom jačmeňa siateho bol stredoázijský divorastúci H. tetrastichon).vulgare subsp. Tvorí voľnejšie trsy. Obr. 296 184 . Triticale (Triticosecale) je medzirodový kríženec pšenice a raži. podobné osti. plevice majú výrazný kýl. klásky sú ostité a majú len 2 kvety.spontaneum a pestuje sa už od doby kamennej. Pšenica tvrdá (T. Je kvalitnou krmovinou.agriocrithon. väčšinou v zmesi so pšeničnou múkou. Mätonoh trváci (Lolium perenne) vytvára husté trsy.

Rastie na vlhších lúkach (psiarkové lúky). Stavba paklasu je podobná pšenici. tmavofialové. Plevice sú kolienkato ostité. Rastie na suchých až stepných stráňach. Poznávacím znakom je valcovité súkvetie. Timotejka lúčna (P. Nápadná je najmä v plodnom stave. Ostrevka vápnomilná (Sesleria varia) je husto trsnatá tráva s krátkym. Je vhodnou krmovinou. zložené z jednokvetých kláskov. obnažených dnách rybníkov. Obsahuje aj sterilné klásky. Na horských lúkach. Lesnými druhmi sú mednička jednokvetá (M.pratense) rastie na stredne vlhkých (mezofilných) lúkach. 301: Mednička ovisnutá metlinu úzkych a dlhých paklasov na vrchole stonky. čo znamená. najmä v blízkosti salašov. ktorý sa podobá mätonohu. Korene majú mykorízu a nachádza sa v nich aerenchymatické pletivo. pretože celé súkvetie je husto chlpaté. Najbežnejším druhom je psiarka lúčna (A. Kvitne však až v lete (psiarka v máji).nutans). Valcovité súkvetie nie je zúžené.Pýr plazivý (Elytrigia repens) je trvácim druhom. Má plazivý. Kukurica je proteroandrická. Samičie kvety sa zoskupujú do (Melica nutans) Obr. V horských polohách na opustených pasienkoch vytvára často husté psicové porasty (tzv. na konci a báze zúžené. jednostranná. Oba druhy rastú v bylinnom podraste listnatých lesov (dubohrabiny. bučiny). v priekopách a pod. ale nie je plochý.equalis) s oranžovými peľnicami i psiarka kolienkatá (A. Je výbornou kŕmnou trávou a býva často prisievaná na kosené lúky.ciliata) je trsnatá tráva. že najskôr kvitnú samčie 185 . Oba druhy rastú na vlhkých stanovištiach. Obr. Mladý pýr je dobrým krmivom. ale aj s veľmi riedkou až strapcovitou metlinou. Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) je trsnatá tráva s riedkou stiahnutou metlinou s menším počtom kláskov. Metlina je klasovito stiahnutá. nardeta). Podzemky obsahujú liečivé látky.pratensis). Šúľky vyrastajú v pazuchách dolných (Zea mays) pratensis) listov. Priame steblo nesie paklas. Súkvetie je kratšie. Psiarke sa podobá timotejka (Phleum). 299: Psica tuhá (Nardus stricta) Podčeľaď : Zeeoideae . Zvláštnosťou sú jednopohlavné kvety. Rastie na mezofilných až mierne vlhkých lúkach a pasienkoch. pretože klásky prisadajú ku vretenu širšou plochou (nie hranou). ktorá sa uvoľňuje pri vädnutí trávy a dodáva senu charakteristickú vôňu. pozostávajúce z lalokov (zreteľných pri ohnutí súkvetia). Kukurica je jednodomá. Nasledujúce rody majú súkvetie valcovito stiahnutú metlinu. ktoré majú plevice v podobe „hrebienka“. Krmovinársky však nemá veľkú hodnotu. ale najmä v radoch husto naklopenými trsmi. 300: hrubých šúľkov obalených početnými Psiarka lúčna pošvami listov so zakrpatenou čepeľou. Timotejka tuhá (P. rašeliniskách.rhaeticum). Osídľuje výhradne vápencové skalnaté stráne (kalcifyt). najmä na svahoch so severnou expozíciou. Má súkvetie husté. hustým súkvetím oceľovomodrastej farby. Mednička brvitá (M. ktorými sa vegetatívne rozmnožuje a preto je nepríjemnou burinou. Hrebienka obyčajná (Cynosurus cristatus) má súkvetie veľmi typickej stavby. Psiarka plavá (A. Samčie kvety tvoria Obr. 302: Kukurica siata (Alopecurus zväzok dlhých niťovitých blizien. Mednička (Melica) má druhy s valcovito stiahnutou metlinou. Obsahuje aromatickú látku .geniculatus) s hnedými peľnicami sú druhy nižšieho vzrastu s kolienkato vystúpavými až poliehavými steblami. Súkvetia sú menšie ako má psiarka lúčna.kukuricovaté Kukurica siata (Zea mays) je vysoká jednoročná bylina s plným steblom a širokými listami.uniflora) s veľmi riedkou a chudobnou metlinou s dlhými konárikmi jednokvetých kláskov a mednička ovisnutá (M. dlho výbežkatý podzemok s vegetatívnymi púčikmi. na kyslých pôdach. Psiarka (Alopecurus). ktorá má strapcovitú jednostrannú metlinu. rastie timotejka švajčiarska (P. Psica tuhá (Nardus stricta) je trváca tráva nápadná jednostranným útlym paklasom. Na vrchole šúľka vyčnieva hustý Obr.kumarín. psica preto rastie na substrátoch chudobných na vodu a živiny. klásky majú plevice tupé až dvojhroté (nie ostité). pasienkoch a trávnikoch.phleoides) je druhom suchých lúk. čo je u tráv výnimočné.

mays convar. neskôr samičie (piestikové).mays convar. • kukurica siata pukancová (Z. obsahuje veľa škrobu i tuku a bielkovín. Kukurica sa pestuje v mnohých konvarietách. neokôrené. saccharata) obsahuje veľa cukru v zrnách. používa sa na skrmovanie i ako zelenina (nezrelé šúľky). v divo rastúcej forme nie je známy. ceratina) sa používa na pudingy a lepidlá. Z pošiev šúľkov sa vyrábajú rohože. microsperma) má drobné sklovité zrná. • kukurica siata cukrová (Z.(tyčinkové) kvety.mays convar. ozdobné predmety. Kukurica pochádza z Mexika. Zrno je nahé. Je to kultúrny druh. dentiformis) má zrno sploštené a pestuje sa ako obilnina a krmovina.mays convar. rôzneho tvaru (podľa odrôd). Má všestranné použitie. Používa sa na výrobu pukancov. U nás sa pestuje v teplejších oblastiach. amylacea) má zrná bohaté na škrob. • kukurica siata zubovitá (Z. • kukurica siata škrobová (Z.mays convar. • kukurica siata vosková (Z. 186 . Zelené časti sa môžu skrmovať i silážovať. blizny a olej z kukuričných klíčkov sa používajú v lekárstve.

organizmus žijúci v prostredí bez prístupu vzduchu anatropný (vajíčko) .územie v dosahu záplav (väčšinou pri väčších riekach) anaeróbny .) vetrom anizogamia .samičí pohlavný orgán dokonalejších výtrusných rastlín (napr.druh viazaný svojim prirodzených výskytom na určité územie (napr.) achlamydeický . V rámci adventívnych druhov rozoznávame archeofyty a neofyty aerenchým .domáca rastlina.spôsob rozširovania diaspór (semien. pod vplyvom vzduchu agregátny (druh) . u vodných rastlín) a nadľahčujú rastlinu aerický . borovica. ktoré má veľké medzibunkové priestory.stanovište.spôsob opelenia kvetu vetrom anemochória ..suchý (napr. v ktorom žije určitá rastlina (živočích).jarmilka jarná) endemit . iskerník) apomixia (partenogenéza) .vidlicovito rozkonárený diskus .širšie chápaný druh.Rubus fruticosus agg. mliečnik.) adventívny (druh) . 1. pri ktorom splývajú pohlavné bunky (gaméty nerovnakého tvaru a veľkosti) anterídium (plemenníček) . ktorá sa na dané územie prisťahovala alúvium (aluviálny) .jednoročná rastlina.vyživujúci sa látkami z vnútorných častí hostiteľa (napr. z oddelených jednoplodolistových piestikov (napr.náhradný (napr. magnólia. z ktorého meiózou vznikajú peľové zrná arídny .. rias) s hrubým obalom slúžiaca na pretrvávanie nepriaznivých podmienok dicházium .nepôvodná rastlina. Terminologický slovník adventívny .hýfy húb prenikajú až do buniek hostiteľa) entomofýlia (entomogamia) . súbor kvetov v strede úboru (napr. mrkvovité) 2. malých druhov s nepatrnými morfologickými odchýlkami (napr.obrátené o 180o andreceum (A) . stračonôžka tatranská je endemit Záp.rastlina cudzieho pôvodu zavlečená neúmyselne človekom v predhistorickej dobe (približne do 15.zložené z navzájom zrastených plodolistov cirkumpolárny (druh) . územie so suchým podnebím) autochtónny . smrekovec.) archespór .súbor tyčiniek v kvete anemogamia . ktorá na danom území vznikla biotop .stredná vrstva oplodia citrusových plodov alochtónny .zložené z plodolistov navzájom nezrastených.koreň. jarná efeméra . útvar v kvete vzniknutý zväčšením časti kvetného lôžka (napr. pupeň.. machorastov a papraďorastov) archeofyt . človekom neúmyselne zavlečená do iného územia.vzdušný. nahý kvet akcesorický . fialka. doplňujúci albedo . astrovité) efeméra . stor.vidlica dichotomický .. rastlinné alebo živočíšne spoločenstvo brachyblast . Je to prispôsobenie na rozširovanie mravcami (napr.prídavný.. rastlinný orgán .rozšírený v celej mimotropickej časti severnej pologule cysta .samčí pohlavný orgán dokonalejších výtrusných rastlín (machorastov a papraďorastov) antropický .6.mäsitý výrastok semena obsahujúci cukry a tuky. životný priestor. endotrofná mykorízia . chlpaňa) cenokarpné (synkarpné) G . dráč) caruncula (mäsko) . plodov. ostružina černicová .pohlavný proces.rastlina cudzieho pôvodu.kvet bez kvetných obalov.materské pletivo v peľových komôrkach.pôsobiaci vplyvom človeka apokarpné G . ktorej životný cyklus je veľmi krátky (napr. jahoda. slivka trnková.typ prevetrávacieho pletiva.vývoj semien bez oplodnenia archegónium (zárodočník) . Karpát) endotrofný . ktorý možno rozdeliť na viacero tzv.spôsob opelenia kvetu hmyzom 187 .skrátený bočný konárik nesúci listy alebo kvety (napr. ktoré slúžia ako zásobáreň vzduchu (napr..terč.nepohyblivá bunka (napr.

bukovité) litorál . sucho) prečkáva v podzemných zásobných orgánoch (hľuzách. najmä popri väčších riekach lyzigénny . CaCo3) introdukovaný (introdukcia) . cibuliach .vzniknutý rozpustením (lýzou) bunkových stien a lebo celých buniek (napr. kde sa predtým nevyskytovala izogamia .rovnakovýtrusný.pohlavný proces. známy len zo skamenelín fragmentácia .(hydrofilná rastlina) .miskovite rozšírené a vyhĺbené kvetné lôžko obaľujúce sčasti kvet a potom aj plod (napr. pobrežná zóna vodnej nádrže lužný (lužný les) . ktorú tvorí porast hustých. ktoré žijú na dne vodných nádrží ( najmä riasy) gametofyt .vreckatá až rúrkovitá bunka svojim obsahom odlišná od ostatných buniek susedného pletiva (napr. veternica) glaciálny relikt . v našich podmienkach machy.rastlina cudzieho pôvodu.príležitostný.jediný veľký chloroplast v bunkách nižších rastlín napr.súbor piestikov v kvete gynofor . vždyzelených a pichľavých krovín a nízkych stromov megaspóra . všade prítomný kupula .všeobecne.pohlavná fáza rodozmeny cievnatých rastlín vytvárajúca pohlavné bunky geofyt . tilandsie.kvet s rozlíšeným kvetným obalom (K. pričom môže spôsobiť zaburinenie poľnohospodárskych kultúr a znížiť úrodu kauliflória . náhodný fosílny .zvýšenie organických látok vo vodných nádržiach vplyvom činnosti človeka alebo prirodzených faktorov a následné zvýšenie produktivity vodného ekosystému (napr.napr.typ stredomorskej vegetácie. ktorú využíva ako oporu (neparazituje na nej).prestúpenie bunkovej steny organickými látkami (väčšinou tukovitými a voskovitými) inkrustácia .životná forma rastliny. pri ktorom ako prvý vyrastá nadklíčnolistový článok (epikotyl).rôznovýtrusnosť. pričom klíčne listy zostávajú v semene hypotenzívny .plytčina.vytváranie kvetov priamo vyrastajúcich na kmeni (napr. ktorá sa zachovala z doby ľadovej dodnes gyneceum (G) . jav. rias idioblast .rastlina žijúca na inej rastline.klíčenie semena.rôznolistovosť. kapustovité) halofyt (halofilná rastlina) . tropické orchidey. ktorá nepriaznivé obdobie (zimu.kvet s nerozlíšeným kvetným obalom (P) homoiochlamydeický . ktoré preberajú funkciu asimilačného listu (napr.vyrastený v tme (vybielený) eutrofizácia .les v pravidelne zaplavovanom území. asparágus) fylóm .rozpad fylokládium . neskôr aj plod (napr.list fytoplanktón . (napr.rastlinná zložka súboru drobných organizmov. pri ktorom splývajú pohlavné bunky (gaméty) rovnakého tvaru a veľkosti izosporický (izospória) . železničnou dopravou) adaptovala sa a ďalej sa šíri na nové stanovištia. nárastom siníc. kapustovité) impregnácia . medzibunkové priestory vyplnené silicami vo vonkajšom oplodí citrusových plodov) macchia .pozri homochlamydeický hydrofyt . prameniská a pod.klíčenie semena.) hypogeické . podzemkoch. žaburiniek na hladine a pod.rastlina. ktorá má schopnosť náhle osídliť nové územie.C) heterospórický (heterospória) .prestúpenie bunkovej steny anorganickými látkami (väčšinou SiO2.osídľuje vlhké stanovištia (rašeliniská. keď sa na jednej rastline nachádza viac morfologických typov listov heterochlamydeický . pri ktorom ako prvé vyrastajú klíčne listy a hypokotyl etiolovaný . snežienka.pretiahnuté kvetné lôžko (v podobe stopky) nesúce piestik alebo G.cudzia rastlina. výtrusy sú morfologicky rozlíšené na mikro a megaspóry homochlamydeický . výtrusy nie sú morfologicky rozlíšené na mikro a megaspóry karanténna burina . kakaovník) kozmopolitný .zámerné rozšírenie cudzej rastliny do voľnej prírody človekom invázny (druh) .) fakultatívny . ktorá bola na naše územie zavlečená (napr. riasy žijúce na kôre stromov) epigeické . globálne rozšírený.pozri planktón fytobentos .epifyt . bromélie.samičí výtrus 188 .slanomilná rastlina rastúca na pôdach s vyšším obsahom solí heterofýlia . lišajníky.tlak znižujúci chromatofór .skrátené a sploštené zelené časti stonky.vymretý. nepreniknuteľných.

s obsahom Si silúr .súčasný.korunovite zafarbený alebo zväčšený kalich (napr. banánovníkovité).výrastky pri ústí koruny z C lupienkov v podobe golierika. klinčekovité) neofyt . A) (napr. alebo aj blizny (kosatec) planktón . kotúč 189 . silenkovité) pantropický . plody netýkavky.megaspórangium . prilbica). živičné kanáliky ihličnanov) silikátový .patyčinka. narcis. ktorá obsahuje iba jednu taxonomickú kategóriu nižšieho stupňa (napr. u ružovitých) relikt (reliktná rastlina) . medzibunkové priestory medzi prieduchovými bunkami.miskovitá až bankovitá časť kvetu.kvet s tyčinkami dozrievajúcimi skôr ako blizny piestika proterogynický .striedanie pohlavnej a nepohlavnej fázy (gametofytu a sporofytu) v individuálnom vývoji cievnatých rastlín ruderálny . dnes žijúci (v zmysle geologickej histórie) receptákulum . lastovičník väčší) obligátny . listy mimózy. kúkoľ poľný.samčia výtrusnica mixotrofia . ktorý sa zachoval na určitom. skládky a pod. nevädza poľná) seizmonastický (pohyb) .nepohlavná fáza rodozmeny cievnatých rastlín staminódium . dvoj i viacročná) monopodiálny .pozri apomixia petaloidný .zúžená bazálna časť C lupienka (napr. výsypky. väčšinou malom území ako zvyšok pôvodne rozsiahlejšieho rozšírenia rodozmena (metagenéza) . C.pravidelne (bežne) sa vyskytujúci ontogenetický (ontogenéza) . mäsožravé rastliny) monokarpický (druh) .kvet s bliznou dozrievajúcou skôr ako tyčinky pyrenoid .individuálny vývoj organizmu od okamžiku oplodnenia až po smrť oogamia . tyčinky dráča) sempervirent . poprípade tyčinky (ďumbierovité. sú potravou vodných živočíchov proteroandrický .vzniknutý oddelením bunkových stien susedných buniek (napr. čo slúži na rozširovanie kotúľaním celej rastliny po zemi. vzniknutá zrastením bazálnych častí kvetu (K. po súčasnosť nitrofyt (nitrofilná rastlina) .rastlina so vždyzelenými listami schizogénny . otrasom.rastlina cudzieho pôvodu zavlečená neúmyslene človekom v historickej dobe od 15. rokov sórus . ktoré žijú voľne sa vznášajúce vo vode.taxonomická kategória vyššieho stupňa. pričom postupne uvoľňuje plody (napr.výtrusnica sporofyt .rastlina tvoriaca kvety a plody iba raz za život a potom odumiera (môže byť jedno. staveniská.rastlinná zložka (najmä riasy) drobných. okraje ciest.spôsob vetvenia stonky. ktorej telo je rozvetvené do guľovitého tvaru.u rastlín vyvolaný nárazom. stor. baza čierna. rúrky (napr. pri ktorom bočné stonky sú tenšie a neprerastajú hlavnú stonku monotypický . pŕhľava. haldy. pri ktorom je nepohyblivá pohlavná samičia bunka oplodnená pohyblivou samčou bunkou (spermatozoidom) pakoruna .zmiešaná výživa.pohlavný proces. prvosienkovité) stepný bežec . dotykom (napr. mikroskopických organizmov.geologické obdobie starších prvohôr. mak vlčí.kôpka výtrusníc u papradí spóra . pozmenená tyčinka bez peľníc alebo so zakrpatenými peľnicami (napr.časť plastidov niektorých rias zložené z bielkovín (na jeho povrchu sa niekedy ukladajú zásobné látky) recentný .symbióza medzi hubou a cievnatou rastlinou nechtík .výtrus spórangium .rastová forma rastliny.) segetálny druh .nosič samčích výtrusníc (u nahosemenných tyčinka) mikrospórangium .samčí výtrus mikrosporangiofor .druh.osídľujúci stanovište narušené človekom (rumoviská. ktorý začal asi pred 435 mil.rastlina rastúca na stredne vlhkých stanovištiach mikrospóra . monotypická trieda Ginkgopsida obsahuje iba jediný druh Ginkgo biloba) mykoríza .samičia výtrusnica mezofyt (mezofilná rastlina) . čiže kombinácia autotrofnej i heterotrofnej (napr.rastlina vyskytujúca sa v kultúrach obilnín ako burina (napr.rastlina rastúca na pôdach bohatých na dusíkaté látky (napr. rokmi a trval 40 mil.rozšírený v tropických oblastiach všetkých kontinentov partenogenéza .

) živočíchmi 190 . pri ktorom 2 rôzne druhy spoločného pôvodu osídľujú podobné stanovištia v iných geografických oblastiach viviparia (živorodosť) . druhotne sterilný konárik rýniorastov.suchomilná rastlina xeromorfný .rastlina odolná voči suchu s dužinatými orgánmi.výtrusnicový klas.zloženie listov v púčiku vikarizácia . plavúňov) sukulent . u prasličiek.spôsob rozširovania diaspór (semien.. ktoré slúžia ako zásobáreň vody (napr. lipnica alpínska) xerofyt (xerofilná rastlina) . pri ktorom u rastlín rozmnožovacie púčiky alebo pacibuľky pučia už na materskej rastline a tvoria sa z nich mladé rastlinky.jav. lipnica cibuľkatá. pôvodne fertilný. bôbovité) vernácia .terminálny.jav. zoskupenie výtrusných listov (sporofylov). tučnolistovité) sympodiálny .poľný) strobilus .nepriepustnosť osemenia pre vodu a plyny.. plodov.zelený asimilujúci list papradí nesúci zároveň výtrusnice tvrdosemennosť . (napr. Je jednou z príčin klíčneho odpočinku semien (napr.pozri cenokarpný telóm . Termín sa používa pri odvodení stavby cievnatých (telómových) rastlín trofofyl . opunciovité.spôsob vetvenia stonky.odolný voči suchu vzhľadom na hrubšiu kutikulu. ktoré po odpadnutí zakorenia (napr. menšie množstvo prieduchov a menšie listy so zväčšeným množstvom mechanických pletív zoochória . pri ktorom bočná stonka zosilnie a pokračuje v smere rastu hlavnej stonky (prerastá hlavnú stonku) synkarpný ..

papierovitá 75 .veľkokvetý 128 dorsténia 70 dracéna dračia 169 dráč obyčajný 56 drchnička belasá 85 .ročný 139 .netatová 48 damarovník južný céder atlaský 47 .pórový 162.stromovitý 88 baza červená 149 .pulkvová 169 .srstnatý 101 agáva americká 169 .guľovitý 162. 156 .cibuľový 162 .vlnatý 139 čremcha obyčajná 97 .kráľovská 91 .purpurová 57.zeleninová 151 asimína 53 asparágus lekársky 166 .horký 116 . 129 černohlávok obyčajný 137.himalájsky 47 .západný 69 breza bradavičnatá 74 .Sprengerov 166 astra alpínska 154 .textilný 172 baobab dlaňovitý 88 barborka obyčajná 67 bauhínia 100 bavlník barbadoský 88 .močiarny 74 .žltý 163 cezmína ostrolistá 110 .kŕmny 179 .ovisnutá 165 bleduľa jarná 168 .obyčajná 48 .libanonský 47 ceropégia woodová 127 cesnačka lekárska 66 cesnak askalonský 163 .previsnutá 74 .pravý 116 .štíhla 46 arbutus pravý 92 areka obyčajná 159 archangelika lekárska 124 áron alpský 160 artičoka kardová 151 .letná 168 blen čierny 136 bocianik rozpukovitý 118 bodliak tŕnistý 153 bolehlav škvrnitý 125 boľševník borščový 125 . 95.Wejmouthova 47 božie drievko 155 bôb obyčajný 104 .horský 163 . 163 .sibírska 48 borovica bahenná 47 .planý 163 .materina 137. 163 .cezmínolistý 74 . 172 .pravý 116 46 datlovník obyčajný 159 dáždnikovec japonský 48 dendróbium 174 deväťsil biely 154 .korkový 74 .štrbáková 156 čemerica čierna 58 . 47 .obrovský 125 bömeria snežná 72 borák lekársky 143 borievka kláštorná 48 .pažítkový 162.metlový 179 .drobnolistá 93 .rajský 116 cvikla 80 cykas indický 43 .cukrový 179 . 123. 163 . 66 dvojzrnka 183 dvojzub čiernoplodý 153 .slovenský agát biely 101 .pravá 93 brusonécia papierovitá 70 buk lesný 73 .zimný 74 duglaska tisolistá 47 dula podlhovastá 98 dulovec japonský 98 durian zapáchavý 88 durman obyčajný 136 dúška alpská 141 .Fortuneho 110 .medvedí 162.poľný 163 .orešcový 162. 141 .Lawsonov 48 čajovník čínsky 86 čakanka obyčajná 155.letný 74 .horská 47 .sibírska 47 .peniažtekový 85 čermeľ 127.neskorá 97 črievičník papučkový 173 čučoriedka 93 badyan 70 bahnička 176 baklažán 134 balota čierna 139 bambus 179 bambusník 179 banánovník obyčajný 171. 163 . 140 .novobelgická 154 astrovka čínska 152 aukuba japonská 110 .plstnatý 74 .roľná 85 drieň obyčajný 109 drobivka vankúšikovitá 34 drobnozrnko 24 drobuľka bezkoreňová 160 dryádka osemlístková 96 dub cerový 74 .striebristá 91 benedikt lekársky 151 bergénia tučnolistá 119 betonika lekárska 139 bezkolenec belasý 180 beztŕňovec dvojdomý 99 bielomach sivý 34 bilbergia ovisnutá 174 bledavka chocholíkatá 165 .paraguajská 111 cibuľa kuchynská 162 .roľná 58 čertík karolínsky 32 čierny koreň 156 čistec lesný 139 .japonský 110 bršlenec kruhovitý 110 .zastrihovaný 140 černuška damascénska 58 .tuhá 75 brokolica 63 broskyňa obyčajná 97 bršlen bradavičnatý 110 .nemecký 139 .hybridný 154 diablik močiarny 160 difenbachia 160 diskovník múrový 28 divozel sápovitý 128 .limbová 45.médsky 116 .obyčajný 102 bradatec 29 brečtan popínavý 121 brekyňa 98 brest horský 69 .veľkokvetý 140 .chlpatá 65 aralka tŕnistá 121 araukária brazílska 46 .perlovkový 162 .bergamotový 116 .popínavý 110 brusnica barinná 93 .čierna 47 .trváca 109 bedrovník anízový 124 begónia hľuznatá 91 .včasná 141 dutohlávka pohárikovitá 29 .Banksova 47 . 124 anona šupinatá 53 antúrium 160 arábka alpínska 65 . 47 . 163 .chabzdová 149 bazalka pravá 140 bažanka ročná 109 .japonský 116 .holubí 105 . 163 .lepkavý 101 .močiarny 139 .guľatohlavý 162.čierna 148 .trojdielny 153 dyňa červená 91 191 .sobia 29 dvojslivka čínska 113 dvojštítok hladkoplodý 65.perovitý 166 .čílska 46 .japonský 43 cyklámen fatranský 85 cyprus vždyzelený 48 cypruštek hrachonosný 48 .červený 74 .trpasličia 75 .plstnatá 75 .125 aníz 122.chlpatý 88 .čučoriedková 93 .kuchynský 162 .lesná 45.mandarinkový 116 .zimný 163 .obrovský 116 .pravý 105 bôľhoj lekársky 102 . 58 čerkáč obyčajný 85 .sisalová 169 akácia senegalská 98 aksamietnica 150 albízia 99 alchemilka 94.nízky 172 . 96 ambrovník 68 ambrózia palinolistá 151 ananás siaty 174 androméda sivolistá 92 angelika lesná 123.väz 69 brestovec južný 69 .tymiánová 141 . Menný register .ťažká 47 . 46.7.sudánsky 179 cisus antarktický 111 citlivka obyčajná 98 citrónovec trojlistý 116 citrónovník čínsky 116 .európsky 110 .vajcovitá 141 .hladká 47 .konský 105 .limetový 116 .hrabolistý 69 .zimná 163 cícer baraní 106 cimbídia 174 cínia pôvabná 151 cirok alepský 179 .bylinný 88 .

hľúznatý 59 .obojživelný 83 .špargľová 63 192 .čínska 64 .žltá 61 chrastavec lúčny 149 chrastnica trsťovníkovitá 182 chren dedinský 64 chryzantéma pravá 152 chudôbka vždyzelená 65 chvojník dvojklasý 44.vždyživá 67 ibiš lekársky 87 ibištek čínsky 87 .siata 103 .hybridná 103 .lúčny 107 .škvrnitá 139 hluchavník žltý 139 hmyzovník muchovitý 173 .plazivá 103 . 107 .zlatá 106 fenikel obyčajný 124 fiala sivá 67 fialka lesná 89 .jedovatý 59 .roľná 89 .veľkokvetá 77 hviezdnatec čemericovitý 123 hyacint východný 165 chara gáfrovka ročná 80 gáfrovník lekársky 54 gaštan jedlý 73. 47 . 138 hrebienka obyčajná 185 hruška domáca 98 .hlávková 63 .ružičková 63 .zlatožltá 103 ďatelinovec bylinný 102 ďumbier obyčajný 171 ebenovník čierny 94 .lesný 106.pravá 103 .trojdielny 87 ihlica tŕnitá 102 imelovník biely 148 indigovník obyčajný 101 inkarnát 103 iskerník alpínsky 59 .drúzgavicová 96 .purpurová 139 .snežná 98 huľavník Loeselov 66 .hľuznatý 106.španielska 47 jednozrnka 183 jelša lepkavá 75 . 131 .luskáčovitý 126 .poľný 114.zelená 75 jesienka obyčajná 161 .lesný 156 .purpurová 103 ďatelinka pochybná 103 .letný 59 hloh jednosemenný 98 .rajčiakový 94 egreš obyčajný 120 egrešovec oblý 117 enseta jedlá 172 eruka siata 64 estragón 155 eukalyptus guľatoplodý 107 exochorda veľkokvetá 95 fagara jaseňolistá 117 farbovník obyčajný 64 fatsia japonská 121 fakľovec obrovský 81 fazuľa mesiacová 105 .kŕmna 63 .rakúsky 154 kana indická 172 .konáristý 65 .kalerábová 63 .psia 89 .platanolistý 59 .obyčajná 96 .červený 131 .šidlolistý 131 fuksia čílska 108 fylokaktus 82 horcovník jarný 126 horček 126 horčiak broskyňolistý 83 . 49 chvostník jedľovitý 37 .čílska 96 .najvyšší 66 . 115 jazmín nahý 131 jazyk jelení 40 jedľa biela 46.grécka 47 .planá 98 .obyčajný 184 .východný 66 huľavníkovec lekársky 66 hviezdica prostredná 77 .roľný 144 kamzičník Columnov 154 .včelovitý 173 hniezdovka hlístová 173 hoja vosková 127 horcokvet Clusiov 126 horcovka 126 26 cheirant voňavý 67 chinínovník lekársky 148 chlebovník obyčajný 70 chlpaňa hájna 175 . 67 .voňavý 65 .šarlátová 105 . 74 georgína 151. 155 jablčník obyčajný 138 jabloň domáca 98 87 kaleráb 63 kalina obyčajná 149 .krivokališný 98 .metlinatý 131 .sivá 75 .posvätný 70 filodendron 160 flox Drummondov 131 .jedlá 172 kananga voňavá 53 kandík psí 164 kapara tŕnitá 62 kapsička pastierska 66 kapusta čierna 63 7.piesočná 161 ježatka kuria 180 judášovec strukový 99 jujuba holá 112 juka vláknitá 169 jutovník pravý 89 kakaovník pravý iberka vždyzelená 66.plamenný 59 .sladká 98 jačmeň dvojradový 184 .obyčajný 98 hlohyňa šarlátová 98 hluchavka biela 137.ďatelina alpínska 103 .dlaňovitolistý 115 .kŕmna 63 .roľný 59 .pavúkovitý 173 .úzkolistý 131 jasenec biely 116 jaseňovec metlinatý 112 jastrabník chlpánik 156 .kelová 63 .plná 61 .konopný 87 .žltá 89 figovník bengálsky 70 .plazivý 57.japonská 86 kamienka lekárska 144 kamienkovec modropurpurový 144 .oskorušová 98 . 139 .mukyňová 98 .srstnatá 89 .jedlý 87 .trávnicová 96 . 126 hortenzia 120 hrab obyčajný 75 hrach siaty pravý 105 .horská 103 .objímavá 139 .štipľavý 83 horčica biela 63.mannový 130.hrachovitý 107 .štíhly 130.cára Borisa 47 .myší 184 .pľúcny 126 .trávovitá 77 .poľná 103 .siaty 107 .roľný 105 hrachor čierny 107 .mungová 106 .karfiolová 63 .žltý 125.lúčna 100.siripútková 149 . 64 .jarný 106.planá 98 .riedkokvetý 83 .červená 103 .montpeliérsky 115 . 103 .tatársky 115 javorovec jaseňolistý 114.mliečny 115 . 107 . 107 .červený 115 . 115 .poľná 175 chlpánik obyčajný 156 chmeľ obyčajný 71 chochlačka bledožltá 61 .vráskavolistá 149 kalopanax 121 kalykant floridský 54 kamélia čínska 86 .obyčajný 70 . 145 hadivka obyčajná 40 hadomor španielsky 156 hadovník väčší 83 hamamel mäkký 68 .srienistá 47 .štvorradový 184 .krvavý 87 . 59 .prudký 59 .voňavá 89 .obyčajná 98 .obyčajná 106 .obyčajný 156 javor cukrodarný 115 . 43.šesťradový 184 jahoda ananásová 96 . 152 ginko dvojlaločné 8.štiavolistý 83 .obyčajná 63 . 44 gledíčia trojtŕňová 99 glejovka americká 127 hadí koreň 83 hadinec obyčajný 144.Wittmanov 65 horec bodkovaný 126 .kaučukový 70 .vtáčia 98 jarmanka väčšia 123 jarmila jarná 65 jarmovka 26 jaseň americký 131 .dutá 61 .horský 114.sirôtková 89 .zlatožltý 59 iva voškovníkovitá 151.roľná 64 horčičník cheirantovitý 65 .sýrsky 87 .hlávková 63 . 115 .cukrový 115 .datlový 94 .virgínsky 68 hevea parakaučuková 109 hikória pekanová 72 hlaváč žltkastý 149 hlaváčik jarný 59 .voňavý 107 hrčiarka figová 70 hrdobarka obyčajná 137.kučeravá 63 . 131 .virgínska 96 jarabina brekyňová 98 .

vosková 185 .metlinatý 119 .obyčajný 147 .pekinská 64 .žltý 56 lucerna ďatelinová 100.európska 132 .obyčajná 97 mangold 80 mangovník indický 114 maniok jedlý 109 marena farbiarska 148 margaréta biela 152 .striebristá 89 . 153 krasuľa perovitá 151.pieporná 141.rozložitá 79 .múrová 29 leknica žltá 55 lekno biele 55 leuzea šuštivá 151 levanduľa úzkolistá 140 libocéder zbiehavý 48 líčidlo americké 79 .klasnatá 142 . 165 krtičník hľúznatý 129 kručinka farbiarska 102 .cibuľkatá 180 .lúčna 180 .židovská 135 majorán záhradný 141 mak pochybný 60 .zlatá 164 .škridlicovitý 170 mečovka horská 170 mednička brvitá 185 .nemecká 101 krušina jelšová 112 krušpán drobnolistý 108 .záhradná 80 lodoicea sejčelská 157 lomikameň cibuľkatý 119 .hrotitý 34 .úzkolistá 101.vencová 77 kukurica siata cukrová 185 .pravá 64 .pravá 63 karagana stromovitá 101 karfiol 63 kasia sennová 100 katleja 174 katran prímorský 64 kaučukovník brazílsky 109 kávovník arabský 148 .blitovitý 78 .trávolistý 169 .stlačená 180 listnatec jazykovitý 160 lobelka belasá 147 .Soulangeova 52 mahagónovník 116 mahónia cezmínolistá 56 machovka Franchettova 135 .kráľovská 164 .tenkolistý 117 .širokolistá 138 .jednokvetá 185 .záhradný 78 klinčekovec voňavý 107 klokoč perovitý 111 kľukva močiarna 93 knotovka biela 77 knôtovkovec nočný 77 kochia rozprestretá 80 kokorík mnohokvetý 166 .čierny 134 .protistojnolistý 119 .hájna 180 .obyčajná 117 kysličkovec európsky 117 .pižmový 119 . 101 melia japonská 116 melón cukrový 91 merík bodkovaný 34 .vždyzelený 108 kruštík 173 krvavec 94. 103.chvostnatý 78 .padalmátska 181 .poľný 60 .vždyzelený 119 lopúch plstnatý 153 .trsťovitá 181 . 136 ľuľok baklažánový 134 .hybridný 78 .hlávkový 63 .ohnutý 78 .východný 60 ..vzpriamený 147 lipnica alpínska 180 .kvaková 63 . 102 ľalia biela 163 .kosákovitá 100.lesklá 88 koleus 142 komonica biela 104 .sladkohorký 134 .mäkkoostnatý 134 .obrovská 181 . 152 krídlatka 83 krivec lúčny 164 .žliabkovitá 180.siata 71 konopnica napuchnutá 138 .siata 100.žltý 169 kostihoj hľúznatý 143 .obyčajný 170 .močiarna 180 .tatranský 60 .pórolistá 156 .vodná 142 mätonoh mnohokvetý 184 . 104 lufa valcovitá 90 lupeňovec kuželovitý 31 lupína mnoholistá 102 .veľkolistá 89 lipka africká 89 lipkavec marinkový 148 . 135.veľkoúborová 152 marhuľa obyčajná 97 marinka voňavá 148 marsilea štvorlistá 40. 142 .poľná olejnatá 63 . 165 .čínsky 78 .cibuľkonosná 163 .väčší 153 lotos orechonosný 56 .škrobová 185 .sibírsky 169 . 61 lekanora jedlá 29 .mohutný 148 kavyľ 182 kel kučeravý 63 .repková 63 .Schultesov 148 .dvojfarebný 169 .východná 156 kozonoha nostcová 125 kôpor voňavý 124 králik vratič 152 krasovlas bezbyľový 150.nízky 169 .pospolitá 180 .praslenatý 166 .rôznolistá 181 .ročná 180 .žltá 102 luskáč lekársky 127 lyžičník tatranský 65 ľadenec rožkatý 100.tvrdá 181 . 104 . 101.trváca 67 mesiacovka krížovitá 31 193 . 134 lantana menlivá 136 láskavec biely 78 .pukancová 185 .ovčia 181 .nemecký 170 .ľanová 132 kukučinka chmeľová 132 kukučka lúčna 77 .siaty 117 .žltý 117 ľubovník bodkovaný 86 .pyšný 78 . 95 kryptoméria japonská 48 kuklica 96 kuklík 96 kúkoľ poľný 13.kartuziánsky 78 .ľaliokvetá 52 . 41 mäta dlholistá 141 .zemiakový 133.roľný 164.štvorkrídly 86 ľuľkovec zlomocný 133.sivá 142 .peruánska 135 .slzičkový 78 .pošvatá 181 .úzkolistá 138 konvalinka voňavá 167 kopytník európsky 55 koriander siaty 124 korkovník amurský 117 kortúza Matthioliho 85 korunka kráľovská 164 korunkovka strakatá 164 kosáčik obyčajný 125 kosákovka 26 kosatec bledý 170 .vlčí 60 .zelenoklasý 78 lastovičník väčší 60.páperistá 138 .vlnkatý 33 mesačnica ročná 67 .ružičkový 63 kéria japonská 95 klerodendron Thomasonovej 136 klinček bradatý 78 .rakúsky 117 . 181 kostrbatec trojrohý 34 kotúč poľný 123 kozinec sladkolistý 102 kozobrada pochybná 156 .lekárska 104 konárnik slivkový 29 konopa indická 71 . 103 mačucha cesnačkovitá 154 magnólia holá 52 .tigrovaná 164 .jedlé 79 lieska obrovská 75 . 77 kukučina ďatelinová 132 .syridlový 148 .metlinatý 78 .voňavý 167 kokosovník obyčajný 159 kola končistá 88 .lekársky 143 kostrava červená 181 . 102 .rumovisková 71 .škvrnitý 86 .tabaková 147 loboda lesklá 79 .žltý 164. 142 .valeská 181 .zubovitá 185 kuninghamia čínska 48 kurkuma pravá 171 kustovnica cudzia 136 kvaka 63 kýchavica zelená 161 kyslička jedlá 117 .obyčajná 75 .roľná 141.hľuznatý 117 .záhradný 60 maklura oranžová 70 malina 95 mamilária 82 mandľa nízka 97 .zlatohlavá 163 ľaliovník tulipánokvetý 52 ľan prečisťujúci 117 .turecká 75 ligurček lekársky 124 likvidambar 68 lipa malolistá 89 .trváci 184 mečík močiarny 170 .menlivá 104 .lúčna 181 .ovisnutá 185 medovka lekárska 140 medunica medovkolistá 138 medúnok vlnatý 182 medvedica lekárska 92 medvedík alpínsky 92 mechúrnik stromovitý 100.

okrúhlolistý 108 .sivý 180 .žltá 58 prilbovka 173 proso siate 179 prstnatec obyčajný 180 prstovka krvavá 180 prútnatec metlovitý 102 prútnik striebristý 34 prvosienka bezbyľová 84 .vzpriamený 95 . 101. 163 porastnica mnohotvárna 31 posed biely 91 povoja plotná 132 povojník batatový 132 . 147 pavinič päťlistý 111 .kolovratcový 108.metasekvoja dvojradová 48 metlica trsnatá 182 metlička obyčajná 182 metluška krivoľaká 182 mišpuľa nemecká 98 mlieč drsný 156 .jarná 84 .slovenský 66 pepino 134 perovník pštrosí 39.popolavý 72 .prosová 176 .nízka 176 .sploštený 37 plavúnka brvitá 37 plesnivec alpínsky 154 ploník obyčajný 33 plošticosemä lesklé 80 pľúcnik lekársky 143 .pestrá 58 .popínavý 111 .slovenský 58 . 64 okrasa okolíkatá 157 okrúhlica 64 oleander obyčajný 126 olejnica guinejská 159 oliva európska 130 113 .zelený 180 monstera 160 montbrécia žltočervená 170 moruša biela 70 .veľkokvetý 128 . 145 ostrôžka poľná 58 .Davallova 176 .úžitkový 158 papája melónová 89 páperník úzkolistý 176 papraď samčia 40 papradka samičia 40 paprika ročná 134 .lúčny 118 . 39 .západný 68.lesná 176 . 153 .zimná 39 .malinová 95 .mnohosemenný 79 .žltá 176 ostrolist ležatý 144.dračia 155 .štítovitolistový 118 mydlica lekárska 78 mydlovník pravý 113 myrobalán 97 myrta obyčajná 107 myší chvost 56 olšovník rascolistý 125 oman britský 153 . 129 ohnica 62.metlinatá 176 .obyčajná 155 .taliansky 180 .pravá 114 pivonka červená 86 .roľná 143 nikandra machovkovitá 135 nopál košenilový 81 obličkovec západný 113 očianka 127.konopovitá 72 .ožinová 95 ovos hluchý 183 .mnohofarebný 108 .pľuzgierkatá 176 .pučivý 37 plavúnik alpínsky 37 . 59 peluška 105 peniažtek prerastenolistý 66 .kalinolistý 79 .vždyzelená 176 .vlašský 72 orešec 163 orgován perzský 131 .obrovská 39 .roľný 151.chlpatá 176 . 77 oskoruša 98 ostreň počerný 145 ostrevka vápnomilná 185 ostrica čierna 176 .purpurový 132 požlt farbiarsky 151 prameňovka obyčajná 34 praslička močiarna 39 . 85 . 102 pohánka jedlá 82 .nedotklivá 118 .polokrovitá 86 plamenník hrebenistý 78 plamienok alpínsky 59 .lekárska 85 .čierna 70 mrkva obyčajná 124 .plotný 59 .piesočný 96 .hodvábny 153 .smradľavý 79 .mnoholistý 79 .modrastá 89 muchovník vajcovitý 98 mukyňa 98 múrovník lekársky 72 muškát krúžkovaný 118 .roľná 38.čílsky 79 .roľný 156 . 40 perutník močiarny 85 pestrec mariánsky 151 petržlen záhradný 124 petúnia hybridná 135 piepor čierny 55 . 163 päťprstnica obyčajná 173 pečeňovník trojlaločný 58.lesná 38.pleťový 113 pajaseň žliazkatý 115 pajazmín vencový 120 pakost krvavý 118 .siaty 183 ovsík obyčajný 182 pagaštan konský náprstník červený 128 .čínska 85 .smradľavý 118 .riečna 39 .obyčajný 153 . 152 nezábudka alpínska 144 .predĺžená 176 .siata 124 mrlík biely 79 .zelinový 153 pimentovník pravý 107 pistácia mastixová 114 .potočný 153 .pravá 155 paliurus tŕnitý 112 palmička nízka 159 paľadenec prímorský 102 pamajorán obyčajný 141 pandan jedlý 158 .ovíjavý 82 poniklec biely 58 .dobrý 79 . 69 plavúň obyčajný 37 .východný 68 .vlašský 59 plánka 98 platan javorolistý 68. 39 prerastlík kosákovitý 125 pŕhľava dvojdomá 72 .drobnokvetá 144 .malá 72 prilbica jedhojová 58 .lúčna 184 194 .obyčajná 174 podzemnica olejná 100.pobrežná 176 .husí 95 .tatárska 82 pohánkovec čínsky 82 .dlhý 55 pieprovec 55 pichliač bielohlavý 153 .holá 84.mäkký 143 pľuzgierka islandská 29 podbeľ liečivý 154 podenka belasá 174 .prímorský 118 palina abrotanová 155 .močiarny 153 .sultánska 119 .tuhá 58 .mandľovitý 109 .hybridný 79 .červený 79 .preháňavý 109 mnohoštet 183 močiarka vodná 59 modrica chochlatá 165 .ostrá 176 .Jackmanov 59 .žliazkatá 118 nevädza poľná 151.strieborný 96 nefrolepka vznešená 40 nechtík lekársky 154 netýkavka balzamínová 119 . 152 nevädzka 152 nevädzník 152 nevädzovec 151.lesná 144 . 69 .sivý 153 .pomúčená 84.pravý 153 opuncia figová 81 orech čierny 72 .maloplodá 134 papuľka väčšia 129 parohovec obyčajný 40 parumanček nevoňavý 152 paštrnák siaty 124 .tučný 109 psiarka kolienkatá 184 .močiarna 144 .tazetový 168 .malokvetá 118 .trojlaločný 111 pažítka 162. 85 .chvojkový 108 .veľkokvetý 58 pór 162.roľný 66 .vlnatý 128 narcis biely 168 .paviový 113 .moldavská 58 .žltý 168 nátržník biely 96 .celistvolistý 59 .východná 58 ostružina krovitá 95 . 109 .najkrajší 109 .vzdialená 176 .srstnatá 176 .nízky 118 .močiarny 118 .zelinný 156 mliečnik drobný 108 .strapcový 79 mrvka 31 mučenka jedlá 89 .pravý 124 patis 44 patizón 90 paulínia nápojová 112 paulovnia plstnatá 129 pavinec horský 146.obyčajný 131 orlíček obyčajný 57 orličník obyčajný 40 osika 76.strapcovitá 165 mohár praslenatý 180 .figolistý 79 .vyššia 84 prýštec hrozný 109 .ohnivý 109 .

kanadský 44 .jedovatý 125 .indický 92 . 129 šucha čierna 93. 125 rožec biebersteinov 77 . 184 pyštek obyčajný 128.Jakubov 154 . 102 slamiha slamienková 153 slanobyľ obyčajná 80 slez lesný 87 .poplazový 182 .ostrolistý 33 raž siata 183 rebarbora vlnitá 84 rebríček obyčajný 155 rebríčkovec stromkovitý 34 rebrovec 82 reďkev ohnicová 63.žltá 67 reznačka laločnatá 181 ríbezľa alpínska 119 .patrsťovitý 182 .siata 64 .ovisnutá 96 .siata 183 .močiarny 33 . 106 soldanelka karpatská 84.obojživelná 67 .ohnivá 142 .siaty 170 šachorník jedlý 176 šachor 176 šalát hlávkový 155 .lepkavá 142 . 85 srdcovka nádherná 61 stanhopea 174 stapélia 127 starček abrotanolistý 154 .rozložitá 175 .mäkký 181 .jabĺčková 96 .bezbranný 181 .vysoká 58 strychnínovník indický 125 .lúčna 137.kompasový .najväčší 120 .diskovitý 152 ruta voňavá 116 ruža damascénska 96 .kališná 66 tarička deltoidovitá 67 taričník skalný 66 tavoľa kalinolistá 95 tavoľník prostredný 95 . 64 .barinný 154 .trnková 96.krvavý 109 svíbovec floridský 110 šafran bielokvetý 170 .krvavý 83 .cukrová 80 .ročná 151 smldník 125 smlz chĺpkatý 182 . 140 rozpuk jedovatý 123. 84 .sivý 154 stavikrv vtáčí 83 stoklas Benekenov 181 . 153 sumach pálkový 114 sumachovec fermežový 114 .obyčajný 98 .siaty 155 šalotka 163 šalvia abesínska 142 .vŕbolistý 95 tavoľníkovec jarabinolistý 95 tekvica čiernosemenná 90 .trsťový 182 smohla lekárska 145 smrek obyčajný 47 . 142 .psí 182 pšenica dvojzrnová 183 .prudký 120 .obyčajný 154 .špenátový 83.pichľavý 47 smrekovec opadavý 47 snežienka jarná 167.kučeravý 155 .jednozrnová 183 . 179 ságovník Rumpphov rafia 159 rajčiak jedlý 135 rakyt cyprusovitý 34 rakytník lesklý 34 ranostaj ľúby 102 .roľný 181 .pravá 90 tilandsia bradovitá 174 timotejka lúčna 185 .tŕnitý 125 suchokvet 150. 94 .virgínsky 135 .voskový 114 svíb južný 110 .voňavá 67 .žltý 92 rohovník obyčajný 99 rohozub purpurový 34 rojovník močiarny 92 roripa lesná 67 .van-Houtteho 95 .väčší 145 skrutok vlahojavný 34 sladič obyčajný 40 sladkovka hladkoplodá 101..sivá 175 .roľný 77 159 sakura ozdobná 97 salvínia plávajúca 41 sansevieria trojpása 169 sápa hľuznatá 138 saturejka záhradná 140 scila dvojlistá 165 . 96 .obyčajný 77 .guľatoplodá 97 .karpatský 170 .šesťradový 120 rozmarín lekársky 139.čiernoplodý 98 .čierna 120 . 129 rožtek bodkovaný 32 rudbekia 152 ruman roľný 152 .muškátová 142 .figolistá 90 .špaldová 183 .plavá 184 psica tuhá 184 psinček obyčajný 182 .hrubozrnová 183 .voňavý 135 tamarind indický 100 tarica horská 66 .jalový 181 .čierna 64 reďkvička 64 reo 174 repa kŕmna 80 .letná 183 . 168 sofora japonská 101 sója fazuľová 105.omorikový 47 .maurský 87 .močiarna 156 škoricovník cejlónsky 54 .pravá siata 64 .tuhá 185 tis japonský 44 .nebadaný 87 slezinník hniezdový 40 slezinovka striedavolistá 119 sliva 97 slivka čerešňoplodá 97 .plstnatý 98 .kučeravý 83 .lekárska 142 .x hybridný 92 .strechovitý 181 stračonôžka tatranská 58 .hájny 154 .skalná 119 . 102 sekvojovec mamutí 48 silenka nadutá 77 sitina ropušná 175 .praslenatá 142 šedivka sivá 66 šeflera dlaňovitolistá 121 šípkovec kériovitý 95 šípovka vodná 158 šišak vrúbkovaný 138 štítnatec psí 28 škarda dvojročná 156 .obyčajný 44 195 .šípová 8.krvavá 120 .skalný 120 .patizónová 90 .srstnatý 156 pupenec roľný 132 pupkovka 28 puškvorec obyčajný 160 pýr plazivý 177.pochybný 120 .Dammerov 98 .smradľavý 152 rumanček kamilkový 152 .olejka 63 rešetliak prečisťujúci 112 rezeda farbiarska 67 .koreňujúci 114 .sibírska 165 sedmokráska obyčajná 154 sedmokvietok európsky 85 sekernica tmavá 100. 97 slncovka kalifornská 60 slnečnica hľuznatá 151 .Kotschyho 92 .čínsky 54 škripina lesná 176 škripinec 176 škumpa vlasatá 114 šošovica jedlá 100.prostredný 145 .cviklová 80 . 120 ricín obyčajný 109 rododendron hrdzavý 92 .zlatá 119. 106 špenát siaty 80 štedrec ovisnutý 101 šternbergia jesienkokvetá 168 štetka lesná 149 štiav lúčny 84 štiavec alpínsky 83 .trojzárezová 175 skalienka ležatá 92 skalnica horská 120 skalničník 120 skalník čiernočervený 98 .klbkatý 83 .pestrý 102 rasca lúčna 124 rašelinník kostrbatý 33 .vráskavá 96 ryža siata 178.španielska 183 .domáca 97 .hájna 142 .rozprestretý 98 sklerant ročný 77 skorocel kopijovitý 145 .konáristý 181 .obyčajná 90 .obojpohlavná 94 tabak krídlatý 135 .švajčiarska 185 .červená 119 .zeleninová 80 repča trváce 64 repica olejnatá 64 repík lekársky 96 repka 63 .chlpatý 92 .sedliacky 135 .obyčajná 80 .močiarna 67 .tupolistý 83 štiavička obyčajná 84 štrkáč 128.olejnatá 90 .tvrdá 183 pupalka dvojročná 107 púpava lekárska 156 púpavec jesenný 156 .rakúska 67 rotang trstenicový 159 rozchodník biely 120 .kroviskový 182 .obrovská 90 .lesný 154 .

siata 100.letný 111 .šalátová 91 úhorník liečivý 66 urginéa morská 165 vajgela ružová 148 valeriána lekárska 149 valeriánka poľná 149 vanilka voňavá 173 vavrín pravý 54 vavrínovec lekársky 97 večernica voňavá 65 vemenník 173 vejmutovka 45.lesklá 128 .klasnatá 147 zimovec včasný 54 zimozeleň menšia 126 .tenkolistá 104 .sladký 124 zelkova krétska 69 zemedym lekársky 61 zemepisník mapovitý 29 zemežlč menšia 126 zemolez čierny 148 . 91 .obyčajná 129.bylinná 76 . 104 .potočná 129 .prostredný 44 tisovec dvojradový 48 tomka voňavá 185 topinambur 151 topoľ balzamový 77 .perzská 128 .iskerníkovitá 58 .vtáčia 100.lesný 111 .chlpatý 140 zanoväť 102 zantoxyl jaseňolistý 117 záraza konáristá 129 .počerný 173 .krovitá 97 .žliazkatá 65 zubovník šupinatý 129 zvonček broskyňolistý 146 . 147 . 104.cv.siata 64 196 .nakladačka 91 .štvorsemenná 104 .chlpatá 104 .biela 76 .vojenský 173 vstavačovec bazový 173 .vtáčí 131 zubačka cibuľkonosná 65 .panónska 104 .pŕhľavolistý 146 .deväťlistá 65 .plazivá 76 .japonská 76 .krehká 76 .pobrežný 111 vistéria čínska 101 višňa čerešňová 97 .tatársky 148 zerva hlavičkatá 146. 130 tučnolist stromovitý 120 tuja riasnatá 48 .skalný 65 žihľava 71 žihľavec obrovský 73 žindava európska 123 žltnica maloúborová 155 žltohlav európsky 57 yzop lekársky 140 zádušník brečtanovitý uhorka siata 90.úzkolistá 104 .kozí 148 .smutná 76 . 105 .peruánsky 136 žerucha hustokvetá 64 .plotná 104.pílkatá 97 vlčí bôb 102 vlkovec obyčajný 55 vojnovka belasá 131 vranček švajčiarsky 37 vranovec štvorlistý 167 vratič obyčajný 152 vratička mesiačikovitá 40 vŕba babylónska 76 .srstnatá 104.väčšia 126 zizyfus jujubový 112 zlatobyľ obrovská 155 .lekárska 128 .ovíjavý 148 .prostredná 181 trebuľka lesná 125 ..repkovitý 146 žabí vlas 25 žabie semä 22 žabník skorocelový 158 žaburinka menšia 160 železník lekársky 136 .pravá 104 .lesný 165 turanec kanadský 155 túžobník brestový 95 .mahalebková 97 .obyčajná 97 140 . 47 veronika brečtanolistá 128 .čierny 77 .kaukazský 111 .roľná 128 vesnovka obyčajná 66 veternica hájna 58 .lesná 59 .obyčajná 128 .Hallerov 65 .siata poľná 104 .okrúhlolistý 146 .osikový 77 .východná 48 .virgínska 174 traslica najväčšia 181 .líščí 111 .klbkatý 146 .narcisokvetá 59 vičenec vikolistý 102 vigna čínska 106 vika huňatá 104 .popolavý 77 tôňovka dvojlistá 167 tradeskancia bielokvetá 174 .kumánska 129 záružlie močiarne 57 zbehovec plazivý 137 .obyčajný 95 .nedotklivá 65 žerušničník piesočný 65 .kríčkovitá 129 . 105 .poľná 64 .obyčajná 155 zlatovka previsnutá 131 .kanadský 77 .trojzubý 173 .košikárska 76 .konáristý 146 .zelenkastá 131 zob vajcovitolistý 131 .zborenisková 64 žeruška alpínska 65 žerušnica horká 65 .tupolistá 76 vŕbka úzkolistá 107 vŕbovka malokvetá 107 vres obyčajný 93 vresovec mäsový 93 . vlašský 77 .májový 173 všehoj ázijský 121 xylópia etiopská 53 .západná 48 tujovička tamarišková 34 tujovka japonská 48 tulipán Gesnerov 165 .biely 77 .prostredný 147 . 105 viktória kráľovská 55 vinič hroznorodý 111 .prostredná 131 .lúčna 65 .ženevský 138 zdravienok 129 zebrina previsnutá 174 zelenozrnko 24 zeler voňavý 123 .kamčatský 148 .stromkovitý 93 vstavač obyčajný 173 .obyčajný 148 .voňavá 125 triticale 183 trojpuk drsný 120 trojštet žltkastý 183 trsť obyčajná 182 trstina cukrová 179 trsťovník 179 tučnica alpínska 130 .

.

ficifolium 7979 79 . Cunninghamia pepo 90 48 Cupressus sempervirens Curcumaepilinum 132 Cuscuta longa 171 .lutea 164. Menný register . amplexicaule 139 139 .vesca 96 96 x ananassa Frangula 96 Fraxinus americana 131 .galeobdolon139 136 . .zeylanicum 54 151.carica 7070 elastica . 95.regalevulgaris 128.sempervirens 110 Ilex aquifolium 67 . 017 vernus Laurocerasus officinalis 97 Laurus nobilis 54 Lavandulaesculenta 29 140 Lecanora angustifolia .pilosella distichon 184 vulgatum 156 Holcus lanatus 182 Hordeum 156 . 147 Jasminum nudiflorum 131 Jovibarba 120 Juglansbufonius 72 nigra .153 54 Cirsium arvense .heterophylla 181 pallens 181 .mahaleb 97 .vulgare 131 164 48 Lilium auratum .vulgaris denudata 52 Magnolia 85 Maclura aquifolium 70 167 .sabina 48 sibirica 48 Kerria japonica 95 116 Khaya arvensis 121 Kalopanax picta 80 112 Knautiascoparia 149 Koelreuteria paniculata Kochiasenegalensis Lactuca sativa 155 Lserriola 155 capitata155 aburnum anagyroides 155 101 .variegata 16964 155 Isatis tinctoria 151.dammeri 98 98 .carthusianorum 78 . 101 Hedera helix68 Hedysarum hedysaroides 153 Helianthus niger 58 .soja 105.carnea verna 65 118 176 Eriophorum angustifolium Erodium cicutarium 123 Erophila 93 64 Eruca sativa Eryngium campestre65 Erysimum diffusum .virginiana annuus 151 100.moschata 96 .lanceolata 48 .hirta 176 Carlina acaulis 150.muralis 29 Ledum palustre 92 Lemna minor 160 Lens esculenta 100.maxima 116116 aurantiifolia .viridissima 131 96 131 Forsythiachiloensis Fragaria x intermedia .sibirica 169 .autumnale 152 Colutea arborescens 174 Colymbada 174 Comastoma 161 Commelina 126 .milii 109 obesa 109 . Gossypium 88 88 .biebersteinii 77 vulgare 77 Cerasus avium 97 fruticosa 97 . 184 Empetrum hermafroditum 94 . minor Fagara.oleraceum rivulare 153 vulgare Cissus antarctica 111 Citrullus lanatus 91 Citrus acida 116 . 153 Carya pecan 72 .luteuscampestris 175 polyphyllus Luzula 102 102 .convolvulus 82121 181 Fatsia japonica Festuca arundinacea gigantea181 .scandens47 6978 110 Celosia 47 segetum 151.bulbiferum 163 163 candidum164 martagon 163 .tatarica 148 90 100.pusillum 118118 robertianum sanguineum Geum 96 Ginkgo biloba 8. 129 Evernia prunastri 29 95 Exochorda grandiflora 105 equina subsp. 152 Datura stramonium 58 Daucus carota 124 .88 Durio octopetala 96 180 Echinochloa176 159 Echium vulgare 144.inflata seychelellarum 157 Lodoicea147 Loiseleuria procumbens 92 Lolium multiflorum 184 .deltoides albus 116 superbus 78 Dicentra grandiflora 128 Dictamnus 78160 Dieffenbachia Digitalis spectabilis .pseudacorus 169 pumila 169 .pratense 118118 .heuffelianus 170 sativus melo 90 170 Crocosmia crocosmiiflora Cryptomeria japonica 48 170 Cucumisconvar.bonus-henricus .fortunei 110110 109 .clavatum annotinum Lychnis coronaria 77 37 . 127 Hottonia palustris 71 Hoya carnosa hexastichon 184 Humulus lupulus 85 Huperzia selago 37 165 Hutchinsia alpina 65 Hyacinthus 120 Hydrangea orientalis Hylocomium splendens 34 Hyoscyamus niger 136 Hypericum maculatum 86 .pratensis181 rubra 181 181 rupicola 181 .imbricatus 170 palustris 170 Gleditsia triacanthos 99 Glechoma hederacea 140 .sambucina 173 Dahlia 171.regaliscanadensis 167 Convallaria arvensis 89 Convolvulusmajalis 155 Conyza 58 sativum 124 Corchorus capsularis 132 Coriandrum 109 102 80 Corispermum nitidum Cornus 102 Coronillamatthioli . 44 Gladiolus communis 170 .campestris 103 dubia 103 Chrysosplenium 106 Cicer arietinum alternifolium 119 Cicuta virosa 156 156 Cichoriumclusii 126 .107 sylvestris 106. 47 Cassia senna 100 Cattleya 174 Cedrus atlantica 47 . 145 Elaeis guinensis Eleocharis crus-galli Elisanthe noctiflora 77 Elytrigia repens 177.communis coelestis125 31 Conium maculatum 58 Conocephalum conicum Consolida orientalis .religiosa 70 Filipendula ulmaria 95 . 125 Ciminalis endivia Cinchona54 camphora Cinnamomum cassia officinalis 148 . 102 xylosteum Lotus corniculatus Luffa cylindrica 67 31 Lunaria annua .pseudodalmatica 70 vaginata valesiaca Ficus bengalensis .purpurea 128 37 lotus 94 Diphasiastrum alpinum 154 .lutea 125.intybus 155.sativusconvar.medica pyxidata 29 reticulata sinensis 116  paradisi 116 trifoliata Cladonia 116 .noli-tangere 118 101 walleriana 118 Indigofera tinctoria Inula britannica 153 .lanata 128 Digitaria sanguinalis94 Diospyros ebenum 180 .horizontalis integerrimus niger arborescens .rangiferina 25 59 Cladophora 29 Clematis alpina .vernum 168 Leuzea rhapontica 151 Levisticumovalifolium 124 Libocedrus officinale 131 Ligustrum decurrens . 101.revoluta 43 Cyclamen fatrense 151 Cydoniacardunculus Cymbidium 174 98 Cynara oblonga .serrulata 97 vulgaris Ceratodonsiliqua 9999 Ceratonia purpureus34 Cercis siliquastrum81 Cereus giganteus Cerinthe major 81 .lutea avellana 75 .mollis 181 Calathiana verna 126 Camellia japonica 86 Canna edulis 172 Cannabis indica 71 Cardamine amara 65 Carduus acanthoides 153 Carex acutiformis 176 .sphondylium 58.barbadense 88 34 88 .pubescens 138 tetrahit 138 Galinsoga 138 147 Galium album .164 167.oxysepalum 174 Dendranthema58 179 Dendrobium indicum Dendrocalamus Dentaria bulbifera 65 152 . Cyanus 132 152 Cycas circinalis 43 85 .glandulifera 119 118 parviflora .europaea 132 trifolii 151.ornus 130.cheiranthoides 65 .aurantium 116 .occidentalis Centaurea Centaurium erytraea77 Cephalanthera 44 Cephalotaxus 173 Cerastium arvense 126 .canum 153 153 .convar.odoratus 107 107 .purpurascens 125 58 Hepatica nobilis 57.tuberosus 151 Helichrysum bracteatum Helleborus .minor 143 Ceropegia woodii 127 Cetraria islandica 29 Chaenomeles japonica 98 48 Chamaecyparis 102 .perforatum 86 tetrapterum 86 Hypnum cupressiforme 34 Hyssopus officinalis 140 .helenium 132 153 Ipomaea batatas 132 .rubrum 79 praecox 54 vulvaria 79 Chimonanthus Chlorococcum esculentus 176 Chlorocyperus 24 103 Chrysaspis aurea .tomentosus 98 6498120 Crambe98 Crassulamaritima Crataegus laevigata .pennsylvanica 131 164 Fritillaria imperialis .solida bipinnatus 151.enneaphylloscaespitosa 182 glandulosa Descurainia sophia Deschampsia6565 78 Deutzia scabra 120 66 Dianthus barbatus .botrys 79 79 79 hybridum 79 opulifolium .nigrum distachya 44.164 meleagris Fuchsia magellanica 108 Fumaria officinalis 61 Funaria hygrometrica 34 Gagea arvensis 164.pisiformis 107 107 pratensis 107 sativus 106.japonica horrida verrucosus Euphorbia 110 .luzuloides 175 136 Lycium barbarum Lycopersicon esculentum 37 Lycopodioides helveticum 135 Lycopodium37 .hispidus campestre 64154 156 Leontopodium alpinum Lepidium 64 .inflexus 175 trifidus communis 48 Juniperus 175 .rosa-chinensis syriacus 8787 trionum murorum 156 Hieracium87 Anemone narcissiflora 59 Anthemis arvensis 152 Anthurium 160 Arabis alpina 65 Arctium lappa 153 Artemisia abrotanum 155 Asparagus officinalis 166 Asplenium nidus 40 Aster alpinus 140 Astragalus glycyphyllos 102 Atriplex hortensis 80 Avena fatua 183 Bambusa 179 Batrachium aquatile 59 Bauhinia 100 Betula lenta 75 Bidens frondosa 153 Bistorta major 83 Brassica oleracea 63 . 61 Chara 26 Cheiranthus album 79 Chelidonium Chenopodium .silvestris subsp.kaki 94 sylvestris 149 37 complanatum Dipsacus austriacum Doronicum .murinum184 tetrastichon 184 vulgare 184 .convar.rediviva cruciata Lunularia 67 Lupinus angustifolius 102 .maculatum purpureum Lantana camara Larix decidua 47 Lathraea niger 107 129 Lathyrus squamaria .sativa 124 Delphinium elatum 136 . 152 colurna 75 maxima Cosmoscoggygria 114 98 Cotinus 75 alaunicus Cotoneaster 98 . 106 102 Glycine 140 .pallida 170 .latinský Abies alba 46.canephora 148 65 Cochlearia tatrae88 Cola acuminata .caprifolium 148 nigra 148 148 148 periclymenum . 165 .monogyna 98 curvisepala 98 Crepis biennis 156 .herbaceumuva-cripsa 120 hirsutum arboreum Grimmia pulvinata 99 173 Grossularia conopsea Gymnadenia dioica Gymnocladus121 .limon 116 116 .tataricum 82 vulgaris 82 Fagus silvatica 125 Falcaria aubertii 73 Fallopia vulgaris 82 .tenuifolium 117 usitatissimum Liquidambar tulipifera 52144 Liliodendron officinale Lithospermum 147 Litchi chinensis 113 Lobelia erinus .esculentus 87 87 sabdariffa .ladanum parviflora 155 . 168 pratensis 165 Galanthus nivalis Galeobdolon luteum 139 Galeopsis angustifolia 138 .ochroleuca Corylus 61 .odoratum globulus 107 60 wittmannii 65 Erythronium 65 Eschscholtzia californica 164 Eucalyptus europaeus 110 Euonymus dens-canis .regia 72 Juncus cinerea 175 Bromus arvensis 181 .pulcherrima 109 Euphrasia 127. 106 Leontodon autumnalis 156 . 163 . 39 .melanospermaoleifera 90 90 pepo -90 90 patissoniana convar.viticella 59 26thomasoniae 136 Clerodendron Climatium59 Closteriumdendroides 34 Cnicus nucifera 148 151 Cocos benedictus Coffea arabica 159 . 65 Hesperis matronalis Hevea brasiliensis 109 Hibiscus cannabinus 87 .8.virginiana 96 112 viridis alnus .deodara orbiculatus libani cristata Celastrus 11069 .effusus 175 .varia 61cava 61 Cortusamas 61 Corydalis emerus 85 .paraguaiensis 111 119 Impatiens balsamina .cepa 162 Alnus glutinosa 75 Alyssum allyssoides 66 . 152 Jasione montana 146.oculus-christi 170 purpurea 153 Iris germanica graminea 169 .convar.ovina 181 181 181 . Lagenaria cylindrica 139 Lamium album crispa90 137. Iva xanthiifolia Jacea 151.longus 91 Cucurbita90.hyemale 39 93 sylvaticum39 telmateia 39 Erica arborea Foeniculum vulgare 124 .columnae70 Dorstenia 154 Dorycnium pentaphyllum 102 Draba aizoides 65 Dracaena draco mas 40 Dryas zibethinus 169 Dryopteris filix .paludosa 156 170 Crocus albiflorus .flava 176 . 96 Allium ampeloprasum 162. 129 tigrinum Linariaaustriacum 117 Linum 164 . 94 Epilobium parviflorum 49 Epipactis 173 Equisetum arvense 38.vulgaris suspensa 131 Fontinalis antipyretica 34 Forsythia 95 .schinifolia 117 105 Fagopyrum esculentum 105 .densiflorum 64 ruderale .viridis 91 .pisifera 48 augustifolium 107 Chamaecytisus lawsoniana Chamaepliumhumilis officinale 66 Chamaerion cheiri 67159 Chamaerops majus 60.fluviatile 3938. 126 126 . .perennecamtchatica 148 Lonicera 184 .robusta 148 nitida 88 Coleus 142 Colchicum arenarium 100.tinctoria asclepiadea 126 Gentiana 102 . 152 Celtis australis .eriophorum 153 palustre 153 . 91 90 .capitata 63 . 101 161 .foliosum79 polyspermum quinoa .sativum 64 maximum 152 Leucanthemum vulgare 152 Leucobryum glaucum 34 Leucojum aestivum 168 .angustifolia 131131 131 excelsior 130. 107 Ensete edule 172 Ephedra 93.caryophyllus 78 61 chinensis 78 .aparine148 Galium odoratum 148 .subsp. 87 Malva domestica 199 . 59 Heracleum mantegazzianum 125 .scolymusflorida 110 Cynodon dactylon 180 Cynosurus cristatus 185 Cynoxylon 151 Cyperus 176 Cypripedium majalis 173 Dactylorhiza calceolus 173 .maxima ficifolia 90 .liliiflora pomifera 56 x soulangeana Mahonia 52 bifolium Majanthemum 52 141 Majorana hortensis98 Malus mauritiana silvestris 98 .pneumonanthe punctata 126 Gentianella126 Geranium palustre 118 Acetosa pratensis 84 Acetosella vulgaris 84 Achillea millefolium 155 Aconitum anthora 58 Acosta 152 Aegilops 183 Aesculus hippocastanum 113 Agathis australis 46 Agave americana 169 Agrostis canina 182 Ajuga genevensis 138 Albizia 99 Alchemilla 94. 43.schultesii 148 verum 147 Genista germanica 101 . 39 palustre .integrifolia 59 jacqmanii 59 vitalba .catharticum 117 flavum 117 68 117 .flos-cuculi nummularia 85 Lysimachia 77 .hirsutamax 105.tuberosus 106. 106 Glycyrrhiza glabra 101. 123.

subsp.lutea 89 Yucca filamentosa Zea mays 185 169 Zizyphus jujuba var. 104. 138 Thea sinensis 86 Thuja occidentalis 48 Thymus alpestris 141 Tilia cordata 89 Tithymalus amygdaloides 109 Trifolium alpestre 103 Triticum aestivum 183 Ulmus carpinifolia 69 . mitis 98 Mamillaria 82 Marrubium vulgare 138 Medicago falcata 100. 147 Pinguicula alpina 130 Pinus banksiana 47 Piper longum 55 Plantago lanceolata 145 Poa alpina 180 . 64 Solanum dulcamara 134 Solidago gigantea 155 Sonchus arvensis 156 Sorghum dochna 179 Sphagnum nemoreum 33 Stachys annua 139 Stanhopea 174 Stapelia 127 Stipa 182 T agetes 150 Taxus baccata 44 Teucrium chamaedrys 137. 105 Raphia 159 Rapistrum perenne 64 Reseda lutea 67 Reynoutria 83 Rhus typhina 114 Riccia 31 Rorippa amphibia 67 . 96 Rubus caesius 95 Rudbeckia 152 Rumex acetosa 84 . 85 Prunella grandiflora 140 Pulsatilla alba 58 Sieversia 96 Silene inflata 77 Sinapis alba 63.sanguineus 83 Salix alba 76 Salvia aethiopis 142 Sambucus ebulus 149 Saxifraga aizoides 119 Scilla bifolia 165 Sedum acre 120 Senecio abrotanifolius 154 Setaria italica 180 Zygnema 26 Narcissus poëticus Nicotiana alata 135 Odontites 129 168 Ononis spinosa 102 Ophrys apifera 173 Opuntia ficus-indica 81 Orchis militaris 173 Orobanche cumana 129 Oxalis acetosella 117 Pandanus edulis 158 Papaver argemone 60 Parietaria officinalis 72 Persicaria amphibia 83 Petasites albus 154 Phaseolus aureus 106 Phleum phleoides 185 Phlox drummondii 131 Phyteuma orbiculare 146.sylvestris 67 Viola arvensis 89 .. 103 Melica ciliata 185 Melilotus albus 104 Mercurialis annua 109 Mimosa pudica 98 Monstera 160 Morus alba 70 Musa ensete 172 Muscari comosum 165 Myosotis alpestris 144 Rosa canina 8.montana 69 Umbilicaria 28 Urtica cannabina 72 Usnea 29 Vaccinium gaultherioides Verbena officinalis 136 Veronica arvensis 128 93 Vicia cracca 100.inermis 112 200 .laevis 69 .annua 180 Populus alba 77 Potentilla alba 96 Primula auricula 84.hirta 89 .

III. Bratislava ZELENÝ. Mendel. MATOUŠOVÁ. R. 1981 : Botanika I... London. Brno KOŠŤÁL.. Bratislava VOLF. Praha VALÍČEK. IV. Verlag Paul Parey. 1981 : An integrated system of classification of flowering plants. Academie Press.. Budapest URBAN. HINDÁK. M... F. ĎURIŠOVÁ. V. 1900. A. Slov. V. Literatúra BOBÁK.. 1990 : Návody na cvičenia z fylogenézy a systematiky rastlín. L. Bratislava DITTMER. Academia..... Columb. D. F. I. 1971 : Základy rastlinnej morfológie. SZN Praha NOVÁK. Praha 205 .. Anatómia a morfológia. HARPER INT. Bratislava HEGI.9.. tlačiarne. SPN.... 1992 : Stromy a kry. Soustavná botanika. 1966 : Základy systému semenných rastlín. Olomouc STOLLÁROVÁ. II. A. Bratislava NOVÁK.. a kol... a kol. Nitra TERPÓ. VEDA. 1992 : Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín I. G.. M. Praha HUTCHINSON. Praha PECIAR.. New York ČERNOHORSKÝ.. Príroda.. Academia. 1996 : Systematická botanika lesnická. J. London. Z. C.... Martin KOBLÍŽEK. Berlin.. 1990 : Poľnohospodárska botanika. F. VEDA. a kol. Nitr. 1986. Nitra MÁJOVSKÝ. SPN. Osveta.. H. 1967 : Morphology of Plants. 1986 : Slovenské botanické názvoslovie. 1977 : Systém a evoluce vyšších rostlin. 1964 : Phylogeny and form in the plant kingdom. ČERVENKA. BOBÁK. Praha VANČUROVÁ. Press. KÜHN. H. SPN. M. 1969 : EVOLUTION and PHYLOGENY of flovering plants. Univ. 1989 : Užitkové rostliny tropů a subtropů. a kol. II. 1988: Atlas liečivých rastlín a lesných plodov...... Hamburg HENDRYCH. 1958 : Farmaceutická botanika.VAN NOSTRAND comp. R. 1992 : Botanika. KREJČA. T. SPN. a kol. L. IKRÉNYI. F. 1980 : Systém a evoluce nižších rostlin.VII... Z. New York KRESÁNEK. SPU. Bratislava ČERVENKA.. 1991... II. poľnohospodárskej literatúry... VŠZ. V.. J.. P. SPN. J. 1901.. Bratislava FUTÁK. KALINA. Bratislava BOLD.. V. vydav. univerzita. J. V.. .. a kol. 1984 : Základy systému a evolúcie výtrusných rastlín. 1902 : Názorná květena II. J. F. MURÍN. a kol. Brno VETVIČKA. M. F. Príroda. 1987 : Karyotaxonomický prehľad flóry Slovenska.Systematika rastlín. Bratislava POLÍVKA.. 1965-1984 : Illustrierte Flora von Mitteleuropa I. Tokyo CRONQUIST. SPN.. 1966 : Flóra Slovenska I.. J.. J. SPN. 1966 : Poľnohospodárska botanika . ČERENKA. M. 1987 : Növényrendszertan. M. ED. Toronto DOSTÁL. A. 1998 : Štrukturálna botanika. Mezőgazd. Bratislava ČERVENKA. J. 1972 : Vyšší rostliny I. Kiadó. Príroda. A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->